SLOVENSKO ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
photo
pre študijný odbor 8297 M
fotografický dizajn
SLOVENSKO - ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre študijný odbor 8297 M
fotografický dizajn
SLOVENSKO - ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre študijný odbor
8297 M fotografický dizajn
Copyright 2013 by Martin Dancák
Prvé vydanie © Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
Všetky práva vyhradené. Nijakú časť tejto knihy nemožno reprodukovať, uchovávať v pamäťovom
systéme alebo rozširovať v akejkoľvek forme elektronickými či mechanickými prostriedkami,
fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu
majiteľa autorských práv.
© Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
This dictionary may be photocopied freely for classroom use but may not be adapted,
printed, or sold without the permission of the authors.
Any websites referred to in this publication are in the public domain.
First published 2013
Printed in Prešov
SLOVENSKO - ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre študijný odbor 8297 M
fotografický dizajn
Obsah
O slovníku ................................................................................................................................................... 6
Ako používať slovník ................................................................................................................................... 7
design studio .......................................................................................................................................... 8
ateliér – studio/atelier/artist workroom ............................................................................................ 9
fotograf – photographer................................................................................................................... 10
kameraman - cameraman ................................................................................................................ 11
príslušenstvo – accessories .................................................................................................................. 12
fotoaparát – camera ......................................................................................................................... 12
videokamera - video camera ............................................................................................................ 13
video camera accessories ................................................................................................................. 15
professional design studio ................................................................................................................... 16
počítač – computer........................................................................................................................... 17
ostatné príslušenstvo – other accessories ....................................................................................... 19
úprava fotografií a videa – photo and video edit ................................................................................. 20
editácia fotografií a videa – photography and video editing ........................................................... 21
tlačenie fotografií – photography printing ........................................................................................... 22
tlačiareň – printer ............................................................................................................................. 23
farby – colours .................................................................................................................................. 24
štvorfarebná tlač - four-colour printing ................................................................................ 25
ostatné príslušenstvo – other accessories ....................................................................................... 26
a course in art and design .................................................................................................................... 27
pravidlá kompozície.............................................................................................................................. 28
the rules of photographic composition ................................................................................................ 28
typy - tips on composition: ................................................................................................................... 28
línie – lines ........................................................................................................................................ 29
geometrické tvary - geometric shapes ............................................................................................. 30
rovnováha/vyváženosť – balance ..................................................................................................... 31
orámovanie – framing ...................................................................................................................... 31
zamedziť splývanie - avoiding mergers ............................................................................................ 32
jednoduchosť – simplicity................................................................................................................. 33
vyhnúť sa monotónnosti - breaking monotony................................................................................ 33
narušenie symetrie - disturbing symmetry ...................................................................................... 33
zachytenie pohybu - motion pictures............................................................................................... 34
štruktúra – texture ........................................................................................................................... 34
farba – colour ................................................................................................................................... 35
perspektíva – viewpoint ................................................................................................................... 35
rozlíšenie – resolution .......................................................................................................................... 36
typy fotografií – photo types ................................................................................................................ 37
Slovenský register /Slovak index/............................................................................................................. 48
Anglický register /English index/ .............................................................................................................. 51
Phonetic Symbols /Fonetické symboly/ .................................................................................................. 54
English alphabet /Anglická abeceda/ ...................................................................................................... 56
Použitá literatúra /Bibliography/.............................................................................................................. 57
O slovníku
Neoddeliteľnú úlohu pri učení sa cudzích jazykov zohrávajú obrázky. Niet pochýb, že vizuálne
podnety pomáhajú človeku pochopiť a zapamätať si rôzne informácie, pretože prispievajú k tvorbe
súvislostí a celého radu asociácií, čo patrí k základným metódam ako uchovať poznatky v pamäti
dlhodobo. Aj preto sme sa rozhodli tento stručný dvojjazyčný slovensko-anglický slovník určený pre
študijný odbor 8297 M fotografický dizajn podporiť farebnými ilustráciami.
Ilustrácie realisticky a presne približujú predmety a časti, z ktorých sa zobrazený predmet
skladá. Ďalej tu nájdeme fotografie rôznych procesov a činností, ktoré úzko súvisia s prácou fotografa
ako dizajnéra. Každé slovo v tomto slovníku bolo starostlivo vybrané na základe konzultácií
s odborníkmi či na základe štúdia odbornej literatúry a iných zdrojov. Napriek tomu treba brať do
úvahy fakt, že tak, ako každý iný jazyk, aj slovenčina a angličtina sú jazykmi dynamickými, živými
fenoménmi, čo v praxi znamená, že tú istú vec je často možné označiť mnohými rôznymi termínmi.
V takomto prípade sme sa usilovali vybrať to slovo, o ktorom si myslíme, že sa používa najčastejšie
alebo najpresnejšie vystihuje podstatu veci.
Okrem ilustrácií a ich detailného popisu v anglickom i slovenskom jazyku v publikácii nájdeme
fonetický prepis anglickej výslovnosti, čo má napomôcť dané slovo v anglickom jazyku správne vysloviť.
Okrem jednotlivých slov tu nájdeme aj ustálené slovné spojenia s cieľom obohatiť náš slovník a mali by
byť pre učiacich sa prínosom. Slovník pre lepšiu orientáciu ďalej obsahuje register (osobitne
v slovenskom aj anglickom jazyku), kde používateľ nájde každé jednotlivé slovo v abecednom poradí
a stranu, na ktorej sa dané slovo nachádza.
Našou snahou bolo vytvoriť praktickú a ľahko použiteľnú pomôcku, ktorá má uľahčiť prácu
v prvom rade študentom študijného odboru 8297 M fotografický dizajn, i keď budeme radi, ak po tejto
publikácii siahne i široká čitateľská verejnosť, laici či odborníci, ktorých záľubou alebo profesiou je
fotografovanie či dizajn a súčasne snaha sa popri tom naučiť zopár nových slov a ktorí z osobných či
profesionálnych dôvodov potrebujú určiť presné významy neznámych cudzojazyčných termínov. Tento
obrázkový slovník má tak pomôcť lepšie sa zorientovať a vyznať sa v súčasnom pretechnizovanom
svete, kde treba poznať a každodenne používať množstvo nových, často cudzích a odborných termínov
v najrôznejších sférach spoločenského života. Veríme, že táto pomôcka sa stane nielen bežnou
metodickou príručkou, ale aj Vaším osobným priateľom.
6
Ako používať slovník
Slovník je plánovane koncipovaný tak, aby ho bolo možné viacúčelovo použiť. Používateľ môže
po publikácii siahnuť pri učení sa, prekladaní alebo hľadaní neznámych anglických slov a popri tom
postupovať viacerými metódami. Najväčšou výhodou obrázkového slovníka je, že na základe ilustrácií
je používateľ schopný nájsť v ňom akékoľvek slovo súvisiace s odborom fotografický dizajn a jeho
prácou, hoci má len veľmi nejasnú predstavu ako daný predmet, jeho časti, prípadne určitú činnosť
pomenovať. Dá sa samozrejme postupovať opačne, to znamená, na základe konkrétneho slova
(anglického alebo slovenského) nájsť jeho podobu či jeho cudzojazyčný ekvivalent prostredníctvom
obrázku. Hľadané výrazy je ďalej možné nájsť tematicky prostredníctvom obsahu v úvode alebo
prostredníctvom registra (osobitne v slovenskom alebo anglickom), kde používateľ nájde každé
jednotlivé slovo v abecednom poradí a stranu, na ktorej sa môže o význame daného slova presvedčiť
na základe obrázku.
Na záver ponúkame pre horlivých učiacich sa, ktorí bažia po znalosti nových slov niekoľko
metód a praktických cvičení ako im uľahčiť a urýchliť prácu. Po tom, čo si zapamätáte obsah danej
stránky, skúste si obrázky zo slovníka obkresliť a následne k nim dopísať prislúchajúce cudzojazyčné
výrazy prípadne novo naučené anglické slová z registra nakresliť. Môžete skúsiť pomenovať tie
predmety v triede na odbornom výcviku, ktoré využívate vo svojej odbornej praxi a ktorých anglické
ekvivalenty sa snažíte naučiť. V neposlednom rade je možné z naučených slov vytvoriť jednoduchú
vetu, príbeh, krížovku pre ostatných alebo simulovať reálnu situáciu v obchode a skúsiť si niečo kúpiť.
Veľa šťastia pri učení prajú tvorcovia.
7
design studio
/dɪˈzaɪn ˈstjuːdiəʊ/
trieda – classroom /klɑːsrʊm/
študent – student /ˈstjuːdnt/
dizajnér – designer /dɪˈzaɪnə(r)/
úprava – editing /ˈedɪtɪŋ/
dizajnér – designer /dɪˈzaɪnə(r)/ - a person whose job is to decide how things such as clothes,
furniture, tools, etc. will look or work by making drawings, plans or patterns /osoba, ktorá navrhuje,
ako budú veci vyzerať alebo pracovať prostredníctvom kresieb, plánov, návrhov a pod./
8
ateliér – studio/atelier/artist workroom /ˈstjuːdɪəʊ/əˈtɛlɪeɪ/ˈɑːtɪst ˈwəːkruːm/
model – model /ˈmɒdl/
asistent – assistent /əˈsɪstənt/
tienidlo - lampshade /ˈlampʃeɪd/
sedadlo na fotenie - photo seat /ˈfəʊtəʊ siːt/
fotograf – photographer /fəˈtɒgrəfə/
fotografia - photograph/picture/exposure/snap(shot /ˈfəʊtəʊgrɑːf/ˈpɪktʃə/ˈɪkˈspəʊʒə/ˈsnap(ʃɒt)/
urobiť fotografiu - take a photo/shoot a picture /teɪk əˈfəʊtəʊ/ʃuːt ə ˈpɪktʃə/
9
fotograf – photographer /fəˈtɒgrəfə/
teleobjektív – telephoto lens
/ˈteliˈfəʊtəʊ lenz/
popruh fotoaparátu
camera strap /ˈkæm(ə)rə strap/
puzdro na fotoaparát
camera case /ˈkæm(ə)rə: keɪs/
fotoaparát – camera /ˈkæm(ə)rə/
zaostriť – focus /ˈfəʊkəs/
spúšť – shutter release button: a device that opens and closes to expose the film in a camera
/tlačidlo spúšťajúce uzávierku fotoaparátu, čím sa exponuje film vo fotoaparáte, urobenie snímky/
blesk – flash: a camera attachment that produces a brief very bright light, used for taking
photographs in poor light /príslušenstvo fotoaparátu produkujúce silné svetlo vo veľmi krátkom
intervale používané na robenie fotografií pri zlom svetle/
10
kameraman - cameraman
/ˈkæmrəmæn/
videokamera - video camera
/ˈvɪdiəʊ ˈkæm(ə)rə/
stabilizátor - stabilizer /ˈsteɪbəlaɪzə(r)/
LCD displej/externý hľadáčik
LCD display/external viewfinder
/el siː diː dɪˈspleɪ/ɪkˈstəːn(ə)l vjuːˈfaɪndə(r)/
káble – cables /ˈkeɪbls/
pozadie – background /ˈbakgraʊnd/
svetlá – lights /lʌɪts/
adaptér – DC adaptor
/diː siː əˈdæptə(r)/
stojan na svetlá - lights stand /lʌɪts stand/
11
príslušenstvo – accessories
/əkˈsesəriz/
fotoaparát – camera /ˈkæm(ə)rə/
programátor
programme selector
/ˈprəʊɡræm sɪˈlektə(r)/
spúšť
shutter release
/ˈʃʌtə(r) rɪˈliːs/
držiak blesku
accessory shoe
/əkˈsesəri ʃuː/
vysúvanie objektívu
lens release button
/lenz rɪˈliːs ˈbʌt(ə)n/
ručné zaostrovanie
depth-of-field preview button
/depθ-əv-fiːld ˈpriːvjuː ˈbʌt(ə)n/
blesk – flash /flæʃ/
teleso fotoaparátu
camera body
/ˈkæm(ə)rə ˈbɒdi/
telekonvertor – teleconverter
/ˈtɛlɪkənˌvəːtə/
objektív – lens /lenz/
a camera - a device for recording visual images in the form of photographs, movie film, or video
signals /prístroj na vytváranie obrázkov vo forme fotografií, filmu alebo v podobe videa/
12
videokamera - video camera
/ˈvɪdiəʊ ˈkæm(ə)rə/
mikrofón – microphone
/ˈmaɪkrəfəʊn/
klapka – clapperboard
/ˈklæpəbɔːd/
hľadáčik – viewfinder /vjuːˈfaɪndə(r)/
LCD displej/
externý hľadáčik
LCD display/
external viewfinder
/el siː diː dɪˈspleɪ/
ɪkˈstəːn(ə)l
vjuːˈfaɪndə(r)/
tlačidlá ovládania
controls /kənˈtrəʊls/
objektív – lens /lenz/
kamkordér - camcorder/ˈkæmkɔːdə(r)/
videokamera - video camera :
a special camera for making video films /prístroj na vytváranie
obrázkov vo forme videa/
kamkordér – camcorder:
a video camera that records pictures and sound and that can be
carried around /prenosná videokamera/
13
videocamera components /ˈvɪdiəʊ ˈkæm(ə)rə kəmˈpəʊnənts/
viewfinder /vjuːˈfaɪndə(r)/ - hľadáčik
handle /ˈhændl/ - držadlo
light attachment /laɪt əˈtætʃmənt/ - držiak svetla
mic /maɪk/ - mikrofón
zoom control /zuːm kənˈtrəʊl/ - ovládač priblíženia
lens boot /lenz buːt/ - kryt objektívu
lens /lenz/ - objektív
lens assembly /lenz əˈsembli/ - telo objektívu
hand grip /hænd ɡrɪp/ - držadlo
tripod mounting plate /ˈtraɪpɒd ˈmaʊntɪŋ pleɪt/ - systém na pripojenie objektívu
recording device /rɪˈkɔːdɪŋ dɪˈvaɪs/ - typ záznamového média
optional battery pack /ˈɒpʃənl ˈbætəri pæk/ - náhradná batéria
optional wireless receiver /ˈɒpʃənl ˈwaɪələs rɪˈsiːvə(r)/ - voliteľný bezdrôtový prijímač
14
video camera accessories
/ˈvɪdiəʊ ˈkæm(ə)rə əkˈsesəriz/
svetlá – lights /lʌɪts/
mikrofón – microphone
/ˈmaɪkrəfəʊn/
statív – tripod
/ˈtraɪpɒd/
stojan na svetlá
lights stand
/lʌɪts stand/
videokazeta – videotape /ˈvɪdiəʊteɪp/
šošovka - lens /lenz/
slnečná clona – lens hood
/lenz hʊd/
videokazeta – video/videotape: a type of magnetic tape used for recording moving pictures
