Obsah
Informácie
........................................................................................................... 2
Pokyny pre limitentov
.......................................................................................... 3
Sálová aukcia 4.júna 2011 ................................................................................... 5
Korešpondenčná aukcia do 30.júna 2011 ............................................................. 25
Limitný lístok
...................................................................................................... 57
Sálová aukcia 4.júna 2011
Zlato
Antika
Jagelovci
Československo
Česká republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Amerika
Medaily
Numiz-filatelia
Faleristika
Papierové platidla
Literatura
položka
1
34
40
41
104
136
224
294
310
367
368
416
453
462
482
strana
5
6
7
7
8
9
12
14
14
16
16
21
24
24
25
Korešpondenčná aukcia 30.júna 2011
položka
strana
Antika
Československo
Protektorát Čechy a Morava
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Afrika
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Literatúra
Rôzne
483
505
556
559
574
763
778
1139
1149
1186
1195
1198
1234
1320
1323
1364
25
27
29
29
29
34
35
45
46
47
47
47
50
52
53
54
1
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
POBOČKA BRATISLAVA
Vás pozýva na
AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU
dňa
4. JÚNA 2011
na výstavisko Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka,
ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberateľských dní 2011
Program
9.30 hod. - prehliadka aukčného materiálu
10.30 hod - začiatok aukcie
Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto
poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.
Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických
spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí
ako pozorovateľov..
Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre
korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom
do 3.6.2011.
Limity do
korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 30.6.2011 písomne alebo
emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej
numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní
členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže
vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa
aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.
Režijný poplatok 2,- € za katalóg uhraďte prevodným príkazom alebo zloženkou na účet SNS č. 11466527/0900,
prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu
:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.
Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02
Bratislava , alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do
začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku
vyňať z dražby.
Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude v roku 2012,
posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: [email protected] do 31.12.2011. Ponuka
musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje
právo upraviť označenie kvality a výkričnú cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom
výbere z vašej ponuky.
Vkladateľ – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulačný poplatok:
za každú nepredanú položku 0,10 €,
za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- € 5 % z dosiahnutej ceny
za predanú položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny
za predanú položku nad 330,- € sa manipulačný poplatok neplatí.
Vydražiteľ – kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok :
za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- €
10 % z kúpnej ceny
za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
2
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upraviť v zmysle dražobnej tabuľky, v opačnom prípade bude Váš limit automaticky
upravený na najbližší príhod o stupeň nižší. Napríklad : v časti 1. môžu byť limity stupňované 0.10; 0,20; 0,30; nemôže byť
0,15; 0,25; 0,35 atď., v časti 6. môžu byť limity stupňované 55; 60; 65; 70, nemôžu byť 57; 61; 73; 87 atď., v časti 9. Môžu byť
limity 500; 550; 600; 650, nemôžu byť 525; 565; 617; 672 atď.
Pri rovnakom limite sa poradie určuje podľa dátumu doručenia limitu.
Dražobná tabuľka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Prednášky a pravidelné schôdze SNS pobočky Bratislava sa konajú v Národnej banke Slovenska v prednáškovej
miestnosti na prízemí vpravo od hlavného vstupu do budovy so začiatkom o 16.00 hod každý tretí utorok v mesiaci okrem
mesiaca júl a august. Doprava MHD : električkami 2, 3, 5, 8, 9, 13 na zastávku STU (Slovenská technická univerzita).
Dňa 21.6.2011 bude členská schôdza a prednáška Mgr. Antona Fialu na tému Korunovácia Márie Terézie
v medailérskej tvorbe.
Termíny prednášok v druhom polroku 2011 budú: 20.9.2011; 18.10.2011; 15.11.2011; 13.12.2011. Témy
prednášok budú zverejnené na internetovej stránke: www.snsblava.sk
Výmenné schôdze ( burzy ) sa konajú každú nedeľu od 8.00 hod do 12.00 hod. v jedálni študentského domova na
Dobrovičovej ulici č. 14 ( bývalý „Suvorák“ ). Termíny ďalších výmenných búrz, napr. v Stredisku kultúry BNM Vajnorská 21,
sú zverejnené na internetovej stránke pobočky.
Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť na aukcii
a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok a veľa pekných zážitkov na Bratislavských
zberateľských dňoch.
Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag – striebro
Au – zlato
Av. – averz
Rv. - reverz
b.z. – bez značky
Cu – meď
č. – číslo
čiast.- čiastočne
dr.úd. – drobné údery
fl. – fľak
g – gram
hr. – hrana
jednostr. – jednostranný
nep. – nepatrný
natrh. –natrhnutý
náhr. ser. – náhradná seria
nečit. – nečitateľný
nesig. – nesignovaná
Ni – nikel
n. 15 ks – náklad 15 ks
postr. – postriebrený
použ. - použitá
prask. – prasknutý
prelož. – preloženie
preraz. – prerazený
punc. – puncovaný
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
riad. - riadkový
stoj. - stojaci
st.poč. – stopa po počítačke
ser. - seria
spr. - sprava
škr. - škrabanec
n.škv. – nepatrná škvrna
škv. - škvrna
u. - uško
var. - variant
mat. – materiálu
vľ. - vľavo
vlas.škr. – vlasové škrabance
vpr. - vpravo
vyl. - vylomená
vyp.- vypadlá po korozi
vytr. - vytrhnutá
zach. - zachovalá
zľ. - zľava
3
Použitá literatúra :
B
Č
Dav
Fi
H
JP
KM
MNB
Min
N
Nov.
SS
V
WPM
Seaby
Sear
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Čapek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of Africa, Asia
& Oceania, Silver guedens, Buffalo – Galesburg – London – Frankfurt – Neuwied 1947 – 1992
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaků, Libri 2006
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Catalog of World coins 5th edition 2011
Leányfalusi Károly – Nágy Ádám: A Forint – Filler Pénzrendszer Magyarország Fém-Es Papírpenzei 1946-2006; 2007
Elena Minarovičová – Milan Bystrický: Numizmatická príručka SNS Bratislava 1984
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho 1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovačné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I.
1848-1916 Hodonín 2008
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
Günter Schön – Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I-II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
4
Zlato
František Jozef I
1. 4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g KM 2276
2. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49g KM 2267
3. 20 korunák 1894 bz Au 6,77g SS 10 vlas.škr.
4. 20 korunák 1915 bz novorazba Au, 6,77g SS 23 fl.
5. 10 korunák 1897 bz Au 3,38g SS 9 vlas.škr.
6. 10 korunák 1905 bz Au 3,38g SS 9 vlas.škr.,dr.hr.
7. 10 korunák 1908 bz 60.výr. Au 3,38g SS 13 vlas.škr.,dr.hr.
8. 10 korunák 1909 bz Au 3,38g SS 17 fl.,dr.hr.
9. 10 korunák 1910 bz Au 3,38g SS 22 dr.hr.
10. 20 korunák 1892 KB Au 6,77g KM 486
vlas.škr.,dr.hr.
11. 10 korunák 1893 KB Au 3,38g KM 485 dr.hr.,vlas.škr.
12. 10 korunák 1894 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.
13. 10 korunák 1904 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.,dr.hr.
14. 10 korunák 1907 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.,dr.hr.
15. 10 korunák 1909 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.,dr.hr.
16. 10 korunák 1910 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.,dr.hr.
17. 10 korunák 1911 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.,dr.hr.
18. 10 korunák 1913 KB Au 3,38g KM 485 vlas.škr.,dr.hr.
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
400.00
100.00
160.00
160.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
220.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
90.00
90.00
300.00
Slovenská republika 1993-2008
19. 10 000 Sk 2003 10.výr. SR AuAgPdCu 18,835g
N ZSK 8
20. 10 000 Sk 2004 Vstup do EÚ PdAu, 24,8828g N ZSK 10
21. 5 000 Sk 2002 Vlkolínec AuAgCu 9,5g UNESCO N ZSK 7
22. 5 000 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. AuAgCu 9,5g
N ZSK 12
23. 5 000 Sk 2006 Mojmír II. AuAgCu 9,5g
N ZSK 13
24. 5 000 Sk 2008 Korunovácia Mateja II AuAgCu 9,5g N ZSK 14
25. 10 korunák 2008 zlatá replika, Au 999, 15,55177g
N ZSK 7
26. 10 korunák 2008 zlatá replika, Au 999, 15,55177g
N ZSK 7
27. 10 korunák 2008 zlatá replika, Au 999, 15,55177g, N SK 7
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
600.00
650.00
330.00
330.00
330.00
450.00
520.00
520.00
620.00
Slovenská republika 200928. 100 eur 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g
N SKSb.Z 1
proof 400.00
Rakúsko rep. 1918-1934
29. 25 Schilling 1931 Au 5,88g SS 45
fl.
Slovenská republika
30. 2009 Drevené kostolíky I.séria, Au 986, 27 mm, 7,71g, č. 7, n. 200 ks
(Ruská Bystrá; Hrabová Roztoka; Brežany; Inovce) 4 ks
0/0
220.00
proof 1250.00
5
31. 2000: 2 medaile-Nadácia rodu Markhot; Za spolupráci pri rozvoji nadácie
slovenského rodu Markhot, erb, Av.; Dvojportrét J.N.M.Markhot
(1818-1888);J.Markhot(1855-1918) Rv.; 1.medaila:Au 986,40 mm,35g,
2.med.:Ag 925,40 mm,31g, súbor č.1; certifikát, drevená kazeta
proof 4000.00
32. 2000: Nadácia rodu Markhot; Za spolupráci pri rozvoji nadácie
slovenského rodu Markhot, erb, Av.; Dvojportrét J.N.M.Markhot
(1818-1888);J.Markhot(1855-1918) Rv.;
Ag 925,40 mm,31g, č.14; certifikát, drevená kazeta
proof 500.00
Novotný Štefan 195433. 2000; 500.výr. Levočského oltára - diela Majstra Pavla
Ag 925, 100 mm, 500g; č. 47, n. 50 ks; certifikát, pekná etue
proof 640.00
Antika
Rím Gordianus Pius (III.) 238-244
34. (koloniálne a provinčné razby: Phoenitia-Berytus); Av: poprsie
s lúčovitou korunou vpr. IMP GORDIANVS AVG COS I;
RV: stoj.Dionysos vľ. držiaci rhyton a thyross, pri nohách
panter;COL.IVL.AVG.FEL.BER .; Sear/GIC: 3783;BMC:26,89,245;
stredný bronz, 13,3 mm, 8,3g , zeleno hnedá patina
2/2
20.00
Rím Claud ius II Gothicus 268-270
35. Ae antoninian, 3,6g Av: hlava s lúčovitou korunou vpr. IMP CLAVDIVS
AVG; Rv: Laetitia vľ.stoj.s vencom v ruke a s kotvou na globe LAETITIA
AVG, v poli XII; RIC:56,Kank:25,C:138/40; tmavohnedá lesklá patina,
menšia platnička
1/1
20.00
Rím Aurelian us 270-275
36. Ae antoninian, 3,3g Av: poprsie s lúčovitou korunou v brnení vpr. IMP
C AVRELIANVS AVG; Rv:muž v tóge stoj.vpr. a žena v závoji stoj.vľ.
si podávajú ruky, CONCORDIAE MILITVM, v ex.:XXI VI; Kank:10,
C:63 stopy postriebrenia
1/1
30.00
Rím Maximin us Herculius 286 -310
37. (II.obd. ako Augustus s Diocletianom), Ae follis, 9,78 g Av: hlava
s vavrínovým vencom vpr. MAXIMIANVS NOB CAES; Rv: vľ.stoj.
Moneta s váhami a rohom hojnosti SACRA MONET AVGG ET
CAESS NOSTR v ex.:TT.,(minc.Ticinus,3.officina); RIC:476
(Ticius); Kank 38a; C: 503; hnedo zelená patina, nep.vyp.
1/2
20.00
Rím Constantius I. Chlorus 293-306
38. (II.obd. ako Caesar za Maximiana po reforme 294-305), Ae follis, 9,58g,
Av: poprsie v zbroji s vavrínovým vencom a žezlom vľavo CONSTANTINVS NOB C; Rv: vľ.stoj.GENOI POPVLI ROMANI s korunou,
obetnou miskou nad oltárom a rohom hojnosti, v poli A, v ex.:
PLC;RIC:129a (Lugdunum),Kank: 14, C 120 ff; hnedá lesklá patina
1/2
20.00
Rím Constantius II. 323-361
39. malý bronz; Rv: GLORIA EXERCITUS; dvaja vojaci s kopijami
a štítmi medzi nimi 2 voj.insígnie; Sear:3886, C: 104; 2 ks n.kor.
10.00
2/2
6
Jagelovci
Vladislav II. Jagelovský 1471-1516
40. Toliar 1499; 1500 A; 1500 B; 1504; 1506 A; 1506 B; 1506 C Súbor
7 kusov replík toliarových razieb, ktorú dal raziť za vlády Vladislava II
komorský gróf Ján Thurzo Ag 925 starostriebro J.Černaj,
drev.kazeta, certifikát
0/0
260.00
0/0
0/0
0/0
4.00
5.00
4.00
1/1
0/0
0/0
1/0
12.00
14.00
6.00
5.00
proof
proof
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
70.00
80.00
10.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
6.00
6.00
8.50
7.00
8.00
6.00
7.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
Československo
ČSR 1945-1953
41. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46
42. 100 Kčs 1951 30.výr.založenie KSČ K.Gottwald
43. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48
ČSR 1953-1960
44. 50 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia Československa var.a
45. 50 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia Československa var.b
46. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101
47. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 100
N 50
N 104
N 104
ČSSR 1961-1990
48. 500 Kčs 1988 125.výr. založenia Matice Slovenskej N 171 pat.
49. 500 Kčs 1988 20.výr. Československej federácie N 175 pat.
50. 100 Kčs 1978 600.výr.úmrtie Karla IV.
N 138
51. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Bottu N 139
52. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980
N 139
53. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 139
54. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981 N 145
55. 100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146
56. 100 Kčs 1982 Konská železnica Č.Budějovice-Linec
N 148
57. 100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia Národného divadla
N 152
58. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalúpku N 151
59. 100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia Národného divadla N 152
60. 100 Kčs 1984 100.výr.nar. A.Zápotockého
N 156
61. 100 Kčs 1984 100.výr.nar. Mateja Bela N 156
62. 100 Kčs 1985 MS v hokeji Praha 1985
N 158
63. 50 Kčs 1986 Český Krumlov N 166
64. 100 Kčs 1987 225.výr. Akademie v B.Štiavnici N 170
65. 100 Kčs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177
66. 100 Kčs 1990 100. Velká Pardubická
N 180
67. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140
68. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ N 140
69. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ N 140
7
70. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského N 169
71. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana
N 112 stopa po korózii
72. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
73. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
74. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
75. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC
76. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
77. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
78. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
79. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
80. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
81. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
82. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
83. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
84. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
85. Súbor obehových mincí 1985 obal PVC
86. Súbor obehových mincí 1985 obal PVC
87. Súbor obehových mincí 1986 obal kartón
88. Súbor obehových mincí 1987 obal kartón
89. Súbor obehových mincí 1987 obal kartón
90. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
91. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
92. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
93. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
94. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
95. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
96. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
ČSFR 1990-1992
97. Súbor obehových mincí 1992 ( 10,- Kčs - Rašín)
98. 100 Kčs 1990 200.výr.úmrtia W.A.Mozarta
N 185 pat.
