FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
VÝROČNÁ SPRÁVA 2006
NITRA 2007
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2006
Zostavovateľ:
Technická spolupráca:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Schválené vedením Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre
20. 9. 2007
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
©FSŠ UKF v Nitre
ISBN 978-80-8094-154-3
EAN 9788080941543
Obsah
1
2
3
4
5
Úvod ............................................................................................................5
Profil FSŠ UKF v Nitre ................................................................................7
Akademické orgány FSŠ ..............................................................................9
2.1 Akademický senát FSŠ..........................................................................9
2.2 Vedecká rada FSŠ ............................................................................... 10
2.3 Dekanát FSŠ ....................................................................................... 11
2.4 Kolégium dekana FSŠ ......................................................................... 12
2.5 Pedagogická komisia FSŠ ................................................................... 13
2.6 Disciplinárna komisia FSŠ .................................................................. 13
2.7 Edičná komisia FSŠ ............................................................................ 13
Činnosť Akademického senátu FSŠ............................................................ 14
Pracoviská FSŠ .......................................................................................... 15
4.1 Katedra areálových kultúr..................................................................... 15
4.1.1 Pracovníci .................................................................................. 15
4.1.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť.................................. 15
4.2 Katedra elementaristiky........................................................................ 17
4.2.1 Pracovníci .................................................................................. 17
4.2.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť .................................. 17
4.2.3 Zahraničné cesty......................................................................... 17
4.2.4 Zahraniční hostia ........................................................................ 18
4.3 Katedra maďarského jazyka a literatúry................................................ 19
4.3.1 Pracovníci .................................................................................. 19
4.3.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť .................................. 19
4.3.3 Zahraničné cesty......................................................................... 22
4.3.4 Zahraniční hostia ........................................................................ 22
4.4 Katedra matematiky a informatiky........................................................ 24
4.4.1 Pracovníci .................................................................................. 24
4.4.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť .................................. 24
4.4.3 Zahraničné cesty......................................................................... 25
4.4.4 Zahraniční hostia ........................................................................ 25
4.5 Katedra odborových didaktík................................................................ 26
4.5.1 Pracovníci .................................................................................. 26
4.5.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť .................................. 26
4.5.3 Zahraničné cesty......................................................................... 26
4.5.4 Zahraničný hostia ....................................................................... 26
4.6 Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy .... 27
4.6.1. Pracovníci ................................................................................. 27
4.6.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť .................................. 27
4.7 Ústav národných a národnostných kultúr .............................................. 29
4.7.1 Pracovníci .................................................................................. 29
4.7.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť .................................. 29
4.7.3 Zahraničné cesty......................................................................... 30
Štúdium na FSŠ ......................................................................................... 31
5.1 Charakteristika štúdia na FSŠ .............................................................. 31
5.2 Študijné odbory................................................................................... 31
5.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov a foriem štúdia................... 32
5.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom roku 2006/2007 ........ 33
5.4.1 Podmienky prijatia na štúdium ................................................... 33
5.4.2 Imatrikulácia študentov v akademickom roku 2006/2007............ 34
5.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác.......................................... 35
5.5.1 Štátne skúšky v 3. ročníku .......................................................... 35
5.5.2 Štátne záverečné skúšky ............................................................. 36
5.5.3 Ukončenie štúdia, promócie absolventov FSŠ v roku 2006 ......... 36
5.5.4 Pedagogická prax ....................................................................... 37
5.6 Zahraničné študijné pobyty študentov................................................... 38
6 Vedeckovýskumná činnosť FSŠ ................................................................. 40
6.1 Projekty riešené na FSŠ....................................................................... 40
6.2 Publikačná činnosť.............................................................................. 40
6.3 Ocenenia za vedeckovýskumnú činnosť a ďalšiu tvorivú činnosť ........ 41
6.4 Vedecké, odborné, umelecké podujatia................................................. 41
6.5 Vedecká spolupráca.............................................................................. 42
6.5.1 Spolupráca s vedeckými, umeleckými a inými inštitúciami......... 42
6.5.2 Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných vedeckých
organizáciách, výboroch a redakčných radách........................... 42
7. Hospodárenie ............................................................................................. 46
7.1 Dotácia zo štátneho rozpočtu ................................................................ 46
7.2 Vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov.................................... 47
7.3 Vyhodnotenie čerpania tovarov a služieb.............................................. 49
7.4 Vyhodnotenie čerpania bežných transferov........................................... 52
7.5 Vyhodnotenie čerpania kapitálových výdavkov .................................... 52
7.6 Vyhodnotenie aktivít pracoviska Inštitút kvality vzdelávania................ 52
Prílohy............................................................................................................. 55
Príloha 1: Zoznam obhájených diplomových prác na FSŠ v roku 2006....... 55
Príloha 2: Zoznam absolventov FSŠ v roku 2006 ....................................... 62
Príloha 3: Zoznam projektov riešených na FSŠ .......................................... 67
Príloha 4: Zoznam publikácií...................................................................... 70
Príloha 5: Podujatia FSŠ 2006.................................................................... 88
ÚVOD
Fakulta stredoeurópskych štúdií bola založená 11. novembra 2003 vydaním
Zakladacej listiny rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Postupným
konštituovaním akademickej obce a akademických orgánov v skutočnosti akademický rok
2004/2005 bol prvým akademickým rokom fakulty, kedy už vykonávala všetky činnosti
dané vysokoškolským zákonom. Zvláštnosťou zakladania už piatej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre bolo to, že veľká väčšina študentov maďarskej sekcie
v akademickom roku 2004/2005 sa zapísala na Fakultu stredoeurópskych štúdií, preto mala
fakulta od začiatku študentov vo všetkých piatich ročníkoch.
Začiatky činnosti našej fakulty spadajú do obdobia, kedy sa dostáva do
rozhodujúcej fázy komplexná reforma vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
navodená Bolonským procesom a novým zákonom o vysokých školách č. 131 z roku 2002.
Začali sa už vytvárať kontúry Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru
s jasným znakom konkurenčného prostredia. Nové, ešte celkom nevykryštalizované
modely financovania vysokých škôl aj na Slovensku zásadným spôsobom ovplyvnili
a zasahovali do celej činnosti, do rozvojových zámerov našej fakulty. Ako každá nová
inštitúcia, aj Fakulta stredoeurópskych štúdií mala v rámci univerzity, ale aj mimo nej
svojich sympatizantov, ale aj neprajníkov, predovšetkým z dôvodu, že jedným z jej poslaní
je vzdelávanie učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Strnulosť
kritérií akreditácie študijných programov a nepochopenie našich vzdelávacích záujmov
a špecifík na UKF mali za následok určité zmeny orientácie hlavných činností fakulty.
Fakulta vstúpila do roku 2006 v očakávaní, čo prinesie zmena vládnej koalície, ale
predovšetkým zmena vo vedení univerzity. Finančné a ekonomické zabezpečenie činnosti
fakulty napriek uvedeným vonkajším a vnútorným vplyvom bolo porovnateľné
s predchádzajúcimi rokmi a vcelku úspešné. Naštartované nasmerovanie rozvoja na nové
študijné programy, na získanie edukačných a výskumných projektov, na publikačnú
činnosť, začali prinášať úspechy. V roku 2006 fakulta pripravila na akreditáciu šesť
študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Počet
študentov sa tesne priblížil tisícke. Podiel fakulty na publikačnej činnosti univerzity vo
vedeckých časopisoch, citáciách a ohlasoch, v organizovaní medzinárodných podujatí
vysoko presahuje podiel jej tvorivých pracovníkov.
5
Fakulta sa v roku 2006 adekvátne podieľala na hlavných činnostiach univerzity.
Mobilita
učiteľov
a študentov
sa
zintenzívnila.
Finančné
prostriedky
získané
prostredníctvom vedeckých, edukačných a rozvojových grantov a tiež dvoma projektmi
z ESF prispeli k zlepšeniu infraštruktúry tak pre vzdelávaciu, ako aj vedeckú a výskumnú
činnosť. Fakulta získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prístavbu
a nadstavbu svojej budovy na Dražovskej ulici.
Fakulta v roku 2006 organizačne pripravila a začala realizovať rigorózne konania,
o ktoré je veľký záujem.
Veľmi významná je pre fakultu spolupráca predovšetkým so zahraničnými
inštitúciami a ústavmi, ktorá sa prejavila v spoločných publikáciách, v organizovaní a
v účasti na medzinárodných vedeckých konferenciách. Veľmi si ceníme, že viac našich
pracovníkov ukončilo alebo úspešne pokračuje v doktorandskom štúdiu na renomovaných
zahraničných univerzitách.
V roku 2006 sa už jasne prejavil nedostatok učebných priestorov a špeciálnych
učební, ktorý bol zapríčinený otvorením nových študijných programov resp. ďalších
ročníkov už akreditovaných študijných programov. Ani v roku 2006 sa nám nepodarilo
pokročiť, aby vyučovacie hodiny pre našich študentov boli rovnomerne rozdelené do
špeciálnych učební, ktoré fakulta nevlastní. Na celej univerzite sa už prejavil problém ako
porovnať a ohodnotiť kvalitu a finančnú náročnosť výskumných projektov z rôznych
vedných oblastí. Hlavným meradlom vedeckovýskumnej činnosti sú výstupy, teda úroveň
publikačnej činnosti, čo je rozhodujúce pri kvalifikačnom raste a v podstate aj pri
posudzovaní akreditačných spisov. V budúcnosti by preto mala rásť váha publikačnej
aktivity pri rozdeľovaní dotačných prostriedkov.
Výročná správa obsahuje podrobné informácie o vzdelávacej, vedeckovýskumnej
a publikačnej činnosti fakulty za rok 2006. Výsledky, ktoré fakulta dosiahla, sú
predovšetkým výsledkami práce všetkých tvorivých pracovníkov, ale aj práce všetkých
administratívnych pracovníkov. Ocenenie ich práce zostáva naďalej nevyhnutnou
podmienkou úspešného napredovania Fakulty stredoeurópskych štúdií vo všetkých
oblastiach jej činnosti. Cieľom naďalej ostáva byť užitočnou zložkou našej univerzity
a obstáť vo vysokoškolskom konkurenčnom prostredí.
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
dekan
6
1 PROFIL FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola
založená Zriaďovacou listinou rektora 11. novembra 2003 na základe súhlasu
Akademického senátu univerzity a po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie.
Projekt fakulty pre postup zriaďovania vychádzal z viac ako 40-ročnej tradície
vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Nitre a predovšetkým z tradície prípravy učiteľov
pre národnostné školy, čo je špecifickou činnosťou našej univerzity. Takto bol
sformulovaný vzdelávací a vedeckovýskumný profil fakulty, ktorý sa stavia na dvoch
pilieroch:
-
v prvom pilieri fakulta zabezpečuje prípravu učiteľov pre základné
a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku vo
všetkých potrebných akademických predmetoch;
-
v druhom pilieri bude fakulta rozvíjať neučiteľské vzdelávanie v súlade
s aktuálnymi potrebami európskej integrácie zabezpečujúce prípravu
odborníkov pre verejnú správu a samosprávu, regionálnu politiku, pre tretí
sektor, kultúrne a sociálne zariadenia.
V súčasnosti má fakulta právo uskutočňovať študijné programy učiteľstva
akademických predmetov v 23 predmetových špecializáciách na bakalárskom aj
magisterskom stupni štúdia. Okrem toho uskutočňuje študijný program Predškolská
a elementárna pedagogika na bakalárskom a v nadväznosti Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie na magisterskom stupni štúdia.
V neučiteľských programoch fakulta uskutočňuje študijný program Hungarológia
v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúra na všetkých troch stupňoch štúdia;
Kultúrna a sociálna antropológia na bakalárskom a v nadväznosti Stredoeurópska areálová
kultúra na magisterskom stupni štúdia. Od akademického roka 2007/2008 bude možné na
fakulte študovať aj študijný program prvého stupňa Prekladateľstvo a tlmočníctvo –
maďarský jazyk a kultúra. V procese je aj akreditácia študijného programu prvého stupňa
Regionálna publicistika a reklama, študijný program tretieho stupňa Teória vyučovania
maďarského jazyka a literatúry. Fakulta pripravuje akreditačný materiál pre študijný
program Mediálna pedagogika a pre Stredoeurópske štúdiá.
V nasledujúcom období sa očakáva ďalšia reštrukturalizácia vysokoškolského
vzdelávania. Je potrebné správne odhadnúť vývoj a investovať do nových študijných
programov, ktorých absolventi sa budú môcť uplatniť na trhu práce v širšom regióne. V
7
roku 2006 zaznamenala naša fakulta v tomto smere určitý posun v dodefinovaní jej profilu
a nasmerovaní vzdelávacej a vedeckej činnosti na históriu, kultúru, ekonomiku,
spoločenské a etnické vzťahy v stredoeurópskom regióne. Podľa nášho posúdenia budú
v zjednotenej Európe uvedené oblasti dlho vďačnou témou a predmetom vysokoškolského
vzdelávania a výskumu a špecifickou oblasťou činnosti našej univerzity.
Štúdium na fakulte je organizované podľa kreditového systému ECTS (European
Credit Transfer System). Vo vzdelávacej činnosti sa zvláštny dôraz kladie na vyučovanie
cudzích jazykov a informačných a komunikačných technológií.
Pri tomto spôsobe štúdia má študent možnosť vytvoriť si vlastný študijný plán,
vybrať si predmety podľa vlastného záujmu. Fakulta umožňuje študentom absolvovať časť
štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike a v zahraničí. Pri zabezpečovaní
študentských
mobilít,
výmenných
pobytov
vysokoškolských
pedagógov
a vo
vedeckovýskumnej činnosti fakulta spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami.
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
dekan
8
2 AKADEMICKÉ ORGÁNY FSŠ
2.1 Akademický senát FSŠ
Predseda:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Podpredseda:
PaedDr. Helena Pataiová
Členovia:
PaedDr. Mária Alabánová, PhD.
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Ing. Rastislav Žitný
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Judita Brathová
Veronika Žitňanská
Tomáš Saxon
Róbert Laboda
Adam Ižák
9
2.2 Vedecká rada FSŠ
Predseda:
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
Členovia:
Doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
Prof. Ing. Mgr. Ondrej Baráth, CSc.
Doc. Ing. Miklós Czajlík, PhD.
Doc. RNDr. Tibor Gál, CSc.
Doc. Dr. Käfer István, PhD.
Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
Doc. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
Prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., Dr.h.c.
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Prof. Dr. Szigeti Lajos Sándor, DrSc.
JCDr. Anton Szlávik, PhD.
Doc. Ing. Viera Stollárová, CSc.
Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.
10
2.3 Dekanát FSŠ
Dekan:
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
Prodekani:
Doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD. do 31.8.2006
Doc. RNDr. Tibor Gál, CSc.
RNDr. Attila Komzsík, Phd. od 1.9.2006
Mgr. Ildikó Vančová, PhD. od 1.9.2006
Tajomník:
Ing. Jozefína Polláková
Sekretárka dekana:
Hajnalka Budinszky
11
2.4 Kolégium dekana FSŠ
Členovia:
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
Doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD. do 31.8.2006
Doc. RNDr. Tibor Gál, CSc.
RNDr. Attila Komzsík, PhD. od 1.9.2006
Mgr. Ildikó Vančová, PhD. od 1.9.2006
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PaedDr. Ladislav Baráth
Doc. Ing. Miklós Czajlík, PhD.
Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Ing. Jozefína Polláková
Veronika Žitňanská
12
2.5 Pedagogická komisia FSŠ
Predseda:
Doc. RNDr. Tibor Gál, CSc.
Členovia:
PaedDr. Helene Pataiová
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
2.6 Disciplinárna komisia FSŠ
Predseda:
Doc. RNDr. Tibor Gál, CSc.
Členovia:
PaedDr. Ladislav Baráth
PaedDr. Zuzana Nagyová-Lehocká
Mónika Cserge
Virág Horváth
Eva Ružíková
2.7 Edičná komisia FSŠ
Predseda:
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Členovia:
Doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
13
3 ČINNOSŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU FSŠ
AS FSŠ v roku 2006 zasadal dvakrát.
Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
7. 6. 2006 bola predložená Výročná správa
o hospodárení fakulty za rok 2005, ktorá bola schválená uznesením č. 1/2006/AS FSŠ,
návrh rozpočtu na rok 2006, ktorý bol schválený uznesením č. 2/2006/AS FSŠ, návrh na
organizačnú zmenu FSŠ a ustanovenie Katedry areálových kultúr bol schválený od 1. 9.
2006 uznesením č. 3/2006/AS FSŠ. Boli vyhlásené doplňujúce voľby do študentskej časti
AS FSŠ.
14
4 PRACOVISKÁ FSŠ
4.1 Katedra areálových kultúr
4.1.1 Pracovníci
Vedúci:
Doc. PedDr. Peter Andruška, PhD.
Zástupca vedúceho: PhDr. Zuzana Vargová, PhD
Personálna štruktúra pracoviska:
Profesori:
Prof. Lajos Sándor Szigeti, DrSc.
Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Docenti:
Doc. PedDr. Peter Andruška, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Asistent:
PaedDr. Zuzana Szabová
Ostatní pracovníci:
Kristína Alabánová
4.1.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
Pedagogická činnosť:
Doc. PaedDr. Peter Andruška:
- Národnostné zloženie Slovenska,
- Dimenzie národnostného bytia a kultúry,
- Maďarská národnostná kultúra na Slovensku,
- Dejiny slovenskej literatúry I.,
- Dejiny slovenskej literatúry II.,
- Seminár k bakalárskej práci
PaedDr. Zuzana Szabová:
- Spoločenské systémy,
- Fonetika a fonológia maďarského jazyka,
- Morfológia maďarského jazyka,
- Úvod do kultúrnej a sociálnej antropológie,
- Systematická kulturológia,
- Úvod do štúdia maďarského jazyka,
- Štylistika maďarského jazyka,
- Lexikológia maďarského jazyka ,
- Vývin maďarského jazyka
PhDr. Zuzana Vargová:
- Dejiny slovenskej literatúry,
15
-
Slovenská jazyková kultúra,
Slovenský a maďarský literárny romantizmus,
Teória literatúry II.,
Dejiny antropologických koncepcií,
Dejiny kultúry I.,
Kultúrna antropológia
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.:
- Literatúra pre deti a mládež,
- Metodika literárnej výchovy,
- Základy jazykovej kultúry a rétorika,
- Interpretácia literárneho textu,
- Dejiny svetovej literatúry II.
Prof. PhDr. Lajos Sándor Szigeti, DrSc:
- Dejiny maďarskej literatúry 20. stor. I.,
- Textový seminár
- Úvod do štúdia maď.lit.
- Dejiny maď.lit.a kult. I. -19.st.
- Dejiny maď.lit.a kult. II. - 19.st.
Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc:
- Kultúrna antropológia a stredoeurópsky región
- Dejiny svetovej literatúry
Vedecko-výskumná činnosť:
Projekty VEGA:
1. Prínos osobností slovenskej literatúry a kultúry spoza hraníc Slovenska do
kultúrneho rozvoja stredoeurópskeho regiónu (zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr.
Peter Andruška, PhD.)
2. Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom
a stredoeurópskom kontexte (hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.)
Projekty CGA, GAM:
1. Miesto komparatistiky vo výskume národnostných kultúr (PhDr. Zuzana Vargová,
PhD.)
2. Účasť Nemcov na kultúrnom rozvoji stredoeurópskeho regiónu (PhDr. Zuzana
Vargová, PhD.)
3. Život a dielo Józsefa Attilu (PhDr. Zuzana Vargová)
4. Vplyv masových médií na teenagerskú kultúru. (PhDr. Zuzana Szabová)
16
4.2 Katedra elementaristiky
4.2.1 Pracovníci
Vedúci:
PaedDr. Ladislav Baráth
Zástupca vedúceho: PaedDr. Helena Pataiová
Personálna štruktúra pracoviska:
Profesori:
Prof. Andrea Kárpáti, DrSc.
Docenti:
Doc. PhDr. Katalin Fehér, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Albert Balko
PaedDr. Ladislav Baráth
MAg. Andrej Csillag
MAg. Mónika Józsa
PaedDr. Ernest Kocsis, CSc.
Mgr. Yvette Orsovicsová
PaedDr. Helena Pataiová
Mgr. Katarína Szakallová, CSc.
Mgr. Ildikó Viczayová
4.2.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť jednotlivých členov KEL bola zameraná v rámci
svojich oblastí, čo vyplýva z heterogénnosti našej katedry. Členovia KEL pripravili
hudobno-literárne pásmo na počesť revolúcie v roku 1848-49 a už tradičný Vianočný
koncert pre všetkých členov FSŠ, ale aj UKF.
Členovia KEL sa zúčastnili na viacerých zahraničných (Kaposvár, Budapešť, Ostrava,
Praha, Hradec Králové) a domácich (Nitra, Bratislava, Donovaly) konferenciách.
MAg. Józsa, vedúca Maďarského zmiešaného speváckeho zboru FSŠ pri UKF v Nitre so
svojim hudobným telesom zožala vynikajúce úspechy na domácich ale aj zahraničných
vystúpeniach.
KEL v spolupráci s budapeštianskou ELTE vypracovala a podala projekt v rámci
Leonardo-programu na rozšírenie tvorby nových študijných programov v súlade s ďalšou
možnou profiláciou.
Členovia KEL svojim širokospektrálnym zameraním - organizácia a evidencia
pedagogickej praxe na FSŠ, zabezpečenie výučby disciplín všeobecného základu, atď...tvoria neodmysliteľnú súčasť FSŠ.
4.2.3 Zahraničné cesty
Zahraničné služobné cesty súviseli väčšinou s účasťou na vedeckých konferenciách.
Dr. Baráth v rámci učiteľskej mobility Socrates-Erasmus programu sa zúčastnil na
prednáškovo-študijnom pobyte na Szegedskej univerzite, kde sa aktívne zapojil do riešenie
výskumnej úlohy Inštitútu športu a telesnej výchovy.
Dr. Kocsis na budapeštianskej ELTE-Univerzite zorganizoval výstavu z prác študentov
výtvarnej výchovy a učiteľstva pre I. stupeň ZŠ – FSŠ, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas.
17
4.2.4 Zahraniční hostia
V roku 2006 na našej katedre v rámci SOCRATES-ERASMUS programu sme prijali Dr.
Tamása Bakosa, vedúceho Katedry výtvarnej výchovy z ELTE-Budapešť, ktorý svojimi
prednáškami obohatil našich študentov aj kolegov.
Prof. Dr. György Magyar z Ostrihomskej vysokej školy koncom novembra sa zúčastnil na
konferencii organizovanej FSŠ, kde svojim podnetným príspevkom poukázal na dôležitosť
pravidelnej pohybovej aktivity v každodennom živote.
18
4.3 Katedra maďarského jazyka a literatúry
4.3.1 Pracovníci
Vedúci:
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Zástupca vedúceho:
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
Personálna štruktúra pracoviska:
Docenti:
Doc. PhDr. Irena Balková, CSc.
Doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Odbor. asistenti:
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PaedDr. Ján Bauko
PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
PaedDr. József Menyhárt
Mgr. Anikó Polgár, PhD.
PaedDr. Károly Presinszky
Mgr. Anikó Tóth, PhD.
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Ostatní pracovníci:
Denisa Nagyová
4.3.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
Pedagogická činnosť
Pedagogickí pracovníci Katedry maďarského jazyka a literatúry sa zúčastnili na príprave
študentov nasledovných študijných programov:
• Učiteľstvo akademických predmetov – Maďarský jazyk a literatúra;
• Predškolská a elementárna pedagogika;
• Hungarológia.