and sound; a box containing this tape, also called a video cassette /typ magnetickej pásky na
zaznamenávanie videa spolu so zvukom; box obsahujúci videopásku – videokazeta/
15
professional design studio
/prəˈfeʃənl dɪˈzaɪn ˈstjuːdiəʊ/
science /ˈsaɪəns/ - veda - knowledge about the structure and behaviour of the natural and physical
world, based on facts that you can prove, for example by experiments /súbor poznatkov o štruktúre
a správaní prírodného a fyzikálneho sveta, založená na faktoch, ktoré je možné dokázať , napríklad
experimentami/
graphics /ˈɡræfɪks/ - grafika - designs, drawings or pictures, that are used especially in the
production of books, magazines, etc. /návrhy, kresby, obrázky alebo fotografie, ktoré sú použíté
v knihách, časopisoch a pod./
art /ɑːt/ - umenie - the use of the imagination to express ideas or feelings, particularly in painting,
drawing or sculpture; examples of objects such as paintings, drawings or sculptures; the skill of
creating objects such as paintings and drawings, especially when you study it; an ability or a skill that
you can develop with training and practice /použitie predstavivosti na vyjadrenie myšlienok alebo
pocitov najmä v oblasti umenia; zručnosť vytvárať umenie; schopnosť alebo zručnosť, ktorú je možné
rozvíjať vzdelávaním alebo štúdiom/
16
počítač – computer
/kəmˈpjuːtə/
notebook/laptop /ˈnəʊtbʊk/
tlačidlo – key/button /kiː/ˈbʌtn/
osobný počítač – personal computer
/ˈpəːs(ə)n(ə)l kəmˈpjuːtə/
dotykový ovládač - touch pad /tʌtʃ pæd/
CD/DVD mechanika – CD/DVD drive /siː diː/diː viː ˈdiː draɪv/
LCD obrazovka – LCD monitor
/el siː diː ˈmɒnɪtə(r)/
vypínač
power button
/ˈpaʊə(r) ˈbʌtn/
klávesnica – keyboard /ˈkiːbɔːd/
myš – mouse /maʊs/
počítač – computer: an
electronic machine that can store, organize and find information, do
calculations and control other machines /elektronický prístroj používaný na ukladanie, organizovanie
a hľadanie informácií, kalkulácie a ovládanie iných prístrojov a strojov/
17
tablet - /ˈtæblət/
dotykové pero - touch pen /tʌtʃ pen/
ikony – icons
/ˈaɪkɒns/
dotykový displej - touch screen
/tʌtʃ skriːn/
prsty – fingers /ˈfɪŋɡə(r)s/
palec – thumb /θʌm/
ruky – hands /hænds/
operačný program – operating system /ˈɒpəreɪtɪŋ ˈsɪstəm/ -
a set of programs that controls
the way a computer works and runs other programs /operačný systém počítača; súbor programov,
ktoré umožňujú kontrolu a ovládanie počítača; spôsob, ako je možné ovládať počítač a umožňuje
spušťanie iných programov a aplikácií v počítači/
hardware
/ˈhɑːdweə(r)/ – the machinery and electronic parts of a computer system /súbor
elektronických častí počítača/
software /ˈsɒftweə(r)/ - the programs, etc. used to operate a computer /programy, ktoré umožňujú
ovládať počítač pre rôzne formy aktivít, napr. písanie, kreslenie, komunikovanie a pod./
18
ostatné príslušenstvo – other accessories
/ˈʌðə əkˈsesəriz/
USB kľúč - USB device
/juː es biː dɪˈvaɪs/
CD – compact disc /ˈkɒmpækt dɪsk/
DVD – DVD disc /diː viː ˈdiː dɪsk/
pamäťová karta - memory cards /ˈmeməri kɑːd/
computer program/software
/kəmˈpjuːtə(r) ˈprəʊɡræm/ˈsɒftweə(r)/
programovať - program a computer: a set of instructions in code that control the operations
or functions of a computer /súbor príkazov vo forme kódov, ktoré slúžia na kontrolovanie počítačových
operácií alebo funkcií počítača/
nainštalovať/spustiť program - to install/run software /tu ɪnˈstɔːl/rʌn ˈsɒftweə(r)/
19
úprava fotografií a videa – photo and video edit
/ˈfəʊtəʊ ənd ˈvɪdiəʊ ˈedɪt/
úprava fotografií – photo edit /ˈfəʊtəʊ ˈedɪt/
zmena veľkosti fotografie – resize (a photo) /ˌriːˈsaɪz/
zväčšiť (formát) – enlarge photo size /ɪnˈlɑː(r)dʒ ˈfəʊtəʊ saɪz/
zmenšiť (formát) – reduce photo size /rɪˈdjuːs ˈfəʊtəʊ saɪz/
priblížiť, zväčšiť (objekt) – zoom in (a photo) /zuːm ɪn/
oddialiť, zmenšiť (objekt) – zoom out (a photo) /zuːm aʊt/
(s)kopírovať (fotografiu) – copy (a photo) /ˈkɒpi/
otočiť (fotografiu) – rotate (a photo) /rəʊˈteɪt/
uložiť (fotografiu) – save (a photo) /seɪv/
tlačiť (fotografiu) – print (a photo) /prɪnt/
20
editácia fotografií a videa – photography and video editing
/fəˈtɒɡrəfi ənd ˈvɪdiəʊ ˈedɪtɪŋ/
žena – woman /ˈwʊmən/
lampa – lamp /læmp/
nožnice – scissors /ˈsɪzəz/
videokazeta – videotape /ˈvɪdiəʊteɪp/
stôl – table /ˈteɪbl/
nôž – knife /naɪf/
odpadkový kôš – wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/
rezačka - cutter /ˈkʌtə(r)/
21
tlačenie fotografií – photography printing
/fəˈtɒɡrəfi ˈprɪntɪŋ/
tlačiareň – printer /ˈprɪntə(r)/
LCD displej - LCD display
/el siː diː dɪˈspleɪ/
fotoaparát – camera /ˈkæm(ə)rə/
tlačidlá ovládania
operation controls
/ˌɒpəˈreɪʃn kənˈtrəʊls/
pamäťová karta
memory cards
/ˈmeməri kɑːd/
fotografia - photograph/picture /ˈfəʊtəʊgrɑːf/ˈpɪktʃə/
USB kľúč - USB device /juː es biː dɪˈvaɪs/
vlastnosti (snímky)
properties (of a photo) /ˈprɒpə(r)tis (ɒv ə ˈfəʊtəʊ)/
veľkosť – size (of a photo) /saɪz (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
kontrast (farieb, fotografie) – contrast (of a photo) /ˈkɒntrɑːst (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
jas (fotografie) – brightness (of a photo) /braɪtnəs (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
