l./1iWJ
PÁME
SA-
/:CGri.FCJ,
G,/ A
-"r
'.~,
vi ::"ci:ha.C).-l
ti
"~
(
,
Dz,l,t
i
,-,
.'.aJe - Lu-iv
s;
I
l,
'-"1
V<>
l
'j
DGA
"
t~§1e lh_-J1~§
ML
A'[-- cte-
.
ln-icdt-j,
•••••••••
~."Te:O.~EDE~6:"
F
l'
..
- r~
hh •••••••••••
"' •••••••••••
,,~ •••••• _
••••••••
~ .
~
." ••••••
~h
••••
m ••• m ••••••••~h
•••••••
[si najvyšší,~
II
"
.
'lafv ;'?;
si Pán, tfr.o márl1 Tebe ponÚkan
Sl NA~)!SSI
f~~TY
pli1lna
svojim ~chom
svätým,
~o
rf{h
G
••••• , ••
' •••••••
~m.
••~••••~~,~
_
~,
{: l oto Je den, ktorý dar nam Pan. vesehne
sa I radujme
sa v--D.om.~L
--/1'"
(:,.
v~
_
bh '
dd(
11
J
ako 'ry sMe svietiJr
o
J
4. TEBElA
Tebe patri
C
Lebo Ty si
'Cf~LA
svoJe ru, y, ct í7RV~ mK SK ." meno.
la a s ava, tCY-J,7V;
k ako tij,
l 'l'"
~'~ 1:>
, velké veci robíš n~ , nikto .nie je
nikto neje
ako Ty.
s,.?TR~L
~etol
Ca' dnes ~Mn D~S
a «OvÚpA~
rado'"
mi do
frca ~jafi
tej radosti chcem spieva!' a
tlieskat Pána,;. A preto spolu chválme ho, za to, že drží nás v nárucí, a preto spolu
chválme ho, za to, že drží nás v nárucí.
6
Budem ako strom, sadený pri vode
C Fa
G
CFaG
CF
a
GCFaG
R: Budem ako strom, sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán.
C
a
D
1. A ked príde des, ja neuteciem prec, ale ... (R:)
a
C
D
2. A po case sucha, ja viem, že príde dážd, preto ... (R:)
/
,Y•.KDE .JE- B01JK KRÁeOVSTVO
l: ~eje
Bož.ie l~l'ovstvo,
..•.
~e je Božie kIál'ovstvo, k'dé král'ovslvo Božie len Té?:!
/: Kde je, tuje, henje, tam je, vpravo, vlavo, hore, doje, na kopci ci na povale.:1
l: Tu ic
-----------------
Božie král'ovstvo, tu je Božie král'ovstvo, všade medzi narni tu je.:/
8. S rl»OU
PANE ,
G
fajn,
Tebou
sa nám
d'aleka
ponúkaš Gha
nám
iiZ~j,
co vpred
chráme
pyšne
(tc;jí Sk~at
sám. Aknetreba,
nieco voz nme
ibrésa us!vaš,
je, to od veJ'kého
~:
~ebou byt"Pane
ako~ám
;.~chcem
mám.
2. Ako mýtnik prichádzam,
odpust
3. My sme deti, ktoré Ty nekonecne
Pane slabý som, Ty mi srdce ponÚkaš, prebý'vat
mjll~ješ, ak prídeme
.E
,~icl
9. NAŠIE~Ij
som
S : !Vi'Es·Iu
našiel
, aJelu,;.
som C'
';li!h~ja,
ahuJ<,
a elI,raati,
aleIlI,....
alelu,
o'
s lÚtost'ou, odpustenie
1) A
chcem stále v nom.
daruješ.
~ r:ajr
A
A dóVe~l~)stiideme SI:rO~ltY
,ln:~Ja,po tejto ceste
je aJelu,
cesta, alelu,
pravda,aidu,
ž.ivot~ím
Ježiš Kristus
kNm
v)'šinám
Alelllja,priatel
aleluja,verný
alelu,
all1t~
hriechov všetci ocistení krÚcame spolu
C
~ve: .
10. ll~;HÁl)Z~E
tt!..
CL ~~. ~a!(
RerJ
P~ic.hád~aI.
~1ek K T!l eE...
so .sr~))Il
pl~ým r~ti
~olo~
Ti ~hCJlle
1.{;dni*ore
n~ d~lS,
akuJen~ za vsetky plody Sne, ~'akuJeJ1t. f leZ za
ži~,
~d'akuje~e.
2.za všetky Tvoje slová, Ti dakujeme, lebo si nám dal život, Ti dakujeme A tiež za Cirkev, ktorá nás
spája, Ti dakujeme.
F
(;,
(z
l1.J\NI
t4I ja, musím viacej modlit .sa.
l. A~bratBRAT
môj, MOJ...
ani sestra, aleVane
Ret.:Ano ja, áno ja, áno Pane ja, musím viacej modlit sa.
2... , mUSílTl viacej odpúštat.
3
musím viacej milovat.
H.
,
fJIOWAM.DAREY, \VAMDAO
REP.: l: W~mdarey,'-mdao, fo o o 0, wamd,u'cy, Mimd,iO?!
----
Ty si ako voda živá, Pane ná-š,Pane náš.
Ako prvá ranná rosa, srdcia nám otváraš.
~'torc;;~ltt~L~ieyjt
~ o~ l~
--- vlniace sa marc n_
--- lictaj úca vtácky ---
--- teba, jeho
i mna
n_
C' F~
e
14.
RAZnavráti
PÁN....
lG aby sme
C tiež tam hJl., ked' sa raz Pán
navra
1. .KKtV
.. 1 sa
lz SA
n,~
ra~\in
k nám, ked' sa raz Pán navráti k nam.
2. Ked knihu tÚ otvorí Boh, ked knihu tú otvorí Boh, aby sme tiež tam boli, ked kruhu tú otvorí Boh.
3. Ked hostinu pripraví Pán, ked' hostinu pripraví Pán, aby sme tiež tam boE, ked hostinl1 pripraví
Pán.
4. Ked po mene nazve nás Pán, ked' po mene nazve nás Pán, aby sme tiež tam boli, ked po mene nazve
15 Môj Boh
iný názov: Tvoja láska je
A h
G
D
A
h
G
Ah
G
D
A
h
G
Môj Boh, vdaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol.
A
h
G
D
A
h
G
Smútok je prec, štastím ma napínaš, ucíš ma láskou žit.
D
Ge
A
D
Ge
A
R: Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít,
e
A
e
G
D
G
hlbšia je, než dno oceánov, (ona) zmenila môj svet.
F
16. RADOStOUWLKOU
6?
A
CFC
F
F /:"
~ef:,
mám tomuto
v duši, ve'JK1,
vždy ju
mi ju dáva,
prináša,
san:c
prezlv~.
r. radost'n1íTósf
Cnosím,Boh
JrCirkev
1:"0~
1. D~JRado:c;~l,el'~u
Pane
VICru pretgJMsll·.
cel~u S~C~
sve... u, jasá.
dajsvoju
nech
kaž.dý. .e.
spozná,
že ~n
Ty si radost.
d
2. Dokáž,me všetci, že sme si bratia, že hnev nenávist" už viac neplatia, že v nás horí a vládne velká h\ska.
3. Pochopte ludia, že svet jc krásny. Boh ho vytvoril a nám daroval, žit na nom, zveladil' ho, prikazoval
17. eM
RÁD, ŽE SOM ...
e
~,
ked"
badám
krásne
kvitnúCe~rád.'
v sebenebo
plynút,
rád a jea mi
Zád'
že som
a nie
som ruže
sám na
svete.
rád. ked
ked' citim
vidímživot
hviezdne
v lete. šOJnrád
cítim
II h~e.
,F
.e QJ F
'c'
~1
r .
esnem, pocuvam
v" s l'"ova, maenec
l'd
'RiC~'~d'kl
. e '.'.'"
JU
2, Som rád. ked' vidím usmiate všetky tváre,
S0111
mOJa
'L'k"d'
as aJc ti ana, sVOJJJn
.. Zlvotom
v'
vravim
., t'~V
1 ~an,
rád, ked šliapem na horské konciare, som rád a cítim
radost',
Chcem íst k Bohu v svetle Kristovho tiella. Chcem mat oci, ktoré stále svietia, chcem vojst do svojho
ciela
l. K' . tvoJ Zlvot neraz s
. y, bezn'
18.!. N S.~~MI POD...
,r,.,
ej
y'
Je a ked boleSt zastlcra
C ~
Spon lenky len
zostali ~,'1f.ež,!/. t~
.
,
k dl'
adCJc.
. F , .
boleSt'~iera srdee, ~I;,~t'
,
R.
ef:r;n s nami
pod'.
p~ dtabla
kllpo~;;"1'.
LenE{osf
môžeš
I~t',nasžeJcz~Jt;azl.
všMo chceLen
T~',s nami
to p!com
túžiš,nam§eš
si hned'~iat'
2. Ticž som hynul, v hriechu tonu!, blúdil nocou, tmou P}ial som sa na pravý smer ludí, priatelov.
Ked" raz zaznel refrén ktor)1osvietil mi pÚt. bol to refrén; ktorý v pÚšti nedal zahynÚt,
3,Aleluja, spievam teraz plný nádeje. Viem. kde pokoj, kde zdroj štastia, viem, kde radost je, ked ta
volá, pod len k Nemu, pod a neváhaj. Urobí tvoj život štastný, dá ti srdca raj.
... ~
e
s01tuž t\~
Pevne
19. ~NE SOM.I.}~ÁD
I.P<~~om tak r~~
1!! ma, ch~ed'
hrozí l5ój,
Rcf
mn,asVOJOU
Ak svojou
Pane &e
mam mám,t'aWd,
Ca rad, lebo l~~y
l y mna tiez
veenouvecnOl~skou
laskou mllul~~~l~
2. Pane ked' som sám, vždy pri mne stoj. Cestou života mi svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes Ti venujem, dávam na oltár, co dlhujem.
plJe
o mám ta ~!k'1amc
S~1 1'atol' 'o kÍ~pleto
c~
20'/";1' iMÁLO
1VltÁJ'~
;\Takl~ljn
aj tu ,,1)0,
co mi nAe, l':.no 7. vlou M1..A
Ti všetkor.:.
á.
21
Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás
7
A
dea
d
Bmaj7 C
d
l: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás.:1
eFe
A
7
d
si ten dar od Otca nám, ty si tá láska, co prišla k nám,
Bmaj7
C
d
ty si nás z hriechu vykúpit šiel, Emanuel.:1
I:Ty
i tieto n e dary ..
nesieme
Rí,JMlfE'lO.N
z lá,' ku T
ry sa vo \~
Š~
RY..,. Áá
a v cb~e.
ta
~h
l!.
sa našaemžba skutkom sTane, t'ffifo dary
Táto obet je obetou mladých. ktorí chcÚ svoj život obnovit" podla Tvojich príkladov vž,dy chcÚ žit,
nikto Pane nemôže "feba nahradit.
23. Drž ma bližšie sám, den,
den. Naša láska nech vecnost zrie
CO
Ref.: Drž ma bližšie sám, den, COden. !\Iaša láska nech vecnost zrie. Daj nech pravdy sa nepustím, z ocí nikdy Ta
oB h ocFh ,v rJ.
' h aj. smu
Bt nyc
' h Fdv
r;I•• .r;; T'I pa-t·rl01-en. T y SI. naOd'ej, zlJem
V"
1 . -v- mOJlc
~~.sthra~d·
pa oc h aj. uspec
mOJlchCt'
s as t nyc
noc,h mOJesruce
v nej.•
oo
2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás. Ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteká pokojom, ked Tvoj hlas smiem pocut v nom
3. Nikto nelúbi ako Ty. Nik sa nestará ako Ty. Zdá sa, nebo si otvoril. Otce, vieš, jak mám Ta rád
z kostola v$iác1zat,
anlnC\iÍcš;že
vše?i'~~.
vo s'fiCt
fiBOH
lP
MÁ
~D
C.,Fi
... , ~
E.. tbJ,
.~. i ~/I·rJ:o.
I'!... Äoh
~v'
1!.k~i~
,.'~~Jll': ala...tomklu.'.a,
~.
radost' ma lozplOa.tU.llL/L.
;.• ]lám
JUJA.ma~ad
~ flq),
~~(;i~o
dzu1«i'a,
~ fS.Jlf ~'{lf}l~a~e
tdtutliffk í f1it
rH
2~BOH
ta miluje,
tA MI~JE
aj f<i fa milujem,
...
a t" by l~nalo b~'.
Mal by si byt štastný,~j-ja by som mal byt štastný. a tak by to malo byt. PRETOŽE
Mohol by si byt smutný, aj ja by som mohol byt smutn)', ale lak to nemalo byf .....
Máme sa mat radi ako bratia a sestry, a tak by to malo byt .....
27 TY~' N~TY ...
I~
.> l, zcs s(at sa :V~
oo.
"
:
o
o
L JI pravdu,
kol'ko co
biedy
hlat'
svetSkl'N•••~ny
obIML
C~ lU.l"'""~~""4"
...
ty ano ty, I
,
o
svet, 7.a" by sa ze hnech VIIazl. de.le
"
. 1>, ,
mladez ocholna sa rozdavar.
2. Pozri ako mestá rastÚ bez lásky. ŽijÚ ako ponorené v tmách. Spasitel' prináša svetJo nádeje, otvorme
Vfu dvere dokorán.
l' k4'
l
G
l.
l'
~oJ
lG.t emiem
_IS KD
ra,
~ S~z
1~a~ A s T cbou fád
~e', s nIceYlw__aj ce y
218.~~OIal).4.NŽ:v
d~
"d/T1 Y Sl. stvOrI'J strom aJ. kÄ
t, všade
stretáall "y mám
Ta rM.!
o
o
2.Si môj Pán, Ježiš Král, každý den sa zhováram s Tebou rád. Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo
miía vzal, odpustil si tolko krát, mám. ta rad.
3.Si môj Pán. Ježiš Král, každý den sa zhováram s Tebou rád. Ty si vtáckom piesne dal, aby som sa
radoval, si môj verný kamarát
mám ta rÚd
e
l .... ·oKoni
Ysom bol m()t~ridelkami
~9
F:
./~1~bol vel'ryb~~ ~bilJipom
st
v<"1il ma PálA'
Re~L~o
sr~e
ma~aJ by
í žial', má
.
o"ll'i'ána
.
t:.. by spiejfJ_som
.
bo~ ~~
ebou, Ja rJifost' J!!lffi'ze ~'t'~m
gCJzJr'
mi dal pre ~lev
m. Keb~m.
stvoni ma~.
Ježiša, On si ma limiloval. ja Hmost' mám, že diet'arom
2. Keby som tak sionom bol, co cho bat má, ja trúbil by som. Keby som bol kengurou, ja skákal by som
prériolI.
Ked' patri l by som k chobotniciam, ja ti ieskal by som, že tak vela rúk mám, ja radost mám, že dietatom
stvoril ma Pán.
3. Keby som bol žirafou, tiež nebolo by nev~'hodou. Keby som tak pštrosom bol, ja všetkých by som
predbehol.
Ked' bol by zo mi1a krokodíl, ja so širokým by som Úsmevom žil, ja radost mám, že dietatom stvoril ma
Pán.
30 Môj Pán mojou silou je
D
C
G
1. Môj Pán mojou silou je a radostnou piesnou
D
C
G
D
a Pán stal sa už mojím spasením, On je môj Boh.
C
G
D
R: Len Jemu odovzdávam život svoj (3x).
____
2. Môj Pán vládnut bude vždy,
31.~STOU S.NA~I:..,
l, C:s:o~
1~~U11J,
kracaJ
~
.
(/.
,c.
",
. QJ
"
~
Pane. My nechceme na nllcste staf. Ked zbludllne, podaj ruku, ked' klesneme
pomozM~
Ref.: A do ~tla,
svojho~ed'
,~)V~'
nas.
2. Di'l0l1lbez Teba, chýba nádej. Zavládla v nás pustá tma. V srdciach našich zapál plamen, v ktorom
zhorí smÚtok a jjal.
3. Vezmi smútok, vrát' nám radost'. Zoslabnutým dodaj síl. Chceme iným dnes pomáhal. Tarchu kríža
chceme si niest.
4. Už.ideme z tohto miesta, plný Teba, Pane náš. Už ideme, svet nás caká, caká od nás svedectvá.
32. Hudba dohráva, všetko stíši sa
....-
••
~
~
,
"" •
."
•• '1j
-
~
1. Hudba dohráva, všetko sUši sa a ja prichádzam. Priniest nieco snád, co pravú cenu má, co by si mal rád.
Ref.: Viac ako piesen Ti dám, lebo to co žiadaš, nie je len piesen sama. Ak nieco iné sa zdá, Ty vieš, co je
~ p
/Je
P
"
&.-.
... -
pravda, Ty vidíš, co v srdci mám. Túžim sa vrátit do srdca chvály, kde si jedine Ty, jedine Ty, Ježiš. Odpust
mi, Pane, že neverný som, si to jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
____
2. Nekonecný Král, nik nevysloví, co Ti patrit má Aj ked slabý som, všetko to, co mám, každý dych je Tvoj.
33.
] . l\r~'
~ objatí
V OBJA],Í
br«kejBRATS~
lásky ~j
mHa.
Á~(Y ~'mt
VO
svetle. Ked' Spasitel' príde, duša zaplesá, pod'me--vo
svetle.
~
.
Ao
CS
A
Rcf.: P~mevo
~tle,
p"d't:i'me
~pb
velle,
vpred Jen nadšene
f~ratskej
láske stále ~·ed.
2. Náš Pán a Boh vždy koná to co hovori, poclmc vo svetle. Vie uzdravit, hroby temné otvorit, podme vo
svcl1e.
3. Je slávny Boh. my sme Jeho pastvi lud, podme vo svetle. Nás k vítazstvu Otec, Syn a Svätý Duch
vedie vo svetle.
ci ..
34. jy-\~A~T
A \11: SA NA BR~~
...
,l'....
v,
..
1. p~ ~1a~a
n~rehu, hl'adalJjldl ochotn~ lS1'za mm a l<jilt ~cla SIOV~ZlCh
Pf'avdou.
RIl'.:
JhneÁ
m1'1achcem
si sa p~e1.4ivojc
b~1U, Môj
spolu
s T~u nanový
zaca~v
. tlta vyIiekli moje~eno. Svoju(;d'ku zanechal som na
2. Pane úbohým som clovekom, mojím venom sÚ ruky ochotné, pracovat s Tebou
3. Ty chceš mat' i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápaL samotu duše
4.
i kvapky
i cisté srdce.
potu.
Pane ideme spolu s Tebou lovit srdca na moriach ludských, do siete žitia, pravdy i lásky.
r
35.PlESENCBj\L
. chcem chválit,
'"
rL svätým ~ávit',
•
l. NajvyššiJPôiPan~~s r_ Teba
s Duchom
naCveky velebit.
, na veky,Qelulf·
2. Za slnko a mesiac, svetlom, hviezdami, v Duchu svätom Pane bud vždy chválený.
3. Za vodu aj ohen, pokoj, žiaru v nich, v Duchu svätom Pane, bud vždy chválený.
4. Chválim ta
i zemou, vetrom,
oblakmi, úsmevom i placom bud vždy chválený.
5. Bratmi a sestrami, pri mne stále sú, chcem ta Pane chválit, za všetku krásu.
].
\
'c
íš
ie l~l
'Ú36.~{AVIS~
r~ko n~t',
1.
všade' .n bRe
-
vlád1á.
Vl:aVišo, - Útku na p. 'ch, óOciach, v
rých
'd'
a a,
jc str , l_na
kJt.lásku h~. kto po nej,;, nou sa mál·, Jejedna~s'a, kto lásku
Ret.:po«jJ.Úzi,
~ll.i a nep,r~~
sa -Mc. Miluj a všeW&poch~~íŠ. Mi'iUj a bo~t odide, v~~ke
Ao
sa smtL
kto
~í
ma~d.
L!
A
'b
~
~
2. Láskou Pán 130h nás miloval, lásku vecnú nám daroval, život za nás obetoval, by nás láske naucil. Už
som pocbopil, co je to láska, preco mám trpiet a preco žiL Chcem všetkým slúžit, všetkých milovat,
láskou chcem /jvot svoj naplnit.
t:. r~rl>,
A va'aka
37.
WAKA
L V~ka
za toto kr~e
za každý novy äen, vd'aka za to, co uzje za mnOll aKo t'ažl<ýsen.
2. Velaka z.a všetkých verných druhov, vdaka ó Pane za Tvoj lud, vdaka, že radi, odpÚšfame urážky a
blud.
3. Velaka za každý Úspech v škole, vdaka Ti Pane za vieru, vdaka za všetkých kamarátov, vdaka za
lásku.
4.
Vdaka za moje pracovisko, vdaka za každý dobrý zdar, vdaka za hudby krásu cistú aj za piesne dar.
5. Vdaka za to co zarútilo, vdaka za to co poteši, vdaka, že vedieš božskou silou, Priatel' najlepš.í.
6. Vdaka, že môžem Teba chválit. velaka, že Ducha dáš mi tiež, vdaka, že na blízku i v diali ludí
miluješ.
7. Vd'aka, že T'y nám dávaš spásu, vd'aka toho sa pridržím, vdaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti
náležím.
38Jim
SVETIELKO
/: Iv~.~~lé MALlt
svetielko
chcem, aby svi
Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo ...
Pod nádobu skryt ho nie, chcem, aby svietilo ...
Nikto mi ho nesmie ....fu , chcem, aby svietilo ..
JV10jc
malé svetielko chcem, aby svietilo ....
HOJ
&v(efilo.
~
39IfAlVI ...
T<~ ta~:red
41
Tv~.íu S\~ätÚ~rJlle mi vra~í~át.11 t~YW, tém1sa vmr pm1áhl'M1. Tam, ked' tam stojím
I
~)~s:',7~rádzam
To )ust,
epnJl~~m
s~o~á,
o~ttte som
nel~~va~oh,ár,
zabudé'"
Teba,
PO!.
ze nedua
sa ca~).m~lhe~1.
v eba, o~st
vlC
])Im
~ anaTvoJ
Tam ....
,J
ml.o~s~c
Pane ~u
O~st',
~ rltl.'''/'
som
d~<; Mla~.
neve~.
Vdaka, L.eodpÚštaš mi znova, vdaka, že poznám Tvoje slová, vd'aka, ž.e môžem znOv'él zacínat. Vdaka
za bratov a za sestry, vdaka, že poznám koniec cesty, vdaka, že som sa vôbec narodil.
Tmn, tam pred Tvoju svätÚ tvár, kde mi vravíš, mám ta rád, tam sa vecer ponáhlam. Tam som tak štastn~'
a nie sám. Ved' k nám všetkým prichádzaš, v láske všetkých objímaš.
1<=
onCl! 1ýli sa den, ;Fed B
om stojím
iii
'll, tak sam s Nim
.
sa tíško rozprávam. O tom, že slnko
4iU
Gsom mnoho .l'udí dnes,
1> skrížil som
A mnoho
za. udá,KONCU.....
o~,
že den sa rozpa~ na tisíc m~. Stretol
ludsk;"ch ciest, tak sám o tom Bohu rozprávam. Dal som dnes niekolkým
Jii'H1'
:Z1J!J il1)'mzas Ú~ev d&of.cha
~m vzal,
v dl1c~"n
..
~v.zfpOCú~,
znisJár
• o.den
Hovorí
ku mnelfn p~""karhatc,
svet,~~at',
al~o
sa
chcem
ibftrat',
c
,a
chcem
druhým l'ud'om d~at'
ale
nedMr.
p,íit9 na
d
".ásku ib~at'
Ku koncu chýli sa den, pred Bohom stojím sám, tak sám s Ním sa tíško rozprávam. Slubujem, že celý den
prežijem zajtra pren a pre ludí.
41 Ráno a celý den anjel môj nado mnou bdie, môj Pane
R: Ráno a celý den anjel môj nado mnou bdie môj Pane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C
a
F
G
Když se ráno probouzím, andelé nade mnou bdí, múj Pane.
Když spechám na autobus ...
A když píšu písemku ...
A když brata pokouším ...
A když my ju nádobí ...
Když se modlím v kostele ...
A když vecer usínám ...
42.l~~81EVAC:
íll;kaz:'
6.
'v'
~Ohjjt.·.;
vno.p.vust~~.stl:
Hr~la
..
r. G e.
F
6
G
zn.1otz
oa~l. J~.na
vychod. Ako
IInás rozS]~o
vl~~m~
~~
a b~e,
S~o 'r~c ~ióvom
~sy.
ahy~ala plodAJ
..
l~evlovo
atu kl~,
~~
~Zef'
,~e.,m
~~.ma gul
vydal'
J nas
vo~je nes . .st',
o"ade
~Je.
ze
~o
C't
o
__
ZG 'yPane .'€t, ai)bre
leem
~
2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklícilo však, nevydalo žiadne ratolesti, vyzobal ho vták. Iné padlo
na skalu, kde trnie rást mu zhatalo. Svetla kde niet klícok lahko stÚ1ie,hynÚt zacalo.
i
3. Iba v Božej pôde zrno zreje, svetlo má vzduch. Úroda raz z neho velikáje, že ažjasá duch. Hoci s
placom neraz. sejem semä nádej v Bohu mám, že raz stokrát viacej z dobrej zeme zrniek pozbieram.
44 Duchu Svätý, volám: Príd. Ohen mojej duši daj
D
Duchu Svätý, volám: "Príd'!
a
Ohen mojej duši daj,
G
D G D
ohen môjmu telu daj, rozpál' ma!" (2x)
aG
nekonecne milostivý je,
a
G
D
ukazuje dobrotivú tvár
a
G
D
voci tým, ktorí milovat Ho chcú.
a
G
D
Všemohúci Boh tu s nami je,
45.
Bol
(ir ') TA1\,~d&.í U;·
í~
'.l
~~-
ked' bolWucený
D
í ft",
P
. --N~udni
F
v každej c~lIi, ze Ho všetci &ustili, bol simm,ked'
bpi
Uifi1~1'"
E
CG
l.ked' bol odsÚdený Pán
2.ked svoj kríž na plecia bral
3.ked prvý krát padol Pán.
4.kcd sa s matkou stretol Pán.
l~
S.ked mu Šimon pomáhal
6.ked' mu krv zaliala tvár
7.ked druhý krát padol Pán
8.ked' sa stretol s placom mám
9.ked tretí krát padol Pán.
]O.ked' bez šiat tam zostal Pán.
I ] .ked' ho vojak pribíjal.
J
2.ked na kríži zomrel Pán.
13 .ked bol\! rukách mamy Pán.
14 ked bol pochovaný Pán
K. ked' bol umucenj" Pán.
46. KfW JE ZNAK~
6 t!.
SP~Y
...
M;
Aal
Ref.:~l~je
znakom sp~,
;).r9,;.~~
1. S~SJ Pane
~chu k!íž'v~en
naSlch~~'
Sl~stoj\nesenÝrláSkY,
sa o~val zt:šky pod krv~~~á~any
sVOJ
tr~
za
nr;
2. Pozri Pane, hlad tu na mna úbohého, pomôž znášat tarchu kríža tak tažkého.
3. Chcem aj ja nicsC svoj kríž, Carchu svojich vín, Krista vždy nasledovat, chcem byt stále s Ním.
47.'i'}',D
ANJEL
OSLk>VIL
1.~' anjel
Máriu ~,RIU
o ovil. tak
skfcJinne ...
sklopila trak a Bohu, co si ju vyvolil hned' dala svoje Fl AT.
Rct.:To Mária slovo neruší, len ju pros ked slabost máš. Dá pomoc a ani netušíš, akÚ v nej matku máš.
Ver Márii. ona tú silu má, .lc matkou vždy láskavou. Ona vie, co ti vyprosit
má, len bud pod jqj ochranou.
2. Tej noci jasnej bctlemskej si svetu dieta dala a z moci cisto nebeskej si slovo dodržala.
J. A potom, ked stála pod krížom, to bolest v srdci mala, tam prišla, chce byt vždy so synom, ved pre
nás slovo dala.
4. Za pomoc do neba je vzatá, Mária služobnica. Onaje Bohom prijatá, Mária pomocnica.
Ca "
ú
ta n,
ahy
t
oto sveta . .lvlm1a ta
'lOTa,
4~'~~'AKAJ~''j'A N~" HAtaV•..
"::Wla''io''cJe m~oll
'ail!!ie, naJdra~u.
sa ne'w~, Jten~
rWM{~la
Ona nám vždy vyprosí hojnej mi losti, na
Matka moja láskavá, ja ta milujem.
P~)(lmoje
C:ft'"éta.
pnd ~ ochranný
r1Ll
~8f.oEpodá rui a ja s~o
sa spolahni v každej tažkosti.
svoje srdce mladé tebe darujem.
krácam s
t
4~(~DIJ~A(:ÍI»~'1>
G . ;~lJn}~a~nwn
~ ~ifP,'ben~a
ib ~ ..
K.
:~~'J(
dl~~I<1t'r!i!w,
tir~cl
~an"'gratr~
~mm~
& al P t:
lP~.
1ana, pam nasa, SVlet na cestu nm1.
Pani naša dobrá, ty vieš ako trápi žial', horké slzy, ludský nevdak, svict na cestu nám.
zl'
S(bVŽDY JE S NAMI TÁ ...
J"
t:.
r.
~
F
.
/.j~ s nam~~,
i
~~.viel~e
ltbi mOJe srdce, r.LM)" moju .ivar. V~y je blízko tá, co viem, že Clirán.
k Yllsmcv, C~111 Zlvot~.
~
1'1
~
dfnam
ás vltaš
sll~~ta,
v cwámety~kral'o
~
l;",· V l'. ,lom tvojom ilthom ná~on. Cakámc ta každú Ch~, prosíme ta
Spojmc svojc hlasy v jednu piescii, ktorá všetkým srdcia otvorí. Silu viery mladosf naša nesie a s 1'íou
naše pevné názory.
V!Z
~F
I!G ~
51~OZNÁM
,t
JEDNO DIEV~
pmí/xa našim dii.o hmlistmWíu
PO~á.' mifdno dievca krásne, s ocami ~
cis
:'11
.:~ria
pa~
S~(l
caJovná,~ia,
I~ie,
e
J:
kvetov dei1j se~ .
hViCZdy~ja \ Mári)t~vet zázracný. Snehobielym rÚchom
král'ovM, älia,
jediná, o ktorejšpíevam,. ~ed' som chvíl'u
iia
() lebe tak casto spievam, ked som sám a ked sa dívam do ulíc, do prázdnych ulíc.
Moja piesen k tebe
kráca vo vozíku Zllmctaca, ktorý tlacím do prázdnych ulíc.
1J~
52~
1. IÝIOJ
Sl
tj",
Sldr~y,
.
/!j ,..mozes-::;pa.
Av
v.L~ t
ty,
leta mmn ta ra'd ,v mOJom
namCl
1\1A"
oJ sIly,
d'am ti. dAoveru,ja.
t a uzdraVlm
' z
tvoji~2ál1.
l> že milujem t'a sff1~,
TiJ každý úder môjho srdca o tom hovorí.
_
R,:C~m, aby si vedel,
2. Môj si ty, dieta mám ta rád, v mojom náruci môžeš spat. MÔj si ly, idem pred tebou, Ja som verný
Boh, mám ta rád.
3, Môj si ty, dieta mám ta rád, v mojom nárucí môžeš spat. Môj si ty, Ja ta posilním, dám ti pokrm Svoj,
;nám ta rád.
53.
~{ANTIŠEK
l. J~y
šaty, nohy...bosé, umýv~
v rannej rose, chvály Giáva,
Bohu dáva srdce ~ásky
Úprimnej,
(i,
sláVY slnku
ked sa~eva ako náll',mi
z h;1;Jd~~~
(JSm~tálY zFranli~,
tváre žiari,vypros
raduje~
Božej
«]nám
lásky
nech spiea
aj my rÚbir~~,
R.:Frantíšek,
rozpráva.
2. K Otcu svojmu ruky spína. Volá k nemu ked usína, aj ked vstane volá Pane, vdaka Ti, že svitol den.
Vdaka, že sme Tvoje deti, že ma voláš, dakujem Ti, kvitnÚ kvety, slnko svieti, za všetko bud chválený·.
54. TÚŽIM PRINIEST NA OLTÁR.u
1. Túžim oriniest na oifár, život c'ó\v sebe nmm, Tvojou tkOll Zl~lnertý " chcem Tach~á~t',
môj 111n.Ch~m Ti vydat p~áve~gs každÚ c~, života, viem, že prijmeš každý~r
ca.
G'tt
V
~
Ref.: Povedz, co Ti smietIJ..dat,co prim'1 Ti smiem, si môj láska~
Jež~viac nemám slov, piesen doQ"eva tiR. aj ked' nehodt;t.s~,
pri'Í'sf.
Možno len tichý pri, len bOles;.tm-t,.
láslIvý l"an.
l an,ja le~ mi"tci
tien.
ch.i.~ Ti nfJo
Svoju h!ku srdétl'iL,
môj
2. Kvôli Tebe dýchat smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si za môj dal, bol to vítazný
pJ{m.Vz~i
hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj. otvoril si bránu nebies, dnes som
-
ib 'boJ.
-------------------------
)
,
v.'
••
,
••
JEI
k. :JeZ!v zlje,
Jws
55.
"'ŽIJE
ve
.",
'"
ZIJ~, vsetCl ~ta
.s., ..
nech to'~v
S
Otázniky,
dl
JI,.
vsetci
všetci z zmr~chvstanemej~k
tií1vych vstaneMt,
.
ft{k
~, ~~EtaTA
nami zostane a On s nami zostane náš Pán, .ALELUJA bratia. Nech sa
každý pridá k nám, nikto nemusí:Qyt
3.0n je velk)'! pomocník,
'
la, JeZ1S '.
bratia.
LV§ci \'idyaž
hml~tvych
sa skoncí
vstaneme,
cas, vWci
J11.fš Kristus
z mrtvych
príde
vstaneme
zas a
L.A On s nami zostane a On
'é
'
.
i
'. ,
sám, Ježiš s nami zostane,jak
On je velký pomocník,
slÚbil nám.
On je velký pomocník
aj tvoj, ALELLJJA bratia.
ktoré máš, všetko s cí}TIsa potýkaš, Ježiš chce byt aj tvoj pomocník.
56
o Pod, teraz ~s
,,',vzdat
J> A chválu
eCO
->
Pod,
teraz aký
je cas
vzdat ho.
cnválu.
srdcepred
svojeKrál'a,
mu sprijme
láskou~aj.
Pod taký,
si, chvál'
Pod, Pod,
predstúp
~ Pod.
G
O
G
O
Každý jazyk v ten den vyzná: Ty si P,fll". Každý ti raz úctu vzdá.
A
G
h
Tým, co teraz s láskou ta hl'adajú, wpoklad vzácny dáš.
O
57 Ty si môj Pán, ja Ta chválim
C
a
1./:
Ty si môj Pán, (Ty si môj Pán,) ja ta Chválim, (ja ta chválim,)
F
G
už mi chýDaš, (už mi chýbaš) príd k nám. (príd k nám.):1
aeF
C
R: l: Sme hladní, Pane príd, ukáž nám svoju tvár,
aeF
G
Ty vieš, co nám chýba, pomôž detom svojim vstat.:1
58 Vzdajme vdak~
,~
---~t'I~e"--T./TO:""'OVzdajme
Avdaku, Emnášmu GBohu,
Dvzdajme Avdaku PánEmovi. G:/4x
1.
AOn, stvoril Gnebesia, i Dzem je plná jeho Aslávy,
On Emsám je Dmocný, Hma láskaAvý.
Ref.: ...
59.~,
L
V.
kim',
d
2. On jediný mi rozumie, sám utiera slzy,vraví že ma miluje, On je tým Bohom pravým.
;'RIM,
XERÍ~oo
m,
v'i!.tír
v.!,,!ii\'éhoBoha, Otca,costvoril'"
slú~
ch~nd
i :R',~onecn",
plnéholás~, Jemu sa
i
2. Verím, verím i v Jeho Syna, Ježiša, ktorý' ulI1rel vstal/: Za hriechy sveta z nesl11iernej lásky, seba
samého v pokrm darí
.3. Verím, verím v Svätého Ducha, ktor)' nám denne dary dáva/~V Cirkev zmytie vin v svätých
i v nebo
av
život VeCll}' AMENJI
60.Be,Ž~AL~A
L Bo~
laska
JC
u:.
tH krasna
cl tc5
.~l~rC(nO~lllWu
,lasky l KnstoveJ,
v
ak"
c2"c,.
.. :>ozm . a.~etav,<rsna'vZemcle.1eAna
l' <rt-kJ·
. ~:v ~e .. bol . ..~a~fY~
bolr~v,
by c~m
l11akSl s~t, vsetky
J
k'
"
1:I:I~fby..
tahsle i1F:'~~
S.'l~.~ "~lp~oriLi všetci
2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, že nám svojho Syna poslal
dal.
3. Božia láskaje
zvítazil.
cl
v Nom nám spásu
tak krásna, už pozJlám cenu GoJgoty, že pán Ježiš zomrel za mna a tak nad smrtou
4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, Matku svoju, že nám poslal, ked' Ho najvLicší bÔr
spalovaL
í\
61.
!:P~WZRI
ako ~ní
i;}(O ma
MEWMA
Je~i~On JE~
dIilia ma
... s~odu
dáva
fl( ~i~
~""~
ako m~i ma ~iš.
!:Krácat chcem na stretnutie s Ním.:/ od skúšky, ku skÚške, až ku vítazstvu. Krácat chcem na stretnutie s
Ním.
g
'il
DIzra'\!l": Tam caká Mária, v
LU zem zv~
navští~ s posolstVO'ln
mestecku Nazarel, Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
62.VOSI#
BOJI ANJEW\
.... ~
1.Poslall~
anje'!
meno
Gah~;
2.Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov, ..ti nás zvú k pokániu, vzdávat sa nárokov. Ved' sa Boh
ponížil, slávy trón necaká, prichádza s nami žit ako syn cloveka.
3.Preto dnes s Máriou duša Ta velebí. Ty si Boh spasenie, svetlo si na nebi. S královstvom pokoja
prichádzaš znova k nám, srdce Ti, Pane môj pripravím ako chrám.
4.Pomôž mi, Pane môj, dietatom dobrým byt, radost len rozdávat', v milosti Tvojej žit. Prídi už, Pane
náš. vrúcne Ta voláme, príchod Tvoj medzi nás radostne cakáme.
63/:Chválim Ta, Ježiš:/4x
G De
I:Ani oko nevidelo, ani ucho nepoculo,
co má Boh pripravené pre nás:1
Pre tých,
pre tých,
pre tých,
pre tých,
ktorí milujú,
ktorí vzývajú (meno Pána),
ktorí uveria,
ktorí chvália Tvoje meno Pane.
64. TlE~AJKRAJŠIE
CHVÍhE
lal.
OO
pr~~Wna
(2x)
l. Tie
n~'~je
chvíle
R.:
V modllbách
skÚs VY1a1'
a Duchkolel~Jh.
Sv'WtY zacne
-.,.
'f'le ni:lJ
~k
š!~;?~
v, r.:.
rqJ. 'lc'prezlvMií
na
ep'~
k o1cnac'~. '-'"
2. Silu opustit svoj hriech som dostal na kolenách
3. 'Máriu za matku clal mi Ježiš na kolenách
4. Silu zacat znovu žit som dostal na kolenách
l..'rtb
65.
~~.
,Evujem
(!,:
'n
P' e môj, t
ko ma v
i ,IDEM
MôJ
c~lim }>ANE
Ta, ~vujcm
m
ra. (2x) K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš.
2.Staré hriechy odhoclme, Ježiš prišiel k nám, tak. chválme Ho. (2x ) Staré hriechy odhocl'me, Ježiš prišiel
k nám, tak oslavujme
Hó, chválmc
Ho , oslavujme
IIo.
3. K Pánovi sa priblížme, ruky zdvihnime a chválme Ho. (2x ) K Pánovi sa priblížme, ruky zdvihnime a
oslavujme Ho, chválmc Ho, oslavujme Ho.
ech Zápáli'n~~ Nech iiCUejeme reTí,nech
A
67'nHVÁLP~ACHV~
G~l'
Pána ch~, on jc B~(náš Boh ~štmohúcl. 1>
Chvál Pána ch~,
on ná~á
.A.
všet'i!ýChla.
,
l
.... o
1~
2.Vtr
R.: Som
rnísny~,
pocuvam l vOJ~as.
~~:.&:
': Jenze
~ tak nnilo
11.. F r;~,.r...
brat pfll~as
'-,N~~)
nas. ~Š
6l;9'
cl fO V
sn~~'
BOZ1C
tiebpov~Jb!1~i
~~I:tsko~l
t~rllvten~~,
Qa
a~
ze c~e
Mem,ako ~lt
TvoJ líIäS,
co ~sieWš
Ten hlas ma moc pre5údzat
(M
.~
-J!:
s"ctzhf{
lite ludí a volný vtáci let.
na
3. Hovoríš k nám cez svetlo mesiaca a lÚce slnka, modrÚ oblohu. Len ked mám rád tak všetko pochopím.
R.:
M'ko'
ám d'
II Pan,
mÔj R' ,môj
41
~
l.L~Vý
é C - rý l\~'
k M
ojim defom, ~Si
70.
V~TK;V'O
2.Každé ráno, každ)' dei1, tiežje
W . Vsetko
Pane.
co.~'mi
co m'
C,chcem
F
dal
i Pat
leto~usím~OjU
.AJ ~
darom, co mi dal Pán. Za všetko Mu dakujem,
.
lC
mi nech
F lásku
~
vdacne
i
a.
'l
-avat'
GId'aIej.
spievam: aleluja!
71 Z Tvojich štedrých darov, Pane,
1. Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš, chceme konat obet, ktorú si nám prikázal.
~f.: Zivý
~Iieb,vecný
ktorý~ám.
zostú pil z neba, je naš"Ježiš Kristus, Pán a. Král'fVó Víne a v kúsku -cf1leba Ta prijímam, tak
'-rím,
že ~ot
2. Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
___
n.
V srdci velkú radost máme, že sa nám za pokrm dávaš, svojím detom, ktoré túžia príst pred Tvoju tvár .
R.:
Já
.JJ~...
je
,
al,
2.011
~.~J:~'
~J , ...K~~~.
n~~~n.!
r 'ešny,
ie
Mu '\ nf.~~h
l)'it l ~DN'
un sa~.,~'
onCl,.
1':) jc ~~ 'l'ký
'11;.~!'.
((ll,/)
A rozh·
ci ,ím 1m sa
chce
režit',1"Jó
co n'
jee'
,-ý'f
Z~~.
Úr'
musel za nás svoj život dat, Onje vel'ký Král. A nášho Boha dal nam spoznat,
3. Ja slávim Boha, Syna Jeho, On je velký Král. Krista Pána vzkrieseného,
74.~
V DUŠI PIESEN
1: Tv áš v .dl..IŠi Qt~en ~J.deISkýCh ~onov,
.lši
c
Onje velký Král.
On je velký Král
~
bolest' tých najkrajšícrrtónov.Máš
v sebe silu, ludia
mas v
po ne~Úžja,s Tebou
~
vM~a.
se# nád~pWt)'ch,
co scr
sa
R.A~a
k~)Vstvo
lásky
~
L.Máš
v sebe príslub vecnej blaženosti,
máš v sebe naplnenie spasitelných
t~!ch, co Ta hladajÚ, máš v sebe lásku, pre tých: co
zvesti, máš v sebe lásku, pre
ta volajú.
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje Ústa, žehnaj každej piesni, v stn.mách mojich zostan. Kytice veršov
z
nqjkrajšieho kvetu patria Tebe Mária, Božiemu svetlu.
A~~LOV~\
T~"lMdého
l~ého
iaJ~prevád~asnou
cc:.
'IC.
l:
ou, spreva( zaj Jasnou 'test ou, ~l
az (O
I
il 4- b .
A
A
76.
~~LUJA
ŠABi»
LABAI}
. saba
~ laba ra~lliT~l~,
l>
1. ~uJa
šaba laba
.amba,
tféluJa
aréÍuJašabalaba Mbamba,l>
amen, ~n'en.
2. Ježiš Kristus zomrel a zmrtvyeh vstal
3. Svätého Ducha nám on dal
!l. Všetci sme tu jedna rodina.
(l,
77. TAKÝ VELKÝ, TAKÝ MAJ-;Ý .
l>"e.:
f 'l'~'
' moze svatym b9t'
v.
~ v svatym
•• ,
b'yt.
~y ve l'k'y, tk'
a y ma ly,
y. Tk'a y tucny,
ta.ky' CllU cl'Y moze
L'
Taký akoBoha,
ja, akoi
svätým byt. Taký
ako ja,jakakos~a
~ mÔžesvätým
byl'.
všetkomôže
mu odo~~k
blížneho
samého
1. SV~I'Úbi
2. Kto sa obráti, ten sa netrápi, preto každý svätý chodí usmiaty.
t..J\,
3. Nic nepotrebltie, vždy sa raduje. Boh mu radost dáva a onju rozdáva. 2."
&nie
na lúkachspev
R f Z·
AI 'k hP.
e.: nie na u ,~ spev, tam spieva
v srdci velkú rá(jost~ám ...••.•.
SI
k
.rr d' d . ~
vet, Jav sr CI ra ost mam.
z'·'
I'k
h
~.
nie na u ac spev, tam spieva
1. Každou~~stou v tomto svete Pán ta vedie k nebu 6fíž, svojím tChom
k
SI
"
vet, Ja
privedí8 ta k sinkU; Ktoréuvidíš.
2. Iste cítiš ako treba s každým blížnym v láske žit, stretneš brata i ty jemu môžeš denne bratom byt.
3. Deti Božie celej zeme majú jeden velký cier, k vecným bránam putuje me, každý z nás by dôjst tam chcel.
4. Otec vecný milujem Ta, dúfaL co by si sa bál, Pán ta vedie, k viere zve ta, mier Ti všade prichystal.
e.
78. NEBOJÍM SS'"
F
tJ
Rcf.:
l~d' je co
tma,
Otec~ráš
za rukusa vždy
vediena
ma.:/
Ti ~tec sazaajv~o,
robiš,
so mnou,
~ách
l. Vd~l: ~Ojím
ma
n!š.
Ti Otec a viGri to už isto, I<li: potrebujeme, v:my si mi blízko!
Vd~
2. Ked nieco neviem a velmi sa trápim, Ty ma poteší š aja sa vzchopím.
Ked' zažartuješ, hlasno sa smejem, velmi ta l'úbim a potrebujem.
ti
F
79. B8ŽÍ DOM
1. Postavme dnes všetci Boží dom aby pán Ježiš pr~val
elF
v nom.
i:. .G'
tvorme 5)0 II svoJe sr Cla a . an nar;t.tvon nebeSIa.
d' ~' : v nas, v každom
,
BOŽ~OI
zqáS.
O l: vy"~eavaj
Ref.:
6
i .
pG-režiš daruva vje~ v nom, ~JeŽiŠ dalÚva n.fe1 v nom,
J:J eZlS
v'v (aruva l~v
,
v tk'ym nam, v š'etk'ym nam.
mu v nom,
nam
vse
rtn
2. Duch svätý napÍáa milostou, každého, kto príde s radostou.
Kostol premiena sa v Boží dom, ak sÚ otvorené srdcia v nom.
80. TY Sl RADOSTOU
MÔJHO SRDCA ...
r ost ou
srci'éa,o, o:6, ane
G
/..[n:.'n~
~.t'tC3x)
b c'B.em
~J)._)Pane za ~'./
si mo,r;/pá
Tebou lSt'.:/
/ .~1
l
.
l.
010.1 ..
/: Li~
Ty si pokojom môjho srdca
G
8l.2VECKA
e..F
,
mÚdrostou
e
, svetlom
(5
~
.
F
e ti,
.c..
l. Blú~ja
6, vrat,
fvecka,
blúdila
lesom, ~tier
/' .•"
hlasom: "Ovecka malá vrát' sa
spát,
Ja som
tvoJ pastIer,
ud em ju
t~a fVOlalláskaVým
pa~
2. Po pastvách vonavých, potôckoch cistých, po lÚkach zelených, po cestách istých, vedie ju
Pán Ježiš, ten dobr)' Pastier, ktorý svoj život dal, aby ju našiel.
.82. KLC)S, KLOP, KLOP ...
fp,
Ref:/: Je
Klop,
k~, Ie'žiš
~O klope
na dvere?:/
to Ježiš, .:rRiš
náš Pán,
otvor ~oje srdce a Ježiš príde k nám.
/: K~,
k~p,
!p, kto l~pe
na d~e?:/
1.Ch! v tvoiom Rei prebýv~, ~bou
v
s~!7Vá~,
o~om, co e,Pi ta, co boli ta,
nemusíš hriech svoj schovAt.
2.0n chce mat z tvojho srdca dom,v ktorom by býval iba On,
a chce
ti
stvorit' srdce poslušné, ocistit všetko co je v nom.
83. V .JEHO NÁRUCÍ
__
1. Jezlš nam poveäal, že HY rád pozor dal. na všetky cestl'Cky, cest'.y
VŠdK~ nás ml1u.i STáPochranu.f
(~aj
riozera •.
po tS;e, neboj s"
po,",e,
J?
Ref.: On
ked' pai.
pocu~
volás.
RaZd)!
Clén,1eó Mu povéClz: "Tvoj byt' chcem.
On fa
t'a dVlI!'
stále~prevädza~aždÚ
cllvKu,Kg
2. Neboj sa malický, Boh má rád deticky, On pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
Povedz Mu v modlitbách všetko, co ukrývaš, ved' Onje Otecko, Otecko, dobrý náš.
et , (J~,.. , C,
84.~. PETRQM A ?NDI~~.JOM
.'
pas.'
1.S Ale1uja,
e~om
as, chcejJ..by
a~ndre.~.
Janom
olov
;Rbom~'
ca~at
R.:
a~ja, s 1,
' l ou
svet b~:Ý,
dobýva!'boc ..cem.
v
aj z nas rybarov l !ldI. Siete nam podavas. do sveta
2. Chceš v našich dušiach žit a medzi nami byt a ludskú nenávist oplácat láskou. Na seba spoliehat
nemôže nikto z nás, preto nám Ducha daj a Ním nás sprcvádzaj, sprevádzaj.
2. Za slovo vdaka Ti, vdaka aj za dary, co v Cirkvi lozdávaš nám zdarma, s láskou. Vdaka, že v
bolestiach môžme ta nachádzat, vstÚpil si do každej a tam sa s nami stretávaš.
i
4. Vd'aka. že každý deií v bratovi ta nájdem, 7.e ten najmenší k Tebe je bránou. V d'aka, že spolocne
pôjdeme po ceste, v(laka Ti, najdrahší, vdaky Ti vzdávam, Pane môj.
AN.~I.l!-J
R85.Vh!':}.,.I'~'P
.. : \'rr~~ane,
~'i~.3;)
.
n.
~ mo.~om
.. ~I,
'v' .
k
l'
.
,f/,
G"
cr'
tUZlm,ta ve ml tuzlm stretnut sa znovu s
A:I
dlh". ~,
po ca~b~dema
a ~<O~
L 'teraz si PaneJ1/~el aja som
rád, že si 'n~u.
~hcem
yt
Ta už.vjac~atit',
G
Ba~Ji!!nej, Matej. ~áŠ,
1<1:::
f)
6
l.J9tvaraJtc brany lmldleb kamenJD!fh,~~tc
t::.
miš
C~,
v
c
C.
C
volá zas važne
brany v srdCIach zam~nuty~,~a;.~~bY
~~p
~~el.. (JJ;
' Ch. SVOJ..
' ich !iiarosti;"'pf[pra\.!.~.ljte
Pánu cestu v l~t~~U~estu,l()~ 'y.
flifi
. cl
~;.
JlflPtv každý ces~ovi.
To kvôli ~~,
tá!'u, ~av
z" ..á ,
~.":o~k nank
1.'arC..'h
pnst'
R..
T~[
k1'1,VL~t
n.
....
n;~" ~ , .. 0\,
...
F
casto som za~ Údil. Ale
Jakub, 1.\n, Tadeáš a Simon, Alfejov
.&
? ,
nechcem Ta stl~it,
F
s~akub,
tiez
ho vola
J~
~~láifs~~ttten
vazne ~š~ký~h
s.~,VtJn.,
aj tyM;1
:oP.!za
mnou, Q
tak znie Jeho-Rs
kyn1JCzatv)
~.
.
\<'Jetkych~,
zblelat
zldlevSiav.
l~las. Y,
S, ~t.~RA.JTEm~.ÁNYf
t::'
v
chcc~:{jt
s Tc~l.
'/. l~i t::..
,,JA
~:
1yc~o
Sl ma so:n
vzdy
r~~
~lCI, :~~~o
ma ~~~Ta
z~hol,v ~ Y. Sl
~~l~
saa z~v,tI,
c~t~ ~on:j}ffi~cl
"Sl
ml~ ;.
cmpus
'1v~!el'mi
86lPV ANÁst APO~OL()V
DJrnást' aP"'ol~v: pM:, I,drej,RiP,
vItaj po.
v'
al ri,
~E
n,F
~U.
r-r
~,
mO~'pnst.
J.
ahy4::b&no.]
~ý
ceslu. cestu
2. Pozdvihnitc svoje srdcia znavené, posilnite nohy sily zbavené, otvárajte, aby mohol príst. Nie je doba k
spánku, je cas nabrat sil, konci sa už noc a deií sa príblížil, pripravujte cestu, aby mohol príst k nám stáv)"
Král.
J) .
tt.
88.
~KO vyšlo,
V~O
~E}JJ
1. ~o
Je tu den,
gBohDEN,'"
ma ma rad to vIem. Jill
(!i~m
2.
~Sík krásny
lieta v.JezáJ&.ad:,
"vvieb.je
~~Údit~
~I tmA;Miy\o
~lere~.žije
3. Zlvot
~ ~aky ~l1,
k~' BOZlU
valu
pftlft' c~m, hr~~,
da ml silu
\~at,
4. Ná. ná. nÚ ....
H
"
v •• ./!;
.. nech.lc ako~.
ho prezJt'
v mIlostI,
;aradostí.
~..
'á~
chcem ZIr
len 1>
preno~
už chcem žit len pren. Daj nech lásku šírit viem, Pane každý dei'í.
89n'EUE
SPIEVAM
~LMY
Te~
spievam
žalmy ch(11
môj
íl môj..Pán,
eLIlebo nádhe.rné
F
St,HVAL
l~,
spievam.... žalmy c~l
a
fS meno máS.C'
a sväté
2. l: Kamkolvek pôjdem len ...
3. IDal mi ho Ježiš sám ...
91. IDE JEZIS
1>
'
A.
li
~
l: Id~
Ri~)OZr~r~ca,
po .iere,
a p~)In~~a
mi Jazere,
.~Nt'.IdeOnJeži~,
je aPá110~
Ide
J~,
dava
"-cr. 2.OnIdedVíh~.
Jezls,~napozn
kraca po
dVlhaOnma
pomahaaj~rli~.~'Ch
ml staL Ide
vIn.
olflu
Ježiš, On je Pánom aj bÚrlívých vín, ide Ježiš. On riadi ma.
3. Ide Ježiš, pozri kráca po jazere,
On dviha ma a pomáha mi stát. Ide Ježiš, Onje
Pánom aj bÚrlivých
On dvíha ma a pomáha mi ~,.tát.lde Ježiš, Onje
Pánom aj búrliv)rch
vín, ide Ježiš, On ma poteší.
4. fde Ježiš, pozri kráca po jazere,
vín, ide Ježiš, On mi
odpustí.
5. Ide Ježiš, pozri kráca po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stát. Iele Ježiš, On je Pánom aj búrlivých
vín, ide .Ježiš, On ma požehná.
6. Ide .Ježiš, pozri kráca po jazere, On dvíha ma a pomáha
mi stát. Ide
.Ježiš. On jc Pánom aj bÚrlivých vín, ide Ježiš, On ma miluje.
tlV.
r:
~
G
93~SIMOJOU
cl
S10jOU
aniach Ukl)~Tvo.iou
Skr~<}lSKRÝŠ(~
v case lC'kou
l:jZOk. ...
' prik~
l.(ed' ~ám preto
šIT.vždy
Si n~im
~evam~rad.o.m,
Tebe ~ft;žišzo
W sa ~~([
vsetk)'CJršn.
eZW~1.1ým. V Tvojich
9",00 SRnCAl\ilPRÍi>
i
ou
b
L~rdca
príd',
Duib."T3OŽí,
~prrd'.
N~pokoj misi pW.~srdca
.~, n1i\'ost' mi mi
dáš.
Duch~ží,
do ~ca srdca
mi ~d'.
A:p
i
<Jk>
95.
Ll
MW.
~~lVála
1,ÁLA
On
sa"OJ::'
~.1~tal záchranMll.
Si~eMWA
l a SILA
,On saj ,"
. stal
záchranA11.
t.).
l. Om, Ta ,:válim a vzý-vam Tvoje meno,
%. si~CvE
...Duchu
'ry
môj P.ri'" CHVi;M
2. Ježiš 3.
98,SPAJilJif~~EJ
A LÁSKA
...
iSPájhm.M~al~3X)nCv~/l.~sa~~
1. Vedl'a Qa
laska bezl, bez
nej6,
D ~,
,JA_l/:;,
oh, Ty si môj Pán. 1:~n{yTI1sr;:l1ôj ~)
slávny sí môj
to radscJ
nR.r. Vedl'a
1)".
Q..
f) ....
d D.
teba laska bezl, vsetko prehras
Sl sam.
2, Ked ti strom vyrastie bacU, ked ti vo v)'hl'ade vadí, ked ti strom vyrastie hadí, tak ho ohnom pravdy
spát'.
94!:~.T~.SJ
M.ÔJ ~Ž~7P:~.fP~
_,~.
1J;ZlS,
cbou. !YJ1m~~
J~
l . l mOJ
.•Jc~;;r
J~.:t
Je JU] dobre, ked sl so JUnou,j'i!"'m] dobre, kea' som s
.. sJ&ll1oJ~.I:
:.."
f)'
...
,S
4.J
e
D
l00'iÁŠPÁNfjTETUSNi'lI·
naInl.
Náš
:)a,
S , 'eevaJ
,t~ ~el l" li:]~ál.ne,r',
skaJ, ved,lsJcv~~~V.. nas~l1
S~'~~l
..~ie sme sami. Ty spievaj s nami, nebud' smutný a teš sa s
1.Ilh~CEMTA,I
'~iÁLIT'
. "~~, 'u~cm
" t'a,~e
c.~,
C~m.ra
'~,atba
1~
c.
c'l 'dhr,
:r.',d",
..,
t'.S\:OJc
• svoJe t'",
r (lje
Y,
~,vravle~~~~em
vravlCf:
ta,,~
" ..'C,'Dl
YSlIJcm
,"oJc
meno,
-" YSllJcm
meno, ~te.
)(ji,~Sl)n~~l1),~EI;jJI1~'F
s~v(~ /~J.l'tr,s ra(~ffado~u
(tdf Pán~i
,~
Kric Aleh~ja, s radostou.
S radostou
'rlicskaj Aleluja, s radost'ou.
eFe,
celá Lem.
Pánovi celá Zem.
S radostou
Pánovi celá Zem,
~?tW<}J)?L"S~~
~Al~1N~
'4(1,
Strach som opustil, idem kl! krížu (3x) I:nehladím
spät:!
103.
l. M~n:;a
1St zalc'ftfJ'iff,3X)
~E~I~j:tlV1,'"
!.~~dlln
sp~'
.
2. Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním (3 x) :!nehl'adím spät:!
3.
• «.,
.S
.rt.
m~,~aa~š\.lJem
mOJ
l.;I>Jc s.väte.~:o
~Je meno,
chvarrrn.l,
104. C,Áv AJ POZOR •..
D ..
~ba pozera,, a k'a Je tvoJa VIera.
kam
1.1: D~
hm:íš.pozor malé oko, kam
D"avaJ
A
pozor ma l'e o k0,
111 ()
2./: Dávaj pozor malé ucho, co cuješ.:/
3./: Dávaj pozor malý jazyk, co vravíš.:/
4. /: Dávaj pozor ruka, co robíš.!
5./: Dáv(~ pozor malá noha, kam ideš.:/
6.1: Dávaj pozor malé srdce, co lúbiš.:/
7./: Dávaj pozor malý clovek, aký si.:!
.nlost'~st
tt_,
sP
dal mi ~.
Vl
IO~-:HCEM
Cn;
. st'
,zetoje'l.k~
vojstmi i.VOjiC~
VOJst
D~rsa,
"n,
1dar
'VO,JICi··
'alost'
p...dal
e1a~i1,n"''l..~e
RAN
V.Cl~.I~.
ra·
dal
1 a féšim
žeSI' 'C
mi ...
G
c
. t!J
'lyto
1::
F..
tou d 0e~~jlC1 l na'd V'
L ebo
!:že radost' dal mi 1'fn, že
I1)06f:
. v TY to VIes,
v
,-C.: Pllll)B~ŽEA~1'Ôb,J.:J··
ane :>ozc mOJ, l a y to VIes,
.
v P ane B oze
v mOJ,
~"bl a
Vles.
1~
.v
y to Vies,
E
v' JC V mOJe]
CO
duši u~.
\. ~Teb~~~C
ma
aj tak mm1j"es. p~.J~rývam,
rJfffujes ma.
l~red
Tebou divadIO nehrám, aR)í·som, len Ty léaiÍ1)! vieš a~edsa
2. Len Ty vidíš, co iní nevidia, iba Ty chápeš moje rozhodnutia.
O mojich chybách iba Ty dobre vieš a
predsa ma aj tak miluješ. Miluješ ma.
eno nad en,.
avuy ~tfll'~Vlt'az
o.
MEN.
N , MI~~,
A*I:.
."
s,
sl
~.
·ws,
~ntám.rt:".lt;h
NA
1\ ~
109.
Sp.lE Pánu
KROKY
ROZQSPIEVAJ
...
l.1:Vz~me
vcl'aky:l
/:zavšetko,
co dáva:/!:
zavšetko,
l·
medzl natm,1Zrál
.•
Jk
vecn~J slávy, zlvé
1':, .
co berie:1 /:patrí Pánu sláva!:í
11 e. .
/:Vzd~e
Pánu vdaky:! /: že sa stará, aby:l!:nezosJ;QJi smutní:! /:jeho ludia sIabi.:I
f' S""k·
k c.. .
FG.
. C.FG.
"-.
~e .:,CV~0.
ro rozoSpleVaj,
y rozospleVClJ,
rozosPjvaj,
rozosple~J
. 'a arnI
rozosple
cl], r'MOsplcvl1j.
2. /:Vzdajmc Pánu vdaky:! !:ako deti Božie:/!:že
/:Vzdajme Pánu vdaky:! /:povzbl1dzujme
.
V cloveku láska:!!:
slovom:!!:prípravuje
ešte stále žije.:!
miesto:! /:nám v živote
novom.:/
P
J
ES~A
'lS
l{~e l?e1S.1~krfžom
2.Mária nanebovzará,
za nás stále prosíŠ.
3. Královná si ruženeová,
K pokániu
t!..,,~
~iíš
~stná,
s l::mom svojim trpíš.
voláš a žehnáš, ludstvo
v srdci nosiš.
ty dáš nádej mnohým, ktorí chcú Krista V tichu n~jst, si im vzorom velkým.
11t· BUDEM Sp~V AT T~B~ ...
r
G't-
C tV
C
c;{.,
G7
C
Budem spievat Tebe, moja sláva. Ty Pane, Ty si moja nádej. V Teba dúfam a nebudem sa bát.
112~EVERÍM..:J.
a...F
ci. neverím,
S
r;~ zomriet musím,
C
1. NeVerím, že š1iirt'ou všetko koncí,
neverím,
že za všetkým je noc,
že v hriechu
d,
,E ,
v kríF.vT'
nevenmA ~e z vOJ;ema m~c.~
:P v
.;.
v1 .J>
vé.
7! /fr .D
.
Ref.: Ty Slpredsa na tejto zemI Panom, za hriesnych Sl ZlVOtPOlOZll,aby noc uz vystnedalo ráno, aby somJa
SCT e bou vecne
v
~'l
Zl .
2. Neverím, že bez ciela mám blúdit, beznádej, že leží predo mnou. Neverím, že v nebi miest je málo, že je
všetko len tak náhodou.
3. Neverím, že sám íst musím dalej, že nie pre mna dal si život svoj, neverím, že nemáš pre mna nádej,
neverím, že nemôžem byt tvoj!
113. MÔJ BOŽE SOM TU SÁM ... '1
=1
~
1. Md.:·
B
v
A
1f
c;t.
l
'pA
'1
.d
Kd
.
d
A
hdI'd'
'pA
. d
OJ oze som tu sam, en sam, ane zml UJsa.
eIne pomoc
a at mam, ane zml'1UJsa.
d
g
R ef : Pozn,
CL . na .fI;-.
,.
Vdo lam,
, P'ane, p,f1t'
'riás,JaAk'1hri
ech y mno h'yc h trapla.
ane zml'1'uJ sa.
2. Tvoj hlas je balzam láskavý, Pane zmiluj sa. Strápenej duši ulaví, Pane zmiluj sa.
3. Ty, ktorý štastie rozdávaš, Pane zmiluj sa. Otcovsky k sebe pritúl nás, Pane zmiluj sa.
l1~SVÄTÝ MIC~AL
e])
-e
t1
1. Ked' sa ti zdá, že zlo ta premáh1, modli sa k Bohu, On ti pomoc posiela.
K})d'
v' d'lesvb' oJ, hr'lec h premoct
-e A , c h cesv las
t1k.e
:eho anJe
71. l ov.
e v dUSlve
ou, pros o pomoc MD.h
IC a la aJe
.. 'M' ICh al arc h anJe,
-el ty
}) nam
, poma'h~aj, s J~'v
".,
' //D
REF ::/ SD
vaty
eZlsom vltazlt
a Iri
as k ou z lo prema'h at.:
2. Ak Božiu výzbroj máš, boj s diablom vždy vyhráš. Ježiš je vítaz, s ním nikdy neprehráš.
Viera je tvojím štítom, spravodlivost pancierom, spása prilbou a pravda opaskom.
3. Obuj si topánky pokoja a vezmi mec Ducha, nímje Božie slovo, pred ním diabol zuteká.
Michal a anjeli, tí ti vždy pomôžu, rozdávat lásku, plnit vôlu Božiu.
115. VŠETCI BRATIA MOJI ...
'D
REF: vletci bratia moji chvál'te p1na, chválte Pána, ~ch touto piesnou znie Bohu chtála.
Zl)·
a Jasne'lnk
s
1 1>S
k'
-A d're ne b o, ze
GI enVhA
l?k , ze
~l env hA
or a 1>l'k
u .
o, mo
or a rú
,
v li k h
.
v G .. 'F :A.v k? VJ)d' l' d'
"
l ", Vk
..
,G d
'
o o usmlevas svaty ran.hse.
e u Ia tu me su, en vtac y SPlevaJu ra ostnu
~
)'ID sa rozpravas a na
plesen.
2. Ty chváli š Pána bratom Slnkom, ktoré nám svieti. Veselým Ohnom, pokornou Vodou, Zemou a jej kvetmi.
3. My chceme s Tebou chválit nášho Pána, ktorý nám všetko dáva. Nech nám úsmev z tvárí ako slnko žiari,
nech zaznie Bohu sláva!
116. NE CAKAJ NA SVOJ DEN oo.
["'1
rl
D
1. Neca~aj na svoj den, na svoj ~l'ký cin, každá chvíl'a sa ti ponúKa. Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám
svoji. ~ch slnko svieti, kde si1y!
'1
Ref: N~h slnko ~'vieti,~e si ty, nech slnko svieti, k1e si ty. Nech ožiari 61lú zem a !?etko zlé nech v dobré
zmení, n~ch slnko svieti, kde si ~!
2. Stan sa sol'ou, stan sa kvasom chleba nového, po ktorom tol'ko túži náš svet, stan sa sviecou, ktorá svetlom
božím žiarit smie, nech slnko svieti, kde si ty!
3. Nie si sám, je tu Pán, Onje blízko nás, na cestách nás vecne sprevádza. Ruka v ruke pod s nim dalej,
odolávaj tmám, nech slnko svieti, kde si ty.
r
117. ZA KAŽDÝ
eFeDEN ...
C
F G
Za každý den Tebe vdak vzdávam, za l'udí v nom, ktorých stretávam, za každú chvíl'u Bože môj, Tebe
d'ak~em. Tebe d'akuJfm. Chcem lásku ~at, o to Ta žiadk,
druhým ju t.t,
s nou žit' a radost dt:t,
každý
1;. b ud,G
.. IstOtOU.
C G.N'
c.. v slnk o nam
' sVIetI,
F .. h oc aj. v trapem,
,C, c h cem db'
dcv
en, P ane mOJ,
mOJou
le k azvd'y cfen
o ry pn'kl a d
dF
at,'T
v 'd etI
Fa nev áh asv v á01
Gb rom poma'hat.,~
y mlCl'uJesv' aj nepos lusne
e,
D
t:.
~:D
'; f1Jj'JAKUJAOHU'R~)"TAMÁ'"
ver,
lj Bohu
ked' ~~
Sl"Y.
~!1:á,
SIlu
.~~~sPi~va·,
~a
uz t 7:Unepozl'!
csne
pretoze ~~>Je tVOJ~ a 1~1.:!
Pá~.a
• Chv~c'räkUj'vp1]f~ve.Jež.iš.jep'~Oj
l:. ~ '
C,
~rl':/
A-.
e ,a$ II
e..
t19~D~"U!"
H'
•• vl:.
..& ~}~vb4.;l$'/Ic.titW~b>t
s~tkom
zra vo~
..~ USéliifZnif1tv
c!rl~
~
l.~~Llsr,
ze
.
nej",Lak';E~:cJ!"~Ol~
T
cb,.ver;t.Jlst
s~o~
~ pust,žezesom
z ram
1 ebaco sa
2. OdpLlst'.7.esom zas s lamal brata, ktorý radu potreboval,
/:odpust
sa dívalv1era
zhora som
na toho,
potkýnal. :1
3. Oclp11St, že nad hnevom do noci, nechal som slnko zapaclnÚt, /:odpust, že som zas bez pomoci slepého
nechal upaclnút.:/
4. Odpust mi Pane zas a znova. odpust zradený lásky plán, I:odpust všetky zbytocné slová, odpust vcd'
zl'utovný si Pán.:i
l:vclca
12~./
e ~",_
lY
ae.chvMWe
tA
~HV aÁWME
~,~.
nM
4! Knstlls ~l
n~stus
n~
F
E
p~
. :! reba JeZ1S velel~e,
eba zvele6U)ein'e:" Teba Ježiš
my
'I.Y ÍŠ Si)t..
p:'"
~
lc~
s~
je
Boh
a
~~n
}Mto
nom ll~
h~hu,
viem, lVäM'jc t~ "zem...
r~
t:
.
122. VÚfilf.wEŽIŠ
V~a
z!
dnešl1\f
,l'<!n. olám
\td'a" ,
c1á~. VJe~u~
oí<Ím A~
Abba,
oWV
1
111 ~ro
Sl
espa
p'!ed Te-,
si pre
~llY
"(O RODIN.
'lJ}IN~'
N. .a,~;
; znie:
äté rál'o~i
meno ~~hJv....
tom, Ktore lieI~1ôžebyt' m-mané. ~
ED tA Kl~'lJS
VOh\' ...
l: ".-..
, "a d'alej
Krist~olá,
po§ta
~waj, ~~~' /ct,y
Ws;mu,
~ou, na
~orú~cti
si z co
nejif)~
~išielsa ~racaj.
v ústrety Jí
'ácaj
2. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žial. že mu diabol znovu ovecku vzal.
/: Ovecka si po hlase svojho pána zná, ved aj ty to cítiš, ked' ta z.avolá.:/
3. Ak však chceš íst za ním, bud' "Mu oddan)i, má vždy radost z toho, ked' si pokorný.
i: Nemyslí už na nic, len Jemu srdce daj. J ,áskou nekonecnou odn1ení ta tvoj Pán.:!
nás v jedno Pane,
11& vitirrC1 ZÍDEME SA ~EBl.
Rd: 'v.'~Wídeme
za
WtkyW;.
l. ~
peedie
cas.
krátky
..
C.
rt
/l v nebi.
a.
k Otcovi Kl~SluS Pán, tam' v nebi, ó, t~
Ó,
Nás privedie k Otcovi
tam v nebi. Nás privinic
si k sebe Otec Boh, už za
cas.
3. Nás naplnil Duch Svätý radostou
cas.
f
1. P~~~,{\~uI'
127.
Ref:
ff. je Boh (fr
It:
~
td'istus Pán, ~a
sa v nebi, Me je Boh, Jll!íi a Krá!' a dÍec náš. Všetci zídeme sa v nebí,
2. Nás pdvinie si k sebe Otec Boh, tam v nebi,
krátky
,,~
.
na zemi, Ó, na z6tni. Nás naplnit
Duch Svätý radostou
práve v tento
'a"lt;'a~.fi~~v~
.'~ ....
ho ~re
nás vždy artO a~
PS~ZD~_VD;'
U .•...
9!!r, Sá~ ked' nel ali ~án
~,'.~.
!: Nalám chlieb všetkým lud'o.m ako On, ako On. :/
3. !: Rozdávaj víno lásky ako On, ako On. :!
2.
128. SI'PJílVUi PRED T
Ref:
~-M'dtvár(~
J~ dáva
život Kdos'
l. NášS?tÍ!1C
l~,lE
J~t1e
!: Nech
.I:T;
STÁLÄPRíTOA:~ ...
prí~inU 7.a7.v~í
Tvj.a VI~K~o~e
pi~'i
každej~~
Pánom, 1),' si Pánom,
spievaJhre
o Tvojc]~~/e.
Teba
chv~lim,
Pane ~j,
rtl
ako'\irájlcpšie Vícm. :/ \
. 'i . rál'om, Ty si Krárom~rárom
13~O"Y
SI PÁNOM
'fa
•zdvihnime
svoje... srdce, , zf,ihnime
svoje dlane, ·.CV
~'lVme
P
C~l
je Boh. :/
F
qa pred tvár Pána, velebrnevH'o.
.(t
c~e
BL l:Panov
P~"lV~""K~)"
c~h
lADBi"HYST.~"
k~
a azaž~
.•su' ~ iíu
~~.",/l
~'.
·kú l' "."j s,dl-o
tá do"
a. sviece
','etko
.z~....Ml!~U
;VJi1í
VŠ.ctd boliftL
l'u~ • YS.
n~ú
P: ..a~
ovi,
Pánovi
v ~{rety
imf.:/ Ked' ~ha
Ref:
Len
iov
volá, tak
2. Aj bohác kÚpil voly a má ich vyskÚšat, iný v šírom poli zas pšenicu má žaf. Tretí sa dnes žení, pre
lásku jedinú nic jc pripravený
na tú hostinu.
3. Ked bohatí sú tc:ito hostiny nehodní,
POZVéU1í
sÚ na nu všetci chudobní.
Nech prinesÚ si srdce len Jemu
podobné, vieru, nádc:L lásku, rÚcho svadobné.
132. PW:ÍTAM S TEBOU ...
Ref:~tam
s Tebou Otce, rátam ~kou~!o.l
Pocít" j" 'reholl Ot.ce, chcem .deJ!C Mbou ~'. l:
l. V~ a~~re
cím som Pane, prachom a lístkom vo
c
u.gocíta~<; Teb~ Otce
~.tam
~bou, Ktol~am.
\~ba.,
re, A~11
Sl Ty,~elky
l~:en
Bozc'1a
SV~OUj
l~~
volám
2.
Budeme stále spolu, budeme všetci blízko, s Tebou môj Pane dokážem všetko, ziskam' si celý svet.
3.
Chcel by som ako iskra zapálit cel)' svet, chcel by som srdcom dosiahnut
nebo, tak volám derl a noc.
.
JijAII~fLL~\y>~L
r~u~, ~li1mi .-:JJI
!'Mu
:~;4.
'trsTl1i
1.
2,
" vieru
3.
"
" nádej
,
dál,
.
,
.
r
135~ät' chlebov a dve rybicky ...
C
BEa,...
11 r
l. Pät' chlebov alf; rybicky tfe pár rudí dost', rozdat' ho však pár tisícom, círa nemožnost'. /: Pán
Ježiš však~riek
tomu t~ý príkaz dt': lzd<Yte ho ~dzi l'udí n~sýtte ten d~:/
2. Neveriaci uceníci spocítali zas: Pät chlebov a dve rybicky, nemáme tu viac. /: Potom Ježiš zobral jedlo, požehnával ho,
lámal, dával uceníkom, rozmnožoval ho. :/
3. Všetci jedli do sýtosti chleba dost bolo, odrobiniek dvanást košov plných zostalo. /: Bohu nie je nic nemožné, slávu
a moc má, ked to málo co máš rozdáš, viac ti požehná. :/
136. Môj Ježiš si spásou ...
(;
])
e
D
G
C
Ge"
C
C
D
1. Môj Ježiš, si spásou a nie je nik ako Ty. Chcem v každý cas, tak ako dnes, Teba chválit Pán môj, rád.
2. Môj Majster si štítom, Záchrancom si, pokoj môj. Všetko co viem, všetko co mám, Tebe dávam Pán môj, rád.
~.: am Sl mOJ o, ce a zem nec Vl l, S ava a moc, maJestat l patrI. HOry pre tran om sa s anaJu a y sam v a nes
.
~'Beh
I'C
h .Dd' lG
~T' J), ed'
kl'Y'~
T 1;> el'd v
~f
s avne.S~
e
.
SG.
ve.Sl P'an mOJ
C~.a KrJJ.1,
G Ydy ch cem stat,
e" T e bC
... viac a k o Iqk
Y Dda I SI. nam.
,G
plevam T'l ra'd , ze
a, navz
a sta'l e ma[)t ra'd . N€iknIeje
as a, co
8 e __ ....
137: SVCj#IU
B~~J budem
KRAL9,V]
SvoJmu
~U,
Krá~vl
~vat
..., a ~\
" .. tL,'az lna veky vekov Amen. Aleluja, aleh.IJa, aleluJa,
Amen.
J
138..
1Jjš
JE VtfAZ
l. JCZIS
je vít'az,
Ó , AL~,
2
3
4.
5 ....
6.
Spása oo"
Láska
oo'
••••
oo
•••••••
7,
J:
'ána
t:'
c~tál'.
.
Pokoj
, ." Cesta
oo
Q,I
aleluJa,
Svätý
Mocný
l;SjtPANE?~qvú
.
".
, .
,
G~plcsen
tYv
ovn
PIESl1N
/:r.'~"
novd'~.Jt~.;9i':n
zaspi~'v~m,
:'.iJ1 ,. ved'
f:v ed' ry
Sl mO:J 001, ved'
Ty Sl moJ?
Tv~ si
T'"l 'n
..
mÔJ'
.r!J_
J.... /).
'l"
,'v
0[>
le~.l1!~~."
'/e, :,novu
cl I'Tj:;
,. eZlS l OJ.
o.
plesen
:
J
~
sta Vžácnhto v mfciVímj,a'rél
pievaj Pánovi duša spievaj, aleluJa, aleluja.
l:?CÁŠ
P~N., ."
1)bude
N
.král'ov
. 'a~~n."K~,
~ .r1JC kral ov KraJ", Jeho t~
..e"
"
G
Y
1;
na veky stal. On ma vsetku ~du
~,~
zasplcVam;tp:
,
a moc, nas
1G1PTCE PRí.JMI:i. LIEB H'
J:'.I-
O~C~íjmi
chlieb
a . j(I. z~riech,
tiež, my
hos.fklad~lk
Tvo~
~ám
dW}r)aj.~es.
Tvoja
nech
zotrie
lvoja{l~ane,
lechnech
násnás
ocj~~.I!..
Ty
náml a'aš
dnes
Svojbo
~a
niest',
Tvoja ~c, Pane,
zjedn~.
I:
Ref \leluja, aMuja, a
1>
uja,~u'!
&
1.
~OVi;/l,ELUJ;..ižAi
znie v ]v..ni!. c.l~
iach ~a.
144.
velebte
p~I~h zástupy
.
Svätému
:/
1)
Jim cest' nech
sa &áva!
~ebte
Pána nlOéllOsti neba,
2. Oh svojmu l'udu vel'kÚ moc dáva a z prachu zeme povýši biednych. Vo svojich svätých zjavuje slávu,
Pán Izraela, velký a mocný.
3. Slnko i Mesiac velebte Pána, žiarivé hviezdy velebte Pána, nebesia nebies velebte Pána, vody pod
nebom velebte Pána.
4. Pánovo meno nech všetci chvália, na Jeho slovo povstalo všetko. Len Jeho meno je hodné chvály.
naveky nech ho stvorenie chváli.
146 Prijmi, Pane, obetu, ktorú Ti tu skladám
C
G
CGC
G
CG
1. Prijmi, Pane, obetu, ktorú Ti tu skladám,
naše malé snaženia, v ktorých vel'kost hl'adám.
Verím, Pane, že si tu každý den a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú v tvojej sláve.
147'l!JŽIM PANE S TEHqv BYT ...
DFC
G
R: Všetkým nám raz si dal zákon tvojej lásky,
DFC
G
__ všetkých nás máš nás rád, nech si spieva každý
/)
Ti'
m Pane
s D~u
Tebou
byt'itIJl~m
svetle žít'. :l Ho ri'eZoŠJeš.
/: D
prosim,
~<?jho
~h~. ~hu vles,tvojom
buden~ol~~,mn
D' .~.. ni,
Svätý,
Svät)!,
Svät)I,1(jd'-:7""-"
1.1
148.
StlEVAJ
RÁ S~vaj
:1
Á
J\
SO lVfNqfJ AL~~lJJ~.
11
mnou AIfNlja, ~vaj
tfalovania mm, žahu, íafm. !piesne
dal"ovani
\. ám. siv)! cas, za Sh~ka
i. Za ten a,d'ov
2. Za lúc lásky priatela,
G
It: ~
vd'acncj sila pnšti, c1\Váluv
~
.Aúsmev jas, za ten vzduch, co zdarma dýchat sn1f~m.
co ma denne ohrieva. za tÚ milost, ktorá nekoncí.
3. la ten zázrak velacný som tam na kríži Golgotskom, zomrel Ježiš aja život mám.
4. Za to, že dnes žije Pán, aby vždy tu pri rnne stál, z vefkej lásky nado mnou, že bdie.
14il9
SOl\WOL.. V·fj.C](Ol\t~...
.A}
F.
lf" eba JedIlllt.'TlXaJkraJSlc
/II:.. ." . - 'v' '!l1ésnc,
tt
1. ...
e ..EBY
~~m bJeY~~.,
so ~bOi.!}!.m firáW>m.
·plCval by som p~1
'1
F
ReI:
MarLU,bozLU
Matku
~
mOJho
~
sladkn,,/''!!tI)y
spleval by som ~
sr cc:;a
1. . Jh~
~lesn~ieval
by som
~ .preN~L'"
~ som bol Vf;Íckom,
~
Má'
pre
2. Keby som boj Slnkom so zlatými lÚcmi, svietil by som pre Teba jedinÚ. Strhol by som z neba
hviezdicky pre Teba, by ti hlávku zdobili nevinnÚ,
3. Keby som bol kvictkom z vo1'1avéhohája, 1-..'\1itol
by som pre 'reb a jedinÚ. Kvitnút na oltári s úsmevom
na tvári, kvitol by som Jen pre Máriu .
.JA ])ÁN
~
.
D
.
.,
-
~
1!;.
W
sv,
SV~~jC Jeho
,~ . .1
.1) J; velebI,
.. ve)em duša moja Pána. Bov velké veci miv urobil
•...•
-.
Rc::
l: V~í
sna
radO!!!"
) .',
ša SVOJ~I
mojaf'ánlL
Pán a
L
SZhltadOI
po 11zenosl'
slnzobmce, aJh!'a,
odteraz ma bui blazenou volal vsett:}pokRma.
2. lVlocnýchzosadil z trónu a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na
prázdno,
144 ALELUJA (ŽALM c.I48)
32
HUDBA
DOHRÁ
VA
141
BOH
JE
LÁSKA
...
48
79
BOŽÍ
CAKAJÚ
DOM
TA
..PRÍD
111
SPIEVAT
TEBE
...MÁ
76BUDEM
KDE
BOŽIE
KRÁLOVSTVO
101
105
67
CHV
CHCEM
CHCEM
ÁL
PÁNA
TA
VOJST
IBA
CHV
CHVÁLIT
DO
ÁL
TVOJICH
...OKO
...
11
76
ANI
ALELUJA
BRAT
MOJ
ŠABA
...
LABA
45
55
85
JEŽIŠ
BOL
DVANÁST
SI
ŽIJE
TAM
APOŠTOLOV
97
KEBY
SI
MAL
TAKÚTO
MALÚ
VIERU
104
44
94
DUCHU
DÁVAJ
DO
SRDCA
SV
POZOR
ATÝ
MI
PRÍD
VOLÁM:
...
...
129
138
JE
JEŽIŠ
STÁLE
JE
VÍTAZ
PRÍTOMNÁ
...
...
21
BOH
JE
TAK
BLÍZKO
NÁS
60
BOŽIA
BUDEM
LÁSKA
AKO
STROM
....
68
26
25
53
145
65
99
HOSANA
BOH
FRANTIŠEK.
K
TEBE
MÁ
TA
KRISTUS
TY
MILUJE
IDEM
MA
SI
..NÁSTRAHY.
MÔj
RÁD
PANE
JE
...
JEŽIŠ
...MENÁ
PÁNOM
MÔj
...TA
...
23
CHLIEB
TI
A
vÍNo
...
91
92
JA
IDE
V
JEŽIŠ
SRDCI
SVETLO
MÁM
31
CESTOU
S......
NAMI.
PAm:
CIIV'\LIT
107
PRÍD
...
3S
C!ICEM
133
JEŽIŠ,
TY
SI
SKALOU
...
108
JEŽIŠ,
MENO
NAD
...
63
CHVÁLIM
TA
JEŽIŠ
...(ANI
NEVIDELO)
118
DAKUJ
BOHU,
RÁD
TA
... BRÁN
149 KEBY SOM BOL VTÁCKOM ...
n
95
MOJA
SILA
A
CHVÁLA
...
40
KU
KONCD.
...
46
KRÍž
JE
ZNAKOM
SPÁSY
18
LEN
S
NAMI
POD
...
113
120
MÔj
BOŽE
CHVÁLIME
SOM
TU
SÁM
...
...JE
106
81
20
19
34
OVECKA
PANE
PANESOMTAKRÁD
PÁN
ZASTAVIL
BOŽE
MÁLO
MÔJ...
MÁM
SA
...
NA
...
BREHU
125
49
KED
TA
KLACÍM
KRISTUS
...
VOLÁ
...
78
112
100
38
33
MOJE
NEVERÍM
NAŠIEL
NÁŠ
MY
V
PÁN
MALÉ
OBJATÍ
SA
SOM
JE
...
...
SVETIELKO
TU
CESTU
BRATSKEJ
S
NAMI...
....
LÁSKY
136
143
86
52
30
96
MOJ
OTVÁRAJTEBRÁNY
OTCE
MOJ
MOJ
OTCE
ON
JE
JEŽIŠ
SI
PRÍJMI
TA
KRÁLOV
TY
CHVÁLIM
MOJOU
SI
sPÁSOD.
CHLIEB
KRÁL
SILOU
...
.........
...... ...
24
29
13
KTO
KROKODÍL
STVORIL
JE
PRE
MNA
..BOLESTNÁ
JEŽIŠ
...
14
47
74
KED
KED
MÁŠ
SA
ANJEL
V
DUŠI
RAZ
MÁRIU
PÁN
PIESEN
...
OSLOVIL.
116
142
NECAKAJ
NÁŠ
PÁN
...NA
SVOJ
DEN
...
131
PÁNVELKÚSVADBUCHYSTÁ
110
MÁRIA
MATKA
119
ODPUST
909NEBOJÍM
PANE
BOŽE,
TEBE
SPIEVAM
82
KLOP,
KLOP,
KLOP
...
15
BOH,
VDAKA
TEBE
DÝCHAM
139 PANE, NOVÚ PIESEN ...
TEBE
PATRÍ
CHVÁLA
140
S
SPIEVAJPÁNOVI...
TEBOU
PANE
28
124
SIPRIJMI
SPOJ
MOJ
PÁN
NÁS
V
JEDNO
PANE
.....,.
51
POZNÁM
JEDNO
DIEVCA
89
39
66
88
2485TEBE
TAM
SLNKO
TOTOJEDEN
...
SPIEVAM
KRISTOVEJ
VYŠLO
ŽALMY
JE
TU
DEN
CHV
...
ÁL
132
POCÍTAM
SNÁDEJ
TEBOU
...
42
22
ROZSIEVAC
PRÍJMI
TIETO
NAŠE
DARY
75
114
102
98
64
137
128
121
148
69
93
77
SVATÁMÁRIAKRÁLOVNÁ
TIE
SPÁJA
SVATÝMICHAL
SPIEVAJ
SI
STOJÍME
STÍŠ
SPIEV
SVOJMU
STRETOL
MOJOU
NAJKRAJŠIE
SA
NÁS
AJ
VEÍ.XÝ
NÁŠ
ALELUJA
...
SO
BOHU
PRED
SKRÝŠou
MA
BRAT
MNOU
...
DNES
TVÁROU
KRÁLOVI...
CHVÍLE
A
...
ALELUJA
PÁN.
LÁSKA
...
...
......... .:JS... ?Jt:5f3A/ l
146
103
62
61
43
10
POSLAL
POZRI
PRÍD
ROZHODOL
PRICHÁDZAME
UŽ
AKO
PANE
BOH
PRÍD
MENÍ
SOM
OBETU
ANJELA
DUCHU
K
SA
MA
TEBE
ÍST
JEŽIŠ
....
STVORITELU
...ZA
...
JEŽIŠOM
84
16
RADOSTOU
STAKÝ
PETROM
A
VELKOU
ONDREJOM
17
SOM
RÁD,
ŽE
SOM
...LÁSKY
56
POD,
TERAZ
JE
CAS
41
RÁNO,
CEL
Ý
DEN,
ANJEL
MOJ...
127
POD
A
VZDAJ
VDAKU
...
135 PATCHLEBOV ADVERYBI~
.
v CiNA(
147 TÚŽIM PANE S TEBOU BYT ...
71
Z
TVOJICH
ŠTEDRÝCH
DAROV
PANE
...
87
NA
LÚKACH
SPEV
117
123
ZA
ZLOŽ
ZÍDENÍ
SVOJU
AKO
DEN
RODINA
STAROST
...
126
50
58
27
70
57
VŽDY
VZDAJME
VŠETCI
VŠETKO
TY
ÁNO
JE
MOJ
TY
ZÍDEME
SŽE
CO
VDAKU
NAMI
PÁN
... MÁM
......
TÁ
SA
NÁŠMU
...V...
NEBI...
BOHU
...... PÁNA
73
109
122
130
134
115
37
36
80
3541ZNIE
TY
VDAKA
TY
VŠETCI
VIDÍŠ
VRAVÍŠ
TÚŽIM
SIKAŽDÝ
SI
SI
PANE
NANYŠŠÍ
PÁNOM
MI
LEN
RADOSTOU
BRATIA
JEŽIŠ
PRINIEST
LÁSKU
STÁLE
SCHMÚRENÚ
... ...
MOJI...
DAL
PRI
NA
MOJHO
OLTÁR
MNE
SRDCA
...
...
...
150
VELEBÍ
RADOSTOU
DUŠA
MOJA
...
83
V
JEHO
NÁRUCÍ
12
59
W
VERÍM,
AMDAREY,
VERÍM
W
AMDAO
...TVÁR
Download

null