Spevník s akordami mima
Detský spevácky zbor Úsmev
1
Spevník 02-2012-MM
ABBA OTČE
C
F
G
C
F
G
1. Ty si nás vytrhol, Pa ne, z pút hriechu i od seba samých
C
E
a Kristus stanúc sa
C
Ref.: /:
F
Ami
C
F
C
F
G
bra tom nás naučil denne volať k Tebe:
G
C
F
C
G
C
G
C
C
E
Ab ba ot če, ab ba ot če. ab ba,
abba
Ami
F
Ot če, abba ot če ! :/ Otče.
2. Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom Teba! Ref.
3. Boh hojným darcom je života, on oslobodil všetkých od smrti.
On privinul si nás k sebe, a tak sme sa stali jeho deťmi. Ref.
4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina!
Tú pravdu nič nezatemní, bo teraz už nastala jej hodina. Ref.
AJ TY SI JEHO BRAT
P: C Emi F G C
1.
C
Aj ty si občas už
Emi
C
Pán hľadá zblúdených
Ami
C
Ref.: Aj ty si Jeho brat, aj
On
Emi
Máš
F
Ami
zblúdil,
F
nenašiel si svoje
Fmaj7
G
miesto.
C
ľudí, Ježiš je najlepšou ces tou.
Fmaj7
ty si Jeho sestra,
F
G
dáva, ty smieš brať, tak už sa toľko netráp.
Ami
blízko tento zdroj, zdroj
G
Emi
C
živej vody zdravej,
C
srdce s Jeho spoj a lásku, lásku dávaj ďalej.
2. Každý dnes šťastie si hľadá, denne však vstať musí z pádov.
Pán zaňho výkupné skladá, Ježiš je najkrajšou pravdou. Ref.
3. Na cestách tohoto sveta tak ľahko sa stúpi krivo.
Neboj sa, mládež, byť svätá, jediný Ježiš je život. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
2
Spevník s akordami mima
AKO DAR
G
1. Ako dar zeme a
Priná
Emi
C
práce ľudských rúk
C
Ami
G
šame chlieb a kúsok vlastnej
Fmaj7
že sme
keď sa
Hmi
spojení
Emi
Fmaj7
premení na
v Kristovi a
Emi
A
G
G
D
lá ske,
D
pokrm našich duší.
Cmaj7
Ref.: Buď zvelebený, Otče
buď zvelebený, Otče
Ami
D
túž by,
G
náš, buď zvelebený, Otče
Cmaj7
náš, buď
Emi
A
Emi
náš,
CD
E
zvelebený, buď zvelebený, O tče náš.
G A D Ami C D G
2. Z toho, čo nám dali hrozná štedrých viníc,
nesieme Ti v kvapkách ako zrelé víno.
Nech je obetou, čo zmyje naše pády,
keď sa stáva Ježišovou krvou.
Ref.: Buď zvelebený, Otče náš, buď zvelebený, buď zvelebený, Otče náš.
ALELUJA, HOSSANA
C
A - a - a - a - leluja,
G7
C
ho - ho - ho - ho - sana,
môj Pán rád ma má, Jeho
G7
C
lásku ja v srdci mám.
ALELUJA ŠABALABA
P: E A E
E
A
Ref:/: Aleluja šabalaba, labambam,
E
H7
E
A
aleluja, šabalaba,
labambam,
E
aleluja, šabalaba, labambam, amen,
E
H7
E
am en. :/
A
1. Ježiš je Pán a ja ho mám rád,
E
H7
E
A
Ježiš je Pán a
ja ho mám rád,
E
Ježiš je Pán a ja ho mám rád, amen,
2. Ježiš zomrel a z mŕtvych vstal…Ref.
3. Ježiš je tu a príde zas…Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
H7
E
am en …Ref.
3
Spevník 02-2012-MM
ANI BRAT MÔJ
P: C Ami F G C
C
1. Ani brat môj, ani sestra, ale,
C
Ami
Ani brat môj, ani sestra, ale,
C
Ref.: Áno ja, len ja, áno,
C
Ami
F
G
C
Pane, ja musím viacej modliť sa.
F
G
C
Pane, ja musím viacej modliť sa.
Ami
F
G
C
Pane, ja musím viacej modliť sa.
Ami
F
G
C
Áno ja, len ja, áno,
Pane, ja musím viacej modliť sa.
3. ...musím viacej milovať... Ref. 3. ...musím viacej odpúšťať.... Ref.
AVE MÁRIA
C Dmi Emi Dmi
C
1. Ave,
C
Tebe
Ref.:
Emi
Mária,
Dmi
Ami
A
Dmi
nebude
Emi
Emi
Služobnica
Ami
ve,
Emi
C
F
C
Dmi
Dieťa kliatbou, dievča,
Emi
A
F
Pán je s Tebou, ave,
svojho
Ami+
ve,
F
Pána
Emi
A
G
Boh Ťa má
Dmi
Emi
rád.
D#mi Dmi
G
prestaň sa báť.
Požehnaná.
Ami+
ve Má
B
ri
A
a.
Medzihra C Dmi Emi Dmi
2. Teba národy chváliť budú, Boh Ti výsadu dal.
Matkou Ťa všetci volať budú, z Teba zrodí sa Kráľ. Ref.
AVE MÁRIA, DNES ZASPIEVA CHRÁM
P: D – G – D - A
D
G
D
1. Ave Má ria, dnes zaspieva chrám.
S: Zdravas buď, zd
Hmi
ravas, Z: zdravas buď, zdravas,
D
S: Ja k Tebe vo lám, Z: k Tebe volám.
S: Že duša
Hmi
moja, Z: že duša moja,
D
G
D
S: sa v svete bo jí, Z: v svete bojí, Z: že srdce mo je padá v bo ji.
A
2. Ave Mária, dnes spieva môj dom. So Synom svojím Ty prebývaj v ňom.
Do Tvojich dlaní si ukryjem tvár, boľavé srdce dám na oltár.
3. Ave Mária, Ty uzdrav náš svet od tmy a zimy, Ty milosti kvet.
Nech strach a smútok sa navždy stratia, nech všetci ľudia sa k Tebe vrátia.
4. Ave Mária, buď posily zdroj, keď Ťa prosíme, vždy pri nás stoj.
Posilni Matka našu vieru, pomôž nám kráčať pevne k cieľu.
5. Ave Mária, Ty ochraňuj nás, u Syna svojho oroduj za nás.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
4
Spevník s akordami mima
Nech sa vo svete láska množí, nech v srdciach vládne pokoj Boží.
Detský spevácky zbor Úsmev
5
Spevník 02-2012-MM
BOHATÝ STAL SA CHUDOBNÝM
P: D - F#mi - G - A
1.
D
Prišiel k nám a mal
F#mi
všetko pre nás,
G
A
mal náruč plnú kvetov, láskavých slov pre ľudí.
D
Prinášal nám lásky
F#mi
Posolstvo
G
A
a hoci všetko bolo Jeho, všetko nám chcel dať. A - G
D
Ref.: Bohatý stal sa
F#mi
chudobným,
G
A
D
A
D
nemá nič, má len kríž a štyri kliny k nemu. Má – á – á - á.
2. Prišiel k nám a nič si nepriniesol, len plnú náruč lásky, lásku však nik nevidí.
Každý chcel, aby On bol ich kráľ a zákon. Jeho nikto nechcel, nikto Ho neprijal. Ref.
3. Vzali Mu i to málo, čo mal a to, čo ponúkal nám, to vysmial výsmech ľudí.
Vzali Mu česť i šaty, čo mal a Jeho samého zavrhli, na kríž chceli Ho dať. Ref.
BOH JE LÁSKA
P: Dmi – Ami – Dmi - Ami
Dmi
„
Boh
Dmi
Ami
Miluj
je
Ami
Dmi
lás
Ami
ka a
Dmi
blížneho
Dmi
tak ako
zákon
Ami
Ami
lásky
seba,“
Dmi
Dmi
vraví
nám Boh
Ami
Ami
Ježiš
dal.
Dmi
sám.
BOH JE ZÁŠTITA MOJA
P: G - Emi - Ami - D7 - G – C - G
G
Ref.: Boh je záštita moja, Boh je
Boh je
G7
C
Cdim
záštita moja
D7
G
s ním ne
G
1. Neviem, čo budúcnosť dá mi, či len
Mári
G7
C
vá a sebak lamy
Cdim
G
záštita moja,
G
Emi
mu
Ami
sím
D7
D7
G
C-G
sa báť.
G
biedu so stras ťami,
, len Boh mi
Emi
je
Ami
zá
D7
G
šti tou.
C-G
Ref.
2. Každý deň od precitnutia kríže väčšmi klesať nútia,
nikde nieto spočinutia, len Boh mi je záštitou. Ref.
3. Vôkol sa svet slepo ženie za preludom v klamnej cene,
nevnímajúc pohoršenie, len Boh mi je záštitou. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
6
Spevník s akordami mima
BOH - LÁSKA
P: G – D – C – D4 – D
1.
G
D
Víťaz ľudských sŕdc a teplo detských hviezd,
C
nežnosť dobrých rúk a
G
D4
D
pokoj všetkých ciest.
D
Stále mladý Boh cez veky, čo má Zem,
C
v nich si nazval
Ref.:
Ami9
G
sám seba
C
Objímaš nás spá
C
D
Emi
D4
D
Lás ka.
G
C
sou poblúde ných
G
F
do našich bied, dcéry, synov, čo si vnie
C
G
C
D
Emi
sol
G
Duchom Svä tým do svojich brán zas späť.
2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet, priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech.
Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc. a Ty si v nej Boh, živá Láska. Ref.
3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl, nech je lepší svet a my sme menej zlí.
Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat. V ňom sa dáva Boh, naša Láska. Ref.
BOH PRIATEĽ MÔJ
E
A
E
Ref.: /: Boh priateľ môj, priateľ aj tvoj, v ňom nájde každý po
E
A
E
1. Nebeský jas k cieľu vedie nás, nezblúdime ces
E
A
H7
E
H7
E
techy zdroj. :/
E
tami živo ta.
H7
E
Nad bohatstvá Boh nám dary dá, On je jediná naša isto ta. Ref.
2. On žiari nám k svetlým výšinám, na rany vkladá balzam pokoja.
V náručí s ním som až slobodný, posmechy ľudí ma tak nebolia. Ref.
BOH ŤA MILUJE
P: E – A – E
E
A
E
Ref.: /: Boh ťa miluje a ja ťa milujem, tak by to malo
E
1. /: Ja by som mohol byť šťastný, aj
E
a tak by to malo
H7
byť../
H7
ty by si mohol byť šťastný,
H7
byť :/ pretože Ref.
2. /: Ja by som mohol byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný,
a tak by to nemalo byť. :/ pretože Ref
3. /: Podajme si ruky ako bratia a sestry, tak by to malo byť. :/ pretože Ref
Detský spevácky zbor Úsmev
7
Spevník 02-2012-MM
BOL SI TAM
P: D – A – D – G - D
D
A
D
G-D
1. Bol si tam, keď bol umučený P
Bol si
F#mi
tam, keď bol
Hmi
D
D7
D
Emi
Ref.: Nezabudni v
umučený
án?
Emi
P
A7
án?
G
ťažkej chvíli, že Ho všetci
A7
D
Gmi
opustili.
G-D
Bol si tam, keď bol
umu čený P
án?
2. Bol si tam, keď sa krvou potil Pán?.... Ref.
3. Bol si tam, keď Ho Peter zapieral?... Ref.
4. Bol si tam, keď Ho vojak bičoval?....Ref.
5. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán?...Ref.
6. Bol si tam, keď bol umučený Pán?...Ref.
BOŽE DOBRÝ, OTČE LÁSKAVÝ
D
G
A
D
G
A
Bože dobrý, Otče láska vý, prinášame Ti tieto da ry:
D
G
A
D
G
A
D
Chlieb, ktorým si nás obdaril, víno i život odda ný (i život odda ný).
D
G
A
G
D
D
G
A
G
D
D
G
Prijmi od nás tieto dary (od nás tieto dary, tak prij-mi celý),
Prijmi od nás život celý (od nás život celý, tak prij-mi snahy),
A
G
Prijmi život plný snahy (život plný snahy),
D
A
D
D
Úúú ten život vese lý.
D
A
D
D
Úúú živej lásky a viery (ú-á viery),
A
Plný
G D
plných náde jí (í-í)
BOŽIA LÁSKA
D
G
Božia
F#mi
D
láska, príď
Božou milos
Hmi
G D
ako
G
mocný
Emi
ťou. Božia
Emi
láska,
A
oce án,
A
príď k
F#mi
prúď cez
Hmi
nás
D
nám.
BOŽIA RADOSŤ JAK RIEKA
1.
E
Božia radosť jak
E7
A
E
rieka, Božia radosť jak rieka,
Božia radosť napĺňa mi du
H7
šu.
A
E
Božia radosť jak rieka, Božia radosť jak rieka,
C#mi
F#mi
H7
E
Božia radosť nap
ĺňa
mi du šu.
2. Božia láska jak rieka... 3. Boží pokoj jak rieka...
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
8
Spevník s akordami mima
4. Božia radosť jak rieka, Božia láska jak rieka, Boží pokoj napĺňa mi dušu. Božia
radosť jak rieka, Božia láska jak rieka, Boží pokoj napĺňa mi dušu.
Detský spevácky zbor Úsmev
9
Spevník 02-2012-MM
BOŽÍ SYN
D
A
1 Keď Boží syn nás
D
Hmi
G
D
A
G
A
navští vil A prinie sol svoju lásku k nám,
A
Vtedy celý svet videl,
Hmi
G
Emi
aký je Boh,
A
D
Predivný, úžasný Pán.
2 Jeho život bol svetlom v noci a hmle, Jeho slová sa vpíjali do duší,
Deti objímal, lásku rozdával, Predivný, úžasný Pán.
G
A
D
G
A
R: Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a života
G
A
D
Hmi
cieľ.
G
Jedine Boh Ťa prevedie v skúškach,Tak poď za ním a skús,
Emi
Aký
A
D
predivný a úžasný je Pán.
CESTOU S NAMI
P: C - Ami – F – G
1.
C
Cestou s nami, kráčaj,
C
Keď zblúdime, podaj
Ami
C
Ref.: A do svetla svojho
Ami
F
F
G
ruku, keď pad neme, pomôž vst
Ami
G
Pane, my nech ceme na mieste
F
G
stáť.
G7
ať.
C
voveď, vo veď nás.
2. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok aj strach. Ref.
3. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť. Ref.
4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.
Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá. Ref.
ČAKAJÚ ŤA NÁSTRAHY
P: C – Ami – F – G
1.
C
Čakajú ťa
C
Mária ťa
Ami
F
nástrahy tohoto sve
Ami
F
volá, poď moje die
F
Ref.: Mária ma
G
F
C
Ona podá
F
Mária je
G
G
G
C
jej ochranný pl
C
ta.
ťa.
ochraňuje, ja sa nebo
vrhnem sa pod
F
G
G
Ami
C7
ášť.
ruku a ja smelo kráčam
C
Matkou najdrah šou
jím,
Ami
s ňou,
Ami – F - G
.
2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti, na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti. Ref.
3. Matka moja láskavá, ja Ťa milujem. Svoje srdce mladé Tebe darujem. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
10
Spevník s akordami mima
ČERNOŠSKÁ
P: C – C – C
C
1.
Keď sa raz Pán vráti zas k nám, keď sa raz Pán vráti zas k
C
Ref.: Aby sme
C7
F
tiež tam boli
C
Ami
Fmi
G7
nám.
,
Dmi G7
keď sa raz Pán
vrá
ti zas k
2. Keď knihu tú otvorí Pán...
4. Keď po mene nazve nás Pán...
6. Keď zaznie spev aleluja, ...
7. Keď sa raz Pán vráti zas k nám...
C F-C
n
ám.
3. Keď hostinu pripraví Pán...
5. Keď svätí svoj opustia hrob...
7. Aleluja, aleluja, ...
ČI NEVIETE
P: C – C – C
C
1.
G7
Či neviete, že sme svätyňou
Božou,
C
či neviete, že sme svätyňou Božou,
či ne
C7
F
viete, že sme svätyňou Božou
C
svä tyňou, v ktorej
Ami
Dmi
býva
C
Ref.: Plní Božej moci, vďačnosti,
Svä
Fmi
G7
,
C
tý D
F-C
uch.
G7
chvály.
C
Plní Božej moci, vďačnosti, chvály.
Plní
C7
F
Božej moci, vďačnosti, chvály
C
Ami
Dmi
Fmi
G7
,
C
F-C
svätyňou, v ktorej
býva
Svä tý D
uch.
2. Či neviete, že my máme Máriu,... Ref.
3. Či neviete, že my máme pápeža,... Ref.
4. Či neviete, že On chodil po horách,... Ref.
5. Či neviete, kto nám Krista zvestoval, solúnski bratia Cyril a Metod. Ref.
6. Či neviete, že sme bratia a sestry, rodina, v ktorej býva Svätý Duch. Ref.
DEŇ ČO DEŇ
1.
D
A
Deň čo deň túžim
D
A
Deň čo deň vidím
Ref.:
Hmi
a
Hmi
ísť za Te
Hmi
G
A
bou, byť Tvojím, Pane môj.
F#mi
zas biedu
G
F#mi
A
G
A
D
len, buď so mnou, Je žiš môj.
D
Láska, ty večná s nami zostá vaj
Hmi
G
Emi - A
daj pokoj svoj všetkým n
Hmi
G
Sám žehnaj nám, o to
Hmi
G A
A
ám.
D
prosí me
D
a
skloň sa milos ti vo k nám.
2. Deň čo deň hojíš ma z mojich rán, si so mnou, Pane môj.
Deň čo deň slúžiť chcem Tebe len, byť Tvojím, Ježiš môj. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
11
Spevník 02-2012-MM
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
12
Spevník s akordami mima
DÁVNO
1.
D
D
D
D
že pôjdeme
G
predsa
G
dá
D7
Dá
Hmi
vno,
E
E
E
E
E
A
S láskou prišiel
v chlebe
A
dá
D
Dá
C#mi
A
E7
á
A
A
A
umrel
C#mi
vno,
A
vno,
Emi
E
Hmi
A
dá
F#mi
dá
H
E
E
vno,
C#mi
C#mi H
G
A
C#mi
G
na.
A
F#
spá
A
dín,
E
sú
G
svoj
H
dá
Boh sa k ľuďom
F#mi
D
Pá
poslal poslov,
pokoj ľuďom
E
sma,
národy z de
A
miest.
v nás,
hlas.
H7
poslal poslov,
H
svoj
(modulácia do E)
vaš,
E
F#
D
va.
sklá
H
ňa
A
v každom z mŕtvych
láskou nazval
á
A
zo striech,
ty, čo v slzách
za všetkých,
H
A
nehlásali
láskou nazval
medzi nás,
vno,
A
D
Hmi
Pí
vždy do domu
vno,
zrútení,
vno, dá vno,
C#mi
A
v trápení,
príďte hriechom
Ref.:
A
dá
dá
E
slová knihy
do chrámov
G
vno,
G
2. Ty, čo žiješ
G
D
Emi
zvuky trúb,
prúdia
Hmi
od vekov
s radosťou
G
Dnes neznejú
Ref.:
G
G
Pravdu nesú
F#
A
sú
H
vstá
E
va.
v nás,
hlas.
vno
DNES V TVOJOM STOJÍME DOME
P: C – Ami – F – G – C – Ami – F – Dmi – G – C – G – C
C
Ref.: Dnes v Tvojom stojíme
G7
C
Ami
Schádzame sa sem jak de
1.
C
Až z rôznych
C
Dmi
Tak ľud za dávnych
F
dome, zve nás hlas Tvoj,
G7
Pane.
C
ti Tvo je.
C
krajín, kútov, dnes zišli sme sa
Dmi
Dmi
F
Emi
spolu.
C
časov po čúval Tvojmu hlasu. Ref.
2. Až z rôznych kútov krajín za spoločným oltárom,
tak ako bratia praví, spojení Tvojím menom. Ref. ZÁVER: C – Ami – F – C
Detský spevácky zbor Úsmev
13
Spevník 02-2012-MM
DOBRE JE NÁM
P: C – Fmaj7 – C
1.
C
Fmaj7
Vždy, keď oživíme chrám silou modlitieb a
C
Fmaj7
nachádzame kľúče brán, ktoré stratili sa v
Tu sa nebo otvo
Ami
rí a
v ktorých život prame
C
Ref.: Dobre je n
C
Emi
prianí,
raji.
Hmi
F
sám Boh príde v slovách,
Ami
ní, čo
Hmi
F
zmyslom k ľuďom volá.
F
ám tu s Te bou,
F
G
F
G
keď si v n ás, viac nie sme sami. ( viac nie sme sami)
C
Dobre je n
C
Emi
postavím Ti
F
ám tu s Te bou,
Emi
F
G
C
v srdci stan tým, že Tvoje slová zachovám
2. Pozvanie, to každý má, v duši úprimnej je skryté.
Prijať Ho, to znamená sŕdc Kristom preniknuté.
Tu sa z chleba premení na večné veky živý.
Jeho krvou spasení sme z hriechu očistení. Ref. 2x (koniec je iný)
DOBROREČÍME TI
P: D Dmaj7 Emi A7
1.
D
Emi
Dobrorečíme Ti,
Dmaj7
že sme z Tvojej štedrosti
D
Obetujeme ho Tebe
D
aby sa nám stal
D
prijali tento chlieb.
Gdim
ako plod zeme
D
chlebom živo ta.
G
G
A7
Dmaj7
Ref.: Zvelebený Boh,
D
Bože, Pane svetov,
D
D
Emi
G
G
A7
našich rúk,
A7
zvelebený Boh,
Zvelebený Boh, zvelebený Boh,
M: D Dmaj7 Emi A7
a práce
D
D
zvelebený
G
zvelebený Boh
G
Boh
Emi
A
na
D
nave ky.
A
D
ve ky.
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce našich rúk, aby sa nám stalo duchovným
nápojom. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
14
Spevník s akordami mima
DOMINIK SAVIO
1.
A
C
Na cestu
mi
A
D
E
A
A
A
žit ia, na cestu bo ja, mladé sa šíky nadšené stro ja.
D
A
E
A
Vedie ich mladý Kristov bo jovník. Odvahu dáva svätý Domi nik.
A
D
REF: Sávio Dominik, čistotu našu chráň.
E
Savio Sav
E7
E
A
io, Ježiša v srdc iach bráň.
D
Za Kristom do boja na cestu spasenia,
Hmi
E
v boji a zápase duše sa
E7
A
preme nia.
DUCHU SVÄTÝ PRÍĎ K NÁM, NAPLŇ SRDCIA NAŠE
D
Du
Emi
A
D
G
A
D
chu Svätý príď k nám, naplň srdcia na še
Hmi
oh
Emi
A
D
ňom lás ky
E LA MIA STRADA
D
A
1. /: E la mia strada che porta a Te, E la mia
D7
G
A7
D
strada che porta a Te,
D
A
D
G–D
E la mia
strada che porta a Te. E la mia strada Sig nor che porta a Te
(Moja cesta vedie k Tebe, moja cesta, Pane, čo ma vedie k Tebe.)
2. /: E mio fratello viene con me :/ 3x. Per la mia strada Signor che porta a Te
3. /: E mia sorella viene con me :/ 3x Per la mia strada Signor che porta a Te
4. /: E la mia gente viene con me :/ 3x. Per la mia strada Signor che porta a Te.
5. /: E batte le mani chi viene con me :/ 3x Per la mia strada Signor che porta a Te.
EMANUEL
P: Emi – C – D – Hmi - Emi
/: Boh je tak
Boh je tak
C
D
blízko nás, Boh je tak
C
blízko
D
nás,
Hmi
Hmi
Boh je v
blízko
Emi
Emi
nás,
nás. :/
/:Ty si ten Cdar od Otca Dnám, Ty si tá Hmiláska, čo prišla k nEmiám,
C
D
Hmi
Emi
Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel,
Emanu
el. :/
Boh je tak... 2 x Ty si ten dar... 2 x
Medzihra
Boh je tak... 2 x Ty si ten dar... 2 x
Detský spevácky zbor Úsmev
15
Spevník 02-2012-MM
CHCEM ŤA IBA CHVÁLIŤ
F
Dmi
Chcem Ťa iba
vravieť: "
a
Gmi
Ami
Chcem Ťa iba
a
Gmi
Gmi
Dmi
Milujem Ťa,
C
Tvoje sväté
vravieť: "
chváliť,
Ami
Dmi
vyvy šujem
C
C
dvíhať svoje
C
ruky,
Pa ne môj
F
meno chvá lim".
chváliť,
Gmi
Dmi
Milujem Ťa,
vyvyšujem
Gmi
dvíhať svoje
C
ruky,
Pa ne môj
Ami
Tvoje meno,
Tvoje meno
F
D
vyvyšu jem
sväté."
Tvoje meno,
BF
CHLEBOM SI Z NEBA
C
Emi
F
Emi Ami
Dmi
F
C
Ref.: Chlebom si z neba, Ježišu náš, pretvor nás láskou, chceme byť ako Ty.
Dmi
F
G
Emi
F
C F
C
Nie, nech už nevládne na zemi chlad nám, lebo si zostal s nami, aby si živil nás,
Emi
G
Ami
G
F
C
si chlieb života. Ty zapaľuješ svojou láskou všetkých ľudí sveta. Ref.
Dnes nebo pre nás na zem nám dávaš. Lebo si zostal s nami, aby si viedol nás
do domu Tvojho. Kde máme šancu byť s Tebou v láske celú večnosť. Ref.
Nie, už smrťou pre nás nekončí nádej, lebo si zostal s nami a kto v Tebe žije,
žije naveky. Veď si Boh s nami, Boh pre nás, náš Boh uprostred nás. Ref.
CHLIEB Z NEBA
A
D
C#mi D E A
D
F#mi
E
1. Tým, ktorí denne plačú. Tým, ktorí nespoznali Tvoju krásu,
F#mi
D
A
E
všetkým tým, čo sú plní rán, pre všetkých nás, k Tebe volám.
C#mi
D A
D
E
A
Ref.: Pane, daj nám chlieb z neba. Nech sme sviecou, čo ožaruje svet,
D
F#mi
H
A
E
soľou, čo nestráca chuť, stromom pri Tvojich vodách zasadeným.
Nech sme túžbou, čo pretrvá vek, deťmi, čo vrátia sa späť, zrnom do dobrej pôdy
položeným.
2. Srdcia, ktoré zaviala púšť. Vo chvíľach, keď skutkom nie je reč našich úst. Ty vieš,
že túžbu nosím s Tebou žiť, tak preto prosím. Ref.
C#mi
E
A
D
E
A
Záver: Pane, daj nám chlieb z neba, Ty sám. Chlieb nám daj Ty sám.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
16
Spevník s akordami mima
CHLAPÍK (NEDEĽNÝM RÁNOM)
E
H7
1. Nedeľným ránom
E
H7
Na bielej stene
E
Nabitá sieň a
E
A svoje čelo
A
E
H7
kráčame do chrámu, povetrie má vôňu kadi
A
E
H7
čierne drevo kríža, je na ňom pribitý Spasi
H7
A
E
teľ .
E
chvejúce sa hrdlá. O chvíľu veľká slávnosť začí
H7
A
E
značí znakom kríža sivý starec i deva nevi
diel.
H7
H7
na.
E
nná .
2. Vysoká klenba, maľované okná, o chvíľu chrámom organ bude znieť.
Na stenách kamenné uši svätých počúvať budú nápor sladkých viet.
Na stĺpe tieň a šepkajúce pery, kňaz práve bozkal Kristov stôl.
A každý vraví: „Verím, Pane,“ a myslí pritom, že dobrý bol.
R:
C#mi
E
Húfy ľudí stoja v prítmí chrámu, mnohí z nich vzývajú Božiu Mamu.
H7
A
Iný zas prosí Ježiša, Jej Syna: "Zľutuj sa, Pane,
C#mi
E
A
vyholená tvár, čo nepozná biedu, takto sa korí
E
Bože, som tu
H7
Vďaka Ti za to,
zas ako každý deň,
H7
E
E
sme cnostní, vy
E
I dievča mám,
R:
H7
H7
zom.
A
H7
E
zom .
E
A
zbožnosti ich vediem,
hýbame sa zvodom,
ktoré má ma rado,
H7
A
H7
E
E
aby nás hriech ne nak
E
A
rát.
zachovávame Písma príka
z dobrej rodiny, pobo
a držať za ruky
C#mi
A
A
H7
denne sa modlím štyrik
veď túžim byť svätým, som dobrý syn a skvelý
H7
chce ma však bozkať
pred Pánom:
aby som bol Tvojím obra
H7
H7
E
A
a Tvoje sviatky svätím,
H7
Priateľov mám a k
H7
poslušný Cirkvi, príka
H7
Spovedám sa často,
E
A
že mi všetko dávaš,
Do zvončeka dávam
4.
je to moja vina."
Tamten mladík, čo stojí celkom vpredu, v kravate, v obleku bezchybnom,
H7
1.
H7
H7
E
brat .
H7
E
azil .
H7
žné,
E
a to pre kresťana je nevho
H7
E
A
pristupuje ku Božiemu chlebu.
C#mi
E
Tamten chlapík, čo o múr sa opiera, vyťahané tričko a na kolene diera,
H7
strapaté vlasy a neholená brada,
A
či sa aj ten modlí, a čo tu vlastne
H7
hľadá?
7. Som tu zas a hovorím Ti, Pane, aj keď Ti dosť málo rozumiem.
Keď som Ťa však v láske ľudí našiel, cítim, že len Tebe slúžiť chcem.
Chcem Ťa hľadať v srdciach všetkých ľudí, v mestách, štátoch, horách, jazerách.
Chcem veriť, že kamkoľvek sa pohnem, Tvoje oko na mňa pozerá.
7. Do zvončeka nemám, to Ti poviem s kľudom, aj keď kostolník ma vyhostí.
Viac ma bolí to, že mnohým ľuďom ubližujú moje slabosti.
Detský spevácky zbor Úsmev
E
dné .
Ruky zbožne zložené na hrudi, šaty nové budia obdiv ľudí,
oči sväto obrátené k nebu,
zy,
17
Spevník 02-2012-MM
Prepáč mi, že prijmem Tvoje telo, ktorého som stále nehodný,
pre tú moju slabú, neduživú vieru, úprimne Ťa prosím, odpusť mi.
R:
H7
C#mi
E
Vrcholí slávnosť, slza v oku pláva, zástupu ľudí kňaz Božie telo dáva.
Prijali ho všetci v oblátke malej.
A
V kom však umrelo a v kom žije
H7
ďalej?
E
CHLIEB TI A VÍNO PRINÁŠAME
F
Ref.: Chlieb Ti a
Dmi
1.
Gmi
Dmi
Prijmi tie
víno
Gmi7
Ami
F
prináša me.
dary, pro
C
F Ami
sí
A7
Dmi
me.
F
Mám prázdne ruky, Pane, že skutkom
Gmi
C
F
Gmi
Gmi
som
Ami
Ami
ich
Gmi
Gmi
nena
Mám ťažké nohy, Pane, k blížnemu
som
sa
nepriblí
2. Mám nemé ústa, Pane, že súcit svoj som nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril. Ref.
3. Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, bys' láskou srdcia nám naplnil. Ref.
A7
Ami
žil.
A
plnil.
Ref.
