Laboratórna príručka
Prevádzka Prešov – klinická biochémia a hematológia
Hollého 14, 081 81 Prešov
Účinnosť:
01.04.2013
Vypracoval:
Dátum:
MUDr. Hedviga Pivovarníková, odborný garant
29.3.2013
Podpis:
Schválil:
Dátum:
MUDr. Monika Drakulová, odborný garant
29.3.2013
Podpis:
Výtlačok:
neobmedzený počet výtlačkov
Vydanie č.:
1
Zmena/rok:
0/2013
Stupeň dôvernosti:
verejná
F-008-6/12
Obsah
1
Úvod .......................................................................................................................................................... 4
1.1
Predslov ............................................................................................................................................. 4
2
Informácie o laboratóriu............................................................................................................................ 5
2.1
Identifikácia laboratória .................................................................................................................... 5
3
4
5
2.2
Základné údaje o laboratóriu ............................................................................................................ 5
2.3
Zameranie laboratória ....................................................................................................................... 6
2.4
Úroveň a stav akreditácie .................................................................................................................. 6
2.5
Organizácia laboratória, jeho vnútorné členenie, vybavenie a obsadenie ....................................... 7
2.6
Spektrum ponúkaných služieb........................................................................................................... 8
2.7
Popis ponúkaných služieb.................................................................................................................. 8
Manuál pre odbery primárnych vzoriek .................................................................................................... 9
3.1
Základné informácie .......................................................................................................................... 9
3.2
Žiadanky............................................................................................................................................. 9
3.3
Požiadavky na urgentné vyšetrenie ................................................................................................. 10
3.4
Ústne požiadavky na vyšetrenie ...................................................................................................... 10
3.5
Používaný odberový systém ............................................................................................................ 11
3.6
Príprava pacienta pred vyšetrením ................................................................................................. 13
3.7
Identifikácia pacienta na žiadanke a označenie vzorky ................................................................... 13
3.8
Odber vzorky ................................................................................................................................... 14
3.9
Množstvo vzorky ............................................................................................................................. 16
3.10
Likvidácia použitých odberových materiálov .................................................................................. 16
3.11
Nevyhnutné operácie so vzorkou, stabilita..................................................................................... 17
3.12
Základné informácie o bezpečnosti pri práci so vzorkami .............................................................. 18
3.13
Informácie k doprave vzoriek .......................................................................................................... 18
Predanalytické procesy v laboratóriu ...................................................................................................... 19
4.1
Príjem žiadaniek a vzoriek ............................................................................................................... 19
4.2
Kritériá prijatia alebo odmietnutia chybných primárnych vzoriek .................................................. 19
4.3
Postupy pri nesprávnej identifikácii vzorky alebo žiadanky ............................................................ 20
4.4
Vyšetrovanie externými laboratóriami......................................................................................... ...21
Vydávanie výsledkov a komunikácie s laboratóriom............................................................................... 25
5.1
Hlásenie pozitívnych výsledkov ....................................................................................................... 25
5.2
Informácie o formách vydávanie výsledkov, typoch nálezov a laboratórnych správ a ich popis.... 26
5.3
Vydávanie výsledkov priamo pacientom ......................................................................................... 28
5.4
Opakované a dodatočné vyšetrenie ................................................................................................ 28
5.5
Zmeny výsledkov a nálezov ............................................................................................................. 28
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 2 z 70
F-080-1/12
6
5.6
Intervaly od dodania vzorky k vydaniu výsledku ............................................................................. 29
5.7
Spôsob riešenia sťažnosti ................................................................................................................ 29
5.8
Vydávanie potrieb laboratóriom ..................................................................................................... 29
Množina laboratórnych vyšetrení poskytovaných laboratóriom ............................................................ 30
6.1 Zoznam vyšetrení vykonávaných v laboratóriu ..................................................................................... 30
6.2 Vyšetrenie vykonávané v externých laboratóriách ............................................................................... 30
7
Súvisiaca dokumentácia .......................................................................................................................... 31
7.1
Prílohy .............................................................................................................................................. 31
7.2
Zoznamy laboratórií......................................................................................................................... 31
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 3 z 70
F-080-1/12
Úvod
1.1 Predslov
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
predkladáme Vám ponuku našich služieb, ktoré poskytujeme v oblasti laboratórnej medicíny. Laboratórna
príručka je určená lekárom a sestrám. Obsah laboratórnej príručky bol koncipovaný v súlade s normou
ISO/IEC 15189:2007 Medicínske laboratóriá – špecifické požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.
Dúfame, že Vám naša príručka prinesie nielen potrebné informácie, ale tiež inšpiráciu, a že v nej nájdete
všetko, čo potrebujete pre našu vzájomnú spoluprácu.
MUDr.Hedviga Pivovarníková
a kolektív pracovníkov
Klinická biochémia a hematológia
synlab slovakia s.r.o.Prešov
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 4 z 70
F-080-1/12
2 Informácie o laboratóriu
2.1 Identifikácia laboratória
Názov organizácie
synlab slovakia s.r.o.
Identifikačné údaje
IČO: 35 878 151
DIČ: 2021822407
IČ DPH: SK2021822407
Typ organizácie
Spoločnosť s ručením obmedzeným;
Prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Štatutárni zástupcovia organizácie
konatelia spoločnosti
Adresa sídla spoločnosti
Limbova 5, 831 01 Bratislava
Názov laboratória
synlab slovakia s.r.o. Prešov
Adresa laboratória
Hollého 14, 081 81 Prešov
Umiestnenie
Budova FNsP J.A.Reimana, Hollého 14
Okruh pôsobnosti
pre akútnu a neakútnu lôžkovú starostlivosť
pre ambulantné zariadenia
Vedúci klinického laboratória
MUDr.Hedviga Pivovarníková
Lekársky garant odbornosti 024
MUDr.Hedviga Pivovarníková
Lekársky garant odbornosti 031
MUDr.Ľubica Forraiová
Lekársky garant odbornosti 034
MUDr.Iveta Fandáková
Vedúca laborantka
Bernardína Drabiščáková
Manažér kvality
Ing.Andrea Hrubovčáková
2.2 Základné údaje o laboratóriu
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Prešov, Hollého 14
+421/51 37 00 558, +421 917 555 606
vedúca klinického laboratória
[email protected]
+421/51 37 00 553, +421 917 555 610
vedúca laborantka
[email protected]
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 5 z 70
F-080-1/12
+421/51 37 00 534, +421 917 555 611
administratíva
[email protected]
+421 917 555 707
manažér kvality
[email protected]
+421/51 37 00 549
Fax
[email protected]
e-mail
www.synlab.sk
Web
+421/51 37 00 550
centrálny príjem
+421/51 37 00 533
hlásenie výsledkov glykémií, glyk.profilov
+421/51 37 00 544
imunochemické laboratórium
+421/51 37 00 555
rutinné biochemické laboratórium
+421/51 37 00 543
hlásenie výsledkov
+421/51 37 00 535
laboratórium porúch vnútorného prostredia
+421/51 37 00 533
laboratórium pre analýzu moču
+421/51 37 00 545
laboratórium elektroforézy bielkovín
Dostupnosť informácií
+421/51 37 00 543, +421/37 00 539, +421/51 37
00 555, +421 917 555 610
pondelok – piatok od 6:30 hod. do 17:00 hod.
+421/51 37 00 543, +421 37 00 539, +421/51 37
00 555, +421 917 555 610
pondelok – nedeľa nepretržite
2.3 Zameranie laboratória
synlab slovakia s.r.o je samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore
klinická biochémia, klinická hematológia a klinická mikrobiológia. Člen SYNLAB Holding. Laboratórium sa
zaoberá biochemickými, sérologickými a hematologickými vyšetreniami biologických materiálov
humánneho aj animálneho pôvodu. Ide o základné a špecializované biochemické vyšetrenia, základné
hematologické vyšetrenia, zabezpečenie odberov biologického materiálu a konzultačné služby.
Podieľa sa na postgraduálnej výučbe lekárov v rámci predatestačnej prípravy a pôsobí aj ako školiace
pracovisko študentov Fakulty zdravotníctva Prešovskej Univerzity.
2.4 Úroveň a stav akreditácie
synlab slovakia s.r.o. prevádzka Prešov je držiteľom „OSVEDČENIA O AKREDITÁCII“ s plnením požiadaviek
normy ISO/IEC 15189:2007 udeleného 20.07.2012 s platnosťou do 20.07.2016.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 6 z 70
F-080-1/12
Laboratórium sa riadi dostupnými odporúčaniami odborných spoločností, má zavedený systém internej
kontroly kvality a pravidelne sa zúčastňuje systému externej kontroly kvality - fínskej Labquality.
2.5 Organizácia laboratória, jeho vnútorné členenie, vybavenie a obsadenie
Laboratórium je umiestnené v areáli FNsP J.A.Reimana, ktorá poskytuje akútnu lôžkovú, neakútnu lôžkovú
aj ambulantnú starostlivosť. Laboratórium pracuje v nepretržitej 24 hodinovej trojzmennej prevádzke
a zabezpečuje presne definované spektrum akútnych, rutinných a špecializovaných vyšetrení.
Organizačne je laboratórium usporiadané nasledovne:
- úsek klinickej biochémie
- úsek hematológie a koagulácie
- úsek imunochémie
- úsek glykémie a analýzy močov
- úsek porúch vnútorného prostredia
- úsek pracovného lekárstva a toxikológie
- úsek elektroforézy a špeciálnych imunologických metód
Spádová oblasť laboratória a rozsah vyšetrení sú dané požiadavkami spolupracujúcich zdravotníckych
zariadení – FNsP J.A.Reimana, nemocníc Svidník, Stropkov, Humenné, Stará Ľubovňa, Bardejov, Vranov nad
Topľou, Polikliniky Sekčov, praktickými lekármi a odbornými lekármi - špecialistami spádovej oblasti. Zvoz
biologického materiálu si laboratórium zabezpečuje prostredníctvom oddelenia dopravy spoločnosti synlab
slovakia s.r.o.
Pracovisko klinickej biochémie a hematológie
prevádzková doba: nepretržitá 24 hodinová
prevádzka
06:00 – 08:00
Vydávanie odberových potrieb laboratóriom
06:00 – 09:00
príjem ranných rutinných odberov z JIS, statimových
odberov, spracovanie materiálu, vykonanie analýz a
kompletizácia výsledkových listov, hlásenie výsledkov
v kritických intervalech nepretržite 24 hodín
Zberné miesto (príjem) – materiál pre mikrobiológiu
Imunochemické laboratórium a úsek
elektroforézy
prevádzková doba: pondelok-piatok
07:00 – 16:30
vykonanie analýz a kompletizácia
výsledkových listov a imunochemických
vyšetrení
06:00 – 15:30
príjem a spracovanie rutinných odberov z lôžkových
oddelení a zo zvozu biologického materiálu
12:30 – 15:00
vydávanie odberových potrieb pre oddelenia,
kompletizácia výsledkov rutinných vyšetrení a výdaj
výsledkových listov
príjem statimových odberov nepretržite
14:00 – 19:00
Príjem biologického materiálu pre OKM po pracovnej dobe, v soboty (po 14:00 hod.), nedele
a sviatky (po 12:00 hod.) pracovníkmi OKB – spoločný príjem
príjem materiálu, kompletizácia výsledkov a výdaj výsledkových listov pre vyšetrenia statimové počas
pohotovostnej služby
19:00 – 06:00
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 7 z 70
F-080-1/12
Laboratórium je vybavené modernými technológiami. Neoddeliteľnou súčasťou laboratória je výpočtová
technika- LIS (laboratórny informačný systém), ktorý pomáha zabezpečovať vlastnú prevádzku, tlač
výsledkov, kontrolný systém, štatistiku, vykazovanie výkonov pre zdravotné poisťovne, archiváciu výsledkov
atď.
Laboratórium je obsadené vyškoleným personálom, spôsobilým vykonávať laboratórne vyšetrenia.
V laboratóriu pracujú lekári, laboratórni diagnostici a laborantky prevažne s odbornou špecializáciou a
s oprávnením pracovať v zdravotníctve.
2.6 Spektrum ponúkaných služieb
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Prešov vykonáva:
• základné biochemické vyšetrenia bežne získavaných biologických materiálov (krv, moč, mozgovomiechový mok, stolica, ďalšie telesné tekutiny a biologické materiály),
• základné hematologické a koagulačné vyšetrenia krvi,
• základné sérologické vyšetrenia krvi,
• špecializované biochemické vyšetrenia (stanovenie hormónov, nádorových a kostných markerov,
protilátok, zložiek humorálnej imunity, proteínových frakcií v rôznych biologických materiáloch, funkčné
testy – vrátane návodov na ich vykonanie),
• dôkaz špecifických protilátok proti infekčným agensom (vírusovej hepatitídy -A,-B,-C, HIV, lymskej
boreliózy, infekčnej mononukleózy, HSV 1+2 IgM, IgG a ďalších).
Laboratórium súčasne poskytuje:
• konzultačné služby v oblasti klinickej biochémie, hematológie a sérológie,
• logistické služby súvisiace s laboratórnym vyšetrením (odbery materiálu, transport materiálu vrátane
zvozu materiálu zo spádovej oblasti, distribúciu výsledkových listov, dodávky laboratórnych potrieb,
• komplexne zaistený prístup k dátam, ich bezpečnú ochranu a vhodné spracovanie v laboratórnom
informačnom systéme.
Individuálne konzultácie sú umožnené kontaktom s odbornými pracovníkmi:
MUDr.Hedviga Pivovarníková
klinická biochémia, lekár
051/37 00 558, +421 917 555 606
[email protected]
MVDr.Nataša Šályová
mikrobiológia, lekár
051/37 00 552, +421 917 555 616
[email protected]
Upozornenia a komentáre k výsledkom majúce vplyv na posudovanie výsledku sú uvedené v textovej časti
každého výsledkového listu.
Podrobný zoznam ponúkaných vyšetrení je k dispozícii v prílohe č.1 „Zoznam vyšetrení vykonávaných v
laboratóriu klinickej biochémie a hematológie Prešov, Hollého 14“.
Časť vyšetrení patriacich medzi základné biochemické, hematologické a koagulačné vyšetrenia je dostupná
v akútnom (statimovom režime) i v dobe rutinnej prevádzky.
2.7 Popis ponúkaných služieb
Popis ponúkaných služieb je uvedený v kapitole 6. Množina laboratórnych vyšetrení poskytovaných
laboratóriom je ďalej konkrétne rozvedená v prílohe č.1 Zoznam vyšetrení vykonávaných v Laboratóriu
klinickej biochémie a hematológie Prešov, Hollého 14.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 8 z 70
F-080-1/12
3 Manuál pre odbery primárnych vzoriek
3.1 Základné informácie
Základné informácie o odberoch primárnych vzoriek pre jednotlivé vyšetrenia vrátane popisu odberových
súprav a množstva sú uvedené v kapitole 3.8 „Odber vzorky“ a 3.9 „Množstvo vzorky“.
Vyplnenie tlačiva Žiadanka laboratórnych vyšetrení a identifikácia primárnej vzorky – pozri kapitolu 3.7
„Identifikácia pacienta na žiadanke a označenie vzorky“.
Inštrukcie na požiadanie dodatočných analýz - viď kapitola 3.4 „Ústne požiadavky na vyšetrenie“.
3.2 Žiadanky
Formuláre "Žiadanka laboratórnych vyšetrení" dostane každý klient na vyžiadanie a sú dostupné aj na
webových stránkach spoločnosti www.synlab.sk.
Žiadanka laboratórneho vyšetrenia je určená pre dodanie vzorky od jedného pacienta.
Okrem tohto predpísaného formulára sa pripúšťa použitie aj inej žiadanky alebo formulára, ak
obsahujú uvedené identifikačné znaky.
Základné identifikačné znaky požadované a povinne uvádzané na žiadanke laboratórneho
vyšetrenia:
1. kód poisťovne poistenca (pacienta)
2. číslo poistenca - pacienta (rodné číslo, číslo poistky u cudzincov), priezvisko, meno a tituly pacienta
3. základné a ďalšie diagnózy pacienta (kódy diagnóz podľa MKCH 10)
4. vek a pohlavie pacienta v situáciách, kedy nie sú jednoznačne určené rodným číslom poistenca (väčšinou
cudzinci)
5. dátum a čas odberu (dátum a čas prijatia vzorky do laboratória je automaticky evidovaný laboratórnym
informačným systémom po prijatí žiadanky)
6. identifikácia objednávateľa, ktorá musí obsahovať údaje - ústav, oddelenie, meno lekára, odbornosť (kód
PZS a kód indikujúcejo lekára), podpis a pečiatka
7. kontakt na objednávateľa - adresa, telefón alebo iné spojenie (ak nie je adresa a telefón uvedená na
pečiatke, je nutné kontakt špecifikovať v položkách žiadanky - oddelenie, lekár, telefón)
8. prípadne identifikácia osoby vykonávajúcej odber (podpis)
9. urgentnosť dodania výsledkov
10.jednoznačne uvedené požadované vyšetrenia k dodanej vzorke, resp.vzorkám
11.poznámky, tu lekár uvedie klinické informácie, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia (napríklad
- liečba pacienta, užívanie liekov
- požitie liekov alebo iných toxických látok pri podozrení na intoxikáciu priamo na žiadanke
(hemokoagulačné, toxikologické, imunologické vyšetrenie, stanovenie hladín liekov a podobne)
- transfúzia
- infúzia
- ochorenia
- iné.
Za správne a úplné vypísanie žiadaniek je zodpovedný indikujúci lekár. Označenie primárnych vzoriek musí
byť v súlade s údajmi na žiadanke. Musí byť zabezpečené jednoznačné identifikovanie vzorky a na štítku
označujúcom vzorku musí byť uvedené meno, priezvisko, rok narodenia.
Je neprípustné používať pre hospitalizovaných pacientov žiadanky s pečiatkou ambulancie.
Laboratórium NESMIE prijať žiadanku s pečiatkou lekára odbornosti 008 (pracovisko praktického lekára pre
deti a dorast) u pacientov starších ako 21 rokov. Požiadavka na vyšetrenie dieťaťa od lekára inej než
pediatrickej odbornosti môže byť prijatá len vtedy, ak je vek pacienta vyšší než 10 rokov.
Laboratórium NESMIE prijať žiadanku pacienta muža s pečiatkou odbornosti 009 (gynekológia).
Postup pri odmietnutí vzorky viď kapitola 4.2 „Kritériá prijatia alebo odmietnutia chybných primárnych
vzoriek“. Postup pri nesprávnej identifikácii viď kapitola 4.3 „Postupy pri nesprávnej identifikácii vzorky
alebo žiadanky“.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 9 z 70
F-080-1/12
3.3 Požiadavky na urgentné vyšetrenie
Všeobecné pokyny
1. Indikácia akútnych vyšetrení je obmedzená len na určité prípady.
V lôžkových zariadeniach u chorých




