výročná správa Fsš UKF 2012
Univerzita
Konštantína
FilozoFa v nitre
FaKUlta
stredoeUrópsKych štúdií
ISBN
978-80-558-0236-7
výročná
správa
2012
FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Výročná správa za rok 2012
NITRA 2013
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2012
Zostavovateľ:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Recenzent:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Technický redaktor: Bc. Marta Kubaľáková
Jazykový redaktor: Mgr. Ján Gallik, PhD.
Vydané v marci 2013 ako účelová publikácia Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Edícia Europica varietas č.2
Schválené vedením Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre dňa 05.03.2013
© Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
ISBN 978-80-558-0236-7
EAN 9788055802367
OBSAH
1 Úvod
2 Profil Fakulty stredoeurópskych štúdií
3 Akademické orgány a štruktúra FSŠ
3.1 Vedenie FSŠ
3.2 Akademický senát FSŠ
3.3 Vedecká rada FSŠ
3.4 Kolégium dekana FSŠ
3.5 Dekanát FSŠ
3.6 Pedagogická komisia FSŠ
3.7 Disciplinárna komisia FSŠ
3.8 Edičná rada FSŠ
3.9 Pracoviská FSŠ
3.10 Informačné zdroje
4 Správa o činnosti Akademického senátu FSŠ
5 Pracoviská FSŠ
5.1 Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy – ÚMJL
5.1.1 Charakteristika
5.1.2 Zamestnanci
5.2 Ústav pre vzdelávanie pedagógov – ÚVP
5.2.1 Charakteristika
5.2.2 Zamestnanci
5.3 Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr – ÚSJK
5.3.1 Charakteristika
5.3.2 Zamestnanci
6 Štúdium na FSŠ
6.1 Charakteristika štúdia na FSŠ v roku 2012
6.2 Študijné programy
6.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov a foriem štúdia
6.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom roku 2012/2013
6.4.1 Podmienky prijatia na štúdium
6.4.2 Imatrikulácie študentov v akademickom roku 2012/2013
6.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
6.6 Rigorózne pokračovanie
6.7 Hodnotiace správy
6.8 Pedagogická prax
6.9 Prehľad o absolventoch v roku 2012
5
6
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
11
12
15
15
15
16
20
20
21
25
25
27
31
31
33
34
35
36
37
37
38
39
39
40
7 Vedecko-výskumná činnosť na FSŠ v roku 2012
7.1 Prehľad projektovej činnosti v hodnotenom období
7.2 Publikačná činnosť FSŠ
7.3 Vedecké, odborné, umelecké podujatia
7.4 Vedecko-výskumná, odborná a umelecká činnosť študentov
7.4.1 Projektová činnosť doktorandov
7.4.2 Publikačné výstupy doktorandov
7.4.3 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
7.5 Vedecká spolupráca
7.6 Ocenenia za vedecko-výskumnú, publikačnú
a ďalšiu tvorivú činnosť
7.7 Ocenenia pracovníkov FSŠ UKF inými inštitúciami
7.8 SWOT analýza v oblasti vedecko-výskumnej
a ďalšej tvorivej činnosti
8 Prehľad edičnej činnosti fakulty za rok 2012
9 Medzinárodná spolupráca
9.1 Vyslanie a prijatie študentov na mobilitu Erasmus v roku 2012
9.2 Zahraniční študenti prijatí na ucelené štúdium
9.3 Bilaterálne dohody o spolupráci
9.4 Pôsobenie lektora na FSŠ UKF v Nitre
9.5 Cesty do zahraničia a prijatie zahraničných pracovníkov
9.6 Členstvo fakulty v medzinárodných organizáciách
10 Hospodárenie
10.1 Príjmy fakulty z dotácie a z mimodotačných zdrojov
10.2 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov
Prílohy
Príloha č. 1 Hodnotiaca správa z vyhodnocovania
vzdelávania učiteľov na FSŠ študentmi
Príloha č. 2 Pohľad zvonku
Príloha č. 3 Zoznam absolventov FSŠ UKF v Nitre v roku 2012
Príloha č. 4 Zoznam projektov FSŠ UKF v Nitre v roku 2012
Príloha č. 5 Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých podujatí
FSŠ UKF v Nitre v roku 2012
Príloha č. 6 Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií
spolupracujúcich s FSŠ UKF v Nitre
Príloha č. 7 Zoznam členstiev pracovníkov FSŠ UKF v Nitre
v národných a medzinárodných vedeckých organizáciách,
výboroch, redakčných radách v roku 2012
Príloha č. 8 Zoznam zmlúv pre mobilitu Erasmus v roku 2012
42
43
45
47
48
50
50
51
51
52
53
53
55
57
57
59
59
59
60
65
66
66
68
74
80
89
98
102
112
116
123
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
1 ÚVOD
Efektívnosť strategického plánovania rozvoja sa odzrkadľuje v dosahovaní výsledkov v rámci každého hodnoteného obdobia. Sú indikátormi nových možnosti,
ale aj kognitívnou reflexiou problémov a slabých stránok činnosti fakulty. Platí aj
vo vzťahu k hodnotenému obdobiu, v rámci ktorého kľúčovým momentom bola
voľba nového vedenia fakulty, orientujúcej svoju riadiacu prácu – nadväzujúc na
svojich predchodcov – na podporu vzdelávania a výskumu, rozvoj ľudských zdrojov vo výskume v súlade s európskymi trendmi.
Fakulta okrem zapojenia sa do dvoch univerzitných projektov Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre a Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na
UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov sa usiluje využiť
všetky možnosti pre svoj rozvoj a rast aj prostredníctvom vlastnej projektovej
činnosti. Práve v zapájaní sa do riešenia projektov štrukturálnych fondov vidíme
zatiaľ málo využité príležitosti posunu vpred vo vzdelávacej i vedecko-výskumnej činnosti, nehovoriac o publikačnej činnosti v časopisoch zaradených do databáz Web of Science a SCOPUS. Za úspech tak možno považovať schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie, zameranú na inováciu pedagogickej a vzdelávacej činnosti z hľadiska
potrieb vedomostnej spoločnosti i trhu práce. Naším cieľom je však podpora
iniciatív riešenia medzinárodných vedeckých projektov i výskumných projektov
Agentúry na podporu výskumu a vývoja, či Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR. Ich význam vidím nielen v získavaní dotácie, ale predovšetkým v dosiahnutých výsledkoch riešenia, ktoré zviditeľnia fakultu, jej vedecký
potenciál i konkurencieschopnosť.
Určite v týchto našich úsiliach nesmieme zabúdať ani na budúcich uchádzačov
o štúdium, študentov a absolventov. Myslím tým na prípravu takých programov,
ktoré sa stanú zaujímavými nielen svojím zameraním, ale aj svojou obsahovou
náplňou, orientovanou na prepojenosť teórie a praxe, vďaka čomu naši absolventi
nebudú mať problém sa zamestnať vo svojom študijnom odbore.
Indikátorom priaznivého vývoja je nielen externé hodnotenie ARRA, ale aj
kvantitatívne ukazovatele v publikačnej činnosti i ďalšej vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov i doktorandov fakulty.
Aj keď sú zjavné isté medzery, ktoré sa usilujeme v súčinnosti s jednotlivými
pracoviskami eliminovať, chuť pracovať rozhodne pracovníkom fakulty nechýba.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Dekan
5
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
2 PROFIL FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola
založená Zriaďovacou listinou rektora 11. novembra 2003 na základe súhlasu
Akademického senátu univerzity a po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej
komisie. Projekt fakulty pre postup zriaďovania vychádzal z viac ako 45-ročnej
tradície vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Nitre, a predovšetkým z tradície
prípravy učiteľov pre národnostné školy, čo je špecifickou činnosťou našej univerzity. Vzdelávací a vedeckovýskumný profil fakulty stavia na dvoch pilieroch:
1. na prvom pilieri fakulta zabezpečuje prípravu učiteľov pre základné a stredné
školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku vo všetkých potrebných predmetoch;
2. na druhom pilieri fakulta rozvíja neučiteľské vzdelávanie v súlade s aktuálnymi potrebami európskej integrácie, zabezpečuje prípravu odborníkov pre verejnú správu a samosprávu, regionálnu politiku, pre tretí sektor, kultúrne a sociálne zariadenia.
V hodnotenom roku mala fakulta právo uskutočňovať študijný program učiteľstva maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s dvadsiatimi tromi predmetmi na
bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a študijný program Predškolská a elementárna pedagogika na bakalárskom a v nadväznosti Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie na magisterskom stupni štúdia.
V neučiteľských programoch fakulta uskutočňuje študijný program Hungarológia v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúra na všetkých troch stupňoch štúdia, Stredoeurópska areálová kultúra i Prekladateľstvo a tlmočníctvo –
maďarský jazyk a kultúra na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia, ale aj
študijné programy prvého stupňa Bilingválny mediátor, Český jazyk a kultúra.
V roku 2012 fakulta získala úspešnú akreditáciu na študijné programy Regionálny
cestovný ruch, Stredoeurópske areálové štúdiá a Ugrofínske štúdiá.
Štúdium na fakulte je organizované podľa kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). Pri tomto spôsobe štúdia má študent možnosť vytvoriť si vlastný študijný plán, vybrať si predmety podľa vlastného záujmu. Fakulta umožňuje študentom absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike a v zahraničí, pri zabezpečovaní študentských mobilít, výmenných
pobytov vysokoškolských pedagógov a vo vedeckovýskumnej činnosti spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami.
6
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
7
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
3 AKADEMICKÉ ORGÁNY A ŠTRUKTÚRA FSŠ
3.1 VEDENIE FSŠ
Dekan
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
pre vzdelávanie
PaedDr. Ladislav
Baráth, PhD.
Prodekani
pre medzinárodné
vzťahy a rozvoj
pre vedu
a výskum
PaedDr. Žofia
Bárcziová, PhD.
PhDr. Zuzana
Vargová, PhD.
Tajomník
Ing. Jozefína Polláková
8
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
3.2 AKADEMICKÝ SENÁT FSŠ
Predseda:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
- do 13.3.2012
- od 14.3.2012
Členovia:
Zamestnanecká časť: Mgr. Hajnalka Budinszky
- od 14.3.2012
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
PaedDr. József Menyhárt, PhD.
PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Mgr. Denisa Nagyová
- do 13.3.2012
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
- od 14.3.2012
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
- do 13.3.2012
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
- od 14.3.2012
PhDr. ZuzanaVargová, PhD.
PaedDr. IldikóViczayová, PhD.
- do 13.3.2012
Študentská časť:
Mgr. Gabriella Brutovszky – 2. roč. dokt. št. TVMJ
Lilla Czillingová – 2. roč. bak. št. PEP
Mgr. Réka Szabó – 1. roč. dokt. št. HUN
Katalin Tirindová – 2. roč. bak. št. MJBI
3.3 VEDECKÁ RADA FSŠ
Predseda:
Členovia:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
- do 3.7.2012
Dr. habil. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD.
prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
- od 4.7.2012
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
- od 4.7.2012
doc. Dr. Iván Halász, PhD.
- od 4.7.2012
prof. Dr. Július Horváth, PhD.
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
- do 3.7.2012
prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.
prof. Csaba Gy. Kiss, PhD.
- od 4.7.2012
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. - do 3.7.2012
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
- do 3.7.2012
prof. RNDr. Béla László, CSc.
- do 3.7.2012
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
- do 3.7.2012
prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.
- od 4.7.2012
prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., Dr.h.c.
- do 3.7.2012
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
- od 4.7.2012
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
- od 4.7.2012
9
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
doc. László Szarka, CSc.
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
- od 4.7.2012
- do 3.7.2012
3.4 KOLÉGIUM DEKANA FSŠ
Predseda:
Členovia:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Ing. Jozefína Polláková
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
- od 12.4.2012
- do 31.1.2012
- od 1.2.2012
- do 31.8.2012
- do 11.4.2012
- do 11.4.2012
- od 12.4.2012
- do 31.8.2012
Zástupca štud. časti AS FSŠ:
Mgr. Réka Szabó – 1. roč. dokt. št. HUN
- do 13.3.2012
Mgr. Gabriella Brutovszky – 2. roč. dokt. št. TVMJ
- od 14.3.2012
3.5 DEKANÁT FSŠ
Sekretariát dekana:
Mgr. Angelika Gyepes
Odd. pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a rozvoj:
Mgr. Hajnalka Budinszky
Študijné oddelenie:
Noémi Balková
Mgr. Veronika Sándorová
Bc. Žaneta Zorvanová
Ekonomické oddelenie:
10
Ing. Marieta Balková
- od 25.5.2012
- MD od 24.5.2012
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
3.6 PEDAGOGICKÁ KOMISIA FSŠ
Predseda:
Členovia:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
3.7 DISCIPLINÁRNA KOMISIA FSŠ
Predseda:
Členovia:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Radko Čurný, 3. roč. bak. št. SEAK
Erika Nagyová, 3. roč. bak. št. PEP
Nikoleta Suhajdaová, 3. roč. bak. št. MJES
3.8 EDIČNÁ RADA FSŠ
Predseda:
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
- do 25.4.2012
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
- od 26.4.2012
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Mgr. Hajnalka Budinszky
Mgr. Orsolya Hegedűs
PhDr. Štefan Németh, CSc.
- do 31.8.2012
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Členovia:
3.9 PRACOVISKÁ FSŠ
Katedra areálových kultúr
Katedra predškolskej a primárnej pedagogiky
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Ústav národných a národnostných kultúr
Ústav pre vzdelávanie pedagógov
KAK
KPPP
ÚMJL
ÚNNK
ÚVP
Ústav prírodných a informatických vied
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
UPIV
ÚSJK
do 31.8.2012
do 31.8.2012
www.umjl.fss.ukf.sk
do 31.8.2012
od 1.9.2012
www.uvp.fss.ukf.sk
do 31.8.2012
od 1.9.2012
www.usjk.fss.ukf.sk
3.10 INFORMAČNÉ ZDROJE
http://www.fss.ukf.sk/
http://edu.ukf.sk/
http://www.projekty.ukf.sk/
https://ais2.ukf.sk/
http://kis.ukf.sk/
https://doc.ukf.sk/
11
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
4 SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FSŠ
Akademický senát FSŠ v roku 2012 zasadal sedemkrát (12.01.2012;
14.02.2012; 23.02.2012; 22.03.2012; 12.04.2012; 04.06.2012; 04.10.2012)
a dvakrát bolo zvolané zasadnutie Akademickej obce FSŠ UKF v Nitre
(28.03.2012; 18.05.2012).
Na prvom zasadnutí boli schválené nové Zásady o voľbách do AS FSŠ. Na
tomto zasadnutí predseda AS FSŠ predniesol návrh na vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FSŠ UKF v Nitre na nasledujúce štvorročné obdobie.
Na druhom zasadnutí, dňa 14.02.2012 sa uskutočnila voľba dekana. Za kandidáta na funkciu dekana bol zvolený RNDr. Attila Komzsík, PhD. Nakoľko mandát členov AS FSŠ skončil 12.03.2012, boli vyhlásené voľby do AS FSŠ na 22.
03. 2012.
Na treťom zasadnutí AS FSŠ bola prerokovaná a schválená Správa o hospodárení FSŠ za rok 2011. V roku 2011 FSŠ zaznamenala ďalšie zlepšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov. Zamestnanci FSŠ boli úspešní aj
pri podávaní žiadostí o granty a projekty.
Na tomto zasadnutí dekan a prodekani predniesli Výročnú správa o činnosti
FSŠ za rok 2011. Za veľký úspech považovali dosiahnuté množstvo zverejnených
publikácií pracovníkov fakulty. V roku 2012 fakulta organizovala, resp. spoluorganizovala celkovo 38 vedeckých, odborných a umeleckých podujatí, z toho 14
podujatí s medzinárodnou účasťou. Medzi najvýznamnejšie vedecké udalosti
patrila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu“. Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia boli už tradične organizované súťaže ŠVOUČ. V rámci edičnej činnosti boli vydané diela zamestnancov fakulty, a to vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá,
učebné texty, časopis, zborníky a iné publikácie v celkovom počte 24 titulov.
Dekan informoval členov AS FSŠ, že k 27.02.2012 FSŠ požiada o grant pomocou projektu OPV s názvom „Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej
činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti“ a požiadal
senát o udelenie súhlasu so spoluúčasťou vo výške 5 % (max. do 32 500 €). Senát
odsúhlasil návrh dekana.
Na štvrtom zasadnutí AS FSŠ Mgr. Tibor Szabó, PhD. predseda volebnej komisie do AS FSŠ informoval o priebehu volieb. Do zamestnaneckej časti nového
senátu boli zvolení: Mgr. Hajnalka Budinszky, PaedDr. Magdaléna Hrbáček,
PhD., PhDr. Zuzana Vargová, PhD., PaedDr. Helena Pataiová, PhD., PaedDr.
József Menyhárt, PhD., doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., PaedDr. Zuzana Mészárosová, PhD. a RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. Do študentskej časti na základe
výsledku volieb sa dostali: Mgr. Gabriella Brutovszky, Mgr. Réka Szabó, Lilla
Czillingová a Katalin Tirindová. Za predsedníčku AS FSŠ bola zvolená doc.
12
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PhDr. Anna Sándorová, PhD., za podpredsedníčku PaedDr. Magdaléna Hrbáček,
PhD. Za zapisovateľku AS FSŠ bola zvolená Mgr. Hajnalka Budinszky a za predsedníčku študentskej časti AS FSŠ Mgr. Gabriella Brutovszky.
Na tomto zasadnutí senátori schválili Rozpis dotácie FSŠ na rok 2012 bez pripomienok.
Hlavnými bodmi programu piateho zasadnutia AS FSŠ boli: ďalšie podmienky
prijatia na štúdium na akademický rok 2012/2013, voľby prodekanov FSŠ a organizačné zmeny FSŠ.
Po diskusii o podmienkach prijatia na štúdium Akademický senát FSŠ schválil
návrh, že uchádzači v akademickom roku 2012/2013 budú prijatí po úspešnom
vykonaní maturitnej skúšky bez vykonania prijímacích skúšok.
Voľby prodekanov po predložení osobných návrhov na tieto funkcie dekanom
FSŠ sa realizovali nasledovne: po zvolení volebnej komisie kandidáti na funkcie
prodekanov predstavili svoje plány vo funkcii prodekanov v nasledovnom 4-ročnom funkčnom období a reagovali na otázky prítomných. Na základe hlasovania
Akademický senát FSŠ schválil navrhnutých prodekanov na ďalšie obdobie nasledovne: PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. – prodekan pre vzdelávanie, PaedDr.
Žofia Bárcziová, PhD. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PhDr.
Zuzana Vargová, PhD. – prodekan pre vedu a výskum.
Organizačné zmeny v štruktúre pracovísk FSŠ s účinnosťou od 1.9.2012
schválil senát s pripomienkami nasledovne: Katedra cestovného ruchu; Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy; Ústav pre vzdelávanie pedagógov a Ústav
stredoeurópskych jazykov a kultúr.
Šieste zasadnutie sa zameriavalo na schválenie návrhu metodiky rozdelenia
celkového objemu finančných prostriedkov určených na odmeny zamestnancov
jednotlivých pracovísk FSŠ a na schválenie finančného príspevku FSŠ na kúpu
internátu na Hospodárskej ulici predložené dekanom FSŠ, RNDr. Attilom Komzsikom, PhD. Akademický senát FSŠ schválil v diskusii upravenú metodiku rozdelenia celkového objemu finančných prostriedkov určených na odmeny zamestnancov jednotlivých pracovísk FSŠ a vyjadril aj súhlas poskytnutia finančného
príspevku fakulty na kúpu internátu na Hospodárskej ulici v objeme 56 000,- eur
z mimodotačných zdrojov.
Na poslednom, v poradí siedmom, zasadnutí AS FSŠ s platnosťou od akademického roka sa schválili 2013/2014 nové zásady edičnej činnosti, pozmenené
zásady konania rigoróznych skúšok a nové zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FSŠ UKF v Nitre.
Zasadnutie Akademickej obce FSŠ UKF v Nitre v kalendárnom roku 2013 sa
konalo dvakrát. V časovom poradí na prvom zasadnutí sa zišla študentská časť
Akademickej obce FSŠ UKF v Nitre, na ktorom dekan fakulty RNDr. Attila
Komzsík, PhD. oboznámil študentov s procesom a dotazníkom hodnotenia výučby študentmi FSŠ, ďalej boli prítomní členovia AO informovaní aj o postupe
a metodike odovzdania záverečných prác. Druhé zhromaždenie sa konalo zasad13
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
nutím zamestnaneckej časti Akademickej obce FSŠ UKF v Nitre, na ktorom sa
členovia AO mohli informovať ako aj vyjadriť svoj názor jednak k hodnoteniu
predchádzajúceho obdobia, jednak k nastávajúcim zmenám, týkajúcich sa zmien
organizačného poriadku FSŠ, projektov, hodnotenia kvality vzdelávania a motivačný systému predneseným dekanom fakulty.
Správa o činnosti AS FSŠ UKF v Nitre za rok 2012 výstižne dokumentuje bohatú a efektívnu činnosť členov akademického senátu, a svojím zodpovedným
prístupom k práci spolu s členmi akademickej obce prispeli k ďalšiemu rozvoju
fakulty, začo patrí každému úprimná vďaka.
Vypracovali:
14
RNDr. Štefan Balla, PhD., predseda AS FSŠ – do 22.03.2012
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., predseda AS FSŠ – od 22.03.2012
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
5 PRACOVISKÁ FSŠ
Vyučovací proces na FSŠ UKF v Nitre bol v roku 2012 zabezpečovaný pracovníkmi piatich pracovísk KAK, KPPP, ÚMJL, ÚNNK a UPIV. Z dôvodu organizačnej zmeny, schválenej v Akademickom senáte Fakulty stredoeurópskych
štúdií UKF v Nitre uznesením č. 3/120412 zo dňa 12.4.2012, a nadobúdajúcej
platnosť 1.9.2012, boli ustanovené štyri pracoviská Katedra cestovného ruchu,
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Ústav pre vzdelávanie pedagógov,
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr. S výnimkou Katedry cestovného ruchu,
ktorej konštituovanie a personálne zabezpečenie stálo v centre posledného štvrťroka 2012, ostatné pracoviská uskutočňovali vzdelávaciu a výskumnú činnosť
v zhode so svojím poslaním.
5.1 ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY - ÚMJL
5.1.1 Charakteristika
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy zabezpečuje prípravu budúcich
učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov zameraných
na maďarský jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov,
hungarológov, ugrofínske štúdium, a tiež doktorandské štúdium v rámci Teórie
vyučovania maďarského jazyka a literatúry. Ďalej sa zúčastňuje aj na realizácii
študijných programov Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským.
V uplynulom kalendárnom roku sa rozšírila vzdelávacia činnosť ÚMJL na
ďalšie študijné programy. Popri akreditácií Učiteľstva akademických predmetov
Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii (1., 2. a 3. stupeň), Prekladateľstvo
a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra (1. a 2. stupeň) ústav si získal právo
a uskutočňuje prípravu doktorandov v odbore Teória vyučovania maďarského
jazyka a literatúry. Okrem uvedených študijných programov sme získali akreditáciu na dva ďalšie neučiteľské študijné programy, a to na odbor Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor a na Ugrofínske štúdiá. Výučba študijného odboru na
bakalárskom stupni Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor sa začala realizovať už v akademickom roku 2011/2012 a vyučovanie Ugrofínskych štúdií sa
zaviedlo v akademickom roku 2012/2013.
Vo vedeckom výskume v rámci jazykovedy sa pracovisko zaoberá otázkami
dialektológie, sociolingvistiky a psycholingvistiky, onomastiky, kognitívnej lingvistiky a translatológie. V oblasti literárnej vedy sa vyučujúci zaoberajú teóriou
literárnych a populárnych žánrov, umeleckým prekladom, katolíckou literatúrou
medzi dvomi svetovými vojnami a súčasnou maďarskou literatúrou. Svoje vedeckovýskumné výsledky ústav prezentuje na rôznych vedeckých podujatiach a pro15
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
stredníctvom vedeckých publikácií. Popritom formou súťaží môžu aj študenti
preukázať svoje vedecké znalosti a iné odborné schopnosti.
Vedúci katedry:
Sekretariát:
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Mgr. Denisa Nagyová
5.1.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.
prof. PhDr. János Pusztay, CSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
doc. PhDr. Katalin Sipőcz, PhD.
– do 29. 02.
doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
– od 20. 03.
Odborní asistenti:
PaedDr. Ján Bauko, PhD.
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PaedDr. József Menyhárt, PhD.
Mgr. Gabriela Petres, PhD. – od 01. 09.
PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
Mgr. Anikó Tóth, PhD.
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Výskumný pracovník: PhDr. Gizella Szabómihály
Interní doktorandi:
Mgr. Gabriella Brutovszky
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth
Mgr. Gabriela Petres
– do 31. 08.
PaedDr. Gyula Rigó
Mgr. Gábor Nagy
– od 01. 09.
Mgr. Katarína Tóthová
– od 01. 09.
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
• PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.: Maďarská literatúra menšinových komunít;
Maďarská literatúra pre deti a mládež; Dejiny maďarskej literatúry a kultúry
19. storočia; Maďarská literatúra 19. storočia; Dejiny maďarskej literatúry
menšinových komunít; Textový seminár z maďarskej literatúry na Slovensku;
Literatúra a iné umenia; Začiatky maďarskej umeleckej prózy; Dejiny prekladu
maďarskej literatúry pre deti a mládež; Literatúra pre deti v predškolskom veku; Dejiny maďarskej literatúry 19. storočia; Literatúra pre deti a mládež.
• PaedDr. Ján Bauko, PhD.: Úvod do štúdia jazyka – Fonetika, fonológia;
Lexikálna sémantika; Morfológia; Onomastika a preklad; Lexikológia, morfo16
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
lógia maďarského jazyka; Onomastika; Ortografia; Maďarsko-slovenská kontrastívna terminológia.
• doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.: Kapitoly zo svetovej literatúry II.;
Úvod do literárnej vedy; Historická poetika; Žánre populárnej literatúry; Štylistika umeleckého prekladu; Literatúra a iné umenia; Preklad umeleckého textu; Úvod do štúdia literatúry; Textológia a interpretačné techniky; Aktuálne
otázky lingvistiky a literárnej vedy.
• doc. PhDr. István Kozmács, PhD.: Prehľad vývinu maďarského jazyka;
Textológia; Fínsky jazyk; Kultúra ugrofínskych národov; Lexikálna sémantika;
Vývin maďarského jazyka; Historické jazykové pamiatky; Lexikológia ugrofínskych jazykov; Folklór maďarského jazyka.
• PaedDr. József Menyhárt, PhD.: Úvod do štúdia jazyka – Fonetika, fonológia; Ortografia; Štylistika; Regionálne a kontaktové varianty maďarského jazyka; Sémantika, textológia maďarského jazyka; Štylistika maďarského jazyka; Kontrastívna jazykoveda a maďarsko-slovenský bilingvizmus na Slovensku; Funkčné štýly, Štylistika a architektonika textu; Nárečová lexikografia
a frazeológia; Základy jazykovedy.
• prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.: Aktuálne otázky lingvistiky a literárnej
vedy; Funkcionálne vyučovanie gramatiky.
• Mgr. Gabriela Petres, PhD.: Literatúra a iné umenia; Maďarská detská literatúra; Feminizmus v literatúre; Teória maďarskej literatúry; Dramatizácia
a dramatické hry; Interpretácia maďarských literárnych diel.
• doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.: Maďarská literatúra od začiatkov po renesanciu; Úvod do dejín maďarskej literatúry; Latinský jazyk; Maďarský verš; Základy prekladu II.; Grécka mytológia a dráma; Dejiny maďarskej literatúry 1;
Kapitoly z dejín maďarskej literatúry 1; Filológia a literárna interpretácia; Prekladový proseminár.
• PaedDr. Károly Presinszky, PhD.: Úvod do štúdia jazyka – Fonetika, fonológia; Syntax maďarského jazyka; Jazyková kultúra; Komplexný jazykový
rozbor; Vetná a súvetná syntax maďarského jazyka; Ortografia; Maďarský jazyk 1; Úvod do štúdia jazyka.
• prof. PhDr. János Pusztay, CSc.: Všeobecná jazykoveda; Areálová lingvistika; Jazyková komparatistika; Jazykový obraz Strednej Európy; Úvod do uralistiky; Maďarčina ako ugrofínsky jazyk; Kontrastívna jazykoveda.
• doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.: Dialektológia a sociolingvistika; Rétorika; Kontrastívna jazykoveda a maďarsko-slovenský bilingvizmus na Slovensku; Komunikácia a rétorika; Typy rečníckych prejavov; Jazyková kompetencia v nárečovom a bilingválnom prostredí; Jazykové vetvy a typy.
17
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
• PhDr. Gizella Szabómihály: Dvojjazyčná úradná korešpondencia; Prekladový seminár; Prekladateľské koncepcie; Tlmočenie I.; Preklad 2; Preklad 3; Jazyková politika; Preklad odborných textov; Konzekutívne tlmočenie; Prekladateľská analýza; Menšiny a menšinová politika; Simultánne tlmočenie; Písomný
prejav administratívnej a obchodnej komunikácie; Metodika prekladu; Teória
prekladu.
• Mgr. Anikó Tóth, PhD.: Metodika vyučovania maďarskej literatúry; Teória
vyučovania maďarskej literatúry; Interpretácia literárnych diel z 20. storočia;
Vybrané kapitoly z maďarskej literatúry 20. storočia; Teória jazykového
a literárneho vzdelávania.
• Mgr. Ildikó Vančová, PhD.: Dialektológia a sociolingvistika; Metodika vyučovania maďarského jazyka a slohu; Teória vyučovania maďarského jazyka
a slohu; Teória jazykového a literárneho vzdelávania; Menšiny a národnostná
politika.
• Mgr. Gabriella Brutovszky: Textový seminár zo staršej maďarskej literatúry;
Literatúra a iné umenia; Kapitoly z dejín maďarskej literatúry 1; Dejiny maďarskej literatúry 1; Metodológia interpretácie literárneho textu.
• PaedDr. Katalin Kralina Hoboth: Teória administratívno-obchodnej komunikácie; Rétorika maďarského jazyka; Regionálne a kontaktové varianty maďarského jazyka.
• Mgr. Gábor Nagy: Textový seminár z maďarskej literatúry na Slovensku;
Kapitoly z dejín maďarskej literatúry a kultúry 2.
• Mgr. Katarína Tóthová: Nárečová lexikografia frazeológia; Regionálne
a kontaktové varianty maďarského jazyka.
• PaedDr. Gyula Rigó: Dejiny maďarskej literatúry 20. storočia; Výberový
seminár z literatúry; Literatúra a iné umenia; Prvá generácia Nyugatu.
Vypracovala: doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
18
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
19
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
5.2 ÚSTAV PRE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV – ÚVP
5.2.1 Charakteristika
Ústav pre vzdelávanie pedagógov vznikol zlúčením dvoch pracovísk, Katedry
predškolskej a primárnej pedagogiky a Ústavu prírodných a informatických vied,
primárne zameraných na predmetovú didaktiku, resp. na využitie informačných
technológii vo vzdelávaní a rozvoj prírodovednej, informačnej i počítačovej gramotnosti.
Katedra predškolskej a primárnej pedagogiky – KPPP
Katedra vo svojej práci nadväzuje na bohaté, vyše päťdesiatročné skúsenosti
v oblasti národnostného vzdelávania na našej univerzite. Je garantom študijného
odboru „Predškolská a elementárna pedagogika“ a zameriava sa na výchovu
a vzdelávanie budúcich učiteľov pre materské školy a základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Disciplíny všeobecného pedagogicko-psychologického
základu a výchovného charakteru zabezpečujú erudovaní pedagógovia, ktorí majú
bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania národnostných menšín. Absolventi tohto
odboru nachádzajú uplatnenie v materských školách, na prvom stupni základných
škôl, školských kluboch a aj v iných výchovno-vzdelávacích a voľnočasových
inštitúciách.
Výskumná činnosť pracoviska je prioritne zameraná na oblasť didaktických
problematík vo výchovných a pedagogických disciplínach. O dobrej úrovni výskumnej činnosti pracoviska svedčí skutočnosť, že členovia katedry sú koordinátormi i riešiteľmi medzinárodných a domácich výskumných a vzdelávacích projektov v oblasti pedagogických, športových a umeleckých vied. Dosiahnuté výsledky výskumov využívajú na skvalitnenie svojho vzdelávacieho pôsobenia, čím
zabezpečujú inováciu obsahového a organizačného profilu študijných disciplín.
Katedra venuje osobitnú pozornosť príprave študentov na súťaže z oblasti výchovných a esteticko-umeleckých disciplín, na rôzne športové, umelecké a výtvarné podujatia v rámci súťaží a tvorivých dielní.
Pracovisko má publikačné výstupy na národnej aj medzinárodnej úrovni. V oblasti didaktiky hudobnej výchovy, telesnej výchovy boli vydané vysokoškolské
skriptá a učebnice pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Dominantnou zložkou umeleckého života Katedry predškolskej a primárnej
pedagogiky je Maďarský spevácky zbor pri FSŠ, ktorý získal viacero vysokých
štátnych a medzinárodných vyznamenaní a je viacnásobným držiteľom titulu
„Vynikajúci koncertný spevácky zbor“. Spevácky zbor sa pravidelne zúčastňuje
domácich i medzinárodných festivalových a kvalifikačných súťaží. Na samostatných a spoločných výstavách, sympóziách, workshopoch je prezentovaná výtvarná umelecká činnosť pedagógov a študentov katedry. Ich výtvarné diela vychá20
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
dzajú každoročne aj v knižných publikáciách, zborníkoch katalógoch i v umeleckých časopisoch. Katedra venuje osobitnú pozornosť aj skvalitňovaniu pedagogickej praxe na národnostných školách, ako súčasť prípravy budúcich pedagógov.
Vedúci katedry:
Sekretariát:
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
Bc. Regína Beneová
Ústav prírodných a informatických vied – ÚPIV
Ústav prírodných a informatických vied v prvom rade sa zaoberá s výchovou
učiteľov biológie, matematiky a informatiky pre školy s vyučovacím jazykom
maďarským. Aktívne sa podieľa aj na vyučovaní iných prírodovedných predmetov a zabezpečuje výučbu informatiky, ako predmetu všeobecného základu, v maďarskom jazyku pre všetkých poslucháčov FSŠ. Podieľa sa na tvorbe kurzov kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania s možnosťou získavania kreditov a vytvára
priestor pre aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou. Výskum ústavu je orientovaný na didaktiku biológie a matematiky, ale pracovníci sa zaoberajú aj so systematickou inováciou edukačného procesu a zavádzaním informačno-komunikačných technológií (e-learning, e-learning management) do vyučovacieho procesu.
Riaditeľ:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Sekretariát:
Bc. Regína Beneová
Ústav prírodných a informatických vied a Katedra predškolskej a primárnej
pedagogiky ku dňu 31.08.2012 boli zlúčené do jednej organizačnej jednotky, a to
Ústavu pre vzdelávanie pedagógov, ktorý pokračuje v aktivitách obidvoch pracovísk, zodpovedá za odbornú prípravu, ale aj ďalšie vzdelávanie pedagógov.
Riaditeľ:
Sekretariát:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Bc. Regína Beneová
5.2.2 Zamestnanci
Profesori:
Docenti:
Odborní asistenti:
prof. Andrea Kárpáti, DrSc.
prof. RNDr. Béla László, CSc.
doc. Dr. Antal Aubert, CSc.
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
RNDr. Tünde Juríková, PhD.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
21
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Mgr. Tibor Szabó, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
Ing. Rastislav Žitný, PhD.
Výskumní pracovníci: Mgr. Art. Mónika Józsa
Mgr. Yvette Orsovicsová
Jednotliví zamestnanci Ústavu pre vzdelávanie zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
• doc. Dr. Antal Aubert, CSc.: Teória turizmu, Regionálny rozvoj, Regionálny
rozvoj a turizmus, Cezhraničná spolupráca v turizme, Plánovanie v regionálnom turizme
• RNDr. Štefan Balla, PhD.: Mikroskopická anatómia živočíchov, Fyziológia
živočíchov a človeka, Biológia človeka, Biológia dieťaťa, Didaktika biológie
2, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Zahraničná didakticko-antropologická
exkurzia, Antropológia
• PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.: História telesnej kultúry, Kondičná
a základná gymnastika, Športová gymnastika I.-IV., Filozofia a etika športu,
Základy gymnastickej pohybovej činnosti, Rozvoj motoriky v predškolskom
veku, Pohybové hry, Kompenzačné a relaxačné cvičenia, Didaktika telesnej
výchovy, Metodika telesnej výchovy, Rozvoj základných pohybových lokomócií, Pohybové činnosti v letnej prírode, Pohybové činnosti v zimnej prírode
• Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.: Úvod do štúdia anglického jazyka, Praktické
cvičenia z anglického jazyka, Anglický jazyk I., II., III., IV., Reálie anglicky
hovoriacich krajín
• Mgr. Art. Mónika Józsa: Intonácia a rytmus, Hlasová výchova, Ľudová pieseň, Základy dirigovania, Detské hry a tance so spevom, Vedenie detského
spev. zboru, Spevácky zbor
• RNDr. Tünde Juríková, PhD.: Morfológia rastlín, Fyziológia a systém nižších rastlín, Fyziológia a systém vyšších rastlín, Liečivé rastliny, Botanika
a fyziológia rastlín, Základy pestovania rastlín, Záhradníctvo, Úžitkové rastliny a výživa ľudí
• prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.: Komplexná dramaticko-umelecká výchova, Metodika rozvoja tvorivosti, Základy muzeálnej pedagogiky
22
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
• RNDr. Attila Komzsík, PhD.: Matematická analýza 1, 2, 3, Didaktika matematiky 1, 2, 3; Seminár z didaktiky matematiky
• prof. RNDr. Béla László, CSc.: Algebra 1, 2, 3; Teória čísel 1, 2; Rozvoj
matematických predstáv o číslach, Základy elementárnej geometrie, Geometrické aktivity, Základy matematickej logiky a teórie množín, Teória zväzov,
Metódy riešenia matematických úloh 1,2
• PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.: Všeobecná psychológia, Ontogenetická psychológia, Sociálna psychológia, Pedagogická psychológia, Didaktika matematiky I, II, Heuristika riešenia matematických úloh, Psychodidaktika,
Psychológia práce, Násilie v edukačných prostrediach a jeho prevencia, Poruchy psychického vývinu, Rozvoj matematických predstáv, Aritmetika
• PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.: Úvod do výtvarnej kultúry, Výtvarné vnímanie a vyjadrovanie I., II., Priestorová tvorba, Nové výtvarné médiá, Výtvarné projekty, Arteterapia
• Mgr. Yvette Orsovicsová: Teoreticko-metodické základy hudobnej výchovy,
Teória a metodika elementárnej intonačnej a rytmickej výchovy, Ľudová pieseň, Hra na klavíri, Didaktika hudobnej edukácie, Praktikum hudobných činností, Hudobná tvorba pre deti
• PaedDr. Helena Pataiová, PhD.: Teoretické východiská pedagogiky, Rodinná a mimoškolská výchova, Teórie predškolskej a školskej výchovy
a vzdelávania, Pedagogická a sociálna komunikácia, Teória a metodika hry
a záujmovej činnosti, Dejiny pedagogiky a školských inštitúcií, Historickofilozofické východiská edukácie, Multikultúrna výchova, Pedagogická prax
• Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.: Súdne inžinierstvo, Praktická informatika,
Informatika pre translatológov 1, 2, Práca s informačnými a komunikačnými
technológiami, Inteligentná kancelária 1, 2, Úvod do informačných systémov,
Základy informatiky, Práca s interaktívnou tabuľou
• Mgr. Tibor Szabó, PhD.: Matematická analýza 1, 2, 3, 4, 5, Programovanie
pre matematikov 2, Seminár z programovania pre matematikov 2, Základy informatiky 1, 2, Zábavné úlohy, Základy elementárnej matematiky, Heuristika
riešenia matematických problémov, Základy matematickej logiky a teórie
množín
• RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.: Organológia živočíchov, Zoológia bezchordátov, Zoológia chordátov, Ekológia, Teriológia, Didaktika biológie 1, Pedagogická prax, Terénne práce zo zoológie, Zahraničná didakticko-zoologická
exkurzia, Zahraničná exkurzia z didaktiky biológie 2, Systematická zoológia 1,
2, Morfológia živočíchov
• PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.: Rozvoj základných plaveckých zručností,
Pohybové hry, Pohybové a netradičné hry, Hry v prírode, Zdravotná telesná
23
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
výchova, Rozvoj základných pohybových lokomócií, Pohybové činnosti
v letnej prírode, Pohybové činnosti v zimnej prírode
• Ing. Rastislav Žitný, PhD.: Informatika pre začiatočníkov, Informatika pre
pokročilých, Projektový manažment, Informatika pre translatológov 1, Anglický jazyk
Vypracovali: RNDr. Štefan Balla, PhD.
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
24
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
5.3 ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR – ÚSJK
5.3.1 Charakteristika
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr vznikol zlúčením Katedry areálových
kultúr a Ústavu národných a národnostných kultúr.
Katedra areálových kultúr – KAK
Katedra areálových kultúr FSŠ, ako pracovisko na zabezpečovanie neučiteľského vzdelávania od svojho vzniku (1. september 2006) či ako vedeckovýskumná a vzdelávacia ustanovizeň, realizuje jedno zo základných poslaní fakulty:
• výskum stredoeurópskeho kultúrneho areálu, ďalej kultúry národnostných
menšín na Slovensku,
• vzdelávanie odborníkov predovšetkým na pôsobenie v národnostne zmiešaných oblastiach.
Vedúci katedry:
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Zástupca vedúceho: PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
Sekretariát:
Mgr. Petra Számelová
Tajomník:
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
PhDr. Alicja Korczyk-Chovanec
– do 26.4.
– od 27.4.
– do 26.4.
– od 27.4.
Ústav národných a národnostných kultúr – ÚNNK
Výskumné zameranie pracoviska tvoria štyri hlavné oblasti: filozofia a dejiny
filozofie, sociológia, teória literatúry a dejiny literatúry, porovnávacie výskumy
z oblasti filozofie, literatúry a kulturológie. Pracovníci ústavu sa v rámci týchto
oblastí zameriavajú najmä na dejiny cirkvi a školstva, rôzne aspekty kultúrnej
identity, identitu inteligencie, kultúrnu spotrebu, komparáciu kognitívnych vied
a tradičných filozofických teórií, tému lásky v literatúre a vo filozofii a iné. Majú
bohatú publikačnú činnosť, píšu učebnice, vykonávajú redakčné a pedagogické
aktivity. Aktívne sa podieľajú na projektoch domácich i zahraničných vedeckých
pracovísk.
Ústav až do 31.08.2012 zabezpečoval výučbu študijného programu Hungarológia, ktorého garantom po zlúčení Ústavu národných a národnostných kultúr
s Katedrou areálových kultúr sa stáva Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej
vedy.
Riaditeľ ústavu:
Sekretariát:
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD. - do 1.2.
PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. - od 1.2.
Mgr. Hajnalka Budinszky
25
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Od 1. septembra 2012 na základe zmeny organizačnej štruktúry FSŠ vznikol
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr (ďalej len Ústav), ktorý pokračuje
v napĺňaní základných vedecko-výskumných cieľov i vzdelávacích aktivít vyplývajúcich i z názvu nového pracoviska (študijné programy Stredoeurópska areálová kultúra – Bc. a Mgr. – majú stále akreditačnú platnosť a študenti v rámci daných programov riadne doštudujú) avšak s novým špecifickým vymedzením
akreditovaných študijných programov (Stredoeurópske areálové štúdiá – Bc.
a Mgr., Český jazyk a kultúra – Bc. a Hungarológia – PhD.), tzn. že ako samostatná vedecko-výskumná a vzdelávacia ustanovizeň realizuje výskum jazyka
a literatúry národných spoločenstiev i etnických menšín hľadaním nových súvislostí v priestore strednej Európy.
Ústav tak upriamuje svoju vedecko-výskumnú činnosť už nielen na fundament
existencie národných spoločenstiev, na faktor kultúry v procesoch ich pretrvávania a rozvoja sociálneho bytia, ako aj špecifickú problematiku národnostných
kultúr v stredoeurópskom regióne, ale v súčasnosti aj na veľmi dôležitý aspekt
jazykového vzdelávania (v rámci akreditovaných študijných programov môžu
študenti nadobudnúť jazykové zručnosti zo slovenského, českého, maďarského,
poľského, anglického, nemeckého jazyka). V súvislosti s takouto vedecko-výskumnou orientáciou pracoviska je možné hovoriť o východiskovom postavení
v rámci Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, a to i vzhľadom nato, že uvedené
oblasti výskumu vychádzajú z areálového prístupu k jazyku i ku kultúre, ktorého
podstatou je prispieť k vytvoreniu celostného obrazu o stredoeurópskom regióne.
Tomuto zámeru podriaďuje pracovisko svoju publikačnú činnosť, organizovanie
vlastných seminárov i konferencií, ale aj účasť na podujatiach pripravovaných
partnerskými organizáciami. Výsledky svojho výskumu pracovníci implementujú
aj do pedagogickej činnosti.
To, že Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr má ambície neustále zlepšovať
svoju vedecko-výskumnú činnosť, dokumentujú aj vedecko-metodologické semináre organizované pracoviskom, v rámci ktorých jednotliví pracovníci prezentujú
istú tému zo svojho výskumu, ale aj pozvania na domáce a zahraničné konferencie.
Okrem toho sa Ústav ako jediný na Slovensku systematicky a koncepčne venuje problematike slovenskej národnostnej literatúry, vznikajúcej za hranicami Slovenska (predovšetkým na juhovýchode Európy: v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku), ale aj inde na svete (západná Európa, zámorie).
Ako vyplýva už aj z názvu Ústavu, ponúka študentom možnosť osvojenia si
teórie areálových kultúr, čiže skúmanie a poznávanie jazykových prejavov, literárnej a umeleckej tvorby ako aj ďalších reálií kultúrnych aktivít v kontextoch
literárnych, lingvistických, psychologických, sociologických, všeobecne umenovedných, politologických na komparatívnych základoch. Dôležité miesto v čin26
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
nosti Ústavu má skúmanie teoretických otázok národnostných (menšinových)
kultúr predovšetkým v stredoeurópskom regióne.
Riaditeľ ústavu:
Zástupca riaditeľa:
Sekretariát:
Tajomník:
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
Mgr. Petra Számelová
PhDr. Alicja Korczyk-Chovanec
Mgr. Ján Gallik, PhD.
– do 17.12.
– od 18.12.
5.3.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Ján Gallik, PhD.
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
PhDr. Štefan Németh, PhD.
PhDr. Agnieszka Janiec-Nyitrai, PhD.
PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Interní doktorandi:
Mgr. Andráš Kelemen
PhDr. Alicja Korczyk-Chovanec
Mgr. Kristína Lendvorská
Mgr. Ildikó Nagyová
Mgr. Réka Szabó
Mgr. Veronika Trstianska
PaedDr. Ladislav Vízkeleti
Externí spolupracovníci: Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Halász, PhD.
doc. PhDr. Kornélia Horváth, PhD.
Ing. Anita Ivanková, PhD.
prof. PhDr. Csaba Gy. Kiss, DrSc.
Mgr. Eva Niklesová
PhDr. Kálmán Petőcz
JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
PhDr. Katarína Skalická, PhD.
– do 1.2.
– od 18.9.
– do 31.8.
– na MD
– do 31.12.
27
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali v roku 2012 výučbu nasledovných študijných disciplín:
• doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.: Slovenská národnostná literatúra
a kultúra zo zahraničia, Textológia a editorstvo, Dejiny knižnej kultúry, Kultúrne inštitúcie, Národné a národnostné kultúry v strednej Európe;
• Mgr. Ján Gallik, PhD.: Dejiny slovenskej literatúry, Základy slavistiky;
• doc. PaedDr. Ivan Halász, PhD.: Osobitosti stredoeurópskeho politického
myslenia, Geopolitika a zahraničná politika v strednej Európe; Národné mýty
a symboly;
• Mgr. Ladislav Horník, PhD.: Maďarské dejiny, České dejiny, Slovenské
kulturologické koncepcie;
• PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.: Dejiny maďarskej literatúry, Regionálna kultúra a osvetová práca, Maďarské dejiny, Maďarský jazyk 1, Teória
a didaktika elementárnych reálií, Metódy vedeckého výskumu, Teória
a metodika gramotnosti, Maďarský národopis;
• Ing. Anita Ivanková, PhD.: Aplikovaný manažment v kultúre, Manažment
kultúry;
• Mgr. Agnieszka Janiec-Nyitrai, PhD.: Dejiny žurnalistiky, Úvod do polonistiky;
• Mgr. Alicja Korczyk-Chovanec: Poľský jazyk 1, Poľský jazyk 2, Dejiny
poľskej literatúry (bloková výučba), Poľský jazyk 3, Poľský jazyk 4;
• PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.: Aplikovaný výskum, Sociológia súčasného spôsobu života, Základy sociológie, Sociológia 1;
• PhDr. Štefan Németh, CSc.: Logika, Dejiny filozofie v strednej Európe,
Dejiny filozofie, Dejiny filozofie v Uhorsku, Moderné sociálne teórie.
• Mgr. Eva Niklesová: Český jazyk 2;
• PhDr. Kálmán Petőcz: Multikulturalizmus a interetnické vzťahy na Slovensku, Multikulturalizmus a interetnické vzťahy;
• JUDr. Ivan Podhorec: Domáca a zahraničná legislatíva o kultúre, Domáca
a zahraničná legislatíva v kultúre, Politické strany v strednej Európe;
• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.: Kultúra ostatných slovanských národov, Rusistika, Teória kultúrnych areálov, Kultúrne osobitosti krajín strednej Európy;
• PhDr. Katarína Skalická, PhD.: Poľské dejiny, Dejiny kultúry strednej Európy;
• Mgr. Réka Szabó: Stredoeurópske reálie, Dejiny kultúry strednej Európy;
• Mgr. Petra Számelová: Masová kultúra, Úvod do bohemistiky;
• PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.: Kapitoly zo slovenskej literatúry pre deti
a mládež, Rétorika, Jazyková kultúra slovenského jazyka, Slovenská jazyková
kultúra, Ortografia slovenského jazyka, Globalizačné trendy v súčasnej kultúre, Menšiny a národnostná politika;
28
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
• Mgr. art. Štefan Timko, PhD.: Filmová, rozhlasová a televízna kultúra, Súčasné vedecké a beletristické žánre, Československá kinematografia, Úvod do
teatrológie, Postmoderná kultúra a prejavy subkultúr, Stredoeurópska populárna kultúra, Populárna kultúra, Mediálna kultúra;
• Mgr. Veronika Trstianska: Národnostné zloženie Slovenska, Kulturologické
koncepcie 20. a 21. storočia;
• PhDr. Zuzana Vargová, PhD.: Systematická kulturológia, Súčasné antropologické koncepcie, Dejiny slovenskej literatúry, Dejiny antropologických koncepcií, Kultúrna antropológia;
• PaedDr. Ladislav Vízkeleti: Nemecký jazyk 1;
• prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc: Dejiny svetovej literatúry, Medziliterárne
spoločenstvá, Dejiny českej literatúry, Teória literárnej komparatistiky;
• prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.: Súčasná slovenská literatúra od roku 1945,
Úvod do intertextuality, Semiotika kultúry (stredoeurópsky film);
Vypracovali: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Mgr. Ján Gallik, PhD.,
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
29
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
30
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
6 ŠTÚDIUM NA FSŠ
6.1 CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA NA FSŠ V ROKU 2012
Štúdium na FSŠ v roku 2012 (letný semester akad. roku 2011/2012 a zimný
semester 2012/2013) sa realizovalo podľa schválených harmonogramov výučby
a študijného poriadku UKF v Nitre. V realizácii štúdia sa vychádzalo aj z Vyhlášky o kreditovom štúdiu č. 614/2002 a z iných legislatívnych predpisov.
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa postupne transformuje na modernú fakultu, ktorá vychádza z potrieb súčasnosti a tak postupne transformuje
svoj profil aj prostredníctvom realizácie svojich študijných programov. V roku
2012 sa nám podarilo úspešne akreditovať ďalší neučiteľský študijný program:
Regionálny cestovný ruch a spolu so študijným programom Ugrofínske štúdiá či
Český jazyk a kultúra, sme rozšírili paletu ponuky FSŠ, ktorá korešponduje aj
s profilom našej fakulty.
Aj v roku 2012 naša fakulta naďalej realizovala prípravu pedagógov podľa
platných predpisov v študijných odboroch predškolská a elementárna pedagogika
s vyuč. jazykom maďarským, učiteľstva pre primárne vzdelávanie pre školy
s vyučovacím jazykom maďarským a učiteľstva akademických predmetov pre
základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Okrem toho fakulta
zabezpečuje aj vzdelávanie a výchovu odborníkov v jednoodborových študijných
odboroch ako kulturológia, cudzie jazyky a kultúry a neslovanské jazyky a literatúry.
FSŠ zabezpečuje vyučovanie pre svojich študentov v akreditovaných učiteľských aj neučiteľských študijných programov podľa vysokoškolského zákona
v troch na seba nadväzujúcich stupňoch: v bakalárskom, magisterskom a v doktorandskom stupni. V hodnotenom období sa všetky ročníky riadili jednotným študijným poriadkom a boli hodnotené jednotným spôsobom v zmysle zásad Zákona
o vysokých školách 131/2002, Vyhlášky o kreditovom systéme štúdia 614/2002
a princípov ECTS.
FSŠ umožňuje absolventom magisterských študijných odborov, v ktorých má
fakulta Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané práva, vykonať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami § 53, ods. 8 a 9 a § 63 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v zmysle zásad schválených
v AS FSŠ UKF v Nitre.
FSŠ zároveň vytvárala podmienky pre uskutočňovanie rôznych programov:
atestácií pre pedagogických zamestnancov a ďalších foriem celoživotného vzdelávania.
31
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Akreditované programy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov
Názov programu
Využitie nových vedeckých výsledkov vo vyučovaní
maďarského jazyka a literatúry na základných školách
s vyučovacím jazykom maďarským
Aplikácia nových vedeckých výsledkov vo vyučovaní
maďarského jazyka a literatúry na stredných školách
s vyučovacím jazykom maďarským
Aktuálne trendy v rozvoji pohybových schopností detí
mladšieho školského veku v podmienkach školskej telesnej
výchovy
Zborový spev a dirigovanie zboru v školskej a mimoškolskej
pedagogickej činnosti
Regionálna výchova ako forma posilnenia regionálnej identity
Digitálna zobrazovacia technika vo výučbe biológie
a prírodovedy
Rozvoj kompetencií pedagógov pre efektívne vyučovanie
matematiky
Počet
hodín
50
Počet
kreditov
12
50
12
30
8
50
13
50
40
12
10
40
10
Ostatné programy ďalšieho vzdelávania
Rozvoj maďarsko-slovenskej bilingválnej kompetencie administratívnych
pracovníkov Modul: Rozvoj kompetencií z administratívneho štýlu
Rozvoj maďarsko-slovenskej bilingválnej kompetencie administratívnych
pracovníkov Modul: Rozvoj kompetencií z administratívnych žánrov
Univerzita tretieho veku: Komunikáciu v maďarskom jazyku
Počet
hodín
50
50
V roku 2012 Ústav pre vzdelávanie pedagógov – FSŠ v spolupráci so Zväzom
maďarských pedagógov na Slovensku zorganizoval kurz ďalšieho vzdelávania
s názvom: Zborový spev a dirigovanie zboru v školskej a mimoškolskej pedagogickej činnosti, ktorý úspešne absolvovalo 14 účastníkov kurzu.
V roku 2011 sa fakulta zapojila do projektu s názvom: Interné zabezpečovanie
kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG) s cieľom vypracovania a overenia systému riadenia kvality vzdelávania na Fakulte stredoeurópskych štúdií. Realizácia tohto projektu pokračovala
aj v roku 2012 a získané výsledky sa postupne implementujú do pedagogického
procesu.
V roku 2012 naša fakulta vypracovala a podala projekt s názvom: Komplexná
inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti, ktorý úspešne prešiel schvaľovacím konaním a jeho realizácia sa začne v roku 2013.
32
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
6.2 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Rok 2012 na FSŠ UKF v Nitre sa niesol v konsolidačnom duchu a v duchu
hľadania ďalších možností rozvoja. Plne sme sa venovali vzdelávacím aktivitám
a rozvíjaniu ďalších inovatívnych nápadov. V roku 2012 na bakalárskom stupni
štúdia boli realizované nasledovné študijné programy:
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika
3.1.2 Kulturológia
2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
2.1.29 Neslovanské jazyky a kultúry
Maďarský jazyk a literatúra
v kombinácii
Predškolská a elementárna
pedagogika s vyučovacím jazykom
maďarským
Stredoeurópska areálová kultúra
Maďarský jazyk a kultúra +
Slovenský jazyk a kultúra
Maďarsko-slovenský bilingválny
mediátor
Ugrofínske štúdiá
Hungarológia
Magisterský stupeň univerzitného vzdelávania sa uskutočňoval v študijných programoch:
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika
3.1.2 Kulturológia
2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo
2.1.29 Neslovanské jazyky a kultúry
Maďarský jazyk a literatúra
v kombinácii
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
pre školy s vyučovacím jazykom
maďarským
Stredoeurópska areálová kultúra
Maďarský jazyk a kultúra +
Slovenský jazyk a kultúra
Hungarológia
Doktorandský stupeň univerzitného vzdelávania na FSŠ sa uskutočňoval
v študijnom programe:
1.1.10 Odborová didaktika
2.1.29 Neslovanské jazyky a kultúry
Teória vyučovania maďarského jaz.
a literatúry
Hungarológia
33
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
6.3 PREHĽAD O POČTE ŠTUDENTOV PODĽA ROČNÍKOV A FORIEM ŠTÚDIA
Počet študentov v akademickom roku 2008/2009
Stupeň štúdia
Bakalársky
Magisterský
Ostatné formy
Ročník
Forma štúdia
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
SPOLU
1.
2.
3.
165
41
107
43
2
1
359
151
78
7
8
175
76
11
255
2
253
4.
5.
Spolu
86
26
491
195
200
77
2
14
112
979
Počet študentov v akademickom roku 2009/2010
Stupeň štúdia
Bakalársky
Magisterský
Ostatné formy
Ročník
Forma štúdia
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
SPOLU
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
193
41
126
49
136
34
106
41
154
65
317
219
-
483
140
232
90
409
-
945
4.
5.
Spolu
123
49
454
98
235
99
9
8
172
903
Počet študentov v akademickom roku 2010/2011
Stupeň štúdia
Bakalársky
Magisterský
Doktorandský
Ostatné formy
SPOLU
34
Ročník
Forma štúdia
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
1.
2.
3.
147
30
161
30
146
38
112
50
5
4
2
186
193
2
4
186
166
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Počet študentov v akademickom roku 2011/2012
Stupeň
štúdia
Bakalársky
Magisterský
Doktorandský
Ročník
Forma
štúdia
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
SPOLU
1.
2.
3.
147
28
106
26
192
33
3
3
181
5
3
140
2
2
229
4.
5.
Spolu
91
31
119
53
445
87
210
84
122
172
844
4.
5.
Počet študentov v akademickom roku 2012/2013
Stupeň štúdia
Bakalársky
Magisterský
Doktorandský
SPOLU
Ročník
Forma
štúdia
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
1.
2.
3.
150
7
110
16
123
31
3
1
161
3
3
132
6
3
163
136
27
97
30
163
1
128
Spolu
383
54
233
57
12
8
747
6.4 PRIJÍMACIE POKRAČOVANIE NA FSŠ V AKADEMICKOM ROKU 2012/2013
Prijímacie konanie sa v roku 2012 uskutočnilo na fakulte v zmysle § 55-58
ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Možnosti štúdia a podmienky prijatia
na štúdium boli prerokované a schválené Akademickým senátom fakulty
a v zmysle platnej legislatívy zverejnené na webovom sídle univerzity. Pred prijímacím konaním boli prijaté nasledovné opatrenia:
- boli pripravené informačné materiály o možnostiach štúdia, materiály boli
zaslané na stredné školy a gymnáziá;
- štúdium bolo propagované členmi jednotlivých katedier, ústavov fakulty (priama návšteva jednotlivých škôl), prostredníctvom médií (rozhlas, denná tlač, internet, Facebook, Twitter);
- fakulta sa aj v roku 2012 zúčastnila veľtrhu Akadémia vzdelávania v Bratislave a veľtrhu v Nitre a každoročne organizuje i Deň otvorených dverí, v rámci
ktorého sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby na
fakulte, môžu si prezrieť výučbové a knižničné priestory a dozvedieť sa nielen
35
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
o možnostiach štúdia, ale aj o možnostiach zapojenia sa do záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít,
- boli prijaté podmienky prijatia na štúdium;
- požadované vedomosti na prijímacích skúškach boli totožné s rozsahom učiva
na stredných školách;
- pri splnení základných podmienok prijatia podľa § 56 ods. 1 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 boli u uchádzačov zohľadnené výsledky na strednej
škole;
6.4.1 Podmienky prijatia na štúdium
Prijímacie konanie uchádzačov o dennú formu štúdia na akademický rok
2012/2013 sa v roku 2012 uskutočnilo v dvoch kolách. V prvom kole boli prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých študijných výsledkov na strednej škole a v druhom kole boli prijímaní uchádzači na základe
výsledkov prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky sa uskutočnili v termíne 11.-14.
júna 2012, pričom sa realizovali podľa schválených Zásad prijímacieho konania,
ktoré schválilo kolégium rektora. Boli splnené podmienky o zohľadňovaní výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov. Uchádzač mohol získať maximálne
100 bodov z toho:
50 bodov za prijímaciu skúšku
20 bodov za prospech na strednej škole
20 bodov za maturitu
10 bodov za aktivity na strednej škole.
Počty prihlásených a prijatých na denné a externé štúdium pre akademický
rok 2012/2013
1. stupeň vysokoškolského štúdia – Bc.
Forma
štúdia
Prihlásení
Zúčastnení
Prijatí
Denná
Externá
255
11
246
11
241
11
Prijatí
v odvol.
konaní
0
0
Prijatí
Spolu
Zapísaní
241
11
151
7
0
0
150
35
136
27
0
0
3
1
3
1
2. stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr.
Denná
Externá
150
35
150
35
150
35
3. stupeň vysokoškolského štúdia – PhD.
Denná
Externá
36
8
1
6
1
3
1
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Porovnanie počtu prihlásených - prijatých - zapísaných uchádzačov pre
akademické roky 2008/2009 – 2012/2013
Akademický
rok
2008/2009
2009/2010
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
370
172
358
160
206
150
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
361
213
346
213
229
177
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
310
189
298
189
181
162
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
240
138
240
138
166
120
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
266
185
252
185
158
163
2010/2011
2011/2012
2012/2013
6.4.2 Imatrikulácie študentov v akademickom roku 2012/2013
Imatrikulácia študentov je súčasťou študijných povinností daných študijným
poriadkom UKF v Nitre. Každý zúčastnený študent dostal imatrikulačný list, a tí
študenti, ktorí sa nezúčastnili, boli upozornení listom o povinnosti imatrikuláciu
absolvovať.
Počet zúčastnených
Počet nezúčastnených
Spolu
107
41
148
6.5 ŠTÁTNE SKÚŠKY A OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC
Štátne skúšky
Štátne skúšky sa konali v súlade s Harmonogramom akademického roka
2011/2012 a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami na zloženie štátnicových komisií a na menovanie členov dekanom fakulty v troch termínoch.
37
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia
Denné štúdium
Prihlásení
na riadny
termín
Vyhoveli
v riadnom
termíne
Prihlásení
na 1. opravný
termín
Vyhoveli
v 1. opravnom
termíne
138
105
42
32
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
10
Externé štúdium
Prihlásení
na riadny
termín
Vyhoveli
v riadnom
termíne
Prihlásení
na 1. opravný
termín
Vyhoveli
v 1. opravnom
termíne
29
25
4
4
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
0
Štátne skúšky magisterského štúdia
Denné štúdium
Prihlásení
na riadny
termín
Vyhoveli
v riadnom
termíne
Prihlásení
na 1. opravný
termín
Vyhoveli
v 1. opravnom
termíne
109
89
21
14
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
7
Externé štúdium
Prihlásení
na riadny
termín
Vyhoveli
v riadnom
termíne
Prihlásení
na 1. opravný
termín
Vyhoveli
v 1. opravnom
termíne
45
37
10
10
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
0
6.6 RIGORÓZNE POKRAČOVANIE
V súlade so Zákonom č. 131/2002 Zb. o vysokých školách boli na Fakulte
stredoeurópskych štúdií prijaté Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajoby
rigoróznych prác na FSŠ UKF v Nitre, podľa ktorých sa realizovali rigorózne
skúšky.
Počet absolventov rigoróznych skúšok v r. 2012 na FSŠ
38
PaedDr.
PhDr.
RNDr.
Spolu
9
1
0
10
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
6.7 HODNOTIACE SPRÁVY
V záujme neustáleho zlepšovania vzdelávacieho procesu, v snahe posilniť korektné vzťahy medzi pedagógmi a študentmi a v súlade s § 87 a zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Smernicou č. 5/2009 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre naša fakulta realizovala aj v akademickom roku 2011/2012 vyhodnocovanie vzdelávania a učiteľov študentmi (podrobne viď príloha č. 1).
V súčasnosti každá univerzita, a v rámci nej aj každá fakulta, sa snaží sledovať
ďalší osud svojich absolventov. Zakladajú sa tzv. Alumni kluby, ktoré majú za
úlohu rôznymi činnosťami, aktivitami udržiavať kontakt s bývalými absolventmi
univerzity – fakulty, aby na základe ich osobných skúseností mohla univerzita –
fakulta formovať, vylepšovať svoj profil a využiť aj konkrétnu podporu svojich
bývalých študentov.
Aj naša fakulta sa snaží o efektívne udržiavanie kontaktov s našimi absolventmi a v rámci tejto aktivity sme boli zvedaví na ich názory, skúsenosti a zážitky
počas štúdia na našej fakulte, a tak sme sa ich pomocou vytvoreného dotazníka po
prvýkrát spýtali aj na ich pracovnú kariéru a uplatnenie na trhu práce (podrobne
viď príloha č. 2).
6.8 PEDAGOGICKÁ PRAX
FSŠ UKF v Nitre zabezpečuje pedagogickú prax pre svojich študentov od akademického roka 2004/2005. Pedagogickú prax organizuje a koordinuje Katedra
predškolskej a primárnej pedagogiky FSŠ UKF v Nitre (od 1.9.2012 Ústav pre
vzdelávanie pedagógov) v úzkej spolupráci aj s inými fakultami UKF a najmä
s Centrom celoživotného vzdelávania PF UKF v Nitre, s pracoviskom ktoré gestoruje organizačne a metodicky pedagogickú prax pre študentov učiteľských
študijných programov UKF na PF, FPV a FF a facilituje pedagogickú prax aj pre
študentov FSŠ.
V akademickom roku 2011/2012 a 2012/2013 (letný, zimný semester) študenti
FSŠ absolvovali pedagogickú prax na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským.
Na fakulte prebieha pedagogická prax na základe vypracovanej publikácie
„Metodické pokyny a hodnotenie študenta učiteľstva akademických predmetov“.
Táto dvojjazyčná publikácia bola vydaná v roku 2006 pre študentov učiteľstva
akademických predmetov. Od akademického roka 2007/2008 je sprístupnená aj
webová stránka o pedagogickej praxi.
Pedagogická prax sa realizuje blokovou, priebežnou a súvislou formou. Jej obsah je v súlade so študijným programom. Pri realizácii pedagogickej praxe je
dôležité preverovanie písomnej dokumentácie spolu s cvičnými učiteľmi a riaditeľmi cvičných škôl. Táto spolupráca je na dobrej úrovni. Na jednotlivých kated39
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
rách, ústavoch FSŠ sú určení metodici pedagogickej praxe, ktorí v úzkej spolupráci s Dr. Helenou Pataiovou, ktorá na FSŠ koordinuje túto činnosť, a spoločne
s cvičnými školami zabezpečujú kvalitné výstupy našich študentov. S cieľom
skvalitniť praktickú prípravu študentov učiteľstva na základe predchádzajúcich
rokovaní boli uzatvorené zmluvy o spolupráci s nasledovnými ZŠ, SŠ a zariadeniami:
Gymnázium Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány
Péter Gimnázium – Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry
Ármin Gimnázium – Nám. sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda
Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským –
Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – SNP 4, 936 01 Šahy
Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským – Czuczor Gergely Magyar Tanítású Alapiskola – G. Czuczora 10, 940 53 Nové Zámky
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály
Zoltán Alapiskola – Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola – Alapiskola, Hlavná 638, 951 05 Veľký Cetín
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo
Materská škola P. Blahu 23, 940 54 Nové Zámky
V záujme zlepšenia kvality pedagogickej praxe a spolupráce medzi cvičnými
školami a fakultou sme dňa 19.09.2012 organizovali odborno-metodický seminár,
na ktorom sme spolu s predstaviteľmi cvičných škôl analyzovali doterajší stav
realizácie pedagogickej praxe a navrhli aj konkrétne opatrenia na zlepšenie tejto
dôležitej zložky prípravy budúcich pedagógov.
6.9 PREHĽAD O ABSOLVENTOCH V ROKU 2012
Študijný odbor/program
Denné
Externé
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM – Mgr. štúdium
6
8
Učiteľstvo akademických predmetov – Mgr. štúdium
36
maďarský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
2
maďarský jazyk a literatúra – hudobné umenie
1
maďarský jazyk a literatúra – biológia
8
maďarský jazyk a literatúra – matematika
3
maďarský jazyk a literatúra – pedagogika
1
maďarský jazyk a literatúra – psychológia
3
maďarský jazyk a literatúra – telesná výchova
1
maďarský jazyk a literatúra – história
5
40
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
maďarský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
9
maďarský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
maďarský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
1
maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
1
1
Jednoodborové – Mgr. štúdium
Neslovanské jazyky a literatúry – Hungarológia
16
Kulturológia – Stredoeurópska areálová kultúra
49
Spolu:
Študijný odbor/program
43
107
51
Denné
Externé
Učiteľstvo akademických predmetov – Bc. štúdium
maďarský jazyk a literatúra a biológia
7
maďarský jazyk a literatúra a informatika
1
maďarský jazyk a literatúra a geografia
1
maďarský jazyk a literatúra a história
3
maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
5
maďarský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
3
maďarský jazyk a literatúra a psychológia
2
maďarský jazyk a literatúra a výtvarné umenie
2
maďarský jazyk a literatúra a hudobné umenie
1
maďarský jazyk a literatúra a etická výchova
2
maďarský jazyk a literatúra a náboženská výchova
1
maďarský jazyk a literatúra a estetická výchova
2
maďarský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu
3
Predškolská a elementárna pedagogika s VJM – Bc. štúdium
14
Jednoodborové – Bc. štúdium
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra +
slovenský jazyk a kultúra
Neslovanské jazyky a literatúry – Hungarológia
6
Kulturológia – Stredoeurópska areálová kultúra
10
4
88
19
Spolu:
145
29
Spolu (Mgr.+Bc.):
252
80
Vypracoval: PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
41
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
7 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NA FSŠ V ROKU 2012
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF sa v rámci roku 2012 sústredila na optimalizáciu podmienok pre rozvoj vedeckovýskumnej činnosti, a to nepretržitou
informáciou o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov, ale aj motiváciou
vedecko-výskumných pracovníkov za vedecko-výskumnú i umeleckú činnosť
(finančné ohodnotenie úspešných riešiteľov medzinárodných projektov, autorov
monografií, pracovníkov za významnú reprezentáciu fakulty na medzinárodnej
a národnej úrovni, podpora organizovania konferencií s medzinárodnou účasťou).
Táto stratégia všestrannej podpory rozvoja vedeckovýskumnej činnosti sa prejavila v porovnaní s predchádzajúcim rokom:
• zvýšením počtu publikačných výstupov pracovníkov (vrátane vedeckých prác
v karentovaných časopisoch) i ohlasov na ne,
• zvýšením počtu vedeckých, odborných a umeleckých podujatí,
• väčšou zapojenosťou doktorandov do projektovej činnosti pracoviska,
• zvýšením publikačných výstupov doktorandov v internej i externej forme
štúdia.
