Energetické centrum Bratislava
ATLAS OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
NA SLOVENSKU
2012
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k úspešnému vydaniu Atlasu
využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Publikácia vznikla v rámci projektu INREN (Inteligentné využívanie energie
v rakúsko-slovenskom regióne).
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
Atlas využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
ZOSTAVOVATEĽ PUBLIKÁCIE: Ing. Andrej Fáber a kol.
VYDAVATEĽ: Energetické centrum Bratislava v roku 2012
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Filip Jánoš
Zostavovateľ ani vydavateľ publikácie nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené informáciami
uvedenými v tejto publikácii. Údaje v nej boli získané z oficiálnych zdrojov, od spoločností, ktoré zariadenia projektovali, inštalovali alebo ich prevádzkujú, ako aj od profesných, občianskych, či záujmových
združení. Fotografie, ktoré sú zobrazené v tabuľkách menej výrazne majú význam len ako “ilustračné
foto” a nemajú žiadny súvis s danou inštaláciou, využívajúcou obnoviteľné zdroje energie.
Ďalšie publikovanie a rozmnožovanie publikácie vyžaduje písomný súhlas vydavateľa.
Október 2012
ISBN 978-80-969646-2-8
Kontakt: Energetické centrum Bratislava, občianske združenie, Ambrova 35, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/ 593 000 91, e-mail: [email protected], www.ecb.sk
OBSAH
Vecný register 4
Úvod
5
Obnoviteľne zdroje energie na Slovensku
6
Biomasa
9
Bioplyn
45
Biopalivá
Slnečná energia
- solárne kolektory
- fotovoltika
78
81
82
94
Geotermálna energia
232
Veterná energia
257
Vodná energia
263
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
VECNÝ REGISTER
Zoznam použitých skratiek
a.s.
akciová spoločnosť
BPS
bioplynová stanica
ČOV
čistiareň odpadových vôd
EÚ
Európska únia
FVE
fotovoltické elektrárne
HEP
hydroenergetický potenciál
INREN
Intelligent Use of Renewable Energy
KGJ
kogeneračná jednotka
kskus
max. energet. zisk
maximálny energetický zisk
MERO
metylester repky olejnej
MH SR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MVE
malá vodná elektráreň
OZE
obnoviteľné zdroje energie
KVET
kombinovaná výroba elektriny a tepla
o.z.
odštepný závod
PVE
prečerpávacia vodná elektráreň
PD
poľnohospodárske družstvo
s.r.o
spoločnosť s ručením obmedzeným
SR
Slovenská republika
URSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
TKO
tuhý komunálny odpad
TV
teplá voda
VVE
veľké vodné elektrárne
Zoznam použitých jednotiek
GJ
Giga Joule
GW
Giga Watt
GWh
Giga Watt hodina
kWe
Kilo Watt (inštalovaný elektrický výkon)
kWt
Kilo Watt (inštalovaný tepelný výkon)
kWh
Kilo Watt hodina
MJ
Mega Joule
MW
Mega Watt
MWe
Mega Watt (inštalovaný elektrický výkon)
MWt
Mega Watt (inštalovaný tepelný výkon)
TJ
Terra Joule
Prevodná tabuľka
1 Giga Joule (GJ)
1 Mega Watt hodina (MWh)
1 t ropný ekvivalent (toe)
1 Mega kalória (Mcal)
4
ÚVOD
GJ
MWh
toe
Mcal
1
0,278
0,024
238,8
3,6
1
0,086
859,8
41,87
11,63
1
9 999,5
0,0042
0,001163
0,0001
1
Energetické centrum Bratislava, 2012
Úvod
V rámci projektu s názvom INREN Intelligent Use of Renewable Energy vám ako partner za Slovensko
predstavujeme publikáciu „Atlas obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“ a webový portál http://
www.atlasoze.sk.
Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre zostavenie takejto publikácie je existencia niekoľko stoviek prevádzkovaných zariadení využívajúcich OZE na Slovensku, ktoré neboli doteraz komplexne zozbierané a predstavené verejnosti.
Slovensko patrí medzi krajiny s nezanedbateľným potenciálom obnoviteľných energetických zdrojov energie (OZE). Ich využívanie sa za posledné desaťročie výrazne zmenilo, keď v roku 2002 predstavoval
podiel OZE asi 1,6% z celkovej spotreby primárnych energetických zdrojov (pri výrobe elektrickej energie,
tepla, chladu a v doprave) v súčasnosti je to už nad 10%. Na porovnanie napríklad v susednom Rakúsku
(geograficky a klimaticky veľmi podobnej krajine) OZE pokrývajú v súčasnosti už viac ako 30% celkovej
spotreby primárnych energetických zdrojov.
Jednou z často nepovšimnutých výhod OZE je, že ako domáce zdroje nie sú ovplyvniteľné zmenami devízových kurzov, či prípadnými ropnými a plynovými šokmi. Okrem toho, každé zvýšenie ich využívania
znižuje našu závislosť na dovoze palív zo zahraničia, nakoľko v súčasnosti Slovensko viac ako 90%
primárnych energetických zdrojov dováža.
Vyššie využitie týchto zdrojov pri výrobe energie sa prejavilo na znížení negatívneho vplyvu energetiky na životné prostredie, je tu príležitosť nových pracovných príležitostí spojených s implementáciou
a prevádzkovaním OZE. Ďalší nárast pracovných miest je aj pri vývoji, projekcii, poradenstve, obchode,
výrobe a subdodávkach.
Záujem odbornej aj laickej verejnosti o využívanie OZE prudko stúpa. Je to podmienené hlavne tým, že
majú záujem účinne znížiť náklady za energie, ktoré sa každoročne zvyšujú. Aj keď v poslednom období
liberalizácia trhu s energiami tento nárast mierne zastavila.
Rok 2012 je tretím rokom, kedy sa začala podporovať výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa zákona č. 309/2009 z.z v znení neskorších predpisov.
Vďaka tomuto zákonu nastal rapídny nárast v budovaní zariadení OZE hlavne vo fotovoltike a v biomase.
Príprava a získavanie údajov do publikácie bola časovo i organizačne veľmi náročná. Množstvo
prevádzkovateľov zariadení využívajúcich OZE nebolo medializácii priaznivo naklonených, preto sme informácie o ich prevádzke získali len zo zdrojov, ktoré sú oficiálne dostupné a zverejnené.
Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke už vyše 1600 zariadení využívajúcich OZE len na výrobu elektriny. Zariadení na výrobu tepla z OZE je pritom nespočetne viac. Nebolo možné každý projekt podrobne
opísať, predovšetkým pri inštalácii solárnych kolektorov sme sa snažili predstaviť aspoň vzorové prípady.
Napriek tomu veríme, že sa nám podarilo zozbierať a aktualizovať databázu projektov OZE (rok 2011) na
Slovensku s relevantnými údajmi. Radi privítame vaše pripomienky alebo korektúru údajov, ktoré nám
môžete poslať na [email protected]
Sme presvedčení, že využívanie OZE bude čoraz viac ekonomicky dostupné a stane sa trendom aj pri
široké vrstvy obyvateľstva na Slovensku.
Ing. Andrej Fáber
zostavovateľ publikácie
ÚVOD
5
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
Vývoj spotreby energie na našej planéte má exponenciálne rastúci charakter. Zásoby fosílnych palív nie
sú také veľké, aby si ľudstvo mohlo dovoliť plne sa na ne spoliehať. Navyše, nerovnomernosť ich rozdelenia a z toho vyplývajúca nutnosť ich prepravy na veľké vzdialenosti, neprispieva k snahám o zachovanie
trvalo udržateľného rozvoja. Z tohto dôvodu sa javí ako najvýhodnejšie využívať energiu priamo v mieste
jej vzniku.
Obnoviteľné energetické zdroje sú jednou z ciest, ktorou je nutné sa uberať, ak chceme zabezpečiť väčšiu
diverzifikáciu a rozloženie energetických zdrojov. Ich využívanie vo svetovom merítku snáď nikdy nebude natoľko rozsiahle, aby komplexne pokrylo energetickú spotrebu. Tvorí však čoraz vyššie percento
v podiele využívaní jednotlivých druhov energie. O aké zdroje vlastne ide? Slovo „obnoviteľné“ znamená,
že tieto zdroje nie sú konečné, dajú sa prirodzenou cestou „obnovovať“. Napríklad biomasa, energia
vodných tokov, geotermálna, slnečná či veterná energia sú toho typickým príkladom.
Plynová kríza na Slovensku začiatkom roka 2009 bola bezprecedentnou situáciou, kedy boli dodávky
ruského plynu cez Ukrajinu pre Slovensko na niekoľko dní úplne zastavené. Počas tohto obdobia krízy
sa z dôvodu vysokého stupňa závislosti tepelného sektora na zemnom plyne ukázala zraniteľnosť
bezpečnosti zásobovania teplom. Vzhľadom na zásoby jednotlivých energetických zdrojov na území SR
možno konštatovať, že úlohu pri znížení celkovej závislosti od dovozu zemného plynu môžu zohrávať len
obnoviteľné zdroje energie a v rámci nich najmä biomasa.
Vysoký záujem o obnoviteľné energetické zdroje však nie je spôsobený len obmedzenými zásobami
uhlia či ropy. Spaľovanie fosílnych palív vedie k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. Ani urán,
využívajúci sa v jadrových elektrárňach, nie je konečným riešením. Jeho zásoby sú rovnako obmedzené.
Hoci nespôsobuje žiadne emisie skleníkových plynov, problémy s bezpečnou manipuláciou a súčasná
tvorba rádioaktívneho odpadu zvyšujú odpor verejnosti.
Potenciál využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Aký je potenciál obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku? Celkový potenciál sa uvádza 96753
TJ/rok (resp. 26 876 GWh/rok). Ak k tomu pripočítame aj veľké vodné elektrárne, stúpne toto číslo na
116 816 TJ/rok (resp. 32 449 GWh/rok). Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o technicky využiteľnom
potenciáli OZE na Slovensku. Celková hodnota technicky využiteľného potenciálu zahŕňa výrobu tepelnej
i elektrickej energie.
Druh
Geotermálna energia
Technicky využiteľný potenciál
GWh/rok
TJ/rok
6 300
22 680
Veterná energia
605
2 178
Slnečná energia
5 200
18 720
Malé vodné elektrárne
1 034
3 722
Veľké vodné elektrárne > 10 MWe
5 573
20 063
Biopalivá
2 500
9 000
Biomasa
11 237
40 453
Spolu (bez veľkých vodných elektrární)
26 876
96 753
Spolu
32 449
116 816
Pokiaľ ide o využitie potenciálu OZE len na výrobu elektrickej energie konzervatívny odhad je 4506 GWh
bez veľkých vodných elektrární (resp. 10 079 GWh/rok s VVE).
6
ÚVOD
Energetické centrum Bratislava, 2012
Energia z biomasy
Najväčší podiel - 35% z celkového technicky využiteľného
potenciálu pripadá na biomasu s hodnotou 40 453 TJ/r
(11237GWh/rok).
V našich podmienkach je reálne používať na energetické účely lesnú biomasu vrátane energetických porastov,
poľnohospodársku biomasu, odpady z drevospracujúceho
a potravinárskeho priemyslu a odpadovú biomasu z priemyselnej a komunálnej sféry.
Vodná energia
Celkový technicky využiteľný potenciál vodnej energie - ak
uvažujeme všetky vodné elektrárne - predstavuje 23786 TJ/rok
(6 607 GWh/rok), čo je takmer 20,4 % z celkového potenciálu
OZE. V prípade, že k obnoviteľným zdrojom priradíme len malé
vodné elektrárne, TVP vodnej energie poklesne na 3 722 TJ/
rok/rok (1 034 GWh/rok) čo činí 3,2% z celkového potenciálu
OZE. Takmer 40,8 % potenciálu vodnej energie predstavujú
toky patriace do povodia Váhu. Povodie Hrona má podiel 34,44
%, Bodrog a Hornád 17,8 %. Na povodie Dunaja pripadá 6,76 % podiel.
Všetky uvedené podiely jednotlivých povodí sa vzťahujú na malé vodné elektrárne do 10 MW.
Geotermálna energia
Temer rovnaký podiel na TVP ako celá vodná energia má geotermálna energia s hodnotou 22 680 TJ/rok (6 300 GWh/rok).
Geotermálna energia sa tak stáva druhým najväčším OZE na
Slovensku. Slovensko má dobré podmienky pre rozvoj a využitie
energie geotermálnych vôd.
Na základe výskumu a prieskumu je na území Slovenska
vyčlenených 25 perspektívnych oblastí s akumuláciou geotermálnych vôd s teplotami od 25°C do 150°C. Prevažná časť
oblastí má teplotu vôd vhodnú pre vykurovanie bytov a priemyselných priestorov.
Slnečná energia
Množstvo slnečnej energie dopadajúcej na územie SR je
približne niekoľkonásobne väčšie ako je súčasná spotreba
primárnych energetických zdrojov u nás.
Po zvážení reálnych možností inštalácie slnečných kolektorov
a využívania fotovoltických článkov je stanovený technicky
využiteľný potenciál slnečnej energie na 5 200 GWh/rok (18720
TJ/rok), čo je zhruba 16 % z celkovej hodnoty OZE pre SR.
Veterná energia
Potenciál veternej energie je v SR malý, s hodnotou 605 GWh/
rok sa podieľa na celkovom potenciáli 1,9 %. Je to dané tým,
že na Slovensku je z hľadiska vhodných veterných podmienok
málo vyhovujúcich oblastí a konkrétnych lokalít. Všeobecne sa
udáva, že prijateľné podmienky na využívanie veternej energie
majú lokality, kde je priemerná celoročná rýchlosť vetra vyššia
ako 5m/s.
ÚVOD
7
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Iný pohľad má napríklad Združenie pre veternú energiu Slovenska (ZVES). Na základe meraní, ktoré sa
doteraz na Slovensku uskutočnili, ZVES zhodnotilo, že potenciál Slovenska je na úrovni priemernej veternej krajiny EÚ. Reálne využiteľný potenciál veternej energie v najbližšom období sa odhaduje až na
600 MW, čo by dokázalo pokryť približne 3% spotreby elektrickej energie.
Súčasné využívanie obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Smerovanie SR pri využívaní OZE je vyjadrené v Stratégii energetickej bezpečnosti SR, ktorá bola schválená
v roku 2008 a ktorá uvádza, že najväčšiu perspektívu do roku 2020 majú OZE pre výrobu tepla a chladu.
V roku 2010 MH SR uverejnilo Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý deklaruje,
že očakávané množstvo energie z obnoviteľných zdrojov zodpovedajúce cieľu 14 % na rok 2020 predstavuje pre Slovensko hodnotu 1 572 ktoe (65 816 TJ).
Podiel energie pri výrobe elektrickej energie, tepla a chladu a v doprave a tiež celkový podiel energie
z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2009 a 2010 je prehľadne znázornený v nasledovnej tabuľke:
2009
OZE – výroba tepla a chladu
OZE – výroba elektrickej energie
OZE – doprava
Celkový podiel OZE
2010
9,1%
22 190 TJ
9,2%
22 943 TJ
18,9%
18 506 TJ
18,6%
19 050 TJ
4,0%
3 224 TJ
4,0%
3 726 TJ
10,3%
43 920 TJ
10,2%
45 719 TJ
Zdroj MH SR
Inštalovaná kapacita a výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2009 a 2010
Rok 2009
Rok 2010
MW
GWh
MW
GWh
4612
Vodná:
1 597
4600
1600
< 1 MW
nečerpaná
26
75
26
75
1MW – 10 MW
63
181
66
190
> 10 MW
1508
4344
1508
4347
čerpaná
916
236
916
394
Geotermálna:
0
0
0
0
Solárna: (fotovoltika)
0
0
186
11
Veterná:
3
6
3
6
160
515
169
636
4
22
9
32
Biomasa:
tuhá biomasa
bioplyn
biokvapaliny
SPOLU
Z toho v zariadení na KVET
0
0
0
0
2680
5143
2883
5297
164
537
178
668
Zdroj MH SR
8
ÚVOD
Energetické centrum Bratislava, 2012
BIOMASA
BIOMASA
9
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BIOMASA
V našich podmienkach je reálne používať tieto druhy biomasy na energetické účely:
Lesná biomasa
- biomasa z ťažby dreva
- palivové drevo
- energetické porasty
Lesná biomasa (ktorá sa veľmi nešťastne označuje aj ako „drevný odpad“) sa výhodne využíva na energetické účely. Ide hlavne o zbytkové drevo a drevnú hmotu, ktorú nie je možné inak využiť, napr. z prerezávok, zbytky po ťažbe, tenčina stromov, kalamitné drevo a pod. Spaľovať sa môžu priamo kusy dreva
alebo - a čo je v hľadiska manipulácie oveľa jednoduchšie – drevné štiepky. Výhrevnosť kusového dreva
sa pohybuje okolo 14-17 MJ/Kg v závislosti od jeho vlhkosti.
Inou možnosťou je zhutňovanie dreva pri vysokom tlaku a teplote bez pridania spojiva. Známe sú technológie kompaktovania, peletovania a briketovania. S ohľadom na požadovaný pomer teploty, tlaku
a „zotrvanie“ v tomto stave, využívajú sa pre zhutňovanie dezintegrovaného dreva len technológie
peletovania a briketovania. Takto možno v mnohých prípadoch získať ušľachtilé palivo v tvare a stave
vhodnom tak pre transport, skladovanie, ako aj jeho energetické využitie.
Kusové drevo
Drevné
štiepky
Brikety
Pelety
Brikety i pelety majú svoje miesto na trhu s palivami. Výhodou brikiet je, že ich môžeme spaľovať bez
akýchkoľvek úprav vo všetkých otvorených systémoch spaľovania. Brikety sú vhodné pre kuchynské
sporáky, kachle, etážové a ústredné kúrenie a kozuby.
Pelety možno vhodne spaľovať v špeciálnych kotloch, ale aj v kotloch na spaľovanie kusového dreva
po určitých technických úpravách, prípadne v jestvujúcich kotloch na hnedé uhlie. Najväčšou výhodou
peliet je to, že s ohľadom na veľkosť a homogenitu paliva možno plne automatizovať proces spaľovania.
Pelety sa nasypú do zásobníka, z ktorého sa pomocou jednoduchého závitovkového dopravníka podávajú
priamo do kotla. Výhrevnosť brikiet a peliet prevyšuje výhrevnosť hnedého uhlia (14-16 MJ/kg) a pohybuje sa v rozmedzí 17-19 MJ/kg.
Perspektívnym zdrojom palivovej biomasy sú energetické porasty, najmä tzv. energetické lesy, ktoré
možno pestovať na málo produktívnych a imisiami poškodených poľnohospodárskych pôdach, plochách
rekultivovaných skládok, resp. v nížinných lesných oblastiach. Pestuje sa hlavne vŕba, cirok sladký,
láskavec, v niektorých krajinách aj konope.
Poľnohospodárska biomasa
- zbytky z pestovania a spracovania plodín
- drevná biomasa z ovocných sadov a viníc
- biomasa na výrobu bioaplív (MERO a bioetanol)
- exkrementy hospodárskych zvierat
- odpady z potravinárskeho priemyslu
Biomasa z poľnohospodárskeho priemyslu (slama, rastlinné zvyšky) sa nachádza predovšetkým
v najprodukčnejších poľnohospodárskych okresoch Slovenska, pri pestovaní poľnohospodárskych
plodín, napr. repka olejná, kukurica, obilniny.
10
BIOMASA
Energetické centrum Bratislava, 2012
Medzi poľnohospodársku biomasu sa radí aj odpad z potravinárskeho priemyslu, napríklad z lisovania
olejov, ovocných plodov, výroby piva, liehu a pod.
Vlhkosť čerstvej slamy sa pohybuje v závislosti na klimatických pomeroch v relatívne veľkom rozpätí 40
až 80 %. Pre energetické využitie je vhodná slama s vlhkosťou do 20 %. Priemerná výhrevnosť vysušenej
slamy sa vo všeobecnosti udáva 14,2 GJ/t.
Využiteľnou surovinou z viníc je hmota orezu viničných prútov. Významnejší výskyt využiteľných odpadov
je v najväčších vinárskych oblastiach. Ich využitie možno riešiť v produkčných oblastiach spolu s lesnou
biomasou a odpadmi po spracovaní dreva.
Odpady z drevospracujúceho priemyslu
- odpadová biomasa po mechanickom spracovaní dreva
- odpadová biomasa po chemickom spracovaní dreva (kvapalné odpady)
Najväčším producentom využiteľnej biomasy je drevospracujúci priemysel, tvorí viac ako 40% podiel na
celkovom technicky využiteľnom potenciáli biomasy. Na tomto objeme sa podieľajú hlavne odpady po
mechanickom spracovaní dreva a čierne lúhy. Ich energetické využitie je miestne a časovo viazané na
drevokombináty Ružomberok, Vranov n. Topľou, Štúrovo, Zvolen a pod. Najväčšími producentmi odpadov sú veľké drevospracujúce podniky kombinátneho typu, ktoré vzhľadom na vysokú vlastnú spotrebu
energie (elektrickej a tepelnej) majú vhodné podmienky pre budovanie vlastných energetických systémov na využitie drevných odpadov, pričom je reálna kombinovaná výroba elektrickej energie.
Spaľovanie kvapalných odpadov - čiernych lúhov - je motivované najmä ekologickými dôvodmi. V blízkej
budúcnosti sa predpokladá ich využitie len na výrobu tepelnej energie.
Malé a stredné drevospracujúce podniky v závislosti na energetickej náročnosti používanej technológie
vykazujú často nadprodukciu drevných odpadov, ktoré možno využiť inými odberateľmi.
Odpadová biomasa z priemyslu a komunálnej sféry
- komunálny drevný odpad
- tuhý komunálny odpad
- kaly z čistiarní odpadových vôd
Na Slovensku sa v roku 2009 vyprodukovalo 339 kg komunálneho odpadu na obyvateľa, spolu tak Slováci
(od batoliat až po dôchodcov) vyprodukovali približne 1,85 milióna ton odpadu. To je množstvo, ktorým
by sa dalo pokryť do výšky 1 meter asi 880 futbalových ihrísk. Navyše toto množstvo stále stúpa. V roku
2008 to bolo 331 kg na obyvateľa a v 2007 to bolo ešte o 22 kg odpadov menej.
Spálením 1 tony komunálneho odpadu možno získať (podľa účinnosti použitého zariadenia) 6 000 až
7 000 MJ v teple.
Tuhý komunálny odpad sa zneškodňuje predovšetkým spaľovaním. Zostávajúce množstvo TKO sa ukladá
na skládkach. V tomto prípade je zaujímavou možnosťou energetické využívanie bioplynu, ktorý vzniká
v skládke ako produkt rozkladu. V súčasnosti existujú v SR dve spaľovne TKO - v Bratislave a Košiciach.
Do komunálneho odpadu možno zaradiť aj odpadovú biomasu vznikajúcu pri úprave zelene v intravilánoch obcí a ďalší drevný odpad vznikajúci napr. v stavebníctve o priemernom ročnom množstve 200 tis.
ton s energetickou hodnotou 1 650 TJ. Tento druh komunálneho odpadu možno energeticky využívať
spolu s odpadovou biomasou z lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu.
BIOMASA
11
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Súčasný stav využívania pevnej biomasy na Slovensku
Výroba energie z pevnej biomasy
Pevná biomasa
2009 [TJ]
2010 [TJ]
Výroba
27 094
30 999
Hrubá spotreba
25 975
30 344
Hrubá výroba elektriny a tepla (predaného tepla) z biomasy
Elektrárne
2009
ELEKTRINA:
Pevná biomasa
Teplárne
2010
2009
Teplo
(výhrevne a kotolne)
2010
2009
2010
GWh
GWh
GWh
GWh
-
-
515
636
TJ
TJ
TJ
TJ
1167
2095
1239
1582
TEPLO:
Pevná biomasa
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Lokalita
Bratislava, Vlčie Hrdlo 72,
stredisko Spaľovňa
Technológia
spoluspaľovania biologicky
rozložiteľných zložiek
komunálnych odpadov
s fosílnymi palivami
Druh paliva
odad
Inštal. výkon celkom
6,3 Mwe, 50 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 27 940
teplo: 303 408
V prevádzke od
december 2002
Prevádzkovateľ
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Výroba tepla z biomasy
12
BIOMASA
Lokalita
Bratislava
Inštal. výkon OZE [MW]
8,70
Výroba energie [MWh]
69 600
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Energy Edge ZC s. r. o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Bratislava
Inštal. výkon OZE [MW]
4,00
Výroba energie [MWh]
11 111,11
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
LIPTOVSKA, s. r. o.
Lokalita
Bratislava
Inštal. výkon celkom [MW]
56,60
Inštal. výkon OZE [MW]
8,90
Výroba energie [MWh]
36 666,67
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
PALMA Group, a.s.
Lokalita
Bratislava
Inštal. výkon celkom [MW]
143,71
Inštal. výkon OZE [MW]
14,00
Výroba energie [MWh]
168 606,11
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
TERMMING, a.s.
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
rok
Výkon
[MW]
Swedwood Slovakia s.r.o.OZ
Malacky Drevotrieska
kotolňa na drevný
odpad
použité drevo-drevný
odpad, impregnovaný alebo
s povrch. úpravou
2001
3,50
P.F.A. spol. s r.o. Lozorno
teplovodný kotol
Nova sigma
drevo palivové zmes
2000
2,70
Swedwood Slovakia s.r.o.OZ
Malacky Drevotrieska
výroba
drevotrieskových dosiek
použité drevo-drevný
odpad, impregnovaný alebo
s povrch. úpravou
2001
-
MERTIMEX s r.o. Senec
Kotolňa
drevný odpad 1
-
0,40
BIOMASA
13
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
TRNAVSKý KRAJ
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
Senica
Inštal. výkon celkom [MW]
40,01
Inštal. výkon OZE [MW]
8,00
Výroba energie [MWh]
9 407,10
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Službyt, spol. s r.o.
Lokalita
Trnava
Inštal. výkon OZE [MW]
0,40
Výroba energie [MWh]
2 228,61
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Trnavská ekologická
spoločnosť s.r.o.
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Lubonas Hlohovec
Kotolňa
drevný odpad 1
RPD Prašník
Kotolňa na TP
drevný odpad 1
Roľnícke družstvo Podbranč
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo palivové zmes
Slovenský hodváb, a.s., Senica
Spaľovňa tuhých
odpadov
drevný odpad 1
1999
0
drevný odpad 2 (prach)
1980
8,86
SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o., Kotolňa
o.z. Trnava
14
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
0
1,3
0
0,72
1981
0,42
Energetické centrum Bratislava, 2012
Trenčiansky KRAJ
TERMONOVA, a.s.
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
Nová Dubnica
Technológia
Výroba tepla a elektriny
spaľovaním odpadnej biomasy
ostatnej, celkový inštalovaný
výkon 26 MW
Druh paliva
Drevná štiepka
Inštal. el. výkon celkom
2, 775 MW
Využitie energie
Dodávka tepelnej energie pre
mesto Nová Dubnica, výroba
a dodávka elektrickej energie
do rozvodnej siete
V prevádzke od
2005
Inštaloval
DATATHERM, s.r.o., Na Rybník
947, 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzkovateľ
TERMONOVA, a.s., SNP 98,
018 51 Nová Dubnica
Výroba tepla z biomasy
Lokalita
Bánovce nad Bebravou
Inštal. výkon celkom [MW]
35,70
Inštal. výkon OZE [MW]
4,00
Výroba energie [MWh]
37 480,83
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
BYTTHERM, s.r.o.
Lokalita
Kanianka
Inštal. výkon celkom [MW]
6,05
Inštal. výkon OZE [MW]
0,70
Výroba energie [MWh]
7 222,22
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Eko Energia s.r.o.
BIOMASA
15
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Lokalita
Partizánske
Inštal. výkon celkom [MW]
110,30
Inštal. výkon OZE [MW]
3,00
Výroba energie [MWh]
92 566,11
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
KVARTET, a.s.
Lokalita
Trenčín
Inštal. výkon celkom [MW]
122,06
Inštal. výkon OZE [MW]
8,00
Výroba energie [MWh]
181 220,83
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Služby pre bývanie, s.r.o.
Lokalita
Partizánske
Inštal. výkon celkom [MW]
41,22
Inštal. výkon OZE [MW]
9,00
Výroba energie [MWh]
57 335,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Technické služby mesta
Partizánske, spol. s r.o.
Lokalita
Považská Bystrica
Inštal. výkon celkom [MW]
52,08
Inštal. výkon OZE [MW]
4,00
Výroba energie [MWh]
69 811,11
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Teplo GGE s.r.o.
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
16
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
AVAKS Uhrovec
centrálna kotolňa
drevný odpad 1
linea - D, Bánovce n.Bebravou
kotolňa
Drevovýroba Uhrovec
kotolňa na pevné
palivo
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
1975
13,2
drevo palivové zmes
1989
7,38
drevný odpad 1
1984
0,93
Energetické centrum Bratislava, 2012
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
rok
Výkon
[MW]
NABAZ plus Bánovce nad
Bebravou
Kotolňa na
drevný odpad
drevný odpad 1
1998
0,58
Lesy SR š. p. Smolenice
kotolňa na tuhé
palivo
drevo listnaté
1988
0,33
DAMEDAS Brezová p.Bradlom
Drevovýroba
drevný odpad 1
2000
1,14
Obec Poriadie
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo palivové zmes
1975
0,45
DAMEDAS Brezová p.Bradlom
Kotolňa na drevo
drevný odpad 1
1990
0,28
DAMEDAS Brezová p.Bradlom
Kotolňa na drevo
odpad z dreva
1990
0,28
WESER OKNÁ - DVERE s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom
Technológia spracovania dreva
neznečistené piliny,hobliny,
odpad z dreva bez povrch.
úprav, korok
1995
3,41
IMA Partizánske Ing. Ján Olej
Brodzany
Kotolňa na PP
drevo listnaté
1998
1,45
Nemocnica s poliklinikou,
Partizánske
Spaľovacia pec
drevo listnaté
1958
0
Základná škola Brvnište
Kotolňa ZŠ
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1989
0,95
Prievidzské strojárne, a.s.
Prievidza
Kotolňa na tuhé
palivo
drevný odpad 1
1981
16,72
V.O.S.R., spol. s r.o., Prievidza
Pravenec
drevný odpad 1
0
16,7
TATRA NOVA Prievidza
Kotolňa
drevný odpad 1
1986
2,4
Kovospol Group Prievidza
Pilinový kotol VSD
1000
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
0
1,33
Medika, š.p. v likovidácii
Bratislava
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo listnaté
1986
0,95
Boltežar Gregorič Lehota pod
Vtáčnikom
Teplovodný kotol
na pev palivo
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
0
0,5
SLOVDRINK spol. s r. o. Dolná
Krupá 577
Kotolňa koks
drevo ihličnaté
1987
0,31
Spolok sv. Vincenta de Paul na
Slovensku - Dom duchovnej
formácie Joze
Kotolňa uhlie
drevný odpad 1
1990
0,25
BIOMASA
17
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
NITRIANSKY KRAJ
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
Pivovarnícka 4829, 955 01
Topoľčany
Technológia
výroba elektriny a tepla z
obnoviteľných zdrojov energie
zo spaľovania kombinovanou
výrobou odpadnej biomasy
ostatnej
Druh paliva
drevná štiepka
Inštal. výkon celkom
8,2 MWe a 29 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia: 65 000,
teplo: 55 000 až 70 000
V prevádzke od
jún 2011
Prevádzkovateľ
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Výroba tepla z biomasy
18
BIOMASA
Lokalita
Nové Zámky
Inštal. výkon celkom [MW]
115,01
Inštal. výkon OZE [MW]
6,00
Výroba energie [MWh]
154 788,33
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Bytkomfort, s.r.o.
Lokalita
Tlmače
Inštal. výkon celkom [MW]
10,37
Inštal. výkon OZE [MW]
0,50
Výroba energie [MWh]
8 705,56
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
BYTREAL Tlmače s.r.o.
Lokalita
Vráble
Inštal. výkon celkom [MW]
17,28
Inštal. výkon OZE [MW]
1,90
Výroba energie [MWh]
20,547,50
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Dalkia Vráble a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Levice
Inštal. výkon celkom [MW]
7,35
Inštal. výkon OZE [MW]
0,95
Výroba energie [MWh]
15 819,44
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
INŽINIERSKE
A ENERGETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
Lokalita
Bardoňovo
Inštal. výkon OZE [MW]
14,12
Výroba energie [MWh]
35 300,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
MAGMA ZAFÍR, s.r.o.
Lokalita
Šaľa
Inštal. výkon celkom [MW]
13,96
Inštal. výkon OZE [MW]
7,14
Výroba energie [MWh]
12 305,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
MENERT - THERM, s.r.o.
Lokalita
Šaľa
Inštal. výkon celkom [MW]
33,84
Inštal. výkon OZE [MW]
3,39
Výroba energie [MWh]
48 074,44
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
MeT Šaľa, spol. s r.o.
Lokalita
Tlmače
Inštal. výkon celkom [MW]
41,50
Inštal. výkon OZE [MW]
33,00
Výroba energie [MWh]
43 972,22
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
BIOMASA
19
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
20
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Medea-S, s.r.o. Sládkovičovo
kotol na
drevný odpad v
Sládkovičove
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
SenešiVladimír, Autoopravovňa Avia A Š 1 Komárno
Kotolňa autoopravovne AVIA
drevný odpad 1
SES a.s. Tlmače
Nová výhrevňa
Lencos s.r.o., Levice
Kotolňa na TP
SES REAL, a.s., Tlmače
rok
Výkon
[MW]
2002
1,16
-
0,4
lesná štiepka
1978
53,75
drevný odpad 1
1989
9,25
Kotolňa na tuhé
palivo
lesná štiepka
1969
7,22
Fibra Šahy
Kotolňa na
drevný odpad
drevný odpad 1
1999
1,88
Alžbeta Herdová Málaš
Kotolňa, Rozličný
tovar
drevo listnaté
-
0,44
PRO Popopulo a.s.,Poprad;
Prevádzka Píla Levoča,
Kotol na
spaľovanie pilín
drevného odpadu
drevný odpad 1
-
3,4
IDEA NOVA, s.r.o., Nitra
Kotolňa na drevo
a ZP
drevný odpad 1
1984
9,3
JEDNOTA, spotrebné družstvo
Nitra
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo ihličnaté
1990
0,39
Kappa Štúrovo a.s.
Kotol K 5
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1978
26,82
DECODOM Topoľčany
Kotolňa na drevo
drevný odpad 1
1963
14,07
FI NORMAN, Eugen Rybanský,
Topoľčany
Kotolňa na drevo
drevný odpad 1
1972
3,09
TOP-DREVONA Topoľčany
Kotolňa na
drevný odpad
drevný odpad 1
-
1,55
TOPHOLZ s.r.o. Topoľčany
Kotolňa na tuhé
palivo (drevný
odpad)
drevný odpad 1
2003
0,9
DREVOŠTÝL- Chrkavý Jozef
Tesáre č. 121
Kotolňa na
drevný odpadteplovodná- NTL
drevný odpad 1
2003
0,53
DREVOPRIM SLOVAKIA s.r.o.
Topoľčianky
1500 kW Ohnisko
s podsuvným sp
drevný odpad 1
2001
1,5
Lesy š.p.B.B,OZ Zlaté Moravce
kotol. na TP-veľký
skleník Top
drevo listnaté
1979
0,72
Lesy š.p.B.B,OZ Zlaté Moravce
kotol.na TP
Drevosklad DHS
Top
drevo listnaté
1983
0,53
BIOMASA
Energetické centrum Bratislava, 2012
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Smrečina Hofatex, a.s.,
www.hofatex.eu
Zvolenská teplárenská, a.s. ,
www.zvtp.sk
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
Banská Bystrica
Technológia
výroba elektriny a tepla z OZE
zo spaľovania kombinovanou
výrobou odpadnej biomasy
ostatnej v zariadení výrobcu
elektriny TG1 1,54 MWe, TG2
5,4 MWe
Druh paliva
biomasa
Inštal. výkon celkom
6,94 MWe, 44 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 20 435, teplo: 64 926
V prevádzke od
máj 2009
Prevádzkovateľ
Smrečina Hofatex, a.s., www.
hofatex.eu
Lokalita
Zvolen
Technológia
Spoluspaľovanie biomasy
v dvoch kotloch K-01 a K-02
Druh paliva
78000 t drevných štiepok
Inštal. výkon celkom
34,000
Výroba energie [MWh]
el. energia: 110 874,2
V prevádzke od
2008
Prevádzkovateľ
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lokalita
Zvolen
Technológia
spaľovania kombinovanou
výrobou odpadnej biomasy
Druh paliva
odpadná biomasa ostatná
Inštal. výkon celkom
5,45 Mwe, 24,24 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia: 35 531,
teplo: 81 471
V prevádzke od
marec 2011
Prevádzkovateľ
BUČINA ZVOLEN, a.s.
BIOMASA
21
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Dalkia Industry
Žiar nad Hronom, a.s.
Lokalita
Žiar na Hronom
Technológia
spaľovanie biomasy v kotly K6 výroba pary
Druh paliva
drevná hmota prevažne piliny
– s, predpokladanou spotrebou
2000 t.rok-1, výhrevnosť 7,25 –
8,51 MJ.kg-1
Inštal. výkon celkom
67 MWe
Výroba energie [MWh]
el. energia: 2 711,56
V prevádzke od
2012
Prevádzkovateľ
Dalkia Industry Žiar nad
Hronom, a.s.
Výroba tepla z biomasy
22
BIOMASA
Lokalita
Banská Štiavnica
Inštal. výkon OZE [MW]
1,00
Výroba energie [MWh]
4 722,22
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.
Lokalita
Tisovec
Inštal. výkon celkom [MW]
6,50
Inštal. výkon OZE [MW]
11 980,56
Výroba energie [MWh]
zásobovanie teplom
Využitie energie
BASTAV, s.r.o.
Lokalita
Detva
Inštal. výkon celkom [MW]
43,12
Inštal. výkon OZE [MW]
9,00
Výroba energie [MWh]
39 221,94
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
BYTES, s.r.o.
Lokalita
Detva
Inštal. výkon OZE [MW]
2,20
Výroba energie [MWh]
18 480,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
C m c, spol. s r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Handlová
Inštal. výkon celkom [MW]
136,90
Inštal. výkon OZE [MW]
3,00
Výroba energie [MWh]
27 694,72
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA,
s.r.o.
Lokalita
Inovatívne Energetické
Centrum, Mlynská ul.,
Rimavská Sobota
Technológia
Kotol MAWERA FSR5200,
spaľovanie na rošte
Druh paliva
Drevná štiepka
Inštal. výkon celkom [MW]
18,53
Inštal. výkon OZE [MW]
5,20
Výroba energie [MWh]
55 484,00
V prevádzke od
2011
Využitie energie
Vykurovanie a príprava TV
mesta Rimavská Sobota
Prevádzkovateľ
STEFE ECB s.r.o., Na Troskách
26, 974 01 Banská Bystrica,
Inštaloval: MAWERA
Holzfeuerungsanlagen GesmbH
Lokalita
Veľký Krtíš
Inštal. výkon OZE [MW]
4,00
Výroba energie [MWh]
19 444,44
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Hontianska energetická, s. r. o.,
http://www.narodnaenergeticka.sk/sekcie/hontianskaenergeticka
BIOMASA
23
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
24
BIOMASA
Lokalita
Hriňová
Inštal. výkon celkom [MW]
15,80
Inštal. výkon OZE [MW]
4,90
Výroba energie [MWh]
26 411,39
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Hriňovská energetická, s.r.o.,
www.narodnaenergeticka.sk/
sekcie/hrinovska-energeticka
Lokalita
Hnúšťa
Inštal. výkon celkom [MW]
18,30
Inštal. výkon OZE [MW]
5,00
Výroba energie [MWh]
21 232,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Rimavská energetická, s.r.o.,
www.narodnaenergeticka.sk/
sekcie/rimavska-energeticka/
vykurovanie
Lokalita
Žarnovica
Inštal. výkon celkom [MW]
9,31
Inštal. výkon OZE [MW]
2,00
Výroba energie [MWh]
11 277,78
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Žarnovická energetická, s. r. o.,
www.narodnaenergeticka.sk/
sekcie/zarnovicka-energeticka/
Lokalita
Zvolen
Inštal. výkon OZE [MW]
0,18
Výroba energie [MWh]
207,22
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Lokalita
Banská Bystrica
Inštal. výkon OZE [MW]
8,00
Výroba energie [MWh]
45 833,33
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
KA Contracting SK, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Banská Bystrica
Inštal. výkon OZE [MW]
27,68
Výroba energie [MWh]
222 883,33
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
KOMPALA a.s.
Lokalita
Kremnica
Inštal. výkon celkom [MW]
11,27
Inštal. výkon OZE [MW]
3,30
Výroba energie [MWh]
10 336,67
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Kremnické tepelné
hospodárstvo, s.r.o.
Lokalita
Detva
Inštal. výkon celkom [MW]
48,00
Inštal. výkon OZE [MW]
8,00
Výroba energie [MWh]
33 333,33
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
PPS Group a.s.
Lokalita
Banská Bystrica
Inštal. výkon OZE [MW]
0,06
Výroba energie [MWh]
138,89
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
BIOMASA
25
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
26
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Lesy š.p.B.B
Stredisko opráv
Srnková
lesná štiepka
-
1,90
Poľnohospodárske družstvoPodlavice Banská Bystrica
Admin.budova
drevo palivové zmes
-
0,41
Starohorka s.r.o. Staré Hory
kotol na pevné
palivo
drevo palivové zmes
-
0,40
Poľnohospodárske družstvoPodlavice Banská Bystrica
Bytovka
drevo palivové zmes
-
0,32
Lesy š.p.B.B,OZ Závadka nad
Hronom
Kotol sasmo 0-6
MW
lesná štiepka
1991
0,75
Stoltes, spol. s.r.o. Polomka
kotol na
spaľovanie
biomasy
neznečistené
piliny,hobliny,odpad z
dreva bez povrch.úprav,
korok
1995
0,75
Logmaster, s.r.o. Beňuš
Kotol - Parička
neznečistené
piliny,hobliny,odpad z
dreva bez povrch.úprav,
korok
2003
0,60
Lesy š.p.B.B,OZ Závadka nad
Hronom
Uhoľná kotolňa
4x6BJ Dobroč
drevo ihličnaté
1980
0,50
OP-TIM , spol. s.r.o. Krupina
Kotolňa na pevné
palivo
drevo ihličnaté
-
4,64
Lesy š.p.B.B,OZ Krupina zdroje
v okrese
Kotolňa na pevné
palivo
drevo listnaté
1972
0,82
Lesy š.p.B.B,OZ Krupina zdroje
v okrese
Kotolňa na pevné
palivo
drevný odpad 1
1972
0,82
Ekoltech Lučenec
Kotolňa na
drevný odpad
a ZP
drevný odpad 2 (prach)
0
6,75
QUERCUS Lučenec
Kotolňa na piliny
a hobliny
drevný odpad 1
1997
2,72
QUERCUS Lučenec
drevný odpad kotolňa č,1
drevný odpad 1
1999
1,26
Lesy š.p.B.B, záv. Lučenec
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo ihličnaté
-
0,83
Lesy š.p.B.B, záv. Lučenec
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo palivové zmes
-
0,83
Obec Mučín, Obecný úrad Mu
čín
Kot. na tuh.pal.,
ZŠ Mučín
lesná štiepka
-
0,63
Q MRATUH Tuhár
Kot. na tuhé pal.linka Tuhár
drevo palivové zmes
-
0,52
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
Energetické centrum Bratislava, 2012
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Okresný úrad Lučenec, zdroje
v okrese
Kot. na tuh. pal.,
MŠ Ružiná
lesná štiepka
Drevokras s.r.o. Fiľakovo
Kotolňa na spaľov.
drev. odpad
Muránska píla, s.r.o. Muráň
40
rok
Výkon
[MW]
-
0,38
drevný odpad 2 (prach)
1994
0,37
Kotolňa
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1989
0,82
GeSi Gemer Autofiltre, výrobné
družstvo Sirk
Kotolňa Kartonáž
Ratková
odpad z dreva
1979
0,73
DREVOEXPORT, spol. s r.o.