práve prijatých v ťažkom stave,
u hospitalizovaných pri náhlej zmene zdravotného stavu alebo pri radikálnej zmene liečebného
postupu,
napojených na prístrojovú techniku alebo riadenie fyziologických funkcií (napr. na jednotkách
intenzívnej starostlivosti),
pred naliehavým operačným výkonom, kedy anestézia alebo samotný výkon vyžadujú neodkladné
biochemické vyšetrenia.
V ambulantnej zložke u chorých v závažnom alebo akútne zhoršenom stave, ktorí sa práve dostavili na
vyšetrenie do ambulancie alebo pri lekárskej návštevnej službe, a to vtedy, keď by výsledok akútneho
vyšetrenia mohol bezprostredne ovplyvniť starostlivosť o chorého. Pokiaľ ošetrujúci lekár zistí závažný
biochemický nález, je povinný zabezpečiť jeho oznámenie pri hospitalizácii alebo preklade na iné oddelenie.
2. Biologický materiál na akútne vyšetrenie musí byť dodaný s príslušnou dokumentáciou do laboratória
klinickej biochémie a hematológie bezprostredne po odbere.
3. Po prebratí materiálu a žiadanky poverený pracovník oddelenia klinickej biochémie a hematológie
okamžite vykoná analýzu. Výsledky urgentných vyšetrení sa na lôžkové oddelenia odosielajú do
nemocničného informačného systému (KNIS), výsledky ambulantných pacientov oznamujú lekárovi
telefonicky.
Aplikácia v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie (OKB) v Prešove
OKB bude za statim vyšetrenie v dobe rutinnej prevádzky (7:00 – 15:30) považovať iba ordinácie spĺňajúce
vyššie uvedené klinické a administratívne požiadavky. Všetky vzorky doručené v dobe druhej zmeny a
pohotovostnej služby sú vzhľadom na statimový režim laboratória automaticky považované za statim.
Rozsah akútnych vyšetrení je uvedený v prílohe č.2 „Popis ponúkaných služieb – STATIM vyšetrenia“,
prípadné zmeny OKB včas oznamuje. Prístup k urgentným vyšetreniam nie je obmedzený, ale vzhľadom na
kapacitné možnosti laboratória aj vzhľadom na kontroly zo strany platcov zdravotnej starostlivosti sa
požadovanie vyšetrení statim nesmie zneužívať.
V bežných pracovných dňoch laboratórium klinickej biochémie a hematológie vždy prednostne vykonáva
vyšetrenia chorých na ARO a JIS, ktorí sú v stabilizovanom stave kontrolovaní pravidelnými rannými
odbermi. Tieto vyšetrenia nie je nutné ordinovať statim.
3.4 Ústne požiadavky na vyšetrenie
Ústne (telefonické) požiadavky na vyšetrenie je možné dodatočne vykonať indikujúcim lekárom alebo ním
povereným zdravotníckym pracovníkom zo vzoriek už do laboratória dodaných pri dodržaní nasledujúcich
pravidiel:
Laborantka alebo poverený pracovník, ktorý prijíma dodatočnú požiadavku na vyšetrenie telefonickou
cestou, musí poznamenať dátum telefonického doobjednania, doobjednané vyšetrenie, meno, priezvisko
a rodné číslo pacienta, priezvisko žiadateľa do formulára „Záznam o dohlásení dodatočných vyšetrení“
a odovzdá laborantke vykonávajúcej požadované vyšetrenie. Telefonickú požiadavku zároveň zapíše aj do
laboratórneho informačného systému formou komentára, kde uvedie priezvisko žiadajúceho, čas, komu
bola požiadavka v laboratóriu nahlásená a názov žiadaného vyšetrenia,-í.
Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné:
- zohľadniť stabilitu požadovaného parametra,
- pôvodný dátum odberu vzorky,
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 10 z 70
F-080-1/12
- dobu skladovania už vyšetrených vzoriek v laboratóriu.
Časový limit pre dohlásenie dodatočných vyšetrení je:
- sérum do 48 hod.
- moč do 4 hod.
- krv do 4 hod.
- plazma do 2 hod.
Dodatočne požadované vyšetrenia budú vykonané bezprostredne po telefonickom objednaní.
Dodatočné vyšetrenia je možné u niektorých analytov vykonávať s určitým obmedzením, ktoré je dané
stabilitou analytu v odobratom biologickom materiáli. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetrenie
nie je možné vykonať a je nutný odber novej vzorky.
3.5 Používaný odberový systém
Bezpečnostný vákuový systém Becton Dickinson slúži na odber krvi pre analýzu v laboratórnej
diagnostike. Ide o uzavretý vákuový systém tvorený ihlou, držiakom a sterilnou vákuovou skúmavkou.
Plastové skúmavky BD Vacutainer sú vyrobené z čistého PET (polyetyléntereftalátu), materiálu, ktorý
neobsahuje latex, skúmavky sú nerozbitné.
Poradie
skúmaviek pri
odbere
Zrazená žilová krv
1
TYP ODBEROVÉHO MATERIÁLU
Plastová skúmavka
Becton Dickinson, červený uzáver, objem 10 ml alebo 2 ml
Nezrážavá žilová krv
krv
2
(citrát 1:10)
Nezrážavá žilová krv
(EDTA)
3
Nezrážavá žilová krv pre získanie
plazmy
Plastová skúmavka s citrátom (1:10)
Becton Dickinson, modrý uzáver, objem 1,8 ml alebo 4,5 ml
Plastová skúmavka, K3EDTA
Becton Dickinson, fialový uzáver, objem 2 ml
4
Plastová skúmavka, K3EDTA
Becton Dickinson, fialový uzáver, objem 2 ml
5
Plastová skúmavka, K2EDTA, Na fluorid
Becton Dickinson, sivý uzáver, objem 2 ml
(EDTA)
Nezrážavá žilová krv
(EDTA, fluorid)
Nezrážavá žilová krv
( Na citrát)
6
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Plastová skúmavka, Na-citrát
Becton Dickinson, čierny uzáver, objem 5,2 ml,
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
výška 120 mm
Strana 11 z 70
F-080-1/12
Nezrážavá kapilárna krv
(heparín lítny)
Plastová kapilára s heparínom lítnym,
objem 125 l
Nezrážavá kapilárna krv
(heparín/fluorid)
Mikroskúmavka Sarstedt (heparín fluorid)
Nezrážavá arteriálna krv
(heparín lítny)
Plastová striekačka – 80 IU elektrolyty-balancovaný heparín
Radiometer (ABR), objem 2,0 ml
Odber likvoru
Polystyrénová skúmavka bez úpravy
Odber moču na základné vyšetrenie
Plastová skúmavka, žltý záver
Zber moču
Plastový kontajner, bez konzervácie
Odber stolice
Plastová odberová nádoba s lyžičkou
Odber kapilárnej krvi
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Kontaktom aktivované lancety BD Microtainer
farba hĺbka vpichu/mm šírka vpichu/mm objem krvi
fialová
1,5
3,0
malý–1kvapka
ružová
1,8
2,1
stredný
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 12 z 70
F-080-1/12
modrá
3.6
2,0
1,5
veľký
Príprava pacienta pred vyšetrením
Základné pokyny pre pacienta
Pacient by mal byť oboznámený s prípravou na odber krvi (viď Všeobecné pokyny pred odberom
krvi).
Odber nalačno
Odber venóznej krvi sa vykonáva väčšinou ráno, obvykle nalačno.
Pacient je poučený, že odpoludnia a večer pred odberom má vynechať mastné jedlá. Pokiaľ môže
vynechať lieky, má ich pacient vynechať 3 dni pred odberom. Inak je potrebné uviesť podávané lieky
na žiadanke. Ráno pred odberom nemá trpieť smädom. Je vhodné, ak pacient vypije pred odberom
1/4 l nesladeného čaju (vody). Pokiaľ nebude vyšetrovaná glykémia a pacient nemá diabetes, môže
si čaj i veľmi slabo osladiť.
Pacient musí byť poučený o postupe pri odbere vzorky moču (viď Všeobecné pokyny pre odber
vzorky moču). Stredný prúd moču po umytí vonkajšieho genitálu.
Ranný moč
Skúmavku označiť nálepkou s menom a celým rodným číslom.
Pacient musí byť oboznámený s technickým postupom pri zbere moču (viď Pokyny pre zber moču).
Počas zberu moču je potrebné dosiahnuť dostatočný objem moču vhodným a rovnomerným
príjmom tekutín. Za vhodný sa považuje taký príjem tekutín, aby sa dosiahlo 1500 - 2000 ml moču u
dospelého za 24 hodín. To znamená, že na každých 6 hodín zberu moču (okrem noci) vypije pacient
asi 3/4 litra tekutín (voda alebo minerálna voda).
Zber moču
Na zber moču pred špeciálnymi analýzami je potrebný diétny režim - viď stanovenie kyseliny
vanilmandľovej – podrobnejšie informácie v prílohe č.4 Pokyny pre pacienta
Stolica na detekciu
ľudského
hemoglobínu
(imunologický
dôkaz)
Diétne opatrenia pred vykonaním testu nie sú potrebné, pretože test je špecifický pre ľudský
hemoglobín. Vyšetruje sa stolica veľkosti hrášku odobratá najlepšie z viacerých miest. Je však
potrebné vylúčiť krvácanie z nosa, po extrakcii zuba, z ďasien, hemorroidov, nevyšetruje sa počas a
bezprostredne po menzes. Odber vzorky stolice jednorazový alebo po 3 nasledujúce stolice
(spravidla počas troch nasledujúcich dní). Podrobné oboznámenie pacienta s postupom pri odbere
vzorky - viď Informácia o vykonávaní testu na detekciu ľudského hemoglobínu v stolici
Zdravotná sestra musí:
• pred začatím práce čitateľne vyplniť údaje v hlavičke „ Žiadanka laboratórneho vyšetrenia“
• pomocou kartičky poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne skontrolovať platnosť poistenia, rodné číslo a
zhodu čísla (kódu) s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ktorá vydala kartu poistenca
• skontrolovať dostupnosť odberových pomôcok podľa požadovaných vyšetrení
• označiť pripravené skúmavky na odber vzorky,-iek identifikačnými údajmi pacienta
• zoznámiť pacienta s postupom pri odbere
• skontrolovať identifikáciu pacienta na pripravených skúmavkách bezprostredne pred vykonaním
vlastného odberu vzorky, -iek biologického materiálu na vyšetrenie.
3.6 Identifikácia pacienta na žiadanke a označenie vzorky
Vzorky pacientov určené na analýzu bez pozitívnej identifikácie pacienta sa v laboratóriu nesmú vyskytovať.
Po kontrole prijatého materiálu a požiadavkového listu (žiadanky) sú identifikačné znaky pacienta
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 13 z 70
F-080-1/12
zo žiadanky zadané do laboratórneho informačného systému (LIS), zadanej vzorke je automaticky priradené
laboratórne číslo, ktoré je softvérom laboratórneho informačného systému a tlačiarňou čiarových kódov
spracované na špecifický nezameniteľný čiarový kód vytlačený na identifikačnom štítku (obsahuje čiarový
kód, meno pacienta, rodné číslo, priradené laboratórne číslo, typ materiálu, označenie urgentnosti
požiadavky, zaradenie do laboratórneho bloku). Tento kód je po kontrole údajov štítku z tlačiarne a štítku
skúmavky nalepený na primárnu skúmavku so vzorkou. Tak je zabezpečená nadväznosť identifikovaného
jedinca na žiadanke a označené skúmavky s materiálom (primárna vzorka). Priradené laboratórne číslo je
vytlačené na výsledkovom liste v hlavičke výsledku.
Pre alikvotované vzorky (rozdelené na časti určené k samostatným analýzam) je ihneď po zadaní
požiadaviek tlačený príslušný počet čiarových kódov k jednému laboratórnemu číslu, pre jedného pacienta
je pripravený príslušný počet potrebných skúmaviek.
Identifikácia pacienta na žiadanke je podrobne uvedená v kapitole 3.2 „Žiadanky“ v odseku Základné
identifikačné znaky požadované a povinne uvádzané na žiadanke laboratórneho vyšetrenia.
Označenie vzorky biologického materiálu tvorí najmenej priezvisko pacienta a číslo poistenca (rodné
číslo, prípadne rok narodenia), prípadne typ odobratého biologického materiálu, inak je nutné materiál
odmietnuť pozri kapitolu 4.2 „Kritériá prijatia alebo odmietnutia chybných primárnych vzoriek“.
3.8
Odber vzorky
Stručné pokyny na odber vzoriek
Odber venóznej krvi vykonávame väčšinou ráno, obvykle nalačno. Pri použití vákuových
systémov sa vloží vhodná ihla do držiaku, palcom vo vzdialenosti 2 až 5 cm pod miestom odberu
sa stabilizuje poloha žily, vykoná sa venepunkcia a až potom sa postupne nasadzujú vhodné
skúmavky. Vákuová skúmavka sa nesmie nasadiť na vnútornú ihlu držiaka pred venepunkciou,
pretože by sa vákuum v skúmavke zrušilo. Akonáhle začne krv pomocou vákua vtekať do
skúmavky, možno turniket (škrtidlo) odstrániť. Ak je vo vakuovanej skúmavke protizrážavé alebo
stabilizačné činidlo, musí sa zabrániť styku tohoto činidla s viečkom skúmavky alebo prípadnému
spätnému nasatiu krvi s činidlom do žilového systému. Vákuum v skúmavke zabezpečí tak
primerané naplnenie skúmavky, ako aj správny pomer krvi a protizrážavého činidla. Jednotlivé
skúmavky s prídatnými činidlami je potrebné bezprostredne po odbere premiešať päť až
desaťnásobným šetrným prevracaním.
Odber
žilovej krvi
Systém Becton Dickinson možno použiť iba ako vákuový systém.
Odporúčané poradie odberov z jedného vpichu:
- vyšetrenie zo séra
- vyšetrenie zo séra - gél
- vyšetrenie z plazmy
- koagulácia
- hematológia
- sedimentácia
- vyšetrenie glykémie
Odber
kapilárnej krvi
Na stanovenie glykémie vykonávajú odber kapilárnej alebo venóznej krvi sestry príslušného
oddelenia, u ambulantných pacientov odbery kapilárnej krvi vykonávajú laborantky v odberovej
miestnosti laboratória. Odbery na stanovenie rannej glykémie sa odoberajú zásadne nalačno,
odbery na stanovenie glykémie určenej na vyšetrenie glykemického profilu sa vykonávajú takisto
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 14 z 70
F-080-1/12
ráno nalačno.
Na stanovenie krvných plynov a laktátu je potrebné dodržiavať tieto zásady:
Prvá kvapka krvi sa zotrie. Ľahkým tlakom v okolí miesta vpichu sa vytvorí ďalšia kvapka. Ku
kvapke se priloží kapilára, do ktorej sa pri vhodnom sklone krv sama nasáva. Krv z vpichu musí
voľne odtekať, kapiláru nasadzujeme tesne k ranke. Krv v kapiláre musí byť celkom bez bublín.
Po naplnení kapiláry sa do kapiláry vloží 1 drôtik, kapilára sa uzavrie na oboch koncoch zátkami a
pomocou magnetu sa krv dôkladne premieša. Drôtik sa v kapiláre ponechá. Krv odobratá na
acidobázickú rovnováhu musí byť vyšetrená ihneď. Pokiaľ sú kapiláry uložené v puzdre
s topiacim sa ľadom alebo v chladničke pri 4 - 8 stupňoch Celsia, je nevyhnutné vyšetrenie
vykonať do 30 - 60 minút. Transportuje sa vo vodorovnej polohe a v chlade.
Odber rannej Vykonáva sa len po poučení pacienta, je nutné zabrániť kontaminácii moču.
vzorky moču
Vykonáva sa len u dôkladne poučeného pacienta.
Zber moču
všeobecne
Pri celodennom zbere sa pacient ráno (obvykle o 6:00 hodine) vymočí mimo zbernú nádobu do
záchodu, (NIE do zbernej nádoby!) a až od tejto doby bude všetok ďalší moč (aj pri stolici)
zbierať do fľaše. Po uplynutí doby zberu sa do zbernej fľaše vymočí naposledy (t.j. nasledujúci
deň opäť o 6:00 hodine).
Pokiaľ má byť zber rozdelený na kratšie intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje sa analogicky a
na každej zbernej nádobe musí byť označenie doby zberu s presnosťou na minúty. Uzavretú
zbernú nádobu označiť menom a celým rodným číslom. Do laboratória sa dodáva vždy celý
objem moču alebo po premiešaní celého objemu odliaty moč do skúmavky na to určenej
s uvedením presného objemu moču s presnosťou na 10 ml a udaním časového zberného
obdobia (12, 24 hodín...)
Pre bilančné sledovanie aj pre presnejšie posúdenie renálnych funkcií je bezpodmienečne
potrebné zachytiť všetok moč a tiež extrarenálne straty, pokiaľ sú väčšie než 100 ml za 24 hodín.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch zberu moču viď príloha č.3 „Pokyny pre
oddelenia“ alebo príloha č.4 „Pokyny pre pacientov“.
Stolica na
detekciu
ľudského Hb
(imunolog.dôkaz)
Odber do špeciálnych odberových nádobiek (vydává OKB) - vybrať tyčinku v tvare lyžičky z
odberovej nádobky, nabrať malé množstvo stolice (veľkosti hrášku až čerešne) z niekoľkých
rôznych miest vzorky, vložiť lyžičku s nabratými vzorkami stolice do odberovej nádobky a
pevne uzavrieť uzáver.
Stolica na
dôkaz antigénu
H.pylori
Vzorky (nie vodnaté alebo odobraté pri hnačke) odoberajte do čistých odberových nádob
(dodáva na požiadanie laboratórium). Vybrať tyčinku v tvare lyžičky z odberovej nádobky,
nabrať malé množstvo stolice (veľkosti hrášku až čerešne) z niekoľkých rôznych miest vzorky,
vložiť lyžičku s nabratými vzorkami stolice do odberovej nádobky a pevne uzavrieť uzáver.
Samotný test by mal byť vykonaný čo najskôr po odbere vzorky stolice, pokiaľ to nie je
0
možné, môžu sa vzorky skladovať 1 deň pred stanovením v chladničke pri 2-4 C.
Odporúčame vzorku stolice dodať ihneď do laboratória.
Stolica na vyš. Vzorky (nie vodnaté alebo odobraté pri hnačke) odoberajte do čistých odberových nádob
(dodáva na požiadanie laboratórium). Vybrať tyčinku v tvare lyžičky z odberovej nádobky,
pankreatickej
nabrať malé množstvo stolice (veľkosti hrášku až čerešne) z niekoľkých rôznych miest vzorky,
elastázy
vložiť lyžičku s nabratými vzorkami stolice do odberovej nádobky a pevne uzavrieť uzáver.
Odporúčame vzorku stolice dodať ihneď do laboratória.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 15 z 70
F-080-1/12
Podrobné informácie a pokyny pre pacientov a oddelenia viď príloha č.3 „Pokyny pre oddelenia“ a príloha
č.4 „Pokyny pre pacientov“.
Podrobné informácie k jednotlivým laboratórnym položkám viď príloha č.1 „Zoznam vyšetrení klinickej
biochémie a hematológie“.
3.9
Množstvo vzorky
Odporúčané množstvo plnej krvi primárnej vzorky
Klinická biochémia (pre 20-25 rutinných analytov)
4 až 5 ml krvi
Špeciálne analyty
vždy 1 ml krvi na každé 3 až 4 stanovované analyty
Hematológia
2 až 4 ml K3EDTA krvi
Hemokoagulácia rutinná
1,8 až 4,5 ml citrátovej krvi – potrebné je dodržanie
pomeru krvi a citrátu
pre novorodencov sú k dispozícii špeciálne skúmavky –
na požiadanie dodáva laboratórium
Sedimentácia
5 ml citrátovej krvi – potrebné je dodržanie pomeru krvi
a citrátu
Množstvo krvi pre metódy vykonávané z nezrážavej krvi sa riadi nutnosťou dodržania pomeru krvi a
protizrážavého činidla. Pri použití vákuových systémov je správný objem zabezpečený. Pri odbere
piestovým spôsobom je potrebné dodržať pokyn výrobcu o množstve vzorky - na skúmavke je ryska, po
ktorú má byť skúmavka naplnená.
Pri odberoch na koagulačné vyšetrenia je pomer stanovený pre hematokrit 0,25 až 0,60. Pre vzorky
s odlišným hematokritom sa pre určenie správneho množstva antikoagulačnej prísady používa tento
prepočet
1 - Hct
K = -------------- x P
5,95 - Hct
kde: K – objem 0,106 mol citrátu sodného, ktorý pridáme k odobratému objemu plnej krv
P – objem odobratej plnej krvi
Hct – hematokrit
Týmto vzorcom vypočítame množstvo citrátu potrebné k antikoagulačnému pôsobeniu v odobratom
množstve plnej krvi s abnormálnym hematokritom. Túto zásadu je problematické dodržať u vákuových
systémov.
3.10 Likvidácia použitých odberových materiálov
Nakladanie s odpadmi v zdravotníctve sa riadi všeobecným zákonom č. 283/2001 Zz v platnom znení.
Na základe týchto predpisov boli stanovené tieto zásady pre bezpečnosť práce s biologickým materiálom:
- každú vzorku krvi je potrebné považovať za potenciálne infekčnú,
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 16 z 70
F-080-1/12
- žiadanky ani vonkajšia strana skúmavky nesmú byť kontaminované biologickým materiálom – toto je
dôvodom k odmietnutiu vzorky,
- vzorky od pacientov s prenosným vírusovým ochorením alebo multirezistentnou nozokomiálnou nákazou
majú byť viditeľne označené,
- vzorky sú prepravované v uzavretých skúmavkách, ktoré sú vložené do stojana alebo prepravného
kontajneru tak, aby počas prepravy vzoriek do laboratória nemohlo dôjsť k rozliatiu, pokvapkaniu
biologickým materiálom alebo inému znehodnoteniu vzorky. OKB a všetky spolupracujúce subjekty sú
povinné tieto pokyny aplikovať v plnom rozsahu.
Odobraté vzorky biologického materiálu a materiál použitý pri odbere primárnych vzoriek sa ukladá do
nepriepustného jednoznačne označeného obalu. Infekčný odpad je ukladaný do skladu nebezpečného
odpadu, odkiaľ je pravidelne odvážaný zmluvnou firmou zaisťujúcou odvoz a likvidáciu infekčného odpadu.
3.11 Nevyhnutné operácie so vzorkou, stabilita
Zvoz z oddelení nemocnice, polikliník a ambulancií lekárov je nutné vykonávať tak, aby boli dodržané
časové a teplotné limity pre adekvátne vyšetrenie vzoriek.
Vzorky sú transportované v prepravných boxoch, kde sa meria teplota a vedie sa denná evidencia
transportovaných vzoriek.
Stabilita vzoriek určených pre jednotlivé vyšetrenia je uvedená v kapitole 3.8 Odber vzoriek.
Transport primárnych vzoriek do laboratória zvozom biologického materiálu
Zvoz biologického materiálu od ambulantných lekárov je vykonávaný tak, aby boli dodržané časové limity
pre stabilitu analytov (viď kapitola 3.13 „Informácie k doprave vzoriek“). Skúmavky s materiálom musia byť
zasielané uzavreté čo najskôr po odbere. Vzorka po odbere nesmie byť bez predchádzajúcej úpravy
(centrifugácii) skladovaná do druhého dňa v chladničke.
U citlivých analýz je nutné dodržať maximálne časy stability, vzorky doručené po ich uplynutí nebudú
analyzované. Pri plánovaní času odberu pacienta pred zvozom vzoriek je nutné počítať s rezervou na
dopravu a príjem vzoriek na OKB.
Pri extrémnych vonkajších teplotách je nutné zabezpečiť transport vzoriek v boxoch zamedzujúcich
znehodnotenie vzorky mrazom alebo horúčavou (chladiaca vložka v lete, vytemperovanie boxu na
laboratórne teploty v zime).
Odobratý biologický materiál je uložený spoločne s dokumentáciou v uzavierateľných plastových vreckách,
každá ambulancia má dostatočné množstvá. V laboratóriu OKB sa dovezený biologický materiál triedi tak,
aby odbery určené pre cytologické laboratórium a transfúzne oddelenie boli ihneď odvezené na miesto
určenia. Materiál pre biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenia je postupne prijímaný,
označený a triedený na ďalšie preanalytické úpravy (centrifugácia krvi, alkalizácia-acidifikácia moču, atď.)
alebo analýzy.
Zvoz biologického materiálu je zabezpečovaný v pracovné dni vlastnou dopravou a vlastnými šoférmi. Do
laboratória OKB je dopravený všetok biologický materiál, ktorý bol odovzdaný z ambulancií
spolupracujúcich lekárov. Materiál je roztriedený podľa typu (materiál pre biochemické, hematologické,
mikrobiologické, cytologické a histologické laboratórium a národnú transfúznu službu) a odovzdaný
jednotlivým laboratóriám na spracovanie. Výsledky biochemických a hematologických vyšetrení sú
distribuované lekárom prostredníctvom zvozu v ten istý alebo nasledujúci zvozový deň alebo elektronicky,
kedy FTP server na základe kódu lekára resp. kódu PZS (poskytovaľ zdravotnej starostlivosti) vytriedi tieto
výsledky a posiela ich na server, kde sú dostupné webovou formou alebo výsledkový externý FTP server,
kde
sú
dostupné
klientom
pomocou
FTPES
Protokolu
po
lekárskej
validácii.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 17 z 70
F-080-1/12
Zvoz zabezpečuje aj dodanie požadovaných odberových potrieb a žiadaniek (viď kapitola 5.8 „Vydávanie
potrieb laboratóriom“).
Transport primárnych vzoriek do laboratória z lôžkových oddelení
Transport biologického materiálu z lôžkových oddelení nemocnice si zabezpečujú oddelenia sami, na prenos
odobratého materiálu vydáva laboratórium plastové stojany. Kapiláru s odberom na vyšetrenie
acidobázickej rovnováhy je potrebné vložiť do skúmavky a vo vodorovnej polohe na ľade ihneď
transportovať do laboratória (viď „Odber kapilárnej krvi na ABR“). Akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa
odobratého materiálu alebo dokumentácie rieši pracovník laboratória telefonicky ihneď so zdravotníckym
personálom príslušného oddelenia, nie s pomocným zdravotníckym personálom vykonávajúcim transport
vzorky do laboratória.
V čase od 19:00 hod. do 7:00 hod.denne vrátane sviatkov, sobôt aj nediel je zabezpečovaný transport
biologického materiálu prostredníctvom pracovníkov študentského servisu na základe zmluvy
s laboratóriom synlab slovakia s.r.o. Každý pracovník pred prvým nástupom do služby je poučený o
bezpečnosti pri práci s infekčným materiálom a podmienkach transportu biologického materiálu, ktorý je
transportovaný každým jednotlivcom v uzavretom chladenom boxe. Záznam o poučení potvrdí každý
pracovník osobitne svojím podpisom do záznamu na to určeného. O prevzatí biologického materiálu si
vedie každý pracovník záznam vo svojom zošite, kde zaznamenáva čas prevzatia biologického materiálu,
oddelenie, z ktorého biologický materiál preberá a potvrdí to odovzdávajúci personál (zdrav.sestra)
oddelenia svojím čitateľným podpisom. Následne tento biologický materiál transportuje daný pracovník
okamžite do laboratória. Po ukončení nočnej služby v pracovné dni ráno odovzdá záznamy na podpis
vedúcemu laboratória a informuje ho aj ústne o priebehu nočnej služby.
Materiál na všetky STATIMOVÉ vyšetrenia je potrebné odovzdať službe OKB osobne (zvonček na
príjmovom okienku)!
Podrobné informácie k jednotlivým vyšetreniam viď príloha č.1 „Zoznam vyšetrení vykonávaných
v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie“
3.12 Základné informácie o bezpečnosti pri práci so vzorkami
Všeobecné zásady stratégie bezpečnosti práce s biologickým materiálom sú obsiahnuté vo vyhláške NV SR
č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým
faktorom pri práci.
Na základe tejto vyhlášky boli stanovené tieto zásady pre bezpečnosť práce s biologickým materiálom:
• každú vzorku odobratého materiálu, je nutné považovať za potenciálne infekčnú
• vzorky odobratého materiálu, ktoré sú prepravované v uzavretých skúmavkách, sú vložené do
stojanu alebo prepravného kontajnera tak, aby počas prepravy nedošlo k rozliatiu, postriekaniu
okolia biologickým materiálom alebo znehodnoteniu vzorky
• žiadanka laboratórneho vyšetrenia ani vonkajšia strana odberovej nádobky nesmú byť
kontaminované biologickým materiálom
Všetci pracovníci prichádzajúci do kontaktu so vzorkami sú povinní používať ochranné pomôcky a
dodržiavať všetky predpísané pracovné, bezpečnostné a hygienické postupy.
3.13 Informácie k doprave vzoriek
Odberové nádobky s biologickým materiálom musia byť zasielané na vyšetrenie uzavreté, čo najskôr po
odbere. Pri plánovaní času odberu pacienta pred zvozom vzoriek je nutné počítať s rezervou pre dopravu.
Pri vyšetreniach je potrebné dodržať správnu teplotu skladovania vzorky do doby prevzatia zvozovou
službou. Podrobné informácie ku každej vzorke sú uvedené v kapitole 3.8 „Odber vzoriek“.
Pre dopravu vzoriek na vyšetrenie v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie Prešov je možné využiť
zvozovú službu spoločnosti, ktorú organizačne riadi dispečer. Ten v spolupráci s obchodným oddelením
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 18 z 70
F-080-1/12
organizuje zvozovú službu tak, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek na čas, rozmedzie teplôt, na
zabezpečenie neporušenosti vzoriek, bezpečnosti dopravcu, verejnosti i prijímacieho pracoviska.
Zvozová služba zabezpečuje distribúciu písomných výsledkov laboratórnych vyšetrení klientovi. Dodáva
zdravotníckym zariadeniam žiadanky laboratórnych vyšetrení, zdravotnícky materiál a pomôcky pre odber
vzoriek. Vodiči zvozovej služby sa riadia záväznými zdokumentovanými postupmi o správnej preprave
biologických vzoriek od klienta do laboratória. Postupy sú súčasťou dokumentácie manažérstva kvality
spoločnosti synlab slovakia s.r.o.
4 Predanalytické procesy v laboratóriu
4.1
Príjem žiadaniek a vzoriek
Žiadanky na laboratórne vyšetrenia všeobecne obsahujú skupiny ponúkaných vyšetrení pre jednotlivé typy
medicínskych odborov. Jednotlivé typy žiadaniek poskytuje laboratórium svojim klientom, vzory sú uvedené
aj na web stránke spoločnosti synlab slovakia s.r.o.
Identifikácia pacienta na biologickom materiáli
Nevyhnutnú identifikáciu biologického materiálu pred pridelením laboratórneho čísla (čiarového kódu)
tvorí najmenej priezvisko pacienta a číslo poistenca (rodné číslo), inak je nutné materiál odmietnuť (viď
kapitola 4.2 „Kritériá prijatia alebo odmietnutia chybných primárnych vzoriek“), prípadne označenie poradia
vzorky rímskou číslicou v rámci jedného dňa alebo iný vhodný spôsob podrobnejšej identifikácie
biologického materiálu.
Pokiaľ je nádoba s biologickým materiálom označená z uvedených povinných identifikačných znakov iba
menom pacienta, laboratórium ju môže prijať za predpokladu, že je jednoznačne pripojená k žiadanke
s kompletnou identifikáciou pacienta (prilepením, v uzavretom obale a podobne).
Výnimku tvoria chorí, u ktorých nie je kompletná identifikácia k dispozícii (neznáme osoby alebo osoby, u
ktorých sú k dispozícii povinné identifikačné znaky len v čiastočnom rozsahu). Odosielajúce oddelenie je
povinné zrozumiteľne o tejto skutočnosti informovať laboratórium a zabezpečiť nezameniteľnosť
biologického materiálu a dokumentácie.
Iný spôsob označenia biologického materiálu sa nepripúšťa, resp. je dôvodom na odmietnutie.
Identifikácia novorodenca
Vyšetrenie krvi novorodenca vrátane pupočníkovej krvi sa nesmie požadovať na žiadanke s identifikačnými
údajmi matky! Na žiadanke pre novorodenca musí byť uvedené jeho rodné číslo, pokiaľ nie je známe,
potom maximálne množstvo známych údajov, najmenej však dátum narodenia a priezvisko a označenie za
lomkou nasledujúceho vzostupného čísla u dvojčiat. Laboratórny informačný systém vygeneruje náhradné
rodné číslo, pod ktorým budú dostupné laboratórne nálezy. Po získaní platného rodného čísla budú
výsledky uložené pod generovaným rodným číslom naviazané na platné rodné číslo.
4.2 Kritériá prijatia alebo odmietnutia chybných primárnych vzoriek
Kritériá prijatia sú podrobne uvedené:
• v kapitole 3.2 „Žiadanky“
• v kapitole 3.7 „Identifikácia pacienta na žiadanke a označenie vzorky“
• v kapitole 3.8 „Odber vzorky“
Odmietnuť možno:

