Ako zvýšiť zapojenie
a motiváciu
mladých mužov
vo výuke cudzích
jazykov
Love Language & more
Príručka pre učiteľov
PartnERI
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Portugalsko
WIN - Wissenschaftsinitiative Niederosterreich, Wurnitz, Rakúsko
KTP Association for qualification at the labour Market, Brno, Česká Republika
INTEGRA, Institut za razvoj cloveskih virov, Velenje, Slovinsko
Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko
QUALED - Občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Žilina, Slovensko
Filomarketing, Penafiel, Portugalsko (tichý partner)
Pre nekomerčné účely bude do 30.9.2012 online verzia tejto publikácie dostupná na
http://www.love-language-more.eu/pt/php/products.html
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii
(dokumente).
OBSAH
Predslov
06
Učenie sa cudzích jazykov
08
Vytvorenie pozitívnej vzdelávacej atmosféry
11
Ako zvýšiť motiváciu v procese výuky cudzích jazykov
24
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky ...
27
Rôzne druhy inteligencií
36
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (clil)
44
(Jazykové) portfóliá
64
Nová kapitola – web 2.0
67
Bibliografia
78
PREDSLOV
Projekt “LoveLanguage & More!” sa zameriava na zvýšenie zvedavosti ohľadom cudzích
jazykov, na zvýšenie motivácie študentov cudzích jazykov a na zvýšenie záujmu mužov o štúdium
cudzích jazykov tak, aby sa znížilo percento tých, ktorí jazykový kurz nedokončia a dochádzku
predčasne ukončia.
Tento projekt nadväzuje na inovatívne materiály z predošlého projektu „LoveLanguage“.
Partneri projektu tieto materiály analyzovali a spravili výskum ohľadom mužských študentov
a učiteľov a ich identifikácie s témami, metodológiou a technológiami vhodnými na zvýšenie a
udržanie záujmu študentov. Výsledkom tejto analýzy a výskumu sú tri produkty.
Príručka pre učiteľov bola vyvinutá, aby poskytovateľom a lektorom jazykových kurzov ponúkla
príťažlivú metodológiu pre mladých študentov – mužov. Vzdelávací obsah príručky odráža záujmy
mužov a ponúka informácie, ktoré sa vzťahujú na špeciálne požiadavky niektorých cieľových
skupín.
Druhým produktom je táto príručka, ktorá ponúka teoretické, pedagogicko-psychologické
prvky, praktické nápady a inšpirácie na podporenie mladých mužov pri štúdiu cudzích jazykov,
a to predovšetkým tých, ktorí predčasne ukončujú dochádzku kurzov, ktorí patria do nejakej
menšiny, sú dlhodobo nezamestnaní alebo na okraji spoločnosti. Príručka sa tiež venuje
kľúčovým faktorom celoživotného vzdelávania a zásadám vo výuke cudzích jazykov s cieľom
informovať ľudí zodpovedných za tvorbu opatrení vo vzdelávaní dospelých a zainteresované strany
v politike vzdelávania ohľadom zvýšenia motivácie študentov (mužov), ktorí sa z rôznych dôvodov
doteraz vyhýbajú výuke cudzích jazykov. Obsahuje tiež niekoľko teoretických modulov, ktoré
môžete flexibilne využiť podľa rôznych špecifických požiadaviek vašich študentov.
Príručka je navrhnutá pre učiteľov a pre všetky inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním
dospelých. Táto verzia obsahuje vynovené cvičenia z minulej verzie a tiež nové cvičenia. Snažili
sme sa v čo najväčšej miere zahrnúť použitie nástrojov Web 2.0, aby sme v jazykových triedach
povzbudili spoluprácu a dynamiku.
7
6
PREDSLOV
Tretím produktom je technický návod, ktorý Vám predstaví využitie a používanie nástrojov
Web 2.0 a programu Second Life, ktoré by mali zvýšiť pozornosť a motiváciu mladých
študentov – mužov.
Tento súbor materiálov a metód môžete vďaka ich prispôsobiteľnej štruktúre využiť pre
rôzne výukové usporiadania a interakcie.
7
9
8
UČENIE SA CUDZÍCH JAZYKOV
V Európskej únii v súčasnosti žije a pracuje viac ako 500 miliónov ľudí s rôznym historickým,
sociálnym a kultúrnym zázemím. Podpora komunikácie a spolupráce medzi rôznorodými
obyvateľmi Európskej únie je teraz dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti a zdokonaľovanie sa v
jazykových schopnostiach je základným bodom v tomto procese.
Európska únia zaviedla mnoho rôznych iniciatív na podporu výuky a štúdia cudzích jazykov. V
kontexte Lisabonskej stratégie, ktorú prijala Európska rada v marci v roku 2000, sa zdôrazňuje
význam učenia sa cudzích jazykov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. V súvislosti s
reformami národných systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sú potrebné na
dosiahnutie lisabonských cieľov si ministri školstva krajín EÚ stanovili cieľ zlepšiť výuku cudzích
jazykov, podporovať výuku cudzích jazykov od detstva a popularizovať ich osvojovanie. Pri
plánovaní a uskutočňovaní politiky viacjazyčnosti podporuje Európsku komisiu skupina expertov
vytvorená v roku 2002 v rámci Pracovného programu „Všeobecné a odborné vzdelávanie 2010“.
(http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/culture/article_7315_sk.htm)
Výskumy zameriavajúce sa na vplyv pohlavia na učenie sa cudzích jazykov jednomyseľne
preukazujú, že učenie sa cudzích jazykov je medzi mužmi a ženami nevyvážené a jazykové kurzy
majú väčší podiel študentiek ako študentov. Po zdravotníctve a príbuzných odvetviach je učenie sa
cudzích jazykov druhým odvetvím, v ktorom dominujú ženy v pomere od 3:1 po 2:1.
Podiel žien a mužov vo vzdelávaní je 3:1!!!
Navyše muži oveľa častejšie predčasne ukončia jazykové kurzy, do ktorých sa prihlásia. Pri analýze dôvodov sa ukázalo, že muži považujú jazykové vzdelávanie za nezaujímavé,
niekedy až nudné a príliš orientované na záujmy žien. Muži si vo všeobecnosti spájajú jazykové
vzdelávanie so ženskými rolami. Predovšetkým mladí dospievajúci muži nepovažujú jazykové
vzdelávanie za dostatočne “cool”, čo vedie k niekoľkým prekážkam: znížená angažovanosť v širšej
spoločnosti, znížený prístup k informáciám a znížené šance uplatniť sa na európskom pracovnom
trhu.
Prečo by sa mladí dospievajúci muži učili cudzí jazyk?
Neustále rapídne zmeny v svete práce, užšie vzťahy medzi jednotlivými krajinami Európskej
únie a celosvetový vývoj ekonomiky predstavujú veľkú výzvu pre každého z nás. Jedným zo
UČENIE SA CUDZÍCH JAZYKOV
9
strategických cieľov Európskej únie je stratégia, pomocou ktorej sa z EÚ vytvorí inteligentné,
udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré do roku 2020 zabezpečí vysokú mieru
zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti
(http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_sk.htm).
(Odborné) vzdelávanie a školenie tvorí základ pre vývoj jednotlivca, spoločnosti a ekonomiky.
Na druhej strane využitie informačných a komunikačných technológií na učenie sa cudzieho
jazyka je témou, ktorá zasahuje do troch oblastí politiky na úrovni EU: imigračná a integračná
politika, politika informačnej spoločnosti a politika vzdelávania. Všetky tri oblasti sú zachytené
v hlavných iniciatívach v stratégii Európa 2020. Osvojovanie si cudzích jazykov je vnímané ako
základný faktor socioekonomickej a kultúrnej integrácie (http://www.elearningeuropa.info/sk/
category/freetags/europe-2020).
Mladí ľudia potrebujú získať vedomosti a zručnosti potrebné pre riešenie týchto
Využitie informačných a komunikačných
technológií vo vzdelávaní je hlavnou iniciatívou
stratégie Európa 2020.
výziev. Zlepšenie znalostí cudzích jazykov často otvára prístup k informáciám a
pracovným príležitostiam. Navyše osobné medzinárodné stretnutia ponúkajú ešte viac výhod.
Mladí muži sa potrebujú učiť cudzie jazyky (okrem iných aj) z nasledujúcich dôvodov:
• Spoznať svet vzdelávania a práce aj v iných krajinách.
• Kontaktom s inými ľuďmi objaviť nové spôsoby myslenia a životného štýlu.
• Rozvíjať svoju osobnosť.
11
10
UČENIE SA CUDZÍCH JAZYKOV
• Rozvíjať konkurencieschopnosť v rámci celej Európy.
• Zvýšiť svoj pracovný potenciál – čím viac vieš, tým lepšie komunikuješ s ostatnými.
• Cestovať jednoduchším spôsobom (môžete nájsť lepšie ubytovanie).
• Čítať knihy v pôvodnom jazyku.
• Zapôsobiť na dievča na party.
• Povedať vtip.
• Vedieť, čo o nás ostatní hovoria za našim chrbtom.
• Klebety.
• Flirtovanie.
• Oceniť medzinárodnú literatúru, hudbu a film.
• Zvýšiť pochopenie samého seba a vlastnej kultúry.
“Ak hovoríš k človeku jazykom, ktorému rozumie, tak vedie do jeho hlavy.
Ak hovoríš k nemu v jeho jazyku, ten vedie do jeho srdca.“
(Nelson Mandela)
„Iný jazyk je iný pohľad na život“ - Federico Fellini, taliansky režisér.
…...
Pomôžte vašim študentom nájsť ich osobné
dôvody na učenie sa cudzích jazykov. Vypracujte
vizuálny plán ich vzdelávacích cieľov, ktoré sú
realistické, založené na reálnom živote a sú
rozkúskované.
Projekt LoveLanguage vytvoril na prekonanie bariér v mužskom učení sa cudzích jazykov
koncept, ktorý je založený na simulácii situácií z bežného života cieľovej skupiny a je zameraný na
záujmy a motiváciu študentov.
11
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
Čo to znamená vytvoriť pozitívnu vzdelávaciu atmosféru? Ktoré prvky musíme zobrať do
úvahy? Aké sú spoločné vlastnosti cieľovej skupiny a aké požiadavky vyústia zo spolupráce
s odpadlíkmi od výuky, etnickými menšinami, dlhodobo nezamestnanými a ľuďmi na okraji
spoločnosti?
Metodika projektu LoveLanguage & More má za cieľ zvýšiť záujem, osloviť a prilákať cieľovú
skupinu, vyhnúť sa predčasnému ukončovaniu dochádzky na kurzoch a zvýšiť a udržať motiváciu
študentov. Učitelia, lektori, ale aj poskytovatelia kurzov si musia uvedomiť, že každý študent
je jedinečný a má svojský štýl učenia. Preto musia učitelia prispôsobiť svoju výuku potrebám
jednotlivých študentov tak, aby každý z nich mohol naplniť ciele a očakávania. Táto príručka
ponúka didaktické prístupy a koncepty, ktoré boli testované a/alebo skúmané partnermi
LoveLanguage a boli úspešné v cieľových skupinách. Sústreďuje sa na zvýšenie motivácie
a rešpektovanie individuálnych štýlov učenia, navrhuje integráciu obsahového a jazykového
vzdelávania a samovzdelávanie. Vyzýva učiteľov a študentov, aby premýšľali nad svojimi rolami a
zodpovednosťou za priebeh učenia a úspechy v učení.
Triedy by mali byť dostatočne malé na to, aby učiteľ mohol každému študentovi venovať
osobitnú pozornosť. Aby ste efektívne využili čas a materiály, mali by spolupracovať učitelia,
študenti aj administratíva.
Čo robíte vy, aby ste dosiahli v triede pozitívnu
vzdelávaciu atmosféru?
Priestor výuky by mal byť pohodlný a lákavý pre všetkých študentov, ale prístup
LoveLanguage odporúča okrem využitia bežnej triedy flexibilitu vo využívaní ďalších priestorov.
Vzhľadom k predchádzajúcej, často negatívnej skúsenosti študentov s výukou cudzieho
jazyka, kurzy LoveLanguage navrhujú využiť pre výuku rôznorodé prostredia. Sada cvičení
LoveLanguage ponúka rôzne príklady ako obmieňať prostredie výuky, a tým zvýšiť motiváciu
študentov a sprostredkovať skúsenosť, že učenie sa cudzieho jazyka môže byť zábavné. Tento
cieľ – rôznorodé prostredia pre výuku – by mal byť pre študentov zrejmý, aby sa prelomili ich
negatívne skúsenosti s výukou cudzích jazykov a aby sa mladí muži zbavili strachu z neúspechu
a diskriminácie.
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
Na základe skúseností partnerov LoveLanguage by mal plán každého kurzu brať do úvahy
nasledujúce:
• Úroveň každej lekcie by mala byť prispôsobená schopnostiam študentov – ak je príliš vysoká,
študenti namiesto prijatia výzvy stratia záujem.
• Témy lekcií musia vzbudzovať záujem. Naši študenti uprednostňovali témy ako počítačové
hry, prehľadávanie internetu, knihy a iné. Učitelia a lektori často preceňovali záujem mladých
mužov o témy zahrňujúce šport.
• Dĺžka hodiny by mala byť prispôsobená kapacitám študentov. Naši študenti sa často
nedokázali sústrediť dlhšie ako 40 minút.
• Pri výbere cvičení berte do úvahy možné nedostatky v sociálnych zručnostiach ako napríklad
nízke sebavedomie či ostych, ktoré môžu prameniť z predchádzajúcej negatívnej skúsenosti
vo výuke. Naši študenti zo začiatku uprednostňovali písanú formu pred hovorenou – mali
strach z rozprávania v cudzom jazyku.
Sada cvičení LoveLanguage obsahuje veľa cvičení, ktoré sa zameriavajú na rozvoj sociálnych
zručností študentov. Sústredí sa na prácu so študentmi, ktorí majú nízke sebavedomie a ktorí
majú málo skúseností so sebaprezentáciou.
Študenti by mali pracovať v malých tímoch a pripravovať sa na sebaprezentácie.
Hranie rolí je jedným z najvhodnejších cvičení na zlepšenie sociálnych zručností, pretože
študenti majú k dispozícii cvičný scenár, na ktorom môžu trénovať zručnosti z ľubovoľnej oblasti
života. V týchto cvičeniach, rovnako ako v bežnom živote, je dôležité nielen dobre rozprávať, ale aj
dobre počúvať.
Dobrí poslucháči dajú hovorcom najavo, že ich počúvajú pomocou reči tela (vhodný očný
kontakt, natočenie tela v smere hovorcu, zachovanie pokoja) a slovnou spätnou väzbou
(preformulovaním hovorcovej myšlienky).
13
12
13
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
Aktívne počúvanie môžete natrénovať nasledujúcim cvičením. Študentom zadelíte tri role:
hovorca, poslucháč a pozorovateľ. Hovorca má za úlohu pár minút rozprávať o niečom, čo je
pre neho dôležité. Poslucháč v tichosti dáva pozor a naznačuje hovorcovi, že ho počúva. Keď
hovorca dorozpráva, poslucháč preformuluje jeho myšlienky. Pozorovateľ ohodnotí hovorcu
aj poslucháča. Držal sa hovorca témy? Akými spôsobmi poslucháč naznačoval, že počúva?
Pozorovateľ s ostatnými zdieľa svoje zistenia, herci si vymenia role a cvičenie zopakujú
(Dewar, 2009).
Učitelia, lektori a poskytovatelia kurzov by sa mali snažiť vytvoriť medzi študentmi
a učiteľmi atmosféru vzájomného rešpektu, dôvery a partnerstva.
V takomto prostredí budú mať študenti možnosť slobodne sa vyjadriť
a ich sebavedomie sa tým zvýši. Budú si vedomí toho, že sú schopní
držať krok so zvyškom skupiny a že dokážu dosiahnuť ciele vo
vzdelávaní.
Pri budovaní vzťahov so študentmi sú kľúčové komunikačné
Keď študentom zadávate domácu alebo
skupinovú prácu, popremýšľajte nad rôznymi
alternatívami, ktoré by zahŕňali využitie
rôznych zmyslov. Dovoľte vašim študentom
rozhodnúť sa, či chcú prezentovať kresbu,
koláž, grafiku, pieseň, internetovú prezentáciu,
hranie rolí alebo či chcú spraviť ústnu
prezentáciu.
schopnosti. Keďže na túto tému existuje mnoho literatúry, spomenieme
iba niekoľko dôležitých bodov. Je veľmi dôležité počúvať, čo vaši študenti hovoria.
Preformulovaním študentovej myšlienky si môžete potvrdiť, že ste mu rozumeli správne.
Ľudia veľmi často nesprávne interpretujú, čo iný človek povie. To,
čo je vhodné pre učiteľa a lektora nemusí byť vhodné pre mladého
študenta. Študenti sa musia pri budovaní sebavedomia a motivácie cítiť
rešpektovaní.
Najviac komunikácie sa prenáša rečou tela a nie slovami. Človek dokáže
Rešpektovať a oceňovať študentov nie je vždy
jednoduché. Pracujte na vašom rešpekte!
Vypracujte si zasadací poriadok študentov
a pod každé meno si zapíšte tri veci, ktoré
na danom študentovi môžete oceniť. Tento
zasadací poriadok so sebou vždy noste v
klasifikačnom hárku.
rozpoznať, aj keď nie vždy vedome, či si hovorca naozaj myslí to, čo
hovorí. Učitelia by preto mali byť čestní a citliví.
Zastavte sa chvíľu vo vašom rušnom dni
a popremýšľajte o tom, ako pracujete so
študentmi, ktorí majú nízke sebavedomie a
majú málo skúseností so sebaprezentáciou
15
14
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
Radek
Igor
lucie
katka
- makes good jokes
- smiling
- very good singer
- quiet but curious
- good with PCs
- always polite
- keen on new things
- smart and curious
- strong family and
community feelings
- friendly, helpful
eva
adriana
nikola
sára
terka
lada
- nice and smiling
- helpful
- very friendly
- mother
- busy but responsible
- helpful
- sometimes
slow but very
studlousthings
- large musical
sense, good gipsy
dancer
- quickly gains respect
- smart
- hard working
- empathetic
- smiling
- hardworking
- strong opinions
- lively
- multicultural
feelings
tibor
edmund
tereza
eva
- very responsible
- helpful
- always smiling
- sens of humour
- sense of music
- strong feelings for
community
- quiet but very nice
- helpful
- smiling and kind
- serious but friendly
- good at discussing
- large general
knowlage
Budovanie pozitívnych vzťahov
V dnešnej dobe rapídnych technologických a spoločenských zmien je celoživotné vzdelávanie
stále dôležitejšie pre ľudí, ktorí chcú získať, zlepšiť alebo zmeniť svoju šancu byť zamestnaný.
Súvis medzi nezamestnanosťou a nízkou vzdelanosťou a trend ponuky vysokokvalifikovaných
pracovných miest znamená, že našou prioritou je motivácia ľudí k zvýšeniu stupňa svojho
vzdelania. V niektorých prípadoch sa jedná o aktualizáciu svojich zručností alebo o získanie
kvalifikácie – napríklad certifikátu ohľadom kompetencie v cudzom alebo v materskom jazyku (v
prípade utečencov a iných imigrantov).