ostrosť (fotografie) – sharpness (of a photo) /ʃɑː(r)pnəs (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
farba – colour (of a photo) /ˈkʌlə(r) (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
škála (farieb, fotografie) – levels (of a photo) /ˈlev(ə)ls (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
automatická farebná škála (fotografie) – auto levels (of a photo) /ˈɔːtəʊ ˈlev(ə)ls (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
22
tlačiareň – printer /ˈprɪntə(r)/
laserová tlačiareň – laser printer /ˈleɪzə(r) ˈprɪntə(r)/
atramentová tlačiareň – ink-jet printer /ɪŋk-dʒet ˈprɪntə(r)/
vytlačiť fotografiu – print a photograph
/prɪnt ə ˈfəʊtəgrɑːf/
náplň do tlačiarne – cartridge /ˈkɑːtrɪdʒ/
fotografický papier – photographic paper
/ˌfəʊtəˈgrafɪk ˈpeɪpə/
matný papier – matt(e) /mæt/
lesklý papier – gloss /ɡlɒs/
pololesklý papier – semi-gloss /ˈsemi ɡlɒ/
23
farby – colours /ˈkʌlə(r)s/
/ˈjeləʊ/
/ˈɒrɪndʒ/
/ɡriːn/
/red/
/bluː/
/ˈvaɪələt/
optické spektrum – optical spectrum
/ˈɒptɪk(ə)l ˈspɛktrəm/
farba – colour: the appearance that things have that results from the way in which they reflect
light; red, orange and green are colours; a substance that is used to give colour to something /vizuálny
vzhľad veci, ktorá vyplýva z odrazu svetla; napríklad červená, zelená alebo biela; substancia slúžiaca na
nafarbenie niečoho, dať farbu niečomu/
24
štvorfarebná tlač - four-colour printing
/ fɔː(r)ˈ-kʌlə(r) prɪntɪŋ/
spojenie – connection
/kəˈnekʃn/
dotykový displej/ovládače tlačiarne
touch screen/operation controls
/tʌtʃ skriːn/operation kənˈtrəʊls/
zásobník papiera
input tray
/ˈɪnpʊt treɪ/
držiak vytlačených papierov
output tray
/ˈaʊtpʊt treɪ/
valčeky na nanášanie farby
ink rollers
/ɪŋk ˈrəʊlə(r)z/
posuvníky papiera
sheet transfer
/ʃiːt trænsˈfɜː(r)/
vytlačený materiál
four-colour printed material
/fɔː(r)ˈ-kʌlə(r) prɪntɪd məˈtɪəriəl/
25
ostatné príslušenstvo – other accessories
/ˈʌðə əkˈsesəriz/
lupa - magnifying glass /ˈmæɡnɪfaɪŋ ɡlɑːs/
album s fotografiami – photo album
/ˈfəʊtəʊ ˈælbəm/
fotografia – photograph: a picture made using a camera, in which an image is focused on to lightsensitive material and then made visible and permanent by chemical treatment, or stored digitally
/obrázok vytvorený pomocou fotoaparátu, uchovaný digitálne, prípadne vyvolaný alebo vytlačený na
svetlo-citlivý papier pomocou použitia chemikálií/
fotografia – photography: the art or practice of taking and processing photographs /umenie alebo
zručnosť robiť alebo vyvolávať fotografie/
26
a course in art and design
dizajn - design /dɪˈzaɪn/ – the art or process of deciding how something will look, work, etc. by
drawing plans, making models, etc. /umenie alebo proces rozhodovanie, ako bude daná vec vyzerať,
pracovať prostredníctvom návrhov, nákresov, plánov, vytváraním plánov a pod./
účel - purpose /ˈpɜːpəs/ – the intention, aim or function of something; the thing that something is
supposed to achieve; the ability to plan something and work successfully to achieve it /zámer, cieľ
alebo funkcia niečoho; niečo, čo je potrebné splniť alebo dosiahnuť; schopnosť niečo plánovať
a pracovať v snahe dosiehnuť alebo splniť cieľ/
zámer/cieľ - intention /ɪnˈtenʃn/ – what you intend or plan to do; your aim /dôvod alebo cieľ práce/
obsah - content /ˈkɒntent/ - the subject matter of a book, speech, programme, etc. /téma knihy,
prednášky, videa a pod./
27
pravidlá kompozície
the rules of photographic composition
/ðə ruːlz əv ˌfəʊtəˈɡræfɪkˌkɒmpəˈzɪʃn/
kompozícia - composition /ˌkɒmpəˈzɪʃn/ - is the placement
or arrangement of visual elements or ingredients in a work of
art or a photograph; this includes the subject matter, the
relative size and positions of objects within the photo, lighting
and tonal balance, etc.; means 'putting together'
/umiestnenie, usporiadanie, úprava vizuálnych častí v
umeleckom diele vrátane fotografie; súčasťou je aj téma,
veľkosť a pozícia objektov na fotografii, osvetlenie; vyváženie či
farebnosť fotografie; znamená aj dávať dokopy, usporiadávať/
typy - tips on composition:
pravidlo tretín - the rule of thirds (off-center placement of your subjects)
/ðə ruːl əv θɜːds (ɒf-ˈsentəd ˈpleɪsmənt əv jɔː(r) ˈsʌbdʒɪkts)/
the rule of thirds: an image is divided into thirds (both horizontally and vertically) so that you have 9
parts; instead of placing the important compositional elements in the centre of the image you should
put them about two-thirds up a page because people’s eyes usually go to one of the intersection
points most naturally rather than the centre of the shot /princíp je umiestnenie dôležitých vizuálnych
častí mimo stredu, približne do dvoch tretín vo všetkých smeroch od stredu záberu/
28
línie – lines
/laɪns/
lines: used to lure the eye deeper into a picture; straight, curved, parallel, or diagonal lines are all
good at promoting interest /horizontálne, vertikálne, rovné, rovnobežné či zaoblené čiary sa používajú
na vnorenie ľudského oka hlbšie do obrázka, vhodné na zaujatie pozornosti/
línia – line: a long thin mark on a surface; the edge, outline or shape of somebody/something /dlhá
tenká čiara na povrchu; okraj, obrys, silueta alebo tvar niekoho/niečoho/
horizontálny – horizontal /ˌhɒrɪˈzɒntl/ - flat and level; going across and parallel to the ground /rovný
a vodorovny; idúci rovnobežne so zemou/
vertikálny – vertical /ˈvɜːtɪkl/ - going straight up or down from a level surface /idúci priamo hore
alebo dole, kolmo na zem/
skrútený/zaoblený – curved /kɜːvd/ - having a round shape /majúci okrúhly alebo zaoblený tvar/
rovný – straight /streɪt/ - not in a curve or at an angle; in a straight line /priamy, nezaoblený/
rovnobežný – parallel /ˈpærəlel/ - two or more lines that are parallel to each other are the same
distance apart at every point /dve alebo viac línií idúcich popri sebe v rovnakej vzdialenosti od seba/
29
šikmý – diagonal /daɪˈæɡənl/ - at an angle; joining two opposite sides of something at an angle /v
uhle; spájajúci dve opačné konce niečoho pod istým uhlom/
geometrické tvary - geometric shapes /ˌdʒiːəˈmetrɪk ʃeɪp/
triangel – triangle /ˈtraɪæŋɡl/
špirála – spiral /ˈspaɪrəl/
obdĺžnik – rectangle /ˈrektæŋɡl/
špirála – spiral: a shape or design, consisting of a continuous curved line that winds around a central
point, with each curve further away from the centre /tvar alebo dizajn pozostávajúci z postupne sa
krútiacej línie točiacej sa okolo centrálneho bodu tak, že káždý oblúk je vzdialený ďalej od jej začiatku/
obdĺžnik – rectangle: a flat shape with four straight sides, two of which are longer than the other
two, and four angles of 90° /plochý tvar so štyrmi rovnými stranami, z ktorých dve sú dlhšie ako zvyšné
dve pričom každý zo štyroch uhlov má 90°/
30
triangel – triangle: a flat shape with three straight sides and three angles; a thing in the shape of a
triangle /plochý tvar pozostávajúci z troch rovných čiar a troch uhlov; vec v tvare trojuholníka/
rovnováha/vyváženosť – balance /ˈbæləns/
- an arrangement of shapes, colors or areas of light and dark that complement one another
/usporiadanie tvarov, farieb alebo svetlých či tmavých častí, ktoré sa dopĺňajú/
orámovanie – framing /freɪmɪŋ/
- an act of placing a person or objects in the foreground of your subject to give depth and add interest;
it also gives you sense of where the viewer is /akt orámovania obrázku v podobe človeka alebo rôznych
predmetov či objektov s cieľom dodať mu hĺbku a zaujímavosť či s cieľom poskytnúť informáciu
o prostredí, kde sa autor obrázka nachádza(l)/
31
presahovanie/presah – overhanging /ˌəʊvəˈhæŋɪŋ/
zamedziť splývanie - avoiding mergers
/əˈvɔɪdɪŋ ˈmɜːdʒə(r)s/
- merger: objects or lines that are just too close to the principal subject and they can steal attention
/objekty alebo línie sú tak blízko ústrednému objektu obrázka, že môžu odvrátiť pozornosť/
tri dimenzie
overlaps three dimensions
/ˌəʊvəˈlæps θriːdaɪˈmenʃns/
orezanie ľudí z fotografie
crop people out of the picture
/krɒp ˈpiːpl aʊt əv ðə ˈpɪktʃə(r)/
jednoduchosť – simplicity
/sɪmˈplɪsəti/
- a method of keeping the information in a photograph relatively simple and composing a photograph
so that your message and reason for taking the picture is clearly seen /metóda zachovania informácie
na fotografii v čo najjednoduchšej podobe, koncepcia a kompozícia fotografie je taká, že odkaz a dôvod
urobenia fotografie je zreteľne jasný/
32
jednoduchosť – simplicity /sɪmˈplɪsəti/ - the quality of being natural, plain, easy to understand or
use /vlastnosť byť alebo zdať sa prirodzeným, jednoduchým, jednoduchým na pochopenie alebo
použitie/
vyhnúť sa monotónnosti - breaking monotony
/breɪkɪŋ məˈnɒtəni/
- incorporate one out-of-place element that attracts your eye like a magnet /metóda začlenenia
zdanlivo nepatriaceho elementu do obrázka, ktorý pritiahne pozornosť oka/
monotónnosť – monotony: boring lack of variety /nudný, postrádajúci rôznorodosť/
narušenie symetrie - disturbing symmetry
/dɪˈstɜːbɪŋ ˈsɪmətri/
- the rule of symmetry is all about capturing the natural symmetry in nature
/pravidlo symetrie je o zachytení prirodzenej symetrie v prírode/
33
symetria – symmetry: the exact match in size and shape between two halves, parts or sides of
something /presná zhoda vo veľkosti a tvare medzi dvoma polovicami, časťami alebo stranami/
symetrický – symmetrical /sɪˈmetrɪkl/ - having two halves, parts or sides that are the same in size
and shape /majúci dve polovice, časti alebo strany zhodné vo veľkosti a tvare/
nesymetrický – asymmetric /ˌeɪsɪˈmetrɪk/ - not equal; having two sides or parts that are not the
same in size or shape /nie rovnaký; opak symetrického/
zachytenie pohybu - motion pictures /ˈməʊʃn ˈpɪktʃə(r)s/
- capturing the essence of speed and energy in a static art form such as photography /zachytenie
esencie rýchlosti a energie v statických umeleckých formách ako napríklad fotografia/
pohyb – motion /ˈməʊʃn/ - the act or process of moving; the way something moves /úkon alebo
proces pohybu; spôsob, akým sa niečo pohybuje/
štruktúra – texture /ˈtekstʃə(r)/
- a good idea when you take pictures of rocks, walls, surfaces, someone’s hands, or leaves /metóda
zachytenia štruktúry materiálu/
34
štruktúra – texture: the form or structure of something, e.g. of wood /forma alebo štruktúra, napr.
dreva/
farba – colour /ˈkʌlə(r)/
- certain colour configurations can inspire awe and amazement /určitá farebná konfigurácia môže
vyvolať úžas a prekvapenie/
perspektíva – viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/
get down; pointing up->down is a quite more seen situation than pointing down->up /metóda zmeny
pohľadu fotoobjektívu/
35
tradičný spôsob fotografovania - classic way of shootin /ˈklæsɪk weɪ əv ˈʃuːtɪŋ/ - the camera at
the level of their eye /fotoaparát je na úrovni očí/
rozlíšenie – resolution / ˌrezəˈluːʃn /
- the power of a computer screen, printer, etc. to give a clear image, depending on the size of the dots
that make up the image; the amount of detail that you can see on a television or computer screen, or
in a photograph /rozlíšenie vyjadruje počet obrazových bodov, z ktorých je tvorená výsledná
fotografia; má vplyv na kvalitu a rozmer snímky pri tlači; všeobecne platí - čím väčšie rozlíšenie, tým
lepšia kvalita snímky a väčší rozmer vytlačenej fotografie/
abstraktná fotografia – abstract photo
/ˈæbstrækt ˈfəʊtəʊ/
problémy - problems
/ˈprɒbləms/
podexponovaný – underexposed /ˌʌndərɪkˈspəʊzd/
preexponovaný – overexposed /ˌəʊvərɪkˈspəʊzd/
neostrý – out of focus /aʊt əv ˈfəʊkəs/
36
červené oči – red eyes /red aɪz/
redukcia efektu červených očí – red eye reduction
/red aɪ rɪˈdʌkʃn/
zrnitá fotografia – a grainy photograph /ˈgreɪni/
typy fotografií – photo types /ˈfəʊtəʊ taɪps/
portrét/módna fotka – portrait/fashion photo /ˈpɔː(r)trɪt/ˈfæʃn ˈfəʊtəʊ/
37
portrét – portrait /ˈpɔː(r)trɪt/ - a painting, drawing or photograph of a person, especially of the head
and shoulders /obraz, maľba, kresba alebo fotografia osoby, zvyčajne hlavy a ramien/
luminografia
luminography /ˏlu:mi'nɔgrәfi/
krajinka – landscape
/ˈlæn(d)ˌskeɪp/
svadobná fotografia
wedding photo /ˈwedɪŋ ˈfəʊtəʊ/
38
luminografia – luminography /ˏlu:mi'nɔgrәfi/ - a photographic technique, also known as light
drawing or light graffiti in which exposures are made usually at night or in a darkened room by moving
a hand-held light source or by moving the camera; in many cases the light source itself does not
appear in the image /technika fotografovania, tzv. svetelné kreslenie alebo grafity s využitím
pohyblivého svetelného zdroja alebo pohybov fotoaparátu a dlhého expozičného času za tmy alebo
v tmavom prostredí; v mnohých prípadoch sa zdroj svetla neobjavuje na snímke/
fotomontáž – photomontage /ˌfəʊtəʊmɒnˈtɑːʒ/
počítačová grafika
computer graphics /kəmˈpjuːtə ˈɡræfɪks/
krajinka – landscape /ˈlæn(d)ˌskeɪp/
39
fotomontáž – photomontage /ˌfəʊtəʊmɒnˈtɑːʒ/ - a picture which is made up of different
photographs put together; the technique of producing these pictures /obraz, ktorý je vytvorený
z rôznych fotografií; technika tvorenia takýchto obrazov s použitím fotografií/
detská fotografia
children photo /ˈtʃɪldrən ˈfəʊtəʊ/
zátišie – still life /stɪl laɪf/
produktová/módna fotografia – product/fashion photo /ˈprɒdʌkt/ˈfæʃn ˈfəʊtəʊ/
40
zátišie – still life /stɪl laɪf/ - the art of painting or drawing arrangements of objects such as flowers,
fruit, etc.; a painting like this /umenie maľby, kresby alebo fotografie naaranžovaných predmetov,
napríklad kvety, ovocie; maľba zobrazujúca naaranžované predmety/
koláž - collage /ˈkɒlɑːʒ/
módna fotografia – fashion photo /ˈfæʃn ˈfəʊtəʊ/
41
koláž - collage /ˈkɒlɑːʒ/ - the art of making a picture by sticking pieces of coloured paper, cloth, or
photographs onto a surface; a picture that you make by doing this /umenie vytvorenia obrázka
lepením kúskov farebných papierikov, oblečenia alebo fotografií na podklad; obrázok vytvorený touto
technikou/
koláž - collage /ˈkɒlɑːʒ/
portrét/koláž – portrait/collage /ˈpɔː(r)trɪt/ˈkɒlɑːʒ/
portrét/koláž – portrait/collage
/ˈpɔː(r)trɪt/ˈkɒlɑːʒ/
42
makro fotografia
macro photo /ˈmækrəʊ ˈfəʊtəʊ/
43
makro fotografia - macro photo /ˈmækrəʊ ˈfəʊtəʊ/ - is extreme close-up photography, usually of
very small subjects, in which the size of the subject in the photograph is greater than life size
/extrémne priblíženie fotených objektov na fotografii, kde veľkosť objektov na fotografii je zvyčajne
väčšia ako ich životná veľkosť/
farebná fotografia – colour photo
/ˈkʌlə(r) ˈfəʊtəʊ/
čiernobiela fotografia – black and white photo
/blæk ənd waɪt ˈfəʊtəʊ/
krajinka – landscape /ˈlæn(d)ˌskeɪp/
44
krajinka – landscape: a painting of a view of the countryside; this style of painting /obraz zobrazujúci
pohľad na krajinu/
počítačová grafika
computer graphics /kəmˈpjuːtə ˈɡræfɪks/
portrét – portrait /ˈpɔː(r)trɪt/
reportáž – reportage photo /rɪˈpɔːtɪdʒ ˈfəʊtəʊ/
45
krajinka – landscape /ˈlæn(d)ˌskeɪp/
produktová fotografia – product photo /ˈprɒdʌkt ˈfəʊtəʊ/
portrét – portrait /ˈpɔː(r)trɪt/
reportáž – reportage photo /rɪˈpɔːtɪdʒ ˈfəʊtəʊ/ - the reporting of news or events by means of
a photographs /správa o novinkách alebo udalostiach doma alebo vo svete prostredníctvom fotografií/
46
portrét/koláž – portrait/collage /ˈpɔː(r)trɪt/ˈkɒlɑːʒ/
47
Slovenský register /Slovak index/
A
F
L
abstraktná fotografia
adaptér
album s fotografiami
asistent
atramentová tlačiareň
automatická farebná škála
(fotografie)
farba
farebná fotografia
fotoaparát
fotograf
fotografia
fotografický papier
fotomontáž
B
G
lampa
laserová tlačiareň
LCD displej
LCD obrazovka
lesklý papier
línia
línie
luminografia
lupa
blesk
geometrické tvary
grafika
C
makro fotografia
matný papier
mikrofón
model
módna fotka
monotónnosť
myš
H
CD
CD/DVD mechanika
cieľ
červené oči
čiernobiela fotografia
M
hardware
hľadáčik
horizontálny
I
D
N
ikony
detská fotografia
dizajn
dizajn štúdio
dizajnér
dotykové pero
dotykový displej
dotykový ovládač
držadlo
držiak blesku
držiak svetla
držiak vytlačených papierov
DVD
E
editácia fotografií a videa
externý hľadáčik
J
jas (fotografie)
jednoduchosť
K
káble
kameraman
kamkordér
klapka
klávesnica
koláž
kompozícia
kontrast (farieb, fotografie)
krajinka
kryt objektívu
48
náhradná batéria
nainštalovať
náplň do tlačiarne
narušenie symetrie
neostrý
nesymetrický
notebook
nožnice
nôž
O
obdĺžnik
objektív
obsah
oddialiť, zmenšiť (objekt)
odpadkový kôš
operačný program
optické spektrum
orámovanie
orezanie ľudí z fotografie
ostatné príslušenstvo
ostrosť (fotografie)
otočiť (fotografiu)
ovládač priblíženia
ovládače tlačiarne
P
palec
pamäťová karta
perspektíva
počítač
počítačová grafika
podexponovaný
pohyb
pololesklý papier
popruh fotoaparátu
portrét
posuvníky papiera
pozadie
pravidlá kompozície
preexponovaný
presah
presahovanie
priblížiť, zväčšiť (objekt)
príslušenstvo
príslušenstvo
problém
produktová fotografia
programátor
programovať
prsty
puzdro na fotoaparát
R
redukcia efektu červených
očí
reportáž
rezačka
rovnobežný
rovnováha
rovný
rozlíšenie
ručné zaostrovanie
S
sedadlo na fotenie
(s)kopírovať (fotografiu)
skrútený
slnečná clona
software
spojenie
spustiť program
spúšť
stabilizátor
statív
stojan na svetlá
stôl
svadobná fotografia
svetlá
symetria
symetrický
systém na pripojenie
objektívu
šikmý
škála (farieb, fotografie)
šošovka
špirála
štruktúra
študent
štvorfarebná tlač
T
tablet
telekonvertor
teleobjektív
teleso fotoaparátu
telo objektívu
tienidlo
tlačenie fotografií
tlačiareň
tlačidlá ovládania
tlačidlo
tlačiť (fotografiu)
49
tradičný spôsob
fotografovania
tri dimenzie
triangel
trieda
typ záznamového média
typy
typy fotografií
U
účel
uložiť (fotografiu)
umenie
úprava
úprava fotografií
úprava fotografií
urobiť fotografiu
USB kľúč
V
valčeky na nanášanie farby
veda
veľkosť
vertikálny
videokamera
videokazeta
vlastnosti (snímky)
voliteľný bezdrôtový
prijímač
vyhnúť sa monotónnosti
vypínač
vysúvanie objektívu
vytlačený materiál
vytlačiť fotografiu
vyváženosť
Z
zamedziť splývanie
zámer
zaoblený
zaostriť
zásobník papiera
zátišie
zmena veľkosti fotografie
zmenšiť (formát)
zrnitá fotografia
zväčšiť (formát)
žena
50
Anglický register /English index/
A
abstract photo
accessories
accessory shoe
art
assistent
asymmetric
auto levels (of a photo)
avoiding mergers
connection
content
contrast (of a photo)
controls
copy (a photo)
course in art and design
crop people out of the
picture
curved
cutter
B
D
background
balance
black and white photo
breaking monotony
brightness (of a photo)
button
DC adaptor
depth-of-field preview
button
design
design studio
designer
diagonal
disturbing symmetry
DVD
DVD drive
C
cables
camcorder
camera
camera body
camera case
camera strap
cameraman
cartridge
CD
CD drive
clapperboard
class
classic way of shootin
collage
colour
colour (of a photo)
colour photo
composition
computer
computer graphics
computer program
E
editing
enlarge photo size
exposure
external viewfinder
G
geometric shapes
gloss
grainy photograph
graphics
H
hand grip
hands
hardware
horizontal
CH
children photo
I
icons
ink rollers
ink-jet printer
input tray
install software
intention
K
key
keyboard
knife
F
L
fashion photo
fingers
flash
focus
four-colour printed material
four-colour printing
framing
51
lamp
lampshade
landscape
laser printer /
LCD display
LCD monitor
lens
lens assembly
lens boot
lens hood
lens release button
levels (of a photo
light attachment
lights
lights stand
line
lines
luminography
M
macro photo
magnifying glass
matt(e)
memory card
mic
microphone
model
monotony
motion
mouse
photo edit
photo seat
photo types
photograph
photographer
photographic paper
photography
photography
photomontage
picture
portrait
power button
print
print a photograph
printer
printing
problems
product photo
professional design studio
program a computer
programme selector
properties (of a photo)
purpose
N
R
notebook
O
operating system
operation controls
optical spectrum
optional battery
optional wireless receiver
other accessories
out of focus
output tray
overexposed
overhanging
overlaps three dimensions
P
parallel
photo album
recording device
rectangle
red eye reduction
red eyes
reduce photo size
reportage photo
resize (a photo)
resolution
rotate (a photo)
run software
shoot a picture
shutter release button
simplicity
size (of a photo)
snap(shot
software
spiral
stabilizer
still life
straight
symmetrical
symmetry
T
table
tablet
take a photo
teleconverter
telephoto lens
texture
the rule of symmetry
the rule of thirds
the rule of thirds (off-center
placement of your subjects)
the rules of photographic
composition
thumb
tips on composition
touch pad
touch pen
touch screen
triangle
tripod
tripod mounting plate
U
S
save (a photo)
science
scissors
semi-gloss
sharpness (of a photo)
sheet transfer
52
underexposed
USB device
V
vertical
video
video camera
video camera accessories
video-camera components
video editing
videotape
viewfinder
viewpoint
W
wastebasket
wedding photo
woman
Z
zoom control
zoom in (a photo)
zoom out (a photo)
53
Phonetic Symbols /Fonetické symboly/
Consonants /spoluhlásky/
/p/
pen /pɛn/
/n/
near /nɪə/
/b/
big /bɪg/
/h/
happy /ˈhapi/
/t/
tea /tiː/
/r/
red /rɛd/
/d/
do /duː/
/j/
yes /jɛs/
/c/
cat /kæt/
/w/
want /wɒnt/
/g/
go /gəʊ/
/θ/
thanks /θaŋks/
/f/
four /fɔː/
/ð/
the /ðə/
/v/
very /ˈvɛri/
/ʃ/
she /ʃiː/
/s/
son /sʌn/
/ʒ/
television /ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/
/z/
zoo /zuː/
/tʃ/
child /tʃʌɪld/
/l/
live /lɪv/
/dʒ/
German /ˈdʒəːmən/
/m/
my /mʌɪ/
/ŋ/
English /ˈɪŋglɪʃ/
Vowels /samohlásky/
/iː/
see /siː/
/ɔː/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
/ɪ/
his /hɪz/
/ʊ/
football /ˈfʊtbɔːl/
/i/
twenty /ˈtwɛnti/
/uː/
you /juː/
/ɛ/
ten /tɛn/
/ʌ/
sun /sʌn/
/æ/
stamp /stæmp/
/əː/
learn /ləːn/
/ɑː/
father /ˈfɑːðə/
/ə/
letter /ˈlɛtə/
/ɒ/
hot /hɒt/
54
Diphthongs (two vowels together)
Triphthongs (three vowels together)
/dvojhlásky/
/trojhlásky/
/eɪ/
name /neɪm/
/əʊ/
no /nəʊ/
/eɪə/
player /ˈpleɪə/
/ʌɪ/
my /mʌɪ/
/ʌɪə/
fire /ˈfʌɪə/
/aʊ/
how /haʊ/
/ɔɪə/
loyal /ˈlɔɪəl/
/ɔɪ/
boy /bɔɪ/
/əʊə/ lower /ˈləʊə/
/ɪə/
hear /hɪə/
/aʊə/ power /ˈ
/eə/
where /weə/
/ʊə/
tour /tʊə/
55
English alphabet /Anglická abeceda/
56
Použitá literatúra /Bibliography/
Anglicko-slovenský dvojjazyčný ilustrovaný slovník. Slovart. Bratislava 2006.
Autorský kolektív pracovníkov Lingea s.r.o., Bratislava 2008.
Bibliografický (dokumentačný) a katalogizačný záznam (bývalá ČSN 01 0195), 1965.
Corbeil, J., C., Archambaultová, A.: Obrázkový slovník, slovenčina/angličtina, Bratislava 2006.
Kolcún, J., Andrejiová, M.: Optika a prístroje I pre učebný odbor 6452 2 fotograf, Bratislava 2009.
Polášek, J.: Fotografické prístroje a zariadenia pre 2. a 3. ročník stredných odborných učilíšť, učebný
odbor fotograf, Bratislava 1987.
Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Bratislava 1998.
Tvorba učebníc [Súbor predpisov] Zostav. Kocka, M., Bratislava 1981.
http://art209.blogspot.com/2011/01/asymmetrical-balance-assignment.html
http://arythechocaholic.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
http://blog.echoenduring.com/2010/05/25/what-is-design/
http://browncowmedia.wpquicksites.com/graphic-design-and-logo-design/
http://buteo.szm.com/work/ucebnice.pdf
http://designpositive.sk/
http://digital-photography-school.com/how-to-use-colour-effectively-to-enhance-your-digitalphotography
http://digital-photography-school.com/using-vertical-lines-in-photography
http://dinger99.wordpress.com/2011/03/29/photographic-composition-preview/
http://dslr.bz/nikon-d5100/
http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_%28visual_arts%29
http://fineartamerica.com/products/blue-guitar-photographic-arts-and-design-studio-poster.html
http://forum.cyclingnews.com/showthread.php?p=703425
http://fotografia.blog.cz/1111/znate-me-2
http://fotografiadelecuador.com/blog/2012/02/21/shapes-composition-techniques/
http://freedesignfile.com/36527-elements-of-photographic-studio-photographer-design-vector-01/
http://goldenshell.en.alibaba.com/product/315279461209801536/TR_D6_Digital_Flash_Trigger_DC_.
html
http://graphicssoft.about.com/od/glossary/l/blruleofthirds.htm
57
http://improvephotography.com/1959/10-posing-tips-for-group-photos-and-my-cell-phone-number/
http://katehoutchens.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
http://lifeisapieceofphotograph.blogspot.com/2011/11/breaking-monotony.html
http://linkdelight.blog.com/2011/05/11/special-nikon-d3100-appearance/
http://makofoto.cz/nikon/navody_k_fotakum/D80-Cz_02.pdf
http://motionislotion.wordpress.com/
http://naturography.com/the-golden-section-hypothesis-a-critical-look/
http://oxforddictionaries.com/
http://photography.nationalgeographic.com/wallpaper/photography/photo-tips/composition-tipssimply-beautiful-photos/tree-lined-driveway-mississippi-abell/
http://photoinf.com/Golden_Mean/Michael_Fodor/Photo_School_-_Rule_of_Thirds.htm
http://rockinonphotography.blogspot.com/2011/02/rules-are-for-breaking.html
http://scienceforkids.kidipede.com/math/geometry/bilateralsymmetry.htm
http://seriouslyphotography.com/2010/04/05/00/00/17/composition-tip-%E2%80%93-avoid-mergers/
http://theluxhome.com/innovative-and-decorative-sofa-with-displaying-photographic-in-classicaldesign-by-teo-jasmin/
http://theonlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/2007/10/new-gr-digital-.html
http://uk.hardware.info/productinfo/154904/asus-tablet-810
http://webdesignledger.com/inspiration/40-amazing-examples-of-macro-photography
http://wholeyoga.wordpress.com/
http://www.123rf.com/photo_11145987_hands-holding-digital-tablet-computer-with-icons-vectorillustration.html
http://www.betterphoto.com/gallery/dynoGallDetail.asp?photoID=4970003&catID=20135&contestCa
tID=8&rowNumber=7&camID=
http://www.cleaningdigitalcameras.com/pdf/Nikon_D50.pdf
http://www.climbing-photography.co.uk/blog/index.php/2011/climbing-photography-tips/
http://www.dailytravelphotos.com/archive/2010/06/01/
http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&frm_article_id=2863
http://www.ephoto.sk/fotoscena/vystavy-a-fotoakcie/chcete-vy-alebo-vase-deti-studovat-fotografiugraficky-dizajn-ci-animaciu/
http://www.exoticsandluxury.com/supercharged-2010-jaguar-xfr-sets-sights-on-m5-e63-rs
http://www.extremetech.com/extreme/166694-small-animals-see-the-world-in-slow-motion-or-whyyour-puppy-is-so-hyperactive
http://www.gardening.cornell.edu/homegardening/sceneccc7.html
http://www.hypergurl.com/blog/photography/composition.html
58
http://www.hypocritedesign.com/project/thomas-mangold/
http://www.jands.com.au/support/product_support/lighting_technical_materials/mine_has_more_th
an_yours
http://www.keanhui.com/archives/488
http://www.mattdavisphotography.co.uk/wedding-album-options/
http://www.mattzaso.com/portfolio-item?id=1
http://www.mediacollege.com/photography/composition/
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/noprint/D700_noprinten.pdf
http://www.nonofficejobs.com/Photographer.htm
http://www.photo-junkie.com/photography-tutorials/a-guide-to-leading-lines-in-photography/
http://www.porada.sk/t99076-foneticka-transkripcia-vyslovnost.html
http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=zobraz_clanok&clanok=12
http://www.squidoo.com/maple-math
http://www.stredneskoly.eu/skola/132-stredna-odborna-skola-kosicka-20-presov
http://www.suskk.sk/news/early-melons-medzinarodny-festival-studentskych-filmov-v-bratislave1/
http://www.tampabay360.com/BusinessServices/BayCopyAndData.html
http://www.thefreedictionary.com/photographer
http://www.thetorquereport.com/2008/10/
http://www.wisegeek.org/what-is-a-computer-tower.htm
http://www.youtube.com/watch?v=nk5C2Vil6KY&feature=endscreen&NR=1
http://yumiel.livejournal.com/profile
www.fortel-katalog.sk
www.serif.com
59
Copyright 2013 by Martin Dancák
Prvé vydanie © Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
60
SLOVENSKO-ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre študijný odbor 8297 M fotografický dizajn






SLOVNÍK VÁM NÁZORNE UKÁŽE, ČO JE ČO VO SVETE DIZAJNU
POMOŽE VÁM NAUČIŤ SA CUDZIE SLOVÁ RÝCHLO A INTUITÍVNE
OBSAHUJE MNOŽSTVO OBRÁZKOV, ILUSTRÁCIÍ, POJMOV A DEFINÍCIÍ
JE PREHĽADNÝ, S PODROBNÝM REGISTROM NA RÝCHLE A JEDNODUCHÉ POUŽITIE
IDEÁLNY PRE ŠTUDENTOV FOTOGRAFIE, LAIKOV I PROFESIONÁLOV
OBSAHUJE FONETICKÝ PREPIS ANGLICKEJ VÝSLOVNOSTI
61
Download

Fotografický dizajn