žiadanku s biologickým materiálom, na ktorej chýba alebo sú nečitateľné základné údaje pre styk so
zdravotnou poisťovňou (číslo poistenca, priezvisko a meno, typ zdravotnej poisťovne, kód
poskytovateľa odosielajúceho lekára alebo pracoviska, základná diagnóza, dátum odberu vzorky) a
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 19 z 70
F-080-1/12









nie je možné ich doplniť na základe dotazu pacienta a/alebo obsahuje požiadavku (požiadavky) na
vyšetrenia, ktoré laboratórium nevykonáva ani nezabezpečuje (viď kapitola 7.2“ Zoznam externých
laboratórií“)
žiadanku dospelého pacienta od zdravotníckeho subjektu s odbornosťou pediatrie (okrem indikácie
lekára s odbornosťou lekárska genetika), žiadanku muža od subjektu s odbornosťou gynekológie,
žiadanku ambulantného pacienta od subjektu s odbornosťou lôžkového oddelenia,
žiadanku dieťaťa pod 10 rokov veku od zdravotníckeho subjektu s inou než pediatrickou
špecializáciou,
žiadanku s ambulantnou pečiatkou u hospitalizovaných pacientov,
požiadavku na doplnenie vyšetrenia, pokiaľ nie je dodatočne dodaná žiadanka obsahujúca
požadované (doplnené) vyšetrenia (viď kapitola 3.4 „Ústne požiadavky na vyšetrenie“),
žiadanku alebo odberovú nádobu znečistenú biologickým materiálom,
nádobu s biologickým materiálom, kde nie je spôsob identifikácie materiálu z hľadiska
nezameniteľnosti dostatočný. Za dostatočnú identifikáciu materiálu sa považuje splnenie
uvedených pokynov o nevyhnutnej identifikácii biologického materiálu (viď kapitola 4.1 „Príjem
žiadaniek a vzoriek“ a kapitola 3.2 „Žiadanky“,
nádobu s biologickým materiálom, kde viditeľne došlo k porušeniu odporúčania o preanalytickej
fáze (viď príloha č.1 „Zoznam vyšetrení vykonávaných v laboratóriu klinickej biochémie a
hematológie“,
neoznačenú nádobu s biologickým materiálom,
biologický materiál bez žiadanky (ak sa nejedná o glykemický profil hospitalizovaného diabetika,
kedy sa žiadanka na OKB dodá s prvou vzorkou).
4.3 Postupy pri nesprávnej identifikácii vzorky alebo žiadanky
Pri nedostatočnej identifikácii pacienta na biologickom materiáli je povinná laborantka kontaktovať
lekára uvedeného na žiadanke laboratórnych vyšetrení a dohodnúť s ním ďalší postup:
• opakovaný odber biologického materiálu. Zápis do LIS-u je vykonaný až po dodaní
opakovaného odberu.
• odstúpenie od vyšetrenia zo strany požadujúceho lekára. Laborantka vykoná záznam na
žiadanku laboratórnych vyšetrení vrátane dátumu a podpisu a následne zapíše do LIS-u, kde
v kolónke „komentáre“ zaznamená dôvod nevyšetrenia materiálu.
Postup laboratória pri nesprávnej alebo neúplnej identifikácii na žiadanke - rutinné požiadavky
Pri nedostatočnej identifikácii pacienta na žiadanke sa biologický materiál na OKB upraví pre skladovanie
(centrifugácia krvi, odliatie, prípadne stabilizácia moču) a uskladní najdlhšie 72 hodín s ohľadom na
požadované typy vyšetrení – ak je to z hľadiska typu materiálu a požiadavky možné. Pokiaľ je k dispozícii
údaj o odosielajúcom oddelení a aspoň základná identifikácia chorého, je možné telefonicky vyžiadať
kompletnú žiadanku alebo doplňujúce údaje. Pokiaľ nie je požadujúci subjekt telefonicky dostihnuteľný,
laboratórium odošle výsledkový list obsahujúci informáciu o požadovaných vyšetreniach s textom
požadujúcim dodanie novej žiadanky s úplnou identifikáciou pacienta. Ak nie je k dispozícii údaj o
odosielajúcom oddelení a aspoň základná identifikácia chorého, materiál sa neanalyzuje a likviduje,
žiadanka sa trvalo archivuje v laboratóriu.
Postup pri nesprávnej identifikácii pacienta na žiadanke alebo na biologickom materiáli v laboratóriu akútne (statimové) požiadavky
Pri nedostatočnej identifikácii na žiadanke, pri nedostatočnej identifikácii biologického materiálu alebo pri
rozpore identifikácie na žiadanke a biologickom materiáli sa požadované vyšetrenie vykoná a do LIS zadá
pod identifikáciou uvedenou na biologickom materiáli (prípadne pod generovaným rodným číslom,
prípadne s označením "Neznámy" a podobne). Laboratórium informuje na výsledkovom liste odosielajúci
subjekt, že akútne alebo pohotovostné vyšetrenie bolo vykonané pri nedostatočnej identifikácii chorého.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 20 z 70
F-080-1/12
Uschová sa originálna skúmavka a materiál upravený na analýzu, a to po dobu 72 hodín. Laborant ďalej
problém nerieši. Požiadavkový list (žiadanka) sa odovzdá vedúcemu laboratória (s upresnením problému),
ktorý osobne alebo prostredníctvom povereného pracovníka rieši problém najbližší pracovný deň.
4.4
Vyšetrovanie externými laboratóriami
Vyšetrenie v externých laboratóriách :
Externé laboratóriá
Ak obdrží laboratórium biologický materiál na vyšetrenie, ktoré nevykonáva, ale zabezpečuje ich analýzu v
externých laboratóriách, pracovník príjmu skontroluje úplnosť identifikačných údajov pacienta i
požadujúceho oddelenia alebo lekára, správnosť preanalytického postupu. Pokiaľ je požiadavka pre externé
laboratórium na žiadanke s požiadavkami pre OKB synlab slovakia s.r.o., skopíruje túto žiadanku pre
externé laboratórium. Materiál bude odoslaný pravidelným zvozom do externého laboratória. Zoznam
externých laboratórií a spektrum výkonov viď kapitola 6.2 „Vyšetrenia vykonávané v externých
laboratóriách“ a kapitola7.2 „Zoznam externých laboratórií – prehľad“.
Ak obdrží laboratórium biologický materiál na vyšetrenie, ktoré nevykonáva ani nezabezpečuje:

z lôžkového oddelenia FNsP J.A.Reimana, zistí príslušné laboratórium a odberové médium pre toto
vyšetrenie, podmienky transportu prípadne špeciálne preanalytické požiadavky. Transport po
dohode zabezpečí laboratórium alebo si zabezpečuje požadujúce oddelenie samostatne.
Pokiaľ je požiadavka na vyšetrenie zo séra, zabezpečuje laboratórium prípravu vzorky
(centrifugáciu). Transport po dohode zabezpečí laboratórium alebo zabezpečí požadujúci lekár
(oddelenie, ambulancia),

zo zvozu biologického materiálu (viď kapitola 3.13 „Informácia k doprave vzoriek), je laboratórium
povinné zabezpečiť príslušné laboratórium, zabezpečiť prípravu materiálu (centrifugáciu) a jeho
transport do vykonávajúceho laboratória
Externé laboratóriá – prehľad
Pre nižšie uvedené vyšetrenia v externých laboratóriách zabezpečí klinické laboratorium synlab slovakia
s.r.o. transport vzorky a následne aj odovzdanie výsledkových listov požadujúcim lekárom. Záznam o
odoslaní vzorky do externého laboratória je uchovávaný v laboratórnom informačnom systéme.
Zodpovednosť za dodanie výsledkov zadávateľovi vyšetrenia (ordinujúcim lekárom) má príslušné
externé laboratórium.
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
Transport vzoriek 1x týždenne - pondelok, výsledky v závislosti od obdržania so zápisom do LIS.
Vyšetrenie
Adrenalín v moči
zbieraný moč/24 hodín
odber do plastovej skúmavky so žltým uzáverom
Noradrenalín v moči
Dopamín v moči
Metanefrín v moči
Normetanefrín v moči
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 21 z 70
F-080-1/12
NEMOCNICA sv.MICHALA a.s. BRATISLAVA
Transport vzoriek a výsledkov 2x týždenne – pondelok a štvrtok. V prípade zberu moču odber naplánujte
tak, aby mohol byť materiál odoslaný v deň ukončenia zberu. Pre presnejšie informácie konzultujte
laboratórium na linke 051/37 00 543, 051/37 00 553 alebo na mobil.č.+421 917 555 610.
vyšetrenie
Meď v sére
sérum
odber do skúmavky Becton Dickinson, červený uzáver
zbieraný moč/24 hodín
Meď v moči
odber do plastovej skúmavky so žltým uzáverom
RIA LABORATÓRIUM s.r.o. KOŠICE
Transport vzoriek v pracovné dni denne. Výsledky odosiela RIA laboratórium priamo na adresu žiadajúceho
lekára. Pre detailnejšie informácie konzultujte laboratórium na linke 051/37 00 543, 051/37 00 553 alebo
na mobil.č.+421 917 555 610.
RIA laboratórium žiada uvedenie požiadaviek na laboratórne vyšetrenia na vlastnej žiadanke. Aktuálne
žiadanky sú k dispozícii v laboratóriu synlab slovakia s.r.o. v Prešove.
Vyšetrenie
Primárna vzorka
Zasielaný materiál (sérum)
DHEA, DHEA-S v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
17OH-Progesterón v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
∆-4-Androstendión v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
SHBG (Sex hormone-binding globulin) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
21-OH-AB v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Inzulín v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
IA2 v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Anti-Inzulín v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
PROGRP (Pro-Gastrin-Releasing Peptide) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Neopterín v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Chromogranín A v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
HGH (rastový hormón) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
IGF-1 (inzulínu podobný rastový faktor-1)
v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
IGFBP-3 (inzulínu podobný rastový faktor
viažuci proteín 3) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
11-Deoxy-CORT v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
AR-AB (Anti-Androgen Receptor) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 22 z 70
F-080-1/12
Calcitonin v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Erytropoetín v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
IFAB (intrinsic factor antibody) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
TPSA v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
Gastrín v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
SCCA (diferenciačný antigén epidermoidného
tkaniva) v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
ACTH v plazme
Nezrážavá krv (s EDTA)
Odberové skúmavky musia byť
vopred vychladené v ľadovej
triešti. Odobratú schladenú krv
je potrebné ihneď
centrifugovať v chladenej
centrifúge a separovanú
plazmu zmraziť na –20 °C. Po
odbere a počas ďalších manipulácií so vzorkami nesmie
teplota stúpnuť nad 4 °C, aby
sa zabránilo degradácii analytu.
PRA (plazmatická renínová aktivita)
Nezrážavá krv (s EDTA)
Odobratú chladenú krv je potrebné ihneď centrifugovať
v chladenej centrifúge
a separo-vanú plazmu zmraziť
na –20 °C.
Po odbere a počas ďalších manipulácií so vzorkami nesmie
teplota stúpnuť nad 4 °C, aby
sa zabránilo enzymatickým
pocho-dom ovlplyvňujúcim
genézu a degradáciu
angiotenzínu.
Renín v plazme
Nezrážavá krv (s EDTA)
Metanefrín v plazme
Nezrážavá krv (s EDTA)
Normetanefrín v plazme
Nezrážavá krv (s EDTA)
ODD.NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY, VIVAMED s.r.o. PREŠOV
Transport vzoriek v pracovné dni denne. Výsledky odosiela laboratórium Vivamed priamo na adresu
žiadajúceho lekára. Pre detailnejšie informácie konzultujte laboratórium na linke 051/37 00 543, 051/37
00 553 alebo na mobil.č.+421 917 555 610.
Vyšetrenie
Primárna vzorka
Zasielaný materiál
Voľný testosterón v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
sérum
-2-mikroglobulín v sére
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
sérum
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 23 z 70
F-080-1/12
-2-mikroglobulín v moči
ranný moč
(potreba alkalizovať)
odber do plastovej skúmavky so žltým uzáverom
UNLP KOŠICE - IMUNOLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Transport vzoriek v pracovné dni – pondelok až štvrtok, okrem piatku, kedy nie je vhodné plánovať odber,
pretože vzorka doručená ani spracovaná nebude. Výsledky odosiela Imunologické laboratórium priamo na
adresu žiadajúceho lekára alebo v rámci Prešova ich naša zvozová služba doručí do laboratória a nasledujúci
pracovný deň sú distribuované žiadajúcim lekárom. Pre detailnejšie informácie konzultujte laboratórium na
linke 051/37 00 543, 051/37 00 553 alebo na mobil.č.+421 917 555 610.
Vyšetrenie
Zasielaný materiál
Quantiferónový test
3 originálne skúmavky po odbere naplnené po vyznačenú rysku krvou
UNLP KOŠICE - MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Transport vzoriek v pracovné dni denne. Výsledky odosiela Mikrobiologické laboratórium priamo na adresu
žiadajúceho lekára ako aj do odosielajúceho laboratória, v ktorom sa výsledky zapíšu k výsledku pacienta v
LIS vo forme komentára. Pre detailnejšie informácie konzultujte laboratórium na linke 051/37 00 543,
051/37 00 553 alebo na mobil.č.+421 917 555 610.
Vyšetrenie
Primárna vzorka
Zasielaný materiál
HCV - RNA
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
sérum
HBV - DNA
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
sérum
RÚVZ KOŠICE
Transport reaktívnych vzoriek v pracovné dni denne. Výsledky odosiela RÚVZ odosielajúcemu laboratóriu, v
ktorom sa výsledky zapíšu k výsledkom pacienta v LIS vo forme komentára. Pre detailnejšie informácie
konzultujte laboratórium na linke 051/37 00 543, 051/37 00 553 alebo na mobil.č.+421 917 555 610.
Vyšetrenie
Anti-HIV
Primárna vzorka
Zasielaný materiál
Zrážavá krv (Becton Dickinson, červený uzáver)
sérum
Prehľad ďalších vyšetrení za jednotlivé prevádzky synlab slovakia s.r.o. a odbornosti-viď webová stránka
www.synlab.sk.-Pre lekárov-Žiadanky
Transport vzoriek do laboratória synlab slovakia s.r.o.prevádzka Bratislava v pracovné dni – pondelok až
piatok. Výsledky odosiela synlab slovakia s.r.o. laboratórium priamo na adresu žiadajúceho lekára. Pre
detailnejšie informácie konzultujte laboratórium na linke 051/37 00 543, 051/37 00 553 alebo na
mobil.č.+421 917 555 610.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 24 z 70
F-080-1/12
5 Vydávanie výsledkov a komunikácie s laboratóriom
5.1 Hlásenie výsledkov v kritických intervaloch
Výrazne patologické výsledky sa telefonujú podľa nasledujúceho zoznamu bez ohľadu na to, či bolo
vyšetrenie vykonané v statimovom alebo rutinnom režime. Oznámenie o nahlásení sa zapisuje do LIS ako
textový komentár pre obojstrannú informovanosť a potrebu ku kritickému výsledku – čas nahlásenia a
komu a kým bol patologický výsledok nahlásený.
Hematologické vyšetrenia
DOSPELÍ
DETI DO 10 ROKOV
VYŠETRENIA
pod
Hemoglobín
60
Leukocyty
2
30
2
30
10 /l
Trombocyty
20
1000
20
1000
10 /l
nad
pod
nad
80
APTT
JEDNOTKA
g/l
< 20 s
9
9
> 70 s
Protrombínový čas
(Quick)
nemerateľné hodnoty
Trombínový čas
nedošlo ku koagulácii
D-Dimér
> 20 mg/l
ATIII
< 0,30 (30%)
Fibrinogén
< 1 g/l
Biochemické vyšetrenia
DOSPELÍ
DETI DO 10 ROKOV
VYŠETRENIA
pod
nad
pod
nad
JEDNOTKA
Na
125
155
130
150
mmol/l
K
3,3
7,0
3,3
7,0
mmol/l
Cl
85
125
85
125
mmol/l
Lítium
1,5
mmol/l
Ca celkové
1,8
2,9
1,8
2,9
mmol/l
Mg
0,6
1,5
0,6
1,5
mmol/l
P
0,6
3,0
mmol/l
Močovina
40,0
12,0
mmol/l
Kreatinín
700
200
mol/l
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 25 z 70
F-080-1/12
Glukóza v sére
Glukóza v plazme
10,0 (nový nález)
2,5
20,0
2,5
15,0 (diabetici)
mmol/l
Bilirubín
300
100
mol/l
ALT
10,0
10,0
kat/l
Amyláza v sére
10,0
10,0
kat/l
Amyláza v moči
50,0
50,0
kat/l
Kreatínkináza
10,0
10,0
kat/l
Troponín T-hs
0,1
g/l
Myoglobín
100
ng/ml
Digoxín
3,6
3,6
nmol/l
TSH
60
60
IU/ml
fT4
5
30
8
30
pmol/l
pH
7,15
7,55
7,25
7,50
-logmolc
pCO2
2,5
8,0
3,0
6,0
kPa
pO2
3,0
15,0
5,0
Osmolalita séra
250
320
250
CRP
300
Albumín
15
Celkové bielkoviny
35
kPa
320
mmol/kg
150
mg/l
15
100
35
Anti-HAV IgM
pozit.
Likvor
pozit.
g/l
90
g/l
5.2 Informácie o formách vydávanie výsledkov, typoch nálezov a laboratórnych
správ a ich popis
Všetky výsledky sú preskúmané a medicínsky overené zodpovednými pracovníkmi. Potom sú vytlačené
„Výsledkové listy“ a roztriedené podľa zdravotníckych zariadení a ďalej distribuované zvozovou službou
lekárom.
Všetky výsledky vyšetrení, ktoré boli spracované v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie Prešov, sa
ukladajú do archívu v LIS-e a možno ich kedykoľvek opäť vyhľadať, vytlačiť a zaslať zdravotníckym
zariadeniam.
Laboratórne výsledky sa vydávajú v písomnej papierovej podobe. Výstup v LIS-e v podobe
výsledkového listu obsahuje:
• Názov laboratória
• Jednoznačnú identifikáciu pacienta - meno a priezvisko, rodné číslo
• Názov zdravotníckeho zariadenia a adresu, meno a priezvisko lekára požadujúceho vyšetrenie
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 26 z 70
F-080-1/12
• Kód zdravotnej poisťovne alebo označenie samoplatcov
• Kód diagnózy
• Dátum a čas odberu
• Dátum a čas prijatia primárnej vzorky do laboratória
• Dátum a čas vydania výsledku
• Dátum a čas aktuálnej tlače nálezu (iný dátum a čas odpisu výsledku)
• Druh vyšetrovaného materiálu, názov vyšetrenia
• Výsledok vyšetrenia
• V prípade potreby komentár k výsledku
• Iné poznámky (označenie vzorky v LIS, texty ku kvalite vzorky alebo k nedostatočnému
množstvu a pod.)
Všetky výsledky sú kontrolované kompetentnými pracovníkmi. V LIS-e sa ukladá informácia o tom,
ktorý pracovník vykonal kontrolu výsledku a dal súhlas k uvoľneniu výsledkov.
Vo výnimočných prípadoch sa výsledky zasielajú poštou alebo sa vydávajú osobne pozri
nasledujúca kapitola 5.3 „Vydávanie výsledkov priamo pacientom“.
Výsledky z externého laboratória podliehajú preskúmaniu vedúcimi laboratórií.
Výsledky sa telefonicky neoznamujú nezdravotníckym pracovníkom (upratovačky, sanitárky) a pacientom.
Jedinú výnimku tvorí hlásenie glykémií pacientom alebo rodičom diabetických detí (telefónna linka 051/37
00 533) a hlásenie hodnoty protrombínového času (INR) pacientom (o výsledkoch vyšetrení INR sa môžu
pacienti informovať na telefónnej linke 051/37 00 553, +421 917 555 610 v dobe medzi 11:00 a 14:00
hodinou).
Telefonovanie výsledkov
1. Výsledky statimových vyšetrení a výsledky počas pohotovostnej služby odosielané
prostredníctvom KNIS na lôžkové a ambulantné oddelenia FNsP J.A.Reimana sa telefonicky
nehlásia! Výdaj týchto výsledkov v podobe tlačených výsledkových listov zostáva nezmenený,
výsledkové listy sú v deň vyšetrenia dostupné vo výsledkovej skrini.
2. Výsledky statimových vyšetrení, ktoré nie je možné odoslať prostredníctvom KNIS (nepripojené
oddelenia nemocnice, oddelenia mimo nemocnice) se telefonujú vždy ordinujúcemu lekárovi alebo
sestre. Pracovník OKB zaznamenáva, komu a kedy bol výsledok ohlásený. Pre tieto záznamy sa
používa žiadanka a zároveň sa vykoná záznam do LIS.
3. Patologické výsledky se telefonujú podľa zoznamu patologických výsledkov podliehajúcich hláseniu
(viď kapitola 5.1 „Hlásenie výsledkov v kritických intervalech“) a vykoná sa záznam do LIS.
4. Hlásenie ostatných výsledkov sa nezaznamenáva.
Elektronická forma odosielania výsledkov prostredníctvom webového servera praktickým a
odborným lekárom
Systém elektronickej distribúcie výsledkov (EDV) je prevádzkovaný laboratóriom nasledovne:
1. Do FNsP Prešov – pomocou FTP servera (LIS pomocou ďalšieho servera zapíše XML súbory FTP
protokolom na nemocničný FTP server, odkiaľ si ich nemocničný sw vyzdvihne)
2. Pre lekárov mimo nemocnicu pomocou FTP servera – zabezpečeným kryptovaným FTP protokolom
na FTP server, odkiaľ si ich klienti dokážu stiahnuť priamo do svojich ambulantných sw
3. Pre lekárov mimo nemocnicu pomocou WEB servera - zabezpečeným HTTPS protokolom na adrese
https://vysledky.aliatros.sk/ alebo synladata
Interval odosielania výsledkov z laboratórneho systému na webový server je cca 15 minút. Výhodou je
rýchly a zabezpečený prenos dát, server je prístupný všetkým užívateľom 24 hodín denne. Vydávanie
výsledkových listov u takto odoslaných výsledkov zostáva nezmenené – prostredníctvom zvozu sú
odoslané v ten istý alebo nasledujúci deň lekárovi.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 27 z 70
F-080-1/12
5.3 Vydávanie výsledkov priamo pacientom
Spôsob osobného vyzdvihnutia výsledkov pacientom nastáva predovšetkým z dôvodu urýchleného
doručenia výsledkov ordinujúcemu lekárovi.
Pacientom sa ich výsledkové listy odovzdávajú, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:




ambulantný pacient, ktorý oznámi, že za výsledkom bude čakať
jedná sa o pacienta, ktorý je často monitorovaný (koagulácia, deti s diabetom I. typu)
pacient alebo jeho zákonný zástupca (rodinný príslušník) sa preukáže kartou poistenca ZP alebo
preukazom totožnosti (t.j. preukaz s fotografiou vydaný štátnou správou)
jedná sa o vyšetrenie, ktoré si vyžiadal a hradí pacient sám (samoplatca). Samoplatca podpisuje
súhlas dotknutej osoby. Za vyúčtovanie takto vykonaných vyšetrení je zodpovedný poverený
pracovník.
Pokiaľ boli splnené podmienky pre vydanie výsledkového listu, vydávajú sa v uzavretej obálke alebo
preložené a zošité sponkami. Vlastné odovzdanie výsledkov pacientovi môže vykonávať laborantka alebo
lekár.
5.4
Opakované a dodatočné vyšetrenie
Opakované a dodatočné vyšetrenia zo vzoriek biologického materiálu už dodaných do laboratória klinickej
biochémie a hematológie Prešov sa vykonáva za splnenia podmienok uvedených v kapitole 3.4 „Ústne
požiadavky na vyšetrenie“.
5.5 Zmeny výsledkov a nálezov
Opravy výsledkových listov vyhotovených laboratórnym informačným systémom sa vykonávajú pre:
• zmenu identifikácie pacienta
• zmenu čísla zdravotnej poisťovne
• zmenu lekára požadujúceho vyšetrenie (odosielateľa)
• zmenu výsledkového listu
1. Oprava identifikácie pacienta
Opravou identifikácie pacienta sa rozumie oprava rodného čísla a zmena alebo oprava priezviska a mena
pacienta. Vzhľadom na to, že laboratórny informačný systém neobstaráva údaj o rodnom priezvisku, týka sa
oprava aj všetkých zmien priezviska (vydaté ženy, zmena priezviska po rozvode a pod.).
Vedúci laboratória alebo ním poverený pracovník opravuje a mení identifikáciu pacienta v databáze LIS.
Oprava identifikácie (rodného čísla alebo priezviska a mena) sa vykonáva buď pri zadávaní požiadaviek,
alebo v rámci opráv databázy.
2. Oprava výsledkovej časti
Opravou výsledkovej časti výsledkového listu sa rozumie oprava (predovšetkým údajov) číselnej alebo
textovej informácie výsledkovej časti u tých výsledkových listov, ktoré boli odoslané. Pod pojem opravy
nepatrí doplnenie (rozšírenie) textovej informácie k výsledkom!
Opravu výsledkov schvaľuje vedúci laboratória alebo ním poverený pracovník. Opravu vykonáva poverený
pracovník s príslušnými prístupovými právami. O každej zmene výsledku sa vykoná záznam.
Vykonané zmeny sú zaznamenané v histórii daného vyšetrenia pacienta.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 28 z 70
F-080-1/12
3. Oprava čísla zdravotnej poisťovne
Opravou kódu poisťovne sa rozumie oprava (zmena údajov) číselné informácie v databáze laboratórneho
informačného systému v priebehu vyšetrovania vzorky na základe upozornenia externého zdravotníckeho
pracovníka alebo po vydaní výsledkových listov, ktoré boli už odoslané. Opravu realizuje poverený
pracovník s príslušnými prístupovými právami. Zmena je v oboch prípadoch zaznamenaná v histórii
pacienta.
4. Oprava lekára požadujúceho vyšetrenie (odosielateľa)
Opravou odosielateľa sa rozumie oprava (zmena údajov) číselné a textové informácie výsledkovej časti u
tých výsledkových listov, ktoré boli odoslané.
Na uvedenie chybného odosielateľa vo výsledku je laboratórium upozornené prostredníctvom externého
zdravotníckeho pracovníka. Opravu vykonáva poverený pracovník s príslušnými prístupovými právami na
základe údajov uvedených v žiadanke laboratórnych vyšetrení.
5.6 Intervaly od dodania vzorky k vydaniu výsledku
Dobou odozvy laboratória klinickej biochémie a hematológie Prešov sa rozumie časový interval od prevzatia
vzorky biologického materiálu laboratória klinickej biochémie a hematológie Prešov do vytlačenia
výsledkového listu.
Prostredníctvom laboratórneho informačného systému laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Prešov eviduje čas prijatia každej vzorky do laboratória, čas vydania výsledkov resp. čas tlače (tieto údaje sú
uvedené na každom výsledkovom liste).
5.7 Spôsob riešenia sťažnosti
Sťažnosť na službu poskytovanú laboratóriom klinickej biochémie a hematológie Prešov alebo iné podnety
sú prijímané od klientov, pacientov alebo ostatných účastníkov činnosti laboratória telefonicky, písomne
alebo osobne.
Telefonicky môže sťažovateľ odovzdať svoju sťažnosť vedúcemu pracovníkovi laboratória klinickej
biochémie a hematológie Prešov.
Kniha Sťažností, vrátane záznamov súvisiacich s vybavením sťažností, je uložená u vedúceho laboratória
klinickej biochémie a hematológie Prešov, ktorý vedie evidenciu jednotlivých záznamov o sťažnostiach a ich
riešenie.
Cieľom spoločnosti synlab slovakia s.r.o. je spokojnosť klienta, preto je v jej záujme riešiť všetky sťažnosti
objektívne a bez zbytočného odkladu.
V prípade oprávnenosti sťažnosti alebo námietky musí vedúci laboratória prijať také opatrenia, aby
k podobnej situácii už nedochádzalo.
Sťažnosť alebo námietka musí byť vybavená do 14 dní od dátumu doručenia. Ak nie je možné dodržať
termín na vybavenie sťažnosti alebo námietky, je laboratórium povinné o tejto skutočnosti informovať
sťažovateľa s uvedením dôvodu a musí byť uvedený nový termín dokedy bude záležitosť vyriešená.
Ak sťažovateľ požaduje písomnú odpoveď, vypracuje ju vedúci laboratória alebo ním poverená osoba.
Kópia odpovede je priložená k príslušnej sťažnosti.
5.8
Vydávanie potrieb laboratóriom
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Prešov poskytuje odberový materiál a tlačivá žiadanky
laboratórnych vyšetrení svojim zákazníkom na základe objednávky. Okrem požiadaviek na materiál musí
objednávka obsahovať
pečiatku zákazníka, dátum a podpis objednávajúceho lekára. Evidencia
poskytnutého odberového materiálu sa robí denne. Objednávka materiálu sa odovzdá pracovníkovi
zvozovej služby alebo osobne v príjme laboratória.
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie používá pre odbery krvi jednotný uzavretý odberový
systém typu Becton Dickinson.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 29 z 70
F-080-1/12
Lôžkové oddelenia a ambulancie FNsP J.A.Reimana Prešov si vyzdvihujú na pracovisku OKB požiadavkové
listy, kapiláry, drôtiky do kapilár, uzávery ku kapiláram, skúmavky typu Sarstedt na odber krvných plynov
z arteriálnej alebo venóznej krvi, mikroskúmavky typu Sarstedt v pracovnom čase na základe svojich
písomných požiadaviek. Ostatné odberové potreby, odberové skúmavky alebo nádoby si oddelenia
vyzdvihujú v príslušnom sklade nemocnice.
Pokyny pre zberné miesto pre mikrobiologický materiál!
Zberné miesto pre biologický materiál určený na mikrobiologické vyšetrenia z lôžkových oddelení a
ambulancií nemocnice je zriadené na OKB.
Biologický materiál, požiadavky a žiadanky pre mikrobiológiu odovzdávať pri okienku pracovníčkam
centrálneho príjmu OKB oddelene od materiálu určeného pre spracovanie na biochémiu a hematológiu.
Príjem materiálu pre mikrobiológiu:
- pondelok až piatok od 7:00 do 16:00 hod.
- sobota a sviatky od 6:00 do 14:30 hod.
- nedeľa
od 7:00 do 12:00 hod.
V príjme sa nachádza druhý zvonček, ktorý slúži pre mikrobiologické laboratórium.
Z OKB si pracovníci mikrobiológie odnášajú materiál v priebežne.
Pondelok – piatok od 16:00 hodiny a sobota, nedele a sviatky podľa vyššie uvedeného rozpisu bude
biologický materiál pre mikrobiológiu uložený na oddeleniach, ktoré vyšetrenie požadujú. Podľa typu
materiálu bude buď uložený pri izbovej teplote (hemokultúry, atď.) alebo v chladničke (moč na kultiváciu).
Ak bude doručený priamo do laboratória mimo uvedený čas pre príjem biologického materiálu na
mikrobiologické vyšetrenie, v čase neprítomnosti mikrobiologickej laborantky preberie biologický materiál
službukonajúca biochemická laborantka, ktorá ho aj so žiadankou uloží do označených nádob pre OKM za
dodržania odporúčaných postupov do času spracovania.
Na OKB je materiál pre mikrobiológiu iba uložený, preto akékoľvek dotazy týkajúce sa mikrobiologických
vyšetrení stále smerovať na oddelenie mikrobiológie.
Ambulantným pracoviskám vydáva laboratórium klinickej biochémie a hematológie
písomnej požiadavky zdarma:
na základe ich

odberový systém typu Becton Dickinson (ihla, skúmavka a držiak) pre biochemické a hematologické
vyšetrenia,
 skúmavky na moč, žltý uzáver
 vlastné požiadavkové listy (žiadanka OKB, žiadanka OKM)
Požiadavku je potrebné odoslať do laboratória OKB. Na základe tejto požiadavky je požadovaný materiál
odoslaný v rámci zvozu biologického materiálu najbližší pracovný deň.
6 Množina laboratórnych vyšetrení poskytovaných laboratóriom
6.1 Zoznam vyšetrení vykonávaných v laboratóriu
„Zoznam vyšetrení vykonávaných v Laboratóriu klinickej biochémie a hematológie Prešov“ je uvedený v
prílohe č.1 tejto Laboratórnej príručky. Vyšetrenia sú tiež uvedené na žiadanke laboratórnych vyšetrení.
6.2 Vyšetrenie vykonávané v externých laboratóriách
Špeciálne vyšetrenie, ktoré si vyžaduje ďalší legislatívny postup alebo vyšetrenia, ktoré laboratórium synlab
slovakia s.r.o.nevykonáva, zabezpečí laboratórium klinickej biochémie a hematológie Prešov v externom
laboratóriu pozri kapitolu 4.4 „Vyšetrovanie externými laboratóriami“.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 30 z 70
F-080-1/12
7
Súvisiaca dokumentácia
7.1
Prílohy
Príloha č. 1: Zoznam vyšetrení vykonávaných v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie Prešov
Príloha č.2: Popis ponúkaných služieb – STATIM vyšetrenia
Príloha č.3: Pokyny pre oddelenia
Príloha č.4: Pokyny pre pacientov
7.2
Zoznamy laboratórií
Zoznam externých laboratórií
Zoznam laboratórií synlab slovakia s.r.o.
Zoznam externých laboratórií
1. Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
2. Nemocnica svätého Michala
Cintorínska 16
811 08 Bratislava
3. RIA laboratórium s.r.o.Košice
Kukučínova 5
040 01 Košice 1
4. Oddelenie nukleárnej medicíny
Vivamed s.r.o.
Hollého 14
081 81 Prešov
5. UNLP Košice
Imunologické laboratórium
Trieda SNP č.1
041 66 Košice
6. UNLP Košice
Mikrobiologické laboratórium
Trieda SNP č.1
041 66 Košice
7. RÚVZ Košice
Senný trh 4
040 01 Košice
Zoznam laboratórií synlab slovakia s.r.o.
1. synlab slovakia s.r.o.
Limbova 5
831 01 Bratislava
2. synlab slovakia s.r.o.
Južná trieda 43
040 01 Košice
3. synlab slovakia s.r.o.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 31 z 70
F-080-1/12
Hollého 14
081 81 Prešov
4. synlab slovakia s.r.o.
Štúrova 3
019 01 Ilava
5. synlab slovakia s.r.o.
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
6. synlab slovakia s.r.o.
Malá Praha s.r.o.
Mäsiarska 27
040 01 Košice
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 32 z 70
F-080-1/12
Príloha č.2 - Popis ponúkaných služieb – STATIM vyšetrenia
Časť vyšetrení patriacich medzi základné biochemické, hematologické a koagulačné vyšetrenia je dostupná
v akútnom (statimovom režime) i v dobe rutinnej prevádzky.
Prehľad akútnych (statimových) vyšetrení
MATERIÁL
Krv (sérum, plazma)
Moč
Mozgovo-miechový mok
Krv (acidobázická rovnováha)
Krv nezrážavá
Stolica
Extravaskulárna tekutina
BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA DOSTUPNÉ STATIM
+
+
++
Na , K , Cl , Ca, Ca , P, Mg, močovina, kreatinín, osmolalita, bilirubín
celkový, bilirubín konjugovaný, ALT, GMT, ALP, AST, cholesterol celkový,
TAG, amyláza celková, amyláza pankreatická, lipáza, kyselina močová, CK,
CK-MB, LD, HBD, troponín T-hs, NT-pro BNP, myoglobín, albumín, celková
bielkovina, glukóza, CRP, prokalcitonín, interleukín-6, digoxín, etanol,
paracetamol, kys.valproová, lítium, amoniak (krv), laktát (kapilárna krv),
IgG, IgA, IgM, IgE, TSH, fT4, fT3, parathormón, protilátky proti hepatitíde
A – IgM, IgG, fertilitné hormóny – PRL,LH,FSH,PRG,testosterón,estradiol,
HCG
+
+
Na , K , Cl , Ca, P, Mg, glukóza, močovina, kreatinín, osmolalita, amyláza,
drogy, etanol
chemické a morfologické vyšetrenie moču, bielkovina v moči
kvantitatívne
elementy, proteín, glukóza, Cl , spektrofotometria, albumín, indexy
+
+
++
pH, pCO2, pO2, Na , K , Cl , glukóza, Ca , oxymetria, karbonylhemoglobín,
methemoglobín,laktát
krvný obraz s diferenciálom
aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT), antitrombín III (AT III),
D-dimér,protrombínový čas (PT),INR,trombínový čas (TT),fibrinogén (FBG)
okultné krvácanie, antigén H.pylori
celkové bielkoviny, glukóza, LD, cholesterol, amyláza, pH, Na, K, Cl
Príloha č.3 - Pokyny pre oddelenia
Pokyny pre odbery biologického materiálu
Odporúčané množstvo plnej krvi primárnej vzorky
Odber krvi na glykémie
Odber krvi na ABR
Odber žilovej krvi – zdroje chýb
Odber žilovej krvi vákuovým systémom
Sedimentácia erytrocytov
Odporúčanie pre správny odber vzorky moču
Hodnotenie analýzy moču a močového sedimentu
Pokyny pre zber moču na vyšetrenie kyseliny vanilmandľovej a 5-hydroxyindoloctovej
Pokyny pre zber moču na vyšetrenie katecholamínov
Pokyny pre odber moču na vyšetrenie mikroalbumínúrie (ACR)
Pokyny pre odber na stanovenie homocysteínu v krvi
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 33 z 70
F-080-1/12
Podmienky pre vyšetrenie mozgovo-miechového moku
Podmienky pre vyšetrenie punktátov
Dôkaz hemoglobínu v stolici (FOB test)
Pokyny pre odber stolice na stanovenie antigénu H.pylori
Funkčné testy – prehľad
Adiuretínový test
Dexametazónový test
Laktózový tolerančný test
Orálny glukózový tolerancný test
Pokyny na vyšetrenie rezorpčnej krivky železa
Synactenový test
Testy hypotalomo – hypofyzárneho systému
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 34 z 70
F-080-1/12
Príloha č.3 Pokyny pre oddelenia
Odporúčané množstvo plnej krvi primárnej vzorky
Klinická biochémia (pre 20-25 rutinných analytov)
4 až 5 ml krvi
Špeciálne analyty
vždy 1 ml krvi na každé 3 až 4 stanovované analyty
Hematológia
2 až 4 ml K3EDTA krvi
Hemokoagulácia rutinná
1,8 až 4,5 ml citrátovej krvi – potrebné je dodržanie
pomeru krvi a citrátu
Sedimentácia
5 ml citrátovej krvi – potrebné je dodržanie pomeru krvi
a citrátu
Odber krvi na glykémie
Potreby:
Kapilára o objeme 20 l (Na-heparín, Eurolab Lambda), mikroskúmavka typu Sarstedt, žltý uzáver (K2EDTA,
Na-fluorid) pre kapilárny odber, skúmavka typu Becton Dickinson, sivý uzáver (K2EDTA, Na-fluorid) pre
žilový odber, štítky, bezpečnostná, kontaktom aktivovaná lanceta, dezinfekčný roztok, alkohol.
Vykonanie:
Pokožku ľahko otrite dezinfekčným prostriedkom. Pri odbere kapilárnej krvi je potrebné zbytky
dezinfekčného činidla odstrániť alkoholom. Pred vpichom musí byť pokožka suchá, ináč dôjde
k
rozpadu krvných elementov. Kožný vpich sa vykonáva po priložení bezpečnostnej lancety, ktorá je
aktivovaná kontaktom s pokožkou prsta a je určená na jednorazové použitie. Aktivácia dotykom až priamo
na mieste aplikácie zaručuje vždy konštantnú hĺbku vpichu pri súčasne zníženej bolesti pacienta. Množstvo
získanej krvi je od jednej kvapky (fialová lanceta) až po 500 l (modrá lanceta). Vpich musí byť dostatočne
hlboký, aby krv voľne vytekala. Prvá kvapka sa zotrie sterilným tampónikom. Odber sa vykonáva z boku
bruška prstu.
Na stanovenie glykémie vykonávajú odber kapilárnej alebo venóznej krvi sestry príslušného oddelenia.
Ranné glykémie sa odoberajú zásadne nalačno, glykémie určené na vyšetrenie glykemického profilu sa
vykonávajú v priebehu dňa podľa požiadaviek lekára, obvykle o 6:00, 11:00, 17:00 hodine (prípadne o
21:00, 24:00, 3:00 hodine).
Krv sa odoberá do mikroskúmaviek (Microvette CB 300) typu Sarstedt s uzáverom, v ktorých je vysušený
fluorid sodný a chelaton draselný (K2EDTA). Fluorid sodný pôsobí ako konzervačné činidlo a zabraňuje
poklesu hodnôt glukózy, chelaton draselný je protizrážavé činidlo. Postupujeme nasledovne:


Vytiahnite mikroskúmavku z nosnej trubice.
Mikroskúmavku priložte v horizontálnej alebo mierne naklonenej polohe do stredu kvapky krvi.
Vzlínaním sa mikroskúmavka automaticky naplní.
 Mikroskúmavku držte v horizontálnej polohe a odpojte malý uzáver z vrchnáku, ktorý nasaďte na hrot
mikroskúmavky.
 Potom zatvorte vrch mikroskúmavky pripevneným uzáverom. Uzavretú mikroskúmavku vložte späť do
nosnej trubice. Vzorku jemne premiešajte.
synlab slovakia s.r.o. dodáva mikroskúmavky do skladu FNsP J.A.Reimana (objem 300 µl), odkiaľ je ich
možné žiadať na základe objednávky. Na skúmavke musí byť vopred nalepený štítok s menom chorého ešte
pred odberom.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 35 z 70
F-080-1/12
Mikroskúmavky sa plnia krvou najmenej do 2/3, najviac do 4/5, a to priamo vytekajúcou kapilárnou krvou.
Odber krvi na ABR
Potreby:
Kapilárny odber - kapilára (pre odber na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy), skúmavka, štítky,
bezpečnostná lanceta alebo ihla, dezinfekčný roztok, alkohol, magnet, miešacie drôtiky, uzávery.
Venózny (arteriálny) odber – striekačka s čiernym uzáverom Radiometer (ABR - heparín lítny)
Vykonanie – kapilárny odber:
Pokožku ľahko otrite dezinfekčným prostriedkom. Pri odbere kapilárnej krvi na vyšetrenie pH a krvných
plynov je nutné zbytky dezinfekčného činidla odstrániť alkoholom. Pred vpichom musí byť pokožka suchá,
inak dôjde k rozpadu krvných elementov. Kožný vpich sa vykonáva zásadne celým hrotom bezpečnostnej
lancety. Vpich musí byť dostatočne hlboký, aby krv voľne vytekala. Prvá kvapka sa zotrie sterilným
tampónikom. Odber sa vykonáva
z boku bruška prsta,
z plosky nohy alebo
z ušného lalôčika
Nesmie sa odoberať z pätičky detí, kde hrozí poranenie pätovej kosti. Kapilárny odber je výhodnejší tam,
kde chceme posúdiť acidobázickú situáciu v tkanivách. Odber sa vykonáva do heparinizovanej kapiláry
(heparín lítny, objem kapiláry 125 µl) podľa požadovaných vyšetrení:
Odber do kapiláry s minimálnym objemom 95 µl (bez vzduchových bublín!)
ABR = pH, krvné plyny, oxymetria (základné parametre acidobázickej rovnováhy)
Odber do kapiláry s objemom 125 µl (bez vzduchových bublín!)
ABR + ióny (Na+, K+, Cl+ , Ca ionizované) + glukóza, methemoglobín, karbonylhemoglobín + laktát




