Dátum:
7 Marec 2012
Od:
Leeanne Seaver, rodič a koordinátor medzinárodnej spolupráce Hands &
Voices (Ruky & Hlasy)
Komu:
Rodičom nepočujúcich alebo nedoslýchavých detí na Slovensku a
odborníkom, ktorí rodinám ponúkajú služby
Predmet:
Pomoc pri vytvorení podporného systému pre rodiny na Slovensku
Vážení rodičia a odborníci,
Hands & Voices je organizácia vedená rodičmi, ktorá ponúka podporu rodinám, ktoré
majú nepočujúce alebo nedoslýchavé deti a takisto odborníkom, ktorí s týmito rodinami
spolupracujú. Nemáme predsudky ohľadne komunikácie. Naši členovia používajú
orálnu, posunkovú, totálnu komunikáciu, cued speech, prípadne kombinujú viaceré
prístupy. Aj to je dôvod, prečo náš slogan znie „správna voľba je tá, ktorá funguje“.
Našou filozofiou je, že rodičia majú právo a potrebu robiť správne rozhodnutia ohľadne
ich detí a to predovšetkým vtedy, ak ide o komunikačné módy alebo metódy. Hands &
Voices podporuje rodiny tým, že ponúka informácie a priamu vzájomnú spoluprácu
medzi rodičmi, čím umožňuje rodičom robiť také informované rozhodnutia, ktoré sú
najlepšie pre ich dieťa.
Obrátilo sa na nás niekoľko ľudí zo Slovenska, ktorí vyjadrili túžbu, aby sa vo
vašej krajine založila pobočka Hands & Voices. Prosím ozvite sa nám, ak vy, alebo
iný rodič, ktorého poznáte, máte záujem prevziať iniciatívu a založiť pobočku na
Slovensku. Od 30. mája do 1.júna 2012 bude v Bad Ischl v Rakúsku konferencia,
ktorú spolusponzorujeme. Konferencia ponúka skvelú príležitosť na to, aby sme
sa stretli tvárou v tvár a prebrali navzájom možnosti spolupráce.
Viac informácií o konferencii nájdete na http://www.fcei2012.org/en/. Je možné, že bude
dostupná finančná podpora pre rodiča, ktorý by sa chcel konferencie zúčastniť. Ak máte
záujem, určite sa nám ozvite na email [email protected]
Prosím kontaktujte ma, ak máte záujem získať viacej informácií o tom ako založiť
pobočku Hands & Voices na Slovensku, prípadne mi dajte vedieť, ak o niečom
podobnom do budúcnosti aspoň uvažujete. Radi by sme s Vami ostali v kontakte pre
prípad, že by sa pobočka v budúcnosti zakladala. Ďakujem za zváženie.
Leeanne Seaver
(Ak nekomunikujete anglicky, ale napriek tomu máte záujem sa s pani Leeanne Seaver
skontaktovať, napíšte nám na [email protected] - Mgr. Silvia Hovorková, PhD)
Executive Offices: PO Box 445 – Carthage, IL 62321 – 217-357-3647 – [email protected]
Business Office: PO Box 3093 – Boulder, CO 80307 – www.handsandvoices.org
date:
7 March 2012
from:
Leeanne Seaver, parent and international outreach coordinator
Hands & Voices
to:
Parents of children who are deaf or hard of hearing in Slovakia
and the professionals who serve them
subject:
Help establish a family support system to families in Slovakia
.
Dear parents and professionals,
Hands & Voices is a parent-led organization that provides support to families with
children who are deaf or hard of hearing, as well as to the professionals who
serve them. We are non-biased about communication modalities and our
members are comprised of oral, sign, total communicators, cued speech users
and combiners of any of these approaches, which is why our slogan is “whatever
makes the choice work is what makes it right.” Our philosophy is that parents
have the right and necessity to make good decisions for their children, especially
when it regards communication modes or methods. Hands & Voices supports
families with direct parent-to-parent networking and information so parents can
make informed decisions that are best for their child.
We have heard from just a couple of individuals in Slovakia who have
expressed the desire to start a chapter of Hands & Voices in your country.
If you or a parent you know might be interested in taking on a leadership
role to make this happen, we hope you’ll contact us. There is an upcoming
conference in Bad Ischl, Austria, that we’re co-sponsoring from 30 May to 1
June, 2012, and this would present us with an excellent opportunity to meet
face to face to explore this possibility together.
For more information on the conference, visit: http://www.fcei2012.org/en/.
There may be some parent scholarship funding available, so if you are
interested in that be sure to email [email protected]
Please contact me for more information about starting Hands & Voices
Slovakia, or just to let me know you’d like to be keep informed about the
developments of a chapter someday. Thank you for your consideration.
Executive Offices: PO Box 445 – Carthage, IL 62321 – 217-357-3647 – [email protected]
Business Office: PO Box 3093 – Boulder, CO 80307 – www.handsandvoices.org
Download

Leeanne Seaver, rodič a koordinátor medzinárodnej spolupráce