ANOTÁCIE PUBLIKÁCIÍ
VYDANÝCH V RÁMCI PROJEKTU VZDELÁVANIE DIVADLOM
!
Projekt sa realizoval pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.
Doba realizácie: 1. september 2010 – 30. apríl 2014
!
!
*
!
!
MONOGRAFIE A KOLEKTÍVNE MONOGRAFIE
!
!
BAČOVÁ, Daniela: Britské dramatičky druhej polovice 20. storočia.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 256 s. ISBN 978-80-558-0227-5
Monografia sa zaoberá otázkami vývoja feminizmu ako historického hnutia žien v dvoch
vlnách liberalizačného hnutia vo Veľkej Británii a zároveň ako teoretického a teatrologického
diskurzu, ktorý v zásadnej miere ovplyvnil tvorbu a rozvoj drámy písanej ženami v 2. polovici
20. storočia. Charakterizuje tvorbu feministických divadelných skupín, ktoré vznikli počas
70. rokov, ale aj tých, ktoré dodnes podporujú drámu venovanú širším spoločenským
problémom s uplatnením špecificky „ženského“ pohľadu. V samostatných kapitolách
predstavuje tvorbu významných britských dramatičiek s cieľom inšpirovať slovenskú
divadelnú obec k inscenovaniu ich zaujímavých a zároveň aj nekonvenčných hier.
!
!
BAČOVÁ, Daniela – BÍLLIKOVÁ, Andrea – KIŠŠOVÁ, Mária:
Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 152 s. ISBN 978-80-558-0279-4
Monografia poukazuje na základné teoretické východiská v oblasti využitia dramatických
techník v cudzojazyčnej výučbe. Pozostáva z troch hlavných kapitol. V prvej je podaný
základný kontext drámy vo výchovno-vzdelávacom procese v zahraničí i na Slovensku, druhá
kapitola sa podrobne venuje rozvoju a nácviku komunikatívnej kompetencie vo výučbe
cudzieho jazyka a v tretej časti publikácia približuje viacero pohľadov na dramatické techniky
v cudzojazyčnej výučbe. Vychádzajúc z charakterizovania komunikatívnej kompetencie,
v monografii je primárne zdôraznené jazykové hľadisko. V tomto zmysle vystupujú
dramatické techniky ako nástroj a nie ako cieľ cudzojazyčného vyučovania. Jednotlivé state
monografie sa venujú napríklad dramatickým technikám v nadväznosti na ďalšie oblasti,
akými sú mozgovo kompatibilné učenie či interkultúrna a sociálna mediácia. Priestor je
venovaný aj podrobnej charakteristike a kategorizovaniu dramatických techník. Posledné dve
časti monografie sa špecificky zaoberajú dramatickými aktivitami v súvislosti s využitím
literárneho textu na vyučovaní cudzieho jazyka a formatívnym hodnotením žiaka.
!
!
BALLAY, Miroslav: Farma v jeskyni.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 316 s. ISBN 978-80-558-0169-8
)1
Monografia mapuje doterajšie pôsobenie nezávislého Medzinárodného divadelného štúdia
Farma v jeskyni (Farm in the Cave). Štúdio v roku 2001 založil slovenský režisér Viliam
Dočolomanský (1975) v Prahe a dodnes je výnimočným experimentálnym divadelným
laboratóriom, ktoré si svojou kontinuálnou činnosťou, inscenačnou tvorbou a výskumom za
vyše jedno desaťročie svojho pôsobenia vydobylo vysoké uznanie i akceptáciu. Osobitosť
práce V. Dočolomanského spočíva v tom, že prostredníctvom divadelnej tvorby poskytol a
rozvinul výskum scénického výrazu v interkultúrnych súvislostiach. Monografia sa zaoberá
nielen genézou Farmy s jeskyni, ale aj osobitosťami autorskej poetiky v jednotlivých
projektoch a scénickými výskumami.
Súčasťou je i bohatá príloha, ktorá okrem iného obsahuje prepis prednášok
V. Dočolomanského, profily tvorcov divadla či DVD s ukážkami z inscenácií.
!
!
BORODOVČÁKOVÁ, Martina: Sofokles.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 136 s. ISBN 978-80-558-0373-9
Monografia podáva ucelený obraz o živote a diele jedného z najznámejších antických
dramatikov 5. storočia p. n. l. Berie na zreteľ historický, filozofický a literárny kontext,
autorove stratégie a jeho pohľad na sociálne a politické udalosti. Práca predstavuje sedem
zachovaných tragédií (Aiás, Antigona, Elektra, Filoktétes, Trachiňanky, Kráľ Oidipus,
Oidipus na Kolóne), rovnako však čitateľa oboznamuje i s najdôležitejšími zachovanými
fragmentmi. Systematicky rozpracováva inscenačnú tradíciu Sofoklových tragédií na
Slovensku, rovnako aj prekladateľskú tradíciu.
Osobitnú časť monografie predstavujú preklady zachovaného antického životopisu
(Vita Sophoclis) a bibliografických údajov z byzantskej encyklopédie Suda.
!
!
DUDOVÁ, Katarína: Kognitívna schéma
prameň – cesta – cieľ v jazyku dramatického textu.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 112 s. ISBN 978-80-558-0497-2
Monografia sa zaoberá spôsobmi modifikácie konceptuálnej jednotky prameň – cesta – cieľ
v podobe troch interpretácií slovenských dramatických textov. Východiskom sú poznatky
textovej syntaxe o vzťahu vety a textu a doterajšie výsledky kognitívnej gramatiky zamerané
na sémantické štruktúry jazykových jednotiek. Interpretácie jazyka dramatického textu sú
podmienené multidimenzionálnou povahou tohto semiotického komplexu. S tým súvisí
uplatnenie interdisciplinárnych presahov a intertextuálnych súvislostí v analýzach
jednotlivých diel. Kognitívna schéma prameň – cesta – cieľ je zároveň metodologickým
kľúčom k interpretáciám troch slovenských dramatických textov obsiahnutých v tejto knihe.
Prvá kapitola objasňuje tie znaky každého prvku kognitívnej schémy, ktoré sú
preniknuté prirodzenou povahou ľudskej reči i jazyka a ktoré sú podstatné pre existenciu a
fungovanie dramatického textu. V jednotlivých podkapitolách objasňujeme prvky prameň,
cesta, cieľ v súvislosti s fenoménom kultúrnych i individuálnych hodnôt, autorskou
stratégiou, intertextuálnym nadväzovaním.
Druhá kapitola prináša formálnu analýzu a koncepčnú interpretáciu Dilongovej hry
Valin z hľadiska východiskového životného pocitu autora a jeho axiologického postoja
k sémantike niektorých kresťanských symbolov.
)2
Kognitívna schéma premiestňovania nadobúda v tretej kapitole špecifickú podobu na
základe preferencie druhého prvku – cesty. V interpretácii rozprávky a inscenácie Najväčšie
cigánstvo ide o komparáciu autorskej stratégie Samuela Czambela v písomnom zázname
ľudovej rozprávky a Ondreja Spišáka v dramatickom texte inscenačne realizovanom
v nitrianskom Bábkovom divadle. Teoretickým podložím tejto kapitoly je tematicko-rematické členenie výpovede a následne i textu, ako aj rozdielne znaky ústnej a písomnej
komunikačnej situácie.
Posledný spôsob modifikácie konceptuálnej jednotky je predstavený vo štvrtej
kapitole, ktorá prináša intepretáciu intertextuálneho vzťahu medzi románom Terézie Vansovej
a hrou Petra Glocka, a to na základe posunov v šiestich žánrových aspektoch. Cieľ
v umeleckom diele interpretujeme ako čiastočnú neukončenosť a nepretržité objavovanie
významov medzi riadkami. Interpretačné reflexie dopĺňa rozhovor s P. Glockom v prílohe
knihy, ktorý načrtáva paralelnú kognitívnu schému z pozície tvorcu dramatického textu.
!
!
GROMOVÁ, Edita – HODÁKOVÁ, Soňa – JANECOVÁ,
Emília – MÜGLOVÁ, Daniela – FILÍPKOVÁ, Antónia:
Translácia v divadelnej komunikácii.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 112 s. ISBN 978-80-558-0410-1
Kolektívna monografia sa zaoberá problematikou sprostredkovania cudzojazyčných
divadelných inscenácií recipientovi z prijímajúcej kultúry. Popisuje špecifiká komunikačnej
situácie v javiskovom stvárnení dramatického textu a zameriava sa na procesuálnu stránku
translačného procesu v divadle. V nadväznosti na teoretické východiská analyzuje konkrétne
ukážky z divadelných predstavení, na ktorých sa realizoval transfer z nemeckého, resp.
anglického jazyka do slovenčiny a vyzdvihuje pritom konkrétne fenomény, ktoré pre
tlmočníka môžu byť problematické, náročné, či dokonca nepreložiteľné. Nakoľko publikácia
má ambíciu vytvoriť komplexný pohľad na tlmočenie v divadle, ponúka i prehľad kritérií
kvality tlmočníckeho výkonu z pohľadu diváka, ktorého požiadavky sa v prípade divadelnej
translácie výrazne odlišujú od požiadaviek recipientov v ostatných tlmočníckych žánroch.
!
!
HRAŠKOVÁ, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 144 s. ISBN 978-80-558-0406-4
Monografia reflektuje meandre vývinového oblúku náboženskej drámy v slovenských
dejinách literatúry. Chce upozorniť aj na niektoré teoretické východiská jej interpretácie, či
poukázať, že nestratila zázemie, hoci jej to v určitých časových obdobiach oficiálne
podmienky neumožňovali. Jednotlivé štúdie monografie sú výsledkom niekoľkoročného
vedeckého výskumu a sú zamerané na obdobie novodobej náboženskej drámy (predovšetkým
20. storočia). Poznamenalo ju úsilie zmapovať a zanalyzovať v prvom rade hry kľúčové, hry
dosahujúce kvalitatívne vyšší umelecký stupeň a intelektuálny ráz. Popri nich sa ocitajú aj
hry, ktoré si zaslúžia pozornosť, i keď z rôznych dôvodov nedosahujú úroveň profilujúcich
drám a nepresiahli tak osvetový rámec. Prvá časť monografie je zameraná na náboženskú
drámu a jej všeobecnú charakteristiku. Druhá časť monografie je koncepčne zostavená z
interpretačných štúdií jednotlivých slovenských drám. Materiál je spracovaný na základe
historicko-chronologického princípu iba čiastočne, jadro tvorí ich komparačné predstavenie.
V centre pozornosti monografie sú dramatici ako Jakub Grajchman, Samuel Ormis, Božena
)3
Čahojová, Pavol Országh Hviezdoslav, Zuzana Križková, Rudolf Dilong, Jonáš Záborský,
Karol Horák a ďalší.
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar: O výrazovej variabilite divadelného diela.
2. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 273 s. ISBN 978-80-558-0519-1
Monografia sa syntetizujúcim spôsobom zaoberá problematikou veľkej tvarovej, významovej
a výrazovej variability divadelného diela. Jej podstatu a príčiny skúma z niektorých doteraz
málo prebádaných uhlov pohľadu. Divadelného dielo podrobne analyzuje z hľadiska tvaru
divadelného diela a zákonitostí divadelného tvarovania jednotlivých štruktúrnych prvkov, z
hľadiska divadelného výrazu, sémantiky, recepcie, semiotiky, intertextuality, interpretácie a
využitia divadelných vyjadrovacích prostriedkov v mimodivadelných oblastiach (obchod,
hudba, šport, zábava). Každej téme sa autorka venuje aj v historicko-teoretickom, aktuálne
dobovom kontexte (umenovednom, estetickom, filozofickom, pragmatickom) a na pozadí
súčasnej divadelnej praxe vymedzuje jej divadelné hranice. V argumentácii sa opiera
predovšetkým o režijnú tvorbu Jozefa Bednárika, Juraja Nvotu, Romana Poláka, Ľubomíra
Vajdičku a Blaha Uhlára. Jednotlivé témy sú rozoberané v kapitolách s príslušnými názvami
ako Divadelné dielo z hľadiska semiotiky a pod. V poslednej kapitole s názvom Úvahy
o duchovnom posolstve divadla a jeho zneužití sa autorka venuje problematike recepcie a
tvorby divadelného diela z antropologického, spoločenského a politického hľadiska.
Monografia je v rámci slovenskej teatrológie, ktorá sa zaoberá problematikou teórie
divadla v súvislosti s najnovšími umenovednými poznatkami. Jej súčasťou je terminologický
slovník, vecný a menný register.
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol.: Antigona – nedokončená „tetralógia“.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 348 s. ISBN 978-80-558-0520-7
Základom monografie sa stali dve línie výskumu problematiky Sofoklovej Antigony,
z ktorých obe majú zásadný význam. Prvú líniu predstavuje teoreticko-dejinný výskum, na
základe ktorého vznikol pragmaticky zameraný výskum. V rámci neho sa poprední slovenskí
divadelní tvorcovia zaoberali možnosťami inscenovania Antigony v súčasnosti na základe
aspoň elementárne vyjadrenej, zachytenej či pomenovanej alebo znovuobjavenej historickej
vernosti predlohe a dobovej inscenačnej praxi v starovekom gréckom divadle. Výskum sa
realizoval formou viacčasťového workshopu v rámci cyklu Historické divadelné poetiky,
ktoré boli súčasťou ESF projektu Vzdelávanie divadlom. Projekt sa realizoval na pôde
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením prof. PhDr.
Dagmar Inštitorisovej, PhD. od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013. Túto pragmaticky zameranú časť
výskumu realizovali: dramaturg doc. Mgr. art. Peter Pavlac, režisér Mgr. art. Michal Vajdička,
scénograf Mgr. art. Peter Janků, PhD., scénický hudobník Mgr. art. Marek Piaček, PhD. a
choreografka a tanečníčka Mgr. art. Stanislava Vlčeková. Výsledky ich úvah, konkrétnych
hľadaní a pokusov o rekonštrukciu Antigony sú zachytené v príspevkoch na konci
monografie. Dejinno-teoretický výskum pod názvom divadelné súvislosti zastrešovala Mgr.
Dáša Čiripová, v dobe príprav knihy i projektu vtedy jediná slovenská odborníčka na antické
divadlo. Problematiku prekladu spracovala Mgr. Martina Borodovčáková, tému rekonštrukcie
historických divadelných artefaktov ako takých prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Dejinno-teoretický výskum pod názvom kontextové súvislosti sa tematicky venoval všetkému
)4
tomu, čo tvorí „atmosféru“, podtext, pozadie či, presne povedané, základ pochopenia
akýchkoľvek historických divadelných artefaktov. Jeho výsledky, podobne ako pri
predchádzajúcich témach, sú publikované v jednotlivých príspevkoch. Niektoré majú podobu
experimentu – Mgr. Katarína Dudová, PhD., sa venovala problematike modálnosti.
Základnými oblasťami v tejto línii výskumu však bola estetika, ktorej sa venoval Mgr. Peter
Zlatoš, PhD., existencionálna filozofia – Mgr. Miroslava Režná, PhD., archetypová
problematika a liečebná funkcia aj divadelného umenia – PhDr. Eva Pariláková, PhD.,
výtvarné a náboženské súvislosti – Mgr. Dana Paraličová, PhD., hudobné súvislosti – PhDr.
Milan Michalec, PhD., a mediálne súvislosti – prof. PhDr. Marta Žilková, PhD. Významnú
tému predstavuje výskum Mgr. Hany Zeleňákovej, PhD., ktorý zrealizovala na pôde
školského vzdelávania.
Súčasťou monografie je DVD so študijnými materiálmi k téme Antigony, jej
prekladmi a s prezentáciami výsledkov jednotlivých častí workshopu.
!
!
!
)5
INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol.: August Strindberg Hra snov
(Interpretačné sondy do slovenského divadla).
2. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 183 s. ISBN 978-80-8094-923-5
Kolektívna monografia komplexne rekonštruuje vynikajúcu a z hľadiska poetiky výnimočnú
inscenáciu hry švédskeho dramatika A. Strindberga Hra snov, ktorú v roku 2000 naštudovalo
Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Režijne ju pripravil popredný litovský režisér Gintaras
Varnas. Obsahuje dôsledný exkurz do procesu vzniku inscenácie a následne jej recepcie a
interpretácie, vďaka čomu dôkladne predostiera čitateľovi panoramatický pohľad na kontext a
text diela.
Čitateľ sa môže oboznámiť s dramaturgickým pohľadom Svetozára Sprušanského,
režijným výkladom Gintarasa Varnasa, skúsenosťami kostýmovej výtvarníčky Alexandry
Gruskovej, skicami a nákresmi scénografa Aleša Votavu, postrehmi hercov a herečiek Adely
Gáborovej, Daniely Kuffelovej, Marka Majeského, Juraja Hrčku a Miloslavy Zelmanovej.
Svoje interpretačné sondy do diela predstavujú divadelní teoretici, historici a estetici Martin
Hvišč, Dagmar Inštitorisová, Ladislav Čavojský, Miroslav Ballay, Daniel Uherek, Peter
Janků, Július Fujak a Eva Kapsová.
Jej súčasťou je bohatý ilustračný a fotografický materiál, scenár úpravy hry v preklade
Jána Zimu a CD so zostrihom najvýznamnejších scénických zmien.
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 506 s. ISBN 978-80-8094-434-6
Kolektívna vedecká monografia sa zaoberá problematikou interaktívne inscenovaných
komunikačných situácií, ktorej nebola doteraz u nás venovaná dostatočná pozornosť.
Zameriava sa na riešenie otázky, do akej miery interaktívne inscenovaný spôsob kontaktu
v divadelných i nedivadelných formách výpovede ovplyvňuje jej kvalitu a hĺbku a prečo
vlastne vznikla potreba priameho a nie tradičného kontaktu s divákom. Monografia sa zaoberá
prejavmi, v ktorých sa v posledných obdobiach zaznamenala zvýšená miera teatralizácie ako
politika, médiá, hudba a výtvarné umenie 20. storočia, náboženské prejavy, alternatívne
školstvo, herecká tvorba, autorské divadlo, alternatívne divadlo, muzikál, divadlo
bezdomovcov atď.
Monografia je rozčlenená do 8 tematických celkov. Úvodná štúdia prof. PhDr. Dagmar
Inštitorisovej, PhD., s názvom O novej recepčnej situácii divadla je sumarizujúcim pohľadom
na danú výskumnú problematiku. Autorka k nej pristupuje z dvoch základných hľadísk: 1.
Autorské a recepčné aspekty divadelne interaktívne inscenovaných komunikačných situácií a
ich analýza. 2. Zmeny v celkovej situácii dnešného divadla.
Tematické zameranie blokov:
1. blok tvoria príspevky vyjadrujúce sa k spoločnému základu uvedenej situácie z troch
rozhodujúcich pohľadov: teatrologického (PhDr. Jan Roubal, Ph.D.), estetického (prof. PhDr.
Vincent Šabík, CSc.) a filozofického (prof. PhDr. František Novosád, CSc.).
2. blok tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú štruktúrou daného modelu v rôznych typoch
umeleckých a estetických variantov: protoformy divadla (prof. Dr. Hab. Henryk Jurkowski),
divadelná komunikácia (doc. Zdeněk Hořínek), interaktívna fikcia (PhDr. Marián Kluvanec,
PhD.), intermedialita (doc. PhDr. Július Fujak, PhD.).
3. blok tvoria príspevky zaoberajúce sa paradigmou už etablovaných interaktívnych
komunikačných foriem: divadelný diskurz (Mgr. Daniel Uherek, PhD.), interaktívne stratégie
)6
výtvarnej komunikácie (prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.), elektronické médiá (prof. PhDr.
Marta Žilková, PhD.).
4. blok tvoria príspevky, ktoré sa vyjadrujú k podobám tohto modelu z hľadiska osobnostného
zamerania: interaktívne divadelné predstavenia pre deti (Mgr. Eva Čárska, Mgr. art. Petronela
Dušová), interaktívne vyučovacie metódy (PhDr. Darina Gogolová), dramatická výchova a
zážitkové vyučovanie (Jana Sabová).
5. blok tvoria príspevky zamerané na recepčný aspekt skúmaného prejavu v daných
súvislostiach: umelecký prednes (Mgr. Jaroslava Čajková), interaktívne výstavy (Mgr. art.
Eva Čárska), inscenovanie v nedivadelnom a mediálnom priestore (Mgr. Peter Janků),
videohry (Mgr. Juraj Malíček, PhD.).
6. blok tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú osobitými aspektmi zvoleného výrazového
prostriedku, tie možno nájsť v každom variante základného modelu: muzikál a opereta (Mgr.
Peter Oravec, PhD.), autorské divadelné postupy (Mgr. Miroslav Ballay, PhD.), virtuálna
ilúzia (PhDr. Michaela Malíčková, PhD.).
7. blok tvoria príspevky zamerané na otázky hraníc medzi rôznymi typmi umeleckých a
mimoumeleckých prejavov: klipovitosť (prof. PhDr. Ľubomír Plesník, PhD.), workshop
(PhDr. Miron Pukan, PhD.), herectvo (Mgr. art. Aleš Bergman, PhD.), dramatickosť
v liturgike a teatrológii (doc. PhDr. Jozef Pavlovič, PhD.), teatralita v živote a na javisku
(Mgr. Dáša Čiripová).
8. blok sa vzťahuje na príspevky, ktoré majú – alebo môžu mať – inú paradigmu, t. j. ide
o využívanie divadelných postupov na inom základe: iné divadlo (doc. PhDr. Nadežda
Lindovská, PhD.), feministické divadlo (Mgr. Daniela Bačová, PhD.), stratégie novej
dramatiky (Mgr. Dana Gálová), inscenovanosť fotografie (Mgr. Łukasz Wojciechowski,
PhD.).
Súčasťou monografie sú heslá na danú tému – interaktívnosť, inscenovanosť, diskurz.
Ich autormi sú: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., a Mgr.
Daniel Uherek, PhD., a DVD s ukážkami interaktívne modelovaných komunikačných situácií.
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol.: Kriticky o divadle.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 744 s. ISBN 978-80-558-0498-9
V monografii autorka komplexným spôsobom predkladá verejnosti svoje vyše dvadsaťročné
kritické myslenie o divadle. Monografia je sumárom recenzií, ktoré sa vzťahujú na divadelné
inscenácie písané tak na základe profesionálnych, ako aj ochotníckych inscenácií. Súbor
neobsahuje kritiky, ktoré napísala na základe iných ako divadelných súvislosti a na základe
účasti na divadelných konferenciách; sú zoradené podľa rokov vzniku. Týmto spôsobom sa
snaží voviesť čitateľa do jej spôsobu kritického myslenia o divadle, pretože jeho vývin je
možné najlepšie pochopiť s ohľadom na zmenu doby (časový horizont), v ktorej sú jednotlivé
kritiky písané. Samozrejme, nejde tu iba o štýl písania. Vzhľadom na to, že čítanie kritík je
vždy kontextové, teda – okrem iného – závislé aj od našich vedomostí o dobe, etických
hodnotách, prešľapoch politikov atď., autorka dúfa, že týmto spôsobom čitateľovi kritiky viac
prehovoria... Súbor obsahuje iba rukopisné verzie kritík a nie ich zverejnenú (publikovanú)
podobu. K predloženiu autorských verzií D. Inštitorisovú viedla v určitých obdobiach
častejšie prítomná negatívna osobná skúsenosť s takým typom redakčných zásahov do
rukopisu, ktoré boli zrealizované bez jej súhlasu. Z tohto dôvodu je pri každej kritike
v poznámke pod čiarou uvedené, aký bol napríklad pôvodný názov kritiky.
)7
Súčasťou monografie je súpis autorkinej publikačnej činnosti a kvôli lepšej predstave
o printovej podobe kritík jej súčasť tvoria aj vydané kritiky.
!
!
!
)8
INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol.: Vzdelávanie divadlom.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 420 s. ISBN 978-80-558-0499-6
Kolektívna monografia je väčšinou publikovaným súborom príspevkov, ktoré odzneli na
medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelávanie divadlom, ktorá sa uskutočnila na pôde
Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre v dňoch od 21. 5. do 22. 5. 2013 v učebniach budovy Študentského domova
Nitra na ul. B. Slančíkovej 1. Konferencia bola koncipovaná ako snaha o predstavenie práce
veľkého tímu interných a externých odborníkov, ktorí boli v rokoch 2010 – 2013 zapojení do
projektu Európskych štrukturálnych grantov Vzdelávanie divadlom a zároveň ako snaha
zmapovať situáciu vo vzdelávaní divadlom/vyučovaní o divadle na Slovensku a inde
(v závislosti od prihlásených účastníkov).
Príspevky publikácie sú radené v štyroch tematických blokoch: 1. blok: Predstavenie
projektu Vzdelávanie divadlom a jeho výstupov. 2. blok: Vzdelávanie divadlom na vysokých
školách. 3. blok: Divadelno-vzdelávacie grantové projekty. 4. blok: Projekty študentov.
Príspevky v rámci prvého tematického bloku predstavujú jednak súhrnným spôsobom
výsledky projektu – prof. Inštitorisová; doc. Ballay sa vo svojom príspevku venuje koncepcii
hosťovaní divadelných súborov s osobitou poetikou v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF
UKF v Nitre v priebehu realizácie projektu, a jednak sú predstavením – reprezentatívnou
vzorkou publikačného myslenia v rámci projektu. Ide o príspevky dr. Zlatoša, dr. Malíčkovej,
Mgr. art. Blaškovej a Mgr. art. Dubačovej. Najviac príspevkov je publikovaných v rámci
druhého tematického okruhu, ktorý je venovaný zmapovaniu situácie na vysokých školách.
Osobitne cennými sú príspevky zahraničných účastníkov konferencie, vďaka ktorým má
čitateľ možnosť porovnávať situáciu na Slovensku so situáciou v Českej republike – prof.
Macková, dr. Hájek, dr. Šuda, MgA. Nota a okrajovo aj v Poľskej republike – M. Pietrewicz.
Veľmi užitočnými súhrnným informáciami sú aj príspevky, ktoré sa zaoberajú spoluprácou
profesionálnych divadiel s vysokými školami či už formou festivalov – Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre (medzinárodný festival Stretnutie-Setkání-Spotkanie-Találkozás) – Mgr. art.
Gabčíková, Slovenské komorné divadlom Martin (festival Dotyky a spojenia) – Mgr. art.
Kubička, alebo projektov rôzneho charakteru – Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej
Bystrici – Mgr. art. Škripková. Do tejto skupiny patria aj príspevky, ktoré sa venujú
festivalovému typu divadelno-vzdelávacej práce so študentmi na vysokých školách – Festival
Istropolitana VŠMU v Bratislave – Mgr. art. Oslancová a Mgr. art. Stranovská, Akademický
Prešov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – dr. Pukan a festival Petra
Scherhaufera UKF Nitra – dr. Tischler. Do publikovanej podoby sa však nepodarilo dostať
všetky príspevky, ktoré boli prednesené na konferencii, chýba príspevok o festivaloch
Istropolitana a Stretnutie-Setkání-Spotkanie-Találkozás. Prípevok o Festivale P. Scherhaufera
vznikol na základe dodatočného dohovoru. Tretí blok je obsahovo najmenej zastúpený, jeho
súčasťou sú iba dva príspevky, pričom jeden z nich je o projektovej činnosti na Filozofickej
fakulte Prešovskej univerzity – dr. Kušnírová a dr. Kopčáková a druhý vznikol na základe
dodatočného dohovoru – Mgr. art. Ďuricová. Posledný tematický blok tvoria príspevky
študentov a doktorandov – Mgr. Moravčík, M. Pietrewicz, Mgr. Pechová, Mgr. Králiková,
ktorých záverečné diplomové práce či časti doktorandských výskumov predstavujú spôsob
súčasného myslenia o divadle na vysokých školách.
Súčasťou kolektívnej monografie sú aj dve prílohy. Prvou z nich sú anotácie
publikácií, ktoré vznikli v rámci projektu Vzdelávanie divadlom, a druhou DVD, na ktorom
)9
sú zverejnené v audiovizuálnej podobe ukážky z workshopov a divadelných predstavení,
ktoré boli realizované v rámci projektu, a taktiež fotografie z aktivít projektu.
!
!
)10
JANKŮ, Peter: Scénické myslenie.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 144 s. ISBN 978-80-558-0171-1
Monografia sa pokúša zjednotiť a definovať pojmy scéna, scénickosť v rozmeroch významov
scénovanosť, inscenovanosť a scénickosť, scénický zmysel, scénografický priestor a scénický
priestor, scénické výrazové prostriedky, scénický obraz a scénická situácia a zároveň
poukazuje na ich presahy mimo oblasť divadelného diskurzu. Zaoberá sa tiež historickým
vývinom scénického obrazu od podoby výtvarného scénického obrazu cez inscenovaný
scénický obraz (inscenovaný obraz skutočnosti a divadelný scénický obraz) až po technický
obraz scén. Analyzuje tiež pojem scénická situácia a zaoberá sa aj rôznymi novými
umeleckými formami výtvarného a divadelného diskurzu vrátane ich presahov do formovania
aktívneho postoja človeka k scénickému obrazu súčasnosti. Tento nový celostný prístup
pomenováva scénickým myslením a objasňuje ho vo formách scénickosti krajiny a urbánneho
priestoru, scénovanosti vecí, predmetov a ľudí atď. V častiach venovaných recepčným
scénickým analýzam sa venuje dvom formám inscenovanosti – reality show a site specific.
Poslednou témou scénickej recepčnej analýze je dopravný systém. V nej autor vyvodzuje, že
našu súčasnosť charakterizujú nielen rôzne formy scénickosti, ale aj to, že jej štruktúry sú
konštruované na princípe divadelného systému, ako ho poznáme z tradície divadelného
inscenovania.
Základným východiskom uvažovania autora monografie sú práce Viléma Flussera,
Jaroslava Vostrého, Iva Osolsobého a Dagmar Inštitorisovej.
!
!
KAIZEROVÁ, Petra: Humor a dramatika v časopise Černokňažník.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 136 s. ISBN 978-80-558-0496-5
Monografia je sondou do histórie slovenskej dramatickej spisby 19. storočia. Mapuje obdobie
po páde Bachovho absolutizmu, keď dochádza k výraznejšiemu oživeniu slovenského
národného kultúrneho života. Epocha je charakteristická najmä expanziou publicistiky, keďže
je jej prisudzované významné miesto v národnouvedomovacom procese. Vyvíjajú sa mnohé
žurnalistické druhy a žánre. V tomto kontexte vznikajú prvé slovenské humoristické časopisy.
Ich reprezentantom je časopis Černokňažník, vychádzajúci v rozpätí rokov 1861 – 1864,
ktorého redaktorom bol Viliam Pauliny-Tóth. Obsahová náplň časopisu odráža momentálny
stav slovenskej umeleckej literatúry a pohľad na dramatickú spisbu v ňom je obrazom
problematického vývoja slovenskej drámy v širších dobových súvislostiach. Skúmanie
dramatických textov prináša viacero zaujímavých výsledkov. Prítomnosť drámy v časopise je
pre súčasníka takmer udivujúca, preto sa venujeme i tejto z dnešného pohľadu anomálnej
skutočnosti a zaoberáme sa špecifikami recepcie, ktorú ponúka časopisecká dráma. No
nastoľuje sa tu aj otázka druhového zaradenia niektorých textov a stálych rubrík časopisu na
pomedzie prózy a drámy. U explicitne potvrdených dramatických kusov sú na mieste otázky
o ich umeleckej účinnosti, možnostiach ich javiskových stvárnení a pod. V neposlednom rade
sa monografia snaží riešiť problematiku komickej účinnosti niektorých drám. Sledujeme
prítomnosť a originalitu situačnej a jazykovej komiky ako príznačných prvkov humoristickej
spisby vôbec.
!
!
KOLEKTÍV AUTOROV: Preklad a divadlo
(Tvorivé prekladateľské reflexie 2).
)11
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 195 s. ISBN 978-80-558-0226-8
Publikácia nepriamo nadväzuje na spoločnú publikáciu jej zostavovateliek Mgr. Emílie
Janecovej, PhD., a Mgr. Barbory Kráľovej, PhD., s názvom Tvorivé prekladateľské reflexie :
umelecký preklad v teórii a praxi (2011) a zaoberá sa aktuálnymi problémami súčasného
myslenia o preklade, ako i domácej prekladateľskej praxe. Námety čerpá z rovnomenného
podujatia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Katedry translatológie a Ústavu literárnej a
umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Publikácia sa sústreďuje na preklad dramatických textov a ponúka čitateľovi práce
divadelných i prekladových teoretikov, ktoré mapujú tradičné prístupy k tejto oblasti prekladu
alebo otvárajú aktuálne otázky vyplývajúce zo súčasného stavu problematiky. Autormi týchto
textov sú Emília Janecová, Edita Gromová, Martina Borodovčáková, Jana Bžochová-Wild,
Barbora Kráľová a Anna Tašká. Okrem odborných príspevkov publikácia predstavuje i
náhľady osobností, ktoré sa rôznym typom prekladu pre divadlo venujú v praxi – Oľgy
Ruppeldtovej, Jany Cvikovej, Jána Štrassera, Milana Richtera či Juraja Hubináka. Rozhovory
s nimi pripravili Emília Janecová, Barbora Kráľová a Martina Petáková a dotýkajú sa
viacerých aktuálnych a špecifických tém. Ako praktickú ukážku osobitostí prekladu drámy
uvádza publikácia i preklad a analýzu časti hry Caryl Churchillovej A Number. Autorkou
prekladu a analýzy špecifík pri preklade tohto textu je Dominika Kozubová, víťazka
prekladateľskej súťaže usporiadanej pri príležitosti podujatia Tvorivé prekladateľské reflexie 2.
!
!
KRATOCHVÍLOVÁ, Dana: Sarah Kane.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 152 s. ISBN 978-80-558-0372-2
Monografia analyzuje dielo britskej dramatičky Sarah Kaneovej (1971 – 1999), ktorá
výrazným spôsobom zasiahla do vývoja súčasnej drámy. Práca umiestňuje dielo Sarah
Kaneovej do kontextu dramatiky in-yer-face (prekl. „do ksichtu“ alebo „dráma, ktorá dáva po
pysku“), ktorá často pracuje s násilím a brutalitou výrazu v divadelnom tvare. Autorka
upozorňuje na autorské stratégie britskej dramatičky smerujúce k vytvoreniu silného
diváckeho zážitku (odtiaľ termín „experiential theatre“ – skúsenostné divadlo) a prepája
koncepciu „totálneho divadla“ Antonina Artauda s dielom Sarah Kaneovej. Monografia
uchopuje a charakterizuje autorský rukopis dramatičky, poskytuje hĺbkovú analýzu všetkých
jej dramatických textov a poukazuje na rôzne recepčné rozmery jej diela.
Osobitnú časť monografie tvoria prílohy: chronológia života a diela Sarah Kaneovej a
preklad rozhovoru Dany Kratochvílovej s Grahamom Saundersom, známym kaneológom.
!
!
MALITI, Romana: Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 120 s. ISBN 978-80-558-0327-2
Monografia je rozsiahlym prehľadom tendencií, najvýznamnejších udalostí a vedúcich
osobností súčasnej ruskej drámy od 2. polovice 90. rokov 20. storočia. Autorka sa
v jednotlivých kapitolách venuje dramatickej tvorbe v kontexte premien divadelnej kultúry
v posledných desaťročiach a jej špecifickým podobám v rámci tzv. novej ruskej drámy a
tzv. novej novej drámy. Časť monografie je venovaná tvorbe, poetike a inscenačnej tradícii
hier Ole Muchiny, výnimočnej autorky, ktorá stála nielen pri zrode fenoménu súčasnej drámy,
ale tiež pri „invázii“ ruských dramatikov do zahraničia. Súčasťou monografie je prvé
publikovanie slovenského prekladu profilovej hry autorky Tána-Tána.
)12
!
!
MALÍČKOVÁ, Michaela: Upír ako maska inakosti.
Od netvora k civilizovaným ochrancom ľudskosti.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 148 s. ISBN 978-80-558-0383-8
Prvá, rozsiahlejšia časť monografie reflektuje upírsku postavu vo filmových a seriálových
verziách upírskeho mýtu, ktoré zdrojovo preveruje v možnej folklórnej a literárnej tradícii.
V medzitextových väzbách sa usiluje porozumieť dynamike zmien, ktorými upír ako
frekventovaná postava súčasných kultúrnych narácií prešiel. V štyroch kapitolách – Upír ako
netvor, Upír ako symbol rozhrania, Upír ako maska civilizovanosti, Upír ako maska inakosti –
je upír identifikovaný ako výrazne variabilná postava, metafora, ktorej význam a funkcia sú
ambivalentné, nestále, fluktuujú od negatívne vymedzenej bytosti monštra, ktoré treba zničiť,
až k pozitívne definovanej ochranárskej postave, ktorej ambivalentná podstata je redukovaná/
univerzalizovaná na rozmer inakosti. Kľúčovou kategóriou, prostredníctvom ktorej je
liminálna postava upíra interpretačne uchopovaná a spoznávaná, je jej morfujúca tvár –
maska. Zo vzťahu tváre a masky sa o tranzitnej podstate dynamickej metafory upíra
dozvedáme najviac.
Druhá časť knihy Upír a maska v divadelnom inscenovaní je selektívne orientovanou
sondážou do divadelného priestoru. Sleduje, o akú podobu upírskej postavy má divadlo
záujem, akým spôsobom sa javiskové inscenovanie vyrovnáva s významovým kódovaním
upírskej tváre ako masky, do akej miery korešpondujú divadelné podoby upíra s jeho vývinom
v euroamerickej kinematografii a ako dopĺňajú jej širší kultúrny rámec.
!
!
ORAVEC, Peter: Výrazové prostriedky muzikálu.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 120 s. ISBN 978-80-8094-930-3
V monografii sa reflektuje u nás pomerne málo teoreticky skúmaný druh hudobno-zábavného
divadla – muzikál. Autor sa zaoberá vznikom a zákonitosťami stavby muzikálovej inscenácie
a dôsledne si všíma jazyk súčasných muzikálových diel. Osobitnú pozornosť venuje
jednotlivým inscenačným zložkám a predstavuje tak „ideálny“ model – invariant muzikálu.
Analyzuje libreto, texty piesní, hudbu, výtvarnú zložku, pohybovo-tanečnú zložku, réžiu,
hereckú zložku a jej produkciu. Zamýšľa sa tiež nad eticko-recepčnými aspektmi muzikálov a
nad príčinami ich všeobecnej obľúbenosti.
Súčasťou monografie je bohatý fotografický materiál a pojmoslovný slovník.
!
!
PAPPOVÁ, Petra: Divadelné myslenie v Španielsku v 20. a 21. storočí.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 136 s. ISBN I978-80-558-0521-4
Monografia ponúka prehľad štúdií venovaných divadlu 20. a 21. storočia v Španielsku.
Sleduje vývoj krátkych divadelných foriem známych už z obdobia Zlatého veku (medzihra,
fraška, burleska, atď.) do súčasného tvaru stručného hypertextuálneho divadla. Úvodná štúdia
Petry Pappovej predstavuje španielske divadlo 20. storočia v historicko-kultúrnom kontexte
poznamenanom mnohými politickými a spoločenskými zmenami, ktoré sa výrazne podpísali
aj na vývoji divadla a vzniku nových divadelných tvarov. Avantgardy a postmoderna priniesli
nový pohľad na klasické divadelné žánre, ako to dokazujú aj štúdie významných súčasných
)13
teatrológov Fidela Lópeza Criada, Javiera Huertu Calva a Susany Baézovej Ayalovej, ktorých
slovenský preklad tvorí súčasť tejto publikácie.
!
!
PAPPOVÁ, Petra a kol.: Lope de Vega.
Nové umenie ako písať komédie v dnešných časoch.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 1326 s. ISBN 978-80-558-0453-8
Monografia približuje slovenskému čitateľovi tvorbu významného španielskeho dramatika
Zlatého veku Lopeho de Vegu y Carpia (1562 – 1635), a to cez jeho traktát Nové umenie ako
písať komédie v dnešných časoch (Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, 1609), ktorý
výrazne ovplyvnil vnímanie a formovanie divadla v 17. storočí. Publikácia obsahuje okrem
prvého slovenského prekladu tohto významného textu aj sériu odborných štúdií z pera
súčasných teoretikov divadla, ako aj dramatikov a režisérov, ktorí sa s tvorbou Lopeho de
Vegu stretli priamo vo svojej praxi a reflektujú neustálu aktuálnosť Lopeho odkazu
v súčasnom divadle.
!
!
PAPPOVÁ, Petra: Ženské postavy v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 128 s. ISBN 978-80-558-0384-5
Monografia predstavuje dielo a témy prítomné v diele tohto známeho básnika a dramatika
s dôrazom na aspekt divadelnosti v jeho tvorbe. Prostredníctvom interpretácie ženských
postáv postupne odkýva jednotlivé špecifiká autorovej poetiky, ktorá ešte i dnes inšpiruje
mnohých umelcov. Monografiu uzatvára štúdia o recepcii divadla Federica García Lorcu
v súčasnom divadle v Španielsku, Slovensku i v Čechách.
!
!
PIAČEK, Marek: Hudba ako udalosť.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 96 s. ISBN 978-80-558-0218-3
Autor definuje v monografii ako základnú stavebnú jednotku hudobnotvorného diania udalosť
(angl. event, nem. Ereigniss). Fenomén udalosti označuje ako miesto, kde sa do intenzívneho
kultúrotvorného vzťahu zapája umelecké i mimoumelecké dianie, tzv. aktívne a pasívne
elementy – otvorenosť a uzavretosť hudobného diania, jeho tvorca i recipient. Takto chápaná
udalosť existuje v priestore bez centra a stáva sa zdrojom času. Konkrétna vlastnosť udalosti
súvisí s konkrétnym kultúrno-civilizačným, geografickým, dobovým a iným kontextom
konkrétneho človeka. Na skladbách uvedených v monografii (Adams, Berio, Zorn a i., vlastné
skladby autora) sa ilustruje rozmanitosť spôsobov, akými môžu jednotlivé udalosti spolu
komunikovať a tak vytvárať, uvoľňovať nové významy a generovať nové umelecké –
hudobné či hudobno-divadelné – udalosti. K zvláštnostiam hudobných udalostí patrí, že
význam, ktorý udalosť nesie, môže byť súbežne významom hudobným i mimohudobným.
Udalosť sa tak stáva potenciálnym nositeľom nekonečného množstva možných významových
svetov.
!
!
ŠEBESTA, Juraj: Cesta prekladu dlhým dňom do noci.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 148 s. ISBN 978-80-558-0230-5
)14
Publikácia je prvou domácou monografiou, ktorá sa venuje výlučne problematike prekladu
pre divadlo. Autor v nej stanovuje zásady platné pre preklad divadelnej hry. Vychádza z prác
slovenských i zahraničných teoretikov a praktikov prekladu, ako aj z vlastných skúseností
s prekladom. Ozrejmuje dôležitosť teoretického poznania i teoretickej prípravy na preklad,
zdôrazňuje užitočnosť čo najlepšieho poznania prekladaného diela. Pomocou týchto bohatých
poznatkov analyzuje vlastný preklad hry Eugena O´Neilla Cesta dlhého dňa do noci,
vytvorený pre Divadlo Astorka Korzo ´90 v Bratislave v roku 2011. V širšom kontexte
upozorňuje na pozitíva aj riziká skracovania pôvodného textu, argumentuje premyslenou
stavbou hry a veľmi presným charakterotvorným jazykom dramatika, porovnáva úryvky zo
starších prekladov. Monografia tak prepája teoretické východiská s ukážkami
prekladateľských riešení, ktoré sú charakteristické pre problematiku prekladu divadelnej hry.
Osobitnú časť monografie tvorí história inscenovania O´Neillových diel na Slovensku
s dôrazom na Cestu dlhého dňa do noci a komentovaná redakcia vlastného prekladu
i porovnanie s textom inscenačnej úpravy.
!
!
!
)15
ŠIŠKA, Matej: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 224 s. ISBN 978-80-558-0393-7
Monografia prezentuje nitrianske profesionálne bábkové divadlo s cieľom pomenovať jeho
význam pre kultúrny život nitrianskeho regiónu od vzniku organizácie v roku 1951. Sleduje
jednotlivé etapy jeho dejín s úmyslom zdôvodniť vzostupy a poklesy aktivity organizácie.
Divadlo predstavuje ako kultúrnu inštitúciu a členov umeleckého súboru ako kultúrnych
pracovníkov. Mapuje projekty s väzbami na divadlo aj autonómne umelecké aktivity.
Monografia ďalej analyzuje vplyv nitrianskeho regiónu v tvorbe divadla. Získané dáta
klasifikuje a potom vyhodnocuje s ohľadom na ich funkčnosť v jednotlivých inscenáciách.
V samostatnej kapitole sa zameriava na vybranú inscenáciu, ktorú podrobuje analýze
s akcentom na prezentáciu nitrianskych regionálnych špecifík v širokých kultúrnych
kontextoch.
!
!
ŠKRIPKOVÁ, Iveta: Kontexty autorského bábkového divadla
(Mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle).
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 224 s. ISBN 978-80-558-0413-2
Monografia skúma súčasný a moderný fenomén autorského divadla a jeho prejavy v rôznych
kontextoch zvolenej témy. Zároveň je prvou divadelnou publikáciou, ktorá si cez optiku
autorské o divadla všíma cesty a ich metamorfózy v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej
Bystrici. Toto divadlo patrí trvalo k hľadačom novátorských inscenačných postupov
prekračujúcich normatívy, spoločenské, generačné, žánrové, tematické. Rozširuje hranice
jednak slovenského bábkového divadla a jednak alternatívneho divadla. Patrí k divadlám
experimentujúcim a autorským. Publikácia sa venuje špecifikám autorského divadla
v kontexte Československa, všíma si minulosť bábkového divadla (vrátane Krajského
bábkového divadla v 70. rokoch) a fenomén autorskej tvorby na Rázcestí pod vedením
Mariána Pecka. Záver štúdie patrí na Slovensku doteraz neznámej línii autorského divadla
zasvätenej rodovo citlivej ženskej skúsenosti. Táto línia je kreačne spojená s autorkou
publikácie, so štúdiom T.W.I.G.A (Teater women improvisation gender action) pri BDNR.
Otvára témy feministického a gynokritického divadla na Slovensku.
!
!
UHEREK, Daniel: Koltes – dramatik sveta v kríze.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 253 s. ISBN 978-80-8094-930-3
Monografia podáva ucelený obraz o živote a diele jedného z najvýznamnejších francúzskych
dramatikov a spisovateľov Bernarda-Marieho Koltésa (1948 – 1989). Čitateľ sa prehľadne
dozvie o dôležitých biografických údajoch, o poetike jeho divadelných hier a ich kritickej
i teoretickej reflexii domácimi a zahraničnými odborníkmi, ako aj o analýze osobitého
aspektu jeho tvorby – vytvárania obrazu sveta v jednotlivých dramatických textoch.
Súčasťou monografie je bohatý fotodokumentačný materiál z inscenácií jeho hier vo
svete, na Slovensku a v Česku, menný i vecný register.
!
!
!
)16
METODIKY
!
!
BENČÍK, Juraj: Malá škola „pantomíma“.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 126 s. ISBN 978-80-558-0364-7
Metodika spracováva niekoľkoročné skúsenosti z praxe tvorcu a pedagóga, herca, míma a
klauna Juraja Benčíka. Sú zhrnuté do postupov uplatňovaných pri pravidelnom vyučovacom
procese v rámci predmetov javiskový pohyb, pantomíma a herecká tvorba na profesijných
umeleckých školách a v Štúdiu pantomímy pri Divadle a. ha. v Bratislave. V skrátenej forme
boli tieto postupy aplikované počas workshopu, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. 11. 2012
v Univerzitnom tvorivom ateliéri (UTA) so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa (UKF)
v Nitre.
Prvá časť metodiky obsahuje definície základných pojmov, ktorými sa v publikácii
operuje, stručný prehľad dejín predmetu a výnimočných osobností, ktoré vývoj pantomímy
ovplyvnili, a krátku reflexiu situácie na Slovensku. V druhej kapitole autor oboznamuje
s výrazovými prostriedkami hereckého pohybového prejavu a s prvotným nácvikom ich
uvedomenia a využitia v javiskovej praxi. Tretia časť prináša elementárne pohybové cvičenia
na dosiahnutie telesného uvoľnenia a uvoľneného hereckého pohybu. Štvrtá časť sa venuje
psychotechnike hereckého pohybu, cvičeniu imaginácie, základom hereckej tvorby bez slov,
hereckej pohybovej charakterizácii a štylizácii. Kapitoly 6 – 12 obsahujú široký prehľad
elementárnych princípov a technických cvičení zameraných na dosiahnutie pohybovej
virtuozity v oblasti tvorby ilúzie imaginárnej reality, zrozumiteľnosti a pôsobivosti hereckého
pohybového prejavu a jeho možného využitia v javiskovom umeleckom tvare. Sú hlavným
pracovným prostriedkom pri výchove a výučbe herca v oblasti vedomého zvládnutia postupov
pantomímy. Posledná kapitola sa venuje postupom autorskej dramatickej tvorby javiskovej
výpovede založenej dominantne na iných výrazových prostriedkoch, ako je slovo, a to od
najjednoduchších, krátkych, sólových dramatických útvarov až po celovečerné skupinové
divadelné inscenácie.
Súčasťou metodiky je DVD, na ktorom je fotografická a audiovizuálna dokumentácia
procesu tvorby a výsledkov workshopu v UTA na UKF v Nitre, záznamy výsledkov rôznych
iných workshopov, ktorých lektorom bol autor publikácie, a záznamy skúšok i profesionálnych pantomimických vystúpení, na ktorých sa Juraj Benčík zúčastnil ako tvorca,
spolutvorca a interpret.
!
!
BÍLLIKOVÁ, Andrea – KIŠŠOVÁ, Mária: Drama Techniques
in Foreign Language Classroom.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 140 s. ISBN 978-80-558-0328-9
Metodika sa zameriava na rôzne praktické aspekty využitia dramatických techník vo
vyučovaní cudzieho jazyka. Štruktúra jednotlivých kapitol publikácie pozostáva z krokov,
ktoré čitateľa postupne oboznámia s komplexným procesom aplikácie dramatických techník
do výučby.
Súčasťou publikácie je DVD, ktoré obsahuje ukážky vybraných techník priblížených
metodike.
!
!
)17
BLAŠKOVÁ, Lucia: Performačné aktivity s edukačným presahom.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 104 s. ISBN 978-80-558-0412-5
Prvá časť metodiky sa zaoberá základným pojmoslovím, ktoré je späté s divadlom a
vzdelávaním, výchovou atď. Osobitný priestor autorka venovala základom performačných
aktivít s edukačným dosahom, za ktoré považuje dramatickú výchovu/tvorivú dramatiku,
divadelnú výchovu a divadlo vo výchove. V rámci týchto odborov divadelného vzdelávania sa
zaoberá ich charakterizáciou, vzájomnými odlišnosťami, presahmi, limitmi a vzájomnými
prepojeniami atď. V rámci podkapitoly Divadelná výchova sa napríklad okrem jej základných
foriem ako Divadlo fórum či Participačného divadla zaoberá aj formálnymi a neformálnymi
formami vzdelávania divadlom, a to predovšetkým na Slovensku, kde situácia nie je
potešujúca predovšetkým vo vysokoškolskom kontexte. Podkapitoly sú už písané s väčším
pragmatickým záberom, obsahujú konkrétne príklady rôznych divadelno-vzdelávacích
situácií. V rámci kapitoly Performačné aktivity s edukačným presahom autorka venuje
pomerne veľký priestor paradivadelným aktivitám, ktoré považuje za základ tohto typu
vzdelávania. Na konkrétnych príkladoch ukazuje, ako vyzerá napr. happening, site specific,
larp atď. Metodiku uzatvára podrobným opisom workshopov (ich metodiky), ktoré lektorsky
viedla na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v rámci ESF projektu prof. PhD. Dagmar
Inštitorisovej, PhD. s názvom Vzdelávanie divadlom a ktoré vo svojej podstate boli
vymedzením základov tvorivej dramatiky pre vysokoškolákov. Záver metodiky patrí
tvorivým, didaktickým a dramatickým hrám, ktoré sa v autorkinej pedagogickej praxi
osvedčili ako tie, ktoré ju vždy spoľahlivo doviedli z cieľu.
Súčasťou metodiky je DVD so zostrihom priebehu oboch workshopov a prezentáciou
ich výsledkov.
!
!
ČAJKOVÁ, Jaroslava: Od umeleckého prednesu k divadlu.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 108 s. ISBN 978-80-558-0217-6
Publikácia zaznamenáva proces tvorivého stretnutia – workshopu na tému Umelecký prednes,
divadlo, prax – a tie východiská, úvahy a metodické postupy, ktoré procesu predchádzali
a s ním súviseli. Striedajú sa v nej poznanie a úvahy, ktoré vznikali pred realizáciou projektu,
s metodikou cvičení a postupov, ktoré sa na workshope realizovali, ako aj hodnotenia a
závery, ku ktorým sa dospelo. Prvá časť knihy je preto hľadaním súvislostí medzi vysloveným
slovom a interpretom od počiatočných po dnešné umelecké orálne formy, druhá časť
prakticky a metodicky nadväzuje na prácu workshopu opisom rôznych cvičení vhodných pre
prácu recitátorov, pedagógov pre kolektívy. Záver publikácie predstavuje spracovanie
poviedky Rada Olosa Leopoldov a späť do dramatizovanej formy, pričom sa zachováva
celistvosť jej obsahu a literárnej podoby. Dokumentačný materiál umožňuje porovnávať
zámery a výsledky, hodnotiť a azda aj inšpirovať.
!
!
DUBAČOVÁ, Viera: Terapia divadlom.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 98 s. ISBN 978-80-558-0394-4
Metodika je dielom z autorkiných osobných skúseností s divadelnou tvorbou, nadobudnutých
počas dlhých rokov pri kreovaní divadelných inscenácií s rôznymi komunitami, ako aj z
poznatkov získaných z náučnej i krásnej literatúry, ktoré jej pomohli vidieť a chápať celistvý
obraz človeka, ale aj „celistvosť“ človeka s určitým postihnutím. Kým divadlo je umelecká
)18
disciplína, komunitné divadlo je umelecká disciplína so sociálnym presahom a práve v tejto
pridanej hodnote je ukryté terapeutické posolstvo nielen vo vzťahu do vnútra skupiny, ale
naopak, aj smerom von, k publiku a k ostatnej spoločnosti. Komunitné divadlo spoločnosť
poľudšťuje, lieči rany po netolerancii, neporozumení, lieči zranenia zo sociálneho vylúčenia a
spoločenskej diskriminácie. Na druhej strane pomáha samotnej (utláčanej) komunite v jej
osobnostnom raste, v hľadaní vlastnej identity, ako aj v uvedomení si vlastnej hodnoty a
svojej ľudskej dôstojnosti.
Prvá časť metodiky predstavuje tie dostupné metódy a teoretické základy, s ktorými sa
autorka stretla a konfrontovala pri práci s okrajovými skupinami. Druhá časť práce odkrýva
inšpirácie, metódy a postupy, ktoré ju viedli pri tvorbe divadelných inscenácií v Divadle
z Pasáže v Banskej Bystrici s mentálne postihnutými hercami. Jej jadro tvoria dve inscenácie,
a to Diagnóza Túžba a Chránené územie, v ktorých začala pracovať najmä s pohybom ako
znakom. Tretia časť metodiky približuje workshop Liečba divadlom, ktorý prebiehal na pôde
Filozofickej fakulty UKF v Nitre od 12. do 14. októbra 2012 v rámci projektu ESF
Vzdelávanie divadlom, a popisuje metodiku a postupy pri tvorbe inscenácie v komunite.
Predchádza jej charakteristika divadelnej tvorby ako takej, oboznámenie sa so skupinou a
samotná tvorba, resp. praktické zvládnutie tých metód, s ktorými sa študenti počas troch dní
semináru teoreticky zoznámili. Cieľovou skupinou workshopu boli študenti so záujmom
o terapiu divadlom. Zámerom tejto časti práce je predstaviť tvorivý proces od zrodenia
nápadu cez metodickú prípravu, výstavbu diela až po prezentáciu inscenácie.
Súčasťou metodiky je DVD s nahrávkami priebehu workshopu, z prezentácie jej
výsledkov a z oboch inscenácií Divadla z Pasáže v Banskej Bystrici.
!
!
DUŠOVÁ, Petronela: Rozhovor bábkoherca o herectve s bábkou.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 108 s. ISBN 978-80-558-0380-7
Metodika vznikla na základe workshopu Bábkoherecká dielňa, ktorý sa uskutočnil v rámci
projektu Vzdelávanie divadlom na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v dňoch od 23. do 25. 11.
2013 pod vedením lektorky Mgr. art. Petronely Dušovej. Je určená nielen divadelníkom, ale aj
všetkým, ktorí sa zaujímajú o bábkové divadlo. Jednotlivé kapitoly sú venované témam, ktoré
priamo súvisia s herectvom s bábkami. V prvej kapitole autorka metodiky opisuje svoje
vlastné očarenie bábkami a zážitok zo stretnutia s bábkovým divadlom, ktoré zásadne
ovplyvnilo jej život. Na otázku, kde a kedy sa začalo samotné bábkové divadlo, sa snaží nájsť
odpoveď v kapitole Od histórie po súčasnosť. O vývoji a zmenách v bábkohereckej práci,
o postojoch bábkarov k bábkam v pracovnom procese píše v kapitole Kto je bábkar.
Rozdelenie bábok, ich spôsob animácie a uplatnenie v praxi autorka zachytáva v samostatnej
kapitole s názvom Druhy bábok. V kapitole Bábkoherec a divák sa dozvedáme o tvorivých
procesoch, ktoré sa nachádzajú v „kuchyni“ bábkového umenia, ako aj o jeho pôsobení na
divákov. Samostatná kapitola je venovaná priebehu workshopu a záverečná ukážka výsledku
práce študentov a lektorky je zachytená na DVD, ktoré je súčasťou metodiky.
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Divadelná kritika.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 145 s. ISBN 978-80-558-0522-1
Metodika vznikla na základe workshopu Divadelná kritika, ktorý pod vedením jej autorky
prebiehal v rámci projektu Vzdelávanie divadlom ako súčasť cyklu workshopov – Súčasné
)19
divadelné poetiky (recepcia). Je jednak zachytením priebehu realizácie workshopu (študenti
pracovali na kritike divadelnej inscenácie hry Jozefa Gregora Tajovského Statky-zmätky
v réžii Ľubomíra Vajdičku) a jednak pohľadom autorky do kritickej činnosti zo systémového a
problémového hľadiska. Metodika obsahuje aj definície základných kritických žánrov a
ukážky z nich. Jej súčasťou sú študentské práce, ktoré vznikli v priebehu workshopu a v
rámci pedagogickej činnosti autorky na seminároch Divadelná kritika v Ústave literárnej a
umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od roku
1993 do roku 2013. V druhom prípade ide, samozrejme, iba o ukážky či výber prác.
Súčasťou metodiky je nahrávka prezentácie výsledku workshopu na DVD a fotografie
z neho.
!
JANKŮ, Peter: Scénografia pre nescénografov.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 68 s. ISBN 978-80-558-0216-9
Metodika vychádza z praktickej realizácie worskhopu – Scénografickej dielne, ktorá sa
uskutočnila v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch od 6. do 8. 5. 2011. Reflektuje na jednej strane
chronológiu, v akej sa uskutočnila scénografická dielňa, na druhej strane sa do nej včleňujú
základné teoretické a odborné informácie, ktoré sú z hľadiska uchopenia metodológie
scénografie dôležité. Prvá kapitola pod názvom Scénografia je úvodom do problematiky
scénografie z hľadiska skúseností popredných slovenských scénografov, definovaním
základných pojmov ako scéna a jednotlivé aspekty tvorby scénografie – scénický aspekt,
architektonický aspekt, technický a technologický aspekt. Druhá kapitola sa venuje
scénickému aspektu scénografie, kde sa v jednotlivým podkapitolách sleduje najmä
interpretácia predlohy (hra D. Majlinga „P“), na základe ktorej vznikali scénické riešenia.
Tretia kapitola pod názvom architektonický aspekt sa venuje základným charakteristikám
scénografického divadelného priestoru, ktoré potom aplikovali na konkrétny priestor, kde sa
uskutočnila scénografická dielňa. Štvrtá kapitola pod názvom Scénické riešenie – od nápadu
po maketu sa venuje konkrétnym scénickým výstupom. Prvá podkapitola sa venuje variante
scénického riešenia v dvojrozmernosti výtvarného scénického obrazu a reflektuje tradíciu
barokového divadla. Druhá podkapitola prináša scénické riešenie v trojrozmernosti
inscenovaného scénického obrazu, ktorý je inšpirovaný tradíciou Divadla inscenácie. Tretia
kapitola reflektuje scénické riešenie v nepravidelnom priestore – site specific, ktoré koreluje
s tradíciou tejto tvorby od konca minulého storočia, vyúsťujúceho až k paradivadelným
aktivitám. Kapitola pod názvom Inštalácia sa venuje ďalšej oblasti scénografie, ústiacej až do
oblasti výstavníctva či dekoratérstva. Reflektuje poslednú úlohu v rámci scénografickej
dielne, ktorou bolo jednotlivé scénické riešenia prezentovať vo forme inštalácií.
Súčasťou metodiky je DVD s ukážkami z priebehu workshopu a z prezentácie jej
výsledkov.
!
!
KOLEKTÍV AUTOROV: Ako vznikal muzikál Ples upírov.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 96 s. ISBN 978-80-558-0173-5
Metodika vznikla na základe školskej muzikálovej inscenácie Ples upírov (1. premiéra:
3. mája 2011), ktorá bola naštudovaná v rámci projektu na pôde Ústavu literárnej a umeleckej
komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vznikla
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UKF, kde pôsobí väčšina jej tvorcov – pedagógov a
)20
žiakov Katedry hudby, resp. jej hudobno-dramatického odboru, ktorý sa zameriava na
učiteľstvo.
Publikácia obsahuje príspevky všetkých jej hlavných tvorcov: režiséra Petra Oravca,
dramaturgičky Slávky Civáňovej, prekladateľa libreta Jána Štrassera, choreografky Eleny
Záhorákovej, dirigenta Mareka Štrbáka, scénografa Petra Janků, kostýmovej výtvarníčky Evy
Kleinovej a dvoch hercov – Jána Hyžu a Dušana Musila. Ich súčasťou je aj rozhovor Emílie
Janecovej s prekladateľom. Každý sa zaoberá vznikom príslušnej zložky, autori v nich
vysvetľujú základy vzniku muzikálovej inscenácie a s ohľadom na školské prostredie
detailnejšie odkrývajú pedagogické metódy, ktoré boli pri vzniku inscenácie použité.
Súčasťou metodiky je bohatý fotografický a iný dokumentačný materiál vrátane CD
s fotografiami zo skúšok, premiér, repríz, bulletinom atď.
!
!
)21
KRÁĽ, Miloslav: Malý sprievodca hereckým svetom.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 74 s. ISBN 978-80-558-0329-6
Východiskom napísania metodiky bol workshop s názvom Herecká dielňa, ktorý prebiehal
15. – 17. 10. 2011 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v rámci projektu Vzdelávanie
divadlom. Autor počas workshopu nasimuloval celý proces skúšania divadelnej hry, a to od
ideových skúšok až po premiéru. Metodika sa popri opise prípravy a priebehu workshopu
opiera aj o proces vzniku divadelnej inscenácie a hereckej postavy tak, ako je zaužívaný
v profesionálnych divadlách na Slovensku. Metodika je rozdelená na dve časti. V prvej sa
venuje príprave lektora na workshop, teda všetkému tomu, čo je dôležité urobiť, ak treba
vytvárať inscenáciu v neštandardných podmienkach. V druhej sa zaoberá konkrétnymi fázami
vzniku divadelnej inscenácie v prepojení na herectvo.
Súčasťou metodiky je DVD s ukážkami z priebehu workshopu a zo záverečnej
prezentácie jeho výsledkov. Východiskový pracovný materiál dopĺňa scenár Daniela Majlinga
„P“ a jeho úprava.
!
!
OLŠIAK, Marcel: Ortoepia javiskovej reči.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 74 s. ISBN 978-80-558-0523-8
Cieľom metodiky je poukázať na základné pravidlá spisovnej výslovnosti a ich prirodzenú
realizáciu v praxi, pričom sú spracované najproblematickejšie zvukové javy. Ide o pomôcku,
ktorá umožní nácvik spisovnej výslovnosti záujemcom o herecké povolanie, resp. hovorený
prejav ako taký. Metodiku tvoria dve vzájomne prepojené časti. V teoretickej časti je opísaná
fonetická a ortoepická podstata pozorovaných jazykových javov. V praktickej časti sa
nachádzajú cvičebné texty, skladajúce sa z viet a úryvkov (primárne z dramatických textov).
Pri analýze segmentálnej oblasti sa pozornosť sústreďuje na tieto ortoepické chyby: krátenie
dlhých samohlások, nesprávna výslovnosť dvojhlások, chyby v znelostnej asimilácii,
zjednodušovanie spoluhláskových skupín stn, zdn, stl, zdl, výslovnosť zdvojených
spoluhlások, nedodržiavanie palatálnosti spoluhlásky ľ. Oblasť suprasegmentálnych javov je
viazaná jazykovými normami a určovaná požiadavkou zrozumiteľnosti a jednoznačnosti,
v metodike sa preto z intonačných javov dáva pomocou konkrétnych cvičení dôraz na
odstránenie prednesovej neprimeranosti, nepresvedčivosti, monotónnosti v prejave herca.
Vďaka vzorovej zvukovej ukážke na CD-nosiči, ktorý je v prílohe metodiky, ponúka
metodika praktický návod na nácvik spisovnej výslovnosti.
!
!
PAVLAC, Peter: Prekliaty dramatik
alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 87 s. ISBN 978-80-558-0118-6
Metodika je prakticko-teoretickou reflexiou dramatickej tvorby pre divadlo. Čitateľ tak môže
získať praktický návod, ako vôbec k písaniu divadelnej hry pristúpiť a čo pri uvažovaní nad
témou, konaním postáv, dramatickou situáciou atď. vlastne potrebuje/môže potrebovať.
Vysvetľovanie – aj vlastných autorských stratégií – je realizované formou rozhovoru, resp.
dialógu s čitateľom ako potenciálnym adeptom dramatického písania. Metodika tak zároveň
ponúka model tvorivého písania, ktorý vychádza nielen z hlbokej empírie autora, ale aj
syntetizuje poznatky a postrehy z oblasti teórie drámy.
)22
Autor metodiku koncipoval na základe vlastných skúseností z cyklu workshopov pre
študentov estetiky s názvom Autorské dramatické písanie, ktorý prebiehal na pôde
Filozofickej fakulty UKF v Nitre v akademickom roku 2010/11 v rámci projektu Vzdelávanie
divadlom, ako aj na základe viacerých autorských seminárov na pôde VŠMU v Bratislave,
kde pôsobí ako pedagóg.
Súčasťou metodiky je DVD so zostrihmi nahrávky workshopu a s prezentáciou jeho
výsledkov.
!
!
PAVLAC, Peter: Zbytočný dramaturg alebo ako obhájiť svoju profesiu
(Metodika pre pochybujúcich).
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 118 s. ISBN 978-80-558-0330-2
Praktickým jadrom metodiky Petra Pavlaca je demonštrácia dramaturgickej práce na
javiskovej adaptácii poviedok Rada Olosa od autora a dramaturga Daniela Majlinga s názvom
„P“. Hra vznikala v rámci projektu iniciovania pôvodných slovenských autorských textov s
názvom Dramatická kolekcia v Činohre SND Bratislava (2009 – 2010). Základom jej vzniku
bol však workshop Dramaturgická dielňa, ktorý prebiehal na pôde Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci projektu Vzdelávanie divadlom od 28. 3.
2011 do 9. 5. 2013.
Zmyslom metodiky je prostredníctvom demonštrácie istých analytických postupov na
konkrétnej dramatickej predlohe („P“) dospieť k výkladu toho, čo v dnešnej dobe znamená
„byť dramaturgom“ (profesia s istou činnosťou), a to prostredníctvom čiastočného výkladu
predlohy samotnej. Štruktúra práce preto sleduje líniu od vymedzenia pojmu dramaturgie, do
ktorého spadá i veľmi stručný exkurz do dejín, cez definíciu profesie ako takej (a jej dvoch
„podôb“ – v inštitúcii a mimo nej) až k snahe formulovať pracovné nástroje dramaturga (od
analýzy textu k interpretácii).
Súčasťou metodiky je DVD s nahrávkami z priebehu workshopu, prezentácie jeho
výsledkov, ako aj s divadelnou hrou D. Majlinga „P“.
!
!
PIAČEK, Marek: Scénická hudba v reálnom čase.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 125 s. ISBN 978-80-558-0170-4
V metodike autor predkladá niekoľko návrhov na realizáciu hudobných workshopov, ktoré
obsahujú vo veľkej miere aj cvičenia scénické a divadelné. Workshopy sú určené pre rôzne
kategórie podľa veku alebo zručnosti narábania s hudobnými nástrojmi – sú určené tak pre
deti, študentov, ako aj pre dospelých. Ich účastníkmi môžu byť hudobní virtuózi rovnako ako
ľudia, čo na hudobných nástrojoch nevedia hrať vôbec.
Workshopy sú v metodike zoradené systematicky v štyroch základných kapitolách.
V kapitole Workshopy riadenej hudobnej improvizácie autor popisuje cvičenia, ktorých
výstupom sú inštrumentálne koncerty, symfónie či hudobné skladby rôzneho rozsahu. V kapitole Workshopy zamerané na prácu s interaktívnymi zvukovými objektmi sú predstavené
podujatia výstavného charakteru, ktoré sa konali v rôznych galerijných priestoroch (Dom detí
Bibiana v Bratislave či Veletržní palác v Prahe). Workshopy zamerané na hudobnú
dramatizáciu scénickej akcie sa venujú rôznym prevažne divadelným workshopom pre deti,
ktorých súčasťou je interakcia divadelných a hudobných akcií. Výstupom týchto workshopov
sú divadelné predstavenia, scénické realizácie, zvukovo-svetelné priestorové inštalácie a pod.
)23
V záverečnej kapitole Workshopy filmovej a scénickej hudby (scénickej hudby k filmovým
sekvenciám a hudby k filmom) autor popisuje už konkrétne hudobno-divadelné cvičenia,
ktoré vedú k vytváraniu skutočnej scénickej hudby v reálnom čase. Najobsiahlejšou časťou
záverečnej kapitoly je popis Dielne scénickej hudby, ktorá bola realizovaná v rámci projektu
Vzdelávanie divadlom na UKF v Nitre. Dielňa je ilustrovaná ukážkami cvičení, ktoré sú na
priloženom DVD.
!
!
)24
ŽIŠKA, Kamil: O divadelnej réžii.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 102 s. ISBN 978-80-558-0407-1
Metodika vznikla na základe trojdňového workshopu s názvom Režijná dielňa, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 7. – 9. 12. 2012 na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre
v rámci projektu ESF Vzdelávanie divadlom. Študenti sa pod vedením autora metodiky
venovali uvažovaniu o divadelnej réžii nad Aristotelovou Poetikou, drámou Cid od Pierra
Corneilla a dramatickým textom Daniela Mailinga „P“.
Metodika je určená všetkým terajším i budúcim divadelníkom, najmä tým, ktorí sa
podujali objaviť svoju divadelnú (režijnú) tvorivosť. V prvej kapitole Vlastnosti dramatickej
situácie autor pomenováva, čo je to dramatická situácia, a to prostredníctvom reflexie
Aristotelovej Poetiky. Jej súčasťou je aj uvažovanie nad potrebou proporcie dobra a zla tak v
dráme, ako aj v divadelnej inscenácii. V kapitole Režijná analýza textu sa skúma, čo je to
podstatou analýzy dramatického textu z hľadiska réžie, a vymedzuje, čo je nevyhnutným
krokom k tomu, aby sa našli na javisku správne vyjadrovacie prostriedky. Kapitola
Mizanscéna ako vyjadrenie vnútornej podstaty drámy vyúsťuje do hľadania na divadelného
„obrazu“ na javisku, do hľadania spôsobov, ako tú či onú myšlienku pretaviť do
psychofyzického javiskového konania. V poslednej kapitole Umenie komunikácie medzi
tvorcami divadelnej inscenácie autor zamýšľa nad spôsobmi, ako zladiť toľko divadelných
profesií (scénograf, scénický hudobník atď.) a či je to vôbec možné.
Súčasťou metodiky je DVD s nahrávkou zostrihu priebehu workshopu a prezentácie
jeho výsledkov.
!
!
!
!
)25
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar: O projekte Vzdelávanie divadlom.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. 105 s. ISBN 978-80-558-0495-8
DVD obsahuje obsiahlu štúdiu autorky projektu o koncepcii a realizácii projektu Vzdelávanie
divadlom v slovenskom a anglickom jazyku. Autorka v nej podrobne informuje nielen
o zámere projektu, ale aj o dosiahnutých úspechoch členov odborného tímu, ktoré vznikli
vďaka ich zapojeniu do projektu. Štúdiu ukončuje sumár realizovaných workshopov,
hosťovaní divadelných súborov, prednášok, kolokvií, konferencií, podporených festivalov
anglicky hovoriacich divadiel, školských divadelných inscenácií, poznávacích exkurzií do
divadiel na Slovensku, vydaných monografií, metodík a elektronických publikácií.
Súčasťou je prezentácia výsledkov projektu v podobe zostrihu z workshopov, ktoré
boli v rámci neho realizované a zostrihu z hosťovaní 11 divadelných súborov v Univerzitnom
tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre. Je priložený aj reprezentatívny výber fotografií zo všetkých
aktivít projektu.
!
!
INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol.: K poetike súčasného divadla (heuristika). 1. vyd.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013 [DVD].
Elektronická publikácia je multimediálnou učebnicou, ktorá obsahuje nahrávky 11 divadelných inscenácií 11 súborov, ktoré hosťovali v rámci projektu Vzdelávanie divadlom
v Univerzitnom tvorivom ateliéri Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. Ide o inscenácie: Jaroslav Viňarský: Buticulla: Figúry blázna (Stanica ŽilinaZáriečie), Ján Luterán – Mariana Ďurčeková: projekt.svadba (Stanica Žilina-Záriečie),
Švantner – Ditte – Jurčová: Nevesta hôľ (Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity
Bátovce), Katarína Aulitisová: Paskudárium (Divadlo Piki Pezinok), Karol Horák: Živý
nábytok (Študentské divadlo Prešovskej univerzity), Sláva Daubnerová: M. H. L. (Divadlo P.
A. T. a Štúdio 12 Bratislava), Juraj Benčík: Pantomimárium (Divadlo s. r. o. Bratislava v
spolupráci s Divadlom a. ha Bratislava), Blaho Uhlár a DISK: Výhľad (Divadelný súbor
Kopánka Trnava), Kolektív: Chránené územie (Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže Banská
Bystrica), Kolektív: Kuca paca (Divadlo bez domova Bratislava), Iveta Škripková:
Mocad(r)ámy (Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica).
Súčasťou každého DVD je bohatý heuristický materiál či už o divadle, jeho poetike,
alebo kritiky na hosťujúce inscenácie. Multimediálna učebnica tak predstavuje základný
heuristický model analýzy divadelných inscenácií.
!
!
)26
Download

Anotácie publikácií.pdf