Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ku generickej
preskripcii
Ďalšie informácie Vám ochotne poskytneme na bezplatnej linke 0800 333 999
a na mailovej adrese [email protected]
Prípadne navštívte webové sídlo ministerstva zdravtníctva www.health.gov.sk.
Informácie o doplatkoch a lacnejších liekoch nájdete na stránke ministerstva
zdravotníctva v sekcii „Lieky šetria“.
Platný od 1. 12. 2011
Vážení kolegovia,
pri nástupe na post ministra zdravotníctva som konštatoval, že naše zdravotníctvo má
presne stanovenú diagnózu – a je najvyšší čas nasadiť účinnú terapiu! Preto sme hneď začali
s liečbou a jednou z jej silných súčastí je lieková politika. Výsledok? Už 1. decembra 2011 vstúpi
do platnosti dvojica reformných zákonov: zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zákon
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Ich spoločným znakom je zvýšenie efektivity využívania
verejných zdrojov, zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a ústretovosť voči potrebám pacientov. Do platnosti vstupuje aj generická preskripcia; tak ako je to v Portugalsku, Nemecku, Švédsku,
či Fínsku.
Lekár bude zodpovedný za predpísanie účinnej látky na základe diagnózy, lekárnik zodpovedá za výdaj lieku, na základe predpísanej účinnej látky a zo zákona bude povinný informovať
pacienta o možnostiach výberu a zároveň vydať mu najlacnejší dostupný liek. Pacient si tak vďaka
kvalifikovaným informáciám vyberie liek a rozhodne sa, akú finančnú čiastku ušetrí. Ak by sme
mali hovoriť o výhodách pre pacienta, tak jednoznačne sú to nižšie doplatky (dnes platili o asi 50
mil. eur ročne viac, ako musia), zvýši sa aj bezpečnosť pacientov, keďže sa zabráni predpísaniu
rovnakých liečiv pod rôznymi produktovými názvami. Generická preskripcia zjednoduší situácie
aj predpisujúcim lekárom. Rozhodnutie o výbere lieku pre pacienta dnes totiž okrem medicínskej
odbornej roviny (ktorú účinnú latku pacient potrebuje), zahŕňa aj rozhodovanie o výbere výrobcu.
Táto druhá časť rozhodovania vyžaduje od lekára, aby poznal aktuálny stav na trhu z pohľadu
generických alternatív, ich presné výrobné názvy, dostupnosť a doplatky pacienta. Ide o dynamicky sa meniace parametre, nároky na vzdelávanie a zmeny informačného systému sú vysoké,
po novom sa lekár bude môcť dôslednejšie sústrediť na odborné informácie o liekoch. Pozitívom
pre verejné zdroje je zníženie cien liekov, podporí sa konkurencia medzi výrobcami generických
liekov, skvalitní sa informovanosť lekárov o vydaných liekoch v lekárňach, pretože povinnosťou
zdravotnej poisťovne bude informovať lekárov o vydaných liekoch. Som presvedčený, že lieková
politika touto zmenou naberá modernejší smer založený na princípoch transparentnosti, efektívnej nákladovosti liečby a dostupnosti lacnejšej avšak rovnako účinnej a bezpečnej liečby. Verím,
že si ju rýchlo osvoja všetci lekári a budú ju vnímať ako pozitívum pre seba a pacienta.
Ivan Uhliarik
minister zdravotníctva SR
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
|2|
Obsah
Čo je generická preskripcia
4
Dôvody zavedeniagenerickej preskripcie
5
Ako postupuje lekár pri generickej preskripcii 6
Ako postupuje lekárnik pri generickej preskripcii
9
Zodpovednosť9
Oznamovanie nežiaducich účinkov
10
Ďalšie príklady generickej preskripcie
10
Abecedný zoznam liečiv a k nim priradených liekov
15
Abecedný zoznam liekov a k nim priradených liečiv
69
Ako hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok
pri generickej preskripcii alebo substitúcii
125
Ako hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok pomocnej látky v lieku 125
Pokyny pre posielanie hlásenia o nežiaducom účinku lieku
|3|
126
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Čo je generická preskripcia
Generická preskripcia, inými slovami, predpisovanie liekov názvom účinnej látky, liečiva,
je bežné v mnohých vyspelých štátoch sveta. Odporúčanie na zavedenie generickej preskripcie uviedla vo svojej tohtoročnej hodnotiacej správe Slovenskej republiky aj OECD. Zavedenie
tohto spôsobu predpisovania liekov je aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky rozpracovaného na rezort zdravotníctva.
Podľa nového zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (ďalej len
„zákon“) sa liečivá uvedené v prílohe č. 1 zákona majú predpisovať uvedením názvu účinnej
látky, liečiva, cesty podania, liekovej formy lieku, sily lieku, veľkosti balenia a počtu balení.
Generická preskripcia sa vzťahuje len na perorálnu cestu podania a perorálne liekové
formy. Ďalej sa vzťahuje len na jednozložkové lieky. Nevzťahuje sa na kombinácie liečiv.
Z uvedeného vyplýva, že generická preskripcia sa týka pomerne úzkej skupiny liečiv. Zoznam týchto liečiv a priradenie konkrétnych liekov k nim nájdete v prílohe č. 1 tohto manuálu.
Lieky zaradené v tejto prílohe sú všetky lieky podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. septembra 2011 č. OPL0311-S09056-OL-2011, ktorým sa
vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1. 10. 2011.
Lieky podávané inou cestou podania ako perorálnou cestou sa naďalej budú predpisovať ako doteraz, uvedením názvu lieku a liekovej formy a ak je to potrebné aj sily lieku.
Pri ďalšom vysvetľovaní postupu pri generickej preskripcii je potrebné mať neustále
na pamäti, že sa vzťahuje len na lieky určené na perorálne podanie.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že generická preskripcia sa nevzťahuje na liečivá, ktoré
sú omamnou látkou alebo psychotropnou látkou. Samozrejme, že tieto liečivá nie sú uvedené
v prílohe č. 1 zákona.
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
|4|
Dôvody zavedenia
generickej preskripcie
Ku generickej preskripcii sa pristupuje s vedomím, že generické lieky sú rovnocenné
s originálnymi liekmi. Rovnocennosť generických liekov s originálnymi liekmi zaručuje proces
registrácie liekov. Registrácia liekov je vysoko odborný proces posudzovania kvality, účinnosti
a bezpečnosti lieku. Výrobca lieku na účely registrácie lieku musí vykonať predpísané skúšky
farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania,
vrátane bioekvivalenčných štúdií. Výsledky týchto rozsiahlych štúdií sa predkladajú registračným autoritám, ktorými sú v jednotlivých štátoch liekové agentúry. V Slovenskej republike je
poverený touto činnosťou Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Tento ústav má rovnocenné postavenie s jednotlivými liekovými agentúrami v ostatných členských štátoch Európskej únie.
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/83/ES, ktorou sa vydáva zákonník
Spoločenstva o humánnych liekoch a ktorá je prebraná aj v novom zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa za generický liek považuje
„humánny liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú
formu ako referenčný humánny liek (rozumej originálny liek) a ktorého biologická rovnocennosť
s referenčným humánnym liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti.
Rozličné soli, estery, étery, izoméry, zmesi izomérov, komplexy alebo deriváty liečiva sa považujú za rovnaké liečivo, ak sa ich vlastnosti výrazne nelíšia z hľadiska bezpečnosti alebo účinnosti
od referenčného humánneho lieku.“
Vychádzajúc z týchto požiadaviek na generický liek, ktorých splnenie sa posudzuje pri
registrácii lieku, sú diskusie o nerovnocennosti generického lieku s originálnym liekom neopodstatnené. Požiadavky na registráciu liekov sú uvedené v tretej časti, druhom oddiele zákona. Pri detailnom preštudovaní ustanovení, ktoré sa vzťahujú na registráciu liekov sa môžeme
presvedčiť, že proces registrácie liekov umožňuje nezaregistrovať generický liek, ktorý nie je
terapeuticky rovnocenný s originálnym liekom. Dôraz sa tiež kladie na bezpečnostný profil
lieku. Tento zákon a Štátny ústav pre kontrolu liečiv nám dáva istotu, že zaregistrované lieky
od rôznych generických výrobcov sú vzájomne rovnocenné. Preto v hospodársky vyspelých
krajinách sa už dávnejšie presadila generická preskripcia, pretože zvýšila vzájomnú konkurenciu medzi výrobcami, čo má pozitívny vplyv na znižovanie cien liekov. V trhovej ekonomike vo
všeobecnosti je najlepším nástrojom na znižovanie cien konkurenčné prostredie. Výrobcovi
originálneho lieku sa prostredníctvom patentovej ochrany umožňuje počas jej trvania monopolné postavenie, čo samozrejme využíva aj v cenovej oblasti. Právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti ochrany duševného vlastníctva sú plne kompatibilné s právnymi predpismi
|5|
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Európskej únie. Slovenská republika počas patentovej ochrany lieku výrobcovi zabezpečuje
monopolné postavenie. Po uplynutí patentovej ochrany lieku je legitímne umožniť generickým výrobcom lieku, ak splnia požiadavky na registráciu generického lieku, rovnocenné postavenie s originálnym výrobcom lieku.
Ministerstvo zdravotníctva SR zavedením generickej preskripcie počíta so znížením výdavkov na lieky a ušetrené finančné prostriedky plánuje vrátiť späť do systému úhrad liekov
a využiť ich či už na zníženie doplatkov na lieky, alebo ja na úhradu nových inovatívnych liekov, ktoré zabezpečia prístup k modernej a účinnej liečbe.
Ako postupuje lekár pri generickej preskripcii
Generická preskripcia sa vzťahuje na kategorizované lieky, inými slovami na lieky, ktoré
sú plne uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
Preto základným pracovným nástrojom je tzv. kategorizačný zoznam liekov.
Kategorizačný zoznam liekov obsahuje zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V riadku tučným písmom sa uvádza okrem iného aj ATC skupina liečiva, názov liečiva,
doplnok názvu liečiva, jednotka štandardnej dávky liečiva (JD) (obr. č. 1) .
Obrázok č. 1
ATC
Názov liečiva
Doplnok názvu liečiva
ŠDL
JD
Kód
Názov lieku
Doplnok lieku
CRP
Štát
C10AA05
06531
04089
78526
82812
83028
55069
40051
40532
83527
38881
23233
82507
57031
92234
88857
55080
93013
Atorvastatín
Atorvastatin Hikma 10 mg
AMICOR 10 mg
Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety
Atorgamma 10 mg
Atorvastatin ratiopharm 10mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
TULIP 10 mg
ATORIS 10
Atorvastatin + pharma 10 mg
LARUS 10 mg
AGETOR 10 mg
Gletor 10 mg
Pharmastatin 10 mg
Torvacard 10
Torvazin 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
SORTIS 10 mg
p.o. 10 mg (28-30 ks)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x10 mg
10
HKP-P
MOE
RNB-1
WGP
RAT
HEO
LEK
KRK
+PH
GDN
INL
GLM
STD
ZNT
EGI
HEO
PFI
mg
PT
CY
GB
DE
DE
CZ
SI
SI
AT
HU
SK
CZ
DE
CZ
HU
CZ
GB
ŠDL
Maximálna Konečná cena
počet cena výrobcu
v lekárni
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,79
2,8
2,8
2,85
2,89
2,9
3,15
3,19
3,19
4,5
11,9
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,49
4,5
4,5
4,58
4,64
4,65
5,03
5,09
5,09
7,06
17,06
Úhrada zdravotnou poisťovňou
Doplatok
pacienta
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,30
0,30
0,38
0,44
0,45
0,83
0,89
0,89
2,86
12,86
Pri generickej preskripcii lekár na lekárskom predpise uvedie názov liečiva a doplnok
názvu liečiva. Doplnok názvu liečiva obsahuje údaj o ceste podania, údaj o množstve liečiva
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
|6|
v jednej dávke liekovej formy napr. v jednej tablete a údaj o počte dávok liekovej formy v jednom balení lieku. Len tieto údaje je potrebné uviesť na lekárskom predpise pri generickej
preskripcii. Predpis podľa tohto príkladu by vyzeral ako je to uvedené na obrázku č. 2. Ak lekár
predpisuje liek, ktorý podlieha generickej preskripcii, nesmie vypísať kód lieku. Tento údaj
vyznačí na predpise lekárnik, podľa toho, aký konkrétny liek vydal.
Obrázok č. 2
Lekársky predpis
Miesto
pre
nalep.
čísla
Zdravotná poistovňa poistenca
4
4
4
4
Kód lekára
000000000
AA 0 0 0 0 0 0 0
Rodné číslo
Priezvisko a meno
Jaroslav Ukážka, Ing.
Bydlisko
Dg.
S
4
0000000000
Limbova 4, 831 07 Bratislava
2
H r a dí
Kód
poisťovňa
Sk
h
Rp.
pacient
Sk
h
Atorvastatín p.o. tbl. flm
30 tbl flm 10 mg
Exp. orig. No 1 (unam)
D.S. 2x1 tbl flm denne
Dg.
Kód
Dňa:
Spolu
Por. číslo predpisu
odtlačok pečiatky a podpis lekára
Prijal
Pripravil
Spolupracoval Expedoval
Dátum
Pod riadkom písaným tučným písmom sa nachádza zoznam liekov, ktoré spĺňajú charakteristiku liečiva a doplnku názvu liečiva. Nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
povoľuje lekárovi po týchto údajoch, uviesť aj názov lieku, ktorý má záujem pacientovi odporučiť. Lekársky predpis s odporúčaním konkrétneho lieku by vyzeral, ako je uvedené na obrázku č. 3. Lekár túto možnosť využiť nemusí. Aj v tomto prípade platí, že lekár nesmie vypísať
kód lieku. Tento údaj vyznačí na predpise lekárnik, podľa toho, aký konkrétny liek vydal.
|7|
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Obrázok č. 3
Lekársky predpis
Miesto
pre
nalep.
čísla
Zdravotná poistovňa poistenca
4
4
4
4
Kód lekára
000000000
AA 0 0 0 0 0 0 0
Rodné číslo
Priezvisko a meno
Jaroslav Ukážka, Ing.
Bydlisko
Dg.
S
4
0000000000
Limbova 4, 831 07 Bratislava
2
H ra dí
Kód
poisťovňa
Sk
h
Rp.
pacient
Sk
h
Atorvastatín p.o. tbl. flm
30 tbl flm 10 mg
Exp. orig. No 1 (unam)
D.S. 2x1 tbl flm denne
(Torvacard 10 mg)
Dg.
Kód
Dňa:
Spolu
Por. číslo predpisu
odtlačok pečiatky a podpis lekára
Prijal
Pripravil
Spolupracoval Expedoval
Dátum
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že lekár má právo zakázať výdaj konkrétneho lieku,
ak má na tento zákaz medicínske dôvody. Ak lekár využije toto právo, musí jednak na rubovej
strane lekárskeho predpisu uviesť názov konkrétneho lieku, ktorý zakazuje vydať a súčasne
uviesť v zdravotnej dokumentácii pacienta ku každému takto zakázanému lieku aj medicínsky
dôvod.
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť lekára, že je zároveň povinný oznámiť Štátnemu
ústavu pre kontrolu liečiv výskyt nežiaduceho účinku na daný liek u konkrétneho pacienta.
Táto povinnosť je veľmi dôležitá, pretože, ak sa na daný liek vyskytne vyšší počet hlásených
nežiaducich účinkov, Štátny ústav pre kontrolu liečiv môže pozastaviť alebo zrušiť registráciu
daného lieku.
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
|8|
Ako postupuje lekárnik
pri generickej preskripcii
Ako už bolo uvedené, v kategorizačnom zozname liekov, pod riadkom písaným tučným
písmom, ktorý obsahuje údaje o liečive, sa nachádza zoznam liekov, ktoré spĺňajú charakteristiku liečiva a doplnku názvu liečiva.
Lekárnik musí ponúknuť pacientovi liek plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného
poistenia, teda liek bez doplatku pacienta alebo liek s najnižším doplatkom pacienta. Tieto
údaje sú pri každom lieku uvedené.
Lekárnik pri výdaji lieku pacientovi vyznačí na lekárskom predpise kód vydaného lieku.
Lekárnik je povinný pri výdaji lieku rešpektovať prípadný zákaz lekára vydať liek, ktorý je uvedený na rubovej strane lekárskeho predpisu.
Lekárnik je ďalej povinný rešpektovať výber pacienta. Ak pacient odmietne liek bez doplatku
alebo s najmenším doplatkom pacienta a želá si iný liek napr. originálny liek, alebo liek, ktorý
bol odporučený lekárom na lekárskom predpise, lekárnik má tento výber pacienta rešpektovať.
Zodpovednosť
Často diskutovanou témou je zodpovednosť, ktorá súvisí s generickú preskripciou. Zákon rieši aj tento problém. V súvislosti s výrobou, predpisovaním, distribúciou a výdajom liekov sú zodpovednosti jasne určené a nemenia sa ani zavedením generickej preskripcie.
Ak dôjde k poškodeniu pacienta vplyvom nekvality lieku, zodpovedný je vždy príslušný výrobca lieku. Pri nesprávnom výbere liečiva je zase zodpovedný lekár. Ten zodpovedá
za okrem správneho výberu liečiva aj za cestu podania, liekovú formu lieku, silu lieku, veľkosť
balenia lieku a počet balení lieku.
Lekárnik je zodpovedný za správny výdaj lieku, teda za to, že vydal liek, ktorý spĺňa vyššie uvedené charakteristiky. Lekárnik je pri výdaji lieku limitovaný liekmi, ktoré sú obsahujú liečivo
predpísané lekárom.
Lekárnik nesmie vydať liek s iným liečivom alebo v inej liekovej forme alebo v inej sile
alebo inej veľkosti balenia alebo iný počet balení lieku ako predpísal lekár.
|9|
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Oznamovanie
nežiaducich účinkov
Ako už bolo uvedené, ak lekár využije právo zákazu výdaja lieku z medicínskych dôvodov, ktoré súvisia s nežiaducimi účinkami je potrebné, aby výskyt nežiaduceho účinku daného
lieku oznámil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Celý postup hlásenia nežiaducich účinkov
nájdete v prílohe č. 2.
Ďalšie príklady
generickej preskripcie
Príklad č. 1
Lekár indikuje pacientovi liečivo Ibuprofén perorálnou cestou podania. Má v úmysle
predpísať filmom obalené tablety s obsahom liečiva 400 mg v jednej filmom obalenej tablete.
Ide o pacienta, ktorý liek užíva dlhodobo, preto predpíše balenie, ktoré obsahuje 100 filmom
obalených tabliet. Zároveň lekár chce využiť možnosť, uviesť názov lieku priamo na lekárskom
predpise a uvedie názov lieku Brufen 400.
Lekárnik má pri výdaji lieku povinnosť informovať pacienta o liekoch bez doplatku resp.
s najnižším doplatkom. V tomto prípade liek bez doplatku v kategorizačnom zozname nie je
uvedený. Liek s najnižším doplatkom je liek IBUPROFEN 400 STADA. Vyššie doplatky pacienta
majú lieky IBALGIN 400, Iburion 400 mg a Brufen 400. Ak si pacient zvolí liek s najvyšším doplatkom pacienta, liek Brufen 400, lekárnik vydá pacientovi tento liek. Ak si pacient vyberie
liek s najnižším doplatkom pacienta, lekárnik vydá pacientovi liek IBUPROFEN 400 STADA.
Lekárnik vyznačí na lekárskom predpise kód vydaného lieku.
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 10 |
Na základe vyššie popísaného by lekársky predpis vyzeral nasledovne:
Lekársky predpis
Miesto
pre
nalep.
čísla
Zdravotná poistovňa poistenca
4
4
4
4
Kód lekára
000000000
AA 0 0 0 0 0 0 0
Rodné číslo
Priezvisko a meno
Jaroslav Ukážka, Ing.
Bydlisko
Dg.
S
4
0000000000
Limbova 4, 831 07 Bratislava
2
Hr a d í
Kód
poisťovňa
Sk
h
Rp.
pacient
Sk
h
Ibuprofén p.o. tbl. flm
100 tbl flm 400 mg
Exp. orig. No 1 (unam)
D.S. 2x1 tbl flm denne
(Brufen 400 mg)
Dg.
Kód
Dňa:
Spolu
Por. číslo predpisu
odtlačok pečiatky a podpis lekára
Prijal
| 11 |
Pripravil
Spolupracoval Expedoval
Dátum
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Príklad č. 2
Lekár indikuje pacientovi liečivo Levocetirizín perorálnou cestou podania. Má v úmysle
predpísať perorálny roztok s obsahom liečiva 0,5 mg v 1 ml roztoku. Zároveň lekár chce využiť možnosť uviesť názov lieku priamo na lekárskom predpise a uvedie názov lieku XYZAL 5
mg/10 ml sol por 1 x 200 ml.
Lekárnik pri výdaji lieku má povinnosť informovať pacienta o liekoch bez doplatku resp.
s najnižším doplatkom. V tomto prípade je v kategorizačnom zozname iba jeden liek XYZAL 5
mg/10 ml. Keďže v kategorizačnom zozname iné lieky nie sú uvedené, lekárnik vydá pacientovi tento liek. Lekárnik vyznačí na lekárskom predpise kód vydaného lieku.
Na základe vyššie popísaného by lekársky predpis vyzeral nasledovne:
Lekársky predpis
Miesto
pre
nalep.
čísla
Zdravotná poistovňa poistenca
4
4
4
4
Kód lekára
000000000
AA 0 0 0 0 0 0 0
Rodné číslo
Priezvisko a meno
Jaroslav Ukážka, Ing.
Bydlisko
Dg.
S
4
0000000000
Limbova 4, 831 07 Bratislava
2
Hr a dí
Kód
poisťovňa
Sk
h
Rp.
pacient
Sk
h
Levocetirizín p.o. sol por
0,5 mg/1 ml 200 ml
Exp. orig. No 1 (unam)
D.S. 1x10 ml denne
(Xyzal 5 mg/10 ml)
Dg.
Kód
Dňa:
Spolu
Por. číslo predpisu
odtlačok pečiatky a podpis lekára
Prijal
Pripravil
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Spolupracoval Expedoval
Dátum
| 12 |
Príklad č. 3
Lekár indikuje pacientovi liečivo Fenoxymetylpenicilín perorálnou cestou podania. Má
v úmysle predpísať sirup s obsahom liečiva 47,2 mg v jednom ml sirupu a veľkosť balenia 150
ml. Lekár nevyužije možnosť, uviesť názov lieku priamo na lekárskom predpise.
Lekárnik pri výdaji lieku má povinnosť informovať pacienta o liekoch bez doplatku resp.
s najnižším doplatkom. V tomto prípade je liek s najnižším doplatkom pacienta OSPEN 400.
Vyšší doplatok pacienta má liek PENBENE 400000 IU/5 ml. Iné lieky v kategorizačnom zozname už nie sú uvedené. Lekárnik vyznačí na lekárskom predpise kód vydaného lieku.
Na základe vyššie popísaného by lekársky predpis vyzeral nasledovne:
Lekársky predpis
Miesto
pre
nalep.
čísla
Zdravotná poistovňa poistenca
4
4
4
4
Kód lekára
000000000
AA 0 0 0 0 0 0 0
Rodné číslo
Priezvisko a meno
Jaroslav Ukážka, Ing.
Bydlisko
Dg.
S
4
0000000000
Limbova 4, 831 07 Bratislava
2
Hradí
Kód
poisťovňa
Sk
h
Rp.
pacient
Sk
h
Fenxymetylpenicilín p.o. sir
47,2 mg/1 ml 150 ml
Exp. orig. No 1 (unam)
D.S. každých 6 h 5 ml
Dg.
Kód
Dňa:
Spolu
Por. číslo predpisu
odtlačok pečiatky a podpis lekára
Prijal
| 13 |
Pripravil
Spolupracoval Expedoval
Dátum
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Príklad č. 4
Lekár indikuje pacientovi liečivo Tramadol rektálnou cestou podania. Má v úmysle predpísať čapíky s obsahom 100 mg liečiva v jednom čapíku. Vzhľadom na to, že podľa prílohy
č. 1 sa na liečivo Tramadol podané rektálnou cestou generická preskripcia nevzťahuje, lekár
uvedie názov lieku TRAMAL sup 5x100 mg priamo na lekárskom predpise a súčasne vyznačí
kód predpísaného lieku
Lekárnik pri výdaji lieku vydá liek TRAMAL sup 5x100 mg.
Na základe vyššie popísaného by lekársky predpis vyzeral nasledovne:
Lekársky predpis
Miesto
pre
nalep.
čísla
Zdravotná poistovňa poistenca
4
4
4
4
Kód lekára
000000000
AA 0 0 0 0 0 0 0
Rodné číslo
Priezvisko a meno
Jaroslav Ukážka, Ing.
Bydlisko
Dg.
S
4
0000000000
Limbova 4, 831 07 Bratislava
2
Kód 1
2
3
4
5
Rp.
Hr adí
poisťovňa
Sk
h
pacient
Sk
h
Tramal sup
5x100 mg
Exp. orig. No 1 (unam)
D.S. proti bolesti 1 čapík
Dg.
Kód
Dňa:
Spolu
Por. číslo predpisu
odtlačok pečiatky a podpis lekára
Prijal
Pripravil
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Spolupracoval Expedoval
Dátum
| 14 |
Príloha č. 1. Zoznam liečiv a liekov, ktoré podliehajú generickej preskripcii
Abecedný zoznam liečiv
a k nim priradených liekov
ATC kód
Názov liečiva
J05AF06
M01AB16
R05CB01
R05CB01
R05CB01
R05CB01
J05AB01
J05AB01
J05AB01
J05AB01
J05AB01
J05AB01
J05AF08
N06AX22
N07BB03
P02CA03
A11CC03
C09XA02
C09XA02
C09XA02
C09XA02
M04AA01
M04AA01
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
Abakavir
Aceklofenak
Acetylcysteín
Acetylcysteín
Acetylcysteín
Acetylcysteín
Acyklovir
Acyklovir
Acyklovir
Acyklovir
Acyklovir
Acyklovir
Adefovir
Agomelatín
Akamprosat
Albendazol
Alfakalcidol
Aliskiren
Aliskiren
Aliskiren
Aliskiren
Allopurinol
Allopurinol
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
| 15 |
ŠÚKL
kód
58396
40340
18531
69163
69405
79357
14757
14758
54031
84127
84128
93191
40907
66540
56150
88300
92973
85361
85367
85372
85378
01710
02592
07391
07392
07393
14594
14596
14598
23103
23104
23105
33494
83099
83100
83101
86656
90957
90959
91788
96977
Názov lieku
Doplnok k lieku
ZIAGEN 300 mg
AFLAMIL
SOLMUCOL
SOLMUCOL 100MG
SOLMUCOL 200MG
ACC prášok na perorálny roztok
TELVIRAN 200 MG
TELVIRAN 400 MG
PROVIRSAN
HERPESIN 200
HERPESIN 400
ZOVIRAX (200 mg/5 ml)
HEPSERA
Valdoxan
CAMPRAL
ZENTEL
ALPHA D3 1mcg
RASILEZ 150 mg
RASILEZ 150 mg
RASILEZ 300 mg
RASILEZ 300 mg
MILURIT
MILURIT
HELEX 0,25MG
HELEX 0,5MG
HELEX 1MG
FRONTIN 0,25MG
FRONTIN 0,5MG
FRONTIN 1MG
Helex SR 0,5mg
Helex SR 1mg
Helex SR 2mg
NEUROL 0,5
XANAX SR 0,5MG
XANAX SR 1MG
XANAX SR 2MG
NEUROL 1,0
XANAX
XANAX
NEUROL 0,25
XANAX
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 60x100 mg
sir 1x180 ml
gra 20x1,5 g (vrec.)
gra 20x1,5 g (vrec.)
plo por 1x30g (fľ.skl.)
tbl 25x200 mg
tbl 35x400 mg
tbl 30x200 mg
tbl 25x200 mg
tbl 25x400 mg
sus por 125 ml
tbl 30x10 mg
tbl flm 28x25 mg
tbl obd 84x300 mg
sus por 20 ml/400 mg
cps mol 30x1mcg
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 98x150 mg
tbl flm 28x300 mg
tbl flm 98x300 mg
tbl 30x300 mg
tbl 50x100 mg
tbl 30x0,25 mg
tbl 30x0,5 mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x0,25 mg
tbl 30x0,5 mg
tbl 30x1 mg
tbl mod 30x0,5mg
tbl mod 30x1mg
tbl mod 30x2mg
tbl 30x0,5 mg
tbl plg 30x0,5 mg
tbl plg 30x1 mg
tbl plg 30x2 mg
tbl 30x1 mg (bli.)
tbl 30x0,25 mg
tbl 30x0,5 mg
tbl 30x0,25 mg (bli.)
tbl 30x1 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N06AA09
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amitriptylín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
14655
14657
30219
45851
58172
64875
64876
78166
78168
78173
78179
79384
79388
79389
79393
49447
13556
13558
33207
33208
33788
33789
34886
34889
36443
36444
37146
37151
37159
37164
37500
37528
41557
41572
46294
46297
46301
46303
46759
46761
53752
53773
58874
58876
59261
59262
59263
59264
62568
62569
Názov lieku
Doplnok k lieku
SOLIAN 200MG
SOLIAN 400MG
SOLIAN perorálny roztok
Amisulprid ratiopharm 200mg
SOLIAN 200 mg
SOLIAN 100MG
SOLIAN 400 mg
Amilia 400 mg
Amilia 400 mg
Amilia 200 mg
Amilia 200 mg
Amisulprid Mylan 100 mg
Amisulprid Mylan 200 mg
Amisulprid Mylan 200 mg
Amisulprid Mylan 400 mg
AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA
AGEN 5
AGEN 10
NORMODIPINE 10 mg
NORMODIPINE 5 mg
CARDILOPIN 5MG
CARDILOPIN 10MG
Amlodipin-ratiopharm 5 mg
Amlodipin-ratiopharm 10 mg
Agen 5
Agen 10
Amilostad 5 mg
Amilostad 5 mg
Amilostad 10 mg
Amilostad 10 mg
Amlopin S 5 mg tablety
Amlopin S 10 mg tablety
TENOX 5 mg
TENOX 10 mg
Recotens 5 mg
Recotens 5 mg
Recotens 10 mg
Recotens 10 mg
ACCEL 5 mg
ACCEL 10 mg
Amlodipin Actavis 10 mg
Amlodipin Actavis 5 mg
ZAMLODAX 5
ZAMLODAX 10
AMLODIPIN HBF 5
AMLODIPIN HBF 5
AMLODIPIN HBF 10
AMLODIPIN HBF 10
NORVASC
NORVASC
tbl 60x200 mg
tbl 60x400 mg
sol por 1x60 ml/ 6g
tbl 60x200mg
tbl 30x200 mg
tbl 30x100 mg
tbl 30x400 mg
tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 60x400 mg (blis. PVC/AI)
tbl 30x200 mg (blis. PVC/AI)
tbl 60x200 mg (blis. PVC/AI)
tbl 30 x 100 mg
tbl 60 x 200 mg
tbl 90 x 200 mg
tbl 60 x 400 mg
tbl flm 50x25 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 90x5 mg
tbl 90x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl flm 30x5 mg (bli. PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg (bli. PVC/Al)
tbl 30x5 mg (blis.)
tbl 30x10 mg (blist.)
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg (bli)
tbl 100x5 mg (bli)
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 16 |
ATC kód
Názov liečiva
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
A04AD12
A04AD12
N05AX12
N05AX12
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Aprepitant
Aprepitant
Aripiprazol
Aripiprazol
| 17 |
ŠÚKL
kód
76722
76726
86870
86872
86892
86896
88610
88639
98744
98755
28911
28912
28913
36915
47442
47444
47450
47453
62049
62050
62051
62052
62053
66366
39799
39805
39818
39842
43378
43577
45181
51337
51371
51375
52361
64313
64318
65527
66497
66502
76468
78202
78208
79227
80837
89850
40848
40852
40783
92340
Názov lieku
Doplnok k lieku
Amlodipin Orion 5 mg
Amlodipin Orion 10 mg
Amlodipine Bluefish 5 mg tablety
Amlodipine Bluefish 5 mg tablety
Amlodipine Bluefish 10 mg tablety
Amlodipine Bluefish 10 mg tablety
Amlodipin Ivowen 5 mg
Amlodipin Ivowen 10mg
Genam 5 mg
Genam 10 mg
Ospamox 500 mg filmom obalené tablety
Ospamox 750 mg filmom obalené tablety
Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety
DUOMOX 1000
Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety
DUOMOX 250
DUOMOX 500
DUOMOX 750
DUOMOX 1000
DUOMOX 375
Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu
Anastrozol-ratiopharm 1mg
Anastrozol ratiopharm 1mg
Anastrozol Sandoz 1mg filmom obalené tablety
Ansyn
Egistrozol
Anastrozol Mylan 1 mg
Anastrozol-Teva 1 mg
MASTOREN
Asnea 1 mg
Asnea 1 mg
Anaprex 1mg
Anastrozole Pharmacenter
Anastrozole Pharmacenter
Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety
Anastelb 1 mg filmom obalená tableta
Anastelb 1 mg filmom obalená tableta
ARIMIDEX
Anastrozole Grindeks 1 mg
Anastrozole Grindeks 1 mg
Anastrozol + pharma 1 mg filmom obalené tablety
Anastrozol medac 1 mg filmom obalené tablety
Anastrozole Bluefish 1 mg filmom obalené tabety
EMEND
EMEND
ABILIFY-15 mg
ABILIFY 10 mg tbl oro
tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 14x1000mg
tbl dsp 12x750 mg
tbl dsp 20x750 mg
tbl dsp 12x1000 mg
tbl dsp 20x1000 mg
tbl 20x250 mg
tbl 20x500 mg
tbl 20x750 mg
tbl 20x1000 mg
tbl 20x375 mg
plu por 60 ml + odmerná lyžička
tbl flm 28x1mg
tbl flm 90x1mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 90x1 mg (blis.)
tbl flm 30x1mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 98x1 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 30x1 mg (blister PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 90x1 mg (blister PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 100x1 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 30x1mg (blis PVC/AL)
tbl flm 100x1mg (blis PVC/AL)
tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 28x1 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 2x80 mg
cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg
tbl 28
tbl oro 28 x 10 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N05AX12
J05AE08
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
N06BA09
N06BA09
N06BA09
N06BA09
N06BA09
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
Aripiprazol
Atazanavir
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atomoxetín
Atomoxetín
Atomoxetín
Atomoxetín
Atomoxetín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
92343
40527
24949
24950
83642
83643
83646
83647
95244
95253
95257
95262
95267
00916
00983
00991
04089
04134
04164
04619
04622
04625
06531
06538
06561
06568
20926
20937
23233
23238
23246
23251
23259
23264
34351
38821
38841
38861
38881
38886
38901
38906
38921
38961
38981
40051
40052
40532
40534
40538
Názov lieku
Doplnok k lieku
ABILIFY 15 mg tbl oro
REYATAZ 150 mg
ATENOBENE
ATENOBENE
ATEHEXAL 50
ATEHEXAL 50
ATEHEXAL 100
ATEHEXAL 100
Strattera 18mg
Strattera 25mg
Strattera 10mg
Strattera 40mg
Strattera 60mg
Atorvastatin Mylan 20mg
Atorvastatin Mylan 10mg
Atorvastatin Mylan 40mg
AMICOR 10 mg
AMICOR 20 mg
AMICOR 40 mg
Atoris 30
Atoris 60
Atoris 80
Atorvastatin Hikma 10 mg
Atorvastatin Hikma 20 mg
Atorvastatin Hikma 40 mg
Atorvastatin Hikma 80 mg
Tulip 40 mg filmom obalené tablety
Tulip 40 mg filmom obalené tablety
AGETOR 10 mg
AGETOR 10 mg
AGETOR 20 mg
AGETOR 20 mg
AGETOR 40 mg
AGETOR 40 mg
SORTIS 80 mg
Atorvastatin Actavis 10mg
Atorvastatin Actavis 20mg
Atorvastatin Actavis 40 mg
LARUS 10 mg
LARUS 10 mg
LARUS 20 mg
LARUS 20 mg
LARUS 40 mg
Atorvastatin Polpharma 20 mg
Atorvastatin Polpharma 40 mg
TULIP 10 mg
TULIP 20 mg
ATORIS 10
ATORIS 10
ATORIS 20
tbl oro 28x15 mg
cps dur 60x150 mg
tbl obd 50x50 mg
tbl obd 50x100 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 50x50 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 50x100 mg
cps dur 28x18 mg
cps dur 28x25 mg
cps dur 28x10 mg
cps dur 28x40 mg
cps dur 28x60 mg
tbl flm 90x20mg
tbl flm 90x10mg
tbl flm 90x40mg
tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x30mg
tbl flm 30x60mg
tbl flm 30x80 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 90x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 100x10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 100x20 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 100x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x80 mg
tbl flm 30x10mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg (blis.)
tbl flm 30x10 mg (blis.)
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x20 mg (blis.)
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x40 mg (blis.)
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 30x20
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 18 |
ATC kód
Názov liečiva
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
| 19 |
ŠÚKL
kód
40541
54360
54380
55069
55075
55080
55082
55159
55165
55170
55172
57031
57036
57051
57056
57072
57077
78526
78529
78553
78556
78580
82507
82512
82555
82560
82589
82594
82812
82817
82931
82936
82959
82964
83028
83084
83160
83527
83557
83578
88857
88867
88893
88894
88896
88897
90627
90633
92234
92235
Názov lieku
Doplnok k lieku
ATORIS 20
Atilen 40 mg
Atilen 20 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
Pharmastatin 10 mg
Pharmastatin 10 mg
Pharmastatin 20 mg
Pharmastatin 20 mg
Pharmastatin 40 mg
Pharmastatin 40 mg
Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 20 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 20 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 40 mg filmom obalené tablety
Gletor 10 mg
Gletor 10 mg
Gletor 20 mg
Gletor 20 mg
Gletor 40 mg
Gletor 40 mg
Atorgamma 10 mg
Atorgamma 10 mg
Atorgamma 20 mg
Atorgamma 20 mg
Atorgamma 40 mg
Atorgamma 40 mg
Atorvastatin ratiopharm 10mg
Atorvastatin ratiopharm 20mg
Atorvastatin ratiopharm 40mg
Atorvastatin + pharma 10 mg
Atorvastatin + pharma 20 mg
Atorvastatin + pharma 40 mg
Torvazin 10 mg
Torvazin 10 mg
Torvazin 20 mg
Torvazin 20 mg
Torvazin 40 mg
Torvazin 40 mg
TULIP 10 mg
TULIP 20 mg
Torvacard 10
Torvacard 10
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x10 mg (blister)
tbl flm 100x10 mg (blister)
tbl flm 30x10 mg (fľaša)
tbl flm 100x10 mg (fľaša)
tbl flm 30x20 mg (blister)
tbl flm 100x20 mg (blister)
tbl flm 30x20 mg (fľaša)
tbl flm 100x20 mg (fľaša)
tbl flm 30x10 mg (blister)
tbl flm 100x10 mg (blister)
tbl flm 30x20 mg (blister)
tbl flm 100x20 mg (blister)
tbl flm 30x40 mg (blister)
tbl flm 100x40 mg (blister)
tbl flm 30x10 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 100x10 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 30x20 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 100x20 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 30x40 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 100x40 mg
tbl flm 30x10 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 100x10 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 100x20 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 100x40 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg(blis.OPA-Al-PVC/al)
tbl flm 30x20 mg(blis.OPA-Al-PVC/al)
tbl flm 30x40 mg(blis.OPA-Al-PVC/al)
tbl flm 30x10 mg(blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg(bli. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 90x10 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
M03BX01
M03BX01
C07AA
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Baklofén
Baklofén
Betablokátory, jednozložkové,
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
92240
92241
92248
92249
92749
92751
93013
93016
93019
21302
10381
10382
26538
31785
34350
35715
35723
37070
37071
39780
39782
45300
66222
76444
76445
86952
93590
95339
95342
96811
96813
96819
40274
40275
02483
02680
20379
33513
35947
35950
38083
38084
41784
44336
44342
46979
46981
51080
51215
51220
Názov lieku
Doplnok k lieku
Torvacard 20
Torvacard 20
Torvacard 40
Torvacard 40
ATORIS 40
ATORIS 40
SORTIS 10 mg
SORTIS 20 mg
SORTIS 40 mg
Atorvastatin Teva Pharma 80 mg
AZITROX 250
AZITROX 500
Sumamed forte
Azatril250mg
Azatril250 mg
AZITHROMYCIN SANDOZ 500 mg
AZITHROMYCIN SANDOZ 250 mg
SUMAMED FORTE
SUMAMED FORTE
Azithromycin Sandoz 100 mg/5 ml
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml
AZIBIOT
Zmax 2g
Azitromycin Mylan 100mg/5ml
Azitromycin Mylan 200mg/5ml
Azitromycin Mylan 500mg
SUMAMED
Zitrocin 250 MG
Zitrocin 500 MG
SUMAMED 100MG/5ML
SUMAMED
SUMAMED
BACLOFEN POLPHARMA
BACLOFEN POLPHARMA
TRIMEPRANOL 10 MG
BETASERC 16
Urutal 24 mg
Avertin 8 mg
Betahistin Actavis 16mg
Betahistin Actavis 8mg
URUTAL 8mg
URUTAL 16 mg
BETASERC 24
Polvertic 8 mg
Polvertic 16 mg
Polvertic 24 mg
Polvertic 24 mg
Betahistín Mylan 16mg
Betahistin PLIVA 16 mg
Betahistin PLIVA 8 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 28x80 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 6X250 mg
tbl flm 3X500MG
plv sir 30 ml
cps 8x250 mg
cps 6x250 mg
tbl flm 3x500 mg
tbl flm 6x250 mg
plv sir 15 ml
plv sir 37,5 ml
plu por 1x20 ml/400 mg
plu por 1x20 ml/800 mg
tbl flm 3x500 mg
gra psp 1x2 g
plu por 1 x 400 mg (fľ. HDPE)
plu por 1 x 600 mg (fľ. HDPE)
tbl flm 3x500 mg
cps 6x250 mg
cps dur 6x250 mg
tbl flm 3x500 mg
plv sir 20 ml
tbl flm 3x500 mg
tbl flm 6x125 mg
tbl 50x10 mg
tbl 50x25 mg
tbl 50x10 mg (PVC/Al blister)
tbl 60x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 90x8 mg
tbl 60x16 mg
tbl 100x8 mg
tbl 100x8 mg
tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 50x24 mg (blis.)
tbl 100x8 mg
tbl 60x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 100x24 mg
tbl 30x16 mg
tbl 60x16 mg
tbl 100x8 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 20 |
ATC kód
Názov liečiva
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
C07AB05
C07AB05
C07AB05
L01XX25
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betaxolol
Betaxolol
Betaxolol
Bexaroten
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
| 21 |
ŠÚKL
kód
52880
52925
53741
59461
79362
79368
79375
83346
83353
83358
83606
83611
83626
87218
88529
65718
65720
33497
59188
96475
98994
12333
22315
22339
22347
37781
39231
39599
52572
52573
53476
53548
54433
54555
58677
58679
58865
33427
33428
33429
33446
33450
33453
33456
37077
37078
40535
40558
47492
47494
Názov lieku
Doplnok k lieku
Betahistin PLIVA 24 mg
Betahistin Mylan 16mg
Betahistin Mylan 24mg
Betahistin Actavis 24 mg
Emperin 8 mg
Emperin 16 mg
Emperin 24 mg
Vertibetis 24 mg tablety
Vertibetis 16 mg tablety
Vertibetis 8 mg tablety
Marbeta 24 mg
Marbeta 8 mg
Marbeta 16 mg
MICROSER 8MG
BETASERC 8
Acuver 8 mg
Acuver 8 mg
LOKREN 20 mg
BETAC
LOKREN 20 mg
TARGRETIN
CASODEX 50MG
Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
Bicalutamide Pharmacenter 50 mg
Bicalutamide Pharmacenter 50 mg
Bicalutagen 50mg
Bicalutamid Actavis 50mg
Bicalutamid-Teva 50 mg
Bicalutamide medac 50 mg
Bicalutamide medac
Glanuta 50 mg
Glanuta 150 mg
Bicusan 150 mg
Bicatleon 50 mg
Binabic 50 mg filmom obalené tablety
Binabic 150 mg
CASODEX 150 MG
Concor COR 2,5 mg
Concor COR 5 mg
Concor COR 10 mg
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg
RIVOCOR 10
RIVOCOR 5
BISOGAMMA 5
BISOGAMMA 10
Bisobela 5 mg tablety
Bisobela 5 mg tablety
tbl 50x24 mg
tbl 90x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl 60x16 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl 60x24 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl 100x24 mg (blis PVC/PVDC/AL)
tbl 100x16 mg (blis PVC/PVDC/AL)
tbl 100x8 mg (blis PVC/PVDC/AL)
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg
tbl 60x16 mg
tbl 50x8 mg
tbl 100x8 mg
sol ora 1x60 ml
sol ora 1x120 ml
tbl flm 56x20 mg
tbl flm 30x20mg
tbl flm 28x20 mg
cps mol 100x75 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 90x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 28X50 mg
tbl flm 28X150 mg
tbl flm 30x150 mg
tbl flm 28x50 mg (bli.pva)
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 28x150 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 50x5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
N05BA08
N05BA08
G02CB01
G02CB01
A07EA06
A07EA06
A07EA06
N06AX12
N06AX12
N06AX12
N06AX12
N06AX12
N05BE01
N05BE01
N05BE01
N05BE01
A03BB01
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bromazepam
Bromazepam
Bromkriptín
Bromkriptín
Budezonid
Budezonid
Budezonid
Bupropión
Bupropión
Bupropión
Bupropión
Bupropión
Buspiron
Buspiron
Buspiron
Buspiron
Butylskopolamín
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
47502
54448
54452
54464
54468
58856
58857
58858
58859
84822
90028
90050
94163
94164
97761
97762
88217
88219
03747
67512
12701
64786
83424
01173
38038
38039
38041
38042
14967
14968
27972
64655
01317
21683
21691
21699
42384
53383
53389
81064
81111
86104
86113
86119
86121
28623
28624
34580
34582
34584
Názov lieku
Doplnok k lieku
Bisobela 10 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety
BISOCARD 5 mg
BISOCARD 5 mg
BISOCARD 10 mg
BISOCARD 10 mg
Bisobela 2,5 mg tablety
CORONAL 5
CORONAL 10
CONCOR
CONCOR
BISOMERCK 5
BISOMERCK 10
LEXAURIN
LEXAURIN
PARLODEL
MEDOCRIPTINE 2,5MG
ENTOCORT 3 mg
BUDENOFALK
ENTOCORT 2 mg
WELLBUTRIN SR
Elontril 150 mg
Elontril 150 mg
Elontril 300 mg
Elontril 300 mg
SPITOMIN 10 MG (BLIS.)
SPITOMIN 5 MG (BLIS.)
ANXIRON 5
ANXIRON 10
BUSCOPAN
Candesartan ratiopharm 8 mg
Candesartan ratiopharm 16 mg
Candesartan ratiopharm 32 mg
ATACAND 32 mg (blis.)
ATACAND 8 mg (blis.)
ATACAND 16 mg (blis.)
Candesartan Sandoz 8 mg tablety
Candesartan Sandoz 16 mg tablety
Karbis 8mg
Karbis 16mg
Karbis 16mg
Karbis 32mg
DILATREND 6,25 mg
DILATREND 25 mg
CORYOL 6,25
CORYOL 12,5
CORYOL 25
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 60x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 60x10 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl flm 30x5 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.)
tbl flm 30x10 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl 30x1,5 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 30x2,5 mg
cps 50x3 mg
cps ent 50x3 mg
tbl reu 7x2 mg (+7 sol.)
tbl plg 60x150 mg
tbl mod 30x150 mg
tbl mod 90 (3x30) 150 mg
tbl mod 30x300 mg
tbl mod 90 (3x30) 300 mg
tbl 60x10 mg
tbl 60x5 mg
tbl 20x5 mg
tbl 50x10 mg
tbl obd 20x10 mg
tbl 28x8 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 28x16 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 28x32 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 28x32 mg
tbl 28x8 mg
tbl 28x16 mg
tbl 28x8 mg (blis. Al/Al)
tbl 28x16 mg (blis. Al/Al)
tbl 28x8 mg
tbl 28x16mg
tbl 98x16 mg
tbl 28x32 mg
tbl 28x6,25 mg
tbl 28x25 mg
tbl 30x6,25 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x25 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 22 |
ATC kód
Názov liečiva
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
J01DB05
J01DB05
J01DB05
J01DB05
J01DC04
J01DC04
J01DB01
J01DB01
J01DB01
J01DD08
J01DD08
J01DD08
J01DC10
J01DC10
J01DC10
J01DD14
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
M01AH01
M01AH01
M01AH01
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Cefadroxil
Cefadroxil
Cefadroxil
Cefadroxil
Cefaklor
Cefaklor
Cefalexín
Cefalexín
Cefalexín
Cefixime
Cefixime
Cefixime
Cefprozil
Cefprozil
Cefprozil
Ceftibutén
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Celekoxib
Celekoxib
Celekoxib
| 23 |
ŠÚKL
kód
34703
34704
34705
38461
38463
38465
38513
38517
38523
38527
38539
38543
90148
90159
90171
90389
90397
90406
15146
15147
68580
71971
14197
53153
66354
66356
66357
02356
26460
26461
53128
53129
53132
18576
14052
15868
15869
15870
33203
33205
34427
34431
34435
62239
91230
91268
91310
57809
57810
57817
Názov lieku
Doplnok k lieku
Talliton 6,25mg
Talliton 12,5mg
Talliton 25 mg
Talliton
Talliton
Talliton
CARVEDILOL ORION 6,25 mg
CARVEDILOL ORION 6,25 mg
CARVEDILOL ORION 12,5 mg
CARVEDILOL ORION 12,5 mg
CARVEDILOL ORION 25 mg
CARVEDILOL ORION 25 mg
Carvedigamma 6,25 mg filmom obalené tablety
Carvedigamma 12,5 mg filmom obalené tablety
Carvedigamma 25 mg filmom obalené tablety
Carvedilol-Teva 6,25 mg
Carvedilol-Teva 12,5 mg
Carvedilol-Teva 25 mg
CEDROX
CEDROX (250 mg/5 ml)
CEDROX
DURACEF
VERCEF 500MG (BLIS.)
VERCEF 250MG (BLIS.)