Jednotliví vyučujúci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
•
Doc. PhDr. Irena Balková, CSc. – Úvod do dejín maďarskej kultúry, Literatúra
pre deti a mládež, Teória literatúry, Grécka mytológia a dráma;
•
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. – Romantika a realizmus v maďarskej literatúre,
Realizmus a postromantika v maďarskej literatúre, Literatúra pre deti a mládež,
Maďarská literatúra národnostných menšín, Interpretácia literárnych diel I.,
Maďarská katolícka literatúra v medzivojnovom období;
•
PaedDr. Ján Bauko – Fonetika, fonológia, Morfológia, Lexikológia, Onomastika;
•
PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. – Teória literatúry – úvod do literárnej vedy,
Metodológia literárnej vedy, Svetová literatúra staro-, stredo- a novoveku, Žánre
populárnej literatúry, Literatúra a iné umenia;
19
•
Doc. PhDr. István Kozmács, PhD. – Sémantika, Textológia, Vývin maďarského
jazyka, Historické jazykové pamiatky, Fínsky jazyk, Kultúra ugrofínskych
národov;
•
PaedDr. József Menyhárt – Úvod do štúdia jazyka, Ortografia, Maďarský
jazykový úzus na Slovensku, Jazykové kontakty, Metódy lingvistického výskumu,
Štylistika, Sémantika, textológia (1. st. ZŠ);
•
Mgr. Anikó Polgár, PhD. – Maďarská literatúra od začiatkov po renesanciu,
Maďarská literatúra baroka, Maďarská literatúra osvietenstva, Grécka mytológia
a dráma, Textový seminár k staršej maďarskej literatúre;
•
PaedDr. Károly Presinszky – Syntax, Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, fonológia
(1. st. ZŠ), Jazyková kultúra, Komplexný jazyková rozbor;
•
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. – Dialektológia, Komparatívna lingvistika,
Rétorika, Jazykové vetvy a typy, Latinský jazyk;
•
Mgr. Anikó Tóth, PhD. – Dejiny maďarskej literatúry v 1. a 2. polovici XX.
storočia, Metodika vyučovania literatúry, Interpretácia literárnych diel, Literárna
postmoderna, Prvá generácia „Nyugat”-u, Literárna komparatistika, Kapitoly zo
súčasnej maďarskej literatúry;
•
Mgr. Ildikó Vančová, PhD. – Sociolingvistika, Psycholingvistika, Metodika
vyučovania jazyka a slohu, Lexikológia, morfológia (1. st. ZŠ);
Členovia Katedry maďarského jazyka a literatúry využili aj možnosti mimovyučovacích
foriem pedagogickej činnosti. Organizovali rôzne odborné súťaže do ktorých boli študenti
zapojení na fakultnej národnej i nadnárodnej, medzinárodnej úrovni. Medzi
najvýznamnejšie patria:
Názov podujatia
Správna výslovnosť
maďarskej reči,
Medzinárodná súťaž
Prednes poézie
a prózy,
Celoslovenská súťaž
Miesto
Univerzita
Veszprém (MR)
Dátum
apríl 2006
Rimavská Sobota
apríl 2006
Súťaž v prednese
rozprávok pre
budúcich učiteľov,
Medzinárodná súťaž
Katolícka vysoká
škola pedagogická,
Vác (MR)
november 2006
Súťaž z rétoriky L.
Kossutha,
Medzinárodná súťaž
Univerzita ELTE,
Budapešť
november 2006
20
Účastník
Vanya Barbara, 3.
roč., MJ-BI
(Cena Kazinczyho)
Brutovszká
Gabriela, 3. roč.,
MJ-BI
(3. miesto)
Miko Attila, 5. roč.,
MJ-DE (1. miesto)
Mihály Július, 2.
roč., MJ-HV (2.
miesto)
Szomolaiová
Andrea, 3. roč., MJDE
Aghová Tímea,
3. roč., MJ-MA
Vedeckovýskumná činnosť
Jednotlivé úlohy obsiahnuté v projekte vyplývajú z postavenia a špecifického profilu
Katedry maďarského jazyka a literatúry, a to z vedného odboru maďarský jazyk
a literatúra. Vo všetkých vedeckovýskumných úlohách a podúlohách šlo o základný
výskum. To znamená, že výsledky sa vyznačujú originalitou, skúmané boli oblasti
súčasného stavu a vývinu maďarského jazyka a literatúry na Slovensku, ktoré doposiaľ
predovšetkým z ideovo-politických ale aj iných (napr. kapacitných, finančných atď.)
dôvodov neboli náležite skúmané, resp. boli premlčané alebo skreslene, jednostranne
interpretované. Projekty mali a majú dve hlavné oblasti: jazykovedné a literárnovedné.
Uvedené vedecko-výskumné projekty zahŕňajú zložitú a širokú škálu problematiky
vzájomnej súvislosti jazyka a spoločnosti, podstatu ktorej sa dá zosumarizovať tak, že
jazyk nemôže existovať bez spoločnosti, a ani spoločnosť nemôže existovať bez jazyka.
Skúmali sa slovensko-maďarské jazykové kontakty a vplyv slovenského jazyka na
používanie maďarského jazyka na Slovensku v rámci dialektológie, sociolingvistiky
a onomastiky.
Výsledky nášho výskumu prispeli k hlbšiemu poznaniu skutočného stavu používania
maďarského jazyka na Slovensku, t.j. akú úlohu zohráva v každodennej komunikatívnej
činnosti štandardná maďarčina a nárečia, ako ovplyvňujú jazykové kontakty synchrónny
dynamizmus toponým a antroponým.
Cieľom literárnych projektov bolo uskutočniť komparatistické analýzy niektorých
dôležitých maďarsko-slovenských literárnych javov v 20. storočí, zmapovať a zhodnotiť
podobné tendencie, motívy a umelecké realizácie vybraných žánrov a autorov maďarskej
a slovenskej literatúry, pritom náležite zohľadňovať širšie chápanie stredoeurópskych
literárno-estetických aspektov a súvislostí.
Od roku 2000 sa začali skúmať nové tematiky, t.j. prezentácia a kritická reflexia
najdôležitejších publikácií „nitrianskej školy“ (diela F. Miku, A. Popoviča a L. Plesníka),
analýza životného diela maďarských básnikov a spisovateľov na Slovensku, svetovej
literatúry, resp. výskum a analýza učebníc na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
z hľadiska jazykového, literárneho a metodického.
V roku 2006 katedra (ako celok) úspešne ukončila grantovú úlohu VEGA 1/1425/04:
(2004 – 2006) Špecifiká maďarského jazykového úzu generačných skupín v južných
regiónoch Slovenska. Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Spoluriešiteľkou v medzinárodnom projekte podporovanom Európskou úniou: Dimensions
of Linguistic Otherness (hlavný riešiteľ: Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied
v Budapešti) je Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti členov Katedry maďarského jazyka a literatúry
bolo v roku 2006 sedemdesiatštyri publikačných jednotiek.
Do vedeckej činnosti pracoviska sú zapojení aj študenti maďarčinári, a to najmä
prostredníctvom súťaže ŠVK. Katedra každoročne organizuje okrem katedrového kola aj
fakultné kolo tejto súťaže a ocenení študenti sa zúčastňujú na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach jazykovedných a literárnovedných sekcií, kde si pravidelne
získajú popredné umiestnenia.
21
4.3.3 Zahraničné cesty
Meno
Mgr. Ildikó
Vančová, PhD.
PaedDr. Žofia
Bárcziová, PhD. –
Doc. PhDr. Anna
Sándorová, PhD.
Doc. PhDr. Anna
Sándorová, PhD.
Miesto
Univerzita Helsinki (Fínsko)
Dátum
02–09. 04. 2006
Maďarská akadémia vied,
Budapešť
08. 03. 2006
Ústav B. Balassiho,
Budapešť
31. 03. – 01. 04. 2006
4.
Mgr. Ildikó
Vančová, PhD.
26. – 28. 04. 2006
5.
Mgr. Ildikó
Vančová, PhD.
European Comission,
Education and Culture,
Brusel (Belgicko)
European Academy of
Bolzano/Bozen (Taliansko)
6.
PaedDr. Žofia
Bárcziová, PhD.
PaedDr. Kristián
Benyovszky, PhD.
Univerzita ELTE, Budapešť
11. – 12. 09. 2006
Univerzita ELTE, Budapešť
28. – 29. 09. 2006
PaedDr. Ján
Bauko– Doc.
PhDr. István
Kozmács, PhD.–
PaedDr. József
Menyhárt, PhD.–
PaedDr. Károly
Presinszky– Doc.
PhDr. Anna
Sándorová, PhD.–
Mgr. Ildikó
Vančová, PhD.
9. PaedDr. Kristián
Benyovszky, PhD.
10. PaedDr. Kristián
Benyovszky, PhD.
Univerzita ELTE, Budapešť
– Bük
09. – 11. 10. 2006
Univerzita Karlova, Praha
13. – 17. 11. 2006
Masarykova Univerzita,
Brno
7. 12. 2006
1.
2.
3.
7.
8.
23. – 27. 07. 2006
Účel cesty
Študijno-prednáškový
pobyt
Uzavretie zmluvy
o spolupráci
s Literárnovedným
ústavom
Konferencia
o možnostiach inovácie
študijných programov
hungaristiky a
hungarológie
Účasť na
medzinárodnej
konferencii
Účasť na
medzinárodnej
konferencii
Obhajoba
doktorandskej práce
Účasť na
medzinárodnej
konferencii
Účasť na
medzinárodnej
konferencii
Študijno-prednáškový
pobyt
Účasť na
medzinárodnej
konferencii
4.3.4 Zahraniční hostia
1.
Meno
Adamik Tamás
Pracovisko
FF Univerzita ELTE, Budapešť
Dátum
21. 04. 2006
2.
Bozsik Péter
Spisovateľ (MR)
25. 10. 2006
3.
Egyed Emese
29. 09. 2006
4.
Gábor Csilla
5.
Jeney Éva
6.
Józan Ildikó
Univerzita Babes-Bolyai, Kluž
(Rumunsko)
Univerzita Babes-Bolyai, Kluž
(Rumunsko)
Literárnovedný ústav
Maďarskej akadémie vied,
Budapešť
Univerzita ELTE, Budapešť
22
30. 11. – 01. 12. 2006
30. 11. – 01. 12. 2006
30. 11. – 01. 12. 2006
Účel pobytu
Prednáška na
vedeckom seminári
Prednáška na
vedeckom seminári
Prednáška na
vedeckej konferencii
Prednáška na
vedeckej konferencii
Prednáška na
vedeckej konferencii
Prednáška na
vedeckej konferencii
7.
Heltai Pál
Univerzita Sv. Štefana, Gödöllı
30. 11. – 01. 12. 2006
8.
Görömbei
András
30. 11. – 01. 12. 2006
9.
Klaudy Kinga
Literárnovedný ústav
Maďarskej akadémie vied,
Budapešť
Univerzita ELTE, Budapešť
23
30. 11. – 01. 12. 2006
Prednáška na
vedeckej konferencii
Prednáška na
vedeckej konferencii
Prednáška na
vedeckej konferencii
4.4 Katedra matematiky a informatiky
4.4.1 Pracovníci
Vedúci:
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Zástupca vedúceho: PaedDr. Zuzana Nagyová- Lehocká
Personálna štruktúra pracoviska:
Profesori:
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
Odborní asistenti:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
RNDr. Roland Kurcz
Ing. Jozef Molnár
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Asistenti:
Ing. Dezider Brigán
Mgr. Tibor Szabó
Ostatní pracovníci:
Žaneta Zorvanová
4.4.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
Pedagogická činnosť
Katedra zabezpečovala prípravu študentov v študijných odboroch učiteľstva
všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a informatika, učiteľstva pre 1.stupeň ZŠ,
ako aj informatiku pre všetkých študentov fakulty.
• Ing. Dezider Brigán – Programovanie 1, 2; Databázové systémy 1, 2; Objektovoorientované programovanie; Seminár z objektovo- orientovaného programovania;
Programovanie pre matematikov 1, 2; Informačno-komunikačné technológie;
Informatika
• RNDr. Attila Komzsík – Matematická analýza 3, 4, 5; Didaktika matematiky 1, 2,
3; Seminár z didaktiky matematiky
• RNDr. Roland Kurcz – Algebra 1, 2, 3, 4; Matematická analýza 1, 2; Diskrétna
matematika 1, 2;Teória grafov 1, 2; Kombinatorika, Konečné grupy
• Prof. RNDr. Béla László, CSc. - Teória čísel 1, 2; Algebra 2, 4
• Ing. Jozef Molnár – Operačné systémy; Počítačová grafika; Informatika
• PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká – Základy matematiky 1, 2; Základy
elementárnej geometrie; Rozvoj matematických predstáv; Prirodzené čísla;
Všeobecná psychológia; Ontogenetická psychológia; Sociálna psychológia
• Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. – Počítačové siete; Architektúra počítačov 1, 2;
Didaktika informatiky; Programovanie internetových aplikácií; Informatika;
Informačno-komunikačné technológie; Základy informatiky
• Mgr. Tibor Szabó – Propedeutika programovania 1, 2; Programovanie v jazyku C;
Kódovanie a zobrazenie informácií; Tabuľkové procesory; Informačnokomunikačné technológie; Informatika
24
Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť na katedre bola zameraná na teóriu vyučovania matematiky
a aplikovanú informatiku, najmä na využitie IT vo vyučovaní.
Pracovníci katedry pracovali na riešení týchto projektov:
KEGA 3/3073/05:
Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky
Projekt ESF č. 11230220161:
Pilotný projekt zvýšenia kvalifikácie a adaptability
vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre v rámci celoživotného
vzdelávania v oblasti IKT so získaním certifikátu európskeho
počítačového oprávnenia ECDL s cieľom aplikovať získané
zručnosti smerom k spoločnosti založenej na vedomostiach.
Projekt ESF č. 11230100427: Pilotný projekt cieleného štúdia informačných
a komunikačných technológií a cudzieho jazyka pre budúcich
učiteľov.
Rozvojový projekt MŠ SR: Centrálny systém študentského hodnotenia kvality vysokých
škôl
CGA:
Metodika vyučovania reálnych čísel
4.4.3 Zahraničné cesty
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
PaedDr. Zuzana Nagyová – Lehocká
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Rátz László Vándorgyőlés, Kaposvár, MR
ManagEUr Training, Univerzita Corvinus,
Budapešť, MR
Varga Tamás Napok, Budapešť, MR
Rátz László Vándorgyőlés, Kaposvár, MR
Štipendijný pobyt Domus Hungarica na ELTE
Budapešť, MR
Vedecko-výskumná stáž, Krakow, Poľsko
Varga Tamás Napok, Budapešť, MR
ManagEUr Training, Univerzita Corvinus,
Budapešť, MR
A pedagógusképzés-továbbképzés-felsıoktatás,
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı
Fıiskola, Hajdúszoboszló, MR
4.4.4 Zahraniční hostia
Doc. Dr. Kozma László, PhD.
Doc. Dr. Ambrus András, PhD.
Dr. Holló-Szabó ferenc
Debrecínska Univerzita, MR
ELTE Budapešť, MR
ELTE Budapešť, MR
25
4.5 Katedra odborových didaktík
4.5.1 Pracovníci
Vedúci:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Personálna štruktúra pracoviska:
Profesori:
Prof. Mgr. Ing. Ondrej Baráth, CSc.
Docenti:
Doc. RNDr. Tibor Gál, CSc.
Doc. Ing. Viera Stollárová, CSc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Mária Alabánová, PhD.
RNDr. Štefan Balla, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres
RNDr. Tünde Pokorná, PhD.
Asistenti:
Mgr. Andrea Molnárová
Mgr. Tamás László
Mgr. Kristína Seresová
4.5.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
KOD v roku 2006 zabezpečila výučbu nasledovných disciplín: biológia, chémia, fyzika,
ekológia, geografia, slovenský jazyk a nemecký jazyk. Okrem horeuvedených predmetov
sme zabezpečovali aj výučbu predmetu všeobecného základu Biológia dieťaťa.
Každý pracovník katedry viedol, alebo bol zapojený do vedeckovýskumných projektov.
Szekeres, Balla a Pokorná boli spoluriešiteľmi projektov VEGA. Ostatní pracovníci boli
zapojení do projektov CGA a GAM. Konkrétne projekty viď. na internetovej stránke
univerzity.
4.5.3 Zahraničné cesty
Dr. Szekeres; Dr. Balla – Poľsko – Fyziologická konferencia
Dr. Balla; Dr. Pokorná; Mgr. Seresová; Mgr. László – Brno – Didaktická konferencia
Doc. Gál; Dr. Balla – Miskolc – Chemická konferencia
4.5.4 Zahraniční hostia
Prof. RNDr. G. Bakonyi, DrSc. – Szent István Egyetem, Gödöllı
Prof. RNDr. Gy. Gyenes, DrSc. – ELTE Budapest
26
4.6 Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy
4.6.1 Pracovníci
Riaditeľ:
Doc.Ing. Miklós Czajlik, PhD.
Personálna štruktúra pracoviska:
Administratívni pracovníci: Mgr. Beáta Ďuračková na čiastkový úväzok
Ing. Rastislav Žitný
Technickí pracovníci:
Melinda Czaniková
4.6.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len FSŠ)
vo svojom Dlhodobom zameraní činnosti považuje otázku vzdelávania dospelých v rámci
činnosti Inštitútu kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy (ďalej len
Inštitút kvality vzdelávania FSŠ) za strategickú úlohu.
Cieľom vzdelávania dospelých je osvojenie moderných kompetencií, skvalitnenie
a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v súvislosti programom Sektorového operačného
programu rozvoja ľudských zdrojov v nadväznosti na Národný rozvojový plán Slovenska.
Činnosť Inštitút kvality vzdelávania FSŠ bola realizovaná v troch oblastiach projektov:
• Ďalšie vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len
IKT)
• Cielené štúdium v oblasti IKT a cudzích jazykov
• Spolupráca so Študentskou radou vysokých škôl v oblasti študentského hodnotenia
kvality vysokých škôl
Ďalšie vzdelávanie v oblasti IKT
Pokračovanie riešenia a ukončenie projektu „Pilotný projekt zvýšenia kvalifikácie
a adaptability vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre v rámci celoživotného
vzdelávania v oblasti IKT so získaním certifikátu európskeho počítačového
oprávnenia ECDL s cieľom aplikovať získané zručnosti smerom k spoločnosti
založenej na vedomostiach“.
Táto forma ďalšieho vzdelávania sa realizovala pre cieľovú skupinu pedagógov UKF
v rámci grantovej úlohy z Európskeho sociálneho fondu (2005 – 2006). Celková finančná
čiastka projektu činila 1.288 000,- Sk. Koordinátor projektu: Doc.Ing.Miklós Czajlik, PhD.
V dôsledku organizačných príčin usporiadania skúšania k získaniu certifikátu ECDL
a posunu preúčtovania finančných prostriedkov FSŠ požiadala SORO MŠ SR o
pokračovanie riešenia projektu s termínom ukončenia do 30.6.2007.
Cieľom bolo získanie certifikátu Európskeho počítačového oprávnenia ECDL (European
Computer Driving Licence).Pomocou tejto grantovej úlohy FSŠ získala akreditované
skúšobne stredisko ECDL, čím sa vytvorili reálne podmienky na ďalšie vzdelávanie aj pre
iné cieľové skupiny.
Projektový manažment a koordináciu grantovej úlohy zabezpečoval Inštitút kvality
vzdelávania FSŠ.
27
Cielené štúdium v oblasti IKT a cudzích jazykov
Pokračovanie riešenia projektu, ktorý vypracoval Inštitút pod názvom: Pilotný projekt
Cieleného štúdia IKT a cudzieho jazyka pre budúcich učiteľov a získal grant
z Európskeho sociálneho fondu (2006-2008). Celková finančná čiastka projektu činí 1.728
143,- Sk. Koordinátor projektu: Doc.Ing.Miklós Czajlik, PhD.
V rámci projektu školskom roku 2006/2007 FSŠ zaviedla Cielené štúdium IKT a cudzieho
jazyka pre budúcich učiteľov ako inováciu akreditovaného študijného programu pre denné
štúdium
Cieľom je aby budúci učitelia nadobudli moderné kompetencie, ktoré zvýšia ich kvalitu
vzdelanosti a zlepšia východiskovú pozíciu na trhu práce.
Študenti denného štúdia absolvujú počas dvoch rokov (4 semestre) paralelné cielené
štúdium IKT a cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého).
Úspešne vykonanými skúškami cieleného štúdia IKT študent splní všetky predpísané
podmienky certifikačného procesu a získava certifikát ECDL.
Úspešne zvládnutými testami cieleného štúdia anglického alebo nemeckého jazyka študent
preukáže znalosti na úrovni B1, Stredný stupeň – samostatné ovládanie cudzieho jazyka
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.
Model cieleného štúdia IKT a cudzieho jazyka bude možné aplikovať aj pre iné cieľové
skupiny.
Projektový manažment a koordináciu grantovej úlohy zabezpečoval Inštitút kvality
vzdelávania FSŠ.
Pedagogická činnosť: v rámci projektu Ing.R.Žitný bol garantom IKT a podielal sa na
vyučovaní a skúšaní modulov ECDL. Mgr.B.Ďuračková bola garantom cudzích jazykov a
podielala sa na vyučovaní anglického jazyka.
Študentské hodnotenie kvality vysokých škôl
V rámci programu celoštátnych rozvojových projektov Ministerstva školstva Inštitút
kvality vzdelávania v úzkej partnerskej spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl
pracoval na tvorbe a realizácii Centrálneho elektronického systému študentského
hodnotenia kvality vysokých škôl (2006 – 2007). Celková finančná čiastka projektu činí
700 000,- Sk. Koordinátor projektu: Doc.Ing.Miklós Czajlik, PhD.
Tvorba projektov a projektový manažment
Inštitútu kvality vzdelávania FSŠ na základe súčasných výsledkov a skúsenosti v rámci
tvorby projektov a projektového manažmentu bude pokračovať v aktivitách získavania
grantových úloh a bude sa usilovať o vytváranie reálnych možnosti pre realizáciu širokej
národnej a medzinárodnej spolupráce formou projektov z Európskeho sociálneho fondu
v oblastiach IKT, cudzích jazykov a realizácii Centrálneho elektronického systému
študentského hodnotenia kvality vysokých škôl.
28
4.7 Ústav národných a národnostných kultúr
4.7.1 Pracovníci
ÚNNK FSŠ UKF vznikol s terajším zameraním v septembri 2006 rozčlenením
pôvodného ÚNNK a Katedry areálových kultúr. Väčšina zamestnancov prešla do
novozaloženej katedry, a tak na ústave teraz pracujú štyria výskumní pracovníci a
vysokoškolskí učitelia.
Riaditeľ:
Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
Personálna štruktúra pracoviska:
Odborní asistenti:
PhDr. Štefan Németh, PhD.
Vedeckí pracovníci: PhDr. Zuzana Mészárosová-Lamplová
Mgr. Péter Nagy.
4.7.2 Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
Prof Mészáros sa zaoberá najmä dejinami filozofie Uhorska a styčnými oblasťami
filozofie a literatúry, PhDr. Németh sociálnou filozofiou a etikou, PhDr. MészárosováLamplová sociologickými aspektmi identity a Mgr. Nagy literárnou vedou a literárnou
kritikou (bližšie o ich odbornom profile, hlavných publikáciach a práci vo vedeckých
spoločnostiach viď webovú stránku ústavu).
Hlavným poslaním ústavu je vykonávať a organizovať vedecký výskum v súlade s
vedeckým a pedagogickým zameraním FSŠ. Štyri mesiace existencie ústavu v roku 2006
preto boli venované formulácii a precizácii hlavných smerov výskumu pre ďalšie obdobie.
