Vypĺňať paličkovým písmom tmavým perom.
na klinicko-biochemické vyšetrenie
Miesto na nalepenie
čiarového kódu.
ŽIADANKA B 0 0 0 3
Kód dg.
Údaje o pacientovi
Kód poskytovateľa
Rodné číslo, resp. číslo poistenca
Kód odosielajúceho lekára
Meno
Kód poisťovne pacienta
Priezvisko
Tel.
Pečiatka lekára:
Pohlavie
muž
žena
Dátum odberu
.
.
d d m m r
Čas odberu
U cudzincov
Kód krajiny EU
Identif. číslo pacienta
r
:
Výška / cm
Hmotnosť / kg
Diruéza I. / ml
Materiál
Zberné obdobie I. / h
Základné vyšetrenia
Albumín
ALP
ALT
Amoniak
AMS
AMS pankreatická
AST
BILC
BILK
Ca
Celkové bielkoviny
Cl
Cu
Cystatín C
Fe
Fe – krivka
Fe – VK
GLU
GMT
Cholínesteráza
K
Kys. močová
Kreatinín
Laktát **
LD
Lipáza
Mg
Na
Osmolalita
P
Prokalcitonín
Urea
Zn
Vnútorné prostr.
ABR
ioniz. Ca
Moč
Addis
ALB/Kreatinín
AMS
BJB
Ca
Citrát
Cl
Cystín
Cu
Zn
ELFO – U
Hamburger
Chemicky
K
Kys. Močová
Kreatinín
KVP
Mg
Mikroalbumínúria
Na
Osmolalita
P
Sediment
Urea
Stolica
OK
Zvyšky
Elastáza
Kalprotektín
Kardiál. markery
CK
hs cTnT
Homocysteín *
Myoglobín
NTproBNP
Aktualizácia: 31. 10. 2011
Moč
Pleur. punkt.
C-peptid
Glukóza
Glykemický profil **
Glykozurický profil
HbA1c *
Cholesterol celkový
HDL cholesterol
LDL cholesterol
Inzulín
oGTT
Triacylglyceroly
Liečivá a drogy
Desatinib
Digoxín
Fenytoín
Gentamycín
Imatinib
Karbamazepín
Kyselina valproová
Lamotrigin
Li
Nilotinib
Skríning drog
Teofylín
Vankomycín
Stolica
Zberné obdobie II. / h
Diruéza II. / ml
Obličky
Clearance kreatinínu
– frakčné exkrécie
Ca
Cl
K
Kys. močová
Mg
Na
Osmolalita
P
Glycidy a lipidy
Anti-GAD
Apo A1
Apo B
Aterogénny index
plazmy
Medirex, a.s., člen MEDIREX GROUP
laboratórna diagnostika Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava
tel.: 0850 00 30 30, +421 2 208 29 350
[email protected] www.medirex.sk www.medirexgroup.sk
©Medirex, a.s.
Krv
Špecifické proteíny
A2MG
Alfa-1-AT
Beta2MG
C3
C4
Ceruloplazmín
CRP
hsCRP
ELFO
Free Kappa/ Lambda
Haptoglobín
Ig A
Ig G
IgE
IgM
Imunofixácia
Orosomukoid
Prealbumín
Transferín
Štítna žľaza
Anti-TG
Anti-TPO
Anti-TSH
Free T3
Free T4
TG
TSH
Kostné markery
ALP-izoenzýmy
CTx
Osteokalcín
P1NP
PTH
Ascites
Plod. v.
PM
Onkomarkery
Nadobličky
Katechlolamíny:
AFP
Adrenalín *
CA 125
Dopamín *
CA 15-3
Metanefrín *
CA 19-9
Noradrenalín *
CA 72-4
Normetanefrín *
CEA
Kortizol
CYFRA 21-1
VMA
HCG
HVA
NSE
HE4
Plodnosť, gravidita
17-beta-E2
Kalcitonín
17-OH-prog
PSA
AFP
PSA Free
AFP-plod. voda
ROMA predmen
Anti-Müllerov hormón
ROMA postmen
DHEA-S
SCCA
FAI (TST/SHBG)
TK
FSH
TPS
FβHCG (1. trim)
Chromogranín A
HCG
Iné
LH
5-HIAA
PAPP-A
ACTH *
Progesterón
Aldosterón
Prolaktín
ASLO
SHBG
Feritín
Spermiogram
IGF-1
Testosterón
IL-6
Karboxyhemoglobín
uE3
Voľný TST
Kofeín
Methemoglobín
Vitamíny
25-OH-vit D3
Močový kameň
Foláty
Prokalcitonín
B12
Rastový hormón
Renín
Likvor
CB
RF
CI
Serotonín
Glukóza
Solubilný
transferínový
Mikroskopicky
receptor
ACE
Odbery biochémia:
všetky parametre rutinné aj špeciálne okrem označených: 5 ml skúmavka s gélom
* K-EDTA - ako na krvný obraz, ** NAF, K-oxalát
Vyšetrenia v moči: podľa informačnej brožúry
Katecholamíny a metanefríny v moči: pred zberom 24 h moča dať do zbernej
nádoby 10 ml 25% HCl (dodá laboratórium)
Download

ŽIADANKA - Medirex