OSPEXIN 250 mg/5 ml
OSPEXIN 500 mg
OSPEXIN 1000 mg
SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety
SUPRAX (100 mg/5 ml)
SUPRAX
CEFZIL 250MG/5 ML
CEFZIL 250 mg
CEFZIL 500 mg
CEDAX
ZINNAT 250 MG
ZINNAT 125 mg
ZINNAT 250 mg
ZINNAT 500 mg
CEROXIM 250 mg
CEROXIM 500 mg
CEFURIM 125
CEFURIM 250
CEFURIM 500
ZINNAT 125 MG
Xorimax 500 mg
Xorimax 250 mg
Xorimax 125 mg
CELEBREX 200 mg
CELEBREX 200 mg
CELEBREX 100 MG
tbl 30x6,25 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x25 mg
tbl 60x6,25 mg
tbl 60x12,5 mg
tbl 60x25 mg
tbl flm 30x6,25 mg
tbl flm 100x6,25 mg
tbl flm 30x12,5 mg
tbl flm 100x12,5 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 100x25 mg
tbl flm 30x6,25 mg
tbl flm 30x12,5 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl 30x6,25 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x25 mg
tbl 12x1000 mg
gru por 60 ml
cps 12x500 mg
plv sus 60 ml 250 mg/5 ml
cps 21x500 mg
cps 21x250 mg
gru por 5 ml/250mg
tbl flm 12x500 mg
tbl flm 12x1000 mg
tbl dsp 7x400 mg
plv sus 1x50 ml/1 g
tbl flm 10x200 mg
plv sus 1x60 ml
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
cps 5x400 mg
gru por 50 ml
tbl flm 10x125 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl 10x250 mg
tbl 10x500 mg
tbl obd 10x125 mg
tbl obd 10x250 mg
tbl obd 10x500 mg
gru por 100 ml
tbl obd 10x500 mg
tbl obd 10x250 mg
tbl obd 10x125 mg
cps 10x200 mg
cps 20x200 mg
cps 30x100 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C07AB08
C07AB08
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
H05BX01
H05BX01
H05BX01
N05CD13
N05CD13
C10AB08
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
N06AB04
Celiprolol
Celiprolol
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cinakalcet
Cinakalcet
Cinakalcet
Cinolazepam
Cinolazepam
Ciprofibrát
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Citalopram
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
13197
21234
02926
02927
05496
05499
13722
13723
15926
15927
26478
27002
28950
28951
43872
64867
64868
66830
92077
92078
92358
92359
92363
99600
41634
41638
41642
68602
68603
84430
26605
26606
37934
37942
67517
67520
71853
71854
71855
80535
80568
87104
87105
94453
96039
99926
99928
99946
99949
33591
Názov lieku
Doplnok k lieku
TENOLOC 200 (BLIS.)
Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety
LETIZEN
LETIZEN
ZODAC
ZODAC
CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg
CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg
ZODAC SIR
ZODAC GTT
ALERID
ZYRTEC
ZODAC
ZODAC
ALERID
ALERID
ALERID
Zyrtec
Cetigen 10mg
Cetigen 10mg
Cetirizine Sandoz 10mg
Cetirizine Sandoz 10mg
Cetirizine Sandoz 10mg
ZODAC
MIMPARA
MIMPARA
MIMPARA
GERODORM
GERODORM
LIPANOR 100 mg
CIPHIN 250
CIPHIN 500
Ciprofloxacin-Teva 250 mg filmom obalené tablety
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety
MEDOCIPRIN 250 mg
MEDOCIPRIN 500 mg
CIPROLON 250
CIPROLON 500
CIPROLON 750
CIPLOX-500
CIPLOX-250
CIFLOXINAL
CIFLOXINAL
CIPRINOL 250
CIPRINOL 500
Ciprofloxacín Sandoz 250 mg
Ciprofloxacín Sandoz 250 mg
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg
tbl flm 30x200 mg
tbl flm 30x200 mg (obal HDPE)
tbl sol 20x10 mg
tbl sol 50x10 mg
tbl flm 60x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 20x10 mg
tbl flm 50x10 mg
sir 1x100 ml
gto por 1x20 ml
tbl flm 100x10 mg
tbl obd 50x10 mg
tbl flm 10x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 10x10 mg
tbl flm 20x10 mg
tbl flm 50x10 mg
gtt por 1x20 ml/200 mg
tbl flm 20x10 mg (blis)
tbl flm 50x10 mg (blis)
tbl flm 10x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 60x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 28x30 mg (blis.)
tbl flm 28x60 mg (blis.)
tbl flm 28x90 mg (blis.)
tbl 10x40 mg
tbl 30x40 mg
cps 30x100 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg blister PVC/Alu
tbl flm 10x500 mg blister PVC/Alu
tbl flm 10x750 mg blister PVC/Alu
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 20x500 mg
tbl flm 30x20 mg (blis.)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 24 |
ATC kód
Názov liečiva
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
L01AA01
R06AX02
R06AX02
G03HA01
G03HA01
G03HA01
G03HA01
B01AE07
B01AE07
B01AE07
B01AE07
G03XA01
G03XA01
J04BA02
G04BD10
G04BD10
J05AE10
J05AE10
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Cyklofosfamid
Cyproheptadin
Cyproheptadin
Cyproterón
Cyproterón
Cyproterón
Cyproterón
Dabigatranetexilát
Dabigatranetexilát
Dabigatranetexilát
Dabigatranetexilát
Danazol
Danazol
Dapson
Darifenacín
Darifenacín
Darunavir
Darunavir
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
| 25 |
ŠÚKL
kód
33597
36130
36136
36138
37408
37409
37410
37411
37412
37413
40113
40351
40353
41402
85105
85107
85110
85112
95586
98954
98958
87129
02868
03727
03783
32095
49931
49934
50502
50504
50507
50508
67525
67528
93821
41980
41986
65045
65046
13745
13747
13749
32134
39708
39719
39721
39722
39731
39733
39734
Názov lieku
Doplnok k lieku
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg
Citalec 10 Zentiva
Citalec 20 Zentiva
CITALEC 20 ZENTIVA
CITALOPRAM ORION 10 mg
CITALOPRAM ORION 10 mg
CITALOPRAM ORION 20 mg
CITALOPRAM ORION 20 mg
CITALOPRAM ORION 40 mg
CITALOPRAM ORION 40 mg
Citalopram Mylan 20 mg
ZYLORAM tablety 10 mg
ZYLORAM tablety 20 mg
CITALON 20 mg
Citalopram Bluefish 10 mg filmom obalené tablety
Citalopram Bluefish 10 mg filmom obalené tablety
Citalopram Bluefish 20 mg filmom obalené tablety
Citalopram Bluefish 20 mg filmom obalené tablety
CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg
Citalopram - Teva 20 mg
Citalopram - Teva 20 mg
ENDOXAN 50 mg
PERITOL
PERITOL
ANDROCUR 50
Cyproplex
CYSAXAL 50 mg tablety
CYSAXAL 50 mg tablety
Pradaxa
Pradaxa
Pradaxa
Pradaxa
ANARGIL 100 mg
ANARGIL 200 mg
DISULONE 100 AU PROTOX.DE FER
EMSELEX 7,5 mg
EMSELEX 15 mg
Prezista
Prezista
AERIUS 5 mg
AERIUS 5 mg
AERIUS 5 mg
AERIUS 5 mg
AZOMYR
Aerius
AERIUS
AERIUS
Aerius
AERIUS
AERIUS
tbl flm 56x20 mg (blis.)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 60x20 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 98x40 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x20mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl obd 50x50 mg
tbl 20x4 mg
sir 100 ml 40 mg
tbl 50x50 mg
tbl 50x50mg
tbl 50x50mg
tbl 50x50mg (fľa.)
cps dur 10x1x75 mg (blister)
cps dur 30x1x75 mg (blister)
cps dur 10x1x110 mg (blister)
cps dur 30x1x110 mg (blister)
cps 100x100 mg
cps 100x200 mg
tbl 100x100 mg
tbl plg 28x7,5 mg
tbl plg 28x15 mg
tbl flm 60x600 mg
tbl flm 60x400 mg
tbl flm 10x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 50x5 mg
sol por 1x150 ml/75 mg
tbl oro 30x2,5 mg
tbl oro 60x2,5 mg
tbl oro 90x2,5 mg
tbl oro 30x5 mg
tbl oro 60x5 mg
tbl oro 90x5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
M01AX21
N06AA08
J05AF02
R06AA02
R06AA02
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Dezmopresín
Dezmopresín
Dezmopresín
Dezmopresín
Dezmopresín
Dezmopresín
Diacereín
Dibenzepín
Didanozín
Difenhydramín
Difenhydramín
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
39738
39741
41120
41121
41122
13401
13404
59910
59926
92644
92650
59341
02641
32118
35201
35202
14127
14130
14131
14133
14134
14135
15535
15536
15886
15887
25556
27802
28302
28303
55700
55701
58425
67541
68631
69404
75603
75604
75605
75631
75632
75633
87520
87521
89024
89025
89026
89136
97406
97518
Názov lieku
Doplnok k lieku
Aerius
Aerius
AZOMYR
AZOMYR
AZOMYR
MINIRIN 0,1MG
MINIRIN 0,2 MG
Desmopressin - Teva 0,1 mg
Desmopressin - Teva 0,2 mg
MINIRIN Melt
MINIRIN Melt
ARTRODAR
NOVERIL 240 mg
VIDEX EC 400 mg
Calmaben
Calmaben
DICLOBENE 25 MG
DICLOBENE 50 MG
DICLOBENE 50 MG
DICLOBENE 150 MG RETARD
DICLOBENE 150 MG RETARD
DICLOBENE 150 MG RETARD
MYOGIT 50
MYOGIT 50
VERAL 50MG
VERAL 50MG
VERAL 25 MG
VOLTAREN RAPID 50 MG
VERAL 75 RETARD
VERAL 100 RETARD
FLECTOR EP RAPID 50MG
FLECTOR EP RAPID 50MG
DOLMINA 50
ALMIRAL 50 MG
DICLAC RETARD
VOLTAREN SR 75
DICLOFENAC AL 25
DICLOFENAC AL 25
DICLOFENAC AL 25
DICLOFENAC AL RETARD
DICLOFENAC AL RETARD
DICLOFENAC AL RETARD
VOLTAREN RETARD 100
VOLTAREN RETARD 100
DICLOFENAC AL 50
DICLOFENAC AL 50
DICLOFENAC AL 50
Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg
VOLTAREN RAPID 50 mg
VOLTAREN 50
sol por 1x60 ml/ 30 mg
sol por 1x150 ml/75 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 50x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl 30x0,1 mg
tbl 30x0,2 mg
tbl 30x0,1 mg
tbl 30x0,2 mg
lyo por 30 x 60 µg
lyo por 30 x 120µg
cps 30x50 mg
tbl plg 20x240 mg
cps ent 30x400 mg
tbl obd 10x50 mg
tbl obd 30x50 mg
tbl flm 20x25 mg
tbl flm 20x50 mg
tbl flm 50x50 mg
tbl mod 10x150 mg
tbl mod 20x150 mg
tbl mod 50x150 mg
tbl ent 20x50 mg
tbl ent 50x50 mg
tbl ent 20x50 mg (b.)
tbl ent 50x50 mg (b.)
tbl ent 30x25 MG (B.)
tbl obd 20x50 mg
tbl flp 20x75 mg
tbl plg 30x100 mg
gra 10x50 mg
gra 20x50 mg
tbl flm 30x 50 mg
tbl ent 20x50 mg
tbl plg 20x100 mg
tbl plg 30x75 mg
tbl flm 20x25 mg
tbl flm 50x25 mg
tbl flm 100x25 mg
tbl plg 20x100 mg
tbl obd 50x100 mg
tbl obd 100x100 mg
tbl plg 10x100 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl flm 20x50 mg
tbl flm 50x50 mg
tbl flm 100x50 mg
cps mod 30x75 mg
tbl obd 10x50 mg
tbl obd 20x50 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 26 |
ATC kód
Názov liečiva
M01AB05
M01AB05
M01AB05
C08DB01
C08DB01
C08DB01
C08DB01
R06AB03
R06AB03
N07AA03
N07AA03
A03FA03
A03FA03
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diltiazem
Diltiazem
Diltiazem
Diltiazem
Dimetindén
Dimetindén
Distigmín
Distigmín
Domperidón
Domperidón
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
ŠÚKL
kód
97596
97599
98144
76736
93711
94314
94321
26252
26616
02130
02360
15573
67531
04976
04986
06624
06629
20124
20141
20167
20183
20764
20805
40542
40543
47797
47803
47808
47814
47822
47823
47828
47829
47833
47834
47839
47840
51082
51089
52181
52194
56743
56761
58427
58447
65544
65566
N06DA02
Donepezil
66855 Adonep 5 mg filmom obalené tablety
| 27 |
Názov lieku
Doplnok k lieku
DICLOREUM
DICLOREUM
VERAL 25MG
DIACORDIN 120 RETARD
DIACORDIN 60
DIACORDIN 90 RETARD
BLOCALCIN 90 RETARD
Fenistil
FENISTIL
UBRETID 5 mg
UBRETID 5 mg
COSTI 10 mg
COSTI 10 mg
Yasnal Q-Tab 5mg
Yasnal Q-Tab 10mg
Altzer 5 mg filmom obalené tablety
Altzer 10 mg filmom obalené tablety
Calofra ODT 5 mg
Calofra ODT 10 mg
COGNEZIL OROTAB 5 mg
COGNEZIL OROTAB 10 mg
Landex RAPITAB 5 mg
Landex RAPITAB 10 mg
YASNAL 5
YASNAL 10
Donesyn 10mg
Donesyn 10 mg
Donesyn 5mg
Donesyn 5 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 5 mg
Cognezil 5 mg
Cognezil 5 mg
Cognezil 5 mg
Calofra 10 mg
Calofra 5 mg
Donepezil Mylan 5mg
Donepezil Mylan 10mg
ARICEPT 5 mg
ARICEPT 10 mg
Napezacta 5 mg
Napezacta 10 mg
Donepezil Orion 5 mg
Donepezil Orion 10 mg
tbl plg 20x100 mg
tbl ent 30x50 mg
tbl ent 30x25 mg (s.)
tbl plg 30x120 mg
tbl 50x60 mg
tbl plg 30x90 mg
tbl plg 30x90 mg
gto por 1x20 ml
cps plg 20x4 mg
tbl 50x5 mg
tbl 20x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 20x10 mg
tbl oro 28x5mg
tbl oro 28x10mg
tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl oro 28x5 mg (blis. Al/PVC/Aclar)
tbl oro 28x10 mg (blis. Al/PVC/Aclar)
tbl oro 30x5 mg
tbl oro 30x10 mg
tbl oro 28x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
tbl oro 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
tbl flm 28x5 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 28x5 mg
tbl flm 98x5 mg
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 100x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 98x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28X5 mg
tbl flm 28x5 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x5 mg (blist.)
tbl flm 28x10 mg (bl.)
tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 28 (2x14)x5 mg
tbl flm 28 (2x14)x10 mg
tbl flm 28 (14x2)x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/
Al)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
ŠÚKL
kód
N06DA02
Donepezil
66868 Adonep 10 mg filmom obalené tablety
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
75685
75691
75692
79027
79094
84505
N06DA02
Donepezil
84517 Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety
N06DA02
Donepezil
84553 Donepezil Teva 5 mg orodispergovateľné tablety
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06AA16
N06AA16
C02CA04
C02CA04
C02CA04
C02CA04
C02CA04
C02CA04
C02CA04
J01AA02
J01AA02
J01AA02
J01AA02
J01AA02
J01AA02
A12BA
A03AD02
A03AD02
N06AX21
N06AX21
N06AX21
N06AX21
N06AX21
G04CB02
J05AG03
J05AG03
N02CC06
N02CC06
N02CC06
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Dosulepín
Dosulepín
Doxazosín
Doxazosín
Doxazosín
Doxazosín
Doxazosín
Doxazosín
Doxazosín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Draslík, horčík
Drotaverín
Drotaverín
Duloxetín
Duloxetín
Duloxetín
Duloxetín
Duloxetín
Dutasterid
Efavirenz
Efavirenz
Eletriptan
Eletriptan
Eletriptan
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
87372
87378
89230
89237
15849
25749
14176
35327
40026
45215
97797
97798
99967
12735
12736
12741
12742
34980
90986
88356
02551
46628
41290
41291
41292
42668
42669
49822
14323
34492
13751
13753
13754
06550
14631
14634
14635
14638
25826
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Názov lieku
Landex 5 mg filmom obalené tablety
Landex 10 mg filmom obalené tablety
Landex 10 mg filmom obalené tablety
Donepezil + pharma 5 mg
Donepezil + pharma 10 mg
Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety
MEDOZIL 5 mg
MEDOZIL 10 mg
Donepezil Bluefish 5 mg
Donepezil Bluefish 10 mg
PROTHIADEN 75
PROTHIADEN 25
CARDURA XL 4 MG
Cardura XL 4mg
MAGUROL 4 mg
ZOXON 4
KAMIREN XL 4 mg
KAMIREN XL 4 mg
Doxazosin Mylan 4 mg
DOXYHEXAL 200 TABS
DOXYHEXAL 200 TABS
DOXYHEXAL TABS
DOXYHEXAL TABS
Doxybene 100 mg
DEOXYMYKOIN
CARDILAN
NO-SPA
NO-SPA FORTE 80 mg
YENTREVE
YENTREVE
YENTREVE
Cymbalta 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
CYMBALTA
Avodart
STOCRIN 200 mg
STOCRIN 600 mg
RELPAX 20 mg
RELPAX 40 mg
RELPAX 80 mg
ENAP 2,5
ENALAPRIL-RATIOPHARM 5mg
ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG
ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG
ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG
BERLIPRIL 5
Doplnok k lieku
Cesta
podania
tbl flm 28 (14x2)x10 mg (blis.PVC/PE/
PVDC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl flm 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl flm 30x5 mg (blis. AI/PVC)
tbl flm 30x10 mg (blis. AI/PVC)
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al)
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-kal.
bal.)
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-kal.
bal.)
tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blister PVC/Al)
tbl obd 30x75 mg
tbl obd 30x25 mg
tbl mod 28x4 mg
tbl mod 90x4mg
tbl 20x4 mg
tbl 30x4 mg
tbl mod 30x4mg
tbl mod 90x4mg
tbl plg 28x4 mg
tbl 10x200 mg
tbl 20x200 mg
tbl 10x100 mg
tbl 20x100 mg
tbl 10x100 mg
tbl 10x100 mg
tbl 100x175 mg
tbl 20x40 mg
tbl 20x80 mg
cps end 56x20 mg
cps end 28x40 mg
cps end 56x40 mg
cps end 28 x 30 mg
cps end 28x60 mg
cps mol 90x0,5 mg
cps 42x200 mg (bl.)
tbl flm 30x600 mg (HDPE fľaška)
tbl flm 2x20 mg
tbl flm 4x40 mg
tbl flm 2x80 mg
tbl 100x2,5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 50x10 mg
tbl 50x20 mg
tbl 50x5 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 28 |
ATC kód
Názov liečiva
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
J05AF10
J05AF10
C03DA04
C03DA04
C09CA02
R05CB15
R05CB15
R05CB15
R05CB15
A11CC01
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Entekavir
Entekavir
Eplerenón
Eplerenón
Eprosartan
Erdosteín
Erdosteín
Erdosteín
Erdosteín
Ergokalciferol
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
| 29 |
ŠÚKL
kód
33209
33210
45273
45274
45275
59643
59976
60897
68699
68703
68715
68719
68733
68737
84651
97775
35555
35556
96327
96408
59551
28993
87073
87076
92757
00353
05320
05324
05364
05385
21992
21997
22015
22489
23112
23141
23200
23216
34053
68670
68674
76818
76819
76869
76975
76979
77051
78367
79133
79137
Názov lieku
Doplnok k lieku
EDNYT 2,5 mg (blis.)
EDNYT 5 mg (blis.)
ENAP 5
ENAP 10
ENAP 20
ENAP 5
ENAP 2,5
ENAP 20
Enalapril Vitabalans 5 mg tablety
Enalapril Vitabalans 5 mg tablety
Enalapril Vitabalans 10 mg tablety
Enalapril Vitabalans 10 mg tablety
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
BERLIPRIL 5
ENAP 10
BARACLUDE
BARACLUDE
INSPRA 25 mg
INSPRA 50 mg
TEVETEN 600
ERDOMED 3,5%
ERDOMED 225 mg granulát
ERDOMED 300 MG
ERDOMED 300 MG
VITAMIN D SLOVAKOFARMA
Escitalopram Orion 10 mg
Escitalopram Orion 10 mg
Escitalopram Orion 15 mg
Escitalopram Orion 20 mg
Solatcit 10 mg
Solatcit 10 mg
Solatcit 20 mg
Miraklide 10 mg
Despra 10 mg
Despra 10 mg
Despra 20 mg
Despra 20 mg
CIPRALEX 10 mg
Escitalopram Teva 10 mg
Escitalopram Teva 10 mg
Esoprex 10 mg
Esoprex 10 mg
Escitalopram ratiopharm 20mg
Escitil 10 mg
Escitil 10 mg
Escitil 20 mg
LENUXIN 10 mg
Elicea 10mg
Elicea 10mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x20 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 100x20 mg
tbl 30x5 mg (blister)
tbl 100x5 mg (blister)
tbl 30x10 mg (blister)
tbl 100x10 mg (blister)
tbl 30x20 mg (blister)
tbl 100x20 mg (blister)
tbl 30x5 mg
tbl 100x10 mg
tbl flm 30x0,5 mg
tbl flm 30x1 mg
tbl flm 30x25mg
tbl flm 30x50mg
tbl flm 28x600 mg
gru por 1x50 g
gro por 20 x 225 mg
cps 20x300 mg
cps 10x300 mg
cps 1x300 KU
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 56x10 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 28x15 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x20 mg (bli.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 60x10 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N06AB10
N06AB10
C10AX06
G03CA03
G03CA03
L01XX11
G03CA04
J04AK02
B02BX01
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
J05AG04
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
C10AX09
C10AX09
A02BC05
A02BC05
A02BC05
A02BC05
A02BC05
A02BC05
J05AB09
J05AB09
C08CA02
C08CA02
Escitalopram
Escitalopram
Estery omega-3-kyselín
Estradiol
Estradiol
Estramustin
Estriol
Etambutol
Etamsylát
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etravirin
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Ezetimib
Ezetimib
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Famciklovír
Famciklovír
Felodipín
Felodipín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
80861
89315
40450
26704
32810
58742
09497
03023
51191
34329
34330
34331
34332
34333
34334
34335
52887
00127
00129
00604
00606
00607
00608
01258
02475
04235
05310
20333
20334
22722
22724
78792
89017
89018
89085
89089
89346
89348
34410
34411
15215
15216
15255
86846
86856
86858
44367
44423
02957
02959
Názov lieku
Doplnok k lieku
Escitalopram Mylan 10mg
Isozyloram 10 mg
OMACOR
ESTROFEM 1 mg
ESTRIMAX
ESTRACYT 140 MG
OVESTIN
SURAL 400MG
DICYNONE 500 kapsuly
ARCOXIA 60 mg
ARCOXIA 60mg
ARCOXIA 60mg
ARCOXIA 90 mg
ARCOXIA 90mg
ARCOXIA 90mg
ARCOXIA 120MG
Intelence
Exemestane medac 25 mg
Exemestane medac 25 mg
Exemestane Hikma
Exemestane Hikma
Exemestane Hikma
Exemestane Hikma
AROMASIN
Aremedan 25 mg
Cotamox 25 mg
Exemestan Mylan 25 mg
Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené tablety
Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené tablety
Astexana 25 mg
Astexana 25 mg
AROMASIN
Funamel 25 mg
Funamel 25 mg
Exemestan Teva 25 mg
Exemestan Teva 25 mg
Exestea 25 mg
Exestea 25 mg
EZETROL 10 mg tablety
EZETROL
NEXIUM 20 MG (BLIS.)
NEXIUM 20 MG (BLIS.)
NEXIUM 40 MG (BLIS.)
Emanera 20mg
Emanera 40 mg
Emanera 40 mg
Famciclovir-Teva 250 mg
Famciclovir-Teva 500 mg
Presid
Presid
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
cps mol 28x1000 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 3x28
cps 100x140 mg
tbl 30x1 mg
tbl 100x400 mg
cps 30x500 mg
tbl flm 7x60 mg
tbl flm 14x60 mg
tbl flm 28x60 mg
tbl flm 7x90 mg
tbl 14x90 mg
tbl 28x90 mg
tbl 7x120 mg
tbl 120x100 mg
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC-PVDC/Al)
tbl flm 90x25 mg (blis.PVC-PVDC/Al)
tbl flm 15x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl obd 30x25 mg
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x25 mg (blis. Al/PVC)
tbl flm 30 x 25 mg
tbl flm 30x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x25 mg
tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30 (3x10)x25 mg
tbl flm 100 (10x10)x25 mg
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x10 mg
tbl 98x10 mg (blis. pretl.)
tbl ent 14x20 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 14x40 mg
cps end 28x20mg
cps end 14x40 mg
cps end 28x40 mg
tbl flm 15x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl flp 30x5 mg
tbl flp 30x10 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 30 |
ATC kód
Názov liečiva
C08CA02
C08CA02
C08CA02
C08CA02
C08CA02
C08CA02
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
G04BD11
G04BD11
G04BD11
G04BD11
R06AX26
R06AX26
Felodipín
Felodipín
Felodipín
Felodipín
Felodipín
Felodipín
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fesoterodín
Fesoterodín
Fesoterodín
Fesoterodín
Fexofenadín
Fexofenadín
| 31 |
ŠÚKL
kód
02961
20317
40053
44495
94167
94169
33291
33292
34184
34185
42080
42081
49623
59503
59505
95021
95033
95036
14881
15377
15421
25441
45996
45997
45998
49549
51010
51011
51014
51015
51018
51019
51022
51023
57779
65357
66358
66359
66360
84626
84627
92434
92435
92436
39621
39626
47958
79328
44844
44930
Názov lieku
Doplnok k lieku
Presid
Felodipin-ratiopharm 10 mg
Felodipin-ratiopharm 5 mg
PLENDIL 2,5
PLENDIL 10
PLENDIL 5
FEBIRA 200
FEBIRA 200
Fenofix
Fenofix
SUPRELIP
SUPRELIP
Fenofibrate - AS 267 mg
LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)
LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)
LIPANTHYL SUPRA 215 mg
Lipanthyl NT 145 mg
Lipanthyl NT 145 mg
V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
PENBENE 400000 IU/5 ml
PENBENE 400000 IU/5 ml
V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
OSPEN 500
OSPEN 1000
OSPEN 1500
OSPEN 400
V PNC 250 filmom obalené tablety
V PNC 250 filmom obalené tablety
V PNC 500 filmom obalené tablety
V PNC 500 filmom obalené tablety
V PNC 750 filmom obalené tablety
V PNC 750 filmom obalené tablety
V PNC 1000 filmom obalené tablety
V PNC 1000 filmom obalené tablety
PENBENE 1,5 MU
PENBENE 1 IU
OSPEN 500
OSPEN 1000
OSPEN 1500
V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA
V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA
V-PENICILIN 0,4MEGA BIOTIKA
V-PENICILIN 0,8MEGA BIOTIKA
V-PENICILIN 1,2MEGA BIOTIKA
TOVIAZ 4 mg
TOVIAZ 8 mg
TOVIAZ 4 mg
TOVIAZ 8 mg
TELFAST 180
Ewofex 120 mg
tbl flp 30x2,5 mg
tbl plg 30x10 mg
tbl plg 30x5 mg
tbl plg 30x2,5 mg
tbl plg 30x10 mg
tbl plg 30x5 mg
cps 30x200 mg
cps 60x200 mg
cps 30x200mg
cps 90x200mg
cps dur 30x200 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 100x200 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x267 mg
tbl mod 30x160 mg
tbl mod 90x160 mg
tbl flm 30x215 mg
tbl flm 30x145 mg
tbl flm 90x145 mg
tbl 20x750 mg (blist.)
gra sir 94 g/150 ml
gra sir 37,6 g/60 ml
tbl 30x750 mg (blis.)
tbl flm 30x500 KU
tbl flm 30x1000 KU
tbl flm 30x1500 KU
sir 1x150 ml
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 30x250 mg
tbl flm 20x500 mg
tbl flm 30x500 mg
tbl flm 20x750 mg
tbl flm 30x750 mg
tbl flm 20x1000 mg
tbl flm 30x1000 mg
tbl flm 30
tbl flm 30
tbl flm 12x500 KU
tbl flm 12x1000 KU
tbl flm 12x1500 KU
tbl 30x250 mg (blis.)
tbl 30x500 mg (blis.)
tbl 30x400 ku (3x10)
tbl 30x800 ku (3x10)
tbl 30x1,2mu (5x6)
tbl plg 28x4 mg (blister Al/Al)
tbl plg 28x8 mg (blister Al/Al)
tbl plg 84x4 mg (blister Al/Al)
tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al)
tbl flm 30x180 mg
tbl flm 10x120 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
A01AA01
N06AB03
N06AB03
M01AE09
L02BB01
L02BB01
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Fluorid sodný
Fluoxetín
Fluoxetín
Flurbiprofén
Flutamid
Flutamid
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
44933
44935
44944
44947
44948
46599
46608
53495
90006
94880
94883
94887
36939
37039
37581
38744
38748
43545
43546
65988
76417
76418
10743
14078
14079
25313
25314
31783
33199
33774
34221
59875
59876
66031
67030
67031
92006
92012
92014
92015
92018
93859
93860
96084
00211
54422
54423
25110
40460
47623
Názov lieku
Doplnok k lieku
Ewofex 120 mg
Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Ewofex 180 mg
Ewofex 180 mg
Fexofenadin Generics 120mg
Fexofenadin Generics 180mg
TELFAST 120
Telfast 30 mg
Fixit 120
Fixit 120
Fixit 180
Finasterid +pharma 5 mg
FINPROS 5 mg
PENESTER
Finajelf
Finajelf
Finasterid Orion 5 mg
Finasterid Orion 5 mg
PENESTER
Finanorm 5 mg
Finanorm 5 mg
MYCOSYST 150 mg
MYCOMAX 100
MYCOMAX 100
DIFLUCAN P.O.S.50 mg/5 ml
DIFLUCAN P.O.S.200 mg/5 ml
fungolon50
MEDOFLUCON 50mg
Fungolon100
MYCOMAX 150
MYCOSYST 150 mg
MYCOSYST 150 mg
MYCOMAX SIR
MEDOFLUCON 50mg
MEDOFLUCON 150mg
Fluco Sandoz 100 mg
Fluco Sandoz 150 mg
Fluco Sandoz 150 mg
Fluco Sandoz 150 mg
Fluco Sandoz 50 mg
DIFLUCAN
DIFLUCAN
MEDOFLUCON 150mg
NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA
MAGRILAN 20 mg
MAGRILAN 20mg
FLUGALIN
FLUTASIN250mg
ANDROHEXAL
tbl flm 30x120 mg
tbl flm 100x120 mg
tbl flm 10x180 mg
tbl flm 30x180 mg
tbl flm 50x180 mg
tbl flm 30x120mg
tbl flm 30x180 mg
tbl flm 30x120 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x120 mg
tbl flm 60x120 mg
tbl flm 30x180 mg
tbl flm 30x5 mg (bli.Al/PVC)
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 30x5 mg (blis.)
tbl flm 100x5 mg (blis.)
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 50x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps 4x150 mg
cps 7x100 mg
cps 28x100 mg
plv sus 35 ml/350 mg
plu por 35 ml/1,4 g
cps.8x50 mg
cps 100x50 mg
cps 8x100mg
cps 3x150 mg
cps 1x150 mg
cps 2x150 mg
sir 1x100 ml/500 mg
cps 7x50 mg
cps 10x150 mg
cps dur 28x100 mg
cps dur 1x150 mg
cps dur 2x150 mg
cps dur 4x150 mg
cps dur 7x50 mg
cps 7x50 mg
cps 1x150 mg
cps 1x150 mg
tbl 250x0,55 mg
cps 10x20 mg
cps. 30x20mg
tbl obd 30x50 mg
tbl 90x250 mg
tbl 100x250 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 32 |
ATC kód
Názov liečiva
L02BB01
C10AA04
C10AA04
C10AA04
C10AA04
J05AE07
J01XX01
C09AA09
C09AA09
C09AA09
C09AA09
C09AA09
N02CC07
N02CC07
N02CC07
N02CC07
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
B02BA01
N06DA04
N06DA04
N06DA04
N06DA04
N06DA04
N06DA04
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB12
Flutamid
Fluvastatín
Fluvastatín
Fluvastatín
Fluvastatín
Fosamprenavir
Fosfomycín
Fosinopril
Fosinopril
Fosinopril
Fosinopril
Fosinopril
Frovatriptan
Frovatriptan
Frovatriptan
Frovatriptan
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Fytomenadión
Galantamín
Galantamín
Galantamín
Galantamín
Galantamín
Galantamín
Glibenklamid
Glibenklamid
Glibenklamid
Glibenklamid
Glibenklamid
Glibenklamid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Glimepirid
| 33 |
ŠÚKL
kód
83392
02967
51926
51929
55745
41929
40305
76135
76142
84530
93597
97089
40029
40030
40031
40032
02079
02785
56802
56804
56805
56810
56811
56812
98219
98937
00720
06926
06945
39541
39547
97474
97484
18700
18701
18703
91880
94523
94525
20747
20750
21955
23399
47664
47665
78205
78483
78487
82645
26872
Názov lieku
Doplnok k lieku
FLUCINOM (EULEXIN 85)
LESCOL XL 80 mg
Fluvastatin Mylan 80mg
Fluvastatin Mylan 80mg
Vuyator 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
TELZIR
MONURAL 3G
Monace 20 mg
Monace 20 mg
MONOPRIL 20MG
Fosinopril-Teva 20 mg
Fosinopril +pharma 20 mg
FROVAMEN
FROVAMEN
FROVAMEN
FROVAMEN
FUROSEMID SLOVAKOFARMA
FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE
FURORESE 40
FURORESE 40
FURORESE 40
FURORESE 250
FURORESE 250
FURORESE 250
FURON
FURORESE 250
KANAVIT
Galsya SR 8mg
Galsya SR 16mg
Galantamin - Teva 4 mg
Galantamin - Teva 8 mg
Reminyl 16mg
Reminyl 8mg
MANINIL 1,75
MANINIL 1,75
MANINIL 3,5
MANINIL 5
GLUCOBENE
GLUCOBENE
Gliklazid Sandoz 30 mg tablety s riadeným uvoľňovaním
Gliklazid Sandoz 30 mg tablety s riadeným uvoľňovaním
Diablic 30 mg
Gliklazide GAMMA 30 mg MR
Gliclada 30 mg
Gliclada 30 mg
GLICLAZIDE 80 mg Servier
Gliclazid Mylan 30 mg
Gliclazid Mylan 30 mg
DIAPREL MR 60 mg
AMARYL 1,0
tbl 100x250 mg
tbl plg 28x80 mg
tbl plg 30x80 mg
tbl plg 60x80 mg
tbl plg 28x80 mg (blister)
tbl flm 60x700 mg (fľ. HDPE)
gro por 1 vrecko
tbl 28x20 mg
tbl 100x20 mg
tbl 28x20 mg
tbl 30x20mg
tbl 30x20 mg
tbl flm 2x2,5 mg
tbl flm 3x2,5 mg
tbl flm 4x2,5 mg
tbl flm 6x2,5 mg
tbl 2x10x40 mg
tbl 10x250 mg
tbl 20x40 mg
tbl 50x40 mg
tbl 100x40 mg
tbl 20x250 mg
tbl 50x250 mg
tbl 100x250 mg
tbl 50x40 mg
tbl 10x250 mg
gte por 5 ml 20 mg/ ml
cps pld 14x8mg
cps pld 28x16mg
tbl flm 56x4 mg
tbl flm 56x8 mg
cps plg 28x16 mg (blis)
cps plg 7x8 mg (blis)
tbl 30x1,75 mg
tbl 120x1,75 mg
tbl 120x3,5 mg
tbl 120x5 mg
tbl 120x1,75 mg
tbl 120x3,5 mg
tbl mod 60x30 mg
tbl mod 120x30 mg
tbl mod 120x30 mg
tbl mod 120x30 mg
tbl mod 120x30 mg (blis.)
tbl mod 180x30 mg
tbl 60x80 mg
tbl mod 60x30 mg
tbl mod 120x30 mg
tbl mod 60x60 mg
tbl 30x1 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB07
A10BB07
A10BB07
A10BB08
M01AX05
M01AX05
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glipizid
Glipizid
Glipizid
Gliquidon
Glukozamín
Glukozamín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
26874
26875
26878
35057
35059
35061
35064
35066
35068
35071
35073
35075
35083
35088
35092
35097
35106
35111
35639
36110
36117
36124
36609
36628
36648
36653
36667
36672
92560
92579
92856
92869
92887
92900
93222
93259
93289
95523
95526
95532
95546
95550
95553
95877
27292
27293
88628
99336
21008
37609
Názov lieku
Doplnok k lieku
AMARYL 2,0
AMARYL 3,0
AMARYL 4,0
Melyd 2 mg tablety
Melyd 2 mg tablety
Melyd 2 mg tablety
Melyd 3 mg tablety
Melyd 3 mg tablety
Melyd 3 mg tablety
Melyd 4 mg tablety
Melyd 4 mg tablety
Melyd 4 mg tablety
Glibezid 1
Glibezid 1
Glibezid 2
Glibezid 2
Glibezid 3
Glibezid 3
Glimepirid ratiopharm 4mg
Glimepirid +pharma 2 mg
Glimepirid +pharma 3 mg
Glimepirid +pharma 4 mg
Oltar 4 mg
Oltar 6 mg
Glibezid 4
Glibezid 4
Glibezid 6
Glibezid 6
Glimepirid-ratiopharm 2mg
Glimepirid-ratiopharm 3mg
Glimepirid Sandoz 1 mg
Glimepirid Sandoz 2 mg
Glimepirid Sandoz 3 mg
Glimepirid Sandoz 4 mg
Oltar 1 mg
Oltar 3 mg
Oltar 2 mg
GLEMID 4mg
GLEMID 4 mg
GLEMID 6 mg
GLEMID 3mg
GLEMID 3 mg
GLEMID 2mg
Glimepirid Mylan 1mg
GLUCOTROL XL 5MG
GLUCOTROL XL 10MG
MINIDIAB
GLURENORM
Bonartos 1178 mg
Glucomed
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x2 mg
tbl 60x2 mg
tbl 120x2 mg (blister PVC/Al)
tbl 30x3 mg
tbl 60x3 mg
tbl 120x3 mg (blister PVC/Al)
tbl 30x4 mg
tbl 60x4 mg
tbl 120x4 mg (blister PVC/Al)
tbl 30x1 mg
tbl 120x1 mg
tbl 30x2 mg
tbl 120x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 120x3 mg
tbl 30x4 mg(bli.)
tbl 30x2 mg (blis. Al/PVC)
tbl 30x3 mg (blis. Al/PVC)
tbl 30x4 mg (blis. Al/PVC)
tbl 30x4 mg
tbl 30 x 6 mg
tbl 30x4 mg (blis.)
tbl 120x4 mg (blis.)
tbl 30x6 mg (bli.AI/PVC/PVDc)
tbl 120x6 mg (bli.AI/PVC/PVDc)
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x4 mg
tbl 90x4 mg
tbl 30 x 6 mg
tbl 30x3 mg
tbl 90x3 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x1 mg
tbl mod 30x5 mg
tbl mod 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x30 mg
tbl flm 90x1178 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 60 x 625 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 34 |
ATC kód
Názov liečiva
M01AX05
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
N05AD01
N05AD01
C03AA03
P01BA02
N05BB01
L01AA02
A12BA01
A12BA01
A12BA01
P01BA01
N05AF03
N05AF03
M01AX25
M01AX25
M01AX25
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
C09AA16
C09AA16
C09AA16
C09AA16
C09AA16
N06AA02
C03BA11
C03BA11
Glukozamín
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Haloperidol
Haloperidol
Hydrochlórotiazid
Hydroxychlorochin
Hydroxyzín
Chlorambucil
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Chlorochin
Chlórprotixén
Chlórprotixén
Chondroitínsulfát
Chondroitínsulfát
Chondroitínsulfát
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Imidapril
Imidapril
Imidapril
Imidapril
Imidapril
Imipramín
Indapamid
Indapamid
| 35 |
ŠÚKL
kód
93688
35777
35796
35799
36399
43253
76410
76412
77279
77469
02537
02539
00168
14682
85060
15976
14714
25553
91600
00098
75428
75433
26950
47342
68597
23089
23090
23093
25105
28110
46983
48225
48226
52929
52931
53568
53569
53573
56035
57703
64791
78086
64703
64706
64711
64714
95813
00200
12581
49965
Názov lieku
Doplnok k lieku
DONA
Emegar 1 mg
Emegar 2 mg
Emegar 2 mg
Granisetron Mylan 1 mg
Granisetron - Teva 1 mg
Granegis 1 mg
Granegis 2 mg
Rasetron 1 mg
Rasetron 2 mg
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG
HALOPERIDOL-RICHTER
HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA
PLAQUENIL 200MG (BLIS.)
ATARAX
LEUKERAN
KALDYUM
KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA
KALNORMIN
DELAGIL 250 MG
CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA
CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA
CONDROSULF 800 mg
Condrosulf 800 tbl
CONDROSULF
Brufen retard 800
Brufen retard 800
Brufen 400
BRUFEN SIRUP (SKL.LIEK.)
BRUFEN SIRUP (PET fľ.)
IBALGIN 400
IBUPROFEN 400 STADA
IBUPROFEN 400 STADA
BRUFEN 600
BRUFEN 600
Iburion 400 mg
Iburion 600 mg
Iburion 600 mg
IBALGIN 600
NUROFEN PRE DETI
Ibalgin Baby
IBUPROFEN 400 STADA
Tanatril 5mg
Tanatril 5mg
Tanatril 10mg
Tanatril 10mg
Tanatril 20mg
MELIPRAMIN
TERTENSIF SR
Indapamid STADA 1,5 mg
plo por 30
tbl flm 10x1 mg
tbl flm 5x2 mg
tbl flm 10x2 mg
tbl flm 10x1 mg
tbl flm 10x1 mg
tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 5x2 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/Al)
tbl 50x1,5 mg
gtt por 1x10 ml/20 mg
tbl 20x25 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl obd 25x25 mg
tbl FLM 25x2 mg
cps plg 50x600 mg
tbl obd 100x500 mg (blis.)
tbl 30x1 g
tbl 30x250 mg (blis.)
tbl obd 30x50 mg
tbl obd 30x15 mg
gra 30x800 mg
tbl 30 x 800 mg
cps 60x400 mg
tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC)
tbl flp 100x800 mg (blis. PVC/PVDC)
tbl flm 100x400 mg (fľ.HDPE)
sir 100 ml 100 mg/5 ml
sir 100 ml (100 mg/5 ml)
tbl flm 100x400 mg
tbl flm 20x400 mg
tbl flm 100x400 mg
gra eff 20x600mg
gra eff 30x600mg
tbl flm 100x400 mg
tbl flm 100x600 mg
tbl flm 30x600 mg
tbl flm 30x600 mg
sus por 1x100 ml
sus por 1x100 ml/2 g
tbl flm 50x400 mg
tbl 30x5 mg
tbl 60x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 60x10 mg
tbl 30x20 mg
tbl obd 50x25 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
J05AE02
J05AE02
B01AC10
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C08CA03
C08CA03
C08CA03
A03FA07
A03FA07
A03FA07
J02AC02
J02AC02
J02AC02
J02AC02
J02AC02
J02AC02
C01EB17
C01EB17
C01EB17
J04AC01
C01DA08
C01DA08
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indinavír
Indinavír
Indobufén
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Isradipín
Isradipín
Isradipín
Itoprid hydrochlorid
Itoprid hydrochlorid
Itoprid hydrochlorid
Itrakonazol
Itrakonazol
Itrakonazol
Itrakonazol
Itrakonazol
Itrakonazol
Ivabradín
Ivabradín
Ivabradín
Izoniazid
Izosorbid dinitrát
Izosorbid dinitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
49969
50721
52163
53477
53479
64182
69884
80661
82293
82294
91992
93320
96696
26796
44126
91497
02660
02702
20440
20447
38264
38267
38270
38273
59446
59453
83391
83405
27257
62524
83370
01348
01349
59210
93321
94897
96082
96086
96152
97222
95129
95136
95140
03303
91484
91591
26572
26573
26575
26576
Názov lieku
Doplnok k lieku
Indapamid STADA 1,5 mg
Indapamid Teva 1,5 mg Retard
Actapam 1,5 mg
Indapamide Orion 1,5 mg
Indapamide Orion 1,5 mg
RAWEL SR
Indapamid ratiopharm 1,5mg
Indap
Indapamid Mylan 1,5mg
Indapamid Mylan 1,5mg
Apadex
RAWEL SR
INDAP
CRIXIVAN 400MG
CRIXIVAN 200MG
IBUSTRIN 200 mg
APROVEL 150 mg
APROVEL 300 mg
IRBENAHYP 150 mg
IRBENAHYP 300 mg
Irbesartan Winthrop
Irbesartan Winthrop
Irbesartan Winthrop
Irbesartan Winthrop
Ifirmasta
Ifirmasta
Irbesartan Teva
Irbesartan Teva
LOMIR
LOMIR
LOMIR SRO 5 mg
Kinito
Kinito
GANATON
SPORANOX (1 BLIS.)
SPORANOX (3 BLIS.)
Cladostad 100 mg kapsula
Cladostad 100 mg kapsula
Cladostad 100 mg kapsula
Itrakonazol Sandoz 100 mg
Procoralan
Procoralan
Procoralan
NIDRAZID
CARDIKET RETARD 40 (ISOKET)
CARDIKET RETARD 120 (ISOKET)
OLICARD 40 mg RETARD
OLICARD 40 mg RETARD
OLICARD 60 mg RETARD
OLICARD 60 mg RETARD
tbl plg 100x1,5 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 90x1,5 mg
tbl flp 90x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
cps dur 100x2,5mg (blis.PVC/A1)
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 90x1,5 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl flp 30x1,5 mg
cps 30x2,5 mg
cps 180x400 mg
cps 360x200 mg
tbl 30x200 mg
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 28x300 mg
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 28x300mg
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 28x2,5 mg
tbl 30x2,5 mg
cps plg 30x5 mg
tbl flm 40x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 40x50 mg
cps 4x100 mg
cps 15x100 mg
cps dur 4x100 mg
cps dur 14x100 mg
cps dur 28x100 mg
cps dur 15x100 mg
tbl flm 56x5 mg
tbl flm 56x7,5 mg
tbl flm 112x7,5 mg
tbl 250x100 mg
tbl plg 50x40 mg
cps plg 20x120 mg
cps plg 20x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps plg 50x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps plg 20x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps plg 50x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 36 |
ATC kód
Názov liečiva
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
G02CB03
A11CC04
A11CC04
A11CC04
A11CC04
C09AA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
J02AB02
M01AE03
M01AE03
M01AE03
M01AE03
R06AX17
R06AX17
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Kabergolín
Kalcitriol
Kalcitriol
Kalcitriol
Kalcitriol
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Ketokonazol
Ketoprofén
Ketoprofén
Ketoprofén
Ketoprofén
Ketotifén
Ketotifén
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
ŠÚKL
kód
28615
34171
34174
34177
34178
46125
46126
59467
76401
76402
76404
76405
93984
96187
96188
96190
96191
37256
34691
34696
91548
92962
27808
27809
27810
31215
31385
39862
04243
45254
76653
76654
76655
18530
76382
01943
01944
02059
33042
34499
34514
40200
40203
40206
J01FA09
Klaritromycín
45710
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
53189
53199
53282
53283
| 37 |
Názov lieku
Doplnok k lieku
IMDUR 60 mg (blis.)
Monotab 20
Monotab 40
Monotab SR
Monotab SR
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tablety
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tablety
MONO MACK DEPOT
SORBIMON 20MG
SORBIMON 20MG
SORBIMON 40MG
SORBIMON 40MG
MONO MACK DEPOT
MONOSAN 20 mg
MONOSAN 40 mg
MONOSAN 20 mg
MONOSAN 40 mg
Cabest 0,5 mg
OsteoD 0,25mcg
OsteoD 0,5mcg
ROCALTROL
ROCALTROL 0,25 µg
TENSIOMIN
TENSIOMIN
TENSIOMIN
TENSIOMIN
TENSIOMIN
Tensiomin
NIZORAL
Ketonal DUO 150mg
KETONAL FORTE
KETONAL RETARD
KETONAL
KETOTIFEN WZF POLFA
DENEREL
KLABAX 500MG
KLABAX 250MG
Klaritromycin Retard Mylan 500mg
LEKOKLAR 250 mg
CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 250 mg
CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 500 mg
KLERIMED 250 mg
KLERIMED 500 mg
FROMILID UNO
Lekoklar XL 500 mg filmom obalené tablety s riadeným
uvoľňovaním
KLACID SR
KLACID 250 mg/5 ml
FROMILID 250
FROMILID 500
tbl plg 28x60 mg
tbl 20x20mg
tbl 20x40mg
tbl plg 20x100mg
tbl plg 50x100mg
tbl 30x20 mg
tbl 100x20 mg
tbl plg 28x100 mg
tbl 50x20 mg
tbl 100x20 mg
tbl 50x40 mg
tbl 100x40 mg
tbl plg 50x100 mg
tbl 50x20 mg
tbl 50x40 mg
tbl 30x20 mg
tbl 30x40 mg
tbl 8x0,5 mg
cps mol 30x0,25mcg
cps mol 30x0,5mcg
cps 30x0,25 mcg
cps 30x0,25 mcg (blis.)
tbl 90x12,5 mg
tbl 90x25 mg
tbl 90x50 mg
tbl 30x25 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x50 mg
tbl 10x200 mg
cps mdd 20x150 mg
tbl flm 20x100 mg
tbl plg 20x150 mg
cps 25x50 mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x1 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl mod 7x500 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl mod 7x500 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
tbl fmo 7x500 mg
p.o.
tbl mod 7x500 mg
gru por 1x60 ml
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
R03CC13
R03CC13
J01FF01
J01FF01
N05BA09
G03GB02
N06AA04
N06AA04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klenbuterol
Klenbuterol
Klindamycín
Klindamycín
Klobazam
Klomifén
Klomipramín
Klomipramín
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
53800
53853
58491
75184
75490
80481
83615
96264
96277
97458
86889
91845
03365
83458
25611
10233
08557
93828
02774
02777
20104
20871
20874
21481
22154
71851
71852
76574
76576
78313
78696
78704
78706
78708
78885
78888
78899
78902
80023
80025
80260
80261
80262
80523
80529
80636
80641
81291
81294
81304
Názov lieku
Doplnok k lieku
KLACID 250 mg/5 ml
KLACID 500
FROMILID 125 mg/5 ml
KLACID (125mg/5ml)
KLACID 250MG
KLACID (125 mg/5 ml)
KLACID 250MG
Clarithromycin-Teva 250 mg
Clarithromycin-Teva 500 mg
Klaritromycin Mylan 500 mg
SPIROPENT
SPIROPENT
DALACIN C
DALACIN C
FRISIUM
Clostilbegyt
ANAFRANIL
ANAFRANIL SR 75
Clopidogrel Pfizer 75 mg filmom obalené tablety
Clopidogrel Pfizer 75 mg filmom obalené tablety
Clopidogrel GSK 75 mg
Clopidogrel Orion 75 mg
Clopidogrel Orion 75 mg
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Egitromb 75 mg filmom obalené tablety
Egitromb 75 mg filmom obalené tablety
Clopithan 75 mg filmom obalené tablety
Nofardom 75 mg filmom obalené tablety
Clopidogrel Mylan
Clopidogrel Mylan
Clopidogrel Mylan
Grepid
Grepid
Clopidogrel Teva
Clopidogrel Teva
Cloper 75 mg
Cloper 75 mg
Clopigamma 75 mg
Clopigamma 75 mg
Clopigamma 75 mg
PLAVOCORIN
PLAVOCORIN
Zyllt 75 mg
Zyllt 75 mg
Clopidogrel Medico Uno 75 mg filmom obalené tablety
Clopidogrel Medico Uno 75 mg filmom obalené tablety
Trogran 75 mg filmom obalené tablety
gru por 1x100 ml
tbl flm 14x500 mg
gru por 1x60 ml
gru por 1x60 ml
tbl flm 14x250 mg
gru por 1x100 ml
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl flm 14x500 mg
sir 100 ml
tbl 20x0,02 mg
cps 16x150 mg
cps 16x300 mg
tbl 20x10 mg
tbl 10x50 mg (bli.)
tbl obd 30x25 mg
tbl flp 20x75 mg
tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
tbl flm 84x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. Al/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 84x75 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x75 mg (fľ. skl. hnedá)
tbl flm 90x75 mg (fľ. skl. hnedá)
tbl flm 28x75 mg (blis. OPA/AI/PVDC/AI)
tbl flm 84x75 mg (blis. OPA/AI/PVDC/AI)
tbl flm 30x75 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 56x75mg
tbl flm 90x75mg
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 90 x75 mg
tbl flm 28x75 mg (blister Al/Al)
tbl flm 84x1X75 mg (blister Al/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 84x75 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 14x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC)
tbl flm 28x75 mg (blis. Al/PVC-PE-PVDC)
tbl flm 84x75 mg (blis. Al/PVC-PE-PVDC)
tbl flm 28x75mg (blis.PVC/Aclar/Al)
tbl flm 90x75mg
tbl flm 28x75 mg
tbl flm 84x75 mg
tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 84x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x75 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 38 |
ATC kód
Názov liečiva
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
N05AH02
N05AH02
M04AC01
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klozapín
Klozapín
Kolchicín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
| 39 |
ŠÚKL
kód
81305
81389
81394
81496
81498
02970
03617
26600
21944
38999
39000
39001
39002
39003
39004
39409
39410
39418
39419
39422
39423
39908
39932
39955
43537
43540
43542
43544
43962
43974
43981
44012
44043
44104
44127
44152
45162
45316
45344
46013
46051
46077
46626
46655
46676
54019
54060
54111
59497
59499
Názov lieku
Doplnok k lieku
Trogran 75 mg filmom obalené tablety
Clopidogrel STADA 75 mg
Clopidogrel STADA 75 mg
Tuxedon 75 mg
Tuxedon 75 mg
LEPONEX
LEPONEX
COLCHICUM DISPERT
Seroquel XR 50 mg
QUETIAPINE ORION 25 mg
QUETIAPINE ORION 25 mg
QUETIAPINE ORION 100 mg
QUETIAPINE ORION 100 mg
QUETIAPINE ORION 200 mg
QUETIAPINE ORION 200 mg
Ketilept 100mg
Ketilept 100mg
Ketilept 200mg
Ketilept 200mg
Ketilept 300mg
Ketilept 300mg
Quetiapin Mylan 100 mg
Quetiapin Mylan 200 mg
Quetiapin Mylan 300 mg
Seroquel XR 50 mg
Seroquel XR 200 mg
Seroquel XR 300 mg
Seroquel XR 400 mg
KVENTIAX
KVENTIAX
Kventiax 100 mg
KVENTIAX
KVENTIAX
Quetiapin ratiopharm 100mg
Quetiapin ratiopharm 200mg
Quetiapin ratiopharm 300mg
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
NANTARID 100 mg filmom obalené tablety
NANTARID 200 mg filmom obalené tablety
Questax 25 mg
Questax 100 mg
Questax 200 mg
Stadaquel 100 mg
Stadaquel 200 mg
Stadaquel 300 mg
Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené tablety
Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety
Quetiapin Teva 100 mg filmom obalené tablety
Quetiapine Bluefish 100 mg
Quetiapine Bluefish 100 mg
tbl flm 84x75 mg
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 100x75 mg
tbl flm 28x75 mg
tbl flm 84x75 mg
tbl 50x100 mg
tbl 50x25 mg
tbl obd 20x0,5 mg
tbl flp 10 x 50 mg
tbl flm 10x25 mg
tbl flm 100x25 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 100x100 mg
tbl flm 30x200 mg
tbl flm 100x200 mg
tbl flm 30x100mg (blis.)
tbl flm 60x100mg (blis.)
tbl flm 30x200mg (blis.)
tbl flm 60x200mg (blis.)
tbl flm 30x300mg (blis.)
tbl flm 60x300mg (blis.)
tbl flm 60x100mg
tbl flm 60x200mg
tbl flm 60x300mg
tbl flp 30 x 50 mg
tbl flp 60 x 200 mg
tbl flp 60 x 300 mg
tbl flp 60 x 400 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 60x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 30x100mg
tbl flm 60x200mg
tbl flm, 60x300mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 60 x 100 mg
tbl flm 60 x 200 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 30x200 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 60x100 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
ŠÚKL
kód
59537
59547
59949
59956
59963
59968
59979
66651
66661
66683
66693
68747
68769
68780
Názov lieku
Doplnok k lieku
Quetiapine Bluefish 200 mg
Quetiapine Bluefish 300 mg
Equeta 100 mg
Equeta 150 mg
Equeta 200 mg
Equeta 25 mg
Equeta 300 mg
Derin 25 mg filmom obalené tablety
Derin 100 mg filmom obalené tablety
Derin 200 mg filmom obalené tablety
Derin 300 mg filmom obalené tablety
Setinin 100 mg
Setinin 200 mg
Setinin 300 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 60X100 mg
tbl flm 60x150 mg
tbl flm 60X200 mg
tbl flm 30X25 mg
tbl flm 60X300 mg
tbl flm 30 (10x3)x25 mg
tbl flm 30 (10x3)x100 mg
tbl flm 60 (10x6)x200 mg
tbl flm 60 (10x6)x300 mg
tbl flm 30x100 mg ( blister PVC/PVDc/Al)
tbl flm 30x200 mg ( blister PVC/PVDc/Al)
tbl flm 30x300 mg ( blister PVC/PVDc/Al)
tbl flm 60(6x10)x300 mg (blis.PVC/PVDC/
Al)
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 60x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 60x100mg
tbl flm 60x200mg
tbl ent 20x100 mg
tbl ent 50x100 mg
tbl 28x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl 56x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl 84x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl ent 100x100 mg
tbl 60x100 mg
tbl 50x30 mg
cps mol 30x75 mg (blis.Pentapharm Aclar/
Al)
tbl 10x400 mg
tbl ent 50x100 mg (blis.Al/PVC)
tbl 20x100 mg
tbl 4x70 mg
tbl 4x70 mg
tbl 12x70 mg
tbl 4x70 mg
tbl 12x70 mg
tbl 4x70 mg
tbl 12x70 mg
tbl 10x250 mg
tbl 20x250 mg
tbl flm 30x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 1x150 mg (blister PVC/Aclar/PVC-Al)
tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/Alu)
N05AH04 Kvetiapín
85325 Quetiapine Orion 300 mg
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
85531
85533
85542
85544
86999
87000
12459
12460
23028
23029
23030
25956
45708
72812
B01AC06
Kyselina acetylsalicylová
86920 CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly
N02BA01
B01AC06
B01AC06
M05BA04
M05BA04
M05BA04
M05BA04
M05BA04
M05BA04
M05BA04
B02AA03
B02AA03
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina aminometylbenzoová
Kyselina aminometylbenzoová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
87680
89676
99295
13191
47018
47020
92421
92425
97025
98750
02123
98168
04852
04854
04857
04859
23383
41491
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
QUETROP 25 mg
QUETROP 100 mg
QUETROP 200 mg
QUETROP 300 mg
Qubel 100 mg
Qubel 200 mg
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
ASPIRIN PROTECT 100
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 30 mg
ANOPYRIN (BLIST.)
Preventax 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne
Gendron 70
Gendron 70
Alendronat-ratiopharm 70 mg
Alendronat ratiopharm 70 mg
Tevalen 70 mg
Alendrogen 70 mg
PAMBA
PAMBA
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Kyselina ibandrónová
BONDRONAT 50 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 40 |
ATC kód
Názov liečiva
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA02
M05BA02
M05BA02
M05BA02
M05BA02
B03BB01
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M01AE11
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
C02AB01
C08CA09
C08CA09
A06AD11
A06AD11
A06AD11
A06AD11
A06AD11
A06AD11
A06AD11
A06AD11
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina listová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina tiaprofénová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
L- metyldopa
Lacidipín
Lacidipín
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
| 41 |
ŠÚKL
kód
80851
80852
86921
86922
94508
94509
34953
34954
40404
56638
94460
15284
44300
44310
46949
46951
52894
52898
58392
58399
58674
64147
64148
75516
75518
96484
28169
84367
84368
86085
86086
86087
27028
53742
89457
89458
91017
95094
97864
01328
28718
42280
02816
40124
40127
40128
47014
47015
62565
86612
Názov lieku
Doplnok k lieku
Ibadronic Acid Mylan 150mg
Ibadronic Acid Mylan 150mg
OSSICA 150 mg
OSSICA 150 mg
Bonviva 150 mg
Bonviva 150 mg
SINDRONAT 400 mg
SINDRONAT 400 mg
CLODROBON 400 mg
BONEFOS 800 MG
BONEFOS
ACIDUM FOLICUM LÉČIVA
RISENDROS 35 mg
RISENDROS 35 mg
Actonel 75 mg
Actonel 75 mg
Risedronat Teva 35 mg filmom obalené tablety
Risedronat-Teva 35 mg filmom obalené tablety
Risedronat ratiopharm 35 mg
Risedronat ratiopharm 35 mg
Risedronat Mylan 35 mg
Norifaz 35 mg
Norifaz 35 mg
Risedronát Galex 35 mg
Risedronát Galex 35 mg
SURGAM
THIOGAMMA 600 ORAL
THIOGAMMA 600 ORAL
THIOGAMMA 600 ORAL
THIOCTACID 600 HR
THIOCTACID 600 HR
THIOCTACID 600 HR
URSOFALK
Ursofalk suspenzia
Ursofalk
Ursofalk
URSOFALK
URSOSAN
URSOSAN
DOPEGYT
LACIPIL 4 mg
Lacipil 6 mg
LACTULOSA BIOMEDICA
LAEVOLAC
LAEVOLAC
LAEVOLAC
Lactulose AL sirup
Lactulose AL sirup
DUPHALAC
LACTULOSA BIOMEDICA
tbl flm 1x150mg
tbl flm 3x150mg
tbl flm 1 X 150 mg
tbl flm 3x150 mg
tbl flm 1x150 mg
tbl flm 3x150 mg
cps 30x400 mg
cps 120x400 mg
cps 100x400 mg
tbl flm 60x800 mg
cps 100x400 mg
tbl obd 30x10 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 12x35 mg
tbl flm 2x75 mg
tbl flm 6x75 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 12(3x4)x35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 12x35 mg
tbl flm 4 x 35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 12(3x4)x35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 12x35 mg
tbl 20x300 mg
tbl flm 30x600 mg
tbl flm 60x600 mg
tbl flm 100x600 mg
tbl flm 30x600 mg
tbl flm 60x600 mg
tbl flm 100x600 mg
cps 50x250 mg
sus por 1x250 ml
tbl flm 50x500mg
tbl flm 100x500mg
cps 100x250 mg
cps 100x250 mg
cps 50x250 mg
tbl 50x250 mg
tbl flm 28x4 mg
tbl flm 28x6 mg
sir 1x500 ml 50%
sol por 1x200 ml (PET fľ.)
sol por 1x500 ml (PET fľ.)
sol por 1x1000 ml (PET fľ.)
sir 1x200 ml
sir 1x500 ml
sir 1x500 ml
sir 1x250 ml 50%
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
J05AF05
J05AF05
J05AF05
A02BC03
A02BC03
A02BC03
L04AA13
L04AA13
L04AA13
L04AA13
L04AA13
L04AA13
L04AA13
L04AA13
L04AA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
Lamivudin
Lamivudin
Lamivudin
Lanzoprazol
Lanzoprazol
Lanzoprazol
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Leflunomid
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
02085
02087
56452
34640
46590
56102
00482
14527
21708
21711
21713
21714
21718
86931
86932
33401
35847
35848
35851
35852
46775
46777
46778
07338
07348
50857
50860
51822
51828
51829
51831
51832
54196
54211
54592
54668
54673
56509
58727
64951
65518
69998
69999
75535
75539
80165
80166
80313
82328
82343
Názov lieku
Doplnok k lieku
ZEFFIX 100MG
ZEFFIX 100MG
EPIVIR
LANZUL
Lansoprazol Actavis 30 mg
LANZUL
Leflunomid Sandoz 20mg filmom obalené tablety
ARAVA 20 (HDPE FĽ.)
Leflunomide medac 10 mg filmom obalené tablety
Leflunomide medac 10 mg filmom obalené tablety
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené tablety
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené tablety
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené tablety
Leflunomide Winthrop
Leflunomide Winthrop
Lercal 10
Lercal 20
Lercal 20
Lercal 20
Lercal 20
Lercal 10
Lercal 10
Lercal 10
Letrovena 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrovena 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozol-Teva 2,5 mg fimom obalené tablety
Letrozol-Teva 2,5 mg filmom obalené tablety
Ninivet 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozol ratiopharm 2,5mg
Letrozol ratiopharm 2,5mg
Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozol Sandoz 2,5mg filmom obalené tablety
Letrozol Sandoz 2,5mg filmom obalené tablety
Letromedac 2,5 mg
ETRUZIL
ETRUZIL
FEMARA 2,5 mg
Letrozole Medico Uno 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozol Mylan 2,5 mg
Letrozolum Polpharma 2,5 mg
Lidiozol
Lidiozol
Letrozole Pharmacenter 2,5 mg
Letrozole Pharmacenter 2,5 mg
Brenea 2,5 mg
Brenea 2,5 mg
Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 84x100 mg
tbl flm 60x150 mg
cps 28x30 mg
cps end 14x30 mg
cps 14x30 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x10 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 100x10 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 15x20 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 100x20 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 28x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 35x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 56x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 98x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 35x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 56x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 98x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 30x2,5 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 100x2,5 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 100x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 100(10x10)x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 100 (10x10)x2,5 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 100x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 90x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 28x2,5 mg
tbl flm 28x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 60x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 90x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 10x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 14x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 42 |
ATC kód
Názov liečiva
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
J01MA12
J01MA12
J01MA12
N05AA02
J01XX08
N05AN01
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levofloxacín
Levofloxacín
Levofloxacín
Levomepromazín
Linezolid
Lítium
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
| 43 |
ŠÚKL
kód
82344
82345
82346
83880
87068
87069
88592
89612
32720
33806
35383
50071
50075
50076
50078
58807
58816
58819
58820
66056
66061
66892
76320
76322
76326
80444
80445
80446
80447
87302
93010
28798
86985
86993
02429
33439
02481
02930
13217
33464
33465
33468
33469
33472
33473
40065
52292
52306
52308
53641
Názov lieku
Doplnok k lieku
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
Trozel 2,5 mg
Letrozole Bluefish 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozole Bluefish 2,5 mg filmom obalené tablety
Clarzole
Letrozol +pharma 2,5 mg
XYZAL
XYZAL
XYZAL 5mg/10ml
Cezera 5mg
Cezera 5mg
Cezera 5mg
Cezera 5mg
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Levocetirizin Sandoz 5 mg filmom obalené tablety
Levocetirizin Sandoz 5 mg filmom obalené tablety
Levocetirizin ratiopharm 5 mg
Levocetirizin Actavis 5 mg
Levocetirizin Actavis 5 mg
Levocetirizin Actavis 5 mg
Zenaro 5 mg
Zenaro 5 mg
Zenaro 5 mg
Zenaro 5 mg
Cetizal 5 mg
Xyzal
TAVANIC 500MG
OROFLOCINA 250 mg filmom obalené tablety
OROFLOCINA 500 mg filmom obalené tablety
TISERCIN
Zyvoxid 600 mg (blis.)
LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA
DIROTON 2,5 MG (BLIS.)
DIROTON 10 MG (BLIS.)
Lisinopril-ratiopharm 5 mg
Lisinopril-ratiopharm 5 mg
Lisinopril-ratiopharm 10 mg
Lisinopril-ratiopharm 10 mg
Lisinopril-ratiopharm 20 mg
Lisinopril-ratiopharm 20 mg
LISINOPRIL-ratiopharm 5 mg (bl.)
IRUMED 10
IRUMED 20
IRUMED 5
DIROTON 5 MG (BLIS.)
tbl flm 28x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 100x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 50x5 mg
tbl flm 28x5 mg
sol por 1x200ml/100mg
tbl flm 10x5mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 50x5 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 10x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 60x5 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 30x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)
tbl flm 60x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)
tbl flm 50x5mg
tbl flm 30x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 50x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 20x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 50x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 90x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 50x25 mg
tbl flm 10x600 mg
tbl 100x300 mg
tbl 28x2,5 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 50x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 50x10 mg
tbl 30x20 mg
tbl 50x20 mg
tbl 10x40x5 mg
tbl 30x10mg
tbl 30x20mg
tbl 30x5 mg
tbl 28x5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
J05AE06
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lopinavir
ŠÚKL
kód
53642
53643
67561
67562
67563
71823
71831
71839
33251
J05AE06
Lopinavir
35543 Kaletra
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
01700
15977
17890
33239
33762
33763
33764
34381
37422
53639
69416
88734
98856
98857
55457
55458
55459
55460
55558
55560
55580
55582
04443
33790
34877
37291
37293
39062
39074
43487
43490
43499
43502
43511
43514
44170
44176
44180
49505
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Názov lieku
Doplnok k lieku
DIROTON 10 MG (BLIS.)
DIROTON 20 MG (BLIS.)
DAPRIL 5 mg
DAPRIL 10 mg
DAPRIL 20 mg
Lisinopril + pharma 5 mg
Lisinopril + pharma 10 mg
Lisinopril + pharma 20 mg
KALETRA
tbl 28x10 mg
tbl 28x20 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 20x20 mg
tbl 30x5 mg (blis.AI/PVC)
tbl 30x10 mg (blis. AI/PVC)
tbl 30x20 mg (blis.AI/PVC)
sol por 5x60 ml
tbl flm 1x120 (fľ.HDPE) 200mg
lopinavir/50mg ritonavir
sus por 1x120 ml
tbl 30x10 mg
tbl 10x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 20x10 mg
tbl 50x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl oro 30x10 mg
tbl 30x10 mg
sir 1x120 ml 1 mg/ ml
tbl 10x10 mg
tbl 10x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl flm 6 x 8 mg
tbl flm 10 x 8 mg
tbl flm 20 x 8 mg ( blister)
tbl flm 30 x 8 mg
tbl flm 20 x 8 mg ( blister)
tbl flm 50 x 8 mg
tbl flm 20 x 4 mg ( blister)
tbl flm 50 x 4 mg ( blister)
tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 84x100 mg
tbl flm 28x50 mg (blister PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x100 mg (blister PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x12,5 mg
tbl flm 98x12,5 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 98x50 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 98x100 mg
tbl flm 30x12,5 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 90x50 mg
tbl flm 30x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
FLONIDAN 5 mg/5 ml
CLARITINE
CLARITINE
EROLIN
Loratadin-ratiopharm 10 mg
Loratadin-ratiopharm 10 mg
Loratadin-ratiopharm 10 mg
LORATADIN-ratiopharm 10 mg
Flonidan Solutab 10 mg
FLONIDAN 10 mg
CLARITINE
FLONIDAN 10 mg
RINOLAN
RINOLAN
Xefo Rapid
Xefo Rapid
Xefo Rapid filmom obalené tablety
Xefo Rapid filmom obalené tablety
Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Xefo 4 mg, filmom obalené tablety
Xefo 4 mg filmom obalené tablety
Nopretens 50 mg
LORISTA
LAKEA 50 MG
Lorista 100
Lorista 100
Losartan +pharma 50 mg
Losartan +pharma 100 mg
Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety
Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety
Asortek 50 mg filmom obalené tablety
Asortek 50 mg filmom obalené tablety
Asortek 100 mg filmom obalené tablety
Asortek 100 mg filmom obalené tablety
Losartan STADA 12,5 mg
Losartan STADA 50 mg
Losartan STADA 50 mg
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 44 |
ATC kód
Názov liečiva
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
ŠÚKL
kód
49507
49511
49527
49530
55568
55576
55599
55605
77878
77879
77880
77881
C09CA01
Losartan
77882 Losartan Orion 100 mg
C09CA01
Losartan
77883 Losartan Orion 100 mg
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C10AA02
C10AA02
C10AA02
C10AA02
C10AA02
C10AA02
N02BG07
N02BG07
N02BG07
P02CA01
A03AA04
G03DA02
N05BX01
P01BC02
L02AB01
L02AB01
L02AB01
L02AB01
L01AA03
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Maleinát flupirtínu
Maleinát flupirtínu
Maleinát flupirtínu
Mebendazol
Mebeverín
Medroxyprogesterón
Mefenoxalón
Meflochin
Megestrol
Megestrol
Megestrol
Megestrol
Melfalan
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
77884
77885
78941
78943
80306
80307
90145
36527
36528
36529
53505
53506
53507
98600
98601
98602
59238
54490
91231
85656
49430
26175
26176
34949
34950
02050
00115
25931
35033
40317
91546
91547
94983
94986
| 45 |
Názov lieku
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety
Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety
Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety
Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety
COZAAR 50 mg
COZAAR 50 mg
COZAAR 100 mg
COZAAR 100 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 100 mg
Losartan Orion 100 mg
Losartan Bluefish 12,5 mg filmom obalené tablety
Losartan Bluefish 50 mg filmom obalené tablety
LOSARAX 50 mg
LOSARAX 50 mg
Lorista 50
MEDOSTATIN 40 mg
MEDOSTATIN 40 mg
MEDOSTATIN 40 mg
MEDOSTATIN
MEDOSTATIN
MEDOSTATIN
Katadolon
KATADOLON
KATADOLON
VERMOX
DUSPATALIN 200
PROVERA 5MG (HN.LIEK.)
DORSIFLEX
LARIAM 250 mg
MEGACE 160 mg
MEGACE 160 mg
MEGESIN 160mg
MEGESIN 160mg
ALKERAN
Oramellox 15mg
MOVALIS
Recoxa 15
MELOXAN 15 mg
Recoxa 15
Recoxa 15
Meloxicam-Teva 15 mg
Meloxicam-Teva 15 mg
Cesta
podania
tbl flm 90x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
p.o.
tbl flm 30x12,5 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
p.o.
tbl flm 30x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
p.o.
tbl flm 90x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
p.o.
tbl flm 28x50 mg
p.o.
tbl flm 98x50 mg
p.o.
tbl flm 28x100 mg
p.o.
tbl flm 98x100 mg
p.o.
tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) p.o.
tbl flm 98x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) p.o.
tbl flm 28x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 98x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/ p.o.
Al)
tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/ p.o.
Al)
tbl flm 28x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 98x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 28x12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC)
p.o.
tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC)
p.o.
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI)
p.o.
tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI) p.o.
tbl flm 84x50 mg
p.o.
tbl 10x40 mg
p.o.
tbl 30x40 mg
p.o.
tbl 100x40 mg
p.o.
tbl 10x20 mg
p.o.
tbl 30x20 mg
p.o.
tbl 100x20 mg
p.o.
cps 10x100 mg
p.o.
cps 30x100 mg
p.o.
cps 50x100 mg
p.o.
tbl 6x100 mg
p.o.
cps plg 30x200 mg
p.o.
tbl 24x5 mg
p.o.
tbl 30x200 mg
p.o.
tbl 8x250 mg (blis.)
p.o.
tbl 30x160 mg (pl.)
p.o.
tbl 100x160 mg (pl.)
p.o.
tbl 30x160 mg
p.o.
tbl 100x160 mg
p.o.
tbl flm 25x2 mg
p.o.
tbl oro 3x10x15 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
p.o.
tbl 20x15 mg
p.o.
tbl 60x15 mg
p.o.
tbl 20x15 mg
p.o.
tbl 10x15 mg
p.o.
tbl 20x15 mg
p.o.
tbl 10x15 mg
p.o.
tbl 20x15 mg
p.o.
Doplnok k lieku
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
N06DX01
N06DX01
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
G03BB01
N02BB02
N02BB02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Memantín
Memantín
Mesalazín
Mesalazín
Mesalazín
Mesalazín
Mesalazín
Mesalazín
Mesterolón
Metamizol, sodná soľ
Metamizol, sodná soľ
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
95046
95051
95052
95773
95779
95795
95797
95837
95838
95839
95840
95841
95842
96029
96030
98696
98739
98777
98782
51159
95452
22127
26997
39559
75567
83136
93235
09592
24856
24857
04101
09113
10872
14119
24517
24519
25295
25994
32783
32784
33372
33921
33922
34288
34289
34291
34292
34294
34295
37585
Názov lieku
Doplnok k lieku
Meloxicam Mylan 15mg
Meloxicam MYLAN 15mg
Meloxicam MYLAN 15mg
Meloxicam-ratiopharm 15mg
MELOXISTAD 7,5
Meloxistad 15
Meloxistad 15
LORMED 7,5
LORMED 7,5
LORMED 7,5
LORMED 15
LORMED 15
LORMED 15
MELOXAN 15 mg
MELOXAN 15 mg
MELOXIKAM SANDOZ 15 mg tablety
Celomix 15mg
MELOBAX 15 mg tablety
MELOBAX 15 mg tablety
Ebixa 20 mg
EBIXA 10 mg
Pentasa Slow release tablets 1g
SALOFALK 250
Pentasa Sachet 2 g
SALOFALK 500
Pentasa Slow release tablets 500 mg
SALOFALK 250
PROVIRON-25
NOVALGIN
NOVALGIN
GLUCOPHAGE 850 mg
GLUCOPHAGE 850 mg
Glucophage 1000 mg
METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG
SIOFOR 500
SIOFOR 850
GLUCOPHAGE 500 mg
SIOFOR 850
METFOGAMMA 850
METFOGAMMA 850
Glucophage 1000 mg
METFOGAMMA 500
METFOGAMMA 500
STADAMET 500
STADAMET 500
STADAMET 850
STADAMET 850
STADAMET 850
STADAMET 500
Glucophage XR 750mg
tbl 20x15mg
tbl 60x15mg
tbl 100x15mg
tbl 20x15mg
tbl 10 x 7,5 mg
tbl 20x15 mg
tbl 30x15 mg
tbl 10x7,5 mg
tbl 20x7,5 mg
tbl 50x7,5 mg
tbl 10x15 mg
tbl 20x15 mg
tbl 50x15 mg
tbl 30x15 mg
tbl 60x15 mg
tbl 20x15 mg
tbl 20x15mg
tbl 10x15 mg
tbl 30x15 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 56x10 mg
tbl plg 60 x 1g
tbl ent 50x250 mg
gra plg 1x60 vreciek
tbl ent 100x500 mg
tbl ret 100x500 mg (bli.Alu)
tbl ent 100x250 mg
tbl 50x25 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 20x500 mg
tbl flm 30x850 mg
tbl flm 100x850 mg
tbl flm 60 x 1000 mg
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 120x500 mg
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 50x500 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl obd 30x850 MG
tbl obd 120x850 MG
tbl flm 120x1000 mg
tbl obd 30x500 MG
tbl obd 120x500 MG
tbl flm 30x500 mg
tbl flm 60x500 mg
tbl flm 30x850 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 120x500 mg
tbl plg 30x750mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 46 |
ATC kód
Názov liečiva
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
ŠÚKL
kód
37586
39008
39011
42153
42154
46857
46860
46866
46871
47009
A10BA02
Metformín
53169
A10BA02
Metformín
53173
A10BA02
Metformín
53175
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
56503
58770
59713
59731
59746
59755
59763
59769
75812
75839
75857
76266
76294
76302
76307
85914
85933
85953
87403
90453
90455
95278
95281
95901
95908
95912
98888
14959
25634
26610
27978
28639
28641
33279
52789
| 47 |
Názov lieku
Doplnok k lieku
Glucophage XR 750mg
Metformin-Teva 1000 mg
Metformin-Teva 1000 mg
Glucophage XR
Glucophage XR
GLUMETSAN 500 mg filmom obalené tablety
GLUMETSAN 500 mg filmom obalené tablety
GLUMETSAN 850 mg filmom obalené tablety
GLUMETSAN 850 mg filmom obalené tablety
Metfogamma 1000
Glucophage 1000 mg prášok na perorálny roztok vo
vreckách
Glucophage 500 mg prášok na perorálny roztok vo
vreckách
Glucophage 850 mg prášok na perorálny roztok vo
vreckách
SIOFOR 500
Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety
Metformin Mylan 500 mg
Metformin Mylan 850 mg
Metformin Mylan 1000 mg
Metformín Bluefish 500 mg
Metformín Bluefish 850 mg
Metformín Bluefish 1000 mg
Metformín Bluefish 1000 mg
Metformin Mylan 500 mg filmom obalené tablety
Metformin Mylan 850 mg filmom obalené tablety
Metformin Mylan 1000 mg filmom obalené tablety
GLUCOPHAGE XR 1000 mg
SIOFOR 1000
SIOFOR 1000 (blister PVC/Al)
STADAMET
STADAMET
Metformin-Teva 500 mg
Metformin-Teva 850 mg
Metformin-Teva 850 mg
Metformin-Teva 850 mg
BETALOC ZOK 25MG (blist.)
VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB)
VASOCARDIN 100 (blis.5x10 tbl.)
EGILOK 100 mg
BETALOC ZOK 100 mg (blist.)
BETALOC ZOK 50MG (blist.)
VASOCARDIN SR 200 (BLIST.)
Metoprolol Polpharma 25
tbl plg 60x750mg
tbl flm 60x1000 mg
tbl flm 120x1000 mg
tbl plg 30x500mg
tbl plg 60x500mg
tbl flm 60x500 mg
tbl flm 120x500 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl flm 120x850mg
tbl flm 120x1000 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
plo por 60x1000 mg
p.o.
plo por 60x500 mg
p.o.
plo por 60x850 mg
p.o.
tbl flm 60x500 mg
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 30x500 mg
tbl flm 90x500 mg
tbl flm 30x850 mg
tbl flm 90x850 mg
tbl flm 30x1000 mg
tbl flm 90x1000 mg
tbl dsp 60x500mg
tbl dsp 60x850mg
tbl dsp 60x1000mg
tbl flm 60x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 120x850 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 60x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 120x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 60x850 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 60x1000 mg (blis.PVC/Al)
tbl plg 60 x 1000 mg (blis PVC/PVDC/A)
tbl flm 60x1000 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 120x1000 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 60x1000 mg
tbl flm 120x1000 mg
tbl flm 60 x 500 mg
tbl flm 30 x 850 mg
tbl flm 90 x 850 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl mod 28x25 mg
tbl 50x50 mg
tbl 50x100 mg
tbl 60x100 mg
tbl mod 28x100 mg
tbl mod 28x50 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl plg 28x25 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
P01AB01
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
N06AX03
N06AX03
N06AX03
N06AX17
N06AX17
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metronidazol
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Mianserin
Mianserin
Mianserin
Milnacipran
Milnacipran
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
52800
52811
52822
54150
54151
69814
69827
69840
81678
81701
81715
84093
84094
84096
84097
02427
01353
85504
85506
85510
85512
93616
93617
85809
85810
85811
54170
54175
23120
23126
23132
36746
36747
36748
36749
36750
39863
39864
42584
42603
42622
47698
47718
47739
49533
49539
49630
90134
90135
92388
Názov lieku
Doplnok k lieku
Metoprolol Polpharma 50
Metoprolol Polpharma 100
Metoprolol Polpharma 200
EGILOK 25 mg
EGILOK 50 mg
Metoprolol ratiopharm 25 mg
Metoprolol ratiopharm 50 mg
Metoprolol ratiopharm 100 mg
Metoprolol Mylan 23,75mg
Metoprolol Mylan 47,5mg
Metoprolol Mylan 95mg
CORVITOL 50
CORVITOL 50
CORVITOL 100
CORVITOL 100
ENTIZOL
MEDROL
Metypred 4 mg
Metypred 4 mg
Metypred 16 mg
Metypred 16 mg
MEDROL
MEDROL
LERIVON
LERIVON
LERIVON
IXEL 25 MG
IXEL 50 MG
REMERON Soltab 15 mg
REMERON Soltab 30 mg
REMERON Soltab 45 mg
MIRTAZAPIN ORION 15 mg
MIRTAZAPIN ORION 15 mg
MIRTAZAPIN ORION 30 mg
MIRTAZAPIN ORION 30 mg
MIRTAZAPIN ORION 45 mg
CALIXTA 15
CALIXTA 30
MIRZATEN 15 mg
MIRZATEN 30 mg
MIRZATEN 45 mg
Mirzaten Q-Tab 15mg
Mirzaten Q-Tab 30mg
Mirzaten Q-Tab 45 mg
Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety
Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety
Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety
Esprital 30
Esprital 45
Mirtazapine - Teva 15mg
tbl plg 28x50 mg
tbl plg 28x100 mg
tbl plg 28x200 mg
tbl 60x25 mg
tbl 60x50 mg
tbl plg 30x25 mg
tbl plg 30x50mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x23,75 mg
tbl plg 30x47,5mg
tbl plg 30x95 mg
tbl 50x50 mg
tbl 100x50 mg
tbl 50x100 mg
tbl 100x100 mg
tbl 20x250 mg
tbl 100x4 mg sklo
tbl 30x4 mg (liek.HDPE)
tbl 100x4 mg (liek.HDPE)
tbl 30x16 mg (liek.HDPE)
tbl 100x16 mg (liek.HDPE)
tbl 30x4 mg sklo
tbl 50x16 mg blister
tbl 30x10 mg
tbl 20x30 mg
tbl 30x60 mg
cps 28x25 mg
cps 56x50 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 30x45 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl oro 90x15 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 90x30 mg
tbl oro 30x45 mg
tbl flm 30x15 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x15 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x45 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 30x45 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 30x45 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x45 mg
tbl flm 30x15 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 48 |
ATC kód
Názov liečiva
N06AX11
N06AX11
Mirtazapín
Mirtazapín
A12CC06
Mliečnan horečnatý
N06BA07
N06BA07
C09AA13
N06AG02
C01DX12
C01DX12
C01DX12
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
Modafinil
Modafinil
Moexipril
Moklobemid
Molsidomín
Molsidomín
Molsidomín
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
ŠÚKL Názov lieku
kód
92395 Mirtazapine - Teva 30mg
92429 Mirtazapine - Teva 45mg
LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové
13700 MAGNESII
tablety 500 mg Galvex
01689 ASPENDOS 100 mg
87207 VIGIL 100 MG
83105 MOEX 15
85901 AURORIX 300MG
15114 CORVATON
15115 CORVATON FORTE
15116 CORVATON RETARD
05053 Monkasta 10mg
05089 Monkasta 4mg
05108 Monkasta 5mg
13429 SINGULAIR 4 MG
20343 SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety
20349 SPIROMON 5 mg žuvacie tablety
20356 SPIROMON 4 mg žuvacie tablety
20517 Montecon 10 mg
20536 Montecon 4 mg
20552 Montecon 5 mg
22026 Montelukast Helm 4 mg žuvacie tablety
22033 Montelukast Helm 5 mg žuvacie tablety
22043 Montelukast Helm 10 mg filmom obalené tablety
22047 Montexal 4 mg žuvacie tablety
22054 Montexal 5 mg žuvacie tablety
22061 Montexal 10 mg filmom obalené tablety
23285 SINGULAIR 5 MG
51837 Montelukast Teva 5 mg
51849 Montelukast Teva 10 mg
51861 Montelukast Teva 4 mg
53076 SINGULAIR 5 MG
53077 SINGULAIR 10 MG
64444 SINGULAIR 4 mg granulát
82220 Astmasan 10 mg filmom obalené tablety
84880 SINGULAIR 10 MG
88874 Astmasan 5 mg žuvacie tablety
R03DC03
Montelukast
89461 Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety
R03DC03
Montelukast
89493 Montelukast STADA 5 mg žuvacie tablety
R03DC03
Montelukast
89517 Montelukast STADA 10 mg filmom obalené tablety
J01MA14
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
Moxifloxacín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
64821
28720
28725
28730
37695
37700
37705
37735
| 49 |
AVELOX 400 mg
CYNT 0,2
CYNT 0,3
CYNT 0,4
Moxonidin ratiopharm 0,2mg
Moxonidin ratiopharm 0,3mg
Moxonidin ratiopharm 0,4mg
Moxonidin Actavis 0,2mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x45 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
tbl 50x500 mg
p.o.
tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl 30x100 mg
tbl flm 30x15 mg
tbl flm 30x300 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x4 mg
tbl plg 30x8 mg
tbl flm 28x10mg
tbl mnd 28x4mg
tbl mnd 28x5mg
tbl mnd 28x4 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
tbl mnd 28x5 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
tbl mnd 28x4 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
tbl flm 28x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x4 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x4 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
tbl mnd 28x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
tbl mnd 98x5 mg
tbl mnd 28x5 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl mnd 28x4 mg
tbl mnd 28x5 mg
tbl flm 28x10 mg
gro por 28 x 4 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl mnd 28x5 mg
tbl mnd 30x4 mg (blis.nylon/Alu/PVC bez
označenia dní)
tbl mnd 30x5 mg (blis.nylon/Alu/PVC bez
označenia dní)
tbl flm 30x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC bez
označenia dní)
tbl flm 7x400 mg (blis. PP/Al)
tbl flm 30x0,2 mg (blis.)
tbl flm 30x0,3 mg (blis.)
tbl flm 30x0,4 mg (blis.)
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 30x0,2 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
Doplnok k lieku
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C04AX21
C04AX21
M01AE02
R03BC01
C07AB12
C07AB12
C07AB12
C07AB12
C07AB12
N07AA01
J05AG01
C08CA05
C08CA05
G01AX05
M01AX17
M01AX17
M01AX17
M01AX17
M01AX17
M01AX17
C08CA06
C08CA06
C08CA06
C08CA08
C08CA08
C08CA08
C08CA08
C08CA08
G03DB04
G03DC02
J01MA06
J01MA06
J01MA06
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Naftidrofuryl
Naftidrofuryl
Naproxén
Nátrium chromoglykolát
Nebivolol
Nebivolol
Nebivolol
Nebivolol
Nebivolol
Neostigmín
Nevirapin
Nifedipín
Nifedipín
Nifuratel
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Nimodipín
Nimodipín
Nimodipín
Nitrendipín
Nitrendipín
Nitrendipín
Nitrendipín
Nitrendipín
Nomegestrol acetát
Noretisterón
Norfloxacín
Norfloxacín
Norfloxacín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
37749
37763
42231
42235
42241
42246
42252
42256
42636
42638
42658
82255
82256
82262
82263
82271
82272
66015
97026
80207
93797
53761
76056
76058
76073
76075
25037
64988
93460
98043
70498
12891
12892
12894
12895
26642
59626
67522
67523
67524
45939
45943
69305
69306
83082
47059
01939
18668
18669
67015
Názov lieku
Doplnok k lieku
Moxonidin Actavis 0,3mg
Moxonidin Actavis 0,4mg
MOXOSTAD 0,2 mg
MOXOSTAD 0,2 mg
MOXOSTAD 0,3 mg
MOXOSTAD 0,3 mg
MOXOSTAD 0,4 mg
MOXOSTAD 0,4 mg
Moxogamma 0,3 mg
Moxogamma 0,2 mg
Moxogamma 0,4 mg
Moxonidin Mylan 0,2mg
Moxonidin Mylan 0,2mg
Moxonidin Mylan 0,3mg
Moxonidin Mylan 0,3mg
Moxonidin Mylan 0,4mg
Moxonidin Mylan 0,4mg
ENELBIN 100 RETARD (FĽAŠ.PE)
ENELBIN 100 RETARD (BLIST.)
NAPSYN
NALCROM
NEBILET 5 mg
Nebitrix 2,5 mg
Nebitrix 2,5 mg
Nebitrix 5 mg
Nebitrix 5 mg
SYNTOSTIGMIN
VIRAMUNE 200 mg
CORDIPIN RETARD
CORINFAR 20 RETARD
MACMIROR
AULIN
AULIN
AULIN 100 mg granulát
AULIN 100 mg granulát
AULIN
NIMESIL
NEMOTAN 30MG
NEMOTAN 30MG
NEMOTAN 30MG
NITRESAN 10 mg
NITRESAN 20 mg
UNIPRES 10
UNIPRES 20
LUSOPRESS
LUTENYL
NORETHISTERON SLOVAKOFARMA
GYRABLOCK
GYRABLOCK
GYRABLOCK
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 100x0,2 mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 100x0,3 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 100x0,4 mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 28 x 0,2mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 28 x 0,3mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 28 x 0,4mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flp 100x100 mg
tbl flp 50x100 mg
tbl 30x250 mg
cps 100x100 mg
tbl 28x5 mg
tbl 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 20x15 mg (blist.)
tbl flm 60x200 mg
tbl plg 30x20 mg
tbl flp 30x20 mg
tbl obd 20x200 mg
tbl 15x100 mg
tbl 30x100 mg
gro por 15 x 100 mg
gro por 30 x 100 mg
tbl 10x100 mg
gru por 30x100 mg /vrecko/
tbl flm 20x30 mg
tbl flm 50x30 mg
tbl flm 100x30 mg
tbl 30x10mg
tbl 30x20mg
tbl 20x10 mg
tbl 20x20 mg
tbl 28x20 mg
tbl 10x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 30x400 mg
tbl flm 50x400 mg
tbl flm 14x400 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 50 |
ATC kód
Názov liečiva
J01MA06
J01MA01
J01MA01
J01MA01
J01MA01
J01MA01
J01MA01
Norfloxacín
Ofloxacín
Ofloxacín
Ofloxacín
Ofloxacín
Ofloxacín
Ofloxacín
ŠÚKL
kód
93465
12349
27321
27323
34921
34922
55636
Názov lieku
tbl obd 20x400 mg
tbl flm 10x200 mg
tbl flm 10x200 mg
tbl flm 10x400 mg
tbl flm 10x200 mg
tbl flm 20x200 mg
tbl flm 10x200 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
tbl oro 28 x 5 mg
p.o.
tbl oro 28 x 10 mg
p.o.
Doplnok k lieku
N05AH03 Olanzapín
NOLICIN
Zanocin 200 MG
TAROFLOX
TAROFLOX
MEDOFLOXINE 200 mg
MEDOFLOXINE 200 mg
OFLOXIN 200
LILLY VELOTAB 5 mg orodispergovateľné
03279 OLANZAPIN
tablety
LILLY VELOTAB 10 mg orodispergovateľné
03283 OLANZAPIN
tablety
N05AH03 Olanzapín
05119 Zolaswift 5 mg orodispergovateľné tablety
p.o.
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
05120
05124
05135
05227
05245
05482
05483
06606
07789
07803
20006
20008
20010
20023
20025
44066
44071
45750
45760
45765
45770
47071
47075
52109
52111
52115
53188
53216
81259
81267
82792
82800
82895
82896
82940
82941
82975
82996
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AH03 Olanzapín
| 51 |
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
tbl oro 28 (2x14)x 5 mg (blis.OPA/Al/PVC/
Al)
Zolaswift 10 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 28(4x7)x 10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapin EGIS 5 mg
tbl oro 28x5 mg (blis. Al/Al)
Olanzapin EGIS 10 mg
tbl oro 28x10 mg (blis. Al/Al)
Olanzapin EGIS 15 mg
tbl oro 28x15 mg (blis. Al/Al)
Olanzapin EGIS 20 mg
tbl oro 28x20 mg (blis. Al/Al)
Frenos 10
tbl oro 28x10mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Frenos 5
tbl oro 28x5mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
PARNASSAN 10 mg
tbl flm 90x10 mg
Olanzapin Bluefish 5 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 28x5 mg (blis.Al/Al)
Olanzapin Bluefish 10 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 28x10 mg (blis.Al/Al)
Olanzapin STADA 10 mg
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapin STADA 10 mg
tbl oro 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapin STADA 10 mg
tbl oro 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapin STADA 5 mg
tbl oro 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
Olanzapin STADA 5 mg
tbl oro 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
Zyprexa 10 mg obalované tablety
tbl obd 28 x 10 mg
Zyprexa 5 mg obalované tablety
tbl obd 28 x 5 mg
Zalasta
tbl oro 28x5mg
Zalasta
tbl oro 28x10mg
Zalasta
tbl oro 28x15 mg
Zalasta
tbl oro 28x20 mg
Olanzapine Teva
tbl oro 28x5 mg
Olanzapine Teva
tbl oro 28x10 mg
Olipazix 7,5 mg filmom obalené tablety
tbl flm 28x7,5 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
Olipazix 5 mg filmom obalené tablety
tbl flm 28x5 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
Olipazix 10 mg filmom obalené tablety
tbl flm 28x10 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
Olanzapin Actavis 5 mg
tbl oro 28x5 mg(blister s odlep.fól)
Olanzapin Actavis 10 mg
tbl oro 28x10 mg(blister s odlep.fól)
OLANZAPINE RANBAXY 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
LAPOZAN 5 mg
tbl flm 28x5 mg (blis.Al/Al)
LAPOZAN 10 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al)
LAPOZAN 5 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 30 x 5 mg (blis.Al/Al)
LAPOZAN 5 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 50 x 5 mg (blis.Al/Al)
LAPOZAN 10 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 30 x 10 mg (blis.Al/Al)
LAPOZAN 10 mg orodispergovateľné tablety
tbl oro 50 x 10 mg (blis.Al/Al)
PARNASSAN 5 mg
tbl flm 30x5 mg
PARNASSAN 10 mg
tbl flm 30x10 mg
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
A02BC01
A02BC01
A02BC01
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
ŠÚKL
kód
83264
83279
84577
84597
84633
84640
84647
84663
85079
85081
88102
88138
88682
88684
88715
88717
89075
89077
89247
89249
89295
89297
89309
89311
98919
03076
03077
06657
A02BC01
Omeprazol
06678 Omeprazol Mylan 20 mg
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A04AA01
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Ondasetrón
10245
10246
32419
32420
42665
49710
51529
53974
56500
57408
59897
75577
75583
75974
86923
90313
92476
98711
98712
90318
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Názov lieku
Olipazix 15 mg filmom obalené tablety
Olipazix 20 mg filmom obalené tablety
Olanzapin Orion 5 mg
Olanzapin Orion 10 mg filmom obalené tablety
Olanzapin Orion 10 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapin Orion 5 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapin Orion 20 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapin Orion 28x15 mg orodispergovateľné tablety
Olazax Disperzi 5 mg
Olazax Disperzi 10 mg
Arkolamyl 10mg orodispergovateľné tablety
Arkolamyl 5mg orodispergovateľné tablety
Nykob 10 mg filmom obalené tablety
Nykob 10 mg filmom obalené tablety
Nykob 5 mg filmom obalené tablety
Nykob 5 mg filmom obalené tablety
OLPINAT 5 mg
OLPINAT 10 mg
Bloonis 5 mg
Bloonis 5 mg
Bloonis 10 mg
Bloonis 10 mg
Bloonis 20 mg
Bloonis 20 mg
Olanzapin STADA 5 mg
LOMAC
LOMAC
Omeprazol Mylan 20 mg
OMEPRAZOL AL 20
OMEPRAZOL AL 20
LOSEPRAZOL 20 mg
LOSEPRAZOL 20 mg
OPRAZOLE
Tevazol 20 mg
Asilar 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
HELICID 10
HELICID 20
HELICID 10
HELICID 20
Omeprazol STADA 20 mg
Omeprazol STADA 20 mg
LOMAC
OPRAZOLE
Helicid 20
OPRAZOLE
Omeprazol Sandoz 20 mg
Omeprazol Sandoz 20 mg
ONDANSETRON-TEVA 4 mg
Cesta
podania
tbl flm 28x15 mg
p.o.
tbl flm 28x20 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 28x5 mg (blis. Al/Al)
p.o.
tbl flm 28x10 mg (blis. Al/Al)
p.o.
tbl oro 28x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
p.o.
tbl oro 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 28x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 28x5 mg (blis.Al/Al)
p.o.
tbl oro 28x10 mg (blis.Al/Al)
p.o.
tbl oro 28x10mg
p.o.
tbl oro 28x5mg
p.o.
tbl flm 28x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 56x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 28x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 56x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl flm 28x5mg
p.o.
tbl flm 28x10mg
p.o.
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
p.o.
cps 28x20 mg
p.o.
cps 56x20 mg
p.o.
cps end 28 x 20 mg (blis. AL/polyamid/PVC) p.o.
cps end 100 x 20 mg (blis. AL/polyamid/
p.o.
PVC)
cps ent 30x20 mg
p.o.
cps ent 100x20 mg
p.o.
cps end 14
p.o.
cps end 28
p.o.
tbl ent 28x20 mg
p.o.
cps end 28x20 mg
p.o.
cps end 28x20 mg (blister)
p.o.
cps 14x10 mg
p.o.
cps 14x20 mg
p.o.
cps 28x10 mg
p.o.
cps 28x20 mg
p.o.
cps end 30x20 mg
p.o.
cps end 100x20 mg
p.o.
cps 14x20 mg
p.o.
tbl ent 90x20 mg (liek.HDPE)
p.o.
cps 90x20 mg
p.o.
tbl ent 14x20 mg
p.o.
cps 14x20 mg
p.o.
cps 28x20 mg
p.o.
tbl flm 10x4 mg
p.o.
Doplnok k lieku
| 52 |
ATC kód
Názov liečiva
A04AA01
A04AA01
A04AA01
N05BA04
G04BD04
G04BD04
G04BD04
G04BD04
G04BD04
G04BD04
N05AX13
N05AX13
N05AX13
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
N02BE01
H05BX02
H05BX02
N06AB05
N06AB05
N06AB05
N06AB05
N06AB05
Ondasetrón
Ondasetrón
Ondasetrón
Oxazepam
Oxybutynín
Oxybutynín
Oxybutynín
Oxybutynín
Oxybutynín
Oxybutynín
Paliperidón
Paliperidón
Paliperidón
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Pantoprazol
Paracetamol
Parikalcitol
Parikalcitol
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
| 53 |
ŠÚKL
kód
90329
93670
95221
01940
13102
14807
26999
33012
33013
33014
43592
43597
43602
05041
05044
21158
21162
21172
21175
40447
43344
43357
43791
43814
47464
47465
47466
47467
47468
47469
47470
47471
52173
52176
65905
84307
84477
86764
86792
88176
88186
90544
66101
46784
46788
25090
25091
37099
37101
37109
Názov lieku
Doplnok k lieku
ONDANSETRON-TEVA 8 mg
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg filmom obalené tablety
Onsetrogen 8 mg
OXAZEPAM LÉCIVA
UROXAL 5 MG
UROXAL 5 MG
DITROPAN
Eurin 5mg
Eurin 5mg
Eurin 5mg
Invega 3mg
Invega 6mg
Invega 9mg
Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety
Ozzion 20 mg gastrorezistentné tablety
Pantoprazol Olinka 20 mg
Pantoprazol Olinka 20 mg
Pantoprazol Olinka 40 mg
Pantoprazol Olinka 40 mg
Controloc 20 mg
NOLPAZA 20 mg
NOLPAZA 40 mg
Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety
Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety
Panogastin 20 mg
Panogastin 20 mg
Panogastin 20 mg
Panogastin 20 mg
Panogastin 40 mg
Panogastin 40 mg
Panogastin 40 mg
Panogastin 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
Pantoprazol Mylan 20 mg
Dyspex 20 mg
Dyspex 40 mg
ULPRIX 20 mg
ULPRIX 40 mg
Pantoprazol Mylan 20mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
CONTROLOC 40 mg (liek.)
PARALEN SUS (2,4 g/100 ml)
Zemplar 1 mcg kapsuly
Zemplar 2 mcg kapsuly
SEROXAT 20 MG
SEROXAT 30 MG
ARKETIS 20 mg
ARKETIS 20 mg
ARKETIS 30 mg
tbl flm 10x8 mg
tbl flm 10x8 mg
tbl flm 10x8 mg
tbl 20x10 mg (blist.)
tbl 60x5 mg
tbl 90x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 60x5 mg
tbl 90x5 mg
tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
tbl plg 28x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
tbl plg 28x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
tbl ent 28x40 mg (blis.nylon Al/PVC/Al)
tbl ent 28x20 mg (blis.nylon Al/PVC/Al)
tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28x40 mg
tbl ent 28x20 mg (blis.)
tbl ent 28x40 mg (blis.)
tbl ent 14x20 mg (blister)
tbl ent 28x20 mg (blister)
tbl ent 14x20 mg (fľaša)
tbl ent 28x20 mg (fľaša)
tbl ent 14x40 mg (blister)
tbl ent 28x40 mg (blister)
tbl ent 14x40 mg (fľaša)
tbl ent 28x40 mg (fľaša)
tbl ent 30 x 40 mg
tbl ent 60x40 mg
tbl ent 30x20 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28 x 40 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28x40 mg
tbl ent 28 x 20 mg
tbl ent 28 x 40 mg
tbl ent 28x40 mg
sus por 1x100 ml
cps mol 28x1 mcg (blis.)
cps mol 28x2 mcg (blis.)
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl 30 x 20 mg
tbl 60 x 20 mg
tbl 30 x 30 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N06AB05
N06AB05
N06AB05
N06AB05
N06AB05
N06AB05
J01MA03
M01CC01
M01CC01
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
Paroxetin
Pefloxacín
Penicilamín
Penicilamín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
40322
49974
49983
66157
78911
78912
94156
66753
66755
04184
24024
24026
24767
24768
24769
24770
24771
24772
35763
41860
41861
41862
66513
21860
21863
22099
22101
22102
22104
35244
35245
35321
35324
50378
50380
51064
51065
51328
52271
52277
57288
57291
65538
65540
65899
65900
89399
89407
91330
91341
Názov lieku
Doplnok k lieku
PARETIN 20 mg
Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené tablety
Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené tablety
Paroxetin +pharma 20 mg
Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety
Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety
ABAKTAL
METALCAPTASE 300
METALCAPTASE 150
AGAPURIN (SKL.)
TRENTAL 400
TRENTAL 400
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD
Agapurin SR 600
AGAPURIN SR 400
AGAPURIN SR 400
AGAPURIN SR 400
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
Valperal 4 mg tablety
Valperal 8 mg tablety
Rindolexal 4 mg
Rindolexal 4 mg
Rindolexal 8 mg
Rindolexal 8 mg
PRENESSA 4mg
PRENESSA 4mg
Perindopril ratiopharm 4mg
Perindopril ratiopharm 4mg
Prexan 4 mg tablety
Prexan 4 mg tablety
VIDOTIN 4 mg
VIDOTIN 8 mg
Prenessa 8mg
Prindex 4 mg
Prindex 8 mg
Perindopril ratiopharm 8mg
Perindopril ratiopharm 8mg
Prexan 8 mg tablety
Prexan 8 mg tablety
Stopress 4 mg
Stopress 8 mg
Perindopril Pfizer 4 mg tablety
Perindopril Pfizer 8 mg tablety
PRESTARIUM A 2,5 mg
PRESTARIUM A 5 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x20 mg(blis.AI/AI)
tbl flm 30x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 60x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl obd 10x400 mg
tbl flm 50x300 mg
tbl flm 50x150 mg
tbl obd 60x100 mg
tbl flm 20x400 mg
tbl flm 100x400 mg
tbl plg 20x400 mg
tbl plg 50x400 mg
tbl plg 100x400 mg
tbl plg 20x600 mg
tbl plg 50x600 mg
tbl plg 100x600 mg
tbl plg 20x600 mg
tbl plg 20x400 mg
tbl plg 50x400 mg
tbl plg 100x400 mg
tbl plg 30x400 mg
tbl 30x4 mg (blis.A/Al)
tbl 30x8 mg (blis.A/Al)
tbl 30x4mg
tbl 90x4mg
tbl 30x8mg
tbl 90x8 mg
tbl 30x4 mg
tbl 90x4 mg
tbl 30x4 mg
tbl 90x4 mg
tbl 30x4 mg (nepriehľadný blis.)
tbl 90x4 mg (nepriehľadný blis.)
tbl 30x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl 30x8 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl 30x8 mg
tbl 90x8 mg
tbl 30x8 mg (bli. nal)
tbl 90x8 mg (bli. nal)
tbl 30x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x2,5mg
tbl flm 30x5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 54 |
ATC kód
Názov liečiva
C09AA04
C09AA04
C09AA04
A03AX04
A10BG03
A10BG03
A10BG03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
M01AC01
M01AC01
M01AC01
M01AC01
N02CX01
J02AC04
H02AB07
H02AB07
G03DA04
R06AD02
R06AD02
G04BD06
G04BD06
G04BD06
G04BD06
G04BD06
G04BD06
H03BA02
J01MA17
N07AA02
G02CB04
G02CB04
G02CB04
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
G03XC01
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
Pinavérium
Pioglitazón
Pioglitazón
Pioglitazón
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piroxikam
Piroxikam
Piroxikam
Piroxikam
Pizotifén
Posakonazol
Prednizón
Prednizón
Progesterón
Prometazín
Prometazín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propyltiouracil
Prulifloxacín
Pyridostigmín
Quinagolid
Quinagolid
Quinagolid
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Raloxifén hydrochlorid
| 55 |
ŠÚKL
kód
91344
91352
91355
26277
13410
13414
41014
05947
13202
64864
64865
64866
81599
81600
49503
49504
49522
84717
02761
95513
00269
02963
76921
22887
33200
66817
66818
66819
66820
92254
92255
26588
93615
91983
95561
95582
95583
41522
41524
41526
42751
42768
42776
94958
94959
94960
94963
94964
94967
84722
Názov lieku
Doplnok k lieku
PRESTARIUM A 5 mg
PRESTARIUM A 10 mg
PRESTARIUM A 10 mg
DICETEL
ACTOS 15 mg
ACTOS 30 mg
ACTOS 45 mg
NOOTROPIL 1200 mg
LUCETAM 1200 MG
Piracetam Al 1200
PIRACETAM AL 1200
PIRACETAM AL 1200
PIRABENE
PIRABENE
FLAMEXIN 20 mg
FLAMEXIN 20 mg
FLAMEXIN 20 mg
HOTEMIN
SANDOMIGRAN
Noxafil
PREDNISON 5 LÉČIVA
PREDNISON 20 LÉČIVA
UTROGESTAN
PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE
PROTHAZIN
MICTONORM
MICTONORM
MICTONETTEN
MICTONETTEN
MICTONORM
MICTONETTEN
PROPYCIL 50
Prixina
MESTINON
Norprolac 25µg+50µg tablety
Norprolac 75µg tablety
Norprolac 150µg tablety
QUINPRES 5 mg
QUINPRES 10 mg
QUINPRES 20 mg
QUINAPRIL-TEVA 5 mg
QUINAPRIL-TEVA 10 mg
QUINAPRIL-TEVA 20 mg
ACCUPRO 5 mg
ACCUPRO 10 mg
ACCUPRO 20 mg
ACCUPRO 10 mg
ACCUPRO 20 mg
ACCUPRO 10 mg
EVISTA
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 20x100 mg
tbl 28x15 mg
tbl 28x30 mg
tbl 28x45 mg
tbl flm 60x1200 mg
tbl flm 60x1200 mg
tbl flm 30x1200 mg
tbl flm 60x1200 mg
tbl flm 120x1200 mg
tbl flm 20x1200 mg
tbl flm 60x1200 mg
tbl 20x191,2 mg
gra 20x191,2 mg
tbl 30x191,2 mg
cps 20x20 mg
tbl obd 30x0,5 mg
sus por 1x105 ml (40 mg/ml)
tbl 20x5 mg
tbl 20x20 mg (blis.)
cps 30x100 mg
sir 1x100 ml/105 mg
tbl flm 20x25 mg
tbl obd 50x15 mg
tbl obd 100x15 mg
tbl obd 50x5 mg
tbl obd 100x5 mg
tbl obd 30x15 mg
tbl obd 30x5 mg
tbl 100x50 mg
tbl flm 5x600mg
tbl obd 150x60 mg
tbl 3x25µg+3x50µg
tbl 30x75µg
tbl 30x150µg
tbl flm 30x5 mg (blis.)
tbl flm 30x10 mg (blis.)
tbl flm 30x20 mg (blis.)
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 50x10 mg
tbl flm 50x20 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl 28x60 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
G03XC01
G03XC01
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
A10BX02
A11CA01
J04AB02
J04AB02
A07AA11
C02AC06
C02AC06
C02AC06
C02AC06
C02AC06
C02AC06
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
Raloxifén hydrochlorid
Raloxifén hydrochlorid
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Repaglinid
Retinol
Rifampicín
Rifampicín
Rifaximín
Rilmenidín
Rilmenidín
Rilmenidín
Rilmenidín
Rilmenidín
Rilmenidín
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
89226
89228
06439
13314
13438
25647
25651
25655
41724
41740
41756
41774
52288
53504
53522
66129
66148
66149
66150
66151
66152
84908
84920
84928
95215
95216
95217
95831
95843
95865
95867
59299
00347
93921
93922
44285
22777
23521
23523
42683
50408
84360
34740
34742
34743
34745
34746
34748
34749
39264
Názov lieku
Doplnok k lieku
Raloxifene Teva
Raloxifene Teva
Piramil 1,25 mg
TRITACE 10
TRITACE 10
TRITACE 1,25
TRITACE 2,5
TRITACE 5
PIRAMIL 1,25 mg
PIRAMIL 2,5 mg
PIRAMIL 5 mg
PIRAMIL 10 mg
Ramimed 2,5 mg
Ramimed 10 mg
Ramimed 5 mg
RAMIPRIL HBF 2,5 mg
RAMIPRIL HBF 2,5 mg
RAMIPRIL HBF 5 mg
RAMIPRIL HBF 5 mg
RAMIPRIL HBF 10 mg
RAMIPRIL HBF 10 mg
RAMIL 2,5
RAMIL 5
RAMIL 10
Ramipril Actavis 10mg
Ramipril Actavis 2,5mg
Ramipril Actavis 5mg
Ampril 1,25mg
Ampril 2,5mg
Ampril 5mg
Ampril 10mg
NOVONORM 2 mg
VITAMIN A SLOVAKOFARMA
BENEMICIN 150 mg
BENEMICIN 300 mg
NORMIX 200 mg
Rilmenidin Teva 1 mg
Rilmex 1 mg tablety
Rilmex 1 mg tablety
TENAXUM
TENAXUM
TENAXUM
RISPEN 1
RISPEN 1
RISPEN 2
RISPEN 2
RISPEN 3
RISPEN 3
RISPEN 4
MEDORISPER 1 mg
tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x1,25 mg (blis. OPA/AI/PE//PE/AL)
tbl 30x10 mg
tbl 28x10 mg
tbl 30x1,25 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x1,25 mg
tbl 30x2,5 mg (blis.)
tbl 30x5mg (blis.)
tbl 30x10 mg (blis.)
tbl 30x2,5 mg (bli.)
tbl 30x10 mg (bli.)
tbl 30x5 mg (bli.)
tbl 30x2,5 mg (blis.AI/AI)
tbl 100x2,5 mg (blis.AI/AI)
tbl 30x5 mg (blis.AI/AI)
tbl 100x5 mg (blis.AI/AI)
tbl 30x10 mg (blis.AI/AI)
tbl 100x10 mg (blis.AI/AI)
tbl 30x2,5 mg (blist.)
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg (blist.)
tbl 30x10 mg
tbl 30x2,5mg
tbl 30x5mg
tbl 30x1,25mg
tbl 30x2,5mg
tbl 30x5mg
tbl 30x10mg
tbl 90x2 mg
cps 50x30 KU
cps 100x150 mg
cps 100x300 mg
tbl obd 12x200 mg
tbl 30x1 mg (blis.Al/Al)
tbl 30x1 mg (blis.Al/Al)
tbl 90x1 mg (blis.Al/Al)
tbl 60x1 mg
tbl 90x1 mg
tbl 30x1 mg
tbl flm 20X1MG
tbl flm 50X1MG
tbl flm 20X2MG
tbl flm 50X2MG
tbl flm 20X3MG
tbl flm 50X3MG
tbl flm 20X4MG
tbl flm 20x1 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 56 |
ATC kód
Názov liečiva
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
ŠÚKL
kód
39266
39268
39272
39274
39276
39280
39282
39284
44450
44451
44472
44699
44701
44707
44708
44713
44714
44719
44721
44723
50415
50852
50853
66085
N05AX08
Risperidón
81560 Risperidon Orion 0,5 mg
N05AX08
Risperidón
81561 Risperidon Orion 1 mg
N05AX08
Risperidón
81562 Risperidon Orion 1 mg
N05AX08
Risperidón
81563 Risperidon Orion 2 mg
N05AX08
Risperidón
81564 Risperidon Orion 3 mg
N05AX08
Risperidón
81565 Risperidon Orion 4 mg
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
J05AE03
B01AX06
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Ritonavir
Rivaroxaban
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
92816
92834
97095
97098
53272
53541
28562
28564
28566
28568
53413
53414
53415
53416
58176
64861
| 57 |
Názov lieku
Doplnok k lieku
MEDORISPER 1 mg
MEDORISPER 1 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 3 mg
MEDORISPER 3 mg
MEDORISPER 3 mg
Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené tablety
Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené tablety
Risperidon - Teva 3 mg filmom obalené tablety
Risepro 1 mg
Risepro 1 mg
Risepro 2 mg
Risepro 2 mg
Risepro 3 mg
Risepro 3 mg
Risepro 4 mg
Risepro 4 mg
Risepro 6 mg
Risperidon-Teva 2 mg orodispergovateľné tablety
RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny roztok
RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny roztok
RISPERDAL 1MG/ml
tbl flm 50x1 mg
tbl flm 90x1 mg
tbl flm 20x2 mg
tbl flm 50x2 mg
tbl flm 90x2 mg
tbl flm 20x3 mg
tbl flm 50x3 mg
tbl flm 90x3 mg
tbl flm 20x1 mg
tbl flm 50x1 mg
tbl flm 20x3 mg
tbl flm 20x1mg
tbl flm 60x1 mg
tbl flm 20x2mg
tbl flm 60x2 mg
tbl flm 20x3 mg
tbl flm 60x3 mg
tbl flm 20x4 mg
tbl flm 60x4 mg
tbl flm 20x6mg
tbl oro 56x2 mg
sol por 1x30 ml
sol por 1x60 ml
sol por 1x30 ml
tbl flm 20(2x10)x0,5 mg (blis.PVC/LDPE/
PVDC/Al)
tbl flm 20(2x10)x1 mg (blis.PVC/LDPE/
PVDC/Al)
tbl flm 60(6x10)x1 mg (blis.PVC/LDPE/
PVDC/Al)
tbl flm 60(6x10)x2 mg (blis.PVC/LDPE/
PVDC/Al)
tbl flm 60(6x10)x3 mg (blis.PVC/LDPE/
PVDC/Al)
tbl flm 60 (6x10)x4 mg (blis.PVC/LDPE/
PVDC/Al)
tbl flm 20x1 mg
tbl flm 20x2 mg
tbl flm 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 20x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps mol 4x(84x100 mg)
tbl flm 10x10 mg (bli.PP/Al)
cps 56x1,5 mg
cps 56x3 mg
cps 56x4,5 mg
cps 56x6 mg
cps 28x1,5 mg
cps 28x3 mg
cps 28x4,5 mg
cps 28x6 mg
sol por 1x120 ml/240 mg
cps dur 3x10x1,5 mg
Rispolux 1 mg
Rispolux 2 mg
Risperidon +pharma 1 mg
Risperidon +pharma 2 mg
NORVIR
Xarelto
EXELON 1,5 mg
EXELON 3 mg
EXELON 4,5 mg
EXELON 6 mg
EXELON 1,5 mg
EXELON 3 mg
EXELON 4,5 mg
EXELON 6 mg
EXELON
Evertas 1,5 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N02CC04
N02CC04
N02CC04
N02CC04
N02CC04
N02CC04
R03DX07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Roflumilast
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
64862
64863
64869
75770
75775
75780
75785
76506
76511
76516
76521
76802
76803
76804
76805
76807
76808
76813
76814
78214
78231
78233
78245
78250
78256
78259
81614
81651
81660
81669
85734
85737
85972
85975
87979
87982
87985
87988
13170
13171
13174
13175
89958
89959
21490
05792
05793
05794
21394
21399
Názov lieku
Doplnok k lieku
Evertas 3 mg
Evertas 4,5 mg
Evertas 6 mg
Rivastigmine Teva
Rivastigmine Teva
Rivastigmine Teva
Rivastigmine Teva
Nimvastid
Nimvastid
Nimvastid
Nimvastid
Rivastigmin Orion 1,5 mg
Rivastigmin Orion 1,5 mg
Rivastigmin Orion 3 mg
Rivastigmin Orion 3 mg
Rivastigmin Orion 4,5 mg
Rivastigmin Orion 4,5 mg
Rivastigmin Orion 6 mg
Rivastigmin Orion 6 mg
Rivastigmin ratiopharm 1,5 mg
Rivastigmin ratiopharm 3 mg
Rivastigmin ratiopharm 3mg
Rivastigmin ratiopharm 4,5 mg
Rivastigmin ratiopharm 4,5mg
Rivastigmin ratiopharm 6 mg
Rivastigmin ratiopharm 6mg
Rivastigmin + pharma 1,5 mg
Rivastigmin + pharma 3 mg
Rivastigmin + pharma 4,5 mg
Rivastigmin + pharma 6 mg
RISTIDIC 1,5 mg
RISTIDIC 3 mg
RISTIDIC 4,5 mg
RISTIDIC 6 mg
Vastigmex 1,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 3 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 6 mg tvrdé kapsuly
MAXALT 10 MG
MAXALT 10 MG
MAXALT RPD 10 mg
MAXALT RPD 10 mg
MAXALT RPD 10 mg
MAXALT RPD 10 mg
Daxas
ZARANTA 10 mg
ZARANTA 20 mg
ZARANTA 40 mg
Zahron 40 mg
Zahron 40 mg
cps dur 3x10x3 mg
cps dur 3x10x4,5 mg
cps dur 3x10x6 mg
cps dur 28x1,5 mg (blis.)
cps dur 28x3 mg (blis.)
cps dur 28x4,5 mg (blis.)
cps dur 28x6 mg (blis.)
tbl oro 28x1,5 mg
tbl oro 28x3 mg
tbl oro 28x4,5 mg
tbl oro 28x6 mg
cps dur 28x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x3 mg
cps dur 28x4,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x4,5 mg
cps dur 28x6 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x6 mg
cps dur 30 x1,5 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x3 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x4,5 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x6 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 56x1,5 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x3 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x4,5 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x6 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x1,5 mg (PVC/PVDC/AL)
cps dur 56x3 mg (PVC/PVDC/AL)
cps dur 56x4,5 mg (PVC/PVDC/AL)
cps dur 56x6 mg (PVC/PVDC/AL)
tbl 2x10 mg
tbl 6x10 mg
lyo por 2
lyo por 6
lyo por 12x10 mg
lyo por 18x10 mg
tbl 30x500 mcg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 28x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 58 |
ATC kód
Názov liečiva
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
ŠÚKL
kód
21408
21412
21415
21420
23301
23306
23315
23326
23331
23340
23352
23357
34387
34389
34391
84756
84758
84760
84762
84766
84769
C10AA07
Rosuvastatín
84860 Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené tablety
C10AA07
Rosuvastatín
84870 Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
85494
85496
85498
86390
86395
86396
86401
88774
88782
88790
88804
13452
13454
13456
13461
34646
34648
40578
40581
39609
39610
39611
39612
39613
39614
| 59 |
Názov lieku
Doplnok k lieku
Zahron 20 mg
Zahron 20 mg
Zahron 10 mg
Zahron 10 mg
Sorvasta 10mg
Sorvasta 10mg
Sorvasta 15mg
Sorvasta 20mg
Sorvasta 20mg
Sorvasta 30mg
Sorvasta 40mg
Sorvasta 40mg
CRESTOR 10 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 40 mg
ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety
tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 28x15mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 28x30mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVAC/Al-OPA/
Al/PVC)
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVAC/Al-OPA/
Al/PVC)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 100x40 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 10x150 mg
tbl flm 14x150 mg
tbl flm 20x150 mg
tbl flm 10x300 mg
tbl flm 10x300 mg
tbl flm 10x150 mg
tbl flm 10x150 mg
tbl flm 10x300 mg
tbl 3x10mg
tbl 7x10mg
tbl 10x10mg
tbl 15x10mg
tbl 20x10mg
tbl 30x10mg
ZARANTA 10 mg
ZARANTA 20 mg
ZARANTA 40 mg
CRESTOR 10 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 40 mg
Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety
Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety
Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety
Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 mg
ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 300 mg
ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 150 mg
ROXITHROMYCIN AL 150
ROXITHROMYCIN AL 300
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
R06AX28
R06AX28
R03CC02
R03CC02
R03CC02
Rupatadín
Rupatadín
Salbutamol
Salbutamol
Salbutamol
ŠÚKL
kód
39615
39616
09961
91083
91085
A10BH03
Saxagliptín
81104 Onglyza
A10BH03
N05AE03
N05AE03
N05AE03
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
Saxagliptín
Sertindol
Sertindol
Sertindol
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
81106
13039
13052
13059
31866
31867
33559
33577
33579
36808
36818
57369
57370
57371
57372
83540
83541
N06AB06
Sertralin
84889 Sertralin Orion 50 mg
N06AB06
Sertralin
84890 Sertralin Orion 50 mg
N06AB06
Sertralin
84892 Sertralin Orion 50 mg
N06AB06
Sertralin
84893 Sertralin Orion 50 mg
N06AB06
Sertralin
84898 Sertralin Orion 100 mg
N06AB06
Sertralin
84899 Sertralin Orion 100 mg
N06AB06
Sertralin
84904 Sertralin Orion 100 mg
N06AB06
Sertralin
84905 Sertralin Orion 100 mg
N06AB06
N06AB06
N06AB06
A05BA03
A05BA03
A05BA03
A05BA03
A05BA03
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Silymarín
Silymarín
Silymarín
Silymarín
Silymarín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
95232
95236
13980
15830
25397
31340
84369
84370
02704
02710
02718
13207
13209
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Názov lieku
Doplnok k lieku
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
VENTOLIN
SALBUTAMOL WZF POLFA
SALBUTAMOL WZF POLFA
tbl 50x10mg
tbl 100x10mg
sir 1x150 ml
tbl 30x2 mg
tbl 30x4 mg
tbl flm 56 x 5 mg (blister Al/Al, neperfor.,
kalend.)
tbl flm 30 x 1 x 5 mg (blister Al/Al,perfor.)
tbl flm 30x4 mg
tbl flm 28x12 mg
tbl flm 28x16 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 30x50mg
tbl flm 30 x 50 mg
tbl flm 30 x 100 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 30x50 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 100x50 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 100x100 mg (blis.PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 30x100 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely,
nepriehľ.)
tbl flm 100x100 mg (blis.PVDC/PVC/Al,
biely, nepriehľ.)
tbl flm 30x50mg
tbl flm 30x100mg
con por 1x60 ml
cps 30x70 mg
tbl obd 25x240 mg
cps 30x140 mg
tbl obd 50x240 mg
tbl obd 100x240 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 98x40 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
Onglyza
SERDOLECT 4 mg
SERDOLECT 12 mg
SERDOLECT 16 mg
ASENTRA 50 mg
ASENTRA 100 mg
STIMULOTON 50MG
Serlift 50 MG
Serlift 100 MG
Sertralin-Teva 50 mg
Sertralin-Teva 100 mg
SERTRALIN 50 GENERICON
SERTRALIN 50 GENERICON
SERTRALIN 100 GENERICON
SERTRALIN 100 GENERICON
ZOLOFT 50 mg
ZOLOFT 100 mg
SERTRALIN ACTAVIS 50mg
SERTRALIN ACTAVIS 100mg
ZOLOFT OC 20mg/ml
LEGALON 70
LAGOSA
LEGALON 140
LAGOSA
LAGOSA
ZOCOR 10 MG
ZOCOR 20 MG
ZOCOR 40 MG
SIMGAL 10 MG (blis.)
SIMGAL 20 MG (blis.)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 60 |
ATC kód
Názov liečiva
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
A10BH01
A10BH01
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
J01FA02
J01FA02
C09AA11
C03DA01
J05AF04
M05BX03
M05BX03
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Sitagliptín
Sitagliptín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Spiramycín
Spiramycín
Spirapril
Spironolaktón
Stavudin
Stroncium ranelát
Stroncium ranelát
| 61 |
ŠÚKL
kód
13211
14630
15011
15029
15084
33660
33681
33698
42929
47731
52372
52381
52390
58136
65611
65612
65614
65615
65617
65618
66024
66026
66028
79349
79350
79351
79352
79353
79354
97921
97923
97925
39028
39031
04865
04866
23015
23019
23022
23026
42793
42797
42805
18536
98069
25658
30434
53209
41508
41509
Názov lieku
Doplnok k lieku
SIMGAL 40 MG (blis.)
VASILIP 20
SIMVACARD 10 (BLIS.)
SIMVACARD 20 (BLIS.)
SIMVACARD 40 (BLIS.)
Simvastatin-ratiopharm 10 mg
Simvastatin-ratiopharm 20 mg
Simvastatin-ratiopharm 40 mg
VASILIP 40
SIMVACARD 20 (blis.)
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety
Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety
Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety
VASILIP 10
GENSI 10
GENSI 10
GENSI 20
GENSI 20
GENSI 40
GENSI 40
SIMVOR 10 MG
SIMVOR 20 MG
SIMVOR 40 MG
Simvastatin Orion 10 mg
Simvastatin Orion 10 mg
Simvastatin Orion 20 mg
Simvastatin Orion 20 mg
Simvastatin Orion 40 mg
Simvastatin Orion 40 mg
ZOCOR 10 mg
ZOCOR 20 mg
ZOCOR 40 mg
JANUVIA
JANUVIA
Zevesin 5 mg
Zevesin 5 mg
Asolfena 5mg
Asolfena 5mg
Asolfena 10mg
Asolfena 10mg
Vesicare 5mg
VESICARE 5 mg
VESICARE 10 mg
ROVAMYCINE 3 mu
ROVAMYCINE 1,5 mu
RENPRESS
VEROSPIRON (BLIST.)
ZERIT 40 mg
PROTELOS
PROTELOS
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 84x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 98x40 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 98x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 98x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl obd 28x10 mg
tbl obd 28x20 mg
tbl obd 28x40 mg
tbl flm 28 x 100 mg
tbl flm 98x100 mg
tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 10x3000 ku
tbl flm 16x1500 ku
tbl 30x6 mg
tbl 100x25 mg
cps 56x40 mg
gru por 28x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
gru por 56x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
M05BX03 Stroncium ranelát
A02BX02 Sukralfát
A07EC01 Sulfasalazín
Sulfonamidy, samotné
C03BA
(metipamid)
N05AL01 Sulpirid
N05AL01 Sulpirid
N05AL01 Sulpirid
J01CR04 Sultamicilín
J01CR04 Sultamicilín
J01CR04 Sultamicilín
J01CR04 Sultamicilín
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
N02CC01 Sumatriptan
L02BA01 Tamoxifén
L02BA01 Tamoxifén
G04CA02 Tamsulosín
ŠÚKL
kód
41510
91217
04304
Názov lieku
Doplnok k lieku
PROTELOS
VENTER
SULFASALAZIN-EN
gru por 84x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
tbl 50x1 g
tbl 100x578 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
94810 HYPOTYLIN
tbl 30x2,5 mg
p.o.
15274
15275
33145
34844
34846
72568
72881
26330
36241
36243
36246
36249
44511
45910
45912
45916
45918
65913
65917
65918
65920
65922
65924
72364
95999
96168
96170
96249
58701
58702
02590
cps 30x50 mg /blis./
cps 12x200 mg/pl.l./
cps 24x200 mg/pl.l./
tbl obd12x375 mg
plv sus 250 mg/5 ml
plu por 1x60 ml (fľa HDPE)
tbl obd 12x375 mg
tbl obd 6x50 mg
tbl 2x50 mg
tbl 6x50 mg
tbl 2x100 mg
tbl 6x100 mg
tbl obd 6 x 50mg
tbl flm 2x50mg
tbl flm 6x50mg
tbl flm 2x100mg
tbl flm 6x100mg
tbl flm 2x50 mg
tbl flm 6x50 mg
tbl flm 12x50 mg
tbl flm 2x100 mg
tbl flm 6x100 mg
tbl flm 12x100 mg
tbl obd 2x100 mg
tbl flm 6x50mg
tbl 6x50mg
tbl 12x50mg
tbl 4x100mg
tbl 100x10 mg
tbl 100x20 mg
tbl plg 100x0,4 mg ( blis.OPA/Al/PVC/Al)
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
tbl plg 30x0,4 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
p.o.
tbl plg 90x0,4 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
p.o.
cps plg 30x0,4 mg
cps plg 100x0,4 mg
cps pld 30x0,4 mg
cps pld 100x0,4 mg (blis.)
tbl flp 100 x 0,4mg
cps pld 30x0,4 mg (blis.PVC/PVD/Al)
cps pld 90x0,4 mg (blis.PVC/PVD/Al)
cps mdd 100x0,4mg
cps mdd 30x0,4mg
cps mdd 100x0,4mg
cps mdd 30x0,4 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
G04CA02
Tamsulosín
02924
G04CA02
Tamsulosín
02929
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
37229
37233
39098
39792
42540
87469
87470
95223
95299
95320
95358
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
SULPIRID BELUPO 50 mg
SULPIRID BELUPO 200 mg
SULPIRID BELUPO 200 mg
Bitammon 375
Bitammon
UNASYN P.O.S. 250 mg/5 ml
UNASYN
IMIGRAN
Cinie 50
Cinie 50
Cinie 100
Cinie 100
Sumatriptan Actavis 50mg
Sumamigren 50 mg
Sumamigren 50 mg
Sumamigren 100 mg
Sumamigren 100 mg
Sumatriptan Orion 50 mg
Sumatriptan Orion 50 mg
Sumatriptan Orion 50 mg
Sumatriptan Orion 100 mg
Sumatriptan Orion 100 mg
Sumatriptan Orion 100 mg
IMIGRAN
Sumatriptan Mylan 50mg
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety
TAMOXIFEN
TAMOXIFEN
Tamsulosin +pharma 0,4 mg
Tamsulosin PHACE 0,4 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním
Tamsulosin PHACE 0,4 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním
Tamurox 0,4 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Tamurox 0,4 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
OMIPRO
OMIPRO
Omnic TOCAS 0,4
Urotam 0,4 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Urotam 0,4 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Tamsulosin-ratiopharm retard
Tamsulosin Actavis
Tamsulosin HCL Mylan 0,4mg
Tanyz cps mod 30x0,4 mg
| 62 |
ATC kód
Názov liečiva
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
J05AF11
C09CA07
C09CA07
C09CA07
C09CA07
J05AF07
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
G04CA03
G04CA03
G04CA03
G04CA03
G04CA03
G04CA03
G04CA03
G04CA03
G04CA03
D01BA02
D01BA02
D01BA02
D01BA02
D01BA02
D01BA02
G03BA03
M03BX07
N06AX14
N06AX14
N05AL03
N05AL03
N05AL03
G03CX01
G03CX01
G03CX01
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Telbivudín
Telmisartan
Telmisartan
Telmisartan
Telmisartan
Tenofovir
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Terbinafín
Terbinafín
Terbinafín
Terbinafín
Terbinafín
Terbinafín
Testosterón
Tetrazepam
Tianeptín
Tianeptín
Tiaprid
Tiaprid
Tiaprid
Tibolón
Tibolón
Tibolón
| 63 |
ŠÚKL
kód
95363
95369
95374
95463
95467
95887
96063
39608
59999
64050
64087
64801
40908
18624
18626
25254
25255
44305
44307
44309
61237
61238
76649
76650
76651
13560
13561
13562
28805
36538
53550
76485
76486
76487
35833
37393
37394
62387
62388
90378
34442
96613
40511
67436
13265
44133
91116
36926
36927
96226
Názov lieku
Doplnok k lieku
Tanyz cps mod 100x0,4 mg
Tamsulosin-Teva 0,4 mg
Tamsulosin-Teva 0,4 mg
UROSTAD
UROSTAD
Fokusin
Fokusin
SEBIVO 600 MG
MICARDIS 40 MG
MICARDIS 80 MG
Pritor 80 mg
Pritor 40 mg
VIREAD
AFONILUM SR 375 MG
AFONILUM SR 375 MG
AFONILUM SR 125 MG
AFONILUM SR 125 MG
EUPHYLLIN CRN200 (RESPICUR 200)
EUPHYLLIN CRN300 (RESPICUR 300)
EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400)
THEOPLUS
THEOPLUS
AFONILUM SR 250 MG
AFONILUM SR 250 MG
AFONILUM SR 250 MG
SETEGIS 2 mg
SETEGIS 5 mg
SETEGIS 10 mg
KORNAM 5 MG
Kornam 10 mg
Kornam 5mg
HYTRIN STARTER PACK
HYTRIN 2MG
HYTRIN 5MG
Terbinafin Actavis 250mg
TERFIMED 250
TERFIMED 250
LAMISIL
LAMISIL
Terbinafin Mylan 250 mg
Undestor Testocaps 40 mg
MYOLASTAN
Coaxil
COAXIL
TIAPRIDAL
TIAPRIDAL tbl
TIAPRIDAL tbl
LADYBON
LADYBON
LIVIAL
cps mdd 100x0,4 mg
cps mdd 30x0,4 mg
cps mdd 100x0,4 mg
cps mdd 30x0,4 mg
cps mod 90x0,4 mg
cps mdd 90x0,4 mg
cps mdd 30x0,4 mg
tbl flm 28x600 mg
tbl 28x40 mg
tbl 28x80 mg
tbl 28x80 mg (blis.)
tbl 28x40 mg (blis.)
tbl flm 30x245 mg
cps plg 20x375 mg
cps plg 50x375 mg
cps plg 20x125 mg
cps plg 50x125 mg
cps plg 50x200 mg
cps plg 50x300 mg
cps plg 50x400 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x300 mg
cps plg 20x250 mg
cps plg 50x250 mg
cps plg 100x250 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 90x5mg
tbl 14(7x1 mg+7x2 mg)
tbl 28x2 mg
tbl 28x5 mg
tbl 28x250 mg
tbl 14x250 mg
tbl 28x250 mg
tbl 14x125 mg
tbl 14x250 mg
tbl 28x250 mg
cps 60x40 mg
tbl 20x50 mg
tbl obd 90x12,5 mg
tbl obd 30x12,5 mg
gtt por 1x30 ml
tbl 50x100 mg
tbl 20x100 mg
tbl 28x2,5 mg
tbl 84x2,5 mg
tbl 1x28
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
B01AC05
B01AC05
B01AC05
B01AC05
B01AC05
B01AC05
B01AC05
R06AD03
J05AE09
M03BX02
M03BX02
M03BX02
M03BX04
G04BD07
L01XX17
L01XX17
L02BA02
L02BA02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
Ticlopidín
Ticlopidín
Ticlopidín
Ticlopidín
Ticlopidín
Ticlopidín
Ticlopidín
Tietilperazín
Tipranavir
Tizanidín
Tizanidín
Tizanidín
Tolperizón
Tolterodín
Topotekan
Topotekan
Toremifén
Toremifén
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
14623
14624
14625
30901
42885
46583
79359
09844
97766
27245
62523
91284
26849
32641
49736
49737
41288
41289
04306
04311
14680
20630
20631
26674
26675
26882
26883
27805
28047
28048
28049
28359
32086
34187
34188
34189
34192
34542
43087
43119
43149
51473
51474
53555
56843
56844
56846
56847
59671
59672
Názov lieku
IPATON 250 MG
TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG
TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG
Aclotin
IPATON 250 mg
TICLID 250 mg
Aclotin
TORECAN
Aptivus
SIRDALUD
SIRDALUD
SIRDALUD
MYDOCALM 150MG (BLIST.)
Detrusitol SR 4mg
Hycamtin
Hycamtin
FARESTON
FARESTON
TRAMAL
TRAMAL
TRAMABENE
TRALGIT Sprint 50 mg
TRALGIT Sprint 50 mg
NOAX Drops
NOAX Drops
TRAMAL RETARD 100
TRAMAL RETARD 100
TRAMAL kvapky 100 mg/ml
TRAMABENE 50 MG
TRAMABENE 50 MG
TRAMABENE 50 MG
TRAMABENE
TRALGIT
Tralgit SR 150
Tralgit SR 150
Tralgit SR 150
Tralgit SR 200
TRALGIT gtt.
Tramadol Retard Actavis 100 mg
Tramadol Retard Actavis 150 mg
Tramadol Retard Actavis 200mg
TRADEF 50 mg TBL EFF
TRADEF 50 mg TBL EFF
PROTRADON
TRAMAL RETARD 150
TRAMAL RETARD 150
TRAMAL RETARD 200
TRAMAL RETARD 200
Tralgit SR 100
Tralgit SR 100
Cesta
podania
tbl flm 20x250 mg
p.o.
tbl flm 30x250 MG
p.o.
tbl flm 90x250 mg
p.o.
tbl obd 20x250 mg
p.o.
tbl flm 60x250 mg
p.o.
tbl flm 60x250 mg
p.o.
tbl obd 60x250 mg
p.o.
tbl obd 50x6,5 mg
p.o.
cps mol 120x250 mg
p.o.
tbl 30x2 mg
p.o.
tbl 20x2 mg
p.o.
tbl 30x4 mg
p.o.
tbl flm 30x150 mg
p.o.
cps pld 28x4 mg
p.o.
cps dur 10x0,25 mg
p.o.
cps dur 10x1,0 mg
p.o.
tbl 30x60 mg
p.o.
tbl 100x60 mg
p.o.
cps 20x50 mg
p.o.
gto por 1x10 ml/1 g
p.o.
gtt por 100 ml (s dávkov. pumpou)
p.o.
tbl oro 10x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
p.o.
tbl oro 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
p.o.
gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom) p.o.
gto por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom) p.o.
tbl plg 10x100 mg
p.o.
tbl plg 30x100 mg
p.o.
gtt por 1x96 ml/9,6 g
p.o.
cps 10x50 mg
p.o.
cps 30x50 mg
p.o.
cps 50x50 mg
p.o.
gtt por 10 ml
p.o.
cps 20x50 mg
p.o.
tbl plg 10x150 mg
p.o.
tbl plg 30x150 mg
p.o.
tbl plg 50x150 mg
p.o.
tbl plg 30x200 mg
p.o.
gto por 1x10 ml
p.o.
tbl plg 30 x 100 mg
p.o.
tbl plg 30 x 150 mg
p.o.
tbl plg 30 x 200 mg
p.o.
tbl eff 10x50 mg (tuba PP)
p.o.
tbl eff 20x50 mg (tuba PP)
p.o.
gtt por 10 ml
p.o.
tbl plg 10x150 mg
p.o.
tbl plg 30x150 mg
p.o.
tbl plg 10x200 mg
p.o.
tbl plg 30x200 mg
p.o.
tbl plg 10x100 mg
p.o.
tbl plg 30x100 mg
p.o.
Doplnok k lieku
| 64 |
ATC kód
Názov liečiva
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
N06AX05
N06AX05
N06AX05
L01XX14
C01EB15
C01EB15
C01EB15
C01EB15
C01EB15
C01EB15
C01EB15
C01EB15
J01EA01
J01EA01
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trazodon
Trazodon
Trazodon
Tretinoín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetoprim
Trimetoprim
| 65 |
ŠÚKL
kód
59673
67568
67569
67570
84375
84376
90412
92440
92443
93330
93335
93336
95096
95098
95101
95102
95104
99452
99503
99554
99560
28360
38782
38786
38788
38792
41326
41327
43226
43229
47143
47152
47244
47252
48200
49450
15915
15967
68586
84009
02078
04210
04951
20736
20738
33342
33348
40498
89812
89813
Názov lieku
Doplnok k lieku
Tralgit SR 100
MABRON 50 MG
MABRON 50 MG
MABRON 50 MG
PROTRADON
PROTRADON
Tralgit gtt
Noax Uno 300 mg
Noax Uno 300 mg
Mabron Retard 100
Mabron Retard 150
Mabron Retard 200
Noax Uno 200 mg
Noax Uno 200mg
Noax Uno 100 mg
Noax Uno 100 mg
Noax Uno 100 mg
Adamon SR 150 mg
Adamon SR 50 mg
Adamon SR 100 mg
Adamon SR 200 mg
TRAMABENE
Trandolapril-ratiopharm 2 mg
Trandolapril ratiopharm 2mg
Trandolapril-ratiopharm 4 mg
Trandolapril ratiopharm 4 mg
Gopten
Gopten
Gopten 4 mg
Gopten 2 mg
Trandolapril Mylan 2mg
Trandolapril Mylan 4 mg
Actapril 2 mg
Actapril 4 mg
GOPTEN 2MG (BLIST.)
GOPTEN 0,5MG (BLIST.)
TRITTICO AC 150
TRITTICO AC 75
TRITTICO 100
VESANOID 10 mg
Trimetazidin - DemlGroup PR 35 mg
Trimetazidin Mylan 35mg
Apstar 35 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Angitrim
Angitrim
Preductal MR
PREDUCTAL MR
TRIMETAZIDIN-RATIOPHARM 20 mg
TRIPRIM 100MG
TRIPRIM 100MG
tbl plg 50x100 mg
cps 10x50 mg
cps 20x50 mg
cps 30x50 mg
cps 10x50 mg
cps20x50 mg
gto por 1x96 ml
tbl plg 10x300 mg
tbl plg 30x300 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x150 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl plg 10x200 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl plg 5x100mg
tbl plg 10x100 mg
tbl plg 30x100 mg
cps pld 30x150 mg
cps pld 30x50 mg
cps pld 30x100 mg
cps pld 30x200 mg
gtt 30 ml
cps dur 28x2 mg
cps dur 98x 2mg
cps dur 28x4 mg
cps dur 98x4 mg
cps 28x4 mg
cps 56x4 mg
cps 98x4 mg (blist.)
cps 98x2 mg (blist.)
cps dur 30x2 mg
cps dur 30x4 mg
cps dur 28x2 mg
cps dur 28x4 mg
cps 28x2 mg
cps 20x0,5 mg
tbl flm 60x150 mg
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 50x100 mg
cps 100x10 mg
tbl flp 60x35 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl plg 60 x 35 mg
tbl plg 60x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 120x20 mg
tbl mod 60x35 mg
tbl mod 120x35 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl 10x100 mg
tbl 20x100 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
J01EA01
J01EA01
G04BD09
G04BD09
Trimetoprim
Trimetoprim
Trospium chlorid
Trospium chlorid
ŠÚKL
kód
89815
89816
12526
12528
A12AA04
Uhličitan vápenatý
13698
A12AA04
A12AA04
A12AA04
A12AA04
C02CA06
C02CA06
J05AB11
J05AB11
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
A12AA
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Urapidil
Urapidil
Valacyklovir
Valacyklovir
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Vápnik
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
25955
62322
62323
99889
89771
90760
53075
87205
04125
04133
39975
39980
39982
51335
51348
51645
53680
81771
81775
82981
82997
84984
90131
41325
21722
21724
38616
38628
38631
38640
38643
38709
38710
38711
38717
38718
38719
N06AX16
Venlafaxín
39575
N06AX16
Venlafaxín
39583
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
43685
43687
47563
47630
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Názov lieku
Doplnok k lieku
TRIPRIM 200MG
TRIPRIM 200MG
SPASMED 5
SPASMED 15
CALCII CARBONICI 500 MG TBL. GALVEX, Kalciové tablety
500 mg Galvex
VITACALCIN
MAXI-KALZ 500
MAXI-KALZ 1000
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
EBRANTIL RETARD
EBRANTIL RETARD
VALTREX
VALTREX
DIOVAN 80 mg
DIOVAN 160 mg
VALSACOR 80 mg
VALSACOR 160 mg
Valsacor 160
Valsartan PLIVA 80 mg
Valsartan PLIVA 160 mg
Valsartan +pharma 160 mg
Vasopentol 160 mg
Valzap 80 mg
Valzap 160 mg
Vasopentol 80 mg
Vasopentol 160 mg
Valsacor 320 mg
Diovan 40mg
OSTEOGENON (OSSOPAN 800)
Velaxin 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Velaxin 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Alventa 37,5mg
ALVENTA 75mg
Alventa 75mg
ALVENTA 150mg
Alventa 150mg
ELIFY XR 75 mg
ELIFY XR 75 mg
ELIFY XR 75 mg
ELIFY XR 150 mg
ELIFY XR 150 mg
ELIFY XR 150 mg
MOLLOME 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
MOLLOME 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
Velaxin 75 mg
Velaxin 150 mg
Faxiprol 150
Faxiprol 75
tbl 10x200 mg
tbl 20x200 mg
tbl 50x5 mg
tbl flm 50x15 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
tbl 50x0,5 g
p.o.
tbl 60x250 mg
tbl eff 20x500 mg
tbl eff 10x1000 mg
tbl eff 20x500 mg
cps 50x60 mg
cps 50x30 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 42x500 mg
tbl flm 28x80 mg
tbl flm 28x160 mg
tbl flm 28x80 mg
tbl flm 28x160 mg
tbl flm 98x160 mg
tbl flm 28x80 mg
tbl flm 28x160 mg
tbl flm 28x160 mg (blis.)
tbl flm 98x160 mg (blister)
tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
tbl flm 28x320 mg
tbl flm 14x40mg
tbl flm 40x800 mg
cps pld 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps pld 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps pld 28x37,5mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 60x75 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 60x150 mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 30x75 mg
cps pld 50x75 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 30x150 mg
cps pld 50x150 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
cps pld 30x150 mg (blis.)
p.o.
cps pld 30x75 mg (blis.)
p.o.
cps pld 28x75 mg
cps pld 28x150 mg
tbl plg 30x150 mg (blis.)
tbl plg 30x75 mg (blis.)
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 66 |
ATC kód
Názov liečiva
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
ŠÚKL
kód
50402
50405
50562
50564
50566
51249
51251
51985
51994
52240
52254
54482
54483
54493
54494
54515
54517
56381
56382
56383
56461
56463
56469
56475
57352
57360
65222
77525
77579
N06AX16
Venlafaxín
81240
N06AX16
Venlafaxín
81246
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
A10BH02
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Vildagliptín
95518
95519
97291
97292
97293
97294
09201
09202
09205
15918
43877
43879
68963
71950
91994
91995
45466
| 67 |
Názov lieku
Doplnok k lieku
ARGOFAN 150 SR
ARGOFAN 75 SR
Depant prolong 37,5 mg
Depant prolong 75 mg
Depant prolong 150 mg
Voxatin 150 mg
Voxatin 75 mg
Venlafaxin ratiopharm retard 75mg
Venlafaxin ratiopharm retard 150mg
Venlafaxin Mylan 75mg
Venlafaxin Mylan 150mg
Venlagamma 37,5 mg
Venlagamma 37,5 mg
Venlagamma 75 mg
Venlagamma 75 mg
Venlagamma 150 mg
Venlagamma 150 mg
Tifaxin XR 37,5 mg
Tifaxin XR 37,5 mg
Tifaxin XR 37,5 mg
Tifaxin XR 75 mg
Tifaxin XR 75 mg
Tifaxin XR 150 mg
Tifaxin XR 150 mg
Venlafaxin Actavis 75 mg
Venlafaxin Actavis 150 mg
Venlafaxin Orion 37,5 mg
Velahibin 37,5 mg
Velahibin 75 mg
Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s
predĺženým uvoľňovaním
Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s
predĺženým uvoľňovaním
Velaxin 50mg tablety
Velaxin 50mg tablety
VELAFAX 75 mg
VELAFAX 75 mg
VELAFAX 37,5 mg
VELAFAX 37,5 mg
ISOPTIN 40
ISOPTIN 40
ISOPTIN 80
ISOPTIN ICHS RETARD
VEROGALID ER 240MG
VEROGALID ER 240MG
LEKOPTIN
ISOPTIN SR 240
ISOPTIN SR 240
ISOPTIN SR 240
GALVUS 50 mg
tbl plg 30x150 mg
tbl plg 30x75 mg
cps pld 28x37,5 mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 30x75 mg
cps pld 30x150 mg
cps plg 28x37,5 mg
cps plg 30x37,5 mg
cps plg 28x75 mg
cps plg 30x75 mg
cps plg 28x150 mg
cps plg 30x150 mg
cps pld 28x37,5 mg
cps pld 30x37,5 mg
cps plg 50x37,5 mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 50x75 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 50x150 mg
cps pld 28x75 mg (blister)
cps pld 28x150 mg (blister)
cps pld 28x37,5 mg
tbl flm 50x37,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 50x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
cps pld 30x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
p.o.
cps pld 30x150 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
p.o.
tbl 30x50mg
tbl 60x50mg
tbl 28x75 mg
tbl 56x75 mg
tbl 28x37,5 mg
tbl 56x37,5 mg
tbl flm 50x40 mg
tbl flm 100x40 mg
tbl flm 50x80 mg
tbl obd 50x120 mg
tbl plg 30x240 mg
tbl plg 100x240 mg
tbl obd 20x120 mg
tbl obd 30x240 mg
tbl obd 50x240 mg
tbl obd 100x240 mg
tbl 60 x 50 mg
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
Názov liečiva
A10BH02
N06BX18
N06BX18
N06BX18
N06BX18
J02AC03
J02AC03
R03DC01
R03DC01
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N02CC03
N02CC03
N02CC03
N05CF01
N05CF01
N05CF01
N05CF01
N05CF01
N05AX11
N05AX11
N05AX11
N05AF05
N05AF05
Vildagliptín
Vinpocetín
Vinpocetín
Vinpocetín
Vinpocetín
Vorikonazol
Vorikonazol
Zafirlukast
Zafirlukast
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Zolmitriptan
Zolmitriptan
Zolmitriptan
Zopiklón
Zopiklón
Zopiklón
Zopiklón
Zopiklón
Zotepín
Zotepín
Zotepín
Zuklopentixol
Zuklopentixol
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
ŠÚKL
kód
45469
04063
10252
10253
14668
33741
40906
25290
25291
33898
33906
33914
44637
44641
44645
52515
52518
52524
52527
52533
52536
81935
82130
82158
85671
85700
85716
15006
15007
32910
28311
28312
36435
36437
38044
28784
28788
28792
88480
88482
Názov lieku
Doplnok k lieku
GALVUS 50 mg
CAVINTON
CAVINTON FORTE
CAVINTON FORTE
VINPOCETINE COVEX 5MG
VFEND 200 mg (bl.)
VFEND 40 mg/ ml
ACCOLATE 20
ACCOLATE 20
ZELDOX 40 mg (blis.)
ZELDOX 60 mg (blis.)
ZELDOX 80 mg (blis.)
ZELDOX 40 mg (blis.)
ZELDOX 60 mg (blis.)
ZELDOX 80 mg (blis.)
Zypsilan
Zypsilan 40mg
Zypsilan
Zypsilan 60mg
Zypsilan
Zypsilan 80mg
Zipwell 40 mg
Zipwell 60 mg
Zipwell 80 mg
Pramaxima 40 mg
Pramaxima 60 mg
Pramaxima 80 mg
ZOMIG 2,5 MG
ZOMIG 2,5 mg
ZOMIG RAPIMELT
ZOPICLON 7,5-SL
ZOPICLON 7,5-SL
ZOPITIN 7,5 mg
ZOPITIN 7,5 mg
ZOPITIN 7,5 mg
ZOLEPTIL 25 MG (BLIST.)
ZOLEPTIL 50 MG (BLIST.)
ZOLEPTIL 100 MG (BLIST.)
CISORDINOL 10 mg
CISORDINOL 25 mg
tbl 180 x 50 mg
tbl 50x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 90x10 mg
tbl 50x5 mg
tbl flm 14x200 mg
plu por 1x45 g (40 mg/ ml) (skl.fľa.)
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 56x20 mg
cps dur 56x40 mg
cps dur 56x60 mg
cps dur 56x80 mg
cps dur 30x40 mg
cps dur 30x60 mg
cps dur 30x80 mg
cps dur 30x40 mg
cps dur 60x40mg
cps dur 30x60 mg
cps dur 60x60mg
cps dur 30x80 mg
cps dur 60x80mg
cps dur 30x40 mg
cps dur 30x60 mg
cps dur 30x80 mg
cps dur 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
cps dur 30x60 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
cps dur 30x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 6x2,5 mg
tbl flm 6x2,5 mg+puzd.
tbl dsp 6x2,5 mg
tbl flm 10x7,5 mg
tbl flm 20x7,5 mg
tbl flm 10x7,5 mg
tbl flm 100x7,5 mg
tbl flm 20x7,5 mg
tbl obd 30x25 mg
tbl obd 30x50 mg
tbl obd 30x100 mg
tbl flm 50x10 mg
tbl flm 50x25 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 68 |
Abecedný zoznam liekov
a k nim priradených liečiv
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01MA03
N05AX12
N05AX12
N05AX12
R05CB01
C08CA01
C08CA01
R03DC01
R03DC01
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
B03BB01
B01AC05
B01AC05
C03BA11
C09AA10
C09AA10
M05BA07
M05BA07
A10BG03
A10BG03
A10BG03
N07CA01
N07CA01
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N06DA02
N06DA02
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
94156
92340
92343
40783
79357
46761
46759
25291
25290
94959
94967
94963
94960
94964
94958
15284
79359
30901
52163
47244
47252
46951
46949
13410
13414
41014
65718
65720
99554
99452
99560
99503
66868
66855
39731
39719
39738
39741
39721
39722
39734
39733
tbl obd 10x400 mg
tbl oro 28 x 10 mg
tbl oro 28x15 mg
tbl 28
plo por 1x30g (fľ.skl.)
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 56x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 50x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 50x20 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl obd 30x10 mg
tbl obd 60x250 mg
tbl obd 20x250 mg
tbl plg 30x1,5 mg
cps dur 28x2 mg
cps dur 28x4 mg
tbl flm 6x75 mg
tbl flm 2x75 mg
tbl 28x15 mg
tbl 28x30 mg
tbl 28x45 mg
sol ora 1x60 ml
sol ora 1x120 ml
cps pld 30x100 mg
cps pld 30x150 mg
cps pld 30x200 mg
cps pld 30x50 mg
tbl flm 28 (14x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28 (14x2)x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl oro 30x5 mg
tbl oro 30x2,5 mg
sol por 1x60 ml/ 30 mg
sol por 1x150 ml/75 mg
tbl oro 60x2,5 mg
tbl oro 90x2,5 mg
tbl oro 90x5 mg
tbl oro 60x5 mg
Pefloxacín
Aripiprazol
Aripiprazol
Aripiprazol
Acetylcysteín
Amlodipín
Amlodipín
Zafirlukast
Zafirlukast
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Kyselina listová
Ticlopidín
Ticlopidín
Indapamid
Trandolapril
Trandolapril
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Pioglitazón
Pioglitazón
Pioglitazón
Betahistín
Betahistín
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Donepezil
Donepezil
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
| 69 |
ABAKTAL
ABILIFY 10 mg tbl oro
ABILIFY 15 mg tbl oro
ABILIFY-15 mg
ACC prášok na perorálny roztok
ACCEL 10 mg
ACCEL 5 mg
ACCOLATE 20
ACCOLATE 20
ACCUPRO 10 mg
ACCUPRO 10 mg
ACCUPRO 10 mg
ACCUPRO 20 mg
ACCUPRO 20 mg
ACCUPRO 5 mg
ACIDUM FOLICUM LÉČIVA
Aclotin
Aclotin
Actapam 1,5 mg
Actapril 2 mg
Actapril 4 mg
Actonel 75 mg
Actonel 75 mg
ACTOS 15 mg
ACTOS 30 mg
ACTOS 45 mg
Acuver 8 mg
Acuver 8 mg
Adamon SR 100 mg
Adamon SR 150 mg
Adamon SR 200 mg
Adamon SR 50 mg
Adonep 10 mg filmom obalené tablety
Adonep 5 mg filmom obalené tablety
Aerius
Aerius
Aerius
Aerius
AERIUS
AERIUS
AERIUS
AERIUS
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
M01AB16
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
M05BA04
M05BA04
M05BA04
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
L02BG04
L01AA03
M01AB05
A11CC03
N06DA02
N06DA02
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
32134
13749
13745
13747
40340
25254
25255
76650
76651
76649
18626
18624
04184
41861
41862
41860
35763
13558
36444
36443
13556
23233
23238
23246
23251
23259
23264
98750
92425
92421
64867
64868
26478
43872
80313
02050
67541
92973
06629
06624
38640
38643
38616
38628
38631
26872
26874
26875
26878
tbl flm 50x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 10x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 60x100 mg
cps plg 20x125 mg
cps plg 50x125 mg
cps plg 50x250 mg
cps plg 100x250 mg
cps plg 20x250 mg
cps plg 50x375 mg
cps plg 20x375 mg
tbl obd 60x100 mg
tbl plg 50x400 mg
tbl plg 100x400 mg
tbl plg 20x400 mg
tbl plg 20x600 mg
tbl 30x10 mg
tbl 90x10 mg
tbl 90x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 100x10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 100x20 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 100x40 mg (blis.Al/Al)
tbl 12x70 mg
tbl 12x70 mg
tbl 4x70 mg
tbl flm 20x10 mg
tbl flm 50x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 10x10 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 25x2 mg
tbl ent 20x50 mg
cps mol 30x1mcg
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps pld 28x150 mg
cps pld 60x150 mg
cps pld 28x37,5mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 60x75 mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x4 mg
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Aceklofenak
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Letrozol
Melfalan
Diklofenak
Alfakalcidol
Donepezil
Donepezil
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
AERIUS 5 mg
AERIUS 5 mg
AERIUS 5 mg
AERIUS 5 mg
AFLAMIL
AFONILUM SR 125 MG
AFONILUM SR 125 MG
AFONILUM SR 250 MG
AFONILUM SR 250 MG
AFONILUM SR 250 MG
AFONILUM SR 375 MG
AFONILUM SR 375 MG
AGAPURIN (SKL.)
AGAPURIN SR 400
AGAPURIN SR 400
AGAPURIN SR 400
Agapurin SR 600
AGEN 10
Agen 10
Agen 5
AGEN 5
AGETOR 10 mg
AGETOR 10 mg
AGETOR 20 mg
AGETOR 20 mg
AGETOR 40 mg
AGETOR 40 mg
Alendrogen 70 mg
Alendronat ratiopharm 70 mg
Alendronat-ratiopharm 70 mg
ALERID
ALERID
ALERID
ALERID
Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety
ALKERAN
ALMIRAL 50 MG
ALPHA D3 1mcg
Altzer 10 mg filmom obalené tablety
Altzer 5 mg filmom obalené tablety
ALVENTA 150mg
Alventa 150mg
Alventa 37,5mg
ALVENTA 75mg
Alventa 75mg
AMARYL 1,0
AMARYL 2,0
AMARYL 3,0
AMARYL 4,0
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 70 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C10AA05
C10AA05
C10AA05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N06AA09
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
N06AA04
N06AA04
L02BG03
G03XA01
G03XA01
L02BG03
L02BG03
04089
04134
04164
78179
78173
78168
78166
37164
37159
37146
37151
79384
79388
79389
79393
45851
49447
53752
53773
59264
59263
59261
59262
88639
88610
76726
76722
86892
86896
86872
86870
34889
34886
37528
37500
95831
95867
95843
95865
08557
93828
52361
67525
67528
66502
66497
tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
tbl 60x200 mg (blis. PVC/AI)
tbl 30x200 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 60x400 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/AI)
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30 x 100 mg
tbl 60 x 200 mg
tbl 90 x 200 mg
tbl 60 x 400 mg
tbl 60x200mg
tbl flm 50x25 mg
tbl 100x10 mg (bli)
tbl 100x5 mg (bli)
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x10mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg (bli. PVC/Al)
tbl flm 30x5 mg (bli. PVC/Al)
tbl 30x1,25mg
tbl 30x10mg
tbl 30x2,5mg
tbl 30x5mg
tbl obd 30x25 mg
tbl flp 20x75 mg
tbl flm 28x1 mg
cps 100x100 mg
cps 100x200 mg
tbl flm 100x1 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/Al)
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amitriptylín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Klomipramín
Klomipramín
Anastrozol
Danazol
Danazol
Anastrozol
Anastrozol
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
L02BG03
79227
tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Anastrozol
p.o.
L02BG03
80837
tbl flm 30x1 mg (blis. PVC/Al)
Anastrozol
p.o.
| 71 |
AMICOR 10 mg
AMICOR 20 mg
AMICOR 40 mg
Amilia 200 mg
Amilia 200 mg
Amilia 400 mg
Amilia 400 mg
Amilostad 10 mg
Amilostad 10 mg
Amilostad 5 mg
Amilostad 5 mg
Amisulprid Mylan 100 mg
Amisulprid Mylan 200 mg
Amisulprid Mylan 200 mg
Amisulprid Mylan 400 mg
Amisulprid ratiopharm 200mg
AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA
Amlodipin Actavis 10 mg
Amlodipin Actavis 5 mg
AMLODIPIN HBF 10
AMLODIPIN HBF 10
AMLODIPIN HBF 5
AMLODIPIN HBF 5
Amlodipin Ivowen 10mg
Amlodipin Ivowen 5 mg
Amlodipin Orion 10 mg
Amlodipin Orion 5 mg
Amlodipine Bluefish 10 mg tablety
Amlodipine Bluefish 10 mg tablety
Amlodipine Bluefish 5 mg tablety
Amlodipine Bluefish 5 mg tablety
Amlodipin-ratiopharm 10 mg
Amlodipin-ratiopharm 5 mg
Amlopin S 10 mg tablety
Amlopin S 5 mg tablety
Ampril 1,25mg
Ampril 10mg
Ampril 2,5mg
Ampril 5mg
ANAFRANIL
ANAFRANIL SR 75
Anaprex 1mg
ANARGIL 100 mg
ANARGIL 200 mg
Anastelb 1 mg filmom obalená tableta
Anastelb 1 mg filmom obalená tableta
Anastrozol + pharma 1 mg filmom obalené
tablety
Anastrozol medac 1 mg filmom obalené
tablety
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
L02BG03
L02BG03
43577
39805
tbl flm 30x1mg
tbl flm 90x1mg
Anastrozol
Anastrozol
Cesta
podania
p.o.
p.o.
L02BG03
39818
tbl flm 28x1 mg
Anastrozol
p.o.
L02BG03
89850
tbl flm 28x1 mg (blis. PVC/Al)
Anastrozol
p.o.
L02BG03
L02BG03
78202
78208
tbl flm 30x1mg (blis PVC/AL)
tbl flm 100x1mg (blis PVC/AL)
Anastrozol
Anastrozol
p.o.
p.o.
L02BG03
65527
tbl flm 28x1 mg
Anastrozol
p.o.
L02BG03
L02BG03
L02BG03
L02BG03
G03HA01
L02BB01
C01EB15
C01EB15
N02BA01
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
B01AC06
L02BG03
N05BE01
N05BE01
C03BA11
C09CA04
C09CA04
64313
64318
39799
45181
03783
47623
20736
20738
87680
23029
45708
99295
23028
23030
72812
39842
64655
27972
91992
02660
02702
tbl flm 30x1 mg (blister PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 90x1 mg (blister PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x1mg
tbl flm 28x1 mg
tbl 50x50 mg
tbl 100x250 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 120x20 mg
tbl 10x400 mg
tbl 56x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl 60x100 mg
tbl 20x100 mg
tbl 28x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl 84x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl 50x30 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl 50x10 mg
tbl 20x5 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 28x300 mg
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Anastrozol
Cyproterón
Flutamid
Trimetazidín
Trimetazidín
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Anastrozol
Buspiron
Buspiron
Indapamid
Irbesartan
Irbesartan
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C01EB15
04951
tbl plg 60x35 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Trimetazidín
p.o.
J05AE09
L04AA13
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
M01AH05
L02BG06
N06AX16
N06AX16
N06DA02
N06DA02
L02BG03
N06AB05
N06AB05
97766
14527
34335
34329
34331
34330
34332
34334
34333
02475
50402
50405
56761
56743
76468
37101
37099
cps mol 120x250 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl 7x120 mg
tbl flm 7x60 mg
tbl flm 28x60 mg
tbl flm 14x60 mg
tbl flm 7x90 mg
tbl 28x90 mg
tbl 14x90 mg
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl plg 30x150 mg
tbl plg 30x75 mg
tbl flm 28x10 mg (bl.)
tbl flm 28x5 mg (blist.)
tbl flm 28x1 mg
tbl 60 x 20 mg
tbl 30 x 20 mg
Tipranavir
Leflunomid
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Etorikoxib
Exemestan
Venlafaxín
Venlafaxín
Donepezil
Donepezil
Anastrozol
Paroxetin
Paroxetin
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
Anastrozol Mylan 1 mg
Anastrozol ratiopharm 1mg
Anastrozol Sandoz 1mg filmom obalené
tablety
Anastrozole Bluefish 1 mg filmom obalené
tabety
Anastrozole Grindeks 1 mg
Anastrozole Grindeks 1 mg
Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom
obalené tablety
Anastrozole Pharmacenter
Anastrozole Pharmacenter
Anastrozol-ratiopharm 1mg
Anastrozol-Teva 1 mg
ANDROCUR 50
ANDROHEXAL
Angitrim
Angitrim
ANOPYRIN (BLIST.)
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 30 mg
Ansyn
ANXIRON 10
ANXIRON 5
Apadex
APROVEL 150 mg
APROVEL 300 mg
Apstar 35 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním
Aptivus
ARAVA 20 (HDPE FĽ.)
ARCOXIA 120MG
ARCOXIA 60 mg
ARCOXIA 60mg
ARCOXIA 60mg
ARCOXIA 90 mg
ARCOXIA 90mg
ARCOXIA 90mg
Aremedan 25 mg
ARGOFAN 150 SR
ARGOFAN 75 SR
ARICEPT 10 mg
ARICEPT 5 mg
ARIMIDEX
ARKETIS 20 mg
ARKETIS 20 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 72 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AB05
N05AH03
N05AH03
L02BG06
L02BG06
M01AX21
N06AB06
N06AB06
37109
88102
88138
78792
01258
59341
31867
31866
tbl 30 x 30 mg
tbl oro 28x10mg
tbl oro 28x5mg
tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl obd 30x25 mg
cps 30x50 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 28x50 mg
Paroxetin
Olanzapín
Olanzapín
Exemestan
Exemestan
Diacereín
Sertralin
Sertralin
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A02BC01
51529
cps end 28x20 mg (blister)
Omeprazol
p.o.
L02BG03
L02BG03
G04BD08
G04BD08
G04BD08
G04BD08
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
N06BA07
B01AC06
B01AC06
B01AC06
L02BG06
L02BG06
R03DC03
R03DC03
C09CA06
C09CA06
C09CA06
N05BB01
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
51371
51375
23022
23026
23019
23015
43511
43514
43490
43487
43502
43499
01689
12460
25956
12459
22722
22724
82220
88874
53389
42384
53383
85060
83646
83647
83642
83643
24949
24950
54380
54360
82817
82812
82931
82936
82959
82964
40532
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 98x1 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 98x100 mg
tbl flm 98x12,5 mg
tbl flm 28x12,5 mg
tbl flm 98x50 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al)
tbl ent 50x100 mg
tbl ent 100x100 mg
tbl ent 20x100 mg
tbl flm 30x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x25 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl mnd 28x5 mg
tbl 28x16 mg
tbl 28x32 mg
tbl 28x8 mg
tbl obd 25x25 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 50x100 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 50x50 mg
tbl obd 50x50 mg
tbl obd 50x100 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 100x10 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 100x20 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 100x40 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg
Anastrozol
Anastrozol
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Modafinil
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová
Exemestan
Exemestan
Montelukast
Montelukast
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Hydroxyzín
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atenolol
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 73 |
ARKETIS 30 mg
Arkolamyl 10mg orodispergovateľné tablety
Arkolamyl 5mg orodispergovateľné tablety
AROMASIN
AROMASIN
ARTRODAR
ASENTRA 100 mg
ASENTRA 50 mg
Asilar 20 mg tvrdé gastrorezistentné
kapsuly
Asnea 1 mg
Asnea 1 mg
Asolfena 10mg
Asolfena 10mg
Asolfena 5mg
Asolfena 5mg
Asortek 100 mg filmom obalené tablety
Asortek 100 mg filmom obalené tablety
Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety
Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety
Asortek 50 mg filmom obalené tablety
Asortek 50 mg filmom obalené tablety
ASPENDOS 100 mg
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN PROTECT 100
Astexana 25 mg
Astexana 25 mg
Astmasan 10 mg filmom obalené tablety
Astmasan 5 mg žuvacie tablety
ATACAND 16 mg (blis.)
ATACAND 32 mg (blis.)
ATACAND 8 mg (blis.)
ATARAX
ATEHEXAL 100
ATEHEXAL 100
ATEHEXAL 50
ATEHEXAL 50
ATENOBENE
ATENOBENE
Atilen 20 mg
Atilen 40 mg
Atorgamma 10 mg
Atorgamma 10 mg
Atorgamma 20 mg
Atorgamma 20 mg
Atorgamma 40 mg
Atorgamma 40 mg
ATORIS 10
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
M01AX17
M01AX17
M01AX17
M01AX17
M01AX17
N06AG02
J01MA14
N07CA01
G04CB02
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
40534
40538
40541
04619
92749
92751
04622
04625
83527
83557
83578
38821
38841
38861
55082
55075
55069
55080
55170
55159
55165
55172
06531
06538
06561
06568
00983
00916
00991
38961
38981
83028
83084
83160
21302
12892
26642
12891
12894
12895
85901
64821
33513
49822
34350
31785
45300
39780
39782
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 30x20
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 30x30mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 30x60mg
tbl flm 30x80 mg
tbl flm 30x10 mg(blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg(bli. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x10mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg (blis.)
tbl flm 100x10 mg (fľaša)
tbl flm 100x10 mg (blister)
tbl flm 30x10 mg (blister)
tbl flm 30x10 mg (fľaša)
tbl flm 30x20 mg (fľaša)
tbl flm 30x20 mg (blister)
tbl flm 100x20 mg (blister)
tbl flm 100x20 mg (fľaša)
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/Al/PA/Al)
tbl flm 90x10mg
tbl flm 90x20mg
tbl flm 90x40mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 30x10 mg(blis.OPA-Al-PVC/al)
tbl flm 30x20 mg(blis.OPA-Al-PVC/al)
tbl flm 30x40 mg(blis.OPA-Al-PVC/al)
tbl flm 28x80 mg (blis.Al/Al)
tbl 30x100 mg
tbl 10x100 mg
tbl 15x100 mg
gro por 15 x 100 mg
gro por 30 x 100 mg
tbl flm 30x300 mg
tbl flm 7x400 mg (blis. PP/Al)
tbl 90x8 mg
cps mol 90x0,5 mg
cps 6x250 mg
cps 8x250 mg
tbl flm 3x500 mg
plu por 1x20 ml/400 mg
plu por 1x20 ml/800 mg
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Nimesulid
Moklobemid
Moxifloxacín
Betahistín
Dutasterid
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
ATORIS 10
ATORIS 20
ATORIS 20
Atoris 30
ATORIS 40
ATORIS 40
Atoris 60
Atoris 80
Atorvastatin + pharma 10 mg
Atorvastatin + pharma 20 mg
Atorvastatin + pharma 40 mg
Atorvastatin Actavis 10mg
Atorvastatin Actavis 20mg
Atorvastatin Actavis 40 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 10 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
ATORVASTATIN HBF 20 mg
Atorvastatin Hikma 10 mg
Atorvastatin Hikma 20 mg
Atorvastatin Hikma 40 mg
Atorvastatin Hikma 80 mg
Atorvastatin Mylan 10mg
Atorvastatin Mylan 20mg
Atorvastatin Mylan 40mg
Atorvastatin Polpharma 20 mg
Atorvastatin Polpharma 40 mg
Atorvastatin ratiopharm 10mg
Atorvastatin ratiopharm 20mg
Atorvastatin ratiopharm 40mg
Atorvastatin Teva Pharma 80 mg
AULIN
AULIN
AULIN
AULIN 100 mg granulát
AULIN 100 mg granulát
AURORIX 300MG
AVELOX 400 mg
Avertin 8 mg
Avodart
Azatril250 mg
Azatril250mg
AZIBIOT
Azithromycin Sandoz 100 mg/5 ml
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 74 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
R06AX27
R06AX27
R06AX27
R06AX27
M03BX01
M03BX01
J05AF10
J05AF10
J04AB02
J04AB02
C09AA02
C09AA02
C07AB05
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
C07AB02
C07AB02
C07AB02
N07CA01
N07CA01
N07CA01
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
L02BB03
C07AB07
C07AB07
35723
35715
76444
76445
86952
10381
10382
39708
41122
41121
41120
40274
40275
35555
35556
93921
93922
84651
25826
59188
35947
59461
35950
52925
51080
53741
51215
52880
51220
28639
14959
28641
02680
41784
88529
37781
39231
52573
52572
22315
22347
22339
39599
54555
54433
58679
58677
47502
84822
tbl flm 6x250 mg
tbl flm 3x500 mg
plu por 1 x 400 mg (fľ. HDPE)
plu por 1 x 600 mg (fľ. HDPE)
tbl flm 3x500 mg
tbl flm 6X250 mg
tbl flm 3X500MG
sol por 1x150 ml/75 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 50x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl 50x10 mg
tbl 50x25 mg
tbl flm 30x0,5 mg
tbl flm 30x1 mg
cps 100x150 mg
cps 100x300 mg
tbl 30x5 mg
tbl 50x5 mg
tbl flm 30x20mg
tbl 60x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg
tbl 90x16 mg
tbl 30x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 60x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg
tbl mod 28x100 mg
tbl mod 28x25 mg
tbl mod 28x50 mg
tbl 60x16 mg
tbl 50x24 mg (blis.)
tbl 100x8 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 90x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 30x50 mg
tbl flm 28x50 mg (bli.pva)
tbl flm 30x150 mg
tbl flm 28x150 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x2,5 mg
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Desloratadín
Baklofén
Baklofén
Entekavir
Entekavir
Rifampicín
Rifampicín
Enalapril
Enalapril
Betaxolol
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bikalutamid
Bisoprolol
Bisoprolol
| 75 |
AZITHROMYCIN SANDOZ 250 mg
AZITHROMYCIN SANDOZ 500 mg
Azitromycin Mylan 100mg/5ml
Azitromycin Mylan 200mg/5ml
Azitromycin Mylan 500mg
AZITROX 250
AZITROX 500
AZOMYR
AZOMYR
AZOMYR
AZOMYR
BACLOFEN POLPHARMA
BACLOFEN POLPHARMA
BARACLUDE
BARACLUDE
BENEMICIN 150 mg
BENEMICIN 300 mg
BERLIPRIL 5
BERLIPRIL 5
BETAC
Betahistin Actavis 16mg
Betahistin Actavis 24 mg
Betahistin Actavis 8mg
Betahistin Mylan 16mg
Betahistín Mylan 16mg
Betahistin Mylan 24mg
Betahistin PLIVA 16 mg
Betahistin PLIVA 24 mg
Betahistin PLIVA 8 mg
BETALOC ZOK 100 mg (blist.)
BETALOC ZOK 25MG (blist.)
BETALOC ZOK 50MG (blist.)
BETASERC 16
BETASERC 24
BETASERC 8
Bicalutagen 50mg
Bicalutamid Actavis 50mg
Bicalutamide medac
Bicalutamide medac 50 mg
Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
Bicalutamide Pharmacenter 50 mg
Bicalutamide Pharmacenter 50 mg
Bicalutamid-Teva 50 mg
Bicatleon 50 mg
Bicusan 150 mg
Binabic 150 mg
Binabic 50 mg filmom obalené tablety
Bisobela 10 mg tablety
Bisobela 2,5 mg tablety
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
J01CR04
J01CR04
C08DB01
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
M01AX05
M05BA06
M05BA02
M05BA02
M05BA06
M05BA06
L02BG04
L02BG04
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
A07EA06
A03BB01
G02CB03
47494
47492
58859
58858
58857
58856
40558
40535
97762
97761
54468
54464
54452
54448
33456
33453
33446
33450
34846
34844
94321
89297
89295
89309
89311
89249
89247
21008
41491
94460
56638
94509
94508
80165
80166
23093
52931
52929
23090
23089
28110
25105
64786
01317
37256
tbl 50x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 60x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 60x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 100x5 mg
plv sus 250 mg/5 ml
tbl obd12x375 mg
tbl plg 30x90 mg
tbl oro 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x1178 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/Alu)
cps 100x400 mg
tbl flm 60x800 mg
tbl flm 3x150 mg
tbl flm 1x150 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x400 mg (fľ.HDPE)
gra eff 30x600mg
gra eff 20x600mg
tbl flp 100x800 mg (blis. PVC/PVDC)
tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC)
sir 100 ml (100 mg/5 ml)
sir 100 ml 100 mg/5 ml
cps ent 50x3 mg
tbl obd 20x10 mg
tbl 8x0,5 mg
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Sultamicilín
Sultamicilín
Diltiazem
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Glukozamín
Kyselina ibandrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Letrozol
Letrozol
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Budezonid
Butylskopolamín
Kabergolín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A12AA04
13698
tbl 50x0,5 g
Uhličitan vápenatý
p.o.
A12AA04
N06AX11
99889
39863
tbl eff 20x500 mg
tbl flm 30x15 mg
Uhličitan vápenatý
Mirtazapín
p.o.
p.o.
Bisobela 5 mg tablety
Bisobela 5 mg tablety
BISOCARD 10 mg
BISOCARD 10 mg
BISOCARD 5 mg
BISOCARD 5 mg
BISOGAMMA 10
BISOGAMMA 5
BISOMERCK 10
BISOMERCK 5
Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety
Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg
Bitammon
Bitammon 375
BLOCALCIN 90 RETARD
Bloonis 10 mg
Bloonis 10 mg
Bloonis 20 mg
Bloonis 20 mg
Bloonis 5 mg
Bloonis 5 mg
Bonartos 1178 mg
BONDRONAT 50 mg
BONEFOS
BONEFOS 800 MG
Bonviva 150 mg
Bonviva 150 mg
Brenea 2,5 mg
Brenea 2,5 mg
Brufen 400
BRUFEN 600
BRUFEN 600
Brufen retard 800
Brufen retard 800
BRUFEN SIRUP (PET fľ.)
BRUFEN SIRUP (SKL.LIEK.)
BUDENOFALK
BUSCOPAN
Cabest 0,5 mg
CALCII CARBONICI 500 MG TBL. GALVEX,
Kalciové tablety 500 mg Galvex
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
CALIXTA 15
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 76 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AX11
R06AA02
R06AA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N07BB03
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C01DA08
C01DA08
A12BA
C08CA01
C08CA01
B01AC06
C02CA04
C02CA04
39864
35202
35201
51082
51089
20141
20124
56150
21691
21699
21683
81111
81064
91591
91484
88356
33789
33788
86920
14176
35327
tbl flm 30x30 mg
tbl obd 30x50 mg
tbl obd 10x50 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28X5 mg
tbl oro 28x10 mg (blis. Al/PVC/Aclar)
tbl oro 28x5 mg (blis. Al/PVC/Aclar)
tbl obd 84x300 mg
tbl 28x16 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 28x32 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 28x8 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 28x16 mg (blis. Al/Al)
tbl 28x8 mg (blis. Al/Al)
cps plg 20x120 mg
tbl plg 50x40 mg
tbl 100x175 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
cps mol 30x75 mg (blis.Pentapharm Aclar/Al)
tbl mod 28x4 mg
tbl mod 90x4mg
Mirtazapín
Difenhydramín
Difenhydramín
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Akamprosat
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Izosorbid dinitrát
Izosorbid dinitrát
Draslík, horčík
Amlodipín
Amlodipín
Kyselina acetylsalicylová
Doxazosín
Doxazosín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C07AG02
90159
tbl flm 30x12,5 mg
Carvedilol
p.o.
C07AG02
90171
tbl flm 30x25 mg
Carvedilol
p.o.
C07AG02
90148
tbl flm 30x6,25 mg
Carvedilol
p.o.
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
L02BB03
L02BB03
N06BX18
N06BX18
N06BX18
J01DD14
J01DB05
J01DB05
J01DB05
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC10
J01DC10
38523
38527
38543
38539
38513
38517
90397
90406
90389
58865
12333
04063
10252
10253
18576
68580
15146
15147
34427
34431
34435
53129
53128
tbl flm 30x12,5 mg
tbl flm 100x12,5 mg
tbl flm 100x25 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 30x6,25 mg
tbl flm 100x6,25 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x25 mg
tbl 30x6,25 mg
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl 50x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 90x10 mg
cps 5x400 mg
cps 12x500 mg
tbl 12x1000 mg
gru por 60 ml
tbl obd 10x125 mg
tbl obd 10x250 mg
tbl obd 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
plv sus 1x60 ml
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Bikalutamid
Bikalutamid
Vinpocetín
Vinpocetín
Vinpocetín
Ceftibutén
Cefadroxil
Cefadroxil
Cefadroxil
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefprozil
Cefprozil
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 77 |
CALIXTA 30
Calmaben
Calmaben
Calofra 10 mg
Calofra 5 mg
Calofra ODT 10 mg
Calofra ODT 5 mg
CAMPRAL
Candesartan ratiopharm 16 mg
Candesartan ratiopharm 32 mg
Candesartan ratiopharm 8 mg
Candesartan Sandoz 16 mg tablety
Candesartan Sandoz 8 mg tablety
CARDIKET RETARD 120 (ISOKET)
CARDIKET RETARD 40 (ISOKET)
CARDILAN
CARDILOPIN 10MG
CARDILOPIN 5MG
CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly
CARDURA XL 4 MG
Cardura XL 4mg
Carvedigamma 12,5 mg filmom obalené
tablety
Carvedigamma 25 mg filmom obalené
tablety
Carvedigamma 6,25 mg filmom obalené
tablety
CARVEDILOL ORION 12,5 mg
CARVEDILOL ORION 12,5 mg
CARVEDILOL ORION 25 mg
CARVEDILOL ORION 25 mg
CARVEDILOL ORION 6,25 mg
CARVEDILOL ORION 6,25 mg
Carvedilol-Teva 12,5 mg
Carvedilol-Teva 25 mg
Carvedilol-Teva 6,25 mg
CASODEX 150 MG
CASODEX 50MG
CAVINTON
CAVINTON FORTE
CAVINTON FORTE
CEDAX
CEDROX
CEDROX
CEDROX (250 mg/5 ml)
CEFURIM 125
CEFURIM 250
CEFURIM 500
CEFZIL 250 mg
CEFZIL 250MG/5 ML
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01DC10
M01AH01
M01AH01
M01AH01
53132
57817
57810
57809
tbl flm 10x500 mg
cps 30x100 mg
cps 20x200 mg
cps 10x200 mg
Cefprozil
Celekoxib
Celekoxib
Celekoxib
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C07AB08
21234
tbl flm 30x200 mg (obal HDPE)
Celiprolol
p.o.
M01AC06
J01DC02
J01DC02
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
J01MA02
J01MA02
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
N06AB10
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
98739
33203
33205
92077
92078
92363
92359
92358
13722
13723
87302
50076
50078
50075
50071
87105
87104
36249
36246
36241
36243
26605
26606
80568
80535
34053
94453
96039
99928
99926
99946
99949
tbl 20x15mg
tbl 10x250 mg
tbl 10x500 mg
tbl flm 20x10 mg (blis)
tbl flm 50x10 mg (blis)
tbl flm 60x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 10x10 mg
tbl flm 20x10 mg
tbl flm 50x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 50x5 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 10x5mg
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl 6x100 mg
tbl 2x100 mg
tbl 2x50 mg
tbl 6x50 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 20x500 mg
Meloxikam
Cefuroxim
Cefuroxim
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Escitalopram
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
J01MA02
37934
tbl flm 10x250 mg
Ciprofloxacín
p.o.
J01MA02
37942
tbl flm 10x500 mg
Ciprofloxacín
p.o.
J01MA02
J01MA02
J01MA02
N05AF05
N05AF05
N06AB04
N06AB04
N06AB04
71853
71854
71855
88480
88482
36130
36136
36138
tbl flm 10x250 mg blister PVC/Alu
tbl flm 10x500 mg blister PVC/Alu
tbl flm 10x750 mg blister PVC/Alu
tbl flm 50x10 mg
tbl flm 50x25 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 60x20 mg
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Zuklopentixol
Zuklopentixol
Citalopram
Citalopram
Citalopram
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
CEFZIL 500 mg
CELEBREX 100 MG
CELEBREX 200 mg
CELEBREX 200 mg
Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom
obalené tablety
Celomix 15mg
CEROXIM 250 mg
CEROXIM 500 mg
Cetigen 10mg
Cetigen 10mg
Cetirizine Sandoz 10mg
Cetirizine Sandoz 10mg
Cetirizine Sandoz 10mg
CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg
CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg
Cetizal 5 mg
Cezera 5mg
Cezera 5mg
Cezera 5mg
Cezera 5mg
CIFLOXINAL
CIFLOXINAL
Cinie 100
Cinie 100
Cinie 50
Cinie 50
CIPHIN 250
CIPHIN 500
CIPLOX-250
CIPLOX-500
CIPRALEX 10 mg
CIPRINOL 250
CIPRINOL 500
Ciprofloxacín Sandoz 250 mg
Ciprofloxacín Sandoz 250 mg
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg
Ciprofloxacin-Teva 250 mg filmom obalené
tablety
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené
tablety
CIPROLON 250
CIPROLON 500
CIPROLON 750
CISORDINOL 10 mg
CISORDINOL 25 mg
Citalec 10 Zentiva
Citalec 20 Zentiva
CITALEC 20 ZENTIVA
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 78 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
41402
98958
98954
95586
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x20mg
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06AB04
85107
tbl flm 100x10 mg
Citalopram
p.o.
N06AB04
85105
tbl flm 30x10 mg
Citalopram
p.o.
N06AB04
85110
tbl flm 30x20 mg
Citalopram
p.o.
N06AB04
85112
tbl flm 100x20 mg
Citalopram
p.o.
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
N06AB04
J02AC02
J02AC02
J02AC02
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
R06AX13
R06AX13
R06AX13
L02BG04
M05BA02
B01AC04
B01AC04
B01AC04
40113
37409
37408
37411
37410
37412
37413
33591
33597
96152
96086
96082
34499
34514
96264
96277
17890
15977
69416
88592
40404
80025
80023
20104
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 98x40 mg
tbl flm 30x20 mg (blis.)
tbl flm 56x20 mg (blis.)
cps dur 28x100 mg
cps dur 14x100 mg
cps dur 4x100 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl 10x10 mg
tbl 30x10 mg
sir 1x120 ml 1 mg/ ml
tbl flm 30x2,5 mg
cps 100x400 mg
tbl flm 84x75 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. Al/Al)
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Citalopram
Itrakonazol
Itrakonazol
Itrakonazol
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Letrozol
Kyselina klodrónová
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
B01AC04
81291
tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Klopidogrel
p.o.
B01AC04
81294
tbl flm 84x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Klopidogrel
p.o.
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
78704
78708
78706
20871
20874
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 90x75mg
tbl flm 56x75mg
tbl flm 28x75 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
tbl flm 84x75 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
B01AC04
02777
tbl flm 84x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
Klopidogrel
p.o.
B01AC04
02774
tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
Klopidogrel
p.o.
B01AC04
B01AC04
B01AC04
81389
81394
78902
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 100x75 mg
tbl flm 84x1X75 mg (blister Al/Al)
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
p.o.
p.o.
p.o.
| 79 |
CITALON 20 mg
Citalopram - Teva 20 mg
Citalopram - Teva 20 mg
CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg
Citalopram Bluefish 10 mg filmom obalené
tablety
Citalopram Bluefish 10 mg filmom obalené
tablety
Citalopram Bluefish 20 mg filmom obalené
tablety
Citalopram Bluefish 20 mg filmom obalené
tablety
Citalopram Mylan 20 mg
CITALOPRAM ORION 10 mg
CITALOPRAM ORION 10 mg
CITALOPRAM ORION 20 mg
CITALOPRAM ORION 20 mg
CITALOPRAM ORION 40 mg
CITALOPRAM ORION 40 mg
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg
Cladostad 100 mg kapsula
Cladostad 100 mg kapsula
Cladostad 100 mg kapsula
CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 250 mg
CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 500 mg
Clarithromycin-Teva 250 mg
Clarithromycin-Teva 500 mg
CLARITINE
CLARITINE
CLARITINE
Clarzole
CLODROBON 400 mg
Cloper 75 mg
Cloper 75 mg
Clopidogrel GSK 75 mg
Clopidogrel Medico Uno 75 mg filmom
obalené tablety
Clopidogrel Medico Uno 75 mg filmom
obalené tablety
Clopidogrel Mylan
Clopidogrel Mylan
Clopidogrel Mylan
Clopidogrel Orion 75 mg
Clopidogrel Orion 75 mg
Clopidogrel Pfizer 75 mg filmom obalené
tablety
Clopidogrel Pfizer 75 mg filmom obalené
tablety
Clopidogrel STADA 75 mg
Clopidogrel STADA 75 mg
Clopidogrel Teva
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
G03GB02
N06AX14
N06AX14
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
M04AC01
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
M01AX25
M01AX25
M01AX25
A02BC02
A02BC02
C08CA05
C08CA05
C07AB07
C07AB07
C01DX12
C01DX12
C01DX12
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
A03FA03
A03FA03
L02BG06
C09CA01
C09CA01
C09CA01
78899
80261
80262
80260
78313
10233
67436
40511
47828
47829
47822
47823
47833
47834
47839
47840
20183
20167
26600
94163
94164
33429
33427
33428
68597
26950
47342
40447
90544
93460
98043
90050
90028
15114
15115
15116
84096
84097
84094
84093
34582
34584
34580
67531
15573
04235
55599
55605
55576
tbl flm 28x75 mg (blister Al/Al)
tbl flm 28x75 mg (blis. Al/PVC-PE-PVDC)
tbl flm 84x75 mg (blis. Al/PVC-PE-PVDC)
tbl flm 14x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC)
tbl flm 30x75 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl 10x50 mg (bli.)
tbl obd 30x12,5 mg
tbl obd 90x12,5 mg
tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 100x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 98x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/Alu)
tbl oro 30x10 mg
tbl oro 30x5 mg
tbl obd 20x0,5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x5 mg
cps 60x400 mg
gra 30x800 mg
tbl 30 x 800 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28x40 mg
tbl plg 30x20 mg
tbl flp 30x20 mg
tbl flm 30x10 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.)
tbl flm 30x5 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.)
tbl 30x2 mg
tbl 30x4 mg
tbl plg 30x8 mg
tbl 50x100 mg
tbl 100x100 mg
tbl 100x50 mg
tbl 50x50 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x25 mg
tbl 30x6,25 mg
tbl 20x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl flm 30x25 mg (blis. Al/PVC)
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 98x100 mg
tbl flm 98x50 mg
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klomifén
Tianeptín
Tianeptín
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Kolchicín
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Bisoprolol
Chondroitínsulfát
Chondroitínsulfát
Chondroitínsulfát
Pantoprazol
Pantoprazol
Nifedipín
Nifedipín
Bisoprolol
Bisoprolol
Molsidomín
Molsidomín
Molsidomín
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Domperidón
Domperidón
Exemestan
Losartan
Losartan
Losartan
Clopidogrel Teva
Clopigamma 75 mg
Clopigamma 75 mg
Clopigamma 75 mg
Clopithan 75 mg filmom obalené tablety
Clostilbegyt
COAXIL
Coaxil
Cognezil 10 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 10 mg
Cognezil 5 mg
Cognezil 5 mg
Cognezil 5 mg
Cognezil 5 mg
COGNEZIL OROTAB 10 mg
COGNEZIL OROTAB 5 mg
COLCHICUM DISPERT
CONCOR
CONCOR
Concor COR 10 mg
Concor COR 2,5 mg
Concor COR 5 mg
CONDROSULF
CONDROSULF 800 mg
Condrosulf 800 tbl
Controloc 20 mg
CONTROLOC 40 mg (liek.)
CORDIPIN RETARD
CORINFAR 20 RETARD
CORONAL 10
CORONAL 5
CORVATON
CORVATON FORTE
CORVATON RETARD
CORVITOL 100
CORVITOL 100
CORVITOL 50
CORVITOL 50
CORYOL 12,5
CORYOL 25
CORYOL 6,25
COSTI 10 mg
COSTI 10 mg
Cotamox 25 mg
COZAAR 100 mg
COZAAR 100 mg
COZAAR 50 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 80 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C09CA01
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
J05AE02
J05AE02
N06AX21
55568
34387
86390
86395
86396
34389
34391
86401
44126
26796
42669
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 100x40 mg
cps 360x200 mg
cps 180x400 mg
cps end 28x60 mg
Losartan
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Indinavír
Indinavír
Duloxetín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06AX21
42668
cps end 28 x 30 mg
Duloxetín
p.o.
C02AC05
C02AC05
C02AC05
G03HA01
G03HA01
G03HA01
J01FF01
J01FF01
C09AA03
C09AA03
C09AA03
R03DX07
P01BA01
R06AX17
J01AA02
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
H01BA02
H01BA02
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
G04BD07
A10BB09
C08DB01
C08DB01
C08DB01
A10BB09
A03AX04
M01AB05
28720
28725
28730
32095
49931
49934
83458
03365
67562
67563
67561
21490
00098
76382
90986
50566
50562
50564
66661
66683
66651
66693
59910
59926
23141
23112
23216
23200
32641
21955
76736
93711
94314
82645
26277
68631
tbl flm 30x0,2 mg (blis.)
tbl flm 30x0,3 mg (blis.)
tbl flm 30x0,4 mg (blis.)
tbl 50x50mg
tbl 50x50mg
tbl 50x50mg (fľa.)
cps 16x300 mg
cps 16x150 mg
tbl 30x10 mg
tbl 20x20 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x500 mcg
tbl 30x250 mg (blis.)
tbl 30x1 mg
tbl 10x100 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 28x37,5 mg
cps pld 28x75 mg
tbl flm 30 (10x3)x100 mg
tbl flm 60 (10x6)x200 mg
tbl flm 30 (10x3)x25 mg
tbl flm 60 (10x6)x300 mg
tbl 30x0,1 mg
tbl 30x0,2 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
cps pld 28x4 mg
tbl mod 120x30 mg
tbl plg 30x120 mg
tbl 50x60 mg
tbl plg 30x90 mg
tbl mod 60x60 mg
tbl flm 20x100 mg
tbl plg 20x100 mg
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Cyproterón
Cyproterón
Cyproterón
Klindamycín
Klindamycín
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Roflumilast
Chlorochin
Ketotifén
Doxycyklín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Dezmopresín
Dezmopresín
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Tolterodín
Gliklazid
Diltiazem
Diltiazem
Diltiazem
Gliklazid
Pinavérium
Diklofenak
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 81 |
COZAAR 50 mg
CRESTOR 10 mg
CRESTOR 10 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 40 mg
CRESTOR 40 mg
CRIXIVAN 200MG
CRIXIVAN 400MG
CYMBALTA
Cymbalta 30 mg tvrdé gastrorezistentné
kapsuly
CYNT 0,2
CYNT 0,3
CYNT 0,4
Cyproplex
CYSAXAL 50 mg tablety
CYSAXAL 50 mg tablety
DALACIN C
DALACIN C
DAPRIL 10 mg
DAPRIL 20 mg
DAPRIL 5 mg
Daxas
DELAGIL 250 MG
DENEREL
DEOXYMYKOIN
Depant prolong 150 mg
Depant prolong 37,5 mg
Depant prolong 75 mg
Derin 100 mg filmom obalené tablety
Derin 200 mg filmom obalené tablety
Derin 25 mg filmom obalené tablety
Derin 300 mg filmom obalené tablety
Desmopressin - Teva 0,1 mg
Desmopressin - Teva 0,2 mg
Despra 10 mg
Despra 10 mg
Despra 20 mg
Despra 20 mg
Detrusitol SR 4mg
Diablic 30 mg
DIACORDIN 120 RETARD
DIACORDIN 60
DIACORDIN 90 RETARD
DIAPREL MR 60 mg
DICETEL
DICLAC RETARD
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
B02BX01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
C07AG02
C07AG02
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
J04BA02
G04BD04
M01AB05
M01AX05
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
14135
14133
14134
14127
14130
14131
75603
75605
75604
89025
89026
89024
75631
75632
75633
89136
97596
97599
51191
93859
93860
25314
25313
28624
28623
04133
90131
04125
53642
13217
02930
53643
53641
93821
26999
58425
93688
79094
79027
89237
89230
52194
52181
65566
65544
tbl mod 50x150 mg
tbl mod 10x150 mg
tbl mod 20x150 mg
tbl flm 20x25 mg
tbl flm 20x50 mg
tbl flm 50x50 mg
tbl flm 20x25 mg
tbl flm 100x25 mg
tbl flm 50x25 mg
tbl flm 50x50 mg
tbl flm 100x50 mg
tbl flm 20x50 mg
tbl plg 20x100 mg
tbl obd 50x100 mg
tbl obd 100x100 mg
cps mod 30x75 mg
tbl plg 20x100 mg
tbl ent 30x50 mg
cps 30x500 mg
cps 7x50 mg
cps 1x150 mg
plu por 35 ml/1,4 g
plv sus 35 ml/350 mg
tbl 28x25 mg
tbl 28x6,25 mg
tbl flm 28x160 mg
tbl flm 14x40mg
tbl flm 28x80 mg
tbl 28x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 28x2,5 mg
tbl 28x20 mg
tbl 28x5 mg
tbl 100x100 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 30x 50 mg
plo por 30
tbl flm 30x10 mg (blis. AI/PVC)
tbl flm 30x5 mg (blis. AI/PVC)
tbl flm 28x10 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x5 mg
tbl flm 28 (2x14)x10 mg
tbl flm 28 (2x14)x5 mg
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Etamsylát
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Carvedilol
Carvedilol
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Dapson
Oxybutynín
Diklofenak
Glukozamín
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06DA02
84505
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al)
Donepezil
p.o.
N06DA02
84517
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-kal.bal.)
Donepezil
p.o.
DICLOBENE 150 MG RETARD
DICLOBENE 150 MG RETARD
DICLOBENE 150 MG RETARD
DICLOBENE 25 MG
DICLOBENE 50 MG
DICLOBENE 50 MG
DICLOFENAC AL 25
DICLOFENAC AL 25
DICLOFENAC AL 25
DICLOFENAC AL 50
DICLOFENAC AL 50
DICLOFENAC AL 50
DICLOFENAC AL RETARD
DICLOFENAC AL RETARD
DICLOFENAC AL RETARD
Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg
DICLOREUM
DICLOREUM
DICYNONE 500 kapsuly
DIFLUCAN
DIFLUCAN
DIFLUCAN P.O.S.200 mg/5 ml
DIFLUCAN P.O.S.50 mg/5 ml
DILATREND 25 mg
DILATREND 6,25 mg
DIOVAN 160 mg
Diovan 40mg
DIOVAN 80 mg
DIROTON 10 MG (BLIS.)
DIROTON 10 MG (BLIS.)
DIROTON 2,5 MG (BLIS.)
DIROTON 20 MG (BLIS.)
DIROTON 5 MG (BLIS.)
DISULONE 100 AU PROTOX.DE FER
DITROPAN
DOLMINA 50
DONA
Donepezil + pharma 10 mg
Donepezil + pharma 5 mg
Donepezil Bluefish 10 mg
Donepezil Bluefish 5 mg
Donepezil Mylan 10mg
Donepezil Mylan 5mg
Donepezil Orion 10 mg
Donepezil Orion 5 mg
Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné
tablety
Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné
tablety
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 82 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
N06DA02
84553
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
C02AB01
N05BX01
C02CA04
J01AA02
J01AA02
J01AA02
J01AA02
J01AA02
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
A06AD11
J01DB05
A03AA04
A02BC02
A02BC02
N06DX01
N06DX01
C02CA06
C02CA06
C09AA02
C09AA02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
L02BG03
B01AC04
B01AC04
N06AB10
N06AB10
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX12
N06AX12
N06AX12
N06AX12
47803
47797
47814
47808
01328
85656
99967
34980
12735
12736
12742
12741
36915
62052
62049
62053
62050
62051
62565
71971
54490
84307
84477
95452
51159
89771
90760
33209
33210
27978
54150
54151
43378
76576
76574
79137
79133
38717
38718
38719
38711
38709
38710
38038
38039
38042
38041
| 83 |
Donepezil Teva 5 mg orodispergovateľné
tablety
Donesyn 10 mg
Donesyn 10mg
Donesyn 5 mg
Donesyn 5mg
DOPEGYT
DORSIFLEX
Doxazosin Mylan 4 mg
Doxybene 100 mg
DOXYHEXAL 200 TABS
DOXYHEXAL 200 TABS
DOXYHEXAL TABS
DOXYHEXAL TABS
DUOMOX 1000
DUOMOX 1000
DUOMOX 250
DUOMOX 375
DUOMOX 500
DUOMOX 750
DUPHALAC
DURACEF
DUSPATALIN 200
Dyspex 20 mg
Dyspex 40 mg
EBIXA 10 mg
Ebixa 20 mg
EBRANTIL RETARD
EBRANTIL RETARD
EDNYT 2,5 mg (blis.)
EDNYT 5 mg (blis.)
EGILOK 100 mg
EGILOK 25 mg
EGILOK 50 mg
Egistrozol
Egitromb 75 mg filmom obalené tablety
Egitromb 75 mg filmom obalené tablety
Elicea 10mg
Elicea 10mg
ELIFY XR 150 mg
ELIFY XR 150 mg
ELIFY XR 150 mg
ELIFY XR 75 mg
ELIFY XR 75 mg
ELIFY XR 75 mg
Elontril 150 mg
Elontril 150 mg
Elontril 300 mg
Elontril 300 mg
Doplnok k lieku
Názov liečiva
Cesta
podania
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-kal.bal.)
Donepezil
p.o.
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 28x10mg
tbl flm 98x5 mg
tbl flm 28x5 mg
tbl 50x250 mg
tbl 30x200 mg
tbl plg 28x4 mg
tbl 10x100 mg
tbl 10x200 mg
tbl 20x200 mg
tbl 20x100 mg
tbl 10x100 mg
tbl 14x1000mg
tbl 20x1000 mg
tbl 20x250 mg
tbl 20x375 mg
tbl 20x500 mg
tbl 20x750 mg
sir 1x500 ml
plv sus 60 ml 250 mg/5 ml
cps plg 30x200 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28 x 40 mg
tbl flm 56x10 mg
tbl flm 28x20 mg
cps 50x60 mg
cps 50x30 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 60x100 mg
tbl 60x25 mg
tbl 60x50 mg
tbl flm 90x1 mg (blis.)
tbl flm 84x75 mg (blis. OPA/AI/PVDC/AI)
tbl flm 28x75 mg (blis. OPA/AI/PVDC/AI)
tbl flm 60x10 mg
tbl flm 28x10 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 30x150 mg
cps pld 50x150 mg
cps pld 50x75 mg
cps pld 28x75 mg
cps pld 30x75 mg
tbl mod 30x150 mg
tbl mod 90 (3x30) 150 mg
tbl mod 90 (3x30) 300 mg
tbl mod 30x300 mg
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
L- metyldopa
Mefenoxalón
Doxazosín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Doxycyklín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
Laktulóza
Cefadroxil
Mebeverín
Pantoprazol
Pantoprazol
Memantín
Memantín
Urapidil
Urapidil
Enalapril
Enalapril
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Anastrozol
Klopidogrel
Klopidogrel
Escitalopram
Escitalopram
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Bupropión
Bupropión
Bupropión
Bupropión
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A02BC05
A02BC05
A02BC05
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AD12
A04AD12
N07CA01
N07CA01
N07CA01
G04BD10
G04BD10
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
L01AA01
C04AX21
C04AX21
P01AB01
A07EA06
A07EA06
J05AF05
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
R05CB15
R05CB15
R05CB15
R05CB15
R06AX13
N06AB10
86846
86858
86856
35777
35799
35796
40848
40852
79368
79375
79362
41986
41980
68715
68719
68737
68733
68703
68699
14634
14635
14638
14631
45274
97775
06550
59976
60897
45275
59643
45273
87129
97026
66015
02427
83424
12701
56452
59949
59956
59963
59968
59979
87073
28993
92757
87076
33239
80861
cps end 28x20mg
cps end 28x40 mg
cps end 14x40 mg
tbl flm 10x1 mg
tbl flm 10x2 mg
tbl flm 5x2 mg
cps dur 2x80 mg
cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg
tbl 60x16 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl 60x24 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl 100x8 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl plg 28x15 mg
tbl plg 28x7,5 mg
tbl 30x10 mg (blister)
tbl 100x10 mg (blister)
tbl 100x20 mg (blister)
tbl 30x20 mg (blister)
tbl 100x5 mg (blister)
tbl 30x5 mg (blister)
tbl 30x10 mg
tbl 50x10 mg
tbl 50x20 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 100x2,5 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 100x20 mg
tbl 30x20 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl obd 50x50 mg
tbl flp 50x100 mg
tbl flp 100x100 mg
tbl 20x250 mg
tbl reu 7x2 mg (+7 sol.)
cps 50x3 mg
tbl flm 60x150 mg
tbl flm 60X100 mg
tbl flm 60x150 mg
tbl flm 60X200 mg
tbl flm 30X25 mg
tbl flm 60X300 mg
gro por 20 x 225 mg
gru por 1x50 g
cps 10x300 mg
cps 20x300 mg
tbl 30x10 mg
tbl flm 28x10 mg
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Aprepitant
Aprepitant
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Darifenacín
Darifenacín
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Enalapril
Cyklofosfamid
Naftidrofuryl
Naftidrofuryl
Metronidazol
Budezonid
Budezonid
Lamivudin
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Erdosteín
Erdosteín
Erdosteín
Erdosteín
Loratadin
Escitalopram
Emanera 20mg
Emanera 40 mg
Emanera 40 mg
Emegar 1 mg
Emegar 2 mg
Emegar 2 mg
EMEND
EMEND
Emperin 16 mg
Emperin 24 mg
Emperin 8 mg
EMSELEX 15 mg
EMSELEX 7,5 mg
Enalapril Vitabalans 10 mg tablety
Enalapril Vitabalans 10 mg tablety
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
Enalapril Vitabalans 5 mg tablety
Enalapril Vitabalans 5 mg tablety
ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG
ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG
ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG
ENALAPRIL-RATIOPHARM 5mg
ENAP 10
ENAP 10
ENAP 2,5
ENAP 2,5
ENAP 20
ENAP 20
ENAP 5
ENAP 5
ENDOXAN 50 mg
ENELBIN 100 RETARD (BLIST.)
ENELBIN 100 RETARD (FĽAŠ.PE)
ENTIZOL
ENTOCORT 2 mg
ENTOCORT 3 mg
EPIVIR
Equeta 100 mg
Equeta 150 mg
Equeta 200 mg
Equeta 25 mg
Equeta 300 mg
ERDOMED 225 mg granulát
ERDOMED 3,5%
ERDOMED 300 MG
ERDOMED 300 MG
EROLIN
Escitalopram Mylan 10mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 84 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AX11
N06AX11
L01XX11
G03CA03
G03CA03
L02BG04
L02BG04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
G04BD04
G04BD04
G04BD04
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
G03XC01
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
R06AX26
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
05320
05324
05364
05385
76869
68670
68674
76979
76975
77051
76818
76819
90134
90135
58742
32810
26704
54668
54673
44305
44307
44309
33013
33014
33012
64861
64862
64863
64869
84722
44930
44933
44935
44944
44948
44947
58176
53413
28562
28564
53414
53415
28566
53416
28568
05310
89085
89089
00604
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 56x10 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 28x15 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis. PVC(Aclar/Al)
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x45 mg
cps 100x140 mg
tbl flm 3x28
tbl flm 28x1 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 90x2,5 mg
cps plg 50x200 mg
cps plg 50x300 mg
cps plg 50x400 mg
tbl 60x5 mg
tbl 90x5 mg
tbl 30x5 mg
cps dur 3x10x1,5 mg
cps dur 3x10x3 mg
cps dur 3x10x4,5 mg
cps dur 3x10x6 mg
tbl 28x60 mg
tbl flm 10x120 mg
tbl flm 30x120 mg
tbl flm 100x120 mg
tbl flm 10x180 mg
tbl flm 50x180 mg
tbl flm 30x180 mg
sol por 1x120 ml/240 mg
cps 28x1,5 mg
cps 56x1,5 mg
cps 56x3 mg
cps 28x3 mg
cps 28x4,5 mg
cps 56x4,5 mg
cps 28x6 mg
cps 56x6 mg
tbl flm 30 x 25 mg
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 15x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Mirtazapín
Mirtazapín
Estramustin
Estradiol
Estradiol
Letrozol
Letrozol
Teofylín
Teofylín
Teofylín
Oxybutynín
Oxybutynín
Oxybutynín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Raloxifén hydrochlorid
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
| 85 |
Escitalopram Orion 10 mg
Escitalopram Orion 10 mg
Escitalopram Orion 15 mg
Escitalopram Orion 20 mg
Escitalopram ratiopharm 20mg
Escitalopram Teva 10 mg
Escitalopram Teva 10 mg
Escitil 10 mg
Escitil 10 mg
Escitil 20 mg
Esoprex 10 mg
Esoprex 10 mg
Esprital 30
Esprital 45
ESTRACYT 140 MG
ESTRIMAX
ESTROFEM 1 mg
ETRUZIL
ETRUZIL
EUPHYLLIN CRN200 (RESPICUR 200)
EUPHYLLIN CRN300 (RESPICUR 300)
EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400)
Eurin 5mg
Eurin 5mg
Eurin 5mg
Evertas 1,5 mg
Evertas 3 mg
Evertas 4,5 mg
Evertas 6 mg
EVISTA
Ewofex 120 mg
Ewofex 120 mg
Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Ewofex 180 mg
Ewofex 180 mg
EXELON
EXELON 1,5 mg
EXELON 1,5 mg
EXELON 3 mg
EXELON 3 mg
EXELON 4,5 mg
EXELON 4,5 mg
EXELON 6 mg
EXELON 6 mg
Exemestan Mylan 25 mg
Exemestan Teva 25 mg
Exemestan Teva 25 mg
Exemestane Hikma
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
L02BG06
00607
00608
00606
00127
00129
tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC-PVDC/Al)
tbl flm 90x25 mg (blis.PVC-PVDC/Al)
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Exemestan
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
L02BG06
20334
tbl flm 90x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Exemestan
p.o.
L02BG06
20333
tbl flm 30x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Exemestan
p.o.
L02BG06
L02BG06
C10AX09
C10AX09
J05AB09
J05AB09
L02BA02
L02BA02
N06AX16
N06AX16
C10AB05
C10AB05
C08CA02
C08CA02
L02BG04
R06AB03
R06AB03
C10AB05
C10AB05
C10AB05
R06AX26
R06AX26
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
G04CB01
R06AX26
R06AX26
R06AX26
M01AC01
M01AC01
M01AC01
M01AB05
M01AB05
R06AX13
R06AX13
R06AX13
89346
89348
34411
34410
44367
44423
41289
41288
47563
47630
33291
33292
20317
40053
56509
26616
26252
49623
34184
34185
46599
46608
38748
38744
76417
76418
36939
43545
43546
37039
94880
94883
94887
49503
49522
49504
55700
55701
88734
53639
01700
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 98x10 mg (blis. pretl.)
tbl 30x10 mg
tbl flm 15x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl 100x60 mg
tbl 30x60 mg
tbl plg 30x150 mg (blis.)
tbl plg 30x75 mg (blis.)
cps 30x200 mg
cps 60x200 mg
tbl plg 30x10 mg
tbl plg 30x5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
cps plg 20x4 mg
gto por 1x20 ml
cps dur 30x267 mg
cps 30x200mg
cps 90x200mg
tbl flm 30x120mg
tbl flm 30x180 mg
tbl flm 100x5 mg (blis.)
tbl flm 30x5 mg (blis.)
tbl flm 50x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x5 mg (bli.Al/PVC)
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x120 mg
tbl flm 60x120 mg
tbl flm 30x180 mg
tbl 20x191,2 mg
tbl 30x191,2 mg
gra 20x191,2 mg
gra 10x50 mg
gra 20x50 mg
tbl 10x10 mg
tbl 30x10 mg
sus por 1x120 ml
Exemestan
Exemestan
Ezetimib
Ezetimib
Famciklovír
Famciklovír
Toremifén
Toremifén
Venlafaxín
Venlafaxín
Fenofibrát
Fenofibrát
Felodipín
Felodipín
Letrozol
Dimetindén
Dimetindén
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fexofenadín
Fexofenadín
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Finasterid
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Piroxikam
Piroxikam
Piroxikam
Diklofenak
Diklofenak
Loratadin
Loratadin
Loratadin
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
Exemestane Hikma
Exemestane Hikma
Exemestane Hikma
Exemestane medac 25 mg
Exemestane medac 25 mg
Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom
obalené tablety
Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom
obalené tablety
Exestea 25 mg
Exestea 25 mg
EZETROL
EZETROL 10 mg tablety
Famciclovir-Teva 250 mg
Famciclovir-Teva 500 mg
FARESTON
FARESTON
Faxiprol 150
Faxiprol 75
FEBIRA 200
FEBIRA 200
Felodipin-ratiopharm 10 mg
Felodipin-ratiopharm 5 mg
FEMARA 2,5 mg
FENISTIL
Fenistil
Fenofibrate - AS 267 mg
Fenofix
Fenofix
Fexofenadin Generics 120mg
Fexofenadin Generics 180mg
Finajelf
Finajelf
Finanorm 5 mg
Finanorm 5 mg
Finasterid +pharma 5 mg
Finasterid Orion 5 mg
Finasterid Orion 5 mg
FINPROS 5 mg
Fixit 120
Fixit 120
Fixit 180
FLAMEXIN 20 mg
FLAMEXIN 20 mg
FLAMEXIN 20 mg
FLECTOR EP RAPID 50MG
FLECTOR EP RAPID 50MG
FLONIDAN 10 mg
FLONIDAN 10 mg
FLONIDAN 5 mg/5 ml
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 86 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
R06AX13
L02BB01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
M01AE09
L02BB01
C10AA04
C10AA04
G04CA02
G04CA02
M05BA04
C09AA09
C09AA09
N05AH03
N05AH03
N05BA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N02CC07
N02CC07
N02CC07
N02CC07
L02BG06
L02BG06
J02AC01
J02AC01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA01
N06DA04
N06DA04
N06DA04
N06DA04
A10BH02
37422
83392
92006
92014
92015
92012
92018
25110
40460
51926
51929
95887
96063
13191
97089
93597
05482
05483
25611
58491
53282
53283
40206
14594
14596
14598
40031
40030
40032
40029
89018
89017
33774
31783
98219
56811
56810
56812
98937
56802
56804
56805
02079
02785
39541
39547
06945
06926
45466
tbl oro 30x10 mg
tbl 100x250 mg
cps dur 28x100 mg
cps dur 2x150 mg
cps dur 4x150 mg
cps dur 1x150 mg
cps dur 7x50 mg
tbl obd 30x50 mg
tbl 90x250 mg
tbl plg 30x80 mg
tbl plg 60x80 mg
cps mdd 90x0,4 mg
cps mdd 30x0,4 mg
tbl 4x70 mg
tbl 30x20 mg
tbl 30x20mg
tbl oro 28x10mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28x5mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl 20x10 mg
gru por 1x60 ml
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl mod 7x500 mg
tbl 30x0,25 mg
tbl 30x0,5 mg
tbl 30x1 mg
tbl flm 4x2,5 mg
tbl flm 3x2,5 mg
tbl flm 6x2,5 mg
tbl flm 2x2,5 mg
tbl flm 100 (10x10)x25 mg
tbl flm 30 (3x10)x25 mg
cps 8x100mg
cps.8x50 mg
tbl 50x40 mg
tbl 50x250 mg
tbl 20x250 mg
tbl 100x250 mg
tbl 10x250 mg
tbl 20x40 mg
tbl 50x40 mg
tbl 100x40 mg
tbl 2x10x40 mg
tbl 10x250 mg
tbl flm 56x4 mg
tbl flm 56x8 mg
cps pld 28x16mg
cps pld 14x8mg
tbl 60 x 50 mg
Loratadin
Flutamid
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flurbiprofén
Flutamid
Fluvastatín
Fluvastatín
Tamsulosín
Tamsulosín
Kyselina alendrónová
Fosinopril
Fosinopril
Olanzapín
Olanzapín
Klobazam
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Frovatriptan
Frovatriptan
Frovatriptan
Frovatriptan
Exemestan
Exemestan
Flukonazol
Flukonazol
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Galantamín
Galantamín
Galantamín
Galantamín
Vildagliptín
| 87 |
Flonidan Solutab 10 mg
FLUCINOM (EULEXIN 85)
Fluco Sandoz 100 mg
Fluco Sandoz 150 mg
Fluco Sandoz 150 mg
Fluco Sandoz 150 mg
Fluco Sandoz 50 mg
FLUGALIN
FLUTASIN250mg
Fluvastatin Mylan 80mg
Fluvastatin Mylan 80mg
Fokusin
Fokusin
FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne
Fosinopril +pharma 20 mg
Fosinopril-Teva 20 mg
Frenos 10
Frenos 5
FRISIUM
FROMILID 125 mg/5 ml
FROMILID 250
FROMILID 500
FROMILID UNO
FRONTIN 0,25MG
FRONTIN 0,5MG
FRONTIN 1MG
FROVAMEN
FROVAMEN
FROVAMEN
FROVAMEN
Funamel 25 mg
Funamel 25 mg
Fungolon100
fungolon50
FURON
FURORESE 250
FURORESE 250
FURORESE 250
FURORESE 250
FURORESE 40
FURORESE 40
FURORESE 40
FUROSEMID SLOVAKOFARMA
FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE
Galantamin - Teva 4 mg
Galantamin - Teva 8 mg
Galsya SR 16mg
Galsya SR 8mg
GALVUS 50 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A10BH02
A03FA07
C08CA01
C08CA01
M05BA04
M05BA04
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
N05CD13
N05CD13
L02BB03
L02BB03
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
A10BB09
45469
59210
98755
98744
47020
47018
65611
65612
65615
65614
65617
65618
68602
68603
53548
53476
95553
95550
95546
95526
95523
95532
82512
82507
82555
82560
82589
82594
35088
35083
35097
35092
35106
35111
36653
36648
36672
36667
47665
47664
78487
78483
78205
tbl 180 x 50 mg
tbl flm 40x50 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 12x70 mg
tbl 4x70 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 98x40 mg
tbl 10x40 mg
tbl 30x40 mg
tbl flm 28X150 mg
tbl flm 28X50 mg
tbl 30x2 mg
tbl 90x3 mg
tbl 30x3 mg
tbl 90x4 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30 x 6 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 100x40 mg
tbl 120x1 mg
tbl 30x1 mg
tbl 120x2 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 120x3 mg
tbl 120x4 mg (blis.)
tbl 30x4 mg (blis.)
tbl 120x6 mg (bli.AI/PVC/PVDc)
tbl 30x6 mg (bli.AI/PVC/PVDc)
tbl mod 180x30 mg
tbl mod 120x30 mg (blis.)
tbl mod 120x30 mg
tbl mod 60x30 mg
tbl 60x80 mg
Vildagliptín
Itoprid hydrochlorid
Amlodipín
Amlodipín
Kyselina alendrónová
Kyselina alendrónová
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Cinolazepam
Cinolazepam
Bikalutamid
Bikalutamid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Gliklazid
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A10BB09
20747
tbl mod 60x30 mg
Gliklazid
p.o.
A10BB09
20750
tbl mod 120x30 mg
Gliklazid
p.o.
A10BB09
A10BB12
A10BB12
23399
36110
36117
tbl mod 120x30 mg
tbl 30x2 mg (blis. Al/PVC)
tbl 30x3 mg (blis. Al/PVC)
Gliklazid
Glimepirid
Glimepirid
p.o.
p.o.
p.o.
GALVUS 50 mg
GANATON
Genam 10 mg
Genam 5 mg
Gendron 70
Gendron 70
GENSI 10
GENSI 10
GENSI 20
GENSI 20
GENSI 40
GENSI 40
GERODORM
GERODORM
Glanuta 150 mg
Glanuta 50 mg
GLEMID 2mg
GLEMID 3 mg
GLEMID 3mg
GLEMID 4 mg
GLEMID 4mg
GLEMID 6 mg
Gletor 10 mg
Gletor 10 mg
Gletor 20 mg
Gletor 20 mg
Gletor 40 mg
Gletor 40 mg
Glibezid 1
Glibezid 1
Glibezid 2
Glibezid 2
Glibezid 3
Glibezid 3
Glibezid 4
Glibezid 4
Glibezid 6
Glibezid 6
Gliclada 30 mg
Gliclada 30 mg
Gliclazid Mylan 30 mg
Gliclazid Mylan 30 mg
GLICLAZIDE 80 mg Servier
Gliklazid Sandoz 30 mg tablety s riadeným
uvoľňovaním
Gliklazid Sandoz 30 mg tablety s riadeným
uvoľňovaním
Gliklazide GAMMA 30 mg MR
Glimepirid +pharma 2 mg
Glimepirid +pharma 3 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 88 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB01
A10BB01
M01AX05
A10BA02
A10BA02
36124
95877
35639
92856
92869
92887
92900
92560
92579
94523
94525
37609
33372
10872
tbl 30x4 mg (blis. Al/PVC)
tbl 30x1 mg
tbl 30x4 mg(bli.)
tbl 30x1 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 120x1,75 mg
tbl 120x3,5 mg
tbl 60 x 625 mg
tbl flm 120x1000 mg
tbl flm 60 x 1000 mg
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glibenklamid
Glibenklamid
Glukozamín
Metformín
Metformín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A10BA02
53169
plo por 60x1000 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
25295
tbl flm 50x500 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
53173
plo por 60x500 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
A10BA02
09113
04101
tbl flm 100x850 mg
tbl flm 30x850 mg
Metformín
Metformín
p.o.
p.o.
A10BA02
53175
plo por 60x850 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BB07
A10BB07
42154
42153
87403
37586
37585
27293
27292
tbl plg 60x500mg
tbl plg 30x500mg
tbl plg 60 x 1000 mg (blis PVC/PVDC/A)
tbl plg 60x750mg
tbl plg 30x750mg
tbl mod 30x10 mg
tbl mod 30x5 mg
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Glipizid
Glipizid
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A10BA02
46857
tbl flm 60x500 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
46860
tbl flm 120x500 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
46871
tbl flm 120x850mg
Metformín
p.o.
A10BA02
46866
tbl flm 60x850 mg
Metformín
p.o.
A10BB08
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
A04AA02
A04AA02
A04AA02
A04AA02
B01AC04
B01AC04
99336
41326
41327
49450
43229
48200
43226
76410
76412
43253
36399
78885
78888
tbl 30x30 mg
cps 28x4 mg
cps 56x4 mg
cps 20x0,5 mg
cps 98x2 mg (blist.)
cps 28x2 mg
cps 98x4 mg (blist.)
tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 5x2 mg (blis. PVC/AI)
tbl flm 10x1 mg
tbl flm 10x1 mg
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 90 x75 mg
Gliquidon
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Granisetrón
Klopidogrel
Klopidogrel
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 89 |
Glimepirid +pharma 4 mg
Glimepirid Mylan 1mg
Glimepirid ratiopharm 4mg
Glimepirid Sandoz 1 mg
Glimepirid Sandoz 2 mg
Glimepirid Sandoz 3 mg
Glimepirid Sandoz 4 mg
Glimepirid-ratiopharm 2mg
Glimepirid-ratiopharm 3mg
GLUCOBENE
GLUCOBENE
Glucomed
Glucophage 1000 mg
Glucophage 1000 mg
Glucophage 1000 mg prášok na perorálny
roztok vo vreckách
GLUCOPHAGE 500 mg
Glucophage 500 mg prášok na perorálny
roztok vo vreckách
GLUCOPHAGE 850 mg
GLUCOPHAGE 850 mg
Glucophage 850 mg prášok na perorálny
roztok vo vreckách
Glucophage XR
Glucophage XR
GLUCOPHAGE XR 1000 mg
Glucophage XR 750mg
Glucophage XR 750mg
GLUCOTROL XL 10MG
GLUCOTROL XL 5MG
GLUMETSAN 500 mg filmom obalené
tablety
GLUMETSAN 500 mg filmom obalené
tablety
GLUMETSAN 850 mg filmom obalené
tablety
GLUMETSAN 850 mg filmom obalené
tablety
GLURENORM
Gopten
Gopten
GOPTEN 0,5MG (BLIST.)
Gopten 2 mg
GOPTEN 2MG (BLIST.)
Gopten 4 mg
Granegis 1 mg
Granegis 2 mg
Granisetron - Teva 1 mg
Granisetron Mylan 1 mg
Grepid
Grepid
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01MA06
J01MA06
J01MA06
N05AD01
N05AD01
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
J05AF08
J05AB01
J05AB01
M01AC01
L01XX17
L01XX17
C03AA03
67015
18668
18669
02539
02537
07391
07392
07393
23103
23104
23105
57408
53974
59897
90313
56500
40907
84127
84128
84717
49736
49737
00168
GYRABLOCK
GYRABLOCK
GYRABLOCK
HALOPERIDOL-RICHTER
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG
HELEX 0,25MG
HELEX 0,5MG
HELEX 1MG
Helex SR 0,5mg
Helex SR 1mg
Helex SR 2mg
HELICID 10
HELICID 10
HELICID 20
Helicid 20
HELICID 20
HEPSERA
HERPESIN 200
HERPESIN 400
HOTEMIN
Hycamtin
Hycamtin
HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA
tbl flm 14x400 mg
tbl flm 30x400 mg
tbl flm 50x400 mg
gtt por 1x10 ml/20 mg
tbl 50x1,5 mg
tbl 30x0,25 mg
tbl 30x0,5 mg
tbl 30x1 mg
tbl mod 30x0,5mg
tbl mod 30x1mg
tbl mod 30x2mg
cps 28x10 mg
cps 14x10 mg
cps 28x20 mg
cps 90x20 mg
cps 14x20 mg
tbl 30x10 mg
tbl 25x200 mg
tbl 25x400 mg
cps 20x20 mg
cps dur 10x0,25 mg
cps dur 10x1,0 mg
tbl 20x25 mg
C03BA
94810
HYPOTYLIN
tbl 30x2,5 mg
G04CA03
G04CA03
G04CA03
N05AF03
N05AF03
M05BA06
M05BA06
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
B01AC10
C09CA04
C09CA04
C01DA14
N02CC01
N02CC01
C03BA11
C03BA11
76486
76487
76485
75433
75428
80852
80851
46983
56035
64791
48226
78086
48225
53568
53573
53569
91497
59446
59453
28615
72364
26330
80661
96696
HYTRIN 2MG
HYTRIN 5MG
HYTRIN STARTER PACK
CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA
CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA
Ibadronic Acid Mylan 150mg
Ibadronic Acid Mylan 150mg
IBALGIN 400
IBALGIN 600
Ibalgin Baby
IBUPROFEN 400 STADA
IBUPROFEN 400 STADA
IBUPROFEN 400 STADA
Iburion 400 mg
Iburion 600 mg
Iburion 600 mg
IBUSTRIN 200 mg
Ifirmasta
Ifirmasta
IMDUR 60 mg (blis.)
IMIGRAN
IMIGRAN
Indap
INDAP
tbl 28x2 mg
tbl 28x5 mg
tbl 14(7x1 mg+7x2 mg)
tbl obd 30x15 mg
tbl obd 30x50 mg
tbl flm 3x150mg
tbl flm 1x150mg
tbl flm 100x400 mg
tbl flm 30x600 mg
sus por 1x100 ml/2 g
tbl flm 100x400 mg
tbl flm 50x400 mg
tbl flm 20x400 mg
tbl flm 100x400 mg
tbl flm 30x600 mg
tbl flm 100x600 mg
tbl 30x200 mg
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 28x300mg
tbl plg 28x60 mg
tbl obd 2x100 mg
tbl obd 6x50 mg
cps dur 100x2,5mg (blis.PVC/A1)
cps 30x2,5 mg
Norfloxacín
Norfloxacín
Norfloxacín
Haloperidol
Haloperidol
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Adefovir
Acyklovir
Acyklovir
Piroxikam
Topotekan
Topotekan
Hydrochlórotiazid
Sulfonamidy, samotné
(metipamid)
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Chlórprotixén
Chlórprotixén
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Ibuprofén
Indobufén
Irbesartan
Irbesartan
Izosorbid mononitrát
Sumatriptan
Sumatriptan
Indapamid
Indapamid
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 90 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03BA11
C03DA04
C03DA04
J05AG04
N05AX13
N05AX13
N05AX13
B01AC05
B01AC05
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09CA04
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
C08DA01
82294
82293
69884
49965
49969
50721
53477
53479
96327
96408
52887
43592
43597
43602
14623
42885
20440
20447
83405
83391
38270
38264
38267
38273
52292
52306
52308
09202
09201
09205
15918
71950
91994
91995
tbl plg 90x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 100x1,5 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl plg 30x1,5 mg
tbl plg 90x1,5 mg
tbl flm 30x25mg
tbl flm 30x50mg
tbl 120x100 mg
tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
tbl plg 28x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
tbl plg 28x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 60x250 mg
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x10mg
tbl 30x20mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 100x40 mg
tbl flm 50x40 mg
tbl flm 50x80 mg
tbl obd 50x120 mg
tbl obd 30x240 mg
tbl obd 50x240 mg
tbl obd 100x240 mg
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Indapamid
Eplerenón
Eplerenón
Etravirin
Paliperidón
Paliperidón
Paliperidón
Ticlopidín
Ticlopidín
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Irbesartan
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Verapamil
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C01DA14
46126
tbl 100x20 mg
Izosorbid mononitrát
p.o.
C01DA14
46125
tbl 30x20 mg
Izosorbid mononitrát
p.o.
N06AB10
J02AC02
N06AX17
N06AX17
A10BH01
A10BH01
A12BA01
J05AE06
J05AE06
A12BA01
A12BA01
C02CA04
89315
97222
54170
54175
39031
39028
14714
33251
35543
25553
91600
97797
tbl flm 28x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
cps dur 15x100 mg
cps 28x25 mg
cps 56x50 mg
tbl flm 98x100 mg
tbl flm 28 x 100 mg
cps plg 50x600 mg
sol por 5x60 ml
tbl flm 1x120 (fľ.HDPE) 200mg lopinavir/50mg ritonavir
tbl obd 100x500 mg (blis.)
tbl 30x1 g
tbl mod 30x4mg
Escitalopram
Itrakonazol
Milnacipran
Milnacipran
Sitagliptín
Sitagliptín
Chlorid draselný
Lopinavir
Lopinavir
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Doxazosín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 91 |
Indapamid Mylan 1,5mg
Indapamid Mylan 1,5mg
Indapamid ratiopharm 1,5mg
Indapamid STADA 1,5 mg
Indapamid STADA 1,5 mg
Indapamid Teva 1,5 mg Retard
Indapamide Orion 1,5 mg
Indapamide Orion 1,5 mg
INSPRA 25 mg
INSPRA 50 mg
Intelence
Invega 3mg
Invega 6mg
Invega 9mg
IPATON 250 MG
IPATON 250 mg
IRBENAHYP 150 mg
IRBENAHYP 300 mg
Irbesartan Teva
Irbesartan Teva
Irbesartan Winthrop
Irbesartan Winthrop
Irbesartan Winthrop
Irbesartan Winthrop
IRUMED 10
IRUMED 20
IRUMED 5
ISOPTIN 40
ISOPTIN 40
ISOPTIN 80
ISOPTIN ICHS RETARD
ISOPTIN SR 240
ISOPTIN SR 240
ISOPTIN SR 240
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg
tablety
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg
tablety
Isozyloram 10 mg
Itrakonazol Sandoz 100 mg
IXEL 25 MG
IXEL 50 MG
JANUVIA
JANUVIA
KALDYUM
KALETRA
Kaletra
KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA
KALNORMIN
KAMIREN XL 4 mg
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C02CA04
B02BA01
C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
N02BG07
N02BG07
N02BG07
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
M01AE03
M01AE03
M01AE03
M01AE03
R06AX17
A03FA07
A03FA07
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
J01FA09
G04CA03
G04CA03
G04CA03
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
M05BA06
C08CA09
C08CA09
A06AD11
A06AD11
97798
00720
86113
86119
86121
86104
98600
98602
98601
39410
39409
39418
39419
39422
39423
76655
45254
76653
76654
18530
01348
01349
01944
01943
80481
75184
53800
53199
75490
83615
53853
53189
97458
02059
40200
40203
36538
28805
53550
43974
44012
44043
43962
43981
23383
28718
42280
02816
86612
tbl mod 90x4mg
gte por 5 ml 20 mg/ ml
tbl 28x16mg
tbl 98x16 mg
tbl 28x32 mg
tbl 28x8 mg
cps 10x100 mg
cps 50x100 mg
cps 30x100 mg
tbl flm 60x100mg (blis.)
tbl flm 30x100mg (blis.)
tbl flm 30x200mg (blis.)
tbl flm 60x200mg (blis.)
tbl flm 30x300mg (blis.)
tbl flm 60x300mg (blis.)
cps 25x50 mg
cps mdd 20x150 mg
tbl flm 20x100 mg
tbl plg 20x150 mg
tbl 30x1 mg
tbl flm 40x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
gru por 1x100 ml
gru por 1x60 ml
gru por 1x100 ml
gru por 1x60 ml
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl mod 7x500 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl mod 7x500 mg
tbl flm 14x250 mg
tbl flm 14x500 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 90x5mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 60x100 mg
tbl flm 1x150 mg (blister PVC/Aclar/PVC-Al)
tbl flm 28x4 mg
tbl flm 28x6 mg
sir 1x500 ml 50%
sir 1x250 ml 50%
Doxazosín
Fytomenadión
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Candesartan
Maleinát flupirtínu
Maleinát flupirtínu
Maleinát flupirtínu
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Ketoprofén
Ketoprofén
Ketoprofén
Ketoprofén
Ketotifén
Itoprid hydrochlorid
Itoprid hydrochlorid
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Klaritromycín
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kyselina ibandrónová
Lacidipín
Lacidipín
Laktulóza
Laktulóza
KAMIREN XL 4 mg
KANAVIT
Karbis 16mg
Karbis 16mg
Karbis 32mg
Karbis 8mg
Katadolon
KATADOLON
KATADOLON
Ketilept 100mg
Ketilept 100mg
Ketilept 200mg
Ketilept 200mg
Ketilept 300mg
Ketilept 300mg
KETONAL
Ketonal DUO 150mg
KETONAL FORTE
KETONAL RETARD
KETOTIFEN WZF POLFA
Kinito
Kinito
KLABAX 250MG
KLABAX 500MG
KLACID (125 mg/5 ml)
KLACID (125mg/5ml)
KLACID 250 mg/5 ml
KLACID 250 mg/5 ml
KLACID 250MG
KLACID 250MG
KLACID 500
KLACID SR
Klaritromycin Mylan 500 mg
Klaritromycin Retard Mylan 500mg
KLERIMED 250 mg
KLERIMED 500 mg
Kornam 10 mg
KORNAM 5 MG
Kornam 5mg
KVENTIAX
KVENTIAX
KVENTIAX
KVENTIAX
Kventiax 100 mg
Kyselina ibandrónová
LACIPIL 4 mg
Lacipil 6 mg
LACTULOSA BIOMEDICA
LACTULOSA BIOMEDICA
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 92 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A06AD11
A06AD11
G03CX01
G03CX01
A06AD11
A06AD11
A06AD11
A05BA03
A05BA03
A05BA03
C09CA01
D01BA02
D01BA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
A02BC03
A02BC03
A02BC03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
P01BC02
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
47015
47014
36926
36927
40127
40128
40124
84370
84369
25397
34877
62388
62387
75691
75692
75685
20805
20764
46590
56102
34640
82800
82941
82940
82792
82895
82896
49430
38886
38881
38901
38906
38921
sir 1x500 ml
sir 1x200 ml
tbl 28x2,5 mg
tbl 84x2,5 mg
sol por 1x500 ml (PET fľ.)
sol por 1x1000 ml (PET fľ.)
sol por 1x200 ml (PET fľ.)
tbl obd 100x240 mg
tbl obd 50x240 mg
tbl obd 25x240 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl 14x250 mg
tbl 14x125 mg
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl flm 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)
tbl oro 28x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
tbl oro 28x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
cps end 14x30 mg
cps 14x30 mg
cps 28x30 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al)
tbl oro 50 x 10 mg (blis.Al/Al)
tbl oro 30 x 10 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 28x5 mg (blis.Al/Al)
tbl oro 30 x 5 mg (blis.Al/Al)
tbl oro 50 x 5 mg (blis.Al/Al)
tbl 8x250 mg (blis.)
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.)
tbl flm 30x20 mg (blis.)
tbl flm 100x20 mg
tbl flm 30x40 mg (blis.)
Laktulóza
Laktulóza
Tibolón
Tibolón
Laktulóza
Laktulóza
Laktulóza
Silymarín
Silymarín
Silymarín
Losartan
Terbinafín
Terbinafín
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Lanzoprazol
Lanzoprazol
Lanzoprazol
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Meflochin
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
L04AA13
00482
tbl flm 30x20 mg
Leflunomid
p.o.
L04AA13
21708
tbl flm 30x10 mg (fľaša HDPE)
Leflunomid
p.o.
L04AA13
21711
tbl flm 100x10 mg (fľaša HDPE)
Leflunomid
p.o.
L04AA13
21713
tbl flm 15x20 mg (fľaša HDPE)
Leflunomid
p.o.
L04AA13
21718
tbl flm 100x20 mg (fľaša HDPE)
Leflunomid
p.o.
L04AA13
21714
tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE)
Leflunomid
p.o.
L04AA13
L04AA13
A05BA03
A05BA03
J01FA09
86931
86932
31340
15830
33042
tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE)
tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE)
cps 30x140 mg
cps 30x70 mg
tbl flm 14x250 mg
Leflunomid
Leflunomid
Silymarín
Silymarín
Klaritromycín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 93 |
Lactulose AL sirup
Lactulose AL sirup
LADYBON
LADYBON
LAEVOLAC
LAEVOLAC
LAEVOLAC
LAGOSA
LAGOSA
LAGOSA
LAKEA 50 MG
LAMISIL
LAMISIL
Landex 10 mg filmom obalené tablety
Landex 10 mg filmom obalené tablety
Landex 5 mg filmom obalené tablety
Landex RAPITAB 10 mg
Landex RAPITAB 5 mg
Lansoprazol Actavis 30 mg
LANZUL
LANZUL
LAPOZAN 10 mg
LAPOZAN 10 mg orodispergovateľné tablety
LAPOZAN 10 mg orodispergovateľné tablety
LAPOZAN 5 mg
LAPOZAN 5 mg orodispergovateľné tablety
LAPOZAN 5 mg orodispergovateľné tablety
LARIAM 250 mg
LARUS 10 mg
LARUS 10 mg
LARUS 20 mg
LARUS 20 mg
LARUS 40 mg
Leflunomid Sandoz 20mg filmom obalené
tablety
Leflunomide medac 10 mg filmom obalené
tablety
Leflunomide medac 10 mg filmom obalené
tablety
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené
tablety
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené
tablety
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené
tablety
Leflunomide Winthrop
Leflunomide Winthrop
LEGALON 140
LEGALON 70
LEKOKLAR 250 mg
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
J01FA09
45710
C08DA01
N06AB10
N05AH02
N05AH02
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
C08CA13
N06AX03
N06AX03
N06AX03
C10AA04
R06AE07
R06AE07
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
68963
78367
02970
03617
33401
46777
46778
46775
35852
35848
35851
35847
85810
85811
85809
02967
02926
02927
54592
07338
07348
89612
64951
51828
51829
L02BG04
54211
L02BG04
54196
L02BG04
51831
L02BG04
51832
L02BG04
87069
L02BG04
87068
L02BG04
58727
L02BG04
L02BG04
75535
75539
L02BG04
50860
L02BG04
L02BG04
L01AA02
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
50857
65518
15976
76320
76326
76322
66892
Lekoklar XL 500 mg filmom obalené tablety
s riadeným uvoľňovaním
LEKOPTIN
LENUXIN 10 mg
LEPONEX
LEPONEX
Lercal 10
Lercal 10
Lercal 10
Lercal 10
Lercal 20
Lercal 20
Lercal 20
Lercal 20
LERIVON
LERIVON
LERIVON
LESCOL XL 80 mg
LETIZEN
LETIZEN
Letromedac 2,5 mg
Letrovena 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrovena 2,5 mg filmom obalené tablety
Letrozol +pharma 2,5 mg
Letrozol Mylan 2,5 mg
Letrozol ratiopharm 2,5mg
Letrozol ratiopharm 2,5mg
Letrozol Sandoz 2,5mg filmom obalené
tablety
Letrozol Sandoz 2,5mg filmom obalené
tablety
Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené
tablety
Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené
tablety
Letrozole Bluefish 2,5 mg filmom obalené
tablety
Letrozole Bluefish 2,5 mg filmom obalené
tablety
Letrozole Medico Uno 2,5 mg filmom
obalené tablety
Letrozole Pharmacenter 2,5 mg
Letrozole Pharmacenter 2,5 mg
Letrozol-Teva 2,5 mg filmom obalené
tablety
Letrozol-Teva 2,5 mg fimom obalené tablety
Letrozolum Polpharma 2,5 mg
LEUKERAN
Levocetirizin Actavis 5 mg
Levocetirizin Actavis 5 mg
Levocetirizin Actavis 5 mg
Levocetirizin ratiopharm 5 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Doplnok k lieku
Názov liečiva
Cesta
podania
tbl fmo 7x500 mg
Klaritromycín
p.o.
tbl obd 20x120 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl 50x100 mg
tbl 50x25 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 56x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 98x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 35x10 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 98x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 35x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 56x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC)
tbl 20x30 mg
tbl 30x60 mg
tbl 30x10 mg
tbl plg 28x80 mg
tbl sol 20x10 mg
tbl sol 50x10 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 100x2,5 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al)
tbl flm 28x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 100(10x10)x2,5 mg
Verapamil
Escitalopram
Klozapín
Klozapín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Lerkanidipín
Mianserin
Mianserin
Mianserin
Fluvastatín
Cetirizín
Cetirizín
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
tbl flm 100x2,5 mg
Letrozol
p.o.
tbl flm 30x2,5 mg
Letrozol
p.o.
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al)
Letrozol
p.o.
tbl flm 100 (10x10)x2,5 mg (blis. PVC/Al)
Letrozol
p.o.
tbl flm 100x2,5 mg
Letrozol
p.o.
tbl flm 30x2,5 mg
Letrozol
p.o.
tbl flm 28x2,5 mg
Letrozol
p.o.
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 90x2,5 mg
Letrozol
Letrozol
p.o.
p.o.
tbl flm 100x2,5 mg
Letrozol
p.o.
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg (blister PVC/Al)
tbl FLM 25x2 mg
tbl flm 30x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 50x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 50x5mg
Letrozol
Letrozol
Chlorambucil
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 94 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
R06AE09
66061
R06AE09
66056
R06AE09
58816
R06AE09
58820
R06AE09
58819
R06AE09
58807
N05BA08
N05BA08
L02BG04
L02BG04
C10AB08
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C10AB05
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
N05AN01
G03CX01
C07AB05
C07AB05
A02BC01
A02BC01
A02BC01
C08CA03
C08CA03
C08CA03
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
M01AC06
88219
88217
69998
69999
84430
95033
95036
59503
59505
95021
71831
71839
71823
33468
33469
33472
33473
33465
33464
40065
02481
96226
96475
33497
03077
03076
75974
27257
62524
83370
33762
33763
33764
34381
33790
37293
37291
90145
95840
| 95 |
Levocetirizin Sandoz 5 mg filmom obalené
tablety
Levocetirizin Sandoz 5 mg filmom obalené
tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené
tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené
tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené
tablety
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené
tablety
LEXAURIN
LEXAURIN
Lidiozol
Lidiozol
LIPANOR 100 mg
Lipanthyl NT 145 mg
Lipanthyl NT 145 mg
LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)
LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)
LIPANTHYL SUPRA 215 mg
Lisinopril + pharma 10 mg
Lisinopril + pharma 20 mg
Lisinopril + pharma 5 mg
Lisinopril-ratiopharm 10 mg
Lisinopril-ratiopharm 10 mg
Lisinopril-ratiopharm 20 mg
Lisinopril-ratiopharm 20 mg
Lisinopril-ratiopharm 5 mg
Lisinopril-ratiopharm 5 mg
LISINOPRIL-ratiopharm 5 mg (bl.)
LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA
LIVIAL
LOKREN 20 mg
LOKREN 20 mg
LOMAC
LOMAC
LOMAC
LOMIR
LOMIR
LOMIR SRO 5 mg
Loratadin-ratiopharm 10 mg
Loratadin-ratiopharm 10 mg
Loratadin-ratiopharm 10 mg
LORATADIN-ratiopharm 10 mg
LORISTA
Lorista 100
Lorista 100
Lorista 50
LORMED 15
Doplnok k lieku
Názov liečiva
Cesta
podania
tbl flm 60x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)
Levocetirizín
p.o.
tbl flm 30x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)
Levocetirizín
p.o.
tbl flm 30x5 mg
Levocetirizín
p.o.
tbl flm 90x5 mg
Levocetirizín
p.o.
tbl flm 60x5 mg
Levocetirizín
p.o.
tbl flm 10x5 mg
Levocetirizín
p.o.
tbl 30x3 mg
tbl 30x1,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 60x2,5 mg
cps 30x100 mg
tbl flm 30x145 mg
tbl flm 90x145 mg
tbl mod 30x160 mg
tbl mod 90x160 mg
tbl flm 30x215 mg
tbl 30x10 mg (blis. AI/PVC)
tbl 30x20 mg (blis.AI/PVC)
tbl 30x5 mg (blis.AI/PVC)
tbl 30x10 mg
tbl 50x10 mg
tbl 30x20 mg
tbl 50x20 mg
tbl 50x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 10x40x5 mg
tbl 100x300 mg
tbl 1x28
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 56x20 mg
cps 56x20 mg
cps 28x20 mg
cps 14x20 mg
tbl 28x2,5 mg
tbl 30x2,5 mg
cps plg 30x5 mg
tbl 20x10 mg
tbl 50x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl flm 28x50 mg
tbl flm 84x100 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 84x50 mg
tbl 10x15 mg
Bromazepam
Bromazepam
Letrozol
Letrozol
Ciprofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Fenofibrát
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lizinopril
Lítium
Tibolón
Betaxolol
Betaxolol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Isradipín
Isradipín
Isradipín
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Loratadin
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Meloxikam
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
95842
95841
95838
95839
95837
80307
80306
39074
39062
tbl 50x15 mg
tbl 20x15 mg
tbl 20x7,5 mg
tbl 50x7,5 mg
tbl 10x7,5 mg
tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI)
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI)
tbl flm 28x100 mg (blister PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg (blister PVC/PVDC/Al)
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C09CA01
78941
tbl flm 28x12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC)
Losartan
p.o.
C09CA01
78943
tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC)
Losartan
p.o.
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
C09CA01
77883
77885
77882
77884
77878
77880
77879
77881
44170
44180
44176
tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 98x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 28x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 28x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 98x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x12,5 mg
tbl flm 90x50 mg
tbl flm 30x50 mg
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
Losartan
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C09CA01
49507
tbl flm 90x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
Losartan
p.o.
C09CA01
49505
tbl flm 30x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
Losartan
p.o.
C09CA01
49511
tbl flm 30x12,5 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
Losartan
p.o.
C09CA01
49527
tbl flm 30x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
Losartan
p.o.
C09CA01
49530
tbl flm 90x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)
Losartan
p.o.
A02BC01
A02BC01
N06BX03
C08CA08
G03DB04
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
G01AX05
32420
32419
13202
83082
47059
67569
67568
67570
93330
93335
93336
70498
cps end 28
cps end 14
tbl flm 60x1200 mg
tbl 28x20 mg
tbl 10x5 mg
cps 20x50 mg
cps 10x50 mg
cps 30x50 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x150 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl obd 20x200 mg
Omeprazol
Omeprazol
Piracetam
Nitrendipín
Nomegestrol acetát
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Nifuratel
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A12CC06
13700
tbl 50x500 mg
Mliečnan horečnatý
p.o.
N06AB03
N06AB03
C02CA04
A10BB01
54422
54423
40026
18701
cps 10x20 mg
cps. 30x20mg
tbl 20x4 mg
tbl 120x1,75 mg
Fluoxetín
Fluoxetín
Doxazosín
Glibenklamid
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
LORMED 15
LORMED 15
LORMED 7,5
LORMED 7,5
LORMED 7,5
LOSARAX 50 mg
LOSARAX 50 mg
Losartan +pharma 100 mg
Losartan +pharma 50 mg
Losartan Bluefish 12,5 mg filmom obalené
tablety
Losartan Bluefish 50 mg filmom obalené
tablety
Losartan Orion 100 mg
Losartan Orion 100 mg
Losartan Orion 100 mg
Losartan Orion 100 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan STADA 12,5 mg
Losartan STADA 50 mg
Losartan STADA 50 mg
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené
tablety
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené
tablety
Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené
tablety
Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené
tablety
Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené
tablety
LOSEPRAZOL 20 mg
LOSEPRAZOL 20 mg
LUCETAM 1200 MG
LUSOPRESS
LUTENYL
MABRON 50 MG
MABRON 50 MG
MABRON 50 MG
Mabron Retard 100
Mabron Retard 150
Mabron Retard 200
MACMIROR
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX,
Magnéziové tablety 500 mg Galvex
MAGRILAN 20 mg
MAGRILAN 20mg
MAGUROL 4 mg
MANINIL 1,75
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 96 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A10BB01
A10BB01
A10BB01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
L02BG03
N02CC04
N02CC04
N02CC04
N02CC04
N02CC04
N02CC04
A12AA04
A12AA04
J01MA02
J01MA02
G02CB01
J01MA01
J01MA01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
C10AA02
C10AA02
C10AA02
C10AA02
C10AA02
C10AA02
N06DA02
N06DA02
H02AB04
H02AB04
H02AB04
L02AB01
L02AB01
L02AB01
L02AB01
N06AA02
18700
18703
91880
83626
83606
83611
51337
13171
13170
89959
89958
13175
13174
62323
62322
67517
67520
67512
34921
34922
67031
96084
67030
33199
39268
39264
39266
39274
39276
39272
39282
39284
39280
53506
53507
53505
36527
36528
36529
87378
87372
93616
01353
93617
26176
26175
34950
34949
00200
tbl 30x1,75 mg
tbl 120x3,5 mg
tbl 120x5 mg
tbl 60x16 mg
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg
tbl flm 28x1 mg
tbl 6x10 mg
tbl 2x10 mg
lyo por 18x10 mg
lyo por 12x10 mg
lyo por 6
lyo por 2
tbl eff 10x1000 mg
tbl eff 20x500 mg
tbl flm 10x250 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl flm 10x200 mg
tbl flm 20x200 mg
cps 10x150 mg
cps 1x150 mg
cps 7x50 mg
cps 100x50 mg
tbl flm 90x1 mg
tbl flm 20x1 mg
tbl flm 50x1 mg
tbl flm 50x2 mg
tbl flm 90x2 mg
tbl flm 20x2 mg
tbl flm 50x3 mg
tbl flm 90x3 mg
tbl flm 20x3 mg
tbl 30x20 mg
tbl 100x20 mg
tbl 10x20 mg
tbl 10x40 mg
tbl 30x40 mg
tbl 100x40 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al)
tbl 30x4 mg sklo
tbl 100x4 mg sklo
tbl 50x16 mg blister
tbl 100x160 mg (pl.)
tbl 30x160 mg (pl.)
tbl 100x160 mg
tbl 30x160 mg
tbl obd 50x25 mg
Glibenklamid
Glibenklamid
Glibenklamid
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Anastrozol
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Rizatriptan
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Ciprofloxacín
Ciprofloxacín
Bromkriptín
Ofloxacín
Ofloxacín
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Lovastatín
Donepezil
Donepezil
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Megestrol
Megestrol
Megestrol
Megestrol
Imipramín
| 97 |
MANINIL 1,75
MANINIL 3,5
MANINIL 5
Marbeta 16 mg
Marbeta 24 mg
Marbeta 8 mg
MASTOREN
MAXALT 10 MG
MAXALT 10 MG
MAXALT RPD 10 mg
MAXALT RPD 10 mg
MAXALT RPD 10 mg
MAXALT RPD 10 mg
MAXI-KALZ 1000
MAXI-KALZ 500
MEDOCIPRIN 250 mg
MEDOCIPRIN 500 mg
MEDOCRIPTINE 2,5MG
MEDOFLOXINE 200 mg
MEDOFLOXINE 200 mg
MEDOFLUCON 150mg
MEDOFLUCON 150mg
MEDOFLUCON 50mg
MEDOFLUCON 50mg
MEDORISPER 1 mg
MEDORISPER 1 mg
MEDORISPER 1 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 3 mg
MEDORISPER 3 mg
MEDORISPER 3 mg
MEDOSTATIN
MEDOSTATIN
MEDOSTATIN
MEDOSTATIN 40 mg
MEDOSTATIN 40 mg
MEDOSTATIN 40 mg
MEDOZIL 10 mg
MEDOZIL 5 mg
MEDROL
MEDROL
MEDROL
MEGACE 160 mg
MEGACE 160 mg
MEGESIN 160mg
MEGESIN 160mg
MELIPRAMIN
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
M01AC06
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
N07AA02
M01CC01
M01CC01
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
98777
98782
96029
96030
40317
95046
95052
95051
95773
94986
94983
98696
95795
95797
95779
35059
35061
35057
35064
35066
35068
35075
35073
35071
91983
66755
66753
47009
33922
33921
32784
32783
76307
76302
76266
76294
75857
tbl 10x15 mg
tbl 30x15 mg
tbl 30x15 mg
tbl 60x15 mg
tbl 20x15 mg
tbl 20x15mg
tbl 100x15mg
tbl 60x15mg
tbl 20x15mg
tbl 20x15 mg
tbl 10x15 mg
tbl 20x15 mg
tbl 20x15 mg
tbl 30x15 mg
tbl 10 x 7,5 mg
tbl 60x2 mg
tbl 120x2 mg (blister PVC/Al)
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 60x3 mg
tbl 120x3 mg (blister PVC/Al)
tbl 120x4 mg (blister PVC/Al)
tbl 60x4 mg
tbl 30x4 mg
tbl obd 150x60 mg
tbl flm 50x150 mg
tbl flm 50x300 mg
tbl flm 120x1000 mg
tbl obd 120x500 MG
tbl obd 30x500 MG
tbl obd 120x850 MG
tbl obd 30x850 MG
tbl flm 120x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 60x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 60x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 120x850 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl dsp 60x1000mg
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Pyridostigmín
Penicilamín
Penicilamín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A10BA02
85953
tbl flm 60x1000 mg (blis.PVC/Al)
Metformín
p.o.
A10BA02
75812
tbl dsp 60x500mg
Metformín
p.o.
A10BA02
85914
tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al)
Metformín
p.o.
A10BA02
75839
tbl dsp 60x850mg
Metformín
p.o.
A10BA02
85933
tbl flm 60x850 mg (blis.PVC/Al)
Metformín
p.o.
A10BA02
58770
tbl flm 120x850 mg
Metformín
p.o.
A10BA02
A10BA02
A10BA02
14119
39008
39011
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 60x1000 mg
tbl flm 120x1000 mg
Metformín
Metformín
Metformín
p.o.
p.o.
p.o.
MELOBAX 15 mg tablety
MELOBAX 15 mg tablety
MELOXAN 15 mg
MELOXAN 15 mg
MELOXAN 15 mg
Meloxicam Mylan 15mg
Meloxicam MYLAN 15mg
Meloxicam MYLAN 15mg
Meloxicam-ratiopharm 15mg
Meloxicam-Teva 15 mg
Meloxicam-Teva 15 mg
MELOXIKAM SANDOZ 15 mg tablety
Meloxistad 15
Meloxistad 15
MELOXISTAD 7,5
Melyd 2 mg tablety
Melyd 2 mg tablety
Melyd 2 mg tablety
Melyd 3 mg tablety
Melyd 3 mg tablety
Melyd 3 mg tablety
Melyd 4 mg tablety
Melyd 4 mg tablety
Melyd 4 mg tablety
MESTINON
METALCAPTASE 150
METALCAPTASE 300
Metfogamma 1000
METFOGAMMA 500
METFOGAMMA 500
METFOGAMMA 850
METFOGAMMA 850
Metformín Bluefish 1000 mg
Metformín Bluefish 1000 mg
Metformín Bluefish 500 mg
Metformín Bluefish 850 mg
Metformin Mylan 1000 mg
Metformin Mylan 1000 mg filmom obalené
tablety
Metformin Mylan 500 mg
Metformin Mylan 500 mg filmom obalené
tablety
Metformin Mylan 850 mg
Metformin Mylan 850 mg filmom obalené
tablety
Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené
tablety
METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG
Metformin-Teva 1000 mg
Metformin-Teva 1000 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 98 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
C09CA07
C09CA07
N07CA01
G04BD06
G04BD06
G04BD06
G04BD06
G04BD06
G04BD06
M04AA01
M04AA01
H05BX01
H05BX01
H05BX01
A10BB07
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
N06AB10
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
95901
98888
95908
95912
81678
81701
81715
52811
52822
52789
52800
69840
69814
69827
85512
85510
85506
85504
59999
64050
87218
92255
66819
66820
66817
66818
92254
01710
02592
41634
41638
41642
88628
13401
13404
92650
92644
22489
36746
36747
36749
36748
36750
92388
92395
92429
tbl flm 60 x 500 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl flm 30 x 850 mg
tbl flm 90 x 850 mg
tbl plg 30x23,75 mg
tbl plg 30x47,5mg
tbl plg 30x95 mg
tbl plg 28x100 mg
tbl plg 28x200 mg
tbl plg 28x25 mg
tbl plg 28x50 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x25 mg
tbl plg 30x50mg
tbl 100x16 mg (liek.HDPE)
tbl 30x16 mg (liek.HDPE)
tbl 100x4 mg (liek.HDPE)
tbl 30x4 mg (liek.HDPE)
tbl 28x40 mg
tbl 28x80 mg
tbl 50x8 mg
tbl obd 30x5 mg
tbl obd 50x5 mg
tbl obd 100x5 mg
tbl obd 50x15 mg
tbl obd 100x15 mg
tbl obd 30x15 mg
tbl 30x300 mg
tbl 50x100 mg
tbl flm 28x30 mg (blis.)
tbl flm 28x60 mg (blis.)
tbl flm 28x90 mg (blis.)
tbl 30x5 mg
tbl 30x0,1 mg
tbl 30x0,2 mg
lyo por 30 x 120µg
lyo por 30 x 60 µg
tbl flm 28x10 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl oro 90x15 mg
tbl oro 90x30 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 30x45 mg
tbl flm 30x15 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x45 mg
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Metylprednizolón
Telmisartan
Telmisartan
Betahistín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Propiverín
Allopurinol
Allopurinol
Cinakalcet
Cinakalcet
Cinakalcet
Glipizid
Dezmopresín
Dezmopresín
Dezmopresín
Dezmopresín
Escitalopram
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06AX11
49630
tbl oro 30x15 mg
Mirtazapín
p.o.
N06AX11
49533
tbl oro 30x30 mg
Mirtazapín
p.o.
| 99 |
Metformin-Teva 500 mg
Metformin-Teva 850 mg
Metformin-Teva 850 mg
Metformin-Teva 850 mg
Metoprolol Mylan 23,75mg
Metoprolol Mylan 47,5mg
Metoprolol Mylan 95mg
Metoprolol Polpharma 100
Metoprolol Polpharma 200
Metoprolol Polpharma 25
Metoprolol Polpharma 50
Metoprolol ratiopharm 100 mg
Metoprolol ratiopharm 25 mg
Metoprolol ratiopharm 50 mg
Metypred 16 mg
Metypred 16 mg
Metypred 4 mg
Metypred 4 mg
MICARDIS 40 MG
MICARDIS 80 MG
MICROSER 8MG
MICTONETTEN
MICTONETTEN
MICTONETTEN
MICTONORM
MICTONORM
MICTONORM
MILURIT
MILURIT
MIMPARA
MIMPARA
MIMPARA
MINIDIAB
MINIRIN 0,1MG
MINIRIN 0,2 MG
MINIRIN Melt
MINIRIN Melt
Miraklide 10 mg
MIRTAZAPIN ORION 15 mg
MIRTAZAPIN ORION 15 mg
MIRTAZAPIN ORION 30 mg
MIRTAZAPIN ORION 30 mg
MIRTAZAPIN ORION 45 mg
Mirtazapine - Teva 15mg
Mirtazapine - Teva 30mg
Mirtazapine - Teva 45mg
Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety
Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
N06AX11
49539
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06AX11
C09AA13
42584
42603
42622
47698
47718
47739
83105
N06AX16
39575
N06AX16
39583
C09AA09
C09AA09
R03DC03
R03DC03
R03DC03
C01DA14
C01DA14
C09AA09
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
R03DC03
R03DC03
R03DC03
76135
76142
05053
05089
05108
59467
93984
84530
96190
96187
96191
96188
34171
34174
34177
34178
20517
20536
20552
R03DC03
22043
R03DC03
R03DC03
22026
22033
R03DC03
89517
Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety
MIRZATEN 15 mg
MIRZATEN 30 mg
MIRZATEN 45 mg
Mirzaten Q-Tab 15mg
Mirzaten Q-Tab 30mg
Mirzaten Q-Tab 45 mg
MOEX 15
MOLLOME 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
MOLLOME 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Monace 20 mg
Monace 20 mg
Monkasta 10mg
Monkasta 4mg
Monkasta 5mg
MONO MACK DEPOT
MONO MACK DEPOT
MONOPRIL 20MG
MONOSAN 20 mg
MONOSAN 20 mg
MONOSAN 40 mg
MONOSAN 40 mg
Monotab 20
Monotab 40
Monotab SR
Monotab SR
Montecon 10 mg
Montecon 4 mg
Montecon 5 mg
Montelukast Helm 10 mg filmom obalené
tablety
Montelukast Helm 4 mg žuvacie tablety
Montelukast Helm 5 mg žuvacie tablety
Montelukast STADA 10 mg filmom obalené
tablety
R03DC03
89461
Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety
R03DC03
89493
Montelukast STADA 5 mg žuvacie tablety
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
J01XX01
M01AC06
C02AC05
51849
51861
51837
22061
22047
22054
40305
25931
42638
Montelukast Teva 10 mg
Montelukast Teva 4 mg
Montelukast Teva 5 mg
Montexal 10 mg filmom obalené tablety
Montexal 4 mg žuvacie tablety
Montexal 5 mg žuvacie tablety
MONURAL 3G
MOVALIS
Moxogamma 0,2 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Doplnok k lieku
Názov liečiva
Cesta
podania
tbl oro 30x45 mg
Mirtazapín
p.o.
tbl flm 30x15 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x45 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 30x45 mg
tbl flm 30x15 mg
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Moexipril
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
cps pld 30x150 mg (blis.)
Venlafaxín
p.o.
cps pld 30x75 mg (blis.)
Venlafaxín
p.o.
tbl 28x20 mg
tbl 100x20 mg
tbl flm 28x10mg
tbl mnd 28x4mg
tbl mnd 28x5mg
tbl plg 28x100 mg
tbl plg 50x100 mg
tbl 28x20 mg
tbl 30x20 mg
tbl 50x20 mg
tbl 30x40 mg
tbl 50x40 mg
tbl 20x20mg
tbl 20x40mg
tbl plg 20x100mg
tbl plg 50x100mg
tbl flm 28x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x4 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
Fosinopril
Fosinopril
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Fosinopril
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Montelukast
Montelukast
Montelukast
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
tbl flm 98x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
Montelukast
p.o.
tbl mnd 28x4 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC bez označenia
dní)
tbl mnd 30x4 mg (blis.nylon/Alu/PVC bez označenia
dní)
tbl mnd 30x5 mg (blis.nylon/Alu/PVC bez označenia
dní)
tbl flm 28x10 mg
tbl mnd 28x4 mg
tbl mnd 28x5 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
tbl mnd 28x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl mnd 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
gro por 1 vrecko
tbl 20x15 mg
tbl flm 30x0,2 mg
Montelukast
Montelukast
p.o.
p.o.
Montelukast
p.o.
Montelukast
p.o.
Montelukast
p.o.
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Fosfomycín
Meloxikam
Moxonidín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 100 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
C02AC05
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
M03BX04
M01AB05
M01AB05
M03BX07
R03BC01
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N06DA02
N06DA02
M01AE02
A01AA01
C07AB12
C07AB12
C07AB12
C07AB12
C07AB12
C08CA06
C08CA06
C08CA06
N05BA12
N05BA12
42636
42658
37735
37749
37763
82255
82256
82262
82263
82271
82272
37695
37700
37705
42235
42231
42246
42241
42256
42252
14079
14078
34221
66031
10743
59876
59875
26849
15536
15535
96613
93797
45316
45344
45162
58447
58427
80207
00211
53761
76056
76058
76075
76073
67522
67523
67524
91788
33494
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 28 x 0,2mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 28 x 0,3mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 28 x 0,4mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 30x0,4 mg
tbl flm 100x0,2 mg
tbl flm 30x0,2 mg
tbl flm 100x0,3 mg
tbl flm 30x0,3 mg
tbl flm 100x0,4 mg
tbl flm 30x0,4 mg
cps 28x100 mg
cps 7x100 mg
cps 3x150 mg
sir 1x100 ml/500 mg
cps 4x150 mg
cps 2x150 mg
cps 1x150 mg
tbl flm 30x150 mg
tbl ent 50x50 mg
tbl ent 20x50 mg
tbl 20x50 mg
cps 100x100 mg
tbl flm 60 x 100 mg
tbl flm 60 x 200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al)
tbl 30x250 mg
tbl 250x0,55 mg
tbl 28x5 mg
tbl 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 20x30 mg
tbl flm 50x30 mg
tbl flm 100x30 mg
tbl 30x0,25 mg (bli.)
tbl 30x0,5 mg
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Moxonidín
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Flukonazol
Tolperizón
Diklofenak
Diklofenak
Tetrazepam
Nátrium chromoglykolát
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Donepezil
Donepezil
Naproxén
Fluorid sodný
Nebivolol
Nebivolol
Nebivolol
Nebivolol
Nebivolol
Nimodipín
Nimodipín
Nimodipín
Alprazolam
Alprazolam
| 101 |
Moxogamma 0,3 mg
Moxogamma 0,4 mg
Moxonidin Actavis 0,2mg
Moxonidin Actavis 0,3mg
Moxonidin Actavis 0,4mg
Moxonidin Mylan 0,2mg
Moxonidin Mylan 0,2mg
Moxonidin Mylan 0,3mg
Moxonidin Mylan 0,3mg
Moxonidin Mylan 0,4mg
Moxonidin Mylan 0,4mg
Moxonidin ratiopharm 0,2mg
Moxonidin ratiopharm 0,3mg
Moxonidin ratiopharm 0,4mg
MOXOSTAD 0,2 mg
MOXOSTAD 0,2 mg
MOXOSTAD 0,3 mg
MOXOSTAD 0,3 mg
MOXOSTAD 0,4 mg
MOXOSTAD 0,4 mg
MYCOMAX 100
MYCOMAX 100
MYCOMAX 150
MYCOMAX SIR
MYCOSYST 150 mg
MYCOSYST 150 mg
MYCOSYST 150 mg
MYDOCALM 150MG (BLIST.)
MYOGIT 50
MYOGIT 50
MYOLASTAN
NALCROM
NANTARID 100 mg filmom obalené tablety
NANTARID 200 mg filmom obalené tablety
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
Napezacta 10 mg
Napezacta 5 mg
NAPSYN
NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA
NEBILET 5 mg
Nebitrix 2,5 mg
Nebitrix 2,5 mg
Nebitrix 5 mg
Nebitrix 5 mg
NEMOTAN 30MG
NEMOTAN 30MG
NEMOTAN 30MG
NEUROL 0,25
NEUROL 0,5
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N05BA12
A02BC05
A02BC05
A02BC05
J04AC01
M01AX17
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
L02BG04
C08CA08
C08CA08
J02AB02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
B01AC04
J01MA06
A02BC02
A02BC02
N06BX03
C09CA01
G03DC02
M05BA07
M05BA07
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A07AA11
C08CA01
C08CA01
G02CB04
G02CB04
G02CB04
C08CA01
C08CA01
J05AE03
A03AD02
A03AD02
86656
15216
15215
15255
03303
59626
76521
76511
76516
76506
51822
45939
45943
04243
26674
26675
95101
95104
95102
95096
95098
92443
92440
78696
93465
43344
43357
05947
04443
01939
64148
64147
59769
59763
59713
59731
59755
59746
44285
33207
33208
95583
95561
95582
62569
62568
53272
02551
46628
tbl 30x1 mg (bli.)
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 14x20 mg
tbl ent 14x40 mg
tbl 250x100 mg
gru por 30x100 mg /vrecko/
tbl oro 28x6 mg
tbl oro 28x3 mg
tbl oro 28x4,5 mg
tbl oro 28x1,5 mg
tbl flm 30x2,5 mg
tbl 30x10mg
tbl 30x20mg
tbl 10x200 mg
gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom)
gto por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom)
tbl plg 5x100mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 10x100 mg
tbl plg 10x200 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl plg 30x300 mg
tbl plg 10x300 mg
tbl flm 28x75 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl obd 20x400 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28x40 mg
tbl flm 60x1200 mg
tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl 30x5 mg
tbl flm 12(3x4)x35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 90x1000 mg
tbl flm 30x1000 mg
tbl flm 30x500 mg
tbl flm 90x500 mg
tbl flm 90x850 mg
tbl flm 30x850 mg
tbl obd 12x200 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl 30x150µg
tbl 3x25µg+3x50µg
tbl 30x75µg
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg
cps mol 4x(84x100 mg)
tbl 20x40 mg
tbl 20x80 mg
Alprazolam
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Ezomeprazol
Izoniazid
Nimesulid
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Letrozol
Nitrendipín
Nitrendipín
Ketokonazol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Klopidogrel
Norfloxacín
Pantoprazol
Pantoprazol
Piracetam
Losartan
Noretisterón
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Rifaximín
Amlodipín
Amlodipín
Quinagolid
Quinagolid
Quinagolid
Amlodipín
Amlodipín
Ritonavir
Drotaverín
Drotaverín
NEUROL 1,0
NEXIUM 20 MG (BLIS.)
NEXIUM 20 MG (BLIS.)
NEXIUM 40 MG (BLIS.)
NIDRAZID
NIMESIL
Nimvastid
Nimvastid
Nimvastid
Nimvastid
Ninivet 2,5 mg filmom obalené tablety
NITRESAN 10 mg
NITRESAN 20 mg
NIZORAL
NOAX Drops
NOAX Drops
Noax Uno 100 mg
Noax Uno 100 mg
Noax Uno 100 mg
Noax Uno 200 mg
Noax Uno 200mg
Noax Uno 300 mg
Noax Uno 300 mg
Nofardom 75 mg filmom obalené tablety
NOLICIN
NOLPAZA 20 mg
NOLPAZA 40 mg
NOOTROPIL 1200 mg
Nopretens 50 mg
NORETHISTERON SLOVAKOFARMA
Norifaz 35 mg
Norifaz 35 mg
Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety
Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety
NORMIX 200 mg
NORMODIPINE 10 mg
NORMODIPINE 5 mg
Norprolac 150µg tablety
Norprolac 25µg+50µg tablety
Norprolac 75µg tablety
NORVASC
NORVASC
NORVIR
NO-SPA
NO-SPA FORTE 80 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 102 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N02BB02
N02BB02
N06AA08
A10BX02
J02AC04
M01AE01
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
J01MA01
N05AH03
N05AH03
24857
24856
02641
59299
95513
57703
88684
88682
88717
88715
55636
53216
53188
tbl flm 20x500 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl plg 20x240 mg
tbl 90x2 mg
sus por 1x105 ml (40 mg/ml)
sus por 1x100 ml
tbl flm 56x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 56x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 10x200 mg
tbl oro 28x10 mg(blister s odlep.fól)
tbl oro 28x5 mg(blister s odlep.fól)
Metamizol, sodná soľ
Metamizol, sodná soľ
Dibenzepín
Repaglinid
Posakonazol
Ibuprofén
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Ofloxacín
Olanzapín
Olanzapín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AH03
07803
tbl oro 28x10 mg (blis.Al/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
07789
tbl oro 28x5 mg (blis.Al/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
05135
05227
05245
05124
tbl oro 28x10 mg (blis. Al/Al)
tbl oro 28x15 mg (blis. Al/Al)
tbl oro 28x20 mg (blis. Al/Al)
tbl oro 28x5 mg (blis. Al/Al)
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AH03
03283
tbl oro 28 x 10 mg
Olanzapín
p.o.
N05AH03
03279
tbl oro 28 x 5 mg
Olanzapín
p.o.
N05AH03
84597
tbl flm 28x10 mg (blis. Al/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
84633
tbl oro 28x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
84647
tbl oro 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
84663
tbl oro 28x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
84577
tbl flm 28x5 mg (blis. Al/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
84640
tbl oro 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
20008
20006
20010
20025
20023
98919
tbl oro 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
tbl oro 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AH03
81267
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
81259
tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Olanzapín
p.o.
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
C01DA14
C01DA14
C01DA14
47075
47071
85081
85079
26573
26572
26575
tbl oro 28x10 mg
tbl oro 28x5 mg
tbl oro 28x10 mg (blis.Al/Al)
tbl oro 28x5 mg (blis.Al/Al)
cps plg 50x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps plg 20x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps plg 20x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 103 |
NOVALGIN
NOVALGIN
NOVERIL 240 mg
NOVONORM 2 mg
Noxafil
NUROFEN PRE DETI
Nykob 10 mg filmom obalené tablety
Nykob 10 mg filmom obalené tablety
Nykob 5 mg filmom obalené tablety
Nykob 5 mg filmom obalené tablety
OFLOXIN 200
Olanzapin Actavis 10 mg
Olanzapin Actavis 5 mg
Olanzapin Bluefish 10 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapin Bluefish 5 mg orodispergovateľné
tablety
Olanzapin EGIS 10 mg
Olanzapin EGIS 15 mg
Olanzapin EGIS 20 mg
Olanzapin EGIS 5 mg
OLANZAPIN LILLY VELOTAB 10 mg orodispergovateľné tablety
OLANZAPIN LILLY VELOTAB 5 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapin Orion 10 mg filmom obalené
tablety
Olanzapin Orion 10 mg orodispergovateľné
tablety
Olanzapin Orion 20 mg orodispergovateľné
tablety
Olanzapin Orion 28x15 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapin Orion 5 mg
Olanzapin Orion 5 mg orodispergovateľné
tablety
Olanzapin STADA 10 mg
Olanzapin STADA 10 mg
Olanzapin STADA 10 mg
Olanzapin STADA 5 mg
Olanzapin STADA 5 mg
Olanzapin STADA 5 mg
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablety
OLANZAPINE RANBAXY 5 mg orodispergovateľné tablety
Olanzapine Teva
Olanzapine Teva
Olazax Disperzi 10 mg
Olazax Disperzi 5 mg
OLICARD 40 mg RETARD
OLICARD 40 mg RETARD
OLICARD 60 mg RETARD
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C01DA14
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
C10AX06
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
G04CA02
G04CA02
G04CA02
26576
52115
83264
83279
52111
52109
89077
89075
93222
93289
93259
36609
36628
40450
10245
10246
06678
06657
98712
98711
75577
75583
39792
39098
42540
cps plg 50x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x10 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x15 mg
tbl flm 28x20 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x7,5 mg(blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x10mg
tbl flm 28x5mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x3 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30 x 6 mg
cps mol 28x1000 mg
cps ent 30x20 mg
cps ent 100x20 mg
cps end 100 x 20 mg (blis. AL/polyamid/PVC)
cps end 28 x 20 mg (blis. AL/polyamid/PVC)
cps 28x20 mg
cps 14x20 mg
cps end 30x20 mg
cps end 100x20 mg
cps pld 100x0,4 mg (blis.)
cps pld 30x0,4 mg
tbl flp 100 x 0,4mg
Izosorbid mononitrát
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Glimepirid
Estery omega-3-kyselín
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
A04AA01
93670
tbl flm 10x8 mg
Ondasetrón
p.o.
A04AA01
A04AA01
A10BH03
A10BH03
A04AA01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
L02BG04
M01AC06
90318
90329
81104
81106
95221
86923
42665
92476
82346
82328
82343
82344
82345
00115
tbl flm 10x4 mg
tbl flm 10x8 mg
tbl flm 56 x 5 mg (blister Al/Al, neperfor., kalend.)
tbl flm 30 x 1 x 5 mg (blister Al/Al,perfor.)
tbl flm 10x8 mg
tbl ent 90x20 mg (liek.HDPE)
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 14x20 mg
tbl flm 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 10x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 14x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl oro 3x10x15 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Ondasetrón
Ondasetrón
Saxagliptín
Saxagliptín
Ondasetrón
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Letrozol
Meloxikam
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
J01MA12
86985
tbl flm 10x250 mg
Levofloxacín
p.o.
J01MA12
86993
tbl flm 10x500 mg
Levofloxacín
p.o.
J01CA04
J01CA04
J01CA04
47450
47453
28913
tbl dsp 12x1000 mg
tbl dsp 20x1000 mg
tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amoxicilín
Amoxicilín
Amoxicilín
p.o.
p.o.
p.o.
J01CA04
66366
plu por 60 ml + odmerná lyžička
Amoxicilín
p.o.
OLICARD 60 mg RETARD
Olipazix 10 mg filmom obalené tablety
Olipazix 15 mg filmom obalené tablety
Olipazix 20 mg filmom obalené tablety
Olipazix 5 mg filmom obalené tablety
Olipazix 7,5 mg filmom obalené tablety
OLPINAT 10 mg
OLPINAT 5 mg
Oltar 1 mg
Oltar 2 mg
Oltar 3 mg
Oltar 4 mg
Oltar 6 mg
OMACOR
OMEPRAZOL AL 20
OMEPRAZOL AL 20
Omeprazol Mylan 20 mg
Omeprazol Mylan 20 mg
Omeprazol Sandoz 20 mg
Omeprazol Sandoz 20 mg
Omeprazol STADA 20 mg
Omeprazol STADA 20 mg
OMIPRO
OMIPRO
Omnic TOCAS 0,4
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg filmom
obalené tablety
ONDANSETRON-TEVA 4 mg
ONDANSETRON-TEVA 8 mg
Onglyza
Onglyza
Onsetrogen 8 mg
OPRAZOLE
OPRAZOLE
OPRAZOLE
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
Oralet 2,5 mg
Oramellox 15mg
OROFLOCINA 250 mg filmom obalené
tablety
OROFLOCINA 500 mg filmom obalené
tablety
Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety
Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu
suspenziu
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 104 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01DB01
J01DB01
J01DB01
M05BA06
M05BA06
A11CC04
A11CC04
A12AA
G03CA04
N05BA04
A02BC02
A02BC02
B02AA03
B02AA03
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
28911
47444
47442
28912
66359
45997
66360
45998
49549
45996
66358
66357
66354
66356
86922
86921
34691
34696
41325
09497
01940
05044
05041
98168
02123
47467
47465
47464
47466
47470
47468
47469
47471
65905
88176
52176
88186
52173
21158
21162
21172
21175
tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl dsp 20x750 mg
tbl dsp 12x750 mg
tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 12x1000 KU
tbl flm 30x1000 KU
tbl flm 12x1500 KU
tbl flm 30x1500 KU
sir 1x150 ml
tbl flm 30x500 KU
tbl flm 12x500 KU
tbl flm 12x1000 mg
gru por 5 ml/250mg
tbl flm 12x500 mg
tbl flm 3x150 mg
tbl flm 1 X 150 mg
cps mol 30x0,25mcg
cps mol 30x0,5mcg
tbl flm 40x800 mg
tbl 30x1 mg
tbl 20x10 mg (blist.)
tbl ent 28x20 mg (blis.nylon Al/PVC/Al)
tbl ent 28x40 mg (blis.nylon Al/PVC/Al)
tbl 20x250 mg
tbl 10x250 mg
tbl ent 28x20 mg (fľaša)
tbl ent 28x20 mg (blister)
tbl ent 14x20 mg (blister)
tbl ent 14x20 mg (fľaša)
tbl ent 14x40 mg (fľaša)
tbl ent 14x40 mg (blister)
tbl ent 28x40 mg (blister)
tbl ent 28x40 mg (fľaša)
tbl ent 30x20 mg
tbl ent 28 x 20 mg
tbl ent 60x40 mg
tbl ent 28 x 40 mg
tbl ent 30 x 40 mg
tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al)
tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al)
Cesta
podania
Amoxicilín
p.o.
Amoxicilín
p.o.
Amoxicilín
p.o.
Amoxicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Fenoxymetylpenicilín
p.o.
Cefalexín
p.o.
Cefalexín
p.o.
Cefalexín
p.o.
Kyselina ibandrónová
p.o.
Kyselina ibandrónová
p.o.
Kalcitriol
p.o.
Kalcitriol
p.o.
Vápnik
p.o.
Estriol
p.o.
Oxazepam
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Kyselina aminometylbenzoová p.o.
Kyselina aminometylbenzoová p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
Pantoprazol
p.o.
A02BC02
43791
tbl ent 28x20 mg (blis.)
Pantoprazol
p.o.
A02BC02
43814
tbl ent 28x40 mg (blis.)
Pantoprazol
p.o.
N02BE01
N06AB05
G02CB01
N05AH03
66101
40322
03747
06606
sus por 1x100 ml
tbl flm 28x20 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl flm 90x10 mg
Paracetamol
Paroxetin
Bromkriptín
Olanzapín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 105 |
Ospamox 500 mg filmom obalené tablety
Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety
Ospamox 750 mg filmom obalené tablety
OSPEN 1000
OSPEN 1000
OSPEN 1500
OSPEN 1500
OSPEN 400
OSPEN 500
OSPEN 500
OSPEXIN 1000 mg
OSPEXIN 250 mg/5 ml
OSPEXIN 500 mg
OSSICA 150 mg
OSSICA 150 mg
OsteoD 0,25mcg
OsteoD 0,5mcg
OSTEOGENON (OSSOPAN 800)
OVESTIN
OXAZEPAM LÉCIVA
Ozzion 20 mg gastrorezistentné tablety
Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety
PAMBA
PAMBA
Panogastin 20 mg
Panogastin 20 mg
Panogastin 20 mg
Panogastin 20 mg
Panogastin 40 mg
Panogastin 40 mg
Panogastin 40 mg
Panogastin 40 mg
Pantoprazol Mylan 20 mg
Pantoprazol Mylan 20mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
Pantoprazol Olinka 20 mg
Pantoprazol Olinka 20 mg
Pantoprazol Olinka 40 mg
Pantoprazol Olinka 40 mg
Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety
Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety
PARALEN SUS (2,4 g/100 ml)
PARETIN 20 mg
PARLODEL
PARNASSAN 10 mg
Názov liečiva
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N05AH03
N05AH03
N06AB05
82996
82975
66157
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x20 mg(blis.AI/AI)
Olanzapín
Olanzapín
Paroxetin
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
N06AB05
78911
tbl flm 30x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Paroxetin
p.o.
N06AB05
78912
tbl flm 60x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Paroxetin
p.o.
N06AB05
49983
tbl flm 100x20 mg
Paroxetin
p.o.
N06AB05
49974
tbl flm 30x20 mg
Paroxetin
p.o.
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
G04CB01
G04CB01
A07EC02
A07EC02
A07EC02
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C04AD03
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
R06AX02
R06AX02
M05BA06
M05BA06
M05BA06
M05BA06
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
N06BX03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
N06BX03
65357
57779
15377
15421
65988
37581
39559
22127
83136
24768
24769
66513
24767
24770
24772
24771
89399
89407
35321
35324
57288
57291
02868
03727
04852
04857
04859
04854
57036
57031
57051
57056
57072
57077
81600
81599
64864
64865
64866
tbl flm 30
tbl flm 30
gra sir 94 g/150 ml
gra sir 37,6 g/60 ml
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 90x5 mg
gra plg 1x60 vreciek
tbl plg 60 x 1g
tbl ret 100x500 mg (bli.Alu)
tbl plg 50x400 mg
tbl plg 100x400 mg
tbl plg 30x400 mg
tbl plg 20x400 mg
tbl plg 20x600 mg
tbl plg 100x600 mg
tbl plg 50x600 mg
tbl 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x4 mg
tbl 90x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl 90x8 mg
tbl 20x4 mg
sir 100 ml 40 mg
tbl flm 30x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 100x10 mg (blister)
tbl flm 30x10 mg (blister)
tbl flm 30x20 mg (blister)
tbl flm 100x20 mg (blister)
tbl flm 30x40 mg (blister)
tbl flm 100x40 mg (blister)
tbl flm 60x1200 mg
tbl flm 20x1200 mg
tbl flm 30x1200 mg
tbl flm 60x1200 mg
tbl flm 120x1200 mg
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Finasterid
Finasterid
Mesalazín
Mesalazín
Mesalazín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Cyproheptadin
Cyproheptadin
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Kyselina ibandrónová
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piracetam
Piracetam
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
PARNASSAN 10 mg
PARNASSAN 5 mg
Paroxetin +pharma 20 mg
Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené
tablety
Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené
tablety
Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené
tablety
Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené
tablety
PENBENE 1 IU
PENBENE 1,5 MU
PENBENE 400000 IU/5 ml
PENBENE 400000 IU/5 ml
PENESTER
PENESTER
Pentasa Sachet 2 g
Pentasa Slow release tablets 1g
Pentasa Slow release tablets 500 mg
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD
PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD
Perindopril Pfizer 4 mg tablety
Perindopril Pfizer 8 mg tablety
Perindopril ratiopharm 4mg
Perindopril ratiopharm 4mg
Perindopril ratiopharm 8mg
Perindopril ratiopharm 8mg
PERITOL
PERITOL
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Pharmastatin 10 mg
Pharmastatin 10 mg
Pharmastatin 20 mg
Pharmastatin 20 mg
Pharmastatin 40 mg
Pharmastatin 40 mg
PIRABENE
PIRABENE
Piracetam Al 1200
PIRACETAM AL 1200
PIRACETAM AL 1200
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 106 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
P01BA02
B01AC04
B01AC04
C08CA02
C08CA02
C08CA02
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
B01AE07
B01AE07
B01AE07
B01AE07
N05AE04
N05AE04
N05AE04
H02AB07
H02AB07
C01EB15
C01EB15
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C08CA02
C08CA02
C08CA02
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
B01AC06
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
J05AE10
J05AE10
C09AA04
C09AA04
C09CA07
C09CA07
J01MA17
41724
06439
41774
41740
41756
14682
80523
80529
94167
44495
94169
44342
46981
46979
44336
50502
50504
50508
50507
85671
85700
85716
02963
00269
33348
33342
35244
35245
51328
02961
02959
02957
91352
91355
91330
91341
91344
89676
50378
50380
65538
65540
65046
65045
52271
52277
64801
64087
93615
tbl 30x1,25 mg
tbl 30x1,25 mg (blis. OPA/AI/PE//PE/AL)
tbl 30x10 mg (blis.)
tbl 30x2,5 mg (blis.)
tbl 30x5mg (blis.)
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 28x75mg (blis.PVC/Aclar/Al)
tbl flm 90x75mg
tbl plg 30x10 mg
tbl plg 30x2,5 mg
tbl plg 30x5 mg
tbl 60x16 mg
tbl 100x24 mg
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg
cps dur 10x1x75 mg (blister)
cps dur 30x1x75 mg (blister)
cps dur 30x1x110 mg (blister)
cps dur 10x1x110 mg (blister)
cps dur 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
cps dur 30x60 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
cps dur 30x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl 20x20 mg (blis.)
tbl 20x5 mg
tbl mod 120x35 mg
tbl mod 60x35 mg
tbl 30x4 mg
tbl 90x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl flp 30x2,5 mg
tbl flp 30x10 mg
tbl flp 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 30x2,5mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl ent 50x100 mg (blis.Al/PVC)
tbl 30x4 mg (nepriehľadný blis.)
tbl 90x4 mg (nepriehľadný blis.)
tbl 30x8 mg (bli. nal)
tbl 90x8 mg (bli. nal)
tbl flm 60x400 mg
tbl flm 60x600 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl 28x40 mg (blis.)
tbl 28x80 mg (blis.)
tbl flm 5x600mg
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Hydroxychlorochin
Klopidogrel
Klopidogrel
Felodipín
Felodipín
Felodipín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Dabigatranetexilát
Dabigatranetexilát
Dabigatranetexilát
Dabigatranetexilát
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Prednizón
Prednizón
Trimetazidín
Trimetazidín
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Felodipín
Felodipín
Felodipín
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
Perindopril (arginín)
Kyselina acetylsalicylová
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Darunavir
Darunavir
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Telmisartan
Telmisartan
Prulifloxacín
| 107 |
PIRAMIL 1,25 mg
Piramil 1,25 mg
PIRAMIL 10 mg
PIRAMIL 2,5 mg
PIRAMIL 5 mg
PLAQUENIL 200MG (BLIS.)
PLAVOCORIN
PLAVOCORIN
PLENDIL 10
PLENDIL 2,5
PLENDIL 5
Polvertic 16 mg
Polvertic 24 mg
Polvertic 24 mg
Polvertic 8 mg
Pradaxa
Pradaxa
Pradaxa
Pradaxa
Pramaxima 40 mg
Pramaxima 60 mg
Pramaxima 80 mg
PREDNISON 20 LÉČIVA
PREDNISON 5 LÉČIVA
PREDUCTAL MR
Preductal MR
PRENESSA 4mg
PRENESSA 4mg
Prenessa 8mg
Presid
Presid
Presid
PRESTARIUM A 10 mg
PRESTARIUM A 10 mg
PRESTARIUM A 2,5 mg
PRESTARIUM A 5 mg
PRESTARIUM A 5 mg
Preventax 100 mg
Prexan 4 mg tablety
Prexan 4 mg tablety
Prexan 8 mg tablety
Prexan 8 mg tablety
Prezista
Prezista
Prindex 4 mg
Prindex 8 mg
Pritor 40 mg
Pritor 80 mg
Prixina
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C01EB17
C01EB17
C01EB17
R06AD02
H03BA02
M05BX03
M05BX03
M05BX03
R06AD02
N06AA16
N06AA16
N02AX02
N02AX02
N02AX02
G03DA02
G03BB01
J05AB01
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
95140
95129
95136
22887
26588
41508
41510
41509
33200
25749
15849
53555
84375
84376
91231
09592
54031
86999
87000
46051
46077
46013
39908
39932
39955
44104
44127
44152
tbl flm 112x7,5 mg
tbl flm 56x5 mg
tbl flm 56x7,5 mg
sir 1x100 ml/105 mg
tbl 100x50 mg
gru por 28x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
gru por 84x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
gru por 56x2 g (vrec. papier/PE/Alu)
tbl flm 20x25 mg
tbl obd 30x25 mg
tbl obd 30x75 mg
gtt por 10 ml
cps 10x50 mg
cps20x50 mg
tbl 24x5 mg
tbl 50x25 mg
tbl 30x200 mg
tbl flm 60x100mg
tbl flm 60x200mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 30x200 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 60x100mg
tbl flm 60x200mg
tbl flm 60x300mg
tbl flm 30x100mg
tbl flm 60x200mg
tbl flm, 60x300mg
Ivabradín
Ivabradín
Ivabradín
Prometazín
Propyltiouracil
Stroncium ranelát
Stroncium ranelát
Stroncium ranelát
Prometazín
Dosulepín
Dosulepín
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Medroxyprogesterón
Mesterolón
Acyklovir
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AH04
54111
tbl flm 30x100 mg
Kvetiapín
p.o.
N05AH04
54060
tbl flm 60x200 mg
Kvetiapín
p.o.
N05AH04
54019
tbl flm 60x300 mg
Kvetiapín
p.o.
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
C09AA06
59499
59497
59537
59547
39002
39001
39004
39003
38999
39000
85325
85533
85542
85531
85544
42768
tbl flm 60x100 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 100x100 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 100x200 mg
tbl flm 30x200 mg
tbl flm 10x25 mg
tbl flm 100x25 mg
tbl flm 60(6x10)x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 60x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 30x25 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 30x10 mg
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Quinapril
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
Procoralan
Procoralan
Procoralan
PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE
PROPYCIL 50
PROTELOS
PROTELOS
PROTELOS
PROTHAZIN
PROTHIADEN 25
PROTHIADEN 75
PROTRADON
PROTRADON
PROTRADON
PROVERA 5MG (HN.LIEK.)
PROVIRON-25
PROVIRSAN
Qubel 100 mg
Qubel 200 mg
Questax 100 mg
Questax 200 mg
Questax 25 mg
Quetiapin Mylan 100 mg
Quetiapin Mylan 200 mg
Quetiapin Mylan 300 mg
Quetiapin ratiopharm 100mg
Quetiapin ratiopharm 200mg
Quetiapin ratiopharm 300mg
Quetiapin Teva 100 mg filmom obalené
tablety
Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené
tablety
Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené
tablety
Quetiapine Bluefish 100 mg
Quetiapine Bluefish 100 mg
Quetiapine Bluefish 200 mg
Quetiapine Bluefish 300 mg
QUETIAPINE ORION 100 mg
QUETIAPINE ORION 100 mg
QUETIAPINE ORION 200 mg
QUETIAPINE ORION 200 mg
QUETIAPINE ORION 25 mg
QUETIAPINE ORION 25 mg
Quetiapine Orion 300 mg
QUETROP 100 mg
QUETROP 200 mg
QUETROP 25 mg
QUETROP 300 mg
QUINAPRIL-TEVA 10 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 108 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
C09AA06
G03XC01
G03XC01
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
A04AA02
A04AA02
C09XA02
C09XA02
C09XA02
C09XA02
C03BA11
C03BA11
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
M01AC06
M01AC06
M01AC06
N02CC06
N02CC06
N02CC06
N06AX11
N06AX11
N06AX11
N06DA04
N06DA04
C09AA11
J05AE
C02AC06
C02AC06
42776
42751
41524
41526
41522
89226
89228
84928
84908
84920
53504
52288
53522
95215
95216
95217
66151
66152
66148
66129
66149
66150
77279
77469
85367
85361
85378
85372
64182
93320
46301
46303
46297
46294
91547
35033
91546
13751
13753
13754
23120
23126
23132
97474
97484
25658
40527
22777
23521
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.)
tbl flm 30x20 mg (blis.)
tbl flm 30x5 mg (blis.)
tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 84x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x10 mg (blist.)
tbl 30x2,5 mg (blist.)
tbl 30x5 mg
tbl 30x10 mg (bli.)
tbl 30x2,5 mg (bli.)
tbl 30x5 mg (bli.)
tbl 30x10 mg
tbl 30x2,5mg
tbl 30x5mg
tbl 30x10 mg (blis.AI/AI)
tbl 100x10 mg (blis.AI/AI)
tbl 100x2,5 mg (blis.AI/AI)
tbl 30x2,5 mg (blis.AI/AI)
tbl 30x5 mg (blis.AI/AI)
tbl 100x5 mg (blis.AI/AI)
tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/Al)
tbl flm 98x150 mg
tbl flm 28x150 mg
tbl flm 98x300 mg
tbl flm 28x300 mg
tbl flp 90x1,5 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl 30x10 mg
tbl 100x10 mg
tbl 100x5 mg
tbl 30x5 mg
tbl 20x15 mg
tbl 60x15 mg
tbl 10x15 mg
tbl flm 2x20 mg
tbl flm 4x40 mg
tbl flm 2x80 mg
tbl oro 30x15 mg
tbl oro 30x30 mg
tbl oro 30x45 mg
cps plg 28x16 mg (blis)
cps plg 7x8 mg (blis)
tbl 30x6 mg
cps dur 60x150 mg
tbl 30x1 mg (blis.Al/Al)
tbl 30x1 mg (blis.Al/Al)
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Quinapril
Raloxifén hydrochlorid
Raloxifén hydrochlorid
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Granisetrón
Granisetrón
Aliskiren
Aliskiren
Aliskiren
Aliskiren
Indapamid
Indapamid
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Amlodipín
Meloxikam
Meloxikam
Meloxikam
Eletriptan
Eletriptan
Eletriptan
Mirtazapín
Mirtazapín
Mirtazapín
Galantamín
Galantamín
Spirapril
Atazanavir
Rilmenidín
Rilmenidín
| 109 |
QUINAPRIL-TEVA 20 mg
QUINAPRIL-TEVA 5 mg
QUINPRES 10 mg
QUINPRES 20 mg
QUINPRES 5 mg
Raloxifene Teva
Raloxifene Teva
RAMIL 10
RAMIL 2,5
RAMIL 5
Ramimed 10 mg
Ramimed 2,5 mg
Ramimed 5 mg
Ramipril Actavis 10mg
Ramipril Actavis 2,5mg
Ramipril Actavis 5mg
RAMIPRIL HBF 10 mg
RAMIPRIL HBF 10 mg
RAMIPRIL HBF 2,5 mg
RAMIPRIL HBF 2,5 mg
RAMIPRIL HBF 5 mg
RAMIPRIL HBF 5 mg
Rasetron 1 mg
Rasetron 2 mg
RASILEZ 150 mg
RASILEZ 150 mg
RASILEZ 300 mg
RASILEZ 300 mg
RAWEL SR
RAWEL SR
Recotens 10 mg
Recotens 10 mg
Recotens 5 mg
Recotens 5 mg
Recoxa 15
Recoxa 15
Recoxa 15
RELPAX 20 mg
RELPAX 40 mg
RELPAX 80 mg
REMERON Soltab 15 mg
REMERON Soltab 30 mg
REMERON Soltab 45 mg
Reminyl 16mg
Reminyl 8mg
RENPRESS
REYATAZ 150 mg
Rilmenidin Teva 1 mg
Rilmex 1 mg tablety
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C02AC06
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
R06AX13
R06AX13
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
M05BA07
23523
22099
22101
22102
22104
98857
98856
75518
75516
58674
58392
58399
tbl 90x1 mg (blis.Al/Al)
tbl 30x4mg
tbl 90x4mg
tbl 30x8mg
tbl 90x8 mg
tbl 30x10 mg
tbl 10x10 mg
tbl flm 12x35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 4 x 35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 12x35 mg
Rilmenidín
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Loratadin
Loratadin
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M05BA07
52894
tbl flm 4x35 mg
Kyselina risedrónová
p.o.
M05BA07
52898
tbl flm 12(3x4)x35 mg
Kyselina risedrónová
p.o.
M05BA07
M05BA07
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
44310
44300
44699
44701
44708
44707
44714
44713
44719
44721
44723
34742
34740
34745
34743
34748
34746
34749
66085
tbl flm 12x35 mg
tbl flm 4x35 mg
tbl flm 20x1mg
tbl flm 60x1 mg
tbl flm 60x2 mg
tbl flm 20x2mg
tbl flm 60x3 mg
tbl flm 20x3 mg
tbl flm 20x4 mg
tbl flm 60x4 mg
tbl flm 20x6mg
tbl flm 50X1MG
tbl flm 20X1MG
tbl flm 50X2MG
tbl flm 20X2MG
tbl flm 50X3MG
tbl flm 20X3MG
tbl flm 20X4MG
sol por 1x30 ml
Kyselina risedrónová
Kyselina risedrónová
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AX08
44451
tbl flm 50x1 mg
Risperidón
p.o.
N05AX08
44450
tbl flm 20x1 mg
Risperidón
p.o.
N05AX08
44472
tbl flm 20x3 mg
Risperidón
p.o.
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
97095
97098
81560
81561
81562
tbl flm 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 20x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 20(2x10)x0,5 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 20(2x10)x1 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 60(6x10)x1 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/Al)
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
Risperidón
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N05AX08
50852
sol por 1x30 ml
Risperidón
p.o.
N05AX08
50853
sol por 1x60 ml
Risperidón
p.o.
N05AX08
81563
tbl flm 60(6x10)x2 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/Al)
Risperidón
p.o.
Rilmex 1 mg tablety
Rindolexal 4 mg
Rindolexal 4 mg
Rindolexal 8 mg
Rindolexal 8 mg
RINOLAN
RINOLAN
Risedronát Galex 35 mg
Risedronát Galex 35 mg
Risedronat Mylan 35 mg
Risedronat ratiopharm 35 mg
Risedronat ratiopharm 35 mg
Risedronat Teva 35 mg filmom obalené
tablety
Risedronat-Teva 35 mg filmom obalené
tablety
RISENDROS 35 mg
RISENDROS 35 mg
Risepro 1 mg
Risepro 1 mg
Risepro 2 mg
Risepro 2 mg
Risepro 3 mg
Risepro 3 mg
Risepro 4 mg
Risepro 4 mg
Risepro 6 mg
RISPEN 1
RISPEN 1
RISPEN 2
RISPEN 2
RISPEN 3
RISPEN 3
RISPEN 4
RISPERDAL 1MG/ml
Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené
tablety
Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené
tablety
Risperidon - Teva 3 mg filmom obalené
tablety
Risperidon +pharma 1 mg
Risperidon +pharma 2 mg
Risperidon Orion 0,5 mg
Risperidon Orion 1 mg
Risperidon Orion 1 mg
RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny
roztok
RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny
roztok
Risperidon Orion 2 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 110 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N05AX08
N05AX08
81564
81565
tbl flm 60(6x10)x3 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/Al)
tbl flm 60 (6x10)x4 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/Al)
Risperidón
Risperidón
Cesta
podania
p.o.
p.o.
N05AX08
50415
tbl oro 56x2 mg
Risperidón
p.o.
N05AX08
N05AX08
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
C07AB07
C07AB07
A11CC04
A11CC04
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
92816
92834
85734
85737
85972
85975
81614
81651
81660
81669
76802
76803
76805
76804
76807
76808
76814
76813
78214
78231
78233
78245
78250
78256
78259
75785
75780
75775
75770
37077
37078
91548
92962
84758
84756
84760
84762
84769
84766
tbl flm 20x1 mg
tbl flm 20x2 mg
cps dur 56x1,5 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x3 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x4,5 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 56x6 mg (blis.PVC/Al)
cps dur 30 x1,5 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x3 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x4,5 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 30x6 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 28x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 28x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x3 mg
cps dur 28x4,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x4,5 mg
cps dur 28x6 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
cps dur 56x6 mg
cps dur 28x6 mg (blis.)
cps dur 28x4,5 mg (blis.)
cps dur 28x3 mg (blis.)
cps dur 28x1,5 mg (blis.)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x5 mg
cps 30x0,25 mcg
cps 30x0,25 mcg (blis.)
tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Risperidón
Risperidón
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Bisoprolol
Bisoprolol
Kalcitriol
Kalcitriol
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C10AA07
88774
tbl flm 28x10 mg
Rosuvastatín
p.o.
C10AA07
88782
tbl flm 100x10 mg
Rosuvastatín
p.o.
C10AA07
88790
tbl flm 28x20 mg
Rosuvastatín
p.o.
C10AA07
88804
tbl flm 100x20 mg
Rosuvastatín
p.o.
| 111 |
Risperidon Orion 3 mg
Risperidon Orion 4 mg
Risperidon-Teva 2 mg orodispergovateľné
tablety
Rispolux 1 mg
Rispolux 2 mg
RISTIDIC 1,5 mg
RISTIDIC 3 mg
RISTIDIC 4,5 mg
RISTIDIC 6 mg
Rivastigmin + pharma 1,5 mg
Rivastigmin + pharma 3 mg
Rivastigmin + pharma 4,5 mg
Rivastigmin + pharma 6 mg
Rivastigmin Orion 1,5 mg
Rivastigmin Orion 1,5 mg
Rivastigmin Orion 3 mg
Rivastigmin Orion 3 mg
Rivastigmin Orion 4,5 mg
Rivastigmin Orion 4,5 mg
Rivastigmin Orion 6 mg
Rivastigmin Orion 6 mg
Rivastigmin ratiopharm 1,5 mg
Rivastigmin ratiopharm 3 mg
Rivastigmin ratiopharm 3mg
Rivastigmin ratiopharm 4,5 mg
Rivastigmin ratiopharm 4,5mg
Rivastigmin ratiopharm 6 mg
Rivastigmin ratiopharm 6mg
Rivastigmine Teva
Rivastigmine Teva
Rivastigmine Teva
Rivastigmine Teva
RIVOCOR 10
RIVOCOR 5
ROCALTROL
ROCALTROL 0,25 µg
ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety
Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené
tablety
Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené
tablety
Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené
tablety
Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené
tablety
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
C10AA07
84870
C10AA07
84860
J01FA02
J01FA02
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
J01FA06
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R06AX28
R03CC02
R03CC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
N02CX01
J05AF11
N05AE03
N05AE03
N05AE03
N06AB06
N06AB06
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N06AB05
N06AB05
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
98069
18536
40578
40581
34648
34646
13454
13456
13452
13461
39616
39609
39610
39611
39612
39613
39614
39615
91085
91083
26997
93235
75567
02761
39608
13052
13059
13039
33579
33577
43540
43542
43544
21944
43537
25090
25091
57371
57372
57369
57370
95236
95232
84898
84904
84899
Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené
tablety
Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené
tablety
ROVAMYCINE 1,5 mu
ROVAMYCINE 3 mu
ROXITHROMYCIN AL 150
ROXITHROMYCIN AL 300
ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 150 mg
ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 300 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 mg
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
Rupafin 10 mg tablety
SALBUTAMOL WZF POLFA
SALBUTAMOL WZF POLFA
SALOFALK 250
SALOFALK 250
SALOFALK 500
SANDOMIGRAN
SEBIVO 600 MG
SERDOLECT 12 mg
SERDOLECT 16 mg
SERDOLECT 4 mg
Serlift 100 MG
Serlift 50 MG
Seroquel XR 200 mg
Seroquel XR 300 mg
Seroquel XR 400 mg
Seroquel XR 50 mg
Seroquel XR 50 mg
SEROXAT 20 MG
SEROXAT 30 MG
SERTRALIN 100 GENERICON
SERTRALIN 100 GENERICON
SERTRALIN 50 GENERICON
SERTRALIN 50 GENERICON
SERTRALIN ACTAVIS 100mg
SERTRALIN ACTAVIS 50mg
Sertralin Orion 100 mg
Sertralin Orion 100 mg
Sertralin Orion 100 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Doplnok k lieku
Názov liečiva
Cesta
podania
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVAC/Al-OPA/Al/PVC)
Rosuvastatín
p.o.
tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVAC/Al-OPA/Al/PVC)
Rosuvastatín
p.o.
tbl flm 16x1500 ku
tbl flm 10x3000 ku
tbl flm 10x150 mg
tbl flm 10x300 mg
tbl flm 10x150 mg
tbl flm 10x300 mg
tbl flm 14x150 mg
tbl flm 20x150 mg
tbl flm 10x150 mg
tbl flm 10x300 mg
tbl 100x10mg
tbl 3x10mg
tbl 7x10mg
tbl 10x10mg
tbl 15x10mg
tbl 20x10mg
tbl 30x10mg
tbl 50x10mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x2 mg
tbl ent 50x250 mg
tbl ent 100x250 mg
tbl ent 100x500 mg
tbl obd 30x0,5 mg
tbl flm 28x600 mg
tbl flm 28x12 mg
tbl flm 28x16 mg
tbl flm 30x4 mg
tbl flm 30 x 100 mg
tbl flm 30 x 50 mg
tbl flp 60 x 200 mg
tbl flp 60 x 300 mg
tbl flp 60 x 400 mg
tbl flp 10 x 50 mg
tbl flp 30 x 50 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl flm 30x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x100mg
tbl flm 30x50mg
tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 30x100 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 100x100 mg (blis.PVC/Al, biely, nepriehľ.)
Spiramycín
Spiramycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Roxitromycín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Rupatadín
Salbutamol
Salbutamol
Mesalazín
Mesalazín
Mesalazín
Pizotifén
Telbivudín
Sertindol
Sertindol
Sertindol
Sertralin
Sertralin
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Paroxetin
Paroxetin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 112 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
G04CA03
G04CA03
G04CA03
N05AH04
N05AH04
N05AH04
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
84905
84892
84889
84890
84893
36818
36808
13562
13560
13561
68747
68769
68780
13207
13209
13211
15011
47731
15029
15084
tbl flm 100x100 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 30x50 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 100x50 mg (blis.PVDC/PVC/Al, biely, nepriehľ.)
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 30x50 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x2 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 30x100 mg ( blister PVC/PVDc/Al)
tbl flm 30x200 mg ( blister PVC/PVDc/Al)
tbl flm 30x300 mg ( blister PVC/PVDc/Al)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 84x20 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Terazosín
Terazosín
Terazosín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C10AA01
52390
tbl flm 28x10 mg
Simvastatín
p.o.
C10AA01
52372
tbl flm 28x20 mg
Simvastatín
p.o.
C10AA01
52381
tbl flm 28x40 mg
Simvastatín
p.o.
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
M05BA02
M05BA02
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
79349
79350
79352
79351
79353
79354
33660
33681
33698
66024
66026
66028
34954
34953
84880
53077
13429
64444
23285
53076
90453
90455
24517
56503
tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 98x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 98x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
cps 120x400 mg
cps 30x400 mg
tbl flm 98x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl mnd 28x4 mg
gro por 28 x 4 mg
tbl mnd 98x5 mg
tbl mnd 28x5 mg
tbl flm 60x1000 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 120x1000 mg (blister PVC/Al)
tbl flm 120x500 mg
tbl flm 60x500 mg
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 113 |
Sertralin Orion 100 mg
Sertralin Orion 50 mg
Sertralin Orion 50 mg
Sertralin Orion 50 mg
Sertralin Orion 50 mg
Sertralin-Teva 100 mg
Sertralin-Teva 50 mg
SETEGIS 10 mg
SETEGIS 2 mg
SETEGIS 5 mg
Setinin 100 mg
Setinin 200 mg
Setinin 300 mg
SIMGAL 10 MG (blis.)
SIMGAL 20 MG (blis.)
SIMGAL 40 MG (blis.)
SIMVACARD 10 (BLIS.)
SIMVACARD 20 (blis.)
SIMVACARD 20 (BLIS.)
SIMVACARD 40 (BLIS.)
Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené
tablety
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené
tablety
Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené
tablety
Simvastatin Orion 10 mg
Simvastatin Orion 10 mg
Simvastatin Orion 20 mg
Simvastatin Orion 20 mg
Simvastatin Orion 40 mg
Simvastatin Orion 40 mg
Simvastatin-ratiopharm 10 mg
Simvastatin-ratiopharm 20 mg
Simvastatin-ratiopharm 40 mg
SIMVOR 10 MG
SIMVOR 20 MG
SIMVOR 40 MG
SINDRONAT 400 mg
SINDRONAT 400 mg
SINGULAIR 10 MG
SINGULAIR 10 MG
SINGULAIR 4 MG
SINGULAIR 4 mg granulát
SINGULAIR 5 MG
SINGULAIR 5 MG
SIOFOR 1000
SIOFOR 1000 (blister PVC/Al)
SIOFOR 500
SIOFOR 500
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A10BA02
A10BA02
M03BX02
M03BX02
M03BX02
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
N05AL05
R05CB01
R05CB01
R05CB01
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
G04BD09
G04BD09
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03CC13
R03CC13
N05BE01
N05BE01
J02AC02
J02AC02
24519
25994
91284
27245
62523
21992
21997
22015
64875
58172
14655
64876
14657
30219
18531
69163
69405
76401
76402
76404
76405
93013
93016
93019
34351
23306
23301
23315
23326
23331
23340
23357
23352
12528
12526
78529
78526
78556
78553
78580
20343
20356
20349
91845
86889
14967
14968
93321
94897
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x2 mg
tbl 20x2 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl flm 28x20 mg (bli.PVC/PVDC/Al)
tbl 30x100 mg
tbl 30x200 mg
tbl 60x200 mg
tbl 30x400 mg
tbl 60x400 mg
sol por 1x60 ml/ 6g
sir 1x180 ml
gra 20x1,5 g (vrec.)
gra 20x1,5 g (vrec.)
tbl 50x20 mg
tbl 100x20 mg
tbl 50x40 mg
tbl 100x40 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 30x80 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x15mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 28x30mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl flm 50x15 mg
tbl 50x5 mg
tbl flm 100x10 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 30x10 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 100x20 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 30x20 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 30x40 mg (blis. PA/Al/PVC)
tbl flm 28x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
tbl mnd 28x4 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
tbl mnd 28x5 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
tbl 20x0,02 mg
sir 100 ml
tbl 60x10 mg
tbl 60x5 mg
cps 4x100 mg
cps 15x100 mg
Metformín
Metformín
Tizanidín
Tizanidín
Tizanidín
Escitalopram
Escitalopram
Escitalopram
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
Acetylcysteín
Acetylcysteín
Acetylcysteín
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Izosorbid mononitrát
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Trospium chlorid
Trospium chlorid
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Montelukast
Montelukast
Montelukast
Klenbuterol
Klenbuterol
Buspiron
Buspiron
Itrakonazol
Itrakonazol
SIOFOR 850
SIOFOR 850
SIRDALUD
SIRDALUD
SIRDALUD
Solatcit 10 mg
Solatcit 10 mg
Solatcit 20 mg
SOLIAN 100MG
SOLIAN 200 mg
SOLIAN 200MG
SOLIAN 400 mg
SOLIAN 400MG
SOLIAN perorálny roztok
SOLMUCOL
SOLMUCOL 100MG
SOLMUCOL 200MG
SORBIMON 20MG
SORBIMON 20MG
SORBIMON 40MG
SORBIMON 40MG
SORTIS 10 mg
SORTIS 20 mg
SORTIS 40 mg
SORTIS 80 mg
Sorvasta 10mg
Sorvasta 10mg
Sorvasta 15mg
Sorvasta 20mg
Sorvasta 20mg
Sorvasta 30mg
Sorvasta 40mg
Sorvasta 40mg
SPASMED 15
SPASMED 5
Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 20 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 20 mg filmom obalené tablety
Spatizalex 40 mg filmom obalené tablety
SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety
SPIROMON 4 mg žuvacie tablety
SPIROMON 5 mg žuvacie tablety
SPIROPENT
SPIROPENT
SPITOMIN 10 MG (BLIS.)
SPITOMIN 5 MG (BLIS.)
SPORANOX (1 BLIS.)
SPORANOX (3 BLIS.)
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 114 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N06AB06
J05AG03
J05AG03
C09AA04
C09AA04
N06BA09
N06BA09
N06BA09
N06BA09
N06BA09
A07EC01
N05AL01
N05AL01
N05AL01
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
J01FA10
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01
J01DD08
J01DD08
95278
95281
34295
34288
34289
34294
34292
34291
46626
46655
46676
33559
14323
34492
65899
65900
95257
95244
95253
95262
95267
04304
15275
33145
15274
96819
93590
96813
96811
26538
37070
37071
45918
45916
45912
45910
44511
95999
65920
65922
65924
65918
65917
65913
96249
96168
96170
26461
26460
tbl flm 60x1000 mg
tbl flm 120x1000 mg
tbl flm 120x500 mg
tbl flm 30x500 mg
tbl flm 60x500 mg
tbl flm 120x850 mg
tbl flm 60x850 mg
tbl flm 30x850 mg
tbl flm 30x100 mg
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 60x300 mg
tbl flm 30x50mg
cps 42x200 mg (bl.)
tbl flm 30x600 mg (HDPE fľaška)
tbl 30x4 mg
tbl 30x8 mg
cps dur 28x10 mg
cps dur 28x18 mg
cps dur 28x25 mg
cps dur 28x40 mg
cps dur 28x60 mg
tbl 100x578 mg
cps 12x200 mg/pl.l./
cps 24x200 mg/pl.l./
cps 30x50 mg /blis./
tbl flm 6x125 mg
cps 6x250 mg
tbl flm 3x500 mg
plv sir 20 ml
plv sir 30 ml
plv sir 15 ml
plv sir 37,5 ml
tbl flm 6x100mg
tbl flm 2x100mg
tbl flm 6x50mg
tbl flm 2x50mg
tbl obd 6 x 50mg
tbl flm 6x50mg
tbl flm 2x100 mg
tbl flm 6x100 mg
tbl flm 12x100 mg
tbl flm 12x50 mg
tbl flm 6x50 mg
tbl flm 2x50 mg
tbl 4x100mg
tbl 6x50mg
tbl 12x50mg
tbl flm 10x200 mg
plv sus 1x50 ml/1 g
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Metformín
Kvetiapín
Kvetiapín
Kvetiapín
Sertralin
Efavirenz
Efavirenz
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Atomoxetín
Atomoxetín
Atomoxetín
Atomoxetín
Atomoxetín
Sulfasalazín
Sulpirid
Sulpirid
Sulpirid
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Cefixime
Cefixime
| 115 |
STADAMET
STADAMET
STADAMET 500
STADAMET 500
STADAMET 500
STADAMET 850
STADAMET 850
STADAMET 850
Stadaquel 100 mg
Stadaquel 200 mg
Stadaquel 300 mg
STIMULOTON 50MG
STOCRIN 200 mg
STOCRIN 600 mg
Stopress 4 mg
Stopress 8 mg
Strattera 10mg
Strattera 18mg
Strattera 25mg
Strattera 40mg
Strattera 60mg
SULFASALAZIN-EN
SULPIRID BELUPO 200 mg
SULPIRID BELUPO 200 mg
SULPIRID BELUPO 50 mg
SUMAMED
SUMAMED
SUMAMED
SUMAMED 100MG/5ML
Sumamed forte
SUMAMED FORTE
SUMAMED FORTE
Sumamigren 100 mg
Sumamigren 100 mg
Sumamigren 50 mg
Sumamigren 50 mg
Sumatriptan Actavis 50mg
Sumatriptan Mylan 50mg
Sumatriptan Orion 100 mg
Sumatriptan Orion 100 mg
Sumatriptan Orion 100 mg
Sumatriptan Orion 50 mg
Sumatriptan Orion 50 mg
Sumatriptan Orion 50 mg
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety
SUPRAX
SUPRAX (100 mg/5 ml)
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01DD08
C10AB05
C10AB05
J04AK02
M01AE11
N07AA01
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
L02BA01
L02BA01
G04CA02
G04CA02
G04CA02
02356
42080
42081
03023
96484
25037
38465
38463
38461
34704
34705
34703
58702
58701
02590
95299
95320
tbl dsp 7x400 mg
cps dur 30x200 mg (blis. PVC/Al)
cps dur 100x200 mg (blis. PVC/Al)
tbl 100x400 mg
tbl 20x300 mg
tbl 20x15 mg (blist.)
tbl 60x25 mg
tbl 60x12,5 mg
tbl 60x6,25 mg
tbl 30x12,5 mg
tbl 30x25 mg
tbl 30x6,25 mg
tbl 100x20 mg
tbl 100x10 mg
tbl plg 100x0,4 mg ( blis.OPA/Al/PVC/Al)
cps mdd 30x0,4mg
cps mdd 100x0,4mg
Cefixime
Fenofibrát
Fenofibrát
Etambutol
Kyselina tiaprofénová
Neostigmín
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Carvedilol
Tamoxifén
Tamoxifén
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
G04CA02
02929
tbl plg 90x0,4 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tamsulosín
p.o.
G04CA02
02924
tbl plg 30x0,4 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tamsulosín
p.o.
G04CA02
G04CA02
G04CA02
95223
95374
95369
cps mdd 100x0,4mg
cps mdd 100x0,4 mg
cps mdd 30x0,4 mg
Tamsulosín
Tamsulosín
Tamsulosín
p.o.
p.o.
p.o.
G04CA02
37229
cps plg 30x0,4 mg
Tamsulosín
p.o.
G04CA02
37233
cps plg 100x0,4 mg
Tamsulosín
p.o.
C09AA16
C09AA16
C09AA16
C09AA16
C09AA16
G04CA02
G04CA02
L01XX25
J01MA01
J01MA01
J01MA12
R06AX26
R06AX26
R06AX26
J05AB01
J05AB01
J05AE07
C02AC06
C02AC06
C02AC06
C07AB08
C08CA01
64714
64711
95813
64703
64706
95363
95358
98994
27321
27323
28798
53495
44844
90006
14757
14758
41929
50408
42683
84360
13197
41572
tbl 60x10 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x20 mg
tbl 30x5 mg
tbl 60x5 mg
cps mdd 100x0,4 mg
cps mdd 30x0,4 mg
cps mol 100x75 mg
tbl flm 10x200 mg
tbl flm 10x400 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 30x120 mg
tbl flm 30x180 mg
tbl flm 30x30 mg
tbl 25x200 mg
tbl 35x400 mg
tbl flm 60x700 mg (fľ. HDPE)
tbl 90x1 mg
tbl 60x1 mg
tbl 30x1 mg
tbl flm 30x200 mg
tbl 30x10 mg (blist.)
Imidapril
Imidapril
Imidapril
Imidapril
Imidapril
Tamsulosín
Tamsulosín
Bexaroten
Ofloxacín
Ofloxacín
Levofloxacín
Fexofenadín
Fexofenadín
Fexofenadín
Acyklovir
Acyklovir
Fosamprenavir
Rilmenidín
Rilmenidín
Rilmenidín
Celiprolol
Amlodipín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety
SUPRELIP
SUPRELIP
SURAL 400MG
SURGAM
SYNTOSTIGMIN
Talliton
Talliton
Talliton
Talliton 12,5mg
Talliton 25 mg
Talliton 6,25mg
TAMOXIFEN
TAMOXIFEN
Tamsulosin +pharma 0,4 mg
Tamsulosin Actavis
Tamsulosin HCL Mylan 0,4mg
Tamsulosin PHACE 0,4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Tamsulosin PHACE 0,4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Tamsulosin-ratiopharm retard
Tamsulosin-Teva 0,4 mg
Tamsulosin-Teva 0,4 mg
Tamurox 0,4 mg kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
Tamurox 0,4 mg kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
Tanatril 10mg
Tanatril 10mg
Tanatril 20mg
Tanatril 5mg
Tanatril 5mg
Tanyz cps mod 100x0,4 mg
Tanyz cps mod 30x0,4 mg
TARGRETIN
TAROFLOX
TAROFLOX
TAVANIC 500MG
TELFAST 120
TELFAST 180
Telfast 30 mg
TELVIRAN 200 MG
TELVIRAN 400 MG
TELZIR
TENAXUM
TENAXUM
TENAXUM
TENOLOC 200 (BLIS.)
TENOX 10 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 116 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C08CA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
C09AA01
D01BA02
D01BA02
D01BA02
D01BA02
C03BA11
M05BA04
A02BC01
C09CA02
R03DA04
R03DA04
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A16AX01
A16AX01
N05AL03
N05AL03
N05AL03
B01AC05
B01AC05
B01AC05
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N05AA02
R06AD03
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
41557
31385
27808
39862
27810
31215
27809
35833
90378
37394
37393
12581
97025
49710
59551
61237
61238
86086
86087
86085
28169
84367
84368
13265
91116
44133
46583
14624
14625
56475
56469
56381
56382
56383
56463
56461
02429
09844
92234
92235
92240
92241
92248
92249
88857
88867
88893
88894
88896
tbl 30x5 mg (blis.)
tbl 30x12,5 mg
tbl 90x12,5 mg
tbl 30x50 mg
tbl 90x50 mg
tbl 30x25 mg
tbl 90x25 mg
tbl 28x250 mg
tbl 28x250 mg
tbl 28x250 mg
tbl 14x250 mg
tbl flp 30x1,5 mg
tbl 4x70 mg
cps end 28x20 mg
tbl flm 28x600 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x300 mg
tbl flm 60x600 mg
tbl flm 100x600 mg
tbl flm 30x600 mg
tbl flm 30x600 mg
tbl flm 60x600 mg
tbl flm 100x600 mg
gtt por 1x30 ml
tbl 20x100 mg
tbl 50x100 mg
tbl flm 60x250 mg
tbl flm 30x250 MG
tbl flm 90x250 mg
cps pld 50x150 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 28x37,5 mg
cps pld 30x37,5 mg
cps plg 50x37,5 mg
cps pld 50x75 mg
cps pld 28x75 mg
tbl flm 50x25 mg
tbl obd 50x6,5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amlodipín
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Kaptopril
Terbinafín
Terbinafín
Terbinafín
Terbinafín
Indapamid
Kyselina alendrónová
Omeprazol
Eprosartan
Teofylín
Teofylín
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Kyselina tioktová
Tiaprid
Tiaprid
Tiaprid
Ticlopidín
Ticlopidín
Ticlopidín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Levomepromazín
Tietilperazín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
| 117 |
TENOX 5 mg
TENSIOMIN
TENSIOMIN
Tensiomin
TENSIOMIN
TENSIOMIN
TENSIOMIN
Terbinafin Actavis 250mg
Terbinafin Mylan 250 mg
TERFIMED 250
TERFIMED 250
TERTENSIF SR
Tevalen 70 mg
Tevazol 20 mg
TEVETEN 600
THEOPLUS
THEOPLUS
THIOCTACID 600 HR
THIOCTACID 600 HR
THIOCTACID 600 HR
THIOGAMMA 600 ORAL
THIOGAMMA 600 ORAL
THIOGAMMA 600 ORAL
TIAPRIDAL
TIAPRIDAL tbl
TIAPRIDAL tbl
TICLID 250 mg
TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG
TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG
Tifaxin XR 150 mg
Tifaxin XR 150 mg
Tifaxin XR 37,5 mg
Tifaxin XR 37,5 mg
Tifaxin XR 37,5 mg
Tifaxin XR 75 mg
Tifaxin XR 75 mg
TISERCIN
TORECAN
Torvacard 10
Torvacard 10
Torvacard 20
Torvacard 20
Torvacard 40
Torvacard 40
Torvazin 10 mg
Torvazin 10 mg
Torvazin 20 mg
Torvazin 20 mg
Torvazin 40 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
C10AA05
G04BD11
G04BD11
G04BD11
G04BD11
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09AA10
C04AD03
C04AD03
C07AA
C01EB15
C01EB15
C01EB15
88897
39621
47958
79328
39626
51474
51473
32086
90412
34542
20630
20631
59672
59673
59671
34187
34188
34189
34192
28359
14680
28360
28049
28048
28047
43087
43119
43149
04311
04306
27805
26882
26883
56844
56843
56847
56846
47143
47152
38786
38792
38782
38788
24024
24026
02483
02078
04210
40498
tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl plg 28x4 mg (blister Al/Al)
tbl plg 84x4 mg (blister Al/Al)
tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al)
tbl plg 28x8 mg (blister Al/Al)
tbl eff 20x50 mg (tuba PP)
tbl eff 10x50 mg (tuba PP)
cps 20x50 mg
gto por 1x96 ml
gto por 1x10 ml
tbl oro 10x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl oro 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 50x100 mg
tbl plg 10x100 mg
tbl plg 10x150 mg
tbl plg 30x150 mg
tbl plg 50x150 mg
tbl plg 30x200 mg
gtt por 10 ml
gtt por 100 ml (s dávkov. pumpou)
gtt 30 ml
cps 50x50 mg
cps 30x50 mg
cps 10x50 mg
tbl plg 30 x 100 mg
tbl plg 30 x 150 mg
tbl plg 30 x 200 mg
gto por 1x10 ml/1 g
cps 20x50 mg
gtt por 1x96 ml/9,6 g
tbl plg 10x100 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x150 mg
tbl plg 10x150 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl plg 10x200 mg
cps dur 30x2 mg
cps dur 30x4 mg
cps dur 98x 2mg
cps dur 98x4 mg
cps dur 28x2 mg
cps dur 28x4 mg
tbl flm 20x400 mg
tbl flm 100x400 mg
tbl 50x10 mg (PVC/Al blister)
tbl flp 60x35 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl plg 60 x 35 mg
tbl flm 90x20 mg
Atorvastatín
Fesoterodín
Fesoterodín
Fesoterodín
Fesoterodín
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Trandolapril
Pentoxifylín
Pentoxifylín
Betablokátory, jednozložkové,
Trimetazidín
Trimetazidín
Trimetazidín
Torvazin 40 mg
TOVIAZ 4 mg
TOVIAZ 4 mg
TOVIAZ 8 mg
TOVIAZ 8 mg
TRADEF 50 mg TBL EFF
TRADEF 50 mg TBL EFF
TRALGIT
Tralgit gtt
TRALGIT gtt.
TRALGIT Sprint 50 mg
TRALGIT Sprint 50 mg
Tralgit SR 100
Tralgit SR 100
Tralgit SR 100
Tralgit SR 150
Tralgit SR 150
Tralgit SR 150
Tralgit SR 200
TRAMABENE
TRAMABENE
TRAMABENE
TRAMABENE 50 MG
TRAMABENE 50 MG
TRAMABENE 50 MG
Tramadol Retard Actavis 100 mg
Tramadol Retard Actavis 150 mg
Tramadol Retard Actavis 200mg
TRAMAL
TRAMAL
TRAMAL kvapky 100 mg/ml
TRAMAL RETARD 100
TRAMAL RETARD 100
TRAMAL RETARD 150
TRAMAL RETARD 150
TRAMAL RETARD 200
TRAMAL RETARD 200
Trandolapril Mylan 2mg
Trandolapril Mylan 4 mg
Trandolapril ratiopharm 2mg
Trandolapril ratiopharm 4 mg
Trandolapril-ratiopharm 2 mg
Trandolapril-ratiopharm 4 mg
TRENTAL 400
TRENTAL 400
TRIMEPRANOL 10 MG
Trimetazidin - DemlGroup PR 35 mg
Trimetazidin Mylan 35mg
TRIMETAZIDIN-RATIOPHARM 20 mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 118 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01EA01
J01EA01
J01EA01
J01EA01
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
N06AX05
N06AX05
N06AX05
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
B01AC04
L02BG04
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
B01AC04
B01AC04
N07AA03
N07AA03
A02BC02
A02BC02
J01CR04
J01CR04
G03BA03
C08CA08
C08CA08
G04CA02
G04CA02
89812
89813
89816
89815
25647
13314
13438
25651
25655
68586
15915
15967
81304
81305
22154
71852
21481
71851
83880
40051
90627
40052
90633
20926
20937
81498
81496
02130
02360
86764
86792
72881
72568
34442
69305
69306
95463
95467
tbl 10x100 mg
tbl 20x100 mg
tbl 20x200 mg
tbl 10x200 mg
tbl 30x1,25 mg
tbl 30x10 mg
tbl 28x10 mg
tbl 30x2,5 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 50x100 mg
tbl flm 60x150 mg
tbl flm 30x75 mg
tbl flm 28x75 mg
tbl flm 84x75 mg
tbl flm 84x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 90x75 mg (fľ. skl. hnedá)
tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 30x75 mg (fľ. skl. hnedá)
tbl flm 30x2,5 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 90x40 mg (blis.Al/Al)
tbl flm 84x75 mg
tbl flm 28x75 mg
tbl 50x5 mg
tbl 20x5 mg
tbl ent 28x20 mg
tbl ent 28x40 mg
tbl obd 12x375 mg
plu por 1x60 ml (fľa HDPE)
cps 60x40 mg
tbl 20x10 mg
tbl 20x20 mg
cps mdd 30x0,4 mg
cps mod 90x0,4 mg
Trimetoprim
Trimetoprim
Trimetoprim
Trimetoprim
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Ramipril
Trazodon
Trazodon
Trazodon
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Klopidogrel
Letrozol
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Atorvastatín
Klopidogrel
Klopidogrel
Distigmín
Distigmín
Pantoprazol
Pantoprazol
Sultamicilín
Sultamicilín
Testosterón
Nitrendipín
Nitrendipín
Tamsulosín
Tamsulosín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
G04CA02
87470
cps pld 90x0,4 mg (blis.PVC/PVD/Al)
Tamsulosín
p.o.
G04CA02
87469
cps pld 30x0,4 mg (blis.PVC/PVD/Al)
Tamsulosín
p.o.
G04BD04
G04BD04
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
A05AA02
14807
13102
91017
27028
89458
89457
53742
97864
tbl 90x5 mg
tbl 60x5 mg
cps 100x250 mg
cps 50x250 mg
tbl flm 100x500mg
tbl flm 50x500mg
sus por 1x250 ml
cps 50x250 mg
Oxybutynín
Oxybutynín
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
Kyselina ursodeoxycholínová
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 119 |
TRIPRIM 100MG
TRIPRIM 100MG
TRIPRIM 200MG
TRIPRIM 200MG
TRITACE 1,25
TRITACE 10
TRITACE 10
TRITACE 2,5
TRITACE 5
TRITTICO 100
TRITTICO AC 150
TRITTICO AC 75
Trogran 75 mg filmom obalené tablety
Trogran 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Trozel 2,5 mg
TULIP 10 mg
TULIP 10 mg
TULIP 20 mg
TULIP 20 mg
Tulip 40 mg filmom obalené tablety
Tulip 40 mg filmom obalené tablety
Tuxedon 75 mg
Tuxedon 75 mg
UBRETID 5 mg
UBRETID 5 mg
ULPRIX 20 mg
ULPRIX 40 mg
UNASYN
UNASYN P.O.S. 250 mg/5 ml
Undestor Testocaps 40 mg
UNIPRES 10
UNIPRES 20
UROSTAD
UROSTAD
Urotam 0,4 mg tvrdé kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
Urotam 0,4 mg tvrdé kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
UROXAL 5 MG
UROXAL 5 MG
URSOFALK
URSOFALK
Ursofalk
Ursofalk
Ursofalk suspenzia
URSOSAN
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
A05AA02
N07CA01
N07CA01
N07CA01
G03DA04
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
N06AX22
C09AA04
C09AA04
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
J05AB11
J05AB11
C09CA03
C09CA03
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C09CA03
C09CA03
C09CA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
95094
38084
20379
38083
76921
51022
51023
51011
51010
51014
51015
51019
51018
66540
21860
21863
39982
39980
84984
39975
51645
51348
51335
53075
87205
81775
81771
58136
14630
42929
26610
25634
33279
82997
53680
82981
87979
87982
87985
87988
97293
97294
97292
97291
77525
77579
43687
cps 100x250 mg
tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
tbl 50x24 mg
tbl 100x8 mg
cps 30x100 mg
tbl flm 20x1000 mg
tbl flm 30x1000 mg
tbl flm 30x250 mg
tbl flm 20x250 mg
tbl flm 20x500 mg
tbl flm 30x500 mg
tbl flm 30x750 mg
tbl flm 20x750 mg
tbl flm 28x25 mg
tbl 30x4 mg (blis.A/Al)
tbl 30x8 mg (blis.A/Al)
tbl flm 98x160 mg
tbl flm 28x160 mg
tbl flm 28x320 mg
tbl flm 28x80 mg
tbl flm 28x160 mg (blis.)
tbl flm 28x160 mg
tbl flm 28x80 mg
tbl flm 10x500 mg
tbl flm 42x500 mg
tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl flm 28x40 mg
tbl 50x100 mg
tbl 50x50 mg
tbl plg 30x200 mg
tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
tbl flm 98x160 mg (blister)
tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
cps dur 56x1,5 mg (PVC/PVDC/AL)
cps dur 56x3 mg (PVC/PVDC/AL)
cps dur 56x4,5 mg (PVC/PVDC/AL)
cps dur 56x6 mg (PVC/PVDC/AL)
tbl 28x37,5 mg
tbl 56x37,5 mg
tbl 56x75 mg
tbl 28x75 mg
tbl flm 50x37,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
tbl flm 50x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
cps pld 28x150 mg
Kyselina ursodeoxycholínová
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Progesterón
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Agomelatín
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Valacyklovir
Valacyklovir
Valsartan
Valsartan
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Valsartan
Valsartan
Valsartan
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Rivastigmín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06AX16
21722
cps pld 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Venlafaxín
p.o.
URSOSAN
URUTAL 16 mg
Urutal 24 mg
URUTAL 8mg
UTROGESTAN
V PNC 1000 filmom obalené tablety
V PNC 1000 filmom obalené tablety
V PNC 250 filmom obalené tablety
V PNC 250 filmom obalené tablety
V PNC 500 filmom obalené tablety
V PNC 500 filmom obalené tablety
V PNC 750 filmom obalené tablety
V PNC 750 filmom obalené tablety
Valdoxan
Valperal 4 mg tablety
Valperal 8 mg tablety
Valsacor 160
VALSACOR 160 mg
Valsacor 320 mg
VALSACOR 80 mg
Valsartan +pharma 160 mg
Valsartan PLIVA 160 mg
Valsartan PLIVA 80 mg
VALTREX
VALTREX
Valzap 160 mg
Valzap 80 mg
VASILIP 10
VASILIP 20
VASILIP 40
VASOCARDIN 100 (blis.5x10 tbl.)
VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB)
VASOCARDIN SR 200 (BLIST.)
Vasopentol 160 mg
Vasopentol 160 mg
Vasopentol 80 mg
Vastigmex 1,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 3 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 6 mg tvrdé kapsuly
VELAFAX 37,5 mg
VELAFAX 37,5 mg
VELAFAX 75 mg
VELAFAX 75 mg
Velahibin 37,5 mg
Velahibin 75 mg
Velaxin 150 mg
Velaxin 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 120 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AX16
N06AX16
N06AX16
95518
95519
43685
tbl 30x50mg
tbl 60x50mg
cps pld 28x75 mg
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
N06AX16
21724
cps pld 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Venlafaxín
p.o.
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
57360
57352
52254
52240
65222
51994
51985
cps pld 28x150 mg (blister)
cps pld 28x75 mg (blister)
cps pld 30x150 mg
cps pld 30x75 mg
cps pld 28x37,5 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 28x75 mg
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
N06AX16
81246
cps pld 30x150 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
Venlafaxín
p.o.
N06AX16
81240
cps pld 30x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
Venlafaxín
p.o.
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
A02BX02
R03CC02
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
J01DC04
J01DC04
P02CA01
C08DA01
C08DA01
C03DA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
L01XX14
G04BD08
G04BD08
G04BD08
J02AC03
J02AC03
J05AF02
C09AA04
C09AA04
N06BA07
N06BX18
54515
54517
54482
54483
54493
54494
91217
09961
28303
25556
98144
15886
15887
28302
53153
14197
59238
43879
43877
30434
83353
83346
83358
84009
42805
42797
42793
33741
40906
32118
51064
51065
87207
14668
cps plg 28x150 mg
cps plg 30x150 mg
cps plg 28x37,5 mg
cps plg 30x37,5 mg
cps plg 28x75 mg
cps plg 30x75 mg
tbl 50x1 g
sir 1x150 ml
tbl plg 30x100 mg
tbl ent 30x25 MG (B.)
tbl ent 30x25 mg (s.)
tbl ent 20x50 mg (b.)
tbl ent 50x50 mg (b.)
tbl flp 20x75 mg
cps 21x250 mg
cps 21x500 mg
tbl 6x100 mg
tbl plg 100x240 mg
tbl plg 30x240 mg
tbl 100x25 mg
tbl 100x16 mg (blis PVC/PVDC/AL)
tbl 100x24 mg (blis PVC/PVDC/AL)
tbl 100x8 mg (blis PVC/PVDC/AL)
cps 100x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 100x5 mg
tbl flm 30x5 mg
tbl flm 14x200 mg
plu por 1x45 g (40 mg/ ml) (skl.fľa.)
cps ent 30x400 mg
tbl 30x4 mg
tbl 30x8 mg
tbl 30x100 mg
tbl 50x5 mg
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Venlafaxín
Sukralfát
Salbutamol
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Cefaklor
Cefaklor
Mebendazol
Verapamil
Verapamil
Spironolaktón
Betahistín
Betahistín
Betahistín
Tretinoín
Solifenacín
Solifenacín
Solifenacín
Vorikonazol
Vorikonazol
Didanozín
Perindopril (terc-butylamin)
Perindopril (terc-butylamin)
Modafinil
Vinpocetín
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 121 |
Velaxin 50mg tablety
Velaxin 50mg tablety
Velaxin 75 mg
Velaxin 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním
Venlafaxin Actavis 150 mg
Venlafaxin Actavis 75 mg
Venlafaxin Mylan 150mg
Venlafaxin Mylan 75mg
Venlafaxin Orion 37,5 mg
Venlafaxin ratiopharm retard 150mg
Venlafaxin ratiopharm retard 75mg
Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé
kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly
s predĺženým uvoľňovaním
Venlagamma 150 mg
Venlagamma 150 mg
Venlagamma 37,5 mg
Venlagamma 37,5 mg
Venlagamma 75 mg
Venlagamma 75 mg
VENTER
VENTOLIN
VERAL 100 RETARD
VERAL 25 MG
VERAL 25MG
VERAL 50MG
VERAL 50MG
VERAL 75 RETARD
VERCEF 250MG (BLIS.)
VERCEF 500MG (BLIS.)
VERMOX
VEROGALID ER 240MG
VEROGALID ER 240MG
VEROSPIRON (BLIST.)
Vertibetis 16 mg tablety
Vertibetis 24 mg tablety
Vertibetis 8 mg tablety
VESANOID 10 mg
VESICARE 10 mg
VESICARE 5 mg
Vesicare 5mg
VFEND 200 mg (bl.)
VFEND 40 mg/ ml
VIDEX EC 400 mg
VIDOTIN 4 mg
VIDOTIN 8 mg
VIGIL 100 MG
VINPOCETINE COVEX 5MG
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J05AG01
J05AF07
A12AA04
A11CA01
A11CC01
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
N06AX16
N06AX16
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
J01CE02
64988
40908
25955
00347
00353
97518
97406
27802
87520
87521
69404
51249
51251
92434
92435
92436
84626
84627
14881
25441
tbl flm 60x200 mg
tbl flm 30x245 mg
tbl 60x250 mg
cps 50x30 KU
cps 1x300 KU
tbl obd 20x50 mg
tbl obd 10x50 mg
tbl obd 20x50 mg
tbl plg 10x100 mg
tbl plg 30x100 mg
tbl plg 30x75 mg
cps pld 28x150 mg
cps pld 28x75 mg
tbl 30x400 ku (3x10)
tbl 30x800 ku (3x10)
tbl 30x1,2mu (5x6)
tbl 30x250 mg (blis.)
tbl 30x500 mg (blis.)
tbl 20x750 mg (blist.)
tbl 30x750 mg (blis.)
Nevirapin
Tenofovir
Uhličitan vápenatý
Retinol
Ergokalciferol
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Diklofenak
Venlafaxín
Venlafaxín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Fenoxymetylpenicilín
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
C10AA04
55745
tbl plg 28x80 mg (blister)
Fluvastatín
p.o.
N06AX12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12
B01AX06
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
M01AC05
J01DC02
J01DC02
J01DC02
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
N06DA02
N06DA02
N06DA02
N06DA02
01173
96977
90959
90957
83099
83100
83101
53541
55582
55580
55558
55560
55458
55457
55459
55460
91310
91268
91230
93010
33806
32720
35383
40543
40542
04986
04976
tbl plg 60x150 mg
tbl 30x1 mg
tbl 30x0,5 mg
tbl 30x0,25 mg
tbl plg 30x0,5 mg
tbl plg 30x1 mg
tbl plg 30x2 mg
tbl flm 10x10 mg (bli.PP/Al)
tbl flm 50 x 4 mg ( blister)
tbl flm 20 x 4 mg ( blister)
tbl flm 20 x 8 mg ( blister)
tbl flm 50 x 8 mg
tbl flm 10 x 8 mg
tbl flm 6 x 8 mg
tbl flm 20 x 8 mg ( blister)
tbl flm 30 x 8 mg
tbl obd 10x125 mg
tbl obd 10x250 mg
tbl obd 10x500 mg
tbl flm 90x5 mg
tbl flm 28x5 mg
tbl flm 50x5 mg
sol por 1x200ml/100mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x5 mg
tbl oro 28x10mg
tbl oro 28x5mg
Bupropión
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Rivaroxaban
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Lornoxikam
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Donepezil
Donepezil
Donepezil
Donepezil
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
VIRAMUNE 200 mg
VIREAD
VITACALCIN
VITAMIN A SLOVAKOFARMA
VITAMIN D SLOVAKOFARMA
VOLTAREN 50
VOLTAREN RAPID 50 mg
VOLTAREN RAPID 50 MG
VOLTAREN RETARD 100
VOLTAREN RETARD 100
VOLTAREN SR 75
Voxatin 150 mg
Voxatin 75 mg
V-PENICILIN 0,4MEGA BIOTIKA
V-PENICILIN 0,8MEGA BIOTIKA
V-PENICILIN 1,2MEGA BIOTIKA
V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA
V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA
V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA
Vuyator 80 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním
WELLBUTRIN SR
XANAX
XANAX
XANAX
XANAX SR 0,5MG
XANAX SR 1MG
XANAX SR 2MG
Xarelto
Xefo 4 mg filmom obalené tablety
Xefo 4 mg, filmom obalené tablety
Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Xefo Rapid
Xefo Rapid
Xefo Rapid filmom obalené tablety
Xefo Rapid filmom obalené tablety
Xorimax 125 mg
Xorimax 250 mg
Xorimax 500 mg
Xyzal
XYZAL
XYZAL
XYZAL 5mg/10ml
YASNAL 10
YASNAL 5
Yasnal Q-Tab 10mg
Yasnal Q-Tab 5mg
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 122 |
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
N06AX21
N06AX21
N06AX21
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
C08CA01
C08CA01
J01MA01
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
C10AA07
J05AF05
J05AF05
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
H05BX02
H05BX02
R06AE09
R06AE09
R06AE09
R06AE09
P02CA03
J05AF04
G04BD08
G04BD08
J05AF06
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
J01DC02
N05AE04
N05AE04
N05AE04
41292
41290
41291
21415
21420
21412
21408
21394
21399
45750
45770
45760
45765
58876
58874
12349
05792
85494
85496
05793
05794
85498
02087
02085
44637
33898
33906
44641
33914
44645
46784
46788
80447
80446
80444
80445
88300
53209
04866
04865
58396
62239
15868
15869
14052
15870
81935
82130
82158
cps end 56x40 mg
cps end 56x20 mg
cps end 28x40 mg
tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 28x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl flm 98x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28x5mg
tbl oro 28x20 mg
tbl oro 28x10mg
tbl oro 28x15 mg
tbl 30x10 mg
tbl 30x5 mg
tbl flm 10x200 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 30x20 mg
tbl flm 90x20 mg
tbl flm 90x40 mg
tbl flm 30x40 mg
tbl flm 84x100 mg
tbl flm 28x100 mg
cps dur 30x40 mg
cps dur 56x40 mg
cps dur 56x60 mg
cps dur 30x60 mg
cps dur 56x80 mg
cps dur 30x80 mg
cps mol 28x1 mcg (blis.)
cps mol 28x2 mcg (blis.)
tbl flm 90x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 50x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 20x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
tbl flm 28x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al)
sus por 20 ml/400 mg
cps 56x40 mg
tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl flm 60x300 mg
gru por 100 ml
tbl flm 10x125 mg
tbl flm 10x250 mg
gru por 50 ml
tbl flm 10x500 mg
cps dur 30x40 mg
cps dur 30x60 mg
cps dur 30x80 mg
Duloxetín
Duloxetín
Duloxetín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Olanzapín
Amlodipín
Amlodipín
Ofloxacín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Rosuvastatín
Lamivudin
Lamivudin
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Parikalcitol
Parikalcitol
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Levocetirizín
Albendazol
Stavudin
Solifenacín
Solifenacín
Abakavir
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
| 123 |
YENTREVE
YENTREVE
YENTREVE
Zahron 10 mg
Zahron 10 mg
Zahron 20 mg
Zahron 20 mg
Zahron 40 mg
Zahron 40 mg
Zalasta
Zalasta
Zalasta
Zalasta
ZAMLODAX 10
ZAMLODAX 5
Zanocin 200 MG
ZARANTA 10 mg
ZARANTA 10 mg
ZARANTA 20 mg
ZARANTA 20 mg
ZARANTA 40 mg
ZARANTA 40 mg
ZEFFIX 100MG
ZEFFIX 100MG
ZELDOX 40 mg (blis.)
ZELDOX 40 mg (blis.)
ZELDOX 60 mg (blis.)
ZELDOX 60 mg (blis.)
ZELDOX 80 mg (blis.)
ZELDOX 80 mg (blis.)
Zemplar 1 mcg kapsuly
Zemplar 2 mcg kapsuly
Zenaro 5 mg
Zenaro 5 mg
Zenaro 5 mg
Zenaro 5 mg
ZENTEL
ZERIT 40 mg
Zevesin 5 mg
Zevesin 5 mg
ZIAGEN 300 mg
ZINNAT 125 MG
ZINNAT 125 mg
ZINNAT 250 mg
ZINNAT 250 MG
ZINNAT 500 mg
Zipwell 40 mg
Zipwell 60 mg
Zipwell 80 mg
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
ATC kód
ŠÚKL kód Názov lieku
Doplnok k lieku
Názov liečiva
J01FA10
J01FA10
J01FA10
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
C10AA01
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
R06AE07
N05AH03
N05AH03
N05AX11
N05AX11
N05AX11
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N02CC03
N02CC03
N02CC03
N05CF01
N05CF01
N05CF01
N05CF01
N05CF01
J05AB01
C02CA04
B01AC04
B01AC04
N06AB04
N06AB04
N05AH03
N05AH03
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
R06AE07
R06AE07
J01XX08
95339
95342
66222
02704
97921
02710
97923
97925
02718
05496
99600
05499
28951
28950
15927
15926
05120
05119
28792
28784
28788
83541
83540
13980
15006
15007
32910
28312
28311
36435
38044
36437
93191
45215
80636
80641
40351
40353
44066
44071
52524
52533
52515
52518
52527
52536
27002
66830
33439
cps dur 6x250 mg
tbl flm 3x500 mg
gra psp 1x2 g
tbl flm 98x10 mg
tbl obd 28x10 mg
tbl flm 98x20 mg
tbl obd 28x20 mg
tbl obd 28x40 mg
tbl flm 98x40 mg
tbl flm 60x10 mg
tbl flm 90x10 mg
tbl flm 100x10 mg
tbl flm 30x10 mg
tbl flm 10x10 mg
gto por 1x20 ml
sir 1x100 ml
tbl oro 28(4x7)x 10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl oro 28 (2x14)x 5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
tbl obd 30x100 mg
tbl obd 30x25 mg
tbl obd 30x50 mg
tbl flm 28x100 mg
tbl flm 28x50 mg
con por 1x60 ml
tbl flm 6x2,5 mg
tbl flm 6x2,5 mg+puzd.
tbl dsp 6x2,5 mg
tbl flm 20x7,5 mg
tbl flm 10x7,5 mg
tbl flm 10x7,5 mg
tbl flm 20x7,5 mg
tbl flm 100x7,5 mg
sus por 125 ml
tbl 30x4 mg
tbl flm 28x75 mg
tbl flm 84x75 mg
tbl flm 28x10 mg
tbl flm 28x20 mg
tbl obd 28 x 10 mg
tbl obd 28 x 5 mg
cps dur 30x60 mg
cps dur 30x80 mg
cps dur 30x40 mg
cps dur 60x40mg
cps dur 60x60mg
cps dur 60x80mg
tbl obd 50x10 mg
gtt por 1x20 ml/200 mg
tbl flm 10x600 mg
Azitromycín
Azitromycín
Azitromycín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Simvastatín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Cetirizín
Olanzapín
Olanzapín
Zotepín
Zotepín
Zotepín
Sertralin
Sertralin
Sertralin
Zolmitriptan
Zolmitriptan
Zolmitriptan
Zopiklón
Zopiklón
Zopiklón
Zopiklón
Zopiklón
Acyklovir
Doxazosín
Klopidogrel
Klopidogrel
Citalopram
Citalopram
Olanzapín
Olanzapín
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Ziprasidón
Cetirizín
Cetirizín
Linezolid
Zitrocin 250 MG
Zitrocin 500 MG
Zmax 2g
ZOCOR 10 MG
ZOCOR 10 mg
ZOCOR 20 MG
ZOCOR 20 mg
ZOCOR 40 mg
ZOCOR 40 MG
ZODAC
ZODAC
ZODAC
ZODAC
ZODAC
ZODAC GTT
ZODAC SIR
Zolaswift 10 mg orodispergovateľné tablety
Zolaswift 5 mg orodispergovateľné tablety
ZOLEPTIL 100 MG (BLIST.)
ZOLEPTIL 25 MG (BLIST.)
ZOLEPTIL 50 MG (BLIST.)
ZOLOFT 100 mg
ZOLOFT 50 mg
ZOLOFT OC 20mg/ml
ZOMIG 2,5 MG
ZOMIG 2,5 mg
ZOMIG RAPIMELT
ZOPICLON 7,5-SL
ZOPICLON 7,5-SL
ZOPITIN 7,5 mg
ZOPITIN 7,5 mg
ZOPITIN 7,5 mg
ZOVIRAX (200 mg/5 ml)
ZOXON 4
Zyllt 75 mg
Zyllt 75 mg
ZYLORAM tablety 10 mg
ZYLORAM tablety 20 mg
Zyprexa 10 mg obalované tablety
Zyprexa 5 mg obalované tablety
Zypsilan
Zypsilan
Zypsilan
Zypsilan 40mg
Zypsilan 60mg
Zypsilan 80mg
ZYRTEC
Zyrtec
Zyvoxid 600 mg (blis.)
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
Cesta
podania
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
| 124 |
Príloha č. 2
Ako hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok
pri generickej preskripcii alebo substitúcii
1. Hlásenia nežiaducich účinkov liekov sú viazané na produkt, ktorý je na trhu, teda liek
konkrétneho výrobcu, prípadne aj šarže lieku.
2. Hlásenie nežiaducej reakcie pri generickej substitúcii lieku lekárnikom a generickej
preskripcii lieku lekárom
Pri podozrení, že pozorovaná reakcia bola spôsobená liekom v rámci jeho generickej substitúcie alebo generickej preskripcie, je potrebné v hlásení uviesť:
•
•
•
•
•
Obchodný názov lieku, ktorý reakciu vyvolal
Obchodný názov lieku, ktorý bol nahradený (predtým používaný liek)
Reakciu alebo reakcie
Uviesť tiež medzi reakciami „reakcia v dôsledku substitúcie lieku“
Výsledok opätovného zavedenia pôvodného, pôvodne užívaného lieku
Ako hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok
pomocnej látky v lieku
1. Hlásenia nežiaducich účinkov liekov sú viazané na produkt, ktorý je trhu, teda liek
konkrétneho výrobcu, prípadne aj šarže lieku.
2. Pri podozrení, že pozorovaná reakcia bola spôsobená pomocnou látkou v lieku, je potrebné v hlásení uviesť:
o Obchodný názov lieku
o Pomocnú látku, ktorá reakciu vyvolala
o Reakciu alebo reakcie
o Uviesť tiež medzi reakciami „reakcia na pomocnú látku“ čo je štandardný termín
v MedDra
| 125 |
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Zoznam pomocných látok a upozornenia na pomocné látky sú súčasťou informácií v Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Príbalovej informácii pre používateľov. Pre jednotlivé
pomocné látky sú vypracované štandardné texty v dokumente Európskej komisie v anglickej
alebo slovenskej verzii.
V súčasnej dobe prebieha v EÚ revízia tohto textu. Pokyny pre posielanie hlásenia
o nežiaducom účinku lieku
1. Povinnosť hlásiť podozrenie na nežiaducu reakciu vyplýva pre zdravotníckych pracovníkov z § 68 ods. 6 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z. z .
Hláste, prosím, každé podozrenie na nežiaducu reakciu lieku u Vášho pacienta, hlavne
ak reakcia je:
1. závažná – ktorá bez ohľadu na dávku skúšaného produktu alebo skúšaného
lieku spôsobuje smrť, ohrozuje život účastníka, vyžaduje ústavnú zdravotnú
starostlivosť alebo ju predlžuje, vyvoláva zdravotné postihnutie alebo má za následok trvalú alebo závažnú funkčnú neschopnosť, alebo sa prejavuje vrodenou
úchylkou (kongenitálna anomália) alebo znetvorením (malformácia).
2. alebo neočakávaná – nie je popísaná v Súhrne charakteristických vlastností,
ktoré sú na stránke
http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databazeregistrovanych-liekov
3. vznikla pri užívaní/použití hromadne vyrábaného lieku, vakcíny, krvného derivátu, v lekárni pripraveného lieku, vitamínového prípravku, rastlinných liekov
alebo homeopatika. Väčšiu pozornosť treba venovať novozavádzaným liekom.
Neposielajú sa hlásenia na potravinové doplnky.
2. Vyberte si správny typ tlačiva. Vakcíny majú zvláštne tlačivo. Hlásenia trasfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadia zvláštnymi požiadavkami, ktoré sú uvedené
na stránke www.sukl.sk
3. Vyplňujte strojom alebo čitateľne všetky údaje. Štvorčeky prečiarknite. Ak vyplňujete
šablónu v programe Word, štvorčeky vyplňujte pomocou „x“ alebo kliknutím ľavého
tlačítka myši. Medzi jednotlivými položkami prechádzajte pomocou TAB.
M in is terst vo zdravo t n íc t va S R
| 126 |
4. Ak je potrebné v samostatnom dokumente uveďte ďalšie doplňujúce údaje, ako sú:
1. výsledky laboratórnych vyšetrení vrátane referenčných hodnôt,
2. prípade úmrtia lekársku správu a pitevný nález,
3. ostatné údaje, ktoré považujete za dôležité:
5. Možnosť hlásenia NÚL nie je obmedzené iba na lekára. Hlásiť môže aj farmaceut,
stredný zdravotnícky pracovník alebo pacient (pozri zvláštne pokyny).
6. Vyplnené tlačivo poskladajte, dajte do obálky a odošlite na nižšie uvedenú adresu. Môžete použiť aj fax alebo internet. Pri hlásení nežiaduceho účinku na vakcínu, okrem
hlásenia na ŠÚKL, je potrebné zaslať hlásenie aj na regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Správy zasielajte na adresu:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania
Kvetná ul. 11
825 08 Bratislava 26
Fax.: 02 507 01 237
[email protected]
Ak máte podozrenie na nekvalitu lieku, vypíšte a zašlite hlásenie nežiaduceho účinku.
Okrem toho upozornite na túto skutočnosť nemocničnú alebo verejnú lekáreň, z ktorej
liek pochádza, ktorá po dohode so ŠÚKL, zabezpečí odoslanie vzoriek lieku na kontrolu.
| 127 |
M a n u á l k u g e n e r i c k e j presk r i pc i i
Download

ku generickej preskripcii