Boli stanovené tri nosné problémové okruhy, na ktoré sa v roku 2007 vypracovali aj
výskumné projekty VEGA: problém identity v širších sociálnofilozofických dimenziách;
piaristická tradícia v Nitre; hodnotové orientácie maďarskej menšiny. Pri prvom projekte
(zodpoveným je PhDr. Németh) opúšťame tradične zdôrazňovaný – iba politický –
kontext, a zameriavame sa na otázky alterity a identity v súvislostiach sociálnej a politickej
filozofie ako aj interkulturality Slovenska. Tieto metodologické východiská sa uplatňujú aj
v treťom, sociologickom výskumnom programe, ktorý je čiastočným pokračovaním
predchádzajúcich výskumov PhDr. Mészárosovej-Lamplovej. Pri výskume piaristickej
tradície nejde iba o cirkevnú a vieroučnú stránku, ale aj o literárne, jazykovedné,
pedagogické, filozofické iniciatívy tejto učiteľskej rehole, ktorá zohrala v kultúrnych
dejinách Nitry nemalú úlohu (zodpovedným je prof. Mészáros). Rok 2006 bol zároveň
prvým rokom riešenia projektu VEGA 1/3725/06 (Maďarská literatúra a literárna veda na
Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte; zodp. riešiteľ: prof. Mészáros).
Koordinovaním činnosti tejto výskumnej skupiny, ktorá zahrňuje aj členov z UK z
Bratislavy, UMB z Banskej Bystrice a Univerzity Selyeho z Komárna bol poverený Mgr.
Nagy. Pre prvú etapu, ktorá bola neskôr, v máji 2007 zavŕšená konferenciou bola zvolená
tematika nadväzujúca na problém identity: identita postáv v literárnych dielach.
Pracovníci ústavu sú začlenení aj do pedagogického procesu. V roku 2006 bol v
tejto oblasti najvyťaženejším PhDr. Németh, ktorý prednášal a viedol semináre z dejín
filozofie najmä pre poslucháčov denného aj diaľkového štúdia hungarológie a kultúrnej a
29
sociálnej antropológie. Prof. Mészáros viedol v letnom semestri kurzy z dejín filozofie a v
zimnom semestri kurz dejín školstva a cirkví v Uhorsku takisto pre poslucháčov denného
aj diaľkového štúdia. Mgr. Nagy viedol kurz kultúrnych dejín pre poslucháčov maďarčiny.
4.7.3 Zahraničné cesty
Jednotliví pracovníci ústavu majú bohaté odborné styky so zahraničím. Vlani sa
PhDr. Mészárosová-Lamplová zúšastnila na stretnutí projektového tímu Karpat panel v
Budapešti (dvakrát), mala vyžiadanú prednášku na konferencii organizovanej prezidentom
Maďarskej republiky Lászlóm Sólyomom, bola na stretnutí projektového tímu EU-projektu
„Knowing“ v Turku vo Fínsku a vo Viedni mala vyžiadanú prednášku na medzinárodnom
seminári o etnickej a politickej identite. Prof. Mészáros viedol pracovnú skupinu na VI.
Medzinárodnom hungarologickom kongrese v Debrecíne, kde mal aj vyžiadanú prednášku;
viackrát sa zúčastnil na rokovaniach Predsedníctva Medzinárodnej hungarologickej
spoločnosti v Maďarsku a Predsedníctva Komitétu pre vedu za hranicami Maďarska v
Maďarsku a Slovinsku a takisto mal pracovné stretnutia s historikmi filozofie z
Filozofického ústavu MAV v Budapešti.
30
5 ŠTÚDIUM NA FSŠ
5.1 Charakteristika štúdia na FSŠ v roku 2006
Štúdium na FSŠ sa v roku 2006 (letný semester akad. Roku 2005/2006 a zimný
semester 2006/2007) realizovalo podľa schválených harmonogramov výučby a študijného
poriadku UKF v Nitre.
Vzdelávanie na fakulte je založené na kreditovom systéme ECTS. Tento systém
umožňuje študentom vysoký stupeň mobility medzi fakultami, medzi univerzitami nielen
na Slovenku, ale aj v zahraničí.
Fakulta realizuje prípravu pedagógov podľa predchádzajúcich predpisov v študijných
odboroch učiteľstva pre prvý stupeň základných škôl a učiteľstva všeobecnovzdelávacích
predmetov pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Okrem týchto
tradičných učiteľských študijných programov sa na fakulte realizuvalo štúdium aj
v akreditovaných bakalárskych neučiteľských študijných programoch: hungarológia
a kultúrna a sociálna antropológia.
Fakulta sa v minulom období, aj v súčasnosti uchádza o akreditáciu ďalších
atraktívnych učiteľských aj neučiteľských študijných programov. Boli pripravené
a predložené akreditačné materiály Učiteľstvo akademických predmetov biológia,
matematika (Bc., Mgr.); Stredoeurópska areáloví kultúra (Mgr.); Regionálna publicistika
a reklama (Bc.); Prekľadateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra (Bc.). Okrem
týchto bakalárskych a magisterských študijných programov sme dali v roku 2006 do
akreditácie aj doktorandský študijný program: Hungarológia.
5.2 Študijné odbory
Na FSŠ v roku 2006 sa uskutočnovalo štúdium v nasledujúcich študijných odboroch:
Bakalárske štúdium študijných programov::
• Učiteľstvo akademických predmetov:
Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s predmetom:
o slovenský jazyk a literatúra,
o nemecký jazyk a literatúra,
o dejepis,
o náuka o spoločnosti,
o matematika,
o geografia,
o biológia,
o hudobná výchova,
o výtvarná výchova,
o telesná výchova,
o psychológia,
o náboženská výchova,
o informatika,
o etická výchova,
o estetická výchova,
o ekológia.
• Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
• Hungarológia
• Kultúrna a sociálna antropológia
31
Magisterské štúdium:
• Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre školy s vyučovacím jazykom
maďarským v predmetových špecializáciach:
o maďarský jazyk a literatúra
o slovenský jazyk a literatúra,
o nemecký jazyk a literatúra,
o dejepis,
o náuka o spoločnosti,
o matematika,
o informatika,
o geografia,
o biológia,
o fyzika,
o chémia,
o ekológia,.
o hudobná výchova,
o výtvarná výchova,
o telesná výchova,
o psychológia,
o náboženská výchova,
o etická výchova,
o estetická výchova,
o pedagogika
• Učiteľstvo pre 1.stupeň základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
Rozširujúce štúdium
• Učiteľstvo akademických predmetov: Maďarský jazyk a literatúra
5.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov a foriem štúdia
Počet študentov v akademickom roku 2004/2005
Denné
Externé
Rozširujúce štúd.
Spolu:
1. roč.
289
63
8
360
2. roč.
72
3. roč
108
13
4. roč.
83
129
5. roč.
57
72
121
212
57
3. roč
53
4. roč.
80
51
5. roč.
55
122
53
131
177
4. roč.
41
19
5. roč.
58
50
60
108
Spolu:
609
205
8
822
Počet študentov v akademickom roku 2005/2006
Denné
Externé
Rozširujúce štúd.
Spolu:
1. roč.
209
50
5
264
2. roč.
210
33
6
249
Spolu:
607
256
11
874
Počet študentov v akademickom roku 2006/2007
Denné
Externé
Rozširujúce štúd.
Spolu:
1. roč.
251
99
4
354
2. roč.
156
47
4
207
3. roč
186
27
7
220
32
Spolu:
692
242
15
949
5.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom roku 2006/2007
Prijímacie skúšky na fakulte sa uskutočňovali podľa zásad vychádzajúcich
predovšetkým z § 55.-58. Zákona 131/2002 Zb. o vysokých školách.
Prijímacie pokračovanie pre akademický rok 2006/2007 na FSŠ vychádzalo
z analýzy výsledkov prijímacích skúšok predchádzajúceho roka. Naďalej bolo cieľom
zvyšovať celkový počet prijatých študentov na fakultu.
Prijímacie pokračovanie sa na fakulte riadilo zásadami prijímacieho konania
schváleného Kolégiom dekana. Pred prijímacími skúškami boli prijaté opatrenia:
- fakulta sa zúčastní veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akademia v Bratislave;
- boli pripravené informačné materiály o možnostiach štúdia, materiály boli zaslané
na stredné školy a gymnáziá;
- štúdium bolo propagované členmi jednotlivých katedier fakulty ako aj
prostredníctvom médií (rozhlas, denná tlač);
- boli prijaté podmienky prijatia na štúdium;
- požadované vedomosti na prijímacích skúškach boli totožné s rozsahom učiva na
stredných školách;
- na základe výsledkov zo strednej školy boli niektorým uchádzačom odpustené
prijímacie skúšky;
- pri splnení základných podmienok prijatia podľa § 56 ods. 1 Zákona o vysokých
školách č. 131/2002 boli u uchádzačov zohľadnené výsledky na strednej škole;
- proces prijímacích skúšok bol realizovaný cez AIS;
- prijímacie skúšky boli objektívne a anonymizované zavedením čiarových kódov;
- výsledky prijímacích skúšok boli zverejnené cez vývesky a internet na základe
pridelených identifikačných kódov.
5.4.1 Podmienky prijatia na štúdium
Od uchádzačov o štúdium na fakulte sa požadovalo stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou a úspešné vykonanie prijímacích skúšok. Výsledky
dosiahnuté počas stredoškolského štúdia sú jedným z významných kritérií pri posudzovaní
uchádzača o štúdium.
Uchádzač o štúdium na prijímacom konaní mohol získať 100 bodov, z toho:
- 50 (25+25) za prijímaciu skúšku (dva predmety);
- 20 bodov za prospech na strednej škole za priemer 2. a 3. ročníka (za každé dve
desatiny o dva body menej);
- 20 bodov (10+10) za maturitu za vybrané dva predmety maturitnej skúšky pre
každý študijný program. Každý predmet bol hodnotený zvlášť a bola hodnotená len
ústna forma internej časti;
- 10 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťaže a pod.);
- u uchádzačov, ktorí maturovali pred rokom 2004 sa maturitná skúška hodnotila
nasledovne: absolventi gymnázií – ako úroveň A, absolventi SOŠ, SOU – ako
úroveň B.
33
Prijímacia skúška bola odpustená:
- uchádzačovi z obidvoch predmetových špecializácií, ktorý bol úspešným riešiteľom
v krajskom kole olympiády;
- uchádzačovi, ktorý predmetovú špecializáciu študoval na strednej škole aspoň 3
roky a priemer priemerov koncoročných známok 2. a 3. ročníka strednej školy
nepresahoval v prípade prírodovedných 1,7 a humanitných špecializácií 1,5;
- uchádzač, ktorému priemer priemerov na 2. a 3. ročník nepresiahol 1,2 alebo na
súťažiach sa umiestnil na 1.-3. mieste počas stredoškolských súťaží, po zaslaní
overenej fotokópie maturitnej skúšky na fakultu bol prijatý;
- uchádzač v prípade odpustení prijímacej skúšky získal maximálny počet bodov za
prijímaciu skúšku.
Počty prijatých na denné a externé štúdium pre akademický rok 2006/2007
Forma Prihlásení Zúčastnení/prijatí Prijatí
Prij.
Prijatí Zapísaní
štúdia
bez PS
v odv.
kon.
494
2/492
492
2
494
251
Denná
156
-/156
156
147
99
Externá
Porovnanie počtu prijatých uchádzačov pre akademické roky 2004/2005 – 2006/2007
Akademický
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
rok
564
382
289
2004/2005
551
504
317
2005/2006
491
491
251
2006/2007
5.4.2 Imatrikulácia študentov v akademickom roku 2006/2007
Imatrikulácia študentov je súčasťou študijných povinností daných študijným
poriadkom UKF v Nitre. Slávnostná imatrikulácia študentov sa konala v aule UKF 14.
novembra 2006.
230
Zúčastnili sa imatrikulácie
17
Nezúčastnili
247
Spolu:
34
5.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Príprava štátnych skúšok, zloženie komisie a harmonogram ich priebehu sa riadili
podľa schválených materiálov.
5.5.1 Štátne skúšky v 3. ročníku
Postupové skúšky po 3. ročníku – študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov
Počet študentov
Zúčastnili
Vyhoveli
42
27
24
Denné
10
4
4
Externé
Štátne skúšky z pedagogiky – denné
Počet študentov
59/0
Zúčastnili
45
Vyhoveli
42
Štátne skúšky v 3. ročníku z aprobačných predmetov sa pre akademický rok 2005/2006
konali v termínoch:
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Predmet (počet
Riadny
študentov)
termín
Biológia (6)
22. 6.
Maďarský j. a lit. (11)
27., 28., 29.
6.
Informatika (4)
28.6.
Matematika (6)
7. 6.
Pedagogická fakulta
Predmet(počet
študentov)
Pedagogika (2)
Telesná výchova (5)
Hudobná výchova (2)
Riadny
termín
29., 30. 6.
5.6.
14. 6.
Filozofická fakulta
Predmet(počet
študentov)
Etika (4)
Dejepis (2)
Anglický jaz. A lit. (1)
Nemecký jaz. a lit. (1)
Riadny
termín
19.6., 3. 7.
20.6.
23.6.
27.6.
Fakulta prírodných vied
Predmet(počet
Riadny
študentov)
termín
Ekológia (1)
8. 6.
Geografia (3)
6. 6.
1. opravný
termín
4.9.
3. 7.
2. opravný
termín
14. 9.
25. 8.
Poznámky
2. opravný
termín
Poznámky
28.8.
31.8.
1. opravný
termín
14.6.
28.8.
28.8.
1. opravný
termín
28. 8.
6.7.
4.7.
2. opravný
termín
Poznámky
1. opravný
termín
2. opravný
termín
Poznámky
26.6.
35
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Predmet(počet
Riadny
študentov)
termín
Psychológia (1)
12. 6.
1. opravný
termín
2. opravný
termín
Poznámky
5.5.2 Štátne záverečné skúšky
Štátne záverečné skúšky v 5. ročníku v študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov z aprobačných predmetov sa konali v termínoch:
Nediplomový predmet od 30. 1. 2006 do 3. 2. 2006
Diplomový predmet: 22. 5. – 26. 5. 2006
Opravný termín štátnych skúšok: od 24. 8. do 31. 8. 2006
Štátne záverečné skúšky v 4. ročníku v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským sa konali v termínoch:
Štátne záverečné skúšky
Matematika: 22. 5. 2006 – 26. 5. 2006
Slovenský jazyk: 5. 6. – 9. 6. 2006
Maďarský jazyk : 19. 6. – 23. 6. 2006
Opravný termín. 24. 8. do 31. 8. 2006
Celkový počet
študentov
76
Denné
122
Externé
198
Spolu
Zúčastnili
Vyznamenaní
71
117
188
1
1
5.5.3 Ukončenie štúdia, promócie absolventov FSŠ v roku 2006:
Promócie absolventov FSŠ sa konali v aule UKF v Nitre v termínoch: 14.- 15. júla
2006; 6. októbra 2006.
36
Prehľad o absolventoch v akademickom roku 2005/2006:
Študijný odbor
Denné
Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s vyuč. jaz. maď.
21
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
51
anglický jazyk a literatúra
1
biológia – chémia
7
biológia - geografia
1
fyzika – biológia
3
fyzika - informatika
3
geografia - ekológia
1
hudobná výchova
1
informatika - chémia
1
informatika - ekológia
1
matematika - anglický jazyk a literatúra
2
matematika - biológia
5
matematika - chémia
3
matematika - fyzika
2
matematika - geografia
1
matematika - informatika
3
matematika - maďarský jazyk a literatúra
1
matematika - technická výchova
1
maďarský jazyk a literatúra - história
2
maďarský jazyk a literatúra - estetika
1
maďarský jazyk a literatúra - etika
1
maďarský jazyk a literatúra - filozofia
2
maďarský jazyk a literatúra - fyzika
1
maďarský jazyk a literatúra - hudobná výchova
2
maďarský jazyk a literatúra - informatika
2
maďarský jazyk a literatúra - pedagogika
1
telesná výchova - anglický jazyk a literatúra
1
výtvarná výchova - anglický jazky a literatúra
1
Spolu:
72
Externé
117
0
117
5.5.4 Pedagogická prax
FSŠ UKF v Nitre zabezpečuje pedagogickú prax pre svojich študentov od
akademického roka 2004/2005.
Pedagogickú prax organizuje Katedra elementaristiky, menovite PaedDr. Helena
Pataiová.
V akademickom roku 2005/2006 a 2006/2007 (letný, zimný semester) študenti FSŠ
absolvovali pedagogickú prax na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom
maďarským. Na fakulte prebieha pedagogická prax podľa vypracovanej publikácie
„Metodické pokyny a hodnotenie študenta učiteľstva akademických predmetov“. Táto
dvojjazyčná publikácia bola vydaná v roku 2006 pre študentov učiteľstva akademických
predmetov. Pre študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika plánujeme vydať
nové metodické pokyny v maďarskom jazyku.
Organizovanie a zabezpečenie pedagogickej praxe zohráva dôležitú úlohu v systéme
prípravy učiteľov. Každý semester štúdia je potrebné sa venovať a vykonávať priebežný
37
dohľad nad pedagogickou praxou. Pri realizácii praxe je dôležitá písomná dokumentácia
s cvičnými učiteľmi a riaditeľmi cvičných škôl. Táto spolupráca je na dobrej úrovni.
Fakulta má dostatok cvičných učiteľov, s ktorými uzatvárame dohody o vykonaní práce, na
základe ktorých sú spracované finančné odmeny.
5.6 Zahraničné študijné pobyty študentov
Študenti FSŠ UKF v Nitre absolvovali semestrálne štúdium v rámci SAIA, programu
Socrates-Erasmus a Agora na zahraničných univerzitách.
Letný semester akademického roka 2005/2006
SOCRATES-ERASMUS
Belgicko
Budinszká Csilla (2. roč. Aj-Geo)
CEEPUS
ELTe Budapešť
Laslofiová Anikó (2. roč. Ma-Inf)
SAIA
ELTE Budapešť
Angyal Ladislav (IV. Roč. Mj-Hi)
Czibor Csaba (IV. Roč. Mj-Hi)
Gálová Mária (V. roč. Mj-Hi)
Kelemenová Linda (IV. Roč. Bi-Ek)
Líšková Otília (V. roč. Mj-Ma)
Miko Attila (IV. Roč. Mj-Hi)
Molnárová Mariana (V. roč. Mj-Hi)
Nyustinová Agneša (IV. Bi-Ek)
Smutková Zozna (V. roč. Mj-Est)
Univerzita Szeged
Lırincz Tünde (IV. roč. Ma-Mj)
Mátisová Erika (IV. roč. Ma-Mj)
Zimný semester akademického roka 2006/2007
SAIA
ELTE Budapešť
Bodzsárová Katarína (5. roč. Mj-Vv)
Domonkosová Adrien (5. roč. Mj-Ma)
Duszová Ildikó (5. roč. Mj-Nv)
Rigóová Monika (5. roč. Mj-Hi)
AGORA
ELTE Budapešť
Kelemenovaná Linda (5. roč. Bi-Ek)
Univerzita Szeged
Csintalanová Katalin (4. roč. Mj-Hv)
Bazsóová Judita (3. roč. Mj-Nj)
SOCRATES-ERASMUS
ELTE Budapešť
Bartóková Katarína (3. roč. 1. st. ZŠ
Vörösová Agneša (3. roč. 1. st. ZŠ)
Univerzita Szeged
Laboda Róbert (3. roč. TV)
Socrates-Erasmus
SAIA
Agora
5
15
3
38
Nadácia
Hermanna
Niermanna
9
Celkom
Počet
%
32
4,62
Okrem uvedených semestrálnych pobytov sa naši studenti zúčastnili študijného
pobytu v nemeckom Bad Königshofen 4. 11. – 14. 11. 2006. Odborný seminár študentov
FSŠ a FF UKF v Nitre bol realizovaný pod záštitou FSŠ a podpory nadácie Hermanna
Niermanna. Pobytu sa zúčastnilo 30 študentov, 9 študentov 1. a 2. ročníka FSŠ a 21
študentov 2. a 4. ročníka FF UKF v Nitre.
Seminár bol zameraný na rozvoj rečových schopností, ako aj na prehĺbenie
odborných vedomostí nemeckého jazyka. Semináre boli venované štyrom oblastiam
nemeckého jazyka: rozvoj komunikačných schopností, fonetické cvičenia, spojenie
literárnej vedy, nových masovokomunikačných prostriedkov a rozvoj krajinovedných
vedomostí.
Počas študijného pobytu sa študenti zúčastnili aj fakultatívnych výletov.
39
6 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NA FSŠ V ROKU 2006
6.1 Projekty riešené na FSŠ
Medzi prioritné aktivity fakulty patrí vedecko-výskumná činnosť, ktorá sa realizuje
predovšetkým prostredníctvom riešenia vedeckovýskumných projektov a výskumných
úloh. Vedeckovýskumné projekty sú zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti
jazykovedy, literatúry, didaktických metód vo vyučovaní v materinskom jazyku, ale aj
v oblasti prírodných vied. Projekty uskutočnené pedagógmi našej fakulty predstavujú zdroj
potrebných finančných prostriedkov na uskutočňovanie výskumných a vývojových
činnosti, avšak musíme si pripomenúť, že nemôžeme byť úplne spokojní s dosiahnutými
výsledkami, a v roku 2007 je potrebné vynaložiť väčšie úsilie v získavaní úspešných
projektov.
Projekty riešené na FSŠ v roku 2006
CGA,
Typ projektu
KEGA VEGA ESF Rozvojové
Celkom
GAM
Počet
1
3
2
1
12
12
Finančné zabezpečenie
88
190
769
700
64
1 811
v tis Sk
6.2 Publikačná činnosť FSŠ za rok 2006
Publikačná činnosť fakulty bola vyhodnotená na základe informačného systému
publikácií univerzity (http://www.libsys.ukf.sk/ms_report.php). Na základe údajov
môžeme zistiť, že počet publikácií sa mierne zvýšil od vzniku fakulty, t. j. od roku 2004.
Najlepšie výsledky v publikačnej činnosti dosiahla Katedra maďarského jazyka
a literatúry.
Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov FSŠ za rok 2006
Druh publikácie
Knižné publikácie
vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)
vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty(ACA, ACB, BCI)
Počet
16
4
4
učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
3
5
Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, patenty a objavy
61
vedecké a odborné práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC,
BDD, CDC, CDD)
vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF, BDE, BDF)
22
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
0
39
Ostatné recenzované publikácie domáce/zahraničné
kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a učebniciach a učebných textoch
(ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK)
vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED, AFA,
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
125
14
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť
citácie podľa SCI
138
0
citácie iné
138
40
59
52
Prehľad publikačnej činnosti pedagógov FSŠ podľa katedier za rok 2006
KAK
17
KEL
43
KMj
74
KM
21
KOD
18
ÚNK
29
Spolu
202
Prehľad publikačnej činnosti FSŠ od vzniku fakulty
2004
185
2005
202
2006
212
Zoznam publikácie pracovníkov FSŠ v roku 2006 viď v prílohe č. 4.
6.3 Ocenenia za vedeckovýskumnú, publikačnú činnosť a ďalšiu tvorivú
činnosť
V roku 2006 Anikó N. Tóthová získala cenu Madácha a cenu Literárného fondu za
knihu Fényszilánkok a Zsófia Bárcziová dostala cenu Literárne dielo roka (cena
Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku) za novelu Tristán a Izolda.
Mónika Józsová získala cenu primátora mesta Galanty k 50-mu výročiu spevokolu
Zoltána Kodálya.
6.4 Vedecké, odborné, umelecké podujatia
Fakulta uzavrela úspešný rok čo sa týka vedeckých a odborných podujatí.
Pracovníci katedier usporiadali sedem medzinárodných, osem domácich konferencií
a seminárov a štyri umeleckých podujatí.
Druh podujatia
Počet
0
Kongresy
Konferencie medzinárodné/domáce
4/0
Semináre medzinárodné/domáce
3/8
Propagačné podujatia (dni otvorených dverí, letné školy a pod.)
1
Výstavy, festivaly, koncerty, športové aktivity
4
Zoznam podujatí uskutočnených na fakulte FSŠ v roku 2006 viď v prílohe č. 5.
Pedagógovia fakulty zapojili aj študedntov do študentskej vedeckej, odbornej
a umeleckej činnosti, kde naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky.
Prehľad počtu účastníkov súťaže podľa odborov v roku 2006
Názov odboru/sekcie v rámci fakulty
Počet účastníkov
Fakultné kolo ŠVK na FSŠ
19
Súťaž pre budúcich učiteľov v prednese rozprávok, Maďarsko, 1. miesto
1
Súťaž pre budúcich učiteľov v prednese rozprávok, Maďarsko, 2. miesto
1
Kultivovaná maďarská reč, štátne kolo, Maďarsko, 1. miesto
1
Spolu
22
41
6.5 Vedecká spolupráca
6.5.1 Spolupráca s vedeckými, umeleckými a inými inštitúciami
Pracovníci fakulty spolupracujú s nasledovnými inštitúciami:
Prehľad inštitúcií a forma spolupráce
Literárnovedný ústav Maďarskej akadémie vied (MTA ITI), Budapešť, spolupráca na
projekte Fordítás, közvetíthetıség és kulturális identitás, NKF 5/041/04 – Katedra
maďarského jazyka a literatúry
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied (MTA NYTI), Budapešť - Katedra
maďarského jazyka a literatúry – odborná spolupráca, pilotný projekt: Dimenzie jazykovej
inakosti
Štátny pedagogický ústav, Bratislava - Katedra maďarského jazyka a literatúry- spolupráca
v oddelení pre menšiny
Jazyková kancelária Gramma, Dunajská Streda - Katedra maďarského jazyka a literatúry –
spoločné vydanie zborníka, organizovanie konferencie
Mercurius spoločensko-vedná skupina Bratislava - Katedra maďarského jazyka a literatúry
- organizovanie konferencie
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Bratislava - Katedra maďarského jazyka
a literatúry – organizovanie konferencie, organizovanie akreditovaného kurzu pre učiteľov
menšinového školstva
Ústav B. Balassiho (hungarologický ústav, Budapešť, Maďarsko) – Katedra maďarského
jazyka a literatúry – spolupráca s lektormi
Maďarská jazykovedná spoločnosť - Budapešť, Maďarsko – Katedra maďarského jazyka
a literatúry – vedecká spolupráca, spoločné organizovanie vedeckých podujatí
Maďarská filologická spoločnosť - - Budapešť, Maďarsko – Katedra maďarského jazyka
a literatúry – vedecká spolupráca, spoločné organizovanie vedeckých podujatí, spoločné
vydanie zborníka
6.5.2 Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných vedeckých organizáciách,
výboroch a redakčných radách
Pracovníci fakulty úspešne zastupujú našu univerzitu a fakultu vo
viacerých národných a medzinárodných vedeckých organizáciách, výboroch a redakčných
radách.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Farkasa Kempelena
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Vedecká spoločnosť počítačových odborníkov Jánosa Neumana
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká
Združenie Farkasa Kempelena
Mgr. Tibor Szabó
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Prof. RNDr. László Béla, CSc.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spolocnosť Katedra
Spolocnosť maďarských pedagógov na Slovensku
Celosvetové združenie maďarských profesorov
Člen verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
42
RNDr. Štefan Balla
Slovenská antropologická spolocnosť
EAA (European anthropological association)
RNDr. Ladislav Szekeres
SES (Slovenská entomologická spolocnosť)
PaedDr. Žófia Bárcziová
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné združenie Sambucus),
Szlovákiai magyar írók társasága (Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku),
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
Anikó N. Tóthová, PhD
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
Anikó Polgárová, PhD
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku) Szlovákiai Klasszika-filológusok Egyesülete (Slovenská jednota
klasických filológov) Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedná
spoločnosť Sambucus),
Kalevala Baráti Kör (Spoločnosť Kalevala)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for
Hungarian Studies)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied
PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné združenie Sambucus) predseda
József Attila Kör (Kruh Attila Józsefu)
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Nemzetkozi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská filologická
spoločnosť)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Doc. István Kozmács, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság, (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Magyar-Finn Kulturális Egyesület, (Maďarsko-fínska kultúrna spoločnosť)
Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) (Fínska literárna
spoločnosť),
Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Tagozata (Maďarská sekcia svetového
kongresu finougrínskych národov)
Magyar Pedagógiai Társaság (Maďarská pedagogická spoločnosť),
Országos Kredittanács (Celoštátna kreditná rada),
Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilamem Seura) (Finougrínska spoločnosť,
Fínsko)
Ildikó Vančová, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
43
PaedDr. Jozef Menyhárt
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
PaedDr. Karol Presinszky
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
PaedDr. Ján Bauko
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Prof. PhDr. Mészáros András PhD.
Člen Slovenského filozofického združenia
člen Maďarskej filozofickej spoločnosti;
člen Prezídia Medzinárodnej hungarologickej spoločnosti;
asociovaný člen Maďarskej akadémie vied;
člen Prezídia Spoločnosti pre zahraničnú maďarskú vedu
člen Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku;
člen redakčných rád časopisov Filozofia a Fórum;
v rokoch 1990-1993 podpredseda Nadácie Sándora Máraiho;
od roku 2002 predseda Nadácie Kalligram
PhDr. Zuzana Mészárosová-Lamplová
Slovenský syndikát novinárov
Slovenská sociologická spoločnosť
Grantová komisia Ministerstva kultúry SR pre podporu kultúry národnostných
menšín Redakčná rada spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi
Szemle
PhDr. Štefan Németh, PhD.
Nadácia Kaligram, člen kuratória
Péter H. Nagy
člen odborného kuratória Édes Anyanyelvünk pályázat (sekcia Dramatické diela)
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné združenie Sambucus)
Fiatal Írók Szövetsége (Zväz mladých spisovateľov)
Šéfredaktor literárneho časopisu Szırös Kı (2006)
Zodpovedný redaktor literárnovedného časopisu Partitúra (2004)
Redaktor edície JAK-füzetek (2004-2005)
Redaktor edície Klasszikusok diákoknak vydavateľstva Alexandra Kiadó (20012002)
Redaktor literárneho časopisu Prae (1999)
Redaktor edície FISZ Könyvek (1999-2001)
Redaktor literárnovedného časopisu Szép literatúrai ajándék (1998-2000)
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
člen Společnosti Dionýza Ďurišina při Slovenské akademii věd v Bratislavě
člen Komise pro dějiny slavistiky při Mezinárodním komitétu slavistů
člen Komise pro srovnávací dějiny slovanských literatur při Mezinárodním
komitétu slavistů
člen redakční rady časopisu Slovak review vydávaného Ústavem svetovej literatúry
SAV v Bratislavě
člen redakční rady časopisu Kultúra a spoločnosť vydávaného Fakultou
stredoeurópských študií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
44
předseda Společnosti Aloise Jiráska
člen výboru Literárněvědné společnosti při AV ČR
místopředseda Slavistické společnosti Franka Wollmana
místopředseda České asociace slavistů
člen oborové rady 9 – Humanitní a filologické vědy Grantové agentury AV ČR
v Praze
člen vědecké společnosti Ars Comparationis
člen redakční rady časopisu Opera Slavica vydávaného Filozofickou fakultou
Masarykovy univerzity v Brně
45
7 Hospodárenie
7.1 Dotácia zo štátneho rozpočtu.
Dotácia finančných prostriedkov bola pre Fakultu stredoeurópskych štúdií
pridelená a rozpočtovým opatrením rektora UKF č.: 12-OSFZaŠP/2006 zo dňa 22. marca
2006 pridelená, kde bola rozpísaná na kategórie a účelové dotácie. V priebehu roka mala
FSŠ pridelené aj ďalšie účelové finančné prostriedky.
Pri svojom hospodárení sa FSŠ riadila zákonom č. 131/2002 Z.Z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a príslušnými ustanoveniami Štatútu UKF, Štatútu FSŠ a internými pokynmi UKF .
V roku 2006 fakulta hospodárila s nasledovým objemom finančných prostriedkov:
1) Kategória 600 – Bežné výdavky FSŠ celkom v tis. Sk
Kategória 610 – mzdy
bez účelového viazania
účelové viazanie na vzdelávanie národnostných menšín
úprava -mzdy účelovo určené na vzdelávanie menšín na FSŠ
Inštitút kvality vzdelávania
účelové viazanie na zahraničných lektorov
účelové viazanie na rozvoj
vysokoškolská veda a technika
projekt IKV z MŠ SR
úpravy z MŠ SR a valorizácia
Kategória 630 – tovary a ďalšie služby
bez účelového viazania
účelové viazanie na vzdelávanie národnostných menšín
zabezpečenie pedagogickej praxe
VEDA CGA,GAM
Projekt IKV z MŠ SR
Účelová -príspevok na činnosť Zmiešaného speváckeho
zboru
VEGA Andruška
VEGA Mészáros
VEGA Sándorová
KEGA László
2) Kategória 700 – Kapitálové výdavky
Na zabezpečenie rozvoja fakulty
VEGA Mészáros
FSŠ účelová na nákup výpočtovej techniky
Projekt IKV z MŠ SR
46
17 819 tis. Sk
14 704 tis. sk
8 813
1 570
2 627
411
328
48
345
118
444
3 115 tis. Sk
408
1 026
1 000
33
140
300
21
83
16
88
851 tis. Sk
31
70
350
400
3) Kategória 640 – Transfery – štipendiá
1 095 tis. Sk
pre študentov v prvom roku štúdia v akademickom roku 2005/2006
na dofinancovanie druhej časti v akademickom roku 2005/2006
na prvú časť štipendií v akademickom roku 2006/2007
Spolu rozpočet FSŠ na rok 2006 zo štátnej dotácie
165 tis.
465 tis.
465 tis.
19 765 tis. Sk
Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočňované v súlade s rozpisom dotácie,
schválenom na zasadnutí AS FSŠ v máji 2006.
7.2 Vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov
FSŠ mala na rok 2006 pridelené mzdové prostriedky zo štátneho rozpočtu určené
na mzdy zamestnancov fakulty vo výške 14 704. tis. Sk. V tomto objeme boli účelové
prostriedky na vzdelávanie menšín vo výške 1 570 tis. Sk, pridelené v rámci schváleného
rozpočtu UKF. Vedenie FSŠ sa zaslúžilo o to, že fakulta mala pridelené aj ďalšie účelové
prostriedky na vzdelávanie menšín vo výške 2 627 tis. Sk. Vďaka týmto jednorazovým
účelovým prostriedkom FSŠ nevykazovala deficit dotačných finančných prostriedkov
a nebolo potrebné zabezpečovať ďalšie zdroje na mzdy všetkých pracovníkov FSŠ počas
celého roka.
FSŠ v roku 2007 použila na mzdy aj prostriedky z iných zdrojov okrem štátnej
dotácie a to z podnikateľského účtu za práce na realizácii projektu NATURA z MŽP SR vo
výške 102 tis. Sk. V rámci riešenia projektov ESF bolo na mzdy vyplatených 124 tis. Sk
a z účtu darov FSŠ bolo vyčerpaných na mzdy 702 tis. Sk. Z týchto prostriedkov sme
financovali odmeny pre pedagógov UKF a FSŠ, ktorí vyučovali študentov FSŠ na
externých formách štúdia vo výške 348 tis. Sk. Na posilnenie hmotnej stimulácie
zamestnancov FSŠ bolo z účtu darov vyplatených 354 tis. formou odmien.
Zdroje mzdových prostriedkov a ich čerpanie (v tis.Sk)
Účel
Program
VŠ.vzdelávanie
Účelová-menšiny
Účelová-menšiny
Lektor
IKV
Rozvoj
Úpravy-valorizácia
VEDA
Projekt IKV-MŠSR
Spolu dotácia
0771199
0771199
0771101
0771102
0771199
0771399
0771199
I-06-599-01
0771325
Zostatok
z r.2005
309
48
357
Ostatné zdroje
Pridelené
2006
8 813
2 627
1 570
328
411
48
444
345
118
14 704
Projekt ESF
Podnikateľský účet
Dary
Čerpané 2006
8 554
2627
1570
328
411
48
444
385
30
14 397
124
102
702
47
Zost.,prenos
do r.2007
568
8
88
664
Vývoj objemu vyplatených miezd na FSŠ (v tis. Sk)
16000
15000
14000
13000
12000
mzdy
11000
10000
9000
8000
mzdy
r. 2004
r. 2005
r. 2006
8971
14422
14977
Z dôvodu rozvoja fakulty a postupného spracúvania koncepcie personálnej politiky
pri evidentnom deficite prostriedkov v kategórii mzdy boli finančné prostriedky
centralizované v správe dekana fakulty s cieľom efektívnejšieho prehodnotenia potreby
a ich využitia na financovanie úloh fakulty. Zostatok miezd na vysokoškolské vzdelávanie
vo výške 568 tis. prenášame a použijeme na ten istý účel v roku 2007.
Za rok 2006 vykazujeme štatistické údaje o zamestnancoch FSŠ:
- priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok bol 57 osôb,
- ku dňu 31.12.2006 prepočítaný počet zamestnancov na plný úväzok bol 61 osôb,
- fyzický počet osôb, ktorí mali pracovnú zmluvu na FSŠ ku dňu 31.12.2006 bolo 65 osôb .
Priemerný zárobok zamestnancov FSŠ za rok 2006 bol 21 896,- Sk ( za rok 2005
bol 21 084,- Sk).
S účinnosťou od 1.7. 2006 bol uplatnený zákon o valorizácii a to zvýšením
tarifných platov všetkých zamestnancov UKF o 7 % v zmysle tabuliek, uvedených
v zákone o odmeňovaní.. Každý zemestnanec bol o zvýšení svojho tarifného platu
informovaný personálnym oddelením rektorátu UKF a prevzal nový platový dekrét.
Počty zamestnancov FSŠ podľa pracovísk a pracovnej kategórie (fyzický počet
k 31.12.2006 )
Pedagogickí
Vedeckí
Pracovisko FSŠ
Administratíva Spolu
zamestnanci
zamestnanci
Dekanát
6
6
K.maďar.jazyka a literatúry
12
1
13
K.matematiky a informatiky
8
8
K.odborovýchdidaktík
10
10
K.elementaristiky
1
11
Katedra areálových kultúr
6
1
1
8
Ústav národných
a národ.kultúr
Inštitút kvality vzdelávania
Spolu
%
2
3
49
75,4
4
6,2
48
5
4
12
18,4
4
65
100
Vývoj počtu zamestnancov FSŠ
počet zamestnancov
60
50
40
30
20
10
0
počet zamestnancov
1.3.2004 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
41
54
57
57
Priemerný zárobok zamestnancov FSŠ v Sk
22000
21000
20000
priemerný zárobok
19000
18000
priemerný zárobok
r. 2005
r. 2006
21084
21896
7.3 Vyhodnotenie čerpania tovarov a služieb.
Fakulta mala v roku 2006 k dispozícii nasledovné objemy prostriedkov podľa účelu:
Účel
Prevádzka FSŠ
Menšiny-účelová
Cviční učitelia
Projekt IKV č. 468
Spevácky zbor
Spolu
Veda-CGA,GAM
VEGA Andruška č.884
VEGA Mészáros č. 885
VEGA Sándorová č.854
KEGA László č.694
Spolu
Zdroj Program
0771199
0771101
0771103
0771325
077150311
I-06-599-01
V-06-502-00
V-06-503-00
V-06-501-00
K-06-501-00
Pridelené
2006 v tis.
408
1 026
1 000
140
300
2 874
33
21
83
16
88
241
49
Čerpané
2006 v tis.
358
704
495
56
66
1 679
7
16
15
16
77
131
Zostatok prenos do
2007 v tis.
50
322
505
84
234
1 195
26
5
68
0
11
110
Prehľad čerpania prostriedkov v kat. tovary a služby - neúčelové:
Vykazujeme čerpanie tých prostriedkov, ktoré nemali osobitný účel použitia a boli určené
na zabezpečenie chodu fakulty:
Účel
Prevádzka FSŠ
Menšinyúčelová
Spolu
Zdroj
program
0771199
408
Čerpané
2006 v tis.
358
Zostatok prenos do 2007 v
tis.
50
1 026
704
322
1 434
1 062
372
Pridelené 2006 v tis.
0771101
Položka
údržba- kúrenia na FSŠ
zahraničné cestovné
tlačiarenské práce
tuzemské cestovné
za telekomunikačné služby
výpočtová a telekomunikačná technika
všeobecný materiál
účasť na seminároch a konferenciách
odmeny na dohody o vykonaní práce
poplatky, poistné
Spolu
Čerpanie v tis.Sk
677
92
20
22
102
39
27
32
49
2
1 062
Vyhodnotenie bežných výdavkov (okrem VEDY)
3000
2500
2000
1500
pridelené
vyčerpané
1000
500
0
2005
2006
pridelené
1861
2874
vyčerpané
1647
1679
Prehľad čerpania prostriedkov v kategórii tovary a služby - účelové:
Prostriedky, ktoré mali osobitný účel použitia sme čerpali v súlade s týmto
určením, napr.prostriedky pre spevácky zbor boli použité na zabezpečenie dopravy
a cestových náhrad účinkujúcim zo súboru počas ich vystúpení. Fakulta má možnosť
použiť nevyčerpané prostriedky pre spevácky zbor aj v roku 2007.
50
Prostriedky, pridelené pre cvičných učiteľov sme v roku 2006 využili približne na
50 %, zostávajúce prostriedky máme možnosť vyčerpať v roku 2007 na odmeňovanie
cvičných učiteľov tých študentov, ktorí sa zúčastňujú v zmysle študijného poriadku na
praxi v LS 2007.
V akademickom roku 2006/07 študenti FSŠ absolvujú pedagogickú prax na
základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Pedagogickú prax
študenti absolvujú v súlade s vypracovanou publikáciou „Metodické pokyny a hodnotenie
študenta učiteľstva akademických predmetov“. Táto dvojjazyčná publikácia bola vydaná
v roku 2006 pre študentov učiteľstva akademických predmetov. Pre študijný odbor
Predškolská a elementárna pedagogika metodické pokyny v maďarskom jazyku
pripravujeme.
Na riešenie projektov VEGA a KEGA boli prostriedky univerzite a následne
fakulte pridelené osobitne aj s určením mena zodpovedného riešiteľa. Ten rozhoduje,
koordinuje a je zodpovedný za čerpanie pridelených prostriedkov. Nakoľko proces
objednávania a nákupu tovarov je na UKF pomerne zdĺhavý, nie všetky tovary, objednané
v roku 2006 z prostriedkov VEGY a KEGY boli v tom roku vybavené. Financie
dočerpáme v roku 2007 v zmysle kalkulácií v projektoch.
Veda a výskum
Prostriedky, pridelené na riešenie programov GAM a CGA boli fakulte pridelené
vo výške 33 tis. Sk a boli rozdelené v rozpise dotácie podľa rozhodnutia Celoškolskej
grantovej agentúry nasledovne:
- na projekty GAM
7 tis.
- na projekty CGA
13 tis.
- na edičnú činnosť 13 tis.
Zodpovední riešitelia vyčerpali všetky pridelené prostriedky na poplatky za účasť
na zahraničných a tuzemských konferenciách, nákup súčastí výpočtovej techniky, na
tlačiarenské práce a materiál potrebný k riešeniu svojich výskumných úloh, neskôr
k výučbe.
Vývoj objemu finančných prostriedkov na vedu v tis. Sk
200
150
2005
100
2006
50
0
CGA
GAM
VEGA
KEGA
2005
12
3
13
126
2006
13
7
190
88
51
7.4 Vyhodnotenie čerpania bežných transferov
Evidujeme tu vyplácanie štipendií študentom FSŠ, pričom dotácia zostáva v správe
rektorátu UKF. Fakulta v zmysle predpisov vyčísluje a predkladá rektorátu potrebu
poskytnutia sociálnych štipendií študentom FSŠ každý mesiac a ;rektorát vyplácanie
týchto štipendií realizuje. V priebehu roka 2005 nadobudol účinnosť nový zákon
o prospechových štipendiách, ktorý uplatnila aj UKF a v zmysle tohto zákona boli
študentom vyplatené motivačné štipendiá aj v roku 2006.V zmysle pokynov a interného
predpisu o mimoriadnych štipendiách boli fakulte pridelené prostriedky na mimoriadne
štipendiá študentom za reprezentáciu fakulty a vynikajúce študejné výsledky, ktoré sme
študentom FSŠ vyplatili.
Pre študentov FSŠ boli vyplatené štipendiá nasledovne:
2004
2005
Forma
štipendia
Vyplatené
štipendiá
v tis. Sk
Počet
študentov
Vyplatené
štipendiá
v tis.Sk
Sociálne
540
115
(mesačne)
2 118
Prospechové
Mimoriadne
9
Počet
študentov
Vyplatené
štipendiá
v tis.Sk
101
(mesačne)
62
19
465
20
4
2006
Počet
študentov
113
(mesačne)
146
20
4 184
1 095
74
7.5 Vyhodnotenie čerpania kapitálových výdavkov
Fakulta mala v roku 2006 pridelených 851 tis., ktoré sme mohli využiť na nákup
kapitálových prostriedkov.
Za prostriedky VEGY bol v zmysle plánovaných nákladov v projekte zakúpený
dataprojektor ešte v roku 2006, avšak účtovné vysporiadanie dokladov o nákupe prebehne
až v roku 2007.
Prostriedky projektu IKV boli naplánované s ohľadom na riešenie projektu a budú
vyčerpané v súlade s jeho kalkuláciou
Vzhľadom k tomu, že prostriedky Vedy a prostriedky účelovo určené na
výpočtovú techniku neboli vyčerpané v roku 2006, je úlohou fakulty dočerpať ich v roku
2007 na zabezpečenie vyučovacieho procesu a chodu fakulty.
Účel
Program
Veda CGA č. 701
VEGA Mészáros č. 885
FSŠ –počítače-účelová
Projekt IKV č.468-MŠ SR
FSŠ celkom
I-06-599-01
V-01-503-00
0771399
0771325
Pridelené
2006
Čerpané
2006
31
70
350
400
851
317
317
Zostatokprenos do
2007 v tis.
31
70
350
83
534
7.6 Vyhodnotenie aktivít pracoviska Inštitút kvality vzdelávania
Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy (ďalej len
Inštitút) vyvíja svoje aktivity v oblastiach priorít vzdelávacej politiky SR a EU.
Predovšetkým sa jedná o rozvíjanie gramotnosti a komunikačnej schopnosti v cudzom
jazyku ako aj o efektívne osvojenie a využívanie informačných a komunikačných
52
technológií, skvalitnenie a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v súvislosti programom
Sektorového operačného programu rozvoja ľudských zdrojov v nadväznosti na Národný
rozvojový plán Slovenska.
Úspešne rieši a v roku 2007 predpokladá ukončenie projektu s obsahom ďalšieho
vzdelávania pre cieľovú skupinu pedagógov UKF v rámci grantovej úlohy z Európskeho
sociálneho fondu (2005 – 2007). Celkový objem finančných prostriedkov projektu na
všetky roky jeho riešenia činí 1.288 000,- Sk.
Cieľom je získanie certifikátu Európskeho počítačového oprávnenia ECDL (European
Computer Driving Licence).
Táto grantová úloha umožnila FSŠ zriadenie Akreditovaného skúšobného strediska ECDL,
čím sa vytvorili reálne podmienky na ďalšie vzdelávanie aj pre iné cieľové skupiny.
Projektový manažment a koordináciu grantovej úlohy zabezpečuje Inštitút FSŠ.
