UNIVERZITA MATEJA BELA
Banská Bystrica
Fakulta pedagogická
Katedra sociálnej práce
Študijný program
Sociálna práca
(2. stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské štúdium)
3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA
29.10. 2010
Príloha č. 12
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Filozoficko – spoločenské východiská edukácie (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: Dr. h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, PhD.
Garantuje:
Dr. h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, PhD.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Forma
výučby:
prednáška,
seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
1. r. ZS
4
Týždenný: 1-1-0
Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: známka A - Fx
Priebežné hodnotenie: prezentácia zvolenej témy, esej - 0,4
Záverečné hodnotenie: písomná skúška – 0,6
Cieľ predmetu: Porozumieť základným filozofickým východiskám edukácie a práce s ľuďmi. Chápať
prejavy filozofických názorov v edukačných modeloch a v koncepciách sociálnej práce. Pochopiť
úlohy výchovy v súčasnej globalizovanej spoločnosti, vzťah rôznych trendov rozvoja civilizácie
a premien edukácie, postmoderného myslenia o výchove. Pochopiť sociálne kontexty rozvoja
osobnosti človeka.
Stručná osnova predmetu: Filozofia a pedagogika/andragogika. Filozofia človeka, zmysel
jeho života a výchovy. Pedagogická antropológia, etologické východiská edukácie. Ciele
výchovy, ideál plnohodnotnej osobnosti, humanizácia výchovy. Pedagogická axiológia. Etické
aspekty výchovy, morálka, sloboda, zodpovednosť a výchova. Spoločenské východiská
výchovy, globalizácia, veda, technika a výchova, demokracia, ľudské práva a výchova.
Postmoderna a výchova.
Literatúra:
DELORS, J. 1997. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro
21. století“. Praha: PdF UK, 2002.
GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. 2007. Problém výchovy na prahu 21. storočia, alebo o „obrate
k psychagógii“ v súčasnej filozofii výchovy. Bratislava: IRIS.
KAISER, A. - KAISEROVÁ, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1992.
KOSOVÁ, B.: Zmysel života a ciele výchovy. Pedagogická revue, 45, 1993, č. 5 - 6.
KOSOVÁ, B:: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania. Banská Bystrica, PF UMB, 1995.
KOSOVÁ, B.: Koncepcia celoživotného vzdelávania, jej aplikácia v podmienkach SR. Vzdelávanie
dospelých, roč. 10, 2005, č. 1, s. 16 – 32.
KUČEROVÁ, S.: Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno, MU 1990.
MEZŘICKÝ, V. (ed): Globalizace. Praha: Portál, 2003
SKALKOVÁ, J.: Postmoderné myslenie a pedagogika. Pedagogická revue, 47, 1995, č. 5 - 6.
PELCOVÁ, N.: Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, UK 2001
SKALKOVÁ, J.: Postmoderné myslenie a pedagogika. Pedagogická revue, 47, 1995, č. 5 - 6.
Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň, ZČU 2003.
ZELINA M.: Sloboda osobnosti. Šamorín, Fontana 1995
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
slovenský
listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociálna antropológia (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
kreditov:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 0,4
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia, záverečná skúška 0,6
Cieľ predmetu: Predstaviť sociálnu antropológiu ako vedu, ktorá skúma ľudské spoločnosti a
spoločenstvá v ich najrôznejších prejavoch a usiluje sa odhaliť princípy sociálneho správania, platné
pre každé spoločenstvo v jeho prirodzenom sociálnom a kultúrnom prostredí. Doložiť príkladmi a ich
analýzou základný metodologický nástroj, ktorým je zúčastnené pozorovanie v konkrétnom ľudskom
spoločenstve. Poukázať na praktickú využiteľnosť postupov a výsledkov sociálnej antropológie
v sociálnej práci, ktorá spočíva najmä v tom, že sa usiluje pochopiť vnútornú logiku fungovania
daného spoločenstva tým, že približuje sociálne a kultúrne správanie jeho členov. Špecialisti zo
sociálnej antropológie takto zásadným spôsobom prispievajú k poznaniu sociálnych a kultúrnych
problémov, ktorých riešenia sú v kompetencii sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu: Sociálna antropológia ako veda, príbuzné vedné odbory, história
a najvýznamnejšie osobnosti. Historiografia a Matej Bel. Sociálne a kultúrne spolužitie odlišných
sociálnych skupín (multikulturalizmus ako problém). Globalizácia, lokalizácia, nacionalizmus,
šovinizmus a protekcionárstvo a ich odraz pre fungovanie sociálnych skupín. Mesto a dedina –
urbánne a rurálne sociálne prostredie – meštianstvo a roľníctvo. Rozdiely v sociálnej a profesijnej
stratifikácií v dedinskom a mestskom prostredí. Emigrácia a vysťahovalectvo – stret kultúr a adaptačné
problémy. Súkromné vlastníctvo pôdy a procesy reprivatizácie a kolektivizácie v 20. storočí – ťaživé
dôsledky a pozitívne efekty združstevňovania. Etnické menšiny a vzťah majoritného spoločenstva k
ich potrebám, poruchy vo vzájomnom akceptovaní a rešpektovaní. Potreba a možnosti sociálnej práce
s kultúrne vymedzenými sociálnymi skupinami.
Literatúra:
AUGUSTINI ab Hortis, S.: Cigáni na Slovensku - Zigeuner in Ungarn. Bratislava: 1994
CSÁKY, M.-MANNOVÁ, E.: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava:
1999
GOSZCZYŃSKA, J.: Mýtus Jánošíka v slovenskom folklóre a v literatúre 19. storočia. Bratislava:
2007
KANOVSKÝ, M.: ultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie. CHRONOS, Bratislava: 2004
LOEWENSTEIN, B. W.: My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno: 1997
MARUŠIAK, J. - FERENCOVÁ, M. (eds.): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie.
ÚPV SAV – VEDA, Bratislava: 2005
MISTRÍK, E. et. al.: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: 1996
TONCROVÁ, M. - UHLÍKOVÁ, L. (eds.). Etnické stereotypy z pohledu ruzných vědních oboru. EÚ
AVČR, Brno: 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:
Názov: Teória sociálnej práce 3 (P)
Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ – titul Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Mgr. Andrea Odlerová
prednáška,
seminár
Forma
výučby:
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
kreditov:
Týždenný: 2-2-0
Za obdobie štúdia: 26 – 26 -0
1. r. ZS
5
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit,
Priebežné hodnotenie: 0,3 semestrálna práca - analýza
0,2 aktivita na seminári
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 0,5, skúška 0,5
Cieľ predmetu: Študenti po absolvovaní kurzu hlbšie preniknú k podstate teórií a prístupov
uplatňovaných v sociálnej práci. Ide o hlbšie analytické porozumenie teóriám SP. Dokážu ich
identifikovať a poukázať na ich špecifiká. Študenti získajú predstavu o sociálnej práci ako
multiparadigmatickom odbore, ktorého podstatou je porozumenie jednotlivých teórií (teória
sociálnej práce, teória o sociálnej práce, teória klientovho sveta).
Stručná osnova predmetu:
Východiská SP ako profesionálnej aktivity, možnosti použitia jednotlivých teórii vo výskume
v sociálnej práci : konštrukt PIE (person-in-enviroment), systémová teória v SP a systemický
prístup, sociálne - psychologické a komunikačné modely, existencionalizmus v SP podľa N.
Thomsona, humanistické teórie v SP (C.Rogers, Gardnerova teória), antiopresívne
a antidiskriminujúce prístupy v SP, pedagogika oslobodenia P. Freire, model rastu V.
Satirovej, teória pripútania – attachement, fenomenológia a aplikácia v sociálnej práci.
Literatúra:
GJURIČOVÁ,S.-KUBIČKA, J.: Rodinná terapie systemické a naratívne pristupy. Praha: 2003
HOLLSTEIN – BRINKMANN: Sociálna práca a systémové teórie. Trnava : 2001.
HUDECOVÁ, A.-BROZMANOVÁ GREGOROVÁ.: Sociálna práca s rodinou. B. Bystrica
2009
LUDEWIG, K.: Systemická terapie. Praha : 1994
MATOUŠEK, O.: Základy sociální práce. Praha : 2002
NAVRÁTIL, P.: Úvod do teorií a metod sociální práce.Brno: 2001
PAULÍK, K.: Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry. Ostrava: 2009
ROGERS, C. R.: Encounterové skupiny. Modra: 1997
Social work practice an introduction. Edited by Veronica Coulshed - Joan Orme. 4th ed.
Houndmills, Balsingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006. xiii, 322. ISBN 978-14039-2155
THOMPSON, N.:. Understanding social work :preparing for practice. Edited by Jo.
Campling. 1st pub. Houndmills : Macmillan Press, 2000. xvii, 190. ISBN 0-333-71749-X.
VYMĚTAL, J. – REZKOVÁ, V.: Rogerovský prístup k dospělým a dětem
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Názov: Metodológia vied o človeku 1 (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ – titul Mgr.
Garantuje:
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,
CSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 2.
Odporúčaný semester: 1.
Zabezpečuje: prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.
prof. PeadDr. Anna Hudecová, PhD.
Forma výučby: prednáška,
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/2
Za obdobie štúdia: 52
Počet kreditov : 5
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie, kredit
Priebežné hodnotenie: 0,2 seminárna práca
0,2 výskumné projekty
Záverečné hodnotenie: Stanoví vedúci seminárov po konzultácií s prednášajúcim
a skúšajúcim. 50 bodov semináre, 50 bodov skúška, Podmienka minimálne 25 bodov zo
seminárov, postup na skúšku.
Cieľ predmetu: Vysvetliť a naučiť študentov realizovať aplikovaný výskum, vysvetliť
a objasniť možnosti zapojiť sa do základného výskumu pod vedením konkrétnych pracovníkov
realizovať základný výskum.
Stručná osnova predmetu: Výskum, jeho základné charakteristiky, základný, aplikovaný
výskum. Typológia jednotlivých typov výskumu. Špecifiká výskumu. Metodológia vied,
metodológia spoločenských vied, metodológia pedagogiky. Etapy výskumu. Výskumný
problém. Vedecké hypotézy, validita, reliabilita, objektivita výskumu. Výskumná vzorka,
možnosti výberu výskumnej vzorky. Empirické metódy vo výskume. Dotazník, anketa,
interview, experiment, sociometrické metódy a pod. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy
výskumu, špecifiká kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, prípadové štúdie, kazuistika.
Využitie štatistických metód vo výskumu. Analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnanie,
generalizácia a pod. Modely riešenia výskumných problémov u nás a v zahraničí.
Literatúra:
BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: Iris, 2001
DARÁK, M. – KRAJČOVÁ,N.: Empirický výskum v pedagogike. Prešov: Manacon, 1995
FERJENČÍK, J.: Úvod do metodológie psychologického výskumu. Praha:2000
FILKORN, V.: Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: Veda, 1998.
GAVORA,P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: 1999
GAVORA, P.: Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava: UK, 1996.
JUSZCZYK.: Metodológie empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava: 2001
PRŮCHA, J.: Pedagogický výskum. Praha : Karolinum, 1995.
SKALKOVÁ, J.: Úvod do metodológie a metód pedagogického výskumu. Praha: SPN,1985.
ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava: Iris, 1998.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ.- ZOLYOMIOVÁ,P.- BRINCKOVÁ, J.: Metodika diplomovej práce. Banská
Bystrica: 2007. Zborníky, časopisy, skriptá z odboru
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský,
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Politológia pre sociálnych pracovníkov (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Garantuje:
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,2 aktívna účasť na seminároch
0,3 vypracovanie seminárnej práce
0,5 záverečný písomný test
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 1,0
Cieľ predmetu: Cieľom je pripraviť študentov tak, aby dokázali na primeranej úrovni
aplikovať vedomosti z politológie pri výkone sociálnej práce ako profesie v celej šírke jej
spoločenského uplatnenia
Stručná osnova predmetu:
1. Politická veda a spoločnosť. Politika a politológia. Politické myslenie a teórie v dejinách.
Základné politologické disciplíny a metódy politológie. Metodológia sociálnych a politických
vied.
2. Politický systém a jeho komponenty. Politické strany, hnutia a nátlakové skupiny. Politický
systém Slovenskej republiky v súčasnosti.
3. Politické inštitúcie a štát. Štát ako základný prvok politického systému, jeho postavenie,
typy, funkcie a základné formy. Politologické inštitúcie a pracoviská.
4. Demokracia, občan, občianska spoločnosť. Ľudské práva a slobody, občianske práva.
Ústava SR. Verejná správa a samospráva.
5. Voľby, volebný proces, volebné systémy – verejná mienka, politický proces. Základné
hodnoty pluralitnej spoločnosti.
6. Politické ideológie – liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, katolícka sociálna
náuka.
7. Miesto politiky v riadení spoločenských procesov. Hospodárska politika. Sociálna politika.
Politická kultúra. Politická komunikácia.
8. Medzinárodné vzťahy, globálne problémy, medzinárodné organizácie a futurológia
politiky.
Literatúra:
Kol.aut.: Politológia. Bratislava: Enigma, 2003.
KORIM, V.: Základy politológie. Banská Bystrica: PF UMB, 2000.
LIĎÁK, J. – KOGANOVÁ, V.: Politológia pre ekonómov. Bratislava: SOFA, 2005.
SOPÓCI, J.: Politika v spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociálna práca vo verejnej správe (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Garantuje:
Doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD..
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
1. r. LS
Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,2 aktívna účasť na seminároch
0,3 priebežný písomný test
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,5
záverečná písomná skúška 0,5
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov magisterského štúdia na profesionálny výkon sociálnej
práce vo verejnej správe
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a organizácia verejnej správy na Slovensku – pojem verejná správa,
štruktúra verejnej správy, kompetencie vo verejnej správe
Inštitúcie vo verejnej správe
Životné situácie a ich riešenie vo verejnej správe
Postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej správy v sociálnej oblasti
Sociálna správa – charakteristika a systém sociálnej správy, subjekty sociálnej správy,
financovanie a výkon sociálnej správy
Základné odvetvia sociálnej správy – správa sociálneho zabezpečenia, správa
zamestnanosti, zdravotná správa
Orgány sociálnej správy a ich kompetencie – Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
samosprávne orgány, tretí sektor
Literatúra:
SCHAVEL, M.: Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava: VSZSP, 2008.
POMAHAĆ, R.: Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV, 1999.
TOMEŠ, I. a kol.: Sociální správa. Praha: Portál, 2002.
JUSKO, P. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Sociálne zabezpečenie. Banská Bystrica: PF UMB,
2006.
Zákon NR SR č.453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociálna filozofia (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Garantuje:
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 2-1-0 Za obdobie štúdia: 26-13-0
1. r. LS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: prezentácia 0,3 (prezentácia na seminári k zadanej téme)
Záverečné hodnotenie: skúška 0,7 (ústnou formou)
Cieľ predmetu:
Oboznámenie študentov so základnými sociálno-filozofickými kategóriami, problémami
a teóriami ako aj metodologickými východiskami poznávania sociálnej reality.
Stručná osnova predmetu:
Sociálna filozofia ako filozofická disciplína – základné kategórie a pojmy
Pozícia sociálnej filozofie v systéme sociálneho myslenia. Vzťah sociálnej filozofie a
sociálnych vied.
Dejiny sociálno-filozofického a filozoficko-antropologického myslenia
Súčasné koncepcie sociálnej filozofie.
Spoločenské systémy a ich teoretická reflexia – demokracia a totalita
Teórie sociálneho konfliktu a sociálneho konsenzu
Sociálne skupiny a ich stratifikácia.
Kultúra ako sociálno-filozofická kategória.
Literatúra:
BALLESTREM, Karl – OTTMANN, Henig: Politická filosofie 20. století. Praha: Oikoymenh,
1993.
HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie. Praha: Victoria Publishing, 1992.
KULAŠÍK, Peter a kol.: Dejiny politických učení. Banská Bystrica: FPVaMV, 1997.
SEDOVÁ, T.: Úvod do filozofie sociálneho poznania. Bratislava : STIMUL, 2000.
STRAUSS, Leo: Eseje o politické filozofii. Praha: Oikoymenh,1995.
BURAJ, I.: Sociálna filozofia. Bratislava: FF UK. 2001.
KUSIN, V.: Sociálna filozofia v dejinných reflexiách. Bratislava: Sociálna práca 2003.
ŠLOSIAR, Ján: Hľadanie zmyslu múdrosti. Prievidza : Alius, 2006.
ŠLOSIAR, Ján: Od antropologizmu k filozofickej antropológii. Bratislava: Iris, 2002.
ŠLOSIAR, Ján: Sociálna a kultúrna antropológia. Banská Bystrica: FHV UMB, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Komunitná práca 2 (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
Garantuje:
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 2-2-0 Za obdobie štúdia: 26-26-0
1. r. LS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: seminárna práca
Záverečné hodnotenie: na základe skúšky a priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Predložiť študentom sociálnu, kultúrnu a politickú problematiku existencie
a formovania minorít
na Slovensku a výberovo v európskych štátoch. Analyzovať
spoločenskú prijateľnosť a neprijateľnosť vzťahu k minoritám v kontexte súčasných
priorizovaných spoločenských hodnôt v stredoeurópskom regióne. Preukázať vhodnosť,
kritériá diferencovanosti a konkrétne možnosti sociálnej práce s jednotlivými minoritami.
Naznačiť aplikáciu adekvátnych metodík sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu: Typológia menšín. Charakterizácia viacerých menšín v štruktúre
súčasnej spoločnosti. Dynamika fungovania menšín v spoločnosti. Sociálne, kultúrne
a politické aspekty ich prítomnosti v spoločnosti. Reálny a ideálny vzťah majoritnej
spoločnosti k menšine. Vzťah príslušníkov menšiny k majoritnej spoločnosti a jej systémom
(legislatívny, ekonomický, kultúrny, vzdelávací, sociálny, politický). Ciele sociálnej práce
s jednotlivými menšinami. Možné obmedzenia a pozitívne efekty sociálnej práce s menšinami.
Štyri prístupy ako metodologické postupy sociálnej práce pri riešení vybraných problémov
menšín.
Literatúra:
ASBJORN, E.: Nové prístupy k ochrane menšín. Bratislava: 1995
ČERNÝ, V.: Rasismus - jeho základy a vývoj. Olomouc: 1995
BROUČEK, S. et. al.: Základní pojmy etnické teorie. In: Český lid, č. 4, 1991
MISTRÍK, E. et. al.: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: 1996
KOVÁTS, A. A KOL: Praktická sociálna práca s utečencami. Budapešť: 2007
MATOUŠEK, O. A KOL: Sociální práce v praxi. Portál. Praha:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Gerontológia a sociálna práca (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: Doc.PhDr.Rozália Čornaničová,CSc.
Garantuje:
PhDr. T. Rapčíková, PhD.
Doc.PhDr.Rozália Čornaničová,CSc.
Forma výučby: prednášky, semináre
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
1. r. LS
Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, zápočet
Priebežné hodnotenie: 0,4 aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 0,4, vedomostný test 0,6
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základným pojmom a súvislostiam v oblasti gerontológie
a sociálnej práce so seniormi. Priblížiť problematiku starnutia populácie na Slovensku
a v Európe. Starnutie a sénium v živote človeka, program zdravé starnutie (širšie chápanie
sociálnej práce). Dvojité starnutie v populácii (nárast v najstaršej vekovej skupine nad 80
rokov) a dôsledky pre oblasť sociálnej práce (v užšom chápaní). Riešenia s dôrazom na
rodinu, miestne komunity a VÚC, na špecifiká terénnej i inštitucionálnej sociálnej práce so
seniormi a s rodinou s odkázaným seniorom.
Stručná osnova predmetu:
Gerontológia – základné pojmy. Starnutie spoločnosti a starnutie človeka. Senior, starý
človek, geront, odkázaný starý človek.
Program zdravé starnutie a starý človek ako objekt sociálnej práce v širšom slova zmysle.
Typy aktivít (edukačných, aktivizačných, spoločensko-aktivizačných) pre seniorov.
Sociálne služby pre seniorov: terénne, inštitucionálne, špecializované denné centrá (napr.
pre postihnutých Alzh.chorobou) .
Spoločenská podpora a sociálne služby pre seniorov v komunite. Úlohy miestnej
a regionálnej správy v organizácii sociálnych služieb pre seniorov.
Zdravotnícke služby pre seniorov. Starý človek ako geriatrický pacient.
Starý človek v rodine. Sociálna podpora rodín s odkázaným starým človekom.
Literatúra:
KALVACH, Z. a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha : Grada Avicenum, 2004
Geriatria, ved.časopis (ostatné 3 ročníky). Dostupné na www.geriatria.sk
Zdravotníctvo a sociálna práca, ved.časopis. (ostatné 3 ročníky)
RHEINWALDOVÁ, E.: Novodobá péče o seniory. Praha : 1999
PICHAUD, C. – THAREAUOVÁ, I.: Soužití se staršími lidmi. Praha : 1998
ČORNANIČOVÁ, R. : Edukácia seniorov, Bratislava : 1998, 2008
HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAJOVÁ, T. : Sociálna pedagogika a
sociálna práca. Banská Bystrica : 2000
BALOGOVÁ, B.: Seniori. Prešov: Akcent Print, 2005.
HATÁR, Ctibor: Inštitucionálna edukatívna starostlivosť o seniorov v Slovenskej
republike. Nitra: UKF, Filozofická fakulta, 2005, 104 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:
Názov: Sociálne plánovanie (P)
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje: Korimová Gabriela,
prof. PaedDr., PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 2.
Odporúčaný semester: 3.
Zabezpečuje: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v
hodinách):
Týždenný: 1/2
Za obdobie štúdia: 39
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Známka
Priebežné hodnotenie: Prípadová štúdia, resp. seminárna práca - 30 bodov
Záverečné hodnotenie: Písomný test. v 13. vyučovacom týždni – 70 bodov
Cieľ predmetu:
Prehĺbiť a rozšíriť poznatky študentov z predmetu sociálne plánovanie, vysvetliť a rozvinúť
ich schopnosti v hľadaní vzťahov medzi ekonomickými nástrojmi sociálnej politiky,
špecifikovať sociálne plánovanie ako sústavu strategických cieľov, zámerov a rozhodovacích
procesov v koncepcii sociálneho rozvoja spoločnosti a jednotlivca.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do štúdia sociálneho plánovania, metodologické otázky a riziká sociálneho plánovania v
sústave sociálno-ekonomických nástrojov. Sociálne plánovanie, programovanie, sociálny
program na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Sociálne plánovanie a sociálny rozvoj,
hmotné a nehmotné stimuly ekonomických a spoločenských činností objektu. Sociálna
anticipácia a sociálne plánovanie. Tvorba sociálnych plánov, programov a prípadových štúdií
vo vybraných segmentoch: zamestnanosť, vzdelávanie, zdravotná starostlivosti, rodina, služby.
Literatúra:
Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie. I – VII. Zborníky z
medzinárodných vedeckých konferencií EF UMB 2003 - 2008.
GABURA,J. - MYDLÍKOVÁ,E.: Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava: ASSP 2004.
ISBN 80-968713-2-3.
KORIMOVÁ , G.: Predpoklady rozvoja sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: EF
UMB, s.190. ISBN 978-80-8083-399-2.
KORIMOVÁ,G. 2009. Texty prednášok k sociálnemu plánovaniu. Nerecenzované.
MYDLÍKOVÁ,E. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2004.
ISBN 80-89185-04-5.
WALKER, A. Social planning. Worcester: Billing and Sons. Ltd.1984. ISBN 0-85520454-0
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:
Názov: Legislatíva v sociálnej oblasti (P)
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Garantuje:
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
Doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
2. r. ZS
Týždenný: 2-2-0 Za obdobie štúdia: 26-26-0
5
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,2 aktívna účasť na seminároch
0,2 priebežný písomný test
0,6 záverečný písomný test
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,4
záverečná písomná skúška 0,6
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov magisterského štúdia na profesionálny výkon sociálnej
práce prostredníctvom teoretickej reflexie príslušnej legislatívy v sociálnej oblasti
Stručná osnova predmetu:
Základné právne normy upravujúce praktický výkon sociálnej politiky a sociálnej
práce v Slovenskej republike
Sociálne zabezpečenie v SR – aktuálny stav
Legislatívna úprava sociálneho poistenia v SR
Štátna sociálna podpora v SR – aktuálny stav a perspektívy
Uplatnenie sociálnej práce v subsystéme sociálnej pomoci v SR
Sociálne služby v SR a sociálna práca
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Pomoc v hmotnej núdzi v SR a sociálna práca
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
10.
Služby zamestnanosti v SR - aktuálny stav a perspektívy
Literatúra:
JUSKO, P.: Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: PF
UMB, 2004.
JUSKO, P. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Sociálne zabezpečenie. Banská Bystrica: PF UMB,
2006.
VAVRINČÍKOVÁ, L. – JUSKO, P.: Sociálne zabezpečenie a poisťovníctvo. Banská
Bystrica: PF UMB, 2007.
Zákon NR SR č.453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti.
Zákon NR SR č.5/2004 o službách zamestnanosti
Zákon NR SR č.461/2003 o sociálnom poistení
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Metódy sociálnej práce 3 (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Garantuje:
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0
2. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,5 aktivita, účasť, skupinová práca
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 0,5, odborná esej 0,5
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu budú študenti a študentky vedieť čo je to
supervízia a poznať možnosti a výhody jej aplikácie v sociálnej práci.
Stručná osnova predmetu: Definícia pojmu supervízia. Legislatívne ukotvenie supervízie na
Slovensku. Význam supervízie v pomáhajúcich profesiách a sociálnej práci. Supervízia,
poradenstvo, terapia.. Druhy a formy supervízie. Podmienky supervízie Zásady a princípy
supervízie. Plán/program supervízie v organizácii. Metódy a techniky supervízie. Etika
v supervízii.
Literatúra:
GABURA, J. , MYDLÍKOVÁ, E.: Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : 2004.
HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M.: Praktická supervize. Praha : 2008.
HAWKINS, P. - SHOHET, R.: Supervize v pomáhajúcich profesích. Praha: 2004.
MATOUŠEK, O.: Metódy a řízení socíální práce. Praha : 2003..
N E Č A S O V Á , M . : S u p e r v i z i a . In : S o c i á l n í p r á c e / S o c i á l n a p r á c a . R o č . X I,
2007, č. 4, s. 12–15.
OLÁH, M.: Supervízia v sociálnej práci. Prešov : 2005.
SCHREPNER, M. a kol.: Sprevádzanie v praxi (vedenie), poradenstvo a učenie: princípy
sociálnej práce. Dolný Kubín : 1999
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociológia 3 (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
Garantuje:
doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 2-1-0 Za obdobie štúdia: 26-13-0
2. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 0,4
Záverečné hodnotenie: záverečná skúška 0,6
Cieľ predmetu: Predstaviť sociológiu ako vedu, ktorá jednak skúma jednotlivé skupinové
objekty sociálnej práce vo svojej vednej perspektíve a jednak môže poskytovať mnohé
poznatky o spoločnosti, ktoré objektivizujú zameranie sociálnej práce a zvyšujú jej efektivitu.
Podať základné informácie o rôznych sociálnych skupinách (vo vnútri ktorých pracujú
sociálni pracovníci) najmä minulosť a prognóza ich vývoja. Predstaviť globálny kontext
fungovania týchto sociálnych skupín ako východisko pre vytváranie adekvátnych prístupov
sociálnej práce s klientmi sociálnej práce. Poukázať na nové výzvy pre zameranie sociálnej
práce v stále rýchlejšie sa meniacej spoločnosti (preberanie tradičných rol rodiny, migrácia a
vznik nových minoritných sociálnych skupín, učiaca sa informačná spoločnosť a nedostatok
pracovného času). Uviesť príklady sociologického príspevku k porozumeniu vzťahom, ktoré
vznikajú v rámci sociálnej starostlivosti, v kategóriách sociálnych vzťahov (napr. vzťahy
medzi klientmi a sociálnymi pracovníkmi, ich dôsledky i fakty, ktoré im predchádzali).
Stručná osnova predmetu:
Problémy sociálnej práce ako predmet sociologickej analýzy. Funkcia a úlohy sociálnej práce
v súčasnej spoločnosti. Sociálny a ekonomický kontext problémovej situácie klienta.
Sociologické a politologické významy individuálnych a skupinových záujmov klientov.
Riešenie problémov sociálnej práce v rámci a mimo rámca danej spoločnosti (radikalizmus
a realizmus sociálnej práce, sociálna práca ako prejav sociálneho konfliktu, alebo sociálneho
konsenzu). Niektoré moderné sociologické teórie a ich priemet do filozofie, ako aj
každodennej praxe sociálnej práce.
Literatúra:
MILLS, CH.W. : Sociologická imaginace. Praha: 2008
ŠUBRT, J. a kol.: Soudobá sociologie III (Diagnózy soudobých společností). Praha: 2008
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Sociálno-psychologický tréning 3 (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc.PhDr.Jitka Oravcová, PhD.
doc.PhDr.Jitka Oravcová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby: 0 - 2
predmetu:
kreditov:
Stupeň štúdia: 2.
Týždenný: 0 - 2
2. roč LS
4
Za obdobie štúdia: 0 – 26 - 0
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Kredit
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Aktívna účasť a sebareflexia z tréningu - 100 bodov
Cieľ predmetu: Na základe teoretických východísk a praktických cvičení priblížiť
poslucháčom
základné oblasti a zručnosti asertívneho správania.
Stručná osnova predmetu: Kurz bude prebiehať najmä formou tréningu, rozvoja
konkrétnych
asertívnych zručností. Poslucháči budú oboznámení so základnými východiskami teórie
asertivity
(napr. transakčná analýza) a s oblasťami, v ktorých sa najčastejšie aplikuje asertívne
správanie ( self
koncept, manipulácia, oblasť kritiky, riešenie konfliktov, primerané sebapresadzovanie,
empatia,
dávanie a prijímanie komplimentov a iné). Absolventi kurzu by mali byť pripravení optimálne
zvládať
náročné interpersonálne situácie, spolupracovať s inými k obojstrannej spokojnosti a zároveň
by mali
byť schopní rozvíjať asertívne zručnosti aj u žiakov.
Literatúra:
1. Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Grada, 1996.
2. Capponi, V., Novák, T.: Asertívně do života. Praha : Svoboda, 1992.
3. Kačáni, V., Bucková, M.: Ako zvládať konflikty. Bratislava : Iris, 2001.
4. Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Praha : HaH, 1992.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Odborná prax 5 (P)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia – Mgr.
Zabezpečuje: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Garantuje:
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
2. r. LS
Týždenný: 0-0-2 Za obdobie štúdia: 0-0-26
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
3
Priebežné hodnotenie: 0,5 správa z praxe a sebareflexia
0,25 hodnotenie sprievodcom v praxi
0,25 aktivita a účasť na popraxovom seminári
Záverečné hodnotenie: spolu na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s činnosťou vybranej organizácie v pôsobnosti štátnej správy,
verejnej správy, samosprávy alebo tretieho sektora pôsobiacej v sociálnej oblasti, so sociálnou
prácou v tejto organizácii a získať základné zručnosti súvisiace s výkonom sociálnej práce
v danej inštitúcii.
Stručná osnova predmetu:
Študent si vyberá výcvikové pracovisko pre absolvovanie praxe v súvislosti so zadanou témou
diplomovej práce. Špecializovaná odborná prax slúži na prehĺbenie vedomostí a praktických
zručností zo zvolenej oblasti sociálnej práce a na orientáciu študenta v súvislosti
s plánovaným prevedením empirického výskumu v rámci jeho kvalifikačnej práce.
Literatúra:
Portfólio o absolvovaní odbornej praxe
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Etické dilemy v sociálnej práci (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová,
Garantuje:
PhD.
PhDr. Alžbeta Brozmanová
Gregorová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,5 aktívna účasť na seminároch, individuálnej a skupinovej práci
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 0,5, analýza vybranej etickej
dilemy 0,5
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu budú študenti a študentky poznať základné etické
dilemy v sociálnej práci a orientovať sa v spôsoboch ich možného riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Etické problémy, konflikty a dilemy v práci sociálneho pracovníka. Miera angažovanosti.
Pomoc a kontrola. Kvalita a kvantita v sociálnej práci. Zjednodušené alebo komplexné ciele.
Neutralita alebo uprednostňovanie klientov. Procedurálny alebo situačný prístup. Materiálna
alebo nemateriálna pomoc. Ďalšie etické dilemy v sociálnej práci. Prístupy k riešeniu etických
problémov a dilem v práci sociálnych pracovníkov pracovníčok.
Literatúra:
Etika a sociálna práca (Zborník príspevkov z odborného seminára). Trnava : 2002
Etika sociální práce. Sborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové :
2010.
JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhajíci profese. Praha : 2003.
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha : 1997
MATOUŠEK, O.: Metody a řízení sociální práce. Praha : 2004
MUSIL, L.: „Ráda bych Vám pomohla, ale...“ Dilemata práce s klienty v organizacích.. Brno :
2004.
ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha : 1996, 1998
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Súčasné sociálne teórie a koncepcie o človeku (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia – Mgr.
Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Garantuje:
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: prezentácia 0,4 (písomná práca, diskusia na seminároch k zadanej
téme)
Záverečné hodnotenie: 0,6 (ústna skúška)
Cieľ predmetu: Oboznámenie študentov so súčasnými diskusiami o sociálnych javoch
a sociálnej realite a oboznámenie i konfrontácia názorov na miesto človeka v spoločnosti
Stručná osnova predmetu: 1. Význam sociálnych teórii 2. Soc. teórie 1. pol. 20. stor. 3. Soc.
teórie 2. pol. 20. stor. 3. Antropologické koncepcie 20. storočia 4. Problémy a potreby človeka
v súčasnosti 6. Metamorfózy vzťahu človek-spoločnosť v súčasnosti
Literatúra:
SEILEROVÁ, B.: Človek v paradigmách filozofickej antropológie. Bratislava. Iris 2004.
HACKING, I.: Sociálna konštrukcia-ale čoho? Bratislava. Kalligram 2006.
ELIAS, N.: Spoločnosť indivíduí. Bratislava. Kalligram 2006.
HONNETH, A. (ed.): Zbavovat se svépravnosti. Praha. Filosofia. 2007.
ZNEBEJÁNEK, F.: Sociální hnutí. Praha. SLON. 1997.
NOVOSÁD, F.: Sociálny poriadok ako zlučiteľnosť koordinácií. In:
Filozofia, roč. 49, č. 4/1994, s. 617-637.
NOVOSÁD, F.: Vysvetľovanie rukami. Bratislava. Iris 1994.
LOEWENSTEIN, F.: Projekt moderny. Praha. Oikoymenh 1995.
HARRINGTON, A. a kol.: Moderní sociálni teorie. Praha. Portál 2008.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Multikultúrna výchova (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia – Mgr.
Zabezpečuje:
Garantuje:
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: prezentácia 0,4 (písomná práca, diskusia na seminároch k zadanej
téme)
Záverečné hodnotenie: 0,6 (ústna skúška)
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s fenoménom multikulturalizmus, pochopenie jeho
mechanizmu a sprievodných javov a jeho aplikácia vo výchovných procesoch
Stručná osnova predmetu: 1. Čo je multikulturalizmus 2. Aspekty a charakter
multikulturalizmu 3. Význam multikulturalizmu pre jednotlivca a spoločnosť 4. výchovné
spôsoby multikulturalizmu 5. Výchova k tolerancii a porozumeniu – hranice a možnosti
Literatúra:
PALOUŠ, R.: K filozofii výchovy. Praha. SPN 1991.
TAYLOR, CH.: Multikulturalizmus. Praha. Filosofia 2001.
SAFRANSKI, R.: Koľko globalizácie unesie človek? Bratislava. Kalligram 2006.
BURGER, R.: Multikulturalizmus vo svetskom právnom štáte.In: Filozofia, roč. 54, 1999, č.6.
FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd – Multikultúrni přístup. Praha. SLON 2002.
KRAUS, B., POLAČKOVÁ, V. A kol.: Človek-prostředí-výchova.Brno. Paido 2001.
STARK, S.: Filosofie výchovy. Praha Aleš Čeněk 2006.
KANT, I.: K večnému mieru. Bratslava. Archa 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Terénna sociálna práca (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
Garantuje:
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
kreditov:
Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0
1. r. ZS
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,2 plnenie zadaných úloh
0,2 prípadové štúdie
0,6 vypracovanie projektu terénnej sociálnej práce
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 1,0.
Cieľ predmetu: Naučiť študentov a študentky identifikovať špecifiká terénnej sociálnej práce
s jednotlivými skupinami sociálnych klientov.
Stručná osnova predmetu: Od streetworku k terénnej sociálnej práci. Terénna sociálna práca
– teoretické východiská - cieľ terénnej sociálnej práce, metódy a fázy terénnej sociálnej práce,
programy terénnej práce, vyhodnocovanie terénnej sociálnej práce. Terénny sociálny
pracovník/pracovníčka – rola, status, požiadavky. Klienti terénnej sociálnej práce. Mapovanie
potrieb komunity –metóda RAR.
Literatúra:
KLENOVSKÝ, L.: Terénna sociálna práca. Bratislava: 2006
LEVICKÁ, J.: Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci. Trnava: 2006
MATOUŠEK,O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: 2005
NEDĚLNÍKOVÁ, D. a kol: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava:
2009
RHODES, T.: Terénní práce s užívateli drog. Boskovice : 1999
STANÍČEK, J. – HRDINA, P. – KALOUSEK, L.: Terénní programy pro uživatele drog.
Praha: 2002
STIMSON, G. V., FITCH, C., RHODES, T.: The rapid assessment and response guide on
injecting drug use (IDU RAR). Geneve: 1998
Zborníky, časopisy a internetové zdroje súvisiace s problematikou.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Organizovanie a financovanie sociálnych služieb (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Garantuje:
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
kreditov:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,3 aktívna účasť, plnenie zadaných úloh
0,2 prípadová štúdia sociálnej služby/zariadenia sociálnych
služieb
0,5 Monitoring konkrétneho zariadenia sociálnych služieb so
zameraním na kvalitu poskytovanej služby
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 1,0.
Cieľ predmetu: Po absolvovaní kurzu budú študenti a študentky poznať jednotlivé aspekty
organizovania a financovania sociálnych služieb, kritériá hodnotenia a metódy hodnotenia
kvality v sociálnych službách.
Stručná osnova predmetu:
Teória kvality sociálnych služieb. Filozofia kvality v sociálnych službách. Organizovanie
sociálnych služieb. Financovanie sociálnych služieb. Kritériá hodnotenia kvality sociálnych
služieb. Metódy hodnotenia kvality v sociálnych službách. Štandardy kvality sociálnych
služieb – procesné, personálne, prevádzkové. Komunitné plánovanie sociálnych služieb.
Literatúra:
KRUPA, S.: Kvalitné sociálne služby. Košice : 2000.
Kol.: Kvalitné sociálne služby II. Bratislava: 2003.
TOMEŠ, I.: Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : 2000.
VAVRINČÍKOVÁ, L. – JUSKO, P.: Sociálne zabezpečenie a poisťovníctvo. Banská
Bystrica: 2007.
WOLEKOVÁ, H. – MEZIANOVÁ, M: Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Bratislava:
2004.
Štandardy kvality sociálnych služieb, Koncepcie rozvoja sociálnych služieb miest, VUC
Platná legislatíva v oblasti sociálnych služieb.
Zborníky, časopisy a internetové zdroje súvisiace s problematikou sociálnych služieb.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Profesijná andragogika 2 (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-2-0 Za obdobie štúdia: 13-26-0
1. LS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, skúška
Priebežné hodnotenie: seminárna práca - 0,5
Záverečné hodnotenie: Písomná skúška - 0,5
Počet
kreditov:
4
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je, aby študenti vedeli identifikovať problémy rozvoja ľudských zdrojov,
význam vzdelávania a sociálneho zabezpečenia v rámci rozvoja ľudských zdrojov, princípy
manažmentu ľudských zdrojov, porozumenie procesu vzdelávania zamestnancov ako
prostriedku ich profesijného a sociálneho rozvoja, základy profesijnej andragogiky, prienik
profesijnej andragogiky a sociálnej práce a integrovať poznatky z profesijnej andragogiky do
problematiky sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Personálna politika, personálny a sociálny rozvoj ľudských zdrojov. Kultivácia potenciálu
zamestnancov, občanov.
Motivácia v procese rozvoja ľudských zdrojov. Analýza organizácie, analýza pracovných
miest a personálna analýza.
Profesijná cesta a úloha edukácie v jej jednotlivých etapách.
Profesijné vzdelávanie, profesijné poradenstvo, personálny manažment.
Výber zamestnancov a hodnotenie zamestnancov.
Vzdelávanie ako prostriedok rozvoja ľudských zdrojov.
Literatúra:
ARMSTRONG, M.: Personální manažment . Praha, Grada Publishing 1999.
KACHAŇÁKOVÁ, A.: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava, Ekonom 2000
KOUBEK,J.: Řízení lidských zdroju. Management Press, Praha 1995.
PALÁN, Z.:.: Výkladový slovník – lidské zdroje. Praha, 2002.
PROKOPENKO,J.-KUBR,M. a kol.: Vzdelávání a rozvoj manažeru.Grada 1996.
PRUSÁKOVÁ , V.: Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Inštitút pre verejnú správu,
Bratislava 2000.
HRONÍK, F.: Rozvoj a vzdělávání zamestnancu. Praha, GRADA 2007
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Global social problems (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
Garantuje:
Mgr. Peter Papšo
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. LS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,5 aktívna účasť na seminároch
0,5 vypracovanie charakteristiky a návrhu možností riešenia
vybraného globálneho sociálneho problému z aspektu sociálnej práce
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 1,0
Cieľ predmetu: Vytvoriť u študentov schopnosť teoretickej reflexie existujúcich sociálnych
problémov a schopnosti aktívne participovať pri ich riešení s využitím vedomostí z oblasti
sociálnej práce
Stručná osnova predmetu:
Global social problems and social politics
Social environment and global social problems
Unemployment as a global social problem
Poverty as a global social problem
Social deviations in the world
Global teror and organised crime
Corparate social responsibility in a global view
Social work and global social problems
Literatúra:
MAZUR, A.: Global social problems. Lanham : 2007.
GEORGE, V. – PAGE, R.M.: Global social problems. Cambridge: 2004.
GRUSKY, D.B. – KANBUR, R.: Poverty and inaquality. Stanford: 2006.
WAGNER, H.eds.: Globalisation and unemployment. Hagen: 2000.
KOTLER, P. – LEE, N.: Corporate social responsibility. New Yersey: 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Anglický
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Globale soziale Probleme (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje:
Garantuje:
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. LS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,5 (písomná analýza problému, diskusia)
Záverečné hodnotenie: 0,5 záverečná ústna prezentácia
Cieľ predmetu: Ozrejmenie príčin a následkov celosvetových sociálnych javov, možnosti
eliminácie negatívnych sociálnych trendov vo svete (vplyv na globalizačné trendy) , analýza
dopadu globalizácie na jednotlivca (pozitíva aj negatíva)
Stručná osnova predmetu: 1. Čo je to globalizácia (pôvod, ciele)? 2. Prejavy a spôsoby
presadzovania sa globalizácie 3. Predstavenie najväčších globálnych sociálnych problémov 4.
Ako zvládať globalizáciu a orientovať sa v nej 5. Odhad ďalšieho globalizačného vývoja
a jeho dôsledkov – príprava na tento vývoj
Literatúra:
BECK, U.: Was ist Globalisierung?Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung.
Frankfurt. Suhrkamp, 1997.
DEGES, S.: Globalisierung.Originalausg.–Freiburg i.Br. ; Basel [etc.]. Herder 2009.
LAHODYNSKY, O., BÖHM, W.: Globalisierung: So funktioniert die weltweite
Vernetzung.Linz. Veritas Verlag 2008.
WULF, CH.-MERKEL, CH. (hsrg): Globalisierung als Herausforderung der Erziehung:
Theorien, Grundlagen, Fallstudien. Münster. Waxmann 2002.
SAFRANSKI, R.: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? Frankfurt am M., Fischer
2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Nemecký
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociológia mládeže ( PV )
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Garantuje:
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
1 r. LS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,1 aktívna účasť
0,15 prezentácia seminárnej práce
0,25 seminárna práca
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia spolu 0,5, záverečný test 0,5
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom sociologické poznatky o mládeži ako o sociálnej
kategórií a priblížiť vzťah mládeže k staršej generácií, k rôznym spoločenským inštitúciám
a k celej spoločnosti. Zároveň pripraviť študentov na využívanie poznatkov o mládeži
v sociálnej práci s mládežou.
Mládež ako sociálna kategória, sociologické chápanie mládeže a jej charakteristické rysy,
sociologické reflexie mládeže, mládež ako moderný fenomén, mladosť ako obdobie
experimentovania a snahy o zmenu sveta, proces individualizácie mládeže, vzťah mládeže ku
kategórií dospelých a celej spoločnosti, odlišnosti mládeže voči deťom a dospelým, súčasný
stav občianskej participácie mládeže, organizácie mládeže, sociologické osobitosti, princípy
a úrovne práce s mládežou.
Literatúra:
GIDDENS, A.: Sociologie. ARGO, Praha, 1999
MACHÁČEK, L: Kapitoly zo sociológie mládeže. Trnavská univerzita, 2002
MACHÁČEK, L.: Sociologické aspekty združovania a občianskej participácie mládeže v SR.
Bratislava, 2000
ONDREJKOVIČ, P: Socializácia v sociológii výchovy. Bratislava: Veda, 2004
ONDREJKOVIČ, P.: Základy sociológie mládeže. Nitra: FSV UKF, 2003
ONDREJKOVIČ, P.: Globalizácia a individualizácia mládeže. Bratislava: Veda, 2002
ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do sociológie výchovy. Teoretické základy sociológie výchovy
a mládeže, Bratislava: Veda, 1998
ONDREJKOVIČ, P.: Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy
a sociológie mládeže. Príspevok k riešeniu problémov sociológie výchovy a mládeže.
Bratislava: Veda, 1997
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná, externá
Kód:
Názov: KOMUNITNÁ PRÁCA V CIRKVI (P)
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. Zabezpečuje: prof. ThDr. Pavel Procházka,
PhD., PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. LS
Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/1/0
Za obdobie štúdia: 13/13/0
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Známka a kredity
Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: záverečný vedomostný test - 100 bodov
Cieľ
predmetu:
Poslucháč získa teoretické základy a praktické zručnosti pre vedenie komunitnej práce v cirkvi,
komunitnej diakonie, pre plánovanie a realizáciu komunitnej práce, komunitnej diakonie v cirkvi, v
cirkevných zboroch a to v kontexte sociálneho prostredia so zameraním na riešenie sociálnej situácie
jednotlivcov a skupín.
Stručná osnova predmetu: História komunitnej práce, cirkev a komunitná práca, biblické základy
komunitnej diakonie, osobnosť komunitného diakonického pracovníka, cirkev – duchovná a sociálna
komunita, konceptualita a interakcionalita v komunitnej práci, typy komunít, historia komunitní práce
v SR, komunitná práca v cirkvi a prostredí obce, sociálna sieť, sociálno-demografické analýzy,
komunitné plány - príprava, vytvorenie riadiacich štruktúr, definovanie problémov a potrieb, návrh
rozvoja komunitnej diakonie, diakonicko - komunitné stratégie, realizácia komunitná diakonická práca
v cirkvi. Komunitná diakonická práca a misia, mestská komunitná diakonia a misia, komunitná práca a
komunitná diakonia so sociálne vylúčenými skupinami, komunitná diakonia v susedstvách, komunitná
diakonia a stratégie riešenia konfliktov, príklady dobrej praxe komunitnej diakonie.
Literatúra:
HREHOVÁ, E. Etika sociálne vzťahy spoločn., Bratislava : VEDA, 2005
AMBROZOVÁ, A. Proces terénnej práce v sociálone vylúčenej komunite
HENDERSON, P. – THOMAS, D. N. Zručnosti vkomunitnej práce v susedstvách, Nitra :
Centrum komunitného rozvoja, 2007
MATOUŠEK, O. Základy sociální práce, Praha : Portál, 2001
MATOUŠEK, O. Metódy a řízení sociální práce, Praha, 2003
MATOUŠEK, O. Sociální služby, Praha : Portál, 2007
MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha 1995
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce, Praha, Portál, 2003
TOKÁROVÁ, A. Sociálna práca, Prešov : Akcent print, 2003
KRUPA, S. Rozvoj komunitných sociálnych služieb. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
Bratislava 2003
KRUPA a kol. Sociálna práca v obci, učebné texty, Bratislava
Matka Tereza. Počúvaj čo hovorí láska. Bratislava : LÚČ, 1999.
VODÁČKOVÁ, D. Krízová intervencia, Praha : Portál, 2002
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociálna patológia 2 (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.. prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.,
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
2. r. ZS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie:
Počet
kreditov:
4
0,1 aktívna účasť na seminári
0,2 seminárna práca
0,2 priebežný test
0,5 záverečný test
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať študentom základné poznatky o sociálno-patologických javov v Slovenskej
republike a načrtnúť možnosti ich prevencie z aspektu sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sociálnej patológie ako vedy a jej vzťah k iným vedám a k sociálnej práci,
klasifikácia sociálno-patologických javov a ich analýza, príčiny, faktory a teórie sociálnych
deviácií, základné štátne dokumenty zamerané na prevenciu sociálnej patológie, úlohy
a možnosti sociálnej práce v prevencii sociálno-patologických javov.
Literatúra:
HRONCOVÁ, J – KRAUS, B. a i.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov
a pedagógov. Banská Bystrica : 2006
HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica : 2004
ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Sociálna patológia. Bratislava : 2000, 2001
ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E.: Protidrogová výchova. Bratislava : 1999.
SOCIALIA 2009,
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Metodológia vied o človeku 2(PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová,
PhD.
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
2. r. ZS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie:
prezentácia výsledkov výskumných aktivít
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Získať poznatky o kvalitatívnej metodológii v antropologických a sociálnych vedách,
metodologických východiskách pre kvalitatívny výskum v antropologických a sociálnych
vedách. Získať a rozvinúť zručnosti
vo vypracovaní výskumnej stratégie, použití
kvalitatívnych metód a spracovaní získaných údajov a ich interpretácii. Osvojiť si etické
postoje výskumníka.
Stručná osnova predmetu:
Metodológia vied, postavenie kvalitatívneho výskumu v systéme humanitných a sociálnych
vied. Kvalitatívne stratégie vo výskume. Projekt a fázy výskumného procesu. Kvalitatívne
prístupy: case study, etnografický výskum, zakotvená teória, fenomenologické skúmanie,
biografický výskum, historický výskum, akčný výskum. Metódy získavania dát: interview druhy, metóda analýzy verbálnych výpovedí, pozorovanie, obsahová analýza dokumentov,
kódovanie transkripcia, projektívne metódy. Metódy vyhodnocovania a interpretácie. Tvorba
výskumného výstupu.
Literatúra:
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005.
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada,
2006.
GAVORA, P. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2007
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005
STRAUS, A. – CORBINOVÁ, J. Základy kvalitatívneho výskumu. Brno : Albert, 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Sociálna politika podniku (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje:
Garantuje:
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
2. r. ZS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,5 aktívna účasť na seminároch
0,5 vypracovanie sociálnej analýzy podniku
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 1,0
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov magisterského štúdia sociálnej práce pre profesionálny
výkon podnikovej sociálnej práce ako súčasti podnikovej sociálnej politiky
Stručná osnova predmetu:
Pojem a cieľ podnikovej sociálnej politiky
Oblasti podnikovej sociálnej politiky
2.1
Utváranie vhodných podmienok na prácu zamestnancov
2.2
Zdokonaľovanie životných podmienok a kvalita života zamestnancov
2.3
Starostlivosť o vybrané skupiny zamestnancov
Podniková sociálna práca ako nástroj podnikovej sociálnej politiky
Starostlivosť o zamestnancov so zdravotným postihnutím
Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života zamestnancov podniku
Teambuilding a jeho uplatnenie v podniku
Literatúra:
HÁLA, J.: Vnitropodniková sociální politika. Praha: VÚPSV, 2000.
JUSKO, P.: Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: PF
UMB, 2004.
TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca: Prešov: FF PU, 2003.
HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding. Praha: Grada, 2006
Zákon NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon NR SR č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Špeciálna pedagogika 2 (V)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Garantuje:
PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
2. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
3
Priebežné hodnotenie: Priebežný test 0,4
Záverečné hodnotenie: Záverečný test 0,6
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s jednotlivými druhými postihnutí, možnosťami prístupu a
starostlivosťou o postihnutých jedincov v zariadeniach sociálnych služieb, poskytovanie
pomoci rodinám s postihnutým členom
Stručná osnova predmetu: Psychopédia, surdopédia, tyflopédia somatopédia, etopédia,
pedagogika kombinovane postihnutých – klasifikácia, osobnosť jedinca s postihnutím,
prístupy sociálnych pracovníkov a ich pomoc postihnutým. Pracovná a spoločenská integrácia
jedincov so zdravotným postihnutím. Špecifiká práce so zdravotne postihnutými dospelými.
Komplexná rehabilitačná starostlivosť.
Literatúra:
VAŠEK,Š. a kol: Špeciálna pedagogika - terminologický a výkladový slovník, Bratislava,
1996
SLOWÍK,J.: Speciální pedagogika. Ostrava 2007
LECHTA,V.ed. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha 2010
Odborné časopisy, zborníky z konferencií, monografie
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Ľudsko-právne dimenzie sociálnej práce (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
2. r. LS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,5 aktívna účasť na seminároch
0,5 analýza dodržiavania ľudských práv vo vybranom zariadení
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 1,0
Cieľ predmetu: Vytvoriť u študentov schopnosť analyzovať dodržiavanie ľudských práv
z aspektu sociálnej práce
Stručná osnova predmetu:
Základné ľudské práva a slobody
Európska únia a ľudské práva
Sociálny rozmer ľudských a občianskych práv
Systém ochrany ľudských práv
Inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany ľudských práv
Sociálna práca a ľudské práva
Literatúra:
JUSKO, P.: Ciele, obsah a metódy výchovy k ľudským právam vo vysokoškolskej príprave
sociálnych pracovníkov. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Kvalita
života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých : Zborník z
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Prešov : Filozofická fakulta,
2002. s. 189-194
Všeobecná deklarácia ľudských práv.
SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv. Bratislava: PP, 2006.
TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca: Prešov: FF PU, 2003.
Zákon NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Poradenská psychológia (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje:
Garantuje:
Kariková, Soňa, prof. PhDr., PhD.
Kariková, Soňa, prof. PhDr., PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
Týždenný: 1 – 1 - 0
Stupeň štúdia: 2.
2. roč. LS
Za obdobie štúdia: 13 – 13 - 0
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Kredit
Priebežné hodnotenie: Seminárna práca – 10 bodov
Záverečné hodnotenie: Vedomostný test – 40 bodov
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými koncepciami poradenskej práce a
poskytnúť im
prehľad o priebehu poradenského procesu, používaných metódach a technikách práce.
Stručná osnova predmetu: Vznik a vývoj poradenstva a poradenskej psychológie.
Charakteristika
základných poradenských koncepcií. Opis jednotlivých techník, metód a procesov
poradenstva v
nasledovných oblastiach: profesionálne, výchovno-vzdelávacie, manželské, predmanželské,
špeciálne
(poradenstvo pre nadaných, hendikepovaných a pod.).
Literatúra:
1. Gabura, J., Pružinská, J.: Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.
2. Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
3. Koščo, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.
4. Koščo, J. a kol.: Teória a prax poradenskej psychológie. Bratislava: SPN, 1980.
5. Matějček, Z.: Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.
6. Schmidbauer, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Personálny manažment (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: prof. PaedDr. Karol László, CSc.
Garantuje:
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
prof. PaedDr. Karol László, CSc.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
2. r. LS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
4
Priebežné hodnotenie: 0,5 aktivita na seminároch, skupinová práca
Záverečné hodnotenie: 0,5 záverečný test
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov so základmi personálneho manažmentu, ktoré im
umožnia vykonávať základné úkony personálneho manažéra (PM).
Stručná osnova predmetu: Miesto personálneho manažmentu v systéme riadenia. Základné
črty riadenia ľudských zdrojov. Osobnosť PM. Stratégie riadenia ľudských zdrojov a trh
práce. Výber a prijímanie zamestnancov, motivácia a hodnotenie práce.
Literatúra:
ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha : Grada Publishing, 1999.
BĚLOHLÁVEK, F.:. Jak řídit a vést lidi. Praha : Computer Press, 2000.
ĎURĎOVIČOVÁ, M.: Trh práce a riešenie jeho disproporcií prostredníctvom vzdelávania
dospelých. Bratislava : Ekonóm, 1998.
HITKA, M.:. Metódy hodnotenia práce riadiaceho zamestnanca. Zvolen : TU, 2000.
KACHAŇÁKOVÁ, A.: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Ekonóm, 2000.
KOUBEK, J.:. Řízení lidských zdrojů. Praha : Management Press, 1995.
LÁSZLÓ, K.: Ako písať seminárnu, záverečnú a diplomovú prácu. Banská Bystrica : PF
UMB, 2003.
LUDLOW, R. ─ PANTON, F.: Zásady úspěšného výběru zaměstnanců. Praha : Grada,1995.
NAKONEČNÝ, M.:. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha : Management Press,
1992.
VETRÁKOVÁ, M.: Analýza pracovného miesta a jeho hodnotenie. Banská Bystrica :
Ekonomická fakulta UMB, 2000.
VETRÁKOVÁ, M.: Personálny manažment. Banská Bystrica : EF UMB, 1996.
VIŠŇOVSKÝ, J. a i.:. Manažment ľudských zdrojov. Nitra : SPU, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Thanatológia pre sociálnych pracovníkov (PV)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: Doc.PhDr.Rozália Čornaničová,CSc
Garantuje:
Doc.PhDr.Rozália Čornaničová,CSc.
PhDr.Tatiana Rapčíková, PhD.
Forma výučby: prednášky, semináre
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia:
1. r. ZS
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie, kredit
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť 0,3
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,3, vedomostný test 0,7
Cieľ predmetu: Naučiť študentov základnú terminológiu súvisiacu s problematikou
umierania. Priblížiť im prežívanie jedinca v terminálnych štádiách choroby. Oboznámiť
študentov s právami umierajúcich, s osobitosťami starostlivosti a prístupu k tejto špecifickej
skupine pacientov a s možnosťami zlepšenia kvality ich života. Sprostredkovať informácie
o inštitucionalizovanej, predovšetkým hospicovej staroslivosti o jedincov v infaustnom stave.
Priblížiť študentom problematiku eutanázie ako jednej z najväčších etických dilem
v zdravotníctve i v spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Thanatológia – vysvetlenie pojmu. Paliatívna a terminálna starostlivosť.
2. Štádiá umierania.
3. Biologická, psychologická a sociálna rovina terminálnej starostlivosti.
4. Práva umierajúcich.
5. Špecifiká prístupu k umierajúcim jedincom z hľadiska veku i prežívania situácie.
6. Hospicová starostlivosť.
7. Eutanázia ako etická dilema.
Literatúra:
1. ANDRÁŠIOVÁ, M.: Hospic a paliatívna starostlivosť. Príručka pre dobrovoľníkov.
Bratislava: Pálium, 2002.
2. DÉMUTHOVÁ, S.: Keď umiera dieťa. Praktická tanatológia 1.
Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2010.
3. GLASA, J. – ŠOLTÉS, L.: Ošetrovateľská etika 1. Martin: Osveta, 1998.
4. HAŠKOVCOVÁ, H.: Thanatologie. Náuka o smrti a umíraní. Praha: Galén, 2000.
5. KUTNOHORSKÁ, J.: Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007.
6. MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005.
7. NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D.: Práva pacientov. Filozofická reflexia
a zdravotnícka prax. Bratislava: IRIS, 2000.
8. NEMČEKOVÁ, M. et al.: Práva pacientov. Medicínske, ošetrovateľské a filozoficko –
etické súvislosti. Martin: Osveta: 2004.
9. SVATOŠOVÁ, M.: Hospic ea umění doprovázet. Praha: ECCE HOMO, 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť (V)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
Garantuje:
Mgr. Peter Papšo
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
3
Priebežné hodnotenie: seminárna práca – 0,4
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia – 0,4
záverečná skúška – 0,6
Cieľ predmetu: Študenti budú poznať základné pojmy, ako aj vybrané metódy penitenciárnej
a postpenitenciárnej starostlivosti o odsúdených. Budú poznať jej východiská a následne jej
praktickú realizáciu, využívané metódy penitenciárnej praxe ako aj jej prepojenosť na sociálnu
prácu.
Stručná osnova predmetu: Penitenciárna, postpenitenciárna starostlivosť a s ňou súvisiace
pojmy, historický vývoj penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, jej súčasný stav,
súvisiaca legislatíva, penitenciárna starostlivosť o mladistvých, diferencicácia odsúdených,
metódy realizácie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, sociálna práca
v penitenciárnych podmienkach.
Literatúra:
FÁBRY, A.: Penológia. Bratislava: 2000. ISBN 80-7160-140-3
FÁBRY, A. – NOVÁK, I.: Základy penológie. Bratislava: 1995. ISBN 80-7160-079-2
KOZOŇ, A.: Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Bratrislava: 1987
CABAN, M. – PAPŠO, P. – KALAMÁROVÁ, K. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Sociálna práca
s vybranými cieľovými skupinami. Banská Bystrica: 2007
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody
Vyhláška MS SR č. 368/2008, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Harm reduction prístup v sociálnej práci (V)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
1. r. ZS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety: nie sú
Počet
kreditov:
3
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,2 aktívna účasť, 0,4 úvaha na zadanú tému, 0,4 projekt sociálnej práce
s užívateľmi drog v zmysle harm reduction
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 1,0.
Cieľ predmetu: Študenti a študentky pochopia perspektívu harm reduction – znižovania škôd
spojených s užívaním drog ako široký sociálny a organizačný koncept, pochopia princípy sociálnej
práce v rámci harm reduction a nadobudnú základné zručnosti v práci s užívateľmi/užívateľkami drog
na individuálnej a na komunitnej úrovni.
Stručná osnova predmetu: Harm reduction – znižovanie škôd spojených s užívaním drog. Drogy, ich
účinky, spôsoby užívania. Zinbergova teória: droga - subjekt - prostredie. Kontinuum užívania drog.
História a princípy harm reduction. Preventívne stratégie: prevencia predávkovania, relapsu a chorôb.
Prevencia z perspektívy harm reduction – znižovania škôd spojených s užívaním drog. Spôsoby
intervencií v rámci harm reduction. Posudzovanie užívania drog a škôd spojených s užívaním drog.
Intervencie na individuálnej úrovni: hodnotenie na úrovni jednotlivca. Intervencie na komunitnej
úrovni: rýchle zhodnotenie situácie a reakcia (RAR). Mapovanie komunity: hodnotenie na úrovni
komunity. Štádiá práce na projekte; algoritmy intervencie; stanovenie cieľov. Aplikovanie harm
reduction na iné populácie, zraniteľné skupiny. Drogová politika. Zainteresovanie užívateľov drog.
Posilnenie užívateľov drog a aktivity realizované za ich účasti. Zhrnutie, závery; spätná väzba; plány
do budúcnosti.
Literatúra:
BURROWS, D.: Ako začať program výmeny ihiel a striekačiek? Bratislava : 2002
CURTIS, M. – GUTERMANOVÁ, L.: První pomoc při předávkování a jeho prevence. Příručka pro
uživatele drog a pracovníky v oblasti minimalizace rizik. Tišnov: 2010
HIČÁROVÁ, T. - KIŠŠOVÁ, L. - OČENÁŠOVÁ, Z.- MIKLÍKOVÁ, S. et.al.: Súhrnná záverečná
správa projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona SR. Bratislava: 2010
HUNT, N. a kol.: Pokrokové zmýšľanie o drogách. Prehľad prístupov „harm reduction“ k užívaniu
drog založený na dôkazoch. Bratislava: 2003
JIREŠOVÁ, K.- JAVORKOVÁ, S.: Harm reduction prístup v problematike injekčného užívania drog.
Bratislava: 2003
KALINA, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup 1 a 2. Praha: 2003
MCVINNEY, D. (Eds.) VAVRINČÍKOVÁ, L.- JIREŠOVÁ, K.- SARANG, A.: Úvod do harm
reduction. Príručka pre učiteľa. Bratislava: 2005
RHODES, T.: Terénní práce s užívateli drog. Boskovice : 1999
ROSENBAUM, M.: Bezpečnosť na prvom mieste: Prístup k teenagerom a drogám postavený na
reálnych základoch a náuka o drogách. Bratislava: 2002
Časopis Éthum – pro sociální pomoc, prevenci a intervenci 33,34/2002
Zborníky, časopisy a internetové zdroje súvisiace s problematikou.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
slovenský
listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Dejiny sociálneho myslenia (V)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje:
Garantuje:
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Forma výučby: seminár
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. ZS
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie:
0,5 (písomná analýza, diskusia)
Záverečné hodnotenie:
0,5 ústna skúška
Počet
kreditov:
3
Cieľ predmetu: Ozrejmiť pôvod sociálnych myšlienok, na ktorých stoja dnešné sociálne vedy
a naše spoločenské usporiadanie a naučiť sa argumentovať v prospech či neprospech
sociálnych javov v kontexte dnešných problémov
Stručná osnova predmetu: 1. Grécke sociálne myslenie 2. Stredoveké sociálne učenia 3
Renesančné sociálne projekty 4. Novoveké sociálne filozofie 6. Súčasné sociálne koncepcie a
kritiky 7. Zmluvné sociálne učenia
Literatúra:
ARENDT, H.: Vita Activa neboli o činném živote. Praha. Oikkoymenh 2007.
KRASNODĘBSKI, Z.: Zánik myšlenky pokroku. Červený Kostelec. Pavel Mervart 2006.
LÖWITH, K.: Člověk a dejiny. In: Reflexe, č. 16/1996, s. 1-11.
BERĎAJEV, N. A.:Smysl dějin, OIKOYMENH, Praha 1995.
GUARDINI, R.: Konec novověku. Praha. Vyšehrad 1992
FLOSS, P.: Proměny vědění. Praha: Mladá fronta 1987.
SCRUTON, R.: Krátke dejiny novovekej filozofie. Bratislava 1991.
ROUSSEAU, J. J.: O společenské smlouvě. In: Rospravy. Praha 1988.
KANT, I: K večnému mieru. Archa. Bratislava 1996.
MACHIAVELLI, N.: Vladár. Bratislava 1992.
HOBBES, T.: Leviathan. Praha 1944.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná, externá
Kód:
Názov: PASTORÁLNA TEOLÓGIA 2 – Kresťanské poradenstvo
(V)
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje: prof. ThDr. Pavel Procházka,
PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. LS
Zabezpečuje:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1/1/0
Za obdobie štúdia: 13/13/0
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity a hodnotenie známkou
Priebežné hodnotenie: 0,3 spracovanie seminárnej úlohy + 0,7 vedomostný test
Záverečné hodnotenie: 1,0 na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu:
Rozvinúť študentove vedomosti z oblasti pastorálnej teológie o pastorálne poradenstvo podľa
cieľových skupín. Poskytnúť mu teoretické vedomosti, ktoré budú precvičované
v seminárnych cvičeniach so simulovanými poradenskými situáciami.
Stručná osnova predmetu:
Duchovná príprava pastorálneho poradcu, vocatio interna et externa k pastorácii, pastorálnoporadenské prístupy podľa vekových kategórií: mladí dospelí, stredný vek, vek seniorov.
Modely riešenia problémov. Špecifiká, zásady pastorálneho vedenia, prevencia vzniku
pastorálne ťažkých prípadov. Pastorácia pri umieraní, post-mortálna starostlivosť
o pozostalých. Pastorálne poradenstvo v mimoriadnych situáciách: sexuálne deviácie,
závislosti, väzenské pastoračné poradenstvo.
Literatúra:
1 PROCHÁZKA, P.: Pastoračná starostlivosť o dospelých v strednom veku. Bratislava, 2008.
: http://www.institut.umc.sk/?page=materialy
2. PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé. Studijní text
č. 29. Praha : ECM, 2009.
3. PROCHÁZKA, P. Pastoračné východiská pomoci ľuďom trpiacim úzkosťou. In: Úlohy
cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF
UMB, 2003, s. 27-31.
4. PROCHÁZKA, P. Dopad trhového hospodárstva na pastoráciu. In: KIŠŠ, Igor et. al.:
Trhové hospodárstvo z hľadiska teologickej etiky. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK, 2001, (vytlačené v roku 2002) s. 86 - 95.
5. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pastorační péče. Praha : Oliva, 2000.
6. COLLINS, G. R. Christian Couselling. Dallas : Word Inc., 1989
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:
Názov: Romológia (V)
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
kreditov:
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
1. r. LS
3
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,2 aktívna účasť,
0,1 plnenie zadaných úloh
0,15 prezentácia seminárnej práce
0,15 B seminárna práca
Záverečné hodnotenie: spolu na základe priebežného hodnotenia 0,6, záverečný test 0,4
Cieľ predmetu: Po absolvovaní kurzu budú študenti a študentky poznať základné pojmy
v oblasti romológie, históriu rómskeho etnika, v rámci histórie chudobu a bohatstvo Rómov,
život Rómov v globálnom svete, rómsku kultúru, regionálnu históriu a kultúru, legislatívne
podmienky riešenia rómskej otázky, a identifikovať prácu tretieho sektora pri práci s Rómami.
Študenti a študentky budú vedieť aplikovať tieto poznatky v praxi sociálnej práce s Rómami.
Stručná osnova predmetu: Rómska história a jej špecifiká v jednotlivých obdobiach.
Holokaust, rasizmus, problémy s identitou. Rómska kultúra – zvyky, tradície, rómsky odev,
remeslá, rómska hudba a výtvarné umenie. Spôsob života Rómov – rodina, bývanie,
vzdelávanie, výchova detí, život v osade, spolužitie s majoritou. Súčasnosť – tretí sektor
a Rómovia, Rómovia a EÚ, rasizmus, spolužitie s majoritou.
Literatúra:
CABAN, M. – PAPŠO, P. – KALAMÁROVÁ, K. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Sociálna práca
s vybranými cieľovými skupinami. PF UMB 2007. ISBN 978-80-8083-478-4
KORIM, V.: Dejiny Rómov. Banská Bystrica: 2006. ISBN 80-8083-226-9
VAŠEČKA, M.: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Inštitút pre
verejné otázky, Bratislava 2003
kol.: Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike. Štúdia Svetovej
banky, Inštitútu pre otvorenú spoločnosť, INEKO a Nadácie S.P.A.C.E, Bratislava : 2002
kol.: Rómske etnikum – jeho špecifiká a vzdelávanie. B. Bystrica : 2004
LIÉGEOIS, J. P.: Rómovia, Cigáni, kočovníci. Bratislava : 1997
MANN, A.B.: Neznámi Rómovia. Bratislava : 1992
ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme – jde o to jak. Praha : 2001
ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova k tolerancii a proti rasizmu. Praha : 1998
Úrad vlády, sekretariát splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity - www.vlada.gov.
sk/romovia, Rómska tlačová agentúra - www.rpa.sk, Rómske vzdelávacie centrum Prešov –
www.rocepo.sk
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Názov: Tretí sektor a mimovládne organizácie 3 (V)
Kód:
Študijný odbor:
Študijný program:
3.1.14 Sociálna práca
Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 2.
Odporúčaný semester: 2.
Podmieňujúce predmety:
Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1-1-0
Za obdobie štúdia: 13-13-0
Počet
kreditov:
3
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
20 bodov aktívna účasť
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Na základe priebežného hodnotenie 20 bodov, 80 bodov vypracovanie návrhu dobrovoľníckeho
programu
Cieľ predmetu: Študenti a študentky získajú vedomosti a zručnosti v koordinovaní dobrovoľníckych
programov v sociálnej oblasti. Naučia sa základy manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, osvoja
si zručnosti, ako plánovať proces práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ako ich získavať,
vyberať, školiť a viesť, ako sa o nich starať, ako ich udržať a motivovať.
Stručná osnova predmetu:
Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí. Dobrovoľníctvo
v sociálnych službách. Príklady dobrovoľníckych programov v sociálnych službách. Manažment
dobrovoľníctva
a jeho
hlavné
súčasti.
Tvorba
dobrovoľníckeho
programu.
Rola
koordinátora/koordinátorky dobrovoľníckeho programu.
Plánovanie práce s dobrovoľníkmi a
dobrovoľníčkami. Získavanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Príprava
dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok.
Uzatvorenie
dohody
(zmluvy)
s dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou. Vedenie, podpora a supervízia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Oceňovanie a odmeňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami.
Literatúra: BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.- MARČEK, E. - MRAĆKOVÁ, A.: Analýza dobrovoľníctva na
Slovensku. Banská Bystrica : 2009. ISBN 978-80-8083-844-7
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol.: Tretí sektor mimovládne organizácie. Banská Bystrica : 2009.
ISBN 978-80-8083-805-8
DUDEKOVÁ, G.: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. Bratislava : 1998. ISBN 80-9674038-5
GREGOROVÁ, A.: Manažment dobrovoľníckej práce v mimovládnych organizáciách. Banská Bystrica :
2002.
HATOKOVÁ, M. a kol.: Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Dobrovoľníctvo v nemocniciach
a paliatívnych zariadeniach. Bratislava : 2009. ISBN 978-80-8074-095-5
JUHÁSOVÁ a kol.: Príručka dobrovoľníka Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. Bratislava : 2004.
MATULAYOVÁ, T.: Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andragogiky a sociálnej práce.
Prešov : 2007. ISBN 978-80-8068-697-0
MCCURLY, S. - LYNCH, R.: Manažment dobrovoľníkov. Ako zmobilizovať všetky zdroje komunity.
Vybrané kapitoly. Bratislava : 2000.
MYDLÍKOVÁ, E. a kol.: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo čo si počať s dobrovoľníkom. Bratislava :
2002. ISBN 80-968713-0-7
SOZANSKÁ, O. – TOŠNER, J.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha : 2002. ISBN
80-7178-514-8
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Lektorské zručnosti (V)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Alžbeta Brozmanová
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.,
Gregorová, PhD.
PhDr. Katarína Kalamárová, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
2. r. ZS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Počet
kreditov:
3
Priebežné hodnotenie: 0,3 účasť na seminároch
0,4 aktivity (prvé lektorské vystúpenia, prezentácia vlastnej osoby)
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,7, prezentácia pripraveného
projektu 0,3
Cieľ predmetu:
Po absolvovaní predmetu budú študenti poznať význam písomnej prípravy lektora, obsah,
rozsah, formy, zásady prípravy. Budú schopní podľa stanovených kritérií pripraviť si písomnú
prípravu lektora. Budú poznať teóriu komunikácie pri prezentácii a prezentáciu svojej
osobnosti. Absolvujú krátke (15 min.) lektorské vystúpenie
Stručná osnova predmetu:
Lektor a lektorská činnosť, písomná príprava lektora, štýly učenia a lektorská činnosť. Lekcia,
zámer lekcie, cieľ, obsah lekcie, formy písomnej prípravy lekcie, pomôcky a metódy práce.
Príprava prezentácie, predstavenie seba samého, priebeh prezentácie, spôsob komunikácie pri
prezentovaní.
Literatúra:
SITNÁ, D.: Metody aktivního vyučování: spouprace žáku ve skupinách. Praha Portál, 2009.
MATTOVÁ, I., GREGUŠOVÁ, G.: Ako kvalitne učit? Pracovná verzia zborníka, Bratislava
2006.
PRUSÁKOVÁ, V.: Na pomoc lektorom. In: Vzdelávanie dospelých č. 4/1998 až č. 4/2000.
POKORNÁ, D.: Projektování vzdělávacích aktivit. Olomouc: 2000.
PRUSÁKOVÁ, V.: Metodika vzdelávania dospelých. Olomouc: 2000.
ČERMÁK, V.: Umění přednášet a komunikovat. Olomouc: 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:
Názov: Psychoterapia
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Zabezpečuje: PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Garantuje:
PaedDr. Lucia Pašková, PhD
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný
rozsah
výučby:
1-1-0
predmetu:
kreditov:
Týždenný: Za obdobie štúdia: 13-13-0
2. roč. ZS
3
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie Aktivity na seminároch – 10 bodov
Záverečné hodnotenie: Vedomostný test – 30 bodov
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné vedomosti o psychoterapii, jej cieľoch,
indikáciách a
metodike rôznych psychoterapeutických smerov, ujasniť teoretické koncepty formou aktívnej
účasti
študentov na modelovanom terapeutickom procese.
Stručná osnova predmetu: Pojem psychoterapie, základné prvky psychoterapie ako procesu,
oblasti použitia. Najdôležitejšie psychoterapeutické smery a ich metodika. Formy
psychoterapie z hľadiska trvania. Predpoklady zo strany terapeuta. Biografická anamnéza ako
základ pre stanovenie problému a zvolenie metódy. Špecifické postupy podľa prejavujúcich sa
porúch. Demonštrácia vybraných psychoterapeutických prístupov (praktické ukážky na tému:
procesovo orientovaná terapia, práca so snami v psychoterapii, katatýmno-imaginatívna
psychoterapia, focusing a pod.). Ujasňovanie
psychoterapeutických stratégií na základe klinických príkladov.
Literatúra:
1. Dörner, K., Plog, U.: Bláznit je lidské. Učebnice psychiatrie a psychoterapie. Praha: Grada,
1999.
2. Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2000.
3. Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
4. Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J.: Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000.
5. Vymětal, J. a kol.: Obecní psychoterapie. Praha: Grada, 2007.
6. Vymětal, J. a kol.: Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Riziková mládež ( V )
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Garantuje:
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
2 r. ZS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
3
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie: 0,1 aktívna účasť
0,15 prezentácia seminárnej práce
0,25 seminárna práca
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia spolu 0,5 a záverečný test 0,5
Cieľ predmetu: Po absolvovaní predmetu budú študenti poznať základné charakteristiky
rizikovej mládeže a budú vedieť charakterizovať jednotlivé projekty práce s rizikovou
mládežou
Charakteristika mládeže, rizikové správanie mládeže, deviácia a sociálna kontrola – teórie
deviácie, dôsledky sociálnej kontroly, dissociálne správanie, agresia a agresivita mládeže,
kriminalita a delikventné správanie mládeže, riziková mládež v kontexte drogových závislostí,
sexuálne rizikové správanie mládeže, sebapoškodzovanie a samovražedné konanie mládeže,
možnosti sociálnej práce a formy intervencie u rizikových jedincov, inštitúcie a služby
venujúce sa práci s rizikovou mládežou, pozitívne rovesnícke programy, nízkoprahové
zariadenia pre mládež a rezidenciálna starostlivosť.
Literatúra:
JEDLIČKA, R.: a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha:2004
LABÁTH, V. a kol.: Riziková mládež. Možnosti potenciálnych zmien. Praha: 2001
LABÁTH, V.: Rezidenciálna starostlivosť. Bratislava: 2004
MATOUŠEK, O. a kol.: Práce s rizikovou mládeží. Praha: 1996
MATOUŠEK, O. – KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha: 1998
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi. Specifiká různých cílových skupin a sociální
práce s nimi. Praha: 2005
ŠPATENKOVÁ, N. a kol.: Krízová intervence pro praxi. Praha: 2004
VAGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha: 2004
Program LATA a iné projekty práce s rizikovou mládežou
Zborníky, časopisy a internetové zdroje súvisiace s problematikou
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu: 29. 10. 2010
Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Názov: Probácia a mediácia (V)
Kód:
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.
Garantuje:
Zabezpečuje:
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
Mgr. Peter Papšo
Forma výučby: prednáška, seminár
Obdobie štúdia
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
2. r. LS
Týždenný: 1-1-0 Za obdobie štúdia: 13-13-0
3
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit
Priebežné hodnotenie:
0,4 prípadová štúdia z probačnej a mediačnej praxe
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia, záverečná skúška: 0,6
Cieľ predmetu: vytvoriť u študentov kompetencie aktívne sa zapojiť do probačnej a
mediačnej činnosti, nadobudnúť základné vedomosti o mimosúdnom riešení konfliktov.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a funkcie mediácie, osobnosť mediátora, etapy mediačného procesu,
charakteristika a funkcie probácie, základné zásady probácie, práva a povinnosti probačného a
mediačného pracovníka, požiadavky na funkciu probačného a mediačného pracovníka,
subjekty spolupráce probačného a mediačného pracovníka.
Literatúra:
Zákon NR SR č.550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch
HOLÁ, L.: Mediace. Grada. Praha: 2003
JUSKO, P.: Probačná a mediačná služba ako forma sociálnej práce v trestnej justícii. In: Acta
Universitatis Matthaei Belii. Banská Bystrica, PF UMB, 2003.
KUNOVÁ, J.: Probačná a mediačná služba – nová forma resocializácie a prevencie
kriminality. In: Práca a sociálna politika, roč. 11, 2003, č. 4 – 5.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 29. 10. 2010
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: denná/externá
Kód:
Názov: Psychológia zdravia a psychohygiena (V)
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje: Kariková, Soňa, doc. PhDr.,
PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
Ročník štúdia: 2
Odporúčaný semester:
LS
Zabezpečuje:
Kariková, Soňa, doc. PhDr., PhD.
Miškolciová, L., PhDr., PhD.,
Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v
hodinách):
Týždenný: 1/1/0
Za obdobie štúdia: 13-13-0
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Známka
Priebežné hodnotenie: Seminárna práca
Záverečné hodnotenie: Vedomostný test
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov s konceptmi psychológie zdravia, ktorá na rozdiel od
klasickej biomedicíny venujú pozornosť najmä psychologickým faktorom dôležitým pri
udržiavaní a upevňovaní zdravia.
Stručná osnova predmetu:Predmet psychológie zdravia. Vzťah medzi zdravím a kvalitou
života. Teórie zdravia. Salutogenéza, salutogenetické faktory. Vzťah imunity a psychických
faktorov. Vplyv stresu na zdravie človeka. Vplyv stravovacích návykov, odpočinku, aktívneho
pohybu na zdravie človeka. Duševné zdravie a sociálna opora. Religiozita vo vzťahu
k zvládaniu nadlimitných záťažových situácií. Ťažké životné udalosti vo vzťahu k duševnému
zdraviu. Pozitívne a negatívne emócie a ich účinok na duševné zdravie. Zdravý životný štýl.
Alternatívne liečebné metódy.
Literatúra:
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001.
Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava:
Práca, 2001.
Míček, L.: Duševní hygiena. Praha: SPN, 1989.
Havlínová, M., a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998.
Drotárová,E., Drotárová, L,: Relaxační metody. Praha: Epocha,2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
29. 10. 2010
Download

Socialna praca Mgr - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v