Informačná databáza okresu Spišská Nová Ves
M 2.1 – okres SNV
CHARAKTERISTIKA OKRESU
I.
Mapa okresu
Zdroj: Google Earth
Lokalizácia
Opíšte, v akom regióne (kraji, gravitačnej oblasti) sa okres nachádza, dopravnú dostupnosť okresu (cesty,
železnice), obyvateľstvo, hlavné hospodárske činnosti v okrese, konkurenčné výhody a nevýhody, zdrojový
potenciál napr. energetický – obnoviteľné zdroje a iné zdroje na podporu hospodárskeho rozvoja, ľudský
potenciál a pod.
Príklad:
Okres sa nachádza v XXX regióne, v gravitačnej oblasti mesta YYY s vysokým rozvojovým potenciálom. Aj
napriek malej rozlohe je pre región typické diferencované hospodárstvo a miestne danosti, bohaté prírodné
a kultúrne dedičstvo, nevyužitý turistický potenciál.
Pre infraštruktúru okresu je na jednej strane typická dobrá dostupnosť zabezpečená vďaka diaľnici D26, na
druhej strane ťažká dostupnosť vyplývajúca z absencie prepojení smeru sever-juh (chýbajúce mosty a hlavné
cestné prepojenia).
Hustota obyvateľstva je vysoká, 2/3 obyvateľstva žijú v mestách. Pre vidiecke oblasti a tradičné hospodárske
oblasti je typická migrácia obyvateľstva, pričom v severnej časti regiónu XXX evidujeme postupné zvyšovanie
obyvateľstva.
Výkonnosť poľnohospodárstva klesá, pričom v ZZZ kotline pôsobí významný počet konkurencieschopných
veľkovýrobných podnikov. 98% percent hospodárskej produkcie tvorí spracovateľský priemysel (strojný,
automobilový, chemický a elektronický), tradičný priemysel zameraný na výrobu elektrickej energie je v úpadku,
rozvíja sa však oblasť využitia obnoviteľných zdrojov energie.
Proces industrializácie sa vplyvom hospodárskej krízy výrazne spomalil, 11 miestnych priemyselných parkov
disponuje ešte stále ponukou veľkého počtu voľných priestorov. Okres má tiež malú kapacitu v oblasti vedy,
1
výskumu a inovácií. Hodnota produkcie pripadajúca na 1 obyvateľa je štvornásobne vyššia ako národný priemer,
pomer ekonomicky aktívneho obyvateľstva je veľký, počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním je však ešte
stále nízky.
Okres Spišská Nová Ves leží v severo-západnej časti Košického samosprávneho kraja (KSK). Na
severe hraničí s Prešovským samosprávnym krajom, v rámci Košického samosprávneho kraja
s okresmi Gelnica a Rožňava. Okres má rozlohu 587,4 km2 a na rozlohe KSK sa podieľa 8,7 %.
Z hľadiska administratívnej štruktúry pozostáva z 36 obcí. Štatút mesta má Spišská Nová Ves, ktorá je
okresným mestom a súčasne aj inovačným pólom rastu, ďalej Krompachy a Spišské Vlachy. Okres
zaberá významnú časť územia historického regiónu Spiša. Koncentráciou kultúrno-historických
pamiatok, zachovalou ľudovou architektúrou a vzácnosťou prírody patrí k najvýznamnejším územiam
s vysokým potenciálom cestovného ruchu nielen v rámci Slovenska, ale aj z hľadiska medzinárodného
porovnania.
Pre infraštruktúru okresu je na jednej strane typická dobrá dostupnosť zabezpečená vďaka hlavnej
železničnej trati v smere východ - západ, na druhej strane žiadne železničné prepojenie v smere sever
– juh. Cestná sieť je tvorená len cestami nižších tried (II. a II. a miestne komunikácie). V okrese
absentuje cesta I. triedy, diaľnica neprechádza územím okresu a okresné mesto Spišská Nová Ves nie
je a nebude prepojené na budujúcu sa diaľničnú sieť diaľničným privádzačom.
Hustota obyvateľstva okresu je 167,7 obyv. na km2, čo je o 52,5% vyššia hodnota oproti priemeru
Slovenska (110 obyv. / km2). Podiel počtu obyvateľov žijúcich v mestách okresu je 51,1%. Obce
s počtom obyvateľov od 500 do 999 tvoria 1/3 všetkých obcí a počet obcí s počtom obyvateľov od
200 do 20 000 obyv. je 89 %. Ročný prirodzený prírastok obyvateľstva má rastúci trend z hodnoty
547 v r. 2003 na hodnoty cez 650 v posledných rokoch. Prírastok obyvateľstva z dôvodu sťahovania
má zápornú hodnotu, t.j. viac obyvateľov sa ročne vysťahuje ako prisťahuje (priemerne ročne 200
obyv.). Priemerný celkový prírastok obyvateľstva za posledných 10 rokov je +440 ročne. V rámci
hodnotenia okresov Slovenska sa okres Spišská Nová Ves nachádza v území s najvyšším prirodzeným
prírastkom obyvateľstva, s vysokým počtom narodených detí na 1000 obyvateľov (natalita)
a najnižšími počtami zomretých na 1000 obyvateľov. Počet obyvateľov v produktívnom veku má
stúpajúci charakter (aktuálne je to 69,23% obyvateľstva).
Výkonnosť poľnohospodárstva klesá, v území okresu pôsobia dve väčšie poľnohospodárske družstvá
(PD Smižany, PD Odorín) a celý rad súkromne hospodáriacich roľníkov a rodinných fariem.
Poľnohospodárstvo tvorí 2,5% podnikateľského sektora. Čiastočne je zastúpená lesná pestevná
a ťažobná činnosť. Klesá produkcia poľnohospodárskych plodín (pšenica, jačmeň, zemiaky, kukurica)
rastie podiel trávnatých porastov. Znižujú sa pravidelne aj stavy hospodárskych zvierat.
Ťažký priemysel tvorí 45% potom nasleduje sektor ľahkého priemyslu s 27,6%, služby (14,3%),
stavebníctvo (8,2%), obchod a služby (2,9%).
Úplne zanikla ťažba a spracovanie kovových rúd, čiastočne sa rozvíja ťažba kameňa (najmä
v súvislosti s výstavbou diaľnice) a anhydridu (sadrovec Novoveská huta).
Najviac sa rozvíja výroba kompresorov pre chladiace zariadenia (Embraco Slovakia) s ročnou
produkciou vyše 1 mil. kusov. Zastúpenie má aj potravinársky priemysel – výroba cestovín,
spracovanie medu, mäsa, textilný priemysel – Overall s.r.o.
Proces reštrukturalizácie hospodárstva okresu sa v posledných rokoch spomalil (dopady krízy), stúpol
počet nezamestnaných, zanikol väčší počet prevádzok, najmä menších, poskytujúcich služby
a obchody.
Priemyselný park II v Spišskej Novej Vsi je stále obsadený len jedným výrobcom, ďalší investori sa
hľadajú len ťažko. V Krompachoch sa očakáva ukončenie výroby spotrebnej elektroniky značky
Panasonic (odchod do Plzne v Českej republiky – hrozí strata cca. 650 pracovných miest). Na druhej
strane sa pripravujú niektoré nové investície a pracovné miesta aj v súvislosti s investíciami
podporenými zo Štrukturálnych fondov do súkromného sektora, aj v súvislosti s investíciami do
výroby komponentov pre automobilový priemysel pre Nemecko (Pass SK s.r.o.).
2
Historický vývoj okresu
Spiš ako administratívny celok sa vytvoril v 13. stor. a existoval takmer bez územných zmien sedem
storočí. Územnosprávna organizácia dnešného okresu Spišská. Nová Ves, rozprestierajúceho sa v
strede Spiša bola od stredoveku mimoriadne zložitá. Od 13. stor. do roku 1848 časť jeho územia
patrila do Spišskej stolice. Veľká časť jeho územia však v tomto období patrila do samostatných
Provincií XIII alebo X spišských miest, prípadne do Stolice X spišských kopijníkov. Toto zložité členenie
sa skončilo roku 1785, keď Provincia XVI spišských miest a stolica X spišských kopijníkov boli včlenené
do Spišskej stolice, ktorá sa neskôr, až do roku 1922, volala Spišská župa. Okres Spišská Nová Ves
vznikol roku 1923 v rámci prvého administratívneho členenia po vzniku ČSR. Okres bol súčasťou
Košického kraja, teraz vyššieho územného celku Košice (VÚC Košice).
Archeológovia objasňujú dávne osídlenie Spiša. Lebečná časť hlavy z travertínového lomu
prírodnej rezervácie na Dreveníku pri Spišskom Podhradí je pravdepodobne jedným z najstarších
zvyškov človeka v Európe. Na kopci Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku boli odkryté kamenné múry
osady, ktorá tam existovala asi 400 rokov pred zánikom bájnej Tróje. Možno práve pre tieto zvyšky
architektúry z pravekej strednej Európy dostali názov "Slovenské Mykény". Prítomnosť Slovanov na
tomto území siaha do 6. storočia. Obdobie eneolitu a veľkomoravské je archeologicky najviac
zmapované v okolí Čingova - Hradisko. V 12. stor. sa stalo súčasťou rozširujúceho sa uhorského
kráľovstva, ktoré po pustošivom vpáde Tatárov iniciovalo príchod nemeckých osadníkov, trvajúci až
do 15. stor. Ich príchod a splynutie s pôvodným slovanským a tiež príchod vlašských kamenárov a
staviteľov zásadným spôsobom podnietil rozvoj remesiel, baníctva, poľnohospodárstva. Dobrá
poloha v blízkosti starých obchodných ciest, najmä tzv. poľskej, prispela k rozkvetu obchodu.
Pokračujúci civilizačný proces sa na území okresu a okolí odrazil v nebývalom rozvoji urbanizmu, čoho
priamym výsledkom bol vznik vyše dvoch desiatok miest s množstvom významných pamiatok
architektúry a umenia. Ich tvorcovia pochádzali z rôznych krajín Európy.
Rozvojové smery:
Stručne popíšte, ako by sa mali v budúcnosti v okrese rozvíjať jednotlivé oblasti a procesy
v spoločnosti (napr.: priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, rozvoj vidieka,
vzťahy medzi mestami v regióne a medzi urbánnym a rurálnym priestorom (napr. (sub)urbanizácia),
ochrana životného prostredia, atď.)
Príklad:
-
-
-
-
Rozvoj systému mestských uzlov medzi mestami XYZ, zachovanie a podpora hospodárskeho významu
mesta x, vytvorenie konkurencieschopného regiónu podporujúceho inovácie a investície, ktoré je
príťažlivé pre rodiny s deťmi, podpora infraštruktúrnych a hospodárskych rozvojových aktivít potrebných
na udržanie dosiahnutých výsledkov, udržateľný rozvoj vodného hospodárstva, turistiky a ekológie v údolí
riečky X
Rozvoj a posilnenie významu duálneho systému miest XY a CV, štrukturálne zmeny X-ého priestoru
vyplývajúce z tohto procesu: posilnenie, resp. vybudovanie prepojenia sever-juh, harmonizácia
logistických kapacít, využitie miestneho hospodárskeho potenciálu, harmonizácia systému ochrany proti
povodniam s rozvojom intermodálnej dopravy, zavedenie diverzifinovaného hospodárstva, ktoré je
nenáročné na dopravu; využitie turistického potenciálu oblasti
Vytvorenie rovnováhy medzi jednotlivými vidieckymi oblasťami regiónu (integrácia poľnohospodárstva xy
nížiny do hospodárstva regiónu, podpora inovatívnych iniciatív vyplývajúcich z aktívnej súdržnosti
a spolupráce miestnych vidieckych spoločenstiev, podpora integrovanej, udržateľnej infraštruktúry
v oblasti vodného hospodárstva, zlepšenie dostupnosti miestnych významných centier trhu práce, rozvoj
spolupráce v oblasti rozvoja turistiky a cestovného ruchu, vybudovaného na využití potenciálu daného
mozaikovým usporiadaním tejto pahorkatinovej oblasti
Opätovné využívanie existujúcich, ale momentálne nevyužitých vidieckych spracovateľských kapacít, ich
diferenciácia, rehabilitácia, spravovanie; zabezpečenie udržateľného oblastného hospodárstva, analýza
sídiel, zníženie potenciálnych rizík v oblasti životného prostredia, manažment ochrany územia, rozvoj
vidieka založený na aktívnej spolupráci miestnych orgánov a štruktúr
3
-
-
Posilnenie pozície xx priemyslu regiónu vyplývajúcej z jeho reštrukturalizácie (berúc do úvahy miestne
prírodné danosti, národnú stratégiu v oblasti xx priemyslu a nároky investorov)
Posilnenie kvartérneho sektora, vedy a výskumu, podpora stredoškolského a vysokoškolského systému
vzdelávania, podpora rozvoja kultúry spolupráce a zapojenia podnikateľského sektora do miestneho
diania, podpora integrácie a rozvoj zaostalých vidieckych oblastí a znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Doprava
Cestná doprava:
- riešenie pripojenia existujúcej cestnej siete v okrese na diaľnicu, ktorá prechádza mimo
okres, diaľničným privádzačom, zrýchlenou komunikáciou;
- riešenie dopravnej siete mesta Spišská Nová Ves – obchvat mesta amesta Krompachy;
- zlepšenie dostupnosti okresu v smere juh a do jednotlivých častí územia Národného parku
Slovenský raj;
Železničná doprava:
- rekonštrukcia železničnej trate na cestovnú rýchlosť 160 km;
- rekonštrukcie všetkých nástupíšť, staníc a zastávok na železničnej trati v okrese;
Technická infraštruktúra:
- dobudovanie kanalizácie a ČOV pozdĺž celého toku rieky Hornád.
- dobudovanie verejnej vodovodnej siete do všetkých obcí okresu.
Priemysel
Rozvíjať a podporovať konkurencieschopnosť a kľúčové oblasti priemyslu v okrese, podporovať
diverzifikáciu podnikateľských aktiviít.
Strojárstvo:
Podpora rozvoja a posilňovanie konkurencieschopnosti subdodávateľov z radu malých a stredných
podnikateľov pre veľké strojárske podniky (pre Embraco Slovakia, Andritz, BMZ, Rošero, SITEM, Gohr,
Strojspiš, ap.).
Elektrotechnický priemysel:
Podpora existujúcich podnikov a podpora ich konkurenciechopnosti a diverzifikácie činnosti – BBF
Elektro, SEZ Krompachy, Hasma, Panasonic AVC, Rumit, CFM, Villa pro, ap.
Posilnenie pozície tohto sektora a hľadanie ďalších investičných možnosti – eliminácie straty
pracovných miest (Odchod firmy Panasonic AVC do Čiech);
Potravinársky priemysel:
Podpora existujúcich podnikov a podpora ich konkurenciechopnosti a diverzifikácie činnosti – MPC
Cessi, MEDAS, Paciga, PD Čingov, ap.
Plasty:
Podpora existujúcich podnikov a podpora ich konkurenciechopnosti a diverzifikácie činnosti – PASS –
SK, Triplus, CRW, Noves, ap.
Textil a obuv:
Podpora existujúcich podnikov a podpora ich konkurenciechopnosti a diverzifikácie činnosti – Overall,
Spasa, Imbis,
Výroba nábytku: Tomifa, Far-Wood,
4
Stavebníctvo
Podpora existujúcich podnikov a podpora ich konkurenciechopnosti a diverzifikácie činnosti – Noves,
Qatro, Tehelňa Stova, Spojstav, Milanko, Širila, Gizi, Alkon SV,
Služby – Cestovný ruch
Rozvoj zameraný na využívanie prírodného a kultúrneho potenciálu územia.
Poľnohospodárstvo
Opatrenia na revitalizáciu poľnohospodárstva v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby.
Životné prostredie
Pokračovanie v odstraňovaní ekologických záťaží okresu, zníženie potenciálnych rizík v oblasti
životného prostredia, ďalší rozvoj manažmentu ochrany územia.
Ľudské zdroje
podpora stredoškolského a duálneho systému vzdelávania, prepájanie potrieb podnikateľskej sféry
so vzdelávacím procesom.
Rozvoj a posilnenie významu duálneho systému (aglomerácie) miest Spišská Nová Ves a Poprad.
Spolupráca pri :
- priemyselná výroba,
- doprava a logistika,
- cestovný ruch
Cieľom je vytvorenie konkurencieschopného regiónu podporujúceho inovácie a investície s kvalitnou
pracovnou silou, ktoré je príťažlivé investorov, podpora infraštruktúrnych a hospodárskych
rozvojových aktivít potrebných na udržanie dosiahnutých výsledkov, s rozvojom potrebných služieb
a kultúrno-sociálneho zázemia.
5
ANALYTICKÁ ČASŤ
II.
Základná charakteristika okresu k 31. 12. 2013
Rozloha okresu (v km²)
587,4
Počet obyvateľov okresu (v tis. osôb)
98 518
Hustota obyvateľstva v okrese na km²
167,7
Počet obcí
36
- z toho miest
Názvy miest
Miera evidovanej nezamestnanosti v %
3
Spišská Nová Ves, Krompachy, Spišské
Vlachy
15,91
Zdroj: ŠÚ SR
1. Prírodné podmienky
Stručne popíšte (max. 1 str.) vlastnosti prírodného prostredia daného územia. Ako vplývajú jednotlivé zložky
(reliéf, klíma, vodstvo, prípadne aj pôdy a geologické podložie) na hospodárstvo a možnosti rozvoja. Uveďte aké
veľkoplošné chránené územia (NP a CHKO) sa nachádzajú v okrese.
(Zdrojom údajov môže byť Atlas krajiny SR na stránke http://globus.sazp.sk/atlassr/)
Stredne veľký okres Spišská Nová Ves s rozlohou 587,1 km² zaberá územie v severnej časti
Slovenska ohraničené Nízkymi Tatrami, Levočskými vrchmi, Braniskom, Volovskými vrchmi a
Slovenským rajom. Na východe hranica kopíruje Hornádsku kotlinu, na západe Slovenský raj. V
Hornádskej kotline prevláda pahorkatinný reliéf, v Slovenskom raji krasový, v ktorom vynikajú hlboké
kaňonovité doliny a jaskyne, v ostatných častiach okolitých pohorí prevláda vrchovinový a hornatý
reliéf. Najvyšším bodom okresu je vrch Babiná (1278m. n. m.) a najnižší bod sa nachádza na rieke
Hornád v Krompachoch (379m. n. m.).
Vzhľadom na veľmi rozdielnu nadmorskú výšku má okres časti v chladnej aj mierne teplej klimatickej
oblasti a priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozsahu 5 – 7º C.
Územie odvodňujú rieky Hornád a Hnilec a v blízkosti sa nachádza i vodná nádrž Palcmanská Maša.
Výhradné ložiská nerudných surovín: sadrovec a anhydrite, spekularit, kremeň žilný, baryt, vápenec
vysokopercentný, cementárske korekčné suroviny
Výhradné ložiská energetických a rudných surovín: komplexné železné rudy, medené rudy,
molybdénovo-uránové rudy, uránové rudy, cínové rudy.
Výhradné ložiská stavebných surovín: stavebný kameň, malé ložisko tehliarskych surovín.
Hornádska kotlina je takmer úplne odlesnená, len miestami sa v nej zachovali zvyšky borovicových a
smrekových lesov. V ostatných celkoch prevažujú smrekové lesy, na niektorých lokalitách s jedľou
alebo bukom. Vzácne a chránené rastliny sa vyskytujú predovšetkým v Národnom parku Slovenský
raj. Živočíchy sú reprezentované najmä zástupcami spoločenstiev ihličnatého lesa, polí a lúk. Na
územie okresu zasahuje Národný park Slovenský raj, ktorý je tu jediným veľkoplošným chráneným
územím. Pestrý je počet maloplošných chránených území.
Národné prírodné pamiatky: Markušovské steny, Spišský hradný vrch a Medvedia jaskyňa.
Prírodné pamiatky: Biela jaskyňa, Farská skala, Hutianske, Ostrá hora, Markušovský skalný hríb
(Markušovská transgresia paleogénu) a travertínová kopa Sobotisko.
Národné prírodné rezervácie: Červené skaly, Dreveník, Galmuská tisina, Holý kameň, Kyseľ, Piecky,
Prielom Hornádu, Sokol, Suchá Belá, Tri kopce a Zejmarská roklina.
Prírodné rezervácie: Čingovské hradisko, Čintky, Kocúrová, Modrý vrch a Muráň a napokon chránený
areál Knola.
6
Štruktúra pôdy: 36,7% poľnohospodárska; 63,3% nepoľnohospodárska Na území okresu je
rozhodujúcich 11 odvetví, v ktorých sa zhodnocuje potenciál z pohľadu ľudských zdrojov a
materiálnej a surovinovej základne - sú to strojársky, textilný, drevospracujúci, hutnícky a
elektrotechnický priemysel, geológia, baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, cestovný ruch a
služby. K prioritným oblastiam rastlinnej výroby patrí výroba obilnín, olejnín, strukovín, zemiakov a
krmovín.
(http://uzemia.enviroportal.sk/)
(http://globus.sazp.sk/atlassr/)
(http://naseobce.sk/okresy/31-spisska-nova-ves)
(http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/KR21kap5.pdf)
2. Obyvateľstvo
Stručne (max 10 riadkov) charakterizujte obyvateľstvo okresu – veľkosť, štruktúru (podľa veku, národnosti
a vzdelania), pohyby (prirodzený a migračný) a priestorové rozloženie medzi mestami a obcami.
•
•
•
•
počet obcí (spolu):
počet obyvateľov (spolu ):
počet obyvateľov v mestách (spolu):
počet obyvateľov v ostatných obciach (spolu):
36 ( z toho 3 so štatútom mesta)
98 244 (k 31.12.2012)
50 197, 51,1%
48 047
Tab. č. 1: Štruktúra obyvateľov podľa vekových kategórii EÚ v okrese (k 31.12.)
Veková kategória
2012
2013
Predproduktívny vek – (0 - 14)
20 093
20 106
Produktívny vek – (15 - 64)
68 010
67 873
Poproduktívny vek – (65 - 100+)
10 141
10 539
Zdroj: ŠÚ SR, 2011, 2013
Tab. 2a: Prehľad počtu obyvateľov v mestách a v obciach okresu k 31.12.2012
Obec
Spolu
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
Počet
Obyvateľov
Počet mužov
Počet žien
98 244
48 567
49 677
725
384
341
687
349
338
3 250
1 620
1 630
CHRASŤ nad Hornádom
862
467
395
DANIŠOVCE
531
270
261
1 858
908
950
HINCOVCE
237
123
114
HNILČÍK
545
285
260
HNILEC
440
217
223
HRABUŠICE
2 416
1 176
1 240
ILIAŠOVCE
977
493
484
JAMNÍK
1 143
573
570
KAĽAVA
428
214
214
BYSTRANY
HARICHOVCE
7
KOLINOVCE
578
286
292
KROMPACHY
8 820
4 275
4 545
LETANOVCE
2 231
1 127
1 104
LIESKOVANY
295
150
145
4 098
2 040
2 058
MATEJOVCE nad Hornád.
505
244
261
MLYNKY
567
270
297
ODORÍN
953
482
471
OLCNAVA
1 040
515
525
OĽŠAVKA
198
96
102
PORÁČ
1 018
509
509
RUDŇANY
4 082
2 020
2 062
SLATVINA
323
161
162
SLOVINKY
1 890
936
954
SMIŽANY
8 735
4 370
4 365
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
37 767
18 483
19 284
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
1 795
899
896
SPIŠSKÉ VLACHY
3 610
1 791
1 819
SPIŠSKÝ HRUŠOV
1 243
596
647
TEPLIČKA
1 167
574
593
VÍTKOVCE
598
298
300
VOJKOVCE
424
207
217
2 208
1 159
1 049
MARKUŠOVCE
ŽEHRA
Zdroj: ŠÚ SR, 2012
Tab. č. 2b: Obyvateľstvo v mestách a obciach okresu podľa veľkosti, k 31.12.2012
Veľkostné kategórie
Počet
Počet obcí
36
Počet obyvateľov k 31.12.
98 244
Počet mužov
48 567
Počet žien
49 677
0 – 199
1
198
96
102
200 – 499
6
2 147
1 072
1 075
500 – 999
11
7 528
3 828
3 700
1 000 - 1 999
8
11 154
5 510
5 644
2 000 - 4 999
7
21 895
10 933
10 962
5 000 - 9 999
2
17 555
8 645
8 910
10 000 - 19 999
0
0
0
0
20 000 - 49 999
Zdroj: ŠÚ SR, 2012
1
37 767
18 483
19 284
Spolu
V roku 2008 bol v porovnaní okresov Košického kraja okres SNV s najvyšším podielom 0 – 14
ročných (20,48 %).
K 31. 12. 2007 celkový prírastok obyvateľov za okres dosiahol 440 obyvateľov, z toho
prirodzený prírastok tvoril 665 obyvateľov (živonarodených detí bolo 1 379). Sťahovaním sa
v priebehu roka 2007 počet obyvateľov znížil o 225 osôb.
V roku 2006 celkový prírastok obyvateľstva predstavoval 331 obyvateľov, pričom prirodzený
prírastok bol 589 obyvateľov, ale sťahovaním sa počet obyvateľov znížil o 258 osôb.
8
Národnostné zloženie obyvateľov v okrese aj v meste Spišská Nová Ves je rovnorodé.
Bilancia pohybu obyvateľstva podľa pohlavia v okrese Sp. Nová Ves od r. 2003 – 2012
Pohlavie
Stav k
1.1.
roka
Živo
narodení
Zomrelí
Prirodzený
prírastok
(-úbytok)
Prisťahovalí
Vysťahovalí
Prírastok
(-úbytok)
sťah.
Prírastok
(-úbytok)
zahr.sťah
Celkový
prírastok
(-úbytok)
Stav k
31.12.
roka
Stredný
stav
2012
Muži
48396
685
410
275
214
318
-104
17
171
48567
48481,5
Ženy
49466
665
335
330
260
379
-119
13
211
49677
49571,5
Spolu
97862
1350
745
605
474
697
-223
30
382
98244
98053
Muži
48210
745
439
306
216
336
-120
-6
186
48396
48303
Ženy
49225
721
359
362
240
361
-121
-13
241
49466
49345,5
Spolu
97435
1466
798
668
456
697
-241
-19
427
97862
97648,5
2011
2010
Muži
48 064
747
419
328
211
315
-104
28
224
48 288
48 178
Ženy
49 265
761
388
373
239
381
-142
-13
231
49 496
49 403
Spolu
97 329
1 508
807
701
450
696
-246
15
455
97 784
97 581
2009
Muži
47752
796
407
389
227
304
-77
13
312
48064
47903
Ženy
49036
744
386
358
231
360
-129
-16
229
49265
49147
Spolu
96788
1540
793
747
458
664
-206
-3
541
97329
97050
2008
Muži
47 517
732
444
288
267
320
-53
36
235
47 752
47 633
Ženy
48 785
700
357
343
288
380
-92
3
251
49 036
48 878
Spolu
96 302
1 432
801
631
555
700
-145
39
486
96 788
96 511
Muži
47 315
675
375
300
213
311
-98
8
202
47 517
47 433
2007
Ženy
48 547
704
339
365
254
381
-127
11
238
48 785
48 657
Spolu
95 862
1 379
714
665
467
692
-225
19
440
96 302
96 090
Muži
47 131
687
399
288
217
321
-104
22
184
47 315
47 204
2006
Ženy
48 400
645
344
301
263
417
-154
-1
147
48 547
48 506
Spolu
95 531
1 332
743
589
480
738
-258
21
331
95 862
95 710
2005
Muži
46894
709
388
321
231
315
-84
26
237
47131
47011
Ženy
48250
634
363
271
249
370
-121
-11
150
48400
48332
Spolu
95144
1343
751
592
480
685
-205
15
387
95531
95343
2004
Muži
46619
692
388
304
251
280
-29
27
275
46894
46793
Ženy
47965
686
348
338
292
345
-53
-6
285
48250
48110
Spolu
94584
1378
736
642
543
625
-82
21
560
95144
94903
2003
Muži
46413
647
375
272
224
290
-66
9
206
46619
46554
Ženy
47780
599
324
275
264
354
-90
-14
185
47965
47913
Spolu
94193
1246
699
547
488
644
-156
-5
391
94584
94467
9
Pokračovanie:
Pohlavie
Počet
obyv. k
31.12.
v tom vo veku
predprod.
produkt.
poprod.
predprod.
absolútne
produkt.
poprod.
Priemerný vek
Index
starnutia
v%
2012
Muži
48567
10285
34402
3880
21,18
70,83
7,99
34,48
37,72
Ženy
49677
9808
33608
6261
19,74
67,65
12,6
36,96
63,84
Spolu
98244
20093
68010
10141
20,45
69,23
10,32
35,74
50,47
21,36
19,92
20,63
70,93
67,78
69,34
7,71
12,3
10,03
34,21
36,72
35,48
36,12
61,76
48,63
2011
Muži
Ženy
Spolu
48396
49466
97862
10335
9853
20188
34328
33528
67856
3733
6085
9818
2010
Muži
48 288
10 232
32 316
5 740
21,19
66,92
11,89
33,97
56,10
Ženy
49 496
9 777
28 329
11 390
19,75
57,23
23,01
36,48
116,50
Spolu
97 784
20 009
60 645
17 130
20,46
62,02
17,52
35,24
85,61
Muži
48064
10181
32373
5510
21,18
67,35
11,46
33,76
54,12
Ženy
49265
9734
28415
11116
19,76
57,68
22,56
36,33
114,20
Spolu
97329
19915
60788
16626
20,46
62,46
17,08
35,06
83,48
2009
2008
Muži
47 752
10 107
32 354
5 291
21,17
67,75
11,08
33,57
52,35
Ženy
49 036
9 718
28 504
10 814
19,82
58,13
22,05
36,16
111,28
Spolu
96 788
19 825
60 858
16 105
20,48
62,88
16,64
34,88
81,24
Muži
Ženy
Spolu
47 517
48 785
96 302
10 132
9 811
19 943
32 302
28 395
60 697
21,32
20,11
20,71
67,98
58,20
63,03
10,70
21,68
16,26
33,38
35,94
34,68
50,17
107,83
78,53
Muži
Ženy
Spolu
47 315
48 547
95 862
10 264
9 936
20 200
32 166
28 329
60 495
21,69
20,47
21,07
67,98
58,35
63,11
10,32
21,18
15,82
33,08
35,69
34,40
47,59
103,48
75,08
Muži
47131
10396
31907
4828
22,06
67,70
10,24
32,81
46,44
Ženy
48400
10070
28345
9985
20,81
58,56
20,63
35,40
99,16
Spolu
95531
20466
60252
14813
21,42
63,07
15,51
34,12
72,38
2007
5 083
10 579
15 662
2006
4 885
10 282
15 167
2005
2004
Muži
46894
10567
31560
4767
22,53
67,30
10,17
32,55
45,11
Ženy
48250
10201
28344
9705
21,14
58,74
20,11
35,13
95,14
Spolu
95144
20768
59904
14472
21,83
62,96
15,21
33,86
69,68
2003
Muži
46619
10650
31274
4695
22,84
67,08
10,07
32,30
44,08
Ženy
47965
10301
28186
9478
21,48
58,76
19,76
34,90
92,01
59460
14173
22,15
62,86
14,98
33,62
67,65
Spolu
94584
20951
Zdroj: ŠÚ SR, Demografia
10
Počet narodených na 1000 obyvateľov (natalita) v okresoch SR:
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Zdravotnícka ročenka 2011
Počet zomretých na 1000 obyvateľov v okresoch SR:
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Zdravotnícka ročenka 2011
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva na 1000 obyvateľov v okresoch SR:
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Zdravotnícka ročenka 2011
11
Dojčenská úmrtnosť:
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Zdravotnícka ročenka 2011
V rámci hodnotenia okresov Slovenska sa okres Spišská Nová Ves nachádza v území
s najvyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva, s vysokým počtom narodených detí na 1000
obyvateľov a najnižšími počtami zomretých na 1000 obyvateľov.
3. Nezamestnanosť
Stručne (max 10 riadkov) charakterizujte aktuálny stav a dlhodobý vývoj nezamestnanosti.
•
•
•
ekonomicky aktívne obyvateľstvo (spolu, muži, ženy k 30.06.2014) – 43 989, z toho ženy:
19 243.
miera evidovanej nezamestnanosti (spolu k 30.06.2014 ) – 16,23 %
počet uchádzačov o zamestnanie – 8 458, z toho absolventi (spolu k 30.06.2014) – 606 (z
toho s VŠ: 329).
Tab. č. 3: Vybrané charakteristiky trhu práce v okrese SNV (k 30.06.2014)
Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo
Disponibilný počet
Miera nezamestnanosti
uchádzačov
o vypočítaná z celkového
zamestnanie
počtu UoZ (v %)
43 989
7 140
Miera evidovanej
nezamestnanosti (v %)
19,23
16,23
Zdroj: UPSVAR, 2014
Tab. 4a: Vývoj miery nezamestnanosti v okrese v období január 2013 – december 2013
Ukazovateľ
Jan
Feb
Mar
Apr
Máj
Jún
Júl
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Počet
uchádzačov o
zamestnanie
10 016
9 857
9 644
9 515
9 352
9 644
9 272
8 956
8 889
8 626
8 524
9 614
Miera v %
18,32
18,02
18,25
18,31
18,14
18,65
17,61
17,06
16,89
16,18
15,77
15,91
Zdroj: UPSVAR, 2013
12
Tab. č. 4b: Vývoj miery nezamestnanosti v okrese v období 2001 – 2013
%
2001
25,79
2002
24,35
2003
21,98
2004
19,72
2005
16,94
2006
12,95
2007
10,77
2008
11,43
2009
16,14
2010
16,28
2011
19,83
2012
19,14
Zdroj: ŠÚ SR, UPSVAR
Zdroj: ŠÚ SR
4. Charakteristika špecifických stránok a identifikovanie ekonomického potenciálu
sledovaného okresu
Stručne (max. 10 riadkov/oblasť) charakterizujte okres podľa uvedených oblastí.
Na území okresu je rozhodujúcich niekoľko odvetví, v ktorých sa zhodnocuje potenciál okresu
z pohľadu ľudských zdrojov a materiálno-surovinovej základne (drevo, nerasty, stavebné hmoty,
tradičné výroby). Sú to odvetvia: strojársky, drevospracujúci, hutnícky a elektrotechnický priemysel,
geológia a baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, cestovný ruch a služby. Z rozlohy okresu je
36,7 % poľnohospodárskej a 63,3 % nepoľnohospodárskej pôdy.
K prioritným oblastiam rastlinnej výroby patrí výroba obilnín, olejnín, strukovín, zemiakov a
krmovín. Rozhodujúcim odvetvím v živočíšnej výrobe je chov hovädzieho dobytka, konkrétne kráv s
tržnou produkciou mlieka a chov ošípaných. Celková výmera lesného pôdneho fondu je 33 549 ha. Na
tejto výmere hospodári 88 subjektov, prevažne urbárskych spoločností. Prevládajú lesy osobitného
určenia (45 %) pred lesmi ochrannými (33 %). Hospodárske lesy v okrese zaberajú približne 22 % LPF.
Ďalšie údaje a ukazovatele charakterizujúce ekonomický potenciál a trh práce sú
v nasledujúcich tabuľkách.
13
2013
15,91
Oblasti, v ktorých je zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou:
Strojárenský priemysel (Embraco a jeho dodávatelia).
Stavebníctvo – aktivity stavebných firiem, ktoré sú z iných okresov, štátov.
Služby – prevádzkovatelia služieb využívajú potenciál okresného mesta pre svoj odbyt.
Verejný sektor (úrady verejných, štátnych a samosprávnych inštitúcií)
Identifikovanie oblastí v obci, v ktorých je zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou mimo
obce:
Opatrovateľská služby – do zahraničia (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko).
Služby v oblasti gastronómie a cestovného ruchu – do zahraničia (Írsko, Taliansko, Rakúsko,
Belgicko, Nemecko).
IKT experti – Košice, zahraničie (Holandsko, Belgicko, Česká republika)
Technickí odborní pracovníci, stavebníctvo – Česká republika, západná a severná Európa
14
Hospodársko – ekonomický potenciál
Organizačné subjekty (od r. 2009 ...):
v tom
Územie
Košický kraj
Okres Spišská Nová
Ves
Rok
Spolu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
62 895
7 844
Podniky
Neziskové inštitúcie
13 296
14 796
15 900
16 829
18 209
n.a.
1 064
1 154
1 212
1 252
1 354
n.a.
6 750
Fyzické osoby podnikatelia
42 859
42 705
41 114
39 854
39 844
n.a.
6 053
6 146
5 880
5 568
5 570
n.a
816
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat
Právnické osoby podľa právnej formy (od r. 2009 ...):
v tom
Územie
Rok
2009
2010
2011
Košický kraj
2012
2013
2014
2009
2010
2011
Okres Spišská
Nová Ves
2012
2013
2014
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat
Spolu
20 098
21 823
23 265
24 555
26 142
n.a
1 888
1 999
2 102
2 189
2 318
n.a
Obchodné
spoločnosti
12 330
13 803
14 943
15 884
17 254
n.a
974
1 066
1 128
1 168
1 266
n.a
Rozpočtové
organizácie
942
943
933
946
926
n.a
97
97
97
98
96
n.a
Príspevkové
organizácie
83
82
77
63
62
n.a
10
10
10
8
8
n.a
Štátne podniky
Družstvá
Ostatné
1
1
0
0
1
n.a
0
0
0
0
0
n.a
159
171
172
164
164
n.a
12
14
13
13
14
n.a
6 583
6 823
7 140
7 498
7 735
n.a
795
812
854
902
934
n.a
15
Podniky podľa počtu zamestnancov (od r. 2009 ...):
Obchodné spoločnosti
Rok
Spolu
Okres SNV spolu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 064
1 154
1 212
1 252
1 354
n.a.
v tom s počtom zamestnancov
0 - 19
940
1 018
1 049
1 086
1 184
n.a.
20 - 49
39
39
58
45
55
n.a.
50 - 249
40
37
37
36
29
n.a.
250 a viac
8
6
7
8
7
n.a.
nezistené
37
54
61
77
79
n.a.
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat
Podniky podľa odvetia. SK NACE Rev.2, (od r. 2009 ...):
Odvetvie ekonomickej činnosti
Okres SNV spolu
v tom:
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Priemysel, spolu
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu
Dodávka vody, čistenie a odvod
odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod, maloobchod, oprava
motorových vozidiel a motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Právnické osoby
Živnostníci
2009
1 064
58
151
3
131
2010
1 154
60
163
3
142
2011
1 212
61
164
3
144
2012
1 252
64
163
3
146
2013
1 354
67
167
2
150
2014
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
2009
5 562
274
1 000
1
988
2010
5 661
287
973
0
963
2011
5 396
276
882
0
874
2012
5 083
257
826
0
819
2013
5 069
245
809
0
801
2014
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
5
5
5
3
3
n.a
0
0
1
1
1
n.a
12
13
12
11
12
n.a
11
10
7
6
7
n.a
109
119
131
137
148
n.a
1 293
1 433
1 393
1 278
1 335
n.a
384
411
418
436
470
n.a
1 685
1 636
1 559
1 493
1 422
n.a
26
38
29
1
43
98
29
41
31
1
52
110
28
41
37
2
57
126
28
42
38
3
57
128
37
52
47
4
63
137
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
127
159
141
80
19
364
129
153
137
68
21
381
119
139
145
62
21
369
125
121
130
65
19
369
129
123
125
55
26
371
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
16
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti
39
38
41
43
41
n.a
140
149
145
123
140
n.a
0
0
0
0
0
n.a
0
0
0
0
0
n.a
6
55
17
10
8
59
20
12
9
62
22
13
11
66
21
15
13
70
21
17
n.a
n.a
n.a
n.a
49
9
29
193
54
13
33
194
51
28
27
180
55
20
25
177
57
23
26
183
n.a
n.a
n.a
n.a
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat
Najväčšie výrobné podniky regiónu podľa tržieb a porovnanie so Slovenskom (tržby za r. 2013)
Hospodárske odvetvie
Ťažobný priemysel
Výroba stavebných
materiálov
Sklársky priemysel
Strojárstvo
Elektrotechnický
priemysel
Miesto
v rebríčku
SR
1.
2.
3.
21.
1.
2.
3.
30.
50.
1.
2.
3.
9.
1.
2.
3.
14.
1.
2.
3.
18.
Spoločnosť, sídlo
Nafta, a.s., Bratislava
Hornonietrianske bane, a.s., Prievidza
Pozagas, a.s., Malacky
Sabar, s.r.o., Markušovce
Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník
Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava
Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Noves okná, a.s., Spišská Nová Ves
Lindab, a.s., Spišská Nová Ves
Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava
RF, s.r.o., Malacky
Rona, a.s., Lednické Rovne
Iglass, s.r.o., Markušovce
Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
Kia Motors Slovakia, s.r.o., Žilina
PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra
Whirlpool Slovakia, s.r.o., Bratislava
Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o., Krompachy
Tržby v tis. €
rok 2013
183 151
127 501
25 465
3 000
122 908
66 434
64 516
11 743
6 327
107 868
89 494
62 384
3 088
6 524 323
4 447 259
2 176 193
223 877
3 144 279
919 777
276 922
87 996
17
1.
Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo
2.
Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá
Potravinárstvo
3.
Rajo, a.s., Bratislava
42.
MPC Cessi, a.s., Spišská Nová Ves
Zdroj: TREND TOP v priemysle, september 2014
210 546
181 467
160 122
15 750
Najväčšie výrobné podniky okresu podľa počtu zamestnancov (5/2008):
p. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Podnik
Počet zamestnancov
Embraco Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves
Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o., Krompachy
SEZ Krompachy, a.s., Krompachy
Vospalek, s.r.o. Spišská Nová Ves
Mlynsko-pekárenská a cestovinársky kombinát, Sp.
Nová Ves
TRIPlus SK, s.r.o., Spišská Nová Ves
Kovohuty, a.s., Krompachy
URANPRESS, s.r.o, Spišská Nová Ves
OVERAL, s.r.o., Spišská Nová Ves
2 440
1 306
740
420
352
291
268
231
229
Prieskum
IDO okresu Spišská Nová Ves - Zoznam najvýznamnejších právnických osôb v okrese v roku 2013
Číslo
1
2
3
Názov PO/sídlo/okres,Sk NACE:
Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská
N. Ves, r. 2013
Brantner Nova, s.r.o., Spišská
Nová Ves, r. 2013
Sídlo
Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská
Nová Ves
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová
Ves
PASS - SK, s.r.o., Spišská Nová Ves, Radlinského 516/46, 052 01
r. 2013
Spišská Nová Ves
SK NACE
28130 Výroba iných
čerpadiel
38210 Spracúv. bezp.
odpadu
22290 Výroba ost. plast.
výr.
Tržby (€) 2012, Zisk (€) 2012,
2013
2013
pridaná
hodnota
počet
počet
zamestna
zamestnancov ncov
predošlý
rok
224 404 000,00
7 744 000,00
11 168 000,00
1 978
n/a
5 712 196,00
302 697,00
2 500 321,00
123
113
5 040 116,00
95 806,00
3 303 924,00
257
175
18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
BBF elektro, s.r.o., Spišská Nová
Ves, r. 2013
MPC Cessi, a.s., Spišská Nová Ves,
r. 2013
Rošero-P, s.r.o., Spišská Nová Ves,
r. 2013
Rošero - Distribution s.r.o., SNV,
2013
Andritz, s.r.o., Spišská Nová Ves,
r. 2012
CFM Slovakia, s.r.o., Spišská Nová
Ves r.2012
TRIPLUS SK, s.r.o., Spišská Nová
Ves, r. 2013
CRW Slovakia, s.r.o., Spišská Nová
Ves, r. 2013
Sitem Slovakia, s.r.o., Spišská Nová
Ves r. 2013
BMZ,a.s., SNV, r. 2013
Strojspiš, s.r.o., SNV r. 2013
NOVES okná, a.s., SNV r. 2013
QATRO, s.r.o., SNV, r. 2013
MARTO, s.r.o., SNV r. 2012
VILLA LaBECO, s.r.o., SNV r. 2013
EMKOBEL, a.s., SNV, r. 2013
Kovozber, s.r.o., SNV r. 2013
OVERALL, s.r.o., SNV r. 2013
Spasa, s.r.o., SNV r. 2013
Združena, SNV r. 2013
Radlinského 17/B, 052 01 Spišská
Nová Ves
Mlynská 22, Spišská Nová Ves 052
01
Sadová 14A, Spišská Nová Ves 052
01
Sadová 14A, Spišská Nová Ves 052
01
Radlinského 19, Spišská Nová Ves
052 01
Radlinského 17, Spišská Nová Ves
052 01
Sadová 17, Spišská Nová Ves 052
80
Drevárska 2, Spišská Nová Ves 052
01
Sadová 17, Spišská Nová Ves 052
80
Sadová 17, Spišská Nová Ves 052
80
Tepličská cesta 10, Spišská Nová
Ves 052 01
Radlinského ul. 24, Spišská Nová
Ves 052 01
Letecká 37, Spišská Nová Ves 052
01
Letecká 37, Spišská Nová Ves 052
01
33200 Inštalácia priem.
stroj.
10730 Výroba cestovín
29200 Výroba karosérií
47190
Ost.maloob.nešpecializ.
28290 Výroba
ost.všeob.strojov
26400
Výr.spotreb.elektroniky
22290 Výroba ost.plast.výr.
22290 Výroba ost.plast.výr.
25500 Kovanie,lisovanie
28920 Výroba baníc.strojov
25110 Výroba
kov.konštrukcií
22230 Výroba
plast.staveb.výr.
23610 Výroba
stav.betón.výr.
25990 Výroba ost.kovových
výr.
27900 Výroba
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves ost.elektr.zar.
Rázusova ul. č. 1846, Spišská Nová 35300 Dodávka
Ves 052 01
pary,vzduchu
Radlinského 28, Spišská Nová Ves 46770 Veľkoobchod s
052 01
odpadom
14120 Výroba pracovných
Zimná 39, Spišská Nová Ves 052 01 odevov
J. Hanulu 4, Spišská Nová Ves 052
01
15200 Výroba obuvi
17210 Výroba vlnitého
Zimná 94, Spišská Nová Ves 052 01 papiera
6 204 269,00
87 483,00
2 389 281,00
127
147
20 916 188,00
-86 182,00
4 339 403,00
282
291
9 220 354,00
145 431,00
1 316 568,00
86
84
7 818 228,00
61 836,00
84 357,00
0
0
9 546 213,00
444 770,00
2 312 906,00
do 99
n/a
6 462 896,00
139 325,00
2 052 582,00
68
69
5 587 407,00
-147 890,00
1 707 830,00
174
247
10 121 435,00
256 766,00
2 535 692,00
102
116
15 834 419,00
326 739,00
1 795 290,00
73
74
3 267 919,00
34 309,00
804 157,00
58
54
1 558 782,00
6 596,00
325 079,00
17
16
12 614 857,00
59 582,00
2 868 754,00
170
184
716 668,00
-99 155,00
242 436,00
19
22
608 438,00
1 025,00
257 733,00
do 24
n/a
102 558,00
-282,00
46 646,00
3
8
6 929 626,00
61 157,00
1 072 976,00
do 49
n/a
12 018 315,00
-129 730,00
1 237 794,00
53
54
1 095 646,00
11 032,00
922 448,00
134
134
404 084,00
32 688,00
349 802,00
43
48
364 090,00
-12 417,00
99 455,00
12
14
19
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
SPIŠ-VIEW-TRADING, s r.o., SNV r. Starosaská 15, Spišská Nová Ves
2012
052 01
Lesy Mesta Spišská Nová Ves,
Novoveská cesta 9304/28, SNV s.r.o., SNV, r. 2013
Nov. Huta 053 31
Nemocnica s poliklinikou, SNV,
Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
2013
052 01
Mlynská 39, Spišská Nová Ves 052
John Garfield SK, s.r.o., SNV, 2013 01
MEDAS - veľkoobchpod, s.r.o.,
Sadová 12, Spišská Nová Ves 052
SNV, 2013
01
Letecká 35, Spišská Nová Ves 052
Tehelňa STOVA, s.r.o., SNV, 2013 01
Spojstav s.r.o, SNV, 2013
RUMIT Slovakia, s.r.o., SNV, 2013
GOHR-SNV, s.r.o., SNV, 2013
MILANKO, s.r.o., SNV, 2013
Širila, a.s., SNV, 2013
IMBIZ s.r.o., SNV, 2013
Paciga s.r.o., SNV, 2013
GIZI, s.r.o., SNV. 2013
AUTOVES s.r.o., SNV, 2013
Bečarik, s.r.o., SNV, 2013
Alkon SV, s.r.o., SNV, 2013
VILLA PRO, s.r.o. SNV, 2013
82300 Organizovanie
kongresov
02100 Lesné hospodárstvo
86100 Čin.nemocníc
46420 Veľkoobch.s
odevmi,obuv.
46900
Nešpecializ.veľkoobchod
47789 Ost.maloob.s novým
tov.
43990
Sadová 9, Spišská Nová Ves 052 01 Ost.špecializ.stav.práce
Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves
33130 Oprava
052 01
elektron.prístr.
Markušovská cesta 1, Spišská Nová 25110 Výroba
Ves 052 01
kov.konštrukcií
Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves 41202 Výst.neobytných
052 01
budov
Odborárov 12, Spišská Nová Ves
052 01
43320 Stolárske práce
Mlynská 39, Spišská Nová Ves 052 68200 Prenájom
01
vlast.nehnuteľ.
47240 Maloobchod s
Zimná 88, Spišská Nová Ves 052 01 chlebom
Tepličská cesta 14/2149, Spišská
46730 Veľk.s
Nová Ves 052 01
drevom,stav.mat.
Duklianska 55, Spišská Nová Ves
052 01
45110 Predaj automobilov
B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 47190
052 01
Ost.maloob.nešpecializ.
41209 Výst. obyt, neobyt.
Zimná 65, Spišská Nová Ves 052 01 bud.i.n.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves 27900 Výroba
052 01
ost.elektr.zar.
138 272,00
424,00
46 936,00
0
3 121 973,00
-18 747,00
1 267 324,00
48
67
13 286 448,00
273 827,00
8 080 328,00
513
568
6 664 636,00
136 460,00
454 028,00
18
n/a
6 178 382,00
32 101,00
552 130,00
18
13
5 637 835,00
63 029,00
909 709,00
46
45
4 895 865,00
-112 890,00
1 018 304,00
70
64
3 954 283,00
6 237,00
207 185,00
11
10
3 714 375,00
2 756,00
1 188 584,00
78
82
3 597 427,00
459,00
520 830,00
38
36
3 393 845,00
41 678,00
634 546,00
46
50
3 170 605,00
336 128,00
2 020 000,00
41
45
3 068 432,00
-251 714,00
441 157,00
78
95
2 229 242,00
2 924,00
123 664,00
13
14
2 047 113,00
-84 089,00
203 044,00
22
22
1 940 742,00
-61 539,00
130 513,00
29
37
1 775 348,00
601,00
263 394,00
14
11
1 257 017,00
8 100,00
549 160,00
31
30
42
43
44
45
20
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov
2013
195, Spišský Hrušov 053 63
SEZ, a.s., Krompachy r. 2013
Hornádska 1, Krompachy 053 42
Kovohuty, a.s., Bratislava r.2013
Polianky 5, Bratislava 841 01
Panasonic AVC Networks Slovakia,
s.r.o., r. 2013
Hornádska 80, Krompachy 053 42
HASMA, s.r.o., Krompachy r. 2013
ASKONY, s.r.o., Krompachy r.
2012
Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s.,
Krompachy, 2013
Nemocnica Krompachy, s.r.o.,
Krompachy, 2013
TOMIFA, s.r.o., Iliašovce, výroba
nábytku, 2013
TOMIFA s.r.o., Iliašovce, drevo,
2013
EURODREVENÍK, s.r.o., Žehra,
2013
Herba Drug Trade, s.r.o., Smižany,
2013
Herba Drug, s.r.o., Smižany, 2013
47300 Maloobch. s pohon.
látkami
26110 Výr.elektron.
komponentov
Kúpeľná 20, Krompachy 053 42
24440 Výroba medi
26400
Výr.spotreb.elektroniky
27900 Výroba
ost.elektr.zar.
46720 Veľkoobchod s
kovmi
Hornadská 1, Krompachy 053 42
24510 Odlievanie železa
Hornádska 1, Krompachy 053 41
Banícka štvrť 1, Krompachy 053 42 86100 Čin.nemocníc
31090 Výroba ostatného
69, Iliašovce 053 11
nábytku
69, Iliašovce 053 11
Žehra - Hodkovce 405, Spišské
Vlachy 053 61
Mlynská 1335, Smižany
Mlynská 1335, Smižany 053 11
16100 Pilovanie dreva
16231 Výroba
stavebnostolárska
46450 Veľkoobch.s
parfum.tov.
20410 Výroba
mydla,pracích pr.
DRUG-CITY, s.r.o., Smižany, 2013
DRUG PHARMA, s.r.o., Smižany,
2013
Pod Stožkami 10, Markušovce 053 08910 Ťažba
21
chem.,hnoj.nerast.
25110 Výroba
Lindab a.s., Jamník, 2013
278, Jamník 053 22
kov.konštrukcií
23120 Tvarovanie
Iglass, s.r.o., Markušovce, 2013
Michalská 63, Markušovce 053 21 ploch.skla
19200 Výroba
KONZEKO s.r.o, Markušovce, 2013 Areál NPZ 510, Markušovce 053 21 rafin.ropn.prod.
Sabar, s.r.o., Markušovce, 2013
PD Čingov, Smižany, 2013
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.,
2013
Tatranská 126, Smižany 053 11
01410 Chov dojníc
Tatranská 126, Smižany 053 11
10710 Výroba chleba
PD Rozkvet, Odorín, 2013
251, Odorín 053 22
01410 Chov dojníc
20 678 852,00
168 457,00
780 647,00
27
27
17 098 392,00
8 824,00
5 937 373,00
362
345
9 435 492,00
-5 919 093,00
442 419,00
195
n/a
89 951 213,00
5 049 988,00
30 115 641,00
669
834
5 738 117,00
134 854,00
1 408 069,00
51
52
3 437 997,00
-50 500,00
305 263,00
do 24
n/A
6 152 900,00
2 044,00
2 239 828,00
99
105
5 051 276,00
1 088,00
3 746 077,00
217
226
2 301 777,00
18 293,00
802 057,00
52
45
388 777,00
26 777,00
83 250,00
2
2
291 918,00
-48 099,00
126 348,00
14
16
3 820 296,00
168 100,00
309 536,00
3
3
3 321 130,00
51 827,00
641 969,00
46
43
897 789,00
-21 932,00
113 232,00
7
7
219 872,00
-9 217,00
11 361,00
0
7
2 940 811,00
43 632,00
1 384 744,00
113
106
6 507 061,00
-154 687,00
748 409,00
40
43
3 134 840,00
-463 831,00
420 925,00
58
77
2 818 988,00
-97 201,00
654 889,00
30
29
3 432 299,00
-186 562,00
601 508,00
118
125
898 232,00
2 800,00
250 521,00
26
25
2 430 531,00
-12 672,00
513 842,00
81
84
21
68
69
70
71
72
Prakoenerg, s.r.o., Prakovce, 2013 13, Prakovce 055 62
MIGI, s.r.o., Matejovce nad
96, Matejovce nad Hornádom 053
Hornádom, 2013
21
35140 Predaj elektriny
MIVA s.r.o., Smižany, 2013
Mlynská 1323, Smižany 053 11
Prakon s.r.o., Prakovce, 2013
Prakovce 055 62
41201 Výst.obytných budov
46730 Veľk.s
drevom,stav.mat.
25990 Výroba ost.kovových
výr.
SLOVPOL, s.r.o, Krompachy, 2013
Hlavná 9, Krompachy 053 42
47730 Lekárne
9 970 040,00
170 632,00
334 881,00
8
n/a
3 692 793,00
243 828,00
554 044,00
18
26
2 327 058,00
17 881,00
441 624,00
18
18
2 170 131,00
-29 692,00
988 720,00
75
71
1 730 617,00
5 470,00
211 499,00
10
10
73
74
75
Zdroj: FinStat, Register účtovných závierok podnikov SR
Priemysel – vybrané ukazovatele (podniky s počtom zamestnancov 20 a viac):
Tržby za vlastné výkony a tovar
Územie
rok
(tis. EUR)
2009
5 336 788,4
2010
6 206 383,5
2011
6 391 388,5
Košický kraj
2012
6 811 446,1
2013
n.a.
2014
2009
601 047,7
2010
703 056,9
Okres
2011
513 755,5
Spišská
2012
531 253,9
Nová Ves
2013
n.a.
2014
Zdroj: ŠÚ SR, ..............
1)
Index
1)
78,2
117,6
99,5
101,7
n.a.
81,8
117,3
70,7
102,7
n.a.
-
Podiel na
kraji
%
n.a.
-
n.a.
-
Tržby z predaja do zahraničia
(tis. EUR)
3 043 543,5
3 929 780,6
4 053 794,3
4 140 996,7
n.a.
456 129,8
536 050,3
360 519,9
403 724,5
n.a.
-
Index
1)
76,6
126,6
99,4
104,4
n.a.
84,1
117,7
65,6
110,8
n.a.
-
Z toho do krajín Eurozóny
Index
200x+1/200x
2009
(tis. Eur)
Index
200x+1/200x
Podiel na
kraji
%
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
index rovnaké obdobie min. roka = 100 v stálych venách (december 2005 = 100)
22
Priemysel – vybrané ukazovatele (podniky s počtom zamestnancov 20 a viac):
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
Územie
rok
2009
2010
2011
Košický kraj
2012
2013
2014
2009
2010
2011
Okres Spišská
Nová Ves
2012
2013
2014
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat.
(fyzické
osoby)
46 449
43 789
44 240
43 376
n.a.
6 773
6 415
6 435
6 290
n.a.
-
Index
Podiel na
kraji
%
2)
86,8
94,3
101,0
97,2
n.a.
80,9
94,7
100,3
97,3
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
Priemerná nominálna mesačná mzda
(EUR)
840,02
904,64
919,31
962
n.a.
654,71
717,55
719,11
776
n.a.
-
Index
2)
100,4
107,7
101,6
105,2
n.a.
102,5
109,6
100,2
108,2
n.a.
-
Rozdiel voči
kraju, (Eur)
Produktivita práce
3)
2009
(Eur)
Index
4)
200x+1/200x
53 464,56
79,8
n.a.
-
n.a.
36 941,75
n.a.
80,7
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
2)
index rovnaké obdobie min. roka = 100
počítaná na 1 zamestnanca z tržieb za vlastné výkony a tovar
4)
index v stálych cenách (december 2000 % 100)
3)
Trh práce (podniky s počtom zamestnancov 20 a viac, všetky rozpočtové, príspevkové a spoločenské organizácie):
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby)
Územie
Košický kraj
Okres Spišská
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
spolu
Index 2009
2008
136 536
133 935
137 893
129 189
n.a.
18 336
94,6
88,2
103,0
93,7
n.a.
-
Podiel na
kraji %
Z toho pracujúci v
zahraničí
971
1 006
1 682
889
n.a.
11,43
n.a.
-
Priemerná nominálna
mesačná mzda (EUR)
Index 2009
spolu
2008
747,90
788
796
838
n.a.
638
101,5
105,4
101,0
105,3
n.a.
-
Evidenčný počet
zamestnancov
spolu
z toho ženy
168 672
175 863
199 127
n.a.
n.a.
19 290
79 311
81 226
90 756
n.a.
n.a.
9 828
23
Nová Ves
2010
2011
2012
2013
2014
18 462
19 967
20 003
n.a.
-
100,69
108,15
100,18
n.a.
-
11,18
11,67
11,92
n.a.
-
652
726
752
n.a.
-
102,19
111,35
103,58
n.a.
-
19 277
22 963
n.a.
n.a.
-
9 757
11 068
n.a.
n.a.
-
Zdroj: ŠÚ SR
Priemerný evidenčný počet zamestnancov, podľa SK NACE Rev.2, od r. 2009 ...:
Odvetvie ekonomickej činnosti
Rok
Priemerný evidenčný počet zamestnancov, spolu
SK NACE Rev.2
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Priemysel spolu
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd,
odpady a služby odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových
vozidiel a motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat.
Košický kraj
Okres Spišská Nová Ves
2009
160
362
4 124
46 253
895
38 273
3 115
2010
165
069
3 668
46 808
983
37 872
3 419
2011
171
165
3 405
44 495
766
37 893
2 881
2012
167
764
4 392
44 244
608
36 732
3 718
2013
2009
2010
2011
2012
2013
-
18 336
18 462
19 967
20 003
-
-
682
7 429
560
6 397
150
373
7 169
546
5 588
140
357
6 363
205
5 698
131
683
6 913
290
5 978
n.a.
-
3 971
4 534
2 955
3 187
-
321
894
329
272
-
6 711
7 534
7 244
4 893
-
728
529
569
495
-
13 410
12 965
21 557
20 187
-
1 359
1 198
3 688
3 409
-
16 576
2 452
4 600
2 043
1 766
1 629
7 285
16 322
3 318
4 038
1 827
2 032
2 023
5 544
16 241
3 158
5 131
2 214
2 002
3 383
6 907
15 027
2 507
5 614
2 025
1 964
3 899
5 840
-
1 678
126
n.a.
152
196
95
n.a.
1 659
1 019
26
140
275
123
85
2 059
829
281
130
274
156
260
1 553
n.a.
127
159
n.a.
117
131
-
17 329
20 579
16 363
17 874
-
2 024
2 257
1 829
2 003
-
18 597
13 787
2 239
1 562
20 169
14 206
2 310
1 725
19 900
14 289
2 803
2 074
19 232
15 021
2 219
2 826
-
1 546
1 490
399
241
1 615
1 254
606
134
1 282
1 168
569
152
1 423
1 254
858
202
-
24
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca, podľa SK NACE Rev. 2, v Eurách, od r. 2009 ...:
Odvetvie ekonomickej činnosti
Košický kraj
Rok
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca,
Spolu, SK NACE Rev. 2
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Priemysel spolu
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd,
odpady a služby odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových
vozidiel a motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat.
Okres Spišská Nová Ves
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
761
792
848
851
-
638
652
726
752
-
561
854
741
830
1 259
561
901
775
879
1314
682
961
959
949
1246
675
982
874
973
1242
-
568
626
630
619
949
573
676
670
695
1045
551
748
694
747
1120
668
845
780
821
n.a.
-
796
798
837
802
-
606
505
664
729
-
878
850
807
848
-
863
560
797
863
-
648
694
683
713
-
534
502
614
602
-
733
438
1 262
1 059
670
880
497
750
489
1633
1135
669
974
532
759
493
1521
1250
731
989
651
769
528
1348
1171
776
918
619
-
687
314
n.a.
929
716
657
n.a.
669
482
1140
1021
691
700
325
692
514
2650
1101
756
1275
551
689
n.a.
1015
1141
n.a.
865
357
-
839
793
1102
928
-
725
706
731
798
-
645
696
546
566
661
733
550
601
698
768
619
540
722
831
731
601
-
675
560
496
629
727
660
557
485
759
677
602
624
805
768
617
678
-
Trh práce – údaje o nezamestnanosti, (od r. 2009 ...):
Územie
Rok
EAO
Ekonom
.
Uchádzači o zamestnanie
Spolu
z toho
z toho nedisponibilný
Vzdelávanie
PNS, OČR,
absolvent
Disponibilný
počet
uchádzačov o
Znevýhodnení
UoZ
25
aktívne
obyvat.
2009
351 070
2010
366 193
2011
359 637
Košický
kraj
2012
357 784
2013
367 211
6/2014
366 674
2009
40 667
2010
42 613
Okres
2011
42 354
Spišská
2012
42 453
Nová Ves
2013
45 254
6/2014
43 989
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat, UPSVAR
UoZ
70 193
71 873
75 169
77 493
71 054
70 474
8 476
9 300
9 735
9 853
8 614
8 458
Dlhodobo
ev. UoZ
ZP
mladiství
absolvent
i škôl
33 215
39 282
41 153
44 528
43 239
42 761
3 493
4 718
5 251
5 457
4 972
4 915
1 713
1 909
2 121
1 785
1 811
1 958
206
254
323
288
262
261
922
994
991
855
372
270
135
213
230
186
69
55
4 319
4 808
4 908
5 038
4 410
4 332
518
552
644
611
557
606
a príprava
na trh práce
obecné
a dobrovoľ.
služby
. prax
zamestnanie
spolu
1
18
0
0
41
64
0
0
0
0
22
15
8 637
8 719
6 745
6 558
7 257
8 143
1 826
2 108
1 646
1 627
1 338
1 258
823
1 193
969
896
469
396
33
126
115
101
55
45
60 732
61 435
67 455
70 039
63 287
61 871
6 563
6 938
7 974
8 125
7 199
7 140
n.a.
n.a.
n.a.
57 189
64 014
65 197
n.a.
n.a.
n.a.
6 950
7 653
7 827
Trh práce – Miera evidovanej nezamestnanosti, spolu, v %:
Územie
2009
2010
2011
2012
2013
6/2014
-
SR
12,66
12,46
13,59
14,44
13,50
12,78
-
Košický kraj
17,30
16,78
18,76
19,58
17,23
16,87
-
16,28
19,83
19,14
15,91
16,23
-
Okres Spišská Nová
16,14
Ves
Zdroj: ŠÚ SR, Reg Dat, UPSVAR
Aktuálna sociálna situácia – Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k DHN so spoločne posudzovanými osobami:
Okres
Počet poberateľov DHN so
spoločne posudzovanými
osobami
Počet
obyvateľov k
30.11.2013
Podiel osôb v HN z
počtu obyv. v %
-
SR
355 855
5 410 836
6,58
1.
Košický kraj
87 707
794 025
11,05
18.
Okres Spišská Nová Ves
11 754
11 754
11 754
Por.
č.
Zdroj: UPSVAR, sociálne štatistiky
26
Počet poberateľov vybraných sociálnych dávok, (r. 2009 - ...):
Územie
Rok
DHN a PkD
PnD
RP
PPnaK
PPnaO
2009
41 491
101 221
21 024
22 058
8 450
2010
43 121
100 013
21 386
23 463
9 078
2011
42 459
98 218
22 107
24 362
9 376
Košický kraj
2012
41 676
95 988
21 902
24 942
9 515
2013
41 390
93 029
21 652
25 369
9 563
2014
2009
4 203
12 839
2 964
2 929
703
2010
4 716
12 949
3 110
3 156
741
2011
4 548
12 742
3 187
3 326
762
Okres Spišská Nová
Ves
2012
4 360
12 452
3095
3 409
759
2013
4 264
12 129
3 016
3 461
775
2014
Zdroj: UPSVAR, sociálne štatistiky, Pozn.: DHN a PkD - dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, PPnaK - peňažné príspevky na kompenzáciu pre ťažko zdravotne
postihnutých občanov, PnD - prídavok na dieťa, RP - rodičovský príspevok, PPnaO - peňažné príspevky na opatrovanie,
27
Príjmy a mzdy
Tab. č. ... : Vývoj priemernej mesačnej mzdy (zamestnanci a priemerné mesačné mzdy (prepočítané
počty) za 4. štvrťrok)
Okres, kraj
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SK
-
-
14 418
Okres Sp.
Nová Ves
Košický kraj
8 249
8 984
9 621
10 132
10 412
-
-
9 705
10 472 11 157
11 908
12 434
-
-
Slovensko
9 226
10 003 10 728
11 430
12 365
rozdiel:
KE kraj -SR
479
469
429
478
69
-
-
727
590
-636
rozdiel:
okres –kraj
-1 456
-1 488
-1 536
-1 776
-2 022
-
-
-
-
-3 316
-1 019
-1 107
-1 298
-1 953
-
-
-
-
-3 952
Pokračovanie tabuľky:
2007 2008
Okres, kraj
€
€
2009,
€
2010,
€
2011
€
2012
€
2013
€
2014
€
-
-
Rozdiel:
-977
okres - SR
Zdroj: ŠÚ SR
Okres Sp.
Nová Ves
Košický kraj
16 552 17 864
17 734
13 511 14 365 15 825 17 274
18 370
n.a.
670
692
723
747
773
-
-
n.a.
834
856
879
887
941
-
-
Slovensko
760
885
895
937
941
1006
-
-
rozdiel:
KE kraj -SR
-
-51
-39
-58
-54
-65
-
-
rozdiel:
okres –kraj
-
-164
-164
-214
-140
-168
-
-
-215
-203
-214
-194
-233
-
-
Rozdiel:
okres - SR
Zdroj: ŠÚ SR
Graf č. ............: Vývoj priemernej mesačnej mzdy v Košickom kraji, r. 2004-2006
a KE kraji okrese SNv a na Slovensku v rokoch 2008-2012
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
17 734
17 178
16 586
15 747
14 790
17 864
17 149
16 552
15 548
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1.Q
2004
2.Q
2004
3.Q
2004
4.Q
2004
1.Q
2005
2.Q
2005
3.Q
2005
4.Q
2005
1.Q
2006
28
Priemerná mesačná mzda
1200
1000
euro
800
600
okres SNV
400
KE kraj
SR
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
rok
Grafy: SRRA
Graf č. .......: Vývoj priemernej mesačnej mzdy v slovenskom hospodárstve r. 1992 - 2012
Zdroj: ŠÚ SR
Priemysel
Organizačná štruktúra ekonomiky:
Počet podnikov v okrese postupne narastá od 960 v r. 2007 až po 1252 v roku 2012. Počet fyzických
osôb podnikateľov od roku 2007 postupne narastal z počtu 5 628 na 6 146 v r. 2010. Nasledoval však
pokles FO na 5 570 v r. 2013.
29
Štruktúru podnikateľského sektora1 okresu tvorí hlavne ťažký priemysel (44,5%), nasleduje sektor
ľahkého priemyslu (27,6%), ostatné služby (14,3%), stavebníctvo (8,2%), obchod a služby (2,9%)
a poľnohospodárstvo (2,6%).
Štruktúra podnikateľského sektora:
-
ťažký priemysel tvorí približne 44,5%,
ľahký priemysel 27,6%
Tab. č. ... : Priemyselné závody - vybrané ukazovatele podľa SK NACE Rev. 2, podľa územia,
typu ukazovateľa a roka, okres Spišská Nová Ves
Hrubý obrat
(tis. EUR)
Rok
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Medzispotreba
(tis. EUR)
505 736
552 161
512 814
531 597
590 227
774 408
Zdroj: ŠÚ SR
370 994
421 198
393 567
395 824
455 675
623 491
Počet
priemyselných
závodov
48
49
50
44
49
54
Pridaná hodnota
(tis. EUR)
134 741
130 963
119 247
135 773
455 675
150 916
Stavebníctvo
Stavebníctvo v okrese nepredstavuje významný podiel. Tvorí podiel cca. 8,2% a klesá.
Nenachádza sa tu veľká stavebná spoločnosť. Viacero malých miestnych stavebných firiem ukončilo
od vypuknutia krízy svoju činnosť, ďalšie podniky zredukovali počty svojich zamestnancov. Všetky sa
orientujú na zákazky mimo regiónu, pretože potenciál a dopyt po stavebných prácach je veľmi malý
a navyše nedokážu konkurovať veľkým globálnym stavebným spoločnostiam. V regióne sa
odzrkadľujú všetky známe problémy slovenského stavebníctva.
Za najväčší problém slovenského stavebníctva sa považuje neustály pokles stavebných prác na trhu
nových investičných zámerov, aj keď sa štát snaží zachraňovať situáciu investíciami do infraštruktúry
(projekty dopravnej infraštruktúry, kanalizácie, čističky odpadových vôd), avšak tieto štátne investície
nedosahujú objem neustále klesajúcich investícií v privátnom sektore.
Stavebná výroba na Slovensku sa v medziročnom porovnaní bohužiaľ naďalej prepadá a to už piaty
rok po sebe. Naďalej klesá predovšetkým výstavba náročných inžinierskych diel vo verejnom sektore
a to napriek aktuálnej snahe vlády SR o obrat.
Podniky sa zbavujú dôležitých konkurencieschopných technologických kapacít a prepúšťajú
kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú v období budúceho oživenia chýbať. Zároveň sa prudko
zhoršuje platobná disciplína v dôsledku finančného vyčerpania sektora z dôvodu nedostatku práce a
nízkych cien.
Tab. č. ... : Stavebníctvo - podniky s 20 a viac zamestnancami (SK NACE rev. 2) podľa územia,
roka a typu ukazovateľa, okres Spišská Nová Ves
Rok
Stavebná
produkcia
vykonaná
vlastnými
zamestnancami
(tis. EUR)
Stavebná
produkcia
podľa
dodávateľských
zmlúv (tis.
EUR)
Priemerný
evidenčný
počet
zamestnancov
(osoby)
Produktivita práce
na zamestnanca
zo stav.produkcie
vykonanej
vlast.zamest.
(EUR)
2013
2012
16 079,98
18 952,73
22 800,28
27 904,62
364
501
44 139,39
37 799,61
Produktivita
práce na
zamestnanca zo
stav.produkcie
podľa
dodávateľ.zmlúv
(EUR)
62 586,56
55 653,41
Priemerná
nominálna
mesačná
mzda
zamestnanca
(EUR)
692,59
742,00
30
2011
2010
2009
2008
23 938,40
21 144,19
25 722,87
33 079,17
Zdroj: ŠÚ SR
32 415,58
35 344,87
39 009,83
56 870,68
569
700
818
929
42 071,01
30 205,98
31 446,05
35 607,28
56 969,38
50 492,67
47 689,27
61 217,09
711,00
644,00
670,47
735,80
Doprava
Cestná mapa okresu Spišská Nová Ves
Zdroj: Slovenská správa ciest, cestná databáza, www.cdb.sk
Základné údaje o sieti cestných komunikácií v regióne
Cestná komunikácia
SNV
rok
2006
2
Rozloha územia, km
Počet obyvateľov
Cesty „E“ pre medzinárodnú premávku
Trasy“TEM“
„TEN-T“ koridory
Diaľnice, km
Diaľničné privádzače, km
Rýchlostné cesty, km
I. trieda, km
II. trieda, km
III. trieda, km
Cesty I. – III. triedy spolu, km
Levoča
2011
587
95 144
97 008
0
0
0
0
0
0
0
91,197
111,733
210,930
91,199
119,803
211,002
2006
2011
357
32 266
32 831
35,607
35,607
35,607
4,73
12,583
0
0,330
0
38,922
39,005
12,959
12,937
118,052
118,050
169,933
169,992
31
Diaľnice a cesty spolu, km
Hustota cestnej siete, km/km2
Hustota cestnej siete, km/tis. obyvateľov
210,930
0,359
2,217
211,002
0,359
2,175
174,663
0,489
5,413
182,907
0,512
5,571
Zdroj: Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, r.2006, 2011
Cesta I. triedy, zrýchlená komunikácia ani diaľnica sa na území okresu nenachádza. Budúca
diaľnica bude prechádzať vo vzdialenosti cca. 8 km od okresného mesta v smere na Levoču, resp. na
Kurimany. Okres by mal byť pripojený na diaľnicu diaľničným privádzačom.
Cestnú os okresu tvorí štátna cesta II. triedy nadregionálneho významu II/536 v smere východ západ, časť cesty II/547, cesta II/533 v smere sever – juh a časť cesty II/533. Zvyšok cestnej siete
okresu je tvorený cestami III. triedy. Tieto plnia hlavnú zbernú funkciu. Doplnkovú funkciu plnia
miestne obslužné komunikácie – k bytovým zástavbám a hospodárskym objektom.
Hustota dopravy na ceste II/536 v úseku Spišská Nová Ves - Odorín - Jamník dosahuje cez 5 000 áut za
24 hod. Hustota dopravy má stále rastúci trend. Cesty sú vedené stredmi obcí a miest, cez obytné
územia, nie sú vybudované cestné obchvaty (čiastočne ho má len obec Smižany). Nie sú vybudované
mimoúrovňové križovania so železnicou, zriadené sú prechody so závorami, alebo nechránené
priecestia (podjazd sa nachádza v Spišskej Novej Vsi priamo do centra mesta).
Väčšina obcí a miest má v súčasnosti problém so statickou dopravou a kapacitami na parkovanie.
Poľnohospodárstvo
Podiel poľnohospodárstva na štruktúre podnikateľského sektora okresu je cca. 2,6%.
Pôdny fond
Bilancia pôdy:
Druh pôdy
Celková výmera pôdy
v tom:
poľnohospodárska pôda
v tom:
orná pôda
chmeľnice
vinice
záhrady
ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
nepoľnohospodárska pôda
v tom:
lesné pozemky
vodné plochy
zastavené plochy
ostatné plochy
KSK
SNV
ha
675 462
337 466
204 022
2 845
13 536
2 070
114 993
%
100
50
60,5
0,8
4,0
0,6
34,1
ha
58 741
21 252
9 569
521
104
11 058
%
8,7
36,2
45,0
2,5
0,5
52,0
337 996
266 905
16 291
34 112
20 688
50,0
79,0
4,8
10,1
6,1
37 489
32 840
459
2 795
1 395
63,8
87,6
1,2
7,5
3,7
Zdroj: ŠÚ SR, 30.06.2009
32
Produkcia vybraných poľnohospodárskych plodín v t:
Plodiny
Pšenica mäkká
ozimná
Jačmeň jarný
Zemiaky
Kukurica na
zeleno a siláž
Trávnaté
porasty
Jarné
strukoviny
Lucerna
2009
2010
2011
2012
2013
6 117,761
3 831,859
5 544,937
5 900,764
6 464,150
3 542,773
3 581,163
1 383,031
1 280,654
2 772,931
3 409,728
3 708,460
3 580,798
2 207,406
2 234,669
16 402,620
7 829,630
17 151,390
20 749,275
11 921,423
14 972,214
15 284,619
18 345,127
15 290,788
21 596,309
1 909,682
3 211,110
2 855,250
2 021,125
3 756,302
2 896,495
2 646,371
1 875,510
1 392,836
2 331,959
Zdroj: ŠÚ SR
Stav hospodárskych zvierat
Hospodárske
zvieratá
Hovädzí
dobytok
Jalovičky
Kravy
Dojné kravy
Kravy bez
trhovej hodnoty
Býčky
Býky plemenné
2009
2010
2011
2012
2013
4 724
4 606
4 628
4 683
4 457
2 355
1 388
2 302
1 407
2 238
1 330
414
2 220
1 324
329
2 049
1 189
967
895
908
896
860
24
34
33
204
38
212
28
Zdroj: ŠÚ SR
Trhové služby, maloobchod
Podiel obchodu a služieb na štruktúre podnikateľského sektora okresu je cca. 2,9%.
Trhové služby – sú predmetom kúpy a predaja na trhu – cena, vstupné, mýto, poplatky, sadzba.
Podniky podľa ekonomických činností
Podniky
Veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, technické a vedecké činnosti
Administratívne a podporné činnosti
Zdroj: ŠÚ SR, Regdat
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
384
411
418
436
470
26
38
29
1
43
98
39
29
41
31
1
52
110
38
28
41
37
2
57
126
41
28
42
38
3
57
128
43
37
52
47
4
63
137
41
33
Malé a stredné podniky trhových služieb. Maloobchodu podľa počtu zamestnancov
Podniky podľa počtu zamestnancov
nezistené
0 - 19
20 - 49
50 - 249
Zdroj: ŠÚ SR, Regdat
2 009
37
940
39
40
2 010
54
1 018
39
37
2 011
61
1 049
58
37
2 012
77
1 086
45
36
2 013
79
1 184
55
29
Emisie a stav životného prostredia v okrese
Zdroje niektorých emisií v okrese Spišská Nová Ves
Štruktúra emisií podľa znečisťujúcich látok za obdobie rokov 2000 – 2012.
34
Emisie zo stacionárnych zdrojov - Okres Spišská Nová Ves
Neis kód
ZL
Slovenský popis
ZL
Množstvo
ZL(t) za
rok 2012
Množstvo
ZL(t) za
rok 2011
Množstvo
ZL(t) za
rok 2010
Množstvo
ZL(t) za
rok 2009
Množstvo
ZL(t) za
rok 2008
Množstvo
ZL(t) za
rok 2007
Množstvo
ZL(t) za
rok 2006
Množstvo
ZL(t) za
rok 2005
Množstvo
ZL(t) za
rok 2004
Množstvo
ZL(t) za
rok 2003
Množstvo
ZL(t) za
rok 2002
Množstvo
ZL(t) za
rok 2001
Množstvo
ZL(t) za
rok 2000
0.0.01
tuhé
znečisťujúce
látky (TZL)
28,288
36,943
45,428
61,274
73,882
66,563
47,842
43,793
45,438
49,784
90,673
223,367
240,592
0.0.04
oxidy dusíka –
oxid dusnatý a
oxid dusičitý
vyjadrené ako
oxid dusičitý
(NOx)
76,222
75,334
81,669
70,1
67,009
71,278
58,192
61,25
71,021
75,842
95,321
137,821
112,839
0.0.05
oxid uhoľnatý
(CO)
1 871,85
2 805,06
3 197,05
3 120,90
2 701,83
2 828,76
2 299,93
2 069,83
1 514,35
990,006
328,801
589,806
502,995
0.0.06
organické látky vo
forme plynov a
pár vyjadrené ako
celkový organický
uhlík (TOC)
64,618
96,848
109,746
101,461
93,555
99,868
35,749
25,946
23,848
23,361
24,266
26,088
15,803
0.0.99
Oxid siričitý
0.0.02 + 0.0.03
75,247
87,619
97,97
102,983
87,448
95,509
115,465
125,298
137,809
78,26
80,46
252,478
233,391
1.1.2001
arzén a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako As
0,011
0,017
0,028
0,106
0,143
0,153
0,001
0,008
0,053
0,087
0,009
1.1.2004
kadmium a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Cd
0,042
0,034
0,041
0,052
0,054
0,058
0,002
0,021
0,033
0,003
0,001
0,001
0,001
0,001
0,131
0,162
0,009
0,012
0,005
2,841
4,204
0,019
0,193
0,35
0,001
0,006
0,017
0,023
0,005
0,001
0,001
0,001
0,023
1.2.2004
2.2.2001
2.2.2005
2.3.2001
2.3.2002
2.3.2004
nikel a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Ni
okrem kovového
niklu, zliatin niklu,
uhličitanu
nikelnatého,
tetrakarb
selén a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Se
olovo a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Pb
antimón a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Sb
cín a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Sn
chróm a jeho
zlúčeniny, okrem
zlúčenín chrómu
v oxidačnom
stupni VI,
vyjadrené ako Cr
0,001
0,006
0,011
0,001
0,001
0,002
0,005
0,003
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
2.3.2005
kyanidy vyjadrené
ako CN-I
0,001
2.3.2006
mangán a jeho
zlúčeniny
vyjdrené ako Mn
0,007
0,012
0,009
0,014
2.3.2007
meď a jej
zlúčeniny
vyjadrené ako Cu
3,257
3,787
4,831
5,532
5,361
5,349
0,073
0,308
0,473
0,113
2.3.2009
zinok a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Zn
0,039
0,043
0,044
0,029
0,03
0,03
0,616
0,545
0,74
0,415
11,009
16,284
0,036
3.2.2002
fluór a jeho
plynné zlúčeniny
vyjadrené ako HF
0,136
0,174
0,345
0,41
0,457
0,468
0,025
0,03
0,03
3.2.2003
chlór a oxidy
chlóru vyjadrené
ako Cl
0,005
0,652
0,967
3.2.2005
sulfán (sírovodík)
0,002
3.3.2001
amoniak a jeho
plynné zlúčeniny
vyjadrené ako
NH3
3.3.2002
4.1.2013
plynné
anorganické
zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako
HCl okrem
fosgénu,
chlórkyánu a
oxidov chlóru
formaldehyd
(metanal)
4.2.2004
cyklohexanón
4.2.2007
etylbenzén
4.2.2022
4.2.2026
tetrachlóretylén
(perchlóretylén)
xylén
(dimetylbenzén)
49,719
37,535
38,3
42,79
41,935
39,097
44,25
52,196
60,43
61,822
82,478
81,353
41,111
0,481
0,457
0,826
0,851
1,163
4,131
3,915
4,224
1,486
0,479
3,667
3,599
3,596
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,002
0,118
0,24
0,387
0,469
4.3.2001
acetón
(dimetylketón,
propán-2-on)
0,042
0,043
4.3.2002
alkány (parafíny)
okrem metánu
0,013
0,012
4.3.2003
alkény (olefíny)
okrem 1,3butadiénu
4.3.2004
alkylalkoholy
4.3.2009
butylacetát
4.3.2017
etylacetát (octan
etylnatý)
1,986
0,366
1,97
0,519
0,435
0,01
1,886
0,519
0,42
0,409
0,429
0,009
1,82
1,532
0,001
0,001
0,536
5,821
7,63
7,03
0,001
0,001
0,004
0,004
0,017
0,003
1,992
0,519
18,348
0,519
23,274
15,69
15,515
8,89
0,009
0,07
0,072
52,635
0,451
0,451
0,451
44,342
1,311
0,545
0,06
0,06
7,887
8,124
8,412
0,003
0,005
0,004
1,431
0,897
5,58
50,949
0,41
0,385
56,37
35
Cestovný ruch v okrese Spišská Nová Ves - charakteristika, štatistiky
- Charakterizujte potenciál okresu v oblasti cestovného ruchu. Stručne popíšte turisticky najhodnotnejšie lokality
Okres Spišská Nová Ves je z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu SR zaradený do
spišského regiónu s nasledujúcou charakteristikou:
Kategória/význam
Subregión,
lokalita
špecifická
Strednodobý horizont
nadregionálny
Dlhodobý horizont
medzinárodný
- Slovenský raj,
- Sústredenie pamiatok
UNESCO - medzinárodný
význam,
- Krompachy, Plejsy –
zjazdové lyžovanie
Strednodobý horizont
Dlhodobý horizont
Druh turizmu
Formy turizmu
- Prevládajúci domáci turizmus
- Príjazdový turizmus
- Dlhodobý pobytový turizmus v letnom
období
- Krátkodobý pobytový turizmus
- Pasantská návštevnosť
- Poznávací turizmus
- Letný pobytový v lesnom /horskom
prostredí
- Cykloturistika
- Zjazdové lyžovanie a lyžiarska turistika
- Pobyt na vidieku
Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu SR, www.economy.gov.sk
Regionalizácia CR – kategorizácia Spišského regiónu v strednodobom horizonte:
Podľa údajov spracovaných ŠÚ SR sa
v okrese v Spišská Nová Ves v roku 2009
nachádzalo 86 ubytovacích zariadení
z celkového množstva 356 v KSK, čo
predstavovalo 4000 lôžok. Okres
navštívilo v roku 2009 takmer 60 000
domácich
a zahraničných
turistov
z celkového počtu návštevníkov 291
115 v Košickom samosprávnom kraji.
Tabuľka dokumentuje prehľad o počte
ubytovacích zariadení, lôžok, nocľahov,
návštevníkov, vývoj tržieb a využitie
kapacít v ubytovacích zariadeniach
v okrese Spišská Nová Ves a v KSK za 4
roky.
Od roku 2008 klesá v okrese Spišská Nová Ves počet ubytovacích zariadení, z 90 na 70 v r.
2013, klesol aj počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach a skoro o 1000 lôžok sa zmenšil ich
počet v ubytovacích zariadeniach. Najvýraznejšie klesol počet prenocovaní návštevníkov
v ubytovacích zariadeniach okresu, z 192 381 na 137 366.
36
Okres Spišská Nová Ves – Počet prenocovaní, počet ubytovacích zariadení a počty lôžok
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Počet prenocovaní
návštevníkov v ubyt.
zariadeniach
117 372
205 898
165 475
181 653
188 592
194 639
177 503
192 381
147 545
125 092
141 170
138 391
137 366
Počet ubytovacích
zariadení
Počet návštevníkov
v ubyt. zariadeniach
43
50
43
65
68
66
85
90
86
81
78
78
70
38 739
75 912
58 097
66 220
66 253
71 551
59 521
72 537
58 538
51 062
63 094
61 734
62 541
Počet lôžok
v ubytovacích
zariadeniach
1 786
2 772
1 766
3 441
3 757
3 571
3 534
4 141
4 000
3 839
3 672
3 480
3 200
Zdroj: ŠÚ SR
Košický kraj – Počet prenocovaní, počet ubytovacích zariadení a počty lôžok
Počet ubytovacích
zariadení
Počet návštevníkov
v ubyt. zariadeniach
210
253
258
279
291
281
357
379
264 563
320 856
294 467
285 514
295 752
305 970
321 774
356 946
Počet lôžok
v ubytovacích
zariadeniach
39 924
35 119
36 093
36 583
35 492
21 549
22 467
26 825
2009 662 006
356
291 115
26 559
2010
2011
2012
618 308
620 403
596 457
351
346
357
281 205
289 435
283 180
26 443
26 476
26 764
2013 649 947
346
314 651
26 139
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Počet prenocovaní
návštevníkov v ubyt.
zariadeniach
664 010
815 964
743 724
685 187
694 986
689 704
726 891
825 024
Zdroj: ŠÚ SR
Prehľad o mestských informačných centrách v okrese Spišská Nová Ves:
Turistické informačné centrum – Brantner NOVA
s. r. o. Spišská Nová Ves
Mestské informačné centrum, Krompachy
Informačná kancelária, Smižany
Sezónne informačné turistické centrum obce
Hrabušice
Informačné centrum Národného parku
Slovenský raj Podlesok
Celoročné - zriadené na základe spolupráce
mesta a cestovnej kancelárie Brantner
momentálne nefunguje
zriadené na základe spolupráce obce
a súkromnej cestovnej kancelárie
Hrabušice – (zriadené obcou)
zriadené NP Slovenský raj
Zdroj: MÚ Spišská Nová Ves, 2011
37
Okres Spišská Nová Ves - stredný Spiš disponuje obrovským turistickým potenciálom
založeným na prírodných danostiach (celoročne) a kultúrno-historickom dedičstve (gotika, baníctvo a
hutníctvo na Spiši).
Najvýznamnejšou lokalitou je Slovenský raj:
- členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov, so zachovanými
planinami, ktoré sú bohaté na krasové formy
- územie Slovenského raja vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1964, v roku 1988
bolo prekategorizované na národný park
- dnes z hľadiska zachovalosti a koncentrácie prírodných hodnôt jedno z najvýznamnejších
území Slovenskej republiky
- rozlohou NP 19 763 ha, ochranného pásma 13 011 ha aj nadmorskou výškou (najvyššie
položene miesto Predná hoľa 1 545 m.n.m.) patrí toto územie medzi menej výrazné pohorie
- mimoriadne vysoká koncentrácia úzkych, navzájom dotýkajúcich sa roklín (najznámejšími
roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi) s veľkou
rozmanitosťou fauny a flóry
Fauna - 4000 druhov bezstavovcov, z toho takmer 2000 druhov motýľov vrátane vzácneho
Jasoňa červenookého, 400 druhov chrobákov, 150 druhov mäkkýšov
- 200 druhov stavovcov - okrem iných aj medveď, rys, vlk, jelenia, srnčia a diviačia zver,
bohato zastúpené sú aj nižšie stavovce
- v skalách hniezdi viacero druhov dravých vtákov - Myšiak hôrny a Sokol myšiar, zriedka i
Orol skalný, Orol krikľavý, Jastrab veľký a Jastrab krahulec; zo vzácnejších druhov Bocian
čierny, Výr skalný, Pôtik kapcavý, Orešnica perlavá, Drozd kolohrivý, Ďubník trojprstý,
Hlucháň obyčajný a Jariabok hôrny; moho a spevavcov
- ku kriticky ohrozeným druhom žijúcim v Slovenskom raji patrí Orol skalný, Vydra riečna, a
ohrozené sú aj Hlucháň obyčajný, Medveď hnedý, Rys ostrovid alebo Salamandra škvrnitá
- raritou je umelo nasadený Kamzík vrchovský or roku 1963
Flóra - až 43 druhov vyšších rastlín patrí medzi prísne chránené - Astra alpínska, Horec jarný,
Jazyk jelení, Kosatec bezlistý, Šafrán Heuffelov, Žltohlav európsky, karpatské endemity ako
Zvonček karpatský, Večernica lesná, Poniklec slovenský – symbol Slovenského raja, glaciálne
relikty ako napríklad Jazyčník sibírsky, Lomikameň vždyživý, Dryádka osemlupienková a ďalšie
- prevažnú časť Slovenského raja tvoria vápence a dolomity
- 350 jaskýň, čo je asi 1,8 jaskýň na km² (najvyššia koncentrácia jaskýň na Slovensku), ale pre
verejnosť je prístupná iba unikátna Dobšinská ľadová jaskyňa
- k zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu
turistami navštevovaný počas celého roku, jeho územie sprístupňuje okolo 300 km
značkovaných turistických chodníkov a na poznávanie prírody slúži 5 náučných chodníkov.
Prechod tiesňavami umožňujú zabudované technické zariadenia - rebríky, mostíky, lavičky,
stúpačky, reťaze a iné.
Na území Slovenského raja sa nachádza :
- 9 prírodných rezervácií – Barbolica, Havrania skala, Hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Mokrá,
Muráň, Ostrá skala, Vyšná Roveň
- 11 národných prírodných rezervácií – Hnilecká jelšina, Holý kameň, Kyseľ, Piecky, Prielom
Hornádu, Sokol, Stratená, Suchá Belá, Tri kopce, Vernárska tiesňava, Zejmarská roklina
- 2 národné prírodné pamiatky – Medvedia Jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa
- 3 prírodné pamiatky - Hranovnické pleso, Jaskyňa Čertova diera, Občasný prameň
- 1 chránený areál - Knola
http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=7
Dobudovaním diaľničnej siete a jej bezprostredným napojením na okres Spišská Nová Ves,
ako aj kvalitným dopravným prepojením Vysokých Tatier so Slovenským rajom a stredným Spišom
v rámci Slovenska vznikne turistická megaoblasť, ktorá poskytne domácim a zahraničným
návštevníkom rôznych vekových kategórií širokospektrálnu produktovú celoročnú ponuku. Vyžaduje
si to vytvorenie nových a dobudovanie existujúcich turistických centier s medzinárodným významom,
38
ako aj prípravu vzdelávacích inštitúcií pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti služieb cestovného ruchu
vrátane iniciovanie vzniku turistického klastra. V okrese Spišská Nová Ves ide o podporu vybudovania
medzinárodného turistického centra pozostávajúceho z dvoch projektov: HorSki park a projekt
Dorchester „Spišský raj - letné a zimné športovo-rekreačné centrum“.
Predpokladá sa vytvorenie viac ako 5 000 nových pracovných miest v oblasti služieb. Súčasne sa
vytvoria podmienky pre rast zamestnanosti a zníženie dlhodobej nezamestnanosti. Podporou týchto
projektov sa súčasne dosiahne impulz pre rozvoj služieb a produktov z oblasti výroby a dizajnu
nábytku, ktorá má na Spiši dlhodobú tradíciu. Súčasne sa vytvoria podmienky pre odstránenie
sezónnosti v Slovenskom raji a podporia sa ďalšie turistické centrá Plejsy, Mlynky a Hrabušice, zvýši
sa návštevnosť centra gotiky na Spiši – historického mesta Levoča, Spišského Podhradia a národnej
kultúrnej pamiatky Spišský hrad (UNESCO).
Najvýznamnejšie historické pamiatky okresu
Z historického hľadiska je dôležité uviesť rôznorodé etnické zloženie obyvateľstva Spiša, ktoré
po stáročia ovplyvňovalo vývoj i charakter jeho tradičnej kultúry. Územím prechádzala významná
medzinárodná cesta z Balkánu k Baltskému moru. Prvá správa o centre Spiša – meste Spišská Nová
Ves pochádza z roku 1268. Medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie kultúrnohistorické pamiatky
patrí jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe – Spišský hrad a kostolík sv.
Ducha v Žehre, obidve pamiatky sú zapísané v rámci krajinného priestoru Spišský hrad a okolie do
zoznamu UNESCO.
V meste Spišská Nová Ves sa nachádza najvyššia kostolná veža na Slovensku (87 m)
s vyhliadkou, pochádzajúca z roku 1893. Ojedinelé a v rámci Slovenska najdlhšie je námestie
šošovkovitého tvaru – pamiatková zóna so vzácnymi meštianskymi domami a historickými stavbami,
ako Provinčný dom, Radnica a Reduta (dnešné divadlo). K pozoruhodnostiam Spiša patrí renesančný
kaštieľ s francúzskym parkom a kostol z 13. storočia v Markušovciach, ako aj gotická radnica
v Spišských Vlachoch.
Hrady
Hrabušický hrad (Marcelov hrad), zvyšky hradu z 13. stor. na Zelenej hore pri vstupe
Hornádu do Slovenského raja (Hrdlo Hornádu). Výstavba hradu bola ukončená po tatárskom vpáde.
V r. 1456 dobyli hrad levočskí mešťania a od toho času je v ruinách.
Spišský hrad, je najväčším hradným komplexom v strednej Európe. Architektonicky
najhodnotnejšou – do súčasnosti zachovanou dominantou hradu je románsky palác a útočištná
(donjon) veža z polovice 13. storočia. Vybudovaním obrovského predhradia v polovici 15. storočia sa
hrad zaradil medzi najväčšie hradné komplexy v Európe. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a od
roku 1993 je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Hrad je prístupný
verejnosti od mája do októbra a v stálej expozícii ponúka výstavu archeologických vykopávok
a stredovekých artefaktov (zbraní a pod.).
Markušovský hrad, gotický, bol postavený v roku 1284, tvorí opevnenú štvorkrídlovú stavbu.
Najstaršou časťou hradu je obytná strážna veža. Po požiari renesančne prestavaný, dnes ruina. Časť
hradu je možné rekonštruovať a využiť.
Kaštiele, kúrie, mestské domy
V niektorých obciach územia sú zachované kaštiele a kúrie, ktoré po rekonštrukcii i keď
finančne nákladnej, môžu slúžiť ako mimoriadne atraktívne pobytové miesta v cestovnom ruchu pre
solventnú klientelu:
Betlanovce – renesančný kaštieľ bol postavený v r. 1564 –1568. Je najstarším a najkrajším
renesančným kaštieľom na Spiši, je rodiskom Thurzovcov. Je to zaujímavá dvojpodlažná stavba
s drevenou pavlačou dookola celého poschodia. Areál kaštieľa s dvoma kúriami v obci bol
rekonštruovaný v r. 1955-60. Kaštieľ je jedným z prvých typov renesančných obytných kaštieľov bez
39
fortilikačnej funkcie. Má mimoriadnu historickú hodnotu. Stavebno-technický stav je nevhodný,
objekt si vyžaduje väčšiu rekonštrukciu.
– klasicistická kúria z pol. 19. stor. upravovaná v 20. stor. je blokovou jednopodlažnou
stavbou ukončenou sedlovou strechou. Stavebno-technický stav je dezolátny, potrebná je generálna
oprava.
– neskorobaroková kúria z 18. stor.
Spišská Nová Ves – Radnica z r. 1777 s honosným schodišťom, Provinčný dom z 15. stor.
a Reduta, secesná budova z r. 1900-1905.
- Učiteľský ústav, Pseudoklasicistická budova, ktorá bola 80 rokov sídlom Učiteľského
ústavu, bola postavená v rokoch 1873-1874. Dnes je táto budova sídlom Gymnázia na
Školskej ulici.
Hnilec – barokový kaštieľ z pol. 18. stor., prestavaný v 20. stor.
Hincovce – klasicistická kúria z 18. stor., v 19. stor. prestavaná
Jamník – kúria
Krompachy – barokovo-klasicistický kaštieľ z 18. stor., barokovo-klasicist. mestský dom z r.
1763
Markušovce – súbor troch kaštieľov a ôsmych kúrií predstavuje urbanisticko-architektonický
komplex stavieb v rámci zástavby obce, ktoré vznikli v priebehu 16. a 17. stor. s ďalšími dostavbami,
úpravami a prestavbami objektov v 16. – 19. storočí.
Z hľadiska cestovného ruchu je zaujímavý renesančný kaštieľ ( z r. 1643 a v r. 1770 až 1775 rokokovo
prebudovaný ) v centrálnom areáli s parkom, hospodárskymi budovami, ktorý je využitý pre
muzeálne účely - Vlastivedné múzeum Spišská Nová Ves (stála expozícia historického nábytku
a hudobných nástrojov ). Stav objektu je vyhovujúci.
Letohrádok Dardanely z roku 1775 je vybudovaný za kaštieľom. Je významnou pamiatkou
rokokovej architektúry na Slovensku.
Odorín – kúria,
Slovinky – klasicistická kúria z 19. stor.
Spišský Hrušov – kaštieľ renesančný z r. 1596, v 18. stor. zbarokizovaný, v 19. stor.
klasicisticky upravený
Žehra-Hodkovce – kaštieľ v priestrannom parku s neskorobarok. dispozíciou postavený v r.
1703, bol v r. 1780 klasicisticky prebudovaný a v šesťdesiatych rokoch 19. storočia rozšírený
v historizujúcom slohu. Po náročnej rekonštrukcii objekt v súčasnosti slúži pre zdravotnícke účely,
perspektívne pre cestovný ruch. Okolo kaštieľa je dobre zachovaný anglický romantický park.
Kostoly, kláštory, kaplnky a cintoríny
Ťažisko vzniku spišských pamiatok bolo najmä v období neskororománskom a gotickom. Spiš
je priamo posiaty ranogotickými kostolmi, z ktorých mnohé majú dodnes cenné gotické nástenné
maľby.
Betlanovce – pôvodne gotický r.-k. kostol, z r. 1309, klenba z 2/2 18. stor. loď z 20. stor.
Hnilec – pseudogotický r.-k. kostol z r. 1894 - 97.
Hnilčík – pseudorománsky r.-k. kostol z r. 1882 – 85, – kaplnka z 19. stor.
Hrabušice – pôvodne románsky r.-k. kostol z pol. 13. stor., neskorogotický oltár z r. 1516-20.
Letanovce - Kláštorisko – zvyšky kartuziánskeho kláštora, archeologická lokalita z 13. st.
Letanovce – pôvodne neskororománsky r.-k. kostol z pol. 13. stor., v 18. stor. zbarokizovaný,
Smižany – ranogotický r.-k. kostol z 2/2 13. stor., po r. 1436 zaklenutá loď
Spišská Nová Ves – gotický r.-k. kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. stor. Neogotická
veža je svojou výškou 87 m najvyššou na Slovensku. Najkrajší vstup do kostola je cez južný gotický
portál s kamenným reliéfom Korunovanie Panny Márie. V kostole sa nachádza súsošie Ukrižovania
z dielne Majstra Pavla, renesančná fresková výzdoba, tabuľový obraz znázorňujúci umučeného Krista
a Bolestnú Pannu Máriu z roku 1500. V sakristii sa nachádza strieborná monštrancia zo 16. stor.
– evanjelický kostol je vybudovaný v klasicistickom slohu z r. 1790 - 96
– Malý kostol ( slovenský ) – barokový r.-k. kostol z r. 1723 – 31
- Židovský cintorín - Tento židovský cintorín, ktorý bol v roku 2010 zaradený medzi pamiatky
Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva, je poslednou zachovanou pamiatkou
židovskej kultúry v meste Spišská Nová Ves. Najstarší hrob pochádza z roku 1880, najmladší
40
z roku 1961. Po II. svetovej vojne cintorín udržiavaný nebol a mnohé náhrobníky padli za obeť
vandalom alebo boli odcudzené. Prvý krát bol obnovený až po roku 1989 a areál cintorína bol
upravený a oplotený v rokoch 2006 – 2007. Na cintoríne možno nájsť viacjazyčnú informačnú
tabuľu o jeho histórii a o miestnej židovskej komunite.
Spišské Tomášovce – pôvodne gotický r.-k. kostol z ½ 14. stor.. po r. 1846 klasicisticky
prestavaný
Arnutovce – gotický r.-k. kostol, zo zač. 15 stor., renesančná veža z 2/2 16. stor.
Bystrany – klasicistický r.-k. kostol, z r. 1779 – 84.
Danišovce – ranogotický r.-k. kostol, z r. 1270, klenba lode z 15. stor., bývalý hlavný gotický
oltár a sv. Mária Magdaléna z r. 1410 sú v zbierkach Spišského múzea v Levoči.
Harichovce – pôvodne gotický r.-k. kostol, z 15. stor., barokovo upravený, nástenná maľba J.
Hanulu
Hrišovce – kaplnka z r. 1830
Chrasť nad Hornádom – románsky r.-k. kostol r. 1302, r. 1642 rozšírená štvorcová veža a štyri
apsidy, dnes sú len 3, gotické nástenné maľby a maľby J. Hanulu
Iliašovce – r.-k. kostol z r. 1768 – 1770 a 1799
Jamník – pôvodne gotický r.-k. kostol zo zač. 14. stor. s renesančnou vežou so štítkovou
atikou zo 17. stor., v r. 1951 novopostavený.
Kolinovce – klasicistický r.-k. kostol z r. 1830
Krompachy – barokovo-klasicistický r.-k. kostol sv. Jána Evanjelistu z r. 1782, a pseudogotický
evanjelický kostol z r. 1883
Markušovce – pôvodne neskororománsky r.-k. kostol z 13. stor., bohatý a historicky vzácny
interiér
Margecany – kostol z r. 1825,
Matejovce n / Hornádom – ranogotický r.-k. kostol z 12. stor., úpravami stratil pôvodný
charakter
Odorín – neskororománsko-ranogotický r.-k. kostol z 3/4 13. stor., v 15. stor. prebudovaná
klenba, zbarokizovaný v 18. stor., v interiéri neskorogotická socha Madony. Baroková fara z r. 1826,
klasicisticky upravená.
Olcnava – neoklasicistický r.-k. kostol z konca 19. stor., gotická socha Madony zo 14. stor.,
interiér z časti zo 17. a 18. storočia.
Poráč – klasicistický gr.-k. kostol z r. 1773 –76
Rudňany – r.-k. kostol z 2/2 19. stor.
Slatvina – ranogotický r.-k. kostol z 2/2 13. stor., nástenné maľby zo 14. stor. neodkryté,
kamenná krstiteľnica zo 14. stor., interiér z 18. a 19. stor.
Slovinky – klasicistický gr.-k. kostol z r. 1808,
Spišský Hrušov – pôvodne gotický r.-k. kostol z 13. stor., prestavaný v 17. a 18.stor., gotický
zvon z r. 1521
Spišské Podhradie – pôvodne gotický r.-k. kostol Narodenia Panny Márie z 13. stor.
s gotickou krstiteľnicou z 15. stor. Evanjelický kostol z r. 1799-1808, Mestský špitál – kláštor
Milosrdných bratov. Rehoľa Milosrdných bratov tu založila najstaršiu riadnu nemocnicu na Spiši.
Židovská synagóga je jednou z mála zachovaných židovských synagóg na Spiši. Spišská Kapitula sa
v 13. stor. stala sídlom spišského prepoštstva . Od roku 1647 tu pôsobili Jezuiti a od roku 1776 sa
Kapitula stala sídlom cirkevnej správy( biskupstvom) celého Spiša, Liptova a Oravy. Za zmienku stojí
rom.-got. Katedrála sv. Martina z r. 1275, Biskupský palác z pol. 13. stor., neskôr barokovo upravený,
Hodinová veža – vstupná brána do bývalého francúzskeho parku a Hradobné opevnenie z 15. stor.,
vysoké 4-5 metrov a široké asi 1 meter.
Spišské Vlachy – pôvodne románsky farský r.-k. kostol sv. Jána Krstiteľa z 13. stor. Po r. 1434
prestavaný do neskorogotického slohu. K vzácnym pamiatkam v kostole patrí krucifix z dielne Majstra
Pavla a dvojdielna bronzová gotická krstiteľnica.
– evanjelický kostol barokovo klasicistický pochádza z r. 1787, vežu k nemu dobudovali
neskôr.
– Mariánsky stĺp je z r. 1728 a gotická radnica z 15. stor.
Teplička n. Hornádom – pôvodne gotický kat. kostol zo 14. stor., v r. 1775 zbarokizovaný
41
Vítkovce – ranogotický r.-k. kostol z 2/2 13. stor., s renesančnou klenbou, upravený v 19.
stor., v interiéri gotické pastofórium, zvyšky nástenných malieb zo 14. stor.
Závadka – gr.-k. kostol z 18. stor.
Žehra – ranogotický kostol sv. Ducha začali stavať v r. 1245 - 70. Je typickou stavbou
prechodného obdobia. Najvzácnejšie sú nástenné maľby, je nimi pokryté celé presbytérium a severná
stena lode. Najstaršie maľby pochádzajú z konca 14. stor. Vzácne je i zariadenie kostola – kamenná
krstiteľnica z 13. stor., oltáre a kazateľnica zo 17. stor., gotická oltárna skriňa z r. 1663.
Žehra – Hodkovce – kaplnka z r. 1803 s hrobkou Csákyovcov.
Mestské pamiatkové zóny a rezervácie
V meste Spišská Nová Ves sa nachádza pamiatková zóna s týmito kultúrno – historickými
celkami:
• Spišská Nová Ves – mestská pamiatková zóna
• gotický kostol zo 14. st. (katolický)
• najvyššia kostolná veža (neogotická) na Slovensku (87 m ) s vyhliadkou
• evanjelický kostol z roku 1796
• námestie šošovkovitého tvaru ( najväčšie na Spiši)
• Provinčný dom, Radnica – budova v klasicistickom štýle
• Reduta – secesná budova z roku 1900
Spišské Vlachy
• mestská pamiatková zóna
• stredoveké mestečko založené v 2.pol. 12. storočia
• neskorogotický kostol sv. Jána Krstiteľa z 1.pol. 13. storočia
• gotická radnica z 15. stor. s kaplnkou
• Mariánsky barokový stĺp z r.1728
Markušovce
• pamiatková zóna
• zvyšky gotického hradu z 2. pol. 13. storočia
• renesančný kaštieľ z r. 1643
• letohrádok Dardanely z r. 1778 s expozíciou klavesových nástrojov
• neskororománsky kostol z 13. storočia.
Do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sú zapísané:
• Spišský hrad – hradný komplex z 12. storočia
• románsko – gotický kostol sv. Ducha v Žehre (r. 1274) so vzácnymi freskami z 14. a 15.
storočia
História ľudskej činnosti
Tento prvok primárnej ponuky cestovného ruchu predstavuje špecifickú ponuku, ktorá je
výsledkom bežnej ľudskej činnosti, ľudí pôsobiacich na tomto území v dávnej aj nedávnej minulosti.
Fakty o spôsobe života prinášajú archeologické nálezy, pozostatky a svedectvá o baníckej a hutníckej
minulosti, historické cesty, ktoré prechádzali územím a zachované technické pamiatky.
-
Archeologické náleziská
Čingov, Smižany – Hradisko , nálezy z mladšej doby kamennej, osídlenie od paleolitu po
stredovek, púchovské a slovanské hradisko, veľkomoravský hrob,
Kláštorisko, Slovenský raj – mladšia doba kamenná, doba bronzová, železná, kartuziánsky
kláštor, nálezy z 13. stor.
Čertova diera, Slovenský raj – paleontologické nálezy
Zelená hora, Slovenský raj – koniec doby kamennej, bádenská kultúra, zbytky kamenného
hradu
Medvedia jaskyňa, Slovenský raj – paleontologické nálezy, triasové vápence, bohatá
kvapľová výzdoba, kosti jaskynného medveďa
42
-
Čertova sihoť, Slovenský raj – hradisko z neskorej doby bronzovej
Smižany – veľkomoravské sídlisko, r. 1246 obec kráľovských psovodov
Dreveník, Spišské Podhradie – z eolitickej doby, doba kamenná, bronzová
Vitkovce – hradisko z doby železnej
Šarkanova diera, Galmus – jaskyňa s nálezmi bukovohorskej kultúry
Homološova diera, Poráčska dolina – mladšia doba kamenná
Matejovce nad Hornádom – mladšia doba kamenná, doba bronzová
Spišské Vlachy – praveké osídlenie
Chrasť nad Hornádom – rotunda
Na území sa nachádzajú stopy z osídľovania najstaršími Slovanmi z predveľkomoravského
obdobia.
Staré banícke a hutnícke obce a miesta
- Bindt, Hnilčík – pozostatky baní na Cu a Fe rudu
- Roztoky, Hnilčík – pozostatky starých banských štôlní
- Havrania dolina, Mlynky – ťažba medenej a železnej rudy, v 19. stor. vysoká pec a hámre
- Hnilec – v 14. – 16. stor. dolovali Ag rudu, v 19. stor. tu boli hámre,
- Smižany – hutníctvo , vysoká pec do r. 1886
- Mlynky – ruda Cu, Fe, vysoká pec a hámre, staré štôlne v okolí,
- Rudňany – 6 storočí ťažba Ag, Cu, Hg, v 20. stor. Fe ruda
- Smolník – od 13. stor. slobodné banské mesto, v 19. stor. útlm baníctva
- Slovinky – od 13. stor. Cu, potom aj Ag, Fe až do r. 1989
- Krompachy – tri huty už v r. 1574, ťažba Au, Cu a Ag
- Margecany – pôvodná banícka osada, bane na Fe, Ag, v časti Rolova huta bola v 19. stor.
huta na Cu.
-
-
-
Technické pamiatky
Betlanovce – mlyn
Letanovský mlyn, Slovenský raj – Kartuziánsky kamenný most, novozrekonštruovaný
Spišská Nová Ves – súbor kandelábrov pred budovou Reduty, z r. 1905
Spišská Nová Ves – lisovňa tehál, z r. 1887
Spišská Nová Ves – rušňové depo, z r. 1872
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves – kamenný cestný most
Klauzy, Slovenský raj – vodná nádrž z 1. pol. 18. stor.
Spišské Tomášovce – kováčska vyhňa z 2. pol. 19. stor.
Rakovec, Mlynky – malá vodná elektráreň, turbogenerátor 2x250 kVA,
Stará Maša, Krompachy – železiareň, – elektráreň, z r. 1889
Poráč – chlebová pec
Rudňany – starý závod – portál štôlne ROCHUS z r. 1795
Spišské Vlachy - liehovar, Mlynská ul. , z r. 1920
Spišské Vlachy – kováčska dielňa, ul. SNP, z pol. 19. stor.
Sochy, pamätníky
Immaculata – Mariánsky stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculatou) stojí
v centre mesta pred farským kostolom už od roku 1724. Je najstarším spomedzi mariánskych
stĺpov, ktoré dal v spišských mestách v rokoch 1724-1730, v období tzv. poľského zálohu,
postaviť vtedajší starosta, gróf Teodor Konštantín Lubomirský.
Pamätník oslobodenia – Tento pamätník bol odhalený pri príležitosti 30. výročia ukončenia II.
Svetovej vojny v máji 1975. Profesor Ing. Ladislav Beizetzer je autorom architektonickej časti
a akademický sochár Ladislav Snopek je autorom sochárskej časti pamätníka
43
Podnikateľská aktivita
– uveďte max. 5 – 10 najväčších podnikov, resp. najväčších zamestnávateľov v okrese, použite formulár v
súbore „Modul 2.1_Tabuľka č. 5“, údaje môžete čerpať z portálu www.finstat.sk .
Tab. č. ...: Štruktúra podnikateľského prostredia v roku 2013 (počet podnikov)
Poľnohospodár
stvo1
Priemysel
spolu2
Stavebníctvo
Obchod
a doprava3
Ostatné služby4
67
167
148
507
465
Poče
t
Zdroj: ŠÚ SR, rok 2013
Vyplňte tabuľku (podľa Regdatu - Podniky podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2):
1/
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
2/
Priemysel spolu (zahŕňa ťažbu a dobývanie, priemyselnú výrobu a dodávku elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu, dodávku vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
3/
Obchod a doprava (zahŕňa veľkoobchod a maloobchod; opravu motorových vozidiel a motocyklov, dopravu
a skladovanie)
4/
Ostatné služby (všetky ostatné činnosti podľa SK NACE Rev. 2)
5. Školstvo
Charakterizujte (max. 10 riadkov) sieť predškolských zariadení, základných, stredných a vysokých škôl
v okrese. Spolupracujú školy so zamestnávateľmi, aké výsledky dosahujú v celoslovenských
testovaniach, aká je úspešnosť absolventov? Zároveň použite formulár v súbore „Modul 2.1_Tabuľky
č. 7 – 10“.
Školstvo, školské a predškolské zariadenia, stredné a vysoké školy
Predškolské zariadenia, materské školy, sa nachádzajú skoro vo všetkých obciach okresu. Žiadne
zariadenia nie sú v obci Hnilec a Oľšavka. Celková kapacita všetkých zariadení je 2 884 miest, celkový
dopyt je po 2773 miestach. Chýbajúce kapacity sú v meste Krompachy (-23 miest). Previs miest je
najmä v mestách Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy a obci Smižany (spolu skoro 100 miest navyše).
Základné školy nie sú v 11 obciach okresu a to najmä v obciach s nízkym počtom obyvateľov (do 700
obyv.), výnimku tvorí obec Žehra s 2 208 obyvateľmi. Celková kapacita základných škôl v okrese je
10912 miest a celkový dopyt je na úrovni 10064 miest. Nevyužitých je cca. 850 miest. Jediná obec
Bystrany má málo miest (-116), ostatné obce evidujú dostatok až previs počtu miest (najviac Smižany
293 miest a mesto Spišské Vlachy 170 miest).
Prehľad situácie je v nasledujúcej tabuľke:
Tab. č. ... : Základné služby pre deti - počet miest v predškolských a školských zariadeniach
P. č.
1
Obec
ARNUTOVCE
2
BETLANOVCE
3
BYSTRANY
Detské jasle
Materské školy
Základné školy
Počet
obyvateľ. Kapacita Dopyt Rozdiel Kapacita Dopyt Rozdiel Kapacita Dopyt Rozdiel
725
0
0
0
23
26
-3
0
0
0
687
0
0
0
20
25
-5
0
0
0
3 250
0
0
0
49
47
2
560
676
-116
44
4
CHRASŤ nad
Hornádom
862
5
DANIŠOVCE
6
HARICHOVCE
7
0
0
0
30
20
10
60
60
0
531
0
0
0
25
21
4
0
0
0
1 858
0
0
0
45
54
-9
200
134
66
HINCOVCE
237
0
0
0
12
9
3
0
0
0
8
HNILČÍK
545
0
0
0
23
19
4
0
0
0
9
HNILEC
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
-5
400
376
24
10
HRABUŠICE
2 416
0
11
ILIAŠOVCE
977
0
0
0
40
42
-2
35
25
10
12
JAMNÍK
1 143
0
0
0
60
45
15
80
40
40
13
KAĽAVA
428
0
0
0
20
10
10
20
10
10
14
KOLINOVCE
578
0
0
0
23
30
-7
0
0
0
15
KROMPACHY
8 820
0
0
0
177
200
-23
915
915
0
16
LETANOVCE
2 231
0
0
0
60
60
0
285
282
3
17
LIESKOVANY
295
0
0
0
19
23
-4
0
0
0
4 098
0
0
0
48
54
-6
650
598
52
0
0
0
21
21
0
15
13
2
567
0
0
0
20
15
5
100
58
42
953
0
0
0
30
35
-5
70
32
38
18
19
20
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad
Hornád.
MLYNKY
505
21
ODORÍN
22
OLCNAVA
1 040
0
0
0
45
49
-4
60
42
18
23
OĽŠAVKA
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
PORÁČ
1 018
0
0
0
20
25
-5
80
70
10
25
RUDŇANY
4 082
0
0
0
90
90
0
450
450
0
26
SLATVINA
323
0
0
0
20
19
1
0
0
0
27
SLOVINKY
1 890
0
0
0
48
50
-2
210
147
63
28
SMIŽANY
8 735
0
0
0
262
223
39
1 217
924
293
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
37 767
40
32
8
1 199
1 169
30
3 900
3 825
75
0
0
0
80
90
-10
120
117
3
SPIŠSKÉ VLACHY
3 610
0
0
0
105
75
30
1 165
995
170
0
0
60
41
19
210
192
18
29
30
31
1 795
32
SPIŠSKÝ HRUŠOV
1 243
0
33
TEPLIČKA
1 167
0
0
0
25
17
8
30
17
13
34
VÍTKOVCE
598
0
0
0
20
12
8
55
55
0
35
VOJKOVCE
424
0
0
0
25
20
5
25
11
14
36
ŽEHRA
SPOLU
2 208
98 244
0
0
0
40
32
8
0
0
0
0
0
8
2 884
2 773
111
10 912
10 064
848
x
Počet obyvateľov je k 31.12.2012
Stredné školy
V meste Spišská Nová Ves sa nachádza 8 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC
KSK a cirkevné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské
Podhradie.
Názov: Gymnázium
Adresa: Javorová 16
Riaditeľ: Mgr. Mária Kaľavská
45
tel.: 053/442 56 51
e-mail: skola(at)gjavsnv.edu.sk, web: www.gjavsnv.edu.sk
Žiaci školy dosahujú viaceré úspechy v rôznych podujatiach – víťazstvo v celoštátnej súťaži Mladý
Európan počas posledných troch rokov. Škola sa zapája do viacerých projektov:
• Future Safe Schools – British Council
• Provek
• English Drama club
• Zaspievajme si spolu
• Heuréka
• Pátranie so Sherlockom Holmesom
• Aplikovaná ekonómia
• Podnikanie v cestovnom ruchu
• Farebná paleta Spiš 2009
Názov: Gymnázium
Adresa: Školská 7
Riaditeľka: Mgr. Jozef Kačenga
tel.: 053/442 88 28
e-mail: skola(at)gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Názov: Stredná odborná škola drevárska
Adresa: Filinského cesta 7
Riaditeľ: Ing. Vladimír Jančík
tel.: 053/442 51 56
e-mail: spsd(at)spsdsn.edu.sk, web: www.sosdsnv.sk
Žiaci školy dosahujú významné úspechy v dizajnérskych súťažiach aj mimo Slovenska.
Názov: Technická akadémia
Adresa: Hviezdoslavova 6
Riaditeľ: RNDr. Ladislav Ruttkay
tel.: 053/446 62 49
e-mail: skola(at)strojsnv.sk, web: www.strojsnv.sk
Úspech študenta školy v Číne na 28. Ročníku Čínskej národnej súťaže vedeckej a technickej tvorivosti
mládeže v r. 2013 v meste Nanjing v kategórii technika a technológia.
Názov: Stredná odborná škola
Adresa: Markušovská cesta 4
Riaditeľ: Ing. Vasiľ Kolesár
tel.: 053/446 13 90, 446 29 23
e-mail: skola(at)soussnv.sk, web: www.soussnv.sk
Názov: Hotelová akadémia
Adresa: Radničné námestie 1
Riaditeľ: Mgr. Milan Kudrik
tel.: 053/442 41 89
e-mail: skola(at)souosnv.edu.sk, web: www.souosnv.edu.sk
Názov: Stredná odborná škola ekonomická
Adresa: Stojan 1
Riaditeľ: Ing. Daniel Konársky
tel.: 053/442 25 08
e-mail: oasnvsk(at)gmail.com, web: www.oasnv.edu.sk
46
Názov: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Adresa: Radničné námestie 271/8
Riaditeľ: Mgr. Ján Stuhlák
tel.: 053/417 37 02
e-mail: gymsnv(at)kapitula.sk, web: www.cgymmisikasnv.edupage.org
Tab. č. .... : Prehľad počtu žiakov na stredných školách, šk. r. 2014/2015
Názov školy
Počet žiakov
Gymnázium, Javorová 16
403
Gymnázium, Školská 7
576
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
74
Stredná odborná škola drevárska
358 (+35 externe)
Technická akadémia
434
Stredná odborná škola
554 (+157 externe)
Hotelová akadémia
436 (+16 externe)
Stredná odborná škola ekonomická
Spolu
318
3 153 + 208 externych
Zdroj: http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol
Vysoké školy – detašované pracoviská univerzít a vysokých škôl
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 15
DP disponuje ubytovacími kapacitami na vysokoškolskom internáte v budove školy na
Hviezdoslavovej 15.
Sociálna (a misijná) práca v rómskych komunitách - bakalárske externé (denné) štúdium
zameranie: Absolvent bude pripravený pre sociálnu a misijnú prácu v rómskych komunitách.
Sociálna práca v rómskych komunitách - magisterské externé štúdium
zameranie: Absolventi by mali byť pripravení a kvalifikovaní pre sociálnu prácu v rómskych
komunitách.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE,
Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Zimná 48
Podrobnejšie informácie o škole, štúdiu, podmienkach a termínoch prijatia nájdete na www.truni.sk
Sociálna práca - externé štúdium
jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť sociálnej práce na všetkých
úrovniach. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia - 6 semestrov – Bc. a II. stupeň VŠ štúdia - 4
semestre – Mgr.
zameranie: získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia vykonávať
praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce
zameranej najmä na nasledovné úseky - sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby,
sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch, podieľať sa na výskume
47
v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v
spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a pod.
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - KONZULTAČNÉ STREDISKO Spišská Nová Ves –
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV
Získanie pedagogickej spôsobilosti na výučbu odborných technických a ekonomických predmetov doplňujúce pedagogické štúdium
zameranie: Absolvent nájde uplatnenie v pedagogickej praxi pri výučbe predmetov, ktoré určuje jeho
odborné vysokoškolské vzdelanie, a na ktoré doplňujúcim štúdiom získal pedagogickú spôsobilosť.
Prijíma sa na základe podanej prihlášky. Štúdium je určené len pre študentov 4. alebo 5. ročníka,
resp. absolventov vysokej školy technického alebo ekonomického zamerania.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE –
Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Zimná 48
Sociálna práca - magisterské externé štúdium
zameranie: Získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré absolventa oprávňujú vykonávať
praktickú sociálnu prácu v inštitúciách; organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce
zameranej na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu;
pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch; podieľať sa na výskume v tejto oblasti; sledovať,
hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti.
Podrobnejšie informácie o škole, štúdiu, podmienkach a termínoch prijatia nájdete na:
www.vssvalzbety.sk
6. Zdravotná a sociálna starostlivosť
Charakterizujte (max. 10 riadkov) sieť zdravotníckych a sociálnych zariadení v okrese. Zároveň použite formulár
v súbore „Modul 2.1_Tabuľky č. 7 – 10“.
Zdravotná a sociálna starostlivosť a sociálne štatistiky
Sociálne služby sú v okrese koncentrované najmä do väčších obcí a miest.
Detské jasle má len mesto Spišská Nová Ves, s kapacitou 40 miest a obsadenosťou 32 miest.
Materské centrum je len v obci Smižany.
Sociálne služby pre deti poskytuje detský domov v obci Mlynky s kapacitou 30 miest, ktorá je
naplnená.
Denné centrum pre deti a rodinu je v troch obciach (Iliašovce, Krompachy a Slovinky) s celkovou
a naplnenou kapacitou 110 miest.
Denné centrá pre rodiny a deťmi a pomoc pri osobnej starostlivosti nemajú a neposkytujú v okrese
žiadne obce a ani mestá.
Opatrovateľskú službu poskytuje asi tretina obcí (najviac mesto Spišská Nová Ves) s celkovou
kapacitou 165 miest a s celkovým dopytom pre 175 miest.
Zariadenie pre seniorov je len v meste Spišská Nová Ves (s kapacitou 175 miest a záujmov 180 miest).
Denný stacionár prevádzkujú obce Hrabušice a mesto Spišské Vlachy s celkovou kapacitou 20 miest.
Denné centrum prevádzkuje mesto Spišská Nová Ves s kapacitou 345 miest pre 345 záujemcov.
Rozdelenie sociálnych služieb
Základné sociálne služby pre deti
48
Tab. č. 7: Základné služby pre deti - počet miest v zariadeniach
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
x
Materské centrá
Detské jasle
Materské školy
Základné školy
Počet
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel
obyvateľov Kapacita Dopyt
ARNUTOVCE
725
0
0
0
0
0
0
23
26
-3
0
0
0
BETLANOVCE
687
0
0
0
0
0
0
20
25
-5
0
0
0
BYSTRANY
3 250
0
0
0
0
0
0
49
47
2
560
676
-116
CHRASŤ nad Hornádom
862
0
0
0
0
0
0
30
20
10
60
60
0
DANIŠOVCE
531
0
0
0
0
0
0
25
21
4
0
0
0
HARICHOVCE
1 858
0
0
0
0
0
0
45
54
-9
200
134
66
HINCOVCE
237
0
0
0
0
0
0
12
9
3
0
0
0
HNILČÍK
545
0
0
0
0
0
0
23
19
4
0
0
0
HNILEC
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HRABUŠICE
2 416
0
0
0
0
0
0
100
105
-5
400
376
24
ILIAŠOVCE
977
0
0
0
0
0
0
40
42
-2
35
25
10
JAMNÍK
1 143
0
0
0
0
0
0
60
45
15
80
40
40
KAĽAVA
428
0
0
0
0
0
0
20
10
10
20
10
10
KOLINOVCE
578
0
0
0
0
0
0
23
30
-7
0
0
0
KROMPACHY
8 820
0
0
0
0
0
0
177
200
-23
915
915
0
LETANOVCE
2 231
0
0
0
0
0
0
60
60
0
285
282
3
LIESKOVANY
295
0
0
0
0
0
0
19
23
-4
0
0
0
MARKUŠOVCE
4 098
0
0
0
0
0
0
48
54
-6
650
598
52
MATEJOVCE nad Hornád. 505
0
0
0
0
0
0
21
21
0
15
13
2
MLYNKY
567
0
0
0
0
0
0
20
15
5
100
58
42
ODORÍN
953
0
0
0
0
0
0
30
35
-5
70
32
38
OLCNAVA
1 040
0
0
0
0
0
0
45
49
-4
60
42
18
OĽŠAVKA
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PORÁČ
1 018
0
0
0
0
0
0
20
25
-5
80
70
10
RUDŇANY
4 082
0
0
0
0
0
0
90
90
0
450
450
0
SLATVINA
323
0
0
0
0
0
0
20
19
1
0
0
0
SLOVINKY
1 890
0
0
0
0
0
0
48
50
-2
210
147
63
SMIŽANY
8 735
20
20
0
0
0
0
262
223
39
1 217
924
293
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
37 767
0
0
0
40
32
8
1 199
1 169
30
3 900
3 825
75
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
1 795
0
0
0
0
0
0
80
90
-10
120
117
3
SPIŠSKÉ VLACHY
3 610
0
0
0
0
0
0
105
75
30
1 165
995
170
SPIŠSKÝ HRUŠOV
1 243
0
0
0
0
0
0
60
41
19
210
192
18
TEPLIČKA
1 167
0
0
0
0
0
0
25
17
8
30
17
13
VÍTKOVCE
598
0
0
0
0
0
0
20
12
8
55
55
0
VOJKOVCE
424
0
0
0
0
0
0
25
20
5
25
11
14
ŽEHRA
2 208
0
0
0
0
0
0
40
32
8
0
0
0
SPOLU
98 244
0
0
0
0
0
8
2 884
2 773
111
10 912
10 064
848
Obec
Počet obyvateľov je k 31.12.2012
Sociálne služby pre deti a rodinu Sociálne služby pre seniorov
49
Tab. č. 8: Sociálne služby pre deti a rodinu - počet miest v zariadenia
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
x
Obec
Počet
obyvateľov
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad Hornád.
MLYNKY *
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
SPIŠSKÝ HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
SPOLU
725
687
3 250
862
531
1 858
237
545
440
2 416
977
1 143
428
578
8 820
2 231
295
4 098
505
567
953
1 040
198
1 018
4 082
323
1 890
8 735
37 767
1 795
3 610
1 243
1 167
598
424
2 208
98 244
Nízkoprahové služby pre deti a rodinu
Denné centrá pre rodiny s
Pomoc pri osobne
Sociálna služba
Denné centrum
deťmi
starostlivosti
Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
0
110
110
0
0
0
0
0
0
0
Počet obyvateľov je k 31.12.2012
* Detský domov
Tab. č. 9: Sociálne služby pre seniorov - počet miest v zariadeniach
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
x
Opatrovateľská služba
Zariadenia pre seniorov
Denný stacionár
Denné centrá
Počet
obyvateľov Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel
ARNUTOVCE
725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BETLANOVCE
687
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BYSTRANY
3 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CHRASŤ nad Hornádom
862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DANIŠOVCE
531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HARICHOVCE
1 858
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HINCOVCE
237
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HNILČÍK
545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HNILEC
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HRABUŠICE
2 416
5
5
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
ILIAŠOVCE
977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JAMNÍK
1 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KAĽAVA
428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOLINOVCE
578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KROMPACHY
8 820
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LETANOVCE
2 231
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LIESKOVANY
295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MARKUŠOVCE
4 098
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATEJOVCE nad Hornád. 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MLYNKY
567
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ODORÍN
953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OLCNAVA
1 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OĽŠAVKA
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PORÁČ
1 018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RUDŇANY
4 082
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SLATVINA
323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SLOVINKY *
1 890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SMIŽANY
8 735
27
30
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
37 767
104
110
-6
175
180
-5
0
0
0
345
345
0
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
1 795
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPIŠSKÉ VLACHY
3 610
0
0
0
0
0
0
10
8
2
0
0
0
SPIŠSKÝ HRUŠOV
1 243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TEPLIČKA
1 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VÍTKOVCE
598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOJKOVCE
424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ŽEHRA
2 208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPOLU
98 244
165
175
-10
175
180
-5
20
18
2
345
345
0
Obec
Počet obyvateľov je k 31.12.2012
* Klub dôchodcov
50
Sociálne služby pre seniorov a bezdomovcov
Jedáleň pre seniorov prevádzkuje obec Harichovce a mesto Spišská Nová Ves c celkovou kapacitou
240 miest pre 230 záujemcov.
Zariadenie so službou požičovňa pomôcok pre seniorov sa nachádza v meste Spišské Vlachy.
Nocľaháreň prevádzkujú 2 mestá – Spišská Nová Ves (15 miest) a Krompachy (30 miest).
Ubytovňa pre seniorov a bezdomovcov v okres nie je.
Tab. č. 10: Sociálne služby pre seniorov a bezdomovcov - počet miest v zariadeniach
Jedáleň pre seniorov
Požičovňa pomôcok
Nocľaháreň
Ubytovňa
Počet
obyvateľov Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel Kapacita Dopyt
Rozdiel
1 ARNUTOVCE
725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 BETLANOVCE
687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 BYSTRANY
3 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 CHRASŤ nad Hornádom
862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 DANIŠOVCE
531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 HARICHOVCE
1 858
40
30
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 HINCOVCE
237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 HNILČÍK
545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 HNILEC
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 HRABUŠICE
2 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 ILIAŠOVCE
977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 JAMNÍK
1 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 KAĽAVA
428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 KOLINOVCE
578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 KROMPACHY
8 820
0
0
0
0
0
0
30
30
0
0
0
0
16 LETANOVCE
2 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 LIESKOVANY
295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 MARKUŠOVCE
4 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 MATEJOVCE nad Hornád.
505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 MLYNKY
567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 ODORÍN
953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 OLCNAVA
1 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 OĽŠAVKA
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 PORÁČ
1 018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 RUDŇANY
4 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 SLATVINA
323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 SLOVINKY
1 890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 SMIŽANY
8 735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
37 767
200
200
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
30 SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
1 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 SPIŠSKÉ VLACHY
3 610
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
32 SPIŠSKÝ HRUŠOV
1 243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 TEPLIČKA
1 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 VÍTKOVCE
598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 VOJKOVCE
424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 ŽEHRA
2 208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x SPOLU
98 244
240
230
10
5
5
0
45
45
0
0
0
0
P. č.
Obec
Počet obyvateľov je k 31.12.2012
Prehľad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okrese
Tab. č. ... : Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti registrovaných v jednotlivých obciach a
mestách
Obec / počet
Spolu
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad
Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
Ambulantná
zdravotná
starostlivosť
161
Ústavná
zdravotná
starostlivosť
2
Lekárne
Zubné
techniky
Očné optiky
24
22
6
Služby
k poskytovaniu
zdrav. starost.
9
1
1
51
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE
nad Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ
VLACHY
SPIŠSKÝ
HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
1
15
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
8
123
1
5
2
1
17
17
4
7
1
1
1
1
Zdroj: Register Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, stav k 30.09.2014
V okrese je spolu registrovaných 161 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sú tu dve
nemocnice, 24 lekárni, 22 zubných technikov, 6 poskytovateľov služieb očnej optiky, 9
poskytovateľov služieb k zdravotnej starostlivosti.
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
Oddelenia nemocnice:
Detské oddelenie
Poskytuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre pacientov od narodenia do dovŕšenia 19.roku
života.
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicinsky odbor, ktorý vlastnými
postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu
porúch zdravia, ich následkov za účelom maximálnej možnej obnovy a zachovanie telesných,
duševných a sociálnych funkcií.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
52
Gynekológia a pôrodníctvo je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou
a dispenzarizáciou (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou) chorôb ženských pohlavných
orgánov a prsníka, starostlivosťou o fyziologický a patologický priebeh tehotnosti, pôrodu a
šestonedelia.
Interné oddelenie
Na lôžkovom internom oddelení sú hospitalizovaní dospelí pacienti (po dovŕšení 19. roku života) vo
všetkých štádiách vnútorných ochorení, pokiaľ diagnosticko - terapeutický proces nebol úspešný
ambulantnou cestou, resp. zdravotný stav pacienta vyžaduje plánovanú alebo bezodkladnú
hospitalizáciu z rôznych dôvodov.
Neurologické oddelenie
Oddelenie má samostatnú ambulantnú časť, kde sa nachádza príjmová, neurologická,
neurofyziologická ambulancia, stacionár a vertebrogénna poradňa. Samotné oddelenie pozostáva z
diagnosticko-terapeutickej a administratívnej časti s rehabilitačnou miestnosťou.
OAaIM
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny /OAIM/ je samostatným základným a
interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré poskytuje
anesteziologickú, intenzívnu,resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.
Oddelenie dlhodobo chorých
Nachádza sa na III. poschodí nemocnice a disponuje 30 lôžkami, väčšinou
v 2 lôžkových izbách, nachádza sa tu jedna nadštandardná 2-posteľová izba (TV, chladnička, varná
konvica, vlastné soc. zariadenie).
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie
Oddelenie vzniklo v roku 1996 , v nepretržitej prevádzke zabezpečuje chirurgickú a úrazovú
starostlivosť pre pacientov okresu Spišská Nová Ves a časti okresu Gelnica
Rádio diagnostické oddelenie
Rádio diagnostické oddelenie existuje ako samostatné od roku 1982, dovtedy pracovali v NsP Spišská
Nová Ves tri skiagrafické a dve skiaskopické pracoviská, špecializované vyšetrenia realizovali dvaja
lekári externisti, dva dni v týždni.
Ambulancie nemocnice:
Ambulancia hematológie a transfuziológie, Ambulancia klinickej onkológie, Chirurgická a
traumatologická ambulancia, FBLR ambulancia (rehabilitačná), Kardiologická ambulancia,
Nefrologická ambulancia, Neurofyziologická ambulancia.
Nemocnica Krompachy
Zoznam oddelení:
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny,
Oddelenie pre deti a dorast,
Gynekologickopôrodnícke oddelenie, Novorodenecké oddelenie, Chirurgické oddelenie, Interné oddelenie
Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie rádiodiagnostiky.
Zoznam ambulancií:
Anestéziologická ambulancia
Detská ambulancia
Diabetologická ambulancia
53
Gastroenterologická ambulancia
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Chirurgická ambulancia
Pohotovosť
Chirurgická ambulancia - plánované vyšetrenia
Gastroenterologická poradňa
Cievna poradňa
Poradňa pre nehojace sa rany
Interná ambulancia
Kožná ambulancia
Očná ambulancia
Ambulancia pre liečbu bolesti
Ambulancia tuberkulózy a respiračných chorôb
7. Kultúra a šport
Charakterizujte (max. 10 riadkov) možnosti v oblasti kultúry a športu. Stručne popíšte najväčšie kultúrne
a športové podujatia (max. 5 – 10).
7.1. Kultúrne zariadenia okresu
V okrese Spišská Nová Ves sú kultúrne zariadenia sústredené najmä do okresného mesta, kde sa
nachádza:
- Spišské divadlo, so stálou scénou, sídliace v historickej secesnej budove Reduty,
- Divadlo kontra;
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu;
- Divadlo na opätkoch;
- Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej
-
Koncertná (spoločenská) sála, v Redute,
Galéria umelcov Spiša, stála expozícia slovenského výtvarného umenia,
Kiná Mier a Ster Century Cinemas 3D, so stálym programom.
-
Múzeum Spiša, so stálou expozíciou prírody a histórie Spiša, sídliace v budove historickej
radnice, tzv. Provinčný dom,
Slovenské technické múzeum – história baníctva na Spiši,
V Markušovciach v miestnom kaštieli je expozícia historického nábytku a v letohrádku
Dardanely, ktorý je súčasťou areálu kaštieľa, je expozícia klávesových hudobných nástrojov,
V obci Smižany je Národopisné múzeum s expozíciou ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša
a rodný dom kpt. Jána Nálepku so stálou expozíciou
-
-
Spišské osvetové stredisko,
Mestské kultúrne centrum.
Vo všetkých obciach okresu (100 %) sa nachádzajú knižnice, stále kiná sú v 4 obciach a požičovne
DVD nosičov sú v 4 obciach. Vo väčšine obcí, najmä vo väčších obciach , prevádzkujú kultúrny dom so
sálou na spoločenské podujatia a slávnosti, kultúrne strediská alebo centrá.
54
7.2. Športovo-rekreačné možnosti
Letná a zimná pešia turistika
Značené turistické trasy pre pešiu letnú a zimnú turistiku, najmä v lokalitách Slovenský raj
a Galmus. Južným okrajom územia okresu prechádza časť jednej z dvoch európskych diaľkových ciest
prechádzajúcich Slovenskom (trasa E8 – Chodník Hrdinov SNP).
Náučné chodníky
Náučné chodníky sa nachádzajú v Slovenskom raji, je ich 5 s celkovou dĺžkou 32 km
a s počtom informačných zastávok 30.
Lyžiarska turistika a beh na lyžiach
Južná, horská časť územia je vhodná na vykonávanie zimných bežeckých a turistických
športov. Vhodné sú strediská:
Mlynky – Biele Vody: značené a udržiavané bežecké trate, 4 bežecké a 2 turistické.
Hnilčík – Grajnár: značené a udržiavané bežecké trate, 2 – 4
Hnilčík - Mraznica: trasy po turistických chodníkoch
Poráč – Poráčska dolina, Brodok: neudržiavané trasy.
Hnlilec: neudržiavané trasy
Spišská Nová Ves – Ritenberg, Novoveská huta: neudržiavané trasy. Početné v okolí mesta.
Zjazdové lyžovanie
V okrese je viacero väčších a významných stredísk pre zjazdové lyžovanie:
Krompachy – Plejsy: 760-900 m n.m., je to medzinárodné stredisko európskeho významu
s garantovanými lyžiarskymi podmienkami a mechanickým zasnežovaním. 14 zjazdoviek rôznej
náročnosti, 8 dopravných zariadení.
Mlynky – Kruhová: 780 – 990 m .m., 3 vleky, 6 tratí
Mlynky – Biele Vody: 800 – 900 m n.m., 2 vleky, 2 trate
Hnilčík – Mraznica: 705 – 1035 m n.m., 2 vleky, 2 zjazdovky
Hrabušice – Zelená hora: 680 – 720 m n.m., 1 vlek, 1 zjazdovka
Spišská Nová Ves – Ritenberg: 512 – 607m n.m., 2 vleky, 2 zjazdovky
Spišské Tomášovce – Ďurkovec: 570 – 640 m n.m., 3 vleky, 2 zjazdovky
Spišské Vlachy: 445 – 415 m n.m., 1 vlek, 1 zjazdovka (300 m),
Slovinky – Horbok: 440 – 370m n.m., 1 vlek, 1 trať (300 m)
Poráčska dolina: 800 – 600 m n.m., 3 vleky a 5 tratí (3 400 m),
Poráčska dolina – Brodok: 810 – 670 m n.m., 3 vleky a 3 trate (1 230 m)
Cykloturistika
Na území okresu existuje v súčasnosti ponuka týchto cykloturistických produktov:
a) značené
- cyklomagistrály,
- lokálne cyklotrasy,
b) doporučené bez značenia, plánované – uvedené v cykloturistických sprievodcoch
a cykloturistických mapách.
Územím prechádzajú 4 diaľkové cyklomagistrály a 18 lokálnych cyklotrás, ktoré sú vedené po
verejných komunikáciách aj po horskom teréne.
Skalolezectvo, lezenie v ľade
55
Jedinou povolenou lokalitou pre skalolezectvo v NP SR je vyhradený areál Tomášovský výhľad
v zmysle návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj, kde sa nachádza niekoľko desiatok
lezeckých ciest. Lezenie v ľadopádoch NP SR je vyhradené na zimné obdobie od 1. decembra do 15.
marca a to v čase hodinu po východe po hodinu pred západom slnka len vo vyhradených areáloch.
V Spišskej Novej Vsi sa nachádza i najbezpečnejší lanový park na Slovensku (istenie i tzv.
nekonečným lanom) – Lanový park Monkeyland, s celkovou dĺžkou 500 m. K dispozícii sú 4 okruhy
s rôznou náročnosťou (z toho jeden pre najmenších) a 37 prekážkami na stromoch vo výške 3 až 4 m.
Vodné športy
Kryté bazény (plavárne sú):
- Spišská Nová Ves - STEZ, 25m dlhý,
- ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves
- Krompachy,
- hotel Flóra, Čingov (v rekonštrukcii),
- hotel Slovenský raj, Podlesok, 12,5 m (bazén, sauna, fitness centrum),
Plavárne sú s celoročnou prevádzkou, okrem obdobia pre opravy a hygienu. Prevádzková doba je
pre záujemcov podľa rozvrhu hodín, pričom každý deň je vyhradená doba aj pre verejnosť, spravidla
dopoludnia aj večer.
Potápačská škola OK DIVERS – výcvik potápačov v systéme C.M.A.S. a U.D.I; pobytové balíky
s ubytovaním; predajňa a požičovňa potápačskej techniky.
Otvorené bazény (kúpaliská):
- Spišská Nová Ves - STEZ, 2 bazény
- penzión Slovenský raj, Smižany,
- Krompachy
- v blízkom okolí sú ešte : Poprad (Aquacity), Vrbov (termálne), Ružbachy,
Kúpaliská sú otvorené len v letných mesiacoch, od polovice júna do polovice septembra a sú
počas celého dňa pre verejnosť. Len výnimočne pre organizované podujatia.
Splavovanie riek
Splavná a vhodná na vodnú turistiku je rieka Hornád. Premenlivé sú však jej vodné stavy.
Najvhodnejším obdobím je jar a začiatok leta. K rieke je prístup po železnici i autom. Hornád je
splavný od Hrabušíc, cez Prielom Hornádu, Hornádsku kotlinu až po nádrž Ružín v dĺžke asi 70 km.
Rieka je splavná pri vodnom stave 50 cm v Hrabušiciach, alebo 100 cm v Spišských Vlachoch. Úsek
Hrabušice – Čingov je možné splavovať len s povolením. Správy NP SR.
Jazda na koňoch - Hipoturistika
V regióne má táto činnosť dlhú tradíciu. Mnohí súkromní majitelia koní využívajú ich chov
dnes aj na komerčné športové účely, t.j. na služby pre turistov – jazdy na koňoch, alebo v kočoch
alebo saniach po okolí. Sústreďujú sa na turisticky atraktívne lokality, športovo-rekreačné strediská
a centrá cestovného ruchu. Možno sa kontaktovať cez TIK, alebo priamo u prevádzkovateľov.
V meste Spišská Nová Ves – jazdecký areál a areál chovu koní Kamenný obrázok
Hnilčík – pán Lapka
Žehra – Hodkovce, pán Hadušovský
Neexistujú špeciálne značené trasy pre jazdu na koňoch vo voľnom teréne
Korčuľovanie, short track, hokej a sánkovanie
Aktivity týchto zimných športov sú značne obľúbené, ale ich uskutočňovanie je možné
prakticky len na umelých ľadových plochách zimných štadiónov. V regióne je jeden v prevádzke
56
v Spišskej Novej Vsi – STEZ (zrekonštruovaný) a nedostavaný štadión je v Krompachoch. Otvorené
ľadové plochy s prírodným chladením sú aj vo viacerých obciach okresu.
V prípade priaznivej zimy je možné korčuľovanie aj na zamrznutých vodných plochách riek
a veľmi atraktívne sú aj túry na korčuliach po rieke Hornád, najmä v časti Prielom Hornádu cez
Slovenský raj a po ploche nádrži Palcmanská maša.
Parašutizmus, paraglajding, bezmotorové a balónové lietanie
Pravidelné aktivity a uskutočňovanie tzv. základného a športového výcviku v parašutizme
a bezmotorovom lietaní sa v súčasnosti utlmili z dôvodu veľkej finančnej náročnosti. Napriek tomu
tieto činnosti nezanikli, ale sa preorientovali na komerčnú bázu a dokonca sa rozšírili aj o nové
možnosti ako sú vyhliadkové lety lietadlami, alebo lety v ukotvenom balóne, či paraglajding.
Iniciatívna je v tejto činnosti skupina bývalých aktívnych parašutistov a bezmotorových pilotov
vetroňov, ktorí sa teraz aktivizujú aj v paraglajdingu. Vhodné terény pre začiatočníkov sú za Spišským
Štvrtkom pri Jánovciach a pri obci Jamník. Terény pre náročnejších sú až na Branisku (Sľubica).
Aktivity uskutočňuje parašutistická skupina v Spišskej Novej Vsi, ktorá ponúka tzv. tandemový zoskok
so skúseným inštruktorom
Kolky, bowling, fitness, posilovne, telocvične
Kolkáreň v Spišskej Novej Vsi – nachádza sa pri ZOO záhrade v areáli Sadu mládeže. Vybavenie je :
6 dráh.
Bowlingové centrum v Spišskej Novej Vsi – nachádza sa v objekte nákupného strediska na sídlisku
Tarča. Vybavenie má :
- 4 bowlingové dráhy, každá plne automatizovaná s napojením na centrálny počítač, so
sledovaním hier max. 7 hráčov na každej dráhe,
- bar s biliardom, veľkoplošné video.
V meste Spišská Nová Ves sa nachádzajú ďalej:
- Regeneračné centrum – široká ponuka ručných masáží
- Centrum zdravia a krásy – lekárska kozmetika, bahenné zábaly rekondično-rehabilitačné
stoly,
- Jogacentrum – kurzy jógy,
-
-
-
Fitness centrum Fitnes-sport – komplexný sortiment fitness tovaru, kardio a spinbike zóna
Fitcentrum Budo & fitness gym – kardio zóna, multifunkčná telocvičňa, šatne, solárium, bar
detský kútik
Fitness centrum M gym – najmodernejšie posilňovacie stroje, telocvičňa s príslušenstvom,
kardio zóna
Športovo relaxačné centrum fit house - moderná telocvičňa (bedmintom, halový futbal,
florbal, volejbal, hádzaná, basketbal), šatne, wellness (8-miestny vírivý bazén, fínska a parná
sauna, oddychová miestnosť), masáže.
Wellness centrá
Wellness centrum Metropol – 5 druhov sáun, oddychový vírivý bazén, ochladuovací bazén,
ľadová studňa, 3 druhy masážnych spŕch, vyhrievané ležadlá, komunikačný priestor
s oddychovými zónami, masáže
Ludvik spa centrum – masáže, lávové kamene, sauna, vírivka, Jacuzzi
Ceragem masážne stoly – automatické termo-akupresúrne masážne lôžko určené pre
celkovú regeneráciu a zlepšenie zdravotného stavu všetkých členov rodiny
Regeneračné centrum – masáže – klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, lymfodrenáž
celého tela, detoxikačná medová, banková a segmentová masáž
Sauna – kapacita 26 miest, odpočiváreň, ochladzovací bazénik
Parná sauna
57
-
Medicenter – centrum zdravia a krásy – lekárska kozmetika a najmodernejšie programy na
formovanie postavy a liečbu celulitídy
Tenis, golf, squash
Tenisový areál v časti Modrý vrch v Spišskej Novej Vsi – počet kurtov: 11, umelé osvetlenie,
antuka.
Mlynky - Hotel Slalom, počet kurtov: 2.
SQUASH centrum, Smižany: 2 certifikované klimatizované armacourty, sauna pre 4 ľudí,
posilňovňa, kondičné tréningy, masáže, stolný tenis, solárium.
Poráč Park – homologizovaný mini golf,
Minigolf Madaras – areál s umelým povrchom a 18 jamkami.
Futbal
Futbalové ihriská a štadióny sa nachádzajú skoro v každej obci okresu. V meste Spišská Nová
Ves je mestský futbalový štadión (STEZ) s dvoma ihriskami (s prírodným a s umelým trávnikom)
a Tatran (s atletickou dráhou).
Športové haly pre loptové hry
Nachádzajú sa v Spišskej Novej Vsi (STEZ) a Krompachoch. Väčšina škôl disponuje telocvičňami, ktoré
však nie sú väčšinou prístupné verejnosti.
-
Streľba
Krytá strelnica – strelnica dlhá 50 m s 5 stanovišťami. K dispozícii: požičovňa zbraní, trenažér,
profesionálny servis, strelecká škola.
Adrenalín Spiš – streľba z reálnych zbraní, airsoft, paintball, vhodné i pre teambuilding či
aktivity pre deti.
KZN Skatepark – kvalitný povrch, betónové prekážky, skate bazén, tribúny, streetballové
ihriská.
Atletický štadión Tatran - škvarový povrch so 6 dráhami, guliarsky, oštepársky, výškarský
a diskársky sektor.
Zoologická záhrada – V tejto najmladšej zoologickej záhrade na Slovensku, rozprestierajúcej
sa na rozlohe 8 ha, sa nachádza cca. 300 zvierat 110 druhov. V areáli ZOO je tiež arborétum s viac ako
30 druhmi drevín, pavilón AQUATERRA s akvarijnými a teráriovými živočíchmi, ZOO shop, detské
ihriská, stánky s občerstvením či cukráreň.
8. Hospodárenie obcí
Tab. č. ...: Hospodárenie obcí (prebytok, schodok*, vyrovnaný stav):
Názov obce
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad
PSČ obce
053 13
053 15
053 62
053 63
2010
-80,9
-19,2
0,5
-30,8
2011
7,7
5,2
12,4
-18,2
2012
17,6
0,9
5,2
24,5
2013
58
Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad
Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
SPIŠSKÝ HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
053 22
053 01
053 63
053 32
053 75
053 15
053 11
053 22
053 42
053 42
053 42
053 13
053 21
053 21
-26,3
8,0
-16,0
-12,5
-1,9
-1,1
-83,4
-44,2
-105,9
-49,9
-19,0
-23,2
2,0
33,3
14,0
3,8
7,8
-176,9
8,8
-1,1
-5,0
-50,4
49,0
30,1
-13,9
-10,8
3,9
13,1
35,1
-12,0
5,4
23,0
-3,1
2,9
21,1
10,2
4,9
27,1
-3,0
43,5
10,9
11,5
053 21
-175,9
52,8
5,1
053 76
053 22
053 61
053 61
053 23
053 23
053 61
053 40
053 11
052 01
-16,7
-24,9
-52,6
-14,9
-32,3
-3,5
-1,2
14,9
9,5
-12,3
-3,7
35,4
-9,0
10,5
3,3
5,2
-4,0
-4,4
7,1
-7,7
0,0
2,7
30,4
8,3
1,1
6,0
-0,8
-8,6
-0,3
2,9
052 01
-21,3
5,1
1,7
053 61
053 63
052 01
053 63
053 61
053 61
-16,2
10,0
-111,5
20,6
7,5
2,9
-15,8
4,8
25,6
-9,4
3,4
16,8
-25,8
-4,6
11,6
5,5
5,5
-1,7
Zdroj: INEKO, www.obce.ineko.sk, obce.
Poznámka:
*V prípade, že schodok je vyšší ako 10 %, uveďte to prosím aj do tabuľky
Ukazovateľom je "Základná bilancia" v % počítaná podľa vzorca:
bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky x 100%
bežné príjmy + kapitálové prímy
Stručná charakteristika zadlženia miest v okrese
Mesto Krivé vykazovalo na konci 90-tych rokov vysoké zadlženie na úrovni 50 – 60 % bežných príjmov. Bolo to
spôsobené zlými investičnými rozhodnutiami v oblasti bytovej výstavby. Postupne sa vedeniu mesta podarilo
toto zadlženie znížiť až na úroveň 15,8 % v roku 2009, a to aj napriek znižujúcemu sa počtu obyvateľov a tým
pádom aj nižším daňovým príjmom. V roku 2010 bola mestu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu základnej školy. Mesto si na tento účel zobralo úver, čo zapríčinilo zvýšenie dlhu na 28,6 %.
V nasledujúcich rokoch mesto tento úver spláca a dlh sa znižuje.
59
Väčšina obcí okresu sa svojou rozpočtovou disciplínou už vysporiadala s dopadom krízy na
príjmovú časť svojich rozpočtov a eliminovala vzniknuté schodky v rokoch 2009 a 2010. Nepriaznivá
je situácia len v meste Spišské Vlachy, kde sa schodok oproti predošlým rokom prehĺbil. Dôvodom sú
investície do verejnej infraštruktúry mesta.
9. Investičné možnosti v okrese
a) Uveďte voľné budovy, priestory a areály, ktoré sú vhodné pre prípadných investorov.
b) Uveďte aj vlastné návrhy potenciálnych PPP projektov a „best practices“ – príkladov z praxe, ktoré by
sa mohli aplikovať v záujmovom území.
(Zdroje: Analýza investičného prostredia KSK, Košice, Regionálna analýza SARIO, 2013)
V okrese Spišská Nová Ves sú vybudované priemyselné zóny a parky:
v meste Spišská Nová Ves (podnikateľský inkubátor I. a II., priemyselný park I. a II.),
PP I – je obsadený.
PP II – Podskala – 1 investor
rozloha pozemku: 5,6 ha
voľná plocha - greenfield: 5,0 ha
- v meste Krompachy - Priemyselný park Krompachy,
rozloha pozemku:
2,1 ha,
voľná plocha – brownfield: 2,1 ha
Priemyselné zóny majú charakter hnedých parkov a prechádzajú postupnou revitalizáciou,
pričom sú finančne podporované zo súkromných aj verejných zdrojov. Okres Spišská Nová Ves a jeho
inovačné póly rastu disponujú v súčasnosti novými pripravenými plochami vhodnými pre kategóriu
väčších a stredných investorov.
V okrese sú vytypované hnedé zóny, ktoré sa s podporou verejných zdrojov môžu stať
vhodnými priemyselnými zónami. V meste Spišská Nová Ves je nedokončený mäsokombinát
(rozostavaná stavba od roku 1990) s celkovou plochou takmer 9 ha. V Krompachoch ide o
revitalizáciu priemyselnej skládky Halňa s vysokou mierou zaťaženia životného prostredia.
-
Rozvojové zámery:
Podpora vzniku technologického centra v Spišskej Novej Vsi zameraného na:
a) aplikovaný výskum a vývoj v oblasti mechatroniky a energeticky efektívnych systémov - chladiace
systémy , tepelné čerpadlá. Partnermi budú TUK a podnikateľské subjekty. Hlavným partnerom
bude spoločnosť Embraco, ako svetový líder v oblasti energeticky–efektívnych technológii
chladiarenských technológií, ktorý je súčasne aj rozhodujúcim zamestnávateľom v okrese Spišská
Nová Ves.
b) aplikovaný výskum a vývoj v oblasti recyklácie a revitalizácie nábytku, kde budú viacerí partneri:
Stredná priemyselná škola drevárska, Technická univerzita Zvolen, mesto Spišská Nová Ves,
KSK a sociálny podnik Gemer – Spiš
Podpora vzniku technologického centra v Krompachoch
Partneri: Technická univerzita Košice - Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta a Strojnícka fakulta,
firmy: SEZ Krompachy, Hasma s. r. o., potenciálne Panasonic Network
Zameranie: aplikovaný výskum a vývoj v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových istiacich prvkov
a prvkov v oblasti inteligentných budov zabezpečujúcich ich energetickú efektívnosť.
Technologické centrum bude využívať zoskupenie malých, stredných a veľkých firiem
s elektrotechnickým zameraním etablovaných v priemyselnom parku Krompachy s cieľom posilniť
konkurencieschopnosť ich výroby a podporiť výrobu produktov, ktoré prinášajú vyššiu energetickú
bezpečnosť a energetickú efektívnosť.
Rozdelenie investorov v okrese podľa typu investície
(Zdroj: KSK, SARIO, Mesto SNV)
1. Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves spoločný podnik
60
Rakúsko - odstraňovanie odpadu, nakladanie s odpadmi, správa a údržba verejnej zelene, verejného
osvetlenia, čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, podnikanie v oblasti nakladania
s odpadmi.
2. Embraco Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves brownfield – oprava starých hál a zároveň greenfield –
výstavba nových hál, investície do hál, technológie, strojov a zariadení a do ľudských zdrojov
Taliansko - výroba kompresorov pre chladiace domáce spotrebiče a iné chladiarenské zariadenia.
3. Kovohuty, a. s., Krompachy brownfield, investície do strojov a zariadení, technológie
Rakúsko - výroba a predaj rafinovanej medi a mangánu, pružiniek, plášťového drôtu, práškovej medi,
medeného drôtu, výroba kovov, kovových výrobkov, polotovarov, práškov, zliatin kovov
P4. Sitem Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves brownfield - odkúpenie a oprava starej haly, investície do
technológie, strojov
Taliansko - kovoobrábanie - výroba a predaj magnetických plechov pre elektrické stroje.
5. Tecar Slovakia, s. r. o. Spišská Nová Ves prenájom priestorov, investície do technológie, strojov
Taliansko - výroba drobných výrobkov z gumy a z plastu.
6. Triplus SK, s. r. o., Spišská Nová Ves brownfield - odkúpenie a oprava starej haly, investície do
technológie, strojov
Malajzia - výroba plastových výliskov pre spotrebnú elektroniku.
7. Micro Juntas SK, s. r. o., Spišská Nová Ves priestory haly sú v podnikateľskom inkubátore, investor
je v prenájme, investície do strojného vybavenia, technológie a ľudských zdrojov
Brazília - výroba gumových tesnení.
8. FSNV, s. r. o., Spišská Nová Ves investície do technológie a strojného vybavenia
Česká republika - výroba pletených textilných materiálov.
9. Overall Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves brownfield, oprava haly, investície do strojov,
technológie.
Nemecko - konfekčná výroba z tkanín, kože a iných hmôt
10. Kollárová, s. r. o., Spišská Nová Ves brownfield - odkúpenie a oprava priestorov, investície do
technológie, strojov.
Taliansko - výroba maliarskych a natieračských potrieb.
11. TOMIFA, s. r. o., Iliašovce spoločný podnik
Rakúsko - spracovanie dreva, stolárske práce, výroba nábytku, zariaďovanie interiérov.
12. STP A. P., s. r. o., Spišská Nová Ves greenfield - novopostavená výrobná hala, investície do
technológie a ľudských zdrojov
Nemecko - výroba plastových komponentov pre DVD prehrávače.
13. PSS SK, s.r.o. Spišská Nová Ves
Výroba plastových komponentov pre značku auta Mercedes.
14. CRW Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves greenfield – nová hala v priemyselnom parku, investor je
v prenájme, investície do technológie, strojného zariadenia a ľudských zdrojov
Brazília - výroba plastových výrobkov.
P15. Panasonic AVC Networks Slovakia, s. r. o., Krompachy brownfield, oprava starej haly, investície
do haly, technológie, strojov a zariadení a do ľudských zdrojov
Nemecko - výroba a montáž výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky.
16. CFM Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves brownfield, oprava starej haly, investície do haly,
technológie, strojov a zariadení a do ľudských zdrojov
Singapur - montáž mechanických častí audio-video techniky, prístrojov a zariadení.
17. ANDRITZ, s. r. o., Spišská Nová Ves
Nemecko - výroba a odbyt filtračných strojov a zariadení s elektrickým a mechanickým pohonom ako
aj príslušných technológií.
Plánované investičné zámery a príležitosti okresu
Mesto Spišská Nová Ves a okolie:
61
ROCHUS, oživenie hist. baníckych tradícií na Spiši, Banícke námestie s drobnou architektúrou,
multifunkčné banícke centrum + TIC, banícky most, verejná zeleň + detské ihrisko, prístupová
komunikácia k baníckemu námestiu
Rekonštrukcia objektov Levočská 1 a Letná 49, rekonštrukcia mestských objektov
Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi I. – IX. Etapa, Rekonštrukcia námestia
Rekonštrukcia a dostavba objektov č. 71 a 72 ul. Zimná,
Spišská Nová Ves Rekonštrukcia mestských objektov
Obnova Reduty Rekonštrukcia budovy
Priemyselný park Výstavba haly H3
Športová hala na Ulici Za Hornádom v Spišskej Novej Vsi, Zníženie energetickej náročnosti
Dom na Levočskej ul. č. 16 v Spišskej Novej Vsi, Obnova bytového domu s. č. 410
Dom na Fabiniho 4 – 9, Obnova bytového domu, s. č. 2552
Zimný štadión v SNV Rekonštrukcia a modernizácia chladiaceho systému
ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Nad Medzou, ZŠ Nejedlého ul., ZŠ Lipová ul., ZŠ Komenského, ZŠ Hutnícka, ZŠ
Levočská ul. – rekonštrukcia škôl
Cyklotrasy Vybudovanie cyklotrás: centrum mesta, Nábrežie Hornádu, pri Brusníku, Tarča - Kozí vrch,
SNV sever – Blaumont, SNV juh – Šulerloch, SNV západ – Hlinica, SNV - Novoveská Huta, Teplička Pod Tepličku, Hnilčik
A/ Dorchester Group - Vybudovanie športovo–rekreačných areálov, 400 mil. Eur – nebude sa
realizovať
B/ HorSKIpark – pozastavená realizácia
Cintorín v SNV Rozšírenie nového cintorína
Revitalizácia sídlisk:
Odstraňovanie systémových závad, rekonštrukcia nájomných bytov, verejná dominanta, oprava
chodníkov, zelene, verejného osvetlenia
Nový cintorín v Novoveskej Hute
Obchodné centrum Madaras, Výstavba zábavného parku a výstavného areálu, Spišská Nová Ves
Juhovýchodný obchvat mesta Spišská Nová Ves, Preložka cesty II/ 533
Kryté a letného kúpalisko. Obnova areálu
Rekonštrukcia kotolne Mier 4 - Prístavba haly, úprava trávnatých plôch pre manipulačné účely a
pripojenie troch plynových kotolní pomocou rozvodných kanálov
PRIEMYSELNÁ ZÓNA –
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zdroj: Mesto Spišská Nová Ves
- Priemyselná zóna v nadväznosti na spoločnosť Embraco s celkovou rozlohou 44 ha voľnej plochy a 7
ha zastavanej plochy v areáli nedokončeného podniku mäsokombinátu. Vlastníkom areálu je
súkromná spoločnosť so záujmom o odpredaj, resp. prenájom priestorov. Vlastníkmi
poľnohospodárskej pôdy voľnej plochy v časti E sú drobní súkromní vlastníci. V nadväznosti na
rokovania s potenciálnymi investormi mesto zvažuje podanie žiadosti o dotáciu na výkup pozemkov a
vybudovanie technickej infraštruktúry.
62
- Priemyselná zóna A na sever od bývalého agrochemického závodu s rozlohou 60 ha je ďalšou fázou
predpokladaného budovania priemyselnej zóny Východ. Vlastníkmi rozparcelovaných pozemkov sú
drobní súkromní vlastníci. Zámer v súčasnosti ešte nie je riešený.
Mesto Krompachy
Ponuka plôch pre priemyselnú výrobu je v meste tvorená najmä ponukami dvoch spoločností:
(Kovohuty Krompachy – pozemky a budovy s celkovou rozlohou približne 30 000 m2 a SEZ
Krompachy – plocha v celkovej výmere 5 600 m2). Tieto spoločnosti majú záujem odpredať pôvodné
v súčasnosti nevyužívané nehnuteľnosti. Mesto zároveň pripravuje rozšírenie ponuky priemyselných
plôch v časti bývalej skládky odpadov po jej sanácii.
Obec Smižany
V nadväznosti na čiastkovú zmenu územného plánu v roku 2002, obec realizuje projekt
zriadenia priemyselného parku v lokalite Jama v bezprostrednej blízkosti hlavnej železničnej trate
(Žilina – Košice) a cestnej komunikácie v smere do Spišskej Novej Vsi. Celková plocha riešeného
územia je 33 ha, pričom 11,14 ha je vyčlenených pre účely priemyselného parku určeného najmä na
ľahkú strojárenskú výrobu. Vyňatie poľnohospodárskej pôdy bolo schválené príslušným pozemkovým
odborom krajského úradu.
Obec Rudňany
Existujúce územno-výrobné zoskupenie.
Nevyužívané nehnuteľnosti vhodné na investície
Tab. ... : Základné charakteristiky vybraných investičných možností - budovy
Obec
Voľná budova a
jej umiestnenie
Majiteľ
Súčasná hodnota
v EUR
Stav (v akom sa
nachádza)
Záujem / nezáujem
majiteľa využiť
budovu a na aký účel
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
Renesančný
kaštieľ pamiatka,
2500m2
410 000
Rekonštrukcia
1955-1960, nutná
ďalšia
rekonštrukcia
Predaj - vhodná
prestavba na penzión
BYSTRANY
CHRASŤ nad
Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
Bývalá predajňa
potravín, 82 m2
Pán Grez
250/mesiac
Bývalý motorest
n/a
Penzión, 864 m2
280 000
Penzión, 748 m2
110 000
Prebieha
kompletná
rekonštrukcia
Potrebná
rekonštrukcia
Prenájom na
podnikateľské účely
Nemá záujem využívať
HNILEC
HRABUŠICE
Pôvodný stav,
kolaudácia v roku
2007
Pôvodný stav
Predaj na ubytovacie
účely
Predaj na ubytovacie
63
účely
Rekreačný objekt
Hrabušická Píla,
11000 m2
Stolárska dielňa
stred obce, 1700
m2
300 000
Kompletná
Predaj na ubytovacie
rekonštrukcia 2005 služby
700 Eur/mesiac
Novostavba
Prenájom na výrobný
objekt
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
Prevádzkový
areál, Hornádska
9, 30297 m2
KROMPACHY
Objekt bývalej
Detskej
ozdravovne,
5000m2
Penzión
s požičovňou
lyžiarskeho
výstroja, 600 m2
Administratívna
budova, 538 m2
Východoslovenská
energetika a.s.,
Mlynská
31, 042 91 Košice
Predaj na
administratívne,
technicko prevádzkové a
výrobné účely
1 175 000
Pôvodná stavba
z roku 1954
100 000
Nutná
rekonštrukcia
Predaj na
podnikateľské aktivity
v cestovnom ruchu
117 000
Novostavba
Predaj na ubytovacie
účely
1000/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na
kancelárske
a obchodné priestory
51 000
Pôvodný stav
Predaj na výrobu a
skladovanie
250 000
Pôvodný stav
Predaj na výrobu
akéhokoľvek zamerania
73 000
Pôvodný stav
Predaj alebo prenájom
pre výrobu a sklady
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
Hala –
zámočnícka
dielňa , 955 m2
Výrobný objekt,
8104 m2
Výrobné
a skladovacie
priestory, 4929
m2
Predaj alebo dlhodobý
prenájom na
prevádzkové účely,
občiansku vybavenosť
Objekt na
podnikanie,
350m2
Zrekonštruovaný,
pôvodná stavba
z r.1990
Budova, Za
tehelňou, 2094
m2
Vo veľmi dobrom
stave, čiastočná
rekonštrukcia
Predaj na sklad, ľahšiu
výrobu
Ubytovacie
zariadenie
Motorest Hámor,
692m2
198 500
Pôvodná stavba
z roku 1977,
prístavby v rokoch
1998,2006,2009
Predaj na ubytovacie
a reštauračné účely
Haly v objekte ŽB,
1 000 m2
10 000 alebo 1
EUR/m2
Nutná
rekonštrukcia, vo
Predaj alebo prenájom
na sklady alebo
MATEJOVCE nad
Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
64
výstavbe
výrobné prevádzky
Pôvodný stav
Predaj na
podnikateľské využitie
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
Administratívna
budova, 919 m2
Budova
autoservisu Kia,
144m2
Multifunkčná
budova, Mlynská,
300 m2
Podnikateľské
priestory centrum
obce, 240 m2
Kancelárske
priestory,
Mlynská, od 12 do
100 m2
Kancelárske
priestory,
Tatranská, 20 m2
350 000
Užívaná od roku
1994, servis od
2008
Kompletná
rekonštrukcia
v roku 2007
Predaj na prevádzkové
účely
Predaj na sklad,
autoservis,
administratívu
Prenájom na obchod,
výrobu, sklad,
kancelárie
400/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
50/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na
administratívne
a obchodné účely
200/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na
kancelárske účely
Východoslovenská
Administratívna
energetika a.s.,
budova a garáže –
Mlynská
1350 m2 –
31, 042 91 Košice
Elektrárenská 3
473 000
Postavená v r.
1976
Predaj na
administratívne účely
Polyfunkčný
objekt – J.Hanulu840m2
330 000
Čiastočná
rekonštrukcia
Predaj na obchodné
priestory
Sklad Duklianska
150 m2
2 Eur/m2/mesiac
Novopostavená
hala vo veľmi
dobrom stave
Prenájom na
skladovacie účely
Neuvedený
Predaj na všestranné
využitie
Budova bývalej
pôrodnice-2189
m2-Rázusova
Hala-2706m2Tepličská cesta
Výrobné priestory
– 1000 m2 –
Drevárska
Polyfunkčný
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
objekt – 494m2 –
Tepličská cesta
Polyfunkčný
objekt pri OC
Madaras 320 m2
Obchodné
priestory bývalá
banícka škola
Obchodné
priestory Školská
65 m2
Kancelársky
priestor Zimná 80
m2
Kancelársky
priestor Zimná 30
m2
Obchodné
priestory Letná
107 m2
Predaj na rôzne
podnikateľské aktivity
95 000
Čiastočná
rekonštrukcia
Predaj na výrobné
účely, sklad
240 000 alebo
1000 Eur/mesiac
Rekonštrukcia od
Predaj alebo prenájom
roku 2002 do 2011 na výrobné účely
170 000
Pôvodný stav
Predaj na
administratívne
a obchodné účely
11 Eur/m2/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na obchodné
prevádzky
190 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na kancelárie
rôzneho druhu
550 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na
podnikanie
200 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na
podnikanie
500 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na predajňu,
sklad...
65
Kancelárske
priestory
Štefánikovo
námestie 24 m2
Kancelárske
priestory
Štefánikovo
námestie 52 m2
Reštaurácia
Sezóna Letná 130
m2
Reštauračné
priestory na
Streche Letná 549
m2
Kancelárske
priestory Letná
42,5 m2
Kancelárske
priestory Letná 50
m2
Obchodné
priestory Letná
157 m2
Obchodné
priestory Letná
43, 160 m2
Zariadená
prevádzka Letná
150 m2
Obchodné
priestory Letná 38
m2
Komerčné
priestory Letná 58
m2
Kozmetický
a nechtový salón
Zimná
Kancelárske
priestory Letná 60
m2
Kancelárske
priestory Letná
119 m2
Obchodný
priestor Letná 64
m2
Polyfunkčný
objekt
Hviezdoslavova
Dom Letná 428
m2
Administratívny
objekt
Hviezdoslavova
679 m2
Polyfunkčný
objekt
+viacúčelová hala
102 Eur/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na komerčné
účely
300 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na komerčné
účely
Kompletná
rekonštrukcia
Odstúpenie reštaurácie
Prenájom na
stravovacie účely
1100 Eur/mesiac
Pôvodný stav
270 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
200 Eur/mesiac
Pôvodný stav
1000 Eur/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na obchodné
priestory
1920 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na obchodné
priestory
750 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na
reštauračné účely
250 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na obchodné
priestory
250 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na prevádzku
salóna
350 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na prevádzku
salóna
295 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na
administratívne
priestory
600 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na
kancelárske účely
290 Eur/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na obchodné
účely
Pôvodný stav,
kompletná
rekonštrukcia
Čiastočná
rekonštrukcia
Predaj na
podnikateľské
obchodné účely
Predaj na obchodné
účely
Pôvodný stav
Prenájom na hospic,
penzión, menšiu
polikliniku
Budovy sú dobre
udržiavané,
stavebno-
Predaj na
podnikateľské účely
400 000
Prenájom na
administratívne
využitie
Prenájom na
administratívne
využitie
66
(Zio bar)-544m2Hviezdoslavova
Budova-860m2Markušovská
cesta
Budova Ing.
Straku 4 – 3422
m2
Podnikateľský
inkubátor 2
Tehelná 20 190m2
technický stav je
dobrý, objekt
prešiel rozsiahlou
rekonštrukciou a
má nadštandardné
vybavenie
155 000
Neuvedený
Predaj na skladovacie
a kancelárske účely
Slovak Telekom a.s.
626 000
Rok výstavby 1976
Predaj na
administratívne účely
Mesto
4364 Eur/rok
Postavené v roku
2006, funkčné
Prenájom výrobných a
skladových priestorov
2 700/mesiac
Budova z roku
1998
Prenájom, predaj na
výrobné, obchodné,
administratívne účely,
sklad
180 Eur/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na
kancelárske priestory
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na
podnikateľské aktivity
35 Eur/m2/rok
Čiastočne
zateplený
Prenájom skladovacích
priestorov
35 Eur/m2/rok
Pôvodný stav
Prenájom skladovacích
priestorov
42 Eur/m2/rok
Pôvodný stav
Prenájom na výrobné
priestory
42 Eur/m2/rok
Pôvodný stav
Prenájom na výrobné
priestory
39 Eur/m2/rok
Pôvodný stav
Prenájom na výrobné
priestory
300 Eur/mesiac
Pôvodný stav
Prenájom na výrobné
a skladové účely
290 000
Zachovalý
Predaj na občiansku
vybavenosť,
penzión...
165 000
Pôvodný stav
Predaj na
podnikateľské aktivity
Pôvodný stav
Prenájom skladu
Kompletná
rekonštrukcia
Predaj expozície
a odstúpenie prenájmu
Podnikateľské
priestory-660m2Stará cesta 6
Administratívny
objekt
Chrapčiakova
Kancelárske
priestory
Chrapčiakova
+Duklianska 90
m2
Sklad v areáli
Strojspiš Tepličská
cesta -1017 m2
Sklad v areáli
Strojspiš Tepličská
cesta -352 m2
Výrobná hala
v areáli Strojspiš
Tepličská cesta
1356 m2
Výrobná hala
v areáli Strojspiš
Tepličská cesta
752 m2
Výrobná hala
v areáli Strojspiš
Tepličská cesta
276 m2
Skladové
priestory pri
letisku 300 m2
Budova
s pozemkom
Košický
Stojan 2 – 1760
samosprávny kraj
m2
Polyfunkčný
objekt Odborárov
500 m2
Skladová hala
Sadová
Objekt pre
obchod (bývalá
85 000
67
predajňa
nábytku) OC
Madaras, Mlynská
39, 650 m2
Svadobný salón
SISI Zimná 27 m2
Kancelárske
priestory Fabiniho
278 m2
Bar – Kamenný
dvor Duklianska
75 m2
Bar Temple Letná
196 m2
Pivničný priestor
Letná 220 m2
Pivničný barový
priestor
J.Fabiniho 100 m2
Skladové
priestory
Gaštanová 10,
140 m2
Hospodárska
budova
Odborárov 180
m2
Autoumývareň pri
OD Hypernova
Sládkovičova
Budova
Gorazdova 101
m2
Komerčné
priestory
Škultétyho 61 m2
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
SPIŠSKÝ HRUŠOV
Objekt bývalého
liehovaru –
pamiatka 450 m2
Obchodné
priestory Kostolná
Penzión smer
Záhura,Blatná
1447 m2
Halový priestor
187 m2
Halový priestor 63
m2
Obchodný
priestor 55 m2
na obchodné účely
10 700
Pôvodný stav
Odstúpenie zabehnutej
prevádzky
4,17
Eur/m2/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom na
administratívu, obchod
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom prevádzky
65 000
990 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Kompletná
rekonštrukcia
Odstúpenie zabehnutej
prevádzky
Prenájom na bar
Pôvodný stav
Prenájom na
podnikateľské účely
300 Eur/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na sklad,
predajňu
400 Eur/mesiac
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom výrobného
objektu
55 000
Novostavba
Predaj prevádzky v
podnájme
103 000
Postavená v roku
1968, kompletná
rekonštrukcia v
1998
Predaj alebo prenájom
na podnikateľské účely
280 Eur/mesiac
Čiastočná
rekonštrukcia
130 000
1 Eur/m2
120 000
1 Eur/m2
1 Eur/m2
1 Eur/m2
Postavený v roku
1920, nutná
rekonštrukcia
Kompletná
rekonštrukcia
Prenájom
kancelárskych
a obchodných
priestorov
Predaj -vhodné na
reprezentatívne
firemné priestory
Prenájom na komerciu
Čiastočná
rekonštrukcia
Predaj na ubytovacie
a reštauračné účely
Čiastočná
rekonštrukcia
Čiastočná
rekonštrukcia
Čiastočná
rekonštrukcia
Prenájom na skladové
účely
Prenájom na obchodné
účely
Prenájom na
podnikateľské účely
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
Zdroj : vlastný prieskum a obecné úrady
68
Tab. ... : Základné charakteristiky vybraných investičných možností - pozemky
Obec
Voľný pozemok
a jeho
umiestnenie
Majiteľ
Súčasná hodnota Stav (v akom sa
v EUR
nachádza)
Záujem / nezáujem
majiteľa využiť
pozemok a na aký
účel
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad
Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad
Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
Pozemok
priemyselná zóna
Podskala 45 000
m2
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Pozemok ul. Jána
Janského 335m2
Mesto
1 Eur/rok
Možnosť
napojenia na
inžinierske siete
Košický samosprávny
kraj
7 500
Možnosť
napojenia na
inžinierske siete
Pozemok
Markušovská
cesta 7827 m2
Inžinierske siete k
dispozícii
Prenájom pre rozvoj
priemyselných
a výrobných
podnikateľských aktivít
Predaj na občiansku
vybavenosť,
parkovisko...
Predaj na výstavbu
polyfunkčného alebo
priemyselného objektu
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
SPIŠSKÝ HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
Zdroj : vlastný prieskum, obecné úrady
69
10. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“)
Tab. č. 10.1: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí
Dátum schválenia
PHSR
Dátum
schválenia
aktualizácie
PHSR (v zmysle
zákona č.
539/2008 Z. z.)
Názov obce
PSČ obce
Stav
vypracovania
PHSR (áno/nie/
spracováva sa)
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad
Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE
nad Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
053 13
053 15
053 62
nie
áno
áno
2003
2004
2007
nie
nie
nie
053 63
áno
23.8.2007
nie
053 22
053 01
053 63
053 32
053 75
053 15
053 11
053 22
053 42
053 42
053 42
053 13
053 21
053 21
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
áno
13.12.2007
2007
2007
máj 2003
15.3.2007
6.10.2008
27.1.2004
2007
31.5.2003
nemá
júl 2005
2008
2005
22.2.2010
nie
nie (pripravujú)
nie
nie
8.4.2010
nie
nie
2009
nie
nie
nie
nie
-
053 21
áno
2005
nie
053 76
053 22
053 61
053 61
053 23
áno
áno
áno
nie
áno
nie
nie
nie
nie
RUDŇANY
053 23
áno
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
053 61
053 40
053 11
nie
áno
áno
SPIŠSKÁ NOVÁ
VES
052 01
áno
2005
2007
2007
nemá
marec 2008
22.6.2010, (uzn. č.
409/2010)
nemá
2005
2008
16.6.2011, (uzn. č.
71/2011- schválená
strategická časť,
akčný plán sa má
spracovať do konca
r. 2011)
052 01
áno
22.2.2009
nie
053 61
áno
2006
nie
053 63
áno
2007
nie
052 01
053 63
053 61
áno
nie
nie
2003
2007
2002
2009
nie
nie
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ
VLACHY
SPIŠSKÝ
HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
PHSR sa
nachádza na
webovej stránke
nie
nie
-
70
ŽEHRA
053 61
áno
2001
2011
(prebieha)
Počet
-
31
2003
nie
Zdroj: obce, vlastné spracovanie
Stav vypracovania (PHSR) v obciach Východného Slovenska - december 2011
11. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán obce
Tab. č. 11.1: Územný plán obcí, k r. 2011
Názov obce
PSČ obce
Stav
vypracovania
(áno/nie/
spracováva sa)
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
053 13
053 15
053 62
053 63
053 22
053 01
053 63
053 32
053 75
áno
nie
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
HRABUŠICE
053 15
áno
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
053 11
053 22
053 42
053 42
áno
áno
nie
nie
Územný plán má od roku
(dátum schválenia)
UPN-Z schv. 1996, ZaD č.1 schv. 2008
UPN-O schv. 2010
UPN-O schv. 2008, ZaD č.1 2011
UPN-O schv. 2004
UPN-O schv. 2004
UPN-O schv. 2006, ZaD č.1 z 2008,
ZaD č.2 z 2009, ZaD č.3 z 2011
UPN-O schv. 2007, ZaD č.1 2010
UPN-O schv. 2007
-
Územný plán
sa nachádza na
webovej stránke
?
-
-
71
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
053 42
053 13
053 21
053 21
053 21
053 76
053 22
053 61
053 61
053 23
053 23
053 61
053 40
áno
áno
áno
áno
áno
SMIŽANY
053 11
áno
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
052 01
áno
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
SPIŠSKÝ HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
052 01
053 61
053 63
052 01
053 63
053 61
053 61
nie
áno
áno
nie
nie
nie
nie
UPN-O schv. 2002, ZaD č.1 2011
UPN-O schv. 2007
UPN-O schv. 2001, ZaD č.1 schv. 2009
UPN-Z schv. 1994, ZaD č.1 schv. 2005
UPN-O schv. 2004, ZaD č.1 schv. 2009
UPN-O schv. 2003
UPN-O schv. 2009
UPN-O schv. 2007
UPN-O schv. 2008
UPN-O 1992, ZaD 2002, UPN-Zóny
Panský kruh 2006, ZaD 2007, ZaD
2010
UPN-O 2000, ZaD 2005, UŠ 2007,
2008, ZaD 2008, 2009
UPN-O schv. 2008, ZaD č.1 2011
UPN-O schv. 2003
-
-
21
-
Počet
nie
áno
nie
nie
áno
áno
nie
áno
-
-
-
-
Zdroj: Krajský stavebný úrad Košice, Skratky: UPN-O – územný plán obce, , UPN-Z – územný plán
s rozsahom UPN-O, ZaD – zmeny a doplnky, UŠ – urbanistická štúdia
12. Zoznam obcí, ktoré majú vytvorené medzinárodné partnerské vzťahy
Tab. č. 12.1: Medzinárodné partnerské vzťahy obcí okresu
Obce/mestá v okrese /združenia
Partnerské obce / mestá / združenia v zahraničí
(vymenujte názov aj krajinu)
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad Hornádom
DANIŠOVCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
Békéscaba / Maďarsko
Gaszowice / Poľsko
Nadlak / Rumunsko
Rýmařov / Česko
72
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
Chocz / Poľsko
Bukowno / Poľsko
Komorniki / Poľsko
Kamienica / Poľsko
Kisújszállás / Maďarsko
Alsfeld / Nemecko
Clausthal - Zellerfeld / Nemecko
Grójec / Poľsko
Havlíčkův Brod / Česká republika
Joinville / Brazília
L'Aigle / Francúzsko
Nitra / Slovensko
Preveza / Grécko
Youngstown - Ohio / USA
Čermná nad Orlicí / Česko
Chotěbor /Česko
Cziksó /Maďarsko
Tymbark / Poľsko
Gizalki / Poľsko
SPIŠSKÝ HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
Zdroj: PHSR obcí, vlastný prieskum
Tab. č. 12.2: Verejno-súkromné partnerstvo Miestnej akčnej skupiny MAS LEV, o.z. – vybrané
charakteristiky
Počet obyvateľov:
31 017
Rozloha:
327,91
Hustota obyvateľstva:
Počet a názov (vymenovať) obcí:
Z toho mestá (vymenovať):
Počet obyvateľov a názov najväčšej obce:
Administratívne zaradenie – okres / -y:
94,56
Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce,
Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava,
Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov,
Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše,
Oľšavica,
Ordzovany,
Pavľany,
Poľanovce,
Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok,
Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, (Spišské
Vlachy).
Levoča, Spišské Podhradie, (Spišské Vlachy)
Mesto Levoča - 14 830 obyv.
Levoča, (Spišská Nová Ves)
73
Administratívne zaradenie – kraj:
Prešovský kraj, (Košický kraj)
Zdroj: PHSR obcí, Národná sieť MAS, vlastný prieskum
Žiadna z obcí okresu nie je v súčasnosti zapojená do niektorej zo schválených MAS.
Mesto Spišské Vlachy (okres Spišská Nová Ves) má záujem o členstvo v MAS VEV, o.z.
Združenie miest a obcí Spiša:
Arnutovce, Betlanovce, Chrasť nad Hornádom, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hrabušice, Iliašovce,
Jamník, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad
Hornádom, Mlynky, Odorín, Olcnava, Poráč, Rudňany, Slatvina, Slovinky, Smižany, Sp. Nová Ves, Sp.
Tomášovce, Sp. Vlachy, Sp. Hrušov, Teplička, Vítkovce.
Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ):
Web: www.spis-region.sk
Aktuálni členovia OOCR SPIŠ
Mesto Gelnica
Mesto Krompachy
Mesto Spišská Nová Ves
Obec Danišovce
Obec Hnilčík
Obec Markušovce
Obec Poráč
Obec Spišský Hrušov
ACOMO, s. r. o. - Chata Horáreň
ATUS, s. r. o. - RESA Ubytovanie
BBF elektro, s. r. o. - Porač PARK relax & sport centrum
Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.
Compact - parašutistická skupina, s. r. o.
EUROMAR, spol. s r. o. - Penzión Renesance
Hotel Metropol, a. s.
JEKA SK - výmenné tábory mládeže, o. z.
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.
SPIŠTRAVEL, s. r. o. - Privát Spiš
Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
Združenie obcí MILOJ SPIŠ:
Obec Bystrany, Danišovce, Domaňovce, Harichovce, Hincovce, Chrasť nad Hornádom, Jamník,
Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Spišský Hrušov, Vítkovce a mesto Spišské
Vlachy.
13. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sa nachádzajú inkubátory, klastre,
inovačné centrá, kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja, technologické
platformy, vedecko-technologické parky atď.
Tab. č. 13.1: Prehľad podporných podnikateľských, technologických, inovačných a sieťových zariadení
74
Názov obce
ARNUTOVCE
BETLANOVCE
BYSTRANY
CHRASŤ nad
Hornádom
DANIŠO VCE
HARICHOVCE
HINCOVCE
HNILČÍK
HNILEC
HRABUŠICE
ILIAŠOVCE
JAMNÍK
KAĽAVA
KOLINOVCE
KROMPACHY
LETANOVCE
LIESKOVANY
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE
nad Hornád.
MLYNKY
ODORÍN
OLCNAVA
OĽŠAVKA
PORÁČ
RUDŇANY
SLATVINA
SLOVINKY
SMIŽANY
SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
SPIŠSKÉ
TOMÁŠOVCE
SPIŠSKÉ
VLACHY
SPIŠSKÝ
HRUŠOV
TEPLIČKA
VÍTKOVCE
VOJKOVCE
ŽEHRA
Podnik.
inkubat.
Priemys.
park
x
x
Klaster
Inovač.
centrum
Kompet.
centrum
Centrum
aplikov.
VaV
Techolog.
platforma
Vedec.
techolog.
park
Iné,
- aké?
x
Počet
Zdroj: info obcí, miest, vlastný prieskum
Spišská Nová Ves - Embraco Slovakia s.r.o., výskum, vývoj a inovácie v oblasti strojárskej výroby,
transfer technológií.
Spišská Nová Ves – BBF elektro, s.r.o., vlastný vývoj a výskum, transfer inovatívnych technológií.
Spišská Nová Ves - AGA priemyselný park s.r.o., inovácie v oblasti strojárskej výroby, transfer
technológií.
Spišská Nová Ves - MEDAS s.r.o. , inovácie v potravinárskej výrobe, transfer technológií.
Spišská Nová Ves - Far Wood s.r.o. , inovácie drevárskej výrobe, transfer technológií.
75
Spišská Nová Ves - BMZ s.r.o., inovácie v oblasti strojárskej výroby, transfer technológií.
Spišská Nová Ves - EKOTRIM s.r.o. environmentálny servis a poradenstvo, odpadové hospodárstvo,
inovácie, transfer technológií
Spišská Nová Ves - STROJSPIŠ s.r.o., inovácie v oblasti strojárskej výroby, transfer technológií.
Spišská Nová Ves - ROŠERO s.r.o., inovácie v oblasti výroby osobných dopravných prostriedkov
(midibusy, elekto-autobusy) pre prímestskú a mestskú dopravu.
Spišská Nová Ves – MPC – CESSI a.s., inovácie v potravinárskej výrobe, transfer technológií.
14. Vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou
Tab. č. 14.1: Podiel domácností napojených na technickú infraštruktúru
Verejná
kanalizácia,
r. 2013
Podiel
obyvateľov
ČOV
Rozvod plynu
Káblový rozvod
internetu
ARNUTOVCE
Verejný
vodovod,
r. 2013
Podiel
obyvateľov
89,52
89,38
100
100
áno
BETLANOVCE
35,97
0,00
0,00
áno
BYSTRANY
0,00
0,00
0,00
áno
CHRASŤ nad
Hornádom
96,70
0,00
0,00
áno
DANIŠOVCE
100,00
100,00
áno
HARICHOVCE
83,56
10,28
áno
HINCOVCE
0,00
0,00
0,00
HNILČÍK
98,90
0,00
0,00
0,00
áno
HNILEC
90,80
0,00
0,00
0,00
áno
HRABUŠICE
93,80
97,42
ILIAŠOVCE
90,84
40
0,00
JAMNÍK
93,22
0,00
0,00
KAĽAVA
0,00
0,00
0,00
KOLINOVCE
0,00
0,00
0,00
KROMPACHY
99,45
83,08
LETANOVCE
49,69
65,51
LIESKOVANY
89,94
MARKUŠOVCE
Názov obce, %
áno
áno
100
n.a.
áno
100
áno
áno
100
áno
100
100
áno
89,63
100
100
áno
59,44
24,16
100
100
áno
MATEJOVCE nad
Hornádom
91,76
0,00
0,00
100
áno
MLYNKY
100,00
57,37
0,00
0,00
áno
ODORÍN
35,91
0,00
0,00
OLCNAVA
0,00
0,00
0,00
100
áno
OĽŠAVKA
100,00
0,00
0,00
100
áno
PORÁČ
96,13
0,00
áno
RUDŇANY
98,08
56,25
áno
SLATVINA
100,00
0,00
100
100
áno
SLOVINKY
100,00
0,00
0,00
100
áno
SMIŽANY
100,00
93,20
100
80
áno
áno
76
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
99,87
99,93
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
83,12
63,38
áno
SPIŠSKÉ VLACHY
75,13
99,72
áno
SPIŠSKÝ HRUŠOV
52,90
95,48
áno
TEPLIČKA
87,78
0,00
0,00
VÍTKOVCE
61,14
0,00
0,00
100
áno
VOJKOVCE
100,00
0,00
0,00
100
áno
ŽEHRA
69,56
32,00
0,00
100
áno
100
100
áno
áno
Zdroj: Výskumný ústav vodného hospodárstva, obce a mestá, vlastné spracovanie
Verejný vodovod vôbec nemá obec: Bystrany, Hincovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava.
Úplná napojenie obyvateľstva na verejný vodovod (100%): Danišovce, Mlynky, Oľšavka, Slatvina,
Slovinky, Smižany, Vojkovce.
Obce bez verejnej kanalizácie: Betlanovce, Bystrany, Chrasť nad Hornádom, Hincovce, Hnilčík,
Hnilec, Jamník, Kaľava, Kolinovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Oľšavka, Poráč,
Slatvina, Slovinky, Teplička, Vítkovce, Vojkovce.
Obce, ktoré majú napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu nad 90%: Arnutovce, Danišovce,
Hrabušice, Lieskovany, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Spišský Hrušov.
Obce bez ČOV: Betlanovce, Bystrany, Chrasť nad Hornádom, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Iliašovce,
Jamník, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Oľšavka, Slatvina, Slovinky, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce,
Vojkovce ........................ ???
Širokopásmové pripojenie obcí na internet
Všetky obce sú napojené na internetovú sieť – pevnú alebo mobilnú. Problémovými lokalitami sú
horské oblasti (obce Hnilčík, Hnilec, Mlynky, Slatvina, Vojkovce).
Územie obce je v dosahu pokrytia prístupu k širokopásmovému Internetu:
77
Dostupnosť jednotlivých prístupov (technológií) v okrese Sp. Nová Ves:
okres
xDSL
CATV
FTTx
FWA
(WiMax)
WLAN
(WiFi)
Flash
OFDM
3G /
HSxPA
4G /
LTE
SNV
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
Zdroj: Výskumný ústav spojov, Databáza širokopásmového prístupu, 10/2014
Dostupnosť širokopásmového internetu – technológia xDSL, CATV, FTTx, FWA (WiMax), WLAN
(WiFI), Flash, 3G / HSxPA: 4G / LTE.
Dostupnosť jednotlivých prístupov (technológií) v jednotlivých obciach okresu Sp. Nová Ves.
Nedostupné sú len pre obec Hnilec.
Zdroj: Výskum. ústav spojov. 10/2014, MDVRR SR - http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=72502.
Mobilný internet a dátové služby:
Mapa pokrytia územia - technológia 3G/HSPA 21Mb/s, operátor Orange:
78
Zdroj: Orange, http://www.orange.sk/onas/mapa-pokrytia/
Územie okresu nie je pokryté najrýchlejšou technológiou LTE 4G 150Mb/s. Predpokladá sa nasadenie
tejto technológie do konca roku 2015 v okresnom meste Spišská Nová Ves.
Mapa pokrytia územia - technológia 3G/HSPA 21Mb/s, operátor Telekom:
Zdroj: Telekom, http://www.orange.sk/onas/mapa-pokrytia/.
79
Mapa pokrytia územia - technológia GPRS/EDGE, 3G/14,4 Mb/s, operátor Telefonica:
Zdroj: Telefonica, http://www.o2.sk/pre-vas/internet/mapa-dostupnosti-sluzieb-o2.
80
Príloha č.1: Prehľad - Základná charakteristika a potenciál obcí okresu SNV
Územie / obec,
vznik obce
Okres SNV
nadm.
výška1
m n.m.
502
Arnutovce
1259
Betlanovce
½ 13. stor.
Bystrany
1268
Danišovce
1287
Harichovce
520
547
408
547
Veľkosť
katastra2,
m2
587 410
168
2 228 054
10 124 125
7 819 317
9 386 663
Počet obyvateľov3
r. 2001
r. 2011
r. 2012
93 516
97 593
98 244
549
629
2 523
357
698
678
3 188
516
Ekonomická
charakteristika
- poľnohospodárstvo,
- perspektívny
cestovný ruch,
- budovanie
infraštrukt.
- poľnohospodárstvo,
- lesníctvo,
- spracovanie dreva,
- remeselná
a umelecká výroba
- cestovný ruch
Historický potenciál
- got. kostol sv. Heleny zo
zač. 15. stor.,
- krídlový got. oltár Panny
Márie z r. 1485
Prírodný potenciál
Kultúrne a športové
zariadenia, aktivity
- nevyužívaný
geoterm. vrt (31°C,
1133 m),
- NP Slovenský raj
- podujatia na podporu
rómskeho obyvateľstva
- renesančný kaštieľ z r.
1568,
- pôvodne got. kostol sv.
Kozmu a Damiána z r. 1309
- potenciál pre pešiu
a cyklo turistiku,
- NP Slovenský raj
- autokemping,
- ubytovacie zariadenia,
- tenisový kurt,
- zimné klzisko
- pravidelné kultúrne
a športové podujatia
- poľnohospodárstvo,
- drobné živnostnícke
podnikanie, služby
- rím. kat. kostol sv. Petra
a Pavla, oltárny obraz,
- ruiny novoklasicistikého
kaštieľa Csákyovcov
- Galmus, Za Hura,
Blatná
- hudobné a folklórne
súbory na základe rómskej
kultúry
531
- poľnohospodárstvo,
- služby
- ranogot. kostol sv. M.
Magdalény z 13. stor.,
- plastika svätice zo 16. stor.
- poľnohospodárstvo,
- služby,
- remeslá
- drobné podnikanie
- pôvod. got. kostol Panny
Márie, v r. 1763 prestavaný
na barokový,
- historický zvon,
- nástemnné maľby J.
Hanulu
725
687
3 250
1268
451
4 298 429
1 679
1 829
1 858
1258
443
10 798 874
198
236
237
678
6 487 641
487
543
545
Hincovce
Hnilčík
Poloha,
- poľnohospodársky
charakter
- lesníctvo, pasienky
- nemá
- história baníctva,
- blízkosť NP
Slovenský raj,
- vzdelávacie zariadenia
UPLŠ a VÚC Košice,
- penzión Danišovce,
- pravidelné kultúrne
a športové podujatia
- chránené územie
Modrý vrch
s chránenými
rastlinami,
- NP Slovenský raj
- folklórne slávnosti
a skupiny,
- futbalový klub
- pravidelné športové
podujatia
- Spišský hrad,
Dreveník , Sivá brada
- NP Slovenský raj,
- ihrisko, klzisko,
- knižnica
- lyžiarsky areál nadregion.
Priemer nadmorskej výšky definičných bodov obce podľa Vyhlášky MH SR, č. 60/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MH SR č. 559/2007 Z.z.
Zdroj: GKÚ Bratislava, Register obcí
3 Zdroj: Štrukltúra sídiel Košického kraja – pre účely NSRR 2007 – 2013, AUREX, s.r.o.
1
2
81
- cestovný ruch,
horská a lyžiarska
turistika,
- služby, remeslá
1315
Hnilec
1290
Hrabušice
1260
Chrasť n.
Hornádom
651
542
424
22 229 809
27 081 590
40 885 546
545
2 173
727
451
2 378
840
1263
Jamník
522
13 492 402
962
963
- centrum časti
NPSlovenský raj –
Sever, Podlesok,
- pešia
a cykloturistika,
- archeo-lokalita
Kláštorisko
- autokemping, chatové
osady, stravovacie
a ubytovacie zariadenia,
- pravidelné športové
a kultúrne podujatia
(cyklomaratón ap.)
- Farská skala,
- prírodný úkaz –
Šikľavá skala (večný
dážď)
- športový klub,
- kultúrne podujatia,
- cyklotrasa
- chránené územie
Modrý vrch
s chránenými
rastlinami,
- NP Slovenský raj
- komunitné centrum,
- folklórne skupiny
a slávnosti,
- zimné športy,
- futbalový klub, fitclub
- nemá
- športový areál, dom
smútku, nákupné stredisko,
- športové kluby,
- ubytovanie pre CR
- Spišský hrad, Dreveník
v blízkosti obce
- Branisko
- Rajtopíky
- Plejsy v neďalekých
Krompachoch
- poľnohospodárstvo,
- drobné podnikanie
- infraštruktúra
- nemá
- Branisko,
- Galmus
- folklór,
- Spišská cyklomagistrála,
- Stredisko Plejsy v
Krompachoch
- elektrotechnický a
- rím. kat. kostol v barokovo-
- Galmus,
- stredisko zimných športov
862
- poľnohospodárstvo,
- živnostnícke
podnikanie
977
- poľnohospodárstvo,
- potravinárska
výroba,
- stavebníctvo,
- služby
8 144 527
1 054
1 123
1 143
1300
570
4 450 396
423
421
428
1312
394
4 677 114
583
577
578
1282
375
22 889 398
8 812
8 758
8 820
Krompachy
- Hnilecká cyklomagistrála
- lyžiarske trate
- ubytovacie kapacity
2 416
684
Kolinovce
- NP Slovenský raj,
- potenciál hôr pre
celoročnú turistiku
- poľnohospodárstvo,
- lesníctvo,
spracovanie dreva,
- remeselníctvo,
- cestovný ruch,
- služby
1277
Kaľava
významu,
- ubytovňa Mraznica
- ihrisko, knižnica
440
1255
Iliašovce
- potenciál lesa pre
klimatické
kúpeľníctvo,
- energetický
potenciál vody
- lesníctvo, pasienky,
- cestovný ruch, pešia
a cykloturistika,
- služby, drobné
podnikanie
- poľnohospodárstvo,
- výroba stavebných
materiálov,
- remeslá, služby
- poľnohospodárstvo,
lesníctvo,
- drobné podnikanie
- historické zvony
- história baníctva (v 14. –
15. stor. dolovanie Ag rudy,
v 19. stor. Fe hámre),
- kostol P. Márie z r. 1882
- banícka história ťažby
a spracovania rúd,
- pôv. románsky fostol sv.
Vavrinca z pol. 13. stor.
- gotický krídlový oltár,
- sochy Majstra Pavla
z Levoče,
- kazateľnica a krstiteľnica
- neskororománsky kostol
sv. Trojice z r. 1302,
s jedinečným pôdorysom,
patrí k najstarším na Spiši,
- gotické maľby
- kat. kostol Sedembol. P.
Márie z r. 1770,
- olejomaľby oltára, got.
socha P. Márie (1430 -50)
- ruina letohrádku SansSouci,
- organ evanjelického
kostola – kult. pamiatka
- pôvodne got., rím.kat.
kostol zo 14. stor.
prestavaný v 15. stor.,
prebudovaný v 1940
82
hutnícky priemysel,
- cestovný ruch,
- drobné podnikanie,
- služby a obchod
Letanovce
1250
Lieskovany
1277
Markušovce
1280
Matejovce n
Hornád.
508
447
425
423
21 380 082
1 759 078
18 508 649
3 619 267
1 933
239
3 243
464
2 151
292
3 988
499
1383
761
25 050 716
612
577
- Krompašský vrch,
- geologická stavba
územia,
- Poráčska dolina,
- Za Hura
Plejsy,
- Krompašský jarmok,
- MS v jedení halušiek,
- plaváreň, múzeum,
- nemocnica,
- spevokoly, súbory,
- turistika a futbal
- ubytovanie pre CR,
- Gotická cesta
2 231
- poľnohospodárstvo,
- drobné podnikanie,
- cestovný ruch
- pôvodne neskororománsky
kostol, zbarokizovaný v 18.
stor.
- archoelogická lokalita
Kláštorisko v Slov. raji
- NP Slovenský raj
- služby pre CR,
- turistické trasy,
- futbal,
- stolný tenis
295
- poľnohospodárstvo,
- pestovanie
okrasných drevín
a záhradníctvo,
- služby,
- kompletná
infraštruktúra
- nemá
- blízkosť NP
Slovenský raj
- jazdecký areál,
- knižnica,
- kultúrny dom
4 098
- výroba plastových
okien
- cestovný ruch,
- obchod a služby
- drobné podnikanie
- ruiny Markušovského
renesančného hradu zo 16.
stor.
- kaštieľ z r. 1643 (múzeum
nábytku),
- rokokový letohrádok
Dardanely a francúzsky park
(múzeum hudobných
klávesových nástrojov),
- niekoľko kúrií z 18. stor.,
- ranogotický kostol sv.
Michala Archanjela z 13.
stor.
- 100 ročný organ
- Markušovský skalný
hríb,
- vodná nádrž
Korytno
505
- poľnohospodárstvo,
- živnostenské
podnikanie, služby
- barokový oltár z r. 1750,
- prírodný útvar
Šikľavá skala –
večne tečúca voda,
- Galmus
567
- cestovný ruch,
- lesníctvo,
- služby
- banícka hutnícka história,
- neskorobarokový kostol
z konca 18. stor.,
- banícka zvonička
- NP Slovenský raj,
Volovské vrchy
1277
Mlynky
klasicistickom slohu z r.
1774,
- barokovo klasicistický
kaštieľ (dnes penzión),
- budova železiarskeho
hámru,
- vysoká pec z r. 1832
- jazdecké preteky,
- múzeum,
- hudobné podujatia,
koncerty,
- Gotická cesta
- viacúčelové ihrisko,
- oddychový areál,
- knižnica, ochotnícke
divadlo,
- turistika v okolí
- zimné a letné stredisko
cestovného ruchu,
- ubytovacie a stravovacie
zariadenia,
83
(klopačka)
Odorín
1263
Olcnava
1312
Oľšavka
1245
Poráč
1277
Rudňany
1255
Slatvina
1246
439
411
435
771
538
460
9 137 913
15 211 435
3 018 039
18 852 539
13 629 905
4 408 367
872
973
193
1 036
3 196
294
940
1 040
194
1 009
3 911
327
- kultúrny dom, futbalový
štadión,
- detská ozdravovňa
- knižnica, kultúrna sála
- futbalové ihrisko,
telocvičňa, futb. klub
- chrámový zbor
- pravidelné športové
a kultúrne podujatia
- cirkevný spevácky zbor
- ubytovacie zariadenia
- turistické značené trasy,
- futbalové ihrisko, klub
a telocvičňa
- chatová osada
- jazdecký areál
953
- poľnohospodárstvo,
- výroba nábytku,
- stavebná činnosť
- pôvodne neskoro
románsky kostol (asi z r.
1240),
- socha Madony z 15. stor.
- zemianska kúria
- baroková budova fary
1 040
- ťažba a spracovanie
nerastov
- stavebná činnosť
- lesníctvo, drobné
poľnohospodárstvo,
- cestovný ruch
- drevená gotická plastika P.
Márie (v zbierke SNG) zo 14.
stor.
- zdroj slabo
mineralizovanej vody
- Galmus, Za Hura
(rybníky Blatná)
198
- poľnohospodárstvo
- drobné podnikanie
a služby
- cestovný ruch
- v blízkosti je Spišský hrad,
Spišské Podhradie a obec
Žehra s pamiatkami
UNESCO,
Hodkovce s kaštieľom
- minerálny prameň
- Dreveník
- Branisko – Sľubica
- Galmus
1 018
- banícka činnosť
- cestovný ruch
- lesníctvo
- pasienky
- história baníckej činnosti od
14. stor. (Au, Ag, Cu)
- kostol sv. Demetera z r.
1773,
- cibórium a kalich z r. 1759
- ikonostas a kazateľnica
z 19. stor.
4 082
- spracovanie
stavebných
materiálov,
- drobné podnikanie
(šitie odevov), rôzne
služby
- história baníckej činnosti
(Cu, Fe, Hg)
- archív rudnianskeho
baníctva
- Poráčska dolina
- Hnilecké vrchy
- Galmus
- športový, futbalový
a kolkársky klub
- dychová hudba
- amfiteáter, ihrisko
- banícky cech
- poľnohospodárstvo
- cestovný ruch
- služby a drobné
podnikanie
- stredoveké baníctvo (Cu)
- kostol Nanebovzatia P.
Márie z 13. stor.
- gotická krstiteľnica a maľby
zo 14. stor.
- zvon z r. 1677
- 4 gotické sochy sú
v zbierke múzea v Budapešti
- Branisko – Sľubica,
Rajtopíky
- minerálny prameň
- Dreveník, skalné
mesto
- turistické trasy pre pešiu,
cyklo a lyžiarsku turistiku
- Gotická cesta
- folklórne aktivity
323
- skalný hríb,
- chránené ložisko
- chránený dub zimný
- Galmus, Poráčska
dolina, Červené skaly
- jaskyňa Šarkanova
diera – archeolokalita
- Galmuská tisina
- turistické trasy pre pešiu
a cykloturistiku
- pôvodná ľudová
architektúra z 19. stor.
- zrubové drevenice,
- folklórny súbor, rusínske
folklórne slávnosti,
- súťaže v ryžovaní zlata,
- 2 lyžiarske areály
- turistické stredisko
84
Slovinky
1368
Smižany
1254
Spišská Nová
Ves
443
479
506
46 439 833
45 704 309
66 671 727
1 867
7 847
39 193
1 917
8 629
38 045
1 890
- cestovný ruch,
- drobné podnikania
a služby,
- pasienky
- drobná výroba
- história baníctva
a oceliarskej výroby,
- gr-kat. kostol sv. Juraja
z konca 18. stor.
- Červené skaly,
- Galmuská Tisina,
- vyhliadková Biela
a Slovinská skala,
- Lacemberská dolina
- geologicky
zaujímavá lokalita
8 735
- poľnohospodárstvo
- remeslá
- potravinárska výroba
- cestovný ruch
- služby
- stavebná činnosť,
- výroba odevov
- priemyselný park
- ranogotický kostol
Povýšenia sv. Kríža, 2/2 13.
stor.
- obraz od J Czauczika
- kaštieľ z 19. stor.
- Národopisné múzeum
- NP Slovenský raj.
Hradisko, Čingov,
Košiarny briežok
- Modrý vrch
37 767
- strojársky,
drevospracujúci,
elektrotechnický,
potravinárssky
priemysel. Podnik
Embraco Slovakia je
5. najväčší podnik
v Košickom kraji
- stavebníctvo,
- finančné služby,
- priemyselný park,
- podnikateľský
inkubátor,
- poľnohospodárstvo,
lesníctvo,
- rozmanité služby
a obchod, obchodné
siete
- cestovný ruch
- mestská pamiatková zóna
- kostol Nanebovzatia P.
Márie z 13. stor. s vežou 87
m vysokou, plastiky Majstra
Pavla z Levoče, bronzová
krstiteľnica,
- evanj. klasicistický kostol,
- tzv. Slovenský kostol zo 14.
stor.
- budova Radnice
v klasicistickom slohu
- budova Provinčného domu
- budova Reduty
v romanticko-secesnom
slohu
- budova ZUŠ,
- meštianske domy na
námestí,
- história baníckej činnosti
- NP Slovenský raj –
11 národných
prírodných rezervácií,
8 prírodných
rezervácií, územie
Natura 2000, rokliny,
vodopády, jaskyne,
planiny,
- Hnilecké vrchy,
- Modrý vrch
1 795
- poľnohospodárstvo
a lesníctvo,
- cestovný ruch,
služby
- pôvodne got. kostol sv.
Michaela Archanjela, v r.
1846 klasicisticky
prestavaný,
- NP Slovenský raj,
Tomášovský výhľad,
- archeologické
lokality,
1268
Spišské
Tomášovce
519
1229
13 620 706
1 517
1 734
- lyžiarske stredisko Plejsy
- knižnica,
- futbalový klub
- folklórne súbory
a podujatia,
- kynológia, poľovníctvo
a rybárstvo
- ubytovacie zariadenia
- ubytovacie a stravocacie
zariadenia cestovného
ruchu,
- bohatý kultúrny
a športový život v obci,
ľudové tradície,
- ihriská
a športovorelaxačné
centrá,
- Gotická cesta
- silná infraštruktúra pre
vzdelávanie, kultúru
a šport:
- záujmové združenia
a spolky, kluby
- zariadenia a služby pre
cestovný ruch, ZOO
- Múzeum Spiša,
- Spišské divadlo,
- koncertná sála
- Galéria umelcov Spiša,
- knižnica
- krytá plaváreň a letné
kúpalisko, Sad mládeže
- zimný, futbalový a atletický
štadión,
- športová hala,
- Bowling, wellness, fitness
a joga centrum,
- tenisový areál, krytá
strelnica, jazdecký areál,
- lyžiarske stredisko
- konanie výstav a trhov,
- Gotická cesta
- ubytovacie a stravovacie
zariadenia a služby,
- tradícia vo futbale,
- turistické značené trasy,
85
- drobné podnikanie
Spišské Vlachy
1243
Spišský Hrušov
1253
395
433
42 213 848
13 069 885
3 518
1 251
3 610
1 250
3 610
- čiastočne
priemyselné mesto,
- výroba tepelných
zariadení,
- potravinárska
a chemická výroba,
- výroba zliatin
a prášková metalurgia
- poľnohospodárstvo
- cestovný ruch
- služby a obchod,
- drobné podnikanie
1 243
- spracovanie oleja
a výroba biopalív
- poľnohospodárstvo
- obchod a služby
- drobné podnikanie
1328
540
7 735 111
1 082
1 167
1 167
- poľnohospodárstvo –
chov dobytka, koní,
pasienky
- lesnícka činnosť
1253
406
5 217 174
509
580
598
- poľnohospodárstvo,
- drobné podnikanie,
služby
koniec 13.stor.
518
7 509 705
460
435
424
- poľnohospodárstvo
a lesníctvo,
- cestovný ruch
Teplička
Vítkovce
Vojkovce
- kúria zo 17. stor.
- mestská pamiatková zóna
- pôvodne románsky kostol
sv. Jána Krstiteľa,
prestavaný na
neskorogotický,
- gotická krtiteľnica, krucifix
z dielní M. Pavla z Levoče,
- evanj. kostol z r. 1787budova bývalej fary
a radnice s gotickou vežou
z 15. stor.
- meštianske domy
renesančné aj barokové,
- mariánsky barokový stĺp,
- niekoľko technických
pamiatok
- kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej z konca 13.
stor.
- gotická Madona a zvon z r.
1521,
- pôvodne renesančný
kaštieľ z r. 1590, v 19. stor.
klasicisticky upravovaný,
- ruiny kostola starej obce
Miloj
- prastaré lipy v obci
- nemá
- folklórna skupina,
- futbalové ihrisko a klub,
- kultúrny dom,
- knižnica,
- penzión
- pôvodne gotický kostol
Narodenia P. Márie bol v r.
1775 zbarokizovaný, neskôr
rozšírený,
- história baníctva,
- zbytky ľudovej architektúry,
zrubové domy
- ranogot. Kostol z druhej
pol. 13. stor. s renesančnou
klenbou,
- interiérové maľby zo 14.
stor. (zvyšky)
- kostol sv. Bartolomeja z r.
1992, moderná oceňovaná
stavby (architekt A.
Rybarčák, maliar V. Popovič,
- Lokalita Hornádske
podhorie
- NP Slovenský raj,
- potenciál pre pešiu
a cyklo turistiku,
jazdectvo,
- futbal
- chatová osada Pod
Tepličkou – ubytovacie
zariadenia,
- folklórne tradície
- Farská (Šikľavá)
skala
- kultúrny dom, knižnica,
- archeolog. lokalita,
- Branisko, Sľubica,
- Rajtopíky
- Dreveník
- kultúrny dom, knižnica,
- cirkevný spevácky zbor,
- možnosti turistiky v okolí
- Galmus, Za Hura,
- Blatná, Bielovodská
dolina
- Dreveník – Rajtpíky,
Sľubica
cyklotrasy, skalolezenie
- knižnica, kultúrny dom,
hudobné a spevácke
skupiny,
- mestský športový klub
Tatran (futbal, hokej, šach
a stolný tenis),
- rekreačné stredisko Za
Hurou,
- motokrosový areál,
- Dom remesiel,
- Jazdecká Rodeo šou
- ubytovacie a stravovacie
pre cestovný ruch,
- Gotická cesta
86
Žehra
1245
450
9 657 995
1 516
2 099
2 208
- poľnohospodárstvo,
- cestovný ruch,
agroturistika,
- výroba okien
- chov koní
- služby
sochár Bartusz)
- UNESCO pamiatky
- Spišský hrad, prvá zmienka
z r. 1120,
- kostol sv. Ducha z r. 1275
s gotickými nástennými
maľbami, plastikami
a kamennou krstiteľnicou,
- barokový kaštieľ
v Hodkovciach z r. 1702,
- Spišská Kapitula
- Dreveník – skalné
mesto,
- Sivá brada, Ostrá
hora,
- Branisko –
Rajtopíky
- Muzeálna expozícia na
Spišskom hrade (v správe
Slovenského národného
múzea – Spišského múzea
v Levoči),
- služby pre cestovný ruch,
penzióny,
- jazda na koňoch,
- turistika, cykloturistika,
- Gotická cesta
87
Príloha č. 2: Zoznamy obcí okresu a ich vybavenosť, zapojenie do uvedených aktivít a foriem spolupráce
11
12
13
14
15
Integrov.
plán
rozvoja
mesta
Finančné
nástroje EK
a EIB:
JEREMIE,
JASPERS,
JESSICA
PPP Verejno
súkromné
partnerstvo
Program:
cezhraničnej,
medziregionálnej
a nadnárodnej
spolupráce
Aktivity
inovatínych
procesov,
transfery
technológií
16
17
18
6
x
nie
nie
nie
nie
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
BETLANOVCE
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
nie
nie
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
BYSTRANY
áno
áno
x
nie
nie
nie
nie
nie
nie
MILOJ SPIŠ
x, SEZO
CHRASŤ nad Hornádom
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
nie
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
áno
nie
nie
RVC
Biomasa
Spiš
DVD požičovňa
áno
Iná
spolupráca
s obcami
kino
nie
Člen združenia
obcí
knižnoca
ARNUTOVCE
PHSR ÚPN
divadlo, koncert.
galéria, múzeum
Člen
mikroregiónu
Názov obce
Mobilita - vysoká
dochádzka za
prácou
Verejná
kanalizácia
10
Verejný vodovod
9
nie
áno
nie
nie
nie
áno
nie
nie
nie
áno
nie
nie
DANIŠOVCE
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
áno
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
HARICHOVCE
áno
áno
x
nie
nie
nie
nie
áno
áno
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
áno
HINCOVCE
áno
nie
x
nie
áno
nie
nie
nie
nie
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
HNILČÍK
áno
áno
nie
x, SEZO
nie
áno
nie
nie
áno
nie
nie
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
x
HNILEC
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
nie
MR Slov raj
x, SEZO
nie
HRABUŠICE
áno
áno
x
nie
nie
nie
nie
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
ILIAŠOVCE
áno
áno
x
nie
nie
nie
nie
áno
nie
x
ZMaOS, SEZO
nie
áno
áno
nie
áno
nie
nie
JAMNÍK
áno
áno
x
nie
áno
nie
áno
áno
nie
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
KAĽAVA
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
nie
nie
MR Sľubica
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
KOLINOVCE
nie
nie
x
nie
nie
nie
nie
nie
nie
MR Sľubica
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
nie
áno
áno áno
KROMPACHY
áno
áno
x
nie
nie
nie
áno
áno
áno
x
ZMaOS, SEZO
LETANOVCE
áno
áno
x
nie
nie
nie
nie
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
LIESKOVANY
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
áno
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
áno
áno
nie
nie
nie
áno
nie
nie
áno
nie
MARKUŠOVCE
MATEJOVCE nad
Hornád.
áno
áno
x
nie
áno
nie
áno
áno
áno
x
ZMaOS, SEZO
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
áno
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
MLYNKY
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, x
nie
áno
nie
nie
ODORÍN
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
nie
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
OLCNAVA
áno
nie
x
nie
áno
nie
nie
nie
nie
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
x, x
nie
áno
nie
nie
áno
nie
nie
OĽŠAVKA
nie
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
nie
MR Sľubica
PORÁČ
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
nie
x
ZMaOS, SEZO
nie
RUDŇANY
áno
áno
x
nie
áno
nie
nie
áno
áno
x
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
SLATVINA
nie
nie
x
nie
áno
nie
nie
áno
nie
MR Sľubica
88
SLOVINKY
áno
áno
x
nie
nie
nie
nie
áno
nie
x
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
áno
áno
nie
nie
áno
áno
áno áno
nie
áno
nie
nie
áno
áno
áno
nie
nie
áno
nie
nie
SMIŽANY
áno
áno
x
nie
nie
nie
áno
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
áno
áno
x
nie
áno
áno
áno
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
áno
Biomasa
Spiš
Biomasa
Spiš
Biomasa
Spiš
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
áno
MR Slov raj
ZMaOS, SEZO
SPIŠSKÉ VLACHY
áno
áno
x
nie
áno
nie
áno
áno
áno
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
SPIŠSKÝ HRUŠOV
áno
áno
x
nie
áno
nie
áno
áno
nie
MILOJ SPIŠ
ZMaOS, SEZO
TEPLIČKA
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
nie
x
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
ZMaOS, SEZO
nie
áno
nie
nie
VÍTKOVCE
nie
nie
x
nie
áno
nie
nie
áno
nie
MILOJ SPIŠ
VOJKOVCE
nie
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
nie
MR Sľubica
x, SEZO
nie
áno
nie
nie
ŽEHRA
áno
nie
x
nie
nie
nie
nie
áno
x
ZMaOS, x
nie
áno
nie
nie
Okres
31
21
0
0
16
1
7
6x nie
áno
20x
nie
4x
100%
4x
4x
Poznámky:
PHSR
Program (plán) hospodárskeho a sociálneho rozvoja (obce, mesta)
ÚPN
územný plán obce, mesta
EK
Európska komisia
EIB
Európska investičná banka
ZMaOS
SEZO SPIŠ
Združenie miest a obcí Spiša
Združenie obcí pre separáciu odpadu
MR Slov raj
Mikroregión Slovenský raj
RVC
Regionálne vzdelávacie centrum, Štrba
Zdroj: Krajský stavebný úrad Košice, Obecné úrady, databáza SRRA, Mestská a obecná štatistika ŠÚ SR.
89
Download

Informačná charakteristika okresu Sp Nová Ves_vf