Inštitút súčasne realizuje pokračovanie riešenia projektu, ktorý bol vypracovaný
pod názvom: Pilotný projekt Cieleného štúdia IKT a cudzieho jazyka pre budúcich
učiteľov a získal grant z Európskeho sociálneho fondu (2006-2008). Celková finančná
čiastka projektu na uvedené roky činí 1.728 143,- Sk.
Cieľom projektu je aby budúci učitelia nadobudli moderné kompetencie, ktoré zvýšia ich
kvalitu vzdelanosti a zlepšia východiskovú pozíciu na trhu práce.
Pridelenie finančných prostriedkov na riešenie uvedených projektov z ESF je
podmienené finančnou účasťou FSŠ vo výške 5 % z pridelených financií. Túto sumu FSŠ
poskytuje zo svojho účtu darov.
V rámci programu celoštátnych rozvojových projektov Ministerstva školstva SR
Inštitút vypracoval úspešný rozvojový projekt Centrálny systém študentského hodnotenia
kvality vysokých škôl. Celková finančná čiastka projektu, s ktorou FSŠ disponuje pre
zabezpečenie tohoto projektu činí 700 000,- Sk.
Projektový manažment a koordináciu rozvojového projektu zabezpečuje Inštitút FSŠ.
Finančné zabezpečenie projektov Inštitútu kvality vzdelávania
Projekt IKT E-06-105/0009-00
Projekt ESF
Program
1361
1362
46
Pridelené v 2006
256 271,05
1 292,49
26,20
68 338,95
17 085,-
Vyčerpané v
2006
Zostatok do roku
2007
Zdroj
251010,21
6 579,53
ESF 75 %
68 338,95
17 085,-
0
0
ŠR 20%
FSŠ 5 %
Projekt KOM TECH E-06-105/0012-00
Projekt ESF
Pridelené
Vyčerpané
Program
v r.2006
v r.2006
1161
342 693,95
235 003,1162
91 385,05
90 000,46
22 846,-
53
Zostatok do
r.2007
107 690,95
1 385,05
22 846,-
zdroj
ESF 75 %
ŠR 20%
FSŠ 5 %
Projekt Centrálny syst.štud.hodnotenia
Rozvojový program z MŠ SR č.468
Pridelené
Program
Čerpané v 2006 v tis.
v 2006 v tis.
0771325
400
0771325
300
317
Plán Čerp
96
Kat.610 118
30
Kat.620 42
10
Kat.630 140
56
Zost.
88
32
84
Zostatok
do r.2007
Zdroj
83
Dotáciakapitálové
204
Dotáciatovary a
služby
Vývoj objemu finančných prostriedkov na projekty IKV v tis. Sk
1500
1000
2005
2006
500
0
IKV
2005
155
2006
1498
54
Príloha č.1: Zoznam obhájených diplomových prác na FSŠ v roku 2006
Školiteľ
Autor:
PaedDr. Mária Alabánová, PhD.
Názov:
Bóna Angelika
Didaktikus játékok a szlovák nyelv oktatásában a Skabela-Bóna
módszerben a magyar tanítási nyelvő alapiskolák alsó tagozatán
Hlavatá Csilla
Balázsová Estera
Duszová Eva
Horváthová Erika
Roháľová Tímea
Školiteľ
Autor:
Bačo Alexandra
Školiteľ
Autor:
Slovná zásoba žiakov 4. ročníku ZŠ v VJM
Rozvíjanie zručnosti čítania s porozumením na 1. st. ZŠ s vyučovacím jaz.
maď.
Vyučovanie slovenského jazyka na 1. st. ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarských pomocou hier
Rozvíjanie zručností písania a pravopisu na 1. st. ZŠ s VJM
Učebnice a učebné pomôcky na 1. st. ZŠ s VJM.
Doc. PhDr. Irena Balková, CSc.
Názov:
A csehszlovákiai magyar gyermekirodalom (Gyüre Lajos Szarkabál c.
verseskötetének elemzése)
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Názov:
Bittera Katalin
Egészséges életmódra nevelés lehetıségei a dunaszerdahelyi Szabó Gyula
Alapiskolában (Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu na ZŠ
Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede)
Matkovičová Melinda
Variabilita vybraných somatometrických znakov a niektoré
psychosociálne aspekty 13-16 ročných chlpcov v obobí puberty.
Hupková Andrea
Bugár Peter
Hollóová Katarína
Tóthová Kinga
Monozlaiová Anikó
Sátorová Tímea
Školiteľ
Autor:
Hozlár Noémi
Variabilita vybraných somatometricých znakov a niektoré psychosociálne
aspekty 10-12 ročných chlapcov v období puberty.
Variabilita vybraných somatometrických znakov a niektoré
psychosociálne aspekty 16-18 ročných chlapcov v období puberty.
Variabilita vybraných somatometrických znakov a niektoré
psychosociálne aspekty 16-18 ročných chlapcov v období puberty.
Informovanosť - účinná zbraň eliminácia - najrozšírenejšej civilizačnej
choroby - diabetes melitus
Floristická a faunistická charakteristika chráneného parku v Tomášikove.
Táplálkozási problémák az alapiskola alsó tagozaton
Prof.Ing.Mgr. Ondrej Baráth, CSc.
Názov:
Kismesterségek szülıföldemen
Lengyelová Zuzana
Prieskum niektorých zvyklostí v Pribete a možnosti využitia poznatkov vo
vyučovaní na ZŠ
Molnár Anna
A mátyusföldi régió iskolatörténete
Molnár Zsuzsanna
Az 1965-ös nagyárvíz a Csallóközben (Gútán) (Príčiny a následky
povodňa v roku 1965 v lokalite Gúta)
Nagyová Ildikó
Gyékényszövés Gútán (Tradície domácej výroby v Kolárove)
Pásztor Erika
Feladatlapok szerepe a tanítási-tanulási folyamatban (Využitie pracovných
listov na základnej škole)
55
Grajczki Štefan
Tóth Štefan
Pozorovanie kvalitatívnych ukazovateľov vína v rámci laboratórnych
cvičení
Sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov vody vo vodnej nádrži Bešeňov
Bugárová Zuzana
Hry v telesnej výchove v materských a na základných školách
V skautskom hnutí používané pohybové činnosti a možnsti ich aplikácie v
Hollóová Magdaléna
školskej telesnej výchove.
Tóthová Bernadett
Metodika nácviku vybraných pohybových hier na 1. st. ZŠ
Školiteľ
PaedDr. Ladislav Baráth
Autor:
Názov:
Brezovszký Eugen
Organizovanie letných táborov
Školiteľ
PaedDr. Ján Bauko
Autor:
Názov:
Beseová Babeta
Megyercs község földrajzi neveinek névtani vizsgálata
Farkas Ildikó
Sírfelirat-vizsgálat az apácaszakállasi református temetıben
Gálová Mária
Diakrónne a szynchrónne skúmanie prezývok v jednej obci
Takács Róbert
Komparatívne skúmanie osobných mien v dvoch špeciálnych školách
Školiteľ
PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Autor:
Názov:
Lengyelová Andrea
Interdisciplinárne vzťahy
Školiteľ
PaedDr. Žofia Bárcziová
Autor:
Názov:
Molnár Katalin
Egy felvidéki magyar író munkássága – Mács József
Nagyová Alica
„A szerelem és az anya ábrázolása Petıfi költészetében”
Liska Otília
Odraz protestanizmu v literatúre
Smutková Zuzana
Poetika autorky Rakovszky Zsuzsa
Literárne kritiky Sándora Máraiho v maďarských časopisoch na
Šoókyová Marianna
Slovenksu
Mészárosová Kristína Rozprávková tvorba 90-tych rokov
Školiteľ
PaedDr. Krisztián Benyovszky
Autor:
Názov:
Nagyová Lívia
Kétnyelvőség Vágsellyén
Pálová Silvia
Vývoj maďarskej jazykovej kultúry na Slovensku
Tóthová Katarína
Analýza maďarsko-slovenských bilingválnych textov
Rozbroy Viktor
Divadelná adaptácia epickej tvorby
Krommerová Krisztína Cvičenia súvisiace s jazykovou kultúrou v učebniciach na ZŠ
Školiteľ
Autor:
Bíró Denisa
Csiba Noémi
Schimek Tamara
Seres Andrea
Školiteľ
Autor:
Árvová Boglárka
MgArt. András Csillag
Názov:
Kovácsmesterség (kialakulása, fejlıdése, szerszámai)
Különféle módszerek, anyagok, technikák, tevékenységek szerepe a
kreativitás fejlesztésében (különös tekintettel a vizuális nevelésre)
A természetes anyagok felhasználása a technika órán
Természetes anyagok felhasználása a technika órán
PaedDr. Stanislav David, PhD.
Názov:
Vážky (Odomate) Ketských rybníkov a vodných nádraží Bruty a Bíňa
(Hronská pahorkatina)
56
Školiteľ
Autor:
Fekeč Péter
Ficza Erzsébet
Gogora Krisztína
Habán Anita
Habara Klaudia
Mancal Erika
Nagyová Katarína
Szécsényi Márta
Végh Kolláth Ivett
Zselenák Renáta
Doc. Dr. Fehér Katalin, PhD.
Názov:
Szülık nélkül nevelıotthonban
A madari református iskola története
Gyermekjátékok Gellén
A Habánok felvidéken
A tallósi kastély története
A dunaszerdahelyi Komensky Utcai Alapiskola története
Szenc iskolatörténete
Nagymácséd gyermekvilága (mondókák, gyermekdalok, játékok)
Pozsony zenei élete a kezdetektıl a 20. sz. feléig
Rozsnyó múltja, jelene, jövıje és a téma pedagógiai felhasználásának
lehetıségei
Školiteľ
Autor:
Sziová Eva
Takácsová Beáta
Ballová Anita
Školiteľ
Autor:
Bányaiová Paulína
Školiteľ
Autor:
Zagyiová Beata
Školiteľ
Autor:
Kázmér Ladislav
Ďumbier Éva
Školiteľ
Autor:
Názov:
Prvky teórie množín v stredoškolskej matematike
Zaujímavé úlohy, ako motivačný činiteľ vyučovacej hodiny matematickej
Matematické súťaže a úlohy na 1. st. ZŠ
Doc. PhDr. Oľga Félixová, CSc.
Názov:
Staré-nové v didaktickom procese
Prof. Janka Hečková, CSc.
Názov:
Dvojjazyčná čítanka k prameňom Uhorského štátu
Ing. Ondrej Hegedős, PhD.
Názov:
Obsah selénu v poživatinách spotrebného koša
Vplyv zlučenín Se na rast a vývoj záhradníckych plodín.
Doc. RNDr. Alžbeta Hegedősová, PhD.
Názov:
Pecze Peter
Vplyv pôdnych sorbentov na kumuláciu dusičnanov a kadmia v mrkve
Školiteľ
Autor:
PaedDr. Mária Jaleczová
Pavel Kinga
Prékop Mária
Szabó Tünde
Baliová Renáta
Farkašová Katarína
Forróová Zita
Téglášová Erika
Csepy Priska
Eleková Klára
Kórósi Zalán
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Názov:
Társadalmi normák és értékek változása az ezredfordulón, különös
tekintettel az ifjúságra
A pedagógus munkahelyi közérzete
A cigány tanulók szocializációs problémái a szlovákiai alapiskolákban
(Egy fejlesztı jellegő napközi otthonos program elkészítése a cigány
tanulók segítsége érdekében)
Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov na neplnoorganizovanje ZŠ
(Čakanovce, okr. Lučenec)
Problémy agresivity a ich riešenie na 1. st. ZŠ
Prevencia drogovej závislosti
Etická a náboženská výchova na 1. st. ZŠ
Prevencia drogovej závislosti
Konflikty medzi rodičmi a pedagógmi
Prevencia drogovej závislosti
57
Nagyová Ildikó
Rebrošová Tunde
Sókyová Eva
A tanítókép és a nevelési cél a XX. Században a nevelístudományi
tankonyvek és egy választott nevelési szaklap tukrében
Užívanie alkoholu na ZŠ
A tanítókép és a nevelési cél a XX. Században a nevelístudományi
tankonyvek és egy választott nevelési szaklap tukrében
Školiteľ
Autor:
Gašpar Krisztián
Ferencz Jozef
Školiteľ
Autor:
Hajdók Hajnalka
Nagyová Marianna
Školiteľ
Autor:
Nagy Ivan
Názov:
Mapovanie vegetácie (vegetačný aspekt vybraného územia)
Mapovanie vegetácie (vegetačný aspekt vybraného územia)
Prof. Dr. Kárpáti Andrea, DrSc.
Názov:
Mit játszik a mai gyermek?
Az agresszió jelenléte a gyermek életében
Doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
Názov:
Kužeľosečky z hľadiska afinnej a prijektívnej geometrie
Ferenczi Balázs
Počítačové prostredie pre experimentovanie v modeli metrického priestoru
Zaťko Tibor
Školiteľ
Autor:
Darázs Enikı
Mészáros Andrea
Teória množín na strednej škole
PaedDr. Ernest Kocsis, CSc.
Nagyová Marta
Zalka Judit
Koncová Zuzana
Szalayová Zita
Školiteľ
Autor:
Petrík Karin
Szalmová r. Szabó
Veronika
Baloghová Katarína
Školiteľ
Autor:
Mgr. Juríková Tünde, PhD.
Názov:
Hagyományok ápolása az általános iskolában (agyagmővészet)
Alkotómőhely
Hiedelmek és fantasztikus lények a népmesék világában, szerepük az alsó
tagozatos képzımővészeti nevelésben
A bábmővészet szerepe a vizuális nevelésben
Využívanie regionálnych ľudových tradícií na hodinách výtvarnej
výchovy
Hra s farbami v 1.a 2. ročníku na hodinách výtvarnej výchovy
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Názov:
Analýza chýb v počítaní na 1. stupni ZŠ
Szöveges feladatok az alapiskola 4. osztálya számára
Číselno-teoretické problémy a úlohy pre ZŠ a SŠ
Doc. Dr. István Kozmács, PhD.
Názov:
Diachrónne a synchrónne skúmanie priezvísk voľaktorej obce, alebo
Bodriová Andrea
mikroregiónu
Egy tetszılegesen választott település vagy kistérség történeti és vagy
Krastenicsová Šarlota
jelenlegi ragadványnévagyagának vizsgálata.
Školiteľ
Prof. RNDr. Béla László, CSc.
Autor:
Názov:
Farkašová Lívia
Rozvoj schopnosti riešiť problémové úlohy z matematiky.
Gyepešová Magdaléna Zaujímavé čísla a počítanie vo vyučovaní
58
Školiteľ
Autor:
Fekete Laura
PhDr. József Liszka, PhD.
Názov:
Az ifjuság átmeneti szokásai Sókszelıcén (Prechodné rity mládeže v
Seliciach)
Vicsápi Gabriella
Školiteľ
Autor:
Nagy Norbert
Školiteľ
Autor:
Horváthová Denisa
Školiteľ
Autor:
Bóna Tamás
Sókszelıcei és gyırsági iskola baráti kapcsolata
RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Názov:
Problém najkratšej cesty
Mgr. Jozef Menyhárt
Názov:
Postoje k nárečiu na 1. st. ZŠ
Ing. Jozef Molnár
Názov:
Využitie webovej stránky na ZŠ
Modelovanie mechanických súčiastok s pomocou
Mátis Péter
programu 3D-STUDIOMAX
Mácsiová Zuzana
Digitálne spracovanie obrazov
Školiteľ
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká
Autor:
Názov:
Bartók Mária
Krízishelyzetek a személyiségfejlıdésben (depresszió, válás)
Nagyová Veronika
A figyelemfejlesztés lehetıségei az alapiskola alsó tagozatán
Szabó Antónia
Agresszió a családban és az iskolában
Tokár Rácz Mária
Az óvódából az iskolába történı átmenet pszichológiai problémái
Könnyőová Magdaléna Az iskolai agresszió lélektani aspektusai
Mózesová Hajnalka
Óvodai képességfejlesztés és az iskolai eredményesség osszefuggése
Pálinkásová Ildikó
Poruchy čítania, ich výskyt a spôsob redukácia
Sláviková Edita
Poruchy učenia a úspešnosť v škole
Lipták Oľga
Hogyan hat a gyermek fejlıdésére a család, mint szocializációs közeg
Školiteľ
Autor:
Ambrúzs Annamária
Baláž Enikı
Richterová Andrea
Molnár Judit
Školiteľ
Autor:
Németh Ingrid
Školiteľ
Autor:
Markó Erzsébet
Školiteľ
Autor:
Nagyová Tímea
Németh Éva
Soós Ágota
Varga Szilvia
Výbošťok Bernadett
PhDr. Štefan Németh, PhD.
Názov:
Roma tanulók nevelésének-oktatásának problémái
Karizmák az egyházban
Kooperatívne učenie a prosociálna výchova
Egy falu gyermekvilága megszületéstıl a kisiskolás korig
Mgr. Yvette Orsovicsová
Názov:
Franz Schubert Zselízen
Doc. Dr. Edita Partová, CSc.
Názov:
A negatív szám helye az általános iskola matematika anyagában
PaedDr. Helena Pataiová
Názov:
Diósförgepatony oktatásügye (1866-1998)
Zsigárd község és iskolájának története
Az ırsújfalui alapiskola múltja és jelene
Szentpéter története
Az életutat végigkísérı szokások Nagyölveden
59
Horváthová Priska
Egriová Natália
Mészárosová Ágota
Školiteľ
Autor:
Borik Anasztázia
Dejiny školy v Horných Salibách
Dejiny školy v obci Čierna Voda od roku 1713 až po rok 1960
Dejiny školy v obci Mostová od vzniku po súčastnosť
Prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács Ján, CSc., Dr.h.c.
Názov:
Az iskolaérettség-éretlenség problematikája és szerepe a tanulási
rendellenességek kialakulásában
Bráz Ilona
Bubenko Éve
Dulai Mária
Gedeon Alica
Horbulák Petronella
Kosár Adrianna
Makkai Margit
Mihály Mária
Molnár Erika
Nagyová Linda
Pallér Andrea
Hanva község egyháztörténete
Buzita (Buzica) egyháztörténetének vizsgálata
Ipolybél múltja és jövıje
Szepsi egyháztörténete
Rimaszécs múltja, jelene, jövıje és ennek felhasználása a tanítás során
Padány története (falutörténet)
Királyhelmec város történelme és pedagógiai hasznosításának lehetıségei
A füleki magyar gimnázium története 1951-tıl napjainkig
A Dunaszeredahelyi Városi Mővelıdési Központ története
Bögellı község vázlatos története
Hagyományok, népszokások településemen, Nagykövesden
Szakolci Renáta
Feketenyék népszokásai születéstıl egészen a halálig (Feketenyék
népszokásai, öltözködése, gyermekvilág, hiedelemvilága, temetési
szokásai)
Szalóci Eleonóra
Szekfő Melinda
Školiteľ
Autor:
Markovics Imrich
Školiteľ
Autor:
Hami Lívia
Országh István
Štefánová Silvia
Školiteľ
Autor:
Molnárová Marianna
Školiteľ
Autor:
Vanková Erika
Gálová Mária
Szabó Tibor
Školiteľ
Autor:
Deér Melinda
Školiteľ
Autor:
Kovács Tomáš
Lukácsová Orsolya
A deáki Szőz-Mária-templom és plébánia története
Jászó egyháztörténete
Mgr. Anton Péntek
Názov:
Hobo Life of beat generation
PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Názov:
Hátrányos helyzető tanulók nevelésének problémái a Tiszacsernyıi
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskolán
Egészséges életmódra való nevelés az általános iskolában
Inovácia v oblasti výchovných metód
Mgr. Anikó Polgár, PhD.
Názov:
Rétorika cirkevná v baroku
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Názov:
Aktívne prvky v počítačovej sieti
Využitie počítača v ekológií a vo vyučoavní ekológie
Používanie vodoznaku na ochranu autorských práv
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Názov:
Skúmanie lexikálnych dialektizmov jednej obce
Mgr. Krisztína Seresová
Názov:
Problematika drogových závislostí v období puberty
Chrakteristika biotických prvkov chránených území vo vybranej lokalite
60
Školiteľ
Autor:
Bányász Iveta
Doc. Ing. Viera Stollárová, CSc.
Názov:
A szádelıi-völgy természeti értékei
Kovácsová Alžbeta
Gömör – Tornai karszt általános jellemzése és módszertani felhasználása a
honismereti órákon
Pollákné Nagy Éva
Školiteľ
Autor:
Kozmann Gabriella
Školiteľ
Autor:
Horňáková Silvia
Janková Júlia
Gyoriová Angelika
Školiteľ
Autor:
Simon Erzsébet
Základné časti rastlín z hľadiska učenia prírody
Doc. PaedDr. Iván Szabó, CSc.
Názov:
Óvodából az iskolába történı átmenet pszichológiai problémái
Mgr. Katarína Szakallová, CSc.
Názov:
Didaktická interpretácia hudby na základnej škole
Uplatnenie polifónnych prvkov v hudobnom vzdelávaní
Alternatívne možnosti v hudobnom vzdelávaní
RNDr. Ladislav Szekeres
Názov:
A Tıkési-Ág (Erzsébet patak) természetvédelmi terület Klátovské rameno
– chránené územie
Sledovanie sezónnej dynamiky pestricovitých (Diptera, Syrphidae) na
vybranej lokalite
Sledovanie sezónnej dynamiky pestricovitých (Diptera, Syrphidae) na
Kelecsényiová Zuzana
vybranej lokalite
Madarászová Melinda Avifanna v lokalite Čilinskej Radvane
Pappová Ibolya
Avifanna v lokalite Matúškovo
Školiteľ
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Autor:
Názov:
Darida Szilvia
A 8-9 éves tanulók szövegértésének vizsgálata
Komlósi Margit
Élményszerő irodalomtanítás bábjátékkal és dramatizálással
Papp Zsuzsanna
Anyanyelvi oktatás az összevont osztályokban
Dudášová Eva
Rácz Iveta
Tóbli Andrea
Lorinczová Alena
Durayová Katarína
Bérešová Žofia
Fehérová Žaneta
Forróová Katarína
Školiteľ
Autor:
Csicsaiová Melinda
Az anyanyelvi (magyar nyelvő) oktatás nehézségei Szlovákia
nemzetiségek lakta területein
Negyedikesek helyesírási készültségének vizsgálata
V materinskom jazyku - v štátnom jazyku
Osvojenie dvoch jazykov u dieťaťa
Meranie úrovne pravopisu u žiakov štvrtej triedy na prvom stupni ZŠ
Skúmanie vnímania a porozumenia reči na 1. st. ZŠ
Testovanie úrovne pochopenia viet a textu u detí vo veku 6-10 rokov
Mgr. Ildikó Viczay
Názov:
Realizácia a význam pohybových hier v prípravnej fáze
výučby plávania na 1 st. ZŠ.
61
Príloha č. 2: Zoznam absolventov FSŠ v roku 2006
Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ - denné
P.č. Priezvisko a meno
1. Balázsová Estera
2. Ballová Anita
3. Béresová Žofia
4. Bugárová Zuzana
5. Duszová Eva
6. Fehérová Žaneta
7. Forróová Katarína
8. Györiová Angelika
9. Hollóová Magdaléna
10. Horváthová Denisa
11. Horváthová Erika
12. Jačmeníková Veronika
13. Koncová Zuzana
14. Krommerová Kristína
15. Mészárosová Kristína
16. Pápistová Renáta
17. Roháľová Tímea
18. Szalayová Zita
19. Tamášová Lucia
20. Tóthová Bernadett
21. Štefánová Silvia
Učiteľstvo pre 1.st.ZŠ - externé
P.č. Priezvisko a meno
Baliová Renáta
1.
2.
Bodriová Andrea
3.
Farkašová Katarína
4.
Forróová Zita
5.
Halásová Mária
6.
Hlavatá Csilla
7.
Horváthová Priska
8.
Janková Júlia
9.
Kosárová Zuzana
10.
Krastenicsová Šarlota
11.
Monozlaiová Anikó
12.
Richterová Andrea
13.
Téglásová Erika
14.
Brezovszký Eugen
15.
Csepy Priska
16.
Csicsaiová Melinda
17.
Egriová Natália
18.
Eleková Klára
19.
Könnyüová Magdaléna
62
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Kórósi Zalán
Mészárosová Ágota
Mózesová Hajnalka
Nagyová Ildikó
Pálinkásová Ildikó
Rebrošová Tünde
Sátorová Tímea
Sláviková Edita
Soókyová Erika
Takács Róbert
Ambrúzsová Annamária
Balázs Enikı
Bányász Iveta
Bartóková Mária
Bašová Zsuzsanna
Bačová Alexandra
Birke Éva
Bíróová Denisa
Bitterová Katarína
Bóna Angelika
Boriková Anastázia
Brázová Helena
Bubenková Eva
Csibová Noémi
Darázsová Enikı
Daridová Silvia
Dulai Mária
Farkasová Ildikó
Fekete Laura
Fekeč Peter
Ficza Erzsébet
Gedeonová Alica
Gogorová Kristína
Habánová Anita
Habarová Klaudia
Hajdók Hajnalka
Hamiová Lívia
Henczová Annamária
Horbulák Petronella
Hozlárová Noémi
Kiss Andrea
Komlósiová Margita
Kosárová Adriana
Kováčová Alžbeta
Kozmann Gabriela
Lengyelová Zuzana
Liptáková Oľga
Makkai Margit
Mancal Erika
Marková Alžbeta
63
70.
Mészárosová Andrea
71.
Mihalyová Mária
72.
Molnár Erika
73.
Molnár Judit
74.
Molnárová Anna
75.
Molnárová Katarína
76.
Molnárová Zuzana
77.
Nagy Alica
78.
Nagy Ildikó
79.
Nagyová Katalin
80.
Nagyová Linda
81.
Nagyová Lívia
82.
Nagyová Marianna
83.
Nagyová Marta
84.
Nagyová Veronika
85.
Németh Eva
86.
Németová Ingrid
87.
Országh István
88.
Pappová Zuzana
89.
Pásztorová Erika
90.
Pavelová Kinga
91.
Petrik Karin
92.
Pollák Eva
93.
Prékop Mária
94.
Ráczová Iveta
95.
Rácz Tokár Mária
96.
Seresová Andrea
97.
Schimek Tamara
98.
Simonová Alžbeta
99.
Soósová Agáta
100. Szabó Tünde
101. Szabóová Antónia
102. Szabóová Melinda
103. Szakolciová Renáta
104. Szalma Veronika
105. Szalóci Eleonóra
106. Szécsényi Márta
107. Szekfőová Melinda
108. Thuzaová Országhová Šarolta
109. Tóbliová Andrea
110. Vicsápiová Gabriela
111. Výbošťoková Bernadetta
112. Végh Kolláth Ivett
113. Zalková Judita
114. Zselenáková Renáta
115. Bese Babett
116. Paceková Lívia
117. Vargová Silvia
64
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - denné
P. č. Meno a priezvisko
1.
Benyáková Anita
2.
Bányaiová Paulína
3.
Dudásová Eva
4.
Gášpar Kristián
5.
Kázmér Ladislav
6.
Kelecsényiová Zuzana
7.
Matkovičová Melinda
8.
Pecze Peter
9.
Ďumbier Éva
10.
Ferencz Jozef
11.
Hupková Andrea
12.
Madarászová Veronika
13.
Pappová Ibolya
14.
Bóna Tamás
15.
Mátis Peter
16.
Nagy Norbert
17.
Árvová Boglárka
18.
Horňáková Silvia
19.
Vanková Erika
20.
Gálová Mária
21.
Farkasová Lívia
22.
Gyepesová Magdaléna
23.
Bugár Peter
24.
Hollóová Katarína
25.
Kovács Tomáš
26.
Lukácsová Orsolya
27.
Tóthová Kinga
28.
Baloghová Katarína
29.
Grajczki Štefan
30.
Tóth Štefan
31.
Nagy Ivan
32.
Sziová Eva
33.
Takácsová Beáta
34.
Ferenczi Balázs
35.
Szabó Tibor
36.
Zaťko Tibor
37.
Liska Otília
38.
Lengyelová Andrea
39.
Gálová Mária
40.
Zagyiová Beata
41.
Smutková Zuzana
42.
Pálová Silvia
43.
Molnárová Marianna
44.
Tóthová Katarína
45.
Deér Melinda
46.
Šoókyová Marianna
47.
Lörinczová Alena
Odbor
AJ
AJVV
BICH
5BICH5
5BICH5
5BICH5
5BICH5
5BICH5
5BICH5
5BIGE5
5FYBI5
5FYBI5
5FYBI5
5FYIN5
5FYIN5
5FYIN5
4GEEK5
5HV5
5INCH5
5INEK5
5MAAJ5
5MAAJ5
5MABI5
5MABI5
5MABI5
5MABI5
5MABI5
5MACH5
5MACH5
5MACH5
5MAFY5
5MAFY5
5MAGE5
5MAIN5
5MAIN5
5MAIN5
5MAMJ5
5MATC5
5MJDE5
5MJDE5
5MJES5
5MJET5
5MJFI5
5MJFY5
5MJHV5
5MJHV5
5MJIN5
65
48.
49.
50.
51.
Mácsová Zuzana
Durayová Katarína
Rozbroy Viktor
Markovich Imrich
5MJIN5
5MJPG5
5MJFI5
5TVAJ5
66
Príloha č.3: Zoznam projektov riešených na FSŠ
VEGA 1/1425/04:
Špecifiká maďarského jazykového úzu generačných skupín v južných
regiónoch Slovenska
Vedúci projektu:
doc.PhDr. Sándorová Anna, PhD.
Spoluriešitelia z UKF:
PaedDr.Bauko Ján, Mgr. Vančová Ildikó, PhD., PaedDr.
Presinszky Karol
VEGA 1/3724/06:
Prínos osobností slovenskej literatúry a kultúry spoza hraníc
Slovenska do kultúrneho rozvoja stredoeurópskeho regiónu
Vedúci projektu:
doc. Paedr. Peter Andruška, PhD.
Spoluriešitelia z UKF:
Mgr. Szabová Zuzana, PhDr. Vargová Zuzana, PhD.,
PaedDr.Patrik Šenkár, PhD., PhDr. Renáta Havlíková.
VEGA :
Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a
stredoeurópskom kontexte
Vedúci projektu:
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Paedr. Peter Andruška, PhD.
Spoluriešitelia z UKF:
Mgr. Polgár Anikó, PhD., Mgr. Szabová Zuzana, PhDr.
Vargová Zuzana, PhD.
Spoluriešitelia mimo UKF: Mgr. Németh Zoltán, PhD., Mgr. Csehy Zoltán, PhD., PhDr.
Dušík Anikó, PhD., Mgr. Grendel Lajos, PhD., Mgr.
Hushegyi Gábor, Mgr. Keserő József, PhDr. Liszka József,
PhD.
KEGA 3/3073/05:
Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Edita Partová, CSc. (PF UK v Bratislave)
Spoluriešitelia z UKF:
prof. RNDr. László Béla, CSc., Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.,
Ing. Brigan Dezider, PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká,
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Projekt ESF č. 11230220161:
Pilotný projekt zvýšenia kvalifikácie a adaptability
vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre v rámci celoživotného
vzdelávania v oblasti IKT so získaním certifikátu európskeho
počítačového oprávnenia ECDL s cieľom aplikovať získané
zručnosti smerom k spoločnosti založenej na vedomostiach.
Riešiteľský tím:
Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Miklós Czajlik, PhD.
Spoluriešitelia z UKF: Ing. Rastislav Žitný, Mgr. Beáta Ďuračková, Melinda Czaniková,
Ing. Milan Rapavý, Ildikó Pšenáková, PhD., Ing. Jozef Molnár,
Ing. Dezider Brigán, Mgr. Miroslav Šebo, Mgr. Marián
Hosťovecký, Mgr. Milan Oravec, Prof. RNDr. Daniel Kluvanec
CSc., Prof. RNDr. Béla László, CSc., Mgr. Gabriela Matyiová
67
Projekt ESF č. 11230100427: Pilotný projekt cieleného štúdia informačných
a komunikačných technológií a cudzieho jazyka pre budúcich
učiteľov.
Riešiteľský tím:
Zodpovedný riešiteľ : Doc. Ing. Miklós Czajlik, PhD.
Spoluriešitelia z UKF: Prof. RNDr. Béla László, CSc., Ing. Rastislav Žitný, Ing. Dezider
Brigán, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Beáta Ďuračková, Mgr. Andrea
Molnárová, Mgr. Gabriela Matyiová, Ing. Jozefína Polláková,
Melinda Czaniková
Rozvojový projekt MŠ SR: Centrálný systém študentského hodnotenia kvality vysokých
škôl
Riešiteľský tím:
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Miklós Czajlik, PhD.
Spoluriešitelia z UKF: Ing. Ildikó Pšenáková, PhD., Ing. Rastislav Žitný, Ing. Jozef
Molnár, Ing. Dezider Brigán, Mgr. Gabriela Matyiová, Melinda
Czaniková, Ing. Slavomír Ivančík, RNDr. Július Jenis
Spoluriešitelia mimo UKF: Bc. Jaroslav Juriga, Ing. Jozef Roman, Ing. Jaroslav Mních
68
GAM
Riešiteľ
RNDr. Tunde
Pokorná
Pracovisko
Názov projektu
FSŠ, KOD
Floristické pomery
a zhodnotenie základných
fytocenologických
ukazovateľov Kalvárie v
Nitre
RNDr. Štefan
Balla, PhD.
FSŠ, KOD
RNDr. Ladislav
Szekeres
FSŠ, KOD
PhDr. Zuzana
Vargová
FSŠ, KAK
Samototypová charakteristika
a hodnotenie vybraných
fyziologických ukazovateľov
u študentov UKF v Nitre
Sledovanie hladiny
vybraných iónov (Cd, Pb
a Cu) u zástupcov čeľade
pestricovitých (Diptera,
Syrphidae) v lokalitách
elektrární JE Jaslovské
Bohunice, JE Mochovce a VE
Gabčíkovo.
Národnostné menšiny ako
realita súčastných kultúrnych
a vzdelávacích kontextov na
Slovensku.
Spoluriešiteľia
RNDr. Balla, FSŠ
Mgr. László, FSŠ
Doc.Stollárová, FSŠ
Mgr.Pénzešová, FPV,
KBaG
_______
PaedDr. Janka
Schlarmannová, PhD.,
SPU, KZaA
_______
CGA
Riešiteľ
Pracovisko
RNDr. Štefan
Balla, PhD.
FSŠ, KOD
PaedDr.
Ladislav
Baráth
FSŠ, KEL
Mgr. Tamáš
László
FSŠ, KOD
PaedDr.
Zuzana
Lehocká
Nagyová
FSŚ, KEL
RNDr. Tunde
Pokorná
FSŠ, KOD
Mgr. Krisztina
Seresová
FSŠ, KOD
RNDr.
Ladislav
Szekeres
FSŠ, KOD
Mgr. Ildikó
Viczayová
FSŠ, KEL
Názov projektu
Hodnotenie vybraných
somatometrických parametrov
a sebahodnotenie študentov ZŠ
Riešenie konfliktných situácií na
hodinách telesnej výchovy
u poslucháčov telesnej výchovy
Vnímanie susednej krajiny
obyvateľmi prihraničného územia
okresu Nové Zámky a priľahlej časti
Župy Komárom - Esztergom
Mgr. Ildikó
Viczayová, FSŠ
Metodika vyučovania reálnych čísel
_______
Sekundárne látky v jedlých druhoch
zemolezov s možnosťou ich
priemyselného využitie.
Charakteristika biotických prvkov
Chránenej krajinnej oblasti Dunajskej
luhy
Spermiológia pestricovitých (Diptera,
Syrphidae) a možnosti aplikácie
v praxi.
Možnosti a uplatnenie hravých
činností v prípravnom plaveckom
výcviku detí predškolského veku.
69
Spoluriešiteľia
_______
_______
_______
_______
PaedDr. Ladislav
Baráth, FSŠ
Príloha č. 4.: Zoznam publikácií
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
NAGY, Péter. Paraziták. Dunajská Streda : NAP, 2006. 176 s. ISBN 80-89032-83-48.
TÓTH, Anikó. Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Bratislava :
Kalligram, 2006. 307 s. ISBN 80-7149-870-X.
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v
domácich vydavateľstvách
LÁSZLÓ, Béla. A magyar oktatásügy. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006.
65 s. ISBN 80-89249-02-7.
LÁSZLÓ, Béla. Az iskolai mővelıdés a statisztikák tükrében. Šamorín : Fórum inštitút pre
výskum menšín, 2006. 90 s. ISBN 80-89249-0403.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BALLA, Štefan - LÁSZLÓ, Tamás - SERESOVÁ, Kristína. Zdravá životospráva
adolescentných chlapcov. In Švecová, Milada - Slavík, Milan - Vondráková, Mária Málková, Jitka. Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a
příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova, 2006. s. 28 - 30. ISBN 80 - 86561 - 28 - 3.
BALLA, Štefan - SLOŠKOVÁ, Adriana - LÁSZLÓ, Tamás. Environmentálna výchova na
I. stupni ZŠ. In Švecová, Milada - Slavík, Milan - Vondráková, Mária - Málková, Jitka.
Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů.
Praha : Univerzita Karlova, 2006. s. 72 - 74. ISBN 80 - 86561 - 28 - 3.
KOZMÁCS, István. A birtokos személyragozás és a birtokos szerkezetek. In Dolovai,
Dorottya-Kozmács, István - Körtvély, Erika - Mészáros, Edit - Sipıc, Katalin - Szeverényi,
Sándor. Uralisztika. Uráli nyelvészet. Szeged : Bölcsész Konzorcium, 2006. s. 41-65..
ISBN 963 9704 27 x.
KOZMÁCS, István. Szóképzés. In Dolovai, Dorottya-Kozmács, István-Körtvély, ErikaMészáros, Edit-Sipıc, Katalin-Szeverényi, Sándor. Uralisztika. Uráli nyelvészet. Szeged :
Bölcsész Konzorcium, 2006. s. 117-136.. ISBN 963 9704 27 x.
LÁSZLÓ, Béla. Akkreditáció Szlovákiában. In Kozma, Tamás - Rébay, Magdolna.
Felsıoktatási akkreditáció Közép-Európában. Budapest : Hungarian Institute for
Educational Research, 2006. s. 116-129, 182-184. ISBN 9639609234.
POKORNÁ, Tunde - STOLLÁROVÁ, Viera. Podiel rastlín na drogovej závislosti žiakov.
In Sandanusová, Anna- Matejovičová, Barbora. Metody, formy a prostredky pro výuku
prírodovedných, zemedelských a príbuzných oboru. Praha : EDUCO, č.1, 2006. s. 35-37.
ISBN 80-86561-28-3.
STOLLÁROVÁ, Viera - POKORNÁ, Tunde. Vhodné exkurzie v rámci mesta Nitry. In
Sandanusová, Anna- Matejovičová, Barbora. Metody, formy a prostredky pro výuku
prírodovedných, zemedelských a príbuzných oboru. Praha : EDUCO, č.1, 2006. s. 43-45.
ISBN 80-8651-28-3.
70
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
LÁSZLÓ, Béla. A szlovákiai magyar pedagógusképzés és felsıoktatási intézmények. In
László, Béla - A. Szabó, László - Tóth, Károly. Oktatásügy (1989-2006). Magyarok
Szlovákiában IV. kötet. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006. s. 151-167.
ISBN 80-89249-04-3.
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. A szlovákiai magyarok kulturális
fogyasztásának néhány szelete a szociológiai felmérések tükrében (Vybrané aspekty
kultúrnej spotreby slovenských Maďarov vo svetle sociologických výskumov). In
ed:Csanda, Gábor - Tóth, Károly. Kultúra (1989-2006). Šamorín : Fórum inštitút pre
výskum menšín, 2006. s. 209-223. ISBN 80.
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Religiozita maďarskej mládeže na Slovensku.
In ed: Dohányos, Róbert - Lelkes, Gábor - Tóth, Károly. Národnostné menšiny na
Slovensku. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006. s. 38-57. ISBN 80-8062287-6.
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Továrenské mestečko \"snov\" alebo
priemysľný park ako nástroj zníženia nezamestnanosti v predstavách a názoroch
obyvateľov štúrovského regiónu. In ed:Lelkes, Gábor, Tóth, Károly. Národnostné a etnické
menšiny na Slovensku 2005. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006. s. 77-95.
ISBN 80-89249-06-X.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
JUDITA, Brathová - CSILLAG, Andrej. Študijné programy 2006/2007. Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 104 s. ISBN 80-8094-017-7.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ANDRUŠKA, Peter. Juraj Dolnozemský, osobnosť slovenskej poézie. In Ľudové noviny
(Maďarsko). 2006, roč. 50, č. 34, s. 3. ISSN 0456-829 X.
BENYOVSZKY, Kristian. A nevetés szemiotikája. In Literatura. 2006, č. 1, s. s. 66-80..
ISSN 0133-2368.
FEHÉR, Katalin. Egy népfelvilágosító mő 1775-bıl.. In Magyar Könyvszemle. 2006, roč.
122, č. 1, s. 78-82. ISSN 0025-0171.
FEHÉR, Katalin. Tankönyvkritika a reformkori sajtóban. In Magyar Könyvszemle. 2006,
roč. 122, č. 3, s. 368-373. ISSN 0025-0171.
FEHÉR, Zoltán - LÁSZLÓ, Béla - MAČAJ, MARTIN - ŠALÁT, Tibor. Remark on
arithmetical function ap(n), omega(n), tau (n). In Annales Mathematicae et Informaticae.
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Mathematicae. 2006, roč. XXXIII, ISSN
1787-5021.
TÓTH, Anikó. Áttételes személyesség. Autográfia a Mészöly-opusban. In Új Dunatáj.
2006, č. 1, s. 26-36. ISSN .
TÓTH, Anikó. Madách, az ember. (Kerényi Ferenc Madách Imre c. könyvérıl). In
Palócföld. 2006, č. 6, s. 650-652. ISSN .
71
TÓTH, Anikó. Meninjito (Pablo Urbányi: Naplemente szimptóma). In Élet és Irodalom.
2006, č. 1, ISSN .
ZELENKA, Miloš. Komparativní metoda ve světle fenomenologických inspirací (Roman
Ingarden a Frank Wollman). In Przegląd Humanistyczny. 2006, roč. 50, č. 5-6, s. 135-145.
ISSN 0033-2194.
ZELENKA, Miloš. Teorie meziliterárního procesu v kontextu současné slovanské
komparatistiky. In Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 3, s. 1-7. ISSN 1211-7676.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BENYOVSZKY, Kristian. Illatfelhık. In Partitúra. 2006, roč. 1, č. 2, s. 49-57. ISSN
1336-7307.
BENYOVSZKY, Kristian. Szóra bírt néma képek. Italo Calvino Az egymást keresztezı
sorsok kastélya címő könyvérıl.. In Partitúra. 2006, roč. 1, č. 1, s. 99-107. ISSN 13367307.
MÉSZÁROS, Ondrej. Paradoxy Jána Čaploviča alebo o jednom spôsobe marginalizácie. In
Filozofia. 2006, roč. 61, č. 10, s. 827-837. ISSN .
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. A szlovákiai magyarok politikai identitása
(Politická identita slovenských Maďarov). In Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2006,
roč. VIII, č. 4, s. 55-69. ISSN 1335-4361.
PRESINSZKY, Karol. Változások a nagyhindi nyelvjárás magánhangzórendszerében.
(Zmeny v samohláskovom systéme nárečia Veľkých Chyndíc). In Fórum
Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. 8, č. 4, s. 183-189. ISSN 1335-4361.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ANDRUŠKA, Peter. Otázky názvoslovia v každodennom jazykovom prejave. In Ľudové
noviny. 2006, roč. 50, č. 37, ISSN 0456-529 X.
BALLA, Štefan - MATEJOVIČOVÁ, Barbora - SANDANUSOVÁ, Anna. The feeding
habits of boys in the age of 12 to 15 years. In Česká antropologie, supplementum. 2006, č.
56, s. 13. ISSN 0862-5085.
BALLA, Štefan - MATEJOVIČOVÁ, Barbora. Body composition of boys in the age of 12
to 15 years in adolescence. In Česká antropologie, supplementum. 2006, č. 56, s. 14. ISSN
0862-5085.
BENYOVSZKY, Kristian. Hókása és bableves. Tóth Krisztina és Jónás Tamás
költészetérıl.. In Bárka. 2006, č. 3, s. 72-78.. ISSN 1217 3053.
FEHÉR, Katalin. Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsıjénél. In Magiszter. 2006, č. 2, s. 6978. ISSN .
FEHÉR, Katalin. Sajtó és iskola a 18. századi Magyarországon. In Neveléstörténet. 2006,
roč. 3, č. 1-2, s. 5-26. ISSN .
72
NAGYOVÁ-LEHOCKÁ, Zuzana (1978). Néhány a tanulói érdeklıdés felkeltésére
alkalmas feladat- és problémakezelés. In Matematika tanítása. 2006, roč. 0, č. 2, s. 18-24.
ISSN 1216-6650.
NAGYOVÁ-LEHOCKÁ, Zuzana (1978). Néhány problémafelvetés az irracionális számok
tanításával kapcsolatosan. In Matematika tanítása. 2006, roč. 0, č. 5, s. 10-13. ISSN 12166650.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ANDRUŠKA, Peter. Otázky názvoslovia v každodennom jazykovom prejave. In Slovenské
národné noviny. 2006, roč. 17 (21), č. 19, ISSN 0862-8823.
BENYOVSZKY, Kristian. Az elhallgatás alakzatai. In Kalligram. 2006, roč. 14, č. 11, s.
108-113. ISSN 1335-1826.
BENYOVSZKY, Kristian. Dúdolni, győjteni. Lackfi János két versérıl. In Kalligram.
2006, roč. 14, č. 1-2, s. 8-10. ISSN 1335-1826.
LÁSZLÓ, Béla. A szlovákiai magyarság mőveltségi szintjérıl. In
Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. VIII., č. 2, s. 73-92. ISSN 1335-4361.
Fórum
MÉSZÁROS, Ondrej. Nemzeti filozófia - hasonlóságok és különbségek a magyar és a
szlovák filozófiatörténet-irásban. In Fórum. 2006, roč. 7, č. 3, s. 113-128. ISSN .
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. SMK je No.1. In Os Fórum občianskej
spoločnosti. 2006, roč. 10, č. 9, s. 114-124. ISSN 1335-2296.
NAGY, Péter. Közép-európai idı. In Katedra. 2006, č. 12, s. 24-26. ISSN .
POLGÁR, Anikó. A ráfogás retorikája. Jékely Zoltán ovidiusi elégiái.. In Kalligram. 2006,
č. 11-12, s. 113-117. ISSN 1335-1826.
POLGÁR, Anikó. József Attila, az óriáscsecsemı. In Kalligram. 2006, č. 3, s. 127-130.
ISSN 1335-1826.
PŠENÁKOVÁ, Ildikó - RYBÁR, Slavomír. E-learning ako nástroj zvyšovania
kvalifikácie. In Vzdelávanie dospelých. 2006, roč. 0, č. 2, s. 40-51. ISSN 1335-2350.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
ALABÁNOVÁ, Mária. Slovná zásoba v procese osvojovania si druhého jazyka
(slovensko-maďarský kontext). In Kontext - Filológia - Kultúra. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 153-164. ISBN 10-963-9417-60-2.
BALLA, Štefan - GÁL, Tibor. Alkáli-halogenid klaszterek tömegspektrométeres
vizsgálata. In 49. Magyar spektrokémiai vándorgyőlés. Miskolc : MKE Spektrokémiai
társaság, Miskolci egyetem, 2006, s. 85 - 88. ISBN 963 9319 56 2.
73
BALLA, Štefan - MATEJOVIČOVÁ, Barbora. Lifestyle of boys at the pubertal period. In
15th Congress of the European Anthropological Association. Budapest : Eövös Lóránd
University, 2006, s. 89. ISBN .
BALLA, Štefan - SZEKERES, Ladislav - SLOŠKOVÁ, Adriana - MATEJAŠÁKOVÁ,
Eva - SANDANUSOVÁ, Anna - MATEJOVIČOVÁ, Barbora. Influence of trombopoethin
on the proliferation of ovarial cells of hogs and intracellular mechanisms of this effect. In
Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow :
Pedagogical University, 2006, s. 24-26. ISBN 8372713766.
BARÁTH, Ladislav. Interest in sport gymnastic at the selected elementary and secondary
schools in the Nitra´s region. In Optimální pusobení tělesné zátěže a výživy. Hradec
Králové : Nakladatelství GAUDEAMUS při univerzitě Hradec Králové, 2006, s. 206 - 212.
ISBN 80-7041-104-X.
BARÁTH, Ondrej - FESZTEROVÁ, Melánia. Didaktická transformácia učiva o pôde. In
Metody, formy a prostrědky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oboru.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006, s. 68-71. ISBN 8086561-28-3.
BAUKO, Ján. A komáromi erıdrendszer helynevei. In Névtani Értesítı. Budapešť : ELTE,
2006, s. 149-153. ISBN 0139-2190.
BAUKO, Ján. Pozdravy a oslovenie študentov Slovenského gymnázia v Békéšskej Čabe
(A békéscsabai Szlovák Gimnázium diákjainak köszönés- és megszólításformái. In
Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békéšska Čaba : Výskumný ústav
Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 252-260. ISBN 963 86573 8 3.
BAUKO, Ján. Ragadványnév-kutatások Szlovákiában. In Vallanak a neveink a múltról és
jelenrıl. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť – Nitra : Jazykovedný ústav
MAV – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s. 110-124. ISBN 80-8050-943-3.
CHEBEŇ, Dušan - VICZAYOVÁ, Ildikó. Facts and experiences on a pre-swimming
course of young children. In Fascicula Educatie Fizica Si Sport. Oradea : Universitatea
Din Oradea, 2006, ISBN 1224-5100.
FESZTEROVÁ, Melánia - BARÁTH, Ondrej. Interdisciplinárne aspekty aplikovanej
chémie. In XXIV International Colloquium: zborník z medzinárodnej konferencie. Brno :
UO FEM, 2006, s. CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5.
KÁRPATI, Andrea. Pedagógiai képességek fejlesztése az oktatási informatika
eszközeivel.. In Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapešť : Magyar
Tudományos Akadémia, 2006, ISBN .
KOZMÁCS, István. Grammatikalitás vagy kontextualitás (az udmurt akkuzatívusz
használatának problémájáról). In Grammatika és kontextus: új szempontok az uráli nyelvek
kutatásában. Budapešť : ELTE Finnugor Tanszék, 2006, s. 23-54. ISBN .
74
KOZMÁCS, István. Tipológia a nyelvtörténetben. In AGTEDU 2006. A Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa. Kecskemét :
Kecskeméti Fıiskola, 2006, s. 109–114. ISBN .
MATEJOVIČOVÁ, Barbora - BALLA, Štefan. Monitoring of somatotype of the girls on
the different level of maturation. In 15th Congress of the European Anthropological
Association. Budapest : Eötvös Lóránd University, 2006, s. 91. ISBN .
MENYHART, Jozef - SZABÓMIHÁLY, Gizella. Mehrsprachigkeit isn den Rechtsnormen
ind in der Wirklichkeit. Die Anwendung von Sprachgesetzen in der Slowakei. In Gelebte
Mehrsprachigkeit. Akten des Wiener Kolloquiums zur individiellen ind sozialen
Mehrsprachigkeit, 5./6. XI. 2005. Wien : Bibliografoshe Information Der Deutschen
Bibliothek, 2006, s. 89-100. ISBN 978-3-7069-0380-6.
MENYHART, Jozef. Beszélnek az utcanevek?. In Vallanak a neveink a múltról és
jelenrıl. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť – Nitra : Jazykovedný ústav
MAV – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s. 134-146. ISBN 80-8050-943-3.
POLGÁR, Anikó. Gyöngyösi István heroida-fordításai = Papírgaluska. In Tanulmányok a
görög és latin klasszikusok fordításáról. Budapešť : Vydavateľstvo Balassi, 2006, s. 113114. ISBN 963 506 692 9.
POLGÁR, Anikó. „Pontosság” és „szószerintiség” a rekonstrukció elméletében. A
Horatius-vita néhány elvi kérdése = Papírgaluska.. In Tanulmányok a görög és latin
klasszikusok fordításáról. Budapešť : Vydavateľstvo Balassi, 2006, s. 7-19. ISBN 963 506
692 9.
PRESINSZKY, Karol. A nagyhindi családnevek illabialitásáról. (O ilabialite osobných
mien obce Veľké Chyndice). In Vallanak a neveink múltról és jelenrıl. Magyar névtani
kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán. 2005. június 2–4.. Budapest :
Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2006, s. 125-133. ISBN 80-8050-943-3.
SÁNDOROVÁ, Anna. 5. Az interetnikus kapcsolatok múltbeli nyomai a Nyitra-vidéki
nyelvjárásokban (Odraz interetnických vzťahov v minulosti maďarských nárečí v okolí
Nitry).. In Nyelvi közösségek – nyelvi jogok.. Kľuž : Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
Kiadványai, 2006, s. 288–297. ISBN 10973-85142-6-6.
SÁNDOROVÁ, Anna. Mirıl vallanak egy török adóösszeírás zoboralji nevei?. In Vallanak
a neveink a múltról és jelenrıl. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť – Nitra
: Jazykovedný ústav MAV – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s. 96-110. ISBN
80-8050-943-3.
SLOŠKOVÁ, Adriana - MATEJAŠÁKOVÁ, Eva - BALLA, Štefan. Interspecies in vitro
fertilization of bovine oocytes with ram\'s semen adding supplement implementors. In
Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow :
Pedagogical University, 2006, s. 360-362. ISBN 8372713766.
SZEKERES, Ladislav - BALLA, Štefan - LÁSZLÓ, Tamás. Seasonality of the hoverflies‘
sperm (Diptera, Syrphidae). In Molecular and Physiological Aspects of Regulatory
Processes of the Organism - Materials of 15th International Symposium of Polish Network
75
of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Cracow : Pedagogical University of
Cracow, 2006, s. 515-517. ISBN 83-7271-376-6.
TÓTH, Anikó. Grendel Lajos: Csehszlovákiai magyar novella. In Irodalomtanítás a
harmadik évezredben. Budapešť : Krónika Nova Kiadó, 2006, s. 671-677. ISBN 963 9423
75 0.
VANCOVÁ, Ildikó. Nyelvtervezés és névtervezés a Gramma Nyelvi Irodában. In Vallanak
a neveink múltról és jelenrıl. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapest- Nitra :
Magyar Nyelvtudmányi Tásrsaság-FSS UKF Nitra, 2006, s. 146-155. ISBN 80-8050-9433.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
BARÁTH, Ladislav. Cez humanizáciu prípravy budúcich telovýchovných a športových
odborníkov ku kultivácií ich osobnosti. In Vzdelávanie v zrkaldle doby. Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa - Pedagogická fakulta, 2006, s. 73-79. ISBN 80-8050-995-6.
BARÁTH, Ladislav. Formovanie maďarského futbalového života v podmienkach I. ČSR a
úloha Szlovenszkói Labdarúgók Szövetsége (Futbalového zväzu pre Slovensko) v tomto
procese. In Telesná výchova a šport na univerzitách. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2006, s. 15-20. ISBN 80-8069-802-3.
BARÁTH, Ladislav. Telesná výchova a šport v multikultúrnom prostredí ČSR v rokoch
1918-1938.. In Humanistické podoby športu a telesnej výchovy. Bratislava : Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2006, s. 15-19. ISBN 80-89075-30-4.
BARÁTH, Ladislav. Vznik a činnosť Maďarského futbalového zväzu(Magyar Labdarúgók
Szövetsége) za prvej republiky Československej. In Sport and globalization. Nitra :
University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2006, s. 1-6. ISBN 80-8094-031-2.
BÁRCZIOVÁ, Žofia - VANCOVÁ, Ildikó. A szlovákiai magyar irodalom oktatásának
hatása (helyzetjelentés). In A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása. Šamorín : Fórum
Társadalomtudományi Intézet, 2006, ISBN 978-80-89249-07-7.
BAUKO, Ján. A hal úszni szeret. A halakról, halászatról nyelvésszemmel. In A Magyar
Kulturális és Duna-mente Múzeuma 2006. évi Értesítıje. Komárom : NecArte, 2006, ISBN
.
BAUKO, Ján. Mikrooronymá v Súľovských skalách. In Varia XIII. Zborník materiálov z
XIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská Akadémia Vied, 2006, s. 2633. ISBN 80-89037-04-6.
BAUKO, Ján. Prezývky študentov v bilingválnom prostredí. In Varia XIV. Medzinárodné
kolokvium mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská Akadémia Vied, 2006, s. 232241. ISBN 80-89037-04-6.
GÁL, Tibor - BALLA, Štefan. Study of alloy - clustres with the use of mass spectrometer.
In 18th Slovac Spetroscopic Conference. Bratislava : Comenius University, 2006, s. 43.
ISBN 80 - 223 - 2244 - X.
76
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Mediálne preferencie slovenskej a maďarskej
mládeže. In Acta Nitriensiae. Nitra : FF UKF, 2006, s. 131-147. ISBN 80-8094-067-3.
POKORNÁ, Tunde - LÁSZLÓ, Tamás. Poznámky k flóre Kalvárie. In VII.vedecká
konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra : FPV, UKF v Nitre,
2006, s. 94-97. ISBN 80-8050-960-3.
POKORNÁ, Tunde - MATUŠKOVIČ, Ján. Antioxidant properties of edible honeysuckle
and their relation to tumorous diseases. In Nutrition and food for third milenium, nutrition
and cancer. Nitra : SAU, 2006, s. 188-192. ISBN 80-8069-775-2.
POLGÁR, Anikó. Mőfordítás-irodalom. In Magyarok Szlovákiában III. kötet, Kultúra
(1989–2006). Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, s. 43-46. ISBN .
SÁNDOROVÁ, Anna. Slávnostné laudatio. Gramatika myslenia.. In Imre
Békéši:Fraktálovitá štruktúra jednej básne. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre, 2006, s. 21–26. ISBN 80-8094-038-X.
SZATMÁRI, Zoltán - ŠIMONEK, Jaromír - BARÁTH, Ladislav - KATONA, Zsolt.
Research on the conflict handling ability of PE students of Szeged and Nitra in reflect to
pedagogical styles. In ACTA FACULTATIS PEDAGOGICAE NITRIENSIS
UNIVERSITATIS KONSTANTINI PHILOSOPHI. PHYSICAL EDUCATION AND SPORT.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 30-39. ISBN 978-80-8094-098-0.
VANCOVÁ, Ildikó. A szeriális észlelés és a beszédhang-differenciálás vizsgálata a
magyar-szlovák kétnyelvő gyermekeknél. In Tanulmányok a kétnyelvőségrıl III. Budapest
: Kalligram, 2006, s. 125-136. ISBN 80-7149-685.
VICZAYOVÁ, Ildikó - BARÁTH, Ladislav - PETROVIČ, L.. Poznatky a skúsenosti z
predplaveckej prípravy detí predškolského veku. In Telesná výchova a šport na
univerzitách. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 297-303.
ISBN 80-8069-802-3.
ŠENKÁR, Patrik. Spoločenská próza pre deti a mládež v učebniciach literárnej výchovy.
In Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 2. Nitra : UKF, 2006, s. 130-138. ISBN 808050-954-9.
ŠENKÁR, Patrik. Zákonitosť je priesečníkom náhod alebo existujú vôbec náhody v živote
človeka?. In Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s.
123-126. ISBN 80-8094-046-0.
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
MÉSZÁROS, Ondrej. \"The night of substance\"- or the time trap of music. In Philobiblon.
Cluj : University Press, 2006, s. 231-243. ISBN 1224-7448.
77
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
ANDRUŠKA, Peter. Gustáv Maršall-Petrovský, mnohostranná osobnosť slovenskej
literatúry a kultúry. In Kultúra a súčasnosť 3 (Zošity Katedry areálových kultúr 8/2006).
Nitra : FSŠ UKF, 2006, s. 33-57. ISBN 80-8050-985-9.
ANDRUŠKA, Peter. Národný princíp ako základ existenčných istôt v tvorbe JGT. In
Kultúra a súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). Nitra : FSŠ UKF, 2006,
s. 11-46. ISBN 80-8094-044-4.
ANDRUŠKA, Peter. Niektoré názvoslovné problémy v každodennom jazykovom prejave.
In Kultúra a súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). Nitra : FSŠ UKF,
2006, s. 125-130. ISBN 80-8094-044-4.
MATUŠKOVIČ, Ján - POKORNÁ, Tunde. Hodnotenie hygienickej čistoty plodov jedlých
zemolezov. In Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín. Nitra : SPU v Nitre, 2006, s. 347353. ISBN 80-8069-766-3.
POSPÍŠIL, Ivo - ZELENKA, Miloš. Dějiny slovanských literatur – realita nebo mýtus?. In
Kultúra a súčasnosť (Zošity 9/2006). Nitra : FSŠ UKF, 2006, s. 47-53. ISBN .
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
SZABOVÁ, Zuzana. Aj dnes súčasný básnik. In Kultúra a súčasnosť 3 (Zošity Katedry
areálových kultúr 8/2006). Nitra : FSŠ UKF, 2006, s. 136-139. ISBN 80-8050-785-9.
SZABOVÁ, Zuzana. Az ifjúság kultúrájának sajátosságai a 20.században. In Kultúra a
súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). Nitra : FSŠ UKF, 2006, s. 110115. ISBN 80-8094-044-4.
VARGOVÁ, Zuzana. Niektoré aspekty nemeckej romantickej filozofie v tvorbe Janka
Kráľa. In Kultúra a súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). Nitra : FSŠ
UKF, 2006, s. 3-10. ISBN 80-8094-044-4.
VARGOVÁ, Zuzana. Prieniky do dolnozemského kultúrneho priestoru. In Kultúra a
súčasnosť 3 (Zošity Katedry areálových kultúr 8/2006). Nitra : FSŠ UKF, 2006, s. 145148. ISBN 80-8050-785-9.
VARGOVÁ, Zuzana. V znamení básnických začiatkov. In Kultúra a súčasnosť 3 (Zošity
Katedry areálových kultúr 8/2006). Nitra : FSŠ UKF, 2006, s. 133-135. ISBN 80-8050785-9.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
LÁSZLÓ, Tamás - PATAIOVÁ, Helena. Osobnosť učiteľa a triedneho učiteľa očami
svojich žiakov. In XXIV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno :
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s. 6. ISBN 80-7231-139-5.
LÁSZLÓ, Tamás - SZEKERES, Ladislav - SERESOVÁ, Kristína. Čo od školy
očakávam?. In Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a
příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova, 2006, s. 94-67. ISBN 80-86561-28-3.
78
POKORNÁ, Tunde - STOLLÁROVÁ, Viera - SERESOVÁ, Kristína. Poznávanie rastlín v
prirodzenom životnom prostredí. In XXIV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího
procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s. 1-3. ISBN
80-7231-139-5.
POKORNÁ, Tunde - STOLLÁROVÁ, Viera. Poznávanie rastlín v prirodzenom životnom
prostredí. In XVI.medzinárodné kolokvium o rízení osvojovacího procesu. Brno :
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managentu, 2006, s. 1-5. ISBN 80-7231-139-5.
SERESOVÁ, Kristína - LÁSZLÓ, Tamás - POKORNÁ, Tunde. Drogová problematika a
postavenie drogového koordinátora na základných a stredných školách. In XVI.
medzinárodní kolokvium o rízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta
ekonomiky a managementu, 2006, s. 1-4. ISBN 80-7231-139-5.
SZEKERES, Ladislav - LÁSZLÓ, Tamás - BALLA, Štefan. Prezentácia prírodných
hodnôt vybraného lužného ekosystému v podmienkach školy v prírode. In XXIV
International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno : Univerzita
obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s. 52. ISBN 80 - 7231 - 139 - 5.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PŠENÁKOVÁ, Ildikó - GÁLOVÁ, Mária. Možnosti využitia počítačov vo vyučovaní
ekológie. In Zborník z konferencie „ IKT v prírodovednom vzdelávaní“. Nitra : UKF,
2006, ISBN 80-8094-032-0.
PŠENÁKOVÁ, Ildikó - SZABÓ, Tibor. Využitie programu MS Excel pri vyučovaní
matematických funkcií. In Zborník z konferencie „IKT v prírodovednom vzdelávaní“. Nitra
: UKF, 2006, ISBN 80-8094-032-0.
PŠENÁKOVÁ, Ildikó. Úloha lektora v e-learningu. In Lektor vo vzdelávaní dospelých:
zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Akadémia vzdelávania, 2006, s. 15-20.
ISBN 80-968548-2-8.
ŠIMONEK, Jaromír - CZAKOVÁ, Natália - BARÁTH, Ladislav - HALMOVÁ, Nora KANÁSOVÁ, Janka. Analýza užívania návykových látok stredoškolskou populáciou
Slovenska. In Súčasnosť a perspektívy telovýchovného procesu na školách. B.Bystrica : PF
UMB, 2006, s. 269-276. ISBN 80-8083-227-7.
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
CHEBEŇ, Dušan - VICZAYOVÁ, Ildikó. Facts and experiences on a pre-swimming
course of young children. In Programme and Abstracts. Oradea : Universitatea Din
Oradea, 2006, s. 25. ISBN .
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
SZEKERES, Ladislav - PRASLIČKA, Ján - BALLA, Štefan - SANDANUSOVÁ, Anna.
Syrphidofauna vybraných agrocenóz. In Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove
dni. Bratislava : Faunima, 2006, s. 44-45. ISBN .
79
AHG - Vedecké práce zverejnené na internete - zahraničné
MATEJOVIČOVÁ, Barbora - BALLA, Štefan. Comparison of the Somatic and
Psychosexual
Maturation
in
Menarcheal
and
Nonmenarcheal
Girls.
www.springerlink.com. Firenze : Springer Netherlands, 2006. ISBN 1824-3096.
AHI - Vedecké práce zverejnené na internete - domáce
CSILLAG, Andrej - MARTINIAKOVÁ, Monika. Webová prezentácia Andreja Csillaga.
www.artandy.net. Galanta : Firma Homedesign, 2006. ISBN .
BBA - Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
NAGY, Péter. A Kormányeltörésben mint intertextus. In Thomka, Beáta. Domonkossymposion. Budapešť : Kijárat Kiadó, 2006. s. 71-87. ISBN .
BBB - Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
JÓZSA, Mónika. (bez názvu). In Miklósi, Péter. Örökhagyók. Čenkovce : Clara Design
Studio,, 2006. s. 102-103. ISBN .
NAGY, Péter. Hagyománytörténés. A kortárs magyar líra paradigmái. In Csanda, Gábor Tóth, Károly. Magyarok Szlovákiában, III. Kultúra (1989-2006). Somorja Dunaszerdahely : Fórum Kisebségkutatói Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, 2006. s. 1836. ISBN .
NAGY, Péter. Vizuális költészeti paródiák. In Csanda, Gábor. Somorjai disputa (2). A
sokszólamú irodalom. Samorín - Dunajská Streda : Fórum Kisebségkutató Intézet- Lilium
Aurum, 2006. s. 41-48. ISBN .
BCB - Učebnice pre základné a stredné školy
KÁRPATI, Andrea. Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Budapest : Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2006. 231 s. ISBN 963 19 3966 9.
ORSOVICSOVÁ, Yvette. Zenei nevelés az alapiskola 1. osztálya számára - Hudobná
výchova pre 1. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským - 3, upravené
vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. 70 s. ISBN 80-1000904-0.
ORSOVICSOVÁ, Yvette. Zenei nevelés az alapiskola 3. osztálya számára - Hudobná
výchova pre 3. ročník základných škôl s vyuč. jaz. maďarským. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 2006. 80 s. ISBN 80-10-00905-9.
BCI - Skriptá a učebné texty
PATAIOVÁ, Helena - VANCOVÁ, Ildikó. Metodické pokyny a hodnotenie študenta
učiteľstva akademických predmetov. Nitra : UKF FSŠ, 2006. 40 s. ISBN 80-8050-984-0.
BDC - Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
NAGY, Péter. Freud-Filológia és hatáskutatás. In Iskolakultúra. 2006, č. 2, s. 142-145.
ISSN .
NAGY, Péter. Mővészet az amit annak tekintünk. In Prae. 2006, roč. 8, č. 1, s. 75-99.
ISSN .
80
BDD - Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
NAGY, Péter. A hőtıszekrény és az evolúció. In Szırös Kı. 2006, roč. 11, č. 4, s. 73-76.
ISSN .
NAGY, Péter. Elmélet és vizualitás. In Irodalmi Szemle. 2006, č. 7, s. 81-87. ISSN .
NAGY, Péter. Érzékeny szimbiózis. In Szırös Kı. 2006, roč. 11, č. 3, s. 1-5. ISSN .
NAGY, Péter. Hagyománytörténés. In Szırös Kı. 2006, roč. 11, č. 6, s. 36-54. ISSN .
NAGY, Péter. Linkek. In Szırös Kı. 2006, roč. 11, č. 5, s. 54-57. ISSN .
BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Munkaerıpiaci és egészségügyi helyzet - a
szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezıi (Postavenie na trhu práce a
zdravotný stav - nové faktory formovania etnickej identity slovenských Maďarov). In pro
minoritate. 2006, roč. 10, č. 2, s. 52-59. ISSN 1216/9927.
NAGYOVÁ-LEHOCKÁ, Zuzana (1978). Honnan tudjuk, hogy a négyzet területe a.a?. In
Matematika - Tanári Kincsestár. 2006, roč. 22. kiegésztı kötet, s. E6.2/1-12. ISSN
9638612398.
POLGÁR, Anikó. À travers les âges. A klasszikus görög-római ókor a magyar
mővelıdésben és tudományban. In Új Forrás. 2006, roč. 38, č. 7, s. 86-91. ISSN 01335332.
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BÁRCZIOVÁ, Žofia - VANCOVÁ, Ildikó. A Felvidék szerepe a magyar
tudományosságban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. 9, s. 185-196.
ISSN 1335-4361.
BÁRCZIOVÁ, Žofia - VANCOVÁ, Ildikó. A magyar tudományosságról - Nyitrán. In
Katedra. 2006, roč. 13, č. 6, s. 56. ISSN 1335-6445.
BÁRCZIOVÁ, Žofia. Utószó Mikola Anikó A menekülés címő kötetéhez. In Szırös Kı.
2006, roč. 11., č. 4, s. 71. ISSN 1335-6321.
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Lazarsfeld dvoch svetadielov. In Anthropos.
2006, roč. 3, č. 1, s. 53-57. ISSN 1336-5541.
VICZAYOVÁ, Ildikó - BARÁTH, Ladislav. A vízi fejlesztés helyzete és lehetıségei
Szlovákia magyar tannyelvő óvodáiban. In Katedra. 2006, roč. 13, č. 3., s. 27-29. ISSN
1335-6445.
VICZAYOVÁ, Ildikó - VICIÁN, Lívia - BARÁTH, Ladislav. Az óvodások és a víz. In
Katedra. 2006, roč. XIII, č. 8, s. 22-23. ISSN 1335-6445.
VICZAYOVÁ, Ildikó. Aquafitnesz. In Katedra. 2006, roč. 13, č. 3, s. 26-27. ISSN 13356445.
81
BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
SÁNDOROVÁ, Anna. (M)ilyen (legyen) a nı szerepe ma? (Meleg Gábor beszéde
alapján). In A régi új retorika. A prózaritmus és a szónoki beszéd. Budapešť :
Vydavateľstvo Trezor, 2006, s. 130-132. ISBN 963 8144 12 2.
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BÁRCZIOVÁ, Žofia. Az amerikai magyarság szerepe Mécs László újbóli
megszólaltatásában. In Te gondolkozzál bennem ... Mécs László portré – emlékek és
dokumentumok tükrében. Košice : Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó, 2006, s. 76-89.
ISBN 80-969466-4-1.
BÁRCZIOVÁ, Žofia. Mécs László versei elé. In Te gondolkozzál bennem... Mécs László
portré-emlékek és dokumentumok tükrében. Košice : Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó,
2006, s. 64-65.. ISBN 80-969466-4-1.
BÁRCZIOVÁ, Žofia. Utószó. In A menekülés. Bratislava : AB-ART, 2006, s. 145-148.
ISBN 80-8087-016-0.
BRIGÁN, Dezider. CMS systémy vo vyučovaní. In Podiel maďarských vedcov na
Slovensku vo vede a výskume II. : zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra : Fakulta
stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, ISBN .
BRIGÁN, Dezider. Počítačový server v učebni – ZenWorks. In Informatika v škole a v
praxi : zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : Edičné
stredisko Pedagogickej fakulty, 2006, s. 110-113. ISBN 80-8084-112-8.
BRIGÁN, Dezider. Príprava vizuálnych elektronických materiálov použiteľné v
elektronickom vzdelávaní. In Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky : zborník z
medzinárodnej konferencie. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2006, ISBN .
BRIGÁN, Dezider. Prometheus, nástroj na správu QOS. In Informatika v škole a v praxi :
zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : Edičné stredisko
Pedagogickej fakulty, 2006, s. 100-104. ISBN 80-8084-112-8.
BRIGÁN, Dezider. Zariadenia pre zabezpečenie vysokej dostupnosti a vyváženého
zaťaženia internetového pripojenia. In Informatika v škole a v praxi : zborník 2. ročníka
konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : Edičné stredisko Pedagogickej
fakulty, 2006, s. 105-109. ISBN 80-8084-112-8.
JÓZSA, Mónika. (bez názvu). In A Kodály Zoltán Daloskör ötven éve. Galanta : Spevokol
Zoltána Kodálya, 2006, s. 8-10. ISBN .
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
FESZTEROVÁ, Melánia - BARÁTH, Ondrej. Interdisciplinárne aspekty aplikovanej
chémie. In XXIV.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita
obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu, 2006, s. 45. ISBN 80-7231-139-5.
82
CAJ - Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v
domácich vydavateľstvách
JÓZSA, Mónika. Galántai Kodály Zoltán Daloskör 50. kodalyzoltandaloskor.jalso.com.
Bratislava : Ing. Ján Kovács - KOJING, 2006. ISBN .
CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch
POLGÁR, Anikó. Délosz; Kréta, Dikté barlangja. In Jelenkor. 2006, roč. XLIX., č. 9, s.
840-841. ISSN 0447-6425.
POLGÁR, Anikó. Ióannész Küriotész-Geometrész: Apja sírjára, Sztudiosz temploma, A
föld, a tenger és az ég. In Vigilia. 2006, roč. 71, č. 8, s. 596, 613, 620. ISSN 0042-6024.
POLGÁR, Anikó. Jyrki Kiiskinen: Táj a törött szélvédı mögött. In Nagyvilág. 2006, roč.
LI., č. 6, s. 491-496. ISSN 0547-1613.
POLGÁR, Anikó. Télemakhosz jelenti Püloszból, Penelope Ulissesnek. In Élet és
Irodalom. 2006, roč. L., č. 25, s. 18. ISSN 0424-8848.
POLGÁR, Anikó. Walkür-tanfolyam, Ricardo Reis halálának éje. In Bárka. 2006, roč. 14,
č. 4, s. 6-7. ISSN 1217 3053.
CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
BÁRCZIOVÁ, Žofia. Lorenzo Rivera: Amparo Mendoza de Soledad szomorú élete
(részlet). In Kalligram. 2006, s. 20-26. ISSN 1335-1826.
POLGÁR, Anikó. Bizánci költık (Konsztantinosz Rhodiosz, Ióannész Mauropusz
Eukhaitész, Ióannész Küriotész-Geometrész, Khrisztophorosz Mütilénaiosz versei). In
Kalligram. 2006, č. 11-12, s. 74-79. ISSN 1335-1826.
POLGÁR, Anikó. Mirkka Rekola: Aforizmák. In Irodalmi Szemle. 2006, roč. 49, č. 7, s.
68-69. ISSN 1336-5088.
POLGÁR, Anikó. Vladimír Holan: Dies caniculares I, Primogenita, És éppen, Mőterem,
Remegés, Hang és szavak (versek). In Irodalmi Szemle. 2006, roč. 49, č. 6, s. 1-3. ISSN
1336-5088.
CEC - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a
skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách
POLGÁR, Anikó. Részképzés a Valhallában. Tanácsok héroszoknak. In Szép versek 2006.
Budapešť : Magvetı, 2006, s. 151-152. ISBN 963 14 2519 3.
CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a
skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
BÁRCZIOVÁ, Žofia. Lorenzo, Rivera: Amparo Mendoza de Soledad szomorú élete
(részlet). In Madách kalendárium 2007. Bratislava : Madách-Posonuim, 2006, s. 92-99.
ISBN 80-7089-438-5.
POLGÁR, Anikó. Iamosz születése. In Vámbéry Antológia 2006. Dunajská Streda : Lilium
Aurum, 2006, s. 101. ISBN 80-8062-321-X.
83
POLGÁR, Anikó. Nafplio, Részképzés a Valhallában, A régésznı körömcipıben I.. In
Szlovákiai magyar szép versek 2006. Bratislava : Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2006,
s. 70-75. ISBN 80-969491-5-2.
POLGÁR, Anikó. Vladimír Holan: Falak. In Válogatott versek 1925–1980. Bratislava :
Kalligram, 2006, ISBN 80-7149-868-8.
CGC - Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí
CSILLAG, Andrej. Návrh pamätníka obetiam leteckej katastrofy.
www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej, Csillag, 2006. ISBN .
HEJCE.
CGD - Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma
CSILLAG, Andrej. Cena ,,Istron 2006\". www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej, Csillag,
2006. ISBN .
CSILLAG, Andrej. Návrh pamätného kamenného pilonu s názvom ,,Doba Kamenná\".
www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej, Csillag, 2006. ISBN .
CSILLAG, Andrej. Návrh pamätného kamenného pilonu s názvom ,,Pravek\".
www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej, Csillag, 2006. ISBN .
CSILLAG, Andrej. Návrh pamätného medenného pilonu s názvom ,,Doba Bronzová\".
www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej, Csillag, 2006. ISBN .
CSILLAG, Andrej. Návrh pamätného nerezového pilonu s názvom ,,Súčasnosť\".
www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej, Csillag, 2006. ISBN .
CSILLAG, Andrej. Socha s názvom :,,Lady\" pre mesto Šaľa.. www.artandy.net. Šaľa :
MgA. Andrej, Csillag, 2006. ISBN .
EAJ - Odborné preklady publikácií - knižné
LÁSZLÓ, Tamás - SERESOVÁ, Kristína - ÖRDÖGH, Katalin - CSÁNYIOVÁ, Tünde ZIRIG, Ferenc - ALABÁNOVÁ, Mária - FÁBRIK, Annamária. A Szlovák Köztársaság
Atlasza - Landscape Atlas of the Slovak Republic. Bratislava - Nitra - Banská Štiavnica :
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Esprit spol. s r. o, 2006. 344 s. ISBN .
NÉMETH, Štefan. Foucault avagy Mássá lenni. (Foucault alebo Stať sa iným). Bratislava
: Kalligram, 2006. 180 s. ISBN 80-7149-773-8.
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
ANDRUŠKA, Peter. Dolnozemská mozaika alebo 5+1 (článková recenzia kníh Víťazoslav
Hronec: Práce a dni, Báčsky Petrovec 2004; Michal Harpáň: S literárnou vedou a kritikou,
Báčsky Petrovec 2005; Libor Martinka: Polská literatura českého Těšínska, Opava 2004;
zborník Dolnozemské súčinnosti, Nadlak 2005; zborník Úloha kultúry v zachovávaní
národného povedomia detí a mládeže v menšinovom prostredí, Nadlak 2005; Juraj
Dolnozemský: V okovách času, Slovenský Komlóš 2006). In Kultúra a súčasnosť 4 (Zošity
Katedry areálových kultúr 9/2006). 2006, s. 184-197. ISSN 80-8094-044-4.
84
ANDRUŠKA, Peter. POézia zmysluplných premien (recenzia básnickej zbierky Viery
Benkovej). In Kultúra a súčasnosť 3 (Zošity Katedry areálových kultúr 8/2006). 2006, s.
161-164. ISSN 80-8050-985-9.
ANDRUŠKA, Peter. Príbeh odkrývaný básňou (recenzia básnickej zbierky Ondreja
Štefanku: Verejné dôvernosti. Nadlak 2005). In Kultúra a súčasnosť 3 (Zošity Katedry
areálových kultúr 8/2006). 2006, s. 165-166. ISSN 80-8050-985-9.
ANDRUŠKA, Peter. Príbeh odkrývaný básňou (recenzia knihy Ondreja Štefanku: Verejné
dôvernosti, Nadlak 2005). In Literárny týždenník. 2006, roč. XIX, č. 29-30/2006, s. 12.
ISSN 0862-5999.
ANDRUŠKA, Peter. Slovenská literatúra dvoch storočí v interpretačných prienikoch Viery
Žemberovej (recenzia knihy Viery Žemberovej: Kontinuita a kontext textu, Prešov 2004).
In Kultúra a súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). 2006, s. 197-198.
ISSN 80-8094-044-4.
BENYOVSZKY, Kristian. Holmes Doyle-t és Chandlert olvas. In Új Szó - Könyvjelzı.
2006, roč. 5, s. 4-5. ISSN .
BENYOVSZKY, Kristian. Mi való – fikció?. In Új Szó - Könyvjelzı. 2006, roč. 5, s. 8-9.
ISSN .
BENYOVSZKY, Kristian. Próbakö(ny)vek. In Új Szó - Könyvjelzı. 2006, roč. 5, s. 15.
ISSN .
BENYOVSZKY, Kristian. Szép kilátások. In Új Szó - Könyvjelzı. 2006, roč. 5, s. 5. ISSN
BENYOVSZKY, Kristian. Örök(ölt) erıszak. In Kalligram. 2006, roč. 14, č. 5-6, s. 156159. ISSN .
POLGÁR, Anikó. Aphrodité rabjai: Kallirhoé és Khaireasz. In Új Szó. 2006, ISSN 13362119.
POLGÁR, Anikó. Egy ókori nıgyógyászati kézikönyv. In Új Szó. 2006, ISSN 1336-2119.
PRESINSZKY, Karol. Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi
nyelvhasználat (A 2005. október 20–21-i somorjai konferencia elıadásai). In Fórum
Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. 8, č. 4, s. 236-238. ISSN 1335-4361.
SZABOVÁ, Zuzana. Na čiernej listine. Zážitky Stredoueurópana. (recenzia: Paul Lendvai:
Na čiernej listine. Zážitky Stredoeurópana. Bratislava: Kalligram 2004). In Kultúra a
súčasnosť 3 (Zošity Katedry areálových kultúr 8/2006). 2006, s. 144-145. ISSN 80-8050785-9.
SZABOVÁ, Zuzana. Najosamelejší národ Európy (recenzia: Paul Lendvai: 1000 let
maďarského národa. Tisíc let vítězství v porážkach, Praha: Academia 2002). In Kultúra a
súčasnosť 3 (Zošity Katedry areálových kultúr 8/2006). 2006, s. 142. ISSN 80-8050-785-9.
85
SZABOVÁ, Zuzana. Stredoeurópske dilemy pohľadom Csabu Gy. Kissa (historika dejín
kultúry) (recenzia: Csaba Gy. Kiss: A haza mint kert, Budapešť 2005). In Kultúra a
súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). 2006, s. 176-179. ISSN 80-8094044-4.
VARGOVÁ, Zuzana. Historické návraty, \"nehasnúce stálice\". In Kultúra a súčasnosť.
2006, s. 179-181. ISSN 80-8094-044-4.
VARGOVÁ, Zuzana. Teoretické otázky slavistických štúdií (recenzia: Miloš Zelenka:
Literární věda a slavistika, Praha 2002). In Kultúra a súčasnosť 6 (Zošity Katedry
areálových kultúr 8/2006). 2006, s. 140-142. ISSN 80-8050-785-9.
VARGOVÁ, Zuzana. Úskalia historiografie. In Kultúra asúčasnosť 4 (Zošity Katedry
areálových kultúr 9/2006). 2006, s. 197-199. ISSN 80-8094-044-4.
ZELENKA, Miloš. Slovenský folklór v středoevropském kontextu. In Kultúra a súčasnosť
(Zošity 8/2006 Katedry areálových kultúr). 2006, ISSN .
ŠENKÁR, Patrik. Literárna kytica zaujímavých diel a osobností (recenzia: Viliam Obert:
Literatúra, diela, autori (z pozície čitateľa a interpreta) (FF UKF Nitra, 2004). In Kultúra a
súčasnosť 4 (Zošity Katedry areálových kultúr 9/2006). 2006, s. 173-175. ISSN 80-8094044-4.
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
BENYOVSZKY, Kristian. Partitúra. Nové Zámky : Časopis Literárnovednej spoločnosti
Sambucus, 2006. 144 s. ISBN 1336-7370.
HAJDU, Péter - POLGÁR, Anikó. Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin
klasszikusok fordításáról. Budapešť : Vydavateľstvo Balassi, 2006. ISBN 963 506 692 9.
LÁSZLÓ, Béla - A. SZABÓ, László - TÓTH, Károly. Magyarok Szlovákiában.
Oktatásügy (1989-2006). Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006. 314 s. ISBN
80-89249-04-3.
GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy
ŠUTKA, Vladimír - ŠIMONEK, Jaromír - HALMOVÁ, Nora - KANÁSOVÁ, Janka KALINKOVÁ, Mária - VEISOVÁ, Mária - CZAKOVÁ, Natália - MALÁ, Dana BROĎÁNI, Jaroslav - BARÁTH, Ladislav - PETRO, Vladimír - HORIČKA, Pavol ĎURDIAK, Ľuboš - KRAJČOVIČ, Jaroslav. Priebežná správa výskumnej úlohy VEGA
1/3680/06 VPLYV ŠKOLSKÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT PRI VÝCHOVE MLÁDEŽE
KU ZDRAVIU. 10 str. Nitra : PF UKF, 2006. ISBN .
GHG - Práce zverejnené na internete
BENYOVSZKY, Kristian. Fényszilánkok.
http://www.readme.cc/main.php/hu/books_10000/books_10200/book.php?bid=1698.
2006. ISBN .
86
: ,
BENYOVSZKY, Kristian. Iskola a határon.
http://www.readme.cc/main.php/hu/books_10000/books_10200/book.php?bid=1965.
2006. ISBN .
: ,
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
CSILLAG, Andrej. CD vlastných básní.. www.artandy.net. Šaľa : MgA. Andrej Csillag,
2006. ISBN .
JÓZSA, Mónika. 11 vystúpení (4 zahraničné) so Spevokolom Zoltána Kodálya - Galanta.
2006. ISBN
JÓZSA, Mónika. 7 vystúpení (1 zahraničné) s Maďarským speváckym zborom UKF Nitra.
2006. ISBN .
JÓZSA, Mónika. IV. maďarská súťaž speváckych zborov Z.Kodálya, Budapest.
kodalyzoltandaloskor.jalso.com. Budapest : Spevokol Zoltána Kodálya - zlaté pásmo, III.
cena v kategórií miešaných zborov, cena poroty za vynikajúcu interpretáciu, cena
vydavateľstva Editio Music, 2006. ISBN .
ORSOVICSOVÁ, Yvette. Celoslovenská súťaž - Mládež spieva 2006 - Turčianske Teplice
pre kategóriu mládežníckych SZ. . Turčianske Teplice. 2006. ISBN .
POLGÁR, Anikó. Az örökkévalóság meg egy nap (Theo Angelopoulosz: Mia eoniotita ke
mia mera). 2006. ISBN .
87
Príloha č. 5: Podujatia FSŠ 2006
Medzinárodné podujatia
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Didaktické aspekty prírodovedného vzdelávania
konferencia
máj 2006
Nitra
KOD FSŠ UKF Nitra
Doc. Ing. Viera Stollárová, CSc.
RNDr. Štefan Balla, PhD. RNDr. Ladislav Szekeres, PaedDr. Anna
Sandanusová
Podiel maďarských vedcov na Slovensku vo vede a výskume II
medzinárodná vedecká konferencia
dec 2006
Nitra
SŠ UKF Nitra
Prof. Béla László, CSc
Mgr. Ildikó Vančová, PhD., PaedDr. Zsófia Bárcziová, PhD.
Výučba maďarskej literatúry na Slovensku
medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci so spoločenskovedným
ústavom Fórum
sept. 2006
Nitra
FSŠ UKF Nitra
Prof. Béla László, CSc
Mgr. Ildikó Vančová, PhD., PaedDr. Zsófia Bárcziová, PhD
Maďarsko-slovensko-česko-poľské terminologické otázky
medzinárodná vedecká konferencia
31. máj - 1. jún 2006 Miesto konania: Ostrihom – Nitra
Výskumná skupina západoslovan-ských jazykov KUPP Pilíšska Čaba
Ústav národných a národnostných kul-túr FSŠ UKF Nitra
Doc. Dr. István Käfer, PhD.
Doc. Dr. István Käfer, PhD. doc. Dr. Peter Andruška, PhD
Domáce podujatia
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizačný garant:
Kultúrne hodnoty minulosti ako určujúce faktory súčasného rozvoja
národnej a národnostnej kultúry
vedecký seminár
25. októbra 2006
FSŠ UKF Nitra
Ústav národných a národnostných kultúr FSŠ UKF Nitra
Doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
PhDr. Zuzana Vargová
Názov podujatia:
Každodenná matematika
Charakter podujatia:
seminár pre učiteľov matematiky ZŠ, SŠ, VŠ
Termín konania:
apríl 2006 Miesto konania: KMI FSŠ UKF Nitra
Organizátor konania: KMI FSŠ UKF Nitra
Vedecký garant:
Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Organizační garanti: RNDr. Attila Komzsík, PhD. RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
88
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Organizátor konania:
Garant podujatia:
Organizačný garant:
Vplyv nových médií na kultúrne záujmy mladých ľudí
odborný seminár
23. november 2006 Miesto konania: FSŠ UKF Nitra
Ústav národných a národnostných kultúr FSŠ UKF Nitra
Mgr. Zuzana Szabová
Mgr. Zuzana Szabová
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Garant podujatia:
Organizačný garant:
Poetika a retorika
odborný seminár
16. jún 2006.
FSŠ UKF Nitra
Katedra maď. j. a lit.
Mgr. Anikó Polgárová, PhD.
Mgr. Anikó Polgárová, PhD.
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Multimédiá vo vyučovaní matematiky dištančným spôsobom
seminár
november 2006
KMI FSŠ UKF Nitra
KMI FSŠ UKF Nitra
Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD., RNDr. Attila Komzsík, PhD., Ing. Dezider
Brigán
Názov podujatia:
Pracovný seminár na tému: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť
lexikografie – slovníkov
seminár
16. marca 2006
učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizačný garant:
Mladí kultúrni antropológovia na prahu vlastnej tvorby
29. apríl 2006 Miesto konania: FSŠ UKF Nitra
Ústav národných a národnostných kul-túr FSŠ UKF Nitra
PhDr. Zuzana Vargová
Mgr. Zuzana Szabová
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termíny konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizačný garant:
Projekt EPICT
odborný seminár
apríl 2006 - máj 2006
FSŠ UKF Nitra
Katedra elementaristiky FSŠ UKF Nitra
Prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.
PaedDr. Ladislav Baráth
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Historické nálezy Karpatskej kotliny
seminár
marec 2006
Nitra Organizátor konania: KOD FSŠ UKF Nitra
RNDr. Štefan Balla, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, Mgr. Kristína Seresová
Pracovný seminár pre študentov KSA
89
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Seriál prednášok pod názvom ,,Maďarský Athenas“
vedecký seminár
marec 2006 apríl 2006
učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra Kultúrny inštitút
Maďarskej republiky v Bratislave
Mgr. Anikó Polgár, PhD.
Pracovný seminár na tému: 1. Maďarsko-fínske literárne kontakty v
minulosti a v súčasnosti
vedecký seminár
27. apríl 2006
učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.:
Propagačné podujatia
Deň otvorených dverí, dňa 14. 02. 2006
Súťaže a iné podujatia
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Súťaž F. Kazinczyho – Správna výslovnosť maďarskej reči pre
študentov odboru Maďarský jazyk a literatúra, ako aj učiteľstva pre
1.stu-peň ZŠ
prednes textu esejistického žánru
21. február 2006
učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra
PaedDr. Ján Bauko
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Fakultné kolo súťaže ŠVKaP z odboru Maďarský jazyk a literatúra
ŠVKaP
20. apríla 2006
Učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra
PaedDr. Karol Presinszky
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Súťaž Benedeka Eleka v prednese rozprávok pre študentov
učitelského štúdia
prednes textu
11. októbra 2006
Učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatú-ry FSŠ UKF Nitra
PaedDr. Karol Presinszky
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Súťaž rétoriky L. Kossutha
prednes rečníckych prejavov
18. októbra 2006
učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Vianočná pohoda
hudobno-literárne pásmo
14. december 2006
90
Miesto konania:
Vedeckí garanti:
Organizační garanti:
Názov podujatia:
Aula UKF Organizátor konania: Katedra elementaristiky FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF Nitra
Mgr. Art. Mónika Józsa, PaedDr. Žófia Bárcziová
Mgr. Art. Mónika Józsa, PaedDr. Žófia Bárcziová
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizačný garant:
Kultúrno-vzdelávacie podujatie vyučujúcich a študentov KMJaL k
uzavretiu LS v akademickom roku 2005/2006
kultúrno-vzdelávacie podujatie
27. apríl 2006
Učebné priestory UKF, Dražovská 4
Katedra maďarského jazyka a literatú-ry FSŠ UKF Nitra
Mgr. József Menyhárt
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Vedecký garant:
Organizační garanti:
Výstava študentov
výstava z prác študentov FSŠ UKF Nitra
apríl 2006
FSŠ UKF Nitra
KEL FSŠ Nitra
PaedDr. Ernest Kocsis, CSc.
Mgr. Art. Andrej Csillag, PaedDr. Ernest Kocsis, CSc.
Názov podujatia:
Charakter podujatia:
Termíny konania:
Miesto konania:
Organizátor konania:
Organizační garanti:
Pohybom k zdraviu
športový deň pre zamestnancov a študentov FSŠ UKF Nitra
máj 2006
priestory UKF
Katedra elementaristiky FSŠ UKF Nitra
PaedDr. Ladislav Baráth, Mgr. Ildikó Viczayová, PaedDr. Albert Balko
91
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2006
Zostavovateľ:
Technická spolupráca:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Formát:
Rozsah:
Náklad:
Tlač:
A5
91 strán
60 kusov
AZ PRINT spol. s.r.o., Nové Zámky
ISBN 978-80-8094-154-3
EAN 9788080941543
Download

Otvoriť vo formáte PDF - Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra