spravodajstvo
regióny
Koľko mesto
zarobilo
na trhoch?
šport
Šošoni sa chystajú
do Prahy
Kysučania nechcú
likvidátor
odpadov
str. 2
str. 28
str. 5
automoto
AKÉ NOVINKY
CHYSTAJÚ
Utorok 13. 1. 2015
Číslo 3 / Ročník III
Cena 0,45 €
Predplatitelia 0,40 €
AUTOMOBILKY
str. 12 – 13
TÝŽ D E N N Í K S E V E R N É H O S LO V E N S K A
SPRAVODAJSTVO S. 2
REGIÓNY S. 5
?
KULTÚRA S. 10 AUTOMOTO S. 12 ZÁBAVA S. 17 TV PROGRAM S. 19 ŠPORT S. 28
spravodajstvo
Čo si predsavzali
čadčianski
poslanci?
Kysučan
na rybolove
v Nórsku
str. 31
Opýtali sme sa novozvolených.
str. 3
kultúra
Barbora
Švidraňová
sľubuje
Snímka archív VŠ
Bude viac herečka
alebo speváčka?
str. 10
Na plavárni chytali živé kapry
Mestská akcia rozdelila čadčiansku verejnosť na dva tábory. Jedni tvrdia,
že išlo o zaujímavý druh zábavy, druhí zas považujú lov kaprov v bazéne
za nevhodný a hraničiaci s týraním.
Silvia Kajánková
ČADCA.
Lov vianočného
kapra v chlórovanej vode bazéna bol jedným zo záverečných podujatí mestskej plavárne. Viac ako 80 detí sa tak
pred vianočnými sviatkami
pretekalo, ktoré uloví rybu
skôr. Nie všetkým sa však takýto druh zábavy pozdával.
Mestská akcia sa stala
v predvianočnom období najviac diskutovanou témou na
sociálnej sieti. O vhodnosti či
nevhodnosti akcie diskutovalo viac ako 200 členov skupiny Čadca CITY - Veď Čadca si
aj ty. Niektorí prevádzkovateľa plavárne chválili za jeho nápaditosť, iní mu zas vyčítali
nehumánny prístup hraničiaci s týraním. „Dospelý človek
by mal mať vyvinuté city a rozum a nepovažovať chytanie
kaprov v bazéne za zábavu. Je
to skôr sadizmus a zvrhlosť baviť sa nad utrpením živých tvorov. Kladiem si otázku, čo mala
táto „zábava“ deti naučiť? Podľa mňa nič dobré, len bezcitnosť
a neúctu k živej prírode,“ uvádza sa na sociálnej sieti.
Z hľadiska hygieny bolo
všetko v poriadku
Podľa vyjadrení regionálnej
hygieničky Xénie Lukáčovej
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci
išlo o podujatie mimo bežného prevádzkového režimu krytej plavárne, kde za bezpečnosť detí zodpovedali rodičia
a za priebeh podujatia prevádzkovateľ zariadenia, preto
sa orgán na ochranu zdravia
k tejto jednorazovej akcii oficiálne nevyjadroval. „V zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení neskorších predpisov ohlasovanie
jednorazových akcií nie je povinnosťou
prevádzkovateľa
zariadenia.“ Všetky hygienické opatrenia boli podľa jej slov
ale dodržané. „Mimo plánovaný cyklus boli prepraté pieskové filtre bazénovej filtrácie,
kompletne sa prefiltroval celý
objem bazénovej vody, bola
vykonaná dezinfekcia celej
prevádzky s dôrazom na bazénovú halu a následne boli vykonané odbery bazénovej vody
na laboratórne stanovenie,“
dodala Xénia Lukáčová.
Usporiadatelia zlyhali po
právnej a etickej rovine,
hovorí Sloboda zvierat
„Problém má dve roviny.
Právnu, kde vidíme niekoľko porušení a etickú,“ hovorí Silvia Čaňová z neziskovej
organizácie Sloboda zvierat.
Konkrétne išlo o nerešpektovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ustanovení nariadenia vlády SR,
ktorým sa stanovujú požiadavky na ochranu zvierat
počas usmrcovania. V zmysle nich je totiž ryby možné
držať len vo vhodných nádobách s teplotou vody 5 až
10 °C a so zabezpečením
možnosti dostatočnej výmeny pitnej vody.
str. 2
súťaž
Šikulky
zo škôlky
Predstavujeme škôlkarov
z MŠ Radoľa.
str. 32
šport
Martin Krnáč
do Slovana
Po piatich rokoch opúšťa
MŠK Žilina charizmatický
brankár. str. 28
Skutočné informácie Z KYSÚC
2 / spravodajstvo
Utorok 13. 1. 2015
www.kysuckyvecernik.sk
Otravuje vás rachotiaca
pyrotechnika aj mimo Silvestra?
Používanie zábavnej pyrotechniky mimo vianočných sviatkov a silvestrovských osláv mnohých
vyrušuje a obťažuje. Čadčianska radnica ju ale na území mesta zakázať nemôže. Dôvodom je
úprava zákona z minulého roka.
Silvia Kajánková
Snímka archív
ČADCA. Do redakcie sme dostali nedávno podnet od muža
v stredných rokoch, ktorého
veľmi nahnevalo rozhadzovanie petárd na jednom z čadčianskych sídlisk. Oveľa závažnejším však bolo to, že sa
takýmto spôsobom podľa jeho
slov zabávali 7- až 9-ročné
deti, v rukách ktorých zábavná pyrotechnika nemala čo
hľadať.
„Nemám žiadne zdravotné
problémy, ale poriadne som sa
aj ja zľakol. Neviem, ako by reagoval nejaký starší človek, ktorý
má problémy so srdcom alebo
malé dieťa,“ povedal nahnevaný muž. Ako ďalej hovorí, za
zamyslenie však stojí, kde mali
tieto deti rodičov a či vôbec vedeli, čo ich ratolesti porábajú.
„Ono je to veľmi nebezpečná
zábavka. Keby tým deťom niečo
utrhlo, tak neviem, čo by potom
robili ich rodičia.“
Používanie petárd, delobuchov a inej zábavnej pyrotechniky sa stalo aj jednou z hlavných tém na sociálnej sieti.
„Mesto by malo zakázať predaj
zábavnej pyrotechniky pred
30. 12., ako je to bežné trebárs
v Rakúsku a Nemecku, lebo to,
čo dorábajú po sídliskách aj
V zmysle zákona mesto nemá možnosti obmedziť používanie zábavnej
pyrotechniky.
v nočnom kľude, tak to nemá
obdobu!“
Čadčianska
radnica
je
v tomto prípade ale bezmocná.
Hlučnú a často nebezpečnú
zábavu totiž nemôže zakázať
a ani obmedziť. „Mesto nemá
platné všeobecne záväzné nariadenie a ani nemôže mať,“
informoval primátor mesta
Milan Gura. Od 1. júna 2014
totiž nadobudol účinnosť zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii, ktorým poslanci NR
SR vzali samosprávam právomoci na obmedzovanie alebo zakázanie používania zá-
bavnej pyrotechniky. „Mesto
nemá kompetencie a každý,
aj mestá a obce, sa musí riadiť
zákonom o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušnej
vyhlášky o ohňostrojných prácach,“ potvrdil Milan Gura.
Používanie zábavnej pyrotechniky, ako sú rôzne petardy a podobné veci, ktoré hlukom obťažujú ľudí aj zvieratá,
sa tak môžu strieľať v podstate každý deň a bez akéhokoľvek postihu.
Po novom má zviazané ruky
aj mestská polícia. „Doteraz
sme mohli zasiahnuť a udeliť pokutu do 33 eur. Po novom
však už nejde o porušenie zákona a ani žiadneho mestského nariadenia,“ uviedol František Linet, náčelník Mestskej
polície mesta Čadca. Zasiahnuť
môžu podľa jeho slov len v prípadoch narušenia nočného pokoja, ohrozenia života, zdravia
občanov a poškodenia majetku.
„Hliadky Mestskej polície Čadca budú v zmysle svojich kompetencií a povinností zabezpečovať verejný poriadok,“ dodal
primátor mesta.
O nebezpečnosti pyrotechniky svedčia každoročne i vysoké počty ošetrených
ľudí. Nebolo to inak ani počas tohtoročnej silvestrovskej
noci, kedy v čase od 18.00 do
7.00 h ošetrili v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci 13 pacientov, z toho 8 mužov, 3 ženy a 2 deti. „Jedno
bolo popálené a 1 porezané,“
uviedol Martin Šenfeld, riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. V súvislosti
s nebezpečným narábaním so
zábavnou pyrotechnikou išlo
o 4 prípady. „V troch prípadoch
si výbuch petardy vyžiadal šitie, z toho bola i 1 zlomenina
a 1 prípad bolo popálenie na
petarde,“ dodal riaditeľ. Operačnú liečbu si nevyžiadalo
žiadne zranenie. <
Na plavárni chytali živé kapry. Zábava či týranie?
Pokračovanie z 1. strany
Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane
sa zas zakazuje použiť zviera
ako cenu alebo prémiu v súťažiach. „V prípade danej aktivity nebolo možné zabezpečiť bezpečnú a bezbolestnú
manipuláciu v súlade so zákonom,“ vysvetlila. Ako ďalej uviedla, je pravdepodobné,
že okrem poranení pokožky,
očí a žiabier utrpeli ryby ďalší stres. „Treba si uvedomiť, že
cesta kapra na vianočný stôl
je dlhá a predstavuje pre ryby
značné utrpenie. Výlov kaprov
sa robí dlhé týždne pred Vianocami. Absolvujú opakovaný
stresujúci transport v stiesnených kadiach s nedostatkom
kyslíka, týždne hladovania,
často nešetrnú manipuláciu
a poranenia a nakoniec často
neodborné, bolestivé usmrtenie.“ Mestskú akciu, počas
ktorej boli kapry vypustené
do bazénovej vody, považuje za nevhodnú a pre ryby životu nebezpečnú. „Bazénová
voda svojím chemickým zložením pre ryby nie je vhodná. V rybníkoch je dezinfekcia
chlórom a jeho zlúčeninami
zakázaná, zatiaľ čo na umelých kúpaliskách je chlór najbežnejšou dezinfekčnou látkou. Pre kapry je jeho vyššia
koncentrácia jedovatá. Ryby
rovnako neznášajú silno zásaditú vodu s pH nad 9, pričom takúto hodnotu verejné
bazény môžu podľa vyhlášky
dosahovať,“ vysvetlila Silvia
Čaňová. Z pohľadu Slobody
zvierat nenaplnilo podujatie
ani výchovný zámer. „Vianočný výlov kaprov považujeme
za nešťastne zvolenú aktivitu.
Deti mali byť, obzvlášť v predvianočnom čase, vedené skôr
k súcitu s ľuďmi a zvieratami.
Ak chceli usporiadatelia použiť kapra ako vianočný symbol, mohli zvoliť aktivity, pri
ktorých by sa deti o kaproch
aj niečo zaujímavé dozvedeli,“ dodala.
K názoru neziskovej organizácie pre ochranu zvierat sa
prikláňajú i čadčianski rybári. I oni, rovnako ako Sloboda
zvierat, hovoria o týraní. „Toto
je zábavka niektorých zbohatlíkov tu na Slovensku. Keď kúpite vianočného kapra a dáte
ho do vane, do ktorej napustíte chlórovanú vodu, ktorá síce
nie je moc chlórovaná, tak
ten kapor vo vode vybledne
za dva dni a na tretí deň skape alebo ho utratíte na Štedrý
deň. Ale pustiť kapra do silno
chlórovanej vody napríklad
na plavárni, tak to považujem za týranie zvierat. Podľa
mňa ten kapor, keď ho pustili do chlórovaného bazéna,
automaticky dostal silný šok
z toho chlóru, preto bol rýchlo dostupný k ulapeniu a po
ulovení muselo smrdieť chlórom celé mäso. Je pochopiteľné, že ľudia nepoznajú celú
legislatívu na ochranu zvierat, ale pri organizovaní tohto podujatia úplne stačilo zapojiť zdravý rozum a obyčajnú
empatiu,“ uviedol Peter Adamík, člen miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Čadci. <
Predajcovia boli aj zo zahraničia.
Mestská kasa si
vianočnými trhmi
neprilepšila
Vianočné trhy nepriniesli do mestskej kasy
ani jedno euro. Trhové miesta poskytovala
čadčianska radnica zdarma.
Silvia Kajánková
Snímka autorka
ČADCA. Vianočné trhy sú
okrem čarovnej atmosféry
i dobrým spôsobom, ako si
mestá môžu koncom roka
vylepšiť svoje príjmy. Čadčianska radnica bola v tomto prípade ale výnimkou.
Za priestory na trhový predaj a umiestnenie stánku nežiadala od predajcov žiadnu
úhradu.
O trhy mali najväčší záujem
predajcovia z Kysúc
Bezplatný prenájom miest
Na Matičnom námestí využilo zhruba 80 predajcov. „Asi
polovicu tvorili predajcovia
z Kysúc. Ostatní boli z celého Slovenska – Oravy, Terchovej, Martina, Žiliny, Banskej
Bystrice, Trenčína, Kláštora
pod Znievom, Nitry, Michaloviec, Dubnice nad Váhom,
Prievidze, Považskej Bystrice,
Bratislavy, Moravy, Maďarska
a Poľska,“ informovala riaditeľka Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca Ľubica Kullová.
Počet predajcov bol zhruba rovnaký ako vlani. „V minulom roku bol približne rovnaký počet predajcov
z rovnakých oblastí, nebolo
zastúpené Maďarsko.“ Stánky ponúkali rozmanitý tovar
od oblečenia, dekorácií príbytkov, sladkostí až po mäsové dobroty a pečené lahôdky. Návštevníci si mohli
kúpiť ručne zdobené adventné vence, sviečky či drevené
obrazy a rámy na fotografie.
Nechýbali medovníčky, valašské frgále ani typické jarmočné cukrovinky. Okrem ponuky
výrobkov z dreva, drôtu či kožušiny pozornosť ľudí pútali najmä stánky s vareným
vínom, punčom a kysuckými zabíjačkovými špecialitami. V ponuke bola kapustnica,
tlačenka, jaternica, domáce
klobásy, ale aj pečené a grilované pochúťky.
Vianočné trhy nerobili pre
peniaze
Vianočné trhy neboli pre
mesto stratové, ale ani ziskové. Mesto sa totiž po minuloročných skúsenostiach
rozhodlo predajcom ponúkať
priestory opäť bezplatne.
Stánky ponúkali
rozmanitý tovar od
oblečenia, dekorácií
príbytkov, sladkostí
až po mäsové
dobroty a pečené
lahôdky.
„Počas vianočných trhov
štandardne ako po iné roky,
na základe priaznivých odoziev nielen zo strany predajcov, ale i návštevníkov,
priestory na Matičnom námestí sme neprenajímali, ale
poskytovali zdarma,“ uviedla Ľubica Kullová. Iniciatíva
mesta tak mala podľa jej slov
prispieť k vyššej návštevnosti
trhov, či už zo strany predajcov, alebo návštevníkov. „Tým
sa pravidelne zabezpečuje
väčší počet predajcov so širokým sortimentom tovaru,“
vysvetlila Ľubica Kullová. <
Kysucký večerník – týždenník severného Slovenska
ADRESA REDAKCIE: Palárikova 93, 022 01 Čadca, INTERNET: www.kysuckyvecernik.sk, E-MAIL: [email protected]
Príjem inzercie
Pondelok 11.00 – 17.00 h
Utorok
11.00 – 17.00 h
Streda
11.00 – 17.00 h
Štvrtok
11.00 – 17.00 h
Piatok
11.00 – 17.00 h
Uzávierka inzercie v stredu.
Inzertné miesto
Palárikova 93, Čadca
Tel.: 0918 724 877
e-mail:
[email protected]
Vzor e-mailu na členov redakcie: [email protected]
ŠÉFREDAKTOR: Michal Filek, tel. 0905 504 624. ZÁSTUPKYŇA ŠÉFREDAKTORA: Mgr. Veronika Cvinčeková, tel. 0907 836 699. ŠPORTOVÍ REDAKTORI: Mgr. Juraj Vnuk, tel. 0905 277 907, Ladislav Németh, Ladislav Hulín, Dávid Švec.
REDAKTORI: Mgr. Michala Stehlíková, Silvia Kajánková, Petra Vörösová, Lucia Kubalová, Ľubomíra Goljerová, Dana Kadnárová, Milan Čimbora.
INZERCIA: [email protected], 0918 724 877, REDAKCIA: 041/5166 359, fax: 041/5166 379, RIADITEĽ MARKETINGU A PREDAJA: Ing. Milan Kaľavský, tel. 0905 504 622. PREDAJ A OBCHOD: Mgr. Peter Hlačik, tel. 0917 716 099,
Kristína Červencová, tel. 0915 396 725. SEKRETARIÁT A FAKTURÁCIE: Jana Kubičková. MANAŽÉRKA INZERCIE: Ľudmila Palečková. Inzertné miesto Čadca: Palárikova 93, Bc. Katarína Repáňová: pondelok – piatok od 11.00 do 17.00 h,
tel.: 0918 724 877. Uzávierka inzercie v stredu. Všetky inzeráty neprešli jazykovou korektúrou. PREDPLATNÉ: 041/5166 379, 0918 724 877.
WEBOVÝ ADMINISTRÁTOR A SPRÁVCA SIETE: NODE 98, s. r. o., Roman Tomko, Ing. Jaromír Falát. DESIGN A LAYOUT: PART agency, a. s., Praha, Jana Friedrichová, Miro Salaj.
VEDÚCI GRAFIK: Michal Chochuľ. GRAFICI: Ing. Ján Jančo, Ing. Lucia Mikulovská.
SPRACOVANIE DÁT A TEXTOVÁ KOREKTÚRA: Ing. Lucia Mikulovská, Marta Hurková. KREATÍVNY RIADITEĽ: Miro Salaj. VYDAVATEĽ: PUBLISHING HOUSE, a. s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 46495959.
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI: Ing. Pavel Poledňák.
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: KÚ 02/98. MIČ 49936. EV 4795/13. ISSN 1339-3030. Podávanie novinových zásielok povolené OZ SsRP Banská Bystrica, č. j. 276-93-PTP zo dňa 29. 1. 1993. Redakcia za obsah a právnu stránku inzerátov nezodpovedá.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. PRODUKCIA: PART agency, a. s., Praha. ROZŠIRUJÚ: TOPAS, s. r. o., Slovenská pošta a súkromní distribútori. TLAČ: Petit Press, a. s., Bratislava.
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty.
Ročník III. © Copyright PUBLISHING HOUSE, a. s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým
či elektronickým spôsobom aj v inom než v slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.
spravodajstvo / 3
Utorok 13. 1. 2015
www.kysuckyvecernik.sk
Čo si predsavzali čadčianski
poslanci do nového roka?
Opýtali sme sa novozvolených poslancov, aké novoročné predsavzatia si dali na rok 2015.
PhDr. Pavol
Holeštiak,
PhD.,
volebný
obvod č. 2
Silvia Kajánková
Snímky archív
Bc. Martin
Vangel
– volebný
obvod č. 3
„Predsavzatia sú krásna vec.
Len im neraz chýba „malý detail“. Splniť ich… V každom prípade som si dal tri a zatiaľ sa mi
ich darí plniť. Ak dovolíte, nechám si ich pre seba, aby som
to nezakríkol. Nerobím z toho
však vedu. Je to najmä o pevnej
vôli a prioritách. Chcem zaželať
všetkým Čadčanom a Kysučanom, aby mohli pri bilancovaní
na Silvestra 2015 konštatovať,
že ich pozitívne predsavzatia sa
im naplnili.“
„Okolo novoročných predsavzatí býva každý rok veľký
boom. Ja osobne si nedávam
novoročné predsavzatia, pretože z tých „predsavzatí“ len
málokto dosiahne stanovený cieľ. Myslím, že keď človek chce niečo naozaj dosiahnuť, nepotrebuje čakať
na Nový rok. Stanovujem si
ciele počas celého roka priebežne tak, aby som ich splnil a posunuli ma vpred. Ako
novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Čadci tu budem pre ľudí a budem
im pomáhať najlepšie, ako
budem vedieť počas celého
funkčného obdobia. Aktívne
riešenie problémov v mojom
volebnom obvode patrí taktiež k jednému z mojich cieľov. Verím, že nesklamem dôveru ľudí, ktorí mi dali hlas.
Všetkým čitateľom želám len
to najlepšie do nového roku,
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, božieho požehnania
a taktiež osobných a pracovných úspechov.“
Vladimír Malík,
volebný obvod č. 4
„Novoročné predsavzatia si
nedávam… Nech sú všetky vesmírne bytosti šťastné!“
JUDr. Ján
Macura,
poslanec
volebného
obvodu č. 1
„Každoročne si dávam osobné
predsavzatia, či už voči svojej
rodine, verejnosti, ale i voči sebe
samému a vo väčšej miere sa mi
ich darí aj dodržiavať. Mám totiž
názor, že každé splnené predsavzatie ma môže posunúť o krok
ďalej. V tomto roku chcem zapracovať viac na svojich vlastnostiach a ukázať tak svojmu
okoliu, že sa človek môže v každom veku neustále zlepšovať.“
Mgr.
Jaroslav
Klus,
poslanec
volebného
obvodu č. 3
„Moje novoročné predsavzatia
ako poslanca MZ Čadca sa zhodujú s mojím volebným programom, čo znamená maximálne
presadzovať benefity pre seniorov, zľavy v mestských daniach,
vo verejnej doprave a spolupracovať s Jednotou dôchodcov Slovenska v našom meste.
Ďalej pomáhať rozvoju športu
v súlade s volebným programom primátora mesta, venovať pozornosť mladým športovcom, aktívne sa podieľať pri
odstraňovaní plaveckej negramotnosti detí a zlepšiť spoluprácu MsÚ s Olympijským klubom Kysúc. Taktiež pomôcť pri
riešení vývarovne na ZŠ M. R.
Štefánika, generálnej opravy
osvetlenia telocvične na ZŠ Rázusova, pri realizovaní nových
programov v MŠ a viac zapájať SŠ do diania v meste. Rovnako chcem zabezpečiť opravu
chodníka na Žarci od horné-
ho obchodu COOP popod detské ihrisko a vytvorenie nového chodníka ako skratky medzi
blokom 5 a chodníkom M. R.
Štefánika (tento je už prirodzene vytvorený obyvateľmi,
hlavne deťmi pri ceste do školy ako skratka), vytváranie nových parkovacích miest na Žarci a dať návrh a presadzovať
zníženie počtu poslancov MZ.“
František
Kučák,
poslanec
volebného
obvodu č. 3
„Nakoľko mi občania vložili
do rúk poslaneckú zodpovednosť v našom meste, prejavilo
sa to aj v mojom novoročnom
predsavzatí a zaumienil som
si ešte aktívnejšie presadzovať čistotu mesta a likvidáciu
nelegálnych skládok. V oblasti podnikania v tomto roku
zvýšim počet zamestnancov,
zlepším pracovné a platové
podmienky ruka v ruke s firemným výkonom. Predsavzal
som si tiež dobrú spoluprácu
so správnymi ľuďmi, lebo tá
ma vzdeláva a dokáže mi dať
aj vytúžený čas pre rodinu, za
ktorý som veľmi vďačný Bohu.
Prajem čitateľom aj vám v redakcii do nového roka zdravie,
lásku a precítenie radostnej
vďaky za každý nový deň.“ <
Šťastná rodinka prvého novorodenca roku 2015.
Prví novorodenci v Čadci:
Michaela a Filip
Niekoľko minút po polnoci sa v Kysuckej
nemocnici v Čadci narodilo dievčatko, dve
hodiny po nej sa na svet vypýtal aj chlapček.
Na prvého Čadčana si rodičia
museli počkať o niečo dlhšie, dievčatko Sáru priviedla
na svet prvorodička Katarína
2. januára o 1.13 h. Na Štedrý večer nemali v čadčianskej
nemocnici žiaden pôrod.
Silvia Kajánková
Snímka archív obce Zborov n. B.
ČADCA. Prvým narodeným
bábätkom v roku 2015 je
dievčatko menom Michaela.
Dieťa prišlo podľa informácií riaditeľa Kysuckej nemocnice s poliklinikou Martina
Šenfelda na svet pol hodinu
po polnoci s mierami 48 cm
a 2 850 gramov. „Prvé dieťa sa narodilo o 0.34 hodine.“ Michaelu priviedla na
svet spontánnym pôrodom
26-ročná prvorodička zo
Zborova nad Bystricou. Dve
hodiny po príchode malého
dievčatka sa pôrodnou sálou ozval krik ďalšieho novorodenca. „Prvého januára
sa narodili dve deti, dievča
a chlapec,“ dodal riaditeľ nemocnice. Chlapček Filip sa
narodil o 2.34 h manželom
z Kysuckého Nového Mesta.
Minulý rok boli dievčatá
v presile
V Kysuckej nemocnici sa minulý rok narodilo viac dievčat ako chlapcov. Pôrodnosť
síce klesla, ale len mierne.
„V roku 2013 bolo 1 270 pôrodov, v roku 2014 bolo 1 253 pôrodov,“ uviedol Martin Šenfeld.
Ako dodal, z pôrodnice si mamičky odniesli vlani 636 dievčat a 627 chlapcov, z toho desať
bolo dvojičiek. Najväčší nárast
zaznamenali počas letných
mesiacov, naopak, ku koncu
roka pôrodnosť klesla. „Najviac
pôrodov bolo v júli – 127, najmenej v novembri – 89,“ spresnil riaditeľ nemocnice. <
Novozvolení poslanci prevzali zodpovednosť
Mestské zastupiteľstvo v Čadci bude fungovať v novej podobe. Novozvolení poslanci si uplynulý týždeň prevzali dekréty o svojom zvolení.
ČADCA. Nový mestský parlament nebude diametrálne
zmenený oproti tomu doterajšiemu. Poslanecké posty
obhájila vyše polovica kandidátov. Z dvadsiatich piatich
novozvolených poslancov je
11 nových, 14 zástupcovia sedeli v poslaneckých laviciach
už v uplynulom období.
Do
poslaneckých
lavíc zasadne 13 nezávislých
a 12 straníckych kandidátov. Koalíciu SNS, SMER – SD
budú zastupovať traja poslan-
ci, po dvoch zástupcoch budú
mať strany KDH, SDKÚ – DS
a NOVA. Strany 99 % – občianky hlas, Národ a Spravodlivosť,
Strana zelených Slovenska,
Sloboda a Solidarita budú mať
v mestskom zastupiteľstve po
jednom zástupcovi, zvyšných
trinásť poslancov bude nezávislých.
Koalíciu SNS, SMER-SD
bude v mestskom zastupiteľstve reprezentovať PhDr. Pavol Holeštiak, Phd., Ing. Ján
Drobil a PaedDr. Jaroslav Ve-
lička. Kresťanskodemokratické hnutie bude mať v zbore
dvoch zástupcov – Ing. Františka Prívaru a Mgr. Martina
Klimeka, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana PaedDr.
Danku Jašurkovú a Mgr. Michala Duraja a strana NOVA
Mariána Kubalu. Zástupcom
strany 99 % – občiansky hlas
bude MUDr. Anna Korduliaková, Národ a spravodlivosť
– naša strana bude reprezentovať Vladimír Malík, Slobo-
du a Solidaritu JUDr. Jozef
Pajer a Stranu zelených Slovenska Pavol Štrba. Nezávislými poslancami budú Ing.
JUDr. Jozef Vražel, Mgr. Jana
Krkošková, Mgr. Miroslava
Mináriková, František Kučák,
Ing. Ľubomír Vojár, PhD., Mgr.
Jaroslav Klus, JUDr. Ján Macura, Bc. Martin Vangel, JUDr.
Peter Strapáč PhD., Mgr. Marcel Šulo, Mária Badurová, Ing.
Rudolf Cyprich a Ing. Jozef
Pohančeník.
Číslo
vol.
obvodu
Volebný obvod
Zvolení poslanci MZ Čadca
1
Horelica
JUDr. Ján Macura, Marián Kubala
2
Podzávoz, Čadečka,
Milošová
JUDr. Jozef Pajer, Ing. František Prívara, Pavol Štrba,
PhDr. Pavol Holeštiak PhD.
3
Čadca, Drahošanka,
Rieka, Vojty
František Kučák, Bc. Martin Vangel, MUDr. Anna
Korduliaková, JUDr. Peter Strapáč PhD., Mgr. Martin
Klimek, Mgr. Jaroslav Klus, PaeDr. Danka Jašurková
4
U Hluška,
U Sihelníka
Ing., JUDr. Jozef Vražel, Mgr. Jana Krkošková, Mgr.
Marcel Šulo, Mária Badurová, Ing. Rudolf Cyprich,
Ing. Jozef Pohančeník, Mgr. Miroslava Mináriková,
PaedDr. Jaroslav Velička, Ing. Ľubomír Vojár PhD.,
Mgr. Michal Duraj, Ing. Ján Drobil, Vladimír Malík
-kaj-
NOVÉ zberné miesto inzercie a spomienok v TURZOVKE
+ predaj novín
Pohrebníctvo Bytčankových, Jašíkova 213, 023 54 Turzovka
spravodajstvo
Uspeli,
mostík
neodstránia
šport
Futbalová
mládež
v akcii
str. 3
str. 18
Rado Procházka
v Horúcom
kresle
Skrúcaný chválil
na plese
Kysučanov
str. 6 - 7
str. 2
TÝŽ D E N N
ÍK SEVER
NÉ
H O S LO V E
NS
Po tridsiatich
str. 5
KA
SPRAVO DAJSTVO
Utorok 6.
ZARÁBA
OČAMI J
S. 2 KULTÚR
A S.
11 ŠKOLSTV
O
rokoch v Miloš
S. 12 AUTOMO
TO S. 20 TV
PROGRA
ovej vyčisti
li ryb
M S. 23 ŠPORT
S. 34
ník
Snímka Milan
Speváčka
Michaela Sojčáková
zo Svrčinovca
Čimbora
Petícia
proti bytom
na Kýčerke
ROZHOV
str. 32
OR S. 40
str. 2
spravodajstvo
Športovú halu
v Radoli
otvorili
str. 36
SPRAVODAJSTVO
S. 2
REGIÓNY S. 4
KULTÚRA S. 10
ŠKOLSTVO S. 12
str. 6 - 7
Kontrolór:
Zmluva mô
že narobiť pro
blémy
Vyvoláva obavy
návštevníkov
a veriacich.
str. 4
publicistika
Ako sú
pripravení
maturanti
v Turzovke?
na Guru poslanci
predložený
návrh Jozefa
V
porili a v Vražela nepod- to záujme ochrany mesta
Pýtali sme sa
ne zahlasovapotrebnej väčši- ta zaslal primátorovi premesich skúška ich, či
nú koncesnú li za predlože- ho a poslancom čadčiansk
zmluvu. Hovorí,
dospelosti
zastupiteľstva
zmluvu. Hlavný
enezaskočí.
že v prípakontrolór
de uzatvoren
stanovisko,
v ktorom poukazuj
mesta sa
lalo v mestskom
ČADCA. Hlavný
ia takejto zmlustr. 5
ale domnieva, že
vy hrozí mestu
zastupiteľktoré v prípade e na riziká,
stve polemiku
kontrolór
poslanci
mesta Čadca
Čadca nútená
pochybili.
správa a exekúcia.
uzatvorenia
ohľadom
Po analýze vážne zmluvy Čadci
konnosti a
zornil vedeniepísomne upozmluhrozia.
nevýhodnosti zá- vy dospel k názoru,
„Po hĺbkovej
mesto. V danej
ca i čadčiansk mesta Čad- Hlavný
pre lená
že schváanalýze bez
zmluva je vysoko
súvislosti
ych
zohľadnenia
kontrolór
poslanco
poslanci čadčiansk
boli vá a
že mestské
riziko- ných
príloh a súťažv mnohých
zastupite v, na nezákonnosť upozornil
piteľstva vyzvaní eho zastu- mesto
prípadoch pre
podklado
schválilo s
dodávateľom ľstvo Koncesnú zmluvu
nevýhodná.
chodnej súťaže,v verejnej obJozefom Vraželom poslancom
dernizácie
mo- teľom
s dodávateda
a
rekonštru
len
k
moderniz
chádzam
prehodnoteniu zmluvy,
verejného
kcie štrukcie
ácie a rekonz predložen vyMesto sa rúti
rozhovor
osvetlenia
jej právnej
materiálu na
verejného osvetleni
kontrole a
ého
do nútenej
vysoko v
rizikovú a
správy a exekúcie
rokovanie mestvypracovaniu
pre mesto
ského zastupite
v mno- naČadci schvaľovali poslancia vého znenia
hých prípadoch
no- Nevýhodn
ľstva, povas vyrovnan
ostatnom
žujem
osť
nevýhodnú
právami
zmluvy, riziými kom
schválenú
zastupite
pre mesto
v apríli. Jej
koncesnú
zmluvu za
schválenie ľstve teľa. Na uistenie i dodáva- nej ktorej je hrozba nútesprávy
vyvo- čanie
a v mnohýchvysoko rizikovú
primátora a odporú- ku mesta, a exekúcia majetprípadoch
mesta Milavýhodnú
potvrdil aj
nekontrolór mesta
hlavný uviedol pre mesto Čadca,“
Ján Kľučka.
hlavný
Rozprávali
sme sa s Ivanou
mesta Ján Kľučka. kontrolór
zo svetoznám
str. 2
eho súboru.
str. 40
S kandidátm
i na poslanco
v Európskeho
Antonio
Parziale
téma: poľnohosp
odárstvo zamerané
na ekológiu a
podporu
malých a stredných domácich
podnikateľov
7. mája 2014
Miroslav
Antoňák
téma: ochrana
/ 16.00 h /
spotrebiteľa
Jedľovina
je ako rodin
a
parlamentu
VSTUP
Nora VOĽNÝ
Tóthová
téma: medicína
v oblasti prevencie
a diagnostiky
s celoeurópskou
pôsobnosťou
Hotel Dubná
Skal
a
Horúce
KRESLO
Žilinského
večerníka
str. 34
TV PROGRAM S. 19
budú
Vo volebnom roku
opravovať cesty, budovať
parkoviská a ihriská
str. 3
publicistika
STR.
3
Procházka
ŠPORT S. 33
spravodajstvo
Je tu plesová
sezóna!
TÝŽ D E N N
ÍK SEVER
NÉ
H O S LO V E
NS
SPRAVO DAJSTV
O S. 2
KULTÚRA S.
10
ŠKOLST VO
S. 12
Štúrova, Moyzesova, a 17. no- Okružnej ulici.
nie bytu cestou exekútora,
Školská, Bernolákova je prížoba však ostane neuhradená.
sú nevembra. Ich správcom mesta Doposiaľ vysťahovali
„Vyprataní nájomníci
spevková organizácia dĺžka 33 neplatičov
rieši neplatičov, poDombyt Čadca. Celková
a službách „Dombyt
„Vyprataní nájomníci
dlhu na nájomnom predsta- kiaľ neuhradia 3 nájmy a služspojených s bývaním minu- by spojené s bývaním,“ uviedol
sú nemajetní,
vovala koncom októbra eur, čo riaditeľ Ján Kantorík. V zmysnemajú zamestnanie,
postupu je nálého roka sumu 86 851
viac, ako le zákonného návrh na vymov dnešnej dobe
je takmer o polovicu
na
Prie- sledne podaný
Najväčšie nedoplatky
bolo pred troma rokmi.
ženie dlžnej sumy a vypratanie
nie je možné od
neho ide o zloživýška dlhu na 1 nájomsídlisku Kyčerka
vlastníctve merná predstavovala v roku dlžníka. Podľa proces. „Niektonich vymôcť dlžnú
Čadca má vo
v loka- ný byt
eur. tý a dlhodobý trvajú dlhšie ako
sumu okolo 363
239 nájomných bytov
čiastku.“
Okružná, 2013
evidu- ré súdne spory Ján Kantorík.
nedoplatky
litách Kukučínova,
vysvetlil
Rá- Najvyššie
u nájomníkov 4 roky,“
Chalupkova, Hurbanova,
Májová, je organizácia
zusova, Gočárová,
nájomnom
ČADCA. Dlhy na
rastú do
v mestských bytovkách sa ich
vysokých čísel. Radnica pohľasnaží znížiť vymáhanímdlžníkov
dávok a vyprataním
z bytu.
SÚŤAŽ
ATRAKTÍVNE CENY
Získajte titul
Najkrajšia obec
Kysúc 2014
(viac na s. 4-5)
2014
Najkrajšia obec Kysúc
občanov veselicu
získa pre všetkých
známej
s občerstvením a vystúpenie
hudobnej skupiny
Kortina.
Naša
snehuliacka
hra vrcholí
Dnes prinášame posledný
to!
kupón, nepremeškajte
str. 13
S. 14
TV PROGRA
M S. 21
Lenka z Čadce na zelenom
ostrove žila a pracovala
deväť rokov.
str. 36
projekt
ŠPORT S. 31
280 eur!
spravod2ajstvo
Za päť skladieb zinkasovala
str. 2 str. 2
Poče
t
obyvateľov
Čadce klesá
Čo chystajú
obce v regióne?
Snímka Michal Lašut
u platí za Facebook
Čadca tají, koľko a kom
čo sa
Zmapovali sme, na
môžu tešiť obyvatelia.
str. 18 - 19
Sťahujeme
sa
že ju to nestojí ani cent.
alebo vymieraza prácou
tajností. Radnica tvrdila, vykonáva zamestnanec
me?
sieti Facebook je plné
str. 3
na sociálnej sieti Facebook ale odmietla zverejniť.
mesta Čadca na sociálnej
Administrovanie profilu to tak nie je. Administrovanie profilu mesta
s občanmi, radnica
že
i meno osoby, ktorá komunikuje
dohody o pracovKysucký večerník zistil,
spravova- na základe Za danú činnosť
regióny
odmenu. Jej výšku, ako
v pracovnej náplni
nej činnosti.
na základe dohody a za
Každoročne na plese
prispejú tým, ktorí
to potrebujú.
str. 13
súťaž
rozhovor
Kysučanka
v Írsku
ala
Vieme, za koľko spiev ci
Katarína Hasprová v Čad
AUTOM OTO
zaujalo nás
Silvia Kajánková
1. 2014
Číslo 4 / Ročník
II
Cena 0,45
€
Predplatitelia
0,40 €
li
Dubná Skala
v Žiline
Železničná
stanica dosta
ne nový šat
REGIÓN Y S.
4
Lions club
opäť prispel
nevidiacim
majetní, nemajú zamestnanie,
je možné
v dnešnej dobe nie
čiastod nich vymôcť dlžnú
organizáku,“ dodal riaditeľ
sú potom
cie. Uvedené dlžoby úkonmi
vymáhané súdnymi
V priebea cestou exekútora.
podaných
hu troch rokov bolo
58 návrhov na vysťahovanie,
bolo
z toho vysťahovaných
období od
33 nájomníkov. „V
2013 bolo
1. 1. 2013 do 14. 11.
na vypodaných 17 návrhov
vysťahovareálne
pratanie a spresnil
ných bolo 10 bytov,“
Ján Kantorík. <
Utorok 21.
22. 1. o 16.
00 h
v Hote
KA
Ako sa moderne
obliecť a nalíčiť?
str. 8
bytoviek dlhujú tisíce
Nájomníci mestskýchovanie
výška dlhu na nájomnom
eur, hrozí im vysťah
nájomného za byty. Celková
s neplatičmi
čeliť narastajúcim problémom roka vyšplhala na takmer 87 000 eur.
Mesto Čadca nedokáže
minulého
jeho
Organizácia podľa
s bývaním sa v októbri
nachádzajúcich sa na slov síce zabezpečí vyprataa službách spojených
Mierová, 10 bytov
dl-
sa držali
Vraj len chcú, aby
vyznačených trás.
str. 3
Radoslav
Mesto Čadca
si opäť požičia
nosti Kysúc?
Aký rok očakávajú osob
spravodajstvo
Skialpinisti vraj
nesmú na Raču
Číslo 3 / Ročník II
Cena 0,45 €
€
AUTOMOTO S. 14
Číslo 5 / Ročník II
Cena 0,45 €
€
Predplatitelia 0,40
PUBLICISTIKA S. 36
S. 21 ŠPORT S. 32
S. 14 TV PROGRAM
NÁZORY S. 13 AUTOMOTO
2 KULTÚRA S. 10
SPRAVODAJSTVO S.
Predplatitelia 0,40
regióny
Schválená koncesn
verejného osvetle á zmluva s dodáva
teľom modern
nia môže mesto
a exekúcie. Vedenie
Čadca priviesť izácie a rekonštrukcie
mesta a poslanc
do nútenej správy
upozornil hlavný
kontrolór mesta, ov čadčianskeho zastupi
Ján Kľučka.
teľstva na to
Silvia Kajánková
Vyspovedali
sme Erika
JendrišekEaR N É H O S LO V E N S K A
TÝŽ D E N N Í K S E V
v Hoteli
Dubná Skala
v Žiline
Les na Živčák
ovej
mizne
Utorok 28. 1. 2014
v Hoteli
Dubná Skala
v Žiline
šport
Utorok 14. 1. 2014
15. 1. o 16.00 h
NSKA
E R N É H O S LO V E
TÝŽ D E N N Í K S E V
str. 34
29. 1. o 16.00 h
rozhovor
Andrej Kiska
v Horúcom
kresle
str. 3
Andrej
Kiska
Prokuratúra
upozornila
na porušenie
zákona
Mesto Čadca
nariadenie má opraviť
o
za odpad. poplatkoch
str. 2
Zamestnanci
mesta si prile
pšia
šport
rozhovor
spravodajstvo
Sánkari
z Kysúc
do Soči
Ján
Čarnogurský
spravodajstvo
5. 2014
Číslo 19 / Ročník
II
Cena 0,45
€
Predplatitelia
0,40 €
str. 3
šport
rozhovor
spravodajstvo
str. 36
profilu na
spravovaním svojho
ako
sociálnej sieti Facebook,trvalo
i mena administrátora,takmer
Kysuckému večerníku piatich
Po zaslaní
odmie- dva mesiace.sme zistili, že tvrČADCA. Vedenie mesta
ktoré má infožiadostí
ta zverejniť náklady,
primátora o bezplatnom
mesta
Poškodili ho, denia
v súvislosti so spravovaním
administrovaní profilu Osobe,
sie- oprava
bude stáť
profilu mesta na sociálnej
nie sú celkom pravdivé.vypláca
12-tisíc
eur.
str. 3 postoj
ti Facebook. Rovnaký
ktorá ho zabezpečuje,
mena
dohody odmenu.
zaujalo i pri zverejnení
adminis- na základeprofil mesta Čadosoby, ktorá konto
Nový
mene
sieti Facetruje a odpovedá v jeho
ca bol na sociálnej 2011. Ku
rozhovo
a postrehy
podnety
r book založený v roku fanúna dotazy,
3 560
Čadčanov.
dnešnému dňu má
tvrdila, že za
Zisťovanie výšky nákladov,
so šikov. Radnica
ktoré má mesto v súvislosti
Silvia Kajánková
Snímka Milan Čimbora
Mesto dalo
na obnovu počas troch rokov
škôl 1,3 mili
óna eur
Mesto Čadca
investovalo v
investíciou bolo
priebehu troch
dokončenie
telocvične ZŠ rokov do zlepšenia podmie
J. A. Komenského
nok vzdelá
na sídlisku Kyčerk vania takmer 1,3 milióna
la dostavbu
telocvične ZŠ
a.
eur. Najväčšou
Komenského
J. A. šou
Silvia Kajánková
Snímka Milan
Čimbora
Kam sa pode
l
pomník
z Rakovej?
Kysučanka
na Tenerife
Začíname
zimnú
tipovačku
Získajte titu
l
Najkrajšia
obec
Kysúc 2014
(viac na s. 4-5)
ATRAKTÍVNE
CENY
Najkrajšia
obec
získa pre všetký Kysúc 2014
ch občanov
s občerstven
veselicu
ím a vystúp
enie známe
hudobne
tvrdil MiO koho
ním sociálnej siete,“
dostáva aj odmenu. je jeho
ide a aká
lan Gura.
v mene konkrétne
odplata, radnica aj
Nakoľko však niekto
hoskomuniku- mesačná
radnice pravidelne zisťovali napriek tomu, že ide o s verejnými inforje s občanmi Čadce,
s názvom podárenie nezverejnila. Tvrsme, či vôbec profil
sieti máciami,
to nie je jej povinnosť.
mesto Čadca na sociálnej
poskytnu- dí, že
odplaty nebudeme
patrí radnici. Podľa
užíva- „Výšku
tých informácií je jeho tocad- uvádzať, nakoľko podľa zákok inteľom http://www.mes mesto na o slobodnom prístupe
povinnosť
je
nie
to
ca.sk/index.php, teda
, formáciám
osoby,“ zdôvodnil
Čadca. Jeho administrovanie
v ďalšej povinnej
zverejnenia výšako uviedol primátor
za- odmietnutie
Milan Gura. <
odpovedi na infožiadosť,
odmeny
ky
mesta
bezpečuje zamestnanec
ATRAKTÍVNE CENY
Ako sa jej žije?
na návrat na Nepomýšľa
rodnú hrudu?
str. 36
SÚŤAŽ
Získajte titul
Najkrajšia obec
Kysúc 2014
investíciou
(1 103 702
a terénnu úpravu
bolo dokončeeur) nie
ČADCA. Prevažná
ly stála radnicu
Horelica (1 436 ihriska na ZŠ me stavby telocvične v
časť investícelkovo 114
obje- eur.
cií smeroval
1,103 milióna
eur).
105
a do havarijný
Trojicu
finančné prostried eur, zvyšné né V roku 2011 boli realizova
opráv základný
ch Trojica
opravy podláh,
- ných škôl najviac podporovaky v sume
takmer 5 000
týkali zväčša ch škôl. Tie sa podporonajviac
radiátorov
uzatvára prímesta vzduchot
eur smeroval
ská
echniky v do opráv chodníko
podláh v triedacopráv striech, Spomedzvaných škôl
i jedálni,
školskej 2011ZŠ s MŠ Podzávoz. Od
vymaľova
h a chodbách
v, výmeny
i 6 základný
protipožiarnych
schodov, elektroin
, v zriaďovat
vilóny a obnovilo li sa tri pa- rovalodo roku 2013 do nej roku
ch škôl ne,
dverí telocvičsmeeľskej
tolní a výmeny štalácie, ko- mesta
69
sa basketba
maliarsk
lové ihrisko
šport
- 53-tisíc 356 eur. Viac
bola na tom pôsobnosti ských prác ych a natieračokien. V suv
máre išlo na
dovo išlo o areáli školy. Rá- výmenu eur bolo použitýc ako
z hľadiska
v školskej
objemu investícií
Druhou najviac jedálni.
188-tisíc eur. tieto práce okolo J.
najlepšie ZŠ
V roku 2012 vyše 16-tisíc eur. vilónu, okien, maľovanieh na
A.
Zvyšná
Komensk
podporovasi havarijné
nou školou
pačasť v objeme 1 105
opravu plynovej
vy
v meste bola
opra- ne
troch rokov ého. V priebehu zusova,
138 eur zahŕňakotola detského
ZŠ Rá- eurvyžiadali sumu vyše 31-tisíc
išlo do zariaden
ktorá je z hľadiska
ihriska. V mi1 108 616 eur.
a v minulom
ia tu žiakov
nulom
Najvýznamnejnajväčšou v poč- takmer 67-tisíc roku to bolo škole roku poskytla radnica
Oprava havarijný
meste. použité
financie
eur, ktoré boli
ch stavov škona opravu
na maľovan v sume 9 700 eur
rozvodov
ie a opravu
vody a moderniz
strechy telocvičn
časti
áciu kotolne.
Zapojte sa a
e.
zaujímavé vyhrajte
ceny!
str. 2
str. 34
SÚŤAŽ
udržiavajeho spravovanie a Čadca nenie neplatí. „Mesto
náklamalo žiadne finančné uviedol
dy a ani mať nebude,“ Gura.
primátor Čadce Milan
ne„Uvedené služby finančne doohodnocuje a nevypláca,“
že admidal. Zároveň tvrdil,
mesta
nistrovaním profilu
nie je poverený zamestnanec
„Mesto
ani ďalšia iná osoba.
osoČadca nezaväzuje žiadnu
bu spracovaním a prevádzkou
sociálnej siete. Nezamestnáva, ani žiadneho zamestnannezaväzuje
ca mesta Čadca
(viac na s. 4-5)
2014
Najkrajšia obec Kysúc
občanov veselicu
získa pre všetkých
známej
s občerstvením a vystúpenie
hudobnej skupiny
Kortina.
šport
Zimná
tipovačka
v plnom prúde
Zapojte sa a vyhrajte
skvelé ceny!
str. 35
4 / spravodajstvo
Utorok 13. 1. 2015
www.kysuckyvecernik.sk
Čadčiansky stolnotenista je
najúspešnejším veteránom Čiech
Putovný pohár Turnaja majstrov Čiech a Moravy v stolnom tenise skončil v Čadci.
2014 získal víťazstvo na medzinárodnom turnaji v Liberci, vo východoslovenskom
turnaji veteránov zas titul
Majster východoslovenského
kraja. „Toto je môj najúspešnejší rok,“ zhodnotil Ľudovít
Valárik.
Silvia Kajánková
Snímka autorka
ČADCA. Po ôsmich turnajoch
sa so siedmimi víťazstvami
stal najúspešnejším veteránom Čiech pre rok 2014 Ľudovít Valárik. Putovný pohár,
ktorý si prevzal ako najúspešnejší zahraničný hráč, tak po
prvýkrát vo svojej histórii
skončil mimo Česka.
„Ani som nepomyslel na
takýto úspech,“ prezradil Ľudovít Valárik. Putovný pohár
totiž podľa jeho slov od roku
1982 neopustil Českú republiku. „Je to o to vzácnejšie, že
českí veteráni patria k svetovej a európskej špičke,“ dodal. Záverečný turnaj ôsmich
najlepších hráčov v každej kategórii sa uskutočnil v moravskom meste Hluk pri Uhorskom Hradišti. „Keď som držal
pohár v rukách, tak to bol pre
mňa nesmierne dobrý pocit a keď mi ešte Julo Holoda,
päťnásobný zahraničný víťaz
oznámil, že pohár zo zahraničných hráčov ešte nikto nezískal, tak to bolo ešte väčšie
potešenie.“
Putovný pohár po
prvýkrát vo svojej
histórii skončil
mimo Česka.
Ľudovít Valárik sa okrem súťaženia venuje aj trénerstvu.
Za
najťažšieho
súpera označil Emanuela Votípka
z Prahy. „Bol nepríjemný, pretože hrá s raketou bez špongií,
ktorá spôsobuje iný let loptičky,“ vysvetlil. K výhre nad ním
mu podľa jeho slov pomohol
pravidelný tréning a dlhoročné skúsenosti trénera a metodika stolného tenisu. „Dva-
krát denne trénujem svojho
vnuka a som tréner licencie A,
takže keď hrám, tak automaticky vidím, kde a kto robí aké
chyby,“ s úsmevom dodal.
Výhra v kategórii mužov od
70 do 74 rokov a získanie titulu Majstra Českej republiky
je ďalším pokračovaním jeho
úspechov a titulov. V roku
Najbližšie sa so svojimi súpermi stretne koncom decembra pri obhajobe Majstra Slovenska v Martine. „Nebudem
to mať jednoduché. Čakajú ma tam stále aktívni hráči
majstrovských súťaží ako Parišek, Myšinský, Kmec a Hlubina.“ Trénovať neprestane
preto ani cez sviatky. „Čaká
ma aktívny tréning a príprava na majstra, aby som obhájil titul a viac spropagoval
stolný tenis veteránov, pretože na Slovensku nie sú tieto typy súťaží na takej úrovni
ako v Česku.“ <
Aby sme príkladným kresťanským životom
boli na povzbudenie jeden druhému
V uplynulých dňoch pri vstupe do nového roka sme si či už v rodinnom kruhu, alebo na
pracoviskách želali vzájomne rôzne vinše. Kysucký večerník vám jeden takýto novoročný
pozdrav prináša aj od žilinského biskupa Doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.
Čo by si mali ľudia z vianočných sviatkov podľa vás preniesť do nového roka?
Prajem sebe i všetkým čitateľom Kysuckého večerníka, aby
sme si ducha Vianoc stále nosili vo svojich srdciach, aby sme
boli pozornejší voči sebe, láskavejší, štedrejší, ohľaduplnejší, radostnejší. Pre mňa sú Vianoce stretnutím s láskou. Nie
s ľudskou láskou, ale s láskou
Božou, ktorá v malom bezbrannom dieťati, Ježišovi, prišla na
svet a je ponúknutá všetkým
ľuďom. Sú stretnutím s láskou,
ktorá otvára dvere viery, hoci
nemá žiadne donucovacie prostriedky. Môžeme ju ponúknuť,
môžeme ju odmietnuť, môžeme na ňu odpovedať, ale nemôžeme ju prikázať ani nariadiť. Je
darom. Obohatí len tých, ktorí
sa jej otvoria a ju prijmú.
V jednej starej legende sa
pýta žiak svojho duchovného
učiteľa: „Prečo predtým videli
ľudia Boha a prečo ho my dnes
už nevidíme?“ Starý muž sa
zamyslí a po chvíli vážne od-
povedá: „Lebo dnes sa už nikto nechce hlboko skloniť!“
Posolstvo Vianoc je preto
aktuálne pre každého z nás, že
vychádza z radostnej skutočnosti, že Boh má o človeka záujem, ba dnes vidíme a vieme, že
Boh človeka stále miluje, skláňa sa k nemu, s každým z nás
počíta.
Ako znie novoročné želanie
diecézneho biskupa a jeho
odkaz veriacim?
Chcem všetkým zavinšovať
slovami z Konštantínovho
Proglasu: „Počujte Slovo, od
Boha vám zoslané, Slovo, čo
hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše
posilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví“.
Nech toto Božie Slovo sa
v nás stane telom, aby sme
príkladným kresťanským životom boli na povzbudenie
jeden druhému vo všetkých
dňoch roku 2015. Zo srdca rád
všetkým žehnám.
-kaj-
Súťažili deti od 6 do 15 rokov.
5. ročník zimných plaveckých
pretekov Kysucká žabka
ČADCA. Plavecký a triatlonový klub Žabka Čadca v spolupráci so súkromnou plaveckou školou Žabka a podporou
mesta Čadca zorganizovali na
konci roka 2014 5. ročník zimných plaveckých pretekov Kysucká žabka. Usporiadateľom
sa podarilo do priestorov krytej plavárne Čadca prilákať do
50 detí vo veku od 6 do 15 rokov. Okrem plavcov z Plaveckého a triatlonového klubu Žabka
Čadca sa pretekov zúčastnili aj
deti, ktoré prešli výberom z absolventov 15-hodinového jesenného kurzu plávania 2014.
Jedinou podmienkou ich účasti bolo zaplávanie 25 m bez
plaveckých pomôcok. Plavcov
čakali podľa zaradenia do jednotlivých kategórií „A“, „B“,
„C“, „D“ 25-, 50- a 100-metrové disciplíny prsia, znak a voľný spôsob. Každý plavec, ktorý zvládol všetky tri disciplíny,
bol zaradený do boja o stupne
víťazov v plaveckom trojboji.
Na záver predseda Občianskeho združenia Žabka, predseda Plaveckého a triatlonového
klubu Žabka Čadca Marian Ponek odovzdal Samovi Kukovi a Anetke Kašubovej poháre „Najlepší športovec klubu“
za rok 2014 v oblasti plávania
a triatlonu.
ČADCA. Komisia súťaže na
tému „Živá“ červená stužka
hodnotila 144 zaslaných „živých“ červených stužiek z celého Slovenska uskutočnených
pre 8. ročník kampane Červené stužky 2014. Obchodná
akadémia DMJ Čadca obsadila
medzi ocenenými tridsiatimi
školami krásne 1. miesto.
Nelegálnu omamnú látku zaistili žilinskí colníci počas služby na Troch
kráľov.
ho úradu Žilina. Pri kontrole
zasiahol aj služobný pes zameraný na vyhľadávanie tabakových výrobkov a omamných
látok. „Po tom, ako označil
podozrivý priestor, našli colníci pod volantom v škatuľke
sušenú rastlinu s podozrením
na marihuanu. Rastlinu zabalenú v plastovom vrecúšku
mali prepravujúci ukrytú aj na
mieste v stredovom paneli,“
doplnila hovorkyňa. Vycvičený
pes zároveň označil aj plechovku od nealkoholického nápoja, ktorá bola upravená a slúžila ako náhrada za popolník.
Na miesto odhalenia privolali
colníci políciu. „Zadržaná posádka a tovar boli odovzdané
na ďalšie konanie Obvodnému
oddeleniu Policajného zboru
v Čadci,“ dodala.
Na rovnakom mieste pred
niekoľkými dňami colná kontrola odhalila v spolupráci
so služobným psom v osobnom aute igelitové vrecúško
s kryštalickou látkou v škatuľke od cigariet. Pre podozrenie
z prechovávania omamných
látok bola aj v tomto prípade osoba odovzdaná orgánom
činným v trestnom konaní.
-kajSnímka CÚ Žilina
Výsledky – plavecký trojboj
Kategória „A“ (2000 – 2001),
dievčatá: 1. Anika Demanová, 2001, 2. Júlia Tomanová,
2001, 3. Aneta Kašubová, 2000,
chlapci: 1. Samuel Kuka, 2001,
2. Dávid Klieštik, 2001, 3. Matej Ponek, 2001, kategória „B“
(2002 – 2003), dievčatá: 1.
Karolína Kašubová, 2003, 2.
Dorota Pišteková, 2002, 3. Eva
Kubešová, 2002, chlapci: 1.
Patrik Chovanec, 2002, 2. Juraj
Serafín, 2003, 3. Šimon Polák,
2003, kategória „C“ (2004
– 2005), dievčatá: 1. Lívia
Stročková, 2005, Emma Siekelová, 2004, 2. Milota Pišteková,
2004, 3. Lenka Krelová, 2005,
chlapci: 1. Martin Fonš, 2005,
2. Samuel Šumský, 2004, 3. Michal Tomala, 2005.
Výsledky všetkých detí si
môžete pozrieť na stránke
www.ponek.sk v záložke Plavecký klub.
-kaj-, snímka archív
Vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže „Živá“ červená stužka
Na Svrčinovci opäť zaistili marihuanu
SVRČINOVEC. V obci Svrčinovec zadržali osobné vozidlo
s vrecúškami sušenej rastliny.
Služobný pes zameraný na
vyhľadávanie tabakových výrobkov a omamných látok ich
označil za podozrivé.
Mala to byť bežná kontrola.
„Osobné motorové vozidlo vybrali colníci na kontrolu prepravovaného tovaru. Okrem
vodiča sa v čase prehliadky
v ňom nachádzal aj o dva roky
mladší spolujazdec. Muži prepravovali v aute okrem obvyklej batožiny väčšie množstvo cigariet,“ uviedla Božena
Chríbiková, hovorkyňa Colné-
Vedenie Plaveckého a triatlonového klubu Žabka Čadca by
sa touto cestou chcelo poďakovať mestu Čadca, inštruktorom
plávania plaveckej školy Žabka,
trénerom PK a TK Žabka Čadca
a pani Pištekovej, vďaka ktorým
si mohli viaceré deti na vlastnej
koži vyskúšať chuť prvých plaveckých pretekov.
Colníci v spolupráci s políciou odhalili v osobnom automobile omamné látky.
Organizátorka
Gabriela Vrbinárová touto cestou
ďakuje všetkým 245 zúčastneným žiakom, pedagógom
i nepedagogickým zamestnancom OA DMJ za podporu
projektu a verí, že naša červená stužka nám bude pripomínať pravé hodnoty života.
Gabriela Vrbinárová
regionálne spravodajstvo / 5
Utorok 13. 1. 2015
www.kysuckyvecernik.sk
Obávajú sa výstavby zariadenia
na spracovanie odpadov
Prvotné informácie o výstavbe tohto zariadenia sa na facebookovej stránke Občan Kysuckého
Nového Mesta objavili niekedy v priebehu novembra minulého roka. Reakcia na výstavbu
takéhoto zariadenia aj napriek ubezpečeniam o jeho efektívnosti a technologickej vyspelosti
v obyvateľoch vzbudzuje obavy a pohoršenie.
Petronela Hercová
Snímka autorka
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO.
Podľa informácií z dokumentu zverejneného na stránke
enviroportálu je proces Blowdec (vírivý rozklad) originálna metóda podľa slovenského
vynálezu s udeleným patentom SK 279 397. Vo vybudovanom zariadení by sa mali
spracovávať odpady ako odpadové plasty, odpadová
guma, ojazdené pneumatiky, odpadové oleje a uhľovodíkové polotovary. Pri tomto
procese spracovania by podľa údajov z tohto dokumentu
nemali vznikať žiadne škodlivé vplyvy na životné prostredie, čo ale u obyvateľov vzbudzuje obavu, pretože počas
prevádzky zariadenia sa môže
situácia zmeniť a v konečnom
dôsledku sa môžu vynoriť negatívne vplyvy na život obyvateľov v meste.
Prečo Kysucké Nové Mesto?
Lokalita v Kysuckom Novom
Meste je vhodná najmä preto,
že závod by sa vystaval v existujúcej priemyselnej zóne, kde
je vybudovaná infraštruktúra, a teda sú tu omnoho nižšie
náklady na jeho vybudovanie.
V zámere sa tiež argumentuje, že lokalita je v dostatočnej
vzdialenosti od trvale obývanej
zóny mesta. A práve táto skutočnosť sa Kysučanom nepozdáva, pretože táto vzdialenosť
predstavuje približne 180 metrov, čo podľa nich nie je dostatočná vzdialenosť. Sporná je aj
skutočnosť pracovných miest,
ktoré by vznikli, hovorí sa o desiatich pracovných miestach,
čo nie je až také výrazné číslo
na zníženie nezamestnanosti.
Zámer je zatiaľ len v štádiu
posudzovania
V dokumente sa tiež nachádzajú termíny, podľa ktorých
by sa stavba už mala stavať a
do prevádzky by sa mala uviesť
v marci 2015. Tieto termíny sú
však iba predpokladané. „Čo sa
týka termínov začatia výstavby a prevádzky, nie sú správne. V súčasnosti prebieha ešte
len posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie, ktoré zďaleka nie je ukončené. Po
jeho ukončení, ak bude konštatovaná bezchybnosť vplyvu na
životné prostredie, môže začať
územné konanie a až v následnom stavebnom konaní môže
byť po splnení zákonných podmienok vydané stavebné povolenie, na základe ktorého sa
môže začať stavba,“ vyjadril sa
na predmetný zámer primátor.
Ministerstvo životného prostredia vydalo dňa 1. 12. 2014 k
danému zámeru špecifické požiadavky, ktoré sa musia hlbšie
rozpracovať a týkajú sa napríklad aj vplyvu hluku na zdravie
obyvateľstva, vplyvu na ovzdušie a iné… Navrhovateľ je tiež
povinný v spolupráci s obcou
informovať verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia.
„O zámere vybudovať zariadenie na zhodnocovanie odpa-
„... hovorí sa
o desiatich
pracovných
miestach...“
dov v priemyselnej zóne sme
informovali na stránke mesta,
aj o tom, na akej mailovej adrese možno získať podrobnejšie
údaje o prevádzke zariadenia.
Okrem toho je možné navštíviť oddelenie výstavby, kde je
k dispozícii brožúra popisujúca technológiu a proces navrhovaného spracovania odpadu
a aj stanovisko mesta k predloženému návrhu,“ vyjadril
sa k téme primátor Ján Hartel. Občania však zvažujú, že
by proti tejto výstavbe spísali
aj petíciu a tiež sa sťažujú, že
mesto ich nedostatočne informuje o tejto záležitosti. <
Pole, ktoré milujú bežkári.
Bežkárov v Kysuckom
Novom Meste snehová
nádielka veľmi teší
Táto zima bežkárom praje. Aj v Kysuckom
Novom Meste každý deň vídať nadšencov tohto
športu, ako kráčajú k bežkárskemu chodníku,
ktorý sa začína na poli smerom do Škorčia.
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Obľúbený zimný šport v tejto sezóne praje obyvateľom mesta
naozaj vynikajúce podmienky. Len čo sa snehom zaplnili
polia, lúky a dostupné miesta,
bežkári vytiahli svoj športový
výstroj a takmer každý deň vyrážajú na svoje obľúbené trasy.
Jednou z týchto trás sú aj polia,
ktoré sa začínajú na konci sídliska Kamence a pokračujú až
do obce Ochodnica. Počas voľných dní to v týchto miestach
vyzerá ako na pretekoch. Manželské páry, jednotlivci, rodiny s deťmi, celé skupiny sa tu
stretávajú, aby si zašportovali
a zhodili nadbytočné kilá nazbierané počas vianočných
sviatkov. „Toto je naozaj výborné miesto na športovanie.
Na jar, v lete a jeseni tadiaľto behávame a v zime, keď napadne sneh, vymieňame beh za
bežky. Je to pomerne nenáročná trasa po rovine, čo mi celkom vyhovuje,“ prezradila so
sviežosťou v lícach obyvateľka
mesta a nadšená bežkárka. No
ani počas pracovných dní bežkári nezaháľajú a v poobedňajších hodinách nadšene „bežkujú“.
-ph-, snímka autorka
Vianočné trhy a „živý betlehem“ 2014
VYSOKÁ NAD KYSUCOU. Typické vianočné melódie, zhon
z nákupov darčekov a všadeprítomná vôňa vareného punču
a vianočných koláčov boli neklamným znakom blížiaceho sa
príchodu najkrajších a najromantickejších sviatkov v roku
– Vianoc. Tradíciou v mnohých obciach a mestách sa stali už typické vianočné trhy. Výnimkou nebola ani naša obec,
ktorá v sobotu 13. decembra
2014 usporiadala v spolupráci s Penziónom Javorník a Poľovníckym združením Vysoká nad Kysucou vianočné trhy.
Vianočná atmosféra „zaplavila“ námestie v ústredí obce už
od 11. h, kedy sa začal kultúrny program, ktorý slávnostne otvoril príhovorom starosta
obce Anton Varecha, a v ktorom sa všetkým prítomným
Priemyselná a obytná zóna sú úzko prepojené.
predstavila s pásmom kolied,
vianočných a svetských piesní FS Vysočanka a s pásmom
kolied ľudová hudba Muzička spod Grúňa. O 14. h vystúpili s pásmom kolied a piesní
heligonkári zo skupiny Džarek
a Zbojnícka hudba Kyčera.
Novou „udalosťou“ roka
bola aktivita poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Jána Lisíka,
a to usporiadať vianočné trhy
i v miestnej časti Vyšný Kelčov. V spolupráci s obcou Vysoká nad Kysucou sa tak v sobotu 20. decembra 2014 priestor
pred pohostinstvom Gazdovský dvor zaplnil vôňou zabíjačkových dobrôt, vareného vína,
ale i príjemných vianočných
melódií v podaní Muzičky spod
Grúňa.
Obec Vysoká nad Kysucou
Víťazom 11. ročníka hokejového turnaja v Povine je Dolná smršť
Prvá novoročná sobota sa v obci Povina niesla v duchu tradičnej zábavy v podobe hokejového turnaja. A tak ako predchádzajúce ročníky, aj
tento sa organizátorom vydaril.
Petronela Hercová
Snímka autorka
POVINA. Športová zábava pre
malých i veľkých alebo miesto
plné zábavy, súťaženia a dobrej nálady, aj tak by sa dal nazvať 11. ročník hokejového
turnaja v Povine. Jeho organizátorkou bola predsedníčka
športovej komisie v tejto obci
Alenka Dudeková a hralo sa
pri krčme U Beľanov. Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo osem mužstiev, ktoré medzi
sebou bojovali o víťazný po-
hár. Už ich zaujímavé pomenovania ako Lopušník, Posledný Mohykán, Titani, Červení
diabli, Dolná smršť, Pozbieranci junior, Patrioti a mužstvo Radoľa sľubovali zaujímavý športový zážitok.
prihlásené tímy pustili do súťaženia.
Z paliet vzniklo
uzatvorené ihrisko.
Ihrisko, ako má byť
Výstavba ihriska prebiehala už deň predtým a pracovalo sa na ňom naozaj usilovne a s chuťou. Z drevených
paliet vzniklo uzatvorené ihrisko, ktoré sa všetkým páčilo a vyslúžilo si pochvalu široko-ďaleko. No a v sobotu sa
Takto sa v Povine hralo.
Počas obedňajšej prestávky všetkých divákov potešil
exhibičný zápas medzi deťmi a dôchodcami. Víťazstvo
11. ročníka hokejového turnaja v Povine si vybojovalo
mužstvo Dolná smršť, druhý
skončili hráči z tímu Posledný
Mohykán a tretie miesto patrilo tímu Lopušník. <
6 / publicistika
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Aký rok očakávajú osobnosti?
Na prelome rokov sme sa niekoľkých osobností z nášho regiónu spýtali, ktorý moment z roku 2014 im najviac utkvel v pamäti a aký bude ten
nasledujúci. Prinášame vám ich odpovede.
Miloš
Holáň,
frontman
skupiny
Kortina
Michal Filek
Snímky archív
Ladislav
Čierny,
umelecký
fotograf,
konateľ
spoločnosti
Tesatel
Nedá sa mi nespomenúť si
na ľudské tragédie, ktoré sa
odohrávajú u našich východných susedov na Ukrajine. Je
to nielen politický, ale aj morálny a ekonomický problém.
Zdá sa mi, že eskalácia násilia
a terorizmu vo svete je spojená s polarizáciou ľudstva,
globálnou krízou morálky civilizácie, kde sa vytráca význam pojmu medziľudskej tolerancie.
Toto všetko sa prejavuje aj u nás v spoločenskom
živote, v podnikaní, ale aj
v rodinách, medziľudských
vzťahoch a v kvalite života
každého z nás.
Tak ako každý, aj ja želám
pevné zdravie, šťastie, a aby
rok 2015 bol pre nás všetkých
dobrým a úspešným rokom.
V pracovnom živote chcem
prispieť k spokojnosti Žilinčanov najmä posilnením kvality poskytovaných služieb
a rastúcej dôvery občanov,
ktorú si vážim najviac. Nie je
žiadnym tajomstvom, že som
vášnivý fotograf a priateľ
umenia. Na február pripravujem vernisáž výstavy, kde
budem prezentovať výsledky
mojej 50-ročnej fotografickej
a umeleckej tvorby.
„Tak ako každý,
aj ja želám pevné
zdravie, šťastie,
a aby rok 2015
bol pre nás
všetkých dobrým
a úspešným
rokom.“
Rok 2014 bol pre mňa dosť výnimočný, začiatkom roka sa
mi narodil syn Gregorko a to
dosť podstatne zmenilo náš
život s manželkou Táničkou...
Keby rok 2015 bol po
osobnej aj pracovnej stránke
taký úspešný ako rok 2014,
tak budem spokojný a hlavne, aby nám všetkým zdravie slúžilo...
Karol
Mihok,
predseda
Žilinského
športového
klubu
V pamäti mi najviac utkvela ohromná organizácia ZOH
a Zimných paralympijských
hier v Soči. No a, samozrejme, výsledky našich športovcov na nich. Naše vystúpenia
boli úspešné najmä zo strany zjazdárov, ktorí nadviazali na úspechy dosiahnuté
pred štyrmi rokmi vo Vancouveri. Verím, že nám to vydrží minimálne až do roku
2018, kedy budú ZPH v Južnej Kórei. Na budúci rok sú
zase letné PH v Riu v Brazílii. Aj tam budeme mať svoje
želiezka v ohni v podobe cyklistov. Čo sa týka súkromia,
želám si pohodu v rodine,
aby boli deti úspešné v škole
a aby sme boli zdraví. Čitateľom Žilinského večerníka želám úspešný a pohodový rok
2015.
„Verím, že nám to
vydrží minimálne
až do roku 2018,
kedy budú ZPH
v Južnej Kórei.“
Ľubomír
Feldek,
majster
slova
Z udalostí, ktoré sa vlani diali okolo nás, som s napätím
sledoval a sledujem vývoj situácie na Ukrajine – a z tých
domácich zase príbeh pána
arcibiskupa Róberta Bezáka.
Nebudem ho komentovať,
ako evanjelik pociťujem istú
zdržanlivosť – jedno však hádam povedať môžem: ešte
som nezaznamenal, že by
môj priateľ Ferko Mikloško
stál niekedy na nesprávnej
strane – a on v tomto prípade jednoznačne stojí na strane pána arcibiskupa.
A z udalostí, na ktoré sa
teším? Vlani bola premiéra
mojej hry Ako sa stal Lomidrevo kráľom v Slovenskom
národnom divadle. Pre Žilinčanov môže byť zaujímavé,
že je to nová verzia hry Lomidrevo, ktorá mala kedysi
premiéru práve v žilinskom
Mestskom divadle. Hoci sa
teraz v Bratislave hrá v sále
pre 800 divákov, je ustavične vypredaná – a bodaj by aj
nie, keď deťom aj dospelým
odpovedá na otázku, či sme
mali kráľov. Pravdaže sme
mali. A ešte pred Svätoplukom bol slovenským kráľom
aj Lomidrevo. Nech ja tá hra
aj mojou najkrajšou udaloťou
v roku 2015!
Viktor
Pečovský,
futbalový
reprezentant,
kapitán
MŠK Žilina
Za minulý rok mi najviac
utkvel v pamäti reprezentačný zápas so Španielskom
na domácom trávniku, ktorý sme zvládli nad očakávanie. Samozrejme to boli
aj domáce zápasy v najvyššej súťaži so Slovanom a Trnavou, naozaj to boli dobré
zápasy a prišlo aj viac ľudí.
Bol by som rád, keby v jarnej časti chodilo na štadión
viac návštev nielen na takýchto súperov, ale čo naj-
„Máme to dobre
našliapnuté, ale
máme za sebou
len polčas roboty
a čaká nás oveľa
ťažšia časť sezóny.“
viac na každého súpera. Budeme to potrebovať, aby sme
si udržali terajšiu pozíciu.
Čaká nás ťažká jar nielen
v Žiline, ale aj v reprezentácii. Máme to dobre našliapnuté, ale máme za sebou len
polčas roboty a čaká nás oveľa ťažšia časť sezóny. Musíme sa dobre pripraviť v zimnej prestávke. Pokiaľ chceme
hrať európske poháre, tak je
to príprava do nich a verím,
že dotiahneme túto sezónu
do úspešného konca.
Marek
Adamov,
riaditeľ
Kultúrneho
centra
Stanica
Minulý rok ma najviac dostali tri pozitívne správy - 60 %
hlasov pre (konečne) dobrého prezidenta našej krajin(k)
y, založenie nezávislého Projektu (Denníka) N na protest
proti vstupu Penty do SME
a z našej vlastnej práce výstava rumunského karikaturistu a vizuálneho reportéra
Dana Perjovschého, ktorá na
tri mesiace pootvorila Novú
synagógu v polovici rekonštrukcie. Nepochopiteľnou
vraždou karikaturistov sa začína rok 2015. A môžu za ňu
náboženskí fundamentalisti, rovnako ako za referendum, ktoré máme na Slovensku o mesiac a ktoré, dúfam,
neposunie našu krajinu do
minulosti. Začiatok teda nevyzerá dobre, ale koniec
bude určite dobrý - chcem
„Začiatok teda
nevyzerá dobre,
ale koniec bude
určite dobrý
- chcem tomu
veriť...“
tomu veriť a preto sa budeme snažiť prispieť aj na Stanici a v Novej synagóge našou troškou netradičného,
neortodoxného, kritického,
slobodného a progresívneho
umenia. <
„Hoci sa teraz
v Bratislave
hrá v sále pre
800 divákov,
je ustavične
vypredaná –
a bodaj by aj
nie, keď deťom
aj dospelým
odpovedá na
otázku, či sme mali
kráľov.“
CESTUJTE ZADARMO!
S KARTOU SAD ŽILINA VYUŽITE
ZĽAVU NA NÁKUP 10-20 %
VO VYBRANÝCH
OBCHODOCH
INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM CENTRE SAD ŽILINA
V OC MIRAGE ALEBO NA
WWW.CESTUJTEZADARMO.SK
* Za každých 10 jázd zľava v OC Mirage 10 - 20 %
CESTUJTE KVALITNE, CESTUJTE S NAMI!
P-0019
školstvo / 7
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Nezištná pomoc rodičov
pre elokované triedy
Ľubica Kramarová, učiteľka MŠ
Snímka archív školy
K
eď sme pred dvoma rokmi otvárali dve elokované
triedy MŠ Bajzova 9 v Žiline z bývalých zrekonštruovaných školských dielní v areáli
ZŠ V. Javorku 32 v Žiline, rodičia nastupujúcich detí neskrývali radosť, že ich detičky majú
úplne nové priestory škôlky.
Ako všetky deti, aj tie naše sa
každý deň tešia na pobyt vonku, ktorý by mal spĺňať všetky
bezpečnostné kritériá, aby sa
predišlo akýmkoľvek úrazom.
A hoci areál pri ZŠ má veľké
priestory, kde si môžu deti pobehať a pohrať sa, nie vždy boli
a sú pre ne úplne bezpečné, nakoľko sú voľne otvorené a prístupné aj žiakom a mládeži
nielen v týždni, ale aj cez víkendy. A tu nám vznikali najväčšie
problémy so znečisťovaním
prostredia (prázdne plechovky, rozbité fľaše, neporiadok...).
Navyše je areál sprístupnený aj
autám, ktoré tiež ohrozujú pobyt detí vonku.
Rodičia sa rozhodli spojiť svoje sily a vytvoriť pre deti
bezpečnú zónu v areáli školy. Pán Ivan Zemko zabezpečil
materiál, pani Katarína Hornická sa postarala, aby v spolupráci s pánom Igorom Vaškom pozvárali dielce na plot. Nakoniec
sa aj ostatní rodičia v novembri
minulého roku zorganizovali
a urobili si vo svojom voľnom
čase pracovnú sobotu a nedeľu,
kde osadili oplotenie do zeme.
V mene celého kolektívu
elokovaných tried a detí im vyslovujeme veľké poďakovanie. <
Rodičia sa spojili, aby pre svoje deti vytvorili bezpečné miesto na hranie sa.
Zápis na Zaymuske
Zápis do 1. a nultého ročníka
v ZŠ s MŠ Gaštanová 56
Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline
oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že
zápis do 1. roč. pre školský rok 2015/2016 bude v dňoch:
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56 v Žiline oznamuje rodičom,
že zápis žiakov do prvého a nultého ročníka sa bude konať
16. 1. 2015 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.
a 17. 1. 2015 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.
v dňoch 22. – 24. januára 2015 (štvrtok, piatok)
v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.
a v sobotu od 9.00 hod. do 12.00hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a identifikačnú kartu zákonného zástupcu.
Škola ponúka:
V tomto termíne s výnimkou soboty sa bude konať
zápis do 1. ročníka aj v našom elokovanom pracovisku Na stanicu 27 v Bytčici.
Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného
zástupcu. Dieťa si môžete u nás zapísať bez ohľadu na miesto bydliska.
Z našej ponuky vyberáme: možnosť zaradenia detí
s odloženou školskou dochádzkou do nultého ročníka, ktorý je u nás zriadený už 11 rokov, úzku spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom, školským
psychológom a s pomocnými asistentmi, kolektív kvalifikovaných a zanietených učiteľov a vychovávateľov
s citlivým individuálnym prístupom ku každému dieťaťu, od 1. ročníka výučbu anglického jazyka, od 6. ročníka pribúda nemecký jazyk, jazykové laboratórium, od
1. ročníka výučbu informatiky v 3 učebniach IKT, učebne vybavené interaktívnými tabuľami s E-beam systémom, vizualizérom, vyučovanie prostredníctvom Wifi
siete a digitálnych katedier s neobmedzeným prístupom na internet. Vo všetkých triedach sú dataprojektory, každý učiteľ používa pri práci notebook. Preferujeme inovatívne a zážitkové formy vyučovania, zapájame
sa do rôznych súťaží a medzinárodných projektov ako
napr. Comenius, komunikujeme s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, využívame čítaciu
lupu pre zrakovo postihnuté deti, bezbariérový prístup pre telesne postihnuté deti vo všetkých priestoroch školy vrátane sociálneho zariadenia. Žiaci majú
k dispozícii moderne a esteticky zariadené triedy, vybavenú kuchynku, školské dielne, mliečny nápojový
automat, školskú jedáleň, kde varia zdravo a chutne,
multifunkčný športový areál s hokejbalovým ihriskom,
telocvičňu, posilňovňu, športové aktivity v rámci hodín
TV (korčuľovanie, plávanie, lyžovanie, tenis, florbal, hokejbal), školy v prírode, výučbu katolíckeho a evanjelického náboženstva, možnosť navštevovať školský klub
detí od 6.30 hod. do 17.00 hod., bohatý výber záujmových krúžkov rôzneho zamerania (počítačové, jazykové,
prírodovedné, športové, výtvarné, tanečné, technické,
kynologicko-ekologické a iné), množstvo kultúrnych,
spoločenských a environmentálnych mimoškolských
aktivít pre žiakov i rodičov, pobočku krajskej knižnice a súkromnej ZUŠ – hudobný odbor. V priestoroch
školy sa nachádza tiež materská škola, kde je možnosť
umiestnenia mladších detí, zápis sa uskutoční v marci.
Formulár potrebný pri zápise dieťaťa do 1. aj nultého ročníka si môžete vytlačiť na našej webovej stránke
www.zsgastanova.eu.sk/Formuláre, tlačivá, kde máte
možnosť získať viac informácií o našej škole a jej vzdelávacom programe. V prípade, že sa nebudete môcť dostaviť v termíne zápisu, môžete tak urobiť aj v inom
termíne.
Tel. kontakt: 041/5683969.
Mgr. Karol Veselský, riaditeľ školy
P-0031
1. výchovu v duchu kresťanských hodnôt,
2. školský vzdelávací program so zameraním na
> cudzie jazyky od 1. roč.,
> rozvoj počítačovej gramotnosti od 1. roč.,
> rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov,
3. pestrú mimoškolskú a krúžkovú činnosť, v oblasti športu zameranú na florbal, volejbal, výborné
podmienky na šport - nové viacúčelové ihrisko,
4. školský klub detí, prázdninové tábory pre roč. 1. - 9., plavecké a lyžiarske kurzy, školu v prírode, prácu
s talentovanými deťmi a rôzne duchovné aktivity,
5. výchovno-vzdelávací proces prebieha v novozrekonštruovaných priestoroch školy.
Bližšie informácie na telefónnych číslach: 041/5623 625, 041/5620 210
alebo na: www.zszayza.edu.sk.
P-0042
Riaditeľstvo školy
Základná škola sv. Cyrila a Metoda,
Na Závaží 2, 010 01 Žilina
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016
Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka bude v dňoch
19. a 20. januára 2015 (pondelok, utorok)
od 15. 00 do 17. 30 hod. v budove školy
Na Závaží 2 v Žiline.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu
dieťaťa. Predpokladom na zapísanie dieťaťa je
písomný súhlas rodičov s rešpektovaním vý-
chovnej línie školy. Bližšie informácie o škole
môžete nájsť na stránke školy www.sskp.sk
Ing. Eleonóra Gregorová, riaditeľka školy
P-0037
Mladý záchranár: Ako vybrať vhodné lyžiarske potreby
Ľubomír Sečkár
Snímka archív
Lyže
Dieťa, ktoré sa učí lyžovať,
potrebuje krátke lyže. Lyže
by mali siahať pod bradu dieťaťa. Pri dlhších lyžiach sa
zvyšuje riziko úrazu a náročnosť pri lyžiarskom výcviku.
Pre deti do 6 rokov sú vhodné ešte kratšie lyže, ktoré
siahajú po prsia. Pre už skúsenejšieho detského lyžiara
je vhodná dĺžka lyží po nos,
prípadne do výšky jeho postavy. Kúpu lyží alebo ich požičiavanie treba odkonzultovať s odborníkom v danom
odbore. Deťom nie je vhodné
kupovať lyže na viac sezón.
Snoubording pre deti do veku
7 rokov nie je vhodný.
Bezpečnostné viazanie
Až tretinu úrazov počas lyžovania spôsobuje nesprávne nastavenie bezpečnostného viazania. Bezpečnostné
viazanie je veľmi dôležitým
bezpečnostným faktorom pri
lyžovaní, a preto je potrebné
venovať mu náležitú pozornosť pred každou lyžiarskou
sezónou. Bezpečnostné viazanie musí byť správne vybrané, namontované a odborne
nastavené pre konkrétneho
lyžiara. Pozor! Montáž, nastavenie a kontrolu viazania
by mal vykonať odborný lyžiarsky servis! Na kontrolu
nastavenia bezpečnostných
viazaní používajú špeciálne
prístroje, ktoré musia spĺňať
príslušnú stanovenú normu
ISO 11110. Prístroje merajú
veľkosť vypínacích momentov, ktoré závisia od nastavenia bezpečnostného viazania.
Viazanie sa nastavuje podľa normy ISO 11088. Musíme
pamätať na to, že deti rastú
a aj u dospelých sa môže za
rok zmeniť hmotnosť, preto
treba viazanie vždy pred sezónou správne nastaviť. Podľa
normy u detí pod 10 rokov sa
pre zvýšenie bezpečnosti vypínacie momenty nastavujú
menšie o stanovenú hodnotu
z dôvodu, aby viazanie vyplo
už aj pri ľahšom páde. U lyžiara mladšieho ako 10 rokov,
treba v lyžiarskom servise pri
nastavovaní viazania povedať
aj vek dieťaťa.
Lyžiarky
Lyžiarky sú tiež dôležitou sú-
časťou lyžiarskeho vybavenia.
Nesmú byť ani malé, ani veľké. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti treba kupovať kvalitné lyžiarky. Čím majú viac
klipsní, tým lepšie fixujú
nohu a celková fixačná sila je
rozložená na viacero miest,
čo v značnej miere zmenšuje riziko zlomeniny. Lyžiarky musia mať správny sklon,
aby predkolenie s chodidlom
zvieralo uhol menší ako 90°,
čiže ostrý uhol.
Lyžiarske palice a prilby
Táto zima konečne dovoľuje siahnuť aj po lyžiach.
Správnu dĺžku lyžiarskych
palíc zistíme tak, že palice otočíme a uchopíme tesne pod tanierikom. Ruka by
mala v lakti zvierať približne
pravý uhol. Každým rokom
na lyžiarskych svahoch pribúdajú úrazy hlavy. Kvalitná
lyžiarska prilba môže zabrániť až 85 % poranenia lebky
a mozgu. <
8 / inzercia
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
BLÍZKO NEBA,
BLÍZKO TEBA.
cuts
Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina
Vás pozýva na
Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční dňa
P-0012
Do pozornosti
riaditeľom materských
a základných škôl
a centier voľného času
17. 1. 2015 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
P-0049
v budove základnej školy.
Môžete navštíviť:
plaváreň, jazykové triedy, ako učíme CLIL–om,
jazykové laboratórium, počítačové miestnosti,
lego programovanie, školskú knižnicu, školský
klub detí, školskú kuchynku, nové odborné učebne,
multimediálnu miestnosť, telocvične, posilňovňu
a veľa ďalších zaujímavostí.
Ak si chcete zaplávať, doneste si plavky.
TEŠÍME SA NA VÁS!
P-0048
Martinky.com
Martinky (1150 - 1456 m n. m.)
https://www.facebook.com/zilinskyvecernik
Malá magnetická hra, v ktorej platia jednoduché pravidlá a pri jej riešení treba myslieť logicky. Pri jej vzniku stál aj Žilinčan
Jozef Bilka, ktorý spolupracoval s Čechom
Milanom Havlom.
Doska, na ktorej je natlačené hracie
pole so zadaniami úloh a pravidlá. Na hru
slúži 16 hracích kameňov štyroch rôznych
tvarov v štyroch rôznych farbách a k hre
sú priložené malé magnetické bodky alebo štvorčeky.
Základné pravidlo: kamene rovnakej farby sa môžu dotýkať len rohmi! Na
umiestnenie jednotlivých dielov musíme
mať logický dôvod, to znamená, že vylúčime ostatné možnosti. Úlohou je vyplniť
hracími kameňmi celú šachovnicu. Každá
úloha má len jedno riešenie.
EXKLUZÍVNE
V PREDAJI
Rôzne stupne obťažnosti
pre deti aj dospelých.
Hracia plocha 6 x 4
pre deti od 4 rokov.
Najvyššia obťažnosť:
Quatro - postupné
riešenia. Pri jeho lúštení
existuje logická cesta,
len ju treba nájsť.
Inzercia
Žilinského večerníka
Jána Milca 6, Žilina
prízemie
P-0006
Sochy z piesku
New Year
Battle 2015
Do 31. 1.
24. 1.
N
MÓDA A ŠTÝL
ZÁBAVA SLUŽBY
GASTRONÓMIA
www.mirageshopping.sk
OC MIRAGE, Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina
ajväčší pieskový betlehem v strednej Európe nájdete na -1. podlaží iba
v OC MIRAGE. Túto jedinečnú rekordnú sochu postavenú na rozlohe 10 m2 vytvorila
ukrajinská sochárka Iryna Kalyuzhnaya. Najvyšší bod má
výšku 2,35 m. Pieskovú sochu
môžete obdivovať až do konca januára.
oncom januára sa môžete už tradične tešiť na New
K
Year Battle - súťaž o najlep-
šieho bboy tanečníka na Slovensku. Tento rok sa predstaví
32 tanečníkov, ktorí prejdú náročným výberom v kvalifikácii
v Hip Hop Centre. Do poroty
zasadnú skúsení bboy taneční-
ci Dexter, Twister a Poet. Celú
exhibíciu spestrí live band,
ktorá zahrá breakbeatové tóny
naživo. Podujatie sa uskutoční
na -1. podlaží.
Ochutnajte populárne
japonské jedlo
Príďte ochutnať lahodné sushi a ďalšie špeciality ázijskej
kuchyne do reštaurácie Sushi Noodles v OC MIRAGE.
Milí naši priaznivci,
do nového roka 2015 vám chceme popriať
veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov!
Dúfame, že nám naďalej zachováte svoju
priazeň a my Vám na oblátku i v tomto roku
prinesieme množstvo noviniek, zaujímavých
podujatí a hlavne zážitky s nimi spojené.
K
OBE RESTAURANTS je vlastníkom značiek Kobe, Sushi Point a Sushi Noodles.
Tieto reštaurácie sú u našich českých
susedov mimoriadne známe a obľúbené. Zameriavajú sa totiž na prípravu kvalitného
sushi a pestrých ázijských jedál z rezancov.
Sieť reštaurácií KOBE RESTAURANTS otvorila svoju prvú prevádzku na Slovensku práve
v žilinskom OC MIRAGE. Nájdete ju v atraktívnom otvorenom priestore na 3. podlaží
a jej návšteva sa stane pre vás nezabudnuteľným gastronomickým zážitkom.
• V ponuke jedál sú štyri chute pripravované
z udon alebo ryžových rezancov, vždy z čerstvých ingrediencií.
• Sushi pripravujú v tradičnom alebo modernom poňatí úpravy, a tak zákazníci môžu
ochutnať klasické sashimi, nigiri či maki.
Navyše sú k dispozícii špeciálne maki a roll
variácie, ktoré vychádzajú z umenia našich
sushi šéfkuchárov.
• Súčasťou ponuky sú ďalej ázijské teplé
jedlá, napríklad kuracie špízy v obľúbenej
teriyaki omáčke, steak alebo losos a marinovaný úhor s japonskou ryžou.
• V ponuke je široký výber kvalitných japonských a čínskych originálnych čajov.
• Jedálny lístok dopĺňajú domáce dezerty.
Kolektív
Obchodného centra MIRAGE
Japonská reštaurácia Sushi Noodles je
otvorená denne od 9.00 do 21.00 h
na 3. podlaží OC MIRAGE.
S kartou
SAD
Žilina
CESTUJTE
ZADARMO!
cestujete
nakupujete
S KARTOUaSAD
ŽILINA VYUŽITE
ZĽAVU NA NÁKUP
lacnejšie
10-20%
Klientske centrum SAD Žilina ponúka cestujúcim
za platbu dopravnou kartou zľavu na nákup
v 19 prevádzkach OC MIRAGE v Žiline.
INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM
CENTRE SAD ŽILINA V OC MIRAGE
ALEBO NA
WWW.CESTUJTEZADARMO.SK
D
NOVÉ
PREVÁDZKY,
KDE MOŽNO
UPLATNIŤ
ZĽAVU
WWW.CESTUJTEZADARMO.SK
SAD kampan banner 344x86 cm_putajuca.indd 1
opravná karta SAD Žilina sa správa
ako elektronická peňaženka. Garantuje nižšiu cenu za cestovné ako pri platbe v hotovosti a zároveň prispieva k zrýchleniu dopravy. S touto „peňaženkou“ máte aj
možnosť za precestované jazdy využiť zľavy
na nákup v OC MIRAGE Žilina.
A v ktorých prevádzkach môžete i vy nakupovať lacnejšie? Zoznam je lákavý. Prevádzok je
v súčasnosti 19, stačí si vybrať:
BILLA 10 % zľava
• vždy čerstvé potraviny za výhodné ceny (-3. p.)
COIN CASA 10 % zľava
• nápadité doplnky do bytu a dizajnérske kúsky
z Talianska (1. p.)
CARPISA 10 % zľava
• objavte nové kolekcie kabeliek, peňaženiek, batožiny
a rôznych doplnkov (1. p.)
MÖTIVI a OLTRE 10 % zľava
• exkluzívna talianska móda
prináša spojenie kvality a štýlu (1. p.)
Intersport 10 % zľava
• najväčší obchod so športovým tovarom s najlepšími svetovými značkami (2. p.)
SAXOO LONDON 15 % zľava
• exkluzívna pánska móda podľa
štýlu anglického clubwear (2. p.)
7.6.13 15:57
HABIBI RESTAURANT 20 % zľava
• autentická libanonská kuchyňa a exotické prostredie sľubujú čarovnú atmosféru (3. p.)
jojcafé 20 % zľava
• príjemné posedenie s podmorským svetom i dvojhlavou
korytnačkou (-1. p.)
John Coffee 20% zľava
• výborná káva, pestrá ponuka nápojov, terasa a posedenie
i pre fajčiarov (3. p)
McDonald´s 10 % zľava
• svetoznáma reštaurácia s obľúbenými hamburgermi a iný-
mi lahôdkami (-1. p.)
Cukráreň Monarch 10 % zľava
• pochutíte si na tortách a zákuskoch podľa tradičných domácich receptúr (3. p.)
Klenoty Aurum 10 % zľava
• najkrajším darčekom je šperk,
vyberte si ten svoj (2. p.)
ELEMENT BOWLING 20 % zľava
• zabavte sa pri jednej z najpopulárnejších hier planéty (4. p.)
BRLOH 5 % zľava
• široký výber počítačového
hardvéru a príslušenstva, bez
ktorého sa nezaobíde žiadny
správny hráč (-1. p.)
Eiffel optic 10 % zľava
• stovky značiek a modelov dioptrických aj slnečných okuliarov (1. p.)
Martinus.sk 10 % zľava
• obľúbené kníhkupectvo na Slovensku má svoju predajňu aj v OC MIRAGE (2. p.)
Dm Drogerie Markt 10 % zľava
• kozmetika, drogéria, dekorácie, zdravé potraviny i pochúťky pre najmenších (-3. p.)
Mustang, Colin´s 10 % zľava
• legendárne značky džínsov, ale i iného sortimentu, nájdete pod jednou strechou (2. p.)
Desigual, Wrangler, Lee 10 % zľava
• s pestrou a nápaditou značkou Desigual, ale
i známymi denimovými značkami Wrangler
a Lee si vytvoríte dokonalý outfit (2. p.)
Všetky prevádzky, rovnako ako Klientske centrum SAD Žilina, nájdete v Obchodnom centre
MIRAGE na Hlinkovom námestí v Žiline. Viac
informácií na www.cestujtezadarmo.sk.
10 / kultúra
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Barbora Švidraňová sľubuje, že tento
rok ju uvidíme nielen hrať, ale najmä
spievať
Najväčším predsavzatím v novom roku pre známu speváčku a herečku Barboru Švidraňovú a jej kapelu Basie Frank
Band je hrať, hrať, hrať a spievať o dušu. Iba nedávno predstavila svojim fanúšikom krátky trailer o svojej kapele.
Katarína Kvašňovská
Snímka VLN Productions/archív
Barbory Švidraňovej
V
Svet mojimi druhými očami
Výstavu fotografií Dominiky Sedlákovej otvorili v Krajskej knižnici
v Žiline. Fotografka sa na nich zameriava na portrét z trocha netradičného pohľadu. Medzi fotografiami však nájdeme i také, ktoré majú
prírodnú tematiku. Výstava potrvá
celý január.
-kk-
Promo video
Tvorivé dielne
Klub paličkovanej čipky Gracia
všetkých srdečne pozýva na tvorivé
dielne, ktoré sa uskutočnia v Makovického dome v Žiline v sobotu
17. januára o 8. h.
-krs-
Viacžánrová muzika
„Naša tvorba je eklektická,
používame veľa žánrov,“ opisuje speváčka hudbu, ktorú robí a pokračuje: „Ale odpichujeme sa od džezových
harmónií, ktoré sa snažíme
zjednodušovať tak, aby boli
trošku prístupnejšie širšej verejnosti. Bohužiaľ, vždy, keď
ľudia počujú slovo džez, tak
majú predstavu, že ide o nie-
Vyhodnotenie súťaží o knihy
V poslednom minuloročnom čísle
ste s nami súťažili o knižky Tamary
Heribanovej. Na otázku, ako sa volajú rodičia tejto autorky, ste nám
mnohí správne odpovedali Alena
a Jozef Heribanovci. Po jednej knihe s názvom Misia Eva vyhrali Helena Bieliková a Gabriela Hulinková.
Kniha Malá doba ľadová poputuje
Terézii Balcovej a Adriane Somíkovej. Súťažili ste aj o knihu Vieme
prví od Adriany Macháčovej a Róberta Dydu. Odpoveď na otázku, kto
je hlavný hrdina príbehu, je Peter
Walter. Výherkyňou je Anna Matúšová. Blahoželáme! <
čo hrozne komplikované, že
tomu nerozumejú a majú od
toho odstup. Preto sa našu
hudbu snažíme robiť popovejšie, komerčnejšie.“
Pravdaže, nechcú, aby ich
hudba vyznela lacno alebo
jednoducho, musí mať v sebe
i komplikovanejšie hudobné
aranžmány. „Tie však nepoužívame preto, že by sme chceli robiť nejaké pseudoumenie, ale preto, že to tak cítime
a toto je náš obraz,“ vysvetlila
líderka kapely.
Texty píše ona
Väčšinu textov k piesňam
píše Barbora, jej brat Šimon
ich zhudobňuje a spolu s kapelou ich aranžujú do tvaru, ktorý sa im všetkým páči.
„Niekedy sa stane, že aj môj
brat niečo napíše a použijeme to. Spolu dosť úzko spo-
„Chceme pôsobiť
ako tím, ako
kapela, nie ako
jednotlivec.“
lupracujeme, dohadujeme sa,
lebo nechcem, aby to bolo
iba o mne, že ja mám kapelu.
Chceme pôsobiť ako tím, ako
kapela, nie ako jednotlivec.“
Texty piesní sú väčšinou
v slovenskom jazyku. „Chcem
robiť hlave v slovenčine, ľuďom je tento jazyk bližší, hoci
sa v súčasnosti do popredia dostávajú anglické texty. Pravdaže, máme aj piesne
v angličtine, pretože v angličtine sa ľahšie tvorí, je spe-
vavejšia a jednoduchšia, čo
sa týka zhudobnenia. Ale na
druhej strane je pre nás väčšia výzva zhudobňovať texty v slovenčine. Náš jazyk je
krásny, hoci ťažký, lebo je príliš ľubozvučný a môže pôsobiť
niekedy sentimentálne, hlavne, keď sa spieva o láske alebo
ťažších veciach.“
Piesne zo života
Barbora vo svojich textoch
vychádza zo seba, zo svojich
zážitkov, z toho, čo vidí okolo. „Niektoré texty sú trochu
funky, trochu recesia, a je to
nadhľad nado mnou samou,
mojou kariérou a mojím fungovaním a pohľadom na svet.
No tiež píšem skladby, ktoré
idú z môjho vnútra, sú spoveďou, očistou a sú to texty,
ktoré píšem pre to, aby som
sa trošku „vypľula“.“ <
KNIŽNÉ NOVINKY OD IKARU
Rudolf Sloboda: Hudba
Mladý človek hľadá sám
seba
Rudolf Sloboda zostal známy
predovšetkým ako autor filozofických románov Narcis
a Rozum. Jeho román Hudba
je o Mirkovi Novákovi, prostom dedinskom chlapcovi,
... láska k hudbe
a k peknej Emike
mu pomôžu
prekonať útrapy
začínajúceho
hudobníka...
Novoročný koncert
Na novoročných koncertoch
v Dome umenia Fatra zaznejú vo
štvrtok 15. a v piatok 16. januára
vždy o 19. h diela príslušníkov
slávnej viedenskej dynastie Straussovcov - otca Johanna Straussa
a jeho troch synov Johanna, Josefa
a Eduarda. Populárne aj menej
známe valčíky či roztopašné polky
vytvoria atmosféru vznešenej Viedne 19. storočia. Atraktívny a temperamentný program bude dirigovať charizmatický taliansky dirigent
Nicola Giuliani, ktorý okrem niekoľkých abonentných koncertov v Žiline účinkoval so ŠKO aj na turné
v Číne v máji 2014.
-škoVýchod – Západ
Vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja otvorili výstavu fotografií z plenéru Východ – Západ.
Pre verejnosť je výstava sprístupnená počas pracovných dní od 8. do
16. h do 6. februára.
-krs-
šestranne nadaná ryšavá kráska Barbora Švidraňová rozbieha
v tomto roku naplno svoju
spevácku kariéru. Vystupovanie so svojou kapelou Basie
Frank Band určite neuniklo
pozornosti mnohým nadšencom hudby ani Barboriným
obdivovateľom. V poslednom období totiž bolo možné vypočuť si ich na viacerých miestach v Žiline, Bytči
i okolí.
To, že je Barbora výborná herečka, je jasné. O tom, že je aj
výborná speváčka, nepochybujeme. Barborka sa svojho
sna – spievania – nevzdáva.
„Momentálne máme nahraté s kapelou tri skladby, ktoré
sú zmixované a zmastrované
a chceme ich začať ponúkať
do rádií,“ povedala nám pri
spoločnom rozhovore, „uvidíme, či sa ich ľudia chytia.“
K skladbe Up to Town urobili aj kratšie promo video:
„Chceme sa ním trochu predstaviť - ako vyzeráme, kto
sme, čo sme, akú hudbu robíme.“ Ku skladbe, ktorú plánujú ako prvú vydať, chcú
nakrútiť aj videoklip. „Pomaličky sa to rozbieha. Na jar
by som chcela vydať celý album,“ upresnila Barbora.
Pozvánky
ktorého očarila hudba, a preto
sa rozhodne študovať na konzervatóriu v Bratislave. Tu sa
stretáva nielen s novým prostredím, ale aj so svojou prvou
láskou – tanečnicou Emikou
Moravcovou. Mirkova duša
prekypuje citmi, ktoré by najradšej vyjadril hudbou, hrou
na lesnom rohu, lenže sa mu
to nedarí. Mirko je nešťastný,
zapochybuje sám o sebe, ale
láska k hudbe a k peknej Emike mu pomôžu prekonať útrapy začínajúceho hudobníka
i zvíťaziť nad sebou. Kniha vychádza s novými ilustráciami
generačného ilustrátora Ľudovíta Hološku.
Martina Pintérová-Bezáková: Dulche de leche
Návod na sladký život
Pripravte sa na to, že kniha Dulce de leche vás vďaka
nádherným
fotografiám domácich koláčikov,
tort a iných sladkých pokušení vystrelí na pomyselný
Olymp gurmánskeho zážitku už pri jej listovaní. Známa
slovenská top food-blogerka
Martina Pintérová-Bezáková, pre ktorú je pečenie vždy
príjemnou udalosťou, vás
pozýva do svojho sladkého
sveta a vo svojej prvej knihe
prináša viac ako 80 sladkých
receptov.
-ml-, -kk-
Infoseminár
Krajská knižnica v Žiline a Slovenská akademická informačná agentúra vás v novom roku pozývajú na
informačný seminár o štipendijných ponukách vybraných krajín na
letné jazykové kurzy/odborné školy
v letných mesiacoch roku 2015. Infoseminár sa uskutoční v pondelok
26. januára o 14. h.
-kkZbierajú
Výstava s názvom Zbierajú, ktorú
otvorili v Považskej galérii umenia
v Žiline, je spoločným projektom
dvojice autorov, grafického dizajnéra Marcela Benčíka a šperkárky
Lucie Gašparovičovej. Práca oboch
umelcov, dizajnérov, často balansuje medzi „typickou“ úžitkovou tvorbou a tvorbou viac výstavnou. Pre
galériu v Žiline spoločne vytvorili
autorskú inštaláciu, kolekciu, v ktorej tematicky spracúvajú fenomén
zbierania a zberateľstva. Obaja tu
pracujú s pre nich typickými materiálmi, ktoré využívajú bežne vo
svojej dizajnérskej praxi. Výstava je
otvorená do 1. februára.
-pguFeudáli horného Považia
Prvou tohtoročnou výstavou
v Sobášnom paláci v Bytči budú
Feudáli horného Považia. Ide o výsledok spolupráce pracovníkov
Považského a Kysuckého múzea.
Výstava mapuje panstvá a rody
severozápadného Slovenska. Informácie doplnia zaujímavé predmety
z historických fondov. Či už pôjde
o pracovňu baróna Poppera, alebo
jednotlivé predmety viažuce sa
k rodine Čákiovcov, Pongrácovcov
alebo Suňogovcov. Sprístupnená
bude od 16. januára.
-pmStredoeurópsky klenot
Pozývame vás pozrieť si stálu expozíciu Stredoeurópsky klenot do
Sobášneho paláca v Bytči. Výstava
dopĺňa prehliadku renesančného
objektu informačnými panelmi
a historickými zbierkovými predmetmi viažucimi sa k dejinám
vyšších vrstiev spoločnosti. -pm-
kultúra / 11
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Kultúrna zima
v Dome odborov
24. januára
XI. REPREZENTAČNÝ PLES
DOMU ODBOROV
Aj v plesovej sezóne 2015 vás
srdečne pozývame na už 11. reprezentačný ples Domu odborov. Do tanca vám zahrá Štefan
Hruštinec so skupinou, DJ WIZO
a Ľudová hudba Ferova družina.
Spestrením večera bude bohatý
program a tiež hosť večera, ktorým bude niekoľkonásobná zlatá slávica Zuzana Smatanová.
Začiatok: 19.00 h, Estrádna sála
25. januára
NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
Hra divadla GUnaGU určená
tým, ktorí aspoň raz v živote
chudli alebo sa na to chystajú.
Hrajú: Petra Polnišová, Zuzana
Mauréry, Zuzana Šebová, Darina
Abrahámová, Viktor Horján.
Začiatok: 19.00 h, Veľká scéna
Na Stanici zahrajú
Modré hory
V
o výročných rebríčkoch často skloňovaný
film ruského režiséra
Andreja Zvjagintseva Leviatan premietne kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie v utorok 13. 1. o 17. h
a 20. h. Snímka inšpirovaná
rovnomennou knihou Thomasa Hobbesa prináša pohľad na márny boj jednotlivca proti autoritám za svoje
práva a vlastníctvo. Na stre-
Pozvánky
Filmový tip
S láskou, Rosie
dajšej diskusii Alef 0 budeme s hosťom Martinom Blažíčkom hovoriť o úlohe filmu
a analógového videa v dnešnej post-digitálnej dobe. Témou štvrtkovej debaty z cyklu
Agora je feminizmus a diskutovať prídu Jana Cviková, Darina Arce a Eva Filová. Oba
dni začíname o 18. h. V piatok
16. 1. predvedú v Záriečí svoj
originálny pohľad na hip-hop
Modré hory – dvojica raperov Bene a Lyrik, za klavírom
Roland Kánik. Dobre rozbehnutý večer bude pokračovať
svižnou afterpárty. Sobotný
program patrí deťom – o 16. h
im premietneme „animáky“
z produkcie študentov Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne,
po ktorých nasleduje rodinná dielňa animovaného filmu. Týždeň uzavrie populárna Vegánska nedeľa.
žáner: romantická komédia
krajina pôvodu: Veľká
Británia / USA
dĺžka: 102 min
réžia: Christian Ditter
Hrajú v Cinemaxe
a Ster Century Cinemase
Láska a sex nám dokážu urobiť zo života nebo aj peklo. Vedia to v Notting
Hill, vie to Bridget Jonesová aj tí, čo
majú lásky čas. Vie to aj film S láskou,
Rosie, britská romantická komédia
plná omylov a chýb, ktoré jednoducho
robíme, nech sa snažíme akokoľvek.
Akonáhle totiž dôjde na lásku a život,
Súťaž o dva lístky do CINE-MAX
Súťažná otázka: Kto si zahral vo filme hlavnú hrdinku
Rosie? Správna odpoveď z čísla 1 - 2: Rozprávka Snehová kráľovná bola nakrútená podľa literárnej predlohy
autora Hansa Christiana Andersena.
-phSnímka z archívu Stanice
Kovačická insita
Mesto Rajecké Teplice vás srdečne
pozýva na výstavu obrazov Kovačická insita autorov Juraja Lavroša
a Vladimíra Galasa - členov Galérie
naivného umenia Kovačica (Srbsko). Výstava potrvá do 15. januára
vo Výstavnej sieni MsÚ v Rajeckých Tepliciach.
-mrtRajecký mestský ples
Mesto Rajec pripravilo XVI. rajecký mestský ples. Uskutoční sa
v sobotu 17. januára o 19. h v sále
Kultúrneho domu v Rajci. Do tanca
zahrá hudobná skupina ABC Dance. Vstupenky si môžete zakúpiť
v Kultúrnom stredisku Rajec. -mrKysuce v minulosti
Vo Vlastivednom múzeu v Krásne
nad Kysucou je sprístupnená stála
expozícia, ktorá predstavuje výber
z archeologických, historických
a etnografických zbierok Kysuckého múzea.
-kmVianoce očami detí
Ešte do konca januára si môžete
prísť pozrieť výstavu detských
výtvarných prác s vianočnou
tematikou. Výstava je otvorená
v Kysuckom múzeu v Čadci. -kmHistória Kysúc
Kysucké múzeum v Čadci vás pozýva na prehliadku stálej expozície, ktorá ponúka chronologický
exkurz kysuckými dejinami. Históriu regiónu prezentuje formou
oddelených sekcií, ktoré približujú
najvýznamnejšie, ale aj najzaujímavejšie pasáže regionálnej
histórie.
-kmMeštianske bývanie na Kysuciach
Renesančný kaštieľ v Radoli, ktorý
patrí medzi najstaršie historické
objekty na Kysuciach, ponúka
návštevníkom stálu expozíciu,
dokumentujúcu prostredníctvom
zbierok múzea meštianske bývanie, ako aj dejiny Čadce a Kysuckého Nového Mesta, ktoré bolo niekoľko storočí jediným skutočným
mestom na tomto území.
-kmSvet alchymistu
Stála expozícia v Kaštieli Radoľa vám priblíži svet, v ktorom žil
a tvoril alchymista – vzdelanec
svojej doby. Expozícia alchymistickej dielne, ktorú vytvorili pracovníci Kysuckého múzea, je na
Slovensku jediná svojho druhu
a prezentuje spôsob života a prácu
alchymistu v jeho laboratóriu.
-km-
P
sú počas celej hry v značnom
alkoholickom opojení. V momente opojenia ducha a oslobodenia mysle sú totiž schopní
vidieť pravdu. Skvelé herecké
výkony celého súboru, výborné režijné vedenie, prekvapivá scénografia, jednoducho
neobyčajný divadelný zážitok.
Hráme v sobotu 17. januára.
Vstupenky si môžete zakúpiť aj z pohodlia vášho
domova cez webový portál
ticketportal.sk.
-zp-
SÚŤAŽ
Napíšte nám meno aspoň jedného
herca alebo herečky, ktorí účinkujú
v inscenácii Zlodeji a vyhrajte dva
voľné lístky na vybrané domáce
predstavenie. Výherca: Dva lístky
do MD získava za správnu odpoveď
(Vladimír Mores) Jana Gežová zo
Žiliny.
JANUÁR 2015
13
ST 14
ŠT 15
PIA 16
PIA 16
SO 17
UT 20
UT
TAKÁ FAJN BABA AKO TY
19:00 / VEĽKÁ SÁLA ZLODEJI
19:00 / ŠTÚDIO
VYSKOČIŤ Z KOŽE
16:30 / VEĽKÁ SÁLA FRAGILE KONCERT
19:00 / VEĽKÁ SÁLA FRAGILE KONCERT
19:00 / VEĽKÁ SÁLA OPITÍ
19:00 / ŠTÚDIO
MODROFÚZ (NÁDEJ ŽIEN)
19:00 / ŠTÚDIO
www.divadlozilina.eu
P-0004
VSTUPENKY na divadelné predstavenia
nielen Mestského divadla v Žiline si môžete
zakúpiť na inzercii Žilinského večerníka
Žilinský večerník
J. Milca 6, 010 01 Žilina
muzikanta Phila Collinsa) z filmov
Snehulienka a Mortal Instruments.
Hlavnú pánsku úlohu obsadil Sam
Claflin zo série Hunger Games. Romantická komédia S láskou, Rosie
dokázala namiešať skvelý koktail
romantických emócií, životných prekážok a humoru. www.cine-max.sk
Súťaž o dva lístky do STER CENTURY CINEMAS
Súťažná otázka: Koho dcérou je herečka Lily Collins?
Správna odpoveď z čísla 1 - 2: Súrodenci, ktorí vyslobodia krajinu spod vlády Snehovej kráľovnej, sa volajú
Gerda a Kay.
Výhercovia lístkov do kina: Jozef Suchoň, Krásno n. K. (Cinemax), Stanislava Mišutková, Štiavnik (Ster Century Cinemas).
Odpovede na súťažné otázky posielajte na e-mailovú adresu [email protected] do štvrtka do 10. h pod heslami Cinemax, Ster Century Cinemas. Vstupenky do kín si výhercovia preberajú v redakcii Žilinského večerníka na Ulici J. Milca 6. PLATIA
LEN DO KONCA AKTUÁLNEHO MESIACA! NÁHRADU ZA PREPADNUTÉ VSTUPENKY NEPOSKYTUJEME.
Divadelné tipy na tento
týždeň
rekvapivé prepojenie životných osudov 12 hrdiniek a hrdinov aj vďaka
„vyššej“ moci vo virtuózne napísanej hre Dey Loher Zlodeji,
dvaja neprehliadnuteľní hostia
– Jana Oľhová a Ján Kožuch, to
všetko sú predpoklady pre intenzívny emocionálny zážitok.
Hráme v stredu 14. januára.
Provokatívna Vyrypajevova
hra Opití sa pohráva s myšlienkou, že Boh sa prihovára k svetu ústami opitých. Hrdinovia
to správne rozhodnutie akoby pre
hlavných hrdinov ani neexistovalo.
Film vznikol podľa knihy S láskou,
Rosie od Cecelie Ahernovej, autorky
celého radu bestsellerov, napríklad
knihy P. S. Milujem Ťa. V hlavnej dámskej úlohe sa predstaví vychádzajúca
hviezda Lily Collins (dcéra slávneho
PROGRAM KÍN ŽILINA
Utorok 13. januára
STER CENTURY CINEMAS
MILUJ SUSEDA SVOJHO (16.00),
102 min., MN do 12
RUKOJEMNÍK (18.20), 102 min.,
MN do 12
SIEDMY SYN (20.10), 102 min.,
MP
SIEDMY SYN 3D (16.10, 18.10),
102 min., MP
ODPAD (17.40), 115 min., MN
do 12
S LÁSKOU, ROSIE (18.00), 102
min., MN do 12
EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI 3D
(20.00), 142 min., MN do 12
HODINOVÝ MANŽEL (20.20),
100 min., MN do 12
NOC V MÚZEU: TAJOMSTVO
HROBKY (15.45), 97 min., MN
do 12
HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
(ČD) (15.35), 144 min., MN do 12
HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
(ST) (19.50), 144 min., MN do 12
CINEMAX
BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ (20.50),
109 min., MN do 12
EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI
(20.40), 142 min., MN do 12
EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI 3D
(16.30), 142 min., MN do 12
HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
(19.30), 144 min., MN do 12
HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
3D (17.40), 144 min., MN do 12
HODINOVÝ MANŽEL (18.00,
20.20), 100 min., MN do 12
ODPAD (15.40), 115 min., MN
do 12
PADDINGTON (15.30), 96 min.,
MP
RUKOJEMNÍK (16.00, 18.10),
102 min., MN do 12
S LÁSKOU, ROSIE (20.30), 102
min., MN do 12
SEX V PARÍŽI (18.00), 116 min.,
MN do 12
SIEDMY SYN (18.30), 102 min.,
MP
SIEDMY SYN 3D (16.10), 102
min., MP
EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI
(20.40), 142 min., MN do 12
EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI 3D
(16.30), 142 min., MN do 12
HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
(19.30), 144 min., MN do 12
HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
3D (17.40), 144 min., MN do 12
HODINOVÝ MANŽEL (18.00,
20.20), 100 min., MN do 12
ODPAD (15.40), 115 min., MN
do 12
PADDINGTON (15.30), 96 min.,
MP
RUKOJEMNÍK (16.00, 18.10),
102 min., MN do 12
S LÁSKOU, ROSIE (20.30), 102
min., MN do 12
SIEDMY SYN (18.30), 102 min.,
MP
SIEDMY SYN 3D (16.10), 102
min., MP
Streda 14. januára
STER CENTURY CINEMAS
Program do pondelka 19. januára nájdete na www.stercentury.sk.
STER CENTURY CINEMAS
Platí ten istý program ako v
utorok.
CINEMAX
BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ (20.50),
109 min., MN do 12
CINEMAX
Program do pondelka 19. januára nájdete na www.cine-max.sk.
Vydavateľstvo Georg predstavuje
Lucia Jesenská:
Perly z jazmínového kvetu
SÚŤAŽ
I
de o zbierku starých čínskych prísloví. Stošesťdesiatosem stranová knižka
obsahuje množstvo múdrych
prísloví starej Číny.
Nájdete medzi nimi napríklad aj tieto: Kto nehýbeš
rukami, nepohybuj ani ústami. Kto ide na koni, ten nevie, aká namáhavá je cesta
pešo.
-r-
Hrajte s nami o knihu z vydavateľstva Georg, ktoré
nám ju venovalo do súťaže. Napíšte nám do štvrtka
15. januára na [email protected] odpoveď
na otázku: Akej farby je jazmínový kvet? Knižku Mária
Magdaléna z čísla 1 - 2 získava za správnu odpoveď Elena Slováková zo Žiliny. Knižku si môžete vyzdvihnúť na
inzercii Žilinského večerníka.
Gratulujeme!
12 / automoto
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Automobilové novinky pre rok 2015
Prvé dni nového roku 2015 sú už úspešne za nami. Na tomto mieste sme preto pre vás už tradične pripravili prehľad najočakávanejších
noviniek vo svete automobilov, na ktoré sa spoločne môžeme tešiť v nadchádzajúcom roku 2015. Do prehľadu sme zahrnuli aj niekoľko
exkluzívnych značiek, ktoré majú svoje oficiálne zastúpenie pre Slovensko v susedných krajinách. Už dnes vám však vieme sľúbiť, že na mnohé
z pripravovaných modelov sa môžete tešiť aj v podobe nášho tradičného redakčného testu.
rokom silnejšia v predaji nových modelov. Tento rok má
tomu výrazne pomôcť aj najnovšia generácie veľkého SUV
Escalade.
Alfa Romeo
4C Spider
Giulietta 1,6 JTG
Giulia
Bentley
Mulsanne Speed
Falcon
Legendárna tallinská značka Ferrari pripravuje pre tento rok okrem nástupnického
modelu 458 Italia aj jednu
chuťovku pre skutočne najnáročnejších. Je ňou špeciálna verzia FXX K odvodená od
vlajkovej lode La Ferrari, ktorá ponúka ešte špičkovejšie
jazdné parametre!
Počas tohto roku sa môžeme
tešiť na modernizáciu dvoch
najťažiskovejších
modelov
japonskej značky HONDA,
konkrétne kompaktného Civicu a rovnako i SUV CR-V.
Hlavnou novinkou japonskej
značky však bude úplne nové
menšie SUV s oprášeným
názvom – HONDA HR-V.
Lada
Vesta
Chevrolet
Corvette Z06
Dlho očakávaného nového
modelu Giulia tradičnej talianskej značky Alfa Romeo
sa dočkáme pravdepodobne v lete. Nový štvordverový sedan, duchovný nástupca
modelu 159, má byť začiatkom novej a veľmi úspešnej
éry. Okrem toho Alfa v tomto
roku predstaví aj úplné nové
motorizácie.
Aston Martin
Vantage S Roadster
Audi
A1 (facelift)
Q3 (facelift)
TT Roadster
RS3
Q7
R8
A4
A4 Avant
Z bohatej nádielky tohtoročných noviniek z dielne Audi
vyberáme novú generáciu
najväčšieho SUV Audi Q7. Pre
novinku je charakteristická
zásadne nižšia celková hmotnosť a samozrejmosťou sú
i špičkové technológie. Možno ste nevedeli, že i tento
model sa bude vyrábať v bratislavskom závode VW.
BMW
rad 2 Cabrio
rad 1 (facelift
rad 6 (facelift)
X5 M
X5 M
X5 Plug in hybrid
rad 2 Grand Activ tourer
rad 3 (facelift)
X1
rad 7
M2
Bavorská automobilka po vlaňajšom skutočne revolučnom
modeli 2 Active Tourer v tomto
roku predstaví i jeho väčšieho
i priestrannejšieho 7-miestneho, rodinne orientovaného súrodenca s prívlastkom Grand.
A, áno, hádate správne, revolučná platforma s pohonom
predných kolies bude príznačná i pre túto novinku.
Nový „obyčajný“ model značky Chevrolet si síce u nás oficiálne už nekúpite, avšak ikonické modely Camaro a Corvette
zostali v ponuke aj naďalej.
Tento rok sa môžeme tešiť aj
na verziu Corvette Z06.
Citroën
DS 5 (facelift)
C4 (facelift)
Berlingo (facelift)
DS4 (facelift)
Cadillac
CTS (facelift)
ATS (facelift)
Escalade
Escalade ESV
ATS-V
CTS-V
Ferrari
FXX K
458 Italia M
Po stiahnutí nosného modelového portfólia značky Chevrolet z hlavných európskych
trhov má luxusná značka koncernu GM - Cadillac ambiciózny plán, byť v Európe každým
Fiat
500 X
Doblo (facelift)
500
Spider
Nový kompaktný sedan
V tomto roku nechce zaháľať
ani najväčšia talianska automobilka Fiat. Okrem už známeho crossoveru Fiat 500X
by sme sa v druhej polovici roka mohli dočkať aj úplne nového cabria a tiež kompaktného sedanu.
Hyundai
i30 (facelift)
i20 Coupé
Veloster (facelift)
i40 (facelift)
ix20 (facelift)
ix35
H1 (facelift)
Santa Fe (facelift)
Ford
Focus ST
Mondeo
Ecosport
C-Max (facelift)
S-Max
Mustang
Honda
Civic (facelift)
Civic Type R
CR-V (facelift)
HR-V
Jazz
NSX
Najväčšia ruská automobilka
Lada intenzívne spolupracuje so skupinou Renault-Nissan. Aj vďaka tomu by sme
sa mali v najbližších rokoch
dočkať až piatich nových modelov. Prvým z nich by už počas tohto roka mohol byť nástupca modelu Priora – Lada
Vesta.
Infiniti
Q 70 (facelift)
Q 30
Jaguar
XE
Zaujímavú stratégiu zvolil aj
francúzsky Citroën, kde budú
luxusne orientované modely z radu DS neskôr dostupné pod novou samostatnou
značkou s rovnakým názvom,
teda DS.
vej generácie vlajkovej lode
Kia Sorento. Novinka v triede SUV, s mimochodom, veľmi vydareným dizajnom, je
okrem iného i luxusnejšia
a pohodlnejšia ako predchádzajúca generácia.
Jeep
Cherokee 2,2 diesel
Renegate (nové motory)
Kia
Venga (facelif)
Rio (facelift)
Cee´d (facelift)
Sorento
Najvýznamnejšou novinkou
značky KIA je príchod no-
Lamborghini
Aventador LP 750-4
Huracan LP 610-4 Spyder
Land Rover
Discovery Sport
Range Rover Sport SVR
Lexus
RC F
NX 200t
RX
Lotus
Exige S
Elise S Cup
automoto / 13
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
najdostupnejší model Karl,
ktorý sa svojou cenou zaradí pod štýlový model Opel
Adam. Novinka by mala byť
do značnej miery aj praktická, v portfóliu značky pôjde
o duchovného nástupcu modelu Opel Agila.
Maserati
Quattroporte V8
Ghibli V6 Diesel
Levante
Obľúbenosť modelov tipu
SUV neignorujú ani luxusní výrobcovia. Okrem prvého
SUV od Bentley sa pravdepodobne v tomto roku dočkáme
aj rovnako prvého luxusného
SUV s trojzubcom v znaku –
Maserati Levante.
pozmenila značenie svojich
modelov. Azda najočakávanejšom novinkou tohto roka
bude bude zrejme predstavenie priameho konkurenta
pre BMW X6, ktorým je nový
Mercedes Benz triedy GLE
Coupe.
Rolls-Royce
Wraith DHC
Peugeot
308 GT
308 GTI
208 (facelift)
Partner (facelift)
2008 Puretech/Blue HDi
Mini
John Cooper Works
Clubman
Mitsubishi
Outlander
L 200
Attrage
Peugeot sa vďaka veľmi vydarenému modelu 308 môže
pýšiť titulom Auto roka 2014.
Okrem základného modelu
a praktického kombi SW sa
počas tohto roka dočkáme aj
ostrejších športových verzií
GT, resp. GTI.
Seat
Leon ST Cupra
Leon X-Perience
Ibiza (facelift)
Ibiza Cupra (facelift)
Toledo (facelift)
Alhambra (facelift)
Tesla
Model D (4x4)
Model X
Japonská Mazda je vďaka novým modelom momentálne
na výslní. Jednou z najzaujímavejších noviniek tohto
roka bude bezpochyby nové
SUV Mazda CX-3, ktoré sa
v hierarchii značky zaradí
pod model MAZDA CX-5.
McLaren
P1 Track
Sports Series
Nissan
Qashsai 1,6 DIG-T
Pulsar 1,6 DIG-T
X-Trail 1,6 DIG-T
Porsche
Cayman GT4
Boxter GT4
Macan GTS
911 Targa
911 (facelift)
Cayenne Turbo S
Qoros
3 hatchback
Mercedes Benz
Maybach S 600
C 63 AMG
C 63 AMG kombi
CLA Shooting Brake
AMG GTS
C 300 Plug in hybrid
GLE (facelift)
GLE Coupé
GLC
A (facelift)
S Carbio
C Coupe
GLC Plug in hybrid
GLE Plug in hybrid
Stuttgartská
automobilka z hľadiska logiky a celkovej prehľadnosti výrazne
Opel
Adam Rocks
Adam S
Insignia 2,0 CDTi
Insignia 1,6 CDTi
Zafira Tourer 2,0 CDTi
Corsa OPC
Karl
Astra
Značka Opel uvedie v tomto
roku na trh napríklad aj svoj
Renault
Espace
Laguna
Nové SUV
Volvo
XC 90
XC 90 T8 Plug in hybrid
V 60 Cross Country
S 90
V 90
Smart
Fortwo Twinmatic
Forfour Twinmatic
Mazda
6 (facelift)
CX-5 (facelift)
MX-5
CX-3
Japonská značka Mitsubishi
možno už v tomto roku uvedie aj na náš trh nový globálny model Mitsubishi Attrage. Ide o malý sedan, ktorý
by mohol konkurovať napr.
u nás veľmi populárnej Dacii
Logan.
Japonské Suzuki predstavilo právoplatného nástupcu modelu SX4, ktorý dostal
tradičné označenie Vitara.
Nový crossover boduje predovšetkým atraktívnym dizajnom a v hľadáčiku má
najmä mladých a aktívnych
ľudí.
Volkswagen
Golf Variant Alltrack
Golf Variant R
Golf 1,0 TSI
Multivan T6
Passat GTE
Caddy
Sharan (facelift)
Tiguan
Touran
Passat Alltrack
Beetle Dune
Škoda
Fabia Combi
Fabia Monte Carlo
Fabia Greenline
Superb
Superb Combi
Snowman SUV
Toyota
Prius + (facelift)
Auris (facelift)
Avensis (facelift)
FCV
C-HR
Hilux
V tomto roku sa na našom
trhu môžeme tešiť aj na príchod veľmi atraktívneho nového Volva XC 90, s ktorým
má švedska automobilka veľké plány. Modelovú ponuku
napríklad rozšíri aj Plug in
hybridná verzia.
-ph-, snímky archív
Takmer domáca značka ŠKODA si aj pre tento rok pripravila jednu veľmi významnú
premiéru, ktorou je nová generácia vlajkovej lode Škoda
Superb, dostupná v dvoch karosárskych verziách. Okrem
toho by sme sa ku koncu roka
mali dočkať aj predstavenie úplne nového a väčšieho
SUV.
P-0015
Subaru
Outback
Forester diesel + CVT
Francúzsky Renault v tomto roku začne predaj nového
modelu Renault Espace. Model Espace bol v minulosti
zakladateľom segmentu rodinných MPV. Veľmi atraktívna najnovšia generácia zaznamenala ďalšiu revolúciu,
kedže svojím vzhľadom pripomína SUV.
NON STOP
JP TAXI
Už vieš kam?
Ja viem ako...
www.zataxi.sk
tel. 0901 711 831
Suzuki
Vitara
Celerio
PREPRAVA OSÔB 8 + 1
P-0001
14 / čitateľský servis / poradenstvo
§ PR ÁVNA POR ADŇA
Novoročné právne rady
Dokončenie z minulého čísla
Nezabudnite na daň
z nehnuteľnosti
Na úvod spresňujeme, že pod
pojem daň z nehnuteľnosti
v skutočnosti patria daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň
z bytov. Starosti spojené s daňami dopadajú len na daňovníka, t. j. subjekt daňového
práva, ktorý je nositeľom daňovej povinnosti.
Daňovníkom na účely dane
z pozemkov je najmä vlastník
pozemku, no môže ním byť aj
nájomca, napríklad ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri. Daňovníkom dane
zo stavieb je predovšetkým
vlastník stavby. Ak je stavba v
spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane
zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak je
stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú
obaja manželia, ktorí ručia za
daň spoločne a nerozdielne.
Daňovníkom dane z bytov je
vlastník bytu alebo nebytového priestoru a vo vybraných
prípadoch správca. Ak je byt
Úroky rastú až do zaplatenia
Podľa ľudovej múdrosti sa
ku koncu roku majú vyplatiť
všetky dlžoby. Okrem pôžičiek
a úverov by ste mali pamätať
i na úroky z omeškania, na
ktoré veriteľovi vzniká právo,
ak ste v omeškaní s poskytnutím peňažného plnenia.
Náš servis
OZ U Psej matere Kysuce
Ranč Korňa
2. časť
alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých osôb,
resp. manželov, platí totožná
úprava ako pri dani zo stavieb.
Podľa
§ 18
zákona
č. 582/2004 Z. z. daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom,
pričom na vyrubenie dane je
rozhodujúci stav k 1. januáru.
Ak spadáte do niektorej z kategórií daňovníkov
a v priebehu uplynulého roku
ste nadobudli nehnuteľnosť,
nezabudnite si splniť zákonnú povinnosť a podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Pripomíname, že
správcom dane je obec.
Utorok 13. 1. 2015
www.kysuckyvecernik.sk
Výška úroku z omeškania
môže byť dohodnutá zmluvne, ak však takej dohody niet,
určí sa podľa zákona. V občianskoprávnych veciach sa použijú ustanovenia vykonávacieho
predpisu, ktorým je nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. Podľa označeného nariadenia výška úroku z omeškania je o päť
percentuálnych bodov vyššia
ako základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky
platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
Skúsme si uvedené premietnuť na príklade – k 30. 11. 2014
ste mali zaplatiť splátku dlhu,
avšak v predvianočnom období
sa váš rozpočet zaťažil natoľko, že splátka ostala nezaplatená. S veriteľom ste si nedohodli výšku úroku z omeškania.
Prvým dňom omeškania je
1. 12. 2014, od tohto dňa má
veriteľ nárok na úrok z omeškania. Výška úroku sa určí pripočítaním 5 % k sadzbe tzv.
hlavných refinančných operácií Európskej centrálnej banky, ktorá k 1. 12. 2014 predstavovala 0,05 %. Výška úroku
z omeškania teda bude 5,05 %
ročne z nezaplatenej istiny
(splátky).
Nárok na úrok z omeškania
má veriteľ až do dňa úhrady
dlžnej istiny, teda až do okamihu, kým dlh zaplatíte. Pripomíname, že samotné úroky
z omeškania už nie sú predmetom ďalšieho úročenia. Bežné úroky podliehajú úrokom
z omeškania len v prípade, ak
sa stávajú súčasťou istiny. <
Viac informácií na našej web-stránke www.upsejmatere-ranckorna.eu.
Záujemcovia o zvieratká nás môžu kontaktovať na t. č. 0919 312 709,
0903 153 483, 0949 886 026. Je nutné sa vopred objednať a prípadne si
zvieratko rezervovať. Ak chcete podporiť našu neziskovú organizáciu, môžete
tak urobiť na oficiálny účet OZ, a to 0314092024/0900 SLSP. Všetkým darcom
vopred ďakujeme. Zoznam pravidelne zverejňujeme na našej web-stránke. Hlásenie strát a nálezov zvierat na t. č. 0919 312 706, foto stratených posielať
na [email protected]
Kultúrne pozvánky
Výpredaj kníh z fondu
knižnice
KEDY: 18. 1. - 13. 2.
KDE: Mestská knižnica KNM
Výpredaj vyradených kníh
z fondov mestskej knižnice.
Cena kníh od 0,10 do 0,40
eura.
Šaliansky Maťko
KEDY: 20. 1.
ČAS: 8.00 - 13.00 h
KDE: Mestská knižnica
(Súťaž) KNM
6. rybársky ples
KEDY: 24. 1.
KDE: Dom kultúry KNM
MO SRZ KNM pozýva na
6. rybársky ples. Hrať bude
skupina VivaBand a heligonkárky z Kysúc. Bohatá tombola s prvou cenou - metrovým
živým sumcom.
Vstupné: 28 eur (prípitok, káva, pochutiny, švédske stoly).
PORUCHY V ERE JNÉHO
OS V ETLENIA
Mestský podnik služieb Čadca:
0907 819 682
MESTSK Ý ÚR AD Č ADC A
Sekretariát: 041/4302 212
Pracoviská prvého kontaktu:
• matrika: 041/4302 282
• dane a poplatky:
041/4302 239, 041/4302
289,
041/4302 290
• doprava: 041/4302 288
• odpadové hospodárstvo:
041/4302 287, 041/4302
286, 041/4302 284,
041/4302 292
Stránkové dni
pondelok 7.30 - 15.00
streda: 7.30- 17.30
piatok: 7.30-12.00
-kr-, snímky archív
Vlastivedné múzeum
Kaštieľ Radoľa
Najstaršie dejiny Kysúc
Kysuce v minulosti
Vo Vlastivednom múzeu
v Krásne nad Kysucou je
sprístupnená stála expozícia, ktorá predstavuje výber
z archeologických, historických a etnografických zbierok
Kysuckého múzea. Dozviete sa o prehistorickom i trvalom osídlení Kysúc, prvej
písomnej zmienke o Kysu-
Odkaz cyrilometodskej
tradície
TIESŇOV É VOL ANIA
• Integrovaný záchranný systém: 112
• Hasiči: 150
• Rýchla zdravotnícka pomoc:
155
• Polícia: 158
• Mestská polícia: 159
PR ACOVISKO
OR PZ Č ADC A
• občianske preukazy:
0961 423 101, 0961423109
• cestovné doklady:
0961 423 101, 0961423109
• evidencia vozidiel:
0961 423 101, 0961 423 109
Súťaž v umeleckom prednese
slovenských povestí pre žiakov základných škôl. Organizuje CVČ KNM.
Kysucké múzeum
Stála expozícia v radoľskom
kaštieli dokumentujúca dejiny osídlenia Kysúc od mladšieho paleolitu po stredovek sústreďuje najucelenejšiu
zbierku archeologických nálezov z počiatkov osídlenia
tohto regiónu na Kysuciach.
KYSUCE
ciach, tiež o priebehu prvej
a druhej svetovej vojny a príčinách vysťahovalectva. Dôležitú časť expozície tvoria
remeslá, z ktorých na Kysuciach v minulosti prevládalo
najmä kováčstvo, debnárstvo,
kolárstvo, kožušníctvo, krajčírstvo a najstaršie doplnkové zamestnanie na Kysuciach
– drotárstvo. -kr-, snímky archív
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
POBOČKA ČADCA
Štúrova 2078
• ústredňa: 0906 176 550
DAŇOV Ý ÚR AD
POBOČK A Č ADC A
Matičné námestie 1284
• ústredňa: 041/4252 104
• služby pre verejnosť:
041/4252 111
KRYTÁ PLAVÁREŇ ČADCA
041/4320 806-7
• masér: 0905 506 776
Otváracie hodiny
pondelok: 9.00 - 18.30
utorok - nedeľa: 9.00 -20.45
Ranné cvičenie a plávanie
utorok a štvrtok od 6.30
SAUNA
pondelok: zatvorené
utorok: 14.00 - 20.30 muži
streda: 14.00 - 20.30 ženy
štvrtok: 14.00 - 20.30 muži
piatok: 14.00 - 20.30 spoločná
sobota: 14.00 - 20.30 muži
nedeľa: 14.00 - 20.30 ženy
Posledný vstup do sauny
o 19.00 h.
Stála expozícia v Kaštieli Radoľa vás prenesie do čias Veľkomoravskej ríše, do čias misie solúnskych bratov - sv.
Cyrila a Metoda, prenesie vás
do čias počiatkov christianizácie v liturgickej staroslovienčine a rodiaceho sa duchovného bohatstva z odkazu
solúnskych bratov pre nás
všetkých.
Ako sa zdobia Vianoce so
Živenou
Výstavu vianočných dekorácií z ľudovej tvorby členiek
Živeny zo Žiliny si môžete
pozrieť do 28. januára. Výstavu Ako sa zdobia Vianoce so
Živenou slávnostne sprístupnilo v prvú adventnú nedeľu vo výstavných priestoroch
radoľského kaštieľa Kysucké
múzeum v Čadci, organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK v spolupráci s miestnym
odborom Spolku slovenských
žien Živena v Žiline. Vernisáž výstavy bola spojená
i s prezentáciou ľudovej tvorby, ktorú si návštevníci mohli
vyskúšať priamo na mieste. Prezentácia zaujala i naj-
menších návštevníkov, ktorí
s radosťou zdobili perníčky,
učili sa základy drôtovania,
vyrábali sviečky či vystrihovali z papiera. Po kaštieli sa
šírila vôňa pečených oblátok
i pripraveného pohostenia.
Na výstave, ktorú otvorila predsedníčka žilinského
spolku Živena pani Daniela
Daníková, sú zastúpené viaceré techniky ľudovej tvorby. Návštevníci uvidia na výstave betlehemy, adventné
vence, ozdoby háčkované, zo
slamy, z paličkovanej čipky,
tenerife, frivolitky, včelieho
vosku, drôtu, textilu, šúpolia,
zo slaného cesta, keramiky,
makramé i dekorácie z papiera.
-kr-, snímky archív
POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
LEKÁRNÍ
ČADCA
Od 13. do 16. 1.: DR. MAX (do
20.00), TERNO (do 18.00), PRI
STAROM GYMN. (do 17.00), SALVATOR (do 17.00), OK Lekáreň (do
16.15). V dňoch 17. a 18. 1.: Dr.
MAX (do 20.00), TERNO (do 18.00).
Dňa 19. 1.: DR. MAX (do 20.00),
TERNO (do 18.00), PRI STAROM
GYMN. (do 17.00), SALVATOR (do
17.00), OK Lekáreň (do 16.15).
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
V sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do
12.00 h.
Dňa 17. 1.: Sv. LUKÁŠA, Belanského 297. Dňa 18. 1.: NA ROHU,
Belanského 1356.
čitateľský servis / poradenstvo / 15
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Náš servis
VITA JTE
ŽILINA
Zuzana Póčiková, Izabela Jáni, Sára Remencová, Soňa Pazúriková, Šimon Mičian, Alexandra Čišecká, Natália Vojteková, Rut Haluzová, Klaudia Rolinčinová, Oliver Čvirik,
Martin Svrček, Ema Mičencová, Matias Chovanec
TIESŇOVÉ VOLANIA
• Integrovaný záchranný systém:
112
• Hasiči: 150
• Rýchla zdravotnícka pomoc:
155
• Polícia: 158
• Mestská polícia: 159
PORUCHY VEREJNÉHO
OSVETLENIA
041/5055 699 – nepretržite,
041/7234 290
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
DVERÍ – AUTÁ, BYTY
KĽÚČOVOU SLUŽBOU FAB
SERVIS
041/5640 707, 0905 615 326
MESTSKÝ ÚRAD ŽILINA
KLIENTSKE CENTRUM
• matričný úrad: 041/7063 502
• miestne dane, komunálny
odpad: 041/7063 509,
041/7063 514, 041/7063 515
• stavebný úrad a životné
prostredie, doprava:
041/7063 516
PRACOVISKO OR PZ ŽILINA
• občianske preukazy:
0961 403 421, 0961 403 422
• cestovné pasy: 0961 403 411
• vodičské preukazy:
0961 403 441, 0961 403 442
• vydávanie hotových
dokladov: 0961 403 424
PRACOVISKO DPMŽ
• predaj cestovných lístkov:
041/7632 654
UPOZORNENIE
Stránkové hodiny pracoviska OR
Policajného zboru Žilina a pracoviska DPMŽ nie sú totožné so
stránkovými hodinami Klientskeho centra MsÚ v Žiline.
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
• informácie: 041/5032 111
• podateľňa: 041/5032 455
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA
J. Kráľa 2
• spojovateľ: 041/5067 211
• odborné informácie a informácie o elektronických
službách: 048/4317 222
Informácie o tel. číslach:
1181, 1180
Mestská krytá plaváreň
UT 13. 1.: 6.00 - 16.00. Sauna:
I. pásmo 12.00 - 15.30 spoločná, II. pásmo 16.00 - 20.00 ženy.
ST 14. 1. 6.00 - 15.00, 18.00 - 20.30
večerné plávanie. Sauna: I. pásmo
12.00 - 15.30 ženy, II. pásmo 16.00
- 20.00 muži. ŠT 15. 1.: 6.00 - 15.30.
Sauna: I. pásmo 12.00 - 15.30 muži,
II. pásmo 16.00 - 20.00 ženy. PI
16. 1.: 6.00 - 15.30, 18.00 - 20.30
večerné plávanie. Sauna: I. pásmo
12.00 - 15.30 spoločná, II. pásmo
16.00 - 20.00 muži. SO 17. 1.: 7.00 20.00. Sauna: I. pásmo 11.00 - 14.30
spoločná, II. pásmo 15.00 - 20.00
spoločná. NE 18. 1.: 7.00 - 20.00.
Sauna: II. pásmo 9.00 - 20.00 spoločná. PO 19. 1.: 6.00 - 15.00, 18.00
- 20.30 večerné plávanie. Sauna: sanitárny deň. UT 20. 1.: 6.00 - 16.00.
Sauna: I. pásmo 12.00 - 15.30 spoločná, II. pásmo 16.00 - 20.00 ženy.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Filipko Gežo
Bytča
Dátum narodenia:
4. 1. 2015
3440 g, 50 cm
STR AT Y
A NÁLEZ Y
Stratil sa kocúr TIMO, biely so sivo-hnedým pruhovaním. Je prítulný.
Info, prosím, na číslo tel.: 0902 885
657, 0902 366 853.
Patrícia so synčekom
Marekom Trnkom
Žilina
Dátum narodenia:
5. 1. 2015
4270 g, 54 cm
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Hasičskému a záchrannému zboru v Žiline pod
vedením pána Vavríka za pomoc
pri odchytení nášho papagája korely, ktorá nám uletela 24. 12.
2014. Tri dni sa nám túlala
a 27. 12. nám ju HaZZ v Žiline
pomohol odchytiť, za čo im veľmi
pekne ďakujeme.
Rod. Trdličková
POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE
Ďakujeme oddeleniu ARO pod
vedením pána primára Cisárika
za láskyplnú starostlivosť o nášho
syna Richarda.
S vďakou rodičia Drábikovci
Touto cestou chceme poďakovať pohrebnej službe Funeral za dôstojnú
rozlúčku s pani Zdenkou Ševčíkovou
zo Snežnice, ktorá nás opustila dňa
14. decembra 2014 vo veku 73 rokov.
P-0043
S úctou a vďakou
smútiaca rodina
OZNAMY A POZ VÁNKY
Filatelisti
Klub filatelistov Žilina pozýva zberateľov známok, mincí a bankoviek,
pohľadníc, medailí a vyznamenaní
a rôznych iných zberateľských odborov
na nedeľné stretnutia v budove Matice
slovenskej na Hollého ulici v Žiline.
Stretnutie je v dobe od 9. h do 12. h.
Dňa 18. 1. - stretnutie v budove INGEO
Žilina, Bytčická 16, kedy sa koná medzinárodné hobby stretnutie.
-mfPozorovanie nočnej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pozýva
širokú verejnosť na večerné pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe,
ktoré sa uskutoční v stredu 14. januára
a v piatok 16. januára o 16.45 h na Pozorovateľni Malý Diel Žilina.
-khZájazd do SND Bratislava
Občianske združenie KARDIO klub ŽILINA organizuje v utorok 10. 2. zájazd
do SND Bratislava na činohru Skrotenie zlej ženy od W. Shakespeara. Prihlásení musia uhradiť zájazd (cestovné)
v utorok 13. 1. v reštaurácii hotela
SLOVAKIA od 14. h do 15.30 h.
Elena Gottasová, predsedníčka
KARDIO klubu ŽILINA
Vážení členovia ZO JDS Žilina
Oznamujeme vám, že naša kancelária v DC – Žilina – Kmeťova ul. bude
otvorená pre našich členov od štvrtka
15. januára. Kancelária v DC – Žilina-Vlčince bude otvorená pre našich
členov od stredy 14. januára.
Alžbeta Vítová, predsedníčka
ZO JDS Žilina
Oznam pre členov JDS Žilina
OO JDS Žilina v spolupráci so ZO JDS
Žilina vás pozývajú na V. FAŠIANGOVÚ
ZÁBAVU členov OO JDS Žilina, ktorá sa
uskutoční v sobotu 31. januára v hoteli
Slovakia Inn v Žiline, Námestie Ľudovíta Štúra 2, v čase od 14. h do 21. h. Vstu-
penky si môžete zakúpiť v kancelárii
ZO JDS Žilina. Členovia z jednotlivých
ZO si svoje požiadavky na vstupenky
uplatnia vo svojich základných organizáciach u svojho predsedu ZO JDS.
Alžbeta Vítová, predsedníčka
ZO JDS Žilina
Eva Beráková, predsedníčka
OO JDS Žilina
Stretnutie Klubu náhradných rodín
Pozývame všetkých rodičov, priateľov
a priaznivcov na stretnutie Klubu
náhradných rodín, ktoré sa uskutoční v piatok 16. januára o 17. h v OZ
Návrat na Ul. republiky č. 31 v Žiline.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Janka Jančová, OZ Návrat
Patrik Tichák
Terchová
Dátum narodenia:
6. 1. 2015
4000 g, 53 cm
Kristína s dcérkou
Emou Mičiaňovou
Žilina
Dátum narodenia:
7. 1. 2015
3350 g, 48 cm
Milé mamičky a oteckovia!
Ak by ste aj vy radi videli svoju
ratolesť na tomto mieste, ale sme
vás v žilinskej nemocnici nezastihli
alebo ste rodili v inom meste, pošlite nám fotografiu svojho bábätka s vami alebo bez vás na adresu
[email protected]
spolu s menom dieťaťa a rodičov,
miestom, odkiaľ pochádzate, s dátumom narodenia, váhou a výškou
novorodenca. Fotografiu vášho
bábätka vám veľmi radi uverejníme v najbližšom vydaní Žilinského
a Kysuckého večerníka.
-r-
Novorodenecké oddelenie
dostalo apnoe monitory
Apnoe monitory (monitory dychu novorodencov) úspešne chránia pred
hrozbou syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. Novorodenecké oddelenie
s Jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Žilina dostalo hmotný dar v podobe apnoe
monitorov už opakovane. Aj tentokrát sa o to zaslúžila dlhoročná
spolupráca s nadáciou Križovatka.
O
ddelenie disponuje trinástimi apnoe monitormi, aktuálne k nim
pribudli ďalšie dva v celkovej hodnote 200 eur. Lôžka
vybavené touto zdravotníckou pomôckou pre najmenších pacientov tak zabezpečujú monitoring dychu a účinne
chránia dieťa pred hrozbou
syndrómu náhleho úmrtia
dojčiat. Blikajúce zelené svetlo predstavuje signál, že dieťa
je v poriadku. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu dýchanie dieťaťa zastaví na dobu 20 sekúnd
alebo sa spomalí na menej ako
10 dychových pohybov za minútu, zapne sa zvuková a vizuálna signalizácia.
Spolupráca s nadáciou
Križovatka funguje v žilinskej nemocnici od roku 2009,
a to v dvoch rovinách. „V prvom rade sú to monitory, ktoré máme na našom oddelení a súvisiacich ošetrovacích
jednotkách, no zároveň majú
mamičky možnosť vypožičať
si tento monitor už počas pobytu a následne aj domov po
prepustení. Minimálna doba
na zapožičanie je pol roka,
čo je z medicínskeho pohľadu najdôležitejšie obdobie na
sledovanie bábätka,“ vysvetlila primárka novorodeneckého
oddelenia Katarína Jackuliaková. Cena za zapožičanie zdravotníckej pomôcky je 36 eur
a tieto finančné prostriedky
slúžia ďalej nadácii Križovatka na zakúpenie nových monitorov. Všetko potrebné si mamičky môžu vybaviť priamo
na oddelení s personálom nemocnice, ktorý poskytne potrebné inštrukcie a pripraví
zmluvu. Celý proces zapožičiavania je však plne v kompetencii nadácie Križovatka.
„Syndróm náhleho úmrtia dojčiat môže ovplyvňovať aj zdravotný stav matky
v tehotenstve; stres, ktorému
je počas gravidity vystavená,
fajčenie, pitie alkoholu a ďalšie rizikové faktory, s ktorými
sa v praxi stretávame. Minulá doba nebola taká náročná,
nekládla také nároky na matku ako teraz, takže bábätko je
ešte pred narodením pod istým stresom. No a neskôr sú
to rôzne sociálne podmienky,
do ktorých sa dostane,“ uviedla
k opodstatnenosti monitorov
riaditeľka nadácie Križovatka
Táňa Tomasch.
„Minimálna doba
na zapožičanie
je pol roka, čo je
z medicínskeho
pohľadu
najdôležitejšie
obdobie na
sledovanie
bábätka“
Rovnako stúpa počet nedonosených detí, ktoré majú
väčšiu predispozíciu k apnoickým poruchám ako riadne
donosení novorodenci. „Každému predčasne narodenému dieťaťu odporučíme apnoe monitor aj domov, aby
boli aj rodičia pokojnejší, keďže je pri tejto skupine bábätiek vyšší výskyt apnoických
páuz,“ uzatvorila primárka
Katarína Jackuliaková.
-mkSnímka archív FNsP Žilina
Výstava betlehemov
Pozývame vás na unikátnu výstavu
betlehemov výtvarníka Jozefa Práznovského, ktorá sa koná v dňoch od
12. do 31. 1. v čase od 10. do 16. h
v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline, Hollého ul. č. 11 (areál
mestskej polície). Kontakt: 0918 904
954, 0911 910 426.
-rOznam KARDIO klubu Žilina
Občianske združenie KARDIO klub
ŽILINA pozýva členov a sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa uskutoční v utorok 20. 1. o 14.30 h
vo veľkej zasadačke Mestského úradu
v Žiline. Pred členskou schôdzou môžete uhradiť členský príspevok na rok
2015 (priniesť členský preukaz), musíte uhradiť zálohu za letnú zahraničnú
dovolenku 2015 v Taliansku, prihlásiť
sa na dôchodcovskú rekreáciu so ŠÚD,
prihlásiť sa na Flóru Olomouc, obdržíte plán činnosti na 1. polrok 2015,
podmienky liečebných procedúr v Kúpeľoch Rajecké Teplice, tlačivá na 2 %
daní a budete predbežne informovaní
o ďalších akciách v roku 2015.
-eg-
Riaditeľka nadácie Križovatka Táňa Tomasch (vľavo) a primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina
Katarína Jackuliaková.
16 / inzercia
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
tiché prostredie
a blízkosť centra
mesta
P-0007
198 bytov
230 park. miest
2 - 5 izbové byty
s terasou, alebo
balkónom
P-0002
www.eurohomestar.sk
www.zilinskyvecernik.sk
KAVIAREŇ
FITNESS
SAUNA
TALER
CAFÉ
dajte si našu kávu
a budete plný
sviežosti
N EKO
to najlepšie, čo možete
spraviť pre svoje zdravie,
je cvičiť
s.r.o.
ÚČTOVNÍCTVO
sauna, tá správna
telesná obroda
TALER CAFÉ
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
HĽADÁME BRIGÁDNIKOV NA
ZIMNÚ ÚDRŽBU VONKAJŠÍCH
PRIESTOROV ZÁVODU.
VHODNÉ PRE MUŽOV AJ ŽENY.
NÁSTUP IHNEĎ!
0903 434 113
[email protected]
Dopravná spoločnosť
M a M AUTOCENTRUM, s. r. o.
so sídlom v Žiline
prijme do zamestnania
na dobu neurčitú
DISPEČERA RIADENIA
DOPRAVY
s výhodným platovým
ocenením a možnosťou
nástupu ihneď. Prax
v danom odbore vítaná,
nie je však podmienkou.
Vhodné aj pre absolventov
SŠ a VŠ.
Žiadosť o prijatie
do pracovného pomeru
spolu s profesijným
životopisom posielajte
do 20. 01. 2015 na e-mail:
[email protected]
P-0046
Dopravná spoločnosť
M a M AUTOCENTRUM, s. r. o.
so sídlom v Žiline
prijme do zamestnania
VODIČOV NÁKLADNEJ
CESTNEJ DOPRAVY
s vodičským oprávnením C+E
(vnútroštátna preprava
sypkých materiálov),
kvalifikácia ADR vítaná.
Žiadosť o prijatie
do pracovného pomeru
spolu s profesijným
životopisom posielajte
do 20. 01. 2015 na e-mail:
[email protected] P-0045
08:00 - 19:00
19:00 - 21:00
zatvorené
12:00 - 15:00
WiFi pripojenie na internet zadarmo.
Na zapožičanie PlayStation.
Voľný vstup na pinpongový stôl.
Rakety a loptičky na zapožičanie na bare.
Parkovanie pri kaviarni.
EURO HOME STAR (amfiteáter)
Tajovského 3, 010 01 Žilina
tel. 0911 151 905 e-mail: [email protected] web: www.taler.sk
P-0017
Spracujeme so
zárukou:
- účtovníctvo
- daňové
priznania
- mzdy
Zabezpečíme:
- účtovný
a daňový dozor
Prielohy 1012/1C
budova Living centra
010 07 Žilina
041 / 51 66 715
0905 / 867 704
www.anteko.sk
P-0010
P-0003
P-0016
PREDPLATNÉ
Žilinský večerník
Kysucký večerník
 041/5166 379
zábava / 17
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Horoskopy
Riešte sudoku a vyhrajte knihu
Baran (21. 3. - 20. 4.) Máte mnoho energie, čo
vaše okolie akosi nevie
spracovať. Niektorí vám
však aj tajne závidia a príliš neprajú. S elegantným
úsmevom sa povzneste nad
všetkým.
A
*
9
4
6
6 9
7
2
Býk (21. 4. - 21. 5.) - Riskantné obchody teraz ponechajte bokom a držte sa
stabilnej činnosti. Dobre
viete, že niekedy je menej v
skutočnosti viac, preto dobre zvažujte svoje kroky.
Rak
(22. 6. - 22. 7.) - Od
zdravia sa odvíja všetko
podstatné v živote, preto sa
zamyslite sám nad sebou
a prístupom k svojmu zdraviu. Možno ešte nájdete rezervy, kde niečo zlepšiť.
Lev (23. 7. – 23. 8.) - Počas
týchto dní sa vyhnite náhodným známostiam, určite by z toho bolo viac komplikácií ako niečo seriózne.
Radšej pouvažujte nad tým,
koho máte pri sebe.
Panna
(24. 8. – 23. 9.) Čaká vás príjemné prekvapenie, aké ste ani vo sne
nečakali. Veci si vychutnajte po svojom a nepočúvajte dobre rady tých, ktorí by
chceli byť na vašom mieste.
Váhy (24. 9. – 23. 10.) - Ve-
nujte viac času svojim blízkym, naplánujte si spoločný
program na najbližšie dni.
Tieto okamihy vás viac zblížia a urovnajú malé chyby
a nedorozumenia.
Škorpión (24.10.–22.11.) -
Najbližšie dni sa budete
musieť obrniť veľkou dávkou trpezlivosti pri komunikácii v pracovnom prostredí. Hoci máte pravdu vy,
musíte rešpektovať vedenie.
Strelec (23. 11. - 21. 12.) -
**
Ak by ste chceli v živote dosiahnuť viac, musíte sa vedieť naučiť riskovať. Svoje
rozhodnutia obhájite iba
tak, že ich premeníte na realitu a držíte slovo.
Vodnár
(21. 1. – 19. 2.) Veci sa niekedy zdajú horšie, ako v skutočnosti naozaj sú. Stavte preto na
zdravý rozum a diplomatické riešenie a všetko dopadne naozaj dobre.
Ryby (20. 2. - 20. 3.) - Celý
týždeň budete mať dosť
dôvodov na úsmev. Na čo
siahnete, sa vám podarí
a navyše konečne dokážete
zabudnúť na dávne krivdy
a ťažkosti, nuž vychutnajte si to.
-ig-
*
3
E
6 4
„Isteže,...“ hovorí dcéra,…
Belgický
spevák
6
9
8
6
1
2
3
5
8
4
7
9
5
8
3
6
2
7
9
4
1
4
6
1
5
8
9
2
3
7
2
9
7
1
4
3
6
5
8
1
2
4
8
3
5
7
9
6
3
5
9
7
1
6
8
2
4
Bol
vďačný,
ďakoval
2
3
7
4
4
B
1
8
6
7
4
9
3
2
5
4
5
2
8
3
6
1
7
9
3
7
9
5
2
1
8
6
4
Zľava
z ceny
tovaru
7
3
4
9
1
8
6
5
2
8
9
5
2
6
3
4
1
7
6
2
1
4
5
7
9
8
3
9
4
7
6
8
5
2
3
1
Zhotovoval
tkaniny
5
1
8
3
9
2
7
4
6
C
1
8
4
7
5
2
6
9
3
5
3
9
8
6
4
1
2
7
Pomôcky:
Adamo,
Nevan,
Rode
7
6
2
3
9
1
8
5
4
9
7
6
5
1
8
3
4
2
8
2
3
6
4
9
5
7
1
4
1
5
2
3
7
9
6
8
6
5
8
4
7
3
2
1
9
Televízia
(skr.)
3
4
1
9
2
6
7
8
5
2
9
7
1
8
5
4
3
6
D
7 3 4 8 9 5 6 2 1
3 2 6 9 1 7 4 8 5
8 4 9 6 5 2 1 7 3
2 9 8 5 3 1 7 4 6
4 1 7 2 6 9 5 3 8
5 6 3 7 4 8 9 1 2
Ž V
5
7
6
8
9
2
1
4
3
8
1
4
3
6
7
2
9
5
3
9
2
1
5
4
8
7
6
2
4
7
9
3
1
5
6
8
1
5
8
4
7
6
3
2
9
Plášť
z ťavej
kože
6
3
9
5
2
8
4
1
7
9
8
1
7
4
5
6
3
2
4
6
3
2
8
9
7
5
1
7
2
5
6
1
3
9
8
4
F
2. časť
tajničky
6
9
8
1
3
5
4
7
2
7
2
5
9
4
6
8
3
1
4
1
3
2
8
7
9
6
5
2
3
9
8
6
1
5
4
7
8
6
1
5
7
4
3
2
9
5
4
7
3
9
2
6
1
8
3
5
6
7
1
9
2
8
4
1
8
2
4
5
3
7
9
6
9
7
4
6
2
8
1
5
3
Žalobca
(práv.)
Hrací list
3. časť
tajničky
Výkvet
Útok
Dobre
(z angl.)
Morská
zátoka
Skratka
knokautu
Americký
papagáj
Hlavica
antických
stĺpov
Tohto
roku
Prikrývka
Stok
Úder
v boxe
Ľadovcový nános
(geol.)
Kanón
Francúzsky
huslista
To, po
anglicky
Taliansky
maliar
Štvorček
(typ.)
Chválospev
Dlhý peší
výlet
Stredoveký
reťaz.
tanec
Tropický
vták
Emócia
Popevok
Bol zavesený
Harmónia
Opera
R. Straussa
Čínska
droga
Umelý
jazyk
Pôvod, po
anglicky
Hradba
Drúk
Okrasná
rastlina
5. časť
tajničky
Ženský
večerný
pláštik
Ranná
vlaha
Oválny
výbežok
Jestvuj,
existuj
Parafa
anonyma
Jazero
v Mali
Majstrovstvá Európy
Zn. ampérzávitu
6. časť
tajničky
Koniec, po
nemecky
Potomok
kráľa
Saula
Tu máš
Osobné
zámeno
Francúz.
mesto
Rýchla
pisomná
správa
P-0009
E
1 7 5 4 8 3 2 6 9
Chumáč
trávy
6 4
3
5
6 5 1 3 2 4 8 9 7
Odťali
8
2 6
9 8 2 1 7 6 3 5 4
Časť ruky
1
9
7
3
1
7
2
6
3
1
7
4
5
9
8
9
4
3
7
6
Španielský člen
Značka
kozmetiky
1
8 4
1
Tekutina
Sponzor
krížovky:
7
1 2
4. časť
tajničky
Horľavá
bojová
látka
Nelietavý
austrálsky
vták
**
*
5
1
8
7
6
4
9
2
3
1
5
F
8
1
3
9
4
8
2
7
1
5
6
3
1
6
6
7
3
5
9
6
4
1
8
2
6
2
3
2
1 2 3
9
2
7 6
3
6
1
7
Kvasené
ťavie
mlieko
(... záver je v tajničke.)
Vrch
v Rusku
5
1
5
7
8
Sonda
dávno vydatá!“
1. časť
tajničky
4
9
Pomôcky:
Alemet, el,
Do, Reni
„V tvojom veku som už bola
7
1
Označené riadky vyriešeného hlavo- Správne riešenie A
lamu pošlite do piatka daného týždňa
z č. 1 - 2
na adresu redakcie, prípadne na e-mail:
[email protected] a budete za- Sponzor:
radení do žrebovania.
Výherca z č. 51 - 52:
Margita Benovičová, Žilina
P-0009
Slovenský
maliar
6
4
5
3
7 6
9
1
3 6 2
8
**
5
3
7
7
9 3
8
5
9
7
3 2
8
1
4 6
3
5
7 8
1
Autor:
Jozef
Blaho
5
1
**
*
7
Hovorí matka dcére:
C
1
5
4
3 7
4
8
5 9
6
2
7
8
8
4
5
2
7
9
4
3
5
3
9 6
5
6
2
1
3
9 2
8
6
9
9
4
9
8
4
1
Jediná cesta, ako byť lepší než ostatní, je zostať
skromný a láskavý. Svoj
názor povedzte otvorene,
ale bez zbytočných emócií
a pocitu nadradenosti.
Kozorožec (22.12.–20.1.)-
7
D
B
3
2 7
5 2
3 7
5 8
6
Blíženci
(22. 5. - 21. 6.)
- Pokiaľ chcete v živote postúpiť vyššie, učte sa od šikovných ľudí okolo seba.
Dobre viete, že nie škola,
ale životné skúsenosti človeka naučia najviac.
1
7
Znenie tajničky z č. 1 - 2:
V reštaurácii si všíma len jedálny
lístok. Výherca z č. 51 - 52: Milan
Šadlák, Považská Bystrica.
Vyžrebovaný úspešný riešiteľ získava knihu od spoločnosti Ikar, ktorú si môže prevziať v redakcii.
Vylúštenie krížovky posielajte do 7 dní od uverejnenia na adresu redakcie (v tiráži), e-mailom:
[email protected] alebo formou SMS na číslo 6663 v tvare: ZV (medzera) znenie tajničky (medzera) kontaktné údaje. Cena spätnej SMS je max. 0,50 eura s DPH. Službu zabezpečuje
spoločnosť A SMS, s. r. o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava.
18 / inzercia
INTERNET A TELEVÍZIA
Sídlo:
Ul. Pod Hradiskom 10 • Závodie 394
010 04 Žilina • Slovensko
Kontaktné telefóny: +421 918 402 059
+421 908 937 958
e-mail:
[email protected]
Stránkové hodiny:
pondelok: 8.00–11.00 / 12.00–16.00 h.
utorok:
nestránkový deň
streda:
8.00–11.00 / 12.00–16.00 h.
štvrtok:
nestránkový deň
piatok:
8.00–11.00 h.
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Optický
vysokorýchlostný
INTERNET
už od:
9,90 €
Analógová televízia ZS už od: 2,80 € | Analógová televízia RS už od: 7,99 € | Digitálna televízia už od: 5,99 €
V ponuke máme viac ako 150 TV programov – z toho viac ako 30 v HD kvalite !
Možnosť sledovania TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle.
Ku každému internetu TV programy
ZADARMO !
* Označené TV programy sú poskytované treťou stranou.
P-0022
ANALÓG (základná ponuka)
STV1 • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • ČT1 • ČT2 • Noe • LUX • Šlágr •
TV Fénix • Slovak Sport 3
DVB-T
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • TV Fénix •
TV Severka • Slovak Sport 3 • Noe • TV Šlágr • ČT1 • ČT2 • ČT24 • ČT Sport* • Nova* • Nova Cinema* •
Barrandov* • Prima Family* • Prima Cool*
DVB-C
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • Dajto (HD) • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • TA3
(HD) • TV Severka • Slovak Sport 3 • Noe • TV Šlágr • ČT1 • ČT1 (HD) • ČT2 • ČT24 • ČTD/Art • ČTD/Art (HD)
• Nova* • Nova (HD)* • Nova Cinema* • Barrandov* • Prima Family* • Prima Family (HD)* • Prima Cool* •
Prima Love* • Smíchov* • Telka* • Duck • France 24 • TV5 • Óčko • Óčko Gold • Rebel • Relax • TV8 • RTL •
RTL2 • PRO7 • SAT1 • CNN
* U modelů S-Cross a Swift do 31. 12. 2014
DARČEKOVÁ PREDAJŇA
PR SHOP
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky a kanálového rastra.
NOVÁ ONLINE SLUŽBA HBO GO PRE VAŠE POHODLIE
Spoločnosť HBO uvádza na slovenský trh úplne novú a pre slovenského diváka veľmi zaujímavú službu - HBO GO. Ide o jedinečnú
online ponuku programov HBO, ktorú budete mať kedykoľvek po ruke vo Vašom počítači, mobile alebo tablete. Služba HBO GO je dostupná
kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom WiFi, internetového, alebo mobilného pripojenia a umožňuje Vám prístup k bohatej ponuke filmov,
seriálov, dokumentov a relácií z originálnej produkcie HBO. Viac informácií na: http://www.hbogo.sk
S mobilnou aplikáciou TV2Go môžete sledovať televíziu vo vašom
mobile alebo tablete kdekoľvek a kedykoľvek. Pozrite sa na živé vysielanie vybraných TV staníc, listujte v programovom sprievodcovi alebo si
v TV archíve vyhľadajte váš obľúbený program.
Android
PR SHOP Palárikova ulica 1560, Čadca (oproti zákrute),
www.prshop.sk, www.zapalovac.sk, www.fajkashop.sk
CENTRUM MES TA
16
UL. DOLNÝ VAL č.
iOS
VŠETKY SLUŽBY BEZ VIAZANOSTI ! • INTERNET BEZ OBMEDZENIA !
info / SMS: 0908 937 958 • 0918 402 059
e-mail: [email protected]
P-0020
DOSPELrzoÍ v
105 kvalitných ku
16 jazykových úrovní
MLÁDrokEovŽ
P-0023
DETI
10 ročníkov
od 4 do 15 rokov
EÁLNY
MIES TO PRE VÁŠ ID
NIE.
DOMOV A PODNIKA
BYTY a OBCHODNÉ PRIESTORY
Centrum mesta, služby, infraštruktúra. Všetko na krok od Vášho
domova. V ponuke je predaj a prenájom 1, 2 a 3-izbových bytov,
obchodných a kancelárskych priestorov.
od 15 do 18
ukončené TOEFL
OVERTE SI
KVALITU NA
BEZPLATNEJ
HODINE
tel.: 041/5005484
0907 319167, 0903 427075
R. Zaymusa 8683/2, Žilina
(nová budova pri Auparku)
www.viveus.sk
P-0018
web: www.tesatel.sk
P-0033
LOKALITA: centrum mesta – Žilina – Ul. Dolný val č. 16 (bývalá
budova Žilinského večerníka). Pivnice a spoločné priestory v cene
bytu. Atraktívna obytná zóna a dobrá infraštruktúra. Skolaudované
– možnosť ihneď sa nasťahovať. Nízke prevádzkové náklady.
100 %-né prefinancovanie cez hypotekárny úver.
Energetický certifikát B.
Pri kúpe jednotlivých priestorov a platbe jednorázovo
(hotovosť) možnosť individuálnych zliav.
Predaj bytov aj na splátky za veľmi výhodných podmienok!
INFORMÁCIE O PRENÁJME alebo PREDAJI ZÍSKATE na t. 0911 620 346,
[email protected]
P-0041
Ul. Jána Milca 6, Žilina
Tel.: 041/5166 379
e-mail:
[email protected]
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8.00 - 16.00 h
8.00 - 16.00 h
8.00 - 18.00 h
8.00 - 16.00 h
8.00 - 14.00 h
tv program
Utorok 13. 1. 2015 – Pondelok 19. 1. 2015
19
Muž, ktorý kričí
TV DVOJKA / Sobota 17. 1. 2015 / 22:25
Martin a Venuša
TV JOJ / Nedeľa 18. 1. 2015 / 15:10
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Kým si spal
Mexičan
Amistad
TV PRIMA
Utorok 13. 1. 2015
20:15
TV NOVA
Streda 14. 1. 2015
22:25
TV JEDNOTKA
Piatok 16. 1. 2015
21:40
Jerry Welbach je mladý, sympatický povaľač. Dostane sa však
do situácie, kedy musí zabudnúť na lenivosť a rozhodnúť
sa pre menšie zlo. Jeho gangsterský šéf ho posiela do Mexika pre starú, bezcennú zbraň
nazývanú Mexičan. Jeho hašterivá priateľka Samantha ale
žiada, aby s „partiou grázlov“
skončil. Jerry volí zdanlivo pohodovejšie riešenie...
V roku 1839 na Long Islande
pristála loď Amistad. Na jej palube bolo 53 černošských otrokov, ktorí sa vzbúrili na ceste z Afriky do Južnej Ameriky.
Čaká ich súd. Vtedajší prezident sa usiloval o hlasy južanských plantážnikov vo voľbách,
a chce väzňov obetovať. Na
stranu Afričanov sa postaví bojovník proti otroctvu, právnik
a bývalý prezident Adams.
Takmer celá dedina v ňom
vidí len problém, dokonca aj
jeho brat František, ktorý celý
život súperí s Václavom o lásku
matky a otca. Tieto dva svety
na seba neustále narážajú, a tak
Václav lieta z jedného problému do druhého. Dráma vrcholí súbojom bratov o lásku Františkovej milenky Lidy, ktorý
končí trestným činom. Václav
sa ocitá vo väzení, kde sa stáva terčom útokov spoluväzňov
i traumatických spomienok na
otca. Zachráni ho žiadosť o milosť, ktorá je podmienená petíciou? Pomôže mu brat František a napokon i celá dedina?
Nenápadná Lucy má tajnú životnú lásku a nulovú šancu, že
ju niekedy osloví. Až jeden deň
muža jej snov Petra zrazia pri
náhodnom incidente na koľajnice a Lucy mu zachráni život. V nemocničnom zmätku
je označená za jeho snúbenicu.
Kým Peter je v kóme, Lucy si
zvyká na život v novej rodine.
To ale môže trvať len do chvíle,
kým sa nepreberie...
Žáner: komédia/dráma
Rok: 2007
Réžia: Jiří Vejdělek
Hrajú: Ivan Trojan, Gregor Bauer,
Jiří Lábus, Emília Vášáryová, Jan
Budař, Zuzana Kronerová, Petra
Špalková, Martin Pechlát
Žáner: komédia/rodinný/romantický
Rok: 1995
Réžia: Jon Turteltaub
Hrajú: Sandra Bullock, Bill
Pullman, Peter Gallagher, Peter
Boyle, Jack Warden, Ally Walker
Žáner: akčný/komédia/romantický/krimi
Rok: 2001
Réžia: Gore Verbinski
Hrajú: Brad Pitt, Julia Roberts,
James Gandolfini, J. K. Simmons, Bob Balaban
Žáner: dráma/historický/
mysteriózny
Rok: 1997
Réžia: Steven Spielberg
Hrajú: Morgan Freeman, Nigel
Hawthorne, Anthony Hopkins,
Djimon Hounsou
JEDNOTKA
06:05 Góly - body - sekundy 06:20 Počasie 06:25 5 proti 5 07:10 McLeodove dcéry II. 8 07:55 Správy RTVS
“N” 08:40 Rosemary a Thymeová I 4
09:35 Poklady sveta II.: Rauma - drevené
mesto pri mori 10:00 Slovensko v obrazoch 10:20 Svet v obrazoch 10:50 Duel
11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom,
zasaď strom 14:25 Pravdivé príbehy
s Katkou Brychtovou: Nevera 15:00 District III: Posledný výlet 16:00 Správy
RTVS 16:25 Poklady sveta II.: Petajavesi - drevený chrám viery 16:45 Poklady
sveta II.: Drottnigholm - ostrov kráľovien 17:00 Lekári: Zrnko pravdy 6/65
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Nikto nie je dokonalý
21:30 Súboj s časom: Svedkyňa 1/24
22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IX.: Odmietnutá spravodlivosť 17/23
23:05 District III: Posledný výlet
23:45 Súboj s časom: Svedkyňa 1/24
00:35 Hlavný podozrivý I. 1/4
01:25 Hlavný podozrivý I. 2/4
02:20 Dámsky klub
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské
školy: Trpaslíci 09:00 Pesničky z Hviezdičky: Zima veľká aranžérka 09:05 Slová,ktoré
zmenili svet: Sandro Pertini 10:00 Žena na
konci sveta III. 10:25 (Ne)celebrity: Andrea Barančoková a Soňa Chlebničanová
10:35 Fokus práca “N” 11:20 Športové
ozveny 11:55 Živá panoráma 12:35 Za
tucet pjesničiek 13:20 Tajomstvá pod
viečkami 14:25 Rallye Dakar 2015
14:55 Família: Família - Recept na lásku
15:35 Orientácie 16:00 Rusínsky magazín 16:30 Portréty finalistov Anasoft litera
2014: Ivana Dobrakovová 16:45 Fokus
zdravie “N” 17:30 Správy RTVS z regiónov
17:40 Správy - Hírek 17:50 (Ne)celebrity:
Marián Detko 18:00 Tajomstvá všetkého
4/6 18:30 Encyklopédia slovenských obcí:
Chrasť nad Hornádom 18:45 Večerníček:
Tút 18:50 Mášine rozprávky 18:55 Trpaslíci: SMAJLIHIT - deti to sú veľkí ľudia
19:00 Garfield II. 19:10 Škaredé káčatko
19:35 Geolino 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku “N” 20:05 ICC
- Medzinárodný trestný súd 21:05 Správy
a komentáre 21:30 Góly - body - sekundy
21:35 Ambulancia: Šanca pre srdce (cievne
výstuže) 22:05 Večera s Havranom: Krásy
novoročnej depresie 23:05 Berlín Alexanderplatz: Berlín Alexanderplatz 9/14
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno
09:30 Ordinácia v ružovej záhrade
10:40 Chlapi neplačú
12:15 Dr. House VI. 12/22
13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 5/23
14:05 Kobra 11 XV. 11/14
15:05 Kurz sebaovládania 71-72/100
16:00 Mentalista VI. - NOVÁ SÉRIA 3/22
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:30 Zámena manželiek
22:35 Mentalista VI. 3/22
23:35 Kobra 11 XV. 11/14
00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 5/23
01:25 Dr. House VI. 12/22
02:10 Kurz sebaovládania 72/100
02:30 Mentalista VI. 3/22
03:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 5/23
04:00 Kobra 11 XV. 11/14
JOJ
05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 TOP STAR
06:00 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ
07:05 SÚDNA SIEŇ: Revízor 08:15 DIVOKÉ KONE 09:20 Dr. LUDSKY: Primeraná obrana 2 10:20 SÚDNA SIEŇ: Apage
Satanas 11:00 NÁKUPNÉ MANIAČKY
12:00 NOVINY O 12:00 13:00 DEDIČSTVO: Otec 2 14:20 TV ŠANCA
14:55 SLADKÝ ŽIVOT 15:50 NÁKUPNÉ
MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00
17:30 TOP STAR
17:55 SÚDNA SIEŇ: Nakazil ostatné deti
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 DIVOKÉ KONE
21:20 SLADKÝ ŽIVOT
22:00 Stav ohrozenia 2
23:10 Vtierka Castle V. 22
00:10 Podvodníci IV. 8
01:00 Agent V. 11
01:40 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 5
02:20 SLADKÝ ŽIVOT
03:00 DEDIČSTVO: Otec
04:00 DIVOKÉ KONE
04:55 TOP STAR
ČT1
05:00 Pod pokličkou 05:20 Postřehy odjinud 05:30 Události v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Hubert
a Staller 09:50 Na cestě po Réunionu
10:15 Postřehy odjinud 10:25 Reportéři ČT 11:05 Dva chrámy Josefa Kemra
12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď
počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava)
12:30 Sama doma 14:00 Doktorka Quinnová 14:45 Rajské zahrady
15:05 Kojak 15:55 Hubert a Staller
16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Míň je víc 18:55 Události
za okamžik a počasí 19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování loterie Euromiliony
20:00 Vyprávěj
20:55 “Pane, vy jste vdova!”
22:34 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
22:35 Hercule Poirot
23:30 Případy detektiva Murdocha VII
00:15 AZ-kvíz
00:40 Kalendárium 00:55 Pod pokličkou 01:15 Designtrend 01:30 Zajímavosti z regionů 01:55 Sváteční slovo
kněze a publicisty Jana Hanáka
ČT2
05:25 Moje rodina IX 05:59 Dobré ráno
08:30 Kouzelná školka 09:00 V Karibiku s Paulem Mertonem 09:45 Věda
a náhoda: Revoluce v lidské sexualitě 10:35 Kdo neskáče, není Čech
11:15 Nedej se 12:10 Češi na misi:
Uprostřed Afriky 12:35 Vesnicopis
12:55 Cesta ke kameni: Kámen a životní
cesta 1/6 13:15 Poslední čínský císař 2/2
14:05 Letečtí stíhači v boji II.: Pouštní
bouře 14:55 Souboj vojevůdců: Allenby
proti von Sandersovi 15:40 Tajemství 2.
sv. války: Přepadení 16:35 Vesmír: Úplné
zatmění Slunce 17:20 Tajemné hlubiny s Robertem 18:10 Moje rodina IX
18:45 Večerníček 18:55 Dobrodružství
vědy a techniky 19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Letečtí stíhači v boji II.: Nízko nad
zemí
20:50 Letecké katastrofy VII.: S tajfunem
v patách
21:40 Moje soukromá válka: Casino
Hollan
22:05 Zánik samoty Berhof 23:45 Město
žen IV 00:10 Protiúder III 3,4/10
01:40 Babylon 02:05 Bojovníci s klimatem 02:20 Divnopis 02:25 “Novináři
si na něj zasedli” 02:50 A přece se točí
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 09:00 Novashopping 09:20 Ulice 2736
10:10 Doktoři z Počátků: Zápasy osobní,
bitva obecní 87 11:25 Dva a půl chlapa V
7 11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední
Televizní noviny 12:40 Vzpomínky II 12
13:35 Odložené případy IV: Smrt z milosti 14:30 Mentalista II: Černé zlato
a rudá krev 6 15:25 Ordinace v růžové
zahradě 2: Nic si nenamlouvám 189
16:35 Dva a půl chlapa V 8 17:00 Odpolední Televizní noviny 17:35 Kriminálka Las Vegas V: Každá s každým
18:35 Ulice 2737 19:30 Televizní noviny
20:20 Ordinace v růžové zahradě 2: Dej
mi znamení 541 21:35 Holky pod zámkem 1 22:05 Černá listina 2 22:55 King
a Maxwellová: V uzavření 9 23:40 Kriminálka Las Vegas V: Každá s každým
00:25 Mentalista II: Černé zlato a rudá
krev 6 01:10 Černá listina: Kontraktor
č. 145 2 01:50 Novashopping
NOVA CINEMA
06:15 Svět Nova Cinema 06:35 Teleshopping 07:10 Taz - mania III 27
07:30 Pes Filipes 1, 2 07:55 Nová cestománie: Austrálie: Nej pátého kontinentu
08:25 King a Maxwellová 8 09:10 Gilmorova děvčata III 3 10:00 Vzpomínky
II 11 10:50 Odložené případy IV 22
11:40 Muž s posláním 6 12:25 Teleshopping 12:45 Nové trable staré
Christine 9, 10 13:30 Doktorka z Dixie
III 19 14:20 Gilmorova děvčata III 4
15:10 Teleshopping 15:30 Prostě úžasná 17:30 Doktorka z Dixie III 20
18:20 Muž s posláním 7
19:05 Gilmorova děvčata III 5
20:00 Rytíři nebes
22:30 Romantici
00:10 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII 5
00:55 Teleshopping
01:15 Pevné pouto
DOMA
05:05 Ordinácia v ružovej záhrade
06:00 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 06:45 Dr. Oz 07:30 Nate
Berkus: Krajšie bývanie 08:45 Sudkyňa
Hatchettová 09:10 Veštiareň 10:10 Perla Orientu 105-106/142 12:15 Feriha
137-138/160 14:25 Skrytá vášeň 161162/188 16:10 Ordinácia v ružovej
záhrade 17:15 Roztomilé mrchy I. 5/22
18:10 Priatelia 18:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život
19:35 Bez servítky
20:30 Odložený prípad V. 6/18
21:30 Feriha 139-140/160
23:15 Nezvestní I. 2/18
00:10 Seinfeld
00:55 Priatelia
01:20 Bez servítky
02:00 Smotánka
03:35 Nezvestní I. 2/18
04:15 Odložený prípad V. 6/18
JOJ PLUS
05:45 Legenda o Williamovi Tellovi 1/16
06:35 Fórky, vtipky XXII. 07:00 EUROMINÚTY 08:00 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 5 09:00 Dvojičky 5 10:00 Stav
ohrozenia 1/13 10:45 Ničitelia mýtov
14 12:00 C.S.I.: Kriminálka Miami III.
12 12:45 Kosti II. 3 13:40 Faktor strachu V: . 20 14:30 Simpsonovci III: . 3,4
15:20 Fórky, vtipky XXII. 15:50 Ničitelia
mýtov 15 16:50 Faktor strachu V: . 21
17:45 Legenda o Williamovi Tellovi 2
18:45 Simpsonovci III: . 5,6
19:40 Kutyil s.r.o. 11
20:30 Sopka
22:30 Letecké katastrofy XI.: Chybná
poloha 7
23:20 Tajomstvo Oblasti 51
00:20 Katastrofa výletnej lode Concordia 01:20 Letecké katastrofy: Zlyhanie
stabilizátora 5 02:10 Kto prežije XVIII. 4
02:55 Magnum VIII. 5 03:40 Podvodníci
IV. 8 04:20 Dotyk II. 5
PRIMA
06:00 Zpravodajství FTV Prima
06:40 Gormiti II - Věk velkého zatmění: Hibernace 12 07:05 Winx Club
II: V jednom týmu s čarodějkami 17
07:50 M*A*S*H 17 08:20 M*A*S*H
18 09:05 Vraždy v Kitzbühelu V: Klinicky testováno 7 09:55 Prostřeno!
10:40 Místo činu: Brémy: Kdo tahá za
nitky 16 12:35 Walker, Texas Ranger VI:
Dokonalý voják 20 13:30 Wolffův revír
VIII: Soudce 7 14:30 Julie Lescautová I:
Špinavé obchody 4 16:25 Komisař Rex
VI: Vraždy za úplňku 1 17:30 Odpolední
zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy
FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Zatímco jsi spal 22:30 Očima Josefa Klímy
23:15 Ano, šéfe! 00:15 Myšlenky zločince VII 21 01:00 Spravedlnost v krvi IV:
Pravda o lži 4 01:50 Vraždy v Kitzbühelu
VIII: Natáčení 13 02:40 Walker, Texas
Ranger VI: Dokonalý voják 20
NOVA SPORT
07:00 Videotext 09:00 Sport Expres
09:05 Los Angeles Clippers-Miami Heat
10:35 World of Freesports 11:00 Sport
Expres 11:05 Teleshop 11:10 Los
Angeles Kings-Toronto Maple Leafs
12:55 Teleshop 13:00 Polední Sportovní noviny 13:05 Chelsea FC-Newcastle
United 15:00 Sport Expres 15:05 Chelsea FC-Watford FC 17:00 Sport Expres
17:05 Teleshop 17:20 World of Freesports 17:50 Fight Club News 46/2014
18:50 NHL News
19:00 Odpolední Sportovní noviny
19:10 ATP 250 Series - Brisbane
21:00 Večerní Sportovní noviny
21:05 FC Bayern Mnichov-Borussia Dortmund
23:00 Večerní Sportovní noviny
23:05 NHL News 23:20 ATP 250 Series Brisbane 01:00 Sport Expres 01:05 New
York Rangers-New York Islanders
Václav
TV ČT1 / Nedeľa 18. 1. 2015 / 21:40
Václav je dedinský outsider, ktorý vo svojich štyridsiatich rokoch žije so svojou
mamou pod jednou strechou.
Napriek tomu, že je vnímaný ako miestny šašo, hlupák
a problematický, nezvládateľný, psychicky narušený
človek, jeho mama v ňom vidí
citlivého, vnímavého dobráka s chlapčenskou dušou,
a hlavou plnou milých šibalstiev.
Utorok 13. 1. 2015
20 / TV program
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Streda 14. 1. 2015
JEDNOTKA
05:25 Správy RTVS „N“ 06:15 Góly - body
- sekundy 06:25 5 proti 5 07:10 McLeodove dcéry II. 9 07:55 Správy RTVS
„N“ 08:40 Rosemary a Thymeová I 5
09:35 Poklady sveta II.: Drottnigholm
- ostrov kráľovien 10:05 Lekári: Zrnko
pravdy 6/65 10:50 Duel 11:15 5 proti 5
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Taxík 14:25 Tajomstvo mojej kuchyne 15:05 District III: Niet dymu bez
ohňa 16:00 Správy RTVS 16:25 Poklady
sveta II.: Visby - vzostup a pád hanzového
mesta- Švédsko 16:40 Poklady sveta II.:
Riga - hanza,jantár, secesia- Lotyšsko
17:00 Lekári: Klamstvo má veľa podôb
7/65
17:50 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Krstný otec
23:05 District III: Niet dymu bez ohňa
23:50 Autosalón
00:15 Hlavný podozrivý I. 3/4
01:10 Hlavný podozrivý I. 4/4
02:05 Dámsky klub
03:35 McLeodove dcéry II. 9
04:20 Rosemary a Thymeová I 5
DVOJKA
07:00 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:05 Správy - Hírek 07:15 Správy RTVS z regiónov
07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá
panoráma 08:30 Fidlibum 08:55 Trpaslíci: SMAJLINKA - úsmevná poradňa 09:00 ICC - Medzinárodný trestný
súd 10:00 Tajomstvá všetkého 4/6
10:30 Rusínsky magazín 11:00 Fokus
zdravie „N“ 11:45 Ambulancia: Šanca
pre srdce (cievne výstuže) 12:15 Živá
panoráma 12:50 Spišské melódie
13:20 Rallye Dakar 2015 13:50 Večera
s Havranom: Krásy novoročnej depresie
14:50 VAT: Inteligentné smart senzory
15:15 Kvarteto 15:55 Madarský magazín 16:25 Energetika 16:45 Fokus spotrebiteľ „N“ 17:30 Správy RTVS z regiónov
17:40 Správy - Hírek 17:50 Good Angels
Košice 2015: Good Angels Košice 2015
19:50 100 názorov 2014: Jaroslav Vojtek
19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Portrét: Yuri Dojc
21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly
- body - sekundy 21:35 Súrodenci: Bratia
Šarišskí 22:05 Zbojník Jurko 23:20 Rallye Dakar 2015 23:45 Polícia 00:00 Profesionál 00:15 Autosalón 00:45 Správy
RTVS „N“
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno
09:30 Ordinácia v ružovej záhrade
10:40 Chlapi neplačú
12:15 Dr. House VI. 13/22
13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 6/23
14:05 Kobra 11 XV. 12/14
15:05 Kurz sebaovládania 73-74/100
16:00 Mentalista VI.- NOVÁ SÉRIA 4/22
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:30 Svokra
22:35 Mentalista VI. 4/22
23:35 Kobra 11 XV. 12/14
00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 6/23
01:15 Dr. House VI. 13/22
02:00 Kurz sebaovládania 73-74/100
02:40 Mentalista VI. 4/22
03:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 6/23
04:00 Kobra 11 XV. 12/14
JOJ
05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 TOP STAR
06:10 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ
07:10 SÚDNA SIEŇ: Syn si postavil
hlavu 08:15 DIVOKÉ KONE 09:20 Dr.
LUDSKY: Boh spánku 3 10:20 SÚDNA
SIEŇ: Syn v ohrození 11:00 NÁKUPNÉ
MANIAČKY 12:00 NOVINY O 12:00
13:00 DEDIČSTVO: Minulosť 3 14:20 TV
ŠANCA 14:55 SLADKÝ ŽIVOT 15:50 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY
O 17:00 17:30 TOP STAR
17:55 SÚDNA SIEŇ: So šéfom na kopírke
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 DIVOKÉ KONE
21:20 SLADKÝ ŽIVOT
22:10 Stav ohrozenia 3
23:10 Vtierka Castle V. 23
00:05 Podvodníci IV. 9
01:00 Agent V. 12
01:40 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 6
02:20 SLADKÝ ŽIVOT
03:00 DEDIČSTVO: Minulosť 3
04:00 DIVOKÉ KONE
04:55 TOP STAR
ČT1
05:00 Chalupa je hra 05:20 Postřehy odjinud 05:30 Události v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Hubert
a taller 09:50 Na cestě po Barceloně
10:35 Po stopách hvězd 11:05 Vyprávěj
12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď
počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava)
12:30 Sama doma 14:00 Doktorka Quinnová 14:45 Rajské zahrady
15:05 Kojak 15:55 Hubert a Staller
16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Míň je víc 18:55 Události
za okamžik a počasí 19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
19:59 Losování Sportky a Šance
20:00 Láska je láska
21:50 Místo činu - Schimanski
23:22 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
23:25 MI5 VII 4/8
00:20 AZ-kvíz
00:45 Zahrada je hra
01:10 Móda - Extravagance - Manýry
01:35 Designtrend
01:50 Dobré ráno
04:20 Bydlení je hra
04:45 Brno Open 2006
ČT2
05:25 Moje rodina IX 05:59 Dobré ráno
08:30 Kouzelná školka 09:00 Století
létání 1/26 09:55 Válka na stříbrném
plátně: Podivná válka 10:50 Praha
snů 11:20 Krásy evropského pobřeží:
Moře whisky 11:25 Náš venkov: Dost
starý na nový byt 11:55 Ta naša kapela 12:20 Folklorika 12:50 Jeden rok
s Fulbrightem: Andrea 13:20 Evropa
dnes 13:45 Můj avatar a já 14:50 Svatý
Grál v Americe 2/2 15:25 Království divočiny: Hroch, říční obr 15:55 Chcete je?
ZJ 16:00 Televizní klub neslyšících - ZJ
16:30 S kuchařem kolem světa: Brazílie 17:20 Zmrzlá planeta: Zemské póly
18:10 Moje rodina IX 18:45 Večerníček
18:55 Divnopis 19:00 V Karibiku s Paulem Mertonem 19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Kamera na cestách: Japonsko,
země zenu zaslíbená
21:00 Na cestě po Kostarice
21:30 Kdo neskáče, není Čech
22:10 Vztekle tvá 00:05 Na stojáka
00:30 Moje soukromá válka: Casino
Hollan 01:00 Boj o koláč 01:25 Křesťanský magazín 01:55 Chcete mě? ZJ
02:20 Náš venkov: Dost starý na nový
byt 02:45 Vladimír Morávek, režisér
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 09:00 Novashopping 09:20 Ulice 2737 10:10 Ordinace v růžové zahradě 2: Dej mi znamení 541 11:25 Dva a půl chlapa V 8
11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední
Televizní noviny 12:40 Vzpomínky II
13 13:30 Odložené případy IV: Šmírák 14:30 Mentalista II: Rudí býci 7
15:20 Ordinace v růžové zahradě 2: Kdo
pozdě chodí... 190 16:30 Dva a půl chlapa V 9 17:00 Odpolední Televizní noviny
17:40 Kriminálka Las Vegas V: Noční
můra Gila Grissoma 18:35 Ulice 2738
19:30 Televizní noviny
20:20 Doktoři z Počátků: Návraty 88
21:30 Námořní vyšetřovací služba X:
Hlavní podezřelý 17
22:25 Mexičan
00:35 Kriminálka Las Vegas V: Noční
můra Gila Grissoma 01:25 Mentalista
II: Rudí býci 7 02:05 Novashopping
02:35 Áčko: Nejsem hypochondr, proč
mi nevěříte! 03:20 DO-RE-MI
NOVA CINEMA
05:45 Svět Nova Cinema 05:55 Teleshopping 06:25 Pes Filipes 3, 4
06:40 Nové trable staré Christine
9, 10 07:25 King a Maxwellová 9
08:05 Doktorka z Dixie III 19 08:50 Gilmorova děvčata III 4 09:40 Vzpomínky
II 12 10:30 Odložené případy IV 23
11:20 Muž s posláním 7 12:05 Teleshopping 12:25 Nové trable staré
Christine 11, 12 13:10 Doktorka z Dixie
III 20 13:55 Gilmorova děvčata III 5
14:50 Teleshopping 15:10 Rytíři nebes
17:30 Doktorka z Dixie III 21
18:20 Muž s posláním 8
19:05 Gilmorova děvčata III 6
20:00 Sloužit Sáře
21:45 Dick
23:35 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XIII 6
00:20 Teleshopping
00:40 Dick
02:10 Mexičan
DOMA
05:05 Ordinácia v ružovej záhrade
06:00 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 06:45 Dr. Oz 07:30 Nate
Berkus: Krajšie bývanie 08:40 Sudkyňa
Hatchettová 09:10 Veštiareň 10:10 Perla Orientu 107-108/142 12:10 Feriha
139-140/160 14:15 Skrytá vášeň 163164/188 15:55 Ordinácia v ružovej
záhrade 17:05 Roztomilé mrchy I. 6/22
18:00 Priatelia
18:25 Extrémne premeny: Druhá šanca
na život
19:30 Bez servítky
20:30 Odložený prípad V. 7/18
21:30 Feriha 141-142/160
23:30 Nezvestní I. 3/18
00:25 Seinfeld
01:15 Priatelia
01:35 Bez servítky
02:20 Smotánka
03:35 Nezvestní I. 3/18
04:15 Odložený prípad V. 7/18
JOJ PLUS
05:00 Kutyil s.r.o. 11 05:45 Legenda
o Williamovi Tellovi 2 06:35 Fórky, vtipky
XXII. 07:00 EUROMINÚTY 08:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami X. 6 09:00 Dvojičky 6
10:00 Stav ohrozenia 2 10:45 Ničitelia
mýtov 15 11:55 C.S.I.: Kriminálka Miami
III. 13 12:45 Kosti II. 4 13:35 Faktor strachu V: . 21 14:30 Simpsonovci III: . 5,6
15:20 Fórky, vtipky XXII. 15:45 Ničitelia
mýtov 16/16 16:45 Faktor strachu V: .
22 17:40 Legenda o Williamovi Tellovi 3
18:45 Simpsonovci III: 7,8
19:40 Kutyil s.r.o. 12
20:30 Vojak šťasteny
22:25 Sopka
00:25 Mafstory 1,2/17
01:20 Letecké katastrofy: Oheň na palube 6/6
02:15 Kto prežije XVIII. 5
02:55 Magnum VIII. 6
03:40 Podvodníci IV. 9
04:20 Dotyk II. 6
PRIMA
06:10 Zpravodajství FTV Prima
06:50 Gormiti II - Věk velkého zatmění:
Osamělé vejce 13 07:15 Winx Club II:
V srdci mračné věže 18 08:00 M*A*S*H 18
08:30 M*A*S*H 19 09:15 Vraždy v Kitzbühelu V: Vražedná hra 8 10:00 Prostřeno!
10:50 Místo činu: Stuttgart 1 12:40 Walker, Texas Ranger VI: Anděl smrti 21
13:35 Wolffův revír VIII: Jednoho dne
v máji 8 14:30 Julie Lescautová I: Zločin
ve vyšších kruzích 5 16:25 Komisař Rex
VI: Mrtvý se vrací 2 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV
Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké
zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Křižovatky života: Nezletilá tají otce svého dítěte
21:30 Show Jana Krause 22:25 Hawaii 5-0 II: Na rozhlasových vlnách 18
23:15 Policejní bažanti III: Nepořádní lidé
5 00:05 Vraždy v Kitzbühelu IX: Fun Park
1 00:55 Walker, Texas Ranger VI: Anděl
smrti 21 01:40 Wolffův revír VIII: Jednoho
dne v máji 8 02:25 Zatímco jsi spal
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 ATP 250
Series - Čennaj 11:00 Sport Expres
11:05 ATP 250 Series - Čennaj 12:55 Teleshop 13:00 Polední Sportovní noviny
13:05 New York Rangers-New York
Islanders 15:00 Sport Expres 15:05 FC
Bayern Mnichov-Borussia Dortmund
17:00 Sport Expres 17:05 Teleshop
17:20 Fight Club News 46/2014
18:20 World of Freesports 18:50 NHL
News 19:00 Odpolední Sportovní noviny 19:05 Element 225
19:15 ATP 250 Series - Čennaj
21:00 Večerní Sportovní noviny
21:05 Gloucester Rugby-Saracens
23:00 Večerní Sportovní noviny
23:10 NHL News
23:20 ATP 250 Series - Brisbane
01:05 Sport Expres 01:10 ATP 250 Series - Brisbane 02:45 New York Rangers-New York Islanders 04:35 Los Angeles
Kings-New Jersey Devils
JEDNOTKA
05:20 Správy RTVS „N“ 06:05 Góly
- body - sekundy 06:20 Počasie
06:25 5 proti 5 07:10 McLeodove dcéry
II. 10 07:55 Správy RTVS „N“ 08:40 Rosemary a Thymeová I 6 09:35 Poklady
sveta II.: Riga - hanza, jantár, secesia - Lotyšsko 10:00 Lekári: Klamstvo má veľa
podôb 7/65 10:50 Duel 11:15 5 proti 5
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
14:05 Nečakané stretnutia 15:00 District III: Dedičstvo krvi 16:00 Správy
RTVS 16:25 Poklady sveta II.: Katedrála
v Roskilde: Pohrebisko kráľov - Dánsko
16:40 Poklady sveta II.: Isfahán: Zrkadlový obraz raja - Irán 17:00 Lekári:
V poslednej chvíli 8/65 17:50 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Láska pri fjorde: Dve letá
21:50 Policajt: V rukách rozhnevaného
Boha 3/10
22:35 District III: Dedičstvo krvi
23:20 Vínne cesty Slovenska: Medzibodrožie 1/2
23:45 Svet v obrazoch 00:10 Láska
pri fjorde: Dve letá 01:40 Dámsky klub
03:15 McLeodove dcéry II. 10 04:05 Rosemary a Thymeová I 6
DVOJKA
07:10 Správy v slovenskom posunkovom
jazyku „N“ 07:20 Správy RTVS z regiónov
07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá panoráma 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Trpaslíci: SMAJLIKVÍZ - žartovná súťaž
09:05 Blšiak 10:05 Madarský magazín
10:35 Fokus spotrebiteľ „N“ 11:20 Pred
rokmi... 11:50 Živá panoráma 12:20 Papierové lásky 13:05 Rallye Dakar 2015
13:35 Šport v roku 2014 14:20 Súrodenci: Bratia Šarišskí 14:50 Senior klub-magazín 15:30 Televízny klub nepočujúcich
15:55 Rómsky magazín 16:25 Polícia
16:45 Fokus právo „N“ 17:30 Správy RTVS
z regiónov 17:45 Správy - Hírek 17:55 Príroda zblízka: V pavúčej sieti 18:25 Zomierajú postojačky 18:45 Večerníček:
Tút 18:50 Mášine rozprávky 18:55 Trpaslíci: SMAJLIKVÍZ - žartovná súťaž
19:00 Garfield II. 19:15 Škaredé káčatko
19:40 Geolino 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Andrea za hranicou: Toto si do úst nedám
20:30 Andrea za hranicou: Taiwan - centrum možností 21:00 Správy a komentáre
21:25 Góly - body - sekundy 21:35 Família: Família - Dvakrát za rok na Everest
22:00 Pod lampou 00:05 Rallye Dakar
2015 00:30 Ambulancia: Šanca pre srdce
(cievne výstuže) 00:55 Správy RTVS „N“
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno
09:30 Ordinácia v ružovej záhrade
10:40 Chlapi neplačú
12:15 Dr. House VI. 14/22
13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 7/23
14:05 Kobra 11 XV. 13/14
15:05 Kurz sebaovládania 75-76/100
16:00 Mentalista VI. - NOVÁ SÉRIA 5/22
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:30 Zámena manželiek
22:35 Mentalista VI. 5/22
23:35 Kobra 11 XV. 13/14
00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 7/23
01:20 Dr. House VI. 14/22
02:00 Kurz sebaovládania 75-76/100
02:40 Mentalista VI. 5/22
03:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 7/23
04:00 Kobra 11 XV. 13/14
JOJ
05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 TOP STAR
06:10 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ
07:10 SÚDNA SIEŇ: „Autoumyvárka“ vo
dvore 08:15 DIVOKÉ KONE 09:20 Dr.
LUDSKY: Čistý biznis 4 10:20 SÚDNA
SIEŇ: Suchý strom 11:00 NÁKUPNÉ
MANIAČKY 12:00 NOVINY O 12:00
13:00 DEDIČSTVO: Vyjednávanie 4
14:20 TV ŠANCA 14:55 SLADKÝ ŽIVOT
15:50 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 TOP STAR
17:55 SÚDNA SIEŇ: Iba sa prizeral
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 DIVOKÉ KONE
21:20 SLADKÝ ŽIVOT
22:10 Stav ohrozenia 4
23:10 Vtierka Castle V. 24/24
00:05 Podvodníci IV. 10
01:05 Agent V. 13
01:45 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 7
02:25 SLADKÝ ŽIVOT
03:05 DEDIČSTVO: Vyjednávanie 4
04:00 DIVOKÉ KONE
04:55 TOP STAR
ČT1
05:20 Postřehy odjinud 05:30 Události
v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Hubert a Staller 09:50 Na cestě po Jižní
Austrálii 10:20 Objektiv 11:05 Zpátky se Sobotou 12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy (Praha), Události v regionech
plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma
14:00 Doktorka Quinnová 14:45 Rajské zahrady 15:05 Kojak 15:55 Hubert
a Staller 16:45 Cestománie 17:10 Besipky: Aquaplaning 17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Míň je víc
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Vyprávěj
20:55 Po stopách hvězd
21:22 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21:25 Máte slovo s M. Jílkovou
22:25 Kingová II: Isabelle Toomeyová
8/13
23:10 Kriminálka Paříž
23:55 AZ-kvíz
00:40 Kriminalista
01:40 Všechnopárty
02:35 Dobré ráno
ČT2
05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Vesmír: Úplné zatmění Slunce
09:45 Divoká minulost Evropy: Historie
10:35 Letecké katastrofy VII.: S tajfunem v patách 11:20 Bonbónky světa
11:40 Moje soukromá válka: Casino
Hollan 12:10 Cesta ke kameni: Kámen
a životní cesta 1/6 12:25 Štíty království
českého 12:55 Souboj vojevůdců: Allenby proti von Sandersovi 13:40 První
potopa 14:30 Chcete je? ZJ 14:40 Jak
vytvořit planetu 1/2 15:40 Bitvy starověku: Soudný den u Marathónu
16:25 Lodě, které psaly historii: Batyskaf - deset tisíc metrů pod mořem
17:15 Zázračná planeta: Na ptačích
křídlech kolem světa 18:10 Moje rodina
IX 18:45 Večerníček 18:55 Tajemné hlubiny s Robertem 19:45 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 S kuchařem kolem světa: Thajsko 21:00 Cestománie 21:30 Klenoty
naší krajiny: Český ráj 22:00 Pološero
s hvězdičkou - Konec porna v Čechách
22:25 Ve jménu vlasti II: Dvě role 9/12
23:15 Q 23:40 Přelet nad Kremlem
aneb Jak 00:25 Texas s Miroslavem Konvalinou 00:55 Evropa dnes 01:20 Cesty
víry: Cesta za synem člověka 01:45 Babylon 02:15 Ta naša kapela
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 09:00 Novashopping 09:20 Ulice 2738
10:10 Doktoři z Počátků: Návraty 88
11:25 Dva a půl chlapa V 9 11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní noviny 12:40 Vzpomínky III 1 13:30 Odložené případy V 1 14:25 Mentalista II: Pravá
ruka Rudého Johna 8 15:20 Ordinace
v růžové zahradě 2: Špatná investice 191
16:30 Dva a půl chlapa V 10 17:00 Odpolední Televizní noviny 17:35 Kriminálka Las Vegas V: Formality 18:35 Ulice
2739 19:30 Televizní noviny 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2: Střízlivý nás
nedostanou 542 21:30 Prásk 22:10 Souboj cti 23:55 Kriminálka Las Vegas V:
Formality 00:40 Mentalista II: Pravá
ruka Rudého Johna 8 01:25 Novashopping 01:55 Áčko: Nevěděl jsem, že mám
děti 02:55 Kolotoč 03:20 DO-RE-MI
04:05 Ordinace v růžové zahradě 2:
Špatná investice 191
NOVA CINEMA
06:00 Svět Nova Cinema 06:15 Teleshopping 06:50 Taz - mania III 28
07:10 Pes Filipes 5, 6 07:25 Nové
trable staré Christine 11, 12 08:10 Nová
cestománie: Rusko: Neznámá Karélie
08:40 Doktorka z Dixie III 20 09:30 Gilmorova děvčata III 5 10:15 Vzpomínky
II 13 11:05 Odložené případy IV 24
11:55 Muž s posláním 8 12:40 Teleshopping 13:00 Nové trable staré
Christine I, II 13, 1 13:45 Doktorka z Dixie III 21 14:35 Gilmorova děvčata III 6
15:25 Teleshopping 15:45 Sloužit Sáře
17:30 Doktorka z Dixie III 22 18:20 Muž
s posláním 9 19:05 Gilmorova děvčata
III 7 20:00 Námořní vyšetřovací služba
V 4 20:45 Námořní vyšetřovací služba V
5 21:40 Stín pochybnosti 23:40 Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XIII
7 00:25 Teleshopping 00:40 Souboj cti
02:15 Stín pochybnosti
DOMA
05:00 Ordinácia v ružovej záhrade
06:00 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 06:45 Dr. Oz 07:30 Nate
Berkus: Krajšie bývanie 08:40 Sudkyňa
Hatchettová 09:10 Veštiareň 10:10 Perla Orientu 109-110/142 12:20 Feriha
141-142/160 14:35 Skrytá vášeň 165166/188 16:10 Ordinácia v ružovej
záhrade 17:15 Roztomilé mrchy I. 7/22
18:10 Priatelia 18:35 Extrémne premeny: Druhá šanca na život
19:35 Bez servítky
20:30 Odložený prípad V. 8/18
21:30 Feriha 143-144/160
23:20 Nezvestní I. 4/18
00:15 Seinfeld III. 1-2/22
01:05 Priatelia
01:25 Bez servítky
02:10 Smotánka 03:15 Na streche
03:35 Nezvestní I. 4/18 04:15 Odložený
prípad V. 8/18
JOJ PLUS
05:00 Kutyil s.r.o. 12 05:45 Legenda
o Williamovi Tellovi 3 06:35 Fórky, vtipky
XXII. 07:00 EUROMINÚTY 08:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami X. 7 09:00 Dvojičky 7
10:00 Stav ohrozenia 3 10:45 Ničitelia
mýtov 16/16 12:00 C.S.I.: Kriminálka
Miami III. 14 12:45 Kosti II. 5 13:40 Faktor strachu V: 22 14:30 Simpsonovci III:
7,815:20 Fórky, vtipky XXII. 15:50 Ničitelia mýtov II. 1/26 16:50 Faktor strachu
V: 23 17:50 Legenda o Williamovi Tellovi 4 18:50 Simpsonovci III: 9,10
19:45 Kutyil s.r.o. 13
20:30 Knight Rider 3,4
22:10 Prezidentská limuzína
23:00 Tajomstvá histórie 2
00:00 Lovci nacistov 2
00:55 Letecké katastrofy II.: Vysatie 1/6
01:45 Kto prežije XVIII. 6
02:30 Magnum VIII. 7 03:15 Podvodníci
IV. 10 03:55 KRIMI 04:25 Dotyk II. 7
PRIMA
06:10 Zpravodajství FTV Prima 06:50 Gormiti II - Věk velkého zatmění: Uzeměný 14
07:15 Winx Club II: Ukrytá špionka 19
08:00 M*A*S*H 19 08:30 M*A*S*H 20
09:15 Vraždy v Kitzbühelu V: Zprávy o smrti 9 10:05 Prostřeno! 10:50 Místo činu:
Stuttgart: Soukromá pomsta 2 12:45 Walker, Texas Ranger VI: Mrazivý duch 22
13:40 Wolffův revír VIII: Útěk z místa nehody 9 14:35 Julie Lescautová I: Únos 6
16:25 Komisař Rex VI: Smrt přes internet 3
17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy
20:15 Deník Bridget Jonesové 22:10 Ano,
šéfe! 23:20 Právo a pořádek XVI: Duchové
3 00:10 Policejní bažanti III: Návrat domů
6 01:00 Šestej smysl: Panenka voodoo
11 01:50 Walker, Texas Ranger VI: Mrazivý duch 22 02:35 Wolffův revír VIII: Útěk
z místa nehody 9
NOVA SPORT
07:00 Videotext 09:00 Sport Expres
09:05 Volvo Ocean Race 14/2014
09:30 World of Freesports 10:00 ATP
250 Series - Sydney 11:30 Sport Expres
11:35 Teleshop 11:40 ATP 250 Series
- Sydney 12:55 Teleshop 13:00 Polední Sportovní noviny 13:05 Bayern TV
15:00 Sport Expres 15:05 Los Angeles
Kings-New Jersey Devils 17:00 Teleshop
17:15 Element 225 17:30 World of
Freesports 18:00 World of Freesports
18:25 Dominik Hašek - zrozen k chytání
18:50 NHL News 19:00 Odpolední
Sportovní noviny 19:05 ATP 250 Series
- Sydney 21:00 Večerní Sportovní noviny
21:05 ATP 250 Series - Sydney 23:00 Večerní Sportovní noviny 23:05 NHL
News 23:15 Gloucester Rugby-Saracens
01:00 Sport Expres 01:05 World of Freesports 01:35 Ottawa Senators-Montreal
Canadiens 04:00 Videotext
Štvrtok 15. 1. 2015
TV program / 21
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Piatok 16. 1. 2015
JEDNOTKA
05:20 Správy RTVS “N” 06:05 Góly - body
- sekundy 06:20 Počasie 06:30 5 proti 5 07:10 McLeodove dcéry II. 11
07:55 Správy RTVS “N” 08:40 Rosemary
a Thymeová II: Pamäť vody I. 09:35 Poklady sveta II.: Isfahán: Zrkadlový obraz
raja - Irán 10:00 Lekári: V poslednej
chvíli 8/65 10:45 Duel 11:15 5 proti
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 14:00 Tajné životy 15:00 District
III: Ohrozujúce šialenstvo 16:00 Správy
RTVS 16:25 Poklady sveta II.: Perzepolis - život v centre moci- Irán 16:40 Poklady sveta II.: Roeros - v znamení medi
17:00 Lekári: Nedostatok komunikácie
9/65 17:50 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Milujem Slovensko
21:40 Amistad
00:10 Nikto nie je dokonalý
01:25 Neskoro večer: Talkshow Petra
Marcina
02:10 Dámsky klub
03:40 McLeodove dcéry II. 11
04:25 Rosemary a Thymeová II: Pamäť
vody I.
DVOJKA
07:10 Profesionál 07:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku “N” 07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov
08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Modré kráľovstvo 1/3 08:55 Trpaslíci: SMAJLICEDA - kratochvíľne
čítanie - Zabudnuté slovenské rozprávky
09:00 Megakonštrukcie - najväčší stan
na svete 09:50 Príroda zblízka: V pavúčej
sieti 10:20 Rómsky magazín 10:50 Fokus
právo “N” 11:35 Spektrum vedy: Slovensko v Európe očami jeho obyvateľov
12:05 Živá panoráma 12:30 Čičmany
13:05 Rallye Dakar 2015 13:40 Pod
lampou 15:50 Zomierajú postojačky
16:10 Tvárou v tvár 16:45 Fokus rodina “N” 17:30 Správy RTVS z regiónov
17:40 Správy - Hírek 17:50 Národnostné
správy 18:00 Televíkend 18:25 Nebojme sa slovenčiny 18:45 Večerníček: Tút
18:50 Máša a medveď 18:55 Trpaslíci:
SMAJLICEDA - kratochvíľne čítanie - Zabudnuté slovenské rozprávky 19:00 Garfield II. 19:15 Škaredé káčatko 19:40 Geolino 19:55 Správy v slovenskom
posunkovom jazyku “N” 20:05 Ako funguje príroda 20:55 Umenie 21:25 Skutočná guráž 23:30 Rallye Dakar 2015
23:55 Andrej Šeban Band 00:30 Andrea
za hranicou: Taiwan - centrum možností
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:30 Ordinácia v ružovej záhrade 10:40 Chlapi
neplačú 12:15 Dr. House VI. 15/22
13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad I. 8/23 14:05 Kobra 11 XVI. 1/15
15:05 Kurz sebaovládania 77-78/100
16:00 Mentalista VI. - NOVÁ SÉRIA 6/22
16:56 Hra o Niké 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Horná
Dolná - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Harry Potter a väzeň z Azkabanu
23:00 Pokrvní bratia 2
01:15 Šiesty zmysel I. 2/22
02:05 Bostonské vraždy 2/10
02:50 Pán a pani Smithovci 1/13
03:40 Žalobca a obhajca 1/13
04:25 Kurz sebaovládania 78/100
JOJ
05:15 NOVINY TV JOJ 05:45 TOP STAR
06:05 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ
07:05 SÚDNA SIEŇ: Nedá mi dýchať
08:15 DIVOKÉ KONE 09:20 Dr. LUDSKY:
Upír 5 10:20 SÚDNA SIEŇ: Nezvládnuteľné dieťa 11:00 NÁKUPNÉ MANIAČKY
12:00 NOVINY O 12:00
13:00 DEDIČSTVO: Rande 5
14:20 TV ŠANCA
14:55 SLADKÝ ŽIVOT
15:50 NÁKUPNÉ MANIAČKY
17:00 NOVINY O 17:00
17:30 TOP STAR
17:45 Rodinné záležitosti: Snubný
prsteň, Volanie o pomoc
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 Profesionál 3,4
22:40 Kickboxer
00:45 Brutálny experiment
02:15 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 8
03:00 Dotyk II. 8
03:40 DEDIČSTVO: Rande 5
04:35 Rodinné záležitosti: Snubný
prsteň, Volanie o pomoc
ČT1
05:20 Sváteční slovo kněze a publicisty
Jana Hanáka 05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6 09:00 Hubert a Staller
09:50 Na cestě po Maltě 10:20 Toulavá
kamera 11:05 Vyprávěj 12:00 Zprávy
ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama
doma 14:00 Doktorka Quinnová
14:45 Kuchařská pohotovost 15:10 Intuice 15:25 Místo činu - Schimanski
17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech 18:25 Míň
je víc 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body,
vteřiny 19:59 Losování Mimořádné
Sportky a Šance
20:00 Znamení koně II: Blue Mystery
1/13
21:00 13. komnata Michaela Kocába
21:25 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21:30 Všechnopárty
22:20 Hitparáda televizní zábavy
23:15 Profesionálové: Rodina především
49/57 00:10 AZ-kvíz 00:35 Kingová II:
Isabelle Toomeyová 8/13 01:20 Padající
květináč 01:45 Dobré ráno 04:20 Móda
- Extravagance - Manýry
ČT2
05:20 Postřehy odjinud 05:25 Moje
rodina IX 05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Království divočiny:
Hroch, říční obr 09:30 Máma bonobů
10:20 Cestománie 10:50 Vesnicopis
11:10 Bitvy starověku: Soudný den
u Marathónu 12:00 S kuchařem kolem
světa: Thajsko 12:55 Zmrzlá planeta:
Zemské póly 13:45 Bojovníci s klimatem 13:55 Chcete mě? ZJ 14:25 Divoká
minulost Evropy: Historie 15:15 Dobrodružství vědy a techniky 16:00 Věda
na vlastní kůži 16:50 Hádanky domů života: Mikulovská brána do židovské duše
17:20 Věda a náhoda: Podivuhodné
obrazy 18:10 Moje rodina IX 18:45 Večerníček 18:55 Fenomén Underground
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Zázračná planeta: Na ptačích
křídlech kolem světa
21:00 Pan Selfridge II 2/10
21:45 Batesův motel
22:30 Boj o koláč
23:00 Řezník 00:30 Letecké katastrofy
VII.: S tajfunem v patách 01:15 První
potopa 02:05 Uchem jehly 02:30 Světem obchází strašidlo antiamerikanismu
03:00 Člověk bytostí světla 03:15 Divnopis 03:20 Od zítřka začnu nový život
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 09:00 Novashopping 09:20 Ulice 2739 10:10 Ordinace v růžové zahradě 2: Střízlivý nás
nedostanou 542 11:25 Dva a půl chlapa
V 10 11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní noviny 12:45 Vzpomínky III 2 13:35 Odložené případy V 2
14:30 Mentalista II: Cennější než rubíny
9 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2:
Hezky líbáš 192 16:30 Dva a půl chlapa
V 11 17:00 Odpolední Televizní noviny
17:35 Kriminálka Las Vegas V: Proměny
18:35 Ulice 2740
19:30 Televizní noviny
20:20 Soukromé pasti: Riskantní interview
21:30 Smrtonosná zbraň 3
23:40 Kriminálka Las Vegas V: Proměny
00:25 Mentalista II: Cennější než rubíny 9
01:05 Holky pod zámkem 1 01:35 Novashopping 02:05 Prásk 02:35 Áčko:
Když rodiče neslyší 03:25 DO-RE-MI
NOVA CINEMA
06:00 Svět Nova Cinema 06:15 Teleshopping 06:50 Taz - mania III 29
07:10 Pes Filipes 7, 8 07:25 Nové trable
staré Christine I, II 13, 1 08:10 Nová
cestománie: Angola: Probuzení z černého snu 08:40 Doktorka z Dixie III
21 09:30 Gilmorova děvčata III 6
10:15 Vzpomínky III 1 11:00 Odložené
případy V 1 11:50 Muž s posláním 9
12:35 Teleshopping 12:50 Doktorka
z Dixie III 22 13:40 Gilmorova děvčata
III 7 14:35 Teleshopping 14:55 Námořní
vyšetřovací služba V 4 15:45 Námořní
vyšetřovací služba V 5 16:35 Od ucha
k uchu 18:20 Muž s posláním 10
19:05 Gilmorova děvčata III 8
20:00 Doktor Hollywood
22:00 Místo, odkud není návratu - Zabiják
23:55 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XIII 8 00:40 Smrtonosná zbraň
3 02:35 Teleshopping
DOMA
05:05 Ordinácia v ružovej záhrade
06:00 Extrémne premeny: Druhá šanca
na život 06:45 Dr. Oz 07:30 Nate Berkus:
Krajšie bývanie 08:45 Sudkyňa Hatchettová 09:10 Veštiareň
10:10 Perla Orientu 111-112/142
12:15 Feriha 143-144/160
14:20 Skrytá vášeň 167-168/188
16:00 Ordinácia v ružovej záhrade
17:05 Roztomilé mrchy I. 8/22
17:55 Priatelia
18:25 Extrémne premeny: Druhá šanca
na život
19:30 Bez servítky
20:30 Smotánka
21:00 Princezná a námorník
22:55 Láska na jednu noc
00:55 Dawg
02:15 Priatelia
02:35 Bez servítky
03:20 Smotánka
04:30 Ordinácia v ružovej záhrade
JOJ PLUS
05:05 Kutyil s.r.o. 13 05:45 Legenda
o Williamovi Tellovi 4 06:35 Fórky, vtipky
XXII. 07:00 EUROMINÚTY 08:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami X. 8 09:00 Dvojičky 8
10:00 Stav ohrozenia 4 10:45 Ničitelia
mýtov II. 1/26 11:55 C.S.I.: Kriminálka
Miami III. 15 12:40 Kosti II. 6 13:35 Faktor strachu V: . 23 14:30 Simpsonovci III:
9,10 15:20 Fórky, vtipky XXII. 15:45 Ničitelia mýtov II. 2 16:50 Faktor strachu V:
. 24 17:45 Legenda o Williamovi Tellovi
5 18:50 Simpsonovci III: 11,12
19:40 Kutyil s.r.o. 14
20:30 Pod toskánskym slnkom
22:40 Camelot: Guinevera, Jazerná
dáma 3,4
00:40 Walking Dead IV. 2
01:30 American Horror Story 2
02:10 Letecké katastrofy II.: Zranený
vták 2
03:05 Magnum VIII. 8 03:50 Camelot:
Jazerná dáma 4 04:40 Dotyk II. 8
PRIMA
06:10 Zpravodajství FTV Prima
06:50 Gormiti II - Věk velkého zatmění: Zdrcený 15 07:15 Winx Club
II: Pixiská vesnice 20 08:00 M*A*S*H
20 08:30 M*A*S*H 21 09:15 Vraždy
v Kitzbühelu V: Vražda ze vzduchu 10
10:05 Prostřeno! 10:50 Místo činu:
Stuttgart: Vražedné utajení 3 12:45 Walker, Texas Ranger VI: Kruh života 23
13:40 Wolffův revír VIII: Stínová bytost
10 14:40 Julie Lescautová I: Vrah mezi
námi 7 16:25 Komisař Rex VI: Honba
za věčným životem 4 17:30 Odpolední
zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy
FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy
20:15 Smrtonosná past 2
22:40 Kronika temna
00:20 Poslední jízda
01:55 Walker, Texas Ranger VI: Kruh života 23 02:40 Wolffův revír VIII: Stínová
bytost 10 03:25 Kronika temna
NOVA SPORT
05:30 ATP 250 Series - Sydney
07:00 Sport Expres 07:05 World of
Freesports 07:30 ATP 250 Series - Sydney 09:00 Sport Expres 09:05 ATP
250 Series - Sydney 11:00 Sport Expres
11:05 Teleshop 11:10 ATP 250 Series Sydney 13:00 Polední Sportovní noviny
13:05 Ottawa Senators-Montreal Canadiens 15:00 Sport Expres 15:05 ATP
250 Series - Sydney 17:00 Sport Expres
17:05 Teleshop 17:15 Borec měsíce
1/2015 17:20 ATP 250 Series - Sydney
19:00 Odpolední Sportovní noviny
19:30 Volvo Ocean Race 15/2014
20:00 Magazín NBA Action 12/2014
20:30 World of Freesports 21:00 Večerní
Sportovní noviny 21:05 European Poker
Tour - Season 10 3 22:00 Smackdown
129/2012 23:00 Večerní sportovní noviny 23:05 NHL News 23:15 ATP 250 Series - Sydney 01:05 New York Islanders-Pittsburgh Penguins 03:30 Videotext
JEDNOTKA
05:10 Drišľakoviny: Drišľak a plesová sezóna 06:00 Správy RTVS „N“ 06:45 Góly
- body - sekundy 07:00 Počasie
07:10 Náš Timmy: Timmy a lopta 13/26
07:20 Poštár Pat II 11 07:35 Franklin
a priatelia: Veľký prípad Superdetektívov
45/52 07:50 Garfield III.: Deň kúpania
13/52 08:00 Bol raz jeden život 20/26
08:30 Fidlibumove rozprávky 09:00 Trpaslíci 09:25 Tanečná akadémia II.: Miluj
alebo bojuj s tým 23/26 09:50 Tanečná
akadémia II.: Prix de Fontayn 24/26
10:20 On air 10:50 Trpký voz nádeje:
Šalamún 2/3 11:55 Prežiť!: Rodina
v púštnom pekle 12:45 Prežiť!: Katastrofa v oceáne 13:35 Škola detektívky:
Dobrodružstvo so šiestimi Napoleónmi
14:30 Vínne cesty Slovenska: Vihorlat a Sobranecko 2/2 15:00 Plavkyňa
16:30 Milujem Slovensko 18:00 Postav dom, zasaď strom 18:30 Taxík
19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nečakané
stretnutia 21:15 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Veľké plány 21:45 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina
22:30 Krajina rebelov - Nový svet 2/8
00:15 Plavkyňa 01:40 Škola detektívky:
Dobrodružstvo so šiestimi Napoleónmi
02:35 Krajina rebelov - Nový svet 2/8
DVOJKA
07:25 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:35 Správy - Hírek 07:45 Správy RTVS z regiónov
08:00 Živá panoráma 08:30 Televíkend
09:00 Ako funguje príroda 09:50 Cesta
10:15 Krkavčie matky? 10:45 Trpaslíci 11:35 Kvarteto 12:05 5 minút po
dvanástej: Na dne 13:05 Nebojme sa
slovenčiny 13:20 Rallye Dakar 2015
13:55 Aréna humoru 14:40 Drevo
s dušou 15:00 Kapura 15:45 Farmarská
revue 16:10 Senior klub 16:45 Herecké legendy: Martin Huba 16:55 Listy
Juliane 18:35 100 názorov 2014: Soňa
G. Lutherová 18:45 Večerníček: Tút
18:50 Máša a medveď 18:55 Trpaslíci:
SMAJLIŠOU - aranžér 19:00 Garfield II.
19:15 Škaredé káčatko
19:40 Geolino
19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“
20:00 Dejiny sveta: Revolúcia
20:55 Anjeli strážni: Anjeli strážni Pavla
Jakubca
21:25 Soul Boy
22:25 Muž, ktorý kričí
23:55 Rallye Dakar 2015
00:25 Československý filmový týždenník
00:40 Správy RTVS „N“
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Dr.
House VI. 15/22 06:40 Zajac Bugs a káčer Duffy II. 07:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 07:25 Tom a Jerry 07:40 Traja
nindžovia vracajú úder 09:25 Krok za
krokom V. 2/24 09:45 2 baby na mizine III. 12/24 10:10 Policajt v Beverly
Hills 2 12:10 Dannyho dvanástka (HD)
14:35 Cez noc tridsiatničkou 16:30 Susedia 17:10 Kredenc
17:40 Hra o Niké
18:20 To najlepšie z Plesu v opere
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Moja krásna učiteľka
JOJ
05:40 NOVINY TV JOJ
06:10 KRIMI
06:45 NOVINY TV JOJ
07:15 Rozprávková jazda
08:05 Dedičstvo kráľa Artuša
09:55 SLADKÝ ŽIVOT
13:00 Pod toskánskym slnkom
15:35 Čo urobíme s fotrom?
17:20 Knight Rider 3,4
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 Miami Vice
22:20 Catwoman 00:25 Underworld:
Vzbura Lykanov 01:55 Catwoman
03:30 Moja krásna učiteľka
23:00 Mesto zombíkov 01:00 Za nepriateľskou líniou 2 02:30 Ozvena smrti
04:00 Šialenec
ČT1
05:20 Postřehy odjinud 05:30 Události
v regionech 06:00 Banánové rybičky
06:35 Okouzlení III 38/52 07:30 Značka: Na dožití 08:30 Láďo, ty jsi princezna!
09:30 Slovácko sa nesúdí 10:15 Všechnopárty 11:10 Případy detektiva Murdocha VII 12:00 Z metropole (Praha), Týden
v regionech (Brno, Ostrava)
12:25 Duch času
13:30 Zachýsek, zvaný Rumělka
14:40 Cizí lidé
15:40 Provdám svou ženu
17:05 Královna z Valašska
18:00 Hercule Poirot
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
19:57 Losování loterie Euromiliony
20:00 Televarieté 45 let
21:25 Hrabě Monte Christo: Gérard Depardieu a Ornella 2/4
23:09 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
23:10 Dům na konci ulice
00:50 Kriminálka Paříž
01:35 Sama doma
03:05 Manéž Bolka Polívky
04:20 Chalupa je hra
04:45 Pod pokličkou
ČT2
05:20 Chcete je? ZJ 05:25 Moje rodina
IX 06:00 Raníček 06:05 Atlas zvířat
06:35 Malý rytíř Trenk 07:00 Malý princ
II 07:30 Studio Kamarád 09:00 Náš
venkov: To za nás fakt nebylo 09:30 Ta
naša kapela 09:55 Folklorika 10:25 Kdo
neskáče, není Čech 11:05 Století létání:
Příchod proudových letadel 2/26
12:00 Válka na stříbrném plátně: Podivná válka 12:55 Babylon 13:20 Stateční
jsou osamělí 15:05 Cesta ke kameni:
Trať hledačů trilobitů 2/6 15:25 Jak
vytvořit planetu 1/2 16:25 Bajkalsko-amurská magistrála 17:20 Češi na misi:
Svoboda ve Vietnamu 17:50 Zázračná
planeta: Na ptačích křídlech kolem světa 18:45 Večerníček 18:55 Kamera na
cestách: Japonsko, země zenu zaslíbená
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Clouseau na stopě
21:45 Salamandr 3,4/12
23:20 Boj o koláč
23:50 Exil 1/2
01:15 Pološero s hvězdičkou - Konec
porna v Čechách
01:40 Můj avatar a já
02:45 Zvíře je hloupý člověk
03:10 Klub přátel dechovky 03:50 Ten
vlas není tvůj miláčku
NOVA
05:55 Želvy Ninja X 8 06:20 Král
džungle 16 06:45 Liga Špačků II 10
07:10 Tom a Jerry III 26 07:35 Tučňáci
z Madagaskaru II 08:00 Dva a půl chlapa
V 11 08:25 Helena: Jsme v balíku 2
08:55 První krok: Ber nebo nech být 2
10:05 Koření: Všechny vůně světa
11:00 Může se to stát i vám
12:50 Výměna manželek
14:05 Kate & Leopold
16:20 Vesmírní kovbojové
18:50 Volejte Novu
19:30 Televizní noviny
20:20 Tisíc slov
22:10 Ghost Rider
00:05 Nezvratný osud 5
01:40 Novashopping
02:10 Áčko: Nenávidím tě, zneužil jsi
našeho syna!
03:10 Kolotoč
03:35 DO-RE-MI
NOVA CINEMA
06:10 Gilmorova děvčata III 7 06:55 Od
ucha k uchu 08:30 Vzpomínky III 2
09:15 Odložené případy V 2 10:05 Muž
s posláním 10 10:50 Gilmorova děvčata
III 8 11:40 Teleshopping 11:55 Danielle
Steelová: Přístav bezpečí 13:55 Doktor
Hollywood 15:55 Noc s králem
18:05 Je to i můj život
20:00 Letec
DOMA
05:30 Úbohá Nasťa 3
06:10 Slečna Škvŕňa
08:15 Frasier I. 20/24
08:40 Taká obyčajná rodinka III. 3/24
09:10 Veštiareň
10:10 Žalobca a obhajca 1/13
11:00 Pán a pani Smithovci 1/13
12:10 Šiesty zmysel I. 2/22
13:05 Bostonské vraždy 2/10
14:25 Danielle Steelová: Raz za život
16:15 Posadnutá
17:55 Sultán 3-4/126
20:00 Katie Ffordeová: Kúsok z teba
22:00 Rosamunde Pilcherová: Kde sa
začala láska
23:50 Pavučina smrti
01:25 Posadnutá
02:50 Pavučina smrti
04:20 Smotánka
JOJ PLUS
05:25 Simpsonovci III: .
05:45 Legenda o Williamovi Tellovi 5
06:35 Fórky, vtipky XXII.
07:00 EUROMINÚTY
08:15 MacGyver 10
09:05 Simpsonovci III: . 11
09:30 Ničitelia mýtov II. 2
10:30 Terénne monštrá II. 6
11:35 Vysnívaný sused
13:20 Deň po tom
15:10 Prezidentská limuzína
16:00 Plne naložení 2
16:40 Megapresuny 3,4
17:50 Lov na duchov
19:35 Fórky, vtipky XXII.
20:30 Profesionáli 3,4
22:05 Krajina zatratených
00:20 Vysnívaný sused
01:50 Krajina zatratených
03:30 Deň po tom
PRIMA
06:20 Zpravodajství FTV Prima
07:00 Dokonalý Spider-Man II: Carnage
8 07:25 Jake a piráti ze Země Nezemě
II: Bárka zvedá kotvu 1 07:55 Autosalon
09:10 Kapitán Ron
11:15 Smrtonosná past 2
13:50 Zbraně pro San Sebastian
16:10 Vraždy v Midsomeru XV: Vraždy
podle horoskopu
18:10 Karolína, domácí kuchařka
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy
19:55 VIP zprávy
20:15 Překvápko!
21:30 Zabiják poldů
23:25 Bruno
00:55 Vraždy v Midsomeru XV: Vraždy
podle horoskopu
02:25 Zabiják poldů
04:00 Kapitán Ron
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 World of
Freesports 09:30 ATP 250 Series - Sydney 11:30 Sport Expres 11:35 Volvo
Ocean Race 15/2014 12:00 European
Poker Tour - Season 10 3 12:55 Teleshop 13:00 Sport Expres 13:05 ATP
250 Series - Sydney 15:00 Sport Expres 15:05 New York Islanders-Pittsburgh Penguins 17:00 Sport Expres
17:05 Teleshop 17:20 ATP 250 Series
- Sydney 18:50 NHL News 19:00 Večerní Sportovní noviny 19:05 World of
Freesports 19:30 World of Freesports
20:00 MMA-Final Fight Championship
22:00 Smackdown 129/2012 23:00 Večerní Sportovní noviny 23:05 NHL News
23:15 Enduro X Race 2014 23:30 Dominik Hašek - zrozen k chytání 00:00 Fight
Club News 46/2014 01:00 Sport Expres
01:05 World of Freesports 01:30 Magazín NBA Action 12/2014 02:05 Montreal
Canadiens-New York Islanders
Sobota 17. 1. 2015
23:10 Sucker Punch 01:05 Bláznivá komedie 3 02:40 Teleshopping
22 / TV program
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Nedeľa 18. 1. 2015
JEDNOTKA
05:25 Drišľakoviny mix 06:05 Správy
RTVS „N“ 06:50 Góly - body - sekundy
07:10 Počasie 07:15 Náš Timmy: Timmy a superzajac 14/26 07:25 Poštár Pat
II 12 07:45 Franklin a priatelia: Franklin
a záhadný zmätok 46/52 07:55 Garfield
III.: Partneri mímovia 14/52 08:10 Bol
raz jeden život 21/26 08:40 Zázračný
ateliér 09:05 Megamozog 09:35 Autosalón10:10 Alpy zhora: Svietiace
hory 9/10 11:05 Slovensko v obrazoch
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút
12 13:00 Občan za dverami 13:30 Bud
Bindi: Genetický kongres 13:55 Agatha
Christie: Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu 15:30 Zlatá klasika: Očovské
pastorále 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne
19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body
- sekundy 20:10 Počasie
20:20 Tajné životy
21:20 Zátoka nádejí 7/14
22:10 Zátoka nádejí 8/14
22:55 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu
00:30 Rieka nádeje 2/18
01:15 O 5 minút 12
02:20 Občan za dverami
02:50 Autosalón
DVOJKA
07:20 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:30 Televíkend
08:00 Živá panoráma 08:30 Kapura
09:15 Farmarská revue 09:35 Encyklopédia slovenských obcí: Chrasť nad Hornádom 09:50 Família: Família - Dvakrát
za rok na Everest 10:20 Dejiny sveta:
Revolúcia 11:10 On air 11:30 Sila lásky
12:55 Rallye Dakar 2015 13:35 Orientácie 14:00 Slovo 14:15 Krištáľové
krídlo 2013 16:20 Hokej extraliga
18:55 Večerníček: Tút 19:00 Máša
a medveď 19:10 Trpaslíci: SMAJLIFITKO
- radostný pohyb - deti to sú veľkí ľudia
19:15 Garfield II. 19:25 Škaredé káčatko
19:50 100 názorov 2014: Rado Sloboda
19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“
20:00 Dielo z depozitára
20:10 Dokumentárny klub: Zabudnuté
transporty do Estónska
21:35 Odpískané
22:00 TV filmy 90-tych rokov: Európa,moja láska
23:40 Umenie
00:05 Dielo z depozitára
00:20 Správy RTVS „N“
01:05 Slovo 01:10 Zabudnuté transporty do Estónska
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Mentalista VI. 6/22
06:45 Zajac Bugs a káčer Duffy II.
07:05 Tom a Jerry
07:30 Zachráňte Willyho
09:40 Cez noc tridsiatničkou
11:35 Harry Potter a väzeň z Azkabanu
14:05 Godzilla
16:40 G. I. Joe
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Sherlock Holmes (HD)
JOJ
05:20 KRIMI 05:50 NOVINY TV
JOJ 06:20 Dedičstvo kráľa Artuša
07:50 Rozprávková jazda 08:35 Čo urobíme s fotrom? 10:15 Simpsonovci XXIV.
11:10 Profesionál 3,4 13:15 Kúpele
smrti 15:10 Martin a Venuše 17:25 15
minút. KUCHÁR 18:05 NOVÉ BÝVANIE
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 V utajení
ČT1
05:05 Bydlení je hra 05:30 Z metropole 06:00 Zajímavosti z regionů
06:25 Okouzlení III 39/52 07:15 Provdám svou ženu 08:40 Skok 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera
10:30 Objektiv 11:00 Náměstíčko:
Špalek 3/10 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 Vřesový trůn
14:05 Jak se ševcem šili čerti 15:15 Komici na jedničku 16:10 Zdivočelá země
4/45 17:00 Zdivočelá země 5/45
18:00 Děti na tahu 18:55 Události za
okamžik a počasí 19:00 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
19:57 Losování Sportky a Šance
20:00 Případ pro exorcistu 2/3
21:10 168 hodin
21:39 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21:40 Václav
23:25 Komisař Moulin
00:55 Profesionálové 49/57
01:50 Televarieté 45 let
03:10 13. komnata Michaela Kocába
03:35 Sváteční slovo kněze Pavla Konzbula
03:45 Zahrada je hra
04:05 Postřehy odjinud
04:10 Vyzkoušejte si...
ČT2
05:30 Klenoty naší krajiny: Český ráj
06:00 Raníček 06:05 Atlas zvířat
06:35 Malý rytíř Trenk 07:00 Malý princ
II 07:30 Studio Kamarád 09:00 Československý filmový týdeník 1965
1025/2379 09:15 Hledání ztraceného času: S kamerou po dolním Labi 3
09:35 Hádanky domů života: Malé pošumavské ghetto 10:00 Letečtí stíhači
v boji II.: Nízko nad zemí 10:50 Nedej se
11:40 Chcete mě? ZJ 12:10 Království
divočiny: Kajmanka supí 12:40 Bonbónky světa 12:55 Sváteční slovo kněze
Pavla Konzbula 13:05 Doma, to je něco
úžasného 13:30 Křesťanský magazín
13:55 Uchem jehly 14:25 Cesty víry:
Texty mého života 14:50 Štíty království
českého 15:20 Na Ibize s Paulem Mertonem 16:05 Divoká minulost Evropy:
Historie 16:55 Na plovárně s Jimem
Murrayem 17:25 Zmrzlá planeta: Jaro
18:15 Jeden rok s Fulbrightem: Ondřej
18:45 Večerníček 18:55 Grotesky: Charlie Chaplin 19:05 Svatý Grál v Americe
2/2 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Srdečné pozdravy z Ruska 21:55 Ďábelské
líbánky 23:25 Fenomén Underground
00:20 Sestřička Jackie 00:45 Sestřička
Jackie
22:45 Smrtonosná zbraň 2
00:55 Sherlock Holmes (HD)
02:50 Pokrvní bratia 2
22:35 Scary Movie 5
00:25 Miami Vice
02:40 Scary Movie 5
04:05 15 minút. KUCHÁR
04:40 NOVÉ BÝVANIE
NOVA
06:05 Oggy a Škodíci 06:25 Batman:
Odvážný hrdina II 1 06:50 Král džungle
17 07:15 Liga Špačků II 11
07:40 Tom a Jerry III 27
08:05 Jak vycvičit draky II 20
08:35 Brémští muzikanti
09:40 Výměna manželek
10:50 Princezna ledu
12:40 Dům za všechny peníze
14:20 Moje krásná čarodějka
16:20 Ohnivý oceán
18:50 Helena: Přesčas 3
19:30 Televizní noviny
20:20 Román pro muže
22:15 Střepiny
22:50 Striptýz
00:55 Kriminálka Las Vegas XII: Otřes z
mozku
01:45 Novashopping
02:15 Volejte Novu
02:45 Dům za všechny peníze
04:25 DO-RE-MI
NOVA CINEMA
05:15 Svět Nova Cinema 05:30 Teleshopping 06:00 Danielle Steelová:
Přístav bezpečí 07:40 Může se to stát
i vám 09:30 Kate & Leopold 11:30 Teleshopping 11:50 Koření: Všechny vůně
světa 12:40 Milenky v akci 14:20 Vesmírní kovbojové 16:40 Tisíc slov
18:15 Lovci zločinců 18
19:05 Lovci zločinců 19
20:00 48 hodin v Paříži
DOMA
05:35 Úbohá Nasťa 4 06:15 Rosamunde Pilcherová: Kde sa začala láska
08:15 Frasier I. 21/24 08:40 Taká obyčajná rodinka III. 4/24 09:10 Veštiareň
10:10 Môj nový tučný život IV. 5-6/13
12:05 Gossip Girl V. 3-4/24
14:10 Danielle Steelová: Premeny
16:10 Snehový raj
17:55 Princezná a námorník
20:00 Zámena manželiek
21:15 Horúca krv I. 5-6/36
JOJ PLUS
05:05 100 rokov svedectiev 05:30 MacGyver 10 06:15 Kto prežije XIX. 11
07:00 EUROMINÚTY
08:15 MacGyver 11
09:05 Fórky, vtipky XXII.
09:55 Plne naložení 2
10:25 Megapresuny 3,4
11:30 Kravaťáci II. 14
12:30 100 rokov svedectiev
13:00 Zbohom, Slovensko! 2
14:15 Profesionáli 3,4
16:00 Lov na duchov
17:50 Prison Break: Útek z väzenia III.
3,4
19:35 Fórky, vtipky XXII.
20:30 Za nepriateľskou líniou 2
22:25 Kickboxer
00:25 Zákon gangu IV. 3,4
01:55 Ben a Kate 3,4
02:35 Liga snov III. 3,4,5
03:35 Zbohom, Slovensko! 2
04:40 MacGyver 11
PRIMA
06:15 Zpravodajství FTV Prima
07:30 Dokonalý Spider-Man II: Domácí
vězení 9 07:55 Jake a piráti ze Země
Nezemě II: Kouzelné píšťaly Petra Pana 2
08:25 Tajemství války: Lest a klam před
Normandií 12 09:30 Prima ZOOM SVĚT
10:00 Vteřiny před vraždou III: Vražda ve
škole 4 11:00 Partie 11:40 Božské dorty
od Markéty 12:05 Nedělní receptář extra 12:25 Utta Danella: Černé zrcadlo
14:20 Big Ben III: Vražedný trojúhelník
8 16:15 Vraždy v Midsomeru XV: Smrt
a diva 18:10 Vařte jako šéf! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy
20:15 Bella Mia
22:10 Potomci lidí
00:15 Hawaii 5-0 II: Pro dobrou věc 6
01:05 Tajemství války: Lest a klam před
Normandií 12
02:05 Vraždy v Midsomeru XV: Smrt
a diva 03:35 Potomci lidí
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 ATP 250
Series - Sydney 11:00 Sport Expres
11:05 Montreal Canadiens-New York
Islanders 12:55 Teleshop 13:00 Sport
Expres 13:05 Magazín NBA Action
12/2014 13:30 World of Freesports
14:00 World of Freesports 14:30 Volvo
Ocean Race 15/2014 15:00 Sport Expres 15:05 MMA-Final Fight Championship 17:00 Sport Expres 17:05 Teleshop
17:20 Borec měsíce 1/2015
17:30 European Poker Tour - Season 10 3
18:35 Pittsburgh Penguins-New York
Rangers
21:00 Večerní Sportovní noviny
21:05 World of Freesports
21:30 Toronto Raptors-New Orleans
Pelicans
23:45 Sport Expres
23:50 NHL News
00:05 Chicago Blackhawks-Dallas Stars
02:30 Videotext
22:10 Neúplatní 00:20 Politická hra 4
01:10 Teleshopping 01:25 Román pro
muže 03:00 Striptýz
23:45 Špinavé dedičstvo 01:25 Princezná a námorník 02:50 Špinavé dedičstvo 04:10 Láska na jednu noc
Pondelok 19. 1. 2015
JEDNOTKA
05:20 Správy RTVS „N“ 06:05 Góly - body
- sekundy 06:25 5 proti 5 07:05 McLeodove dcéry II. 12 07:55 Správy RTVS
„N“ 08:40 Rosemary a Thymeová II:
Pamäť vody II. 09:30 Poklady sveta II.:
Perzepolis - život v centre moci- Irán
10:00 Lekári: Nedostatok komunikácie 9/65 10:45 Duel 11:15 5 proti 5
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:50 Zátoka nádejí 7/14 14:40 Zátoka nádejí 8/14 15:25 Svet v obrazoch
16:00 Správy RTVS 16:25 Poklady
sveta II.: Bryggen - najsevernejšie predmostie hanzy 16:40 Poklady sveta II.:
Gwynedd -veljské hrady Eduarda Prvého
17:00 Neskoro večer: Talkshow Petra
Marcina 17:50 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 John Raabe
22:25 Vyvolení: Znamenia smrti 3/12
23:25 Vyvolení: Ďalší život 4/12
00:25 John Raabe
02:30 Dámsky klub
03:55 McLeodove dcéry II. 12
04:40 Rosemary a Thymeová II: Pamäť
vody II.
DVOJKA
07:40 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:50 Národnostné
správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre
materské školy: Malý Muk 09:00 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI - smiešny seriál - tichý
režim 09:05 Maliar Važca 09:30 Obyčajný deň 10:25 Tvárou v tvár 10:50 Fokus rodina „N“ 11:40 Živá panoráma
12:20 ArtSpektrum 12:25 Vajnory
12:55 Izrafel 14:20 Športové ozveny
14:50 Odpískané 15:30 Autosalón
15:55 Národnostný magazín: Večer národnostných menšín 16:20 Profesionál
16:45 Fokus práca „N“ 17:30 Správy
RTVS z regiónov 17:45 ArtSpektrum
17:50 Správy - Hírek 18:00 Žena na
konci sveta IV 18:25 GEN.sk: Peter Jaroš 18:45 Večerníček: Tút 18:50 Máša
a medveď 18:55 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI - smiešny seriál - tichý režim
19:05 Garfield II. 19:15 Škaredé káčatko 19:40 Geolino 19:55 Správy
v slovenskom posunkovom jazyku „N“
20:00 Slová, ktoré zmenili svet: Nelson
Mandela 21:00 Správy a komentáre
21:25 Góly - body - sekundy 21:35 VAT:
Bioplasty 22:00 Čierna mačka, biely kocúr 00:05 A predsa sa točí 00:50 Správy
RTVS „N“ 01:40 ArtSpektrum
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno
08:30 Zámena manželiek
09:35 Ordinácia v ružovej záhrade
10:40 Chlapi neplačú
12:10 Dr. House VI. 16/22
13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 9/23
14:05 Kobra 11 XVI. 2/15
15:05 Kurz sebaovládania 79-80/100
16:00 Mentalista VI. 7/22
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:15 POČASIE
20:30 Horná Dolná
21:30 Slunce, seno, jahody
23:15 Mentalista VI. 7/22
00:15 Kobra 11 XVI. 2/15
01:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 9/23
01:55 Dr. House VI. 16/22
02:40 Kurz sebaovládania 79-80/100
03:20 Mentalista VI. 7/22
04:00 Kobra 11 XVI. 2/15
JOJ
05:25 KRIMI 06:00 TOP STAR
06:15 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ
07:20 SÚDNA SIEŇ: Susedia na nože
08:30 DIVOKÉ KONE 09:40 Dr. LUDSKY:
Žena nikoho 6 11:00 NÁKUPNÉ MANIAČKY 12:00 NOVINY O 12:00
13:10 DEDIČSTVO: Nová cesta 6
14:25 TV ŠANCA
15:05 Hoď svišťom: Manažérka
15:50 SÚDNA SIEŇ: Berie si ho, kedy
chce
17:00 NOVINY O 17:00
17:30 TOP STAR
17:50 NÁKUPNÉ MANIAČKY
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:05 ŠPORT
20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK OD TV JOJ
2015
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:25 DIVOKÉ KONE
21:20 SLADKÝ ŽIVOT
22:10 Stav ohrozenia 5
23:10 LÓVE
01:10 Agent V. 14
01:50 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 9
02:30 SLADKÝ ŽIVOT
03:10 DEDIČSTVO: Nová cesta 6
04:05 Hoď svišťom: Manažérka
ČT1
05:00 Banánové rybičky 05:30 Zajímavosti z regionů 05:59 Studio 6 09:00 Hitparáda televizní zábavy 09:55 Na cestě
po Malajsii 10:25 Postřehy odjinud
10:30 168 hodin 11:05 Znamení koně
II: Blue Mystery 1/13 12:00 Zprávy ve
12 12:20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy (Praha), Události v regionech
plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma
14:00 Doktorka Quinnová 14:45 Rajské zahrady 15:05 Kojak 15:55 Hubert
a Staller 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události
v regionech 18:25 Míň je víc 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Vraždy v kruhu
21:20 Reportéři ČT
21:59 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
22:00 Na stopě
22:25 Kriminalista
23:25 MI5 VII 5/8
00:20 AZ-kvíz
00:45 13. komnata Michaela Kocába
01:10 Designtrend 01:25 Z metropole
(Praha), Týden v regionech (Brno, Ostrava) 01:55 Dobré ráno 04:25 Televizní
memoáry Gustava Broma
ČT2
05:30 Postřehy odjinud 05:35 Město
žen IV 05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Kamera na cestách: Japonsko, země zenu zaslíbená 09:55 Klenoty naší krajiny: Český ráj 10:20 Děti
na tahu 11:15 Babylon 11:45 Cesta
ke kameni: Trať hledačů trilobitů 2/6
12:05 Televizní klub neslyšících - ZJ
12:30 Československý filmový týdeník
1965 1025/2379 12:45 Lodě, které
psaly historii: Batyskaf - deset tisíc metrů
pod mořem 13:35 Tajemství 2. sv. války:
Přepadení 14:30 Věda na vlastní kůži
15:25 Bajkalsko-amurská magistrála ST
16:15 Komanda smrti 1/4 17:05 Život
Muhammada 1/3 18:00 Bojovníci s klimatem 18:10 Moje rodina IX 18:45 Večerníček 19:00 Vesmír: Úplné zatmění
Slunce 19:45 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Válka na stříbrném plátně: Porážka
21:00 Jak vytvořit planetu 2/2
22:05 Smrt si říká Engelchen
00:15 Silnější než život
01:50 Q 02:15 Uchem jehly 02:45 Není
Němec jako Němec 03:00 Babylon
03:20 Hranice bez hranic 03:50 Abeceda komunistických zločinů
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 09:00 Novashopping 09:15 Ulice 2740
10:10 Soukromé pasti: Riskantní interview 11:20 Střepiny 11:50 Tescoma
s chutí 12:00 Polední Televizní noviny
12:40 Vzpomínky III 3 13:30 Odložené
případy V: Vyjížďka 3 14:30 Mentalista
II: Dokud jsi mladý 10 15:25 Ordinace
v růžové zahradě 2: Dokud nás smrt
nerozdělí 193 16:30 Dva a půl chlapa
V 12 17:00 Odpolední Televizní noviny
17:35 Kriminálka Las Vegas V: Mea Culpa 18:30 Ulice 2741 19:30 Televizní noviny 20:20 Doktoři z Počátků: Překvapení, překvapení! 89 21:30 Kriminálka Las
Vegas XIV: O mrtvých 14 22:25 Černá
listina 3 23:15 King a Maxwellová: Pandořina skříňka 10 00:00 Kriminálka Las
Vegas V: Mea Culpa 00:45 Mentalista II:
Dokud jsi mladý 10 01:30 Novashopping 02:00 Černá listina 3
NOVA CINEMA
06:00 Svět Nova Cinema 06:15 Teleshopping 06:50 Taz - mania III 30
07:10 Brémští muzikanti
08:10 Liga spravedlivých: Krize na dvou
Zemích
09:30 Lovci zločinců 18
10:20 Lovci zločinců 19
11:10 Teleshopping
11:25 Milenky v akci
13:05 Moje krásná čarodějka
15:00 Teleshopping
15:20 48 hodin v Paříži
17:25 Království 1
18:20 Muž s posláním 11
19:05 Gilmorova děvčata III 9
20:00 Můj milý, můj drahý
22:05 Štvaná žena
23:45 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XIII 9
00:30 Teleshopping
00:50 Štvaná žena
DOMA
05:55 Extrémne premeny: Druhá šanca
na život 06:35 Dr. Oz 07:25 Nate Berkus: Krajšie bývanie 08:40 Sudkyňa Hatchettová 09:10 Veštiareň 10:35 Perla
Orientu 113/142 12:00 Katie Ffordeová: Kúsok z teba 14:15 Skrytá vášeň
169-170/188 16:00 Ordinácia v ružovej
záhrade 17:05 Roztomilé mrchy I. 9/22
18:00 Priatelia
18:30 Extrémne premeny: Druhá šanca
na život
19:30 Bez servítky
20:30 Odložený prípad V. 9/18
21:30 Feriha 145-146/160
23:20 Nezvestní I. 5/18
00:15 Seinfeld III. 3-4/22
01:10 Priatelia
01:30 Bez servítky
02:15 Smotánka
03:30 Nezvestní I. 5/18
04:15 Odložený prípad V. 9/18
JOJ PLUS
05:30 Pekelná výzva 2 06:15 Kto
prežije XIX. 12 07:00 EUROMINÚTY
08:00 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 9
09:00 Dvojičky 9 10:00 Neporaziteľná
Jane: Ťažko ju zabiť! 3,4 11:55 Prison
Break: Útek z väzenia III. 3,4 13:40 Pekelná výzva 2 14:35 Fórky, vtipky XXII.
15:50 Ničitelia mýtov II. 3 16:50 Faktor
strachu V: 25 17:45 Legenda o Williamovi Tellovi 6 18:50 Simpsonovci III. 13,14
19:45 Kutyil s.r.o. 15
20:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XIII. 9
21:25 C.S.I.: Kriminálka New York VII. 19
22:20 Najdrahšie rómske svadby II. 2
23:10 Biele goliere III. 6
00:05 Agentka bez minulosti II. 9/16
00:55 Letecké katastrofy II. 3
01:50 Kto prežije XVIII. 7
02:30 Magnum VIII. 9 03:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XIII. 9 04:00 C.S.I.:
Kriminálka New York VII. 19
PRIMA
06:30 Gormiti II - Věk velkého zatmění: Bezkřídlý 16 06:55 Winx Club
II: Moc Charmixu 21 07:40 M*A*S*H
21 08:10 M*A*S*H 22 08:55 Vraždy
v Kitzbühelu V: Smrt klenotníka 11
09:45 Prostřeno! 10:35 Místo činu:
Stuttgart: Galina 4 12:25 Walker, Texas
Ranger VI: Zkouška víry 24 13:20 Wolffův revír VIII: Malí trpaslíci, dlouhé stíny
11 14:20 Julie Lescautová I: Zločin
v lyceu 8 16:25 Komisař Rex VI: Kůň
za miliony 5 17:30 Odpolední zprávy
18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké
zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty
domů III: Budu bojovat 310 21:30 TOP
STAR magazín 22:30 Zvláštní dny
01:10 Vraždy v Kitzbühelu IX: Smrt poustevníka 2 02:05 Walker, Texas Ranger
VI: Zkouška víry 24 02:50 Wolffův revír
VIII: Malí trpaslíci, dlouhé stíny 11
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 ATP 250
Series - Sydney 11:00 Sport Expres
11:05 Teleshop 11:10 Chicago Blackhawks-Dallas Stars 12:55 Teleshop
13:00 Polední Sportovní noviny
13:05 Toronto Raptors-New Orleans
Pelicans 14:30 World of Freesports
15:00 Sport Expres 15:05 Pittsburgh
Penguins-New York Rangers 17:00 Sport
Expres 17:05 Teleshop 17:20 Volvo Ocean Race 15/2014 17:50 Fight Club News
47/2014 18:50 NHL News 19:00 Odpolední Sportovní noviny 19:05 New York
Islanders-Philadelphia Flyers
21:30 Večerní Sportovní noviny
21:35 Swansea City - Chelsea FC
23:30 Večerní Sportovní noviny
23:35 NHL News
23:45 Chelsea FC - Newcastle United
01:30 Sport Expres
01:35 Videotext
Realitná burza
23
Žilinského večerníka
www.zilinskyvecernik.sk
Utorok 13. 1. 2015
VÝVOJ NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI
Predaj nehnuteľnosti
248/455 * Menší, čiastočne zrekonštruovaný rodinný dom vo Varíne. Hliníková
strecha, plastové okná, nový plot s bránou
na elektrické ovládanie. Čiastočne podpivničený. Možnosť zobytnenia podkrovia.
Vlastná studňa. Na pozemku sa nachádza
hospodárska budova. Krásny rovinatý pozemok. Tichá lokalita. Výborná dostupnosť do Žiliny. Dom je kúpou voľný. Cena
88 000 €, www.red.sk. T.0915 808 515.
239/482 * 2-izb. byt na Hájiku s výmerou 50 m2 s balkónom sa nachádza na
2./8 p. s pekným výhľadom na Žilinu.
Byt je čiastočne zrekonštruovaný: pôvodné okná, plávajúca podlaha, dlažba,
kuchynská linka, WC, kúpeľňa. Pozostáva z kuchyne a dvoch izieb, WC, kúpeľne a chodby. Byt sa predáva nezariadený,
je orientovaný na V a Z. V okolí je dobrá občianska vybavenosť, škola, škôlka,
lekár, lekáreň, pošta, Jednota, Tesco,...
K bytu patrí pivnica, kúpou voľný. Cena
49 500 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
233/470 * 2-izb. byt v zateplenom paneláku, tichá lokalita mimo hlavnej cesty,
Vlčince III. Byt je vnútorný s výborným
dispozičným riešením, má pôvodné parkety, vymenené plastové okná, inak je
v pôvodnom stave. V blízkosti je výborná občianska vybavenosť. Cena 52 700 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
223/483 * 3-izb. byt po celkovej rekonštrukcii, Hliny IV. V zateplenom bytovom dome na 1./5 podlaží bez výťahu a s 1 lodžiou v izbe. Orientácia bytu
na dve svetové strany – dve izby juh
a kuchyňa a izba sever. Byt má výmeru
72 m2. V byte sú vymenené okná, murované jadro, nové elektroinštalácie.
Vnútorné dvere sú vymenené. V izbách
sú zabudované vstavané skrine. Podlahu izieb tvoria plávajúce podlahy. Tichá lokalita. Byt sa predáva kompletne
zariadený. Cena 74 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
221/413 * Nadštandardný priestranný
3-izb. byt s výmerou 96,9 m2 s dvoma
balkónmi s výmerou 21 m2 v novostavbe
vo vyhľadávanej lokalite, širšie centrum.
Byt je vybavený kuchynskou linkou, samostatným plynovým vykurovaním, vstavanými skriňami, bezpečnostnými dverami, kábl. televíziou. K dispozícii je detské
ihrisko. V blízkosti je výborná občianska
vybavenosť. K bytu patrí garáž v suteréne domu. Cena 145 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
251/350 * 3-izb. byt sa nachádza v tehlovej bytovke v širšom centre mesta,
4 minúty od Mariánskeho námestia.
Výmera bytu je 70 m2, nachádza sa na
1. poschodí (pod bytom ešte jeden byt)
v správe Byttermu - s balkónom, pivnicou a podielom na pozemku. Byt má murované (pôvodné) jadro, drevené podlahy, inak v pôvodnom stave. Vhodný na
celkovú rekonštrukciu. Cena 64 000 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
234/037 * Garsónka s vymeneným plastovým oknom a plávajúcou podlahou sa
nachádza v zateplenom bytovom dome
na Hlinách VIII. Poschodie 4./7. Cena
29 500 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
239/479 * 2-izb. byt na Hájiku s výmerou 50 m2 s balkónom sa nachádza
na 1./8 p. Byt je čiastočne konštruovaný: plastové okná, plávajúca podlaha,
dlažba, kuch. linka, WC, kúpeľňa. Pozostáva z kuchyne a dvoch samostatných izieb, WC, kúpeľne a chodby. Byt sa
predáva čiastočne zariadený, je orientovaný na V a Z. V okolí je dobrá občianska vybavenosť. Cena 48 000 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
229/180 * Slnečný 3-izb. byt na Hlinách
VII s výmerou 68 m2. Nachádza sa v zateplenom bytovom dome s výťahom. Byt
je po kompletnej rekonštrukcii - murované bytové jadro, plastové okná, kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi,
RED 100/50 = 77/97
RED 100 = 915
prebrúsené parkety v izbách, dlažba v kuchyni a kúpeľni, nová sanita, nové interiérové dvere so zárubňami, vstavaná skriňa Roll-Door v predsieni, bezpečnostné
dvere. Súčasťou bytu je špajza na spoločnej chodbe a pivnica v suteréne bytového domu. Cena 68 500 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
221/412 * 3-izb. mezonetový byt v centre s výmerou 109,5 m2, nachádza sa
na 4./4 poschodí s výťahom. Pozostáva
z kuchyne, obývačky, pracovného kútika, toalety a šatníka, na poschodí je
spálňa so šatníkom, veľká detská izba
a kúpeľňa. Byt sa nachádza v nadstavbe, s dvoma balkónmi, s vlastným plynovým kúrením. Ihneď voľný. Parkovanie
na vyhradenom parkovacom mieste, výborná poloha, dostupnosť do centra cca
3 minúty. Cena 105 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
224/919 * 3-izb. byt s rozlohou 81 m2, širšie centrum, 2x zasklená lodžia, murované jadro a priestranná špajza. Na chodbe
a v kuchyni ker. dlažba, v izbách parkety.
K bytu patrí pivnica. V správe OSBD. V prípade záujmu je možnosť dokúpiť garáž
pri bytovom dome v cene 2000 €. Cena
66 999 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
249/703 * 3-izb. byt na 2./5 poschodí s balkónom v zateplenom paneláku na Hlinách VII. Byt je v pôvodnom,
no veľmi zachovalom stave, v kuchyni
nová kuchynská linka. Cena 58 990 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
226/165 * Slnečný 2-izb. byt v zateplenom panelovom bytovom dome, atraktívna lokalita Hliny IV - 5 minút od OC
Aupark a centra mesta. Byt s dobrým výhľadom, orientácia: západ, nízke mesačné náklady. V okolí je zeleň, tichá lokalita,
výborná občianska vybavenosť. Dom má
vlastný výkon správy - spoločenstvo vlastníkov. Predaj aj s kompletným zariadením
a vybavením. Cena 58 500 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
248/454 * 3-izb. byt s lodžiou v panelovom bytovom dome, Solinky. Byt je
v pôvodnom zachovalom stave. Kúpou
je voľný. Cena 57 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
okná, v obývacej izbe drevené parkety. Byt
orientovaný na západ (do dvora) s pekným výhľadom. Dom je po komplexnej
rekonštrukcii, nová fasáda a lodžie. Byt
má dve lodžie, z kuchyne a z obývacej
izby. Cena 40 800 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
224/206 * Malý rodinný dom, Bánová, záhrada 20 m2. Na prízemí 1 miestnosť, 1 technická miestnosť. Na poschodí
kuchyňa, obývacia miestnosť s oddelenou spálňou, kúpeľňa s WC, komora. Alternatíva za byt na okraji mesta s malým
pozemkom. Cena 49 990 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
239/481 * Kompletne zrekonštruovaný tehlový 3-izb. byt s výmerou 79 m2 bez balkóna sa nachádza
na 3./5 p. vo vyhľadávanej lokalite
na Bulvári, len 5 minút peši od centra mesta. V byte sú kvalitné plastové okná, drevené parkety, rohová
kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, špajza, murované jadro s rohovou vaňou a so samostatným WC
Geberitom, pri vstupe je veľký šatník
a vstavaná skriňa v spálni. Byt sa predáva čiastočne zariadený nábytkom
a elektrospotrebičmi. Bytový dom je
v dobrom technickom stave, za domom sa nachádza dvor s posedením,
ktorý bol nedávno kompletne zrenovovaný. Cena 105 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
231/233 * Novostavba 4-izb. bungalovu sa nachádza cca 7 km od Žiliny
v obci Porúbka. Je situovaný v novej
zástavbe rodinných domov. Pod terasou domu sa nachádza pivnica s výmerou 22 m2 a v podkroví je úložná
plocha 70 m2. Súčasťou domu je garáž. Cena je uvedená za hrubú stavbu.
Bungalov je možné kompletne dokončiť podľa požiadaviek a predstáv
klienta. Cena 101 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
238/022 * 3-izb. byt sa nachádza v lokalite Hliny VI. Má vymenené plastové
okná, v chodbe a jednej izbe je plávajúca
podlaha, v dvoch izbách sú znížené stropy, vstupné bezpečnostné dvere, v chodbe a v jednej izbe je vstavaná skriňa. Balkón. Murovaná pivnica. Cena 64 300 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
226/242 * 1-izb. byt na Hlinách VI v zrekonštruovanom bytovom dome, 5./8 podlažie. Pekné okolie, zeleň, detské ihrisko,
v okolí obchody a služby. V byte sú nové
221/114 * Rodinný dom v Stráňavách vo výbornom, zachovalom stave, na začiatku obce v blízkosti kúpaliska. Dom je čiastočne podpivničený.
Výmera pozemku 1361 m2. Úžitková
plocha 89 m2, na prízemí sa nachádza
kuchyňa, obývačka s krbom a kúpeľňa
s WC, na poschodí sú ďalšie tri miestnosti a kúpeľňa s WC. K domu patrí
murovaná garáž a hospodárska budova. Ovocná záhrada sa nachádza za
domom. Cena 119 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
238/419 * Dvojpodlažný rodinný
dom sa nachádza v mestskej časti Žilina-Bánová. V súčasnosti už je
hotová hrubá stavba. Bližšie informácie v realitnej kancelárii. Cena
249 990 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
71/34 * Záhradná chatka s pozemkom
v Kunerade. T. 0908 926 473.
28/51 * SP v Budatíne, 600 m², so všetkými IS. Cena 65 €/m². T. 0903 742 522.
71/51 * Rodinný dom v okrajovej časti
Žiliny, vhodný na podnikanie, nie pre RK.
T. 0905 228 554.
4/1 * V Budatíne, smerom k Budatínskemu zámku poskytnem možnosť nadstavby na poschodovú polyfunkčnú budovu.
T. 0948 828 265.
10/1 * 3-izb. RD pri Bytči, 400 m², garáž,
54 000 €. T. 0902 727 311.
11/1 * 2-izb. tehlový byt s lodžiou pri
Auparku, 65 000 €. T. 0902 727 311.
82/1 * 1-izb. byt na Hlinách VII, po rekonštr., 33 000 €. T. 0905 275 268.
88/1 * Záhrada (SP) v Žiline, širšie centrum, všetky IS. Dohoda. T. 0903 702 704.
RED HYPO = 2,771
15/4 * Rodinný dom v Kunerade + garáž + altánok, 1200 m². Ihneď. T. 0915
259 111.
19/3 * 2-izb. byt, 50 m², Hájik, 48 500 €.
T. 0905 777 640.
27/3 * www.realitynavis.sk
28/3 * Predám 2-, 3-izb. byt v ZA. T. 0918
444 415.
29/3 * Predám SP Dolný Hričov. T. 0918
444 415.
30/3 * Predám SP Oščadnica. T. 0918
444 415.
31/3 * Predám SP v Trnovom. T. 0918
444 415.
2/3 * Predám garáž v radovej zástavbe
v centre mesta Žilina, na Veľkej okružnej (za svetelnou križovatkou Predmestká pod NsP) so súpisným číslom a vysporiadaným pozemkom v súkromnom
vlastníctve. Zastavaná plocha pozemku je
17 m². Garáž je bez elektr. energie, možnosť pripojenia elektriny. Kontakt: 0903
557 487 pre viac info.
42/3 * Zabehnuté pohostinstvo s ubytovaním. T. 0915 882 586.
85/3 * Predám alebo prenajmem garážový box vnútorný na treťom poschodí
v spoločných garážach na Hlinách. Box
je vybavený policami vhodnými na skladovanie. Cena dohodou. T. 0903 736 300.
100/2 * Novopostavené 3-, 4-izb. RD
v R. Tepliciach, 116-t., 133-t. €. T. 0905
850 423.
101/2 * Admin. budova na frekventovanom mieste v Žiline a časť adm. budovy
v centre. T. 0905 850 423.
55/3 * 2-generačný rod. dom, 8 izieb +
garáž v Trnovom, podpivničený, 900 m²
pozemok, cena 98 000 €. T. 0905
850 423.
95/38 * Pozemok v Žiline 3900 m², schválený ÚHA na podnikanie (servis, sklad, autobazár), cena 55 €/m². T. 0905 850 423.
74/3 * 3-izb. tehlový byt v centre mesta
s balkónom po kompletnej rekonštrukcii, vstavané skrine, 86 m² + pivnica,
cena 88 000 €. T. 0903 442 185.
75/3 * 1-izb. byt, 38 m², Vlčince II, plastové okná, 6. posch./10. T. 0911 222 160.
76/3 * RD Radoľa, výmera pozemku 440 m², cena 69 900 €. T. 0911
222 160.
77/3 * Stavebný pozemok v Brezanoch, výmera pozemku 1106 m², cena
38 000 €. T. 0903 442 185.
84/3 * Predám SP vo Višňovom, IS
pri pozemku, vhodný aj na bungalov.
T. 0903 552 013.
89/3 * www.real-is.sk
Prenájom nehnuteľnosti
51/51 * Chcete podnikať na pešej zóne
v Žiline? Dám do prenájmu priestory
35 m² na I. poschodí, Farská č. 3. T. 0903
429 015.
5/1 * V Budatíne dám do prenájmu murovanú zateplenú garáž, prízemie a poschodie polyfunkčnej budovy 2 x 160 m²
a betónovú plochu cca 400 m². Ku všetkému sú inž. siete. T. 0948 828 265.
44/47 * Dám do prenájmu garsónku pri
aut. nást. v ZA. T. 0905 462 481.
59/1 * Dám do prenájmu autodielňu na nákladné aj osobné autá 4 boxy na lukratívnom mieste v Žiline. T. 0901 063 203.
60/1 * Dám do prenájmu sklad
s rampou spolu 160 m² - 800 m² na
lukratívnom mieste v Žiline. T. 0907
063 203.
65/1 * Dám do prenájmu kanc. priest.,
16, 21 m² aj na služby. T. 0908 511 380.
66/1 * Dám do prenájmu priestory pre lekára, výhodne. T. 0908 511 380.
56/1 * Ponúkam od 1. 2. 2015 voľnú, priestrannú, kompletne zariadenú, samostatnú, nepriechodnú izbu
RED NB = 312
viac info: www.red.sk
s TV, DVD, internetom v dvojizbovom
kompletne zrekonštruovanom byte
na Vlčincoch. K dispozícii sú všetky
spotrebiče. Cena dohodou. Ako spolubývajúcu uprednostňujem zamestnanú
osobu,nefajčiarku.Kontakt: napodnajom
@gmail.com.
77/1 * Dám do prenájmu pekný 1-izb.
byt s balkónom na Hlinách VII. Cena
300 € vrátane energií. T. 0903 366 673
78/1 * 2-izb. byt, Bulvár. T. 0949 206 745.
79/1 * Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Hájiku, kontakt: [email protected]
84/1 * Odstúpim bar v centre mesta ZA
s rýchlym občerstvením. T. 0903 511
283.
91/1 * Prenajmem 2-izb. byt na Bulvári.
T. 0903 550 884.
4/3 * Dlhodobo prenajmem zariadený,
prerobený 2-izb. byt v centre mesta Žilina s dvoma balkónmi. Cena aj s energiami 360 €. Vhodný pre študentov, ako aj
pre páry. T. 0911 327 149.
92/1 * Prenajmem garáž v Žiline. T. 0918
248 125.
16/3 * Dám do prenájmu 2-izb. byt na
Hlinách VII, Hlinská ul. T. 0904 485 140.
18/3 * Ponúkam lukratívny priestor kaviarne v centre ZA na výstavu/predaj obrazov. T. 0911 411 684.
23/3 * Dám do prenájmu 2-izb. byt
na Vlčincoch, prerobený, zar. T. 0902
169 314.
32/3 * Prenajmem 1-, 2-, 3-izb. byt v ZA.
T. 0918 444 415.
33/3 * Hľadám prenájom výrobnej haly,
okolie ZA. T. 0918 444 415.
34/3 * Hľadám prenájom garsónky, 1-, 2-,
3-izb. byt v ZA. T. 0918 444 415.
39/3 * Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica ponúka na prenájom od
1. 2. 2015 bufet s výmerou 30 m2.
Bližšie informácie na tel. č. 041/5689
047. Ponuky je potrebné zaslať do
28. 1. 2015 na adresu školy. Na obálku
napísať „Priamy nájom“ NEOTVÁRAŤ.
41/3 * Dám do prenájmu ubytovacie
priestory pre 14 osôb, aj dlhodobo, cena
5,80 €/noc, príp. dohoda možná. T. 0905
490 986.
52/29 * Dám do prenájmu kancelárske
priestory s parkovaním, Žitná ul., ŽA.
T. 0903 803 377.
53/29 * Dám do prenájmu areál v Žiline-Závodí, 650 m², vhodný na sklady, výrobu, autoservis a pod. T. 0903 803 377.
48/3 * Prenajmem 2-izb. byt, Vlčince IV,
prerobený. Ihneď voľný. T. 00908 903
612, 0911 516 775.
49/3 * Odstúpim zabehnutú prevádzku dámske odevy – Žilina. T. 0904
952 669.
51/3 * Hľadám spolubývajúceho do samostatnej izby. T. 0948 950 033.
103/2 * Najnižšie nájmy v širšom centre: celé ubytovne (30 a 50 lôžok,
33 €/os./mes.), kancelárske priestory,
výrobné, skladové priestory, krajčírska
dielňa. T. 0905 850 423.
104/2 * Dám do prenájmu parkovaciu
plochu 1000 m². T. 0905 850 423.
73/7 * Dám do prenájmu priestory vhodné pre autoservis. T. 0905
850 423.
105/2 * Dám do prenájmu vybetónovanú plochu 70 m² vedľa frekventovanej cesty (Predmestská) na predvádzanie alebo parkovanie, cena 150 €/mes.
T. 0905 850 423.
126/44 * Prenajmem plechový sklad na
Predmestskej ul., 70 m², cena 200 €/mes.
T. 0907 651 610.
20/48 * Dám do prenájmu novopostavený RD v Konskej. Cena 500 €/mes.
T. 0905 850 423.
64/3 * Prenajmem zariad. 1-izb. byt.
T. 0908 926 689.
65/3 * Prenajmem zariad. 3-izb. byt –
Hájik. T. 0903 706 059.
66/3 * Prenajmem zar. 2-izb. byt – Vlčince.
T. 0908 926 689.
67/3 * Prenajmem zariad. 3-izb. byt –
centrum. T. 0903 706 059.
70/3 * V Rajci na Hollého ul. dám do
prenájmu 2-izb. zar. byt, 60 m², v rod.
dome so samostatným vchodom. Obývačka s krbom, kuchyňa, spálňa s WC
a sprchou, samostatné WC a práčovňa.
Cena od 299 € vrátane energií. Voľný od
1. 2. 2015. Najlepšie dlhodobo. Viac info:
www.prenajom.wbl.sk, 0907 873 533,
[email protected]
71/3 * Dám do prenájmu 1-izb. byt v Žiline na Vlčincoch. T. 0908 049 277.
72/3 * Prenajmem garáž na Solinkách, el.
ovládanie dverí. Voľná ihneď. Cena 65 € vr.
en. T. 0905 563 800.
79/3 * 2-izb. byt v centre mesta, 53 m²,
čiastočná rekonštrukcia, kompletné zariadenie okrem TV a práčky, cena
330 €/mesiac vrátane energií, internetu a káblovej televízie. T. 0911 222 160.
85/3 * Dám do prenájmu zariadený slnečný byt, 70 m2, s terasou a balkónom v centre ZA. Cena s energiami je 530 eur/mes.
T. 0908 515 069.
86/3 * Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt, 26 m2, v centre ZA. Cena s energiami 235 eur/mes. T. 0908 515 069.
INZERCIA
Kúpa nehnuteľnosti
49/28 * HOTOVOSŤ. Výkup aj zadlžených
nehnuteľností. T. 0903 014 166.
68/35 * PODIELY V POZEMKOCH AJ
S NEZNÁMYMI VLASTNÍKMI. T. 0903
014 166.
72/1 * Garsónka v ZA. Nie cez RK. T. 0919
366 908.
35/3 * Kúpim byt v ZA, pôvodný stav, ponúknite! T. 0918 444 415.
36/3 * Kúpim garsónku, 1-izb., 2-izb.,
3-izb. b. v ZA. T. 0918 444 415.
37/3 * Kúpim záhradnú chatku v okolí
ZA. T. 0918 444 415.
59/3 * Dom, pozemok. Ihneď. T. 0902
614 251.
78/3 * 2-izb. byt, Hliny alebo Vlčince.
T. 0903 442 185.
Predaj autá
1/1 * Ťažné zariadenia, najlacnejšie prívesy 206 x 110 do 750 kg, max. rýchlosť 130 km/h, už od 369 €. Ťažné zariadenia, príďte dvaja, druhý za montáž
neplatí. T. 0907 209 569, 041/5653 245,
www.duran-privesy.sk.
P-0005
24 / inzercia
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Predaj rôzne
Žilina (najlepšie v blízkosti železničnej
stanice Žilina). Prijmeme aj čiperného
dôchodcu. T. 0949 159 905.
3/1 * Firma RUGER SK prijme na TPP do
Nemecka nemecky hovoriacich elektrikárov. Bez aktívnej nemčiny prijmeme mechanikov a mechatronikov. Bližšie info:
0907 164 875.
83/1 * Palivové drevo štiepaný buk –
33 cm, klátiky, 40 €/prm. T. 0904 878 542.
7/3 * Tatranský profil – perodrážku
v Kys. Lieskovci. T. 0903 555 364.
57/1 * Prijmem vodiča sk. C-E s praxou na kamióne. Plat 1300 € na
nový kamión, trasa CZ-SK-H. T. 0914
240 925, 0917 523 946.
85/1 * Staršia kožená rohová sed.
súprava. Nutná oprava. Lacno. T. 0917
523 946.
1/3 * Upratovací servis prijme mužov na
nočné upratovanie podzemného parkoviska v objekte Aupark Žilina. Práca na dohodu. Kontakt 0914 344 450.
9/1 * Hľadáme kuchára/-ku a čašníka/-čku do reštaurácie v okolí ZA. T. 0908
270 239.
13/1 * Prijmem čašníčku, aj nevyučenú.
T. 0904 198 388.
67/1 * Hotel FIT prijme do prac. pomeru na 1/2 prac. úväzok. kuchára/-ku od
2. 2. 2015. T. 0907 429 485.
81/1 * Prijmeme zodpovednú čašníčku
s praxou do prevádzky v ZA, upratovačku.
T. 0915 952 735.
Kúpa autá
83/4 * Odkúpim staré autá. T. 0911
962 732.
101/51 * Odkúpim vaše aj poškodené
auto od r. v. 99. T. 0902 395 404.
46/3 * Starší cirkulár na 380 W, cena
30 €. T. 0908 684 479.
47/3 * Elektrický, málo otáčkový kamenný brús, priem. 30 cm, cena 100 €. T 0908
684 479.
90/3 * Fréza VARY, dob. tech. stav.
T. 0915 262 038.
Kúpa rôzne
10/3 * Kúpim orechové a čerešňové drevo
– kmene. T. 0911 955 050.
98/2 * Poľovnícke trofeje anomálie - rarity. T. 0905 850 423.
71/1 * Odkúpim za cenu 2000 € náradie a veci od P.K. a J.B. (zváračka
CO2, pneumatiky zimné s diskami
na Audi Q7, čerpadlo na umývanie
áut Kärcher a Wap, akumulátor 2 ks,
12 V/125 A a 1 ks 12/V/225 A VARTA,
el. stolovú vŕtačku, el. stojanovú rozbrusovačku, kompresor PK4 červený,
ručné el. rozbrusovačky, vidlicovo-račňové chrómové kľúče 2 sady, pákové nožnice stolové, hadice a sadu
horákov na zváranie s meraním na
K.A. gola sady 2 ks, disky s pneum.
zimné na Š Superb, ručné el. vŕtačky 2 ks, sada vrtákov 2 ks, el. predl.
káble 380 V a 220 V po 2 sady, zdviháky hydraulické na os. aj nákladné
autá 4 ks, hydr. panenky na nákl. autá
4 ks, zimné reťaze na nákladné autá
6 sady, atď. Platba v hovoti pri predaji.
Info: 0914 409 925, 0907 063 203 –
nonstop.
Práca
32/28 * Hľadáme dobrého predajcu s praxou. Ponúkame firemné auto.
T. 0949 550 062.
48/49 * Jasličky MACKOVO v Žiline prijímajú deti vo veku 0 - 6 rokov. Zápis detí
a bližšie informácie na tel. čísle: 0940
833 369 alebo [email protected]
122/46 * NAJLACNEJŠIE KURZY SBS V ŽA,
MARIÁNSKE NÁM. (V BUDOVE AUTOŠKOLA Ľ. LIŠKA). T. 0917 736 056, 0908
527 027.
11/51 * Ponúkame prácu v mladom
kolektíve pre čašníčku, čašníka do herne i baru v KNM. Výhodné platové podmienky. Vyučenie nie je podmienkou,
prax vítaná. Mobil 0911 948 901
25/51 *** Prijmeme kuchára/-ku aj
bez praxe do TPP. T. 0902 837 253.
26/51 *** Prijmeme čašníčku do
TPP. T. 0902 837 253.
29/51 * Firma Metallform, s. r. o. prijme do
trvalého pracovného pomeru NÁSTROJÁROV pre dlhodobú prácu v Českej republike. Výborné platové podmienky (2000 3000 eur). Ubytovanie a aj cestovné hradí
firma. Záujemcovia, pošlite životopis na:
Metallform, s. r. o., Personálne oddelenie,
Továrenská 422, 018 61 Beluša. T. 0944
118 482.
36/51 * Prijmem kuchára/-ku na TPP do
pizzerie v Rajci. T. 0902 455 319.
72/51 * KRASPLAST AMG, s. r. o., Mládežnícka 285, Krasňany prijme do pracovného pomeru pracovníčky na pracovnú
pozíciu krajčírka autopoťahov. Mzda 450 600 €. T. 5077 316, 5077 311.
3/3 * Prijmeme chlapa - upratovača na
TPP na 8 hodín denne, pracovná doba
od 5.00 do 13.00 h. Pracuje sa na zmeny, čiže aj cez víkendy a sviatky. Podmienkou je abstinencia, flexibilnosť,
pracovitosť, bydlisko priamo v meste
58/1 * Prijmem automechanika na
TPP s praxou na nákladné autá a zámočníka s praxou. T. 0914 240 925,
0917 523 946.
70/1 * Prijmem vodičov na kamión na
výpomoc CZ-SK-H počas roku 2015.
T. 0914 240 925, 0917 523946.
89/1 * Prijmeme vodiča sk. „B, E“
aj na živnosť. T. 0905 532 254,
[email protected]
93/1 * Pizzeria Nesita na Kamennej ulici
prijme kuchára/-ku na denné menu, rozvozcu. T. 0903 533 655.
94/1 * Prijmem automechanika s praxou. Pracovisko Žilina. T. 0907 813 383.
6/3 * Reštaurácia 7 hriechov hľadá kuchára.
Nástup možný ihneď. Info: 0948 107 639.
8/3 * Čínska reštaurácia prijme čašníčky
a šoféra. T. 0948 677 688.
11/3 * Prijmeme na prácu do Bratislavy a okolia. Len vážny záujem. T. 0905
956 579.
12/3 * Prijmeme brigádne študentov VŠ
na čistiace a upratovacie práce. T. 09005
625 625.
13/3 * Prijmeme pracovníkov na čistiace a upratovacie práce v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách. T. 0905
625 625.
14/3 * Prijmem do TPP rozpočtára/-ku
na stavebné práce, Cenkros podmienka.
T. 0948 196 424.
17/3 * Prijmem brigádnikov – živnostníkov – montáže v hale. T. 0903 601 432.
20/3 * Hľadám prácu ako upratovačka.
T. 0904 665 681.
21/3 * Plzenská reštaurácia v Žiline prijme kuchára. T. 0905 596 753.
24/3 *** Prijmeme kuchárku aj bez
praxe do TPP. T. 0902 837 253.
24/3 *** Prijmeme čašníčku aj bez
praxe do TPP. T. 0902 837 253.
38N/3 * Hľadám prácu upratovanie bytov, domov, umývanie okien. T. 0904
391 506.
43/3 * Prijmem do zabehnutej pivárne na
Vlčincoch III čašníčku alebo aj brigádničku. T. 0903 566 802.
45/3 * Práca v centre krásy a kondície.
T. 0903 414 989.
46/3 * Hľadáme výpomoc do wellness
štúdia. T. 0905 906 054.
50/3 * Brigády jahody – Nemecko, máj –
august 2015. T. 0908 693 956.
54/3 * Firma prijme strojníka na traktorbager CAT 44E a strojníka na traktor ZETOR na živnosť. T. 0905 473 745.
55/3 * Prijmeme čašníka/-čku. QUADRO
cafe, OC Aupark, tel.: 0918 648 457.
56/3 * Spracujeme JÚ, PÚ, mzdy. T. 0915
829 372.
57/3 * Prijmeme 3 obch. zástupcov pre
oblasť Žilina, Terchová. T. 0915 297 679.
63/3 * Prijmeme čašníčku do reštaurácie
na 4 hodiny. T. 0903 513 086.
69/3 * Prijmeme upratovačky. T. 0900
611 458, 12 min. hov. 1,60 € s DPH.
58/ 3 * Prijmeme 3 obch. zástupcov
pre oblasť Bytča, Papradno. T. 0915
297 687.
60/3 * Hľadám brigádu na dohodu
alebo kratší pracovný pomer na rôzne administratívne alebo pomocné
účtovnícke práce. T. 0910 698 959.
76/46 * Hľadáme spolupracovníkov,
týždenné odmeny, ŽL nie je podmienkou. T. 0903 906 977.
61/3 * Prijmeme na HPP čašníčku do pivárne na Solinkách. T. 0905
627 589.
62/3 * Prijmeme pom. prac. silu do kuchyne, do reštaurácie na Solinkách.
T. 0905 627 589, 0905 962 691.
80/3 * Prosperujúca kanadská firma ponúka možnosť privyrobenia
a budovania vlastnej kariéry. T. 0910
577 175.
83/3 * Jazyková škola hľadá lektorov
anglického jazyka, len so ŽL. Kontakt:
[email protected]
69/49R * Prijmeme kuchára/sushi
kuchár - plat 900 eur brutto, čašník – plat 600 eur brutto, manager
– plat 1200 eur, pomocná sila - plat
500 eur. Ponúkame kvalitné zaučenie (tréning), priateľský kolektív, kr./
dl. týždeň. Pracovná doba podľa otváracích hodín OC Mirage. T. 00420 607
013 362, 0904 390 126, marketa.
[email protected]
91/3 * Prijmeme na TPP/živnosť do
svojich radov pracovníkov na pozície:
delič materiálu, náplň práce: delenie
materiálu, obsluha konvenčnej pásovej pílky, obsluha NC pásovej pílky, požiadavky: SŠ vzdelanie, ochota
učiť sa, komunikatívnosť, práca nadčas; pracovníkov na montáž, náplň
práce: montáž výrobkov, kontrola výrobkov - vizuálna, pomocné práce na
montáži a výrobe, požiadavky: schopnosť pracovať v kolektíve, komunikatívnosť, zmysel pre precíznosť. Nástup ihneď. Lokalita Považský Chlmec.
V prípade záujmu volať na t. č.: 0908
921 787.
Chovateľstvo
52/3 * Máte dlhy? Exekúcie?
Zbavte sa ich. Rýchlo, už do 3 dní.
T. 0944 937 440.
81/3 * Potrebujete dobrého obkladača? T. 0903 641 857.
82/3 * Kompletné rekonštr. byt. jadier,
kúpeľní, bytov, domov. So zárukou.
T. 0903 641 857.
Zoznámenie
60/3 * Slobodný 30-ročný muž hľadá vážnu známosť na spoločný život so ženou
do 30 rokov. Žilinský kraj. T. 0904 613 088.
68/3 * 37-ročný hľadá kamarátku do
spoločnosti. T. 0903 813 493.
Straty – nálezy
* Zo 7. na 8. januára 2014 mi v Dolnej
Tižine odcudzili štvorkolku KAWASAKI
BRUTE FORCE 750, r. v. 2007, zelenej farby. Za nejaké inform. poskytnem finančnú odmenu 1000 € + dohoda. T. 0904
952 368.
* Prosím poctivého nálezcu, ktorý našiel
zlatú retiazku s príveskom začiatkom
decembra, o jej vrátenie. Odmena istá.
T. 0908 275 102.
prijme zamestnancov na pracovné pozície:
>> KOVÁČ
Požadujeme: vzdelanie v strojárskom odbore
>> OBSLUHA CNC SÚSTRUHOV
Náplň práce: sústruženie ložiskových krúžkov na CNC sústruhoch
Požadujeme: - vzdelanie v strojárskom odbore
- práca na CNC
>> ZORAĎOVAČ
Náplň práce: zoraďovanie sústružníckych liniek pre ložiskovú výrobu
Požadujeme: - vzdelanie v strojárskom odbore
- prax min. 5 rokov v práci na sústruhoch, príp. linkách
V prípade záujmu životopisy zasielajte na adresu:
OMNIA KLF, a. s., Oddelenie ľudských zdrojov, Kukučínova 2734, 024 01
Kysucké Nové Mesto alebo na e-mailovú adresu [email protected]
Bližšie informácie na tel. čísle 041/4201 216.
P-0038
Darujem
* Darujeme 8-týžd. šteniatka Azijata.
T. 0907 817 637.
P-0009
P-0011
35/19 * Predám 10 kg balíčky hovädzieho mäsa, 4,5 €/kg. T. 0907 462
756.
36/19 * Predám býčka-jalovičku
do chovu. Cena dohodou. T. 0918
271 141.
6/1 * Predám lacno dospelé sučky čivavy zo zdrav. dôvodov. T. 0904
631 826.
Rôzne
48/51 * Spracujem daňové priznanie
živnostníkom. Spoľahlivo, za dobrú
cenu. T. 0917 299 385.
20/1 * Doučovanie matematiky, ZŠ,
SŠ, VŠ, príprava na monitor a prijímačky. T. 0907 564 929.
53/3 * Kožušníctvo na Mariánskom
námestí dopredáva kožuchy za výrobné ceny. T. 0911 827 146.
72/3 * Doučím matematiku, ZŠ, SŠ,
príprava na monitor a prijímacie skúšky na SŠ. Cena 6 €/60 min.
Tel. č. 0907 268 150.
Služby
49/49 * Firma IBK ŽILINA, s. r. o. spracuje mzdy, JÚ a PÚ účtovníctvo so zárukou. 0902 144 811 a e-mail: ibk@
ibkzilina.sk.
21/51 * Podlahy – montáž - predaj.
T. 0903 503 522.
22/51 * Brúsenie parkiet – požičovňa.
T. 0903 503 522.
73/14 * RENOVÁCIA dverí, zárubní, kuch. liniek a vstav. skríň. Akcia
-20 %. T. 0907 422 113.
9/3 * MAĽUJEME. DOBRÉ CENY.
T. 0940 829 899.
22/3 * Spracujem daňové priznanie, účtovníctvo, JÚ, PÚ, DPH, mzdy.
T. 0918 680 716.
26/3 * Renovácia starých dverí. Najnižšie ceny. T. 0907 380 477.
40/3 * Masážny salón, Národná 3.
T. 0949 124 860. Januárová akcia: klasická masáž – chrbát, šija
+ škoricový zábal – LEN 8 €.
P-0040
spomienky / 25
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Keby človek prišiel
aj o všetko, čo má,
nikdy nepríde o svoje
spomienky, tie mu nezoberie
nikto. Spomienky na teba,
Lenka, sú naozaj veľmi
krásne a navždy zostanú
v našich srdciach.
Už len kytičku, horiacu
sviečku ti na hrob môžeme
dať, modlitbu tichú odriekať
a s láskou spomínať.
Stíchli srdcia a ich hlas,
zostali iba spomienky
v každom z nás.
Dňa 9. 1. 2015 sme si pripomenuli
4. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka,
matka, starká
Modlitba na perách
spomienky otvára, pri nich sa
naše srdce do žiaľu ponára.
Hoc tvoja hviezda zhasla
a slnko ju už nemôže hriať,
stále si s nami a vždy ťa
budeme milovať.
Dňa 1. 1. 2015 sme si pripomenuli
nedožitých 100 rokov nášho otca
a starého otca
Dňa 9. 1. 2015 sme si pripomenuli
12. výročie, kedy nás
navždy opustila
Dňa 14. januára 2015 si
pripomenieme 2. smutné výročie,
čo nás náhle a bez rozlúčky
opustil náš drahý manžel,
otec a dedo
Dňa 7. 1. 2015 sme si pripomenuli
nedožité narodeniny nášho
starkého a prastarkého
Dňa 24. 12. 2014 sme si
pripomenuli 12. smutné výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
Tomáša Sikela
Mária Kubová,
Marcela Šemlu
z Trnového.
Ľudovít Pánik
Lenka Hudecová
zo Soliniek.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
Aj keď čas beží ako voda,
zabudnúť na vás sa nedá.
Žiarila z vás láska a dobrota,
budete nám chýbať do konca
života.
z Bytče.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami
Zároveň v tento deň sme si
pripomenuli úmrtie našej drahej
starkej a prastarkej
Deň s dňom sa strieda,
čas rýchlo letí, ubehol už
4. rok, čo s nami nie si.
Odišla si cestou, ktorou kráča
každý sám, zostala len brána
spomienok dokorán.
Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich
srdciach budeš stále žiť.
SPOMIENKA
„Ten, kto ťa mal rád,
nezabúda.
Ten, kto ťa poznal,
spomenie si.“
Dňa 3. 1. 2015 sme si pripomenuli
2. smutné výročie, čo nás opustila
naša drahá mama
Dňa 16. 1. 2015 si pripomenieme
25. výročie úmrtia nášho drahého
otca, starého otca a pradedka
SPOMIENKA
I keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Alžbety Šemlovej.
Dňa 16. 2. 2015 si pripomenieme
10 rokov odchodu do večnosti
našej matky, starkej, prastarkej
z Turia
rod. Cesneková
zo Zástrania.
Dňa 15. 1. 2015 si pripomenieme
1. smutné výročie, čo nás opustil
náš milovaný manžel, otec, dedo
a svokor
Janko Ďuráčik
z Dlhého Poľa.
S úctou a láskou na neho spomína
celá rodina
SPOMIENKA
Srdce si mal veľké ako svet,
rodine, kamarátom
si pomohol vždy a hneď.
Dal si nám všetko, čo si
mohol dať, my už len kytičku
kvetov na hrob môžeme dať
a v modlitbách
na teba spomínať. Zostali len
spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám, otec,
v kruhu rodiny.
Dňa 4. 1. 2015 uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Božena Bitušíková
zo Zástrania.
Gabriela Chmúru
z Trnového.
SPOMIENKA
Dňa 25. 3. 2015 si pripomenieme
8. výročie úmrtia našej drahej
mamy, starej mamy a prababky
Dňa 4. 1. 2015 uplynulo 11 rokov
od poslednej rozlúčky s naším
drahým manželom, otcom, starým
a prastarým otcom
Márie Šemlovej.
Zároveň si pripomenieme
22. marca nedožité
84. narodeniny nášho otca,
starkého a prastarkého
Antonom Ďungelom
z Tepličky nad Váhom.
Ľudovíta Šemlu.
S láskou spomínajú dcéry Mária
a Darina s rodinami a syn Jaroslav
S láskou a úctou spomína
celá rodina
S láskou a úctou spomínajú
syn Peter a Jozef s rodinou
Navždy nás opustili
Peter Koričár
1956 † 19. 12. 2014
Žilina
Martin Horník
1951 † 25. 12. 2014
Kunerad
Cyril Bičanovský
1945 † 26. 12. 2014
Rosina
Štefánia Čerňanová,
rod. Knapcová
1922 † 28. 12. 2014
Lietavská Lúčka
Rudolf Mišutka
1961 † 29. 12. 2014
Hvozdnica
Jozef Šichman
1929 † 29. 12. 2014
Bytča-Veľká Bytča
Štefan Hireš
1927 † 31. 12. 2014
Žilina
Mária Hajdučeková,
rod. Panáková
1922 † 31. 12. 2014
Žilina-Považský Chlmec
Vladimír Vydra
1945 † 31. 12. 2014
Žilina
Hedviga Florianová,
rod. Špálková
1933 † 1. 1. 2015
Žilina
Štefánia Trúchla
1944 † 1. 1. 2015
Žilina
Ing. Eugen Mackovič
1935 † 2. 1. 2015
Žilina
Mária Haššová,
rod. Podhorská
1924 † 3. 1. 2015
Čičmany
Sidonia Jankovská,
rod. Kováčová
1930 † 3. 1. 2015
Stráža
Daniel Blaško
1947 † 4. 1. 2015
Bytča-Veľká Bytča
Emília Markušová,
rod. Helová
1938 † 4. 1. 2015
Teplička nad Váhom
Alžbeta Martinková,
rod. Macková
1932 † 4. 1. 2015
Žilina-Zástranie
Mária Tvrdá,
rod. Svrčková
1950 † 4. 1. 2015
Bytča-Veľká Bytča
Štefan Ďuráčik
z Dlhého Poľa.
SPOMIENKA
S úctou a láskou na neho spomína
celá rodina
Len pekné spomienky zostali
na teba a tiché modlitby
posielame do neba.
Nič iné ti už nemôžeme dať,
len sviečku, kytičku na tvoj
hrob a spomínať.
S hlbokým žiaľom v srdci
oznamujeme, že dňa 15. 1. 2015
by mal 37. narodeniny náš drahý
Dňa 17. 1. 2015 si pripomenieme
7. smutné výročie, čo nás opustila
naša drahá a milovaná manželka,
mamička a starká
Márie Chmúrovej
z Trnového.
S láskou a úctou spomína
manželka Marta, dcéry Janka
a Milka s manželmi, syn Ivan,
vnučka Lenka a vnuk Radko
Františka Sikelová.
Tak rýchlo ako plynie čas,
tak ostanú navždy myšlienky
na vás. Vždy s tichou pokorou
v srdci a modlitbou na perách
na veky vekov si vás budeme
pripomínať.
S láskou spomína syn Rudolf
s manželkou Hanou a vnúčatá
Anna, Rudolf, Róbert a Marek
s rodinami
POĎAKOVANIE
Ladislav Kaliarik.
S láskou spomíname
a tiež 26. 1. 2015 si
pripomenieme, že uplynulo
34 rokov, čo nás navždy opustila
mama a stará mama
Odišla si potichu, bez slov.
Tak teda tichučko snívaj
svoj sen a ver, že nikdy
nezabudneme na ten
smutný deň.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
susedom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť s našou drahou
matkou, starkou, prastarkou,
sestrou, krstnou mamou, kmotrou,
švagrinou a svatkou
SPOMIENKA
Matildou
Kapusňákovou,
rod. Randovou
zo Žilinskej Lehoty,
Peter Krištof
ktorá nás opustila dňa
30. 12. 2014 vo veku 77 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou smútiaca rodina
z Terchovej.
Melánia Pialová,
rod. Majerčiková.
S láskou v srdciach spomínajú
manžel, syn a dcéry s rodinami
SPOMIENKA
Dňa 13. 1. 2015 si pripomíname
7. výročie, kedy nás navždy
opustil
Spomínajú manželka Jana,
dcéra Magdalénka, mama Anna,
švagrovci, švagriné, netere,
synovci a celá ostatná rodina
SPOMIENKA
Dňa 18. 1. 2015 si pripomenieme
10. výročie tragického úmrtia
môjho milovaného syna
SPOMIENKA
Dňa 1. januára 2015 sme si
pripomenuli 1 rok od smrti
manželky, babky, matky, sestry
Romanka Hehejíka.
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spoločne so mnou
tichú spomienku.
Eduard Slávik.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn Dušan s rodinou,
súrodenci, priatelia
a ostatná rodina
Ľudmily Mrázikovej,
rod. Szabovej.
S láskou spomína manžel
a smútiaca rodina
Čas plynie, smútok zostáva,
tá krutá bolesť v srdci mojom
zostáva.
Tvoj milujúci ocino
26 / spomienky
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba
v našich srdciach zostávajú.
Odišiel si potichu, keď to
nikto nečakal, nám ostal
v srdci žiaľ. Zavrel si oči,
tvoje ubolené srdce prestalo
biť, aj keď nie si medzi
nami, v našich srdciach žiješ
s nami. Už ťa neprebudí slnko
ani krásny deň, na cintoríne
v Stráňavách spíš svoj večný
sen. Čas nelieči bolesť ani
rany, iba nás učí žiť bez toho,
koho sme milovali.
Milovali sme ho, on miloval
nás. Tú lásku v našich
srdciach nezničí ani čas.
Čas plynie a nevráti,
čo vzal. Zostali len spomienky
a v srdci žiaľ. Za lásku
a dobrotu ti nemôžeme nič
viac dať, len kytičku na tvoj
hrob a spomínať.
Dňa 1. 1. 2015 sme si v rodine
pripomenuli 1. výročie,
kedy nás môj manžel
Rok prešiel, čo sme sa
lúčili, tvoje telo do hrobu
odprevádzali. Duša žije
večne, i nám nádej dáva,
že čo bolo dobré, dobrým
i ostáva. Zostali fotografie
i spomienky zostali, v nádeji
sa modlíme: „odpočívajte
v pokoji“. Čas nelieči všetky
rany, iba nás učí žiť
bez otca a mamy.
Dňa 16. 1. 2015 si pripomenieme
10. výročie úmrtia, kedy nás
navždy opustil manžel, otec, starý
otec, prastarý otec
Dňa 14. 1. 2015 si pripomenieme
12. výročie, čo navždy stíchlo
srdiečko nášho manžela, otca
a deduška
Dňa 17. 1. 2015 si pripomenieme
3. veľmi smutné výročie, čo nás
navždy opustil manžel, otec,
starý otec
Dňa 17. 1. 2015 si pripomenieme
1. výročie úmrtia našej mamy
Dňa 1. 1. 2015 sme si pripomenuli
pri sv. omši v kostole v Stráňavách
prvé výročie úmrtia
Emil Dietrich
z Kamennej Poruby
Emil Belaj
pplk. v. v. Emiliána
Kováčika.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli na neho
a spomínajú s nami.
Kto v srdci žije, nezomiera.
zo Zástrania.
S úctou a láskou spomína
celá rodina
S úctou a vďakou smútiaca rodina
Roberta Krejnusa.
SPOMIENKA
Manželka, dcéra Eva a Anna
s rodinami, syn Robert s rodinou
a ostatná rodina
Osud ti jeseň života prežiť
nedoprial, a tak nám,
čo sme jar a leto s tebou
prežili, ostáva už len
s úsmevom, láskou a vďakou
na ten čas spomínať!
Dňa 8. 1. 2015 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec,
dedo, brat a kamarát
SPOMIENKA
Dňa 17. januára 2015 si
pripomenieme 11. výročie úmrtia
mojej drahej matky
SPOMIENKA
Veľakrát už slnko zapadlo,
tisíc sĺz nám z očí vypadlo,
tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Zostali už len spomienky
a odkaz jediný, chýbaš nám
veľmi, Janko, v kruhu
celej rodiny.
Dňa 15. 1. 2015 uplynie smutné
1. výročie od náhlej smrti
nášho drahého
S láskou a vďakou spomínajú
synovia Braňo a Marek s rodinami,
spolu s ostatnými príbuznými
SPOMIENKA
V živote sú krásne chvíle,
ktoré sa časom pominú,
len spomienky milé,
ktoré v našich srdciach
navždy ostanú.
Dňa 15. 1. 2015 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš otec,
starý otec, brat, švagor
Jozef Mitašík.
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
Dňa 13. 1. 2015 uplynie rok,
čo nás navždy opustil vo veku
57 rokov náš milovaný manžel,
otec, dedko, syn, ujo a švagor
rod. Potomskej.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú
spomienku, za ktorú úprimne
ďakujeme.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
Tatiana s manželom Tomášom
Ivan Vraňan
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou
spomínajú manželka Magda,
dcéry Ivka a Maťka s rodinami,
mama, sestra, bratia
s rodinami, kamarátka Majka
s rodinou a celá ostatná rodina
z Diviny.
POĎAKOVANIE
Dňa 13. 1. 2015 si pripomíname
5. výročie, čo nás opustil
vo veku 52 rokov
Viliamom Kormanom
z Nesluše,
ktorý nás opustil dňa 2. 1. 2015
vo veku 88 rokov.
S láskou a úctou smútiaca rodina
Vladimír Žofčík.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka, syn s priateľkou
a rodičia
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 25. 12. 2014 sme si
pripomenuli 20. výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustila
Dňa 5. 1. 2015 uplynul rok, čo nás
opustila naša mama, stará mama
a prastará mama
Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostali len
spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 12. 1. 2015 sme si
pripomenuli smutné tretie
výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec
Ladislav Šramo
z Bánovej.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka Mária, dcéra Marianna
s rodinou, synovia Miloš a Peter
s rodinami
Júlia Milová
z Mojša.
S úctou a láskou spomína
celá rodina
z Tepličky n. Váhom.
S láskou a úctou spomína
celá rodina
SPOMIENKA
„Hoci si odišla a niet ťa medzi
nami, v našich srdciach
zostávaš stále s nami.“
Dňa 13. 1. 2015 si pripomíname
piate výročie úmrtia
Dňa 14. 1. 2015 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil otec,
manžel a starý otec
Kto ste ju poznali,
venujte jej spomienku.
Marty Trpišovej
S úctou a láskou spomínajú
dcéry s rodinami, syn s rodinou
a ostatná rodina
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Ľubica a Nadežda s rodinami
zo Žiliny.
POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE
Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť, hoc si tak veľmi
chcel žiť. Teraz len kyticu
kvetov na hrob ti môžeme
dať a s láskou v srdci na teba
spomínať.
Odišiel si potichučky,
bez slova a bez rozlúčky.
Tá rana nás všetkých bolí,
no zabudnúť nám na teba
nedovolí. Osud ti nedoprial
tu s nami byť, no v našich
srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 19. 12. 2014 nás vo veku
67 rokov navždy opustil náš drahý
manžel, otec, syn, starý otec,
svokor a brat
Marián Žitník
zo Žiliny.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
Michaela s rodinou
a manželka Alena
Dňa 31. 12. 2014 nás navždy
opustil vo veku 84 rokov náš
milovaný manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
SPOMIENKA
Dňa 14. 1. 2015 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
z Rosiny.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
susedom, bývalým kolegom,
priateľom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke. Zároveň
ďakujeme pánovi farárovi
Mgr. Pavlovi Kalabusovi
za dôstojnú rozlúčku.
Spomínajú s láskou a s modlitbou
na perách deti s rodinami
S láskou, úctou a vďakou
manželka a deti s rodinami
Helena Porubčanská
V tichej modlitbe s láskou a úctou
spomína celá rodina
So smútkom v srdci a slzou
v oku spomíname na teba
každý deň v roku. Či sú dni
sviatočné alebo všedné,
spomienka na teba nikdy
nevybledne.
Pavel Sukeník
z Nededze.
Pavlína Smolková
a 18. 1. 2015 si pripomenieme
nedožité 86. narodeniny
nášho otca
z Kotrčinej Lúčky.
Miroslav Kavecký
Milan Vršanský.
Veroniky Jančiovej
Pavla Jančiho
SPOMIENKA
S úctou a láskou spomína
celá rodina
SPOMIENKA
Úprimne ďakujeme celej rodine,
susedom, priateľom a známym
za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke
s naším drahým manželom,
otcom, svokrom a dedkom
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Keď nádeje zhasnú
a človek zostane sám,
je nadovšetko krásne vrátiť
sa k spomienkam. Smútok
v srdci, bolesť a prázdno
máme, na tvoju milú tvár
stále spomíname. A hoc
už odvtedy uplynul dlhý čas,
spomienka na teba ostáva,
mamička, v nás.
Jána Vierika
Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto ťa poznal a mal
rád, nevie zabudnúť.
Tak teda tichučko snívaj
svoj sen a ver, že nikdy
nezabudneme na ten
smutný deň.
Ktorí ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spomienku
a modlitbu.
zo Soliniek.
Dňa 13. 1. 2015 si pripomíname
13. výročie, čo nás opustila naša
mama, starká a prastarká
Jarmily Panákovej,
Dominik Klocáň.
predišiel do večnosti.
z Babkova.
Anton Danišek
zo Žiliny-Trnového.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti s rodinami
a ostatná rodina
Úprimne ďakujeme celej rodine,
všetkým príbuzným, susedom
a známym za prejavené sústrasti,
kvetinové dary a účasti
na poslednej rozlúčke.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn Ferko,
dcéra Milka s rodinou a nevesta
Jožka s rodinou
spomienky / 27
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE
Aj slnko zapadá ústupom
do noci, kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci. Bez slnka
chlad vanie z hviezdnatej
oblohy, človek je krehký tvor,
zranený, úbohý. Do tmy si
zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky
nádeje. V tichosti vyprosíme
veľký dar pokoja, kým sa nám
duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme
do ticha, že sa raz stretneme,
je naša útecha.
Ťažko je vysloviť,
čo v srdciach cítime po rokoch
bolesti, čo k hrobu chodíme.
To, že sa rany zahoja,
je len klamné zdanie, v našich
srdciach bolesť zostala
a stále spomínanie.
Prišiel smutný čas,
keď pripomíname si,
nie ste pri nás. Nemohli sme
povedať slová na rozlúčku,
odišli ste tak potichučku.
Tak tíško, ako ste žili svoj
sen, pre deti, vnúčatá, pre
nás všetkých, aby bol krajší
deň. Mama a ocinko, tie slová
nemôže vysloviť nikto z nás,
lebo hrdlo zoviera a nedá sa
hovoriť. Hovoriť o láske, ktorú
ste nám tak dávali a pritom
ste na seba nemysleli.
Tak nám len zostáva myslieť
na vás každý deň a dúfať,
že vo večnosti snívate veľký
svoj sen. Tak aj my snívame
s vami a modlíme sa
na perách s vrúcnou
modlitbou. Vďaka vám,
maminka a ocinko, za všetok
krásny čas, stretneme sa
všetci spolu, až príde ten
správny čas.
„Najväčšia láska vo svete
zomiera, keď oko matka
navždy zaviera.“
Úprimne ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary
a dôstojnú rozlúčku
s naším drahým
So žiaľom v srdci oznamujeme,
že dňa 6. 1. 2015 nás opustil
vo veku 25 rokov náš milovaný
syn, brat, vnuk, pravnuk
Dňa 5. 1. 2015 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý, milovaný syn
Dňa 12. 1. 2015 sme si
pripomenuli 11. smutné výročie,
čo nás navždy opustila naša
mama, babka, prababka,
svokra, švagriná
Marián Bielik
z Kamennej Poruby.
S láskou a úctou spomína
celá rodina
Anna Frnčova
z Bôrika,
ktorá nás opustila vo veku
84 rokov.
S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že dňa 6. decembra 2014 nás
vo veku 71 rokov navždy opustil
manžel, otec, starý otec, brat
S úctou a láskou spomínajú dcéra
Alena, syn Mirko s manželkou,
vnúčatá Renáta s rodinou, Roman
s rodinou, Ingridka s rodinou,
Mirka, pravnúčatá, ostatná rodina
Dňa 13. 1. 2015 si pripomíname
5. výročie, čo nás navždy opustila
naša najdrahšia mama,
manželka, babka
Libuška Michalcová.
Každý deň si s nami
a veľmi nám chýbaš, mami.
S láskou spomína manžel Alfonz
a dcéry Zlatica, Janka a Petra
s rodinami
SPOMIENKA
Len pekné spomienky zostali
na teba a tiché modlitby
posielame do neba. Nič iné ti
už nemôžeme dať, len sviečku
s kytičkou na tvoj hrob
a spomínať.
Dňa 14. 1. 2015 si pripomenieme
3. výročie, čo nás navždy opustila
a 20. 1. 2015 si pripomenieme
9. smutné výročie úmrtia nášho
drahého otecka, dedka
Rudolf Sekerka
zo Žiliny.
S úctou smútiaca rodina
Matúša Podkopčana
POĎAKOVANIE
zo Žiliny-Závodia.
„Kto žije v srdciach druhých,
nikdy nezomiera.“
Ten, kto ich poznal, spomenie si,
ten, kto ich mal rád, nezabudne.
Dňa 14. decembra 2014 vo veku
73 rokov nás navždy opustila
naša mama, manželka, starká,
prastarká, sestra, švagriná, krstná
mama, teta, učinka
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Ludka, Amalka, Hanka s rodinami,
syn Matúš s rodinou a syn Štefan
a ostatná smútiaca rodina
Zdenka Ševčíková
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom, bývalým
spolupracovníkom a známym
za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Poďakovanie patrí aj
pánovi farárovi Jánovi Vrbatovi,
organistovi Zdenkovi Mravcovi.
SPOMIENKA
Kto ťa mal rád, nezabudne,
kto ťa poznal, spomenie si.
Hoci roky plynú,
ostaneš nám v srdci.
Jozefa Urbánková,
rod. Kršková
zo Svederníka.
S láskou spomínajú manžel, deti
s rodinami, mama, súrodenci
a ostatná rodina
Peter Holánik.
S úctou a láskou spomína
celá rodina
Katedrála Najsvätejšej
Trojice (Farský kostol)
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 7.00, 9.00, 10.30, 18.00. Všedné
dni: 7.00, 12.00 (po - pi), 18.00. Sviatky (prac. deň): 7.00, 12.00, 18.00.
Kostol obrátenia sv. Pavla
(Kapucíni)
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 8.00, 10.00, 17.00. Všedné dni:
6.00, 16.30, 17.00 (so). Sviatky (prac.
deň): 6.00, 16.30.
Kaplnka vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 10.00. Všedné dni: 14.30 (st),
15.30 (ut, št), 12.30 (1. pi). Sviatky
(prac. deň): 12.30.
FARNOSŤ HÁJIK
Kostol Božieho
milosrdenstva
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 8.00, 10.00, 18.30 Všedné dni:
18.00 (po - pi, okrem st), st 7.00, so
18.30. So 18.30. Sviatky (prac. deň):
17.00, 18.30. Sviatosť zmierenia pol
hodinu pred sv. omšou v prac. deň.
FARNOSŤ ZÁVODIE
S úctou a vďakou smútiaca rodina
Dňa 15. januára 2015 uplynie
10 rokov, čo nás vo veku 20 rokov
tragicky opustil náš drahý syn,
brat, švagor a strýko
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, spolužiakom, susedom
a bývalým kolegom z Nových
Zámkov a Bratislavy za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s mojím
manželom, otcom a dedom
Ing. Ivanom Pleškom,
ktorý nás náhle opustil dňa
4. 12. 2014 vo veku 71 rokov.
S úctou manželka Nela, dcéry
Michaela a Martina a vnučky
Esterka, Tamarka a Dorotka
Jurajom Kapustom,
Richard Drábik.
ktorý nás opustil dňa 29. 12. 2014
vo veku 69 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
S úctou smútiaca rodina
Smútiaca rodina
BOHOSLUŽBY
Kostol sv. Barbory
(Dominikáni)
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 6.00, 8.00, 11.00, 15.30. Všedné
dni: 12.15, 15.30. Sviatky (prac. deň):
6.30, 12.15, 15.30.
Úprimne ďakujeme za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary celej
rodine, susedom, priateľom
a známym.
zo Snežnice.
S láskou spomínajú syn a dcéry
s rodinami
FARNOSŤ ŽILINA
Amálie
Podkopčanovej
SPOMIENKA
z Lalinka.
RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
zo Žiliny-Závodia
To dobré srdiečko, čo pre nás
bilo, navždy zrazu doslúžilo.
Zostala bolesť, smútok
v duši a veľa sĺz,
čo nikto neosuší. Bolestný je
pre nás tvoj odchod náhly,
avšak v spomienkach ostaneš
navždy s nami. Len ten,
kto stratil toho, koho miloval,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Anny Kubáňovej
Dňa 12. 12. 2014 sme si
pripomenuli 7. smutné výročie
úmrtia našej drahej mamičky,
babky
POĎAKOVANIE
Kto ťa mal rád, nezabudne,
kto ťa poznal, spomenie si.
Dňa 15. 1. 2015 si pripomenieme
1. smutné výročie úmrtia našej
mamy, starej mamy
Kostol sv. Štefana kráľa
(Závodská cesta)
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 8.30, 10.00. Všedné dni: 7.00 (ut,
st, so), 18.00 (po, št, pi). Sviatky (prac.
deň): 18.00.
FARNOSŤ SALEZIÁNI
Saleziánsky dom
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 6.30, 8.00, 9.30 D, 11.00 M
(šk. r.), 20.00. Všedné dni: 6.30, 17.30
(po - pi), 19.00 M (ut - šk. r.), 8.00,
17.30 (so). Sviatky (prac. deň): 6.30,
17.30, 20.00.
Kostol Bánová
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 7.00, 8.30 (8.00 prázd.). Všedné
dni: 7.15 (po), 17.30 (ut - pi), 18.30
(so). Sviatky (prac. deň): 7.15, 17.30
(po - pi), 18.30 (so).
FARNOSŤ SOLINKY
FARNOSŤ BYTČA
Farský kostol
Dobrého pastiera
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 6.30, 7.30 (ne), 9.00, 10.30, 19.30.
Všedné dni: 6.30, 18.00 (po - pi), 7.00
(so). Sviatky (prac. deň): 6.30, 16.30,
18.00.
Po - pi: 6.15, 18.00. So: 18.00 h (+ sobášne sv. omše). Ne: 8.00, 10.00, 18.00.
FARNOSŤ VLČINCE
Farský kostol
Sedembolestnej Panny
Márie
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 6.30, 8.00, 9.30 D, 11.00, 19.00.
Všedné dni: 6.30, 17.30, 19.00 (st akad. r.). Slávnosti a sviatky (pracovný
deň): 6.30, 8.00, 17.30, 19.00.
Kaplnka Celulózka
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 9.00. Všedné dni: 16.00 (1. pi).
Slávnosti a sviatky (pracovný deň):
16.00.
FARNOSŤ TRNOVÉ
Farský kostol
Nedele a slávnosti (deň prac.
pokoja): 7.15, 10.15. Všedné dni:
7.15 (so), 17.00 (po - pi), 18.00 L.
Slávnosti a sviatky (pracovný deň):
17.00, 18.00 L.
FARNOSŤ ZÁSTRANIE
Farský kostol
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 6.45, 10.45. Všedné dni: 7.15 (st,
so), 18.15 (po, ut, št, pi). Slávnosti
a sviatky (pracovný deň): 7.15, 18.15.
Budatín
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 9.15. Všedné dni: 6.30 (po), 16.45
(pi). Slávnosti a sviatky (pracovný
deň): 16.45.
Zádubnie
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 8.00 (ne). Všedné dni: 7.00 (1. pi).
Slávnosti a sviatky (pracovný deň):
16.45.
FARNOSŤ BYTČICA
Farský kostol
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 7.45, 10.45. Všedné dni: 7.00 (so),
18.00 (po, ut, št, pi). Slávnosti a sviatky (pracovný deň): 7.45, 18.00.
Porúbka
Nedele a slávnosti (deň prac. pokoja): 9.30.
FARNOSŤ ČADCA
Po: 6.00, 17.15, ut: 6.00, 15.45, st:
6.00, 17.15, št: 6.00, 15.45, pi: 6.00,
17.15, so: 7.30, 17.15, ne: 6.00, 7.30,
9.00, 10.15, 11.45 (detská omša),
18.30.
FARNOSŤ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Po, st, pi: 6.30, po - pi: 17.00, so: 7.15,
ne: 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 18.30.
FARNOSŤ RAJEC
Po - pi: 6.10, 18.00, ne: 8.00, 9.30,
11.00 h.
EVANJELICKÁ CIRKEV
A. V.
Nedeľa: 9.00 a 18.00 - služby Božie
(v 1. nedeľu v mesiaci spojené s Večerou Pánovou), 9.30 – služby Božie
v Rajci, 9.00 - detské besiedky staršia a mladšia (fara a zborová sieň).
Utorok: 18.00 – mládež pre vysokoškolákov a pracujúcich (zborová
sieň). Streda 9.00 - MaMi klub (každý druhý týždeň v priestoroch fary),
17.00 - Biblická hodina (zborová
sieň). Štvrtok: 17.00 - večer pre ženy
(posledný štvrtok v mesiaci; zborová
sieň). Piatok: 17.15 - dorast (zborová
sieň). Sobota: 7.00 – 9.00 - raňajky
pre mužov (1. a 3. sobota v mesiaci;
zborová sieň), 18.00 – stredoškolská
mládež (zborová sieň).
OSTATNÉ CIRKVI
Kresťanské zbory
(Žilina, Závodská č. 23)
Nedele: 10.00, 11.45. Piatky: 17.00.
Utorky: 17.00.
Židovská náboženská obec
(Žilina, synagóga,
Dlabačova ul. č. 15)
Prvý piatok v mesiaci od 18.00 - klub
ŽNO, Žilina.
Reformanovaný baptistický
zbor Soli Deo Gloria v Žiline
(Dom techniky,
Ul. vysokoškolákov, Žilina)
Bohoslužby: nedele: 10.00. Evanjelizačné zhromaždenie: nedele 18.00.
PRAVOSLÁVNA CIRKEV
Kaplnka sv. Kríža
vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou Žilina
Každú nedeľu o 11.30.
šport
Možné špekulácie o prestupe Michala Škvarku do Poľska či inej destinácie môžeme nateraz vyvrátiť. V uplynulom období podpísal
s MŠK Žilina nový kontrakt.
Rovnako zmluvu predĺžil aj
Ernest Mabouka, žlto-zeleným sa upísal až do 31. decembra 2016. „V Žiline sa cítim skvele, som tu spokojný
a verím, že s tímom dosiahneme veľa úspechov. Teším
sa z ďalšej spolupráce,“ netajil pozitívne dojmy kamerunský lev Ernest Mabouka.
Gagnon sa zapojil
do prípravy
Francúzsky útočník Loic
Gagnon pôsobiaci v druholigovom Bardejove prišiel
v pondelok na skúšku do
MŠK Žilina. „Hráčovi dáme
šancu ukázať svoje kvality
a rozhodneme sa, či s nami
pocestuje v piatok na pražské sústredenie,“ avizoval
športový manažér Karol Belaník. V priebehu minulého
týždňa sa k mužstvu pripojil 23-ročný brankár Matej
Mihálek: „Mali sme na hráča dobré referencie z pôsobenia vo Frýdku-Místku, je
to aj žilinský odchovanec.
Dali sme mu šancu ukázať
svoje schopnosti,“ dodal
tréner Adrián Guľa na margo rodáka z Dolného Hričova.
Jelić sa pripojil
k mužstvu
Minulý piatok sa vrátil
z Chorvátska najlepší strelec Fortuna ligy do svojho druhého domova, Žiliny.
Napriek kiahňam sa pripojil
k tímu a čokoro by mal naplno trénovať. Pre žalúdočné problémy vypadol z tréningu Mabouka, Škvarka si
postupne doliečuje zranené
koleno. Dvojica Adam Žilák
a Denis Vavro zatiaľ nemôže zasiahnuť do zápasovej
praxe.
Vlci nadelili
Zvolenu
sedmičku
V akom stave
sa nachádza
žilinský hokej
Makro-team
pykal za druhý
polčas
str. 29
str. 29
str. 31
Máte pre nás zaujímavú informáciu? Volajte: 5166 359, 0905 277 907, 0917 716 100, mailujte: [email protected]
Utorok 13. 1. 2015
Mabouka
a Škvarka podpísali
nové zmluvy
28
Prvou posilou je
Nikolas Špalek
12. februára oslávi mladík zo Šale 18 rokov. V sprievode agenta
a mamy dostal najlepší možný darček už mesiac vopred. 12. januára
v dopoludňajších hodinách podpísal s MŠK Žilina zmluvu na tri roky.
Exkluzívne sme boli pri tom.
Juraj Vnuk
Snímka Juraj Vítko
V prvom rade máte zlú farbu
svetra, červená v Žiline nie je
v kurze…
Fakt je zlá? Ja si myslím, že
moje pôsobenie v MŠK Žilina
nebude závisieť od trička. Som
veľmi rád, že tu môžem byť
a pevne verím, že budem prínosom pre mužstvo.
V Trnave ste dostávali šancu
sporadicky, v Žiline by sa to
malo zmeniť.
Šancu by som mal dostať
a uvidíme, ako sa to bude celé
vyvíjať. Sám som zvedavý,
ako si budem počínať na krídelnom priestore, kde by som
mal nastupovať.
Už počas pôsobenia v Nitre mala
o vás Žilina záujem. Trnava nebola tá najsprávnejšia voľba?
Nikolas Špalek (vľavo) po podpise zmluvy s MŠK Žilina v zastúpení
Karolom Belaníkom.
Som zo Šale a do Trnavy som
to mal blízko. Zavážil i fakt, že
som hral Európsku ligu. Tam
sa mi podarilo streliť aj gól,
i keď som mal trochu šťastie.
Od trénera som však nedostával veľa šancí. Prikývol som
MŠK Žilina, pretože tu stavajú na mladých hráčov a dávajú
im dostatočný priestor.“
Ste
členom
reprezentačných výberov. Tešíte sa najviac na spoluprácu s Čmelíkom
a spol.?
Nie je tajomstvo, že „Čmelo“
je môj dobrý parťák, no teším
sa na všetkých spoluhráčov.
Rovnako som počul len samé
chvály na trénera Guľu. Budem ho chcieť presvedčiť, že
pre mužstvo budem prínosom.
Budete mať vlastný byt či vaším domovov bude akadémia
MŠK Žilina?
Tento prvý týždeň budem bývať na akadémii, ale snažíme
sa vybaviť byt, kde by som mal
bývať sám. Bude to aj pre mňa
dobrá skúška dospelosti. <
V Petrohrade skončili Slováci na 9. mieste
Slovenská reprezentácia do 18 rokov sa zúčastnila na 27. ročníku
Granatkin Cupe, kde obsadila konečné 9. miesto. V tíme sa nestratila
ani trojica žilinských hráčov s kapitánom Adriánom Kopičárom,
Borisom Beniačom a Ľubomírom Gorelčíkom. V realizačnom tíme je aj
tréner mládeže MŠK Žilina Tibor Goljan.
Juraj Vnuk
Snímka archív Tibora Goljana
Výsledky v skupine
Slovensko U 18 – Grécko U 18 2:1
(1:1), góly SVK: 38., 72. Kopičár.
Slovensko U 18 – výber Petrohradu U 18 0:1 (0:0)
Skupina o konečné 7. – 12.
miesto
Slovensko U 18 – Japonsko
U 18 0:2 (0:2)
Slovensko U 18 – Fínsko U 18
2:0 (2:0), góly: 30., 45. Mráz
O konečné 9. miesto
Slovensko U 18 – Litva U 18
0:0 – 4:3 na pokutové kopy
(Kopičár, Gorelčík premenili pokutové kopy)
Zostava: Jakubech – Szalay,
Horník, Kolesár, Mareš (55.
Ďurek), Krč (59. Beniač), Vitek
(52. Kopičár), Jirka (62. Černák),
Mihálik (77. Gorelčík), Vajs (87.
Jančo), S. Mráz. <
Žlto-zelená ekipa v národnom
výbere do 18 rokov: zľava Adrián
Kopičár, Boris Beniač, tréner
Tibor Goljan a Ľubomír Gorelčík.
Prípravu začalo aj Béčko
N
a prvom tréningu (štvrtok 8. 1.)
sa hlásilo štyrom trénerom
22 hráčov. „Ako sme už spomínali, ideme fungovať spoločne s U 19,
čo sa týka tréningu. Máme k dispozícii
22 hráčov a dvoch brankárov. Niektorí
hráči sú na turnaji v Petrohrade a dvojica Lukáš Švikruha a Tomáš Ďurica pre
zdravotné problémy na úvodnom tréningu chýbala,“ uviedol tréner MŠK Ži-
lina B Miroslav Nemec, ktorý nový počin spoločného tréningového procesu
veľmi vyzdvihuje: „Tento model sme už
v MŠK Žilina preferovali pred 6 rokmi.
Ja som trénoval B-tím a trénerom U 19
bol pán Baran. V tej dobe sme nemali tak dobre fyzicky pripravených hráčov, aby sme mohli efektívne spojiť obe
mužstvá dokopy. Touto našou filozofiou
a rovnakým systémom práce vo všet-
kých sférach sú terajší hráči pripravení
rovnako. Preto si myslím, že teraz to má
oveľa väčší význam i zmysel pre obidva
tímy a v konečnom dôsledku pre celý
klub MŠK Žilina.“
Program prípravy MŠK Žilina B
20. 1. (utorok): Liptovský Mikuláš –
MŠK Žilina B
24. 1. (sobota): Třinec – MŠK Žilina B
7. 2. (sobota): MŠK Žilina B – Olomouc
(Strážov, 14.00 h)
11. 2. (streda): MŠK Žilina B – Frýdek-Místek (Strážov, 16.00 h)
14. 2. (sobota): Lokomotíva Košice –
MŠK Žilina B
18. 2. (streda): Rybnik (POL) – MŠK Žilina B
21. 2. (sobota): MŠK Žilina B – Zvolen
(Strážov, 15.00 h) <
Martin Krnáč by mal s najväčšou pravdepodobnosťou posilniť Slovan
Bratislava.
Martin Krnáč: Dúfam, že
odchádzam s otvorenými
dverami.
Už je jasné, že bývalého žilinského brankára
sme zastihli v nedeľu podvečer na sústredení
v inom tíme. Definitívne spečatený prestup
však momentálne nie je. Charizmatický
futbalista upravil všetky podrobnosti na pravú
mieru.
Juraj Vnuk
Snímka Ľudovít Košálko
Robíme rozhovor už s hráčom
Slovana Bratislava?
Nič nie je spečatené. Ja mám
od Žiliny povolenie trénovať
s iným klubom. Je to Slovan,
momentálne som s týmto tímom od nedele na sústredení
v Špindlerovom Mlyne. S nikým som žiadnu zmluvu zatiaľ nepodpísal.
Na začiatku januára ste mali
stretnutie s vedením MŠK Žilina. Existovala reálna šanca na
vaše zotrvanie pod Dubňom?
Minulý týždeň som sa
s MŠK Žilina dohodol na
ukončení spolupráce. Vysoko
si vážim ponuky pána Antošíka, ktorý mi predostrel veľmi
zaujímavé vízie či už predtým
v štruktúrach klubu, alebo naposledy v pokračovaní hráčskej spolupráce. Zaoberal som
sa i týmito myšlienkami, pretože v Žiline je naštartovaný
silný projekt. Z osobného hľadiska som sa rozhodol po piatich rokoch pre zmenu.
Prioritou je ambícia chytať?
Funkcionárska či trénerská kariéra vám zatiaľ nevonia?
Klub hľadal viacero možností,
čo by mi vyhovovalo. U mňa
bola najväčšia túžba stále
chytať, v Žiline to smerovalo viac k funkcionárskej a trénerskej práci, i keď aj s možnosťou byť aktívnym hráčom.
Ja stále chcem byť zaradený
ako hráč. Do budúcna sú to
však zaujímavé veci.
Ako veľmi vás zamrzelo, keď
tréner Guľa angažoval počas
jesene Volešáka z Trenčína?
Určite ma to mrzí, pretože ak by sa situácia vyvinula inak, neuvažoval by som
nad odchodom. Tréner Guľa
chcel pre mužstvo to najlepšie, nepochybujem, že s najlepším vedomím a svedomím angažoval Volešáka.
Vedel som si predstaviť pobiť sa s ním o post jednotky,
no v klube je postavená filozofia inak. Nechcú mať dvoch
skúsených mužov v bráne, no
je zreteľ popri tej skúsenosti
vychovávať mladých brankárov. V tomto smere akoby pre
mňa nebolo miesto, preto nastal čas na zmenu.
Zmenili ste aj bydlisko? Bratislava za Žilinu?
Presťahovali sme s rodinou do
Bratislavy, kde budeme fungovať. Manželke sa končí materská dovolenka, bude učiť
na vysokej škole, má vlastnú
gymnastickú školu. Preto by
som rád ostal v Bratislave.
V Žiline ste sa za 5 rokov vyprofilovali na silnú osobnosť
i mimo trávnika, pre mnohých
fanúšikov je to ťažký odchod…
Vážim si, že som ľuďom prirástol k srdcu a mám ich dôveru. Žilina bude navždy
v mojom srdci, budem sa tu
vždy rád vracať. Dúfam, že odchádzam s otvorenými dverami a uvidíme, čo ten život ešte
prinesie.
Uvedomujete si, že ak budete
hráčom Slovana, môže to vyvolať i množstvo negatívnych
emócií v Žiline na vašu adresu?
Bol by som nerád, aby to ľudia
vnímali negatívne. Tí, čo ma
poznajú, to pochopia. Nechcem, aby to zle vyznelo, idem
za väčšou osobnou perspektívou, šancou na sebarealizáciu
na hráčskom poli. Rovnako
ako ja sa nehnevám na nikoho zo Žiliny, verím, že ľudia
zo Žiliny sa nebudú hnevať na
mňa. <
hokej / 29
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Prvá osmička už na dostrel
MsHK DOXXbet Žilina má v novom roku pohodu na hokejkách. Z toho pramenia góly, víťazstvá
a najmä body. Konečne. Momentálne 9. miesto je veľmi zradné, v klube všetci veria, že realitou
bude prvá osmička. Bude to ešte poriadna „fuška“, dajú to Vlci?
Juraj Vnuk
Snímka Jakub Žabka
40. kolo
MsHK DOXXbet ŽILINA – HKM
ZVOLEN 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Góly: 2. Ďurkech (Síkela),
10. Drevenák (Demel, S. Hudec),
22. Valášek (Demel, Drevenák),
38. Dolinajec (Milan Procházka), 44. Demel (Valášek, Drevenák), 45. R. Krajči (M. Uram,
Síkela), 45. Dolinajec (Drábek),
1405 divákov.
Zostava: Cibuľa – Dresler, Milovanovič, S. Hudec, Bajaník, Ďurkech, Bobček,
M. Kokavec, Niník – Milan Procházka,
Jabrocký, Kanko – Valášek, Demel, Drevenák – M. Uram, Síkela, R. Krajči – Dolinajec, Drábek, Káňa.
V dnešnom zápase sme mali
vynikajúci pohyb, začalo nám
to padať v koncovke. Verím,
že nám to vydrží aj do ďalších
zápasov.“
39. kolo
MsHK DOXXbet ŽILINA –
HK NITRA 4:3 po predĺžení (1:2,
2:0, 0:1 – 1:0)
Góly Žiliny: 8. Drevenák (S. Hudec, Demel), 29. Milanovič
(Dresler), 39. Demel, 62. Bobček
(Kanko), 1008 divákov.
Zostava: Cibuľa – Dresler, Milovanovič, S. Hudec, Bajaník, Ďurkech, Bobček, Dolinajec, Niník – Milan Procházka, Jabrocký, Kanko – Valášek, Demel,
Drevenák – M. Uram, Síkela, R. Kropáč
– Káňa, Drábek, R. Krajči.
Martin Groma, asistent
trénera: „Nitra hrala veľmi
dobre a dostáva nás pod tlak,
ale inkasovali sme len jeden
gól. Následne sme prevzali
aktivitu a vynútili sme si presilové hry. V tretej tretine dala
Nitra rýchly gól a vrátila sa do
zápasu, pričom hosťom patrila celá tretina. V závere sme
mali trochu šťastia. Dva body
však veľmi tešia.“
38. kolo
HK POPRAD – MsHK DOXXbet
ŽILINA 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Gól Žiliny: 34. Síkela (R. Kropáč,
Bobček), 1126 divákov.
Zostava: Cibuľa – Milovanovič, Dresler, S. Hudec, Bajaník, Bobček, Ďurkech, Petelin, Niník – Milan Procházka, Jabrocký, Kanko – Drevenák,
Demel, Valášek – M. Kokavec, Síkela, R. Kropáč – Dolinajec, O. Rusnák,
Schroner.
7 113:81
88
42 22 5 5 10 148:107 81
4. Poprad
42 22 5 1 14 133:91
5. Zvolen
42 22 3 4 13 139:126 76
6. Trenčín
42 16 9 3 14 99:79
7. Martin
42 12 6 8 16 104:118 56
77
69
8. Piešťany 42 10 4 5 23 114:158 43
9. Žilina
42 11 2 4 25 98:127 41
10. Skalica
42 10 1 6 25 103:169 38
Tabuľka produktivity: 1. Roman Tománek (Nitra) – 49 bodov (23+26),
44. Milan Procházka – 23 bodov
(8+15).
Nedeľa 18. januára o 17.30 h
MsHK DOXXbet Žilina – MHC Moutfield Martin
Vstupenky v sieti Ticketportal alebo priamo v pokladni
pred DOXXbet arénou – jednotné vstupné 3 eurá.
Piatok 16. januára o 17.00 h
Dukla Trenčín – MsHK DOXXbet Žilina
V
2. B. Bystrica 42 23 5 5 9 149:105 84
3. Nitra
vs.
Prišli ďalšie skúsené posily
TIPSPORT extraliga
42 24 5 6
MsHK Žilina vás pozýva na jediné extraligové
stretnutie počas aktuálneho týždňa na
domácom ľade, keď sa v DOXXbet aréne
predstaví Martin. Bude to práve hokejové
derby s úspešným koncom pre Vlkov?
Martin Groma, asistent:
„Boli sme lepším mužstvom,
no nebolo nám dopriate získať bod, nie to vyhrať. Niekedy sa musíme popasovať
i s množstvom nepredvídateľných okolností. Bohužiaľ,
z Popradu sme body priniesť
asi nemali.“ <
Martin Groma, asistent
trénera Žiliny: „Som rád, že
po našej zlepšenej hre a výsledkoch chodí viac divákov.
1. Košice
Na derby nemôžete chýbať
Milan Dolinajec (vľavo) prežil v nedeľu nezabudnuteľný podvečer. Zaknihoval premiérové góly v extralige.
lci majú v aktuálnom období veľmi nabitý káder.
V minulom týždni pribudli dvaja skúsení harcovníci. 40-ročný Marek Uram je
slovenským fanúšikom známy. „Prišiel som pomôcť
chalanom, aby sme spravili play-off,“ zavelil k jasnému
cieľu tento večne usmievavý
bradáč. Rovnako pozitívne naladený zavítal do Žiliny Róbert Krajči. Ten po angažmáne
v Kazachstane a nepodarenej
misii v Poľsku opätovne prišiel
do Žiliny. Už počas Vianoc sa
s tímom pripravoval Čech Tomáš Káňa. Všetci traja menovaní zažili debut v piatok proti Nitre. Konkurencia narastá,
i to poslalo do hľadiska počas víkendu dvojicu Kokavec
– Schroner. Odchovanci Kubiš
a Lipovský putujú na hosťova-
nie do prvej ligy, konkrétne do
Michaloviec a Prešova. <
Marek Uram je najskúsenejším
hráčom v žilinskej šatni.
Radoslav Jakubov: Dokázali sme šetriť v každej oblasti
Výkonný riaditeľ Vlkov ozrejmuje ďalšie podrobnosti o reálnom stave fungovania žilinského hokeja. Tentokrát poukázal na nastavenie
ozdravujúceho režimu a transparentnosti klubu.
Juraj Vnuk
V poslednom rozhovore ste načrtli zlú finančnú situáciu. V akej
kondícii momentálne funguje
klub MsHK Žilina, a. s.?
Sme mestská organizácia, fungujeme prevažne z peňazí Žilinčanov, aj preto si zaslúžia,
aby sme si ich vážili a hovorili im pravdu, pracovali čo najhospodárnejšie a transparentne. Ak mám zodpovedne opísať
fungovanie klubu a jeho momentálnu situáciu, budem rozprávať len o období, odkedy
v klube pôsobím. Neprináleží
mi hodnotiť iné obdobie a ani
špekulovať, kto a ako prispel
ku kritickému stavu, v ktorom
sa klub k 1. 7. 2014 nachádzal
a stále nachádza. To môže byť
záležitosť aj x rokov, možno nezvládnutej transformácie.
Môžete byť konkrétnejší, dajú sa
predostrieť i reálne čísla?
Začnem tým, v akom stave
som klub prevzal k 1. 7. Účelo-
vá dotácia určená na zabezpečenie prevádzky – kalendárny
rok 2014: 640 000 €. Z tejto sumy k 31. 6. 2014 vyčerpané a minuté 613 551 €, zostatok na účte 26 449 €. Pred
nami šesť mesiacov do konca roka, z toho päť finančne
najnáročnejších, keď mesačná réžia je cca 55 000 €. Na
krku 469-tisícové dlhy, dva
súdne spory z predošlých rokov, celkovo v hodnote presahujúcej 30 000 €, dve exekúcie
v celkovej sume 6 500 €, každým dňom nabiehajúce úroky z omeškania. Dodávatelia,
ktorí sú ochotní spolupracovať len pri platbe v hotovosti,
čo demonštruje nedôveryhodnosť klubu. Štadión je v biednom stave, hlavne v oblasti
technológie.
Vaša pracovná misia má priniesť
ozdravujúce kroky. Boli potrebné rázne a nekompromisné manažérske rozhodnutia?
V prvom rade si doprajme čas
na vyhodnotenie a ľudovo po-
vedané ešte stále nie sme za
vodou. Ako prvé sme vyhodnotili situáciu, následne sme
si povedali, aké sú naše možnosti a čo s tým. S touto analýzou som oboznámil pána
primátora, otvorene som poukázal na kritický stav – klub
na pokraji finančného kolapsu a konkurzu. Predostrel
som mu rôzne varianty riešenia, zašiel som aj ďalej a načrtol som plán financovania
na najbližšie štyri roky, kde za
určitých podmienok som počítal s každoročným znižovaním dotácie a splatením dlhov
do nuly.
Spomínate mesto Žilina, primátora. Aká bola jeho reakcia
na váš „záchranný plán“?
Reakcia bola jasná, stručná a vôbec nie v rukavičkách.
Dobre si uvedomoval vážnosť
situácie, ale vôbec nepripustil nejakú sebaľútosť, rezignáciu. Na to mi dal svoju dôveru
a menoval ma do funkcie, aby
sme to v klube zvládli, urobi-
li, čo je treba. Vnímam to ako
absolútne skúsený manažérsky postoj z jeho strany, prízvukoval mi, aby následky neniesli Žilinčania, t. j., aby sa
to negatívne neprejavilo na
zvýšení cien prenájmov, poprípade vstupného. V ďalších
mesiacoch sme to už osobne
neriešili, komunikoval som
prevažne s vedúcimi jednotlivých odborov a musím otvorene povedať, že mesto bolo
a je fakt nápomocné, pomáha
nám nemalou mierou.
Stoja za vami aj konkrétne
výsledky? Čo bolo najurgentnejšie?
Keďže sme v tej chvíli nemohli počítať s dofinancovaním zo strany mesta, museli sme výrazne korigovať dve
základné premenné rovnice:
výdaj a príjem, jedno znížiť,
druhé navýšiť. A je tu ešte jedna ultra dôležitá vec, zmeniť
klub zo statickej na dynamickú organizáciu, zmeniť zmýšľanie ľudí a ich prístup.
Ako sa vám darí nastaviť šetriaci režim?
Dokázali sme šetriť v každej oblasti. Zvýšili sme príjem klubu z prenájmov, čo je
podstatné, nedošlo k radikálnemu nárastu cien za služby
a keď sme aj niekde cenu zvýšili, o rovnakú sumu sme ju
aj inde znížili. Fungujú nám
obidve haly a prvý ľad bol
v auguste. V personálnej oblasti sme nenahrádzali všetkých, ktorí ukončili spoluprácu s klubom, ale zlučovali
sme funkcie, a tak sme šetrili mzdové náklady. Konečne sme sa nadýchli a počnúc
novembrom sme opäť začali
splácať dlhy a používať príjmy z prenájmu na financovanie hokeja.
Nech to nie je len o peniazoch, čo zamestnanci, transparentnosť a zákonnosť?
Mali sme čo doháňať aj v oblasti zosúladenia so zákonom a odbornými predpismi.
Niektoré odborné prehliad-
ky zariadení som nenašiel
vôbec, niektoré sa vykonávali nepravidelne, inde pre
zmenu sa neodstraňovali nedostatky po revízii – neodkladne som dal potrebné vypracovať.
Zamestnancom
sme zabezpečili pracovné oblečenie a kvalitnú obuv. Roky
kumulujú sociálny fond, ktorý nečerpajú, „nútim“ ich,
aby ho čerpali.
Okamžite po menovaní do
funkcie som inicioval vykonanie inventúry, ktorú práve
finišujeme, neviem sa dopátrať akejkoľvek staršej inventúry, aj keď sme povinní ju
realizovať raz ročne. Pokračujeme v zverejňovaní zmlúv,
čo je tiež naša povinnosť. Aj
napriek takémuto stavu sme
dokázali zamestnancom dať
ročné odmeny, opäť po štyroch rokoch. Kolegovia si
ich plne zaslúžili, povinnosti
a očakávania zo strany vedenia narastajú, platy sa nezvyšovali a aj vďaka ich prístupu
„žijeme a dýchame“. <
30 / šport / rozhovory
Utorok 13. 1. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Dominik Rehák: Mám bronz, on tri tituly
a dokázal uživiť rodinu
Rodený Žilinčan začínal v septembri extraligovú sezónu s kapitánskym céčkom v projekte HK Orange 20. Na MS juniorov v Kanade bol členom
bronzového tímu pod vedením Ernesta Bokroša. Syn bývalého hokejistu a momentálne mládežníckeho funkcionára podrobne opísal detaily
fantastického úspechu slovenských mladíkov. Cieľ má do budúcnosti jasný už teraz – živiť sa hokejom.
Juraj Vnuk
Snímky autor
Vládne absolútna spokojnosť
po návrate z Kanady?
Bol to tímový úspech. Konečne sme ukázali, že aj Slovensko má čo povedať po hokejovej stránke. Spravili sme
navyše radosť celému Slovensku a vrátili sme národu pocit hrdosti, ktorý sa z nás vytráca. Ukázali sme všetkým
doma, že môžu byť právom
hrdí na to, čo naša malá krajina dokáže.
Prvoradý cieľ bola záchrana. Tušili ste niekde vnútri, že
z toho môže byť nakoniec medaila?
Myslím, že v to nedúfal nikto, nielen my. Pár fanúšikov
mi pred šampionátom písalo,
že sa im snívalo o našom veľkom úspechu, ale vtedy som
si iba pomyslel, že by to bolo
pekné, keby sa taký sen splnil. Nakoniec sa to podarilo.
Základom nášho vydareného
pôsobenia bol dobrý kolektív.
Mali sme síce v tíme pár individualít, ale podstatne menej ako Kanada či USA. Všetky
doterajšie slovenské hokejové
úspechy boli založené na dobrom, kolektívnom výkone. My
sme si pomáhali jeden druhému, k tomu sme mali v bráne
úžasného Godlu, ktorý bol základom úspechu a mohli sme
sa naňho absolútne spoľahnúť. K tomu sme navyše výborne bránili a pridali sme aj
nejaké góly. Všetko sa pekne
skĺbilo, šli sme krôčik po krôčiku a keď sme videli, že sa
nám niečo vydarilo, otvorilo nám to oči, zdvihlo sa naše
sebavedomie a pochopili sme,
že sa dá hrať s každým.
Bolo už prvým signálom celkového úspechu vaše úvodné
víťazstvo nad minuloročnými
majstrami sveta z Fínska?
Áno, práve vtedy sa ukázala sila kolektívu. Ani nie deň
predtým sme dostali debakel od Kanady, ale rýchlo sme
sa dokázali sústrediť na ďal-
ší duel a poraziť Fínov. Videli
sme, že ak budeme hrať zodpovedne v obrane a podrží nás
brankár, dáme nejaké dva – tri
góly, ale nesmieme ich dostať
viac. Fíni pritom mali v kádri
tuším osem hráčov zo zlatého
tímu, takže to rozhodne nebol súper, ktorý by sa dal zdolať ľahko.
Pri všetkých úspechoch slovenského hokeja sa skloňuje slovo kolektív. Máte jediný
návod i pre ostatné generácie?
Samozrejme, hokej je kolektívny šport. Ak sa chce niekto ukazovať a hrať na vlastné
tričko, mal si zvoliť individuálny šport, nie hokej. Kolektív sa tvorí už v šatni a celé
sa to ukáže aj na ľade.
V zápase o bronz rozhodla
väčšia túžba z vašej strany?
Akoby to Švédi nejako podcenili…
Boli sme tak blízko a chceli
sme sa pobiť o medaily. Pre
Švédov nie je tretie miesto
až takým úspechom ako pre
nás. Boli sklamaní z toho, že
sa nedostali do finále a než si
stihli uvedomiť, o čo sa hrá,
prehrali.
Ak zhodnotíme váš osobný výkon, mohlo by to byť lepšie?
V posledných stretnutiach ste
hrali v štvrtej päťke.
Spokojný s výkonmi nie som,
ale mojou úlohou bolo najmä robiť čiernu robotu a pomáhať prvým dvom formáciám, aby si oddýchli. Snažili
sme sa urobiť pre tím maximum a keď sa nedarilo, aspoň
sme bojovali. To sa mi podarilo splniť. Tréner Bokroš odo
mňa očakával asi niečo viac,
keďže som začal v druhej päťke, ale aj keď ma preradil do
štvrtej formácie, vedel som,
čo mám robiť.
Dominik Rehák zapózoval s medailou na svojom rodnom hokejovom
stánku v Žiline.
Kanada žije hokejom. Cítili ste
to aj vy na každom kroku?
Atmosféra na zápasoch a záujem Kanaďanov o hokej ma
neprekvapili, pretože som
Dominik Rehák (vľavo) a Peter Cehlárik (vpravo) – dvojica nádejných Žilinčanov. Určite o nich budeme počuť
aj v seniorskom hokeji.
to poznal z ročného pôsobenia v tíme Victoriaville
Tigres v QMJHL. Fanúšikovia
sa o nás zaujímali, stretávali
nás všade, pýtali od nás podpisy na každom kroku a fandili nám. Prekvapilo ma však,
ako sme sa dokázali stmeliť
do perfektného tímu a čo sme
dosiahli.
Najviac ste si tento úspech vychutnali s kamarátom Petrom
Cehlárikom?
Aj úspech sme si vedeli všetci vychutnať, ale najbližšie
máme k sebe s Petrom Cehlárikom. Dlhé roky sme spolu
hrali, aj sme spolu v Žiline vyrastali a rozumieme si na ľade
aj mimo neho.
Váš otec Róbert bol dobrým
hokejistom. Získal aj majstrovské tituly, ale na reprezentačnej úrovni nemá taký
úspech ako vy. Už ste ho teda
predčili?
V tomto som ho možno prekonal, ale inak mám ešte stále
čo doháňať. V dobe, kedy bol
on mladý, bola ešte československá reprezentácia, takže
bolo určite ťažšie sa dostať do
nej. Bronz síce mám, ale on
dokázal získať tri majstrovské
tituly a uživiť hokejom celú
rodinu.
Kam smerujú vaše hokejové
kroky po tomto šampionáte?
Uvidíme, do akej miery mi
zisk bronzu pomôže. Dôležité je, čo si ja vezmem z celého
diania na MS pre seba do ďalšej kariéry. Som kmeňovým
hráčom Slovana Bratislava,
ale odchovancom Žiliny. Uvidíme, kde budem pokračovať
ďalej, ale určite to bude tam,
kde budem mať možnosť pravidelne hrávať a zlepšovať sa.
Pravdepodobne však ostanem
na Slovensku. <
Róbert Lantoši: Ak by nebolo Žiliny, hokej
by som možno nehral
Začínal v Prievidzi, v 8. triede na základnej škole odišiel do Žiliny, kde pobudol tri roky a stihol
sa stať v 16 rokoch najproduktívnejším hráčom dorasteneckej ligy. Rozhodol sa odísť do
Švédska a na svetovom šampionáte juniorov dokázal, že to nebol vôbec zlý krok.
Juraj Vnuk
Snímka archív
základ. Že ľudia ocenili moje
sólo, si veľmi vážim.
Strelili ste jediný gól na
MS proti Nemcom, to je exkluzivita na pohľadanie. Žeby
nový Miro Šatan?
Treba sa tešiť z každého gólu,
no tento mi vyšiel. Podarilo
sa mi prekonať brankára, to je
Začínali ste v treťom útoku, potom ste sa prepracovali k elitnej dvojici Réway –
Cehlárik. Prospela vám táto
zmena počas turnaja?
Samozrejme, dostal som väčší
priestor na ľade a dostával som
sa do viacerých gólových šancí.
My sme však boli výborný kolektív, ja by som za Slovensko
hral v hocakom útoku.
bude ďalej. Musím však zdôrazniť, že v tomto klube a vo
Švédsku sa mi veľmi páči.
Aktuálne ste hráčom švédskeho druholigistu Västeras. Neuvažujete sa posunúť po týchto
MS vyššie?
Mám tu platnú zmluvu ešte
na rok, zatiaľ ostanem tu a vyhrám sa. Potom sa uvidí, čo
Na hokejovú Žilinu máte len
tie najlepšie spomienky?
Žilina mi veľmi pomohla v mojom raste. Keby som tam nebol,
možno by som už hokej nehrával, takže som rád, že som tam
mohol hokejovo vyrastať. <
Lantoši si hokej vo Švédsku zatiaľ pochvaľuje.
publicistika / 31
Utorok 13. 1. 2015
www.kysuckyvecernik.sk
Rybolov v Nórsku spojený s návštevou
Slovákov, ktorí tam žijú
Mnohým rybárom učaril rybolov v studenom Nórsku. Jedným z takýchto nadšencov je aj Vladislav Šurina z hornokysuckej obce Korňa, ktorý už
niekoľko rokov pravidelne dva razy do roka s partiou kamarátov zavíta na ostrov Sørøya.
Patrik Mazúr
Snímky archív V. Šurinu
KORŇA. Vo svojom rozprávaní o rybolove v týchto končinách v Nórsku nám prezradil
mno zaujímavého. „Tento exotický ostrov, ktorý leží na úplnom severe Nórska, je známy
medzi rybármi na celom svete a je štvrtý najväčší ostrov
v tejto severskej krajine. Nachádza sa v oblasti Severného
mysu obmývaný Nórskym morom zo západnej strany a Barentsovým morom z východnej strany. Ostrov je rozdelený
na juhozápadnú oblasť, v ktorej v troch malých minimestečkách, snáď dedinách, žije
vyše 90 percent jeho obyvateľov. Do mesta Hasvik, ktoré je
na ostrove Sørøya, je takmer
rovnako ďaleko ako do najvzdialenejšieho mestečka severu Európy Norkappu. To
však záleží od toho, pre ktorú
trasu sa rozhodnete. Rozkladá sa približne 700 kilometrov
za severným polárnym kruhom. Pravidelne chodíme na
tento ostrov v marci a v apríli. Teraz sme to trochu zmenili a ideme na konci augusta
a začiatku septembra. Je ráno
koncom augusta, presnejšie
28., keď o 6.30 h odchádzame
z obce Korňa a máme pred sebou približne 3 400 kilometrov.
Naša dodávka nabrala smer do
Ostravy. V Ostrave máme ešte
krátke stretnutie s Michalom
Simčom, jedným z najväčších
propagátorov rybolovu v Nórsku. Je to vždy srdečné stretnutie, na ktoré sa veľmi tešíme.
Nebolo to ináč ani tentoraz.
Michal už vydal niekoľko CD-nahrávok o krásnej Škandinávii, prirodzene o Nórsku,
nórskych ostrovoch a fjordoch
v spojení s rybolovom. Takže ešte posledné rady o technikách lovu, odporučenie trasy, krátka rozlúčka s Michalom
a pred nami je ešte jedna zastávka. V tomto meste ešte nastúpi náš ďalší kamarát Pavel
Vojáček, ktorý úplne prepadol
Škandinávii. Ten doplnil našu
trojicu Pavol Staník z Korne,
Roman Hájek z Považskej Bystrice a, samozrejme, že aj ja.
Naša posádka je teda kompletná a môžeme sa už nerušene
sústrediť na ďalekú cestu. Pokračujeme cez Poľsko, kde sú
už celkom slušne vybudované
diaľnice. Centrum hornosliezskej priemyselnej aglomerácie a hlavné mesto Sliezskeho
vojvodstva Katowice len prechádzame. Nezastavujeme sa
ani v ďalšom poľskom meste,
600-tisícovej Wroclawi. Pohodlne prekročíme nemecké hranice a opäť nezastavujeme, keď
prechádzame cez 100-tisícové
mesto Gottbus v spolkovej krajine Brandebursko. Chceme si
vytvoriť časovú rezervu v Sassnitze. Trajekt zo Sassnitzu nám
odchádza o 18.15 h a v pohode
to stíhame. V podvečerných
hodinách trajektom opúšťame
nemecké územie a pred nami
je švédsky Trelleborg, kde prichádzame po vyše štyroch hodinách plavby o 22.30 h.
Cesta po Švédsku nám ubieha v zaujímavej česko-slovenskej, alebo, ak chcete, slovensko-českej konverzácii, ktorú
spríjemňuje slovenská a česká hudba. Už sme sa úplne sústredili a podľahli nášmu cieľu
cesty. Donekonečna sa rozoberajú krásy Škandinávie, ale
tiež techniky lovu tresky, halibuta, morského ostrieža, kelera (čiernej tresky), vlčej
ryby, škvrtnitej tresky, morských mieňov a iných rýb. Tu
je potrebné pripomenuť, že
na ostrove Sørøya sa používa
niekoľko techník lovu, ako je
chytanie na pilker. Tu najčastejšie používane 700-gramový nerezový pilker, ktorý má
dva, respektíve jeden trojháčik.
My zvyčajne používame jeden
trojháčik, ktorý je ešte upevnený v spodnej časti pilkra. Avšak pri väčšom vetre a silnejších morských prúdoch, tzv.
drifte, sa používajú aj ťažšie,
či už 800-gramové, 900-gramové, alebo kilogramové. Druhou osvedčenou technikou je
chytanie na roybaity. Tu ide
o umelohmotnú rybku s vymeniteľnou záťažovou hlavičkou. Vyzerá skutočne pekne.
Dajú sa vybrať rôzne druhy rýb
ako makrely, kelera a iné druhy,
a to v rôznych farbách. Tak ako
pilkre, tiež sú v rôznych hmotnostiach. Najčastejšie používame tie od 300 do 600 gramov.
Ďalšou z nich je chytanie na
mŕtvu rybku, ktorou je obyčaj-
ne malý keller, pretože v Nórsku je zakázaný lov na živú
rybku. Pri tejto technike je to
už len otázka zvolenia si vhodnej formy závažia (guľa, závažie a k tomu potrebné náväzce). Každé ráno sa viažu nové
náväzce z monolitného silónu
s nosnosťou cca 30 - 50 kg, na
ktoré sú upevnené pilkre, prípadne roybaity. Majú asi jeden meter a pilkre a roybaity
viažeme napriamo bez karabiniek, ktoré môže ryba jednoducho otvoriť, a potom nám hrozí
jej strata. Druhý koniec náväzca upevňujem pomocou silnej
karabíny a obratlika na šnúru,
ktorá je na navijáku. Ten, ktorý sa rozhodol použiť klasický
naviják, na druhej rybačke mal
už elektrický. Mienka o tom,
že na mori sa používajú krátke a tvrdé udice, je pravdepodobne zastaralá. My už používame prúty s dobrou akciou
s dĺžkou 240 cm a hmotnosťou
300 gramov až jeden kilogram.
Šnúra sa striktne odporúča len
kvalitná s nosnosťou 50 kilogramov a renomovanej značky, pretože použitím nekvalitnej šnúry hrozí, že prídete
o všetko. V tejto drsnej severskej krajine je pre rybára dôležitá najzákladnejšia výzbroj
a výstroj. Je to predovšetkým
udica, elektrický naviják, šnúra, cca 4 pilkre, cca 4 roybaity,
silon na náväzce, karabíny, obratlíky a krúžky, batéria a nabíjačka, čižmy (najlepšie ľahké,
neoprénové s vložkou), plávajúce oblečenie a iné teplé oblečenie. Treba pripomenúť, že
v marci a apríli vás môže na
mori chytiť aj malá snežná búrka. Samozrejme, že sa dá zlému
počasiu pri vyplávaní na more
vyhnúť, pretože na internete
máme veľmi presnú predpoveď
počasia s predpoveďou po hodinách, a to zvlášť na silu vetra.
Naša cesta je príjemná,
v aute vládne pohoda, počúvame Joža Ráža, Kabát, Lenku Filipovú, Katapult, Honzíka
Nedvěda, Olympik. Cesta ubieha skutočne dobre. Šoférujeme
všetci, máme na to osvedčený recept a celkom jednoduchý. Pravidelne sa za volantom
striedame každé dve hodiny. Tí,
čo idú s nami prvýkrát, sa čudujú, ale potom pochopia, že to
má logiku a každý sa vie pripra-
viť na cestu, respektíve odpočinok. Dodávka s tromi lavicami
má výhody aj nevýhody, ale určite sa dá zo šiestich štyrom ľuďom vystrieť a pospať.
V priebehu cesty po Švédsku
prišiel na rad rozhovor o hraničných priechodoch do Nórska. Kto pravidelne chodí na
sever Nórska, vie určite, prečo.
Takže môžeme zamieriť smerom Kiruna, územie Tornelandpmark, cez hraničný priechod
Biørnfjell, Nórsko. Je to však
navyše 200 kilometrov. Smer
Kiruna, Fínsko, hraničný priechod Skibotn, Nórsko, tiež navyše 100 km. Ďalšou možnosťou je použiť hraničný priechod
Kautokeino do Nórska. Týmto priechodom je to najkratšia cesta do nášho cieľa. Kto si
chce ešte pozrieť krásy Švédska, zamieri do mesta Rovaniemi (Fínsko, pozn. red.) na hraničný priechod Karasjok, ale to
absolvuje tiež navyše 200 km,
cez hraničný priechod Kaotokeino v Nórsku to predstavuje navyše 50 km. Aj keď mesto
Rovaniemi je trochu vzdialené, určite vám odporúčam toto
mestečko navštíviť. Je umiestnené priamo na severnom polárnom kruhu. Priamo tu sa nachádza rázovitá fínska osada,
ktorá je sídlom Santa Clausa
s jeho poštovým úradom. Je tu
množstvo obchodíkov so suvenírmi, a to za prijateľnú cenu.
Naša cesta však viedla cez hraničný priechod Skibotn.
Vrátim sa však ešte späť na
švédske cesty k tejto úžasnej
škandinávskej krajine. Trajektom z nemeckého Sassnitzu sme sa dostali do švédskeho Trelleborgu a pokračujeme
smer Jönköping, Štokholm,
Sundwall, Umeå, Skellefteå,
Luleå a potom smer Skibotn do
Nórska. Väčšinou ideme diaľnicami, severnejšie sa dvojpruhová cesta mení na jednopruhovú približne každé 4 kilometre
a potom opäť na dvojpruhovú.
Cesty sú veľmi kvalitné. Odporúčam však dodržiavať rýchlosť, pretože na vyhradených
miestach sú umiestnené stacionárne radary a kamery. Vaša
cesta a porušovanie predpisov o cestnej rýchlosti sú zaznamenávané. Aj keď sa stane, že políciu počas celej cesty
po Švédsku nestretnete, to ne-
Kysucký večerník na severnom polárnom kruhu.
„Priamo tu sa
nachádza rázovitá
fínska osada, ktorá
je sídlom Santa
Clausa s jeho
poštovým úradom.“
znamená, že si vás nevšímajú. V minulom roku nás predsa
len zastavila policajná hliadka. Slušne si vypýtali doklady,
vodičovi dali test na alkohol
a oznámili, že niekde v úplne inom ich kantóne (oblasti) auto prekročilo rýchlosť od
0 do 10 km/h. Vodičovi sa veľa
jednať s nimi nedalo, ukázali
sadzobník pokút a dali najnižšiu možnú pokutu za prekročenie rýchlosti od 0 do10 km/h –
180 €. Po zaplatení pokuty ich
už zrazu nebolo.
Krajina od Sundwalu sa
mení na typickú severskú škandinávsku krajinu. Jednoduchá
architektúra do prírody zapadajúcich drevených domčekov
buď v hlinito červeno-bielych
farbách, alebo žlto-hnedých
farbách. Z krajiny priam srší
severská drsnosť kombinovaná
s pokojom Škandinávie. Prechádzame krajinou briez, osík,
severských smrekov osadených
do skál, skaliek situovaných
v potokoch a jazierkach. A opäť
úžasná architektúra hlinito-červených domčekov s bielym lemovaním štítových líšt
a okien. Opustili sme cestu popri Baltskom mori a pokračujeme krátko smerom na Kirunu,
stredisko ťažby a spracovania
železnej rudy. Prechádzame
polárny kruh, potom hranice
s Fínskom a z Fínska na hraničný priechod Skibotn a sme
v Nórsku. V Nórsku smer Alta
a sme v srdci Finnmark, a to je
ozajstná severská krajina. Pred
miestom odchodu trajektu na
ostrov Sørøya je tunel, asi tak
7-kilometrový, a tak ako množstvo iných tunelov, je vysekaný
priamo v hornine, jednoducho
len diera v skale, ale zato na
vstupnom otvore boli rolovacie
vráta, ktoré sa otvárajú na fotobunku. Ten, kto si to nevšimne,
sa načaká. Len tak mimochodom, prešli sme veľa tunelov,
ale ani taká bohatá krajina, ako
je Nórsko, si monitorovací tunel s toľkou obsluhou, ako je to
bežné u nás, nemôže dovoliť.
Trajektom za asi hodinu sme
na Sørøye. Víta nás mestečko
Hasvik a naši Slováci, u ktorých
sme ubytovaní.” Ďalšiu časť
rozprávania Vladislava Šurinu
z rybačky v Nórsku prinesieme
v budúcom čísle. <
„Pred miestom
odchodu trajektu
na ostrov Sørøya
je tunel, asi tak
7-kilometrový, a tak
ako množstvo iných
tunelov, je vysekaný
priamo v hornine,
jednoducho len
diera v skale, ale
zato na vstupnom
otvore boli
rolovacie vráta,
ktoré sa otvárajú na
fotobunku.“
Na trajekte z Nemecka do Švédska.
Pred rybolovom.
Šikulky zo škôlky
32
Súťaž Kysuckého večerníka
Utorok 13. 1. 2015
cuts
PARTNERI
SÚŤAŽE:
Materská škola Radoľa
Tak ako minulý i tento školský rok pokračujeme v prezentácii materských škôl z kysuckého regiónu prostredníctvom
súťaže Šikulky zo škôlky. Projekt v spolupráci realizujú Kysucký večerník a poslanec MZ v Čadci Jozef Vražel. Cieľom je
Jozef Vražel
bližšie predstaviť šikovnosť a fantáziu detí pod vedením kreatívnych pedagógov jednotlivých škôlok. V školskom roku
2014/2015 radi navštívime materské školy: Čadca – Hurbanova, Čadca – J. Kráľa, Čadca – Podzávoz, Dlhá n. Kysucou,
Horný Vadičov, Klubina, Kysucký Lieskovec, Nesluša, Ochodnica, Oščadnica - Píla, Oščadnica - Ústredie, Povina, Radôstka, Rudina, Snežnica,
Dolný Vadičov, Dunajov, Klokočov, Korňa, Lodno, Makov, Stará Bystrica, Radoľa, Skalité – Kudlov, Skalité – Ústredie, Staškov, Kysucké Nové
Mesto - 9. mája, Kysucké Nové Mesto – Litovelská, Kysucké Nové Mesto – Komenského, Kysucké Nové Mesto – Budatínska Lehota.
AKO SÚŤAŽ PREBIEHA
V priebehu súťaže uverejňujeme hlasovacie lístky. Hlasovať za svoju škôlku môžete priebežne, počas celého trvania súťaže. Na konci hlasy
spočítame a vyhlásime víťaznú triedu. Tá získa supervýlet od spoločnosti Sport Academy Vrátna. Každej škôlke, ktorú navštívime, venuje Jozef
Vražel hlavolam CUTS. Všetky zúčastnené deti dostanú limonády od spoločnosti Ilava.
Dana Kadnárová
Snímky autorka
V
piatok 9. januára som
navštívila
Materskú
školu v Radoli. Privítala ma pani riaditeľka Pavlína
Jarošová a usmiate šikulky zo
škôlky. Odvážni predškoláci
sa pustili do rozprávania, že
veľmi radi kreslia pastelkami
a vodovými farbičkami. Zväčša sú to princezné, zvieratká,
autíčka, lietadlá a super hrdi-
novia. Dozvedela som sa, že
škôlka od 1. septembra 2014
pôsobí ako alokované pracovisko Základnej školy v Radoli a vzájomne úzko spolupracujú. V súčasnosti navštevuje
škôlku 47 detí v dvoch triedach s celodennou a poldennou starostlivosťou. Cieľom vzájomnej spolupráce ZŠ
a MŠ je úspešne a čo najlepšie
pripraviť škôlkarov na vstup
do základnej školy. Vzdelávanie je smerované cez regionálnu a environmentál-
Šikulky zo škôlky KUPÓN
2014/2015
Hlasujem za škôlku
Meno a prezvisko
Adresa
Tel. č.
nu výchovu a cez vedomosti
o zdravom životnom štýle,
ako i pohybovými aktivitami. Názov ŠkVP Hviezdička
skrýva pod každým písmenom jednu z vlastností, predpokladov a daností, ktoré si
denne deti osvojujú. H - hravá, V – veselá, I – iniciatívna,
E – empatická, Z – zodpovedná, D – disciplinovaná, I – inteligentná, Č – čestná, K – kamarátska, A – asertívna. ŠkVP
cieľavedome a systematicky rozvíja osobnosť dieťaťa
v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Materská škola sa v školskom roku
2014/2015 zapája do viacerých zaujímavých projektov,
ako sú Školské ovocie, Ekopaky, Adamko hravo a zdravo, Projekt ovocie.sk, Mliečny
program.
Dôkazom toho, že sa v tejto škôlke žije a pracuje naplno, sú aj výtvarné práce malých šikuliek. Nech sa páči,
minivýstava. <
Čo deti vytvorili
Download

Kysucký večerník číslo 3 2015