Revúca
Kotolňa na tuhé
palivo
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2000
0,68
Interstil, k.s. Levice
Kotol na drevný
odpad
drevný odpad 1
1999
1,65
Tauris, a.s. Rimavská Sobota
Údiarenský box s
vyvíjačom dymu
drevný odpad 1
-
0,52
PASCALPLAST Želovce
Výroba
sklolaminátu
drevo listnaté
1995
0,11
Technická univerzita vo Zvol
ene
Kotolňa DMS biomasa
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2001
2,06
Obec Sielnica
Kotolňa uhoľnáZŠ Sielnica
drevo listnaté
-
0,56
Vojenské lesy a majetky š.p.
Pliešovce
Kotolňa uhoľnáDDS Pliešovce
drevo listnaté
1988
0,53
DREVAN, prevádzka Žarnovica
Kotolňa na ZPN,
drev. odpad
drevný odpad 1
1988
33,80
Lesy š.p.B.B, prev. Žarnovica
Kotolňa
lesná štiepka
-
1,60
Stredné odborné učilište
drevárske Žarnovica
Kotolňa
drevný odpad 1
-
1,00
Dušan Rajčan v.o.z. Stará
Kremnička 259
Kotolňa
drevný odpad 1
2000
1,39
TECHNOWOOD Slowakei, s.r.o.
Trnavá Hora
KOB 1000
drevný odpad 2 (prach)
-
1,25
TECHNOWOOD Slowakei, s.r.o.
Trnavá Hora
USK 300 NOLTING
drevný odpad 2 (prach)
1996
0,44
TECHNOWOOD Slowakei, s.r.o.
Trnavá Hora
USK 370 NOLTING
lesná štiepka
1996
0,41
BRIK a.s. Kremnica
Kotolňa
odpad z dreva
1978
0,53
Ing. František Linder, stav.obch. spl. LINDER Žiar nad
Hronom
kotolňa
použité drevo-drevný
odpad, impregnovaný alebo
s povrch.úpravou
2002
0,42
BIOMASA
27
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
ŽILINSKÝ KRAJ
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Mondi SCP, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
28
BIOMASA
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
Liptovský Hrádok
Technológia
výroba elektriny a tepla z OZE
zo spaľovania kombinovanou
výrobou odpadnej biomasy
ostatnej
Druh paliva
odpad z výroby
Inštal. výkon celkom
4,65 MWe, 20,5 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia(2011):18 825,48,
teplo: 140 278
V prevádzke od
január 2007
Prevádzkovateľ
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Lokalita
Ružomberok
Technológia
spoluspaľovania biomasy s fosílnymi palivami kombinovanou
výrobou v TG 1,2,7,8 a v TR1,2
Druh paliva
Odpadová biomasa, nevyužitá
pri výrobe celulózy a papiera
Inštal. výkon celkom
62,65 MWe, 408,5 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 102 937,2,
teplo: 2 287 327
V prevádzke od
2006, 2008, 2010 po
rekonštrukcií
Prevádzkovateľ
Mondi SCP, a.s.
Lokalita
Martin
Technológia
Kotol na fluidné spaľovanie
biomasy
Druh paliva
drevná štiepka
Inštal. výkon celkom
42,0 MWe
Výroba energie [MWh]
el. energia: 42 763,14
V prevádzke od
2010
Prevádzkovateľ
Martinská teplárenská, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Výroba tepla z biomasy
Lokalita
Rajec
Inštal. výkon celkom [MW]
4,40
Inštal. výkon OZE [MW]
2,50
Výroba energie [MWh]
9 722,22
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
BINEKO, spol. s r.o.
Lokalita
Kysúcky Lieskovec
Inštal. výkon OZE [MW]
12,17
Výroba energie [MWh]
18 211,94
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Biomasa, združenie
právnickych osôb
Lokalita
Dolný Kubín
Inštal. výkon OZE [MW]
6,00
Výroba energie [MWh]
52 560,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
EQA, s.r.o.
Lokalita
Bešeňová
Inštal. výkon OZE [MW]
1,73
Výroba energie [MWh]
9 088,89
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
EUROCOM Investment, s.r.o.
Lokalita
Žilina
Inštal. výkon celkom [MW]
61,81
Inštal. výkon OZE [MW]
12,00
Výroba energie [MWh]
10 480,28
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
KOMTERM a.s.
BIOMASA
29
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
30
BIOMASA
Lokalita
Kysucké Nové Mesto
Inštal. výkon celkom [MW]
32,80
Inštal. výkon OZE [MW]
7,00
Výroba energie [MWh]
63 888,89
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
KYSUCA s.r.o.
Lokalita
Kysucké Nové Mesto
Inštal. výkon OZE [MW]
0,08
Výroba energie [MWh]
179,17
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Marpin reality, s.r.o.
Lokalita
Ružomberok
Inštal. výkon OZE [MW]
105,00
Výroba energie [MWh]
969 000,00
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Obaly S O L O , s.r.o.
Lokalita
Raková
Inštal. výkon OZE [MW]
0,28
Výroba energie [MWh]
169,72
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Obec Raková
Lokalita
Strečno
Inštal. výkon OZE [MW]
0,50
Výroba energie [MWh]
790,83
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Obecný podnik služieb
Strečno, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Liptovský Hrádok
Inštal. výkon celkom [MW]
25,00
Inštal. výkon OZE [MW]
20,50
Výroba energie [MWh]
140 277,78
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Rettenmeier Tatra Timber. s.r.o.
Lokalita
Dolný Kubín
Inštal. výkon celkom [MW]
50,80
Inštal. výkon OZE [MW]
12,10
Výroba energie [MWh]
74 378,89
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
TEHOS, s.r.o.
Lokalita
Turzovka
Inštal. výkon OZE [MW]
3,60
Výroba energie [MWh]
6 944,44
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA
FABRIKA s.r.o.
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
rok
Výkon
[MW]
DREVOINDUSTRIA SÚĽOV By
tča
Kotolňa na tuhé
palivo
drevný odpad 1
1987
5,81
FTC a.s. Nová Baňa, prev.
Krásno nad.Kysucou
kotolňa FTC
drevný odpad 1
1982
10,72
TDF Turzovská drevárska
fabrika Makov
Nová kotolňa
drevný odpad 1
1987
7
TDF Turzovská drevárska
fabrika Makov
Stará kotolňa
drevný odpad 1
1960
2,7
Konzerváreň Turzovka
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo ihličnaté
1970
1,5
HGT Čadca
kotolňa HGT
drevo ihličnaté
1990
1,38
Fracho Oščadnica
Kotolňa - Oschatz
drevo ihličnaté
1937
1,07
BIOMASA,združenie právnických osôb Žilina, prev. Klokočov
kotolňa na drevný
odpad
lesná štiepka
2000
0,85
BIOMASA
31
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
32
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
BIOMASA,združenie
právnických osôb Žilina,
prev. Klokočov
kotolňa na drevný
odpad
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2000
0,85
Hospol Skalité
Kotolňa na tuhé
palivo
drevo ihličnaté
2000
0,73
Lesy š.p.B.B, zdroje v okrese
Čadca
DHSO Krásno nad
Kysucou
drevo palivové zmes
1974
0,7
COLINA Čadca
Malá kotolňa
drevný odpad 1
1990
0,58
František Šadibol Nákup,doprava a spracov.
guľatiny Nová Bystrica
kotolňa Nová
Bystrica
drevo ihličnaté
2000
0,57
Lesy š.p.B.B, zdroje v okrese
Čadca
kotolňa Stará
Bystrica
drevo palivové zmes
1998
0,57
Roven, spol. s r.o. Hriňová
Kotolňa
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2000
0,63
AMICO DREVO , s.r.o., Oravský
Podzámok
Kotolňa na drevoOr. Podzámok
drevný odpad 1
2003
8
SLOVLEPEX, s.r.o., Bziny
Kotolňa na drevo
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2001
1,39
DREVOTREND SLOVAKIAs.r.o.
Kysucké Nové Mesto
Kotolňa
odpad z dreva
2001
0,93
Slovenská drevárska
spoločnosť Kráľova Lehota
Kotolňa na DO
drevný odpad 1
1964
8,25
Tatra Timber s.r.o., Liptovský
Hrádok
Kotoľňa na
spaľovanie DO,
5,5 M
drevný odpad 1
2000
6,1
DREVOLES Partizánska Ľupča
Kotolňa na
drevný odpad
lesná štiepka
1991
5,33
Linapo s.r.o. Liptovský Mik
uláš
Kotolňa prevádzka I
drevný odpad 1
1921
3,75
Swedwood Slovakia s.r.o.prev.
Závažná Poruba
Kotolňa na
drevný odpad
drevný odpad 1
1994
2,3
Tatra Timber s.r.o., Liptovský
Hrádok
kotoľňa na
spaľovanie DO,
1,08
drevný odpad 1
2000
1,2
Lesy š.p.B.B, Liptovský Hrádok
Kotolňa na
drevný odpad
lesná štiepka
1999
1,19
Poľnohospodárske družstvo so
sídlom v Smrečanoch
Kotolňa na
drevný odpad
neznečistené
piliny,hobliny,odpad z
dreva bez povrch.úprav,
korok
1994
0,7
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
Energetické centrum Bratislava, 2012
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
rok
Výkon
[MW]
Školský lesný závod Svarín
Kráľova Lehota
Kotolňa na stredisku PD
drevný odpad 1
1993
0,6
Poľnohospodárske družstvo so
sídlom v Smrečanoch
Kotolňa na DO,
Žiar
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1998
0,3
TATRA nábytkáreň, a.s. Martin
Kotolňa
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1961
4,74
EASTWOOD s.r.o. Rakovo 138
Kotolňa
drevný odpad 1
1995
2,33
Lesy š.p.B.B,OZ Martin
Kotolňa
drevný odpad 1
1997
0,9
NOVOMANIP a.s. Bratislava,
prev. Martin
Kotol na drevný
odpad
drevný odpad 1
1994
0,62
Turčianska drevárska
spoločnosť s.r.o. Sučany
Kotolňa
drevný odpad 1
1998
0
Drevoindustria Oravská Píla,
s.r.o. Oravská Polhora
Kotolňa prevádzky Or. Polhora
drevný odpad 1
1978
6,62
Základná škola s materskou
školou Zubrohlava
kotolňa ZŠ
Zubrohlava
drevo palivové zmes
1970
1,5
Základná škola s materskou
školou Oravská Polhora
kotolňa ZŠ
Oravská Polhora
1-9
drevo palivové zmes
1970
1,35
ZŠ Lokca
kotolňa ZŠ Lokca
odpad z dreva
1970
1,05
Poľnohospodárske družstvo v
Hruštíne
kotolňa PD
Hruštín
drevo palivové zmes
1992
0,91
Obec Mútne
kotolňa KD Mutné
drevo palivové zmes
-
0,9
Základná škola s materskou
školou Bobrov
kotolňa ZŠ
Bobrov
drevo palivové zmes
1969
0,9
Základná škola s materskou
školou Oravská Jasenica
kotolňa ZŠ
Oravská Jasenica
drevo palivové zmes
1995
0,83
Colorspol spol.s r.o. Novoť
kotolňa prev.
Novoť
drevný odpad 2 (prach)
2001
0,82
JEDNOTA, spotrebné družstvo
Námestovo
kotolňa NS Zákamenné
drevo palivové zmes
1978
0,77
Obec Krušetnica
kotoňa OcÚ
Krušetnica
drevo ihličnaté
1983
0,72
Základná škola s materskou
školou Vavrečka
kotolňa ZŠ
Vavrečka
drevo palivové zmes
1981
0,72
JEDNOTA, spotrebné družstvo
Námestovo
kotolňa NS Breza
drevo palivové zmes
1973
0,63
Základná škola Rabča s MŠ I.
a MŠ II.
kotolňa MŠ
Rabča I
drevo palivové zmes
1985
0,62
BIOMASA
33
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
34
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
KVALIT s.r.o. Zákamenné
kotolňa prev.
Zákamenné
drevný odpad 1
1997
0,57
Základná škola s materskou
školou Oravská Polhora
kotolňa ZŠ
Oravská Polhora
1-4
drevo palivové zmes
1960
0,56
Základná škola s materskou
školou Oravská Polhora
kotolňa MŠ
Oravská Polhora
II
drevo palivové zmes
1982
0,56
Anton Noga - WLP Export Import Oravská Lesná
kotolňa PSD
Oravská Lesná
drevný odpad 1
1992
0,5
JEDNOTA, spotrebné družstvo
Námestovo
kotolňa NS Novoť
drevo palivové zmes
1978
0,49
Základná škola Breza
kotolňa ZŠ Breza
drevo palivové zmes
1978
0,47
Základná škola s materskou
školou Klin
kotolňa ZŠ Klin
drevo palivové zmes
1981
0,45
Ing. František Jendroľ STAVPOČ Klin
kotolňa STAVPOČ
Klin
drevo palivové zmes
1990
0,41
Materská škola Hruštín
kotolňa MŠ
Hruštín
drevo palivové zmes
1988
0,37
JEDNOTA, spotrebné družstvo
Námestovo
kotolňa NS
Or.Lesná
drevo palivové zmes
1983
0,36
RABČAN, obecné služby Rabča
kotolňa Kovo
Rabča
drevný odpad 1
-
0,36
Obec Babín
kotolňa OcÚ
Babín
drevo palivové zmes
1990
0,31
DREVODOM Orava s.r.o. Pod
bieľ
kotolňa prev.
Oravská Lesná
drevný odpad 1
1995
0,31
BIOMASA,združenie právnických osôb Žilina
Kotolňa NEDÚ
Ľubochňa
neznečistené
piliny,hobliny,odpad z
dreva bez povrch.úprav,
korok
2003
2,5
Drevovýroba Rojík Veľký Krtíš,
prev. Lipt. Teplá
Kotolňa na
drevný odpad
drevo palivové zmes
2002
0,49
Severoslov. celulózky a papierne, a.s., Ružomberok
Kotol na biomasu
kôra
1981
0
ALDIMA Turčianske Teplice
kotolňa na drevný
odpad
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2001
0,51
URBÁRI, s.r.o. Tvrdošín
kotolňa Urbári
drevný odpad 1
1970
1,58
PARKET WOOD družstvo
Bobrov
Kotolňa PARKET
WOOD
lesná štiepka
1970
1,02
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
Energetické centrum Bratislava, 2012
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
S.E.A.M., spol. s r.o. Nižná
Kotolňa drevovýroba Liesek
drevný odpad 1
1982
0,97
Jozef Obrinčák Tvrdošín
Kotolňa firma
Obrinčák
drevný odpad 1
1997
0,48
PÍLA VARÍN
Kotolňa
drevný odpad 1
1981
5,33
DREVOMAX ,s.r.o,Liptovský
Mikuláš prev. Rajecké Teplice
Kotolňa na
drevný odpad
drevný odpad 1
1991
3,26
BINEKO,s.r.o Rajec
BINEKO,s.r.o.
Rajec - JUH
drevný odpad 1
1996
2,83
FINES , a.s. Žilina
kotolňa na drevný
odpad
drevo palivové zmes
2002
0,47
DREVOSPEKTRUM s.r.o Rajec
Kotolňa na
spaľovanie uhlia
drevo listnaté
1976
0,38
DREVOP s.r.o, Dlhé nad
Cirochou
Kotolňa Drevop
s.r.o.
drevný odpad 1
-
2,43
KOŠICKÝ KRAJ
Greenwatt s.r.o.
rok
Výkon
[MW]
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
MTH Renova - Košice
Technológia
výroba elektriny a tepla z OZE
zo spoluspaľovania biomasy s
fosílnymi palivami v zariadení
výrobcu elektriny Elektrocentrála DVA 630 Volvo Penta
Druh paliva
biomasa
Inštal. výkon celkom
0,44 MWe
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 69,82,
teplo: -
V prevádzke od
2010
Prevádzkovateľ
Greenwatt s.r.o.
BIOMASA
35
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
VENAS, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Lokalita
Streda nad Bodrogom
Technológia
výroba elektriny a tepla z OZE
zo spoluspaľovania biomasy
s fosílnymi palivami
Druh paliva
80 % podiel biomasy - odpad
zo sila, pelety
Inštal. výkon celkom
2,76 MWe
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 3529,25,
teplo: -
V prevádzke od
január 2009
Prevádzkovateľ
VENAS, a.s.
Lokalita
Vojany
Technológia
spoluspaľovania biomasy
s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou v 5. a 6. bloku
EVO II
Druh paliva
drevná štiepka
Inštal. výkon celkom
110 MWe
Výroba energie [MWh]
el. energia: 55 708,38
V prevádzke od
2009
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Výroba tepla z biomasy
36
BIOMASA
Lokalita
Košice
Inštal. výkon celkom [MW]
36,49
Inštal. výkon OZE [MW]
5,25
Výroba energie [MWh]
55 579,44
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Dalkia Východné Slovensko,
s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Košice
Inštal. výkon OZE [MW]
0,13
Výroba energie [MWh]
277,78
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
GEOTHERMIS, a.s.
Lokalita
Strážske
Inštal. výkon OZE [MW]
10,00
Výroba energie [MWh]
59 722,22
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.
Lokalita
Košice
Inštal. výkon OZE [MW]
47,40
Výroba energie [MWh]
133 333,33
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
KOSIT a.s.
Lokalita
Sobrance
Inštal. výkon OZE [MW]
1,50
Výroba energie [MWh]
2 501,67
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Mesto Sobrance
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
rok
Výkon
[MW]
Imperial Tobacco Slovakia,
a.s..
kotolňa na drevný
odpad
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1994
2,47
TOM a TOM Košice
kotolňa na drev.
odpad Smolník
drevný odpad 1
2000
0,38
DYHA TIIROLA Moldava nad
Bodvou
Kotolňa na
drevný odpad
odpad z dreva
1971
4,3
Lesy š.p.B.B, prev. Haniska
Kotolňa na drev.
odpad
lesná štiepka
1992
1,12
BIOMASA
37
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Vojenské lesy a majetky š.p.
Pliešovce
Kotolňa lesnej
správy Jovsa
drevo listnaté
1990
0,32
VAPAL Rozložná
kotolňa
spoločnosti
drevo listnaté
1990
0,72
RAPIL Dobšiná
kotolňa
drevný odpad 1
-
0,61
Lesy š.p.B.B, prev. v okrese
Rožňava
Kotolňa zariadenia Zálesák
drevo palivové zmes
1979
0,39
Poľnohospodárske družstvo
Gemerská Poloma
Kotolňaadministratívna
budova
drevo ihličnaté
-
0,32
PILVUD spol. s r.o. Spišská
Nová Ves
kotolňa na drevný
odpad
drevný odpad 1
1990
7,1
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny Mlynky
kotolňa - NÚP
Mlynky
drevo ihličnaté
-
0,97
Lesy š.p.B.B, prev. Sečovce
uhľová kotolňa
drevo listnaté
1983
0,5
DREVOBAL, a.s. Streda nad
Bodrogom
spracovanie
dreva
drevný odpad 1
-
0,25
Prešovský KRAJ
BUKÓZA ENERGO a.s. - TG3
38
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
Výroba elektriny a tepla z biomasy
Lokalita
Vranov nad Topľou
Technológia
výroba elektriny a tepla z OZE
zo spoluspaľovania biomasy
s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou v zariadení
výrobcu elektriny TG 3
Druh paliva
odpad z výroby
Inštal. výkon celkom
19,00
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 7 591,56
V prevádzke od
január 2009
Prevádzkovateľ
BUKÓZA ENERGO a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
BUKÓZA ENERGO a.s. - TG1
Bukocel, a.s. - TG4
Lokalita
Vranov nad Topľou
Technológia
spoluspaľovania biomasy 70%
s fosílnymi palivami (fluidného
spaľovania so stacionárnou bublajúcou vrstvou) kombinovanou výrobou v zariadení
výrobcu elektriny TG 1
Druh paliva
biomasa vznikajúca pri výrobe
celulózy a drevárskych výrobkov
(kôra, kusový drevný odpad,
štiepky, odpadné celulózové
vlákno, piliny )
Inštal. výkon celkom
10 Mwe, 283,67 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia: 84 000,
teplo: 865 011
V prevádzke od
august 2011
Prevádzkovateľ
BUKÓZA ENERGO a.s.
Lokalita
Vranov nad Topľou
Technológia
výroby elektriny a tepla z OZE
zo spaľovania kombinovanou
výrobou odpadnej biomasy
ostatnej v zariadení výrobcu
elektriny TG4
Druh paliva
odpad z výroby
Inštal. výkon celkom
9,60 MWe
Výroba energie [MWh]
el. energia (2011): 42 799,12,
teplo: 816 902
V prevádzke od
júl 2008
Prevádzkovateľ
Bukocel, a.s.
BIOMASA
39
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Energy Snina, a.s.
BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
Lokalita
Snina
Technológia
výroba elektriny a tepla z OZE
zo spoluspaľovania biomasy
s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou v zariadení
výrobcu elektriny Tepláreň SE2
Druh paliva
drevná štiepka - podiel 67,685
%
Inštal. výkon celkom
18 Mwe, 83,63 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia(2011): 15 665,
teplo: 119 444
V prevádzke od
január 2009
Prevádzkovateľ
Energy Snina, a.s.
Prevádzkovateľ
Energy Snina, a.s.
Lokalita
Bardejov
Technológia
výroby elektriny a tepla z OZE
zo spaľovania kombinovanou
výrobou odpadnej biomasy
ostatnej
Druh paliva
drevná štiepky, ktorá sa
vyrába z drevného odpadu
nakúpeného v okruhu 60 km
od elektrárne
Inštal. výkon celkom
8,2 Mwe, 28,48 MWt
Výroba energie [MWh]
el. energia: 64 003,84,
teplo: 96 763
V prevádzke od
december 2009
Prevádzkovateľ
BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
Výroba tepla z biomasy
40
BIOMASA
Lokalita
Prešov
Inštal. výkon celkom [MW]
0,40
Inštal. výkon OZE [MW]
0,30
Výroba energie [MWh]
555,56
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
BIMPEX, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Lokalita
Medzilaborce
Inštal. výkon celkom [MW]
25,40
Inštal. výkon OZE [MW]
1,00
Výroba energie [MWh]
16 969,17
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
BYTENERG spol. s r.o.
Lokalita
Veľká Lomnica
Inštal. výkon OZE [MW]
1,17
Výroba energie [MWh]
1 583,33
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Lomnická teplárenská, s.r.o.
Lokalita
Kežmarok
Inštal. výkon celkom [MW]
46,57
Inštal. výkon OZE [MW]
1,08
Výroba energie [MWh]
40 721,11
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
Spravbytherm s.r.o.
Lokalita
Prešov
Inštal. výkon celkom [MW]
236,07
Inštal. výkon OZE [MW]
16,00
Výroba energie [MWh]
243 341,39
Využitie energie
zásobovanie teplom
Prevádzkovateľ
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
BIOMASA
41
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Výroba tepla z biomasy - spotrebitelia
Lokalita
Občianske združenie Svatobor,
Rudlov Technológia
Vodný kotol pre výrobu tepla
spaľovaním biomasy – typ KNS
60 (výrobca kotla – Graso ,
www.graso.com.pl)
Druh paliva
Slama, papier, drevo, drevná
štiepka a rôzne rastlinné odpady s požadovanou vlhkosťou
Inštal. výkon celkom 60 KW
Využitie energie
Dodávka tepelnej energie pre
ekocentrum Malinka v obci
Rudlov
V prevádzke od
2011
Inštaloval
ECO-ENERGO, Ťahanovská 53,
040 13 Košice
http://www.eco-energo.sk/
web.php/profil-firmy
42
Prístup verejnosti
Áno
Prevádzkovateľ
Občianske združenie Svatobor,
Ďurďoš 60, PSČ 094 31
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Tatraponk Poprad - Píla
Bardejov
Kotolňa na
drevný odpad 2
drevný odpad 1
Lesy š.p.B.B, záv. Bardejov
Kotolňa K1
DREMA - Michal Kendereš
Humenné
Spracovanie
dreva
VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
SR, š.p.,o.z., Kamenica nad
Cirochou
rok
Výkon
[MW]
2002
1,54
drevný odpad 2 (prach)
1994
0,53
drevný odpad 1
1999
1,81
Kotolňa na
drevný odpad
drevný odpad 1
1990
1,13
OBEC BREKOV
kotolňa MŠ
Brekov
drevo palivové zmes
-
0,80
Obec Zubné
kotolňa ZŠ Zubné
drevo palivové zmes
-
0,63
Ján Sabo - Barter Humenné
kotolňa na drevný
odpad
drevný odpad 1
-
0,41
SAD Poprad-prevádzkáreň Ke
žmarok
Kotolňa SAD,prev.
Kežmarok
drevný odpad 1
1970
3,09
Javorina DUV VD Spišská Belá
Kotolňa
drevný odpad 1
1987
1,03
Tatraponk Poprad
Kotolňa píla
drevný odpad 1
1962
1,00
BIOMASA
Energetické centrum Bratislava, 2012
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
rok
Výkon
[MW]
NYS spol. s r.o. Nitra, kot.
Spišská Stará Ves
Kotolňa hotela
Cyprián
drevný odpad 1
1990
0,64
Materská škola Spišská Belá
Kotolňa MŠ
drevo ihličnaté
1975
0,39
JUVA SLOVAKIA spol. s r.o.
Svidník
Spracovanie
dreva - prevádzka
I
drevný odpad 1
2000
2,45
Štátne lesy TANAP Tatranská
Lomnica
0338 Kot. Píla
Podspady
odpad z dreva
1993
3,16
PD Spišské Bystré
0241 K - AB PD
Spišské Bystré
drevný odpad 1
1991
0,31
KRONOSPAN SLOVAKIA, s.r.o.,
Prešov
Kotolňa
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
1978
37,00
B e l h o l z s.r.o. Prešov
Kotolňa
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
-
2,18
ZŠ v Terni
201 ZŠ Terňa
drevo palivové zmes
1988
0,77
ZŠ Cirkevná - Radatice
Kotolňa ZŠ
drevo palivové zmes
1977
0,69
ZŠ Červenica
Kotolňa ZŠ
drevo palivové zmes
1990
0,52
ZŠ Hermanovce 374
363 ZŠ Hermanovce
drevo palivové zmes
1988
0,40
ZŠ - OcÚ Ličartovce
56 ZŠ Ličartovce
drevo palivové zmes
-
0,29
SCOTTISH WOODLANDS SLOVAKIA s.r.o Dlhé nad Cirochou
584
kotolňa SW
neznečistené piliny,
hobliny, odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2003
2,06
Lesopoľnohospodársky majetok š.p. Ulič
kotolňa na drevný
odpad DHS
Stakčín
neznečistené piliny,
hobliny,odpad z dreva bez
povrch.úprav, korok
2003
1,45
FAGUS I.-SLOVAKIA s.r.o. Ubľa
kotolňa s.r.o
Fagus I. Slovaki
drevo listnaté
1993
0,72
PILEX SLOVAKIA s.r.o.
Jesenské
Kotolňa
drevný odpad 1
1960
1,47
RD - Drevobrus Breznica 258
kotolňa na drevný
odpad
odpad z dreva
-
0,55
Drevomasív spol. s r.o. Svidník
Kotolňa K-1
drevný odpad 2 (prach)
2000
2,26
TOP WOOD s.r.o. Stročín
Kotolňa K1
drevný odpad 1
-
1,53
Legno Export spol. s r.o. Beň
adikovce
Kotolňa K-1
drevný odpad 2 (prach)
-
1,39
JUVA Slovakia spol. s r.o.
Svidník
Kotolňa K1
drevo palivové zmes
-
1,30
BIOMASA
43
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
44
prevádzkovateľ
zdroj
palivo
Trenex - Ing. Štefan Šteco
Nižný Mirošov
Kotolňa - K1
odpad z dreva
AG-STROJ Liptovský Mikuláš
Kotolna K1
INTERWOOD a.s. Liptovský Mi
kuláš
Kotolna K1
BIOMASA
rok
Výkon
[MW]
2000
0,73
drevo palivové zmes
-
0,50
drevo palivové zmes
-
0,50
BIOPLYN
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BIOPLYN
Pri rozklade organických látok (hnoj, zelené rastliny, kal z čističiek odpadových vôd) v uzavretých
nádržiach bez prístupu vzduchu vzniká bioplyn. Jeho využívanie na energetické účely je v podstate
zhodné ako v prípade zemného plynu, len s malými špecifickými odlišnosťami.
Technológie na báze bioplynu boli na Slovensku zavedené počas minulého storočia v rámci hygienických opatrení a tiež za účelom zníženia objemu a zápachu narastajúcich množstiev mestského odpadu.
V súčasnosti sa zariadenia na výrobu bioplynu na Slovensku využívajú na výrobu energie a na recykláciu
živín pri výrobe hnojív pre rastlinnú výrobu. Hlavným zdrojom surovín, ktoré sa spracovávajú v týchto
zariadeniach na výrobu bioplynu, je hnoj a fytomasa z fariem, zvyšky rastlín a organický odpad z priemyslu, domácností a z oblasti služieb.
Bioplyn je relatívne čistý zdroj energie. Odpad z jeho výroby predstavuje vysoko kvalitné organické
hnojivo. Napriek tomu, že hnoj zo živočíšnej výroby sa veľmi často používa priamo na poliach, je pre
pôdu oveľa výhodnejšie používanie odplyneného hnoja. Vzhľadom na to, že bioplyn vzniká pri hnití
organických látok a odpadov neustále, jeho využitie na energetické účely takto predstavuje jeden
z najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania odpadov.
Priemerná výhrevnosť bioplynu je 22 MJ/Nm3. Najväčšie využiteľné množstvá sú v okresoch s najvyššími
stavmi hospodárskych zvierat, najmä ošípaných a nosníc. V súčasnosti sa prevádzkujú a budujú
poľnohospodárske bioplynové stanice s výkonom do 1 MWe, kde sa elektrická energia dodáva do verejnej siete a teplo sa využíva na technologické účely prípadne sa vykurujú priľahlé budovy. Počíta sa aj
s vykurovaním skleníkov.
Medzi zdroje energie patria aj kaly z čistiarní odpadových vôd (ČOV). Podľa štatistických údajov pracovalo v roku 2009 na Slovensku 587 ČOV a ich celková kapacita dosiahla 2 243,6 tis. m3/deň. Plyn, ktorý sa
z kalov získava, sa spaľuje v kogeneračných jednotkách, umožňujúcich kombinovanú výrobu elektrickej
energie a tepla v jedinom zariadení.
2500
700
600
2000
400
1500
300
1000
200
100
500
1990
1996
Počet ČOV
46
BIOPLYN
1998
2000
Celková kapacita
2002
2004
2006
2007
2008
2009
Zdroj: ŠÚ SR; Spracoval: SAŽP
Celková kapacita
Počet ČOV
500
Energetické centrum Bratislava, 2012
Skládkový plyn (i kalový plyn z ČOV) možno výhodne využiť v blokových teplárňach malých výkonov (elektrický výkon do 15 MW a tepelný výkon do 50 MW) pre decentralizované zásobovanie vymedzených lokalít elektrinou a teplom. Bloková tepláreň využívajúca skládkový plyn je výhodná pre lokalitu s počtom
obyvateľov od 80 tisíc (pri využívaní kalového bioplynu už od 25 tisíc obyvateľov).
Súčasný stav
Výroba energie
z bioplynu
Bioplyn organických látok
Rok 2009
TJ
Výroba
32
Rok 2010
TJ
Výroba
34
Bioplyn z ČOV
Ostatný bioplyn
Celkovo
621
29
682
398
77
509
Výroba: Výroba je produkcia primárnej energie
Hrubá výroba elektriny a tepla (predaného tepla) z bioplynu
Elektrárne
(výhrevne a kotolne)
2009
ELEKTRINA:
2010
GWh
2009
GWh
Bioplyn z organických
látok
Bioplyn z ČOV
Ostatný bioplyn
TEPLO:
Bioplyn z organických
látok
Bioplyn z ČOV
Ostatný bioplyn
1
Teplárne
1
Teplo
2010
2009
2010
GWh
GWh
-
12
18
18
3
1
TJ
TJ
TJ
TJ
3
2
-
-
11
36
3
30
2
2
-
-
BIOPLYN
47
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Kraj
počet zariadení
Inštal. výkon celkom MWe
9
4,704
19,191
Bratislavský
Trnavský
21
Nitriansky
11
8,360
Trenčiansky
14
13,169
Žilinský
Banskobystrický
6
3,846
24
24,389
Košický
10
6,656
Prešovský
15
11,212
110
91,527
Spolu
Košický 7,27%
Prešovský 12,25%
Banskobystrický 26,65%
Bratislavský 5,14%
Žilinský 4,20%
Trnavský 20,97%
Trenčiansky 14,39%
Nitriansky 9,13%
Počet a inštalovaný výkon bioplynových zariadení (aj rozpracovaných)
na Slovensku po krajoch - stav jeseň 2012
24
25
24,389
21
20
19,191
15
14
15
11
10
13,169
10
9
11,212
8,36
6
5
3,846
4,704
0
48
Bratislavský
BIOPLYN
6,656
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Žilinský Banskobystrický
Košický
Prešovský
Energetické centrum Bratislava, 2012
BRATISLAVSKÝ KRAJ
ČOV Vrakuňa
ČOV Bratislava - Petržalka
Lokalita
Bratislava - Vrakuňa
Technológia
Technológia anaeróbnej fermentácie s následným využitím
metánu.
Inštalovaný výkon
KGJ č,2,3 a 5, – inštalovaný
elektr. výkon 0,977 +0,341
+0,341 MWe, spolu 1 659 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV 10 700
m3/deň, 3 900 tis. m3/rok,
zemný plyn
Využitie energie
Výroba elektr. energie
7 600 MWh/r, Ohrev vody ako
výhrevné médium na ohrev
kalu, kompletné vykurovanie
objektov.
V prevádzke od roku
1984 (po rekonštrukcii KGJ č,5
- júl 2010, KGJ č,2- december
2007, KGJ č,3- marec 2007)
Prevádzkovateľ
BIONERGY, a.s., Prešovská
48, 826 09 Bratislava, www.
bionergy.sk, prístup verejnosti:
len pre odbornú verejnosť
Lokalita
Bratislava - Petržalka
Technológia
Technológia anaeróbnej fermentácie s následným využitím
metánu.
Inštalovaný výkon
2× KGJ č,1 a 4, – inštalovaný el.
výkon 0,341MWe+0,341MWe,
spolu 0,682 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV 720
m3/deň, 263 tis. m3/rok
Využitie energie
Výroba el. energie 5 200
MWh/r, ohrev kalu, kompletné
vykurovanie objektov.
V prevádzke od roku
2002 (po rekonštrukcii)
Prevádzkovateľ
BIONERGY, a.s., Prešovská
48, 826 09 Bratislava, www.
bionergy.sk, prístup verejnosti:
len pre odbornú verejnosť.
BIOPLYN
49
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
ČOV Bratislava - Devínska
Nová Ves
Skládka TKO Zohor
50
BIOPLYN
Lokalita
Bratislava - Devínska Nová Ves
Technológia
Technológia anaeróbnej fermentácie s následným využitím
metánu.
Inštalovaný výkon
1× KGJ č,6, – inštalovaný
elektr. výkon 0,045 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV 700
m3/deň, 259 tis. m3/rok, zemný
plyn
Využitie energie
Výroba elektrickej energie 375
GWh/r a tepla na ohrev vody
ako výhrevné médium na ohrev
kalu, kompletné vykurovanie
objektov.
V prevádzke od roku
Cca 35 rokov ( po rekonštrukcii
jún 2009).
Prevádzkovateľ
BIONERGY, a.s., Prešovská
48, 826 09 Bratislava, www.
bionergy.sk, prístup verejnosti:
len pre odbornú verejnosť
Lokalita
Skládka TKO spoločnosti A.S.A
Zohor
Technológia
Spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke.
Inštalovaný výkon
0,32 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV
Využitie energie
Výroba elektrickej energie 2400
MWh/r
V prevádzke od roku
september 2008
Prevádzkovateľ
TENERGO Brno, a.s.,
organizačná zložka Martin
Energetické centrum Bratislava, 2012
TRNAVSKÝ KRAJ
BSP Veľký Meder
BSP Ružindol
Lokalita
Nový Dvor 3699,
932 01 Veľký Meder
Technológia
Technológia anaeróbnej fermentácie s následným využitím
metánu.
Inštalovaný výkon
KGJ – inštalovaný elektr. výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Kukuričná siláž, hovädzí hnoj,
odrezky z repy, glycerín.
Využitie energie
Výroba elektrickej energie 8
486 MWh/r
V prevádzke od roku
november 2010
Prevádzkovateľ
ASTOM ND, s.r.o, Šebešťanová
253, 017 04 Považská Bystrica
Lokalita
Bioplynová stanica Ružindol
Technológia
technológia anaeróbnej fermentácie s následným využitím
metánu
Inštalovaný výkon
inštalovaný el. výkon 0,998
MWe
Zdroj paliva
Kukuričná siláž (denne 45 ton),
hovädzí hnoj (20 ton), odrezky
z repy (4 tony).
Využitie energie
Výroba elektrickej energie 8661
MWh/r
V prevádzke od roku
jún 2011
Prevádzkovateľ
Farma RUPOS, s.r.o., Ružindol
BIOPLYN
51
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
ČOV Senica
BSP Smolinské
52
BIOPLYN
Lokalita
Senica
Technológia
Technológia anaeróbnej fermentácie s následným využitím
metánu.
Inštalovaný výkon
1×KGJ č,7, inštalovaný elektr.
výkon 0,064 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV, 2900
m3/deň, 1 070 tis. m3/rok
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
500 MWh/r, Ohrev vody ako
výhrevné médium na ohrev kalu
V prevádzke od roku
január 2009
Prevádzkovateľ
BIONERGY, a.s., Prešovská
48, 826 09 Bratislava, www.
bionergy.sk, prístup verejnosti:
len pre odbornú verejnosť
Lokalita
BPS Smolinské, okr. Senica
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
inštalovaný elektr. výkon 0,995
MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov hospodárskych zvierat
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
7700 MWh/r, Ohrev vody ako
výhrevné médium
V prevádzke od roku
december 2010
Prevádzkovateľ
Poľnohospodárske družstvo
Smolinské
Energetické centrum Bratislava, 2012
BSP Čiližská Radvaň
BSP Sereď
Lokalita
Čiližská Radvaň – časť Vrbina,
okr. Dunajská Streda
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov hospodárskych zvierat (hnoj
z ošípaných a kukuričná siláž)
Využitie energie
Výroba elektrickej energie 8
486 MWh/r
V prevádzke od roku
december 2010
Prevádzkovateľ
ASTOM V, s.r.o, Šebešťanová
253, 017 04 Považská Bystrica
Lokalita
Bioplynová stanica Sereď
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, technológiu nemeckej
firmy EnviTec Biogas A.G.,
Inštalovaný výkon
1×KGJ JENBACHER s elektrickým výkonom 0,999 MWe
Zdroj paliva
odpady rastlinného pôvodu
a živočíšneho pôvodu z miestnych podnikov a podnikov
z blízkeho okolia (odpady zo
spracovania mäsa, z výroby
prírodných obalov, z lapačov
tuku), glycerín
Využitie energie
Výroba elektrickej energie 7
810 MWh/r
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
Plynex s.r.o.
BIOPLYN
53
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
TRenčiansky KRAJ
BSP Chynorany
BSP Horovce
54
BIOPLYN
Lokalita
PD Chynorany
Technológia
technológia anaeróbnej
fermentácie
Inštalovaný výkon
995 kWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov hospodárskych zvierat
Využitie energie
el. energia - celoročne
dodávaná do distribučnej siete,
teplo na technológiu sušenia
dreva a zeleniny, na prevádzku
poľnohospodárskej výroby a na
prípravu teplej vody
V prevádzke od roku
február 2010
Prevádzkovateľ
BIOCHYN s.r.o., Pod Párovcami
25, 921 01 Piešťany, biochyn@
biochyn.sk http://www.
biochyn.sk, Gen .dodávateľ:
ARMTEC a. s., ČR
Lokalita
Horovce okres Púchov
Technológia
Bioplynová jednotka o výkone
kogeneračného systému
Inštalovaný výkon
1 MWe, 1 MWt
Zdroj paliva
kukuričná siláž 30t, cukrovarnícke rezky 12t, senáž 4t
a GPS raž 1t
Využitie energie
výroba el. energie
V prevádzke od roku
2010
Prevádzkovateľ
E.ON Slovensko, a. s., AGRAFA,
s. r. o. http://www.biotecsk.
eu/referencie
Energetické centrum Bratislava, 2012
Skládka odpadov Luštek
BSP Trenčianska Teplá
BSP Veľké Uherce
Lokalita
Luštek - Dubnica nad Váhom
Technológia
Spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke.
Inštalovaný výkon
0,150 MWe
Zdroj paliva
skládkový plyn
Využitie energie
el. energia - celoročne
dodávaná do distribučnej siete
V prevádzke od roku
2010
Prevádzkovateľ
MAEN SK, spol. s r.o.
Lokalita
Trenčianska Teplá
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
6 MWe
Zdroj paliva
-
Využitie energie
-
V prevádzke od roku
1973, modernizované v roku
2006
Prevádzkovateľ
Považský cukor, a.s.,
Cukrovarská 311/9, 914 11
Trenčianska Teplá
Lokalita
Bioplynová stanica
Veľké Uherce
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
kukuričná siláž, kravský a
prasačí hnoj, listy cukrovej repy
Využitie energie
výroba el. energie 6461,34
MWh/rok
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
AGROSERVISSLUŽBY spol. s r.o.
BIOPLYN
55
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BSP Bolešov
BSP Mestečko
Lokalita
PD Bolešov
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
kukuričná siláž, kravský hnoj
a cukrovarske odrezky
Využitie energie
momentálne vo výstavbe
V prevádzke od roku
2012
Prevádzkovateľ
BIOPLYN Bolešov, s.r.o.
Lokalita
Poľnohospodárske
družstvo Mestečko
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia, KGJ: Schnell, 2 x
340 kWe, koncepcia dvojtankových bioplynových staníc fy
Agraferm Technologies
Inštalovaný výkon
0,680 MWe
Zdroj paliva
kravský hnoj, kukuričná siláž,
trávna senáž
Využitie energie
výroba el. energie 5440 MWh/
rok
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
Poľnohospodárske družstvo
Mestečko, Mestečko č. 1,
020 52 Mestečko
Lokalita
Kolíňany, okres Nitra
Technológia
Výroba bioplynu z exkrementov
cca 80 ks dobytka, kogeneračné
zariadenie na spaľovanie
bioplynu
Inštalovaný výkon
inštal. výkon el. energia
400 kWe, teplo 750 kWt
Zdroj paliva
Bioplyn z exkrementov z chovu
hospodárskych zvierat
Využitie energie
Vykurovanie prevádzkových
budov v areáli
V prevádzke od roku
2001
Prevádzkovateľ
Školský podnik SPU Nitra, tel:
037/631 6312
NITRIANSKY KRAJ
BSP Kolíňany
56
BIOPLYN
Energetické centrum Bratislava, 2012
ČOV Topoľčany
BSP Levice
BSP Hurbanovo
Lokalita
Topoľčany
Technológia
Mechanicko-biologická
čistiareň vôd
Inštalovaný výkon
Bioplyn z prevádzky ČOV
Zdroj paliva
Ohrev vyhnívacej nádrže
Využitie energie
1992
V prevádzke od roku
Západoslovenské vodárne
a kanalizácie Bratislava
Prevádzkovateľ
OZ Topoľčany
Lokalita
Levice - Geňa
Technológia
2 KGJ GEP 160
Inštalovaný výkon
2 x 128 kW
Zdroj paliva
Čistička odpadových vôd
Využitie energie
Výroba elektriny a tepla
V prevádzke od roku
1994
Prevádzkovateľ
Západoslovenské vodárne a
kanalizácie Bratislava,
Lokalita
BPS Hurbanovo
Technológia
technológia anaeróbnej
fermentácie spracovanie rastlinnej zmesi (hlavne kukuričná
siláž),
Inštalovaný výkon
KGJ: 272 kWe + 476 kWt, Kotol:
470 kWt
Zdroj paliva
Bioplyn z rastlinnej zmesi,
Produkcia bioplynu 4 100 m3/
deň
Využitie energie
Výroba elektr. energie pre
vlastnú spotrebu a do verejnej
siete, teplo na ohrev reaktora udržanie teploty vo fermentore
(37 °C)
V prevádzke od roku
-
Prevádzkovateľ
Ing. Štifner Štefan, CSc. - STIFI,
Dodávateľ: K&H Kinetic a.s.
BIOPLYN
57
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BSP Veľký Ďur
BSP Malý Celetín
BSP Heineken
58
BIOPLYN
Lokalita
LOKO FARMA 1, Veľký Ďur
Technológia
technológia anaeróbnej fermentácie, Produkcia bioplynu
8 172 m3/deň
Inštalovaný výkon
996 kWe
Zdroj paliva
hydinový hnoj, hnojovica,
lecitínový kal, srvátka
Využitie energie
elektrická energia do verejnej
siete, časť tepla sa spotrebuje
pre ohrev fermentora
V prevádzke od roku
február 2010
Prevádzkovateľ
Liaharenský podnik Nitra, a.s.,
949 01 Nitra - Párovské Háje,
Dodávateľ: BIOPROJECT s.r.o., ČR
Lokalita
Malý Cetín okres Nitra
Technológia
Bioplynová jednotka o výkone
kogeneračného systému
Inštalovaný výkon
1 MWe, 1 MWt
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov
hospodárskych zvierat
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
V prevádzke od roku
2011
Prevádzkovateľ
E.ON Slovensko, a. s., AGILE,
s. r. o., Dodávateľ: MWK Bioplyn
SK, s.r.o.
Lokalita
Bioplynová stanica Hurbanovo, Čistiareň odpadových vôd,
Loka Sesíleš 9505, 947 01
Hurbanovo
Technológia
anaeróbna fermentačná technológia, výroba elektriny: 2x
kogeneračná jednotka TEDOM
CENTO T160 SP BIO s
Inštalovaný výkon
0,320 MWe
Zdroj paliva
kal z ČOV pivovaru v Hurbanove
Využitie energie
výroba el. energie 520 MWh
ročne
V prevádzke od roku
november 2010
Prevádzkovateľ
Heineken Slovensko a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Skládka odpadov Nový Tekov
Lokalita
Nový Tekov
Technológia
spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke
Inštalovaný výkon
0,270 MWe
Zdroj paliva
skládkový plyn
Využitie energie
výroba el. energie 1 720 MWh
ročne
V prevádzke od roku
2009
Prevádzkovateľ
MAEN SK, spol. s r.o.
Lokalita
Poľnohospodárske
družstvo Ludrová
Technológia
technológia anaeróbnej fermentácie, 2×KGJ TEDOM Cento
100 SP BIO CON v kontajnerovej
verzii
Inštalovaný výkon
Maximálny elektrický výkon
2×95 kW, Maximálny tepelný
výkon 2×125 kW, Účinnosť
celková (využitie paliva)
79,4 %, Spotreba bioplynu pri
100 % výkone 42,6 m3/h
Zdroj paliva
prednostne maštaľný hnoj
o objeme 30 t denne, ktorý je
doplnený v letných mesiacoch
o trávne siláže a čerstvú trávu.
Denná dávka je 90 m3 substrátu
o sušine 12 %. BPS má dve
vyhnívacie veže s objemom
2 x 1.000 m3. Ako koncový
sklad slúži lagúna s objemom
5.500 m3
Využitie energie
výroba el. energie 1350MWh
a tepla
V prevádzke od roku
2010
Prevádzkovateľ
PD Ludrová, Gen. dodávateľ:
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
žilinský KRAJ
BPS Ludrová
BIOPLYN
59
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BIOPLYNOVÁ STANICA QU 1000
Bio-Energetické centrum ŠK
AQUA Turčianske Teplice
ČOV Vrútky
60
BIOPLYN
Lokalita
Turčianske Teplice
Technológia
anaeróbná fermentačná technológia, KGJ: GE Jenbacher
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z rastlinnej zmesi
Využitie energie
výroba elektriny 8 520 MWe/rok
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
AFG s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01
Turčianske Teplice
Lokalita
Bio-Energetické centrum ŠK
AQUA Turčianske Teplice
Technológia
anaeróbná fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z rastlinnej zmesi
Využitie energie
výroba elektriny 8 520 MWe/rok
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE,
s.r.o., Kollárova 721/76, 039 01
Turčianske Teplice
Lokalita
Vrútky
Technológia
spaľovania plynu z čističiek
odpadových vôd v zariadení
výrobcu elektriny KGJ
Inštalovaný výkon
0,142 MWe
Zdroj paliva
ČOV
Využitie energie
výroba elektriny 727 MWh/rok
V prevádzke od roku
máj 2008
Prevádzkovateľ
Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25,
036 80 Martin
Energetické centrum Bratislava, 2012
SČOV Žilina - Horný Hričov
Skládka odpadov Považský
Chlmec
ČOV Nižná
Lokalita
Žilina - Horný Hričov
Technológia
spaľovania plynu z čističiek
odpadových vôd v KGJ
Inštalovaný výkon
0,300 MWe
Zdroj paliva
ČOV
Využitie energie
výroba elektriny 1 700 MWh/rok
V prevádzke od roku
v roku 2006
Prevádzkovateľ
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE
A KANALIZÁCIE, a.s.,
www.sevak.sk/
Lokalita
skládka odpadov Žilina,
Považský Chlmec
Technológia
spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke
Inštalovaný výkon
0,349 MWe
Zdroj paliva
skládkový plyn
Využitie energie
výroba elektriny 2500 MWh/rok
V prevádzke od roku
február 2009
Prevádzkovateľ
Terrasystems, s.r.o.
Lokalita
Nižná, okres Tvrdošín
Technológia
Kogeneračná jednotka ČKD
Hořovice
Inštalovaný výkon
inštalovaný výkon 120 kW
Zdroj paliva
Bioplyn z čističky odpadových
vôd, 400-700 m3/denne
Využitie energie
Teplo i elektrina pre vlastnú
spotrebu
V prevádzke od roku
1994
Prevádzkovateľ
Oravská vodárenská spoločnosť,
a. s., Bysterecká 2180, 026 80
Dolný Kubín
BIOPLYN
61
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
ČOV Bytča
ČOV Čadca
ČOV Bytča
62
BIOPLYN
Lokalita
Bytča
Technológia
2 kotly Slatina Brno + plynové
hospodárstvo Sigma Praha
Inštalovaný výkon
80 kWt
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV
Využitie energie
Vykurovanie prevádzkových
budov
V prevádzke od roku
1989
Prevádzkovateľ
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE
A KANALIZÁCIE, a.s.,
www.sevak.sk/
Lokalita
Čadca
Technológia
2 kotle VIADRUS 6300,
1 kombinovaný na spaľovanie
zemného plynu
Inštalovaný výkon
195 kW, účinnosť 91%,
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV
Využitie energie
Ohrev vyhnívacích nádrží,
vykurovanie budov, TÚV
V prevádzke od roku
2001
Prevádzkovateľ
MEDMES s.r.o Hranice, K&H
KINETIC a.s. Slovenská Ľupča
Lokalita
Dolný Kubín
Technológia
KJ Zetec 6N 445 - ZŤS Martin
Inštalovaný výkon
44 kW elektriny, 77 kW tepla
Zdroj paliva
Bioplyn z čističky odpadových
vôd, ročná produkcia bioplynu
135 000 m3
Využitie energie
Elektrická energia a teplo sú
využívané na vlastné účely
a pokrývajú spotrebu cca 30%
(elektrina) a 40% (teplo)
V prevádzke od roku
1992
Prevádzkovateľ
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE
A KANALIZÁCIE, a.s.,
www.sevak.sk
Energetické centrum Bratislava, 2012
ČOV Žilina
Lokalita
Žilina
Technológia
ČKD Hořovice + plynové generátory na výrobu el. energie,
Inštalovaný výkon
inštal. výkon 2 x 1 MW
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV
Využitie energie
Vykurovanie objektov a vyhnívacích nádrží
V prevádzke od roku
1991
Prevádzkovateľ
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE
A KANALIZÁCIE, a.s.,
www.sevak.sk/
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
BSP Detva
ČOV Lučenec
Lokalita
Bioplynová stanica na farme
dojníc Detva
Technológia
Bioplynová jednotka o výkone
kogeneračného systému
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov dojníc
Využitie energie
výroba el. energie a tepla
V prevádzke od roku
2011
Prevádzkovateľ
C m c, spol. s r.o.
Lokalita
Lučenec
Technológia
Využitie na energetické účely,
kogeneračná jednotka TEDOM
Cento 140
Inštalovaný výkon
140 MWe
Zdroj paliva
Biologický plyn, zemný plyn
Využitie energie
Výroba elektrickej energie pre
potreby ČOV, na vykurovanie
vyhnívacej nádrže, vykurovanie
prevádzkových priestorov ČOV
V prevádzke od roku
2002
Prevádzkovateľ
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, Dodávateľ:
INTECH Slovakia s.r.o.
BIOPLYN
63
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BSP Hontianske Moravce
BSP Ladzany
Bioplynová stanica Boľkovce
64
BIOPLYN
Lokalita
Hontianske Moravce okres
Krupina
Technológia
Bioplynová jednotka o výkone
kogeneračného systému
Inštalovaný výkon
KGJ: GE Jenbacher 1 MWe
+ 1 MWt
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov hospodárskych zvierat
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
V prevádzke od roku
2010
Prevádzkovateľ
E.ON Slovensko, a. s., Jantár,
spol. s r.o. , Obec Hontianske
Moravce, Dodávateľ: UNITHERM
BIO, s.r.o.
Lokalita
Ladzany okres Krupina
Technológia
Bioplynová jednotka o výkone
kogeneračného systému
Inštalovaný výkon
1 MWe, 1 MWt
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov hospodárskych zvierat
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
V prevádzke od roku
2010
Prevádzkovateľ
E.ON Slovensko, a. s.,
Agrodružstvo Devičie, Obec
Ladzany, Dodávateľ: UNITHERM
BIO, s.r.o.
Lokalita
Bioplynová stanica Boľkovce
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, produkcia bioplynu
11000 m3/deň, El. výkon (kW):
980, Tep. výkon (kW): 1 006,
KGJ:INECO MWM 1 X 600 a 1 x
400kW
Inštalovaný výkon
0,98 MWe
Zdroj paliva
Denné množstvo vstupných
surovín bravčový hnoj (140
ton), kukuričná siláž (45,5 ton)
Využitie energie
Výroba elektriny 8048 MWh/rok
V prevádzke od roku
február 2011
Prevádzkovateľ
Družstvo Agrospol, družstvo
Energetické centrum Bratislava, 2012
Skládka odpadov Brezno
Skládka odpadov
Zvolenská Slatina
Skládka odpadov
Banská Bystrica
Lokalita
Skládka odpadov
SEKOLÓG Brezno
Technológia
spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke
Inštalovaný výkon
0,15 MWe
Zdroj paliva
skládkový plyn
Využitie energie
Výroba elektriny 1090 MWh/rok
V prevádzke od roku
január 2012
Prevádzkovateľ
MAEN SK spol. s r.o.,
Lokalita
Skládka odpadov
Zvolenská Slatina
Technológia
spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke
Inštalovaný výkon
0,15 MWe
Zdroj paliva
skládkovy plyn
Využitie energie
1079 MWh/rok
V prevádzke od roku
2008
Prevádzkovateľ
MAEN SK, spol. s r.o.
Lokalita
Skládka odpadov
Banská Bystrica
Technológia
spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke
Inštalovaný výkon
0,15 MWe
Zdroj paliva
skládkový plyn
Využitie energie
Výroba elektriny 1262 MWh/rok
V prevádzke od roku
2008
Prevádzkovateľ
MAEN SK, spol. s r.o.
BIOPLYN
65
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BSP Zvolen
BSP Lučenec
Badín ČOV Rakytovce
66
BIOPLYN
Lokalita
ČOV Zvolen, Pustý Hrad 13/19,
960 01 Zvolen
Technológia
mechanicko-biologická
čistiareň s anaeróbnou stabilizáciou produkovaného kalu
Inštalovaný výkon
0,142 MWe
Zdroj paliva
kal z ČOV
Využitie energie
Výroba elektriny 247 MWh/rok,
Vyhrievanie vyhnívacích nádrží
a vykurovanie budov
V prevádzke od roku
september 2006
Prevádzkovateľ
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Lokalita
ČOV Lučenec, ul. Pavlova, 984
01 Lučenec
Technológia
mechanicko-biologická
čistiareň s anaeróbnou stabilizáciou produkovaného kalu
Inštalovaný výkon
0,14 MWe
Zdroj paliva
kal z ČOV
Využitie energie
výroba elektriny 39 MWh
V prevádzke od roku
december 2004
Prevádzkovateľ
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Lokalita
Badín ČOV Rakytovce
Technológia
aeróbna fermentácia biologicky
rozložiteľného odpadu
a bioplynu
Inštalovaný výkon
7,03 MWe
Zdroj paliva
Spracovanie dreveného, rastlinného odpadu a čistia-renského
kalu v areáli ČOV Badín
Využitie energie
plánovaná výroba elektriny 40
484,39 MWh/rok
V prevádzke od roku
vo výstavbe, sprevádzkovanie
v roku 2012
Prevádzkovateľ
KOMPALA, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Bioplynová stanica Dúbravy
Bioplynová stanica Sklabiná
Bioplynová stanica Želovce
Lokalita
Bioplynová stanica Dúbravy,
časť Želobudza, 962 12 Detva
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
živočíšny hnoj a hnojovica,
kukuričná siláž a cirok
Využitie energie
6432,15
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
AGROSEV, spol. s r.o., Bottova
1, 962 12 Detva
Lokalita
Bioplynová stanica Sklabiná
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov
Využitie energie
6500 MWh/rok
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
AGROPEX, s.r.o.
Lokalita
Bioplynová stanica Želovce
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov
Využitie energie
2640 plánovné pre rok 2012
V prevádzke od roku
rok 2012
Prevádzkovateľ
BPS Želovce
BIOPLYN
67
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Bioplynová stanica Ipeľ
BSP Štrkovec (Tornaľa)
BSP Bzovík
68
BIOPLYN
Lokalita
Bioplynová stanica Ipeľ
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov
Využitie energie
výroba elektriny 2 640 MWh/
rok plánovné pre rok 2012 (kapacita viac ako 8000 MWh/rok)
V prevádzke od roku
rok 2012
Prevádzkovateľ
BPS Ipeľ, s.r.o.
Lokalita
Štrkovec (Tornaľa)
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, technológia EnviTec
Biogas
Inštalovaný výkon
0,999 MWe
Zdroj paliva
Kukuričná siláž 16 500 t/rok,
Trávna senáž 1 500 t/rok
Využitie energie
plánované 7992 MWh/rok elektriny, 8 144 MWh/rok tepla
V prevádzke od roku
2012
Prevádzkovateľ
ASTOM BPS s.r.o Považská
Bystrica, Šebešťanová 253
Lokalita
Bioplynová stanica BPS Bzovík
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia, KGJ: Jenbacher
JMS 320 (999 kW) a JMS 312
(526 kW)
Inštalovaný výkon
1,525 MWe
Zdroj paliva
Hlavnou zložkou je rastlinná
zmes, kukuričná siláž + hnoj HD
Využitie energie
-
V prevádzke od roku
koniec roka 2012
Prevádzkovateľ
Roľnícke družstvo Bzovík
Energetické centrum Bratislava, 2012
Poľnohospodárska BPS
Jelšava I
Poľnohospodárska BPS
Jelšava II
Lokalita
Poľnohospodárska bioplynová
stanica Jelšava I
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, KGJ: 2 x 380 kW + 1 x
230 kW KJ Agrogen,
2 x fermentor 20/6 - 3 260 m3,
1 x dofermentor 22/6 - 1 970 m3,
1 x koncový sklad 36/ 8 7 940 m3
Inštalovaný výkon
0,990 MWe
Zdroj paliva
odpady rastlinného pôvodu
a živočíšneho pôvodu
Využitie energie
výroba elektriny 6436,56 MWh/
rok pre rok 2012
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
P M, s.r.o., Hrabiny 1057, 980
61 Tisovec
Lokalita
Bioplynová stanica Jelšava II
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, KGJ: 2 x 380 kW + 1 x
230 kW KJ Agrogen,
2 x fermentor 20/6 - 3 260 m3,
1 x dofermentor 22/6 - 1 970 m3,
1 x koncový sklad 36/ 8 7 940 m3
Inštalovaný výkon
0,990 MWe
Zdroj paliva
odpady rastlinného pôvodu
a živočíšneho pôvodu
Využitie energie
výroba elektriny 6837,61 MWh/
rok pre rok 2012
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
BASTAV, s.r.o., Hrabiny 1057,
980 61 Tisovec
BIOPLYN
69
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BSP Bátka
ČOV Revúca
Lokalita
Bátka, okres Rimavská Sobota
Technológia
6 ks KJ ČKD 960
Inštalovaný výkon
6 x 138 kW el. energie
Zdroj paliva
Bioplyn z hnojovice ošípaných
Využitie energie
Vlastná spotreba, vykurovanie
V prevádzke od roku
1995
Prevádzkovateľ
Agrosinter Bátka, s.r.o,
Inštaloval: CONSA Bratislava,
Svätoplukova 31
Lokalita
Revúca
Technológia
Mechanicko-biologická
čistička, 94,33l/s
Inštalovaný výkon
-
Zdroj paliva
Bioplyn z prevádzky ČOV
Využitie energie
Ohrev kalu, vykurovanie
V prevádzke od roku
1987
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., ČOV Revúca
Lokalita
Bioplynová stanica
Rozhanovce
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
1,000 MWe
Zdroj paliva
kukurica siláž a živočíšné
exkrementy
Využitie energie
výroba elektriny 8100 MWh/rok
V prevádzke od roku
jún 2011
Prevádzkovateľ
Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.
KOŠICKÝ KRAJ
Rozhanovce
70
BIOPLYN
Energetické centrum Bratislava, 2012
Oborín
Choňkovce
Lokalita
Bioplynová stanica Csatlós Oborín
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia, kogeneračná
jednotka ( kontajner+motor) :
TRIOTECHNIK (MR) Inštalovaný
výkon: 800 kWe + 722 kWt +
malý motor, Využitie energie:
800 kWe - vlastná spotreba +
dodávanie do elektrickej siete,
Teplo: 722 kWt –udržanie
teploty vo fermentoroch
(37,5°C)+vykurovanie skleníka
Inštalovaný výkon
0,800 MWe
Zdroj paliva
Hlavnou zložkou je rastlinná
zmes, kukuričná siláž + hnoj HD
Využitie energie
výroba elektriny 6554 MWh/rok
pre rok 2012
V prevádzke od roku
február 2011
Prevádzkovateľ
Ladislav CSATLÓS - SHR
Lokalita
Bioplynová stanica Choňkovce
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia,El. výkon (kW):
660, Tep. výkon (kW): 706,
Biogas production (m3/day):
8 024, Parametry
kogeneračních jednotek: 1 x
Tedom QUANTO D 580 SP BIO,
1 x Tedom CENTO T 160 SP BIO
Inštalovaný výkon
0,697 MWe
Zdroj paliva
Denné množstvo vstupných
surovín: bravčový (16 ton)
a hovädzí hnoj (15 ton),
kukuričná siláž (35 ton)
Využitie energie
výroba elektriny 4 631 MWh/rok
pre rok 2012
V prevádzke od roku
január 2011
Prevádzkovateľ
Poľnohospodárske družstvo
VINOHRADY Choňkovce
BIOPLYN
71
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
ČOV Kokšov Bakša II
ČOV Kokšov Bakša I
Bioplynová stanica ILKE
72
BIOPLYN
Lokalita
ČOV Kokšov Bakša II
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,230 MWe
Zdroj paliva
kal z ČOV
Využitie energie
výroba elektriny 1560 MWh/rok
V prevádzke od roku
december 2009
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
ČOV Kokšov Bakša I
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,172 MWe
Zdroj paliva
Čistička odpadových vôd – kalový plyn
Využitie energie
elektrická energia 1020 MWh/
rok je dodávaná do verejnej
el. siete, tepelná energia je
využívaná na ohrev kalu
V prevádzke od roku
august 2005
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Bioplynová stanica ILKE
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,536
Zdroj paliva
odpady rastlinného pôvodu
a živočíšneho pôvodu
Využitie energie
2549,68
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
ILKE - dopravná spoločnosť
spol. s r.o., Boľská cesta 1, 077
01 Kráľovský Chlmec
Energetické centrum Bratislava, 2012
ČOV Michalovce
ČOV Spišská Nová Ves
Lokalita
Michalovce
Technológia
Vyhnívacie nádrže, plynojem
Inštalovaný výkon
-
Zdroj paliva
Bioplyn z ČOV
Využitie energie
Na ohrev kalových nádrží,
vykurovanie
V prevádzke od roku
1968
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Spišská Nová Ves
Technológia
Plynojem
Inštalovaný výkon
2ks VK4, 492 kWt
Zdroj paliva
bioplyn
Využitie energie
TÚV, vykurovanie
V prevádzke od roku
1977
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Skládka odpadov
Žakovce - Úsvit
Technológia
spaľovanie skládkového plynu
v kogeneračnej jednotke
Inštalovaný výkon
0,15 MWe
Zdroj paliva
skládkový plyn
Využitie energie
výroba elektriny 1158 MWh/rok
V prevádzke od roku
2009
Prevádzkovateľ
MAEN SK spol. s r.o.,
PREŠOVSKÝ KRAJ
Skládka odpadov
Žakovce - Úsvit
BIOPLYN
73
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BPS Kapušany pri Prešove
Bioplynová stanica Plavnica
ČOV Prešov - Kendice
74
BIOPLYN
Lokalita
Kapušany pri Prešove
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
120 kWe, 105 kWt, pre družstvo
+ 105 kWt pre proces fermentácie
Zdroj paliva
Bioplyn z exkrementov
hospodárskych zvierat
Využitie energie
výroba elektriny 1 155 MWh/rok
V prevádzke od roku
2003
Prevádzkovateľ
PD Kapušany pri Prešove,
Inštaloval:QEL s.r.o Bardejov
Lokalita
Bioplynová stanica Plavnica
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, Kogeneračné jednotky
MWM o výkone 600 kWe a 400
kWe
Inštalovaný výkon
1,000 MWe
Zdroj paliva
Bioplyn z poľnohospodárskych
vstupov
Využitie energie
výroba elektriny 5 300 MWh/rok
pre rok 2012
V prevádzke od roku
apríl 2011
Prevádzkovateľ
Roľnícke družstvo v Plavnici,
065 45 Plavnica
Lokalita
Prešov - Kendice
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, KGJ
Inštalovaný výkon
0,172 MWe
Zdroj paliva
Čistička odpadových vôd
– kalový plyn
Využitie energie
výroba elektriny 600 MWh/rok
V prevádzke od roku
október 2007
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Závod Prešov,
Levočská 3, 080 01 Prešov
Energetické centrum Bratislava, 2012
ČOV Humenné
BSP Huncovce
Lokalita
ČOV Humenné
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,144 MWe
Zdroj paliva
Čistička odpadových vôd
– kalový plyn
Využitie energie
výroba elektriny 720 MWh/rok
V prevádzke od roku
máj 2009
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Huncovce
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia, KGJ: 3 x 330 kW
KJ Agrogen, 2 x fermentor 20/6
- 3 760 m3, 1 x dofermentor
22/6 - 2 280 m3, 1 x koncový
sklad 36/8 - 8 140 m3
Inštalovaný výkon
0,990 MWe
Zdroj paliva
kukuričná siláž, trávnatá senáž,
fekálie oviec
Využitie energie
výroba elektriny 7 696,5 MWh/
rok
V prevádzke od roku
november 2011
Prevádzkovateľ
BPS Huncovce, s.r.o., 059 72
Vrbov 301
BIOPLYN
75
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BSP Béla nad Cirochou
BSP Hertník
Bioplynová stanica Plavnica
76
BIOPLYN
Lokalita
Béla nad Cirochou
Technológia
Anaeróbna fermentačná technológia, 3×KGJ Agrogen, 2 x
fermentor 20/6 - 3 760 m3, 1 x
dofermentor 22/6 - 2 280 m3,
1 x koncový sklad 32/8 6 430 m3
Inštalovaný výkon
0,990 MWe
Zdroj paliva
hnojovica dojníc 4100 kg/deň,
hnoj dojníc 15790 kg/deň,
kukuričná siláž 40 270 kg/deň,
trávna senáž 3840 kg/deň
Využitie energie
výroba elektriny 6 882,8 MWh/
rok
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
BPS Belá, s.r.o., Duchnovičova
574/18, 067 61 Stakčín
Lokalita
Hertník
Technológia
Anaeróbna fermentačná
technológia
Inštalovaný výkon
0,998 MWe
Zdroj paliva
odpady rastlinného pôvodu
a živočíšneho pôvodu
Využitie energie
výroba elektriny 5416,63 MWh/
rok pre rok 2012
V prevádzke od roku
december 2011
Prevádzkovateľ
EBIOGROUP spol. s.r.o.
Lokalita
Brezov
Technológia
KJ s motorom Zetor 120
generátor 65 kW
Inštalovaný výkon
výkon 48-52 kW
Zdroj paliva
Hnojovica z chovu hovädzieho
dobytka
Využitie energie
Výroba elektriny a tepla,
sušenie dreva a obilia
V prevádzke od roku
1998
Prevádzkovateľ
PD Brezov
Energetické centrum Bratislava, 2012
ČOV Humenné
Lokalita
Humenné
Technológia
Plynojem, kotol typu FEROMAT
GM3, kalové nádrže, kompresor,
denná produkcia bioplynu
Inštalovaný výkon
750 m3/deň
Zdroj paliva
2 kotle – 1 využíva bioplyn
a zemný plyn, druhý zemný plyn
Využitie energie
Ohrev kalu, vykurovanie
objektov
V prevádzke od roku
1972
Prevádzkovateľ
Východoslovenské vodárne
a kanalizácie Košice, OZ Humenné, Inštaloval: SUPMONT,
a.s. Snina
BIOPLYN
77
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BIOPALIVÁ
Biopalivá predstavujú skupinu látok vyrábaných na báze rastlinných/živočíšnych zdrojov. Predovšetkým
je to bioetanol, resp. konverziou bioetanolu získaný ETBE (etyl-tercbutyl éter) a metyl/etyl estery
z rastlinných olejov a živočíšnych tukov. Tieto látky sa spravidla primiešavajú do motorových palív vyrobených z ropy za účelom náhrady časti takéhoto paliva biozložkou.
Bioetanol (ETBE) je etanol vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy - obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu a sacharidov. Vedľa rastlín obsahujúcich škrob, ako sú kukurica, obilie a zemiaky, sú najčastejšie používanou surovinou cukrová trstina a cukrová repa. Zatiaľ čo
rastliny obsahujúce cukor sa fermentujú priamo, musí sa u rastlín s obsahom škrobu, najprv škrob enzymaticky premeniť na cukor. Vyrobený bioetanol sa môže priamo používať vo spaľovacích motoroch ako
pohonná hmota. Ale v praxi sa čistý etanol nepoužíva, skôr sa v množstvách 5 % až 10 % primiešava do
konvenčných palív. Pomocou etanolu sa zvyšuje oktánové číslo a znižuje sa množstvo emisií CO2.
Bionafta (MERO - metylester repkového oleja) – je vyrobený zo surového repkového oleja esterifikáciou
s metanolom za pôsobenia ďalších zložiek napr. hydroxidu sodného. Vedľajším produktom výroby MERO
je glycerín, ktorý možno použiť ďalej v chemickom priemysle, k výrobe mydiel, zubných pást, atď. Na
výrobu MERA sa môžu použiť aj iné olejniny ako slnečnica a sója. V tomto prípade sa môžeme stretnúť aj
s európskou skratkou FAME (Fat Acid Methylesther) čo znamená metylestery mastných kyselín. MERO sa
primiešava do motorovej nafty u nás s podielom 5,75 % od roku 2012 a s podielom 10% od roku 2020.
Bionafta 2. generácie obsahuje minimálne 30 % MERO. MERO je vhodne na použitie ako prísada do motorovej nafty pre vznetové motory.
Vo všeobecnosti sa rozlišujú biopalivá prvej generácie (vyrábané z rastlín ako cukrová trstina alebo repa)
a biopalivá druhej generácie (vyrábané z lignocelulózy, resp. „drevnatých“ zdrojov, či prostredníctvom
nových technológií premeny biomasy na tekuté palivo (BTL – biomass-to-liquid)).
V roku 2003 prijala EÚ Smernicu 2003/30 EC o podpore využívania biopalív. Smernica do konca roka 2010
stanovila podiel obnoviteľných zdrojov na úrovni 5,75-percenta energetického obsahu paliva. Perspektívne sa predpokladá, že objem biozložiek v motorových palivách bude rásť. Treba však brať do úvahy,
že rôzne druhy automobilových motorov majú na biozložky v palive rôznu citlivosť. Vo všeobecnosti sa
dá očakávať, že obsah biozložiek v motorovej nafte sa bude zvyšovať bez vážnejších problémov, kým
primiešavanie bioetanolu do fosílnych benzínov má svoje technologické limity. V porovnaní s ropou sú
suroviny rastlinného pôvodu drahšie a produkcia biopalív je podstatne nákladnejšia ako výroba motorových palív z ropy.
Na Slovensku bola do roku 2010 jednou zo schválených foriem podpory biopalív oslobodenie od spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Spotreba palív na Slovensku v roku 2010
Motorové palivo/bio
automobilový benzín
vyjadrenie v TJ
vyjadrenie v toe
635 434
25 286
603 944
1 468 535
59 935
1 431 515
ETBE
47 389
1 706
40 748
MERO
74 706
2 764
66 020
motorová nafta
78
množstvo v tonách
BIOPLYN
Energetické centrum Bratislava, 2012
Podiel biopalív (v %) k celkovej spotrebe pohonných hmôt na Slovensku
Bionafta
Etanol1
2009
2010
3,80% referenčnej hodnoty
(% energetického obsahu
esterov v nafte)
4,41%
1,71% referenčnej hodnoty
(% ETBE energetického obsahu
benzínu)
2,34%
3,40%
3,79%
Celková spotreba biopalív
1
vrátane bioetanolu transformovaného v ETBE
Výrobcovia biopalív
Lokalita
Leopoldov
Biopalivo
bioetanol
Ročná výrobná kapacita
120 tisíc m³ bioetanolu,
Uvedenie do prevádzky
2007
Výrobca
ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta,
920 41 LEOPOLDOV,
www.enviral.sk
Lokalita
Leopoldov
Biopalivo
Bionafta (FAME)
Ročná výrobná kapacita
100 tis. ton FAME
Uvedenie do prevádzky
2008
Výrobca
MEROCO, a.s., Trnavská cesta
920 41 Leopoldov,
www.meroco.sk
Iné poznámky
Hlavnou surovinou pre výrobu
FAME sú rastlinné oleje, hlavne
repka olejná a slnečnica
Na objednávku je možná výroba bioetanolu aj v liehovárni Hniezdne (okres St. Ľubovňa), kde je denná
kapicita výroby 15 tis. l/deň.
V minulosti produkovali biopalivá spoločnosti ako Palma Group, kde sa výrobná kapacita FAME firmy pohybovala na úrovni 40 000 ton za rok.
K ďalším výrobcom FAME na Slovensku patria firmy Bio Plus, Agrochemix, EkoTips a niekoľko menších
výrobcov.
BIOPLYN
79
sol á rna energia
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Slnečná energia
Energia získaná zo Slnka je v prvom rade prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie
prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie Slnka prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života
a nezaťažuje budúce generácie. Jej samotné využívanie nemá nijaké negatívne vplyvy na životné prostredie
počas celej životnosti technologického zariadenia (v našich podmienkach 20 až 30 rokov).
Solárne zariadenia renomovaných výrobcov sú dnes technicky vyzreté a v praxi mnohokrát osvedčené. Užívateľ
navyše získa istotu konštantnej ceny tepla počas celej životnosti. Takúto istotu nemôže zaručiť ani štát, ani
nijaká iná spoločnosť. Pomocou slnečných kolektorov a fotovoltických panelov si môže pripravovať teplú vodu
a elektrinu každý sám a môže tak zväčšiť svoju nezávislosť od dodávok energie monopolnými dodávateľmi.
Majiteľ domu využívajúceho slnečnú energiu získa istotu konštantných cien tepla v časovom horizonte 25 až
30 rokov.
Tok slnečného žiarenia v zemepisných podmienkach Slovenska predstavuje zhruba 1055 kWh/m2 za rok, z toho
805 kWh/m2 v období apríl - september. Z energetického hľadiska sa teda jedná o mimoriadne zaujímavú
možnosť získavania energie. Jej obmedzené využívanie je spôsobené technologickými a ekonomickými problémami. V posledných rokoch sa solárna energia na Slovensku začína využívať vo väčšej miere, hlavne aplikáciami fotovoltických systémov. Vhodné legislatívne prostredie a cenové výmery výkupných cien elektrickej energie
znamenali boom vo fotovoltike v rokoch 2009-2011. Dovtedy sa používali slnečné termické kolektory prakticky len na ohrev vody.
Z pohľadu využívania slnečnej energie prostredníctvom
slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Najviac slnečného žiarenia
zaznamenávame počas celého roka na juhu Slovenska, najmenej na Orave a Kysuciach. Rozdiel medzi
najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v množstve
dopadajúcej energie je približne 15 percent.
Rozdiely sú najväčšie v lete, keď máme aj tak obvykle
prebytok slnečného tepla. Viac, než na región, je
preto dôležité zamerať sa na samotné umiestnenie
kolektorov na vhodnom, nezatienenom a južne orientovanom mieste. Problematické môžu byť tiež úzke
doliny s častou inverziou, ktorá sa prejavuje hmlistým
počasím brániacim prieniku slnečných lúčov.
Vo všeobecnosti môžeme slnečnú energiu využívať aktívne pomocou slnečných kolektorov alebo fotovoltických článkov alebo pasívne tak, že prispôsobíme naše
bývanie slnečnému žiareniu využitím solárnej architektúry.
Solárne kolektory na ohrev vody
Solárne zariadenia sa väčšinou inštalujú na zabezpečenie teplej úžitkovej vody, na vykurovanie bazénov,
skleníkov a podobne. Je možné ich využiť aj na vykurovanie, takéto použitie je vhodné pre rodinné domy,
ktoré využívajú nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stropné, či stenové) a sú kvalitne zateplené.
Okrem sektoru bytovej výstavby a rodinných domov, ďalšiu potenciálnu sféru pre aplikáciu solárnych termických zariadení predstavujú objekty občianskej vybavenosti (nemocnice, sanatóriá, školy, hotely). V tomto prípade sa využitie obmedzuje iba na prípravu teplej úžitkovej vody, pri krytí celoročnej potreby energie solárnym
zdrojom na 50 %. Inými miestami využitia sú napr. prírodné a kryté bazény, drobné prevádzkarne služieb,
reštaurácie a pod. Bežne dostupné kolektory vykazujú priemerne 60% účinnosť, zatiaľ čo pri súčasnom stave
technického vývoja fotovoltických článkov sa ich účinnosť pohybuje medzi 11% - 18%. Vývoj však neustále
82
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
pokračuje a preto je zrejmé, že táto
účinnosť sa bude zvyšovať.
K samotnej premene energie
slnečného žiarenia na teplo slúžia
kolektory (1), ktorých základom
je absorbér zachytávajúci slnečné
žiarenie. Absorbér spolu s tepelnou
izoláciou je vložený do vane, ktorá
má nízku hmotnosť, veľkú mechanickú pevnosť, odolnosť proti korózii
a vodotesnosť. Priehľadný kryt kolektora zabezpečuje jeho tepelnú izoláciu
z prednej strany. Tá má znížiť straty
tepla, ale umožniť prestup slnečného
žiarenia. Teplo sa prostredníctvom
teplonosnej kvapaliny (nemrznúca
zmes) odvádza cez spájacie potrubia
(2) do zásobníka teplej vody (bojlera)
(3), v ktorom výmenník (4) ohreje
vodu. Elektrické vyhrievacie teleso, prípadne iný zdroj tepla (kotol, prípojka ústredného vykurovania) (5) dohrieva vodu počas zamračených dní.
Elektronické ovládanie zabezpečuje automatickú prevádzku, vypína a zapína obehové čerpadlo (6), prípadne
optimalizuje prietok teplonosnej kvapaliny. Expanzná nádoba (7) udržuje rovnomerný tlak v systéme. Teplá
voda slúži na bežné použitie v domácnosti v kúpeľni (8), či na umývanie riadu a pod.
Slnko však poskytuje energiu veľmi nerovnomerne počas rôznych ročných období a taktiež rozdielne vo dne
a v noci. Preto sa v súčasnosti vo svete najviac presadzujú solárne zariadenia na výrobu nízkopotencionálneho
tepla (s teplotou do 100 °C), s využitím plochých slnečných kolektorov. Nerovnomernosť dodávky slnečnej
energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na
kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne.
Situácia v Európskej únii
Európska únia (EÚ) ako celok je z viac, ako 50 percent závislá od dovozu primárnych energetických zdrojov
(z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných regiónov). Ďalším vplyvom na energetickú stratégiu EÚ sú
prijaté záväzky v oblasti ochrany ovzdušia. Preto sa snahy EÚ v oblasti energie sústreďujú najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých potenciál v jednotlivých členských
krajinách nie je zanedbateľný. EÚ sa snaží riešiť svoju závislosť od dovozu primárnych zdrojov energie
najmä podporou využívania domácich - obnoviteľných zdrojov energie a kladie na túto prioritu naozaj veľký
dôraz. Jednoznačnými lídrami podľa počtu nainštalovaných kolektorov sú Nemecko, Rakúsko a Grécko,
ale v prepočte na jedného obyvateľa vedie Cyprus, kde je až 90 percent všetkých domov vybavených
slnečnými kolektormi.
2011
Krajina
celková inšt. plocha slnečných kolektorov v m2
Rakúsko
AT
3 988 088
Belgicko
BE
323 283
Bulharsko
BG
115 100
Cyprus
CH
713 359
Česká republika
CY
378 066
SOLÁRNA energia
83
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Dánsko
CZ
583 605
Estónsko
DE
4 720
Fínsko
DK
32 873
Francúzsko
EE
1 824 900
Nemecko
ES
14 994 000
Grécko
FI
4 087 200
Maďarsko
FR
170 814
Írsko
GR
158 429
Taliansko
HU
3 073 930
Litva
IE
3 740
Lotyšsko
IT
4 200
Luxembursko
LT
35 850
Malta
LU
51 360
Holandsko
LV
474 595
Poľsko
MT
909 390
Portugalsko
NL
781 295
Rumunsko
PL
105 200
Slovinsko
PT
175 300
Španielsko
RO
2 369 861
Švédsko
SE
337 022
Švajčiarsko
SI
1 023 698
Veľká Británia
UK
656 998
Situácia na Slovensku
Podľa kvalifikovaných odhadov bolo v roku 2011 na Slovensku nainštalovaných celkom 144,75 tisíc m2
kolektorovej plochy. Predpokladá sa, že inštalácia slnečných kolektorov v nasledujúcich rokoch bude
dosahovať viac ako 15 000 m2 ročne. Skúsená montážna firma dokáže namontovať jednoduchý systém na
ohrev vody v rodinnom dome v ideálnych podmienkach aj v priebehu jedného dňa.
Ročný nárast kolektorov
[m2/rok]
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
5 500
5 500
7 420
8 500
9 060
13 580
12600
13 900
23 000
0%
35%
15%
7%
50%
-7%
10%
65%
51 250
56 750
64 170
72 610
81 670
95 250
107 850
121 750
144 750
Medziročný nárast o %
Celková kolektorová
plocha [m2]
84
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Príklady inštalácie solárnych kolektorov na Slovensku
Vzhľadom na to, že na Slovensku je inštalovaných 147 000 m2 kolektorovej plochy tzn. to znamená tisícky
projektov, nebolo možné zistiť a zozbierať celú databázu inštalácií v tomto segmente OZE. Preto uvádzame
typické príklady využitia solárnej energie v rodinnom dome, v bytovom dome v zdravotníckom zariadení,
hotely či v priemysle.