Pred odberom je vhodné vykonať hyperemizáciu miesta vpichu. Okrem šetrného ohriatia (zabalenie
končatiny do teplého obalu, prehriatie teplou vodou) je možné použiť hyperemizačnú masť. Pozor na
možné nežiaduce účinky (kožné reakcie, vniknutie do oka a podobne).
Dezinfekcia sa vykonáva rovnako ako bolo uvedené vo všeobecných pokynoch. Zbytky dezinfekčného
činidla je ale potrebné pred vpichom odstrániť alhoholom.
Pre presné sledovanie hodnoty pO2 sa odporúča odoberať krv z ušného lalôčika. Podobne u kardiakov,
pacientov s respiračnou insuficienciou alebo pri známkach akrocyanózy.
Prvá kvapka krvi sa zotrie. Ľahkým tlakom v okolí miesta vpichu sa vytvorí ďalšia kvapka, ku ktorej sa
priloží kapilára, krv sama vteká do kapiláry. Krv z vpichu musí voľne odtekať, kapiláru nasadzujeme
tesne k ranke. Krv v kapiláre musí byť úplne bez bublín. Po naplnení kapiláry sa do kapiláry vloží drôtik,
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 36 z 70
F-080-1/12

kapilára sa uzavrie na oboch koncoch plastovými uzávermi a pomocou magnetu sa krv dôkladne
premieša. Pokiaľ sa tento postup nezachová, vytvárajú sa fibrínové vlákna, ktoré znemožnia natiahnuť
krv do meracieho systému prístroja. Podobne stĺpec krvi prerušovaný bublinkami vzduchu znehodnotí
kvalitu merania.
Drôtik sa v kapiláre ponechá.
Transport do laboratória
Krv odobratá na acidobázickú rovnováhu musí byť vyšetrená do 15 minút po odbere.
Pokiaľ sú kapiláry uložené v puzdre s topiacim sa ľadom alebo v chladničke pri 4 – 8 °C, je nutné vyšetrenie
vykonať do 30 - 60 minút.
Zdroje chýb:
- nehomogénne naplnenie kapiláry, bublinky v kapiláre,
- nadmerné mačkanie prsta,
- nedokonalé premiešanie,
- krv nedodaná na vyšetrenie okamžite,
- odber žilovej krvi (bez označenia, že sa o túto krv výnimočne jedná),
- odber zo studenej, neprekrvenej končatiny,
- nedokonalé odstránenie dezinfekčného prostriedku.
Odber žilovej krvi – zdroje chýb
Postupne sú zdôraznené hlavné chyby pri odberoch žilovej krvi:




chyby pri príprave chorého,
chyby spôsobené nesprávnym použitím turniketu pri odbere,
chyby vedúce k hemolýze vzorky, k aktivácii koagulácie,
chyby pri adjustácii, skladovaní a transporte.
Chyby pri príprave chorého







pacient nebol nalačno, požité tuky spôsobia prítomnosť chylomikrónov v sére alebo plazme, zvýši
sa koncentrácia glukózy,
v dobe odberu a/alebo tesne pred odberom dostal pacient infúziu,
pacient nevysadil pred odberom lieky,
odber nebol vykonaný ráno alebo bol vykonaný po mimoriadnej fyzickej záťaži (vrátane nočných
zmien),
dlhšie cestovanie pred odberom sa môže negatívne prejaviť napr. u kardiakov,
je zvolená nevhodná doba odberu: počas dňa mnoho biochemických a hematologických hodnôt
kolíše, odbery mimo rána ordinujeme preto len výnimočne, kde mimoriadny výsledok môže
ovplyvniť naliehavé diagnostické rozhodovanie,
pokiaľ príliš úzkostlivý pacient dlho pred odberom nejedol ani nepil, sú výsledky ovplyvnené
dehydratáciou.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 37 z 70
F-080-1/12
Chyby spôsobené nesprávnym použitím turniketu pri odbere
Dlhodobé stiahnutie paže alebo nadmerné cvičenie ("pumpovanie") so zatiahnutou pažou pred odberom
vedie ku zmenám pomerov telesných tekutín v zatiahnutej paži, ovplyvnené sú napr. koncentrácie draslíka
alebo proteínov.
Chyby vedúce k hemolýze vzorky, k aktivácii koagulácie
Hemolýza prekáža väčšine biochemických i hematologických vyšetrení predovšetkým preto, že mnoho látok
prestúpilo z erytrocytov do séra alebo plazmy alebo, že sfarbenie interferuje s vyšetrovacím postupom.
Aktivácia koagulácie spôsobená nesprávnym odberom vedie k patológii v koagulačných testoch.
Hemolýzu spôsobuje:
a) použitie vlhkej odberovej súpravy,
b) znečistenie ihly alebo pokožky stopami ešte tekutého dezinfekčného roztoku,
c) použitie príliš tenkej ihly, ktorou sa následne krv násilne nasáva,
d) krv sa nechala stekať po povrchu kože a až potom sa chytala do skúmavky,
e) prudké trepanie krvi v skúmavke (pripadá do úvahy aj pri nešetrnom transporte krvi ihneď po odbere),
f) predĺženie doby medzi odberom a dodaním do laboratória.
Aktivácia koagulácie:
dôjde k nej pri odbere tenkou ihlou s nutnosťou intenzívneho nasávania vzorky, pri opakovanom hľadaní
žily z jedného vpichu. Odber musí byť vykonaný do protizrážavého média (nátrium citrát) a nemožno
odobrať krv do prázdnej striekačky a následne rozdeliť do jednotlivých skúmaviek!!! Tento postup vedie
k deformácii výsledkov koagulačných, hematologických i biochemických.
Chyby pri adjustácii, skladovaní a transporte







použili sa nevhodné skúmavky (napr. pre odber stopových prvkov),
použilo sa nesprávne protizrážavé činidlo alebo jeho nesprávny pomer k plnej krvi,
skúmavky s materiálom neboli dostatočne označené,
skúmavky s materiálom boli pošpinené (postriekané) krvou,
uplynula dlhá doba medzi odberom a separáciou krvného koláča alebo erytrocytov od séra alebo
plazmy (rad látok vrátane enzýmov prešlo z krviniek do séra alebo do plazmy, rozpad trombocytov
vedie k uvoľneniu doštičkových komponentov),
krv bola vystavená teplu,
krv bola vystavená priamemu slnečnému svetlu.
Odber žilovej krvi vákuovým systémom
Technická poznámka
U heparinizovaných pacientov odoberať do skúmaviek s heparínom lítnym (BD, zelený uzáver).
Prítomnosť terapeuticky podávaného heparínu opozdí zrazenie vzorky natoľko, že sa zrazí počas analýzy
a môže poškodiť analyzátor!!!
Pri požiadavkách na vyšetrenie, ktoré nie je možné vykonať z plazmy, upozornite na terapeutickú
heparinizáciu na žiadanke.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 38 z 70
F-080-1/12
Bezpečnostné aspekty
1. Každú vzorku krvi je nutné považovať za potenciálne infekčnú. Je nutné zabrániť zbytočným
manipuláciám s krvou, ktoré by mohli viesť ku kontaminácii pokožky odoberajúcej osoby, akýchkoľvek
zariadení používaných pri odbere alebo ku vzniku infekčného aerosolu.
2. Je nutné zabezpečiť dostupnosť lekára pri predpokladaných komplikáciách pri odbere.
3. U chorých s poruchami vedomia alebo u malých detí je nutné na zabránenie prípadného poranenia
očakávať nepredvídané pohyby alebo reakcie na vpich. Komplikácie sa musia ohlásiť.
4. Akékoľvek manipulácie s odberovými ihlami sa musia vykonávať s maximálnou opatrnosťou.
5. Pre odbery krvi pacientov v izolácii je nutné vypracovať zvláštne pokyny.
6. Je zakázané vykonávať odbery materiálu v miestnostiach s možným zdrojom infekčného aerosolu (v
miestnostiach s centrifúgami, dávkovačmi, vývevami a podobne).
7. Prevencia hematómu zahŕňa predovšetkým:




punkcia len hornej žilovej steny s istotou, že ihla len touto stenou úplne prenikla
včasné odstránenie turniketu (hlavne pred odstránením ihly zo žily)
používanie iba veľkých povrchových žíl
aplikácia primerane malého tlaku na miesto vpichu pri ošetrení rany po odbere
Teória, použitie, predpoklady vykonávania postupu
Odber venóznej krvi vykonávame väčšinou ráno, obvykle nalačno, pretože obsah mnohých látok
v
krvnej plazme v priebehu dňa kolíše. Pacienta poučíme, že odpoludnia a večer pred odberom má vynechať
mastné jedlá. Pokiaľ je možné vynechať lieky, má ich pacient vynechať 3 dni pred odberom. Ináč je
potrebné uviesť podávané lieky na žiadanke. Ráno pred odberom nemá trpieť smädom. Je vhodné, ak sa
pacient pred odberom napije čaju. Pokiaľ nebude vyšetrovaná glykémia a pacient nemá diabetes, môže si
čaj i primerane osladiť. Pokiaľ sa nejedná o ležiacich pacientov, má pacient pred odberom kľudne sedieť
najmenej 15 (optimálne však 30) minút, krv je vhodné odoberať takisto vsede, a to v kresle umožňujúcom
položiť pacienta, ak dôjde k náhodnému kolapsu. Tesne pred odberom zistí lekár, sestra alebo laborant, či
pacient dodržal podmienky odberu (nalačno, či nie je po námahe, či neužíval lieky).
Zariadenie pre odbery
a) priestory pre ambulantných pacientov
musí sa zabezpečiť ľahká prístupnosť pre ambulantných chorých vrátane hendikepovaných pacientov,
správne osvetlenie, označenie, potrebná veľkosť miestnosti a priestor pre registráciu pacientov.
Zvlášť musí byť oddelená:




čakáreň
priestory na odkladanie odevov, na bezprostredný odpočinok po odbere
miestnosť pre odbery
vhodná je zvláštna miestnosť pre chorých s komplikáciami pri odbere, vybavenou lôžkom,
lekárskymi prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci, kyslíkovou bombou a vhodnými liekmi pre
akútne situácie. Vybavenie tejto miestnosti je nutné pravidelne kontrolovať. Minimálne je nutné
zabezpečiť ležadlo pre chorých s komplikáciami po odbere a pohotovostný podnos s vhodnými
liekmi pre akútne situácie. Dostupnosť lekára uvedená v bode “Bezpečnostné aspekty”. Toto spĺňa
a zabezpečuje interná príjmová ambulancia FNsP J.A.Reimana vo vedľajšej budove spojenej
chodbou s laboratóriom.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 39 z 70
F-080-1/12
b) pri odbere u hospitalizovaných pacientov sú tieto podmienky zabezpečené v rámci liečebnej starostlivosti
(dostupnosť lekára, odpočinok po odbere atď.).
Prístroje a pomôcky
Pomôcky pre odber žilovej krvi:














stojany na skúmavky
odberové kreslo s nastavením pozície chorého, dostatočne bezpečné
odberové lôžka tam, kde je to nutné
rukavice
odberové ihly a striekačky, zásadne jednorazové, prípadne ďalšie prostriedky napr. pre vákuové
systémy
skúmavky a vákuové skúmavky
turnikety (škrtidlá), vzhľadom na možnosť šírenia infekcie je nutné turnikety dezinfikovať alebo v
pravidelných intervaloch nahrádzať novými
antiseptiká
sterilné gázové štvorce alebo tampóny, 5 cm široký gázový obväz
kontajner na odkladanie použitých ihiel a striekačiek z dostatočne pevného materiálu (plast, kov,
tuhý kartón), opatrený viečkom a príslušne označený (Pozor, materiál s biologickým rizikom)
ľad alebo pomôcky na ochladenie vzorky
náplaste
prostriedky na dosiahnutie vazodilatácie miesta odberu (obvykle teplom)
zoznam druhov odberov, vykonávaných testov a príslušných odberových prostriedkov, vhodných
objemov a pokynov pre špeciálne situácie
Pracovný postup
1. Príprava materiálu a príslušnej dokumentácie, zvláštnu pozornosť je nutné venovať chorým v intenzívnej
starostlivosti a odberom pre krvné transfúzie. Táto príprava je zameraná predovšetkým s ohľadom na
prevenciu zámien vzoriek.
2. Identifikácia chorého - odberový personál musí skontrolovať identifikáciu chorého, u pacientov
schopných spolupráce overí jeho totožnosť, na prípadné nejasnosti vopred upozorní zodpovedného lekára.
U chorých neschopných spolupráce (bezvedomie, deti, psychiatrickí pacienti, cudzinci) identifikáciu
verifikuje sestra, prípadne príbuzní pacienta.
3. Overí sa dodržanie potrebných diétnych obmedzení.
4. Osoba vykonávajúca odber overí pred odberom dostupnosť pomôcok uvedených v časti "Prístroje a
pomôcky".
5. Osoba vykonávajúca odber oboznámi chorého s postupom odberu.
6. U sediacich chorých osoba vykonávajúca odber odporučí príslušnú polohu paže, t.j. podloženie paže
opierkou v natiahnutej pozícii, bez pokrčenia v lakti. U ležiacich chorých zabezpečí primeranú polohu s
vylúčením flexie v lakti. Pacient by nemal byť pred odberom násilne prebudený, počas odberu by nemal jesť
alebo žuvať.
7. Osoba vykonávajúca odber skontroluje identifikačné údaje na skúmavkách.
8. Pri samotnom odbere sa chorý vyzve k zovretiu päste, opakované "pumpovanie" sa však neodporúča.
9. Skontroluje sa kvalita žilového systému v lakťovej jamke, napríklad predovšetkým so zreteľom na zhojenú
popáleninu, stavy po ablácii prsníka, hematómy, parenterálnu terapiu (volí sa vždy opačná paža), zavedené
kanyly. Málo viditeľné žily možno zvýrazniť napríklad masážou paže od zápästia k lakťu, krátkymi poklepmi
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 40 z 70
F-080-1/12
ukazovákom na miesto odberu, aplikáciou teplého prostriedku (asi 40 °C po dobu 5 minút), spustením paže
pozdĺž okraja postele.
Pri žilovom odbere u detí mladších ako dva roky sa môžu na odber použiť iba povrchové žily. Vždy je nutné
maximálne zabrániť poraneniu žily alebo paže spôsobenej neočakávaným pohybom dieťaťa.
10. Vykoná sa dezinfekcia miesta vpichu, po dezinfekcii je nutné kožu nechať vyschnúť jednak pre prevenciu
hemolýzy vzorky, jednak pre odstránenie pocitu pálenia v mieste odberu. Pred dezinfekciou je nutné sa
informovať o prípadnej alergii pacienta na používané dezinfekčné prostriedky. Po dezinfekcii je ďalšia
palpácia miesta odberu neprijateľná!
Vhodné dezinfekčné prostriedky: druh použitej dezinfekcie je závislý na odporúčaní Úradu verejného
zdravotníctva. Väčšinou je odporúčaných viac prípravkov, ktoré je vhodné medzi sebou striedať. Preto
neuvádzame jednotlivé obchodné názvy. Pre každý prípravok existuje odporúčanie výrobcu o spôsobe jeho
použitia a pre optimálnu účinnosť prípravku je nutné tieto pokyny dodržať. Pri aplikácii dezinfekčného
prostriedku v nadbytku môžu jeho zbytky spôsobiť hemolýzu a viesť k čiastočnému poškodeniu vzorky.
11. Použitie turniketu (škrtidla). Turniket smie byť aplikovaný maximálne jednu minútu. Opakované
použitie je možné najskôr až po dvoch minútach.
12. Bezprostredne pred odberom sa musí skontrolovať kvalita ihly, striekačiek a skúmaviek.
13.1. Pri použití vákuových systémov sa vloží vhodná ihla do držiaku, palcom vo vzdialenosti 2 až 5 cm pod
miestom odberu sa stabilizuje poloha žily, vykoná sa venepunkcia a až potom sa postupne nasadzujú
vhodné skúmavky. Vákuová skúmavka sa nesmie nasadiť na vnútornú ihlu držiaka pred venepunkciou,
pretože by sa vákuum v skúmavke zrušilo. Akonáhle krv začne pomocou vákua vtekať do skúmavky, môže
sa odstrániť turniket. Pozícia ihly v žile sa pritom nesmie zmeniť. Ak je vo vakuovanej skúmavke protizrážavé
alebo stabilizačné činidlo, musí sa zabrániť styku tohoto činidla s viečkom skúmavky alebo prípadnému
spätnému nasatiu krvi s činidlom do žilového systému. Vákuum v skúmavke zabezpečí tak primerané
naplnenie skúmavky, ako aj dostatočný pomer krvi a protizrážavého činidla. Jednotlivé skúmavky s
prídatnými činidlami je nutné bezprostredne po odbere premiešať päť až desaťnásobným šetrným
prevrátením.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 41 z 70
F-080-1/12
13.2 Pri použití ihly a striekačky sa zabezpečí správna pozícia paže, palcom vo vzdialenosti 2 až 5 cm pod
miestom odberu sa stabilizuje poloha žily, vykoná sa venepunkcia, turniket sa odstráni bezprostredne po
objavení sa krvi, odoberie sa potrebné množstvo krvi. Pokiaľ je to potrebné, použije sa prípadne ďalšia
striekačka. V tomto prípade je vhodné podložiť kúskom suchej gázy a zabrániť akémukoľvek pohybu ihly v
žile. Krv môže ihlou vytekať priamo do skúmavky a/alebo ju nasávame do striekačky. Ťah za rýchym ťahom
piestu vedie k mechanickej hemolýze a môže sťažiť odber tiež tým, že prisaje protiľahlú cievnu stenu na
ústie injekčnej ihly. Pretože je z bezpečnostných dôvodov zakázaná ďalšia manipulácia s odberovými
súpravami, ktorá by mohla viesť ku vzniku infekčného aerosolu, nie je možné ihlu zo striekačky odobrať, a je
preto nevyhnutné striekačku vyprázdňovať pozvoľna a po stene skúmavky - nie silným tlakom, aby
nedochádzalo k peneniu krvi.
13.3 Odporúčané poradie odberov z jedného vpichu:




skúmavka na hemokultúry
skúmavky bez prísad
skúmavky na hemokoaguláciu
ostatné skúmavky s prísadami:
- poradie odberov nezrážavej krvi: 1.skúmavka s citrátom
2.skúmavka s K2EDTA (K3EDTA)
3.skúmavka s heparínom
4.skúmavka s fluorid oxalátom
Pokiaľ sa odoberá iba krv na vyšetrenie koagulácie (obvykle citrátové skúmavky), odoberie sa najprv 5 ml
krvi (táto krv sa nepoužije), a až potom je možné naplniť skúmavku na hemokoagulačné vyšetrenie. Zabráni
sa tak kontaminácii vzorky tkanivovými zložkami z miesta odberu.
Pre odbery u detí sa používajú jednorazové pomôcky pre odber v detskom veku vybavené napríklad
prepojovacími kanylami.
13.4. Pokiaľ sa nepodarí odobrať dostatočné množstvo krvi, môže sa použiť niektorý z nasledujúcich
postupov:



