Ktoré rastliny nám pomáhajú a ktoré škodia
Nezvyčajné opisy izbových rastlín a návod,
ako ich pestovať
Copyright © Mosaik Verlag, Munchen 1997
in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH / 5 4
Translation © 2001 by Zuzana Ohrádková
Slovák edition © 2001 by Ikar
Z nemeckého originálu Energiepflanzen im Haus
(Mosaik Verlag 1997) preložila Zuzana Ohrádková
Zodpovedná redaktorka Viera Havránková
Výtvarná redaktorka Viera Fabianová
Technická redaktorka Elena Benkova
Vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava roku 2001
ako svoju 1056. publikáciu
Sadzba a zalomenie ITEM, spol. s r. o., Bratislava
Vytlačili Tlačiarne Kossuth, Budapešť
ISBN 80-551-0036-5
Obsah
Predslov
7
Život s rastlinami
9
Rastliny nie sú iba na ozdobu
Ako rastliny komunikujú
10
12
Vyžarovanie rastlinnej energie
18
Môj pohľad na energiu rastlín
20
Rastliny s najťažším energetickým
pôsobením
21
Osem rastlín s najsilnejším vyžarovaním
energie
22
Dvanásť najvýznamnejších spôsobov
vyžarovania energie
24
Aký význam majú farby kvetov?
Prepojenie na iné oblasti
27
Bachove lieky z kvetov
Klasická homeopatia
Aromoterapia
26
28
29
30
Fytoterapia
30
Feng šuej
32
Nové metódy pestovania rastlín
34
Výber najvýznamnejších aurických rastlín
od A po Z
37
Použitá literatúra
Registre
125
124
Predslov
Každý, kto má rád rastliny a obklopuje sa nimi, stará sa o záhradku
alebo obdivuje zeleň a kvety vo voľnej prírode, spoznal, že rastli­
ny sú živé tvory a majú na nás, ale najmä na našu psychiku nedoceniteľný vplyv. Jednému poskytujú úľavu, podnecujú ho k rozjímaniu,
iného inšpirujú svojou nevyčerpateľnou krásou farieb a tvarov. Nie­
ktoré rastliny na nás účinkujú vôňou, o ktorej sa v ezoterických kru­
hoch tvrdí, že je sídlom duše rastliny. Nezabúdajme však ani na po­
vestné „zelené ruky". Ten, kto ich má, akoby nadväzoval s rastlinami
kontakt, nalaďoval sa na ich vlnovú dĺžku.
V tejto knihe sa autorka, veľmi senzibilná psychoterapeutka a ľudová
liečiteľka, zaoberá neviditeľnými vplyvmi izbových rastlín. Pozná rovnako ako anglický lekár Edward Bach - aj bezprostredný vplyv in­
dividuálneho jestvovania a energetického potenciálu izbových rastlín,
ktoré nás obklopujú.
Mnohí pestovatelia izbových rastlín možno pochopia, prečo majú
z nevysvetliteľných dôvodov odpor k niektorým rastlinám, iné naopak
obľubujú. Okrem toho sa naučíme vnímať kvitnúce i nekvitnúce rastli­
ny aj ako zaujímavé živé organizmy, nielen ako dekoratívny prostrie­
dok na vylepšovanie vzduchu.
Rastliny nám poskytujú nehmotný, neviditeľný a nemerateľný zdroj
síl, ktorý sa však môže celkom konkrétne meniť na energiu nazývanú
radosť, zdravie alebo pohoda.
Vďaka intenzívnej vôni a žiarivým, oranžovo sfarbeným plodom patrí pomarančovník (vľavo)
k rastlinám s najsilnejšou energiou. U Číňanov symbolizuje hojnosť.
7
Život s rastlinami
Z
áklady môjho vzťahu k rastlinám mi už ako trojročnej
poskytla moja prateta Agatha. Vyhradila mi v záhrade
hriadku, pomohla mi ju osadiť a učila ma, ako sa o ňu sta­
rať. Vedela, kedy je Mesiac v správnej fáze vhodnej na sa­
denie, na polievanie, na pletie buriny alebo na zber.
S úsmevom a láskou usmerňovala moje úsilie, keď som
sa znovu a znovu pokúšala vyťahovať mrkvu, reďkovku
a inú zeleninu, aby som zistila, či už konečne dozrela. Vy­
svetľovala mi, aká je vzájomná súvislosť medzi pôdou,
počasím, vetrom a slnkom a vštepovala mi, čo práve rast­
linky potrebujú. Dodnes v duchu počujem jej slová,
a som jej z celého srdca vďačná, že ma uviedla do sveta
rastlín.
Ako mladá vydatá žena som si všimla, že rastlinám, ktoré
som si obľúbila, sa u mňa výnimočne dobre darí a s iný­
mi, objektívne nenáročnými, je to podstatne horšie. Ne­
skôr, keď som už pôsobila ako ľudová liečiteľka a denno­
denne som prichádzala do styku s liečivými bylinkami,
Bachovými liekmi z kvetov, aromoterapiou a klasickou
homeopatiou, prebudil sa vo mne nevšedný záujem o tie­
to neviditeľné a nemerateľné sily rastlín.
Stretávala som sa s istým starým bavorským bylinkárom,
s etnológmi, šamanmi, krajinnými architektmi a mnohý­
mi ďalšími ľuďmi, ktorí sa zaujímali o rastliny, a dozveda­
la som sa stále viac o zelených i kvitnúcich obyvateľoch
našej planéty. Každú novú skúsenosť som pridávala
k predchádzajúcim a získané poznatky som konfronto­
vala. Nielen nové znalosti, ale aj osobné kontakty s rast­
linami v prírode, záhrade či v byte mali pre mňa veľký vý­
znam.
Ešte aj teraz, keď študujem opisy homeopatických prí­
pravkov, pripomínam si cenné skúsenosti pratety Agathy.
Rozprávala mi ako dieťaťu o elfoch, trpaslíkoch, škriat-
Kto žije v tesnom spojení
s rastlinami, veľmi rýchlo spozná
pomocou vône ich individuálnu
povahu.
9
koch a anjeloch rastlín, čím nevdojak podporovala moje
povedomie o existencii nehmotných zdrojov. Vzala som
teda do rúk homeopatický prípravok, sadla som si na lúku a prosila anjela rastliny (dévu), aby mi pomohol pocítiť
energiu príslušnej liečivej rastliny. Skutočne som čoskoro
začala pociťovať dráždenie, teplo, chlad alebo pálenie
Moje telo bolo ako ukazovateľ smeru a naznačovalo mi
kde pôsobí liečivá sila rastliny.
Liečivé byliny mali stále väčší vplyv aj na moju náladu.
Testovala som si tieto skúsenosti a porovnávala som, či
tá-ktorá rastlina vyvoláva vo mne vždy rovnaký pocit. Vy­
chádzalo to, a preto som pri tejto metóde aj ostala. Takto
doteraz skúmam rastliny, ktoré nachádzam vo voľnej prí­
rode: kvety, stromy, kry, byliny - aj takzvané buriny - ro­
bím s nimi množstvo rôznych pokusov.
Ďalej som porovnávala jednotlivé doma rastúce byliny
s liečivami, v ktorých boli použité esencie z týchto rastlín,
napríklad
• Bachov liek z kvetov Oak s dubom,
• homeopatikum Taraxacum s liečivou púpavou lekár­
skou,
• homeopatikum Cyclamen s črepníkovým cyklámenom
perzským.
Vyžarovanie bolo identické, v domácich bylinách však
často účinnejšie, vo vyrábaných prípravkoch niekedy
jemnejšie, niekedy silnejšie.
Rastliny nie sú iba na ozdobu
Figovník lesklý umiestnite v kancelárii
najlepšie do blízkosti kopírovacieho
stroja alebo tlačiarne, pretože
urýchľuje odbúravame formaldehydu,
ale aj iných škodlivých látok ako
xylén, toluén a amoniak.
10
Odkedy trávia ľudia väčšinu svojho času stále viac
v domoch, bytoch či kanceláriách, rastie ich potreba
skrášľovať si životný priestor rastlinami. Okrem pekné­
ho vzhľadu a príjemnej vône je totiž dokázané, že rastli­
ny pôsobia ako „vylepšovače" vzduchu, filtrujú škodlivé
látky a starajú sa tak o pozitívny vplyv na telo, dušu
a myseľ.
Rastliny nám dodávajú kyslík a potravu
Rastliny neposkytujú len „vzduch na dýchanie", ale sú aj
základom našej stravy. Bez rastlín by na našej planéte ne­
bol žiadny život, bez rastlín by sa ľudia a zvieratá zadusili
alebo umreli hladom. Svojou prítomnosťou a schopnos­
ťou vytvárať energiu zo životunebezpečného oxidu uhoľ­
natého pomocou slnečného svetla a energie vody (uh­
ľovodíky) a popritom uvoľňovať kyslík, nám rastliny
umožňujú našu existenciu.
Všetko, čo spôsobujeme rastlinám, spôsobujeme napo­
kon sami sebe. Konáme preto správne, keď s nimi zaob­
chádzame láskyplne, obklopujeme sa nimi a staráme sa
o ne. Za každý vyťatý strom je potrebné vysadiť tri nové.
Všímajme si každú nenápadnú burinu - možno je to liek
budúcnosti? Rovnako cenné sú aj rastliny pochádzajúce
zo stredomorskej oblasti, subtrópov a trópov, ktoré pestu­
jeme doma na balkóne alebo v zimnej záhrade. Každá
nielen skrášli náš domov, ale prinesie nám aj radosť, po­
hodu a zdravie. Správajme sa k nim ako k plnohodnot­
ným členom rodiny. Stanú sa tak našimi vďačnými rastlin­
nými priateľmi.
Najdôležitejšou úlohou rastliny nie
je len potešovať náš zrak farbami
a naše ústa lahodnými plodmi.
Všetko toto robia. Ale práve tak
potichu a svedomito odstraňujú
znečistenie zo vzduchu a z pôdy
okolo nás. A každý dom, v ktorom
prospievajú zdravé rastliny, bude
omnoho čistejší a zdravší, ako keby
v ňom rastliny neboli bývali."
Tento citát, ktorý údajne pochádza
z anglickej knihy o záhrade
z 19. storočia, naozaj nepotrebuje
komentár.
Rastliny slúžia nášmu zdraviu
Úrad pre životné prostredie v USA zaraďuje zaťaženie klí­
my obytných miestností škodlivými látkami medzi päť naj­
nebezpečnejších hrozieb pre ľudské zdravie. Príčinami
„zlého vzduchu" sú prehnane vzduchotesne izolované
okná a dvere našich moderných príbytkov, cez ktoré ne­
preniká vzduch zvonka. Ďalším zaťažením sú stavebné
materiály, z ktorých sa do vzduchu uvoľňuje formaldehyd,
xylén, toluén, benzol, trichlóretylén, chloroform, amoniak,
alkohol a acetón. K tomu sa ešte pridávajú ľudské vý­
pary.
Spoločné pôsobenie látok takéhoto „chemického koktai­
lu" môže u citlivých ľudí, predovšetkým malých detí a sta­
rých ľudí vyvolávať rôzne neduhy a choroby. Od osem­
desiatych rokov sa lekári aj liečitelia stretávajú so
11
Difenbachia je ideálna do
kancelárie: úspešne dokáže zo
vzduchu filtrovať škodlivé látky
a vyžaruje energiu, ktorá nám
pomáha lepšie sa sústrediť.
symptómami, ktoré sa nenachádzajú na zoznamoch zná­
mych diagnóz. Títo pacienti napodiv pociťovali výrazné
zlepšenie svojho zdravotného stavu, keď opustili dom
a zdržiavali sa na čerstvejšom, čistejšom vzduchu. Vzni­
kol priliehavý pojem „syndróm chorých budov" (z angl.
„Sick-Building-Syndrom", „SBS"). Časté symptómy „SBS"
sú únava, vyčerpanosť, bolesti hlavy, nervozita, ochorenia
pľúc a priedušiek, astma, podráždenie kože a slizníc, naj­
mä očí, nosa a hrdla, upchatie prínosových a čelových
dutín, ochorenia kože, alergie a v najhoršom prípade ra­
kovina. Škodlivé látky často spôsobujú u hypersenzitívnych osôb alergie na prach, roztoče, spóry plesní, peľ
a potraviny.
Rastliny sú schopné filtrovať alebo meniť chemické zlo­
ženie škodlivých látok a zlepšovať tak vzduch v miest­
nostiach. Okrem toho zvlhčujú vzduch za predpokladu,
že ich nenecháme úplne vyschnúť. Výskumy NASA
v tejto oblasti to tiež jednoznačne dokázali. Z aromoterapie vieme, že rastliny uvoľňujú vône, ktoré majú sti­
mulujúce, antimykotické (proti hubám) a antibakteriálne vlastnosti. Uvediem len niektoré príklady na izbové
rastliny, ktoré sú veľmi účinné pri odbúravaní jednotli­
vých škodlivých látok:
• formaldehyd: nefrolepka, chryzantémovka, dracéna,
chamédorea úhľadná, figovník lesklý, brečtan popína­
vý, lopatkovec, šeflera, difenbachia.
• xylén a toluén: difenbachia, nefrolepka, antúrium, fi­
govník lesklý.
• amoniak: antúrium, chryzantémovka, maranta, figov­
ník lesklý, dracéna, azalka.
Ako rastliny komunikujú
Vedeli ste, že rastliny medzi sebou komunikujú, že si do­
kážu prejaviť sympatiu alebo antipatiu? Vo väčšine prípa­
dov je to snaha o zachovanie druhu. Existuje na to niekoľ-
ko nasledujúcich fascinujúcich príkladov. Zatiaľ nie je vy­
jasnené, či dokážu rastliny komunikovať aj s ľuďmi. Prav­
depodobne áno, nemôžeme to však absolútne potvrdiť.
V tomto smere ešte prebieha výskum.
Zmiešaná kultúra
Niektoré druhy rastlín sa navzájom znášajú, vzájomne sa
podporujú, iné si naopak škodia. Sympatia alebo antipa­
tia sa v rastlinnej ríši odborne nazýva alelopatia. Múdri zá­
hradkári už dávno poznajú pozitívne vzťahy a využívajú
skutočnosť, že napríklad ruže a levanduľa sa navzájom
podporujú v raste, kapucínky chránia čerešne pred voš­
kami krvavými a nechtíky zabíjajú výlučkami svojich kore­
ňov háďátká, ktoré ohrozujú floxy.
Záhradkári by mali medzi ruže sadiť
levanduľu. Obe rastliny sa k sebe
výborne hodia nielen esteticky,
ale ich susedstvo má aj ďalšie
Starostlivosť o rastliny pomocou vôní
prednosti - obe sú zdravšie a lepšie
Tento prirodzený prostriedok na ochranu rastlín objavil
biológ Dr. Dietrich Gúmbel. Pozostáva z určitých éteric­
kých olejov a vody v pomere od 1:10 do 1:100 000.
Starostlivosť o rastliny pomocou vôní je založená na tom,
že „rovnaké pôsobí na rovnaké" a špeciálna „informácia"
alebo esencia éterického oleja sa aj pri extrémnom zrie­
dení vo vode prenesie pomocou postreku na choré rastli­
ny. Aromatické oleje z koreňov napríklad aktivujú korene,
oleje z listov chránia listy a posilňujú ich. Oleje z kvetov,
plodov alebo semien podporujú bujnejšie kvitnutie a bo­
hatšie nasadenie plodov.
rastú.
Tanín na potlačenie konkurencie
Vlašský orech produkuje v zelených šupkách svojich
plodov tanín, chemickú látku, ktorá pôsobí ako posol.
Tanín je v určitej koncentrácii pre ľudí neškodná látka,
zaručuje však dobrú ochranu opadaných plodov. Pri­
rodzene zhoršuje pôdne podmienky na klíčenie se­
mien iných druhov rastlín. Tie potom klíčia len veľmi
ťažko. Vlašský orech sa touto obdivuhodnou vlastnos­
ťou stará o to, aby vytvoril čo najlepšie podmienky na
Floxy bývajú často napádané
háďátkami, ak sa však pestujú spolu
s nechtíkmi, vôňa nechtíkových
koreňov háďatká odháňa.
13
rozmnožovanie výlučne iba svojim potomkom, klíčky
iných druhov rastlín sú decimované. Udržiava si stanoviš­
te bez neželaných rastlín, burín a iných stromov. Túto
sebaochranu môžeme označiť ako starostlivosť o po­
tomstvo.
Signálne látky ako výstraha pred prirodzenými
nepriateľmi
Stromy s poškodeným lístím po napadnutí hmyzom alebo
obhrýzaní zverou dávajú pomocou chemických signál­
nych látok, ktoré uvoľňujú do vzduchu, podnet, aby ostat­
né stromy v ich okolí začali produkovať zodpovedajúce
obranné látky.
„Otrávené" lístie ako ochrana pred hmyzom
Ekológovia a chemici z univerzity v Seattle v americkom
štáte Washington skúmali lesy, o ktorých bolo známe, že
ich približne každých desať rokov škodce takmer úplne
obžrali. Výskumníci zistili, že obrovské množstvá hmyzu
zamierili na nespočetné množstvo briez a vŕb, na ktorých
spôsobili holožer. Aj keď ešte rozsiahle zdravé porasty so
zdravým lístím „čakali" na hmyz, žiadne ďalšie stromy už
neboli napadnuté. Ďalej bolo pozoruhodné, že tento žra­
vý hmyz po masívnych útokoch postupne hynul - pravde­
podobne hladom (!) - ale v pravidelných intervaloch de­
siatich rokov sa znova premnožil.
Stromy poškodené hmyzom
vysielajú do vzduchu chemický
„signál" a tak upozornia
ostatné stromy, aby začali
produkovať zodpovedajúce
obranné látky.
14
Čo sa v týchto lesoch dialo? Výsledky laboratórnych po­
kusov ukázali, že stromy sa úspešne bránili pred hmy­
zom. Pozmenili chemické zloženie svojich listov natoľ­
ko, že sa ich výživná hodnota znížila a zmenila sa aj ich
chuť. Stromy boli dokonca schopné zmeniť bielkovinové
zloženie svojich listov. Takýmto spôsobom sa dokázali
zbaviť žravých nepriateľov. Tento trik na zachovanie ži­
vota je známy aj u vlčieho bôbu. Produkuje jedovaté lát­
ky, ktoré účinkujú nielen proti voškám, húseniciam a koníkom lúčnym, ale dokonca znižujú aj spásanie ovcami
a kozami.
Vysielanie vonných signálov vzdušnou cestou
Ešte udivujúcejší bol výsledok projektu, v ktorom nasa­
dili na výskumné stromy húsenice výnimočne žravého
druhu. Stromy aj v tomto prípade dosiahli, že ich lístie
bolo nestráviteľné a málo výživné. Keď aj stromy kon­
trolnej skupiny, ktoré nijaký škodca nenapadol, pozme­
nili chemické zloženie svojho lístia, vedci predpoklada­
li, že informácia sa šírila dotýkajúcimi sa koreňmi. Keď
však rovnako reagovali aj stromy vo vzdialenosti 100
metrov, ubezpečili sa, že signály museli byť vyslané po­
mocou vôní vzdušnou cestou, aby tak varovali iné stro­
my. Ako poslíčka takto identifikovali rastlinný hormón,
plyn etylén.
Komunikácia pomocou aury
Rastliny komunikujú aj pomocou aury, energetického po­
ľa, ktoré obklopuje človeka, živočíchy aj rastliny. Keď
vedľa seba rastie viac rastlín, aury navzájom splývajú
a môžu vytvárať naozajstný kanál energie. Môže to mať
pozitívne, ale rovnako aj negatívne následky (pozri aj
Zmiešanú kultúru, s. 13). Príklad: ak stojí juka v blízkosti
cyklámenu perzského, tento dlho nevydrží agresívnu
energiu juky a uhynie. Niektorým rastlinám, ako napríklad
orchidei črievičkovcu alebo cyklámenu perzskému sa
lepšie darí, ak ich rastie viac spolu. Vzájomne sa pomo­
cou energie podporujú a vytvárajú si nad spoločenstvom
auru podobnú baldachýnu.
Nielen v prírode alebo v záhrade,
Komunikácia s ľuďmi?
Aj komunikácia medzi rastlinou a človekom sa odohráva
pomocou aury. Pri pozitívnej podpore človeka sa aura
rastliny zväčšuje a zhromažďuje sa energia, čím sa dosa­
huje silnejší rast, krajšie kvety a väčšia odolnosť voči cho­
robám. Výbuchy zúrivosti, zlosti a hádky v miestnosti,
v ktorej sa rastlina pestuje, vedú k ubúdaniu jej aury. Ten­
to efekt sa prejavuje drasticky a niekedy vedie až k uhynutiu rastliny, keď jej niekto priamo nadáva.
ale aj v črepníkoch sa darí
cyklámenom lepšie, keď sa
pestujú v skupine.
15
Silné, zdravé a s láskou pestované kvetiny dokážu vrátiť
ľuďom časť preukazovanej a akumulovanej energie. Vtedy cítime, že nás tieto rastliny priťahujú, vyhľadávame ich
prítomnosť, radi na ne pozeráme a tešíme sa z ich
prospievania. Zatiaľ čo takto komunikujeme s rastlinami
vytvárame kolobeh energie, ktorý sa prejavuje v aure človeka i rastliny.
Dokážu rastliny čítať naše myšlienky?
Dracéna, známa a obľúbená
rastlina pestovaná v izbách
a v kanceláriách, bola objektom
povestného Backsterovho efektu.
Tento Američan zistil, že rastliny
dokážu čítať naše myšlienky.
16
Takzvaný Backsterov efekt poukazuje na to, že je to prinajmenšom možné. Otcom modernej komunikácie s rastlinami je Cieve Backster zo San Diega v Kalifornii. Pred
dvadsiatimi piatimi rokmi robil pokusy s dracénou a zistil
že rastliny reagujú na myšlienky a pocity ľudí.
Backster bol špecialistom na detektory lži, ktoré sú v niektorých štátoch (okrem európskych) pred súdom povolené a berú ich do úvahy pri hľadaní pravdy. Detektorom lži
sa merajú elektrické výkyvy, ktoré spôsobuje zrýchlené
dýchanie, zvýšenie krvného tlaku a vlhkosť pokožky testovaných osôb. Experti podľa nakreslenej krivky detektora určujú, či osoba odpovedala na otázky pravdivo, alebo
či klamala.
Backster prišiel na myšlienku napojiť dracénu, ktorá stále
v jeho kancelárii, na detektor lži. Zo skúsenosti vedel, že
ľudia prejavujú najprudšie reakcie, keď sa cítia ohrození
Preto sa teda rozhodol rastline ublížiť Chcel na dracéne
spáliť jeden list. Len čo si to pomyslel, detektor lži sa pohol. Už sám úmysel spôsobil, že rastlina zareagovala.
Backster sa chcel presvedčiť, či naozaj dracéna vycítila
jeho myšlienky, a držal v ruke zápalku, aby tento pokus
ešte vystupňoval. Nakoniec, po mnohých dokumentova­
ných pokusoch Backster dokázal, že dracéna reaguje už
na myšlienky.
Podobné skúsenosti opísal indický vedec Jagadis Bosé.
Dokázal, že rastliny majú sústavu, ktorá vedie podráž­
denie a je porovnateľná s nervovými sústavami ľudí
a zvierat.
Je zaujímavé, že pri Backsterových aj Bosových poku­
soch reagovali rastliny rýchlejšie a prudšie na negatív­
ne, než na pozitívne emócie. Touto teóriou môžeme vy­
svetliť aj známe „zelené ruky": ľudia s pozitívnymi
emocionálnymi podnetmi dosahujú pozitívne účinky
aj u rastlín, ktorými sa zaoberali. Pokiaľ niekto nemá
rastliny naozaj rád, nemôže byť úspešným záhradká­
rom.
Komunikácia pomocou biofotónov
Nemecký fyzik Fritz-Albert Popp sa koncom šesťdesia­
tych rokov zaoberal pri výskume rakoviny otázkou: Pre­
čo vyvoláva niektorá chemická látka rakovinu, kým iná
nie, napriek tomu, že má rovnakú chemickú štruktúru?
Popp zistil, že rozdiel vznikal v prítomnosti svetla. Až pri
pôsobení ultrafialového žiarenia sa prejavili v moleku­
lách biochemický zhodných substancií úplne rozdielne
spôsoby správania. Kým jedna substancia spôsobova­
la vznik rakoviny, druhá nie. Popp vyriešil otázku funk­
cie svetla prichádzajúceho do buniek, pretože spoznal,
že práve svetlo má kľúčový význam pre pochopenie ko­
munikácie medzi bunkami jedného organizmu. Podľa
fyziky sú najmenšie častice svetla fotóny, a tak Popp
nazval svetlo v živých bunkách „biofotónmi". Tieto sú
podľa neho nosičmi informácie, ktoré sa starajú o to,
aby v rastline, presne tak ako vo všetkých ostatných ži­
vých bytostiach, vedela súčasne každá bunka o všet­
kom, čo sa deje v celom organizme.
Popp okrem toho zistil, že svetlo v bunke je porovnateľ­
né s laserovým lúčom. Ako je však známe, laserové lú­
če sa používajú v spravodajskej technike na prenos in­
formácií.
S pomocou komunikácie rastlín - k svojmu prvému
výsledku prišiel pri výskume uhorky - vyšli najavo úplne
nové vedecké princípy. Sú to vlnové polia informá­
cií, ktoré vysielajú a prijímajú ľudia, živočíchy a rastli­
ny, svetlo života, vyžarované každou bunkou. Toto vy-
V svetle živých buniek, ktoré nazval
nemecký fyzik Popp biofotónmi, sa
zhromažďujú informácie.
Jednoducho povedané, fungujú
rovnako ako laserový lúč
v spravodajskej technike.
17
žarované vysielanie sa v ezoterickom jazyku označuje pojmom aura. Obklopuje každého človeka, zviera
a rastlinu.
Vyžarovanie rastlinnej energie
Čo je to vlastne energia rastlín? Možno ju cítiť,vidieť vedecky dokázať? Ako pôsobí na ľudí? Existujú aj iné odvetvia, v ktorých má vyžarovanie rastlinnej energie nejaký
význam? Nasledujúca kapitola nás zavedie do nehmotného pôsobenia života rastlín, poučí nás, ako vnímať vyžarovanie ich energie a oboznámi nás so spôsobmi
pôsobenia a spojitosťami, ktoré sú známe z iných oborov.
Štruktúra vyžarovania (aura)
Pod pojmami vyžarovanie, energetické vyžarovanie či aurické vyžarovanie rozumieme nehmotnú auru, fluidum
ktoré obklopuje každý živý organizmus vrátane rastlín.
Táto „energia" sa však nerozprestiera okolo všetkých
rastlín rovnako. Názorne to dokazuje tabuľka na stranách
24 a 25.
Aury rastlín aj ľudí sa skladajú
z viacerých vrstiev. Rastliny
poskytujú rôzne energetické
vyžarovanie, ktoré vplýva rôznou
intenzitou na ľudskú auru.
18
Aura sa skladá z viacerých vrstiev. V týchto vrstvách sa
nachádza tzv. energetická mriežka, raster. Ňou sa prijíma,
zhromažďuje a odovzdáva energia. Každá energetická
vrstva má svoju vlastnú vlnovú dĺžku podobne ako rozlič­
né rádiovysielače. Čím viac sa táto vlnová dĺžka rastlinnej
aury približuje našej vlnovej dĺžke, tým je nám táto rastli­
na sympatickejšia. Rastliny žijúce v našom bezprostred­
nom okolí nám poskytujú celú paletu energetického vy­
žarovania energií, ktoré sa približuje k našej aure
najrozličnejšími intenzitami.
Ako spoznáme vyžarovanie?
Predstavte si, že na stole pred sebou máte izbovú rastli­
nu. Táto rastlina sa nachádza v energetickom obale - au­
re, ktorý však nevidíte. Prítomnosť aury zistíte jedno­
ducho takto: pohybujte dlaňami okolo rastliny vo
vzdialenosti približne 5 cm a zavrite pritom oči. Možno
pocítite jemný pocit chladu alebo tepla, pulzovanie alebo
podráždenie.
Ak si nie ste celkom istí svojím pozorovaním, vyskúšaj­
te tento pokus: Zájdite pri západe slnka do blízkeho le­
sa, alebo k nejakej skupine stromov. Zastaňte vo vzdia­
lenosti 10-15 metrov od stromov a uprene sa zahľaďte
na 5 minút asi 1 -3 metre ponad koruny stromov. Potom
zavrite na minútu oči. Pomaly ich otvorte. S veľkou
pravdepodobnosťou uvidíte na okamih jasný veniec
svetla nad korunami stromov. Tento svetelný veniec je
energetický obal rastliny. Fyzikálne možno tento ener­
getický obal zachytiť a zdokumentovať pomocou tzv.
Kirlianovej fotografie. Niektorí ľudia dokážu vidieť rast­
linnú auru ako dúhovitú menlivú farebnú škálu oblaku
energie. Čím sú skúsenejší, tým presnejšie určia ener­
getický stav rastliny a urobia si závery o jej liečivých si­
lách. Iní zas majú taký citlivý hmat, že rukami vycítia
okolo rastliny energetický oblak. Títo si veľmi rýchlo vy­
tvoria mentálny kontakt so svetom rastlín. Niekto zas
získava informácie z rastlinnej aury pomocou čuchu.
19
Vzácne sa nájdu aj ľudia, ktorí disponujú všetkými tro­
mi schopnosťami naraz.
Prijímanie a účinok vyžarovania
Vyžarovanie rastlín prijíma človek prostredníctvom ne­
hmotnej energie svojej aury, spojenej s ľudským telom
pomocou energetických centier, tzv. čakier. Cez tieto
energetické centrá prichádza rastlinná energia do nášho
tela k základným, menším miestam rozdelenia energie,
tzv. nadis. Nadis vedú ďalej rastlinnú energiu cez nervový
a endokrinný systém do krvi. Tá ňou potom zásobuje kaž­
dú bunku a každý orgán v tele.
Ľudská aura (vyžarovanie),
Vyžarovanie energie rastliny možno zachytiť skôr inštinktív­
ne alebo intuitívne ako vedome. Zodpovedá charakteru
ľudskej aury. Napríklad: ak máme nečakane vôľu doniesť si
domov papriku ročnú s krikľavočervenými plodmi, môže to
byť preto, že rastlina nás k tomu podnietila svojím energe­
tickým vyžarovaním. Jediný pohľad na adénium hrubé
nám pomôže sústrediť sa pri práci s počítačom, kedže
rastlina nám svojím vyžarovaním skoncentruje ubiehajúce
myšlienky. Ak odrazu, po rokoch prestaneme mať radi veľ­
mi obľúbený figovník lesklý, môže to byť tým, že pre nás
zrazu prestane byť vhodné jeho pôsobenie, pretože sa
nám pravdepodobne zmenili životné podmienky.
čakry (energetické centrá)
a nadis (miesta rozdelenia
energie). Prostredníctvom
Môj pohľad na energiu rastlín
nehmotných zón sa vyžarovanie
rastlín odvádza do tela.
20
Nikdy predtým sme nemali takú širokú ponuku druhov a va­
riet izbových a balkónových rastlín ako dnes. Obchod po­
núka určite viac než 1000 druhov a odrôd a každým rokom
pribúdajú ďalšie novinky. Vyskúšať a zistiť kvalitu energie
všetkých týchto rastlín by presiahlo rámec našej knihy. V atlasovej časti (od s. 37) nájdete tie druhy rastlín, ktorých vy­
žarovanie som sama vyskúšala a usporiadala počas rokov
praxe. Niektoré z nich majú veľmi silné a pozitívne vyžarova­
nie, iné zas prejavujú problematickú, nestálu energiu.
Rastliny s najťažším energetickým
pôsobením
Žiarenie týchto rastlín prirodzene nemá len negatívne
vlastnosti. Ale pri jeho využívaní je potrebná obozretnosť
a pozornosť. Ich energetické žiarenie je také silné, že ho
možno použiť na obranu alebo silnú stimuláciu.
• Aechmea, echmea napríklad vysiela šípovité impulzy
energie, ktoré môžu pôsobiť rušivo. V ojedinelých prí­
padoch je napriek tomu vynikajúcou rastlinou pre ľudí,
ktorí sa nevedia dobre brániť.
• Cactaceae, kaktusy: Čím majú dlhšie a ostrejšie ostne,
tým sú agresívnejšie aj energeticky. Pozitívnou strán­
kou však je, že dobre ochránia pred rušivým pôsobe­
ním zvonku.
• Euphorbia pulcherrima, prýštec najkrajší (vianočná
hviezda): Trhová rastlina určená na vianočný obchod,
ktorú bohužiaľ pestujú hromadne v monokultúrach, vo
veľmi zlej pôde, a jej rast podporujú chemickými látka­
mi. Jednotlivo pestované rastliny majú však energiu
dobrej kvality, ktorá pôsobí povzbudzujúco na nervovú
sústavu aj na telo.
• Neoregelia, neoregélia: Vonkajším smerom vyčnieva­
júce šípy energie pôsobia ako ostne a šíria znepoko­
jujúcu, čiastočne výhražnú a agresívnu náladu. Avšak
zadržiava „zlých" susedov a chráni pred negatívnymi
emóciami.
• Sansevieria trifasciata, sansevieria trojpása: Táto rastli­
na je „bojovník" medzi izbovými rastlinami. Všetky, či
pozitívne alebo negatívne emócie a nálady umocňuje
svojím posilňujúcim pôsobením.
• Yucca, juka: Agresívna, ostrá, bleskovitá energia pod­
necuje cholerikov a vytvára v každej miestnosti, kde sa
nachádza, nepokoj. Keď ju pestujeme vonku na balkó­
ne môže byť napriek tomu vynikajúca na ochranu ale­
bo ohraničenie.
Osem rastlín s najsilnejším
Tento výber som urobila na základe
svojich osobných skúseností.
Pridŕžajte sa ho preto len vtedy,
ak si chcete overiť, či táto rastlina
vyhovuje podľa opisu. Spoliehajte
sa však vždy radšej na vlastnú
intuíciu! Zoznam môže byť
nápomocný ak sa rozhodujete,
ktorú rastlinu vybrať ako darček.
Aj pri zariaďovaní spoločenských
priestorov a kancelárií sa môžete
opierať o vymenované rastliny.
22
Bambusa vulgaris, bambus
obyčajný: Zabezpečuje vynikajúcu
domácu atmosféru, ktorá pôsobí
na ľudí aj na zvieratá. Energia
vyžarovania je veľmi jemná
a nenásilná. Vynikajúco zlepšuje
našu kreativitu a citlivosť.
Chlorophytum comosum, zelenec
chochlatý: Znamenite viaže jedy
v bytoch, pri osídľovaní nového bytu
alebo nového domu rozširuje dobrú
náladu, mení zlú energiu na pozitívnu
a je pre každého vynikajúcim zdrojom
sily.
Citrus, citrónovník
a pomarančovník: Rastliny veľmi
pekne voňajú a celoročne vytvárajú
kvety, listy aj plody. Izbu napĺňajú
veselou, dobrou náladou a radosťou
zo života. Ich oblakovitá energia mení
negatívne vyžarovania na pozitívne.
Dracaena, dracéna: Poskytuje
ľuďom veľmi príjemné vyžarovanie.
Je to absolútny „burič" energie tým,
že svoju energiu vyžaruje rovnako
ako dohora vystrekujúca fontána.
Dobre odbúrava škodlivé chemické
látky.
vyžarovaním energie
Hedera helix, brečtan popínavý:
Táto rastlina je veľmi nenáročná na
pestovanie. Povzbudzuje, jej energia
je ustavične nasmerovaná dopredu
Má výlučne pozitívne pôsobenie
a pomáha ľuďom predovšetkým
znova nájsť cestu z najzložitejších
situácií.
Oncidium papilio, oncídium:
Táto koketná rastlina je obľúbená
najmä medzi ženami. Pozdvihuje
sebavedomie a schopnosti presadiť
sa a podporuje bezprostrednosť
voči iným ľudom až po erotický
kontakt.
Nephrolepis, nefrolepka: Rastlina
pôsobí na nervovú sústavu ako
čistiaci filter. Je to výnimočne dobrý
druh pre ľudí, ktorí vyvíjajú náročnú
duševnú činnosť a sú nútení zotrvávať
v tímovej práci.
Rosa chinensis, ruža čínska:
Ruža čínska otvára naše srdcia.
Má zo všetkých kvetov najjemnejšie
a najsilnejšie vyžarovanie - avšak len
vtedy, keď kvitne. Podporuje lásku
k zvieratám, priateľstvo k ľudom.
23
Dvanásť
Vlnité vyžarovanie (vľavo):
Vychádza zo stredu rastliny na všetky
strany. Neutralizuje negatívne
narúšanie, ako elektromagnetický
smog a úzkosť vo vzťahoch alebo
na pracovisku.
Vejárovité vyžarovanie (vpravo):
Šíri sa z rastliny ako vejárom do
končekov listov. V miestnosti účinkuje
ako pomaly sa otáčajúci ventilátor,
ktorý priveje energiu na tie miesta,
kde je práve potrebná.
Oblakovité vyžarovanie (vľavo):
Šíri sa oblakovito všetkými smermi.
Dodáva veľmi veľa energie a je vhodné
na tvorbu energie alebo pri
rekonvalescencii. Znáša sa so všetkými
ostatnými spôsobmi vyžarovania.
Fontánovité vyžarovanie (vpravo):
Silná koncentrovaná energia je
odovzdávaná fontánovito zo stonky
(kmeňa) rastliny, aby znova vystúpila
dohora. U zdravých rastlín obieha
energia v kruhu.
Veterníkovité vyžarovanie (vľavo):
Rotujúca sila, v miestnosti dodáva
ľuďom, zvieratám a iným rastlinám
veľa radosti zo života. Rastliny sa však
vyčerpajú skôr ako iné a vyžadujú
pravidelné obdobia odpočinku.
Oblakovité vyžarovanie (vpravo):
Pravidelná, jemná energia, vhodná pre
každého. Rastliny sú zásobárňami sily
bez toho, aby sa vyčerpávali. Nemali by
stáť v blízkosti rastlín, ktoré majú šípovité
alebo hviezdicovité vyžarovanie energie.
24
najvýznamnejších
spôsobov
vyžarovania
energie
Vzostupné špirálovité vyžarovanie
(vľavo): Energia prúdi z koreňov do
stonky, okolo nej špirálovito až do
končekov listov a kvetov a opúšťa
ich v širokom kruhu.
Špirálovité vyžarovanie nadol
(vpravo): Energia sa v rastline
zlučuje, zhusťuje sa, zhromažďuje
Pomáha ľuďom, ktorí sa vedia len
ťažko sústrediť a rozhodovať.
Hviezdicovité, hranaté vyžarovanie (vľavo):
Na väčšinu ľudí pôsobi nepríjemne až
výhražne. Takéto rastliny umiestňujeme
najmenej 1 meter od pracovného stola,
alebo miesta na spanie. Citliví a chorí
ľudia a deti by sa mali pred takýmto
typom energie vystríhať
Šípovité vyžarovanie (vpravo): Môže
pôsobiť provokačne a spupne, ponúka
však výbornú ochranu. Je to dobrý
aktivátor, nie je však vhodný pre deti
a zvieratá.
Navon rotujúce vyžarovanie (vľavo):
Energetická špirála sa šíri zo stredu
rastliny smerom von v rastúcich, stále
sa zväčšujúcich kruhoch. Pôsobí
veľmi povzbudzujúco a silne, preto by
sa nemalo kombinovať s oblakovitým
vyžarovaním.
Dovnútra rotujúce vyžarovanie (vpravo):
Energia prúdi v kruhoch zvonka
smerom dovnútra, kde sa zhusťuje
a uchováva. Takýto typ energie sa
vyskytuje pomerne zriedkavo.
25
Aký význam
majú farby kvetov?
biela
čistota, zrozumiteľnosť, spojenie
s vyšším Ja
Farby hrali v minulosti a hrajú aj
dnes významnú úlohu pri rôznych
terapiách. Pôsobia na náladu
a dokážu liečiť. Pri výbere šiat alebo
bytových doplnkov si inštinktívne
volíme tie farby, ktoré zodpovedajú
žltá
pocity ako vášeň, žiarlivosť, závisť,
nenávisť, zaľúbenosť, šťastie,
nášmu duševnému stavu. Je to
radosť
skvelé, že aj my ľudia máme
schopnosť vidieť a rozlišovať farby.
Podľa DIN, nemeckých
priemyselných noriem, je farbou
každý neformálny stav optického
oranžová
podráždenia. Z fyzikálneho hľadiska
erotika, sexualita, schopnosť
nadväzovať vzťahy zmyselnosť
je farba svetlo s rozdielnymi
vlnovými dĺžkami. Svetlo je zasa
energetické vyžarovanie.
Z toho vyplýva, že farby kvetov
sú veľmi atraktívne vyzerajúcimi
červená
darcami energie.
agresivita, sexuálna sila, zviazanosť
so zemou, aktivita
Podľa farby pôsobí vyžarovanie
kvetov na rozličné oblasti nášho
života.
modrá
intelekt, štruktúrované myslenie,
kreativita, spontánnosť
fialová
spojenie s dušou, etické hodnoty,
všestranná láska
26
Ako správne umiestniť energetické rastliny
Pri kúpe každej rastliny sa najprv oboznámte, aké miesto,
aké zavlažovanie a koľko hnojiva potrebuje váš nový do­
máci spoločník. V zodpovedajúcej literatúre si všímajte
najmä poznámky o presádzaní, rozmnožovaní a čase od­
počinku. Najmä v zime dávajte pozor na správnu teplotu
v miestnosti a vzdušnú vlhkosť. Mnohé balkónové rastliny
je potrebné odniesť do izby ešte pred prvými mrazmi
a počas zimy ich menej polievať.
Do akej miestnosti a k akej ľudskej povahe je izbová rast­
lina, ktorú ste si vybrali, vhodná, sa dočítate v opise jed­
notlivých rastlín (s. 38-123). K posteli si neumiestňujte
také rastliny, ktoré podporujú aktivitu. Mimochodom, ne­
dávajte do spálne viac jedincov ani z upokojujúco pô­
sobiacich druhov rastlín. Ako je známe, rastliny v noci
spotrebúvajú kyslík rovnako ako my a vydychujú oxid
uhličitý. Počas dňa dodávajú kyslík, v noci im to však zne­
možňuje neprítomnosť svetla.
Pre svoju mliečnu šťavu, ktorá
dráždi pokožku a sliznice, by sa
prýštec najkrajší nemal umiestňovať
do spálne a aj malé deti by sme
mali pred ním chrániť.
Žiadnu rastlinu, ktorá je sčasti či celá jedovatá, alebo vylu­
čuje jedovaté látky spôsobujúce podráždenie pokožky
a slizníc, neumiestňujte v blízkosti svojej alebo svojich de­
tí. Dávajte pozor aj na potreby domácich zvierat.
'Prepojenie na iné oblasti
V kapitole „Ako rastliny komunikujú" (s. 12) sme si ukáza­
li na príklade starostlivosti o rastliny pomocou vôní, ako
sa vyžarovanie rastlín prenáša v takom médiu, ako je vo­
da, a ako môžu pôsobiť. Aj klasická homeopatia ponúka
okrem iného „energetickú informáciu" rastliny, ktorá sa­
ma účinkuje aj v extrémne silnom zriedení. Ďalšie parale­
ly v oblasti prírodného liečiteľstva ponúka klasická fy­
toterapia (bylinkárstvo) svojimi nálevmi a odvarmi z rozlič­
ných častí rastlín a aromoterapia, v ktorej sa zhotovujú
éterické rastlinné oleje. Nižšie uvádzam najdôležitejšie
väzby.
27
Bachove lieky z kvetov
„Ako krásna hudba alebo iné
veľkolepé inšpirujúce podnety
dokážu kvetné esencie
povzniesť našu osobnosť
a priviesť nás bližšie k našej
duši. Tým nám dávajú pokoj
a zbavujú nás našich žiaľov.
Neliečia nás tým, že priamo
potláčajú chorobu, ale tým, že
naše telo zaplavujú pozitívnym
vyžarovaním nášho vyššieho Ja,
ktorých prítomnosťou sa roztápa
choroba ako sneh na slnku.
Sme zdraví, keď máme telo,
dušu a myseľ v dokonalej
harmónii. Táto vnútorná
harmónia je predpokladom pre
naozajstné uzdravenie."
Edward Bach
28
Princíp vyžarovania rastlín poznáme aj z iných disciplín.
Lekár Dr. Edward Bach, ktorý žil v tridsiatych rokoch neďaleko Londýna, a podľa môjho názoru disponoval všet­
kými tromi spomínanými schopnosťami, bol nespokojný
s metódami tradičnej medicíny vyučovanej na školách,
uplatňovanými v duševných a duchovných terapiách. Naj­
viac mu ležali na srdci starší ľudia a deti, pre ktorých hľa­
dal lepšie spôsoby liečenia. S presvedčením, že choroba
má vždy všeobecnejšiu príčinu, zanechal vo veku 43 ro­
kov svoju lukratívnu prax a posledné roky svojho života ve­
noval hľadaniu „jednoduchšieho, prirodzenejšieho spôso­
bu liečenia". Nasledujúcich šesť rokov, až do svojej smrti,
intenzívne experimentoval s rastlinami a ako výsledok svo­
jich štúdií vyvinul kvetové esencie - lieky z kvetov, ktoré sú
pomenované podľa neho. Jeho snahou bolo pomáhať ľu­
dom v duševných a duchovných chorobných procesoch
neškodnými, a predsa vysokoúčinnými látkami.
Bach vynašiel dve rozdielne metódy prípravy: slnečnú
metódu a metódu prípravy varením. Pri slnečnej metóde
sa ráno zozbierajú okvetné lístky vybranej rastliny, a len
čo sa odparia kvapôčky rosy, ihneď sa uložia na hladinu
čerstvej pramenitej vody do keramickej alebo porceláno­
vej nádoby. Slnko účinkuje ako katalyzátor a spôsobí, že
vyžarovanie kvetov sa odovzdáva vode. Dĺžka prípravy
esencie závisí od druhu rastliny a môže trvať niekoľko mi­
nút, môže však vyžadovať aj niekoľko hodín. Esencia sa
potom prefiltruje a jej trvanlivosť sa dosahuje pridaním al­
koholu.
Pri metóde varením, ktorá sa uplatňuje hlavne pri prípra­
ve esencie z koreňov a kôry, sa rastliny zahrievajú a varia
vo vode. Zmes sa prefiltruje a trvanlivosť sa tiež získava
pridaním alkoholu.
Od šesťdesiatych rokov dosiahli Bachove lieky z kvetov
úspešné uplatnenie a okrem toho vo veľkej miere aj nále­
žité uznanie v klasickej medicíne na celom svete. 38 rast­
lín, z ktorých sa pripravujú Bachove lieky z kvetov, možno
kúpiť v obchode, ako napríklad dub {Quercus), buk lesný
(Fagus sylvatica), zemežlč (Centaurium), oliva (Olea europaea), devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium) alebo železník lekársky (Verbena officinalis).
Nasledovníci Edwarda Bacha vyskúšali obsah energie
z ďalších 38 kvetov. Medzi nimi aj viaceré rastliny z mimo­
európskych regiónov, ako sú napríklad aloa, ibištek a mučenka, ktoré pestujeme ako izbové a balkónové rastliny.
Klasická homeopatia
Za zakladateľa klasickej homeopatie považujeme nemec­
kého lekára Samuela Hahnemanna. Pri svojom pôsobení
spoznal ohraničenosť alopatických liečiv. Sám na sebe
vyskúmal, že čím viac sa medikament zrieďuje, tým vzni­
kajú výraznejšie a nečakane pozitívnejšie reakcie na lieč­
bu.
Na vlastnoručne vyrobených a testovaných medikamen­
toch Hahnemann preukázal, že pri viac ako stonásobnom potencovaní by v roztoku prakticky nemali byť mole­
kuly extrahovaných rastlín a napriek tomu, alebo práve
preto, pôsobí vyžarovanie, ktoré sa nachádza vo vode
a dáva podnet na samovyliečenie.
V hľadaní efektívnejších spôsobov liečenia vyvinul Hah­
nemann program, ako zabezpečiť zotavovanie. Ťažiskový
bod tohto konceptu tvorili liečebné metódy v ktorých sa
neposudzujú len jednotlivé symptómy, ale aj telesný, du­
ševný a duchovný stav pacienta, ako aj jeho momentálna
životná situácia. Pritom rozlišoval akútne a chronické
choroby. Svoje poznatky uviedol v knihe „Organon racio­
nálneho myslenia", ktorá sa dodnes pokladá za najvý­
znamnejšiu prácu homeopatického učenia.
Hahnemann prišiel k stanovisku, že „prirodzené choroby
nespôsobujú škodlivé látky, ale duchovné, nepriateľské
pôsobenie" a že „úlohou lekára je postaviť proti nej vhod­
nú umelú potenciu (homeopatický liek) čo najpodobnej­
šiu princípu, ktorý chorobu vyvoláva". Znamená to najprv
vyliečiť ducha, a až potom telo.
Esencie z Bachových kvetov,
ako napríklad zo zemežlče
(Centaurium), sa používajú
v súčasnosti pri terapiách
na celom svete.
Pomocou slnečnej metódy sa
z kvetov kručinky pichľavej (Genista
anglica) získava hodnotná esencia.
29
Aromoterapia
Bromélie, ktoré dlho nechceli
kvitnúť, zabaľte s niekoľkými
jablkami na dva týždne do
plastikovej tašky. Etylén, ktorý prúdi
z jabĺk, dáva podnet na tvorbu
kvetov.
Ide vlastne o liečenie rastlinnými vôňami, ktoré sa použí­
va už od staroveku. Prírodovedci nazývajú vône éterický­
mi olejmi (éterický = prchavý, z gréckeho pojmu „aither" =
vrchný vzduch) alebo aromátmi. Etymologicky je možné
vidieť súvislosť s latinským slovom „aeternus" (= večný).
V staroveku totiž ľudia videli večný život v nehmotnej
atmosfére. Vône alebo aromáty vytvárajú spojenie medzi
týmto svetom a večnosťou. Ľudia sa snažili získať náklon­
nosť bohov pomocou dymovej obety. Olejmi boli pomazávané najvyššie osobnosti.
Vône sú chemicky príbuzné s hormónmi a podľa toho
pôsobia na ľudí, zvieratá a rastliny. Najznámejší rastlin­
ný hormón je etylén, vôňa, ktorú vylučujú zrelé jablká,
a aktivuje napríklad tvorbu kvetov rastlín z čeľade broméliovitých alebo dokáže u iných druhov ovocia vyvo­
lať procesy dozrievania. Vonné látky ruží, ktoré pôsobia
na nás erotizujúco, sú aj pre čmeliaky a mravce sexuál­
nym vábidlom.
Všetky prírodné vône pôsobia priamo cez limbický
systém, jeden z evolučné najstarších súčastí ľudského
mozgu. Mimochodom: Syntetické vône, ktoré sa v sú­
časnosti stále častejšie používajú ako zložky parfumov,
nemajú žiadne energetické účinky. Najznámejšími rast­
linami pre izby, zimné záhrady, balkóny a terasy, ktoré
produkujú výraznú vôňu, sú:
• pomarančovník a citrónovník (rôzne druhy
rodu Citrus),
• jazmín (druhy rodu Jasminum),
• voňavé muškáty (druhy rodu Pelargonium),
m gardénia jazmínovitá (Gardenia jasminoides),
m vencovec kvetnatý (Stephanotis floribunda).
Fytoterapia
Korene tejto liečiteľskej metódy v strednej Európe siahajú
až do obdobia stredovekých kláštorov. Jednotlivé rehole
postupne získavali životne dôležité liečivá pestovaním by-
30
liniek v záhradách a zberom voľne rastúcich rastlín.
Z nich sa vyvinuli lekárne v dnešnej podobe. Práve babi­
ce a babky bylinkárky položili základy vedomostí moder­
ného bylinkárstva.
Vo fytoterapii nemajú svoje miesto len celé rastliny ale aj
esencie a vyžarovanie. V mojej praxi sa mi osvedčili nie­
ktoré pôvodné rastliny. Ich energetický potenciál sa pod­
statne líši od rastlín z tropických oblastí, aj keby šlo o rov­
naký druh (napr. koreň druhu Angelika).
Spôsoby použitia sú rozmanité. Môžete si z nich sami
vyrobiť oleje na vtieranie (napr. olej z ľubovníka), prášky
(napr. zázvor) a tinktúry (napr. arnika). Ďalej rýchlo po­
máhajú proti najrozličnejším ťažkostiam obklady, masti,
inhalovanie, kúpele a šťavy.
Jedna šálka kamilkového čaju je najlepšou fytotera­
piou pri bolestiach žalúdka. Pomáhajú tu protizápalové
účinky kamiliek, éterický olej a energetické aurické vy­
žarovanie rastliny.
Vôňa kvetov jazmínu lekárskeho
(Jasminum officinale) má
erotizujúce účinky. Olej
z jazmínových kvetov teda
pochopiteľne patrí medzi
najcennejšie vonné zložky drahých
parfumoví
31
Feng šuej
Bujne kvitnúce rastliny pestované
v závesných nádobách priťahujú
podľa čínskej náuky o harmónii
feng šuej dobrú energiu a okrem
toho pôsobia v miestnostiach ako
„usmerňovač" pre rýchlo sa
rútiace sily.
32
Rastliny je možné umiestňovať úplne cieľavedome do
miestností ako „útočníkov" alebo ako „sprostredkovateľov
harmónie". Cieľom čínskej náuky feng šuej je dosiahnuť
zvýšenú energiu miestnosti. Toto spätne dáva nám ľu­
ďom harmóniu, dobrý pocit, výkonnosť, zdravie, šťastie
a blaho. V tomto komplexnom systéme, ktorý pomáha
energiu' úmyselne viesť cez naše obytné priestory, sú
rastliny jednou z možností aktivácie a harmonizácie.
Nikdy nestavajte izbové rastliny do priamej línie medzi ok­
no a dvere, alebo medzi dvoma dverami, ktorými pre­
chádzate. Vyhnite sa aj tým izbovým rastlinám, ktoré majú
tvrdé, hranaté tvary a ostré, tvrdé listy, ako aj všetkým
rastlinám s tŕňmi a ihličím v okruhu minimálne jedného
metra od miesta, kde sedávate, pracujete alebo spíte. Po­
ciťovali by ste ich nepríjemné nehmotné energetické po­
le, ich auru.
Obklopujte sa len rastlinami, ktoré zodpovedajú vášmu
osobnému vkusu. Rastliny, ktoré dostanete ako darček
a nie sú vám sympatické, darujte radšej niekomu ďalšiemu.
Pravdepodobne by sa im vplyvom vašej antipatie nedarilo,
alebo dokonca by mohli redukovať úroveň energie v byte.
Ak chcete zharmonizovať v zmysle feng šuej ostré hrany,
prázdne kúty, odpočívadlá na schodoch, výčnelky stien
a priezory, vyberajte si jemne splývajúce, prevísajúce
rastliny alebo také, ktoré majú okrúhle lístie.
Rastliny, ktoré kvitnú a prinášajú plody, dodávajú viac
energie ako druhy, ktoré sa pestujú len pre listy, veľké
rastliny viac ako drobné. Rastliny s okrúhlym, mäkkým,
„trasľavým" lístím vyžarujú podľa feng šuej pre nás pozi­
tívnejšiu energiu ako tie, ktoré majú tvrdé, tŕnité, ostré,
agresívne listy. Čím bohatšie a vydarenejšie vyzerá rastli­
na, tým bohatší je oblak energie, ktorý ju obklopuje. Rast­
liny pestované v závesných nádobách s kaskádovitou
nádherou kvetov, stromčekovité formy a vysokokmenné
stromčeky, ako aj guľovito strihané vždyzelené rastliny
pôsobia svojou krásou a estetikou na nás pozitívne.
Črepníkové rastliny s pozitívnou energiou feng šuej sú
napríklad:
• Pomarančovník a citrónovník (druhy rodu Citrus),
• tučnolist stromčekovitý (Crassula arborescens),
• lampášik Woodov (Ceropegia woodii)
• maranta (Maranta leuconeura),
• figovník lýrovitolistý (Ficus lyrata),
• cisus (druhy rodu Cissus),
• cyklámen (druhy rodu Cyclamen),
• begónia (druhy rodu Begonia).
• bugénvilea (druhy rodu Bougainvillea),
• zornica (hybridy rodu Hippeastrum),
• voňavé muškáty (hybridy rodu Pelargonium),
• papučka (druhy rodu Calceolaria),
• kamélia (druhy rodu Camellia),
• chryzantémovky (druhy rodu Chrysanthemum),
• ibištek čínsky (Hibiscus rosa-sinensis).
Aj voľba črepníka (farba, tvar, materiál) má vplyv na ener­
getické vyžarovanie izbovej rastliny. Pre rastliny, ktoré po­
trebujú veľa vody, ako napríklad šachor, zásadne nepo­
užívajte tehlovočervené okrúhle črepníky, pretože podľa
náuky feng šuej predstavujú oheň ako živel. Na získanie
presnejších informácií odporúčam knihu o feng šuej, kto­
rú uvádzam v zozname literatúry na s. 124.
Predpokladom plného rozvoja rastlinnej energie je sa­
mozrejme správna a láskyplná starostlivosť. Napokon už
samotné pestovanie rastlín a práca s pôdou je dobrým
feng šuej. Týmito činnosťami sa privádza telo a duša do
súzvuku, čím sa znova dostávame do zhody s prírodou.
A to je jeden z najdôležitejších cieľov tejto staročínskej fi­
lozofie.
Guľovité kmienkové tvary rastlín
sú nielen pastvou pre oči, ale
podľa náuky feng šuej pozývajú
aj dobrých duchov, aby zotrvali.
Sú preto ideálnymi rastlinami
na umiestnenie po stranách
vchodových dverí.
33
Nové metódy pestovania
rastlín
Klasické pestovanie rastlín pozostáva z polievania,
hnojenia, presádzania, strihania a ochrany rastlín pred
škodcami. V atlasovej časti (od strany 37 ďalej) sa jej
v krátkosti venujeme. Ale existujú aj ďalšie možnosti,
ako účinne podporovať naše zelené aj kvitnúce rastliny,
aby sa im darilo a aby kvitli. Tieto možnosti súvisia
s energetickým vyžarovaním.
Posilnenie energie pomocou vytvárania skupín
Existujú rastliny, ktoré pôsobia
príjemne a placho, ako napríklad
senpólia fialková alebo cyklámen.
Dajte ich spolu do jednej misky a rozkvitnú v pravom zmysle slova!
34
Ten, kto chodí v prírode s otvorenými očami, mohol zis­
tiť, že rastliny nielen prospievajú medzi blízkymi jedin­
cami ich druhu, ale vyhľadávajú aj spoločnosť iných
druhov. V prírode sa to deje bez ľudského pričinenia.
V záhrade alebo v byte závisí od nás, či rastliny zasadíme alebo postavíme spolu. Vedci D. a I. Kernerovci po­
dali vo svojej knihe „Volanie ruže" dôkaz o tom, že rast­
liny okrem uvoľňovania „signálnych" látok komunikujú
aj pomocou energetických polí a energetických dráh.
Možno vychádzať z toho, že všetky rastliny, ktoré sa
prejavujú ako výrazné osobnosti, individuality - záhrad­
níci ich nazývajú solitéry - rastú najlepšie osamote.
Môžu to byť buď veľmi veľké rastliny, ako napríklad pal­
my a izbové stromy, ale aj rastliny, ktoré účinkujú agre­
sívne a útočne, majú ostré, lancetovité listy, ozbrojené
dokonca aj zubami, tŕňmi alebo háčikmi, ako napríklad
juka. Rastliny, ktoré pôsobia príjemne a placho, ako na­
príklad cyklámeny alebo senpólia fialková, ale aj „listo­
vé krásky" - malolisté druhy rodu Ficus, sa dobre cítia
spolu s inými jedincami svojho rodu. Čím jemnejšia,
útlejšia a mäkšia sa javí rastlina, o to citlivejšie vyžaruje.
Predstavte si napríklad adiant postavený vedľa juky.
Netrvalo by to dlho, kým by juka uplatnila svoje vyžaro­
vanie proti papradi, a tá by uhynula.
Posilnenie energie pomocou hudobných vĺn
Je vedecky dokázané, že na rastliny pôsobí zvuková frek­
vencia hudby. Ľudia na vyžarovanie hudby reagujú roz­
dielne, emocionálne i fyzicky. Rovnako cítia rastliny. Ak
máte radi Chopina alebo Mozarta, buďte si istí, že rovna­
ko cítia aj vaše rastliny.
Posilnenie energie aromatickou starostlivosťou o rastliny
Ako pôsobí tento čisto biologický spôsob posilňovania
a ochrany rastlín, sme písali už na strane 13. Metóda, kto­
rá v roku 1993 získala zvláštne ocenenie, sa už dlhé roky
úspešne používa v poľnohospodárstve, v produkčnom
záhradníctve, na plantážach byliniek a vo vinohradníctve.
„Izboví záhradkári" si môžu kúpiť aromatické esencie aj
v menších baleniach.
Rastliny majú rady Mozarta
a Vivaldiho, iste aj Chopina.
Pri vytrvalom búšivom zvuku
technohudby im čoskoro začnú
opadávať kvety aj listy. Nečudujme
sa im, sami by sme v takomto
prípade prišli o nervy.
Posilnenie energie pomocou drahokamov
Drahokamy ako aktivátory energie môžu preukázateľne
„preniesť" svoje pôsobenie priamo do určitej rastliny. Od­
porúčam vložiť drahokamy do vody na polievanie a po
niekoľkých hodinách ňou poliať izbové rastliny. Vhodné
sú všetky svetlé a priezračné kamene, najmä horský kriš­
táľ, ružový kremeň a akvamarín. „Preenergetizovanie" je
v každom prípade vylúčené.
Posilnenie energie aktiváciou vody na polievanie
Každý druh filtra, ktorý pôsobí proti vápniku a zmäkčuje
tak vodu, je vhodný na aktivovanie vody, ktorou rastliny
polievame. Ak sa rozhodnete namontovať si do bytu vod­
ný filter, osoží to aj vašim rastlinám.
Posilnenie energie prostredníctvom lásky
Rozprávajte sa so svojimi izbovými rastlinami nahlas, ale­
bo aspoň v myšlienkach! Podeľte sa s nimi o svoje emó­
cie, ako je radosť, šťastie, samopašnosť, zaľúbenosť a iné
pozitívne pocity. Celkom úmyselne chváľte rastlinu za
každý nový list a každý nový kvet.
35
Výber
najvýznamnejších
aurických rastlín
od A po Z
Na
nasledujúcich stranách vám ponúkam výber
V izbových rastlín s popisom ich individuálnej
energie. Charakteristiky izbových rastlín prinášajú
tieto údaje:
Každá sa začína fotografiou rastliny. Nasleduje bota­
nický, medzinárodne platný názov a národný alebo
ľudový názov rastliny. Pôvod, stanovište a starostli­
vosť opisujem v tomto poradcovi len stručne.
Moja osobná interpretácia nehmotnej kvality sa na­
chádza pod údajmi o účinku. V časti Osobitosti náj­
dete rôzne tipy, napríklad pokyny, ako najvhodnejšie
umiestniť rastlinu v byte. Dokázateľnú schopnosť
rastlín odbúravať škodlivé chemické látky nájdete
v odseku Vplyv na okolie.
Úplne na záver, pod odsekom Aurické vyžarovanie
rastliny uvádzam aktuálnu kvalitu energie. Vysvetľu­
júci symbol spôsobu aurického vyžarovania nájdete
na okraji strany vedľa fotografie rastliny alebo pod
ňou.
Papučky (vľavo) sú všeobecne obľúbené balkónové kvety. Možno práve
preto, že majú veselé vyžarovanie? Ich energetické vyžarovanie je krúživé,
víri z vonkajšej strany dovnútra.
37
Adenium
obesum
Účinok: Rastlina zlepšuje
Adénium hrubé
koncentráciu a pomáha najmä
Očarujúca rastlina z čeľade
sklonom k zádrapčivosti.
nesústredeným ľuďom so
zimozeleňovité má zhrubnutú
stonku a úzke kožovité listy.
Osobitosť: Mliečna šťava, ktorá
Nádherné červeno-biele kvety
vyteká z rastliny pri odrezaní
často rozkvitajú dvakrát ročne.
alebo odlomení niektorej jej časti,
je jedovatá! Preto nepúšťajme
Adénium hrubé viaže energiu
a špirálovito ju sústreďuje.
Pôvod: Južná Arábia, Uganda,
k adéniu hrubému deti a domáce
Keňa, Tanzánia
zvieratá. Rastlina sa osvedčuje
Stanovište / starostlivosť:
v nijakom prípade nepatrí do
Adénium hrubé vyžaduje plné
spálne.
predovšetkým na pracovisku,
slnko a miesto chránené pred
vetrom. Tento vytrvalý sukulent
Aurické vyžarovanie rastliny:
treba udržiavať nepretržite vlhký,
Viaže a sústreďuje energiu.
nesmie sa však priveľa polievať,
aby mu neodumreli korene.
Črepník umiestnený na okne
treba otáčať, aby sa predišlo
nerovnomernému rastu.
38
Adiantum
Adiant
Adiantum tenerum a Adiantum
raddianum sú vďaka svojim
širokým kopijovitým, viacnásobne
deleným, jemne perovito
strihaným krehkým listom veľmi
obľúbené izbové rastliny. Oba
druhy si vyžadujú chladnejšie
prostredie. Tenké čiernohnedé,
lesklé listové stonky sa podobajú
Osobitosť: Pomáha najmä
ženským vlasom, z čoho zrejme
posilňovať ženskú energiu (silu
vzniklo aj ľudové pomenovanie
jin). Adiant by nemal stáť
„dlhovlasá papraď".
v blízkosti rastlín, ktoré sú
agresívne, alebo majú
Pôvod: Všetky tropické oblasti
hviezdicovité a špicaté, pichľavé,
Zeme
ostré časti. Pri takýchto susedoch
by sa mu nedarilo a stratil by
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
svoje energetické pôsobenie.
vyžaduje polotienisté stanovište
s vysokou vzdušnou vlhkosťou.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Voda na polievanie musí byť
Mäkké, pokojné vlny energie,
mäkká a vlažná. Najmä vo
ktoré sa šíria zo stredu rastliny
vykurovacom období treba
smerom von.
Zo stredu adiantov sa šíria mäkké,
pokojné vlny energie.
postrekmi zvyšovať vzdušnú
vlhkosť.
Účinok: Prioritne pôsobí
na nervovú sústavu
(parasympatikus) a podporuje
prekrvenie rúk a nôh. Bojazliví
ľudia dostávajú podnety na
uvoľnenie sa z izolácie, ktorú
si sami zvolili.
39
Pôvod: Brazília
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
umiestnime na svetlom, nie príliš
teplom stanovišti, s pravidelnou
zálievkou, v žiadnom prípade však
nesmie dôjsť k premokreniu. Črep
nik s rastlinou treba otáčať, aby
všetky strany dostávali približne
rovnaké množstvo svetla.
Účinok: Všetkým, ktorí sa cítia
ustavične ohrození a len ťažko
prejavujú citovú, mäkkú stránku,
dodáva echmea odvahu zostať
pokojnými a prejaviť lásku
a radosť. Ľudia, ktorí sú chorí
alebo potrebujú harmóniu, môžu
pod vplyvom šípovitých impulzov
stratiť svoju rovnováhu. Aj deti
a zvieratá reagujú často negatívne.
Aechmea
Osobitosť: V spoločenských
Echmea
miestnostiach umiestňujte
echmeu uvážene! Rastlina môže
Táto rastlina patrí do čeľade
na niekoho pôsobiť pozitívne, na
broméliovité a má dlhé, väčšinou
iného negatívne! Nie je vhodná
husto ostnaté listy, na vrchole
do detskej izby!
väčšinou zaoblené, oblúkovito
Echmea vysiela výstražné
pôsobiace prúdy energie
v impulzoch.
prehnuté, na líci tmavozelené
Vplyv na okolie: Echmey dobre od­
alebo vínovočervené, na rube sivé
búravajú škodlivé chemické látky.
a šupinaté. Husté kužeľovité
metliny malých kvetov vyrastajú
Aurické vyžarovanie rastliny:
spomedzi výrazne sfarbených
Analogicky k tvaru listov vysiela
kališných lístkov.
prúdy energie v impulzoch, ktoré
pôsobia varovne, akoby chceli
povedať: „Nechaj ma na pokoji!".
40
Aloe
Aloa
zraneniach kože). Chráni pred
elektromagnetickým smogom
a negatívnymi energiami.
Rastliny patria do čeľade ľaliovité,
obzvlášť sú obľúbené nízke,
Mytológia: U karibských
bezstonkové a ružicovité druhy.
domorodých národov a v celej
Latinskej Amerike je aloa jednou
Pôvod: Južná Afrika, Madagaskar
z najuctievanejších liečivých bylín.
Neexistuje choroba alebo
Stanovište / starostlivosť: Táto
poranenie, ktoré by táto rastlina
nenáročná rastlina vyžaduje
neliečila. V Mexiku, Kolumbii
slnečné stanovište a pri
a Venezuele ju nazývajú „Sabila
striedmom polievaní len málo
sagrada" (svätá vedma) a veria,
starostlivosti,
že bohyňa, ktorá žije v rastline,
odmieňa ľudí za obety a modlitby
Účinok: Viaže energiu, pôsobí
zdravím, bohatstvom a pokojom.
posilňujúco a vracia rojkov späť
Indiáni z kmeňa Guajiro považujú
na zem. Pomáha nerozhodným
alou za svätú, pretože je
ľudom k činorodosti. Dokáže
vždyzelená, prežije každé obdobie
chrániť pred elektromagnetickým
sucha a žije a rastie dokonca aj
smogom!
bez koreňov, ležiac na zemi, alebo
Vyžarovanie aloy krúži dovnútra,
visiac vo vzduchu. Táto obrovská
pričom sa stále zrýchľuje.
Osobitosť: Mäsité listy obsahujú
životná sila aloy sa prenáša aj na
šťavu, ktorá pôsobí liečivo na
chorých a uzdravuje ich.
pokožku a sliznice (použitie pri
liečení rán, v kozmetike
Vplyv na okolie: Zachytáva
a medicíne). Upozornenie:
škodlivé látky, aj v noci uvoľňuje
O používaní aloy ako liečiva
kyslík a absorbuje oxid uhličitý.
počas tehotenstva sa najprv
Preto je veľmi vhodná do spálni!
poraďte so svojím lekárom!
Aurické vyžarovanie rastliny:
širšie využitie: Aloa nachádza
Posilňujúca, krúživá, dovnútra sa
uplatnenie v homeopatii (žalúdok,
zrýchľujúca energia.
črevá, koža), v kozmetike (masky,
masti a pod.), v medicíne
(zápcha, zápaly), ako aj na
vonkajšie použitie (pri úpaloch,
41
Energetické prúdy
vychádzajúce z listovej ružice
Ananas
Ananás
Účinok: Ananásy nielenže dokážu
povzbudiť unavených mužov, ale
aktivujú aj ducha a podporujú
ananásu sú cielené, o to
rýchlejšie, čím viac sa približujú
Atraktívne črepníkové rastliny, ktoré
k vrcholu rastliny.
patria do čeľade broméliovité, majú
konsolidáciu myšlienok a činov.
veľké ružice pevne ostnatých listov.
Mytológia: Indiáni využívajú
Rastliny pestované v bytoch kvitnú
všetky častí ananásu. Plody
len veľmi vzácne.
pôsobia močopudne a podporujú
trávenie. Ananás zmiešaný s karí
Pôvod: Tropické oblasti Strednej
korením pôsobí ako afrodiziakum.
a Južnej Ameriky
Aurické vyžarovanie rastliny:
Stanovište / starostlivosť: Túto
Cielené prúdy energie sú tým
rastlinu pestujme na veľmi
rýchlejšie, čím sú bližšie k vrcholu
svetlom mieste bez priameho
rastliny.
poludňajšieho slnka, pravidelne
polievame mäkkou vodou.
42
Anastatica
hierochuntica
Ruža z Jericha
Účinok: Ruža z Jericha podporuje
Zvnútra zelenej, vodou úplne
rekonvalescenciu po chorobe a po
nasiaknutej ruže z Jericha vyžarujú
tehotenstve. Aktivuje predovšetkým
krúživé víry energie.
Všeobecne rozšírený, nie však
spojenie so zemskou energiou
odborný názov tejto rastliny je
a pomáha preto najmä ženám
ruža z Jericha. Pri kupovaní
v období po pôrode.
vyzerá len ako stočená vyschnutá
ružica zo stoniek a listov.
Osobitosť: Vo vysušenom stave
môže ruža z Jericha prečkať
Pôvod: Maroko až juh Iránu
niekoľko rokov, aby znova
nadobudla svoju plnú vitalitu.
Stanovište / starostlivosť: Vo vlažnej
vode sa po niekoľkých hodinách
Aurické vyžarovanie rastliny:
otvorí a po niekoľkých dňoch získa
Z uschnutej rastliny vychádza len
intenzívnu zelenú farbu.
málo pomalých impulzov. Zvnútra
zelenej, vodou nasiaknutej rastliny
vyžaruje krúživý vír energie.
43
Účinok: Vyžarovanie antúria má
dobrý vplyv na plachých ľudí,
ktorí sa neradi predvádzajú
a radšej vtiahnu hlavu, ale aj na
veľmi tvrdohlavých ľudí, ktorí si to
ani sami neuvedomujú. Dokáže
dobre rozdeľovať energiu.
Vplyv na okolie: Rastlina
odbúrava škodlivé chemické
látky, ako napríklad xylén, toluén
Antúrium vedie energiu
kanálovito zhora smerom dolu
a znova nahor
Anthurium
a amoniak a veľmi dobre zvlhčuje
Antúrium
vzduch.
Antúrium ako zástupca čeľade
Aurické vyžarovanie rastliny:
áronovité vzbudzuje pozornosť
Kanálovito vedie energiu zhora
svojím typickým bielym, červeno-
nadol a naspäť. Má takmer tvrdú
oranžovým alebo žltkastým
energiu.
šúľkom, ktorý obklopuje
zaujímavý červený, biely alebo
škvrnitý oporný listeň. Niektoré
druhy sa vyznačujú aj zaujímavým
žilkovaním alebo dĺžkou listov.
Pôvod: Tropické dažďové pralesy
Strednej a Južnej Ameriky
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
pestujeme na teplom, svetlom
alebo polotienistom stanovišti,
ktoré je chránené pred priamym
slnkom, pravidelne ich polievame
mäkkou vlažnou vodou. Na jar
alebo v lete častejšie rosíme,
nikdy však nie na farebný oporný
listeň, pretože by sa na ňom
objavili fľaky.
44
Araucaria
heterophylla
Araukária štíhla
Tento čiastočne mrazuvzdorný,
vzpriamene rastúci ihličnan patrí
do čeľade araukánovité a je
známy aj pod ľudovým názvom
izbová jedlička. Vo svojej
domovine je to vysoký strom,
v miestnosti môže narásť do
výšky vyše 2 metrov, jeho konáre
rastú vodorovne.
Pôvod: Norfolk a iné skupiny
ostrovov medzi východnou
Austráliou a Novou Kaledóniou
Stanovište / starostlivosť:
Araukária štíhla potrebuje svetlé,
a rokovacích miestností, nie sú
ale pred priamym slnkom
však vhodné pre cholerikov.
chránené miesto najmä počas
Ich energia dokáže pomáhať,
poludňajších hodín, vyhovujúce
spoznávať o sebe nové aspekty.
sú pre ňu práve chladnejšie
Rovnako ako izbová jedlička,
miestností. Polievame ju
ktorá potrebuje priestor, aby
pravidelne vlažnou mäkkou vodou.
mohla rovnomerne rásť, mali by
Vo vykurovaných miestnostiach,
ste si aj vy dopriať „miesto a čas"
Araukária štíhla má hustú,
v ktorých dopadá svetlo len
na svoj duševný a duchovný rast.
priestorovo pôsobiacu energiu.
z jednej strany, treba araukárie
otáčať, aby rástli rovnomerne, inak
Vplyv na okolie: Rastlina
dobre znášajú tieň.
odbúrava škodlivé chemické látky
a dobre zvlhčuje vzduch.
Účinok: Rastlina aktivuje všetky
telesné funkcie, povzbudzuje
a pobáda k mysleniu a činnosti.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Posilňujúca, priestorová
energia. Je hustá a nie je ľahké
Osobitosť: Araukárie patria
ignorovať ju.
predovšetkým do pracovní
45
a svetlé, nie však slnečné miesto.
Rastlinu pravidelne zavlažujeme
vlažnou vodou a rozhodne ju
nenechávame vyschnúť.
V teplých obývacích priestoroch
sa odporúča časté rosenie pre
zvýšenie vzdušnej vlhkosti.
Účinok: Asparágus je ako
ventilátor energie a má podlá
druhu a štruktúry rastliny
rozdielny účinok. Aktivuje riešenie
problémov, projektov, všetkého,
čo sa „nehýbe". Výborne sa
uplatní pri učení a na pracovisku
Nikdy ho však neumiestňujte
do spálne!
Širšie využitie: Rastlina sa používa
v homeopatii (slabosť, obličky,
močový mechúr, srdce)
a v ľudovom liečiteľstve
Asparágus vytvára podľa
štruktúry rastliny jemné až silné
Asparagus
(zvyšovanie potencie,
Asparágus
afrodiziakum).
Trvalky, šplhavé liany alebo kry
Aurické vyžarovanie rastliny: Čím
z čeľade ľaliovité s krátkym
jemnejšia je štruktúra rastliny, tým
kmienkom, vzpriamenými alebo
jemnejšie víry vytvára, čím je
víry energie.
popínavými, rozvetvenými
pevnejšia a väčšia, tým sú víry
stonkami a listami, ktoré sú úzke
dynamickejšie a silnejšie.
ako ihličie alebo okrúhle prílistky.
Mnohé druhy aj kvitnú.
Pôvod: Afrika, Ázia
Stanovište / starostlivosť:
Asparágus vyžaduje teplé
46
Bambusa
vulgaris
Bambus obyčajný
Vo svojej domovine dorastá do
výšky niekoľko metrov. V črepníku
ostáva podstatne menší, môže
však, v závislosti od druhu,
dosiahnuť za dlhší čas výšku
2 až 3 m. Tieto neobyčajné,
vždyzelené, podzemkaté vytrvalé
rastliny s prevažne zelenými,
dlhými, dutými drevnatými
s chryzantémami, orchideami
stonkami, sa v záhradníctvach
a slivkami k štyrom „aristokratom"
často ponúkajú ako kúsky
rastlinnej ríše a symbolizuje
zakorenenej stonky.
Budhu. Okrem toho v čínskom
učení o harmónii feng šuej
Pôvod: Tropické oblasti Ázie
zaberá bambus vďaka svojej
pružnosti a zároveň tvrdosti
Stanovište / starostlivosť: Za
významné miesto a stelesňuje
Vyžarovanie bambusu obyčajného
slnečné a teplé miesto
energiu a pragmatickú schopnosť
sa rozlieva ako pravidelný, vibrujúci,
a pravidelnú zálievku sa bambus
presadiť sa.
smerom von sa zoslabujúci oblak
obyčajný odvďačí jemným lístím
a naozaj exotickým vzhľadom.
energie.
Širšie využitie: V čínskom
liečiteľstve získavajú
Účinok: Bambus obyčajný
z bambusového lístia „tabašír"
dodáva miestnosti, ľuďom
ako prostriedok proti astme,
a zvieratám energiu. Pôsobí
afrodiziakum a protijed.
nielen ako katalyzátor, ale aj ako
pokojový pól. Vďaka svojmu
Aurické vyžarovanie rastliny:
extrémne vysokému obsahu
Pravidelne vibrujúci oblak
kyseliny kremičitej (kremeňa)
energie, ktorý sa smerom von
môže sa v ezoterike využívať na
postupne zoslabuje.
uchovávanie informácií.
Osobitosť: Bambus so svojimi
1000 rôznymi druhmi po celom
svete patrí v Ázii spolu
47
Beaucarnea
recurvata
Slonia noha
umožňuje prečkať aj dlhé
obdobia sucha. Starší a bežnejší
latinský názov je Nolina.
Táto rastlina dorastá vo svojej
domovine do výšky stromu,
Širšie využitie: Predpokladá sa, že
prípadne kríka, ako izbová
v aztéckej medicíne zohrala táto
rastlina však pri dobrej
rastlina podobnú rolu ako jej
starostlivosti len do výšky 1 m. Je]
príbuzný druh agáva. Je však
všeobecne známy, ľudový názov
blízkou príbuznou aj nižšie
je slonia noha. Má dlhé, úzke listy,
spomínanej dracény
ktoré vyrastajú zo zhrubnutého
z Kanárskych ostrovov.
kmeňa, kvety sa v kultúre
objavujú len zriedkavo.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Jemne prevísajúce, často mierne
Pôvod: Mexiko
zvinuté úzke listy pôsobia ako
vodná fontána, ktorá vychádza
Slonia noha vynáša nahor zemskú
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
z ťažkopádneho kmeňa a žiari
pestujeme na svetlom, slnečnom
eleganciou a ľahkosťou. Rastlina
stanovišti a pôdu udržiavame
vyžaruje silnú, vzostupnú energiu,
nepretržite vlhkú, nie však mokrú.
ktorá vynáša nahor zemskú
Pri vyšších teplotách príležitostne
energiu a listami ju znova jemne
rosíme. Vďaka „rezervoáru vody",
necháva stekať nadol. V tejto
energiu a listami ju znova
ktorý má v kmeni, však dokáže
rastline túžiacej po svetle tkvie
jemne necháva stekať nadol.
prežiť aj dlhšie obdobia sucha.
okrem iného vysoký potenciál
slnečného tepla.
Účinok: Veľmi silná, uzemňujúca
a upokojujúca energia, ktorá
dokáže pomáhať predovšetkým
nervóznym a hyperaktívnym
deťom. Presne tak môžu získať
opäť novú energiu ľudia zaťažení
dlhotrvajúcimi žiaľmi.
Osobitosť: V rastlinnej ríši patrí
slonia noha medzi „umelcov
prežitia". Jej sukulentný kmeň
zadržiava vodu, ktorá jej potom
48
Begónia
semperflorens
Begónia vždykvitnúca
Veľký rod begónií zahŕňa na
celom svete vyše 1000 druhov
a nespočetné množstvo hybridov
a variet. Veľkej obľube sa popri
stonkových, podzemkatých,
krovito rastúcich a hľuznatých
begóniách teší predovšetkým
begónia vždykvitnúca. Rod
Begónia sa vyznačuje svojím
ľahko lámavým lístím. Kvety
begónie vždykvitnúcej sa
vyskytujú v početných farbách.
Paleta farieb siaha od bielej cez
rozličné odtiene ružovej
a lososovoružovej až po
tmavočervenú.
Pôvod: Brazília
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
veľmi dobre hodí do nemocníc,
uprednostňujú svetlé, slnečné
domovov dôchodcov a pre ľudí,
alebo polotienisté miesto
ktorým chýba energia dobrej
a mäkkou vodou ich treba
nálady.
udržiavať rovnomerne vlhké.
Vplyv na okolie: Svojou
Účinok: Veselé vyžarovanie
vynikajúcou transpiráciou rastlina
rastliny pomôže zabudnúť na
zabezpečuje dobré odbúravanie
ťažkosti dňa a vzniknúť novým
škodlivých chemických látok.
nápadom a predstavám. Vovedie
nás do dovolenkovej nálady.
Uvoľnený vystreľujúci vír energie
begónie vždykvitnúcej sa tisne
Aurické vyžarovanie rastliny:
dohora a smeruje von.
Uvoľňujúci, mäkký, dohora
Osobitosť: Ich účinok sa zvyšuje
vystreľujúci vír energie, ktorý
v skupinových výsadbách.
smeruje von.
Begónia vždykvitnúca sa
49
žlto-biele kvietky, vám bude
pripomínať slnečné južné krajiny
Pôvod: Južná Amerika
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
potrebuje slnečné, teplé
stanovište, chránené pred vetrom
a dažďom. Počas leta vyžaduje
rovnomernú vlhkosť. Je vhodná
do zimných záhrad alebo južne
orientovaných okien, v lete ju
môžete preniesť von. Pri
pestovaní v črepníku je potrebné
priväzovať úponky na konštrukciu
alebo oblúk na pestovanie
popínavých rastlín, aby sa
ochránili chúlostivé kvety.
Účinok: Silná, oživujúca,
posilňujúca energia. Veľmi dobrá
je v rekonvalescencii a na
posilnenie po stresoch
a obdobiach nadmernej
vyčerpanosti.
Bugénvilea vystreľuje
z horúceho vankúša energie
Osobitosť: Tieto rastliny obľubujú
vibrujúce impulzy.
Bougainvillea
najrozličnejšie živočíchy; vonku
Bugénvilea
rady v ich konároch hniezdia
vtáky.
Opadáva alebo vždyzelená
drevnatá opieravá liana, ktorá
Horúci, pulzujúci vankúš energie,
Bohaté kvetenstvo z fialových,
ktorý produkuje vibrujúce
červených, ružových, bielych
impulzy.
alebo oranžových listeňov,
uprostred ktorých sedia malé
50
Aurické vyžarovanie rastliny:
môže narásť až do výšky 3-4 m.
Brunfelsia
Brunfelzia
Pôvabná rastlina, ktorá vo svojej
domovine rastie ako vždyzelený
ker alebo strom patrí do čeľade
ľuľkovité. Je zaujímavá svojimi
kožovitými zelenými listami
a kvetmi, ktoré sú podľa variety
žlté, biele alebo bledo-až
tmavofialové, ploché tanierovité
alebo rúrkovité.
pracovisko a možno ju nasadiť
Pôvod: Tropické oblasti Strednej
aj pri terapeutickej práci.
a Južnej Ameriky
Mytológia: Indiáni z oblasti
Stanovište / starostlivosť:
Amazónie uzdravujú brunfelziou
Predpokladom úspešného
uštipnutie hadom a pripravujú
pestovania je svetlejšie
z nej nápoj, ktorý používajú ako
a teplejšie, v zime chladnejšie
halucinogén. Veria aj
miesto, na ktorom vzdušná
v afrodizujúce sily rastliny. Koreň
Energia brunfelzíe sa pohybuje
vlhkosť nikdy príliš neklesne.
obsahuje alkaloidy.
v kruhoch zvnútra smerom von.
Rastlinu pravidelne zavlažujeme
mäkkou, vlažnou vodou.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Ak chceme dosiahnuť bohaté
Krúživá energia sa pohybuje
kvitnutie, treba rastlinu v zime
v impulzoch zvnútra smerom von.
pri nižších teplotách hojne
zásobiť živinami. Počas rastu
je vhodné zaštipovať konce
výhonkov, čím sa dosiahne bujné
rozkonárenie.
Účinok: Brunfelzia pomáha najmä
introvertnýmn ľuďom, aby
otvorene prejavili svoje pocity,
a podporuje kreativitu.
Vynikajúco sa hodí na každé
Preto kaktusy vytvárajú bizarné
guľaté až stípovité tvary a ich listy
sa zmenili na tŕne. Okrem čiernej
a modrej kvitnú všetkými farbami.
Pôvod: Púštne oblasti,
predovšetkým v Amerike
Stanovište / starostlivosť:
Rastlinám sa darí na svetlých,
slnečných stanovištiach,
potrebujú len veľmi málo vody.
Účinok: Kaktusy môžu pôsobiť
zdržanlivo, energeticky zraňovať
alebo sa správať agresívne. Čím
dlhšie a ostrejšie sú ich tŕne, tým
je rastlina bojachtivejšia. Ľudia,
ktorí žijú alebo pracujú
v miestnostiach s kaktusmi,
si potrebujú udržiavať určitú
vzdialenosť, pretože na nich
kaktusy môžu pôsobiť agresívne
alebo depresívne. V každom
prípade však kaktus vynikajúco
ochraňuje pred negatívnou
energiou, ktorá prichádza zvonku
napríklad z križovaní
Cactaceae
podzemných vodných žíl.
Kaktusy
Aurické vyžarovanie rastliny:
Existuje niekoľko tisíc druhov
Všetky ostré tŕne a hrany pôsobia
kaktusov. Vzhľadom na extrémne
na ľudí aj na zvieratá výhražné.
suché stanovištia snažia sa čo
najviac zmenšiť odpaľovaciu
plochu svojho tela a chrániť sa
Výhražné energetické vyžarovanie.
52
pred slnečným a UV žiarením.
Calceolaria
Papučka
Charakteristickým znakom tejto
rastliny, ktorá patrí do druhovo
veľmi bohatej čeľade krtičníkovité,
sú vyduté korunné lupienky
a výrazný dolný pysk kvetu, čo
vytvára nafúknutý papučkovitý
útvar. Paleta farieb siaha od
mnohých odtieňov žltej, cez
oranžovú až k rozmanitým
červeným odtieňom. Väčšinou sú
a často hrajú úlohy pajácov alebo
kvety dvojfarebne škvrnité alebo
pomocníkov, pretože len ťažko
pásikované. Ako črepníkové
vedia prejaviť svoje pocity, môže
rastliny majú význam len
rastlina pomôcť otvoriť sa okoliu.
jednoročné hybridy rodu
Calceolaria, ktorých kvety sú
Osobitosť: Ak umiestnime viaceré
veľké až niekoľko centimetrov.
rastliny spolu do skupiny, zvýši sa
ich účinnosť.
Pôvod: Stredná a Južná Amerika
Energia papučky krúži zvonka
Aurické vyžarovanie rastliny:
Stanovište / starostlivosť:
Krúživá, hravá energia, ktorá víri
Za svetlé až polotienisté miesto
zvonka smerom dovnútra.
dovnútra.
(napr. okno orientované na sever)
a bohaté dávky vody, najmä
v letnom období, sa nám rastlina
odvďačí bohatým kvitnutím.
Korenné baly by mali byť
nepretržite vlhké, ale nie
premočené. Dlhodobé
zamokrenie vedie k odumieraniu
koreňov.
Účinok: Papučka pôsobí
aktivujúco a veselo. Ľudom, ktorí
si k sebe nikoho nepripúšťajú
53
vodou, v zimnom období zálievku
znížime. Neznášajú premokrenie,
ani preschnutie koreňov.
Účinok: Uzavretým, plachým
ľuďom (predovšetkým ženám)
môže energia rastliny pomáhať
otvoriť sa voči ostatným ľuďom
a spoznať svoju vlastnú krásu,
radosť a silu. Kto vo vnútri popiera
vlastnú sexualitu a erotiku alebo
má veľmi zlé skúsenosti, môže
s pomocou tejto rastliny zmierniť
svoje problémy.
Osobitosť: Táto veľmi senzibilná
rastlina vyžaduje láskyplnú
Camellia
starostlivosť a je vhodná len do
Kamélia
miestností, v ktorých nedochádza
k žiadnym významným zmenám
Vždyzelené stromy a kry s lesklými,
energie (spálne, miestnosti na
tmavozelenými, kožovitými listami
meditáciu, obývacie miestnosti,
a veľkými, atraktívnymi ružovými,
ktoré nie sú obývané mnohými
červenými, bielymi alebo
ľuďmi). Je nevhodná do spoločen­
dvojfarebnými kvetmi. Kvety možno
ských miestností, čakární, pracovní
Vyžarovanie kamélie je
podľa tvaru rozdeliť na mnoho
atď Kamélie sa znášajú len
krúživé a šíri sa zvnútra
typov, napríklad na jednoduché,
s rastlinami, ktoré vyžarujú jemnú
poloplné, veternicovité, pivonkovité
energiu (žiadne palmy, kaktusy
a ružovité.
a pod.). Najmä červenokveté
smerom von.
rastliny pomáhajú pri sexuálnych
Pôvod: Východná Ázia
problémoch. O kaméliu by sa mal
starať vždy ten istý človek.
Stanovište / starostlivosť: Kamélie
54
uprednostňujú svetlé až
Aurické vyžarovanie rastliny:
polotienisté, nie však slnečné
Veľmi mäkké, sústredené,
miesto a celoročne vyžadujú
smerom von rotujúce vyžarovanie
primeranú zálievku mäkkou
(ako teplý jarný vánok).
Capsicum annuum
Paprika ročná
Táto rastlina, známa najmä pod
názvom ozdobná paprika, patrí
do čeľade ľuľkovité. Je príbuzná
s konzumnou paprikou, na rozdiel
od nej sa však pestuje ako
črepníková rastlina
a v obchodoch je ponúkaná
najmä na jeseň a v období
Vianoc. Z kvetov, ktoré sú
Rastlina aktivuje predovšetkým
samoopelivé, sa vyvíjajú vajcovité
na pracovisku, treba byť však
alebo ostro končisté žlté,
opatrný pri cholerikoch.
oranžové, červené, fialové alebo
Neumiestňujeme ju do spálne
dokonca biele plody - papričky.
alebo detskej izby, malé deti treba
Všetky zelené časti rastliny sú
pred ňou chrániť, pretože by rady
jedovaté! Farebné plody sú jedlé,
ochutnali pestré plody.
tiež však obsahujú alkaloid
kapsicín.
Paprika ročná vysiela
energiu dohora.
Širšie využitie: Paprika ročná
našla uplatnenie v homeopatii
Pôvod: Stredná a Južná Amerika
(povzbudzujúco pôsobí na kožu,
sliznice, žalúdok, črevá, vnútorné
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
ucho), v aromoterapii (proti hnevu
pestujeme na svetlom až
a frustrácii, poruchám erekcie)
slnečnom stanovišti, pravidelne,
a v medicíne (teplé obklady,
nie však príliš mnoho ju
masti).
polievame, aby sme sa vyhli
premokreniu.
Osobitosť: Skúste si trieť dlane,
pokým nie sú teplé, potom ich
Účinok: Paprika ročná pôsobí
podržte vo vzdialenosti 10-20 cm
najlepšie zo vzdialenosti
od rastliny a ak ste senzibilní,
1 -3 m a môže preukázať dobrú
začnú vás svrbieť dlane.
službu pri apatii, nízkom krvnom
tlaku a roztržitosti. Účinky sa
Aurické vyžarovanie rastliny:
zvyšujú, keď je viac rastlín
Vysiela energiu smerom hore,
pestovaných v skupine.
prekrvuje a povzbudzuje.
55
listy sú na vrchnej strane
bledozelené a striebristo
mramorované, zospodu
červenkasté. Fialové kvety, ktoré
vyzerajú ako malé sviečky, sa
objavujú celoročne. Na stonke
vyrastajú malé hľuzky, ktorými sa
lampášik dobre rozmnožuje.
Pôvod: Južná Afrika
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
vyžaduje slnečné miesto a po
celý rok len malú zálievku, vyhnite
sa preto premokreniu!
Účinok: Lampášik Woodov
zabezpečuje dobrú, veselú
náladu, vyžaruje pokoj a miernosť
a stabilizuje rovnováhu tela, duše
a mysle.
Osobitosť: Čím častejšie sa tieto
rastliny množia semenami alebo
stonkovými odrezkami
a rozdávajú sa milovaným ľuďom,
o to viac radosti a lásky sa
podáva ďalej.
Jemná, krúživá energia lampášika
Woodovho vytvára vir.
Ceropegia
woodii
Lampášik Woodov
Aurické vyžarovanie rastliny:
Jemná, tečúca, krúživá energia,
Rastliny z čeľade glejovkovité sú
poloopadavé sukulentné kry
a polokry, ktoré vytvárajú až
2 m dlhú, nitkovitú, holú stonku,
vyrastajúcu z hľuznatých koreňov.
Mäsité obličkovité alebo srdcovité
56
ktorá vytvára vír.
Chamaedorea
elegans
Chamédorea úhľadná
Utešená chamédorea úhľadná
z čeľade arekovité patrí
k najobľúbenejším izbovým
rastlinám. Je to palma, ktorá má
štíhly kmienok a sviežozelené,
mierne prevísajúce listy. Už mladé
rastliny kvitnú na metlinách
okrúhlymi žltými kvetmi. Plody sa
vytvárajú na rastlinách, ktoré sa
pestujú v miestnosti, len zriedka.
Pôvod: Mexiko. Guatemala
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
umiestnime na svetlé až polotienisté miesto s dostatočnou vzduš­
nou vlhkosťou. V lete ju treba vý­
datne polievať a vo veľkých
horúčavách treba listy rosiť vodou.
Rozhodne však neznáša premokrenie! Ak je vzduch príliš suchý,
objavujú sa na listoch hnedé škvr­
ny a postupne hnednú celé listy.
Účinok: Chamédorea úhľadná sa
prihovára ľudom, ktorí chcú
Vplyv na okolie: Je jednou z najlep­
všetko robiť správne a majú málo
ších rastlín na zvlhčovanie vzduchu
sebavedomia. Nenáročných, skôr
a na odbúravanie škodlivých che­
plachých ľudí dokáže energia tejto
mických látok.
rastliny pozitívne motivovať. Veľmi
dobre sa hodí do kancelárií, ale aj
Aurické vyžarovanie rastliny:
do spoločenských miestností,
Mäkká, ako pohybom vejára
v ktorých zabezpečuje dobrý
priviata jemná energia. Palma
Mäkká energia, akoby priviata
vzduch.
pôsobí ako ventilátor energie.
ventilátorom.
57
Pôvod: Južná Afrika
Stanovište / starostlivosť: Rastie
v podstate na každom mieste
v byte a potrebuje rovnomerne
vlhkú pôdu. Vo vegetačnom
období ju treba polievať hojne,
inokedy menej.
Účinok: Zelenec chochlatý je
vhodný do každej miestnosti
a nepretržite sa v nej stará
o dobrú náladu. Najmä v zdanlivo
bezvýchodiskových situáciách
a obdobiach alebo pri uviaznutí
projektov poskytuje novú energiu.
Pre mňa je symbolom telesnej,
duševnej a duchovnej plodnosti.
Osobitosť: Táto rastlina dokáže vo
veľkej miere viazať jedy, čo sa
vyparujú v miestnostiach,
a premieňať ich na iné látky, ktoré
nie sú zdraviu škodlivé. Odporúča
Chlorophytum comosum
sa preto najmä do novostavieb.
Zelenec chochlatý
Ak umiestnime viac rastlín spolu
a vytvoríme tak skupinu, vplyv ich
Pôvabná rastlina z čeľade ľaliovité
energie sa zvýši.
patrí k najmenej náročným
Zo zelenca chochlatého
vytryskuje energia ako
ohňostroj.
58
izbovým rastlinám. Jej dlhé,
Vplyv na okolie: Rastlina dobre
rovné, zelené alebo žltozelené
odbúrava škodlivé chemické
pásikované listy vyrastajú
látky.
v hustej ružici. Malé hviezdicovité
kvety sa objavujú na žltých
Aurické vyžarovanie rastliny:
kvetných stonkách, na ktorých sa
Sršiace a iskrivé ako ohňostroj,
omnoho neskôr vyvinú aj malé
na ktorého vrchole sa stále
rastlinky.
vytvárajú nové záblesky energie.
Chrysanthemum
frutescens
Chryzantémovka
Obľúbené črepníkové
chryzantémovky zdobia letné
obdobie nespočetným
množstvom svojich bielych,
žltých alebo ružových kvetov
(presnejšie sú to súkvetia zložené
z veľkého množstva kvetov).
Výrazné listy sú jemne strihané
a podľa variety je ich farba
zelená, sivozelená alebo
striebristá. Okrem krovitých
foriem sa vyskytujú aj guľovité
vysokokmienkové.
Pôvod: Kanárske ostrovy
Stanovište / starostlivosť:
Nenáročné mohutné rastliny
zakvitnú bohato na veľmi
svetlom a slnečnom mieste,
ak sú v lete dostatočne
zavlažované.
Vplyv na okolie: Odbúrava
Účinok: Rastlina pôsobí ožívujúco
formaldehyd a amoniak.
a harmonizujúco na celý
organizmus a vyhovuje najmä
Aurické vyžarovanie rastliny:
ľuďom, ktorí si chcú napriek
Špirálovitý vír vychádza z kvetu
hektickej dobe zachovať chladnú
a prúdi zvnútra von.
hlavu.
Osobitosť: Počet a veľkosť kvetov
Z kvetov chryzantémovky vychádza
závisí od dobrého stavu rastliny.
špirálovitý vír.
Rastlina bez kvetov vyžaruje len
veľmi málo energie.
59
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
sú dosť náročné na pestovanie.
Vyžadujú svetlé až polotienisté
miesto s rovnomernou teplotou
bez priameho slnka a pravidelnú,
v chladnejšom období slabšiu
zálievku. Vyväzujú sa na oporu.
Účinok: Z cisusov vyžarujú
pozitívne a podnecujúce impulzy,
ktoré vychádzajú ustavične
v istom rytme. Touto rastlinou
sa cítia byť oslovení najmä
nerozhodní ľudia alebo tí, ktorí
musia vykonávať rutinnú prácu.
Pôsobí však negatívne na
impulzívnych a cholerických ľudí
a v žiadnom prípade nepatrí do
spálne.
Cissus
Osobitosť: Liany sa dobre hodia
Cisus
na pestovanie v závesných
Do čeľade viničovité patria
zazelenenie častí izieb.
nádobách, dajú sa využiť aj na
vždyzelené, drevnaté, prevažne
úponkové liany, ktoré sa pestujú
Vplyv na okolie: Dobre odbúrava
pre atraktívne olistenie. Cisusy
škodlivé chemické látky.
majú v závislosti od druhu rozličný
Vírivá energia cisusu pôsobí
ako signál.
vzrast a tvar listov. V kultúre sa len
Aurické vyžarovanie rastliny:
veľmi zriedka objavia ich
Víriaca, pulzujúca energia, ktorá
nenápadné kvety. Ako obľúbená
pôsobí ako signál.
izbová rastlina sa pestuje
predovšetkým Cissus antarctica,
Cissus rhombifolia a Cissus striata.
Pôvod: Tropické a subtropické
oblasti
60
Citrus
Citrónovník,
pomarančovník
Citrusy, ktoré patria do čeľade
rutovité, sú vždyzelené rastliny
s tmavozelenými oválnymi,
kožovitými listami. Z bielych až
krémových kvetov sa neskôr
vyvíjajú lákavé plody. Z kvetov, ale
aj listov sa šíri intenzívna vôňa.
Pôvod: Ázia, v súčasností sa
pestujú v tropických
a subtropických oblastiach na
celom svete.
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
vyžadujú svetlé až slnečné miesto
a v letnom období pravidelné,
bohaté dávky vody. Rozhodne
sa vyhnite polievaniu tvrdou,
vápenatou vodou. V období
tváre, bolesti hlavy, závraty,
kvitnutia sa nedotýkajte
poruchy spánku) a aromoterapii
okvetných lístkov, neznášajú ani
(povzbudzujúco pôsobia na
zmenu stanovišťa.
nervovú sústavu, nespavosť,
kŕčovité stiahnutia).
Účinok: Vďaka svojej silnej vôni
posilňujú citrusy hlboké dýchanie
Osobitosť: Citrusy sú citlivé na
a pomáhajú pri problémoch
chladný prievan. Nie sú vhodné
Ľahká energia sa okolo citrusov
s koncentráciou. Dokážu riešiť
pre dojčatá a malé deti.
rozprestiera ako obláčik.
kŕčovité stiahnutia krku a oblasti
hlavy. Môžu zmierniť aj strach
Aurické vyžarovanie rastliny:
zo školy a zo zlyhania.
Ľahká, mäkká energia sa
rozprestiera okolo rastliny ako
Širšie využitie: Rastliny našli
obláčik. Dokáže meniť negatívne
využitie v homeopatii (neuralgie
vyžarovanie na pozitívne.
61
Pôvod: Tropické oblasti na celom
svete
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
umiestnime na celoročne teplé
a veľmi svetlé miesto
s dostatočnou vzdušnou
vlhkosťou, v lete chránime pred
priamym slnkom. Pôdu
udržiavame rovnomerne vlhkú
vodou izbovej teploty. Odporúča
sa občasné rosenie. Rastlina
vyžaduje aj v zime veľa svetla,
preto je potrebné krátke zimné
dni predlžovať umelým
osvetlením.
Účinok: Kokosovník obyčajný
pôsobí liečivo najmä na tých ľudí,
ktorí sa nedokážu podeliť o svoje
najvnútornejšie pocity,
predovšetkým agresiu, zúrivosť,
pokorenie a sklamanie. Ľudí, ktorí
Cocos nucifera
potrebujú teplo, svetlo a lásku,
Kokosovník obyčajný,
palma kokosová
kokosovník obyčajný priťahuje.
Širšie využitie: V šamanskej
Vo svojej domovine patrí palma
medicíne sa táto rastlina používa
kokosová vďaka svojim orechom
ako afrodiziakum.
Kokosovník obyčajný vystreľuje medzi najdôležitejšie úžitkové
svoju energiu šipovito zdola nahor. rastliny a dorastá do výšky
až 30 m. Klíčiace orechy tejto
Stlačená energia prudko
palmy bývajú často ponúkané
vychádza zdola nahor naproti
v predajniach, prvý rok však
slnku.
v miestnosti prežijú len
zriedka.
62
Aurické vyžarovanie rastliny:
Codiaeum
variegatum
var. pictum
Krotónovec strakatý
Nádherné rastliny, ktoré patria do
čeľade prýštecovité, vytvárajú
množstvo rozlične tvarovaných
a zafarbených listov. Paleta farieb
siaha od žltej, oranžovej, zelenej
až k purpurovej a po úplne
čiernu. Existujú aj škvrnité, fľakaté
alebo pásikované variety. Keď
však tieto obľúbené a rozšírené
črepníkové rastliny nemajú
dostatočnú starostlivosť, majú
sklon k „prechladnutiu".
Osobitosť: Rastlina zvyšuje
schopnosť presadiť sa
a vynikajúco sa hodí do
Pôvod: Juhovýchodná Ázia
pracovne. Nikdy ju však
neumiestňujte do spálne! Mliečna
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
šťava, ktorá z rastliny po poranení
pestujeme na celoročne teplom
vyteká, je mierne jedovatá, dráždi
a veľmi svetlom mieste
pokožku a sliznice, je potrebná
s dostatočnou vzdušnou
opatrnosť. Chráňte pred ňou
Posilňujúca energia krotónovca
vlhkosťou, v lete ju chránime pred
malé deti!
strakatého sa špirálovito vinie
z rastliny ku koncom listov.
priamym slnkom. Mäkkou vodou
pravidelne zavlažujeme a často
Vplyv na okolie: Dobre odbúrava
rosíme. Treba sa vyhnúť
škodlivé chemické látky.
akémukoľvek prievanu! V zime
menej polievame, dbáme na to,
Aurické vyžarovanie rastliny:
aby v podložnej nádobe nikdy
Veľmi posilňujúca špirála energie
neostávala voda.
sa šíri z rastliny ku koncom listov.
Účinok: Krotónovec strakatý
pôsobí motivujúco na ľudí so
slabou vitalitou. Okrem toho dáva
impulzy dokončiť začatú činnosť
a presadiť sa.
63
Stanovište / starostlivosť:
Nenáročný tučnolist
stromčekovitý potrebuje
celoročne svetlé a slnečné miesto
a ak je umiestnený vonku, treba
ho v lete chrániť pred dažďom.
V tomto ročnom období ho
polievame len striedmo.
Účinok: Vedie k lepšej nálade,
smiechu a pomáha uzatvoreným
ľudom, aby sa prejavili.
Osobitosť: V čínskej náuke feng
šuej patrí tučnolist stromčekovitý
k izbovým rastlinám s dobrou
energiou. Ak sa vysadí spoločne
s pomarančovníkom a kvitnúcimi
chryzantémovkami v okolí
obydlia, zlepší sa finančná
Okolo tučnolistu stromčekovitého
krúži energia špirálovito okolo
Crassula
arborescens
Tučnolist stromčekovitý
situácia. Ak desaťročné tučnolisty
stromčekovité začínajú pri
správnej starostlivosti kvitnúť, mal
celej rastliny.
Tučnolist stromčekovitý,
by sa pripraviť väčší mešec na
pestovaný ako črepníková rastlina,
peniaze.
môže narásť až do výšky 1 m.
Tvorí zhrubnutý „kmienok"
Aurické vyžarovanie rastliny: Malé
s rozvetvenou „korunou".
špirály tancujú okolo listov veselo
Okrúhlo-oválne sivozelené listy
a šťastne ako húf motýľov.
s belavým nádychom sú červeno
olemované a pripomínajú mince.
Len zriedkavo sa v lete objavujú
ružové kvety.
Pôvod: Južná Afrika
64
Cyclamen persicum
Cyklámen perzský
Tieto hľuznaté trvalky z čeľade
prvosienkovité sa vyznačujú
elegantnými dlhostopkatými
kvetmi, ktoré majú naspäť
zahnuté lupienky v rozmanitých
farebných a tvarových varietach,
a okrasným zeleným alebo
mramorovaným lístím.
Pôvod: Južná Európa a oblasť
Stredozemného mora
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
celoročne pestujeme na svetlom
a chladnom (do 16 °C) mieste
a v lete primerane polievame,
vždy však len na pôdu, nikdy
nie na hľuzu!
Účinok: Cyklámen perzský
aktivuje srdce a krvný obeh
a podporuje správny rytmus
je starší. Ak postavíte viacero
srdca. Dokáže utešovať aj pri
rastlín spolu a vytvoríte tak
samote a pocite, že nás nikto
skupinu, zvýši sa ich účinnosť.
nemiluje.
Vplyv na okolie: Cyklámen
Širšie využitie: Používa sa
perzský dobre odbúrava škodlivé
v homeopatii (centrálny nervový
chemické látky.
Cyklámen perzský vysiela energiu
systém, ženské pohlavné
hormóny, nos, oči).
Aurické vyžarovanie rastliny:
rovnomerne zo stredu smerom von.
Pravidelné, teplé vyžarovanie
Osobitosť: Pri láskavej
vychádza zo stredu a pôsobí
starostlivosti a pozorností je
aktivujúco a blahodarne.
cyklámen perzský tým krajší, čím
65
Energia šachora sa šíri
fontánovito.
Cyperus
papyrus
Šachor papyrusový
Účinok: Rastlina rozveseľuje
a dodáva energiu. V izbe pôsobí
ako energetická pumpa.
Šachor patrí medzi močiarne
vždyzelené podzemkaté rastliny
Osobitosť: Šachor nikdy
a očarúva svojimi dáždnikovito
neumiestňujte do spálne! Dobre
postavenými listami a jemnými
sa hodí do miestností, v ktorých
okolíkmi úzkych kláskov kvetov.
sa uskutočňuje veľa aktivít. Deti
majú tieto rastliny rady.
Pôvod: Tropické, subtropické
oblasti a mierne pásmo
Aurické vyžarovanie rastliny:
Energia prúdi nahor ako fontána
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
si vyžadujú celoročne svetlé
a teplé miesto s dostatočnou
vzdušnou vlhkosťou.
66
a pomedzi listy steká znovu dole
Dieffenbachia
Difenbachia
Spomedzi elegantných izbových
rastlín, pestovaných pre lístie, sa
v súčasnosti ponúka množstvo
šľachtených variet s veľkými
listami na hrubých stonkách.
Rozlišujú sa veľkosťou, tvarom
a krémovým alebo žltkastým
panašovaním. Patria do čeľade
áronovité.
Pôvod: Tropické oblasti Strednej
a Južnej Ameriky
Stanovište / starostlivosť:
Difenbachie potrebujú celoročne
svetlé až polotienisté, teplé
miesto s dostatočnou vlhkosťou
vzduchu, pravidelne ich treba
Účinok: Zahusťovanie energií
polievať mäkkou vodou izbovej
smerom dovnútra a hore. Veľmi
teploty.
vhodná pre ľudí, ktorí pracujú za
Príležitostne treba listy opatrne
písacím stolom. Aktivuje obe
umyť, aby sa zabránilo ich
polovice mozgu, pomáha pri
vráskaveniu.
poruchách prekrvenia mozgu.
Osobitosť: Všetky časti rastliny sú
Aurické vyžarovanie rastliny:
jedovaté, preto nie sú vhodné pre
Smeruje zvnútra von a zdola
Energetické vyžarovanie
deti a zvieratá!
nahor.
difenbachie sa špirálovito rozlieva
zospodu smerom hore.
Vplyv na okolie: Rastlina
zabezpečuje dobrú transpiráciu
a výdatne odbúrava škodlivé
chemické látky (najmä xylén
a toluén).
67
Účinok: Mucholapka obyčajná
extrémne aktivuje a nabáda
k bojachtivosti až hyperaktivite
Môže pôsobiť výhražné na
introvertné osoby, s plachými
ľuďmi však dokáže robiť zázraky.
Osobitosť: Rastlina nie je vhodná
pre deti, domáce zvieratá
a chorých ľudí!
Dionaea muscipula
Mytológia: V rozprávkach
Mucholapka obyčajná
a povestiach severoamerických
Indiánov symbolizujú zatvárajúce
Táto neobyčajná rastlina patrí
sa pántovité listy vagínu ženy,
v miestnostiach medzi najväčšie
ktorá pevne objíma alebo dráždi
rarity. Mäsožravá bylina má
vniknutý penis. Tak ukazuje
rafinované pántovité listy, na líci
strach z multiorgazmickej
červenkasté, s tuhými ostňami
sexuálnej sily ženy (výklad
Mucholapka obyčajná má vysokú, na okraji čepele. Keď sa hmyz
špirálovito dohora sa vznášajúcu dotkne týchto listov, zatvoria
frekvenciu energie.
hĺbkovej psychológie) a strach
z kastrácie.
sa a uväznia ho vo vnútri.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Pôvod: Spojené štáty americké
Vzostupná aktivita podobná
zvedavej vážke. Vysoká
Stanovište / starostlivosť:
frekvencia energie, ktorá pôsobí
Mucholapky obyčajné vyžadujú
stláčajúce
celoročne dostatočnú vzdušnú
vlhkosť a v lete chladné a tienisté
miesto. Pravidelne ich treba vlhčiť
mäkkou vodou. Rastlina nie je
vhodná do príliš vykúrených
miestností. Počas zimného
obdobia nesmie teplota vystúpiť
nad 12°C.
68
Dracaena
Dracéna
Dracény sú dekoratívne
svojimi listami. Patria do čeľade
ľaliovité, a aj v miestnosti dokážu
narásť do značnej výšky.
Vytvárajú hrubý kmeň,
z ktorého vyrastá chochol viac
alebo menej širokých
modrozelených, prípadne
v závislosti od variety farebne
pruhovaných alebo škvrnitých
Osobitosť: Veľmi vhodná izbová
listov. Staršie rastliny majú často
rastlina, zabezpečuje príjemnú
rozvetvené kmene a môžu
klímu v miestnosti a dobrú
dokonca kvitnúť.
energiu.
Pôvod: Kanárske ostrovy, Afrika,
Vplyv na okolie: Všetky dracény
Madagaskar, Maurícius, Ázia,
sa vynikajúco hodia na
ostrovy ležiace juhovýchodne
odbúravanie škodlivých
od Ázie
chemických látok, najmä
Energia dracény prúdi fontánovito
formaldehydu, ale aj
zospodu smerom hore a späť.
Stanovište / starostlivosť:
trichlóretylénu, ktorý vzniká
Dracéna potrebuje celoročne
činnosťou laserových tlačiarní
teplé, svetlé až polotienisté
a fotokopírovacích prístrojov.
stanovište; pestrofarebné variety
vyžadujú svetlejšie miesto ako
Aurické vyžarovanie rastliny:
jednofarebné rastliny. V období
Na ľudí najrovnomernejšie
rastu výdatne polievame, pri
a najlahodnejšie pôsobí
nízkych teplotách však zálievku
vyžarovanie variet s hrubšími,
veľmi obmedzíme.
mäkšími, nadol sklonenými
listami. Ako priateľský potôčik
Účinok: Dracéna má na ľudí
vyviera a prúdi energia zospodu
a zvieratá rovnomerný účinok,
smerom hore a cez listy
pôsobí povzbudzujúce
fontánovito smerom von a dolu.
oživujúco, harmonízujúco
Čím sú listy ostrejšie a užšie, tým
a dodáva energiu.
silnejší je tok energie.
69
v miestnostiach, na nízke teploty
reaguje potosovec zlatý
chúlostivo.
Účinok: Rastlina zosúľaďuje pravú
a ľavú polovicu mozgu.
Ťažkopádni alebo citovo narušení
ľudia sú pri nej vyrovnanejší.
Osobitosť: Šťava rastliny obsahuje
látky, ktoré dráždia sliznice
Epipremnum
pinnatum
a pokožku.
Potosovec zlatý
Vplyv na okolie: Rastlina
Vždyzelené liany s drevnatou
zabezpečuje výbornú
stonkou, ktoré patria
transpiráciu, vynikajúco odbúrava
do čeľade áronovité, majú
škodlivé chemické látky. Je preto
pekné zeleno-biele, bielo-zelené
vhodná pre všetky typy pracovní.
alebo zeleno-žlté panašované
Energia potosovca zlatého víri
listy. Metrové výhonky tejto
Aurické vyžarovanie rastliny:
smerom doprava a doľava.
rastliny dokážu pokryť celú
Pravé a ľavé turbulentné girlandy,
stenu.
ktoré sa ovíjajú až po konce
rastliny. Vzniká pritom malý,
Pôvod: Zalesnené oblasti Ázie,
ostrovy v Tichom oceáne
Stanovište / starostlivosť:
Rastlina je vhodná na svetlé,
polotienisté až tienisté stanovište,
rozhodne však nie na priame
slnko. Kedže potosovec zlatý
nemá veľké nároky na svetlo,
dá sa vynikajúco využiť na
predeľovanie miestností. Rastlinu
treba v lete pravidelne polievať,
neznáša však premokrenie.
Zvlhčuje suchý vzduch
70
mäkký vír energie.
Euphorbia
pulcherrima
Prýštec najkrajší
V čase adventu a Vianoc patrí
táto rastlina z čeľade prýštecovité
k najobľúbenejším črepníkovým
rastlinám. Je známa najmä pod
názvami vianočná hviezda,
prípadne Mikulášov kvet. Nie je to
pre jej nenápadné, malé zelené
kvietky, ale pre atraktívne oporné
listene, ktorých farebná paleta
Účinok: Prýštec najkrajší aktivuje
siaha podľa variety od červenej,
srdce a krvný obeh a stará sa
ružovej, marhuľovej, žltej,
o dobrú náladu najmä v zime.
krémovej po bielu. Niektoré majú
aj dvojfarebné oporné listene.
Osobitosť: Mliečna šťava
Spektrum tvaru rastlín siaha od
prýštecovitých pôsobí na pokožku
jedno- alebo viacstonkových
a sliznice dráždivo! Preto
črepníkových rastlín cez krovité
neumiestňujte rastliny do spálne
typy pestované v závesných
a chráňte pred nimi malé detí!
Energia prýšteca najkrajšieho
nádobách až k pôvabným
Vzhľadom na veľký dopyt
krúži v smere pohybu hodi­
kmienkovým formám, existujú aj
bohužiaľ v súčasnosti vianočné
nových ručičiek.
zakrslé formy prýšteca
hviezdy pestujú v monokultúrach
najkrajšieho.
v pôde zaťaženej pesticídmi; preto
ich treba kupovať len v dobrých
Pôvod: Tropické oblasti Mexika
špecializovaných predajniach.
a Stredná Amerika
Vplyv na okolie: Rastlina dobre
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
odbúrava chemické škodlivé
pestujeme na svetlom, stredne
látky.
teplom a vlhkom mieste, treba sa
vyhnúť prievanu, ale aj príliš
Aurické vyžarovanie rastliny:
teplému a suchému vzduchu.
Kruh energie, ktorý sa pohybuje
Hojne polievať, nie však premočiť
v smere hodinových ručičiek,
Príležitostne ju možno rosiť
pôsobí povzbudzujúco
vodou.
a oživujúce
71
depresívnych nálad, sa dajú
pôvabom rastliny mimoriadne
pozitívne ovplyvniť.
Širšie využitie: Bachove lieky
z kvetových esencií proti
depresiám.
Osobitosť: Táto sympatická
rastlina sa vynikajúco hodí nielen
do spoločenských miestností, ale
Exacum
affine
aj do všetkých izieb, v ktorých sa
Eksakum príbuzné
zdržiavajú deti a domáce zvieratá
Eksakum príbuzné (nemecká
Vplyv na okolie: Rastlina
fialka) pochádza z čeľade
zabezpečuje v miestnosti vhodnú
horcovité a prekvapuje
vzdušnú vlhkosť
množstvom malých modrých až
fialových alebo bielych kvetov
Vlny energie eksaka príbuzného
sú rýchle a krúživé.
Aurické vyžarovanie rastliny:
s nápadne žltými pernicami.
Malý, rýchlo krúživý vír energie,
Kvety vydávajú príjemnú vôňu,
ktorý sa podobá tancujúcemu
Pôvod: Ostrov Sokotra v tropickej
v krásnej letnej prírode.
roju svätojánskych mušiek
oblasti
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
potrebuje svetlé (nie slnečné)
a teplé miesto a veľa sviežeho
vzduchu. Pravidelne ju treba
polievať mäkkou vodou. Počas
leta by nemala byť umiestnená
vonku, pretože by ju mohlo
poškodiť zlé počasie.
Účinok: Eksakum aktivuje pľúca
a priedušky, ale aj myseľ. Aj ľudia,
ktorí často upadávajú do
72
Ficus benjamína
Figovník lesklý
Figovník lesklý z čeľade
morušovité patrí so svojimi
prevísajúcimi vetvičkami
a drobným olistením medzi
klasické izbové rastliny. Jeho
vajcovité, mierne kožovité listy
sú lesklozelené, existujú však aj
variety s pestrofarebnými listami.
Pôvod: Tropické oblasti Ázie,
Afrika, Amerika
Stanovište / starostlivosť:
Figovník lesklý obľubuje
celoročne veľmi svetlé (nie však
slnečné) a v lete teplé stanovište
a dostatočnú vzdušnú vlhkosť.
Polievať ho treba striedmo, pri
Vplyv na okolie: Figovník lesklý je
suchom vzduchu je vhodné
najlepšie postaviť do blízkosti
rastliny častejšie rosiť vodou.
kopírovacieho prístroja alebo
tlačiarne v kancelárii, pretože
Účinok: Rastlina pôsobí
urýchľuje odbúravanie
povzbudzujúco a hodí sa dobre
formaldehydu, ale aj ďalších
pre pasívnych, introvertných ľudí.
škodlivých látok, ako napríklad
Len pre malé deti a domáce
xylénu, toluénu a amoniaku.
zvieratá je rastlina nevhodná,
Rastliny zároveň dobre zvlhčujú
Špirálovité zväzky energie figovníka
pretože jej vyžarovanie nie je
vzduch.
lesklého nemajú rovnaký smer.
dostatočne harmonické. Figovník
lesklý vyrušuje pri namáhavej
Aurické vyžarovanie rastliny:
duševnej činnosti.
Špirálovité zväzky energie, ktoré
nemajú rovnaký smer.
Osobitosť: Rastlinu nikdy
neumiestňujeme do spálne.
U detí zapríčiňuje alergie.
73
kariéru predovšetkým ako „kvet
gombíkových dierok".
Pôvod: Ostrovy Rjukú, Japonsko,
Čína
Stanovište / starostlivosť:
Gardénie jazmínovité potrebujú
svetlé, nie však slnečné miesto
a polievať ich treba len mierne,
mäkkou vodou izbovej teploty.
Účinok: Nádherná gardénia
pôsobí posilňujúco najmä po
chorobách, depresiách
a obdobiach smútku a napomáha
k radosti, optimizmu a harmónii.
Osobitosť: Táto senzibilná rastlina
sa nehodí dobre do blízkosti
reproduktorov, počítačov alebo
iných elektronických prístrojov
a neznáša žiadne veľké výkyvy
teploty.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Veľmi mäkká, láskavá energia,
Gardenia
jasminoides
Gardénia jazmínovitá
Táto črepníková rastlina z čeľade
marenovité pôsobí veľmi
majestátne vďaka svojim veľkým,
plným, bielym kvetom, ktoré
omamné voňajú, a tmavozeleným
Energia gardénie jazmínovitej lesklým listom. Na prelome
prúdi v pravidelných krivkách.
74
storočia urobila táto rastlina
rovnomerná ako jemný, teplý
jarný vánok.
Guzmania lingulata
Guzmánia jazykovitá
Guzmánie, najkrajší zástupcovia
čeľade broméliovité, získali
pomenovanie na počesť
španielskeho lekárnika
a prírodovedca A. Guzmana.
Dlhé, úzke. lesklé bledozelené
listy vytvárajú nádherné ružice,
z ich stredu sa dvíha veniec
červených alebo žltočervených
oporných listeňov. Biele alebo
žlté kvietky sú nenápadné
a kvitnú len krátko. V súčasnosti
sa dá získať veľké množstvo
rôznych kultivarov ktoré sú
robustnejšieho alebo menšieho
vzrastu než druhy, z ktorých sú
vyšľachtené.
Pôvod: Stredná a Južná Amerika
Osobitosť: Svietivo červená, veľmi
Stanovište / starostlivosť: Tieto
eroticky pôsobiaca rastlina
epifytické rastliny pestujeme na
aktivuje predovšetkým mužskú
teplom a vlhkom, celoročne
energiu a v období kvitnutia je
svetlom až polotienistom mieste.
veľmi vhodná do spálne.
Polievame ich mäkkou vodou
izbovej teploty, od jari do jesene
Aurické vyžarovanie rastliny:
treba nalievať vodu aj do ružíc.
Silná, dohora smerujúca
Častým rosením zabezpečujeme
a kužeľovito sa rozprestierajúca
Energia guzmánie kužeľovito
vysokú vzdušnú vlhkosť.
energetická štruktúra pôsobí ako
smeruje dohora.
tuš (hudba trúbky).
Účinok: Guzmánie aktivujú
a mobilizujú predovšetkým
snivých a introvertných ľudí
a sedmospáčov.
75
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
obľubujú celoročne veľmi svetlé,
nie však slnečné miesto
s dostatočnou vzdušnou
vlhkosťou. Treba ich pravidelne
polievať a rosiť mimo lístia.
Pretože pôvabné lístie majú len
mladé rastliny, možno staršie
rastliny na vrchole zrezať, aby
sa rozkonárili a vytvorili nové
výhonky.
Gynura
Gynura
Účinok: Gynury ponúkajú
zraneným ľuďom ochranu
Táto dekoratívna bylina z čeľade
a povzbudzujú v našom svete
astrovité bola už
orientovanom na výkonnosť vrátiť
v predchádzajúcom storočí veľmi
sa znova k ihravej tvorivosti.
obľúbená ako izbová rastlina,
predovšetkým druh Gynura
Posplietané klbká energie gynury aurantiaca (gynura oranžová),
špirálovito smerujú zvnútra rastliny. ktorá môže ako polopopínavá
Polopopínavé rastliny tvoria - ako
to už prezrádza ich vzrast -
trvalka alebo ker dorásť až do
spletené a ihravé, smerom von
výšky 1 metra. V súčasnosti sú
sa točiace klbko energie.
ako izbové rastliny ponúkané
aj druhy Gynura procumbens
a Gynura scandens. Rastliny
majú väčšinou tmavofialovú
až purpurovočervenú farbu
listov so zamatovými chĺpkami.
Žlté alebo oranžové kvety nie sú
veľmi nápadné. Pre svoje dlhé
výhonky sa vynikajúco hodia
aj na pestovanie v závesných
košíkoch.
Pôvod: Tropické oblasti Afriky,
Ázia
76
Aurické vyžarovanie rastliny:
Hedera helix
Brečtan popínavý
Vždyzelené, drevnaté plazivé
trvalky a popínavé liany
z čeľade aralkovité sú vhodné
so svojím pekným troj- až
päťlaločnatým, často
bieložilkovaným olistením
na pestovanie v závesných
nádobách. Množstvo kultivarov
sa medzi sebou líši veľkosťou,
farbou a tvarom listov.
Pôvod: Európa, Ázia, severná
Afrika
Stanovište / starostlivosť: Brečtan
popínavý potrebuje svetlé
až polotienisté a skôr chladné
miesto. Pestré variety obľubujú
svetlejšie miesto, zelené
kultivary znášajú aj tieň. Počas
rastu vyžadujú pravidelnú
zálievku.
Vplyv na okolie: Rastlina je
Účinok: Rastlina pôsobí
formaldehydu, ale výborne
oživujúco, pozitívne a zvedavo.
odbúrava aj iné škodlivé látky.
špecialistom na vychytávanie
Dodáva nové nápady pri
rozmýšľaní a vedie k ich
Aurické vyžarovanie rastliny:
uplatneniu.
Silná, fontánovitá energia.
Osobitosť: Brečtan popínavý
Brečtan popínavý má silnú,
nepatrí do blízkosti malých detí
fontánovito nasmerovanú energiu.
a ľudí, ktorí majú kožné problémy.
Pri priamom kontakte môže
spôsobovať alergie.
77
Paleta farieb siaha od červenej,
oranžovej až k žltej a bielej,
Pôvod: Tropické oblasti Ázie,
údajne aj Čína
Stanovište / starostlivosť: Ibištek
uprednostňuje teplé, veľmi svetlé,
ale nie slnečné miesto a v období
rastu musí byť pravidelne
polievaný, aby mu nevyschol
korenný bal. Vo vykurovaných
miestnostiach treba dbať na
správnu vzdušnú vlhkosť Ak pri
zmene stanovišťa nastane
výrazná zmena intenzity svetla
a vzdušnej vlhkosti, reaguje na to
rastlina veľmi rýchlo opadnutím
kvetov a listov.
Účinok: Rastlina podporuje
podnikavosť, priateľskosť.
otvorenosť a pomáha najmä
introvertným ľuďom, aby sa
Hibiscus
rosa-sinensis
otvorili.
Ibištek čínsky
Aurické vyžarovanie rastliny:
Ibištek (často nazývaný aj čínska
ruža) patrí vďaka množstvu
a vydáva špirálovitú, oživujúcu
kultivarov s náramne vkusnými
energiu.
tvarmi kvetov žiarivých farieb
k najobľúbenejším izbovým
Energetický lúč ibišteka sa šíri
špirálovito zvnútra von.
a kontajnerovým rastlinám.
Lesklé, sýto tmavozelené lístie
umožňuje vyniknúť kvetom. Každý
kvet kvitne 1 deň, potom zvädne
a otvárajú sa ďalšie púčiky.
78
Energetický lúč sa šíri zvnútra von
Hippeastrum
Zornica
Časté, avšak nesprávne
pomenovanie zornice je amarylis.
Z tohto výnimočne atraktívneho
rodu cibuľových rastlín, ktorý patrí
do čeľade amarylkovité, sa
v súčasností ponúkajú takmer len
veľkokveté hybridy, Ich cibule sú
rozdielne v závislosti od variety.
V zime alebo skoro na jar z nich
pomáha pri udržiavaní duševnej
vyrastá dlhá kvetná stonka, na
rovnováhy a zisťovaní rozhodnutí
ktorej konci sú tri až štyri veľké
vychádzajúcich zo srdca.
lievikovité kvety.
Osobitosť: Zornicu nikdy
Pôvod: Južná Amerika
neumiestňujte do spálne alebo
miestností na meditáciu, kde by
Stanovište / starostlivosť: Zornica
pôsobila príliš čulo a veselo. Po
vyžaduje v období kvitnutia svetlé
odkvitnutí nie je zornica vhodná
Z kvetov zornice prúdia rotujúce
a teplé miesto. Rastliny vyrastajú
na vyžarovanie energie, až pokiaľ
víry energie.
z cibúľ, ktoré sa medzi
cibuľa nevyženie nanovo.
novembrom a februárom zasadia
do črepníka tak, aby z pôdy
Aurické vyžarovanie rastliny:
vyčnievala polovica cibule.
Veľmi mocná sila, smerujúca
Spočiatku treba polievať veľmi
dohora. Z kvetov prúdia rotujúce
málo, až keď je výhonok vyvinutý
víry a pôsobia ako ventilátory.
asi na výšku dlane, zvyšujeme
dávky vody a polievame tak, aby
sme podľa možnosti nenamočili
cibuľu. Po odkvitnutí odrežeme
kvetnú stonku, necháme lístie
zatiahnuť a cibuľu odložíme na
tmavé miesto.
Účinok: Svieža, láskavá,
povzbudzujúca energia rastliny
79
miestnostiach veľmi trvanlivé
a odolné, pretože nie sú citlivé
na suchý vzduch. Najlepšie je
umiestniť ich na teplé, svetlé až
polotienisté miesto bez priameho
slnečného žiarenia a polievať ich
pravidelne mäkkou vodou izbovej
teploty. Pred nasledujúcim
polievaním musí pôda mierne
vyschnúť.
Účinok: Rastlina posilňuje a spája
pozitívnu energiu a podporuje
produktívne myslenie. Okrem
toho sa stará o harmonickú
náladu v úrade, ale aj v rodine.
Zjemňuje zlú energiu.
Osobitosť: Účinné sú len
nezaprášené rastliny.
Vplyv na okolie: Hovey veľmi
dobre absorbujú škodlivé
chemické látky a vynikajúco
Howeia
zvlhčujú vzduch.
Hovea
Aurické vyžarovanie rastliny:
Obľúbená izbová palma nakláňa
Povznášajúca energia hovey
prebieha okolo listov palmy
dlhé, tmavozelené, perovité listy
cielená energia, ktorá
oblúkovito smerom von.
v harmonických dráhach pôsobí
Pestovaná kvitne len ojedinelé.
okolo listov palmy.
Pôvod: Ostrov lorda Howa
v Tichom oceáne
v harmonických dráhach.
Stanovište / starostlivosť: Tieto
elegantné rastliny sú v obývacích
80
Povznášajúca, mäkká, avšak
Hoya
Hoja
Na dlhých výhonkoch
vždyzelených lián, ktoré patria do
čeľade glejovkovité, sedia mäsité,
lesklé listy. Kvety sú voskovité
(preto sa používa aj názov
voskovka) biele, respektíve
s ružovým nádychom,
hviezdicovité alebo zvončekovité
s nežnými očkami, rastú
v súkvetiach a najmä pred
večerom vydávajú omamnú
vôňu. Najatraktívnejší druh je
hoja mäsová (Hoya carnosa),
pekné sú však aj Hoya multiflora
so zelenkasto-žltými kvetmi
a Hoya lacunosa. Hoya bella
sa výborne hodí do závesných
košíkov.
Pôvod: Čína, Malajzia, Austrália
Osobitosť: Ak hoja stojí v blízkosti
Stanovište / starostlivosť:
postele, lepšie sa sníva.
Rastlina v lete vyžaduje svetlé,
teplé a rovnomerne vlhké
Aurické vyžarovanie rastliny:
stanovište. Na premiestnenie
Mäkká, zvlnená energia pôsobí
reaguje opadávaním listov
ružicovito na okolíky kvetov.
a kvetov. Ker bezpodmienečne
potrebuje opornú konštrukciu
alebo špalier.
Účinok: Hoja pomáha
Zvlnená energia hoje pôsobí
romantickým ľuďom nájsť znova
ružicovito na okolíky kvetov.
vnútornú rovnováhu a pozitívne
sa vrátiť do reality.
81
Hydrangea macrophylla
Hortenzia kalinolistá
celoročne svetlé, polotienisté,
pred poludňajším slnkom
chránené a podľa možnosti
Energetické vyžarovanie
hortenzie kalinolistej
je svieže a spontánne.
Veľké barokové kvetinové bály sa
chladné miesto a dostatočné
kedysi skveli hortenziami
množstvo mäkkej vody.
kalinolistými, ktoré sa vynikajúco
Neznášajú preschnutie
pestovali a dodnes pestujú ako
koreňového balu.
kontajnerové rastliny. Husto
olistené kry majú intenzívne
Účinok: Rastliny sú vhodné
zelené, na okraji výrazne pílkovité
predovšetkým pre ľudí, ktorí
listy. Kopulovité alebo ploché
trpia melanchóliou a depresiami
súkvetia sa skladajú z nápadne
alebo nedokážu pozitívne
zväčšených sterilných kvetov na
myslieť. Podporujú kreativitu
okraji, uprostred súkvetia je
a spontánnosť.
množstvo malých, nenápadných
fertilných kvetov. Ich farebné
Aurické vyžarovanie rastliny:
spektrum siaha od bielej, ružovej,
Veľmi svieži, bujný náboj energie,
purpurovej až po modrú a fialovú.
ktorý ako tancujúce motýle
Modrá farba kvetov sa získava
produkuje smiech a veselú myseľ.
pridaním síranu hlinitého do
pôdy.
Pôvod: Čína, juhovýchodná Ázia
Stanovište / starostlivosť:
Hortenzie kalinolisté vyžadujú
82
Impatiens
walleriana
Netýkavka sultánska
vegetačného pokoja polievajte
menej.
Veľký počet variet netýkavky
Účinok: Netýkavky sultánske
sultánskej sa teší vďaka
motivujú pomalých ľudí k aktivite
svojim neprestajne rozkvitajúcim
a hektikov brzdia na optimálnu
novým kvetom veľkej obľube.
mieru. Biele a fialové kvety
Farebná paleta kvetov siaha
zvyšujú duševnú aktivitu, ružové
od bielej po ružovú, červenú,
emocionálnu aktivitu, červené
Z netýkavky sultánskej sa šíria
oranžovú a fialovú, kvety
fyzickú a oranžové sexuálnu
kruhy energie z kvetov smerom von.
niektorých variet sú
aktivitu.
dvojfarebné.
Osobitosť: Aurické vyžarovanie
Pôvod: India, Cejlón, tropické
netýkavky sa znásobuje, ak je
oblasti východnej Afriky
viac rastlín postavených
v skupine.
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
potrebujú svetlé, nie však slnečné
Aurické vyžarovanie rastliny:
miesto s izbovou teplotou. V lete
Kruhy energie povzbudzujú,
dostatočne polievajte, ale vyhnite
motivujú, dodávajú impulzy, šíria
sa premokreniu, počas
sa z kvetov smerom von.
83
a vlhké miesto a v lete dostatok
vody. Aj v zime by rastliny nemali
vyschnúť, aby im neopadali kvety
a listy. Oba druhy sú veľmi citlivé
na nedostatočnú vlhkosť
vzduchu.
Účinok: Jakobínie pôsobia pri
hneve a strese harmonizujúco
a pomáhajú vysvetliť zvláštne
pocity.
Osobitosť: Vyžarovanie tejto
rastliny je obzvlášť vhodné pre
lekárov, liečiteľov a terapeutov,
a preto sa hodí najmä do liečební.
Jacobinia
Jakobínia
Aurické vyžarovanie rastliny:
Pôvabné jakobínie učarúvajú
ktoré poletujú ako elipsy
Mnoho malých obláčikov energie,
Jakobinia vyžaruje mnoho
drobných elipsovitých
obláčikov energie.
klasovitými súkvetiami
rotujúceho roja svätojánskych
z červenožltých, ružových
mušiek a smerom von sú stále
a oranžovosfarbených kvetov
pokojnejšie.
a veľkých, podlhovasto-vajcovitých, jemne chlpatých
listov. Ako črepníkové rastliny sa
pestujú predovšetkým druhy
Jacobinia carnea a Jacobinia
pauciflora. Prvý druh dorastá do
výšky až 1,5 m, druhý však len
okolo 50 cm. Kedysi bol tento rod
známy pod názvom Justicia.
Pôvod: Južná Amerika
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
potrebujú celoročne svetlé
84
Jasminum
a vzdušnom mieste, chránenom
Energetické vyžarovanie jazmínu
Jazmín
pred priamym slnečným žiarením.
sa rozlieva v ihravých krúživých
Pôdu udržiavame mäkkou vodou
vírikoch.
Z mnohých popínavých alebo
stále vlhkú.
ovíjavých rastlín čeľade olivovité
sa ako izbová rastlina ujal jazmín
Účinok: Jazmín pôsobí
lekársky, Jasminum officinale.
erotizujúco, povzbudzujúco
Jeho biele kvety vydávajú
a aktivuje radosť zo stretnutia
sladkastú, exotickú vôňu.
s inými ľuďmi.
Pôvod: Tropické a subtropické
Aurické vyžarovanie rastliny:
oblasti Afriky, Ázie a Ameriky
Ihravé, pôvabné, krúživé víriky
energie podobné vážkam pri
Stanovište / starostlivosť: V lete
svadobnom lete.
umiestňujeme rastliny na svetlom
85
viac vody. Po opadaní listov
zostáva takmer vyschnutá.
Účinok: Jatrofa podagrová sa
páči najmä ľuďom, ktorí sa
chránia pred citovým poranením
takzvanou hrošou kožou. Pomáha
prelomiť citovú bariéru.
Osobitosť: Jatrofa podagrová je
celá jedovatá, preto sa mliečna
Jatropha
podagrica
Jatrofa podagrová
šťava nesmie dostať do očí, môže
podráždiť aj pokožku. Rastlinu
treba chrániť pred malými deťmi
Vďaka svojmu bizarnému vzhľadu
a zvieratami!
sa stretla jatrofa podagrová
Jemné energetické dráhy
jatrofy podagrovej smerujú
zvnútra smerom von.
z čeľade prýštecovité s veľkou
Aurické vyžarovanie rastliny:
obľubou. Táto sukulentná
Jemné energetické dráhy
rastlina má fľaškovito zhrubnutý
smerujú zvnútra smerom von,
kmeň a veľké troj- až päťpočetné
v období vegetačného pokoja sú
listy, ktoré pred začiatkom
takmer nepozorovateľné.
vegetačného pokoja opadávajú.
V zime sa objavujú drobné,
koralovočervené kvety
na dlhých červených
stonkách.
Pôvod: Stredná Amerika
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
celoročne vyžaduje svetlé až
slnečné miesto s izbovou
teplotou. Treba ju však chrániť
pred priamym poludňajším
slnkom. Potrebuje len malú
starostlivosť, slabú zálievku,
v období kvitnutia však trochu
86
Kalanchoe
Pôvod: Madagaskar
Kalanchoa
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
Okrem osvedčených kalanchoí
majú rady celoročne svetlé, aj
len málo sukulentných rodov
slnečné stanovište. V lete ich
z čeľade tučnolistovité vyniká
treba len striedmo polievať,
takými rôznymi druhmi, ktoré sa
v zime držať takmer suché.
pestujú ako izbové rastliny.
Existujú nízke kry dorastajúce do
Účinok: Kalanchoy pomáhajú
Kalanchoa má hravú,
nekoncentrovanú energiu.
10 cm, ale aj „stromčeky" vysoké
získať dobrú náladu,
až do 2 m, lianovité popínavé
predovšetkým ráno rozmrzeným
druhy s rozličnými tvarmi listov
ľudom.
a kvetov. Známu kalanchou
Blossfeldovu (Kalanchoe
Osobitosť: Povzbudzujúca
blossfeldiana) v súčasnosti
energia sa zvyšuje, ak viaceré
ponúkajú s pestrými farebnými
rastliny umiestnime vedľa seba.
odtieňmi kvetov: ružovými,
červenými, oranžovými a žltými.
Vplyv na okolie: Rastliny dobre
Nie veľmi dlho je na trhu
odbúravajú škodlivé chemické
Kalanchoe porphyrocalyx, ktorá
látky.
vytvára prevísajúce červené alebo
ružové súkvetia a je rovnako
Aurické vyžarovanie rastliny:
vhodná do závesných nádob ako
Posilňujúca, hravá,
Kalanchoe manginii.
nekoncentrovaná energia.
87
Šípovité vyžarovanie livistony
pôsobí značne agresívne.
Livistona
Účinok: Rastlina pôsobí
Livistona
agresívne a odvážne, pomáha pri
dosahovaní cieľa a motivuje
Veľké, atraktívne vejárovité listy
k vytrvalosti. Chráni pred zvonka
livistony (z čeľade arekovité) rastú
prichádzajúcimi negatívnymi
väčšinou pevne dohora.
vplyvmi.
Pôvod: Trop. oblasti Ázie, Indonézia
Osobitosť: Livistony nie sú
vhodné do spálni alebo
Stanovište / starostlivosť:
liečebných miestností.
Livistony vyžadujú slnečné
88
stanovište, v období rastu bohaté
Aurické vyžarovanie rastliny:
dávky vody a častejšie rosenie na
Široké, šípovité vyžarovanie, ktoré
zvýšenie vlhkosti vzduchu.
pôsobí útočne.
Maranta
Maranta
Nie je známe, či názov maranta
(v nemčine sa nazýva „šípový
koreň") vznikol podľa látky, ktorá
sa nachádza v hľúzach a Indiáni
ju používali ako šípový jed, alebo
podľa šípovitých listov. V každom
prípade majú druhy rodu
maranta, ktorý pochádza
z dažďových pralesov, hľuzovité
korene a vďaka svojim listom
chrániť pred ich naliehavými
s nádhernou kresbou, ktoré sedia
energetickými nárazmi.
na dlhých vzpriamených
stonkách, na seba priťahujú
Osobitosť: Táto rastlina nepatrí
všetky pohľady. Ako črepníkové
do spálne, detskej izby, ani
rastliny sa pestujú predovšetkým
priamo na písací stôl.
pekné druhy Maranta bicolor
a Maranta leuconeura. Z nich je
Šípovité impulzy energie maranty
Vplyv na okolie: Vynikajúca
vyšľachtených niekoľko
rastlina do kancelárií;
pozoruhodných kultivarov,
zabezpečuje dobré zvlhčovanie
napríklad 'Kerchoviana',
vzduchu a odbúravanie
'Erythroneura', 'Fascinator'
škodlivých chemických látok,
alebo 'Massangeana'.
predovšetkým amoniaku.
Pôvod: Brazília, tropické oblasti
Aurické vyžarovanie rastliny:
Ameriky
Šípovité, von smerujúce impulzy
energie.
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
vyžaduje celoročne svetlé až
polotienisté, teplé miesto
a dostatočnú vzdušnú vlhkosť.
Účinok: Maranty pomáhajú
doviesť do konca začaté činnosti.
Bojazliví ľudia by sa mali
smerujú von.
Medinilla magnifica
mäkkou vodou a na tvorbu kvetov
Medinila nádherná
vyžaduje dvojmesačné obdobie
pokoja.
Táto očarujúca rastlina fascinuje
predovšetkým svojimi veľkými,
Účinok: Rastlina pomáha prijať
kožovitými listami a dlhými,
a vyjadriť potláčané pocity. Aj
prevísajúcimi ružovými kvetnými
staré rany na duši sa s pomocou
stonkami, ale aj ružovo-bielymi
medinily nádhernej zahoja.
Vlny energie medinily nádhernej podpornými listeňmi.
vytekajú zdola a smerujú nahor.
Osobitosť: Medinila neznáša
Pôvod: Filipíny
v období kvitnutia premiestnenie,
Stanovište / starostlivosť:
následnému opadaniu kvetov.
určite by ste sa potom nevyhli
Rastlina má rada svetlé až
slnečné (nie však poludňajšie,
Aurické vyžarovanie rastliny: Silné
priame slnečné žiarenie), teplé
vlny energie vychádzajú zdola
miesto s dostatočnou vzdušnou
a oblúkovito sa vracajú naspäť
vlhkosťou. Od začiatku vytvá­
rania púčikov ju treba polievať
90
Monstera
Monstera
Táto impozantná rastlina patrí do
čeľade áronovité. Hrdo ukazuje
svoje ozdobné zelené listy, ktoré
sú veľké a lesklé, staršie majú
hlboké zárezy. Pretože vytvára
dlhé výhonky a početné vzdušné
korene, potrebuje opornú
konštrukciu alebo kmeň na
pestovanie epifytov ako
podpierku.
Pôvod: Tropické oblasti Strednej
a Južnej Ameriky
Stanovište / starostlivosť:
Monstera vyžaduje celoročne
dostatočnú vzdušnú vlhkosť
a pravidelné polievanie. Keďže
prieduchy listov, ktoré slúžia na
výmenu plynov, zostávajú stále
otvorené, je potrebné z času na
čas listy umyť. Vzdušné korene sa
Aurické vyžarovanie rastliny:
nesmú odrezávať!
Ako jediný obrovský list
spomaľuje monstera tok energie
Účinok: Vyžarovaním veľkého
v miestnosti a sústreďuje energiu
pokoja sa rastlina stará
dovedna.
o harmonizáciu a občas aj
o pozitívnu aktiváciu v miestnosti.
Osobitosť: Monstera je ideálna do
Monstera spomaľuje a sústreďuje
spoločenských miestností.
energetický tok.
Vplyv na okolie: Zabezpečuje
veľmi dobré zvlhčovanie vzduchu.
91
vodou. Keďže rastlina znáša
mimoriadne dobre strihanie, dajú
sa z nej tvarovať pekné stromčeky
alebo pyramídy.
Účinok: Rastlina chráni pri
strachu a zvyšuje sebavedomie.
Nehodí sa pri hubových
ochoreniach a napadnutí
parazitmi, ktoré nastúpia, keď sa
ľudia nevedia brániť.
Myrtus communis
Myrta obyčajná
Osobitosť: Dodnes sa pletú
svadobné venčeky z myrty
Oblakovité, ale energické
Nádherné myrty patria
obyčajnej. Podľa arabskej
k najstarším izbovým rastlinám
legendy pochádza rastlina
a pre svoje aromatické látky sa
z rajskej záhrady. V gréckej
pestovali najmä v stredomorských
a rímskej mytológii je myrta
krajinách. Vždyzelená rastlina
obyčajná zasvätená Afrodite
vyžarovanie myrty obyčajnej vytvára malé, tmavozelené
pôsobí plošne.
kožovité lístky, ktoré pri rozmrvení
(Venuši) a je symbolom mladosti
a krásy, ale aj panenstva.
veľmi aromatický voňajú,
a malé biele, voňavé kvety.
Najpríjemnejšími kultivarmi
Mäkké, oblakovité, ale energické
ponúkanými na trhu sú
vyžarovanie, ktoré pôsobí plošne
'Hamburská myrta obyčajná'
a 'Kónigsberská myrta obyčajná',
ale aj 'Variegata' s pestrými
listami.
Pôvod: Oblasť Stredozemného
mora
Stanovište / starostlivosť: Myrty
obľubujú v lete teplé a slnečné
stanovište (najlepšie vonku)
a pravidelné zalievanie mäkkou
92
Aurické vyžarovanie rastliny:
Neoregelia
Neoregélia
Mnohé neoregélie pôvodom
z tropických dažďových pralesov
sú obľúbenými izbovými
rastlinami. Sú to epifyty a pestujú
sa pre ich pekné ružice listov,
v ktorých strede sa rozvíjajú kvety
s nápadnými, intenzívne
sfarbenými listeňmi. Jedným
z najznámejších pestovaných
druhov je neoregélia Karolínina
(Neoregelia carolinae), z ktorej
bolo vyšľachtených mnoho
rôznofarebných kultivarov, ako
napríklad Tricolor', 'Meyendorffii
alebo 'Marechalii´. Ponúkajú sa
však aj mnohé vyšľachtené
variety iných druhov, napríklad
Neoregelia binotii a Neoregelia
concentrica.
Pôvod: Brazília
však aj pri nej cítia veľmi ohrození
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
a mali by sa rozhodnúť pre inú
vyžadujú veľa svetla, nie však
rastlinu.
priame slnko, ďalej teplo a vysokú
vzdušnú vlhkosť.
Aurické vyžarovanie rastliny: Von
Polievať a rosiť sa môžu len
smerujúce lúče energie, vnútri
mäkkou vodou, treba dbať na to,
s protismernou mäkkou energiou.
aby v lievikoch listových báz
trvalo stála voda.
Neoregélia vyžaruje pichľavé
lúče energie smerom von,
Účinok: Rastlina pomáha ľuďom,
vnútri sú však zviazané
ktorí sú vystavení neustálym
s protismernou mäkkou
poraneniam. Precitlivení ľudia sa
energiou.
93
Pôvod: Tropické dažďové pralesy
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
celoročne obľubujú svetlé, takmer
slnečné, teplé miesto, dostatočnú
vzdušnú vlhkosť a polievanie
a rosenie len mäkkou vodou tak,
aby pôda v črepníku nikdy
nevyschla.
Účinok: Rastliny harmonizujú celú
Nephrolepis
nervovú sústavu.
Nefrolepka
Vplyv na okolie: Nefrolepky dobre
Nefrolepky z čeľade davaliovité
sú obzvlášť obľúbené izbové
látky ako formaldehyd, xylén
paprade pre ich odolnosť
a toluén a majú výnimočne
a dlhovekosť. Ich svetlozelené,
vysokú mieru transpirácie. Preto
až 1 m dlhé perovité listy vyras­
sú ideálne do zaťažovaných
Nefrolepka poháňa špirály energie tajú z prízemnej ružice a majú
zvnútra smerom von a dolu.
miestností.
vzpriamený alebo previslý vzrast.
Ako izbová rastlina je z nich
Aurické vyžarovanie rastliny:
najvýznamnejšia nefrolepka
Zvnútra smerom von a dolu
vznešená (Nephrolepis exaltata),
prúdia špirály energie postupne
z ktorej sú vyšľachtené mnohé
stále jemnejšie.
kultivary so zvlnenými,
kučeravými alebo točitými vejármi
listov, napríklad 'Roseveltii´,
'Bornstedť, 'Boston Zwerg' alebo
Teddy Junior'. Perovito zložené
listy druhu Nephrolepis biserrata
dosahujú dĺžku až do 1 m.
Pôvabne vyzerajú aj úzke
bledozelené listy druhu
nefrolepka srdcovitolistá
(Nephrolepis cordifolia) a jej
varieta 'Plumosa'.
94
odbúravajú škodlivé chemické
Nerine
Nerina
U tejto atraktívnej cibuľovej byliny
z čeľade amarylkovité rozkvitajú
na dlhých stonkách zväčša
ružové okolíky kvetov ešte pred
vyrastaním úzkych listov.
Základným druhom, z ktorého sú
vyšľachtené mnohé hybridy, je
Nerine sarniensis.
Pôvod: Južná Afrika
Stanovište / starostlivosť: Neriny
potrebujú svetlé, až mierne
tienisté, v zime skôr chladné
miesto a v období kvitnutia
pravidelnú zálievku. Rastliny
vyrastajú z cibúľ.
Účinok: Neriny pôsobia
aktivujúce vysielajú množstvo
energie a podporujú tvorivé sily.
Najlepšie sa hodia do
kancelárskych miestností
a na pracoviská s dlhodobou
jednotvárnou prácou.
Osobitosť: Celá rastlina je
jedovatá, preto je nevhodná
pre deti a zvieratá.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Energia prúdi z kvetov ako
lopatky veterného kolesa.
Energia neriny prúdi z kvetov
veterníkovito.
95
Pôvod: Tropické a subtropické
oblasti Južnej Ameriky
Stanovište / starostlivosť: Oncídiá
prospievajú len pri denných
teplotách medzi 18-24 °C
a nočných teplotách medzi
13-16 °C, vyžadujú 40-60%
vzdušnú vlhkosť. Potrebujú
niekoľko hodín priame slnko
a v období rastu a kvitnutia
bohatú zálievku mäkkou vodou.
Účinok: Bizarná rastlina silno
pôsobí na pohlavné orgány
a libido a posilňuje mužské ale aj
ženské sebavedomie. Vynikajúco
sa hodí do eroticky ladenej
spálne alebo tantrovej miestnosti.
Vplyv na okolie: Dobre odbúrava
škodlivé chemické látky.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Oncidium papilio
Vznešené, jemné vyžarovanie
Oncídium motýľovité
energie ako roj včiel alebo
motýľov.
Táto exoticky pôsobiaca orchidea
je ako izbová rastlina dosť
náročná na pestovanie. Jej veľké,
žlto-tehlovo mramorované kvety
Energetické vyžarovanie
oncídia je ušľachtilé a jemné.
sedia na dlhých výhonkoch.
Keďže počas kvitnutia, ktoré trvá
veľmi dlho, sa na nej vyvíjajú
ďalšie púčiky, kvety sa nesmú
odstrihávať.
96
Paphiopedilum
teploty. Listy častejšie rosíme
Črievičkovec
vodou a staráme sa tak aj
o vyššiu vzdušnú vlhkosť.
Nádherný črievičkovec, ktorého
pysky kvetov skutočne
Účinok: Črievičkovec pôsobí
pripomínajú črievičku, patrí
uvoľňujúco a povzbudzujúco na
k najobľúbenejším izbovým
oblasť brucha a podbrušia.
orchideám. Najmä počas zimy
Pomáha vysloviť pocity a liečiť
alebo v predjarí sa objavujú kvety,
staré citové rany.
Črievičkovec sústreďuje zomknutú
energiu v kvetoch.
ktoré vydržia viacero týždňov, ba
dokonca až mesiacov. Farebná
Osobitosť: Orchideám sa
paleta zahŕňa bielu, žltú, zelenú
najlepšie darí v skupinách, sú
až hnedú, existujú však aj
potom z roka na rok krajšie
červenkasto sfarbené, rôzne
a bohatšie.
pásikované, fľakaté alebo
tigrované kvety.
Vplyv na okolie: Zabezpečuje
dostatočnú vlhkosť vzduchu
Pôvod: India, Filipíny, Thajsko
a odbúravanie škodlivých látok.
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
Aurické vyžarovanie rastliny:
v lete pestujeme na polotienistom
Cielená a zomknutá energia,
mieste, chránenom pred priamym
ktorá sa sústreďuje v kvetoch.
slnečným žiarením, v zime
v svetlej miestnosť, nie však
chladnejšej ako 18 °C. Pravidelne
polievame mäkkou vodou izbovej
97
Ružicovité klbko energie
mučenky sa točí ako veterné
Passiflora
konštrukcia, o ktorú sa táto
Mučenka
neobyčajná lianovitá rastlina
prichytáva úponkami.
koleso.
Názov tejto vždyzelenej rastliny
vznikol na základe toho, že jej
Účinok: Mučenky pôsobia
kvety sú symbolom umučenia
aktivujúco a stimulujúco na
Krista. Aureola (okraj) kvetu
jednotlivé telesné pocity.
znamená tŕňovú korunu, tyčinky
Asketickým ľuďom dodávajú
pripomínajú rany, blizny klince.
radosť zo života a zmyslovosť.
Pôvod: Tropické a subtropické
Aurické vyžarovanie rastliny:
oblasti Ameriky, Ázie a Austrálie
Ružicovité klbko energie, ktoré
sa točí ako veterné koleso.
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
vyžadujú po celý rok veľa svetla
a v období rastu dostatok vody
a živín. Dôležitá je vhodná
98
Philodendron
Filodendron
Táto všeobecne obľúbená rastlina
má v závislosti od druhu alebo
variety popínavý alebo krovitý
vzrast a rôzne tvary kožovitých
listov, ale predovšetkým
v oblastiach svojho pôvodu dlhé
vzdušné korene. Sotva existuje iný
rod, ktorý ponúka toľko druhov
izbových rastlín ako filodendron.
Jedným z najkrajších je
Philodendron melanochrysum;
jeho bronzovo-zelené, dlhé listy
vyzerajú ako poprášené zlatým
práškom. Ale aj ďalšie druhy,
ako napríklad Philodendron
Nie je preto nič zvláštne, že je
ilsemannii, Philodendron
jednou z najobľúbenejších rastlín
pedatum a Philodendron
veľkých kancelárskych miestností!
domesticum tvoria rôzne typy
tvarov listov s rozličnými kresbami.
Osobitosť: Rastlina neznáša
žiadne prostriedky na leštenie
Pôvod: Južná Amerika
listov. Ako mnohé druhy z čeľade
áronovité, obsahuje látky, ktoré
Stanovište / starostlivosť: Všetky
dráždia sliznice a malé deti
Filodendron láme sformovanú
druhy filodendronov obľubujú celo­
a domáce zvieratá by sa rozhodne
energiu podobnú prameňu
ročne teplo a svetlo až polotieň. Po­
nemali zdržiavať v ich blízkosti.
vyrážajúcemu z pôdy.
lievame a zvlhčujeme ich mäkkou
vodou izbovej teploty. Najmä veľko­
Vplyv na okolie: Filodendron
listé druhy obľubujú jemné ospr-
dobre odbúrava škodlivé
chovanie vlažnou vodou.
chemické látky.
Účinok: Sýta, lesklá farba listov
Aurické vyžarovanie rastliny:
signalizuje vitalitu rastliny. Prináša
Posilňujúca, sformovaná energia,
obnovu, oddych a novú energiu
podobná prameňu vyrážajúcemu
v bezvýchodiskových situáciách.
z pôdy.
99
Stanovište / starostlivosť:
Parohovcu sa najlepšie darí vo
vlhkom a teplom okne. Je však
vhodný aj na iné svetlé až
polotienisté a teplé stanovište,
keď sa mu raz týždenne dopraje
ponorenie na 30 minút do mäkkej
vody izbovej teploty a je
zabezpečená aj vysoká vzdušná
vlhkosť (najlepšie rosením
mäkkou vodou). Odumreté
Platycerium bifurcatum
hniezdové listy sa nesmú
Parohovec obyčajný
odstraňovať. Mladé rastliny
parohovca obyčajného sa môžu
Parohovec obyčajný sa pestuje
upevňovať na kmene pre epifyty.
v závesných nádobách alebo
Ťažká rastlina by však nemala byť
pripevnený na kúsky dreva. Je
umiestnená nad posteľou alebo
neobyčajný tým, že na seba
pracovným miestom.
priťahuje všetky pohľady
Parohovec obyčajný dáva statickú kdekoľvek je zavesený. Táto
energiu do pohybu ako ventilátor. tropická epifytická papraď
z čeľade sladičovité má dva typy
Účinok: Podporuje a vyrovnáva
komunikáciu, napríklad medzi
osobami príliš odlišných pováh
listov: fertilné, kožovité, až do
90 cm dlhé vidlicovito
Širšie využitie: Používa sa v náuke
rozkonárené listy oblúkovito
feng šuej.
vyrastajú z hnedého hniezda.
Hnedé hniezdo tvoria trváce,
Aurické vyžarovanie rastliny:
široké sterilné listy, v ktorých si
Ako ventilátor dáva parohovec
rastlina udržiava živiny a vodu.
obyčajný statickú energiu do
V rámci tohto druhu ponúka trh
pohybu.
niekoľko pekných kultivarov, ako
napríklad 'Ziesenhenne', 'Majus',
'Roberts' a 'San Diego'.
Pôvod: Tropické oblastí
juhovýchodnej Ázie, Austrália,
Afrika
100
Primula obconica
Prvosienka kalíškatá
Prvosienka kalíškatá máva biele,
červené, ružové alebo levanduľovomodré kvety, ktoré sa v guľovi­
tých okolíkoch vynímajú nad veľ­
kými, tmavozelenými listami. Je
jednou z mála druhov prvosienok
predávaných v obchode, ktoré sa
nemusia po odkvitnutí zahodiť
a možno ich ďalej pestovať.
Pôvod: Čína
Stanovište / starostlivosť:
Za svetlé, nie však slnečné
a v období kvitnutia skôr
chladnejšie miesto sa
prvosienka kalíškatá poďakuje
najkrajšou rečou kvetov. Rastlinu
udržiavajte mierne vlhkú, vyhnite
sa však premokreniu.
vyvolať alergie a ekzémy. Preto
Po odkvitnutí ju presadte do no­
treba najmä pri malých deťoch
vej pôdy. Ak počas kvitnutia
dbať na opatrnosť.
umiestnite prvosienky kalíškatá
do miestnosti s teplotou medzi
Širšie využitie: V klasickej
10-15 °C, vydržia kvety dlhšie.
homeopatii nachádza uplatnenie
pri liečení kože, slizníc a slabín.
Účinok: Rastlina pôsobí radostne,
veselo a vzletne. Pestovaním
Aurické vyžarovanie rastliny:
Prvosienka kalíškatá produkuje
viacerých rastlín alebo viacerých
Radostné, veselé ružice energie,
veselé ružice energie.
črepníkov v skupine sa
ktoré ako hrajúce sa deti
pôsobenie zosilňuje.
vytvárajú dobrú náladu.
Osobitosť: Priamy kontakt
s pokožkou a sliznicami môže
101
Pôvod: Čína
Stanovište / starostlivosť:
Miniruže umiestnime na svetlé,
vzdušné, v zime chladné miesto.
Chránime ich pred páliacou,
stojacou horúčavou. Pravidelne
polievame, ale rozhodne sa
musíme vyhnúť premokreniu.
Odkvitnuté kvety odstraňujeme,
aby sa vytvárali ďalšie púčiky.
Rosa
chinensis
Ruža čínska
Účinok: Ruža otvára naše srdcia
a necháva prúdiť lásku.
Ruže čínske (miniatúrne ruže) sa
medzičasom stali naozajstným
Širšie využitie: Ruže nachádzajú
predmetom širokej spotreby.
uplatnenie v Bachových liekoch
Uplatňujú sa predovšetkým ako
z kvetov (pri šokoch, úrazoch),
Ruže čínske šíria ako pulzujúci
darček pri rozličných „srdcových"
v kozmetike (parfumy, masti,
obláčik všetkými smermi svoju
príležitostiach, ako je deň sv.
telové oleje), ale aj v aromoterapii
mäkkú, sústredenú, rovnomernú
Valentína, Deň matiek a pod. Ich
(láska, erotika, radosť zo života).
energiu.
prítulný výzor nestráca nikdy svoj
vplyv. Drobné „kópie" veľkých
záhradných ruží nebývajú zväčša
Mäkká, sústredená, rovnomerná
vyššie ako 30 cm a kvitnú na ble­
energia vydáva impulzy do kruhu
do-, tmavočerveno, ružovo alebo
ako pulzujúci obláčik. Často
citrónovožlto. Výber ponúkaných
vyžarujú teplo. Ruže majú
variet je značne široký. Odporúčajú
najsilnejšie a najjemnejšie
sa predovšetkým červenokveté
vyžarovanie zo všetkých kvetov!
kultivary 'Minima', 'Fire Princess',
'Red Ace', ružovokveté 'Stacey
Sue', Angela Rippon', 'Hula Girl´,
žltokvetý kultivar 'Guletta',
bielokvetý 'Snowbalľ, ale aj
'Baby Masquerade' s červenými
púčikmi, z ktorých sa otvárajú žlté
kvety.
104
Aurické vyžarovanie rastliny:
Saintpaulia ionantha
Senpólia fialková
Táto pôvabná malá rastlina
z čeľade gesnériovité je
neodmysliteľnou súčasťou
sortimentu črepníkových rastlín.
Je známa aj pod názvom
kapská fialka, nepochádza však
z oblasti Kapského mesta.
Na trhu existujú variety
s jednoduchými, plnými,
zvlnenými alebo kučeravými
kvetmi s farbou od bielej
po tmavofialovú, prípadne
s dvojfarebnými kvetmi.
Okrem nich existujú aj celkom
drobné druhy, ktoré sú svojím
sympatickým staromódnym
vzhľadom podobné našim
domácim fialkám. Mäsité listy
rastlín sú chlpaté.
Pôvod: Tanzánia
tyčinku hnojiva, bude neúnavne
Stanovište / starostlivosť: Kapská
kvitnúť.
fialka ocení stálu teplotu od 18
do 20 °C a svetlé až polotienisté
Účinok: Rastlina pôsobí
stanovište. Pri polievaní vodou
aktivujúco a harmonizujúco
izbovej teploty treba dbať na to,
(srdcovité listy). Podporuje dobrú
aby sa voda nedostala na listy
náladu a pozitívnu myseľ
alebo kvety, pretože by sa na nich
čoskoro objavili nepekné fľaky.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Svieža, mäkká, kruhovitá energia
Kapská fialka nemá príliš rada
Svieža, mäkká, smerom von sa
senpólie fialkovej sa smerom von
v podložke pod črepníkom
zoslabujúca kruhovitá energia.
zoslabuje.
stojacu vodu a keď jej dvakrát
ročne vtlačíte do pôdy
105
tvrdé, takmer 1 meter dlhé, žlto
škvrnité alebo pásikované listy
a podzemok, ktorý vďaka
obrovskej životnej sile dokáže až
roztrhnúť črepník.
Pôvod: Tropické oblasti západnej
Afriky
Stanovište / starostlivosť: Táto
rastlina dokáže rásť prakticky
všade, znáša aj zálievku tvrdou
vodou a nič sa nestane, keď sa
niekedy zabudne poliať, dobre
znáša aj cigaretový dym.
Účinok: Sansevieria trojpása
nám už svojím jednoznačným,
vzpriameným rastom a vitalitou
prikazuje dôsledne uchopiť citové
aj myšlienkové ciele a realizovať
ich. Bojazliví ľudia sa môžu
s pomocou jej vyžarovania naučiť,
ako zvýšiť svoju výbojnosť
Táto rastlina je medzi izbovými
rastlinami bojovníkom
a potenciuje pozitívne, ale aj
negatívne emócie.
Sansevieria
trifasciata
Sansevieria trojpása
Vplyv na okolie: Dobre odbúrava
škodlivé chemické látky.
Sansevieriu trojpásu v dôsledku
Posilňujúca, šipovitá energia
sansevierie trojpásej sa na
koncoch listov láme a skrúca.
106
jej húževnatostí a tuhosti ľudové
Aurické vyžarovanie rastliny:
nazývajú svokrine jazyky.
Posilňujúca, šipovitá energia,
V Rakúsku sa napríklad pestuje
ktorá sa láme a skrúca na
už dobrých 200 rokov. Pevná,
koncoch listov.
vzpriamene rastúca rastlina má
Saxifraga stolonifera
Lomikameň výbežkatý
Lomikameň výbežkatý je
jednou z našich najkrajších
a najnenáročnejších rastlín, ktoré
sa pestujú v závesných
nádobách. Na niťovitých stonkách
tvorí mnoho nových výhonkov
Stonky listov vyrastajú z ružice
a nesú okrúhle až obličkovité
listy, ktoré sú z vrchnej strany
tmavozeleno-striebristé a zo
spodnej vínovočervené až fialové.
Pôvod: Čína, Japonsko
Stanovište / starostlivosť:
Lomikameň výbežkatý obľubuje
svetlé, vzdušné a chladné
stanovište a len striedme
polievanie. Čím pestrejšie je lístie
niektorej variety lomikameňa
výbežkatého, tým teplejšie miesto
v izbe si vyžaduje
pracoviská, kde sa sledujú
spoločné ciele.
Účinok: Rastlina sa prejavuje
najprv chaoticky, neskôr nás však
Aurické vyžarovanie rastliny:
presvedčí, že malé čiastočky
Turbulentný, dovnútra sa
patria k veľkému celku, a pomáha
pohlcujúci zväzok energie akoby
tak pochopiť komplexné štruktúry.
rotoval okolo vnútornej gule.
Systémy firiem a rodiny tým budú
transparentnejšie a jednotlivec sa
Zväzky energie lomikameňa
dokáže lepšie vžiť do tímovej
výbežkatého vyzerajú, akoby
práce alebo rodinných situácií.
rotovali okolo vnútornej gule.
Je to ideálna rastlina na také
107
sa hodí do spoločenských
miestností, čakární, pracovní
a obývacích izieb. Rozširuje
pozitívnu energiu a dobrú náladu.
Osobitosť: Deti a domáce zvieratá
je potrebné chrániť pred rastlinou,
pretože obsahuje látky dráždiace
sliznice.
Vplyv na okolie: Táto rastlina
Schefflera
dokáže výborne odbúravať
Šeflera
škodlivé chemické látky
a zvlhčovať vzduch.
Stopkaté, dlaňovité listy pôvabnej
Energetické vyžarovanie šeflery
sa rozlieva v hravých,
špirálovitých oblúkoch.
šeflery z čeľade aralkovité
Aurické vyžarovanie rastliny:
vyzerajú ako nalakované.
Špirálovité až okrúhle menšie
Ich výzor sa mení v súvislosti
oblúky, ktoré pôsobia hravo,
s vekom. Najznámejším druhom
mäkko a veselo.
je Schefflera actinophylla, ktorá
je známa aj pod synonymom
Brassaia actinophylla.
Aj Schefflera arboricola je
veľmi obľúbená, najmä pre jej
panašované kultivary 'Green
Golď a 'Gold Capella'.
Pôvod: Taiwan, Austrália
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
vyžaduje svetlo až polotieň, a len
miernu zálievku. Na teplejších
stanovištiach je potrebné
častejšie zvlhčovanie vzduchu.
Účinok: Šeflera zabezpečuje
dobrú náladu a vynikajúco
108
Scirpus cernuus
škripina ovisnutá
Táto tráva pochádza z teplých
oblastí a svojimi tenkými,
mäkkými, ľahko prevísajúcimi
steblami pôsobí ako zelená
fontána. Kvety sú veľké len ako
špendlíková hlavička a sedia na
koncoch stebiel.
Pôvod: Oblasť Stredozemného
mora, subtropické a tropické
oblasti
Stanovište / starostlivosť:
Rastlinu je najlepšie umiestniť
na celoročne teplé, svetlé
až polotienisté miesto
a ako močiarna rastlina
vyžaduje veľa vody aj v podložnej
miske.
Účinok: Škripina ovisnutá má
vyžarovanie, ktoré podporuje
Aurické vyžarovanie rastliny: Ako
schopnosť riešiť.
fontána vybiehajú energetické
Bezvýchodiskové myslenie,
dráhy zo stredu rastliny smerom
situácie alebo problémy
dohora a po steblách klesajú
prichádzajú znova do úvahy.
znova nadol.
Dokáže redukovať bloky v mysli,
nesústredené myšlienky a spory.
Osobitosť: Škripina mimoriadne
Energetické dráhy škripiny
prospieva ľuďom, ktorí majú
ovisnutej vybiehajú zo stredu
citový vzťah k vode.
rastliny fontánovito dohora
a po steblách znova klesajú
smerom dole.
109
Pôvod: Mexiko, druh Sedum
sieboldii pochádza z Japonska
Stanovište / starostlivosť: Druhy
čeľade tučnolistovité obľubujú
svetlé až slnečné stanovište
a potrebujú len veľmi málo vody.
V období rastu ich možno každé
štyri týždne hnojiť hnojivom na
kaktusy.
Účinok: Odolné a pevne
vyzerajúce rastliny, ktoré úspešne
prekonávajú obdobia sucha vo
svojej domovine. Sú vhodné pre
ľudí, ktorí sa nevedia chrániť pred
emocionálnym stresom alebo sú
úplne uzavretí do seba.
Osobitosť: Rozchodník neznáša
žiadne prudšie dotyky, pretože
jeho listy sa ľahko odlamujú. Nie
je vhodný pre podráždených
a cholerických ľudí.
Sedum
Rozchodník
Širšie využitie: V klasickej
homeopatii sa používa na
Rozsiahly rod rastlín s hrubými
popraskanú kožu a proti
mäsitými listami, ktorého
krvácaniu.
zástupcovia pochádzajú prevažne
z Mexika. Najznámejšími druhmi
sú Sedum morganianum,
U rozchodníka osciluje ružicovitá Sedum telephium, ktorý sa
energia, ktorá sa stáča doprava
okolo listov a potom sa šíri smerom
dolu.
110
pestuje vonku na záhonoch,
ale aj v miskách na balkónoch
alebo terasách.
Aurické vyžarovanie rastliny:
Ružicovitá energia sa stáča
doprava okolo okrúhlych lístkov
a potom sa šíri smerom dolu.
Senecio cruentus
Starček cineráriový
Jednoročky, ktoré sa nazývajú
aj cinerárie, ohromujú
rozmanitosťou farieb a odtieňov
početných lúčovitých kvetov.
Spektrum farieb siaha od bielej,
rôznych ružových, červených
a purpurových až po fialové tóny.
Jemne zúbkaté listy sú
sýtozelené.
Pôvod: Kanárske ostrovy
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
pestujeme na svetlom, vzdušnom
a vlhkom mieste, výdatne ich
treba polievať. Už krátke
vyschnutie pôdy skracuje
obdobie kvitnutia. Odstraňovaním
odkvitnutých kvetov cinerárií
predĺžime ich kvitnutie.
Účinok: Osoby, ktorým v živote
citové a odtiene červenej ero­
naliehavo chýbajú široké lakte,
tické, sexuálne uplatnenie.
a preto sa stále vyhýbajú
zodpovednosti, konfrontácii
Širšie využitie: Starčeky
a ustupujú vo všetkých ďalších
cineráriové nachádzajú
nepríjemných situáciách, získajú
uplatnenie aj v klasickej
pomocou starčeka cineráriového
homeopatii (liečenie očí).
Cinerária šíri energiu, ktorá je ako
viac odvahy a sily presadiť sa.
Bohatá farebná paleta umožní
Aurické vyžarovanie rastliny:
aj psychologické využitie
Energia tejto rastliny sa javí
jednotlivých farieb (pozri s. 26).
takmer ako plachý, jemný obláčik
Modré odtiene podporujú
vaty.
jemný obláčik vaty.
duševné uplatnenie, biela farba
111
s kvetmi bielej, modrej, ružovej,
červenej farby, nie sú však
zriedkavosťou ani rôzne farebné
kombinácie.
Pôvod: Brazília
Stanovište / starostlivosť: Rastliny
vyžadujú teplé a svetlé miesto
a stále mierne vlhkú pôdu. Treba
ich chrániť pred priamym slnkom.
Pri zvlhčovaní vzduchu treba byť
opatrný, pretože rastliny
neznášajú priamy postrek na listy.
Účinok: Široko otvorené kvety
siningie vyžarujú energiu.
Pôsobia ako čarovný kľúč, ktorým
sa dajú odomknúť uzavreté
povahy a energia môže opať
voľne prúdiť.
Osobitosť: Rastlina sa dobre hodí
na ukončenie starých a začatie
Sinningia
nových záležitostí.
Siningia
Aurické vyžarovanie rastliny:
Siningie (nesprávne nazývané aj
Zo stredu impulzívne smerom
gloxínie) z čeľade gesnériovité
von prúdiaca sila.
patria k najobľúbenejším
kvitnúcim črepníkovým rastlinám.
Nápadné, 20-30 cm vysoké
Sila siningie prúdi zo stredu
impulzívne smerom von.
hľuzovité rastliny majú veľké
zvonovité, zamatové kvety
a tmavozelené, jemne chlpaté
listy. V súčasnosti existuje
nedozerné množstvo hybridov
112
Soleirolia
soleirolii
Soleirolia, rodinné šťastie
Soleirolia soleirolii patrí do čeľade
pŕhľavovité. Pestuje sa už vyše sto
rokov a je známa aj pod názvom
rodinné šťastie. Na nitkovitých
stonkách sedia drobné, okrúhlopozdĺžne listy. V oblastiach
s miernou klímou je pestovaná aj
vo voľnej pôde. U nás sa pestuje
v črepníkoch, v ktorých vytvára
umiestnením viacerých rastlín
malé koberce alebo okrúhlasté
(je to veľmi atraktívne aj na
hlávky. Okrem čisto zeleného
pohľad).
druhu možno kúpiť aj kultivar
'Aurea' so zlatozeleným lístím
Aurické vyžarovanie rastliny:
alebo 'Argentea' so strieborným
Hmýrivé, šteklivé impulzy energie,
lístím.
ktoré sa krúživým smerom šíria
okolo rastliny. Tip: Pošúchajte
Pôvod: Oblasť Stredozemného
dlane o koberček tejto rastliny,
Okolo druhu Soleirolia soleirolii
mora
a uvidíte, čo sa stane!
krúžia hmýrivé impulzy energie.
Stanovište / starostlivosť:
Osobitosť: Má ochranné účinky
Rastlinu umiestnime na svetlom
pred elektromagnetickým
a chladnom mieste a treba ju
smogom. Je vhodná aj do spálne
málo, ale pravidelne polievať.
a detskej izby.
Rastliny druhu Soleirolia soleirolii
má rada vyššiu vlhkosť vzduchu,
preto je vhodné častejšie ju rosiť.
Účinok: Táto rastlina pomáha
pri duševnom „uviaznutí"
a depresívnej nálade, pôsobí
aktivujúco a podporuje nové
nápady.
Najlepšie pôsobenie energie sa
dosiahne spoločným
113
Pôvod: Južná Afrika
Stanovište / starostlivosť: Táto
rastlina obľubuje celoročne
svetlé, nie však výslnné, radšej
chladnejšie ako teplé stanovište.
Veľké listy poukazujú na to, že
rastlina vyžaduje veľa vody.
Hnojenie je možné od marca
do augusta.
Účinok: Rastlina je zaliečavá
a aktivuje energiu nášho srdca
i schopnosť ľúbiť. Posilňuje
ženskú energiu. S jej pomocou
môže prúdiť naša láskavosť
k iným ľudom. Nežné hladenie
listov je zmyselným pôžitkom.
Osobitosť: Výborne sa hodí do
Energetické vyžarovanie
Sparmannia
africana
lipky africkej je zhustené
Lipka africká
však do tých, kde komunikujeme
a pracujeme, napríklad do
a osviežuje ako obláčik vône
z fľaštičky parfumu.
akýchkoľvek miestností, najmä
Táto rastlina z čeľade lipovité je
kancelárií.
známa aj pod názvom izbová
lipka. Kedysi bola obzvlášť
Aurické vyžarovanie rastliny:
obľúbená ako solitér
Koncentrované a lahodne
v elegantných zimných
osviežujúce ako jemný obláčik
záhradách. V našich moderných
vône vychádzajúci z fľaštičky
sklených prístavbách slávi
parfumu.
v súčasnosti svoj návrat. Lipka
africká je listová kráska. Biele
kvety má síce pôvabné, ale veľmi
nenápadné. Srdcovité listy sú
jemné ako zamat, sviežozelené
a môžu byť veľké až 25 cm.
114
Spathiphyllum
Lopatkovec
Vždyzelená, vďačná črepníková
rastlina z čeľade áronovité vytvára
len krátky kmienok, napriek tomu
však dokáže narásť až do výšky
80 cm, ak nerátame dlhú stonku
s kvetom, ktorý sa dvíha nad
lesklými kopijovitými zelenými
listami. Biely až žltkastý šúľok je
obalený nádherným bielym
tulcom.
Pôvod: Madagaskar
Stanovište / starostlivosť:
Rastlinu umiestnime na teplom,
svetlom až tienistom mieste.
Výdatne polievame zmäkčenou
vodou. Pretože obľubuje vlhký
vzduch, je možné príležitostne ju
rosiť.
Účinok: Energia z kvetu
Aurické vyžarovanie rastliny:
stúpa silno dohora, energia
Energetické pole je šípovité,
listov je harmonizujúca.
stúpa dohora a rozvetvuje sa,
Všetky extrémne vyžarovania
uvádza do rovnováhy a je vhodná
na každé miesto a pre každého
človeka.
Energetické pole lopatkovcov
stúpa šípovito dohora a potom
Vplyv na okolie: Rastlina
sa rozvetvuje.
odbúrava škodlivé látky, zo
vzduchu dobre odstraňuje
najmä alkohol, acetón
a formaldehyd.
115
s tmavopurpurovo-hnedými
kvetmi a nežnými purpurovými
„mihalnicami"; Stapélia semota
s kvetmi čokoládovej farby
s bledou kresbou.
Pôvod: Južná Afrika
Stanovište / starostlivosť: Stapélie
vyžadujú celoročne svetlé až
slnečné miesto a potrebujú len
Stapélia
málo vody, v zime len toľko, aby
Stapélia
nezaschýnali výhonky. Rastliny
Stapélia je sukulentná rastlina
výborne darí v miskách.
plytko korenia, preto sa im
z čeľade glejovkovité, ktorá len
zriedkavo býva väčšia ako 20 cm.
Účinok: Poburujúci, výrazný.
Najprekvapujúcejšie na tomto
Všetky poranenia duše vynáša
rode sú veľké, väčšinou
znovu na povrch a pomáha tieto
hviezdicovité kvety. Zvyčajne sú
rany zaceliť. Sila pôsobenia závisí
nápadne sfarbené, majú výraznú
od intenzity farby kvetov.
Stapélia má vlnité, pulzujúce
kresbu a slúžia - rovnako ako
energetické vyžarovanie,
krátkodobý nepríjemný pach -
z kvetu vychádza rotujúci,
na to, aby prilákal muchy, svoje
Vlnité, pulzujúce energetické
opeľovače. Výnimočne pekné
vyžarovanie a z kvetu vychádza
druhy sú: Stapélia gigantea
rotujúci, aktivujúci vír energie.
aktivujúci vír energie.
s najväčšími kvetmi (v priemere
majú 25 až 35 cm), svetložlto
sfarbenými s červeným priečnym
páskovaním; Stapélia grandiflora,
ktorá má veľké hnedočervené
kvety; Stapélia variegata (stapélia
strakatá) s hnedožltými škvrnitými
tigrovitými kvetmi; Stapélia
nobilis, ktorej kvety sú z vonkajšej
strany červené a z vnútornej
žltohnedé; Stapélia pillansii
116
Aurické vyžarovanie rastliny:
Stephanotis floribunda
Vencovec kvetnatý
Vencovec kvetnatý patrí
k najobľúbenejším izbovým
rastlinám. Z priestorových
dôvodov sa v súčasnosti táto
liana prevažne tvaruje do kruhu
a svojimi lesklozelenými,
kožovitými listami a bielymi,
nádherne voňajúcimi kvetmi je
atrakciou každého okna.
Účinok: Vencovec kvetnatý
Vencovec vysadený v zimnej
pôsobí pozitívne na vzťahy
záhrade môže narásť a ovíjať sa
medzi priateľmi a v rodine.
až do výšky 6 m. Tieto liany sa
Aktivuje komunikáciu a pocit
dobre pestujú na ľubovoľných
solidarity a výborne sa hodí do
oblúkoch, špalieroch alebo
spoločenských a terapeutických
mriežkach.
miestností.
Pôvod: Madagaskar
Aurické vyžarovanie rastliny:
Lianovité knísavé špirály energie
vencovca kvetnatého sú viazané
Stanovište / starostlivosť: Túto
sa viažu na okolíky kvetov.
na okolíky kvetov.
Lianovité knísavé špirály energie
rastlinu pestujeme najlepšie
na svetlom, nie však slnečnom
mieste. Potrebuje veľkú „slobodu
pohybu", už len záclona môže
pôsobiť rušivo. V období rastu
od marca do polovice až konca
augusta ju treba bohato polievať,
rosiť primerane temperovanou
mäkkou vodou a hnojiť každých
14 dní. Mimo tohto obdobia
obľubuje chladné miesto a len
mierne polievať. Keď sa vytvoria
prvé púčiky, nesmie sa touto
rastlinou hýbať, pretože by všetky
púčiky opadali.
117
Stanovište / starostlivosť:
Dioskórea potrebuje celoročne
slnečné až polotienisté, nie
však príliš teplé stanovište, len
striedmu zálievku a v období
rastu každých 14 dní hnojivo na
kaktusy. Najmä v období, keď
nemá listy, častejšie vlhčiť
rosením.
Osobitosť: Rastlina je známa
Testudinaria elephantípes
aj pod názvom Dioscorea
Dioskórea
elephantipes, z neho je odvodený
aj slovenský názov rastliny.
Táto bizarná sukulentná ovíjavá
Z tvrdej hľuzy rastliny prúdi veľmi
jemne ako cez maličké kanáliky
trvalka z južnej Afriky patrí do
Účinok: Táto rastlina pomáha
čeľade dioskóreovité. Rod je
ľuďom, ktorí si pamätajú staré
pomenovaný podľa Pedaniosa
urážky a poranenia a nedokážu
Dioscoridesa z Cilície,
odpustiť sebe ani druhým.
významného gréckeho lekára
Je vhodná aj k stareckej
energia s vysokou frekvenciou. a prírodovedca (1. stor. n. L).
tvrdohlavosti a neústupčivosti.
Väčšina druhov tohto rodu
sa vyznačuje hľuznatým až
Aurické vyžarovanie rastliny:
kyjovitým drevnatým kmeňom,
Z tvrdých hľúz rastliny prúdi veľmi
ktorý môže vážiť až 1 kg.
jemne ako cez maličké kanáliky
Do tohto rodu patrí aj jam,
energia vysokej frekvencie,
významná potravina tropických
podobná trvajúcemu zvuku
oblastí. Dioskórea zobrazená
píšťalky.
na fotografii patrí k druhom
s veľkou tvrdou, drevnatou
a v pôde sediacou polguľovitou
hľúzou. Listy odumierajú
po zimnom kvitnutí, väčšinou
zavčasu na jar a znova
regenerujú z kmeňa.
Pôvod: Južná Afrika
118
Tillandsia
Tilandsia
Tieto epifytické rastliny z čeľade
broméliovité so zelenými alebo
striebristými, väčšinou veľmi
úzkymi listami žijú upevnené na
stromoch, skalách alebo iných
substrátoch prakticky len zo
vzduchu. Vodu a výživné látky si
berú prostredníctvom savých
šupín. Tieto atraktívne rastliny
majú pôsobivé, aj keď často nie
veľmi veľké kvety.
Pôvod: Tropické a subtropické
oblasti Ameriky
Stanovište / starostlivosť:
Energetické vyžarovanie tilandsie
Striebristé tilandsie sa upevňujú
sa špirálovito šíri do vzduchu.
na kúsky korku alebo konárov
a umiestňujú sa na slnečné
a teplé miesto, zelené tilandsie
na svetlé, teplé a vlhké miesto.
Oba typy treba denne rosiť
mäkkou vodou.
Účinok: Tilandsie dokážu
Upozornenie: Vyžarovanie
pomôcť ľuďom, ktorí sú príliš
tilandsií, ktoré sú upevnené
zrastení s matériou, aby
na kameňoch a gýčovitých
získali povznášajúcejší spôsob
podložkách, je úplne bezcenné,
pohľadu.
a preto v záujme ochrany
ohrozených a vzácnych druhov
Aurické vyžarovanie rastliny: Ako
by sa nemali rozširovať!
vzdušný had, ktorý sa vinie
v obláčikoch.
119
Tolmiea menziesii
vo visacích nádobách na
Tolmiea
kvety.
Táto listnatá rastlina hodná lásky
Pôvod: Severná Amerika
je botanickou kuriozitou:
Energia rastliny Tolmiea
oživujúco pulzuje.
v záplave srdcovitých, chlpatých
Stanovište / starostlivosť: Rastlinu
listov sa tvoria rozmnožovacie
pestujeme na svetlom až polotie-
púčiky, z ktorých vyrastajú
nistom, celoročne radšej chlad­
maličké rastlinky a pri kontakte
nejšom stanovišti, v lete polieva­
s pôdou rýchlo zakoreňujú.
me výdatnejšie, v zime menej.
Z toho vznikol aj nežný ľudový
nemecký názov „sliepka
Účinok: Je to naozajstná
s kuriatkami". Táto trvalka je
rastlina optimizmu, vyvoláva
v miernych klimatických
dobrú náladu. Je účinná pri
podmienkach mrazuvzdorná
jednotvárnom spôsobe života.
a narastie do výšky 25 až 30 cm.
Dodáva aktivitu a nové podnety.
Mimochodom, v niektorých
krajinách sa Tolmiea nazýva
120
Aurické vyžarovanie rastliny:
napríklad „mladosť v starobe"
Hojné, oživujúce, pulzujúce ako
alebo „tisíc matiek". Mimoriadne
oblak tancujúcich svätojánskych
vynikne, keď sa pestuje
mušiek.
Yucca
Juka
Juka z čeľade agavovité patrí
medzi najvyhľadávanejšie izbové
a kontajnerové rastliny. Je to
spôsobené jej mohutnosťou
a nenáročnosťou, aj dekoratívnym
tvarom, ktorý pripomína strom.
Úzke listy vytvárajú pravidelnú
ružicu a sú v závislosti od druhu
zelené alebo sivozelené. Mohutné
biele metliny kvetov sa objavujú
až po mnohých rokoch.
Pôvod: USA, Mexiko
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
vyžaduje vzdušné, slnečné
miesto a pravidelnú zálievku,
vyhýbať sa však treba
premokreniu.
Širšie využitie: Juka nachádza
Tvrdé prúdy energie juky sa šíria
Účinok: Juka pôsobí agresívne
uplatnenie v klasickej homeopatii
šípovito smerom von.
a dominujúce Je to vyslovene
(precitlivenosť, opuchy, zápaly).
solitérna rastlina. Môže
napomáhať zdržanlivým,
Aurické vyžarovanie rastliny:
bojazlivým ľudom, ktorí sa chcú
Šípovitá energia vychádza na
presadiť Preto nie je vhodná pre
všetky strany smerom von, je
cholerikov.
agresívna a tvrdá.
Osobitosť: Pre svoje agresívne
pôsobiace, u mnohých druhov
veľmi ostré listy potrebujú rastliny
v uzavretých miestnostiach veľa
miesta.
121
Pôvod: Južná Afrika
Stanovište / starostlivosť: Rastlina
vyžaduje svetlé až polotienisté
miesto, počas rastu výdatnú
zálievku. Po odkvitnutí ju
prestaneme polievať a necháme
ju pomaly zatiahnuť. Približne
v júli sa hľuzy sadia znova do
čerstvej pôdy. V regiónoch
s miernou klímou
(vinohradníckych oblastiach)
môže prikrytá kornútovka africká
vo voľnej pôde aj prezimovať.
Účinok: Pôsobí pozitívne
aktívujúco na všetky zmysly:
zrak, sluch, čuch, ako aj na chuť,
hltanie, žuvanie a pomáha
pri prípadných poruchách
funkcií - najmä šume v ušiach
a nedoslýchavosti.
Osobitosť: V katolíckej viere sa
Zantedeschia
aethiopica
kornútovka africká prisudzuje
Kornútovka africká
svätej Cecílii (patrónke chrámovej
Kornútovka africká patrí do čeľade
zobrazovaná.
hudby), ktorá s ňou býva
áronovité. Vyznačuje sa najmä
kvetmi - kyjakovitým šúľkom,
Aurické vyžarovanie rastliny:
ktorý je často obalený elegantne
Nahor smerujúca energia,
sfarbeným tulcom. Je vysoká až
stáčajúca sa doľava, šíri sa
Energia kornútovky africkej víri
do 80 cm a má mäsitý, hľuzovitý
smerom von.
smerom dohora vľavo a stáča sa
podzemok. Od neskorej zimy do
smerom von.
leta rozkvitá elegantnými kvetmi,
ktoré boli obľúbeným štýlovým
prvkom najmä v art deco.
122
Zebrina
Zebrína
Zebrína z čeľade podenkovité je
oddávna známou rastlinou
závesných črepníkov. Jej odrezky
mnohí z nás zakoreňovali v pohári
s vodou už ako deti. Táto
nenáročná rastlina vytvára
lámavú stonku, na ktorej vyrastajú
listy na vrchnej strane striebristo-zelené, zo spodnej strany
vínovočervené, čiastočne končité
a mierne mäsité. Kvety sa na
pestovaných rastlinách objavujú
len zriedka. U nás sa najčastejšie
pestujú druhy Zebrína flocculosa
s bielymi chĺpkami a mohutnejšia
zebrína Purpusova Zebrína
purpusii, ktorá nemá na listoch
žiadny vzor.
Pôvod: Stredná Amerika
Osobitosť: Pomáha znova
Špirálovitá energia zebríny
nadviazať prerušené vzťahy.
sa pohybuje smerom dolu.
Stanovište / starostlivosť: Zebrínu
je vhodné postaviť alebo zavesiť
Aurické vyžarovanie rastliny:
na svetlom, nie však slnečnom,
Smer pohybu energie je
a vzdušnom mieste. Vyžaduje
špirálovitý, energia sa stáča
výdatnú zálievku a hnojenie.
smerom dolu.
Účinok: Zebrína vie pomôcť pri
rýchlejšej realizácii nápadov
a predstáv a prekonávaní ťažkostí.
Dokonca sa môžu znova
rozbehnúť zdanlivo nemožné
projekty.
123
Použitá literatúra
Bischof, M.: Biophotonen. Zweitausendeins 1995
Boericke, W.: Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen.
Leer 1993
Brown, S.: Feng Shui. Was Sie wirklich darüber wissen
müssen. Goldmann 1997
Fischer-Rizzi, S.: Himmlische Düfte. Aromatherapie.
Anwendung wohlriechender Pflanzenessenzen und ihre
Wirkung auf Körper und Seele. Hugendubel 1995
Gümbel, D.: Aromatische Pflanzenpflege im Haus- und
Zimmergarten, Obst- und Gartenanbau. Mosaik Verlag 1993
Hahnemann, S.: Organon der Heilkunst. Haug Verlag 1996
(6. vydanie)
Jantra, I. a Krüger, U.: Die schönsten Zimmerpflanzen für ein
grünes Zuhause. Mosaik Verlag 1995
Kerner, D. a L: Der Ruf der Rose. Was Pflanzen fühlen und wie
sie mit uns kommunizieren. Kiepenheuer & Witsch 1994
Martin, K., Fröhling, Th.: Wohnen mit Feng Shui. Mosaik 1998
Ratsch, Ch.: Pflanzen der Liebe. Aphrodisiaka in Mythos und
Geschichte. AT Verlag 1995
Ratsch, Chr.: Indianische Heilkräuter. Tradition und
Anwendung. Ein Pflanzenlexikon. Eugen Diederichs Verlag
1996
Recht, Ch.: Die erfolgreiche Mischkultur. Mosaik Verlag 1994
Sanders, L: Die Farben deiner Aura. Goldmann 1995
Scheffer, M., Storl, W.: Das Heilgeheimnis der Bach-Blüten.
Heyne 1997
Scheffer, M.: Bach-Blütentherapie. Hugendubel 1995
(24. vydanie)
Scheffer, M.: Selbsthilfe durch Bach-Blüten-Therapie. Heyne
1996
Too, L: Das große Buch des Feng Shui. Die chinesische
Kunst der Raumgestaltung für Erfolg, Gesundheit und ein
harmonisches Leben. Delphi Verlag 1997
Wolverton, B.C.: Gesünder leben mit Zimmerpflanzen.
vgs Verlag 1996
124
Registre
Vecný register
acetón 11, 115
afrodiziakum 42, 46, 47, 51, 62,
102
alelopatía 13
alkohol 11, 115
amoniak 10, 11, 12, 44, 59
anjel rastliny 10
aromoterapia 9, 12, 27, 28, 30
aura 15, 18, 19, 20, 32
aurické vyžarovanie rastliny 18
Backsterov efekt 16
Bachove lieky z kvetov 9, 10, 28
benzol 11
biofotóny 17
bylinkárstvo 9, 27
čakry 20
drahokamy 35
elektromagnetický smog 24, 41
energetické dráhy 34
energetické polia 34
energia miestnosti 32
etylén 15, 30
farby kvetov 26
feng šuej 32
filter čistiaci 10
formaldehyd 11, 12, 57, 59, 73,
77,94, 115
fytoterapia 27, 30
homeopatia 9, 10, 27, 29
hudobné vlny 35
chloroform 11
Kirlianova fotografia 19
klíma obydlí 11
komunikácia pomocou aury 15
komunikácia rastlín 12
kyslík 11
metóda slnečná 28
metóda prípravy varením 28
nadis 20
nervová sústava 20
obrana proti hmyzu 14
olej z kvetov jazmína 31
olej z ľubovníka 31
oleje aromatické z koreňov 13
oleje éterické 13, 30
oleje z kvetov 13
oleje z listov 13
oleje z plodov 13
oleje zo semien 13
pôsobenie agresívne 15, 21, 26,
34, 52,88, 121
pôsobenie na nervovú sústavu
1 7 , 2 0 , 2 1 , 3 9 , 6 1 , 6 5 , 9 4 , 103
pôsobenie na žalúdok 31, 41,
55
pôsobenie na srdce 46, 65, 71,
104, 114
pôsobenie upokojujúce 27, 28,
3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 7 , 5 6 , 9 1 , 103
pôsobenie dráždivé 11, 27, 63,
70, 71,86,99, 108, 110
Sick-Building-Syndrom 12
signálne látky ako varovanie 14
signály vonné 15
skupiny, vytváranie 34
starostlivosť pomocou vôní 13,
27,35
systém endokrinný 20
systém limbický 30
tanín 13
toluén 10, 11, 12, 44, 67, 94
trichlóretylén 11, 69
vonné látky ruží 30
vône rastlín 9,12
vyžarovanie energie 10, 19, 24
xylén 11, 1 2 , 4 4 , 6 7 , 9 4
„zelené ruky" 17
vylepšovanie vzduchu 10
zmiešaná kultúra 13
Vedecké názvy rastlín
Adenium obesum 38
Adiantum 39
Aechmea 21, 40
Aloe 29, 41
Ananas 42
Anastatica hierochuntica
43
Anthurium 44
Araucaria heterophylla 45
Asparagus 46
Bambusa vulgaris 22, 47
Beaucarnea recurvata 48
Begonia semperflorens
33,49
Bougainvillea 33, 50
Brassaia actinophylla
108
Brunfelsia 51
Cactaceae 21, 52
Calceolaria 33, 53
Camellia 33, 54
Capsicum annuum 55
Ceropegia woodii 33, 56
125
Chamaedorea elegans 57
Chlorophytum comosum 22,
58
Chrysanthemum frutescens 59
Cissus 33, 60
Citrus 22, 30, 33, 61
Cocos nucifera 62
Codiaeum variegatum var.
pictum 63
Crassula arborescens 30, 64
Cyclamen persicum 10, 33,
65
Cyperus papyrus 66
Livistona 88
Maranta 33,89
Medmilla magnifica 90
Monstera 91
Myrtus communis 92
Neoregelía 21, 93
Nephrolepis 23, 94
Nerine 95
Slovenské botanické a ľudové
názvy rastlín
adénium hrubé 20, 38
adiant 34, 39
aloa 41
ananás 42
antúrium 12, 44
araukária štíhla 45
asparágus 46
azalka 12, 103
Oncidium papilio 23, 96
Paphiopedilum 97
Passiflora 98
Philodendron 99
Platycerium bifurcatum 100
Primula obconica 101
Punica granatum 102
Dieffenbachia 67
Dionaea muscipula 68
Dioscorea elephantipes 118
Dracaena 22, 69
Epipremnum pinnatum 70
Euphorbia pulcherrima 21, 71
Exacum affine 72
Ficus benjamína 73
Rhododendron 103
Rosa chinensis 23, 104
Saintpaulia ionantha 105
Sansevieria trifasciata 21, 106
Saxifraga stolonifera 107
Schefflera 108
Scírpus cernuus 109
Sedum 110
Senecio cruentus 111
Sinningia 112
Soleirolia soleirolii 113
Sparmannia africana 114
Spathiphyllum 115
Stapelia 116
Stephanotis floribunda 30, 117
Gardenia jasminoides 30, 74
Guzmania 75
Gynura 76
Helxine soleirolií 113
Hedera helix 23, 77
Hibiscus rosa-sinensis
33, 78
Hippeastrum 33, 79
Howea 80
Hoya 81
Hydrangea macrophylla 82
Impatiens walleriana 83
Testudinaria elephantipes 118
Tillandsia 119
Tolmiea menziesii 120
Jacobinia 84
Jasminum 30, 85
Jatropha podagrica 86
Yucca 21, 121
Zantedeschia aethiopica 122
Zebrina 123
Kalanchoe 87
126
bambus obyčajný 22, 47
begónia vždykvitnúca 49
bôb vlčí 14
brečtan popínavý 12, 23, 77
brunfelzia 51
bugénvilea 33, 50
cisus 33, 60
citrónovník 22, 30, 33, 61
cyklámen perzský 10, 15, 31,
33, 34, 65
črievičkovec 15, 97
difenbachia12, 67
dioskórea 118
dracéna 12, 16, 22, 69
echmea 21, 40
eksakum príbuzné 72
figovník lesklý 10, 12, 20, 73
filodendron 99
flox 13
gardenia jazmínovitá 30, 74
granátovník púnsky 102
guzmania 75
gynura 76
hoja 81
hortenzia kalinolistá 82
hovea 80
chamédorea úhľadná 12,
57
chryzantémovka 12, 33, 59
ibištek 33, 78
ibištek čínsky 29, 31, 78
izbová jedlička 45
jakobínia 84
jatrofa podagrová 86
jazmín 30, 31, 85
luka 15, 21, 34, 121
kaktusy 21, 31, 52
kalanchoa 87
kalanchoa Blossfeldova 87
kamélia 33, 54
kokosovník obyčajný 62
kornútovka africká 122
krotónovec strakatý 63
lampášik Woodov 33, 56
levanduľa 13
lipka africká 114
livistona 88
lomikameň výbežkatý 107
lopatkovec 12, 115
maranta 12, 33,89
medinila nádherná 90
monstera 91
mučenka 98
mucholapka obyčajná
68
myrta obyčajná 92
nefrolepka 12, 23, 94
nemecká fialka 72
neoregélia 21, 93
nerina 95
netýkavka sultánska 83
oncídium 23, 96
orech vlašský 13
palma kokosová 62
paprika ročná 20, 55
papučka 33, 37, 53
parohovec obyčajný 100
pomarančovník 6, 22, 30, 33,
61
potosovec zlatý 70
prvosienka kalíškatá 101
prýštec najkrajší 21, 27, 71
púpava lekárska 10
rodinné šťastie 113
rozchodník 110
ruža čínska 23, 104
ruža z Jericha 43
ruže 13
sansevieria trojpása 21, 106
senpólia fialková 34, 105
slonia noha 48
soleirolia 113
stapélia 116
starček cineráriový 111
svokrine jazyky 21, 106
šachor papyrusový 66
šeflera 12, 108
škrípina ovisnutá 109
tilandsia 119
tučnolist stromčekovitý 33, 64
vencovec kvetnatý 13, 117
zebrína 123
zelenec chochlatý 22, 58
zemežlč 29
zornica 31, 33, 79
127
Autori obrázkov
Legenda: h - hore, d - dole, p - vpravo, ľ - vľavo, s - v strede.
Apel: 92, 101; Bartels: 22 (l´d); Becherer: 86, 90, 103;
Benary: 83; Bonsai Centrum Heidelberg/Lesniewicz: 54; Busek: 110;
Dorling Kindersley: 5 (h, d), 10, 14, 15, 16, 22 (ph), 23 (ľh), 23 (ľd), 41, 44, 50, 51, 55, 56, 68,
69, 70, 71, 72, 79, 94, 100, 102, 108, 112, 117; Eisenbeiss: 60, 61, 87, 114;
Fischer Pelargonien: 27; Heitz: 95; Institut fur Bach-Blutentherapie,
Forschung und Lehre Mechthild Scheffer: 29 (h) (Andreas Bock), 29 (d);
Lade. 8, 91; Lavendelfoto G. Hofer/Spohn: 23 (ph), 96;
Mein schoner Garten/Stork: 105; Morell: 22 (pd), 62;
Nova-Photo-Graphik: 40, 59, 75, 77, 81; Reinhard Tierfoto: 36, 49, 65, 78, 82, 93, 98, 116;
Riedmiller: 46; Seidl: 67; Smit: 48; Stadler: 63; Stehling: 119, 123; Strauß: 6, 31;
Welsch: 58, 64, 84, 97, 111; Wetterwald: 5 (s), 12, 22 (ľh), 23 (pd), 38, 39, 42, 43,
45, 47, 52, 53, 57, 66, 73, 74, 76, 80, 85, 88, 89, 99, 104, 106, 107, 109, 113, 115, 118, 120, 122;
Zeltner:121
Všetky kresby: Ushie Farkas-Dorner, Plouray/Francúzsko
128
Zelené a kvitnúce rastliny nielen skrášľujú naše okolie
a potešujú nám myseľ, ale odbúravajú aj škodlivé chemické látky.
Každá rastlina navyše vyžaruje zvláštnu energiu-auru,
ktorá ovplyvňuje telesnú a duševnú pohodu.
Kniha ponúka 86 izbových rastlín, popis ich vyžarovania
a jeho účinku, ako aj spojitosti s inými alternatívnymi
liečebnými metódami a rady na ich pestovanie.
Ľudová liečiteľka Eva-Katharina Hqffmannová pomocou Bachových
kvetov, fytoterapiou a homeopatiou úspešne vyliečila veľa svojich pacien­
tov. V súčasnosti žije na La Palme, kde skúma aurický potenciál flóry
Kanárskych ostrovov a usporadúva rozličné semináre.
Download

Ktoré rastliny nám pomáhajú a ktoré škodia