200 000
Ročný ná ra s t kol ektorov [m 2/rok]
Cel ková kol ektorová pl ocha na SK [m 2]
180 000
160 000
144 750
[m2 ] kolektorovej plochy
140 000
121 750
120 000
107 850
95 250
100 000
81 670
80 000
72 610
64 170
60 000
51 250
56 750
40 000
20 000
5 500
5 500
7 420
8 500
9 060
13 580
12600
13 900
23 000
0
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
Príklady využívania solárnych kolektorov v rodinných domoch
Inštalácia kolektorov na šikmé strechy
Lokalita
Bratislava
Technológia
16 x Heliostar 202 N
Absorbčná plocha 28,16 m2
Absorbčná plocha 28,16 m2
Max. energet. zisk: 20 432
kWh/rok
Max. energet. zisk: 20 432
kWh/rok
Využitie energie
Kombinácia s klasickým elektrickým ohrevom, celoročná
príprava v dvojkombinácii:
teplá úžitková voda 2 x 500 l/
deň, bazénová voda vnútorného bazénu 48 m3
V prevádzke od
1997
Inštaloval
Miroslav Matuška
SOLÁRNA energia
85
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Lokalita
Streženice, okr. Púchov
Technológia
8 ks TS 400vakum , 16 m2,
šikmá strecha škridla
Využitie energie
Akumulačný 500 l TÚV
+ ohrev bazéna
V prevádzke od
2008
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Hamuliakovo
Technológia
5 ks TS 400 vákuum, 10 m2,
šikmá strecha škridla
Využitie energie
Príprava 200 l TÚV + prikurovanie + ohrev bazéna 28m2
V prevádzke od
2007
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Turčianska Turná - Hámre
Technológia
3 ks TS 300, 6 m2,
šikmá strecha škridla
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV
V prevádzke od
2010
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Hlohovec
Technológia
3 ks H 300 , 6 m2 kolektorovej
plochy, integrácia do šikmej
strechy škridla
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV
V prevádzke od
2003
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Integrácia do šikmej strechy
86
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Inštalácia na fasádu
Lokalita
Bratislava
Technológia
10 ks H 400 vákuum , 20 m2,
integracia do šikmej strechy
škridla
Využitie energie
Príprava 400 l TÚV
+ prikurovanie ÚK + bazén
V prevádzke od
2003
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Trnava
Technológia
3 ks TS 300, 6 m2, integracia do
šikmej strechy škridla
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV
V prevádzke od
2007
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Devínska nová Ves
Technológia
4 ks TS 400 vákuum, 8 m2,
konštrukcia na fasáde
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV
+ prikurovanie
V prevádzke od
2009
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Topolčany
Technológia
13 ks H 400 vákuum , 26 m2,
rovná strecha
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV
+ prikurovanie + bazen
V prevádzke od
2003
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Inštalácia na rovné strechy
SOLÁRNA energia
87
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
88
SOLÁRNA energia
Lokalita
Bratislava
Technológia
5 ks TS 400 vákuum , 10 m2,
rovná strecha
Využitie energie
Akumulačný 550 l kúrenie
+ 200 l TÚV
V prevádzke od
2007
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Bratislava
Technológia
8 ks TS 400vákuum, 16 m2,
rovná strecha
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV + prikurovanie + ohrev bazéna 27m2
V prevádzke od
2007
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Krajne
Technológia
2 ks TS 300, 4 m2, rovná strecha
Využitie energie
Príprava 200 l TÚV
V prevádzke od
2007
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Lokalita
Krakovany
Technológia
3 ks TS 300, 6 m2, rovná strecha
Využitie energie
Príprava 300 l TÚV
V prevádzke od
2010
Inštaloval
EKOSOLÁR s.r.o. Bratislavska
cesta 50 921 01 Piešťany,
www.ekosolar.sk
Energetické centrum Bratislava, 2012
Príklady využívania slnečnej energie v komunálnej energetike
Sídlisko Hliny v Žiline
O tom, že slnečné kolektory na strechách rodinných domov nie sú zďaleka jediným možným
spôsobom využitia energie Slnka svedčí aj príklad
centrálneho zásobovania teplom zo Žiliny. Na sídlisku Hliny je od novembra 2003 nainštalovaných
132 kolektorov v hodnote približne 2,5 milióna
Sk (830 000 eur), ktoré predhrievajú pitnú vodu
vo výmenníkovej stanici s maximálnou projektovanou teplotou na výstupe zo solárneho
zásobníka 35°C. V dňoch s vysokou intenzitou
slnečného žiarenia a malou spotrebou teplej
vody teplota často presahovala túto hodnotu
a výnimkou neboli dni, keď dosiahla až 50°C. Táto prevádzka je dôkazom výhodnosti využívania
slnečnej energie aj pre bytové domy a sídliská. Zároveň ukazuje, že sa na tento účel oplatí použiť dlhodobé
pôžičky, ktoré sa splácajú z dosiahnutých úspor energie.
Miesto:
Žilina, sídlisko Hliny, tepelná výmenníková stanica
Prevádzkovateľ výmenníkovej stanice:
Bytterm, a.s. Žilina
Dodávateľ solárneho systému:
Thermosolar Žiar s.r.o.
Počet namontovaných kolektorov:
132
Kolektorová plocha
264 m2
Technológia
– typ kolektorov:
– tepelný zisk 1 kolektora:
– sklon kolektorov:
– objem zásobníkov:
Heliostar 300
917 kWh / rok
30°
4 m3 a 6 m3
Ročná produkcia tepla:
121 000 kWh
Účel a využitie:
Príprava ohriatej pitnej vody pre 470 bytov, materskú školu, obchod a práčovňu
Návratnosť investície:
7 – 10 rokov (skracuje sa s rastom cien palív)
Spôsob financovania:
Dlhodobý komerčný úver, bez akejkoľvek podpory
zo strany štátu či EÚ
Bytový dom v Šali
Medzi prvé väčšie inštalácie solárneho systému na panelákoch patrí
bytový dom v Šali-Veča. Systém bol uvedený do prevádzky v októbri 2005. V bytovom dome je 104 bytových jednotiek a 330 osôb.
Priemerná denná spotreba teplej úžitkovej vody je 8 000 l/deň. Bytový dom má samostatný zdroj tepla – plynovú kotolňu. Pre potreby
prípravy teplej úžitkovej vody sa na zdroji tepla ráta s výkonom 100 kW. Pre účely akumulácie ohriatej vody je v plynovej kotolni osadený zásobník teplej vody s objemom
3 600 l.
SOLÁRNA energia
89
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Miesto:
Šaľa – Veča, ul. Nivy II., bytový dom
Prevádzkovateľ výmenníkovej stanice:
Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Nivy II, Šaľa
Veča
Dodávateľ solárneho systému:
Herz s.r.o.
Počet namontovaných kolektorov:
25
Kolektorová plocha
50 m2
Technológia
– typ kolektorov:
– tepelný zisk 1 kolektora:
– sklon kolektorov:
– objem zásobníkov:
CS 100 F
1002 kWh/rok
(Wurzburg pri pokrytí slnečným žiarením 40%)
45°
3 600 l
Ročná produkcia tepla:
4 692 kWh.
Účel a využitie:
Ohrev pitnej vody.
Návratnosť investície:
7-10 rokov
Spôsob financovania:
Komerčný úver, bez podpory štátu či fondov EÚ
Solárny systém v bytovom dome v Dudinciach
V panelovom bytovom dome v Dudinciach
spustili solárny systém na predohrev teplej
úžitkovej vody do prevádzky v polovici septembra 2009. Slnečné kolektory sa im podarilo
nakúpiť za uvádzacie ceny. Za celý systém, vrátane montáže, zaplatili 12 965 EUR s DPH. Po
inštalácii navyše získali zo štátneho Programu
vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
dotáciu v sume 3 450 EUR.
Kolektory s celkovou absorpčnou plochou 34, 5
m2 odovzdávajú solárne teplo do dvoch nových
500- litrových zásobníkov, z ktorých sa následne
prečerpáva do pôvodného zásobníka teplej vody. Čerpadlo obehu sa zapína cez solárny kolektor vždy, ak kolektor dosiahne teplotu o 6°C vyššiu
ako je v zásobníkoch. Počas 1. roku prevádzky kolektorov získali cca 23 000 kWh tepla. Systém dokázal
pokryť cca 37 % celoročnej potreby tepla na prípravu teplej vody. V najlepšom mesiaci júl prispel až 72 %.
Naopak v decembri to bolo len 6 %. Bez započítania štátnej dotácie by sa investícia bytovému domu vrátila o necelých 12 rokov. S dotáciou to bude o 3 roky skôr. Výsledky tohto solárneho systému inšpirovali
domy v okolí. Viaceré už kolektory taktiež využívajú.
Energetické vyhodnotenie
Ročný energetický zisk
22 988 kWh/rok
Ročný energetický zisk vztiahnutý na m2 plochy kolektora*
680 kWh/m2.rok
Úspora zemného plynu
2 505 m3
Úspora energie v palive
23 946 kWh
* celková absorpčná plocha kolektorov 15 x 2,3 m2, strata potrubia 2% Zdroj: SIEA/ERDF
90
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Využívanie slnečnej energie v priemyselnej sfére
Priemyselná budova v Žiari nad Hronom
Objekt sa nachádza v areáli ZSNP v Žiari nad Hronom.
V čase výstavby solárneho systému v ňom bola strojárska výroba. Charakter výroby si vyžadoval značné
množstvo teplej vody na hygienické účely. Kolektory
sú inštalované v 7 blokoch po 13 kusov na rovnej
streche na pomocnej oceľovej konštrukcii, ktorá
umožňuje ochrániť mäkkú strešnú krytinu pred
mechanickým poškodením. Keďže v čase realizácie
bolo prostredie veľmi prašné, bol nainštalovaný aj
systém na oplachovanie kolektorov. Ten však nakoniec nikdy nebolo potrebné použiť, lebo na očistenie
krycieho skla stačia občasné zrážky.
Miesto:
ZSNP a.s. Žiar nad Hronom
Dodávateľ:
Miroslav Matuška, AQUA-SOLÁR Žiar nad Hronom
Počet namontovaných kolektorov:
91
Kolektorová plocha:
182 m2
Technológia:
Heliostar 202 N
Ročná produkcia tepla:
96 400 kWh
Využitie:
Celoročná príprava 12 000 l teplej vody denne
V prevádzke od:
1995
Solárny systém na bitúnku v Rimavskej Sobote
V decembri 2008 úspešne prešiel kolaudačným
konaním solárny systém na bitúnku v Rimavskej Sobote. Za jeho vybudovaním stojí spoločná iniciatíva
vedenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Želiezovciach, pod ktoré bitúnok spadá a Energetického centra Bratislava. V Rimavskej Sobote
tak mohla spoločnosť ECBA vybudovať prvú veľkú
inštaláciu plochých vákuových kolektorov na Slovensku. Na bitúnku sa porážajú najmä ošípané (25 000
ročne), ale aj ovce či hovädzí dobytok nielen z produkcie otvoreného oddelenia, ale aj z civilného sektora.
Špecifikom tohto solárneho systému je použitie
plochých vákuových kolektorov, ktoré sa vyrábajú v Žiari nad Hronom, u nás ako v jedinej krajine na
svete. Ich požívanie je odporúčané v priemyselných aplikáciách, teda tam, kde sú nároky na vyššiu teplotu oproti štandardným kolektorom.
V prevádzke bitúnku doteraz slúžil na vykurovanie a ohrev vody kotol na zemný plyn s výkonom 235 kW.
Spotreba zemného plynu sa v závislosti od využitia kapacity bitúnku pohybuje od 15 do 30 tisíc m3 ročne.
Vďaka solárnemu systému sa očakávajú úspory okolo 8 350 m3 zemného plynu za rok.
Solárny systém pozostáva z kolektorového poľa – dvoch radov s 30 kolektormi, rozvodných potrubí,
dvoch 5 m3 zásobníkových nádrží na teplú vodu a meracích a regulačných zariadení. Ohrev vody je zásobníkový prostredníctvom externého výmenníka tepla Danfoss. Projekt sa zrealizoval vďaka dotácii 2,2 milSOLÁRNA energia
91
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
ióna Sk z Environmentálneho fondu. Ročne sa usporí 16,5 tony CO2 a výrazne klesnú aj emisie NOx, keďže
doplnkový zdroj spaľuje zemný plyn.
Denná potreba 10 m3 teplej vody na umývanie porážaných zvierat a na ostatné technológie sa tak nemusela ohrievať z pôvodných 10°C na potrebných 50 až 72°C, čím sa rapídne znížila potreba tepla na
dohriatie z plynového kotla.
Miesto:
Bitúnok Rimavská Sobota
Dodávateľ:
ECBA, s.r.o.
Počet namontovaných kolektorov:
60
Kolektorová plocha:
105,6 m2
Technológia:
Heliostar 400 V
Ročná produkcia tepla:
80 000 kWh
Využitie:
Celoročná príprava teplej úžitkovej vody
10 000 l denne
V prevádzke od:
2008
Slnečná energia v zdravotníckych zariadeniach
Projekt Palisol – hospic v Palarikove
Projekt financovaný v rámci blokového grantu z Finančného
mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Na Hospici sv.Františka z Asissi v Palárikove bol nainštalovaný solárny
systém, ktorý sa stal pilotným projektom na Slovensku. Jeho
súčasťou je aj monitorovanie a vyhodnocovanie cez internet
s prístupom širokej odbornej i laickej verejnosti. Hospic sv.
Františka z Assisi pre 25 ťažko postihnutých klientov, ktorí
potrebujú 24-hodinovú nepretržitú starostlivosť. Zariadenia
tohto typu majú mimoriadne vysokú spotrebu teplej vody. Pred
inštaláciou solárnych kolektorov vyrábali teplú vodu v kotloch
na zemný plyn. Kolektory sú nainštalované na fasáde objektu
pomocou markízy, ktorá zároveň slúži ako tieniaci doplnok na
terase hospicu počas horúcich letných dní.
Bližšie informácie o projekte a on-line monitorovanie výroby
tepla nájdete www.palisol.sk.
92
Miesto:
Hospic sv. Františka z Asissi, Palárikovo
Dodávateľ:
ECBA
Počet namontovaných kolektorov:
8 kolektorov
Kolektorová plocha:
20,1 m2
Technológia:
Schüco – SchücoSol Premium Line
Ročná produkcia tepla:
Očakávaná produkcia 11 000 kWh (úspora
približne 1150 m3 plynu)
Využitie:
Celoročná príprava 1500 l teplej vody denne
V prevádzke od:
August 2009
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - Inštalácia slnečných kolektorov
na predohrev TV Projekt financovaný z Európského fondu regionálneho rozvoja.
Miesto:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Popis projektu:
Projekt rieši inštaláciu 165 kusov vákuových
plochých slnečných kolektorov. Teplo získané zo
slnečných kolektorov bude využívané na ohrev
resp. predohrev teplej vody. Kolektory sú zapojené paralelne po 5 kusoch do blokov, ktoré sú
takisto zapojené paralelne.
Počet namontovaných kolektorov:
165 vákuové plošné kolektory
Kolektorová plocha:
290 m2
V prevádzke od:
2010
Najväčší solárny systém na Slovensku - ÚVTOS Želiezovce
Solárne pole pozostáva celkom z 320 ks paralelne zapojených kolektorov. Projekt bol spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Miesto:
ÚVTOS Želiezovce
Dodávateľ:
Techmontstav spol. s r.o. Bratislava
Počet namontovaných kolektorov:
320 kolektorov
Kolektorová plocha:
640 m2
Technológia:
TS 300 (THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o.), hliníková
konštrukcia
Ročná produkcia tepla:
Očakávaná produkcia 297 600 kWh/rok (úspora
približne 35 500 m3 plynu)
Využitie:
Celoročná príprava a predohrev 32 0000 l teplej
vody denne
V prevádzke od:
November 2010
Kolektory sú rozdelené do 40 blokov po 8 kusov. Na poli za ohradovým múrom väznice je vytvorených 8 radov, kolektory sú orientované južným smerom so sklonom 45°. Takéto umiestnenie poskytuje optimálne
podmienky pre celoročnú úspešnú prevádzku systému. Inštalácia je na voľnej ploche. Inštalovaním
slnečných kolektorov sa ročne ušetrí 35 500 m3 zemného plynu, čo predstavuje 60% z celkového
množstva doteraz spotrebovávaného na prípravu teplej vody. Z pohľadu zníženia emisií CO2 to predstavuje ročne približne 170 ton. Teplo vyrobené kolektormi transportuje teplonosná nemrznúca kvapalina
podzemným kvalitne izolovaným oceľovým potrubím do kotolne v areáli ústavu. Tu ho cez protiprúdový
doskový výmenník odovzdáva privádzanej vode a tá sa akumuluje v dvoch zásobníkoch s objemom 16 m3.
V prípade nedostatku slnečného žiarenia vodu dohrejú plynové kotly.
SOLÁRNA energia
93
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Slnečná energia v športových zariadeniach
Solárny systém financovaný v rámci projektu INREN.
Miesto:
Športová hala Malina v Malackách
Popis projektu:
Projekt rieši inštaláciu 36 kusov plochých
slnečných kolektorov, umiestnených na streche
haly. Teplo získané zo slnečných kolektorov sa
využíva na ohrev resp. predohrev teplej vody pre
malý a veľký bazén. Očakávaná produkcia 54,540
kWh tepla za rok.
Počet namontovaných kolektorov:
36 ks plošných kolektorov Sunmaster
typu SunRoof SRK 10/20
20,1 m2
Kolektorová plocha:
76 m2
V prevádzke od:
2010
FOTOVOLTIKA
S využitím fotovoltických článkov v malom rozsahu sa stretávame na každom kroku. Najčastejšie ide o zariadenia, ktoré vyžadujú na svoju činnosť minimálne množstvo energie, napr. kalkulačky, náramkové hodinky,
záhradné svietidlá.
Malé fotovoltické články sa používajú na prevádzku verejných telefónnych automatov. Už dnes sa často
využívajú aj na osvetlenie autobusových zastávok, diaľničných odpočívadiel, dopravných značiek, a všade
tam, kde nie je elektrina bežne dostupná.
Takmer z nuly na 500 MWe vrástol elektrický výkon inštalovaných fotovoltických zariadení na Slovensku za
posledné tri roky (2009-2011). Významný rozvoj a budovanie fotovoltických elektrární, ktoré dodávajú
elektrinu priamo do verejnej siete (v súčasností podpora pre veľké inštalácie FVE je už pozastavená) prebiehal
vďaka prijatému zákonu č. 309/2009 z.z o podpore OZE a vysoko účinnej KVET v roku 2009. V súčasnosti sú
podporované už len integrované fotovoltické systémy do budov.
Momentálne prebieha diskusia o budúcej podpore fotovoltiky. Jednou z najzaujímavejších tém je forma
podpory založená na princípe jednoduchého zápočtu dodanej a odobratej energie. Producent fotovoltickej
energie (domácnosť) môže bezplatne zo siete čerpať toľko energie, koľko vyprodukuje. Množstvo dodanej
a odobratej energie sa započíta. V prípade, že domácnosť odoberie viac ako dodala z FV zariadenia, jednoducho doplatí spotrebovanú energiu.
94
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Fotovoltický systém sa
skladá z týchto častí:
1. Fotovoltické panely
(vyrábajú jednosmerný el. prúd)
2. DC a AC striedače
(menia jednosmerný na striedavý el. prúd)
3. Elektrická rozvodná jednotka
4. Spotrebiče
5. Elektromer
6. Hlavné rozvodové siete
Z výsledkov prieskumu, ktorý spracovala
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) vyplýva, že na Slovensku je v
súčasnosti priamo pri výrobe širokého sorti približne 1150 ľudí. Ďalších približne 550 ľudí je zamestmentu fotovoltických komponentov zamestnaných
naných nepriamo, pracujú ako projektanti, inštalatéri, systémoví integrátori, ale aj ako developéri a správcovia FV elektrární, a to približne v 30 spoločnostiach najmä slovenského pôvodu.
Pri Košiciach sa vyrábajú FV panely, v Brezne je čisto slovenská spoločnosť vyrábajúca FV striedače, v Liptovskom Mikuláši a Púchove sa vyrábajú nosné systémy pre fotovoltiku. V Dubnici nad Váhom a Bratislave
sa vyrábajú komponenty fotovoltiky v pobočkách zahraničných firiem, ktoré sa predávajú nielen na Slovensku, ale po celom svete. Výskumnými aktivitami v oblasti fotovoltiky sa priamo zoberá na Slovensku niekoľko
spoločností, a to v Liptovskom Mikuláši, Brezne a Košiciach.
Lokalizácia rozmiestnenia fotovoltických zdrojov
v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom a trenčianskom kraji
Zdroj:www.energia-jaras.sk/index.php/
sk/mapa-lokalit/fv-mapy.html
SOLÁRNA energia
95
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
BRATISLAVSKÝ kraj
FVE Senec
FVE Senec 1
FVE Senec 2
96
SOLÁRNA energia
Fotovoltické elektrárne od 100 kW do 1 MW
Lokalita
Senec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1081
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Bioagris s.r.o.
Lokalita
Senec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1081
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Bioagris 1 s.r.o.
Lokalita
Senec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1081
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Bioagris 2 s.r.o.
Lokalita
Podunajské Biskupice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,900
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
939,123
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
BRASOL s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Senec Arad
FVE Kalinkovo
Podunajské Biskupice
FVE
FVE Bratislava
Lokalita
Senec
Popis systému
3528ks polykryštalických
panelov 280W Suntech Power,
Invertor: 15ks Fronius CL60,
Konštrukcia: HILTI MSP ramming
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
954
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Generálny dodávateľ:
LPT EU s.r.o.,
Prevádzkovateľ: ARAD s.r.o.
Lokalita
Kalinkovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PEGALL PRO, s.r.o.
Lokalita
Bratislava
Popis systému
459 ks polykryštalických
panelov typu SOLON BLUE 220
s účinnosťou 14,3%, plocha
panelov 752,76 m2, striedače:
Fronius typ IG 60HV
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
125
Uvedenie do prevádzky
február 2009
Prevádzkovateľ
Dodávateľ: Solartec s.r.o.,
Rožnov pod Radhoštěm,
Prevádzkovateľ: Univerzita
Komenského, FMFI Bratislava
SOLÁRNA energia
97
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Senec
FVE Jablonové
Lokalita
Nový Svet
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,610
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
635
Uvedenie do prevádzky
september 2010
Prevádzkovateľ
EL-INSTA SLOVAKIA, s.r.o.
Lokalita
Jablonové
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,750
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
JLN Invest, s.r.o.
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
98
Názov subjektu
Lokalita
MATRIMEX, spol. s r.o.
FVE Bratislava M1
0,0634
ARNAD, spol. s r.o.
FVE Bratislava, Dvokrížna 49
0,0300
Solar-NED, s.r.o.
FVE Bratislava, Pri Mlyne
0,0209
SUNKO s.r.o.
FVE Marianka
0,0200
ENNERGY, s.r.o.
FVE Bratislava, Hrachová
0,0168
Rudolf Slezák
FVE Stupava
0,0165
Westa, s.r.o.
FVE Bratislava - Kovová 9
0,0160
UNDP, Bratislava Regional Centre
Bratislava, Grösslingova 35
0,0102
Ing. Radomír Pätoprstý
FVE Bratislava, Hrebendova 80
0,0100
Westa, s.r.o.
FVE Bratislava - Boreková 46A
0,0090
Jaroslav Beragg
FVE Kozare RD
0,0046
Collect Sun Trade s.r.o.
FVE Bratislava, Konopná 52
0,0037
Ing. Dušan Sirotka
FVE Stupava
0,0028
Burdy Dušan Ing.
Burdyová Katarína JUDr.
FVE Bratislava, Egrešová ul.,
parc. 1477/1
0,0024
SOLÁRNA energia
Inštal. výkon celkom (MW)
Energetické centrum Bratislava, 2012
TRNAVSKÝ kraj
FVE Kútniky - Blažov I
FVE Kútniky - Blažov II
Fotovoltické elektrárne nad 1 MW
Lokalita
FVE Kútniky - Blažov I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,200
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3752
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SE 2010, a.s., Pribinova 25,
811 09 Bratislava
Lokalita
FVE Kútniky - Blažov II
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,200
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3752
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
N.O.S. Construction, s.r.o.,
Roľníckej školy 1519,
945 25 Komárno
Fotovoltické elektrárne od 100 kW do 1 MW
FVE Čakany
Lokalita
FVE Čakany
Popis systému
REC 230PE od spoločnosti
REC Solar AS, na báze
polykryštalického kremíka
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,750
Montáž
Fixný systém naklonený pod
optimálnym uhlom
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
843
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Čakany k.s.
SOLÁRNA energia
99
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Dolný Bar
FVE Rohovce
FVE Rohov
100
SOLÁRNA energia
Lokalita
Dolný Bar
Popis systému
5512ks fotovoltických panelov,
na báze monokryštalického
kremíka s menovitým výkonom
180Wp a polykryštalické panely
s menovitým výkonom 220Wp
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, statická
konštrukcia
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1140
Uvedenie do prevádzky
máj 2010
Prevádzkovateľ
OPERA Energy, a.s.
www.operaenergy.sk/projekty
Lokalita
Rohovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Rohovce Power, s.r.o.
Lokalita
Rohov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1166
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Rohov, s.r.o.
a
natáčacia
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Veľké Úľany
FVE Kostolné Kračany
FVE Orechová Potôň
Lokalita
Veľké Úľany
Popis systému
13 400 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar,
Rozprestiera sa na ploche
32 399 m2
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1193
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Veľké Úľany, s.r.o.
www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarny-park-velke-ulany
Lokalita
Kostolné Kračany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Ing. Ľudovít Kulcsár - VOX
Lokalita
Orechová Potôň
Popis systému
fotovoltické panely PhonoSolar HEC+ typu PS 190M-24/F
v kombinacii se striedačmi
Siemens Sinvert
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
september 2010
Prevádzkovateľ
Nawitas Development, s.r.o.
SOLÁRNA energia
101
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Senica III
FVE Senica I
FVE Senica IV
FVE Senica VI
102
SOLÁRNA energia
Lokalita
Senica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
941
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Future Energy, s.r.o.
Lokalita
Senica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
942
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Sunpower Senica, s.r.o.
Lokalita
Senica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
944
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Nature Power, s.r.o.
Lokalita
Senica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
930
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Solarus Power, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Vydrany
FVE Drahovce, p.č. 883/251
FVE Drahovce, p.č. 883/252
FVE Drahovce, p.č. 883/253
Lokalita
Vydrany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1159
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
BK energy, a.s.
Lokalita
Drahovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1020,96
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FTVE 1, s.r.o.
Lokalita
Drahovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1020,96
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FTVE 2, s.r.o.
Lokalita
Drahovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1020,96
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FTVE 3, s.r.o.
SOLÁRNA energia
103
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Pataš
FVE Šulekovo III
FVE Šulekovo II
FVE Skalica I
104
SOLÁRNA energia
Lokalita
Pataš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1300
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
EFFORTY, s.r.o.
Lokalita
Šulekovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,900
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1040
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
DH Energy s.r.o.
Lokalita
Šulekovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,900
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
905
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
My Energy spv2 s.r.o.
Lokalita
Skalica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,900
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
892
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE Skalica I, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Skalica
FVE Orechová Potôň
FVE Senica II
FVE Blatná na Ostrove
Lokalita
Skalica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
792
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
FVE Skalica, s.r.o.
Lokalita
Orechová Potôň
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1080
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
IMERG s.r.o.
Lokalita
Senica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,760
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
760
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
P.D. Invest, s.r.o.
Lokalita
Blatná na Ostrove
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
779
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
ATS Energy, s.r.o.
SOLÁRNA energia
105
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Blatná na Ostrove
FVE Šulekovo I
FVE Senica V
FVE Jelenie Jamy
106
SOLÁRNA energia
Lokalita
Blatná na Ostrove
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
779
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
ATS Energy, s.r.o.
Lokalita
Šulekovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
704
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Helio Energy s.r.o.
Lokalita
Senica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
760
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
DDK Slovakia plus, s.r.o.
Lokalita
Hubina
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,620
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
731,4
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
PVE Jelenie Jamy s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Kľúčovec
FVE Dolné Lovčice
Lokalita
Kľúčovec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,400
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
507,5
Uvedenie do prevádzky
marec 2010
Prevádzkovateľ
EnergyCell, s.r.o.
Lokalita
Dolné Lovčice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,396
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
440
Uvedenie do prevádzky
marec 2011
Prevádzkovateľ
SUNELA, s.r.o.
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
Názov subjektu
Lokalita
Inštal. výkon celkom (MW)
Solar-NED, s.r.o.
FVE Jelka
0,0990
VVISS, s.r.o.
FVE Madunice
0,0987
MEDIMAC, s.r.o.
FVE Borovce II
0,0980
thermstav s.r.o.
FVE Modrý Dunaj
0,0930
KLIMATECH s.r.o.
FVE Klimatech
0,0630
Solar-NED, s.r.o.
FVE Jelka
0,0272
PRO SOLE, s.r.o.
FVE Sokolovce
0,0170
OMPRO SK, spol.s r.o.
FVE Hlohovec
0,0137
Manzo, s.r.o.
FVE Prietržka
0,0095
Ing. Ján Šálek
FVE Vieska
0,0076
FVE Piešťany
0,0046
Pardubský Boris
FVE Šamorín-Mliečno
0,0032
Mgr. Andrej Jurík
FVE Dunajská Lužná RD
0,0032
FVE Piešťany
0,0016
Ing. Jozef Škodný, Piešťanská projektová a realitná kancelária
ELTEC a.s.
SOLÁRNA energia
107
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
TRENčiansky kraj
FVE Brezová pod Bradlom
FVE Tužina 1
FVE Tužina 2
108
SOLÁRNA energia
Fotovoltické elektrárne nad 1 MW
Lokalita
FVE Brezová pod Bradlom
Popis systému
moduly Solartec, 75 ks Fronius
IG 500
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,366
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4 240 MWh do distribučnej siete
Uvedenie do prevádzky
august 2010
Prevádzkovateľ
RJ Development, a. s.Nám.
gen. M. R. Štefánika 336,
906 13 Brezová pod Bradlom
Lokalita
Tužina
Popis systému
12 900 ks First Solar, FS-277
/ 77,5 Wp (na báze CdTe),
striedače: 2 ks SMA Sunny Central 630 kW
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1140
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 16, s.r.o.
Lokalita
Tužina
Popis systému
12 500 ks First Solar, FS-280 /
80 Wp (na báze CdTe), striedače:
2 ks SMA Sunny Central 630 kW
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1140
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 4, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Fotovoltické elektrárne od 100 kW do 1 MW
FVE Lazany blok 1
FVE Lazany blok 2
FVE Pruské
FVE Myjava
Lokalita
Lazany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1238
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Slnečná elektráreň Lazany
- blok 1 spol. s r.o.
Lokalita
Lazany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1238
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Slnečná elektráreň Lazany
- blok 2 spol. s r.o.
Lokalita
Pruské
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
930
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
MIKONA s.r.o.
Lokalita
Myjava
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1064
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Solarpark Myjava s.r.o.
SOLÁRNA energia
109
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Polianka
FVE Púchov
FVE Beckov
FVE Horovce
110
SOLÁRNA energia
Lokalita
Polianka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1064
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Solarpark Polianka s.r.o.
Lokalita
Klokočov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
971
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
MIKONA s.r.o.
Lokalita
Beckov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1003,8
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand 57, s.r.o.
Lokalita
Horovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE Horovce I s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Svinná
FVE Brestovec
FVE Odema
FVE Čereňany
Lokalita
Svinná
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
988
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Fotovoltaická elektráreň
Svinná, s.r.o.
Lokalita
Brestovec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,850
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
877
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Photon SK SPV 1 s.r.o.
Lokalita
Púchov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,810
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
45,824
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Odema - Alena Benešová
Lokalita
FVE Čereňany
Popis systému
2382ks polykryštalických
panelov 210W Suntech Power,
menič: 11 ks Fronius IG 500
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,5
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
536 MWh
Uvedenie do prevádzky
apríl 2010
Prevádzkovateľ
NAVI SLOVAKIA s.r.o.
SOLÁRNA energia
111
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Lehota pod Vtáčnikom
FVE Hrkovce
FVE Považská Bystrica
podmostie 1
FVE Prievidza
112
SOLÁRNA energia
Lokalita
Lehota pod Vtáčnikom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,500
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
490
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Fotel s.r.o.
Lokalita
Horovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,492
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
525
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE Horovce II s.r.o.
Lokalita
Považská Bystrica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,137
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
138
Uvedenie do prevádzky
apríl 2010
Prevádzkovateľ
DIVKO, s.r.o.
Lokalita
Prievidza
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,120
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
114
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Euro-Metall spol.s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
Názov subjektu
Lokalita
MISTA Plus s.r.o.
FVE Mista Plus
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0998
Poľnohospdárske družstvo
Veľká Hradná
FVE Veľká Hradná
0,0994
ENZO s.r.o.
FVE Kostolná Ves SO 04
0,0990
Vaša s.r.o.
FVE Nováky I
0,0987
Vaša s.r.o.
FVE Nováky II
0,0987
Vaša s.r.o.
FVE Nováky III
0,0987
PRODUKT SK s.r.o.
FVE Púchov
0,0970
PRODUKT SK
FVE Horovce
0,0970
STM POWER a.s.
FVE Lieskovec II
0,0958
Patrik Sajter - Patris
FVE Chrenovec
0,0851
Energy PD s.r.o.
FVE Incon
0,0739
Energy PD s.r.o.
FVE Wink Trade
0,0739
Epicklub, a.s.
FVE Dohňany
0,0653
EKOPROGRES v.d.
FVE Zamarovce 2
0,0585
PEMI CORPORATION s.r.o.
FVE Dolné Srnie
0,0576
Marián Chovanec
FVE Púchov
0,0550
ENZO s.r.o.
FVE Kostolná Ves SO 03
0,0507
ENZO s.r.o.
FVE Kostolná Ves SO 01
0,0492
EPD s.r.o.
FVE Podhorie pri Beluši
0,0480
Ing. Michal Rafaj
FVE Nová Dubnica
0,0460
INSTA - PL, s.r.o.
FVE Prievidza
0,0432
EKOPROGRES v.d.
FVE Zamarovce
0,0399
ENZO s.r.o.
FVE Kostolná Ves SO 06
0,0369
SOPO s.r.o.
FVE Lazany
0,0338
EL-TECH, s.r.o.
FVE EL-TECH
0,0303
Michal Vašek - PROFICOM
FVE Borčice
0,0300
Boris Beliansky-Šrotovisko
FVE Veľké Uherce
0,0300
Ing. Martina Firit Lukáčová
FVE Nimnica
0,0290
Krško Ján
FVE Prievidza
0,0280
ENZO s.r.o.
FVE Kostolná Ves SO 05
0,0271
Obec Uhrovec
Uhrovec, SNP 86/7
0,0240
Ing. Peter Baco, PhD.
FVE Trenčín RD
0,0220
ENZO s.r.o.
FVE Kostolná Ves SO 02
0,0203
EPD s.r.o.
FVE Podhorie pri Beluši
0,0165
SOLÁRNA energia
113
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Názov subjektu
Lokalita
Nedeljak Anton
FVE Prievidza, Nábr. A. Kmeťa 21
Ing. Ľubomír Adamčík
FVE Soblahov
0,0105
Ing. Vladimír Revický
FVE Nedožery
0,0084
Ing. Juraj Bacmaňák
FVE Trenčín, Na Zongorke 31
0,0068
Sajter Patrik - Patris
FVE Prievidza, Cíglianska
cesta 20
0,0065
MUDr. Marcel Mišák
FVE Trenčín, Na Zongorke
0,0053
Prenosil, s.r.o.
FVE Lednické Rovne
0,0051
PRODUKT SK
FVE Trenčín
0,0050
Ján Pavlús
FVE Brestovec
0,0046
Rastislav Borovský
FVE Košariská RD
0,0046
Samul Bohumil
FVE Ďurďové
0,0046
Ing. Rastislav Dzurák
FVE Zemianske Podhradie RD
0,0040
Bednárová Zuzana Ing.
FVE Trenčín, Na Zongorke 29
0,0039
Jozef Snopek
FVE Považany
0,0030
Bc. Alena Stopková
FVE Hrabovka
0,0030
Tibor Gancarčík
FVE Beluša RD
0,0029
Viera Koláriková
FVE Slatinka nad Bebravou
0,0020
Ing. Daniel Lako
FVE Púchov RD
0,0020
NITRIANSKY KRAJ
FVE Hrkovce
114
SOLÁRNA energia
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0106
Fotovoltické elektrárne nad 1 MW
Lokalita
FVE Hrkovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4300 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
AGROMYŠĽA, s.r.o,
A. Bernoláka 1419/10, 034 01
Ružomberok
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Kameničná I
FVE Veľké Dvorany 1
FVE Veľké Dvorany 2
Lokalita
FVE Kameničná I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,975
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4147 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
GINO GROUP, s.r.o.,
034 83 Bešeňová 173
Lokalita
FVE Veľké Dvorany
Popis systému
13 400 kusov panelov, meniče:
273 ks SUNVILE SV 10 000
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,300
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4050 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PROVOLTA, a.s., Špitálska 10,
811 08 Bratislava
Lokalita
FVE Veľké Dvorany 2
Popis systému
13 400 ks panelov, meniče:
SUNVILE SV 10 000
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3 800 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
H&T-COMMUNICATION, a.s.,
Fraňa Mojtu 5, 949 01 Nitra,
Ing. Martin Vavrík
SOLÁRNA energia
115
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Hurbanovo 1
FVE Hurbanovo 2
FVE Hurbanovo 3
116
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Hurbanovo 1
Popis systému
18 752 ks FV panelov
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,300
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4230 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
European electroning Trading,
a.s., Podjavorinskej 4A, 811 03
Bratislava
Lokalita
FVE Hurbanovo 2
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,300
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3980 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Estates - reality a.s., Drobného
27, 841 01 Bratislava
Lokalita
FVE Hurbanovo 3
Popis systému
15 715 ks FV panelov 3 300 150
Wp, 327 ks meničov typu SMC 11
000 TL a 3 ks meničov typu SB
1 700 CZ
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,300
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4080 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
MALTECH a.s., Hrachová
16697/14D, 821 05 Bratislava
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Kolárovo I
FVE Kolárovo II
FVE Tesárske Mlyňany I a II
Lokalita
FVE Kolárovo I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,380
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1730 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
Výskumno-realizačný ústav
obnoviteľných zdrojov energie,
s.r.o., Priemyselný areál 3677,
946 03 Kolárovo
Lokalita
FVE Kolárovo II
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,230
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1540 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
Výskumno-realizačný ústav
obnoviteľných zdrojov energie,
s.r.o., Priemyselný areál 3677,
946 03 Kolárovo
Lokalita
FVE Tesárske Mlyňany I a II
Popis systému
29 600 fotovoltaických
tenkovrstvých panelov First
Solar s celkovým inštalovaným
výkonom 2,2 MWp
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999 a 1,200
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2 350 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Tesárske Mlyňany s. r. o.,
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, www.greenenergy.sk/sk/
projekt/solarny-park-tesarskemlynany
SOLÁRNA energia
117
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Fotovoltické elektrárne od 100 kW do 1 MW
FVE Iža
FVE Drženice
FVE Hurbanovo Bohata
FVE Alakšince - Andač
118
SOLÁRNA energia
Lokalita
Iža
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1291,29
Uvedenie do prevádzky
jún 2010
Prevádzkovateľ
Pure Energy Slovakia, s.r.o.
Lokalita
Drženice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
ENERGY HOLD, spol. s r.o.
Lokalita
Hurbanovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1258
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand2, s.r.o.
Lokalita
Andač
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SORUS Energy I., s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Alekšince
FVE Želiezovce I
FVE Želiezovce II
Lokalita
Alekšince
Popis systému
10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar,
Rozprestiera sa na ploche
71 582 m2.
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1019
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Alekšince, s.r.o., www.
greenenergy.sk/sk/projekt/
solarny-park-aleksince
Lokalita
Želiezovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
J&H ENERGY, s.r.o.
Lokalita
Želiezovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SOL ENERGY, s.r.o.
SOLÁRNA energia
119
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Mojmírovce
FVE Bory
FVE Dolné Lefantovce
FVE Dolné Lefantovce I
120
SOLÁRNA energia
Lokalita
Mojmírovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SUN PARK, s.r.o.
Lokalita
Bory
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1249
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand 59, s.r.o.
Lokalita
Dolné Lefantovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1221
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand 50, s.r.o.
Lokalita
Dolné Lefantovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1225
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand 51, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Horný Jatov
FVE Hadovce I
FVE Hadovce II
FVE Širkovce
Lokalita
Horný Jatov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
A.I. GREEN ENERGY, s.r.o.
Lokalita
Komárno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SULLO, s.r.o.
Lokalita
Komárno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SOPRO, s.r.o.
Lokalita
Jesenské
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1295
Uvedenie do prevádzky
júl 2010
Prevádzkovateľ
ENERTEC, s.r.o.
SOLÁRNA energia
121
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Kameničná II
FVE Turovce
FVE Trnovec nad Váhom
FVE Belá II
122
SOLÁRNA energia
Lokalita
Kameničná
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1217
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.
Lokalita
Horné Turovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1260,6
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Turovce, s.r.o.
Lokalita
Horný Jatov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
982
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Kavos, s.r.o.
Lokalita
Belá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,989
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
967
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE BELÁ 2 s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Martovce
FVE Martovce VI
FVE Šahy
FVE Martovce VIII
Lokalita
Martovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
502
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Energy 17 s.r.o.
Lokalita
Martovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
521
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Efficient Energy s.r.o.
Lokalita
Šahy
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,979
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1051
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
J & M ALFYTOUR, s.r.o.
Lokalita
Martovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,976
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1075
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Energy 13 s.r.o.
SOLÁRNA energia
123
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Martovce IX
FVE Martovce VII
FVE Mochovce
124
SOLÁRNA energia
Lokalita
Martovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,976
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1075
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Energy 14 s.r.o.
Lokalita
Martovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,976
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
606
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Renewable Energy s.r.o.
Lokalita
Mochovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,958
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
977
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Tekovské Nemce
FVE Belá 1
FVE Veľký Lapáš
Lokalita
Tekovské Nemce
Popis systému
10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar,
Rozprestiera sa na ploche
57 309 m2.
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,870
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
890
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Tekovské Nemce, s.r.o.,
www.greenenergy.sk/sk/
projekt/solarny-park-tekovskenemce
Lokalita
Belá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,863
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
885
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE BELÁ 1 s.r.o.
Lokalita
Veľký Lapáš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
900
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Lakum SK spol s r.o.
SOLÁRNA energia
125
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Slatina
FVE Jatov
FVE Slatina
FVE Búč
126
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Slatina
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,777
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
556,84 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.,
Jantárová 30, 040 01 Košice
Lokalita
Jatov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
750
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Wenerga s.r.o.
Lokalita
Slatina
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
700
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
HK-Promotion, s.r.o.
Lokalita
Búč
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,650
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
882
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Búč, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Kolárovo
Lokalita
Kolárovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,207
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
285
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
Názov subjektu
Lokalita
PV-ENERGY, s.r.o.
FVE Lužianky
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0980
OLIGO DVORY, s.r.o.
FVE Dvory nad Žitavou III
0,0900
GAMOTA-agro s.r.o.
FVE Dvory nad Žitavou IV
0,0900
GAMOTA výrobné družstvo s.r.o.
FVE Levice I
0,0900
P.G. TRADE, s.r.o.
FVE Tôň
0,0900
CMKK s.r.o.
FVE Nitra RD
0,0511
Astone s.r.o.
FVE Chotín
0,0244
PaedDr. Perla Pappová - PERLA
FVE Kravany nad Dunajom RD
0,0244
Ing. Jiří Bartoš
FVE Lužianky
0,0120
Marián Kákoš
FVE Nitra
0,0120
Kristína Kontárová
FVE Kamenín
0,0067
Ing. Igor Káčerík
FVE Lužianky
0,0065
Ivan Hlavačka
FVE Rastislavice
0,0056
František Kovács
FVE Dvory nad Žitavou RD
0,0047
Miroslav Brázdik
FVE Cabaj RD
0,0046
Miroslav Gut
FVE Nitra, Dvorčanská ul.
0,0045
Ing. Pagáč Ľuboš
FVE Nitra RD
0,0039
Okšová Mária
FVE Prašice
0,0037
SOLÁRNA energia
127
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Lokalizácia rozmiestnenia fotovoltických zdrojov v žilinskom a banskobystrickom kraji Zdroj:www.energia-jaras.sk/index.php/
sk/mapa-lokalit/fv-mapy.html
ŽILINSKÝ KRAJ
FVE Stará Bôrová 1
128
SOLÁRNA energia
Fotovoltické elektrárne od 100kW do 1 MW
Lokalita
FVE Stará Bôrová 1
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
915 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
POWER-SOLARKO, s.r.o., Stará
Bôrová 56, 038 02 Dražkovce
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Stará Bôrová 2
Jakubovany Hôra
FVE Párnica
FVE Bystrička 1
Lokalita
FVE Stará Bôrová 2
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
915 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
POWER-SOLARKO, s.r.o., Stará
Bôrová 56, 038 02 Dražkovce
Lokalita
Jakubovany Hôra
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1370
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
Rewinn, s.r.o.
Lokalita
Párnica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
996
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOTA s.r.o.
Lokalita
Bystrička
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1101
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE Bystrička 1, s.r.o.
SOLÁRNA energia
129
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Bystrička 2
FVE Východná
FVE Jakubovany Hôra 3
FVE Jakubovany Hôra 2
130
SOLÁRNA energia
Lokalita
Bystrička
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1087
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE Bystrička 2, s.r.o.
Lokalita
Východná
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1051
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
EKO Družstvo
Lokalita
Jakubovany Hôra
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
Tymian Assets, s.r.o.
Lokalita
Jakubovany Hôra
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
Wide Access, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Galovany 3
FVE Galovany 4
FVE Galovany 2
FVE Liptovský Trnovec
Lokalita
Galovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1147
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 20, s.r.o.
Lokalita
Galovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1147
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 21, s.r.o.
Lokalita
Galovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1183
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 19, s.r.o.
Lokalita
Liptovský Trnovec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1183
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 25, s.r.o.
SOLÁRNA energia
131
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Jakubovany
FVE Moškovec 1
FVE Veľká Bytča
FVE Moškovec 2
132
SOLÁRNA energia
Lokalita
Jakubovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Jakub Solar s.r.o.
Lokalita
Moškovec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
975
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
RTD, spol. s r.o.
Lokalita
Veľká Bytča
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,608
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
556
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
AGIS SK s.r.o.
Lokalita
Moškovec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,499
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
482
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SOLEN ŽILINA, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Galovany 1
FVE Podtureň - Roveň 321
FVE Podtureň - Roveň 322
FVE Podtureň - Roveň 323
Lokalita
Galovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,400
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
340,2
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 18, s.r.o.
Lokalita
Podtureň
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
112
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 23, s.r.o.
Lokalita
Podtureň
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
112
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 23, s.r.o.
Lokalita
Podtureň
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
112
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TATRA SPC 23, s.r.o.
SOLÁRNA energia
133
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Žilina
Lokalita
Žilina
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
103,3
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ASTA a.s.
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
134
Názov subjektu
Lokalita
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 3
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0999
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 8
0,0999
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 9
0,0999
AB SOLAR, s.r.o.
FVE Veľký Bysterec
0,0999
PRODUKT SK s.r.o.
FVE Bytčica
0,0990
DECON, s.r.o.
FVE Žilina Decon
0,0990
Karol Gejdoš Gália
FVE Gália Vlachy
0,0990
Slavomír Ťapaj PALMAR
FVE Hladovka
0,0990
Marta Beňová MB servis
FVE Okoličné
0,0990
MT Solar, s.r.o.
FVE Svederník 70
0,0987
Filatech, s.r.o.
FVE Svederník 69
0,0987
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 1
0,0977
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 7
0,0972
QUILTEX a.s.
Liptovský Mikuláš, Garbiarska
678
0,0968
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 4
0,0950
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 5
0,0950
MARTEL SLOVAKIA, s.r.o.
FVE Martin
0,0846
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 6
0,0832
MRC - Kovo s.r.o.
FVE Bytča
0,0726
TATRA SPC 23, s.r.o.
FVE Podtureň - Roveň 213,
214
0,0680
KZLM-TILIA, spol.s r.o.
FVE Liptovský Mikuláš
0,0625
Emil Kubiš
FVE Vyšný Kubín
0,0549
Dr. Fedorová Janka, FK metal
FVE Oravská Poruba
0,0480
Martin Feldsam
FVE Mokraď
0,0390
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Názov subjektu
Lokalita
BELKAM s.r.o.
FVE Bystrička
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0350
Jozef Piták
FVE Rabčice
0,0300
Staňo, s.r.o.
FVE Rakovo
0,0300
Michaela Blšáková
FVE Oravský Podzámok
0,0270
MARTEL Liptov, s.r.o.
FVE Liptovský Mikuláš
0,0250
Ing. Jozef Dlábik
FVE Martin
0,0240
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 10
0,0216
OBEC VLACHY,
FVE Trebostovo RD
0,0160
Albín Ivák-ELMONT
FVE Ružomberok, Žilinská ul.
0,0153
ESJ, s.r.o.
FVE Dolný Kubín
0,0150
Mgr. Július Konečný
FVE Vyšný Kubín
0,0150
Ing. Eva Blšáková
FVE Dolný Kubín
0,0150
Bc. Bobček Leonard
FVE Revišné RD
0,0146
PILAR WARE s.r.o.
FVE ALFAPRINT 1
0,0140
Ing. Pavel Doležal
FVE Vavrišovo
0,0135
Obecný úrad
PILAR WARE s.r.o.
FVE Budiš
0,0130
GoldenSUN Slovakia s.r.o.
Liptovský Mikuláš, Kpt.
Nálepku
0,0127
VIKATO spol. s r.o.
Partizánske - Pažiť 143
0,0126
Ing. Štefan Brašeň
FVE Dolný Kubín
0,0120
ID-design, s.r.o.
FVE Dolný Kubín
0,0120
Ing. Marián Socha
FVE Mokraď
0,0120
Ing. Štefan Brašeň
FVE Vyšný Kubín
0,0115
Turianska pekáreň, spol.s r.o.
FVE Turany
0,0106
Ing. Alojz Bobček BZ-SOFT
FVE Dolný Kubín
0,0106
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
FVE Rakovo 2
0,0104
Milan Záhradník
FVE Bešeňová
0,0100
Milan Záhradník
FVE Lúčky
0,0100
Ladislav Firit
FVE Terchová
0,0100
Ing. Virdzek Miroslav
FVE Zádubnie
0,0100
BREMA SK, s.r.o.
FVE Sučany - BREMA
0,0100
Jaroslava Vozárová - penzión Gitka
FVE Lipovec
0,0100
Ing. Peter Král - ADAM
FVE ADAM
0,0096
Bc. Ján Plch
FVE Hony
0,0090
Milan Alman
FVE Liptovský Mikuláš
0,0085
Pavel Droppa
FVE Gôtovany
0,0084
SOLÁRNA energia
135
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Názov subjektu
Lokalita
Pavol Ševčík
FVE Dubovica
0,0080
Jaroslav Zelienka
FVE Trebostovo RD
0,0080
Danka Kostolná
FVE Bodice
0,0078
Ján Majerčiak
FVE Liptovská Teplá RD
0,0078
Adriana Ďatelová
FVE Liptovská Teplá RD
0,0072
Ing. Ján Michalík
FVE Čierne
0,0061
Roman Kasák
FVE Teplička nad Váhom
0,0061
Ing. Jozef Benčo
FVE Hôrky
0,0055
ELBO-CENTRUM s.r.o.
FVE Vrútky RD
0,0054
Ing. Vladimír Lukáč
Púchov, Pod Zábrehom 1578
0,0050
Martin Pápeš
FVE Martin
0,0050
Ing. Peter Krajčí
FVE Rosina
0,0048
Michalková Marta
FVE Terchová
0,0046
Ing. Jozef Erdelyi
FVE Martin
0,0044
Ing. Robert Hok
FVE Vlašky
0,0043
Hlušek Štefan
FVE Raková
0,0042
CAMOS s.r.o.
FVE Stankovany
0,0040
MVDr. Soňa Orčíková
FVE Podhorie
0,0035
PILAR WARE s.r.o.
FVE Martin-Podháj
0,0030
BAnskobystrický KRAJ
FVE Buzitka
136
Inštal. výkon celkom (MW)
SOLÁRNA energia
Fotovoltické elektrárne nad 1 MW
Lokalita
FVE Buzitka
Popis systému
17360 ks - výrobca: Renesola
(polykryštalické), striedače centrálne Efacec 500 HE
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4532 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Lučenec, s.r.o., Tomášikova
50/B, 831 04 Bratislava
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Kosihy nad Ipľom
FVE Tornaľa III
FVE Tronaľa 1
Lokalita
FVE Kosihy nad Ipľom,
Okres Veľký Krtíš
Popis systému
panely Canadian Solar
17 776 ks, CS6P-225P
(polykryštalické), meniče:6 ks
(SMA Sunny Central 630 kW)
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,999
Montáž
17 776 ks
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4275 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
Elektráreň Kosihy, s. r. o.,
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Lokalita
FVE Tornaľa III
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,99
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2934 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FOTOVOLTAIKA Starňa, a.s.,
Ivánska cesta 15, 821 04
Bratislava
Lokalita
FVE Tornaľa I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,99
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3232 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.,
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
SOLÁRNA energia
137
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Tornaľa 2
FVE Mikušovce
FVE Ratka
FVE Holiša
138
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Tornaľa II
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,990
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3232 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
BCQ Systém, a. s., Špitálska 10,
811 08 Bratislava
Lokalita
FVE Mikušovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,820
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4111 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
Lokalita
FVE Ratka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
2,997
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3313 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
DITERGO, s.r.o., Ratka
986 01 Fiľakovo
Lokalita
FVE Holiša
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
2,700
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2720 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV HOLIŠA s.r.o., Mikušovská
cesta 5319, 984 01 Lučenec
101,
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Lučenec
FVE Chrťany
FVE Kalinovo
Lokalita
FVE Lučenec
Popis systému
8680 ks - ReneSola JC230M-24/
Bb a JC235M-24/Bb (od
spoločnosti ReneSola Ltd /
Wuxi Jiacheng Solar Energy,
striedače - centrálne Efacec
500 HE
Inštalovaný výkon (v MWp)
2,000
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2033 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Lučenec, s.r.o., Tomášikova
50/B, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Chrťany - Váľavné
Popis systému
ES-A-205(-210)-fa3 (od
spoločnosti Evergreen Solar
GmbH), na báze kryštalického
kremíka (String RibbonTM),
spolu 9 108 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,897
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1583 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Vellox, s. r. o., Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava
Lokalita
FVE Kalinovo - Priekopa
Popis systému
ES-A-200(-215)-fa3 (od
spoločnosti Evergreen Solar
GmbH), na báze kryštalického
kremíka (String RibbonTM),
spolu 9 504 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,996
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2,269,90
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Vellox, s. r. o. , Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava
SOLÁRNA energia
139
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Pôtor
FVE Hrušov
140
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Pôtor - Veľká Lúka
Popis systému
ES-A-210(-215)-fa3
(od
spoločnosti Evergreen Solar
GmbH), na báze kryštalického
kremíka (String RibbonTM),
spolu 8 415 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,797
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1482 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Vellox, s. r. o. , Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava
Lokalita
FVE Hrušov
Popis systému
WD-A-CC-087A (od spoločnosti
SunWell Solar Corp.), na báze
amorfného kremíka, spolu
7 365 ks, YL 230P-29b (od
spoločnosti Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.), na báze
polykryštalického
kremíka,
spolu 1 296 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
997,80 kWp (699,70 kWp(a-Si)
+ 298,08 kWp(c-Si))
Montáž
Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
804,66 MWh (a-Si) + 345,18
MWh (c-Si)
Uvedenie do prevádzky
Pripojená
do
distribučnej
sústavy SSE-D, a.s.: December
2010
Prevádzkovateľ
SUN4ENERGY s.r.o., Apollo
Business Center II, Prievozská
4/A, blok B, 821 09 BRATISLAVA, Pevná linka SK: +421 2 3220
3765, Pevná linka CZ: +420 221
424 765, E-mail: [email protected]
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Nový Sad
FVE Poltár
FVE Essentia
FVE Vígľaš
Lokalita
FVE Nový Sad - Ipeľka
Popis systému
počet panelov 16404 ks typu
230,235,240-60P
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,894
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
cca 4100 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FVE Nový Sad, s.r.o., Buzitka
120, 985 41 Šávoľ
Lokalita
FVE Poltár
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,199
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1369 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
VGES Solarpark I k. s., Námestie
Slobody 24, 811 06 Bratislava
Lokalita
Rimavská Sobota
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,115
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1230
Uvedenie do prevádzky
júni 2011
Prevádzkovateľ
ESENTIA s.r.o.
Lokalita
Vígľaš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1160
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Protel s.r.o.
SOLÁRNA energia
141
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Kosihy nad Ipľom
Lokalita
Kosihy nad Ipľom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1253
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 6, s.r.o.
Fotovoltické elektrárne od 100kW do 1 MW
FVE Biskupice
FVE Štrkovec
142
SOLÁRNA energia
Lokalita
Solárny park Biskupice
2,3,4 a 5
Popis systému
51 600 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999 + 0,999 + 0,999 + 0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4 628 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PV Biskupice, s.r.o., Nevädzová
6, 821 01 Bratislava,
www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarny-park-biskupice
Lokalita
FVE Štrkovec, okr. Rimavská
Sobota
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1205 MWh
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ASTOM s. r. o., Šebešťanová
253, 017 01 Považská Bystrica,
gen.dodávateľ: BBF elektro,
s. r. o., Radlinského 17/B, 052
01 Spišská Nová Ves
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Horná Ždaňa
FVE Horná Ždaňa
FVE Kalinovo 2
Lokalita
FVE Horná Ždaňa parc. č.
1199/7-8
Popis systému
JULI MODULE 220 Wp
polykryštál
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
konštrukcie FIX 18 panel, zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3800 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
TFR a. s., Račianska 109/B, 831
02 Bratislava
Lokalita
FVE Horná Ždaňa parc. č.
1199/7
Popis systému
JULI MODULE 220 Wp
polykryštál
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
konštrukcie FIX 18 panel, zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3800 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
TFR a. s., Račianska 109/B, 831
02 Bratislava
Lokalita
FVE Kalinovo 2
Popis systému
ES-A-200(-215)-fa3
(od spoločnosti Evergreen Solar
GmbH), na báze kryštalického
kremíka
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1034,497 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
SOLÁRNA energia
143
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Kalinovo 1
FVE Kalinovo 3
FVE Ľadovo 18
144
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Kalinovo 1
Popis systému
ES-A-200(-215)-fa3 (od
spoločnosti Evergreen Solar
GmbH), na báze kryštalického
kremíka
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1034,497 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
Lokalita
FVE Kalinovo 3
Popis systému
ES-A-200(-215)-fa3 (od
spoločnosti Evergreen Solar
GmbH), na báze kryštalického
kremíka
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1034,497 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
Lokalita
FVE Ľadovo 18
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1041,74 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ľadovo 19
FVE Ľadovo 20
FVE Kozí Vrbovok
FVE I Balog nad Ipľom
Lokalita
FVE Ľadovo 19
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1041,74 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
Lokalita
FVE Ľadovo 20
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1041,74 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina
Lokalita
FVE Kozí Vrbovok
Popis systému
plocha panelov 7 267 m2,
pozemok 5,21 Ha
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1 111 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Sunny Sky, s.r.o.
Lokalita
FVE I Balog nad Ipľom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1052 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
MTSK 1 s.r.o., 17. novembra
2868, 022 01 Čadca
SOLÁRNA energia
145
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE II Balog nad Ipľom
FVE IV Balog nad Ipľom
FVE Veľké Pole I
FVE Veľké Pole II
146
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE II Balog nad Ipľom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
MTSK 1 s.r.o., 17. novembra
2868, 022 01 Čadca
Lokalita
FVE IV Balog nad Ipľom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1083 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
MTSK 1 s.r.o., 17. novembra
2868, 022 01 Čadca
Lokalita
FVE Veľké Pole I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1060 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
ProSun, s. r. o., 965 01
Ladomerská Vieska 1030
Lokalita
FVE Veľké Pole II
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,557
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
605 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
ProSun, s. r. o., 965 01
Ladomerská Vieska 1030
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Dolné Plachtince 1
FVE Dolné Plachtince 2
FVE Dolné Plachtince 3
Lokalita
FVE Dolné Plachtince 1
Popis systému
CS6P-225P / 225 Wp
(polykryštalické), SMA Sunny
Central 630 kW
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1107,1 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
REAL HOUSE - REALITY, s. r. o.,
Panenská 33, 811 03 Bratislava
Lokalita
FVE Dolné Plachtince 2
Popis systému
CS6P-225P / 225 Wp
(polykryštalické), SMA Sunny
Central 630 kW
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,99498
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1101,6
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
REAL HOUSE - REALITY, s. r. o.,
Panenská 33, 811 03 Bratislava
Lokalita
FVE Dolné Plachtince 3
Popis systému
CS6P-225P / 225 Wp
(polykryštalické), SMA Sunny
Central 630 kW
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,99640
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1103,2 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
REAL HOUSE - REALITY, s. r. o.,
Panenská 33, 811 03 Bratislava
SOLÁRNA energia
147
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Dolné Plachtince 4
FVE Ľadovo 21
FVE Ľadovo 23
148
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Dolné Plachtince 4
Popis systému
CS6P-225P / 225 Wp
(polykryštalické), SMA Sunny
Central 630 kW
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1103,8 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
REAL HOUSE - REALITY, s. r. o.,
Panenská 33, 811 03 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 21
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1136,32 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5319,
984 01 Lučenec
Lokalita
FVE Ľadovo 23
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
máj 2011
Uvedenie do prevádzky
1136,32 MWh
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5319,
984 01 Lučenec
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ľadovo 22
FVE Ľadovo 24
FVE Ľadovo 27
Lokalita
FVE Ľadovo 22
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1136,32 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5319,
984 01 Lučenec
Lokalita
FVE Ľadovo 24
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1136,32 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5319,
984 01 Lučenec
Lokalita
FVE Ľadovo 27
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1136,32 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.,
Mikušovská cesta 5319,
984 01 Lučenec
SOLÁRNA energia
149
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Krupina I
FVE Krupina II
FVE Krupina III
FVE Krupina IV
150
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Krupina I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1066 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
G - solution s. r. o., Šulekova 2,
811 04 Bratislava
Lokalita
FVE Krupina II
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1066 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
G - solution s. r. o., Šulekova 2,
811 04 Bratislava
Lokalita
FVE Krupina III
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1066 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
G - solution s. r. o., Šulekova 2,
811 04 Bratislava
Lokalita
FVE Krupina IV
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1066 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
G - solution s. r. o., Šulekova 2,
811 04 Bratislava
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ľadovo 1
FVE Ľadovo 3
FVE Ľadovo 5
FVE Ľadovo 2
Lokalita
FVE Ľadovo 1
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 3
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 5
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 2
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
SOLÁRNA energia
151
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Ľadovo 4
FVE Ľadovo 6
FVE Ľadovo 7
FVE Ľadovo 9
152
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Ľadovo 4
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 6
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 7
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 9
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ľadovo 8
FVE Ľadovo 10
FVE Ľadovo 12
FVE Ľadovo 14
Lokalita
FVE Ľadovo 8
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 10
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 12
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 14
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
SOLÁRNA energia
153
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Ľadovo 11
FVE Ľadovo 13
FVE Ľadovo 16
FVE Ľadovo 25
154
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Ľadovo 11
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 13
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 16
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 25
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ľadovo 28
FVE Ľadovo 30
FVE Ľadovo 33
FVE Ľadovo 31
Lokalita
FVE Ľadovo 28
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 30
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 33
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Ľadovo 31
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
SOLÁRNA energia
155
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Ľadovo 34
FVE Babiná II.
FVE Trpín
156
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Ľadovo 34
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 1, s.r.o., Vajnorská
136, 831 04 Bratislava
Lokalita
FVE Babiná II.
Popis systému
WD-A-CC-087A (od spoločnosti
SunWell Solar Corp.), na báze
amorfného kremíka
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,925
Montáž
Fixný systém naklonený pod
požadovaným uhlom
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
952,75 Uvedenie do prevádzky
Pripojená do distribučnej
sústavy SSE-D, a.s.: December
2010
Prevádzkovateľ
SUN4ENERGY s.r.o., Apollo
Business Center II, Prievozská 4/A, blok B, 821 09
BRATISLAVA, Pevná linka
SK: +421 2 3220 3765, Pevná
linka CZ: +420 221 424 765, Email: [email protected]
Lokalita
Trpín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1109
Uvedenie do prevádzky
august 2010
Prevádzkovateľ
TAMA SLOVAKIA, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Jelšava
FVE Uzovská Panica
FVE Prša
FVE Bzovík 1
Lokalita
Jelšava
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1225
Uvedenie do prevádzky
september 2010
Prevádzkovateľ
JSE, spol. s r.o.
Lokalita
Uzovská Panica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1025
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ENERGYWOOD, a.s.
Lokalita
Prša
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1120
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
RHF 2 s.r.o.
Lokalita
Bzovík
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1120
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
JUNCTION s.r.o.
SOLÁRNA energia
157
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Bzovík 1
FVE Prša
FVE Ožďany - Babin Most
FVE Ožďany - Babin Most
158
SOLÁRNA energia
Lokalita
Bzovík
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1120
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
MEETING s.r.o.
Lokalita
Prša
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1080
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Fotonika, s.r.o.
Lokalita
Oždany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
GROUND I, s.r.o.
Lokalita
Oždany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
GROUND II, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ožďany
FVE Dolné Mladonice 1
FVE Včelince
FVE Tornaľa
Lokalita
Oždany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
GROUND IV, s.r.o.
Lokalita
Dolné Mladonice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Max-Pro s.r.o.
Lokalita
Včelince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1112
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Včelince 2, s.r.o.
Lokalita
Tornaľa
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1178
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Stárňa, s.r.o.
SOLÁRNA energia
159
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Rimavské Jánovce
FVE Riečka
FVE Nižná Pokorádz
FVE Jesenské
160
SOLÁRNA energia
Lokalita
Rimavské Jánovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
SolarLand Rimavské Jánovce,
s.r.o.
Lokalita
Riečka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1222
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Riečka, s.r.o.
Lokalita
Nižná Pokorádz
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1129
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Nižná Pokorádz,
s.r.o.
Lokalita
Jesenské
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1211
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Jesenské, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Hodejov
FVE Gemer
FVE Dulovo
Lokalita
Hodejov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1204
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Hodejov, s.r.o.
Lokalita
Gemer
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1205
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Gemer, s.r.o.
Lokalita
Dulovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1222
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SolarLand Dulovo, s.r.o.
SOLÁRNA energia
161
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Čelovce
FVE Babinec 2
FVE Mokrá Lúka MLX
FVE Mokrá Lúka EcoPlan 5
162
SOLÁRNA energia
Lokalita
Čelovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1145
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
S Čelovce, s.r.o.
Lokalita
Babinec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1010
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
HAKO SOLAR II, s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
MLX, s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1088
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 5 s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Mokrá Lúka Kresanda
FVE Babinec
FVE 1
FVE 2
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,984
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1085
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Kresanda, s.r.o.
Lokalita
Babinec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1010
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
HAKO SOLAR I, s.r.o.
Lokalita
Vígľaš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PB TAU s.r.o.
Lokalita
Vígľaš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
AB Gama s.r.o.
SOLÁRNA energia
163
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Rimavská Sobota
Tomášová
FVE Rimavská Sobota
Tomášová
FVE Včelince
FVE Kalinovo
164
SOLÁRNA energia
Lokalita
Tomášová
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1294
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Energy RS, s.r.o.
Lokalita
Tomášová
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1294
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Solar RS, s.r.o.
Lokalita
Včelince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1030
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
DPA HOLDING, s.r.o.
Lokalita
Kalinovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1224
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Kalinovo, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Rimavská Sobota
FVE Jastrabá 1
FVE Jastrabá 2
FVE Jastrabá 3
Lokalita
Rimavská Sobota
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1210
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand 56, s.r.o.
Lokalita
Jastrabá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1062
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ERB Solar 1 s.r.o.
Lokalita
Jastrabá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1062
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ERB Solar 2 s.r.o.
Lokalita
Jastrabá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1062
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ERB Solar 3 s.r.o.
SOLÁRNA energia
165
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Jastrabá 4
FVE Jastrabá 5
FVE Tornaľa
FVE Včelince Západ 1
166
SOLÁRNA energia
Lokalita
Jastrabá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1062
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ERB Solar 4 s.r.o.
Lokalita
Jastrabá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1062
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ERB Solar 5 s.r.o.
Lokalita
Tornaľa
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1074
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
NAS Trade, s.r.o.
Lokalita
Včelince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1074
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
NAS Trade, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Trpín 1
FVE Chyžné
FVE Rumince
Lokalita
Trpín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1030
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
GREEN2ENERGY, s.r.o.
Lokalita
Chyžné
Popis systému
Spolu 23 520 fotovoltaických
tenkovrstvých panelov
QS Solar, Rozprestiera sa na
celkovej ploche 94 126 m2.
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999 + 0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT I, s.r.o., QS&ECO INVEST
PV DEVELOPMENT II, s.r.o.,
http://www.greenenergy.
sk/sk/projekt/solarny-parkchyzne
Lokalita
Včelince
Popis systému
12 900 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar,
Rozprestiera sa na ploche
37 969 m2.
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1163
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PV Rumince, s.r.o., http://
www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarny-park-rumince
SOLÁRNA energia
167
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Buzitka 2
FVE Buzitka 4
FVE Buzitka 5
FVE Dolné Plachtince 1 (7)
168
SOLÁRNA energia
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1043
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
JOMAX SK s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1043
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
KOMAX SK s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1043
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
TAMAX SK s.r.o.
Lokalita
Dolné Plachtince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1042
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Plachtince Power s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Dolné Plachtince 2 (8)
FVE Olováry I
FVE Olováry II
Lokalita
Dolné Plachtince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1042
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Synergy Solutions, s.r.o.
Lokalita
Olováry
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1137
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 19, s.r.o.
Lokalita
Olováry
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1137
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 17, s.r.o.
SOLÁRNA energia
169
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Tomášová 3
FVE Hladký Majer
FVE Dolný Badín A
170
SOLÁRNA energia
Lokalita
Rimavská Sobota
Popis systému
CSUN235-60P / SST 235/60P
(od spoločnosti China Sunergy
(Nanjing) Co., Ltd. / CEEG,
(China Electric Equipment
Group Corporation)), na báze
polykryštalického kremíka),
spolu 4 240 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1129
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Aven RS, s.r.o.
Lokalita
Lučenec
Popis systému
CSUN235-60P / SST 235/60P
(od spoločnosti China Sunergy
(Nanjing) Co., Ltd. / CEEG,
(China Electric Equipment
Group Corporation)), na báze
polykryštalického kremíka),
spolu 4 200 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,987
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1095
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SUN4TECH 1, s.r.o.
Lokalita
Dolný Badín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOJECT 1 s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Dolný Badín B
FVE Dolný Badín C
FVE Dolný Badín D
FVE Dolný Badín E
Lokalita
Dolný Badín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOJECT 2 s.r.o.
Lokalita
Dolný Badín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOJECT 3 s.r.o.
Lokalita
Dolný Badín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOJECT 4 s.r.o.
Lokalita
Dolný Badín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOJECT 5 s.r.o.
SOLÁRNA energia
171
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Dolný Badín F
FVE Jalšovík
FVE Vinica
FVE Uzovská Panica
172
SOLÁRNA energia
Lokalita
Dolný Badín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1070
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
LOJECT 6 s.r.o.
Lokalita
Jalšovík
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,996
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1020
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PROVIDENCE, s.r.o.
Lokalita
Vinica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,995
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
917
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
AQUIRA s.r.o.
Lokalita
Rimavská Sobota
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,994
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1025
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Stožok
FVE Závadka nad Hronom
FVE Žarnovica
FVE Mokrá Lúka EcoPlan 1
Lokalita
Dúbravy
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1074
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
TOMS - SK, s.r.o.
Lokalita
Závadka nad Hronom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
jún 2010
Prevádzkovateľ
KORY, s.r.o.
Lokalita
Žarnovica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1200
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
OSKAR 1, s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1088
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 1 s.r.o.
SOLÁRNA energia
173
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Mokrá Lúka EcoPlan 4
FVE Brezno 2
FVE Brezno 1
FVE Brezno 3
174
SOLÁRNA energia
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1088
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 4 s.r.o.
Lokalita
Brezno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
784
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FV Brezno 1 s.r.o.
Lokalita
Brezno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
784
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FV Brezno 2 s.r.o.
Lokalita
Brezno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
784
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FV Brezno 3 s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Brezno 4
FVE Mokrá Lúka
FVE Malý Krtíš
FVE Mokrá Lúka
Lokalita
Brezno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
784
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FV Brezno 4 s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
654
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power plant 1, s.r.o.
Lokalita
Malý Krtíš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
658
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power house 2, s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
654
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power plant 2, s.r.o.
SOLÁRNA energia
175
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Hladký Majer 2
FVE Hladký Majer 3
FVE Buzitka
176
SOLÁRNA energia
Lokalita
Hladký Majer
Popis systému
CSUN235-60P / SST 235/60P
(od spoločnosti China Sunergy
(Nanjing) Co., Ltd. / CEEG,
(China Electric Equipment
Group Corporation), na báze
polykryštalického kremíka),
spolu 4 200 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,987
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1095
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SUN4TECH 2, s.r.o.
Lokalita
Hladký Majer
Popis systému
CSUN235-60P / SST 235/60P
(od spoločnosti China Sunergy
(Nanjing) Co., Ltd. / CEEG,
(China Electric Equipment
Group Corporation), na báze
polykryštalického kremíka),
spolu 4 200 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,987
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1095
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SUN4TECH 3, s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1250
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
BEMAX SK s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Hladký Majer 4
FVE Mokraď
FVE Malý Krtíš 2
Lokalita
Hladký Majer
Popis systému
CSUN235-60P / SST 235/60P
(od spoločnosti China Sunergy
(Nanjing) Co., Ltd. / CEEG,
(China Electric Equipment
Group Corporation), na báze
polykryštalického kremíka),
spolu 4 200 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,987
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1095
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SUN4TECH 4, s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1250
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
KEMAX SK s.r.o.
Lokalita
Malý Krtíš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1143,7
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 6 s.r.o.
SOLÁRNA energia
177
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Ľadovo 26
FVE Ľadovo 32
FVE Prša III
FVE Ráztoka Vápenica
178
SOLÁRNA energia
Lokalita
Ľadovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
992
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 13 s.r.o.
Lokalita
Ľadovo
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
992
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SPV ĽADOVO 11 s.r.o.
Lokalita
Prša
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1087
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
EcoPlan 7, s.r.o.
Lokalita
Ráztoka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1040
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power plant 5, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ráztoka Vápenica
FVE Mokrá Lúka
FVE Mokrá Lúka
Lokalita
Ráztoka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1040
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power plant 4, s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power plant 3 s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV power plant 3 s.r.o.
SOLÁRNA energia
179
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Malý Krtíš 3
FVE Buzitka
FVE Buzitka Nový Sad - Ipeľka
FVE Malý Krtíš 4
180
SOLÁRNA energia
Lokalita
Malý Krtíš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,989
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1104
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 8, s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1110
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
FVE Krásna s.r.o.
Lokalita
Buzitka Nový Sad - Ipeľka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1025
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
Buzitka obnoviteľné zdroje a.s.
Lokalita
Malý Krtíš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,987
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1104
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FV powerhouse 5, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Prša 1
FVE Ipeľka III
FVE Lovinit
Lokalita
Prša
Popis systému
WD-A-CC-087A (100 Wp, 9
348 ks) a WD-A-CC-0870 (95
Wp, 684 ks), (od spoločnosti
SunWell Solar Corp.), na báze
amorfného kremíka, spolu
10 032 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1120
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
RHF 1 s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1110
Uvedenie do prevádzky
November 2010
Prevádzkovateľ
FVE Buzitka s.r.o.
Lokalita
Lovinobaňa
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1014
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
L - Industry Park s.r.o.
SOLÁRNA energia
181
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Tornaľa 2
FVE Včelince východ 2
FVE Banská Belá
FVE Baňa Bankov - Vepor
182
SOLÁRNA energia
Lokalita
Tornaľa
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,984
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1205
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ASTOM s.r.o.
Lokalita
Včelince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,984
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1205
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ASTOM s.r.o.
Lokalita
Banská Belá
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,984
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1117,6
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SLOVUNITED, s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,983
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
992
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
VEPOR, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Želovce 1
FVE Želovce 2
FVE Želovce 3
FVE Seľany
Lokalita
Želovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
954
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
RUDANA s.r.o.
Lokalita
Želovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
954
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
KM-EN s.r.o.
Lokalita
Želovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
954
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
REALMARKT s.r.o.
Lokalita
Seľany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,971
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
865
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
KBK-ENERGIA, s.r.o.
SOLÁRNA energia
183
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Šíd
FVE Včelince východ 1
FVE Mokrá Lúka
FVE Mokrá Lúka
184
SOLÁRNA energia
Lokalita
Šíd
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,964
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1020
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Šíd, s.r.o.
Lokalita
Včelince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,963
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1205
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ASTOM s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,963
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1010
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 2 s.r.o.
Lokalita
Mokrá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,963
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1010
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
EcoPlan 3 s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Buzitka - Ipeľka
FVE Buzitka - Ipeľka II
FVE Babiná
FVE Bátka
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,950
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1080
Uvedenie do prevádzky
január 2010
Prevádzkovateľ
FVE IPEĽKA s.r.o.
Lokalita
Buzitka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,950
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1080
Uvedenie do prevádzky
január 2010
Prevádzkovateľ
FVE DÓRA s.r.o.
Lokalita
Babiná
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,925
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1030
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SUN4ENERGY ZVB, s.r.o.
Lokalita
Bátka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,921
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
917
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Fotovoltaická elektráreň Bátka,
s.r.o.
SOLÁRNA energia
185
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Rykynčice
FVE Dolné Plachtince I
FVE Dolné Plachtince II
FVE Dúbravy 2
186
SOLÁRNA energia
Lokalita
Rykynčice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,900
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
917
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE Senec s.r.o.
Lokalita
Dolné Plachtince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,896
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1022
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 5, s.r.o.
Lokalita
Dolné Plachtince
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,896
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1022
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 7, s.r.o.
Lokalita
Dúbravy
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,850
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
901,641
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
BE-SOL s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Dúbravy 1
FVE Tomášová
FVE Vlkanová Matuškova 48
FVE MV Energy
Lokalita
Dúbravy
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,850
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
901,641
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
GROUND s.r.o.
Lokalita
Rimavská Sobota
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,840
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
979
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
FVE RS, s.r.o.
Lokalita
Vlkanová
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,836
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
marec 2010
Prevádzkovateľ
HTMAS s.r.o.
Lokalita
Lučenec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,806
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
878,416
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
MV - Energy, s.r.o.
SOLÁRNA energia
187
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Bzovík III.
FVE Otročok
FVE Uzovská Panica
FVE Čechánky II
188
SOLÁRNA energia
Lokalita
Bzovík
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
844
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
FARIO, s.r.o.
Lokalita
Otročok
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,700
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
864,6
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Otročok, s.r.o.
Lokalita
Uzovská Panica
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,667
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
822,8
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Uzovská Panica,
s.r.o.
Lokalita
Látky
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,650
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
715
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FTV POZEMKY 2, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Čechánky I
FVE Mučín
FVE Dolná Strehová I
FVE Dolná Strehová II
Lokalita
Látky
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,650
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1024
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
TRASIMO, s.r.o.
Lokalita
Mučín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
669
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
DWK Consulting, s.r.o.
Lokalita
Dolná Strehová
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
652
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Pure Energy Dolná Strehová I,
s.r.o.
Lokalita
Dolná Strehová
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
652
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Pure Energy Dolná Strehová
II, s.r.o.
SOLÁRNA energia
189
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Lišov
FVE Lipovany
FVE Nižný Skálnik
190
SOLÁRNA energia
Lokalita
Lišov
Popis systému
spolu 7 750 fotovoltaických
tenkovrstvých panelov First Solar, Rozprestiera sa na ploche
20 961 m2
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,580
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
580
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
PV Lišov, s.r.o., http://www.
greenenergy.sk/sk/projekt/
solarny-park-lisov
Lokalita
Lipovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,500
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
588
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SPV Lipovany s.r.o.
Lokalita
Nižný Skálnik
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,500
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
618,2
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Nižný Skálnik, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Čeľovce
FVE Brezno 5
FVE Ožďany - Babin Most
FVE Čebovce
Lokalita
Čeľovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,497
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
282
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
GamaSolar, s.r.o.
Lokalita
Brezno
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,440
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
348
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
FV Brezno 5 s.r.o.
Lokalita
Ožďany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,400
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
465
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
GROUND III, s.r.o.
Lokalita
Čebovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,338
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
388
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
MyEnergy SPV 14, s.r.o.
SOLÁRNA energia
191
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Prša
FVE Dolné Mladonice
FVE Lieskovec I
192
SOLÁRNA energia
Lokalita
Prša
Popis systému
WD-A-CC-0870 (95 Wp), (od
spoločnosti SunWell Solar
Corp.), na báze amorfného
kremíka, spolu 3 360 ks
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,319
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
358
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Sign, s.r.o.
Lokalita
Dolné Mladonice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,250
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
262
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
TYMAL, s.r.o.
Lokalita
Lieskovec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,130
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
145
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
STM POWER a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
Názov subjektu
Lokalita
KACHNIC, s.r.o.
FVE Pôtor - Slatinka
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0998
Ján Murín - TOMS
FVE Dúbravy 463
0,0987
Martin Murín
FVE Dúbravy 461
0,0987
TOMS-SK, s.r.o.
FVE Dúbravy 462
0,0987
MMJ TRADE, s.r.o.
FVE Dúbravy 466
0,0987
STENERGYS, s.r.o.
FVE Žiar nad Hronom - zimný
štadión 1
0,0979
Ing. Štefan Czakó - ELEKTRÓN
FVE Elektrón
0,0742
HrKo Holding a.s.
FVE Príbelce
0,0729
HrKo Holding a.s.
FVE Nenince
0,0729
MARTEL Gemer, s.r.o.
FVE Lučenec
0,0690
Aspex, s.r.o.
FVE Zvolen, Neresnícka cesta 12
0,0629
Ing. Pavol Kilík
FVE Nová Baňa, Sadovnícka ul.
0,0600
Ing. Pavol Kilík
FVE Nová Baňa, Moyzesova ul.
0,0600
Gemernákup, a.s.
FVE Rimavská Sobota I
0,0508
Gemernákup, a.s.
FVE Rimavská Sobota II
0,0416
Eva Vicianová - živnosť
FVE Nová Baňa
0,0397
ELBA.H - Viliam Holý
FVE Nová Baňa
0,0394
Gemernákup, a.s.
FVE Tornaľa I
0,0296
Gemernákup, a.s.
FVE Tornaľa II
0,0296
MICRONIX, spol. s r.o.
FVE Banská Bystrica
0,0280
Ján Hric - ELTÍM
FVE Trubín
0,0228
VV Eko, s.r.o.
FVE Brezno
0,0219
MUDr. Stanislav Köszegy
FVE Trubín
0,0218
Gemernákup, a.s.
FVE Tornaľa III
0,0198
STEFE ECB, s.r.o.,
FVE IEC Rim. Sobota
0,0150
Ing. Jozef Michalík
FVE Brezno
0,0100
Štefan Vaško
FVE Vlašky
0,0100
Tomáš Kamenický
FVE Zvolen
0,0098
Green investments, s.r.o.
FVE Sliač
0,0092
Vladimír Majer
FVE Slovenská Ľupča
0,0092
Ing. Ľubomír Grosiar
FVE Revúca
0,0076
Ing. Ivan Pohorelec
FVE Lučenec RD
0,0046
Michal Zibrin
FVE Králiky RD
0,0045
SOLÁRNA energia
193
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Názov subjektu
Lokalita
Ing. Peter Hozlár
FVE Lieskovec
Inštal. výkon celkom (MW)
Jozef Krbyľa - AUTODOPRAVA
FVE Valaská
0,0041
Ing. Bróska Michal
FVE Závažná Poruba
0,0032
Jozef Vozár - Garden
FVE Nová Baňa
0,0031
ELEC s.r.o.
FVE Slovenská Ľupča
0,0030
Peter Vajo
FVE Stožok
0,0026
MUDr. Otto Vančo
FVE Nová Baňa
0,0019
ELEC s.r.o.
FVE Slovenská Ľupča
0,0009
Marek Murín
FVE Dúbravy 459
0,0497
Miroslav Michelík - ROMI
FVE Hontianske Nemce
0,0478
0,0041
Lokalizácia rozmiestnenia fotovoltických zdrojov v košickom a prešovskom kraji
Zdroj:www.energia-jaras.sk/index.php/
sk/mapa-lokalit/fv-mapy.html
194
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
PREŠOVSKÝ KRAJ
FVE Hlinné
FVE Prešov
FVE FVE Čierne nad Topľou 1
Fotovoltické elektrárne nad 1 MW
Lokalita
FVE Hlinné
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1024,74 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
1. Fotovoltaická, s.r.o., Dolné
Rudiny 15, 010 01 Žilina
Lokalita
FVE Prešov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,098
Montáž
-
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
95 MWh
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
VSE Ekoenergia, s.r.o., Mlynská
31, 042 91 Košice, [email protected]
Lokalita
FVE Čierne nad Topľou 1
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
923,755 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SOLARICA one, spol. s r.o., Pod
Juhom 6477, 911 01 Trenčín
SOLÁRNA energia
195
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE FVE Čierne nad Topľou 2
FVE Lipany
FVE Drienov
FVE Teriakovce
196
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Čierne nad Topľou 2
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
923,755 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SOLARICA one, spol. s r.o., Pod
Juhom 6477, 911 01 Trenčín
Lokalita
FVE Lipany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
722,45 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.,
Jantárová 30, 040 01 Košice
Lokalita
Drienov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
BP RATON, s.r.o.
Lokalita
Teriakovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SOLARPARK TERIAKOVCE, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Drienov
FVE Kobyly II
Lokalita
Drienov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
ARETEX, s.r.o.
Lokalita
Kobyly
Popis systému
6 538 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar
a 3 696 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi,
Rozprestiera sa na ploche
33 210 m2.
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1117
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT IV, s.r.o., www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarnypark-kobyly-ii
SOLÁRNA energia
197
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Rokytov pri Humennom
FVE Abrahamovce
FVE Humenné 1
FVE Humenné 2
198
SOLÁRNA energia
Lokalita
Rokytov pri Humennom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1303
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
POWER SYSTEM INVEST LIMITED
o.z.
Lokalita
Abrahamovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1024
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
Lesna Development, s.r.o.
Lokalita
Humenné
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1204
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
1. FVE HUMENNÉ s.r.o.
Lokalita
Humenné
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1204
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
2. FVE HUMENNÉ s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ostrovany I
FVE Ostrovany II
FVE Kobyly 1
FVE Ondavské Matiašovce
Lokalita
Ostrovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
946
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
CES - SOLAR 24, s.r.o.
Lokalita
Ostrovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
946
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
CES - SOLAR 15, s.r.o.
Lokalita
Kobyly
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
974
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
STOP&GO s.r.o.
Lokalita
Ondavské Matiašovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1250
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
La Panthera, s.r.o.
SOLÁRNA energia
199
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Medzany
FVE Šarišské Michaľany
FVE Ľubotice
FVE Varhaňovce
200
SOLÁRNA energia
Lokalita
Ostrovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
CES-SOLAR 42, s.r.o.
Lokalita
Ostrovany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
CES-SOLAR 33, s.r.o.
Lokalita
Ľubotice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
954
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
BASIX spol. s r.o.
Lokalita
Varhaňovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
ZETASOLAR s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Fulianka 1
FVE Kladzany
FVE Šambron
FVE Veľký Lipník
Lokalita
Fulianka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.
Lokalita
Kladzany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
INMADE s.r.o.
Lokalita
Šambron
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SOLARIS one s.r.o.
Lokalita
Veľký Lipník
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
THESOLAR s.r.o.
SOLÁRNA energia
201
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Medzany
FVE Fulianka 2
FVE Červenica
202
SOLÁRNA energia
Lokalita
Medzany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,974
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
991
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
anthill concept s.r.o.
Lokalita
Fulianka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
920
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
EPSOLAR s.r.o.
Lokalita
Červenica
Popis systému
6 300 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar
a 2 244 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
929
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT III, s.r.o. www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarnypark-cervenica
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Spišský Štvrtok
FVE Malá Domaša
FVE Lemešany
FVE Turany nad Ondavou
Lokalita
Spišský Štvrtok
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,743
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
759,5
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Perth Affiliates s.r.o.
Lokalita
Malá Domaša
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,730
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
950
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
Gestus Investments, s.r.o.
Lokalita
Lemešany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
580
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
M.G.Energy, s.r.o.
Lokalita
Turany nad Ondavou
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,589
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
730
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
DH SOLAR s.r.o.
SOLÁRNA energia
203
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Mečedelovce I
FVE Malá Nižná Šebastová
Lokalita
Spišský Štvrtok
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,354
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
362,1
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Arran Trade s.r.o.
Lokalita
Prešov - Nižná Šebastová
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,250
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
217
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
Frost, a.s. Prešov
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
204
Názov subjektu
Lokalita
Inštal. výkon celkom (MW)
MS-Technology, s.r.o.
FVE Senné MS
0,0998
Automo spol. s r.o.
FVE Prešov
0,0990
GVP, spol. s r.o. Humenné
FVE Humenné 2
0,0990
GVP, spol. s r.o. Humenné
FVE Humenné 3
0,0990
STEMP - M & G, s.r.o.
FVE Poprad
0,0990
VSE Ekoenergia, s.r.o.
FVE Prešov
0,0977
GSM partner spol. s r.o.
FVE Humenné
0,0951
ELPETRO s.r.o.
FVE Petrovany
0,0936
GVP, spol. s r.o. Humenné
FVE Humenné 1
0,0900
DELTA GREEN ENERGY, s.r.o.
FVE Prešov
0,0622
Alis Slovakia s.r.o.
FVE Komáramy
0,0570
Lučanská Magdaléna
FVE Bardejov - II. Etapa
0,0570
IDOS Humenné, s.r.o.
FVE IDOS 01
0,0500
Lučanská Magdaléna
FVE Bardejov
0,0300
Milan Kurnát-Sevek servis výťahyelektro
FVE Svit sklady
0,0290
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Názov subjektu
Lokalita
Marián Vojtek
FVE Podhorany
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0253
Aquapark Poprad, s.r.o.
FVE Aquapark
0,0250
SALTRA, s.r.o.
FVE Somex
0,0210
WILI HOLDING, a.s.
FVE Potôčky
0,0207
Emília Turbáková - ESPRESO
FVE Espreso
0,0190
Dorko Ján
FVE Kanaš
0,0166
Ing. Virostko Michal
FVE Zámutov RD
0,0166
Tomáš Loy - Prymát
FVE Fričkovce
0,0153
Bc. Michal Migal
FVE Sačurov
0,0150
Helena Čopanová
FVE Rokytov pri Humennom
0,0146
Penta V Trading, s.r.o.
FVE Bardejov
0,0141
Jenčo Jozef
FVE Petrovce
0,0138
Jozef Švahla
FVE Stropkov
0,0138
Stanislav Roháč - SANIDOP
FVE Medzilaborce
0,0138
Ján Wiener-Dopravná zdravotná
služba
FVE Ulič
0,0138
Jaroslav Križánek - Kamaj
FVE Giraltovce - OS Kamaj
0,0137
Welcome spol. s r.o.
Poprad, Karpatská 7
0,0108
Ján Mucha
FVE Jablonov
0,0106
RATAJ, s.r.o.
FVE Veľká Lomnica
0,0095
MVDr. Juraj Marcin
FVE Dobrianského
0,0092
Rudolf Hagan
FVE Bardejovská Nová Ves
0,0092
lifelongenergy, s.r.o.
FVE lifelongenergy
0,0088
Ján Kollár
FVE Ovčie
0,0085
Lučanská Magdaléna
FVE Bardejov
0,0085
BIMPEX s.r.o.
FVE Bimpex Prešov
0,0085
Vladimír Kuchár
FVE Krivany
0,0083
STAVLAND, spol. s r.o.
FVE Mníšek nad Popradom
0,0077
Energo Consulting, s.r.o.
FVE Ruská Voľa
0,0074
Ing. Jozef Baláž
FVE Vyšný Žipov
0,0074
Ing. Ľubomír Koco
FVE Pirchne
0,0072
Ladislav Szüč
FVE Dlhé nad Cirochou
0,0061
Stanislav Boruv
FVE Bardejov
0,0060
Zuzana Šebestová
FVE Spišská Teplica
0,0059
MH Solar, s.r.o.
FVE Malý Lipník
0,0056
Veronika Račeková
FVE Stará Ľubovňa
0,0054
SOLÁRNA energia
205
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Názov subjektu
Lokalita
PONORKA s.r.o.
FVE Veľký Šariš
0,0053
Ing. Vlastimil Koneval
FVE Šarišské Sokolovce
0,0051
Mgr. Valéria Pajonková
FVE Spišská Teplica RD
0,0051
Ing. Bindas Peter
FVE Ľubotice
0,0050
Jozef Pribula
FVE Rožkovany 164
0,0050
Terpák Tibor Ing.
FVE Prešov, Murárska 3
0,0050
Aleš Leitner
FVE Nová Kelča
0,0045
Špilko Štefan
FVE Sačurov
0,0045
Mgr. Pavol Zaťko
FVE Nová Lesná
0,0044
AIS-PO, s.r.o.
FVE Prešov, Fučíkova 37
0,0043
Jaroslav Križánek - Kamaj
FVE Giraltovce, Fučíkova ul.
0,0043
Pavol Kuchár
FVE Krivany
0,0043
MGNG Energy, s.r.o.
FVE Plaveč
0,0041
Ing. Vladimír Rohaľ
FVE Šibeňa hora
0,0040
Ing. Bindas Peter
FVE Ľubotice
0,0038
Peter Trojanovič
FVE Sabinov
0,0034
Ing. Jozef Orlej
FVE Hrubov
0,0033
KOŠICKÝ KRAJ
FVE Nový Ruskov III
206
SOLÁRNA energia
Inštal. výkon celkom (MW)
Fotovoltické elektrárne nad 1 MW
Lokalita
FVE Nový Ruskov III
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,940
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4,480
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
SOLAR IN, a.s., Žižkova 6/1874,
040 01 Košice
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Nový Ruskov II
FVE Nový Ruskov I
FVE Čečejovce
Lokalita
FVE Nový Ruskov II
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,940
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2835 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SOLGY, a.s.,
Hlavná 104, 040 01 Košice
Lokalita
FVE Nový Ruskov I
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,940
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2835 MWh
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
SUPERFICIES, s.r.o.,
Jantárová 30, 040 01 Košice
Lokalita
FVE Čečejovce
Popis systému
Inštalovaný výkon (v MWp)
3,898
Montáž
FVE Dobšiná I
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4000 MWh
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PV-Projekt, s. r. o.,
Gemerská 3, 040 11 Košice
Lokalita
Dobšiná
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
972
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SANION ENERGY s.r.o.
SOLÁRNA energia
207
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Dobšiná II
FVE Svätuše
Lokalita
Dobšiná
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
972
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SILICON, a.s.
Lokalita
FVE Svätuše
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
1,000
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
VSE Ekoenergia, s.r.o., Mlynská
31, 042 91 Košice, [email protected]
Fotovoltické elektrárne od 100kW do 1 MW
FVE Michalovce
FVE Sobrance 3
208
SOLÁRNA energia
Lokalita
FVE Michalovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem, pevná
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
998,246 MWh
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
1. Fotovoltaická, s.r.o.,
Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
Lokalita
Sobrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1077
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Geosolix, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Sobrance 1
FVE Sobrance 2
FVE Ostrov
FVE Ostrov
Lokalita
Sobrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1077
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
DESTINY FINANCE, s.r.o.
Lokalita
Sobrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1077
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
TYCOON MANAGEMENT, s.r.o.
Lokalita
Ostrov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
DOMVIA, s.r.o.
Lokalita
Ostrov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
NAJ-REAL, s.r.o.
SOLÁRNA energia
209
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Kechnec
FVE Mokrance 1
FVE Mokrance 2
FVE Mokrance 3
210
SOLÁRNA energia
Lokalita
Kechnec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1120
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
KAVO v.o.s.
Lokalita
Mokrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1171
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
AlfaPark, s.r.o.
Lokalita
Mokrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1171
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Druha slnečná, s.r.o.
Lokalita
Mokrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1171
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
SL 03, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Nacina Ves II
FVE Poľany 2
FVE Nižné Nemecké
FVE Čižatice 1
Lokalita
Nacina Ves
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
A R B Trade s.r.o.
Lokalita
Poľany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Stovateam s.r.o.
Lokalita
Nižné Nemecké
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
MOLTO, s.r.o.
Lokalita
Čižatice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PADUS, s.r.o.
SOLÁRNA energia
211
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Čižatice 2
FVE Bánovce nad Ondavou
FVE Trhovište
FVE Paňovce
212
SOLÁRNA energia
Lokalita
Čižatice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
HODEX, s.r.o.
Lokalita
Bánovce nad Ondavou
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1191
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Bánovce nad Ondavou, s.r.o.
Lokalita
Trhovište
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Epsilon Park, s.r.o.
Lokalita
Paňovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1180
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Paňovce, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Moldava nad Bodvou
FVE Gomboš 1
FVE Gomboš 2
FVE Kožuchov
Lokalita
Moldava nad Bodvou
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1171
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Lemelelectric, s.r.o.
Lokalita
Gomboš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1197
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Prvá slnečná, s.r.o.
Lokalita
Gomboš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,999
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1197
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Zetpark, s.r.o.
Lokalita
Kožuchov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1204
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
ASFALT Energy s.r.o.
SOLÁRNA energia
213
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Tušice 1
FVE Vysoká nad Uhom
FVE Veľký Horeš 1
FVE Veľký Horeš 2
214
SOLÁRNA energia
Lokalita
Tušice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,998
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
FVE Tušice I s.r.o.
Lokalita
Vysoká nad Uhom
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
992
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
ADAKOB, s.r.o.
Lokalita
Veľký Horeš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1072
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Heliopark 2, s.r.o.
Lokalita
Veľký Horeš
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1072
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Heliopark 3, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Mokrance
FVE Krásnohorská Dlhá Lúka
FVE Haniská II
FVE Malý Kamenec
Lokalita
Mokrance
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,997
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1182
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Sunplayer s.r.o.
Lokalita
Krásnohorská Dlhá Lúka
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1007
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
HELIOPARK 1, s.r.o.
Lokalita
Haniska
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
998
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
HELIOPARK 9, s.r.o.
Lokalita
Malý Kamenec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1057
Uvedenie do prevádzky
júl 2010
Prevádzkovateľ
THERMALTECH, s.r.o.
SOLÁRNA energia
215
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Haniská I
FVE Iliašovce
FVE Nový Ruskov
FVE Nacina Ves I
216
SOLÁRNA energia
Lokalita
Haniska
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,993
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
998
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
HELIOPARK 8, s.r.o.
Lokalita
Iliašovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Solár Iliašovce
Lokalita
Nový Ruskov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Satmont s.r.o.
Lokalita
Nacina Ves
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
UNISOLAR s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Nacina Ves II
FVE Ruskov
FVE Baňa Bankov - Banstav
FVE Baňa Bankov - Polnomax
Lokalita
Nacina Ves
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
UKND s.r.o.
Lokalita
Ruskov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,990
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
967
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Heliopark 5, s.r.o.
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Banstav s.r.o.
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
POLNOMAX s.r.o.
SOLÁRNA energia
217
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Čeľovce 1
FVE Plešivec
FVE Baňa Bankov - Meopta
Solar
FVE Baňa Bankov - Agrexim
218
SOLÁRNA energia
Lokalita
Čeľovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,985
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
DELTASOLAR, s.r.o.
Lokalita
Plešivec
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,984
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1150
Uvedenie do prevádzky
január 2011
Prevádzkovateľ
Plešivec Power, s.r.o.
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
MEOPTA Solar s.r.o.
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Agrexim s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Baňa Bankov - Energis
FVE Veľké Revištia
FVE Jovice 4
FVE Jovice 3
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,988
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Energis s.r.o.
Lokalita
Veľké Revištia
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1017
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Regionálna energetika, a.s.
Lokalita
Jovice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Energy Solutions, a.s.
Lokalita
Jovice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Energy Profit, a.s.
SOLÁRNA energia
219
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Brzotín
FVE Rožňava
FVE Jovice 3
FVE Strážske
220
SOLÁRNA energia
Lokalita
Jovice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,979
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1030
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Photon SK SPV 2 s.r.o.
Lokalita
Jovice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,980
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
980
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Photon SK SPV 3 s.r.o.
Lokalita
Jovice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,978
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1032
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
E-13 s.r.o.
Lokalita
Strážske
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,971
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
jún 2010
Prevádzkovateľ
Triskata, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Strážske II
FVE Baňa Bankov
- ECO-PROGRAM
FVE Baňa Bankov
FVE Jovice
Lokalita
Strážske
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,971
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1100
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ARISUN, s.r.o.
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,970
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
979
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Eco-program SLovakia s.r.o.
Lokalita
Baňa Bankov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,968
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1255
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Prima-manufaktúra s.r.o.
Lokalita
Jovice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,964
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1032
Uvedenie do prevádzky
máj 2011
Prevádzkovateľ
Energy 15 s.r.o.
SOLÁRNA energia
221
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Vojany
FVE Markušovce
FVE Zemplínsky Branč
FVE Markušovce
222
SOLÁRNA energia
Lokalita
Vojany
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,958
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
977
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Lokalita
Markušovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,950
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
961,4
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
RS-1, s.r.o.
Lokalita
Zemplínsky Branč
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
962,5
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Zemplínsky Branč,
s.r.o.
Lokalita
Markušovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,750
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
758,2
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
RS-2, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Jaklovce
FVE Ruskov
FVE Tušice
Lokalita
Jaklovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,302
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
380
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s.r.o.
Lokalita
Ruskov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
593
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Heliopark 7, s.r.o.
Lokalita
Tušice
Popis systému
6 132 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 656
fotovoltaických tenkovrstvých
panelov Mitsubishi. Rozprestiera sa na ploche 33 148 m2
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
732
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT V, s.r.o., www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarnypark-tusice-ii
SOLÁRNA energia
223
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Markušovce
FVE Zemplínsky Branč
FVE Markušovce
FVE Jaklovce
224
SOLÁRNA energia
Lokalita
Markušovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,950
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
961,4
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
RS-1, s.r.o.
Lokalita
Zemplínsky Branč
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,800
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
962,5
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SolarLand Zemplínsky Branč,
s.r.o.
Lokalita
Markušovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,750
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
758,2
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
RS-2, s.r.o.
Lokalita
Jaklovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,302
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
380
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Ruskov
FVE Tušice
FVE Rudník
Lokalita
Ruskov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
593
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Heliopark 7, s.r.o.
Lokalita
Tušice
Popis systému
6 132 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 656
fotovoltaických tenkovrstvých
panelov Mitsubishi. Rozprestiera sa na ploche 33 148 m2
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,600
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
732
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT V, s.r.o., www.greenenergy.sk/sk/projekt/solarnypark-tusice-ii
Lokalita
Rudník
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,500
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
585,48
Uvedenie do prevádzky
november 2010
Prevádzkovateľ
ELFOVOLTIKA s.r.o.
SOLÁRNA energia
225
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Jaklovce
FVE Jaklovce
FVE Hatalov
FVE Pusté Čemerné
226
SOLÁRNA energia
Lokalita
Jaklovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,479
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
380
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o.
Lokalita
Jaklovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,302
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
380
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s.r.o.
Lokalita
Hatalov
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,300
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
387
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Heliopark 6, s.r.o.
Lokalita
Pusté Čemerné
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,284
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
356
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
FVE Jarina
FVE Oborín
FVE Solaris, Rozhanovce
FVE Košice Nad Jazerom
Lokalita
Vaniškovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,220
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
220
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
Jarina, s.r.o.
Lokalita
Oborín
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,200
Montáž
zem
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
HELIOTECH, s.r.o.
Lokalita
Rozhanovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
105
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PV Solarsys, s.r.o.
Lokalita
Košice
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
103,3
Uvedenie do prevádzky
december 2010
Prevádzkovateľ
ASTA a.s.
SOLÁRNA energia
227
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
FVE Rozhanovce, SNP 6
Lokalita
Rozhanovce
Popis systému
-
Inštalovaný výkon (v MWp)
0,100
Montáž
strecha
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
105
Uvedenie do prevádzky
jún 2011
Prevádzkovateľ
PV Solarsys, s.r.o.
Fotovoltické elektrárne pod 100 kW
228
Názov subjektu
Lokalita
Saller Invest, s.r.o.
FVE Trebišov
0,0998
Saller Invest, s.r.o.
FVE Košice
0,0998
STELMO a.s. Košice
FVE STELMO
0,0996
Vrador s.r.o.
FVE Čečejovce
0,099
Vrador s.r.o.
FVE Moldava nad Bodvou
0,0994
Vrabusiness s.r.o.
FVE Moldava nad Bodvou
0,0994
Vramobil s.r.o.
FVE Moldava nad Bodvou
0,0994
Edemi, s.r.o.
FVE Rešica
0,0994
Tibor Roman
FVE Budimír
0,0993
ATOL HB, s.r.o.
FVE Strážske
0,0990
M FAM, s.r.o.
FVE Košice
0,0982
Komes Plus s.r.o.
FVE Rozhanovce - Komes Plus
0,0973
LABAŠ s.r.o.
FVE Košice
0,0960
Tibor Roman
FVE Budimír
0,0660
Sorbent, s.r.o.
FVE Spišská Nová Ves
0,0642
MAGNIMEX a.s.
FVE Bankov
0,0640
MAGNIMEX a.s.
FVE Bankov
0,0634
SANION s.r.o.
FVE Dobšiná
0,0630
ALKON Košice a.s.
FVE Košice Alkon
0,0580
Tepláreň Košice, a.s.
FVE TEKO
0,0540
CASSOFIN, a.s.
FVE Košice Stavoprojekting
0,0528
AD-ENERGY s.r.o.
FVE Veľké Kapušany
0,0419
Jaroslav Ostrožovič - J. & J.
Ostrožovič
FVE Ostrožovič
0,0415
Miroslav Neuwirth
FVE Spojstav
0,0221
Ing. Ján Marcinčák
FVE SEZ 1
0,0210
SOLÁRNA energia
Inštal. výkon celkom (MW)
Energetické centrum Bratislava, 2012
Názov subjektu
Lokalita
Inštal. výkon celkom (MW)
Palm Corp s.r.o.
FVE Košice-Optima
0,0200
Paulína Sedmáková
FVE Harichovce
0,0200
Ing. Viera Lopuchovská - GALLOP
FVE Košice
0,0195
Vranai Ladislav
FVE Čečejovce
0,0169
Ľubica Ryniková
FVE Horňa
0,0162
Biják Peter
FVE Čaňa, Mierová 47
0,0152
Prof. Rudolf Cabadaj
FVE Zlatá Idka
0,0150
Lenárt Viliam D + L
FVE Trebišov RD
0,0150
Jozef Hajdučko
FVE Iňačovce
0,0150
FOTOVOLT SK, s.r.o.
FVE Košice
0,0148
Ing. Slavomír Seman
FVE Medzev
0,0140
Ing. Zuzana Romanová
FVE Nová Polhora
0,0138
Timko Michal REMPO
FVE Úpor 115
0,0138
Cassovia Solar Energy s.r.o.
FVE Strelnica KE
0,0138
SELZ, s.r.o.
FVE Olšovany
0,0138
Ing. Juraj Palko
FVE Košice, Niklová 5
0,0137
Michal Girgaš
FVE Smižany
0,0130
Ing. Miroslava Rybanská
FVE Kysak
0,0129
KAJEL-K, s.r.o.
FVE Úpor 153
0,0120
IZOLA Košice s.r.o.
FVE Košice, Textilná 8
0,0119
Ing. Ján Petráš
FVE Poproč, Kostolná 89
0,0118
Ing. Branislav Petráš
FVE Poproč, Nová 3
0,0118
Ing. Peter Onda - Cassovia Efekt
FVE Košice-Slavkovská
0,0117
Ing. Ján Petráš
FVE Poproč, Západná 10
0,0113
A STEEL s.r.o.
FVE Košice - Solar 0004
0,0111
EUROSUR, s.r.o.
FVE Košice - Krásna
0,0110
Jozef Gabonay
FVE Nálepkovo
0,0108
Juraj Šošovička
FVE Malá Ida
0,0102
Prof. Ing. Michal Kolcun PhD.
FVE Baška
0,0101
Energo Consulting, s.r.o.
FVE Baška
0,0101
Róbert Andráši
FVE Košice - Šaca
0,0099
Eva Eltschlägerová - Drestav
FVE Dobšiná
0,0099
JUKOV s.r.o.
FVE Košice, Ukrajinská 32
0,0098
Ing. Ján Lučanský
FVE Košice, Kmeťova ul.
0,0097
Ing. Tibor Roman
FVE Nižný Klátov
0,0092
RADIX UNION, s.r.o.
FVE Košice, Lomená 10
0,0092
SOLÁRNA energia
229
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
230
Názov subjektu
Lokalita
Jozef Kočiš
FVE Lastomír
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0092
Kopka Alexander
Slavošovce - rodinný dom
0,0092
MUDr. Dušan Pávai
FVE Michaľany
0,0092
Ing. Ján Maďar
FVE Michalovce
0,0092
FOTOVOLT ENERGIA, s.r.o.
FVE Haniska
0,0091
Emil Jedlička
FVE Čaňa
0,0090
BRAM-Plus s.r.o.
FVE Košice-Barca
0,0090
Ing. Valter Quallich
FVE Medzev
0,0088
SELZ, s.r.o.
FVE Beniakovce
0,0088
Ján Legát
FVE Spišské Vlachy
0,0088
Mgr. Art. Marcela Fitereová
FVE Vyšný Klátov
0,0087
Cassovia Solar Energy s.r.o.
FVE Strelnica KE
0,0086
Ing. Nataša Hruščová
FVE Poproč
0,0085
Jozef Tóth
FVE Budimír
0,0082
TRÁVNIK, s.r.o.
FVE Malá Ida
0,0080
Štofa Anton
FVE Košice-sever
0,0079
Ing. Norbert Hlinka
FVE Nováčany
0,0078
INVEST M, s.r.o.
FVE Trebišov
0,0073
Ing. Anton Kocúr - KA-tech
FVE Hnilčík
0,0066
Ing. Kornélia Lászóová
FVE Oborín
0,0066
Ing. Jozef Šohajda
FVE Oborín
0,0066
Zuzana Halušková
FVE Geča
0,0062
František Papiernik
FVE Košice
0,0061
Dušan Oščipovský
FVE Košické Olšany
0,0060
A STEEL s.r.o.
FVE Košice Pereš - Solar 0002
0,0054
A STEEL s.r.o.
FVE Gelnica - Solar 0003
0,0054
Jozef Jenčo
FVE Belža
0,0053
Novák Peter
FVE Zlatá Idka
0,0053
Ing. Peter Onda - Cassovia Efekt
FVE Košice-Sever
0,0046
Ing. Hanuliak Ladislav
FVE Košice
0,0046
ELPROTECH, s.r.o.
FVE Trebišov
0,0046
Kavka Pavol
FVE Košice - Šaca
0,0046
Matej Jankal
FVE Gelnica
0,0046
Ing. Jaroslav Varga CSc.
FVE Malá Ida
0,0045
AGROprofit Boliarov, s.r.o.
FVE Boliarov
0,0045
Emil Jedlička
FVE Čaňa
0,0045
SOLÁRNA energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Názov subjektu
Lokalita
MUDr. Janka Eliášová
FVE Rudník
Inštal. výkon celkom (MW)
0,0045
Ing. Peter Hončaruk
FVE Lastomír
0,0042
Timko Michal REMPO
FVE Úpor 50
0,0042
Ing. Róbert Mergeš
FVE Trebišov
0,0041
Hreško Ján, Mgr.
FVE Michalovce - Stráňany
rodinný dom
0,0040
TRÁVNIK, s.r.o.
FVE Košice
0,0040
LEXON, s.r.o.
Košice, Lichardova 13
0,0040
Martin Kopčo
FVE Kalša
0,0039
A STEEL s.r.o.
FVE Košice - Pereš - Solar
0002
0,0037
Peter Petrov
FVE Kojšov
0,0034
STAVOPOL v.d.
FVE Košice - Solar 0005
0,0033
Ing. Jozef Böjtös
FVE Malá Ida
0,0027
JUKOV s.r.o.
FVE Košice, Ukrajinská 32
0,0025
Ing. Dana Fráková
FVE Ždaňa, Mýtna 16
0,0023
Medvecová Gabriela
FVE Košice - juh, Šoltésovej 38
0,0021
SOLÁRNA energia
231
G eoter m á lna energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Geotermálna energia
Aj teplo, obsiahnuté v spodných vrstvách Zeme, je možné využívať na energetické účely. Na Slovensku
máme na využívanie geotermálnej energie výborné predpoklady dané vysokým výskytom geotermálnych
vôd. V našich podmienkach sa za geotermálne vody v širšom slova zmysle považujú podzemné vody
s teplotou na povrchu vyššou než 20°C.
Na základe výskumu a prieskumu (vedeného prevažne Geologickým ústavom Dionýza Štúra, Bratislava)
bolo na našom území vyčlenených 26 perspektívnych oblastí s akumuláciou geotermálnych vôd s teplotami do 150°C, z čoho je 14 oblastí s teplotou nad 100 °C. Všetky tieto oblasti spĺňajú ekonomické limity,
majú vhodný teplotný gradient (rozdiel teplôt vody medzi určitými hĺbkami), hĺbku vrtov i výdatnosť
zdroja. Ukončený je tiež regionálny výskum a vyhľadávací prieskum v piatich perspektívnych oblastiach,
centrálnej depresii podunajskej panvy, komárňanskej vysokej kryhe, Liptovskej kotline, Skorušinskej
panve a v Hornonitrianskej kotline.
Geotermálna energia sa v našich podmienkach využíva hlavne na ohrev teplej úžitkovej vody a na
vykurovanie. Zjednodušene sa dá systém opísať takto: voda sa prostredníctvom hlbokého vrtu (aj 4 km)
dostáva na zemský povrch. Tu vo výmenníkoch tepla ohrieva vodu v sekundárnom okruhu. Takto ohriata
voda prúdi priamo do radiátorov ústredného kúrenia. Voda, ktorá odovzdala svoje teplo (v primárnom
okruhu) sa odvádza späť do vrtu (takýto spôsob sa nazýva reinjektáž) alebo sa vypúšťa do riek (bez
reinjektáže).
Na základe výsledkov základného výskumu a prieskumu geotermálnych zdrojov môžeme konštatovať, že
Slovensko má potenciál geotermálnej energie ohodnotený na 5 538 MW. Doteraz bolo evidovaných 116
geotermálnych vrtov. V súčasnosti sa využíva iba 5,4 % identifikovaného technicky využiteľného
potenciálu geotermálnej energie, hlavne v oblasti tepla. Geotermálne vody sa na Slovensku využívajú
v poľnohospodárstve, ďalej na vykurovanie budov a na rekreačné účely s celkovo využívaným tepelným
výkonom okolo 300 MWt.
Najvýznamnejšou lokalitou pre získavanie geotermálnych vôdje Košická kotlina (Ďurkov) s potenciálom cca 300 MWt. Sú tu navŕtané už 3 skúšobné vrty hlboké 2 252 - 3 210 m, ktoré ukázali, že
teplota geotermálnej vody dosahuje až 130 °C.
V poľnohospodárstve sa geotermálne vody využívajú v 12 lokalitách na vykurovanie skleníkov pri produkcii rýchlenej zeleniny (uhorky, paradajky, paprika, baklažány a i.) ako aj kvetov Celková plocha pokrytá
týmto typom produkcie je okolo 25,86 ha. Na chov rýb sa geotermálne vody využívajú na dvoch lokalitách
vo Vrbove a v Turčianskych Tepliciach.
Geotermálna energia sa využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody v centrálnych systémov zásobovania teplom v Galante, Šali a Seredi. Na vykurovanie kancelárskych a technických priestorov v Topoľníkoch,
Komárne, Bešeňovej, Liptovskom Trnovci a Poprade. Hotelové priestory sú vykurované v Bešeňovej,
Veľkom Mederi, Podhájskej a Štúrove. V Novákoch – Koši sa geotermálna voda využíva na vykurovanie
šatní baníkov a na ohrev vetracieho vzduchu pre hnedouhoľné bane.
V 32 lokalitách sa geotermálna voda využíva na rekreačné účely, hlavne na plnenie bazénov.
Základné informácie o geotermálnych lokalitách
Lokalita
Lehnice
Teplota vody
(nameraná) (°C)
Výdatnosť
(l/s)
61
23
23
Bánovce nad Bebravou
48
Senec
53
12
Čalovo
80
26
Geotermálna energia
233
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Číližská Radvaň
90
23
Diakovce
72
12
99
38
Dunajská Streda
Ďurkov
Chorvátsky Grob
234
130
55
5,4
Čilistov
59
15
Dvory nad Žitavou
68
4,2
Galanta - 1
69
10
Galanta - 2
85
25
Galanta - 3
86
25
Gabčíkovo
66
10
20
Horná Potôň
72
Komárno
51
5
Kravany nad Dunajom
20
5,5
Pavčiná Lehota
36
6,0
Obid
22
2,1
Kráľová pri Senci
60
13
Štúrovo
42
70
Topoľníky
92
23
Tvrdošovce
74
20
Topoľčany
62
2,4
Vlčany
75
10
Nové Zámky
69
4
Podhájska
86
45
Marcelová
65
6
Želiezovce
58
1,5
Lakšárska Nová Ves
82
25
Šaštín - Stráže
81
12
Vrbov
62
61
Topolovec
88
10
Ontopa
58
8
Zemianska Olča
80
13,2
Bešeňová
68
27
Liptovský Trnovec
71
31
Liptovská Kokava
44
20
Šaľa
48
3
Geotermálna energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Zlaté Klasy
70
12,5
Dunajský Klatov
81
10
26
Koš
70
Turčianske Teplice
60
12
Oravice
56
110
Bruty
84
15
Využitie geotermálnej energie na priamy ohrev
Maximálne využitie
Prietok
(l/s)
Ročné využitie
Teplota (°C)
Priemerný
prietok
(l/s)
Využitá
energia
(TJ/r)
Lokalita
Typ
Komárno
B
Štúrovo
B
B/G
13
52
41
5
7,2
D/B/G
23
74
35
12
61,7
Kráľova pri Senci
Topoľníky
Vstup
Výstup
5
40
33
4
3,7
70
40
28
15
23,7
Galanta - 1
B
10
61
35
10
34,3
Galanta - 2,3
D
50
80
40
20
105,5
B/G
20
70
34
15
71,2
Horná Potôň
G
20
68
36
16
67,5
Vlčany
G
10
58
22
6
28,5
Tvrdošovce
B
10
52
30
3
8,7
Dunajská Streda - 1
Gabčíkovo
G/B/D
15
91
40
10,5
70,6
Dunajská Streda - 2
B
23
55
30
16
52,8
Čalovo - 1
G
10
73
44
8
30,6
Čalovo - 2
B
16
57
30
16
57,0
Diakovce
D/B
12
63
30
10
43,5
Nové Zámky
B
4
59
27
4
16,9
Šaľa
B
3
42
28
3
5,5
Číližská Radvaň - 1
G
6
82
32
6
39,6
Číližská Radvaň - 2
G
17
64
32
12
50,6
Topolovec
G
10
61
35
10
34,3
Dunajský Klatov
Podhájska
G
10
74
33
10
54,1
D/B/G
45
80
41
20
102,9
Bešeňová
D/B
27
62
40
18
52,2
Vrbov - 1
F/B/D
28
55
33
20
58,0
Geotermálna energia
235
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
F/B
33
59
33
15
51,4
Bánovce n.Bebravou
Vrbov - 2
B
23
46
20
15
51,4
Oravice
B
110
56
30
Spolu
623
10
34,3
309,5
1217,7
Lokalizácia a rozloha geotermálnych bazénov a skleníkov v Podunajskej nížine
Lokalita
Plavecké
bazény (m2)
Skleníky (ha)
Fólia
Sklo
Spolu
Číližská Radvaň
-
1,10
0,74
1,84
Dunajská Streda
2943
2,96
0,84
3,80
Horná Potôň
áno
1,25
0,60
1,85
Ivánka pri Nitre
-
-
4,00
4,00
Králová pri Senci
1080
0,02
0,10
0,12
Malženice
-
-
3,00
3,00
Marcelová
-
-
2,00
2,00
Podhájska
2113
2,00
0,75
2,75
Topoľníky
1316
2,05
-
2,05
Tvrdošovce
384
0,50
0,60
1,10
Veľký Meder
3422
0,25
1,60
1,85
Nové Zámky
2187
-
-
-
Štúrovo
3500
-
-
-
Najviac lokalít s využívaním zdrojov geotermálnej energie sa nachádza v Trnavskom kraji. Jednou z lokalít je mesto Galanta, kde sa vykuruje celé jedno sídlisko a nemocnica s poliklinikou. Okrem vykurovania sa
v systéme pripravuje aj teplá úžitková voda pre sídlisko a para pre technologické účely nemocnice. Touto
inštaláciou sa okrem iného podstatne zlepšilo životné prostredie v meste, keďže sa prestalo spaľovať
hnedé uhlie. Podobné projekty sú realizované už aj v meste Šaľa a Sereď.
Využitie tepelných čerpadiel na báze geotermálnej energie je oblasťou, v ktorej Slovensko zaostáva za
inými krajinami. Využívajú sa u nás v nasledovných lokalitách (v zátvorkách je uvedený počet tepelných
čerpadiel): Podhájska (1), Bojnice (1), Vyšné Ružbachy (2), Gbelany (1), Rajecké Teplice (3).
Využívanie geotermálnej energie je obmedzené vysokými finančnými nárokmi na jeho realizáciu.
Napríklad len cena geotermálneho vrtu, ktorého hĺbka je 3 500 m, sa pohybuje okolo 3-4 miliónov .
236
Geotermálna energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Aquapark Senec
Lokalita
Senec
Popis
Celoročne kúpanie 28-38 °C
z vrtu v 6 rôznych bazénoch, počas letnej sezóny sa
prevádzka rozširuje až na 11
bazénov.
Technológia
Geotermálny vrt
Využitie energie
Geotermálna voda sa využíva
sa prevádzku aquaparku
a vykurovanie objektov
Prístup verejnosti
áno
Prevádzkovateľ
AQUATHERMAL SENEC, a.s.,
Slnečné jazerá - sever, 903 01
Senec
Geotermálna energia
237
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
TRNAVSKÝ KRAJ
Geotermálny
projekt v Seredi
238
Geotermálna energia
Lokalita
Sereď
Označenie vrtu
geotermálny vrt SEG-1
Výdatnosť vrtu
8 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
66 °C
Technológia
Geotermálna energia z vrtu SEG-1 hlbokého
1 800 m bude využívaná na výrobu tepla
v existujúcej plynovej kotolni K5. Geotermálna voda bude z vrtu čerpaná elektrickým
ponorným čerpadlom s možnosťou plynulého
riadenia otáčok frekvenčným meničom. Od
vrtu bude geotermálna voda dopravovaná
predizolovaným potrubím uloženým v zemi
do objektu separačnej stanice, kde bude
čiastočne zbavená rozpustených aj voľných
plynov a ďalej do výmenníkovej stanice
umiestnenej v objekte kotolne. Po tepelnom
využití vo výmenníkoch tepla bude geotermálna voda odvedená neizolovaným plastovým
potrubím uloženým v zemi do recipientu,
do rieky Váh. Dĺžka prívodného potrubia je
približne 330 m a odvodného 430 m.
Využiteľný potenciál
V geotermálnej odovzdávacej stanici sú
nainštalované dva rozoberateľné titánové
doskové výmenníky, z ktorých prvý s výkonom
0,85 MW slúži na priamy ohrev vratnej vykurovacej vody, a druhý s výkonom 0,4 MW na
ohrev vody výparníkového okruhu tepelného
čerpadla. Tepelné čerpadlo má využiteľný
tepelný výkon v daných podmienkach 547 kW.
Celkový tepelný výkon dodaný do vykurovacej
sústavy geotermálnou vodou a tepelným
čerpadlom je cca 1,4 MW.
Využitie energie
Zasobovanie teplom a teplej vody pre objekty
(17 bytových domov, ZŠ, gymnázium, dom
kultúry a predajňa) s celkovým počtom
960 bytových jednotiek. Priemerné ročne
vyrobené množstvo tepla je približne 39 000
GJ (10 833 MWh), z čoho približne 45% bude
pokrytých geotermálnou energiou.
V prevádzke od roku
2011
Prevádzkovateľ
-
Energetické centrum Bratislava, 2012
Horná Potôň
THERMAL CORVINUS
Veľký Meder
Lokalita
Horná Potôň
Popis
40 l/s-1
Technológia
68-70 °C
Využitie energie
geotermálny vrt
Prístup verejnosti
Teplo sa využíva na vykurovanie
skleníkov na pestovanie paradajok. Celkovo na ploche 6 hektárov
bude nepretržite počas 10
mesiacov v roku 130-tisíc sadeníc
produkovať až 3,25 milióna kilogramov čerstvých paradajok.
Prevádzkovateľ
Prima Fruit
Lokalita
Veľký Meder
Označenie vrtu
Č-2
Výdatnosť vrtu
16,4 l.s-1
Teplota na hlave vrtu
56,5 °C
Využiteľný potenciál
2 864 kW
Technológia
Voda pramení z hĺbky 1500 m,
z dvoch vrtov. Z jedného vrtu
vyviera voda, ktorá má 56,5 °C,
z druhého vrtu 76,5 °C.
Využitie energie
Priame využitie: na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko
V prevádzke od roku
1974
Prevádzkovateľ
Apollon s.r.o., Nám. Hrdinov
2184/568, Veľký Meder 932 01
Geotermálna energia
239
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
THERMALPARK
Dunajská Streda
Termálne kúpalisko
Diakovce a Horné Saliby
240
Geotermálna energia
Lokalita
Dunajská Streda Označenie vrtu
DS-2
Výdatnosť vrtu
30,0 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
57,0 °C
Využiteľný potenciál
4 044 kW
Technológia
Voda vyviera samovoľne, teplota 56°C, hĺbka vrtu 1600 m
Využitie energie
Nepriame využívanie na
vykurovanie budov, priame
využitie na prípravu bazénovej
vody pre termálne kúpalisko
V prevádzke od roku
THERMALPARK DS, a.s.,
Gabčíkovská cesta 237/38,
929 01 Dunajská Streda
Prevádzkovateľ
http://www.thermalpark.sk/
termalna-voda
Lokalita
Kúpalisko sa nachádza medzi
obcami Horné Saliby
a Diakovce
Označenie vrtu
Di-1, Di-2, Di-3
Výdatnosť vrtu
4,0; 15,0; 15,0 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
38,0; 67,0; 19,0 °C
Využiteľný potenciál
385 + 3 266 + 251 = 3 902 kW
Technológia
Tepelné čerpadlá, hĺbka 780m,
38 °C
Využitie energie
Nepriame využívanie na
vykurovanie budov, priame
využitie na prípravu bazénovej
vody pre termálne kúpalisko
V prevádzke od roku
cca pred 30 rokmi, v roku 2001
sa prevádzka rozdelila na dve
kúpaliská.
Prevádzkovateľ
-
Energetické centrum Bratislava, 2012
Termálne kúpalisko Komárno
Termál centra Galandia
Lokalita
Galanta
Popis
Termál Centrum Galandia
v Galante je pre návštevníkov
otvorené od roku 2007.
Teplota vody v bazénoch sa
pohybuje okolo 28°C, no pre
návštevníkov je zohrievaná
geotermálnou vodou až na
teplotu 36°C. Nemá žiadne
liečivé účinky.
Teplota na hlave vrtu
-
Využitie energie
ohrev bazénovej vody
a vykurovanie objektov
V prevádzke od roku
2007
Prevádzkovateľ
GALANDIA, spol. s r.o., kpt.
Nálepku 43/2373, 924 01
Galanta
Geotermálna energia
241
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Geotermálny projekt v Galante
242
Geotermálna energia
Lokalita
Galanta
Označenie vrtu
FGG-2, FGG-3
Výdatnosť vrtu
2x16,5 = 33 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
78,0 °C
Využiteľný potenciál
8 705 kW
Technológia
Geotermálna voda sa čerpá
z dvoch geotermálnych vrtov
hlbokých 2 100 m. (Geotermálne vrty boli navŕtané v roku
1983 FGG-2 do hĺbky 2101 m
s teplotou vody 78 °C a v roku
1984 FGG-3 do hĺbky 2102 m
s teplotou vody 77 °C). Tepelný
výkon získaný z geotermálnej
vody postačuje na pokrytie
potreby tepla do priemernej
dennej vonkajšej teploty –1,5
°C. Pri nižších teplotách sa
do prevádzky uvádza špičkový
zdroj tepla, ktorý tvoria 4 kotle
na zemný plyn zapájané podľa
potreby. Tepelné hospodárstvo
Galantatermu tvorí centrálna
kotolňa (energocentrum), kde
sa pripravuje vykurovacia voda
a TÚV, a odberné miesta (výmenníkové stanice). V systéme
sú inštalované štyri plynové
kotle s tlakovými horákmi s
celkovým tepelným výkonom
10,6 MW. Maximálna potreba
tepla zásobovaných objektov
je 14,7 MW. Ročne vyrobené
množstvo tepla predstavuje
približne 90 tisíc GJ, z čoho
až 90 % dodáva geotermálny
zdroj.
Využitie energie
Nepriame využitie cez výmenníky tepla: vykurovanie,
príprava TV pre sídlisko Sever
(vyše 1260 bytov), vykurovanie
príprava TV a technologickú
paru pre nemocnicu s poliklinikou
V prevádzke od roku
1996-1997
Prevádzkovateľ
Galantatherm s r.o. Galanta,
Inštaloval: Slovgeotherm Bratislava, Virkin Orkint, Island
Energetické centrum Bratislava, 2012
Termálne
kúpalisko
Komárno
Termálne
kúpaliskoVincov
Komárno
Termálne kúpalisko
les
Termálne kúpalisko Komárno
Lokalita
Vincov les, neďaleko
Sládkovičova
Popis
Termálne kúpalisko Vincov les
sa nachádza na južnom Slovensku pri štátnej ceste
Galanta - Sládkovičovo,
približne 55 kilometrov od
Bratislavy. V areáli sa nachádza
termálny vrt, z ktorého vyteká
termálna voda s teplotou 62 °C.
Teplota na hlave vrtu
Voda má teplotu 62°C
Využitie energie
ohrev bazénovej vody,
a vykurovanie objektov
V prevádzke od roku
2007
Prevádzkovateľ
Termálne kúpalisko Vincov les,
s.r.o., Fučíkova 340, 925 21
Sládkovičovo
Lokalita
Topoľníky
Popis
Kúpalisko má 3 bazény, z toho
jeden má teplotu vody 36°C.
Termálna minerálna voda
priaznivo pôsobí na choroby
pohybového ústrojenstva.
Využitie energie
ohrev bazénovej vody
V prevádzke od roku
1983
Geotermálna energia
243
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Nitriansky KRAJ
Geotermálny
projekt v Šali
244
Geotermálna energia
Lokalita
Šaľa
Označenie vrtu
GTŠ-1
Výdatnosť vrtu
15 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
70,0 °C
Využiteľný potenciál
Geotermálna energia z vrtu GTŠ-1 s hĺbkou
1 800 m je využívaná na výrobu tepla v existujúcej plynovej kotolni. Geotermálna voda je
z vrtu čerpaná elektrickým ponorným čerpadlom
s možnosťou plynulého riadenia otáčok
frekvenčným meničom. Od vrtu je geotermálna
voda dopravovaná predizolovaným potrubím
uloženým v zemi do objektu separačnej stanice,
kde je zbavená prebytočných plynov a ďalej do
výmenníkovej stanice umiestnenej v areály
kotolne. Po tepelnom využití vo výmenníkoch
tepla je geotermálna voda odvedená neizolovaným plastovým potrubím uloženým v zemi
do recipientu, do rieky Váh. Dĺžka prívodného
potrubia je približne 200 m a odvodného 800 m.
Technológia
V geotermálnej odovzdávacej stanici sú
nainštalované dva rozoberateľné titánové
doskové výmenníky, z ktorých prvý s výkonom
1,3 MW slúži na priamy ohrev vratnej vykurovacej vody, a druhý s výkonom 0,45 MW na ohrev
vody výparníkového okruhu tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo má využiteľný tepelný výkon
v daných podmienkach 576 kW. Celkový tepelný
výkon dodaný do vykurovacej sústavy geotermálnou vodou a tepelným čerpadlom je cca 1,9 MW.
Výroba tepla cca 7 250 kW/rok
Využitie energie
Zasobovanie teplom a teplej vody z centrálnej kotolne pre 82 objektov v meste Šaľa, celková ročná
výroba tepla v kotolni CK31 (plyn +geotremálna
energia) je cca 87 000 GJ (24 167 MWh), pričom
geotermálnou energiou je možné poryť cca 30%
(cca 7 250 kW/rok).
V prevádzke od roku
2011
Prevádzkovateľ
Invetorom a prevádzkovateľom geotermálneho
projektu je spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Termálne kúpalisko Levice:
Margita Ilona
Termálne
Komárno
Termálne kúpalisko
kúpalisko
Geotermálny
projekt Komárno
na Podhájskej
Termálne
kúpalisko
Komárno
Termálnekúpalisko
kúpaliskoPatince
Komárno
Termálne
Lokalita
Kalinčiakovo, časť Levice
Technológia
Geotermálny vrt
Využitie energie
Geotermálna energia je
využívaná pre prevádzku
termálnych kúpalísk
V prevádzke od roku
1965
Inštaloval
Okresná správa cestovného
ruchu
Prevádzkovateľ
Margita – Ilona, s.r.o
Lokalita
Podhájska
Označenie vrtu
Po-1 a reinjektážny vrt GRP-1
Výdatnosť vrtu
42 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
81 °C
Využiteľný potenciál
11 606 kW
Technológia
Prvá úspešná reinjektážna
stanica na Slovensku –
tepelné čerpadlo, teplota vody
40 °C, nepriame využívanie
na vykurovanie budov a na
vykurovanie skleníkov s rozlohou 2 ha, priame využívanie na
prípravu bazénových vôd pre
termálne kúpalisko.
Využitie energie
Vykurovanie hotela, administratívnej budovy a 3,2 ha
skleníkov.
V prevádzke od roku
1994
Lokalita
Patince
Označenie vrtu
SB-1, SB-2, SB-3
Výdatnosť vrtu
29,4; 15,1; 29,1 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
26,0; 27,0; 26,5 °C
Využiteľný potenciál
1 354 + 759 + 3 228 = 5 341 kW
Technológia
Termálny prameň, 180-200 m,
teplota 27 °C.
Využitie energie
Priame využitie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko.
V prevádzke od roku
1967, novodobo od 1991
Prevádzkovateľ
Kúpele Patince, s.r.o.
Geotermálna energia
245
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Termálne
kúpalisko
Termálnekúpalisko
kúpalisko Komárno
Komárno
Termálne
Bystričany: Chalmová
Termálne
kúpalisko
Komárno
Termálnekúpalisko
kúpaliskoNové
Komárno
Termálne
Zámky: Štrand Emila Tatárika
Termálne kúpalisko
Santovka wellness
246
Geotermálna energia
Lokalita
Chalmová
Technológia
Geotermálny vrt, ponorné
čerpadlo, tri vrty s hĺbkou od
150 do 217 m a teplotami vody
od 31°C do 42°C.
Využitie energie
Geotermálna voda sa využíva
na prevádzku termálneho
kúpaliska.
V prevádzke od roku
1925
Inštaloval
INGEO
Prístup verejnosti
Áno – počas leta
Prevádzkovateľ
Obec Bystričany Lokalita
Nové Zámky
Technológia
FNZ-1, Z hĺbky 1400 m tu
vyviera 62°C teplá voda
s výdatnosťou 4,5 l za sekundu
Využitie energie
4,5 l/s-1
V prevádzke od roku
62,0 °C
Inštaloval
603 kW,
Prístup verejnosti
Priame využitie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko Strand.
Prevádzkovateľ
Správa cestovného ruchu Nové
Zámky, Bezručova 21, 940 66
Nové Zámky Lokalita
Santovka
Označenie vrtu
Santovská termálna voda vo
vrte B-3A, ktorý sa nachádza
priamo v areáli kúpaliska,
má teplotu vody pri vyvieraní
26,7 °C, maximálnu výdatnosť
22,7 l/s a trvalo využiteľnú
výdatnosť 10,0 l/s.
Výdatnosť vrtu
10 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
26,7 °C
Využitie energie
Priame využitie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko
Prevádzkovateľ
A.N.E.S., a.s., Maďarovská 4,
Santovka 935 87
Energetické centrum Bratislava, 2012
Termálne
kúpalisko
Termálne
kúpalisko Komárno
Komárno
Termálne kúpalisko
Tvrdošovce
Lokalita
Tvrdošovce
Označenie vrtu
Geotermálny prameň má
výdatnosť 12 l/s, s teplotou
vody 71°C, pH 8,2 ktorý je v
súčasnosti využívaný v hlavnej
letnej sezóne na kúpanie vo
viacúčelovom bazéne.
Výdatnosť vrtu
12 l.s-1
Teplota na hlave vrtu
71 °C
Využitie energie
Priame využitie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko
Prevádzkovateľ
obec Tvrdošovce
Lokalita
Bojnice, kúpalisko
Technológia
Geotermálny vrt + tepelné
čerpadlo, teplota vody 38 °C
Využitie energie
Geotermálna voda sa využíva
na prevádzku termálneh kúpaliska a kúpeľných zariadení.
Prístup verejnosti
áno
Prevádzkovateľ
Zámok a okolie 8,
Bojnice 972 01
Lokalita
Bánovce nad Bebravou
Označenie vrtu
BnB-1
Výdatnosť vrtu
11,0 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
42,6 °C
Využiteľný potenciál
1 271 kW
Využitie energie
Prevádzka termálneho
kúpaliska.
Prevádzkovateľ
Mestský úrad
Bánovce nad Bebravou TRENČIANSKY KRAJ
Termálne
kúpalisko
Termálnekúpalisko
kúpalisko Komárno
Komárno
Termálne
Bojnice: Čajka
Termálne
Termálne kúpalisko
kúpalisko Komárno
Komárno
Termálne
kúpalisko
Komárno
Termálne kúpalisko
Bánovce
nad Bebravou: Pažiť
Geotermálna energia
247
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Kúpele Nimnica
Lokalita
Nimnica
Technológia
Geotermálna energia sa využíva
na prevádzku termálnych
kúpeľov a bazénov.
Využitie energie
1992 (bazén)
Prístup verejnosti
Áno
Prevádzkovateľ
Spa Nimnica Inc., Nimnica
Lokalita
Oravice, okres Tvrdošín
Označenie vrtu
OZ-2
Výdatnosť vrtu
120 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
54,0 °C
Využiteľný potenciál
19 595 kW
Technológia
Voda z geotermálneho vrtu,
hĺbka 1600 m.
Využitie energie
Nepriame využívanie: predohrev TÚV v Tvrdošíne, priame
využívanie pre dva bazény na
termálnom kúpalisku.
V prevádzke od roku
1995-1996
Prevádzkovateľ
Technické služby mesta Tvrdošín
Lokalita
Rajec
Technológia
Artézska studňa RK 22, geotermálny vrt + 3 tepelné čerpadlá,
teplota vody 26 °C.
Využitie energie
Geotermálna energia sa využíva
pre prevádzku termálnych
kúpalísk.
V prevádzke od roku
1987
Prevádzkovateľ
HALIT s.r.o.,
Bystrická 57/135, 015 01 Rajec
ŽILINSKÝ KRAJ
Termálne
kúpalisko
Komárno
Termálnekúpalisko
kúpaliskoOravice
Komárno
Termálne
Termálne kúpalisko Rajec:
Veronika
248
Geotermálna energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Termálne
kúpalisko
Komárno
Termálne
kúpalisko
Komárno
GINO
PARADISE
BEŠEŇOVÁ
Lokalita
Bešeňová
Označenie vrtu
ZGL-1
Výdatnosť vrtu
28 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
61,5 °C
Využiteľný potenciál
5 451kW
Technológia
Geotermálny vrt,
hĺbka 1 987 m,
Využitie energie
Nepriame využívanie na
vykurovanie budov a skleníkového hospodárstva.
Priame využívanie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko. Vykurovanie
rekreačno – rehabilitačného
komplexu, niekoľko bazénov
a príslušných rekreačných
zariadení, vykurovanie 2,5 ha
skleníkov.
Termálne kúpalisko a
kúpele Turčianské Teplice
Termálne kúpalisko
Rajecké Teplice: Laura
V prevádzke od roku
1997
Prevádzkovateľ
EUROCOM Investment, s.r.o.,
GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ,
034 83 Bešeňová 136
Lokalita
Turčianské Teplice
Popis
Hlavný minerálny prameň najvyužívanejší vrt v kúpeľoch,
odvŕtaný bol v roku 1966
a zabudovaný v roku 1969.
Pôvodná hĺbka bola 97 m. Jeho
minerálna voda sa využíva na
balneoterapeutické účely
v liečebnom dome Veľká Fatra.
Výdatnosť – 7 l/s.
Prevádzkovateľ
Slovenské liečebné kúpele
Turčianske Teplice, a.s.
Lokalita
Rajecké Teplice
Využitie energie
Geotermálna voda sa používa
na prevádzku termálnych
kúpeľov a bazénov .
Prístup verejnosti
Áno
Prevádzkovateľ
Slovenské liečebné kúpele
Rajecké Teplice, a.s.
Geotermálna energia
249
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Termálne kúpalisko
Liptovský Ján
Termálne kúpalisko
Stráňavy
AQUAPARK TATRALANDIA
250
Geotermálna energia
Lokalita
Liptovský Ján
Označenie vrtu
Rudolf
Výdatnosť vrtu
22,0 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
29,2 °C
Využiteľný potenciál
1 308 kW
Technológia
2 vrty: hĺbka 9 metrov, teplota
27-40°C ,hĺbka 95 m, teplota
29,4°C.
Využitie energie
Priame využitie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko.
V prevádzke od roku
1975
Prevádzkovateľ
Sorea s.r.o., Hotel Sorea Máj,
032 03 Liptovský Ján
Lokalita
Stráňavy
Využitie energie
Termálne kúpalisko Stráňavy
s rozlohou 1,88 ha má vybudovaný veľký bazén (50 x 23,5
m) a detský bazén (12 x 8 m)
s teplotou vody 24-26 ˚C.
Prevádzkovateľ
AQUA EDEN Stráňavy a.s.
Lokalita
Liptovský Trnovec
Využitie energie
Zdroj termálnej vody, ktorý
vyviera z hĺbky viac ako 2500m,
s teplotou 60,7°C. Termálna
minerálna voda v bazénoch má
medzi vodami Liptova osobitné
postavenie. Je v nej časť morských vôd z paleogénneho
mora, ktoré bolo na území
Liptovskej kotliny.
Prevádzkovateľ
AQUAPARK TATRALANDIA,
Ráztocká 21,
031 05 Liptovský Mikuláš
Energetické centrum Bratislava, 2012
Kúpele Lúčky
Lokalita
Lúčky
Využitie energie
Minerálna voda pochádza z
dvoch vrtov BJ – 101 (Valentína) a HGL – 3. Valentína
má 32 °C a nový vrt HGL-3 má
teplotu 37 °C. Voda z prameňov
sa využíva v prirodzenej forme
v bazénoch aj vo všetkých
separátnych kúpeľoch.
Prevádzkovateľ
KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82
Lúčky, okres Ružomberok
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
AQUATERMAL Strehová
Kováčová
Kúpalisko Morgen Slovakia Vinica
Lokalita
Dolná Strehová
Popis
Nový areál KUPKA s kapacitou
3000 okamžitých návštevníkov.
Voda s teplotou od 28 do 36
°C. Voda na Kupku Dolná
Strehová blahodarne pôsobí
na pohybové ústrojenstvo a má
priaznivé kozmetické účinky.
Technológia
Geotermálny vrt
Využitie energie
Priame využitie na prípravu
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko-
V prevádzke od roku
2011
Prevádzkovateľ
AQUATERMAL Strehová
Lokalita
Kováčová, Zvolen
Využitie energie
Termálne kúpalisko a kúpele
Prístup verejnosti
áno
Prevádzkovateľ
RECENT s.r.o. Lokalita
Vinica
Využitie energie
Termálne kúpalisko Morgen Slovakia leží v obci Vinica v blízkosti Veľkého Krtíša. Termálna
voda má 24 °C a lieči choroby
pohybového ústrojenstva.
Prevádzkovateľ
-
Geotermálna energia
251
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Termálne kúpalisko Katarína
Termálne kúpalisko Sklené
Teplice
Vodný raj Vyhne
252
Geotermálna energia
Lokalita
Kremnica
Popis
Banský štrukturálny vrt z roku
1967 ležiaci južne od samotného kúpaliska je zdrojom
veľkého množstva 50 °C teplej
minerálnej vody s blahodarnými účinkami na pohybové a
nervové ústrojenstvo.
Technológia
Čerpadlo 100 kW; hĺbka 376
m, 50°C
Využitie energie
Geotermálna voda sa využíva
na prevádzku termálneho
kúpaliska
V prevádzke od
Čerpadlá – od r. 2000, kúpalisko asi od r. 1970
Prístup verejnosti
Áno
Prevádzkovateľ
-
Lokalita
Sklené Teplice
Popis
V súčasnosti v Sklených
Tepliciach vyviera 14 prameňov
s teplotou od 37°C do 52,3°C.
Využívajú sa hĺbkové vrty a
studne až do hĺbky 1600 m.
Fyzikálno – chemické vlastnosti termálnych vôd predurčili
kúpele na liečbu pacientov
s nervovými chorobami a
chorobami pohybového
aparátu.
Prevádzkovateľ
Liečebné termálne kúpele, a.s.,
966 03 Sklené Teplice
Lokalita
Vyhne
Využitie energie
Prameň prírodnej termálnej
vody vo Vyhniach s teplotou
36,5 °C má vysoký obsah železa
a rôznych iných minerálov.
Bazény sú plnené prírodnou
termálnou vodou a teplota
vody v jednotlivých sekciách je
od 29 do 36 °C.
Prevádzkovateľ
VODNÝ RAJ VYHNE, 966 02
Vyhne č. 100, Slovensko
Energetické centrum Bratislava, 2012
Košický KRAJ
Geotermálny projekt
v Košiciach - vo fáze
realizácie
Lokalita
katastrálne územie obce Svinica (Ďurkov
- Svinica), geotermálne strediská v obciach
Bidovce, Ďurkov a Olšovany
Označenie vrtu
tri geotermálne vrty vyhĺbené v rokoch 1998 – 99
Výdatnosť vrtu
Pre jeden vrt 65 l/s, Rezervoár je lokalizovaný
v hĺbke 2 100 až 3 200 metrov pod zemou.
Teplota na hlave vrtu
130°C
Využiteľný potenciál
Projekt využitia geotermálnej energie pre
vykurovanie mesta Košice uvažuje s vybudovaním
troch geotermálnych stredísk v obciach Bidovce,
Ďurkov a Olšovany s celkom piatimi dubletmi
(dublet = ťažobný + reinjektážny vrt). V strediskách budú okrem vrtov umiestnené aj
výmenníkové stanice, kde geotermálna voda
odovzdá svoje teplo upravenej vykurovacej vode
a následne bude zatlačená späť do zemskej
kôry. Vykurovacia voda bude privedená 16 km
dlhým teplovodom do Košíc, kde bude využitá na
vykurovanie. Celkový tepelný výkon plánovaný
pre prvú etapu projektu je 100 MWt.
Využitie energie
Predpokladá sa ročná dodávka 2 100 TJ geotermálneho tepla, čo predstavuje 48% z celkovej
produkcie tepla v TEKO.
V prevádzke od roku
Aktuálne práce vykonané na projekte:
- Dokončil sa výkup pozemkov pre geotermálne
strediská
- Získali sa stavebné povolenia na geotermálne
strediská
- Získali sa stavebné povolenia na teplovody
- Získali sa pásma ochrany vodných stavieb
- Projektová dokumentácia elektrárne
dokončená
- Pripravená je tendrová dokumentácia na vrtné
práce
- Osvedčenie o súlade zámeru s energetickou
koncepciou SR vydané
- Vydané stavebné povolenie na geotermálnu
elektráreň Svinica-Ďurkov
- Úspešne vykonaná poloprevádzková hydrodynamická skúška geotermálnych vrtov
Informácie
Geoterm Košice, a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice
Geotermálna energia
253
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Geotermálny projekt
v Michalovciach - v príprave
254
Geotermálna energia
Lokalita
Michalovce
Popis projektu
Navrhnutý je ťažobný geotermálny vrt s hĺbkou 1 900 m
(s možnosťou prehĺbenia o 300
m) situovaný juhovýchodne od
mesta. Očakávané energetické
parametre vrtu sú nasledovné:
teplota na hlave vrtu 85°C,
výdatnosť čerpaním prelivom
15 l/s, teoreticky využiteľný
energetický potenciál 4,7 MWt.
Využitie energie
Množstvo tepelnej energie dodané geotermálnou
energiou predstavuje cca 43%
(43 000 GJ) z celkovej ročnej
výroby tepelnej energie, pričom
zvyšných 67% bude pokrytých
plynovými kotlami. Následne
bude tepelne využitá geotermálna voda odvedená pre
potreby jej možného ďalšieho
využitia v rekreačno-športovom
areáli (aquaparku) alebo
podobne. Likvidácia využitej
geotermálnej vody bude realizovaná vypúšťaním do rieky
Laborec. Investičné náklady
na realizáciu geotermálneho
projektu v meste Michalovce sú
vyčíslené na 10,2 mil. EUR
(308 mil. SK).
V prevádzke od roku
Bola spracovaná predprojektová technicko-ekonomická
štúdia realizovateľnosti a v
súčasnosti sa hľadá investor.
Informácie
Slovgeoterm, a.s., Palisády 39,
811 06 Bratislava
Energetické centrum Bratislava, 2012
PREŠOVSKÝ KRAJ
Termálne kúpalisko Vrbov
Vyšné Ružbachy
AquaCity Poprad
Lokalita
Vrbov, okres Kežmarok
Označenie vrtu
Vr-1 a Vr-2
Výdatnosť vrtu
28,3 a 33,2 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
56,0 a 59,0 °C
Využiteľný potenciál
4 858 a 6 116 = 10 974 kW
Technológia
Voda z dvoch geotermálnych
vrtov po zmiešaní so studenou
priamo zásobuje bazény
Využitie energie
Priame využívanie: príprava
bazénovej vody pre termálne
kúpalisko, v zime ohrev
potočnej vody pre rybné hospodárstvo, nepriame využívanie
na vykurovanie budov
V prevádzke od roku
1981 (prvý vrt), 1989 (druhý
vrt)
Prevádzkovateľ
SALMOTHERM - invest s.r.o, 059
72 Vrbov 299
Lokalita
Vyšné Ružbachy
Technológia
Geotermálny vrt + tepelné
čerpadlo, teplota vody 19 °C
Využitie energie
Geotermálna voda sa používa
na prevádzku termálnych
kúpeľov a dvoch bazénov
Prevádzkovateľ
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.
Lokalita
Poprad
Popis
Voda v termálnych bazénoch
pramení z hĺbky 1300 m
a obsahuje viac ako 20 rôznych
minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Technologickým procesom sa
z teploty 50°C ochladzuje na 36
až 38°C. Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím
ústrojenstvom.
Prevádzkovateľ
AquaPark Poprad s.r.o.,
Športová 1397/1, 058 01
Poprad
Geotermálna energia
255
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Stará Lesná
256
Geotermálna energia
Lokalita
Stará Lesná
Označenie vrtu
FGP-1
Výdatnosť vrtu
40,0 l/s-1
Teplota na hlave vrtu
58,°C
Využiteľný potenciál
7 201 kW
Technológia
Geotermálny vrt vrtu FGP-1,
3616 m, teplota vody 58 °C,
maximálny využiteľný tepelný
výkon vrtu 7,1 MW.
Využitie energie
Termálna voda bude využívaná
na prevádzku bazénov a technologických zariadení .
V prevádzke od
Realizácia sa pripravuje.
Prevádzkovateľ
Tatra Thermal Poprad, a.s.,
Inštaloval: Tatra Thermal
Poprad – vlastník vrtu
Poznámky
Najhlbší termálny vrt v Európe.
Výdatnosť vrtu bez čerpania
vody je 22 l/s, pri povolenom
čerpaní až 40 l/s. Mineralizácia
vody dosahuje hodnoty 3,1 až
3,3 g/l.
V etern á energia
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Situácia vo svete a v EU
V posledných rokoch veterná energetika zaznamenala vo svete rozvoj, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby.
EÚ si vytýčila cieľ, aby sa do roku 2020 obnoviteľnými zdrojmi energie zabezpečovalo 21% výroby elektrickej energie. Tento cieľ bol formulovaný v smernici 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej
z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou, ktorá vytýčila aj ciele pre jednotlivé
členské štáty. Záväzok Slovenskej republiky by mal podľa návrhu príslušnej smernice EÚ do roku 2020
predstavovať ambiciózny cieľ na úrovni 14%. Na dosiahnutie stanovených cieľov, v mnohých európskych
krajinách sú prijaté podporné opatrenia na rozvoj veternej energetiky (ako aj iných obnoviteľných zdrojov). Jedným z najúspešnejších je tzv. fixný tarifný systém, založený na stanovení pevnej ceny nákupu
(elektrickej energie) vyrobenej veternej energie.
V súčasnosti je inštalovaný výkon veterných elektrární vo svete viac ako 40000 MW a podiel vetra na
svetovej výrobe elektriny je asi 0,5%. Lídrami na svetovom trhu sú Nemecko (15 000 MW), USA (6 400
MW), Španielsko (6 200 MW) a Dánsko (3 100 MW). Na porovnanie – v desiatich nových štátoch EÚ dosiahol celkový inštalovaný výkon iba 100 MW.
Slovensko
Slovensko ako vnútrozemská krajina disponuje v porovnaní s krajinami západnej Európy podstatne
nižším veterno-energetickým potenciálom, ktorý determinujú prírodné podmienky. Základným kritériom
pre odhad potenciálu je priemerná rýchlosť vetra v určitých výškach nad povrchom. Všeobecne sa podľa
priemernej rýchlosti vetra posudzuje typ lokality a môže sa stanoviť ročná výroba energie vztiahnutá na
jednotku plochy vzdušného prúdu, ktorý ročne pretečie cez priemer vrtule.
Priemerné rýchlosti vetra sú merané vo výške 10 m nad terénom. Pre veterné turbíny s predpokladanou
výškou osi rotora cca 40 m bude reálna rýchlosť vyššia asi 1,2 krát. Podrobnosti znázorňuje tabuľka:
Typ lokality
Priemerná rýchlosť vetra
(m/s)
Výroba energie
(kWh/m2 ročne)
Slabá
5,5
330 - 420
Prijateľná
6,5
550 - 690
Dobrá
7,5
850 – 1 050
Veľmi dobrá
8,5
1200 - 1 540
Na Slovensku sa medzi dlhodobo meranými miestami lokality s priemernou celoročnou rýchlosťou vetra
nad 5 m/s (vo svete sú považované za podpriemerné lokality s rýchlosťou vetra menšou ako 6 m/s)
s výnimkou Krížnej a Červenice - Dubníka (5,7 m/s) a Chopka (9,8 m/s) nevyskytujú. Ďalšie miesta
s nameranou priemernou rýchlosťou 4,6 m/s (Bratislava - Koliba a Poprad) uzatvárajú prehľad meraných
lokalít s ako-tak vyhovujúcimi podmienkami pre využitie energie vetra. To samozrejme neznamená, že
miest s podobnými veternými podmienkami nie je viac. Patria medzi ne najmä vrchné časti hrebeňov
a svahov na horách a určite sa nájdu aj miesta, kde pôsobí tzv. dýzový efekt - zrýchlenie prúdu vzduchu
v zúženom terénnom priereze.
Vhodné - z hľadiska priemernej rýchlosti vetra - sú horské oblasti, najmä hrebeňové polohy a sedlá,
s málo zvlneným reliéfom v okolí a bez lesného porastu. K najvhodnejším patrí hrebeň Nízkych Tatier,
Slovenského Rudohoria, Malých a Bielych Karpát, Malej a Veľkej Fatry a ďalších pohorí. Údolné a kotlinové polohy sú naopak nepriaznivé, s priemernou ročnou rýchlosťou pod 2,5 m/s. Výnimkou sú oblasť
Devínskej brány a časť Podunajskej nížiny za Malými Karpatami, kde môžeme na vhodných lokalitách
očakávať priemerné rýchlosti vetra okolo 3,5 m.s-1 Podobne to je v oblasti Popradskej a Košickej kotliny.
258
Veterná energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
Nie všetky vhodné oblasti sú však technicky prístupné z hľadiska realizácie stavby.
Obmedzujúcimi meteorologickými faktormi v oblastiach plánovanej výstavby veterných elektrární sú
turbulencie a námraza, vplývajúce na zaťaženie súčastí elektrární. Turbulencia je zvýšená v členitom
a nehomogénnom teréne a zvýšený výskyt námrazy je charakteristický pre všetky horské oblasti, pričom
vrcholové polohy patria k oblastiam s ťažkou námrazou.
Zoznam lokalít a základné údaje o celkovej rozlohe územia a stanovenej efektívnej ploche územia obsahuje tabuľka. Z rozboru situácie vyplýva, že efektívna plocha územia vhodného na realizáciu veterných turbín je veľmi malá (cca 191 km2, čo je len 0,39 % z celkovej rozlohy Slovenska). Podstatná časť
územia SR patrí do kategórie s veľmi slabými podmienkami na využívanie veternej energie. Tu by sa mohli
uplatňovať len malé individuálne zdroje.
Samostatne treba posudzovať rôzne veterné mikrozdroje, používané v miestach bez privedenej verejnej
elektrickej siete. Takéto jednotky s inštalovaným výkonom od desiatok wattov do niekoľkých kilowattov,
nabíjajúce batérie alebo priamo poháňajúce čerpadlá na vodu, sa s úspechom používajú na celom svete
aj v lokalitách, kde priemerná rýchlosť vetra je len 3 m/s. Tieto mikrozdroje sa do veterno-energetickej
bilancie nezapočítavajú.
Obmedzujúcimi meteorologickými faktormi v oblastiach plánovanej výstavby veterných elektrární
sú turbulencie a námraza, vplývajúce na zaťaženie súčastí elektrární. Výskyt turbulencie je zvýšený
v členitom a nehomogénnom teréne, zvýšený výskyt námrazy je charakteristický pre všetky horské oblasti, pričom vrcholové polohy patria k oblastiam s ťažkou námrazou.
Zoznam lokalít a základné údaje o celkovej rozlohe územia a stanovenej efektívnej ploche územia obsahuje tabuľka. Z rozboru situácie vyplýva, že efektívna plocha územia vhodného na realizáciu veterných turbín je veľmi malá (cca 191 km2, čo je len 0,39 % z celkovej rozlohy Slovenska). Podstatná časť
územia SR patrí do kategórie s veľmi slabými podmienkami na využívanie veternej energie. Tu by sa mohli
uplatňovať len malé individuálne zdroje.
Veterná energia
259
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Lokalita
Rozloha územia, podľa rýchlosti vetra
v > 3,5 m/s
v > 4,5 m/s
v > 5,5 m/s
Malé Karpaty
572
70
0
Biele Karpaty
443
57
Považský Inovec
296
10
Javorníky
413
51
Strážovské Vrchy
346
9
78
12
0
Beskydy
Počet
lokalít
Efektívna
plocha
(km2)
3
35
0
3
28,5
0
1
5
0
3
25,5
0
1
6
1
6
Malá Fatra
667
66
0
0
0
Kysucké Beskydy
116
17
0
1
8,5
Oravské Beskydy
125
10
0
1
5
Tatry
919
224
73
0
0
Levočské Vrchy
62
18
0
3
9
132
13
0
3
6,5
Nízke Beskydy
289
19
0
4
9,5
Tribeč/Vtáčnik
225
10
0
1
5
Ondavská Vrchovina
Štiavnické Vrchy
232
0
0
0
0
Veľká Fatra,
Kremnické Vrchy
593
98
0
4
49
Javorie
Nízke Tatry
Popradská Kotlina
67
0
0
0
0
864
357
118
0
0
25
0
0
0
0
Slovenské Rudohorie
747
52
0
3
26
Volovské Vrchy
393
35
0
4
17,5
Slánske Vrchy
240
25
0
5
12,5
Vihorlatské Vrchy
193
8
0
2
4
SPOLU
% z rozlohy SR
8 067
1 161
191
43
257
16,4
2,369
0,39
-
0,524
Veterná energia sa v drvivej väčšine využíva na výrobu elektrickej energie, jej miestne využitie a dodávku
do verejnej siete. Princíp fungovania je jednoduchý, energia prúdenia vetra roztáča listy rotora a takto
vytvorenú mechanickú energiu využíva generátor na výrobu prúdu.
V rozvojových krajinách veterné turbíny slúžia aj na čerpanie vody, inde aj na výrobu teplej úžitkovej vody
a prikurovanie v rodinných domoch. V týchto prípadoch sa využívajú menšie turbíny vyrábajúce jednosmerný elektrický prúd, ktorý je zdrojom energie pre elektrickú špirálu v tepelnom výmenníku.
Na Slovensku v súčasnosti existujú 2 fungujúce veterné parky, a to Na Záhorí v obci Cerová a pri Myjave.
Existuje niekoľko mini-inštalácií, ktoré dodávajú energiu pre jeden dom, čiže nie sú napojené na verejnú
sieť.
260
Veterná energia
Energetické centrum Bratislava, 2012
SÚČASNÁ SITUÁCIA
ROK 2011
Inštalovaný výkon [MW]
Výroba elektrickej energie
[MWh]
3,14
5 000
SPOLU
VETERNÁ ENERGIA V ROKU 2020 – ODHAD PODĽA NÁRODNÉHO AKČNÉHO PLÁNU PRE ENERGIU
ROK 2020
Inštalovaný výkon [MW]
Výroba elektrickej energie
[MWh]
350
560 000
SPOLU
TRNAVSKÝ kraj
Lokalita
Cerová, okres Senica
Popis systému
Pozostáva zo štyroch veterných
elektrární Vestas V 47/660
Inštalovaný výkon (v MW)
každá s inštalovaným výkonom
0,66 MW spolu o výkone 2,64
MW
Využitie energie
Výroba elektrickej energie,
pokrytie spotreby obyvateľov
obce i okolitých obcí
Uvedenie do prevádzky
Rok 2003
Výroba elektriny [MWh/rok] - 5 000 MWh/rok
predpoklad
Možnosť prístupu verejnosti
Áno
Prevádzkovateľ
GREEN ENERGY CEROVÁ, s.r.o.
http://www.greenenergy.sk/
sk/projekt/veterny-park-cerova
Iné poznámky
Projekt sa realizuje za podpory
fondu PHARE
Veterná energia
261
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Lokalita
Ostrý Vrch, okres Myjava
Popis systému
Pozostáva z jednej veternej
elektrárne Vestas V 39/500
Inštalovaný výkon (v MW)
0,50 MW
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
Uvedenie do prevádzky
Rok 2004
Výroba elektriny [MWh/rok] - 1 000 MWh/rok
predpoklad
Možnosť prístupu verejnosti
Áno
Prevádzkovateľ
GREEN ENERGY CEROVÁ, s.r.o.
http://www.greenenergy.sk/
sk/projekt/veterny-park-cerova
Lokalita
Skalité, okres Čadca
Popis systému
Pozostáva zo štyroch veterných
elektrární Vestas V 39/500
Inštalovaný výkon (v MW)
4× 0,50 MW spolu 2,0 MW
Využitie energie
Výroba elektrickej energie
Uvedenie do prevádzky
Rok 2004, Prevádzka ukončená
v máji 2008
ŽILINSKÝ kraj
Výroba elektriny [MWh/rok] - 1 500 MWh/rok
predpoklad
262
Veterná energia
Možnosť prístupu verejnosti
-
Prevádzkovateľ
GREEN ENERGY CEROVÁ, s.r.o.
http://www.greenenergy.sk/
sk/projekt/veterny-park-cerova
vodn é elektr á rne
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
vodná energia
Centrálna poloha Slovenska na európskom kontinente, ako aj jeho morfológia sú určujúcimi faktormi
veľkosti a rozdelenia hydroenergetického potenciálu na území SR. Prírodné danosti Slovenska určili, že
územím preteká len jedna veľrieka - Dunaj s energeticky využiteľnou dĺžkou (na našom území) 172 km.
Ostatné rieky prevažne na Slovensku len pramenia a z neho odtekajú a preto v nich tečie málo vody. Celková
dĺžka evidovaných tokov na Slovensku je 49 755 km. Dĺžka vodohospodársky významných a vodárenských
tokov na Slovensku predstavuje 9 183 km. Na Slovensku je vybudovaných 291 vodných nádrží, z toho 54
s objemom nad 1 mil. m3 a zvyšných 237 s objemom pod 1 mil. m3.
Značná časť vodnej energie je vzhľadom na daný reliéf krajiny rozptýlená v malých vodných tokoch, ktorých
energia je využiteľná len v malých vodných elektrárňach s výkonom menším ako 10 MW. Slovensko do bilancie obnoviteľných zdrojov energie započítava aj veľké vodné elektrárne nad 10 MW.
Výška celkového hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR je 13 682 GWh/rok. Výška technického hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR je cca 6700 GWh/rok a prezentuje ho 625
profilov.
Nasledujúca tabuľka znázorňuje technicky využiteľný potenciál vodných tokov v jednotlivých povodiach
riek.
Hydrologické povodie
Celkový teoretický hydroenergetický potenciál (GWh/rok)
Technický hydroenergetický
potenciál - HEP
113
29
(GWh/rok)
Morava
Dunaj
3394
2511
Váh a Malý Dunaj
5953
2985
Nitra
320
72
Hron
1406
427
Ipeľ
157
34
Slaná
314
96
Bodva
65
3
Hornád
807
262
Bodrog
692
138
Poprad a Dunajec
Spolu SR
461
143
13682
6700
Zdroj: Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
Kompletná databáza technického hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR zahŕňa celkovo 625
profilov, z čoho 227 profilov predstavuje využívaný HEP, 398 profilov nevyužívaný HEP.
Využívaný HEP predstavuje 4732 GWh/rok (70,6 %) a nevyužívaný 1968 GWh/rok (29,4 %). Vybudované
nefunkčné MVE predstavujú energetický potenciál 12 GWh/rok (0,2 % HEP), pripravované VVE 1159 GWh/
rok (17,3 % HEP). Pre využitie potenciálu v MVE ostáva 797 GWh/rok (11,9 % HEP).
264
vodné elektrárne
Energetické centrum Bratislava, 2012
Elektrický prúd sa vo vodnej elektrárni vyrába premenou kinetickej energie vodného toku prostredníctvom
turbíny spojenej s generátorom. Množstvo kinetickej energie závisí - okrem množstva vody - od spádu, t.z.
rozdielu hladín v mieste turbíny.
Využívať možno prirodzený spád vodného toku, čo sa používa najmä pri menších tokoch s väčším prirodzeným spádom, alebo je možné vytvoriť umelý spád prehradením toku haťou, hrádzou alebo priehradou.
Veľkosti spádu sú prispôsobené rôzne typy turbín, konštruovaných tak, aby čo najefektívnejšie využívali
daný spád. Základné typy turbín pomenované podľa svojich konštruktérov sú : pre malé spády - Bánkiho
a Peltonova turbína a pre väčšie spády - Kaplanova a Francisova turbína.
Kaplanova turbína
Francisova turbína
Energiu, ktorá sa v MVE vyrobí, je možné využiť priamo na mieste jej vzniku, napr. na pohon elektrických
zariadení alebo osvetlenie (aj verejné). Odpadá tak preprava energie na dlhé vzdialenosti, ako aj dlhé vedenia. MVE majú dlhú životnosť – až 70 rokov. Samozrejme, nie je možné, aby malé vodné elektrárne pokryli
podstatnú časť spotreby elektrickej energie SR, ich podiel však vďaka svojim výhodám nie je zanedbateľný.
Súčasná situácia
V súčasnosti sa na Slovensku nachádza a prevádzkuje 203 malých vodných elektrární s celkovou vyrobenou
elektrickou energiou približne 260 tisíc MWh za rok a 24 veľkých vodných elektrárni s celkovou vyrobenou
elektrickou energiou okolo 4 340 tisíc MWh ročne.
Inštalovaná kapacita a výroba elektrickej energie z vodných elektrárni
Rok 2009
Rok 2010
MW
GWh
MW
GWh
1 597
4600
1600
4612
26
75
26
75
Vodná energia:
nečerpaná
< 1 MW
1MW – 10 MW
> 10 MW
Prečerpávacie vodné elektrárne
63
181
66
190
1508
4344
1508
4347
916
236
916
394
vodné elektrárne
265
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
počet zariadení
Inštal. výkon celkom (MWe)
Prietočné VE
24
808,60
Prečerpávacie VE
4
916,40
VD Gabčíkovo
4
746,54
MVE (do 1 MW)
194
52,06
226
2523,60
MVE
52,06 MW
2,06%
VD Gabčíkovo
764,54 MW
29,58%
Prietočné VE
808,60 MW
32,04%
Prečerpávacie VE
916,40 MW
36,31%
Počet a inštalovaný výkon vodných elektrární MVE na Slovensku
200
1000
194
916,40
150
764,54
900
800
808,60
700
500
400
300
50
24
0
Prietočné VE
52,06
4
4
Prečerpávacie VE
VD Gabčíkovo
Počet vodných elektrární
266
vodné elektrárne
Inštalovaný výkon
200
100
0
MVE (do 1 MW)
MWe
600
100
Energetické centrum Bratislava, 2012
BRATISLAVSKÝ KRAJ
VE Čuňovo
Vodné elektrárne
Tok
Dunaj
Inštalovaný výkon [ MW ]
24,28
Technológia
Priehradová - akumulačná VE,
Typ turbíny 4× Kaplan - horizontálna, prietok 24x 100 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
145 726
Uvedenie do prevádzky
1997
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Malé vodné elektrárne
MVE Nová Dedinka
MVE Malé Pálenisko
Lokalita
Nová Dedinka
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,984
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4 975
Uvedenie do prevádzky
november 1997
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Bratislava
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,992
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2 650
Uvedenie do prevádzky
marec 1998
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
vodné elektrárne
267
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Trnavský KRAJ
VE Gabčíkovo
VE Madunice
VE Malé Gabčíkovo SVII
VE Mošoň
268
vodné elektrárne
Vodné elektrárne
Tok
Dunaj
Inštalovaný výkon [ MW ]
720
Technológia
Akumulačná - kanálová,
8xKaplan o výkone 90 MW,
prietok: 8 x 630 m³/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
2 158 557
Uvedenie do prevádzky
1992
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
43,2
Technológia
Akumulačná - kanálová VE,
Typ turbíny 3× Kaplan, prietok
2x 92 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
132 815
Uvedenie do prevádzky
1960 – 1961
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Dunaj
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,04
Technológia
Prietočná VE, 2×francisová turbína, prietok 2×4 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
3 552
Uvedenie do prevádzky
1994
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Dunaj
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,22
Technológia
Prietočná VE, 2×kaplanová
turbína-horizontálna, prietok
2×10 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
5 492
Uvedenie do prevádzky
1994
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
Malé vodné elektrárne
MVE Kunov
MVE Horné Orešany
MVE Sokolovce
MVE Svrčková
MVE Drahovce
Lokalita
Senica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0315
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
62
Uvedenie do prevádzky
február 2007
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Horné Orešany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,07
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
325,5
Uvedenie do prevádzky
júl 2009
Prevádzkovateľ
VP Trans, s.r.o.
Lokalita
Sokolovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
40
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia júl 2009
Prevádzkovateľ
Oboňa František TERMONT
Lokalita
Nižná
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,132
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
600
Uvedenie do prevádzky
február 2007
Prevádzkovateľ
Anna Chorvátová ALFA
Lokalita
Drahovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,375
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1941
Uvedenie do prevádzky
december 1994, rekonštrukcia
august 2007
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
vodné elektrárne
269
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Veľké Blahovo
Lokalita
Tomášikovo
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,997
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4788
Uvedenie do prevádzky
máj 2000
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
nitriansky KRAJ
VE Kráľová
VE Veľké Kozmálovce
Vodné elektrárne
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
45,06
Technológia
Akumulačná VE, Typ turbíny 2×
Kaplan, Prietok 2x 210 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
114 105
Uvedenie do prevádzky
1985
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Hron
Inštalovaný výkon [ MW ]
5,32
Technológia
Priehradová - akumulačná
VE, Typ turbíny 3× Kaplan horizontálna, prietok 1x 12 +
2x 36 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
10 678
Uvedenie do prevádzky
1988, rekonštrukcia bola v decembri 2007
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Malé vodné elektrárne
MVE Mýtne Ludany
270
vodné elektrárne
Lokalita
Mýtne Ludany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,015
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
102
Uvedenie do prevádzky
apríl 2009
Prevádzkovateľ
Reider Ivan - stolárstvo
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Obyce
MVE Levice
MVE Starý Tekov
MVE Selice - TG1+TG2
MVE Kalná 1
Lokalita
Obyce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
100
Uvedenie do prevádzky
január 1991, rekonštrukcia
november 2009
Prevádzkovateľ
Minár Jozef
Lokalita
Levice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
150
Uvedenie do prevádzky
apríl 2002
Prevádzkovateľ
STOLANA - Ing. Milan Polakovič
Lokalita
Starý Tekov - Perec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
500
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia september 2009
Prevádzkovateľ
Reider Arpád - HENER
Lokalita
Selice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,264
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
800
Uvedenie do prevádzky
február 2001, rekonštrukcia
august 2008
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Kalná nad Hronom
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,496
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2900
Uvedenie do prevádzky
2001, modernizácia
november 2007
Prevádzkovateľ
MVE Váh, s.r.o.
vodné elektrárne
271
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Podlužany II
MVE Nitra Sever
MVE Kalná nad Hronom
MVE Kalná 2
MVE Kalná 1
272
vodné elektrárne
Lokalita
Súlovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,5
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2400
Uvedenie do prevádzky
január 2007
Prevádzkovateľ
Ondrej Števanka ZPMS ENEKO
Lokalita
Nitra
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,6
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1790
Uvedenie do prevádzky
1950, rekonštrukcia
december 2003
Prevádzkovateľ
ZSE Energia, a.s.
Lokalita
Kalná nad Hronom
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,6
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3000
Uvedenie do prevádzky
január 2011
Prevádzkovateľ
AJD s.r.o.
Lokalita
Kalná nad Hronom
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,992
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
5800
Uvedenie do prevádzky
2001, modernizácia jún 2009
Prevádzkovateľ
MVE Váh, s.r.o.
Lokalita
Jelšovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,2
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2706
Uvedenie do prevádzky
1954, rekonštrukcia
december 2004
Prevádzkovateľ
ZSE Energia, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Šárovce
MVE MVE Turá na Hrone
Lokalita
Šarovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,77
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
8000
Uvedenie do prevádzky
marec 2010
Prevádzkovateľ
MVE Šarovce, s.r.o.
Lokalita
Turá
Inštalovaný výkon [ MW ]
2,2
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
8300
Uvedenie do prevádzky
2000, rekonštrukcia
september 2009
Prevádzkovateľ
MVE Slovakia, s.r.o.
Trenčiansky kraj
VE Nosice
VE Považská Bystrica
Vodné elektrárne
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
67,5
Technológia
Priehradová - akumulačná
elektráreň má nainštalované 3
kaplanove turbíny s prietokom
3 x 130 m³ a výkonom 67,5 MW
Výroba elektriny [MWh/rok]
167 864
Uvedenie do prevádzky
1956 – 1958
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
55,2
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 3×
Kaplan, prietok 3x 134 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
106 772
Uvedenie do prevádzky
1963 – 1964
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
vodné elektrárne
273
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
VE Kostolná
VE Nové Mesto nad Váhom VE Horná Streda
VE Ladce
274
vodné elektrárne
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
25,5
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 90 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
104512
Uvedenie do prevádzky
1953
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
25,5
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 90 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
99786
Uvedenie do prevádzky
1953 – 1954
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
25,5
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 90 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
107284
Uvedenie do prevádzky
1954 – 1955
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
18,9
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 90 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
80810
Uvedenie do prevádzky
1936
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
VE Dubnica nad Váhom
VE Trenčín
VE Ilava
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
16,5
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 75 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
81839
Uvedenie do prevádzky
1949
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
16,1
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 90 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
80691
Uvedenie do prevádzky
1956
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
15
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 2× Kaplan, prietok 2x 75 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
83804
Uvedenie do prevádzky
1946, rekonštrukcia bola
v decembri 2007
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Malé vodné elektrárne
MVE Prečín
Lokalita
Prečín
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,012
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
50
Uvedenie do prevádzky
1992, rekonštrukcia
január 2010
Prevádzkovateľ
JUDr. Vojtech Andel
vodné elektrárne
275
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE MVEľké Bielice
MVE Kamenec pod Vtáčnikom
MVE Čierna Lehota
MVE Handlovka
MVE Udiča
276
vodné elektrárne
Lokalita
Veľké Bielice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,012
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
20
Uvedenie do prevádzky
december 1986,
rekonštrukcia december 2010
Prevádzkovateľ
Dukas s.r.o.
Lokalita
Kamenec pod Vtáčnikom
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0185
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
105
Uvedenie do prevádzky
1997, rekonštrukcia január
2010
Prevádzkovateľ
Tibor Fábry - FARYVEJA
Lokalita
Čierna Lehota
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,022
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
50
Uvedenie do prevádzky
október 1994,
rekonštrukcia november 2009
Prevádzkovateľ
Pukanský Emil
Lokalita
Prievidza
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,023
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
50
Uvedenie do prevádzky
október 1999, rekonštrukcia
február 2011
Prevádzkovateľ
Kováč František
Lokalita
Udiča
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0295
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
120
Uvedenie do prevádzky
1998, rekonštrukcia december
2009
Prevádzkovateľ
Mado František MVE
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Košecké Podhradie
MVE Pružina TG1
MVE Horná Streda
MVE Pružina TG2
MVE Pružina TG2
Lokalita
Veľké Košecké Podhradie
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,037
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
150
Uvedenie do prevádzky
marec 1994, rekonštrukcia
november 2009
Prevádzkovateľ
Polák František
Lokalita
Pružina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,04
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Považská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Horná Streda
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0405
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
200
Uvedenie do prevádzky
september 2006
Prevádzkovateľ
Pravoslávna akadémia Vilémov,
o.s.
Lokalita
Pružina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
330
Uvedenie do prevádzky
marec 2009
Prevádzkovateľ
Považská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Pružina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
330
Uvedenie do prevádzky
marec 2009
Prevádzkovateľ
Považská vodárenská
spoločnosť, a.s.
vodné elektrárne
277
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Chvojnica
MVE Nadlica
MVE Malé Kršteňany
MVE Nitrianske Rudno
MVE Visolaje
278
vodné elektrárne
Lokalita
Chvojnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
250
Uvedenie do prevádzky
apríll 1992, rekonštrukcia
december 2005
Prevádzkovateľ
Mendel Vladimír
Lokalita
Pružina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,04
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Považská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Malé Kršteňany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,053
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
179
Uvedenie do prevádzky
2004, rekonštrukcia
december 2006
Prevádzkovateľ
Mlynarčík Milan
Lokalita
Nitrianske Rudno
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,074
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
174
Uvedenie do prevádzky
december 1989, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Visolaje
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,082
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
270
Uvedenie do prevádzky
máj 1999
Prevádzkovateľ
Považská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Nováky I
MVE Remata II
MVE Nováky II
MVE Remata I
MVE Trenčianske Biskupice TG2
Lokalita
Nováky
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,086
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
241
Uvedenie do prevádzky
2005, rekonštrukcia
október 2010
Prevádzkovateľ
Hydro-Gen, a.s.
Lokalita
Ráztočno
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,16
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
431
Uvedenie do prevádzky
február 2004
Prevádzkovateľ
Lahký Jozef Ing. - LDC
Lokalita
Nováky
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,22
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
120
Uvedenie do prevádzky
máj 1996, rekonštrukcia
október 2009
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Ráztočno
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,26
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
671
Uvedenie do prevádzky
október 1998
Prevádzkovateľ
Lahký Jozef Ing. - LDC
Lokalita
Trenčianske Biskupice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,27
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1873
Uvedenie do prevádzky
august 2009
Prevádzkovateľ
ENERGO - AQUA, a.s.
vodné elektrárne
279
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Nosice
MVE Remata II
MVE Bošany
MVE Dolné Kočkovce
280
vodné elektrárne
Lokalita
Nosice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,4
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2094
Uvedenie do prevádzky
december 1999, rekonštrukcia
február 2009
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Trenčianske Biskupice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,4
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2129
Uvedenie do prevádzky
2007, rekonštrukcia jún 2010
Prevádzkovateľ
ENERGO-AQUA, a.s.
Lokalita
Bošany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,44
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
550
Uvedenie do prevádzky
december 1993, rekonštrukcia
november 2010
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Dolné Kočkovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,45
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2600
Uvedenie do prevádzky
jún 2007
Prevádzkovateľ
DMi TRADE, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
ŽILINSKÝ KRAJ
PVE Čierny Váh
VD Liptovská Mara
VE Mikšová
Vodné elektrárne
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
735,16
Technológia
Prečerpávacia VE, max. spád
medzi hornou a dolnou nádržou
je 434 m. 6 prečerpávacích
turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní – motorgenerátor, Francisova turbína,
akumulačné čerpadlo, prietok
6x 30 + 1x 8 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
139724
Uvedenie do prevádzky
1981 – 1982
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
198
Technológia
Prečerpávacia - akumulačná VE,
typ turbíny 2xKaplan a 2xDériaz, prietok 2x 140 + 2x 130 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
108626
Uvedenie do prevádzky
1975 – 1976
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
93,6
Technológia
Kanálová VE, 3xKaplan po 31,2
MW, prietok: 3 x 134 m³/s,
Spád: 24m
Výroba elektriny [MWh/rok]
179305
Uvedenie do prevádzky
1963
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
vodné elektrárne
281
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
VD Žilina
VE Lipovec
VE Sučany
VE Hričov
282
vodné elektrárne
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
72
Technológia
Dve kaplanove turbíny (2 × 36
MW), priemer obežného kolesa
4850 mm, hltnosť turbín 2 ×
150 m3/s, priemerný spád na
turbíny 24,1 m
Výroba elektriny [MWh/rok]
173 000
Uvedenie do prevádzky
Prvý generátor VE bol uvedený
do skúšobnej prevádzky dňa
17. 12. 1997 a druhý generátor
31. 3. 1998
Prevádzkovateľ
Vodohospodárska výstavba
Bratislava, š. p.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
38,4
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 3× Kaplan, prietok 3x 70 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
84 722
Uvedenie do prevádzky
1961
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
38,4
Technológia
Kanálová VE, Typ turbíny 3× Kaplan, prietok 3x 70 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
93 372
Uvedenie do prevádzky
1958
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
31,5
Technológia
Priehradová - akumulačná VE,
Typ turbíny 3× Kaplan, prietok
3 x 134 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
62 035
Uvedenie do prevádzky
1962 – 1964
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
VE Krpeľany
VE Orava
VE Tvrdošín
VE Bešeňová
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
24,75
Technológia
Priehradová - akumulačná VE,
Typ turbíny 3× Kaplan, prietok
3 x 70,0 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
61 878
Uvedenie do prevádzky
1957
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Orava
Inštalovaný výkon [ MW ]
21,75
Technológia
Priehradová - akumulačná VE,
Typ turbíny 2× Kaplan, prietok
2 x 50,0 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
32 536
Uvedenie do prevádzky
1953 – 1954
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Orava
Inštalovaný výkon [ MW ]
6,1
Technológia
Priehradová - akumulačná VE,
Typ turbíny 3× Kaplan - horizontálna, prietok 2x 30,0 + 1x
5,0 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
13 149
Uvedenie do prevádzky
v roku 1979, rekonštrukcia bola
v decembri 2007
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Váh
Inštalovaný výkon [ MW ]
4,64
Technológia
Elektráreň má nainštalované
2 horizontálne kaplanove turbíny s inštalovaným výkonom
4,64 MW a prietokom 20 m³/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
18 231
Uvedenie do prevádzky
1976, rekonštrukcia bola
v novembri 2007
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
vodné elektrárne
283
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
Malé vodné elektrárne
MVE Černík
MVE Ružomberok - Biely Potok
MVE Oravice - Peciská
MVE Studenec 1
MVE Studenec 2
284
vodné elektrárne
Lokalita
Turany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
25
Uvedenie do prevádzky
júl 2006
Prevádzkovateľ
MVE Studenec Líška Milan
Lokalita
Ružomberok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,014
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
90,7
Uvedenie do prevádzky
apríl 2009
Prevádzkovateľ
Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a.s.
Lokalita
Liesek
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,015
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
81
Uvedenie do prevádzky
november 2009
Prevádzkovateľ
Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s.
Lokalita
Turany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,015
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
41
Uvedenie do prevádzky
1995, rekonštrukcia december
2001
Prevádzkovateľ
MVE Studenec Líška Milan
Lokalita
Turany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,015
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
41
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia apríl 2007
Prevádzkovateľ
MVE Studenec Líška Milan
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Liptovská Kokava - Prieloh
MVE Dolný Kubín
MVE Liptovská Kokava
MVE Habovka
MVE Važec
Lokalita
Liptovská Kokava
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,018
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
60
Uvedenie do prevádzky
august 2007
Prevádzkovateľ
Otto Drenka
Lokalita
Dolný Kubín
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,022
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
80
Uvedenie do prevádzky
marec 2009
Prevádzkovateľ
ENERGY 5, s.r.o.
Lokalita
Liptovská Kokava
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,026
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
80
Uvedenie do prevádzky
1995, rekonštrukcia október
2009
Prevádzkovateľ
Porubän Július Ing.
Lokalita
Habovka
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
200
Uvedenie do prevádzky
jún 1992, rekonštrukcia s
eptember 2009
Prevádzkovateľ
Ing. Peter Tekeľ - MVE
Lokalita
Važec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
167,11629
Uvedenie do prevádzky
september 2006
Prevádzkovateľ
Lehotský Vladimír
vodné elektrárne
285
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Pribylina
MVE Vitanová
MVE Tvrdošín
MVE Podbiel I
MVE Kunerad
286
vodné elektrárne
Lokalita
Pribylina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,036
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
160
Uvedenie do prevádzky
apríl 1983, rekonštrukcia
november 2007
Prevádzkovateľ
Ing. Pavel Štecko
Lokalita
Vitanová
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,037
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
320
Uvedenie do prevádzky
február 2009
Prevádzkovateľ
Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s.
Lokalita
Tvrdošín
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,037
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
320
Uvedenie do prevádzky
marec 2009
Prevádzkovateľ
Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s.
Lokalita
Podbiel
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,04
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
372
Uvedenie do prevádzky
február 1992, rekonštrukcia
september 2009
Prevádzkovateľ
Anna Krupová KRUP
Lokalita
Kunerad
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,04
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
99
Uvedenie do prevádzky
jún 1994, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
Závodský Alexander Ing.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Bobrovec
MVE Martin
MVE Demänovská Dolina
MVE Krasňany
MVE Stránske
Lokalita
Bobrovec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,044
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
150
Uvedenie do prevádzky
1984, rekonštrukcia december
2009
Prevádzkovateľ
Blaščík Eduard
Lokalita
Martin
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,044
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
300
Uvedenie do prevádzky
december 1998
Prevádzkovateľ
BELKAM s.r.o.
Lokalita
Demänovská Dolina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
300
Uvedenie do prevádzky
október 2007
Prevádzkovateľ
Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Krasňany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
160
Uvedenie do prevádzky
december 1993,
rekonštrukcia júl 2007
Prevádzkovateľ
BELEN Bečár Boris Ing.
Lokalita
Medzibrežie
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,049
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
280
Uvedenie do prevádzky
1997, rekonštrukcia
november 2009
Prevádzkovateľ
Ing. Ľubomír Kostka - UNIT
vodné elektrárne
287
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Kysucké Nové Mesto - SÚ
MVE Blatnica
MVE Liptovská Osada
MVE Boboty
MVE Kunerad
288
vodné elektrárne
Lokalita
Kysucké Nové Mesto
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,055
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
170
Uvedenie do prevádzky
1997, rekonštrukcia júl 2010
Prevádzkovateľ
Severoslovenské vodárne a
kanalizácie, a.s.
Lokalita
Blatnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,06
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
200
Uvedenie do prevádzky
august 2005
Prevádzkovateľ
Poľnohospodárske družstvo
Gader Blatnica
Lokalita
Liptovská Osada
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,06
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
400
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia marec 2009
Prevádzkovateľ
Ján Haluška - MVE
Lokalita
Terchová Inštalovaný výkon [ MW ]
0,06
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
-
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Roman Gajdošík
Lokalita
Ružomberok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
252
Uvedenie do prevádzky
september 1996
Prevádzkovateľ
Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Liptovská Osada
MVE Lomná
MVE Turček III
MVE Nová Bystrica - úpravňa vody
Krásno nad Kysucou - vodojem
Lokalita
Liptovská Osada
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
425
Uvedenie do prevádzky
február 2001
Prevádzkovateľ
Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a.s.
Lokalita
Lomná
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,096
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
330
Uvedenie do prevádzky
január 2009
Prevádzkovateľ
Obec Lomná
Lokalita
Turček
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
381
Uvedenie do prevádzky
december 1999, rekonštrukcia
august 2010
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Nová Bystrica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
440
Uvedenie do prevádzky
1983, rekonštrukcia december
2005
Prevádzkovateľ
Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s.
Lokalita
Krásno nad Kysucou
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
400
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia november
2000
Prevádzkovateľ
Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s.
vodné elektrárne
289
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Necpaly
MVE Kovo Bohunky
MVE Malužiná
MVE Turiec
MVE Ružomberok - Revúca
290
vodné elektrárne
Lokalita
Necpaly
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
652
Uvedenie do prevádzky
máj 1995
Prevádzkovateľ
Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Ružomberok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,12
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
550
Uvedenie do prevádzky
október 1992, rekonštrukcia
december 2005
Prevádzkovateľ
KOVO BOHUNKA VD
Lokalita
Malužiná
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,15
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
400
Uvedenie do prevádzky
december 1995, rekonštrukcia
júl 2003
Prevádzkovateľ
ELEKTRIK BOBÁK s.r.o.
Lokalita
Bystrička
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,16
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
550
Uvedenie do prevádzky
apríl 1998
Prevádzkovateľ
AMIKUS, s.r.o.
Lokalita
Ružomberok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,2
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
700
Uvedenie do prevádzky
jún 1996, rekonštrukcia január
2009
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Turček I a II
MVE CHS Oravice
MVE Biely Potok
MVE Dúbrava
MVE Nová Bystrica I a II
Lokalita
Turček
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,217
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
869
Uvedenie do prevádzky
júl 2009, september 2010
Prevádzkovateľ
Slovenský
vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Liesek
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,222
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1050
Uvedenie do prevádzky
február 2008
Prevádzkovateľ
Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s.
Lokalita
Ružomberok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,24
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
máj 1999, rekonštrukcia december 2009
Prevádzkovateľ
PP LAND, s.r.o.
Lokalita
Dúbrava
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,24
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1500
Uvedenie do prevádzky
1998, rekonštrukcia 2010
Prevádzkovateľ
LD-Power, s.r.o.
Lokalita
Nová Bystrica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,29
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1277
Uvedenie do prevádzky
január 1995, rekonštrukcia
október 2007
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
vodné elektrárne
291
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Roveň
MVE Dovalovo
MVE Široká
MVE Krpeľany
MVE Ľubochňa
292
vodné elektrárne
Lokalita
Oravský Biely Potok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,3
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1600
Uvedenie do prevádzky
máj 2006
Prevádzkovateľ
RODACH, s.r.o.
Lokalita
Liptovský Hrádok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,332
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1500
Uvedenie do prevádzky
september 1999
Prevádzkovateľ
Jurčo Ján
Lokalita
Oravský Biely Potok
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,4
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1810
Uvedenie do prevádzky
apríl 2009
Prevádzkovateľ
RODACH, s.r.o.
Lokalita
Krpeľany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,5
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2127
Uvedenie do prevádzky
február 1994, rekonštrukcia
február 2009
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Ľubochňa
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,7
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1400
Uvedenie do prevádzky
február 1992, rekonštrukcia
apríl 2008
Prevádzkovateľ
ELEKTRIK BOBÁK s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Hričov
MVE Okoličné
MVE Trnovec na Váhu
MVE Uhorská Ves - T1 + T2
Lokalita
Horný Hričov
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,75
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4000
Uvedenie do prevádzky
december 2007
Prevádzkovateľ
DMi TRADE, a.s.
Lokalita
Liptovský Mikuláš
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,8
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4250
Uvedenie do prevádzky
1997, rekonštrukcia apríl 2010
Prevádzkovateľ
KFK, s.r.o.
Lokalita
Liptovský Ján a Uhorská Ves
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,99
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4600
Uvedenie do prevádzky
1997, rekonštrukcia marec 2009
Prevádzkovateľ
MVE Slovakia, s.r.o.
Lokalita
Uhorská Ves
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,992
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
5200
Uvedenie do prevádzky
2000, rekonštrukcia august
2007 a december 2009
Prevádzkovateľ
MVE Váh, s.r.o.
vodné elektrárne
293
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
banskobystrický kraJ
Mikroelektráreň Flúdor
MVE Dolný Harmanec
MVE Krupina
MVE Nenince
MVE Závadka nad Hronom
294
vodné elektrárne
Malé vodné elektrárne
Lokalita
Špania Dolina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,015
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
10
Uvedenie do prevádzky
júl 2010
Prevádzkovateľ
RASTAV a.s.
Lokalita
Dolný Harmanec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,018
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
100
Uvedenie do prevádzky
marec 1994, rekonštrukcia
október 2009
Prevádzkovateľ
Šimon Vajs
Lokalita
Krupina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,024
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
56
Uvedenie do prevádzky
august 2009 - po rekonštrukcii
Prevádzkovateľ
Ing. Miroslav Csuhaj
Lokalita
Nenince
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,024
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
40
Uvedenie do prevádzky
február 1996,
rekonštrukcia apríl 2009
Prevádzkovateľ
Ing. Miroslav Csuhaj
Lokalita
Závadka nad Hronom
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,02723
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
130
Uvedenie do prevádzky
november 1990, r
ekonštrukcia október 2008
Prevádzkovateľ
Brucháčová Zdena
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Jakub
MVE Teplý Vrch
MVE Utekáč - Salajka
MVE Mokrá Lúka
MVE Vígľaš
Lokalita
Banská Bystrica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,033
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
85
Uvedenie do prevádzky
apríl 1994, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
Ridene-Ciencalová Ingrid Mgr.
Lokalita
Teplý Vrch
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,036
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
103
Uvedenie do prevádzky
január 2002
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Utekáč-Salajka
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,045
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
100
Uvedenie do prevádzky
jún 1999
Prevádzkovateľ
Beňuš Ladislav Mgr.
Lokalita
Mokrá Lúka
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,05
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
200
Uvedenie do prevádzky
november 1999, rekonštrukcia
december 2007
Prevádzkovateľ
Július Dvorčák
Lokalita
Vígľaš
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,051
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
240
Uvedenie do prevádzky
1990, rekonštrukcia
február 2008
Prevádzkovateľ
Jana Fáberová
vodné elektrárne
295
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Krivec 1
MVE Očová - Rovne
MVE Očová
MVE Ružiná
MVE Málinec III
296
vodné elektrárne
Lokalita
Hriňová
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,052
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
219
Uvedenie do prevádzky
júl 1987, rekonštrukcia
november 2009
Prevádzkovateľ
Hriňovská energetická, s.r.o.
Lokalita
Očová
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,052
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
140
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia
november 2008
Prevádzkovateľ
Holík Ondrej ml.
Lokalita
Očová
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,052
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
100
Uvedenie do prevádzky
1994, rekonštrukcia
november 2009
Prevádzkovateľ
Holík Ondrej st.
Lokalita
Ružiná
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,08
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
59
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia apríl 2008
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Málinec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,09
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
11
Uvedenie do prevádzky
december 2003
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Jasenie
MVE Cenovo
MVE Harmanec
MVE Podbrezová - Lopej
MVE Staré Hory
Lokalita
Jasenie
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,09
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
40
Uvedenie do prevádzky
1998, rekonštrukcia máj 2007
Prevádzkovateľ
Železiarne Podbrezová, a.s.
Lokalita
Harmanec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
435
Uvedenie do prevádzky
jún 2007
Prevádzkovateľ
František Záruba- ELZAR
Lokalita
Staré Hory
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,112
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
840
Uvedenie do prevádzky
január 2007
Prevádzkovateľ
FINEZ, a.s.
Lokalita
Podrebozová - Lopej
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,12
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
250
Uvedenie do prevádzky
január 2005
Prevádzkovateľ
MVE - LOPEJ, s.r.o.
Lokalita
Dolný Harmanec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,132
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
840
Uvedenie do prevádzky
január 2007
Prevádzkovateľ
FINEZ, a.s.
vodné elektrárne
297
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Klenovec 1 a 2
MVE Dolný Hamranec
MVE Heľpa
MVE Málinec II
MVE Predajná
298
vodné elektrárne
Lokalita
Klenovec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,157
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
250
Uvedenie do prevádzky
jún 1998
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Dolný Harmanec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,165
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1090
Uvedenie do prevádzky
1987, rekonštrukcia máj 2010
Prevádzkovateľ
František Záruba - ELZAR
Lokalita
Heľpa
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,18
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
800
Uvedenie do prevádzky
november 2005
Prevádzkovateľ
MAJK, s.r.o.
Lokalita
Málinec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,2
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1600
Uvedenie do prevádzky
október 2002
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Predajná
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,24
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
700
Uvedenie do prevádzky
máj 1997
Prevádzkovateľ
Železiarne Podbrezová, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Beňuš
MVE Bujakovo
MVE Polomka
MVE Epior
MVE Staré Hory
Lokalita
Beňuš
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,24
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
890
Uvedenie do prevádzky
január 2008
Prevádzkovateľ
RENOST, s.r.o.
Lokalita
Brezno – Bujakovo
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,302
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
824,8
Uvedenie do prevádzky
máj 1994, rekonštrukcia
august 2006
Prevádzkovateľ
MVE spol. s r.o.
Lokalita
Polomka
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,39
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2160
Uvedenie do prevádzky
december 2009
Prevádzkovateľ
ENERSLOV, s.r.o.
Lokalita
Jasenie
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,495
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1800
Uvedenie do prevádzky
1999, rekonštrukcia
september 2009
Prevádzkovateľ
Rusnák Pavel Ing. - EPIOR
Lokalita
Dolný Harmanec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,132
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
840
Uvedenie do prevádzky
január 2007
Prevádzkovateľ
FINEZ, a.s.
vodné elektrárne
299
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Union Zvolen
MVE Abovce
MVE Kremnica - I. stupeň
MVE Zvolen
MVE Zvolen
300
vodné elektrárne
Lokalita
Zvolen
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,5
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2000
Uvedenie do prevádzky
1928, rekonštrukcia júl 2006
Prevádzkovateľ
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Lokalita
Chanava
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,5
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2500
Uvedenie do prevádzky
január 2011
Prevádzkovateľ
ARMI TRADING, s.r.o.
Lokalita
Kremnické Bane
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,71
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
650
Uvedenie do prevádzky
1937, rekonštrukcia december
1999, júl 2010
Prevádzkovateľ
Kremnická banská
spoločnosť, s.r.o.
Lokalita
Zvolen
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,8
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2277
Uvedenie do prevádzky
december 2001
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Zvolen
Inštalovaný výkon [ MW ]
1
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1861
Uvedenie do prevádzky
1957, modernizácia marec 2011
Prevádzkovateľ
Zvolenská teplárenská, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Staré Hory
MVE Dolný Jelenec
MVE Kremnica II. stupeň
HC Piesok
HC Dubová
Lokalita
Staré Hory
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,700+0,350
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1600
Uvedenie do prevádzky
1926, rekonštrukcia máj 2006
Prevádzkovateľ
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Lokalita
Dolný Jelenec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,700+0,350
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1082
Uvedenie do prevádzky
1925, rekonštrukcia jún 2006
Prevádzkovateľ
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Lokalita
Kremnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,12
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1910
Uvedenie do prevádzky
1941, rekonštrukcia jún 2006,
júl 2010
Prevádzkovateľ
Kremnická banská
spoločnosť, s.r.o.
Lokalita
Valaská
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,2
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4200
Uvedenie do prevádzky
1928, rekonštrukcia
september 2007
Prevádzkovateľ
Železiarne Podbrezová, a.s.
Lokalita
Nemecká
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,41
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
8000
Uvedenie do prevádzky
1980, rekonštrukcia december
2007
Prevádzkovateľ
Železiarne Podbrezová, a.s.
vodné elektrárne
301
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Kremnica - IV. stupeň
MVE Jasenie
Lokalita
Kremnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
2,16
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
7 290
Uvedenie do prevádzky
1921, rekonštrukcia december
2009, júl 2010
Prevádzkovateľ
Kremnická banská spoločnosť,
s.r.o.
Lokalita
Jasenie
Inštalovaný výkon [ MW ]
2,4
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
12 200
Uvedenie do prevádzky
1925, rekonštrukcia október
2007
Prevádzkovateľ
Železiarne Podbrezová, a.s.
KOŠICKÝ KRAJ
VE Ružín
VE Dobšiná
302
vodné elektrárne
Vodné elektrárne
Tok
Hornád
Inštalovaný výkon [ MW ]
60
Technológia
Prečerpávacia - akumulačná VE,
typ turbíny 2× Francis, prietok
2x 67 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
57 619
Uvedenie do prevádzky
1972
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Hnilec
Inštalovaný výkon [ MW ]
24
Technológia
Prečerpávacia VE, typ turbíny
2× Francis, prietok 2x 4,5 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
62 030
Uvedenie do prevádzky
1953
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
VE Dobšiná 2
VE Ružín 2
Tok
Dobšinský Potok
Inštalovaný výkon [ MW ]
2,0
Technológia
Prietočná VE, typ turbíny 1×
Kaplan - horizontálna, prietok
6 m3/s
Výroba elektriny [MWh/rok]
4 335
Uvedenie do prevádzky
1994, rekonštrukcia bola
v decembri 2008
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Tok
Hornád
Inštalovaný výkon [ MW ]
1,8
Technológia
Prietočná VE, 1×Kaplan horizontálna, prietok 16 m3/s,
pracujúca v spádovom rozmedzí
7,5 až 13,6 m.
Výroba elektriny [MWh/rok]
6 222
Uvedenie do prevádzky
1974, rekonštrukcia bola
v decembri 2008
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Malé vodné elektrárne
MVE Jaklovce
MVE Dubová
Lokalita
Jaklovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,008
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
15
Uvedenie do prevádzky
február 1995
Prevádzkovateľ
Šmida Ján
Lokalita
Plešivec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,011
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
250
Uvedenie do prevádzky
október 2010
Prevádzkovateľ
ENERGIA s.r.o.
vodné elektrárne
303
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Slavošovce
MVE Jenisejská
MVE Ruskovce
MVE Žehrica
MVE Spišská Nová Ves
304
vodné elektrárne
Lokalita
Slavošovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,022
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
55
Uvedenie do prevádzky
október 2009
Prevádzkovateľ
Pukanská Katarína
Lokalita
Košice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0245
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
92
Uvedenie do prevádzky
december 1998,
rekonštrukcia január 2009
Prevádzkovateľ
Ing. Michal Marcin
Lokalita
Ruskovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,025
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
41
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Pavol Basanda
Lokalita
Spišské Vlachy
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,027
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
180
Uvedenie do prevádzky
február 2006
Prevádzkovateľ
Olejník - Kamenomontáž
a výstavba MVE
Lokalita
Spišská Nová Ves
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
195
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia december
2009
Prevádzkovateľ
Viliam Králik
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Nižná Rybnica
MVE Žehrica II
MVE Hrabušice
MVE Stará Voda
MVE Rakovec
Lokalita
Nižná Rybnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
180
Uvedenie do prevádzky
január 1999
Prevádzkovateľ
Komár Eugen, EKO
Lokalita
Spišské Vlachy
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,035
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
120
Uvedenie do prevádzky
január 2010
Prevádzkovateľ
Olejník - Kamenomontáž
a výstavba MVE
Lokalita
Hrabušice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,041
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
192
Uvedenie do prevádzky
apríl 2011
Prevádzkovateľ
LATNER, s.r.o.
Lokalita
Stará Voda
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,05
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
220
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia apríl 2009
Prevádzkovateľ
Vavra Oto Ing.
Lokalita
Hnilec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,05
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
633
Uvedenie do prevádzky
1912
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
vodné elektrárne
305
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Drnava
MVE Nálepkovo
MVE Gočovo
MVE Vyšná Rybnica
MVE Švedlár
306
vodné elektrárne
Lokalita
Drnava
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,051
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
159
Uvedenie do prevádzky
január 1999,
rekonštrukcia marec 2007
Prevádzkovateľ
Július Cmorik
Lokalita
Nálepkovo
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0566
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
140
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia október 2008
Prevádzkovateľ
Ján Jarábek
Lokalita
Gočovo
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,07
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
350
Uvedenie do prevádzky
1991, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
ELGO, s.r.o.
Lokalita
Vyšná Rybnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
250
Uvedenie do prevádzky
máj 2007
Prevádzkovateľ
CES BETA s.r.o.
Lokalita
Hnilec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,09
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
97
Uvedenie do prevádzky
1939, rekonštrukcia december
2008
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Gelnica Maša
MVE Gelnica Maša MT-5
MVE Krompachy
MVE Bukovec
MVE T2 Košice
Lokalita
Gelnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,09
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
700
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia jún 2008
Prevádzkovateľ
Filo Cyril - FiMa
Lokalita
Gelnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,09
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
700
Uvedenie do prevádzky
máj 1999, rekonštrukcia
august 2008
Prevádzkovateľ
Filo Cyril - FiMa
Lokalita
Krompachy
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
250
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia december 1998
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Bukovec
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,112
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
70
Uvedenie do prevádzky
apríl 2006
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Košice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,135
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
595
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia november 2009
Prevádzkovateľ
CES BETA s.r.o.
vodné elektrárne
307
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Mníšek nad Hnilcom
MVE Gelnica
MVE Betliar
MVE Krompachy
MVE Ťahanovce
308
vodné elektrárne
Lokalita
Mníšek nad Hnilcom
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,15
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
721
Uvedenie do prevádzky
2001, rekonštrukcia december
2005
Prevádzkovateľ
ENERGO-AQUA, a.s.
Lokalita
Gelnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,18
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
721
Uvedenie do prevádzky
apríl 1995, rekonštrukcia
november 2007
Prevádzkovateľ
KreditConsult s.r.o.
Lokalita
Betliar
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,26
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
550
Uvedenie do prevádzky
január 1995
Prevádzkovateľ
ABX, spol. s r.o.
Lokalita
Dobšiná
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,33
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
447
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia december 2008
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Lokalita
Ťahanovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,44
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2250
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia október 2006
Prevádzkovateľ
CES BETA s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Vyšné Opátske
MVE Vidová
MVE Družstevná pri Hornáde
MVE Prakovec
Lokalita
Košice
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,63
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2020
Uvedenie do prevádzky
január 1994, rekonštrukcia
december 2007
Prevádzkovateľ
MVE Opátske, spol. s r.o.
Lokalita
Vidová
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,64
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1250
Uvedenie do prevádzky
september 2008
Prevádzkovateľ
1. energetická, s.r.o.
Lokalita
Družstevná pri Hornáde
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,8
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
4200
Uvedenie do prevádzky
máj 1999, rekonštrukcia
jún 2009
Prevádzkovateľ
MVE Družstevná pri Hornáde,
spol. s r.o.
Lokalita
Prakovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,274
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
513
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia jún 2005
Prevádzkovateľ
PRAVEL spol. s r.o.
vodné elektrárne
309
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
PREŠOVSKÝ KRAJ
VE Domaša
Vodné elektrárne
Tok
Ondava
Inštalovaný výkon [ MW ]
12,4
Technológia
Priehradová - akumulačná VE,
typ turbíny 3× Kaplan, prietok
2x 25 m3/s.
Výroba elektriny [MWh/rok]
11775
Uvedenie do prevádzky
1966, rekonštrukcia bola
v decembri 2008
Prevádzkovateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Malé vodné elektrárne
MVE Veľká Lomnica
MVE Svit
MVE Krajná Poľana - turbína
T1aT2
310
vodné elektrárne
Lokalita
Veľká Lomnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,011
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
75
Uvedenie do prevádzky
december 1993, rekonštrukcia
marec 2005
Prevádzkovateľ
Hubač Ladislav Ing.
Lokalita
Svit
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,015
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
78
Uvedenie do prevádzky
február 2006
Prevádzkovateľ
Tatranská Viera MVE
Lokalita
Nižný Komárnik
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,039
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
90
Uvedenie do prevádzky
2000 a 2001
Prevádzkovateľ
Ivančo Peter Ing. - ENERGOALTERNATÍV
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Batizovce
MVE Tatranská Kotlina
MVE Huncovce pri hati
MVE Lukov
MVE Poprad
Lokalita
Batizovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,018
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
190
Uvedenie do prevádzky
december 2004, rekonštrukcia
január 2009 a december 2010
Prevádzkovateľ
Gašperová Mária Ing.
Lokalita
Vysoké Tatry
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
277,6
Uvedenie do prevádzky
apríl 2007, október 2011
Prevádzkovateľ
TGM INVEST, s.r.o.
Lokalita
Huncovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
170
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
Anton Kornaj - ANKOR
Lokalita
Lukov
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
200
Uvedenie do prevádzky
jún 2010
Prevádzkovateľ
Michal Fudaly
Lokalita
Poprad
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,035
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
80
Uvedenie do prevádzky
október 1997 a s ukončením
rekonštrukcie v októbri 2009
Prevádzkovateľ
ERKON Poprad s.r.o.
vodné elektrárne
311
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Jakubany
MVE Humenné
MVE Hranovnica
MVE Huncovce
MVE Veľká Franková
312
vodné elektrárne
Lokalita
Jakubany
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,0375
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
130
Uvedenie do prevádzky
december 1990,
rekonštrukcia december 2008
Prevádzkovateľ
Myttník Ladislav - EMI
Lokalita
Humenné
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,055
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
55
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Hranovnica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,055
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
340
Uvedenie do prevádzky
február 2007
Prevádzkovateľ
LATNER, s.r.o.
Lokalita
Huncovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,055
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
95
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Tatrafat s.r.o. Huncovce
Lokalita
Veľká Franková
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,06
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
350
Uvedenie do prevádzky
október 2009
Prevádzkovateľ
K and G energy, spol. s r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Svit - Posdskalka
MVE Tatranská Kotlina
MVE Huncovce pri hati
MVE Torysa
MVE Sečovská Polianka
Lokalita
Batizovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,06
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
200
Uvedenie do prevádzky
december 2001,
rekonštrukcia január 2011
Prevádzkovateľ
RADIX s.r.o.
Lokalita
Vysoké Tatry
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
277,6
Uvedenie do prevádzky
apríl 2007, rekonštrukcia
október 2011
Prevádzkovateľ
TGM INVEST, s.r.o.
Lokalita
Huncovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,03
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
170
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
Anton Kornaj - ANKOR
Lokalita
Torysa
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,062
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
430
Uvedenie do prevádzky
február 1998,
rekonštrukcia máj 2011
Prevádzkovateľ
ENERGO Brezovica, s.r.o.
Lokalita
Sečovská Polianka
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,075
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
258
Uvedenie do prevádzky
1993, rekonštrukcia marec 2010
Prevádzkovateľ
MUDr. Darina Tkáčová
Mikuláš Boršč
vodné elektrárne
313
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Čirč
MVE Spišské Bystré
MVE Brezovica
MVE Starina
MVE Spišská Belá
314
vodné elektrárne
Lokalita
Čirč
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,101
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
540
Uvedenie do prevádzky
1994, rekonštrukcia
december 2009
Prevádzkovateľ
Milan Roba
Lokalita
Spišské Bystré
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,11
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
820
Uvedenie do prevádzky
október 1995,
rekonštrukcia máj 2007
Prevádzkovateľ
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ
s.r.o.
Lokalita
Brezovica
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,111
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
501
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia január 2010
Prevádzkovateľ
CES BETA s.r.o.
Lokalita
Starina
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,112
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
770
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia v decembri 1996
Prevádzkovateľ
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Lokalita
Spišská Belá
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,2
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1000
Uvedenie do prevádzky
marec 2010
Prevádzkovateľ
PVE, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava, 2012
MVE Malá Domaša
MVE Liptovská Teplička
MVE ÚV Stakčín
MVE Huncovce
MVE Sulín
Lokalita
Malá Domaša
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,215
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1400
Uvedenie do prevádzky
február 2010
Prevádzkovateľ
5K s.r.o.
Lokalita
Liptovská Teplička
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,4
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
2300
Uvedenie do prevádzky
február 1994, rekonštrukcia
jún 2008
Prevádzkovateľ
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ
s.r.o.
Lokalita
Stakčín
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,4
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
405
Uvedenie do prevádzky
-
Prevádzkovateľ
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Lokalita
Huncovce
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,5
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
1850
Uvedenie do prevádzky
rekonštrukcia november 2007
Prevádzkovateľ
DREVOMAT, s.r.o.
Lokalita
Sulín
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,945
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
3800
Uvedenie do prevádzky
december 1994,
rekonštrukcia december 2008
Prevádzkovateľ
RIMY, spol. s r.o.
vodné elektrárne
315
Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku
MVE Ružbašská Miľava
316
vodné elektrárne
Lokalita
Nižné Ružbachy
Inštalovaný výkon [ MW ]
0,95
Výroba elektriny [MWh/rok] predpoklad
6820
Uvedenie do prevádzky
január 2011
Prevádzkovateľ
AQUA-EKO, a.s.
ZDROJE
Vargová, I. 2002., Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku: Energetické centrum Bratislava, 2002
Energetika 2010, Štatistický úrad Slovenskej republiky
Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, MH SR 2010
Správa o pokroku v presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie (podľa článku 22
Smernice 2009/28/ES) , MH SR 2012
Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2010 v zmysle nariadenia vlády SR c.
246/2006 Z.z.
Výročná správa 2011, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
Remšík A., 2009, STAV V ROZVOJI GEOTERMÁLNEJ ENERGIE NA SLOVENSKU, ŠGÚDŠ Bratislava
Fáber A., Iliáš I. a kol.,2010 Slnko k službám, možnosti využitia slnečnej energie: Energetické centrum
Bratislava
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach 2009, Program Ministerstva hospodárstva SR vytvorený na základe uznesenia vlády SR c. 383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia
obnoviteľných zdrojov energie v SR
Server Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, http://www.urso.gov.sk
Server Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA, www.siea.gov.sk
Server Slovenských elektrárni, http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne
http://www.tzb-info.cz/1540-energeticky-potencial-bioplynu-v-sr
http://www.polnohospodarskabiomasa.sk/index.php
www.sapi.sk/news/nova-koncepcia-podpory-fotovoltaiky-na-slovensku/
http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&rl=2012081601&rm=15
http://www.energia-jaras.sk/index.php/sk/mapa-lokalit/fv-mapy.html.
Download

atlas obnoviteľných zdrojov energie na slovensku