zmení sa pozícia ihly
použije sa iná vákuovaná skúmavka
uvoľní sa príliš zatiahnutý turniket (škrtidlo). Neprípustné je opakované sondovanie ihlou.
14. Najvhodnejšia doba na uvoľnenie turniketu (škrtidla) je okamih, kedy sa v skúmavke alebo striekačke
objaví krv, včasné uvoľnenie turniketu normalizuje krvný obeh a zabráni krvácaniu po odbere.
15. Pacient počas a po odbere uvoľní svalové napätie paže.
16. Miesto vpichu aj s ihlou sa zakryje gázovým štvorcom.
17. Na gázový štvorček sa jemne zatlačí a pomalým ťahom sa odstráni ihla zo žily. Pritom sa dbá, aby
nedošlo k poraneniu pacientovej paže (kožné poranenie).
18. Ošetrenie paže po odbere:
18.1 Za normálnych okolností sa gázou miesto odberu zotrie a aplikuje sa náplasťové alebo gázové zakrytie
miesta odberu. Pacientovi sa odporučí ponechať miesto odberu zakryté najmenej 15 minút.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 42 z 70
F-080-1/12
18.2 Pri pokračujúcom krvácaní z miesta odberu sa pomocou gázového štvorca a primeraného tlaku na
miesto odberu vyčká zastavenie krvácania. Gázový štvorec sa pomocou gázového obväzu pevne pripevní k
paži. Pacientovi sa odporučí tento spôsob ošetrenia najmenej 15 minút.
18.3 Pri výraznom krvácaní sa použije tlakový obväz na miesto odberu a informuje sa ošetrujúci lekár.
19. Klasický odber pomocou striekačky a ihly sa už neodporúča, pretože je vhodnejšie používať uzavretý
vákuový bezpečnostný systém. Pokiaľ je nutné odobrať inou ihlou než pre vákuový systém, je možné otvoriť
uzáver skúmavky pre vytvorenie vákua – zruší sa vákuum - a krv do skúmavky nakvapkať priamo
z odberovej ihly. Tento postup nie je vhodný pre špeciálne koagulačné vyšetrenia. Vždy je pri odbere
nakvapkaním nutné dodržať objem krvi v skúmavke odporúčaný výrobcom skúmaviek. Zvlášť dôležité pre
koagulačné a hematologické vyšetrenia.
20. Bezprostredne po odbere je nutné bezpečne zlikvidovať ihly. S ihlami sa nijako nemanipuluje ani sa
neodstraňujú z jednorazových striekačiek. Striekačka s nasadenou ihlou sa umiestni do kontajnera
(viď "Prístroje a pomôcky"). Pri všetkých operáciách s ihlami je nutné vylúčiť poranenie.
21. Chladenie vzoriek. U niektorých komponentov je nutné vzorku krvi bezprostredne po odbere ochladiť,
aby sa spomalili metabolické a iné procesy ovplyvňujúce koncentráciu alebo aktivitu vyšetrovaných
komponentov. Príkladom sú nasledujúce komponenty:
- gastrín
- amoniak
- laktát
- katecholamíny
- acidobázické parametre
- parathormón
- osteokalcín
- homocysteín
22. Pacientovi sa po odbere povolí príjem potravy, pokiaľ tomu nebránia iné okolnosti. Zvláštnu
starostlivosť je nutné venovať napríklad diabetikom liečeným inzulínom (vrátane možnosti aplikácie dávky a
požitia raňajok).
23. Čas odberu krvi (dátum, hodina a minúta) sa zaznamená na požiadavkové listy (žiadanky) a následne aj
do laboratórneho informačného systému (LIS). Podobným spôsobom sa zaznamenávajú tiež informácie o
komplikáciách pri odbere spolu s identifikáciou odberového pracovníka.
24. Do laboratórií vykonávajúcich požadované testy sa odošlú správne označené skúmavky s príslušnými
požiadavkovými listami (žiadankami).
Poznámky
Osoba vykonávajúca odber nie je povinná informovať chorého o povahe požadovaných testov. Túto
informáciu pacientovi poskytuje lekár. Osoba vykonávajúca odber musí informovať lekára o námietkach
alebo reakcii pacienta na vyšetrenie. Za predchádzanie kolíziám alebo ich vyriešenie (spôsobených
napríklad odberom krvi na akútne vyšetrenie pri súčasne prebiehajúcej inej liečebnej alebo diagnostickej
akcii) zodpovedá lekár.
Odbery krvi sa riadne plánujú tak, aby nedochádzalo ku zbytočnej anemizácii pacientov (detský vek, chorí v
ťažkých stavoch).
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 43 z 70
F-080-1/12
Odbery krvi z centrálnych katétrov (v. subclavia a ďalšie) alebo z katétrov určených na parenterálnu výživu
sa neodporúčajú, pokiaľ pre použitie týchto miest pre odber krvi nerozhodne lekár. Podobne tomu je pri
odberoch z kanýl, heparínových zámkov, zo spojok dialyzovaných pacientov a pod. Pri všetkých týchto
odberoch je nutné krv kontaminovanú výživnými alebo inými roztokmi nechať odtiecť do skúmavky, ktorá
sa na vyšetrenie nepoužije.
Sedimentácia erytrocytov
Princíp:
Vyšetrením sa zisťuje rýchlosť samovoľnej sedimentácie erytrocytov za časovú jednotku za štandardných
podmienok. Táto rýchlosť predovšetkým závisí na tendencii erytrocytov tvoriť agregáty. Rozhodujúci vplyv
na aglomeráciu erytrocytov má koncentrácia fibrinogénu a globulínov v plazme. Tvar, počet a veľkosť
erytrocytov ovplyvňujú sedimentáciu už menej.
Vykonanie:
Vákuové odberové systémy majú na stanovenie sedimentácie erytrocytov špeciálne odberové skúmavky
(Becton Dickinson, čierny uzáver) s príslušným protizrážavým činidlom. Po odbere vzoriek prevrátením ich
dôkladne premiešame. Skúmavky sa po odbere vložia do stojana BD SeditainerTM, ktorý je kapacitne
prispôsobený až na 10 skúmaviek a je vybavený jedinečným systémom nastavenia nulovej hladiny a
pohyblivou Westergrénovou stupnicou jednotiek, hodnoty ESR sa odčítavajú po 1 a 2 hodinách. V stojane je
bezpodmienečne nutná kolmá poloha, pretože odchýlenie od tejto polohy vedie k urýchleniu sedimentácie.
Stojan so skúmavkami má byť umiestnený tak, aby bola zabezpečená stabilná teplota - nemá teda byť
umiestnený pri radiátore alebo na mieste, kde svieti slnko. Referenčné hodnoty sedimentácie sú vždy
vztiahnuté na teplotu miestnosti 18 – 22 °C. Hodnoty rozhrania erytrocytov sa odčítajú po 1 hodine a po 2
hodinách.
Presné odčítanie rozhrania nie je spravidla obtiažne, pretože vo väčšine prípadov klesajú erytrocyty
rovnomerne a vytvárajú s plazmou ostrú hranicu. Ak klesajú nerovnomerne je potrebné považovať za
hranicu miesto, kde krvinky tvoria sýty a hustý stĺpec. Za hranicu sa považuje vždy len vrstva červených
krviniek, vrstva bielych krviniek sa nepočíta.
Ovplyvnenie sedimentácie erytrocytov okrem zápalových a nádorových ochorení spôsobuje:







nedodržanie pomeru medzi krvou a protizrážavým činidlom,
odložené začatie sedimentácie po odbere,
teplota, pri ktorej sa sedimentácia vykonáva,
interval medzi odberom a začatím sedimentácie,
abnormálna fibrinogenémia,
menštruačný cyklus, tehotenstvo,
orálne kontraceptíva, dextrány, protizápalové lieky (salicyláty, kortizón, indometacín,
fenylbutazón),
 anémia, makrocytóza, polyglobúlia (vrátane vysokého hematokritu u novorodencov), abnormity
erytrocytov,
 hyperlipoproteinémia
Maximálny čas medzi odberom krvi a vykonaním sedimentácie je 15 minút!
Odporúčanie pre správny odber vzorky moču
Na vyšetrenie sa používa vzorka prvého ranného moču. Dôvody sú objektívne, prečo je táto vzorka
najvýhodnejšia:
- počas noci pri žiadnom príjme tekutín sa moč dostatočne koncentruje v močovom mechúri a patologické
hodnoty sú najvýraznejšie.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 44 z 70
F-080-1/12
- počas dňa sa príjmom potravy moč alkalizuje, ranný moč býva najkyslejší. Jeho vlastnosti môžu byť tiež
významne ovplyvnené terapiou, zvlášť diuretikami. V prvom rannom moči je teda menšia pravdepodobnosť
lýzy elementov a falošnej negativity v prípade dysmorfných erytrocytov. Močové proteíny a uráty sú menej
rozpustné a preto je hodnotenie predovšetkým valcov a kryštálov kyseliny močovej zaťažené menšou
chybou
Kultivácia moču s baktériami počas nočného obdobia umožní pozitivitu pri detekcii nitritov – markerov
bakteriúrie.
Príprava pacienta
Príjem tekutín nemá byť počas noci nadmerný a pacient má byť poučený o nutnosti umytia genitálií vodou
(predovšetkým pre možnú falošnú pozitivitu bakteriúrie). Použije sa vzorka zo stredného prúdu moču. Obe
pravidlá platia hlavne u žien, kedy je nutné vyšetrenie pochopiteľne vykonať mimo obdobia menštruácie.
Pomôcky na vykonanie odberu
Zásadne sa vyhýbame katetrizácii močového mechúra, pokiaľ nie je potrebné zaviesť močový katéter z
iných závažných dôvodov. Pri zavedenom močovom katétri – napr. u pacientov v intenzívnej starostlivostii je potřebné odobrať vzorku moču z mechúra, t.j. nechať najprv odtiecť moč z externej časti katétra.
Pri retencii, ale aj za iných okolností - napr. pri nutnosti presného kultivačného vyšetrenia - je stále
nedostatočne využívaná suprapubická punkcia, ktorá je z hľadiska zanesenia exogénnej uroinfekcie
prakticky bez rizika. Niekedy sa používa metóda troch odberov z jednej mikcie (metóda 3 pohárov erytrocyty, leukocyty), v špeciálnych prípadoch odber po masáži prostaty (leukocyty). Prvá ranná vzorka s
objemom minimálne 20 ml sa odoberie do dezinfikovanej, dobre vypláchnutej a vysušenej nádobky. Na
odber, transport, ale aj na ďalšie spracovanie je vhodné použiť plastové skúmavky so žltým uzáverom.
Adjustácia, transport a skladovanie
Konzervačné činidlá pri základnom vyšetrení moču zásadne nepoužívame. Ani v prípade nutnosti zberu
moču na kvantitatívne vyšetrenie nebol zistený univerzálny konzervačný prostriedok, ktorý by
neovplyvňoval stanovenie niektorého analytu. Naviac nie je možné po pridaní stabilizačného činidla moč
makroskopicky hodnotiť.. Interval od vymočenia do spracovania vzorky má byť podľa možností do 1 hodiny,
maximálne 2 hodiny, čo nebýva často zo strany pacienta dodržané. Dlhšie státie materiálu vedie k možnosti
ovplyvnenia výsledku chemického vyšetrenia (predovšetkým pH, osmolality, nitritov) aj morfologického
vyšetrenia (rozpad elementov).
Výnimkou z odberu vzorky prvného ranného moču je stanovenie glykozúrie v postprandiálnom moči u
diabetikov, kde má vyšetrenie väčšiu informatívnu hodnotu o stave kompenzácie cukrovky než vyšetrenie
prvého ranného moču.
Hodnotenie analýzy moču a močového sedimentu
Odber do: plast, skúmavka na moč, žltý uzáver
Materiál: moč (jednorazový)
Maxim.doba do spracovania: 2 hod.pri 200C
Poznámka: výsledky jednotlivých metód sú kvantifikované v arbitrárnych jednotkách. Upresnenie obsahu
sutpňov arbitrárnych jednotiek je uvedené v tabuľke „Hodnotenie analýzy moču“.
Referenčné rozpätie:
Farba moču
Svetložltá
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 45 z 70
F-080-1/12
Turbidita
Číry
Merná hmotnosť
1013 – 1025 g/l
pH
5,0 – 6,5 (-logmolc)
Krv
negat.
Bielkoviny
negat.
Glukóza
negat.
Ketolátky
negat.
Bilirubín
negat.
Urobilinogén
negat.
Nitrity
negat.
Erytrocyty
negat.
Leukocyty
negat.
Hodnotenie analýzy moču
Chemická analýza moču
arbitrárne jednotky
analyt/jednotky
0
1
2
3
4
bielkovina (g/l)
negat.
0,1 – 0,7
0,7 – 2,0
2,0 – 6,0
 6,0
glukóza (mmol/l)
negat.
1,7 – 5,6
6,0 – 11,0
12,0 – 56,0
 56,0
ketolátky (mmol/l)
negat.
1-3
4-7
8 - 14
 15,0
bilirubín (mol/l)
negat.
17 - 33
34 - 99
100 – 170
 170,0
urobilinogén (mo/l)
negat.
34 – 69
70 - 139
140 - 200
 200,0
Nitrity
negat.
pozitívne
erytrocyty-peroxidáza
negat.
pozitívne
leukocyty-esteráza
negat.
pozitívne
Dostupnosť rutinná:
denne, 24 hodín
Odozva rutinná:
do 2 hodín od doručenia materiálu do laboratória
Dostupnosť statimová: statimové vyšetrenie
Odozva statimová:
do 1 hodiny od doručenia materiálu
Pokyny k odberu: prvý ranný moč (stredný prúd)! Stanovenie je možné vykonať aj z 5 ml moču.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 46 z 70
F-080-1/12
Na základnú chemickú orientačnú semikvantitatívnu analýzu moču sa využívajú diagnostické prúžky, ktoré
sú automaticky spracované a objektívne vyhodnotené. Vyšetrenie zahŕňa nasledujúcich 12 parametrov:
1. Farba moču
Normálny moč je kvapalina žltej farby. Ľahko nažltlá farba je vyvolaná prítomnosťou urochrómov,
intenzívne žltá koncentráciou moču. Prítomnosť hnisu, chýlu alebo fosfátových kryštálov mení farbu moču
do biela. Erytrocyty, hemoglobín, myoglobín, porfyríny, niektoré chemické látky a lieky (fenolftaleín,
levodopa, methyldopa, metronidazol) ho môžu sfarbiť do ružova až červena. Oranžová až hnedá farba môže
byť vyvolaná prítomnosťou bilirubínu, urobilínu, rebarbory a liekov (nitrofurantoin, sulfasalazín, rifampicín)
a modrozelenú farbu spôsobuje biliverdín, pseudomonádová infekcia alebo vitamín B2.
2. Turbidita
Hodnotí sa prítomnosť zakalenia moču. Moč je za normálnych okolností číry a ak obsahuje hnis, baktérie,
fosfáty alebo uráty, býva zakalený.
3. Merná hmotnosť moču (hustota moču)
Je to váha moču v porovnaní s rovnakým objemom destilovanej vody. Vypovedá o množstve všetkých
rozpustených látok v moči (nie len osmoticky aktívnych). Vyšetrenie sa väčšinou sa používa na orientačný
odhad osmolality moču.
4. Acidita moču (pH)
Hodnotu pH moču ovplyvňuje strava (rastlinná ho alkalizuje, živočíšna acidifikuje). Zmeny pH moču môžu
byť aj prejavom kompenzačnej činnosti obličiek pri chronických poruchách acidobázy alebo sú vyvolané
niektorými liekmi. Za patologické sa považuje alkalické pH moču. Okrem vplyvov potravy môže byť
spôsobené bakteriálnou infekciou, arteficiálnym pomnožením baktérii pri dlhšom skladovaní moču
v teplom prostredí alebo renálnou tubulárnou acidózou.
5. Krv
Vyšetrenie je založené na dôkaze hemoglobínu a preto pozitívnu reakciu dáva erytrocytúria,
hemoglobinúria a myoglobinúria. Vylúči hematúriu pri tmavom, resp. červenom sfarbení moča v dôsledku
prítomnosti niektorých látok. Dôvodom falošne negatívneho nálezu môže byť vysoká koncentrácia kyseliny
askorbovej v moči (bráni vzniku farebnej reakcie).
6. Bielkoviny
Zdravým glomerulom prechádza do primárneho moču len male množstvo albumínu a iných mikroproteínov
a takmer všetko množstvo sa spätne rezorbuje v tubuloch. U zdravého človeka sa v moči nezachytia väčšie
straty bielkovín. Silne alkalický moč môže viesť k falošne pozitívnemu výsledku. Ľahké reťazce
imunoglobulínov môžu aj v gramových koncentráciach dávať negatívny výsledok.
7. Glukóza
Glukóza ako nízkomolekulová látka je voľne filtrovaná glomerulom a jej koncentrácia v primárnom moči je
rovnaká ako v plazme. Všetká glukóza je reabsorbovaná bunkami proximálneho tubulu a stopové množstvo,
ktoré sa vyskytuje vo fyziologickom moči je pri vyšetrení nedetekovateľné. Rezorpcia je aktívny proces, pri
dosiahnutí tubulárneho maxima dôjde ku glykozúrii (hyperglykémia, znížený renálny prah, tehotenstvo).
Silne redukujúce látky (kyselina askorbová) spôsobujú falošne negatívny výsledok a látky so silnými
oxidačnými účinkami (chloramín, používaný na dekontamináciu odberových nádob) môžu spôsobiť falošne
pozitívny výsledok.
8. Ketolátky
Ketolátky (acetón, kyselina acetoctová a β-hydroxymaslová) vznikajú v nadmernom množstve, ak tkanivá
získavajú energiu prevažne z mastných kyselín (hladovanie, diéty s vylúčením cukrov, nevhodná terapia
diabetes mellitus, po dlhodobom fyzickom výkone). Diagnostický prúžok nedetekuje kyselinu βhydroxymaslovú. Falošne pozitívna reakcia sa môže vyskytnúť u pacientov liečených levodopou.
9. Bilirubín
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 47 z 70
F-080-1/12
Konjugovaný bilirubín preniká voľne do moču pri zvýšenej koncentrácii v plazme. Falošne pozitívna reakcia
vzniká u pacientov liečených chlórpromazínom a fenazopyridínom. Falošná negativita môže byť spôsobená
prítomnosťou askorbátu v moči. Správny výsledok je podmienený použitím čerstvého moču, pretože
bilirubín sa na priamom svetle rozkladá.
10. Urobilinogén
Urobilinogén vzniká v čreve pri metabolizme bilirubínu a v moči sa objavuje pri hemolytickom
a hepatocelulárnom iktere. Falošne pozitívny výsledok može vzniknúť pri liečbe sulfónamidmi, falošne
negatívny pri dlhšom státi biologického materiálu v dôsledku oxidácie urobilinogénu na urobilín.
11. Leukocyty
Pozitivita reakcie sa objavuje, ak je v moči prítomných asi 5 – 15 leukocytov na 1 zorné pole. Príčinou
leukocytúrie je bakteriálny zápal močových ciest alebo obličiek. Falošne negatívny výsledok môže byť
spôsobený glykozúriou, vysokou hustotou moču, liekmi (tetracyklín, cefalexin), vysokou koncentráciou
oxalátov v moči a falošne pozitívny pri kontaminácii moču (napr. z vonkajšieho genitálu v žien).
12. Nitrity
Vyšetrenie slúži ako skríningové na zistenie prítomnosti bakteriúrie. Gramnegatívne baktérie sú schopné
premienať močové nitráty na nitrity, ktoré reagujú s chromogénom. Falošne negatívny výsledok je pri
infekcii enterokokmi alebo inými baktériami, ktoré nevytvárajú nitrity, v prítomnosti askorbátu a v prípade,
keď moč nezotrval v močovom mechúri dostatočne dlho (asi 4 hod.), aby mohla premena nitrátov na nitrity
prebehnúť.
Použitie pre klinické účely
Chemické vyšetrenie moču patrí k základným skríningovým vyšetreniam. Slúži na orientačné vyšetrenie
metabolizmu, na posúdenie funkcie obličiek a na detekciu močovej infekcie.
Hodnotenie analýzy močového sedimentu
Odber do: plast, skúmavka na moč, žltý uzáver
Materiál: moč (jednorazový)
Maxim.doba do spracovania: 2 hod.pri 200C
Poznámka: výsledky jednotlivých metód sú kvantifikované v arbitrárnych jednotkách. Upresnenie obsahu
stupňov arbitrárnych jednotiek je uvedené v tabuľke „Močový sediment“.
Referenčné rozpätie:
Močový sediment
arbitrárne jednotky
Počet/1 l moču
0
1
2
3
4
Erytrocyty
0 – 10 ery/l
11 - 50
51 - 100
101 - 500
 500
Leukocyty
0 – 14 leu/l
15 - 50
51 - 100
101 - 250
 250
Valce hyalínne, granulované, leukocytové,
erytrocytové, epitelové, voskové
0 – 1 valce/l
1- 4
5 - 10
11 - 20
 21
Epitélie dlaždicové, guľaté, ostatné
0 – 4 epitélie/l
Oxaláty, kryštály, kys.močová, tripelfosfát
neprítomné
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 48 z 70
F-080-1/12
Baktérie
neprítomné
prítomné
Trichomonas vaginalis
neprítomné
prítomné
Kvasinky
neprítomné
prítomné
Spermie
neprítomné
prítomné
Hlien
neprítomné
prítomné
Leukocyty – zhluky
neprítomné
prítomné
Dostupnosť rutinná:
denne, 24 hodín
Odozva rutinná:
do 2 hodín od doručenia materiálu do laboratória
Dostupnosť statimová: statimové vyšetrenie
Odozva statimová:
do 1 hodiny od doručenia materiálu
Pokyny k odberu: prvý ranný moč (stredný prúd)! Stanovenie je možné vykonať aj z 5 ml moču.
Vyšetrenie močového sedimentu je kvantitatívne zhodnotenie močového sedimentu a určenie
priemerného počtu elementov v 1 μl moču. Erytrocyty môžu pochádzať z obličiek alebo z močových ciest.
Leukocyty sa v moči vyskytujú pri infekcii močových ciest, pri niektorých glomerulonefritídach
a intersticiálnych nefritídach. Valce majú matrix, ktorá je tvorená Tammovým-Horsfallovým
mukoproteínom a predstavujú odliatok distálneho nefrónu, v ktorom vznikli. Hyalínne valce sa skladajú len
z mukoproteínu a môžu sa vyskytovať aj v normálnom koncentrovanom moči a nešpecificky pri rôznych
renálnych ochoreniach. Granulované valce obsahujú sérové proteíny alebo alterované bunky. Vyskytujú sa
pri akútnej tubulárnej nekróze, glomerulonefritídach a intersticiálnych nefritídach. Voskové valce sú široké
valce vznikajúce v dilatovaných atrofických tubuloch u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou.
Erytrocytové valce sú časté u pacientov s glomerulárnou hematúriou, leukocytové pri pyelonefritíde alebo
infekcii močových ciest. Bunkové valce obsahujúce tubulárne bunky sa typicky vyskytujú pri akútnej
tubulárnej nekróze. Nález plochých epitélií pochádzajúcich z okolia ústia močovej trubice, buniek
prechodného epitelu močových ciest a baktérií vzhľadom k nesterilnému odberu nemá výrazný klinický
význam. Guľaté epitélie obličkových tubulov sú vždy patologickým nálezom a svedčia pre vážnejšie
poškodenie obličiek. Nález kryštálov v moči je obvykle klinicky nesignifikantný. Môžu byť tvorené cystínom,
kyselinou močovou, kalcium oxalátom alebo fostátom.
Použitie pre klinické účely
Vyšetrenie močového sedimentu patrí medzi orientačné screeningové vyšetrenia. Nález bunkových zložiek
alebo látok môže pomôcť pri diagnostike rôznych ochorení, ktoré sú spojené s poruchami metabolizmu,
s chorobami obličiek a močových ciest.
Pokyny pre zber moču na vyšetrenie kyseliny vanilmandľovej a hydroxyindoloctovej
OPATRENIA POTREBNÉ PRI SKRÍNINGOVOM VYŠETRENÍ KYSELINY VANILMANDĽOVEJ V MOČI
Moč sa zbiera 24 hod. do sklenenej nádoby (nie z plastu).
Na dno nádoby sa dáva 10-15 ml 6N HCl na začiatku zbernej periódy. 6N HCl na požiadanie dáva Klinické
laboratórium synlab slovakia s.r.o. - laboratórium pri Int.odd. I., kde sa aj toto vyšetrenie vykonáva.
Zber musí byť urobený presne za 24 hodín a to tak, že ráno o 6:00 hod. sa pacient vymočí mimo zbernú
nádobu. Až od tejto doby sa zbiera moč do zbernej nádoby, ktorá obsahuje 10 ml 6N HCl do 6:00
hod.nasledujúceho dňa, kedy sa do nádoby vymočí naposledy.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 49 z 70
F-080-1/12
Po ukončení zberného (24 hod.) obdobia sa moč premieša, odoberie sa do skú-mavky vzorka moču (cca 20
ml) s udaním presného množstva za 24 hodín a doručí do Klinického laboratória (Klinické laboratórium
synlab slovakia s.r.o. pri Int.odd.I., FNsP J.A.Reimana).
Diétne opatrenia:
Pri skríningu je potrebné deň pred vyšetrením vynechať v potrave čiernu kávu, ka-kao, Pepsi a Coca colu,
čaj, syry, alkohol, ovocie, banány a pokrmy, ktoré obsahujú vanilku a prestať fajčiť !
Deň pred začiatkom vyšetrenia a počas zberného obdobia by mal mať pacient pokoj a nemal by byť
vystavený rtg.kontrastným vyš.8 dní pred plánovaným zberom, ak je to možné, treba vyradiť niektoré lieky
(napr. ACTH, glukagón, opiáty, beta-blokátory, tricyklické antidepresíva, tetracyklíny, erytromycín,
riboflavín, niacín, me-tyldopa, chlórpromazín).
OPATRENIA POTREBNÉ PRI SKRÍNINGOVOM VYŠETRENÍ KYSELINY HYDROXYINDOLOCTOVEJ V MOČI
(5-HIAA)
Moč sa zbiera 24 hodín do nádoby, na dno ktorej sa dáva 10-15 ml 6N HCl na začiatku zbernej periódy. 6N
HCl na požiadanie dáva Klinické laboratórium synlab slovakia s.r.o., Prešov.
Zber musí byť urobený presne za 24 hodín a to tak, že ráno o 6.00 hod. sa pacient vymočí mimo zbernú
nádobu. Až od tejto doby sa zbiera moč do zbernej nádoby, ktorá obsahuje 10-15 ml 6N HCl, do 6.00 hod.
nasledujúceho dňa, kedy sa do nádoby vymočí naposledy.
Po ukončení zberného (24 hod.) obdobia sa moč premieša, odoberie sa do skúmavky vzorka moču (cca 20
ml) s udaním presného množstva moču za 24 hodín a doručí do Klinického laboratória synlab slovakia s.r.o.
v areáli FNsP J.A.Reimana v Prešove.
Príprava pacienta:
2-3 dni pred vyšetrením pacient by nemal:
-prijímať potravu obsahujúcu banány, orechy, ananás, ríbezle, slivky, egreše, vanilkové pečivo, čokoládu,
kávu, čaj, rajčiaky
-užívať liečivá: chlorpromazín, rezerpín, mephenazín
-dostávať katecholamíny
Pokyny pre zber moču na vyšetrenie katecholamínov
Na relevantné vyšetrenie moču na EPINEFRIN (adrenalín), NOREPINEFRIN (noradrenalín), DOPAMIN,
METANEFRIN, NORMETANEFRIN sa môže použiť iba 24 hod. zbieraný moč.
Zber moču a bezpečná manipulácia so zbernou nádobou si vyžaduje zrozumiteľné poučenie pacienta.
Správne sa postupuje tak, že sa pacient ráno (obvykle o 06:00 hod) vymočí naposledy do záchodu (nie do
zbernej nádoby!) a od tohto okamihu sa všetok moč (i pri stolici) zbiera až do druhého dňa do zbernej
nádoby určenej na tento účel. Poslednýkrát sa pacient vymočí do zbernej nádoby o 06.00 hod ráno.
Zberná nádoba musí byť čistá a prostá akýchkoľvek zbytkov umývacích prostriedkov (saponátov).
Katecholamíny sú veľmi labilné a pri izbovej teplote sa veľmi rýchlo rozkladajú. Preto sa moč počas zberu
acidifikuje a skladuje podľa možnosti v chlade. Pred začiatkom zberu sa do čistej a suchej nádoby pridá 15
ml 6M HCl. Po ukončení zberu zdravotnícky personál zberový moč dôkladne premieša a jeho objem
odmeria s presnosťou na 10 ml a odošle homogénna vzorka o objeme minimálne 15 ml. pH moču musí mať
hodnotu menšiu ako pH<3 (optimum pH=1 až pH=2). Nádobu a konzervačnú látku dodá laboratórium.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 50 z 70
F-080-1/12
Poznámka: u ambulantných pacientov, ktorí zbierajú moč bez dozoru zdravotníckeho personálu sami, sa do
laboratória dodá obvykle celý objem v pôvodnej zbernej nádobe.
Ak pacient užíva niektoré lieky pravidelne, uveďte ich prosím na sprievodnom lístku. Pri vyšetrení
katecholamínov môžu interferovať: a-metyldopa (Aldomet), a-metyl-L-tyrozín (Demser), Aminofylín,
Ampicilín, Kyselina askorbová, Chloral hydrát, Klonidín,Epinefrín,Erytromycín,Guanetidín, Hydralazín,
Insulín, Iódom značené farbivá použí-vané na vyšetrenie,Isoproterenol,Levodopa, Metenamín, Metyldopa,
Inhibítory MAO, Kyselina nikotínová, Nitroglycerín, Fenotiazíny, Propranolol, Chinidín, Chinín, Reserpín,Sympatomimetiká,Tetracyklín,Tricyklické antidepresíva,Vitamín-B komplex. Po-čas zberu moču sa
odporúča všetky lieky vysadiť. Na výsledok vyšetrenia vplývajú aj niektoré ďalšie látky a faktory: kofeín,
etanol, zvýšená fyzická záťaž, emocionálny stres.
Sprievodný lístok musí obsahovať minimálne tieto údaje:
priezvisko, meno a titul pacienta, rodné číslo, kód diagnózy, kód poisťovne, adresu oddelenia alebo
ambulancie, meno lekára, dátum, množstvo 24 hod moču s presnosťou na 10 ml, lieky.
Pokyny pre odber moču na vyšetrenie mikroalbumínúrie (ACR)
Vyšetrenie bielkovín v moči má nezastupiteľné miesto tak vo včasnej diagnostike ochorení obličiek ako aj v
monitorovaní ich aktivity, odpovede na liečbu a odhade rizika vývoja zlyhania obličiek i kardiovaskulárneho
rizika. Pri detekcii a monitorovaní proteinúrie je odporúčané jej vyšetrenie vo vzorke nezbieraného moču
(najlepšie prvý ranný moč). V poslednej dobe sa odporúča stanovovať pomer albumín/kreatinín (ACR –
albumin creatinine ratio) v náhodných vzorkách ranného moču (v prvej rannej vzorke). Dôvodom je hlavne
nepohodlnosť zberu moču pre pacienta a nepresnosť zberu moču. Hodnota pomeru albumín/kreatinín má
najvyššiu výpovednú hodnotu a najnižšiu intraindividuálnu biologickú variabilitu.
Pomer koncentrácie albumínu a kreatinínu v moči nie je možné použiť pri koncentrácii kreatinínu v sére >
250 mol/l.
ACR (albumin creatinine ratio) – albumín/kreatinín v moči – je jednou z možností detekcie
a monitorovania proteinúrie. Na spresnenie vyšetrenia kvantitatívnej albuminúrie sa odporúča meranie
pomeru koncentrácie albumínu (ACR) a kreatinínu v moči v prvej rannej vzorke moču. Výsledok merania sa
udáva v mg/mmol.
Fyziolog.stav: ACR (mg/mmol): < 2,5 (muži), < 3,5 (ženy).
Odber: prvý ranný moč!
Klasifikácia proteinúrie (Lamb,2009)
Stav
ACR (mg/mmol)
< 2,5 (muži)
< 3,5 (ženy)
Fyziologický
Mikroalbuminúria
Proteinúria
2,6 – 29,9 (muži)
3,6 – 29,9 (ženy)
30,0 – 69,0
ťažká proteinúria
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
 70,0
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 51 z 70
F-080-1/12
Pokyny pre odber na stanovenie homocysteínu v krvi
Odber: za štandardných podmienok (ráno nalačno) do skúmaviek s protizrážavým činidlom K3EDTA (ako na
KO) alebo heparínu alebo do čistej skúmavky bez aditív.
Bezprostredne po odbere transportujte všetky vzorky (plazmu i sérum) do laboratória až do spracovania na
ĽADE! Pre stanovenie Hcy je veľmi dôležité, čo najskôr oddeliť EDTA alebo heparínovú plazmu od krviniek DO 30 MINÚT ! Najlepšie je odobrať krv do ľadom chladenej nádobky a URÝCHLENE dopraviť do
laboratória. Pri nedodržaní uvedených pokynov dochádza k výraznému arteficiálnemu zvýšeniu!
Neodporúča sa analyzovať hemolytické ani lipemické vzorky.
UPOZORNENIE:
Odbery po akútnej CMP alebo akútnom IM sa odporúčajú s odstupom 12 týždňov. Po akútnej cievnej
príhode (IM, CMP) klesajú koncentrácie tHcy o 20-30% (reakcia akútnej fázy) a potom sa postupne
vyrovnávajú.
OVPLYVNENIE METÓDY: vzorky od pacientov prijímajúcich preparáty s myšacími monoklonovými
protilátkami na diagnostiku alebo liečbu môžu obsahovať ľudské anti-myšacie protilátky (HAMA)-takéto
vzorky sa neodporúča analyzovať.
LIEKY: terapeutické hladiny S-adenozyl-metionínu (antidepresívum) môžu interferovať so stanovením Hcy
touto metódou. Lieky zvyšujúce hladinu Hcy: metotrexát, karbamazepín, fenytoín, oxid dusný (rajský plyn)
a 6-azauridín triacetát.
Vysoko zvýšené hladiny homocysteínu, spôsobujúce až homocystinúriu, sú prítomné pri ťažkých
malnutričných stavoch alebo deficienciách vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej, ako aj pri vrodených
enzymatických defektoch. Tieto stavy sa spájajú s ťažkými orgánovými abnormalitami, ako sú okulárne lézie
(ectopia lentis), osteoporóza, poruchy CNS (mentálna retardácia, psychické abnormality) a vaskulárne
postihnutia (najmä tromboembolické príhody).
Naproti tomu mierne zvýšené hladiny (mierna hyperhomocysteinémia bola definovaná ako koncentrácia 15
– 30 µmol/l homocysteínu v plazme) sa spájajú s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrátane ischemickej
choroby srdca, mozgovocievnych príhod i ischemickej choroby dolných končatín.
Klasifikácia hladiny homocysteínu:
1.normálna hladina < 15 µmol/l
2.mierne zvýšená 15 – 30 µmol/l
3.stredne zvýšená 30 – 100 µmol/l
4.ťažká >100 µmol/l
Podmienky pre vyšetrenie mozgovo-miechového moku
Odber materiálu
Lumbálna punkcia – vykonáva lekár lôžkového oddelenia.
Odber do plastových alebo sklenených skúmaviek bez úpravy (skúmavky bez antikoagulačných prísad a bez
akcelerátorov zrážania!).
Preanalytické požiadavky
Mozgovo-miechový mok je nutné ihneď po odbere dopraviť do laboratória, zabezpečiť šetrný transport, do
15 minút analyzovať, inak dochádza k rozpadu elementov. Bunky sú zvlášť náchylné na znehodnotenie –
lýza jadrových elementov. Pri vyššom počte elementov sa stabilita znižuje!
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 52 z 70
F-080-1/12
Na cytologické vyšetrenie a stanovenie počtu elementov je nutné použiť natívny likvor do 3 hodín po
odbere.
Na biochemické vyšetrenie je možné použiť likvor, ktorý je scentrifugovaný do 3 hodín po odbere.
Na spektrofotometrické vyšetrenie sa odporúča centrifugovať mozgovo-miechový mok do 1 hodiny po
odbere.
Ak sa odoberá mok do nesterilnej skúmavky alebo zostáva stáť pri izbovej teplote v otvorenej skúmavke,
ľahko sa kontaminuje vzdušnou flórou. Pôvodne číry mok sa potom difúzne zakaľuje, pričom nie je možné
tento zákal odstrániť ani ráznou centrifugáciou. Tým sa zreteľne odlišuje od moku zakaleného prímesou
buniek.
Analýza sa obtiažne vykonáva v likvore, ktorý javí známky zrazeniny (fibrínová sieťka, zrazenina, prítomnosť
krvi). Na danú skutočnosť upozorníme komentárom.
V prípade číreho mozgovo-miechového moku nie je nutné vykonávať spektrofotometrické vyšetrenie.
Poznámka:
Materiál (likvor po oddelení prípadnej korpuskulárnej fázy) na následné špeciálne vyšetrenie likvoru je
potrebné doručiť špecializovanému pracovisku najneskôr do 3 dní.
Hematolikvorová bariéra
Na posúdenie integrity hematolikvorovej bariéry a prítomnosti intratekálnej syntézy IgG je nutné súčasne
stanoviť v likvore i v sére celkový IgG a albumín.
Maximálny interval medzi odberom likvoru a krvi nesmie prekročiť 2 hodiny.
Na žiadanke zaškrtnite požiadavky:
v sére
albumín, IgG
v likvore
albumín, IgG
Podmienky pre vyšetrenie punktátov
Odber materiálu vykonáva lekár oddelenia alebo ambulancie. Voľba odberovej nádobky závisí od druhu
požadovaného vyšetrenia:
na biochemický rozbor sa použijú plastové skúmavky s žltým uzáverom (ako na vyšetrenie moču).
Druh vykonávanej analýzy vyznačí požadujúci lekár na žiadanke, v opačnom prípade sa vykoná
vopred stanovené spektrum analýz
- na kultivačné vyšetrenie sa použijú sterilné skúmavky.
Pre všetky druhy vyšetrení platí spoločná zásada – doručenie materiálu do laboratória najneskôr do 1
hodiny po odbere. Pri dlhšom státí môže dôsť k skresleniu výsledku.
-
Špeciálne vyšetrenia (PCR) je možné odoslať na pracoviská, ktoré požadavané vyšetrenia vykonávajú – viď
informácia o vyšetreniach, ktoré laboratórium nevykonáva.
Pokyny k preanalytike:
Pri jednotlivých analýzach sa referenčné rozmedzia neuvádzajú. Hodnotenie výsledkov jednotlivých analýz
patrí úplne do kompetencie klinika. Na minimalizáciu chemických zmien v odobratej vzorke je nutné
dodržať preanalytické zásady pre vyšetrenie punktátov.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 53 z 70
F-080-1/12
Dôkaz hemoglobínu v stolici (FOB test)
Odberové nádobky testu na detekciu ľudského hemoglobínu vo vzorkách stolice dodáva laboratórium
klinickej biochémie a hematológie.
Odber vzorky:






Odobrať ľubovoľnú vzorku stolice na čistú podložku.
Odšraubovať a vybrať tyčinku v tvare lyžičky z odberovej nádobky.
Lyžičkou nabrať malé množstvo stolice (veľkosti hrášku až čerešne) z niekoľkých rôznych miest.
Lyžičku so vzorkou vložiť späť do odberovej nádobky a pevne zašraubovať uzáver.
Na štítok vyplniť meno a dátum odberu stolice a štítok nalepiť na odberovú nádobku.
Vzorka je pripravená na transport a následnú analýzu.
Upozornenie:
Vzorky nie je možné odoberať v dobe menštruácie, v prípade krvácajúcich hemorroidov, pri napätí
v
dôsledku zvýšenej črevnej motility. Moč a výrazné zriedenie vzorky vodou z toalety môžu spôsobiť chybný
výsledok testu.
Presné dodržanie pokynov je podmienkou neskresleného výsledku vyšetrenia.
Pokyny pre odber stolice na stanovenie antigénu H.pylori
H.pylori test v stolici je imunochromatografický skríningový test na kvalitatívne stanovenie antigénu
HELICOBACTER PYLORI vo vzorke stolice.
Materiál:
 stolica (veľkosti čerešne)
 nádoba na vzorku (dodáva na požiadanie laboratórium – synlab slovakia s.r.o., Hollého 14, Prešov)
Odber a príprava vzorky:



vzorky (nie vodnaté alebo odobraté pri hnačke) odoberajte do čistých odberových nádob
(dodáva na požiadanie laboratórium)
samotný test by mal byť vykonaný čo najskôr po odbere vzorky stolice, pokiaľ to nie je možné,
môžu sa vzorky skladovať 1 deň pred stanovením v chladničke pri 2-40C
odporúčame vzorku stolice dodať ihneď do laboratória
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 54 z 70
F-080-1/12
Príloha č. 4 – Pokyny pre pacientov
Všeobecné pokyny pred odberom krvi
Vážená pani, vážený pán,
v najbližších dňoch Vám bude vykonaný odber žilovej krvi za účelom laboratórneho vyšetrenia.
Na zamedzenie skreslenia výsledkov dodržujte nasledujúce pravidlá:
1. Odpoludnia a večer pred odberom vynechajte mastné jedlá. Pokiaľ je možné vynechať lieky, potom ich
so súhlasom lekára vynechajte 3 dni pred odberom.
2. Pokiaľ Vás lekár nepoučí inak, vykonávajú sa odbery zásadne nalačno po 12-hodinovej hladovke.
3. Ráno pred odberom vypijte asi 1/4 l horkého čaju (nesladenej vody).
4. Pokiaľ ste alergický na dezinfekčné prostriedky (napr.Ajatín) alebo na určitý typ náplaste, oznámte túto
skutočnosť odoberajúcemu personálu.
5. Pokiaľ Vám pri odbere krvi býva zle, oznámte toto tiež odoberajúcemu personálu, aby mohol zabrániť
komplikáciám pri mdlobe (poranení pri páde). V tomto prípade je možné vykonať odber vľahu.
6. Po odbere sa môžete najesť a predovšetkým u diabetikov je vhodné, aby mali jedlo so sebou a mohli tak
dodržať obvyklý denný režim.
7. Odber krvi sa vykonáva zásadne na základe požiadavky lekára. Musíte teda mať so sebou požiadavkový
list (žiadanku) ordinujúceho lekára. Bez žiadanky nebude odber vykonaný. Jedinou výnimkou je odber
krvi za priamu platbu. So sebou si zoberte i kartičku zdravotnej poisťovne na kontrolu údajov.
Odberová miestnosť laboratória – synlab slovakia s.r.o. (v areáli FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 081 81
Prešov), www.synlab.sk
Ďakujeme za spoluprácu.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 55 z 70
F-080-1/12
Pokyny pre pacientov
Všeobecné pokyny na odber vzorky moču
Vážená pani, vážený pán
v najbližších dňoch Vám bude vyšetrený moč. Na zamedzenie skreslenia nálezu dodržujte prosím tieto
pokyny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pokiaľ neurčí ordinujúci lekár inak, vykonáva sa vyšetrenie vždy z prvého ranného moču.
Príjem tekutín nemá byť v priebehu noci nadmerný, aby nebol moč veľmi zriedený.
Pred odberom vzorky moču vykonajte hygienu vonkajšieho genitálu vodou.
Na vyšetrenie sa použije vzorka zo stredného prúdu moču.
U žien platí, že odber by mal byť vykonaný mimo obdobia menštruácie.
Na biochemické vyšetrenie moču je určená plastová skúmavka so žltým uzáverom, ktorú Vám
poskytne lekár. Na bakteriologické vyšetrenie moču je potrebné použiť sterilnú plastovú skúmavku - s
červeným uzáverom. Tú Vám tiež vydá ordinujúci lekár.
7. Pokiaľ nemáte skúmavku, môžete použiť na biochemické vyšetrenie moču čistú a suchú nádobku, v
ktorej nebudú zbytky pôvodného obsahu (lieky, chemikálie). Objem vzorky moču má byť asi 10 ml.
Bakteriologické vyšetrenie moču nie je možné vykonávať z náhradných nádobiek.
8. Na skúmavku alebo náhradnú nádobku nalepte štítok s menom a rodným číslom.
9. Interval od vymočenia po spracovanie vzorky má byť podľa možnosti do 1 hodiny, maximálne 2 hodiny.
Preto nie je vhodné vyšetrovať vzorku ranného moču dodaného do laboratória neskôr. Môže dôjsť ku
skresleniu výsledku.
10. Skúmavku s močom dodajte do laboratória klinickej biochémie a mikrobiológie – synlab slovakia, s.r.o.
(v areáli FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov), www.synlab.sk
Presné dodržanie pokynov je podmienkou vyšetrenia.
Ďakujeme za spoluprácu.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 56 z 70
F-080-1/12
Pokyny pre pacientov
Pokyny pre zber moču (časový 24-hodinový zber)
Vážená pani, vážený pán,
aby sme mohli posúdiť Váš zdravotný stav, potrebujeme vedieť výdaj niektorých látok močom počas
celodenného obdobia. Zber moču prebieha zvyčajne od nedeľného rána do pondelka, moč budete
uchovávať v čistej vymytej plastovej fľaši, poprípade fľašiach.
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov:
1. Ráno o 06:00 hodine sa vymočíte naposledy do záchodu (NIE DO FĽAŠE!) a až od tejto doby budete
všetok ďalší moč (aj pri stolici) zbierať do prvej fľaše. Po naplnení tejto fľaše môžete pokračovať v zbere
moču do ďalšej fľaše. Po 24 hodinách, t.j. nasledujúci deň ráno opäť o 06:00 hodine, sa do fľaše
vymočíte naposledy.
2. Počas vyšetrenia jedzte rovnakú stravu ako doposiaľ a vypite za 24 hodín asi 2,0 litre tekutín. Pokiaľ
pijete viac a naplníte obe fľaše za kratšiu dobu než za 24 hodín, zbierajte ďalší moč do ďalšej celkom
čistej nádoby z umelej hmoty. Najnutnejšie lieky užívajte bez prerušenia podľa pokynov lekára po celú
dobu zberu moču, ostatné po porade s Vaším lekárom po dobu zberu moču vynecháte.
3. Fľaše s močom uchovávajte počas zberu na chladnom a tmavom mieste.
4. Žiadanku a fľaše s močom odovzdajte v deň ukončenia zberu moču pracovníčke v príjme laboratória (v
areáli FNsP J.A.Reimana, Holého 14, 081 81 Prešov), www.synlab.sk
Presné dodržanie pokynov je podmienkou vyšetrenia
Ďakujeme za spoluprácu.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 57 z 70
F-080-1/12
Pokyny pre pacientov
Pokyny pre zber moču (časový 12-hodinový zber)
Vážená pani, vážený pán,
aby sme mohli posúdiť Váš zdravotný stav, potrebujeme vedieť výdaj niektorých látok močom počas
časového 12-hodinového obdobia. Zber moču prebieha od večera do rána, moč budete uchovávať v čistej
vymytej plastovej fľaši, poprípade fľašiach.
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov:
1. Večer o 18:00 hodine sa vymočíte naposledy do záchodu (NIE DO FĽAŠE!) a až od tejto doby budete
všetok ďalší moč (aj pri stolici) zbierať do prvej fľaše. Po naplnení tejto fľaše môžete pokračovať v zbere
moču do ďalšej fľaše. Po 12 hodinách, t.j. nasledujúci deň ráno opäť o 06:00 hodine, sa do fľaše
vymočíte naposledy.
2. Počas vyšetrenia jedzte rovnakú stravu ako doposiaľ a vypite za 24 hodín asi 2,0 litre tekutín. Pokiaľ
pijete viac a naplníte obe fľaše za kratšiu dobu než za 12 hodín, zbierajte ďalší moč do ďalšej celkom
čistej nádoby z umelej hmoty. Najnutnejšie lieky užívajte bez prerušenia podľa pokynov lekára po celú
dobu zberu moču, ostatné po porade s Vaším lekárom po dobu zberu moču vynecháte.
3. Fľaše s močom uchovávajte počas zberu na chladnom a tmavom mieste.
4. Žiadanku a fľaše s močom odovzdajte v deň ukončenia zberu moču pracovníčke v príjme laboratória (v
areáli FNsP J.A.Reimana, Holého 14, 081 81 Prešov), www.synlab.sk
Presné dodržanie pokynov je podmienkou vyšetrenia
Ďakujeme za spoluprácu.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 58 z 70
F-080-1/12
Funkčné testy - prehľad
Adiuretínový test – vyšetrenie koncentračnej funkcie obličiek
Princíp
Vyšetrenie maximálnej koncentračnej schopnosti obličiek meraním osmolality moču po aplikácii
syntetického derivátu antidiuretického hormónu (dezmopresín, DDAVP). Dezmopresín je syntetický analóg
vazopresínu s potlačenými vazokonstrikčnými účinkami a dlhším biologickým polčasom.
Indikácie
Diabetes insipidus (centralis), diferenciálna diagnostika polyúrií, poruchy koncentračnej schopnosti obličiek.
Kontraindikácie, nežiaduce účinky
Retencia tekutín, otrava vodou. Test je kontraindikovaný u malých detí a u pacientov, kde hrozí intoxikácia
vodou, t.j. napríklad u pacientov s hypoproteinémiou a hyponatriémiou.
Vedľajšie účinky: vzácne sa môže vyskytnúť cefalea, potenie, dyspepsia a spazmy v bruchu, ťažkosti mikcie.
Preto je vhodný pri vykonávaní dohľad zdravotnej (detskej) sestry.
Aplikovaná látka
desmopressin, 1-desamino-8-D-arginin-vasopresin (DDAVP) - Adiuretín-SD nazálne kvapky, 5 ml 0,01%
roztoku, 1 kvapka obsahuje 5 µg desmopressinu
Pracovný postup pri vykonaní funkčného testu
1. Postup u dospelých pacientov
Pacient môže piť iba do večere. Večera má mať nižší obsah vody.
Po 13 hodinách odobratia tekutín, t.j. o 7 hodine ráno sa chorý vymočí (túto vzorku označte "pred
aplikáciou") a potom sa aplikuje Adiuretín-SD (1-desamino-8-D-arginin-vasopresin) do každej nosovej
dierky. Dospelým aplikujeme do každej nosovej dierky 2 kvapky Adiuretínu - SD. Adiuretín sa aplikuje
najlepšie v ľahu alebo pri záklone hlavy opatrným stlačením kvapkadla (je súčasťou uzáveru fľaštičky).
Po aplikácii sa zbiera moč v štyroch jednohodinových intervaloch (tieto vzorky sa označia I. - IV.).
O 11:00 hodine sa chorý vymočí naposledy a všetky vzorky sa dodajú do laboratória na zmeranie osmolality.
Na presnejšie posúdenie koncentračnej schopnosti obličiek sa môže na konci pokusu vykonať odber krvi na
vyšetrenie osmolality v sére.
Interpretácia:
Hraničné hodnoty osmolality v moči, ktoré chorý musí za normálnych okolností dosiahnuť s teoretickým
výpočtom indexu osmolality v moči/osmolality v sére sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Vek
Osmolalita v moči
Osmolalita – pomer moč/sérum
15 – 20
970
3,34
21 – 50
940
3,24
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 59 z 70
F-080-1/12
51 – 60
830
2,86
61 – 70
790
2,72
71 – 80
780
2,69
2. Postup u detí (ranný variant)
Po normálnych raňajkách sa dieťa vymočí (medzi 8:00 a 9:00). Ihneď po vymočení sa podá Adiuretín v dávke
1 kvapka na 5 kg telesnej hmotnosti (nie viac než 10 kvapiek celkom). Vypočítané množstvo sa rozdelí
približne do oboch nosových prieduchov. Nos musí byť priechodný, dieťa nesmie mať nádchu. Po 4
hodinách sa dieťa vymočí (medzitým nemočí).
Interpretácia:
Priemerná osmolalita po 4 hodinách 1067 ± 89,9 mmol/kg. Pri diuréze za 3 hodiny je dosiahnutá priemerná
hodnota 1024 mmol/kg. Za dolnú hranicu sa považuje 900 mmol/kg pri diuréze po 4 hodinách. Zodpovedá
tomu hustota moču najmenej 1030 kg/m3.
3. Postup u detí (záťaž adiuretínom cez noc)
Po večeri sa dieťa vymočí o 21:00 hod. Potom sa aplikuje Adiuretín SD v dávke 1 kvapka na 5 kg telesnej
hmotnosti (nie viac než 10 kvapiek celkom). Vypočítané množstvo sa rozdelí probližne do oboch nosových
prieduchov. Nos musí byť priechodný, dieťa nesmie mať nádchu. Ráno sa dieťa vymočí medzi 7:00 a 8:00
hod.
Interpretácia:
Priemerná hodnota 1146 ± 99,3 mmol/kg. Dolná hranica 950 mmol/kg.
4. Záťaž adiuretínom u kojencov s telesnou hmotnosťou nad 3000 g
Po odbere raného moču a rannom kŕmení sa podajú do vyčisteného nosa 2 kvapky Adiuretínu SD. Potom sa
moč zbiera v pol hodinových intervaloch spolu 6 hodín. Spontánna diuréza začína zvyčajne za 2 a pol
hodiny. Pokiaľ dieťa močilo, celá vzorka sa odoberie a označí. Osmolalita sa vyšetruje vo všetkých vzorkách.
Smerodatná je najvyššia hodnota.
Interpretácia:
Normálne hodnoty dosiahnutej osmolality moču uvádza nasledujúca tabuľka:
vek v mesiacoch
min - max
do 1
480 – 912
do 2
444 – 928
do 3
696 – 1080
do 4
696 – 1312
do 5
732 – 1140
do 6
734 – 1416
6 – 12
728 - 1200
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 60 z 70
F-080-1/12
Dexametazónový test (supresívny test sekrécie kortizolu)
Princíp
Test spätnej väzby sekrécie kortizolu, kedy po perorálnej aplikácii dexametazónu za normálnch okolností
klesá syntéza kortizolu ako následok spätnoväzbového poklesu ACTH (kortikotropínu). Vykonáva sa v 2
variantoch – krátkom a dlhom, ktoré sa líšia dobou aplikácie a podanou dávkou dexametazónu.
Použitie, predpoklady vykonania testu
Kortizol by mal byť na druhý deň po podaní dexametazónu suprimovaný na hladinu 100 – 140 nmol/l a mal
by byť pod 50 % hladinou z prvého dňa. Neschopnosť supresie indikuje poruchu normálneho mechanizmu
spätnej väzby syntézy kortizolu. Okrem Cushingovho syndrómu sa môže porucha supresie vyskytovať
u ďalších fyziologických aj patologických stavov (napr.aj falošná pozitivita).
Indikácie
Vyšetrenie hyperkortizolizmu, dif.dg. Cuschingovho syndrómu.
Interferencie
Falošná pozitivita:



chorí s pseudo–Cuschingovým syndrómom (alkoholizmus, endogénna depresia, stres)
chorí liečení estrogénmi a gravidné ženy
vyšetrovaní so zníženou absorpciou dexametazónu a tí, ktorí užívajú lieky zvyšujúce metabolizmus
dexametazónu v pečeni (fenobarbital, fenytoín)
Falošná negativita:

chorí s hypotyreózou a chronickým renálnym zlyhávaním
Kontraindikácie, nežiaduce účinky
Kontraindikáciou je precitlivenosť na dexametazón. Vzhľadom na jednorazovú aplikáciu a praktickú
absenciu mineralokortikoidného účinku dexametazónu sa nežiaduce účinky pri diagnostickom teste obvykle
nevyskytujú.
Diabetes mellitus je kontraindikáciou u dlhého variantu.
Aplikovaná látka
Dexametazón
Príprava pacienta
Odber krvi na stanovenie látkovej koncentrácie kortizolu, prípadne aj na stanovenie koncentrácie ACTH
o 8:00 hod. pred testom a porovnanie dynamiky.
Pracovný postup vykonania funkčného testu
1. Krátky variant
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 61 z 70
F-080-1/12
1.deň
2.deň
9:00 hod.
Odber 5 ml krvi na vyšetrenie látkovej koncentrácie kortizolu
23:00 hod.
Podanie 2 mg dexametazónu p.os
9:00 hod.
Odber 5 ml krvi na vyšetrenie látkovej koncentrácie kortizolu
2. Dlhý variant
Častejšie sa sledujú iba zmeny plazmatickej koncentrácie kortizolu a ACTH. Zber moču na metabolity
steroidov sa už nevykonáva.
2 dni bazálny režim (bez dexametazónu), ďalšie 2 dni dexametazón v nízkej dávke (2 mg/deň rozdelene t.j.
0,5 mg po 6 hodinách), ďalšie 3 dni vo vyššej dávke (8 mg/deň rozdelene t.j. 2 mg po 6 hodinách).
Odber krvi o 9:00 hod.po 7 dňoch (5 ml krvi na vyšetrenie látkovej koncentrácie kortizolu – sérum alebo
plazma a ACTH – plazma).
Odber materiálu
Pri krátkom variante pred aplikáciou a 10 hodín po aplikácii dexametazónu.
Interpretácia
Krátky dexametazónový test:
Po 2 mg dexametazónu by malo dôjsť k poklesu kortizolu pod 50 % bazálnej hodnoty.
Dlhý dexametazónový test:
Výsledky supresie dávkou 2 mg dexametazónu majú odpovedať na to, či je vôbec hyperkortizolizmus
prítomný. Odlíšime tzv.funkčný regulačný hyperkortizolizmus daný bazálne ľahko vyššou produkcou ACTH
od patologického hyperkortizolizmu.
Supresia dávkou 8 mg dexametazónu potom pomôže odlíšiť periférny hyperkortizolizmus (nesuprimuje pod
50 % bazálnej hodnoty) od centrálneho – Cuschingov syndróm (suprimuje pod 50 % bazálnej hodnoty).
V prípade nejasnej supresie po 8 mg dexametazónu je možné použiť namiesto 8 mg aj vyššiu dávku (12 mg).
Na upresnenie diagnózy je vhodné test doplniť ďalšími testami (na sekréciu ACTH po CRF, určením hladiny
ACTH).
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 62 z 70
F-080-1/12
Laktózový tolerančný test
Podaním štandardnej dávky laktózy a následným stanovením glukózy v krvi sa zisťuje tolerancia organizmu
na laktózu. Fyziologickou odpoveďou je zvýšenie glykémie v sledovanom období o viac než 1,4 mmol/l
oproti hodnote nalačno.
Princíp
Po podaní štandardnej dávky laktózy je laktóza štiepená črevným enzýmom laktázou na glukózu a
galaktózu. Oba monosacharidy sa vstrebávajú a schopnosť štiepiť laktózu sa tak prejaví vzostupom glukózy
v krvi. Pri poruche tolerancie laktózy je krivka krvnej glukózy plochá.
Indikačné oblasti
1. vylúčenie/verifikácia intolerancie mlieka a mliečnych výrobkov
2. osteoporóza (postmenopauzálna, pri diabete, vyšší vek)
3. diferenciálna diagnostika neinfekčných hnačiek
4. doplnkové vyšetrenie pri prejavoch diétneho deficitu kalcia, kalciovej malabsorpcie
Aplikovaná látka
Laktóza 50 g (dospelí) alebo 50 g na 1 m2 telesného povrchu (deti).
Príprava pacienta
Chorý sa naposledy ľahko navečeria (do 20:00 hodiny) a od tejto doby je nalačno.Test se začína ráno
spravidla presne o 7:00 hodine.
Pracovný postup vykonania funkčného testu
Skontroluje sa, či je chorý nalačno. Vykoná sa odber kapilárnej krvi na stanovenie glukózy. Dospelým sa
podá 50 g laktózy rozpustenej v 300 ml vody, deťom 50 g laktózy v 300 ml vody na 1 m2 telesného povrchu.
Roztok je nutné vypiť v priebehu 10 minút. Chorý dodržiava po vypití telesný kľud a nefajčí. Odoberajú sa
vzorky kapilárnej krvi na vyšetrenie glukózy v 30., 60., 90. a 120. minúte po vypití roztoku.
Odber materiálu
Kapilárna krv na vyšetrenie glukózy v plnej krvi.
Klinické údaje, interpretácia
Za malabsorpciu laktózy sa považuje, ak v 30. alebo 60. minúte nedôjde k vzostupu hladiny krvnej glukózy o
viac než 1,4 mmol/l. U osteoporózy s malabsorpciou laktózy môže od 60. minúty hladina krvnej glukózy
klesať pod východziu hodnotu. U osteoporózy bez malabsorpcie laktózy sa hodnoty v 120. minúte blížia
východzím hladinám. U zdravých osôb je možno očakávať vzostup asi o 2 mmol/l oproti východzej hladine
mezi 30. až 90. minútou.
Klasifikácia laktózovej malabsorpcie:
A. primárna alaktázia (rôzne kongenitálne príčiny) a fyziologická laktózová intolerancia novorodencov
B. sekundárne získaný deficit disacharidáz
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 63 z 70
F-080-1/12
- intolerancia mlieka
- syndróm sprue
- prechodná laktózová intolerancia pri akútnej gastroenteritíde
- po gastrektómii
- dlhodobé vyradenie mlieka a mliečnych výrobkov zo stravy
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 64 z 70
F-080-1/12
Orálny glukózový tolerančný test (OGTT)
Orálny glukózový tolerančný test (OGTT) je zaradený ako podporná diagnostická metóda pre diagnostiku
diabetes mellitus (DM) a poruchy glukózovej tolerancie (IGT). OGTT vychádza z protokolu WHO. Protokol
pre dospelé osoby umožňuje odlíšiť DM a IGT medzi sebou a od normy jednoznačne. Odporúča sa
vykonávať odber žilovej krvi pred záťažou a 2 hodiny po záťaži 75 g glukózy, pri diagnostike gestačného
diabetu je naviac možný aj odber 1 hodinu po záťaži. Pozitívny výsledok OGTT sa odporúča konfirmovať
opakovaným vyšetrením.
Indikácie
Diagnostika DM a gestačného diabetu. Zistenie IFG (impaired fasting glucose), t.j. glukóza v plazme žilovej
krvi nalačno medzi 5,6 až 7,0 mmol/l.
Kontraindikácie, nežiaduce účinky
Opakovaný výsledok koncentrácie postprandiálnej glukózy v plazme žilovej krvi nad 11,0 mmol/l.
Opakovaný výsledok koncentrácie glukózy nalačno v plazme žilovej krvi nad 7,0 mmol/l. Zreteľné klinické
príznaky diabetes mellitus. Nauzea až zvracane po podaní koncentrovaného roztoku glukózy. Zvracanie je
dôvodom na prerušenie testu. Po 2 hodinách po podaní glukózy sa môže prejaviť posthyperglykemická
hypoglykémia.
Príprava pacienta
Po odbere žilovej krvi nalačno vypije pacient v priebehu 10 minút 75 g D(+) glukózy rozpustenej v 300 ml
vody.
Pri vyšetrovaní OGTT u 3-ročných a starších detí sa podáva 1,75 g glukózy na 1 kg telesnej hmotnosti,
celkovo maximálne 75 g. Testovaná osoba vypije dávku v priebehu 10 minút.
Počas testu pacient nesmie prijímať žiadne tekutiny ani potraviny, nesmie fajčiť a musí sa vyvarovať
akejkoľvek aj miernej fyzickej záťaži.
Odber materiálu
Odber žilovej krvi nalačno pred záťažou, ďalší odber žilovej krvi sa vykoná za 2 hodiny. Pri diagnostike
gestačného diabetu sa naviac môže vykonať odber žilovej krvi za 1 hodinu po záťaži.
Kapilárny odber sa odporúča u detí do 3 rokov. Ďalšie odbery krvi pre diagnostiku DM nemajú význam.
OGTT je možné doplniť stanovením C-peptidu súčasne so stanovením látkovej koncentrácie glukózy, hlavne
pri skríningu stavov spojených s hyperinzulinémiou (Reavenov syndróm).
Gestačný diabetes je nutné vylúčiť u všetkých tehotných v 24. – 28.týždni gravidity štandardnou záťažou
podľa WHO. Záťaž je 75 g glukózy p.os, odber žilovej krvi nalačno, po 60 a 120 minútach.
U vysoko rizikovej tehotnej sa vyšetruje čo najskôr v 1.trimestri. Za vysoko rizikovú tehotnú sa považuje, ak
má tehotná žena prítomné aspoň 2 z nasledujúcich rizikových faktorov: pozitívna rodinná anamnéza,
predchádzajúci pôrod plodu nad 4000 g, obezita, DM v predchádzajúcej gravidite, pozitívna glukozúria,
predchádzajúci pôrod mŕtveho fétu, hypertenzia alebo preeklampsia v predchádzajúcich graviditách,
opakované aborty, vek nad 30 rokov.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 65 z 70
F-080-1/12
Naopak, OGTT sa nemusí vykonávať u tehotných s nízkym rizikom, t.j. u žien, u ktorých platia súčasne
nasledujúce kritériá: vek pod 25 rokov, BMI pod 25 kg/m2, bez výskytu diabetes mellitus v osobnej
a rodinnej anamnéze, bez gynekologických komplikácií v anamnéze.
Pokiaľ tehotná s vysokým rizikom mala negatívny výsledok OGTT v 1.trimestri, vykonáva sa druhé
vyšetrenie OGTT od 24. do 28. týždňa.
Hodnotenie krivky
Hodnotiacim kritériom je koncentrácia glukózy v plazme žilovej krvi 2 hodiny po podaní glukózy.
Vylúčenie diabetu
glukóza  7,8 mmol/l
Porucha glukózovej tolerancie
glukóza  = 7,8 mmol/l a  11,1 mmol/l
Diabetes mellitus
glukóza  = 11,1 mmol/l
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 66 z 70
F-080-1/12
Pokyny na vyšetrenie rezorpčnej krivky Fe
Použitie a predpoklady vykonania
Ide o doplňujúce vyšetrenie diagnosticky nejasných anémií, porúch metabolizmu železa alebo porúch
vstrebávania z GIT z najrôznejších príčin. Testu predchádza vyšetrenie krvného obrazu, feritínu, transferínu
(beta-1-frakcie v elektroforéze alebo väzbovej kapacity železa). Test je určený pre dospelé osoby.
Dvojmocné železo sa vstrebáva v podstate bez rozdielu medzi použitou soľou (fumarát, sukcinát, chlorid,
sulfát, glukonát a ďalšie). Liekové formy s modifikovaným uvoľňovaním železa dosiahnutie vrcholu krivky,
koncentrácie po podaní oddiaľujú. Najrýchlejšie sa železo vstrebáva nalačno u liekových foriem s
nemodifikovaným uvoľňovaním. Trojmocné železo sa vstrebe až po redukcii na dvojmocné. Bežná
terapeutická denná dávka pre dospelého človeka je 120 - 180 mg železa v dvojmocnej forme.
Test je kontraindikovaný pri zápaloch hrubého čreva, divertikulóze a striktúrach čreva. Podanie železa
perorálne sa môže prejaviť nežiaducimi účinkami: gastrointestinálne obtiaže (nauzea, hnačky alebo zápcha,
bolesť v epigastriu).
liek
elementárne Fe
celkom
jednotka aplikácie
mg Fe v jednotke
počet jednotiek
Aktiferrin (caps)
cps
34,5
5
172,5
Aktiferrin (sir)
ml
6,87
25
171,8
Makrofer (tbl eff)
tbl
80,5
2
161,0
Ferronat retard
(tbl)
tbl
105,0
2
210,0
v mg
Pracovný postup vykonania funkčného testu
Základný odber žilovej krvi nalačno sa vykoná ráno (7:00 hodín). Ihneď po odbere sa chorému podá
prípravok železa v množstve odpovedajúcom obsahu 170 mg elementárneho Fe (viď tabuľka) a odber sa
opakuje za 1 hodinu, 6 a 7 hodín. U ambulantných pacientov postačí odber za 1 hodinu a za 2
hodiny, predĺženie odberov na odber po 6 a 7 hodinách až podľa výsledku. Skúmavky sa transportujú do
laboratória jednotlivo, ihneď po odbere, pretože státím plnej krvi sa koncentrácia Fe vo vzorke séra zvyšuje.
Na žiadankách sa okrem bežných údajov presne vyznačí účel vyšetrenia a poradové číslo vzorky.
Odber do bežnej skúmavky určenej pre biochemické testy (Becton Dickinson, červený uzáver).
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 67 z 70
F-080-1/12
Synactenový test (stimulačný test sekrécie kortizolu
Princíp
Test schopnosti nadobličiek reagovať na ACTH aplikáciou syntetického derivátu ACTH (Synacten).
Indikácia
Vyšetrenie alebo podozrenie na primárnu (Addisonova choroba) alebo sekundárnu (hypopituitarizmus)
kortikálnu hypofunkciu. Test schopnosti nadobličiek reagovať na exogénne podaný syntetický derivát ACTH.
Kontraindikácie, nežiaduce účinky
Precitlivelosť na ACTH a jeho analógy, diabetes mellitus.
Nežiaduce účinky – lokálna reakcia až anafylaktický šok počas prvých 30 minút po aplikácii, preto sa má
aplikácia vykonávať iba po lekárskym dozorom. Nedostatočný vzostup kortizolu po aplikácii tetracosactidu
vyžaduje sledovanie pacienta po teste.
Aplikovaná látka a príprava pacienta
Tetracosactid (syntetický analóg ACTH). Aplikuje sa 0,25 mg intravenózne, iba nedepotné formy.
Príprava pacienta: nalačno minimálne 10 hodín.
Pracovný postup vykonania testu
1. Skrátený stimulačný ACTH (Synacthenový test)
 Stanovenie kortizolémie bazálne medzi 8:00 a 9:00 hod. – označiť VZORKA 1
 Aplikácia 0,25 mg Synacthenu i.v. v ľahu ako bolus
 Po 30 minútach po aplikácii odber 2.vzorky – označiť VZORKA 2
 Po 60 minútach po aplikácii odber 3.vzorky – označiť VZORKA 3
Referenčné hodnoty:
pred aplikáciou: bazálna hodnota kortizolu (normálne koncentrácie kortizolu 170 – 550 nmol/l)
po aplikácii: zvýšenie oproti bazálnej hodnote aspoň o 193 nmol/l alebo dosiahnutie vrcholnej hodnoty
aspoň 497 nmol/l
za 30 minút: 212 – 720 nmol/l
za 60 minút: 593 – 1214 nmol/l
Rozhodujúca je vrcholná hodnota. Ak je chorý vyšetrovaný v strese a výdaj kortizolu je už stimulovaný
endogénnym ACTH, je dosiahnutá vrcholová koncentrácia bez toho, aby sa dosiahlo potrebné zvýšenie
oproti (už zvýšené) bazálnej hodnote.
2. Predĺžený Synacthenový test
Počas 4 dní testu sa zbiera moč na vyšetrenie kortizolúrie a látkovej koncentrácie kreatinínu a vykonávajú
sa odbery na kortizolémiu o 8:00 a 16:00 hod. Sleduje sa vzostup kortizolémie.
Referenčné hodnoty:
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 68 z 70
F-080-1/12
Pri predĺženom ACTH teste (napr.pri farmakologickom útlme adrenálnej produkcie kortizolu pri terapii
glukokortikoidmi alebo ich analógmi) dôjde k zvýšeniu kortizolémie aspoň na dvojnásobok východzej
hodnoty. Pri primárnej insuficiencii nedôjde k odpovedi ani pri opakovanej stimulácii. Pri sekundárnej
insuficiencii je odpoveď kôry nadobličiek normálna.
Interpretácia
Test je určený na diagnostiku hypofunkcie kôry nadobličiek (morbus Addison, adrenálna deštrukcia,
sekundárna hypofunkcia pri poruchách hypofýzy alebo hypotalamu). Pri vzostupe kortizolu v plazme nad
700 nmol/l je nadobličková nedostatočnosť vylúčená. Pri primárnej hypofunkcii (M.Addison) kortizol
nestúpa vôbec.
Abnormálna odpoveď na ACTH (veľmi malý vzostup koncentrácie kortizolu v sére) je pri chronickej liečbe
steroidmi s atrofiou kôry, pri hypopituitarizme alebo dysfunkcii hypotalamu.
Pri Cushingovom syndróme s obojstrannou hyperpláziou nadobličiek dochádza k výraznému vzostupu
hladiny plazmatického kortizolu.
Pri Cushingovom syndróme spôsobenom autonómnou sekréciou kortizolu v nadobličkách alebo ektopickou
sekréciou je vzostup kortizolu veľmi mierny alebo žiadny.
Pri pozitívnom výsledku testu môže nasledovať metopirónový test.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 69 z 70
F-080-1/12
Testy hypotalamo – hypofyzárneho systému (metoklopramidový, LH-RH test)
Stimuláciou prolaktínu metoklopramidom alebo TRH je možné použiť na odkrytie latentnej formy
hyperprolaktinémie. Bazálne hodnoty prolaktínu neinformujú o tom ako pacient reaguje na stres, inú záťaž
alebo aká vysoká je nočná fyziologická hladina prolaktínu.
Metoklopramidový test
Podanie 10 mg metoklopramidu i.v. v 20. – 22. dni menštruačného cyklu.
Hodnotenie testu:
Normálna hodnota po stimulácii: 338 ng/ml
Manifestná hyperprolaktinémia: nad 451 ng/ml
LH-RH test
LH-RH je jedným z hypotalamických releasing hormónov (TRH, CRH, GHRH), ktorý dáva možnosť testovať
parciálne funkcie predného laloku hypofýzy.
Vykonanie testu: aplikácia 25 g LH-RH i.v.
Hodnotenie:
K vzostupu LH dôjde za 30 minút, FSH za 45 minút a estradiolu za 6 hodín.
Porucha hypotalamu: ak dôjde k zvýšeniu patologicky znížených hodnôt LH a FSH.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 70 z 70
F-080-1/12
Download

Laboratórna príručka pre prevádzku OKB Prešov.