V ROKU 2015
A VŠETKO DOBRÉ
KRÁSNE VIANOCE
číslo 6
•
december 2014
A je to
pred dverami
To, že som si ešte
pred „pár“ dňami hovoril, že Vianoce sú ešte
ďaleko, už naozaj nie
je pravda, ba práve úplne opačne. Vianoce a
blížiaci sa Nový rok sú
tu už za pár dní a ja, ako obyčajne, som
zase nestihol v tomto roku veci, ktoré som
stihnúť chcel, opäť ich budem musieť presunúť o pár týždňov. S týmto by som už
mal skoncovať. Aspoň som si takto našiel
predsavzatie do nového roku 2015. Viem,
že takýchto predsavzatí budeme mať všetci dosť, ale jedna vec ma nesmierne teší.
Tieto naše spoločné regionálne novinky
POD PANSKÝM DIELOM vznikli v roku
2014 a teda sa Novým rokom prehupnú do
nového ročníka. Myslím si, že je na mieste
sa v tento predvianočný a prednovoročný
čas poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa
na ich vzniku a chode akýmkoľvek spôsobom v roku 2014 podieľali. Všetkým
patrí veľká úcta a vďaka a od nás k vám
požehnanie a prianie krásne prežitých Vianočných sviatkov a veľa úspechov, zdravia
a pohody v novom roku 2015. V priebehu
prvého mesiaca nového roku čakajú naše
noviny zmeny, budú aj kozmetické, budú aj
personálne, ale verím, že všetko dopadne
dobre a že čitateľov sa to dotkne v minimálnej miere a odrazíme sa spoločne k
dobrým novým začiatkom a druhý ročník
už bude hlavne o zaujímavých informáciách z nášho nádherného regiónu. Tešíme
sa teda spoločne na odozvu od vás, tešíme
sa na novú spoluprácu v oblasti inzercie a
reklamy a tešíme sa na spoluprácu od dopisovateľov zo všetkých obcí regiónu, ktoré sa snažíme mapovať a prinášať vám z
nich aktuálne dianie. Týmto vám všetkým
prajeme veľa úspechov a nech sú vám aj
naše noviny v novom roku dostatočne nápomocné.
albbert
•
http://www.bbinfo.sk
Produkciu rozširujú
inováciami zo Slovenska
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Evonik Fermas, s.r.o., stredoslovenská dcéra nemeckého
materského koncernu Evonik Industries AG, rozbieha výrobné novinky. Fabrika v Slovenskej Ľupči spustí výrobu nových biotechnologických produktov – sophorolipidov.
Zamestnávatelia plánujú aj nové pracovné miesta.
Spoločnosť sa zaoberá výrobou
aminokyselín
biotechnologickým
spôsobom. Je výrobcom aminoky-
zároveň bezpečnejší produkt, ktorý
nachádza čoraz väčšie uplatnenie v
rôznych oblastiach, počnúc krmivami
Zamestnajú ďalších
Fabrika, ktorá plánuje do novej
výrobnej investície a riešenia skladovania produktu vložiť 9 miliónov
eur, by mala prvé sophorolipidy dodávať odberateľom z celého sveta
už v roku 2016 a o dva roky neskôr
by už mala fungovať plná
produkcia, ktorá by mala
predstavovať až 10-tisíc ton
sophorolipidov ročne. Spolu
s tým pribudnú aj dve desiatky pracovných pozícií.
selín ako L-Treonín, L-Tryptofán
a jej produkty sa používajú ako
prísady do krmív. Export putuje
takmer do celého sveta.
Ekologickejšie
budú
Za novými produktovými
aktivitami stál vlastný vývoj
biotechnológov
ľupčianskej
fabriky a dnes je jasné, že
dlhodobo fungujúca výroba
aminokyselín pre výkrm hospodárskych zvierat sa posilní
o výrobu sophorolipidov. Ide o
skupinu biosurfaktantov, ktoré sa vyznačujú schopnosťou
prevádzať aj vodeodolné produkty
do formy vodných roztokov. Ide vraj
o nový podstatne ekologickejší a
zvyčajne získavajú z petrochemických produktov. Základnými surovinami na novú výrobu budú rastlinné
oleje alebo cukor.
až po kozmetiku a farmáciu. Je totiž
všeobecne prijateľnou alternatívou
za ťažšie odbúrateľné látky, ktoré sa
•••
Povolenie od kompetentných úradov už je na svete
a v týchto dňoch sa aj obyvatelia, ktorých téma zaujíma, môžu v rámci verejného
prerokovania o danej problematike, ktorá sa dotkne aj
posudzovania vplyvov na
životné prostredie, dozvedieť
viac. Stačí prísť v utorok 16.