Účasť v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy je do istej miery vec osobnej
voľby, ale vzorce, ktoré sa objavujú pri analýze účastníkov naznačujú, že dôležitú úlohu tu
zohrávajú širšie kultúrne, sociálne a ekonomické faktory. Tí, ktorí najviac potrebujú vzdelávanie
a odbornú prípravu s cieľom zlepšiť svoje životné šance (ako napríklad chudobní, chorí s nízkou
kvalifikáciou, rodičia samoživitelia, osoby žijúce v odľahlých ekonomicky upadajúcich oblastiach a
etnické menšiny), sa najmenej zúčastňujú ponúkaných kurzov, často z pochopiteľných dôvodov.
Odpadlíci od výuky, etnické menšiny, dlhodobo nezamestnaní dospievajúci a ľudia na okraji
spoločnosti majú jednu spoločnú vec – musia čeliť predsudkom a diskriminácii. Niekedy tieto
15
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
cieľové skupiny trpia nedostatkom pozitívnych vzorov (teda zamestnaných osôb) v svojej rodine
a niekedy dokonca v svojej oblasti. Rastúca chudoba a vysoká nezamestnanosť často vedú k
vzniku čierneho trhu a požívaniu alkoholu a drog.
Príklad: V jednom meste sa samospráva rozhodla presťahovať všetkých imigrantov
do jednej azylovej rezidencie. Do jedného týždňa prisťahovalci zničili všetky dvere.
Ukážte vašim študentom pozitívne vzory a
prediskutujte s nimi ich podobnosti. Môžu
to byť napríklad známi futbalisti, hráči
počítačových hier, cestovatelia, modelky atď.
Obyvatelia mesta boli nahnevaní a sťažovali sa na nevďačných imigrantov. Títo
imigranti však iba boli zvyknutí žiť v jednej miestnosti, vidieť sa a byť v neustálom kontakte
so všetkými členmi rodiny. Z tohto dôvodu zničili všetky dvere.
Keby obyvatelia mesta vedeli o ich kultúre alebo by sa ich na to spýtali, vyhli by sa
konfliktu.
Ako by ste túto situáciu vyriešili?
Príklad: Na českom hudobnom festivale vystupovali dve skupiny s hudobníkmi z celého
sveta a každá mala svojho sprievodcu a prekladateľa. Na obed zobral prvý sprievodca
svoju skupinu do jedálne a predstavil im všetky jedlá, keďže názvy boli v češtine. Po pol
hodine prišiel do jedálne aj druhý sprievodca so svojou skupinou, ale nepredstavil im jedlá,
iba im odporučil typické české jedlo. Po dvoch hodinách sa dve skupiny stretli a rozprávali
sa o festivale a o jedle. Druhá skupina zistila od prvej, že v tradičnom českom jedle bolo
bravčové mäso a keďže väčšina hudobníkov z tejto skupiny boli moslimovia, museli sa
okamžite začať modliť. Kvôli tomu sa posunul program celého festivalu, čo spôsobilo
chaos medzi hudobníkmi, organizátormi a návštevníkmi. Moslimskí hudobníci sa síce
nenahnevali, ale celá situácia vyznela veľmi nemiestne.
Príslušníci etnických menšín mávajú vyššiu mieru nezamestnanosti, musia čeliť rasovej
diskriminácii, predsudky a stereotypy predstavujú ďalšiu prekážku ich celoživotného
vzdelávania. To, že národný jazyk nie je materským jazykom imigrantov (čo je väčšina
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
17
16
prípadov), spôsobuje dodatočné problémy. Utečenci tým pádom nie sú znevýhodnení iba tým, že
sú žiadateľmi o azyl, ale sú znevýhodňovaní aj predsudkami, a teda sú znevýhodnení dvojnásobne.
Prichádzajú do krajiny s inou kultúrou a jazykom, nemali žiaden čas, aby sa na to pripravili a
často sú traumatizovaní svojimi zážitkami.
„Na to, aby vás akceptovali etnické menšiny, je veľmi dôležité poznať
ich kultúru, pár slov v ich jazyku a rešpektovať ich tradície a zákony.
Potom je oveľa jednoduchšie vysvetliť im vašu kultúru, tradície a pravidlá
vašej spoločnosti. Toto je základom pre predchádzanie problémom a
konfliktom.“
Často sa stáva, že študenti sa nechcú učiť a ani
sami nevedia prečo. Skúste na ich motiváciu
využiť iné ako klasické dospelácke dôvody
(kariéra a budúcnosť) a hľadajte dôvody, ktoré
by mohli využiť v blízkej budúcnosti. Inšpiráciu
môžete získať z online konferencií TEDx alebo v
cvičeniach zo Sady cvičení LoveLanguage..
Odpadlíci od výuky s nízkou kvalifikáciou majú často krát nedostatočné zručnosti v rozprávaní,
počúvaní, čítaní a písaní a tvoria skupinu, ktorá je ťažko osloviteľná a nemá záujem zúčastňovať
sa na celoživotnom vzdelávaní. Zhluk problémov vyplývajúcich z nízkej úrovne základných
zručností súvisí s vysokou mierou nezamestnanosti, chudoby, rozpadu rodiny, trestnej činnosti
atď. Navyše ich nedostatočné komunikačné a sociálne zručnosti sú často sprevádzané
negatívnymi skúsenosťami s výukou.
Pretože existuje silná korelácia medzi našou cieľovou skupinou (študentmi – mužmi s nízkou
úrovňou sociálnych zručností) a nezamestnanosťou, v prvom rade je pre nich dôležité naučiť sa
správne postupovať pri hľadaní práce a stať sa viac sebavedomými.
Sada cvičení LoveLanguage preto obsahuje cvičenie (číslo 21- Hľadám prácu), ktoré je veľmi
užitočné pre mladých aj pre starších študentov. Pridávame tiež príklad, ako sa správať pri
pracovnom pohovore.
Cieľom tohto cvičenia na sociálne zručnosti je naviesť študentov, aby sa
Precvičovanie pracovných pohovorov v triedach
pomáha riešiť vysokú mieru nezamestnanosti
študentov. Tu nájdete pár tipov.
na pohovor pozreli z pohľadu zamestnávateľa a využili svoje pozorovania
v cvičnom pohovore tak, aby spravili dobrý dojem.
Na začiatku si študenti z krátkeho zoznamu vyberú povolanie, o ktoré sa budú uchádzať.
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
Budú si striedať úlohy uchádzača a zamestnávateľa. Keď budete tvoriť tento zoznam,
zahrňte iba povolania, na ktoré sa vaši študenti ľahko pozrú z perspektívy zamestnávateľa.
Najvhodnejšie je poskytovanie služieb alebo prác v domácnosti, napríklad:
•
Gazdiná
•
Učiteľ
•
Osobný fitnes tréner
Napriek tomu, že študenti nikdy nemali doma zamestnanú gazdinú, učiteľa alebo fitnes
trénera, môžu si jednoducho predstaviť, čo od nich môže zamestnávateľ požadovať. Je
potenciálna gazdiná (ktorá bude mať prístup k vašim osobným veciam a intímnemu
prostrediu) dôveryhodná a diskrétna? Je uchádzač o zamestnanie učiteľa dostatočne
trpezlivý a vie veci dobre vysvetliť? Dokáže tento osobný tréner ľudí vhodne motivovať? Sú
títo uchádzači zodpovední?
Rôzne perspektívy: Premýšľanie z pohľadu zamestnávateľa
Keď si študenti vybrali zo zoznamu povolanie, skúsia premýšľať ako zamestnávateľ. Keby
boli na pohovore oni ako zamestnávateľ, akého zamestnanca by si priali? Dajte študentom
úlohu vymyslieť inzerát na túto pozíciu a pomôžte im vytvoriť krátky zoznam otázok do
pracovného pohovoru.
Pracovný pohovor
Dobrovoľníci spomedzi študentov budú hrať rolu uchádzača o zamestnanie a vyplnia
vstupné dotazníky. Potom ich predvoláte pred komisiu, ktorá bude pozostávať z niekoľkých
“zamestnávateľov”, ktorí sa budú porade pýtať otázky. Ostatní spolužiaci sa pozerajú
a analyzujú pracovný pohovor. Uchádzači o zamestnanie si môžu vybudovať úplne novú
identitu (vrátane predošlých pracovných skúseností), ale mali by byť pri tom konzistentní
a mali by mať úprimnú snahu o získanie zamestnania.
Po pracovných pohovoroch poďakujte dobrovoľníkom a začnite s diskusiou. Požiadajte
17
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
uchádzačov o zamestnanie, aby zdieľali svoje pocity. Z čoho boli nervózni? Na ktoré otázky ťažko
hľadali odpovede? Potom sa spýtajte aj ostatných, čo bolo na pohovoroch dobré a čo zlé. Na základe
týchto skúseností vytvorte zoznam toho, ako sa na pohovore má správať a ako nemá (Dewar, 2009).
Pokiaľ ide o problematiku pohlavia pri výuke cudzích jazykov, partneri projektu zistili, že cieľová
skupina mladých mužov nie je homogénna. Na výuku cudzích jazykov mali okrem pohlavia vplyv aj
iné faktory, ako napríklad vývojové a subkultúrne faktory. Niektorí študenti si spájali mužnosť so zlými
výsledkami v škole, a preto pri výuke zažívali vnútorný boj – tým, že sa nechceli zapájať do výuky,
vyjadrovali svoju mužnosť, a následne si spájali školu s negatívnymi pocitmi. Nie všetci muži však
vnímali prepojenie mužnosti so zlými výsledkami v škole, dokonca niektorí mali opačné prepojenie –
úspechy v škole spájali s vyrastaním v dospelého muža.
Tiež musíme byť opatrní pri rozlišovaní rôznych skupín “outsiderov”, pretože môžu mať rôzne
profily a rôzne problémy. Každopádne pri práci s týmito náročnými a problémovými študentmi
musíme mať na pamäti ich špeciálne požiadavky. Výskumy totiž ukazujú, že jednanie s ľuďmi patrí
medzi najstresujúcejšie úlohy v zamestnaní.
Pri rozoberaní emočného napätia je dôležité rozlišovať medzi povrchným a dôkladným jednaním.
Povrchné jednanie znamená predstieranie pozitívnych pocitov aj napriek tomu, že v skutočnosti cítime
nechuť a dôkladné jednanie znamená zmenenie postoja k druhému človeku tak, aby sme mali na
neho pozitívny pohľad.
„Každý idiot dokáže zvládnuť krízu, každodenný život je to, čo nás vyčerpáva.“ (Anton Chekov)
“Stres je prirodzená reakcia ľudí na nadmerný tlak – nie je to choroba. Ale nadmerný stres, ktorý
trvá dlhšiu dobu, môže viesť k mentálnym a fyzickým poruchám (napríklad k depresii a srdcovým
ochoreniam).” (Výkonný výbor pre zdravie a bezpečnosť v Anglicku)
Nebuďte príliš vážni! Humorný pohľad na svet Vám môže uľaviť z každodenného stresu.
19
18
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
Ľudia, ktorí jednajú dôkladne, považujú svoje zamestnanie za osobne veľmi prínosné.
Skúsme sa naučiť jednať dôkladne od ľudí, ktorí takto žijú – aké sú ich motivácie? Ako
vidia svet? Učitelia by si mohli užívať svoje povolanie viac a mohli by tiež znížiť svoj stres
tým, že budú jednať dôkladne. To znamená, že sa budú snažiť vybudovať súcit a sympatie k
problémovým študentom a zmeniť svoje pocity voči nim.
Pre učiteľa je veľmi dôležité byť sústredený a presvedčený o svojom smerovaní – tým
pádom bude aj flexibilnejší vo svojich reakciách voči študentom. Študenti na druhú stranu
nemôžu mať pocit, že učiteľ váha a nemá veci pod kontrolou. To, že učiteľ má veci pod
kontrolou však neznamená, že veľa kontroluje. Buďte pokojný, ochotný meniť plány, ale
nezamotávajte sa do nekonečných diskusií so študentmi.
Smiech ako dôležitý motivačný faktor
Prečo sa smiať a usmievať v triede:
• Smiech znižuje krvný tlak.
• Smiech poskytuje dobré srdcové cvičenie, predovšetkým pre tých, ktorí nemôžu fyzicky
cvičiť.
• Smiech znižuje množstvo stresových hormónov (výsledky štúdií ukazujú, že smiech
spôsobuje redukciu minimálne štyroch neuroendokrinných hormónov – adrenalínu,
kortizolu, dopacu a rastového hormónu, ktoré sa všetky spájajú so stresovými reakciami).
•
Smiech prečisťuje pľúca a tkanivá od nahromadeného vydýchaného vzduchu, pretože pri
ňom vydýchneme viac vzduchu ako vdýchneme. Smiech je obzvlášť vhodný pre pacientov s
emfyzémom alebo inou respiračnou chorobou.
•
Smiech zvyšuje ohybnosť svalov, uvoľnenie a plynulú cirkuláciu krvi.
•
Smiech posilňuje imunitu tým, že zvyšuje počet T-buniek, ktoré bojujú s infekciou, zvyšuje
počet proteínov Interferon Gamma, ktoré bojujú s chorobami a zvyšuje počet protilátok,
tzv. B-buniek, ktoré ničia chorobu.
19
21
20
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
• Smiech spúšťa uvoľňovanie endorfínov – prirodzených liekov proti bolesti.
• Smiech vytvára všeobecný pocit pohody.
Učitelia by tiež mali rozmýšľať nad stereotypmi o študentoch. Aký máte názor
na študentov ešte pred začatím výuky? Myslíte si, že tieto názory ovplyvňujú
spôsob, akým sa k triede správate?
Popremýšľajte o vašich stereotypoch ohľadom
študentov. Aké je postavenie študentov vo vašej
triede? Ovplyvňujú vaše stereotypy váš spôsob
výuky?
Integračná motivácia
Čo znamená “motivácia” vo vyučovaní a učení? Ako definovať a kategorizovať
spúšťače motivácie? Ktoré z nich môžeme využiť na prilákanie mužských
študentov? Ako zvýšiť ich motiváciu a udržať ich záujem pre učenie sa cudzích
jazykov?
Popremýšľajte o tom, ako často zahŕňate
smiech do vašej výuky. Ako by vám mohli
študenti pomôcť k tomu, aby ste sa na hodine
viac smiali?
Vo všeobecnosti platí, že motivácia musí byť vnútorná motivácia. Študenti musia veci robiť
kvôli tomu, že ich chcú robiť oni. Existujú dva druhy motivácie – vyhnúť sa bolesti alebo hľadať
potešenie.
Vyhnutie sa bolesti často zahŕňa povinnosti, ktoré by sme mali splniť, aby sme
dosiahli veci, ktoré chceme. Napríklad platenie účtov býva často nepríjemné, ale
sme motivovaní platiť ich, lebo je príjemnejšie účet zaplatiť ako neskôr zaplatiť
pokutu. Pod bolesťou rozumieme aj vysokú mieru stresu a strachu.
Hľadanie potešenia je rovnako dôležitým motivačným faktorom. Potešenie môže byť
Študenti ľahko vycítia to, že ich nemáte radi
alebo neznášate učenie, aj keď sa tvárite, že
všetko je naopak. Možno to nebudú schopní
logicky popísať, ale študenti budú cítiť, že niečo
nie je v poriadku a budú tak aj reagovať. Aké je
ale riešenie pre túto situáciu? Buďte autentickí
a hľadajte tú správnu motiváciu.
ten úžasný pocit, keď sme hrdí na to, čo sme dokázali. Dôkazy ukazujú, že jedným z vnútorných
dôvodov, prečo veci robíme, nie je finančná odmena, ale sociálna odmena vo forme pochvaly
a obdivu.
Pojem “motivácia” popisuje ...
“Prečo ľudia niečo chcú urobiť, ako dlho sú ochotní zotrvať v aktivite a akú námahu Vráťte sa k individuálnym výukovým cieľom
vynaložia na dosiahnutie cieľa.”
V oblasti výuky cudzích jazykov sa definujú dva druhy motivácie:
popísaným na začiatku a prediskutujte, ako sa
vyvíjajú.
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
21
• integračná motivácia – keď sa študenti chcú učiť cudzí jazyk kvôli tomu, že sa chcú
identifikovať so skupinou, ktorá hovorí daným cudzím jazykom (porov. R. Gardner “Social
psychology and second language learning: The role of attitude and motivation”, 1985)
• inštrumentálna motivácia – keď sa študenti chcú učiť cudzí jazyk kvôli tomu, aby
naplnili urgentné potreby a ciele ako napríklad nájdenie práce alebo zistenie špecifickej
informácie (porov. R. Oxford & J. Shearin, “Language learning motivation: Expanding the
theoretical framework”, 1994).
Inštrumentálna motivácia sa vzťahuje na (osobný a profesijný) rast a hľadanie a integračná
motivácia sa vzťahuje na identitu, osobné preferencie, vrstovnícku skupinu a akceptáciu
komunity, a tak pokrýva aj stereotypné mužské záujmy ako futbal, autá, hudba atď. Preto
hlavným dôvodom, prečo by sa mali mladí muži učiť cudzie jazyky, sú integračné dôvody: Muži
sa cítia vylúčení z vrstovníckej skupiny alebo pri napĺňaní osobných záujmov čelia jazykovým
bariéram.
Témy a metódy, ktoré by mohli motivovať študentov:
Témy:
• Šport – Olympiáda, svetový pohár v rugby, Európsky pohár atď.
• Obľúbené športové tímy
• Médiá
• Informačné a komunikačné technológie
• Technika
• Pracovné skúsenosti v zahraničí
• Výmeny
• Dovolenky (dobrodružstvá)
• Autosalón
• Môj perfektný deň
• Tvorba filmu, drámy, pantomímy
Viac informácií o motivácii môžete nájsť na
http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/
guidebk/teachtip/teachtip.htm#motivating.
Na stránkach tiež nájdete tipy ako motivovať
demotivovaných.
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
• Online hry, výroba stolových hier
• Hudba
• Organizovanie podujatí
• Derby školy
• YouTube
• Piesne, texty populárnych piesní, spievanie karaoke
• Náhradné hodiny
• Láska
• Nauč kamaráta / člena rodiny cudzí jazyk
23
22
VYTVORENIE POZITÍVNEJ VZDELÁVACEJ ATMOSFÉRY
• Známe osobnosti, ktoré obohatilo učenie sa cudzích jazykov
• Odborné skúsenosti v zahraničí
• Business
Metódy
• Zahrnutie rodičov
• Nástroje a metódy na prekonávanie zábran (ako hranie rolí) zvyšujú sebavedomie. Nebojte
sa robiť chyby.
• Podpora zaneprázdnených učiteľov
• Stimulujúci materiál pre ambicióznych študentov (robenie viacerých vecí naraz, učenie sa
viacerých jazykov)
• Spájanie slov
• Uťahovanie si zo seba navzájom
• Plánovanie
• Intenzívne hodiny
• Výuka vonku
• Video konferencie
• Zrýchlené učenie
• Web 2.0
Zameriavanie sa na témy a metódy, ktoré motivujú mladých mužov, je vo svete vzdelávania
veľkou výzvou, pretože sa dotýka kľúčových vzdelávacích princípov. Jazykové kurzy by sa
nemali viazať iba na stereotypne mužské témy, metódy, očakávania a role, ale mali by byť
flexibilné v napĺňaní špecifických požiadaviek jednotlivých študentov.
23
Ako zvýšiť motiváciu v procese výuky cudzích jazykov
Pri motivácii dospievajúcich študentov sa nemôžeme zameriavať iba na to, prečo by sa mali učiť
cudzí jazyk, ale aj na to, ako dlho by sa mali cudzí jazyk učiť. Na to, aby sme mladých mužov
zaujali a motivovali musíme chápať učenie sa cudzieho jazyka ako proces na dosiahnutie vyššieho
cieľa.
A vzdelávacie ciele sú tu opäť.. Učiteľ musí
neustále premýšľať nad cieľmi výuky.
Predovšetkým mladí študenti vnímajú oba faktory – „prečo“
aj „ako dlho“. Učitelia môžu zvýšiť motiváciu študentov aj tým, že im pomôžu identifikovať
krátkodobé ciele, premýšľať o ich napĺňaní a zaznamenávať úspechy v učení sa cudzích jazykov.
Takto môžete merať úspechy pomocou časovej osi a odhadovať, na koľko je pre študentov
v danom momente užitočné hovoriť cudzím jazykom. Vždy je dôležité správne reagovať na
prípadné pocity študentov, že učenie sa cudzích jazykov je zbytočné.
Motivačné stratégie
Je dôležité vytvoriť rámec motivačných stratégií, aby sme rozšírili
Užitočné cvičenia pre mužských študentov
môžete nájsť na http://www.differencemakers.
com/elections/pdf/activities.pdf
spektrum potenciálne účinných motivačných stratégií. Tým znížime
riziko, že študenti dostanú pocit, že žiadna z nich nebude fungovať.
Dornyei ponúka svoj vlastný model, na ktorom sa zakladá aj nasledujúci rámec stratégií.
Popisuje tri kľúčové kroky:
• Vytvoriť / generovať základné motivačné podmienky, čiže nastaviť prostredie pre využitie
motivačných stratégií. V prípade mladých študentov mužského pohlavia sa jedná
o sústredenie sa na integráciu, ktorá je zabezpečená znalosťou cudzieho jazyka;
• Udržať a ochrániť motiváciu študenta – to je výzvou každého učiteľa a môžeme to dosiahnuť
nástrojmi na sebahodnotenie a podporou autonómie študentov;
• Povzbudiť pozitívne sebahodnotenie študentov, čiže práca na spôsobe, ako študenti vnímajú
svoje úspechy – treba docieliť, aby mal každý zo seba dobrý pocit.
Oceňte každý pokrok, každú myšlienku, pokus
a úsilie vašich študentov. Nechváľte povahu
študentov (Si dobrý chlapec), ale oceňte
konkrétnu aktivitu alebo nápad (Páči sa mi, ako
si prijal spätnú väzbu od spolužiaka).
25
24
Ako zvýšiť motiváciu v procese výuky cudzích jazykov
25
Dornyei popisuje tri stratégie:
• podpora kompetencií úsilia skôr ako kompetencií schopností;
• poskytovanie motivujúcej spätnej väzby;
• zažívanie pocitu spokojnosti študentov po dokončení úlohy.
Udržanie motivácie
Z Dornyeiho rámca motivačných stratégií je zrejmé, že hlavnou výzvou učiteľov bude
druhý kľúčový krok: udržať motiváciu mužských študentov pri učení sa cudzích jazykov je
zvládnuteľné tým, že podporíme autonómiu študentov.
Vo výukovom procese to môžeme využiť tak, že študentov budeme viesť k autonómii
v predmete a spôsobe učenia (čo a ako sa naučia). Čiže učiteľ sa musí stať jedným zo
študentov, nemôže byť nad nimi. Učiteľ podporuje študentov, aby si predstavili a znázornili
situáciu, v ktorej by potenciálne mohli vystupovať, aby si vybrali vlastné témy do diskusie
alebo aby zdieľali svoje skúsenosti so spolužiakmi atď.
Študenti musia nadobudnúť pocit, že cudzí jazyk dokážu využiť v inej ako študijnej
situácii. Tým, že ostatným popisujú svoje zážitky v cudzom jazyku, študenti získajú
pocit, že jazyk aktívne využívajú a nie sú uväznení v pasívnom výukovom procese.
Inštrumentálna motivácia
Na začiatku kurzu zadajte študentom úlohu
vytvoriť si vlastný Glog (www.glogster.com)
s audiovizuálnou sebaprezentáciou. Zadajte
im jasnú štruktúru, ale zvyšok ponechajte na
ich fantázii. Neskôr Glogy môžete využiť ako
podklad pre prezentáciu ich koníčkov a záľub.
Ako sme spomenuli vyššie, integračná motivácia je hlavnou hnacou silou, ktorá láka
mladých študentov na výuku cudzích jazykov. To však neznamená, že v našej cieľovej skupine
by sme nemali využívať inštrumentálnu motiváciu. Integračná motivácia je významnejšia, ale
nie je našim jediným cieľom.
Medzi inštrumentálne ciele patria aj certifikáty potrebné pre zamestnanie alebo iné
certifikáty preukazujúce zručnosti. Pokiaľ učitelia podniknú kroky na rozvoj a podporu
Ako zvýšiť motiváciu v procese výuky cudzích jazykov
inštrumentálnej motivácie, môžu ju u študentov ľahko vzbudiť. Učitelia v tomto smere musia byť
orientovaní na ciele a povzbudenie študentov:
•
Keďže študenti sa budú do výuky zapájať kvôli špecifickým cieľom, pre učiteľa je veľmi
dôležité týmto cieľom porozumieť a prispôsobiť výuku tak, aby sa tieto ciele mohli naplniť.
Vhodnou stratégiou je zostaviť individualizované typy úloh pre každého študenta. Napríklad
jeden LoveLanguage partner vyučoval v kurze základných zručností pre imigrantov, v ktorom
chcel jeden študent získať vodičský preukaz. Učiteľ si zadovážil manuál k skúškam na
vodičský preukaz a použil ho pre tohto študenta na cvičenia zamerané na čítanie.
•
Inštrumentálna motivácia a tiež zapojenie študentov je posilnená chválou a povzbudením
zo strany učiteľa, predovšetkým na hodinách, kde je iba jeden študent. Nadužívanie chvály
a povzbudenia však môže viesť k zníženiu hodnoty ocenenia a môže vyznievať povýšenecky.
Vedieť ako a kedy chváliť je príležitosťou pre profesijný rast učiteľov – naučiť sa dá však iba
metódou pokusu a omylu v procese výuky.
27
26
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
Mužskí študenti sú často demotivovaní vo výuke cudzích jazykov kvôli ich predošlej
negatívnej skúsenosti s učením sa slovíčok a gramatiky na formálnych hodinách jazyka. Táto
strata motivácie často vedie k strate sebavedomia. Na hodinách cudzieho jazyka je dôležité
porozumieť štruktúre jazyka a jeho gramatike, no učitelia mávajú málo času a priestoru na
výuku mimo osnov.
Návrh osnov, ktoré zapájajú študentov do výuky, poskytujú im spätnú väzbu a pocit
úspechu a dávajú im skutočnú možnosť výberu (na rozdiel od rôznorodosti), je na motiváciu
študentov ten najsilnejší nástroj.
Študenti na osvojenie nového jazyka potrebujú dostatok času. Z tohto pohľadu sú
zaujímavé programy zamerané na obsah, pretože sa sústreďujú na predmet a nie na
jazyk. Tým sa zvýši motivácia študentov, ich sebavedomie a buduje sa postoj, že to dokážu.
Programy zamerané na obsah spájajú rôzne odborové didaktiky, z čoho sa rodí nové
vzdelávanie našej modernej doby.
Pre viac informácií si pozrite kapitolu o
integrácii obsahového a jazykového vzdelávania
Využívanie programov zameraných na obsah je podľa Do Coyla, Hooda
a Marsha (2010), Ruiz de Zarobea a Jiméneza Catalána (2009) spôsobom, ako vo väčšej
miere vystaviť študentov cieľovému jazyku, pretože študenti v tradičnej výuke prichádzajú do
prirodzeného kontaktu s cieľovým jazykom veľmi málo. Sada cvičení LoveLanguage, ktorá
vychádza z tejto teórie, ponúka rôznorodé cvičenia a metódy na zahrnutie mužských študentov
do obsahu predmetu tak, že reaguje na špeciálne požiadavky cieľových skupín, ktoré
zahŕňajú odpadlíkov od výuky, etnické menšiny (predovšetkým imigrantov a Rómov), dlhodobo
nezamestnaných dospievajúcich a ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.
Prípravy hodín môžu byť jednoduchšie ako si
myslíte. Využite nekonečné kreatívne zdroje ako
TEDx, YouTube, Glogster atď. Vyhľadajte si video
k téme, ktorú chcete preberať a hry založte na
diskusiách.
Inštrukcie na používanie týchto nástrojov
nájdete v našej príručke Technický návod.
27
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
Zamerajte sa na informačné a komunikačné technológie
Počítačové hry stoja u mladých dospievajúcich mužov na prvom mieste. Veľmi obľúbené
sú tiež elektronická komunikácia a sťahovanie z internetu. Ženy taktiež obľubujú elektronickú
komunikáciu, ale vo všeobecnosti je využitie internetu viazané na pohlavie: Mladé ženy priemerne
využívajú počítač na počítačové hry a sťahovanie z internetu o polovicu menej ako muži. Jednak
ich to zaujíma menej ako mužov a jednak majú nižšie sebavedomie a kompetencie pri ovládaní
počítača. Štúdie preukázali, že muži a chlapci využívajú internet častejšie kvôli fascinácii
technológiou, hrám a potešeniu.
Partneri LoveLanguage zistili, že mladí muži, a predovšetkým tí, ktorí horšie prospievajú, pri
učení využívajú informačné a komunikačné technológie (ICT) radšej. Mnoho cvičení a lekcií tohto
projektu využíva motivačné a vzdelávacie faktory ICT a učitelia si tieto lekcie môžu prispôsobiť,
upraviť alebo pridať ďalšie. Na internete môžete nájsť mnoho užitočných a lákavých ICT aplikácií
ako napríklad Glogster, Prezi, Second Life alebo Animoto. Tieto Web 2.0 aplikácie sú dostupné
online a zdarma a veľmi jednoducho ich môžete využiť v triede s počítačmi. Viac informácií o
využití ICT vo vzdelávaní nájdete v kapitole Web 2.0 vo vzdelávaní.
Interaktívna povaha mnohých technológií pomáha vytvárať vzdelávacie
Inštrukcie na používanie týchto nástrojov
nájdete v našej príručke Technický návod.
situácie, kde sa študenti učia zážitkom, môžu dostať okamžitú spätnú väzbu
a môžu neustále budovať nové vedomosti a zvyšovať úroveň porozumenia. Toto umožňuje
študentom naučiť sa nové slovíčka a zdokonaliť jazykové zručnosti. Niekedy študenti zavedú
učiteľov do takých oblastí, kde sa z učiteľa stáva študent a zo študenta učiteľ.
Niekedy si učitelia myslia, že čítanie a
diskutovanie ohľadom článku o futbale je
dostatočne kreatívne a zábavné. Niekedy však
nemusíme zmeniť tému, ale metódu. Namiesto
čítania o futbale si študenti môžu rovno futbal
zahrať a pokrikovať na seba v angličtine.
29
28
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
ICT, ktoré kladú dôraz na aplikácie a prispôsobenie výuky potrebám jednotlivých študentov,
podporujú posun v praxi k prístupom zameraným na aktívne zapojenie študentov. Takéto
prístupy mladí muži vo výuke obľubujú oveľa viac ako pasívne nasávanie vedomostí.
Učitelia musia posúdiť a pochopiť, ako sa priblížiť k študentom tým, že skúsia zapojiť do
výuky cudzieho jazyka informačné a komunikačné technológie. Sada cvičení
LoveLanguage poskytuje relevantné príklady zamerané na hudbu, súbory na
stiahnutie a prieskumy prostredníctvom internetu.
Zamerajte sa na povolanie a prácu
Vy ako učiteľ nemusíte nutne ovládať najnovšie
ICT aplikácie a technológie. Nájdite si tie, ktoré
by mohli byť vo vašej výuke užitočné, prečítajte
si o tom, ako fungujú a zvyšok nechajte na
študentov. Oni budú mať pod kontrolou nástroje
a vy výsledky.
Ako by mohol jazykový kurz využiť záujem mužov o profesijné oblasti? Čo by
učitelia a lektori mohli spraviť pre lepšiu prípravu študentov na prácu v globalizovanom svete,
do ktorej idú nastúpiť alebo v nej už pracujú?
Cieľom odborného zamerania výuky cudzích jazykov je pomôcť jednotlivým študentom
s nájdením vhodnej profesie alebo zamestnania. Aby v tom študenti boli úspešní, musia si
spraviť zoznam svojich záujmov, zručností, kvalít, skúseností a osobných a spoločenských
potrieb. Študenti si musia byť vedomí faktorov, ktoré povolanie zahŕňa a tiež hodnôt, ktoré sú
pre nich v živote dôležité, aby si vybrali to správne povolanie.
S touto témou úzko súvisí aj značný rozdiel medzi kariérnou orientáciou žien a kariérnou
orientáciou mužov. Mužnosť sa vo všeobecnosti spája so zamestnaním na plný úväzok a
životné plány mužov sa sústreďujú na budovanie kariéry. Domáce práce a starostlivosť o
domácnosť nezohráva dôležitú úlohu. Aj muži aj ženy túžia založiť si rodinu,
ale ich ideály sa rozchádzajú. Hlavným dôkazom mužnosti je rola živiteľa, ale
hlavným faktorom otcovstva je skôr starostlivosť ako budovanie finančného
zázemia.
Pokiaľ zavedieme do výuky obsah zameraný na profesijné oblasti, budeme
stavať na záujme našich študentov o kariéru. Partneri LoveLanguage vytvorili a
otestovali cvičenia zamerané na profesiu, obchod a trh.
Ukážte študentom video s modelom
kariérneho postupu (napr. Interview s britským
inštalatérom) a požiadajte ich, aby natočili
podobné video na tú istú tému, ale v ich
kultúrnom zázemí. Takéto cvičenie zahrnie celú
osobnosť študentov a pomôže im zdokonaliť
sa vo všetkých jazykových zručnostiach, aj
gramatike.
29
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
Výuka s ohľadom na pohlavie
Výuka s ohľadom na pohlavie študenta si vyžaduje rozlíšenie a uplatnenie rôznych
výukových štýlov. Učitelia, lektori a poskytovatelia kurzov by mali mať vedomosti ohľadom
vplyvu pohlavia predovšetkým na odborné vzdelávanie cieľovej skupiny. Pohlavie študentov by
sme mali brať do úvahy pri všetkých výukových aktivitách.
Muži si svoje role upevňujú všade – na pieskoviskách, ihriskách, školských triedach, výletoch,
v kostoloch aj na pive a učia sa tiež všade – od kamarátov, rodičov, súrodencov, učiteľov aj
lektorov. Preto nielen v triede, ale aj na iných miestach pociťujú záťaž „chlapčenského kódu“,
čo je nepriaznivé pre ich vzdelávanie. Tým, že chlapci sú často označovaní ako „problémoví“
alebo „hyperaktívni“, majú potom strach vyjadriť sa v triede.
Kurzy s ohľadom na pohlavie študenta pomáhajú mladým mužom uvažovať o ich
skúsenostiach a postojoch k vzdelávaniu a pomáhajú tiež posilniť ich „integračnú“ a
„inštrumentálnu“ motiváciu. Ďalšou dôležitou úlohou takýchto kurzov je podporiť študentov,
ktorí si zvolili líniu, ktorá je netypická pre ich pohlavie. Na to, aby sa študenti dokázali
plne realizovať, si musia uvedomiť, že mnoho obmedzení a očakávaní žien a mužov sú
spoločenskými konštruktmi a vaši študenti môžu dostať príležitosť kriticky rozobrať či
odmietnuť zaužívané tradičné role žien a mužov.
Prístup partnerov LoveLanguage k výuke s ohľadom na pohlavie
sa zameriava na dva aspekty: lingvistickú výuku – predovšetkým
gramatický rod – a ľudskú a kultúrnu výuku ohľadom pohlavia.
Korektný jazyk vzhľadom k pohlaviu
Dajte študentom úlohu pozbierať čo najviac
reklám so stereotypmi ohľadom mužov a žien –
na reklamách sú totiž stereotypy najzrejmejšie.
Študenti potom budú mať za úlohu vytvoriť
inzerát s prehodenými mužskými a ženskými
rolami. Na konci cvičenia si o tom podiskutujte.
Popremýšľajte nad nasledujúcou hádankou:
Matka so synom šli po diaľnici. Zrazu do ich auta narazilo nákladné auto a matka na mieste
zomrela. Chlapec bol sanitkou prevezený do najbližšej nemocnice. Keď ho pri prevoze na
31
30
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
31
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
pohotovosť zbadala ošetrujúca osoba, skríkla: „Preboha, čo sa stalo môjmu synovi?!“ Kto bol
ošetrujúcou osobou?
Odpoveď je samozrejme otec.
V angličtine je táto riekanka ešte o niečo tajuplnejšia. Na pomenovanie ošetrujúcej osoby sa
použije slovíčko nurse. Hádajúci sú teda popletení hneď dvakrát – gramaticky aj kultúrne. Keďže
väčšina ošetrujúcich osôb – sestričiek – sú ženy, mužské ošetrujúce osoby sa odlišujú predponou
„male” (mužský).
Korektný jazyk vzhľadom k pohlaviu je jazyk, v ktorom hovoríte presne to, čo myslíte. Pokiaľ v
angličtine myslíte obe pohlavia, poviete „men and women“. Používaniu zámen sa vyhnete tým, že
z podstatných mien vytvoríte množné číslo (students -> their). Zaujaté názvy povolaní majú už tiež
svoje korektnejšie tvary, napríklad z “chairman” sa stalo “chair” alebo z “fireman” sa stalo “fire
fighter”.
Preferencie mužov a žien pri učení
Niekoľko štúdií preukázalo, že muži a ženy sa učia iným spôsobom a existuje značný rozdiel v
študijných štýloch oboch pohlaví. Učitelia aj študenti si preto musia byť vedomí svojich preferencií
pri učení, aby mohli zefektívniť výuku. Učitelia musia posúdiť a pochopiť spôsoby, ako osloviť
všetkých študentov tým, že budú prezentovať informácie viacerými štýlmi. Môžu študentom
pomáhať v triede aj mimo nej oveľa efektívnejšie, pokiaľ poznajú študijné štýly študentov, a tiež
študentom môžu pomôcť nájsť a určiť ich preferencie. Študenti by si mali byť vedomí svojich
preferencií, ale mali by byť schopní prispôsobiť svoje študijné metódy, aj keď prijímajú informácie
a inštrukcie iným štýlom ako uprednostňujú.
Štúdie vo všeobecnosti uvádzajú, že hlavný rozdiel medzi študijným štýlom mužov a žien
je ten, že ženy sa učia vo vzťahoch a muži sú nezávislými študentmi. Muži uprednostňujú skôr
aplikovaný výukový štýl (napríklad využitie každodenných skúseností ako základ pre učenie) a
33
32
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
ženy abstraktné učenie (veľa čítania, organizovaných študijných materiálov a vzdelaných
učiteľov).
Tiež sa zistilo, že muži uprednostňujú racionálne vyhodnocovanie a logiku a ženy
vypracovávanie úloh, pričom sa snažia nájsť osobný význam alebo prepojenie s preberaným
učivom.
Väčšina mužov sa učí viacerými štýlmi, ktoré
zahŕňajú vizuálnosť (grafy, tabuľky a diagramy),
auditívnosť (učenie sa z reči), čítanie a písanie
Prispôsobenie výuky pohlaviu študentov je
veľmi zložitá téma – často sa stretnete so
silnými podvedomými stereotypmi. Nebojujte s
nimi sami, využite na to internet – skúste zadať
pojem „rodovo citlivá pedagogika“.
a kinestetiku (učenie sa pomocou dotykov, sluchu,
vôní, chutí a zraku). Ženy naopak uprednostňujú výuku jedným štýlom.
Rovnako sa ukázalo, že ženy sa radšej učia pomocou pozerania a počúvania a muži sa
radšej učia zážitkovou pedagogikou a zapojením sa do akčných úloh.
V našich pilotných kurzoch sme mali študentov, ktorí mali odpor k čítaniu kníh – odhodili
ich a chceli sa venovať praktickej výuke. Niektorí z týchto študentov však chceli čítať na
počítači, pretože si pri prelistovávaní internetových stránok za pomoci myši alebo klávesnice
užili viac zábavy.
Nemecké štúdie dokazujú, že ženy a dievčatá
používajú internet ako nástroj orientovaný na cieľ a
užívateľa, ale muži v ňom vidia zdroj zábavy, hier a
fascinácie technológiou.
Zdroje (multisenzorické vzdelávanie):
http://child-1st.typepad.com/my_weblog/2009/02/
multisensory-learning.html
Výskumy ukazujú, že keď sa unaví ľavá
hemisféra, tak aktivitu preberie pravá
hemisféra. Výsledkom sú mladí študenti, ktorí v
škole snívajú, mrvia sa na stoličkách a pozerajú
z okna. Skúste využiť mozgovú gymnastiku –
zámerné pohybovanie sa vedie k optimálnemu
učeniu. Nejaké cvičenia na mozgovú
gymnastiku môžete nájsť na internete:
http://esl.about.com/od/englishlessonplans/a/
braingym.htm
33
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
http://www.ehow.com/about_5471123_multisensory-learning-styles.html
Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo rôzni študenti reagujú rôznymi spôsobmi na cvičenia, ktoré
s nimi na hodinách robíte? Niekedy inak reagujú dokonca celé skupiny študentov. Prečo niektorí
študenti lepšie pracujú v skupinách a iní samostatne? Prečo si niektorí študenti musia slovíčko
zapísať a iným stačí raz slovíčko počuť a hneď ho vedia použiť?
Dajte vašim študentom možnosť odovzdať
domácu úlohu v inom formáte – napríklad
ako mp3, plagát, video alebo pieseň. Študenti
nemusia vždy vypĺňať nudné cvičenia.
35
34
Zavedenie programov s integráciou obsahového a jazykového vzdelávania
podporuje zapájanie študentov do výuky...
Zdroje (multisenzorické vzdelávanie):
http://child-1st.typepad.com/my_weblog/2009/02/
multisensory-learning.html
http://www.ehow.com/about_5471123_multisensorylearning-styles.html
35
37
36
Rôzne druhy inteligencií
Existuje niekoľko druhov inteligencií, a preto treba vo výuke využívať rôzne výukové stratégie.
Viac informácií o druhoch inteligencií môžete nájsť na internetových stránkach, napríklad:
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/multiple-intelligences; http://nwlink.com/~donclark/
hrd/styles/gardner.html; http://esl.about.com/od/teachingenglish/a/l_multiple.htm
Teóriu rôznych druhov inteligencií vyvinul v roku 1983 Dr. Howard Gardner na Harvardskej
univerzite. Jeho osem druhov inteligencií by malo prispieť k rozšíreniu ľudského potenciálu
v deťoch aj dospelých. Učitelia by mali rozpoznávať všetkých osem druhov inteligencií, a tak
študentom lepšie pomáhať pri učení. Gardnerových osem druhov inteligencií (Gardner, 1983):
• Jazyková inteligencia (»zameranie na slová«)
• Logicko-matematická inteligencia (»zameranie na čísla a úsudky«)
Môžete využiť zdroje z neformálneho vedeckého
vzdelávania, napríklad NETS-EU.ning.com
• Priestorová inteligencia (»zameranie na obrazy«)
• Telesne-kinestetická inteligencia (»zameranie na telo«)
• Hudobná inteligencia (»zameranie na hudbu a zvuky«)
• Interpersonálna inteligencia (»zameranie na druhých ľudí«)
• Intrapersonálna inteligencia (»zameranie na seba samého«)
• Prírodná inteligencia (»zameranie na prírodu«).
Namiesto prekladu vytlačeného textu piesne
môžete dať študentom za úlohu nahrať vlastnú
cover verziu piesne zahrňujúcu všetky zmysly.
Naučte sa viac o konštruktívnej debate a
nenásilnej komunikácii. Informácie nájdete na
Wikipedii.
Zdroj: http://c2workshop.typepad.com/weblog/2009/11/multiple-intelligences---looking-withinourselves.html
Skúste spolupracovať so školským
I keď nebudete môcť vyhovieť všetkým študentom naraz, je dobré poznať rôzne druhy psychológom alebo poradcom. Môže vám
pomôcť vypracovať metódy na osobný rozvoj
učenia a inteligencie.
spojený s jazykovým vzdelaním.
Rôzne druhy inteligencií
37
V triede
V tabuľke nájdete cvičenia a aktivity vhodné pre rôzne druhy inteligencie (Harner, 2001).
Typ študenta
Jazykový
Ten, kto je má rád
slová
Logickomatematický
Ten, kto sa rád pýta
Vizuálny/
Priestorový
Ten, kto si rád
predstavuje
V čom je dobrý
Čítanie, písanie,
príbehy, schopnosť
využiť slová a jazyk na
efektívnu komunikáciu,
vysoko rozvinuté
počúvanie
Riešenie hádaniek,
skúmanie vzorcov,
uvažovanie a
logika, schopnosť
konceptuálne využívať
úsudky, logiku a čísla,
sú zvedaví ohľadom
sveta okolo, vyvinuté
zručnosti, riešenie
problémov, pochopenie
vzťahov, logika
Kreslenie, stavanie,
umenie a remeslá,
schopnosť vnímať
obrazy, premýšľať v
priestore, potreba
vytvárať živé mentálne
obrazy na uchovanie
informácií
Ako sa najlepšie
učí
Rozprávanie,
počúvanie a
pozeranie sa na
slovíčka
Pýtanie otázok,
kategorizácia
a práca s
vzorcami,
učenie sa
kategorizáciou a
klasifikáciou
Vizualizácie,
používanie
vnútorného oka,
používanie farieb
a obrázkov
Cvičenia
Môžete študentov oboznámiť s rôznymi
druhmi inteligencií a potom s nimi spraviť
test, aby zistili, ktoré druhy inteligencie
majú najrozvinutejšie. Môžete sa oprieť o
nasledujúce stránky:
http://www.teachingenglish.org.uk/lessonplans/multiple-intelligences-what-are-yougood
http://www.teachingenglish.org.uk/search/
apachesolr_search/Gardner%20intelligence
Technológie
Kvízy, príbehy,
diskusie, písanie
inštrukcií pre
ostatných,
vysvetľovanie
riešenia problému,
riešenie problémov
so spolužiakmi
Spracovanie textu,
email, DTP, vhodný
software, manuál,
vyhodnocovanie,
riadené cvičenie,
nezávislé cvičenie,
simulácie
Hádanky, riešenie
problémov,
hľadanie vzorcov v
problematických
situáciách, tvorenie
téz, odhaľovanie
príčiny a následku,
logické hry
Tabuľky, vyhľadávače,
WebQuest, vhodný
software,
riadené cvičenie,
simulácie, nezávislé
cvičenie
Tabuľky, farby,
obrázky, kreslenie,
projektová výuka,
vizuálne diagramy a
grafy, myšlienkové
mapy, predstaviť
si/nakresliť názor
na situáciu, 3D
modelovanie
TV a video, multimédiá,
digitálny fotoaparát
a kamera, filmy,
projektor, interaktívna
tabuľa
Vhodné cvičenia
zo Sady cvičení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33,
34, 35
25, 27, 31, 34
8, 11, 19, 22, 23,
24, 25, 27, 34
39
38
Rôzne druhy inteligencií
Typ študenta
Hudobný
Ten, kto má rád
hudbu
Telesný /
kinestetický
Ten, kto sa rád
pohybuje
Interperso-nálny /
sociálny
Ten, kto má rád
druhých ľudí
V čom je dobrý
Spievanie, počúvanie
hudby, hranie na
hudobné nástroje,
schopnosť tvoriť
a oceniť hudbu,
premýšľať a vyjadrovať
sa pomocou zvukov,
rytmu a skladieb,
citlivý na zvuky okolia,
rozpoznáva štruktúry
tónov, pamätá si
melódie
Pohybovanie,
dotýkanie sa vecí,
reč tela, rozvinutá
schopnosť ovládať
telo a manipulovať
s predmetmi,
vyjadrovať sa pomocou
pohybu, tancovanie,
fyzická koordinácia,
rovnováha, športy,
herectvo, mimika
Stýkanie sa s druhými
ľuďmi, vedenie skupiny,
porozumenie druhým,
sprostredkovávanie,
chce mať veľa
priateľov, rozprávať
sa s ľuďmi, zapájať sa
do skupín, rozvinuté
schopnosti, dvojitá
perspektíva, počúvanie,
empatia, poradenstvo,
budovanie dôvery,
organizovanie,
manipulácia
Ako sa najlepšie
učí
Použitie rytmu,
melódie, hudby,
lepšie sa učí s
hudbou v pozadí
Pohybovanie,
dotýkanie
sa, práca a
interakcia s
priestorom
Spolupráca
v skupinách,
učenie sa
pomocou
zdieľania,
porovnávania,
utvárania
vzťahov a robenia
rozhovorov
Cvičenia
Piesne, nápevy,
zvučky, básne,
drilovanie,
tvorba piesní,
rapu, sledovanie
multimédií, hranie
na hudobné nástroje
alebo počúvanie
hudobných nástrojov
TPR cvičenia
(zapojenie zmyslov
a pohybu),
akčné piesne,
diktáty za behu,
napodobňovanie,
reálie, simulácia
práce, hranie rolí,
demonštrovanie,
šport, tanec,
manipulačné učenie,
vedecké laboratóriá,
akčné hry
Aktivity na
spoznávanie,
skupinová práca,
diskusie, hranie rolí,
rozhovory, vedenie
diskusií, spolupráca
s učiteľom
Technológie
Digitálny prehrávač,
rekordér, online
hry, slúchadlá,
multimediálna
prezentácia, riadené
cvičenie
Manipulačný materiál,
myš, joystick,
simulácie, koordinácia
pohybov, online
exkurzie
Audio/video
konferencie, kamery,
email, online diskusie
Vhodné cvičenia
zo Sady cvičení
5, 6, 7, 9, 10, 12,
13, 15, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32,
34, 35
1, 2, 3, 4, 14, 17,
18, 19, 21, 22, 23,
24, 29, 32, 34
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35
Rôzne druhy inteligencií
Typ študenta
Intraperso-nálny /
samostatný
Samotár
Prírodný
Ten, kto má rád
prírodu
V čom je dobrý
39
Ako sa najlepšie
učí
Cvičenia
Technológie
Vhodné cvičenia
zo Sady cvičení
Samostatná práca,
napĺňanie vlastných
záujmov, schopnosť
porozumieť
sebe samému a
premýšľať o sebe,
intuícia, motivácia,
sebavedomie,
premýšľanie,
nasledovanie
inštinktov, originalita
Samostatná
práca a
individuálne
projekty, učenie
sa vlastným
tempom,
mať dostatok
priestoru
Samostatná práca
na osobných
projektoch, denník,
diskusie v triede,
prieskumy, portfólio,
študijné centrum,
premýšľanie o učení
Online denník,
prieskumy,
digitálne portfólio,
sebahodnotenie,
nezávislé cvičenia
3, 14, 21, 22, 24,
30, 31, 32, 33,
34, 35
Príroda, schopnosť
vidieť jemný zmysel v
svete okolo nás, pozná
rastliny, zvieratá,
oblaky, skaly – časti
prírody, schopný
prispôsobiť sa
Práca vonku,
pozorovanie
prírody, učí
sa najlepšie
interakciou
s prírodou,
exkurzie,
zapojenie sa
Enviromentálne projekty,
zaznamenanie
prírody, exkurzie,
pozorovania,
klasifikácia
informácií, vedecké
laboratóriá
Digitálna kamera,
mikroskop, online
exkurzie, správa
súborov, riadené
cvičenia, samostatné
cvičenia
23
Učitelia by mali študentov pozorovať a robiť si poznámky o tom, ako reagujú na jednotlivé
cvičenia. Študenti môžu vyplniť dotazníky, aby zistili, aký druh inteligencie majú najviac
rozvinutý. Tieto testy sú dostupné aj online:
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/index.htm
http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm#multiple%20
intelligences%20tests
Ako učiť mladých mužov s rôznymi študijnými štýlmi
Prídete do triedy a snažíte sa študentov naučiť niečo z gramatiky, čítania alebo počúvania.
Študenti výuku sledujú v knihách, vy sa snažíte uviesť dobré príklady, pripravili ste si veľa
pracovných listov, ale akokoľvek sa snažíte, niektorí študenti sa jednoducho nechytajú. Čo
robíte nesprávne? Čo sa deje? Prečo sa k študentom nemôžete dostať? Odpoveď môže byť
skrytá v rôznych študijných štýloch študentov. Ako učiteľ by ste sa mali pýtať, ako to môžete
41
40
40
Rôzne druhy inteligencií
využiť. Najskôr je dôležité uvedomiť si svoj výukový štýl a potom ho môžete prispôsobiť tak, aby
vyhovoval študijným štýlom vašich študentov.
Auditívny (sluchový) študijný štýl
Študenti si môžu otestovať svoju inteligenciu
Auditívni študenti sa veľa naučia z prednášok, nahrávok, ústnych inštrukcií a slovných
vysvetlení. Uprednostňujú cvičenia a hry založené na počúvaní.
Cvičenia a hry na počúvanie – na hodine môžete počúvať CD-čká, sledovať videá alebo DVD-
čká s krátkymi dialógmi. Pri počúvaní môžu študenti sledovať prepis textu a dopĺňať chýbajúce
slová, ktoré v nahrávke počujú. Tiež môžete využiť skladačkovité cvičenia (jigsaw activities), ktoré
sú vynikajúce na budovanie tímu: učiteľ vyšle študentov na rôzne miesta, kde si vypočujú príbeh a
následne ho prerozprávajú ostatným v tíme.
Cvičenia a hry spojené s kvízmi a tvorením príbehu – pre auditívnych študentov sú veľmi
vhodné kvízy a posluchové hry na pamäť. Veľkou výzvou sú hry na tvorenie viet a príbehov, v
ktorých študenti doplňujú slová a vytvárajú tak zábavné a nezmyselné príbehy.
Recitačné cvičenia a hry – tieto hry zahŕňajú opakovanie jazyka, krátke
Študenti by si mohli vyplniť online testy na
zistenie svojho študijného štýlu. Výsledky
pomôžu im aj učiteľovi.
rytmické dialógy a tlieskanie rukami na precvičenie plynulosti jazyka.
Vizuálny (zrakový) študijný štýl
Prediskutujte s vašimi študentmi, prečo je
dôležité aby oni aj vy poznali ich študijný štýl.
Skúste spoločne vymyslieť čo najviac dôvodov.
Vizuálni študenti ocenia ilustrácie a čítanie potichu. Učiteľ by im mal poskytnúť písomné
inštrukcie. Študenti radi pozerajú názorné ukážky a radi hrajú scénky.
Cvičenia a hry na čítanie – čítanie je najpodstatnejšou zručnosťou vizuálnych študentov.
Študenti vyhľadávajú jednotlivé slovíčka a dávajú dokopy vety.
41
Rôzne druhy inteligencií
Cvičenia a hry s pomocou kartičiek – študenti môžu využiť kartičky na precvičovanie
gramatiky, spelovania, slovnej zásoby a fonetiky. Môžu si vytvoriť vlastné kartičky, grafy,
gramatické stolové hry (šmykľavky a rebríky). Kartičky môžu byť ozdobené a farebné.
Cvičenia a hry s pomocou obrázkov – študenti môžu využiť kartičky s obrázkami, komiksy
a obrázky z druhých krajín. Vizuálne cvičenia zahŕňajú všetko, kde sa vychádza z nejakého
obrázku.
Kinestetický (pohybový) študijný štýl
Títo študenti často nerozumejú tomu, čo ich chcete naučiť na tradičnej hodine z kníh,
pracovných zošitov a pracovných listov. Kinestetickí študenti sa najlepšie učia tak, že v cvičení
využijú celé svoje telo.
Mali ste niekedy študenta, ktorý bol výrazne
vizuálny, auditívny alebo kinestetický? Súhlasíte
s týmito teóriami?
Rôzne druhy inteligencií
43
42
Cvičenia a hry v priestore – tieto hry a aktivity zahŕňajú učenie sa pomocou pohybu. Študenti
napríklad môžu dostať kartičky so slovami a ich úlohou bude zoradiť sa tak, aby veta dávala
zmysel.
Cvičenia a hry spojené s dotykom – študent musí chytiť jeden predmet v taške, rozpoznať ho,
popísať čo cíti a ostatní študenti hádajú, aký predmet drží.
Cvičenia a hry v priestore – tieto hry a aktivity zahŕňajú učenie sa pomocou pohybu. Študenti
napríklad môžu dostať kartičky so slovami a ich úlohou bude zoradiť sa tak, aby veta dávala
zmysel.
Cvičenia a hry spojené s dotykom – študent musí chytiť jeden predmet v taške, rozpoznať ho,
popísať čo cíti a ostatní študenti hádajú, aký predmet drží.
Cvičenia a hry na obratnosť a šikovnosť – môžete využiť doma vyrobené pomôcky. Študenti
nakreslia mapy alebo zoradia predmety podľa inštrukcií.
Zamyslite sa nad svojim výukovým štýlom.
Máte radi triedy, kde je ticho a všetci sa
pozerajú do knižiek? Alebo uprednostňujete
aktívnejšie hodiny? Radi rozprávate alebo
ste radšej, keď rozprávajú študenti? Popíšte
samého seba ako učiteľa a to, čo máte a
nemáte radi
Rôzne druhy inteligencií
43
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
V Európskej únii sa už pár rokov rieši koncept integrácie obsahového a jazykového vzdelávania
(CLIL), t.j. výuky odborných predmetov v cudzom jazyku. Tento spôsob výuky využíva dvojaké
zameranie – jednak zahŕňa odborné predmety ako matematika, geografia a iné a jednak
využíva na výuku cudzí jazyk. CLIL nie je novým spôsobom ako vyučovať cudzí jazyk a ani novým
spôsobom výuky odborných predmetov. Je to inovatívne prepojenie oboch.
Táto metóda môže byť v jazykovom a odbornom vzdelávaní veľmi úspešná, keďže v študentoch
vzbudzuje pocit, že toho môžu vo výuke veľa dokázať.
Ciele tejto metódy sú založené na kultúre, životnom prostredí, jazyku, obsahu a výuke. Marsh
vypracoval teóriu štyroch pilierov metódy CLIL:
• Obsah (preberaná látka)
• Komunikácia (učenie sa a využívanie jazyka)
CLIL je spojením odborových didaktík, ktoré
vedie k inovácii vzdelávania moderného sveta.
• Poznávanie (učebné a myšlienkové procesy)
• Kultúra (budovanie medzikultúrneho porozumenia a globálneho občianstva)
Podľa tejto teórie sa efektívna CLIL výuka odohráva ako výsledok symbiózy všetkých štyroch
pilierov pomocou:
- Zdokonalenia vedomostí, zručností a porozumenia obsahu
- Zapojenia sa do súvisiacich kognitívnych, myšlienkových a učebných procesov
- Interakcie v komunikatívnom kontexte
- Budovania vhodných jazykových vedomostí a zručností
- Osvojenia a prehĺbenia kultúrneho povedomia, ktoré podporí pochopenie seba samého a
»inakosti«.
Aj v Zydatißovom modeli učebných osnov je zrejmé, že tieto štyri komponenty (obsah,
komunikácia, poznávanie a kultúra) nie sú hierarchicky usporiadané, ale všetky oblasti sú
vzájomne závislé.
45
44
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Model učebných osnov pre CLIL (Dalton-Puffer; Zydatiß 2007, 16)
Základné pravidlá pre výuku CLIL:
• Cudzí jazyk používame na učenie aj na komunikáciu
• Preberaná látka určuje jazyk, ktorý sa máme naučiť
Na internete môžete nájsť niekoľko užitočných
vysvetlení metódy CLIL:
http://www.youtube.com/watch?v=9HhVnG0AYfI
http://www.youtube.com/
watch?v=ymxTOTEh4sA&feature=related
Materiály používané v CLIL výuke obsahujú veľa ilustrácií a vizualizácií, aby aj študenti s
nižšou jazykovou úrovňou mohli dosahovať vysoké odborné výsledky. Materiály tiež umožňujú
študentom orientovať sa na jazykové oblasti, ktoré potrebujú na učenie sa odborného
predmetu. Výber týchto jazykových oblastí je predurčený požiadavkami odborného predmetu.
Na hodine CLIL by ste mali kombinovať všetky štyri jazykové zručnosti:
• Počúvanie ako bežný zdroj informácií zásadný pre výuku jazykov
• Čítanie zmysluplného materiálu ako hlavný zdroj informácií
• Rozprávanie, ktoré sa zameriava na plynulosť a presnosť jazyka má menšiu dôležitosť
• Písanie ako súhrn lexikálnych cvičení, ktorým sa opakuje gramatika
CLIL hodina sa v mnohých aspektoch podobá bežnej jazykovej hodine, ale okrem
skúmania jazyka zahŕňa výuku učiteľom, ktorý pozná CLIL metodológiu a využíva materiál
previazaný s preberanou látkou v danom odbornom predmete. Na hodinách CLIL sa učiteľ
a študenti zaoberajú aj obsahom aj jazykom.
CLIL výuka a mladí študenti – muži
Výuka cudzieho jazyka je úspešná, pokiaľ sa študenti učia jednak prijímaním inštrukcií a
informácií a jednak zažívajú reálne situácie, v ktorých si jazyk osvojujú.
Pre mnohých študentov je čas, ktorý investujú do učenia sa cudzieho jazyka, stratený čas.
Keď odídu zo školy, je pre nich zložité aktívne využiť jazyk v každodenných reálnych situáciách
45
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
a na reálnu komunikáciu. Študentom to nedáva zmysel – stráviť toľko hodín štúdiom cudzieho
jazyka a potom zistiť, že nie sú schopní svoje vedomosti využiť v bežnom živote.
Navyše každý zo študentov má iné zázemie, potreby a túžby. Každý má tiež iný študijný štýl a
nie každá výuková metóda je vhodná pre všetkých študentov. Niektorí napríklad uprednostňujú
učenie sa o jazyku a iní učenie sa prostredníctvom jazyka.
CLIL ponúka príležitosť, ako využívať cudzí jazyk prirodzene. Študenti rýchlo zabudnú na to, že
sa učia jazyk a sústreďujú sa na preberanú látku v odbornom predmete. Študenti majú možnosť v
cudzom jazyku premýšľať a jazyk už nie je hlavným záujmom pri výuke, ale prostriedkom.
CLIL môžete do výuky zaviesť rôznymi spôsobmi. Môžete začať s krátkym 30 minútovým
jazykovým okienkom raz za týždeň, aby sa študenti zoznámili s novým prístupom. Neskôr môžete
pomocou CLIL metódy vyučovať až polovicu času a viac. Študenti si tak budujú sebavedomie a sú
motivovaní učiť sa viac. Študenti majú možnosť osvojiť si cudzí jazyk zmysluplným spôsob, bez
ohľadu na to, z akých sociálnych a ekonomických pomerov pochádzajú.
V Sade cvičení LoveLanguage nájdete témy, ktoré pre tento prístup môžete využiť. Nižšie v
tabuľke nájdete návrhy, ako využiť jednotlivé cvičenia pre CLIL výuku. Na príprave hodín by mal
spolupracovať jazykový učiteľ a učiteľ odborného predmetu, aby mohli skombinovať metodiky
oboch predmetov.
Spýtajte sa študentov, ktorý predmet a ktoré
témy by sa chceli učiť v cudzom jazyku. Vyberte
jednu alebo dve najpopulárnejšie témy a
vytvorte pre ne plán hodiny.
47
46
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
47
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Cvičenie
CLIL návrhy: obsah / predmet
1 – Medzikultúrne cvičenie 1
Kultúra
2 – Medzikultúrne cvičenie 2
Kultúra / predmet: sociológia
3 – Už si niekedy …?
Kultúra / predmet: sociológia
4 – Známe osobnosti
Kultúra / predmet: sociológia, história
5 – O mne
6 – Rozmanitosť
7 – Krížovky pre trojice
8 – Zanechaj odkaz
9 – Kvíz o svetových značkách
Predmet: marketing / podnikanie / ekonomika
10 – Hudba
Predmet: hudobná výchova / umelecká výchova
11 – Filmy
Predmet: hudobná výchova / umelecká výchova
12 – Aké som jedlo?
Predmet: potravinárstvo
13 – Klub „Za a Proti“
Predmet: literatúra
14 – Básne
Predmet: literatúra
15 – Vystačia nám peniaze?
Predmet: podnikanie / bankovníctvo / ekonomika
16 – Scéna z Jamesa Bonda
Predmet: výtvarná výchova
17 – Zahrievacia slovná hra
18 – Vyjednávanie v reštaurácii
Predmet: potravinárstvo, management pohostinstva
19 – Moje rána
20 – Vypĺňanie formulárov
Predmet: obchodná korešpondencia
21 – Hľadám prácu
Predmet: podnikanie / ekonomika / management
22 – Rapovanie
Predmet: hudobná výchova / umelecká výchova
23 – Prechádzka so zmyslami
24 – Nájdi rým
Predmet: literatúra
25 – Šport
Predmet: telesná výchova
26 – Športoví komentátori
Predmet: telesná výchova
27 – Učenie pomocou hracích konzol
Predmet: telesná výchova
28 – Jazykový kurz mladých svalnáčov
Predmet: podnikanie / ekonomika / marketing
29 – 10 dôvodov na učenie sa cudzích jazykov
30 – Cudzinec v meste
Predmet: umelecká výchova
31 – Kultúra a hodnoty
Kultúra
32 – Môj príbeh
Predmet: umelecká výchova
33 – Vysnívaj si cestu po Európe (alebo po svete)
Predmet: geografia / turizmus / marketing
48
48
49
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
49
Samoukovia majú väčší pocit zodpovednosti za učenie
Samoukovia si budujú kompetencie vlastného riadenia, ktoré sú osobne aj spoločensky veľmi
žiaduce. Tiež si posilňujú sebavedomie, a tým schopnosť jednať v spoločenskom a pracovnom
prostredí nezávisle a bezpečne.
Cieľové skupiny, ktoré nemajú žiadny vzťah k výuke cudzích jazykov alebo s ňou nemajú
žiadne skúsenosti, si ju často spájajú s neúspechom, je pre nich bremenom bez perspektívy. Títo
študenti nemajú skúsenosť, že výuka cudzích jazykov môže byť prínosná a užitočná, a práve tu sa
z nich môžu stať samoukovia. Samoukovia totiž využívajú svoje záujmy a nápady, aktivujú si svoje
aktuálne schopnosti, rozvíjajú svoje perspektívy a rozvíjajú svoje profesionálne, metodologické,
spoločenské a osobné kompetencie dôležité pre sebakontrolu.
Samoukovia stavajú na vlastnej zodpovednosti za svoje učenie. Navrhujú svoj vzdelávací
proces a tým nadobúdajú pocit, že učenie sa ich osobne dotýka. Pokiaľ samoukovia majú podporu
od lektorov a školiteľov alebo sú v skupinke samoukov, učenie sa môže stať veľmi cennou a
udržateľnou aktivitou.
Princípy a didakticko-metodologické postupy podliehajú rámcu s kontextovo špecifickými
konceptmi. Individualizácia a flexibilita študijného procesu si od všetkých zúčastnených ľudí
(samoukov, poradcov a inštitúcií) vyžaduje otvorenosť a flexibilitu. Zároveň si tento študijný
spôsob vyžaduje orientáciu a podporné materiály na to, aby sa štruktúrovalo individuálne a
kolektívne učenie a aby sa vyjasnili jednotlivé povinnosti a záväzky.
Učenie sa samoukov prirodzene poskytuje takúto orientáciu vďaka jeho
princípom a súvisiacim plánovacím prvkom. Tento rámec ponúka priestor pre
objavovanie a odkrývanie potenciálu vlastného riadenia svojho učenia v rámci
spoločenského kontextu. Preto tento štýl učenia prispieva k inštitucionálnej
odbornej výuke mladých mužov v cudzom jazyku.
S komplexnými inovatívnymi metódami výuky
(ako samovýučba) neexperimentujte príliš
rýchlo, hlavne ak vaši študenti majú skúsenosť
iba s tradičným Rakúsko-Uhorským výukovým
štýlom. Pokiaľ zavádzate inovatívne metódy,
vždy začnite budovať na tom, čo vaši študenti už
poznajú a pomaly, krok za krokom, zavádzajte
nové prvky.
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Ciele
• Podporiť schopnosť učiť sa a riadiť učenie
»Schopnosťou učiť sa« myslíme schopnosť vedome zvládnuť vrodené a získané zručnosti učiť
sa. Zahŕňa tiež schopnosť riadiť študijný proces, čiže autonómne si určiť ciele vo vzdelávaní,
určiť si študijný štýl, zorganizovať si podmienky na učenie (študijné časy a miesta) a hodnotiť
študijné výsledky. Získané schopnosti sa vyvíjajú a menia v rámci biografie individuálneho
vzdelávania. Tento koncept zameraný na proces umožňuje reflexívny vývoj tejto biografie
a získaných zručností. Podporuje objavovanie súčasných vzdelávacích možností a potenciálu
a ich rozvoj v kontexte aktuálneho vzdelávacieho procesu. Týmto spôsobom sa rozvíjajú
vzdelávacie kompetencie samoukov aj lektorov.
• Podporiť prevzatie zodpovednosti jednotlivcov aj celých tried za vzdelávací proces.
Prevzatie zodpovednosti za vlastný proces učenia je jednou zo základných podmienok pre plné
využitie potenciálu vzdelávania, čo sa týka smeru a organizácie procesu učenia. Prevzatie
zodpovednosti za učenie môžeme dosiahnuť špeciálnymi organizovanými formami výuky
so zdieľanou zodpovednosťou lektorov a študentov a vysokým stupňom transparentnosti
výukového procesu.
• Spracovať požiadavky vyplývajúce zo spoločenskej zmeny tak, aby sa posilnila osobnosť
študenta.
Objavením a rozvinutím vlastného študijného potenciálu študentov môže samovýučba
doplniť systém inštitucionálneho vzdelávania dospelých a využiť a prispôsobiť sociálne
požiadavky na celoživotné a samostatné vzdelávanie. Schopnosť učiť sa je nevyhnutnou (ale
nie postačujúcou) podmienkou pre prispôsobenie sa rôznym sociálnym zmenám a súvisiacim
požiadavkám ohľadom učenia, pracovania a bývania. Princípy
Základom konceptu samovýučby je špecifický vzdelávací prístup. Tento prístup je základom
51
50
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
pre budovanie novej vzdelávacej kultúry a je zdrojom výziev pre poradcov, študentov aj
poskytovateľov kurzov. Samovýučbu môžeme popísať niekoľkými akčnými princípmi, ktoré
poskytujú orientáciu v aktuálnych odborných činnostiach. Tvoria základ pre vývoj konceptov
pre osobité kontexty. Tieto princípy sú nasledovné:
Princíp: Orientácia na študentov – zdieľanie zodpovednosti a podpora vlastnej
zodpovednosti
Pri podpore vlastnej organizácie a vlastného riadenia výukového procesu študentmi je
dôležité, aby študenti mali možnosť prevziať zodpovednosť (alebo časť zodpovednosti) za
svoje učenie. Na jednej strane musia študenti rozpoznať a zakúsiť rôzne odbory vzdelávania,
v ktorých by chceli alebo mali spolupracovať. Na druhej strane musia lektori a poradcovia
vnímať študentov ako vyspelých a zodpovedných dospelých ľudí a prenechať im časť
zodpovednosti za vzdelávací proces. To znamená, že lektori musia veriť študentom, že sú
schopní prevziať túto zodpovednosť , a dokonca musia tento princíp vyžadovať. Počas procesu
prenosu zodpovednosti sa musí neustále znovunachádzať rovnováha medzi prednášaním
odborných znalostí a poskytovaním konzultácií pri samovýučbe.
Princíp: Orientácia na biografiu
Premýšľaním nad vlastnou biografiou zviditeľňujeme existujúce
kompetencie a robíme ich využiteľnými. Študenti analyzujú svoje
pozitívne aj negatívne skúsenosti so vzdelávaním a svoje vzorce
Premýšľanie nad úspechmi vo vzdelávaní
a poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
sú zložitými úlohami, s ktorými sa niektorí
študenti pravdepodobne stretnú po prvý krát.
Najskôr ich naučte, ako si precvičiť sebareflexiu
a až potom ich nechajte premýšľať nad inými
vecami.
správania, ktoré do značnej miery ovplyvňujú učenie. Tento princíp tiež zahŕňa to, že lektor
alebo poradca sa na študentov pozerá na základe ich biografie a tým pádom je schopný
rozpoznať ich potenciál, vysvetliť bloky, ktoré majú pri učení a dokonca odstrániť tieto bloky
alebo ich premeniť na výhodu.
51
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Princíp: Orientácia na kontinuitu biografie
Na jednej strane sa musí učenie opierať o životné a pracovné skúsenosti
z minulosti, aby sa nové vedomosti prepojili so starými. Na druhej strane musí
učenie podporovať študentov v hľadaní nových vecí v budúcnosti, pretože nové
vedomosti zvyšujú odbornú kompetenciu a otvárajú nové možnosti. Preto
je premýšľanie nad učebnou biografiou veľmi dôležité. Objavenie záujmov
Podporte študentov v premýšľaní nad
nasledujúcimi témami:
Aká študijná biografia by pre nich bola vhodná?
Ako by si zorganizovali svoju osobnú študijnú
biografiu?
Ako by ohodnotili svoj pokrok v učení?
Ako by popísali svoje kompetencie v cudzom
jazyku?
Ako by mohli využiť informácie ohľadom
lingvistických a kultúrnych skúseností, ktoré
získali v rámci edukačného kontextu a mimo
neho?
Podporuje ich biografia plurilingvalizmus –
rozvinutie kompetencií vo viacerých jazykoch?
v učení a identifikáciou vzdelávacích cieľov napomáha rozvoju perspektív,
ktoré sú subjektívne (teda biograficky) zmysluplné. Vzhľadom k stále rastúcim biografickým
nespojitostiam je dôležité vytriediť a posilniť zastrešujúcu biografickú líniu. Povedomie o
kontinuite biografie je základnou podmienkou pre zvládnutie vysokého tlaku na prijímanie
vedomostí a na zvládnutie rapídneho rušenia platností odborných znalostí tak, aby študenti mohli
čeliť budúcnosti aktívne a bezstarostne.
Princíp: Orientácia na schopnosti študentov
Uvedomenie si vlastných schopností a zručností vedie k zodpovednej spolupráci študentov.
Samovýučba sa sústreďuje na biograficky získané schopnosti študentov a nie na ich nedostatky
a problémy. Na nich síce tiež musia študenti pracovať, ale nemali by byť štartovacím bodom pre
učenie. Pre poradcov je kľúčové vnímať schopnosti a pozitívne zručnosti študentov, čo znamená
prelomiť prevažujúcu orientáciu na nedostatky v prospech pozitívneho mentálneho postoja (viď
Rogers 1989, Epping 1998). Orientáciou na schopnosti študentov sa do povedomia študentov aj
poradcov dostáva pozitívny obraz o študentoch, ktorý pôsobí ako zdroj energie pre individuálne
a skupinové procesy.
Princíp: Orientácia na reflexiu o vzdelávacom procese
Premýšľanie o študijných skúsenostiach považujeme za kľúčové pre
Skúste na internete pohľadať cvičenia na rozvoj
sebareflexie a sebauvedomenia a zahrňte ich
do vašej výuky.
vzdelávanie. Skúmanie individuálnych študijných skúseností a zdrojov,
konštruktívne úvahy o súčasnej vzdelávacej situácii a cieľavedomé smerovanie procesu učenia
stoja na individuálnej a kolektívnej reflexii o učení. Úzke prepojenie medzi sebareflexiou a
kolektívnou reflexiou v skupine robí z učenia dynamický interaktívny proces. Reflexia slúži ako
53
52
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
most medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou, predstavuje chvíľu pokoja, aby študent
mohol opäť nadobudnúť smer a určiť aktuálnu polohu. Reflexia tiež napomáha prepojeniu
medzi súčasnou vzdelávacou situáciou a odbornými cieľmi a celoživotnou perspektívou. Tým,
že premýšľame nad študijnými fázami z minulosti, si môžeme lepšie naplánovať študijné
fázy v budúcnosti. Reflexia preto napomáha integrácii technických, metodických a/lebo
spoločenských študijných procesov.
Princíp: Orientácia na zapájanie študentov predovšetkým prostredníctvom
transparentnosti a interakcie
Zapájanie študentov je závislé na miere spolurozhodovania a spoluurčovania
vzdelávacieho procesu a tvorí hlavné kritérium kvality samovzdelávania. Ochota zapájať sa je
zvyčajne vyššia, ak sú všetci zúčastnení oboznámení s podmienkami, faktormi, možnosťami
a obmedzeniami. Orientácia na zapájanie študentov je úzko prepojená s transparentnosťou a
interakciou.
Transparentnosť ako porozumenie vzdelávacej situácii – jej organizácii, obsahu, metódam
a prostriedkom – je základnou podmienkou pre aktívne zapájanie sa študentov do výuky. Čím
viac študenti pochopia, dekódujú a porozumejú vzdelávacej situácii, tým ochotnejšie preberú
zodpovednosť za individuálny a kolektívny vzdelávací proces. Interakcia sa vzťahuje na
komunikačné procesy, pomocou ktorých sa dohodnú vlastnosti vzdelávacej situácie ako celku.
Cieľom je zahrnúť a zefektívniť potenciál a schopnosti všetkých zúčastnených. Zavádzanie
interaktívnej účasti je veľkou výzvou aj pre poskytovateľov kurzov, pretože interakcia medzi
študentmi a poradcami si vyžaduje otvorenosť aj na inštitucionálnej úrovni. Štrukturálne
obmedzenia zodpovednosti a procesu rozhodovania sa objavujú veľmi často, a preto treba nad
nimi premýšľať pri zavádzaní samoštúdia do vzdelávania.
Princíp: Orientácia na proces
Popri premyslenom riadení individuálnych a skupinových študijných
Lektori vypracovávajú študijný štýl, ktorý je
založený na ich presvedčeniach, osobných
preferenciách, schopnostiach a normách v ich
odbore. Pokúste sa orientovať na študenta a na
prístup založený na predávaní informácií.
53
55
54
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
postupov si samovýučba vyžaduje otvorenosť voči procesu. Niekedy bude potrebné opäť zvažovať
rozhodnutia a smery, ktorými ste sa vydali, ale treba dávať pozor na to, aby ste neskĺzli do
bezcieľnosti a náhodnosti. Výsledky procesu samovýučby nie sú náhodné, ale vznikajú iným
spôsobom ako pri vyučovaní podľa osnov s vopred stanovenými cieľmi. Profesionálny prístup k
procesu samovýučby môže priniesť podnety, ktoré presahujú možnosti vopred plánovanej výuky.
Tieto podnety sú totiž prinášané samotnými študentmi, vyvíjajú sa v rámci určitej sociálnej
situácie, a preto najlepšie odrážajú aktuálne záujmy a potreby študentov. Otvorenosť voči
procesu je veľmi náročná pre všetkých zúčastnených, preto je dôležité, aby bola zrejmá základná
orientácia a smer samovýučby, a aby boli výsledky procesu transparentné pre všetkých. Popremýšľajte nad vašim výukovým štýlom:
Princíp: Orientácia na záujmy študentov
Princípy orientácie na schopnosti študentov, na ich zapájanie do výuky a na proces
sú úzko prepojené s ďalším princípom – s orientáciou na (študijné) záujmy študentov.
Záujmy študentov sú základom pre rozhodnutia ohľadom metodológie a vzdelávacieho
obsahu. Pre študentov je veľmi dôležité sformulovať ich študijné záujmy a osobné
ciele vo výuke, pretože tie sú dôležité pre ich motiváciu. Osobné záujmy podporujú
silu a trvácnosť motivácie oveľa viac ako externé vplyvy. Študenti by mali zdieľať svoje
1. Ako podporujete interakciu medzi študentmi
pri bežnej výuke v triede? Využívate diskusie
v rámci celej triedy alebo radšej rozdelíte
študentov do menších skupín?
2. Ako študentom predstavujete novú látku pri
bežnej výuke v triede? Používate prezentácie
doplnené o zvuk a animácie alebo čiernobielu
projekciu na stenu, tabuľu alebo video?
3. Aké druhy interaktívnych cvičení využívate
pri bežnej výuke v triede? Prestavujete nábytok
v triede tak ako vám vyhovuje?
osobné záujmy v skupine, aby ste ich mohli vzájomne skombinovať a využiť pri výuke.
Tým pádom môžete využiť skupinovú výuku a venovať sa všetkým osobným záujmom študentov.
Kombinácia záujmov však nie je to isté ako štandardizácia záujmov. Pri kombinácii záujmov je
potrebné rozpoznať hodnotu rozmanitosti záujmov študentov
a podporiť študentov v samovýučbe.
Jednotlivé princípy v širších súvislostiach:
1 Orientácia na študentov v metodike znamená rozdelenie zodpovednosti za výukový
proces.
2 Orientácia na biografiu je základnou podmienkou pre vlastnú organizáciu výuky, ale
jej intenzita závisí od špecifickej situácie vašich študentov.
3 Biografickú kontinuitu v učení a v živote zabezpečíte tým, že študentom budete dávať
Na internete môžete nájsť niekoľko dotazníkov
a testov ohľadom výukových štýlov. Skúste
si niektoré vyplniť, aby ste vedeli, aký štýl
používate vo výuke vy:
http://www.longleaf.net/teachingstyle.html
http://www.members.shaw.ca/mdde615/
tchstylsquiz7.htm
www.texascollaborative.org/tools/TSI.pdf
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
príležitosti na postup do pokročilejších nadväzujúcich kurzov.
4 Orientácia na schopnosti študentov vedie k tomu, že problémy budete akceptovať a brať
vážne.
5 Orientácia na reflexiu znamená pozerať sa do minulosti aj do budúcnosti. Učenie vnímame
ako rozvoj technických, sociálnych a osobných zručností a schopnosti učiť sa.
6 Orientácia na zapájanie študentov predovšetkým prostredníctvom transparentnosti a
interakcie.
7 Orientáciu na proces vnímame ako formovanie (nových) princípov pre konzultácie s
lektorom.
8 Orientácia na záujmy študentov neznamená využívanie pedagogiky potrieb.
Tieto princípy využívame v rozsahu primeranom špecifickému kontextu výuky a zúčastneným
osobám (študentom, lektorom a vzdelávacím inštitúciám).
Štruktúra samovýučby
Jednotlivé princípy môžete aplikovať na rôzne kontexty výuky pomocou širokej palety
didaktických a metodických prvkov.
Inšpirujte sa katalógom aplikácií a cvičení
využívajúcich Web 2.0, ktoré nájdete v
Technickom návode a v Sade cvičení
LoveLanguage.
• Nástroje a postupy zamerané na biografiu, podporu reflexie a popísania cieľov: napríklad
študentov denník, precvičovanie cieľov, portfóliá, metódy študijnej biografie (viď Sada cvičení
LoveLanguage).
• Nástroje a postupy pre skupinovú reflexiu ohľadom plánovania individuálnych a skupinových
procesov: napríklad vzdelávacia konferencia, konferencia plánovania, absolvovanie praxe.
• Prostriedky a materiály na samovýučbu: napríklad studnica vzdelávacích zdrojov,
študentská knižnica, prístup do učiteľskej knižnice.
• Nástroje a postupy pre hodnotenie študijných výsledkov v sociálnom prostredí: napríklad
spätná väzba a technická reflexia, vyhodnotenie študijného a výukového prostredia,
sebahodnotenie, učebné a pracovné zmluvy.
55
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
• Príležitosti pre konzultácie zamerané na potreby jednotlivých študentov, napríklad osobná
konzultácia.
• Flexibilita v rozvrhu hodín, miestach a priestoroch pre učenie, rôznorodosť študijných štýlov
a metód: napríklad študenti si sami určujú čas učenia, sami si organizujú študijné skupiny,
poskytujú si vzájomné konzultácie, pracujú na prípadových štúdiách, na projektoch, majú vlastný
projektový management, riadenie času a modularitu.
TRÉNING SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ
Učenie sa cudzích jazykov si vyžaduje viac ako naučenie sa jazykových pravidiel. Mladí
študenti sa tiež musia naučiť ako sa dostať k informáciám, ako ich spracovať a zorganizovať,
ďalej sa musia naučiť kriticky uvažovať a komunikovať svoje myšlienky. Pre učiteľov sú dostupné
lákavé nové metódy zahrňujúce vzdelávací software, internet a iné programy na rozvoj kľúčových
kompetencií študentov. Keď ich učitelia využijú, môžu svojich študentov vychovať k celoživotnému
vzdelávaniu.
Študenti s nevhodným správaním a nevhodnými návykmi pri interakcii s druhými to budú
mať pri cestovaní ťažké teraz aj v budúcnosti. Ak naši študenti postrádajú dostatočne rozvinuté
sociálne a komunikačné zručnosti, je našou zodpovednosťou ich tieto zručnosti naučiť.
Kurzy LoveLanguage sa zameriavajú na špeciálne požiadavky odpadlíkov od výuky, etnických
menšín, dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a ľudí na okraji spoločnosti, ktorí často
čelia nebezpečenstvu sociálnej exklúzie a zhoršenému prístupu ku vzdelaniu. Sada cvičení
LoveLanguage, ktorá je výstupom projektu LoveLanguage, ponúka cvičenia a prístupy, ktoré učia
študentov zapájať sa do výuky na základe zážitkovej pedagogiky, práce v malých skupinkách,
príprav na prezentácie, budovania sebavedomia tým, že čelia a riešia problémy v kurze a tiež na
základe získavania pozitívneho sebaobrazu a pozitívneho postoju k svojmu potenciálu a k učeniu.
57
56
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Najčastejšie využívané mäkké zručnosti (soft skills):
• Tímová práca
• Komunikačné zručnosti
• Organizačné schopnosti
• Flexibilita
• Mobilita
• Motivácia
• Sebaúcta
• Presadzovanie samého seba
• Kreativita
• Analytické a logické myslenie
• Zvládanie stresu
• Empatia
• Svedomitosť
• Zvládanie konfliktov
• Presvedčivosť
• Orientácia na aktivitu
• Vyjednávacie schopnosti
• Hospodárenie s časom
• Samostatné riadenie
• Sebareflexia
Na internete a na YouTube môžete nájsť
niekoľko užitočných cvičení na rozvoj sociálnych
zručností. Niektoré môžete nájsť tu:
http://www.parentingscience.com/social-skillsactivities.html
http://www.wingsforkids.org/experience/hotwings
Tréning sociálnych zručností je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa školenie v oblasti
správania podnecujúce rozvoj produktívnejšej a pozitívnejšej interakcie s druhými ľuďmi.
Učiteľ preto musí v triede vytvoriť kreatívnu a príjemnú pracovnú atmosféru. Na to, aby to
zvládol, musí byť kompetentný v porozumení medziľudským vzťahom. Učiteľ by mal vytvárať
priateľskú atmosféru založenú na spolupráci, mal by podporovať autonómiu študentov
57
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
a stimulovať otvorenú komunikáciu. Učiteľ musí byť pre študentov predovšetkým dobrým vzorom.
V Sade cvičení je niekoľko cvičení na rozvoj počúvania a rozprávania a prácu v dvojiciach. Súťaživý
prístup je pre mužských študentov veľmi vhodný.
Tréningové metódy:
• Dialóg a hranie rolí podporujú rozvoj komunikačných zručností. Študenti si musia predstaviť,
že sú v roli niekoho iného alebo že sú v inej situácii, že majú rozmýšľať nad alternatívnymi
argumentmi a inými spôsobmi jednania.
• Hovoriace kolieska sú veľmi vítanou zmenou a podporujú spontánne vyjadrovanie študentov,
rôznorodé názory a otvorené vyjadrovanie názorov. Precvičujú sa verbálne zručnosti a
schopnosť vyjadriť sa.
• “Sebareflexia“ je zameraná na jednotlivcov a robí sa formou osobných dotazníkov. Týmto
spôsobom sa podporuje sebareflexia a pomocou osobných individuálnych stretnutí lektora so
študentom sa ďalej rozvíja. Zlepšenie správania sa môže dosiahnuť napríklad pomocou video
analýzy, pomocou individuálnych rozhovorov, skupinovej analýzy alebo kontinuálnej vzájomnej
spätnej väzby.
* Riešenie problémov - vysvetlenie
Mladí muži musia spoznať svoje slabé stránky, aby ich mohli prekonať a aby mohli bojovať
s prekážkami. Tento typ správania je logický, pretože študenti sa sústreďovaním na správne
správanie vyhýbajú chybám.
Ak sa niekto sústreďuje iba na odstraňovanie nedostatkov, jediné čo robí je to, že odstraňuje
nedostatky, vyhýba sa chybám a nikdy nebude lepší ako priemer. Výnimočné úspechy sa tak
stávajú nedosiahnuteľným cieľom. Je to preto, že väčšinu energie investujú do niečoho, na čo
nemajú dosah. Študenti z našej cieľovej skupiny by spravili lepšie, ak by sa sústreďovali na veci,
v ktorých sú dobrí a stavali by na nich. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame vám prečítať si o
nej viac.
59
58
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Zameranie:
Zvýšenie sebavedomia
Prediskutujte v triede spôsoby, akými by sa
dalo zvýšiť sebavedomie. Študenti môžu spraviť
zoznam prostriedkov na zvýšenie sebavedomia.
Úspech nie vždy so sebou prináša aj
sebavedomie. Študenti môžu byť úspešní v jednej oblasti, ale zaostávať v inej.
Mladí študenti si musia uvedomiť, že získavanie skúseností v nových situáciách, ktoré
sú mimo ich zóny komfortu, a strata kontroly nad nimi sú dôležitými krokmi k zvýšeniu
sebavedomia a zvýšeniu potreby cítiť sa kompetentný.
Nie pre každého je však vhodné byť hodený hneď do hlbokej vody a zvládnutie viacerých
nových vecí naraz môže byť kontraproduktívne. Tým, že sa študenti budú postupne a
kontrolovaným spôsobom stretávať aj so situáciami, ktorým by sa inak vyhli, sa stávajú
prispôsobivejšími, učia sa vyrovnať sa s pocitmi nepohodlia a zlepšujú svoju schopnosť
vyrovnať sa s týmito negatívnymi pocitmi.
Za prekvapivo krátky čas študenti zistia, že sú sebavedomejší pri riešení rôznych
pozitívnych aj negatívnych situácií, s ktorými sa môžu v budúcnosti stretnúť. Ako pri
osvojovaní si akejkoľvek inej zručnosti, aj pri zvládaní strachu je potrebné veľa cvičiť a
opakovať na to, aby si ľudia osvojili nový spôsob správania a zmenili návyky, ktoré ich ovládali
po veľkú časť ich života.
Ak sa študentovi podarí preniesť svoje zručnosti a pocity z oblastí, v ktorých si je sebaistý
(môže to byť napríklad aj niečo tak jednoduché ako uvarenie čaju), do oblastí, v ktorých si verí
menej, jeho sebavedomie sa zvýši. Základom je pristupovať k problémovým oblastiam rovnako
ako k tým, v ktorých je sebavedomý a pozorovať, čo sa stane. Pokiaľ mu to úplne nevyjde,
mal by sa naučiť analyzovať (bez toho, aby sa kritizoval), čo by mohol nabudúce spraviť inak a
lepšie.
59
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Študenti by mali byť podporovaní v tom, aby boli na seba pyšní, keď idú risknúť vyskúšať niečo
nové namiesto čakania, kým budú mať o sebe lepšiu mienku. Sebavedomie prichádza s praxou,
ktorá zahŕňa bežné rozhovory, snahu, aby študentovi ostatní porozumeli a snahu neznepokojovať
sa nad drobnými chybami.
Nasledujúce tipy by mohli študentov podporiť pri budovaní sebavedomia.
Prediskutujte v triede, ako by sa dalo predísť
šikane a ako by sa dalo pracovať na zvýšení
sebavedomia.
Tipy na zvýšenie sebavedomia:
• Vzdajte sa potreby ocenenia od druhých.
• Nenechajte sa prevalcovať kritikou a nezabúdajte na pochvalu.
• Nedovoľte, aby vaša minulosť určovala vašu budúcnosť.
• Nedovoľte, aby boli názory druhých dôležitejšie ako vaše vlastné názory.
• Nepredpokladajte, že ostatní zdieľajú vaše negatívne myšlienky.
• Riskujte premyslene.
• Neporovnávajte sa s druhými.
• Rozpoznávajte vaše vlastné úspechy.
• Stojte vzpriamene a upravte vaše držanie tela.
• Umlčte váš negativistický vnútorný hlas.
• Osvojte si nové koníčky.
• Zdieľajte vaše obavy s priateľmi alebo rodinou.
• Robte každý deň malé pokroky.
Zameranie:
Prekonanie otáľania
Pomáhať ľuďom s problémom otáľania môže byť veľmi užitočné. Výskumy ukazujú, že až 20 %
dospelej populácie trpí chronickým vyhýbaním sa povinnostiam. Znamená to, že človek vedome
odkladá povinnosť na neskorší čas, čo mu spôsobuje problémy. Existuje niekoľko dôvodov na
61
60
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
otáľanie a niekoľko typov otáľania. Navyše otáľanie sa veľmi ťažko rieši, pretože študenti sa
málokedy poučia z minulých negatívnych dôsledkov spôsobených otáľaním.
Niektorých študentov demotivuje to, že na nejakú úlohu majú veľmi veľa času. Odkladajú
jej splnenie, pretože úlohu vnímajú ako nudnú. Tento typ otáľania by sa dal vyriešiť tak, že
úlohu rozdelíte do série podúloh a dáte študentom dielčie časové lehoty. Tým, že obmedzíte
dostupný čas, zatraktívnite zadanú úlohu. Bude to viac vyhovovať študentom, ktorí lepšie
pracujú pod tlakom – adrenalín ich donúti začať na úlohe pracovať.
Pri niektorých študentoch sa tiež ukazuje, že tvrdá a rapídna práca podporuje otáľanie, čo
vyvracia myšlienku, že otáľanie je spôsobené lenivosťou. Niektorí študenti totiž uprednostňujú
prácu v návaloch vystriedanú obdobiami nečinnosti.
Niektorí ľudia otáľajú s plnením úlohy kvôli tomu, že sú zabrzdení vlastným
perfekcionizmom24. V tomto prípade je oveľa lepšie, keď sa skôr sústredia na to, aby úlohu
začali, než na to, aby ju splnili dokonale. Často je otáľanie spôsobené tým, že študenti nevedia,
ako úlohu uchopiť, nevedia, čo sa od nich očakáva a dúfajú, že sa im vynoria nejaké nápady.
Zbieranie informácií, spätnej väzby a jasné inštrukcie by tejto skupine otáľačov veľmi pomohli.
Najväčšou prekážkou pri riešení otáľania sú však zaujímavejšie alternatívy k úlohe
– v tomto prípade je potrebné obmedziť prístup študentov k týmto alternatívam alebo neustále
študentom pripomínať zadanú úlohu.
Veľmi úspešnou metódou na prekonanie otáľania je zahájenie úloh bez toho, aby si
študenti uvedomovali, že úloha bude trvať dlhú dobu. Často sa stáva, že keď študenti začnú na
úlohe pracovať, strávia na nej viac času ako plánovali. Študentov veľmi motivuje a podporuje v
ďalšej práci na úlohe, keď dostanú od učiteľa spätnú väzbu na časť svojej práce.
Pozitívna spätná väzba poskytnutá na začiatku riešenia úlohy tiež pomáha otáľačom, ktorí
61
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
majú strach zo zlyhania – študenti potom venujú úlohe viac času. To, že študenti uprednostnia
plnenie povinností pred zábavou, môže mať za výsledok príjemnejšie strávený čas. Študenti totiž
majú čisté svedomie, že i keď úlohu ešte nedokončili, aspoň na nej začali pracovať.
Tiež sa zistilo, že ďalším dôvodom na otáľanie, ktorý v minulosti nebol rozpoznaný, je odpor
k úlohe, čiže vyhýbavé správanie k úlohám, ktoré na nás boli uvalené. Tento odpor môžeme
prekonať tak, že budeme myslieť na veci, ktoré robíme radi s tým vedomím, že pre nás budú ešte
príjemnejšie, keď konečne dokončíme nepríjemnú úlohu.
10 tipov na prekonanie otáľania:
Prediskutujte v triede, ako by sa otáľanie dalo
prekonať. Študenti môžu pripraviť zoznam tipov
ako prekonať otáľanie.
• Priority si určujte realisticky.
• Pred začatím úlohy si zvýšte morálku, aby ste úlohu dokončili v dobrom rozpoložení.
• Minimalizujte rozptýlenie.
• Prevezmite kontrolu nad vlastným plánovaním úloh, hlavne ak ste zvyknutí plniť príkazy
rodičov alebo iných významných osôb vo vašom živote.
• Pokiaľ sa vám zdá úloha príliš zložitá, rozdeľte si ju do niekoľkých podúloh.
• Odmeňte sa vecami, ktoré by ste za iných okolností uprednostnili pred úlohou (nemáme na
mysli upratovanie, ale vyrazenie si von, pozeranie televízie, okopávanie záhradky a iné).
• Prestaňte si vymýšľať výhovorky, prečo s úlohou nezačať a uvedomte si, že kým sa do úlohy
nepustíte, nebudete sa cítiť dobre.
• Aj keď vám splnenie úlohy neprinesie povýšenie, váš šéf si určite všimne, že ste úlohu
dokončili, čo môže neskôr zohrať významnú úlohu. Netrpezlivosť a prílišná ambicióznosť
môže byť na škodu.
• Pripravte sa na začatie úlohy napríklad tým, že si zoženiete potrebné knihy, upracete si stôl a
pod.
• Jednoducho začnite!
63
62
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL)
Zameranie:
Zvládanie stresu
Tým, že sa študenti pokúšajú dosiahnuť nejaký cieľ, sa vystavujú situáciám, ktoré môžu
spúšťať stres. Pri túžbe uspieť je preto dôležité vedieť, ako zvládnuť stres.
Tipy na zvládnutie stresu:
• Oddýchnite si od stresu a venujte sa príjemným aktivitám
• Dobre sa v noci vyspite
• Požiadajte o pomoc a radu
• Zverte sa niekomu
• Robte si poznámky o problémoch, aby ste získali lepší pohľad
• Predstavte si, ako by reagoval niekto iný
• Sústreďujte sa na riešenia, nie na problémy
• Prestaňte sa trápiť – každý robí chyby
• Buďte realistický a uvedomte si podstatu vašich problémov
• Neobávajte sa obťažnosti – je nevyhnutnou súčasťou života.
63
65
64
(JAZYKOVÉ) PORTFÓLIÁ
Existuje mnoho spôsobov, ako zostaviť jazykové portfólio so svojimi jazykovými a inými
študijnými skúsenosťami. Väčšina inštitúcií má dokonca svoj formát portfólií podľa toho, aké
doklady o vzdelaní vyžadujú. Nasledujúci návrh portfólia je dostatočne flexibilný, aby ste ho mohli
upraviť podľa špecifických požiadaviek jednotlivých inštitúcií. Portfólio by malo obsahovať práce
študenta, ktoré demonštrujú pokroky a zmeny v jeho študijnom procese. Veľmi dôležitým bodom v
portfóliu je študentova reflexia na jednotlivé práce.
Vypracovanie portfólia je veľmi užitočné pri trénovaní sociálnych zručností, lebo
• umožňuje učiteľom vnímať potreby, nedostatky a silné stránky študentov
• slúži ako prostriedok na komunikáciu
• dáva študentom príležitosť na stanovenie vlastných študijných cieľov
• podporuje posun v zodpovednosti za učenie.
Ciele a funkcie Európskeho jazykového portfólia:
Pozrite si na YouTube videá o Európskom
jazykovom portfóliu:
http://www.youtube.com/watch?v=OT_
QL64KdqQ&feature=related
http://www.youtube.com/
watch?v=jlwpbf1aayM&feature=related
Vzdelávací výbor Rady Európy určuje podľa svojich princípov a usmernení dva ciele Jazykového
portfólia (http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Publications/Developers_guide_
EN.pdf):
a) Motivovať študentov uznaním ich úsilia rozšíriť a diverzifikovať svoje jazykové zručnosti na
všetkých úrovniach;
b) Poskytnúť záznam nadobudnutých lingvistických a kultúrnych znalostí (ktoré sa konzultujú pri
postupe na vyššiu jazykovú úroveň alebo pri hľadaní práce doma alebo v zahraničí).
Body a) aj b) odkazujú na dve základné funkcie Európskeho jazykového portfólia:
a) Pedagogická funkcia
A. Podporiť motiváciu študentov
- zlepšiť ich schopnosť komunikovať v rôznych jazykoch,
- naučiť sa ďalšie jazyky,
- vyhľadávať nové medzikultúrne skúsenosti.
B. Podnecovať a pomáhať študentom pri
Ukážte vašim študentom niekoľko príkladov
jednoduchých jazykových portfólií. Naveďte ich,
aby premýšľali o nasledujúcich otázkach:
Prečo a kde by mohli využiť jazykové portfólio?
Akým spôsobom by mohli premýšľať o svojich
jazykových pokrokoch a hodnotiť ich vo vašej
triede?
Ako by mohli sformulovať, čo dokážu spraviť a
povedať v cieľovom jazyku?
(JAZYKOVÉ) PORTFÓLIÁ
65
- premýšľaní o svojich cieľoch, spôsoboch učenia a úspechoch pri výuke jazyka
- plánovaní svojho učenia
- samostatnom učení
C. Podporiť študentov v zlepšovaní ich plurilingvistických a medzikultúrnych skúseností,
napríklad pomocou
- kontaktov a návštev,
- čítania,
- využitia médií,
- projektov.
Na základe dokumentu Kľúčové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný
rámec (2004) (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_sk.pdf; http://
ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf) by mali mať študenti do konca
úvodného kurzu alebo základného vzdelania rozvinutých nasledujúcich osem kľúčových
zručností:
1. Komunikácia v rodnom jazyku,
Existuje osem kľúčových zručností pre
celoživotné vzdelávanie.
2. Komunikácia v cudzích jazykoch,
3. Matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti vedy a technológii,
4. Digitálne technológie,
5. Schopnosť učiť sa,
6. Medziľudské, medzikultúrne vzťahy a sociálne a občianske zručnosti,
7. Podnikanie a
8. Kultúrne vyjadrenie.
Sada cvičení LoveLanguage a Príručka LoveLanguage navyše poskytujú tieto kľúčové
zručnosti v podobe (jazykových) vedomostí, zručností, postojov a aktivít v kontexte. Príručka
Ako zvýšiť zapojenie a motiváciu mladých mužov vo výuke cudzích jazykov ďalej ponúka
základy pre každého muža v spoločnosti založenej na vedomostiach. Poskytuje pridanú
(JAZYKOVÉ) PORTFÓLIÁ
hodnotu pre trh práce, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo tým, že ponúka flexibilitu,
prispôsobivosť, spokojnosť a motiváciu pre odpadlíkov od výuky, etnické menšiny, dlhodobo
nezamestnaných a ľudí na okraji spoločnosti. Obe príručky pomáhajú študentom – mužom získať
pozitívny sebaobraz a obraz o učení a vlastnom potenciáli. Z týchto dôvodov sa potom aktívnejšie
zapájajú do výuky a vnímajú učenie ako niečo prínosné. Pomáhajú rozvíjať plány a ciele (pre
učenie aj pre život).
67
66
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
Obsah
• Čo je Web 2.0?
• Prečo by sme mali vo vzdelávaní využívať Web 2.0?
• Dôvody pre využívanie aplikácií Web 2.0 vo vzdelávaní
• Kategórie aplikácií Web 2.0
• Kľúčové slová pre Web 2.0 (bubbles design)
• Prekážky a riziká
• Rady
• Bibliografia
Čo je Web 2.0?
Termín Web 2.0 reprezentuje druhú generáciu internetovej siete, ktorá sa zmeriava na
schopnosť ľudí spolupracovať a zdieľať informácie online. Web 2.0 v podstate odkazuje na
prechod od statických HTML stránok na dynamickejšiu sieť, ktorá je lepšie zorganizovaná a
založená na poskytovaní služieb webových aplikácií. Web 2.0 sa tiež nazýva „sieť ako podklad“.
Užívatelia tvoria obsah a stávajú sa architektmi vlastných internetových stránok.
Web 2.0 umožňuje užívateľom komunikovať a zdieľať informácie, interagovať
a spolupracovať s inými užívateľmi. Medzi príklady technológií Web 2.0 patria aj sociálne siete,
blogy, Wikipedia, stránky na zdieľanie videí, hosťované služby a webové aplikácie. Technológie
Web 2.0 prostredníctvom svojho prehliadača zvyšujú možnosti „Webu 1.0“, ponúkajú
užívateľom väčšie užívateľské rozhranie, viac softvéru a úložných zariadení.
67
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
Prečo by sme mali vo vzdelávaní využívať Web 2.0?
Použili ste už niekedy tieto aplikácie Web 2.0?
69
68
Gmail, Facebook, Twitter, Wikipedia, Youtube,
Flick, Myspace
Sú tieto aplikácie prirodzenou súčasťou vášho života, práce a komunikácie?
Pokiaľ ste dvakrát odpovedali „áno“, potom máte odpoveď na otázku „Prečo by sme mali vo
vzdelávaní využívať Web 2.0? “.
Internet sa stal dôležitou, nevyhnutnou a často nevyhnutnou súčasťou nášho života a tým
pádom ho tiež musíme zahrnúť do vzdelávacieho procesu.
Tvorcovia vzdelávania si uvedomujú, že pre vzdelávanie v spoločnosti založenej na
vedomostiach sú informačné a komunikačné zručnosti nevyhnutné, pretože umožňujú učenie
kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek v našej dynamickej a rýchlo sa meniacej spoločnosti založenej
na vedomostiach (Punie & Cabrera, 2006).
Technológie majú potenciál slúžiť ako prostredie pre skúmanie interpretácií, tvorbu vlastných
významov a diskusiu a/lebo obhajovanie týchto interpretácií a významov s rovesníkmi. Tým, že
ponúka zážitky zamerané na študentov, podporuje konštruktívny prejav a posilňuje nezávislé
kritické myslenie (Porter, 2000) a ‘novú gramotnosť’ (Howard-Bender & Mulcahy, 2007) v
akomkoľvek kontexte.
Pomocou rýchlo sa vyvíjajúcej technológie sa niekdajší “internet na čítanie” zmenil na
model “čítanie - písanie”. Nový internet ponúka mnoho výhod a mnohé z nich musia byť ešte len
odhalené:
a) obsah môže byť rozdelený a usporiadaný rôznymi spôsobmi tak, aby vyhovoval záujmom a
potrebám každého užívateľa.
b) obsah sa vytvára spoluprácou užívateľov, na základe spoločných záujmov vznikajú sociálne
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
komunity, kde “užívateľ diskutuje o pripojení do sociálnej alebo ideovej siete, zdieľa kúsky
obsahu, vytvára niečo nové a následne sa celý cyklus opäť opakuje” (D ́Sousa, 2007, s. 6).
V skutočnosti štúdie o vytváraní obsahu dospievajúcimi odhalili, že ”57 % dospievajúcich
vytvára obsah na internete. Prestavuje to viac ako polovicu dospievajúcich vo veku 12 – 17
rokov, čo je okolo 12 miliónov dospievajúcich. Títo tvorcovia internetu tvrdia, že v minulosti
urobili minimálne jednu z nasledujúcich aktivít: vytvorenie blogu, vytvorenie osobnej
internetovej stránky alebo práca na nej, vytvorenie internetovej stránky pre školu, kamaráta
alebo organizáciu alebo práca na nej, online zdieľanie originálneho obsahu ako je umelecké
dielo, fotky, príbehy alebo videá, mixovanie obsahu nájdeného na internete za účelom vytvoriť
niečo nové ”(Lenhard and Madden, 2005).
„Technológie Web 2.0 ponúkajú učiteľom nové možnosti na zapojenie študentov do výuky
zmysluplným spôsobom. Deti vyrastajúce na nových mediálnych technológiách majú menej
trpezlivosti s vypĺňaním pracovných listov a s počúvaním prednášok, pretože sú zvyknutí
angažovať sa na globálnej úrovni. Nedostatok zapájania sa do výuky v bežnej triede vyplýva
z faktu, že študenti lepšie znášajú spätnú väzbu online, pomocou internetu. Bežná výuka v
triede žiada od študentov, aby si plnili úlohy a keď sú tieto úlohy hotové, je to vlastne všetko,
ďalej to nepokračuje. Web 2.0 však študentom ukazuje, že vzdelanie je stále sa vyvíjajúci
celok. Či už je to diskusia v triede alebo diskusia na fóre, technológie Web 2.0 zvyšujú počet
študentov, ktorí sa do výuky zapoja“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
Dôvody pre využívanie aplikácií Web 2.0 vo vzdelávaní:
• Nemusíte inštalovať žiadne programy – všetky aplikácie sú online.
• Priame zameranie na vzdelávacie potreby a záujmy každého študenta.
• Jednoduchá socializácia, spolupráca a komunikácia medzi študentmi, učiteľmi a rodičmi.
• Ukladanie a zdieľanie všetkých informácií online ohľadom školy, udalostí, predmetov,
osnov, noviniek atď.
• Integruje informačné technológie do každého predmetu (výuka jazykov, matematika,
veda,...).
69
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
• Môžete vytvárať a spravovať rozvrhy pre zamestnancov oddelenia, študentov, rodičov atď.
• Môžete prezentovať práce študentov vtipným a interaktívnym spôsobom.
• Atraktívna propagácia vášho predmetu, projektu, spolupráce študentov alebo školy zdarma.
• Obrovský zdroj informácií, vzdelávacích nástrojov a materiálov na učenie.
• Ponúka študentom možnosť samovýučby alebo učenie sa s rovesníkmi.
• Rozvíja tvorivosť, odbornosť v IT a schopnosť pracovať v tíme.
• Zvyšuje motiváciu študentov a ich zapájanie do výuky.
Aplikácie Web 2.0 nie sú iba atraktívnou výukovou metódou. Tiež uľahčujú učiteľovu prípravu na
výuku a robia ju zrozumiteľnejšou.
Vzdelávanie a odborná príprava vyžadujú inovatívny prístup na podporu rozvoja nových
zručností pre nové zamestnanie, ktoré odrážajú zmenu v spôsobe života, práce a učenia v digitálnej
spoločnosti. Sociálne technológie jednak spôsobujú a jednak reagujú na tieto zmeny tým, že na
jednej strane narúšajú zavedenú prax a na druhej strane ponúkajú nové prostriedky na podporu
celoživotného vzdelávania a podporu vízie individuálneho študijného priestoru v spoločnosti
zameranej na vedomosti (porov. Punie et al, 2006).
71
70
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
Kategórie aplikácií Web 2.0:
•
Sociálne siete
Príklady:
http://www.facebook.com
http://www.myspace.com
http://www.linkedin.com
http://www.secondlife.com
Využitie: komunikácia, spolupráca, zdieľanie obsahu naprieč sieťou kontaktov, spájanie ľudí,
posielanie mailov a rýchlych správ, zdieľanie fotografií, videí, obrázkov a zvukových záznamov
Sociálne siete umožňujú užívateľom popísať seba a svoje záujmy, publikovať názory na
svojich priateľov, vytváranie komunít a hodnotenie (Redecker, 2009).
•
Blogy
Príklad:
http://www.edublogs.org
Využitie: komunikácia, zhromažďovanie a prezentácia prác študentov, spolupráca, spätná
väzba, novinky a oznamy, písanie
„Weblogy“ alebo „blogy“ sú termíny, ktoré zaviedol Jorn Barger v roku 1997. Sú to verejné
online prostredia vyhradené pre písanie, ktoré umožňujú jednému autorovi alebo skupine
autorov napísať a zverejniť svoje články a príspevky, ktoré sú zobrazované v obrátenom
chronologickom poradí (Ellison & Wu, 2008; Anderson, 2007). 71
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
•
Digital Storytelling (digitálne rozprávanie príbehov) / Videá vytvorené
študentmi
Príklady:
http://www.audacity.com
http://www.animoto.com
http://www.flixtime.com
Software z rôznych operačných systémov: iMovie (Apple), Windows Movie Maker (Windows)
Využitie: integrácia rôznych druhov gramotnosti a jazykových zručností, kombinácia využívania
multimédií, výrobných a prezentačných zručností s tradičnými aktivitami ako je písanie, rozprávanie a
naratívne funkcie.
Termín “Digital Storytelling (digitálne rozprávanie príbehov)” znamená využitie počítačových
nástrojov, ktoré umožňujú digitálnu manipuláciu s obsahom (audio, text alebo obrázky) s cieľom
vytvoriť príbeh. Výsledkom tohto procesu sú digitálne príbehy (Ribeiro, 2011).
•
Aplikácie Wiki
Príklady:
http://www.wikipedia.org
http://www.writeboard.com
http://www.wikia.com
Využitie: online encyklopédie, zdroje informácií, spoločné písanie alebo skupinové projekty
Aplikácia Wiki je internetová stránka, ktorá umožňuje užívateľom spoločne pridávať, odstraňovať,
upravovať a meniť obsah, obvykle text (Owen et al., 2006; OECD, 2007).
73
72
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
•
Podcasty / rozhlasové programy
Príklady:
http://www.apple.com/itunes
http://www.thepodcasthost.com/podwhating/
http://www.podomatic.com/directory/Education
Využitie: Podcasty vytvorené študentmi s cieľom nahrať, vyhodnotiť a zdieľať skúsenosti, audio
a video sprievodcovia, audiovizuálne inštrukcie, počúvanie audio alebo video obsahu koľkokrát
chcete.
Podcasty sú digitálne mediálne súbory (najčastejšie audio súbory, ale môžu byť aj
video súbory), ktoré sa vyrábajú na pokračovanie. Podcasting je vynikajúci spôsob na
komunikovanie vašich nápadov a správ.
•
Aplikácie na zdieľanie médií
Príklady:
http://www.youtube.com
http://www.apple.com/itunes
http://www.slideshare.net
http://www.flickr.com
Využitie: vyhľadávanie a zobrazovanie obsahu, zdieľanie fotiek a videí
Aplikácie na zdieľanie médií ľahko sprístupňujú internetové videá pre vzdelávacie účely.
Vzdelávacie videá sú veľmi populárne na YouTube a zahŕňajú videá od “10-minútovej školy
varenia” cez videá vyučujúce kaderníctvo až po videá, ktoré učia vášnivo bozkávať (Downes,
2008).
73
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
•
Virtuálny svet a virtuálna realita
Príklady:
http://www.secondlife.com
http://www.opensimulator.org
http://www.activeworlds.com/
http://www.entropiauniverse.com/
Využitie: hranie rolí, simulácie, tvorba rôznych scenárov, umelecké vyjadrenie, skupinová práca,
spolupráca a stretnutia, programy diaľkového vzdelávania, team building, vedenie školení, profesijný
rozvoj, výuka kurzov.
Užívatelia si môžu vytvoriť, zobraziť a uložiť virtuálne postavy, usporiadať podujatie, či obchodné
stretnutie alebo viesť reálne univerzitné kurzy (OECD, 2007).
•
Prezentácie a publikovanie
Príklady:
http://www.prezi.com
http://www.glogster.com
http://www.issuu. com
http://www.scribd.com
Využitie: Vytvorenie prezentácie v zaujímavejšom formáte alebo publikácia rôznych typov dokumentov
(powerpoint, pdf atď.) zaujímavým a dynamickým spôsobom.
75
74
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
•
Online kancelárske aplikácie
Príklady:
http://www.google.com
http://www.docs.google.com
http://www.stickers.com
Využitie: upravovanie dokumentov, spracovanie textu, tabuľky, prezentácie, kontakty, stretnutia,
e-mail, zdieľanie a prístup k spoločným informáciám, koordinácia rozvrhov, vzájomná informovanosť
Online kancelárske aplikácie, ktoré sa tiež nazývajú “Web office”, “Web desktop” alebo “WebTop”,
sú softvérové balíky, ktoré napodobňujú desktopové aplikácie ako Microsoft Office alebo Open
Office a obsahujú textový editor, tabuľku na dáta, multimediálne prezentácie a ďalšie (Bartolomé,
2008, Anderson, 2007).
•
Aplikácie Web 2.0 určené pre výuku
Príklady:
http://www.moodle.com
http://www.wikispaces.com/
http://www.surveymonkey.com/
Využitie: vytváranie sietí, databáz, riadenie učenia, spoločné učenie, vytváranie nápadov,
zjednodušovanie problémov, riešenie úloh
Niektoré online aplikácie pre spoluprácu sú špeciálne upravené pre vzdelávacie účely. Napríklad
Moodle je voľne šíriteľný softvér s e-learningovou platformou, ktorá učiteľom pomáha vytvárať
online kurzy s možnosťami bohatej interakcie (porov. Stemmer & Hummer, 2007).
Kľúčové slová pre Web 2.0 (bubbles design)
75
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
Výzva, inovácia, kreativita, siete, spolupráca, zapojenie, schopnosť učiť sa, prispôsobenie,
výmena rolí učiteľa a študenta, učenie sa od rovesníkov, efektivita, čítanie, písanie, digitálne
zručnosti, motivácia, sociálne a študijné zručnosti, samovýučba
Prekážky a riziká
• Prekážky pri využívaní aplikácií Web 2.0
– Rovnocenný prístup k nástrojom a nutné zručnosti pri využití aplikácií
– Úroveň počítačového vybavenia
– IT zručnosti
– Copyright
Skúsenosti a sebadôvera pedagógov pri využívaní sociálnych počítačových služieb sú
najväčšou bariérou pri ich využití vo vzdelávaní (Childnet International, 2008).
• Riziká pri využívaní aplikácií Web 2.0
– Zobrazenie osobných údajov
– Sebazničujúce správanie
– Virtuálna šikana
– Online grooming a sexuálne zneužívanie v prostrediach sociálnych sietí
Vo všetkých týchto prípadoch je dôležité, aby škola rozumela jednotlivým prekážkam a rizikám
a aby vedela, ako predchádzať incidentom a ako na ne reagovať a aby dbala na legálnosť
využívania aplikácií Web 2.0 (Childnet International, 2008).
Rady
• Vzdelávať učiteľov vo využívaní Webu 2.0 (dielne, vzdelávacie kurzy atď.).
• Vytvoriť pokyny pre použitie Webu 2.0 v škole (pravidlá, heslom chránené webové stránky,
ochrana súkromia, používanie pseudonymov).
77
76
NOVÁ KAPITOLA – WEB 2.0
• Vysvetliť a prediskutovať medzi učiteľmi, študentmi a rodičmi riziká využívania internetu.
• Vysvetliť študentom, ako identifikovať a nahlásiť nevhodné správanie na stránkach, ktoré
používajú.
Tréning základných zručností pre mladých znevýhodnených dospelých v kombinácii so
športovými aktivitami – osnovy boli vyvinuté v rámci projektu Leonardo Grundtvig, www.
goldengoal.at,
77
Bibliografia
79
78
Punie, Yves, Marcelino Cabrera, Marc Bogdanowicz, Dieter Zinnbauer and Elena Najavas (2006). “The Future of ICT and
Learning in the Knowledge Society”. Report on a Joint DG JRC-DG EAC Workshop held in Seville, 20-21 October, 2005, JRC
publications EUR 22218 EN, ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur22218en.pdf.
Anderson, Paul (2007). “What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education”. JISC Technology and Standards
Watch, Feb., 2007, available at: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf.
Ellison, Nicole and Wu, Yuehua (2008). “Blogging in the Classroom: A Preliminary Exploration of Student Attitudes and
Impact on Comprehension“, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 17(2008), 99-122.
Owen, Martin, Lyndsay Grant, Steve Sayers and Keri Facer (2006). Social software and learning. Futurelab Opening Education
Reports, 2006. http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/opening_education/Social_Software_report .pdf
OECD (2007a). Participative Web and User-created Content. Web 2.0, Wikis and Social Networking. http://213.253.134.43/oecd/
pdfs/browseit/9307031E.PDF.
Downes, Stephen (2008). “Places to Go: YouTube”. Innovate Journal of Online Education 4(5) (2008); available at: http://
innovateonline.info/index.php?view=article&id=633&action=article.
Bartolomé, Antonio (2008). “Web 2.0 and New Learning Paradigms”. eLearning Papers 8 (2008); http://www.elearningeuropa.
info/files/media/media15529.pdf
Childnet International (2008). “Young People and Social Networking Services: A Childnet International Research Report”.
http://www.digizen.org/downloads/fullReport.pdf.
Stemmer, Helmut and Erika Hummer (2007). “E-Learning – A Driving Force for an Innovative Education: Three Austrian Best
Practice Examples”. Proceedings of the EDEN Annual Conference, 2007, Naples, Italy.
Redecker, C., Ala-Mukta, K., Bacigalupo, M., Ferrari, A. & Punie, Y. (2009). Learning 2.0: The Impact of Web 2.0 Innovations on
Education and Training in Europe. Seville: IPTS. Retrieved December 15, 2009 from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC55629.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
Alterio, M. (2002). "Using storytelling to enhance student learning." Higher Education Academy.
Barrett, H. C. (2007). "Researching Electronic Portfolios and Learner Engagement: The REFLECT Initiative." Journal of
Adolescent & Adult Literacy 50(6): 436-449.
Brandtzaeg, P. B., & Heim, J. (2007). Initial context, user and social requirements for the Citizen Media applications:
Participation and motivations in off- and online communities. Citizen Media Project .
Brew, A. (1999). "Towards autonomous assessment: using self-assessment and peer assessment." Assessment matters in
higher education: choosing and using diverse approaches: 159.
Coutinho, C. and B. Junior (2007). Collaborative learning using wiki: A pilot study with master students in educational
technology in Portugal. World Conference on Education Multimedia, hypermedia and Telecommunications - EDMEDIA 2007,
Vancouver, Canada, AACE.
Bibliografia
79
Coutinho, C. (2009). Using blogs, podcasts and google sites as educational tools in a teacher education program. World
Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (E-LEARN 2009), Vancouver, Canada,
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Crook, C. (1998). Ordenadores y Aprendizage Colaborativo. Madrid: Ediciones Morata.
D’Sousa, Q. (2007). RSS Ideas for Educators. Version 1.1. in http://www.TeachingHacks.com
Edirisingha, P. and G. Salmon, 2007 Pedagogical models for podcasts in higher education.
Godwin-Jones, B. (2003). Emerging technologies: Blogs and wikis: Environments for on-line collaboration. Language
Learning & Technology, 7 (2), 12–16.
Harasim, L. (2000). Shift happens. Online education as a new paradigm in leaming. Internet and Higher Education (3), 41-61.
Hiltz, S.R. (1994). The Virtual Classroom: Learning without limits via computer networks. New Jersey: Ablex Publishing
Corporation.
Howard&Bender, K. and Mulcahy, C. M. (2007) Literature Cyberlessons: Avenues for New Literacies, Critical Literacy, and
Student Engagement While Reading. The New England Reading Association Journal, 43, 1, 23&29.
Huann, Yuh; John, Ow & Yuen; Jeanne (n/d). Blogs in Education. In http://www.edublog.net/files/papers/blogues%20in%20
education.pdf
Kozma, R. B. (1991). Learning with Media. Review of Educational Research. 61(9). 179-211.
Lambert, J. (2002). Digital storytelling: Capturing lives, creating community, Digital Diner Press.
LeFever, L. S. (2008). "Video: Social Media in Plain English." In http://www.commoncraft.com/socialmedia.
Lenhard, A. and M. Madden. (2005). November 2. Pew Internet & American Life Project. Reports. Family, friends &
community. Teen content creators and consumers. in www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Content_Creation.pdf
Lord, G., & Lomicka, L. L. (2004). Developing collaborative cyber communities to prepare tomorrow’s teachers. Foreign
Language Annals, 37 (3), 401–417.
McDrury, J. and M. Alterio (2003). Learning through storytelling in higher education: Using reflection & experience to improve
learning, RoutledgeFalmer.
McLellan, H. (2007). "Digital storytelling in higher education." Journal of Computing in Higher Education 19(1): 65-79.
Moon, J. and J. Fowler (2008). "[`]There is a story to be told...'; A framework for the conception of story in higher education
and professional development." Nurse Education Today 28(2): 232-239.
Pettenati, M. C., & Ranieri, M. (2006). Informal learning theories and tools to support knowledge management in distributed
CoPs. in Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing, EC-TEL. Workshop Proceeding .
Porter, S.(2000). Technology in teaching literature and culture: some reflections. Computers in the Humanities, 34, 4, 311&32.
Punie, Y. C & Cabrera, M. (2006). The Future of ICT and Learning in the Knowledge Society. Report on a Joint DG JRC-DG EAC
Workshop, Seville, October 2006. Institute For Prospective Technological Studies. EU: Joint Research Center.
Bibliografia
81
80
Robin, B. R. (2008). "Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom." Theory into Practice
47(3): 220.
Rodzvilla, J. (2002). We’ve got blog: How weblogs are changing our culture, Cambridge, MA: Perseus Publishing.
Scanlon, E., Jones, A., & Waycott, J. (2005) Mobile technologies: prospects for their use in learning in informal science
settings, Journal of Interactive Media in Education, 25, pp. 1–17, http://jime.open.ac.uk
Taylor, J., Sharples, M., et al. (2006) Towards a task model for mobile learning: a dialectical approach, International Journal
of Learning Technology, 2, 2-3, pp. 138 – 158.
Zheng, R., B. Stucky, et al. (2004). "WebQuest learning as perceived by higher-education learners." TechTrends 49(4): 41-49.
Dewar, Gwen (2009): Social skills activities for children and teenagers: Ideas inspired by research
(http://www.parentingscience.com/social-skills-activities.html)
Gardner, Howard. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic,1983.
Gardner, Howard. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic, 1993.
Gardner, Howard. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic, 2000.
Harmer, Jeremy. The practice of English language teaching. Harlow : Longman, cop. 2001.
British Council. BBC. (2006). CLIL: A lesson framework. http://www.teachingenglish.org.uk/articles/clil-a-lesson-framework,
10. 12. 2011
CLIL-Compedium. CLIL Dimensions and Focuses. http://www.clilcompendium.com/clilcompendium.htm, 10. 12. 2011
Coyle, D., Hood, P. in Marsh, D. (2010). Content and Language Integrated Learning. Cambridge: University Press.
Dalton-Puffer, C. (2007). Outcomes and processes in Content and Language Integrated Learning (CLIL): current research
from Europe. Werner Delanoy and Laurenz Volkmann, (eds.) Future Perspectives for English Language Teaching. Heidelberg:
Carl Winter.
Marsh, D.: Using languages to learn and learning to use languages, TIECLIL http://www.clilcompendium.com/1uk.pdf, 10. 12.
2011
Bibliografia
81
Basic Skills Training for Young Disadvantaged Adults in Combination with Sport Activities, a curriculum developed within the
framework of Leonard Grundtvig, www.goldengoal. at,
Brassard C. Are learning patterns different on Mars and Venus? CDTL Brief 7: 5–6, 2004.
British Council. BBC. (2006). CLIL: A lesson framework. http://www.teachingenglish.org.uk/articles/clil-a-lesson-framework,
10. 12. 2011
Brotheridge, C.; Grandey, A. ‘Emotional Labor and Burnout’, Journal of Vocational Behaviour, 60, 2002, op. cit.
Cook, Jerry L.; Jones, Randall M.; ‘Congruency of Identity Style in Married Couples’, Journal of Family Issues, Vol. 136(8), Nov.
2002. 912-26 (Sage Publications, US)
Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. (2010): CLIL (Content and Language Integrated Learning), Cambridge: CUP.
CLIL-Compedium. CLIL Dimensions and Focuses. http://www.clilcompendium.com/clilcompendium.htm, 10. 12. 2011
Dalton-Puffer, C. (2007). Outcomes and processes in Content and Language Integrated Learning (CLIL): current research
from Europe. Werner Delanoy and Laurenz Volkmann, (eds.) Future Perspectives for English Language Teaching. Heidelberg:
Carl Winter.
Epping, R./ Klein, R./ Reutter, G. (2001): Langzeitarbeitslosigkeit und berufliche
Weiterbildung. Didaktisch-methodische Orientierungen. Bielefeld.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic,.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic,.
Gardner, H. (2000). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic.
Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. Harlow: Longman, cop.
Klein, R. 2005: Argumente und Empfehlungen für prozessbegleitende Lernberatung – aus der Praxis für die Praxis. In: QUEM
(Ed.): Prozessbegleitende Lernberatung – Konzeption und Konzepte, QUEM-Report issue 90, p. 150-178
Gauthier, Lysanne; Senecal, Caroline; Guay, Frederic, ‘Academic Procrastination in
Graduate Students: The Role of the Student and of the Research Director’, European
Review of Applied Psychology/Revue Europeeenne di Psycholgie Appiquée. Vol. 52 (1), 2002 25-40 (Editions du Centre de
Psychologie Appiquée, France)
Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students,
Erica A. Wehrwein, Heidi L. Lujan and Stephen E. DiCarlo, Advan. Physiol. Edu. 31:
153-157, 2007
Grollino E, Velayo RS. Gender Differences in the Attribution of Internal Success Among
College Students. Philadelphia, PA: Annual Convention of the Eastern Psychological
Association, 1996, p. 1–12.
Hochschild, A.R., ‘Emotion Work, Feeling Roles, and Social Structure’, American Journal of
Bibliografia
83
82
Sociology, 85(3), 1979, 551-75 (University of Chicago Press, US) http://cityandguilds.i-portfolio.co.uk/
JIM-Studie: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hg.) (2006): JIM-Studie. Basisuntersuchung zum
Medienumgang 12-bis 19-Jähriger in Deutschland. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf06/JIM-Studie_2006.pd
Marsh, D.: Using languages to learn and learning to use languages, TIECLIL http://www.clilcompendium.com/1uk.pdf,
retreived at 10. 12. 2011.
Marsh, D. Majlers, A. and Hartiala, A-K: Profiling European CLIL Classrooms – Languages Open Doors, 2001.
Munoz and Nussbaum (1997), O’Brien, William Kirkman, ‘Applying the Transtheoretical Model to Academic Procrastination’
[Dissertation Abstract], Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences & Engineering, Vol. 62 (11-B), Jun. 2002, 5359
Perkins, David N., ‘The Engine of Folly’, in Sternberg, Robert J. (Ed.), Why Smart People Can be so Stupid, 2002, pp. 64-85
(Yale University Press, New Haven, CT, US), ix, 254pp.
Rodger, Susan Christine, ‘Teacher Clarity and Student Anxiety: An Aptitude-treatment Interaction Experiment’ [Dissertation
Abstract], Dissertation Abstracts International: Section B: The Science& Engineering, Vol.63(4-B), Oct. 2002, 2044
Ruiz de Zarobe, Y., Jiménez Catalán, R.M. (2009). Content and Language Integrated Learning, Evidence from Research in
Europe, Bristol: Multilingual Matters. Shell-Studie „Jugend 2002“
Steinberg, H., ‘ “How This Conflict Tortures Me!” ’, Nervenarzt, Vol. 73(3), 2002, 293-7 (Springer Verlag, Germany).
TES (Times Educational Supplement) 7th April 2006 www.tes.co.uk/search/story/?story_id=2219126
The Business Case for Diversity, Good Practices in the Workplace, October 2005, http://www.stop-discrimination.info/
fileadmin/pdfs/Reports/Business_Case_for_Diversity/busicase_en.pdf
The Learning and Skills Council (LSC) is responsible for funding and planning education and training for over 16-year-olds in
England www.lsc.gov.uk/
Dr Raj Persaud “The Motivated Mind, 2005“.
Tykocinski, Orit E.; Ruffle, Bradley J., ‘Reasonable Reasons for Waiting’, Journal of Behavioural Decision Making, Vol. 16(2),
Apr. 2003, 147-57 (John Wiley & Sons, US) Ungdomsstyrelsen. Unga som idrottar tror mer på samhället; 2005.
Wolters, Christopher A., ‘Understanding Procrastination from a Self-regulated Learning Perspective’, Journal of Educational
Psychology, Vol.95(1), Mar. 2003, 179-87 (American Psychological Assoc., US).
Bibliografia
83
Internet references:
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/culture/article_7315_en.htm
http://child-1st.typepad.com/my_weblog/2009/02/multisensory-learning.html
http://www.ehow.com/about_5471123_multisensory-learning-styles.html
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/multiple-intelligences; http://nwlink.com/~donclark/hrd/styles/gardner.html;
http://esl.about.com/od/teachingenglish/a/l_multiple.htm
http://c2workshop.typepad.com/weblog/2009/11/multiple-intelligences---looking-within-ourselves.html
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/index.htm
http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm#multiple%20intelligences%20tests
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf; http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf
Download

Ako zvýšiť zapojenie a motiváciu mladých mužov vo výuke cudzích