99. 100 Kčs 1990 1. máj v Prahe 1890-1990 N 195
100. 100 Kčs 1990 100.výr.konání Velké Pardubické + med. N 196
101. Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
102. Súbor obehových mincí 1991 žetón Gen. M.R. Štefánik
103. Súbor obehových mincí 1992
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.00
8.00
9.00
10.00
8.00
9.00
9.00
10.00
9.00
9.00
12.00
11.00
8.00
12.00
14.00
12.00
10.00
80.00
30.00
40.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
24.00
16.00
0/0
30.00
proof 60.00
proof 320.00
proof 360.00
0/0
20.00
0/0
24.00
0/0
30.00
Česká republika
Česká republika 1993-2011
104. 200 Kč 1993 Ústava ČR
N MPCZ 1
105. 200 Kč 1994 Konská električka Brno
N MPCZ 4
106. 200 Kč 1994 Pražské arcibiskupstvo N MPCZ 2
0/0
0/0
0/0
16.00
16.00
32.00
8
107. 200 Kč 1994 Normandia
N MPCZ 3
108. 200 Kč 1994 Konská električka Brno
N MPCZ 4
109. 200 Kč 1994 Ochrana a tvorba životného prostredia N MPCZ 5
110. 200 Kč 1995 Víťazstvo na fašizmom
N MPCZ 6
111. 200 Kč 1995 P.J.Šafárik
N MPCZ 7
112. 200 Kč 1995 Založenie OSN
N MPCZ 8
113. 200 Kč 1996 Česká filharmónia
N MPCZ 9
114. 200 Kč 1996 K. Svolinsky
N MPCZ 10
115. 200 Kč 1996 Jean-Baptiste Gaspard Deburau
N MPCZ 11
116. 200 Kč 1996 Česká omša vianočná J.J.Ryby
N MPCZ 12
117. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President" N MPCZ 14
118. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President" N MPCZ 14
119. 200 Kč 1997 Sv.Vojtech
N MPCZ 14
120. 200 Kč 1997 Česká amaterská atletická únia N MPCZ 15
121. 200 Kč 1997 Kláštor Emauzy
N MPCZ 16
122. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President" N MPCZ 14
123. 200 Kč 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
124. 200 Kč 1998 Karlova univerzita
N MPCZ 17
125. 200 Kč 1998 F. Palacký
N MPCZ 18
126. 200 Kč 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
127. 200 Kč 1999 VUT v Brne
N MPCZ 23
128. 200 Kč 2008 Korunovácia Přemysla I.Otakara N MPCZ 20
129. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja
N MPCZ 66
130. 200 Kč 2008 Korunovácia Přemysla I.Otakara N MPCZ 20
131. 200 Kč 2008 V. Ponrepa certif. N MPCZ 64
132. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
N MPCZ 66
133. 200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert. N MPCZ 70
134. 200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert. N MPCZ 70
135. Súbor obehových mincí 2001
0/0
32.00
0/0
20.00
0/0
22.00
0/0
24.00
0/0
18.00
0/0
18.00
0/0
18.00
0/0
20.00
0/0
18.00
0/0
20.00
0/0
18.00
0/0
18.00
0/0
28.00
0/0
18.00
0/0
18.00
0/0
15.00
0/0
16.00
0/0
28.00
0/0
18.00
0/0
18.00
0/0
16.00
0/0
16.00
proof 30.00
0/0
18.00
0/0
15.00
0/0
15.00
proof 30.00
proof 30.00
proof 200.00
Slovenská republika
Slovenská republika 1993-2008
136. 1000 Sk 2008 Ag 62,207g Rozlúčka so Slov. korunou, N MPSK 54
137. 500 Sk 1997 Ag 33,63g Pieninský národný park
N MPSK 19
138. 500 Sk 1999 Ag 33,63g 50.výr.vyhlásenia TANAPu
N MPSK 26
139. 500 Sk 1999 Ag 33,63g 500.výr.razby prvých toliárových mincí
v Kremnici
N MPSK 28
140. 500 Sk 2000 Ag 33,63g 250.výr.úmrtia S.Mikovíniho N MPSK 31
141. 500 Sk 2001 Ag 33,63g Národný park Malá Fatra
N MPSK 33
142. 500 Sk 2001 Ag 31,1g Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N MPSK 34
143. 500 Sk 2006 Ag 33,63g Nár.park Muránská planina
N MPSK 48
144. 500 Sk 2007 Ag 33,63g 450.výr. st. pevnosti v Komárne N MPSK 51
proof
0/0
0/0
85.00
36.00
36.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
36.00
36.00
36.00
34.00
40.00
40.00
9
145. 500 Sk 2008 Ag 33,63g Národný park-Nízké Tatry N MPSK 53
146. 200 Sk 1993 Ag 20g 150 rokov spisovnej slovenčiny N MPSK 2
147. 200 Sk 1993 Ag 20g 200.výr.nar. J.Kollára
N MPSK 3
148. 200 Sk 1994 Ag 20g ZOH/MOV
N MPSK 4
149. 200 Sk 1994 Ag 20g 100.výr.nar. J.Alexyho
N MPSK 5
150. 200 Sk 1994 DAY 6.6.1944 SNP 29.8.1944 N-MPSK 4
151. 200 Sk 1995 Ag 20g 200.výr.nar. P.J.Šafárika
N MPSK 8
152. 200 Sk 1995 Ag 20g ENCY/Ochrana prírody N MPSK 10
153. 200 Sk 1995 Ag 20g 100.výr.nar. Mikuláša Galandu
N MPSK 9
154. 200 Sk 1995 Ag 20g 100. výr.1.električky v Bratislave N MPSK 11
155. 200 Sk 1996 Ag 20g S.Jurkovič
N MPSK 12
156. 200 Sk 1996 Ag 20g J.C.Hronský N MPSK 13
157. 200 Sk 1996 Ag 20g OH 1896-1996 N MPSK 14
158. 200 Sk 1996 Ag 20g Zubačka Štrba-Štrbské pleso
N MPSK 15
159. 200 Sk 1996 Ag 20g 250.výr.nar.Mórica Beňovského N MPSK 16
160. 200 Sk 1997 Ag 20g S.H.Vajanský
N MPSK 17
161. 200 Sk 1997 Ag 20g Š.Moyzes
N MPSK 20
162. 200 Sk 1998 Ag 20g Slovenská národná galéria
N MPSK 21
163. 200 Sk 1998 Ag 20g Parný vlak
N MPSK 22
164. 200 Sk 1998 Ag 20g UNESCO/Spišský hrad
N MPSK 24
165. 200 Sk 1998 Ag 20g 150.výr.vzniku SNR N MPSK 23
166. 200 Sk 1998 Ag 20g 100.výr.nar. J.Smreka
N MPSK 25
167. 200 Sk 1999 Ag 20g Slovenská filharmónia
N MPSK 29
168. 200 Sk 1999 Ag 20g 150.výr.nar. P.O.Hviezdoslava
N MPSK 27
169. 200 Sk 1999 Ag 20g 150.výr.nar. P.O.Hviezdoslava
N MPSK 27
170. 200 Sk 1999 Ag 20g Slovenská filharmónia
N MPSK 29
171. 200 Sk 2000 Ag 20g 250.výr.nar. Juraja Fándlyho
N MPSK 32
172. 200 Sk 2002 Ag 20g 100.výr.nar. Ľudovíta Fullu
N MPSK 36
173. 200 Sk 2002 Ag 20g Vlkolínec
N MPSK 37
174. 200 Sk 2003 Ag 20g 100.výr.nar. Imricha Karvaša
N MPSK 39
175. 200 Sk 2004 Ag 20g 200.výr.úmrtia W.Kempelena,N MPSK 41
176. 200 Sk 2004 Ag 20g Unesco - Bardejov
N MPSK 43
177. 200 Sk 2004 Ag 20g Vstup SR do EU
N MPSK 42
178. 200 Sk 2004 Ag 18g 300.výr.nar.Jána Andreja Segnera N MPSK 44
179. 200 Sk 2005 Ag 18g Bratislavský mier
N MPSK 47
180. 200 Sk 2005 Ag 18g Bratislavský mier
N MPSK 47
181. 200 Sk 2005 Ag 18g Korunovácia Leopolda I v Bratislave,
N MPSK 46
182. 200 Sk 2007 Ag 18g 200.výr.nar.J. M. Petzvala, N MPSK 50
183. 200 Sk 2008 Ag 18g 100.výr.úmrtia Andreja Kmeťa
N MPSK 52
184. 200 Sk 2008 Ag 18g 100.výr.úmrtia Andreja Kmeťa
N MPSK 52
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
36.00
9.00
9.00
9.00
11.00
10.00
9.00
9.00
13.00
13.00
11.00
11.00
11.00
11.00
16.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
14.00
13.00
14.00
11.00
10.00
12.00
13.00
12.00
13.00
12.00
13.00
12.00
16.00
16.00
16.00
18.00
0/0
0/0
0/0
proof
12.00
16.00
16.00
50.00
10
185. 100 Sk 1993 Ag 13g Vznik SR
N MPSK 1
186. Súbor obehových mincí 1993
187. Súbor obehových mincí 1993
188. Súbor obehových mincí 1994
189. Súbor obehových mincí 1994
190. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
191. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
192. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
193. Súbor obehových mincí 1996 Košice
194. Súbor obehových mincí 1996 Košice
195. Súbor obehových mincí 1996 Košice
196. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
197. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
198. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
199. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
200. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
201. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
202. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava + žetón pobočky Bratislava
203. Súbor obehových mincí 2001
204. Súbor obehových mincí 2001
205. Súbor obehových mincí 2001
206. Súbor obehových mincí 2002
207. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
208. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
209. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
210. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
211. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
212. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
213. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU kartón
214. Súbor obehových mincí 2007 Medzinár.sympozium Humenné
215. Súbor obehových mincí 2008 XXIX Olympiáda Peking
216. Súbor obehových mincí 2008 XXIX Olympiáda Peking
217. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
218. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slov. korunou kartón
Slovenská republika 2009219. 2009 Súbor obehových euromincí 40.výr.vzniku SNS
220. 10 € 2009 Aurel Stodola (+ leták)
N SKSb 1
221. 10 € 2009 Aurel Stodola (+ leták)
N SKSb 1
222. 2009 Súbor obehových euromincí 40.výr.vzniku SNS
+ žetón č. 64 ,proof, Ag 925, 26 mm, 8g , Š.Novotný, certifikát
223. 2 € 2009 Prvá zberateľská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný náklad 1000 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.00
11.00
10.00
8.00
8.00
25.00
25.00
29.00
10.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
18.00
18.00
16.00
50.00
10.00
11.00
11.00
11.00
28.00
11.00
30.00
18.00
18.00
30.00
14.00
85.00
30.00
30.00
22.00
30.00
0/0
proof
0/0
40.00
25.00
20.00
0/0
65.00
0/0
100.00
11
Habsburgov ci
Rakúsko-Habsburgovci
224. 1 Toliar 1712 C-H PW/IGS Karol VI. 1711-1740
minc. Bratislava
N 35.1
225. 1 Toliar 1693 KB Leopold I. 1657-1705 minc. Kremnica,
28,74g, 47,6-45,1mm ?, prehnutý N 37
226. 1/4 Toliar 1795 B František II 1792-1835
(pre rakús.Holandsko) N 87 škr.
227. 20 Grajciar 1775 HG Mária Terézia Kráľovský Belehrad
N 136
228. 6 Grajciar 1800 A František I. 1792-1835 N 13
229. 20 Grajciar 1831 A František I. 1792-1835 N 53 škr.
230. 20 Grajciar 1841 A Ferdinand V. 1835-1848 N 9
231. 20 Grajciar 1847 A Ferdinand V. 1835-1848 N 9
232. 3 Grajciar 1830 S František I. 1792-1835 N 32
233. 2 Grajciar 1848 A (revolučná razba) Ferdinand V
N27 pat.
234. 1 Grajciar 1848 bz Ferdinand V
N 29
235. 1 Grajciar 1848 Ferdinand V
N 29 škr.
236. 1/4 Grajciar 1759 Mária Terézia 1740-1780 N 7
237. 1 Grajciar 1760 H Mária Terézia 1740-1780 N 10
238. 1 Grajciar 1761 W Mária Terézia 1740-1780 N 10
239. 1 Grajciar 1762 K Mária Terézia 1740-1780 N 10
240. 1 Grajciar 1762 W Mária Terézia 1740-1780 N 10 hr.
2/2 1000.00
1/1
300.00
2/2
2/2
1/1
2/2
0/0
1/1
2/1
1/1
1/1
1/2
2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
30.00
15.00
10.00
8.00
10.00
10.00
6.00
30.00
7.00
6.00
20.00
8.00
6.00
10.00
10.00
Uhorsko Habsburgovci
241. 20 Grajciar 1846 B Ferdinand V N 10 hr.
242. 1 Soldo 1769 G Mária Terézia 1740-1780 razba pre Gorici N 50
243. 1 Soldo 1788 K Jozef II. 1765-1790 razba pre Gorici
N 30
244. 5 Centisimi 1822 V František I., razba pre Lom.-Ben. N 108 hr.
245. 1 Centisimi 1839 M Ferdinand V razba pre Lom.-Ben. N 18
2/1
2/2
2/2
1/1
2/2
7.00
7.00
3.00
10.00
7.00
František Jozef I Rakúsko
246. Dvojzlatka 1879 Strieborná svadba Fr.Jozefa I. N 151 vlas.škr.,n.hr.
247. 1 Zlatka 1854 A Ag,13g svadobná
N 142 vlas.škr.,n.hr
248. 1 Zlatka 1858 A
N 39 škv.
249. 1 Zlatka 1859 A
N 39 škv.
250. 1 Zlatka 1860 A REX. N 39 vlas.škr.,n.hr.
251. 1 Zlatka 1862 A N 39 vlas.škr.,n.hr.
252. 1/4 Zlatka 1860 B
N 33
253. 20 Grajciar 1856 B
N 27 škv.,škr.
254. 10 Grajciar 1870 bz
N 22
255. 10 Grajciar 1870 bz
N 22
256. 5 Grajciar 1859 A
N 16
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
60.00
100.00
6.00
6.00
8.00
12.00
8.00
6.00
10.00
10.00
7.00
12
257. 4 Grajciar 1860 A
N 14
258. 4 Grajciar 1860 B
N 14
259. 4 Grajciar 1861 A
N 14
260. 2 Grajciar 1851 A
N 12 pat.
261. 1 Grajciar 1862 B
N 7 škr.
262. 1/2 Grajciar 1851 A
N 2 Pat.
263. 5/10 Grajciar 1885 b.z.
N 4 pat.
264. 5 korunák 1900
N 81 škv.,škr.
265. 1 korunák 1900
N 75
266. 1 korunák 1904
N 75
267. 1 korunák 1908 jubilejná - 60 rokov vlády
N 163
268. 1 korunák 1913
N 76
269. 1 korunák 1914
N 76
270. 1 korunák 1916
N 76
271. 1 spol.Toliar 1858 B Ag 18,518g N 54 škv.
272. 20 Filler 1907 bz
N 71
273. 20 Filler 1908 bz
N 71
274. 1 Soldo 1862 V razba pre Lombardsko a Benátsko
N 99
275. 5/10 Soldo 1862 A razba pre Lombardsko a Benátsko N 98
František Jozef I Uhorsko
276. 1 Zlatka 1869 GYF N 43 škv.
277. 1 Zlatka 1892 KB
N 47
278. 6 Grajciar 1849 NB
N 87 ohnutý
279. 4 Grajciar 1868 KB
N 15
280. 1 Grajciar 1883 KB
N 10
281. 1 Grajciar 1891 bz
N 11
282. 5/10 Grajciar 1882 KB
N 5 pat.
283. 5 korunák 1907 KB
N 84 škr.
284. 5 korunák 1909 KB
N 84 škv.,škr
285. 1 korunák 1892 KB
N 77
286. 1 korunák 1896 KB
N 77
287. 1 korunák 1896 KB milénium
N 156
288. 1 korunák 1912 KB
N 78
289. 1 korunák 1914 KB
N 78
290. 1 korunák 1915 KB
N 78
291. 20 Filler 1907 KB
N 73
292. 1 Filler 1896 KB
N 60 pat.
293. 1 Filler 1898 KB
N 60 pat.
pat.
2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
0/0
0/0
2/2
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
8.00
10.00
8.00
15.00
15.00
6.00
7.00
6.00
10.00
6.00
7.00
6.00
6.00
7.00
60.00
6.00
6.00
20.00
20.00
1/1
2/2
2/2
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
2/2
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
2/2
1/1
8.00
8.00
6.00
20.00
30.00
8.00
20.00
10.00
7.00
15.00
10.00
6.00
6.00
8.00
8.00
25.00
10.00
50.00
13
Nemecko
Bavorsko
294. 1 Toliar 1768 Madona
KM 234.1
Prusko
295. 3 Pfennig 1762 A Fridrich II. 1740-86
KM 2a
R
2/2
20.00
1/1
16.00
Provizórna vláda 1848-1851
296. 1 Sechsling 1850 TA Šlesvicko-Holšteinsko
KM 24 fl.
2/2
7.00
Prusko Wilhelm II 1888-1918
297. 2 Marky 1901 Berlín 200 rokov Kráľovstva
KM 525
0/0
15.00
0-2
6.00
1/2
1/1
0/0
0-2
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
7.00
8.00
10.00
8.00
10.00
6.00
6.00
10.00
55.00
1/1
0/0
12.00
7.00
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
2/1
10.00
20.00
10.00
30.00
25.00
20.00
8.00
8.00
15.00
10.00
10.00
100.00
Nemecká rí ša, cisárstvo 1871-1918
298. 1 Marka 1876,1887,1905 A Ag 900 5,56g
S 9,18
3 ks
Nemecko 3.ríša 1933-1945
299. 5 RM 1935 A Hindenburg
KM 86
300. 5 RM 1938 A, Hindenburg
KM 94 n.škr.,hr.
301. 5 RM 1938 A, Hindenburg
KM 94
302. 2 Marky 1936 G "R";1937,38,39 A Ag 625, 8g S 90
303. 2 RM 1937 A; 1938 B Hindenburg
KM 93 2 ks
304. 2 RM 1937 A Hindenburg
KM 93 n.škr.
305. 2 RM 1937 A Hindenburg
KM 93 n.škr.
306. 2 RM 1938 B Hindenburg
KM 93
307. 1 RM 1939 D KM 78
4 ks
R
Nemecko-BRD
308. 1 Marka 1950 D,F,G,J
KM 110 4 ks škr.,hr.
309. 10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I
S 173
Európa
Rakúsko
310. 2 Schilling 1928
311. 2 Schilling 1929
312. 2 Schilling 1930
313. 2 Schilling 1931
314. 2 Schilling 1934
315. 2 Schilling 1936
316. 1 Schilling 1925
317. 1 Schilling 1926
318. 1 Schilling 1935
319. 1/2 Schilling 1926
320. 50 Groschen 1935
321. 50 Groschen 1936
Ag
Schubert
SS 47
Ag
Billroth SS 48
Ag
Vogelweide
SS 49
Ag
Mozart
SS 50
Ag
Dollfuss
SS 59
Ag
Prinz Eugen
SS 61
Ag
SS 44
Ag
SS 44
SS 55
Ag
SS 43
SS 54
SS 54 chyba mater.
R
14
Rakúsko 2002322. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certif. KM 3113
323. 5 € 2007 Ag 100 rokov volebnej reformy certif. KM 3144
0/0
0/0
12.00
12.00
Belgicko
324. Súbor euromincí : 1 C 1999; 2 C 2000; 5 C 1999; 10 C 1999;
20 C 2002; 50 C 1999; 1 € 1999; 2 € 2002
0/0
12.00
2/2
1/1
35.00
8.00
Maďarsko 1926-1946
327. 5 Pengö 1938 Ag Svätý Štefan KM 516
0/0
10.00
Maďarsko 1946-1989
328. 200 Forint 1977 Ag Csontváry Kosztka Tivadar
KM 611
329. 200 Forint 1977 Ag Rippl - Ronai József
KM 612
330. 20 Forint 1948 Tancziss Mihaly
KM 539
331. 20 Forint 1948 Tancziss Mihaly
KM 539
1/1
1/1
1/1
1/1
7.00
7.00
4.00
10.00
Poľsko
332. 6 Groš 1662 AT J.Kazimír 1649-68 stopa po úšku
333. 3 Groše 1792 MV Poniatowski Fi SAP 005
334. 1 Groš 1792 MV Poniatowski
Fi SAP 003
2/2
2/2
1/1
5.00
15.00
8.00
Poľsko 1919-1939
335. 10 Zl 1932 bz Ag hlava ženy
336. 10 Zl 1933 MV Ag hlava ženy
1/1
1/1
8.00
8.00
proof
proof
proof
10.00
10.00
19.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
34.00
34.00
34.00
38.00
38.00
23.00
proof
proof
proof
proof
proof
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
Dánsko
325. 2 korunák 1941 Christian X
KM 825,2
326. 1 Rigsbankskilling 1853 Frederik VII
KM 756
RR:
Fi OB 019
Fi OB 019
Poľsko 1945-1994
337. 20000 Zl 1991 225 let minc. Varšava bimetal
338. 100 Zl 1975 Ag Modrzejewska
Fi K 005
339. 50 Zl 1972 Fryderik Chopin
Fi K 001
Fi K 071
Poľsko od 1995
340. 20 Zl 2007 Leon Wyczólkowski farebná klipa
Fi K(20) 047
341. 20 Zl 2007 Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
342. 20 Zl 2008 65.výr.povstania vo Varšavskom gete Fi K(20) 049
343. 20 zl 2008 Ochrana prírody - sokol sťahovavý Fi K(20) 048 etua
344. 20 Zl 2009 Ochrana prírody - jašterica zelená
Fi K(20) 052 etua
345. 10 Zl 2007 História poľskej jazdy-rytier 15.st., klipa Fi K (20) 052
346. 10 Zl 2007 150.výr.nar.Konráda Korzeniowskiego
hologram Fi K(10) 093
347. 10 Zl 2007 125.výr.nar. Karola Szymanowskiego
Fi K(10) 091
348. 10 Zl 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
349. 10 Zl 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
350. 10 Zl 2009 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
15
351. 10 Zl 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
352. 10 Zl 2009 90.výr. N K Ú hologram
Fi K(10) 103
353. 10 Zl 2009 Varšavské povst.-T.Gajcy,pozl.stred Fi K(10)109
354. 10 Zl 2009 Varšavské povst.-Krysztof Kamil Baczyňski
pozlátený vonkajší kruh
Fi K(10) 108
355. 10 Zl 2009 30.výr. Solidarity farebná
Fi K(10) 105
356. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
357. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
358. 2 Zl 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec. albume
359. 2 Zl 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá
v špec.albume
proof 19.00s
proof 23.00
proof 27.00
proof
proof
proof
proof
0/0
27.00
27.00
23.00
19.00
55.00
0/0
110.00
Rusko - ZSSR
360. Súbor 1978 XXII. Olympiáda Moskva 1980 originál etua
proof
40.00
Slovinsko
361. 500 Tolarjev 1991 1.výr. samostatnosti
KM 1
362. 500 Tolarjev 1995 Ag 15g 100.výr.nar.A.Stolp (certif.BS)
KM 27
363. 500 Tolarjev 1996 Ag 150.výr. železníc (certif.BS)
KM 30
proof
proof
proof
14.00
14.00
14.00
1/2
10.00
0/0
32.00
0/0
35.00
proof
25.00
Španielsko
364. 5 Pesetas 1870 SN-M(70) Ag, 25g
KM 60 dr.hr.,škr.