12. 2014 o 16.00 do kinosály
Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Prizvaní
budú aj zástupcovia rezortu a
inštitúcií na ochranu životného prostredia.
Erika Lamperová
Baláže, Hiadeľ, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Šalková, Špania Dolina...
1
Prečo
VUB - ka
končí?
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Banka VUB svoju dlhoročnú pobočku v Slovenskej
Ľupči od 1. januára 2015
ruší. Rozhodnutie padlo aj
napriek tomu, že obec s
takmer 3300 obyvateľmi
spádovo poskytuje služby aj iným obciam. Prečo
teda? Odpovedá hovorkyňa VUB Alena Walterová.
Pobočka mala za posledné roky veľmi
slabú návštevnosť a tento trend pokračoval. Väčšina ľudí, ktorí pracujú v
neďalekej Banskej Bystrici, rieši svoje
finančné záležitosti tam, mladší ľudia
zase cez internet a využitie pobočky
bolo minimálne. Jej prevádzka tak bola
dlhodobo neefektívna a boli sme nútení
pristúpiť k zrušeniu.
Služby využívali miestni podnikatelia
aj podnikatelia zo spádových obcí. Pobočku ale vyhľadávali aj ľudia, ktorým
zdravie ani vek nedovoľovali cestovanie do mesta. Nie sú tieto fakty pri
rozhodnutiach centrály so zmyslom pre
ústretovosť ku klientom kontraproduktívne?
Tak ako každý podnikateľský subjekt, aj
banka pri rozhodovaní o svojich obchodných miestach zvažuje celý rad faktorov,
vrátane dostupnosti svojim klientom.
Žiaľ, pokiaľ sú náklady na prevádzku
obchodného miesta dlhodobo vyššie
ako jeho výnosy, nie je takýto stav udržateľný.
Bolo, alebo je ešte možné, rozhodnutie
centrály zvrátiť zo strany obce, ktorá
prenajíma budovu? Prípadne naša
otázka znie, boli v minulosti pokusy
zo strany obce o vyvolanie jednania o
podmienkach a zachovaní s centrálou?
Banka sa snažila v pobočke zrealizovať
úsporné opatrenia, napriek tomu negatívny trend posledných rokov pokračoval. Rozhodnutie je definitívne. Klientom,
ktorých sa zrušenie pobočky dotkne,
vieme poskytnúť plnohodnotné služby v
pobočkách v Banskej Bystrici, ktorá je
od Slovenskej Ľupče vzdialená len 11
km. Otváracie hodiny týchto pobočiek
sú dlhšie ako boli tieto a v pobočke
obchodného centra sú služby dostupné
aj cez víkend. V obci tiež ponechávame
bankomat, aby sme klientom zabezpečili
lokálnu dostupnosť aspoň časti služieb.
Erika Lamperová
2
Zdravotná služba povinná
pre všetkých zamestnávateľov
Od 1. januára pribudne zamestnávateľom nová povinnosť v podobe ďalšej
legislatívnej záťaže. Je ňou pracovná zdravotná služba, ktorú musia zabezpečiť už aj pre zamestnancov prvej a druhej kategórie. Zdravotný dohľad
budú musieť dokonca zabezpečovať aj pre ,,dohodárov“.
Pracovná zdravotná služba (PZS)
sa tak stane povinnosťou každého zamestnávateľa bez výnimky.
Predtým to platilo iba v prípade
zamestnancov, ktorí vykonávali
rizikové práce zaradené do tretej
a štvrtej kategórie. Po novom za
takéto zanedbanie ochrany zdravia zamestnancov pri práci, hrozí
pokuta od 150 do 20 000 eur.
Zariadiť si to je možné buď vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom.
Chcete mať
vlastnú službu?
V prvom prípade to treba oznámiť príslušnému regionálnemu
úradu vereného zdravotníctva.
Platí, že musíte mať dostatočný
počet vlastných zamestnancov, a
to môže byť len lekár s určenou
špecializáciou, verejný zdravotník,
bezpečnostný technik a pod. Môžu
však zabezpečovať vykonávanie
PZS len pre zamestnancov prvej
a druhej kategórie. Ak však máte
,,minimálny tím“, ktorý tvorí lekár
s určenou špecializáciou a verejný
zdravotník, môžete zabezpečovať
vykonávanie služby pre všetky
kategórie zamestnancov, vrátane
rizikových.
Čo v prípade
dodávateľa?
Ak nemáte vlastných ľudí, treba
zmluvne zabezpečiť službu ,,zvonka“. Avšak takýmto spôsobom
možno zabezpečiť vykonávanie
PZS len osobami, ktoré spĺňajú
stanovené požiadavky, a teda
majú aj oprávnenie na výkon
služby vydané úradom verejného zdravotníctva. Úplný zoznam
týchto osôb, ktorých je v súčasnosti 83, môžete nájsť na stránke
Úradu verejného zdravotníctva SR
na http://www.uvzsr.sk. Ceny sú
rôzne a odvíjajú sa od rozsahu služieb. Ročný poplatok sa môže pohybovať od 20 eur až po niekoľko
stoviek za každého zamestnanca.
Ak
nezamestnávate?
Nič sa zásadným spôsobom
nemení a platí, že fyzické osoby
síce nemusia zabezpečovať zdravotný dohľad týmto spôsobom,
ale vykonávajú ho samostatne,
aj to povinne len vtedy, ak vyko-
Info Servis...
Pozor
na cestách
O tom, že cesty v tomto období netreba
podceňovať, a netreba preceňovať ani vlastné
možnosti sa koncom novembra presvedčila
táto vodička Fabie. Na ceste medzi Moštenicou a Slovenskou Ľupčou predbiehala v zákrute traktor, pričom si nevšimla prichádzajúce protiidúce osobné auto Volkswagen Golf a
došlo k takmer čelnej zrážke, ktorú dokumentujú priložené fotografie spoločnosti HAVARIA
TRANS - odťahová služba.
(ela)
Fotografiu novinám
POD PANSK7M DIELOM poskytla
HAVARIA TRANS - odťahová služba
Banská Bystrica
NON STOP na tel. č.
0948 349 995
S P R A V O D A J S T V O
návajú rizikové práce. Vždy pred
začatím výkonu práce a po skončení výkonu práce! Okrem toho sa
lekárska preventívna prehliadka u
týchto osôb vykonáva raz za dva
roky, ak ide o prácu zaradenú do
tretej kategórie a raz za rok, ak
ide o prácu zaradenú do štvrtej
kategórie.
A čo je za tým?
Dôvodom legislatívnych zmien
je okrem iného stanovisko Európskej komisie. Podľa nej je súčasná
slovenská legislatíva v nesúlade
so smernicou Rady 89/391/EHS
o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.
Európski úradníci sú presvedčení,
že je povinnosťou zamestnávateľa
zabezpečiť riadnu PZS pre všetkých zamestnancov bez ohľadu
na kategóriu práce. Okrem toho
zmeny rezort zdravotníctva zdôvodňoval aj tým, že u zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
zaradené do druhej kategórie,
je priznaných až 66 % všetkých
chorôb z povolania.
Erika Lamperová
I N Z E R C I A
3
Neskoro ale predsa...
kome
n
táreň
Uverejnené na žiadosť nášho čitateľa
Nepatrím do tej skupiny ľudí, o ktorých sa hovorí, že keď ich vyhodia dverami, vojdú oknom... No situácia, ktorej účastníkom som pred časom bol, ma k činnosti donútila. Už len preto, že medzičasom sa v rámci komunálnych volieb udiala čiastočná obmena ľudí, ktorí by sa mohli o zmenu prístupu voči obyvateľom v našej obci a
možno aj v obciach iných, ak majú podobné problémy, ráznejšie zasadiť.
