ZÁKLADNÁ ŠKOLA Francisciho 11 054 01 L E V O Č A
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
školský rok
2013/2014
Obsah :
I. Úvod
1. Vízia školy ............................................................................................................................3
2. Strategický cieľ školy ...........................................................................................................3
II. Hlavné úlohy a rozpracovanie cieľov
1. Hlavný cieľ na školský rok 2013/2014...... ...........................................................................4
2. Analýza výchovno –vzdelávacej práce v školskom roku 2012/2013....................................4
3. Hlavné úlohy školy a jej zameranie.......................................................................................5
4. Plán výchovno – vzdelávacej činnosti....................................................................................6
5. Organizácia vnútorného života školy......................................................................................8
6. Konkretizácia úloh v oblasti vychovy a vzdelávania............................................................15
7. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov................................................................19
III. Ďalšie úlohy školy
1. Plán činnosti výchovného poradenstva ................................................................................21
2.Rámcový plán environmentálnej a ekologickej výchovy....................................................24
3. Rámcový plán VkMaR ........................................................................................................29
4. Rámcový plán ŠPZ, program prevencie...............................................................................32
5. Plán plaveckého výcviku .....................................................................................................34
6. Plán lyžiarskeho výcviku .....................................................................................................35
7. Plány MZ a PK .....................................................................................................................37
8. Plán hromadných školských akcií ........................................................................................60
9. Plán vnútroškolskej kontroly ...............................................................................................63
Plán práce školy na školský rok 2013/2014 obsahuje hlavné úlohy, ktoré vyplývajú z
Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v
školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2013/2014, zo všeobecne záväzných
právnych noriem platných pre školstvo, zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok. V školskom roku 2013/2014 budeme v
škole pracovať v zmysle zákona 245/2008 (tzv. školský zákon) a ŠkVP, ktorý vychádza zo
ŠtVP. Filozofia dnešnej školy je vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť
a zdôvodniť svoje názory, úlohou základnej školy je dať žiakom základ najdôležitejších
poznatkov z prírodných a spoločenských vied a naučiť ich vyjadrovať sa v materinskom
jazyku ústne i písomne. Nerozlučnou súčasťou výchovy je aj výchova dieťaťa k úcte ku
všetkému, čo vytvorila ľudská spoločnosť, k rodnému mestu, k regiónu a k vlasti.
Vízia školy:
Škola, preferujúca rovnosť šancí, škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným
za svoj rozvoj. Pokračovanie v transformácii súčasnej školy na moderné, kreatívne a zdravé
výchovno-vzdelávacie zariadenie pripravujúce žiakov „pre život“.
Strategický cieľ školy
V priebehu najbližších rokov vytvoriť taký vyučovací systém, ktorý sa bude orientovať na
získanie kľúčových kompetencií žiakov.
Úspešnou realizáciou takýchto procesov v každom vyučovacom predmete žiaci získajú
kompetencie na celoživotné vzdelávanie: 1. komunikačné schopnosti a spôsobilosti, 2.
schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, 3. pracovať s modernými digitálnymi
technológiami, 4. personálne a sociálne schopnosti, 5. schopnosť presadzovať občianske
princípy .
Žiakov takto pripraviť na náročnú cestu k dosiahnutiu plnohodnotného začlenenia sa do
vyspelej európskej generácie, ktorá bude digitálne gramotná a pripravená na život v
informačnej a celoživotne sa učiacej spoločnosti. V spoločenstve, v ktorom sa vedomosti a
informácie stávajú strategickou surovinou a hlavným činiteľom jeho rozvoja, v duchovnej a
ľudskej spoločnosti.
Profilácia školy: Vysoká úroveň znalostí cudzích jazykov a vzdelanosti , rozvoj technického
myslenia a digitálnej gramotnosti, zvyšovanie telesnej a psychickej zdatnosti, podpora
výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania ,rozvoj emocionálnej inteligencie,
zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so zdravotným postihnutím, zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Hlavný cieľ školy na rok 2013/2014
Pokračovať v budovaní výchovno-vzdelávacej inštitúcie reflektujúcej požiadavku zásadnej
premeny tradičného vzdelávacieho systému na moderné.
Špecifické ciele:
1. Na základe vyhodnotenia ďalšej fázy zmeny pedagogickej koncepcie korigovať a definovať
pedagogické stratégie a zapracovať ich do ŠkVP.
2. Zvyšovať úspešnosť žiakov pri riešení praktických úloh vyžadujúcich aplikáciu vedomostí
z viacerých vyučovacích predmetov. 3. Eliminovať sociálno-patologické prejavy žiakov
širokou ponukou mimoškolských aktivít. 4. Zvýšiť schopnosť žiakov úspešne zvládať
záťažové situácie.
5. Zintenzívniť dialóg s odbornou verejnosťou a pokračovať v aktívnom dialógu s rodičmi a
žiakmi v záujme ďalšieho zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.
Analýza výchovno-vzdelávacej práce za uplynulý školský rok:
k 15. 09.2012
Ročník
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried
1 3
3 3 3 2 3 2 3 3
26
Počet žiakov
10 54 59 53 57 42 59 41 55 57 487
z toho ŠVVP
2 3 6 7 3 2 3
28
z toho v ŠKD
5 36 28 21 10
100
špeciálne triedy
1 1
1
3
Počet žiakov
10 9
8
27
k 30. 06. 2013
Ročník
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried
1 3
3 3 3 2 3 2 3 3
26
Počet žiakov
10 54 59 54 55 43 60 40 54 56 490
z toho ŠVVP
2 3 6 7 3 2 3
28
z toho v ŠKD
2 3 6 7 3 2 3 2
100
špeciálne triedy
1 1
1
3
Počet žiakov
10 9
8
27
Výchovno-vzdelávacie výsledky školy sú výsledkom práce celého pedagogického kolektívu,
pričom dôležitú úlohu zohráva skladba žiactva, prostredie a klíma školy.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 512-516 žiakov. Na počte a zložení
žiackeho kolektívu sa odzrkadľuje demografický vývoj a sociálne pomery na území mesta
Levoča.
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 94 %. Počas školského roka došlo
k personálnym zmenám, ale nemali negatívny vplyv na odbornosť vyučovania.
Správanie žiakov nie je na požadovanej úrovni, preto boli udelené znížené známky zo
správania - na prvom stupni bola znížená 1 známka o jeden stupeň, na druhom stupni bolo 9
znížených známok zo správania na druhý stupeň a 4 na tretí stupeň, Vo všetkých prípadoch
išlo o opakované porušenie školského poriadku, nevhodné správanie, narúšanie
vyučovacieho proces a vymeškané neospravedlnené hodiny. Najväčšou slabinou je práca so
žiakmi, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Evidujeme neustály pokles záujmu žiakov o učenie, čo sa prejavilo aj v zlých výsledkoch
Celoslovenského testovania 9, kde sme skončili pod celoslovenským priemerom. Veľmi
dobré výsledky dosahuje škola v predmetových olympiádach, výsledky, v športových
súťažiach. Pozitíva: úspechy žiakov v predmetových olympiádach, športových súťažiac,
kvalifikovanosť pedagogického zboru, postupné zlepšovanie materiálno-technickej základne
školy Negatíva: správanie žiakov, počet neospravedlnených vymeškaných hodín, výsledky
Testovania 9-2012, prevaha klasickej formy vyučovania , nedostatočný záujem o zavádzanie
nových foriem, metód do vyučovania
k 31.01.2013
Sledovaný jav
1. -4. ročník 5.-9. ročník
Počet žiakov
235
281
Prospel s vyznamenaním
75
66
Prospel veľmi dobre
33
50
Prospel
101
93
Neprospel
1
40
Neklasifikovaní
25
32
Absolvoval
4
9
Napomenutia od TU
0
1
Pokarhania od TU
1
4
Pokarhania od RŠ
1
11
Výchovné opatrenia – spolu
2
16
Pochvaly
5
0
Znížená známka zo správania(2/3/4)
0/0/0
6/0/0
Počet vymeškaných hodín
10774
21255
Z toho neospravedlnených
1585
3763
30.06.2013
Sledovaný jav
1. -4. ročník 5.-9. ročník
Počet žiakov
232
280
Prospel s vyznamenaním
66
66
Prospel veľmi dobre
31
46
Prospel
108
126
Neprospel
3
7
Neklasifikovaní
24
34
Absolvoval
0
13
Napomenutia od TU
1
3
Pokarhania od TU
2
2
Pokarhania od RŠ
1
13
Výchovné opatrenia – spolu
3
28
Pochvaly
5
11
Znížená známka zo správania(2/3/4)
1/0/0
9/1/0
Počet vymeškaných hodín
13091
27133
Z toho neospravedlnených
1383
2936
Spolu
516
141
83
194
41
57
13
1
5
12
18
5
6/0/0
32029
5348
Spolu
512
132
77
234
10
58
13
4
4
14
3114
6
10/1/0
40224
4319
Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie
Budeme pokračovať vo vyučovaní anglického jazyka od 1. ročníka, v starostlivosti o žiakov
so zdravotným znevýhodnením a o žiakov o sociálne znevýhodneného prostredia,.
Cieľom školy je vytvárať u žiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových poznatkov a tieto
vedieť uplatniť v praxi. Chceme byť školou, ktorá obohatí žiakov o duševný rozvoj, uspokojí
ich túžby po nových vedomostiach.
V školskom roku 2013/2014 pokračuje školská reforma, ktorá kladie vysoké nároky na
pedagógov.
Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania, školský
vzdelávací program je základným dokumentom školy, vypracovaný je v súlade s princípmi
výchovy a vzdelávania podľa školského zákona s ohľadom na možnosti školy, potreby
žiakov, požiadavky rodičov a zriaďovateľa.
V súlade s Medzinárodnou štandardnou
klasifikáciou vzdelávania v základných
školách poskytuje škola primárne vzdelávanie ISCED 1 v 1, 2., 3., 4. ročníku a nižšie
sekundárne vzdelávanie ISCED 2 v 5., 6., 7., 8.,9. ročníku, žiakom špeciálnych tried (7.a8.
ročníku) podľa Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1–
Primárne vzdelávanie, Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu
schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/395821:914 dňa 26. mája 2009 -5. ročník, Rámcový obsah vzdelávania pre 3. – 8. ročník špeciálnej
základnej školy variant A, B a C, ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s
mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky pod číslom MŠ SR-4255/2010-914 dňa 19. marca 2010 – 7.ročník.
Rámcový obsah vzdelávania pre 3. a 8. ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím ako
súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne
vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
pod číslom 2011-771/18281:1-914 dňa 20. mája 2011 7. ročník .Žiaci nultého ročníka podľa
Učebného plánu a učebných osnov pre nultý ročník základnej školy, s prílohou Vzorové
časovo-tematické plány pre nultý ročník ZŠ, číslo CD-2004-10152/20037-1:091, platné od 1.
septembra 2004.
Úlohou školy bude rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak, aby získali vzdelanie podľa
zákona, aby získali kompetencie pre ďalšie štúdium, aby ovládali anglický jazyk a vedeli
ho používať, aby sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť, aby rozvíjali
manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti, aby posilnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku
kultúrnym a národným hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre, aby získali úctu k základným
ľudským právam a slobodám, aby boli pripravení na život v duchu porozumenia
a znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu
náboženskej tradície, aby rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávali,
aby sa naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali princípy zdravej
výživy, aby cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb považovali za súčasť
svojho dňa.
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
V školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 497 žiakov.
Na 1. stupni sa vyučuje v 13 triedach 237 žiakov a na 2. stupni v 14 triedach 258 žiakov.
ŠKD má 4 oddelenia, v nich je zapísaných 100 detí, v rámci ŠKD bude v tomto školskom
roku pracovať 21 záujmových útvarov, v ktorých bude pracovať 300 žiakov.
V 1.- 9 ročníku sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje
povinný obsah výchovy a vzdelávania a školského vzdelávacieho programu, ktorý je
základným dokumentom školy.
Od školského roka 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou
vzdelávania v základných školách poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie
sekundárne vzdelávanie ISCED 2.
Učebnice a učebné pomôcky k vyučovaniu v jednotlivých ročníkoch sú zverejnené na
www.statpedu.sk, používajú sa iba učebnice schválené ministerstvom školstva.
Projekty realizované v škole v školskom roku 2013/2014
Zdravá školy – Ing. Katarína Šafárová, Mgr. Mária Bariaková,
IMA – Mgr. Marta Olejárová, Mgr. Petra Jaseňáková, Mária Sloviková,
Comenius – Mgr. Z.K avuličová, Mgr. K. Ambrózy, Mgr. Z. Gardošová, Mgr. J.Fabiš.
Súťaže, do ktorých sa zapojíme v školskom roku 2013/2014:
Fyzikálna olympiáda - PaedDr. Milan Mika
Chemická olympiáda - Ing. Katarína Sydorenko Šafárová
Matematická olympiáda - Mgr. Mária Suráková
Biologická olympiáda – Ing. Marcela Piteľová
Geografická olympiáda – Marcel Mastiliak
Olympiáda v anglickom jazyku – Mgr. Zuzana Kavuličová
Olympiáda v nemeckom jazyku – Ing. Marcela Rovderová
Olympiáda zo slovenského jazyka – Mgr. Zuzana Jančárová
Biblická olympiáda - Mgr. Henrieta Fábryová
Pytagoriáda – Ing. Ján Rohaľ
Matematický klokan – Mgr. Beáta Kočišová
MAKS – Mgr. Katarína Mihaliková
Hviezdoslavov Kubín – Mgr. Zuzana Gardošová
Šaliansky Maťko – Mgr. Mária Bariaková
Slávik Slovenska – Mgr. Ľubica Šefčíková
Výtvarné súťaže – Mgr. Ľudmila Bagarová, Ing. Zuzana Gondová,
Športové súťaže – Mgr. Jaroslava Pichová, Anna Kravecová
Kinderiáda – Mgr. Zuzana Dovalová
EXPERT – Marcel Mastiliak
Všetkovedko – Mgr. Mária Dravecká
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Zuzana Jančárová
Dejepisná olympiáda – Mgr. Petronela Jaseňáková
Organizácia vnútorného života školy
Organizácia vyučovacích hodín a prestávok :
08.00 h - 08.45 h prvá vyučovacia hodina
08.45 h - 08.55 h prestávka
08.55 h - 09.40 h druhá vyučovacia hodina
09.40 h - 10.00 h prestávka (veľká)
10.00 h - 10.45 h tretia vyučovacia hodina
10.45 h - 10.55 h prestávka
10.55 h - 11.40 h štvrtá vyučovacia hodina
11.40 h - 11.50 h prestávka
11.50 h - 12.35 h piata vyučovacia hodina
12.35 h - 12.45 h prestávka
12.45 h - 13.30 šiesta vyučovacia hodina
13.55 h - 14.00 h príchod na popoludňajšie vyučovanie
14.00 h - 14.45 h siedma vyučovacia hodina
14.45 h - 14.50 h prestávka
14.50 h - 15.35 h ôsma vyučovacia hodina
Organizácia školského roka
Školský rok sa začína 1. septembra 2013.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2013(utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014(pondelok) a končí sa 27.
júna 2014 (piatok).
Prázdniny
Jesenné prázdniny: od 30. októbra 2013 a 01. novembra 2013.
Vianočné prázdniny: od 23. decembra 201 do 7. januára 2014.
Polročné prázdniny: 3. februára 2014.
Jarné prázdniny: od 3. marec 2014 do 7. februára 2014.
Veľkonočné prázdniny: 17. apríl 2014 a 22. apríl 2014.
Školské vyučovanie sa končí 27. júna 2014.
Testovanie 9-2013 (žiakov 9. ročníka ZŠ)
V školskom roku 2013/2014 sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ uskutoční12.
marca 2014 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín
sa uskutoční 25. marca 2014 (utorok).
Termíny rokovaní pedagogickej rady
23. augusta 2013: Školský vzdelávací program, učebný plán, Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, určenie triednictva za r.2013/2014,určenie začiatku vyučovania, prestávok,
hodnotenie žiakov, vedenie metodických orgánov, ich zloženie, vedenie kabinetných zbierok,
učebné úväzky, rozvrhy tried,
02. septembra 2013: Plán práce školy na školský rok 2013/2014, Plán kontinuálneho
vzdelávania na šk. rok 2013/2014,
11. novembra 2013: Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov ZŠ za I. štvrťrok
školského roka, zovšeobecnenie výsledkov kontrolnej a hospitačnej činnosti, výsledky
vstupných testov
25. január 2014: Hodnotenie prospechu, správania žiakov ZŠ za I. polrok školského roka..
kontrola plnenia plánu práce školy, zovšeobecnenie výsledkov kontrolnej a hospitačnej
činnosti.
15. apríl 2014: Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov ZŠ za III. štvrťrok
školského roka, kontrola plnenia plánu práce školy a úloh z pracovných porád
24. jún 2014: Hodnotenie prospechu, správania žiakov ZŠ za II. polrok školského roka,
Správy vedúcich metodických orgánov,
Pracovné porady: prvý pondelok v mesiaci(spravidla)
Zasadnutia gremiálnej rady: spravidla týždeň pred pedagogickou radou
Organizácia práce zamestnancov školy
Riaditeľ – Mgr. P. Tatarko
Zástupkyňa riaditeľa – Mgr. Marta Olejárová
Zástupkyňa riaditeľa školy – Mgr. Viera Adamkovičová
Vedúca vychovávateľka ŠKD – Iveta Lešková
Vedúca ŠJ – Mariana Drusová
Výchovná poradkyňa – Mgr. Mária Suráková
Špeciálny pedagóg – PhDr. Marek Skokan
Školská psychologička – Mgr. Marcela Solivarská
Školský logopéd: Mgr. Marián Kovalčík
Triednictvo:
titul
P.č. Trieda
01
0.A
02
1.A
Mgr.
03
1.B
Mgr.
04
1.C
Mgr.
05
2.A
Mgr.
06
2.B
Mgr.
07
2.C
Mgr.
08
3.A
Mgr.
09
3.B
Mgr.
10
3.C
Mgr.
11
4.A
Mgr.
12
4.B
Mgr.
13
4.C
Mgr.
14
5.A PaedDr.
15
5.B
Ing.
16
5.C
Ing.
17
6.A
Mgr.
18
6.B
Mgr.
19
7.A
Mgr.
20
7.B
21
7.C PaedDr.
22
7.D
Mgr.
23
8.A
Mgr.
24
8.B
Mgr.
25
8.C
Ing.
26
9.A
Ing.
meno a priezvisko
Anna KRAVECOVÁ
Mária MYDLÁROVÁ
Zuzana DOVALOVÁ
Katarína MIHALIKOVÁ
Alena HRUŠOVSKÁ
Ľubica ŠEFČÍKOVÁ
Ľudmila BAGAROVÁ
Iveta TÖKÖLYOVÁ
Beáta KOČIŠOVÁ
Mária BARIAKOVÁ
Jana MLYNARČÍKOVÁ
Mária DRAVECKÁ
Oľga SANITRÍKOVÁ
Milan MIKA
Zuzana GONDOVÁ
Marcela ROVDEROVÁ
Petronela JASEŇÁKOVÁ
Jaroslava PICHOVÁ
Zuzana JANČÁROVÁ
Marcel MASTILIAK
Emília KAŠPEROVÁ
Slávka SCHNEIDEROVÁ
Zuzana GARDOŠOVÁ
Zuzana KAVULIČOVÁ
Peter JEZERČÁK
Marcela PITEĽOVÁ
číslo miestnosti
111
136
120
137
127
142
103
131
101
141
132
143
121
113
114
56
129
6
201
237
243
229
203
242
49
244
27
9.B
Ing.
Katarína SYDORENKO ŠAFÁROVÁ
NETRIEDNI UČITELIA
Mgr. Kamila AMBRÓZY
Mgr. Jozef FABIŠ
Ing.
Ján ROHAĽ
PhDr. Marek SKOKAN
Mgr. Mária SURÁKOVÁ
PhDr. Adam BARAN
Mgr. Ján ČERVEŇ
Mgr. Henrieta FÁBRYOVÁ
Mgr. Rastislav VIŠŇOVSKÝ
Mgr. Martin ZUMMER
Mgr. Mária ŽECOVÁ
238
vyučujúca ANJ
vyučujúci ANJ
Vyučujúci MAT/INF
špeciálny pedagóg
výchovná poradkyňa
vyučujúci NBV
vyučujúci NBV
vyučujúca NBV
vyučujúci NBV
vyučujúci NBV
vyučujúca NBV/DEJ
ŠKD
Odd.
Meno a priezvisko
I.
II.
III.
IV.
Janka TEJBUSOVÁ
Mária SISKOVÁ
Drahomíra GRUMELOVÁ
Iveta LEŠKOVÁ- vedúca vychovávateľka
číslo miestnosti trieda
120 – 1.B
137 – 1.C
142 – 2.B
103 – 2.C
Nepedagogickí zamestnanci: Magdaléna Feciková – ekonómka, učtovníčka, Mária Sloviková
– PaM ,Ján Nemec – školník, Mária Maršaleková, Helena Pastoreková, Zuzana Nemcová,
Anna Heimschildová, Mária Tabáková – upratovačky . Mariana Durstová – vedúca ŠJ, Mária
Salanciová – hlavná kuchárka, Darina Čipkalová, Zlatica Ondrišová, Jana Olejárová –
pomocné kuchárky.
Metodické združenia a predmetové komisie:
Vedúci MZ, s PK
MZ 1.-4.: Mgr. Ľ. Šefčíková,
MZ ŠKD: I. Lešková,
Špec. pedagogika: Mgr. S. Schneiderová , BIO-GEG: Ing. M. Piteľová,
MAT-FYZ-CHE-INF: M. Mastiliak,
SEE,THD: Ing. J. Rohaľ,
SJL-HUV-VYV: PaedDr. E. Kašperová, TEV: Mgr. J. Pichová,
DEJ-OBN-ETV-NBV: Mgr. P. Jaseňáková,
Cudzie jazyky(ANJ,NEJ): Mgr. Z. Kavuličová.
a) MZ 1.- 4.:Mgr. Ľ. Šefčíková - Mgr. J. Mlynarčíková, Mgr. Z. Dovalová, Mgr. K.
Mihaliková, Mgr. Ľ. Bagarová, Mgr. A. Hrušovská, Mgr. B. Kočišová, Mgr. M. Dravecká,
Mgr. O. Sanitríková, Mgr. I. Tökölyová/Mgr. J.Sterančáková, Mgr. M. Mydlárová, A.
Kravecová,
b) MZ ŠKD: - I. Lešková, D. Grumelová, M. Sisková, J. Tejbusová,
c) MAT-FYZ-CHE-INF : M. Mastiliak - PaedDr. M. Mika, Ing. J. Rohaľ, Ing. K. Šafárová,
Mgr. M. Suráková, Mgr. V. Adamkovičová, Mgr. J. Mlynarčíková,
d) BIO-GEG : Ing. M. Piteľová - Ing. K. Šafárová, Ing. Z. Gondová, M. Mastiliak, Mgr. M.
Olejárová,
e) SJL-HUV-VYV : PaedDr. E. Kašperová - Mgr. P. Jaseňáková, Mgr. Z. Jančárová, Mgr.
Z. Gardošová, Ing. Z. Gondová, Mgr. K. Ambrózy, Mgr. M. Bariaková, Mgr. Ľ. Šefčíková,
f) DEJ-OBN-ETV-NBV : Mgr. P. Jaseňáková – Mgr. J. Pichová, Mgr. Z. Jančárová, Mgr. Z.
Gardošová, Mgr. H. Fábryová,
g) Cudzie jazyky(ANJ,NEJ): Mgr. Z. Kavuličová - Ing. M. Rovderová, Mgr. J. Fabiš, Mgr.
K. Ambrózy, Mgr. O. Sanitríková,
h) TEV: Mgr. J. Pichová - A. Kravecová, Ing. M. Piteľová, Mgr. K. Mihaliková, Mgr. Z.
Dovalová,
i) SEE-THD: Ing. J. Rohaľ -Ing. P. Jezerčák, PaedDr. M. Mika, Ing. M. Rovderová, Mgr. S.
Schneiderová,
j) Špeciálna pedagogika: Mgr. S. Schneiderová – Ing. P. Jezerčák, PhDr. M. Skokan školský špeciálny pedagóg, Mgr. M. Olejárová, Mgr. P. Tatarko Mgr. M. Suráková- VP,
Mgr. M. Solivarská – školský psychológ .
Ročníkoví vedúci:
1. roč.: Mgr. Z. Dovalová( + 0. A),
3. roč.: Mgr. B. Kočišová,
5.roč.: PaedDr. M. Mika,
7.roč.: M. Mastiliak(+7.D),
9. roč.: Ing. M. Piteľová.
2. roč.: Mgr. Ľ. Šefčíková,
4. roč.: Mgr. M. Dravecká,
6. roč.: Mgr. J. Pichová,
8. roč.: Mgr. Z. Kavuličová(+8.C),
Koordinátor výchovy k ľudským právam a prevencie sociálno – patologických javov – Ing.
Katarína Sydorenko Šafárová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu – Ing, Zuzana Gondová
Koordinátor environmentálnej výchovy – Ing. Marcela Piteľová
Koordinátor Celoslovenského testovania 2014 – Mgr. Mária Suráková
Koordinátor IT: PaedDr. Milan Mika
Správcovia odborných učební a kabinetných zbierok:
Učebňa anglického jazyka(245) – Mgr. Zuzana Kavuličová
Učebňa informatiky(220)1 – Ing. Ján Rohaľ
Učebňa informatiky(210)2 – Ing. Peter Jezerčák
Učebňa informatiky(222)3 – PaedDr. Milan Mika
Video učebňa(42) - Ing. Ján Rohaľ
Učebňa informatiky(214)4 - PaedDr. Milan Mika
Učebňa etickej výchovy(112) 1 – Mgr. Mária Dravecká
Učebňa etickej výchovy(231) 2 – Mária Streláková
Školská kuchynka(34) – Ing. Katarína Sydorenko Šafárová
Školská dielňa( 8)–Ing. Ján Rohaľ
Školský pozemok – Ing. Peter Jezerčák
„Ranná družina“ (112) – Drahomíra Grumelová
Evidencia učebníc – Magdaléna Feciková
Knižnica(130) – Mgr. Petra Jaseňáková
Miestnosť výchovnej poradkyne(58) – Mgr. Mária Suráková
Kabinet 1.-2.r.: Mgr. M. Dravecká
Kabinet 3.-4.r.: Mgr. A. Hrušovská
Kabinet ŠKD: D. Grumelová
Kabinet ŠPD : Ing. K. Šafárová
Dejepis : Mgr. P . Jaseňáková
Zemepis : M. Mastiliak
Didaktická technika : M. Mastiliak
Foto : Ing. P. Jezerčák
Fyzika : PaedDr. M. Mika
Hudobná výchova : PaedDr. E. Kašperová
Výtvarná výchova : Mgr. Z. Dovalová
Občianska výchova: Mgr. P. Jaseňáková
Telesná výchova : Mgr. J. Pichová
Kabinet VP: Mgr. M. Suráková
Technické práce : Ing. J. Rohaľ
Chémia : Ing. K. Šafárová
Matematika: Mgr. M. Suráková
Prírodopis :Ing. M. Piteľová
Pestovateľské práce : Ing. P. Jezerčák
Jazyková výchova: Mgr. S. Schneiderová
Žiacka knižnica: Mgr. P. Jaseňáková
Učiteľská knižnica: Mgr. P. Jaseňáková
Iné aktivity školy:
Lyžiarsky výcvik(február 2014) - Mgr. Jaroslava Pichová(SkiCentre Levočská dolina)
Plavecký výcvik( november/december 2014) – Mgr. Jaroslava Pichová(krytá plaváreň SNV)
Škola v prírode( jún 2014 ) – Mgr. Ľubica Bagarová, Mgr.M.Dravecká,Mgr.B.Kočišová.
Účelové cvičenie – I. september 2013, II. jún 2014 – ročníkoví vedúci
Didaktické hry – jún 2014 – ročníkové vedúce
Cvičenia v prírode – I. september 2013, II. máj 2014 – ročníkoví vedúci
Školské výlety a exkurzie : podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce
školy – zodpovední triedni učitelia 0.- 9. ročníka, T. 02.06.2014-06.06.2014.
Konkretizácia úloh školy v oblasti vzdelávania a výchovy
Vytvárať optimálne podmienky vo vyučovacom procese, vznikajúce problémy riešiť
operatívne, nedovoliť kumuláciu problémov. Cieľavedome budovať kredit základnej školyvysoká náročnosť s primerane humánnym prístupom k žiakom.
T:2013/2014
Z.: pedagogickí zamestnanci
Kvalitne realizovať školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2.
T: 2013/2014
Z : pedagogickí zamestnanci
V edukačnom procese uplatňovať aktivizujúce formy a také metódy práce, ktoré budú žiakov
aktivizovať.
T: 2013/2014
Z : pedagogickí zamestnanci
Implementovať prvky čitateľskej gramotnosti do plánov všetkých vyučovacích predmetov,
vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych
zdrojov informácií.
T: 2013/2014
Z : pedagogickí zamestnanci
Systematicky preverovať vedomosti žiakov ústnym skúšaním a uskutočnením vstupných
testov z matematiky a slovenského jazyka v 3. až 9. roč., tematických písomných prác, testov
v spolupráci s firmou Exam.
Termín: 2013/2014
Z.: učitelia M, SJL, triedne učitelia 4. roč.
Aktívne sa venovať práci s talentovanými žiakmi zapojením sa do predmetových olympiád.
T: 2013/2014
Z : pedagogickí zamestnanci
Pripravovať žiakov na celoplošné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky formou
krúžkov a doučovania.
T: 2013/2014
Z : pedagogickí zamestnanci
Vo vyučovaní cudzích jazykov rozvíjať schopnosť efektívne používať cudzí jazyk s cieľom
praktickej komunikácie.
T: 2013/2014
Z. : učiteľky ANJ, NEJ
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu
pôvodnej slovenskej literatúry. Rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať
v písomných a ústnych prejavoch.
T: 2013/2014
Z: učitelia SJL
Pri vhodných príležitostiach uplatňovať vlasteneckú výchovu. Viesť k láske k vlasti, mestu,
užšiemu regiónu poznávaním, udržiavaním a rozvíjaním tradícií.
T: 2013/2014
Z: učitelia SJL, 1. – 4. , DEJ, OBN
Spolupracovať s knižnicou a zapojiť sa do podujatia k Medzinárodnému dňu školských
knižníc (22.10.) alebo podujatia Týždeň hlasného čítania.
T: 2013/2014
Z: učitelia SJL
Optimalizovať vzdelávanie žiakov so špecifickými potrebami, včas diagnostikovať poruchy
učenia a správania.
Evidovať žiakov s poruchami správania a poruchami učenia a postupovať podľa odporúčaní
CPPPaP Levoči, Poprade,SCPPP Spišský Hrhov.
T: 2013/2014
Z :všetci vyučujúci, výchovná poradkyňa, špeciálny pedagóg
Do vyučovacieho procesu vhodne implementovať branno-bezpečnostnú problematiku.
Vedomosti využiť počas cvičenia na ochranu človeka a prírody.
T: 2013/2014
Z: pedagogickí zamestnanci
S ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky venovať u žiakov
zvýšenú pozornosť dopravnej výchove, spolupracovať s mestskou a štátnou políciou. Zapojiť
sa do projektu Policajná zebra(DI PP)
T: 2013/2014
Z: triedne učiteľky 3.ročníka, PZ
Venovať zvýšenú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, systematicky sa
im venovať v rámci doučovania, prípadne činnosti v ŠKD. Zaviesť motivačné úlohy, referáty,
práce navyše pri sporadickom zlyhaní žiaka, poskytnúť mu možnosť nápravy.
T:2013/2014
Z: triedni učitelia, vychovávateľky ŠKD
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory dieťaťa, sprístupniť
žiakom poradenskú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Prijímať
iba také opatrenia na zabezpečenie disciplíny zo strany pedagógov, ktoré sú zlučiteľné
s ľudskou dôstojnosťou.
T: 2013/2014
Z: pedagogickí zamestnanci
Dôsledne oboznámiť žiakov so školským poriadkom.
T:september 2013
Z: triedni učitelia
V súlade s Lisabonskou výzvou ES prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej
školskej dochádzky. Všetky prípady neospravedlneného vymeškávania ihneď riešiť
v spolupráci s výchovnou poradkyňou, zriaďovateľom
T:2013/2014
Z: pedagogickí zamestnanci, Mgr. M. Suráková
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy
k ľudským právam organizovaním besied, súťaží návštev výstav s tematikou ľudských práv.
Vytvoriť na škole priaznivé multikultúrne prostredie, porozumieť iným kultúram.
T: 2013/2014
Z: pedagogickí zamestnanci
Venovať náležitú pozornosť na vyučovacích hodinách a triednických hodinách
predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. Za tým účelom
spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, organizovať Týždeň boja proti rasizmu,
T: 2013/2014
Z: pedagogickí zamestnanci, Mgr. J. Pichová
Uskutočniť opatrenia na elimináciu šikanovania v škole formou triednických hodín, besied
s policajtom a psychológom, dvakrát ročne monitorovať situáciu v tejto oblasti formou
dotazníkov.
T:2013/2014
Z: pedagogickí zamestnanci, Ing. K. Sydorenko Šafárová
Organizovať cielené aktivity – prednášky, besedy – so zapojením čo najväčšieho počtu
žiakov v rámci Týždňa boja proti drogám.
T: november 2013
Z: pedagogickí zamestnanci, Ing. K. Sydorenko Šafárová
Organizovať besedu o rizikách dospievania.
T: marec 2014
Z: Ing. M. Piteľová
Organizovať besedu k Svetovému dňu AIDS/HIV.
T: december 2013
Z: Ing. Sydorenko Šafárová
Realizovať aktivitu k Svetovému dňu výživy a Svetovému dňu mlieka zameranú na zvýšenie
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.
T: október 2013
Z: Ing. K. Sydorenko Šafárová, Ing. Z. Gondová
Organizovať aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, viesť žiakov k separácii odpadu,
k prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Cieľavedome
vytvárať životné prostredie školy aj prácou v areáli školy, vytvárať správne postoje u žiakov
k životnému prostrediu.
T: 2013/2014
Z: Mgr. M. Bariaková
Zintenzívniť vyučovanie telesnej výchovy rozvojom fyzickej zdatnosti, pravidelne
uskutočňovať vstupné a výstupné testovania žiakov.
T: 2013/2014
Z.: učitelia TEV
Zorganizovať LVVK pre žiakov 7. ročníka, plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka
a zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka.
T: november-december 2013/február2014
Z: učitelia TEV, rš
Zorganizovať Školu v prírode pre žiakov1.- 4. , 5 - 9.ročník
T: máj- jún 2014
Z.: TU 1.-9 . ročníka
Pravidelne pripravovať žiakov na športové súťaže podľa propozícií.
T: 2013/2014
Z: učitelia TEV
Monitorovať výsledky žiakov testami, predovšetkým v 8. a 9. ročníku. Pripravovať
a vyhodnocovať.
T: 2013/2014
Z: vyučujúci predmetov, zástupkyne riaditeľa
Nadviazať na pozitívne výsledky v oblasti komunikácie s rodičmi žiakov. V prípade
závažnejších okolností po uskutočnení individuálneho pohovoru urobiť stručný zápis
s podpismi zúčastnených.
T: 2013/2014
Z : triedni učitelia 0. – 9. ročníka
Pokračovať v spolupráci s MŠ Francisciho 8 a MŠ Predmestie
T: 2013/2014
Z : triedni učitelia 0. – 4. ročníka
Skvalitniť prípravu žiakov na vyučovanie v ŠKD, viac koordinovať prácu s triednymi
učiteľmi, podieľať sa na príprave detí z málo podnetného sociálneho prostredia doučovaním.
T: 2013/2014
Z: vychovávateľky ŠKD
Činnosť žiakov organizovať na základe záujmu, zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkovej
činnosti
T: 2013/2014
Z:učitelia, vychovávateľka ŠKD
Pôsobiť na úroveň stolovania a stravovania v ŠJ.
T: 2013/2014
Z: PZ, vych. ŠKD, vedúca ŠJ, členovia stravovacej komisie
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných MPC Bratislava, DP MPC Prešov,
ŠPÚ Bratislava, NÚCEM Bratislava, ÚIPŠ Bratislava,
T:2013/2014
Z: riaditeľ
Metodicky usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní.
T: 2012/2013
Z: vedúci PK, MZ
Sústavne podporovať angažovanosť učiteľov v rôznych projektoch a ich osobnú účasť na
rôznych aktivitách, školeniach.
T: 2013/2014
Z: riaditeľka školy
Postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, tento vopred prekonzultovať so
zriaďovateľom.
T: 2013/2014
Z: riaditeľka školy
Oblasť CO a BOZP
Preveriť evakuáciu žiakov a pracovníkov školy 2-krát ročne, preveriť systém vyhlásenia
poplachu a vyrozumenia.
T: 2013/2014
Z: riaditeľ, M. Mastiliak
Uskutočniť školenie zamestnancov školy o predpisoch BOZP, PO.
Termín: september 2013
Z: riaditeľ, bezpečnostný technik
Kontrola, aktualizácia vybavenia lekárničiek.
Termín: máj 2014
Z: M. Piteľová, Z. Gondová
Uskutočniť pravidelné kontroly elektroinštalácie, ručného elektrického náradia.
Termín: podľa plánu kontrol
Z: riaditeľka, revízny technik
Rozvoj a efektívne využívanie materiálno technickej základne školy
Dôsledne uskutočniť fyzickú inventarizáciu majetku školy, postupne odstraňovať nedostatky.
Pravidelne kontrolovať zverený majetok, nefunkčné pomôcky a inventár vyradiť, tak aby
nedošlo k poškodeniu zdravia žiakov.
T: november 2013
Z:M.Olejárová, správcovia kabinetných zbierok, triedni učitelia
Zabezpečiť nákup učebných pomôcok podľa finančných možností školy.
T: 2013/2014
Z: M. Olejárová, PZ školy
Úprava exteriéru, interiéru školy .
T: 2013/2014
Z.: riaditeľ, M. Olejárová
Pokračovať vo výmene školského nábytku v triedach.
T: 2013/2014
Z: riaditeľ, M. Olejárová
Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou
Rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, pravidelne informovať rodičov o správaní
a pracovných výsledkoch žiakov, o opatreniach na prevenciu proti drogám, elimináciu
šikanovania.
T: 2013/2014
Z: triedni učitelia, K. Sydorenko Šafárová
Spolupracovať s rodičmi pri riešení problémov žiakov, pri voľbe povolania, pri absencii.
T: 2013/2014
Z: triedni učitelia, špeciálny pedagóg, výchovný poradca
Prezentovať výsledky práce žiakov formou vystúpení, v masmédiách, na webovej stránke
školy.
T: 2013/2014
Z:M. Mika, Ľ. Šefčíková, E. Kašperová
Vedenie školy v spolupráci s Rodičovskou radou zvolá triedne aktívy rodičov ako aj
zasadnutia Rodičovskej rady. Termín triednych aktívov: (október 2011, máj 2012.)
Zasadnutia Rodičovskej rady sa uskutočnia pred zasadnutiami triednych aktívov.
Spolupracovať so školami a materskými školami Francisciho 8, Predmestie .
T: 2013/2014
Z: riaditeľka školy
Spolupracovať so Školským úradom v Levoči, spolupracovať a plniť úlohy dané
zriaďovateľom.
T: 2013/2014
Z: všetci zamestnanci školy
Záver
Plán práce bude v priebehu školského roka doplnený aktuálnymi úlohami po konzultáciách
s vedúcimi PK a MZ a prehodnocovaný na pracovných poradách.
Po prerokovaní a schválení tohto dokumentu sa stáva pre všetkých zamestnancov záväzným.
Súčasťou plánu práce školy na školský rok 2013/2014 sú aj prílohy:
Príloha číslo 1: Plán práce výchovného poradcu ,
Príloha číslo 2: Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy,
Príloha číslo 3: Plán práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
Príloha číslo 4: Plán práce koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí,
Príloha číslo 5: Plán plaveckého výcviku
Príloha číslo 6: Plán lyžiarskeho výcviku
Príloha číslo 7: Plány MZ a PK
Príloha číslo 8: Plán výletov a exkurzií
Príloha číslo 9: Plán vnútroškolskej kontroly
1.Plán práce výchovného poradenstva na šk. rok : 2013/2014
Návrh plánu práce na úseku výchovného poradenstva vychádza z POP na aktuálny
školský rok, z plánu práce školy a jeho hlavných úloh :
1. Z ponuky preventívnych aktivít pre aktuálny školský rok od CPPPaP v Levoči vybrať
jednotlivé aktivity pre triedy a sledovať ich plnenie.
Termín : október
Zodpovedný : VP, KP
2. Naďalej spolupracovať s pedagogicko-psychologickou poradňou pri zabezpečení
poradenského servisu pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov.
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP
3. Vykonávať priebežne poradenskú a konzultačnú činnosť so žiakmi školy a ich rodičmi
vo všetkých problémových oblastiach.
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP, TU
4. Zabezpečiť kvalitnú a úplnú informovanosť žiakov školy o štruktúre stredného
školstva a možnostiach štúdia s využitím tradičných prostriedkov ako aj internetu.
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP
5. Pozorovať spôsob adaptácie žiakov prvého a piateho ročníka a prípadné problémy
riešiť s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi.
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP, TU
6. Podieľať sa na koordinácii poradenskej činnosti v oblasti celospoločenských
problémov ohrozujúcich zdravý vývin detí a mládeže.
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP, KP, TU,
7. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, či
žiakom s vývinovými poruchami.
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP, TU
8. Podieľať sa na realizácií prevencie
a monitorovať situáciu v škole.
sociálno-patologických
javov
mládeže
Termín : priebežne
Zodpovedný : VP, KP, TU,
Vychádzajúc z analýz výchovných problémov školy zakotvených v pláne práce školy,
pláne koordinátora prevencie, plánoch PK, triednych učiteľov bude výchovný poradca plniť
nasledovné úlohy:
Vo vzťahu k vedeniu školy:
• Vypracovať plán práce VP, prerokovať ho s vedením školy
• Pripraviť a dodať podklady na štatistické spracovanie pre ÚIPŠ
• S vedením školy prerokovávať výchovné problémy a spôsob ich riešenia
Vo vzťahu k žiakom:
• Poradenskú činnosť, konzultácie pre žiakov s poruchami správania a učenia
• Pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
• Poskytovanie informácií o štúdiu na SŠ
• Poradenstvo pri výbere školy a pri voľbe povolania
• Výchovne pôsobenie so zameraním na kladnú hodnotovú orientáciu
a prevenciu závislosti a výchovu k ľudským právam
Vo vzťahu k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom:
1. Poskytovať poradenstvo a pomoc pri:
• Riešení výchovných, vzdelávacích, osobných problémov žiakov
• Riešení narušených sociálnych vzťahov v triede
• Spolupráca s rodičmi
• Organizovaní voľno-časových aktivít
• Vypracovaní plánu práce s triedou
• Práci s talentovanými žiakmi
2. Povinnosť všetkých pracovníkov školy vytvárať pre žiakov bezpečne školské
prostredie, chrániť ich pred sociálno-patologickými javmi, realizovať preventívne
aktivity.
Vo vzťahu k rodičom:
• Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri riešení výchovných
problémov
• Oboznámiť ich so systémom poradenstva, možnosťami využívania odborných
poradenských služieb
• Sprostredkovať kontakt rodičov s CPPPaP a odbornými pracoviskami.
• Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri výbere povolania a
štúdia pre ich deti
Vo vzťahu k inštitúciám, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní:
1. spolupráca s CPPPaP:
• zúčastňovať sa školení a porád
•
udržiavať kontakty so psychológom školy a špeciálnym pedagógom,
konzultovať postup riešenia výchovných problémov
• so súhlasom rodičov sprostredkovať psychologické vyšetrenie problémových
žiakov
2. spolupráca s políciou, OÚ práce sociálnych vecí a rodiny,
Harmonogram činnosti na úseku výchovného poradenstva v šk. r 2013/14
September:
-vypracovanie štatistických údajov za minulý šk. rok
-evidencia žiakov s 10. rokom šk. dochádzky a nižšie končiacich žiakov
-evidencia žiakov s IVP
- zasadnutie predmetovej komisie špeciálnej pedagogiky
- aktualizácia databázy PROFORIENT-u z exportu školského výpočtového strediska
-naplánovanie termínov testovania deviatakov prihlásených do CPPPaP v Levoči do
programu Voľba povolania
- spolupráca so školským špeciálnym pedagógom pri tvorbe individuálneho
vzdelávacieho programu pre začlenených žiakov
- aktualizácia informácií na webovej stránke školy
Október :
-zber záujmu žiakov 9. roč.
-práca s nerozhodnutými žiakmi v profesijnej orientácii – individuálne konzultácie
- v kariérnom poradenstve naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca
svetom povolaní“
November:
-práca s nerozhodnutými žiakmi v profesijnej orientácii
-spolupráca so strednými školami a návšteva a organizovanie dní otvorených dverí na SŠ,
burzy stredných škôl
December:
-zber záujmu žiakov o štúdium na SŠ, aktualizácia databázy v programe PROFORIENT
-práca s nerozhodnutými žiakmi v profesionálnej orientácii, konzultácie s rodičmi
-priebežné sledovanie žiakov s IVP
Január:
-rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. roč.
-práca s nižšie končiacimi žiakmi
-spolupráca s rodičmi, OÚP pri profesijnej orientácii
-doplnenie údajov v programe PROFORIENT, ich export do ŠVS
-sledovanie priebehu polročnej klasifikácie začlenených žiakov s IVP
Február:
-vypisovanie a zasielanie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami
-práca s nerozhodnutými žiakmi 9. roč.
Marec:
-tlač prihlášok na SŠ pre žiakov 9. roč.
- tlač prihlášok na 8-roč. gymnázia žiakov 5.roč.
-zasielanie prihlášok na stredné školy
-aktualizácia a export databázy programu PROFORIENT
-spracovanie informácií o umiestňovaní žiakov pre OPPP
-priebežné sledovanie žiakov s IVP
-príprava a tlač zápisných lístkov pre končiacich žiakov
-vydávanie zápisných lístkov rodičom končiacich žiakov
Apríl:
-triednické hodiny so žiakmi 8. roč., informácie o SŠ
-vyhodnotenie prijímacieho konania na školy s talentovými skúškami
-individuálne poradenstvo pre žiakov a ich rodičov o ďalšom postupe v prijímacom
konaní
-rodičovské združenie pre žiakov 8. roč.
Máj:
-triednické hodiny so žiakmi 8. roč., informácie o SŠ
-sledovanie priebehu prijímacieho konania na SŠ
-analýza výsledkov rozmiestnenia po 1. kole prijímacích skúšok
-práca s nerozmiestnenými žiakmi, odvolacie konanie
-zber záujmu žiakov 8. roč. o stredné školy
-priebežné sledovanie žiakov s IVP
Jún:
-2.kolo prijímacích skúšok na SŠ
- zber záujmu žiakov 8. roč. o SŠ, tvorba databázy v programe PROFORIENT
-prehľad rozmiestnenia žiakov na SŠ
-záverečná klasifikácia a hodnotenie žiakov s IVP
-vypracovanie záverečnej správy
2.Plán
environmentálnej
a ekologickej výchovy na školský rok 2013/2014+Ciele
vychádzajú z týchto princípov: učiť žiakov o životnom prostredí, vychovávať žiakov
prostredníctvom životného prostredia, vychovávať žiakov pre životné prostredie.
Cieľom environmentálnej výchovy žiakov našej školy je formovať a rozvíjať také osobnostné
kvality, ktoré im umožnia chrániť a zlepšovať životné prostredie, čo v našich podmienkach
znamená, že sa pokúsime dosiahnuť, aby žiaci dnes a v budúcnosti: bezdôvodne nevyrubovali
les a nevypaľovali trávu, netýrali domáce zvieratá a neubližovali voľne žijúcim
živočíchom, neznečisťovali školské priestory, verejné priestranstvá, prírodu, vodu, potoky
a rieky, s rozvahou a zodpovedne používali chemikálie pri hnojení a ochrane rastlín, dokázali
hospodáriť s energiou a zaobchádzať s komunálnym odpadom ako s druhotnou surovinou,
aktívne sa podieľali na uskutočňovaní projektov a na ďalších praktických činnostiach
zlepšujúcich ŽP školy a riešili environmentálne problémy.
Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom. Jej ciele a obsah učiteľ
implementuje do vzdelávania žiakov v rámci svojho predmetu. Obsah si učiteľ vyberá z tém
uvedených v osnovách v súlade s možnosťami predmetu, ktorý vyučuje. Žiaci primerane
svojim vekovým osobitostiam by mali chápať a poznať: prírodné javy a deje v životnom
prostredí, zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia, globálne problémy ľudstva,
závislosť ľudského života a živobytia na životnom prostredí, dôsledky rozhodnutí a činnosti
v minulosti na súčasný stav ŽP, význam efektívnej ochrany a trvalo udržateľného stavu ŽP,
základné pojmy ekoslovníka. Žiaci by mali dokázať pomocou učiteľa, neskôr aj samostatne
získavať, hodnotiť a využívať informácie. Úlohy environmentálnej výchovy zacielené na
rozvoj zručností žiakov sa týkajú týchto oblastí: komunikatívne zručnosti, numerické
zručnosti, študijné zručnosti, zručnosti potrebné na riešenie problémov, sociálne zručnosti,
technické zručnosti.
Environmentálna výchova sa v školskom prostredí dotýka týchto tém: spotreba energie
a vykurovanie, čistota tried, areál školy(átrium, školský pozemok) - čistenie, výsadba
stromov, krov, kvetov, separovaný zber papiera, plastových fliaš. Environmentálnu výchovu
je možné realizovať rôznymi spôsobmi, napríklad: hry, besedy, súťaže, kvízy ,ekohry,
projekty. V jednotlivých predmetoch je potrebné z hľadiska environmentálnej výchovy
zamerať pozornosť na tieto oblasti: zachovanie biodiverzity, rozmanitosť prírody, poznávanie
rastlín a živočíchov v regióne, negatívne zásahy človeka do prírody, chránené rastliny
a živočíchy, odlesňovanie, vzájomné vzťahy lesných rastlín a živočíchov, aktívna ochrana
lesov, erózia pôdy, ochrana pôdy, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, vodné zdroje, čistenie
odpadových vôd, hospodárenie vodou, šetrenie pitnou vodou v domácnosti, znečisťovanie
pôdy – odpadové skládky, úbytok ozónovej vrstvy, podmienky života na zemi, slnečná
energia, kyslý dážď skleníkový efekt, spotreba energie, odpadové suroviny, urbanizácia.
Rámcový program environmentálnej výchovy(vychádza sa z úloh plánu školy a z tematických
plánov jednotlivých pedagógov )
Mesiac
Úloha
Formy a metódy práce
Cieľ ENV
IX.
2013
Úprava areálu školy
Brigáda žiakov za účasti
žiakov, rodičov a
učiteľov
- vytváranie dobrých
vzťahov
-úprava areálu školy
-likvidácia
privezených kôp pôdy
- hrabanie lístia
v okolí školy
-príprava areálu školy
na zimu
Ochrana zdravia
Deň športu
- naučiť žiakov
aktívne sa
sa zapájať do
školských
a mimoškolských
aktivít
- vedieť športovať aj
vo voľnom čase
- prirodzená ochrana
voči
chrípkovým
ochoreniam
a podobne
Zapojenie sa do
projektu zdravá
škola
v rámci školení
Nepravidelné kontroly
v triedach, riešenie
problémov za pomoci
žiakov, učiteľov
a rodičov
X.
2013
Overenie pripravenosti
teoretických
predpokladov na
praktické účelové
Účelové cvičenie
II. stupeň
Ozdravenie vzťahu :
- žiak a učiteľ
- žiak a žiak
- učiteľ a vedenie
šk.
- predchádzanie
úrazom v škole a
doma
- riešenie
cvičenie a bežný život
XI.
2013
Recyklovanie odpadov
Zber papiera
Planetárium Prešov
Exkurzia
Školenie v proti
drogovej
Oblasti
Príprava na besedy so
žiakmi
II. stupňa a preventívny
systém predchádzania
návykov
Prípravné športové
turnaje
Športové využitie
XII.
2013
mimoriadnych
udalostí
- zdravotná príprava
- pobyt v prírode a jej
ochrana
Vianočná výzdoba
Sviatok Mikuláša
Recyklácia plastov
- recyklovaním
šetríme hlavne stromy
a znižujeme tak počty
odpadov v prírode
- získavanie
finančných
prostriedkov na
skrášľovanie okolia
školy
- overiť si vedomosti
o planétach a
súhvezdiach
- vplyv skleníkového
efektu na náš život
- znečisťovanie
vzduchu
- vesmírny odpad
o 100 rokov jeden
z ďalších
ekologických
problémov
- hľadať spôsoby
riešenia
úniku pred drogami
- overiť si schopnosti
a zručnosti v tomto
športe
Esteticky skrášliť školu, - využitie predstáv
triedy, chodby a tým
žiakov
vyvolať vianočnú
o vianociach v podobe
atmosféru
výkresov, ozdôb,
okrasných tabúľ, ...
Spríjemnenie si
- prekonávanie bariér
blížiacich sa
medzi učiteľmi a
sviatkov večerným
žiakmi
programom a diskotékou - využiť schopnosti
žiakov pripraviť si
vlastný
program
Výzdoba nástenky
- oboznámiť žiakov
o škodlivosti
s rôznymi metódami
a recyklovanosti plastov znižovania odpadov
I.
2014
Ochrana vtákov
Prikrmovanie týchto
zvierat
v zimnom období
Zdravá výživa základ
zdravého organizmu
Na vyučovacích
hodinách
zdôrazňovať dôležitú
úlohu vitamínov,
strukovín, ...
II.
2014
Premietanie filmu
Záchrana ohrozených
s ekologickou tematikou druhov
,, Gorily v hmle ,,
III.
2014
Protidrogová prevencia
Preverenie vedomostí
u žiakov z tejto vždy
aktuálnej problematiky
- ovplyvniť verejnú
mienku za pomoci
žiakov o znižovaní
umelých skládok
odpadu
- pokúsiť sa nájť
ekologickú náhradu za
plasty
- vzbudiť u žiakov
starostlivosť a ochranu
živočíchov v zimnom
období
- snaha oboznámiť
žiakov
o dôležitosti
prikrmovania
- pokúsiť sa o
zmapovanie
stálych druhov
v našom parku
- vyhlásiť súťaž
o najkrajší
namaľovaný zimný
druh
- pokúsiť sa
o vytvorenie
ornitologického
krúžku
- vštepovať žiakom
starostlivosť o svoje
zdravie v zimnom
období
- kontrolovať
požívania stravy
v stravnom zariadení
- snažiť sa spolu
s vedúcou jedálne
o obohatenie stravy
o požadované
množstvo
zeleniny a ovocia
- schopnosť využívať
získané schopnosti
a zručnosti
v prospech
ochrany prírody
- získanie informácií
formou dotazníku
Enviroprogram OSN
Význam izbových
kvetov
Marec mesiac knihy
IV.
2014
,,DEŇ ZEME,,
Dreviny v našom okolí
V.
2014
Máj lásky čas
- úcta k životu (
živočíchov,
rastlín a ľudí)
- určovanie vtáctva za
pomoci vzhľadu a spevu
jednotlivých druhov
- starostlivosť o svoje
zdravie a zdravie našej
planéty
získavanie
poznatkov
o našom
vtáctve v parku
Liečivé rastliny
- vytvorenie herbáru
liečivých rastlín
Overenie praktickej
činnosti
V bežnom živote
Účelové cvičenie
II. stupeň
,, Deň detí ,,
- príprava programu pre
žiakov, učiteľov a
rodičov
- zhodnotenie prístupu
žiakov k určeným
úlohám
- poznávanie rastlín aj
po praktickej stránke
- využitie liečivých
účinkou
riešenie
mimoriadnych
udalostí
- zdravotná príprava
-pobyt v prírode a jej
ochrana
- mier a lásku všetkým
deťom na celom svete
- diskotéka
- poďakovanie sa
všetkým
žiakom
a učiteľom
Spev vtákov
VI.
2014
- nájsť vhodný spôsob
recyklovania plastov
- cez deti ovplyvňovať
verejnú mienku
- vedieť si doma
skrášliť svoju detskú
izbu
- vyvinúť vzťah k
rastlinám
starostlivosť
o
Urobiť anketu cez šk.
zverené
časopis
pre
o najzaujímavejšiu knihu učebnice
nasledujúce generácie
akú som čítal
- ochrana životného
- celoškolská brigáda
prostredia
- vysadenie zelene
-prezentácia
prác
- príspevky do šk.
žiakov
časopisu
- získať vedomosti
- producenti kyslíka
o drevinách v našom
- na vyučovacích
parku
hodinách
Pokus o zapojenie žiakov
do tretej etapy
environmentálneho
programu
Na hodinách prírodopisu
Zhodnotenie
celoročného
programu
3. Plán práce výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2013/2014
Na úrovni základnej školy je ťažisko vyučovania VMR na hodinách ETV, NAV, PRI, BIO,
SJL, ANJ, NEJ, TEV. Pri vhodných témach sa realizuje aj na ostaných predmetoch.
Ciele VMR na 1. stupni: rozvíjať zodpovednosť žiakov voči seba a iným, pomáhať žiakom
rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov, pestovať schopnosť výberu na
základe správneho rozhodnutia aj v prípade, ak budú vystavení negatívnemu tlaku, formovať
sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť
problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii,
viesťžiakov k utváranie personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými
a nevhodnými dotykmi, viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili
pohlavnú rolu so zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správaniam,
zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy
– empatiu, komunikačné schopnosti, pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu,
mať vlastné deti a tieto vychovávať s láskou, oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami
fajčenia, alkoholu a iných drog, poskytnúť prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského
jedinca, poskytnúť základné informácie o biologických a emocionálnych zmenách v puberte
Ciele VMR na 2. stupni: pomáhať žiakom v procese sebauvedomenia a sebaúcty, rozvíjania
tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok vzťahov medzi pohlaviami, dať
žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce
a eticky správne postoje, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, viesť žiakov
k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality, pripraviť žiakov na zodpovedné
rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe mravných
a všeobecne platných hodnôt a noriem, prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho
života a k jeho pochopeniu, v tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná
komunikácia, sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických
a sociálnych zmenách v puberte, v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie
o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť proces
rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu, priebeh gravidity a pôrodu, vysvetliť žiakom
význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny
telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí,
zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa,
vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane
nežiadúcej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS, zoznámiť žiakov
s metódami plánovaného rodičovstva – prirodzené metódy plánovaného rodičovstva a metódy
antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav, vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania
drog pre reprodukčné zdravie a možnosti nákazy HIV/AIDS, naučiť žiakov odolávať
negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane
pred možným sexuálnym zneužitím, naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam
Metódy a formy práce
Pre dosiahnutie cieľov VMR uplatňovať vo vybraných vyučovacích predmetoch na . stupni
nasledovné metódy a formy práce: beseda, výklad, brainstorming, riadený rozhovor, práca
s knihou, skupinová forma práce,
Sústavne úzko spolupracovať s rodičmi.
Učivo vybratých tém prezentovať na vyučovacej hodine samostatne skupine dievčat
a chlapcov. Na 2. stupni vychádza učivo VMR z potrieb dospievajúcich dievčat a chlapcov.
V kognitívnej oblasti využívať: besedy, výklad, prácu s knihou, prácu s informačnými
technológiami, brainstorming, obrazy o ľudskom tele, videofilmy.
V afektívno-postojovej a hodnotovej oblasti využívať: metódy efektívnej komunikácie,
hranie rolí.
Ďalšie metódy: nástenky, relácia v školskom rozhlase, výtvarné spracovanie tém.
Začlenenie VMR do vzdelávacieho procesu na 1.a 2. stupni ZŠ
Obsah VMR tvoria na 1. stupni témy: Výchova v rodine, Zásady zdravého spôsobu života,
Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu, drog na správanie človeka, Rovnoprávnosť pohlaví,
Vznik a vývoj jedinca, Zmeny v organizme dieťaťa v puberte,
Obsah VMR tvoria na 2. stupni témy: Priateľstvo, Kultivované správanie, Anatómia
a fyziológia rozmnožovacích ústrojov, Zodpovedný prístup k sexualite, Negatívny vplyv
drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné správanie človeka, Zásady bezpečného
správania, Ochrana ľudských práv,
Biológia 7. ročník
Prírodoveda 3. a 4. ročník: informácie o zmenách, ktoré sprevádzajú dospievanie vedomosti
o stavbe ľudského tela, vedomosti o fyziologických zmenách v období puberty, prehľad
o pohlavných chorobách, prevencia HIV/AIDS,úloha rodiny v spoločnosti, rodičovská láska.
Etická výchova: dať žiakom ucelený etický systém, správne postoje a presvedčenie, aby
vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, naučiť žiakov potrebným sociálnym
zručnostiam, tolerancii, empatii.
Náboženská výchova: formovať morálne a duchovne zrelú osobnosť, hovoriť o láske,
partnerstve, rodičovstve v kresťanskom duchu, výchova k medziľudským vzťahom
a mravnému správaniu v oblasti sexuality, výchova k pohlavnej zdržanlivosti, úcte k žene,
matke, rodičom.
Anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra: realizovať diskusie
o problémoch VMR
Telesná výchova: formovať pozitívny prístup k sebe, svojmu telu a vzhľadu, upevňovať
u žiakov zdravotné a hygienické návyky, vytvárať kladný vzťah k telesným cvičeniam ako
súčasti zdravého spôsobu života,
Občianska výchova: oboznámiť sa s právnymi normami týkajúcimi sa VMR.
September: Vykonať prieskum medzi žiakmi s cieľom zistiť, aké majú vedomosti z oblasti
VMR, VI. ročník: OBV – život v rodine, funkcia rodiny ,VII. ročník: BIO– človek ako
súčasť živej prírody, IX. ročník: OBV – prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti
Október: Výchovné využitie Mesiaca úcty k starším. Vhodnými článkami pôsobiť na žiakov,
aby pomáhali dospelým nielen vo svojej rodine, ale aj na verejnosti, VI. ročník: ETV –
veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, zdravé sebavedomie, VII. ročník: OBV – zmysel života,
BIO – správne držanie tela, IX. ročník: OBV – prehĺbenie komunikačných schopností
November: Človek a svet. Zmyslové poznávanie sveta, vedieť sa presadiť a obhájiť
v rôznych situáciách. Deň bez fajčenia. Negatívny vplyv fajčenia – prieskum a prevencia
v ročníkoch. VIII. ročník: OBV – základy duševnej hygieny, problémy lekárskej etiky IX.
ročník: OBV – zdravý životný štýl.
December : PDA, VLA: U lekára. Zdravotné stredisko Ako predchádzať chorobám. VII.
ročník: OBV – hodnoty, ktoré sú večné, šťastie a láska. ETV – hlbšie poznávanie vlastnej
rodiny VIII. ročník: ETV – etické aspekty manželstva, rodiny, sexuálneho života IX. ročník:
OBV – ako hospodárime v rodine, štáte. Aktuálnosť mesiaca – Svetový deň boja proti
AIDS. Vianoce
Január: PDA, VLA,VYV: Rodičia a deti. Moji príbuzní. Starostlivosť o zdravie. Naše telo
a čo ho riadi. Rozmnožovanie, starostlivosť o zdravie. VII. ročník: OBV – tolerancia medzi
ľuďmi, čo je rovnosť a čo je odlišnosť. ETV – vedieť pochopiť rodičov a súrodencov. IX.
ročník: OBV – závislosti, ktoré môžu ohroziť život. BIO – rozmnožovanie a život, funkcie
organizmu, vývin jedinca, pohlavné choroby
Február: VII. ročník: OBV – tolerancia medzi ľuďmi, aspekty a problémy dospievania. ETV
– sexuálna zrelosť, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, priateľstvo a láska. Počatie
a prenatálny život ľudského plodu. VIII. ročník: ETV – ekonomické hodnoty a etika, IX.
ročník: ETV – kritické hodnotenie videoreprodukcie a TV programov. Možnosti
ovplyvňovania TV.
Marec: Využívať aktuálnosť Mesiaca knihy, využívať hodiny čítania a v článkoch
vyzdvihnúť význam rodiny, spolupatričnosť. Spolupráca s Mestskou knižnicou. VII. ročník:
OBV- rozvoj sebavedomia, dospievanie, úsilie o samostatnosť. BIO – vyššia nervová
činnosť. ETV – pohlavné choroby, AIDS.
Apríl: Využívať aktuálnosť Svetového dňa zdravia. VII. ročník: OBV – kultúra reči
a správania, vzťahy medzi rovesníkmi, priateľstvo a láska, BIO – žľazy s vnútorným
vylučovaním
Máj: Využívať aktuálnosť mesiaca – Deň matiek. VII. ročník: OBV – predčasný sexuálny
život, AIDS, pohlavné choroby, ETV – vzťah k chorým, tolerancia, BIO – rozmnožovanie
a vývin jedinca
Jún: Na hodinách čítania využívať články s témou prázdnin. Upozorniť menších žiakov aké
nebezpečné sú pre nich cudzie osoby, nesadať s neznámymi do auta. VII. ročník: BIO –
zlozvyky a drogové závislosti
4. Program - plán prevencie sociálno-patologických javov v školskom roku 2013-2014
Program vychádza z : plánu práce školy, aktualizovaných úloh Národného programu boja
proti drogám v rezorte školstva, POP pre školský rok 2011-2012, Národnej protidrogovej
stratégie na roky 2009 – 2012, Národného programu duševného zdravia na roky 2011 – 2013,
Stratégie prevencie kriminality, Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky
2005 – 2014, Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 (Škola priateľská
deťom), Dohovorov o právach dieťaťa, Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky
2009 – 2012, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 –
2014,Národného programu prevencie obezity, v školskom poriadku sú presne stanovené
pravidlá týkajúce sa alkoholu, cigariet a iných drog, predpokladáme spoluprácu s CPPPaP
v Levoči, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v PP /zákon NR SR č. 94/1963 Zb.
o rodine zákon NR SR č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci s účinnosť pri plnení výchovných
opatrení/, Regionálnym ústavom zdravia v PP, Policajný zborom, Mestskou políciou, príp.
mimovládnymi organizáciami
zaoberajúcimi sa ochranou detí a mládeže, MPC Prešov
a samozrejme s rodičmi.
Program:
01.Implementácia preventívneho programu pomocou doplnkových textov – 1. stupeň C.
Raynerová: „Nenič svoje múdre telo“ ,2.stupeň Kašparová, Houška, Uherehová „Ako
poznám sám seba?“ na vyučovacích hodinách
02. Eliminácia záškoláctva,
03. Monitorovanie zmien v správaní žiakov,
04. Eliminácia šikanovania, rasizmu, xenofóbie, diskriminácie ...,
05. Monitorovanie protidrogovej výchovy na škole,
06. Dodržiavanie „Dohovoru o právach dieťaťa“,
07. Výchova k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám,
08. Realizácia projektu „Škola podporujúca zdravie“,
09. Realizácia aktivít na zmysluplné využitie voľného času žiakov,
10. Na pôde školy sa nebudú predávať výrobky obsahujúce kofeín, tabak a alkohol,
11. Slušné správanie našich žiakov v škole aj na verejnosti,
12. Oboznámenie žiakov s nástrahami drog, pôsobiť proti ich užívaniu,
Metódy a formy práce: ankety, dotazníky, besedy, rozhovory, prednášky, nástenky
a postery, rozhlasové okienka, práca triednych učiteľov, rozhovory
s rodičmi.
Aktivity:
* dôsledné sledovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní (Z: triedni učitelia, T: priebežne)
* aktualizácia a dopĺňanie Protidrogového kútika (Z: koordinátor primárnej prevencie, T:
priebežne)
* materiály o šikanovaní pre triednych učiteľov (Z: koordinátor primárnej prevencie, T:
október 2013)
* Čas premien- beseda pre žiačky 6. a 7. ročníka o problematika dospievania (Z: Ing.
Piteľová, T: 2.polrok)
* k Svetovému dňu duševného zdravia- 10.10. – aktivita „Úsmev za úsmev“ (Z: Mgr.
Bagarová, T: október 2013)
*Jabĺčkový beh detí- 10.2013 - (Z: p. Lešková, október 2013)
* beseda a nástenka k Svetovému dňu potravín - 16.10. – (Z: koordinátorky ŠPZ, T: október
2013)
* anketa pre žiakov 8. ročníka o stravovacích návykoch- 10.2013 - (Z: Ing. Sydorenko
Šafárová, T: október 2013)
* turistická vychádzka ŠKD k Svetovému dňu chôdze- 18.10. (Z: p. Grumelová, T: október
2013)
* zber druhotných surovín, hliníkových vrchnákov SABI a gaštanov (Z: Mgr. Bariaková, T:
Marec 2014)
* „Skoky pre zdravie“- 10.2013 – žiaci 1. ročníka (Z: učiteľky 1. ročníka, október 2013)
* jesenné a jarné kolo hádankárskej súťaže „Ja sa nudím, ty sa nudíš, ale my sa nenudíme...“
(Z: Ing. Sydorenko Šafárová, Mgr. Mastiliak,T: 11. 2013, 04. 2014)
* Európsky týždeň boja proti drogám- nástenky , besedy, rozhlasové okienka ( Z: koordinátor
primárnej prevencie, T: november 2013)
* Medzinárodný deň bez fajčenia- tretí štvrtok v XI. 2013 – „Ovocie za cigaretu“ (Z: Ing.
Sydorenko Šafárová, T: november 2013)
* Svetový deň prevencie AIDS – 1.12. – beseda so žiakmi 9. ročníka (Z: Ing. Piteľová, T:
december2013)
* Vianočná pošta pre žiakov a zamestnancov školy (Z: Mgr. Bagarová, T: december 2013)
* Vianočná akadémia žiakov školy (Z: koordinátorky ŠPZ, T: december 2013)
* turnaj vo vybíjanej pre žiakov 3. a 4. ročníka- 12.2013 - (Z: Mgr. Suchá, T: marec-máj
2014)
* beseda s príslušníkmi mestskej polície pre žiakov špeciálnych tried ( Z: triedni učitelia, T:2.
polrok)
* Deň vody - „Modrý deň“ - 24. 03. (Z: koordinátorky ŠPZ, T:marec 2014)
* Deň Zeme – „Zelený deň“ - 22. 04. (Z: Ing. Piteľová, T: apríl 2012)
* k Medzinárodnému dňu matiek zorganizujeme v ročníkoch 1.- 4. triedne besiedky
(Z: triedne učiteľky 1.-4., T: máj 2014)
* k Svetovému dňu bez tabaku –31. 05. – besedy s videofilmom o škodlivosti fajčenia (Z:
učiteľky biológie, T: máj 2014)
* materiály o škodlivosti fajčenia pre triednych učiteľov (Z: koordinátor primárnej prevencie,
T: apríl, máj 2014)
*Medzinárodného dňa protidrogových závislostí a nedovoleného obchodu s drogami (26.06.)–(Z: koordinátor primárnej prevencie, T: jún 2014)
* koncoročná Akadémia žiakov našej školy pre žiakov našej školy (Z: koordinátorky ŠPZ, T:
máj 2014)
* estetizácia interiéru a exteriéru školy (Z: všetci pedagogickí zamestnanci, T: priebežne)
5. Plán plaveckého výcviku
Základný plavecký výcvik
- osvojovanie piatich plaveckých zručností
a/ orientácia a potápanie vo vode
b/ skoky do vody na nohy a strmhlav
c/ splývanie na mieste i v pohybe v obidvoch polohách
d/ dýchanie do vody v pokoji i v pohybe
e/ pohyb vpred pomocou nôh, paží a nôh a paží súčasne
Prvé pokusy správneho uskutočňovania pohybov cvičíme na suchu, ukážky vo vode sledujú
žiaci na brehu. Vlastný plavecký výcvik začíname nácvikom pohybu dolných končatín.
Pri výcviku rozlišujeme dve hlavné etapy:
A/ prípravná – oboznámenie žiakov s vodou, zvládnutie správnej splývavej polohy, nácvik
plaveckého dýchania
B/ nácvik jedného plaveckého spôsobu
druhý plavecký spôsob informatívne
A/ - brodenie a hry vo vode po kolenách – chôdza, poskoky, pobehovanie, naháňačka vo
vode, rozvlnenie hladiny, striekanie, ponorenie tváre, hravé skoky po nohách, z brehu do vody
- využitie lôpt
B/ - nácvik plaveckého spôsobu začíname na suchu, na okraji bazénu, v kľude – držanie za
okraj bazénu, v dvojiciach, v trojiciach, v samostatnej splývavej polohe, splývanie za doskou
- dielčie plavecké pohyby – splývanie, dýchanie, zábery dolných a horných končatín
- postupný nácvik súhry
Pri ZPV začínajú žiaci nácvikom plaveckého spôsobu prsia, s druhým plaveckým spôsobom
kraul sa oboznamujú informatívne.
Plán zdokonaľovacieho plaveckého výcviku
Prvky v záväznom poradí
Výcvikový poldeň
1.
2.
3.
4.
5.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A.
01. Zdokonalenie predchádzajúceho
/prsia + kraul / a osvojenie si
ďalšieho plaveckého spôsobu
X
X
X
02. Základné obrátky a štart nácvik
X
X
03. Pomoc unavenému plavcovi
X
skoky na nohy
04. Plávanie pod vodou
X
X
X
05. Lovenie predmetov z dna bazénu
X
06. Skok do neznámej vody
X
X
07. Základy zručnosti záchrany
topiaceho sa
X
X
08. Nácvik kotúľových obrátok
X
X
09. Plávanie na vytrvalosť
X
B. Kontrola
Preplávať jedným z osvojených spôsobov ,
štartový skok, obrátka – 50 m
X
Plán základného plaveckého výcviku
Prvky v záväznom poradí
Výcvikový poldeň
1.
2.
3.
4.
5.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A.
01. Nácvik oboznámenie s obsahom
výcvikového poldňa, rozcvička
X
X
X
X
X
02. Oboznámenie žiakov s vodou brodenie a hry
X
03. Striekanie, ponorenie tváre,
skoky na nohy
X
X
04. Nácvik splývavej polohy v kľude
X
X
05. Nácvik splývavej polohy v pohybe
X
X
06. Nácvik dýchania na suchu, vo vode
X
X
pri okraji bazénu
07. Plavecký spôsob prsia – nácvik
nohami na suchu, vo vode
X
08. Nácvik pohybu paží na suchu,
vo vode
X
X
09. Nácvik dýchania, pohyb nôh,
pohyb paží
X
X
X
10. Súhra plaveckého spôsobu prsia
X
X
B. Plavecký spôsob kraul - informatívne
01. Nácvik nohami na suchu, vo vode
02. Nácvik pažami na suchu, vo vode
03. Nácvik dýchania - pohyb nôh
- pohyb paží
04. Súhra – pohyb nôh, paží, dýchanie
C. Kontrola
Preplávanie dĺžky bazénu plaveckým spôsobom prsia
D. Prvky nacvičované príležitostne:
01. Splývavá poloha na chrbte
02. Skoky do vody – štartovací skok
03. Obrat pri prsiarskom spôsobe
X
X
X
X
X
X
X
X
6. Plán lyžiarskeho výcviku
Časovo – tematický plán výcviku
I. skupina - pokročilí - zjazdovanie
A – Prvky v záväznom poradí
Výcvikový poldeň
1.
2.
3.
4.
5.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01. Pripínanie lyží, držanie palíc
X
02. Obraty na rovine
X
X
03. Výstupy
X
04. Obraty na svahy
X
X
05. Zjazd priamo do roviny proti svahu
X
X
X
06. Brzdenie jedno a dvojstranným prívratom X
X
X
36
07. Zjazd priamo – cez terénne nerovnosti
09. Odšľapávanie
08. Zjazd šikmo
10. Oblúk prívratom vyššej a nižšej lyže
11. Základný oblúk s rovnobežnými lyžami
12. Spojované oblúky
B – Prvky nacvičované príležitostne
01. Pripínanie lyží na svahu
02. Oblúky v pluhu
03. Brzdenie zosúvaním
04. Korčuľovanie
05. Obrat skokom
C - Zdokonaľovací výcvik
01. Zjazdy väčšou rýchlosťou
02. Prekonávanie terénnych nerovností
03. Jazda určenou trasou
04. Skracovanie oblúkov
05. Oblúk odšľapávaním
06. Jazda v bránkach
D – Záverečné hodnotenie - preteky
II. skupina - začiatočníci zjazdovanie
A – Prvky v záväznom poradí
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Výcvikový poldeň
1.
2.
3.
X
X
X
X
X
X
4.
5.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01. Pripínanie lyží, držanie palíc
X
02. Obraty na rovine
X
X
03. Chôdza a výstupy
X
X
35
04. Obraty na svahy
05. Zjazd priamo po rovine proti svahu
06. Brzdenie jedno a dvojstranným prívratom
07. Zjazd priamo – cez terénne nerovnosti
08. Odšľapávanie
09. Zjazd šikmo svahom
10. Oblúk prívratom vyššej a nižšej lyže
11. Základný oblúk s rovnobežnými lyžami
12. Terénny skok
B – Prvky nacvičované príležitostne
01. Pripínanie lyží na svahu
02. Oblúky v pluhu
03. Brzdenie zosúvaním
04. Korčuľovanie
C - Zdokonaľovací výcvik
01. Jazda určenou trasou
02. Skracovanie oblúkov
03. Jazda v bránkach
D – Záverečné hodnotenie - preteky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7. Plány MZ a PK
A. Plán práce MZ ŠKD
Vedúca MZ: Iveta Lešková
Členovia MZ: vych. ŠKD
Cieľové zameranie MZ ŠKD a obsah jeho činnosti: Obsah činnosti MZ ŠKD vyplýva
z výchovno-vzdelávacích cieľov ŠKD, Pedagogicko – organizačných pokynov pre šk.
2012/2013, úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy a plnením úloh štátneho vzdelávacieho
programu.
Cieľom činnosti ŠKD je poskytnúť žiakom oddych, relaxáciu a rozvoj
psychických a fyzických funkcií, ktoré kompenzujú jednotvárnu školskú pracovnú záťaž.
Našou úlohou je formovať sebavedomie, sebaovládanie detí, rozvíjať vlastnú fantáziu žiakov.
Budeme sa snažiť vytvoriť ideálne podmienky pre žiakov na prípravu na vyučovanie.
Výchovná práca v dobe mimo vyučovania by mala mať výrazne činnostný charakter a to vo
všetkých zložkách výchovno – vzdelávacej činnosti. Činnosť ŠKD v školskom roku
2013/2014 bude orientovaná na aktivity, ktoré rozvíjajú kladný vzťah k práci, k učeniu
s využitím rôznych didaktických hier. Zvýšenú pozornosť budeme venovať environmentálnej
výchove, rozvoju kladného vzťahu k prírode a k prirodzenému pohybu na čerstvom vzduchu.
1.
Výchovu k materstvu a rodičovstvu realizovať formou hier a čítaním kníh.
2.
Pozornosť venovať bezpečnosti pri hrách na školskom dvore a pri vychádzkach
mimo školy.
3.
Vytvárať u žiakov kladný vzťah k životnému prostrediu a k šetreniu školského
majetku.
4.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD zamerať okrem prípravy na vyučovanie aj
na zaujímavé a tvorivé činnosti počas záujmovej časti.
5.
Zvýšenú pozornosť venovať hygienickým návykom čistote tried a šatní.
6.
Pozornosť venovať environmentálnej výchove, čítať o prírode, zorganizovať
turistické vychádzky a navštíviť botanickú záhradu.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aktívne spolupracovať s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov v príprave na
vyučovanie.
Veľkú pozornosť venovať boju proti šikanovaniu a ochrane práv dieťaťa.
Pravidelne navštevovať knižnicu a organizovať besedy o prečítaných knihách.
Okrem písomnej prípravy žiakov na vyučovanie, využívať nové didaktické hry
pre deti a nimi precvičovať prebrané učivo na vyučovaní.
Pozornosť venovať disciplíne v jedálni a na chodbách školy.
Vštepovať zásady ohľaduplnosti, nesebeckosti, vzájomného spolužitia a pomoci.
Využívať dobré príklady a poukazovať na nesprávne konanie žiakov.
Pozornosť upriamiť na fyzickú zdatnosť detí, pokračovať v súťažiach v rámci
oddelení ŠKD a športových hrách.
U žiakov pestovať vzťah k historickým pamiatkam a umeleckým hodnotám.
Mesiac
Oblasť výchovy
Spoločensko – vedná
SVOV
Výchovná
hodina
7.
SEPTEMBER
PTOV
Kľúč.
komp.
Typ
činnosti
Cieľové
vytvárať
prosociá
spoločn
vyjadriť
vďačnos
Prvé kontakty vo výchovnom
oddelení
priebežná
formovať u detí
hodnotové orientácie
Prvky prosociálneho správania sa
pravidelná
formovať
emocionálnu
inteligenciu
Formovať pravidlá
slušného správania u
detí
rozlíšiť dodržiavanie
a porušovanie
ľudských práv
viesť deti k tvorivému
mysleniu
1
6
Správanie sa v jedálni – kultúra
stolovania
priebežná
1
6
Človek a jeho hodnota
priebežná
4
Skladačky z papiera
priebežná
4
Záložka do knihy
priebežná
Rozvíjať u detí
schopnosť pracovať
Rozvíja
motorik
4
Semafor
priebežná
Rozvíjať u detí
schopnosť pracovať
Rozvíja
motorik
7
Relaxačné cvičenia
priebežná
1
1
Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíja
motorik
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti
k fyzickému pohybu
Rozvíja
motorik
1
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti
k fyzickému pohybu
Rozvíja
motorik
1
7
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby
podľa videa
Rozvíja
motorik
4
Otláčanie listov
priebežná
Viesť deti
vnímať
k tvorivému mysleniu
4
Zážitok z leta
priebežná
4
Modelovanie z plastelíny
priebežná
Rozvíjať talent
a špecifické
schopnosti
Rozvíjať jemnú
motoriku
4
Návrh na poštovú známku
priebežná
1
1
1
1
Esteticko – výchovná
EVOV
Pedag.stratégie
3
3
Telovýchovná
TOV
Obsah/téma/
1
1
1
Pracovno – technická
Obsahové štandardy
1
1
Poznať
slušného
pri stolo
vyjadriť
ľudské v
vnímať
Sebarea
pri prác
Rozvíja
predstav
Viesť deti
Sebarea
k tvorivému mysleniu pri prác
Pozorovanie zmien v prírode
priebežná
poznať základné
princípy ochrany ŽP
sledova
v prírod
roka
5
Hygiena, vitamíny
priebežná
Vedieť o význame
hygieny tela
upevňo
v oblast
1
Poznám svoje telo
priebežná
určovať základné časti zoznám
ľudského tela
anatóm
1
Zvieratká sa predstavujú
príležitostná Spolupracovať pri hre
1
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
10
1 1
nadväzovať na získané tréning
vedomosti z vyuč.
Did. hry - SJ
pravidelná
rozvíjať získané
poznatky
rozvíjať
zásobu
1 1
Doplňovačky
pravidelná
schopnosť hľadať
riešenie
rozvíjať
poznatk
1
Tajničky
pravidelná
čítať s porozumením
rozvíjať
zásobu
1
Did. hry - M
pravidelná
cvičiť pozornosť a
pamäť
upevňo
z matem
Typ činnosti
Pedag.stratégie
Cieľové
1 1
SEPTEMBER
Prírodovednoenvironmentálna
1
1
PEOV
1
Vzdelávacia
VOV
1
Mesiac
Oblasť výchovy
Spoločensko – vedná
OKTÓBER
SVOV
Výchovná
hodina
1
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Kľúč.
Obsah/téma/
komp.
6
priebežná
1
1
Jesenné zvyky a tradície na
Slovensku
Udržať ľudové
tradície
Vedieť
ľudovú
5
Úcta k starším
príležitostná
1
1
Odhad času
priebežná
1
6
Pozdrav, poďakovanie, oslovenie
priebežná
Viesť deti k úcte k
starším
Orientovať sa
v častiach dňa
Osvojenie kultúrnych
návykov
Prejaviť
starším
Pochopi
poznani
Použitie
slov
4
Ježko
priebežná
Rešpektovať vlastnú
prácu
Pochopi
prostrie
4
Včielky z roliek
priebežná
Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti
Rozvíja
motorik
1
Pracovno – technická
Rozozn
zvuky
1
PTOV
4
Postavy z listov
priebežná
Viesť deti
Vnímať
k tvorivému mysleniu
4
Gaštankovia
priebežná
Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti
Rozvíja
motorik
7
Cvičenie s videom
priebežná
1
1
Opakovať pohyby
podľa videa
Rozvíja
motorik
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti
k fyzickému pohybu
Rozvíja
motorik
1
7
Relaxačné cvičenia
priebežná
Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíja
motorik
1
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti
k fyzickému pohybu
Rozvíja
motorik
6
Papierová koláž – moja izba
priebežná
Rozvíjať talent
a špecifické schopn.
Rozvíja
sebareal
6
Nácvik piesne imitačnou metódou
priebežná
Pestovať vzťah k
piesňam
Poznať
s detsko
6
Literárna súťaž
priebežná
Viesť deti k tvorivosti Vyjadri
6
Ide pieseň dokola
priebežná
Pestovať vzťah k
piesňam
Poznať
s detsko
2
Zdravotné stredisko v dedine
priebežná
Podnecovať záujem
o nové inf.
1
Dopravná výchova - značky
priebežná
Upevňovať návyky
Dozved
zaujíma
objekte
Rozvíja
1
Šetrenie vodou
priebežná
Naučiť deti
ekologicky myslieť
1
1
Telovýchovná
TOV
1
1
Esteticko – výchovná
EVOV
1
1
OKTÓBER
1
Prírodovednoenvironmentálna
1
1
PEOV
Viesť d
.
JESENNÉ PRÁZDNINY
Rozvíjať autonómnosť
v príprave na
vyučovanie
Rozvíjať získané
poznatky
Správne
tela
priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Rozvíja
matema
predstav
Pestova
1
Písanie domácich úloh
pravidelná
1
1
Didaktické hry - SJ
priebežná
1
1
Didaktické hry - M
1
Slovná zásoba a jazykolamy
12
Vzdelávacia
VOV
1
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pestova
k rodné
Mesiac
Oblasť výchovy
Spoločensko – vedná
NOVEMBER
SVOV
Pracovno – technická
Výchovná
hodina
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Kľúč.
komp
.
Obsah/téma/
Typ činnosti
1
Zdravé ;a nezdravé jedlo
priebežná
1
1
6
Svet rozprávok
priebežná
1
6
Vulgarizmy, slang
priebežná
1
1
Šetrenie elektrickou energiou
priebežná
1
4
Strašidielko
4
Pedag. stratégie
Vyberať inf. z rôznych
zdrojov
Udržať vzťah detí ku
knihám
Rozlišovať kultúrne
a nekultúrne prejavy
správania sa
Vzbudiť záujem o nové
informácie
Rozozn
a nezdr
Poznať
priebežná
Podporiť novembrové
zvyklosti
Rozvíja
zručnos
Tekvicová paráda
priebežná
Podporiť novembrové
zvyklosti
Rozvíja
zručnos
4
Za pokladmi pirátov
priebežná
Utužovať vzťahy v
kolektíve
Rozvíja
4
Práca z prírodného materiálu
priebežná
7
Cvičenie so švihadlami
priebežná
Rešpektovať vlastnú
prácu
Naučiť sa nové cviky
1
1
Rozvíja
manuál
Rozvíja
motorik
7
Relaxačné cvičenie
priebežná
Uvoľniť sa pri cvičení
Rozvíja
motorik
1
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Rozvíja
motorik
1
7
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby podľa
videa
Rozvíja
motorik
6
Nácvik piesne imitačnou metódou
priebežná
Naučiť deti novú pieseň
6
Vystrihovačky (doplnenie
oblečenia)
príležitostná
Rozvíjať manipulačné
zručnosti
Vedieť
svoj tal
Rozvoj
6
Ilustrácia rozprávky
priebežná
Viesť k tvorivému
mysleniu
Hľadať
predsta
7
Súťaž slov
priebežná
Rozvíjať logické
myslenie
Podpor
individ
1
Ľudové pranostiky
priebežná
Vzbudiť záujem o nové
informácie
Pochop
pranos
5
Základné zásady zdravej výživy
priebežná
Zdravo sa stravovať
Ochraň
6
Prečo zomierajú lesy
priebežná
Naučiť deti vyhľadávať
informácie
1
Vitamíny
priebežná
Aktivizovať deti k
spolupatričnosti
Viesť d
vedieť
komun
Pracov
Písanie domácich úloh
pravidelná
Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.
1
1
PTOV
1
Telovýchovná
TOV
1
1
Esteticko – výchovná
1
EVOV
1
1
Prírodovednoenvironmentálna
Kultivo
kultúrn
Viesť d
udržiav
pozorn
1
1
PEOV
NOVEMBER
Cieľov
1
12 1
Správn
tela
Vzdelávacia
1
1
Didaktické hry - SJ
Priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Pestov
k
1
1
Didaktické hry - M
priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Rozvíj
matem
predsta
VOV
NOVEMBER
Mesiac
Oblasť výchovy
Spoločensko – vedná
SVOV
Pracovno – technická
Výchovná
hodina
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Kľúč.
komp
.
Obsah/téma/
Typ činnosti
Pedag. stratégie
Cieľov
Vyberať inf. z rôznych
zdrojov
Udržať vzťah detí ku
knihám
Rozlišovať kultúrne
a nekultúrne prejavy
správania sa
Vzbudiť záujem o nové
informácie
Rozozn
a nezdr
Poznať
priebežná
Podporiť novembrové
zvyklosti
Rozvíja
zručnos
Tekvicová paráda
priebežná
Podporiť novembrové
zvyklosti
Rozvíja
zručnos
4
Za pokladmi pirátov
priebežná
Utužovať vzťahy v
kolektíve
Rozvíja
4
Práca z prírodného materiálu
priebežná
7
Cvičenie so švihadlami
priebežná
Rešpektovať vlastnú
prácu
Naučiť sa nové cviky
1
1
Rozvíja
manuál
Rozvíja
motorik
7
Relaxačné cvičenie
priebežná
Uvoľniť sa pri cvičení
Rozvíja
motorik
1
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Rozvíja
motorik
1
7
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby podľa
videa
Rozvíja
motorik
6
Nácvik piesne imitačnou metódou
priebežná
Naučiť deti novú pieseň
Vedieť
svoj tal
1
Zdravé ;a nezdravé jedlo
priebežná
1
1
6
Svet rozprávok
priebežná
1
6
Vulgarizmy, slang
priebežná
1
1
Šetrenie elektrickou energiou
priebežná
1
4
Strašidielko
4
1
1
PTOV
1
Telovýchovná
TOV
1
Kultivo
kultúrn
Viesť d
udržiav
pozorn
6
Vystrihovačky (doplnenie
oblečenia)
príležitostná
Rozvíjať manipulačné
zručnosti
Rozvoj
6
Ilustrácia rozprávky
priebežná
Viesť k tvorivému
mysleniu
Hľadať
predsta
7
Súťaž slov
priebežná
Rozvíjať logické
myslenie
Podpor
individ
1
Ľudové pranostiky
priebežná
Vzbudiť záujem o nové
informácie
Pochop
pranos
5
Základné zásady zdravej výživy
priebežná
Zdravo sa stravovať
Ochraň
6
Prečo zomierajú lesy
priebežná
Naučiť deti vyhľadávať
informácie
1
Vitamíny
priebežná
Aktivizovať deti k
spolupatričnosti
Viesť d
vedieť
komun
Pracov
12 1
Písanie domácich úloh
pravidelná
Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.
Správn
tela
1
1
Didaktické hry - SJ
Priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Pestov
k
1
1
Didaktické hry - M
priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Rozvíj
matem
predsta
1
Esteticko – výchovná
EVOV
1
1
NOVEMBER
1
Prírodovednoenvironmentálna
1
1
PEOV
1
Vzdelávacia
VOV
Oblasť výchovy
DECEMBER
Spoločensko – vedná
SVOV
Výchovná
hodina
Mesiac
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Obsahové štandardy
Kľúč.
komp.
1
6
1
2
1
1
Obsah/téma/
Typ činnosti
Pedag.stratégie
Cieľové
Udržať zimné ľudové
tradície
Vzbudiť u detí záujem
o zvyky
Vedieť
svoju vl
Poznať
zvyky v
krajinác
Odlíšiť
ostatnýc
období
Vianočné zvyky a tradície
priebežná
Vianoce u nás a vo svete
priebežná
Znaky zimy
priebežná
Vyberať inf.
z rôznych zdrojov
príležitostná
Udržiavať tradície
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
Mikuláš
1
4
Rozvíja
zručnos
Pracovno – technická
PTOV
1
4
1
4
Vianočná ozdoba
príležitostná
Rozvíjať estetický
vkus
Podporo
tvorivos
Vianočný pozdrav
príležitostná
Udržiavať kultúrne
tradície na Slovensku
Precvičo
pravopi
Cvičenie s loptami
priebežná
Cvičenie so švihadlami
priebežná
Používať pri
cvičeniach náčinie
Naučiť sa nové cviky
Rozvíja
mot. a k
Rozvíja
motorik
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti
k fyzickému pohybu
Rozvíja
motorik
Naučme sa koledu
Priebežná
Pestovať vzťah
k ľudovým piesňam
Vianočné omaľovanky
priebežná
Tešíme sa na Vianoce
Priebežná
Rozvíjať talent
a špecifické
schopnosti
Vzbudiť radosť a
očakávanie u detí
Využíva
nástroje
Vymaľo
obrázok
VIANOČNÉ
1
7
1
7
1
7
Telovýchovná
PRÁZDNINY
TOV
VIANOČNÉ
Esteticko – výchovná
1
6
1
6
1
6
PRÁZDNINY
Dodržia
línie a tv
EVOV
DECEMBER
VIANOČNÉ
Prírodovednoenvironmentálna
PEOV
1
1
1
6
1
2
Zvieratá v zime
príležitostná
Vzťah k prírode
Rozvíja
Kŕmidlo pre vtáčiky
Priebežná
Naučiť deti zhotoviť
deti kŕmidlo
Naučiť
zvieratá
Obliekanie podľa ročného obdobia
priebežná
Orientovať sa podľa
počasia
Rozvíja
pravidelná
Rozvíjať autonómn.
v príprave na vyuč
Správne
tela
Priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Aktivov
súťaživ
Priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Pestova
k rodné
Priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Rozvíja
matema
Priebežná
Rozvíjať získané
poznatky
Pestova
VIANOČNÉ
PRÁZDNINY
Písanie domácich úloh
12
1
1
1
Doplňovačky
1
1
Didaktické hry - Sj
1
1
Didaktické hry - M
1
1
Slovná zásoba a jazykolamy
Vzdelávacia
VOV
PRÁZDNINY
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Výchovná
hodina
Mesiac
Oblasť výchovy
Obsah/téma/
Kľúč.
komp.
Typ činnosti
2
Zážitky z prázdnin
priebežná
1
3
Posedenie pri čaji – výroba čaju
príležitostná
1
2
Cirkus
priebežná
1
4
Darčeky pre prvákov
4
Podeli
o
prázdn
Dozve
sa vyr
Podeli
o
príležitostná
Osvojiť si manuálne
zručnosti
Vyrob
zápisu
Výroba vlastného pexesa
príležitostná
Osvojiť si manuálne
zručnosti
4
Šašo
priebežná
Osvojiť si manuálne
zručnosti
Rozvíj
manuá
zručno
Rozvíj
motori
4
Ruky rukaté
priebežná
Osvojiť si manuálne
zručnosti
Prebúdzať v deťoch
tvorivosť
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Rozvíj
motori
Rozvíj
motori
Spoločensko – vedná
SVOV
JANUÁR
PTOV
Cieľo
Viesť rozhovor na tému
Vianoce, vianočné
prázdniny
Podnecovať záujem
o nové informácie
Viesť rozhovor na tému
cirkus, zvieratá v cirkuse
1
Pracovno – technická
Pedag.stratégie
1
1
1
7
Postavme si snehuliaka
príležitostná
1
1
7
Relaxačné cvičenia
priebežná
1
7
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby podľa
videa
Rozvíj
motori
1
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Rozvíj
motori
6
Ohňostroj
príležitostná
Vzbudiť u detí záujem
o novú techniku
Pestov
vkus
6
Reklama na klub
príležitostná
Rozvoj tvorivosti dieťaťa
Pestov
fantáz
4
My sme boli v ZOO
príležitostná
Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí
Rozvíj
6
Euro očami detí
príležitostná
Prejaviť svoju fantáziu v
činnosti
Rozvíj
Rozví
komu
zručno
Byť o
novým
Telovýchovná
TOV
1
1
Esteticko – výchovná
EVOV
1
1
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
JANUÁR
Prírodovednoenvironmentálna
PEOV
1
Zasnežené krajiny nášho sveta
príležitostná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
1
Otužovanie
priebežná
Rozvíjať pozitívny vzťah
k otužovaniu
1
1
1
Slnko, Mesiac
priebežná
Vzbudiť záujem detí o
vesmír
10
1
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
Utvrdzovať získané
vedomosti
Byť o
novým
inform
Získav
k
1
1
Didaktické hry - SJ
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Rozví
zásob
1
1
Didaktické hry - M
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Upevň
z mate
1
Doplňovačky
príležitostná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Schop
riešen
1
Tajničky
príležitostná
Riešiť nové, neznáme
úlohy
Rozví
pozna
1
Vzdelávacia
VOV
1
FEBRUÁR
Oblasť výchovy
Výchovná
hodina
Mesiac
1
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Kľúč.
komp.
Obsah/téma/
POLROČNÉ
Spoločensko – vedná
1 1
1 2
SVOV
Pracovno – technická
PTOV
Typ činnosti
PRÁZDNINY
BINGO TURNAJ
Príležitostná
Poznať pravidlá hry
Karneval je za dverami
príležitostná
Prejaviť záujem o tému
Kedysi a dnes
priebežná
Prejaviť záujem o tému
Štipec
príležitostná
Vzbudiť u detí záujem
o novú techniku
Valentínky
príležitostná
Vedieť pracovať s tvrdým
papierom
Papierová vystrihovačka
priebežná
Rozvíjať jemnú motoriku
pri práci s papierom
Fašiangová dielňa
príležitostná
Rozvíjať jemnú motoriku
pri práci s papierom
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby podľa
videa
1 6
1
4
1
4
1
4
1 4
1
Telovýchovná
Pedag.stratégie
7
1 7
TOV
1 7
1 7
1
Esteticko – výchovná
EVOV
1
1
1
1
FEBRUÁR
Prírodovednoenvironmentálna
PEOV
Vzdelávacia
VOV
1
1
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Fašiangová veselica
príležitostná
Viesť deti k aktívnemu
pohybu
Strom fantázie
priebežná
Podporovať fantáziu
a tvorivosť u detí
Mozaika
priebežná
Pestovať estetické cítenie
Obrázky z odtlačkov rúk
príležitostná
Podporovať fantáziu
a tvorivosť u detí
Fašiangové popoludnie
priebežná
Upraviť si netradične
triedu pri príležitosti
karnevalu
EKO - potraviny
priebežná
Pestovať vzťah k ovociu a
zelenine
Izbové rastliny
priebežná
Vedieť sa starať o kvety
Naše lesy - rozprávka
priebežná
Rozvíjať pozitívny vzťah k
prírode
Zvieracie hádanky
priebežná
Rozvíjať u detí logické
myslenie
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
Utvrdzovať získané
vedomosti
Didaktické hry - SJ
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Didaktické hry - M
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Tajničky
príležitostná
Riešiť nové, neznáme
úlohy
6
6
6
6
6
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
Športové a pohybové hry v
telocvični
1
M
Mesiac
Oblasť výchovy
Výchovná
hodina
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Obsah/téma/
Kľúč.
komp.
JARNÉ
PRÁZDNINY
Typ
činnosti
Pedag. stratégie
1
1
Prvý jarný deň
priebežná
Vyvodiť záver pozorovania
1
5
Deň učiteľov
priebežná
Rešpektovať prácu iných
Moje zdravé telo
priebežná
Viesť rozhovor na tému
Spoločensko – vedná
SVOV
1
5
JARNÉ
Pracovno – technická
PTOV
PRÁZDNINY
4
Servítkový obrázok
priebežná
Vzbudiť u detí záujem
o novú techniku
5
Pozdrav pani učiteľke
priebežná
Prejaviť úctu pani učiteľke
4
Origami
príležitostná Vedieť pracovať s rôznym
materiálom
1
7
JARNÉ
PRÁZDNINY
Cvičenie s videom
1
7
1
7
1
1
1
Telovýchovná
TOV
priebežná
Opakovať pohyby podľa
videa
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Relaxačné cvičenia
priebežná
Uvoľniť sa pri cvičení
JARNÉ
PRÁZDNINY
6
Ilustrujeme rozprávku
priebežná
Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí
6
Piesne s jarnou tematikou
priebežná
Pestovať vzťah k piesňam
4
Staraj sa o svoje telo – tvoríme
plagát
priebežná
Rozvíjať tvorivosť a fantáziu
detí
1
Esteticko – výchovná
EVOV
1
1
MAREC
JARNÉ
Prírodovednoenvironmentálna
PEOV
PRÁZDNINY
6
Prvé jarné kvety
priebežná
Hľadať krásu okolo seba
1
22.3 Svetový deň vody
priebežná
Podnecovať záujem o nové
informácie
1
Ako vzniká papier
priebežná
Podnecovať záujem o nové
informácie
1
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
Utvrdzovať získ. vedomosti
1
1
Didaktické hry - SJ
pravidelná
Motivovať k rieš. nových
úloh
1
1
Didaktické hry - M
pravidelná
Motivovať k riešeniu nových
úloh
1
Doplňovačky
príležitostná Motivovať k riešeniu nových
úloh
1
1
1
10
Vzdelávacia
VOV
1
1
Tajničky
príležitostná Riešiť nové, neznáme úlohy
1
Oblasť výchovy
Spoločensko – vedná
SVOV
Výchovná
hodina
Mesiac
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Kľúč.
komp.
1
2
1
1
1
2
1
Pracovno – technická
APRÍL
PTOV
1
4
1
4
1
4
1
7
1
7
1
7
1
7
1
6
1
6
1
6
1
6
Telovýchovná
TOV
EVOV
Typ činnosti
Veľkonočné zvyky a tradície
priebežná
Deň Zeme
príležitostná
Ako bolo na Veľkú Noc
príležitostná
Pedag.stratégie
motivovať k prezent.kult.prejav.
Viesť deti k ochrane
ŽP
Viesť rozhovor na
tému ako bolo na VN
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
1
Esteticko – výchovná
Obsah/téma/
Stojan na vajíčko
príležitostná
Samostatnou prácou
vyrobiť stojan
Veľkonočné vajíčko
príležitostná
Rozvíjať estetiku u
detí
Veľkonočná pohľadnica
príležitostná
Vyrobiť si vlastnú
pohľadnicu
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
Relaxačné cvičenia
priebežná
Uvoľniť sa pri cvičení
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby
podľa videa
Cvičenie so švihadlami
priebežná
Zopakovať si cviky
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti
k fyzickému pohybu
Veľkonočný zajačik
priebežná
Veľkonočné piesne
priebežná
Poznať kultúrne
tradície
Pestovať vzťah k
piesňam
Išlo vajce na vandrovku
priebežná
Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí
Kresli ako počuješ
Priebežná
Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí
APRÍL
Prírodovednoenvironmentálna
1
1
1
1
1
1
PEOV
Vzdelávacia
VOV
Greenpeace
priebežná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
Viesť deti k ochrane
ŽP
Mesiac lesov
priebežná
Kráľovstvo hmyzu
priebežná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
Utvrdzovať získané
vedomosti
Didaktické hry - SJ
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Didaktické hry - M
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Doplňovačky
príležitostná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Tajničky
príležitostná
Riešiť nové, neznáme
úlohy
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mesiac
Oblasť výchovy
Spoločensko – vedná
SVOV
Výchovná
hodina
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
MÁJ
PTOV
Kľúč.
komp.
Obsah/téma/
Typ činnosti
Pedag.stratégie
2
Môj obľúbený animovaný film
priebežná
1
1
Prejaviť záujem detí o
tému
6
Deň matiek
príležitostná
Prejaviť úctu rodičom
1
1
Zvieratá na farme
priebežná
Prejaviť záujem
1
1
Dopravné značky
priebežná
Vedieť udržať pozornosť
4
Vesmírna raketa
priebežná
Rozvíjať tvorivosť a
predstavivosť
4
Darček pre mamu
príležitostná
Osvojiť si manuálne
zručnosti
4
Zvieratko z papiera
priebežná
Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti
4
Koláž – dopravné prostriedky
priebežná
Rozvíjať manuálne
zručnosti
1
Pracovno – technická
Obsahové štandardy
1
1
1
Telovýchovná
7
priebežná
1
1
Športové a pohybové hry v
telocvični
Viesť deti k fyzickému
pohybu
7
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby podľa
videa
1
7
Športové a pohybové hry v
telocvični
priebežná
Viesť deti k fyzickému
pohybu
1
7
Relaxačné cvičenie
priebežná
Uvoľniť sa pri cvičení
6
Škola hrou
priebežná
Vyjadriť hudbu pohybom
6
Portrét mojej mamy
priebežná
Prejaviť úctu k starším
6
Hospodársky dvor z odpadového
materiálu
priebežná
Vedieť pracovať
s odpadovým mater.
6
Navrhni si dopravnú značku
priebežná
Rozvíjať predstavivosť a
fantáziu
1
Búrky
priebežná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
1
Metereológia
priebežná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
1
Chránené rezervácie v okolí
priebežná
Vyberať informácie z iných
zdrojov
1
Potravinový reťazec
priebežná
1
10
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
1
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
Utvrdzovať získané
vedomosti
1
1
Didaktické hry - SJ
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
1
1
Didaktické hry - M
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
TOV
1
1
Esteticko –
výchovná
1
EVOV
1
MÁJ
1
Prírodovednoenvironmentálna
PEOV
Vzdelávacia
VOV
1
1
Oblasť výchovy
Výchovná
hodina
Mesiac
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
Obsahové štandardy
Kľúč.
komp.
Obsah/téma/
Typ činnosti
Pedag.stratégie
Cieľové
Spoločensko – vedná
SVOV
Pracovno – technická
PTOV
5
MDD
príležitostná
1
1
poznať svoje
práva
1
Život v mori
priebežná
1
2
Pripomeňme si našich otcov
príležitostná
Vyberať inf. z rôznych Poznať zv
ktoré žijú
zdrojov
Viesť rozhovor na tému Vyplniť d
1
3
Vyhodnotenie
príležitostná
Zaslúžiť si odmenu za
celoročnú prácu.
Prejaviť
sebahodn
1
4
Prázdninové slniečko
priebežná
Rozvíjať jednoduché
manuálne zruč.
Rozvíjať
motoriku
4
Námorníci
priebežná
Rozvíjať jednoduché
manuálne zruč.
Rozvíjať
motoriku
4
Pozdrav na Deň otcov
príležitostná
Rozvíjať svoju
trpezlivosť
Vedieť vy
materiál p
4
Veľké upratovanie
príležitostná
Plniť si povinnosti
7
priebežná
1
1
Športové a pohybové hry v
telocvični
Viesť deti k fyzickému
pohybu
Mať osob
zodpoved
prácu
Rozvíjať
motoriku
7
Cvičenie s videom
priebežná
Opakovať pohyby
podľa videa
Rozvíjať
motoriku
1
7
Olympijsky beh
priebežná
Byť aktívny v súťaži
Rozvíjať
motoriku
1
7
Vychádzka za zmrzlinou
príležitostná
Ovládať svoj pohybový
aparát
Rozvíjať
motoriku
1
More
priebežná
Rozvíjať tvorivú
sebarealizáciu
Rozvíjať
fantáziu
6
SUPERSTAR
príležitostná
Pestovať vzťah
k piesňam
Zúčastniť
súťaži
6
Letné omaľovanky
priebežná
Rozvíjať talent
a špecifické schopn.
Vymaľov
obrázok
6
Čo mi bude chýbať
priebežná
Rozvíjať talent
a špecifické schopnosti
Rozvíjať
Sloboda zvierat
priebežná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
1
Lesné plody
priebežná
Vyberať informácie
z rôznych zdrojov
Pochopiť
a dôležito
slobody z
Rozoznať
nejedlé p
6
Prázdninový ostrov – kresba na
asfalt
príležitostná
Realizovať tvorivú
dielňu
Rozvíjať
1
Pozor na slniečko
priebežná
Vyberať inf. z rôznych
zdrojov
Dozvedie
o škodliv
1
Vypracovanie domácich úloh
pravidelná
10
1 1
Utvrdzovať získané
vedomosti
Získať vz
k celoživ
Didaktické hry - SJ
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Rozvíjať
zásobu
1 1
Didaktické hry - M
pravidelná
Motivovať k riešeniu
nových úloh
Schopnos
riešenie
1
1
JÚN
1
Telovýchovná
TOV
1
1
Esteticko – výchovná
EVOV
1
1
1 1
Prírodovednoenvironmentálna
JÚN
PEOV
1
1
1
Vzdelávacia
VOV
pochopiť
dodrž.ľud
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1. Kompetencia učiť sa učiť sa
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba
číslicou.
B. Plán práce MZ pre 1. – 4. roč. šk. rok 2013/2014
Vedúca metodického orgánu: Mgr. Ľubica Šefčíková
Členovia metodického orgánu: vyuč. 0-tého, 1. – 4. roč.
Plán práce MZ je zostavený v súlade s plánom školy a vychádza aj z POP na školský rok
2013/2014 vydaných MŠ SR
Výchova a vzdelávanie v našej ZŠ sa uskutočňuje s účinnosťou od 1. 9. 2008 v
1.4.ročníku a v 5.- 9. ročníku ZŠ podľa ŠVP, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a
vzdelávania v školách a ŠkVP, ktorý je základným dokumentom školy.
Hlavné ciele a úlohy MZ v školskom roku 2013/2014
uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským
zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt;
implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov
Národný plán výchovy k ľudským právam:
úplný rozvoj osobnosti a ponímanie ľudskej dôstojnosti,
propagáciu porozumenia, tolerancie, rovnosti šancí a priateľstva medzi národmi,
ako aj
rasovými, národnostnými, etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami,
ochrana a rešpektovanie ľudských práv pre každého občana krajiny,
Národný program podpory zdravia s dôrazom na prevenciu
výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo vrátenia zdravia osobe,
výchovu a edukáciu obyvateľov zamerať na zlepšenie stravovacích návykov u všetkých
vekových skupín,
presadzovať zásady správnej výživy v oblasti spoločenského stravovania a v školskom
stravovaní,
zvyšovať informovanosť detí a mládeže o negatívach a dopade užívania návykových látok na
zdravie,
edukovať rodičov a užívateľov o negatívach a dopade užívania návykových látok na
zdravie deti a mládeže,
zvýšiť úroveň preventívnych a výchovných a edukačných aktivít v oblasti prevencie úrazov
propagácia zdraviu prospešnej pohybovej aktivity,
príprava športových podujatí
riadiť sa zásadami a princípmi projektov – Zdravá škola, , rozvíjať osvetovú,
vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a
vzdelávanie, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu,
udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia;
zabezpečiť praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre žiakov na detskom dopravnom
ihrisku;
vytvoriť pre žiaka prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými
technológiami, rozvíjať schopnosť vyhľadávať a využívať pri vyučovaní rôzne druhy
informácií, osvojiť si metódy samostatného štúdia, prezentovanie informácií;
vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách, uplatňovať zákaz všetkých foriem
diskriminácie a obzvlášť segregácie, eliminovať problémy segregácie rómskych detí a žiakov
a vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v triedach
s ostatnou populáciou;
venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch,
klásť dôraz na čítanie s porozumením, formovať ich literárny vkus výberom vhodnej
mimočítankovej literatúry a časopisov pre jednotlivé ročníky;
navštevovať divadelné predstavenia, využívať činnosť žiackej a mestskej knižnice;
zvýšenú pozornosť venovať pedagogickej diagnostike, žiakom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried;
vyčleniť základné učivo, upraviť učebné osnovy pre žiakov, s poruchami učenia, a pre
integrovaných žiakov;
výchovno - vzdelávacie problémy žiakov konzultovať s pedagogicko-psychologickou
poradňou a špeciálnym pedagógom
problémy žiakov (poruchy reči, správania) konzultovať s rodičmi, vytvárať spoločné
podmienky na ich odstránenie;
skvalitniť spoluprácu rodiny a školy;
pripravovať žiakov na výtvarné, recitačné a matematické súťaže, uskutočniť vychádzky,
exkurzie, výlety;
monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu
a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie;
rozvíjať pohybové schopnosti detí, motivovať deti a žiakov k pohybovej aktivite;
priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárať podmienky na
tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu;
zamerať sa na prevenciu rizikového správania detí v školskom prostredí - správanie spojené s
experimentovaním, resp. rizikovým užívaním návykových látok (legálnych a nelegálnych
drog), neprijateľným konaním (agresia, šikanovanie) a prejavmi intolerancie a zvýšiť pocit
bezpečnosti v škole;
pri vhodných príležitostiach zamerať sa na zvyšovanie pozornosti voči starším ľuďom;
venovať pozornosť adaptácii žiakov prvákov na nové školské prostredie a spolupracovať s
materskou školou;
skvalitňovať prácu učiteľov, zúčastňovať sa na seminároch a školeniach, rôznych formách
priebežného vzdelávania,
- implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti,
jednotlivé témy realizovať v rámci tém jednotlivých vyučovacích predmetov,
zapracovať ich do TVVP
Špecifické ciele
Vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány
Vypracovať previerky na základe vzdelávacích štandardov
Sledovať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vypracovať pre
nich individuálne plány – spolupráca so špeciálnym. pedagógom a triednymi učiteľmi
Kontrolná činnosť
Na základe návrhov vyučujúcich zúčastniť sa na tvorbe mesačných plánov školy.
Pravidelne kontrolovať plnenie pridelených úloh.
Príprava a vyhodnotenie výstupných testov zo SJL a MAT vo 4. ročníku a vstupných testov
v 5. ročníku na začiatku školského roka.
Vyhodnotenie testov a písomných prác, diagnostika, opatrenia.
Oblasť vzdelávania (odborno-metodická)
1. Znalosť možností využívania PC učební aj pre potreby iných vyučovacích predmetov
ako informatika ( výukové programy, práca s internetom)
2. Spolupráca s rôznymi inštitúciami v meste – mestská knižnica, múzeum špeciálneho
školstva
3. Sledovanie najnovších odborných a pedagogicko-psychologických publikácií,
časopisov. Sprostredkovanie informácií o článkoch na MZ, prezentovať školu a akcie
školy prostredníctvom médií
4. Odovzdávanie informácií získaných na školeniach na MZ ostatným vyučujúcim
Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch Slovenský jazyk a literatúra
dbať na dôsledné osvojenie pravopisu
- čítanie literárneho i náučného textu s porozumením
- rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme
- zapojenie žiakov do literárnych súťaží
- zlepšenie grafického prejavu
- finančná gramotnosť
Matematika
- venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických
súťaží
- na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďaľšieho rozvíjania
logického myslenia
- v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických
útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku
- implementovať finančnú gramotnosť
Vlastiveda
- vedieť sa orientovať na mape
- vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou
- naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach
- poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti
finančná gramotnosť
Prírodoveda
- v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy
a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami
a spôsobmi skúmania skutočnosti
finančná gramotnosť
Pracovné vyučovanie
- v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné
uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia
naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy
pri činnosti
Výtvarná výchova
- rozvíjať u žiakov samostatnosť v práci pri uplatňovaní rôznych technických postupov
- prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
- zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtv. techník
zapájať deti do výtvarných súťaží
Hudobná výchova
- poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folkl.súbory.
zapájať žiakov do hud. súťaží
Telesná výchova
-
naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej
kultúre a športovým činnostiam
- poznať významné osobnosti športu v regióne upevňovať zdravý spôsob života
pomocou aktívnej športovej činnosti
zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť
a čestnosť v súťažení
HODNOTENIE
Neo ddelit eľnou
súčasťou
výcho vno-vzdelávacieho
procesu
je
ho d no t enie a klasifikácia žiako v .V t omt o ško lsko m roku budú žiaci
ho d no t ení klasifikáciou - známkami v každo m vyu čovaco m predmet e
v každo m ro čníku 1. – 4. V 0 – tom ročníku hodnot enie slo vné.
Ho dnot enie sa pr idr žiava plat ného Met odického pokynu č. 22/2011 na
ho d no t enie žiako v základnej ško ly
Žiaci mus ia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnot en í
a majú pr ávo dozvedieť sa výs ledok hodnot enia. Hodnot enie žiakov sa môže
realizo vať klasifikáciou a slo vným hodnotením.
Vo výchovno- vzdelávaco m procese sa uskut o čňuje pr iebežné a súhr nné
ho d no t enie.
Priebežné hodnot enie - hodnot enie čiast kových výs ledko v a prejavo v
žiaka a má hlavne mot ivačný charakt er.
Súhr nné hodnot enie – sa uskut očňuje na konci pr vého a druhého
po lro ka v ško lsko m roku a má čo najo bjekt ívnejš ie zhodnot iť úro veň
vedo mo st í v dano m predmet e. Pr i súhr nnej k lasifikácii a hodnot ení sa
pr ihliada na s yst emat ickosť práce počas celého obdobia. St upeň prospechu sa
neurču je na základe pr iemeru klasifikácie za pr íslušné obdobie.
Po dklady na hodnot enie a klasifikáciu získava učit eľ najmä t ýmit o
met ó dami, for mami a prost riedkami:
súst avným diagnost ickým pozorovaním žiaka
súst avným sledovaním výkonu žiaka a jeho pr ipravenost i na
vyučovanie
rôznymi druhmi skúšok( píso mné, úst ne, grafické, prakt ické,
pohybo vé) a didakt ickými t est ami
analýzou výs ledkov rôznych činno st í žiaka
PERCENTUÁLNA STUPNICA HODNOTENIA PÍSOMNÝCH PRÁC
(št vrťročné, po lročné, t r išt rvťro čné, záver ečné)
výborný
1 1OO% - 90%
chválitebný
2 89% - 75%
dobrý
3 74% - 5O%
dostatočný
4 49% - 30%
nedostatočný
5 29% - O%
Kontrolné diktáty na 1. stupni ZŠ
2. ročník : 6
krátke a dlhé samohlásky
spoluhlásky ď, ť, ň, ľ a ich spojenie s e, i, ia, ie ,iu do slabiky
i/í po mäkkých spoluhláskach
y/ý po tvrdých spoluhláskach
veľké začiatočné písmená
zhrnutie učiva 2. ročníka
3. ročník : 8
vybrané slová po B
vybrané slová po M
vybrané slová po P
vybrané slová po R
vybrané slová po S
vybrané slová po V,Z
veľké začiatočné písmená
zhrnutie učiva 3. ročníka ( s dôrazom na ä, r, ŕ, l, ĺ)
4.ročník : 7
spodobovanie
vybrané slová
podstatné mená stredného rodu
podstatné mená ženského rodu
podstatné mená mužského rodu
slovesá
zhrnutie učiva 4. ročníka
Časový harmonogram zasadnutí MZ
September:
1. Pedagogicko – organizačné pokyny pre šk. rok 2013/2014
2. Platné pedagogické dokumenty – učebné osnovy, plány, štandardy
3. Oboznámenie s plánom práce MZ pre šk. rok 2013/2014
4. Oboznámenie so súťažami – zodpovedné za prípravu a realizáciu
November:
1. Rozbor výsledkov vstupných previerok z matematiky a slov. jazyka – klady,
nedostatky
2. Metódy a postupy na zlepšovanie prospechu u slaboprospievajúcich žiakov
3. Vzájomná výmena skúsenosti a poznatkov s vychovávateľkami ŠKD
4. Prehľad pedagogickej literatúry
Marec
1. Kontrola plnenia tematicko výchovno - vzdelávacích plánov
2. Realizácia rôznych foriem voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja
čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov – spolupráca s mestskou knižnicou
3. Prehľad pedagogickej literatúry
Jún:
1. Vyhodnotenie činnosti MZ
2. Úspešnosť žiakov I. stupňa na súťažiach, olympiádach,
3. Vyhodnotenie vedomostnej úrovne žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch
4. Opatrenia a návrh úloh na nový šk. r. 2014/2014.
C. Plán práce sekcie PK M – F – CH – I na školský rok 2013/201
Vedúci sPK: Marcel Mastiliak, aprobácia MAT – GEG, 38 rokov praxe,
úväzok: MAT – VII.B,C, IX.A – 15 hodín
Členovia sPK: Viera Adamkovičová, Mgr., MAT – FYZ, 25 r.,
úväzok: MAT – VIII.A,B – 10 h
Milan Mika, PaedDr., FYZ – THD, 23 r.,
úväzok: FYZ – VI.A, VII.B,C, VIII.A,B, IX.A,B – 13 h
INF – V.A, VI.B, VII.A,B,C,VIII.B – 6 h
Jana Mlynarčíková, Mgr., 1. – 4. roč., 28 r.
úväzok: INF – V.C – 1 h
Ján Rohaľ, Ing., MAT – THD, 23 r.,
úväzok: MAT – VI.B, IX.B – 10 h, FYZ – VI.B, VII.A – 3 h,
INF – V.B, VI.A,B, VIII.A – 4 h
Mária Suráková, Mgr., MAT – FYZ, 23 r.,
úväzok: MAT – V.A,B, VI.A, VII.A – 20 h
Katarína Sydorenko Šafárová, Ing., CHE, 25 r.,
úväzok: CHE – VII.A,B,C, VIII.A,B, IX.A,B – 11 h
Ďalej vyučujú: Ľudmila Bagarová, Mgr., 1. – 4. roč., 30 r.,
úväzok: INF – V.A, VIII.A – 2 h
Zuzana Gondová, Ing., BIO – THD, 11 r.
úväzok: INF – V.B – 1 h
Petronela Jaseňáková, Mgr., SJL – NBV – DEJ, 11 r.,
úväzok: INF – VI.A – 1 h
Peter Jezerčák, Ing., THD, 15 r.,
úväzok: INF – VII.A,B,C, VIII.B – 4 h
Marcela Rovderová, Ing., NEJ – THD, 21 r.
úväzok: MAT – V.C – 5 h
1. Vyhodnotenie plánu aktivít a úloh sPK v školskom roku 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 pracovalo v sekciiPK 8 členov, ktorí sa zišli na 4 riadnych a 2
mimoriadnych zasadnutiach, z toho jedno mimoriadne zasadnutie bolo venované záverom
z komplexnej inšpekcie. Pracovali podľa plánu práce schváleného na úvodnom zasadnutí.
Hlavné úlohy, vytýčené v cieľoch činnosti, boli splnené (dodržiavanie základných
pedagogických dokumentov, ŠVP a ŠkVP v 9. ročníku, realizácia predmetových olympiád
a súťaží, využívanie učební, učebných pomôcok a didaktickej techniky, realizácia úloh
v rámci záujmovej činnosti). Všetky čiastkové úlohy z plánu práce boli splnené.
2. Hlavné ciele činností sekciePK na školský rok 2013/2014
A. Dôsledne pri práci dodržiavať základné pedagogické dokumenty.
B. Na vyučovacích hodinách rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov.
C. Vo vyučovaní dôsledne využívať informačné a komunikačné technológie.
D. V rámci svojich predmetov dôsledne rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov.
E. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov dodržiavať Metodický pokyn MŠ.
F. Venovať pozornosť slabo prospievajúcim a neprospievajúcim žiakom (doučovanie,
diferenciácia úloh).
G. Pripraviť žiakov 9. ročníka na Testovanie 9-2014 z matematiky.
H. Realizovať predmetové olympiády a súťaže.
I. Umožniť priebežné vzdelávanie učiteľov.
J. Realizovať vzájomné hospitácie a otvorenú hodinu v 5. ročníku v predmete
matematika.
K. Poskytovať dostupnú pedagogickú a odbornú literatúru (vzájomne sa informovať
o novinkách z odbornej a pedagogickej literatúry).
L. Využívať materiálno-technickú základňu školy (učebne, učebné pomôcky a didaktickú
techniku), rozvíjať ju (zriadiť ďalšiu počítačovú učebňu).
M. Realizovať záujmovú činnosť v rámci záujmových útvarov s náplňou blízkou
predmetom MAT, FYZ, CHE, INF.
N. Realizovať úlohy environmentálnej a protidrogovej výchovy, výchovy k humanizmu
a poznaniu ľudských práv, výchovy k zdravému životnému štýlu, výchovy
k bezpečnosti a ochrane zdravia.
3. Rozdelenie čiastkových úloh členom sekciePK
a) vedenie kabinetných zbierok: matematika – Suráková
fyzika – Mika
chémia – Sydorenko Šafárová
b) správca počítačovej siete – Mika, Rohaľ
c) olympiády a súťaže:
MO5 – Suráková
MO6 – Suráková
MO7 – Mastiliak
MO8 – Adamkovičová
MO9 – Rohaľ
Pytagoriáda 5. a 7. roč. – Suráková
Pytagoriáda 6. a 8. roč. – Rohaľ
Matematický klokan – Mastiliak
Expert – Mastiliak
FO kat. E – Mika
Fyzikálna súťaž 7. a 8. roč. – Mika
CHO kat. DZ – Sydorenko Šafárová
d) záujmové útvary:
LOGMAT IX.B – Rohaľ
Zábavná matematika IX.A – Mastiliak
Práca s počítačom 7. roč. – Mika
Pele-mele 5. - 8. roč. – Sydorenko Šafárová
Luskáčik IV.A – Mlynarčíková
e) starostlivosť o vývesné skrinky:
pre matematiku – Mastiliak
pre fyziku – Mika
pre informatiku – Mika, Rohaľ
f) písanie zápisníc – Mastiliak
g) vypracovanie databázy písomných prác z matematiky – Mastiliak, Suráková
h) sledovanie vyhodnotení školských úloh, vstupných a výstupných testov –
Adamkovičová
i) kontrola realizácie laboratórnych cvičení z CHE – Mastiliak
j) kontrola plnenia UO a TVVP – Mastiliak
4. Plán zasadnutí sekciePK
September 2013:
1. Úvod – základné pedagogické dokumenty
2. Návrh Plánu práce sekciePK – prerokovanie a schválenie
3. TVVP – prerokovanie a schválenie
4. Vzájomné hospitácie
5. Olympiády a súťaže – príprava
6. Laboratórne cvičenia z chémie
7. Kabinetné zbierky a odborné učebne
8. Rôzne a diskusia
9. Závery
December 2013:
1. Otvorená hodina z matematiky
2. Rozbor otvorenej hodiny z matematiky
3. Kontrola plnenia záverov
4. Kontrola plnenia UO a TVVP
5. Stav využívania učební a učebných pomôcok
6. Príprava žiakov na testovanie v 9. ročníku
7. Priebežné hodnotenie prípravy žiakov na olympiády a súťaže
8. Kontinuálne vzdelávanie (kredity)
9. Rôzne a diskusia
10. Závery
Apríl 2014:
1. Kontrola plnenia záverov
2. Výsledky Testovania 9-2014 - rozbor
3. Hodnotenie vzájomnej hospitačnej činnosti
4. Kontrola plnenia UO a TVVP
5. Hodnotenie olympiád a súťaží
6. Rôzne a diskusia
7. Závery
Jún 2014:
1. Kontrola plnenia záverov
2. Vyhodnotenie činnosti sPK v školskom roku 2013/2014
3. Rôzne a diskusia
4. Závery
Poznámka: V prípade potreby budú zvolané mimoriadne zasadnutia sPK.
D. Plán práce s PK SJ a výchov - Hv, Vv v školskom roku 2013/2014
Vedúca MO: PaedDr. E. Kašperová
Sj – Hv
32r
Sj,Hv
Členovia MO
aprobácia
pedag. prax vyučuje
Mgr. P. Jaseňáková
SJL-NBV-DEJ
9
SJL, DEJ
Mgr. Z. Jančárová
SJL-DEJ
3
SJL,DEJ
Mgr. Z. Gardošová
SJL-OBN
7
SJL,SNJ
Mgr. Ľ. Bagarová
1.-4. r.
30
VYV
Mgr. Ľ. Šefčíková
1.-4. r.
32
HUV
Mgr. M. Bariaková
1.-4. r.
21
VYV
Ing. Z. Gondová
BIO-SEE-THD
9
VYV
PaedDr. E.Kašperová SJL-HUV
33
SJL,HUV
1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH V PREDCHÁDZAJÚCOM ŠKOLSKOM ROKU:
Všetky úlohy v oblasti výchovno-vzdelávacích výsledkov i v práci s talentovanými žiakmi
boli splnené. Dosiahli sme veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, v práci
s talentovanými žiakmi sme dosiahli úspechy v krajských i celoslovenských kolách.
2.HLAVNÉ CIELE ČINNOSTI.:
-kontrola a hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov v jednotlivých triedach a ročníkoch
komplexne,
-individuálny prístup k talentovaným žiakom, odborná pomoc v oblasti vlastnej tvorby,
spevu, hovoreného slova, umeleckej tvorby v rámci krúžkovej činnosti, zapájanie sa do
jednotlivých súťaží organizovaných školou, mestom, okresom, MŠ...
-úspešná príprava a zvládnutie Testovania 9 -2014,
-využívanie dostupného metodického materiálu, sledovanie odborných periodík,
-demokratizácia a tolerancia vo výchovno-vzdelávacom procese.
3.ROZDELENIE ČIASTKOVÝCH ÚLOH
a, doplnenie zbierky UP – p. uč. Jaseňáková,
b, prepracovanie a doplnenie plánov – pp uč. Kašperová, Jančárová, Gardošová.
c, redakčná rada časopisu Levíča: šéfredaktorka: p. Jaseňáková, členovia: p. Jančárová,
p. Gardošová, Kašperová p. Bagarová p. Gondová, p. Mastiliak a zástupcovia žiakov.
4.PLÁN ČINNOSTI MO:
4.1.Harmonogram zasadnutí:
September: l. Návrh plánu práce na šk.rok.2013/2014
2.Prepracovanie a doplnenie plánov Z: pp. Kašperová, Jančárová, Gardošová.
T: IX.
3.Realizácia vstupných previerok
Z: vyuč. Sj
T: IX./ X.
od
4.Návrh školských kôl súťaží:
Olympiáda zo Sj
Z: p. Kašperová a Jaseňáková vyuč. Sj
T:X.- XI.
Vranovský g./ Dilongst.-výber
Z: p. Kašperová a Šefčíková vyuč.Hv
T:X –XI.
Šaliansky Maťko- výber
Z: p. Jančárová a vyuč. Sj T:XI.-I .
Hviezdoslavov Kubín
Z: p. Gardošová a vyuč. Sj T. II.-III.
Slávik Slovenska
Z: p. Kašperová a vyuč. Hv T:II.- IV.
Moje mesto a podľa ponúk
Z: p. Gondová a vyuč. Vv
T:IX-VI.
5.Programová náplň Levíčaťa
Z: redakč. rada T: XI- XII, III –VI.
December: 1.Kontrola úloh
2.Levočský gaštan/Dilongstar- výber Z: v texte
T: XI.
3.Programová náplň Levíčaťa
Z: redakč. rada
T: XII,
4.Rozšírenie zbierky UP z fondu RZ, odmeny do súťaží Z: p. Kašperová
T: prieb.
5.Stav príprav na úspešné zvládnutie T 9-2013 – Komparo, testy
Z: vyuč. Sj –Kašperová, Jaseňáková T:ihneď
Apríl: l. Vyhodnotenie výsledkov T 9-2013
2.Realizácia školských kôl - HK, Slávik Z: v texte
T: III.- IV.
3.Rôzne- programová náplň Levíčaťa
Z: v texte
T: VI.
Jún: l. Zhodnotenie výsledkov v prijímaní žiakov na SŠ
Z: vyuč. Sj
2.Rozbor výsledkov súťaží
Z: vyuč.Sj ,Hv, Vv
3.Hodnotenie stavu výučby jednotl. predmetov
Z:vyuč.Sj,Hv,Vv
4.Vyhodnotenie práce metodického organu
Z:vedúca MO
4.2.Harmonogram ďalších podujatí : vianočná akadémia - december, koncoročná
akadémia – jún, ZUČ- podľa ponuky KIC, výchovné koncerty a divadelné
predstavenia, podľa aktuálnej ponuky.
E. Plán práce PK špeciálnej pedagogiky: školský rok 2013/2014
Vedúca metodického orgánu: Mgr. Slávka Schneiderová
Členovia metodického orgánu: Mgr. Peter Tatarko – riaditeľ, Ing. Peter Jezerčák
Mgr. Mária Suráková – výchovný poradca, Mgr. Marcela Solivarská- školský psychológ
Mgr. Marta Olejárová-zrš, PhDr. Marek Skokan – školský špeciálny pedagóg.
Cieľové zameranie PK a obsah jej činnosti.
Cieľom PK ŠP je kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade so ŠVP a ŠKVP.
Spolupodieľať sa na tvorbe ŠKVP a vypracovať pre jednotlivé predmety v ročníkoch TVVP.
V metodickej oblasti využívať metódy a postupy, ktoré prepájajú teóriu s praxou.
V edukačnom procese venovať pozornosť enviromentálnej, dopravnej výchove, čitateľskej
a finančnej gramotnosti v predmetoch: MAT, FYZ, SEE, OBN.
Vo výchovno – vyučovacom procese predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
antisemitizmu, predchádzať šíreniu drog.
Do vyučovacieho procesu implementovať metódy s využitím informačných a komunikačných
technológii.
Posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch, zamerať sa na čítanie
s porozumením – využívať školské a verejné knižnice, internet.
Rozvíjať a upevňovať písomný prejav žiakov v slovenskom jazyku.
Rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje
informácii. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Zadávať také
požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácie prospechu
a správania nehodnotiť negatívne tie výkony, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom.
Výchovno –vzdelávacie ciele pre vyučovanie žiakov s mentálnym postihnutím určujú obsah
činnosti PK. PK ŠP sa zameriava na skvalitnenie procesu vyučovania integrovaných žiakov
v triedach ZŠ. V ZŠ v Levoči, Francisciho 11 sa žiaci s mentálnym postihnutím vyučujú
v dvoch špeciálnych triedach.
Siedmy a ôsmy ročník sa vzdeláva podľa ŠKVP a ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Učebné osnovy pre siedmy ročník A variant schválené pod číslom 2011-771/18281:1-914 dňa
20. mája 2011 s účinnosťou od 1.9.2011. Učebné osnovy pre ôsmy ročník A variant schválené
14.6.2012
Pozornosť budeme venovať:
- štúdiu dostupnej odbornej literatúry
- platným pedagogickým dokumentom
- metodike a didaktike jednotlivých vyučovacích predmetov
- pedagogickej diagnostike žiakov
- poskytnutie výchovy a vzdelania primeraným spôsobom
- monitorovať správanie žiakov
- vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole
- vychovávať žiakov k humanizmu, disciplíne, sebapoznaniu, sebakontroly,
- sebahodnoteniu
- sledovať štátne vzdelávacie programy, zmeny zapracovať do školského vzdelávacieho
programu, pravidelne sledovať stránku: www.statpedu.sk
- organizovať exkurzie a výlety pre žiakov v ŠT
Spolupracovať pri vypracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov a koordinovať
medzipredmetové vzťahy vo výučbe príbuzných učebných predmetov s vyučujúcimi.
Zaradiť prierezové témy do TVVP.
Zaradiť finančnú a čitateľskú gramotnosť do TVVP
Termín: do 10.09.2013
Zodpovední: členovia PK
Stály
Špecifické ciele
1. Vypracovať tematicko výchovno – vzdelávacie plány
2. Sledovať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venovať sa
dyslektikom, dôraz na čitateľskú gramotnosť dyskalkulikom s dôrazom na finančnú
gramotnosť.
Oblasť vzdelávania (odborno-metodická)
1.Znalosť možností využívania PC učební aj pre potreby iných vyučovacích predmetov
ako informatická výchova ( výukové programy, práca s internetom)
2.Spolupráca s rôznymi inštitúciami v meste – mestská knižnica, múzeum špeciálneho
školstva
3.Sledovanie najnovších odborných a pedagogicko-psychologických publikácií,
časopisov. Sprostredkovanie informácií o článkoch na PK, odovzdávanie informácií
získaných na školeniach na PK ostatným vyučujúcim.
Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch:
Slovenský jazyk a literatúra
- dbať na dôsledné osvojenie pravopisu
- čítanie literárneho textu s porozumením
- rozvoj rečových zručností, zlepšenie grafického prejavu žiakov
Matematika
v edukačnom procese dbať na fixáciu vedomosti v oblasti sčítania, odčítania,
násobenia a delenia,
Vlastiveda, geografia
vedieť sa orientovať na mape
- vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou
- naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach
- poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti
Pracovné vyučovanie
- v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné
uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia, hospodáreniu s
materiálom
- naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri
činnosti
Výtvarná výchova
rozvíjať u žiakov samostatnosť v práci pri uplatňovaní rôznych technických
postupov
- prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
- zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník
- zapájať deti do výtvarných súťaží
Hudobná výchova
- poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory.
- zapájať žiakov do hudobných súťaží
Telesná výchova
- -naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej
kultúre a športovým činnostiam
- poznať významné osobnosti športu v regióne upevňovať zdravý spôsob života
pomocou aktívnej športovej činnosti
- zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť
a čestnosť v súťažení
Hodnotenie
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia
žiakov.
Hodnotenie sa pridržiava platného Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov
v špeciálnej triede.
Žiaci musia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa
výsledok hodnotenia. Hodnotenie žiakov sa bude realizovať klasifikáciou .
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie.
Priebežné hodnotenie- hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka a má hlavne
motivačný charakter.
Súhrnné hodnotenie – sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku
a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete. Pri súhrnnej
klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň
prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. V školskom
roku 2013/2014 v ŠT sa budú klasifikovať všetky predmety.
Časový harmonogram zasadnutí PK ŠP
September:
5. Pedagogicko – organizačné pokyny pre šk. rok 2013/2014
6. Platné pedagogické dokumenty – učebné osnovy, plány, štandardy
7. Oboznámenie s plánom práce PK ŠP pre šk. rok 2013/2014
8. Oboznámenie sa s počtom integrovaných žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach ZŠ.
Termín: september 2014
Zodpovední: členovia PK
Október: Exkurzia zameraná na ochranu životného prostredia, ochrana vody – v rámci
predmetov: biológia , geografia a pracovné vyučovanie pre ŠT.
Termín: Október 2013
Zodpovedná: vedúca PK ŠP
November:
5. Metódy a postupy na zlepšovanie prospechu
6. Vzájomná výmena skúsenosti a poznatkov. Prehľad pedagogickej literatúry- PhDr.
Skokan
7. Kriminalita mládeže – beseda s príslušníkom polície
Termín: november 2014
Zodpovední: .PhDr. M. Skokan,
Mgr. S. Schneiderová
Marec
4. Kontrola plnenia tematicko výchovno - vzdelávacích plánov
5. Nové trendy vo výchovno – vzdelávacom procese
6. Beseda s lesníkom
Termín: marec 2014
Zodpovedná: Mgr. S. Schneiderová
Jún:
5. Exkurzia zameraná na ochranu životného prostredia
6. Vyhodnotenie činnosti PK ŠP
Opatrenia a návrh úloh na nový šk. r. 2014/2015
F. Predmetová komisia – Technická výchova
Vedúci PK – Ing. Rohaľ Ján (R)
Členovia – Ing. Jezerčák (J),Ing. Rovderová (Ro), PaedDr. Mika (M), Mgr. Schneiderová
(Sch) . Ďalší vyučujúci Technika a Svet práce – Ing. Piteľová (P) ,Ing. Gondová (G) Mgr.
Pichová (Pi), Mgr. Ambrózy (A), Mgr. Gardošová (Ga)
Hlavné ciele činnosti PK na šk. rok 2013/2014
1. Učebné plány, učebné osnovy, tematické výchovno - vzdelávacie plány, vzdelávacie
štandardy – práca s nimi
2. Prerokovanie nových učebných plánov pre 5. 6. 7. 8. a 9. ročník
3. Zapojenie sa do technickej olympiády – školské kolo
4. Využívanie učebných pomôcok, ich obnova a nákup nových
5. Odborná literatúra, pedagogická tlač, prospekty, nové trendy zavadzať do vyučovania
6. Odborný a pedagogický rast učiteľov
7. Environmentálna výchova – vplývať na ochranu prírody – rastlín, vtáctva a
hospodárenie s potravinami
8. Aktivity a zapojenie sa do „Zdravej školy“
9. Priebežne aktualizovať činnosť PK podľa požiadaviek školy.
10. Využívať vo výučbe PC techniku a podľa možnosti i data učebňu
11. Koordinovať medzipredmetové vzťahy ( Matematika , Fyzika, Chémia...)
12. Realizovať exkurziu – Kotolňa
13. Realizovať vyučovanie Finančnej gramotnosti v 9. roč.
Plán činnosti
1. a) Technická výchova –Svet práce (R, J,G,P, Sch, Pi, Ga,A )
jeseň / ak dovolí počasie /
- príprava pôdy na zimu
- úprava pozemku
- úprava átria a okolia školy
jar
- príprava pozemkov na jarné práce (R, J,G,P, Sch, Pi, A, Ga)
- úprava kríkov a stromov (J, R)
- výsadba a výsev ( R , J, G, Pi, Sch,Pi )
celoročne – obnova kvetov v priestoroch školy (Ro, G,P, Sch, Pi, A, Ga )
- vývesné skrinky a dekorácia na chodbách (R, J, Ro, M)
b) Technická výchova – technické práce, Technika (R,M, G, Ro)
- oprava školských pomôcok
- úprava átria, drobné opravy a údržby školy
2. Rozdelenie úsekov
- átrium – (J, G, Sch, R, Pi, Ga , A)
- pred školou (R, J, R, Sch, G, M, Pi,Ga,A )
- pozemok (R, J,G, P, Sch, R, Pi)
- stromy, kríky (R, J)
- kvety v škole (R, P, G, Sch, Pi)
- vitríny a dekorácie (Ro, J, R,M, Š, Pi)
3. MTZ - oprava náradia (R, J,M, Ro)
- nákup osív, sadív a iného materiálu (J, R)
4. Plán zasadnutia sekcie PK
- september 2013 – plán práce, tematické výchovno- vzdelávacie plány, úlohy,
učebné plány pre 5. 6. 7. 8.a 9. ročník
- december 2013 – kontrola plnenia, stav využívania pomôcok, vyhodnotenie jesene
- marec 2014 – kontrola plnenia , príprava jarných prác, hodnotenie
- jún 2014 – kontrola plnenia, vyhodnotenie sekcie šk. r. 2013/2014.
G. Plán práce sekcie PK p r í r o d o p i s / bi o l ó g i a - z e m e p i s / g e o g r a f i a
na školský rok 2013/2014
Vedúci sPK: Ing. Marcela Piteľová, BIO – SEE, prax 22 rokov, vyučuje BIO v VI.A, B,
VII.A, VIII.A, IX.A, B – 11h, GEG – VI.B – 2h
Členovia sPK: Marcel Mastiliak, MAT – GEG, 38 rokov, GEG –V.A, VI.A, VII.B, VIII.A –
8h
Mgr. Marta Olejárová, MAT – GEG, 33 rokov
Ing. Katarína Sydorenko Šafárová, CHE, 25 rokov, GEG - V.B, VII.A,C,
VIII.B, IX.B – 9h
Ing. Zuzana Gondová, BIO – THD,11 rokov, BIO - V.A,B,C,VII.B,C, VIII.B
– 11h
Vyučujúci:
Ing. Marcela Rovderová, NEJ – THD, 21 rokov, GEG – V.C, IX.A - 3h
Kvalifikovaní: biológia: Ing. Piteľová, Ing. Gondová
geografia: Mastiliak
Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2012/2013. Analýza stavu a úrovne
výchovno-vzdelávacieho procesu:
Na zasadnutiach sekcie PK biológia – geografia sme sa pravidelne zaoberali plnením
učebných osnov, tematických výchovno – vzdelávacích plánov a uplatňovaním vzdelávacích
štandardov v predmetoch biológia a geografia. Na štyroch riadnych zasadnutiach sPK sme
priebežne hodnotili stav príprav, priebeh i výsledky v olympiádach a súťažiach. Naši žiaci
dosiahli dobré výsledky v BiO Poznaj a chráň v odbore zoológia (V. Beregházyová z
VIII.A 1. miesto a M. Šefčíková zo VII. A triedy 2. miesto v okresnom kole). Obidve žiačky
boli aj úspešnými riešiteľkami krajského kola v Prešove. V odbore botanika sa v okresnom
kole na 2. mieste umiestnila žiačka B. Šuňavská, ktorá bola tiež úspešnou riešiteľkou aj na
krajskom kole v Prešove. V geografickej olympiáde sme mali v okresnom kole (V.
Beregházyová z VIII.A 3. miesto, D. Salanciová zo VI.C 3. miesto a K. Kopaničáková z V.B
triedy 2. miesto). V súťaži družstiev mladých zdravotníkov sme získali v regionálnom kole 5.
miesto u mladších žiačok a 8. miesto u starších žiačok. Naši žiaci boli účastníkmi súťaží:
Botanikiáda, Prírodovedný seminár Delfín, korešpondenčná forma olympiády o ŽP –
Envirootázniky. Využívanie učebných pomôcok na vyučovacích hodinách bolo primerané
počtu, kvalite a možnostiam. Členovia sPK menej využívali pedagogickú a odbornú literatúru.
K svojmu odbornému rastu využívali učitelia prevažne internet a rôzne druhy vzdelávaní.
Súčasťou tematických výchovno – vzdelávacích plánov boli i úlohy týkajúce sa
environmetálnej výchovy, výchovy k rodičovstvu, výchovy k ľudským právam, protidrogovej
výchovy, či výchovy k bezpečnému správaniu sa. Učitelia sa tiež zapojili do aktivít v rámci
školy podporujúcej zdravie. Do plánu činnosti sPK boli zapracované a postupne plnené úlohy
vyplývajúce z Plánu práce školy a POP.
Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v predmetoch biológia a geografia boli
dobré. U žiakov je badať čoraz menší záujem o tieto vyučovacie predmety.
V druhom polroku šk. roka 2012/2013 boli dosiahnuté tieto najlepšie a najhoršie priemery
známok v predmetoch biológia a geografia:
biológia: 5. roč. 2,50 – 2,58
6. roč. 2,00 – 3,11
7. roč. 2,30 – 2,33
8. roč. 1,85 – 4,30
9. roč. 3,00 – 3,85
geografia: 5. roč. 2,45 – 2,58
6. roč. 2,06 – 2,89
7. roč. 1,93 – 2,00
8. roč. 1,65 – 3,70
9. roč. 2,42 – 3,92
Hodnotenie plnenia čiastkových úloh:
a) Kontrolu plnenia TVVP vykonávala pravidelne štvrťročne ved. sPK (Piteľová)
b) Zbierky učebných pomôcok BIO a GEG viedli podľa predpisov (Piteľová, Mastiliak)
c) Naši žiaci sa zúčastnili všetkých plánovaných olympiád a súťaží (Piteľová, Gondová
Mastiliak)
d) Prírodopisný krúžok Príroda a zdravie s pravidelnou činnosťou vyvíjal svoje aktivity
počas celého roka (Piteľová)
e) Vývesné skrinky pre biológiu a geografiu boli pravidelne aktualizované (Piteľová,
Mastiliak)
f) Vzájomná hospitačná činnosť bola sporadická, z dôvodu vzájomného krytia sa hodín
vyučujúcich
Hlavné ciele činnosti sekciePK na školský rok 2013/2014:
a) Učebné osnovy, TVVP, MP pre hodnotenie a klasifikáciu, POP, ŠVP, ŠkVP – práca
s nimi
b) Na vyučovacích hodinách rozvíjať čitateľskú gramotnosť metódou práce s textom
c) Pri vzájomných hospitáciách sledovať efektivitu výchovy a vzdelávania s využitím
inovatívnych metód a foriem
d) Zlepšiť podnecovanie žiakov k práci s informačno-komunikačnou technikou
e) Vytvárať príležitosť pre rozvoj sociálnych kompetencií využívaním práce v dvojiciach
alebo v skupinách
f) Podnecovať k hodnoteniu svojich alebo spolužiakových výkonov
g) Priebežne sledovať slabo prospievajúcich žiakov, hľadať vhodné formy spolupráce
s rodičmi
h) Spolupracovať pri vypracovávaní TVVP, konzultovať zaradenie prierezových tém
i) Predmetové olympiády a súťaže – príprava žiakov, realizácia a vyhodnotenie
j) Využívanie učebných pomôcok, inovácia kabinetných zbierok, využívanie odborných
učební a IKT
k) Pedagogický a odborný rast učiteľov – učitelia sa zúčastnia v tomto školskom roku
dvoch kontinuálnych vzdelávaní:
aktualizačné – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – Piteľová, Gondová
inovačné – Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese na
základných a stredných školách – všetci členovia sekcie PK
l) Environmentálna výchova, výchova k rodičovstvu, protidrogová výchova, výchova
k ľudským právam, výchova k bezpečnému správaniu, výchova k ochrane zdravia a i.
m) Zapojenie sa do aktivít školy podporujúcej zdravie
Rozdelenie čiastkových úloh členom sekciePK:
a) Kontrola plnenia UO a TVVP štvrťročne
zodpovedná: Piteľová
b) Vedenie a inventarizácia učebných pomôcok
biológie
z: Piteľová
geografie
z: Mastiliak
c) Príprava, organizácia a realizácia školského kola
Biologická olympiáda Poznaj a chráň, kategória E
Biologická olympiáda, kategória C,D
z: Piteľová, Gondová
Geografická olympiáda
z: Mastiliak
Družstvá mladých zdravotníkov
z: Piteľová
d) Zapojenie žiakov do Delfína, Envirootáznikov,
Botanikiády
z: Piteľová, Gondová
e) Aktualizácia vývesnej skrinky
biológie
z: Piteľová
geografie
z: Mastiliak
f) Vedenie krúžku Príroda a zdravie
z: Piteľová
g) Vzájomná hospitačná činnosť
z: členovia sPK
Plán zasadnutí sekcie PK:
september 2013: 1. Otvorenie, štatút sekcie PK biológia – geografia
2. Návrh plánu práce sekcie PK na šk. rok 2013/2014
3. ŠVP, ŠkVP, učebné osnovy – základné pedagogické dokumenty
4. Tematické výchovno - vzelávacie plány z biológie v 5., 6., 7., 8. a 9.
ročníku, z geografie v 5., 6., 7., 8. a 9.ročníku
5. Úlohy súvisiace s predmetovými olympiádami a súťažami
6. Rôzne a diskusia
7. Závery
december 2013: 1. Kontrola plnenia úloh a záverov
2. Priebežné hodnotenie plnenia UO , TVVP
3. Hodnotenie prípravy žiakov na olympiády a súťaže
4. Stav využívania učebných pomôcok a IKT
5. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
6. Rôzne a diskusia
7. Závery
marec 2014:
1. Kontrola plnenia úloh a záverov
2. Priebežné hodnotenie plnenia UO , TVVP
3. Stav predmetových olympiád a súťaží
4. Hodnotenie vzájomnej hospitačnej činnosti
5. Hodnotenie aktivít v rámci školy podporujúcej zdravie
6. Rôzne a diskusia
7. Závery
jún 2014:
1. Kontrola plnenia úloh a záverov
2. Hodnotenie olympiád a súťaží
3. Vyhodnotenie činnosti sekcie PK v šk. roku 2013/2014
Poznámka: Náplň zasadnutí sekcie PK bude priebežne aktualizovaná a v prípade potreby bude
zvolané mimoriadne zasadnutie sekcie PK.
H. Plán práce – PK predmetu telesná výchova na školský rok 2013/ 2014
Vedúca predmetovej komisie :
Mgr. Jaroslava Pichová - TV-OV -26 rokov ped. praxe
Členovia predmetovej komisie: Anna Kravecová - uč. I. st. špecializácia TV-34 rok pp
Ing. Marcela Piteľová - uč. II.st. – 22 rokov pp
Mgr. Katarína Mihalíková – uč. I. st. – 31 rokov pp
Mgr. Zuzana Dovalová – uč. I .st. – 17 rokov pp
1. Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v predchádzajúcom školskom roku.
Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu
Hlavné úlohy vyplývajúce z UO pre TSV 5-9 roč., TVVP pre jednotlivé
ročníky v školskom roku 2012/2013 boli splnené. UO a TVVP sa
v priebehu šk. roka 2012/2013 priebežne plnili. Učitelia TSV na hodinách využívali
materiálno-technické vybavenie kabinetu TSV. Hodnotenie žiakov známkou z TSV
podnietilo niektorých žiakov k väčšej aktivite na hodinách TSV , k zvýšeniu záujmu a
disciplíny na hodinách TSV .
Počas šk. roka 2012/2013 žiaci reprezentovali školu na športových podujatiach :
v okresných súťažiach – v cezpoľnom behu, v hádzanej, v malom a veľkom futbale, v
basketbale, vo vybíjanej, v ľahkej atletike, v streetbale. V krajských súťažiach –
v cezpoľnom behu – žiačky, v hádzanej - žiaci, v atletike - žiačky. Umiestnenie žiakov –
viď. záverečná hodnotiaca správa.
Za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu školy patrí poďakovanie žiakom a učiteľom TSV,
ktorí žiakov na športové súťaže pripravovali.
Podieľali sme sa pri organizácií OK v basketbale žiakov a žiačok, vybíjanej ml. žiačok,
hádzanej žiakov a žiačok a KK v hádzanej žiakov.
V priebehu šk. roka sa úspešne zrealizoval plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik. Počet
žiakov každoročne aj na týchto podujatiach klesá aj napriek tomu, že žiaci získajú
základné pohybové zručnosti, alebo sa v nich zdokonalia. Okrem toho sa utužuje triedny
kolektív, disciplína , zdravie a súťaživosť o dosiahnutie najlepšieho času a umiestnenia
v záverečných pretekoch. Účasť žiakov klesá predovšetkým z nezáujmu žiakov.
Úlohy vyplývajúce z plánu práce PK – TSV v školskom roku 2012/2013 boli v plnom
rozsahu splnené.
2. Hlavné ciele činnosti predmetovej komisie na šk. rok 2013/2014 :
A. Preštudovať a dodržiavať ciele vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov
týkajúcich sa vyučovania TSV , ciele vyplývajúce z plánu práce školy – individuálne.
B. Dodržiavať UO, TVVP.
C. Každý člen PK bude sledovať štátny vzdelávací program z TSV, prípadné zmeny
a doplnky zapracovať do ŠkVP. Vedúci PK predloží návrh úprav riaditeľovi školy.
D. Venovať pozornosť a dodržiavať metodické pokyny pri hodnotení žiakov.
E. Každý člen bude vykonávať hodnotenie zamerané na kvalitu výchovy a vzdelávania.
Po ukončení TC hodnotiť pohybovú výkonnosť žiakov.
F. Využívať učebné pomôcky dostupné z kabinetu TSV a ŠH.
G. Priebežne doplniť kabinet TSV športovou odbornou literatúrou, chýbajúcimi
pomôckami.
H. Informovať členov o zmenách v tejto oblasti.
I. Každý člen bude sledovať realizovanie odborných seminárov, metodických aktivít
v predmete TSV, záujem o účasť nahlásiť riaditeľovi školy.
J. Priebežne pripravovať žiakov na športové súťaže.
K Na zasadnutiach PK TSV si vymieňať skúsenosti.
L. PK TSV sa bude podieľať na inventarizácií materiálneho - technického vybavenia
predmetu TSV.
M. Každý žiak na konci školskej dochádzky , aby prejavil záujem o TSV, mal vytvorenú
predstavu o význame TSV pre jeho zdravotný vývin
- mal zodpovedajúcu úroveň pohybových schopnosti
- poznal základné pravidlá hier, ich organizáciu a riadenie
- mal osvojené pohybové zručnosti z učiva stanoveného UO
- poznal zásady bezpečnosti pri cvičení, vedel poskytovať dopomoc pri cvičení a
poskytovať prvú pomoc pri ľahších úrazoch
- mal tolerantné a športové správanie, pocit zodpovednosti za konanie vo vzťahu
k spolužiakom, učiteľom, rodičom
Termín : priebežne
Zodpovední: učitelia TSV
Možnosť zámeny poradia vyučovacích hodín z dôvodu nepriaznivého počasia, účasti
učiteľov TSV na plaveckom a lyžiarskom výcviku!
3. Rozdelenie čiastkových úloh členom predmetovej komisie na šk. rok
2013/2014
a/ členovia PK budú dodržiavať TVVP a tematické celky podľa ročníkov , prispôsobovať ich poveternostným a priestorovým možnostiam vyučovania
Zodpovední: učitelia TSV
b/ pomôcť pri organizovaní okresných športových súťaží – v basketbale, vo
vybíjanej, v hádzanej
Zodpovední: učitelia TSV
c/ zapojiť žiakov do športových podujatí v ľahkej atletike, v hádzanej, vo vybíjanej,
v malom a veľkom futbale, v basketbale , v cezpoľnom behu, v streetbale a iných
Zodpovední: učitelia TSV
d/ zapojiť žiakov do okresných súťaží :
- v cezpoľnom behu
Zodpovední: učitelia TSV
- v atletike
Zodpovední: učitelia TSV
- vo vybíjanej ml. žiačok
Zodpovedná: Mgr.J.Pichová
- v hádzanej žiakov a žiačok
Zodpovední: učitelia TSV
- v malom futbale a veľkom futbale ml.a st.žiakov
Zodpovední: učitelia TSV
- v basketbale žiakov a žiačok
Zodpovední: učitelia TSV
- v streetbale žiačok a žiakov
Zodpovední : učitelia TSV
e/ uskutočniť vstupné testy v mesiaci september - október 2013
Zodpovední: učitelia TSV
f/ uskutočniť výstupné testy v mesiaci máj - jún 2014
Zodpovední: učitelia TSV
g/ uskutočniť na záver každého TC kontrolu a hodnotenie z predpísaných disciplín
Zodpovední: učitelia TSV
h/ zrealizovať plavecký výcvik v 6. ročníku :
Zodpovedná: Mgr. J. Pichová
i/ zrealizovať lyžiarsky výcvik v 7. ročníku :
Zodpovedná: Mgr. J. Pichová
j/ dbať na bezpečnosť pri cvičení
Zodpovední: učitelia TSV
k/ venovať pozornosť nekvalifikovaným učiteľom :
Zodpovedná: Mgr. J. Pichová
l/ doplniť knižnicu kabinetu TSV :
Zodpovedná: Mgr. J. Pichová
4. Plán činnosti PK – TSV – Harmonogram zasadnutí PK- TSV
na šk. rok 2013/2014
September 2013
1. Oboznámenie s návrhom plánu práce PK - TSV v šk. roku 2013/2014 prerokovať a doplniť .
2. Oboznámenie s úlohami vyplývajúce z POP na šk. rok 2013/2014 – preštudovať
individuálne.
3. Schválenie TVVP z TSV pre 5.-9.roč.
4. Hodnotenie a klasifikácia žiakov z TSV.
5. Účasť žiakov v športových súťažiach v školskom roku 2013/2014- príprava
žiakov - zodpovedný učiteľ.
6. Uskutočniť vstupné testy 5.-9. ročníkov - termín: september- október.
7. Na 1. vyučovacej hodine uskutočniť inštruktáž o BOZP na hodinách TSV so
zápisom do TK / deň realizácie, podpis žiakov /.
8. Informácia o materiálnom vybavení v kabinete TSV a ŠH.
9. Vzdelávanie učiteľov.
10. Termíny o konaní športových súťaží v šk..roku 2013/2014 - dodatočne.
12. Príprava plaveckého výcviku.
13. Rôzne – diskusia - zapisovanie do triednych kníh, oslobodení žiaci od TSV,
pripomienky a námety.
14. Závery.
December 2013
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia PK - TSV.
2. Hodnotenie žiakov , ich pohybových zručností a vedomostí ( z prebratých TC )
pred polročným vysvedčením .
3. Stav využívania učebných pomôcok.
4. Príprava lyžiarskeho výcviku.
5. Rôzne – diskusia.
6. Závery.
Marec 2014
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia PK – TSV.
2. Plnenie UO a TVVP.
3. Priebežné vzdelávanie učiteľov .
4. Zhodnotenie lyžiarskeho výcviku.
5. Rôzne – diskusia
6. Závery.
Jún 2014
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia PK – TSV.
2. Záverečná hodnotiaca správa o práci PK – TSV v šk. roku 2013 / 2014.
3. Zhodnotenie práce učiteľov vyučujúcich TSV – postrehy, poznatky.
4. Zhodnotenie stavu a úrovne výučby predmetu TSV.
5. Východiská pre nový šk. rok 2014 / 2015.
6. Rôzne – diskusia.
7. Závery.
I. Plán sekcie PK predmetov : dejepis, etická výchova, občianska výchova a občianska
náuka – šk. rok 2013/2014
Vedúca metodického orgánu: Mgr. Petronela Jaseňáková
Členovia metodického orgánu:
Mgr. P. Jaseňáková- D-SJ-NV-11.rokov praxe- DEJ-5.B,6.A,6.B,7.B,8.A, 9.A,9.B,
Mgr. J. Pichová- OBV-TV- 28 rokov praxe- ETV-6.roč., 8. roč., 9. roč.,
OBN – 6.A, 6.B, 7.A,7.B,7.C, 8.C, 9.B,9.A
Mgr.Z.Gardošová-OBV-SJ-7 rokov praxe –OBN- 9.B
Mgr.Z.Jančárová-SJ-D-2 roky praxe- DEJ-5.B,7.A
Mgr. M. Semanová- OBV-AJ- materská dovolenka
Mgr. Henrieta Fábryová- náboženská výchova
Ďalej vyučujú:
Ing. Marcela Rovderová- ETV- 5.a7. ročník
Mgr. Marta Olejárová- OBN-8.A,8.B
Mgr. Červeň - NBV
PhDr. Adam Baran -NBV
Mgr. Zummer - NBV
Mgr. Žecová - NBV
Kvalifikovaní:
OBN v- Mgr. J. Pichová, Mgr. Z. Gardošová, Mgr. M. Semanová
DEJ- Mgr. P. Jaseňáková, Mgr. Z. Jančárová
NBV - Mgr. Henrieta Fábryová, Mgr. Červeň, Adam Baran, Mgr. Zummer, Mgr. Žecová
1, Zhodnotenie plnenia úloh v predchádzajúcom školskom roku:
Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2012/2013:
Vyučovanie predmetov OBN, ETV, DEJ, NBV prebiehalo podľa štátneho a školského
vzdelávacieho programu. Žiaľ naďalej nám chýbajú nové učebnice- hlavne v predmete etická
výchova a občianska náuka-8. ročník.
Do plánu činnosti sekcie PK boli zapracované aj úlohy z Plánu školy a POP -oboznámili sme
sa s pokynom č.1/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy.
Opäť prevládal dlhodobý problém nedostatku kvalifikovanosti učiteľov ETV – žiak okrem
toho nám chýbajú aj učebnice ETV – žiaľ, máme ich len v 5. a 6. ročníku.
Vyučovanie DEJ (5. a 7. ročník) malo byť doplnené návštevou múzea, tá sa uskutočnila
v decembri 2012 – keď sme navštívili výstavu o Stridžích dňoch.
Opäť po roku sa nám podarila exkurzia do Osvienczimu, ktorá v nás zanechala hlboké dojmy
.
Využívanie učebných pomôcok na vyučovacích hodinách bolo primerané , no na
hodinách ETV prevládal už spomínaný nedostatok učebníc. V priebehu roka boli dodané
učebnice DEJ -9. ročník a OBN-9. ročník .
Žiaci sa v minulom roku 5. ročníka Dejepisnej olympiády ,v tomto ročníku sme mali hojnú
účasť.
– Jana Plačková -9.A-1. Miesto
Dominika Kummerová-9.A 3. Miesto
Lenka Strapková-8.B-4. Miesto
Marianna Dunčková -7.B-4. Miesto
Sárah Stoličná -7.B-6. Miesto
Jana Plačková postúpila do krajského kola –Prešov, kde skončila na peknom 14. mieste, z 28
súťažiacich.
Všetci členovia MO sa v minulom roku zúčastnili ďalšieho – „profesijného
vzdelávania“ – niektorí ukončili štúdium predatestačného vzdelávania ( Mgr. Jaseňáková,
Mgr. Pichová) a získali druhú atestáciu. Mgr. Gardošová pokračovala v štúdiu -rozširujúce
vzdelávanie- anglický jazyk.
Okrem toho sme sa zúčastnili inovačného vzdelávania – Interaktívna tabuľa, ktoré sme
ukončili v októbri 2013- Mgr. Jančárová, Mgr. Jaseňáková, Mgr. Pichová .
Mgr. Jančárová – sa zúčastnila aj vzdelávania zameraného na finančnú gramotnosť.
Na našej škole v dňoch 18.3-22.3.2013 uskutočnila kontrola školskej inšpekcie.
Inšpekcia bola vykonaná aj v predmete občianska náuka- výsledky sú nasledovné:
- ciele hodiny boli formulované jasne
- na hodinách absentoval priestor pre fixáciu učiva
- sprístupnenie učiva – zrozumiteľný spôsob
- slabé využívanie IKT
- práca s učebnicou, obrazový materiál, prezentácie
- vyučujúce mali kvalitne pripravené aktivity
- nedostatočný priestor pre vzájomnú spoluprácu- negatívny vplyv – na rozvoj
sociálnych kompetencií
- negatívum- dostatok príležitostí na autoevalvačné činnosti žiakov a hodnotenie práce
žiakov
- stav a úroveň vyučovania v predmete OBN – priemerné
- V našej sekcii došlo aj k hrubému porušeniu ŠVP na našej škole- nebol dodržaný
predpísaný počet hodín v danom predmete- NBV.
2, Hlavné ciele činnosti PK na šk. rok 2012/2013
a) Úprava TVVP podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu.
b) Dodržiavať TVVP .
c) Uskutočniť kontrolu vedomostí žiakov z predmetov DEJ-ETV-OBN-NBV.
d) Motivovať žiakov k lepším výkonom . Motivovať hlavne slabo prospievajúcich žiakov
k lepším výkonom prostredníctvom hry, tvorby projektov...
e) Dodržiavať metodické pokyny pri hodnotení a klasifikácii žiakov.
f) Oboznámenie sa s POP na školský rok 2013/2014:
• Oboznámiť žiakov o ľudských právach , aby sme podporili rozvoj
medziľudských vzťahov vo vyspelej spoločnosti.
• Vychovávať žiakov proti rasizmu a ostatným prejavom intolerancie.
g) Venovať sa problematike vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi ,
problematike šikanovania a pomôcť žiakom , ktorí žijú v zlých sociálnych pomeroch.
h) Rozvíjať samostatnosť a kreativitu žiakov prostredníctvom rôznych projektov
a súťaží, projekty a plagáty použijeme pri výzdobe chodieb školy, podporíme rôzne
projekty nášho mesta – vianočné trhy...
i) Oboznámenie žiakov s históriou krajín EÚ, s históriou nášho mesta – UNESCO,
nesmieme zabudnú ť ani na významné jubileum spojené s príchodom Konštantína
a Metoda na VM.
j) Umožniť priebežné vzdelávanie učiteľov( časopisy, odborná literatúra), tí sa zároveň
venujú kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov- chcú získať I. alebo druhú atestačnú
skúšku.
k) Vykonanie hospitačnej činnosti
l) Doplnenie kabinetných zbierok OBN , DEJ,ETV, NBV podľa finančných možností
školy
m) Realizovať návrh návštevy zasadania mestského zastupiteľstva - OBN a prednášok ,
ktoré ponúka Levočské múzeum – opäť sa chystáme na vianočnú výstavu , navštívime
prednášky Historického spolku....
n) Návšteva múzeí- 5. Ročník -9. Ročník
o) Využívanie IKT na hodinách OBN-DEJ- ETV- NBV
p) Zameranie sa na autoevalvačné činnosti žiakov na hodinách.
3, Rozdelenie čiastkových úloh členom PK na šk. rok 2013/2014:
a) Vedenie zbierky učebných pomôcok z DEJ, ETV:
T: do 30/6/2014
zodp. Mgr. P. Jaseňáková
b) Vedenie zbierky učebných pomôcok z OBN :
T: do 30/6/2014
zodp. Mgr. J. Pichová
c)
c, Vedenie zbierky učebných pomôcok z NBV :
T: do 30/6/2014
zodp. Mgr. H. Fábryová
d) Vykonávať hodnotenie zamerané na kvalitu výchovy a vzdelávania , plnenie UO vo
svojich predmetoch
T: priebežne
zodpovední všetci členovia PK
e) Návšteva múzea v 5. ročníku –Mgr. P. Jaseňáková, Mgr. Z. Jančárová
f) Návšteva mestského zastupiteľstva- Mgr. J. Pichová, Mgr. Z. Gardošová
g) Návšteva prednášok o drogách a dospievaní –Mgr. J. Pichová
h) Návšteva prednášok z histórie mesta – 8. a 9. ročník – Mgr. Jaseňáková
i) Beseda o bankovníctve a pôžičkách-9. ročník Mgr. Z. Gardošová
4, Plán činnosti PK : Harmonogram činností PK
September
1. Zhodnotenie plnenia úloh v predchádzajúcom školskom roku 2012/2013
2. Hlavné ciele činnosti PK na školský rok 2013/2014
3. Oboznámenie sa s UO, TVVP plánmi z DEJ, ETV,OBN,NBV
4. Rozdelenie čiastkových úloh členom PK
5. Oboznámenie sa s plánom činností PK
6. Diskusia
7. Závery
December
1. Kontrola plnenia úloh
2. Priebežné hodnotenie plnenia UO a TVVP
3. Hodnotenie hospitačnej činnosti
4. Podanie informácií z okresných metodických zasadnutí
5. Stav využívania učebných pomôcok
6. Klasifikácia pred polročnou klasifikačnou poradou
7. Diskusia
8. Závery
Marec
1. Kontrola plnenia úloh
2. Hodnotenie plnenia UO a TVVP
3. Podpora priebežného vzdelávania učiteľov
4. Príprava žiakov na súťaže- DO
5. Diskusia
6. Závery
Jún
1. Kontrola plnenia úloh
2. Vyhodnotenie činnosti sekcie –záverečná hodnotiaca správa
3. Hodnotenie stavu a úrovne výučby predmetov PK
4. Odporúčania vedeniu školy na školský rok 2014/2015
5. Diskusia
6. Závery
J. Plán práce predmetovej komisie cudzích jazykov
Školský rok:
2013/2014
Vedúci predmetovej komisie:
Mgr. Kavuličová Zuzana
Členovia predmetovej komisie:
P. č.
Meno a priezvisko
Aprobácia
01
Ing. Marcela Rovderová
NEJ, THD
02
Mgr. Zuzana Kavuličová
ANJ
03
Mgr. Oľga Sanitriková
1-4, NEJ (I. stupeň)
04
Mgr. Kamila Ambrózy
ANJ
05
Mgr. Jozef Fabiš
ANJ
Hodnotenie práce PK v šk. roku 2012/ 2013:
V školskom roku 2012/2013 sa predmetová komisia riadila plánom práce, ktorý bol
prijatý na riadnom zasadnutí PK 1. októbra 2012. Počas celého školského roka sme priebežne
plnili úlohy, ktoré pre PK CJ stanovil Školský vzdelávací program a TVVP plány, ktoré boli
schválené na mimoriadnom zasadnutí PK 7. septembra 2012. Vo výchovno-vzdelávacom
procese sa vyučujúci CJ v súlade s učebnými osnovami snažili pestovať u žiakov kladné
charakterové vlastnosti, pozitívny vzťah k práci a učeniu cudzích jazykov. Tieto vyučovacie
predmety patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom je rozvíjanie
komunikatívnych schopností žiakov s dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov a
projektov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a kreatívne
myslieť.
Vo vyučovaní CJ sa vyučujúci zamerali predovšetkým na rozvoj komunikačných
schopností žiakov s dôrazom na ústne odpovede ( dialógy, reprodukcia textov, básne, piesne ),
samostatnú prácu s textom a tvorivú tvorbu projektov. Pri skvalitňovaní vyučovania sme
vhodne využívali aj alternatívne učebnice, prácu s časopisom Hello ako aj Hello Kids a prácu
s pracovnými zošitmi. Zvýšenú pozornosť venovali vyučujúci metódam integrovaného,
projektového a problémového vyučovania, formám verbálnej i neverbálnej komunikácie
a rozvoju komunikačných jazykových kompetencií, predovšetkým ústnemu prejavu žiakov,
konverzácii, samostatnému rozprávaniu na danú tému, práci s textom a čítaniu s
porozumením, tvorbe a prezentácii projektov a PowerPoint – prezentácií, písomnému prejavu
žiakov s ohľadom na vekové a kognitívne schopnosti žiakov.
Počas školského roka sme v súlade s učebnými osnovami priebežne hodnotili učebné
výsledky žiakov, ich schopnosť používať osvojené vedomosti a získané zručnosti a návyky,
usilovnosť a ochotu spolupracovať.
V decembri 2012 sme usporiadali školské kolo Olympiády v anglickom a nemeckom
jazyku. Víťazi školských kôl postúpili na okresné a krajské kolo Olympiád v cudzom jazyku.
Podľa ŠkVP sa v tomto šk. roku vyučujú cudzie jazyky nasledovne:
Kniha
Vučujúci
I. A,B, C
II. A, B, C
Cudzí jazyk /
Hodinová dotácia
ANJ / 1
ANJ / 1
Mini Magic 1
Mini Magic 2
3.
III. A, B, C
ANJ / 3
Story Magic 1
4.
IV. A, B, C
ANJ / 3
Story Magic 2
5.
V. A, B, C
ANJ / 3
Project 1
6.
VI. A, B
ANJ / 3
Project 2
NEJ / 1
Pingpong
ANJ / 3
Project 3
NEJ / 1
Pingpong
ANJ / 3
Project 4
NEJ/ 1
Pingpong
ANJ / 3
Project Plus
NEJ / 1
Pingpong
Mgr. Kamila Ambrózy
Mgr. Zuzana Kavuličová
Mgr. Beáta Kočišová
Mgr. Zuzana Kavuličová
Mgr. Jozef Fabiš
Mgr. Kamila Ambrózy
Mgr. Zuzana Kavuličová
Mgr. Kamila Ambrózy
Mgr. Jozef Fabiš
Mgr. Kamila Ambrózy
Mgr. Jozef Fabiš
Mgr. Oľga Sanitriková
Mgr. Kamila Ambrózy
Mgr. Jozef Fabiš
Ing. Marcela Rovderová
Mgr. Kamila Ambrózy
Mgr. Zuzana Kavuličová
Ing. Marcela Rovderová
Mgr. Zuzana Kavuličová
Mgr. Jozef Fabiš
Ing. Marcela Rovderová
Ročník
Trieda
1.
2.
7.
8.
VII. A, B, C
VIII. A, B
9.
IX. A, B
V PK CJ sa na školský rok 2013/2014 prijímajú nasledovné všeobecné úlohy:
1.
Vypracovanie, doplnenie, prerokovanie a schválenie tematicko výchovno- vzdelávacích
plánov
2.
Kontrola plnenia tematicko výchovno-vzdelávacích plánov
3.
Dopĺňanie cudzojazyčnej literatúry podľa finančných možností a starostlivosť o kabinet
cudzích jazykov
4.
Koordinačná, riadiaca a kontrolná činnosť v rámci PK CJ
5.
Účasť na súťažiach a olympiádach
6.
Zameranie jazykov na komunikatívne zručnosti, vo vyučovaní uplatňovať výchovu v
duchu humanizmu, v duchu boja proti všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd.
7.
Samoštúdium, samovzdelávanie, štúdium odbornej literatúry a časopisov, vzdelávacie
semináre
8.
Využívanie audiovizuálnych prostriedkov za účelom zdokonalenia počúvania
s porozumením čím sa skvalitnení vyučovanie
9.
Aplikovanie myšlienky projektu „Zdravá škola“ vo výchovno-vzdelávacom procese
10.
Uplatňovanie multikultúrnej výchovy ako integrovanej súčasti cudzích jazykov
V PK CJ sa na školský rok 2013/2014 prijímajú nasledovné hlavné úlohy:
Dokument Rady Európy Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky stanovuje v oblasti
jazykovej prípravy žiakov 3 kľúčové kompetencie :
1. porozumieť (počúvať a čítať)
2. hovoriť (ústna interakcia a samostatný ústny prejav)
3. písať
Dokument definuje aj jednotlivé komunikačné úrovne - pre ZŠ je to :
základná úroveň A – Používateľ základov jazyka, ktorá sa delí na úroveň:
ü A1 – fáza objavovania / oboznamovania sa s CJ
ü A2 – počiatočná fáza vyučovania základných komunikačných nástrojov
Vyučovanie CJ je zamerané na získanie a zdokonalenie všeobecných a komunikačných
jazykových kompetencií žiakov, ktoré im umožnia bezproblémovú komunikáciu v cudzom
jazyku a poskytnú možnosť sebarealizácie aj v zahraničí. Preto je základným cieľom
vyučovania CJ zabezpečiť, aby žiak:
1. bol schopný primerane riešiť každodenné komunikačné situácie, v ktorých sa môže
ocitnúť v zahraničí
2. vedel pomôcť cudzincom vo svojej vlastnej krajine
3. dokázal komunikovať s mladými ľuďmi i dospelými, ktorí hovoria cudzím jazykom
4. bol schopný získavať a vymieňať si informácie a sprostredkúvať svoje myšlienky a
pocity v jazyku, ktorý si osvojuje
5. lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Vyučujúci cudzích jazykov budú vzájomne pravidelne konzultovať a spoločne riešiť
vzniknuté problémy, budú si navzájom pomáhať v odbornej, didaktickej i metodickej oblasti
a zjednotia hodnotiace kritéria vedomostnej úrovne svojich žiakov vo všetkých cudzích
jazykoch. Vychádzajúc z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov je hlavným
cieľom zosúladenie jazykových vedomostí a komunikatívnych zručností žiakov ako aj
zdokonalenie a nácvik receptívnych zručností – čítanie s porozumením a počúvanie s
porozumením.
Členovia PK budú využívať hodnotenie žiakov ako prirodzenú súčasť vyučovania a
zabezpečiť podiel žiakov na hodnotení vlastnej práce. Pri hodnotení žiakov uplatňovať viac
hľadisko zlepšenia výkonu jednotlivca oproti minulému stavu, než hľadisko porovnávania s
ostatnými žiakmi v triede.
Vyučujúci si v priebehu školského roka budú dopĺňať vedomosti v danom odbore, venovať sa
štúdiu odbornej literatúry, časopisov a sledovať najnovšie poznatky na internete.
Pri prípravách na výchovno-vzdelávací proces budú vychádzať zo schválených učebníc, ale i
ďalšej doplnkovej literatúry a autentických materiálov.
Členovia PK cudzích jazykov sa budú pravidelne stretávať na zasadnutiach minimálne 4-krát
v šk. roku, alebo podľa potreby, pričom zo stretnutí bude vyhotovený záznam.
V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojí do projektu Comenius pod názvom Learning
is fun – students can be teachers, ktorého hlavným cieľom je multikulnúrna výchova
s dôrazom na rúcanie určitých stereotypov v pohľade na iné národy, krajiny a ich kultúru ako
aj osobnostný rozvoj žiakov v oblasti boja proti rasizmu a xenofóbie. Do projektu sa zapoja
hlavne žiaci druhého stupňa ZŠ, všetci učitelia CJ a dobrovoľníci spomedzi ostatných
pedagogických zamestnancoch.
Úlohy pre členov PK CJ na školský rok 2013/2014
1. Zabezpečiť žiakom anglického, nemeckého jazyka pracovné zošity, ktoré sú súčasťou
vyučovacieho procesu.
Termín: september 2013
Zodp.: vyučujúci a vedúca PK
2. Zistiť záujem žiakov o odoberanie časopisu Hello (II. stupeň) a časopisu Hello Kids (I.
stupeň).
Termín: september
Zodp.: vyučujúci, objednáva Mgr. Fabiš
3. Vypracovať a odovzdať na schválenie TVVP jednotlivých cudzích jazykov.
Termín: 4. september
Zodp.: vyučujúci PK
4. Vypracovať IVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami.
Termín: september
Zodp.: vyučujúci jednotlivých žiakov
5. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov vyzdvihnúť na hodinách CJ význam a potrebu
ovládania cudzích jazykov vo svete. Pripraviť rôzne aktivitky (súťaže, kvízy, rolové hry,
pracovné listy...)
Termín: 26. september
Zodp.: vyučujúci PK
6. Zapojiť sa do Vianočnej akadémie
Termín: december
Zodp.: vyučujúci PK
7. Pravidelne propagovať cudzie jazyky v médiách, na web stránke školy, v školskom
časopise Levíča a nástenkách školskej chodby.
Termín: celý školský rok
Zodp.: vyučujúci PK
8. Uskutočniť súťaž v hláskovaní pod názvom Spelling Bee.
Termín: máj
Zodp.: Kv, Fb, Am
9. Pripraviť a zrealizovať projektový deň - Oktoberfest in Munich – predstaviť najznámejší
festival v Nemecku, jeho zvyky, tradície, najznámejšie pamiatky v Mníchove.
Termín: november
Zodp.: Rv
10. Zapojiť sa do projektu – Deň Zeme - s cieľom prezentovať aktívny prístup k ochrane
životného prostredia a posilniť pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode.
Termín: apríl
Zodp.: vyučujúci PK
11. Zapojiť žiakov do olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.
Termín: december
Zodp.: Kv, Fb, Rv
11. Na podporu čitateľskej zručnosti a gramotnosti začleniť do vých.-vzdel. procesu čítanie
cudzojazyčnej literatúry podľa schopností a veku žiakov .
Termín: v priebehu celého roka
Zodp.: vyučujúci PK
12. Realizovať, zhodnotiť a klasifikovať školské písomné práce ANJ
I. polrok – 8.- 9. ročník / II. polrok – 6. - 9. ročník
Termín: január, jún
Zodp.: vyučujúci AJ
13. Pri vzájomných hospitáciách budeme sledovať efektivitu výchovy a vzdelávania na
základe používania inovatívnych metód a foriem učenia sa žiakov.
Termín: november – máj
Zodp.: vyučujúci PK
14. Budeme sledovať slabo prospievajúcich žiakov a hľadať formy na spoluprácu s triednymi
učiteľmi, rodičmi, príp. poradenskými zariadeniami.
Termín: priebežne, vyhodnotiť raz za štvrťrok Zodp.: všetci členovia PK
15. Každý člen bude vykonávať hodnotenie zamerané na kvalitu výchovy a vzdelávania,
plnenie učebných osnov vo svojich predmetoch, pravidelne informovať ostatných členov
PK na zasadnutiach.
Termín: podľa zasadnutí
Zodp.: všetci členovia PK
16. Každý člen bude sledovať realizovanie odborných seminárov, metodických aktivít vo
svojom predmete, záujem o účasť nahlási vedúcemu PK a zástupkyni riaditeľa školy.
Termín: podľa plánovanej aktivity
Zodp.: všetci členovia PK
9.Plán vnútroškolskej kontroly na školský rok 2013/2014
Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona číslo 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení zákona NR SR číslo 245/2008 Z. z. (školský zákon), z Plánu práce
Základnej školy Štúrovo na školský rok 2011/2012 a z Pedagogicko-organizačných
pokynov na školský rok 2011/2012. Zameranie kontrolnej činnosti: plnenie štátneho
a školského vzdelávacieho programu, výchovného programu ŠKD, plnenie úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov MŠ SR,
metodických pokynov KŠÚ Prešov, SŠÚ Levoča, účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní
s prostriedkami rozpočtu školy, majetku školy, riešenie sťažností, oznámení, podnetov,
zabezpečenie prevencie sociálno-patologických javov a protidrogovej prevencie,
dodržiavanie mzdových predpisov a pracovno-právnych predpisov, realizácia projektov,
do ktorých sa zapojila škola, úlohy v oblasti výchovného a špeciálnopedagogického
poradenstva, úlohy v oblasti mimoškolských aktivít, BOZP, CO, PO. Rozdelenie
úloh vnútroškolskej kontroly: Zástupkyne riaditeľa školy : plnenie osnov, vedenie
pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie Pracovného poriadku koordinovanie práce
predmetových komisií a metodických združení, činnosť ŠKD, spolupráca s rodičovským
združením, dopĺňanie kabinetov učebnými pomôckami, tvorba rozvrhu hodín,
vykonávanie dozorov, sklady učebníc, dodržiavanie metodických pokynov na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov, príprava na súťaže a olympiády, dodržiavanie pokynov pri písaní
kontrolných prác, vzdelávanie učiteľov, družobné styky s inými školami, plánovitá
kontrola činnosti jednotlivých vyučujúcich, činnosť koordinátorov, zapojenosť do
projektov, kontrola krúžkov. Riaditeľ školy: dodržiavanie rozpočtových pravidiel,
mzdových predpisov, styk s verejnosťou, riešenie sťažností, kontrola využívania fondu
pracovného času učiteľov, vychovávateliek, upratovačiek, zamestnankýň školskej jedálne.
Hlavné úlohy kontrolnej činnosti: usmerňovať a kontrolovať hospodárenie v zmysle platných
zákonov a vyhlášok, riešiť sťažnosti a viesť ich evidenciu, kontrolovať úroveň a stav
vedomostí žiakov, venovať pozornosť dodržiavaniu ľudských práv a prístupu vyučujúcich vo
vzťahu učiteľ a žiak, učiteľ a rodič, kontrolovať projekty schválené na školský rok 2011/2012,
objektívny prehľad o úrovni klasifikácie žiakov s cieľom zabezpečiť jednotnú klasifikáciu
Formy, spôsoby a metódy kontroly: Priama hospitačná činnosť, v ktorej sa bude sledovať:
dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na prospechovo slabších žiakov,
plnenie učebných osnov, vzdelávacích štandardov, školského a štátneho vzdelávacieho
programu v jednotlivých ročníkoch, využívanie učebných pomôcok, didaktickej techniky,
využívanie odborných učební, dodržiavanie zásad psychohygieny vo výchovno-vzdelávacej
práci, vzťah vyučujúcich k žiakom a naopak ,využívanie progresívnych vyučovacích metód,
zaraďovanie prvkov informatiky do vyučovania, vyučovanie etickej a náboženskej výchovy,
stav vo vyučovaní cudzích jazykov, komunikačné zručnosti. Potom uskutočniť rozbory
hodín, sledovať plnenie prijatých opatrení, uskutočniť riaditeľské previerky a vyhodnotiť ich.
September 2013
1. Kontrola triednej dokumentácie – triedna kniha, triedny výkaz, klasifikačný záznam,
rozvrhy hodín, rozvrhy tried.
2. Zadelenie žiakov do ŠKD, do krúžkov, na vyučovanie etickej a náboženskej výchovy.
3. Kontrola dozorov.
4. Zasadnutia MZ a PK – podklady pre plán práce, pre školský vzdelávací program,
plány koordinátorov.
5. Kontrola úpravy interiérov, nástenky, učebne.
6. Kontrola areálu školy, stav školského pozemku.
7. Kontrola štatistických hlásení.
8. Vstupné previerky zo SJL a M.
9. Plenárne RZ, kontrola triednych RZ .
Október 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Účelové cvičenie a didaktické hry – kontrola činností a dodržania zásad bezpečnosti.
Kontrola dozorov.
Inventarizácia nábytku v triedach a odborných učebniach.
Kontrolná činnosť ŠKD.
Hospitácie v 1. a 5. roč. – úroveň adaptácie žiakov.
Kontrola prípravy plaveckého výcviku.
November 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Práca s talentovanými žiakmi – kontrola prípravy na súťaže.
Hospitácie M, SJL.
Vyhodnotenie školskej dochádzky.
Zasadnutie výchovnej komisie.
Kontrola dozorov.
Kontrola pedagogickej dokumentácie.
Kontrola pracovnej náplne správnych zamestnancov.
Inventarizácia.
Pedagogická rada
December 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uplatňovanie environmentálnej výchovy
Kontrola aktivít koordinátora protidrogovej prevencie.
Úroveň výzdoby tried a priestorov školy.
Kontrola spolupráce s materskými školami.
Kontrola využitia pracovného času - upratovačky.
Kontrola krúžkovej činnosti.
Hospitácie ŠKD.
Január 2014
1. Kontrola úloh plnených výchovným poradcom
2. Kontrola plnenia úloh špeciálneho pedagóga.
3. Kontrola triednej dokumentácie.
4. Kontrola dochádzky.
5. Hospitácie výchovné predmety.
6. Kontrolné testy M a SJL.
7. Zasadnutia PK, MZ, hodnotenie plnenia plánu práce.
8. Pedagogická rada.
9. Kontrola plnenia úloh spojených so zápisom do prvej triedy.
10. Kontrola prípravy lyžiarskeho kurzu.
Február 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spolupráca s rodičmi.
Hospitácie – cudzie jazyky.
Kontrola plnenia plánu práce za 1. polrok.
Kontrola prípravy žiakov na súťaže.
Kontrola prípravy žiakov 9. roč. na Testovanie 9 – 2013.
Kontrola práce so slaboprospievajúcimi žiakmi.
Marec 2014
1.
2.
3.
4.
Kontrola úpravy areálu školy.
Kontrola triednej dokumentácie.
Kontrola dozorov.
Kontrola ŠKD.
5. Kontrola prípravy školy v prírode.
6. Kontrola práce s nadanými žiakmi
Apríl 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Príprava žiakov na prijímacie skúšky.
Kontrola krúžkovej činnosti.
Hospitácie – DEJ, Vlastiveda, Prírodoveda, ZEM, BIO.
Kontrola úloh v oblasti BOZP.
Kontrola stavu učební.
Pedagogická rada.
Kontrola kabinetov
Máj 2014
1. Výsledky žiakov 9. ročníka.
2. Kontrola čitateľskej gramotnosti a stupeň chápania textu v 3., 4., 5., 6. ročníku.
3. Kontrola triednej dokumentácie.
4. Kontrola práce s nadanými žiakmi.
5. Následné hospitácie.
6. Príprava organizačného zabezpečenia školy na nasledujúci školský rok.
7. Kontrola - výchovný poradca.
8. Kontrola – špeciálny pedagóg.
9. Kontrola údržby areálu a budovy školy.
10. Riaditeľské previerky
Jún 2014
1.
2.
3.
4.
Školské výlety a exkurzie – kontrola dokumentácie.
Pedagogická rada.
Kontrola triednej dokumentácie.
Vyhodnotenie činnosti.
Kontrola hospodárenia:
1. Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami.
jednotlivých položiek.
2. Kontrola stavu inventarizácie .
3. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov.
Čerpanie
Z: Mgr. Marta Olejárová, Magdaléna Feciková, Mária Sloviková
Plán vnútroškolskej kontroly je otvorený dokument, ktorý možno v priebehu školského
roka meniť a dopĺňať.
Úlohy vyplývajúce z plánu školy budú mesačne aktualizované, prípadne dopĺňané podľa
došlých ponúk na pravidelných pracovných poradách a pedagogických radách.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014 prerokovaný pedagogickou radou 2. septembra
2013.
Mgr. P. Tatarko
riaditeľ
Download

Plán práce školy na školský rok 2013/2014.pdf