Николай Левашов
Nikolaj Levašov
Сущность и Разум
Podstata a Rozum
Том 1
Svazek 1.
Сан-Франциско 2000 год
San-Francisko r. 2000
Глава 4. Природа эмоций. Высшие
эмоции человека
Человек приходит в этот мир через муки матери,
подарившей ему жизнь, выносившей свой плод девять долгих
месяцев. И как только ребёнок начинает осознавать себя,
очень часто на вопрос о своём появлении, получает в ответ
историю о находке в «капусте» или «аисте», подарившем его
маме с папой. Раньше или позже, в красивой или пошлой
форме, в зависимости от обстоятельств, каждый из нас узнаёт,
что нашему появлению на свет предшествовал сексуальный
контакт наших родителей, приведший к зачатию. Слияние
яйцеклетки и сперматозоида, несущих генетическую
информацию родителей1, является отправной точкой развития
нового организма. Продолжение рода является одной из
основных природных функций любого живого организма,
включая и человека. Естественно, природа создала стимул для
стремления к продолжению рода — сексуальное
удовлетворение. Но только ли физиологические процессы
толкают конкретного мужчину и конкретную женщину на
близкие отношения, которые приводят к зарождению новой
жизни? Только ли сексуальное удовлетворение — движущая
сила, толкающая мужчину и женщину соединить свои судьбы
навсегда? Конечно, интимная жизнь имеет огромное значение
в жизни человека, но только ею невозможно объяснить
глубину и богатство чувства любви мужчины к женщине,
причём, не любого мужчины к любой женщине, а именно
данного мужчины к данной женщине или наоборот.
Физиологически, любая женщина и любой мужчина
совместимы и теоретически могут зачать новую жизнь. Но
почему из десятков знакомых и миллионов незнакомок
мужчина выбирает в свои возлюбленные одну-единственную,
1
Kapitola 4. Podstata emócií. Vyššie
emócie človeka
Človek prichádza na tento svet sprevádzaný pôrodnými
bolesťami matky, ktorá mu daruje život a ktorá v sebe niesla
jeho plod celých 9 mesiacov. Až potom dieťa začne poznávať
samého seba. Veľmi často príde k otázke, z kadiaľ vlastne
prišiel a najčastejšie si vypočuje príbeh o tom, ako ho našli
v kapuste alebo ako ho priniesol bocian, ktorý ho daroval jeho
rodičom. Skôr či neskôr si každý jedinec uvedomí, že jeho
objaveniu sa na svete predchádzal pohlavný styk jeho rodičov,
ktorý viedol k počatiu. Zlúčenie vajíčka a spermie, ktoré nesú
genetickú informáciu od rodičov (podr. Kapitola 6, Poslední
apel lidstvu), sa javí základným bodom pre vývoj nového
organizmu. Predĺženie svojho rodu je hlavnou a základnou
prírodnou funkciou ľubovoľného živého organizmu, zahŕňajúc
aj človeka. Príroda samozrejme vytvorila podnety vedúce
k usilovaniu sa o predĺženie rodu – sexuálne uspokojenie. No
sú to v skutočnosti len fyziologické procesy, ktoré vedú
konkrétneho muža a konkrétnu ženu k bližšiemu styku
vedúcemu k počatiu nového života? Je len sexuálne
uspokojenie – hnacou silou, tlačiacou muža a ženu, aby
navždy spojili svoje osudy? Intímny život hrá nepochybne
ohromnú úlohu v živote človeka, no s jeho pomocou
nedokážeme vysvetliť podstatu hĺbky a bohatstva lásky muža k
jeho žene, ani lásku medzi hociktorým mužom a hociktorou
ženou, či lásku daného muža s danou ženou alebo naopak.
Fyziologicky i teoreticky by mohol ľubovoľný muž
a ľubovoľná žena spolu počať nový život. No prečo z desiatok
známych a miliónov neznámych si daný muž vyberie práve tú
jednu ženu, tú, ktorá v ňom rozohrá prekrásnu pieseň a ktorá
keď sa objaví, tak mu poskočí srdce a zaspieva duša? Iba
Более подробно об этом см. Н. Левашов «Последнее обращение к человечеству», глава 6.
ту, которой посвящаются стихи и песни, от одного появления
которой замирает сердце и поёт душа? Одним инстинктом
самца и самки это объяснить невозможно. Чувство любви
между мужчиной и женщиной неизмеримо шире
физиологического влечения, как несоизмерим океан с каплей
воды...
Так что такое любовь?!
Кроме эмоций и чувств, связанных с сохранением жизни
каждого индивидуума в борьбе за существование, природа
наделила живые существа эмоциями и чувствами для
продолжения рода, без которых жизнь в целом не могла бы
сохраниться. Причём, эти эмоции и чувства избирательны не
только у человека, но практически и у всех многоклеточных
организмов. Какова природа этой избирательности у
животных? Всё очень просто и сложно, в то же самое время...
В ходе эволюции жизни на нашей планете выжили и
сохранились те виды живых организмов, которые смогли
адаптироваться к изменениям внешней среды и передать
положительные мутации следующим поколениям. Приоритет
для продолжения рода получают особи с положительными
мутациями в силу того, что максимальная адаптация этих
особей к окружающей среде делает их сильнее, здоровее,
быстрее и внешне максимально соответствующими
экологической нише, ими занимаемой. Именно брачные игры
и поединки между самцами и выявляют сильнейших и
лучших. Победители получают возможность передать свои
новые качества потомству. Именно благодаря этому
соперничеству между самцами за право продолжить свой род,
новые поколения получали положительные качества,
закреплённые в их генетике. Внешний облик самцов
большинства видов имеет важную роль для самок во время
брачного периода, так как он (внешний вид) отражает степень
приспособления данной особи к условиям существования в
prostredníctvom inštinktov sa tento jav nedá objasniť. Pocit
lásky medzi mužom a ženou je neporovnateľne širší ako čistý
fyziologický proces, tak ako nemôžeme porovnať oceán
s kvapkou vody...
Takže čo je to láska?!
Okrem emócií a pocitov, zviazaných so záchranou života
každého jedinca v boji o prežitie, príroda obdarovala živé
bytosti aj emóciami a pocitmi na predĺženie svojho rodu, bez
ktorých by život vôbec nemohol existovať. Pričom sú tieto
emócie viditeľné nielen u človeka, ale prakticky u všetkých
mnohobunkových organizmov. Aká je podstata týchto pocitov
u zvierat? Všetko je úplne jednoduché a zároveň zložité....
Počas evolúcie života na našej planéte prežili iba tie druhy
živých organizmov, ktoré sa dokázali adaptovať na zmeny
premenou svojho vnútorného prostredia a odovzdať tieto
„pozitívne“ mutácie ďalším pokoleniam. Prioritu predĺženia
rodu získavajú práve tieto druhy s pozitívnymi mutáciami,
vzhľadom k tomu, že ich táto maximálna adaptácia na okolité
podmienky urobila silnejšími, zdravšími, rýchlejšími a čo
najviac vnútorne prispôsobenými ku životnému prostrediu,
ktoré obývajú. Taktiež manželské súboje medzi samcami
a samicami vyčleňujú tých najsilnejších a najlepších. Víťazi
získavajú možnosť predať svoje prednosti a vlastnosti
ďalšiemu pokoleniu a práve vďaka tomuto súpereniu
o predĺženie svojho rodu medzi samcami získavajú ďalšie
generácie nové pozitívne vlastnosti zapísané vo svojej
genetike. Vonkajší výzor samcov u prevažnej väčšiny druhov
hrá pre samice dôležitú úlohu v čase párenia, pretože
(vonkajšok) odráža stupeň prispôsobivosti danej osoby na
podmienky prežitia v danom životnom prostredí, obývanom
daným druhom živých organizmov. Takýmto spôsobom
экологической нише, занимаемой данным видом живых
организмов. Таким образом, в животном мире сексуальная
активность определяется внешними и внутренними
качествами самцов, в то время, как самки, в большинстве
случаев, занимают пассивную позицию в брачных играх и
только благосклонно принимают сексуальные ухаживания
самца-победителя.
Человек, как вид живой природы, безусловно играет по тем
же правилам, созданным природой, в ходе эволюции жизни
на Земле. Но кроме животного начала, человек имеет
духовное, и это духовное резко выделяет его из всего
животного мира. И если в начале эволюции человека, как
вида, его сексуальное поведение мало отличалось от
соответствующего
поведения
большинства
других
высокоорганизованных животных, то по мере развития
цивилизации, зарождения и развития духовного начала,
человек стал всё более и более выделяться из первобытной
природы в проявлении своей сексуальности. В чём же эти
особенности, позволяющие выделять человека в вопросе
сексуальности из всего многообразия живых организмов?!
Давайте попытаемся в этом разобраться и понять, что же даёт
нам право считать Homo Sapiens качественно новой ступенью
развития жизни и в плане проявления его сексуальности,
кроме нашего самомнения. Может быть только наше
самомнение, желание создать несуществующий мираж нашей
собственной исключительности толкает нас думать о себе, как
об уникальном явлении природы и в том, что касается одного
из основных инстинктов природы? Так, что же это —
самообман или действительно качественная новая ступень во
взаимоотношениях между самкой и самцом, или, как красиво
мы называем — между мужчиной и женщиной...
Человек является социальным существом, т.е. рождение,
развитие, жизнь до последнего дыхания проходят среди
(vonkajšími a vnútornými vlastnosťami samcov) sa v ríši
živočíchov stanovuje sexuálna aktivita, zatiaľ čo samice sú vo
väčšine týchto manželských súbojov pasívne, a preto prijímajú
svojich sexuálnych uchádzačov, samcov-víťazov.
Človek ako súčasť živej prírody sa taktiež riadi týmito
zákonmi vytvorenými prírodou v priebehu evolúcie života na
Zemi. No okrem živočíšneho základu má človek aj duchovný
základ, a práve toto duchovno ho vyčleňuje zo sveta zvierat.
A aj keď sa človek v počiatku svojej evolúcie ako druhu, vo
svojom sexuálnom správaní iba málo odlišoval od ostatných
vysoko organizovaných živočíšnych druhov, tak pri zrodení
civilizácie a duchovného počiatku sa človek čím ďalej
tým viac vyčleňoval zo svojich pôvodných prejavov
sexuálnosti. V čom spočívajú tieto osobitosti, ktoré nám
dovoľujú odlíšiť človeka od všetkých ďalších druhov
živočíchov?! Skúsme sa lepšie pozrieť a lepšie pochopiť to, čo
nám dáva právo považovať druh Homo Sapiens za vyššiu
úroveň vývinu života aj v spôsobe, akým prejavuje svoju
sexualitu. Môže to byť iba našou domnienkou, naším želaním
o potvrdenie neexistujúceho dôkazu, ktorý by nás utvrdil
v myšlienke, že sme jedinečnosťou prírody dokonca aj v jej
základných inštinktoch, akým je sexualita. Kde sa skrýva
pravda? Je to iba sebaklam alebo skutočne nová úroveň vývoja
vo vzájomných vzťahoch medzi samcom a samicou, alebo ako
to my pekne nazývame, medzi mužom a ženou....
Človek je spoločenský tvor, tzn. narodenie, celkový vývoj,
život do jeho posledného dychu je sprevádzaný ďalšími ľuďmi
alebo v spoločnosti druhých ľudí. Už od prvého okamihu
людей, в человеческом обществе. С первого мгновения нашей
жизни мы начинаем впитывать информацию, накопленную
предыдущими поколениями, через общение с другими.
Информация, впитываемая мозгом, преображает как сам мозг,
так и его обладателя — человека. Когда качество и
количество впитанной мозгом информации достигает
критического объёма, происходит обыкновенное чудо —
появляется сознание. Причём, это чудо может произойти
только в социальной среде, так как необходимый объём
информации может быть накоплен только предыдущими
поколениями и в виде опыта передан новому поколению, а
они, в свою очередь, добавив к этому свой опыт, передают
своим потомкам и т.д. Как результат появления и развития
сознания, у человека качественно изменяется и развивается
структура сущности. Появление у человека полноценного
астрального тела (образованного первичными материями G и
F) и первого ментального тела (образованного первичными
материями G, F и Е), связано не с физической силой,
красотой форм тела, а с гибкостью и мощностью
интеллекта. Для человеческого общества именно степень и
качество развития мозга, интеллекта становятся теми
эволюционными приобретениями, без которых последующие
поколения не способны развиваться.
Таким образом у человека, в отличие от всех других живых
организмов,
положительными
эволюционными
приобретениями, становятся не только положительные
мутации, проявляющиеся в максимальной адаптации
физического тела к условиям экологической ниши и в
физической силе индивидуума (что, безусловно, продолжает
играть значительную роль в определении взаимоотношений
между мужчиной и женщиной), но и степень развития мозга,
и, как следствие, степень духовного развития человека.
При этом уровень духовного развития каждого человека
nášho života začíname prijímať rôzne informácie, zozbierané
predchádzajúcimi generáciami pri stýkaní sa s rôznymi ľuďmi.
Informácia, ktorú mozog prijíma, pretvára mozog a taktiež
samotného človeka. Keď vlastnosti i množstvo mozgom
prijímaných informácií dosiahne kritického objemu nastáva
obyčajný zázrak – vzniká vedomie. Pričom tento zázrak môže
prebehnúť iba v prostredí spoločnosti, keďže potrebný objem
informácií je možné nadobudnúť iba prostredníctvom
poznatkov predchádzajúcich generácií, ktoré sú odovzdávané
ako určitý druh skúsenosti, a aj oni pri odovzdávaní týchto
poznatkov získavajú ďalšie skúsenosti atď. Výsledkom vývoja
a objavenia sa vedomia u človeka, mení sa kvalitatívne
i štrukturálne aj jeho vnútorná podstata. Objavenie sa
astrálneho tela (tvoreného prvotnými hmotami G a F) a prvého
mentálneho tela (tvoreného prvotnými hmotami G, F a E)
u človeka je spojené s fyzickou silou, krásou formy tela,
a s pružnosťou a výkonnosťou inteligencie (intelektu).
Stupeň a kvalita rozvitia mozgu a intelektu je pre ľudské
spoločenstvo tým evolučným výdobytkom, bez ktorého by sa
ďalšie pokolenia nemohli rozvíjať.
Týmto spôsobom sa u človeka, na rozdiel od ostatných
živých organizmov, pozitívnymi evolučnými výdobytkami
nejavia len pozitívne mutácie zapríčiňujúce maximálnu
adaptáciu fyzického tela k podmienkam ekosystému a fyzickú
silu jedinca (čo samozrejme neprestalo hrať dôležitú úlohu
v budovaní vzájomných vzťahov medzi mužom a ženou), ale
aj úroveň rozvoja mozgu a následne úroveň duchovného
rozvoja človeka. Pritom úroveň duchovného rozvitia každého
človeka sa prejavuje v kvalitatívnej štruktúre jeho
vnútornej podstaty. Preto sa vzájomné vzťahy medzi mužom
проявляется в качественной структуре сущности. Поэтому
взаимоотношения
между
мужчиной
и
женщиной
определяются не только внешней красотой физического тела,
но и внутренней красотой и богатством души. Внешняя
красота приобретает статус первичного стимула при
сближении мужчины и женщины, в то время, как
внутренняя, духовная красота становится основным
фактором, на основании которого эти взаимоотношения
поддерживаются. Основная задача природы состоит в
передаче лучших качеств от одного поколения другому через
слияние генетики как со стороны матери, так и со стороны
отца. Мужское начало должно соответствовать, быть в
максимально возможной гармонии с женским началом, они
должны дополнять друг друга. Только в этом случае
положительные качества смогут закрепиться в следующих
поколениях. Это становится понятно, если вспомнить, что
потомство получает в наследство половину хромосом со
стороны матери, а другую — со стороны отца. Новые
качества не смогут максимально проявиться в потомстве, если
парные хромосомы, одна с материнской, другая с отцовской
линий не будут находиться в максимальном балансе,
гармонии между собой. Если качественный уровень
«отцовской» хромосомы не будет в гармонии с
качественным уровнем «материнской» хромосомы, новые
качества могут быть потеряны навсегда, или заблокированы
на многие поколения. Каждый вид сохранился в ходе
эволюции только благодаря закреплению положительных
качеств. Поэтому следует предположить, что природа нашла
способ выхода из подобного затруднения. Давайте
попытаемся разобраться в этом удивительном явлении
природы, которое проявляется в неповторимом чувстве,
называемом любовью...
Анатомия любви — не кощунство, как могут подумать
a ženou nevytvárajú len na základe vonkajšej krásy fyzického
tela, ale aj na základe vnútornej krásy a duševného
bohatstva človeka. Vonkajšia krása hrá úlohu iba ako prvotný
podnet pri zbližovaní sa muža a ženy, ale hlavným faktorom
je vnútorná a duchovná krása, na ktorej základe sa buduje
trvácnosť týchto vzájomných vzťahov. Základným prírodným
princípom je odovzdávanie čo najlepších kvalitatívnych
vlastností z jedného pokolenia na druhé pri spojení genetiky
z matkinej i otcovej strany. Mužská podstata by mala byť čo
najviac zladená a byť v maximálnej možnej harmónii so
ženskou podstatou – mali by jedna druhú navzájom dopĺňať.
Iba za týchto podmienok sa môžu utvrdiť pozitívne vlastnosti
v ďalších pokoleniach. Všetko bude hneď jasné, ak si
spomenieme na to, že potomstvo získava polovicu
chromozómov zo strany matky a druhú polovicu zo strany
otca. Nové vlastnosti sa v potomstve nemôžu maximálne
prejaviť, pokiaľ sa párne chromozómy (jeden z matkinej
a druhý z otcovej strany) nenachádzajú v maximálnej
rovnováhe a vzájomnej harmónii. Pokiaľ nie je
kvalitatívna úroveň „otcovho“ chromozómu v harmónii
s kvalitatívnou úrovňou „matkinho“ chromozómu, môžu
byť nové nadobudnuté schopnosti navždy stratené alebo
zablokované pre niekoľko ďalších pokolení. Každý druh sa
v priebehu evolúcie zachránil iba vďaka utvrdeniu si
pozitívnych vlastností vo svojej genetike. Preto je dôležité
podotknúť, že príroda našla spôsob ako vyjsť z tejto
komplikovanej situácie. Poďme sa preto oboznámiť s týmto
obdivuhodným javom prírody, ktorý sa odzrkadľuje
v nepochopenom pocite nazývanom láska...
Anatómia lásky – nie je to rúhanie, ako by niektorí
одни, а необходимость, позволяющая нам глубже понять
самих себя и, возможно, предотвратить роковые поступки и
приобрести полноценное счастье для самих себя и для тех,
кто рядом с нами. Вспомним, что качественный уровень
развития каждого человека проявляется в качественной
структуре сущности. Поэтому взаимодействие между
мужчиной и женщиной проявляется, прежде всего, на уровне
их сущностей. Прежде, чем продолжить этот анализ,
необходимо обратить внимание на то, что мужская и женская
сущности качественно отличаются друг от друга и при
наличии полной гармонии, дополняют друг друга и вместе
образуют одну цельную систему. При полной гармонии
между мужской и женской сущностями возникает активный
взаимообмен качествами. Мужчина при этом получает от
женщины качества, которых у него нет и не может быть, в
силу качественной структуры мужской сущности, но без
которых невозможно его дальнейшее развитие. В свою
очередь, женщина получает от мужчины, качества, которых у
неё нет и не может быть, в силу качественной структуры
женской сущности, но без которых невозможно её
дальнейшее развитие. В состоянии гармонии, мужчина и
женщина дополняют друг друга, как две половинки одного
целого, и при этом между их сущностями на всех уровнях
происходит активный взаимообмен качествами, который
сопровождается неповторимыми ощущениями, называемыми
любовью. В китайской философии эту гармонию называют
равновесием между инь и ян...
Вспомним, что уровень эволюционного развития каждого
человека проявляется в качественной структуре его сущности.
А это, в свою очередь, означает, какие тела сущности
наработал данный человек и какой уровень собственной
мерности они имеют. О полной гармонии между мужчиной и
женщиной можно говорить тогда, когда тела, образующие их
povedali, ale potreba, ktorá nám umožňuje lepšie pochopiť
samých seba, zmeniť svoj osud a nadobudnúť plnohodnotné
šťastie pre samých seba a pre tých, ktorí sú s nami. Spomeňme
si, že kvalitatívna úroveň rozvitia každého človeka sa
prejavuje v kvalitatívnej štruktúre vnútornej podstaty.
Preto sa spolužitie medzi mužom a ženou prejavuje hlavne na
úrovni ich vnútorných podstát. Predtým ako podrobne
rozoberieme túto analýzu je potrebné obrátiť svoju pozornosť
na to, že mužská a ženská vnútorná podstata sa navzájom
odlišujú a pri ich vzájomnej harmónii jedna druhú dopĺňajú
a tým pádom spoločne predstavujú jeden ucelený systém. Pri
plnej harmónii medzi mužskou a ženskou vnútornou podstatou
vzniká aktívna vzájomná výmena ich vlastností. Muž pritom
nadobúda vlastnosti, ktoré u neho nie sú a nikdy nemôžu byť
na základe kvalitatívnej štruktúry ženskej vnútornej podstaty,
no bez ktorých by nebol možný ďalší rozvoj. V harmonickom
rozpoložení sa muž so ženou navzájom dopĺňajú ako dve
polovice jedného celku a pritom medzi ich vnútornými
podstatami prebieha výmena vlastností na všetkých úrovniach,
ktorá je sprevádzaná nepochopiteľným pocitom nazývaným
láska. V čínskej filozofii sa tejto harmónii hovorí rovnováha
medzi jing a jang...
Pripomeňme si, že úroveň evolučného rozvitia každého
človeka sa prejavuje v kvalitatívnej štruktúre jeho vnútornej
podstaty. A to značí o tom, aké telá vnútornej podstaty daný
človek nadobudol a akú majú úroveň mernosti (мерность pravideľnosť, rytmickosť, rozmer, rozmernosť). O plnej
harmónii medzi mužom a ženou môžeme hovoriť iba vtedy, ak
сущности, имеют одинаковые или очень близкие друг к другу
уровни собственной мерности (см. Рис.55). Поэтому гармония
между мужским и женским началом может возникать на
разных этапах развития каждого человека. Только состояние
гармонии между мужчиной и женщиной может быть
временным или постоянным. Чаще всего временная гармония
возникает, когда встречаются люди, ещё не завершившие
формирование направления своего развития (см. Рис.56).
Состояние гармонии в этом случае определяется тем, что их
эволюционные пути пересекаются в какой-то точке их
развития, и оба — мужчина и женщина — оказываются в этот
момент в поле зрения друг друга. Аналогией этому может
служить ситуация на перекрёстке дорог, когда машины,
управляемые мужчиной и женщиной, спешащие каждый по
своим делам, оказались на одном и том же перекрёстке в одно
и то же время и увидели друг друга в этот момент. Особенно
часто это случается с молодёжью в силу того, что в возрасте
14-20 лет начинается активное развитие астрального тела и
практически все имеют один и тот же качественный уровень.
Вспомним, что на формирование нового физического тела
сущность затрачивает часть своего потенциала и, как
следствие этого, после рождения, из-за различия между
качественными уровнями сущности и физического тела,
между ними существует качественный барьер. Качественный
барьер исчезает ступенчато, по мере эволюционного развития
человека. Человек начинает развиваться буквально с первого
дня своей жизни. Первые 4-8 лет своей жизни ребёнок
представляет собой «информационную губку» и впитывает в
себя всю информацию, поступающую из внешнего мира.
Поступающая информация качественно изменяет мозг, и
когда она достигает критического объёма, исчезает
качественный барьер между эфирным и астральным телами
сущности. Только с этого момента сущность получает
majú ich vnútorné podstaty rovnaké alebo aspoň veľmi blízke
mernosti (viď. obr.55). Preto harmónia medzi mužom a ženou
vzniká v rôznych etapách rozvitia každého človeka a z toho
istého dôvodu môže byť harmónia medzi mužom a ženou iba
dočasná alebo trvácna. Najčastejšie vzniká dočasná harmónia
vtedy, keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí ešte nezavŕšili
formovanie svojho evolučného vývoja (viď. obr.56). Udržanie
harmónie v tomto prípade sa ohraničuje tým, že sa ich
evolučné cesty stretli v jednom bode ich vývoja a obaja – muž
i žena – sa v tom momente dostanú do vzájomného kontaktu.
Ako príklad k tomu môže slúžiť stretnutie sa dvoch áut na
križovatke, keď si každý ide svojou cestou, no v danom
momente sa ocitol na tom istom mieste, na tom istom skrížení
ciest, v ten istý čas a uvidel jeden druhého. Najčastejšie sa to
stáva ľuďom vo veku dospievania 14-20 rokov, keď sa začína
aktívny rozvoj astrálneho tela a prakticky všetci majú tú istú
kvalitatívnu úroveň rozvoja.
Pripomeňme si, že na formovanie nového fyzického tela
vnútornej podstaty sa stráca časť svojho potenciálu
a následkom je to, že po narodení, vzhľadom na rozdiely
medzi kvalitatívnymi úrovňami vnútornej podstaty a fyzickým
telom, existuje medzi nimi kvalitatívna prekážka. Kvalitatívna
prekážka postupne mizne, v závislosti od evolučného vývoja
človeka. Človek sa začína doslovne rozvíjať od prvého dňa
svojho života. Počas prvých 4-8 rokov svojho života
predstavuje dieťa „informačnú špongiu“, ktorá do seba nasáva
všetky informácie, prichádzajúcu z okolitého sveta. Prijímaná
informácia kvalitatívne pretvára jeho mozog a keď dosiahne
kritického objemu, kvalitatívna prekážka medzi éterickým
a astrálnym telom vnútornej podstaty človeka mizne. Od tohto
momentu dostáva vnútorná podstata „potravu“ pre svoje
«питание» для своего астрального тела, и оно начинает
активно функционировать и развиваться. Дело в том, что
астральное и ментальное тела сущности после рождения
человека пассивны, и первичные материи, высвобождаемые в
клетках физического тела, не достигают астрального тела, в
силу наличия качественного барьера между эфирным и
астральным телами. Реактивация астрального тела, как об
этом говорилось выше, происходит после того, как эфирное
тело человека разовьётся под воздействием впитанной мозгом
информации. Реактивация астрального тела происходит в два
этапа, в силу того, что оно имеет два качественных состояния.
При первом качественном состоянии, астральное тело
образовано первичной материей G и находится в
гармонии с нижнеастральным уровнем планеты. В
большинстве случаев, реактивация астрального тела до этого
уровня завершается к 12-14 годам и происходит, как
следствие изменения мозга под воздействием впитываемой
им информации (см. Рис.57).
Второй этап реактивации астрального тела в большинстве
случаев завершается к 16-18 годам и может произойти только
при накоплении мозгом человека критического объёма и
качества информации. Этот период развития человека
является самым опасным и ответственным. Дело в том, что
между 8-18 годами качественное состояние астрального тела,
находясь во временной гармонии с нижнеастральным
уровнем планеты, имеет резонанс с отрицательными
эмоциями, что само по себе проявляется у молодёжи в виде
агрессивности, жестокости, бунте против всего и вся. В этом
возрасте человек очень легко адаптируется к наркотикам,
алкоголю, никотину в силу того, что все эти вещества
провоцируют сущность на максимальное открытие, когда она
к этому совершенно не готова. Открытие сущности на уровне
нижнего астрала приводит к тому, что структуры сущности
astrálne telo a ono začína aktívne fungovať a rozvíjať sa.
V skutočnosti sú po narodení astrálne a mentálne telá
vnútornej podstaty pasívne a prvotné hmoty v bunkách
fyzického tela nie sú schopné dosiahnuť astrálne telo
vzhľadom na kvalitatívnu prekážku medzi éterickým
a astrálnym telom. Reaktivácia astrálneho tela prechádza
dvoma etapami na základe toho, že sa skladá z dvoch
kvalitatívnych skupenstiev. Pri prvom kvalitatívnom
skupenstve je astrálne telo tvorené prvotnou hmotou G
a nachádza sa v harmónii s nižšou astrálnou úrovňou
planéty. Vo väčšine prípadov je reaktivácia astrálneho tela na
takúto úroveň zavŕšená v 12-14 rokoch a nastáva v dôsledku
pretvorenia mozgu, ktoré prebieha kvôli prijímaným
informáciám. (viď obr.57).
Druhá etapa reaktivácie astrálneho tela sa vo väčšine
prípadov završuje v 16-18 roku a môže nastať iba pri
nadobudnutí kritického objemu a kvality informácií. Toto
obdobie sa javí ako najnebezpečnejším a najzodpovednejším.
Ide o to, že medzi 8 a 18 rokom kvalitatívne skupenstvá
astrálneho tela sa nachádzajú v dočasnej harmónii s nižšou
astrálnou úrovňou planéty, ktorá rezonuje s negatívnymi
pocitmi, čo sa u mládeže prejavuje v zvýšenej agresívnosti,
popudlivosti, hrubosti, rebelovaní proti všetkému a všetkým.
V tomto období si človek veľmi ľahko privykne k narkotikám,
alkoholu, nikotínu v dôsledku toho, že tieto látky podnecujú
vnútornú podstatu k maximálnemu odkrytiu (открытие –
otvorenie, zistenie, objav, odkrytie, odhalenie), aj keď k tomu
ešte nie je vôbec pripravená. Odkrytie vnútornej podstaty na
úrovni nižšieho astrálu vedie k tomu, že štruktúra vnútornej
и нижнеастральный уровень планеты соединяются в одну
систему. Происходит своеобразное «перемагничивание»
сущности по образу и подобию качества нижнего астрала.
При этом сущность пронизывают потоки первичных материй,
характерные для нижнего астрала, и для того, чтобы
вырваться из нижнеастрального плена, человеку в
дальнейшем приходится затрачивать огромный потенциал
жизненной силы, который не восстанавливается. Причём,
этот потенциал мог бы быть использован для эволюционного
движения вперёд, а не на выползание из трясины нижнего
астрала. Часто «погружение» в нижний астрал столь
основательное, что человек просто не в состоянии оттуда
выбраться. Собственного потенциала человека просто не
достаточно, чтобы это произошло. Конечно, человек, в
большинстве случаев, физически не погибает, но он
«умирает» эволюционно. Трясина нижнего астрала
«засасывает» полностью и обрекает на эволюционный плен
до самой смерти. Только в следующем воплощении сущность
такого человека получает возможность продолжить своё
эволюционное развитие, если вновь не попадёт в ту же
ловушку. Этот период эволюционного развития является
наиболее ответственным и в то же время, наиболее уязвимым
этапом в жизни человека. Воплощаясь, сущность далеко не
всегда в состоянии реактивизироваться в своём новом
физическом теле и, тем более, эволюционно продвинуться
вперёд.
А теперь, вернёмся к продолжению анализа развития
сущности человека при его движении через «эволюционные
джунгли»... Каждый разумный человек должен пересечь этот
участок эволюционного пути максимально быстро, стараясь
не делать «остановок», какие бы ложные соблазны не
открывались перед его взором. Вся сложность заключается в
том, что для большинства понятие ложно-истинно приходит
podstaty a nižšia astrálna úroveň planéty sa zjednotia do
jednotného systému. Nastáva vlastné prepólovanie
(premagnetizovanie) vnútornej podstaty na obraz s podobnými
vlastnosťami s nižným astrálom. Pri tom cez vnútornú podstatu
prechádzajú potoky primárnych hmôt, charakterizujúcich nižší
astrál a nato, aby sa človek dostal z obalu nižšieho astrálu je
nutné aby človek stratil ohromné množstvo potencionálnej
životnej sily, ktorý sa už nikdy neobnoví. Pričom tento
potenciál mohol byť využitý na evolučný krok vpred a nie na
vyslobodenie sa zo smetiska nižšieho astrálu. „Upadnutie“
v nižší astrál je tak závažné, že človek vôbec nie je schopný sa
z tadiaľ dostať. Osobného potenciálu človeka jednoducho nie
je dostatok na to, aby sa to uskutočnilo. Očividne, človek vo
väčšine prípadov pritom fyzicky neumiera, ale „umiera“
evolučne. Odpad z nižšieho astrálu plne nasáva a odsudzuje
človeka na evolučné zajatie až do smrti. A až pri nasledujúcej
inkarnácii vnútornej podstaty sa človeku dáva možnosť znova
predĺžiť svoj evolučný rozvoj pokiaľ zas a znova neupadne
v tú istú pascu. Táto časť evolučného vývoja sa javí ako
najzodpovednejšou a súčasne i najzraniteľnejšou etapou
v živote človeka. Inkarnovaná vnútorná podstata nie je vždy
v rozpoložení, ktoré by bolo schopné reaktivovať sa v novom
fyzickom tele a ešte menej pripravená posunúť sa vpred
v evolúcii.
A teraz sa vráťme k predĺženiu analýzy rozvitia vnútornej
podstaty človeka pri jeho pohybe po „evolučnej
džungli“...Každý rozumný človek by mal preseknúť tento úsek
evolučnej cesty čo najrýchlejšie, postarať sa o to, aby neurobil
žiadne „odbočky“ ani „zástavky“, aj keby sa pred ním
objavovali hocaké klamlivé pokušenia či nástrahy. Všetka
náročnosť je ukrytá v tom, že vo väčšine prípadov sa
или поздно, или не приходит никогда. В этом случае,
поговорка «лучше позже, чем никогда», не работает.
Сущность имеет лимитированное во времени «окно», в
течение которого должны произойти определённые
качественные изменения. Для того, чтобы эти качественные
изменения произошли, необходимо накопление мозгом
информации определённого качества и объёма. Только в
этом случае происходит раскрытие сущности на следующем
уровне. Какие же ложные соблазны «предлагает»
современная цивилизация молодому поколению?! Это не
только пропаганда насилия, которая буквально шквалом
обрушивается на молодое поколение через средства массовой
информации, что толкает очень многих на «лёгкий»
жизненный путь. Очень сильное влияние на эволюционное
развитие молодёжи оказывает и музыка. Для многих не
секрет, что разным возрастным группам нравится разная
музыка. Но мало кто задумывался над вопросом — почему?
Дело в том, что одна и та же музыка по-разному влияет на
людей, имеющих различный эволюционный уровень.
Человек, слушающий музыку, не только слышит её, но и его
сущность перестраивается под воздействием ритма и частот
звуков. Музыка как бы навязывает сущности человека
определённое качественное состояние, которое может быть в
гармонии
с
его
собственным
или
полностью
несовместимым. В первом случае человек чувствует
внутренний подъём, радость, которые могут достичь уровня
экстаза. И если музыка резонирует с сексуальными эмоциями,
подобный экстаз может привести к оргазму. Особенно сильно
реагируют на музыку женщины в силу того, что качественная
структура женской сущности очень динамична и легко
перестраивается под внешним влиянием. При этом реакция
происходит на подсознательном уровне и практически не
контролируется сознанием человека. При дисгармонии между
pochopenie klamu či istiny (pravdy) objavuje neskoro alebo sa
neobjavuje vôbec. V tomto prípade príslovie „lepšie neskoro
ako nikdy“ nefunguje. Vnútorná podstata má vyhradený čas
„okno“, cez ktoré by mala prejsť príslušná kvalitatívna
zmena. Na to, aby tieto kvalitatívne zmeny prešli je potrebné
nadobudnúť určité vlastnosti informácií určitého objemu.
Iba v takomto prípade prebehne rozvinutie vnútornej podstaty
na ďalšiu úroveň. Aké klamlivé obrazy predkladá súčasná
civilizácia mladému človeku?! Nie je to len v propagácii
násilia, ktoré sa doslovne sype na mladé pokolenie pomocou
masových informácií, ktoré mnohých z nich vedú na veľmi
„ľahkú“ životnú púť. Veľmi silný vplyv na mládež má hudba.
Pre mnohých nie je tajomstvom, že rôznym vekovým
kategóriám sa páči rôzna hudba. No málokto z nich sa
zamýšľal nad otázkou – prečo?
Ide o to, že jedna a tá istá hudba vplýva rôzne na ľudí,
u ktorých je rozličná úroveň evolučného vývoja. Človek,
počúvajúci hudbu ju nielen počúva, ale jej rytmus a frekvencia
zvuku taktiež pretvára jeho vnútornú podstatu. Hudba akoby
pripútavala k vnútornej podstate človeka príslušné
kvalitatívne skupenstvá, ktoré s ním môžu byť v harmónii ale
taktiež aj úplne nezlučiteľné s jeho vnútornou podstatou.
V prvom prípade človek pociťuje vnútorné uvoľnenie, radosť,
ktorá môže dosiahnuť úroveň extázy. A ak hudba rezonuje so
sexuálnymi emóciami, tak podobná extáza môže viesť
k orgazmu. Mimoriadne silno reagujú na hudbu ženy
v dôsledku toho, že ich kvalitatívna štruktúra je veľmi
dynamická a ľahko sa dá pretvoriť vonkajšími vplyvmi. Pritom
táto reakcia prebieha na podvedomej úrovni a tým pádom riadi
vedomie človeka. Pri disharmónii medzi hudbou
a kvalitatívnou štruktúrou vnútornej podstaty sa môže
музыкой и качественной структурой сущности, у человека
может появиться раздражение или другие эмоциональные
проявления, побуждающие человека прекратить слушать
данную музыку. Подобное реагирование на музыку является
защитной реакцией человека.
Давайте попытаемся понять, почему при слушании музыки
может появиться защитная реакция?
Как всем известно, звуки и звуки музыки в частности,
являются продольными волнами. И как любые волны,
изменяют собственный уровень мерности пространства на
некоторую величину. Звуковые волны, в силу своих
параметров, оказывают влияние на уровень мерности
макропространства
в
локальном
объёме.
Даже
незначительные
изменения
уровня
мерности
макропространства
вызывают
перераспределение
первичных материй, пронизывающих данный объём
пространства.
В
результате
этого,
изменяется
количественное распределение первичных материй в
локальном объёме пространства, пронизываемого звуковыми
волнами, и изменяется, как следствие, насыщение
первичными материями тел сущности человека, находящегося
в зоне воздействия звуковых волн. Максимальное влияние
звуки оказывают на астральное тело сущности человека,
создавая дополнительное насыщение его первичными
материями G и F, что проявляется в эмоциональной реакции
человека на звуки музыки. Причём, это влияние неодинаково
и зависит от частоты звука и периодичности его повторения
(ритма). Низкочастотные звуки создают избыточное
насыщение астрального тела первичной материей G, что
проявляется в повышении сексуальности, агрессивности
человека. И далеко не случайно низкий мужской голос
является для большинства женщин частью сексуального
образа, сексуальности мужчины. Низкий мужской голос
u človeka objaviť podráždenie alebo iné emocionálne prejavy,
ktoré v ňom vyvolávajú nutkanie prestať počúvať danú hudbu.
Takýto typ reakcie sa javí ako ochrannou reakciou človeka.
Poďme podrobnejšie pochopiť, prečo môže pri počúvaní
hudby nastať obranná reakcia!
Ako je všetkým známe, zvuk je pozdĺžna vlna. A tak ako
hociktoré iné vlny mení úroveň mernosti priestoru na určitú
veľkosť. Zvukové vlny podľa svojich parametrov vplývajú na
úroveň mernosti makropriestoru v lokálnom objeme. Aj
úplne nebadateľné zmeny úrovne mernosti makropriestoru
vedú k prerozdeľovaniu prvotných hmôt tvoriacich daný
objem priestoru. Výsledkom toho je prerozdelenie množstva
prvotných hmôt v lokálnom objeme priestoru, cez ktorý
prechádzajú zvukové vlny a v dôsledku týchto zmien sa telá
vnútornej podstaty človeka, nachádzajúce sa v zóne výskytu
zvukových vĺn, nasycujú prvotnými hmotami. Maximálny
vplyv majú zvuky na astrálne telo vnútornej podstaty človeka,
ktoré je doplnené prebytočnými prvotnými hmotami G a F, čo
sa prejavuje v emocionálnej reakcii človeka na zvuky hudby.
Pritom tento vplyv je rozdielny a závisí od frekvencie daného
zvuku a taktiež od jeho periodickosti a precítenia rytmu.
Nízkofrekvenčné zvuky tvoria prebytočné nasýtenie astrálneho
tela prvotnou hmotou G, čo sa prejavuje v sexuálnosti
a agresivite človeka. A preto nízky mužský hlas vytvára
u väčšiny žien sexuálne obrazy sexuálnosti muža. Nízky
mužský hlas preukazuje sexuálny vplyv na ženu, podnecujúc
ju k sexuálnej blízkosti s mužom, vzývajúc v nej sexuálne
túžby. A preto možno hlas nazvať sexuálnou zbraňou.
оказывает сексуальное воздействие на женщину, побуждая её
к сексуальной близости с мужчиной, вызывая сексуальные
желания. Итак, голос можно назвать сексуальным оружием.
Попытаемся разобраться, что при этом происходит на
клеточном уровне.
Низкочастотная звуковая волна, достигнув человека,
вызывает перераспределение первичных материй в зоне
своего прохождения, в результате чего, пропорциональное
соотношение между первичными материями нарушается.
Возникает избыточное насыщение этой зоны первичной
материей G, что в свою очередь создаёт дополнительное
насыщение этой материей астрального и эфирного тел
человека, находящегося в зоне прохождения фронта звуковой
волны (см. Рис.58). Дополнительное насыщение астрального
и эфирного тел сущности человека первичной материей G
приводит к избыточной концентрации этой материи в этих
телах (см. Рис.59). При этом возникает дополнительное
движение этой материи от астрального тела к эфирному и
далее, к физически плотному телу клетки. Звуковая волна, как
и любая другая продольная волна, приходит единым фронтом,
и её действие продолжается некоторый промежуток времени,
в течение которого сохраняется подобное перераспределение
первичных материй. С проходом звукового фронта
распределение
первичных
материй
возвращается
к
качественному состоянию, бывшему до прихода волны.
Избыточное насыщение астрального и эфирного тел
сущности во время прохождения звукового фронта создаёт
некоторый перепад между собственной мерностью среды и
собственной мерностью астрального и эфирного тел, что, в
свою очередь и приводит к некоторой нестабильности
состояния этих тел. И, как следствие, происходит выброс
избытка первичной материи G, и состояние астрального и
эфирного тел возвращается к первоначальному (см. Рис.60).
Poďme teraz podrobnejšie rozobrať, čo pritom prebieha na
bunečnej úrovni.
Nízkofrekvenčná zvuková vlna prechádzajúca človekom
vyvoláva prerozdelenie prvotných hmôt v zóne svojho
pôsobenia. Výsledkom toho sa narúša pomer medzi prvotnými
hmotami. Nastáva prebytočné nasýtenie tejto zóny prvotnou
hmotou G, čo vyvoláva presýtenie astrálneho a éterického tela
človeka nachádzajúceho sa v oblasti prechodu zvukovej vlny
touto hmotou (viď obr.58). Ďalšie nasycovanie astrálnych
a éterických tiel vnútornej podstaty človeka prvotnou hmotou
G vedie k prebytočnej koncentrácii tejto hmoty v týchto telách.
(viď obr.59). Pritom sa prirodzený pohyb dopĺňa o ďalší
prebytočný pohyb tejto hmoty od astrálneho tela k éterickému
a ďalej ku fyzickému telu bunky. Zvuková vlna, tak ako každá
iná pozdĺžna vlna, prechádza jedným impulzom, a jej účinok
sa zosilňuje v niektorý časový úsek, v ktorom prebieha
podobné prerozdeľovanie prvotných hmôt. Po prechode
zvukového impulzu sa prerozdeľovanie prvotných hmôt
navráti k pôvodnému kvalitatívnemu rozpoloženiu prvotných
hmôt. Prebytočné nasýtenie astrálneho a éterického tela
vnútornej podstaty v čase prechodu zvukového impulzu
vytvára určitý rozdiel medzi mernosťou prostredia
a mernosťou astrálnych a éterických tiel, čo v skutočnosti
vedie k nestabilnosti stavu týchto tiel. Následne nastáva
vylúčenie zvyšku prvotnej hmoty G a rozpoloženie astrálneho
a éterického tela sa vracia k pôvodnému stavu (viď obr.60).
Pritom človek prežíva tomu prislúchajúce emócie. Týmto
spôsobom hudba v človeku vyvoláva vynútené emócie.
Kombinácia zvukov rôznych frekvencií vytvára špecifickú
situáciu prerozdelenia prvotných hmôt v oblasti svojho
При этом человек переживает соответствующие эмоции.
Таким образом, звуки музыки вызывают у слушателей
вынужденные эмоции. Сочетание звуков разных частот
создаёт специфическую картину перераспределения
первичных материй в зоне своего прохождения, что и
создаёт всю гамму переживаний, создаваемых музыкой.
Вопрос заключается в том, какие вынужденные эмоции
создаёт та или иная музыка?
Музыку можно рассматривать, как один из инструментов
влияния на сознание человека и, следовательно, как
разновидность пси-оружия. Хотелось бы обратить особое
внимание на периодичность повторения низких звуков, так
называемый, ритм. Новая низкочастотная звуковая волна
приносит с собой очередное перераспределение первичных
материй в зоне прохождения звукового фронта. И всё
повторяется вновь (см. Рис.58, Рис.59, Рис.60). Интервал
между моментом завершения действия одной низкочастотной
звуковой волны и приходом следующей имеет огромное
значение. Вспомним, что при прохождении фронта
низкочастотной
звуковой
волны
происходит
перераспределение первичных материй и дополнительное
насыщение астрального и эфирного тел первичной материей
G. После прохождения звукового фронта происходит выброс
накопленного избытка концентрации этой материи
астральным телом клетки, и состояние клетки возвращается к
исходному. А если новый фронт звуковой волны приходит до
того момента, когда состояние клетки ещё не успело
вернуться к исходному состоянию?! Что тогда происходит? А
ничего неожиданного не происходит, просто звуковой фронт
новой волны не позволяет клетке вернуться к исходному
состоянию и вынужденно удерживает клетку на этом
качественном уровне. Другими словами, периодически
повторяющиеся
низкочастотные
звуки
не
только
pôsobenia, čo v konečnom dôsledku vytvára celé spektrum
prežitkov vyvolaných hudbou. Otázkou je, aké vynútené
emócie vyvoláva tá alebo iná hudba?
Hudbu môžeme vnímať ako jeden zo spôsobov vplývania
na vedomie človeka a následne ako rôznorodosť psínebezpečenstva. Chcelo by to obrátiť svoju pozornosť na
periodickosť opakovania sa nízkych zvukov alebo inakšie
nazývaný rytmus. Každá nízkofrekvenčná vlna so sebou
prináša ďalšie prerozdeľovanie prvotných hmôt v zóne
prechodu jej zvukového impulzu. A všetko sa zasa opakuje
(viď obr.58, obr.59, obr.60). Interval medzi okamihom
zavŕšenia účinku jednej nízkofrekvenčnej zvukovej vlny
a príchodom ďalšej má obrovský význam. Spomeňme si, že pri
príchode impulzu nízkofrekvenčnej zvukovej vlny dochádza
k prerozdeľovaniu prvotných hmôt a k presýteniu astrálneho
i éterického tela prvotnou hmotou G. Po prechode zvukového
impulzu nastáva vylúčenie získanej prebytočnej koncentrácie
tejto hmoty astrálnym telom bunky, ktoré sa potom vracia do
pôvodného stavu. Ale čo ak ďalší impulz zvukovej vlny príde
práve v okamihu, keď sa bunka ešte nestihla vrátiť do
pôvodného stavu?! Čo sa vtedy deje? Nenastane nič
neočakávané, zvukový impulz ďalšej vlny jednoducho
nedovolí bunke navrátiť sa do pôvodného stavu a tým núti
bunku udržiavať sa na danej vynútenej kvalitatívnej úrovni.
Inými slovami, periodické opakovanie sa nízkofrekvenčných
zvukov nielen popudzuje človeka k prislúchajúcej
emocionálnej reakcii ale taktiež mu vnucuje udržiavať toto
emocionálne rozpoloženie. No nie je to zaujímavý efekt?
провоцируют у человека определённую эмоциональную
реакцию, но и в состоянии навязать ему это эмоциональное
состояние. Не правда ли, интересный эффект?! Вопрос
заключается в том, какие эмоциональные состояния
навязываются человеку против его воли, часто даже без
понимания с его стороны того, что ему что-то навязывают?
Периодически повторяющиеся низкочастотные звуки в
состоянии не только вынужденно удерживать клетку на
определённом качественном уровне, но могут вызывать и
частичное разрушение её качественных структур, и
эволюционную
блокировку.
Если
новый
фронт
низкочастотной звуковой волны настигает клетку в фазе
завершения возвращения к исходному состоянию, то она
вновь будет возвращена в вынужденное состояние. И если
этот процесс будет повторяться с одним и тем же периодом,
астральное тело клетки будет раскачиваться, как маятник.
Естественно, это приводит к дестабилизации клетки в
целом и частичному разрушению астрального тела
клетки, в первую очередь, верхнеастральных структур
клетки, которые у молодёжи находятся в стадии развития и
поэтому легко могут быть разрушены подобным процессом.
Таким образом, подсунув в виде приманки молодому
поколению определённого типа музыку, от которой последняя
будет ловить «кайф», можно очень легко и надёжно
уничтожить её эволюционное будущее. Что практически и
происходит под влиянием «музыки» в виде «рэп» и «металл».
И если эти «музыкальные» течения встречают полную
поддержку со стороны государственных структур, то
становится ясно, кому это выгодно. Государству нужны
«чёрные лошадки», которые не хотят да и не могут мыслить.
Стадом «баранов» гораздо легче управлять, и они, к тому же,
не задают нежелательных вопросов, на которые нет ответа, по
той простой причине, что они навсегда остаются «слепыми».
Otázka však znie, aké emocionálne rozpoloženie sa človeku
vnucuje proti jeho vôli, často dokonca bez toho, aby si vôbec
uvedomoval, že mu je niečo vnucované?
Periodické opakovanie sa nízkofrekvenčných zvukov nielen
vynútene udržiava bunku na príslušnej kvalitatívnej úrovni, ale
taktiež môže viesť k čiastočnému rozrušeniu jej kvalitatívnych
štruktúr alebo k evolučnému zablokovaniu. Pokiaľ ďalší
impulz nízkofrekvenčnej zvukovej vlny zastihne bunku vo
fáze ukončenia návratu späť k pôvodnému stavu, tak bude
opäť nútená prinavrátiť sa k stavu vynútenému. A ak sa bude
tento proces opakovať stále s rovnakou periódou, tak sa bude
astrálne telo hompáľať z jednej strany na druhú ako kyvadlo.
Toto prirodzene vedie k destabilizácii bunky ako celku
a obvykle aj k čiastočnému porušeniu astrálneho tela
bunky, počnúc vyššie-astrálnymi štruktúrami bunky, ktoré
sa u mládeže nachádzajú ešte len v štádiu vývoja, a preto môžu
byť podobným procesom veľmi ľahko rozrušené. Týmto
spôsobom, prostredníctvom lákania mládeže k určitému typu
hudby, ktorá sa s jej pomocou snaží dosiahnuť stav „eufórie“,
je veľmi ľahko a veľmi spoľahlivo možné zničiť jej evolučný
potenciál do budúcnosti. Čo sa prakticky aj deje pod vplyvom
„hudby“ v štýle rap, metal a pod. A pokiaľ tieto „hudobné“
smery získavajú plnú podporu zo strany štátu, tak je úplne
jasné, pre koho je to celé výhodné... Štátu sú potrebné „čierne
koníky“, ktoré nechcú a dokonca ani nemôžu myslieť. Stádu
„baranov“ je oveľa ľahšie vládnuť, pokiaľ nekladú neželateľné
otázky, pretože navždy zostávajú „slepými“. Zvukové vlny
s frekvenciou 6-8 Hz sa javia ako najnebezpečnejšie. Impulz
zvukovej vlny s danou frekvenciou popudzuje k takému
prerozdeleniu prvotných hmôt, že vyvoláva nezvratné procesy
Звуковые волны с частотой 6-8 Герц, вообще являются
оружием. Фронт звуковой волны с данной частотой вызывает
такое перераспределение первичных материй при своём
прохождении, что вызывает необратимые процессы у
высокоорганизованных клеток, которыми являются нейроны
мозга. В результате этого возникает перегрузка мозга,
нейроны разрушаются, и человек умирает...
А теперь вновь вернёмся к эволюционному развитию
человека, когда он отправляется в «увлекательное»
путешествие по эволюционным джунглям, полный
юношеского максимализма. В возрасте 12-14 лет человек
начинает наработку верхнеастральных структур астрального
тела своей сущности. А это в первую очередь означает, что к
этому
возрасту
практически
все
имеют
только
нижнеастральный уровень астральных тел (см. Рис.57). Все,
вне зависимости от желания, принимают участие в
«эволюционном забеге», но только незначительная часть
стартовавших приходит даже к промежуточному финишу.
Эволюционная наработка верхнеастральных структур
астрального тела происходит у каждого человека по-своему.
Один человек может иметь великолепный старт, но
«застрять» на середине дистанции. Другой начинает очень
медленно и постепенно набирает эволюционную скорость.
Третий может простоять на старте всю свою жизнь, не
сдвинувшись с места, хотя имел в начале отличный
потенциал.
Четвёртый
—
вообще
«пойдёт»
в
противоположную сторону, отбросив себя эволюционно
назад. И всё это может происходить, как с мужчиной, так и с
женщиной. Поэтому, когда конкретный мужчина встречает
конкретную женщину, уровни развития их сущностей могут
быть по отношению друг к другу в различных соотношениях.
Если кто-нибудь из двоих развит более, чем другой, говорить
о возникновении глубокого чувства любви между ними
u vysoko organizovaných bunkových štruktúr, akou sú
napríklad neuróny v mozgu. V dôsledku čoho dochádza
k preťaženiu mozgu. Neuróny sa narúšajú a človek umiera....
A teraz sa znovu vráťme k evolučnému rozvitiu človeka,
keď sa vydáva na „napínavú“ cestu cez evolučné džungle, plný
mladíckeho maximalizmu. Vo veku 12-14 rokov človek začína
vytvárať vyššie-astrálne štruktúry astrálneho tela svojej
vnútornej podstaty. A to hlavne poukazuje na to, že do tohto
veku sa u človeka vyskytujú len nižšie-astrálne úrovne
astrálnych tiel (viď obr.57). Všetci, bez toho aby si to želali, sa
zúčastňujú na „evolučnom behu“, no iba máloktorí z nich príde
čo i len k medzicieľu. Evolučná práca na vyšších-astrálnych
štruktúrach astrálneho tela prebieha u každého človeka rôzne.
Jeden človek môže veľkolepo vyštartovať, no zlyhať v strede
cesty. Druhý môže začínať veľmi pomaly a postupne
nadobudnúť evolučnú rýchlosť. Tretí môže postávať na štarte
počas celého svojho života nepohnúc sa z miesta, aj keď mal
na začiatku dostatočný potenciál. Štvrtý môže ísť opačným
smerom a odsúdiť sa na evolučnú degradáciu. To všetko sa
týka aj mužov aj žien úplne rovnako. Takže ak konkrétny muž
stretáva konkrétnu ženu, úrovne ich vnútorných podstát môžu
byť vo vzájomnom vzťahu v úplne rozdielnom pomere. Pokiaľ
je jeden z nich rozvitý viac ako ten druhý, tak reč o vytvorení
hlbokej lásky medzi nimi jednoducho nemá zmysel a pokiaľ
tento vzťah aj vznikne, tak má iba povrchný a krátkodobý
charakter (viď obr.61).
просто не имеет смысла, взаимоотношения если и возникают,
то носят весьма поверхностный и кратковременный характер
(см. Рис.61).
Близкие эволюционные уровни развития проявляются у
людей в общих интересах, стремлениях, мечтах, что, в свою
очередь, проявляется во взаимопонимании и взаимной
поддержке. Поэтому, когда встречаются мужчина и женщина,
близкие друг другу духовно, их души настолько близки друг
другу, настолько дополняют друг друга, что между ними
возникает любовь. Это становится возможным, когда на всех
уровнях своего развития они имеют полную гармонию, что
проявляется в близких или тождественных уровнях мерности
каждого из тел, образующих их сущности (см. Рис.62).
Развитие индивидуальности каждого человека продолжается
всю его жизнь, и поэтому очень часто возникают ситуации,
когда люди, бывшие очень близкими друг другу,
испытывавшие глубокие чувства, начинают постепенно
удаляться друг от друга. Постепенное отчуждение может
дойти до стадии, когда у безумно любивших друг друга
людей не остаётся никаких связывающих их духовных нитей,
и даже интимная близость не приносит ничего, кроме
раздражения и неприязни.
Так почему великое чувство любви «умирает» у одних,
исчезая в сите времени, превращаясь в мираж, в то время, как
других влюблённых оно сопровождает всю жизнь, согревая и
освещая каждый прожитый день, обогащая духовно каждого?
В чём же тайна любви, и почему она открывается одним и
остаётся за семью печатями для других? Или может ангел
небесный передаёт её тайну избранным? И если да, то за
какие подвиги Господь Бог награждает счастливчиков?!
Почему любовь может посетить дом последнего бедняка,
согревая и освещая его убогое жилище и обойти стороной
великолепные дворцы богача, оставив их холодными и
Podobné úrovne evolučného rozvitia sa u ľudí prejavujú
v spoločných záujmoch, cieľoch, snoch, čo sa vlastne
prejavuje v porozumení jeden druhého a vo vzájomnej
podpore. Preto keď sa stretne muž a žena, ktorí sú si duchovne
blízky, tak sú si ich duše natoľko blízke, nakoľko dopĺňajú
jedna druhú a tak medzi nimi vzniká láska. To je možné práve
vtedy, keď sa na každej úrovni svojho rozvoja nachádzajú
v harmónii, čo sa prejavuje v blízkych alebo aspoň totožných
úrovniach mernosti každého tela tvoriaceho ich vnútornú
podstatu (viď obr.62). Rozvoj individuality každého človeka
pokračuje počas celého jeho života, a preto veľmi často
vznikajú situácie, keď sa ľudia, ktorí si boli dlhú dobu blízki,
ktorí pociťovali hlboké pocity lásky, začnú jeden od druhého
vzďaľovať. Postupné vzďaľovanie sa jeden od druhého môže
viesť až do štádia, keď u šialene ľúbiacich sa ľudí neostane
žiadnych zväzujúcich ich duchovných nití, a taktiež intímna
blízkosť im už viac neprináša nič okrem podráždenia
a nevraživosti.
Tak prečo veľkolepý pocit lásky v toku času u jedných
„vymiera“, zatiaľ čo druhých zaľúbencov sprevádza po celý
život, zohrievajúc každý ich prežitý deň a obohacujúc ich
duchovne? V čom je skryté tajomstvo lásky a prečo sa jedným
odkrýva, zatiaľ čo pre druhých zostáva tajomstvom? Vari
môže nebeský aniel prezradiť túto záhadu iba vybraným? A ak
áno, tak za aké hrdinstvo Pán Boh vyberá týchto šťastlivcov?!
Prečo môže láska navštíviť dom najväčšieho chudáka,
zohrievajúc jeho úbohý príbytok a pritom obísť veľkolepé
nádvoria boháča, ponechajúc ich chladnými a prázdnymi?!
Vzbĺknuť jasnou hviezdou, či nebadane sa vypariť ako ranná
пустыми?! Или, вспыхнув яркой звездой, незаметно
испариться, как утренний туман под лучами восходящего
солнца. Где же спрятана разгадка этой тайны, не дававшая
покоя человеку со времён Адама и Евы?!
Любовь — гармония душ, и она исчезает, когда перестаёт
существовать гармония между сущностями. Гармония
исчезает тогда, когда в результате индивидуального развития
происходят качественные изменения в структурах сущности.
При этом кто-то оказывается эволюционно впереди другого,
и, как следствие, исчезает циркуляция первичных материй
между телами сущностей мужчины и женщины на одном из
уровней (см. Рис.63). Если этот процесс будет продолжаться и
дальше, то в определённый момент не останется ничего
общего между недавно столь близкими людьми.
Качественные отличия сущностей приводят к тому, что
остаётся возможным только сексуальный контакт, без какоголибо духовного единства (см. Рис.64). В силу того, что при
сексуальном контакте происходит энергетический обмен
между партнёрами, очень часто и он (сексуальный контакт) не
приносит ничего, кроме раздражения и неприязни. Это
происходит потому, что при качественных различиях
сущностей, потоки, их пронизывающие, имеют качественные
отличия. И когда эти потоки становятся несовместимыми,
объединение их при сексуальном контакте провоцирует
только отрицательные эмоции, так как они смыкаются на
качественном уровне сексуального партнёра, имеющего более
низкий уровень эволюционного развития. И когда эти потоки
несовместимы с качественной структурой другого, появляется
защитная отрицательная эмоциональная реакция, которая
делает нежелательными, по крайней мере, для одного
сексуального партнёра, интимные отношения с данным
человеком. Как неприятный вкус пищи вызывает у нас
отвращение к ней, что даёт сигнал через вкусовые рецепторы
hmla pod lúčmi vychádzajúceho slnka. Kde sa skrýva riešenie
tejto záhady nedávajúc človeku pokoja od čias Adama a Evy?!
Láska – súlad duší, ktorý sa vyparí keď prestane existovať
harmónia medzi vnútornými podstatami. Harmónia sa vytráca
vtedy, keď je výsledkom individuálneho rozvoja kvalitatívna
zmena v štruktúre vnútornej podstaty. Pritom sa jeden ocitá
evolučne pred druhým a ako následok vymizne cirkulácia
prvotných hmôt medzi telami vnútorných podstát muža a ženy
na jednej z úrovní (viď. obr.63). Ak tento proces pokračuje
stále ďalej a ďalej, tak v jeden okamih neostane medzi
nedávno blízkymi si ľuďmi už nič spoločné. Kvalitatívny
rozdiel vnútorných podstát vedie k tomu, že im už ostáva iba
sexuálny kontakt bez duchovnej jednoty (viď obr.64).
Vzhľadom na to, že pri sexuálnom kontakte dochádza medzi
partnermi k energetickej výmene, tak veľmi často aj on
(sexuálny kontakt) neprináša nič okrem podráždenia
a nevraživosti. To sa deje preto, lebo pri kvalitatívnych
odlišnostiach vnútorných podstát, nimi prenikajúce prúdy
obsahujú kvalitatívne odlišnosti. A ak sú tieto prúdy
nezlučiteľné, tak ich ďalšie prepájanie sa pri sexuálnom
kontakte iba vyvoláva ďalšie negatívne emócie, ktoré sa
spájajú na kvalitatívnej úrovni sexuálneho partnera majúceho
oveľa nižšiu evolučnú úroveň. A pokiaľ tieto prúdy nie sú
zlučiteľné s kvalitatívnou úrovňou toho druhého, nastáva
negatívna obranná emocionálna reakcia, ktorá u daného
človeka vyvoláva nechuť ku každému ďalšiemu intímnemu
kontaktu s daným človekom. Takisto ako v nás nepríjemná
chuť jedla vyvoláva odpor k danému jedlu a tým nám
prostredníctvom chuťových receptorov dáva signál, že sa
máme zdržať v jedení škodlivých látok pre náš organizmus,
tak aj negatívna emocionálna reakcia pri intímnej blízkosti
о содержании в еде вредных для нашего организма веществ,
так и отрицательная эмоциональная реакция при интимной
близости между мужчиной и женщиной, имеющими
несовместимые качества, даёт сигнал через наше подсознание
о несовместимости качественных структур их сущностей. Это
является сигналом матери-природы, которая «беспокоится» о
будущих поколениях, о передаче им от родителей только
положительных качеств, без чего любой вид обречён на
вымирание. Если же при таком нежелательном сексуальном
контакте зачатие всё-таки произошло, то воплотившаяся
сущность приходит с более низкого эволюционного уровня,
чем мог бы быть при качественной гармонии между
мужчиной и женщиной, имеющих совместимые качества...
Давайте попробуем понять, почему при гармонии между
мужчиной и женщиной возникают неповторимые чувства,
любовь. Вспомним, что при расщеплении физически плотных
веществ в клетке высвобождаются первичные материи, их
образующие, и они начинают циркулировать между уровнями
клетки. Причём, большая их часть рассеивается в
пространстве, и только незначительная часть насыщает тела
клетки, тем самым обеспечивая клеточные жизненные
процессы на всех уровнях. При гармонии между мужчиной и
женщиной, в силу того, что мужская и женская сущности
имеют различную полярность, потоки первичных материй
начинают циркулировать между ними внутри замкнутой
системы, образованной сущностями. Различная полярность
мужской и женской сущностей определяется качественными
отличиями их структур. Эти качественные отличия
проявляются в том, что у мужской сущности потоки
первичных материй движутся от копчика к голове, в то
время как у женской сущности движение происходит от
головы к копчику. На атомном уровне наблюдаются
подобные процессы, когда электроны, имеющие различные
medzi mužom a ženou, majúcich nezlučiteľné vlastnosti, im
prostredníctvom podvedomia dáva signál o nezlučiteľných
kvalitatívnych štruktúrach ich vnútorných podstát. To sa javí
ako signál matky-prírody, ktorá sa „znepokojuje“ o budúce
pokolenia, o predanie im iba pozitívnych vlastností, bez čoho
je akýkoľvek druh odsúdený na vyhynutie. Ak pri takomto
nepríjemnom sexuálnom styku prebehlo počatie, tak
prichádzajúca vnútorná podstata dieťaťa prichádza z oveľa,
oveľa nižšej evolučnej úrovne, ako by sa mohlo stať pri
kvalitatívnej harmónii medzi mužom a ženou, majúcich
zlučiteľné vlastnosti...
Pokúsme sa pochopiť, prečo pri harmónii medzi mužom
a ženou vzniká nepochopiteľný pocit, láska. Spomeňme si, že
pri delení fyzicky pevných látok sa v bunke uvoľňujú prvotné
hmoty, ktoré ju tvoria a tak začínajú cirkulovať medzi rôznymi
úrovňami bunky. Pritom sa ich väčšia časť rozpŕchne do
priestoru a iba veľmi malá časť pritom nasycuje telá bunky
a tým zabezpečuje všetky životné procesy v bunke na všetkých
úrovniach. Pri harmónii medzi mužom a ženou, vzhľadom na
rozdielnu polaritu medzi mužskou a ženskou vnútornou
podstatou, začínajú prúdy prvotných hmôt cirkulovať medzi
nimi vo vnútri uzavretého systému, vytvoreného danou
vnútornou podstatou. Rozdielna polarita mužskej a ženskej
vnútornej podstaty sa vyznačuje v kvalitatívnych rozdieloch
ich štruktúr. Tieto kvalitatívne rozdiely sa prejavujú v tom, že
prúdy prvotných hmôt mužskej vnútornej podstaty sa
pohybujú od končekov ku hlave, zatiaľ čo u ženskej
vnútornej podstaty pohyb prebieha od hlavy ku končekom.
Na atómovej úrovni prebiehajú podobné procesy, keďže
elektróny, majúce odlišný spin, kladný alebo záporný (čo sa
prejavuje v protismernom pohybe prvotných hmôt), tvoria
спины, положительный и отрицательный (что также
проявляется во встречном движении первичных материй),
создают электронные пары, которые представляют собой
устойчивые системы. Электронные пары — супружеские
пары — тождественные явления, отражающие состояние
гармонии на разных эволюционных уровнях развития
материи...
Встречное движение первичных материй в мужской и
женской сущностях определяется различным влиянием на
уровень мерности окружающего их пространства. Мужская
сущность, при своём эволюционном развитии, как бы
«продавливает» мерность окружающего пространства, в то
время, как женская сущность при своём развитии как бы
«заполняет» пространственную неоднородность изнутри (см.
Рис.65). При наличии полной гармонии между мужчиной и
женщиной, потоки первичных материй, прошедшие через
структуры мужской сущности, протекают кроме этого и через
структуры женской сущности, создавая дополнительное
насыщение тел женской сущности. И соответственно, потоки
материй, прошедшие через структуры женской сущности,
дополнительно насыщают тела мужской сущности. Таким
образом, при гармонии между мужчиной и женщиной,
называемой любовью, оба получают дополнительный
потенциал от другого, и, кроме этого, происходит обмен
качествами между мужской и женской сущностями, без чего
эволюционное развитие каждого невозможно. Для того,
чтобы подняться на следующую эволюционную ступеньку,
необходимо иметь качества, как мужского, так и женского
начал, что и происходит при интимной близости любящих
друг друга и носит название белой тантры. Белая тантра
возможна только между двумя, когда между мужчиной и
женщиной существует полная гармония и взаимная
любовь. Поэтому такое явление довольно редкое, так как
elektrónové páry, ktoré predstavujú stabilné systémy.
Elektrónové páry – manželské páry – totožný jav, odrážajúci
harmonický stav na rôznych evolučných úrovniach rozvoja
hmoty....
Protismerný pohyb prvotných hmôt v mužskej a ženskej
vnútornej podstate sa vyznačuje rôznym vplyvom na úroveň
mernosti okolitého priestoru. Mužská vnútorná podstata, pri
svojom evolučnom rozvoji akoby „preliačovala“ mernosť
okolitého priestoru, zatiaľ čo ženská vnútorná podstata pri
svojom rozvoji akoby „zapĺňala“ rôznorodosť priestoru
zvnútra (viď. Рис.65). Pri nastolení plnej rovnováhy medzi
mužom a ženou prúdy prvotných hmôt pretekajúce cez
štruktúry mužskej vnútornej podstaty, pretekajú okrem toho aj
cez ženskú vnútornú podstatu a tým navyše nasycujú telo jej
vnútornej podstaty. A naopak, prúdy hmôt, pretekajúce cez
štruktúry ženskej vnútornej podstaty, navyše nasycujú telo
mužskej vnútornej podstaty. Týmto spôsobom, pri harmónii
medzi mužom a ženou, nazývanou láska, obidvaja získavajú
doplniteľný potenciál od druhého a okrem toho, nastáva taktiež
aj výmena vlastností medzi mužskou a ženskou vnútornou
podstatou, bez čoho by evolučný vývoj vôbec nebol možným.
Nato, aby sme sa posunuli na ďalší stupeň evolúcie je potrebné
disponovať kvalitami mužského aj ženského počiatku, ktoré
vlastne získavame pri intímnej blízkosti ľúbiacich sa, čo nesie
názov biela tantra. Biela tantra je možná iba ak medzi
mužom a ženou existuje plná harmónia i vzájomná láska.
Preto je tento jav vidieť iba zriedkavo, keďže nie každému sa
podarí nájsť svoju „polovičku“, a mnohí sa ju ani len nesnažia
hľadať, riadiac sa heslom „lepší vrabec v hrsti ako holub na
streche.“ Iba málokto sa rozhodne čakať alebo hľadať svoju
далеко не каждому удаётся найти свою «половинку», да
многие и не стараются искать таковую, следуя поговорке
«синица в руке лучше журавля в небе». Немногие решаются
ждать или искать свою суженную или суженного за тридевять
земель, в тридевятом государстве и пройти через огонь, воду
и медные трубы...
При
любом
сексуальном
контакте,
происходит
взаимообмен потенциалами и качествами между мужчиной и
женщиной. При этом возможны несколько вариантов
подобного взаимообмена. Каждый человек, независимо от
того мужчина он или женщина, имеет потенциал, который
создаётся организмом в течение суток J0, как результат
расщепления органических и неорганических молекул в
клетках. Причём, этот потенциал зависит и от физического, и
от эмоционального состояния человека, и неодинаков у
одного и того же человека в течение его жизни. С возрастом
этот потенциал уменьшается2. Влияют на этот потенциал и
биоритмы организма человека. Организм здорового человека
всегда создаёт потенциал J0 с некоторым запасом, который
используется человеком в экстремальных условиях.
Существует минимальный потенциал J1, необходимый для
нормального, полноценного функционирования организма.
Поэтому, когда во время интимной близости происходит
взаимообмен качествами, каждый партнёр отдаёт часть своего
потенциала J2 и получает взамен часть потенциала партнёра
J3 (см. Рис.66 и Рис.67). Очень важным является соотношение
того, какую часть потенциала J0 каждый из партнёров отдаёт
другому и сколько получает взамен. При любом
взаимообмене энергией кто-то из партнёров отдаёт больше,
чем получает, и в этом нет ничего страшного и плохого, если
потеря энергии не превышает величины:
ΔJ ≤ J0 - J1
(1)
2
súdenú alebo súdeného za tridevjať zemami, v tridevjatich
krajinách (*tridevjať – 27, slovenský ekvivalent za siedmimi
horami, za siedmimi dolami) a pritom prekonať všetky
prekážky...
Pri ľubovoľnom sexuálnom styku dochádza k výmene
potenciálu a vlastností medzi mužom a ženou. Pritom existuje
niekoľko možností tejto výmeny. Každý človek, nezáleží na
tom, či je to muž alebo žena, má potenciál, ktorý organizmus
nadobudne v čase J0 ako výsledok štiepenia organických
i neorganických molekúl v bunkách. Pričom tento potenciál
závisí od fyzického, emocionálneho rozpoloženia človeka
a u každého človeka sa mení počas celého jeho života.
S dospievaním sa tento potenciál zmenšuje. (podr. Poslední
apel lidstvu, 2.kapitola) Vplývajú na to taktiež aj biorytmy
organizmu daného človeka. Organizmus zdravého človeka
neustále vytvára potenciál J0 s určitou rezervou, ktorú využíva
v extrémnych podmienkach. Existuje minimálny potenciál J1,
potrebný na normálne, plnohodnotné fungovanie organizmu.
Preto, keď v čase intímnej blízkosti prebieha výmena
vlastností, každý partner dáva časť svojho potenciálu J2
a zároveň získava potenciál partnera J3 (viď obr.66 a obr.67).
Veľmi vážnym je to, koľko potenciálu z pôvodného potenciálu
J0 partner odovzdáva a koľko pritom získava. Pri hociktorej
výmene energie jeden z partnerov dáva viac ako získava, no
v tom nie je nič zlého, pokiaľ stratená energia neprevyšuje
veľkosť:
ΔJ ≤ J0 - J1
Более подробно об этом см. Н. Левашов «Последнее обращение к человечеству», глава 2.
(1)
Проблема появляется тогда, когда один из партнёров во
время интимной близости теряет больше, чем имеющийся
избыток (см. Рис.68 и Рис.69):
ΔJ > J0 - J1
(2)
В этом случае имеет место сексуальный вампиризм,
который может носить эпизодический характер, связанный с
тем, что один из партнёров временно истощён в результате
болезни или нервного стресса и прекращается с
восстановлением нормального состояния. При этом не
происходит какого-либо серьёзного повреждения состояния
здоровья сексуального партнёра, как не вредит донорская
сдача крови. Совершенно другая ситуация, когда
сексуальный вампиризм носит постоянный характер. В этом
случае сексуальный донор получает физическое истощение,
которое очень часто провоцирует развитие разных болезней и
в некоторых случаях может послужить причиной смерти.
Сексуальными вампироми могут быть как женщины, так и
мужчины. Сексуальный вампиризм может носить характер
как сознательного, так и неосознанного действия. В случае
сознательного сексуального вампиризма имеет место
чёрная тантра. Чёрная тантра основана на откачке
жизненной силы у сексуального партнёра посредством
специального кодирования последнего во время свершения
сексуального контакта, когда человек максимально открыт.
Причём, достаточно одного кодирования, чтобы жизненная
сила от донора непрерывно поступала к сексуальному
вампиру, вне зависимости от того, имеют место последующие
сексуальные контакты или нет и на каком расстоянии друг от
друга они находятся.
Обычно создаётся тантрическая пирамида на основе
подобного кодирования. Тантрический лидер пропагандирует
своим жертвам принципы свободной любви и обучает своих
«приближённых» способам подобного кодирования. Как
Problém nastáva až vtedy, keď jeden z partnerov v čase
intímnej blízkosti stráca viac ako prebytok, ktorý má
k dispozícii (viď obr.68 a obr.69):
ΔJ > J0 - J1
(2)
V tomto prípade dochádza k sexuálnemu upírstvu, ktoré
môže mať príležitostný charakter, v prípade, že jeden
z partnerov je dočasne energeticky vyčerpaný v dôsledku
choroby alebo nervového stresu, a preto sa mu samému nedarí
vrátiť do normálneho rozpoloženia. Pritom však nedochádza
k žiadnym vážnym poškodeniam zdravia sexuálneho partnera,
tak ako pri darovaní krvi. No ale v prípade, že sexuálne
upírstvo nadobudne opakovaný charakter, sexuálny donátor
(donor, darca) fyzicky slabne, čo často vedie k rozvoju
rôznych chorôb a v niektorých prípadoch vedie dokonca aj
k smrti. Sexuálnymi upírmi môžu byť rovnako ženy aj muži.
Sexuálne upírstvo môže byť vedomé, ale taktiež aj
nevedomé. Pokiaľ ide o vedomé využívanie sexuálneho
upírstva, tak môžeme hovoriť o čiernej tantre. Čierna tantra
je založená na odoberaní životnej sily u sexuálneho partnera
cez špeciálne kódovanie pri dovŕšení sexuálneho styku, teda
v čase, keď je človek maximálne prístupný (otvorený). Pričom
stačí čo i len jedno kódovanie na to, aby životná energia od
donora neprestajne postupovala k sexuálnemu upírovi, pričom
vôbec nezáleží na tom, či mal partner ďalšie sexuálne kontakty
alebo v akej vzdialenosti sa jeden od druhého nachádzajú.
Vo väčšine prípadov sa vybuduje tantrická pyramída na
základe takéhoto kódovania. Tantrický líder propaguje svojim
obetiam princípy voľného sexu a vyučuje svojich „blízkych“
k spôsobom podobného kódovania. Ako následok už jeho
следствие,
уже
«приближённые»
подключают
к
тантрическому «братству» новых поборников свободной
любви и обучают их тому же. Количество подключённых к
тантрической пирамиде растёт в геометрической прогрессии,
и создаётся своеобразная иерархия, в которой жизненная сила
аккумулируется на каждом уровне и поступает на
следующий. В результате, тантрический лидер собирает
огромный потенциал жизненной силы. Обычно, этот
потенциал используют для управления массами людей в тех
или иных целях, посредством воздействия на поведение через
подсознание. Чёрная тантра, как инструмент накопления
потенциала для последующего влияния на поведение масс,
используется людьми на протяжении всей истории
человечества, от глубокой древности до настоящего времени.
Тантрические обряды, для осуществления которых вожди
племён вводили соответствующие обычаи и традиции,
особенно широко были распространены на начальных фазах
развития цивилизации. Согласно им, вождь имел
официальное право на сексуальный контакт со всеми
женщинами,
принадлежащими
подконтрольному
ему
племени. И это объясняется не только развратными
наклонностями вождей, но и единственной возможностью для
них удерживать в подчинении всех мужчин племени.
Дело в том, что каждая женщина после сексуального
контакта с вождём становилась женой или сексуальным
партнёром одного или нескольких мужчин племени. В
результате вождь собирал потенциал, необходимый ему для
удержания своей власти над своими соплеменниками.
Причём, что особенно интересно, именно тантрические
обряды на примитивной стадии развития цивилизации
позволяли вождям управлять своим племенем, без чего само
племя не смогло бы выжить и сохраниться в межплеменных
стычках и войнах. В этой борьбе выживало то племя, во главе
„blízky“ získavajú do tantrického „bratstva“ nových
nadšencov voľného sexu a aj ich priúčajú k takémuto
kódovaniu. Počet príslušníkov k tantrickej pyramíde rastie
v geometrickej postupnosti a vytvára sa v nej vlastná
hierarchia, v ktorej sa životná sila akumuluje na každej úrovni
a stále postupuje vyššie a vyššie. Tento potenciál sa väčšinou
využíva na ovládanie masi ľudí za určitým cieľom,
prostredníctvom pôsobenia na správanie cez podvedomie.
Čierna tantra ako prostriedok na nahromadenie potenciálu na
ďalšie použitie ku ovplyvňovaniu masami sa používa
v priebehu celej histórie ľudstva, od úplne starodávnych časov
až do dnešného dňa. Tantrické obrady u kmeňov, v ktorých
náčelník zavádzal podobné zvyklosti a tradície, boli rozšírené
po všetkých kútoch sveta v začiatočných fázach civilizácie.
V ich kruhoch mal vodca vždy oficiálne právo na prvý
sexuálny kontakt so všetkými ženami, patriacimi do rodu
jemukontrolovaného kmeňa. A to sa objasňuje nielen ako
nemravná chúťka kmeňových vodcov, no ale aj ako jediný
možný spôsob udržať všetkých mužov a všetky ženy
v podriadení.
Ide o to, že sa každá žena po sexuálnom kontakte
s náčelníkom stala ženou alebo sexuálnou partnerkou jedného
alebo viacerých ďalších mužov z daného kmeňa. Výsledkom
bolo, že náčelník získaval potenciál potrebný na udržanie si
moci nad svojimi súkmeňovcami. Mimoriadne zaujímavým je
fakt, že práve tieto tantrické obrady v primitívnom štádiu
rozvoja civilizácie umožňovali náčelníkom ovládať svoj kmeň,
bez čoho by kmeň nebol schopný prežiť a zachrániť sa
v medzikmeňových zrážkach a vojnách. V týchto súbojoch
prežívali tie kmene, na ktorých čele stál silný vodca, schopný
которого стоял сильный лидер, умеющий объединить всех
соплеменников в единый организм, ввести всё племя в
состояние надорганизма3. Если вождю удавалось ввести всё
племя в состояние надорганизма, превратить толпу в
организованную систему, в ней каждый воин сражался в
интересах всего племени, порою жертвуя своей жизнью. Это
возможно только в случае полного подавления инстинкта
самосохранения, который является одним из мощнейших
инстинктов у всех живых организмов, включая человека. На
сознательное
подавление
инстинкта
самосохранения
способны люди с высоким уровнем морального и духовного
развития, которых, к сожалению, очень мало. Для всех
остальных
подавление
инстинкта
самосохранения
проявляется только в состоянии надорганизма. Вождём
племени становился тот, кто обладал достаточным
потенциалом для создания качественного состояния
надорганизма для своих соплеменников.
Далеко не часто встречаются люди, имеющие собственный
потенциал, достаточный для реализации состояния
надорганизма у своих соплеменников. Поэтому изобретались
различные
способы
для
накопления
необходимого
потенциала. Одним из таких способов и является чёрная
тантра. Чёрная тантра являлась не только средством,
позволяющим накопить необходимый потенциал, но и
открывала лидеру, стоящему во главе тантрической
пирамиды, возможность значительно сильнее влиять на своих
соплеменников. Тантрические обряды в своём первозданном
виде сохранялись довольно долго среди многих народов и
были известны, как право первой брачной ночи, когда
господин имел официальное право на сексуальный контакт со
всеми новобрачными своих вассалов, таким образом,
3
zjednotiť svoj kmeň v jediný organizmus a voviesť ho do stavu
nadorganizmu (podr. Poslední apel lidstvu, 3.kapitola). Ak sa
náčelníkovi darilo voviesť svoj kmeň do stavu nadorganizmu,
prevrátiť skupinu v jednotné organizované vojsko, v ktorom
každý vojak bojoval za záujmy celého kmeňa, pre ktoré bol
ochotný položiť svoj život. A to je možné iba pri vzbudení
inštinktu prežitia (celého kmeňa, nie iba daného jedinca), ktorý
je jedným z najmocnejších inštinktov u všetkých živých
organizmov, vrátane človeka. Vedome dokážu tento inštinkt
vzbudiť iba ľudia s veľmi vysokou úrovňou morálneho
a duchovného rozvoja, ktorých je bohužiaľ veľmi málo.
U všetkých ostatných sa inštinkt prežitia objaví len v stave
nadorganizmu. Náčelníkom kmeňa sa stal ten, ktorý
disponoval dostatočným potenciálom na vytvorenie
kvalitného stavu nadorganizmu zo svojich súkmeňovcov.
Nie veľmi často sa stretávajú ľudia majúci dostatočný
osobný potenciál na to, aby dokázali vytvoriť stav
nadorganizmu zo svojich súkmeňovcov. Preto sa vytvorili
rôzne spôsoby na získanie potrebného potenciálu. Jedným
z týchto spôsobov je čierna tantra. Čierna tantra sa nejaví iba
ako prostriedok umožňujúci nadobudnúť potrebný potenciál,
no taktiež umožňuje vodcovi stojacemu na vrchole tantrickej
pyramídy znateľne vplývať na všetkých svojich súkmeňovcov.
Tantrické obrady boli vo svojom prvotnom štádiu verejne
schvaľované medzi mnohými národmi a taktiež boli známe
pod názvom, právo prvej noc, keď mal pán oficiálne právo na
sexuálny kontakt so všetkými nevestami svojich podriadených
a takýmto spôsobom získaval nad nimi kontrolu. Tento „divý“
zvyk bol v skutočnosti vlastne nevyhnutnosťou. Na
Более подробно об этом см. Н. Левашов «Последнее обращение к человечеству», глава 3.
подчиняя их своему контролю. Так что, дикий по своей сути
обычай имел под собой реальную необходимость. На
начальных фазах развития цивилизации в постоянных
стычках выживали те племена, у которых создавались
мощные тантрические пирамиды. Сильные лидеры, имеющие
мощный собственный потенциал, появлялись время от
времени, а тантрические пирамиды работали всегда, вне
зависимости от личности того или иного вождя.
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что
тантрический способ организации сообществ наблюдается
практически у всех стадных животных, к классу которых
принадлежит и человек. Поэтому и человек на начальной фазе
своего эволюционного развития подчинялся могучим
инстинктам дикой природы. Таким образом, тантрические
обряды были неизбежны на начальных этапах цивилизации и
позволяли племенам сохраниться. По мере развития
цивилизации появлялись и развивались духовные начала у
человека и, как следствие, появлялись новые способы
управления
сознанием
масс,
рождались
религии,
подчиняющие и объединяющие людей на духовной основе.
Причём, первобытные способы, такие, как чёрная тантра, не
исчезали, а видоизменялись, в зависимости от ситуации.
Необходимость применения новых способов и методов
контроля сознания масс объясняется именно появлением и
развитием духовного начала человека. С развитием семьи и
собственности, тантрические обряды встречали всё большее и
большее неприятие со стороны людей племени, хотя у
некоторых племён Африки и Южной Америки, у целого ряда
островных племён, которые долгое время были за пределами
влияния общей волны эволюционного развития, они
сохранились до сегодняшнего дня. Всё возрастающее
неприятие
массами
тантрических
обрядов
сделало
začiatočných fázach vývoja civilizácie v pravidelných
zrážkach prežívali tie kmene, u ktorých bola vytvorená silná
tantrická pyramída. Silný vodcovia, majúci silný osobný
potenciál, sa objavovali iba z času na čas, zatiaľ čo tantrické
pyramídy pracovali vždy a pri tom vôbec nezáležalo od
osobnosti daného vodcu.
Mali by sme obrátiť svoju pozornosť na fakt, že tantrický
spôsob usporiadania spoločenstiev sa prakticky vytvára
u všetkých živých bytostí, kam samozrejme patrí aj človek.
Preto sa aj človek v prvotnej fáze svojho evolučného vývoja
riadil silným inštinktom „divej“ prírody. Tantrické obrady boli
nevyhnutnými v prvotných etapách civilizácie, pretože
pomáhali kmeňom prežiť. So stupňom rozvinutia civilizácie sa
začali objavovať a rozvíjať duchovné počiatky človeka a ako
následok sa objavili nové spôsoby ako kontrolovať masy,
vznikali náboženstvá, podraďovali si a spájali ľudí na
duchovnom základe. Pričom prvotné spôsoby, ako napríklad
čierna tantra, nevymizli, ale pozmenili sa v závislosti od
situácie. Nevyhnutnosť zavedenia nových spôsobov a metód
kontroly vedomia más záviselo od objavenia sa a rozvoja
duchovných počiatkov človeka. S rozvojom rodín a rodinným
vlastníctvom, tantrické obrady čoraz častejšie narážali na čím
ďalej tým väčší odpor zo strany ľudí. Aj keď u niektorých
kmeňov Afriky a Južnej Ameriky a u väčšiny ostrovných
kmeňov, ktoré boli dlhú dobu mimo vplyvu vlny evolučného
rozvoja, sa tantrické obrady zachovali do dnešného dňa.
Narastajúci odpor voči tantrickým obradom potvrdzoval
nevyhnutnosť objavenia sa a rozvoja náboženstiev. Nový
spôsob nahradil ten starý, upadajúci. Tantrické obrady, ktoré
prosperovali skoro tridsaťtisíc rokov už nenapĺňali potreby
неизбежным появление и развитие религий. Новое
приходит на место старому, устаревшему. Тантрические
обряды, которые процветали почти тридцать тысяч лет, уже
не соответствовали реалиям действительности, конкретному
эволюционному этапу развития человеческой цивилизации.
Поэтому примерно десять-двенадцать тысяч лет назад настала
Эра Религий.
Это не означает, что религии в той или иной форме не
существовали
раньше.
Это
означает,
что
в
первобытнообщинную эпоху человечество имело другую
качественную
ступень
эволюционного
развития
и,
соответственно, принципами саморегулирования являлись
только те, которые находились в гармонии с данной фазой.
Зародыши религий ждали своего звёздного часа, и когда этот
час наступил, выкристаллизовались очень быстро и переняли
эстафету на очередном витке эволюционного развития
человечества. Появление религии неизбежно и необходимо
на определённом этапе развития разумного общества. Вопрос
только в том — какую эстафету у предшествующей системы
общественной организации переняла религия?!
Вспомним, что тантрическая система возникла, как
необходимость, позволяющая вождю собирать необходимый
потенциал для осуществления контроля над племенем и
оказывать влияние, необходимое для введения племени в
состояние надорганизма, без которого племя было не в
состоянии выжить в критических ситуациях. Поэтому
религиозная система, заменившая тантрическую, выполняет
аналогичную роль — сбора потенциала, необходимого для
осуществления контроля над сознанием народа и ввода
последнего в состояние надорганизма в критические
моменты истории. Поэтому религия на определённом этапе
развития человеческой цивилизации имеет объединяющую
doby - danej evolučnej etapy vývoja ľudskej civilizácie. Preto
približne pred dvadsiatimi až dvanástimi tisícmi rokov
nastúpila Éra Náboženstiev.
To však neznamená, že náboženstvá pred tým vôbec
neexistovali. To znamená, že ľudstvo malo v prvobytnej
spoločenskej epoche inú kvalitatívnu úroveň evolučného
rozvoja, a nasledovne princípom samoregulácie sa javili iba
tie, ktoré sa nachádzali v harmónii s danou fázou. Zárodky
náboženstiev čakali na svoj čas, keď tento čas prišiel, veľmi
rýchlo sa sformovali a prevzali štafetu na nasledujúcom stupni
evolučného vývoja ľudstva. Výskyt náboženstiev je na určitej
etape rozvoja rozumnej spoločnosti nezvratný a nevyhnutný.
Otázka znie akú štafetu prebralo náboženstvo od
predchádzajúceho systému organizácie spoločnosti?!
Spomeňme si, že tantrický systém vznikol ako
nevyhnutnosť, ktorá umožnila vodcovi nazbierať potrebný
potenciál na nadobudnutie kontroly nad kmeňom a
preukázanie vplyvu, nevyhnutného na vovedenie kmeňa do
stavu nadorganizmu, bez ktorého kmeň nebol schopný
prežiť v kritických situáciách. Preto systém náboženstiev
nahrádzajúci tantrický systém mal podobnú úlohu – zozbierať
potenciál, potrebný na získanie kontroly nad vedomím
národa a voviesť ho do stavu nadorganizmu v kritických
momentoch histórie. Preto malo náboženstvo na danej úrovni
evolučného rozvoja ľudskej civilizácie zjednocujúcu úlohu
v každom národe a tým dávajúc im možnosť, ale i šancu na
роль для каждого народа и даёт возможность и шанс на
выживание в борьбе за место под солнцем.
Каким образом религия выполняет свою роль в борьбе за
выживание конкретного народа или племени?!
В случае тантрической пирамиды, кодирование во время
сексуального
контакта
создавало
возможность
для
накопления
лидером
необходимого
потенциала,
обеспечивающего возможность контроля и управления на
племенном уровне, без чего племя не имело шанса
сохраниться. При этом следует обратить внимание на то, что
численность каждого конкретного племени в большинстве
случаев не достигала больших величин. И этот факт позволял
вождю племени, при определённом уровне жестокости и
агрессивности,
создать
необходимую
тантрическую
пирамиду. По мере развития человеческой цивилизации,
родственные племена объединялись в народы, численность
которых стремительно возрастала, и тантрический способ
осуществления пси-контроля над соплеменниками для
лидеров становился практически неприемлемым. Вождь мог
применять его только в своём окружении, что позволяло ему
удерживать в подчинении своих ближайших сподвижников,
без которых управление массами становилось просто
невозможным, но которые, при любой возможности, были не
прочь занять его место. Поэтому изобретение нового способа
пси-контроля становилось жизненно необходимым. Племена,
которые не смогли найти новый способ пси-контроля масс,
были или полностью уничтожены или растворились в других.
Пси-контроль, являясь отрицательным по своей сути
явлением в нормальных условиях жизни человеческой
популяции, в критические моменты становился неизбежным и
единственным способом, позволяющим сохранить большую
часть этой популяции.
prežitie v boji o svoje miesto na slnku.
Akým spôsobom spĺňa náboženstvo svoju úlohu v boji
o prežitie konkrétneho národa alebo kmeňa?!
V prípade tantrickej pyramídy – kódovanie v čase
sexuálneho styku, sa vodcom poskytovala možnosť
nadobudnúť potrebný potenciál, ktorý im zabezpečoval
kontrolu i ovládanie na kmeňovej úrovni, bez čoho by dané
spoločenstvá nemohli prežiť. Pritom je potrebné obrátiť svoju
pozornosť na to, že početnosť každého konkrétneho kmeňa vo
väčšine prípadov nedosahovala veľkých rozmerov. A to dávalo
náčelníkovi kmeňa možnosť, pri určitej miere tvrdosti
a agresivity, vybudovať nevyhnutnú tantrickú pyramídu. Spolu
s rozvitím ľudskej civilizácie sa však rodové kmene spájali
v národy, ktorých početnosť rapídne stúpala a tým pádom sa
tantrický spôsob udržovania psí-kontroly nad súkmeňovcami
pre vodcov stával prakticky neprijateľným. Vodca ho mohol
využívať iba vo svojom okolí, čo mu povoľovalo udržovať
v podriadení iba svojich najbližších spolupracovníkov (nižší
tantrickí vodcovia), bez ktorých by riadenie más nebolo
možným, no ktorí by sa nesnažili hneď pri prvej príležitosti
zaujať jeho miesto. Práve z tohto dôvodu sa vytvorenie nového
spôsobu psí-kontroly stalo nevyhnutnosťou. Kmene, ktoré
neboli schopné vytvoriť nový spôsob na psí-kontrolu más, boli
buď úplne zničené, alebo úplne splynuli s inými. Psí-kontrola
sa javila ako negatívum v normálnych životných podmienkach
ľudskej populácie, no v kritických situáciách to bol jediný
možný spôsob ako zachrániť väčšiu časť populácie.
Этот феномен позитивности в экстремальных ситуациях,
при принципиальной негативности самого явления псиконтроля, проявляется только на начальных этапах
развития цивилизации. Этот парадокс объясняется очень
просто. Низкий уровень развития индивидуального сознания
каждого человека не позволяет видеть общественной
необходимости: инстинкт самосохранения оказывается
сильнее слабого голоса разума. В итоге каждый, думая только
о своём спасении, делает неизбежным собственную гибель и
гибель своих соплеменников. При низком уровне духовного
развития человек не может да и не желает понять, почему
для спасения всех остальных именно он, а не кто-нибудь
другой должен жертвовать своей жизнью или, в лучшем
случае, рисковать ею. А это означает только одно — гибель
всех. Даже если конкретный человек и выживет в конкретной
критической ситуации, он всё равно обречён на гибель при
своём противостоянии дикой природе. Человек —
коллективное существо, а это означает, что только вместе
противостоя природе, человек в состоянии сохраниться, как
вид. Именно поэтому в своём принципе отрицательное
явление пси-контроля становится неизбежным злом,
позволяющим сохраниться человеку в его противостоянии
стихиям природы и варварству ему подобных. Применение
пси-оружия вождями и лидерами позволяет ввести массы в
состояние надорганизма, при котором полностью или
частично подавляется инстинкт самосохранения и ценою
гибели части спасается целое. Проблема и нарушение
законов природы появляется тогда, когда эти лидеры и
вожди применяют пси-оружия в своих собственных целях,
ради сохранения своей собственной власти или
собственного обогащения...
А теперь вернёмся к сути и предназначению религии. По
Tento fenomén pozitívneho vplyvu iba v extrémnych
situáciách, pri principiálnom negatívnom vplyve psí-kontroly,
sa prejavuje iba v počiatočných etapách rozvoja civilizácie.
Tento paradox sa dá objasniť veľmi ľahko. Nízka úroveň
rozvoja individuálneho vedomia každého človeka mu
neumožňuje vidieť potreby celého spoločenstva: inštinkt
prežitia je iba slabým hlasom rozumu. Koniec koncov, každý
myslí iba na záchranu samého seba a tým zapríčiňuje smrť
svojich súkmeňovcov. Na nízkej úrovni duchovného rozvoja si
človek nemôže a ani nechce uvedomiť, že nato, aby sa
zachránili všetci ostatní, je práve on ten, a nie niekto druhý,
kto by mal obetovať svoj život, alebo v lepšom prípade ho
riskovať. A to znamená iba jedno, smrť všetkých. Aj keď
konkrétny človek prežije konkrétnu kritickú situáciu, tak sa
priamo odkáže na zánik svojím bojom proti divej prírode.
Človek je spoločenská bytosť, a to znamená, že iba
v spoločnom boji proti prírode dokáže ako druh prežiť. A iba
potom sa tento, vo svojej podstate negatívny jav psí-kontroly,
stáva nevyhnutným zlom, ktoré mu umožňuje zachrániť sa v
boji so živlami prírody alebo s barbarstvom sebe
podobným. Používanie psí-zbrane náčelníkmi a vodcami im
umožňuje voviesť masy do stavu nadorganizmu, v ktorom sa
naplno alebo aspoň čiastočne prejavuje inštinkt prežitia celku
i za cenu zániku určitej skupiny. Problém a porušenie
zákonov prírody sa objavuje až vtedy, keď títo vodcovia
a náčelníci používajú psí-zbrane na dosiahnutie svojich
vlastných cieľov, na udržanie si svojej vlastnej moci alebo
na vlastné obohatenie sa...
A teraz sa vráťme k podstate a predurčeniu náboženstiev.
мере роста численности племён, тантрический способ
осуществления пси-контроля уже был не в состоянии
выполнять свою роль. Качественно новой ступенью
осуществления пси-контроля стало изобретение религии.
Создатели религии прекрасно использовали невежество масс,
их страх перед стихиями природы и непонятным. Всё
непонятное обожествлялось и, как результат, в племенах
зарождалось многобожие. Строились храмы, в которых люди
поклонялись своим богам, приносили им жертвы, включая
человеческие и обращали к ним свои мольбы. Причём, место
для строительства храма выбиралось не случайно.
Поверхность планеты имеет положительные и отрицательные,
так называемые, геомагнитные зоны. Эти зоны представляют
собой участки поверхности, пронизываемые сгустками
первичных материй, которые продолжают своё движение
внутри планетарной неоднородности и после прекращения
формирования планеты. Движение первичных материй в
принципе не прекращалось с момента появления
неоднородности и будет продолжаться до тех пор, пока эта
неоднородность будет существовать.
Положительными геомагнитными зонами называются
зоны с выходящими пучками первичных материй и,
соответственно, отрицательными — с входящими. Место
для строительства храмов всегда выбиралось в максимально
выраженных положительных геомагнитных зонах, имеющих
минимальную толщину качественных барьеров между
планетарными уровнями. Геометрические формы храмов
также имели большое значение, выполняя функцию
собирающих линз для потоков первичных материй. В
результате всего этого, храмы становились прекрасным
местом
и
инструментом
для
массового
сбора
человеческого потенциала и создавали великолепные
Spolu s nárastom početnosti kmeňov, tantrický spôsob psíkontroly už naďalej nebol schopný spĺňať svoju úlohu.
Kvalitatívne novou úrovňou zavádzania psí-kontroly sa
stalo náboženstvo. Tvorcovia náboženstiev perfektne
využívali nevedomosť más, ich strach pred živlami prírody
a ich nepochopením. Všetko nepochopiteľné sa zbožšťovalo
a ako výsledok sa v mnohých kmeňoch utvorilo
mnohobožstvo. Budovali sa chrámy, v ktorých sa ľudia klaňali
svojim bohom, prinášali im obete, zahŕňajúc aj ľudské,
a obracali sa k nim v modlitbách. Pričom sa miesto
vybudovania chrámu nevyberalo náhodne. Na povrchu planéty
sa vyskytujú pozitívne ale aj negatívne tak nazývané
geomagnetické zóny. Tieto zóny predstavujú časti povrchu,
cez ktoré prechádzajú zoskupenia prvotných hmôt, ktorých
pohyb pokračuje vnútri planetárnej rôznorodosti aj po
ukončení formovania planéty. Prúdenie prvotných hmôt týmito
miestami sa ešte neukončilo od okamihu vzniku tejto
rôznorodosti a bude pokračovať až kým táto rôznorodosť
neprestane existovať.
Pozitívnymi geomagnetickými zónami sa nazývajú zóny
s vychádzajúcimi zväzkami prvotných hmôt a naopak
negatívnymi – s vchádzajúcimi. Miesto budovania chrámu sa
vždy vyberalo v maximálne prejavujúcich sa pozitívnych
geomagnetických zónach, majúcich minimálnu hrúbku
kvalitatívnych prekážok medzi planetárnymi úrovňami.
Geometrické formy chrámov mali taktiež obrovský význam,
vypĺňajúc funkciu zachytávačov prúdov prvotných hmôt.
Práve preto sa chrámy stali dokonalým miestom a nástrojom
na masové zachytávanie ľudského potenciálu a hrali
kľúčovú úlohu pri kódovaní a zapájaní ľudí k jednotnému
psí-systému. Náboženské rituály a modlitby, navodiace
условия для кодирования людей и подключения их к
единой пси-системе. Религиозные ритуалы и молитвы,
вводившие людей в состояние транса, делали этот процесс
ещё более лёгким и эффективным. Повторяя молитвы,
человек
сам
преобразовывал
свою
пси-систему,
сонастраиваясь на общую. «Овцы» сами собирались в стада и
с покорностью ожидали своих «пастухов». Вопрос только в
том, кто были эти «пастухи» и куда они вели своих
послушных «овец»? Моральная и духовная чистота одних
«пастухов» спасала целые народы от исчезновения и
приводила оные к вершинам духовного развития;
порочность других погружала народы во тьму и
невежество, порой ставя их на грань самоуничтожения и
вырождения.
На начальной стадии развития религий обожествлялись
силы природы, перед которыми человек был беспомощным,
что рождало страх и трепет перед ними. Позднее появились
человекоподобные божества, которые контролировали те или
иные силы природы. Наличие множества богов у одного и
того же народа приводило к раздробленности людей по
принципу того, которому богу они поклоняются. Высшие
жрецы каждого бога, собиравшие потенциал со своей паствы,
использовали его, в большинстве случаев, не в интересах
народа в целом, а в своих корыстных целях. Высшие жрецы
боролись друг с другом и были смертельными врагами. Этот
факт проявлял себя трагически в критические для каждого
народа периоды истории, когда необходимо единение всех,
ради общей цели. Многие высочайшие цивилизации
прошлого превратились в прах именно по этой причине.
Сила любого народа в его единстве, и эта сила не только в
единстве языка, культуры и экономики. Сила народа и в его
пси-потенциале, который складывается из индивидуальных
потенциалов всех носителей родственной генетики. Пси-
ľuďom stav tranzu robili tento proces oveľa jednoduchším
a efektívnejším. Chápajúc modlitby, človek sám pretváral svoj
psí-systém a napájal sa na spoločný. „Ovečky“ sa samé
zbiehali do stád a s pokorou čakali na svojich „pastierov“.
Otázkou je, kto boli títo „pastieri“ a kam viedli svoje
poslušné „ovečky“? Morálna a duchovná čistota jedných
„pastierov“ zachraňovala celé národy od zániku a zaviedla
ich k výšinám duchovného vývoja, zatiaľ čo skazenosť
druhých viedla národy do tmy a nepoznania a tým ich
stavala na hranicu samozničenia a vymretia.
V prvotnej fáze rozvoja náboženstiev sa zbožšťovali sily
prírody, pred ktorými bol človek bezmocným, čo v ňom
vyvolávalo strach i vzrušenie. Neskôr sa objavili človeku
podobné božstvá, ktoré kontrovali dané sily prírody.
Mnohobožstvo rozdrobovalo národ na menšie skupinky, ktoré
sa prikláňali k uctievaniu jedného z týchto bohov. Vyšší kňazi
každého boha, získavajúci potenciál zo svojej „pastviny“ ho vo
väčšine prípadov využíval nie v záujme celého národa, ale vo
svojich koristníckych cieľoch. Vyšší kňazi medzi sebou
bojovali a stávali sa smrteľnými nepriatelmi jeden druhému.
Tento fakt sa tragicky prejavil v kritickom období každého
národa, keď bolo potrebné zjednotenie všetkých na dosiahnutie
spoločného cieľa. Mnoho vysoko-rozvinutých civilizácii sa
prevrátilo na prach v dôsledku tejto príčiny.
Sila ľubovoľného národa spočíva v jeho jednote a táto sila
sa neskladá iba z jednoty jazyka, kultúry a ekonomiky. Sila
národa spočíva hlavne v jeho psí-potenciálí, ktorý sa skladá z
individuálnych potenciálov všetkých nositeľov danej rodovej
потенциал народа — это, как полноводная река бушующих
эмоций и страстей. Многобожие разделяло эту реку на
множество ручейков, и каждый отдельный ручеёк уже был не
в состоянии преодолеть сколько-нибудь серьёзные преграды
на своём пути. Стихийные бедствия и нашествия сильных
врагов были именно такими преградами, которые способна
снести только объединённая река пси-потенциала народа.
Поэтому появление у некоторых народов религий,
основанных на вере в одного бога, давало им весьма
серьёзное преимущество. Разрозненные «ручейки» псипотенциала таких народов, сливаясь в один поток, создавали
колоссальный потенциал. Этот потенциал позволял легко
вводить массы в состояние надорганизма, а сонастроенность
людей делала задачу ввода в это состояние более простой и
эффективной. К сожалению, по тем же причинам духовным и
государственным лидерам не составляло больших проблем
использовать такое состояние своих народов в своих личных
интересах, втравливая народы в войны с соседями, ради
обогащения и расширения сферы своего влияния. В
состоянии надорганизма массы людей превращались в слепое
оружие, и в чёрных руках оно становилось ужасным. В Новом
Завете есть тому великолепный пример. Вспомним, что
Понтий Пилат, как римский наместник в Иудее, пытался
спасти Иисуса Христа от несправедливой и мучительной
смерти на кресте. Для этого он предложил воскресить
древний иудейский обычай — в праздник люди имели право
спасти жизнь одному из приговорённых к смерти:
«Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтоб я
отпустил Вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им:
что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят
ему все: да будет распят! Правитель сказал: какое же зло
сделал Он? Но они ещё сильнее кричали: да будет распят!
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение
genetiky. Psí-potenciál národa je ako plná rieka rozbúrených
emócií a vášní. Mnohobožstvo rozdeľovalo túto rieku na veľa
potôčikov, a každý samostatný potôčik nebol v stave prekonať
seriózne prekážky na svojej ceste. Živelné núdze a vpády
silných nepriatel boli práve takýmito prekážkami, s ktorými by
sa zjednotená rieka psí-potenciálu národa bola schopná
vysporiadať. Preto objavenie sa náboženstiev založených na
viere v jedného boha dávalo niektorým národom značnú
výhodu. Rozdelenie „na potôčiky“ psí-potenciálu týchto
národov sa zlievalo v jeden potok, majúci obrovský potenciál.
Tento potenciál masám umožňoval zjednotiť sa do stavu
nadorganizmu a pripravenosť ľudí to iba uľahčovala a
zefektívňovala. Bohužiaľ kvôli rovnakým príčinám ako pri
mnohobožstve, duchovných i štátnych vodcov tento
nadobudnutý potenciál nezastavil pred zneužívaním tohto
stavu na splnenie si svojich osobných cieľov a poburovali celé
národy proti svojim susedom k tomu, aby obohatili a rozšírili
sféru svojho vplyvu. V stave nadorganizmu masy ľudí
premieňali na slepé zbrane, ktoré sa v temných rukách stávali
smrteľnými. V Novom Zákone sa k tomu nachádza veľkolepý
príklad. Spomeňme si, že Pontský Pilát, ako rímsky zástupca v
Jeruzaleme, sa pokúšal zachrániť Ježiša Krista od
nespravodlivej a mučeníckej smrti ukrižovaním. Preto sa snažil
vzkriesiť starý židovský zvyk – počas sviatku mali ľudia právo
zachrániť život jednému z odsúdených na smrť:
„Ježiš pred Pilátom - Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár
sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to
hovoríš.“ A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič
neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko
proti tebe svedčia?“ Ale on im neodpovedal ani na jediné
slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.
увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал:
невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите Вы. И
отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях
наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бив предал на
распятие...»4
Не правда ли, странное выражение благодарности
человеку, который нёс и творил добро этим людям?! И что
самое интересное, вся эта толпа проклинала его, плевала и
бросала камни в него до самого места казни. И только когда
он умер на кресте, как по мановению волшебной палочки, те
же, кто жаждал его смерти, вдруг стали сокрушаться о
злодеянии ими же и содеянном. Всё это выглядит в высшей
мере странно, до тех пор, пока не станет ясно — почему? А
ответ очень простой: иудейские первосвященники, которые
испугались его силы и того, что он делал, которые боялись
потерять свою власть над толпой, применили пси-оружие,
заставив
людей
выбрать
Варавву
и
продолжали
4
Новый Завет. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 21-26.
Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa,
ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal
Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám
mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá
Mesiáš?“ Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.
Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho
manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo
sne veľa vytrpela pre neho.“ Veľkňazi a starší nahovorili
zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa
ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni
zvolali: „Barabáša!“ Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť
s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať
ho!“ On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi
kričali: „Ukrižovať ho!“
Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie
ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil:
„Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec!“ A
všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“
Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal
ho, aby ho ukrižovali.“ (Nový Zákon, Matúš 27)
Zvláštne vyjadrenie vďaky človeku, ktorý nosil a tvoril
dobro?! A najviac zaujímavým je, že celá táto skupina ľudí ho
preklínala, hádzala do neho kamene až do skončenia popravy.
A až potom, čo skonal na kríži, ako po švihnutí čarovným
prútikom, všetci, čo sa na tom podieľali sa začali zbiehať
okolo tohto nimi vykonaného zločinu. Všetko to vyzerá až
príliš čudne a prečo? Odpoveď je veľmi jasná, židovskí
najvyšší rabíni, ktorý sa ľakali jeho sily a toho, čo dokázal,
ktorí sa báli, že stratia svoju moc nad skupinou, využili psízbraň, aby si ľudia vybrali Barabáša a predlžovali svoju
kontrolu nad daným „stádom“ až do okamihu smrti Krista na
kríži. A po jeho smrti už nebolo potrebné využívať psí-
контролировать состояние толпы до момента гибели Христа
на кресте. А после его смерти необходимость в пси-контроле
отпала, и люди вернулись к своему собственному состоянию
и поняли, сообщниками какого злодеяния они стали.
Принципиально важным становилось, кто держал в своих
руках нити контроля за состоянием надорганизма этих
народов. К сожалению, очень редко у подобного руля
оказывались люди с высокой духовностью и моралью. В
большинстве своём инструмент спасения превращался в
инструмент уничтожения. Чтобы сохранить свою власть и
возможность контроля над массами, религиозные лидеры
безжалостно стали уничтожать любое инакомыслие и
отклонение от религиозных догматов, стараясь удержать все
«ручейки» в лоне одной мощной «реки». И для
осуществления этого проливались реки крови, чтобы хотя бы
под страхом смерти удержать массы под своим контролем.
«Реки» пси-систем отдельных народов, часто с помощью меча
и страха, объединялись в «моря и океаны», что приводило к
зарождению супер пси-систем. В мире появилось несколько
таких супер пси-систем, которые практически с самого
момента своего появления, начали своё противостояние. И
это противостояние не прекращалось ни на минуту, с
периодами внешнего затишья. Периодически то одна, то
другая супер пси-система добивалась доминирующего
положения. Они разрастались порой до гигантских размеров
и, как любой гигант, распадались на части в результате
внутренних противоречий.
Наиболее глобальных масштабов достигла христианская
супер пси-система, которая объединяла огромное количество
народов. Различия между ними были столь велики, что они
довольно быстро привели к распаду единой христианской
пси-системы на части. Христианство, как это ни стремились
предотвратить его духовные лидеры, приобретало всё более и
kontrolu a ľudia sa prinavrátili do svojho prirodzeného stavu
a pochopili, na akom zločine sa podieľali.
Principiálne vážnym bolo, kto držal vo svojich rukách nitky
kontroly v stave nadorganizmu daných národov. Bohužiaľ iba
veľmi zriedkavo mali podobnú moc v rukách ľudia s vysokou
duchovnosťou alebo morálkou. Vo väčšine prípadov sa
nástroj na záchranu premenil v nástroj na zničenie. Nato
aby si náboženskí vodcovia mohli udržať svoju moc i možnosť
kontroly nad masami, väčšinou neľútostne hubili všetky iné
myšlienky a odklony od náboženských dogiem, aby udržali
všetky „potôčiky“ v lone jednej silnej „rieky“. A na
dosiahnutie tohto stavu sa prelievali rieky krvi, a tým sa snažili
pod rúškom strachu a smrti udržať masy pod svojou
kontrolou. „Rieky“ psí-systémov rôznych národov sa často
zjednocovali pomocou meča a strachu do „morí a oceánov“ čo
viedlo k vzniku super psí-systémov. Na svete sa objavilo
niekoľko takýchto super psí-systémov, ktoré prakticky od
okamihu svojho vzniku stáli proti sebe. A táto opozícia sa
neprerušila ani na minútu, iba neobvykle sa navonok vyskytli
periódy prímeria. Periodicky si jeden alebo druhý psí-systém
vydobyl dominantné postavenie. Časom sa rozrastali do
gigantických rozmerov a ako hociktorý iný gigant sa postupne
rozpadali na menšie časti v dôsledku vnútorných nezhôd.
Najväčších globálnych rozmerov dosiahol kresťanský super
psí-systém, ktorý si získal ohromné množstvo národov.
Rozdiely medzi nimi boli príliš veľké a to viedlo k rozpadu
jednotného kresťanského psísystému na menšie časti.
Kresťanstvo, aj keď sa tomu jeho duchovní vodcovia snažili
zabrániť, nadobúdalo čím ďalej tým viac národný charakter.
более выраженный национальный характер. Начало этому
положил раскол 1058 года, когда христианская церковь
распалась на римскую и греческую. Очень скоро они стали
врагами, и люди, поклонявшиеся одному и тому же богу,
уничтожали друг друга, во имя его и с его именем на устах.
Христианская церковь всё больше и больше видоизменялась,
приобретая национальные черты. Аналогичные процессы
происходили и в исламе, буддизме и индуизме. В результате,
ни одна из религиозных систем не смогла достичь
доминирующего положения над другими. Да это в принципе
и не было возможным сделать. Религиозные супер псисистемы пришли на смену тантрическим в результате
качественного изменения социальной среды человечества и
выполняли свою роль до тех пор, пока оно (человечество) не
вступило в полосу качественно новых изменений всё той же
самой социальной среды. Поэтому, на качественно новом
уровне развития социальной среды должна появиться новая
организация
пси-системы
и,
следовательно,
новая
организация пси-контроля, без которого любая цивилизация
обречена на гибель. Следующей ступенью супер пси-системы
будет планетарная, что и естественно — любая система
развивается от меньшего к большего. Каждая цивилизация
проходит эволюцию от раздробленной системы к единой — в
этом её сила.
Это не означает, что религиозные супер пси-системы
исчезнут с исторической арены. Они лишь уступят лидерство
новой системе, отражающей качественно новую ступень
развития земной цивилизации. И это не связано с желанием
одних или нежеланием других. Это — реальный
эволюционный процесс, который невозможно остановить.
Сопротивление существующих систем пси-контроля может
лишь в некоторой степени замедлить приход новой, но этот
приход неизбежен, хотим мы этого или нет, нравится нам это
Začalo to rozkolom v roku 1058, keď sa kresťanská cirkev
rozdelila na rímsku a grécku. Čoskoro sa stali jedna druhej
nepriatelom a ľudia, ktorí sa klaňali tomu istému bohu zabíjali
v jeho mene a s jeho menom na ústach jeden druhého.
Kresťanská cirkev čím ďalej tým viac menila svoju podstatu,
nadobúdajúc národné črty. Analogický proces prebehol
v islame, budhizme i v hinduizme. Výsledkom toho bolo, že
ani jedno z daných náboženstiev nedokázalo dominovať nad
druhými. A to ani nebolo možné vykonať. Náboženské super
psí-systémy nahradili tantrické kvôli kvalitatívnej zmene
ľudskej spoločnosti a plnili svoju úlohu až dovtedy, kým
ľudstvo nevstúpilo do sledujúcej éry ďalších zmien ľudského
spoločenstva. Preto by sa na novej kvalitatívnej úrovni rozvoja
spoločnosti mala objaviť nová organizácia psí-systému
a následne nový spôsob psí-kontroly, bez ktorej by bola
ľubovoľná civilizácia odsúdená na zánik. Ďalší stupeň super
psí-systému bude planetárny, pretože každý systém sa rozvíja
od menšieho k väčšiemu. Každá civilizácia vo svojej evolúcii
prechádza od svojho rozdrobenia ku svojmu zjednoteniu - v
tom je jej sila.
To neznamená, že náboženské psí-systémy vymiznú z
historickej arény. Skôr ustúpia novému vedúcemu systému
odrážajúcemu novú kvalitatívnu úroveň rozvoja zemskej
civilizácie. Nie je to zviazané so želaním jedných alebo
neželaním druhých. Je to prirodzený evolučný proces, ktorý
nie je možné zvrátiť. Odpor voči týmto psí-systémom môže
iba pozastaviť ich príchod, no tento príchod je neodvratný,
chceme ho, alebo nie, páči sa nám alebo nie, výhodný nám,
alebo nie. Otázkou je iba to, kto bude stáť na čele tohto
или нет, выгодно нам это или нет. Вопрос заключается только
в том — кто станет во главе этой приходящей супер псисистемы и как, в каких целях она будет использоваться? В
настоящий момент происходит борьба между белыми и
чёрными за доминирование в этой строящейся системе псиконтроля. В зависимости от того, кто победит, земная
цивилизация или будет процветать и вступит в качественно
новую, космическую фазу своего развития или будет
обречена на самоуничтожение. Что произойдёт — покажет
ближайшее будущее...
А теперь вновь вернёмся к эмоциям. Творческое
вдохновение, озарение в науке, искусстве, в любой отрасли
человеческой деятельности. Почему муза творчества
посещает одних и обходит стороной других?! Может быть эта
капризная «леди» выбирает «возлюбленных» по своему
желанию? Почему одному человеку открываются тайны
природы, мироздания, а другому человеку, который дышит
тем же воздухом, видит и слышит ту же природу, эти тайны
не открываются никогда? Почему один человек смотрит и не
видит, слушает и не слышит, может быть глаза, уши, мозг у
таких людей устроены по-другому? Конечно же, нет. Но, тем
не менее, всегда находятся «чудаки», которые казалось бы
непостижимым образом могут и видеть больше, и слышать
больше, и понимать глубже. В чём загадка всего этого, и
какое слово или магическое заклинание позволяет
«избранным» судьбою и провидением вытащить эскалибур
познания из камня истины?
Каждый человек рождается, как уникальное явление
природы с неповторимым генетическим кодом и имеет
сущность, которая в большей или меньшей степени находится
в гармонии с генетикой. Генетический код, определяющий
порядок соединения нуклеотидов в хромосомах, определяет
качественные
возможности
человека,
его
таланты,
prichádzajúceho super psí-systému a ako a za akým účelom
bude využívaný? V prichádzajúcich časoch príde bitka medzi
svetlými a temnými o dominanciu v tomto systéme psíkontroly. V závislosti od toho kto vyhrá bude pozemská
civilizácia prekvitať a vstúpi na kvalitatívne novú, kozmickú
fázu svojho vývoja alebo bude odsúdená na samozničenie. Čo
sa stane - ukáže budúcnosť....
A teraz sa znovu vráťme k emóciám. Tvorivá inšpirácia,
vedomostné alebo umelecké osvietenie, v ľubovoľnom odvetví
ľudskej činnosti. Prečo jedných kopne múza, zatiaľ čo druhých
zďaleka obchádza?! Môže táto náladová „lady“ vyberať
svojich „vyvolených“ iba podľa svojho želania? Prečo sa
jednému človeku odkrývajú tajomstvá prírody, fungovania
vesmíru a druhému človeku, ktorý dýcha ten istý vzduch, vidí
a počuje tú istú prírodu, sa tieto tajomstvá nikdy neukážu?
Prečo jeden človek hľadí a nevidí, počúva a nepočuje, vari sú u
týchto ľudí oči, uši alebo mozog zostrojené inakšie?
Samozrejme, že nie. No ale stále sa vyskytujú „čudáci“, ktorý
akoby zázračne videli, počuli i pochopili viac. Kde je ukryté
rozuzlenie tohto problému, a aké čarovné slovo umožňuje
jedným „vyvolený“ osud a dovolí im vytasiť excalibur
poznania z kameňa istiny?
Každý človek sa rodí ako výnimočné stvorenie prírody
s neopakovateľným genetickým kódom a vnútornou podstatou,
ktorá je vo väčšej alebo menšej miere zharmonizovaná
s genetikou. Genetický kód, ktorý definuje usporiadanie
nukleotidov v chromozómoch, určuje taktiež kvalitatívne
možnosti človeka, jeho talenty a schopnosti. Nástrojom
способности. Инструментом познания является мозг, нейроны
образующие его, несут генетику конкретного человека.
Каждый нуклеотид, каждый ген (соединение из трёх
нуклеотидов; существует всего четыре нуклеодида — аденин,
цитозин, урацил и тимин) оказывают специфическое и
неповторимое
влияние
на
окружающее
их
микропространство. Это влияние объёмное и определяется
количеством атомов, образующих каждый нуклеотид, типом
этих атомов и их пространственным положением в молекуле.
Поэтому суперпозиция (сложение) всех этих влияний создаёт
уникальную картину влияния каждого нуклеотида на
мерность окружающего микропространства. Эта уникальная
картина
искривления
микропространства
оказывает
качественное влияние на свойства этого микропространства.
Другими словами, микропространство, окружающее каждый
нуклеотид, ген, проявляет себя и реагирует по-разному.
Таким образом, каждый ген имеет своё собственное «лицо»,
которое он сохраняет постоянно. Поэтому молекулы ДНК и
РНК, содержащие генетическую информацию каждого
человека и представляющие собой соединённые в
определённом порядке гены, создают уникальную картину
искривления микропространства, что, в свою очередь,
проявляется в неповторимом качественном проявлении и
реагировании этого пространства. Поэтому мозг каждого
человека, хоть и состоит из одинакового количества
нейронов, которые внешне выглядят одинаково, качественно
отличается своим влиянием на микропространство
нейронов, его образующих. Свойства и возможности мозга
каждого человека, таким образом, неодинаковы и
определяются генетическим кодом данного человека. И
эта неодинаковость проявляется не только в том, как мы
выглядим внешне, но и в качественном состоянии мозга
человека на уровне микропространства. Таким образом,
poznania sa javí mozog a neuróny, z ktorých sa skladá, nesú
genetiku konkrétneho človeka. Každý nukleotid, každý gén
(zlúčenie troch nukleotidov; existujú 4 druhy nukleotidov:
adenín, cytozín, uracyl a tymín) preukazuje špecifický
a neopakovateľný vplyv na svoj mikropriestor, ktorý ho
obklopuje. Sila tohto vplyvu vychádza z množstva
jednotlivých atómov tvoriacich daný nukleotid, typom týchto
atómov a svojím priestorovým usporiadaním v molekule. Preto
superpozícia (súčet) všetkých týchto vplyvov vytvára unikátny
typ vplyvu každého nukleotidu na mernosť svojho
mikropriestoru. Tento unikátny typ zakrivenia mikropriestoru
predstavuje kvalitatívny vplyv na vlastnosti daného
mikropriestoru. Inými slovami, mikropriestor obklopujúci
každý nukleotid, gén, sa prejavuje a reaguje iným spôsobom.
To znamená, že každý gén má svoju vlastnú „tvár“, ktorú si
trvalo udržiava. Preto molekuly DNA i RNA zachovávajú
genetickú informáciu každého človeka a tým predstavujú
zlúčenie génov v určitom jedinečnom poriadku a tým
vytvárajú jedinečné zakrivenie mikropriestoru, čo môžeme
vlastne vidieť v neopakovateľných kvalitatívnych prejavoch
a reakciách daného priestoru. Preto mozog každého človeka,
aj napriek tomu, že by pozostával z rovnakého počtu
neurónov, ktoré by navonok vyzerali rovnako, by sa
kvalitatívne odlišoval svojím vplyvom na mikropriestor
neurónov, z ktorých sa skladá. Vlastnosti a možnosti mozgu
každého človeka sú preto rozdielne a určené genetickým
kódom danej osoby. A táto rôznorodosť sa neprejavuje v tom,
ako vyzeráme navonok, ale v kvalitatívnom stave mozgu
človeka na úrovni mikropriestoru. Preto sú nám jasné kritériá
na základe ktorých si múza vyberá svojich vyvolencov.
становится понятно, на основании каких критериев муза
творчества выбирает своих избранников.
А теперь давайте попробуем понять, каким образом этим
избранникам открываются тайны природы. Вспомним, что все
органы чувств человека дают не более одного процента
информации мира, окружающего нас, из того, что
современная наука знает о нём при помощи приборов. Этой
информации
достаточно
для
жизнеобеспечения
и
ориентирования в нём. Наши органы чувств именно для этого
и предназначены, как и органы чувств всех других,
населяющих планету, живых существ. Когда человек
пытается использовать свои органы чувств не по
предназначению, пытаясь построить картину мироздания,
получается нелепость. Да и неудивительно. Любой человек
будет считать нелепостью попытку создать мозаику из одного
кусочка, когда необходимо сотня различных кусочков,
которые вместе могут дать желаемую картину. Будет
полнейшим абсурдом копировать уже имеющийся элемент
этой картины. Сто одинаковых элементов никогда не могут
дать реальной картины, и кто не может понять этого
очевидного факта, обделяет себя и других.
Инструментом познания окружающего нас мира являются
не органы чувств, а мозг.
Информации, поступающей в мозг через органы чувств,
достаточно
для ориентирования
в
окружающем
пространстве, но не достаточно для познания оного.
Познание становится возможным, когда мозг начинает
получать дополнительную информацию к той, что
поступает через органы чувств. Даже создание приборов,
которые значительно расширили объём поступающей в мозг
информации, не достаточно для создания полноценной
картины мироздания.
Но почему информации, получаемой с помощью приборов,
A teraz poďme pochopiť, akým spôsobom sa týmto
vyvolencom odkrývajú tajomstvá prírody. Spomeňme si, že
všetky zmyslové orgány človeka nám poskytujú najviac jedno
percento informácií z okolitého sveta a z toho, čo nám o ňom
poskytujú poznatky súčasnej vedy. Tieto informácie sú
dostatočné nato, aby sme mohli prežiť a pohybovať sa v ňom.
Naše zmyslové orgány, taktiež aj zmyslové orgány všetkých
ostatných živých bytostí, obývajúcich planétu. Keď sa človek
snaží využívať svoje zmyslové orgány inakšie, snažiac sa
vytvoriť obraz vesmíru, vzniká nezmysel. Čo je predsa
očividné. Hociktorý človek bude považovať za nezmysel
pokus o zloženie mozaiky z jedného kusu, keď je potrebných
minimálne sto rozdielnych kúsočkov, ktoré môžu iba spolu
vytvoriť želaný obraz. Je to predsa úplne absurdné, stále
dookola kopírovať ten istý element daného obrazu. Sto
rovnakých elementov predsa nikdy nemôže vytvoriť
skutočný obraz, a kto tento očividný fakt nedokáže pochopiť,
klame seba aj druhých.
Nástrojom poznania okolitého sveta pre nás nie sú zmyslové
orgány, ale mozog.
Informácie, prichádzajúce do nášho mozgu prostredníctvom
zmyslových orgánov sú dostatočné na orientovanie sa
v okolitom priestore, no nedostatočné na jeho poznanie.
Poznanie sa stáva možným, až keď mozog začína získavať
doplniteľné informácie k tým, ktoré prijíma cez zmyslové
orgány. Taktiež vytvorenie zariadení, ktoré význačne rozšírili
objem informácií prichádzajúcich do mozgu, nie sú dostatočné
na vytvorenie plnohodnotného obrazu vesmíru.
Mnohý sa môžu čudovať, prečo sú informácie získané
не достаточно для полноценного познания, могут спросить
многие. Причин для этого несколько:
1. Приборы создаются людьми, на основании восприятия
природы, основанном на информации, получаемой через
органы чувств, и поэтому они отражают реальность однобоко.
2. Физически плотная реальность содержит в себе только
часть информации о вселенной. Эта реальность — только
верхушка айсберга, которую человек в состоянии
воспринимать посредством своих органов чувств и при
помощи приборов.
pomocou týchto zariadení stále nedostatočné. Príčin je hneď
niekoľko:
1. Zariadenia za cieľom vnímania prírody sú vytvorené
ľuďmi na základe informácií získaných prostredníctvom
zmyslových orgánov, a preto odrážajú skutočnosť úplne
rovnako.
Физически плотная планета — только часть того, что из
себя представляет планета в целом. Планета — это физически
плотная, эфирная, астральная, первая ментальная, вторая
ментальная и третья ментальная сферы. Причём, все они
взаимосвязаны между собой и находятся в постоянном
взаимодействии.
Поэтому
правильная
картина
происходящего может быть воспроизведена только в случае
получения мозгом информации со всех планетарных
уровней. Это становится возможным тогда, когда нейроны
мозга при своём развитии нарабатывают тела на каждом
планетарном уровне, что обеспечивает поступление
информации с этих уровней в мозг. Как человек использует
или обрабатывает эту информацию, зависит от его
индивидуальных способностей, талантов и наличия
аналитического мышления, позволяющего обработать
поступающую информацию. Уровень эволюционного
развития нейронов обеспечивает постоянное взаимодействие
со всеми планетарными сферами, на которых они имеют
наработанные тела. Наличие эфирного тела обеспечивает
взаимодействие с эфирной сферой, астрального — с эфирной
и астральной сферами, первого ментального — с эфирной,
астральной и первой ментальной сферами и т.д. Поэтому
Fyzická hmota planéty je iba časť z toho, čo planéta
predstavuje ako celok. Planéta je zložená s fyzicky hmotnej,
éterickej, astrálnej, prvej mentálnej, druhej mentálne a tretej
mentálnej sféry. Pričom všetky sú navzájom spojené a jedna
druhú neustále ovplyvňujú. Preto jej správny obraz môže
byť vytvorený iba v prípade, že mozog získava informácie zo
všetkých planetárnych úrovní. To sa stáva možným iba
vtedy, ak neuróny mozgu pri svojom vývoji nadobudli telá na
každej planetárnej úrovni, čo zabezpečuje postup informácií
z týchto úrovní do mozgu. Keď človek túto informáciu
využíva alebo spracováva tak to závisí od jeho individuálnych
schopností, talentov a prítomnosti analytického myslenia,
umožňujúcich spracovať prichádzajúcu informáciu. Úroveň
evolučného vývoja neurónov zabezpečuje ustavičnú interakciu
so všetkými planetárnymi sférami, na ktorých majú
vybudované telá. Existencia éterického tela zabezpečuje
spoluprácu s éterickou sférou, astrálneho – s éterickou
a astrálnou sférou, prvého mentálneho – s éterickou, astrálnou
a prvou mentálnou sférou atď. Preto každá nová úroveň
evolučného rozvoja dáva človek prístup k novej informačnej
úrovni. A to znamená, že iba evolučný vývoj človeka
umožňuje človeku pokračovať na svojej tŕnistej ceste za
2. Fyzicky pevná skutočnosť v sebe obsahuje iba časť
informácií o vesmíre. Táto skutočnosť je iba špičkou ľadovca,
ktorú človek dokáže vnímať pomocou svojich zmyslových
orgánov a s pomocou daných zariadení.
каждая новая ступень эволюционного развития даёт доступ к
новому информационному уровню. А это означает, что
только эволюционное развитие позволяет человеку
двигаться вперёд по тернистому пути познания.
Подключение к тому или иному информационному уровню
может быть и кратковременным. В этом случае мозг человека
открывается на следующем качественном уровне не в
результате эволюционных качественных изменений, а в
результате энергетического прорыва без изменения
качественного состояния нейронов в частности и мозга в
целом. При подобном прорыве качественное состояние мозга
не изменяется. И когда в мозг начинает поступать
информация
из
вышележащего
качественного
информационного уровня, она, будучи качественно
несогласованной со структурами нейронов мозга, вызывает
неустойчивость состояния мозга человека. В результате
происходит выброс первичных материй астральным телом
каждого нейрона (в случае, когда нейроны имеют эфирное и
астральное тела) или первым ментальным телом каждого
нейрона (в случае, когда нейроны имеют эфирное, астральное
и первое ментальное тела). В результате такого выброса
уменьшается уровень собственной мерности указанных тел
нейронов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что
информационный поток со следующего качественного уровня
перестаёт поступать в мозг человека. Приоткрытая «дверь»
вновь закрывается. Происходит кратковременный прорыв на
следующий информационный уровень, в течение которого
мозг человека получает дополнительную информацию.
Очень часто полученной при подобном прорыве
информации бывает достаточно для проникновения в
очередную тайну природы. В подобных случаях имеет место
явление, которому человек дал прекрасное название
«озарение» или «просветление». В большинстве своём это
poznaním.
Preniknutie na danú či inú informačnú úroveň môže byť
taktiež aj krátkodobým. V tomto prípade sa mozog človeka
otvára na nasledujúcej kvalitatívnej úrovni nie v dôsledku
kvalitatívnych
evolučných
zmien,
ale
v dôsledku
energetického prielomu bez zmeny kvalitatívneho stavu
neurónov, alebo ich počtu v mozgu. Pri takomto prielome sa
kvalitatívne rozpoloženie mozgu nemení. A keď do mozgu
začína prichádzať informácia z danej kvalitatívnej informačnej
úrovne, tak bude štrukturálne nezlučiteľná so štruktúrou
neurónov mozgu a tým bude vyvolávať nestabilnosť v mozgu
človeka. Výsledkom bude vylúčenie prvotných hmôt
astrálnym telom každého neurónu (pokiaľ majú neuróny svoje
éterické a astrálne telá) alebo prvým mentálnym telom
každého neurónu (pokiaľ majú neuróny svoje éterické, astrálne
i prvé mentálne telá). Výsledkom takéhoto vylúčenia sa
znižuje úroveň vlastnej mernosti daných tiel neurónov. A to
vlastne vedie k tomu, že informačný potok zo sledujúcej
kvalitatívnej úrovni prestane vchádzať do mozgu človeka.
Pootvorené „dvierka“ sa znovu zatvárajú. Nastáva krátkodobý
prielom na sledujúcu informačnú úroveň, v priebehu čoho
mozog nadobúda doplniteľnú informáciu.
Pri takomto prielome býva informácia väčšinou dostatočná
nato, aby sme prenikli k ďalším tajomstvám prírody. V týchto
prípadoch sa jedná o (ako to človek krásne nazýva)
„osvietenie.“ Toto väčšinou nastáva na vlne emocionálneho
rozkvetu, keď sa astrálne telo nasycuje prvotnými hmotami.
происходит на волне эмоционального подъёма, когда
наблюдается активное насыщение астрального тела
первичными материями. Подобное насыщение приводит к
увеличению уровня собственной мерности астрального тела
каждого нейрона мозга. Постепенное или быстрое изменение
уровня собственной мерности астральных тел нейронов до
величины, близкой к верхней границе астрального плана
планеты, приводит к открытию качественного барьера между
астральным и первым ментальным уровнями планеты. При
этом информационные потоки с первого ментального уровня
начинают просачиваться на уровень астральных тел нейронов
мозга и далее на эфирный и, наконец, достигают уровня
физически плотных нейронов мозга. Мозг человека создаёт
новые ассоциации, которые раньше или позже приобретают
форму новых идей и понятий.
Для того, чтобы более глубоко понять это уникальное
явление природы, в первую очередь необходимо разобраться
с тем, что такое память, сознание и какие уровни сознания
существуют. Без этого понимания невозможно сдвинуться
ни на шаг по дороге познания...
Podobné nasýtenie vedie k zvýšeniu úrovne vlastnej
mernosti astrálneho tela každého neurónu mozgu. Ustavičná
alebo náhla zmena úrovne vlastnej mernosti astrálnych tiel
neurónov na veľkosť, približujúcej sa k vrchnej hranici
astrálnej úrovne planéty, vedie k odkrytiu kvalitatívnej
prekážky medzi astrálnou a prvou mentálnou úrovňou planéty.
Pritom informačné prúdy z prvej mentálnej úrovne začínajú
presakovať na úroveň astrálnych tiel neurónov mozgu, potom
ďalej do éterických a nakoniec dosiahnu úroveň fyzicky
hmotných neurónov mozgu. Mozog človeka vytvorí nové
spojenia, ktoré skôr či neskôr pripravia priestor pre vznik
nových myšlienok alebo ideí.
Nato, aby sme hlbšie pochopili tento unikátny jav prírody,
potrebujeme najprv rozobrať čo je to pamäť, vedomie a aké
úrovne vedomia existujú. Bez týchto poznatkov je nemožné
pohnúť sa čo i len o krok po ceste poznania...
Preklad: Juraj
Download

Николай Левашов