Moja reakcia sa totiž týka nielen okolností, no aj následnej reality, ktorá vznikla po súťaži vo varení „Luteránskej procesie“ v Slovenskej Ľupči. Pýtate sa prečo
až teraz? No jednoducho preto, lebo článok, ktorý som vtedy o tejto súťaži napísal, nebol uverejnený. Vraj ,,z dôvodu
kapacity“. Som radový obyvateľ, preto sa
mi to zdá prinajmenšom divné, nakoľko
som sa neskôr dozvedel, že neboli zverejnené v tom čísle viaceré články... Dnes
sa pýtam - nemohli z nich spracovať ďalšie strany a dať do tlače o čosi viac? Bol
by to taký veľký problém, keď inokedy
sa to dá?! Preto som čakal na vydanie
ďalšieho čísla novín, no ani tam som sa
nedočkal. Poukazoval som v príspevku
totiž okrem iného aj na ,,zvláštny“ prístup
pracovníkov! Na jednej strane vyzývajú
nás občanov, aby sme písali, všímali si a
apelovali, na druhej strane článok, ktorý
im nevonia, nevydajú..
pátraní našli - v podobe rukopisu aj s pravopisnými chybami, ktoré tam boli a ktoré sa v mojich rokoch už vyskytujú čoraz
častejšie. Všetci ľudia facebook nemajú,
najmä tí starší, a tak ma niektorí súťažia-
Dovlil som si
malú kritiku
Najprv nám klamali, že článok vyjde,
potom vraj „nevybrali schránku“ na to
určenú, ktorá je umiestnená na tržnici
a posledný komentár bol, že to dajú na
stránku Ľupčianskych zvestí na facebooku. Tam sme to nakoniec po dlhšom
ci stále oslovovali, kedy to vyjde, či som
niečo napísal a pod. Mrzelo ma to. O nič
menej ako reálny fakt, ktorý som v článku spomenul a čo bolo príčinou svojvôle,
že ho neuverejnili – jednanie zamestnankyne obecného úradu hneď po súťaži.
Stoly, stoličky a lavice nám boli doslova
vytrhnuté spod zadku so slovami: „Choj-
te už domov, čo tu máte čo vysedávať
aj ja chcem mať už fajront.“Ledva sme si
stačili zo stola pobrať svoje veci, už sme
ostali stáť na rozbahnenej tráve.
Všetci sme sa zhodli
Vážená pani všemocná, je tu jeden háčik! Kým vy ste platená aj z našich peňazí, my sme pre obec išli čosi urobiť nielen
dobrovoľne, ešte aj za svoje peniaze cez
svoj voľný čas.
A to nielen my, ale všetci zúčastnení.
Všetci sme sa zhodli na tom, že takéto
správanie sa človeka, ktorý v tej chvíli
hovorí a koná v mene obce na akcie podobného charakteru určite nepatrí. Takže
všemocnej zamestnankyni radím viac
slušnosti a ohľaduplnosti voči starším a
ostatným občanom a menej zapájania sa
do výberu príspevkov.“ Pre úplnosť dodávam, že spomínaný príspevok, ktorý mi
nevyšiel v Ľupčianskych zvestiach som
písal v pokojnom tóne a dodnes nechápem, prečo toľko výhovoriek a nemiestnych dôvodov.
Títo nemajú problém
Ako vidíte, medzičasom ma pokoj prešiel a preto, aj pre istotu sa teraz obraciam na iné noviny, pretože tie nemajú
„funkčné“ schránky, ktoré sa nevyberajú
a nemajú s trochou oprávnenej kritiky
žiadny problém. To, že nevyšiel článok,
ma mrzelo ešte z jedného dôvodu - ututlaním kritiky sa znehodnotil jeden pekný
čin. Člen nášho družstva p. Sandány vyzbieral pár „euráčov“ pre našu škôlku.
Vyzbieral to dobrovoľne. Aj keď to nebola
veľká suma, o to viac si to ceníme a myslíme, že za zverejnenie to stálo.
S pozdravom Ján Gilány
Člen súťažného družstva
Ilustrácia: albbert
Konať budú v mene vás - obyvateľov
Komunálne voľby sú za nami. V niektorých obciach boli ľudia so svojimi starostami spokojní natoľko, že na volebnom hárku svietilo iba jedno meno. Iné obce a ich
obyvatelia si presadili zmenu. A boli aj také, ktorým zmeny ušli iba o vlások. Čísla
však hovoria za všetko.
Dokonca aj za to, že o osude niektorých perspektívnych obcí budú rozhodovať tí, ktorých si volila iba štvrtina
občanov. No sú aj vskutku rekordné
prepady, pretože sú aj takí starostovia,
ktorí oslavovali víťazstvo po tom,
ako im dala hlasy len čosi viac ako
desatina občanov. Tvrdenie: ,,Konám v mene všetkých obyvateľov
obce!“, je potom prinajmenšom diskutabilnejšie. Faktom ale je, že ich
podpis ako štatutárneho zástupcu
obce bude svietiť pod rozhodnutiami
samosprávy ďalšie štyri roky.
Je spôsob ako ,,sa to dá“?
Zvolení starostovia budú totiž v
konečnom dôsledku ovplyvňovať
4
rozhodovanie vo veciach, ktoré sa
obyvateľov bezprostredne dotýkajú.
Nebudú to politické rozhodnutia, ale
dennodenná realita, ktorú máme na
očiach, či už je to prenájom pôdy,
alebo odpredaj majetku. Ovplyvniť
však môžu rovnako stavby, ale aj
výruby stromov, ničenie zelene a
parkov, búranie pamiatok, či chabú
starostlivosť o cesty. Budú im vadiť
celkový počet voličov
v zozname voličov
volebná účasť v
počte voličov
volebná účasť v %
čierne stavby, alebo zlá čistota, či
bezdomovci na lavičkách? Rozvoj
obcí a ich kultúra života bude záležať
najmä od nich a dovolíme si tvrdiť, že
v kritických očiach ostatnej verejnosti
obstoja iba vtedy, ak sa naučia hľadať
spôsob ako ,,sa to dá“ - bez korupcie
a klientelizmu.
(ela, os)
počet získaných
hlasov starostu
% zo všetkých
zúčastnených voličov
% zo všetkých voličov
(aj nezúčastených)
107
88,43 %
58,79 %
234
76,47 %
53,92 %
Obec
zvolený starosta
Baláže
Jozef Chaban
182
121
66,48 %
Hiadeľ
Ondrej Snopko
434
306
70,51 %
Ľubietová
Pavel Zajac
927
649
70,01 %
381
58,71 %
41,10 %
Priechod
Stanislav Chaban
792
444
56,06 %
305
68,69 %
38,51 %
Kynceľová
Martina Kubišová
318
230
72,33 %
122
53,04 %
38,36 %
Lučatín
Marian Píši
549
356
64,85 %
194
54,49 %
35,34 %
Selce
Ján Kupec
1806
1127
62,40 %
637
56,52 %
35,27 %
Podkonice
Michal Vráb
750
563
75,07 %
262
46,54 %
34,93 %
Nemce
Dušan Mydlo
Slovenská Ľupča
Miroslav Macák
982
495
50,41 %
259
52,32 %
26,37 %
2712
1502
55,38 %
297
19,77 %
10,95 %
N Á Z O R Y / F A K T Y
Historické zaujímavosti
Jano Chotárik
foto: archív autora
Ježibaba z Balážov
V prvej polovici 19. storočia bolo na našom území priam hitom
zbieranie ľudových povestí a rozprávok, v čom vynikali najmä
poprední slovenskí národovci. Bol medzi nimi aj Samuel Reuss
(1783 – 1852), etnograf, historik a evanjelický kňaz, ktorý sa stal
učiteľom a vzorom pre budúceho kráľa slovenských povestí
a rozprávok, Pavla Dobšinského. Samuel Reuss neprišiel k tejto
„zábavke“ len tak od náhody, ale už odmala ho fascinovali
povedačky starých ľudí o nadprirodzených bytostiach a zázračných
skutkoch. Ba, dá sa povedať, že veľké tajomno s ním kráčalo už
od narodenia, keď na svet prišiel podivným spôsobom.
Keď sa raz jeho rodičia vracali z
Radvanského jarmoku domou, do Slovenskej Ľupče, prišli na matku pôrodné bolesti, a tak sa neveľký kus cesty
pred mestečkom, v Dolnom Istebníku,
v poli narodil malý Samko. Keď mal
Samko desať rokov, v širokom okolí
sa povrávalo, že v neďalekých Balážoch býva podivná žena, ktorá žije
prazvláštnym spôsobom a dokáže
počariť nielen zvieratám, ale aj ľuďom.
Pravdaže, reči o Ježibabe – ako podivnú ženu všetci volali, Samka veľmi zaujali, a tak sa rozhodol, že ju navštívi.
Mladý zvedavec očakával, že v Balážoch uzrie škaredú, zvráskavenú starú
ženu s hrbom na chrbte a so strapatou
metlou v ruke, no skutočnosť bola celkom iná.
Dom bol konča
dediny
O tom však už nech hovorí rozprávač, ktorému Samuel Reuss, v rokoch
spomienok na svoju mladosť, Ježibabu z Balážov opísal: „Okolo roku 1793
šiel Samko Reuss spolu s inými chlapci zo svojho rodného mesta Ľupče do
Balážov, aby videli Ježibabu. Dedina
ležala pod vrchom, na mieste veľmi
kamenistom. Dom tej ženy bol na kon-
ci dediny. Jej izba mala ako u druhých
sedliakov drobnučké oblôčiky, ktoré
skorej boli na to, aby vypúšťali dym,
než aby vpúšťali svetlo. Veľká pec za-
ujímala asi štvrtinu izby, pred ňou bolo
ohnisko, na ktorom stále horelo čečinové drevo. Niekoľko stolíc a nátoňov
bolo v izbe, stôl v rohu a iné všelijaké
náradie domáce“.
(fertoch) mala tkanú z hrubej vlny s
čiernymi pruhmi, oplecko s červenými
ozdobami na ramenách a čepiec, ako
sa dosiaľ nosí. Konečne ružový pás,
ktorého konce na chrbte viseli dolu.
Jej čierne oči pokojne sa dívali, pozorne pozerajúc, i zdalo sa, že sa musia
hlboko dívať do človeka. Keď sa oči
pohybovali, boli to blesky, a keď chcela veľa odrazu pozorovať, gúľali sa
chytro, presne mieriac. Jej oči pritom
vystupovali a človek necítil sa dosť silným pozorovať tento ostrý zrak, tým
menej sa do neho dívať. „Bojazliví a
otrasení sme od nej odišli, ako by sme
boli videli vyššiu bytosť.“
• • •
No a čo k tomu povedať na záver?
Azda len to, že opis nadprirodzenej
bytosti ma prekvapil, pretože ženu či
dievčinu s prenikavým zrakom môže
našinec poľahky uzrieť ešte aj dnes.
Znamená to, že ježibaby a ježibabky
na Slovensku ešte nevymreli a stále
číhajú, aby si nás načisto opantali?
Tak teda, pozor na pichľavé ženské
oči, priatelia!
Dívala sa do človeka
Žena sama, asi 70–ročná, bola statná a plecitá, prostrednej veľkosti. Telo
bolo okrúhle a biele ani sneh. Črty
tvári boli mužské a určité. Nos a pery
veľké, tvár široká a plná, bez vrások.
Pleť svieža a vlasy čierne. Chôdzu
mala ľahkú, pohyby zručné. Okrúhle
biele ramená a drobné ruky boli nežné.
Bola oblečená do zelenej sukne a futo
POD PANSKÝM DIELOM – informačno – inzertné regionálne novinky – číslo 6, ročník 1, december 2014 / Vydavateľ: JD service - Jaromír Dubšík, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča,
IČO: 43444547, e-mail [email protected], URL http://poddielom.bbinfo.sk / Vychádza podľa naplnenia vydania, minimálne však raz mesačne / Tlač zabezpečuje redakcia v náklade
cca 2500 ks (podľa požiadavky vydavateľa) / Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame a stávajú sa archívom redakcie / Za obsahovú časť inzerátu zodpovedá inzerent /
Neprešlo jazykovou úpravou / Nepredajné, voľne distribuované / Inzerciu a príspevky do informačno - inzertných regionálnych noviniek prijíma redakcia / Web portál redakcie: www.bbinfo.sk /
Redakcia spolupracuje s internetovým portálom www.bbonline.sk / Registračné číslo MK SR - EV 5004/14 / ISSN 1339-7249
REDAKCIA (príspevky a inzercia) – e-mail: [email protected], tel.: 0903 049 073
H I S T Ó R I A / I N Z E R C I A
5
Rôzne
NA FACEBOOKU https://www.facebook.
com/groups/685728371507018/ ALEBO
MA KONTAKTUJTE:
Tel.: 0915 812 732
E-mail: [email protected]
• NEMÁTE DARČEKY NA VIANOCE
ALEBO VÁM DOŠIEL PARFÉM? MY
MÁME V PONUKE 40 DÁMSKYCH a 20
PÁNSKYCH PARFÉMOV VO VôŇACH
SVETOVÝCH PARFÉMOV AKO DOLCE
A GABBANA, CHLOE, CHRISTIAN DIOR,
HUGO BOSS, LANVIN, DIESEL, ARMANI,
BVLGARI, LACOSTE, VERSACE, GUCCI...
PARFÉMY OBSAHUJÚ 20 % VONNÝCH
ESSENCIÍ. PARFÉMY STOJA V KATAL.
CENE 50ml –17 eur, PO REGISTRÁCII
O 30 % LACNEJŠIE. ALE AJ KOZMETIKA A VÝROBKY AKO ALOE VERA GEL
DRINK, COLOSTRUM, LIEČIVÁ NA MIG-
Salón ZUZANA
• Dámske, pánske a detské kaderníctvo,
gelové nechty.
Vizáž: - líčenie, úprava obočia, farbenie rias, 3D mihalnice, masáže tváre a
dekoltu.
Námestie SNP 57, Slovenská Ľupča
Objednávky na tel.: 0908 289 318
• Projektovanie a osadzovanie RD a
drobných stavieb + IČ
Helena Homolová
Tel.: 0905 142 798
E–mail: [email protected]
RÉNU, CHUDNUTIE ČI NA KŔČOVÉ ŽILY.
Vydavateľská
činnosť
6
Grafika, DTP,
prepress
Inzercia,
reklama
HĽADÁM AJ TOUTO CESTOU ĽUDÍ NA
• Predám detský bicykel značky „PY-
PRÁCU S TOUTO KOZMETIKOU ESSENS
RANNA“ (pre dieťa vo veku 5 - 10 rokov).
V OKOLÍ. VIEM POSKYTNÚŤ AJ VZOR-
pôvodná cena 160 eur - teraz 40 eur. Po-
KOVNÍK VôNÍ (24 eur – ZÁLOHA), V TOM
jazdný v celkom dobrom stave.
AJ SADA KATALÓGOV OSTATNÝCH PRO-
Tel.: 0903 049 073
DUKTOV. OHĽADOM PRÁCE AJ SKUPINA
E–mail: [email protected]
Ilustrácie,
region public
5G
2,4 G na 5G
• rodinné domy,
bytovky, samostatné pripojenia
• vhodné pre
všetkých so starším
2,4G pripojením
• od 99 €
+ 4 mesiace
ZADARMO
• mesčne
11,62 €
• od 66 €
+ 3 mesiace
ZADARMO
výmena
I N Z E R C I A
Senior
internet
• od veku nad 55
rokov pripojenie pre
jedno PC (vhodné
pre bytovky)
• mesačne
5,90 €
LAN
pre bytovky
• bytovky, v ktorých je infraštruktúra
• zriadenie od
29 € + 1 mesiac
ZADARMO
• mesačne
11,62 €
Prebúdzanie draka
Miestne meny - obchodné systémy
a ich stabilný základ - spoločenstvo
V týchto dňoch prichádza na trh kniha PREBÚDZANIE DRAKA
od zaujímavého autora Roba Jankovicha, ktorá sa zaoberá
rôznymi spoločenstvami, komunitami a lokálnymi skupinami
a ktorá, okrem iných vecí, veľmi zaujímavo rozpráva aj o tzv.
lokálnych menách, ktoré zabezpečujú rozvoj malého priestoru
a podporu miestnych obchodov, hlavne v prípadoch globálnych
kríz. Pokračujeme teda v úryvku z tejto knihy, ktorý nám autor
ochotne poskytol k nahliadnutiu.
(pokračovanie z predošláho vydania)
Hrubé národné šťastie
Bhutan je známy ako krajina, ktorá životnú úroveň nemeria ako inde na svete pomocou HDP, ale indexom šťastia,
teda spokojnosťou obyvateľov.
Dva druhy ekonomiky
Jedna videná cez prizmu HDP, založená
len na 6 % tovaru a 94 % virtuálnych
aktív, ktoré z tovarového toku vysáva
hodnotu, teda sa na ňom priŽivuje.