Prioritné oblasti vedecko-výskumnej činnosti sú späté s riešením 3 VEGA projektov, 2 KEGA projektov, 3 zahraničných kultúrnych a vzdelávacích projektov,
14 domácich kultúrnych a vzdelávacích projektov. Prostredníctvom riešenia grantových úloh sa dosiahli významné celoslovenské a medzinárodné výsledky najmä:
1. vo výskume etnických otázok i medzikultúrnych väzieb v stredoeurópskom
regióne,
2. vo výskume prekladu a jazyka maďarskej menšiny na Slovensku,
3. v kontrastívnej lingvistike a literárnej komparatistike,
4. vo funkčnom rozvoji jednotlivých druhov gramotnosti u žiakov (multikultúrnej, počítačovej, matematickej, jazykovej, literárnej).
Za najvýznamnejšie publikačné výstupy pracovníkov fakulty v roku 2012
možno považovať vedecké práce v karentovaných časopisoch (7), ale aj vedecké
monografie (3) a vedecké práce v zborníku publikovanom v anglickom jazyku
(1).
Zároveň sa v roku 2012 rozšírila vedeckovýskumná spolupráca fakulty o spoluprácu s Ústavom pre českú literatúru AV ČR v Prahe, a tiež Ústavom svetovej
literatúry SAV v Bratislave.
K popularizácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov i k rozvoju širšej spolupráce prispeli aj vedecké podujatia organizované na fakulte, z ktorých za najvýznamnejšie považujeme medzinárodné konferencie a semináre,
organizované jednotlivými pracoviskami fakulty (Hraničné situácie v dráme,
Obraz národa a identity v učebniciach pre národnostné školy, Uchovávanie lite42
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
rárnych diel – Literárny preklad a literárne odkazy), ale aj účasť pracovníkov
a študentov doktorandského štúdia na viacerých medzinárodných konferenciách
doma i v zahraničí.
Vedeckovýskumná orientácia na fakulte, ako aj spolupráca s výskumnými
i vzdelávacími inštitúciami vytvorila primerané zázemie aj pre úspešnú akreditáciu a zabezpečovanie študijných programov Stredoeurópske areálové štúdiá a Regionálny cestovný ruch, resp. reakreditáciu študijných programov Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor a Ugrofínske štúdiá. Úspešný rozvoj vedeckovýskumnej činnosti fakulty dokumentuje aj zvyšovanie odborného rastu interných
pracovníkov fakulty, ale aj hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl za rok
2012 Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA), podľa ktorého
pozitívne možno hodnotiť 3. miesto FSŠ v skupine ostatné spoločenskovedné
fakulty oproti minuloročnému 5. miestu.
7.1 PREHĽAD PROJEKTOVEJ ČINNOSTI V HODNOTENOM OBDOBÍ
Kritériom hodnotenia úrovne vedeckovýskumných i vzdelávacích inštitúcií je
aj projektovú činnosť, ktorá je indikátorom zvyšovania i prehlbovania výskumnej
činnosti (rozšírenie poznatkov z jednotlivých oblastí riešenej problematiky, ale aj
dosiahnutie nových výsledkov ukončením riešenia projektu). Projekty riešené fakultou v roku 2012 (zoznam projektov uvádzame v prílohe č. 4) korešpondujú
s vedeckým záujmom pracovísk, zároveň poskytli podnety pre ďalší výskum.
Riešené projekty FSŠ sú v tabuľke kategorizované na základe typu a projektových agentúr. Z celkového počtu riešených projektov (27) má prevahu riešenie
domácich projektov. Na fakulte je tak potrebné stimulovať podávanie žiadostí pre
43
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
získanie riešenia viacerých vedeckovýskumných projektov, ale aj zapojenie pracovníkov fakulty do riešenia zahraničných projektov.
Miera úspešnosti riešenia vymedzených cieľov v rámci výskumnej úlohy je
výrazne determinovaná objemom pridelených finančných prostriedkov. Finančné
prostriedky pridelené na riešenie projektov sú v celkovej výške 144 823,59 EUR
(108 420 EUR v roku 2011), čo v prepočte na jedného tvorivého pracovníka predstavuje hodnotu 3 081,35298 EUR (2 356,95652 EUR v roku 2011).
Tab. 1 Prehľad výskumných a kultúrno-edukačných projektov riešených FSŠ UKF
Druh
Typ
dotácia zo ŠR MŠ SR
Grant
Vedecká a edukačná grantová
agentúra
Kultúrna a edukačná grantová
agentúra
VEGA
KEGA
dotácia zo ŠR iné kapitoly ŠR
Projekty ministerstiev
okrem MŠ SR
domáce
projekty ostatné
Iné domáce kultúrne
a vzdelávacie projekty
zahraničné ostatné
Zahraničné kultúrne
a vzdelávacie projekty
Grantový systém MK SR
Univerzitná grantová agentúra
Grant pre podporu kultúrnych
a športových aktivít študentov
Bethlen Gábor Alap
Ministerstvo ľudských zdrojov
MR
Spolu
Počet projektov
28
28
2009
2010
23
26
27
2011
2012
17
2007
44
2008
Počet
3
2
4
11
4
1
2
27
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
7.2 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ FSŠ
Hodnotenie úrovne každej univerzity, vysokej školy, ale aj fakulty sa realizuje
podľa publikačných výstupov. Na základe sumarizácie publikačných aktivít pracovníkov fakulty v roku 2012 a tiež na báze porovnania s predchádzajúcim rokom
možno konštatovať mierny nárast publikačných aktivít, avšak i naďalej zostáva
nevyhnutná potreba zvýšiť počet publikácií v karentovaných časopisoch, v renomovaných vydavateľstvách, v zahraničných časopisoch za účelom udržiavania
konkurencieschopnosti fakulty. Publikačná činnosť i evidencia ohlasov na ne
však signalizuje združovanie takého vedeckého potenciálu na fakulte, u ktorého
sa dá predpokladať nielen zvýšenie počtu, ale aj nepretržité skvalitňovanie publikovaných výsledkov vedeckého výskumu. Výsledky publikačnej činnosti v sledovanom období dokumentuje nasledujúci graf i prehľadná tabuľka s údajmi o počte
výstupov v rámci jednotlivých kategórii publikačnej činnosti.
Počet publikácií FSŠ za rok
400
353
350
342
307
300
260
250
200
152
160
2007
2008
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
45
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Prehľad publikačnej činnosti FSŠ za rok 2012
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
3
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
BAB
BCB
BCI
ADC
BDD
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Učebnice pre základné a stredné školy
Skriptá a učebné texty
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich
vydavateľstvách
Odborné preklady publikácií knižné
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch
a autorské osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE
ADF
AEC
AED
AFC
AFD
AFG
AFH
BDE
BDF
BEC
BED
CDE
CDF
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Odborné práce v recenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
CAA
CAB
EAJ
FAI
3
3
1
2
2
1
17
6
1
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie
16
16
31
72
12
9
2
3
11
23
4
6
3
24
Skupina D - Ostatné
AEE
BEE
BEF
46
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v nerecenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj
nekonfer.)
8
1
4
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
CEC
CED
DAI
EDI
GHG
GII
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. katalógoch vydaných
v zahr. vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. kat. vydaných v dom.
vyd.
Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Práce zverejnené na internete
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov spolu:
1
1
1
40
3
13
342
Pri hodnotení kvality publikačnej činnosti je dôležitým faktom aj počet ohlasov na publikácie pracovníkov fakulty. Je potešiteľné, že počet ohlasov sa oproti
predchádzajúcemu roku zvýšil.
Ohlasy na publikačnú činnosť
Citácie
Iné
Rok
Spolu
vo WOK citácie
2010
4
31
35
2011
5
111
116
2012
40
192
232
Ohlasy na publikačnú činnosť
232
116
35
2010 2011 2012
7.3 VEDECKÉ, ODBORNÉ, UMELECKÉ PODUJATIA
Pri dosahovaní lepšieho hodnotenia a zviditeľnenia fakulty a výsledkov jej vedeckovýskumnej činnosti nielen v rámci regiónu, ale presahujúc lokálny a národný význam, zohráva dôležitú rolu aj organizácia vedeckých, odborných a umeleckých podujatí. Výmena skúseností a ich následná implementácia do vzdelávania
i výskumu umožňuje priblížiť sa k európskym normám a štandardom. V sledovanom období bolo na fakulte zorganizovaných spolu 69 vedeckých, odborných
a umeleckých podujatí (príloha č. 5). Prehľad o počte realizovaných podujatí prináša nasledujúca tabuľka.
47
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Prehľad o počte realizovaných podujatí fakultou v roku 2012
Druh podujatia
Výstavy,
Propafestivaly,
gačné
medziná
medzináspolu domáce
spolu podujatia koncerty,
rodné
rodné
súťaže
2
2
35
2
37
5
25
Konferencie
domáce
0
Semináre
Spolu
69
Ak porovnáme celkový
Počet podujatí
počet podujatí podľa jednot69
livých typov s rokom 2011
51
vzrástol počet domácich se38
34
minárov (z 12 na 35), propa23
20
gačných podujatí (z 1 na 5),
i podujatí v kategórií výstav,
festivalov, koncertov a súťa2007 2008 2009 2010 2011
2012
ží (z 10 na 25), naopak výrazne poklesol počet podujatí medzinárodného charakter. Podpora a iniciatíva by tak mali byť nasmerované
primárne k zvýšenie vykazovaných aktivít v kategórií konferencií, tak domácich,
ako aj medzinárodných, ako aj seminárov s medzinárodnou účasťou.
7.4 VEDECKO-VÝSKUMNÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ ŠTUDENTOV
Stratégia zapájania študentov do výskumu realizovaného na fakulte sa v hodnotenom období realizovala prostredníctvom organizácie súťaží študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), podporou ich aktívnej účasti na
viacerých domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách, ale aj v ich zapojenosti do rôznych ďalších súťaží doma i v zahraničí. Okrem fakultného kola
ŠVOUČ možno uviesť fakultné kolo Súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya
Tompu, ortoepickú súťaž Pekná maďarská reč, Súťaž v prednese ľudových rozprávok, pričom úspešne umiestnení študenti reprezentovali fakultu nielen na
celoslovenskej úrovni, ale získali aj vynikajúce umiestnenie:
• Marieta Szabóová – 1. miesto v Súťaži v prednese poézie a prózy Mihála
Tompu v Galante,
• Melinda Farkašová – 1. miesto v Súťaži v prednese poézie a prózy Mihála
Tompu v Senci,
• Mária Patócsová – 1. miesto v Súťaži v prednese poézie a prózy Mihála Tompu v Galante.
Úspešne sa umiestnili aj títo študenti na zahraničných súťažiach:
48
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
• Viktória Masaryková – Mimoriadna cena poroty na Medzinárodnom kole
Študentskej vedeckej konferencii v Szegede,
• Monika Szeleczká – 2. miesto na Medzinárodnej súťaži Rozprávky národov,
• Štefánia Trencsényiová – Mimoriadna cena poroty na Medzinárodnej súťaži
Rozprávky národov.
Študentskej vedeckej konferencii v rámci Hungarian Scientific Conferencia of
Vojvodina, organizovanej 16. – 17. 11. 2012, sa zúčastnili aj ďalší študenti Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (Marieta Szabóová, Anikó Rakonczová, Veronika Húsvéthová, zaradené do sekcie humanitných vied so zameraním na
literárnu vedu) a Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr (Mgr. Petra Szamelová, Mgr. Réka Szabó, zaradené do sekcie humanitných vied s multikultúrnym
zameraním). Umiestnenie Mgr. Réky Szabó (1. miesto v rámci sekcie) dokumentuje, že aj našim študentom sa dostáva kvalitná príprava pre budúci výskum.
Rôznorodosť záujmov, ako aj iniciatíva študentov, sa prejavuje v rozvoji umeleckej i ďalšej tvorivej činnosti. To platí aj vo vzťahu k hodnotenému obdobiu.
Študenti fakulty (Š. Baláž, A. Bratský R. Čurný, R. Klačanský, S. Obložinská, L.
Žiačík) sa zúčastnili vedomostnej súťaže o olympizme určenej pre študentov
vysokých škôl a organizovanej 15. novembra 2012 v Liptovskom Mikuláši. Osobitne možno oceniť vystúpenia Maďarského speváckeho zboru UKF v Nitre pod
vedením Mgr. art. Moniky Józsovej. Výtvarné nadanie študentov fakulty dokumentuje MiniGaléria.
Spomedzi ďalších aktivít študentov doktorandského štúdia možno uviesť zapojenosť do organizácie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí na Fakulte
stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (medzinárodná konferencia Hraničné situácie v dráme; medzinárodná konferencia Uchovávanie literárnych diel – Literárny
preklad a literárne odkazy a i.), ale aj ďalších, ako napr. letného tábora pre maďarskú menšinu v Ostrihome (11.-17.8.2012), spomienkovej slávnosti na počesť
Istvána Gyöngyösiho v Štítniku (21.7.2012). Okrem projektov riešených na pracovisku, doktorandi podávajú aj žiadosti na podporu vlastného výskumu v rámci
Univerzitnej grantovej agentúry. Rovnako možno oceniť aj ich členstvá a prácu
v rôznych vedeckých, umeleckých organizáciách a radách doma i v zahraničí.
Dosiahnuté výsledky doktorandov sú však z hľadiska hodnotenia úrovne neuspokojivé, ako nevyhnutnosť pociťujeme rozšírenie možnosti pre študentov v oblasti publikačných výstupov i širšiu otvorenosť pre rozvoj ich projektovej činnosti
(napr. vyčlenením primeranej časti rozpočtových prostriedkov, podporou organizovania vedeckých podujatí – seminárov, konferencií a pod. – určených pre študentov).
49
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
7.4.1 Projektová činnosť doktorandov
Účasť doktorandov na riešení projektov v roku 2012
Typ projektu
Forma
štúdia
Denná
(12)*
Externá
(10)*
medzinárodné
VEGA
KEGA
APVV
UGA
iné
Spolu
-
2
-
-
6
-
8
-
2
-
-
-
1
2
Počet zúčastnených doktorandov na projektoch
* celkový počet doktorandov
7.4.2 Publikačné výstupy doktorandov
Publikačné výstupy doktorandov v roku 2012
Kategória publikácie
knižná publikácia
publikácie vo WOK, Scopus
publikácie mimo WOK, Scopus
Ostatné recenzované publikácie
Citácie vo WOK, Scopus
Citácie mimo WOK, Scopus
iné publikácie
Spolu
Celkom
Forma štúdia
Denná (12)*
Externá (10)*
0
1
0
0
22
5
25
4
0
0
0
1
9
6
56
17
73
Publikačná činnosť doktorandov v porovnaní s rokom 2011 (oproti 45 zaznamenávame celkovo 73 publikačných výstupov). Predpokladáme, že mierne zlepšenie je výsledkom podpory aktívnej účasti doktorandov na medzinárodných
a domácich konferenciách a seminároch (napr. Gertrud Kolmar übersetzen: Theorie und Praxis, Berlin; Anyanyelvi Kultúraközvetítés Konferencia – Kaposvár;
Csáth Géza Nemzetközi Emlékkonferencia, Baja; Powrót przestrzeni – środkowoeuropejska geopoetyka i nostalgia, Poznaň; Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí, Békešská Čaba; XVI. APÁCZAI-NAPOK nemzetközi tudományos
konferencia, Győr a i.), domácich i zahraničných konferenciách cielene organizovaných pre doktorandov (napr. v Trenčíne, Budapešti, Vojvodine). K rozvoju ich
publikačných aktivít a výskumnej práce prispievajú aj členstvá v domácich
i medzinárodných organizáciách a výboroch.
50
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
7.4.3 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
Fakulta každoročne organizuje súťaž študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, ale vytvára aj priestor na prezentáciu výstav výtvarných prác i hudobných podujatí, ktoré svojim charakterom i výmenou skúsenosti účinne prispievajú k rozvoju ľudských zdrojov vo výskume. V roku 2012 sa zúčastnilo fakultného kola súťaže celkovo 22 študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia.
Súťažné práce boli publikované v zborníku prác Cesty k vede/Utak a tudományhoz a víťazi jednotlivých sekcií boli odmenení dekanom Fakulty stredoeurópskych štúdií diplomom, knižnými darmi i finančnou hotovosťou. Úspešne umiestnení študenti mali možnosť zúčastniť sa študentskej vedeckej konferencie organizovanej na celoslovenskej úrovni, určenej pre študentov študujúcich nielen
v maďarskom jazyku, ale aj všetkých študentov, ktorí dokážu výsledky svojho
výskumu prezentovať v maďarskom, resp. anglickom jazyku. O dobrej úrovni
prípravy svedčí aj ich úspešné umiestnenie.
7.5 VEDECKÁ SPOLUPRÁCA
Zvýšenie efektivity, skvalitňovanie a inovácia vzdelávacieho procesu i vedeckého výskumu pedagogických i výskumných pracovníkov sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa realizuje i prostredníctvom rozvoja spolupráce s významnými vzdelávacími, umeleckými i vedeckovýskumnými
inštitúciami doma aj v zahraničí, organizáciami štátnej správy a samosprávy
a pod. V hodnotenom období prehlbovanie tejto spolupráce prispelo k lepšiemu
hodnoteniu fakulty na univerzitnej, národnej i externej úrovni, ale aj pri výraznejšej orientácii pracovníkov vo vzdelávacej i vedeckovýskumnej činnosti na prioritné oblasti výskumu fakulty. V tomto smere možno považovať za významné
i uzavretie dohody o zmluvnej spolupráci medzi Centrom umenia, humanitných
vied a iných vedných disciplín pri Univerzite v Debrecíne a Fakultou stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú podpísali dňa 27.
novembra 2012 prof. Dr. István Gaál, prorektor Univerzity v Debrecíne a RNDr.
Attila Komzsík, PhD., dekan FSŠ UKF v Nitre.
Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií, s ktorými sa rozvíjala spolupráca v hodnotenom období uvádzame v prílohe č 6.
Foto: Bc. Ľubomír Balko
51
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných vedeckých
organizáciách, výboroch, redakčných radách
Pracovníci Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre aj v roku 2012 úspešne zastupovali univerzitu a fakultu v rôznych národných a medzinárodných vedeckých organizáciách, výboroch a redakčných radách. V sledovanom období
možno účasť pracovníkov v rôznych organizáciách, výboroch a radách vnímať
pozitívne vzhľadom na zintenzívnenie aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce,
ale aj vedeckú diskusiu so zámerom inovácie vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej
činnosti. Zoznam členstiev pracovníkov jednotlivých katedier, resp. ústavov uvádzame v prílohe č. 7.
7.6 OCENENIA ZA VEDECKO-VÝSKUMNÚ, PUBLIKAČNÚ A ĎALŠIU
TVORIVÚ ČINNOSŤ
Cena rektora UKF za projektovú činnosť a publikačné aktivity v roku 2012
Kategória „Medzinárodné mobilitné projekty“
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
za koordináciu projektu BGA
SK006451-008: Nové perspektívy vysokoškolského vzdelávania v jazyku maďarskom v Nitre
Foto: Bc. Ľubomír Balko
Kategória „Vysokoškolské učebnice,
učebné texty“
RNDr. Tünde Juríková, PhD., RNDr.
Štefan Balla, PhD., Ing. Otakar Rop,
Ph.D., Ing. Jiří Mlček, Ph.D. a RNDr.
Ladislav Szekeres, PhD. za publikáciu
Chemické zloženie a biologické aspekty živíc so zameraním na jantár
52
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
7.7 OCENENIA PRACOVNÍKOV FSŠ UKF INÝMI INŠTITÚCIAMI
Mgr. Ján Gallik, PhD.
• publikácia Ján Haranta v literárnokritickom kontexte (2011) získala v roku
2012 Prémiu Jozefa Miloslava Hurbana v kategórii pôvodných slovesných
biografických diel vydaných v roku 2011 – udelená Slovenskou národnou
knižnicou (Národný biografický ústav) v Martine
• 3. miesto v súťaži Kniha Kysúc – udelená Kysuckou knižnicou v Čadci.
prof. RNDr. Béla László, CSc.
• Štátne vyznamenanie Maďarskej republiky (A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje)
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
• Literárny fond, prémia za literárnovedné dielo Ráfogások Ovidiusra (Bratislava, 2012)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
• Strieborná medaila Masarykovej univerzity – udelila Masarykova univerzita
v Brne
• Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách – udelilo
predsedníctvo SAV v Bratislave
prof. Dr. János Pusztay, DrSc.
• Štátne vyznamenanie Rytier 1. triedy Rádu Fínskeho leva
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
• Cena Zázračný oriešok 2012 za dramaturgiu rozhlasového seriálu „Ako som
sa stal mudrcom“, cena odbornej poroty rozhlasového festivalu Zázračný
oriešok 2012, udelená dňa 24.5.2012 v Piešťanoch.
7.8 SWOT ANALÝZA V OBLASTI VEDECKO-VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI
Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození v oblasti vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty:
53
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Silné stránky
 nadregionálny význam a jedinečnosť
študijných programov
 existencia predpokladov pre vytváranie
medziodborových študijných programov
 skúsenosti v príprave odborníkov pre
národnostne zmiešané prostredie
 udržateľnosť konkurencioschopnosti vo
vedeckovýskumnej činnosti (projektová
a publikačná činnosť),
 zlepšenie podmienok v materiálnotechnickom zabezpečení pracovísk
 rozvoj zahraničných mobilít študentov
a zamestnancov
 kontakty so zahraničnými inštitúciami
a medzinárodne uznávanými vedeckými
expertmi
 organizácia kultúrnych podujatí pre študentov a pedagógov fakulty
 účasť na významných domácich
i medzinárodných vedeckých
i odborných podujatiach
 organizácia vedecko-výchovných exkurzií pre študentov
Príležitosti

rozvoj a budovanie nadnárodných
výskumných sietí

podpora vedeckovýskumných
aktivít financovaním z grantov SR
a EÚ

podpora mobilít študentov
a učiteľov z programov EÚ

vedecká spolupráca
s medzinárodnými inštitúciami

využitie dobrých osobných kontaktov pedagógov na Slovensku
i v zahraničí

rozvoj publikačných možnosti
doma i v zahraničí
Slabé stránky
 absencia kariérneho poradenstva pre študentov
 slabšia jazyková spôsobilosť (anglický
jazyk) časti zamestnancov
 obmedzené možnosti publikovania
v karentovaných časopisoch
z humanitných vied
 nedostatok cudzojazyčných publikačných aktivít
 nedostatočná evidencia ohlasov na vlastnú publikačnú činnosť
Ohrozenia

nedostatočné rozpočtové zdroje

znížená vzdelanostná kvalita študentov prichádzajúcich zo stredných škôl

malý záujem zahraničných študentov o štúdium na FSŠ UKF

obmedzené možnosti habilitačných
a inauguračných konaní pre väčšinu zamestnancov fakulty

nedostatok medzinárodných vedecko-výskumných i umeleckých projektov
54
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
8 PREHĽAD EDIČNEJ ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2012
Edičná činnosť fakulty, ktorú riadi edičná rada, sa realizuje podľa vnútorných
predpisov, platných Zásad edičnej činnosti na FSŠ UKF v Nitre, a to v súlade so
schváleným edičným plánom na príslušný kalendárny rok. Edičná činnosť fakulty
v roku 2012 bola zameraná predovšetkým (i keď možno uviesť aj propagačné
materiály, publikované hodnotiace správy a informácie o študijných možnostiach)
na vydávanie odborných publikácií, ktorých obsahová náplň zodpovedá prioritným oblastiam vzdelávacej a výskumnej činnosti fakulty, ako aj spoločenským
potrebám a študijným požiadavkám v odboroch humanitných a prírodných vied.
Okrem monografii ju tvoria vysokoškolské učebnice a skriptá, zborníky, ale aj
literárnovedný časopis Partitúra. Publikácie sú zamerané na aktuálne otázky literárnovedného a kulturologického diskurzu, podoby inakosti prostredníctvom rôznorodosti minoritných kultúr v strednej Európe, mediálnu komunikáciu a estetiku
masmédií, rozvíjanie matematickej gramotnosti na 2. stupni základnej školy či
zdravý životný štýl. V rámci edičnej činnosti bolo vydaných spolu 15 knižných
titulov.
Typ publikácie
Monografie
Vysokoškolské učebnice
Skriptá a učebné texty
Časopisy
Zborníky
Iné
Počet
2
0
2
2
5
5
Spolu:
16
Prehľad publikácií vydaných v edícii FSŠ v roku 2012
Autor
Andruška, P. (ed).
Andruška, P. (ed).
Baráth, L. (ed.)
Janiec-Nyitrai, A.
Janiec-Nyitrai, A., -Vargová, Z.
(ed.)
Juríková, T. - Belanová, K. Balla, Š.
Názov publikácie
Kultúra a súčasnosť 11
Kultúra a súčasnosť 12
Sprievodca štúdiom 2011/2012
Zrcadlení. Literárnevědné sondy do tvorby Karla
Čapka
Minority culture in Central Europe/ Minoritné
kultúry v strednej Európe
Celiakia – sprievodca ochorením a výživou
55
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Juríková, T. – Balla, Š.
Kolektív autorov
Kolektív autorov
László B., Žitný R. (ed.)
László B., Žitný R. (ed.)
Presinszky, K. – Vargová, Z.
(ed.)
Pšenáková, I. (ed.)
Timko, Š.
Žilka, T., Waldnerová, J. (ed.)
Zdraviu prospešné potraviny pri bezlepkovej diéte
Partitúra 2012/1
Partitúra 2012/2
Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických
kompetencií žiakov 5. ročníka základných škôl.
Zbierka problémových situácií bežného života
Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických
kompetencií žiakov základných škôl. Zbierka
problémových situácií bežného života pre 6. ročník
Cesty k vede/ Utak a tudományhoz
Výročná správa FSŠ 2011
Situačná komédia a jej regionálne modely
Poetika humoru
Možnosti štúdia – informačný leták
Vypracovala: PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
56
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
9 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Medzinárodná spolupráca Fakulty stredoeurópskych štúdií sa realizuje prostredníctvom bilaterálnych dohôd i zmlúv v rámci programu Erasmus, ktoré
umožňujú účasť študentov i pedagógov na zahraničných študijných pobytoch na
rôznych európskych univerzitách pobaltského regiónu, ale skvalitňovanie vzdelávania i výskumu u nás stimuluje aj pôsobenie hosťujúcich pedagógov z partnerských univerzít. Okrem oblasti vzdelávania, ktorého účinným prostriedkom sú
mobility pedagógov a študentov, sa rozvoj medzinárodnej spolupráce uskutočňuje
aj v oblasti výskumu, a to riešením spoločných vedeckovýskumných projektov,
organizáciou a vzájomnou účasťou na medzinárodných seminároch i konferenciách či vytváraním publikačných možnosti.
9.1 VYSLANIE A PRIJATIE ŠTUDENTOV NA MOBILITU ERASMUS V ROKU 2012
V roku 2012 mohli študenti Fakulty stredoeurópskych štúdií absolvovať výmenný študijný pobyt na niektorej z 25 univerzít, s ktorými má fakultu uzavretú
zmluvu o Erasmus mobilite (zoznam uvádzame v prílohe č. 8). V roku 2012 sa na
základe Erasmus zmlúv zúčastnili na zahraničnom študijnom pobyte 4 študenti
a 4 študenti boli prijatí na FSŠ v rámci Erasmus mobility.
Študijné pobyty študentov FSŠ cez Erasmus
Meno uchádzača
Gulišová Veronika
Korczyk-Chovanec
Alicja
Ligačová Silvia
Poláková Lenka
Názov univerzity
Uniwersytet Warszawski
(University of Warsaw)
Uniwersytet Warszawski
(University of Warsaw)
Uniwersytet Warszawski
(University of Warsaw)
Univerzita Karlova v Praze
(Charles University in
Prague)
Študijný odbor
jazyky a filologické vedy
jazyky a filologické vedy
komparatívna literatúra
slovanská filológia
Stáže študentov FSŠ cez Erasmus
Meno uchádzača
Szabó Réka
Názov inštitúcie
Ústav pro českou literaturu
Akademie věd ČR
(Institute of Czech Literature
of The Academy of Sciences
of the Czech Republic)
Študijný odbor
neslovanské jazyky
a literatúry
57
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Študijné pobyty hosťujúcich študentov na FSŠ cez Erasmus
Meno uchádzača
Varga Imola
Názov univerzity
Szegedi Tudományegyetem
University of Szeged
Frank Judit
Szegedi Tudományegyetem
University of Szeged
Rátfai Andrea
Szegedi Tudományegyetem
University of Szeged
Berta Réka
Szegedi Tudományegyetem
University of Szeged
Študijný odbor
predškolská a elementárna
pedagogika s vyučovacím
jazykom maďarským
predškolská a elementárna
pedagogika s vyučovacím
jazykom maďarským
predškolská a elementárna
pedagogika s vyučovacím
jazykom maďarským
predškolská a elementárna
pedagogika s vyučovacím
jazykom maďarským
Študijné pobyty pedagógov cez Erasmus
Vyslaní pedagógovia
Baráth Ladislav
Budinszky Hajnalka
Nagyová Lehocká Zuzana
Pataiová Helena
Vančová Ildikó
Prijatí pedagógovia
Antalné Szabó Ágnes
Bereczkiné Záluszki Anna
Bočková Hana
Dombi Alice
Döbrössy János
Kismartony Katalin
Krisztin Német István
Lonovics László
Nagy Enikő
Slíz Marianna Ilona
Soós Katalin
Vármonostory Endre
58
Dátum
22.05. – 26.05.
11.06. – 17.06.
16.04. – 20.04.
23.07. – 27.07.
13.05. – 18.05.
Dátum
16.03. – 30.03.
12.03. – 16.03.
23.04. – 27.04.
12.11. – 16.11.
12.03. – 16.03.
12.03. – 16.03.
10.04. – 13.04.
16.04. – 20.04.
12.11. – 16.11.
08.10. – 12.10.
12.11. – 16.11.
10.04. – 13.04.
Mesto
Szeged
London
Budapest
Sopron
Tartu
Mesto
Budapest
Budapest
Brno
Szeged
Budapest
Budapest
Szeged
Szarvas
Szekszárd
Budapest
Szeged
Szeged
Krajina
Maďarsko
Veľká Británia
Maďarsko
Maďarsko
Estónsko
Krajina
Maďarsko
Maďarsko
Česká republika
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
9.2 ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI PRIJATÍ NA UCELENÉ ŠTÚDIUM
Domáca
krajina
Meno
Prijímacia
inštitúcia
Balla András
Gergely
ÚSJK
Maďarsko
Egri Attiláné
Katalin
ÚMJL
KorczykChovanec Alicja
Poľsko
ÚSJK
Nikitina Natália
Rusko
ÚSJK
Odbor štúdia
Stupeň
štúdia
neslovanské jazyky
a literatúry
(Hungarológia)
3.
(PhD.)
prekladateľstvo
a tlmočníctvo –
Maďarský jazyk
a kultúra
neslovanské jazyky
a literatúry
(Hungarológia)
stredoeurópska
areálová kultúra
3.
(Bc.)
3.
(PhD.)
2.
(Bc.)
9.3 BILATERÁLNE DOHODY O SPOLUPRÁCI
V roku 2012 sa na základe bilaterálnych dohôd prehlbovala spolupráca s Jazykovedným ústavom Maďarskej Akadémie Vied a Literárnovedným ústavom
Maďarskej Akadémie Vied, a to aj pri príprave medzinárodnej konferencie „Hraničné situácie v dráme“. V rámci bilaterálnych dohôd pedagógovia FSŠ UKF neabsolvovali prednáškové pobyty v zahraničí avšak na základe bilaterálnych dohôd
UKF boli prijatí 3 pedagógovia z Maďarska.
Vyslaní pedagógovia
Prijatí pedagógovia
Egervári Dóra
Sipos Anna Magdolna
Varga Katalin
Dátum
Miesto
Dátum
22.05. – 25.05.
22.05. – 25.05.
22.05. – 25.05.
Vysielajúca org.
Univerzita v Pécsi, Maďarsko
Univerzita v Pécsi, Maďarsko
Univerzita v Pécsi, Maďarsko
9.4 PÔSOBENIE LEKTORA NA FSŠ UKF V NITRE
Hosťujúci lektor:
doc. Dr. István Kozmács, PhD. (Maďarsko) – Ústav maďarskej jazykovedy
a literárnej vedy
59
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
9.5 CESTY DO ZAHRANIČIA A PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÍKOV
V roku 2012 sa pracovníci FSŠ zúčastnili viacerých domácich i zahraničných
služobných ciest.
Zahraničné služobné cesty, ako aj návštevy zahraničných hostí, ktorí boli na
pracoviskách FSŠ prijatí, boli zamerané na:
o účasť na konferenciách a iných vedeckých podujatiach,
o výmenné pobyty v rámci bilaterálnych dohôd,
o pobyty v rámci medzinárodných projektov,
o prípravné návštevy k medzinárodnej spolupráci,
o prednášky pre študentov FSŠ.
Menný zoznam vycestovaných pedagógov a prehľad navštívených štátov je
uvedený v nasledovných tabuľkách.
Účasť pracovníkov FSŠ na zahraničných cestách v roku 2012
Meno
Balla Štefan
Baráth
Ladislav
Bárcziová
Žofia
60
Miesto
Dátum
Účel cesty
Brno
Gödöllő
Budapešť
Cluj Napoca
Hradec Králové
Szeged
Győr
Budapešť
Győr
Budapešť
6.2.2012
28.3.2012
18.4.2012
9.11.-12.11.2012
16.11.-18.11.2012
22.5.-26.5.2012
19.6.2012
15.11.2012
26.10.-27.10.2012
22.11.2012
Veszprém
Győr
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Budapešť
4.5.2012
19.6.2012
22.6.2012
9.7.2012
20.7.2012
30.8.2012
Cluj Napoca
Budapešť
Győr
Budapešť,
Kolárovo
Budapešť
Budapešť
1.10.-2.10.2012
15.11.2012
26.10.-27.10.2012
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Návšteva výstavy so študentmi
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Erasmus prednáškový pobyt
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii
Účasť na pracovnom stretnutí
Dohodnutie medzinárodnej
spolupráce
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Slávnostné otvorenie
akademického roka
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii
25.10.2012
22.11.2012
26.11.-27.11.2012
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Aktívna účasť na konferencii
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Bauko Ján
Benyovszky
Kristián
Brutovszky
Gabriella
Budinszky
Hajnalka
Hegedűs
Orsolya
Hoboth
Katalin
Józsa
Mónika
Juríková
Tünde
Komzsík
Attila
Budapešť
Budapešť
Szeged
Eger
Lódź
16.5.2012
27.6.2012
30.8.-1.9.2012
28.9.-30.9.2012
26.10.-30.10.2012
Veszprém
Eger
Budapešť
Kaposvár
Budapešť
4.5.2012
28.9.-30.9.2012
26.11.-27.11.2012
13.4.-14.4.2012
4.7.-6.7.2012
Aktívna účasť na sympóziu
Prevzatie čestného uznania
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Dohodnutie medzinárodnej
spolupráce
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Výskum v archíve
London
11.6.-17.6.2012
Erasmus prednáškový pobyt
Viedeň, Barcelona
Budapešť
Szeged
Budapešť
Győr
Kecskemét
Diósd, Budapešť
Budapešť
12.5.-17.5.2012
27.8.-28.8.2012
29.8.-31.8.2012
11.10.2012
26.10.2012
28.9.2012
26.10.-28.10.2012
15.12.2012
Účasť na konferencii EUNOM
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na konzultáciách
Účasť na koncertnom turné
Účasť na konferencii
Brno
Debrecen
Budapešť
6.2.2012
2.-5.2.2012
7.2.2012
Oradea
16.2.-18.2.2012
Budapešť, DS
Budapešť
Pécs
Budapešť
Budapešť
13.3.2012
20.4.2012
23.4.2012
2.5.2012
11.5.2012
Budapešť
Győr
Pécs
Budapešť
Budapešť
Budapešť
7.6.2012
19.6.2012
22.6.2012
4.7.2012
20.7.2012
30.8.2012
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na univerzitných dňoch
Účasť na pracovnom stretnutí
Vypracovanie projektu
Tempus
Odovzdanie vyúčtovania
projektu
Účasť na konferencii
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na plenárnom zasadnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Odovzdanie vyúčtovania
projektu
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
61
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Korczyk
Chovanec
Alicja
Kozmács
István
Menyhárt
József
Nagyová
Lehocká
Zuzana
Orsovicsová
Yvette
Pataiová
Helena
Petres
Gabriella
Polgár
Anikó
Presinszky
Károly
Pšenáková
Ildikó
62
Budapešť
7.9.2012
Cluj Napoca
Budapešť
Budapešť
Budapešť,
Kolárovo
Poznań
Varšava
Varšava
Szeged
Helsinki
Paríž
1.10.-2.10.2012
9.10.2012
15.11.2012
Slávnostné otvorenie
akademického roka
Slávnostné otvorenie
akademického roka
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
25.10.2012
6.5.-9.5.2012
10.6.-15.6.2012
24.6.-29.6.2012
30.8.-1.9.2012
13.10.-16.10.2012
13.12.-16.12.2012
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii
Účasť na stáži
Účasť na stáži
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na prednáške
Aktívna účasť na konferencii
Szeged
30.8.-1.9.2012
Aktívna účasť na konferencii
Budapešť
Kecskemét
16.4.-20.4.2012
28.9.-29.9.2012
Erasmus prednáškový pobyt
Účasť na konzultáciách
Budapešť
Sopron
7.12.2012
23.7.-27.7.2012
Sopron
Győr
18.11.-21.11.2012
26.10.2012
Subotica
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Pilišská Čaba
Debrecen
Budapešť
Szeged
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Viedeň, Barcelona
Balatonkenese
16.11.-18.11.2012
23.11.2012
30.5.-2.6.2012
6.7.2012
24.5.-25.5.2012
25.5.-27.5.2012
22.6.-24.6.2012
30.8.-1.9.2012
29.10.-30.10.2012
26.11.-27.11.2012
11.1.2012
16.3.-18.3.2012
12.5.-17.5.2012
17.5.-18.5.2012
Obhajoba dizertačnej práce
Erasmus prednáškový pobyt
Účasť na medzinárodnej
konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Doprovod študentov na
recitačnú súťaž
Doprovod študentov na súťaž
Výskum v knižnici
Štúdium odbornej literatúry
Účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Výskum v archíve
Aktívna účasť na konferencii
Štúdium odbornej literatúry
Štúdium odbornej literatúry
Propagácia FSŠ
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii EUNOM
Projekt Youth in action
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Rigó Gyula
Sándorová
Anna
Szabó Réka
Subotica
Budapešť
Budapešť
27.9.-29.9.2012
12.12.2012
11.6.-16.6.2012
Účasť na konferencii
Návšteva knižnice ELTE
Výskum v knižnici
Budapešť
Baja
Subotica
Budapešť
20.6.-21.6.2012
16.4.-18.4.2012
16.11.-18.11.2012
22.11.-24.11.2012
Debrecen
Budapešť
29.11.-30.11.2012
12.12.2012
Viedeň
28.11.2012
Praha
Gyula
Szepsiszentgyörgy
Budapešť
Budapešť
22.11.-23.11.2012
23.2.-25.2.2012
16.5.-19.5.2012
20.6.2012
5.11.-6.11.2012
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Výskum v rámci projektu
UGA
Návšteva knižnice ELTE
Výskum v rámci projektu
UGA
Výskum v rámci projektu
UGA
Člen poroty pravopisnej súťaže
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na rokovaní komisie
Účasť na rokovaniach
Doprovod študentov na
recitačnú súťaž
Účasť na konferencii
Účasť na seminári
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Návšteva výstavy so študentmi
Účasť na medzinárodnej
konferencii
Účasť na workshope
Doprovod študentov na
rétorickú súťaž
Aktívna účasť na konferencii
Szabó Tibor
Szabómihály
Gizella
Subotica
Baja
Számelová
Petra
Balatonfüred
Brno
Szekeres
Gödöllő
Ladislav
Budapešť
16.11.-18.11.2012
16.4.-18.4.2012
3.5.-6.5.2012
6.2.2012
28.3.2012
18.4.2012
Šenkár
Patrik
Nadlak
Ostrihom
15.3.-17.3.2012
19.3.2012
Tóth Anikó
Budapešť
Budapešť
9.11.-10.11.2012
26.11.-27.11.2012
Budapešť
Debrecen
Debrecen
22.10.-27.10.2012
2.-5.2.2012
13.-15.1.2012
Oradea
Tartu
Szeged
Siófok
Brussel
16.2.-18.2.2012
13.5.-18.5.2012
30.8.-1.9.2012
4.9.-8.9.2012
17.10.-21.10.2012
Trstianska
Veronika
Vančová
Ildikó
Účasť na výskume
Účasť na univerzitných dňoch
Účasť na workshope
Vypracovanie projektu
Tempus
Erasmus prednáškový pobyt
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na kongrese
Účasť na konferencii
63
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Vargová
Zuzana
Zelenka
Miloš
Žilka Tibor
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Budapešť
26.10.2012
9.11.2012
16.11.2012
29.11.2012
Budapešť
České Budejovice
Poznań
28.11.-30.11.2012
4.4.-6.4.2012
6.5.-9.5.2012
Debrecen
10.12.-12.12.2012
Poznań
Poznań
Brno
Budapešť
6.5.-9.5.2012
6.5.-9.5.2012
14.5.2012
28.5.-30.5.2012
Praha
Tatabánya
13.6.-15.6.2012
22.11.-24.11.2012
Účasť na zasadnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na zasadnutí
Štúdium odbornej literatúry
Účasť na medzinárodnej
konferencii
Účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Dohodnutie medzinárodnej
spolupráce
Účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Účasť na dizertačnej skúške
Zasadnutie Akreditačnej
komisie
Účasť na konferencii
Zoznam zahraničných hostí na FSŠ UKF v Nitre v roku 2012
Meno
Baloghné Bakk
Adrienn
Barna Ferenc
Berdán
Zsuzsanna
Bíró Bernadett
Bodnár Gabriella
Štát
Maďarsko
Maďarsko
Pracovisko
Univerzita Nyugatmagyarországi, Győr
Univerzita v Debrecíne, FF
ZMMI – Múzeum Balatoni,
Keszthely
Univerzita v Szegede
Univerzita Nyugatmagyarországi, Ped. fakulta
Benedek Elek, Sopron
Univerzita Nyugatmagyarországi, Győr
Ruské veľvyslanectvo
Univerzita v Groningene
Etnografický ústav MAV,
Budapešť
Múzeum Beregi,
Vásárosnamény
Univerzita v Debrecíne
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Univerzita v Szegedíne
Múzeum vo Veszpréme
Univerzita v Szegede
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Bucsy Gellértné
Maďarsko
Budagova, Ludmila
Czibere Mária
Czövek Judit
Rusko
Holandsko
Maďarsko
Felhősné Csiszár
Sarolta
Földvári
Katalin
Frauhammer Krisztina
Gyöngyössy Orsolya
Horváth Csilla
Maďarsko
64
Dátum
08.03.-10.03.
05.-08.10.
05.-08.10.
25.10.
08.03.-10.03.
08.03.-10.03.
21.09.-25.09.
12.11.
05.- 08.10.
05.-08.10.
05.-08.10.
05.-08.10.
05.-08.10.
25.10.
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Horváth
József
Horváth
Sándor
Horváth Géjza
Horváth Kornélia
Maďarsko
Kobylinska, Anna
Kontra Miklós
Köteles
György
Kővári Réka
Poľsko
Maďarsko
Maďarsko
Lanczendorfer
Zsuzsanna
Lengyel
Ágnes
Limbacher Gábor
Lovas Ildikó
Major Eleonóra
Maďarsko
Medgyesy S.
Norbert
Pavera, Libor
Perger Gyula
Maďarsko
Pilipkó Erzsébet
Szála Erzsébet
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Srbsko
Maďarsko
Poľsko
Maďarsko
Terbe Erika
Tóth Krisztina
Maďarsko
Maďarsko
V. Szalontay Judit
Varga Józsefné
Horváth Mária
Vass Erika
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Krajská knižnica Károly
Kisfaludy, Győr
Múzeum v Szombathelyi
Veszprémi Egyetem
Univerzita Pázmánya Pétera,
Piliscsaba
Varšavská univerzita
Univerzita v Szegede
Univerzita Nyugatmagyarországi,Győr
Maďarská akadémia vied,
Budapešť
Univerzita Nyugatmagyarországi,Győr
Múzeum Palóc,
Balassagyarmat
Múzeum vo Veszpréme
Nový Sad
Univerzita Nyugatmagyarországi, Győr
Katolícka Univerzita P.
Pázmánya
Bielsko-Biala
Múzeum János Xántus,
Győr
Múzeum vo Veszpréme
Univerzita Nyugatmagyarországi, Ped. Fakulta
Benedek Elek, Sopron
Univerzita ELTE, Budapešť
Zväz maďarských
spisovateľov v Maďarsku
Múzeum v Csorne
Univerzita Nyugatmagyarországi, Győr
Etnografický múzeum,
Szentendre
05.-08.10.
05.-08.10.
21.9.-25.9.
04.07., 31.08.,
22.09.-23.09.
22.9.-23.9.
10.11.
05.-08.10.
05.-08.10.
05.-08.10.
05.-08.10.
05.-08.10.
04.05.
08.03.-10.03.
05.-08.10.
21.9.-23.9.
05.-08.10.
05.-08.10.
28.11.-02.12.
11.04.-15.04.
22.11.
05.-08.10.
08.11.
05.-08.10.
9.6 ČLENSTVO FAKULTY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Fakulta je členom medzinárodnej organizácie:
International Association for Hungarian Studies
Vypracovala: PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
65
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
10 HOSPODÁRENIE
10.1 PRÍJMY FAKULTY Z DOTÁCIE A Z MIMODOTAČNÝCH ZDROJOV
FSŠ hospodárila v roku 2012 s prostriedkami pridelenými fakulte v súlade
s rozpisom dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a schváleným v AS
UKF. Ďalšími zdrojmi finančných prostriedkov, ktoré fakulta nadobudla, boli
prostriedky z úspešných domácich a zahraničných projektov. Príjmy sme nadobudli aj v kategórii vlastné zdroje v súlade s internými smernicami UKF o školnom a poplatkoch, spojených so štúdiom.
Viaczdrojové financovanie fakulty bolo zabezpečené získaním príjmov
z nasledovných zdrojov a v nasledovných objemoch:
Tabuľka č. 10.1: Sumár príjmov FSŠ
Zdroj
Dotácia z MŠVVaŠ SR
Dotácia na projekty z ÚV,
KEGA, VEGA
Príjmy zo zahraničných
projektov
Príjmy FSŠ na bežný účet –
vlastné zdroje
SPOLU
Finančné prostriedky v €
862 752
%
77,1%
35 581
3,2%
103 781
9,3%
116 773
10,4%
1 118 887
100,0%
Graf č. 10.1: Príjmy fakulty celkom v % za rok 2012
Podiel zdrojov na príjmoch fakulty
10,4%
dotácia z MŠVVaŠ SR
9,3%
3,2%
dotácia na projekty z
ÚV,KEGA,VEGA
príjmy zo zahraničných
projektov
77,1%
66
príjmy FSŠ na bežný účet
– vlastné zdroje
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf č. 10.1 ukazuje, že podiel dotácie zo štátneho rozpočtu na celkových
príjmoch fakulty je dominantný. Dotácia bola fakulte pridelená na základe metodiky, ktorá zohľadňuje výkonové ukazovatele v oblasti vzdelávania, vedy, publikačnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. Výkon fakulty v oblasti vzdelávania
bol v roku 2012 na úrovni 5,85 % celouniverzitného výkonu, čo je mierny pokles
oproti predchádzajúcemu roku.
V oblasti vedy sme každým rokom úspešnejší, náš podiel na vedeckovýskumnej činnosti celej univerzity bol v roku 2012 na úrovni 6,09 %.Tento náš ukazovateľ má približne rovnakú hodnotu ako pomer tvorivých pracovníkov v rámci
UKF.
V rámci dotácie z MŠVVaŠ SR nám boli pridelené aj financie na riešenie projektov z agentúr VEGA a KEGA na základe úspešných projektov, podaných pedagógmi fakulty.
Pre priaznivé fungovanie fakulty je nevyhnutné, aby sme mali príjmy aj
z iných zdrojov okrem dotácie. V roku 2012 sme mimo dotácie nadobudli príjmy
hlavne v kategórii vlastné zdroje, čo vyplynulo priamo z platnej legislatívy (platí
sa školné za externé štúdium, za nadštandardnú dĺžku štúdia), a tiež sme nadobudli príjmy zo zahraničných projektov.
Aktivity našich spolupracovníkov v oblasti kultúry boli financované z prostriedkov úspešných projektov financovaných Úradom vlády SR.
Vývoj získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov z jednotlivých
grantových agentúr je znázornený na grafe č. 10.2.
Graf. č. 10.2: Vývoj objemu finančných prostriedkov pridelených na úspešné projekty
riešené na FSŠ
Vývoj objemu finančných prostriedkov na projekty v €
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2008
VEGA+KEGA
19 252
MK SR (ÚV SR)
22 240
Zahraničné
154 518
2009
25 757
24 400
160 489
2010
25 583
27 150
97 919
2011
22 410
22 410
61 020
2012
29 081
6 500
103 781
67
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf zobrazuje objemy získaných finančných prostriedkov z grantov a projektov za ostatných päť rokov. Pretrvávajúcu úspešnosť pri získavaní grantov
z rôznych zdrojov hodnotíme pozitívne. Vzrastajúcu tendenciu oproti minulému
roku evidujeme pri projektoch KEGA,VEGA a pri zahraničných projektoch.
10.2 VYHODNOTENIE ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
V priebehu roka 2012 mala fakulta celkové výdavky vo výške 1 078 969 €.
Metodikou rozpisu dotácie, ktorá sa na UKF používa pri rozdeľovaní štátnej
dotácie jednotlivým organizačným subjektom, mala fakulta pridelené dotačné
prostriedky, z ktorých sme vyčerpali 741 438 €, čo predstavuje 68,7% z celkových nákladov potrebných na vykrytie prevádzky fakulty za rok 2012. Pedagógovia fakulty prostredníctvom úspešných domácich aj zahraničných projektov prispeli fakulte 102 030 €, čo činí 9,4 % z celkových výdavkov fakulty. Z mimodotačných prostriedkov z bežného účtu fakulty sme hradili 130 230 €, t. j.12,1 %
potrebných výdavkov. Študenti mali na celkových nákladoch fakulty podiel
9,8 %,a to na svoje štipendiá.
Tabuľka č. 10.2: Zdroje vyčerpaných finančných prostriedkov fakulty v roku 2012
Zdroj
Dotácia z MŠ SR
Domáce projekty, KEGA, VEGA,
ÚVSR
Zahraničné projekty
Bežný účet FSŠ
Štipendiá
SPOLU
Graf č. 10.3:
Finančné prostriedky v €
741 438
%
68,7%
29 224
2,7%
72 806
130 230
105 271
1 078 969
6,7%
12,1%
9,8%
100,0%
Podiel jednotlivých zdrojov financovania nákladov FSŠ v roku 2012
Zdroje čerpania finančných prostriedkov FSŠ
v roku 2012
12,1%
9,8%
dotácia z MŠ SR
6,7%
domáce projekty, KEGA,
VEGA, ÚVSR
zahraničné projekty
bežný účet FSŠ
2,7%
štipendiá
68,7%
68
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Vo všetkých kategóriách sme čerpali okrem dotácie aj prostriedky z úspešných
domácich a zahraničných projektov a prostriedky z bežného účtu fakulty.
V štruktúre nákladov najväčší podiel, až 71,1 %,boli osobné výdavky, z toho
52,6 % tvorili náklady na mzdy. Súčasne sme za vyplatené mzdy odviedli odvody
do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní vo výške 18,5 % z celkových
nákladov roka. Z prostriedkov, vyplatených na mzdy za celý rok, bolo 501 300 €,
t.j. 88,2 % hradených z dotácie, zo zahraničných projektov bolo na mzdy určené
a vyplatené 54 152 €, t.j. 9,5 % a z mimodotačných zdrojov fakulty sme vyplatili
odmeny pedagógom za výučbu v externých formách štúdia vo výške 12 541 €, t.j.
2,2 % celkových vyplatených prostriedkov na mzdy.
Z prostriedkov bežného účtu boli okrem určeného účelu hradené výdavky, ktoré nebolo možné financovať z dotácie, vrátane spoluúčasti fakulty na riešení projektov a dofinancovania nákupu kapitálových aktív. V roku 2012 sme študentom
vyplatili štipendiá v celkovej výške 105 271 €(patria do kategórie 640-transfery),
z toho 38 302 € na prospechové, 6 072 € na mimoriadne štipendiá a 60 897 € na
štipendiá pre doktorandov.
Tabuľka č. 10.3: Čerpanie finančných prostriedkov podľa kategórií
Finančné
prostriedky v €
567 993
Kategória
610 - mzdy
%
52,6%
620 - odvody
199 106
18,5%
630 - tovary a služby
199 506
18,5%
640 - transfery
108 795
10,1%
3 569
0,3%
1 078 969
100,0%
700 - kapitálové náklady
SPOLU
Graf č.10.4: Čerpanie finančných prostriedkov FSŠ podľa kategórií v roku 2012
Čerpanie finančných prostriedkov podľa kategórií
10,1%
18,5%
0,3%
52,6%
610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - transfery
18,5%
700 - kapitálové náklady
69
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Celkovo bolo na FSŠ v kategórii mzdy v roku 2012 vyplatených 567 993 €.
Vývoj objemu vyplatených miezd od roku 2007 dokumentuje graf č. 10.5.
Na FSŠ počas roka 2012 pracovalo celkom 49 zamestnancov a ich priemerný
zárobok bol 961 €.
Graf č. 10.5:
Vývoj objemu vyplatených miezd zamestnancom FSŠ v €
Vývoj objemu vyplatených miezd na FSŠ v €
600 000
580 000
560 000
540 000
520 000
500 000
480 000
460 000
Mzdy
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
r. 2012
504 182
515 734
525 159
574 555
587 256
567 993
V rámci rozvoja ľudských zdrojov evidujeme pomerne vyrovnaný vzrastajúci
vývoj v kvalifikačnej štruktúre pedagogických zamestnancov. Nepatrné zníženie
(tab.č.10.4, graf.č.10.6) koeficientu kvalifikačnej štruktúry v roku 2012 bolo
zapríčinené ukončením pracovnej zmluvy jedného profesora. Kvalifikačná štruktúra je dôležitá pre fakultu svojím vplyvom na ukazovatele v rozpočtových tabuľkách, a tiež aj na pomer študentov na tvorivého pracovníka s PhD.
Tabuľka č. 10.4: Kvalifikačná štruktúra zamestnancov FSŠ a kvalifikačný koeficient
pedagogických zamestnancov FSŠ (k 31.10.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
70
Prof.
Doc.
Odborný
asistent
Asistent
Vedecký
pracovník
THP
Spolu
FSŠ
5
5
6
7
8
8
7
7
5
3
3
4
4
4
20
13
17
20
22
24
24
13
17
14
10
6
0
0
4
2
2
2
2
5
4
12
11
10
10
10
10
10
61
53
52
52
51
51
49
Koeficient
kvalifikačnej
štruktúry
1,2716
1,2991
1,3322
1,3902
1,4489
1,5163
1,5050
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf č. 10.6:
Vývoj koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagógov FSŠ
Koeficient kvalifikačnej štruktúry FSŠ
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Koeficient kvalifikačnej
1,2716 1,2991 1,3322 1,3902 1,4489 1,5163 1,505
štruktúry
Vypracovala: Ing. J. Polláková
71
PRÍLOHY
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.1
Hodnotiaca správa z vyhodnocovania vzdelávania
a učiteľov na FSŠ študentmi
V záujme neustáleho zlepšovania vzdelávacieho procesu na našej fakulte,
v snahe posilniť korektné vzťahy medzi pedagógmi a študentmi i v súlade s § 87
a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Smernicou č. 5/2009 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, realizovala fakulta aj v akademickom roku 2011/2012 vyhodnocovanie vzdelávania
a učiteľov študentmi.
Dotazník bol vytvorený v spolupráci so zástupcami študentov našej fakulty
a pozostával z 24 otázok. V dotazníku bolo 16 otázok s výberom odpovede (úplne
súhlasím – čiastočne súhlasím – čiastočne nesúhlasím – úplne nesúhlasím – neviem) a 8 otázok s otvorenou odpoveďou. Otázky boli zostavené tak, aby sme
získali informácie o všetkých oblastiach, ktoré sú určené v smernici UKF v Nitre,
a to o:
a) študijnom programe,
b) študijnom predmete,
c) uskutočňovaní vzdelávania,
d) hodnotení študentov vyučujúcim,
e) odbornej a didaktickej kompetencii vyučujúceho,
f) študijných zdrojoch na podporu vzdelávania študentov,
g) materiálno-technickom zabezpečení výučby.
Hodnotili sa povinné a povinne voliteľné predmety. Bolo hodnotených 95%
vyučujúcich. V realizácii nám pomáhali zástupcovia študentov v akademickom
senáte fakulty aj univerzity, ako aj Študentského parlamentu a Študentského klubu JUGYIK. Pri vyplňovaní dotazníkov sa nevyskytli vážnejšie problémy ani
výhrady. Dotazníky sa vyhodnotili pre jednotlivé predmety a tiež sa urobilo sumárne hodnotenie všetkých dotazníkov na celej fakulte pre jednotlivé skupiny
ukazovateľov. Výsledky hodnotenia boli prerokované v Kolégiu dekana a tiež na
zasadnutiach jednotlivých pracovísk. Vyplnené dotazníky mali k dispozícii vedúci pracovísk za svoje pracovisko.
Po vyhodnotení dotazníkov sme zistili niektoré skutočnosti, ktoré nám pomôžu
pri zefektívňovaní vzdelávacej činnosti na našej fakulte. V prvom grafe vidíme
zhrnutie kladných odpovedí na všetky oblasti hodnotenia. Grafy nižšie nám dávajú prehľad o percentuálnom zastúpení odpovedí na jednotlivé oblasti hodnotenia
podľa vybraných ukazovateľov vzdelávania.
74
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
83%
78%
82%
77%
94%
81%
96%
Spokojnosť so zvoleným študijným programom vyjadrilo až 83% opýtaných
študentov. 14% si nie je istých, či by si znova zvolili momentálne študovaný
študijný program a 3% by si s veľkou pravdepodobnosťou zvolilo iný študijný
program.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Študijný program
83%
14%
3%
0%
0%
Určitý stupeň nespokojnosti vyjadrili s neskorým zverejnením termínov skúšok v AIS, a so schopnosťou vyučujúceho vzbudiť záujem o svoj predmet. Vo
všetkých týchto oblastiach však celkove prevláda takmer úplná spokojnosť.
75
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Prítomnosť pedagóga na konzultačných hodinách a zabezpečenie študijnej literatúry v rámci univerzity sú predmetom čiastočnej nespokojnosti študentov. Obsahy predmetov v informačných listoch ich skôr nezaujmú, ako by vzbudili záujem o predmet.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Študijný predmet
78%
12%
7%
3%
0%
Tieto údaje svedčia o tom, že študenti sú najspokojnejší s vedomosťami vyučujúcich, čo sa odzrkadľuje v spokojnosti s prípravou pedagóga na výučbu, s tým,
že na prednáške hovorí k veci, dokáže odpovedať na otázky študentov, zrozumiteľne vysvetľuje, má jednoznačne definovaný predmet v zmysle cieľov a požiadaviek.
Uskutočňovanie vzdelávania
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
76
82%
8%
8%
2%
0%
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Študenti sú menej spokojní s osobným odprednášaním predmetu, čo znamená,
že daný predmet nebol vždy odučený tým pedagógom, u ktorého si ho zapísali.
Nižšia spokojnosť sa ukazuje aj s dodržaním vopred stanovených syláb, ako aj so
spôsobom hodnotenia (viď tabuľku: Hodnotenie študentov), ktorý nie vždy zodpovedal forme uvedenej v informačnom liste a kladené nároky nie vždy boli
adekvátne k počtu kreditov daného predmetu.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
77%
Hodnotenie študentov
12%
8%
3%
0%
Čo sa týka hodnotenia používania IKT a iných didaktických pomôcok, treba si
urobiť obraz skôr podľa jednotlivých predmetov, lebo nie u všetkých je zo strany
študentov požiadavka na používanie didaktickej techniky. Avšak tam, kde si to
vyžaduje charakter predmetu, pedagógovia využívali IKT k spokojnosti študentov.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
94%
Odborno-didaktické kompetencie
5%
1%
0%
0%
77
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Zohnať dostatočné množstvo odbornej literatúry potrebnej ku kvalitnej príprave na predmet či skúšku je v niektorých prípadoch problémom. 81% opýtaných
študentov bolo spokojných so zabezpečením študijných zdrojov avšak skoro 20%
študentov s týmto tvrdením príliš nesúhlasilo.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Študijné zdroje
81%
10%
5%
4%
0%
Po rekonštrukcii budovy našej fakulty je materiálno-technické zabezpečenie
učební a prednáškových miestností na vysokej úrovni, čo potvrdili aj odpovede
študentov. Až 96% opýtaných si myslí, že v tomto smere fakulta poskytuje vysoký štandard.
Študenti mali možnosť odpovedať aj na niektoré otvorené otázky dotazníka.
Na otázku, či FSŠ UKF poskytuje rovnaké vedomosti ako iné vysoké školy kladne odpovedalo až 92% percent opýtaných, s čím čiastočne korešpondujú aj odpovede na otázku: Ak by ste sa teraz hlásili na vysokú školu, opäť by ste si vybrali
FSŠ UKF?, ku ktorej sa kladne vyjadrilo 83% študentov.
78
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
96%
Materiálno-techn. zabezpečenie
3%
1%
0%
0%
Hodnotenie umožňuje vedeniu fakulty získať presné a konkrétne informácie
o jednotlivých pedagógoch a výsledkoch ich pedagogickej činnosti, a využiť tieto
informácie na korektný riadiaci a rozhodovací proces.
79
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.2
Pohľad zvonku
(Názory absolventov na Fakultu stredoeurópskych štúdií)
V súčasnosti každá univerzita, a v rámci nej aj každá fakulta, sa snaží sledovať
ďalší osud svojich absolventov. Zakladajú sa tzv. Alumni kluby, ktoré majú za
úlohu rôznymi činnosťami, aktivitami udržiavať kontakt s bývalými absolventmi
univerzity – fakulty, aby na základe ich osobných skúseností mohla univerzita –
fakulta formovať či vylepšovať svoj profil a využiť aj konkrétnu podporu svojich
bývalých študentov.
Aj naša fakulta sa snaží o efektívne udržiavanie kontaktov s našimi absolventmi a v rámci tejto aktivity sme boli zvedaví na ich názory, skúsenosti a zážitky
počas štúdia na našej fakulte, a tak sme sa ich spýtali aj na pracovnú kariéru
a uplatnenie na trhu práce.
Prieskum sme realizovali v januári 2012 dotazníkovou formou. Údaje sú prezentované v dvojstupňovom triedení dát, t.j. vzťahujú sa na dva základné súbory
respondentov: na tých, ktorí získali vzdelanie v pedagogických študijných programoch /P/, a na tých, ktorí získali vzdelanie v nepedagogických študijných programoch /NP/.
Poznámka:
Údaje v grafoch sú vyjadrené percentuálne, údaje v tabuľkách sú aritmetické priemery
(v prípade výnimky je charakter údajov vysvetlený priamo na konkrétnom mieste).
Vysvetlivky:
P – absolventi pedagogických študijných programov, NP – absolventi nepedagogických
študijných programov
Súčasný život a pracovná kariéra
Respondenti v súčasnosti žijú na Slovensku, až na výnimku dvoch absolventiek, z ktorých jedna žije v Maďarsku, a jedna striedavo na Slovensku a v Grécku.
Väčšina žije na dedine (54% P a 58% NP). 37% P v okresnom sídle alebo v menšom meste, 26% NP v krajskom alebo v okresnom sídle. 21% P a 11% NP žije vo
vlastnom dome alebo byte, 37% P a 60% NP u rodičov alebo u iných príbuzných.
Ostatní žijú väčšinou v prenajatom byte.
Čo sa týka ich pracovného života, väčšina už pracovala aj počas študentských čias – takmer dve tretiny P a 80% NP (Graf 1). Pracovné skúsenosti teda
mali najmä NP, ale treba dodať, že táto práca väčšinou nemala nič spoločné so
študovaným odborom. Na druhej strane pedagógovia mali menej pracovných
skúseností, ale práca, ktorú za študentských čias vykonávali, väčšinou vo veľkej
miere alebo čiastočne súvisela so študovaným odborom.
80
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf 1: Pracovali ste počas štúdií?
0%
P
NP
10%
20%
pravidelne, 28
pravidelne, 33
30%
40%
50%
60%
príležitostne, 35
príležitostne, 49
70%
80%
90%
100%
nie, 37
nie, 18
Po skončení štúdia cca. každý deviaty P aj NP pokračoval v predošlej práci,
ostatní si museli hľadať prácu. Ako to vyplýva z údajov na grafe 2, P si našli
rýchlejšie prácu ako NP: ihneď alebo v priebehu mesiaca si našli prácu až dve
tretiny P, ale iba jedna tretina NP. Do februára 2012 si našlo prácu 98% respondentov, ktorí absolvovali pedagogické odbory, a 78% respondentov, ktorí absolvovali nepedagogické odbory. Nezamestnanosť v kruhu NP je výrazne vyššia ako
u P. Je to aj napriek väčším pracovným skúsenostiam NP, čím sa potvrdzuje názor mnohých špecialistov na ľudské zdroje, že nie všetky pracovné skúsenosti sa
rátajú, ale iba tie, ktoré súvisia s náplňou potenciálneho pracovného zaradenia.
Pracovné skúsenosti uvedené respondentmi NP sem určite nemožno zaradiť, veď
ide o práce typu čašník, servírka, a pod., a naši respondenti sa uchádzajú o práce,
ktoré súvisia buď so študovaným odborom, alebo si aspoň vyžadujú vysokoškolské vzdelanie. V tomto smere treba vyviesť mnohých študentov z omylu, že neskôr, pri hľadaní zamestnania sa im aj takéto práce zarátajú medzi odbornú prax.
Na druhej strane si ale treba uvedomiť aj to, čo hovoria nezamestnaní respondenti: v mieste bydliska alebo v blízkom okolí nie je práca, ktorá súvisí s vyštudovaným odborom, a často nie je ani práca, ktorá si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
81
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf 2: Za koľko mesiacov ste si našli prácu?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
13
41
26
P
13
3
2
pokračoval/a v predošlej práci
ihneď
2
v priebehu jedného mesiaca
za pol roka
za rok
po viac ako roku
ešte stále nenašiel/nanešla prácu
13
13
19
NP
32
3
2
18
Pri získaní práce sa respondentom najviac osvedčila metóda osobnej návštevy
potenciálneho zamestnávateľa, sieť známych a odpovede na inzeráty, resp. vlastné podávanie inzerátov. Osobná návšteva u zamestnávateľov bola úspešná najmä
v prípade pedagógov. U NP sa najviac ujalo získanie práce pomocou známych
a cez inzeráty (Graf 3).
Graf 3: Ako ste získali Vašu terajšiu prácu?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
44
22
11
4
P
osobne navštívil/a zamestnávateľa a
informoval/a sa
cez známych
4
0
4
cez inzerát
0
úrad práce
11
začal/a podnikať
cez súkroné personálne agentúry
19
25
23
inou formou
stále nemá prácu
2
NP
neodpovedal
2
2
4
20
3
82
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
V tabuľke 1 vidíme schopnosti/vedomosti, ktoré mali respondenti hodnotiť
podľa toho, nakoľko sú podľa nich dôležité pri vykonávaní ich terajšej práce.
Hodnotenie sa u väčšiny vymenovaných schopností/vedomostí pohybuje medzi
skôr dôležitým až rovnako dôležitým ako nedôležitým. Výnimku tvorí prehľad
v politike, čo sa ukazuje ako takmer zbytočná vec.
Tabuľka 1: Poradie schopností/vedomostí dôležitých pri vykonávaní práce respondentov Poradie dôležitosti sa pohybuje medzi hodnotami 1 až 5 (1 znamená
„veľmi dôležité“ a 5 znamená „absolútne zbytočné“)
Schopnosti/vedomosti
1. Komunikačné schopnosti
2. Precízne, presné vykonávanie práce
3. Schopnosť samostatnej práce
4. Organizačná schopnosť
5. Schopnosť vytvárania vzťahov
6. Praktické vedomosti
7. Schopnosť tímovej práce
8. Schopnosť veľa pracovať
9. Schopnosť dosahovania cieľov
10. Otvorenosť voči novým informáciám
11. Chuť učiť sa, samovzdelávanie
12. Znalosť slovenského jazyka
13. Logické myslenie
14. Teoretické vedomosti
15. Analytická schopnosť
16. Vlohy na písanie
17. Technická, počítačová zručnosť
18. Znalosť maďarského jazyka
19. Znalosť cudzích jazykov
20. Prehľad v otázkach verejného života
21. Podnikateľský duch
22. Prehľad v politike
Priemerná hodnota
1,65
1,67
1,70
1,84
1,87
1,91
1,94
1,99
2,0
2,01
2,02
2,04
2,13
2,23
2,3
2,3
2,39
2,57
2,75
2,78
2,95
3,52
Respondenti mali možnosť hodnotiť aj niektoré aspekty svojej práce. Výsledky
znázorňuje Tabuľka 2. Čím vyššie hodnoty, tým vyššia nespokojnosť. Najvyššiu
nespokojnosť – v takmer rovnakej hodnote – vyjadrujú obidve skupiny respondentov s príjmom. Úplne spokojní nie sú ani s jedným aspektom práce. Pedagógovia sú najspokojnejší s obsahovou časťou, teda s náplňou práce, nepedagógovia
s nadriadenými.
83
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Tabuľka 2: Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi aspektmi Vašej práce?
Pedagógovia
1. s odbornou, obsahovou
časťou
2. so šéfmi
3. s kolegami
4. s pracovným prostredím
5. s možnosťami kariérneho
rastu
6. s prestížou práce
7. s ostatnými benefitmi
Priemer
1,62
8. s príjmom
Nepedagógovia
1. so šéfmi
Priemer
1,68
1,78
1,78
1,91
2,36
2. s kolegami
3. pracovným prostredím
4. odbornou, obsahovou časťou
5. s prestížou práce
1,91
2,12
2,44
2,71
2,76
2,91
6. s ostatnými benefitmi
7. s možnosťami kariérneho
rastu
8. s príjmom
3,18
3,21
3,31
3,32
Názory na FSŠ a štúdium na fakulte
Z prieskumu vyplýva, že keby znova začínali, všetci respondenti by chceli
znova študovať (Graf 4). Nás zaujímalo predovšetkým to, či by študovali znova
na FSŠ. V tejto otázke je názor pedagógov jednoznačnejší. 74% by si vybralo
opäť FSŠ, ale väčšina z nich (65%) by už nechcela študovať pôvodný odbor,
dokonca ani pedagogický smer, ale skôr jazyky a tlmočníctvo. Približne každý
desiaty by sa hlásil na inú školu alebo na Filozofickú fakultu UKF, a 15% nevedelo odpovedať na túto otázku. Čo sa týka nepedagógov, neodpovedajúci tvoria
až 40%. Z ostatných takmer každý šiesty by chcel študovať inde. 44% by si vybralo opäť FSŠ a drvivá väčšina z nich by sa hlásila na rovnaký odbor.
Z týchto údajov vyplýva, že respondenti P sú vernejší fakulte ako respondenti NP.
Graf 4: Ak by ste sa teraz hlásili na VŠ, opäť by ste si vybrali FSŠ UKF?
0%
P
10%
20%
9
30%
40%
50%
65
60%
70%
80%
11
90%
100%
15
áno, a rovnaký odbor
áno, ale iný odbor
nehlásil/a by som sa na FSŠ
vôbec by som neštudoval/a
neviem
NP
84
42
2
16
40
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Každý ôsmy pedagóg si myslí, že FSŠ poskytuje viac vedomostí ako iné VŠ.
Medzi nepedagógmi nenachádzame ani jedného, kto by si to myslel. Názor, že
FSŠ určite poskytuje toľko vedomostí ako iné školy, zdieľa 61% P a 40% NP.
Nerozhodnosť v posúdení poskytnutých vedomostí je vyššia u NP čo sa týka
odpovede „áno, aj nie” (42% NP oproti 24% P), ale aj odpovede „neviem” (11%
NP oproti 2% P). Nakoniec s názorom, že FSŠ poskytuje menej vedomostí ako
iné VŠ sa stretávame iba u NP.
Graf 5: Poskytuje podľa Vás FSŠ rovnaké vedomosti ako iné vysoké školy?
0%
P
10%
20%
13
30%
40%
50%
60%
61
70%
80%
90%
100%
24
02
poskytuje viac
určite poskytuje toľko ako ostatné univerzity
áno, aj nie
nedokáže toľko poskytnúť
neviem
NP 0
40
42
7
11
Pozitívnejšie hodnotenie fakulty pedagógmi okrem ďalších faktorov pravdepodobne súvisí aj s tým, že mali priaznivú skúsenosť s prestížou diplomu, keďže
vyše polovica z nich tvrdí, že tento diplom bol dobrou referenciou pri hľadaní
zamestnania (Graf 6). Takúto skúsenosť má iba 22% NP, pričom každý druhý
hovorí o tom, že ich diplom nezohral žiadnu úlohu pri hľadaní práce. Vidíme aj
to, že NP sú aj tentokrát nerozhodnejší vo svojich odpovediach: každý šiesty
nevie odpovedať.
85
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf 6: Bol Váš diplom z FSŠ dobrou referenciou pri hľadaní zamestnania?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
54
P
80%
90%
40
100%
0 4
2
áno
nemalo to žiadny vplyv
bola to nevýhoda
neviem
nepracujem
NP
22
49
2
16
11
Negatívnejší postoj NP sa ukazuje aj pri hodnotení fakulty cez hodnotenie vybraných oblastí štúdia (Tabuľka 3). Hoci z hodnotenia jednotlivých oblastí sa u P
a NP vygeneruje takmer rovnaké poradie, vidíme, že NP sú pri hodnotení každej
oblasti kritickejší.
Pedagógovia sú najspokojnejší s úrovňou teoretického vzdelávanie (úplná spokojnosť 73% P, 23% NP), najmenej spokojní s pomocou fakulty pri hľadaní zamestnania (úplná spokojnosť 13% P, 5% NP).
Nepedagógovia sú najspokojnejší s pomocou učiteľov (úplná spokojnosť 27%
NP, 58% P), najmenej spokojní s pomocou fakulty pri hľadaní zamestnania (percentuálne údaje viď vyššie).
Tabuľka 3: Spomeňte si na niektoré oblasti Vášho štúdia. Ako by ste ich hodnotili?
Uvedené hodnoty sú priemerné hodnotenia, pričom najväčšia spokojnosť je 1,
a najväčšia nespokojnosť je 5. V zátvorke je poradie hodnoteného aspektu.
Pedagógovia
Nepedagógovia
1. Úroveň teoretického vzdelávania
1,42 (1)
2,20 (2)
2. Úroveň praktického vzdelávania
2,87 (5)
3,84 (5)
3. Uplatnenie vedomostí v praxi
2,22 (3)
3,25 (3)
4. Nápomocnosť učiteľov
1,80 (2)
2,09 (1)
5. Pomoc fakulty pri hľadaní zamestnania
3,38 (6)
4,07 (6)
6. Styky, ktoré som mohol neskôr využiť pri
hľadaní práce
2,74 (4)
3,51 (4)
86
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Jediná oblasť, v ktorej sa hodnotenie P a NP najviac približuje a je jednoznačne pozitívne, sú spomienky na štúdium (Graf 7).
Graf 7: Aké máte spomienky na obdobie štúdia na FSŠ?
100%
dobré aj zlé, 13
dobré aj zlé, 15
90%
80%
70%
väčšinou pekné, 36
60%
väčšinou pekné, 57
50%
40%
30%
pekné, 49
20%
pekné, 30
10%
0%
P
NP
Odpovede na otázku, či by si pre prípadné ďalšie vzdelávanie zvolili FSŠ, znázorňuje graf 8. Postoj pedagógov je aj tentokrát priaznivejší: 56% z nich by sa
vzdelávalo na FSŠ. Z nepedagógov by si vybralo FSŠ iba 27%.
Zo získaných údajov môžeme konštatovať, že celkový vzťah či vnímanie našej
fakulty jej absolventmi v sledovaných oblastiach je celkovo pozitívne. Tieto údaje poslúžia fakulte na zlepšenie, ale i korigovanie tých činností, kde absolventi
vyjadrili určitú nespokojnosť.
Naša fakulta chce takouto formou aj v budúcnosti komunikovať so svojimi absolventmi, aby sme mohli poskytnúť čo najlepšie vzdelanie, s ktorým by nemali
mať problém uplatniť sa v živote a na trhu práce.
Ďakujeme všetkým respondentom, ktorý ochotne odpovedali na položené
otázky. Rátame s Vašou pomocou aj v budúcnosti a ste vždy srdečne vítaní na
Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.
87
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Graf 8: Ak by ste sa v tejto oblasti mohli vzdelávať na FSŠ, ale aj inde, ktorú inštitúciu by ste si zvolili?
0%
10%
20%
P
30%
56
40%
50%
60%
2
70%
80%
90%
29
9
100%
4
FSŠ
nie FSŠ
neviem
neplánujem vzdelávať sa
iné
NP
88
27
7
44
16
6
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.3
Zoznam absolventov FSŠ v roku 2012
Predškolská elementárna pedagogika – denné Bc. štúdium
Priezvisko meno
1. Bc. Andrea Zalabová
2. Bc. Anikó Lučkaiová
3. Bc. Anita Muraová
4. Bc. Bianka Rákotová
5. Bc. Edina Mikonyová
6. Bc. Erika Nagyová
7. Bc. Gabriela Kissová
8. Bc. Iveta Šinglárová
9. Bc. Katarína Jakabová
10. Bc. Markéta Barabásová
11. Bc. Melinda Murová
12. Bc. Monika Ferencziová
13. Bc. Orsolya Vértesi
14. Bc. Réka Kováčová
Predškolská elementárna pedagogika – externé Bc. štúdium
Priezvisko meno
1.
Bc. Aneta Mátéová
2.
Bc. Beáta Bojtošová
3.
Bc. Bernadette Magyar
4.
Bc. Judita Matyiová
5.
Bc. Kitti Tóthová
6.
Bc. Lívia Némethová
7.
Bc. Marta Bugárová
8.
Bc. Melinda Pálová
9.
Bc. Tünde Ványi Flok
10.
Bc. Zuzana Beneová
89
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
UAP Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii – Bc. štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
90
Priezvisko
Bc. Bukovszká
Bc. Szűcsová
Bc. Takácsová
Bc. Gencsová
Bc. Grófová
Bc. Tarcsi
Bc. Görcsová
Bc. Rózsová
Bc. Pálová
Bc. Szabóová
Bc. Kovácsová
Bc. Csúszová
Bc. Kissová
Bc. Bariová
Bc. Suhajdaová
Bc. Salátová
Bc. Bariová
Bc. Tibor Nagy
Bc. Richard Balog
Bc. Igo
Bc. Kontárová
Bc. Valentová
Bc. Radimáková
Bc. Nagyová
Bc. Kósová
Bc. Kováčová
Bc. Horváthová
Bc. Soósová
Bc. Zöldová
Bc. Csehová
Bc. Hlavácseková
Bc. Patasiová
Bc. Dobošová
Bc. Varga
Meno
Emese
Lucia
Eva
Kinga
Anita
Zsuzsanna
Viktória
Andrea
Angelika
Marieta
Zuzana
Bernadeta
Diana
Monika
Nikoleta
Nikoleta
Monika
Tibor
Richard
Zoltán
Piroska
Viktória
Emese
Edina
Eva
Tímea
Veronika
Veronika
Ágnes
Aneta
Réka
Dóra
Csilla
Tamás
Odbor
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJES
MJES
MJES
MJET
MJET
MJHI
MJHI
MJHI
MJVO
MJVO
MJVO
MJNJ
MJNJ
MJNJ
MJNV
MJIN
MJHU
MJPS
MJPS
MJVU
NJVU
MJGE
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
HUM – Bc. Denné štúdium
Priezvisko meno
1.
Bc. Agnesa Kancková
2.
Bc. Gizela Tóthová
3.
Bc. Silvia Kalácsková
4.
Bc. Žofia Špeková
SEAK – Bc. Denné štúdium
Priezvisko meno
Priezvisko meno
Priezvisko meno
1.
Bc. Adam Bratský
31.
Bc. Jana Biela
61.
Bc. Michal Zlatý
2.
Bc. Alexander
Tücsök
Bc. Alexandra
Baranyaiová
Bc. Alexandra
Beláňová
Bc. Alexandra
Deáková
Bc. Alexandra
Illésová
Bc. Alexandra
Zigová
Bc. Andrea Bujnová
32.
Bc. Jana Jančeková
62.
Bc. Monika Bíliková
33.
Bc. Jana Labaiová
63.
34.
Bc. Jana
Mészárošová
Bc. Katarína
Gajdošová
Bc. Katarína
Hamranová
Bc. Katarína
Horková
Bc. Kinga
Bertóková
Bc. Kristína
Gemmelová
Bc. Kristína
Solčianska
Bc. Lenka
Gustiňáková
Bc. Lenka TkáčZabáková
Bc. Lucia Auxtová
64.
Bc. Monika
Gajdošová
Bc. Natália
Lörinczová
Bc. Nikola
Provazníková
Bc. Nikola Žáčiková
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bc. Andrea
Hajduková
Bc. Andrea Chudá
Bc. Andrea
Privalincová
Bc. Angelika
Neterdová
Bc. Beatrix Kiss
16.
Bc. Blanka
Bartošová
Bc. Boglárka
Kanyicsková
Bc. Daša Gajdošová
17.
Bc. Denisa Marová
15.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
65.
66.
67.
69.
Bc. Nikoleta
Chauturová
Bc. Nikoleta
Machajová
Bc. Petra Pallyová
70.
Bc. Radko Čurný
71.
Bc. Richard
Kelemen
Bc. Roman
Klačanský
Bc. Simona
Trenčanská
Bc. Slavomíra
Bajáková
Bc. Soňa Šebíková
68.
72.
73.
45.
Bc. Lucia
Dobáková
Bc. Lucia Vašová
74.
75.
46.
Bc. Lukáš Kozár
76.
47.
Bc. Lukáš Zigo
77.
Bc. Soňa
Štěpánková
Bc. Stanislava
91
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Obložinská
18.
Bc. Diana Hudecová
48.
Bc. Lukáš Žiačík
78.
Bc. Štefan Baláž
19.
49.
Bc. Marek Varga
79.
20.
Bc. Dominika
Ondičová
Bc. Ervín Tóth
50.
80.
21.
Bc. Eszter Fekete
51.
22.
Bc. Eva Víghová
52.
23.
53.
24.
Bc. Gréta
Hrivňáková
Bc. Hana Guzmická
54.
25.
Bc. Helena Minárová
55.
Bc. Mária
Bachorecová
Bc. Martina
Držíková
Bc. Martina
Herdová
Bc. Martina
Kollárová
Bc. Martina
Pecháčová
Bc. Matej Oravec
85.
26.
56.
Bc. Matúš Holý
86.
27.
Bc. Helena
Uhrovčíková
Bc. Ivan Jurček
57.
87.
28.
Bc. Ivana Baková
58.
29.
Bc. Ivana Krištofová
59.
30.
Bc. Ivana Krištofová
60.
Bc. Michaela
Budová
Bc. Michaela
Fenyvesiová
Bc. Michaela
Nagyová
Bc. Michal
Marcinčin
Bc. Tamara
Pribišová
Bc. Veronika
Bratová
Bc. Veronika
Cimrová
Bc. Veronika
Melišková
Bc. Veronika
Račeková
Bc. Zsófia
Dobrovická
Bc. Zuzana
Bliznáková
Bc. Zuzana
Dičérová
Bc. Zuzana
Pekarovičová
Bc. Zuzana
Turčanová
81.
82.
83.
84.
88.
SEAK – Bc. externé štúdium
Priezvisko meno
Priezvisko meno
1.
Bc. Andrej Uhliar
7.
2.
Bc. Dušan Krnčok
8.
3.
Bc. František Jakab
9.
4.
Bc. Ivan Bahýl
10.
5.
Bc. Jana Gajdošová
11.
6.
Bc. Jana Pokorná
12.
92
Bc. Katarína
Ponecová
Bc. Ladislav
Kollárovič
Bc. Ladislav
Széplaki
Bc. Marek Andok
Bc. Mária
Čerešňová
Bc. Marianna
Piovarčiová
Priezvisko meno
13.
15.
Bc. Miroslava
Ligačová
Bc. Petronela
Mošaťová
Bc. Radoslav Meliš
16.
Bc. Róbert Belák
17.
Bc. Tímea Bodorová
18.
Bc. Tomáš Bednárik
19.
Bc. Zoltán
Kollárovič
14.
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maď. jazyk a kultúra a slov. jazyk a kultúra
– Bc.
Priezvisko meno
1.
Bc. Kristína Kajlová
2.
Bc. Kristína Komárová
3.
Bc. Mária Bolgárová
4.
Bc. Melinda Bencová
5.
Bc. Monika Bajcsyová
6.
Bc. Zoltán Soós
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyuč. jaz. maď. – denné Mgr. štúdium
Priezvisko meno
1.
Mgr. Adriana Tátyiová
2.
Mgr. Csilla Wernerová
3.
Mgr. Gabriela Hoferiková
4.
Mgr. Katarína Černíková
5.
Mgr. Viktória Csenteová
6.
Mgr. Viktória Pazárová
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyuč. jaz. maď. – externé Mgr.
štúdium
Priezvisko meno
1.
Mgr. Adél Radványi
2.
Mgr. Alíz Farkas
3.
Mgr. Melinda Víghová
4.
Mgr. Réka Lengyelová
5.
Mgr. Réka Nagyová
6.
Mgr. Rita Sztraková
7.
Mgr. Silvia Fabiánová
8.
Mgr. Silvia Molnárová
93
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
UAP – Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii – Mgr. štúdium
Priezvisko meno
Odbor
Priezvisko meno
Odbor
MJAJ
2.
Mgr. Andrea
Oroszlányová
Mgr. Anikó Takácsová
19.
Mgr. Lucia Fehérová
MJBI
MJAJ
20.
MJBI
Mgr. Anita Pákozdi
MJAJ
21.
MJAJ
22.
5.
Mgr. Enikő
Bartalosová
Mgr. Enikő Juhászová
Mgr. Hajnalka
Katonová
Mgr. Aneta
Bogdányová
Mgr. Eva Barciová
3.
4.
MJAJ
23.
6.
Mgr. Izabela Pólyiová
MJAJ
24.
7.
Mgr. Mária Kovácsová
MJAJ
25.
8.
Mgr. Tímea Tóthová
MJAJ
9.
12.
Mgr. Viktória
Masaryková
Mgr. Andrea
Oroszlányová
Mgr. Gabriella
Brutovszky
Mgr. Zuzana Brázová
13.
1.
MJBI
MJBI
MJMAT
26.
Mgr. Monika
Bajzáková
Mgr. Veronika
Lukácsová
Mgr. Mónika
Ferencziová
Mgr. Alexander Illés
MJAJ
27.
Mgr. Gábor Nagy
MJHI
MJAJ
28.
Mgr. Tímea Bedécs
MJHI
MJNJ
29.
Mgr. Ádám Kosár
MJHI
MJSJ
30.
MJHU
Mgr. Klaudia Both
MJRJ
31.
Mgr. Katarína
Tóthová
Mgr. Barbara Kulcsár
14.
Mgr. Gergely Gurabi
MJTV
32.
Mgr. Balázs Kantár
MJVU
15.
Mgr. Erika Pethő
MJBI
33.
MJPG
16.
Mgr. Kinga Zima
MJBI
34.
Mgr. Renáta
Májovská
Mgr. Eva Kantnerová
17.
Mgr. Kristína
Némethová
Mgr. Andrea Patasiová
MJBI
35.
MJBI
36.
10.
11.
18.
94
Mgr. Izabela
Kolesárová
Mgr. Andráš Kelemen
MJMAT
MJMAT
MJHI
MJVU
MJPS
MJPS
MJPS
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
HUM – Mgr. – Denné štúdium
Priezvisko meno
Priezvisko meno
1.
Mgr. Adriana Kováčová
9.
Mgr. Ladislav Sipos
2.
Mgr. Andrea Krivánska
10.
Mgr. Miriama Kupková
3.
Mgr. Erika Nagyová
11.
Mgr. Peter Glofák
4.
Mgr. Henrieta Hulková
12.
Mgr. Peter Kalácska
5.
Mgr. Henrieta Píriová
13.
Mgr. Réka Vida
6.
Mgr. Henrieta Vargová
14.
Mgr. Štefan Molnár
7.
Mgr. Judita Hornyáková
15.
Mgr. Tomáš Szabó
8.
Mgr. Kristína Bartošová
16.
Mgr. Veronika Šándorová
SEAK – Mgr. Denné štúdium
Priezvisko meno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mgr. Andrea
Kuzmová
Mgr. Andrej
Grobarčík
Mgr. Anna
Capandová
Mgr. Anna
Semelbauerová
Mgr. Barbora
Berková
Mgr. Dana
Šuňalová
Mgr. Daniel Koyš
Priezvisko meno
Priezvisko meno
18.
Mgr. Juraj Černota
35.
19.
Mgr. Katarína
Hanajíková
Mgr. Kateřina
Dubecká
Mgr. Kristína
Matušová
Mgr. Lenka Bieliková
36.
20.
21.
22.
37.
38.
39.
24.
Mgr. Ľuboslava
Dindová
Mgr. Lucia Ballová
41.
25.
Mgr. Lucia Bláhová
42.
26.
Mgr. Lucia Gábrišová
43.
27.
Mgr. Lucia Sopková
44.
Mgr. Helena
Drienovská
Mgr. Ivan Protuš
28.
Mgr. Lukáš Ondrejech
45.
29.
46.
Mgr. Ivana
Hrašková
Mgr. Ján Compeľ
30.
Mgr. Martina
Holanová
Mgr. Martina
Kamenická
Mgr. Martina
Poláková
Mgr. Denisa
Jurigová
Mgr. Eliška
Gunišová
Mgr. Eva Kutková
23.
31.
40.
47.
48.
Mgr. Miroslava
Švošová
Mgr. Monika
Fáziková
Mgr. Patrícia
Džupinová
Mgr. Pavla
Izakovičová
Mgr. Renáta
Boldišová
Mgr. Richard
Faško
Mgr. Richard
Kamenický
Mgr. Romana
Vargová
Mgr. Silvia
Kukanová
Mgr. Simona
Mičianová
Mgr. Simona
Ridzoňová
Mgr. Tatiana
Borovičková
Mgr. Viera
Nezbedová
Mgr. Vladimíra
Studená
95
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
15.
16.
17.
Mgr. Jana
Pavkovová
Mgr. Janka
Pletková
Mgr. Jozef Benďák
32.
33.
34.
Mgr. Michaela
Michaleová
Mgr. Miroslava
Jánošíková
Mgr. Miroslava
Sýkorová
49.
Mgr. Zuzana
Hlinková
SEAK – Mgr. Externé štúdium
Priezvisko meno
Priezvisko meno
Priezvisko meno
1.
Mgr. Alena Čičová
15.
Mgr. Hilda Vargová
29.
2.
Mgr. Alena Lisyová
16.
30.
3.
Mgr. Andrea
Halásová
Mgr. Andrea
Kapustová
Mgr. Andrea
Tirpáková
Mgr. Anita Balážová
17.
Mgr. Ivona
Kršiaková
Mgr. Jana
Gemmelová
Mgr. Karolína
Bednárová
Mgr. Lenka Lauková
4.
5.
6.
18.
19.
32.
33.
8.
Mgr. Anna
Hazuchová
Mgr. Anna Mimová
22.
9.
Mgr. Boris Bátora
23.
10.
24.
25.
12.
Mgr. Carmen
Melišová
Mgr. Daniela
Stanková
Mgr. Erika Švecová
Mgr. Lenka
Martinková
Mgr. Lenka
Sopúchová
Mgr. Ľudmila
Molnárová
Mgr. Mária
Gubáňová
Mgr. Mária
Markovičová
Mgr. Mária Pagáčová
26.
Mgr. Marián Böhm
40.
13.
Mgr. Eva Kukánová
27.
Mgr. Maroš Viglaský
41.
14.
Mgr. Gréta Predinská
28.
Mgr. Marta Jelínková
42.
7.
11.
96
20.
31.
21.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Mgr. Martin
Drobný
Mgr. Monika
Foltýnová
Mgr. Monika
Nemcová
Mgr. Robert
Turanský
Mgr. Silvia
Maťová
Mgr. Tatiana
Barátová
Mgr. Veronika
Mišíková
Mgr. Veronika
Najdenová
Mgr. Veronika
Žemberová
Mgr. Zuzana
Bunčáková
Mgr. Zuzana
Dubeňová
Mgr. Zuzana
Moravčíková
Mgr. Zuzana
Moravčíková
Mgr. Zuzana
Zorádová
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Doktorandské štúdium – Hungarológia – externá forma
Priezvisko meno
1.
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
Doktorandské štúdium – Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
– denná forma
Priezvisko meno
1.
Mgr. Gabriela Petres, PhD.
97
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.4
Zoznam projektov FSŠ UKF v Nitre v roku 2012
VEGA 1/0052/12: Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu
Zodpovedný riešiteľ: Ján Bauko
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 3 724 €
VEGA 1/0795/11: Stredoeurópsky areál a jeho kultúrne dimenzie
Zodpovedný riešiteľ: Miloš Zelenka
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 6 905 €
VEGA 1/0414/11: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy
Zodpovedný riešiteľ: Žofia Bárcziová
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 1633 €
KEGA 12 – 0078: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií II –
alternatívne a doplňujúce učebné programy z matematiky pre základné školy
v zmysle cieľov nového štátneho vzdelávacieho programu a zvyšovanie
matematickej gramotnosti podľa dopadov PISA
Zodpovedný riešiteľ: Béla László
Doba riešenia: 1/2012 – 9/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 14 286 €
KEGA 026UKF-4/2012: E-learningový kurz počítačovej bezpečnosti
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Pšenáková
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 2 709 €
17682-4/2012/KULHON: Prekladateľstvo a tlmočníctvo a Maďarskoslovenský bilingválny mediátor
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 9/2012 – 6/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 35 859 €
111471-5/2011: Rozšírenie študijnej ponuky na FSŠ UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 9/2011 – 6/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 67 923 €
98
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
BGA SK006451-009: Rozšírenie študijnej ponuky na FSŠ UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 10/2011 – 3/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 0 €
KNM–1302/2012/1.4.1: Partitúra
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 4 500 €
KNM-1306/2012/1.3.2: Artefiletika a expresivita výpovede
Zodpovedný riešiteľ: Eva Lehoťáková
Doba riešenia: 20.9.2012 – 10.12.2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 500 €
KNM-1305/2012/1.3.2: Papierové koláže
Zodpovedný riešiteľ: Eva Lehoťáková
Doba riešenia: 20.9.2012 – 10.12.2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 500 €
KNM-1307/2012/1.1.2: Vianočný koncert na UKF a v podzoborských obciach
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa
Doba riešenia: 19.10.2012 – 16.12.2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 1 000 €
K7: Tvorivá dielňa "Výchova k umeniu – výchova umením"
Zodpovedný riešiteľ: Eva Lehoťáková
Doba riešenia: 1/2012 – 1/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 200 €
K11: Arteterapia – tvorivé dielne 1
Zodpovedný riešiteľ: Eva Lehoťáková
Doba riešenia: 1/2012 – 1/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 200 €
K18: Maďarský spevácky zbor UKF
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Mónika Józsa
Doba riešenia: 1/2012 – 1/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 500 €
S2: Projekt „Pohyb hrou“
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Viczayová
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 500 €
99
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
UGA – IX/7/2011: Výskum nárečových a dvojjazyčných javov na južnom
Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 485 €
UGA – IX/2/2010: Analýza maďarského nárečového materiálu zo Žitného
ostrova
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. József Menyhárt, PhD.
Doba riešenia: 1/2010 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 485 €
UGA – X/1/2012: Preklad básní Gertrudy Kolmarovej v maďarskej literatúre.
Mystika a mysticizmus v tvorbe Mátyása Hajnala: Szíves Könyvecske
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gabriella Brutovszky
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 370 €
UGA – X/2/2012: Skúmanie odborného jazykového úzu na stredných
priemyselných stavebných školách s vyučovacím jazykom maďarským
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Katalin Kralina Hoboth
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 370 €
UGA – X/3/2012: Moderné metódy vo vyučovaní autobiografických textov na
základných školách
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gabriela Petres
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 370 €
UGA – X/4/2012: Výskum fantastickej literatúry a jej didakticko-metodické
aspekty v literárnej vede
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Gyula Rigó
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 370 €
UGA – IX/5/2012: Literárna tvorba Bohumila Hrabala a jeho filmové
adaptácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Réka Szabó
Doba riešenia: 1/2012 – 2/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 370 €
100
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
UGA – IX/6/2012: Po stopách slovenského časopisu Vlasť a svet v Budapešti
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Trstianska
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 370 €
UGA – IX/6/2012: Stredoeurópski svätci a svätice – ich význam a miesto
v stredoeurópskej kultúre
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ladislav Horník, PhD.
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 301 €
UGA – IX/8/2011: Porovnanie formy a obsahu matematických predmetov
v príprave pedagógov pre primárne vzdelávanie vo vybraných krajinách EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tibor Szabó
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 485 €
UGA – IX/9/2011: Súčasná slovenská literatúra (a slovensko-maďarské vzťahy
v slovenských literárnych časopisoch)
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 485 €
101
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.5
Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých podujatí
FSŠ UKF v Nitre v roku 2012
Medzinárodné konferencie:
Názov podujatia:
Hraničné situácie v dráme (Drámák
határhelyzetben)
Termín konania:
5.-7.9.2012
Miesto konania:
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Organizátor podujatia:
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Umelecký preklad a literárne spoločenstvá
(Vzájomné literárne vplyvy v literatúrach
strednej Európy)
vedecké podujatie
23.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Domáce konferencie: –
Medzinárodné semináre:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Obraz národa a identita v učebniciach pre
národnostné školy
12.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Stretnutie s maďarským reportérom
a spisovateľom V. Tvrtkom
20.02.2012
D2 PF UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Domáce semináre:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere I.
13.01.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
102
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Metodologický seminár k pravopisnej súťaži
József Implom
20.01.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Práca s Moodle
02.02.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Rozvoj knihovníckych zručností
vzdelávací (seminár, praktické cvičenie)
15.02.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Beseda so spisovateľom Norbertom Györgyom
07.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Metodologický seminár: Olvasóvá nevelés kortárs
gyermekirodalmi művekkel. Prednáška Dr.
Bereczkiné Záluszki Anna (Univerzita ELTE,
Budapešť)
16.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Metodologický seminár: A magyar nyelv
tanításának módszertana. Prednáška Dr. Antalné
Szabó Ágnes (Univerzita ELTE, Budapešť)
16.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
103
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Filozoficko-metodologické semináre
20.03.2012, 27.03.2012, 03.04.2012, 24.04.2012,
04.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Aktivizujúce metódy muzeálnej a galerijnej
pedagogiky
23.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Ochrana životného prostredia modernými
metódami
28.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
24 óra a hét főbűnnel – 24 hodinový prednes
poézie a prózy
11.-12.04.2012
ŠD FSŠ UKF, Fraňa Mojtu Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Beseda so spisovateľom Krisztián Grecsó pod
názvom „A Könyv utóélete“
17.04.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Inšpirácie art-om /tvorivé využitie podnetov
z moderny/
11.05.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Aktuálne otázky pedagogickej praxe
19. 09.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
104
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Metodologický seminár: Hogyan szerkesszünk
személynévtárat? Prednáška Dr. Mariann Slíz
(Univerzita ELTE, Budapešť)
16.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Metodologický seminár: A régi magyar
személynévadás. Prednáška Dr. Mariann Slíz
(Univerzita ELTE, Budapešť)
16.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Metodologický seminár: Sziveri János életműve
22.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Egészség – háromszög/ Trojuholník zdravia
22.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Rozvoj regionálnej kultúry ako prvok školskej
výchovy a vzdelávania
05.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Literárnoestetické názory Ľ. Štúra
06.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Čo vlastne to nano je?
06.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
105
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Čo sa deje pod našimi nohami – organizmy žijúce
v pôde
06.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Protektorát Čechy a Morava očami filmových
tvorcov
07.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Tradícia vs. (post)moderna v súčasnej kultúre
a umení
07.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Tvorba digitálnych materiálov na vyučovanie
telesnej výchovy
08.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Autor – text - čitateľ
09.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Életesemény – elemzés/ Významná životná
udalosť –interpretácia
11.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Od detských kresieb k Facebook galérii: vizuálny
jazyk Generácie Z
13.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
106
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Afganisztán kultúrája és iskolarendszere (Kultúra
a školský systém Afganistanu)
14.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere
II.
19.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Beseda s básnikmi Zoltán Hizsnyai a István Bettes
06.12.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
V. Propagačné podujatia:
Názov podujatia:
Deň otvorených dverí 2012
Termín konania:
18.02.2012
Miesto konania:
učebné priestory FSŠ UKF Nitra, Tr. A. Hlinku 1,
OC – Mlyny, Nitra
Organizátor podujatia:
Dekanát Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Univerzity mestu
02.05.2012
OC Mlyny Nitra
Dekanát Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Veľtrh vzdelávania 2012
09.-11.10.2012
NTC Aréna Bratislava
Dekanát Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Veľtrh vzdelávania 2012
28.11.2012
PKO Nitra
Dekanát Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF
107
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Veľtrh vysokých škôl Atlantis
03.-04.12.2012
Atlantis Science Center Bratislava
Dekanát Fakulty stredoeurópskych štúdií FSŠ UKF
Výstavy, festivaly, koncerty, súťaže, kurzy, letné školy:
Názov podujatia:
Súťaž v prednese poézie a prózy M. Tompu
v maďarskom jazyku pre študentov UKF
Termín konania:
29.02.2012
Miesto konania:
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Organizátor podujatia:
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
108
Súťaž F. Kazinczyho – Správna výslovnosť
maďarskej reči
06.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
„Élményműhely Matematikai – Művészeti
Fesztivál 2012“ „Tvorivá dielňa matematický –
umelecký festival 2012“
09.03.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Vystúpenie Maďarského Speváckeho zboru pri
UKF na spomienkovej slávnosti organizovanej na
počesť Maďarskej revolúcie 15. marca 1848
14.03.2012
D2 PF UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Ústav maďarskej
jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Oslava revolučných udalostí roku 1848/49
14.03.2012
D2 PF UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Pohybový program na podporu zdravia
28.03.2012
Telocvičňa ŠD Zobor Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Fakultné kolo súťaže ŠVOUČ z odboru
Maďarský jazyk a literatúra
18.04.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Návšteva výstavy The Human Body
18.04.2012
Budapešť
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Exkurzia Agrokomplex – Gardenia 2012
19.04.2012
Výstavisko Agrokomplex Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Matematika v každodennom živote
24.04.2012
Budapešť
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Rozvoj správneho držania tela
25.-27.04.2012
Telocvičňa ŠD Zobor Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Exkurzia do arboréta v Mlyňanoch
14.05.2012
Arborétum Mlyňany
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Súťaž rétoriky L. Kossutha
17.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
109
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Arteterapia – 4 dielne
26.10.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Súťaž v prednese ľudových rozprávok
„Rozprávky národov“
07.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Artefiletika
9.11. 2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Papierové koláže (neklasické metódy v školskej
praxi)
16.11.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Literárno-hudobné vianočné pásmo FSŠ UKF
V Nitre
04.12.2012
D2 PF UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Vianočný koncert na Podzoborí
04.12. a 14.12.2012
Podzoborské obce – Čechynce a Výčapy Opatovce
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Exkurzia v Nitrianskej galérii – výstava
04.12.2012
Nitrianska galéria Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
110
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Významné osobnosti maďarského pôvodu
v prírodných vedách (Nagy magyarok
a természettudományban)
05.12.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Výchova k umeniu – výchova umením
7.12.2012, 14.12.2012, 21.12.2012
učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Exkurzia – Ponitrianske múzeum
vzdelávací (exkurzia)
11.12.2012
Ponitrianske múzeum Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Exkurzia – Krajské osvetové stredisko
17.12.2012
Krajské osvetové stredisko Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor podujatia:
Vianočný koncert skupiny Hlások (Kicsi hang)
11.12.2012
D1 PF UKF Nitra
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
UKF
111
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.6
Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií
spolupracujúcich s FSŠ UKF v Nitre
Univerzity, vysoké školy, fakulty
Česká republika
1. Jihočeská univerzita, České Budějovice (University of South Bohemia in
České Budějovice) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
2. Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) – študijnoprednáškový výmenný pobyt učiteľov a vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach,
3. Masarykova univerzita v Brne (Masaryk University in Brno) – spolupráca
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
4. Univerzita Palackého v Olomouci (Palacký University of Olomouc) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Maďarsko
1. Debreceni Egyetem (University of Debrecen) – spolupráca vo
vedeckovýskumnej i vzdelávacej oblasti,
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University) –
vedeckovýskumná spolupráca v oblasti geolingvistiky, v rámci
doktorandského štúdia, didaktiky matematiky, fyziológie puberty,
elementárnej pedagogiky, informatiky,
3. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar (Kecskemét College Teacher Training
Faculty) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
4. Miskolci Egyetem (University of Miskolc) – vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach,
5. Nyugat-Magyarország Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Kar, Győr
(University of West Hungary College of Apáczai Csere János Teacher
Training College in Győr) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
6. Pázmany Péter Katolikus Egyetem (Pázmány Péter Catholic University) –
spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, študijno-prednáškový
výmenný pobyt učiteľov a vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
7. Pécsi Tudományegyetem (University of Pécs) – rozvoj mobilít študentov
a pedagógov, spolupráca vo vypracovaní nového študijného programu,
8. Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska, rozvoj mobilít študentov
a pedagógov,
112
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
9. Szent István Egyetem (Szent István University) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti – zoológia, fyziológia – oblasť zoologická,
fyziologická.
Poľsko
1. Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej (University of
Bielsko-Biala) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
2. Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz
University) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Rumunsko
1. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Babes-Bolyai University) –
vzájomná účasť na vedeckých podujatiach.
Fínsko
1. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki) – študijno-prednáškový výmenný
pobyt učiteľov a študijný pobyt študentov,
2. Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) – študijno-prednáškový
výmenný pobyt učiteľov.
Holandsko
1. Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) – vzájomná účasť na
vedeckých podujatiach.
Slovensko
1. Prešovská univerzita v Prešove (University of Presov in Presov) – spolupráca
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matej Bel University in Banská
Bystrica) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
3. Univerzita J. Selyeho v Komárne (J. Selye University in Komárno) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej i vzdelávacej činnosti so zameraním
na genetiku, antropológiu a teóriu čísel,
4. Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius University in Bratislava) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
113
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Slovinsko
1 Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska so zameraním na slavistiku,
2. Univerza v Mariboru (University of Maribor) – vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach.
Ústavy SAV, rezortné ústavy
1. Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze (Institute of Czech
Literature AS CR in Prague) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej
činnosti,
2. Slovanský ústav Akademie věd ČR v Praze (Institute of Slavonic Studies AS
CR in Prague) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
3. Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya,
Budapest (Section of Linguistics and Literary Scholarship of the Hungarian
Academy of Sciences) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach, účasť na
riešení medzinárodných projektov, spoločné vydávanie publikácií,
4. Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen (Hungarian Academy of
Sciences, Debrecen) – vzájomná výmena publikácií, vzájomná účasť na
vedeckých podujatiach, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava (Institute of
World Literature of the Slovak Academy of Sciences) – spolupráca vo
vedeckovýskumnej činnosti.
Organizácie štátnej správy a samosprávy
1. Krajské osvetové stredisko v Nitre – spolupráca v oblasti organizácie výstav,
2. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava – spolupráca na
výskumnom projekte a na monitorovaní úrovne vzdelávania,
3. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny – spolupráca
v oblasti ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných
menšín,
4. Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti, propagácia a šírenie hodnôt českej kultúry,
5. Veľvyslanectvo Maďarskej republiky na Slovensku – spolupráca v oblasti
ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
6. Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti, propagácia a šírenie hodnôt poľskej kultúry,
7. Žilinský samosprávny kraj (Kysucká knižnica v Čadci) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti, propagácia výsledkov výskumu, účasť
v organizácii a v hodnotiacich komisiách literárnych súťaží.
114
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Kultúrne, umelecké, výskumné a ďalšie inštitúcie
1. Český spolok na Slovensku – spolupráca v rámci propagácie študijných
programov,
2. Fórum inštitút pre výskum menšín (Šamorín) – spolupráca v oblasti
publikačnej činnosti,
3. Jazyková kancelária Gramma – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej
činnosti,
4. Kultúra, dvojtýždenník – spolupráca v rozvoji publikačnej činnosti,
organizácie besied,
5. MagyarságtudományiTársaság (Medzinárodná filologická spoločnosť),
Budapešť – účasť na konferenciách,
6. Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége – spolupráca v organizovaní
odborných a vedeckých konferencií,
7. Magyar Természettudományi Múzeum – vedeckovýskumná spolupráca
v oblasti informatiky, zoológie,
8. Magyar Tudományosság Külföldön – účasť na konferenciách,
9. Nitrianska galéria – spolupráca v oblasti organizácie výstav,
10. RTVS – spolupráca pri dramaturgickej a autorskej príprave rozhlasových
relácií i pri organizovaní exkurzií študentov UKF,
11. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava – písanie a lektorovanie
učebníc,
12. Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku – spolupráca v oblasti
podpory umenia, členstvo pracovníkov FSŠ UKF,
13. Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku – spolupráca
v rámci vedeckých a umeleckých podujatí,
14. Zväz maďarských spisovateľov – členstvo pracovníkov FSŠ UKF.
115
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.7
Zoznam členstiev pracovníkov FSŠ UKF v Nitre v národných
a medzinárodných vedeckých organizáciách, výboroch
a redakčných radách v roku 2012
doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
Spoločnosť autorov umeleckej literatúry
Odborová komisia študijného programu Hungarológia UMB Banská Bystrica
Občianske združenie Ányosa Jedlika
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Slovenská antropologická spoločnosť
EAA (European anthoropological association)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Magyar Sporttudományi Társaság (Hungarian Society of Sport Science)
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (Stredoeurópska rekreačná spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Pedagogická spoločnosť „Katedra“
Redakčná rada časopisu „Športový edukátor“
Výchovný lektor Slovenskej olympijskej akadémie
PaedDr. Ján Bauko, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PaedDr. Žófia Bárcziová, PhD.
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné združenie Sambucus)
Szlovákiai magyar írók társasága (Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
doc. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné združenie Sambucus) predseda
József Attila Kör (Krúžok Attilu Józsefa)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
116
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Mgr. Ján Gallik, PhD.
Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru (sekcia slovesné umenie) v Bratislave
Odborná porota celoslovenskej súťaže „Jurinova Jeseň Čadca“
Odborná porota „O cenu slovenského učeného tovarišstva Trnava“
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
KultúrKorzó
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
Občianskeho združenie Ányosa Jedlika
Spoločnosť Katedra
Redakčná rada vydavateľstva AB-ART
Mgr. art. Mónika Józsa
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
RNDr. Tünde Juríková, PhD.
Občianske združenie Ányosa Jedlika
prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.
EDEN – European Distance Education Network, Executive Board member
EARLI – European Association of Reseach on Learning and Instruction
IFIP – International Federation for Information Processing
OECD Education Division „Promoting Equity Through ICT in Education”
Research Group
WCGT – World Council of Gifted and Talented
International Society for Education Through Art (INSEA)
TEMPUS/LEONARDO Project, International Evaluation Team for ICT in
Vocational Education
EU – Future Objectives – ICT in Education
European Council for High Ability (ECHA)
Magyar UNESCO Bizottság
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság
Magyar Rajzpedagógusok Országos Egyesülete (MROE)
“Magyar Tankönyvért” Alapítvány
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Redakčná rada Education, Communication, Information (Vydáva: Routledge
Publishing House, London – New York)
Redakčná rada „Magyar Pedagógia“
Journal of Art and Design Education (Vydáva: Blackwell Publishers, London)
Journal of Aesthetic Education (Vydáva: University of Illinois, USA)
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Farkasa Kempelena
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
117
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
Finnugor Társaság (Ugrofínská spoločnosť: Suomalisen-ugrilaisen Seura)
Finn Irodalmi Társaság (Fínska literárna spoločnosť: Suomalainen Kirjallisuuden
Seura)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Reguly Társaság (Spoločnosť Reguly)
Uralisztikai Bizottság (Uralistická komisia)
“Mikola Tibor díj” kuratóriuma
Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Tagozata (Oddelenia svetového
kongresu ugrofínskych národov)
Magyar Pedagógiai Társaság (Maďarská pedagogická spoločnosť)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PhDr. Agnieszka Janiec-Nyitrai, PhD.
Spoločnosť bratří Čapků
prof. RNDr. Béla László, CSc.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Katedra
Medzinárodný zväz maďarských profesorov
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Člen vedeckej rady Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
Pridružený člen Akadémie vied Maďarskej republiky
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
PaedDr. József Menyhárt, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Slovenský syndikát novinárov
Slovenská sociologická spoločnosť
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Redakčná rada spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi
Szemle
Vedecká rada Fórum inštitútu pre výskum menšín
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
Združenie Farkasa Kempelena
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
118
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
Člen Krajského osvetového strediska v Nitre v spolupráci s ÚNSK Odborom
školstva a Krajským školským úradom v Nitre
Člen Literárneho klubu J. Jesenského
Člen Nitrianskeho samosprávneho kraja a Krajského osvetového strediska v Nitre
prof. Akademik Gábor Nagy Tolcsvai, CSc.
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská filologická
spoločnosť)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská jazykovedná
spoločnosť)
Société Finno-Ougrienne
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága (Jazykovedný výbor
MAV-u)
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága (Výbor maďarského
jazyka MAV),
MAB Bölcsészettudományi szakbizottsága (Odborná komisia humanitných vied
Maďarskej akreditačnej komisie)
PhDr. Štefan Németh, PhD.
Nadácia Kalligram
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Únie Comenius (ČR)
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Szlovákiai Klasszika-filológusok Egyesülete (Slovenská jednota klasických
filológov)
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedná spoločnosť Sambucus)
Kalevala Baráti Kör (Spoločnosť Kalevala)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for
Hungarian Studies)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Česká asociácia slavistov
Slavistická spoločnosť Franka Wollmana
Literárnovedná spoločnosť pri AV ČR v Prahe
Slavistická sekcia brnenskej pobočky Literárnovednej spoločnosti
Redakčná rada časopisu Slavica Litteraria (Brno)
Redakčná rada časopisu Opera Slavica (Brno)
Redaktor časopisu Novaja Rusistika (Brno)
Redakčná rada časopisu Zagadnienia Rodzajów Literackich (Łódź – Poľsko),
119
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Redakčná rada World Literature Studies (Bratislava – Slovensko),
Redakčná rada revue Stil (Beograd)
Redakčná rada Slavistična revija (Ljubljana – Slovinsko)
Redakčná rada Spotkania humanistyczne (Akademia Podlaska, Siedlce, Poľsko)
Redakčná rada časopisu Slavica Nitriensia
Vedenie ICCEES
Vedecká rada FF MU v Brne
Vedecká rada FF UP v Olomouci
Vedecká rada Slovanskej knižnice v Prahe
Odborová rada doktorského programu Filológie na FF MU v Brne
Odborové komisie doktorského štúdia na MU v Brne a na UP v Olomouci
(Literárna komparatistika, Ruská literatúra, Poľska literatúra, Teória a dejiny
slovanských literatúr, Teória areálových štúdií, Teória literatúry, Ruská
literatúra)
PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Vedecká spoločnosť počítačových odborníkov Jánosa Neumana (Maďarsko)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Akadémia vzdelávania SR
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. PhDr. János Pusztay, CSc.
Societas Uralo-Altaica, Göttingen
Castrén-Seura, Helsinki
Ugrofínska spoločnosť, Helsinki
Maďarská jazykovedná spoločnosť, Budapešt
Szombathelyi Tudományos Társaság
Maďarská akadémia vied (MTA) – Vas Megyei Tudományos Testülete
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská filologická
spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
120
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
SES (Slovenská entomologická spoločnosť)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Redakčná rada zborníka Kultúra a súčasnosť
Celoštátna predmetová komisia pre SJaSL pri ŠPÚ v Bratislave
Oblastná komisia súťaže Poznaj slovenskú reč
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
člen Združenia rozhlasových tvorcov
Mgr. Anikó Tóth, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Komisia MTA – Maďarská veda v zahraničí
International Association for Hungarian Studies
Jedlik Ányos Polgári Társulás (Občianske združenie Ányosa Jedlika)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Občianske združenia Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
Magyar Sport tudományi Társaság (Hungarian Society of Sport Science)
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Pedagogická spoločnosť „Katedra“ – Dunajská Streda
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Közép-Kelet-EurópaiRekreációsTársaság / Stredoeurópska rekreačná spoločnosť
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Spoločnosť Dionýza Ďurišina pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave
Komisia pre dejiny slavistiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov
121
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
Komisia pre porovnávacie dejiny slovanských literatúr pri Medzinárodnom
komitéte slavistov
Spoločnosť Aloise Jiráska
Literárněvědná společnosť pri AV ČR
Slavistická společnost Franka Wollmana
Česká asociace slavistů
Odborová rada „Humanitní a filologické vědy Grantové agentury AV ČR“ v Prahe
Redakčná rada časopisu Opera Slavica
Redakčná rada časopisu World Literature Studies
Redakčná rada zborníka Kultúra a spoločnosť
Redakčná rada časopisu Slavica Nitriensia
Matica moravská
Vedecká rada PF Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach
Vedecká rada FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Vedecká rada FF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Odborové komisie doktorandských študijných programov (Brno, Olomouc, Nitra,
Plzeň)
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Maďarská semiotická spoločnosť – čestný člen
Klub nezávislých spisovateľov pri Asociácii spisovateľov Slovenska
Komisia pre slovanskú poetiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov – predseda
Exekutívny komitét IASS-AIS vo Viedni
Akreditačná komisia pri MŠ SR (do 31.8.2012)
Vedecká rada Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
Vedecká rada PF Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
Čestný predseda KREDIV-u
Spoločnosť priateľov Pavla Straussa
Komisie pre doktorandské štúdium na FF Katolíckej univerzity P. Pázmánya
v Maďarsku – lingvistika a literárna veda
Collegium Talentum v Maďarsku – tútor študentiek doktorandského štúdia
122
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2012
PRíLOHA č.8
Zoznam zmlúv pre mobilitu Erasmus v roku 2012
Krajina
Česká republika
Estónsko
Fínsko
Holandsko
Maďarsko
Mesto
Brno
České Budějovice
Olomouc
Praha
Tartu
Helsinki
Jyväskylä
Groningen
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Gödöllő
Pécs
Sopron
Sopron
Nemecko
Szeged
Münster
Nórsko
Poľsko
Oslo
Bielsko-Biala
Rumunsko
Slovinsko
Taliansko
Varšava
Oradea
Koper
Ljubljana
Florencia
Názov univerzity
Masarykova univerzita
Jihočeská univerzita
Univerzita Palackého
Univerzita Karlova
University of Tartu
University of Helsinki
University of Jyväskylä
University of Groningen
Eötvös Loránd University
Pázmány Péter Catholic University
Police College
Kölcsey Ferenc Reformed
Teacher Training College
Szent István University
University of Pécs
University of West Hungary
Benedek Elek Faculty of Pedagogy
University of Szeged
Westfälische WilhelmsUniversität
Oslo University
Akademia TechnicznoHumanistyczna
University of Warsaw
Partium Christian University
Univerza na Primorskem
Univerza v Ljubljani
University of Florence
123
Názov:
Zostavovateľ:
Recenzent:
Technický redaktor:
Jazykový redaktor:
Autori fotografií:
Formát:
Rozsah:
Náklad:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2012
Edícia Europica varietas č.2
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., PaedDr. Žofia Bárcziová,
PhD., PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Bc. Marta Kubaľáková
Mgr. Ján Gallik, PhD.
Bc. Ľubomír Balko, Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.,
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., Mgr. Ján Gallik, PhD.
A5
124 strán
100 ks
© Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
ISBN 978-80-558-0236-7
EAN 9788055802367
Download

Otvoriť vo formáte PDF - Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra