SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA I, Prvé vydanie, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
1970., 208 strán, náklad 700
Predhovor
ČLÁNKY
Jozef Hlinka, Tradície a súčasný stav numizmatiky na Slovensku
Eva Kolníková, Hromadný nález rímskych mincí z Prešova
Elena Minarovičová, Rímske mince z okolia Leányváru (Korbulyho zbierka)
Štefan Kazimír, Nárys vývoja peňažných miezd na Slovensku v 16. a 17. storočí
Jozef Hlinka, Robotné znaky — špecifická kategória numizmatického materiálu
7
9
28
84
151
176
NÁLEZY
Ľudmila Kraskovská, Nález mincí v Tešedíkove, okr. Galanta
Eva Kolníková, Nález mincí z osady Lieskovec v Dubnici nad Váhom
Rudolf Krejčí, Nález mincí z Čiernych Kľačian, okr. Nitra
Rudolf Krejčí, Dodatok k nálezu mincí v Zlatých Moravciach z roku 1938
Jozef Hlinka, Nález mincí v Sobotišti, okr. Senica
Rudolf Krejčí, Ďalší hromadný nález mincí v Zlatých Moravciach
Rudolf Krejčí, Druhý nález mincí v Chyzerovciach roku 1966
Rudolf Krejčí, Nález mincí v Hostiach, okr. Nitra
Rudolf Krejčí, Nález mincí v Chyzerovciach, okr. Nitra
Rudolf Krejčí, Hromadný nález mincí v Hadiciach, okr. Nitra
Rudolf Krejčí, Hromadný nález mincí z Neveríc, okr. Nitra
Jozef Hlinka, Nález mincí v Dolnom Lopašove, okr. Trnava
Jozef Hlinka, Nález mincí v Pastúchove, okr. Trnava
Eva Kolníková, Mince z hromadného nálezu v Zbehoch, okr. Nitra
Ľudmila Kraskovská, Nález minci vo Veľkej Bytči, okr. Žilina
187
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
202
205
206
RESUMÉ
Jozef Hlinka, Traditionen und gegenwärtiger Zustand der Numismatik in der Slowakei
Eva Kolníková, Der Massenfund römischer Münzen von Prešov
Elena Minarovičová, Die römischen Münzen aus der Umgebung von Leányvár (die Sammlung Korbuly)
Štefan Kazimír, Abriss der Entwicklung der Geldlöhne in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert
Jozef Hlinka, Die Robotzeichen -- eine spezifische Kategorie des numismatischen Materials
26
70
141
175
184
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA II, Prvé vydanie, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
1972., 256 strán, náklad 600
ČLÁNKY
Eva Kolníková, K interpretácii nálezov rímskych mincí na Slovensku
Zdenka Nemeškalová - Jiroudková, Obeh mincí v oblasti rímskeho kastelu v Iži na Leányváru
Emil P e t á c h, Košická mincovňa v druhej polovici 16. storočia
Štefan Kazimír, Obeživo na Slovensku v 16. storočí
Ľudmila Kraskovská, Podiel nizozemských mincí v nálezoch 17. stor. na Slovensku
Miloš K h u n, Z histórie mincovej techniky a výroby kremnickej mincovne v 18. storočí
7
115
132
156
177
187
NÁLEZY
Elena Minarovičová, Rímske mince z hromadného nálezu v Prešove
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince z Novej Lipnice, okres Bratislava -vidiek
Jaroslav Polakovič, Benátska zlatá minca z hromadného nálezu v Hrnčiarovciach, okres Trnava
Jozef Hlinka, Nález mincí v Hliníku nad Hronom, okres Žiar nad Hronom
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí z Barce, okres Rimavská Sobota
Eva Kolníková, Mince z hromadného nálezu z Komjatíc, okres Nové Zámky
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí z Krakovian, okres Trnava
Jozef Hlinka, Nález mincí v Čakajovciach, okres Nitra
Milan Šoka — Ľudovít Trenčan, Hromadný nález strieborných mincí v Ľubietovej, okres Banská Bystrica
Jozef Hlinka, Nález mincí v Borskom Mikuláši, okres Senica
Jozef Hlinka, Nález mincí v Lapáši, okres Nitra
Jaroslav Polakovič, Nález mincí v Dolných Orešanoch, okres Trnava
Jozef Hlinka, Nález mincí v Chocholnej, okres Trenčín
229
231
232
234
235
236
237
239
240
241
242
243
244
KRONIKA
Elena Minarovičová, Numizmatická expozícia na Bratislavskom hrade a katalóg „Vývoj peňazí a medailí na Slovensku"
Emil Petách, Zriadenie numizmatického oddelenia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
Emil Petách, Košický zlatý poklad vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
247
252
253
RESUMÉ
Eva Kolníková, Zur Interpretatton von Funden römischer Münzen in der Slowakeí
Zdenka Nemeškalová-Jiroudková, Ein Beitrag zum Münzumlauf im Bereich des römischen Kastells von Iža — Leányvár
Emil Petách, Die Münzstätte von Košice in der 2, Hälfte des 16. Jahrhunderts
Štefan Kazimír, Das Umlaufgeld in der Slowakel im 16. Jahrhundert
Ľudmila Kraskovská, Der Anteil der niederländlschen Münzen in den Funden des 17. Jahrhunderts tn der Slowakei
Miloš Khun, Aus der Geschichte der Technik und Produktion des Münzamtes von Kremnica im 18. Jahrhundert
7
115
132
156
177
187
FUNDEN
KRONIKA
227
245
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA III, Prvé vydanie, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
1975., 223 strán, náklad 800
ČLÁNKY
Jozef Hlinka, Nálezy českých a moravských mincí na Slovensku
Štefan Kazimír, Menový vývoj na Slovensku v prvej tretine 17. storočia
11
73
MATERIÁLY
Elena Minarovičová, Zbierka rímskych mincí Slovenského národného múzea v Bratislave získaná z fondov ZsKNV
Jozef G i n d 1, Stredoveká pečať košických minciarov
Juraj Z u d e 1, Nálezy mincí na území červenokamenského panstva v 2. polovici 16. storočia
Štefan Kazimír, Materiály k dejinám produkcie mincí v 16. storočí na Slovensku
Vojtech Tok, Vzácnejšie rakúsko-uhorské papierové platidlá z rokov 1784—1866
89
143
146
149
162
NÁLEZY
Eva Kolníková, Ďalšie rímske mince z hromadného nálezu v Prešove
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí zo Zemplína, okres Trebišov
Jozef Fundárek, Ojedinelé nálezy mincí na Devíne
Jaroslav Polakovič, Nález mincí v Špačinciach, okres Trnava
Jozef Fundárek - Igor K e 11 e r, Nález mincí v Bratislave - Devíne
Jana Trenčanová, Nález mincí v Kračúnovciach, okres Bardejov
Rudolf Krejčí, Nález mincí v hrobe v Červenom Hrádku, okres Nitra
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí v Ondrej ovciach, okres Levice
Eva Ko1níková, Nález mincí v hrobe z 18. storočia v Podturni, okres Liptovský Mikuláš
Jana Trenčanová, Nález mincí v Hrabovci, okres Bardejov
Jozef Fundárek, Nález mincí pri rekonštrukcii Slovenského národného divadla v Bratislave
Jana Trenčanová, Nález mincí v Bardejove
191
196
197
199
203
206
207
208
209
210
211
213
KRONIKA
Eva Kolníková, K sedemdesiatinám Dr. Ľudmily Kraskovskej, CSc.
217
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA IV, Prvé vydanie, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
1977., 272 strán, náklad 1100
ČLÁNKY
Владислав Всеволодович Кропоткин, Варварские подражания римским золотым монетам в Восточной Европе
Ľudmila Kraskovská, Rímske mince z výskumov v Rusovciach
Štefan Kazimír, Obeh drahých kovov a peňazí, tvorba cien peňazí vo vzťahu k Uhorsku v 16. storočí
Jaroslav Pošvář, Hospodářská funkce uherského zlatého v 15. století na Morave a v Rakousích
Miloš Khun, Príspevok k dejinám kremnickej mincovne v 19. storočí
11
36
51
68
92
MATERIÁLY
Elena Minarovičová, Prírastky antických a byzantských mincí Slovenského národného múzea v Bratislave za roky 1971 — 1975
Emil Petách, Nové numizmatické expozície Východoslovenského múzea v Košiciach
Jaroslav Polakovič, Numizmatická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave
156
191
221
NÁLEZY
Eva Kolníková, Novozískané rímske mince z hromadného nálezu v Prešove
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Stupave, okres Bratislava-vidiek
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Opatovej nad Váhom, okres Trenčín
Emil Petách, Nález mincí v Bohdanovciach, okres Košice
Jozef Hlinka, Nález mincí v Alekšinciach, okres Nitra
Jaroslav Polakovič, Nález mincí v Červeníku, okres Trnava
Jaroslav Polakovič, Nález mincí v Bučanoch, okres Trnava
Ján Kováč, Nález núdzových baníckych platidiel v Nitrianskych Sučanoch, okres Prievidza
228
232
233
234
237
238
239
240
KRONIKA
Jozef Hlinka, PhDr. Emil Petách, CSc, šesťdesiatnikom
Elena Minarovičová, Bibliografia prác PhDr. Emila Petácha, CSc.
Eva Kolníková, K životnému jubileu PhDr. Jozefa Hlinku, CSc.
Elena Minarovičová, Bibliografia prác PhDr. Jozefa Hlinku, CSc.
252
257
259
263
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA V , Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied v Bratislave 1978., 224 strán, náklad. 1100
ČLÁNKY
Jozef Hlinka, Kremnické dukáty vo svetle nálezov mincí na Slovensku
Lubomír Nemeškal, České mincovnictví a kremnická mincovna (1300—1659)
Štefan Kazimír, Kremnické baníctvo v 16. storočí
Jaroslav Pošvář, Horní právo a počátky ražby grošů v Kutné Hoře a Kremnici
Štefan Kazimír, Kremnica v 18. storočí
Miloslav Khun, Činnosť kremnickej lučobne zlata a striebra od 18.dopolovice20.storočia
Miloslav Khun, Z činnosti bratskej pokladnice kremnických minciarov od polovice 18. storočia do roku 1950
11
57
87
107
125
143
159
MATERIÁLY
Jozef Vozár, Spis kremnických minciarov z roku 1601
Štefan Kazimír, Materiály k dejinám technológie v razbe mincí v kremnickej mincovni
191
199
NÁLEZY
Elena Minarovičová, Rímske mince z Patiniec, okr. Komárno
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Majcichove, okres Trnava
Jiří Pavelčík, Hromadný nález mincí v Maškové, okres Lučenec
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí zo Selian, okres Veľký Krtíš
Jaroslav Polakovič, Nález mincí pravdepodobne zo Šintavy, okres Galanta
Jaroslav Polakovič, Nález mincí z okolia Trnavy
Jaroslav Polakovič, Nález mincí v Trnave
Jaroslav Polakovič, Nález mincí z okolia Trnavy roku 1960
205
215
215
216
218
218
219
221
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA VI, Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied v Bratislave 1980., 280 strán, náklad. 1300 CS ISSN 0081-0088
ČLÁNKY
Ľudmila Kraskovská, K jubileu univ. prof. PhDr. Emanuely Nohejlovej-Prátovej, DrSc.
Eva Kolníková, Hromadný nález keltsko-dáckych mincí z Ptičia. Príspevok k hospodársko-spoločenským
dejinám východného Slovenska
Jozef Hlinka - Jozef Hoššo, Nález keltských mincí pri archeologickom výskume na hrade Likava
Ľudmila Kraskovská, Rímske mince zo Stupavy
Gabriel Nevizánsky, K významu a vypovedacej schopnosti mincí v staromaďarských hroboch
Lubomír Nemeškal, K otázce počátku ražby prvních šlikovských tolarů v jáchymovské mincovně
Štefan Kazimír, Menový vývin na Slovensku v rokoch l630—1703
Eduard Šimek, Kremnický tolar v dánských nálezech l7.století
Jaroslav Pošvář, Kutnohorská rnincovna a JanTurzo
23
99
113
121
131
145
177
195
MATERIÁLY
Elena Minarovičová, Vzácny aureus Manlie Scantilly v zbierke Slovenského národného múzea
Štefan Kazimír, Inventár kremnickej mincovne z roku 1548
Vojtech Tok, K dejinám cien a miezd v Komárne v 17.—19.storočí
Miloslav Khun, Kremnickí medailéri a rytci, mincmajstri a vardajni
207
209
219
241
NÁLEZY
Jozef Hlinka, Ojedinelý nález keltskej striebornej mince vo Veľkom Slavkove, okres Poprad
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Kuchyni, okres Bratislava
Anton Fiala, Nálezy mincí na hrade Devín z rokov 1972—1976
Ondrej Šedo—Eva Kolníková, Nálezy mincí na hrade Strečno
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí z Veľkého Zálužia, okres Nitra
Jaroslav Polakovič, Nález veka s mincou v Zelenči, okres Trnava
Eva Kolníková - Jozef Böhm, Hromadný nález mincí v Želovciach, okres Veľký Krtíš
Eva Kolníková , Hromadný nález mincí zo Svodína, okres Nové Zámky
Milan Šoka - Ľudovít Trenčan, Hromadný nález mincí z Trpína, okres Zvolen
Anton Fiala, Nález mincí v Nových Zámkoch
Milan Šoka - Ľudovít Trenčan, Hromadný nález mincí zo Bzovskej Lehôtky, okres Zvolen
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí v Michalku, okres Vranov nad Topľou
Ida Kubišová, Hromadný nález mincí vo Vyhniach, okres Žiar nad Hronom
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí v Leviciach roku l978
Jaroslav Polakovič, Nález mincí v Trnave
257
259
260
263
269
269
270
271
271
272
272
273
276
277
278
13
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA VII, Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied v Bratislave 1982., 224 strán, náklad. 1000
ČLÁNKY
Ľudmila Kraskovská, Nálezy mincí z 11.-19. storočia v Bratislave
Andrzej Mikolajczyk, Uhorské striebro v Poľsku na konci 16. a na začiatku 17. storočia
Štefan Kazimír, Vývoj cien remeselníckych výrobkov na Spiši v 17. storočí
REFERÁTY
Kremnická mincovňa a metodológia numizmatického bádania (Seminár)
Emanuela Nohejlová-Prátová, Úvod do problematiky Kremnická mincovňa a metodológia numizmatického bádania
Štefan Kazimír, Kremnická mincovňa v našich dejinách
Zdenka Nemeškalová-Jiroudková, K pracovním metodám v keltské numismatice
Elena Minarovičová, K súčasnému stavu a metóde spracovania rímskych mincí v muzeálnych zbierkach na Slovensku
Lubomír Nemeškal, K některým otázkám zpracování nálezu mincí a jejich využití jako historického pramene
Jozef Hlinka, Podiel nálezov mincí na osvetľovaní histórie kremnickej mincovne
Eduard Šimek, K problematice studia kremnických ražeb v peněžním obehu 16. a první poloviny 17. století
(Uherské mince v nálezech českých zemí)
Emil Petách, Kontakty východoslovenských mincovni s Kremnicou
Dana Svobodová, K metodickým problémům evidence a zpracování nálezu mincí v l9. století
13
25
39
63
65
72
79
88
95
110
116
146
152
MATERIÁLY
Miloslav Khun, Vodná energia v prevádzke kremnickej mincovne
169
NÁLEZY
Eva KoIníková, Nález rímskeho solidu pri Devíne
Dana Svobodová, Nález stříbrných mincí ze 16. století mezi Liptovskou Osadou, okres Liptovský Mikuláš, a Revúcou, okres Rožňava
Jozef Hlinka, Nález strieborných mincí v obci Hermanovce, okres Prešov
Václav Hanuliak - Viliam Weiss, Nález mincí z Partizánskej Ľupče, okres Liptovský Mikuláš
Jozef Bátora -Eva Kolníková, Hromadný nález mincí z Mužly, okres Nové Zámky
Jozef Hlinka, Nález medených mincí v obci Jašenie, okres Banská Bystrica
Jozef Hőger, Nález mincí v Prešove
179
179
180
182
188
191
192
PERSONÁLIE
Eva Kolníková, K osemdesiatym narodeninám univ. prof. JUDr. Jaroslava Pošvářa, CSc.
Elena Minarovičová, Nedožité deväťdesiatiny univ. prof. PhDr. Vojtecha Ondroucha
Lubomír Nemeškal, Vzpomínka na doc. PhDr. Gustáva Skalského, DrSc., člena korešpondenta ČSAV
(K nedožitým 90. Narozeninám a 25.výročí úmrtí)
193
193
195
KRONIKA
Eva Kolníková, IX. medzinárodný numizmatický kongres
Anton Fiala, II. československo-poľská numizmatická konferencia K problematice ikonografie stredovekých českých a polských ražeb
Elena Minarovičová, 90 rokov múzejníctva v Kremnici a numizmatické dni
197
198
199
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
201
214
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA VIII, Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied v Bratislave 1984., 248 strán, náklad 1300 CS ISSN 0081-0088
Emanuela Nohejlová - Prátová, K jubileu PhDr. Ľudmily Kraskovské CSc.
13
REFERÁTY
Problematika keltského mincovníctva na Slovensku ( kolokvium)
Eva Kolníková, Náčrt problematiky keltského mincovníctva na Slovensku
Karel Kurz, Počátky keltského mincovnictví na Slovensku
Zdenka Nemeškalová – Jiroudová, Vztahy mezi keltskými ražbami na Slovensku a v českých zemích
Blažej Benadik, Keltské mince v hroboch na Slovensku
Mária Lamiová – Chmiedlová, Keltské mince zo Zemplína
Pavol Jurečko, Príspevok k problematike keltského mincovníctva v púchovskom
kultúrnom prostredí na Spiši
Vladimír Ščastnár – Vladimír Kliment – Mikuláš Červeňanský – Lev Zachar, Zlomky dávkovacích platničiek na výrobu
keltských mincí zo Šaštína- Straží a Bratislavy
Karla Motyková – Petr Drda – Alena Rybová, Srovnání nálezů mincí se sídelní koncentrací v Čechách v době oppid
Jozef Bujna, Systémový prístup k numizmatickému bádaniu
Radomír Pleiner, Záver kolokvia
121
147
171
183
MATERIÁLY
Elena Minarovičová, Rímske republikánske denáre v Slovenskom národnom múzeu
193
NÁLEZY
Elena Minarovičová, Nález mincí v Rusovciach, okres Bratislava
Anton Fiala, Nález mince v Ducovom, okres Trnava
Štefan Kazimír, Nález mincí v Modre roku 1631
Katarína Zozuláková, Druhá časť hromadného nálezu mincí v Michalku
Anton Fiala, Nové nálezy mincí na hrade Devín z archeologických výskumov v rokoch 1977 – 1981
223
223
224
224
226
PERSONÁLIE
Eva Kolníková, K osemdesiaty narodeninám univ. Prof. Vojtecha Budinského- Kričku
Eva Kolníková, Za PhDr. Karolom Castelinom
229
230
KRONIKA
Jozef Hlinka, Šesťdesiate výročie razby československých mincí v Kremnici a sté výročie narodenia Otakara Španiela
231
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
233
241
25
27
75
85
97
105
113
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA IX, Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied v Bratislave 1986., 300 strán, náklad 1000, CS ISSN 0081-0088
Eva Kolníková, Sedemdesiatiny PhDr. Emila Petácha, CSc.
13
ČLÁNKY
Štefan Kazimír, Inflácia na Slovensku začiatkom 18. storočia
19
REFERÁTY
Eva Kolníková, Bádanie o rímskych minciach na Slovensku (kolokvium)
Elena Minarovičová, Náčrt bádania o rímskych minciach na Slovensku
Eva Kolníková, Kritický rozbor a klasifikácia nálezov rímskych mincí na Slovensku
Ján Rajtár, Výskyt mincí v rímskych stavebných objektoch na Slovensku
Ľudmila Kraskovská, Rímske mince v hroboch na Slovensku
Mária Lamiová-Schmiedlová, K otázke proveniencie mincí z doby rímskej na východnom Slovensku
Karol Pieta, K nálezom rímskych mincí na severnom Slovensku
Anton Fiala, Nálezy rímskych mincí na Devíne
Karel Kurz, Vnitřní smena u tzv. barbarských kmenů ve staroveku - II.(K charakteru vnitřní směny na území našeho barbarika)
Jan Bouzek, Význam mincí a jiných římských importu v barbarském prostredí
Títus Ko1ník, Zhodnotenie a záver kolokvia „Bádanie o rímskych minciach na Slovensku"
35
39
59
99
123
131
145
157
179
191
99
MATERIÁLY
Eduard Š i m e k, Příspěvek k soupisu nálezu českých a moravských mincí na Slovensku (16.—19. století)
Jozef Hlinka, Neznámy kremnický dvojtoliar Márie Terézie
205
223
NÁLEZY
Ľudmila Kraskovská, Nález rímskej mince v Dvoroch nad Žitavou, okres Nové Zámky
Ľudmila Kraskovská, Nález rímskej mince v Bratislave - Rusovciach
Elena Minarovičová, Nález barbarskej napodobeniny rímskej mince v Bratislave – Rusovciach
Katarína Zozuláková, Hromadný nález rímskych mincí z Krivoštian (dnes Strážske), okres Michalovce
Ján Hunka, Hromadný nález medených arpádovských mincí z Trhovišta, okres Michalovce
Ján Hunka, Hromadný nález medených arpádovských mincí z Bratislavy -Vrakune
Eva Kolníková - František J a v o r s k ý, Nález mincí z archeologického výskumu zaniknutej stredovekej osady Krigov v obci
Pavľany, okres Spišská Nová Ves
Ján Hunka, Ďalšie mince z hromadného nálezu vo Veľkom Záluží, okres Nitra
Ján Hunka, Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora
Ján Hunka - František Javorský, Hromadný nález poľských a pruských mincí z Kaľavy, okres Spišská Nová Ves
Jozef Hlinka - Milan Šišmiš, Nález mincí v Otrhánkach, časť obce Halačovce, okres Topoľčany
Eva Kolníková, Hromadný nález mincí z Komjatíc, okres Nové Zámky
Ján H u n k a, Nové mince z hromadného nálezu v Mužle, okres Nové Zámky
Ján H u n k a, Hromadný nález mincí zo Šaroviec, okres Levice
Ján H u n k a, Hromadný nález mincí v Uňatíne, okres Zvolen
Jozef Hlinka, Nález mincí v Hlbokom, okres Senica
Elena Minarovičová, Hromadný nález mincí z Bratislavy
PERSONÁLIE
Eva Kolníková, Životné jubileum PhDr. Štefana Kazimíra, CSc.
Ľubomír Nemeškal, K šedesátinám PhDr. Jozefa Hlinky, CSc.
Ľudmila Kraskovská, K životnému jubileu PhDr. Evy Kolníkovej, CSc.
Eduard S i m e k, K jubileu PhDr. Eleny Minarovičová
Eva Kolníková, Sté výročie narodenia akademika Jana Eisnera
Jozef Hlinka, Spomienka na Ing. Jána Horáka (K jeho nedožitým 90. narodeninám a 10. výročiu úmrtia)
KRONIKA
Ján H u n k a, Výstava fotografií „Nálezy mincí v okrese Nitra"
František Javorský - Andrej Weiss, Dve numizmatické výstavy na Spiši
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
227
227
228
230
245
248
250
254
256
259
261
262
264
265
268
269
270
273
274
276
277
278
279
281
281
285
293
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA X, Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, v Bratislave 1989., 288 strán, náklad 1000, ISBN 80-224-0073-4
ČLÁNKY A REFERÁTY
Eva Kolníková, Tovarovo-peňažné vzťahy na Slovensku v období od 5. do polovice 14. storočia (kolokviá)
Eva Kolníková, Problémy tovarovo-peňažných vzťahov na Slovensku v 5. – 10 storočí
Alexander Avenarius, Byzantská minca v nomádskom prostredí na strednom Dunaji
Danica Staššíkoá-Štukovská, K formám výmeny a hodnoty tovaru v 6. a 7. storočí na Slovensku
Anton Fiala, Byzanské mince na Slovensku (6.-12. storočie)
Jiří Sejbal, Základy středověkého mincovnictví v období Velké Moravy
Taťána Kučerovská, Pěnežně-ekonomická struktura na Moravě v 9.a 10.století
Radomír Pleiner, K otázce funkce a rozšíření sekerovitých hřiven
Darina Bialeková – Anna Tirpáková, K otázke funkčnosti sekerovitých hrivien z Pobedima z hľadiska ich metrologických hodnôt
Kristína Marešová, Předmincovní platidlo ze slovanského pohřebište v Uherském Hradišti – Sadech
Richard Marsina, Politický vývoj na Slovensku od 10. do začiatku 14. storočia
Štefan Kazimír, Tovarovo-peňažné vzťahy v období denárovej meny ( 11.- začiatok 14. storočia)
Lubomír Nemeškal, Mincovní výroba 13.století v českých zemích a Uhrách – její vztah k evropskému peněžnímu vývoji
Ján Hunka, Mincovníctvo Arpádovcov – poznatky a problémy bádania
Jozef Hlinka, Nálezy mincí na Slovensku z 11. až začiatku 14. storočia a ich historicko-numizmatická analýza
Ľudmila Kraskovská, Nálezy cudzích mincí z 11. -začiatku 14. storočia na Slovensku
Milan Hanuliak, K problematike výskytu mincí v hroboch z 11.-12. storočia na Slovensku
Mária Rejholcová, Obolus mrtvych na pohrebisku v Čajakovciach
Milan Hanuliak, Mince z pohrebiska z 10.-11.storočia v malých Kosihách
Jarmila Hásková, K obchodním stykům Čech s Uhrami v období ranného feudalismu( Nálezy uherských mincí v Čechách)
Jan Šmerda, Nálezy uherských mincí na Moravě z 11.a 12. století
Táňa Štefanovičová, Význam nálezov mincí pre archeologické bádanie včasného stredoveku
15
19
43
53
57
65
75
81
89
97
103
117
125
139
153
165
175
191
203
213
223
235
MATERIÁLY
Jaroslav Polakovič, Súpis nálezov mincí v numizmatickej zbierke Západoslovenského múzea v Trnave
243
NÁLEZY
Eva Kolníková – Róbert Bača, Rímska minca z Vrbového, okres Trnava
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Zemianskom Podhradí, okres Trenčín
Ľudmila Kraskovská, Nález mincí a zliatkov striebra z Malinovca, okres Levice
Ján Hunka, Nové mince z hromadného nálezu vo Veľkom Záluží, okres Nitra
Ján Hunka, Hromadný nález mincí zo začiatku 17.storočia z Boľkoviec, okres Lučenec
Ján Truchlík – Eva Kolníková – Ján Hunka, Nálezy mincí na hrade Sitno
253
254
254
258
258
259
Marián Bovan, Nález mincí v Banskej Bystrici – Radvani
Ján Hunka, Hromadný nález mincí z obdobia 30-ročnej vojny z Orešian, okr.Topolčany
Ján Hunka, Hromadný nález mincí z Nitry
260
261
262
PERSONÁLIE
Jozef Hlinka, Sté výročie narodenia prof. Dr Ing. Štefana Janšáka
Eva Kolníková, Sedemdesiate narodeniny doc. PhDr. Antona Točíka DrSc.
Eva Kolníková, Životné jubileum akademika Bohuslava Chropovského
Jiří Sejbal, K životnímu jubileu PhDr. Jarmily Štěpkové, CSc.
Jozef Hlinka, Životné jubileum PhDr. Lubomíra Nemeškala, CSc.
Eva Kolníková, Jubilejné narodeniny akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej
265
266
267
267
268
270
KRONIKA
Eva Kolníková, 10. medzinárodný numizmatický kongres v Londýne
Jozef Hlinka, IV. československo-poľská numizmatická konferencia v Krnove
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
271
272
273
279
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XI, Prvé vydanie, Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, v Bratislave 1990., 304 strán, náklad 800, ISBN 80-224-0180-3
Eva Kolníková, Menový vývoj na Slovensku od 14.do polovice 16.storočia (Grošová mena) kolokvium
Richard Marsina, Politický vývin na Slovensku od tretiny 14. do polovice 16. stor.
Štefan Kazimír, Menová reforma v Uhorsku v prvej tretine 14. storočia a produkcia peňazí na Slovensku v stredoveku
Jiří Sejbal, K počátku zlaté mince ve střední Evropě
Darina Lehotská, Mestá v peňažnom hospodárstve
Alexander Ruttkay, Pápežské desiatky z rokov 1332-1337 ako prameň hospodárskych a demografických analýz
Michal Slivka, Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty
Roman Zaoral, Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů v Čechách
Tomáš Krejčík, Úloha uherských zlatých mincí v oběživu na Morave ve 14.-15. století
Ján Hunka, Nálezy mincí grošovej meny zo stredovekých sídliskových aglomerácií na Slovensku
Rudolf Kujovský – Ján Hunka, Hromadný nález mincí z 15. storočia zo Šurian (K problematika quartigov a redwitzových mincí)
Ľudmila Kraskovská, Nálezy mincí v hroboch zo 14.-16.storočia na Slovensku
Eduard Šimek, Pražské groše v mincovních nálezech tolarové doby ( Čechy, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko 1550-1700)
Grantišek Zifčák, K problematika mincovne poľských starostov v Starej Ľubovni
11
16
27
37
49
61
83
113
135
143
159
211
219
227
NÁLEZY
Adrian Vallašek – Eva Kolníková, Keltská minca z Bratislavy, Kapitulskej ulice č.17
Margaréta Musilová – Jozef Krištín – Eva Kolníková, Nález norických mincí na Námestí 4.apríla v Bratislave
Veronika Plachá – Eva Kolníková, Nové keltské mince na Devíne
Margaréta Musilová – Eva Kolníková, Nález keltskej mince na Rudnayovom nám. v Bratislave
Eva Kolníková, Neznámy hromadný nález keltských mincí z okolia Modry alebo Jura pri Bratislave z roku 1900
Ján Chovanec, Rímsky denár Septima Severa z Novosadu
Elena Minarovičová, Rímske mince z Bratislavy – Rusoviec
Ľudmila Kraskovská, Nález mincí v Holíči
Ľudmila Kraskovská, Nález mincí Mateja I. v Kremnici
Ľudmila Kraskovská, Mince nájdené pri búraní domu č. 405 v Kremnica
Jozef Höger, Nález dukátu v Hanušovciach na Topľou
Katarína Zozuláková, Nález mincí z Malej Idy
Katarína Zozuláková, Nález mincí z Jasov
Marián Bovan, Nález mincí v Banskej Bystrici
231
234
241
248
249
254
255
257
257
258
258
259
260
262
Ján Hunka, Hromadný nález mincí z Veľkých Kostolian
Jozef Ižof – Ján Hunka, Tri hromadné nálezy mincí zo Serede – Šintavy
Jozef Labuda – Ján Hunka, Nález „žetónov“ v Banskej Štiavnici
263
266
268
PERSONÁLIE
Eva Kolníková, Gratulácia k vzácnym deväťdesiatim narodeninám nestorke Československej numizmatiky
univ. Prof. PhDr. E. Nohejlovej – Prátovej, DrSc.
Juraj Spiritza, K šesťdesiatinám univ. Prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc.
Eva Kolníková, Šesťdesiate narodeniny doc. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc.
Elena Minarovičová, Spomienka na univ. Prof. PhDr. Vojtecha Ondroucha pri stom výročí jeho narodenia
Ľudovít Trenčan – Štefan Kazimír, Za univ. Prof. Lajosom Huszárom
275
276
279
281
283
KRONIKA
Eva Kolníková, Tridsať rokov činnosti Komisie pre numizmatiku
Anton Fiala, V. československo-poľská numizmatická konferencia k problematike mincovníctva Jagelovcov
285
288
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
293
298
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XII, Prvé vydanie, Komisia pre numizmatiku pri vedeckom kolégiu
SAV pre historické vedy, Nitra 1992., 204 strán, ISBN 80-90-11-5-0-X
Eva Kolníková, Menový vývoj na Slovensku v toliarovom období ( 16.-19. storočie)
Štefan Kazimír, Toliar v uhorskom mincovníctve
Štefan Kazimír, Menová politika Gabriela Bethlena a jej vplyv na menový vývoj na Slovensku (1620-1625)
František Zifčák, Obeživo v zálohovaných spišských mestách v 16-18. storočí
Ľudmila Kraskovská, Nálezy mincí zo slovenských hradov
Michal Slivka, Falšovanie mincí na slovenských hradoch
Ján Hunka, Novoveké hromadné nálezy mincí na Slovensku
Alexander Ruttkay, Novoveká fáza cintorína na Kostolci pri Ducovom ( Problematika mincí toliarového obdobia v hroboch)
Ján Hunka, Klasifikácia novovekých mincí z lokality Kostolec pri Ducovom a štatistika ich výskytu ( príloha k článku A. Ruttaya)
Katarína Zozuláková, Nálezy mincí z toliarového obdobia so zastúpením grošovej meny v zbierke Východoslovenského
múzea v Košiciach
Elena Minarovičová, Ikonografia na uhorských minciach toliarového obdobia
NÁLEZY
Minarovičová, Grécka minca z Bratislavy – Devína
Vladimír Biroš, Keltská minca z Čeladíc
Božena Tomášová – Eva Kolníková, Nález keltskej mince z Prešova
Peter Baxa – Eva Kolníková, Keltské mince z Bratislavy – Vydrice
Margaréta Musilová – Zuzana Makovická – Branislav Lesák – Eva Kolníková, Nový nález keltských mincí v Bratislave,
na Námestí 4. apríla
Zuzana Makovická - Margaréta Musilová – Branislav Lesák– Eva Kolníková, Rímska republikánska minca z Bratislavy,
Dibrovho námestia
Klára Mészarosová, Nález mincí z 13. storočia v Trnave
Anton Fiala, Nálezy mincí na hrade Devín v rokoch 1982-1986
Ján Hunka, Neznámy nález viedenských fenikov pravdepodobne z Nitry – Dražoviec
Marian Bovan – Jozef Labuda , Správy o nálezoch uhorských stredovekých mincí v Banskej Štiavnici
Ján Hunka – Fridrich Ráth, Falošný denár Vladislava II. Z roku 1510
Ján Hunka, Ďalšia časť hromadného nálezu stredovekých mincí v Veľkého Zálužia
Ján Hunka – Peter Roth, Nový nález poľských mincí z Plavnice
Ján Hunka, stredoveký žetón z Kremnice
Ján Hunka, tri stredoveké plomby
11
13
25
35
45
53
67
91
115
121
125
135
136
136
139
40
141
141
171
172
173
174
176
177
178
180
KRONIKA
Vladimír Biroš, IV. Numizmatické sympózium k problematika toliarovej meny na Morave (1526-1750) v Brne a Kroměříži
Ján Hunka, Seminár o mincovníctve Mateja Korvína v Szekesfehervári
Elena Minarovičová, Výstava Antické mincové umenie v Slovenskom národnom múzeu
Anton Fiala, Dvadsať rokov Slovenskej numizmatickej spoločnosti
Eva Kolníková, Organizačné a personálne zmeny v Komisii pre numizmatiku
182
183
186
187
190
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
191
198
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XIV, Prvé vydanie, Komisia pre numizmatiku pri vedeckom kolégiu
SAV pre historické vedy, Nitra 1996., ISBN 80-901159-3-4
Eva Kolníková, Norische Münzen im Oppidum Bratislava und in seinem Hinterland
Ján Hunka, Mincovníctvo uhorských vojvodov v druhej polovice 11. storočia
Ján Hunka, Hromadný nález uhorských brakteátov z Rišňoviec ( Príspevok k hospodárskym pomerom na území Slovenska
koncom 12. a 1 pol. 13. storočia)
František Oslanský, Desiatky pápežskej kúrie a hodnota cirkevných majetkov na Slovensku v stredoveku
Ján Hunka, Vplyv rakúskych mincí na peňažné pomery stredovekého Slovenska (12.-15. storočie)
Marian Bovan, Kremnické denáre Ľudovíta II.(moneta antiqua) z nálezu v Hrnkovciach
Zbyšek Šustek, Otázka autorstva československých kolkov v hodnote 10 halierov a 1 koruna z roku 1919
Zbyšek Šustek, Prehľad spôsobov znehodnocovania falošných československých bankovkových kolkov z roku 1919
Karel Kopejtko, Medaile Slovenské akadémie vied
9
59
85
121
129
149
165
177
189
NÁLEZY
Margaréta Musilová – Branislav Lesák, Mince z neskorolaténskych objektov v Bratislave ( archeologický výskum 1991-1995)
Kristian Elschek – Eva Kolníková, Nové nálezy keltských mincí z južného Záhoria
Magdaléna Kamhalová, Nález keltského statéra v Malackách
Anton Fiala, Nález keltskej mince simmerinského typu v Bratislave – Rači
Kristian Elschek, Nové nálezy rímskych mincí z Bratislavy- Devínskej N. Vsi a Zohora
Vladimír Varsik, Nálezy rímskych mincí z dvoch lokalít v Rusovciach
Elena Minarovičová, Nález antických mincí v Sučanoch
Elena Minarovičová, Ojedinelé nálezy rímskych mincí v katastri Smoleníc
Elena Minarovičová, Nález rímskych mincí v Malackách
Elena Minarovičová, Ojedinelé nálezy stredovekých mincí v Smoleniciach
Elena Minarovičová, Nález pražských grošov v Bukovej
Ján Hunka, Mince Mateja Korvína z Vyšehradu
Anton Fiala, Bratislavská časť hromadného nálezu mincí zo Spišskej Belej
Ján Hunka, Nález mincí Leopolda I. z Nitrianskych Hrnčiaroviec
Ján Hunka – František Gutek, Nález novovekých mincí z Bardejova
Ján Hunka, Nález mincí z korunového obdobia v Seredi
207
213
214
215
216
223
225
225
226
226
227
227
230
231
232
235
PERSONÁLIE
Ľudmila Kraskovská, K životnému jubileu PhDr. Eleny Minarovičovej
Bibliografia jubilantky 1966-1995
Ľudmila Kraskovská, Životné jubileum PhDr. Evy Kolníkovej, DrSc.
Bibliografia jubilantky 1956-1995
Eva Kolníková, Životné jubileum Mgr. Kataríny Zozulákovej
Elena Minarovičová – Eva Kolníková , PhDr. Eduardovi Šimkovi, CSc. k 60-tinam
Ľudmila Kraskovská, Za univ. Prof. PhDr. Emanuelou Nohejlovou- Prátovou, DrSc.
Katarína Zozuláková, Spomienka na PhDr. Emila Petácha, CSc. pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatin
237
239
248
251
263
265
268
270
KRONIKA
Anton Fiala, Formovanie zbierkového fondu numizmatiky Mestského múzea v Bratislave v rokoch 1918-1945
Katarína Zozuláková, Reinšalované numizmatické expozície Východoslovenského múzea
Elena Minarovičová, Výstava „ Prírodné motívy na platidlách ako odraz vývoja myslenia človeka“
Elena Minarovičová, Štvrťstoročia Slovenskej numizmatickej spoločnosti (1970-1995)
273
281
284
286
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
289
293
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XV, Archeologický ústav SAV Nadácia A. Točíka na zverejňovanie
výsledkov archeologického a numizmatického výskumu., Nitra 1998., ISBN 80-901159-4-2
ŠTÚDIE
Eva Kolníková, Výpoveď nálezov mincí o keltskom hradisku v Trenčianskych Bohuslaviciach (nemecké resumé)
Milan Jančo, Príspevok k diskusii o počiatku výstavby rímskeho kastela v Iži – Leányvári (nemecké resumé)
Milan Jančo, Úloha averzu mincí marca Aurélia v štátnej propagande (nemecké resumé)
František Oslanský, Z písomných prameňov o falšovaní mincí v stredoveku (nemecké resumé)
Zbyšek Šustek, Darexové a tuzexové poukážky ako súbežné meny v Československu (anglické resumé)
Oldřich Kropáč, Základní metody numismetriky a ukázky jejich použití
11
45
61
77
89
151
NÁLEZY
Magdaléna Kamhalová, Zlatá keltská minca typu Niké z oblasti Púchova
Marián Soják, Náhodný nález keltsko-dáckej mince z Liptovského Mikuláša
Marián Soják, Prvý nález keltského razidla na Slovensku
Božena Tomášová – Eva Kolníková, Nález keltskej mince v Sedliskách – Podčičve
Božena Tomášová – Eva Kolníková, Keltská minca z Veľkého Šariša
Božena Tomášová – Eva Kolníková, Keltské a rímske mince z hradiska v Hrabušiciach
Veronika Plachá – Anton Fiala, Hromadný nález keltských mincí na hrade Devín
Magdaléna Kamhalová - Eva Kolníková, Hromadný nález bronzových keltských mincí typu Kapos z okolia Nových Zámkov
Anton Fiala, Nález keltskej tetradrachmi Cobrovomarus v Modre – Záhumeniciach
Eva Kolníková, Keltské a rímske republikánske mince z Košece – Nozdrovíc
Eva Kolníková, Keltská minca liptovskomarského typu z Novej Dubnice – V. Kolačína
Magdaléna Kamhalová - Eva Kolníková, Kelstské mince z polohy Úhrad v Podhradí
Elena Minarovičová, Ďalšie ojedinelé nálezy keltských a rímskych mincí v katastri Smoleníc
Elena Minarovičová, Nálezy rímskych mincí pri archeologických výskumoch rímskej stanice v Stupave
Marián Soják, Rímska minca z Vlkovej – Levkoviec
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Svodíne
Božena Tomášová – Eva Kolníková, Rímske mince z Ostrovian
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince z Trnave- Hornom poli
Marián Soják, Nález rímskej mince z Dobšinej
Jozef Moravčík - Eva Kolníková, Hromadný nález neskororímskych mincí z Púchova
Ján Hunka – Hana Chorvátová, Mince kráľa Šalamúna v Nitre
Anton Fiala, Hromadný nález mincí z 11.stor. v Dolnom Petri
Ján Hunka, Nález časti brakteátovej schránky z 13.stor. v Nitre
Elena Minarovičová, Nález uhorskej mince zo 14. stor. v Bratislave – Podhradí
Elena Minarovičová, Dva nálezy ojedinelých mincí na hrade Biely Kameň v Svätom Jure pri Bratislave
Marián Bovan – Gejza Trgina, Nálezy stredovekých mincí z Tekovskej Breznice
Ján Hunka, Časť nálezu poľských mincí z Cetína(?)
Elena Minarovičová, Strieborné mince z hromadného nálezu v Starej Turej
Elena Minarovičová, Nález striebornej mince zo 17.stor. v Senici
Elena Minarovičová, Nález dukátu zo začiatku 17.stor. v Bratislave
Elena Minarovičová, Nález medených mincí Františka II. v Doľanoch
Marián Bovan – Václav Hanuliak, Hromadný nález mincí z korunového obdobia v Slovenskej Ľupči
Anton Fiala, Nález medených mincí z 19.stor. v Bratislave
Ján Hunka, Ďalší depot mincí z 19.stor. z Hlohovca
188
188
190
193
194
196
201
210
212
213
217
217
221
222
225
227
228
229
229
230
232
234
234
238
238
240
242
242
243
243
243
244
247
247
PERSONÁLIE
Eva Kolníková, Životné jubileum Mgr. Viliama Weissa
Eva Kolníková, K životnému jubileu PhDr. Františka Oslanského, CSc.
Ján Hunka, Životné jubileum Mgr. Antona Fialu
Eva Kolníková, In memoriam univ. Prof. Dr. Robert Göbl
Eva Kolníková, Spomienka na Jarmilu Štěpkovú (1926-1997)
252
253
255
257
258
KRONIKA
Eva Kolníková, Stretnutie predstaviteľov numizmatických komisií v Nitre
Eva Kolníková, Zmeny v Numizmatickej komisii pri VKH SAV
Ján Hunka, Medzinárodný numizmatický kongres v Berlíne
Anton Fiala, Numizmatická konferencia v Moskve
Magdaléna Kamhalová, Výstava „Bankovky a mince Slovenskej republiky 1993-1997“
Vladimír Biroš, Sympózium k 670.výročiu Kremnice a Kremnickej mincovne
Katarína Zozuláková, Výstava „Mince a medaily inak“
260
260
261
263
265
266
266
RECENZIE
BIBLIOGRAFIA
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XVI, Archeologický ústav SAV Nadácia A. Točíka na zverejňovanie
výsledkov archeologického a numizmatického výskumu., Nitra 2002., ISBN 80-88709-54-7
ŠTÚDIE
Milan Jančo, Nález alexandrijských tetradrachiem v strednej Európe. Príspevok k poznaniu obchodných kontaktov Afriky
Prokonzulskej a Egypta so stredným Podunajskom v mladšej dobe rímskej (nemecké resumé)
Vladimír Varsík, Rímske mince z Bratislavy-Trnávky (nemecké resumé)
František Oslanský, Zo života a hodnôt benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita na Zobore v stredoveku (nemecké resumé)
Juraj Horenitzky - Ján Hunka - Branislav Panis, Vzácny poklad mincí z prelomu 13. a 14. stor. z Bratislavy (nemecké resumé)
Marián Bovan, Ján a Juraj Turzovci ako nájomcovia kremnickej banskej a mincovej komory (nemecké resumé)
11
41
51
71
87
MATERIÁLY
Viliam Weiss, Peňazokazecká dieľňa v Liptovskej Mare
Ivan Trenčan, Produkcia medených mincí z kremnickej mincovne v rokoch 1704 až 1707
Anton Fiala, Nálezy mincí z Národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín, získané pri archeologických výskumoch v r. 1992-2000
Ivan Trenčan, Neznáme banské znaky Krištofa Kubínyho
Anton Fiala, Robotné znaky z územia Slovenska v numizmatickej zbierke Mestského múzea v Bratislave
113
122
152
158
169
NÁLEZY
Elena Minarovičová, Nález keltskej mince v Bratislave- Devínskej Kobyle
Elena Minarovičová, Nález keltských mincí v okolí Trnavy
Elena Minarovičová, Ojedinelé nálezy mincí v Bratislave - Rusovciach v roku 2001
Elena Minarovičová, Novoobjavený rímsky denár z hromadného nálezu rímskych mincí z Vyškoviec nad Ipľom, okr. Levice
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Bratislave- Kopčanoch
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince v Moravskom sv. Jáne
Igor Bazovský - Elena Minarovičová, Rímske mince zo záchranného výskumu v Rusovciach v roku 1999
Marián Soják, Nález rímskej mince zo Strání pod Tatrami
Elena Minarovičová, Ďalšie ojedinelé nálezy rímskych mincí v katastri Smoleníc v rokoch 1998 a 1999
Elena Minarovičová, Rímske mince zo Stupavy - z polohy Morávkove pole
Elena Minarovičová, Nález rímskej mince na rímskej stanici v Stupave v roku 2000
Elena Minarovičová, Nález rímskych mincí v Bojnej, okr. Topoľčany
Ján Hunka, Arabský bronzový fals z konca 8. stor. z Bratislavy
Ján Hunka - Michal Takács, Francúzska strieborná minca zo začiatku10. stor. z Mostovej
Elena Minarovičová, Nález uhorskej mince v Bratislave- Jarovciach
Elena Minarovičová, Nález nemeckej mince v Bratislave- Devínskej Novej Vsi
Elena Minarovičová, Nález mincí na hrádku Drienok, okres Revúca
Elena Minarovičová, Nález zlatej mince v Košolnej, okr. Trnava
Marián Soják - Martin Furman, Náhodný nález mince z Domaňoviec
Marián Soják – Ján Hunka, Olovená plomba z Hrabušíc
Ján Hunka, Nález vzácneho žetónu kremnického komorského podgrófa Wolfganga Rolla
Marián Soják, Nález poltoráka Žigmunda III. zo Spišskej Teplice
Marián Soják, Mince z výskumu lokality na rozhraní chotárov Lučivnej a Svitu
Jozef Moravčík - Ján Hunka, Mince z kostola sv. Štefana kráľa zo Žiliny
Viliam Weiss, Nález strieborných mincí v obci Komjatná, okres Ružomberok
Ján Hunka - Juraj Horenitzky - Branislav Panis, Nález zlatých dukátov zo začiatku 18. stor. v Štúrove
Ján Hunka, Depot mincí z 17.-18. stor. z Kežmarku
Jaroslava Schmidtová - Anton Fiala, Nálezy mincí v Bratislave-Rusovciach
Marián Soják, Nález novovekých mincí zo Spišskej Teplice
Elena Minarovičová, Hromadný nález mincí Františka Jozefa I. z obdobia korunovej meny v Nových Zámkoch
180
180
181
182
183
183
183
184
186
186
187
187
188
190
192
192
193
193
193
194
195
199
200
202
210
210
212
214
215
216
PERSONÁLIE
Elena Minarovičová, Za PhDr. Ľudmilou Kraskovskou, CSc. (1904-1999)
Elena Minarovičová, Spomienka na PhDr. Jozefa Hlinku, CSc. (1925-1992) (k jeho nedožitým sedemdesiaty piatym narodeninám)
Marián Soják, Za Františkom Javorským
217
219
223
KRONIKA
Katarína Zozuláková, Výstava „Metamorfózy peňazí“
Katarína Zozuláková, V. numizmatická konferencia v maďarskom Pécsi
Ján Hunka, Tri úspešné numizmatické akcie
225
228
229
RECENZIE
Elena Minarovičová, Zborník Slovenského národného múzea, História 39,ročník XCIII, 1999
Elena Minarovičová, Kremnické múzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici
Ján Hunka, Z novej českej a moravskej numizmatickej produkcie
Ján Hunka, Nová publikácia o sliezskom mincovníctve
Ján Hunka, Nová publikácia o Jihlave
Ján Hunka, Tri nové príspevky o uhorských medených minciach z rokov 1190-1240
234
236
238
242
244
246
BIBLIOGRAFIA
249
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XVII, Archeologický ústav SAV Nadácia A. Točíka na zverejňovanie
výsledkov archeologického a numizmatického výskumu., Nitra 2004., ISBN 80-88709-76-8
ŠTÚDIE
Eva Kolníková, Severoslovenské keltské mince s hrboľom na averze (nemecké resumé)
Jiří Militký, Finds of Roman and early Byzantine gold coins on the territory of the Czech Republic (české resumé)
František Oslanský, Zo spísomnenia majetkových hodnôt Ostřihomského arcibiskupstva z polovice 15. storočia na Slovensku
(nemecké resumé)
Ján Hunka, Nové fakty o najväčšom bratislavskom náleze mincí z prvej tretiny 16. storočia (anglické resumé)
77
87
MATERIÁLY
Ivan Trenčan, Produkcia mincí v kremnickej mincovni v roku 1693
Daniel Kianička - Volker Wollmann, Lúčenie zlata a striebra v kremnickej mincovni v 18. storočí
Peter Novosedlík, Falzum 20-grajciara Jozefa II. z roku 1784
Anton Fiala, Ruské a sovietske razby v numizmatickom kabinete Mestského múzea v Bratislave
101
139
173
175
NÁLEZY
Jiří Militký, Zapomenutý nález keltské mince typu AINORIX z Bratislavy
Eva Kolníková, Mince z laténskeho hradiska v Jánovciach- Machalovciach
Branislav Panis, Nálezy mincí z Pezinku a zo Slovenského Grobu
Jiří Militký, Neznámý nález římské mince z Bratislavy
Marián Soják, Traianov denár z Hôrky- Primoviec
Anton Fiala, Nález rímskej mince v Lipníkoch na východnom Slovensku
Marián Soják, Hromadný nález rímskych denárov z Temnej jaskyne
Branislav Panis, Nové nálezy mincí z Bratislavy – Rusoviec
Branislav Panis, Nálezy mincí z Bratislavy – Vajnor
Eva Kolníková, Hromadný nález neskororímskych bronzových mincí z juhovýchodného Slovenska
Eva Kolníková, Ďalšia byzantská minca z hromadného nálezu v Zemianskom Vrbovku
Eva Kolníková, Neznámy nález byzantského solidu z okolia Bratislavy
Anton Fiala, Nález moravskej mince v Bratislave
Marek Budaj, Denár kráľa Kolomana z Veľkého Medera
Marek Budaj, Vzácny nález anglickej mince z Jarku
Ján Hunka – Marian Samuel, Prvý nález mince z benediktínskeho kláštora Sv. Hipologa v Nitre na Zobore
Marián Soják, Súbor zlatých mincí z Bystrian
Marek Budaj, Nález mincí z Plaveckého hradu
Marek Budaj, Nález mincí z 15. storočia zo Skalice
Ján Hunka – PETER MOSNÝ, Výnimočný objav neznámeho uhorského obolu z polovice 15. storočia
Ján Hunka - Milan Ogurčák - Marián Soják, Nález denáru z 15. storočia, zo Spišskej Novej Vsi, polohy Okruhlovec
Marek Budaj, Nové nálezy mincí z hradu Šášov
Peter Novosedlík, Medený koláč z Hlohovca
Marek Budaj, Nové nálezy mincí z Pezinka
Marek Budaj, Ďalšie mince z hromadného nálezu zo začiatku 17. storočia z Boľkoviec, okres Lučenec
Ján Hunka, Nový nález novovekých mincí z Topoľčian
Marek Budaj, Nález dukátu Ferdinanda III. z Bratislavy
Marián Soják - Martin Furman, Mince z Domaňoviec, okres Levoča
Marek Budaj - Ján Hunka, Nález zlatých mincí z Čechyniec pri Nitre
Marek Budaj, Nový nález mincí z Bolerázu
Marián Soják, Numizmatické nálezy z územia Spiša
Marián Soják - Ján Hunka, Numizmatické doklady ľudovej mágie z okolia Prešova
189
190
193
194
195
196
197
201
203
206
210
212
212
213
217
219
224
228
233
238
245
248
253
256
262
264
267
268
269
273
274
278
PERSONÁLIE
Eva Kolníková, Spomienka na PhDr. Štefana Kazimíra, CSc.
Ján Hunka, Bibliografia prác Š. Kazimíra 1957-1992
Zbyšek Šustek, Za Ing. Gejzom Chlapovičom
Marián Soják, Za Ing. Ladislavom Kieferom
Ján Hunka, Zomrel p. Ľudovít Trenčan
Eva Kolníková, In memoriam univ. prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc.
283
285
301
303
304
308
KRONIKA
Elena Minarovičová, Medzinárodné numizmatické sympózium pri príležitosti 675.výročia mincovne v Kremnici (1328-2003) a
10. výročia slovenskej meny (1993-2003)
Magda Kamhalová, Stála výstava „Líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska“. NBS – Múzeu mincí a
medailí v Kremnici
Katarína Zozuláková, Výstava „História razená v zlate“
Ján Hunka, Nové numizmatické podujatia v Čechách a na Morave
Anton Fiala, 11. Celoruská numizmatická konferencia, Skt. Peterburg – Repino
11
53
311
312
322
325
329
RECENZIE
Marek Budaj. Jiří Hána – Alexandr Beránek – Jindra Hůrková – Jiří Militký – Miloš Klíma: Mincovní depoty v jihozápadních Čechách.
Defurovy Lažany 1999
331
Marek Budaj. Dagmar Vorlová: Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové
333
Marek Budaj. Jiří Hána: Rubní značky pražských grošů
335
Ján Hunka, Nové publikácie o poľských nálezoch mincí
340
Ján Hunka, Múzeum obchodu v Bratislave – jeho expozičné a publikačné aktivity
343
BIBLIOGRAFIA
Elena Minarovičová, Bibliografia slovenskej numizmatiky 2000-2002
347
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XVIII, Archeologický ústav SAV Nadácia A. Točíka na zverejňovanie
výsledkov archeologického a numizmatického výskumu., Nitra 2007., ISBN 978-80-88709-97-8
Tabula gratulatoria
Karol Pieta, Eva Kolníková – zum Lebensjubiläum
Eva Kolníková – Kalendárium
9
10
14
ŠTÚDIE – STUDIEN - PAPERS
Laténske obdobie - Laten period
Virgil Mihailescu-Bîrliba, Trade without coins and coins without trade in Pre-Roman Dacia
Gertrúda Březinová, Münzprägungbeweis in der latènezeitlichen Siedlung Nitra-Šindolka?
Jozef Bujna, Der goldene Torques von Hrkovce bei Šahy (Bez. Levice), Südslowakei
Peter Kos, The beginnings of the coinage of Celtic tribes in the southeastern Alps
Lucia Benediková, Die hallstatt- und latènezeitlichen Siedlungen in der Nordslowakei
Melinda Torbágyi, Im Vergessenheit geratene keltische Münzfunde von Esztergom
Constantin Preda, Some thoughts on the coinage of the eastern Celts and the Geto-Dacians
25
31
41
59
69
111
115
Rímske obdobie - Roman Period
Ján Beljak, A few comments on occurence of roman coins in the Hron and Ipeľ river basins
Kristián Elschek, Römische Münzen entlang der Bernsteinstrasse im slowakischen Marchgebiet nördlich von Carnuntum
(Westslowakei) und ein Beleg der Sekundärverwendung von römischen Münzen
Ivan Mirnik, Coins from Bribir (Varvaria)
Vladimír Varsik - Jaroslava Schmidtová, Eine germanische Vase aus Gerulata MIDDLE-AGES
143
157
181
Stredovek – Middle - Ages
Stanisław Suchodolski, Die Beziehung zwischen Bild und Schrift auf den Münzen Mittel-, Nord- und Osteuropas im 10.
und 11. Jahrhundert
Borys Paszkiewicz, Vultus Trifrons, a Cross and a Prince Helmeted: Three Mysterious Polish Bracteates
197
211
Novovek New - Ages
Daniel Kianička, Graveur der Kremnitzer Münzstätte Maximilian König von Paumbshausen (1728–1782)
219
NÁLEZY – FUNDES - FINDS
Elena Minarovičová, Ojedinelé nálezy keltských a rímskych mincí v katastri Smoleníc, okres Trnava v rokoch 2002-2003
Elena Minarovičová, Nálezy rímskych mincí a rímskej spony v Bratislave – Devínskej Kobyle
Marián Soják, Objav rímskej mince z lokality Ražňany
Marián Soják, Roztratený poklad neskororímskych mincí zo Spišskej Teplice
Marek Budaj – Radoslav Čambal, Byzantská minca z 10. storočia zo Sládkovičova
Gabriel Nevizánsky – Ján Hunka, Talianske mince zo staromaďarského jazdeckého pohrebiska v Leviciach- Géni
Marián Soják, Mince z archeologického výskumu v Žehre
Ján Hunka – Marek Budaj, Dva nové uhorské denáre z 13. a 14. storočia
Marián Soják, Ojedinelý nález groša Karola Róberta zo Spišských Vlách
Ján Hunka, Nový poklad neskorostredovekých mincí z Nitry
Anton Fiala, Nález mince v Moravskom Svätom Jáne
Marek Budaj, Časť nálezu zo 17. storočia z Prietrže, okr. Senica
Ján Cesnek - Ján Hunka, Ďalší poklad mincí z Drahoviec pri Piešťanoch
Elena Minarovičová, Nález sliezskej mince zo 17. storočia v Bratislave – Lamači
Ján Hunka, Nález mincí z konca 17. storočia z Velčíc
Marek Budaj, Nález mincí zo 17. storočia zo Zbojníckeho vrchu
Martin Furman - Marián Soják- - Ján Hunka, Poklad mincí z Hýb, okr. Liptovský Mikuláš
Marek Budaj, Nález mincí zo začiatku 18. storočia zo Zemianskeho Podhradia - Martákovej skaly
Anton Fiala, Nálezy mincí v mestskej časti Bratislava- Devín
Marián Soják, Nálezy mincí z prostredia jaskýň
Marián Soják, Náhodné (?) nálezy mincí zo Spišskej Belej, časti Strážky
Marián Bovan, Nálezový súbor novovekých mincí z Dechtíc, okr. Trnava
Martin Furman, Nález mincí z obdobia 1. Slovenskej republiky v Žiline
237
238
239
240
241
245
251
253
256
257
260
260
261
264
265
266
269
275
280
281
283
284
284
BIBLIOGRAFIA – BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY
Elena Minarovičová, Bibliografia slovenskej numizmatiky 2003-2005
286
127
SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA XIX, Archeologický ústav SAV Nadácia A. Točíka na zverejňovanie
výsledkov archeologického a num. výskumu., Nitra 2011., ISBN 978-80-970819-0-4
ŠTÚDIE:
Milan Jančo, Nález denáru Marka Aurélia vo Vlinevsi, poloha „U kříže“ (Príspevok k hypotéze o možnom pobyte
rímskych vojsk v Čechách)
Martin Štefánik, Úloha kremnického zlata v európskej finančno-hospodárskej kríze XIV. storočí
Marek Budaj, Vzácne mince Karola Róberta a Ľudovíta I.
9
57
79
MATERIÁLY:
Aleš Švec, Atypický pražský groš s menom Karola IV.
Milan Burian, Obnovený začiatok razby v bratislavskej mincovni počas vlády cisára Leopolda I. a objav doteraz neznámej
mince z tohto obdobia
Anton Fiala, Dynastia Adlerovcov v kontexte ryteckého podniku v Bratislave
89
91
97
NÁLEZY:
Igor Bazovský - Eva Kolníková, Nové nálezy keltských mincí zo západného Slovenska
Radoslav Čambal, Keltská minca typu Simmering z Blatného
Marián SOJÁK, Keltská minca veľkobystereckého typu z Jánoviec-Machaloviec
Elena Minarovičová, Nález rímskych mincí v Bratislave – Lamači
Gerta Březinová – Ján Hunka, Výnimočný nález denáru Bela III. z výskumu v Topoľčanoch – Krušovská cesta
Marek Budaj – Aleš Švec, Groš Karola Róberta z Vištuku (Niekoľko poznámok k obehu grošov H 443 Karola Róberta v Uhorsku)
Marek Budaj, Pražský groš Jána Luxemburského z Rusoviec
Marek Budaj – Aleš Švec, Prvý nález stredovekých mincí z Prašníka (Príspevok k datovaniu svätoladislavských denárov Ľudovíta I.)
Aleš Švec, Nové vyhodnotenie nálezu pražských grošov zo Zvolena
Marián Samuel - Ján Hunka, Nález mincí typu „Redwitz“ z výskumu kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach
Ján Hunka, Poklad Žigmundových mincí z Bošian
Marián Samuel - Ján Hunka, Nálezy mincí zo zaniknutého stredovekého kostola Všetkých Svätých v Práznovciach (okr. Topoľčany)
Marián Čurný – Ján Hunka, Mince a olovené plomby zo Starej Levoče
Ján Hunka – Peter Roth, Nález mince v Bardejove
MAREK BUDAJ, Malý súbor novovekých mincí z Prašníka
Ján Hunka – Peter Roth, Nález mince v Hranovnici pri Poprade
Andrej Bendík, Nález mince Leopolda I. z roku 1681 z jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre
Ján Hunka - Marián Soják – Martin Stejskal, Výroba rákociovských poltúr na Spišskom hrade
Martin Furman – Zuzana Štancelová – Vladimír Majtan – Juraj Kudjak – Ján Hunka, Nález mince z Čičmian
Martin Furman – Zuzana Štancelová – Branislav Večerík – Ján Hunka, Nález mince z Jedľovníka, okr. Čadca
Marek Budaj, Nález medených mincí z 18. storočia z Bratislavy – Krasňan
Martin Furman – Michal Čajka – Ján Hunka, Depot mincí zo Sedliackej Dubovej
Ján Hunka, Poklad mincí z Nitry, Štúrovej ulice
Anton Karabinoš, Náhodné nálezy novovekých mincí z Hermanoviec
Víťazoslav Struhár, Poklad mincí z obdobia 1. Slovenskej republiky z Černovej
103
107
111
113
115
119
124
129
140
148
156
159
165
170
171
174
176
177
182
183
185
190
195
197
198
PERSONÁLIE:
Ján Hunka, Mgr. Antonovi Fialovi k šesťdesiatinám
201
KRONIKA:
Katarína Zozuláková, Výstava k 40.výročiu otvorenia expozície Košický zlatý poklad
203
RECENZIE / BIBLIOGRAFIA
209/226
Download

SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA I, Prvé vydanie, Vydavateľstvo