Druhá, tá o ktorej sa hovorí v dokumente Grundeinkommen – kulture impulz, ktorú DPH skresľuje. Jedna tretina
ekonomiky vzniká mimo platenej práce a
peňažnej ekonomiky. Nie je to ani tieňová, ani čierna ani šedá ekonomika, je to
(podľa mňa) ekonomika rôznoFarebná
– dúhová. Je ľudská, priateľská, ekonomika daru a vzájomného zdieľania.
Great Transition
Napríklad medzinárodný program Great
Transition (veľký preChod) „nepočíta s
ničím menším“ než s premenou ekonomiky a premenou „vedomia“: má dôjsť
k prekonaniu súčasných materialistických konzumných hodnôt i ekonomického modelu založeného na sledovaní
HDP. Samotní autori projektu uznávajú:
Dnes nikto nevie, ako bude premenená spoločnosť vyzerať. Práve preto je
ale treba zapojiť „mnoho uhlov pohľadu“ a nápadov a začať experimentovať:
s posilnením takých typov vlastníctva,
akým je družstevníctvo, s posilnením
významu lokálnych komunít, s rôznymi
lokálnymi menami, uznaním a podporou „neplatenej práce“, ktorá bude
vytvárať hodnoty v komunitách... (z
literarky.cz)
Menová rEvolúcia
Zmena ekonomického rámca dosiahnutá prostredníctvom vytvorenia (oslobodenia) zmenných prostriedkov - mien,
ktoré by sa mohli slobodne tvoriť a zanikať a
pravdepodobne by našli a prirodzeným
vývojom vyselektovali nové druhy meny,
peňazí, zdola odrážajúce potreby ľudí. Vzni-
kol by akýsi „voľný trh tvorenia mien“
– menotvorby. Veľkou výzvou by však
bolo vytvoriť (právny) rámec, v ktorom
by sa neMohli znovu presadiť náTlakové a podvodné riešenia ako v Poziho
schéme a kapitalistickou optikou legitímnych MLM-multilevel hrách.
Peňažná reForma
Je riešením, ktoré sa snaží poskytnúť
primárne k Ekonomickej TU hlavne
tým spôsobom, že by vrátilo právo tvorby
peňazí, zmenných prostriedkov - mien
rôzneho typu a funkcie, „ľuďom“. Odobralo by ho bankárom a rôznym ďalším
súkromným inštitúciám. Peňažná reforma nie je len riešenie finančnej krízy.
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým,
prečo rozvinuté krajiny majú tak veľa,
a napriek tomu sú v dlhoch, a krajiny
tretieho sveta majú tak málo a tiež sú v
dlhoch? Ak všetky krajiny sveta sú zadĺžené, komu to vlastne všetci dlžíme?
Prečo naši starí otcovia dokázali postaviť domy pre svoje rodiny bez toho, aby
sa museli zadĺžiť na 30 rokov a my to
dnes nedokážeme? Prečo sa ničí životné prostredie? Prečo sú naše potraviny
plné zdraviu škodlivých látok?
Ešte nikdy sme nežili
v takom blahobyte
ako v súčasnosti!
Máme k dispozícii dostatok zdrojov, čoraz viac práce robia stroje, počítače…
Logicky by sme mali pracovať menej a
mať viac všetkého: majetku, viac času
na rodinu, udržiavanie zdravia, na svoje záujmy… Namiesto toho pracujeme
viac a máme iba viac dlhov a finančnú
krízu! Tiež sa vám zdá, že tu niečo nehrá? Že v systéme je nejaká zásadná
chyba, o ktorej sa nehovorí?
Peniaze sú v centre života
nás všetkých. Je čas
pochopiť, čo peniaze sú
a ako fungujú.
Stránka peňažná reforma.sk podrobne vysvetľuje presné zmeny, ktoré musíme
urobiť v peňažnom systéme na to, aby
sme mohli: • vyviaznuť z tejto krízy
• vyrovnať štátny dlh • znížiť naše
bremeno osobných dlhov • výrazne a
natrvalo znížiť dane • mať vyšší disponibilný príjem, alebo viac voľného času
• odvrátiť prichádzajúcu dôchodkovú
krízu…
Viac sa dočítate v knihe
PREBÚDZANIE DRAKA
od autora Roba Jankovicha
I N Z E R C I A / P U B L I C I S T I K A
7
8
I N Z E R C I A / T I P N A D A R Č E K
Download

Produkciu rozširujú inováciami zo Slovenska