CHVÁLIM ŤA JEŽIŠ
/:Chválim Ťa, Ježiš:/ 4x
/:Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás.:/
Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú (meno Pána),
Pre tých, ktorí uveria, ktorí chvália Tvoje meno Pane.
CHVÁLOSPEV
1.
C
Nech ten chrám zaplaví svetlo
F
Ami
sviec jagavé,
G
nech nám z úst znejú zvola nia jasavé.
C
Nech ten chrám naplní zástup
F
Ami
sŕdc veselých mužov,
G
žien i detí, nech ja sá svet celý.
C
Ref.: /:Lebo Pán je živý, lebo
žije v
Dmi
G
Ami
Pán je živý,
C
nás, žije v nás :/ žije v nás.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
18
Spevník s akordami mima
IDE JEŽIŠ
P: D A D
D A
D
I de Ježiš, D7pozri, kráča po ja GzereGmi.
1.
On dvíha
D A
D
D A
D
Hmi
ma a
D7
I de Ježiš, On
I de Ježiš,
Emi
Emi
A
A7
pomáha mi stáť
.
G
je Pánom aj búrlivých vĺn
A A7 D
on ma ri
a di.
2... dáva smer.
3... požehná.
4... poteší.
5... miluje.
Gmi
.
GD
IMANUEL (R. ČANAKY)
Ami
Ami
Ami
Ami
F
C
G
Boh je stále medzi nami, je stále blízko nás.
F
G
Pozná všetky Tvoje rany, pred ním sa neschováš.
F
G
F
G
Boh je práve blízko pri nás, môžeš až k nemu prísť.
Emi E
Chce obmyť to čo skrývaš, báť sa dnes nemusíš
Ref:
Ami
Ami
F
G
F
G
Imanu el, je blízko nás.
Imanu el, nemáme síl.
Ami
Ami
F
.
G
Imanu el, dotkni sa nás.
F
G
Imanu el, Ty musíš prísť.
Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených.
Poznáš všetky naše rany, pred Tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne, tu končím pred Tebou.
Nech Tvoj Duch vanie ku mne, už viacej nemám slov.
Ref 2x
JAK PRIJÍMAM ŤA RÁD, Ó, MÁRIA
F
A
B
F
C
F
1. Jak prijímam Ťa rád, ó, Mária, jak prijímam Tvoju pokoru.
B
C
Dmi C
Dmi
Gmi
C
F
Sám Boh našiel v Tebe čistý chrám a stal sa jedným z nás.
B
F C
F
B F C
F
Ref.: V Márii kráľovnú svoju mám, Márii celý svoj život dám.
2. Jak prijímam Ťa rád, ó, Mária, Matka môjho Vykupiteľa.
Požehnaný plod Tvojho života, ó, Panna posvätná. Ref.
3. Jak prijímam Ťa rád, ó, Mária, Matka Ježišova pod krížom.
Ja som dnes ten Ján, čo stojí tam, ó, Matka, rád Ťa mám. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
19
Spevník 02-2012-MM
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
20
Spevník s akordami mima
JASAJ V PÁNOVI – MEGAMIX
Zbor: Jasaj v Pánovi, jasaj v Pánovi...
Sólo: Jasaj v Pánovi celá zem, toto je veľký Hospodinov deň,
toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa a zaznej pieseň chvál.
P: A – D – A
1.
A
Rozhodol som sa ísť za Ježišom,
D
A
rozhodol som sa ísť za Je žišom,
rozhodol
C#mi
F#mi
som sa ísť za Je
A
E
A
žišom,
D-A
nehľadím späť, neh ľadím sp äť
.
2. /: Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním, :/ 3x, /: nehľadím späť. :/
2. /: Svet som opustil, idem ku krížu,:/ 3x, /: nehľadím späť. :/
Medzihra: C D G F# E A H A E A H
E
Ty si ma vytrhol, Pane
A
a Kristus stanúc sa
E
E
A
Ab ba
ab
A
ba
/: Ježiš
On je
ktorý
E
Je
E
E
E
H
H
E
H
H
A
Otče ,
E
E
náš,
H
nezra
má,
náš,
H
A
bratom nás nau
A
A E
H
A
, z pút hriechu i od seba
ab ba
Otče ,
má,
A-H
ab
A
ba
H
H
Otče.
A
náš kamarát,
A
A
H
E
Tebe.
AHA
A
H
rád,
H
H
dí, keď trápenie
H
A
čil denne volať
AH
A
má nás všetkých
A
samých
Otče ,
A
sus, Jesus is my
H
E
máš, On je
E
kamarát.
HAH
friend,
E
HAH
Je sus, Jesus is my friend, my friend.
:/
(2 x Jesus, Jesus ...: bez gitary, na konci hneď medzihra)
Medzihra: Emi C H Emi C H
Emi
C
Vyvyšujem Teba, Pane, nad
Emi
Emi
Emi
H7
C
Vyvyšujem Teba, Pane, nad
týmto
Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím
D
Emi C H
Emi
každým člove
C
A
dňom,
H7
Vyvyšujem Teba, Pane, nad tým, čo
C
Emi
H7
stvorené
H7
živo
Emi
kom,
Emi
tom,
je,
Emi C H
Emi C H
Emi C H
E
/: Vyvyšujem Tvoje meno, my friend, :/ 4x
Detský spevácky zbor Úsmev
21
Spevník 02-2012-MM
Medzihra:A F#mi A F#mi D E
A
/: Zlož svoju starosť
A
zlož svoju starosť
F#mi
F#mi
na Pána,
D
E
na Pána a on sa už postará. :/
A
F#mi
/: Nebudem sa báť, lebo Ty si
D
so mnou,
E
nebudem sa báť, Pane môj, ó, Pane môj. :/ 2x
Medzihra: Ami E Ami
Ami
/:
Dmi
Dmi
E
Ježiš, Ty si môj
Ami
Ježiš,
G
Dmi
G
C
E
Ježiš, Ty si môj Je žiš ,
C
E
je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre, keď som s Tebou,
E
Ježiš, Ty si môj
Ami
Ježiš.:/ na-na-na-na...
JE KRÁSNE
1.
E
H
E
Je krásne ísť s mojimi bratmi cestami sve ta
A
a tam tak obja viť Teba v srdci každom.
E
H
E
Spoznal som, každý deň nás zrodíš, prichádzaš k nám už ráno,
A
E
H
aby cez celý deň si bol blízko nás v čase kaž dom.
E
A
E
A
E
Ref.: Vďaka Ti, že máš nás rád.
H
E
Vďaka, že s láskou k nám zostávaš uprostred nás.
2. Je krásne mávať v srdci len Tvoj hlas, ktorý o zlom mlčí a dobre nás učí skutkom
veľkým. Máme Pána, ktorý k nám prichádza na zem z lásky krásnej, čistej, sám sa
dáva všetkým nám spoznávať láskavý. Ref.
3. Je krásne vzdávať Tebe túto chválu svetom dávanú Ti, Pane, za všetko láskou
dané. Kráčať stále po cestách a spievať s radosťou, že máme Otca a všetci sme v
skutku dietky Pána zrodené. Ref.-2x
JE MENO, KTORÉ MÁM TAK RÁD
1.
E
Je meno, ktoré
E
ono mi zvučí
Ref.:
F#mi
E
C#mi
Mám rád Je
C#mi
mám tak rád, čo
F#mi
o ňom stále
H7
spievam,
na perách, aj keď sa modlievam.
C#mi
H7
žiša,
F#mi
ó, ako ho
H7
ľúbim.
E
Mám rád Je
C#mi
žiša,
E
veď za mňa
život dal.
2. To meno láskou znie stále a rozpráva o láske,
o krvi, ktorá očistí a hriechu pozbaví. Ref.
3. V tom mene nový život mám, to meno pokoj dáva,
do slávy večnej ponáhľam, môj Pán ma tam čaká. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
22
Spevník s akordami mima
JE PRAVDA TO
P: G Emi Ami D D7 G C G
1.
G
Je pravda
G
G
G
že si žil
Cítil si
Emi
Emi
Emi
a smieme
tu,
Ami
to,
Ami
D
čo vravia o Tebe,
D
prinášal obete.
v práci, v bôli,
Emi
nájsť
Ami
Ami
D
v rados tiach
D
G
zas cestu k nebes iam.
2. Kráčal si sám po ceste Golgoty, náš veľký dlh si z lásky zaplatil.
Na zemi ducha raj si zanechal, aby aj mňa si k sebe povolal.
3. Je pravda to, čo sme Ti spravili, smrť, hanbu, znoj, potupu na kríži.
Môj Pane, aj to, že si zvíťazil, je to možné, že si tak učinil.
JE STÁLE PRÍTOMNÁ
D
A
G
D
Je stále prítom ná Tvoja lás ka,
A
G
D
radostne spieva me o Tvojej slá ve.
D
A
G
D
Nech pie seň zazvo ní v každej chví li,
A
G
D
Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem.
JE TO ZÁZRAK
1.
G
Koľko záhad
Emi
C
C
G
C
D
má a koľko tajov skrý va
G
C
Fmaj7
chlieb,
D
čo prijímať smiem a Ty v ňom Bože bý vaš.
2. Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
že krv z Tvojich rán odkryl si vo víne.
G
R. Je to zázrak
C
C
Emi
D
C
C
D
G
viem, si Boh a máš prá vo vložiť seba
C
Cmi
Emi
v chlieb,
G
na ktorý má ná rok, každý z nás
ho smie.
3. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
v srdci všetkých nás, chceš mať Bohostánok.
4. Neviem, či mám dosť síl, byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám v chlebe a víne. R.
5. Daj mi prosím moc, vždy Ťa v sebe chrániť,
láskou z Tvojich žíl, svoj život prepáliť. R.
Detský spevácky zbor Úsmev
23
Spevník 02-2012-MM
JE VEĽKÝ NÁŠ BOH
P: E A E
E
1. /: Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič
H7
E
nie je, čo neuči nil.:/
On hory stvoril i rieky všetky i hviezdy jasné rozsvie
E
AE
H7
til,
H7
EAE
Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je čo neučinil
.
1. /:Môj Boh ma má rád, tá láska je veľká On Ježiša dal za môj hriech.:/
Za mňa zomieral, potom z hrobu vstal a príde si po mňa na zem,
Môj Boh ma má rád, tá láska je veľká On Ježiša dal za môj hriech.
JEŽIŠ JE LÁSKA
P: Dmi Gmi F A7 Dmi
Dmi
Ježiš je láska, ó, ale
Ježiš je
Dmi
Láska, ó, ale
Gmi
F
luja, ale luja Pána
Gmi
F
luja, ale luja
A7
chváľ.
A7
Pána
Dmi
chváľ.
Viera...nádej...sila...priateľ...krása...ó aleluja...
JEŽIŠ KRISTUS JE PÁNOM
P: Dmi C B A B A
1. Ježiš
Dmi
C
Kristus je Pánom, aleluja. Ježiš Kristus je Pánom, aleluja.
B
A B – A7
Ježiš Kristus je Pánom, aleluja. Alelu ja
. Ref.: Aleluja ....
2. /: Celá zem nech Ti spieva, aleluja :/ 3x Aleluja. Ref.
3. /: Spievame Ti radostné aleluja :/ 3x Aleluja
JEŽIŠ MÁ NÁS VŠETKÝCH RÁD
D
A
G
A
D
A
G
A
Ježiš má, má, má nás všetkých rád. On je náš, náš, náš kama rát,
D
A
G
A
D
ktorý nezra dí, keď trápenie máš. On je kama rát.
D
A
D
Jesus, Jesus is my friend, Jesus, Jesus is my friend, my friend.
JEŽIŠ MÔJ
1
D
Ježiš
A
môj, pred
Hmi
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
Tvojou stojím
D
obetou,
24
Spevník s akordami mima
G
D
A
stal si sa
Mnoho
G
A
D
krát ja
Hmi
A
stojím tu dnes
Ref.:
Som
Hmi
D
D
G
bláznom,
žasnem ako
pokorený
Znovu ďaku
G
D
ešte
A znovu hľadím
G
raz,
G
D
šiel.
máš ma rád
stojím tu dnes
na kríž kde si
láskou, srdce
G
A
Zomrieť si
D
jem Ti,
D
D
A
ešte
svoj život
zlomené
ďakujem, svoj
A
A
A
D
raz.
dal,
mám.
život Ti
G
dám.
A D
2 Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca, Raz budem tam stáť.
Teraz však ja žasnem ako máš ma rád a chválu Ti vzdám ešte raz,
Chválu Ti vzdám ešte raz.
Ref.:
/:
G
G
Vďaka za tvoj
vďaka za tvoj
A
A
kríž,
D
vďaka za tvoj
kríž, priateľ
D
môj
D7
Hmi
kríž,
:/
JEŽIŠ PRIŠIEL
1.
C
G
C
Ami
Ježiš prišiel k nám.
C
C7
F
Ježiš
Dmi
G
prišiel k nám .
Fmi
C
G
C
Ó, poďme všetci, klaňajme sa
Jemu, Ježiš prišiel k nám.
2. Ježiš prišiel k nám. Ježiš prišiel k nám.
Ó, zdvihni ruky a chváľ Jeho meno, Ježiš prišiel k nám.
JEŽIŠ, TY MÁŠ MENO NAJKRAJŠIE
D
1. Ježiš,
Ó,
Hmi
Hmi
Ty máš
Emi
Ježiš, zdvihneš ma
A
A
D
meno najkrajšie. Ježiš, počuješ moje volanie.
Emi
vždy, keď upadnem,
D
v Tvojej sile verný zosta nem.
2. Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane. Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne.
Ó, Ježiš, zobral si moje trápenie, Tvoje meno je mi najdrahšie.
3. Ježiš, Ty si kráľ a prichádzaš. Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš.
Ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v Tvojich rukách mám.
JEŽIŠ, TY SI MA POZNAL
D
Hmi
G
A
D
Hmi
G
A
1. Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi odpustenie, podal si mi ruku a už Ti nepoviem nie.
G
Detský spevácky zbor Úsmev
A
F#mi
Hmi
Emi G
A
25
Spevník 02-2012-MM
Ref.: Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie, Ty poznáš moje myslenie.
2. Obkľúčil si ma milosťou, čo preteká, chválou si ma naplnil a dal mi ducha života.
Ref.
3. Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky,
preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou k večnosti. Ref.
JEŽIŠ, TY SI MÔJ JEŽIŠ
Ami
/:
Dmi
Dmi
E
Ježiš, Ty si môj
Ami
Ježiš,
Dmi
G
G
C
E
Ježiš, Ty si môj Je žiš ,
C
E
je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre, keď som s Tebou,
E
Ježiš, Ty si môj
Ami
Ježiš.:/ na-na-na-na...
JEŽIŠ TY SI SKALOU (kánon)
/:
Dmi
B
Ježiš, Ty si Skalou, Ty si mojím spasením,
C
V Teba dúfam, mojím štítom
Dmi C B C
B
Dmi
C B C
B
C
Dmi
si, A le lu ja, mojím štítom
C
si.:/
Dmi
R:
A le lu ja, mojím štítom
si.
/: Ježiš Ty si pánom, nikdy ma neopustíš, Ty si verný, dôverujem Ti.:/ R.
JEŽIŠ ŽIJE
A
D
A
Ref.: Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš
A
D
A
Ježiš žije, Ježiš žije, nech to všetci
1.
A
E7
E7
žije.
A D A
ľudia vedia, Ježiš ž
i je.
D
Až raz z mŕtvych vstaneme, až raz z mŕtvych vstaneme,
A
až raz z mŕtvych vstaneme jak
A
D
E7
On, aleluja bratia.
A
Vtedy, až sa skončí čas, Ježiš Kristus príde zas a my z mŕtvych
E7
ADA
vstaneme jak
On. Ref.
2. /: A On s nami zostane :/ náš Pán, aleluja bratia. Nech sa každý pridá k nám, nikto
nemusí byť sám, Ježiš s nami zostane, jak prisľúbil. Ref.
3. /: On je veľký pomocník :/ aj Tvoj, aleluja bratia. Otázniky, ktoré máš,
všetko s čím sa potýkaš, Ježiš chce byť pomocníkom aj Tvojím. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
26
Spevník s akordami mima
JÓB (KAPUCÍNI)
F
1. Prečo slnko svieti?
Dmi
B
F
F
Dmi
Prečo páli oheň?
Prečo snívam v noci? Odpovedz mi oci!
Prečo neviem lietať?
B
Prečo nemám brata?
F
Prečo bývaš sama? Odpovedz mi mama!
F
C
B
C
Ref.: Polo žím si iba ruku na ústa.
F
C
Raz pove dal som,
F
C
B
Gmi
B
F
viac nepo viem.
C
Polo žím si iba ruku na ústa.
F
C
Gmi
Aj po dru hý raz,
B
F
znovu nezač nem.
2.Prečo neviem ľúbiť? Prečo cítim prázdno?
Prečo trpím strachom? Odpovedz mi brácho!
Prečo bývam smutný? Prečo bolesť poznám?
Prečo sa svet nehrá? Odpovedz mi ségra!
F
C
C
B
B
C
F
C
Ref.: Polo žím si iba ruku na ústa. Raz pove dal som,
F
C
F
C
Polo žím si iba ruku na ústa. Aj po dru hý raz,
B
F
viac neza čnem .
Gmi
Gmi
B
F
viac nepo viem.
B
F
znovu nezač nem.
Gmi
Už
D7
Modulácia do G-dur
G
3. Prečo chcem žiť večne?
C
Emi
Prečo smrť prichádza?
G
Prečo spadnú mreže? Odpovedz mi Bože!
G
Prečo život žijem?
Emi
C
Prečo ľúbiť túžiť?
G
Prečo svet ma klame? Odpovedz mi, Pane!
G
D
D
C
C
D
G
D
Ref.: Polo žím si iba ruku na ústa. Raz pove dal som,
G
D
G
D
Polo žím si iba ruku na ústa. Aj po dru hý raz,
Ami
C
Ami
Ami
C
G
viac nepo viem.
C
G
znovu neza čnem.
G
Už viac neza čnem !
Detský spevácky zbor Úsmev
27
Spevník 02-2012-MM
JUBILEJNÝ ROK
P: G C G C
G
1. Toto sú dni Eliá
C
G
D
G
ša, keď preniká svet Pánov hlas.
C
G
D
G
A toto sú dni, keď Tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon Tvoj zas.
A
Hmi
C
G
D
hoci sú dni veľkej skúšky, keď hlad, temno vzpiera sa v nás.
G
C
G
D
G
Sme stále tým hlasom na púšti kričiac, tak priprav sa, prichádza Pán.
C
G
Ref.: Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám ako slnka jas, poľnica už znie.
G
C
G
D
G
Tak zdvihni hlas, je tu požehnaný čas, zo Siona spása príde k nám.
2. To je čas Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
A toto je čas, keď Tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás.
A my sme tí pozvaní Jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám. Ref. 2x
D
GCGC
KAM BY SME ŠLI
1.
Hmi
Ami
Ami
Ami
Hľadáme
Hľadáme
Hľadáme
hľadáme
Dmi
Dmi
Dmi
Dmi
F
G
pravdu a Pravda si Ty.
F
G
nádej a tá je len v Tebe.
F
G
lásku a Ty nám ju dáš,
F
G
Teba a Ty si v nás.
Fmaj7
Dmi
G
Ami
Ref.: /: Kam by sme
šli, Ty máš
slová večného
života. :/
2. Dal si nám oči, aby videli sme Teba. Dal si nám uši, aby počuli sme Ťa. Dal si nám
nohy, aby mohli sme ísť k Tebe, dal si nám život, aby mohli sme pre Teba žiť. Ref.
3. Ďakujeme Tebe za stvorenie zeme. Ďakujeme Tebe za všetko, čo vieme.
Vďaka Ti i za to, čo sa iba stane. Ďakujeme Tebe za to, že Ťa máme. Ref.
KDE JE BOŽIE KRÁĽOVSTVO
/:
C
G
C
F
Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo,
C
G
C
FC
kde kráľovstvo Božie len je?
:/
/: Kde je, tu je, hen je, tam je, vpravo, vľavo, hore, dole, na kopci, či na povale. :/
/: A to Božie kráľovstvo, a to Božie kráľovstvo, všade medzi nami tu je. :/
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
28
Spevník s akordami mima
KAŽDÝ DEŇ JE VEĽKÝ DAR
1.
D
Každý deň je veľký dar, každý
Emi
A
deň dar k obeti.
D
A
O Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvä
Deň pri
D
Emi
náša radosti, ale aj
D
smútok, trápenie,
A
D
A
D
keď všetko s Pánom prežívam, pripá jam sa k Jeho obe ti.
G
A
D
Ref.: Pridajme všetci na ol tár, k vínu a chlebu ten svoj
každú
Emi
A
D
snahu, príko rie, ale aj to, čo pote
G
A
Emi
A
Hmi
D7
dar,
D7
ší.
D
Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho
spoj nás
tí.
D
G A
Hmi
sám,
D
v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej o be ti.
2. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti.
O Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko posvätí.
Nič nie je samé od seba, ako víno, tak aj chlieb.
Všetko máme od Teba, za všetko, Bože, ďakujem. Ref.
KEBY SOM BOL VTÁČKOM
P: D A Hmi F#mi G A D A
1.
D
A
Keby som bol vtáčkom
G
Hmi
so strieborným
A
spieval by som pre Teba jedi
D
A
Tie najkrajšie piesne,
G
Hmi
A
zneli by pre Pannu Már
D
D
A
iu.
D
hláskom,
A
nú .
môjho srdca
Ref.: Pre Máriu, Božiu Matku,
G
D
F#mi
F#mi
tiesne,
A
Hmi
žitia môjho
F#mi
nádej sladkú.
A
D
Keby som bol vtáčkom, spieval by som len pre Mári u.
A
2....slnkom, svietil...
3....kvietkom, kvitol..
D
A
G
Hmi A
Ave, ave, ave Má
ri a.
D
A
G
D
Ave, ave, ave, a ve.
2. Keby som bol slnkom so zlatými lúčmi, svietil by som pre Teba jedinú.
Strhol by som z neba hviezdičku pre Teba, by Ti hlávku venčila nevinnú. Ref.
3. Keby som bol kvietkom z voňavého hája, kvitol by som pre Teba jedinú.
Zvädnúť na oltári s úsmevom na tvári chcel by som pre Pannu Máriu. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
29
Spevník 02-2012-MM
KEĎ ANJEL MÁRIU OSLOVIL
E
1.
Keď anjel Máriu
E
A Bohu, čo si Ju
F#mi
F#mi
E
Ref.: To Mária slovo
H7
oslovil, tak
vyvolil, hneď
E
skromne sklopila zrak.
H7
E
dala svoje fi at.
F#mi
Dá pomoc a ani ne
Ver Márii, Ona tú
E
H7
neruší, len Ju
F#mi
F#mi
tušíš, A
silu dá, je
E
pros, keď slabosť máš.
H7
E
kú v nej Matku máš.
H7
E
Matkou vždy láska vou.
F#mi
H7
E
Ona vie, čo ti vy
prosiť má, len buď pod Jej ochra nou.
2. Tej noci jasnej betlemskej si svetu Dieťa dala
a noci čisto nebeskej si slovo dodržala. Ref.
3. Keď stála potom pod krížom a bolesť v srdci mala,
tam prišla, chce byť vždy so synom, veď pre nás slovo dala. Ref.
4. Za vernosť do neba je vzatá jak veľká služobnica,
pre nás je Bohom prijatá, Mária, pomocnica. Ref.
KEĎ KĽAČÍM PRED TEBOU
G
1.
Keď kľa
G
ó, Már
Ami
Hmi
ia,
G Hmi
Ref.
A
G
C
čím pred Te
Hmi
Pani na
G
bou, v rdci
Emi
Hmi
C
ša, svieť mi na
C D7
G
Hmi
Emi
ve Ma ri
Ami
D7
a, gra
Hmi
C
tia ple
C
C
mojom radosť
D7
D7
mám,
G
ceste v tmách.
D7
D7
na,
G
Domi
nus
te
cum bene dikta tu.
2. Pani naša dobrá, Ty vieš, ako trápi žiaľ.
Horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste v tmách. Ref.
KEĎ SA MILUJEME NAVZÁJOM
C
Ami
F G
1. Keď sa milujeme navzájom, Boh je v nás. 2x
C
Ami
F
G
Ref.: A Jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. 2x
2. Keď si odpúšťame navzájom, Boh je v nás. 2x Ref.:
3. Keď si pomôžeme navzájom, Boh je v nás. 2x Ref.:
4. Keď sa milujeme navzájom, Boh je v nás. 2x Ref.:
KEĎ SI ŠŤASTNÝ
D
1.
D
Keď si šťastný a vieš o tom, zatlieskaj. Keď si šťastný a vieš o tom, zatlieskaj.
D7
G
D
Keď si šťastný a vieš o tom, ukáž nám to aspoň potom.
Emi
A7
D
Keď si
šťastný a vieš o tom, zatlies kaj.
2. .....zabúchaj.
3. .....zadupaj
4. .....skrič: Ahoj! 5. .....skús to zas
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
30
Spevník s akordami mima
Detský spevácky zbor Úsmev
31
Spevník 02-2012-MM
KEĎ TI JE SMUTNO
P: D Emi F#mi G D Hmi G A D Hmi G A D Hmi G A D
1.
D
Keď ti je
D Hmi
A
Ref.:
Emi
smutno
G
F#mi
G
A
D Hmi
D
Hmi
men ako Mária, A
Emi
A
Ako Má ria, Má
G
A
D Hmi
a nič nevy chádza, vrav A
G
A
G
A
men ako Mária,
D
men, takého ťa Boh chce mať.
ria, plň
D
Emi
Hmi
a zanes tam svoj úsmev i
A
D
stále vôľu Boha
G
Hmi
A
D
srdce, kde často slzy sú. 2x
2. Keď sa ti smejú a keď posmievajú, vrav Amen ako Mária,
Amen ako Mária, Amen, takého ťa Boh chce mať. Ref.
3. Keď v tvojom srdci niet nič okrem bôľu, vrav Amen ako Mária,
Amen ako Mária, Amen, takého ťa Boh chce mať. Ref.
KEĎ TRPÍŠ
1.
Ami
Tak
G
C
E
Keď trpíš a trápenie je veľké, že hovoriť ti nedá, nič chápať nedo kážeš.
Ami
G
C
E
spomeň, ako On trpel za nás, spomeň Kristovu obeť podanú na ol tár.
A
Ref.: Tú Je
F#mi
E
ho i našu ob
D
E
Je príliš veľká k pocho
D
F#mi
C#mi
E
D
E
eť svet nikdy nepocho
A
pe
F#mi
bolesť daná z lásky Jemu len.
F#mi
pí.
niu,
Ami
2. Ty môžeš urobiť toľko vecí, ponúknuť všetko, čo máš, tie svoje bohatstvá.
Silnejší nad ostatné volania je hlas Tvojej bolesti, Otec ho príjme rád.
Ref.
D
E
A
bolesť daná z lásky Jemu len
F#mi D
E
A
, bolesť daná z lásky Jemu len.
KRÁČAM S TEBOU
Ref.: Kráčam s Tebou, za Tebou chcem ísť stále,
v Tvojich stopách hľadať cestu, prísť za Tebou.
1. Kráčam s Tebou cestou neúnavnej lásky, svoj život chcem dať svetu spolu
s Tebou.Ref.
2. Kráčam s Tebou cestou bolestí a kríža, touto cestou si nás dávno sám vykúpil.
Ref.
3. Kráčam s Tebou cestou radosti a slávy, veď má stále v Tvojom svetle, buď vždy so
mnou. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
32
Spevník s akordami mima
KRÁĽ
1.
G
C
G
C
G
C
D
Kráľovský titul by si rád sám sebe, nie si Kráľ.
G
C
D
G
So slávou si už kama rát, blížnych si dávno vzdal.
D
C
G
D
D7
Každý chce kráľa piedestál. Kde toľko trónov vziať
G
D
C
D
?
G
Lenže tam, kde je každý kráľ, komu chceš kraľo vať?
G
D
G
Ref.: Kde dvaja- traja v mene Lásky
D
Emi
C
som s nimi aj ja, Duch Svä tý v nich
D
G
Kde dvaja- traja v mene Lásky
D
G
som s nimi aj ja, novú tvár im
Emi
Emi
C
D
G
sú, vra ví Pán,
Emi
C
D
G
má več ný chrám.
C
D
G
chcú žiť svoj svet,
C
D
G
dám, no vý vek.
2. Slúžiť chcel, zostal chudobný, sám sebe bol vždy kráľ. Že prví budú poslední, náš
Pán tak rozmýšľal. Nechci byť prvý posledný, rozmýšľaj ako Pán. Vládni sám
sebe vzpriamený a buduj s druhým chrám. Ref. 2x
KRÁĽOVNÁ
D
G
D
Ref.: Ty si tá, čo sa stále korí a Ty vieš aj,
G
D
G
D
čo je bieda.
E
A7
Spávaš v tráve, prijímaš strasti, až na smrť si posluš
D
G
D
G
ná.
D
Pred Te bou sa i štáty trasú a ľudia i mrú pre Teba,
G
D
G
D
E
zhliadni aj na nás, ó, Pan na, neba, zeme Krá
D
1. Si krásna, keď tu
E
a tíško sa tu
D7
D
ľov ná.
G A7
G
kráčaš, hviezdny prach Ti svieti v diaľ
H7
D
usmievaš, tíšiš každý žiaľ.
Ty vieš, čo je nám
A
A7
D7
G
treba, azda právo k radostiam
a Ty slávna Matka chleba
A7
D
tlieskaš vtedy nám. Ref.
2. Svetlá dvoch Tvojich očú dajú svetu vôľu žiť a slzy Tvoje pomôžu nám náš kalich
piť. Vznášaš sa nad oblaky, z motýľov máš baldachýn, že nás spasil, Tebe vďaky,
Tvoj a Boží Syn. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
33
Spevník 02-2012-MM
KRISTUS, ŽIVÝ CHLIEB
1. Z Tvojich štedrých darov, ktorými zem požehnávaš,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš,
chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.
G
A
Hmi
F#mi
Emi
A
Hmi
Ref.: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ.
G
A
Hmi
F#mi
Emi
A
D
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam. Tak verím, že život večný mám.
2. Z Tvojich štedrých darov, ktorými zem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb
a víno na oltár. V srdci veľkú radosť máme, že sa nám za pokrm dávaš, svojim
deťom, ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár. Ref.
KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY
P: D F#mi G D A7
D
Ref.: Kríž je znakom
D
Kristom nesený
1.
D
F#mi
Sám si, Pane,
D
Z lásky si sa od
F#mi
D
G
D
z lásky, krvou zmáča ný
F#mi
F#mi
G
spásy, kríž ten dreve ný
G
D
G
D
A7
.
A7
D
za nás.
znášal ťarchu našich vín
dával, z lásky pod svoj kr
A7
.
A7 D
íž . Ref.
2. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním. Ref.
3. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého. Ref.
KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ
1. Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď,
keď ma večer vidíš zas z kostola vychádzať.
Ani nevieš, že sa pýtaš práve ako Pán,
tú otázku On sám kládol všetkým, všetkým nám.
G
Ami
C
G
C
F
D
G
Ref.: On je Pán, Cesta, Pravda, Život sám, nebies kráľovstvo s túžbou znížil k nám.
C
G
Ami C
G
F
G
C
Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem rád. On vždy hlásal, že v bratoch mám ho nájsť.
2x
2. Ak ho chcem viac poznať, v chápaní rásť, len od bratov musím začať, v nich ho
znova nachádzať. Len ak plním lásky príkaz, prísľub jeho mám, že je so mnou, vo
mne dýcha, keď ho prijímam. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
34
Spevník s akordami mima
KTO STVORIL ŽMURKAJÚCE HVIEZDY
1.
G
D
C
G
Kto stvo ril žmurkajúce hviezdy,
D
G
žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy?
G
D
C
G
Kto stvo ril žmurkajúce hviezdy?
Ami
D D7
Náš O
G
tec Boh.
2. Kto stvoril vlniace sa more.... 3. Kto stvoril lietajúce vtáčky ....
4. Kto stvoril teba, jeho i mňa, ....
5. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, vlniace sa more, lietajúce vtáčky?
Kto stvoril teba, jeho i mňa? Náš Otec Boh.
KU KONCU CHÝLI SA DEŇ
1.
D
F#mi
Ku koncu chýli sa deň.
G
Pred Bohom stojím sám a sám
D
s Ním sa tíško rozprávam.
A
O tom, že slnko za
G#
G
G# A
pa dá,
D
o tom, že deň sa rozpadá na tisíc mien.
2. Stretol som mnoho ľudí dnes, skrížil som mnoho ľudských ciest a sám o tom Bohu
rozprávam. Dal som dnes niekoľkým žiaľ, iným zas úsmev som vzal dnešný deň.
Ref.:
Dmi
F
A
Dmi
F
A
Dmi
Odpoveď počú vam, do ticha znie pár
Dmi
Hovorí ku mne Pán prísnu a karhavú
Gmi
Gmi
Dmi
Že či som prišiel na svet
Či sa chcem iným ľuďom
C
A
reč.
C
bojovať, alebo sa chcem iba
Dmi
A7
viet.
Dmi
hrať.
darovať,
Dmi
D
alebo lásku iba brať a nedá
vať .
2. Ku koncu chýli sa deň. Pred Bohom stojím sám a sám s Ním sa tíško rozprávam.
Sľubujem, že celý deň prežijem zajtra preň a pre ľudí.
LA NOSTRA FESTA
P: C F C G C F C G C
C
Ref.: /: Ale
C
ale
Zbor: /:
D
F
F
luja, aleluja,
luja, aleluja,
La nostra
non
Hmi
G
C
C
ale
ale
G7
festa non
Emi
deve fi
G
A
luja, aleluja,
lu
C
ja. :/ D modulácia 1 x
deve fi
D
nire,
A
D
nire e non fini ra. :/ 2x
G
A
D
Hmi
G
A
D
Hmi
Sólo: Per ché la festa siamo
Per ché la festa siamo
noi
Emi
Emi
noi can
A
che cammi niamo verso te.
A
tando insieme cosi.
A
Zbor: Tralalalalala. Ref. 2x
Detský spevácky zbor Úsmev
35
Spevník 02-2012-MM
LÁSKA (KAPUCÍNI)
1.
Gmi
F
Gmi
Na kríži pribitá, potupe
F
Koľko len lúčov vyslala
Gmi
B
F
ná, vydaná napospas Zlobe za
B
F
nám tá Láska, čo nie je milova
Gmi
Gmi
nás.
ná.
2.Úbožiak malý, čo svätým sa stal poznal už dávno ten bolestný jav.
Slzami ľútosti oplakával, že láska je málo milovaná.
Medzihra: Gmi F Gmi B F B Gmi
3.
Gmi
F
Gmi
Na kríži pribitá, potupe
F
Koľko len lúčov vyslala
Gmi
B
F
ná, vydaná napospas Zlobe za
B
F
nám tá Láska, čo nie je milova
Gmi
Gmi
nás.
ná.
4.Dal si mi život a dal si mi zrieť, že si tu a s Tebou strachu už niet.
Odpusť, že viem a predsa zabúdam, že, Láska, si málo milovaná,
C
že, Láska, si málo milova ná.
LÁSKA BOŽIA
C
1. Keď držím pevne
cítim
Ami
Emi
F
život Tvoj, do môjho práve
C
Problém Tvoj mojím
Bolesť,
F
Ami
Emi
G
vchádza.
F
F
G
C
Ref.: Je to láska Božia, čo nás v jedno
Našim
F
Dmi
G
náva.
Ami
F
spája.
G
krokom, nášmu žitiu krásu dáva.
G
C
Je to práve ona, čo k nám dnes pri
Dmi
C
problémom sa práve teraz stáva.
ktorú máš, sa ľahšie preko
F
C
Tvoju dlaň, zvláštny pocit v duši mám,
F
Zmysel má, silu dá, dvíha
Ami
chádza.
G
nás.
2. Keď pustíš moju ruku, srdcom spojíme sa zas. To je puto, ktoré diaľky prekonáva.
Naše srdce o tom spieva a náš život zmysel má. Radosť, ktorú mám, v Tebe
radosť zanecháva. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
36
Spevník s akordami mima
LÁSKAVÁ PANNA, Ó, MATKA NAŠA, ŽIVOTOM NÁS SPREVÁDZAJ
R: /Láskavá Panna, ó, Matka naša, životom nás sprevádzaj,
oroduj za nás.
1. Nech ťa netrápia denné ťažkosti, ktoré život pripraví.
Všetko odovzdaj do rúk Márie, ona pomoc vyprosí. R:
2. Nikdy nezahasne svetlo nádeje tomu, kto Ti slúži s láskou,
Pevnú dôveru k Tebe, Matka, mám, Ty si našou Hviezdou rannou. R:
2.S Tebou, Mária, dobro víťazí, ty si našou oporou,
Bolesť zhojíš, radosť obnovíš, Pomocnica kresťanou. R:
LÁSKAVÝ OTČE
1.
C
Zbor: Láskavý
Ami
Emi
Krásou Ťa
Ami
Emi
všetky Ti
Ami
Sólo:
Emi
chválu a
C
F
C
Otče, Teba vele bíme,
F
F
Ami
C
chváli strom lesa, kvet lúky,
Emi
Aj my, hoc
G
vďaku vrúcne spieva me.
F
G
patria, stvoril si ich sám.
Emi
F
C
hriešni, ďakovať Ti chceme,
Emi
F
C G7
za všetku
krásu, za všetko vôkol n ás.
2. Zbor: Súmrak je krásny, vďaka Ti zaň patrí, aj za vzduch, vietor, dažďa šľahanie.
Chválime Ťa za oheň, ktorýs' nám dal, za život aj smrť, všetky sú Tvoje.
Sólo: Aký si veľký v nebi, Bože náš. Aj tu na zemi vo svojich stvoreniach.
3. Zbor: Chvála Ti, chvála, znej za svetlo slnka, úsvity biele, teplo, žiarenie. Chvála
za hviezdy, úsmevy do noci, za sestru lunu, tmy osvietenie.
Sólo: Nedajú zblúdiť v tmavých cestách žitia, ale nám svietia a k cieľu vedú nás.
3. Zbor: Chvála Ti, chvála, za všetko stvorenie,
Ami
Ami
skrze ktoré
Emi
Emi
a po smr
Detský spevácky zbor Úsmev
F
G
nám dávaš spase nie
F
C
ti nás k sebe prive dieš.
37
Spevník 02-2012-MM
LÁSKAVÝ PÁN
P: D D9 D
1.
D
G
A
D
Túžim priniesť na ol tár život, čo v sebe mám.
G
A
D
A
Hmi
Tvojou láskou zlome ný chcem Ťa chváliť môj Pán.
G
Chcem Ti vydať práve dnes každú časť živo
G
A
D
Viem, že prijmeš každý dar zlome ného srd ca
G
A
ta.
D9 D
.
D
Ref.: Povedz, čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem.
G
A
D
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
G
A
D
A
Hmi
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež.
G
Aj keď nehodný som, chcem Ti niečo pri
G
niesť.
A
Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám,
svoju
F#mi
hĺbku
Hmi
G
A
D
srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
D9 D
2. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám.
Život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj.
Otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.
LAUDATE DOMINUM (CHVÁĽTE PÁNA VŠETKY NÁRODY!)
Ami
C
Omnes,
Ami
C
Laudate
G
Laudate
Omnes,
G
E
gentes,
E
Ami
dominum,
Ami
a
Ami
le
Ami
dominum,
gentes,
F
a
F
laudate
Dmi
lu
laudate
le
E
lu
G
E
G
Ami
dominum.
ja.
dominum.
ja.
LAUDATE OMNES GENTES
C
G
Ami
E Ami G C F G
Nech chvália všetci ľudia, nech chvália Pána!
C
G
Ami
Dmi
G C
Nech chvália všetci ľudia, nech chvália Pána! /3x
Laudate omnes gentes laudate Dominum!
Laudate omnes gentes laudate Dominum! /3x
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
38
Spevník s akordami mima
LEBO NIK
D
G
Lebo nik nemá sám to, čo my spolu máme.
D
Každý nesie so sebou to, čo
D
A a by sme všetko
Brat a
Emi
Hmi
sestra, ruka v
A7
má.
G
mali, dobre je spolu kráčať.
A7
D
ruke s nami poď.
LÍHAŠ SI NA KRÍŽ
D
Emi
A
D
1. Líhaš si na kríž, Pane, celým svojím telom.
D
Emi
G
A
D
Pribili Ťa dokonale, všetko dovolíš týmto ľuďom.
Emi A
D
Ref.: /: Nehýb sa teraz, Pane, čo sa má stať, nech sa stane.
Emi A
D
S krížom si sa tesne spojil, krížovú cestu skončil.:/
2. Kríž mi dávaš denne, Pane, dávaš mi tú veľkú možnosť.
Veď je to ten najmenší kríž, s ktorým dosiahnem dokonalosť.
Ref.: /: Núkaš mi ho stále, Pane, v ňom je moje vykúpenie.
Nikde inde Ťa nenájdem, len na vrchu Kalvárie.:/ /: Nehýb sa teraz, Pane...:/ 3x
ĽÚBIME SA S BOHOM
D
A
Hmi
F#mi
G
Hmi
1. Ľúbime sa s Bohom, lebo On nás láskou spája, keď nás ťaží trápenie,
E
A
D
A
Hmi
F#mi
On nám stále rád pomáha. Keď sa cítiš, že si sám, povedz, lásku Tebe dávam,
G
Hmi
E
A
Ty si pre mňa najväčší, Tvoja nádej, Tvoja spása.
D
F#mi
Hmi
GB
C
D
Ref.: Ó, Pane, môj kráľ, nechcem byť nikdy sám, ó, Pane, mám Ťa rád.
2.Prichádzame za Tebou, aby všetko bolo krásne, modlíme sa k Márii,
aby ľudia žili šťastne. Máme ešte tisíc chvíľ, ktoré píšu o nás básne,
láska, tá nás nezradí, lebo v nej je všetko šťastie. Ref.
MAGNIFICAT
D
Emi A
D
D
Emi
A
D
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum.
Detský spevácky zbor Úsmev
39
Spevník 02-2012-MM
MÁ CELÝ SVET V NÁRUČÍ
D
Ref.: Má celý svet v náručí, v náručí. Má celý
D
A7
svet v náručí, v náručí.
A
D
Má celý svet v náručí, v náručí, má celý svet v svojom náru čí.
D
A
1. Má celú zem i nebo v náručí, má tmavú noc aj deň v náručí.
D
A
Má jasné slnko aj mesiac v náručí, má celý svet v svojom náručí. Ref. D H7 A7 D
2. Má šíre more aj púšť v náručí, má vietor, blesky aj dážď v náručí.
Jar, leto, jeseň, zimu má v náručí, má celý svet v svojom náručí.
Dievčatá: Ref.
Chlapci: Má celú zem i nebo, noc, deň, slnko, mesiac, more, púšť, vietor, dážď,
jar, leto, jeseň, zimu, život, smrť, mladých, starých, teba, mňa i všetkých nás.
Má celý svet v svojom náručí. Ref.
MÁRIA MATKA BOLESTNÁ
1.
Ami
Dmi
G
C
Mária matka bole stná,
G
C
Dmi
pod krížom stojíš žalo stná,
Ref.:
Ami
G C Dmi
Ave Ma ri a
Dmi
G
C
Ty nás láske učíš,
Dmi
E
s Pánom svojím trpíš.
E
gratia ple na,
Ami
G C Ami
ave Ma ri a
E Ami
gratia
pl e
na.
2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš,
k pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš. Ref.
3. Mária si ružencová, Ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým. Ref.
MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS
D
Emi
A
D
Ref.: /:Mária, oroduj za nás, Mária do neba vzatá,
D
G
Emi A
D
Mária nepoškvrnená si, Mária plná lásky.:/
1. Ajhľa, Ty si plná milosti, prosíme, vypros nám múdrosti.
Viedla si Ježiša do chrámu, prijmi aj nás pod ochranu. Ref.
2. V trápení a keď sa cítim sám, Mária, na Teba spomínam.
Stála si pod krížom vzpriamená, na Krista s vierou si hľadela. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
40
Spevník s akordami mima
MÁRIA, TY MATKA NAŠA
F
C
Ref.: Mária, Ty matka naša, Tvoje Dieťa k Tebe kráča,
F
C
G
úsmev má vždy stále svieži, dobrota Ti v očiach leží.
C
G
C
F
1. Chceme byť stále Tvoje deti, prichádzať k Tebe a spievať Ti,
C
G
C
G
C
kráčať vždy s úsmevom a dobrou náladou, tak ako Ty drahá mať. Ref.
2. Pomôž nám, Matka, vždy pevne stáť a srdcia strápené potešovať.
Milosťou obdar nás, láskou, čo chýba nám. Mária, stoj vždy pri nás. Ref.
3. Do neba kráčať, to je náš cieľ, k nám sa pridaj a pevne nám ver.
Keď sme pod ochranou Tej, ktorá nesklame, tak už neváhaj a poď. Ref.
MÁRNOTRATNÝ SYN
Dmi
1. Tak
Či
Či
Dmi
povedz, či smiem sa
ďalej musím sa
Gmi
Bmaj7
Bmaj7
C
A
vrátiť do dverí otcovs kých,
C
A
trápiť, už nemám na to síl.
C
Ami
odpustíš mi, že som všetko stra
Fmaj7
til,
B
A4
že
pastier svíň som, hanbu som Ti spravil, odpus tíš? A
2. Tak povedz, či dáš mi nádej, že s Tebou zas byť smiem,
nič nechcem, k sluhom len zájdem a službou dám Ti zmier.
Či uveríš mi, že chcem začať znova,
že nemám v pláne útek zopakovať, uveríš?
D
A
R: Znova túžba ku Tebe ma
odpus
A4
A
Hmi
G
tenie , slová strácam, čo
D
Emi
D
A
že ma vítaš, z
handier dáš ma
Ty ma ľúbiš som znova Tvojím
ihol,
A
že
D7
G
nie, z Tvojích rúk mi
F#mi
chystal som sa
A4
Hmi
vyzliecť.
Hmi
Emi
žiari
vyriecť,
A
D
G
synom , Ty si z biedy
Emi
ku Sebe ma
A4
A
G
A7
F#mi
Hmi
G
A
/: prosím, Ty ma chráň,
Ty ma
bráň, veď len Teba
3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil, zas šťasné srdce mám.
Som krehký, ľahko sa sklátim, to dobre chápeš sám.
Si Baránok, čo sníma hriechy sveta,
si Záchrancom, keď číha na mňa bieda, Ježiš môj!
4. Si Láskou, ja lásku hľadám, len Ona cenu má.
Vo všetkom už som sa sklamal, len Ty si pri mne stal.
Hoc viem, že veľa výhod má Tvoj domov,
len kvôli Tebe chcem sa vrátiť domov, Ježiš môj! R:
Detský spevácky zbor Úsmev
Hmi
D
má m.:/
41
zdv
Spevník 02-2012-MM
MILUJTE SA VŠETCI NAVZÁJOM
Dmi
Dmi+
D7
Gmi
C
Dmi
Ref.: /: Milujte sa všetci navzájom, ako som vás miloval. :/
1. S Tebou vždy, náš Pane, chceme vždy byť v jednote, zabudnúť minulosť, prežiť
živú
F
Dmi
G
C
F
A
prítomnosť. Zostaň s nami, Pane, chceme žiť spolu v Tebe. Pán nám vraví: Ref.
2. A od Tvojej lásky nič nás nesmie oddeliť, ani pokušenie, ani životné slasti. Ani
budúci deň, ani minulý týždeň. Pán nám vraví: Ref.
MILÝ JEŽIŠ, PRIATEĽ DETÍ
D
1.
C
Milý Je žiš,
D
Pozri na
Hmi
D
Hmi
nás,
Emi
G
Ref.: Ježiš, Ježiš,
D
G
A7
priateľ de
A7
veríme
Emi
G
Ti, dáme
A7
milu
Emi
D
tí, sme tu
D
G
Emi
v Tvojom chrá
A7
me.
A7
D
Ti, čo má me.
Hmi
jem Ťa,
A7
Hmi
Ty si
Emi
A7
naša spá
A7
sa.
D
Ježiš, Ježiš,
Tvoje die ťa obno ví sa za sa.
2. Vďaka Ježiš, za chlieb z neba, to je Tvoje telo.
Hriechu sa nám chrániť treba, milovať Ťa vrelo. Ref.
MODLITBA
1 x S:, 2 x Z:
D
A
D
G
D
A
/: Po koj ne do ticha modlitba znie,
že
Hmi
G
D
Pán je tu s nami,
Emi
D
A
D
nad nami stá le bdie.:/
Z: Keď Mária do Jeho rúk sa vložila, tak bez slov s dôverou k Nemu sa modlila.
1 x S:, 2 x Z: /: Ó, Pane, Tvoja vôľa nech sa stane,
my s Matkou v dôvere z vďaky Ti spievame. :/
MOJA MÚDROSŤ A MOJA NÁDEJ
Dmi
Dmi
tak
ne
Mo
mo
C
C
C
ja
ja
sa ne
Ami
F
F
F
bojte
múdrosť a moja
pieseň je
bojte! Je
Dmi
C
B
ná
C
Pán, On je
žiš je
sa, veď náš
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
B
C
B
dej,
B
Boh a
A
Spasiteľ
Dmi
náš,
tu,
Pán
C
je
F
tu.
42
Spevník s akordami mima
MOJÍM POVOLANÍM JE LÁSKA
C
Dmi
Emi
F
1. Hľadám svoje miesto, svoje povolanie hľadám,
C
Dmi
G4
G
žiadne ma nenapĺňa, túžim po všetkých.
C
Dmi
Emi
F
Cítim, že cirkev je telo a ako každé telo má svoje srdce
C
Dmi
G4 G
a tým srdcom ja chcem sa stať.
C
Dmi
C
F
Mojím povolaním je láska, mojím povolaním je láska,
Gdim
Dmi
Emi
F G C
mojím povolaním je darovať všetko, darovať seba.
C
Dmi
Emi
F
Ref.: Mojím povolaním je láska, mojím povolaním je láska,
Gdim Dmi Emi F G
C
mojím povolaním je láska, darovať seba.
2. Som iba dieťa bezmocné a slabé. Slabosť moja ma vedie, vedie ma k láske.
Takto budem všetkým, tak sa splní môj sen, hľa moje miesto, a toto si mi dal Ty.
Mojím povolaním je láska, mojím povolaním je láska, mojím povolaním je darovať
všetko, darovať seba. Ref.
3. Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť.
Ruže Božej milosti na svet prinášať. Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým,
chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na Zem. Ref.
MÔJ BOŽE, SOM TU SÁM
P: Emi H7 Emi C Emi H7 Emi H7
Sólo:
1.
Emi
Emi
Ref.:
Môj Bože,
Kde inde
Emi
H7
som tu
H7
pomoc
G
S:
Emi
S: Pozri, Z: pozri
S: jak hriechy
Emi
Emi
Emi
hľadať
Ami
C
C
sám.
mám.
Emi
Emi
Pane,
Pane,
H7
zmiluj
H7
zmiluj
Emi
Emi
sa
H7
,
sa.
S:na nás, Z:na nás,
H7
mnohých trápia.
Volám, Z:volám,
H7
sám, len
C
Emi
S:Pane, Z:Pane,
H7
Z:
Pane zmiluj
sa.
2. Tvoj hlas je balzam láskavý, Pane, zmiluj sa.
Strápenej duši uľaví, Pane, zmiluj sa. Ref.
3. Ty, ktorý šťastie rozdávaš, Pane, zmiluj sa.
Priateľsky k sebe pritúľ nás, Pane, zmiluj sa. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
43
Spevník 02-2012-MM
MUŽ MÚDRY A HLÚPY
1. Muž múdry staval dom svoj na skale,
muž múdry staval dom svoj na skale. Muž múdry
staval dom svoj na skale, potom prišiel veľký dážď.
Dážď padal a voda stúpala, dážď padal a voda stúpala,
dážď padal a voda stúpala, dom na skale pevne stál.
2. /: Muž hlúpy staval dom svoj na piesku, :/ 3x potom prišiel veľký dážď.
/: Dážď padal a voda stúpala, :/ 3x dom na piesku vietor vzal.
2. /: Čo vraví Slovo Božie, pamätaj, :/ 3x dom na piesku nestavaj.
MY ALELUJA
1.
D
G
D
Môj Pán za nás umrel z lásky, aby oslobodil
D
A7
nás,
G
D
z utrpenia k výšinám ľudské srdcia vzniesol sám v ten blahý čas.
D
G
D
A7
A7
D
Alelu ja.
D
Ref.: /: My ale luja spievajme stále, Kristus vykúpil nás, alelu ja. :/
2. On sám za nás, naše strasti, utrpenia na kríž vzal.
Aby taktiež každý z nás chyby blížnych znášal zas, tým ukázal, aleluja. Ref.
3. Poráža Pán smrti vládu, z hrobu vstáva, žije v nás.
Tiež my z hriechu vzkriesení žime v jeho znamení milosti čas, aleluja. Ref.
4. Myslíme vždy na to ráno, kedy Kristus z hrobu vstal. Ľud môj teš sa, lebo Pán
hravo zmenil v radosť nám všetok náš žiaľ, aleluja.
Ref. Posledný refrén spomaliť
MY CHCEME MILOVAŤ
C
F
G
C
Od svojho zrodenia nevediac o sebe kráčajú ku sebe, ona a on.
Život už
Ami
v ovzduší
Láska je
dozrieva,
Dmi
Cmi
Emi
G
C
nesmelé,
G
nádeje je lásky tón .
E
studňa, ktorá vždy
F
Fmaj7
pohľady
G
Ami
dáva,
C
cesta odo mňa smerom k iným.
D
G
F
G
C
Je trpezlivá, nedotie ravá, je nekonečne živý vavrín.
F
D
G
C
G
Ref.: My chceme milovať takouto láskou, chceme si zachovať vázu verno sti .
C
F
My chceme milovať takouto láskou, chceme byť
Dmi
F
C
oázou čistej rado sti.
MY KRÁČAME S RADOSŤOU
1.
E
My kráčame s radosťou za
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
H7
E
Pánom Ježi šom.
44
Spevník s akordami mima
On vedie nás milosťou po
E
Ref.: Poď me za ním vša
H7
E
zemským živo tom.
H7
C#mi
E
de, kde vedie nás.
F#mi
H7
E
On je ver
ný Pán
a Spa siteľ náš.
2. On duše naše sýti, On dáva večný mier.
On miluje ťa v žití, choď s ním a Jemu ver. Ref.
3. My svoje verné srdcia Ježišovi dáme,
v radosti i v súžení len Jeho vzývame. Ref.
4. My chceme verne kráčať po ceste zbožnosti,
Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti. Ref.
MY ZVYKLI SME SI
P: Dmi C Dmi Ami Dmi C Dmi Ami
1.
Dmi
Dmi
C
My zvykli sme si
C
akým má dobrý
Dmi
Dmi
F
dobre
kresťan
Ami
Ami
žiť a
byť,
C
Dmi
Dmi
Ref.: Preto premýšľaj, preto vďaky vzdaj,
Tak
Dmi
B
skús raz vážne vieru brať a
Dmi
C
Dmi
málo premý
C
ako má milo
Dmi
Dmi
šľať,
Ami
vať.
všetkým ľudom pomôž
C
člove kom sa
Dmi
A A7
rád.
stať.
2. My Boha sme si spravili len presne na náš vkus.
A zmysel pravý stratili, tak pokoriť sa skús. Ref.
3. Kto o Bohu len rozpráva a dlh mu nespláca.
Ten dobrý príklad nedáva a lásku vytráca. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
45
Spevník 02-2012-MM
NAOZAJ TO SKÚS
G
D
C
D
1. Skús sa dívať na svet vlastnými oča mi
C
a svoje vlastné
Ami
D
miesto v ňom si nájsť.
C
D
G
Skús až kdesi na dno duše vložiť dla
G
D
a neodkladať nádej ku dve
Skús
H7
neprehrávať
D
Emi
prehry a
G
Emi
Ref.: Naozaj to skús, skús to
v maličkostiach,
Ami
G
a uvi díš, že len
G
Emi
H7
ň
rám.
Ami
D
G
nepredávať sny, skús žiť s Ním!
žiť,
D
v láske verný byť
Emi
tak
Ami
D
oplatí sa žiť
D
a s Ježišom byť a s Ježišom
Emi
C
D
G
D
byť a s Ježišom byť .
1. Skús prehĺtať bolesť chlapskými slzami a kráčať hore aj keď hrozí pád.
Skús sa na svet dívať aspoň chvíľu sám a navrátiť sa naspäť k detským hrám.
Kde neprehrávaš prehry a neprehrávaš sny, žiješ s Ním! Ref.
2. Skús sa na svet dívať vlastnými očami a svoje vlastné miesto v ňom si nájsť.
Skús aj medzi ostrým tŕním pekne rásť, aj na smetisku v prachu krásu nájsť.
Skús naučiť sa čítať z očí prosebných, skús žiť s Ním! Ref.
NAŠA MATKA MÁRIA
A
Naša Matka, Mária.
A
1. Sólo:
Si krásna ako
a
F#
celá
Gdim
Si Matka,
ale
D
staršia,
Hmi E
cédry
E7
čistá
F#mi Hmi
F#
A
F#mi
Gdim
A
Liba nonu
A
ako detský smiech.
E
A
ešte mladá k tomu,
staršia
E
E
A
ako prvý hriech.
A
D
A
E
A
Ref.: Si mocná ako Libanonské cédry a dobrá ako tichý let ný dážď.
D
A
E
A
D
A
E
A
Si Matka, a ja preto vážne verím, že ma chrániš a že mi pomáhaš.
Zbor:
F#mi
F#mi
Naša Matka
F#7
F#7
Má
E7
E7
A
ri a.
A
Naša Matka
Má
ri a,
2. Sólo: Si dievča, ktoré Bohu vraví: Áno. A zrodil Ťa ten malý Nazaret.
Si zvláštna hviezda najvyššieho plánu, ale skromná, skromná ako detský svet. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
46
Spevník s akordami mima
NAŠA OBETA
P:
1.
Dmi
C
Prijmi, Pane, obetu, pohliadni na
B
Táto naša
Gmi
C
obeta v jedno spája
D
Gmi
Ref.: Nech Tvoja
B
Pane, Tvoj
D
Nech Tvoja
B
PaneTvoj
Gmi
nás.
A7
nás.
F
omša je naša omša.
A
život, nech je náš
Gmi
Gmi
C
Dmi
C
Dmi
život.
F
omša je naša omša,
A
život, nech je náš
Dmi
život.
3. Čo všetko prinášame, Stvoriteľu, náš?
Ajhľa, našu prázdnotu prijmi, Pane náš. Ref.
NÁŠ CHRÁM
1.
Emi
Postavili sme Ti,
Ami
Do nich zlaté kríže
G
No, či tie nádherné
G
Ami
dali,
Ami
Ami
A či kríže prezdo
H7
Emi
veľkolepé katedrá
C7
H7
drahocenne
vyzdo
Emi
C
sály Tvojím domovom sa
bené
C
Pane,
C7
vyjadrujú utr
D
G
H7
D
Kríž z dreva, úzkosť, bolesť, smrť.
Ami
stali?
penie?
D
Emi
Ami
D
C7
Či nebolo to
G
Veď staviame Ti chrámy, no nie sme
D
Dávame veci cenné,
bené.
H7
Ref.: Pane, Ty si trpel za nás, ľudsky, obyčaj
C
ly.
Hmi
C7
nimi
ne.
H7
márne?
Emi
sami.
H7
no podľa Teba neži
jeme!
2. Ty si oslavoval Otca, že si plnil jeho vôľu.
A my Ťa oslavujeme, že zlatíme Ti gloriolu.
A keď Ťa oslavujeme tým, čo je pre nás tak cenné,
prečo, Pane, aj svoj život k oslave Ti nenesieme? Ref.
Záver:
C
C
D
G
Pane, pomôž nám Tvojimi sa stať,
svoj život
Ami
Detský spevácky zbor Úsmev
ako
H7
E
chrám vysta vať.
47
Spevník 02-2012-MM
NAŠIEL SOM CESTU
C
1. Našiel som
Na tejto
C
Ref.: Ale
ceste
F
lu
C
cestu
F
F
do ve
ja, ale
do ra
C
Ami
C
dosti, našiel som
C
čnosti kráčame
lu
DG
ja, ale
C
spolu
lu - ale
Ami
G7
Emi
D7
cestu
Ty a
C
lu - ale
do ra
G7
ja.
ja.
Ami
lu - ale
D
lu - ale
GC
lu
ja.
2. Pán Ježiš Kristus, priateľ verný, si cesta, pravda, život sám.
Cez Neho všetci očistení kráčame spolu k výšinám. Ref.
NÁŠ PÁN
Emi
On
G
D
C
Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón bude naveky stáť,
Emi
G
D
má všetku vládu a moc, náš Pán, On je
H7
kráľov
Emi
Kráľ.
NÁŠ PÁN
D
D7
DGD
F#mi Hmi
Emi A7
Ref.: Náš Pán ťa k sebe volá, každý deň a každú hodinu.
D
D7
G Gmi
D
A
D
Náš Pán ťa k sebe volá, tak neváhaj a poď za ním.
D G
D
F#mi Hmi
Emi A7
1. Na oltári tam ťa čaká vo Sviatosti, tam je prítomný.
D D7
G Gmi
D
G7
D
Náš Pán aj teba volá, tebe chce dať život večný.
2. On nehľadí na tvoje chyby, On vie že si slabý a hriešny.
On pozná tvoje trápenia, a preto ti pomoc ponúka.
3. Keď pôjdeš s Ním, budeš šťastný, aj ťažkosti ľahšie prekonáš.
Len Ho prijmi do svojho srdca a spolu s ním nájdeš svoj cieľ. Ref.
NEBESIA I ZEM
P: D G D G D
1.
D
D
G
D
Nebesia i zem zaspie vajte
G
D
GD
Celým srdcom dnes zaznie vajte
Hmi
D
G
G
D
pred velebno sťou Otco vou.
GD
D
G
G
D
pesničky Bo žou osla vou.
GD
Alelu
ja, pesničky Bo žou osla vou.
2. Slnko, mesiac a hviezdy svietia pred velebnosťou Otcovou.
Nezaniknú za dňa i noci, stále sú Božou oslavou.
Aleluja, pesničky Božou oslavou.
3. Preto aj my dnes chválu vzdajme pred velebnosťou Otcovou.
A z našich sŕdc vždy zaznievajte pesničky Božou oslavou.
Aleluja, pesničky Božou oslavou.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
48
C
Spevník s akordami mima
NEČAKAJ NA SVOJ DEŇ
G
D7
1. Neča kaj na svoj deň, na svoj
Lásku Krista priná
D7
G7
C
šaj bratom, sest rám svojim.
G
Nech slnko svieti,
G
Ref.: Nech slnko svieti,
Nech ožiari
G
veľký čin, každá chvíľa sa Ti ponú ka.
D7
G
kde si Ty.
D7
G
kde si Ty, nech slnko svieti, kde si Ty.
G7
C
celú zem a všetko zlé nech v dobré zmení,
D7
G
nech slnko svieti,
D7
G
kde si Ty.
2. Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás, na cestách nás verne sprevádza.
Ruka v ruke choď s ním ďalej, odolávaj tmám. Nech slnko svieti, kde si Ty. Ref.
3. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového, po ktorom toľko túži náš svet.
Staň sa sviecou, ktorá svetlom Božím žiariť smie. Nech slnko svieti, kde si Ty.
Ref.: Nech slnko svieti, kde sme my, ...
NECH DOBRÝ BOH...
P: D G A F#mi Hmi Emi A D D7
1.
D
Upo
Nech dobrý
Emi
G
A
Boh je stále s vami, život
A
kojí vaše srdcia, pokoj
G
D
Emi
A
G
A
G
A
F#mi
s lás
F#mi
Hmi
ní,
.
A
vami mier a lásku rozdá
Ref.: S lás kou, ó,
váš nech napl
D7
dá
Nech dobrý Boh je stále s vami, všetko
medzi
F#mi
Hmi
D
kou
Hmi
va
F#mi
Hmi
zlé nech premá
ha,
D7
Emi
.
A
Ježiš príde k
Emi
D
vám
A7
D7
S lás kou, ó, len
s lás
kou,
Ježiš príde aj k
2. Otvára brány nám väzneným, všetky putá pretrhá,
kde bol plač, tam slzy smútku utiera.
Do každej tmy a temných tôní príde vždy a svieti nám,
v Jeho mene nový život môžme nájsť.
D
.
vám
D7
.
Zbor. Refrén Sólo: Opakuje 1. slohu
NECH HORÍ LÁSKA BOŽIA V NÁS
D
G
A
D
Hmi
1. Nech horí láska Božia v nás, majme vždy lásku v očiach.
Emi
A
D
Nech ju náš národ už pozná, daj nám náš Pán.
2. Daj, by sme lásky vždy plní bratovi rozumeli,
nech horí láska Božia v nás, lásku chcem mať.
Detský spevácky zbor Úsmev
49
Spevník 02-2012-MM
NIKODÉM
P: D/G# D D/A G
D
2.
Hmi
A
Od
Hmi
A
tak
D
A
D
Hmi
Padnutých
G
dzam
A
hľad
Ako je možné
Ktorý si
a
D/A
keď už pokoj
Odpoveď
Hmi
D
D
dém za
D/G#
Emi
Musíš
čí
D
D/G#
mesto všedných
dýchal chladnou
D/A D/G#
A
G
do očí sle
sa znova
A
Musíš starý svet
D/G# D D/A G
Hmi
Hmi
A4
zem pohla
G
dí,
dní.
G
sám,
tmou.
D
skryté v Tvojich
G
slovách.
G
D
rým .
jímal
pých.
narodiť.
zahodiť,
Emi
často býval
skláňal k cho
Hmi
D
A
žiť?
F#mi
dvíhal, láskou ob
A
G
D
ám, tajomstvo
nový život
Emi
deň, keď noc
tam, kde si
hlásal, keď si sa
vracal svetlo
Ref.:
G
ako Niko
chá
D/A
Keď sa kon
Dzv
A
Dzv D
potom
Musíš
D
E
príď a
dieťa
Emi
D
v sebe ná
nasle
A
G A
duj ma.
jsť.
D D/A
M:
3. Často nechápem, často sa nedarí zobrať každý deň kríž, vložiť ho do dlaní. Keď
padám tmou, zlomený únavou a nádej vstať už zdá sa nemám. Odpoveď hľadám,
tajomstvo skryté v mojich slovách. Ako je možné nový život žiť? Ktorý si hlásal,
keď si sa skláňal zbitý. Padal a vstával, láskou objímali tých, čo svetlo vzali
z Tvojich očí. Ref.
NESIEME PANE
P: Dmi C Ami Dmi
Dmi
C
Nesieme, Pane, chlieb a víno,
C
Nesieme, Pane, chlieb a víno
C
Tvoju tvár,
Ami
Tvoju svätú
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
Ami
Dmi
Ami
nesieme celý život
a hľadáme Tvoju
Dmi
Dmi
náš.
tvár,
tvár.
50
Spevník s akordami mima
NIKTO MA NEMÔŽE ODLÚČIŤ OD TVOJEJ LÁSKY.
P: G C G
G
C
G
Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky,
C
G
C
G
nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky,
G
C
G
C
G
nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe pat rím, Tebe pat rím.
REC: Dieťa:
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť, alebo prenasledovanie,
alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč?
Lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anjeli ani vrchnosti, ani moci, ani
prítomné ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie
nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
SPEV: Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky,...
REC:Muž:
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť, alebo prenasledovanie,
alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč?
Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani
prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niktoré iné stvorenie
nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
SPEV:Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky,...
ON JE KRÁĽOV KRÁĽ
Ref.:
D
A
On
Čo má
1. Ten,
D
D
D
G
je
D
krá
zmysel,
A
ľov
Emi7
A
D
Kráľ. On
G
s ním sa končí,
kto je hriešny,
A
D
D
smie mu
je
D
Emi7
Emi7
D
A
pá nov
s ním sa začí
veriť.
D
D
On je
A rozhod núť, či s ním chce
prežiť. On je
2. On musel za nás svoj život dať. On je veľký Kráľ.
A nášho Boha dal nám poznať. On je veľký Kráľ. Ref.
3. Ja slávim Boha, Syna Jeho. On je veľký Kráľ.
Krista Pána vzkrieseného. On je veľký Kráľ. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
D
Pán.
D
na.
A7
veľký
A7
veľký
D
D
Kráľ.
Kráľ. Ref.
51
Spevník 02-2012-MM
ON JE MÔJ PÁN (HE IS MY LORD).
C
G
Ami F
C E Ami F
G C
1. Je môj Pán, je môj Pán. Amen, aleluja. Je môj Pán.
He's my Lord. 2x Amen, alleluja. He's my Lord.
2. Je môj Kráľ. 2x Amen, aleluja. Je môj Kráľ.
He's my King. 2x Amen, alleluja. He's my King.
3. Mier nám dá. 2x Amen, aleluja. Mier nám dá.
He's my peace. 2x Amen, alleluja. He's my peace.
4. Je môj Pán. Je môj Kráľ. Amen, aleluja. Mier nám dá.
He's my Lord. He's my King. Amen, alleluja. He's my Peace.
Ó, PANE, MÔJ BOŽE
G
Ref.: Ó, Pane, môj
Hmi
1. Ty si
Veď Ty si
Emi
F#mi
F#mi
Bože, ja v
vodca
nádej mladých
Hmi
Emi
Teba
A7
ve
náš, veď Ty
F#7
ľudí, Ty nás
Hmi
E
D
rím.
F#mi
si priateľ
Hmi
náš.
chápeš v šťastí, žití.
A
(h cis) Každú radosť dávaš Ty nám. Celú krásu zrkadlíš
A7
sám. Ref.
2. Na asfalte dlhej cesty naši bratia mnoho trpia.
Na staniciach trpia hladom, v svojich bytoch trpia biedou. Ref.
3. Každý deň im podaj ruku, ako vo dne, tak aj v noci.
Plačúcim buď na pomoci, priateľom buď samotárom. Ref.
Ó, PANE, TY SI SA POZREL NA MŇA
Ref.:
D D7
G
D
Ó, Pane, Ty si sa pozrel na mňa,
Tvoje
Emi
A
D
ústa vyriekli moje meno.
G
D
Svoju loďku zanechávam na brehu,
Emi
A
D
spolu
s Tebou začnem dnes nový ov.
Recitácia: Pán kedysi stál na brehu. Hľadal ľudí, ktorí by boli ochotní ísť za ním a
loviť srdcia pravdou Božích slov. Som len úbohým človekom a mojím pokladom je
čisté srdce a ruky pripravené ísť pracovať spolu s ním. Ref.
Recitácia: Ty potrebuješ moje dlane, moje mladé zapálené srdce. Kvapky môjho
potu i moju samotu. Dnes už spolu s Tebou vyjdeme loviť srdcia na moria ľudských
duší, sieťou Tvojej pravdy i slovom života. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
52
Spevník s akordami mima
Ó, PANE, ZOSTAŇ
P: G Emi Ami D
G
1. Ó, Pane,
Emi
G
a zavlád
Ref.:
Ami
zostaň,
Emi
Ami
Ami
ne u
D
D
len zostaň s nami
D
nás navždy pokoj.
G
Neopusť nás a nikdy
C
G
hriech nebude vábny
C
G
Emi
D7
viac
G
pre nás
C
G7
.
G
Zostaň s na mi, neopusť nás
C
D7
na ces tách búrli
G
vých, Pane náš.
M: G Emi Ami D
2. Darovať chceme aj svoje ruky. Darovať chceme aj svoje srdce. Ref.
3. Zavedieme Ťa aj k svojim bratom a cestou sprevádzať budeme Ťa. Ref.
OTÁZKY
1.
Emi
Aký ťažký
Emi
D
Koľko boles
Ami
Emi
kríž si
D
Kto to pocho
tí si
Ami7
C
C
zobral za nás?
musel znášať?
pí, že si
Odpovedať musí každý
D
Hmi
vykúpil svet?
za seba.
2. Ako si to myslel, že si môj brat? Že môžeme žiť spolu, smiať sa a smútiť.
Prečo teda trpíš a vláčiš môj hriech? Odpovedať musím iba za seba.
Ref.:
G
G
Mlčíš večnou
C
S nekonečnou
Emi
láskou.
C
pod Tvoj kríž.
G
bázňou
V Tvojich slovách sme
A
padám na kolená
C
Cmi
nájde
D
ní.
pod Tvoj kríž,
D C Emi D C
3. Priznám sa Ti, Pane, že sa bojím. Toľkokrát som zlý a zrádzam Teba.
Mám dosť veľké srdce aj pre druhých? Odpovedať musím iba za seba.
4. Na Golgote visíš ešte aj dnes. Zabíja Ťa bolesť ľudských hriechov.
Nekričal som s tými, čo žiadali trest? Odpovedať musí každý za seba. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
53
Spevník 02-2012-MM
OTCOV DOM
D
1.
D
Tak vstúp do lo
tôní bazi
A
kde
A
lík a
A
Emi7
svoje miesto
G
A
Emi7
dí
D
tichých kosto
Hmi
G
dávnych kate
má, kde
A
G
D
G A
drál
,
lov,
večne prebý
D
va,
D
na ol tári daro vaný Boh.
2. Skrýva svoju tvár v celom stvorení. Dýcha tajomný v tvojom bratovi.
Nastav svoju tvár slnku Jeho dlaní, vo svojom srdci vybuduj Mu chrám.
Ref.:
B
V dome svojho
D7
Nemusíš sa
G
G
A
F
otca miesto
báť, ak
A
G
má
C
poblúdil si
G
A
š,
D
F
príď,
G
čaká s
C
láskou.
cestou.
D
Večnú šancu pre kaž dého má.
3. Tak vstúp do seba, túžiť zase skús. Lásku a chleba prijať z Božích rúk.
Hľadaj Ho a nájdeš, zaklop, On otvorí, popros len a život dá ti nekonečný. Ref.
OTČE, OSLAVUJEM ŤA
1.
E
Otče,
F#mi
F#mi
osla
H7
H7
E
vujem Ťa, chcem žiť
E
F#mi
H7
F#mi
iba
H7
E
pre Te ba
E
a
mi lujem Ťa, a
mi lujem Ťa.
2. Ježišu, slávim Ťa, chcem žiť iba pre Teba a milujem Ťa, a milujem Ťa.
3. Duchu Svätý, slávim Ťa chcem žiť iba pre Teba a milujem Ťa, a milujem Ťa.
OTČE, PRIJMI CHLIEB
C
G
F
C
G
Ref.: Otče, prijmi chlieb a víno tiež. My ho skladáme na Tvoj oltár dnes, aj dnes. 2x
C
G
A
F
C
G
1. Tvoja láska nech zotrie každý hriech, Tvoja krv nech nás očistí.
C
G
A
F
Dmi
G
C
Ty nám dávaš dnes iným Teba niesť. Tvoja moc, Pane, nech nás zjednotí.
OTVÁRAJ
1.
Emi
G
D
Otváraj Pánovi nášmu, otvá raj, prichádza
C
Otvá raj bratom a
Emi
C D
Ami
C
H7
sestrám doko
Hmi
rán. Ref.: Efa
k nám.
Emi
C D
C
Ami H7
taa a a, efa taa
a
Ami H7
Efa
taa a a, efa taa
a ...
2. Otváraj Svätému Duchu, otváraj, prichádza k nám. Otváraj Božiemu slovu
dokorán.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
54
,
Spevník s akordami mima
OTVÁRAJTE BRÁNY
P: E E7 A Adim E C#mi F#mi H7 E
1.
E
Otvárajte brány hradieb
E7
kamenných,
A
Adim
otvárajte brány v srdciach
E
C#mi
otvárajte,
aby mohol
F#mi
H7
prísť
E
Pripravujte cestu Pánu
E
Pripravujte
C#mi
E
Ref.: To kvôli Krá
E
priprav
E
E
naprav
cestu, aby
E7
A
ľu, Krá
C#mi
To kvôli Krá
Adim
E7
C#mi
A
ľu, Krá
starostí.
v radosti.
F#mi
Adim
každý cestu
mohol prísť k nám
H7
E
slávy Kráľ.
ľu,
F#mi
Páno
Admi
každý cestu,
.
E7
Zhoďte ťarchu všetkých svojich
A
zamknutých,
H7
vi.
ľu,
F#mi
cestu krivú,
H7
E
cestu zlú.
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené, posilnite nohy sily zbavené, otvárajte,
aby mohol prísť. Nie je doba k spánku, je čas nabrať síl.
Končí sa už noc a deň sa priblížil.
Pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ. Ref.
PÁN JE SO MNOU
(Kapucíni)
C
G
F
C
Ty si Pane, stále pri mne, ja to však necítim,
G
F
C
Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím.
F
C
/: Moje zatvrdilé srdce nepustí Ťa k sebe,
F
C
moje oči od mamony sú zaslepené.
G
F
C
Daj mi dole závoj z očí, ´by som Ťa uvidel
G
F
C
A za Tebou, ó môj Pane, vždy rád som šiel.:/
G
F
C
Daj mi dole závoj z očí, ´by som Ťa uvidel
G
F
C
A za Tebou, ó môj Pane, vždy rád som šiel,
vždy rád som šiel, vždy rád som šiel.
Detský spevácky zbor Úsmev
55
Spevník 02-2012-MM
PANE BOŽE, ČUJ JAK SPIEVAM
C
1. /: Pane Bože,
C
Ami
F
G
Tebe spievam, tlieskam tuč nými rúčkami.
Ami
F
G
Pane Bože,
čuj jak spievam, pozri, aký milučký som.
3. Ďakujem Ti, Bože dobrý, za obe moje krivé nohy, za môj nos a pehy na ňom,
za to, že si mojím Tatom. :/ /: Za to že si mojím Tatom. :/ 3x
PANE, MÁLO MÁM ŤA RÁD
C
F
C
Pane, málo mám Ťa rád.
F
C
F C
F
C
Sklamal som Ťa toľko krát.
F
C
Preto chcem Ti dať niečo na ol tár.
F
C
F
C
/: Tak prij mi aj to málo, čo my máme,
F
C
G
no s vďa kou Ti všetko dáme. Aj svoj život. :/
2xC
PANE, NA SVOJEJ CESTE
3.
D
A
Pane, na svo jej ceste
G
Hmi
Pane, pre Te ba spievať
D
G
Emi
Ty si Pán láska vý, pokoj
D7
Emi
G
D
chcem Tebe spie vať,
D
A
chcem od rá na celý deň.
Emi
D
Tvoj uzdra ví.
Hmi
G
D
Pa ne, na svo
jej ceste
chcem Tebe spie vať.
2. Pane, na svojej ceste chcem Teba chváliť. Pane,
Teba len chváliť chcem od rána, celý deň.
Chváli Ťa celý svet, slnka lúč, každý kvet.
Ako na svojej ceste Ťa nemám chváliť.
3. Pane, na svojej ceste chcem Tebe slúžiť,
vďačne na Tvoj kríž spomínať od rána celý deň.
Odvahu z neho brať, radostne pomáhať.
Pane, na Tvojej ceste tak jak Ty slúžiť.
4. Pane, na svojej ceste chcem Teba čakať,
čakať bez obáv, celú noc od rána, celý deň.
Vznešenú nádej mám, stretneš ma ako Pán,
na svojej ceste zaspievam novú pieseň.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
56
Spevník s akordami mima
PANE, SOM TAK RÁD
P: C Ami F G
1.
C
Ami
C
Ami
Pane, som tak
Pevne drž ma
F
F
G
rád, že som už Tvoj.
F
G
chráň, keď hrozí boj.
G
C
Ref.: Pane, mám Ťa rád, lebo Ty mňa
F
G
F
G
F
G
C
Ami
tiež
C7
svojou večnou láskou milu ješ.
Máš rád.
C
Pane, mám Ťa rád, lebo Ty mňa
Ami
tiež
C
svojou večnou láskou milu ješ.
2.Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj, cestou života mi svetlo stroj. Ref.
3.Svoje srdce dnes Ti venujem. Dávam na oltár, čo milujem. Ref.
PANE, SOM TAK VEĽMI RÁD
P: /: G C D C G:/
G
C
D
Pane, som tak veľmi rád, S:(Pane
G
C
D
život s Tebou som už skúsil.
G
C
C
D
Tak Ti spievam pieseň chvál,
G
C
D
spoznať Teba vždy som túžil.
C
D
C
G
som tak veľmi rád)
G
S:(S Tebou Pane môj)
C
G
S:(spievam )
C
G
S:(Teba Pane môj)
C
G
/:Z nebies zos túpil si k nám, na túto zem.
C
D
C
G
Tu na kríži musel u mrieť aj za môj hriech.
C
D
Emi7
Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu
tak Ti
Dsus4
D
G
spievam pieseň chvál.:
CDG
Otec si Ťa
Ami7
vzal,
/
PANE, VŽDY KEĎ TVOJU SVÄTOSŤ ZRIEM
C
F
1. Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem, vždy,
C
F
keď vidieť Tvoju krásu smiem
C
F
G
a keď okolo mňa veci šednú – Ty svietiš sám.
2. Keď ma dotyk Tvojho srdca teší a keď láskou moju vôľu meníš
a keď okolo mňa veci šednú – Ty svietiš sám.
F
G
C
Ami
Ref.: /: Život Ti dám , život Ti dám
veď
Dmi
preto ho mám, aby bol
Detský spevácky zbor Úsmev
G7
,
CC7
Tvoj chrám
:/
57
Spevník 02-2012-MM
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
58
Spevník s akordami mima
POČÍTAM S TEBOU OTČE
C
Dmi
Ref.: Počítam s Tebou, Otče, rátam s láskou
G7
Tvojou,
C
počítam s Tebou, Otče, chráň ma rukou svo jou.
Počítam s Tebou, Otče, chcem denne s
F
C
C7
F
Tebou byť.
F
G
C
/: Počítam s Tebou, dúfam v Teba, nemôžem zablú diť. :/
1.
Emi
C
F
C
Viem dobre, čím som, Pane, prachom a lístkom vo vetre
Dmi
F
Emi
G7 C
a viem, kto si Ty, ó, veľký Bože,
tak volám deň i noc: Ref.
2. Budeme stále spolu, budeme všetci blízko,
s Tebou, môj Pane, dokážem všetko, získam Ti celý svet. Ref.
3. Chcel by som ako iskra zapáliť celý svet,
chcel by som srdcom dosiahnuť nebo, tak volám deň i noc: Ref.
POĎ A VZDAJ VĎAKU PÁNU
E
A E
1. Poď a vzdaj
Poď a vzdaj
Ref.:
C#mi7
E
H7
Keď
Pán ho
Ó, Pa
C#mi
vďaku
H7
F#mi
C#mi
vďaku
C#mi
A(7)
Pánu, má
Pánu,
F#
H7
EAE
ťa rád
H
má ťa rád, má ťa
E
si sám, keď nemáš
.
H7
rád.
C#
čas,
H
má pre nás vždy a zas.
A
H7
ne, buď vždy
E
A
E
s na mi, s na mi.
2. /: Nalám chlieb všetkým ľuďom ako On. :/ Ref.
3./: Rozdávaj víno lásky ako On. :/ Ref.
POĎ, TERAZ JE ČAS
D
Poď, teraz je čas vzdať
D
Poď, taký, aký si,
D4
D
A
chvá lu, Poď, srdce svoje mu s
D4
D
A
chváľ ho, Poď, predstúp pred Kráľa,
G
D
Emi
Emi
G
láskou daj.
G
D
prijme ťa. Poď.
G
D
Ref.: /: každý jazyk v ten deň vy zná : „Ty si Pán,“ Každý Ti raz úctu vzdá.
G
A
Tým, čo teraz s láskou ťa
Detský spevácky zbor Úsmev
Hmi
hľadajú, Ty
Emi
A
poklad vzácny dáš.:/
59
Spevník 02-2012-MM
POĎ, VEZMI TEN KRÍŽ
1.
D
A7
Poď, vezmi ten kríž, masívny
kríž, dubový kríž,
D
na ktorom zomrieš, hoci si Kráľ, umrie i
A7
Kráľ.
D
Každý kráľ má svoj kríž, tak si ho ber.
A7
D
Cesta je ďaleká do sveta snov, do sveta stratených nádejí.
2. Poď, prines tie sny, prines tie nádeje stratené pred tisíc rokmi. Tak poď a vezmi
kríž, bez neho nezískaš naspäť sny, nádeje, ilúzie.
3. Poď, veď si ich Kráľ, tak chráň svojich poddaných, prines im lásku a kus šťastia,
prines im nádej a radosť, o ktorú Ťa prosia už tisíce liet, veď si ich Kráľ. Tak vezmi
ten kríž, priepustku trpkú do sveta snov, do lásky kraja.
POSLEDNÁ VEČERA
Zbor chlapci:
D
Nehovor nám
G
pohliadni na
D
Je tu víno,
Pane,
G
F#mi
Emi
F#
dnes o utr
naše staro
chlieb dary
jeho menom
Emi
Hmi
pení
D7
,
A7
sti.
Hmi
veče
Tvojho Otca
A7
D
D7
ru sláv me
,
A7
.
Sólo chlapec:
Pohliadnite na tento chlieb spásy, svoje telo dnes Vám rozdávam.
Kalich vína, krv moja, prijmi, Otče, obeť mojej lásky za všetkých ľudí.
Zbor všetci:
Toto čiňme na pamiatku smrti, zmŕtvychvstania nášho Ježiša.
Nech nás Telo, Krv Jeho stále očisťuje, nech nás spája Jeho obeta.
PO TAKEJ CESTE
G
C
G
A7 D7
G
C
G
D7 G
1. Po takej ceste chceme kráčať, aleluja, na konci ktorej Pán nás čaká, aleluja.
C
G
D7
G
Ref.: Veď Ty si, Pane, naša Cesta, Ty si Pravda, Život náš.
G
C G A7 D7 G C
D7 G
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
2. Na rázcestie keď dôjdeme, aleluja, ukáž nám, Pane, správny smer, aleluja. Ref.
3. Aj Ty, čo stojíš smutný, sám, aleluja, poď na cestu sa pripoj k nám, aleluja. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
60
Spevník s akordami mima
POTREBUJEM ŤA
1.
Emi
Hmi
Ami
G
Potrebujem Ťa, ovládni srdce moje.
C
Túžim po Tebe vždy stále ja chcem tak rásť.
Jediný orientačný bod, ten mi
C
D
Spravodlivosť sám si Ty,
Hmi
C
Emi
dá smer.
opora jediná
D
Emi
Ty.
G
Tam, v centre srdca môjho žiješ, tam si Ty.
2. Aj vesmír sa stále krúti vo víroch času.
Bod svoj pevný má svoj stred, tam hviezdu má.
Tú hviezdu polárnu, stálu a veľmi jasnú.
Tou hviezdou si sám len Ty, hviezdou istoty len Ty.
Tma, v centre srdca môjho žiješ, tam si Ty.
R: Svet sa
S Tebou
Hmi
Hmi
C
D
Emi
krúti vôkol i tvoj, svoj a význam tak má
C
nie je nutné ako, kedy a
D4
.
D
kde .
3. Ty čo stále žiariš v centre srdca môjho,
Ty mi stále dávaš zmysel, keď hľadám všetko,
Čo spravím, čo dám len z lásky vzíde.
Oporou sa stávaš Ty, hviezdou istoty len Ty.
Tam, v centre srdca môjho žiješ, tam si Ty.
POZRI, AKO MENÍ MA JEŽIŠ
D
G
D
G D
G
A
1. Pozri, ako mení ma Je žiš , pozri ako mení ma Je žiš.
G
A
D
On dvíha ma, slo bodu dáva
Hmi
D
G
D
mi, pozri, ako mení ma Je žiš.
2. /: Kráčať chcem na stretnutie s Ním :/,
od skúšky ku skúške, až do víťazstva,
kráčať chcem na stretnutie s Ním.
3. /: Pozri ako mení ťa Ježiš :/,
/: on dvíha ťa, slobodu dáva ti, pozri ako mení ťa Ježiš. :/
Detský spevácky zbor Úsmev
61
Spevník 02-2012-MM
PRAVDA V NÁS
P: A D E A D E
A
D
E
Snáď večný plán, či úmy sel
D
E
F#mi
súvisel s tým,
D
že práve sem schádzame sa zo
D
E
A
E
Môžme snívať,
Hmi
A
Ref.: Pravda v nás
C
F
F#mi
ý,
D
E
chceme iným otvárať brány zeme.
E
D
E
A
môžme ísť cestou Kráľovstva večných dní.
Ami
G
G
F
G
A
nech je no vým znamením
A4
prí sľubom naplne
A
Každý in
F#mi
však podsta tné je, že
D
E
všetkých strán
ED A
slá viť v srdciach hudby chrám.
D
Hmi
Ami
G
F
ED
G
tej to do by,
A
ným .
D
E
D
E
D
Nech každý deň je darom nám, dlaň lásky mám, vždy ju podá vam. Múdrosť
E D
E
A
nám nech odha lí krá su sveta, zmysel dní.
ED
Ref.
PREČOŽE MÁME OPUSTIŤ
G
Emi
Ami D7 G
Emi
Ami
D7
1. Prečože máme opustiť, čo každý z nás mal rád,
G
Emi
Ami
D7 C
D7
G
prečo sa máme rozlúčiť, bez viery na návrat.
Ref.: To nie je, nie je lúčenie, hoc chveje sa nám hlas.
Sme navždy v láske spojení a zídeme sa zas.
2. Prečože slza trblieta sa v tvojom oku zas,
keď ruka ruku preplieta a srdca vraví hlas. Ref.
PRESTRELI TI, AKO SI POVEDAL
1.
D
Prestreli Ti,
F#mi
G
dnes večer sme
D
Dobre nám je,
G
Hmi
ako si po
vedal
Emi
A
keď máme Ba
Emi
,
A7
všetci pri Tebe
F#
dobre nám je s
D7
Hmi
Tebou, dobre
.
ránka
A7
D7
,
D
nám je pri Chle be.
2. Prečo nám nepovieš, kto je prvý, prečo jeden má Ťa zapredať?
Dávaš nám piť kalich svojej krvi, prečo, Pane, prečo sa má za nás vylievať?
3. Pomaly sa zotmelo a v noci Judáš išiel čosi nakúpiť.
/: Pochopíme možno zajtra z Tvojej moci, akou cestou chceš nás, Pane, vykúpiť. :/
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
62
Spevník s akordami mima
PRIATEĽ, POĎ S NAMI
Zbor: Priateľ, poď s nami, priateľ, poď s nami, priateľ, poď s nami...
Sólo: Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa dnes volá, pripravil hostinu, miesto ešte má.
C
Sólo: Priateľ, poď s nami, náš
C
F
C
Ami
Emi
hos tinu chystá, má
C
F
C
Hos tinu chystá, má
1.
Emi
Emi
On pozýva
Ami
On hľadí na
Dmi
miesto
Ami
Ref.: Tak poďme, priatelia, náš
C
Pán ťa dnes vo
Dmi
G7
Dmi
Emi
volá,
C
C
srdce, na
C
ba tiež.
aj pre nás.
všetkých na svoju hosti
Ami
lá,
G7
pre te
Pán nás dnes
miesto
Emi
lásku
G7
nu.
G7
C
a vie ru. Ref.
2. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných.
On štedro nás sýti a robí podobných.Ref.
3. On v láske pre šťastie sám seba rozdáva. Tu pokoj si nájde aj duša boľavá. Ref.
4. Krv svoju a Telo nám dáva za pokrm. Tu stoja bez moci i zmysly i rozum. Ref.
5. Buď vďaka, ó, Pane, za prijímania dar, tento chlieb nás sýti na cestu uzrieť raj.
Ref.
PRÍĎ DUCHU STVORITEĽU
P: A E7 F#m D A E7 A E7
1.
A
Príď už,
A
Príď už
A
E7
E7
E
F#mi
D
E7
Nene chaj nás
sätý,
F#mi
F#mi
Hmi
svojou
kráčať
D
A
Stvori teľu, Duchu
a premeň ľudstvo
Ref.: Duchu
A
príď, Duchu
C#mi
A
celé v nové
C#mi
E7
A
zmiere nia.
E7
A
stvore nia.
D
E
E7
E7
A
E
mocou v láske obnov ná ás.
D
nocou, osvieť
E7
A
rozum náš.
2. Prebuď nás svojím Duchom Svätým, zažeň temnotu,
navráť zblúdilých, prebuď hluchých, žehnaj životu. Ref.
3. Prebuď svedomia otupené, zbližuj národy,
hriechom srdcia zotročené vyveď z temnoty. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
63
Spevník 02-2012-MM
PRÍĎ SVÄTÝ DUCH
Ref.:
Emi
Príď, Svätý Duch, vojdi do
Príď, Svätý Duch, oživuj
Emi
1.
Emi
2.
D
Emi
nás, Duchu Svätý,
D
Príď, Duchu a
D
Emi
D
Emi
D
Emi
Emi
nám. Ref.
Emi
Emi
múdrosti.
nám. Ref.
zjednoť nás. Príď, Duchu a
obnov nás, poznať daj sa
nás.
tav sa pri nás.
svätosti. Príď Ty, Duch, Duch
lásky, poznať daj sa
Emi
príď.
nikni nás. Príď, Duchu, zas
Príď Ty, Duch, Duch
Príď, Duchu a
nás. Príď, Svätý Duch, plápolaj v
život do nás, poznať daj sa
Príď Ty, Duch, Duch
3.
D
Príď, Duchu, pre
Príď, Duchu, vlož
D
D
Emi
aplň nás.
nám. Ref.
PRICHÁDZAME K TEBE, PANE
Ref.:
D
a
D
Prichádza
spoločne Ti
Prichádza
D
a
Emi
Emi
Emi
chceme poďa
me k Tebe,
spoločne Ti
Emi
F#
D
A
Emi
A
Pane, so srd
kovať.
Pane, so srd
A
chceme
1. Za dni, ktoré nám
Ti ďaku
A
me k Tebe,
poďa
dávaš,
A
D
com plným ra
Hmi
dosti
A4 A
F#mi
kovať.
Ti ďaku
F#mi
D
com plným ra
Hmi
dosti
G D
jeme
G D
, za všetky plody
Emi
zeme
jeme.
Hmi
F#
Hmi
G
A
A4 A
A tiež za
prácu,
za radosti
života Ti ďaku jeme.
Ref.
2. Za všetky Tvoje slová Ti ďakujeme, lebo si nám dal život, Ti ďakujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme. Ref.
PRIJMI PANE OBETU
/: 1.
D
D
D
D
A
Prijmi, Pane,
A
naše malé
D
A
A
A
obe tu,
A
snaže nia,
Verím, Pane,
všetky naše
D
D
D
E
A
že si tu
A
D
A
každý deň a
D
G
G
Všetkým nám, máš nás rád,
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
D
A
skla dám,
A
D
D
A
A
D
D
A
hľa dám.
vša de,
nech sú v Tvojej
Ref.: Všetkým nám raz si dal
E
A
ktorú Ti tu
v ktorých veľkosť
D
tajom stvá
D
D
A
slá ve. (2. krát koniec)
A
zákon svojej lásky.
A
nech Ti spieva každý. :/
64
A
Spevník s akordami mima
Detský spevácky zbor Úsmev
65
Spevník 02-2012-MM
PRIJMI TIETO NAŠE DARY, PANE
D
1.
Prijmi tieto
G
ukry sa vo
naše dary,
Emi
D
Nech sa naša
D7
F#mi
Hmi
A
víne a v chle be.
Fis
túžba skutkom
G
Pane,
D7
A7
Hmi
Emi
stane,
A
D
tieto dary prinášame
z lásky ku Te be.
2. Táto obeť je obeťou mladých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť,
nikto, Pane, nemôže nám Teba nahradiť.
ADA
PRIŠLI SME ŤA CHVÁLIŤ, CELKOM BLÍZKO STÁŤ
Prišli sme Ťa chváliť, celkom blízko stáť.
Prišli sme Ti dávať to, čo máš najviac rád.
Je to naša láska, rastúca zo sŕdc, všetko,
čo je v nás volá: „ Abba, Ocko.“
Pomôž nám vždy dávať, radosť našich chvál,
srdce, myseľ, vôľa vie, že mám Ťa rád.
PRIVÍTAJME PÁNA
P: G D G
D
G
D
G
Všade tam, kde sú ľudia zíde ní v mene Ježiš, v láske zjednote ní
G
Ami
Ami
Práve tam Boh
Emi
C
C
dnes viem, že náš Boh je
C
G
zasľúbil, že bude prítom ný
Ami
D
na tomto mieste prítomný.
G
D
G
R: Privítajme Pána v tomto chráme nech ho Božia sláva naplní
C
G
D
G
Svojmu Bohu spieva me a hráme pieseň spase ných. R:
PROSÍME ŤA, BOŽE
P: Emi Emi7 Emi Emi7
/: Pro
G
Emi
síme Ťa,
C
náde jou po
Príď
G6
Emi
Emi7
Ami6
kráľovstvo
príď Tvoj
Ami6
Bože, vys
pokoj
D
lyš prosby naše,
H7
silni
Emi7
C6
nás.
Tvoje, buď
H7
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
do
Emi
C6
D
vždy vôľa Tvoja,
nás. :/
66
Spevník s akordami mima
PROS SYNA, MATKA
P: D A E
E
1. Sólo: Rozmýšľaš, čo mu dať
E
Rozpaky pokúšaš sa
Ref.: Sólo:
F#mi
Hmi
Hmi
E
máš, nič v sebe nemôžeš
E
skrývať, tváriš sa, že nemáš
D
Pokľakni a popros Matku,
D
A
D
A
F#mi
Hmi
Hmi
nájsť.
čas.
E
nech Ona ti pomá ha.
E
Zbor: Matka, syna za nás pros. Sólo: Syna za nás pros.
E
Zbor: Matka, syna pros za nás, Sólo: Syna pros za nás.
2. Sólo: Rozmýšľaš a nie si sám, nevieš čím naplniť stôl.
Prinášaš jeho chlieb a víno, aby tvoj dar dobrý bol. Ref.
F#mi
Zbor:
Pros syna, nech naše dary prijme.
Pros syna, nech naše dary prijme.
E
A
Pros syna, nech naše dary prijme, Matka.
RADOSŤ A NÁDEJ
D
R:
G
A
D
Radosť a nádej dáva nám nový vzlet,
G
A
Napriek problémom stále kráčame v
G
A
Hmi
pred.
D
Zjednotený svet žiari tu uprostred nás,
G
A
Je ideálom, čo pre tvára náš
Ide
1.
Emi
Hmi
Hmi
G
G/F#
álom, kto rý zme
Hmi
svet,
G
ní svet.
A
G
Vidím, že svet vôkol nás, novým smerom sa dáva.
G
Padajú múry, bariéry, zasa jaro na stáva
A
D
A pri chádza nový život k nám.
Ľuďom
Hmi
G
A
žiari zas úsmev z tvárí.
A7
Ref.
2. Pieseň o pravde a láske svetom sa šíri.
Snaha pomáhať druhému rúcam bariéry,
Spoločne reč nachádzame zas.
Ľuďom žiari zas úsmev z tvárí. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
67
Spevník 02-2012-MM
RADOSŤOU VEĽKOU
G
Hmi
Kto vie, prečo mám v srdci takú ra
C
dosť?
D
D7
Kto vie, prečo dnes všetky veci spievajú, kto to len
G
vie?
C
D
G
Ref.: Radosťou veľkou srdce mi jasá, radosť mám v duši, vždy ju no sím.
C
D
G
Emi C Cmi
Boh mi ju dáva, Cirkev pri náša, sám ju pre žívam, preto pro sím:
1.
G
Daj, Pane,
G
daj svoju
G
Hmi
Hmi
Ami
vieru
milosť
Ami
celému
tomuto
Hmi
C
D7
svetu,
D7
veku,
D
D7 G
CG
nech každý
pozná, že len Ty si ra dosť.
Ref.
2. Pochopte ľudia, že svet je krásny, Boh ho vytvoril a nám daroval,
žiť na ňom, zveľadiť ho prikazoval. Ref.
3. Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev nenávisť už viac neplatia,
že v nás horí a vládne veľká láska. Ref.
ROZSIEVAČ
D
A
G
A
1. Priká zal Boh dávno pustej pláni, aby dala plod.
D
A
G
A
D
On nás rozsial ako zrno z dlaní z juhu po vý chod.
Ako
Emi
rozsievač nás
D
Hmi
G
A
rozsial všade na guľatú zem,
A
G
A
D
vie o tom, čo bolo, je a bude, čaká žatvy deň.
D
G
D
A
D
G
E
Ref.: Chcem, Pane, rásť, chcem vydať klasy, slovo Tvo je je slovom
A
spásy.
D
G
A
Hmi
G
D
A
D
Chcem, Pane, rásť a dobre
viem, slovo Tvo je je slnko moje.
2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však,
nevydalo žiadnej ratolesti, vyzobal ho vták.
Iné padlo na skalu, kde tŕnie rast mu zhatalo,
svetla kde niet, klíčok ľahko strnie, hynúť začalo. Ref.
3. Iba v Božej pôde zrno zreje, svetlo má i vzduch,
úroda raz z neho veliká je, že až jasá duch.
Hoci neraz s plačom sejem semä, nádej v Bohu mám,
že raz stokrát viacej z dobrej zeme zrniek pozbieram. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
68
Spevník s akordami mima
ROZHODOL SOM SA ÍSŤ ZA JEŽIŠOM
P: A – D – A
3.
A
Rozhodol som sa ísť za Ježišom,
D
A
rozhodol som sa ísť za Je žišom,
rozhodol
C#mi
F#mi
som sa ísť za Je
A
E
A
žišom,
D-A
nehľadím späť, neh ľadím sp äť
.
2. /: Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním, :/ 3x, /: nehľadím späť. :/
/: Svet som opustil, idem ku krížu,:/ 3x, /: nehľadím späť. :/
ROZŠÍR SVOJE SRDCE NA VŠETKÝCH
E
F#mi
E
F#mi
E
1. Rozšír svoje srdce na všetkých, miluj v každej chvíli, ktorú máš.
F#mi
EG
C#mi F#7 E
F#mi
H7
E E7
Prekroč bolesť neúspechov rán, zjednotenému svetu šancu dáš.
A
H
E
E7 A
Ref.: Kráčajme vpred, hľadajme, čo nás spája,
H
C#mi
nech všetci môžu spoznať lásky plán.
A
D
E
G#
C#mi A
E
H7 H
Že svet je domom, v ktorom miesto má, kde láska, pokoj prebýva.
2. Keď sa cítiš opustený sám, v hĺbke svojho srdca nájdi hlas.
Počúvaj ho napriek námahám, istotu Ti dá, že nie si sám. Ref.
SHALOM ALECHEM
1.
Dmi
Shalom alechem, evenu
A
evenu shalom ale
A
Dmi
Gmi
shalom alechem,
chem,
Dmi
evenu shalom shalom shalom ale
chem.
2. Pokoj s nami, nech je pokoj s nami, nech je pokoj s nami,
nech je pokoj, pokoj, pokoj s nami.
3. /: E sia la pace con voi. :/ 3x Evenu shalom shalom shalom alechem.
4. Et la paix soi avec nous.
5. End sei der Friede mit uns.
6. Y sea la paz con nosorros.
7. And the peace be with us.
8. Sige la pau con nosoltres.
9. Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, la tua vita sia gioiosa.
E il mio saluto, pace, giunga fino a voi.
Detský spevácky zbor Úsmev
69
Spevník 02-2012-MM
SI MÔJ PÁN
P: C Dmi G C
C
Ref.: Si môj
Ami
každý
Dmi
G
C
Pán, Ježiš Kráľ,
Dmi
G
C
deň sa rozprá vam s Tebou rád
F
G
C
1. Ty si stvoril strom aj kvet, slnieč ko aj celý
vysa
Dmi
G
C7
Ami
.
svet,
C
dil si aj náš sad, mám Ťa rád. Ref.
2. Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech na seba vzal,
odpustil si toľkokrát, mám Ťa rád. Ref.
3. Ty si vtáčkom piesne dal, aby som sa radoval,
si môj verný kamarát, mám Ťa rád. Ref.
SKLÁŇAM TVÁR
Skláňam tvár pred tebou, svoj hriech mám pred sebou.
Odpusť nám láskavý, Otče náš, šepkám do dlaní.
SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY
P: G C D C G
G
C
G
C
D
C
G
DAD
C
D
C# D
Slnko Kristovej lásky nech zažiari nám
D
Oheň svätého Ducha nech zapáli nás
Nech
Ami
nezblúdime
F
Emi
len, nech
C
Ami
.
nezhasína
G
.
Emi
deň,
D
deň, v ktorom sa jeho milosť oslavovať má.
SLNKO, NÁŠ BRAT
1.
C
Slnko, náš
Ami
Emi
lenže tak
F
brat, pri nášaš
Emi
Ami
F
G7
málo počúvam
Emi
C
krásny deň,
G7
F
C
Tvoj hlas.
G7
C
Ten hlas má
moc pre búdzať dobro v nás.
2. Vietor snáď tiež povedať mi chce, ako si s láskou stvoril tento svet.
Svet pre ľudí a voľný vtáčí let.
F
Ref.: Som Božie
Ami
Emi
dieťa a
Emi
Dmi G
C
cí tim, že chcem
F
G7
C
počuť Tvoj
hlas, čo posielaš na zem .
3. Hovoríš k nám cez svetlo mesiaca a lúče slnka, modrú oblohu.
Len keď mám rád, tak všetko pochopím.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
70
Spevník s akordami mima
SLOVENSKO MOJE
1.
Emi
C
H7
Slovensko moje, otčina moja
C
Na Tvojich holiach nádhery trónia,
G
D
Emi
C
Na Tvojich holiach si spievali,
krásna si ako
H7
Emi
v údolí šumí
otcovia naši
Emi
Emi
D
raj, ako
ľúbezný
Emi
Emi
raj.
háj.
H7
pracovali, robili.
H7
Emi
D
Emi
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako
raj, ako
raj.
2. Hej mám otčinu ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán.
Tam si povolá, tam si privedie Pán Ježiš svojich zo všetkých strán.
Tam zmiznú žiale a náreky, tam budeš bývať až naveky, naveky.
Hej mám otčinu ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán.
3. Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu, vlasti žiť oddane.
Blížnemu slúžiť a pravdu hájiť, to heslom mladých vždy musí byť.
Vypočítavosť a strach zdolať, lásku a radosť vyžarovať, vyžiariť.
Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu, vlasti žiť oddane.
SOM DOSŤ MALÝ
1.
D
A
D
Som dosť malý, aby som bol vojakom,
A
D
jazdil na koni s puškou a bodákom.
D
A
D
A
D
Som dosť malý, aby som bol vojakom, som v Božej armá de
G
D
Som v Božej armá de,
D
A
Hmi
D
D7
.
A
som v Božej armá de .
D
Emi
A
D
Som dosť malý, aby som bol vojakom,
som v Božej armá de.
2. ...malá, aby som sa vydala, dieťa chovala, plienky plákala...
3. ...malý, aby som bol pilotom, lietal lietadlom, jazdil trabantom...
4. ...malý, aby som bol riaditeľ, päťky rozdával, po škole nechával...
5. ...malý, aby som bol záhradník, hriadky kopával, krtkov vyháňal...
6. ...malá, aby som šla k sestričkám, habit nosila, vždy sa modlila..
7. ...malý, aby som bol kostolník, sviečky zhasínal, vínko popíjal...
8. ...malý, aby som bol biskupom, hriechy odpúšťal, kropil yzopom...
SPÁJA NÁS NÁDEJ A LÁSKA
G
Ref.: /: Spája nás nádej a láska,
spája nás
1.
G7
C
nádej a lás ka
Cdim
G
D7
C
Cdim
G
, nevá haj
Vedľa teba láska beží, bez nej
G7
G
spája nás nádej a lás ka,
D7
Emi Ami
a
daj
D7
G
sa k nám. :/
G
žiť, to radšej nežiť.
G
Ami
D7
G
Vedľa teba láska beží
, všetko prehráš,
ak si sám. Ref.
2. Keď ti strom vyrastie hadí, keď ti vo výhľade vadí,
keď ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ. Ref.
3. Cestou svetom rany znášaš, únavou do prachu padáš.
Detský spevácky zbor Úsmev
71
Spevník 02-2012-MM
Cestou svetom rany znášaš, však len s nádejou si Kráľ. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
72
Spevník s akordami mima
S PETROM A ONDREJOM
1.
D
S Petrom a Ondrejom, Jánom a
chceš mať aj
Emi
ľudí.
D
Emi
G Emi
Aleluja, ale
Emi
ja,
Hmi
posielaš,
A7
bol rybolov
Ref.: Aleluja, ale lu
Jakubom
A7
z nás rybárov
Siete nám rozdávaš, do sveta
chceš, aby
Hmi
D D7
bohatý, boha tý
A7
D
s Tebou svet dobývať chcem
A7
luja,
.
Hmi
.
D
s Tebou svet dobývať chcem.
2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť a ľudskú nenávisť odplácať láskou.
Na seba spoliehať nemôže nikto z nás, preto nám Ducha daj a s ním nás
sprevádzaj, sprevádzaj. Ref.
3. Za slovo vďaka Ti, vďaka i za dary, čo v Cirkvi rozdávaš nám zdarma s láskou.
Vďaka, že v bolestiach môžem Ťa nachádzať, vstúpil si do každej a tam sa s nami
stretávaš. Ref.
4. Vďaka, že každý deň v bratovi Ťa nájdem, že i ten najmenší k Tebe je bránou.
Vďaka, že spoločne pôjdeme po ceste, vďaka Ti najdrahší, vďaky Ti vzdávam, Pane
môj. Ref.
SPIEVAJ ALELUJA
D
G
D
A
1. Spievaj aleluja s radosťou, spievaj aleluja s radosťou.
D
G
D
A
D
GD
Spievaj aleluja s radosťou, s radosťou Pánovi celá zem.
2. Tlieskaj... 3. Tancuj... 4. Krič... 5. Slúž mu... 6. Miluj...
SPIEVAJ PÁNOVI DUŠA
Emi
Spievaj
Emi
D
Hosťa
Emi
Emi
Ami
G D
Emi
a – le – lu –
H
Emi
C
Páno vi
Emi
C
D
G D Emi
G
Ami
ja,
Emi
Ami7
ja,
vzácne ho v
a – le – lu D
duša,
C
H Emi
ale lu
srdci
Ami
H
spie vaj
Emi H
ví taj,
H
ale luja.
G
D Emi
Bo hu spievajme, a – le – lu
D
G
C
G
H
– ja,
D Emi
vďa ky vzdávajme, a – le – lu
Detský spevácky zbor Úsmev
ja.
H
– ja.
73
Spevník 02-2012-MM
SPOJ NÁS V JEDNO, PANE
C
Ami
Ref.: Spoj nás v jedno, Pane,
Dmi
G
C
G
C
C
čo nemô že byť zlá ma né.
Spoj nás v jedno, Pane,
Dmi
spoj nás jedným putom,
Ami
spoj nás jedným putom,
G
C
spoj nás tou bratskou lás kou.
G
C
G C
G
C
C
G C
G
C
1. Je len jeden Boh,
C
G
je len je den Kráľ,
je len jedno Telo,
G
preto spievaj me. Ref.
3. Je len jeden cieľ, je len jedna nádej, je len jeden kríž, je len jedna láska. Ref.
SRDCE CHVÁLY
1.
D
A
Hudba dohráva , všetko stíši sa
D
Emi
A
priniesť niečo snáď, čo pravú cenu
Emi
Emi
Emi
Emi
D
A
a ja prichádza m,
Emi
A
má, čo by si mal rád.
A
Viac ako pieseň Ti dám, lebo to čo žiadaš,
D
A
nie je len pieseň sama.
D
A
Ak niečo iné sa zdá Ty vieš, čo je pravda,
D
A
Ty vidíš, čo v srdci mám.
D
A
R: Túžim sa vrátiť do srdca chvály,
kde si
Emi
G
A
D
jedine Ty, jedine Ty, Je žiš.
A
Odpusť mi, Pane, že neverný som,
si to
Emi
G
A
D
jedine Ty, jedine Ty, Je žiš.
2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví, čo Ti patriť má,
Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dych je Tvoj.
Viac ako pieseň Ti dám, lebo to čo žiadaš, nie je len pieseň sama.
Ak niečo iné sa zdá Ty vieš, čo je pravda, Ty vidíš, čo v srdci mám.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
74
Spevník s akordami mima
STOJÍME
C
G
C
F
G
Stojíme pred tvárou živého Kráľa kráľov,
C
G
C
F
dnes spievame a hlásame: „ Ježiš je Pán!“.
C
F
G
F
C
F
G
F
G
F
G
Náš Pán dáva život radost ný, radost ný, radost ný,
G
C
náš Pán dáva život radost ný, voľnosť dáva nám.
STRETOL MA DNES PÁN
1.
C
F
C
F
G
F
C
F
G
F
Stretol ma dnes Pán a novú ra dosť mi do srdca vlial .
G
F
C
F
G G7
Z tej ra dosti chcem spievať a tlieskať Páno vi
C
Ref: /: Tak všetci spolu
Fmaj7
Fmaj7
C
za to, že drží nás
.
C
chváľme Ho
Fmaj7
C
v náru čí. :/
2. Viera, nádej a láska svetom sa šíri každý deň.
Všetkým zažiari úsmev, pokoj sa vráti na túto zem. Ref.
SVADOBNÁ
1. SÓLO: Keď dievča v bielom závoji, stane si s tebou pred oltár,
jej nežné áno zazvoní, /: dáte si seba ako dar.:/
2. SÓLO: A potom spolu životom, po ceste, ktorá svietiť má,
pôjdete spolu v dobrom, zlom, /: až kdesi hore do neba:/.
Refrén:
/:Nech Boh stále bdie nad vami, nech vám svoju milosť dá,
aby ste kráčali vždy jeho cestami, tam je láska úprimná.:/
SVETLO (THIS LITTLE LIGHT OF MINE)
G
1. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne
C
G7
plá,
G
Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
H
Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne
Cmaj7
G
Emi
A
D7
G
Emi
plá,
CG
či je hmla,
či je noc, či je tma.
2. /: Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá,:/ 3 x,
Či je hmla, či je noc, či je tma.
3. /: Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá, :/ 3 x,
či je hmla, či je noc, či je tma.
/: This little light of mine I´m gonna let it shine, :/, let it shine, let it shine, let it shine.
/: Ev´rywhere I go I´m gonna let it shine, :/, let it shine, let it shine, let it shine.
/: Jesus gave it to me, I´m gonna let it shine, :/, let it shine, let it shine, let it shine.
Detský spevácky zbor Úsmev
75
Spevník 02-2012-MM
SVIEŤ SVETLO TMÁM (R. Čanaky)
A
Dievča: Ten ktorého sme
ten
E4
E
A
A2
A2
uzreli bol
D2
A
ktorý sa nás dotkol, cí til ho kaž
Ten ktorého sme
Ten,
počuli, bol
E4
A2
dý z nás.
D2
Pán,
E
A
s ktorým sme sa stretli, v hĺbke
D2
Práve o ňom svedčíme aj
jeho
Pán,
F#mi
slávny maje
Hmaj7
svojich
C#maj7
sŕdc.
C#maj7
vám,
D2
stát, nad
Hmi
svetom žiari
E4
nám.
Chlapec: Koľkí si zakrývajú svoju tvár,
koľkí žijú v tmách, blúdia v prázdnotách.
Nech môžu opustiť beznádej dní,
tak poďme bratia sestry, nech sme všetci priateľmi.
Spolu môžeme stáť proti búrkam,
a do sŕdc plných tmy, povoláme svetlo dní.
REF (duet):
A
Svieť svetlo
Hmi
A2
tmám, soľ
F#mi
G
zeme daj nám
Mra
čná sa rozplynú, keď príde lás
A
A2
Svieť
Hmi
svetlo tmám,
F#mi
E4
E
ka k nám.
Pán je ním sám.
D
Z nás Božou žiarou, jeho svetlo svie
E4
A
ti každý deň aj
A2
vám.
Duet: Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú
no pravý zmysel ciest, stále strácajú
Stačí iba chvíľku s nimi ísť,
ponúknuť zopár slov, na príbeh o zranení.
Možno by v tých slovách plných lásky
o chleba lámaní, boli hneď zachránení.
Dievča: Soľ bez chuti je prázdna bezmocná
a lampa zhasnutá je moci zbavená
Nech naše srdcia požehnané sú
nech nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú.
Nech v pravde stojí dielo našich rúk,
nech vládne láska nám, nech obnoví svet náš Pán.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
76
Spevník s akordami mima
TAK AKO TVOJA MAŤ
A
1.Náš Pán prišiel
A
D
A
C#mi
F#mi
sám v nočnej
Nikto nevítal Dieťa, ktoré
Nikto Ho
A
v teple
D
F#mi
E
A
Hmi
A
tme, iba
C#mi
ticho ho čakalo.
E
otvorí krásny raj.
neprijal,
a Matka láska vá Mári a.
G#mi
G#mi
A
len pastieri
Adim
E
váha ví
E7
E
A
E
Ref.: Pane, znova si zostal sám a čakáš, čakáš ma každučký deň,
A
D
E
A
prosím, odpusť, bol som zlý zas i ja. Pane, už idem,
E
A
D
E
A
1 ... príď, prijmem Ťa tak ako aj Tvoja Mať Má - - - ria.
2 ...chcem s Tebou žiť tak ako aj Tvoja Mať Mária.
3 ...chcem slávny byť tak ako aj Tvoja Mať Mária.
1. Náš Pán býval sám častokrát, keď sa zástupy rozišli,
kdekto zatínal päste, kdekto zakričal: „Na kríž daj!“
Nikto to drevo neniesol, len Šimon váhavý
a Matka bolestná Mária. Ref.
2. Náš Pán z mŕtvych vstal, prekvapil, keď už mnohí sa sklamali.
Každý chce k nemu prísť, kdekto zatúži: „Pane ja!“
Nikto však do slávy nevojde, ak zostane váhavý,
vzorom nám musí byť Mária. Ref.
TARDI T'AMAI
Dmi C
C
Ami
Dmi
Gmi
C
F
D
Ref.: Tardi t'amai, bellezza infinita, tardi t'amai, tardi t'amai,
bellezza cosi antica e cosi nuova.
B
C
F
Dmi
B
A
1. Eppure, Signore, tu eri dentro me ma io ero fuori,
B
C
F
Dmi
B
A A7
deforme com'ero guardavo la bellezza dei tuo creato. Ref.
2. Eri con me e invece io, Signore, non ero con te,
le tue creature mi tenevano lontano, lontano da te. Ref.
3. Tu mi chiamasti e quella tua voce squarció la sorditá,
tu balenasti e fu dissipata la mia cecitá. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
77
Spevník 02-2012-MM
TAM PRED TVOJU SVÄTÚ TVÁR
P: E C#mi F#mi E
E
Ref.: Tam, tam pred Tvoju svätú
kde mi vravíš: „Mám Ťa
Tam, keď tam stojím v
F#mi
a Tvoj pokrm pri
1.
F#mi
F#mi
F#mi
F#mi
C#mi
C#mi
tvár,
E
rád“, tam sa večer ponáh ľam.
tichu sám
E
jímam, tam sa často modlie vam.
Odpusť, že zrádzam
H7
odpusť, že som dnes
Odpusť, že zabú
E
H7
dávam pohár,
E
brata ura zil.
H7
F#mi
C#mi
Tvoje slová, odpusť, že nepo
E
C#mi
dam na Teba, odpusť, že nedú
H7
fal som v Teba,
E
odpusť mi, Pane, lásku never nú. Ref.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova, vďaka, že poznám Tvoje slová, vďaka, že môžem
znovu začínať. Vďaka za bratov a za sestry, vďaka, že poznám koniec cesty, vďaka,
že som sa vôbec narodil.
Ref.: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš: „Mám Ťa rád“, tam sa večer
ponáhľam. Tam som tak šťastný a nie sám, keď k nám všetkým prichádzaš, z lásky
všetkých objímaš.
TEBA CHVÁLIM O MÔJ PÁN
C
G
C
F
C
G
Ref: Teba chválim, ó môj Pán, Tvoje meno vždy vele bím.
C
F
C
G
C
Ch válim Ťa už od skorých rán. Piesňou chvály Ťa teraz pozdra vím.
F
C
F
C
1. Ty si stále dobrý a než ný. Do hne vu sa veľmi nenáh liš.
G
C
G
C
Tvoja láska ide ku všet kým, svojou nehou nás napl níš.
Ref.
2. Nech Ťa láskou ľud Tvoj poteší, nech Ti vernosť Tvoju oplatí
Nech Ti srdce svoje otvorí, nech Ťa spevom z úst velebí. Ref.
TEBE PATRÍ CHVÁLA
A
1. /: Tebe patrí chvála a
Hmi
My dví
Lebo Ty si
slá
F#mi
va.
D
E
hame svoje ruky, oslavu jeme Tvoje meno. :/
A
Pán, robíš veľké
D
nikto nie je ako Ty,
Tebe patrí
2 x celé
C#mi
Hmi
nikto
F#mi
veci nám,
E
nie je ako Ty.
A
chvála.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
78
Spevník s akordami mima
TEJTO NOCI
1.
D
Tejto noci mi
a po
Emi
D7
vedal mi: „
Potom pozrel na
a
D7
obrátiac sa
Ježiš
Emi
Emi
Emi
A7
D
Netráp sa,
A7
ku mne
D
Emi
D7
Emi
D
GD
ja pri tebe sto jím“.
hriešny svet
Ref.: /: Povedz ľuďom,
F#mi
utrel dlaňou dve slzy
A7
D
pohrúžený v tem nos
A7
D
plný smútku vra vel:
že mám ich rád,
F#mi
ti
GD
A7
D
že sa o nich tak bo
A7
D
F#mi
jím
GD
a
keď zblúdili z
mojich ciest, povedz, že ich hľa dám.
:/
2. Keď na vrchu Golgoty položil som svoj život, umieral som za všetkých, aby každý
raz žil. Nezabudnem tú chvíľu, keď som stretol Ježiša, bol som predtým jak slepý a
On mi vrátil zrak. Ref.
TERAZ PRÍĎ
P: D A Hmi G
D
A
Teraz príď, teraz príď, teraz príď, teraz príď,
teraz
Hmi
G
D
príď, príď k nám, lebo viem, lebo viem,
A
G
že máš s nami so všetkými nád herný
Gmi D
plán.
TIE NAJKRAJŠIE CHVÍLE
C
Dmi
C
Dmi
1. Tie najkrajšie chvíle vždycky
Tie najkrajšie chvíle vždycky
F
V modlit bách, keď vytr
C
Fmi
G
C
G
C
C
Emi
G
C
sú na kole nách.
váš, Duch Svätý
Dmi
F
sú na kole nách .
C7
bude v
Ami
nás.
FC
Tie naj krajšie chvíle vždycky
sú na kole nách.
2. Silu odpustiť svoj hriech som dostal na kolenách. Silu odpustiť svoj hriech som
dostal na kolenách. V modlitbách, keď vytrváš, Duch Svätý bude v nás. Silu odpustiť
svoj hriech som dostal na kolenách.
3. Silu začať znovu žiť som dostal na kolenách. Silu začať znovu žiť som dostal na
kolenách. V modlitbách, keď vytrváš, Duch Svätý bude v nás. Silu začať znovu žiť
som dostal na kolenách.
4. Duchom svojím ma Boh naplnil na kolenách. Duchom svojím ma Boh naplnil na
kolenách. V modlitbách, keď vytrváš, Duch Svätý bude v nás. Duchom svojím ma
Boh naplnil na kolenách.
5. Máriu za matku nám dal Ježiš na kolenách. Máriu za matku nám dal Ježiš na
kolenách. V modlitbách, keď vytrváš, Duch Svätý bude v nás. Máriu za matku nám
dal Ježiš na kolenách.
Detský spevácky zbor Úsmev
79
Spevník 02-2012-MM
TOTO JE DEŇ
1.
C
Toto je deň, toto je deň, ktorý
G7
dal nám Pán, ktorý dal nám Pán.
C
C7
Veseľme sa, veseľme sa i ra dujme sa v ňom, i radujme sa v ňom
F
C
F
.
C
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme sa i ra dujme sa v ňom.
Ami
Dmi
Toto je deň,
toto je deň, ktorý
dal
2. Toto je chrám ... 3. Toto je deň ...
G7
C
nám Pán. Modulácia D dur, E dur.
TVOJ ĽUD
1.
D
A
D
A
D
Tvoj ľud dnes sa s láskou schádza, Bože náš.
Tvoj ľud
Emi
G
Emi
D
dnes sa s láskou schádza, Bože náš .
Emi
K Tebe ideme,
k Tebe
GD
lebo Ty si
F#
A
dobroti
D
ideme, Ty Pán a Otec náš.
Hmi
vý,
GD
2. /: A ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán. :/
Svojim blížnym a Tebe slúžiť zo všetkých síl, plný nádeje Ti šepkať, Otče náš.
TY MI DÁVAŠ NOHY JELENÍC.
D
A
Ty mi dávaš nohy jeleníc,
Hmi
G
s Tebou nabe riem, denne nových síl,
D
A
S Tebou presko čím múry trápenia
G
A
a mojej duši dáš pečať víťazstva.
D
Keď nádej zomrela,
A
Hmi
vzkriesenie zatrúbi
G
a hymnu slobo dy mi do úst položíš.
D
A
Nikto už nevez me, čo si mi zasľúbil,
G
A
so žalmom na perách zaspávam v pokoji.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
80
Spevník s akordami mima
TY SI PANE TRPEL
1. Chlapci:
C
Ty si, Pane,
Emi
F
C
trpel aj za moje hriechy,
F
G
G7
aj kvôli mne si ťažký kríž nie
C
O mojich vinách
F
Emi
sol.
kričia Tvoje
C
Ami
G
G7
pre bodnuté srd ce, Bože môj.
C
A ja som bo
C
a delil sa
G7
ol medzi
Ami
o Tvoj o
Dmi
C
Aj ja som pľul na Teba,
Ami
F
Ami
C
prebodnuté ruky,
F
posmievačmi v dave
dev.
G7
G7
bičoval Ťa,
C
G7
žlčou napá jal, z tŕňov svojich hriechov
Diev.:
Ami
Lež Tvoja
Ami
Chlapci:
Veď
a
Emi
láska, Pane,
C
než zloba našich skut
Ami
Ami
C
Ty si odpu stil lo
F
C
korunu Ti dal.
Ami
je silnej
Emi
šia
G7
Ami
kov.
C
trovi na krí ži
G
takto si nám príklad dal.
C
Ref.: Zbor: /: Preto spie vaj
C
G7
me a ďakuj
G7
Ami
C
F
me za utr penie,
FC
ktorým nám Boh dal spase nie. :/
2. Chlapci:
Svojim krížom priniesol si nový život a ukázal si, ako treba žiť.
Teraz závisí len na mne, či sa chcem svojich chýb, nedostatkov zbaviť.
Už nikdy viac, nikdy viac nechcem slúžiť hriechu, už nikdy viac, nikdy viac.
Vo chvíľach slabostí a pokušení podaj svoju ruku a vždy mi, vždy mi, Pane, pomáhaj.
Diev.: Lebo som slabý a hriech tak vábivý, často sa neviem rozhodnúť.
A preto, keď padnem, daj, aby som vždy vstal, veď cestu si nám ukázal. Ref.
TY SI NAJVYŠŠÍ
P: C Ami F G7
C
/: Ty si najvyšší,
Ami
C
/: Obnov ma svojím
Detský spevácky zbor Úsmev
Ty si Pán,
Ami
F
to čo mám, Tebe
Duchom Svätým,
F
G7
ponúkam. :/
nech ako Ty
G7
C
stále svie tim. :/
81
Spevník 02-2012-MM
TY SI MÔJ PASTIER
P: C G Ami Dmi G
C
G
Ty si môj pastier, v Tebe všetko mám, čo
novú nádej, ktorú v Teba
C
Dmi
G
G
C
A ja som sa bránil, svoju
C
a slávu v sebe
A7
svojou
G
bojov, Tvoje výhry pozná vam
Dmi
budoval a
dnes viem, že si to
.
G7
.
pravdu mal
F
Dmi
Dmi
Ami
G7
H7
A Tvojim slovám, tým som
no
hľadám,
vkladám, pravé šťastie preží vam
A moje kroky vedieš iste cestou
a ma chrániš od prehratých
Ami
brány šťastia
H7
G7
C
otváral a všetko len
C
neveril a so zlým stále
G7
C7
sám.
A7
zápasil,
C
najlepšie, čo mám.
TY SI PÁNOM
P: D D
/:
D
Hmi
A
Ty si Pánom, Ty si Pánom, Ty si Kráľom, Ty si Kráľom,
G
óóó..., Kráľom je Boh.:/
D
A
/: Tak pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane,
Hmi
G
postavme sa pred tvár Pána a velebme Ho.:/
TY SI PÁNOM MOJICH DNÍ
G
C
D
R: Ty si Pánom mojich dní, ty
G
C
D
G
C
D
G
C
D
Emi
C
D
napĺ ňaš ma láskou
C
D
Ty si Pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma
Ty si Pánom mojich dní, keď Ťa
Emi
C
D
volám, vždy si blízko
C
D
G
Ty si Pánom mojich dní, Tebe patrím so všetkým čo mám 3 xR:
Ami
Ami
Ami
Ami
G
Ami
G
D
Príliš dlho som už slúžil
G
pánom falošným
príliš dlho som bol spúta ný
G
Ty si mi putá zlámal,
Ty si ma
Hmi
Ami
F
G
Ty si ma oslobodil
H
vyviedol do víťazných dní
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
82
Spevník s akordami mima
UVER V ZÁZRAK VYKÚPENIA
P: Ami E Dmi E
1.
Ami
Dmi
Ami
Dmi
Ami
Dmi
Ami
Dmi
Môže i na pustej púšti
E
živá tráva rásť,
E
zarodiť i planý figov ník?
Môže hviezda, ktorú cez deň
E
Ami
v noci žiariť jasom ohni
E
vôbec nevidíš,
vým?
E
Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť,
E
mravec uniesť ťažké breme ná?
E
Môže i uprostred dažďa slnko preblesnúť,
E
môže dúfať človek strápe
Ref.: /:
Ami
Ami
ný?
E
Uver v zázrak vykúpenia, pozri, Boh chcel,
Dmi
E
Ami
chromí chodia,
slepí vidia, hluchí poču
jú. :/
2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť, lotor sprava byť zachránený?
Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť, život zmeniť hriešnik bývalý?
Môže viera malá ako zrnko horčičné, konať divy, veci zázračné?
Môže láska ani za zbraň nepokladaná, vydobyť kráľovstvo nebeské? Ref.
VĎAKA, JEŽIŠ (ČANAKY)
P: Emi C G D
Emi
C
G
D
Vďaka, Je žiš, vďaka za dnešný deň.
Vďaka,
Vďaka,
Emi
Emi
C
G
D
Ježiš, s Tebou prežiť ho ch cem.
Ježiš,
C
C
G
D
Ty mi lásku dá vaš.
Volám Abba, Abba
Hmi
C
Otče. Volám abba, abba
H7
Otče.
Medzihra: Emi C G D (o oktávu vyššie)
Vďaka, Ježiš...
Detský spevácky zbor Úsmev
83
Spevník 02-2012-MM
VEĎ NÁS MAMA
1. Sólo dievča:
E E4 E
Ty si bola krásnym
Darom pre ľudí a
E
Božím darom, Mária.
H7
A
Ponuku si mala,
F#mi
H7
E
darom pre ne bo.
Gdim
muža boles
E7/9
spravila si tak a Pán bol vždy s Te
E
Zbor: Poznávame, že len v
Tiež ponuku máme
A
Neodmietnime a
F#mi
H7
H7
ta prijať,
bou.
E
láske život krásny je.
H7
E
taký život žiť.
Gdim
snažme sa tak
H7
pre ľudí i
G#dim
ti do živo
E7/9
isto v stopách
G#dim
Márie
E
Pána darom byť.
2. Sólo chlapec:
E
H7
Ty si dala život
E
neba zeme Pánovi
H7
a Jeho Kráľovstvo
E
šírila si s Ním.
A
Gdim
Vedela si, že stra
tený kontakt
F#mi
F#mi7
len tak,
Zbor:
že sa stane ba
E
a Kráľovstvo Jeho
A
H7
H7
G#dim
obnoví
ným.
E
dať okolo nás všade
H7
E
chceme šíriť s ním.
Gdim
Pochopili sme a
ľudí s Bohom
ránkom obet
H7
Tiež mu chceme život
E7/9
radosť máme,
E7/9
že sme teraz
G#dim
na rade
F#mi
obetovať
E
sa a kríž niesť tým.
E
Ref.: Preto nás, prosíme, Mama,
G
chceme sa dať
D
H
H
E
A
F#mi
D
Hmi
tiež chceme ako
A
veď, veď nás tam, kde si Ty,
Tvojou rukou viesť.
Preto nás, prosíme, veď
Tiež chceme áno
F#mi
F#mi
cestou, ktorou
A
H7
si Ty sama
dať, ne chceme zostať
dar celý svoj
C#mi
prešla.
F#mi
D
život Bohu
stáť,
H7
niesť.
3.Sólo diev.: Ty si bola a aj si vždy čistá Mária. Vezmi, prosíme Ťa, od nás nečistých
a podaj Pánovi dary, ktoré každý Jemu rád by dať. Popros Ho, nech s láskou príjme
ich.
Zbor:
F#mi
Popros Ho, nech
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
H7
E
s láskou príjme ich.
84
Spevník s akordami mima
VEĎ NÁŠ BOH JE OTCOM
E
F#mi
H7
E E7
1. Keď máme žiť vo svete, chváľme Boha všade,
v každom momente chváľme Boha.
A
E
H7
E7
Život nemá prázdnych dní, každá chvíľa vzácny dar, v každej spoznaj Božiu tvár.
A
E
E
H7
E
A
E
H7
Ref.: Veď náš Boh je Otcom, vždy má pre nás čas, ukázal nám cestu a sám
sprevádza nás.
2. Keď nás teší krása hôr, chváľme Boha, keď čakané príde skôr, chváľme Boha.
Keď nemáme v srdci žiaľ, za radosti Pána chváľ, ktoré nám On z lásky dal. Ref.
3. Keď nadíde skúšky čas, chváľme Boha, keď už všetko hnevá nás, chváľme Boha.
Keď nás tlačí veľa rán, berme aj to ako dar, ktorý nám pripravil Pán. Ref.
VEĽA JE SŔDC
Ref.:
Dmi
Dmi
1.
Dmi
Dmi
Gmi
Veľa je
veľa je
Gmi
C
sŕdc,
Gmi
Naplň si srdce
a uvidíš, že
F
A7
sŕdc, ktoré čakajú evanje
Gmi
A7
Dmi
vždy.
C
F
svoje tým vnútorným nad šením
Boh
Gmi
ktoré čakajú
lium,
A7
ukáže Ti cestu k
A7
Dmi
ľuďom.
Dmi
A uvidíš, že
Boh, ukáže Ti cestu k
ľuďom. Ref.
2. Sám uvidíš, že Boh ukáže Ti cestu k ľuďom,
ktorým by si mohol ukázať cestu ku Kristovi.
Ktorým by si mohol ukázať cestu ku Kristovi. Ref.
VIDÍM KLINČEK
1.
D
Vidím klinček
D
ticho, ktoré
A7
D
a na ňom motý ľa,
A7
D
vydáva zvláštne zvu ky.
D7
G
Zvonec sa na tmavej veži
D
A7
A7
A7
hompáľa,
D
vidím, že sa ho dotkli Tvoje ru ky.
2. Vidím rieku, v ktorej zrkadlí sa jar, oči, ktoré majú farbu oblohy.
Pláne pokryté hmlou a trávou, vidím, že sa ho dotkli Tvoje nohy.
3. Vidím svet, v ktorom tečie priestor a čas, lásku, ktorú iba svätec pochopí.
Všetko s čím sa dnes či zajtra stretnem, nesie na sebe Tvoje stopy.
Recitatív: Áno, Pane, videl som Ťa na bralách Tatier i vo vlnách Vltavy, v továrni
i v obchode. Prihovoril si sa mi v Beethovenovi i v beate Beatles,
ale najkrajšie si sa na mňa pozrel z očú mojej priateľky.
4. Zo sveta, v ktorom tečie priestor a čas, z lásky, ktorú iba svätec pochopí.
Detský spevácky zbor Úsmev
85
Spevník 02-2012-MM
Všetko, s čím sa dnes, či zajtra stretnem, nesie na sebe, Pane, Tvoje stopy.
VITAJ PANE, VITAJ
D
Ref.: Vitaj, Pane,
Túžim, tak veľmi
Emi
Emi
Hmi
G
D
A7
D
Vitaj v mojom srdci.
A7
túžim
F#
Vitaj po dlhom
vitaj.
D
stretnúť sa znovu s Te bou.
F#mi7
čase, tom čase
A7
Teraz si, Pane, prišiel a ja som
G
blúdenia a úzko
D
D
D
Často som, Pane,
F# Hmi
a
často
Emi
Emi
padal,
G
D
Ty si sa zľu
Hmi
toval, Ty
D
stratiť, chcem žiť s Te bou.
D
často som Ťa opus til
z cesty
Emi Hmi
a
F#
Ale Ty si ma vždy našiel,
G
A7
A7
Hmi
som zišiel
sti.
tak rád, že si so mnou,
nechcem Ťa už viac stratiť, nechcem Ťa
1.
Hmi
Hmi
Ty si ma zdvi
F#
si mi odpus
Hmi
G
Ai
veľmi často som zablú dil.
hol,
til. Ref.
VIEM, ŽE ČOSI NÁM CHÝBA
G Hmi C
1. Ú
D
G
ú ú viem, že čosi nám ch
D
Hmi C
ý ba,
G Hmi C
keď sa na oblaky d
D
G C
G
Emi
Keď spievame pieseň, celkom hluchá je
C
D
í vam, krásu nijak nepre ží vam, aj keď purpur hrá.
G
C
cítim, nemé,
G
C
D
G
bezbranné slová máa tóny, samá jeseň, sú zaschnuté v n
G Hmi C
2. Ú
D
G
ú ú nieke dy to tak bý
D
G
Hmi C
D
G
va, stojí me tu starí zn
C
Hmi C
á s.
D
Hmi C
á mi.
D
Každý má najlepšie plá ny, každý svoje vie sám.
G
Stávame tu tak často, keď sa čítava
C
G
Emi
Písmo,
C
G
aj tak nevieme spolu rásť a sme na seba ticho,
C
D
G
sná ď pre pýchu len.
G Hmi C
3. Ú
Hmi C D
D
G
ú ú viem, že čosi nám chý
D
G C
Hmi C
D
G Hmi C
ba, keď máme veľa pr
D
á ce, keď
G
sa nedá odpo čí vať, keď nevieme, kam skôr. Možno dajú nám úspech, no
vzali si
Emi
C
G
pochová deň.
G Hmi C
4. Ú
C
G
C
G
C
D
úsmev. Často dusí nás zlosť na zlo a každodenná starosť v ná s
Hmi C D
D
G
ú ú viem, že radosť nám chý
D
G
C
Hmi C
D
G
ba, radosť, ktorá všetko dá
D
Hmi
G
va. Iskra, čo nás preko ná va, svetlo pre ce lú zem. /: To je radosť s Kristom,
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
86
Spevník s akordami mima
toto je radosť
C
D
Emi
C
G
C
G
z lásky, to je vtedy, keď Boh je náš, náš Otecko a úsmev
G
má pre celú zem. :/
Detský spevácky zbor Úsmev
87
Spevník 02-2012-MM
V JEHO NÁRUČÍ
1.
E
A
E
A
Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal,
E
A
D
H
na všetky cestičky, ce stičky doze ral.
E
A
E
A
Všetkých nás miluje, stále o chraňuje,
E
A
D
H
túži aj po Tebe, po Tebe, neboj sa.
E
A
E
Ref.: On Ťa dvíha, keď pa dáš, On po
A
E
A
C
mi
čuje,
H
keď vo láš. On Ťa stále sprevá dza,
E
A
E
A
Každú chvíľu, každú chvíľu, každý deň, každý deň,
E
H
E
len mu povedz: „ Tvoj byť chcem!“
2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky. On pozná moje sny, Tvoje sny tajomné.
Povedz Mu v modlitbách, všetko, čo ukrývaš, veď On je Otecko, Otecko dobrý náš.
Ref.
VSTAL, VSTAL
1.
A
E
D
E
A
Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri, slnko už vychá dza.
A
E
D
E
A
Smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz nad zlom prichá dza.
A
E
D
E
A
Ref.: /: Vstal, vstal, vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. :/
2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán. Ref.
3. Vyzlečme sa zo starého života, všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť. Ref.
VŠADE SI
G
Ami
D
D7
G
Ref.: Všade vôkol vždy nájdem Ťa, viem, len Ty mi dávaš život.
G
Ami
G
D
G
Tvoja ruka je istota, vždy si so mnou, Pane môj.
G
D
G
C
D
G
1. V každej tajnosti nášho smútku nie som sám.
D
G
C
D
G
V radosti, keď s priateľom zídem sa, nie som sám. Ref.
2. V našich srdciach zmietaných búrkou nájdem Ťa.
V jasnom nebi za každou skúškou nájdem Ťa. Ref.
3. Keď si stieram pot v tvrdej práci, nie som sám.
Keď sa teším z poznanej krásy, nie som sám. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
88
Spevník s akordami mima
VŠETKO, ČO MÁM
P: C F Emi Ami F G C
C
F
Ref.: Všetko, čo mám,
C
F
Všetko, čo mám,
C
1.
F
Emi
Emi
dal mi
dal mi
G
Ami
Ami
C
G
Pán, môj Pán, môj Pán, môj Pán.
F
G
C
Pán, nič mi nechý ba.
D
G
Láskavý aj do brý k svojim deťom, Ty si, Pane.
C
F
G
D
G
Veľmi chcem, a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej.
2. Každé ráno, každý deň tiež je darom, čo mi dal Pán.
Za všetko mu ďakujem, vďačne spievam aleluja. Ref.
3. Naplno využiť túžim, Pane, každú chvíľu.
Neviem, koľko budem žiť, idem ďalej, kým mám silu. Ref.
G7
Ref.
VYVYŠUJEM TEBA PANE
P: C G F
C
G
F
Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom, Z II: aaaa
C
G
F
Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom, Z II: človekom
C
G
C
G
F
Vyvyšujem Teba, Pane, nad tým, čo stvorené je, Z II: stvorené je
F
Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom, Z II: životom
C
G
F
Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno, Z II: meno Ježiš (4 x)
VZDAJ VĎAKU
E
H
C#mi
G#mi
Ref.: Vzdaj vďaku Bohu, má Ťa rád, vzdaj vďaku, pridaj pieseň chvál,
A
E
D
H
vzdaj vďaku preto, že Ježiš je tvoj Pán a Kráľ. 2x
G#mi
C#mi
F#mi
H
E
1. Tak ver, v chudobe bohatstvá nachádzaš, v slabosti silou vyhrávaš,
C#mi
D
H
E A Ami Ami6 E
pretože Pán Ježiš bol daný za nás. 2x
Detský spevácky zbor Úsmev
89
Spevník 02-2012-MM
VZKRIESENIE
C
1. Nech radostná
Fmaj7
C
Fmaj7
nech radosť nám
C
Že z hrobu Pán
C
správa po krajinách
Fmaj7
zaznie,
G
zrkadlí na tvárach.
Fmaj7
C
vstáva, že smrti už
C
G
Ami
C
G
Fmaj7
to nech letí, letí do
dia
Fmaj7
Fmaj7
viac niet,
ľav,
C
to nech letí, letí do
dia ľav.
2. A horia nám srdcia, dych vzrušením viazne, veď spoznaná tvár je tvár Pána.
Už nezomrie láska, znie víťazná pieseň. /: Už nezomrie a svoj život dá nám. :/
3. /: Prečo máte balzam v rukách? :/ Prečo ten váš pohľad zdesený?!
Už tu neleží. Živých v hrobe niet, je vzkriesený, bežte s veľkou novinou.
Že je vzkriesený, s novinou, že je vzkriesený.
4. /: Ty jediný si z mŕtvych vstal, :/ položil si nový základ v nás. Smrť je prechodom,
novým zrodením, už nedesí, zachránil si /: všetkých nás, len Ty mocný Pán. :/
F
Len Ty mocný Pán, len Ty mocný Pán.
C
Znie radostná
Fmaj7
C
správa, že svoj život
Fmaj7
C
dá nám.
VŽDY JE S NAMI TÁ
1.
D
Vždy je s nami
D
Vždy je blízko
G
Tá, čo viem, že chráni
D
D7
Emi
Emi
A
D
A
D
A
moje srdce, ruky, moju tvá ár.
každý úsmev, čo mi život dal.
G
v chráme plnom lásky,
A
D A
na tom Tvojom tichom nádvo rí .
D
Čakáme Ťa
D
G
Tá, čo viem, že ľúbi,
D7
Ref.: Ty nás vítaš
Emi
D7
D7
G
každú chvíľu, prosíme Ťa,
F#
Hmi
E D
A
Gmi
daj nám silu.
D
Mária, Ty naša kráľo
vná . Mária, Ty naša kráľo vná.
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí.
Silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
90
Spevník s akordami mima
ZDRAVAS, MÁRIA
C
Ami
F
G7
C G7 C Ami
E
G7
C
1. Sólo: Radostná, čo porodila Syna nám, Ježiša, ktorého Boh dal na zem nám.
C G7 C G7 C G7
C C G7 C G7 C G7
C G7
C Ami F G7 C G7
Zbor: Ave Mária, Matka života. Ave Mária, Mária radostná. (Rec.: Zdravas, Mária.)
2. Sólo: Bolestná, čo stála plačúc pod krížom,
spínajúc ruky nad zmučeným Synom.
Zbor: Ave Mária, Matka spasenia. Ave Mária, Mária bolestná. (Rec.: Zdravas,
Mária.)
3. Sólo: Kráľovnou si bola zvolená pre nás.
Oroduj u Syna svojho vždy za nás.
Zbor: Ave Mária, Matka pokoja. Ave Mária, anjelov Kráľovná. (Rec: Zdravas, Mária.)
Ave Mária, hviezda jasná. Ave Mária, oroduj za nás.
ZDRAVAS, MILOSTI PLNÁ
D
Ref.: Zdravas,
A7
D
milosti pl ná,
A7
D
Ave Má ria.
G
D
Zdravas, milosti plná, Ave Má ria
G
1.
A7
.
D
G
Pán je s Tebou, požehnaná si že na, Má ria.
D
Slávna medzi žena
A7
D
mi, Má ria. Ref. Hmm...
G
2.
D
G
Požehnaný, požehnaný plod ži vota Tvojho,
D
D
Ježiš Kristus, Boží Syn, Má ria. Ref. Hmm...
3.
D
D
D
Matka Božia, Mári a, oroduj za nás. Matka Božia,
G
D
G
D
G
D
Má ria, oroduj za nás. Oroduj za nás, Oroduj za nás.
ZDRAV BUĎ, BOHOM OBĽÚBENÁ
A
E
A
D
A
E
1. Sólo: Zdrav buď, Bohom obľúbená, Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal.
A
E
A
D
A
E
Sólo: Že si dala príklad ženám, Zbor: za Matku Teba nám dal.
D
F#mi
D
F#mi
Ref.: Zdrav buď,
Matka,
Hmi
E
plná milo sti,
Hmi
E
pomáhaj a
čakaj nás
na výso sti.
2. Sólo: Boh Ťa našiel medzi nami, Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal.
Sólo: Nekráčame k nemu sami, Zbor: za Matku Teba nám dal. Ref.
3. Sólo: Splnila si Božiu vôľu, Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal.
Sólo: Preto všetkým, čo sme dolu, Zbor: za Matku Teba nám dal. Ref.
4. Sólo: Že si svätý život žila, Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal.
Sólo: Slávu si si zaslúžila, Zbor: za Matku Teba nám dal. Ref.
5. Sólo: na na na na.... Zbor: /: Tvoj Syn Ťa do neba vzal :/ 3x
Detský spevácky zbor Úsmev
91
Spevník 02-2012-MM
ZEM I NEBO HLÁSA BOŽIU SLÁVU
P: Hmi G A F#
Ref.:
Hmi
G
A
Zem i nebo hlása Božiu
Hmi
G
F#
A
F#
stíš sa, budeš počuť výzvy
Hmi
G
A
F#
Zem i nebo hlása Božiu
Hmi
G
A
spievať novú pieseň volá i
slávu,
hlas.
slávu,
F#
nás.
1. Struny, harfy, zvuky trúby, zahlaholte: Aleluja.
Ku oslave, ďakovaniu, prebúdzajte tých, ktorí spia. Ref.
2. Koľko lásky Boh ti dáva, s vďačným hlasom spievať skús.
Oslavuj ho neprestajne harfou srdca, cimbalom úst. Ref.
ZÍDENÍ
A Hmi
A
Hmi
D
A
1. Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou.
A
Hmi A
Hmi
D
A
Jednotní spievame zo srdca Kráľovi Kráľov.
Hmi
D
G
A
Ref.: Nech znie Abba Otče, vzácny si pre nás,
Hmi
D
G
A
nech znie Abba Otče, sväté meno máš.
ZJEDNOTENÍ V DUCHU
Emi
1. Zjedno
tení v Duchu, zjedno
Ami
Zjedno
tení v Duchu, zjednote
Prosíme, by jednota bola
Emi
C
Ami
D
tení
Emi
Emi
s ním.
ní s ním.
obnovená v nás.
Aby svet celý poznal svedkov
Emi
Ami
Emi
Kristových
Ami
v nás,
Emi
aby
svet celý
uzrel lásku v
nás.
2. /: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň, :/ budeme ľuďom hlásať radostnú
zvesť nádeje, že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je, že nás všetkých
nekonečne miluje.
3. /: Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet, :/ chrániť dôstojnosť ľudskú, ktorou
Boh obdaril nás, rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas, šíriť lásku Krista, ktorý žije v
nás.
4. /: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet. :/ Chvála buď Ježišovi, ktorý je
náš Spasiteľ. Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás. Duchu vzdajme
chválu, ktorý býva v nás.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
92
Spevník s akordami mima
Detský spevácky zbor Úsmev
93
Spevník 02-2012-MM
Z LÁSKY A PRE LÁSKU.
P: E A H E
E
A
H
E
Ref: Z lásky a pre lásku stvoril si svet.
A
H
E
Z lásky a pre lásku je víno chlieb.
E
A
H
E
Z lásky a pre lásku vchádzaš doň sám.
A
H
E
Z lásky a pre lásku dnes Ti ho dám.
E
H
A
E
1.Tak spojme si srdcia a zahoďme hnev.
Bez lásky i
C#mi
dušiam znie
E
A
A
H
falošne spev.
C#mi
Boh je tak náročný,
E
F#mi
H
nežiada obety.
H
A
E
Tou pravou obetou som ja a ty. Ref.
2.Keď dávaš svoj život a my chceme tiež s príchuťou lásky kríž si niesť.
Tak prijmi dary a vráť nám ich späť. Zmenené v Teba zmenia náš svet. Ref.
ZLOŽ SVOJU STAROSŤ
P: A F#mi A F#mi D E
A
Zlož svoju starosť
D
F#mi
A
na Pána. Zlož svoju starosť
F#mi
na Pána.
E
a On sa už postará.
A
/: Nebudem sa báť, lebo Ty si
D
F#mi
so mnou.
E
Nebudem sa báť, Pane môj. :/
ZVIERATKÁ
C
G7
C
G7
C
G7
C
G7
C
C
F
C
F
Maličké
Maličké
F
mravce ľúbi
mravce ľúbi
C
Boh, hoc sú len
Boh, on
ľúbi
G7
G7
G7
C
G7
C
lebo maličké mravce ľúbi Boh, On ľúbi
Ďalšie slohy: Žirafy, kone, blchy…
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
C
tiež aj mňa,
Boh ľúbi ma, Boh ľúbi ma, Boh ľúbi tiež aj
C
C
zvierat ká,
G7
G7
G7
mňa,
G7
C
tiež aj mňa.
G7
94
Spevník s akordami mima
ZOSKUPENÍ VŠETCI V JERUZALEME
D
5.
G
Zoskupení všetci v Jeru zaleme,
Hmi
Emi
že Pán pošle zasľúbenie
Otcovo:
G
V srdciach túžba opravdivá horela,
Hmi
Tu sa všetci jednomyseľ
D
G
naplň na
Emi
še srdcia,
G
S túžbou ča káme,
G
D
učeníci verili v zas ľúbenie,
A7
D
Ducha Sväté ho.
A7
D
slovo, Jeho viera pravá dozrela.
ní stali
A7
D
a tak čaka li.
A7
Ref.: Ó, Svätý Duchu,
G
Emi
A7
D
teraz prídi k nám,
A7
D
veď si zasľúbený nám.
A7
D
zostúp i na nás,
Emi
A7
D
zapáľ na
še srdcia, ohňom svojím pokrsť nás.
2. Zasľúbenie toto je pre každého, kto verí slovám Otca nebeského. Svätým Duchom
dnes môže byť krstený ten, kto uverí. Slovo Božie i dnes má tú istú moc, v jasný deň
premení i najtmavšiu noc. Ježiš chce i teba Duchom pokrstiť, keď budeš prosiť.
Ref.: Ó, Svätý Duchu, naplň ma teraz, zmeň život úplne, vlož do srdca neba jas.
Teraz Ťa čakám, ó, sila z neba, bezcieľny a prázdny život mi je bez Teba.
ZVELEBENÝ SI, BOŽE, NAVEKY
C
Zvelebe
C
Ami
Ami
Zvelebe
C
Ami
ný si, Bože, nave
C
Ami
ný si, Bože nave
F
C
Dmi
1. chlieb Ti tu pri
ná
2. víno Ti prinášame.
3. dary Ti prinášame.
G7
F
C
D
G
ky. Z Tvojich rúk všetko má me.
ky,:
C
ša me.
ZVELEBUJTE PÁNA
P:
Ami Dmi Ami Dmi Ami
Ami
Ami
Ami
Zvelebujte
zvelebujte
Dmi
Dmi
Padni na ko
Pána
Pána
Dmi
F
G
F
G
lená
Ami
Ami
ľudské
ľudské
Ami
Dmi
Dmi
pred ním
On o suší tvoje slzy, v trápe
Ami
Ami
On o suší tvoje slzy, v trápe
Ami
srdcia
Ami
srdcia
Dmi
človek
ní ťa neo
ní ťa neo
ako
ako
Ami
Dmi
Dmi
zvony
zvony
Dmi
ubie
Ami Dmi
Ami Dmi
dený
,
.
Ami Dmi
.
A7
pustí.
A7
pustí.
U jeho nôh padneš v prach, lebo je Boh všemohúci.
/: Nemá hraníc jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky. :/
/: Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu Pánu, všetko s nami. :/
Detský spevácky zbor Úsmev
95
Spevník 02-2012-MM
ŽIŤ, ŽIŤ
C
F
G
Ref.: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie roz
C
F
G
C
Žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hod ná.
1.
C
Ami
Ježiš moja láska
F
Ami
dávať.
G7
jediná, tým sa moja pieseň
C
G7
F
G7
C
začí na.
G7
C
Teba, Pane, chcem vždy
milovať, Tvoju lásku ľuďom rozdá vať. Ref.
2. Vtedy, keď ma môj bôľ premáha, tak mi moja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet. Ref.
3. Hoc život chudobný sa Ti zdá, Ona je v ňom, v Tebe prebýva.
Poklad veľký máš, len si ho chráň. Svoje šťastie môžeš stavať naň. Ref.
E LA LUCE DEL SIGNORE
E
É la luce del Signore lasciamo la brillar, é la luce del Signore las
é la
E
A
ciamo la brillar,
E
luce del Signore las ciamo la bri llar.
Brillera, brille
E
H7
H7
E
ra, brille ra.
A E
Amen, amen, a a
A E
men, a
men,
H7 E
a
men
DNES DÁVAŠ VŠETKO ČO MÁŠ
B C Dmi B C F
B
C
1. Dnes dávaš všetko, čo
B
C
Dmi
máš.
F
Našiel si lásku a tak ju stráž.
B
C
Boh klope na dvere,
On aj v noci
B
Gmi
kým svet spí,
B
C
bdie a dnes aj ty bdieš s Ním.
C
Láska je úsmev a
B
Dmi
Dmi
C
plač,
F
smútok a strach náhle zmýva dážď.
B
C
Cítiš, že Boh je tak
cítiš, že s
Gmi
Dmi
blízko nás,
B
C
Ním si tak stále viac svoj.
B
F
Boh ti práve dal to znamenie tých nových
B
C
Ref.: Až do konca dní On chráni ťa
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
G7
B
C
dní, krásnych dní.
Dmi
láskou.
96
Spevník s akordami mima
B
C
F
Dnes Ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.
B
C
Až do konca dní má k človeku
s Ním nikdy nie si
B
Gmi
C
C
blízko,
C
F
sám, až do konca dní.
2. Vždy príde otázok
B
Dmi
Dmi
pár,
F
čo trápia srdce a trápia tvár.
B
C
Vieš, že ťa nezlomia,
neboj sa
Gmi
B
Dmi
kým si s Ním,
C
ísť, on vie, čo s tým.
B
F
Boh ti práve dal to znamenie tých nových
G7
B
C
dní, krásnych dní.
2x Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
97
Spevník 02-2012-MM
LITURGICKÉ SPEVY
KYRIE
1. ZMILUJ SA, PANE
1.
Dmi
Zmiluj sa, zmiluj sa, Pa
Gmi
Gmi
A4
C
ne, pro sím.
C7
F
B
Zmiluj sa, Pa ne, pro sím.
A
Zmiluj sa, Pa
ne, opäť pro sí m.
2. Zmiluj sa, zmiluj sa, Kriste, prosím. Zmiluj sa, Kriste, prosím.
Zmiluj sa, Kriste, opäť prosím, zmiluj sa.
3. Zmiluj sa, zmiluj sa, Pane, prosím. Zmiluj sa, Pane, prosím.
Zmiluj sa, Pane, opäť pro
A4
A
D
sí m, pro sím.
2.KYRIE (PEŤOVE)
C
G
F
C
F
1. Sólo: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane,
C
G
F
C
F
Emi
F
G
zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
Emi
F
G
Zbor: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane,
zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
2. Sólo: Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.
Zbor: Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.
D
A
G
D
G
3. Sólo: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. ane,
D
A
G
D
G
Zbor: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane,
F#mi
GA
G
A
G
A
miluj sa, Pane, zmiluj a.
F#mi
zmiluj sa, Pane, zmiluj sa,
D
zmiluj sa.
3. KYRIE (MAŤOVE)
C
Dmi
C
Dmi
G
C
1. Sólo: Pane, zmiluj
sa, Pane, zmiluj sa.
Zbor: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
2. Sólo: Kriste, zmiluj
G
C
sa, Kriste, zmiluj sa.
Ami
Pane, zmiluj
Dmi
G
sa, Pane,
C
zmiluj sa.
Zbor: Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
4. PANE, PROSÍM, ZMILUJ SA
Emi
A
Emi
A
1. Pane, prosím, zmiluj sa. Pane, vrúcne prosím, zmiluj sa.
D
G
Hmi
G
Emi
A
Pane, prosím, Pane, prosím, Pane prosím, zmiluj sa.
Emi
A
Emi
Emi
A
2. Kriste, prosím, zmiluj sa. Kriste, vrúcne prosím, zmiluj sa.
D
G
Hmi
G
Emi
Kriste, prosím, Kriste, prosím, Kriste, prosím, zmiluj sa.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
98
Spevník s akordami mima
Emi
A
Emi
A
3. Pane, prosím, zmiluj sa. Pane, vrúcne prosím, zmiluj sa.
D
F#
G
H7
Emi
A
D
Pane, prosím, Pane, prosím, Pane, prosím, zmiluj sa.
5. PANE, ODPUSŤ NÁM
Spev:
Ami
Ami
Pane, odpusť nám, Pane, odpusť
Dmi
C
nám, pro sím.
F
E
Kriste, odpusť nám, Kriste, odpusť nám, pro sím.
Ami
F
Dmi
G
Ami
Pane, odpusť nám, Pane, odpusť
nám, pro sím, pro
sím.
Recitácia: Pane, nehľadal som v Tebe svoju radosť. Veril som len sebe
a stratil som nádej. Ježišu, neprijal som Ťa v každodenných krížoch.
Nechcel som Ťa poznať vo svojich bratoch. Pane, dary, ktoré si mi dal, nechal
som si len pre seba. Pane, svojím životom som nehlásal Tvoje evanjelium.
Ami
Spev:
Ami
F
F
Dmi
Pane, odpusť nám, Pane odpusť
Detský spevácky zbor Úsmev
G
Dmi
Ami
G
nám, pro sím, pro
Ami
sím.
99
Spevník 02-2012-MM
GLORIA
1. GLORIA, GLORIA, GLORIA
A
E
D
E
Gloria, gloria,
F#mi
glor
C#mi
D
E
A
E
ia, patri et Filio. Gloria, gloria,
F#mi
glor
C#mi
ia,
A
spiritui Sanc to.
2. GLORIA, IN EXCELSIS DEO
F
Dmi
Ref.: /: Gloria, gloria,
F
F
C
Sláva Bohu na výsostiach
Ref.
F
F
Dmi
B
a na zemi
Chválime Ťa, /: chválime Ťa, :/
Dmi
in
Ami
B
F
ex celsis De o.:/
G#mi
pokoj
Ami
B
ľuďom dobrej vô
F
A7
le.
A
B
velebíme Ťa, /: velebíme Ťa, :/ klaniame sa
Ti,
B
A
D
oslavuje me Ťa. Vzdávame Ti
Pane,
Ami
Dmi
Dmi
G
E
Cmi
F
C
F
vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja.
A
Ami
Dmi
Boh
F
Gmi
C
Otec všemohú
D
Kriste, Ty jednorodený Syn,
Gmi
Dmi
ci. Ref.
Eb
Pán a Boh,
Baránok
D
Syn Ot ca.
Ty snímaš
Bmaj7
hriechy sveta,
Bmaj7
hriechy sveta,
Gmi
A
našu úpenlivú prosbu.
Dmi
Gmi
Bože, Kráľ, Kráľ nebes ký,
Pane, Ježišu
Boží,
F
Gmi
glor ia, gloria,
Gmi
C
zmiluj sa nad na
Dmi
mi.
Dmi
Ty snímaš
prijmi
Dmi
Ty sedíš
Bmaj7
po pravici Otca,
Gmi
zmiluj sa
Ami C
nad na
mi. Ref.
Veď len Ty si svätý,
Dmi
D
s Duchom
Gmi
Dmi
F
B
F
B
A
len Ty si Pán, len Ty si najvyš ší, Ježišu Kriste,
C
F
Svätým v sláve Boha Otca. Amen.
Dmi G C F
A
A men.
Dmi Gmi C
D
men. Ref.
3. HOSSANA NA VÝSOSTIACH
D
A
Hmi
G
A
1. /: Hossana, hossana, hossana na výsosti. :/
D
A
Hmi
G A D
/: Hossana, hossana, hossana na výsosti. :/
G
A
D
Hmi
G
A
D
Hmi
/: Vyvyšujeme Ťa, ó, aleluja, Ježiš, vzývame Ťa, ó, aleluja.
G
A
D
F# Hmi G
A
D
Všetci chválu Ti vzdávame, hossana na výsostiach. :/
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
100
A
Spevník s akordami mima
2. /: Sláva, sláva, sláva Kráľovi Kráľov. :/
/: Vyvyšujeme Ťa, ó, aleluja, Ježiš, vzývame Ťa, ó, aleluja.
Všetci chválu Ti vzdávame, sláva Kráľovi Kráľov. :/
4. GLORIA BRATISLAVA
D
G
Ref.: /: Glori a,
A
1.
A
D
G
glori a,
D
A
in ex celsis
A
Ľuďom dobrej vôle, pokoj na Ze
G
Emi
vďaky vzdávame, veď je
D
Deo. :/
Hmi
mi, my Ťa
Emi
chválime,
A
veľká Tvoja
sláva. Ref.
2. Ježiš spasiteľ náš, baránok Boží, snímaš sveta hriech,
milosť udeľ nám, vyslyš prosby pokorné. Ref.
3. Veď len Ty si svätý, veď len Ty si Pán, Ty si najvyšší
so Svätým Duchom, v sláve Boha Otca, Amen. Ref.
5. GLÓRIA
Sláva Bohu na výsostiach a ne zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa, vzdávame Ti vďaky,
Lebo veľká je sláva Tvoj, Pane Bože, Krá nebeský, Boh Otec všemohúci.
Pane Ježišu kriste, Ty jednorodený syn, Pán a Boh, baránok Boží,
Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta prijmi našu
úpenlivú
Prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len Ty si svätý, len ty si Pán, len Ty si najvyšší Ježišu Kriste, s duchom Svätým
V sláve Boha Otca Amen. Amen. Amen.
6. GLÓRIA GLÓRIA IN EXELSIS DEO (VIANOCE)
E
Glór
C#mi
F#mi
H
E
C#mi
E
C#mi
ia, Glór ia,
A
Gló ria,
H
Glór ia
Detský spevácky zbor Úsmev
in e
alelu
F#mi
F#mi
xelsis
ja,
H
H
E
de o
E
alelu ja.
101
Spevník 02-2012-MM
ALELUJA
1. ALELUJA
C
C7
F
C
F
C
D G C
C7
F
C
F
C
Dmi G C
Aleluja, alelu-aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, alelu-aleluja, aleluja, aleluja.
2. VŠETKY NÁRODY
D
A
G
/: Všetky národy tlieskajte rukami, Bohu spievajte hlasom
D A
G A
D A
G A
Ale lu ja, ale lu ja, ale lu ja, ale lu ja.
A7
radostným. :/
D
3. ALE-ALE-ALE-LUJA
P: G C D G
G
C
G
C
D
G
Ale-ale-ale-luja, ale-ale-ale-luja, ale-ale-ale-luja, ale luja, a lelu ja.
4. ALELUJA (TALIANSKA OMŠA)
EAE
E
A E
C#mi A H
A
H
E
Ref.: /: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. Už je vzkriesený náš Pán. :/
E
C
Ami7
E
1. Vzkriesený je Spasiteľ pre nás všetkých.
G#mi C#mi
G#mi
A
H
E
Žije vo svojej Cirkvi, ľuďom pokoj svoj prináša. Ref.
2. Vzkriesený je Spasiteľ pre nás všetkých.
A v ňom povstane každý človek na zemi žijúci. Ref.
5. ALELUJA
D A Hmi F#mi G
A
D A
Ref.: Aleluja, aleluja, aleluja
D
A Hmi F#mi G
A D
Aleluja, aleluja, aleluja
1. Ty si trpel, Pane, život za nás dal.
A tak Tvoje slovo všetkým dáme.
2. Ty si pre nás cesta, pravdu pre nás máš,
Ty si život, ktorý všetkým dáme.
6. ALELUJA (FLAMENGO)
Ami
G
F
Emi
Ami
Aleluja, aleluja, aleluja,
alelu
(3x v poradí chlapci, dievčatá1, dievčatá 2,)
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
ja
102
Spevník s akordami mima
SVÄTÝ
1. SVÄTÝ (BYSTRICKÝ)
P: F G A G D E
A
D
Hmi
A F#mi D
E
A
E
Svätý, svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov.
A
D
Hmi
AF#mi D A
Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy.
F
G
A
G
D
E
Hossana, hossana, hossana na výsostiach.
A
D
Hmi
A F#mi
D E A
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
F G
A
F
G
A
Hossana, hossana, hossana na výsostiach.
2. SVÄTÝ (RADVANSKÝ)
A
C#mi
F#mi
D
E
Zbor: Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov.
A
C#mi
F#mi
D
E
Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy.
A
/: Chlapci: Hossana. Dievčatá: Hossana.
C#mi
Chlapci: Hossana. Dievčatá: Hossana.
D
E
A
E
Zbor: Hossana na výsostiach. :/
A
D
E
Zbor: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
A
/: Chlapci: Hossana. Dievčatá: Hossana.
C#mi
Chlapci: Hossana. Dievčatá: Hossana.
D
E
A
E
Zbor: Hossana na výsostiach. :/
3. SVÄTÝ (TALIANSKA OMŠA)
A
F#mi
C#mi
D
E
Svätý, svätý, svätý je náš Pán Boh vesmíru celého.
D G#mi
D F#mi
D
H7
E
A nebo so zemou tie sú plné len Jeho slávy.
A E
A E
D
E
A
Ref.: /: Hosanna, hosanna, hosanna znie po celom nebi. :/
F#mi
D
E
A
Požehnaný je ten, ktorý vždy prichádza v mene Pána. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
103
Spevník 02-2012-MM
OTČE NÁŠ
1. OTČE NÁŠ (BYSTRICKÝ)
P: F Dmi Gmi C F
F
Dmi
F
Dmi
Otče
Príď
C
Gmi
náš,
Gmi
kráľo
C
F
ktorý si na nebesiach, posväť
C
vstvo Tvoje,
sa
Gmi
C
meno Tvoje.
F Dmi Gmi C F
F
buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi.
C
F
F7
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
C
ako i my odpúšťame
F
Dmi
A neu
F
Dmi
ale
Dmi
veď nás
zbav nás
C
B
C
naše viny,
C7
svojim vinníkom.
Gmi
Gmi
B
a odpusť nám
C
do pokuše nia,
C
zlé ho
F Dmi Gmi C F
2. OTČE NÁŠ (KOŠICKÝ)
D
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
Emi
A
D
posväť sa meno Tvoje, posväť sa meno Tvoje.
Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja,
Emi A
D
ako v nebi, tak i na zemi.
G
D
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
Emi A
D
a odpusť nám naše viny.
G
D
Ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
Emi
A
D
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia,
Emi
A D
ale zbav nás zlého, zbav nás zlého.
3. OTČE NÁŠ
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď
vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
104
Spevník s akordami mima
Detský spevácky zbor Úsmev
105
Spevník 02-2012-MM
BARÁNOK BOŽÍ
1. BARÁNOK BOŽÍ (BYSTRICKÝ)
P: D A G D
D
A
G
D
A
D
A
D
A
G
D
A
D
C7
F
C
B
F
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmi luj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmi luj sa nad nami
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
C
Gmi
C
F
daruj nám po koj,
Dmi Gmi
daruj
F
nám po koj.
1. BARÁNOK BOŽÍ (KOŠICKÝ)
D
A
Hmi
E
G
A
D
G A
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami
D
G A (H7)
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami
E
G#mi C#mi
A
H
C#mi A F#mi
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj,
H7
E
daruj nám pokoj.
3. BARÁNOK BOŽÍ (TALIANSKA OMŠA)
Emi
G D G C
G
Ami
H
Baránok Boží, Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,
E
A
E
H7
E
zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty ktorý snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami.
Medzihra
Emi
G D G C
G
Ami
H
A
Baránok Boží, Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,
H
C#mi
A
H
E
daruj nám svoj pokoj, daruj nám svoj pokoj.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
106
Spevník s akordami mima
VIANOČNÉ PIESNE
1. ANJEL VEDĽA ANJELIČKA
C
G
C
G
C
G
1. Anjel vedľa anjelička, od spevu im žiaria líčka. Čože sa to len deje?
C
G
C
/: Ach, my deti, my to vieme, Božie Dieťa kdesi drieme.
F
G
C
F
G
C
Hľadajteže Ho, kde je. Hľadajteže Ho, kde je.:/
2. Betlehem a maštalôčka, nad Ním nebo, hviezdne očká.
Je to sen či skutočnosť!
/: Tu i k veľkým pokoj zletí, šťastní sú dnes ako deti.
Je tu Dieťa, Boží hosť. Je tu Dieťa, Boží hosť:/
BOH SA DNES ZRODIL PRE NÁS
Predohra: Začína basa sólom(CFG) a potom sa pridajú gitary: CFG
1.
C
F
G
Boh sa dnes zrodil pre nás, ale
C
F
G
C
luja,
C
Boh sa dnes zrodil pre nás, ale luja.
F
G
C
FG
FG
G
C
Sláva Bohu v ne bi, pokoj ľuďom dobrej vôle.
F
G
C
Sláva Bohu ale luja
C7 F
G
C7
C
, sláva Bohu ale luja.
2. Spievajme Bohu sláva, aleluja. Spievajme Bohu sláva, aleluja.
Prišla naša spása, Boh sa z lásky ku nám dáva,
sláva Bohu aleluja, sláva Bohu aleluja.
3. Pokoj ľuďom na zemi, aleluja. Pokoj ľuďom na zemi, aleluja.
Láska, čo nám Boh dal, nech je stále medzi nami,
pokoj ľuďom aleluja, pokoj ľuďom aleluja, pokoj ľuďom aleluja.
BÚVAJ DIEŤA KRÁSNE
C
Ami Dmi G
C
Ami Dmi G C
F
C
G
C
F
C
G
1. Búvaj Dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, búvaj, Pachoľa, milostivé Jezuľa.
C
C7
F
C
Ami
Dmi
G
C
Budeme Ťa kolísať, abys' mohol dobre spať.
C
Ami
Dmi G C
Ami Dmi G F
C A7 Dmi G
C
Ježiško náš milý, aby sa Ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
2. Drozdy a hrdličky spievajte pesničky, nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s Vami spievať za jasľami Synu milému, Synu milému.
3. Hory ticho buďte, Dieťa nezobuďte, nech si ono podrieme na slame a na sene.
Aj vy milé fialky zaváňajte do diaľky.
Zavejte mu vône Pánovi na tróne ticho sladučko, ticho sladučko.
Detský spevácky zbor Úsmev
107
Spevník 02-2012-MM
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
108
Spevník s akordami mima
ČO TI DÁME
Predohra: Dmi G Dmi G Dmi G Dmi G G7
C
Ami
Ref.: /: Čo Ti dáme,
1.
Dmi
Dmi
F
G
Skúšam prečí tať v
G
čo má ktorý dať,
G
C
Dieťa lásky, že si prišlo k nám. :/
Dmi
Dmi
G
Tvojich očiach detských,
G
aby si nás ľúbil
G7
všetkých. Ref. 1.
2. Dá sa prečítať v starých múdrych knihách, že kráľovský dar je zlato, kadidlo a
myrha.
Ref. 2.: My mu dáme bratia, dcéry víno a chlieb. Myrhu lásky, zlato viery, vôňu
modlitieb.
DAJ BOH ŠŤASTIA TOMU DOMU
Daj Boh šťastia tomu domu, my spievame, vieme komu
Malému dieťatku, Kristu Jezuliatku, dnes v Betléme narodenému.
On rozdáva štedrovníčky, hrušky, jabka, medovníčky,
Za naše spievanie, za koledovanie, daj vám Pán Boh požehnanie.
DNES ZAŽIARI NAD NAMI SVETLO
P: D Hmi Emi A7 D G A D
D
Ref.: Dnes zažiari
D
1.
G
nad nami
A
Emi
svetlo,
A7
D
lebo sa nám narodil Pán.
D
Spievaj,
D
Hmi
V bielych
D
Hmi
G
spievaj
Hmi
Emi
plienkach
malá detská
A7
D
pieseň
Emi
A7
vdýchla
G
D
G
veselú začína kalen
A7
dár.
A7
tv ár, malá detská
prvý raz
A7
D
tv ár. Ref.
2. Spievaj, spievaj pieseň veselú, plní sa Boží plán.
Z bielych plienok s tvárou usmiatou hľadí na nás Pán, hľadí na nás Pán. Ref.
3. Spievaj, spievaj pieseň veselú, začína kalendár.
Z bielych stránok Písma učí ťa malá detská tvár, malá detská tvár. Ref.
4. Spievaj, spievaj pieseň veselú, plní sa Boží plán.
V bielom kúsku nášho chlebíka hľadí na nás Pán, hľadí na nás Pán. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
109
Spevník 02-2012-MM
DOBRÁ NOVINA, ŠŤASTNÁ HODINA
C
F
C C Dmi Emi G C
C
G
C
1. /: Dobrá novina, šťastná hodina, :/ čo sa tejto noci stalo?
G
C
Ami
C
F
C A7 Dmi
G
C
Nebo svetu svetlo dalo. Dobrá novina, šťastná hodina.
2. /: Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. :/ Slovo v telo o polnoci
zrodilo sa z Božej moci. Nám sa zjavilo, by nás spasilo.
3. /: Jasnosť spanilá nás osvietila. :/ Žiara padla na salaše,
osvietila hory naše. Dobrá novina, šťastná hodina.
4. /: Panna predivná z rodu Dávida, :/ Spasiteľa čo nosila,
dnes nám ho aj porodila. Dobrá novina, šťastná hodina.
DOBRÝ PASTIER SA NARODIL
C
Ami
Dmi
G
C
Ami
Dmi
G
1. Dobrý pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil
C
F
C
Dmi
G
C
Ami
Dmi G C
pri betlemskom salaši, radujme sa, veseľme sa valasi.
2. Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte,
že nám Boh dal takého, žiadaného nám pastiera dobrého.
3. Jak sa jedna ovca stratí, On sa hľadať ju navráti,
nebojí sa zanechať pre tú jednu deväťdesiat aj deväť.
4. Ó, Dieťatko utešené, z čistej Panny narodené,
daj nám svojej milosti, nech sa s Tebou uvidíme v radosti.
DO HORY, DO LESA, VALASI
D
Hmi
Emi A A G D A7 D Hmi Emi A
D A D
1. Do hory, do lesa valasi, či horí v tom našom salaši.
D
Hmi
D
A
D
Hmi
Emi
A
Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje.
D
Hmi
Emi A
A
G D A7 D Hmi Emi A D
A
D
Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám.
2. Počkajte nás, milí bratkovia, nebeskí lietajú duchovia.
„Sláva Bohu“ prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú.
Vtáčkovia prekrásne spievajú a do Betlehema volajú.
3. Zrodila Panenka Dieťa nám, v jasličkách vložené leží tam.
Mesiáša čakaného, Boha na svet vteleného,
poďme a vítajme vznešené Dieťatko ležiace na sene.
GLÓRIA GLÓRIA IN EXELSIS DEO
E
Glór
C#mi
F#mi
H
E
C#mi
E
C#mi
ia, Glór ia,
A
Gló ria,
H
Glór ia
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
in e
alelu
F#mi
F#mi
xelsis
ja,
H
H
E
de o
E
alelu ja.
110
Spevník s akordami mima
EMMANUEL
P: Gmi Cmi F D# D D7
Ref.: /:
e
Gmi
Emmanuel,
D#
Cmi
D
Dio con noi, e Dio con
1. Il Dio
Gmi
F
Emmanuel, Emmanuel
D7
noi :/
D
lontano s'é fatto vicino, ha preso un volto come noi.
Lui pensa da uomo, lavora da uomo e ama da
D7
uomo: É uno di
Gmi
noi. Ref.
2. É nato un bambino, é nato il Signore, é nato il nostro redentore.
La terra é in festa, un uomo crede, la chiesa canta: Aleluja. Ref.
3. Abbiamo toccato il verbo di vita, abbiamo parlato insieme a lui.
Ha dato la vita perľuomo che crede, per tutta la nostra umanitā. Ref.
IZAIÁŠ
C
Ami
Dmi Dmi7 G
C
Ami7
1. Tomu, kto v žiali hlavu zvesil,
na nebi hviezda žiari,
Ami7
Fmi
Dmi Dmi7
G
C G
zaháňa tmu a smutných teší,
osuší slzy na tvári.
2. Povie Ti radostnú zvesť novú, že Boh Ti nové srdce dá.
V kráľovstve Božom nájdeš lásku, v nej budeš žiť a rásť.
3. Sneh na dlaniach Ťa bude hriať, zima Ti neuškodí mrazom.
Vlk s baránkom sa budú hrať a Dieťa bude Kráľom.
JAK SI KRÁSNE, JEZULIATKO
A
D
A
F#mi
D E
A
1. Jak si krásne, Jezuliatko, vprostred biedy úbožiatko.
A
D
A
F#mi D
E A
Pred Tebou padáme, dary Ti skladáme.
2. Ja Ti nesiem dve kozičky, by Ti zohriali nožičky.
Ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo.
3. Ja Ti nesiem veselého baránka zo stáda svojho.
S ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať.
4. A my biedni, čo Ti dáme, darovať Ti nič nemáme.
My Ti tu zahráme, piesne zaspievame.
Detský spevácky zbor Úsmev
111
Spevník 02-2012-MM
JEDEN CEZ DRUHÉHO
P: D Hmi G A
D
1.
Hmi
Jeden cez druhého
G
A
D
Hmi
chvátame dopredu
a zápach prepychu svedomiu nevadí.
Pred oltár zložíme
G
maličkú obetu,
A
ostatné na naše konto sa hromadí.
D Hmi
Ref.: A
G
A
D Hmi
le lu ja, a
G
A
D Hmi
le lu ja, a
G
A
D
le lu ja nám.
2. Pod stromček dáme si vianočné darčeky, doma si spravíme sviatočnú idylu.
A keď čas vianočný so zimou odletí, do vrecka dáme sny a klobúk do tylu. Ref.
3. Lásky sa najedia domáci psíčkovia. Materské šaty sa do módy nehodia.
Deti bez rodičov nikomu nevadia, rodičia bez detí ľahšie si poradia. Ref.
4. Anjeli spievajú vianočnú koledu, Ježiš sa narodil v mestečku Betleme.
Priniesol z neba kríž každému jednému, či už to chceme, alebo nechceme. Ref.
JEŽIŠKO, HAJAJ A SPI
A
E
A
D
A
E
1. Ježiško, hajaj a spi v jasličkách sladučko sni. Chudobný prišiel si k nám,
A
E
A
D
A
bys' spásu priniesol nám. V noci tej betlemský kraj, rozkvitol v čarovný raj.
E
A
E
A
E
A
E
A
S anjelmi spievame Ti: Ježiško, hajaj a spi. Hajaj a spi.
2. Ježiško, pri jasliach tých, vo chvíľach dobrých aj zlých, chceme Ti priniesť dary,
záchranca Ty náš drahý. Bohatstvo my nemáme, srdcia Ti však dávame, iste ich
prijmeš z lásky, Ježiško, hajaj a spi. Hajaj a spi.
KEĎ SA KRISTUS ZRODIL
1.
D
G
D
Keď sa Kristus zro dil
D
G
D
D
A
tmavá noc v jasnos ti,
A
Hmi
a na
Hmi
Emi
D
A
svet pricho dil,
Boh v svo
Emi
A
D
jej milos ti.
D
/: Anjeli si prespevujú, sláva Bohu ohlasujú:
G
A
D
G
D
Gloria, gloria, gloria in exce lsis De
AD
o. :/
2. Hovoria pastierom, ktorí stráž držali, aby do Betléma čím prv utekali.
/: Bo sa zrodil Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo:/
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
112
Spevník s akordami mima
K JASLIČKÁM
P : 4 takty D (gitara)
D
G
D
Ref.: /: K jasličkám by som aj ja rád be žal,
nepoznám cestu, ach,
1.
A7
A7
D
aký to žiaľ. :/
D
Tam, kde šťastná zvesť Nového zákona,
A7
D
tam sú dnes jasle, tam je dnes On.
D
Tam je Boh slávy,
D
tam je dnes
A7
tam sa Ti zjaví,
A7
D
Ježiškov trón. Ref.
2. Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes On.
Tam vo sviatosti, tam svojich hostí, tam je dnes Ježiškov trón. Ref.
3. Tam kde chudobní, trpiaci, väznení, tam sú dnes jasle, tam je dnes On.
Tam Ho vyhľadaj, tam sa Mu oddaj, tam je dnes Ježiškov trón. Ref.
K JEŽIŠKOVI DO BETLEMA
P: C Dmi G7 C Dmi G7 C
C
1.
K Ježiškovi do Betlema
Dmi
Jemu pískať, jemu trúbiť
G7
C
Takú nôtu veselú
C
G
Dmi
bu
pôj
G7
G7
C F
G7
C
de me, hej, hej,
C
de me, hej, hej
Dmi
Dmi
bu
pôj
G7
G7
C
de me.
C
de me.
C
a dávno nes lýchanú,
C
že sa nám na ro dil v meste
G7
C
Betle me.
2. K Ježiškovi do Betlema pôjdeme, hej, hej, pôjdeme.
Mlieka medu na kašičku venujeme, hej, hej, venujeme.
By dieťa sladko spalo, v jasličkách sa ohrialo,
lebo prišiel z neba, to mu zanesme.
3. K Ježiškovi do Betlema spiechajme, hej, hej, spiechajme.
Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej, hej, sledujme.
Ale čo mu my dáme, keď ničoho nemáme,
naše detské srdcia, tie mu darujme.
KOLEDA (KRESŤANIA ZVESTUJME CELÉMU SVETU)
1.Kresťania zvestujme celému svetu, že dnes k nám prišiel Spasiteľ Pán.
Mária, panna zverená Bohu, uzrela prvá, čo dal Boh nám.
R: Ježišu, Ježišu, od Boha daný nám, skrz Pannu Máriu prišiel si k nám,
Ježišu, Ježišu, od Boha daný nám, u ľudí, v ich srdiečkach, vytvoril si chrám.
2.Pozrite, ľudkovia, čo je to za zázrak, veď to sám Spasiteľ sveta tu je.
Tíško tu v náručí na svet sa prediera a láska za ľudí sa obetuje.
3.Raduj sa, Boží ľud, tomuto dňu, ododnes ráta sa pre ľudí čas.
Písmo nám vraví pravdu presvätú, že Pán tak jak sľúbil, tak vzkriesi nás.
Detský spevácky zbor Úsmev
113
Spevník 02-2012-MM
LEN JASLIČKY CHUDOBNÉ
F
B
F
1. Len jasličky chudobné za lôžko mal,
C
C7
keď Pán Ježiš
F
dieťaťom pre nás sa stal;
B
F
a kde ležal na sene On, Boží dar,
C
F
B
tam hviezdičky svietili na je
C7
F
ho tvár.
2. Len v maštali dieťatko malo svoj byt, veď v chudobe na zemi mal náš Pán žiť.
By skláňal sa k biednym vždy, ich k sebe zval a do svojej slávy si potom ich vzal.
3. Buď so mnou, môj Pane, Ty sám aj mňa bráň a od zlého pravicou svojou ma
chráň. Ty najlepším Priateľom nám deťom buď a do svojej slávy aj našu veď púť!
MÁRIA MÁ DIEŤA
C
1. Mária má
C
Mária má
Ami
F
G
C
Dieťa, Pa ne, Mária má
C7
F
C
Dieťa, Pane a zástup kráča
Ami
Ami
F
G
Dieťa, Pane môj.
Dmi
okolo a
ne
G7 C
vi dí.
2. Kdeže je to Dieťa, Pane, kdeže je to Dieťa, Pane môj...
3. Dieťa leží v jasliach, Pane, Dieťa leží v jasliach, Pane môj,...
4. Aké mu dá meno, Pane, aké mu dá meno, Pane môj,...
5. Dá mu meno Ježiš, Pane, dá mu meno Ježiš, Pane môj,...
MÁRIA
Keď sa Lás
jej slovo
Prialo si
Emi
Do tieňa
D
F#mi Hmi D
F#mi Hmi D
chcelo to vyja viť
G
plán
G A7
D
uskutočniť mo hol
G A7
D
srdce si vyhlia dol
F#mi Hmi D
G
G
R: Kto je to ten podivný lasky tieň, čo
ten prečistý lásky sen? Je
F#mi
F#mi
D
kom uprostred nás
D
.
.
A7
ria, Ty si.
A7
,
D
ky – Lás ka.
vyhne sa slnku a žiari sám, kto
A7
to Má
A7
F#mi Hmi D
prišla náhle žiara a do ticha súzvu
,
.
zaznieť tu medzi nás nebeským súzvu
Pán,
F#mi
D
na zem rozhodla prísť
G A7
Emi
Emi
G A7
ka
nám
F#mi
Aby tento
našiel si
Emi
Hmi
je to
A7
A my tu dnes spievať chceme Tebe. Ty si nebo, ktorým žiari nám Pán, Ty si tá Matka
čistá, cez ktorú prišiel Pán medzi nás. R. ...
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
A7
D
Ty si
A7
D
Ty si.
114
Spevník s akordami mima
MOŽNO
P: G D C D G
1.
G
D
C
D
G
Možno prišiel na svet v noci, v starom bará ku,
C
D
G
možno, že to bolo vo va šom panelá ku.
C
A
C
D
Mohlo to byť veľmi dávno, môže to byť dnes,
G
D
C
D
G
tak už nestoj, ponáhľaj sa, rýchlo k Nemu bež.
D C D G
2. Možno, že sa práve rodí kdesi v Havane,
alebo má maštaľ blízko Letenskej pláne.
Možno, že si dnes za matku Angličanku vzal,
možno, že Ho práve súdi súdny tribunál.
3. Možno nik nezbadal hviezdu nad Jeho skrýšou,
možno sa mu práve klania parta chulišov.
Ak hľadáte, nájdete Ho deťom na tvári,
ak Ho chcete, tak Ho jedzte, je na oltári.
NARODIL SA KRISTUS PÁN
D
G
D A
D
1./: Narodil sa Kristus Pán, dobre bude ľu ďom nám.:/
A
a tie vtáčky čvirikajú,
D
Hmi
G
A
Pána Ježiš ka vítajú
D
A
D
a sýkorka čin, čin, čin, narodil sa Bo ží Syn.
2. /: Narodený v Betleheme na slame a na sene :/
a ten Ježiško náš dobrý v potrebe vždy pri nás stojí
a sláviček trilkuje, Ježiškovi ďakuje.
3. Dieťa krásne ako kvet, čo miluje celý svet
a tá panenka Mária, Ježiška nám porodila,
svätý Jozef pestuje, Ježiško sa raduje.
/: Narodil sa Kristus Pán, dobre bude ľuďom nám:/
Detský spevácky zbor Úsmev
115
Spevník 02-2012-MM
NA SLAME NA SENE
P: A A A A
A
D
A
Ref.: Zbor: /: Na slame, na sene v jasličky vložené
A
E
E
A
Dieťatko maličké spí. :/
A
1. Sólo: Zvony v diali oznamujú nám.
A
E
A
Zbor: Zvony v diali oznamujú nám,
A
E
A
A
E
A
Sólo: že už prišla samá Láska k nám,
Zbor: že už prišla samá Láska k nám.
A
Zbor: Prišla nikým nepozvaná, opľutá a nečakaná Láska k nám.
Prišla skromne v tichu, v šere, aby jasom
A7
D
naplnila celý kraj,
A
prišla Láska k nám.
E
D
A
To každý čuj, nech nie je smutný nik.
E
D
A
To každý čuj, nech je radosť vôkol nás.
2. Sólo: Otvorme si srdcia dokorán.
Zbor: Otvorme si srdcia dokorán. Sólo: Sme bratmi, to dobre vieš i sám.
Zbor: Sme bratmi, to dobre vieš i sám.
Zbor: Zabudni na všetky sváry, je tu prísľub novej jari, čuj jej hlas.
Úsmev nech nám z tvárí žiari, svet je veľký, my sme malí, dobre vieš, prišla Láska k
nám. Tak prijmi ju a svet sa zbaví bied a veľký svet sa rajom stane nám. Ref.
Záver: A E A D A E A
NESIEM VÁM NOVINY
A
D
A
D
A F#mi E A A
D
A
D A F#mi E A
1. Nesiem Vám noviny, počúvajte, z Betlemskej doliny, pozor dajte.
A
F#mi
A
E
A F#mi E A
/: Čujte ich pilne, sú neomylné, :/ rozjímajte.
2. Syna nám zrodila čistá Panna, v jasličky vložila Krista Pána.
/: K sebe vinula a zavinula, :/ požehnaná.
3. Ku nemu anjeli letia z neba, pastieri veselí ho velebia.
/: Privítajme ho, Pána to svojho, :/ ako treba.
4. Anjeli spasenie nám zvestujú a Boha vtelenie zvelebujú.
/: Že je zrodený, v jasliach vložený, :/ ohlasujú.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
116
Spevník s akordami mima
NOC, ČAKANÁ NOC
C
F
G
G7
1. Noc, čakaná noc priniesla nám pre všetkých
C
F
C
Ref.: Gloria, všetci sa radujme,
F
C
Ami
Ami
Dmi
Dmi
ma
C
dar, Ježiška nám.
G7
lého
C
Ježiška radi pri vítajme.
G7
C
Malého Ježiška
v jas
liach vlo ženého privítaj me.
2. Noc, prekrásna noc, volá nás tam, kde sa zrodil Kristus, náš Kráľ. Ref.
3. Poď, pridaj sa k nám, nezostaň sám, čaká ťa tam Ježiš, náš Pán. Ref.
OTVORTE BRÁNY DOKORÁN
D
A
D
1. S: Otvorte brány doko rán,
D
Hmi
Z: otvorte
D
prichádza
G
Prichádza
brány
Hmi7
Emi
kráľ,
C#
Kráľ,
A
doko rán.
Emi
F#mi
Emi
prichádza,
prichádza
A
Prichádza kráľ,
A7
D
prichádza Pán, náš
H7
Kráľ,
Emi
prichádza,
D7
Kráľ.
A7
D
prichádza Pán
Sólo klavír (od začiatku po) Z: Prichádza Kráľ...
2. S: Otvorte brány dokorán, otvorte brány dokorán.
Z: Prichádza kráľ, prichádza kráľ, prichádza, prichádza Pán, náš Kráľ.
B D Gmi
Prichádza Kráľ, prichádza Kráľ, prichádza, prichádza Pán,
D
náš Kráľ.
PASTIERI, VSTÁVAJTE
G
D
G
D
G Emi Ami D
G
G
D
1. Pastieri, vstávajte a spania nechajte, poďme na cestu. Hľa, volá vás anjel,
G
D
G Emi Ami D
G G
Ami
D
G
či je to archanjel k Betlemu mestu. Akože tam dôjdeme a kadiaľ tam pôjdeme,
D
G
D
G
D
G Emi Ami D
G
cestu neznáme? Však nám ju ukáže Ten, ktorý ísť káže, nepochybujme.
2. Anjelu ty Boží, čo budíš nás z loží, čo nám ukážeš? Do mesta Betlema,
kam cesta neznáma, prečo ísť kážeš? Narodil sa Spasiteľ, Boh sveta Vykupiteľ
v meste Betleme. Tam leží v jasličkách, tenučkých plienočkách na slame, zime.
3. Ach, keď je to možné, teda sa ochotne na cestu dajme. Tam Bohu milému Otcu
nebeskému česť, chválu vzdajme. Že nám toho už zoslal, koho dávno svet
žiadal, Ježiša Krista. To je, bratríčkovia, milí pastierovia, vec milá, istá.
Detský spevácky zbor Úsmev
117
Spevník 02-2012-MM
PIESEŇ O CESTE.
Predohra: G Emi Ami D G
1.
G
C
Ak dávno pevne ve ríš, že Bo
pochop
Emi
A
D
lepšie Jeho lásku k nám.
G
C
Skús byť taký ako On, snaž sa
mať zrak
Ami
Emi
Gdim
čistý
srdce
Ami
Ami
C
D
G
D
G
ží Syn je Je žiš,
D7
tiež byť dieťa ťom,
D
G
do ko rán.
G
G
Ref.: Sólo: Poď, čaká nás cesta spoločná Zbor: ži
C
G
Sólo: Je veľa bole stí na nej Zbor:
C
CD
a
G
C
tmy.
G
G
CD
D
vo tom.
G
Sólo: Pomáhajme láske zavládnuť Zbor: nad
Sólo: aby každý človek bol Zbor:
Gdim
Gdmi
D
sve tom,
G
šťa stný.
2. Ak si mu uveril dnes, spievaj, raduj sa a teš, dôveruj mu, očistí ťa rád.
Kráčaj ďalej iba s ním, zvíťazíš nad všetkým zlým, spoznáš, že je verný kamarát.
Ref.
3.Ty, čo Krista nepoznáš, poď, veď tiež si priateľ náš, raduj sa a nedbaj rečí zlých.
Veľký sviatok má náš Pán a možno tiež spoznáš sám, že má veľa lásky pre
všetkých. Ref.
PIESEŇ O NOCI
P: E A H E
1.
E
A
H
E
Stále si hrám pieseň o noci,
A
H
E
pieseň tú mám od betlehemských pastierov.
E
A
E A H E
E
Narodil sa chlapček ako jeden z nás,
H
E
meno Ježiš dali mu, keď nadišiel čas.
E
A
H
E
A bol to Pán, a bol to Pán.
E A HE
2. Ďalej si hrám pieseň o noci, o noci, ktorá bola novým dňom.
Chlapček bol tým svetlom pravým tentokrát, dnes je svetlom katedrál
a nepozná čas. Ak máme lásku, svoj stan má v nás.
3. Znova si hrám pieseň o noci. Pieseň, čo mám od betlehemských pastierov.
Nato sa Ježiš vrátil k Otcovi. Pieseň pastierov a dnes rytmus nový má pulz gitary,
má pulz beatový.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
118
Spevník s akordami mima
PIESEŇ O DARE
C
1.
C
Boh nám Syna
Dmi
Priniesol nám
C
Také dary
C
Dmi
Od Božieho
C
Dmi
G
C
G
G
C
G
C
G
C
G
C
G
dar. Nám ľuďom on Boh dary no sí.
G
C
G
my, ľudia, dávať vo zvyku sme nema li.
Dmi
C
dal, Syn od Otca k nám prišiel, jediný Syn.
G
C
G
Syna ako dar sme jeho ži vot dosta li.
F
G
G
Je to vzácny dar, najdrahší, aký je
G7
C
možné dos tať.
G
C
GC
Za to vďační
G
Dmi
C
chceme aj my svoje dary mu dať.
sme a
GC
C
F
Ref.: Dievčatá: Aké však my dary prinesie me?
D
G
Chlapci: Hodnotný, vzácny dar nájsť nevie me?
C
F
Zbor: Dar je to, čo z najhlbšej hĺbky srdca dáš,
C
G
C
dáš navždy a nič nepýtaš späť.
C
G
F
Hodnotu nemá to, čo z nadbytku daruješ.
C
G
C
Vzácny dar z toho je, čoho dosť niet.
2. Králi priniesli Ježiškovi svoje drahé dary, cestu dlhú a tiež únavnú kvôli nemu
prekonali. Ľudia z okolia mu tiež priniesli, každý niečo z toho, čo kto doma mal, pri
svojej biede každý dal, čo mohol. Že to boli pekné, milé dary, je nám všetkým
známe, prišli sme aj my, že tu na oltár svoje dary dáme. Ref.
E
Ami
E
Ami
Záver: Dnes majú ľudia všade času málo, tak dajme Kristovi svoj voľný čas.
G
C
G
E
Dajme mu tu, pred oltárom, svoju lásku, tak veľmi chýba okolo nás!
A7
Dmi7
B6
A7
Na svete je veľmi málo ľudí, ktorí žijú pre druhých, pre Krista.
H
E
A
F
G
C
Tak neváhajme, poďme priniesť najkrajší dar, poďme preň srdcia prichystať.
Detský spevácky zbor Úsmev
119
Spevník 02-2012-MM
PIESEŇ O PRIJATÍ
Predohra: D D+ Hmi Emi A D
D
1. Mesto spí už do tmy schúlené,
Emi
leží Dieťa,
A7
D
D
D
Dmaj7
D
A
D
A
D+
všetky ľudské
D
D
Sólo dievča: Neboj sa, neplač Dieťatko,
D
Hmi
spi sladko.
Emi
Mamka pesničku zaspieva,
Emi
Hmi
vtedy netušil
A
vyhnaný u zvierat prvýkrát spal.
zavri očká a
A
Boží Syn, nikto v kraji
a každý ho len za človeka mal.
maštali, v sene
skromnej a čistej,
D+
Všetky zámky tupo zapadli,
Emi
Hmi
z devy klíči
A
Hmi
AD
chveje sa, veď víta ho tma a chlad.
Že k nám prišiel z lásky
Emi
za ním v biednej
dýcha dnes prvý krát.
Malý púčik lásky velikej
Emi
Dmaj7
Hmi
srdcia vychladli,
AD
D+
A
D
Hoc Ťa vyhnali, pevnú ochranu máš.
D+
A
Jozef rúčky po
D
a ruka otcova drží nad Tebou stráž.
Hmi
A
ohrieva
AD
Gitara: D G Emi A C D G Emi A
2. Od čias, čo prišla Tvoja hviezda, žiari vždy cez búrky, hmly, cez dážď,
nevládal jej plameň udusiť čas.
Ty si s nami, Ty si stále tu, každý rok, deň, hodinu, minútu,
prichádzaš, klopeš, zrodiť sa chceš znova v nás.
My však máme obsadené zas, miesta nemáme a chýba čas,
nové zámky k starým prikladáme.
Zas Ťa trápi od sŕdc našich chlad, neľúbime, jak Ty mal si rád,
len chatrče pusté Ti nechávame.
Sólo chlapec:
Vždy však poznávame svoj klam a dnes prichádzaš znova k nám.
Odpusť, prosíme, nechceme už viac zrád.
Veríme Ti, si Boží Syn, lásku nám dávaš, sám ňou si,
preto voláme: Vďaka Ti tisíckrát!
A
D
A
D
Zbor: Vďaka Ti tisíc krát, vďaka Ti tisíc krát
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
120
Spevník s akordami mima
PIESEŇ O PRÍCHODE
P: Organ A A A
A
1. Sólo:
Pán prišiel k nám,
A
Tak všetci spievaj
A
Zbor:
Už je tu ten, čo
to je dôvod k
Hmi
Hmi
Hmi
E
A
aby nám slúžil, aby spasil svet.
E
A
me, nech žiadnej smutnej tváre niet.
E
A
naučí nás, ako správne žiť,
E
A
mu, že môžme veselými byť.
A
Sólo:
Hmi
D
E
A
Aj do našich sŕdc, rodín, ulíc nechajme ho prísť,
A
Zbor:
nech všetci ľudia s
Hmi
E
A
nami môžu veselými byť.
Gitara: 2 x A C#mi F#mi Hmi E A A A A
A
D
A
E
Duet: Dávno sme vysnívali šťastie, sláva, moc, prepych, plno krás.
A
D
Prázdnota týmto šťastím rastie,
A
Hmi
D
E
úbohosť rozkladá stan v nás.
A
E
Boh videl, že nevrátime sa z ciest, na ktoré vypravil nás klam.
A
D
Že len v láske svet v rodinu zrastie,
Zbor: to
F#
H
G
E
prišiel nás naučiť a za to dať aj život sám.
Medzihra: 2 x A C#mi F#mi Hmi E A
2. Sólo: Je úžasné a skús chápať, že kráľ vesmírnych krás
zvolil obliecť prostý odev, stať sa jedným z nás.
Zbor: On neprišiel nám vládnuť z trónu, podmaniť si svet,
lež šťastie priniesť prácou, láskou, silou svojich viet.
Sólo: Tam, kde dobytok býva, narodil sa kráľov Kráľ,
niet zlata, ani plných čiaš, len Mamky krásna tvár.
Zbor: Nech okolo nás vládne iba šťastie radosť, spev,
veď nebolo tu nikdy predtým takých kráľovstiev.
Dohra: 2 x A C#mi F#mi Hmi E A
Detský spevácky zbor Úsmev
121
Spevník 02-2012-MM
PIESEŇ O SVETLE
Emi E E 4 Emi E E 4
Emi E E 4 Emi E E 4
P:
E
H7
Svieť
nám
Prežiar nás
Buď naším
REF:Svetlo
A
A
v du ši
F#mi7
C#mi
Emi E E 4
Emi E E 4
Emi E
E4 E
s vieť
svetlom
A
svetlo
s vi
A
A
e
Emi E E4
nám
Emi E E4 Emi E
ť
v
Emi E
h viezd
E4
klasov
H
ť
A
jas nej šia z
úplne pretvor tento náš
e
s vi
H7
naj
H7
krásou nebeských
Emi E E4.. Emi E
A
,
s vi
H7
Emi E
E
eť ,
Emi E E4
nás
E4 Emi E E4
te mný svet
s vi
E
eť
Svieť nám v duši svieť, najčistejší smiech
nevinných očí - s ním si nám vkročil
ním si nás plníš a hladíš jak struny kam vstúpiš tam smútku niet
Svetlo svieť...
Svieť nám v duši svieť, najsýtejší chlieb
Buď naším kváskom zmeň nás čo najskôr
Buď našim nebom, už iba s Tebou chceme svoje kríže niesť
Svetlo svieť...
PLESAJTE VŠETCI ĽUDIA
1.
E
H
E
Plesajte všetci ľudia, už je narode ný.
H
E
Ten, ktorý skrz pro rokov bol predpoveda ný.
Ref.: Anjeli zaspie
H7
vajte, pastie
H
a králi klaňaj te sa, jak
H7
F#mi E
ri hrajte mu
E
Pánu svoje mu.
2. Rúčky ma roztvorené, celý svet chce objať.
Nuž poďme sa mu i my k jasliam vyžalovať. Ref.
3. Vás, chudobných a biednych, to iste poteší,
vidiac že aj Pán sveta v chudobných jasliach leží. Ref.
4. Aj vy, boháči sveta, príďte sa podívať,
Ježiška chudobného berte si za príklad. Ref.
5. Ó, Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce,
my s radosťou Ti dáme každý svoje srdce. Ref.
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
122
Spevník s akordami mima
POSLAL BOH ANJELA
G
C
D
G
C
A7
D
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel, navštívi s posolstvom zem zvanú Izrael.
G
C
D
G
Ami
D
G
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret, Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
2. Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov, tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa
nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká, prichádza s nami žiť ako Syn človeka.
3. Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí, Ty si Boh spasenia, svetlo si na nebi.
S kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám. Srdce Ti, Pane môj, pripravím ako
chrám.
POSPIECHALI DO BETLEMA PASTIERI.
1.Pospiechali do Betlema pastieri Ježiškovi zahrali na fujary.
R: /: Sláva buď na nebesiach sláva buď na nebesiach, a pokoj na zemi.:/
2.Sklonili sa pred Ním ticho pokorne srdcia svoje oddali my ochotne. R:
3.Poznali v Ňom Mesiáša pravého, z lásky na svet ľuďom Bojom daného. R:
PRIŠLA LÁSKA
1.
A
Studená
A
čakanie
F#mi
F#mi
Len hviezda
rodí sa
F#mi
A
Ref.: Prišiel Je
anjeli v
A
E
D
E
tiché a svätý strach.
A
A
D
je noc a vôkol vládne
F#mi
D
život, srdce ja
C#mi
F#mi
Prišiel Je
D
D
E7
sá.
A
žiš, Láska priš la,
nebi
C#mi
F#mi
E
žiari a celá zem bdie,
H7
E
mu spieva jú.
D
A
žiš, Láska priš la,
E7
A
anjeli v
nebi mu spieva jú.
2. A keď tá Láska je medzi nami a v našich srdciach žije Ježiš.
Keď svetlo žiari a mier nám vládne, šťastie a raj je uprostred nás. Ref.
Detský spevácky zbor Úsmev
123
Spevník 02-2012-MM
RADOSTNÁ ZVESŤ
1.
F
Radostná zvesť ozýva sa, Spasiteľ je
F
Tejto noci, z Božej moci,
Cestu k nemu vám
F
B
tu.
C7
F
zjavil sa sve tu.
Vstaňte aj vy, nemeškajte, súri posla
F
C7
C7
hlas.
C7
F
ukáže novej hviezdy jas.
F
B
F
Ref.: Pozdvih nite zrak, Boh Vám dáva znať,
tak sa k nemu,
C7
zrodenému,
Dmi
treba
G7
F
nám pob rať.
V ňom je spasenie, hriechov zbavenie, čistým okom Ho v hlbokom taji uzriete.
2. Posol radí: zanechajte rýchle tmavú noc, vykročte hneď, Boh vám núka svetlo na
pomoc. Hodina už spásy aj vám práve odbila, nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa.
Ref.
SLÁVA BOHU NA VÝSOSTI
C
F
C
G7
C
1. Sláva Bohu na výsosti, ľuďom dobrej vôle mier.
C
F
C
G7
C
Narodený z láskavosti s Otcom celé ľudstvo zmier.
C
G7
C
G7 C
G7
C
G7
Ref.: Boh sám prišiel nám na pomoc, stal sa jedným z nás v túto noc.
C
F C
F G
G7 C
Sláva Ti, vďaka Ti, Bože presvätý.
2. Povedzte to všetkým ľuďom, záchranca je blízko nich.
Zmieril nás a Jeho prianím mier duší je úprimných. Ref.
SVIETI HVIEZDA NAD BETLÉMOM
G
1.
C
G
Žiari hviezda nad Betlemom, nad Betlemom pohľad Boží,
D7
žiari hviezda nad Betlemom,
G
A7
Boha Boh pre
C
D7
ľudstvo splodil.
G
R: Pokoj ľuďom dobrej vôle, pohľad Boha zrodeného,
D7
Emi
C
D
A
D7
G
pokoj ľuďom dobrej vôle, pokoj
pre blíž neho Tvoj ho.
2. Nad Betlemom pohľad Boží, pohľad Boží nad sdrciami,
nad betlemom pohľad Boží a betlem to sme my sami. R.
Modulácia A dur
A
3.
Boha Boh pre ľudstvo splodil, anjeli mu zaspievali,
E7
Boha Boh pre ľudstvo splodil,
A
H7
by mu ľudia
D
E7
lásku vzdali.
A
R: Pokoj ľuďom dobrej vôle, pohľad Boha zrodeného,
E7
pokoj ľuďom dobrej vôle, pokoj
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
F#mi
D
pre blíž neho
E7
A
Tvoj ho.
124
Spevník s akordami mima
ŠTEDRÝ VEČER NASTAL
C
Dmi
1. Štedrý
G7
večer
G7
C
Dmi
nas tal, štedrý
C
Dmi
večer nastal,
G7
C
kole du prichystal, kole
du pri chys tal.
2. Pani máma vstala, pani máma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.
3. Pokoj a mier domu, pokoj a mier domu aj kus šťastia k tomu, aj kus šťastia
k tomu.
ŠŤASTIE, ZDRAVIE
E
A
E
Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšu
A
E
všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým
H
E
H
H7
E
jeme Vám,
H7
E
stvore niam.
E
Zďaleka my ideme, novinu Vám nesieme,
E
A
E A
E
že sa Kristus Pán na ro dil, v meste
H7
E
Betle me.
TICHÁ NOC
P: D Adim F#dim D#dim Emi A9 G D7 G C G C
1.
G C
G
C
C
Ami
D
Adim
Sám len
Sladký
G
G
D
Ti chá noc, svä tá noc, všetko
nebesky
D
G
D7
G
spí, všetko sní.
C
svätý bdie dôverný pár, stráži
Je
F#dim
D7
žiš
D#dim
G
ticho spí, sní.
ko
Emi
spí,
A9
Ami
G7
D
G
Dieťatko, nebeský dar.
sní,
C GC
2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli.
Najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť.
Kristus Spasiteľ je tu, tešiteľ sveta je tu.
3. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar.
Božsky rozsieva v jasličkách tam, bije záchranná hodina nám.
V Tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško, láska Boh Syn.
VESELÉ VIANOČNÉ HODY
1. Veselé vianočné hody, spievajte deti koledy.
O tom, čo sa v skutku stalo, že sa ľuďom narodilo Dieťatko.
2. Po tme leží, nemá sviečočky, na nebi mu svietia hviezdičky.
Ty, ktorý nám všetko dávaš, chudobný si a nič nemáš, Dieťatko.
3. Prišli k nemu chudobní pastieri, milé piesne jemu spievali.
Vitaj u nás nebeský Kráľ, celý svet Ťa dávno čakal, Dieťatko.
Detský spevácky zbor Úsmev
125
Spevník 02-2012-MM
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
126
Spevník s akordami mima
V MESTEČKU BETLEME
1.
C
V mestečku
Mamka ho
Ami
Ami
C
Betleme
kolíše,
F
Ami
F
Dieťa
nech
G
G
tko
tíško
Dmi
C
C
G7
spí,
sni.
C
Ref: Alt: /: Zvony
v diali
vyzvá
ňa jú.
Sopr: /:Zvony v diali ticho zvonia, vyzváňajú
Ami
Dmi
G
C
Vyku
piteľ
ozna 7mu jú
Že už prišiel Vykupiteľ, oznamujú:/
2. Zvestujte anjeli pastierom zvesť, že sa nám narodil Spasiteľ dnes.Ref:
3. Poďmeže my mladí dnes k Betlemu, zaspievať Ježiškovi milému. Ref.
VIANOČNÉ PRÍBEHY
P: Dmi Ami Dmi
Dmi
Ami
Dmi
Sólo:
Vianočná nálada
vianočných
sviec,
Dmi
Ami
Dmi
Zbor:
Vianočná nálada
vianočných
sviec,
Ami
Dmi
Sólo: každý sa chvíľu vie
sám seba
zriecť
Ami
Dmi
Zbor: každý sa chvíľu vie
sám seba
zriecť
Gmi
Dmi
C
A
Sólo:
Chvíľu z nás robí
dobrých Zbor: Chvíľu z nás robí dobrých
D
A
D
Spolu: vianočná nálada vianočných sviec
Anjelske trúby a pastiersky roh hlásia, že práve z nás pochádza Boh
Práve nás vtiahli do hry anjelske trúby a pastiersky roh
Čistúčko biely je vianočný svet niet hnevov, závistí, sebectiev niet
Náhle sa ľahšie verí Čistúčko biely je vianočný svet
Sólo husle. (sloha bez opakovania)
V podkroviach túžob i pod strechou slov Ježiško nájde už prestretý stôl
- deň otvorených dverí v podkroviach túžob i pod strechou slov
Vianočné príbehy, vianočný strom Neprial mráz prízemný pútnikom trom
vonku i vnútri sneží ... Vianočné príbehy, vianočný strom ...
Ozajstné kúzlo, ten vianočný dar V tom zhone stál si nás pokoj i tvár
Tak vitaj malý Ježiš - ozajstné kúzlo ten vianočný Dar
Detský spevácky zbor Úsmev
127
Spevník 02-2012-MM
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
128
Spevník s akordami mima
V NOČNEJ TICHOSTI
G
D
G
D G
1. V noč nej ti chos ti hlas
G
D
G
D
Emi
G
Vstaň te pas tie ri, Boh
G
/: Čím skorej sa
G
pri
Emi Ami
ví
D7
tať
sa
Emi
Ami
sa
roz
Ami
G
G
ho dil:
na
zozbierajte, do Betlema
D7
D7
D7 G
ro dil!
D7
pospiechajte
G
Pá na. :/
2. Čujte tie krásne zbory anjelské, jak oslavujú Dieťa nebeské.
/: Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom buď v hojnosti, spievajú nežne. :/
3. Ó, poďme aj my, pozdravíme Ho, malé Dieťatko, Kráľa našeho.
/: Vitaj, Spasiteľ náš milý, Ježiško, Ty Syn jediný Boha večného. :/
VSTÁVAJTE, PASTIERI
1.
C
D
G
C
D
G
C
Vstávajte, pastieri, berte sa hor, aká to novina, dajte po zor.
D
G
Aké to zázraky javia sa na nebi, nikdy som nevidel, jak som sta rý,
D
G
C
na nebi vysokom takej žia ry.
2. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel Slova, aby som vám
zvestil, že sa vám narodil Mesiáš v Betléme, Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.
3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov, Ježiška malého, Pána pánov. V mestečku Betléme
v jasličkách na slame leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách
položený.
VŠETKY ZEMSKÉ KONČINY
P: D Hmi Emi A D G A D
Ref.:
1.
D
Všetky zemské
D
Hmi
končiny
A
Budem Ti spievať, Pane,
G
D
Emi
A
D
G
A
D
uvi dia spásu nášho Bo ha.
F#
aj keď sa to mnohým
Emi
Hmi
nepáči,
A
D
budem Ti spievať Pane,
budem spievať, čo mi hlas stačí. Ref.
2. Nechcem Ťa zradiť, Pane, aj keď som často zbabelý,
nechcem Ťa zradiť, Pane, hoci bude proti svet celý. Ref.
3. Chceme Ťa ľúbiť, Pane, aj keď sa nám budú posmievať,
chceme Ťa ľúbiť, Pane, chceme svoju pieseň dospievať.
D
A
Zbor: Chceme Ťa ľúbiť, Pane,
G
D
chceme Ťa ľúbiť, Pane,
Detský spevácky zbor Úsmev
Emi
F#
aj keď sa nám budú
A
Hmi
posmievať,
D
chceme svoju pieseň dos pievať. Ref.
129
Spevník 02-2012-MM
ZVESTOVANIE
P: D G D A
1.
Emi
G
D
A
D
Hľa, prišiel anjel ne beský, ktorý sa volal Gab riel,
A
D
A
D
zostúpil z neba od Boha pos aný, aby zvestoval Vyku piteľa.
D
A
2. /: Ave Má ria,
D
A
Pán Boh
Hmi
G
Hmi
je s Te
C#
D
bou.
Medzi všetký mi ženami
G
F#mi
plná mi
D
A D A
losti,
A7
A7
D
si Ty požeh naná,
A
D
Matkou Lásky Ty bu deš, hovorí Pán. :/
D
A
D
A
D
Ref.: Svätá Má ria, matka Božia, pros za nás, za nás hriešnych.
A
D
A
D
Svätá Má ria, matka Božia, pros za nás, za nás hriešnych.
A
D
A
Teraz i v hodine smrti našej, a men.
D
RADOSTNÁ SPRÁVA
Začiatok – zvončeky
Spev – začína a capella alebo sólo
1.
E
Máme
E
H7
máme
E
DA E
radostnú správu
H7
E
radostnú správu,
H7
, sláva
DA E H7
a
E A7
alelu ja
,
E
lelu ja.
Spev- horný + spodný hlas
2. Narodil sa nám Ježiš, sláva aleluja, narodil sa nám Ježiš, aleluja
Spev- všetci
3. La la la la la la la...., aleluja.
Rodičia:
4. Spásu priniesol na svet, sláva aleluja, spásu priniesol na svet, aleluja.
5. .Chce ju dať všetkým ľuďom, sláva aleluja, priniesol ju aj Tebe, aleluja
Všetci:
6. La la la la la la la...., aleluja.
Spev –a capella
7. Máme radostnú správu, sláva aleluja, máme radostnú správu, aleluja.
Záver - zvončeky
Detský spevácky zbor Banská Bystrica
130
Download

Zborový spevník s akordami - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie