Štandardizované vodné čerpadlo
Etanorm
Návod na obsluhu/montáž
Tiráž
Návod na obsluhu/montáž Etanorm
Originálny návod na obsluhu
Všetky práva vyhradené. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu výrobcu šírený, rozmnožovaný, upravovaný ani
poskytovaný tretím stranám.
Všeobecne platí: Technické zmeny vyhradené.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 21.08.2013
Obsah
Obsah
Glosár ....................................................................................................5
1
Všeobecne .............................................................................................6
1.1
Zásady ................................................................................................................ 6
1.2
Montáž nekompletných strojov ....................................................................... 6
1.3
Cieľová skupina ................................................................................................. 6
1.4
Súvisiace dokumenty ........................................................................................ 6
1.5
Symbolika .......................................................................................................... 6
2
Bezpečnosť ............................................................................................8
2.1
Označenie varovaní .......................................................................................... 8
2.2
Všeobecne ......................................................................................................... 8
2.3
Použitie podľa pokynov .................................................................................... 8
2.4
Kvalifikácia a školenie personálu .................................................................... 9
2.5
Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu .............................. 9
2.6
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť .............................................................. 9
2.7
Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu .......................... 10
2.8
Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne práce
.......................................................................................................................... 10
2.9
Neprípustné spôsoby prevádzky .................................................................... 10
2.10
Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii .................................................... 10
3
Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia .....................................13
3.1
Kontrola dodávaného stavu .......................................................................... 13
3.2
Preprava .......................................................................................................... 13
3.3
Uskladnenie/konzervovanie ........................................................................... 14
3.4
Odoslanie späť ................................................................................................ 14
3.5
Likvidácia ......................................................................................................... 15
4
Popis čerpadla/čerpadlového agregátu ............................................16
4.1
Všeobecný popis ............................................................................................ 16
4.2
Informácia o výrobku podľa nariadenia 547/2012 (pre vodné čerpadlá s
maximálnym menovitým výkonom na hriadeli 150 kW) k smernici
2009/125/ES „Smernica o ekodizajne“ .......................................................... 16
4.3
Názov ............................................................................................................... 16
4.4
Typový štítok .................................................................................................. 17
4.5
Konštrukčné usporiadanie ............................................................................. 17
4.6
Konštrukcia a princíp činnosti ....................................................................... 19
4.7
Stredné hodnoty hlučnosti ............................................................................20
4.8
Rozmery a hmotnosti .....................................................................................20
4.9
Rozsah dodávky .............................................................................................. 20
5
Inštalácia/montáž ...............................................................................21
5.1
Bezpečnostné predpisy .................................................................................. 21
5.2
Kontrola pred začiatkom inštalácie .............................................................. 21
Etanorm
3 z 78
Obsah
5.3
Inštalácia čerpadlového agregátu ................................................................. 21
5.4
Potrubia ........................................................................................................... 23
5.5
Zabudovanie/izolácia ...................................................................................... 28
5.6
Kontrola vyrovnania spojky ........................................................................... 28
5.7
Vyrovnanie čerpadla a motora ...................................................................... 29
5.8
Elektrické pripojenie ......................................................................................31
5.9
Kontrola smeru otáčania ...............................................................................33
6
Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky ...............................34
6.1
Uvedenie do prevádzky .................................................................................. 34
6.2
Medze prevádzkového rozsahu ..................................................................... 39
6.3
Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie ................................ 41
6.4
Opätovné uvedenie do prevádzky ................................................................ 41
7
Údržba/ošetrovanie ............................................................................43
7.1
Bezpečnostné predpisy .................................................................................. 43
7.2
Údržba/inšpekcia ............................................................................................ 44
7.3
Vypustenie/vyčistenie ..................................................................................... 49
7.4
Demontáž čerpadlového agregátu ............................................................... 49
7.5
Montáž čerpadlového agregátu .................................................................... 53
7.6
Doťahovacie momenty skrutiek ..................................................................... 59
7.7
Náhradné diely na sklade ............................................................................... 60
8
Poruchy: príčiny a ich odstraňovanie .................................................62
9
Súvisiace podklady ..............................................................................64
9.1
Výkresy celkového usporiadania ...................................................................64
10
ES prehlásenie o zhode ......................................................................73
11
Prehlásenie o spoľahlivosti .................................................................74
Register hesiel .....................................................................................75
4 z 78
Etanorm
Glosár
Glosár
Bazénové čerpadlá
Sacie potrubie/prívodné potrubie
Čerpadlá zakúpené a uskladnené bez ohľadu
na ich neskoršie použitie
Potrubie pripojené na sacie hrdlo
Vyhlásenie o bezpečnosti
Čerpadlo
Stroj bez pohonu, komponentov alebo dielov
príslušenstva
Čerpadlový agregát
Kompletný čerpadlový agregát skladajúci sa z
čerpadla, pohonu, komponentov a dielov
príslušenstva
Vyhlásenie o bezpečnosti je vyhlásenie
zákazníka v prípade odosielania výrobku späť
výrobcovi, že čerpadlo/čerpadlový agregát boli
riadne vypustené, takže diely, ktoré prišli do
kontaktu s dopravovaným médiom,
nepredstavujú žiadnu hrozbu pre životné
prostredie ani zdravie.
Výtlačné potrubie
Potrubie pripojené na výtlačné hrdlo
Hydraulika
Časť čerpadla, v ktorom sa rýchlostná energia
transformuje na tlakovú energiu
Zásuvná jednotka
Čerpadlo bez telesa čerpadla; neúplný stroj
Procesná konštrukcia
Kompletná zásuvná jednotka sa dá
demontovať, pričom teleso čerpadla zostáva v
potrubí
Etanorm
5 z 78
1 Všeobecne
1 Všeobecne
1.1 Zásady
Návod na obsluhu tvorí súčasť typových radov a vyhotovení uvedených na krycom
liste. Návod na obsluhu opisuje odborné a bezpečné použitie vo všetkých
prevádzkových fázach.
Typový štítok uvádza typový rad a konštrukčnú veľkosť, najdôležitejšie prevádzkové
údaje, číslo zákazky a číslo položky zákazky. Číslo zákazky a číslo položky zákazky
jednoznačne popisujú čerpadlo/čerpadlový agregát a slúžia na identifikáciu pri
všetkých ďalších obchodných operáciách.
Na zachovanie nárokov na záručné plnenie pri škodovej udalosti ste povinní
bezodkladne upovedomiť najbližší servis spoločnosti KSB.
Stredné hodnoty hlučnosti (⇨ Kapitola 4.7 Strana 20)
1.2 Montáž nekompletných strojov
Pri montáži nekompletných strojov dodaných spoločnosťou KSB ste povinní
rešpektovať príslušné podkapitoly v kapitole Údržba/ošetrovanie.
1.3 Cieľová skupina
Cieľovou skupinou tohto návodu na obsluhu je technicky vyškolený odborný
personál. (⇨ Kapitola 2.4 Strana 9)
1.4 Súvisiace dokumenty
Tabuľka 1: Prehľad súvisiacich dokumentov
Dokument
List technických údajov
Montážny výkres/technický
výkres
Schéma zapojenia
Hydraulická charakteristika
Výkres celkového usporiadania1)
Dokumentácia subdodávateľov1)
Zoznamy náhradných dielov1)
Plán potrubí1)
Súpis jednotlivých dielov1)
Montážny výkres1)
Obsah
Popis technických údajov čerpadla/čerpadlového
agregátu
Popis rozmerov pripojenia a montáže pre
čerpadlo/čerpadlový agregát, hmotnosti
Popis doplnkových prípojok
Charakteristiky pre dopravnú výšku, NPSH emp.,
stupeň účinnosti a príkon
Popis čerpadla formou rezov
Návody na obsluhu a ďalšia dokumentácia k
príslušenstvu a integrovaným častiam stroja
Popis náhradných dielov
Popis pomocných potrubí
Popis všetkých konštrukčných dielov čerpadla
Montáž tesnenia hriadeľa v reze
Pri príslušenstve alebo integrovaných súčastiach stroja rešpektujte zodpovedajúcu
dokumentáciu od príslušného výrobcu.
1.5 Symbolika
Tabuľka 2: Použité symboly
Symbol
✓
⊳
⇨
⇨
1)
6 z 78
Ak je to dohodnuté pre rozsah danej dodávky
Etanorm
Význam
Predpoklad pre návod na úkon
Výzva na vykonanie úkonu pri bezpečnostných pokynoch
Výsledok úkonu
Krížové odkazy
1 Všeobecne
Symbol
1.
Význam
Návod na úkon vo viacerých krokoch
2.
Upozornenie
uvádza odporúčania a dôležité upozornenia pre manipuláciu s
produktom
Etanorm
7 z 78
2 Bezpečnosť
2 Bezpečnosť
!
NEBEZPEČENSTVO
Všetky upozornenia uvedené v tejto kapitole označujú nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika.
2.1 Označenie varovaní
Tabuľka 3: Znaky varovaní
Symbol
!
!
Vysvetlenie
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
VAROVANIE VAROVANIE
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo so stredným
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
POZOR
POZOR
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo, ktorého
nerešpektovanie môže ohroziť stroj a jeho funkcie.
Ochrana proti explózii
Tento symbol poskytuje informácie o ochrane pred vznikom
explózií v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu podľa smernice
EÚ 94/9/ES (ATEX).
Všeobecné miesto ohrozenia
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá spôsobujúce smrť alebo zranenie.
Nebezpečné elektrické napätie
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá súvisiace s elektrickým napätím a poskytuje
informácie na ochranu pred elektrickým napätím.
Poškodenie stroja
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
POZOR nebezpečenstvá ohrozujúce stroj a jeho funkciu.
2.2 Všeobecne
Návod na obsluhu obsahuje základné pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu,
ktorých dodržiavanie zaručí bezpečnú manipuláciu s čerpadlom a zároveň zabráni
vzniku zranení osôb a vecných škôd.
Musíte rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené vo všetkých kapitolách.
Pred montážou a uvedením do prevádzky si zodpovedný odborný personál/
prevádzkovateľ musí prečítať a úplne pochopiť návod na obsluhu.
Odborný personál musí mať obsah návodu na obsluhu neustále k dispozícii priamo na
mieste použitia.
Musíte rešpektovať pokyny umiestnené priamo na čerpadle a udržiavať ich v úplne
čitateľnom stave. Platí to napríklad pre:
▪ Šípku smeru otáčania,
▪ Označenie prípojok,
▪ Typový štítok.
Za dodržanie miestnych ustanovení nezohľadnených v návode na obsluhu zodpovedá
prevádzkovateľ.
2.3 Použitie podľa pokynov
Čerpadlo/čerpadlový agregát smú byť prevádzkované len v takých oblastiach
použitia, ktoré sú popísané v súvisiacich dokumentoch.
▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát prevádzkuje len v technicky bezchybnom stave.
8 z 78
Etanorm
2 Bezpečnosť
▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát neprevádzkuje v čiastočne zmontovanom stave.
▪ Čerpadlo smie dopravovať len médiá popísané v liste technických údajov alebo v
dokumentácii príslušného vyhotovenia.
▪ Čerpadlo nikdy neprevádzkujte bez dopravovaného média.
▪ Rešpektujte údaje o minimálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie poškodeniam kvôli
prehriatiu, poškodeniam ložísk, ...)
▪ Rešpektujte údaje o maximálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie prehriatiu, poškodeniam
tesnení klzným krúžkom, kavitačným poškodeniam, poškodeniam ložísk, ...)
▪ Čerpadlo neškrťte na sacej strane (zamedzenie kavitačným poškodeniam).
▪ Iné spôsoby prevádzky, ak nie sú uvedené v liste technických údajov alebo v
dokumentácii, musia byť povolené výrobcom.
Eliminovanie predvídateľných chybných použití
▪ Nikdy neotvárajte uzatváracie mechanizmy na výtlačnej strane nad úroveň
prípustného rozsahu
– prekročenie maximálnych dopravovaných objemov uvedených v liste
technických údajov alebo v dokumentácii,
– možné kavitačné poškodenia.
▪ Nikdy neprekračujte prípustné medze použitia týkajúce sa tlaku, teploty atď.,
uvedené v liste technických údajov alebo v dokumentácii.
▪ Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny ako aj pokyny na vykonávanie úkonov
uvedené v tomto návode na obsluhu.
2.4 Kvalifikácia a školenie personálu
Personál musí preukázať primeranú kvalifikáciu na prepravu, montáž, obsluhu,
údržbu a kontrolu.
Rozsah zodpovednosti, kompetencie a kontrolu personálu pri preprave, montáži,
obsluhe, údržbe a kontrole musí presne stanoviť prevádzkovateľ.
Neznalosť personálu musí byť odstránená školeniami a inštruktážami vykonávanými
dostatočne vyškoleným odborným personálom. Školenia môže na základe poverenia
od výrobcu/dodávateľa v daných prípadoch vykonať aj prevádzkovateľ.
Školenia na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonávajte len pod dozorom
technického odborného personálu.
2.5 Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu
▪ Nerešpektovanie tohto návodu na obsluhu vedie k strate nárokov na záručné
plnenie a náhradu škôd.
▪ Nerešpektovanie môže spôsobiť napríklad nasledujúce ohrozenia:
– ohrozenie osôb elektrickými, tepelnými, mechanickými a chemickými
vplyvmi, ako aj explóziami,
– zlyhanie dôležitých funkcií produktu,
– zlyhanie predpísaných metód na údržbu a ošetrovanie,
– ohrozenie životného prostredia spôsobené únikom nebezpečných látok.
2.6 Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť
Okrem bezpečnostných pokynov, ako aj použitia podľa pokynov uvedených v tomto
návode, platia nasledujúce bezpečnostné predpisy:
▪ Predpisy o bezpečnosti práce, bezpečnostné a prevádzkové predpisy,
▪ Predpisy na ochranu proti explózii,
▪ Bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s nebezpečnými látkami,
▪ Platné normy a zákony.
Etanorm
9 z 78
2 Bezpečnosť
2.7 Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu
▪ Na mieste používania namontujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom
horúcich, studených a pohybujúcich sa častí a skontrolujte ich funkciu.
▪ Neodstraňujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom počas prevádzky.
▪ Poskytnite personálu ochranný výstroj, ktorý sa musí následne používať.
▪ Úniky (napr. na tesnení hriadeľa) nebezpečných dopravovaných médií (napr.
výbušných, jedovatých, horúcich) spôsobené netesnosťou musia byť odvedené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ani životného prostredia. V tomto zmysle
dodržte platné zákonné ustanovenia.
▪ Vylúčte ohrozenie elektrickou energiou (podrobnosti k tomu nájdete v
špecifických národných predpisoch a/alebo predpisoch miestneho dodávateľa
elektrickej energie).
▪ Ak pri vypnutí čerpadla nehrozí žiadne zvýšenie potenciálneho nebezpečenstva,
osaďte pri inštalácii čerpadlového agregátu do bezprostrednej blízkosti čerpadla/
čerpadlového agregátu riadiaci prvok na NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.
2.8 Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne
práce
▪ Prestavby alebo zmeny čerpadla sú prípustné len na základe súhlasu výrobcu.
▪ Používajte výhradne originálne diely alebo diely schválené výrobcom. Pri
používaní iných dielov môže dôjsť k zániku ručenia za následky vyplývajúce
z takéhoto konania.
▪ Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby všetky údržbárske, inšpekčné a montážne
práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným personálom,
ktorý bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na obsluhu.
▪ Práce vykonávajte len na odstavenom čerpadle/čerpadlovom agregáte.
▪ Teplota telesa čerpadla sa musí vyrovnať na teplotu okolia.
▪ Teleso čerpadla musí byť bez tlaku a vyprázdnené.
▪ Bezpodmienečne dodržiavajte postupy na vyradenie čerpadlového agregátu z
prevádzky popísané v návode na obsluhu. (⇨ Kapitola 6.1.7 Strana 38) (⇨ Kapitola
6.3 Strana 41)
▪ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
(⇨ Kapitola 7.3 Strana 49)
▪ Bezprostredne po ukončení prác znovu namontujte, resp. sfunkčnite všetky
bezpečnostné a ochranné zariadenia. Pred opätovným uvedením do prevádzky
dodržiavajte uvedené body určené pre uvedenie do prevádzky. (⇨ Kapitola 6.1
Strana 34)
2.9 Neprípustné spôsoby prevádzky
Nikdy neprevádzkujte čerpadlo/čerpadlový agregát mimo medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov, ako aj v návode na obsluhu.
Prevádzková bezpečnosť dodaného čerpadla/čerpadlového agregátu je zaručená iba
pri používaní podľa pokynov. (⇨ Kapitola 2.3 Strana 8)
2.10 Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii
!
NEBEZPEČENSTVO
Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii uvedené v tejto kapitole musíte nutne
dodržiavať pri prevádzke v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.
V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu smú byť použité výhradne čerpadlá/
čerpadlové agregáty, ktoré sú vybavené príslušným označením a ktoré sú na to
určené podľa listu technických údajov.
Pre prevádzku čerpadlových agregátov s ochranou proti explózii podľa smernice ES
94/9/ES (ATEX) platia osobitné podmienky.
Pre tento bod rešpektujte predovšetkým odseky tohto návodu na obsluhu označené
10 z 78
Etanorm
2 Bezpečnosť
vedľa uvedeným symbolom a nasledujúce kapitoly (⇨ Kapitola 2.10.1 Strana 11) až
(⇨ Kapitola 2.10.4 Strana 12) (⇨ Kapitola 2.10.3 Strana 12) .
Ochrana proti explózii je zaručená len pri používaní v súlade s určením.
Nikdy nepracujte s hodnotami nad, resp. pod úrovňou medzných hodnôt uvedených v
liste technických údajov a na typovom štítku.
Dôrazne eliminujte neprípustné spôsoby prevádzky.
2.10.1 Označenie
Čerpadlo
Hriadeľová spojka
Motor
Označenie na čerpadle sa vzťahuje len na čerpadlo.
Príklad označenia: II 2 G c TX
Teploty prípustné pre príslušné vyhotovenie čerpadla vyplývajú z tabuľky pre
teplotné limity. (⇨ Kapitola 2.10.2 Strana 11)
Hriadeľová spojka musí mať príslušné označenie a k dispozícii musí byť vyhlásenie
výrobcu.
Motor je predmetom samostatného posúdenia.
2.10.2 Teplotné limity
V normálnom prevádzkovom stave musíte očakávať na povrchu telesa čerpadla,
tesnení hriadeľa a v oblasti uložení maximálne teploty.
Teplota na povrchu telesa čerpadla zodpovedá teplote dopravovaného média. Ak je
čerpadlo dodatočne ohrievané, je prevádzkovateľ zodpovedný za dodržanie
predpísanej teplotnej triedy, ako aj stanovenej teploty dopravovaného média
(pracovná teplota).
Nasledujúca tabuľka obsahuje teplotné triedy a z toho vyplývajúce teoretické medzné
hodnoty teploty dopravovaného média (bolo pritom zohľadnené možné zvýšenie
teploty v oblasti tesnenia hriadeľa).
Teplotná trieda uvádza, akú maximálnu teplotu smie dosiahnuť povrch čerpadlového
agregátu počas prevádzky. Aktuálne prípustnú pracovnú teplotu čerpadla nájdete v
liste technických údajov.
Tabuľka 4: Teplotné limity
Teplotná trieda podľa EN 13463-1:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Maximálna prípustná teplota
dopravovaného média
Teplotný limit čerpadla
280 °C
185 °C
120 °C
85 °C
len po konzultácii
s výrobcom
V nasledujúcich prípadoch, ako aj pri vyšších teplotách okolia, je potrebná
konzultácia s výrobcom.
Teplotná trieda T5
V oblasti valivých ložísk je zaručené dodržanie teplotnej triedy T5 za predpokladu, že
teplota okolia je 40 °C, je zabezpečený riadny stav údržby a prevádzkový stav
zariadenia a tiež voľný kontakt povrchov v oblasti uložení s atmosférou.
Teplotná trieda T6
Pri existencii teplotnej triedy T6 môžu byť vzhľadom na teploty uložení potrebné
mimoriadne opatrenia.
V prípade chybnej obsluhy alebo porúch a pri nerešpektovaní predpísaných opatrení
sa môžu vyskytnúť aj podstatne vyššie teploty.
Pri prevádzke so zvýšenou teplotou, pri chýbajúcom liste technických údajov alebo
pri „pool-čerpadlách“ si maximálnu prípustnú pracovnú teplotu zistite v spoločnosti
KSB.
Etanorm
11 z 78
2 Bezpečnosť
2.10.3 Monitorovacie zariadenia
Čerpadlo/čerpadlový agregát sa smú prevádzkovať len v rámci medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov a na typovom štítku.
Ak nie je prevádzkovateľ zariadenia schopný zabezpečiť dodržanie medzných
prevádzkových hodnôt, musí zaistiť príslušné monitorovacie zariadenia.
Skontrolujte nutnosť použitia monitorovacích zariadení na zaistenie funkcie.
Ďalšie informácie o monitorovacích zariadeniach vám poskytne spoločnosť KSB.
2.10.4 Medze prevádzkového rozsahu
Minimálne množstvá uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.2.3.1 Strana 40)sa vzťahujú na
vodu a dopravované médiá podobné vode. Dlhšie prevádzkové fázy pri týchto
množstvách a uvádzaných dopravovaných médiách nespôsobujú žiadne dodatočné
zvýšenie teploty na povrchu čerpadla. Ak sa však používajú dopravované médiá
s odlišnými fyzikálnymi parametrami, musíte preveriť, či nehrozí nebezpečenstvo
dodatočného zohriatia na vyššiu teplotu a či preto nie je nutné zvýšenie
minimálneho množstva. Pomocou výpočtového vzorca uvedeného v časti (⇨ Kapitola
6.2.3.1 Strana 40) môžete stanoviť, či v dôsledku dodatočného zohriatia nedôjde k
nebezpečnému zvýšeniu teploty na povrchu čerpadla.
12 z 78
Etanorm
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3.1 Kontrola dodávaného stavu
1.
Pri odovzdávaní tovaru skontrolujte každú baliacu jednotku, či nie je
poškodená.
2.
Pri škodách vzniknutých pri preprave stanovte presnú škodu, zdokumentujte ju
a obratom ju písomne oznámte spoločnosti KSB, resp. dodávateľovi alebo
poisťovni.
3.2 Preprava
NEBEZPEČENSTVO
Vyšmyknutie sa čerpadla/čerpadlového agregátu z prepravného závesu
Ohrozenie života padajúcimi dielmi!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát prepravujte len v predpísanej polohe.
▷ Nikdy nevešajte čerpadlo/čerpadlový agregát za voľný koniec alebo za závesné
oko motora.
▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti a ťažisku.
▷ Rešpektujte miestne platné predpisy o bezpečnosti práce.
▷ Používajte vhodné a prípustné prostriedky na uchopenie bremena, napr.
samoupínacie zdvíhacie kliešte.
Čerpadlo/čerpadlový agregát, resp. zásuvnú jednotku zaveste a prepravujte podľa
obrázka.
Obr. 1: Preprava zásuvnej jednotky
Obr. 2: Preprava čerpadla
Etanorm
13 z 78
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
≤ 90 °
Obr. 3: Preprava kompletného čerpadlového agregátu
≤ 90 °
Obr. 4: Preprava čerpadla na základovej doske
3.3 Uskladnenie/konzervovanie
Pokiaľ by uvedenie do prevádzky malo nastať po dlhšom čase od dodávky,
odporúčame pre uskladnenie čerpadla/čerpadlového agregátu nasledujúce
opatrenia:
POZOR
Poškodenie vlhkosťou, nečistotami alebo škodcami pri skladovaní
Korózia/znečistenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Pri uskladnení v exteriéri vodotesne zakryte čerpadlo/čerpadlový agregát alebo
zabalené čerpadlo/čerpadlový agregát a príslušenstvo.
POZOR
Vlhké, znečistené alebo poškodené otvory a miesta spojení
Netesnosť alebo poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Zaslepené otvory čerpadlového agregátu odkryte až počas inštalácie.
Čerpadlo/čerpadlový agregát by ste mali skladovať v suchom, chránenom priestore,
podľa možnosti pri konštantnej vlhkosti vzduchu.
Raz mesačne ručne pretočte hriadeľ, napr. pomocou ventilátora motora.
Pri správnom uskladnení je zaručená ochrana do maximálne 12 mesiacov.
Nové čerpadlá/čerpadlové agregáty sú od výrobcu vhodne ošetrené.
Pri uskladňovaní už prevádzkovaného čerpadla/čerpadlového agregátu rešpektujte
časť (⇨ Kapitola 6.3.1 Strana 41) .
3.4 Odoslanie späť
14 z 78
1.
Čerpadlo riadne vyprázdnite. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 49)
2.
Zásadne prepláchnite a vyčistite čerpadlo, predovšetkým pri škodlivých,
výbušných, horúcich alebo iných rizikových dopravovaných médiách.
3.
Ak boli dopravované médiá, ktorých zvyšky spôsobujú pri kontakte s vlhkosťou
vzduchu koróziu, alebo sa pri kontakte s kyslíkom vznietia, musíte čerpadlový
agregát dodatočne zneutralizovať a prefúkať ho do sucha inertným plynom bez
obsahu vody.
Etanorm
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
4.
K čerpadlu/čerpadlovému agregátu musí byť vždy pripojené kompletne
vyplnené vyhlásenie o nezávadnosti.
Bezpodmienečne uveďte použité zabezpečovacie a dekontaminačné opatrenia.
(⇨ Kapitola 11 Strana 74)
UPOZORNENIE
V prípade potreby môžete vyhlásenie o nezávadnosti prevziať z internetu na
nasledujúcej adrese: www.ksb.com/certificate_of_decontamination
3.5 Likvidácia
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!
▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.
1.
Demontujte čerpadlo/čerpadlový agregát.
Pri demontáži zachyťte tuky a mazacie kvapaliny.
2.
Vyseparujte materiály čerpadla, napr. na:
- kovy
- plasty
- elektronický odpad
- tuky a mazacie kvapaliny
3.
Likvidáciu vykonajte podľa miestnych predpisov, resp. zariadenie odovzdajte na
regulovanú likvidáciu.
Etanorm
15 z 78
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.1 Všeobecný popis
▪ Vodné normované čerpadlo s tesnením hriadeľa
Čerpadlo na čerpanie čistých alebo agresívnych kvapalín, ktoré nenarúšajú materiály
čerpadla chemicky ani mechanicky.
4.2 Informácia o výrobku podľa nariadenia 547/2012 (pre vodné čerpadlá s
maximálnym menovitým výkonom na hriadeli 150 kW) k smernici
2009/125/ES „Smernica o ekodizajne“
▪ Koeficient minimálnej účinnosti: Pozrite si typový štítok, legendu pre typový
štítok
▪ Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70
▪ Rok výroby: Pozrite si typový štítok, legendu pre typový štítok
▪ Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a miesto
výroby: Pozrite si list technických údajov, resp. dokumentáciu objednávky
▪ Identifikátor druhu a veľkosti výrobku: Pozrite si typový štítok, legendu pre
typový štítok
▪ Účinnosť hydraulického čerpadla (%) s obežným kolesom s redukovaným
priemerom: Pozrite si list technických údajov
▪ Krivky výkonnosti čerpadla vrátane charakteristík účinnosti: Pozrite si
zdokumentovanú charakteristiku
▪ Účinnosť čerpadla s obežným kolesom s redukovaným priemerom je zvyčajne
nižšia ako účinnosť čerpadla s obežným kolesom s úplným priemerom. Redukcia
obežného kolesa prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať
za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa
vzťahuje na obežné koleso s úplným priemerom.
▪ Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť
účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s
variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.
▪ Informácie o demontáži, recyklácii alebo likvidácii po konečnom vyradení z
prevádzky: (⇨ Kapitola 3.5 Strana 15)
▪ Informácie o referenčných hodnotách účinnosti, resp. graf referenčných hodnôt
účinnosti pre MEI = 0,7 (0,4) pre čerpadlo založený na modeli, ktorý je
znázornený na obrázku, sú dostupné na adrese: http://www.europump.org/
efficiencycharts
4.3 Názov
Príklad: Etanorm 050-032-160 GB X 10
Tabuľka 5: Vysvetlivky k názvu
Skratka
Etanorm
050
032
160
G
B
X
10
16 z 78
Etanorm
Význam
Typový rad
Menovitý priemer sacieho hrdla [mm]
Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]
Menovitý priemer obežného kolesa [mm]
Materiál telesa, napr. G = sivá liatina
Materiál obežného kolesa, ak sa líši od materiálu
telesa, napr. B = bronz
Doplnkové označenie, napr. X = špeciálne
vyhotovenie
Tesnenie hriadeľa, napr. Q1 Q1 X4GG
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.4 Typový štítok
Aktiengesellschaft
D-67227 Frankenthal
1
7
8
ETN 050-032-160 GB X A 10 G A 2
2
Etanorm
3
47132456
Ø174mm
9
9971234567 000100 / 01
4
m3/h l H 34,00
Q 30,00
5
6
10
11
12
m
1,0 mm /s | n 2900 min | 2013
2
MEI ≥ 0,10
|
η --,-%
Mat.-No. 01216137
ZN 3823-217
Obr. 5: Typový štítok (príklad) Etanorm
1
3
5
7
9
11
Kód typového radu, konštrukčná
veľkosť a vyhotovenie (⇨ Kapitola 4.3
Strana 16)
Číslo zákazky KSB, číslo položky
zákazky a poradové číslo
Kinematická viskozita
dopravovaného média
Číslo materiálu (ak je to relevantné)
Dopravná výška
Rok výroby
2
Typový rad
4
Objemový prietok
6
Koeficient minimálnej účinnosti
8
10
12
Priemer obežného kolesa
Otáčky
Účinnosť (pozrite si list technických
údajov)
4.5 Konštrukčné usporiadanie
Druh konštrukcie
▪ Čerpadlo so špirálovou komorou
▪ Horizontálne usporiadanie
▪ Procesná konštrukcia
▪ Jednostupňové
▪ Výkony a rozmery podľa EN 733
▪ Spĺňa požiadavky podľa smernice 2009/125/ES
Teleso čerpadla
▪ Radiálne delená špirálová komora
▪ Špirálová komora s naliatymi nohami čerpadla2)
▪ Vymeniteľné štrbinové krúžky (alternatívne pri materiáli telesa C)
Tvar obežného kolesa
▪ Uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami
Uloženie
▪ Štandardné uloženie
– Plávajúce uloženie: radiálne guľôčkové ložisko
▪ Zosilnené uloženie
– Plávajúce uloženie: radiálne guľôčkové ložisko
▪ Uloženie, stojan ložiska
2)
Čerpadlá so stojanom ložiska sú v závislosti od veľkosti vyhotovené s naliatymi nohami čerpadla.
Etanorm
17 z 78
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
– Plávajúce uloženie: radiálne guľôčkové ložisko
Tesnenie hriadeľa
▪ Obal upchávky
▪ Jednoduché alebo dvojité tesnenia klzným krúžkom podľa EN 12756
▪ Hriadeľ vybavený vymeniteľným ochranným puzdrom hriadeľa v oblasti tesnenia
hriadeľa
Príklad: WS_25_LS
Tabuľka 6: Názov nosiča ložiska
Názov
WS
25
LS
LR
Vysvetlenie
Nosič ložiska, normované vodné čerpadlo
Označenie veľkosti (vzťahuje sa na rozmery utesneného
priestoru a konca hriadeľa)
Štandardný
Zosilnený
Použité ložiská
Tabuľka 7: Štandardné uloženie
Verzia
Štandardné
uloženie (mazanie
tukom)
Štandardné
uloženie (mazanie
olejom)
Zosilnené uloženie
(mazanie tukom)
Zosilnené uloženie
(mazanie olejom)
Štandardný kozlík
ložiska (mazanie
tukom)
Štandardný kozlík
ložiska (mazanie
olejom)
Mazanie:
▪ Mazanie tukom
▪ Olejové mazanie
18 z 78
Etanorm
Nosič ložiska
WS_25_LS
WS_35_LS
WS_55_LS
WS_25_LS
WS_35_LS
WS_55_LS
WS_50_LR
WS_60_LR
WS_50_LR
WS_60_LR
WS_25_PS
WS_35_PS
WS_55_PS
WS_25_PS
WS_35_PS
WS_55_PS
Valivé ložisko
Strana čerpadla
6305 2Z C3
6307 2Z C3
6311 2Z C3
6305 C3
6307 C3
6311 C3
6310 2Z C3
6312 2Z C3
6310 C3
6312 C3
-
Strana pohonu
6305 2Z C3
6307 2Z C3
6311 2Z C3
6305 C3
6307 C3
6311 C3
6310 2Z C3
6312 2Z C3
6310 C3
6312 C3
-
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.6 Konštrukcia a princíp činnosti
1
6
2
7
3
8
4
5
10
9
Obr. 6: Rez
1
3
5
7
9
Vyhotovenie
Princíp činnosti
Utesnenie
Uzatváracia štrbina
Kryt telesa
Nosič ložiska
Obežné koleso
Valivé ložisko, na strane čerpadla
2
4
6
8
10
Výtlačné hrdlo
Hriadeľ
Sacie hrdlo
Tesnenie hriadeľa
Valivé ložisko, na strane motora
Čerpadlo je vyhotovené s axiálnym vstupom prúdenia a radiálnym výstupom
prúdenia. Hydraulika je vyhotovená s vlastným uložením a je spojená s motorom
hriadeľovou spojkou.
Dopravované médium vstupuje do čerpadla axiálne cez sacie hrdlo (6) a je
akcelerované rotujúcim obežným kolesom (7) smerom von. V rámci obrysu telesa
čerpadla sa rýchlostná energia dopravovaného média transformuje na tlakovú
energiu a dopravované médium je vedené k výtlačnému hrdlu (2), cez ktoré opúšťa
čerpadlo. Uzatváracia štrbina (1) zabraňuje spätnému prúdeniu dopravovaného
média z telesa do sacieho hrdla. Hydraulika je na výtlačnej strane obežného kolesa
obmedzená krytom telesa (3), cez ktorý je vedený hriadeľ (4). Priechod hriadeľa cez
kryt je voči okoliu utesnený tesnením hriadeľa (8). Hriadeľ je uložený vo valivých
ložiskách (9 a 10), ktoré sú upnuté v nosiči ložiska (5), ktorý je spojený s telesom
čerpadla a/alebo krytom telesa.
Čerpadlo je utesnené tesnením hriadeľa (normované tesnenie klzným krúžkom alebo
upchávková šnúra).
Etanorm
19 z 78
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.7 Stredné hodnoty hlučnosti
Tabuľka 8: Hladina akustického tlaku na meranej ploche LpA3)4)
Potrebný
menovitý výkon
PN
[kW]
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
Čerpadlo
Čerpadlový agregát
960 min⁻¹
[dB]
1450 min⁻¹
[dB]
2900 min⁻¹
[dB]
960 min⁻¹
[dB]
1450 min⁻¹
[dB]
2900 min⁻¹
[dB]
46
48
49
51
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
67
68
69
-
47
48
50
52
54
55
57
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
76
77
-
48
50
52
54
56
57
59
61
62
64
66
67
68
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
54
55
56
56
58
59
60
61
63
64
66
67
68
69
70
71
72
-
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
77
78
-
64
66
66
67
67
68
68
70
71
73
74
75
76
77
78
78
79
80
81
81
83
84
84
4.8 Rozmery a hmotnosti
Údaje o rozmeroch a hmotnostiach nájdete na montážnom alebo technickom výkrese
čerpadla/čerpadlového agregátu.
4.9 Rozsah dodávky
V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce položky:
▪ Čerpadlo
▪ Základová doska
▪ Spojka
▪ Ochrana spojky
▪ Motor
3)
4)
Priemerná priestorová hodnota, podľa normy ISO 3744 a EN 12639. Platí pre prevádzkový rozsah čerpadla Q/Qopt = 0,8 –
1,1 a pri prevádzke bez kavitácie. Pri záručnom plnení: Prídavok pre toleranciu merania a konštrukčnú vôľu +3 dB
Prídavok pri prevádzke 60 Hz: 3500 1/min. +3 dB; 1750 1/min. +1 dB
20 z 78
Etanorm
5 Inštalácia/montáž
5 Inštalácia/montáž
5.1 Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO
Neodborná inštalácia v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Rešpektujte miestne predpisy na ochranu proti explózii.
▷ Rešpektujte údaje v liste technických údajov a na typovom štítku čerpadla a
motora.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v oblasti tesnenia hriadeľa
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát nikdy neprevádzkujte s obalom upchávky v
oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (pozri DIN EN 13463-1).
▷ Ak sú diely spojky vyrobené z hliníka, musí sa použiť mosadzná ochrana spojky.
5.2 Kontrola pred začiatkom inštalácie
Miesto inštalácie
VAROVANIE
Inštalácia na nespevnené a nenosné montážne plochy
Zranenia a vecné škody!
▷ Dbajte na dostatočnú pevnosť betónu v tlaku podľa triedy C12/15 v triede
expozície XC1 podľa normy EN 206-1.
▷ Montážna plocha musí byť zatuhnutá, plochá a vodorovná.
▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti.
1.
Skontrolujte konštrukčné usporiadanie zariadenia.
Konštrukčné usporiadanie zariadenia musí byť pripravené podľa rozmerov na
rozmerovom/montážnom výkrese.
5.3 Inštalácia čerpadlového agregátu
Čerpadlový agregát sa musí umiestniť v horizontálnej polohe.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty spôsobené neodbornou inštaláciou
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Horizontálnou inštaláciou zabezpečte samoodvzdušnenie čerpadla.
Etanorm
21 z 78
5 Inštalácia/montáž
5.3.1 Inštalácia základu
1
L
2
3
Obr. 7: Nasadenie podkladových plechoch
L
2
Rozstup základových skrutiek
Podkladový plech pri (L) > 800 mm
1
3
Podkladový plech
Základová skrutka
✓ Základ preukazuje nevyhnutnú pevnosť a kvalitu.
✓ Základ bol pripravený podľa rozmerov na technickom/montážnom výkrese.
1.
Nainštalujte čerpadlový agregát na základ a vyrovnajte ho pomocou vodováhy
na hriadeli a výtlačnom hrdle.
Prípustná odchýlka polohy: 0,2 mm/m
2.
V prípade potreby založte na výškové vyrovnanie podkladové plechy (1).
Podkladové plechy založte vždy vľavo a vpravo, v bezprostrednej blízkosti
základových skrutiek (3), medzi základovú dosku/základový rám a základ.
Pri vzdialenosti medzi základovými skrutkami (L) > 800 mm založte do stredu
základovej dosky dodatočné podkladové plechy (2).
Všetky podkladové plechy musia dosadať plocho.
3.
Založte základové skrutky (3) do pripravených dier.
4.
Zalejte základové skrutky (3) betónom.
5.
Po zatuhnutí betónu vyrovnajte základovú dosku.
6.
Rovnomerne a pevne dotiahnite základové skrutky (3).
UPOZORNENIE
Odporúčame zaliatie základových dosiek so šírkami > 400 mm maltou
nezmršťujúcou sa pri tuhnutí.
UPOZORNENIE
Odporúčame zaliatie základových dosiek zo sivej liatiny maltou nezmršťujúcou sa
pri tuhnutí.
UPOZORNENIE
Po predchádzajúcej konzultácii môžete čerpadlový agregát uložiť na tlmiče vibrácií,
čím zabezpečíte prevádzku bez vibrácií.
22 z 78
Etanorm
5 Inštalácia/montáž
5.3.2 Inštalácia bez základu
1
2
3
4
Obr. 8: Nastavenie regulačných prvkov
1, 3
4
Kontramatica
Regulačný prvok
2
Nastavovacia matica
✓ Podklad vykazuje nevyhnutnú pevnosť a kvalitu.
1.
Nainštalujte čerpadlový agregát na regulačné prvky (4) a vyrovnajte ho
pomocou vodováhy (na hriadeli/výtlačnom hrdle).
2.
V prípade potreby dosiahnutia výškového vyrovnania uvoľnite skrutky a
kontramatice (1, 3) na regulačných prvkoch (4).
3.
Nastavujte nastavovacie matice (2), až kým nevyrovnáte prípadné výškové
rozdiely.
4.
Znovu dotiahnite kontramatice (1, 3) na regulačných prvkoch (4).
5.4 Potrubia
5.4.1 Napojenie potrubia
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie prípustného zaťaženia na hrdlách čerpadla
Ohrozenie života unikajúcim horúcim, toxickým, leptavým alebo horľavým
dopravovaným médiom na miestach s netesnosťami!
▷ Čerpadlo nepoužívajte ako pevný bod pre potrubia.
▷ Potrubia musíte upevniť bezprostredne pred čerpadlom a napojiť ich bez pnutí.
▷ Rešpektujte prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla.
▷ Rozťahovanie potrubia pri zvýšení teploty kompenzujte vhodnými opatreniami.
POZOR
Chybné uzemnenie pri zváračských prácach na potrubí
Zničenie valivých ložísk (efekt jamkovej korózie, tzv. pitting)!
▷ Pri zváraní elektrickým oblúkom nikdy nepoužívajte na uzemnenie čerpadlo
alebo základovú dosku.
▷ Zamedzte prietoku prúdu cez valivé ložiská.
UPOZORNENIE
Inštalácia zariadení zamedzujúcich spätný prietok a uzatváracích mechanizmov sa
odporúča podľa druhu zariadenia a čerpadla. Tieto však musia byť osadené tak, aby
neobmedzovali vypúšťanie alebo demontáž čerpadla.
Etanorm
23 z 78
5 Inštalácia/montáž
✓ Sacie/prívodné potrubie uložte smerom do čerpadla pri sacom režime so
stúpaním, pri prítokovom režime v spáde.
✓ Pred sacou prírubou je k dispozícii vyrovnávacia trasa s dĺžkou zodpovedajúcou
minimálne dvojnásobku priemeru sacej príruby.
✓ Menovité svetlosti potrubí musia zodpovedať minimálne prípojkám na čerpadle.
✓ Aby ste zabránili zvýšeným tlakovým stratám, musíte prechodové kusy vyhotoviť
s väčšími menovitými svetlosťami s uhlom rozšírenia cca 8°.
✓ Potrubia musíte zachytiť bezprostredne pred čerpadlom a napojiť ich bez pnutí.
POZOR
Okuje, okoviny a iné nečistoty v potrubiach
Poškodenie čerpadla!
▷ Odstráňte nečistoty z potrubí.
▷ V prípade potreby osaďte filter.
▷ Rešpektujte údaje uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.2.2.3 Strana 46) .
1.
Dôkladne vyčistite, prepláchnite a prefúkajte zásobníky, potrubia a prípojky
(predovšetkým pri nových zariadeniach).
2.
Prírubové kryty na sacom a výtlačnom hrdle čerpadla musíte pred inštaláciou do
potrubného systému odstrániť.
3.
Vo vnútri čerpadla skontrolujte prítomnosť cudzích telies, prípadne ich
odstráňte.
4.
V prípade potreby osaďte do potrubia filter (viď obrázok: Filter v potrubí).
1
2
Obr. 9: Filter v potrubí
1
Diferenciálny manometer
2
Filter
UPOZORNENIE
Použite filter so založenou sieťou z drôteného pletiva 0,5 mm x 0,25 mm (veľkosť
oka x priemer drôtu) z materiálu odolného voči korózii.
Osaďte filter s trojnásobkom prierezu potrubia.
Osvedčili sa filtre v tvare klobúka.
5.
Hrdlo čerpadla spojte s potrubím.
POZOR
Agresívne umývacie prostriedky a moridlá
Poškodenie čerpadla!
▷ Druh a trvanie čistenia pri výplachovej a moriacej prevádzke prispôsobte podľa
použitého materiálu telesa a tesnení.
24 z 78
Etanorm
5 Inštalácia/montáž
5.4.2 Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla
[+]
Fz
Fz
Mz
Fy
Fy
Údaje pre sily a momenty platia len pre statické zaťaženia potrubí. Údaje platia pre
inštaláciu so základovou doskou priskrutkovanou na tuhý, rovný základ.
My
Fx
Fy
Fx
Mx
Fz
Fx
Obr. 10: Sily a momenty na
hrdlách čerpadla
Tabuľka 9: Sily a momenty na hrdlách čerpadla pri materiáli telesa G (JL1040/A48CL35B)
Konštrukčná
veľkosť
DN
Fx
Fy
Fz
Sacie hrdlo
∑F
040-025-160
040-025-200
050-032-125.1
050-032-160.1
050-032-200.1
050-032-250.1
050-032-125
050-032-160
050-032-200
050-032-250
065-040-125
065-040-160
065-040-200
065-040-250
065-040-315
065-050-125
065-050-160
065-050-200
065-050-250
065-050-315
080-065-125
080-065-160
080-065-200
080-065-250
080-065-315
100-080-160
100-080-200
100-080-250
100-080-315
100-080-400
125-100-160
125-100-200
125-100-250
125-100-315
125-100-400
150-125-200
150-125-250
150-125-315
150-125-400
200-150-200
200-150-250
200-150-315
200-150-400
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
[N]
450
450
580
580
580
580
580
580
580
580
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
880
880
880
880
880
1180
1180
1180
1180
1180
1400
1400
1400
1400
1400
1750
1750
1750
1750
2350
2350
2350
2350
[N]
400
400
530
530
530
530
530
530
530
530
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
790
790
790
790
790
1050
1050
1050
1050
1050
1250
1250
1250
1250
1250
1600
1600
1600
1600
2100
2100
2100
2100
[N]
350
350
470
470
470
470
470
470
470
470
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
720
720
720
720
720
950
950
950
950
950
1120
1120
1120
1120
1120
1400
1400
1400
1400
1900
1900
1900
1900
[N]
696
696
916
916
916
916
916
916
916
916
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1385
1385
1385
1385
1385
1843
1843
1843
1843
1843
2186
2186
2186
2186
2186
2754
2754
2754
2754
3680
3680
3680
3680
Výtlačné hrdlo
Mx
My
Mz
DN
Fx
Fy
Fz
∑F
Mx
My
Mz
[Nm] [Nm] [Nm]
[N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]
450
320
370 25 265 250 300 472 315
210
245
450
320
370 25 265 250 300 472 315
210
245
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
500
350
400 32 320 300 370 574 390
265
300
530
390
420 40 400 350 450 696 450
320
370
530
390
420 40 400 350 450 696 450
320
370
530
390
420 40 400 350 450 696 450
320
370
530
390
420 40 400 350 450 696 450
320
370
530
390
420 40 400 350 450 696 450
320
370
530
390
420 50 530 470 580 916 500
350
400
530
390
420 50 530 470 580 916 500
350
400
530
390
420 50 530 470 580 916 500
350
400
530
390
420 50 530 470 580 916 500
350
400
530
390
420 50 530 470 580 916 500
350
400
560
400
460 65 650 600 740 1153 530
390
420
560
400
460 65 650 600 740 1153 530
390
420
560
400
460 65 650 600 740 1153 530
390
420
560
400
460 65 650 600 740 1153 530
390
420
560
400
460 65 650 600 740 1153 530
390
420
620
440
510 80 790 720 880 1385 560
400
460
620
440
510 80 790 720 880 1385 560
400
460
620
440
510 80 790 720 880 1385 560
400
460
620
440
510 80 790 720 880 1385 560
400
460
620
440
510 80 790 720 880 1385 560
400
460
740
530
670 100 1050 950 1180 1843 620
440
510
740
530
670 100 1050 950 1180 1843 620
440
510
740
530
670 100 1050 950 1180 1843 620
440
510
740
530
670 100 1050 950 1180 1843 620
440
510
740
530
670 100 1050 950 1180 1843 620
440
510
880
610
720 125 1250 1120 1400 2186 740
530
670
880
610
720 125 1250 1120 1400 2186 740
530
670
880
610
720 125 1250 1120 1400 2186 740
530
670
880
610
720 125 1250 1120 1400 2186 740
530
670
1150 800
930 150 1600 1400 1750 2754 880
610
720
1150 800
930 150 1600 1400 1750 2754 880
610
720
1150 800
930 150 1600 1400 1750 2754 880
610
720
1150 800
930 150 1600 1400 1750 2754 880
610
720
Korekčné hodnoty v závislosti od materiálu a teploty (viď nasledujúci diagram).
Etanorm
25 z 78
5 Inštalácia/montáž
Korekčný súčiniteľ
1,3
S
1,2
1,1
G
1
0,9
B
0,8
0,7
-30
20
70
120
140
°C
Obr. 11: Diagram korekčných súčiniteľov pre kombináciu materiál/teplota pre
materiál telesa G (JL1040/A48CL35B), S (JS1030/A536 GR 60-40-18) a B (CC480KGS/B30 C90700)
Tabuľka 10: Sily a momenty na hrdlách čerpadla pri materiáli telesa C (1.4408/A743 GR CF8M)
Konštrukčná
veľkosť
040-25-160
040-25-200
050-32-125.1
050-32-160.1
050-32-200.1
050-32-250.1
050-32-125
050-32-160
050-32-200
050-32-250
065-40-125
065-40-160
065-40-200
065-40-250
065-40-315
065-50-125
065-50-160
065-50-200
065-50-250
065-50-315
080-65-125
080-65-160
080-65-200
080-65-250
080-65-315
100-80-160
100-80-200
100-80-250
100-80-315
100-80-400
125-100-160
125-100-200
125-100-250
125-100-315
125-100-400
150-125-200
150-125-250
26 z 78
Sacie hrdlo
Výtlačné hrdlo
DN
Fx
Fy
Fz
∑F
Mx
My
Mz
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
150
150
[N]
970
970
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2500
2500
2500
2500
2500
3400
3400
3400
3400
3400
4300
4300
[N]
780
780
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1550
1550
1550
1550
1550
1950
1950
1950
1950
1950
2700
2700
2700
2700
2700
3450
3450
[N]
650
650
830
830
830
830
830
830
830
830
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1300
1300
1300
1300
1300
1600
1600
1600
1600
1600
2200
2200
2200
2200
2200
2850
2850
[N]
1404
1404
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2845
2845
2845
2845
2845
3551
3551
3551
3551
3551
4867
4867
4867
4867
4867
6206
6206
[Nm]
500
500
650
650
650
650
650
650
650
650
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1330
1330
1330
1330
1330
1850
1850
1850
1850
1850
2500
2500
2500
2500
2500
3200
3200
[Nm]
280
280
320
320
320
320
320
320
320
320
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
690
690
690
690
690
900
900
900
900
900
1300
1300
1300
1300
1300
1600
1600
[Nm]
410
410
500
500
500
500
500
500
500
500
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
1010
1010
1010
1010
1010
1400
1400
1400
1400
1400
1950
1950
1950
1950
1950
2450
2450
Etanorm
DN
Fx
Fy
Fz
∑F
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
125
125
[N]
460
460
650
650
650
650
650
650
650
650
780
780
780
780
780
1000
1000
1000
1000
1000
1300
1300
1300
1300
1300
1550
1550
1550
1550
1550
2000
2000
2000
2000
2000
2700
2700
[N]
410
410
500
500
500
500
500
500
500
500
640
640
640
640
640
830
830
830
830
830
1050
1050
1050
1050
1050
1300
1300
1300
1300
1300
1600
1600
1600
1600
1600
2200
2200
[N]
600
600
780
780
780
780
780
780
780
780
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1600
1600
1600
1600
1600
1950
1950
1950
1950
1950
2500
2500
2500
2500
2500
3400
3400
[N]
860
860
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1421
1421
1421
1421
1421
1803
1803
1803
1803
1803
2314
2314
2314
2314
2314
2810
2810
2810
2810
2810
3579
3579
3579
3579
3579
4867
4867
Mx
My
Mz
[Nm] [Nm] [Nm]
370
185
280
370
185
280
415
230
320
415
230
320
415
230
320
415
230
320
415
230
320
415
230
320
415
230
320
415
230
320
500
280
415
500
280
415
500
280
415
500
280
415
500
280
415
650
320
500
650
320
500
650
320
500
650
320
500
650
320
500
1050 550
790
1050 550
790
1050 550
790
1050 550
790
1050 550
790
1350 690 1000
1350 690 1000
1350 690 1000
1350 690 1000
1350 690 1000
1850 900 1400
1850 900 1400
1850 900 1400
1850 900 1400
1850 900 1400
2550 1300 1900
2550 1300 1900
5 Inštalácia/montáž
Konštrukčná
veľkosť
150-125-315
150-125-400
200-150-200
200-150-250
200-150-315
200-150-400
Sacie hrdlo
Výtlačné hrdlo
DN
Fx
Fy
Fz
∑F
Mx
My
Mz
150
150
200
200
200
200
[N]
4300
4300
6750
6750
6750
6750
[N]
3450
3450
5250
5250
5250
5250
[N]
2850
2850
4300
4300
4300
4300
[N]
6206
6206
9572
9572
9572
9572
[Nm]
3200
3200
4850
4850
4850
4850
[Nm]
1600
1600
2450
2450
2450
2450
[Nm]
2450
2450
3550
3550
3550
3550
DN
Fx
Fy
Fz
∑F
Mx
My
Mz
125
125
150
150
150
150
[N]
2700
2700
3450
3450
3450
3450
[N]
2200
2200
2850
2850
2850
2850
[N]
3400
3400
4300
4300
4300
4300
[N]
4867
4867
6206
6206
6206
6206
[Nm]
2550
2550
3150
3150
3150
3150
[Nm]
1300
1300
1600
1600
1600
1600
[Nm]
1900
1900
2450
2450
2450
2450
5.4.3 Vyrovnanie vákua
UPOZORNENIE
Pri preprave médií z vákuových zásobníkov sa odporúča použitie vyrovnávacieho
potrubia vákua.
Pre vyrovnávacie potrubie vákua platia nasledujúce predpisy:
▪ Minimálna menovitá svetlosť potrubia je 25 mm.
▪ Potrubie ústi nad najvyššou prípustnou hladinou kvapaliny v zásobníku.
1
2
5
3
4
6
Obr. 12: Vyrovnanie vákua
1
3
5
Vákuový zásobník
Uzatvárací mechanizmus
Hlavný uzatvárací člen
2
4
6
Vyrovnávacie potrubie vákua
Spätná klapka
Vákuovo tesný uzatvárací člen
UPOZORNENIE
Prídavné uzatváracie potrubie – vyrovnávacie potrubie výtlačného hrdla čerpadla –
uľahčuje odvzdušnenie čerpadla pred nábehom.
Etanorm
27 z 78
5 Inštalácia/montáž
5.4.4 Doplnkové prípojky
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry zmiešavaním nekompatibilných kvapalín v
pomocných potrubiach.
Nebezpečenstvo popálenia!
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Dbajte na kompatibilitu upchávkovej/chladiacej kvapaliny a dopravovaného
média.
VAROVANIE
Nepoužité alebo nesprávne použité doplnkové prípojky (napr. upchávková
kvapalina, výplachová kvapalina atď.)
Nebezpečenstvo poranenia unikajúcim dopravovaným médiom!
Nebezpečenstvo popálenia!
Funkčná porucha čerpadla!
▷ Rešpektujte počet, rozmery a polohu doplnkových prípojok uvedených v
montážnom výkrese, resp. v pláne potrubí a na štítkoch na čerpadle, ak sú k
dispozícii.
▷ Používajte určené doplnkové prípojky.
5.5 Zabudovanie/izolácia
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry kvôli nedostatočnému vetraniu
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Zabezpečte vetranie priestoru medzi krytom telesa/tlakovým krytom a vekom
ložiska.
▷ Neuzatvárajte alebo neprekrývajte perforáciu na ochrane pred nebezpečným
dotykom (napr. izoláciou).
VAROVANIE
Špirálová komora a kryt telesa/výtlačný kryt absorbujú teplotu dopravovaného
média
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Zaizolujte špirálovú komoru.
▷ Namontujte bezpečnostné zariadenia.
POZOR
Hromadenie tepla v nosiči ložiska
Poškodenie ložiska!
▷ Nosič ložiska/lucernu nosiča ložiska a kryt telesa sa nesmú izolovať.
5.6 Kontrola vyrovnania spojky
NEBEZPEČENSTVO
Neprípustné teploty na spojke alebo uložení v dôsledku chybného vyrovnania
spojky
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Vždy zaistite správne vyrovnanie spojky.
28 z 78
Etanorm
5 Inštalácia/montáž
POZOR
Vyosenie hriadeľov čerpadla a motora
Poškodenie čerpadla, motora a spojky!
▷ Po inštalácii čerpadla a pripojení potrubia vždy vykonajte kontrolu spojky.
▷ Kontrolu spojky vykonajte aj na čerpadlových agregátoch, ktoré boli dodané na
spoločnej základovej doske.
a)
b)
1
1
A
B
A
B
A
B
A
B
1
1
2
2
Obr. 13: Kontrola vyrovnania spojky: a) spojka, b) spojka s redukčným puzdrom
1
Pravítko
2
Meradlo
✓ Ochrana spojky a rámy ochrany spojky (ak sú nainštalované) sú demontované.
1.
Uvoľnite a bez pnutia dotiahnite podpernú nohu.
2.
Položte pravítko axiálne cez obe polovice spojky.
3.
Nechajte pravítko ležať a spojku pretočte ďalej rukou.
Spojka je vyrovnaná správne, ak je všade po obvode rovnaká vzdialenosť A,
resp. B k príslušnému hriadeľu.
Odchýlka oboch polovíc spojky smie mať hodnotu radiálne a axiálne ≤ 0,1 mm,
nielen v pokojnom stave, ale aj pri prevádzkovej teplote a aktívnom prívodnom
tlaku.
4.
Skontrolujte vzdialenosť (rozmer je uvedený v montážnom výkrese) oboch
polovíc spojky po obvode.
Spojka je vyrovnaná správne, ak je vzdialenosť medzi polovicami spojky po
celom obvode rovnaká.
Odchýlka oboch polovíc spojky smie mať hodnotu radiálne a axiálne ≤ 0,1 mm,
nielen v pokojnom stave, ale aj pri prevádzkovej teplote a aktívnom prívodnom
tlaku.
5.
Pri správnom vyrovnaní znovu namontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany
spojky.
5.7 Vyrovnanie čerpadla a motora
Po inštalácii čerpadlového agregátu a pripojení potrubí skontrolujte vyrovnanie
spojky a v prípade potreby upravte zoradenie čerpadlového agregátu (na motore).
Etanorm
29 z 78
5 Inštalácia/montáž
5.7.1 Motory s nastavovacou skrutkou
1
2
3
Obr. 14: Motor s nastavovacou skrutkou
1
3
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kontramatica
2
Nastavovacia skrutka
✓ Demontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky sú demontované.
1.
Kontrola vyrovnania spojky
2.
Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou (1) na motore a kontramatice (3) na
základovej doske.
3.
Otáčajte nastavovacie skrutky (2) rukou alebo otvoreným kľúčom, až kým
nedosiahnete správne vyrovnanie spojky a kým nebudú všetky pätky motora
úplne dosadať.
4.
Znovu dotiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou (1) na motore a kontramatice
(3) na základovej doske.
5.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
VAROVANIE
Otvorená rotujúca spojka
Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi hriadeľmi!
▷ Čerpadlový agregát prevádzkujte s ochranou spojky.
Ak spoločnosť KSB nedodá túto ochranu spojky na výslovné požiadanie
objednávateľa, musí ju zabezpečiť prevádzkovateľ.
▷ Pri výbere ochrany spojky rešpektujte príslušné smernice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (viď DIN EN 13463-1).
6.
Ochranu spojky a prípadne rám ochrany spojky znovu namontujte.
7.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
5.7.2 Motory bez nastavovacej skrutky
Výškové osové rozdiely medzi čerpadlom a motorom vyrovnajte podkladovými
plechmi.
30 z 78
Etanorm
5 Inštalácia/montáž
1
Obr. 15: Čerpadlový agregát s podkladovým plechom
1
Podkladový plech
✓ Demontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky sú demontované.
1.
Kontrola vyrovnania spojky
2.
Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na motore.
3.
Podkladajte pod pätky motora podkladové plechy, až kým nevyrovnáte výškové
osové rozdiely.
4.
Znovu dotiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou.
5.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
VAROVANIE
Otvorená rotujúca spojka
Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi hriadeľmi!
▷ Čerpadlový agregát prevádzkujte s ochranou spojky.
Ak spoločnosť KSB nedodá túto ochranu spojky na výslovné požiadanie
objednávateľa, musí ju zabezpečiť prevádzkovateľ.
▷ Pri výbere ochrany spojky rešpektujte príslušné smernice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (viď DIN EN 13463-1).
6.
Namontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky.
7.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
5.8 Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO
Neodborná elektrická inštalácia
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Pre elektrickú inštaláciu rešpektujte dodatočne aj dokument IEC 60079-14.
▷ Motory s ochranou proti explózii vždy pripájajte cez istič motora.
NEBEZPEČENSTVO
Práce na čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!
▷ Elektrické pripojenie smie vykonať len odborný elektrikár.
▷ Rešpektujte predpisy IEC 60364 a pri ochrane pred explóziou normu EN 60079.
Etanorm
31 z 78
5 Inštalácia/montáž
VAROVANIE
Chybné pripojenie k sieti
Poškodenie elektrickej siete, skrat!
▷ Rešpektujte technické podmienky pre pripojenie stanovené miestnym
dodávateľom elektrickej energie.
1.
Porovnajte dostupné sieťové napätie s údajmi na typovom štítku motora.
2.
Zvoľte vhodné zapojenie.
UPOZORNENIE
Odporúčame zabudovanie ochranného prvku motora.
5.8.1 Nastavenie časového relé
POZOR
Príliš dlhé prepínacie časy pri trojfázových motoroch so zapojením hviezda trojuholník
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Prepínacie časy medzi hviezdou a trojuholníkom udržiavajte čo najkratšie:
Tabuľka 11: Nastavenie časového relé pri zapojení hviezda – trojuholník
Výkon motora
≤ 30 kW
> 30 kW
Nastavovaný čas Y
<3s
<5s
5.8.2 Uzemnenie
NEBEZPEČENSTVO
Statický náboj
Nebezpečenstvo výbuchu!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Na uzemňovaciu prípojku určenú na tento účel pripojte vyrovnanie potenciálu.
▷ Vyrovnanie potenciálu čerpadlového agregátu zaistite až do základu.
5.8.3 Pripojenie motora
UPOZORNENIE
Smer otáčania trojfázových motorov je podľa DIN 60034-8 zapojený zásadne na
chod doprava (viditeľné na konci hriadeľa motora).
Smer otáčania čerpadla zodpovedá šípke smeru otáčania na čerpadle.
32 z 78
1.
Smer otáčania motora nastavte podľa smeru otáčania čerpadla.
2.
Rešpektujte dodanú dokumentáciu od výrobcu pre motor.
Etanorm
5 Inštalácia/montáž
5.9 Kontrola smeru otáčania
NEBEZPEČENSTVO
Zvýšenie teploty pri dotyku s rotujúcimi a stojacimi dielmi
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Smer otáčania nikdy nekontrolujte pri suchom čerpadle.
▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.
VAROVANIE
Ruky v telese čerpadla
Poranenia, poškodenie čerpadla!
▷ Nikdy nezasahujte do čerpadla rukami ani predmetmi, kým nie je odstránené
elektrické pripojenie agregátu čerpadla a kým nie je zabezpečené proti
opätovnému zapnutiu.
POZOR
Chybný smer otáčania pri tesnení klzným krúžkom so stanoveným smerom otáčania
Poškodenie tesnenia klzným krúžkom a netesnosť!
▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.
POZOR
Chybný smer otáčania pohonu a čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Rešpektujte šípku pre smer otáčania na čerpadle.
▷ Skontrolujte smer otáčania a v prípade potreby skontrolujte elektrické
zapojenie a nastavte správne smer otáčania.
Správny smer otáčania motora a čerpadla je v smere hodinových ručičiek (pri pohľade
zo strany pohonu).
1.
Zapnutím a okamžitým vypnutím nechajte motor krátko nabehnúť a pritom
sledujte smer otáčania motora.
2.
Skontrolujte smer otáčania.
Smer otáčania motora sa musí zhodovať so šípkou pre smer otáčania na
čerpadle.
3.
Pri nesprávnom smere otáčania skontrolujte elektrické pripojenie motora a v
príp. potreby rozvádzač.
Etanorm
33 z 78
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1 Uvedenie do prevádzky
6.1.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky
Pred uvedením čerpadlového agregátu do prevádzky musíte zabezpečiť nasledujúce
body:
▪ Čerpadlový agregát je elektricky zapojený podľa predpisov so všetkými
ochrannými zariadeniami.
▪ Čerpadlo je naplnené dopravovaným médiom. (⇨ Kapitola 6.1.3 Strana 35)
▪ Skontrolovali ste smer otáčania. (⇨ Kapitola 5.9 Strana 33)
▪ Všetky doplnkové prípojky sú pripojené a funkčné.
▪ Skontrolovali ste mazací prostriedok.
▪ Po dlhšom odstavení čerpadla/čerpadlového agregátu boli vykonané opatrenia
uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.4 Strana 41) .
6.1.2 Naplnenie mazacieho prostriedku
Ložiská mazané tukom
Ložiská mazané tukom sú už naplnené.
Ložiská mazané olejom
Naplňte nosič ložiska mazacím olejom.
Triedu oleja nájdete v časti (⇨ Kapitola 7.2.3.1.2 Strana 47)
Množstvo oleja nájdete v časti
Naplnenie mazacieho oleja do regulátora hladiny oleja (len pri uložení mazanom
olejom)
✓ Regulátor hladiny oleja je namontovaný.
UPOZORNENIE
Ak nie je nosič ložiska vybavený regulátorom hladiny oleja, môžete hladinu oleja
skontrolovať v strede olejoznaku namontovaného naboku.
POZOR
Príliš málo mazacieho oleja v zásobníku regulátora hladiny oleja
Poškodenie ložiska!
▷ Pravidelne kontrolujte hladinu oleja.
▷ Zásobník naplňte vždy doplna.
▷ Zásobník musí byť vždy dostatočne naplnený.
34 z 78
Etanorm
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
1
2
3
4
5
Obr. 16: Nosič ložiska s regulátorom hladiny oleja
1
3
5
Regulátor hladiny oleja
Prípojné koleno regulátora hladiny
oleja
Nosič ložiska
2
4
Odvzdušňovacia zátka
Uzatváracia skrutka
1.
Vytiahnite odvzdušňovaciu zátku (2).
2.
Odklopte regulátor hladiny oleja (1) od nosiča ložiska (5) a pridržte ho.
3.
Cez otvor odvzdušňovacej zátky dopĺňajte olej dovtedy, kým nenatečie do
prípojného kolena regulátora hladiny oleja (3).
4.
Zásobník regulátora hladiny oleja (1) naplňte na maximum.
5.
Zaklopte regulátor hladiny oleja (1) späť do základnej polohy.
6.
Nasaďte odvzdušňovaciu zátku (2).
7.
Po cca. 5 minútach skontrolujte hladinu oleja na priezore zásobníka regulátora
hladiny oleja (1).
Zásobník musí byť vždy naplnený, aby bola hladina oleja vyrovnaná. V prípade
potreby zopakujte kroky 1 – 6.
8.
Pri kontrole funkčnosti regulátora hladiny oleja (1) pomaly vypúšťajte olej na
uzatváracej skrutke (4), až kým v zásobníku nezačnú vystupovať vzduchové
bublinky.
UPOZORNENIE
Príliš vysoká hladina vedie k zvýšeniu teploty, netesnostiam alebo únikom oleja.
K tomu si pozrite aj
● Množstvo oleja [⇨ 47]
6.1.3 Naplnenie a odvzdušnenie čerpadla
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry vo vnútri čerpadla
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Pred zapnutím odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným
médiom.
Etanorm
35 z 78
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry zmiešavaním nekompatibilných kvapalín v
pomocných potrubiach.
Nebezpečenstvo popálenia!
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Dbajte na kompatibilitu upchávkovej/chladiacej kvapaliny a dopravovaného
média.
NEBEZPEČENSTVO
Porucha tesnenia hriadeľa v dôsledku nedostatočného mazania
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
Poškodenie čerpadla!
▷ Pred zapnutím odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným
médiom.
POZOR
Zvýšené opotrebenie spôsobené chodom nasucho
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Nikdy nezatvárajte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí a/alebo napájacom
potrubí počas prevádzky.
1.
Odvzdušnite čerpadlo a sacie potrubie a naplňte ich dopravovaným médiom.
Na odvzdušnenie môžete použiť prípojku 6D (pozrite si schému zapojenia).
2.
Úplne otvorte uzatvárací prvok v sacom potrubí.
3.
Ak sú nainštalované, úplne otvorte doplnkové prípojky (upchávková kvapalina,
výplachová kvapalina atď.).
4.
Ak je nainštalovaný, otvorte uzatvárací prvok vo vyrovnávacom potrubí vákua
a, ak je nainštalovaný, zatvorte vákuovo tesný uzatvárací prvok. (⇨ Kapitola
5.4.3 Strana 27)
UPOZORNENIE
Z konštrukčných dôvodov sa nedá vylúčiť, že po naplnení na uvedenie do prevádzky
zostane zvyšný objem nenaplnený dopravovaným médiom. Tento objem sa
okamžite po zapnutí motora naplní dopravovaným médiom vďaka začiatku
pôsobenia čerpacieho účinku.
6.1.4 Finálna kontrola
36 z 78
1.
Demontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky.
2.
Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.
(⇨ Kapitola 5.6 Strana 28)
3.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
4.
Znovu namontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky.
5.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
Etanorm
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1.5 Zapnutie
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie prípustných tlakových/teplotných limitov pri uzatvorenom sacom a/
alebo výtlačnom potrubí
Nebezpečenstvo výbuchu!
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlo so zatvorenými uzatváracími prvkami v sacom a/
alebo výtlačnom potrubí.
▷ Čerpadlový agregát spustite len proti mierne alebo úplne otvorenému
uzatváraciemu prvku na výtlačnej strane.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty kvôli chodu nasucho alebo príliš vysokému podielu plynu v
dopravovanom médiu
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Čerpadlo riadne naplňte. (⇨ Kapitola 6.1.3 Strana 35)
▷ Čerpadlo prevádzkujte len v prípustnom prevádzkovom rozsahu.
POZOR
Abnormálne zvuky, vibrácie, teploty alebo netesnosti
Poškodenie čerpadla!
▷ Okamžite vypnite čerpadlo/čerpadlový agregát.
▷ Čerpadlový agregát uveďte znovu do prevádzky až po odstránení daných príčin.
✓ Potrubie na strane zariadenia je vyčistené.
✓ Čerpadlo, sacie potrubie a prípadne prípravný zásobník sú odvzdušnené
a naplnené dopravovaným médiom.
✓ Všetky plniace a odvzdušňovacie potrubia sú zatvorené.
POZOR
Spustenie proti otvorenému výtlačnému potrubiu
Preťaženie motora!
▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.
▷ Použite tlmený rozbeh.
▷ Použite reguláciu otáčok.
1.
Úplne otvorte uzatvárací prvok v prívodnom/sacom potrubí.
2.
Zatvorte alebo len jemne pootvorte uzatvárací prvok vo výtlačnom potrubí.
3.
Zapnite motor.
4.
Okamžite po dosiahnutí otáčok pomaly otvárajte uzatvárací prvok vo výtlačnom
potrubí a vyregulujte na prevádzkový bod.
POZOR
Vyosenie hriadeľov čerpadla a spojky
Poškodenie čerpadla, motora a spojky!
▷ Ak je dosiahnutá prevádzková teplota, skontrolujte spojku pri vypnutom
čerpadlovom agregáte.
5.
Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.
Etanorm
37 z 78
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1.6 Kontrola tesnenia hriadeľa
Tesnenie klzným krúžkom
Obal upchávky
Upchávka z čistého grafitu
Tesnenie klzným krúžkom vykazuje počas prevádzky len obmedzené alebo
neviditeľné straty spôsobené netesnosťami (vo forme pary).
Tesnenia klzným krúžkom sú bezúdržbové.
Obal upchávky musí počas prevádzky mierne kvapkať.
Pri vyhotovení s tesniacimi krúžkami upchávky z čistého grafitu sa vždy musí
vyskytovať netesnosť.
Tabuľka 12: Hodnoty netesností upchávky z čistého grafitu
Množstvo
Minimálne
Maximálne
Hodnoty
10 cm³/min.
20 cm³/min.
Nastavenie netesnosti
Pred uvedením do
prevádzky
1.
Matice veka upchávky len zľahka dotiahnite rukou.
2.
Vodiacou mierkou skontrolujte pravouhlú a stredovú polohu veka upchávky.
⇨ Po naplnení čerpadla sa musí vyskytnúť netesnosť.
Po piatich minútach chodu
VAROVANIE
Voľné rotujúce konštrukčné diely
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Nedotýkajte sa rotujúcich konštrukčných dielov.
▷ Práce vykonávajte pri bežiacom čerpadlovom agregáte vždy s maximálnou
opatrnosťou.
Netesnosť sa môže znížiť.
1.
Dotiahnite matice veka upchávky o 1/6 otáčky.
2.
Následne pozorujte netesnosť päť minúť.
Príliš veľká netesnosť:
Opakujte kroky 1 a 2, až kým nedosiahnete minimálnu hodnotu.
Príliš malá netesnosť:
Trochu uvoľnite matice veka upchávky.
Žiadna netesnosť:
Okamžite vypnite čerpadlový agregát!
Uvoľnite veko upchávky a zopakujte uvedenie do prevádzky.
Kontrola netesnosti
Po nastavení sledujte netesnosť asi dve hodiny pri maximálnej teplote
dopravovaného média.
Pri minimálnom tlaku dopravovaného média skontrolujte na obale upchávky, či
existuje dostatočná netesnosť.
6.1.7 Vypnutie
POZOR
Hromadenie tepla v čerpadle
Poškodenie tesnenia hriadeľa!
▷ Vždy v závislosti od zariadenia musí mať čerpadlový agregát - pri vypnutom
ohrevnom zdroji - dostatočný dobeh, kým sa nezníži teplota dopravovaného
média.
✓ Uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí je a zostane otvorený.
38 z 78
1.
Uzatvárací mechanizmus vo výtlačnom potrubí musíte uzatvoriť.
2.
Vypnite motor a zabezpečte plynulé dokončenie výtoku.
Etanorm
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
UPOZORNENIE
Ak je vo výtlačnom potrubí zabudovaný obmedzovač vratného toku, môže zostať
uzatvárací prvok otvorený, ak sa zohľadňujú a dodržiavajú predpisy o zariadeniach.
Pri dlhších prestojoch:
1.
Zatvorte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí.
2.
Zatvorte doplnkové prípojky.
Pri dopravovaných médiách, ktoré sú privádzané pod vákuom, musí byť
upchávková kvapalina privádzaná na tesnenie hriadeľa aj pri prestoji.
POZOR
Nebezpečenstvo zmrznutia pri dlhšom prestoji čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Vypustite čerpadlo a, keď sú k dispozícii, chladiace/vyhrievacie priestory, resp.
ich zabezpečte proti zamrznutiu.
6.2 Medze prevádzkového rozsahu
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie medzí použitia vzhľadom na tlak, teplotu, dopravované médium a
otáčky
Nebezpečenstvo výbuchu!
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
▷ Dodržiavajte prevádzkové údaje uvedené v liste technických údajov.
▷ Nikdy nečerpajte dopravované médiá, pre ktoré nie je čerpadlo dimenzované.
▷ Zamedzte dlhšej prevádzke proti uzatvorenému uzatváraciemu mechanizmu.
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlo pri vyšších teplotách, tlakoch alebo otáčkach,
ako sú uvedené v liste technických údajov, resp. na typovom štítku, s výnimkou
písomného súhlasu výrobcu.
6.2.1 Teplota okolia
POZOR
Prevádzka mimo prípustnej teploty okolia
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Dodržiavajte uvedené medzné hodnoty pre prípustné teploty okolia.
Počas prevádzky dodržiavajte nasledujúce parametre a hodnoty:
Tabuľka 13: Prípustné teploty okolia
Prípustná teplota okolia
maximálne
minimálne
Etanorm
Hodnota
40 °C
Pozri výrobný štítok
39 z 78
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.2.2 Frekvencia zapínania
NEBEZPEČENSTVO
Príliš vysoká teplota povrchu motora
Nebezpečenstvo výbuchu!
Poškodenie motora!
▷ Pri motoroch s ochranou proti explózii rešpektujte údaje z dokumentácie od
výrobcu pre frekvenciu zapínania.
Frekvencia zapínania je spravidla daná maximálnym zvýšením teploty motora. Vo
výraznej miere závisí od výkonnostných rezerv motora v stacionárnej prevádzke a od
pomerov pri štarte (priame zapojenie, hviezda – trojuholník, momenty zotrvačnosti
atď.). Pri predpoklade, že štarty sú rovnomerne rozložené v uvedenom časovom
intervale, platia pri nábehu proti jemne otvorenému výtlačnému šupátku
nasledujúce hodnoty ako smernice:
Tabuľka 14: Frekvencia zapínania
Materiál obežného kolesa
Maximálny počet zopnutí
[zopnutia/hodina]
15
6
G (JL1040/A48CL35B)
B (CC480K-GS/B30 C90700)
C (1.4408/A743 GR CF8M)
I (LTB 2)
POZOR
Opätovné zapnutie do dobiehajúceho motora
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Čerpadlový agregát znovu zapínajte až po zastavení rotora čerpadla.
6.2.3 Dopravované médium
6.2.3.1 Objemový prietok
Tabuľka 15: Objemový prietok
Teplotný rozsah (t)
–30 až +80 °C
> 80 až +140 °C
Minimálny objemový
prietok
≈ 15 % z QOpt5)
≈ 25 % z QOpt5)
Maximálny objemový
prietok
Pozrite si hydraulické
charakteristiky
Pomocou nižšie uvedených výpočtových vzorcov môžete stanoviť, či v dôsledku
dodatočného zohriatia nedôjde k nebezpečnému zvýšeniu teploty na povrchu
čerpadla.
×
×
×
Tabuľka 16: Legenda
Značka vzorca
c
g
H
Tf
TO
5)
Prevádzkový bod s najvyšším stupňom účinnosti
40 z 78
Etanorm
Význam
Špecifická tepelná kapacita
Gravitačné zrýchlenie
Dopravná výška čerpadla
Teplota dopravovaného média
Teplota povrchu telesa
Jednotka
J/kg K
m/s²
m
°C
°C
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
Značka vzorca
Význam
Stupeň účinnosti čerpadla v prevádzkovom
bode
Teplotný rozdiel
Jednotka
K
6.2.3.2 Hustota dopravovaného média
Príkon čerpadla sa mení proporcionálne s hustotou dopravovaného média.
POZOR
Prekročenie prípustnej hustoty dopravovaného média
Preťaženie motora!
▷ Rešpektujte údaje o hustote uvedené v liste technických údajov.
▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.
6.2.3.3 Abrazívne dopravované médiá
Podiely pevných látok vyššie ako v liste technických údajov sú neprípustné.
Pri čerpaní dopravovaným médií s abrazívnymi zložkami očakávajte zvýšené
opotrebenie hydrauliky a tesnenia hriadeľa. Skráťte inšpekčné intervaly v porovnaní s
bežnými intervalmi.
6.3 Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie
6.3.1 Opatrenia na vyradenie z prevádzky
Čerpadlo/čerpadlový agregát zostane nainštalovaný
✓ Je zabezpečený dostatočný prívod kvapaliny na funkčný chod čerpadla.
Pri dlhších odstaveniach zapínajte čerpadlový agregát v mesačných až
kvartálnych turnusoch a nechajte ho bežať cca. päť minút.
Zabránite tak tvorbe usadenín vo vnútri čerpadla a v bezprostrednej oblasti
prítoku do čerpadla.
Čerpadlo/čerpadlový agregát sa vymontujú a uskladnia
1.
✓ Čerpadlo bolo riadne vypustené (⇨ Kapitola 7.3 Strana 49) a boli dodržané
bezpečnostné predpisy na demontáž čerpadla. (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49)
1.
Nastriekajte vnútornú stranu telesa čerpadla konzervačnou látkou,
predovšetkým oblasť okolo medzery obežného kolesa.
2.
Konzervačný prostriedok nastriekajte cez sacie a výtlačné hrdlo.
Odporúča sa následné uzatvorenie hrdiel (napr. plastovými vekami alebo
podobnými uzávermi).
3.
Na ochranu proti korózii musíte všetky obnažené časti a plochy čerpadla
naolejovať, resp. namazať tukom (olej a tuk bez obsahu silikónu, resp. vhodné
pre kontakt s potravinami).
Rešpektujte dodatočné údaje (⇨ Kapitola 3.3 Strana 14) .
Pri medziskladovaní konzervujte len konštrukčné diely z nízkolegovaných materiálov,
ktoré prišli do styku s kvapalinou. Na to môžete použiť bežne dostupné konzervačné
prostriedky. Na nanášanie/odstraňovanie je potrebné dodržať výrobcom
špecifikované pokyny.
Dodržiavajte doplňujúce pokyny a údaje. (⇨ Kapitola 3 Strana 13)
6.4 Opätovné uvedenie do prevádzky
Pri opätovnom uvedení do prevádzky rešpektujte body na uvedenie do prevádzky
(⇨ Kapitola 6.1 Strana 34) a medze prevádzkového rozsahu (⇨ Kapitola 6.2 Strana 39) .
Pred opätovným uvedením čerpadla/čerpadlového agregátu do prevádzky
dodatočne vykonajte opatrenia na údržbu/ošetrovanie. (⇨ Kapitola 7 Strana 43)
Etanorm
41 z 78
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
VAROVANIE
Chýbajúce ochranné zariadenia
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi alebo unikajúcim dopravovaným
médiom!
▷ Bezprostredne po ukončení prác znovu odborne namontujte, resp. sfunkčnite
všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia.
UPOZORNENIE
Pri odstavení dlhšom ako jeden rok sa musia vymeniť elastoméry.
42 z 78
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
7 Údržba/ošetrovanie
7.1 Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO
Vznik iskier pri údržbe
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Rešpektujte miestne bezpečnostné predpisy.
▷ Údržbu čerpadlového agregátu s ochranou proti explózii vykonávajte vždy
mimo oblasti s nebezpečenstvom explózie.
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavaný čerpadlový agregát
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu čerpadlového agregátu.
▷ Zostavte plán údržby, ktorý zohľadní predovšetkým body mazací prostriedok,
tesnenie hriadeľa a spojka.
Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné a montážne
práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným personálom, ktorý
bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na obsluhu.
VAROVANIE
Neúmyselné zapnutie čerpadlového agregátu
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi!
▷ Zabezpečte čerpadlový agregát proti neželanému zapnutiu.
▷ Práce na čerpadlovom agregáte vykonávajte len pri odpojených elektrických
prípojkách.
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia.
▷ Pri vypúšťaní dopravovaného média prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.
▷ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
VAROVANIE
Nedostatočná stabilita
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Pri montáži/demontáži zabezpečte čerpadlo/čerpadlový agregát/diely čerpadla
proti preklopeniu alebo spadnutiu.
Zostavením plánu údržby sa dá s minimálnymi nákladmi na údržbu zabrániť drahým
opravám a zabezpečiť tak bezporuchovú a spoľahlivú činnosť čerpadla, čerpadlového
agregátu a dielov čerpadla.
UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou sú vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB alebo autorizované servisy. Kontaktné adresy nájdete v
priloženom adresári: „Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke
„www.ksb.com/contact“.
Etanorm
43 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
Pri demontáži a montáži čerpadlového agregátu sa nesmú používať žiadne násilné
úkony ani postupy.
7.2 Údržba/inšpekcia
7.2.1 Monitorovanie prevádzky
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry vo vnútri čerpadla
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Vnútrajšok čerpadla prichádzajúci do kontaktu s dopravovaným médiom musí
byť, vrátane utesneného priestoru a pomocných systémov, vždy naplnený
dopravovaným médiom.
▷ Zabezpečte dostatočne vysoký prívodný tlak.
▷ Zaveďte príslušné monitorovacie opatrenia.
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavané tesnenie hriadeľa
Nebezpečenstvo výbuchu!
Únik horúcich toxických dopravovaných médií!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
Nebezpečenstvo popálenia!
Nebezpečenstvo požiaru!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu tesnenia hriadeľa.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Pravidelne kontrolujte hladinu mazacieho prostriedku.
▷ Pravidelne kontrolujte hlučnosť chodu valivých ložísk.
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavaná jednotka uzatváracieho tlaku
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
Únik horúcich alebo toxických dopravovaných médií!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu jednotky uzatváracieho tlaku.
▷ Monitorujte uzatvárací tlak.
POZOR
Zvýšené opotrebenie spôsobené chodom nasucho
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Nikdy nezatvárajte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí a/alebo napájacom
potrubí počas prevádzky.
44 z 78
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
POZOR
Prekročenie prípustnej teploty dopravovaného média
Poškodenie čerpadla!
▷ Dlhšia prevádzka proti uzatvorenému uzatváraciemu členu je neprípustná
(zohriatie dopravovaného média).
▷ Rešpektujte teplotné údaje v liste technických údajov a v medziach
prevádzkového rozsahu. (⇨ Kapitola 6.2 Strana 39)
Počas prevádzky dodržiavajte, resp. kontrolujte nasledujúce body:
▪ Čerpadlo musí pracovať vždy pokojne a bez otrasov.
▪ Pri mazaní olejom dbajte na správnu hladinu oleja. (⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 34)
▪ Skontrolujte tesnenie hriadeľa. (⇨ Kapitola 6.1.6 Strana 38)
▪ Skontrolujte netesnosti na statických tesneniach.
▪ Preverte hlučnosť chodu valivých ložísk.
Vibrácie, hlučnosť, ako aj zvýšená spotreba prúdu poukazujú pri inak
rovnomerných prevádzkových podmienkach na opotrebenie.
▪ Monitorujte funkciu prípadne namontovaných doplnkových prípojok.
▪ Monitorujte rezervné čerpadlo.
Aby zostala zachovaná prevádzková pohotovosť rezervných čerpadiel, uveďte ich
raz za týždeň do prevádzky.
▪ Monitorujte teplotu uložení.
Teplota uložení nesmie byť vyššia ako 90 °C (meraná zvonku na nosiči ložiska).
POZOR
Prevádzka mimo prípustnej teploty uloženia
Poškodenie čerpadla!
▷ Teplota uložení čerpadla/čerpadlového agregátu nesmie byť nikdy vyššia ako
90 °C (meraná zvonku na nosiči ložiska).
UPOZORNENIE
Po prvom uvedení do prevádzky sa na tukom mazaných valivých ložiskách môžu
vyskytnúť zvýšené teploty, ktoré sú výsledkom zábehu. Konečná teplota sa prejaví
až po určitom prevádzkovom čase (v závislosti od podmienok až do 48 hodín).
7.2.2 Inšpekčné práce
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty spôsobené trením, rázmi alebo iskrami z trenia
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte deformácie a dostatočnú vzdialenosť ochrany spojky,
plastových dielov a iných krytov rotujúcich dielov od rotujúcich dielov.
7.2.2.1 Kontrola spojky
Skontrolujte pružné prvky spojky. Pri príznakoch opotrebenia vymeňte príslušné diely
včas a skontrolujte vyrovnanie.
Etanorm
45 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
7.2.2.2 Kontrola vôle v štrbinách
Pri potrebe kontroly vôle v štrbinách musíte odstrániť obežné koleso.
Pri prekročení prípustnej vôle v štrbine (pozrite si nasledujúcu tabuľku) namontujte
nový štrbinový krúžok 502.1 alebo 502.2.
Uvádzané vôle v štrbinách sa vzťahujú na priemer obežného kolesa.
Tabuľka 17: Vôle v štrbinách medzi obežným kolesom a telesom, resp. obežným
kolesom a krytom telesa
Materiál obežného kolesa
G (JL1040/A48CL35B)
B (CC480K-GS/B30 C90700)
I (LTB 2)
C (1.4408/ A743 GR CF8M)
Prípustná vôľa v štrbine
nové
0,3 mm
maximálne
0,9 mm
0,5 mm
1,5 mm
7.2.2.3 Vyčistenie filtra
POZOR
Nedostatočný prívodný tlak kvôli upchatému filtru v sacom potrubí
Poškodenie čerpadla!
▷ Znečistenie filtra monitorujte vhodnými opatreniami (napr. diferenciálny
manometer).
▷ Čistite filter vo vhodných intervaloch.
7.2.2.4 Kontrola utesnenia uloženia
NEBEZPEČENSTVO
Vznik nadmerných teplôt spôsobených mechanickým kontaktom
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Skontrolujte korektné uloženie axiálnych tesniacich krúžkov namontovaných na
hriadeli.
Prachovka smie dosadať len zľahka
7.2.3 Mazanie a výmena mazacích prostriedkov valivých ložísk
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte stav mazacieho prostriedku.
7.2.3.1 Mazanie olejom
Valivé ložiská sú spravidla mazané minerálnym olejom.
7.2.3.1.1 Intervaly
Tabuľka 18: Intervaly na výmenu oleja
Výmena oleja
Výmena prvej olejovej náplne
Ďalšie výmeny oleja
46 z 78
Etanorm
Interval
po 300 prevádzkových hodinách
po 3 000 prevádzkových hodinách6)
7 Údržba/ošetrovanie
7.2.3.1.2 Trieda oleja
Tabuľka 19: Trieda oleja7)
Označenie
Mazací olej
C 46
CL 46
CLP 46
Symbol
podľa DIN
51502
□
Vlastnosti
Kinematická viskozita pri 40 °C
Bod vzplanutia (podľa Clevelanda)
Bod tuhnutia (Pourpoint)
Teplota použitia8)
46 ±4 mm²/s
+175 °C
–15 °C
Vyššia ako
prípustná teplota
ložiska
7.2.3.1.3 Množstvo oleja
Tabuľka 20: Množstvo oleja pre radiálne guľôčkové ložisko DIN 625 pri mazaní olejom
Jednotka hriadeľa9)
Skratka
25
35
50
55
60
6305 C3
6307 C3
6310 C3
6311 C3
6312 C3
Množstvo oleja na nosič
ložiska
0,20
0,35
0,4
0,65
0,4
7.2.3.1.4 Výmena oleja
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce tekuté mazadlá
Ohrozenie životného prostredia a osôb!
▷ Pri vypúšťaní mazacích kvapalín prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Zachyťte a zlikvidujte tekuté mazadlá.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.
1
2
3
Obr. 17: Konzola ložiska s regulátorom hladiny oleja
1
3
6)
7)
8)
9)
Regulátor hladiny oleja
Konzola ložiska
2
Uzatváracia skrutka
minimálne raz ročne
Podľa DIN 51517
Pre teploty okolia nižšie ako –10 °C zabezpečte iný vhodný druh mazacieho oleja. Konzultácia s výrobcom.
príslušná jednotka hriadeľa je uvedená v liste technických údajov
Etanorm
47 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
✓ Pripravte si vhodnú nádobu na použitý olej.
1.
Postavte nádobu pod uzatváraciu skrutku.
2.
Vyskrutkujte uzatváraciu skrutku (2) na konzole ložiska (3) a vypustite olej.
3.
Po vyprázdnení konzoly ložiska (3) znovu naskrutkujte uzatváraciu skrutku (2).
4.
Znovu doplňte olej. (⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 34)
7.2.3.2 Mazanie tukom
Ložiská sú pri dodaní vybavené vysokokvalitným tukom obohateným lítiom.
7.2.3.2.1 Intervaly
Náplň postačuje pri normálnych prevádzkových podmienkach na 15 000
prevádzkových hodín alebo na dva roky. Pri nepriaznivých prevádzkových
podmienkach (napr. vysoká teplota prostredia, vysoká vlhkosť vzduchu, prašné
ovzdušie, agresívna priemyselná atmosféra a pod.) kontrolujte ložiská skôr podľa
danej situácie a v prípade potreby ich vyčistite a znovu namažte.
7.2.3.2.2 Trieda tuku
Optimálne vlastnosti tuku pre valivé ložiská
Tabuľka 21: Trieda tuku podľa DIN 51825
Základ saponifikácie
Trieda NLGI
Lítium
2 až 3
Penetrácia po valchovaní
pri 25 °C mm/10
220-295
Bod odkvapnutia
≥ 175 °C
▪ Bez živíc a kyselín
▪ Nesmie sa drobiť
▪ Chrániaci proti hrdzi
V prípade potreby môžu byť ložiská namazané aj tukmi na iných saponifikačných
bázach.
Dbajte pritom na to, aby boli ložiská dôkladne očistené od pôvodného tuku a
vymyté.
7.2.3.2.3 Množstvo tuku
Tabuľka 22: Množstvo tuku pre radiálne guľôčkové ložisko DIN 625 pri mazaní tukom
Jednotka hriadeľa10)
Skratka
25
35
50
55
60
6305 2Z C3
6307 2Z C3
6310 2Z C3
6311 2Z C3
6312 2Z C3
Množstvo tuku na ložisko
[g]
5
10
12
15
20
7.2.3.2.4 Výmena tuku
POZOR
Miešanie tukov s rôznym základom saponifikácie
Zmena mazacích vlastností!
▷ Vyumývajte ložisko dočista.
▷ Intervaly dodatočného namazania upravte podľa použitého tuku.
✓ Na výmenu tuku musíte čerpadlo demontovať. (⇨ Kapitola 7.4 Strana 49)
10)
príslušná jednotka hriadeľa je uvedená v liste technických údajov
48 z 78
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
1.
Vhodným nástrojom odstráňte vonkajší krycí kotúč ložiska a zlikvidujte ho.
2.
Dutiny ložiska vyplňte tukom len do polovice.
Ložisko používajte ďalej bez vonkajšieho krycieho kotúča (vyhotovenie Z C3).
7.3 Vypustenie/vyčistenie
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!
▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.
1.
Na vypustenie dopravovaného média použite prípojku 6B (viď schému
zapojenia).
2.
Prepláchnite čerpadlo pri škodlivých, výbušných, horúcich alebo iných
rizikových dopravovaných médiách.
Pred dopravou do servisu čerpadlo vždy vypláchnite a vyčistite. Navyše je
potrebné vybaviť čerpadlo certifikátom o vyčistení.
7.4 Demontáž čerpadlového agregátu
7.4.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
VAROVANIE
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Opravy/údržbu nechajte vykonať špeciálne vyškoleným personálom.
VAROVANIE
Horúce povrchy
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!
▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.
Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a upozornenia. (⇨ Kapitola 7.1 Strana 43)
Pri prácach na motore rešpektujte ustanovenia príslušného výrobcu motora.
Pri demontáži a montáži rešpektujte explodované výkresy, resp. výkres celkového
usporiadania.
V prípade poškodenia máte k dispozícii náš servis.
UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou sú vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB alebo autorizované servisy. Kontaktné adresy nájdete v
priloženom adresári: „Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke
„www.ksb.com/contact“.
Etanorm
49 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
NEBEZPEČENSTVO
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte bez dostatočnej prípravy
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Vypnite čerpadlový agregát podľa predpisov. (⇨ Kapitola 6.1.7 Strana 38)
▷ Zatvorte uzatváracie mechanizmy v sacom a výtlačnom potrubí.
▷ Vypustite čerpadlo a uvoľnite z neho tlak. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 49)
▷ Zatvorte prípadné doplnkové prípojky.
▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
UPOZORNENIE
Po dlhšej prevádzke sa jednotlivé dielce za istých okolností dajú stiahnuť z hriadeľa
len veľmi ťažko. V takomto prípade by ste si mali pomôcť niektorým zo známych
odhrdzovačov, resp. použiť – ak je to možné – vhodné sťahovacie prípravky.
7.4.2 Príprava čerpadlového agregátu
1.
Prerušte prívod energie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.
2.
Demontujte dostupné prídavné prípojky.
3.
Odstráňte ochranu spojky.
4.
Ak je namontované, demontujte redukčné puzdro spojky.
5.
Pri mazaní olejom vypustite olej. (⇨ Kapitola 7.2.3.1.4 Strana 47)
7.4.3 Demontáž motora
UPOZORNENIE
Pri čerpadlových agregátoch s redukčným puzdrom môže motor zostať na
vymontovanie zásuvnej jednotky naskrutkovaný na základovej doske.
VAROVANIE
Spadnutie motora
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zabezpečte motor zavesením alebo podoprením.
1.
Odpojte motor.
2.
Uvoľnite upevňovacie skrutky motora zo základovej dosky.
3.
Odsunutím motora rozpojte čerpadlo a motor.
7.4.4 Demontáž zásuvnej jednotky
✓ Kroky a pokyny (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 50) sú
dodržané, resp. vykonané.
✓ Pri vyhotovení bez spojky s redukčným puzdrom je motor demontovaný.
VAROVANIE
Spadnutie zásuvnej jednotky
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zaveste alebo podoprite nosič ložiska na strane čerpadla.
50 z 78
1.
V prípade potreby zabezpečte nosič ložiska 330 pred spadnutím,
napr. podoprením alebo zavesením.
2.
Uvoľnite podpernú nohu 183 zo základovej dosky.
3.
Uvoľnite maticu 920.01 na špirálovej komore.
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
4.
Odtláčacími skrutkami 901.30 (pri zoskrutkovanom kryte telesa), resp. 901.31
(pri zovretom kryte telesa) uvoľnite zásuvnú jednotku z lícovania špirálovej
komory a vytiahnite zásuvnú jednotku zo špirálovej komory.
5.
Vyberte a zlikvidujte ploché tesnenie 400.10.
6.
Odložte zásuvnú jednotku na čisté a rovné miesto.
7.4.5 Demontáž obežného kolesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.4
Strana 50) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Uvoľnite maticu obežného kolesa 920.95 (pravý závit!).
2.
Sťahovákom stiahnite obežné koleso 230.
3.
Odložte obežné koleso 230 na čisté a rovné miesto.
4.
Vyberte z hriadeľa 210 tesné perá 940.01 a, ak sú osadené, aj 940.09.
7.4.6 Demontáž tesnenia hriadeľa
7.4.6.1 Demontáž tesnenia klzným krúžkom
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.5
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Stiahnite z puzdra hriadeľa 523 rotujúcu časť tesnenia klzným krúžkom (klzný
krúžok).
2.
Ak sú namontované, uvoľnite matice 920.15 na kryte telesa 161.
3.
Pri vyhotovení so zovretým krytom telesa: Uvoľnite prepravné poistky 901.98 a
odstráňte krycie plechy 81-92.01 a 81-92.02 s prepravnými poistkami 901.98 a
poistnými podložkami 554.98. Uvoľnite kryt telesa 161 z nosiča ložiska 330.
Pri vyhotovení so zoskrutkovaným krytom telesa: Odtláčacími skrutkami 901.31
uvoľnite kryt telesa 161 z nosiča ložiska 330.
4.
Odstráňte z krytu telesa 161 stacionárnu časť tesnenia klzným krúžkom
(protikrúžok).
5.
Stiahnite z hriadeľa 210 puzdro hriadeľa 523.
6.
Odstráňte a zlikvidujte ploché tesnenie 400.75.
7.4.6.2 Demontáž upchávkovej šnúry
✓ Kroky (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.5 Strana 51) sú dodržané,
resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Uvoľnite matice 920.02 na veku upchávky a povoľte veko upchávky 452.
2.
Ak sú namontované, uvoľnite matice 920.15 na kryte telesa 161.
3.
Pri vyhotovení so zovretým krytom telesa: Uvoľnite prepravné poistky 901.98 a
odstráňte krycie plechy 81-92.01 a 81-92.02 s prepravnými poistkami 901.98 a
poistnými podložkami 554.98. Uvoľnite kryt telesa 161 z nosiča ložiska 330.
Pri vyhotovení so zoskrutkovaným krytom telesa: Odtláčacími skrutkami 901.31
uvoľnite kryt telesa 161 z nosiča ložiska 330.
4.
Odstráňte veko upchávky 452 z krytu telesa 161 a odstráňte upchávku.
5.
Odstráňte upchávkový krúžok 454.
6.
Odstráňte tesniace krúžky 461 a v prípade potreby uzatvárací krúžok 458.
7.
Stiahnite z hriadeľa 210 ochranné puzdro hriadeľa 524.
8.
Odstráňte a zlikvidujte ploché tesnenie 400.75.
Etanorm
51 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
7.4.7 Demontáž uloženia
Mazanie olejom
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.6
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Nosič ložiska sa nachádza na čistom a rovnom mieste.
1.
Uvoľnite závitový kolík v náboji spojky.
2.
Stiahnite sťahovákom náboj spojky z hriadeľa čerpadla 210.
3.
Odstráňte tesné pero 940.02.
4.
Stiahnite odstrekovací krúžok 507.01.
5.
Odstráňte veko ložiska 360.01 na strane čerpadla a veko ložiska 360.02 na
strane pohonu.
6.
Odstráňte skrutky so šesťhrannou hlavou 901.01 a 901.02, ako aj ploché
tesnenia 400.01 a 400.02.
7.
Vytlačte hriadeľ 210 z uloženia hriadeľa.
8.
Odstráňte radiálne guľôčkové ložiská 321.01 a 321.02 a odložte ich na čisté a
rovné miesto.
9.
Zlikvidujte ploché tesnenia 400.01 a 400.02.
Mazanie tukom – jednotka hriadeľa 25, 35, 55 (štandardné uloženie)
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.6
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Nosič ložiska sa nachádza na čistom a rovnom mieste.
1.
Uvoľnite závitový kolík v náboji spojky.
2.
Stiahnite sťahovákom náboj spojky z hriadeľa čerpadla 210.
3.
Odstráňte tesné pero 940.02.
4.
Odstráňte axiálne tesniace krúžky 411.01 a 411.02.
5.
Odstráňte veko ložiska 360.01 na strane čerpadla a veko ložiska 360.02 na
strane pohonu.
6.
Odstráňte poistné krúžky 932.01 a 932.02.
7.
Vytlačte hriadeľ 210 z uložení ložísk.
8.
Odstráňte radiálne guľôčkové ložiská 321.01 a 321.02 a odložte ich na čisté a
rovné miesto.
Mazanie tukom – jednotka hriadeľa 50, 60 (zosilnené uloženie)
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.6
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Nosič ložiska sa nachádza na čistom a rovnom mieste.
52 z 78
1.
Uvoľnite závitový kolík v náboji spojky.
2.
Stiahnite sťahovákom náboj spojky z hriadeľa čerpadla 210.
3.
Odstráňte tesné pero 940.02.
4.
Stiahnite odstrekovací krúžok 507.01.
5.
Odstráňte veko ložiska 360.01 na strane čerpadla a veko ložiska 360.02 na
strane pohonu.
6.
Odstráňte skrutky so šesťhrannou hlavou 901.01 a 901.02, ako aj ploché
tesnenia 400.01 a 400.02.
7.
Vytlačte hriadeľ 210 z uloženia hriadeľa.
8.
Odstráňte radiálne guľôčkové ložiská 321.01 a 321.02 a odložte ich na čisté a
rovné miesto.
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
7.5 Montáž čerpadlového agregátu
7.5.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!
▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.
POZOR
Neodborná montáž
Poškodenie čerpadla!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát zmontujte pri rešpektovaní noriem platných pre
strojárstvo.
▷ Vždy používajte originálne náhradné diely.
Poradie
Tesnenia
Montáž čerpadla vykonávajte len na základe príslušného výkresu celkového
usporiadania, resp. explodovaného výkresu.
Skontrolujte poškodenia tesniacich O-krúžkov a v prípade potreby ich nahraďte
novými tesniacimi O-krúžkami.
Zásadne používajte nové ploché tesnenia, pritom presne dodržte hrúbku starého
tesnenia.
Namontujte ploché tesnenia z materiálov bez obsahu azbestu alebo grafitu bez
pomoci mazadiel (napr. medený tuk, grafitová pasta).
Montážne pomôcky
Podľa možností sa vyhnite použitiu montážnych pomôcok.
Ak budete aj napriek tomu potrebovať montážne pomôcky, použite bežné kontaktné
lepidlo (napr. „Pattex“) alebo tesniaci prostriedok (napr. HYLOMAR alebo Epple 33).
Lepidlo naneste len bodovo a v tenkej vrstve.
Nikdy nepoužívajte sekundové lepidlo (kyánakrylátové lepidlo).
Pred montážou natrite lícované miesta jednotlivých dielov grafitom alebo podobným
prostriedkom.
Doťahovacie momenty
Všetky skrutky dotiahnite pri montáži podľa predpisov. (⇨ Kapitola 7.6 Strana 59)
7.5.2 Montáž uloženia
Mazanie olejom
✓ Jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebované diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nalisujte radiálne guľôčkové ložiská 321.01 a 321.02 na hriadeľ 210.
2.
Predmontovaný hriadeľ zasuňte do nosiča ložiska 330.
3.
Založte nové ploché tesnenia 400.01 a 400.02.
4.
Upevnite veká ložiska 360.01 a 360.02 skrutkami so šesťhrannou hlavou 901.01
a 901.02, dbajte na radiálne tesnenie hriadeľa 421.01 a 421.02.
5.
Nasaďte odstrekovací krúžok 507.
6.
Založte tesné pero 940.02.
7.
Na koniec hriadeľa na strane pohonu natiahnite polovicu spojky.
8.
Zaistite náboj spojky závitovým kolíkom.
Etanorm
53 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
Mazanie tukom – jednotka hriadeľa 25, 35, 55 (štandardné uloženie)
1
2
3
4
Obr. 18: Montáž radiálneho guľôčkového ložiska
1
3
Nosič ložiska
Radiálne guľôčkové ložisko
2
4
Krycí kotúč
Hriadeľ
✓ Jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebované diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nalisujte radiálne guľôčkové ložiská 321.01 a 321.02 na hriadeľ 210.
Strana ložiska s krycím kotúčom musí dosadať na osadenie hriadeľa (pozrite si
obrázok: Montáž radiálneho guľôčkového ložiska).
2.
Predmontovaný hriadeľ zasuňte do nosiča ložiska 330.
3.
Osaďte poistné krúžky 932.01 a 932.02.
4.
Namontujte veká ložiska 360.01 a 360.02.
5.
Nasaďte axiálne tesniace krúžky 411.01 a 411.02.
6.
Založte tesné pero 940.02.
7.
Na koniec hriadeľa na strane pohonu natiahnite polovicu spojky.
8.
Zaistite náboj spojky závitovým kolíkom.
Mazanie tukom – jednotka hriadeľa 50, 60 (zosilnené uloženie)
✓ Jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebované diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nalisujte radiálne guľôčkové ložiská 321.01 a 321.02 na hriadeľ 210.
Strana ložiska s krycím kotúčom musí dosadať na osadenie hriadeľa (pozrite si
obrázok: Montáž radiálneho guľôčkového ložiska).
2.
Predmontovaný hriadeľ zasuňte do nosiča ložiska 330.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku chybných tesnení ložiska
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Naplňte radiálne tesniace krúžky hriadeľa tukom na ložiská.
54 z 78
3.
Naplňte radiálne tesniace krúžky hriadeľa 421.01 a 421.02 tukom na ložiská. (⇨
Kapitola 7.2.3.2 Strana 48)
4.
Osaďte poistné krúžky 932.01 a 932.02.
5.
Upevnite veká ložiska 360.01 a 360.02 skrutkami so šesťhrannou hlavou 901.01
a 901.02, dbajte na radiálne tesnenie hriadeľa 421.01 a 421.02.
6.
Nasaďte odstrekovací krúžok 507.
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
7.
Založte tesné pero 940.02.
8.
Na koniec hriadeľa na strane pohonu natiahnite polovicu spojky.
9.
Zaistite náboj spojky závitovým kolíkom.
7.5.3 Montáž tesnenia hriadeľa
7.5.3.1 Montáž tesnenia klzným krúžkom
Montáž
tesnenia klzným krúžkom
Pri montáži tesnenia klzným krúžkom zásadne rešpektujte nasledujúce:
▪ Pracujte čisto a dôkladne.
▪ Prvky ochrany pred dotykom odstráňte až bezprostredne pred montážou.
▪ Zamedzte poškodeniam tesniacich plôch alebo tesniacich krúžkov.
✓ Kroky a pokyny (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) do (⇨ Kapitola 7.5.2 Strana 53) sú
dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie, ako aj jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom
montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Vyčistite puzdro hriadeľa 523, v prípade potreby odstráňte preleštením ryhy a
škrabance.
Ak sú ryhy a škrabance viditeľné aj naďalej, vymeňte puzdro hriadeľa 523.
2.
Nasuňte puzdro hriadeľa 523 s novým plochým tesnením 400.75 na hriadeľ 210.
3.
Vyčistite sedlo protikrúžku v kryte telesa 161.
POZOR
Kontakt elastomérov s olejom alebo tukom
Porucha tesnenia hriadeľa!
▷ Ako montážnu pomôcku použite vodu.
▷ Ako montážnu pomôcku nikdy nepoužívajte olej ani tuk.
4.
Opatrne nasaďte protikrúžok.
Dbajte na rovnomerné rozloženie tlaku.
5.
Pri zoskrutkovanom kryte telesa uvoľnite odtláčacie skrutky 901.31, ale
neodstraňujte ich úplne.
6.
Namontujte kryt telesa 161 do osadenia v nosiči ložiska 330.
7.
Pri zovretom kryte telesa upevnite krycie plechy 81-92.01 a 81-92.02
prepravnými poistkami 901.98 a poistnými podložkami 554.98. Tým je kryt
telesa zafixovaný na nosiči ložiska.
8.
Ak sú k dispozícii, nasaďte a dotiahnite matice 920.15.
UPOZORNENIE
Na zníženie trecích síl pri montovaní tesnenia potrite vodou puzdro hriadeľa a
miesto uloženia pevného krúžku tesnenia klzným krúžkom.
9.
Namontujte na puzdro hriadeľa 523 rotujúcu časť tesnenia klzným krúžkom
(klzný krúžok).
Pri tesneniach klzným krúžkom s montážnou dĺžkou L1k podľa EN 12756 (vyhotovenie
KU) rešpektujte nasledujúci montážny rozmer b:
Etanorm
55 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
b
1
2
3
4
Obr. 19: Montážny rozmer b tesnenia klzným krúžkom
1
3
Obežné koleso
Tesnenie klzným krúžkom
2
4
Puzdro hriadeľa
Kryt telesa
Tabuľka 23: Montážne rozmery tesnenia klzným krúžkom
Montážny rozmer b
7,5 mm
10 mm
15 mm
Jednotka hriadeľa11)
25
35
55
7.5.3.2 Montáž upchávkovej šnúry
da
di
l
Obr. 20: Priestor upchávky
Tabuľka 24: Priestor obalu upchávky
Jednotka
hriadeľa12)
Priestor obalu upchávky
Prierez upchávky Tesniace krúžky13)
Ø di
Ø da
l
25
30
46
45
□ 8 x 126
3 výplne upchávky
35
40
60
56
□ 10 x 165
1 záverný krúžok
3 výplne upchávky
55
50
70
56
□ 10 x 196
1 záverný krúžok
3 výplne upchávky
1 záverný krúžok
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.2
Strana 53) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované ložisko, ako aj jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom
montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
11)
12)
13)
príslušná jednotka hriadeľa je uvedená v liste technických údajov
Príslušnú jednotku hriadeľa pozri v liste technických údajov
Pri prevádzke s prítokom, prívodný tlak > 0,5 bar, sa nepoužije záverný krúžok, namiesto neho sa použijú navyše 2 tesniace
krúžky
56 z 78
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
✓ Poškodené alebo opotrebované diely sú nahradené originálnymi náhradnými
dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
Vyhotovenie s narezaným tesniacim krúžkom upchávky
Obr. 21: Narezaný tesniaci
krúžok upchávky
1.
Vyčistite priestor upchávky.
2.
Založte tesniaci krúžok 461 do priestoru upchávky krytu telesa 161.
3.
Zatlačte tesniaci krúžok 461 upchávkovým krúžkom 454 dovnútra.
4.
Nasuňte ochranné puzdro hriadeľa do priestoru upchávky so zrazenou hranou
zo strany čerpadla.
5.
Ak je použitý, založte uzatvárací krúžok 458 (pozrite si obrázok vyššie).
Každý ďalší tesniaci krúžok založte s presadením o približne 90° voči
predchádzajúcemu tesniacemu styku a jednotlivo ich zasúvajte upchávkovým
krúžkom 454 do priestoru upchávky. Zakaždým dotlačte ochranné puzdro
hriadeľa 524.
6.
Nasaďte veko upchávky 452 na závrtné skrutky 902.2 a jemne a rovnomerne ho
dotiahnite maticami 920.2.
Tesniace krúžky 461 ešte nesmú byť stlačené.
7.
Lístkovou mierkou skontrolujte pravouhlú a stredovú polohu veka upchávky
452.
8.
Nasuňte nové ploché tesnenie 400.75 na hriadeľ 210.
9.
Pri naskrutkovanom kryte telesa uvoľnite odtláčacie skrutky 901.31, ale
neodstraňujte ich úplne.
10. Namontujte kryt telesa 161 do osadenia v nosiči ložiska 330. Pritom dbajte na
čisté vedenie hriadeľa 210 v ochrannom puzdre hriadeľa 524.
11. Pri zovretom kryte telesa upevnite krycie plechy 81-92.01 a 81-92.02
prepravnými poistkami 901.98 a poistnými podložkami 554.98. Tým je kryt
telesa zafixovaný na nosiči ložiska.
12. Ak sú k dispozícii, nasaďte a dotiahnite matice 920.15.
13. Jemne a rovnomerne dotiahnite veko upchávky 452.
Rotor sa musí dať ľahko pretáčať.
Vyhotovenie s tesniacim krúžkom z čistého grafitu
1.
Vyčistite priestor upchávky.
2.
Založte tesniaci krúžok z čistého grafitu 461.
3.
Zatlačte tesniaci krúžok z čistého grafitu 461 upchávkovým krúžkom 454
dovnútra.
4.
Nasuňte ochranné puzdro hriadeľa do priestoru upchávky so zrazenou hranou
zo strany čerpadla.
Medzi ochranným puzdrom hriadeľa 524 a tesniacimi krúžkami musí byť
viditeľná štrbina.
5.
Každý ďalší tesniaci krúžok z čistého grafitu 461 založte s presadením o
približne 90° voči predchádzajúcemu tesniacemu styku a jednotlivo ich
zasúvajte upchávkovým krúžkom 454 do priestoru upchávky. Zakaždým dotlačte
ochranné puzdro hriadeľa 524.
Tesniace krúžky z čistého grafitu 461 musia byť vždy uložené v telese upchávky
bez vôle.
6.
Nasaďte veko upchávky 452 na závrtné skrutky 902.2 a jemne a rovnomerne ho
dotiahnite maticami 920.2.
7.
Lístkovou mierkou skontrolujte pravouhlú a stredovú polohu veka upchávky
452.
8.
Nasuňte nové ploché tesnenie 400.75 na hriadeľ 210.
9.
Pri naskrutkovanom kryte telesa uvoľnite odtláčacie skrutky 901.31, ale
neodstraňujte ich úplne.
Obr. 22: Tesniaci krúžok z
čistého grafitu
10. Namontujte kryt telesa 161 do osadenia v nosiči ložiska 330. Pritom dbajte na
čisté vedenie hriadeľa 210 v ochrannom puzdre hriadeľa 524.
Etanorm
57 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
11. Pri zovretom kryte telesa upevnite krycie plechy 81-92.01 a 81-92.02
prepravnými poistkami 901.98 a poistnými podložkami 554.98. Tým je kryt
telesa zafixovaný na nosiči ložiska.
12. Ak sú k dispozícii, nasaďte a dotiahnite matice 920.15.
13. Jemne a rovnomerne dotiahnite veko upchávky 452.
Rotor sa musí dať ľahko pretáčať.
7.5.4 Montáž obežného kolesa
✓ Kroky a pokyny (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.3 Strana 55) sú
dodržané, resp. vykonané.
✓ Predmontovaný nosič ložiska, ako aj jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a
rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebované diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Založte tesné perá 940.1 a, ak je použité, aj 940.09 a nasuňte obežné koleso 230
na hriadeľ 210.
2.
Upevnite maticu obežného kolesa 920.95 a pružnú podložku 930.95 a v prípade
potreby aj kotúčovú podložku 550.95 (pozrite si tabuľku: Doťahovacie momenty
skrutkových spojov na čerpadle (⇨ Kapitola 7.6 Strana 59) ).
7.5.5 Montáž zásuvnej jednotky
VAROVANIE
Spadnutie zásuvnej jednotky
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zaveste alebo podoprite nosič ložiska na strane čerpadla.
✓ Pokyny a kroky uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.4
Strana 58) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Poškodené alebo opotrebované diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
✓ Zásuvná jednotka bez spojky: spojku namontujte podľa pokynov od výrobcu.
1.
Založte do špirálovej komory 102 nové ploché tesnenie 400.10.
2.
Uvoľnite odtláčacie skrutky 901.30, resp. 901.31, ale neodstraňujte ich úplne.
3.
V prípade potreby zabezpečte zásuvnú jednotku proti spadnutiu, napr.
podoprením alebo zavesením, a zasuňte ju do špirálovej komory 102.
4.
Dotiahnite maticu 920.01 na špirálovej komore, rešpektujte doťahovacie
momenty skrutiek.
5.
Upevnite podpernú nohu 183 upevňovacou skrutkou do základovej dosky.
7.5.6 Montáž motora
UPOZORNENIE
Pri vyhotoveniach s redukčným puzdrom odpadajú kroky 1. a 2.
58 z 78
1.
Posunutím motora spojte čerpadlo a motor.
2.
Upevnite motor na základovú dosku.
3.
Vyrovnajte čerpadlo a motor. (⇨ Kapitola 5.7 Strana 29)
4.
Pripojte motor (viď dokumentáciu od výrobcu).
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
7.6 Doťahovacie momenty skrutiek
7.6.1 Doťahovacie momenty skrutiek čerpadla
a)
X
X
A
b)
A
A
E
c)
C
X
C
B
C
D
X
X
D
Obr. 23: Miesta doťahovania skrutiek: vyhotovenie so zoskrutkovaným krytom telesa a mazaním tukom (a) a
vyhotovenie so zovretým krytom telesa (b) a mazaním olejom (c)
Tabuľka 25: Doťahovacie momenty skrutkových spojov na čerpadle
Pozícia
A
B
C
D
E
X
Etanorm
Veľkosť závitu
M12
M16
M12 x 1,5
M24 x 1,5
M30 x 1,5
M8
M10
M12
M6
1/8
Menovitá hodnota
[Nm]
55
130
55
130
170
20
38
90
5
25
1/4
55
3/8
80
1/2
130
3/4
220
59 z 78
7 Údržba/ošetrovanie
7.6.2 Doťahovacie momenty skrutiek čerpadlového agregátu
5
6
1
2
3
4
Obr. 24: Miesta doťahovania skrutiek na čerpadlovom agregáte
Tabuľka 26: Miesta doťahovania skrutiek na čerpadlovom agregáte
Pozícia
Veľkosť závitu
Menovitá
hodnota
Poznámky
M12
[Nm]
30
M16
75
2
3
M20
M12
M24 x 1,5
75
30
140
Regulačné skrutky v základovej doske
4
M36 x 1,5
M6
140
10
Motor na základovej doske, resp.
M8
10
M10
15
M12
30
M16
75
M20
140
M24
M6
140
13
M8
18
Spojka (len pri spojke s redukčným
puzdrom, výrobca Flender)
M10
M6
44
10
Ochrana spojky
1
5
6
Čerpadlo na základovej doske
motor na regulačných skrutkách alebo
podložkách
7.7 Náhradné diely na sklade
7.7.1 Objednávanie náhradných dielov
Na objednávanie rezervných a náhradných dielov sú potrebné nasledujúce údaje:
▪ Typový rad
▪ Konštrukčná veľkosť
▪ Materiálové vyhotovenie
▪ Kód utesnenia
▪ Číslo zákazky KSB
▪ Položka čísla zákazky
▪ Poradové číslo
▪ Rok výroby
60 z 78
Etanorm
7 Údržba/ošetrovanie
Všetky údaje nájdete na typovom štítku. (⇨ Kapitola 4.4 Strana 17)
Ďalej sú potrebné tieto údaje:
▪ Názov dielu
▪ Č. dielu
▪ Počet náhradných dielov
▪ Dodacia adresa
▪ Typ zásielky (nákladný tovar, pošta, spešnina, letecká zásielka)
Názov a č. dielu nájdete v explodovanom výkrese, resp. vo výkrese celkového
usporiadania.
7.7.2 Odporúčané náhradné diely na sklade pre dvojročnú prevádzku podľa
DIN 24296
Tabuľka 27: Počet odporúčaných náhradných dielov na sklade
Č. dielu
Počet čerpadiel (vrátane náhradných čerpadiel)
Názov dielu
210
230
321
Hriadeľ
Obežné koleso
Radiálne guľôčkové ložisko
(súprava)
330
Nosič ložiska
502.1
Štrbinový krúžok
502.2
Štrbinový krúžok
Ploché tesnenia (súprava)
Pri vyhotovení s tesnením klzným krúžkom
433
Tesnenie klzným krúžkom
523
Puzdro hriadeľa
Pri vyhotovení s upchávkovou šnúrou14)
461
Upchávková šnúra (súprava)
524
Ochranné puzdro hriadeľa
14)
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
2
5
2
2
2
6a7
2
2
2
8a9
2
2
3
10 a viac
20 %
20 %
25 %
2
2
4
2
2
6
2
2
8
3
3
8
3
3
9
1
4
4
10
2
50 %
50 %
100 %
1
2
1
2
2
2
2
3
2
3
3
4
25 %
50 %
4
2
4
2
6
2
6
3
6
3
8
4
100 %
50 %
Preto odpadajú diely 433, 523
Etanorm
61 z 78
8 Poruchy: príčiny a ich odstraňovanie
8 Poruchy: príčiny a ich odstraňovanie
VAROVANIE
Neodborné odstránenie porúch na čerpadle/čerpadlovom agregáte
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Pri akomkoľvek odstraňovaní porúch na čerpadle/čerpadlovom agregáte
rešpektujte príslušné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu, resp. v
dokumentácii výrobcu príslušenstva.
Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú popísané v nasledujúcej tabuľke, je potrebná
konzultácia so zákazníckym servisom spoločnosti KSB.
A
Príliš nízky objemový prietok čerpadla
B
Preťaženie motora.
C
príliš vysoký tlak čerpadla
D
zvýšená teplota uloženia
E
netesnosť na čerpadle
F
príliš veľká netesnosť na tesnení hriadeľa
G
Čerpadlo beží nepokojne.
H
neprípustné zvýšenie teploty v čerpadle
Tabuľka 28: Pomôcka pri odstraňovaní porúch
A B C D E
✘
✘
F
G H Možná príčina
Čerpadlo prepravuje proti príliš
vysokému tlaku.
✘ ✘ Čerpadlo, resp. potrubia, nie sú úplne
odvzdušnené, resp. nie sú naplnené.
Prívod alebo obežné koleso sú upchaté.
✘
✘
Tvorba vzduchových bublín v potrubí.
✘
✘ ✘ Príliš vysoká sacia výška./NPSH
zariadenie (prítok) príliš nízko.
✘
Nasávanie vzduchu na tesnení hriadeľa.
✘
Nesprávny smer otáčania.
✘
Príliš nízke otáčky
✘
✘
✘
✘
15)
16)
Odstránenie15)
Znovu nastavte prevádzkový bod.
Skontrolujte výskyt nečistôt v zariadení.
Montáž väčšieho obežného kolesa.16)
Zvýšte otáčky (turbína, spaľovací stroj).
Odvzdušnite, resp. naplňte.
Odstráňte usadeniny v čerpadle alebo
potrubiach.
Zmeňte potrubie.
Namontujte odvzdušňovací ventil.
Korigujte hladinu kvapaliny.
Nainštalujte čerpadlo nižšie.
Úplne otvorte uzatvárací prvok v prívodnom
potrubí.
V prípade potreby zmeňte prívodné potrubie,
ak sú hodnoty odporu v prívodnom potrubí
príliš vysoké.
Skontrolujte zabudované sitá/sací otvor.
Dodržiavajte prípustnú rýchlosť poklesu tlaku.
Priveďte cudziu výplachovú kvapalinu,
resp. zvýšte jej tlak.
Vymeňte tesnenie hriadeľa.
Skontrolujte elektrické pripojenie motora a v
príp. potreby aj rozvádzač.
- pri prevádzke s frekvenčným meničom - Zvýšte napätie/frekvenciu na frekvenčnom
meniči v prípustnom rozsahu.
- pri prevádzke bez frekvenčného
- Skontrolujte napätie.
meniča
Opotrebovanie vnútorných súčiastok.
Protitlak čerpadla je nižší, ako bol
uvedený v objednávke.
Vymeňte opotrebované súčiastky.
Presne nastavte prevádzkový bod.
Pri sústavnom preťažení prípadne osústružte
obežné koleso.16)
Pred odstránením porúch dielov pod tlakom musíte z čerpadla uvoľniť tlak.
Konzultácia s výrobcom.
62 z 78
Etanorm
8 Poruchy: príčiny a ich odstraňovanie
A B C D E
✘
G H Možná príčina
Vyššia hustota alebo viskozita
dopravovaného média, ako bola
uvedená v objednávke.
✘
Použitie nesprávnych materiálov
tesnenia hriadeľa.
✘
Veko upchávky je dotiahnuté príliš silno
alebo šikmo.
Príliš vysoké otáčky.
✘
Porucha spojovacej skrutky/tesnenia.
✘
✘ ✘
F
✘
Opotrebené tesnenie hriadeľa.
✘
Vznik rýh alebo drsnosť na ochrannom
puzdre hriadeľa/puzdre hriadeľa.
✘
Zistenie na základe demontáže.
✘
Čerpadlo beží nepokojne.
✘
✘ ✘
✘
✘ ✘
Čerpadlový agregát je nesprávne
vyrovnaný.
Nadmerné upnutie čerpadla alebo
rezonančné vibrácie v potrubiach.
✘
✘
Zvýšená osová sila.16)
✘
Príliš málo, príliš veľa mazacieho
prostriedku alebo nevhodný mazací
prostriedok.
Nie je dodržaná spojková vzdialenosť.
✘
✘ ✘
Chod na dve fázy.
✘
✘
15)
Nevyvážený rotor.
✘
Ložisko je poškodené.
✘ ✘ Príliš nízky objemový prietok.
✘
Chyba v prívode cirkulačnej kvapaliny.
Odstránenie15)
Konzultácia s výrobcom.
Zmeňte kombináciu materiálov.16)
Zmeňte.
Znížte otáčky.16)
Vymeňte tesnenie medzi špirálovou komorou
a krytom telesa.
Dotiahnite spojovacie skrutky.
Vymeňte tesnenie hriadeľa.
Skontrolujte výplachovú/upchávkovú
kvapalinu.
Vymeňte ochranné puzdro hriadeľa/puzdro
hriadeľa.
Vymeňte tesnenie hriadeľa.
Odstráňte chybu,
v prípade potreby vymeňte tesnenie hriadeľa.
Korigujte nasávacie pomery.
Vyrovnajte čerpadlový agregát.
Vyvážte obežné koleso.
Zvýšte tlak na sacom hrdle čerpadla.
Vyrovnajte čerpadlový agregát.
Skontrolujte pripojenia potrubí a upevnenie
čerpadla, prípadne zmenšite vzdialenosti
medzi príchytkami potrubia.
Upevnite potrubia materiálom tlmiacim
vibrácie.
Vyčistite odľahčovacie otvory v obežnom
kolese.
Vymeňte rozširovacie podložky.
Doplňte mazací prostriedok, znížte jeho
množstvo, resp. ho vymeňte.
Korigujte vzdialenosť podľa montážneho
výkresu.
Vymeňte chybné poistky.
Skontrolujte prípojky elektrických vedení.
Vyčistite obežné koleso.
Znovu vyvážte obežné koleso.
Vymeňte.
Zvýšte minimálny objemový prietok.
Zväčšite voľný prierez.
Pred odstránením porúch dielov pod tlakom musíte z čerpadla uvoľniť tlak.
Etanorm
63 z 78
9 Súvisiace podklady
9 Súvisiace podklady
9.1 Výkresy celkového usporiadania
9.1.1 Normované tesnenie klzným krúžkom a zoskrutkovaný kryt telesa
Toto zobrazenie platí pre nasledujúce konštrukčné veľkosti:
040-025-200
050-32-200.1
050-32-250.1
065-040-200
065-040-250
065-050-200
065-050-250
080-065-200
080-065-250
100-080-250
100-080-315
125-100-250
125-100-315
150-125-250
150-125-315
200-150-250
200-150-315
050-32-200
065-040-315
065-050-315
080-065-315
100-080-400
125-100-400
150-125-400
200-150-400
050-32-250
[Dodávka možná len v baliacich jednotkách
Obr. 25: Vyhotovenie s normovaným tesnením klzným krúžkom a zoskrutkovaným krytom telesa
Tabuľka 29: Súpis jednotlivých dielov
Č. dielu
102
161
183
210
230
321.01/.02
330
360.01./02
400.10/.75
64 z 78
Názov dielu
Špirálová komora
Kryt telesa
Podperná noha
Hriadeľ
Obežné koleso
Radiálne guľôčkové ložisko
Nosič ložiska
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Etanorm
Č. dielu
554.98
81-92.01/.02
901.04/.30/.31/.98
902.01/.15
903.01/.02/.03/.04
914.02
920.01/.15/.95
930.95
932.01/.02
Názov dielu
Poistná podložka
Krycí plech
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Závrtná skrutka
Uzatváracia skrutka
Skrutka s polguľovitou hlavou
Šesťhranná matica
Pružná podložka
Poistný krúžok
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
411.01/.02/.03/.04
411.77/.78
433
502.01/.02
523
Názov dielu
Tesniaci krúžok17)
Axiálny tesniaci krúžok
Tesnenie klzným krúžkom
Štrbinový krúžok19)
Puzdro hriadeľa
Č. dielu
940.01/.02/.0918)
Prípojky:
1M
6B
6D
550.95 20)
Podložka
8B
17)
18)
19)
20)
Názov dielu
Tesné pero
Prípojka pre manometer
Výpust dopravovaného média
Naplnenie dopravovaného
média a odvzdušnenie
Výpust presakujúcej kvapaliny
Len pri materiáli telesa S a C
Len pri jednotke hriadeľa 55 a 60
Alternatívne pri materiáli telesa C
Len pri jednotke hriadeľa 25
Etanorm
65 z 78
9 Súvisiace podklady
9.1.2 Normované tesnenie klzným krúžkom a zovretý kryt telesa
Toto zobrazenie platí pre nasledujúce konštrukčné veľkosti:
040-025-160
050-32-125.1
050-32-160.1
065-040-125
065-040-160
065-050-125
065-050-160
080-065-125
080-065-160
100-080-160
100-080-200
125-100-160
125-100-200
150-125-200
200-150-200
050-32-125
050-32-160
[Dodávka možná len v baliacich jednotkách
Obr. 26: Vyhotovenie s normovaným tesnením klzným krúžkom a zovretým krytom telesa
Tabuľka 30: Súpis jednotlivých dielov
Č. dielu
102
161
183
210
230
321.01/.02
330
360.01./02
400.10/.75
411.01/.02/.03/.04
411.77/.78
21)
22)
Názov dielu
Špirálová komora
Kryt telesa
Podperná noha
Hriadeľ
Obežné koleso
Radiálne guľôčkové ložisko
Nosič ložiska
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Tesniaci krúžok21)
Axiálny tesniaci krúžok
Len pri materiáli telesa S a C
Len pri jednotke hriadeľa 55 a jednotke hriadeľa 60
66 z 78
Etanorm
Č. dielu
554.98
81-92.01/.02
901.04/.30/.31/.98
902.01/.15
903.01/.02/.03/.04
914.02
920.01/.95
930.95
932.01/.02
940.01/.02/.0922)
Prípojky:
Názov dielu
Poistná podložka
Krycí plech
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Závrtná skrutka
Uzatváracia skrutka
Skrutka s polguľovitou hlavou
Šesťhranná matica
Pružná podložka
Poistný krúžok
Tesné pero
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
433
502.01/.0223)
523
Názov dielu
Tesnenie klzným krúžkom
Štrbinový krúžok24)
Puzdro hriadeľa
Č. dielu
1M
6B
6D
550.95 25)
Podložka
8B
23)
24)
25)
Názov dielu
Prípojka pre manometer
Výpust dopravovaného média
Naplnenie dopravovaného
média a odvzdušnenie
Výpust presakujúcej kvapaliny
Nie pri konštrukčných veľkostiach 040-025-160, 050-32-125.1, 050-32-160.1, 050-32-125, 050-32-160, 065-040-125
Alternatívne pri materiáli telesa C
Len pri jednotke hriadeľa 25
Etanorm
67 z 78
9 Súvisiace podklady
9.1.3 Upchávková šnúra a zoskrutkovaný kryt telesa
Toto zobrazenie platí pre nasledujúce konštrukčné veľkosti:
040-025-200
050-32-200.1
050-32-250.1
065-040-200
065-040-250
065-050-200
065-050-250
080-065-200
080-065-250
100-080-250
100-080-315
125-100-250
125-100-315
150-125-250
150-125-315
200-150-250
200-150-315
050-32-200
065-040-315
065-050-315
080-065-315
100-080-400
125-100-400
150-125-400
200-150-400
050-32-250
[Dodávka možná len v baliacich jednotkách
Obr. 27: Vyhotovenie s upchávkovou šnúrou a zoskrutkovaným krytom telesa
Tabuľka 31: Súpis jednotlivých dielov
Č. dielu
102
161
183
210
230
321.01/.02
330
360.01./02
400.10/.75
411.01/.02/.03/.04
26)
27)
Názov dielu
Špirálová komora
Kryt telesa
Podperná noha
Hriadeľ
Obežné koleso
Radiálne guľôčkové ložisko
Nosič ložiska
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Tesniaci krúžok27)
Len pri jednotke hriadeľa 25
Len pri materiáli telesa C
68 z 78
Etanorm
Č. dielu
550.9526)
554.98
81-92.01/.02
901.04/.30/.98
902.01/.02/.15
903.01/.02/.03/.04
914.02
920.01/.02/.15/.95
930.95
932.01/.02
Názov dielu
Podložka
Poistná podložka
Krycí plech
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Závrtná skrutka
Uzatváracia skrutka
Skrutka s polguľovitou hlavou
Šesťhranná matica
Pružná podložka
Poistný krúžok
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
411.77/.78
452
454
458
461
502.01/.02
Názov dielu
Axiálny tesniaci krúžok
Veko upchávky
Upchávkový krúžok
Uzatvárací krúžok
Utesnenie
Štrbinový krúžok29)
Prípojky:
1M
6B
6D
524
Ochranné puzdro hriadeľa
8B
28)
29)
Č. dielu
940.01/.02/.0928)
Názov dielu
Tesné pero
Prípojka pre manometer
Výpust dopravovaného média
Naplnenie dopravovaného
média a odvzdušnenie
Výpust presakujúcej kvapaliny
Len pri jednotke hriadeľa 55 a 60
Alternatívne pri materiáli telesa C
Etanorm
69 z 78
9 Súvisiace podklady
9.1.4 Upchávková šnúra a zovretý kryt telesa
Toto zobrazenie platí pre nasledujúce konštrukčné veľkosti:
040-025-160
050-32-125.1
050-32-160.1
065-040-125
065-040-160
065-050-125
065-050-160
080-065-125
080-065-160
100-080-160
100-080-200
125-100-160
125-100-200
150-125-200
200-150-200
050-32-125
050-32-160
[Dodávka možná len v baliacich jednotkách
Obr. 28: Vyhotovenie s upchávkovou šnúrou a zovretým krytom telesa
Tabuľka 32: Súpis jednotlivých dielov
Č. dielu
102
161
183
210
230
321.01/.02
330
360.01./02
400.10/.75
411.01/.02/.03/.04
411.77/.78
30)
31)
Názov dielu
Špirálová komora
Kryt telesa
Podperná noha
Hriadeľ
Obežné koleso
Radiálne guľôčkové ložisko
Nosič ložiska
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Tesniaci krúžok31)
Axiálny tesniaci krúžok
Len pri jednotke hriadeľa 25
Len pri materiáli telesa C
70 z 78
Etanorm
Č. dielu
550.9530)
554.98
81-92.01/.02
901.04/.30/.98
902.01/.02
903.01/.02/.03/.04
914.02
920.01/.02/.15/.95
930.95
932.01/.02
940.01/.02/.0932)
Názov dielu
Podložka
Poistná podložka
Krycí plech
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Závrtná skrutka
Uzatváracia skrutka
Skrutka s polguľovitou hlavou
Šesťhranná matica
Pružná podložka
Poistný krúžok
Tesné pero
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
452
454
458
461
502.01/.0233)
Názov dielu
Veko upchávky
Upchávkový krúžok
Uzatvárací krúžok
Utesnenie
Štrbinový krúžok34)
Č. dielu
Prípojky:
1M
6B
6D
524
Ochranné puzdro hriadeľa
8B
Názov dielu
Prípojka pre manometer
Výpust dopravovaného média
Naplnenie dopravovaného
média a odvzdušnenie
Výpust presakujúcej kvapaliny
9.1.5 Zosilnené uloženie
Obr. 29: Vyhotovenie so zosilneným uložením (jednotka hriadeľa 50 a 60)
Tabuľka 33: Súpis jednotlivých dielov35)
Č. dielu
183
210
330
321.01/.02
360.01/.02
421.01/.02
507.01
32)
33)
34)
35)
36)
Názov dielu
Podperná noha
Hriadeľ
Nosič ložiska
Radiálne guľôčkové ložisko
Veko ložiska
Radiálny tesniaci krúžok
Odstrekovací krúžok
Č. dielu
901.01/.02/.04/.31
920.95
930.95
940.01/.02/.0936)
Názov dielu
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Šesťhranná matica
Pružná podložka
Tesné pero
Prípojky:
8B
Výpust presakujúcej kvapaliny
Len pri jednotke hriadeľa 55 a 60
Nie pri konštrukčných veľkostiach 040-025-160, 050-32-125.1, 050-32-160.1, 050-32-125, 050-32-160, 065-040-125
Alternatívne pri materiáli telesa C
V závislosti od konštrukčnej veľkosti/materiálu hriadeľa môžu jednotlivé diely odpadnúť
Len pri jednotke hriadeľa 60
Etanorm
71 z 78
9 Súvisiace podklady
9.1.6 Mazanie olejom s regulátorom hladiny oleja
Obr. 30: Vyhotovenie: mazanie olejom s regulátorom hladiny oleja
Tabuľka 34: Súpis jednotlivých dielov37)
Č. dielu
183
210
330
321.01/.02
360.01/.02
400.01/.02
411.46
421.01/.02
507.01
550.95 39)
638
37)
38)
39)
Názov dielu
Podperná noha
Hriadeľ
Nosič ložiska
Radiálne guľôčkové ložisko
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Tesniaci krúžok
Radiálny tesniaci krúžok
Odstrekovací krúžok
Podložka
Regulátor hladiny oleja
Č. dielu
672
731.21
901.01/.02/.04/.31
903.46
920.95
930.95
940.01/.02/.09 38)
Prípojky:
8B
13B
13D
Názov dielu
Odvzdušnenie
Skrutkový spoj
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Uzatváracia skrutka
Šesťhranná matica
Pružná podložka
Tesné pero
Výpust presakujúcej kvapaliny
Výpust oleja
Naplnenie oleja a odvzdušnenie
V závislosti od konštrukčnej veľkosti/materiálu hriadeľa môžu jednotlivé diely odpadnúť
Len pri jednotke hriadeľa 55 a 60
Len pri jednotke hriadeľa 25
72 z 78
Etanorm
10 ES prehlásenie o zhode
10 ES prehlásenie o zhode
Výrobca:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Nemecko)
Výrobca týmto vyhlasuje, že produkt:
Etabloc, Etabloc SYT, Etaline, Etaline SYT, Etaline Z,
Etachrom NC, Etachrom BC, Etanorm, Etanorm SYT,
Etanorm GPV/CPV, Etaprime L, Etaprime B/BN, Vitachrom
Číslo zákazky KSB: ...................................................................................................
▪ zodpovedá všetkým ustanoveniam podľa nasledujúcich smerníc v aktuálne platnom znení:
– Čerpadlo/čerpadlový agregát: smernica 2006/42/ES „Stroje“
Výrobca ďalej vyhlasuje, že:
▪ boli použité nasledujúce harmonizované medzinárodné normy:
– ISO 12100,
– EN 809.
Splnomocnenec pre zostavenie technických podkladov:
Meno
Funkcia
Adresa (firma)
Adresa (č. ulice)
Adresa (PSČ obec) (krajina)
Vyhlásenie o zhode ES bolo vystavené:
Miesto, dátum
..............................40).............................
Meno
Funkcia
Firma
Adresa
40)
Podpísané, a tým právoplatné prehlásenie o zhode sa dodá s výrobkom.
Etanorm
73 z 78
11 Prehlásenie o spoľahlivosti
11 Prehlásenie o spoľahlivosti
Typ:
Číslo zákazky/
Položka čísla zákazky41):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Dátum dodania:
................................................................................................................................
Oblasť použitia:
................................................................................................................................
Dopravované médium41):
................................................................................................................................
Hodiace sa označte krížikom41):
⃞
rádioaktívne
⃞
výbušné
⃞
leptavé
⃞
jedovaté
⃞
zdraviu škodlivé
⃞
biologicky nebezpečné
⃞
ľahko zápalné
⃞
bezpečné
Dôvod odoslania späť41):
................................................................................................................................
Poznámky:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Výrobok/príslušenstvo boli pred odoslaním/prípravou starostlivo vyprázdnené, ako aj vyčistené zvonku aj zvnútra.
Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok neobsahuje nebezpečné chemikálie, biologické ani rádioaktívne látky.
V prípade čerpadiel bez tesnenia hriadeľa bol rotor vymontovaný z čerpadla na vyčistenie.
⃞
⃞
Ďalšie mimoriadne bezpečnostné opatrenia nie sú pri ďalšej manipulácii potrebné.
Sú nevyhnutné nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa preplachovacích médií, zvyškových
kvapalín a zneškodnenia:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a odoslanie je v súlade so zákonnými ustanoveniami.
....................................................................
Miesto, dátum a podpis
41)
Povinné polia
74 z 78
Etanorm
.......................................................
Adresa
.......................................................
Firemná pečiatka
Register hesiel
Register hesiel
Á
Číslo zákazky 6
Mazanie olejom
Intervaly 46
Množstvo oleja 47
Trieda oleja 47
Mazanie tukom
Intervaly 48
Trieda tuku 48
Medze prevádzkového rozsahu 39
Monitorovacie zariadenia 12
Montáž 49, 53
Montáž na základ 22
Ď
Ň
Demontáž 49
Doplnkové prípojky 28
Dopravované médium
Hustota 41
Doťahovacie momenty skrutiek 59, 60
Druh konštrukcie 17
Náhradné diely na sklade 61
Náhradný diel
Objednávanie náhradných dielov 60
Naplnenie a odvzdušnenie 36
Názov 16
Nekompletné stroje 6
É
Ó
Explodované zobrazenie 64, 66, 68, 70
Filter 24, 46
Finálna kontrola 36
Frekvencia zapínania 40
Obal upchávky 38
Oblasti použitia 8
Odoslanie späť 14
Ochrana proti explózii 10, 21, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39,
40, 43, 44, 45, 46
Ochrana proti výbuchu 30, 31
Opätovné uvedenie do prevádzky 41
H
P
Abrazívne dopravované médiá 41
B
Bezpečnosť 8
Č
F
Popis produktu 16
Poruchy 62
Potrubia 24
Použitie podľa pokynov 8
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť 9
Preprava 13
Princíp činnosti 19
Prípustné sily na hrdlách čerpadla 25
Hlučnosť chodu 44
Hodnoty netesností 38
CH
Chybné spôsoby použitia 9
Í
Ŕ
Inštalácia
bez základu 23
Inštalácia/montáž 21
Regulátor hladiny oleja 34
Rozsah dodávky 20
K
S
Konštrukcia 19
Konzervovanie 14, 41
Smer otáčania 33
Spojka 45
Stredné hodnoty hlučnosti 20
Súvisiace dokumenty 6
Ľ
Likvidácia 15
Š
M
Škodová udalosť
Objednávanie náhradných dielov 60
Mazanie 18
Etanorm
75 z 78
Register hesiel
Ť
Uskladnenie 41
Uvedenie do prevádzky 34
Teleso čerpadla 17
Teplota uloženia 45
Teplotné limity 11
Tesnenie hriadeľa 18
Tesnenie klzným krúžkom 38
Tvar obežného kolesa 17
Typový štítok 17
V
Vôle v štrbinách 46
Vyhlásenie o nezávadnosti 74
Výkres celkového usporiadania 64, 66, 68, 70, 71, 72
Vyradenie z prevádzky 41
Vyrovnanie spojky 29
Ú
Z
Údržba 44
Uloženie 14, 17
Upchávka z čistého grafitu 38
76 z 78
Zapnutie 37
Etanorm
KSB Pumps Limited
Plot no. E3 & E4, MIDC, Sinnar, (Malegaon) • Nashik 422 113
Tel. +91 2551 230252
Tel. +91 2551 230253
Tel. +91 2551 229700
Fax + 91 2551 230254
www.ksbindia.co.in
KSB Shanghai Pump Co. Ltd
No. 1400 Jiangchuang Road, Minhang 200240 • Shanghai CHINA PR
Tel. +86 (21) 6430 2888, ext. 1003
Fax +86 (21) 6430 1504, ext. 10
KSB Pumps and Valves (Pty.) Ltd
Cor. North Reef & Activia Roads, Activia Park: 1401 Germiston (Johannesburg)
Republic of South Africa
Tel. +27 (11) 876 5600
Fax +27 (11) 822 2013
E-Mail: [email protected]
1311.8/02-SK (01478383)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Deutschland)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.de
Download

Etanorm Návod na obsluhu/montáž