365. 2000 Pesetas 1990 Ag,26,7g Olympijské symboly na OH´92
KM 860
Vatikán
366. 20 Cents 2007 Benedikt XVI.
(razená len pre súbory)
Amerika
USA
367. 1 Dollar 2007 Set proof 4 ks - prezidenti :G.Washington; J.Adams;
T.Jefferson ; J.Madison minc. San Francisko
certifikát
Medaily
ČNS pobočka Brno
368. Portrét T.G.Masaryka, sign.OTHOVÁ Av.; zámok Židlochovice, nad zámkom
trojriad.nápis: PAMÁTCE / TGM.1850.2000 / ŽIDLOCHOVICE. Pod
budovou LESY ČESKÉ REPUBLIKY a po obvode ČNS POB.BRNO,
pat.tombak, 40 mm , náklad 40 ks N 01.248
1/1
10.00
ČNS pobočka Příbram
369. 1979 400.výr.POVÝŠENÍ PŘÍBRAMI NA KRÁLOVSKÉ HORNÍ
MĚSTO 1579-1979, sign.AP, Av.;ČNS pob.Příbram - dvaja baníci
držia erb baníkov,"R" medzi dvoma listami chmeľu s kráľovskou
korunou, Rv.; autor A.Peter , Ag 900; 35 mm; 11,76g (odlom.pečať)
12.00
proof
16
SNS pobočka Bratislava
370. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
Korvinova veža,Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky
klub 2.12.1980; postr.pat.tombak, 70 mm, sign. Košťál
371. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
Korvinova veža,Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky
klub 2.12.1980; pat.tombak, 70 mm, sign. Košťál
372. 1980 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava;
Korvinova veža,Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky
klub 2.12.1980; postr.pat.tombak, 70 mm, sign. Košťál
373. 1980 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, sign.A.Peter
1980;listina, pečať Av.; Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka
Bratislava,razič mincí Rv.; pat.tombak, 80 mm
374. 1983 Anton Bernolák 1762-1813, portrét sprava, silueta hradu Av.;
otvorená kniha: Gramatica Slavica, po obvode nápis : Slovenská numiz.
spoločnosť Bratislava 1983 Rv.; sign Šichman;
pat.tombak, 80 mm , M-4
375. 1983 Anton Bernolák 1762-1813, portrét sprava, silueta hradu Av.;
otvorená kniha: Gramatica Slavica, po obvode nápis : Slovenská numiz.
spoločnosť Bratislava 1983 Rv.; sign Šichman;
pat.tombak, 80 mm , M-4
SNS pobočka Nitra
376. 1998 Béla IV. 750 rokov Kráľovských výsad a 25 rokov SNS pob.Nitra
pozlátený tombak 60mm; autor Cs.I.Fodor originál etua
1/1
7.00
1/1
7.00
0/0
10.00
0/0
10.00
0/0
5.00
0/0
7.00
0/0
20.00
SNS pobočka Trenčín
377. 2008 František II. Rákoczi vodca Kuruckého povstania; portrét, mince Av.
Na pamiatku 300.výr.bitky pri Trenč.Turnej 1708 3.augusta 2008 Rv.
autor Novotný; tombak; 50 mm
0/0
378. 2009 M.R.Štefánik - vznik a zánik pamätníka 1938-1953; 1830.výr.
LAVGARICIO Trenčín ; postriebrený tombak 50mm; autor P.Károly
0/0
SNS Ústredný výbor
379. Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-1980 - nápis po obvode;
v strede mince spojené erbom Bratislavy Av.; razič mincí Rv.
sign. Cvengr.80 ; postriebený tombak, 60 mm , M-3
380. 1995 25.výr. SNS a prvý predseda Dr.Jozef Hlinka
pat.meď 50mm; autor M.Poldaufová
Cvengrošová Ĺudmila 1937 381. 1969 lekár s knihou a palicou, grécky opis, sign.Cvengr.69 Av.;
kruhopis :SOCIETAS MEDICORUM SLOVACIAE, v strede
lipová halúzka, 2 riad.nápis :PROPTER /MERITA ,Rv.;
pozl.tombak, 70 mm
12.00
20.00
0/0
5.00
0/0
8.00
0/0
10.00
17
Fodor Imrich Csaba 1941382. 1985 Múzeum mincí a medailí-balancier,mesiac a slnko Av.
Album 1895 - 90 rokov Slovenskej filatelie ZSF Rv. ;
I.C.Fodor; postriebrený tombak ; 38,1 mm ; 23g
proof
383. 1978 Múzeum mincí a medailí 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978
postriebrený tombak; 38,1 mm ; 23g
proof
384. 1981 MMM Av.; Rv.:90 rokov Kremnického múzea 1980, Pavel
Kriško, portrét; postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g, sign. C.I.Fodor
1/1
385. 1980 Av:MMM; Rv:90 rokov Kremnického múzea 1980, Pavel
Križko,portrét; postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g; sign.C.I.Fodor
1/1
386. 1981 Av:Českoslov. mince 1921-1981, 60 rokov československých mincí
Rv: pancier, mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí
postriebrený tombak, 38 mm sign. C.FODOR
0/0
7.00
6.00
4.00
5.50
5.00
Kalvoda Ivan 1941387. 1995 Av.: Jan Perner 1815-1845 portrét zľava; Rv: rušeň,
kruhopis:150 let Olomoucko-Pražské dráhy 1845-4995 ČD.
pat.tombak, 50 mm, sign. Kalvoda
1/1
7.50
Knobloch Milan 1921 388. 1987 Československá lékařská společnost - J.E.Purkyně, portrét Av.;
lev držiaci lek.palicu s lipovým listom a kvetom, 4 riad. nápis :
PRAVDA VĚDA / KRÁSA LÁSKA / PRÁVO / SVOBODA, Rv.;
sign.Knobloch; pat.tombak, 68 mm
0/0
10.00
Kolářský Zdeněk 1931 389. Kutnohorský dvojzlatník 1887 - replika z r. 1974 na obnovu ťažby striebra
v Kutné Hoře: portrét Fr.Jozefa I. zpr., FRANC.IOS.I.D.G.AVSTRIAE.
IMPERATOR, Av.; Chrám sv. Barbory, kruhopis Rv.; sign.R 74
Kolářský;
CuNi ?, 36 mm, 15,55g N 155
1/1 100.00
390. 150.výr. železníc na území Československa Av.; Erby-Viedeň, Břeclav,
Brno;parný vlak, panoráma Brna, ČSD-TRADICE-POKROK-PERSPEKTIVA,
elektrický a dieslový rušeň 1839-1989; pat.tombak,
70 mm, sign.Kolářský
0/0
7.00
391. Karel IV. král český 1346-1378 Av.; Vzdělanost rozdávejme-opis;
Universita Karlova 1348 Praha Ag 900; 38,1 mm ;24,58g
proof 20.00
Kozák Ladislav 1934-2007
392. 2008 portrét prezidenta T.G.Masaryka. vľ. letopočty 1850/1937;
vpr.monogram TGM, sign. LK; jednostranná , Ag, 40 mm, n. 15 ks
N 01.298a bez orig.etue, bez trikolóry a plst.štítku
393. 2008 portrét prezidenta T.G.Masaryka. vľ. letopočty 1850/1937;
vpr.monogram TGM, sign. LK; jednostranná , Ag, 40 mm, n. 15 ks
N 01.298a bez orig.etue, bez trikolóry a plst.štítku
0/0
30.00
0/0
10.00
18
Kulich Ján 1930 394. 1968 portrét J.A.Komenského,vľ. 5 riad.nápis: MCM/XIX/BRATI/SLA/
VENSIS; kruhopis: UNIVERSITAS COMENIANA , J.A.COMENIUS
MAGISTERIATIONUM Av.; kruhopis: ACADEMIA ISTROPOLITANA
MATHIAS REX Rv.; sign.Kulich 68;
pozlátený bronz, 70 mm, dva fľaky
0/0
Novotný Štefan 1954395. 2009: 85.výr.návštevy českosl.prezidenta T.G.Masaryka - Hustopeče,
erb, Av.; portrét zľ.; Prof.T.G.Masaryk, československý prezident;
staro pat., Ag 925, 40 mm, 42g
0/0
396. 2009: 85.výr.návštevy českosl.prezidenta T.G.Masaryka - Hustopeče,
erb, Av.; portrét zľ.; Prof.T.G.Masaryk, českosl. president;
č. 25; tombak, 40 mm,
0/0
397. 2009: 85.výr.návštevy čs.prezidenta T.G.Masaryka - Hustopeče,
erb, Av.; portrét zľ.; Prof.T.G.Masaryk, českosl. president;
č. 27; tombak, 40 mm,
0/0
398. 2010: T.G.Masaryk, busta, pod bustou podpis, kruhopis: 1850 HODONÍN,
1872 VÍDEŇ, 1897 PRAHA, 1918 PREZIDENT ČSR, 1937 LÁNY Av.;
TGM na koni, 160.výr. nar. TGM 1850-2010 Rv.; pat tombak, 70 mm
0/0
Pekár Ferdinand 1926399. FACULTAS MEDICA UNIV. COMENIANAE- kruhopis, dievča
s knihou, Av.; silueta Bratislavského hradu, lekárská palica
s hadom, sig. Pekár, Rv; pozlátený tombak, 70 mm
0/0
Peter Andrej 1912-2003
400. 1938 Maj úctu k duši dieťaťa- T.G.Masaryk, v náručí s dievčatkom
v kroji, sign. OP Av.; V upomienku za podporu a spoluprácu
v pečlivosti o mládež, vavrínová vetvička Rv.;
bronz, 60 mm, na hr. minc.Kremnica,
N 01.140 n.fl.
1/1
401. 1979 portrét A.Komenského sprava, kruhopis: UNIVERSITAS
COMENIANA BRATISLAVENSIS , sign.A.Peter Av.; pohľad na
hrad z Dunaja, erb, kruhopis: CONDITA A.MCMXIX
pat.tombak, 70 mm
0/0
402. 1979 portrét J.A.Komenského zľava, kruhopis: FACULTAS MEDICA,
UNIVERSITATIS COMENIANAE BRATISLAVENSIS, sign.A.Peter Av.;
lek.palica, erb, 1919-1979, pat.bronz, 50 mm
0/0
403. Otakar Španiel 1881-1955 portrét Av.; K 100.výr.narodenia - ruky
medailéra pri práci na minci k 30.výr.ČSR; MMM v Kremnici Rv.;
sign.A.Peter 1981, postr.pat.tombak, 50 mm
1/1
Poldaufová Mária 1951404. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za
našu slobodu; postr.tombak, 80 mm, sign. MP jednostranná
Zobek Drahomír 1952405. 1998 Av: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, rušeň; Rv: 150 rokov
železníc na Slovensku 1848-1998; pat.tombak, 50 mm; sign. Z
10.00
130.00
30.00
30.00
30.00
10.00
25.00
10.00
10.00
5.00
1
6.50
0/0
7.50
19
Španiel Otakar 1881-1955
406. 1938 T.G.M. portrét zľava, dole vavrínová vetvička, sign. O.Španiel,
opis :PRESIDENT OSVOBODITEL Av.; medzi dvomi palm. halúzkami
je postava Osvety, Nad postavou je dátum úmrtia prezidenta
MCMXXXVII/XIV-IX , opis: IN MEMORIAM Rv;
bronz, 80 mm, na hr. minc.Kremnica
N 01.134b
0/0
407. 1938 T.G.M. portrét zľava, dole vavrínová vetvička, sign. O.Španiel,
opis: PRESIDENT OSVOBODITEL Av.; medzi dvomi palm. halúzkami
je postava Osvety, Nad postavou je dátum úmrtia prezidenta
MCMXXXVII/XIV-IX, opis: IN MEMORIAM Rv;
Ag, 60 mm, na hr. minc.Kremnica
N 01.135a
1/1
Vitanovský Michal 1946 408. 1983 NÁROD SOBĚ 1883-1983 budova ND, divadelná múza Av.;
100.výr. ZNOVUOTEVŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE;
NM a ČNS sign.Vitanovský; postriebený tombak ; 40 mm; 33,2g
8.00
14.00
1/1
6.00
Vodráška Jiří 1940-1992
409. 1990: kruhopis: T.G.Masaryk 1850-1937, portrét, Av.; opis: Masarykova
společnost 1990, v hornej polovine je silueta Pražského hradu, vľavo dole
hrad v Brne, vpravo hrad v Bratislave, medzi nimi štátny znak ČSR, Rv.;
postriebrený tombak, 60 mm
N 01.210
0/0
6.00
Bratislava
410. Slovenská republika-štátny znak; Za vernosť bytovému družstevníctvu,
Av.; Erb Bratislavy Rv.; postr.pat.bronz, 60 mm, nesign
0/0
6.50
Dresden
411. 1961- Prof.Dr.Ing. Adolph Nägel Av.; 5. oktober 1961 TECHNISHE
UNIVERSITÄT , T U Dresden; kružidlo,kniha,uholníky Rv.;
hnedá keramika, ovál, 11 x 12,5 mm
0/0
10.00
Hodonín
412. 2000- Návštěva presidenta ČR V.Havla a ministrině zahraničí USA
M.Albrightové v Hodoníně 6.3.2000, chrám a erb, podpisy Av.; 150.výr.
nar.T.G.Masaryka 7.3.1850, Hodonín rodné město, portrét zľava Rv.;
č.29 ;Ag 999,9, 40 mm, 31,1g, nákl.100 ks, sign.L.Bódi , N 01.245
proof 130.00
Melk 1978
413. 8.medzinár.putovný deň poľovnikov a lesníkov MELK 1978. Rakúska
orlica so štítom (bronz) na postriebrených dubových a smrek.vetvičkách;
zatvárací špendlík; Na dvoch uškách zavesený štítok 8.INT.
WANDERTAG MELK 1978 - postr.bronz na dub.vetvičkách
1/1
10.00
Viedeň 1974
414. Hospod.komora živnostníkov- Kammer der Gewerblichen Wirtschaft für
Wien, bežec s vavr.vencom a colným znakom MERKUR ; v pozadí továreň
s prístavom na Dunaji Av.; Für Treue Mitarbeit Frau Erna Petz
1974;traja muži ťahajú lano; sign.Grienauer; bronz ;70 mm; 165 g
0/0
10.00
20
Uhorsko
415. 1881: skrížené vetvičky vavrínu a dubu, 4riad.nápis:ORSZÁGOST/
NÖIPARKIÁLLISTÁS/BUDAPESTEN/1881, pod nápisom 2 anjeli
so št.znakom Av; portrét kňažnej,kruhopis:KOBURG HERCZEGNÉ AZ
NOIPARKIÁLLITÁS VENDORE Rv; bronz,35 mm, pekná patina
1/1
60.00
NUMIZ - FILATELIA
416. Súbor 36 obálok 1.dňa z rôzných štátov so známkou, poštovou
pečiatkou a striebornou medailou v orig.albume International
Society of Posmasters ; viď. popis ďalších 36 položiek
proof 950.00
417. Pitcairn Islands :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.medailou
Av.;plachetnica; Rv; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring the Anniversary of Bounty day; January 9.1978
proof 27.00
418. Bailiwick of Guernsey :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.
medailou Av.; loď a koňský povoz; Rv.:znak ISP; OFFICIAL
COMMEMORATIVE ISSUE ;Honoring the Old Guernsey Prints
february 7,1978
proof 27.00
419. Danmark :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou Av.;
muzeum v kodani ,Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE ;Honoring the Centenary of the Museum of National History
March 16, 1978
proof 27.00
420. Canada :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.
medailou Av.: Cook a indiáni, Rv.; znak ISP; OFFICIAL
COMMEMORATIVE ISSUE ;Honoring the 200th Anniversary
of Cookś arrival in Western Canada April 26, 1978
proof 27.00
421. Nepál :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:horolezec, Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE,
Honoring the 25th Anniversary of the ascent of Mt.Everest;
May 29, 1978
proof 27.00
422. Swaziland :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.medailou
Av.:3 černošky,Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE,
Honoring the Handicrafts of Swaziland, June 26, 1978
proof 27.00
423. Skotsko Edinburg :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.medailou
Av.:dostavník, Rv.;znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring the Centenary of the Shire Horse Society , July 5, 1978
proof 27.00
424. Bermuda :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:palác ,Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring the 25th Anniversary of the Coronation of Queen
Elizabeth II , August 28, 1978
proof 27.00
425. Colombia :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:domorodci, Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring the Muisca Culture, September 12, 1978
proof 27.00
21
426. Irsko :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:Razba mincí ,Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE; Honoring the 50th Anniversary of Irish Currency of 1928;
October 26,1978
proof
427. Monaco :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.: palác ,Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring Prince FlorestanI of Monaco , November 8,1978
proof
428. Seychelles: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.medailou
Av.:portrét a palmy; Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE, Honoring the Bicentennial of Victoria, December 15, 1978
proof
429. Nederland :Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.medailou
Av.:kapitán na lodi, Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring the 400th Anniversary of the Union of Utrecht
January 23, 1979
proof
430. USA California:Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:J.Steinbeck portrét ,Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE, Honoring John Steinbeck , February 27, 1979
proof
431. Belgie: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:katedrála; Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE, Honoring the Millennium of Brussels March 17, 1979
proof
432. Danmark: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:Univerzita, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring the University of Copenhagen April 5, 1979
proof
433. Finland: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:Tampere Finland, Rv.;znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring Tampere, Finland May 2, 1979
proof
434. Austrália: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.: letiaca labuť, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring the 150th Anniversary of Western Australia,
June 6, 1979
proof
435. Nemecko: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:M.Luther portrét, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring Martin Luther , July 12, 1979
proof
436. Rakúsko: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:Konferečné centrum Viedeň, Rv.;znak ISP;OFFICIAL
COMMEMORATIVE ISSUE , Honoring the International Headquarters
and Conference Center in Viena , August 24, 1979
proof
437. Anglia Londýn: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:Sir.E.Peel portrét, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring Sir.E.Peel , September 26, 1979
proof
438. Poľsko: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:jazdci v útoku, Rv.;znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring C.Pulaski , October 6, 1979
proof
439. Singapore: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:kviety; Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring The Botanical Gardens, December 1979
proof
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
22
440. Austrália: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.: vojaci so štandartou, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring Australia Day, January 1980
proof
441. Isle of Man: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:budova a 2 vedci, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring the 150th Aniversary of the Royal
Geographical Society , February 1980
proof
442. United Nations: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:hlavy žien, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring the United Nations Decade for Woman, March 1980
proof
443. Čína Taipei: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:Chiang Kai-shek portrét; Rv.:znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE , Honoring Chiang Kai-shek, April 1980
proof
444. Canada Ottawa: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:ptáci v prérii, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring the Endangered Wildlife, May 1980
proof
445. USA: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:výšková budova, Rv.;znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE , Honoring the 35th Anniversary of The United Nations,
June 1980
proof
446. Maldives: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:nosiči, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring Independence Day, July 1980
proof
447. Veľká Británia: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av:palác, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE
Honoring the Birthday of Her Majesty Queen Elizabeth The Queen
Mother , August 1980
proof
448. Liechtenstein Vaduz: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.
medailou Av.;lyžiar a žena, Rv.;znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE
ISSUE; Honoring The National Postal Museum, September 1980
proof
449. Maďarsko: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailou
Av.:kniha,ďalekohlad,kompas, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE , Honoring Johann Kepler , November 1980
proof
450. British Virgin Islands: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.
medailou Av.; hlava muža,loď Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE; Honoring Island Profiles, December 1980
proof
451. Nederland: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb. medailo
Av.:Adm.M.de Ruyter portrét, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE , Honoring Admiral Michiel de Ruyter, the
Nethrlands´ greatest naval hero; April 22, 1976
proof
452. USA Philadelphia: Obálka 1.dňa so známkou, pečiatkou a strieb.
medailou Av.; R.H.Lee portrét, Rv.; znak ISP; OFFICIAL COMMEMORATIVE ISSUE; Honoring the United States of America´s
Bicentennial of Independence; July 4, 1976
proof
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
23
Faleristika
Bulharsko
453. Rad Za občianske zásluhy, s korunou, IV.trieda, dôstojník,
Ferdinandovej kniežacej emisie; striebro, smalty,nepuncované,
neznačené; vylomené tri dubové vetvičky a odlomená koruna,
nemá stuhu
454. Rad Za občianske zásluhy, hviezda, I.trieda,
Ferdinandovej kniežacej emisie; striebro, nepuncované, na
medailóne"JOHANN SCHWERDTNER WIEN", pozlátené
a postriebrené lúče hviezdy, smalty
3
60.00
1
300.00
Rakúsko
455. Rad Františka Jozefa, hviezda veľkokríža radu; zlato,striebro,
smalty; značené "G" a "VM", v medailóne "VINC.MAYER´S
SÖHNE WIEN", na ihle 2 x "A", punc na prstoch orla; Marko.083d
456. Rad Františka Jozefa, komandérsky kríž; zlato,smalty; značené
"VM"(VINCENC MAYER), puncované, 2x "A", bez červenej stuhy,
Marko.086c
2
1000.00
2
300.00
1
80.00
1
80.00
2
120.00
1
300.00
2
60.00
0/0
0/0
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
20.00
20.00
10.00
15.00
10.00
7.00
10.00
20.00
7.00
15.00
7.00
Srbsko
457. Rad červeného kríža 1876, II.typ; striebro, smalty, neznačené,
puncované "800"; chýba stuha, Mar.64
458. Rad bieleho orla, I. trieda; striebro pozlátené, smalty,
neznačené, uško puncované; nemá stuhu,
459. Rad Takovského kríža, IV.triedy, s korunou, komandér;
pozlátené striebro, smalty; nemá stuhu, nemá uško; Mar.4
460. Rad Takovského kríža, IV.triedy, hviezda; strieborná, smalty,
značené na ihle "C.F.ROTHE", 2 x "A"
461. Miloš Veliki 1891, I.trieda, CVETI-1815 s korunou, orol,
portrét; pozlátená,smalty, značená "K.F" a "A", puncovaná;
koruna odlomená, bez stuhy
Papierové platidlá
Slovenská republika 1993-2008
462. 500 Sk 2000 Ser. F 68799150 B SK 16a
463. 500 Sk 2006 Ser. F 95633810 B SK 16b
464. 200 Sk 2006 Ser. E 77608262 B SK 13c
465. 100 Sk 2001 Ser. A 00854127 B SK 8e
466. 100 Sk 2004 Ser. A 03393766 B SK 8f
467. 100 Sk 2004 Ser. U 98077621 B SK 8f
468. 50 Sk 1999 Ser. C 77711808 B SK 6d
469. 50 Sk 2002 Ser. A 00518700 B SK 6e
470. 50 Sk 2002 Ser. K 03635640 B SK 6e
471. 50 Sk 2005 Ser. A 00772197 B SK 6f
472. 50 Sk 2005 Ser. K 43200800 B SK 6f
st.poč.
st.poč.
náhr.ser.
náhr.ser.
st.poč.
R
R
náhr.ser.
R
náhr.ser.
R
24
473. 20 Sk 1997
474. 20 Sk 1999
475. 20 Sk 2001
476. 20 Sk 2001
477. 20 Sk 2001
478. 20 Sk 2004
479. 20 Sk 2004
480. 20 Sk 2006
481. 20 Sk 2006
Ser. B 92499258
Ser. J 44131397
Ser. A 01102263
Ser. J 65946094
Ser. S 00100080
Ser. A 01555387
Ser. S 60258659
Ser. S 98349949
Ser. V 11730626
B SK 7c
B SK 7d
B SK 7e náhr.ser.
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7f náhr.ser.
B SK 7f
B SK 7g
B SK 7g
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
N
35.00
2/2
2.00
Rím Trajan 98-117
484. Ae As 10,25 g Av: hlava s vavrínovým vencom vpr. IMP CAES NERVAE
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V PP; Rv: SPQR/OPTIMIO/
PRINCIPI/SC v riadkoch vo venci C 583, Sear 3211
4/3
7.00
R
R
Literatúra
Emil Novák
482. Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-19932008 ;
Nymburk 2008, tvrdá vazba
KOREŠPONDENČNÁ AUKCIA
Antika
Grécko - Macedónia
483. Filip II. 359-336 pr.Kr., Av: hlava Apollóna vpr.; Rv: jazdec na
koni vpr., pod koňom monogram E; bronz, 17,56 mm, 6,53g
Sear: 6698; Seaby: 533
Rím Hadrian 117-138
485. Ae As 27,36 mm; 13,8 g z r. 134-8; Av.: poprsie vľ.(!) HADRIANVS
AVG COS III PP; Rv: vľ.stoj.FORTVNA AVG/S-C s rohom hojnosti
čierno hnedá patina , n.kor.
R
2/3
15.00
25
Rím Licinius I. 308-324
486. Ae malý follis, 3,01g, Av: poprsie s vavrínovým vencom vpr. IMP LIC
LICINIVS PF AVG; Rv: vľ.stoj. IOVI CON-SERVA-TORI AVGG
NN so soškou Viktórie a dlhým žezlom, pri nohách orol s vencom
v zobáku, v poli F, v ex:SIS (minc.Siscia), RIC:4 (Siscia),
Kank:12, C: 125/6 n.vyp.
2/2
5.00
Rím Constantinus I. 306-337
487. Ae stredný follis, 21 mm, 2,44g, Av: poprsie s vavrínovým vencom v brnení
v brnení, vpr. IMP CONSTANTINVS AVG; Rv: vľ.stoj. SOLI INVICTO COMITI v poli TF-*, v ex.: PLC (minc.Lugdunum); RIC:307ff
(Lugdunum);Kank:34, C:519-40; tmavohnedá patina n.vyp.
1/2
8.00
Rím Constantinus I. 306-337, Constantinus II. 337-340
488. malý bronz; Rv: GLORIA EXERCITUS; dvaja vojaci s kopijami,
a štítmi, medzi nimi štandarta ; Sear:3887 nn 3 ks
3/3
8.00
Rím Constantinus I. 306-337
489. malý bronz; Rv: GLORIA EXERCITUS; dvaja vojaci s kopijami,
a štítmi, medzi nimi 2 štandarty ; Sear:3786, C: 254
2 ks
3/3
6.00
Rím Crispus 317-326
490. malý bronz; Av: IVL CRISPUS NOB CAES; Rv: vo venci VOTX,
okolo CAESARVM NOSTRORVM, minc.Siscia
Sear:3818, C:44 2 ks
3/3
6.00
Rím Constantius II. 323-361
491. malý bronz; Rv: FEL TEMP REPARATIO ; vojak útočí na nepriateľa
padajúceho z koňa ; minc. Siscia; Sear:3903, C: 46
5 ks
2/2-3/3
Rím Constans 337-350
492. malý bronz; Rv: VICTORIAE PO AVGG.Q.NN ; dve Viktórie stoja
oproti sebe, držia vence, medzi nimi palma; Sear: 3871, C: 179
3/3
493. Cu centemionalis; Av: FEL TEMP REPARATIO; Rv: Constans stojí vľ.
Na galére, drží Iabarun a malú Viktóriu, vpr. zajatec;minc. Siscia
Sear: 3875 n.n.; C: 14
3/3
494. malý bronz; Rv: GLORIA EXERCIUS; dvaja vojaci s kopijami
a štítom,medzi nimi štandarta; minc. Siscia ; Sear:3870; C: 53
3/3
Rím Constantius Gallus 351 -354
495. centemionalis; Rv: FEL TEMP REPARATIO; vojak vľ. útočí na
padajúceho jazdca; Sear: 3954; C: 17
Rím Valens II . 364-378
496. malý bronz; Rv: SECVRITAS REIPVBLICAE; Viktória stojí vľ.
Sear: 4018 ; C: 47 2 ks
497. malý bronz; Rv: GLORIA ROMANORVM; cisár so zajatcom vpr.
so štandartou; Sear: 4017 ; C: 11 vyl.razbou
Rím neidenf. averz
498. malý bronz, 4.stor.; Rv: SPES REIPUBLICAE panovník zpredu,
drží kopiu a glóbus
13.00
3.00
5.00
3.00
3/3
5.00
4/4-2/2
5.00
2/2
4.00
3/3
3.00
26
Rím Gallienus 253 -268
499. antonianus, 20 mm Av: poprsie s lúčovitou korunou vpr. GALLIENVS
AVG , Rv: Fortuna stojí vľ., drží kormidlo a roh hojnosti
FORTUNA RED; Kant.II/35
4/4
1.00
Rím pre kolónie
500. bronz, ovál 22x23 mm; Av: poprsie s ovenčenou hlavou vpr., grécky
opis; Rv: Stoj.Fortuna vľ. drží kormidlo a roh hojnosti, grécky
opis; v poli PK
3/3
3.00
Rím Valent inianus I. 364-375
501. malý bronz, 17 mm ; Av: poprsie s diadémom na hlave vpr.,opis
nečit.; Rv: Viktória beži vľ., drží venec a palmu SECVRITAS
REPVBLICAE , fragment, Kamp.II/4
4/4
1.00
Byzancia Justin II. 565-578
502. Ae 40 nummi (follis), 12,73g, z r. 8 (572/3); Av: Justin a Sofia na tróne
čelne D.N.IVSTI-NVS PP AVG; Rv: velké M , medzi ANNO C II, hore
krížik, dole B, minc.nečit. koniec pásu
3/3
8.00
Byzancia Basileio s Macedónsky 867-886
503. Ae follis, 29,8 mm, 7,04g, ; Av: Basileios I. Constantin čelne sediaci
na tróne, grécky opis; Rv: 5,riadkový nápis (minc:Constantinopolis)
BC/Sear:1710;BMC:18-20; R:1862-3; BN:5-10
3/2
20.00
Byzancia Basil II . Bulgaroktonos 976-1025 a Constantine VIII
504. 1025-1028;Ae anonymný follis, 28,29 mm, 8,73g, po r. 1020; Av:
poprsie Krista so svätožiarou čelne s knihou Gospelov, TC-XC,
grécky opis nečitelný; Rv: 4 riadkový nápis IhSYS/YPISTYS/
BASILEY/BASILE ; BC/Sear: 1818
3/2
10.00
Československo
ČSR 1918-1939
505. 20 Kčs 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14 dr.hr.
506. 20 Kčs 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14
507. 10 Kčs 1928 10.výr.vzniku ČSR N 13
508. 10 Kčs 1928 10.výr.vzniku ČSR N 13
509. 5 Kčs 1938
N 10
510. 5 Kčs 1938
N 10
511. 1 Kčs 1938
N7
512. 50 Halierov 1921
N6
513. 20 Halierov 1921
N4
514. 10 Halierov 1928
N3
515. 10 Halierov 1930
N3
516. 10 Halierov 1936
N3
517. 10 Halierov 1937
N3
518. 10 Halierov 1938
N3
519. 10 Halierov 1938
N 3 pat
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
5.00
4.00
7.00
3.00
1.00
1.80
1.80
3.50
2.50
6.00
3.00
3.00
3.50
3.00
5.00
27
520. 5 Halierov 1938
521. 5 Halierov 1938
N2
N2
ČSR 1945-1953
522. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP
N 43
523. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalin
524. 2 Kčs 1947
N 42
525. 2 Kčs 1948
N 42 2 ks
526. 1 Kčs 1946
N 40 5 ks
527. 1 Kčs 1946
N 40
528. 1 Kčs 1951
N 41
529. 1 Kčs 1952
N 41
530. 50 Halierov 1947
N 38
531. 50 Halierov 1952
N 39
532. 20 Halierov 1948
N 36
533. 20 Halierov 1950
N 36
534. 20 Halierov 1951
N 37
N 48
ČSR 1953-1960
535. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia Československa
536. 1 Kčs 1958
N 66
537. 5 Halierov 1953
N 59
538. 3 Haliere 1953
N 57
N 102
ČSSR 1961-1990
539. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Botta N 139
540. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Botta N 139
541. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ N 140
542. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ N 140
543. 5 Kčs 1968
N 69
544. 1 Kčs 1990
N 67
545. 10 Halierov 1964
N 62
546. 10 hal 1977 100 ks v originálnom balení z mincovne
547. 5 Halierov 1970 N 60
548. 5 Halierov 1970 N 60
549. 5 Halierov 1970 -76
N 60 6 ks
550. 1 Halier 1963
N 56 5 ks
551. 1 Halier 1986
N 56
10 ks
N 71
ČSFR 1990-1992
552. 10 Kčs 1990 T.G.Masaryk; 1991 M.R.Štefánik; 1992 A. Rašín
N 83;84;85 3 ks
553. 10 Kčs 1990 T.G.Masaryk 1850-1937 N 83
554. 10 Kčs 1991 M.R.Štefánik 1880-1919 N 84
555. 10 Kčs 1992 Alois Rašín 1867-1923
N 85
1/1
1/1
3.50
3.50
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.00
4.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1/1
1/1
0/0
0/0
3.00
2.50
1.00
1.00
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
R
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0-1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
8.00
8.00
6.00
6.00
1.50
1.50
2.00
10.00
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
28
Protektorát Čechy a Morava
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
556. 1 K 1943
N 23
557. 20 Halierov 1940
N 21
558. 10 Halierov 1942
N 20
2/2
2/2
2/2
1.00
0.50
0.50
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.50
2.50
3.50
3.50
2.50
1.50
1/1
0/0-1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.00
1.50
0.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3/2
3/3
3/3
3/2
2/2
3/3
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
5.00
0.50
1.00
10.00
4.00
1.00
1.00
3.00
2.00
4.00
5.00
2.00
2.00
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
559. 1 Ks 1940
N 30
560. 1 Ks 1942
N 30
561. 50 Halierov 1943 N 29
562. 20 Halierov 1940 N 26
563. 20 Halierov 1942 N 27
564. 10 Halierov 1942 N 25
Slovenská republika 1993-2008
565. 10 Sk 1993 N SK 7
566. 5 Sk 1994; 2 Sk 1993 N SK 6;5 2 ks
567. 50 Halierov 2006
N SK 3
568. 20 hal 1993 100 ks originál balenie z mincovne
569. 20 hal 1994 100 ks originál balenie z mincovne
570. 20 hal 1999 100 ks originál balenie z mincovne
571. 10 hal 1993 100 ks originál balenie z mincovne
572. 10 hal 1994 100 ks originál balenie z mincovne
573. 10 hal 1996 100 ks originál balenie z mincovne
N SK 2
N SK 2
N SK 2
N SK 1
N SK 1
N SK 1
Habsburgov ci
Rakúsko-Habsburgovci
574. 1/4 Toliar 1789 B Jozef II 1765-1790 N 35 dierka na prívesok
575. 15 Grajciar 1807 A František I. 1792-1835 N 14
576. 15 Grajciar 1807 S František I. 1792-1835 N 14
577. 7 Grajciar 1754 Mária Terézia 1740-1780
N 75
578. 20 Grajciar 1791 B Leopold II
N 11
579. 6 Grajciar 1800 A František I. 1792-1835 N 13
580. 6 Grajciar 1800 A František I. 1792-1835 N 13 ohnutý
581. 6 Grajciar 1800 S František I. 1792-1835 N 13
582. 20 Grajciar 1806 A František II
N 46 škv.,škr.
583. 20 Grajciar 1806 B František II
N 46 škv.,škr.
584. 20 Grajciar 1808 A František II
N 47 škv.,škr.
585. 20 Grajciar 1845 A Ferdinand I
N9
586. 20 Grajciar 1845 A Ferdinand I
N9
29
587. 5 Grajciar 1773 SC Mária Terézia 1740-1780 N 87
588. 3 Grajciar 1800 B František I. 1792-1835 N 12
589. 3 Grajciar 1800 B František I. 1792-1835 N 12
590. 3 Grajciar 1800 S František I. 1792-1835 N 12
591. 3 Grajciar 1812 S František I. 1792-1835 N 19
592. 1 Grajciar 1761 G František I. Lotrinský 1745-1765
N 17
593. 1 Grajciar 1800 A František I 1792-1835
N 10
594. 1 Grajciar 1800 A František I 1792-1835
N 10
595. 1 Grajciar 1800 B František I. 1792-1835 N 10
596. 1 Grajciar 1812 B František I. 1792-1835 N 18
597. 1 Grajciar 1812 B František I. 1792-1835 N 18 sek.
598. 1 Grajciar 1812 S František I. 1792-1835 N 18
599. 1 Grajciar 1812 B František I. 1792-1835 N 18
600. 1 Grajciar 1816 A František I. 1792-1835 N 22
601. 1 Grajciar 1816 A František I. 1792-1835 N 22
602. 1 Grajciar 1816 B František I. 1792-1835 N 22
603. 1/2 Grajciar 1800 A František I 1792-1835
N9
604. 1/2 Grajciar 1800 C František I 1792-1835
N9
605. 1/2 Grajciar 1812 S František I. 1792-1835 N 17
606. 1/2 Grajciar 1812 S František I. 1792-1835 N 17 chyba mater.
607. 1/2 Grajciar 1812 S František I. 1792-1835 N 17
608. 1 Grajciar 1760 W Mária Terézia 1740-1780 N 10
609. 1 Grajciar 1762 P Mária Terézia 1740-1780 N 10
610. 1 Grajciar 1762 P Mária Terézia 1740-1780 N 10
611. 1 Grajciar 1762 K Mária Terézia 1740-1780 N 10
612. 1/4 Grajciar 1816 Mária Terézia 1740-1780 N 7
613. 1 Grajciar 1781 A Jozef II. 1765-1790 N 18
614. 1 Grajciar 1790 S Jozef II. 1765-1790 N 18
615. 1/4 Grajciar 1816 S František I. 1792-1835 N 20
616. 1/4 Grajciar 1816 S František I. 1792-1835 N 20
617. 1 Grešla 1765 Mária Terézia 1740-1780
N9
618. 1 Grešla 1782 A Jozef II. 1765-1790 razba pre České zeme
N 19
Uhorsko Habsburgovci
619. 20 Grajciar 1837 B Ferdinand V N 10 škv.,škr.
620. 20 Grajciar 1840 B Ferdinand V
N 10
621. 20 Grajciar 1845 B Ferdinand V
N 10
622. 20 Grajciar 1846 B Ferdinand V N 10
623. 20 Grajciar 1847 B Ferdinand V
N 10
624. 20 Grajciar 1848 B Ferdinand V
N 31 škv.,škr.
625. 10 Grajciar 1848 B Ferdinand V
N 7 škv.,škr.
626. 1 Denár 1765 Mária Terézia 1740-1780 N 16
4/2
2/2
2/2
2/2
2/3
3/3
1/1
2/2
3/3
2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
3/3
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
3/3
3/3
2/2
2/3
3/3
2/2
3/3
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
10.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
3.00
1.00
0.50
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
4.00
5.00
3.00
0.50
6.00
1.00
0.50
1.00
0.50
8.00
2/2 1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
2.00
30
627. 1 Denár 1766 Mária Terézia 1740-1780 N 16
628. 1 Poltúra 1763 KM Mária Terézia 1740-1780 N 17
629. 1 Poltúra 1763 KM Mária Terézia 1740-1780 N 17
630. 1 Poltúra 1707 KB František II. Rákoci 1703-1711 N 2
631. 1 Poltúra 1711 PH Ag Jozef I. 1705-1711 N 7.3
2/2
3/3
3/3
1/1
2/2
2.00
1.00
1.00
4.00
5.00
František Jozef I Rakúsko
632. 1 zlatka 1860 A bez bodky za REX
N 39
633. 1 Zlatka 1861 A N 39
634. 1 Zlatka 1861 A N 39
635. 1 Zlatka 1876 N 42 škv.,škr.
636. 1 Zlatka 1877 N 42 škv.
637. 1 Zlatka 1877 N 42 škv.
638. 1 Zlatka 1877 N 42 škv.
639. 1 Zlatka 1878 N 42 stopa po ušku
640. 1 Zlatka 1878 N 42
641. 1 Zlatka 1878 N 42 škv.
642. 1 Zlatka 1878 N 42 hr.
643. 1 Zlatka 1879 N 42 škv.
644. 1 Zlatka 1879 N 42 škv.
645. 1 Zlatka 1880 N 42
646. 1 Zlatka 1882 N 42 škv.
647. 1 Zlatka 1883 N 42 škv.
648. 1 Zlatka 1883 N 42 škv.
649. 1 Zlatka 1884 N 42 škv.
650. 1 Zlatka 1885 N 42 škv.
651. 1 Zlatka 1885 N 42 škv.
652. 1 Zlatka 1887 N 42 škv.
653. 1 Zlatka 1888 N 42 škv.
654. 1 Zlatka 1889 N 42 škv.
655. 1 Zlatka 1890 N 42 škv.
656. 1 Zlatka 1891 N 42 škv.
657. 1/4 Zlatka 1857 A
N 32 obrus
658. 1/4 Zlatka 1859 B
N 33 škv.,škr.
659. 1/4 Zlatka 1860 B
N 33 škr.
660. 20 Grajciar 1852 B
N 27 škv.,škr.
661. 20 Grajciar 1855 B
N 27 škv.,škr.
662. 20 Grajciar 1868 bz
N 28
663. 20 Grajciar 1868 bz
N 28 škv.,škr.
664. 10 Grajciar 1869
N 22 škv.,škr.
665. 10 Grajciar 1872
N 22 škv.,škr.
666. 6 Grajciar 1849 NB
N 87 škv.,škr.
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
1/1
1/1
2/2
2/2
2/4
1/1
3/3
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
3.00
4.00
4.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
31
667. 6 Grajciar 1849 NB
N 87 škv.,škr.
668. 6 Grajciar 1849 NB
N 87 škv.škr.
669. 6 Grajciar 1849 NB
N 87 škv.,škr.
670. 4 Grajciar 1860 B
N 14
671. 1 Grajciar 1851 A
N 6 pat.
672. 1 Grajciar 1851 A
N6
673. 1 Grajciar 1851 B
N6
674. 1 Grajciar 1858 A
N7
675. 1 Grajciar 1858 B
N7
676. 1 Grajciar 1859 M
N 7 škr.
677. 1 Grajciar 1878
N 8 hr.
678. 1 Grajciar 1879
N8
679. 1 Grajciar 1881
N8
680. 1 Grajciar 1881
N8
681. 1 Grajciar 1885
N8
682. 1 Grajciar 1885
N8
683. 1 Grajciar 1891 bz
N 8 pat.
684. 1 Grajciar 1891 bz
N 8 pat.
685. 1/2 Grajciar 1851 A
N2
686. 1/2 Grajciar 1851 B
N2
687. 1/4 Grajciar 1851 A
N1
688. 5/10 Grajciar 1859 A
N3
689. 5 korunák 1909 Schwartz N 83 škv.,škr.
690. 2 korunák 1912 Schwartz N 79 škv.
691. 2 korunák 1912 Schwartz N 79 škv.
692. 2 korunák 1912 Schwartz N 79 škv.
693. 2 korunák 1912 Schwartz N 79 škv.
694. 2 korunák 1912 Schwartz N 79 škv.
695. 2 korunák 1912
N 79
696. 1 korunák 1893
N 75
697. 1 korunák 1893
N 75 škv.,škr.
698. 1 korunák 1894
N 75
699. 1 korunák 1895
N 75
700. 1 korunák 1895
N 75 škv.,škr.
701. 1 korunák 1896
N 75
702. 1 korunák 1897
N 75
703. 1 korunák 1898
N 75
704. 1 korunák 1899
N 75
705. 1 korunák 1901
N 75
706. 1 korunák 1902
N 75
707. 1 korunák 1908 jubilejný - 60 rokov vlády
N 163
škv.
1/1
1/1
1/1
3/3
0/0
0/0
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
0/0
0/0
2/2
2/2
3/3
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
3/3
2/2
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
5.00
2.00
2.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
2.00
2.00
1.00
1.00
6.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
10.00
5.00
4.00
3.00
3.00
2.00
32
708. 1 korunák 1912
N 76
709. 1 korunák 1915
N 76
710. 20 Filler 1893 bz
N 71
711. 20 Filler 1894 bz
N 71
712. 20 Filler 1895 bz
N 71
713. 20 Filler 1911 bz
N 71
714. 20 Filler 1917 bz
N 72
715. 2 Filler 1894
N 61
716. 2 Filler 1896
N 61
717. 2 Filler 1896
N 61
718. 2 Filler 1910
N 61
719. 2 Filler 1911
N 61
720. 2 Filler 1912
N 61
721. 2 Filler 1914
N 61 hr.
722. 1 Filler 1900 bz
N 58 pat.
723. 1 Filler 1911 bz
N 58
724. 1 Filler 1915 bz
N 58
725. 1 Filler 1915 bz
N 58 pat.
726. 3 Centesimi 1852 V razba pre Lombardsko a Benátsko
František Jozef I
727. 1 Zlatka 1879 KB
728. 1 Zlatka 1880 KB
729. 1 Zlatka 1881 KB
730. 1 Zlatka 1883 KB
731. 1 Zlatka 1884 KB
732. 1 Zlatka 1884 KB
733. 1 Zlatka 1886 KB
734. 1 Zlatka 1887 KB
735. 1 Zlatka 1890 KB
736. 6 Gajciar 1849 A
737. 10 Grajciar 1870 KB
738. 1 korunák 1894 KB
739. 1 korunák 1894 KB
740. 4 Grajciar 1868 KB
741. 1 Grajciar 1868 KB
742. 1 Grajciar 1868 KB
743. 1 Grajciar 1872 KB
744. 1 Grajciar 1885 KB
745. 1 Grajciar 1891 KB
746. 2 korunák 1912 KB
747. 2 korunák 1912 KB
Uhorsko
N 44 škv.
N 45
N 45 škv.
N 46 škv.
N 46 škv.
N 46
N 46 škv.
N 46 škv.
N 47 škv.
N 18
N 25 škv.,škr.
N 77
N 77 škv.,škr.
N 15 falzum ?
N9
N9
N9
N 10
N 11
N 80 škv.
N 80 škv.
N 92
1/1
0/0
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
0/0
1/1
1/1
0/0
3/3
3.00
5.00
1.00
1.00
2.00
2.00
0.50
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
6.00
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
1/1
1/2
1/2
2/2
1/1
2/2
2/2
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8.00
2.00
4.00
1.00
1.00
10.00
3.00
2.00
2.00
2.00
8.00
2.00
2.00
33
748. 2 korunák 1912 KB
N 80 škv.,škr.
749. 2 korunák 1912 KB
N 80 škv.,škr.
750. 2 korunák 1913 KB
N 80
751. 1 korunák 1893 KB
N 77
752. 1 korunák 1894 KB
N 77
753. 1 korunák 1895 KB
N 77
754. 1 korunák 1896 KB milénium
N 156
755. 1 korunák 1915
N 76
756. 1 korunák 1916
N 76
757. 1 korunák 1916 KB
N 78
758. 20 Filler 1907 KB
N 73 škr.
759. 20 Filler 1917 KB
N 74
760. 2 Filler 1893 KB
N 63 úder
761. 2 Fller 1894 KB
N 63
762. 2 Filler 1898 KB
N 63
2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
15.00
0.50
2.00
1.00
2.00
2/2
3.00
2/2
5.00
2/2
12.00
0/0
1.00
Nemecká rí ša, cisárstvo 1871-1918
767. 1 Marka 1911 A Ag 900/1000 5,55g S 18
0/0
1.00
Cisárstvo 1871-1918
768. 1 Marka 1875 B KM 7
2/2
3.00
Výmar.republika
769. 200 Mariek 1923 E
2/2
2.00
1/1
1.00
1/1
1/1
5.00
7.00
1/1
1/1
1/1
3.00
2.00
2.00
Nemecko
Prusko
763. 3 Pfennig 1769 A Fridrich II. 1740-86
KM 4a
Sasko-Meiningen
764. 1 Kreutzer 1814 KM 108
Hesensko-Kasselsko
765. 3 Heller 1737 Fridrich I 1720-1751 švédský kráľ
Prusko Wilhelm I 1861-1888
766. 2,5 Groš 1870 A minc.Berlín Ag 375
KM 422
KM 167
KM 35
Nemecko 3.ríša 1933-1945
770. 1 Reichstpfennig A 1942; B 1942,43,44
S 92
4 ks
Nemecko -BRD
771. 10 Mariek 1972 G Ag 625, 15,5g XX. OH Mnichov
772. 10 Mariek 1972 G Ag 625, 15,5g XX. OH Mnichov
Nemecko - DDR
773. 20 Mariek 1971 A Ernst Thälman
KM 34
774. 20 Mariek 1971 Ernst Thälman
KM 34
775. 20 Mariek 1972 Wilhelm Pieck
KM 42
SS 132
SS 132
34
776. 20 Mariek 1972 Friedrich v. Schiller
KM 40
777. 10 Mariek 1972 Buchenwald
KM 38
1/1
1/1
2.00
1.00
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
2/2
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
5.00
1.00
3.00
3.00
1.00
4.00
5.00
3.00
1.00
5.00
4.00
2.00
3.00
0/1
2/2
1/1
1/1
0/1
2.50
4.00
2.00
4.00
1.50
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
4.00
5.00
5.00
8.00
0.50
1.50
2.00
1.50
2.00
2.00
2.00
Európa
Rakúsko
778. 1000; 200; 100 korunák 1924
KM 2832;2833;2834 3 ks
779. 1000 korunák 1924
SS 36
780. 1000 korunák 1924
SS 36
781. 200 korunák 1924
SS 35
782. 200 korunák 1924
SS 35
783. 100 korunák 1923
SS 34
784. 100 korunák 1924
SS 34
785. 1 Schilling 1925,26
SS 44 2 ks
786. 1 Schilling 1934,35
SS 55 2 ks
787. 1 Schilling 1934
SS 55
788. 1 Schilling 1934
SS 55
789. 1 Schilling 1934
SS 55
790. 1/2 Schilling 1925,26 Ag, 3g KM 2839 2 ks
791. 1/2 Schilling 1925
SS 43
792. 1/2 Schilling 1925 Ag SS 43
793. 1/2 Schilling 1925 Ag SS 43
794. 10 Groschen 1925
SS 42
795. 10 Groschen 1925
SS 42
796. 10 Groschen 1925, 29
KM 2838
10 Groschen 1928
KM 2838 3 ks
R
797. 10 Groschen 1928
SS 42
798. 10 Groschen 1929
SS 42
799. 10 Groschen 1949
SS 66
800. 5 Groschen 1931,32,34
KM 2846 3 ks
801. 5 Groschen 1931,32 ; 2 Groschen 1925,27,28,29 ; 1 Groschen 1927,29
KM 2836;2837;2846
8 ks
802. 5 Groschen 1931
SS 41
803. 5 Groschen 1932
SS 41
804. 5 Groschen 1934
SS 41
805. 5 Groschen 1936
SS 41
806. 2 Groschen 1925,29
SS 40 2 ks
807. 2 Groschen 1925
SS 40
808. 2 Groschen 1926
SS 40
809. 2 Groschen 1926
SS 40
810. 2 Groschen 1927
SS 40
811. 2 Groschen 1928
SS 40
812. 2 Groschen 1928
SS 40
35
813. 2 Groschen 1929
SS 40
814. 2 Groschen 1929
SS 40
815. 2 Groschen 1930
SS 40
816. 2 Groschen 1930
SS 40
817. 2 Groschen 1936
SS 40
818. 1 Groschen 1925
SS 39
819. 1 Groschen 1925
SS 39
820. 1 Groschen 1926
SS 39
821. 1 Groschen 1927,35,36
KM 2836 3 ks
822. 1 Groschen 1927
SS 39
823. 1 Groschen 1927
SS 39
824. 1 Groschen 1928
SS 39
825. 1 Groschen 1929
SS 39
826. 1 Groschen 1929
SS 39
827. 1 Groschen 1930
SS 39
828. 1 Groschen 1932
SS 39
829. 1 Groschen 1934
SS 39
830. 1 Groschen 1936
SS 39
831. 50 Schilling 1963 Ag, 20g 600 rokov Tirolska
832. 10 Schilling 1958 Ag, 7,5g KM 2882
833. 5 Schilling 1962
KM 2889
834. 5 Schilling 1988
835. 2 Schilling 1947
SS 71
836. 1 Schilling 1946
SS 70
837. 1 Schilling 1947
KM 2871
838. 1 Schilling 1947
SS 70
839. 1 Schilling 1952
SS 70
840. 1 Schilling 1952
SS 70
841. 1 Schilling 1957
SS 70
842. 50 Groschen 1946,47
KM 2870
843. 5 Groschen 1950
SS 65
844. 5 Groschen 1963
SS 65
845. 5 Groschen 1967
SS 65
846. 1 Groschen 1947
SS 63
KM 2894
Belgicko
847. 20 Frank 1980; 5 Frank 1949; 1 Frank 1970,73,78; 25 Centimes 1964
KM 153.1;142.1;134.1;159
6 ks
848. 5 Frank 1949
KM 134.1
849. 1 Frank 1951;67;72;73;74;75;78;79
KM 142.1 8 ks
850. 1 Frank 1967;72;73;74;75
KM 142.1 5 ks
851. 5; 10; 25 Centimes 1916
KM 80;81;82 3 ks
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
2/2
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
1/1
2/2
1/1
1/1
2.00
1.50
2.00
1.50
1.00
2.00
2.00
2.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
5.00
3.00
1.50
1.00
10.00
5.00
1.00
6.00
5.00
4.00
8.00
0.70
10.00
3.00
3.00
1.00
0/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
36
852. 25 Centimes 1927; 10 Centimes 1916; 5 Centimes 1922
KM 66;81;68.1 3 ks
0/1
0.50
0/1
0/1
1.70
1.00
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/0
proof
0/0
proof
0/0
proof
0/1
0/1
0/1
0/0
proof
1.70
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
5.00
3.50
5.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
3.50
5.00
Cyprus
872. 20 Cents 1989
KM 62,1
873. 10 Cents 1983 ; 2 Cents 1983 ; 1 Cent 1987 KM 56.1;54.1;53.2 3 ks
874. 2, 5 Cents 1983 1.emisia po men.ref. 1983
KM 54.1;55.1 2 ks
875. 5 Cents 1994
KM 55.3
876. 1 Cent 1983 KM 53.1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0.70
1.00
0.70
0.50
0.50
Dánsko
877. 5 Krone 1990 Margrethe II / KGJPA
KM 869.1
878. 2 Krone 2005 Margrethe II KM 874.2
879. 1 Krone 1963 Frederik IX / CS KM 851.1
880. 1 Krone 1965,67 Frederik IX
KM 851.1 2 ks
881. 1 Krone 1973,75,78 Margrethe II / SB KM 862.1 3 ks
882. 1 Krone 1979,80 Margrethe II / BB KM 862.2 2 ks
883. 1 Krone 1983,84 Margrethe II / RB KM 862.3 2 ks
884. 1 Krone 1987,88,89 Margrethe II / RB KM 862.3 3 ks
885. 25 Öre 1968,72,76,81,87 KM 855.1;855.2;861.1-861.3 5 ks
886. 10 Öre 1961,70,72 Frederik IX / CS
KM 849.1 3 ks
887. 10 Öre 1973,78 Margrethe II / SB KM 860.1 2 ks
1/1
0/0
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/0
0/0
1.00
1.00
0.70
0.70
2.00
2.00
1.50
2.00
1.50
1.20
1.00
Bulharsko od 1887
853. 20, 10, 5 Leva 1930
KM 41;40;39 3 ks
854. 2 Leva 1925p; 20 Stotiniek 1974;89
KM 38;87 3 ks
855. 1 Leva 1925, 25p; 20 Stotiniek 1974 89; 10 Stotiniek 1981
KM 88;3;37 5 ks
856. 50 Stotiniek 1937,62,77,89,90 KM 46;64;89;98 5 ks
857. 20 Stotiniek 1906,74,88,89 KM 26,88 4 ks
858. 10 Stotiniek 1906,62,74,81 KM 25;62;88 4 ks
859. 5 Stotiniek 1912,62,74,81 KM 24;61;86;113 4 ks
860. 1 Stotinka 1912,62,74,88,89,90 KM 22.2;59;84 6 ks
861. 10, 5, 2, 1 Leva ; 50, 20, 10 Stotiniek 1992
KM 199-205 7 ks
862. 5 Leva 1982 2.medzin.bienále detskej tvorby KM 142
863. 5 Leva 1985 EXPO Plovdiv
KM 154
864. 5 Leva 1989 250.výr.nar.S.Vračanského
KM 180
865. 5, 2, 1 Leva 1992
KM 202-204 3 ks
866. 2 Leva 1981 1300.výr.Bulharského štátu KM 126
867. 1 Leva ; 50,20,10 Stotiniek 1992
KM 199;201;202 4 ks
868. 10 Stotiniek 1962,74; 20 Stotiniek 1974,89
KM 62;87;88 4 ks
869. 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,89,90 KM 84;85 6 ks
870. 5 Leva 1985 Medzin.bienále detskej tvorby Sofia´85
KM 151
871. 5 Leva 1989 200.výr.nar.V.Aprilova
KM 179
37
888. 10 Öre 1980,81 Margrethe II / BB
KM 860.2 2 ks
889. 10 Öre 1980,81,83 KM 860.2;860.3 3 ks
890. 10 Öre 1982,83,84 Margrethe II / RB
KM 860.3 3 ks
891. 5 Öre 1941 Christian X / NS
KM 834
892. 5 Öre 1973,76 Margrethe II / SB KM 859.1 2 ks
893. 5 Öre 1973,79,81,85,88 KM 859.1;859.2;859.3 5 ks
894. 5 Öre 1979,81 Margrethe II/BB KM 859.2 2 ks
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1.00
0.70
1.20
1.00
1.00
0.70
1.00
Estónsko
895. 50 Senti 1992
0/0
1.00
1/1
7.00
1/1
1.00
1/1
0/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1.00
0.80
1.20
1.00
1.00
0.60
0.60
1/1
1/1
0/0
0/1
2/2
0/0
0/1
0/1
15.00
0.50
1.50
1.00
7.00
1.00
1.00
0.70
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/1
0/0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
1.00
3.00
1.00
KM 24
Fínsko 1894-1917
896. 50 Pennia 1916
KM 2.2
Fínsko 1921-2001
897. 1 Markka 1921 H; 1994 M KM 27;76 2 ks
898. 1 Markka 1930,94; 20 Pennia 1963; 10 Pennia 1963,92; 5 Pennia 1978
KM 76;30;47;46;65;45a
6 ks
899. 1 Markka 1970; 20 Penia
KM 49a;47 2 ks
900. 10 Pennia 1963,64,71,72,75,84 KM 46;46a 6 ks
901. 10 Pennia 1963 S,1972 S ; 20 Pennia 1976 K KM 46;47 3 ks
902. 5 Pennia 1963,72,74,78 KM 45;45a 4 ks
903. 1 Penni 1963,69,72
KM 44;44a 3 ks škr.
904. 1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92
KM 46;65;76 3 ks
Francúzsko
905. 20 Frank 1934 A
KM 879
906. 2 Franky 1923 minc.Paríž
KM 79
907. 1 Frank 1919 Ag 900, 5g minc.Paríž
KM 63.1
908. 1 Frank 1932,43 ; 50 Centimes 1923 KM 77;81;V95.1 3 ks škr.
909. 1 Frank 1895 A Paríž
KM 822.1
910. 1 Frank 1942,43
KM V95.1 2 ks škr.
911. 50 Centimes 1922,23,32
KM 77;80;81 3 ks
912. 25 Centimes 1903,1905
KM 69;70 2 ks dr.hr.,škr.
913. 5 Centimes 1985,87,91; 10 Centimes 1917,20,63,78,85,86,90,91,93
KM 61;73a;104 12 ks
914. 10 Frank 1988 bimetal
KM V127.1
915. 10 Frank 1989 bimetal
KM V127.1 škr.
916. 10 Frank 1990 bimetal KM V127.1 škr.
917. 10 Frank 1991 bimetal KM V127.1
918. 10 Frank 1992 bimetal KM V127.1
919. 5 Frank 1963
KM 926
920. 2 Frank 2000
KM 942.1
921. 1 Frank 1960,61,65,66,68,70,74,75,76,77
KM 108 10 ks
922. 1/2 Frank 1972,78,83,86 KM 107.1
38
923. 20 Centimes 1967,69,73,78,84,85,88,90
Grécko do 1973
924. 1 Drachma 1926B,1967,76,78,84,88
KM 69;89;116;150;
6 ks škr.,kor.
925. 50 Lepta 1970, 73, 82 KM 88;106;115
926. 20 Lepta 1969, 73, 76
KM 79;105;114
927. 10 Lepta 1912, 73, 76
KM 63;103;113
KM 105
8 ks
3 ks
3 ks
3 ks
Grécko 1973-2001
928. 100 Drachmes 1990 A.Macedónsky
KM 159
929. 100 Drachmes 1992; 20 Drachmes 1990,92
KM 159;154 3 ks
930. 100 Drachmes 1992; 50 Drachmes 1986; 20 Drachmes 1990,92
KM 159;147;154 3 ks
931. 50 Drachmes 1988 Homér
KM 147 škr.
932. 20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos
KM 154 2 ks
933. 10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
934. 5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles KM 118;131 5 ks škr.
935. 2 Drachmes 1976,82
KM 117;130 2 ks škr.
Gruzínsko
936. 50 Thetri 1993
KM 81
Holandsko
937. 2 1/2 Gulden 1980 Juliana
KM 191
938. 1 Cent 1880 KM 107
939. 1 Cent 1948 Wilhelmina ; 1950 Juliana
KM 175,180
940. 1 Cent 1854,55 Juliana
KM 180 2 ks
941. 1 Cent 1957,63 Juliana
KM 180 2 ks
Írsko
942. 1 Penny 1980
KM 20
2 ks
škr.
Juhoslávia
943. 50,10,5,2,1 Dinára 1922 (nová emisia)KM 149;150;151;152;153 5 ks
944. 20 Dinara 1938 ; 10 Dinara 1931
KM 10;23 2 ks
945. 2 Dináre 1925p Alexander I
KM 6
946. 25 Para 1920,82 KM 3;84 2 ks
947. 100 Dinarov 1985,87,88,89 KM 114;134 4 ks
948. 50 Dinárov 1955,85,88 KM 35;113 3 ks
949. 20 Dinárov 1955,87 KM 34;112 2 ks
950. 10 Dinárov 1987,88,89 KM 89;131 3 ks
951. 2 Dináre 1971,72,78,79,80,83 KM 57;87 6 ks
952. 1 Dinár 1965,74,75,77,79-84,90
KM47;59;86;142 11 ks n.hr.,n.škr.,st.kor.
953. 50 Para 1965,78,81,82,83 KM 46.1;46.2;85 5 ks
0/0
0.80
0/1
0/1
0/1
0/1
1.00
0.70
0.70
0.70
0/0
0/0
1.00
2.00
0/1
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
2.00
0.70
0.80
1.00
1.20
0.70
0/0
0.50
0/0
2/2
0/0
0/0
0/0
3.00
0.50
1.00
0.80
0.80
1/1
0.50
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/0
0/1
1.70
3.50
1.00
1.20
2.00
1.70
1.00
1.00
1.50
0/1
0/1
3.00
1.50
39
954. 20 Para 1966; 10 Para 1977; 5 Para 1965 KM 43;44;45
955. 10 Para 1975,77,78,81,90 KM 44;139 5 ks
956. 5 Para 1965; 20 Para 1976,80,81 KM 43;45 4 ks
3 ks
Litva
957. 1 Litas 2005
Maďarsko 1926-1946
958. 5 Pengö 1943 Horthy KM 516
959. 5 Pengö 1939 Horthy KM 517 škv.škr.
960. 2 Pengö 1929 BP KM 511
961. 2 Pengö 1937 BP KM 511 škv.škr.
962. 2 Pengö 1938 BP KM 511
963. 2 Pengö 1938 BP KM 511 škv.škr.
964. 1 Pengö 1926 BP
KM 510
965. 1 Pengö 1926,27 BP
KM 510 2 ks
966. 1 Pengö 1938 BP
KM 510
967. 20 Filler 1941,44
KM 520 2 ks
968. 10 Filler 1926; 2 Filler 1940; 2 Forint 1952,70
KM 518.1;507;548;591 4 ks
969. 10 Filler 1940,41,42 KM 507a 3 ks st.kor.
970. 1 Filler 1934,38; 2 Filler 1943,44 KM 505;519
4 ks
Maďarsko 1946-1989
971. 20 Forint 1982, 83, 84, 89 Dózsa
KM 630 4 ks
972. 10 Forint 1971,76,77,84,85,89 KM 595;636 6 ks
973. 5 Forint 1947 Ag, 12g Kossuth KM 534a
974. 5 Forint 1947 Ag, 12g Kossuth KM 534a
975. 5 Forint 1948 Petöfi KM 537
976. 5 Forint 1967 Kossuth KM 576
977. 5 Forint 1979,80 Kossuth KM 594 2 ks
978. 2 Forint 1946,50,57,60,62,63,65,66,70,71,75,76,77,78,80,81,82,
83,84,852 KM 533;548;556;556a;591 konvolut 20 ks
979. 2 Forint 1950,57,70,71,75,76,77,80,81,83,89 konvolut 11 ks
980. 1 Forint 1946,50,67,68,77,80,81,83,88 KM 532;545;575 9 ks
981. 1 Forint 1946,50,67,68,69,76,77,80,81,83,89 KM 532;545;575 11 ks
982. 1 Forint 1946,49,50,67-70,74-77,80,81,83,87-89
KM 532;545;575 17 ks
983. 50 Filler 1948,67-69,75-86,88,89 KM 536;574 18 ks
984. 20 Filler 1968,69,71,72,77,78,80-87,89 KM 550;573 15 ks
985. 10 Filler 1968-70,72-75,78-87,89 KM 547;572 18 ks
Maďarsko 1989-2011
986. 200 Forint 1992 Ag MNB M 13-1.
0/0
0/1
0/1
0.80
1.20
1.40
0/0
1.00
1/1
1/1
1/1
2/2
0/0
1/1
1/1
2/2
0/0
0/1
0.50
5.00
1.00
2.50
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
0.70
0/2
0/1
0/1
0.80
1.00
1.00
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
2.50
2.50
2.00
3.00
3.00
1.00
1.00
0/1
0/1
0/1
0/1
2.00
1.50
1.00
1.00
0/1
0/1
0/1
0/1
1.50
1.50
1.50
1.50
0/0
6.00
40
Malta
987. 1 Cent 1975 KM 8
988. 50 Cent 1992; 25 Cent 2001; 10 Cent 1992; 5, 2 Cent 1998;
1 Cent 2001 6 ks
Poľsko
989. 10 Groše 1840 MW Ag
Fi 023
Poľsko 1919-1939
990. 10 Zl 1935; 5 Zl 1934 J.Pilsudski
Fi OB 023;17
991. 2 Zl 1932 Ag hlava ženy
Fi OB 010
992. 2 Zl 1933 Ag hlava ženy
Fi OB 010
993. 2 Zl 1934 Ag hlava ženy
Fi OB 010
2 ks
Poľsko 1945-1994
994. 100 Zl 1984 Wincenty Witos Fi OB 094
995. 100 Zl 1988 70 výr. povstania
Fi OB 101
996. 50 Zl 1980 Boleslaw I Chrobry Fi OB 082
997. 50 Zl 1981 Wladyslaw Herman
Fi OB 085
998. 50 Zl 1981 Swiatowy dzieň zywnosci 16.oct. FAO
Fi OB 087
999. 50 Zl 1983 300 lat Odsieczy Wiedenskiej-Jan III Sobieski,Fi OB 089
1000. 50 Zl 1983 Ignacy Lukasiewicz 1822-1882
Fi OB 090
1001. 20 Zl 1974 Marceli Nowotko 1893-1942 Fi OB 071
1002. 20 Zl 1980 50 lat Daro Pomorza 1930-1980 Fi OB 078
1003. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz
Fi OB 066
Poľsko od 1995
1004. 2 Zl 2009 180.výr C B P; 90 let N I K; 95 let I. Kompanie Kadrowej
Fi OB 302;301;307 3 ks
1005. 2 Zl 2003 25. výr. pontifikátu Jana Pavla II
Fi OB 192
1006. 2 Zl 2003 Stanislaw Leszcyňski
Fi OB 201
1007. 2 Zl 2004 Dejiny zlotých
Fi OB 201
1008. 2 Zl 2004 Vstup Poľska do EÚ
Fi OB 202
1009. 2 Zl 2004 Olympiáda Atény
Fi OB 210
1010. 2 Zl 2005 Jan Pavel II
Fi OB 228
1011. 2 Zl 2006 500.výr. vydania štatútu Laskiego
Fi OB 256
1012. 2 Zl 2006 Aleksander Gierymski
Fi OB 260
1013. 2 Zl 2007 Foka Szara Fi OB 262
1014. 2 Zl 2007 Plock
Fi OB 263
1015. 2 Zl 2007 Ignacy Domeyko
Fi OB 264
1016. 2 Zl 2007 Toruň
Fi OB 272
1017. 2 Zl 2007 Slupsk
Fi OB 273
1018. 2 Zl 2007 Przemyšl
Fi OB 274
1019. 2 Zl 2008 OH Peking
Fi OB 294
1020. 2 Zl 2008 sokol sťahovavý; 2009 jašterica zelená;
1/1
0.50
0/0
3.00
2/2
2.00
1/1
2/2
2/2
1/1
10.00
1.00
1.00
2.00
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
2.00
0.50
1.00
0.50
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.50
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
41
2009 Záchranná služba v Tatrách Fi OB 284;303;311 3 ks
1021. 2 Zl 2010 Eskadrona Napoleona
Fi OB 320
1022. 2 Zl 2010 100.výr. Poľských skautov
Fi OB 324
1023. 2 Zl 2010 70.výr. Katyň
Fi OB 321
1024. 2 Zl 2010 Netopier
Fi OB 322
1025. 2 Zl 2010 95.výr.nar. Jana Twardowskiego
Fi OB 323
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Rusko
1026. 1 Poluška 1734 ANNA
2/2
4.00
1/1
1/1
2.00
0.70
0/1
1.50
0/1
1.50
0/1
1.50
0/1
0/1
0/0
1.50
1.50
1.80
0/1
1.50
1/1
0/0
1/1
8.00
2.50
3.00
0/0
1.50
San Marino
1040. 1000 Lire 2000; 500 Lire 1999; 200 Lire 1996; KM 405;394;356 3 ks
1041. 5 Lire 1976 FAO
KM 53
1042. 200 Lire 1995 Libertar
KM 329
0/1
0/0
0/0
3.00
1.00
1.70
Španielsko
1043. 1 Peseta 1991,92,95,96 Juan Carlos I
KM 832 4 ks škr.
1044. 5 Pesetas 1870 SN-M(70) Ag, 25g
KM 60 hr.,škr.
1045. 1 Peseta 1944,84 ; 50 Centimos 1980 KM 767;821;815 3 ks škr.
1046. 500 Pesetas 1995 Juan Carlos I a Sofia
KM 924
1047. 200 Pesetas 1991 Juan Carlos I a Sofia
KM 884
1048. 100 Pesetas 1966 Ag 19g Francisco Franco
KM 797
1049. 100 Pesetas 1988,89 KM 826 2 ks
0/1
2/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0.70
8.00
0.80
3.50
3.00
7.00
1.50
Rumunsko
1027. 200 Lei 1942 Ag, 6g KM 63 nepatrne prehnutá
1028. 20 Lei 1942
KM 62
1029. 1 Leu 1924,63,66; 3 Lei 1963,66; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97 8 ks
1030. 50 Bani 1921; 25 Bani 1960,66,82 ; 1 Lei 1924p,1938
KM88;94;45;46p;56
6 ks
1031. 50 Bani 1921; 1 Leu 1924p,63,66; 2 Lei 1924
KM 45;46;47;90;95 5 ks
1032. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75
KM 92;92a;32;84;87;93 7 ks
1033. 5 Bani 1905,1906,1956,63,66,75
KM 31;83;89;92;92a
1034. 100 Lei 1992,93,94 á 2 ks KM 111 6 ks
1035. 100 Lei 1993; 50 Lei 1991; 20 Lei 1991; 10 Lei 1992
KM 108;109;110;111 4 ks
6 ks
ZSSR 1923-1991
1036. 1 Rubeľ 1924 Ag 19,996g KM 90.1
1037. 1 Rubeľ 1979 Hry XXII Olympiády Moskva 1980
1038. 50 Kopejek 1925 PL ( Poltinik)
KM 89.2
Slovinsko
1039. 50 Tolarjev 2003; 20 Tolarjev 2003
KM 52;51
2 ks
42
1050. 100 Pesetas 1995 Juan Carlos I FAO
KM 950
1051. 50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
KM 825
1052. 50 Pesetas 1990 EXPO´92; 1992 Barcelona ´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946 3 ks
1053. 5 Pesetas 1975//76,78,79,80 ; 1982,84 KM 807,823 6 ks škr.
1054. 5 Pesetas 1975//77,79 ; 1984 Juan Carlos I KM 807;823 3 ks, škr.,hr.
1055. 5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982
KM 817;818 2 ks
1056. 5 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
1057. 5 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I
KM 827 2 ks
1058. 2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122 2 ks
1059. 1 Peseta 1953//62;1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo ;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I KM 775;796;806 8 ks
Srbsko
1060. 50 Para 1915 Ag, 2,5g Peter I.
KM 24.1
Švédsko
1061. 1 korunák 1973,89 ; 50 Öre 1984 KM 586a;604a;603
1062. 1 korunák ; 25,50 Öre 1973 KM 592;593;586a 3 ks
1063. 1 korunák 1977,79,81,82,89,90 KM 604;604a 6 ks
1064. 50 Öre 1973 Gustáv Adolf VI
KM 837
1065. 10 Öre 1980,83,85,87,88, 89,90 KM 601 7 ks
1066. 10 Öre 1987,88,89,90 KM 601 4 ks
3 ks
Taliansko
1067. 10 Centesimi 1866 M
KM 11.1
1068. 5 Centesimi 1806 Lucca e Piombino: Felice ed Elisa PP KM 22 hr.RR
1069. 2 Centesimi 1867 M
KM 2.3
1070. 5 Lire 1927 Ag ; 2 Lire 1924 ; 1 Lira 1922
KM 62;63;67.1 3 ks
1071. 1 Lira 1909,1913 Ag ; 1922
KM 45;62 3 ks
1072. 1 Lira 1922,24
KM 62 2 ks
1073. 50 Centesimi 1920,25
KM 61.1;61.2 2 ks
1074. 50 Centesimi 1940 XVIII-Fe magnet.a nemag.
KM 76a,b 2 ks
1075. 20 Centesimi KB 1894, R 1908,09,10,11,12,13,18,19,20,21,42
KM 28.1;44;58;75b 12 ks
1076. 20 Centesimi 1908,09,10,11,14,21 KM 44 6 ks
1077. 20 Centesimi 1908,10
KM 44 2 ks
1078. 20 Centesimi 1918,19,40 XVIII
KM 58;75b
1079. 20 Centesimi 1918,19,21
KM 44;58
1080. 10 Centesimi 1863 minc.Paríž
KM 11.2 dr.hr.
1081. 10 Centesimi OM 1866 minc.Strasbourg
KM 11.5
1082. 10 Centesimi H 1867 minc.Birmingham
KM 11.3
1083. 10 Centesimi OM 1867 minc.Strasbourg
KM 11.5
1084. 10 Centesimi H 1867 minc.Birmingham
KM 11.3
0/0
0/0
1.50
1.00
0/1
0/1
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1/1
1.00
1/1
0.70
0/0
0/1
0/0
1/1
0/0
0/0
1.00
1.00
2.00
0.70
1.70
1.00
2/2
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2.00
50.00
3.00
2.00
3.50
1.30
2.60
2.00
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5.00
2.60
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
43
1085. 10 Centesimi B/I 1893 minc.Birmingham
KM 27.1
1/2
1086. 5 Centesimi 1861 minc.Miláno
KM 3.2
1/1
1087. 5 Centesimi 1861,1920; 10 Centesimi 1920; 20 Centesimi 1909
KM 3.2;59;60;44
4 ks
0/1
1088. 5 Centesimi M 1861 ; 2 Centesimi M 1867; 10 Centesimi B/I 1893,OM 1866
OM 1866;
KM 2;3;27;11 4 ks
1/3
1089. 5 Centesimi 1919,20,21,22,23,25 KM 59
0/1
1090. 1000 Lire 1997 bimetal
KM 194
0/0
1091. 500 Lire 1961 Ag, 11g minc.Rím
KM 99
0/0
1092. 500 Lire 1966 R Kolumbusove lode/žena v renes.obleku
KM 98
0/0
1093. 500 Lire 1989 bimetal
KM 145
0/0
1094. 500 Lire 1993,95,98 KM 160;111;193 3 ks
0/1
1095. 200 Lire 1990
KM 135
0/0
1096. 200 Lire 1992 Ženeva´92 - Filatel.výstava
KM 151
0/0
1097. 200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
0/0
1098. 200 Lire 1994 180.výr. karabinierov
KM 164
0/0
1099. 200 Lire 1996 100.výr. Ekonom.a finančnej akadémie
KM 184
0/0
1100. 100 Lire 1957,77,79 minc.Rím
KM 96 3 ks
0/0
1101. 100 Lire 1973,78,83 minc. Rím
KM 96 3 ks
0/0
1102. 100 Lire 1974 100.výr.nar.G.Marconi
KM 102
0/0
1103. 100 Lire 1979 F.A.O.
KM 106
0/0
1104. 100 Lire 1991 nový typ
KM 96a
0/0
1105. 50 Lire 1955,71,76
KM 95 3 ks
0/0
1106. 10 Lire 1954 KM 93
1/1
Turecko
1107. 10 Para 1912 (1327//4)
KM 760
1108. 25000 Lira 1996
KM 1041
1109. 10000 Lira 1994,95,96 KM 1027.1 3 ks
1110. 5000 Lira 1992,94,96
KM 1025;1029.1 3 ks
1111. 1000 Lira 1990,91,93,95 KM 997;1028 4 ks
1112. 500 Lira 1986,91
KM 989 2 ks
1113. 100 Lira 1986,88,89,90,91,92 KM 967;988 6 ks
1114. 50 Lira 1986,89
KM 966;987 2 ks
1115. 25 Lira 1985,87
KM 975 2 ks
1116. 10 Lira 1981,82,84-87 ; 5 Lira 1981,82,83
KM 944;945;949;950;964 9 ks
1117. 5 Lira 1975,76
KM 905 2 ks
1118. 5 Lira 1975; 100000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001; 250 Bin Lira 2002
KM 905;1078;1106;1137 4 ks
1119. 2 1/2 Lira 1977,78 ; 1 Lira 1979;81
KM 893.2;943;889a 4 ks
1120. 50 Kurus 1975,77,79 ; 25 Kurus 1970 ; 10 Kurus 1968,69,70 ;
5 Kurus 1969;
KM 890.1;891.1;892.3;899 8 ks škr.hr.
1.00
0.70
1.50
3.00
3.00
2.40
5.00
10.00
1.00
3.00
1.70
1.50
1.50
1.50
1.50
1.20
1.20
2.00
1.40
0.70
1.00
0.50
1/1
0/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0.40
2.00
1.80
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
0/1
0/1
1.40
1.40
0/1
0/1
3.00
1.40
0/1
1.20
44
Ukrajina
1121. 2 Hrivny 2003 Morský koník
KM 168
1122. 2 Hrivny 2004 Delfín
1123. 2 Hrivny 2004 MS vo futbale 2006
Veľká Británia
1124. 2 Shilling 1954,66 Elizabeth II
KM 906 2 ks
1125. 1 Shilling 1961 Elizabeth II
KM 904
1126. 6 Pence 1922 Ag, 2,8276g Juraj V
KM 815a.1
1127. 1 Penny 1916,19,27,36 Juraj V
KM 810;826;838 4 ks
1128. 1 Penny 1919 Juraj V; 1945 Juraj VI; 1967 Elizabeth II
KM 810;845;897 3 ks
1129. 1 Penny 1938 Juraj VI
KM 845
1130. 1/2 Penny 1939 Juraj VI
KM 844
1131. 50 Pence 1969
KM 913
1132. 20 Pence 1982,93
KM 931;939 2 ks n.škr.
1133. 5 Pence 1990,91,92 KM 937b 3 ks
1134. 5 Pence 1992 ; 2 Penny 1993 ; 1 Penny 1980 ; 1/2 Penny 1971
KM 914;915;936;937
4 ks
1135. 2 New Penny 1971,93
KM 916;936a 2 ks
1136. 1 New Penny 1976,78,80,81,88,89,93
KM 915;935;935a 7 ks n.škr.
Vatikán
1137. 200 Lire 1990 Ján Pavol II
1138. 100 Lire 1990 Ján Pavol II
KM 224
KM 223
0/0
0/0
1/1
3.00
3.00
2.00
0/1
1/1
2/1
0/1
1.70
1.00
0.70
3.30
0/1
0/0
0/1
0/0
0/1
0/0
2.50
1.00
0.70
1.20
1.40
1.00
0/0
0/0
1.20
0.70
0/0
1.00
0/0
0/0
1.70
1.00
1/1
0.80
0/0
3.50
0/1
2.70
0/1
1/1
0/1
3.50
0.50
1.00
1/1
1.00
0/0
0/0
0/1
1.00
0.80
1.00
Afrika
Egypt
1139. 10 Milliemies 1967 Al Spojená arabská republika zjednoten, KM 411
1140. 25 Piastrov 1993(otvor) ; 20 Piastrov 1992(mešita) ;
5 Piastrov 1992(váza)
KM 734;733;731 3 ks
1141. 25 Piastrov 1993(otvor) ; 10 Piastrov 1984(mešita) ;
5 Piastrov 1992(váza)
KM 734;556;731
3 ks
1142. 5 Piastrov 1992 (váza) ; 10 Piastrov 1972(orol), 1984(mešita);
20 Piastrov 1984,1992(mešita)
KM 731;430;733;556;557 5 ks
1143. 5 Piastrov 1984
KM 556
1144. 10 Piastrov 1992 (mešita) ; 5 Piastrov 1992 (váza) KM 731;732 2 ks
Keňa
1145. 10 Schillings 1997
bimetal
SCWC 27
Maroko
1146. 1 Dirham Ah 1407(1987) al-Hassan II
KM 88
1147. 1 Dirham Ah 1423(2002) Muhammad VI
KM 117
1148. 1 Dirham ; 1/2 Dirham 1423(2002)Muhammad VI, KM 116;117, 2 ks
45
Amerika
Argentína
1149. 1 Peso 1957,58,59,60; 10 Pesos 1967,68 KM 57;58;60
1150. 1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti
KM 58
6 ks
0/0
0/0
1.50
1.50
Brazília
1151. 1 Cruzeiro 1979 ; 10 Centavos 1970
KM 590;578.2 2 ks
1152. 1 Cruzeiro 1979; 10,20 Centavos 1978 KM 590;578.1a;579.1a 3 ks
1153. 10 , 20 Centavos 1970
KM 578.2;579.2 2 ks
1154. 10 Centavos 1970, 1994; 25 Centavos 1994 KM 578.2;633;634 3 ks
1155. 5 Centavos 1969 , 1994 KM 577.2;635
0/1
0/0
0/0
0/1
0/0
0.70
1.20
0.70
1.40
1.20
Kanada
1156. 1 Dollar 1976
0/0
7.00
Chile
1157. 50 Centesimos 1971 M.Rodriques ; 10 Centesimos 1971 B.O´Higgins
KM 194;196 2 ks
0/0
1.20
Peru
1158. 100 Solea 1980
KM 283
1159. 1 Inti 1986
KM 296
0/0
1/1
1.80
0.50
0/1
0/1
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/2
1/1
0/1
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.50
3.00
3.00
1.50
1.00
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
1.00
1/1
1/1
0.50
0.50
Anniversary dollar Winsdor
USA
1160. 1 Dollar 1971 D; 1979 P
KM 202b;207 2 ks
1161. 1 Dollar 1972 D KM 203
1162. 1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA
KM 206 škv.
1163. 1 Dollar 1979 P
KM 207
1164. 1 Dollar 2000 D , P Indiánka a dieťa 2 ks pat.
1165. 1 Dollar 2000 D , P Indiánka a dieťa 2 ks pat.
1166. 1/2 Dollar 1965 Ag 11,5g KM 202a
1167. 1/2 Dollar 1967 Kennedy pozlátený pat.
1168. 1/2 Dollar 1971 , 1971 D KM 202b 2 ks
1169. 1/2 Dollar 1976 D
KM 205
1170. 1/4 Dollar 1944
KM 164
1171. 1/4 Dollar 1965, 67
KM 164a 2 ks
1172. 1/4 Dollar 1967
KM 164a hr.
1173. 1/4 Dollar 1967
KM 164a
1174. 1/4 Dollar 1971, 72, 73 KM 164a 3 ks
1175. 1/4 Dollar 1976 jubilejný 1776-1976
KM 204 n.kor.
1176. 1/4 Dollar 1999 New Jersey D; Delaware D; 2005 California D 3 ks
1177. 10 Cents 1964 konvolut 1964-2007 rôzne ročníky
KM 195;195a
8 ks
1178. 1 Dime 1967
KM 195a
46
1179. 5 Cents 1913 Buffalo
KM 133 2 ks
1180. 5 Cents 1940 Monticello
KM 192
1181. 5 Cents 1942
KM 192
1182. 5 Cents 1964,72,94,98 KM A 192 4 ks
1183. 1 Cent 1906 Indián
KM 90a
1184. 1 Cent 1960 - 1990 konvolut rôzne ročníky
12 ks
2/3
1/1
2/2
1/1
1/1
0-2
0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
0.20
0/1
1.00
0/0
0.50
0/0
2.00
0/0
2.60
1/1
0.50
0/0
0/0
0/0
1.00
1.00
1.00
1/2
0/1
1.00
1.00
0/0
0/0
0/0
1.50
3.00
1.00
Bódi Ladislav 1944 1198. Levice, námestie Av.; Erb mesta Rv.; sign. Bódi L.
patinovaný tombak, 60 mm
0/0
1199. 90 rokov Múzejníctva v Kremnici 1980 Av.; Kremnica - slobodné hlavné
Banské mesto, erb mesta; postr.pat.tombak, 60 mm, sign.BÓDI
1/1
2.00
Venezuela
1185. 50 Centimos 1965 minc.Londýn; 1 Bolivar 1967
KM 41;42
2 ks
Ázia
Irak
1186. 50 Fils 1981
KM 128
Jordánsko
1187. 10 Piasters AH 1416 (1996)
KM 55
Jordánsko
1188. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
Macau
1189. 10 Avos 1983
KM 73
KM 20
Sýria
1190. 1 Pound 1968(1387)
KM 98
1191. 1 Pound 1971(1394)
KM 98
1192. 1 Pound 1974(1394)
KM 98
1193. 1 Pound 1979(1399) ;10,25 Piastres 1974(1394);
KM 106;107;121.1 2 ks
1194. 10 Piastres 1979 (1399); 25 Piastres 1974 (1394) KM 117;107
2 ks
Austrália
Austrália
1195. 1 Dollar 1984
Alžbeta II. 5 klokanov
KM 77
1196. 50 Cents 1981
Alžbeta II. - svadba Charlesa a Diany
KM 72
1197. 5 Cent 1984,88 Alžbeta II. ježura
KM 64;80 2 ks
Medaily
Černaj Ján 1948 1200. 15 rokov VHJ Železničné stavebníctvo 1971-1986 Av.; žel.trať pod mostom,
portál tunela, trakčný stožiar TV; pat.tombak, 60 mm; sign. JČ
0/0
4.50
5.00
47
Fodor Imrich Csaba 19411201. 1980 Múzeum mincí a medailí Av.; 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor ,
postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
0/0
4.00
Kolářský Zdeněk 1931 1202. Federální ministerstvo paliv a energetiky( emblém FMPaE) sign.ZK Av.
Dokončení plynovodu SOJUZ 1978 (znaky ČSSR a ZSSR, plyn.potrubie
sign.AP (Peter Andrej) Rv; postr.tombak, 40 mm 19,5g
1/1
4.00
Kulich Ján 1930 1203. 1978 Kpt. Ján Nálepka (bronz 70 mm) portrét Av.; znak SZM ČSSR Na
pamäť zápisu do knihy cti SÚV SZM Rv.; hviezdička; sign. J.K.1978
1/1
2.00
Peter Andrej 1912-2003
1204. Otakar Španiel 1881-1955 portrét Av.; K 100.výr.narodenia - ruky
medailéra pri práci na minci k 30.výr.ČSR; MMM v Kremnici Rv.;
sign.A.Peter 1981, postr.pat.tombak, 50 mm
4.00
1/1
Prádler Jiŕí 1929-1993
1205. 1971 portrét prezidenta Gottwalda sprava, opis: KLEMENT GOTTWALD Av.;
hore hviezda, štvorriadkový nápis: PROLETÁŘI / VŠECH ZEMÍ / SPOJTE SE/
1971; sign. JP; bronz, 50 mm,
N 04.019b
1/1
5.00
Soušek Petr 19721206. 2005 Bitva u Slavkova 2.XII.1805 - 200 výr. Av.; portréty troch cisárov,
František II, Alexander, Napoleon , sign.PS Rv.; bronz , s uškom, na
stuhe ZBZBZ- dekoračná medaila pre účastníka bitky
0/0/1
4.00
Španiel Otakar 1881-1955
1207. 1935 Na 85.výr.nar. T.G.Masaryka ( Ag 42 mm). Poprsie sprava; opis/
7 riadkový nápis; lipová a vavrínová vetvička; punc na hrane K 987;
NOV-01.100a škr.,hrana
2/2
1208. 1935 Na 85.výr.nar. T.G.Masaryka ( bronz 50 mm). Poprsie sprava;
opis-7 riadkový nápis; lipová a vavrínová vetvička; 1850-1935
N-01.098e
1/1
1209. 1935 Na 85.výr.nar. T.G.Masaryka ( bronz 50 mm). Poprsie sprava; opis/
7 riadkový nápis; lipová a vavrínová vetvička; 1850-1935 N-01.098e
1/1
Bratislava
1210. V kruhopise :Za záslužnú činnosť venuje Správa kriminálnej služby
MV SSR; silueta továrne, stopy, odtlačky, pes, mikroskop
jednostranná ; nesign, pat.tombak, 60 mm,
1211. Športová medaila - medaila s otvoreným uškom; Majstrovstvá SSR
SÚV - ČSZTV
bronz, 50 mm
1212. Športová medaila - plaketa 45x45 mm s uškom, na trikolóre bieločerv-modrá ; bežec; Majster Bratislavy 1977 ; elox.hliník
1213. Športová medaila - plaketa 48x47x24x19x33 - 5 uholník s uškom;
na trikolóre bielo-červ-modrá; skokan v trojskoku; Finále ČSSR
Odznaku zdatnosti BPPOV - Bratislava 1977; elox.hliník
3.00
4.00
4.00
0
2.00
1/1
1.00
0/0
0.50
0/0
0.50
48
1214. Športová medaila - plaketa v tvare štítu s uškom, na trikolóre bieločerv-modrá ; športovec s vavrínovým vencom r. 1978;
Majster MV ČSZTV Bratislava ; elox.hliník
1215. Športová medaila - plaketa 50 mm s uškom, na červ.stuhe - Slavín
Olympijské hry Bratislavskej mládeže 1979 ; elox.hliník
1216. Silueta Bratislavského hradu, 1980 Majster Bratislavy, olympijské
kruhy; keramická plaketa s dvoma otvormi na zavesenie, hnedá
keramická glazúra, 100 mm, jednostranná
1217. Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada Av.; 30, atomové jadro,
Nositeľ Radu Víťazného februára a Radu práce; pat.bronz, 50x50 mm
1218. Jednostranná plaketa v tvare otvorenej knihy na bledomodrej stuhe,
v strede stuhy bielo-červ.-modrá trikolóra; 50 SVŠT Bratislava
1937-1987 , bronz
1219. Bežec 1988 IX.AMS SVŠT Bratislava Av.; hrad, fontána nám.Slobody,
veža kostola, 1988 SVŠT Bratislava, nositeľka Radu republiky Rv.;
bronz, 60 mm, sign. MP
1220. Východná dráha -Vozňové depo Bratislava 1953-1978; 25, okrídlené
koleso, silueta brat.hradu, osobný vagón ČSD
elox.bronz pozlátený, 60 mm, nesign., jednostranná
1221. Športová medaila - Dunajský maratón - DONAUMARATON Bratislava Hainburg 1991; 1.ročník; Medaila s uškom, na stuhe trikolora bielo červ.-modr; bežec, vľavo silueta hradu,vpravo brána v Hainburgu
jednostranná, bronz, 60 mm
1222. Športová medaila - účastnická plaketa - Dunajský maratón V.ročník
1995; bordový podklad v etui; OPTYL - štyria bežci; elox. hliník,
50 mm, jednostranná
1223. Športová medaila - Dunajský maratón - DONAUMARATON Bratislava Hainburg 29.IV.2000; X.ročník/Jahrgang; Medaila s uškom, na stuhe
bielo-červ.-modr; sign.J.M.Slovnaft;
po obvode vavrínový veniec,70 mm
0/0
0.50
0/0
0.50
0
1.00
0/0
4.50
0/0
0.50
0/0
2.00
0
4.00
0
1.00
0
1.00
0/0
1.00
Bratislava ŽS
1224. Železničné staviteľstvo - Zaslúžilý pracovník podniku; znak podniku;
ruža; sign.KM (Kožuch M.); štyliz.výhybka Av.; štyliz.prefabrikáty pre
mosty , ŽS Bratislava Rv.; pozlátený bronz, 50 mm
0/0
1225. Železničné staviteľstvo Bratislava ; 20 rokov, znak podniku; sign.
KM (Kožuch M.), Av.; štylizované prefabrikáty na mosty ŽS Bratislava Rv.;
pat.tombak, 60 mm
0/0
1226. Železničné staviteľstvo Bratislava , 1952-1987; 35.výročie
nositeľ Radu práce; bronz, 50 mm jednostranná
0/0
2.00
2.00
1.00
Darmstadt
1227. 1981 k 100.výr.podniku, 5riad.nápis: 100 JAHRE / SCHENCK / VÄGEN /
FORDERN / PRÜFEN, kruhopis hore: CARL SCHENCK AG DARMSTADT,
dole: 1.OKTOBER 1881 Av.; kruhopis: CARL SCHENCK EISENGIESSEREI
&WAGENFABRIK DORMSTADT 1.OKTOBER 1881; v strede váhy,kladivá,D,
1881; elox.bronz, 50 mm, nesign. pat.
1/1
3.00
49
Praha
1228. Elektrizace železnic Praha - EŽ 30 let
pat.mosadz, nesig.,
jednostranná
1
3.00
Prešov
1229. Pedagogická fakulta UPJŠ - 5. zimné akademické majstrovstvá SSR 1980
bronz, 60 mm, nesign. škv.
1/1
0.50
Zvolen
1230. 25 rokov ČSD Prevádzkový oddiel Zvolen 1963-1988; vľ.predná časť rušňa,
vpr. pancierový vozeň, silueta Zvolenského hradu, okrídlené koleso,
pat.tombak, 60 mm; nesign.
jednostranná
0
3.00
ČSSR 1980
1231. ČSSR - ZSSR Jadrová elektráreň V-1 v prevádzke Av.; IVES XII.1978 Rv.
pat.bronz, 70 mm
1/1
1232. Tri spartakiádne medaily ( zlatá,strieb.,bronz.) s uškom na červ.stuhách,
sign.V.Housa;Krajské sportovní soutěže - ČSS 1980;
elox.hliník, 50 mm
0/0
ČSSR 1985
1233. Dve spartakiádne medaily( strieb.,bronz.) s uškom na modr.stuhách,
sign.V.Housa ; Sportovní soutěže - ČSS 1985; elox.hliník, 50 mm
5.50
2.00
0/0
1.00
Nemecko - Mestské peniaze
1234. 50 pf. 1921 Berlín Treptow preložené
1235. 50 Pf 1921 Berlín Tempelhof
1236. 50 pf. 1921 Berlín Köpenick
1237. 50 Pf 1920 Itzehoe
1238. 50 Pf 1921 Ober Salzbrunn preložené
1239. 1; 2; 5 Mariek 1918 Steinburg
3 ks
0/0
0/0
0/0
N/N
3/3
N/N
1.00
1.00
1.00
0.70
0.20
3.00
Rakúsko - Mestské peniaze
1240. 10; 50 Heller 1920 Attersee Č 58a 2 ks
1241. 10; 20; 50 Heller 1920 Aggsbach Dorf Č 7
3 ks
1242. 10; 20; 50 Heller 1920 Altmunster Č 34a,b
3 ks
1243. 10;20;50 Heller 1920 (žltá,ružová,modrá) Alkoven Č 18/II
1244. 20; 30; 50 Heller 1920 Baumgarten Č 76/I 3 ks
1245. 10; 20 Heller 1920 Berghaim Č 81/I 2 ks
1246. 10; 20; 50 Heller 1920 Burhkirchen Č 109/I 3 ks
1247. 10; 20; 50 Heller 1920 Braunau am Inn Č 96 3 ks
1248. 10; 20; 50 Heller 1920 Drosendorf Č 129
3 ks
1249. 20; 30; 50 Heller 1920 Eggerding
Č 154a
3 ks
1250. 20; 30; 50; 80 Heller 1920 Eckartsau Č 144/I
4 ks
1251. 20; 30; 50; 80 Heller 1920 Eckartsau Č 144/I 4 ks
1252. 10; 20; 50 Heller 1920 Ebelsberg Č 135a
3 ks
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1.00
2.00
2.00
5.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.60
2.60
2.00
Mestské peniaze
9 ks
50
1253. 20; 30; 50 Heller 1920 Feldkirchen an.d.D. Č 185a 3 ks
1254. 10; 20; 50 Heller 1920 Gresten Č 248
3 ks
1255. 10; 20; 30 Heller 1920 Greifenstein Č 246a
3 ks
1256. 10; 20; 50 Heller 1920 Gmunden
Č 228/IV
3 ks
1257. 20; 30; 60; 90 Heller 1920 Irdning Č 354
4 ks
1258. 20; 50 Heller 1920 Kircham 1.vydání Č 386/I
2 ks
1259. 20; 30; 50 Heller 1920 Klaus O. 2.vydání Č 393/IIc
3 ks
1260. 10 Heller 1920 Kirchberg a/d Pielach Č 382
1261. 10 Heller 1920 Kirchdorf am Inn
Č 384/1
1262. 10 , 20 Heller 1920 Krummnussbaum Č 425 2 ks
1263. 10 Heller 1920 Kurnberg N.Ost. Č 429
1264. 10; 20; 50 Heller 1920 Laxenburg
Č 446b 3 ks
1265. 50 Pf 1917 Lindenberg
1266. 10; 20; 50 Heller 1920 modré; 20;50 zelené Luftenberg Č 475a,b; 5 ks
1267. 10; 20; 50 Heller 1920 Marbach aud d. Donau Č 483/II 3 ks
1268. 20 Heller 1920 Maria Taferl
Č 492
1269. 20; 50 Heller 1920 Maxglan Č 504 2 ks
1270. 40 Heller 1920 Meggenhofen (II.vyd.) Č 505/II
1271. 80 Heller 1920 Melk an der Donau Turnrad (Telových.rada) Č 507.2
1272. 10 Heller 1920 Melk an der Donau (30.6.1920) 1/1 preložena, na
jednej červená pečiatka Dritte Auflage N/N Č 507/I 2 ks
1273. 25; 75 Heller 1920 Mitterbach Č 517/I 2 ks
1274. 10 Heller 1920 Murzuschlag Č 940/c
1275. 10;20;50 Heller 1920 fial.; 10;50 žltý Marchtrenk Č 485a,b 5 ks
1276. 25; 50; 75 Heller 1920 Mitterbach Č 517a,b,c 3 ks
1277. 10; 20; 50 Heller 1920 Molln
Č 524 3 ks
1278. 20; 50 Heller; 1 kr. 1920 Neufelden Č 545/I 3 ks
1279. 10; 20 Heller 1920 Nussendorf
Č 578a 2 ks
1280. 10; 20; 50 Heller 1920 Ort im Innkreis Č 611a 3 ks
1281. 10; 30; 60 Heller 1920 Pächlam (III.vyd.)
Č 653/III 3 ks
1282. 10; 20; 50 Heller 1920 Persenbeug Č 634/I 3 ks
1283. 10; 20; 50 Heller 1920 Puchberg bei Wels Č 674 3 ks
1284. 10;20;30;40;50;60;80 Heller 1920 Pochlarn 3.vyd. Č 653/II 7 ks
1285. 10;20;30;40;50;60;80 Heller 1920 Pochlarn 3.vyd. Č 653/II 7 ks
1286. 10;30;50;70;90 Heller 1920 Pochlarn 4.vyd. Č 653/III 5 ks
1287. 10; 50; 70; 90 Heller 1920 Pochlarn 4.vyd. Č 653/III 4 ks
1288. 20;40;50;60;80 Heller 1920 Pochlarn 3.vyd. Č 653/II 5 ks
1289. 30; 50 Heller 1920 Pondorf
Č 654a 2 ks
1290. 10; 20; 50 Heller 1920 Rehberg
Č 708 3 ks
1291. 10; 20; 50 Heller 1920 Roitham Č 729 3 ks
1292. 20 Heller 1920 Sankt Aegidi (III.vyd.) Č 747/IIIb
1293. 10; 50 Heller 1920 Sankt Aegyd a/N Č 748/I 2 ks
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
2.00
2.00
2.00
2.00
2.60
2.00
2.60
0.50
0.50
1.00
0.50
2.00
0.70
3.00
1.50
0.50
1.00
0.50
1.00
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
1.00
1.00
0.50
3.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
51
1294. 30; 50 Heller 1920 Sankt Agatha
Č 749/II 2 ks
1295. 20 Heller 1920 Sankt Georgen im Attergau Č 758/I
1296. 10; 20; 50 Heller 1920 Sankt Johann in Engstetten Č 765 3 ks
1297. 10 Heller 1920 Sankt Laurenz Č 768
1298. 10 Heller 1920 Sankt Peter-Dorf in der Au Č 791/I
1299. 10 Heller 1920 SAnkt Thomas am Blasenstein Č 798/I
1300. 20 Heller 1920 Sankt Veit in Muhlkreis razítko na A
20 Heller 1920 Sankt Veit in M. pečiatka R (II.vyd.) Č 805b 2 ks
1301. 10; 50 Heller 1920 Sankt Wilibalh Č 807/A natrhn. 2 ks
1302. 20 Heller 1920 Sankt Wolgang
Č 808/I
1303. 10; 20; 50 Heller 1920 Strengberg Č 912/b 3 ks
1304. 50 Heller 1920 Sankt Wolegang 2.vyd.
Č 808
1305. 10;20;50 Heller 1920 Sankt Marienkirchen am Hausruck Č 776 3 ks
1306. 10;20;50 Heller 1920 Sankt Magdalena bei Linz Č 774a 3 ks
1307. 10 Heller 1920 Steinerkirchen a.d.Traun Č 894/II
1308. 10; 20; 50 Heller 1920 Sindelburg Č 867a
3 ks
1309. 25; 50; 75 Heller 1920 Schlägl
Č 836a 3 ks
1310. 10; 20; 50 Heller 1920 Sankt Gilden Č 760/I 3 ks
1311. 10; 20; 50 Heller 1920 Salzburg
Č 745
3 ks
1312. 10; 20 Heller 1920 Traiskirchen Č 941/Ia 2 ks
1313. 10; 20; 50 Heller 1920 Untergaisbach Č 957/I
3 ks
1314. 10; 20; 50 Heller 1920 Waidhofen a.Ybbs 2. vyd.
Č 987/II 3 ks
1315. 10; 20; 50 Heller 1920 Weistrach
Č 1021/Ib
3 ks
1316. 10; 20; 50 Heller 1920 Weitenegg
Č 1023 3 ks
1317. 10; 20 Heller 1920 Walding
Č 992/I 2 ks
1318. 50 Heller 1920 Worgl in Tirol Č 1056/Ib
1319. 10; 20; 50 Heller 1920 Zeillern
Č 1066/II
3 ks
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1.00
0.50
2.00
0.50
0.50
0.50
N/N
2/2
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1.00
1.00
0.50
2.00
0.50
2.00
2.00
0.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
0.50
2.00
0
1.00
ČSSR - Poprad
1321. Štylizovaná hlava ženy zprava, v pozadí silueta fabriky a Tatier Av.;
nápis : Za zásluhy o rozvoj Popradského okresu Rv.; nesign.
postriebrený tombak, 60 mm; + stužka na nosenie (zatv.špendlík)
0/0
2.00
Odznaky
1322. Sada 8 kompletov - Jazdím bez nehody- 250000 km;500000 km;750000
km;1000000 km;1250000 km;1500000 km;1750000 km;2000000 km;
velký odznak ( zatvárací špendlík), malý odznak (ihla); smaltované
0/0
10.00
Faleristika
ČSSR
1320. Vyznamenanie za dlhoročnú prácu v doprave; medaila zavesená na
modrej stuhe, jednostranná, eloxovaný hliník, 25 mm
3 ks
52
Literatúra
ČNS pobočka Praha
1323. Členské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
1
3.00
N
N
3.00
3.00
N
N
3.00
3.00
N
3.00
použ.
3.00
N
3.00
N
3.00
M.Mielczarek
1332. Katalog monet dwuzlotowych od 1995, Katalog monet
2 Euro od 1999 Gdaňsk 2008
1333. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdaňsk 2007
N
N
3.00
3.00
Thomas Schantl
1334. € - Poklady v peňaženkách, Obehové mince všetkých 19-tich
eurokrajín , vrátane Slovenska
N
5.00
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
1335. Katalog popularny monet Polskich Gdaňsk 2007
1336. Katalog popularny monet Polskich Gdaňsk 2004
N
N
3.00
3.00
Günter Schön
1337. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
použ.
5.00
Gietl Verlag
1338. Die Euro-Münzen 2006
použ.
5.00
N
5.00
použ.
N
použ.
použ.
5.00
5.00
5.00
5.00
Vlastimil Novotný a kol.
1324. Mince Ferdinanda V. 1835-1848 , I. vyd. Hodonín 1993
1325. Mince Františka I. 1792-1835 , I. vyd. Hodonín 1993
1326. Mince Františka Lotrinského 1745-65/1765-80; Jozefa II.
1765-90;Leopolda II. 1790-92 I.vydání, Hodonín 1995
1327. Mince Marie Terezie 1740-1780 , I. vyd. Hodonín 1994
1328. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské
republiky 1993-2006 , XII.doplněné vydání Hodonín
Vlastimil Novotný
1329. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské
republiky 1993-2007; XIII. doplněné vydání Hodonín
Vlastimil Novotný , Miroslav Moulis
1330. Papírová platidla Československa 1918-1993, České republiky
a Slovenské republiky 1993-1998, II.vydání Hodonín
1331. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII. doplněné vydání Hodonín
Leuchtturm
1339. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
Fischer
1340. Katalog monet Polskich
1341. Katalog monet Polskich
1342. Katalog monet Polskich
1343. Katalog monet Polskich
Fischer 2009
Fischer 2008
Fischer 2007
Fischer 2000
53
Jan Bajer
1344. Papírová platidla Československa 1919-2003, České republiky,
Slovenské republiky 1993-2003
Praha 2003
N
20.00
Elena Minarovičová
1345. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
1346. Medaily a plakety SNS, Bratislava 1995
N
použ.
5.00
3.00
Národní muzeum Praha
1347. Numismatické listy 1, ročník XLVII - 1992
1348. Numismatické listy 2, ročník XLVII - 1992
1349. Numismatické listy 1, ročník XLVIII - 1993
1350. Numismatické listy 4, ročník LXI - 2006
použ.
použ.
použ.
N
0.50
0.50
0.50
0.50
Slovenská akad émia ved
1351. Slovenská numizmatika XVIII , Nitra 2007
1352. Slovenská numizmatika VII, Nitra 2004
1353. Slovenská numizmatika VI,
Bratislava 1980
1354. Slovenská numizmatika VII, Bratislava 1982
1355. Slovenská numizmatika IX,
Bratislava 1986
N
N
N
N
použ.
3.00
3.00
5.00
5.00
5.00
N
N
N
N
N
N
N
N
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
3.00
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1.50
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0/0
0/0
0/0
1.00
1.00
2.00
Slovenská numizmatická spoločnosť
1356. Numizmatika 13, Bratislava 1995
1357. Numizmatika 14 , 1996
1358. Numizmatika 16, 1998
1359. Numizmatika 17, 2000
1360. Numizmatika 18, 2003
1361. Numizmatika 19, 2004
1362. Numizmatika 20, 2005; 15, 1997; 17, 2000 Supplementum
1363. Numizmatika 21, 2006
3 ks
Rôzne
Detské bankovky
1364. Eurobankovky ( Toy specimen)
1365. Slovenské bankovky
1366. Euro bank - väčšie
1367. Euro bank - mini
1368. České bankovky
1369. Nemecké bankovky
1370. Ruské bankovky
1371. Bankovky - Česká spořitelna
7 ks
7 ks
5 ks
7 ks
7 ks
5 ks
5 ks
7 ks
Detské mince
1372. 1; 5; 10; 50 Pfenik ; 1 Marka
nikel
1373. 10; 50 cent ; 1; 2 €
plast
1374. 1; 2; 5; 10; 50 Cent ; 1; 2 € plast
5 ks
4 ks
7 ks
54
Račianské ko runy
1375. rok 2005 ; 2006 ; 2008
1376. rok 2006 ; 2007 ; 2008
3 ks
3 ks
N/N
N/N
2.00
2.00
55
„ NADÁCIA RODU MARKHOT „
Obracia sa na Vás so žiadosťou o podporu jej činnosti formou finančného daru , číslo účtu:
2622106386/1100. Nadácia podporuje rekonštrukcie objektov, stavieb a iných kultúrnych
pamiatok, podporuje domovy dôchodcov, detské domovy, školy a zariadenia, zriaďovanie
zdravotníckych zariadení a všeobecnú podporu zdravotníckych zariadení pri nákupe
zdravotníckej techniky, pomôcok a liekov. Okrem toho podporuje tvorbu ostatných pamiatok
a kultúrnych hodnôt, zakladanie a podporu múzeí pre propagáciu a zachovanie kultúrneho
dedičstva.
Nadácia rodu MARKHOT
Sídlo : Svetlá 1, 811 02 Bratislava
IČO : 30798191
Telefón : 0903 716 401, 0903 432 124
56
Download

O b s a h - Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava