ACRM 7710 D
Autorádio s 7“ LCD obrazovkou, dvd/cd/mp3
Autorádio s 7“ LCD obrazovkou, dvd/cd/mp3
CAR radio with 7“ LCD screen, dvd/cd/mp3
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL
Varování
1. Toto zařízení zapojte pouze do zdroje 12V DC se záporným uzeměním.
2. Toto zařízení nikdy neinstalujte tam, kde by mohla omezit bezpečnost při řízení.
3. Nikdy nepoužívejte funkci displeje v přední části vozu, aby nedošlo k porušení zákonů a
vyhlášek a také aby se snížilo riziko dopravní nehody. Toto neplatí pro kameru sloužící jako
zpětné zrcátko.
4. Toto zařízení, zesilovač či reproduktory nikdy nevystavujte vlhkosti či vodě, abyste zabránili
jiskření či požáru.
5. Nevyměňujte prosím pojistku v přívodním kabelu bez asistence profesionála. Nesprávná
pojistka by mohla způsobit poškození zařízení či požár.
6. Pokud se objeví některé z následujících příznaků, zařízení prosím ihned vypněte a zaneste
je do servisního centra či do prodejny, kde jste zařízení zakoupili:
(a) Není slyšet zvuk; (b) Není vidět obraz; (c) Do zařízení se dostala voda či cizí předmět;
(d) Ze zařízení jde kouř; (e) Ze zařízení jde zvláštní zápach.
7. Aby bylo řízení bezpečné, nastavte prosím hlasitost na bezpečnou a vyhovující úroveň pro
případ nenadálé situace.
CZ - CZ
Bezpečnostní opatření
1. Zařízení nikdy nerozebírejte či neupravujte bez asistence profesionála. Pro více detailů prosím pkontaktujte jakoukoliv profesionální autodílnu/prodejce.
2. Pokud je přední panel či TFT monitor špinavý, použijte prosím čistý silikonový hadřík a neagresivní čisticí prostředek a monitor jím přetřete. Použitím drsné látky a agresivního čisticího
prostředku (např. alkoholu) k čištění by mohlo mít za následek poškrábání či pouštění barvy.
3. Pokud zjistíte jakékoliv abnormální chování zařízení, podívejte se prosím do sekce Řešení
potíží v tomto návodu. Pokud nenajdete vhodné řešení, stiskněte prosím tlačítko RESET na
předním panelu, čímž nastavíte tovární nastavení.
4. Pokud jste auto zaparkovali na dlouhou dobu na horkém či chladném místě, před zapnutím
zařízení prosím vyčkejte, než se teplota v autě dostane do normálu.
5. Používáním vnitřního vytápění v autě za nízkých teplot může způsobit, že se uvnitř zařízení
začnou tvořit kapičky. V takovémto případě zařízení nepoužívejte, vyjměte z něj disk a z disku otřete vlhkost. Pokud zařízení stále po několika hodinách nefunguje, kontaktujte prosím
servisní centrum.
6. Vyhněte se jakýmkoliv prudkým nárazům do monitoru v jeho odklopené pozici, zabráníte tak
poškození vnitřních mechanizmů.
7. Abyste zabránili poškození obrazovky, nedotýkejte se jí ostrými předměty.
8. Monitor má v sobě samohybný mechanizmus. Nesnažte se prosím tlačit, vytahovat či natáčet monitor ručně. Zabráníte tak poškození hlavního mechanizmu.
9. Aby uživatel mohl dobře porozumět funkcím a ovládání tohoto zařízení, jsou zde použity
ilustrace. Tyto ilustrace jsou ale jiné než ty, které uvidíte na opravdovém monitoru zařízení.
10. Pokud není prováděná operace dostupná či neplatná, na displeji se zobrazí „
”.
11. Abyste zabránili zbytečným poruchám, ovládejte toto zařízení podle tohoto návodu. Pokud
bude porucha zařízení způsobena nesprávným ovládáním, záruka se na takovou poruchu
nevztahuje.
Prohlášení
Toto zařízení obsahuje technologii chráněnou autorskými právy, která je pod patenty U.S. a jinými právy duševního vlastnictví. Použitím této technologie chráněné autorskými právy musí být
autorizováno firmou Macrovision a má sloužit pouze domácímu a jinak omezenému použití jinak
autorizovaným firmou Macrovision. Kopírování technologií či jejich rozebírání je zakázáno.
CZ - Obsah
Před zapnutím
Přední panel................................................06
Přídavný LCD panel....................................07
Dálkový ovladač..........................................08
Základní ovládání
Zapnout/vypnout..........................................10
Ztlumit zvuk.................................................10
Nastavení hlasitosti.....................................10
Otevřít ZDROJOVÉ MENU..........................10
Přehrát zdrojový výběr.................................10
Zobrazit systémový čas...............................11
Používání TFT monitoru..............................11
Resetování zařízení....................................11
Režim rádia
Výběr rádia jako zdroje
přehrávání...................................................12
Výběr jednoho pásma rádia........................12
Automatické ladění......................................12
Automatické ukládání..................................12
Ruční ukládání............................................13
Ukázka stanic..............................................13
Vyvolat uložené stanice...............................13
Místní vyhledávání......................................13
Ovládání RDS
Funkce AF....................................................14
Funkce TA...................................................14
Funkce PTY.................................................14
Přijímaný signál (PS)...................................14
CT (Čas hodin)............................................14
RT (Text rádia).............................................14
Disky
Vložení disku...............................................15
Vyjmutí disku...............................................15
Ovládání dotykového
displeje........................................................15
Tlačítka ovládání na
displeji.........................................................16
Pozastavit přehrávání..................................17
Ukončit přehrávání......................................17
Zobrazit seznam souborů............................17
Rychlé přehrávání.......................................17
Následující/předchozí..................................17
Změna složky...............................................17
Opakování přehrávání.................................18
Opakování A-B............................................18
Náhodné přehrávání....................................18
Přehrávání ukázek......................................18
Přímé vyhledávání.......................................19
Vyhledávání GO TO....................................19
Menu DVD a TITUL.....................................19
Výběr jazyka titulků.....................................19
Výběr úhlů zobrazení..................................20
Výběr audio kanálu......................................20
Funkce PBC................................................20
Přiblížení/oddálení.......................................20
Otočení obrázku..........................................20
Informace o přehrávání...............................21
Režim USB
Výběr USB jako zdroje
přehrávání...................................................22
Ovládání dotykové
obrazovky....................................................22
Tlačítka ovládání na
obrazovce....................................................22
Pozastavit přehrávání..................................22
Ukončit přehrávání......................................22
Zobrazit seznam souborů............................22
Rychlé přehrávání.......................................22
Následující/předchozí..................................22
Změnit složku..............................................22
Opakovat přehrávání...................................22
Náhodné prehrávání....................................23
Přehrávání ukázek......................................23
Přímé vyhledávání.......................................23
Vyhledávání GO TO....................................23
Přiblížení/oddálení.......................................23
Otočení obrázku..........................................23
Informace o přehrávání...............................23
Jiné režimy
AUX.............................................................23
Kamera........................................................23
Nastavení
Postupy při nastavení..................................24
Obecné........................................................24
Jazyk...........................................................25
CZ - CZ
Obsah
Audio........................................................................................................................................25
RDS..........................................................................................................................................26
Hodnocení................................................................................................................................26
Hardware..................................................................................................................................27
P.VOL.......................................................................................................................................27
TS CAL.....................................................................................................................................27
EQ............................................................................................................................................28
Řešení potíží...........................................................................................................................29
Připojení zařízení
Poznámky k připojení...............................................................................................................31
Kabely.......................................................................................................................................31
Připojení kabelu parkovací
brzdy.........................................................................................................................................33
Připojení kabelu couvání..........................................................................................................33
Instalace a odinstalace
Poznámky k instalaci................................................................................................................34
Instalace zařízení.....................................................................................................................34
Instalace lemovacího kroužku..................................................................................................36
Odinstalace..............................................................................................................................36
Specifikace..............................................................................................................................37
Dodatek
Region......................................................................................................................................39
Upozornění při manipulaci s diskem........................................................................................39
Diagram propojení....................................................................................................................40
CZ - Před použitím
Přední panel
1. Tlačítko DISP / WIDE: Zobrazí informace /
Změna režimu zobrazení
2. Tlačítko : Následující / Posun
kurzoru doprava
3. Tlačítko : Předchozí / Posun kurzoru
doleva
4. Tlačítko MUTE: Ztlumí výstupy zvuku
5. Kolečko VOL: Nastaví hlasitost / Přehrávání / Pauza / Vstup
6. Tlačítko Reset: Resetuje zařízení
7. Tlačítko / SRC Key: Zapnutí zařízení /
Změna pracovního režimu / Otevření zdrojového menu
8. Konektor AUX IN
9. Zdířka USB
10. Tlačítko : Vyjmutí disku
11. Tlačítko OPEN / CLOSE: Otevře / Zavře
TFT monitor
12. Tlačítko AS / PS / TILT + : Automaticky
uloží / Zobrazí vyhledávání / Zvýší úhel
zobrazení
13. Tlačítko BAND / TILT - : Změna pásma
rádia/Sníží úhel zobrazení
CZ - CZ
Přídavný LCD panel
1. Indikátor disku
Rozsvítí se, pokud je vevnitř disk. Zhasne, pokud v zařízení disk není.
2. Indikátor režimu opakování
Rozsvítí se, když je zapnut režim opakování. Zhasne, pokud je režim opakování vypnut.
3. Oblast hlavního displeje
Zobrazuje písmena, čas přehrávání, frekvenci, hodiny a jiné textové informace.
4. Indikátory stavu rádia
Stereo indikátor se rozsvítí, když je rádiové vysílání v režimu stereo.
Lokální indikátor se rozsvítí, když je aktivována funkce místního vyhledávání.
5. Indikátory RDS funkcí
AF: Alternativní frekvence
PTY: Typ programu
TA: Dopravní zpravodajství
TP: Dopravní program
Poznámka:
 Většina informací se dá na LCD zobrazit pouze pokud je TFT monitor zavřený.
 Na tomto LCD je podporován pouze jazyk anglický.
CZ - Před použitím
Dálkový ovladač
Představení funkcí tlačítek
SRC: výběr zdroje přehrávání
EJECT: Vysune disk
MENU: DVD Menu/PBC
TITLE: DVD Titul
DISP: Zobrazení informací
ANGLE: Výběr úhlu zobrazení
WIDE: Změna režimu zobrazení
OPEN/CLOSE: Otevřít/Zavřít TFT monitor
PRESET / : Výběr přednastavené rádiové stanice
10. : Převíjení vpřed / Posunutí kurzoru
nahoru
11. ■ / BAND: Výběr pásma rádia / Ukončení
přehrávání
12. : Přehrávání / Pauza / Vstup
13. : Automatické vyhledávání / Předchozí /
Přesunout kurzor doleva
14. GO TO: Vyhledávání GO TO
15. : Převíjení vzad / Přesunout kurzor dolů
16. 0-9: Numerické klávesy
17. MUTE: Ztlumí výstupy zvuku
18. POWER: Zapínání/Vypínání zařízení
19. AUDIO: Výběr dialogového jazyka u DVD
20. SUBTITLE: Výběr jazyka titulků u DVD
21. REPT A-B: Opakování úseku A-B
22. REPT: Opakování přehrávání
23. TILT / : Nastavení úhlu
naklopení
24. VOL+/-: Nastavení hlasitosti
25. SCN: Vyhledávání
26. RDM: Náhodné přehrávání
: Automatické vyhledávání / Následující
27.
/ Přesunout kurzor doprava
28. SEL: Ekvalizér
29. ZOOM: Přiblížení / Oddálení obrazu
30. PIC: Nastavení obrazu
31. SETUP: Menu nastavení
32. CLEAR: Vymazat informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poznámka:
Váš dálkový ovladač se může lišit od toho zde
vyobrazeného. Tento diagram je zde pouze
pro ilustraci.
CZ - CZ
Před použitím
Poznámky k používání dálkového ovladače
1. Dálkový ovladač namiřte na senzor dálkového ovladače na zařízení.
2. Pokud ovladač nebudete používat déle než měsíc, vyjměte z něj baterii či dovnitř vložte
bateriový izolátor.
3. Ovladač NENECHÁVEJTE pod přímým slunečním světlem či v prostředí vysokých teplot,
mohlo by dojít k nesprávné funkčnosti.
4. Za normálních podmínek by baterie měla fungovat po dobu 6 měsíců. Pokud dálkový ovladač nefunguje, baterii prosím vyměňte.
5. Používejte pouze lithiovou 3V baterii „CR2025“.
6. Baterii nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte či nevystavujte ohni.
7. Baterii vkládejte podle zaznačené polarity (+) a (-).
8. Abyste předešli riziku nehody, baterii uchovávejte na místě mimo dosah dětí.
Vyjmutí baterie
Vysuňte kryt bateriové přihrádky na zadní straně dálkového ovladače.
Instalace baterie
Používejte pouze lithiovou 3V baterii „CR2025“. Baterii vkládejte do bateriové přihrádky podle
zaznačené polarity (+) a (-).
CZ - Základní ovládání
Zapnutí / Vypnutí
Stiskem jakéhokoliv tlačítka na předním panelu či tlačítka POWER na dálkovém ovladači v
pohotovostním režimu se zařízení zapne. Zapne se ve stavu, v jakém bylo při vypnutí.
Přidržením tlačítka SRC na předním panelu či stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovladači v
pracovním režimu se zařízení vypne.
Ztlumit zvuk
Stiskem tlačítka MUTE na předním panelu či dálkovém ovladači ztlumíte hlasitost zařízení.
Poznámky:
 Opakovaným stiskem tlačítka MUTE či zesílením hlasitosti se zvuk opět zapne.
 Pokud je funkce MUTE zapnuta, bliká na TFT monitoru ikona Mute.
Nastavení hlasitosti
Otočte kolečkem na předním panelu či stiskněte tlačítko VOL na dálkovém ovladači. Nastavitelná šíře hlasitosti je od 0 do 40.
Otevřít ZDROJOVÉ MENU
Stiskem tlačítka SRC na předním panelu či na dálkovém ovladači či klepnutím v levé horní části
obrazovky otevřete ZDROJOVÉ MENU.
Zopakováním této operace se navrátíte k původnímu zdroji.
Přehrát zdrojový výběr
Otevřete ZDROJOVÉ MENU a pak klepnutím vyberte požadovaný zdroj či zvolte jeden zdroj
přesunutím kurzoru. Následně potvrďte.
Poznámky:
 Přehrání zdrojového výběru znamená volbu pracovního režimu, jako např. režim DVD,
režim rádia, režim kamery, atd.
 Pokud nejsou některá zařízení v pohotovosti, nedají se vybrat.
CZ - 10
CZ
Základní ovládání
Zobrazit systémový čas
Přidržením tlačítka DISP na předním panelu přepnete informace na displeji mezi systémovým
časem a přehrávaným zdrojem, když je TFT monitor zavřený.
Používání TFT monitoru
Otevření/Zavření monitoru
Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE na předním panelu či na dálkovém ovladači se panel buď vysune či zasune.
Změna úhlu naklopení monitoru
Kvůli charakteru LCD panelu se bude obraz z různých úhlů na displeji zobrazovat odlišně.
Pozorovací úhel zařízení se dá nastavit, můžete si zvolit úhel, při kterém se Vám panel bude
sledovat nejlépe. Stiskem tlačítka TILT na panelu displeje či na dálkovém ovladači se bude po
jednotlivých krocích měnit úhel naklopení. Přidržením tlačítka TILT na panelu displeje či na dálkovém ovladači budete měnit úhel průběžně
Změna poměru stran
Stiskem tlačítka WIDE na panelu displeje či na dálkovém ovladači změníte poměr stran.
Nastavení obrázků
1. Spusťte režim nastavení obrázků stiskem tlačítka PIC na dálkovém ovladači.
2. Vyberte jednu položku, kterou chcete nastavit stiskem tlačítek [ ] / [ ] na dálkovém
ovladači.
3. Nastavte hodnoty stiskem tlačítek [ ] / [ ] na dálkovém ovladači.
4. Ukončení režimu nastavení obrázků docílíte zopakováním kroku č.1 anebo když několik
vteřin nestisknete žádné tlačítko.
Resetování zařízení
Pokud zařízení nepracuje správně, měli byste je resetovat stiskem tlačítka RESET na předním
panelu.
CZ - 11
Režim rádia
Výběr rádia jako zdroje přehrávání
Otevřete ZDROJOVÉ MENU a poklepejte na RADIO..
Výběr jednoho pásma rádia
Stiskem tlačítka BAND na panelu displeje či na dálkovém ovladači či poklepáním na ikonu
BAND v uživatelském rozhraní vyberte jedno z pásem FM1, FM2, FM3, AM1 a AM2.
Automatické ladění
Press the [ ] / [ ] key on the display panel or remote control or touch the [ ] / [ ] icon on
the user interface to seek a higher / lower station. To stop searching, repeat the operation above
or press other keys having radio functions.
Poznámka
Když je stanice nalezena, vyhledávání se zastaví a stanice se začne přehrávat. Pokud je tato
stanice ve vysílání stereo, na TFT monitoru či LCD panelu se rozsvítí indikátor stereo ST.
Ruční ladění
Během ručního ladění se bude frekvence měnit po jednotlivých krocích. Stiskem tlačítka /
na dálkovém ovladači či poklepáním na ikonu / v uživatelském rozhraní přeladíte na následující/předchozí stanici. Poklepáním na ikonu na numerické klávesnici a následným vložením
čísel frekvence pomocí numerických kláves lze také vložit frekvence rádiové stanice.
Automatické ukládání
Zařízení rozpozná a uloží do paměti pouze stanice o dostatečné síle signálu.
Když je monitor zavřený, přidržte tlačítko AS/PS na panelu displeje.
Když je monitor otevřený, poklepejte na ikonu AS v uživatelském rozhraní.
Abyste automatické ukládání ukončili, stiskněte jiné tlačítko, které má v režimu rádia nějakou
funkci.
CZ - 12
CZ
Režim rádia
Poznámky:
 Po automatickém uložení budou stávající uložené stanice přepsány.
 Zařízení má 5 pásem, jako např. FM1, FM2,FM3, AM1, AM2 a každé pásmo dokáže pojmout
6 stanic. Celkově tedy může toto zařízení pojmout až 30 stanic.
Ruční ukládání
Když je rozpoznána rádio stanice.
1. Poklepáním na ikonu MEM v uživatelském rozhraní se otevře menu přednastavení.
2. Stiskněte jednu z kláves P1-P6.
3. Pokud chcete odejít, stiskněte tlačítko Exit.
Ukázka stanic
Ukázka stanicje typ vyhledávání, kdy zařízení vyhledávání zastaví při nalezení stanice a přehraje ji po dobu 5-10 vteřin. Po této ukázce bude zařízení pokračovat, dokud se neprohledá celé
pásmo.
Když je monitor zavřen, stiskněte tlačítko AS/PS na panelu displeje.
Když je monitor otevřen, poklepejte na ikonu PS v uživatelském rozhraní.
Abyste proces ukončili, stiskněte jiná tlačítka, která mají v režimu rádia nějakou funkci.
Vyvolat uložené stanice
Stiskem jedné numerické klávesy 1-6 na dálkovém ovladači či poklepáním na ikonu stanice na
monitoru vyberte korespondující uloženou stanici.
Místní vyhledávání
Když je místní vyhledávání zapnuto, zařízení přijímá pouze stanice se silným rádio signálem.
funkci LOCAL spustíte stiskem a přidržením kolečka hlasitosti na předním panelu
Poznámky:
 Když je funkce místního vyhledávání zapnuta, rozsvítí se indikátor LOC.
 Po zapnutí funkce místního vyhledávání se počet uložitelných rádio stanic sníží.
CZ - 13
Ovládání RDS
Toto zařízení zvládá základní funkce RDS včetně PI (Identifikace programu), názvu rádiové
stanice, RT (rádio text), CT (čas hodin), AF (alternativní frekvence), TA (dopravní zpravodajství)
a volba PTY (Typ programu).
Funkce AF
Seznamy alternativních frekvencí se používají pro stejnou programovou službu a ve spojení s
kódem PI (kód identifikace programu), které asistují při automatickém ladění.
Za použití těchto informací může rádio automaticky nalézt jinou stanici, která přehrává stejný
obsah. Toto je užitečné, když se signál právě poslouchané stanice oslabuje.
Pro aktivaci funkce AF poklepejte na tlačítko AF v uživatelském rozhraní.
Pro zrušení této funkce zopakujte předchozí krok.
Poznámka:
Během automatického přepínání rádiové frekvence se může ozývat rušení. Problém se dá vyřešit vypnutím funkce AF.
Funkce TA
Funkce TA (Dopravní zpravodajství) umožní zařízení automaticky přijímat dopravní zpravodajství, ať už se přehrávají média z jakéhokoliv zdroje. Funkce TA je aktivována stanicemi
TP (Dopravní program), které vysílají dopravní informace. Když je TA aktivována a vysílá se
dopravní zpravodajství, aktuální zdroj přehrávání se vypne, pokud je aktuální pásmo FM a
indikátor TA se rozsvítí. To znamená, že zařízení čeká na dopravní zpravodajství. Zařízení se
po skončení dopravního zpravodajství přepne zpět na původní zdroj přehrávání. Pro aktivaci TA
poklepejte na ikonu TA v uživatelském rozhraní. Pro zrušení opakujte předchozí krok.
Funkce PTY
PTY je zkratka pro Typ programu, což je označení určující typ vysílaného programu (např. Zprávy či Rock). Na obrazovce se objeví šest položek nastavení PTY. Pro zobrazení více možností
PTY, poklepejte na posunovací lištu a šipky na obrazovce. Poté, co vyberete jednu možnost
PTY (např. Zprávy), začne automatické vyhledávání frekvence dostupného PTY, dokud se PTY
následující stanice nebude shodovat se stanicí aktuální. Pokud zařízení nenalezne žádné vhodné PTY, vrátí se na svou původní rádio frekvenci.
Přijímaný signál (PS)
Používá se u displejů, které využívají osmi-znakové alfanumerické názvy, ve kterých se vyskytují velká či malá písmenka a znaky, např. BBC_4_FM, Classic_.
CT (Čas hodin)
Některé stanice vysílají čas a datum v zakódovaném RDS signálu. Čas hodin se nastavuje
automaticky, když je CT nastaveno na On.
RT (Text rádia)
Když je tato funkce aktivována, zařízení zobrazí krátkou zprávu o přenesení dat od poskytovatele, jako jsou informace o stanici, název aktuální písně a jméno interpreta.
CZ - 14
CZ
Disky
Vložení disku
Zařízení se při vložení disku přepne do režimu disku automaticky.
Poznámky:
 Před vložením disku do jednotky se prosím ujistěte, že v zařízení již není disk jiný.
 Některé vypálené disky, jako např. CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
možná nebudete moci přehrát kvůli různým ukončením vypalování. Disky pro přehrávání
musí být uzavřeny.
 Pro další informace o používání disků se prosím podívejte do dodatku.
Vysunutí disku
Stiskem tlačítka EJECT na předním panelu či na dálkovém ovladači vysunete disk.
Disk můžete vysunout i poté, co jste vypli zařízení. Po vysunutí disku zařízení zůstane vypnuté.
Ovládání dotykového displeje
Oblasti ovládání DVD jsou vyznačeny na obrázku:
A. - Otevřít ZDROJOVÉ MENU
B. - Zobrazit informace o přehrávání
C. - Zobrazit ovládací menu na obrazovce
CZ - 15
Disky
Tlačítka ovládání na displeji
Typ disku
Ikona
MP3 / WMA
CD
VCD
Numerická
klávesnice
Menu
nastavení
Předchozí
Následující
Přehrát/
Pauza
Stop
Numerická
klávesnice
Menu
nastavení
Převíjení
vpřed
Převíjení
vzad
Předchozí
Následující
Přehrát/
Pauza
Stop
/
/
PBC
Opakovat
Náhodně
/
/
Nastavení
EQ
/
Opakovat
Náhodně
/
/
Nastavení
EQ
/
A-B
/
/
Back
/
/
Numerická
klávesnice
Menu
nastavení
Převíjení
vpřed
Převíjení
vzad
Předchozí
Následující
Přehrát/
Pauza
Stop
Druhé
menu
Opakovat
Náhodně
/
Zoom
Nastavení
EQ
PBC
Opakovat
A-B
Odejít z
menu
AUDIO
/
/
Přepínání
kanálů
SUBTITLE
/
/
/
DISP
/
/
MENU
TITLE
/
/
Následující
složka
Předchozí
složka
/
/
Informace
na displeji
/
/
/
/
/
/
EQ
DIR +
DIR -
CZ - 16
DVD
MPEG
Obraz
Numerická Numerická Numerická
klávesnice klávesnice klávesnice
Menu
Menu
Menu
nastavení
nastavení
nastavení
Převíjení
Převíjení
/
vpřed
vpřed
Převíjení
Převíjení
/
vzad
vzad
Předchozí
Předchozí
Předchozí
Následující Následující Následující
Přehrát/
Přehrát/
Přehrát/
Pauza
Pauza
Pauza
Stop
Stop
Stop
Druhé
Druhé
/
menu
menu
Opakovat
Opakovat
Opakovat
Náhodně
Náhodně
/
/
/
Otočit
/
/
Zoom
Nastavení
Nastavení
Nastavení
EQ
EQ
EQ
/
/
/
Opakovat
/
/
A-B
Odejít z
Odejít z
Odejít z
menu
menu
menu
Jazyk
Jazyk
dialogových dialogových
/
oken
oken
Jazyk
Jazyk
/
titulků
titulků
Informace
Informace
Informace
na displeji
na displeji
na displeji
MENU DVD
/
/
TITLE DVD
/
/
Následující
/
/
složka
Předchozí
složka
CZ
Disky
Pozastavit přehrávání
Stiskněte tlačítko na předním panelu či dálkovém ovladači či otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poklepejte na tlačítko . Pro spuštění běžného přehrávání zopakujte předchozí krok.
Ukončit přehrávání
Abyste zastavili přehrávání, stiskněte tlačítko ■ na dálkovém ovladači či otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poklepejte na tlačítko ■. Když tento krok provedete jednou, aktuální
přehrávání se pozastaví a zařízení si zapamatuje bod ukončení. Po znovuspuštění přehrávání
či přepnutí z jiných zdrojů přehrávání se začne film přehrávat od daného bodu. Pokud tento krok
provedete dvakrát, přehrávání se ukončí a při spuštění začne přehrávání od začátku.
Zobrazit seznam souborů
Pro zobrazení seznamu souborů nahraného disku zastavte aktuální přehrávání.
Rychlé přehrávání
Opakovaným stiskem tlačítka / na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek
na obrazovce a následným poklepáním na tlačítko / změníte rychlost přehrávání vpřed/
vzad.
Předchozí / následující
Stiskem tlačítka / na panelu displeje či na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích
tlačítek na obrazovce a následným poklepáním na tlačítko / přehrajete následující či předchozí soubor.
Změna složky
Stiskem ikony [DIR+]/[DIR-] v uživatelském rozhraní (pokud se přehrává film či obrázek, musíte
přehrávání nejdříve zastavit) změníte složku během přehrávání nahraného disku, který obsahuje více než jednu složku.
CZ - 17
Disky
Opakovat přehrávání
Opakovaným stiskem tlačítka RPT na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek
na obrazovce a následným poklepáním na tlačítko zvolte režim opakování podle následující
tabulky.
Typ disku
DVD
VCD (PBC vypnuto)
CD
MP3 / WMA
MPEG
Obraz
Režim opakování
Opakovat kapitolu → Opakovat titul → Opakování vypnuto
Opakovat jeden → Opakovat vše → Opakování vypnuto
Opakovat jeden → Opakování vypnuto
Opakovat jeden → Opakovat složku → Opakování vypnuto
Opakovat jeden → Opakovat složku → Opakování vypnuto
Opakovat jeden → Opakovat složku → Opakování vypnuto
Poznámky:
 Při přehrávání VCD je tato funkce při zapnutém PBC nedostupná.
 Vypnutím zařízení či přepnutím zdroje přehrávání na jiný režim se tato funkce zruší.
Opakovat A-B
Při přehrávání DVD, VCD či CD můžete opakovaně přehrávat obsah mezi body A a B.
Stiskem tlačítka [RPT A-B] na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na
obrazovce a následným poklepáním na tlačítko A-B nastavíte počáteční bod A opakovaného
úseku. Zopakováním předchozího kroku nastavíte konečný bod opakovaného úseku.
Vybraný úsek se bude opakovat nepřetržitě. Zopakováním předchozího kroku potřetí tuto funkci
zrušíte.
Náhodné přehrávání
Když je tato funkce zapnuta, obsah disku se bude přehrávat náhodně.
Opakovaným stiskem tlačítka RDM na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a následným poklepáním na tlačítko zvolte režim náhodného přehrávání z
„Náhodně“, „Náhodné opakování“, „Opakování vypnuto“.
Přehrávání ukázek
Když je tato funkce zapnuta, zařízení přehraje prvních 10 vteřin každé stopy disku VCD či CD.
Požadovaný soubor můžete pomocí této funkce prohledat. Stiskem tlačítka SCN na dálkovém
ovladači tuto funkci aktivujete. Zopakováním předchozího kroku tuto funkci zrušíte.
CZ - 18
CZ
Disky
Přímé vyhledávání
Při přehrávání disku DVD, VCD či CD můžete vyhledávat konkrétní kapitolu/stopu stiskem
numerických kláves na dálkovém ovladači. Např. pokud chcete zvolit stopu 15, stiskněte numerické klávesy 1 a 5.
Vyhledávání GO TO
1. Vstup do režimu GO TO
Stiskem tlačítka GO TO na dálkovém ovladači otevřete menu vyhledávání.
U DVD můžete vyhledávat podle titulu, kapitoly a času.
U VCD při vypnuté funkci PBC můžete vyhledávat podle času. Pokud je funkce PBC zapnuta, můžete vyhledávat podle stopy, času a času disku.
U CD můžete vyhledávat polde stopy.
U souborů MPEG můžete vyhledávat podle stopy a času.
U nahranýc disků obsahujících MP3 a/či soubory JPG můžete vyhledávat podle stopy (čísla
souboru).
2. Vložení informací o vyhledávání
Vyberte položky stiskem navigačních kláves na dálkovém ovladači a vložte informace o
vyhledávání, jako titul, kapitolu a čas pomocí kláves numerických.
3. Potvrzení
Stiskem klávesy Enter na dálkovém ovladači volbu potvrdíte.
4. Odejít z režimu vyhledávání GO TO
Opakujte předchozí krok, dokud menu vyhledávání nezmizí či poklepejte na tlačítko Exit v
menu.
Výběr jazyka titulků
Tato funkce je dostupná pouze pro DVD disky, které mají „MENU/TITUL“. Stiskem klávesy
MENU na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a následným
poklepáním na tlačítko MENU otevřete MENU DVD.
Zde můžete zvolit jazyk audia, jazyk titulků, atd. pro přehrávání. Stiskem tlačítka TITLE na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a následným poklepáním
na tlačítko TITLE otevřete TITUL DVD.
Zde můžete zvolit jiný titul k přehrávání.
Výběr jazyka titulků
Stiskem tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na
obrazovce a následným poklepáním na tlačítko SUBTITLE zvolte jazyk titulků.
CZ - 19
Disky
Výběr úhlů zobrazení
Stiskem tlačítka ANGLE na dálkovém ovladači zvolte úhel zobrazení během přehrávání z disku
DVD či video souboru, který tuto funkci podporuje.
Výběr audio kanálu
U DVD, které podporují několik jazyků audio souborů stiskem tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a následným poklepáním na tlačítko
AUDIO změníte jazyk dialogů.
U VCD a CD stiskem tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači či otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a následným poklepáním na tlačítko AUDIO zvolte režim audio kanálu z Levý
vokál, Pravý vokál, Mono levý, Mono pravý, Stereo.
Poznámka:
Levý a pravý kanál nemusí správně fungovat, pokud není audio soubor spávně nahrán
Funkce PBC
Tato funkce je dostupná pro disky VCD s funkcí PBC (Ver 2.0 či vyšší).
Stiskem tlačítka MENU na dálkovém ovladači tuto funkci aktivujete.
Opětovným stiskemm funkci zrušíte.
Poznámky:
 Při zapnuté funkci PBC zařízení přejde do seznamu stop an začne od první stopy.
 Při zapnuté funkci PBC jsou funkce rychlého přehrávání, pomalého přehrávání či
přeskakování dostupné, ale opakování přehrávání a vyhledávání konkrétní kapitoly či stopy
dostupné není..
 Pokud spustíte funkci náhodného přehrávání, prohledávání či vyhledávání při zapnuté funkci
PBC, PBC se automaticky vypne.
Přiblížení / Oddálení
Pro přiblížení/oddálení přehrávaného obrazu stiskněte tlačítkao ZOOM na dálkovém ovladači či
otevřete ovládací tlačítka na displeji a poklepejte na ikonu
Otočení obrázku
Při zobrazení obrázku jej můžete otočit tak, abyste dosáhli co nejlepšího pozorovacího úhlu stiskem ikony v ovládacích tlačítkách na displeji.
CZ - 20
CZ
informace o přehrávání
Informace o přehrávání
Poklepejte na vrchní střední část TFT LCD při přehrávání disků DVD a VCD a informace o přehrávání se zobrazí v horní části TFT.
U DVD
1. Typ disku
2. Informace o titulu DVD. „5/8“ značí, že toto DVD má 8 titulů a aktuální přehrávaný titul je
pátý.
3. Informace o kapitole DVD. „ 2/26 “ značí, že aktuální titul má 16 kapitol a aktuální přehrávaná kapitola je druhá.
4. Čas uběhnutý z aktuálního titulu.
2/6 Eng “ značí, že titulky na tomto DVD jsou dostupné v šesti jazycích a aktuální zob5. „
razovaný jazyk je druhý, což je Angličtina.
U VCD
1. Typ disku
2. Indikátor funkce PBC. „PBC On“ značí, že funkce PBC je zapnuta.
3. Informace o stopě VCD. „6/18“ značí, že toto VCD má 18 stop a aktuálně přehrávaná stopa
je šestá.
4. Čas uběhnutý z aktuální stopy.
CZ - 21
Režim USB
Výběr USB jako zdroje přehrávání
Otevřete ZDROJOVÉ MENU a pak poklepejte na USB.
Poznámky:
 Zařízení se přepne do režimu USB, jakmile k němu připojíte disk USB.
 Zařízení podporuje hot swap.
 Zařízení podporuje USB disky, které jsou formátovány pomocí FAT16/32, nikoliv NTSF.
Dotykové ovládání na obrazovce
Ovládání je stejné jako u disků.
Ovládací tlačítka na obrazovce
Ovládací tlačítka na obrazovce jsou v režimu SD/USB stejné jako u disků.
Pozastavit přehrávání
Ovládání je stejné jako u disků.
Ukončit přehrávání
Ovládání je stejné jako u disků.
Zobrazení seznamu souborů
Ovládání je stejné jako u disků.
Rychlé přehrávání
Ovládání je stejné jako u disků.
Předchozí / Následující
Ovládání je stejné jako u disků.
Změna složky
Ovládání je stejné jako u disků.
Opakované přehrávání
Ovládání je stejné jako u disků.
CZ - 22
CZ
Režim USB
Náhodné přehrávání
Ovládání je stejné jako u disků.
Přehrávání ukázek
Ovládání je stejné jako u disků.
Přímé vyhledávání
Ovládání je stejné jako u disků.
Vyhledávání GO TO
Ovládání je stejné jako u disků.
Přiblížení/Oddálení
Ovládání je stejné jako u disků.
Otočit obrázek
Ovládání je stejné jako u disků.
Informace o přehrávání
Ovládání je stejné jako u disků.
Jiné režimy
AUX
K zařízení můžete připojit přístroje s RCA audio a video výstupy.
Otevřením ZDROJOVÉHO MENU a poklepáním na AUX IN se dostanete do režimu AUX IN.
Kamera
Toto zařízení je nachystáno na funkci kamery. Před nastavováním jakýchkoliv funkcíí kamery musíte zadní kameru zakoupit a nainstalovat. Jakmile je zadní kamera připojena a funguje
správně, zdroj KAMERY se zaktivuje. Pokud kamera nainstalována není, položka CAMERA se
zobrazuje šedě, což značí nedostupnost funkce. Zdroj přehrávání se při couvání automobilu
přepne do režimu kamera automaticky.
CZ - 23
Nastavení
Postupy při nastavení
1. Otevření režimu nastavení
Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači či poklepáním na ikonu nastavení v uživatelském rozhraní. Po otevření režimu nastavení se zobrazí následující menu. Obecné nastavení GENERAL se označí jako první.
2. Zvolte jedno pod-menu
Stiskněte navigační klávesy na dálkovém ovladači.
3. Zvolte jednu položku
Stiskem tlačítka / na dálkovém ovladači zvolte jednu položku a pak stiskněte tlačítko
pro potvrzení.
4. Zvolte jednu hodnotu
Stiskem tlačítka / na dálkovém ovladači vyberte jednu vhodnou hodnotu a pak stiskněte
tlačítko pro potvrzení.
Poznámka: Všechna následující nastavení se dají provést poklepáním přímo na položku
Nastavení
• Režim hodin
12Hr: hodiny se zobrazují po 12 hodinách, jako např. 11:28AM.
24Hr: hodiny se zobrazují po 24 hodinách, jako např. 20:18.
• Hodiny
Nastavení hodin zobrazených v pravém horním rohu TFT obrazovky.
• Region ladění
Zařízení je schopno přijímat několik rádiových systémů. Zvolte správný systém podle Vaší
země.
• Pípnutí
On: Zvuk při stisknutí tlačítek je zapnut.
Off: Zvuk při stisknutí tlačítek je vypnut
CZ - 24
CZ
Nastavení
Jazyk
• OSD
Vyberte jazyk systémového menu.
• DVD Audio
Vyberte jazyk dialogových oken disků DVD.
Poznámka:
Pokud DVD disk neobsahuje zvolený jazyk, dialogy budou v jazyce původním.
• Titulky DVD
Vyberte jazyk titulků disků DVD.
Poznámka:
Pokud DVD disk neobsahuje zvolený jazyk, titulky se budou zobrazovat v jazyce původním.
• Menu disku
Vyberte jazyk MENU DVD.
Poznámka:
Pokud DVD disk neobsahuje zvolený jazyk, MENU DVD se budou zobrazovat v jazyce
původním.
Audio
• DRC
Nastavte dynamickou škálu disků DVD v Dolby digital.
On: Dynamičtější zvuk s více basy.
Off: Normální výstup.
• Nahlas
On: Režim Nahlas je zapnut.
Off: Režim Nahlas je vypnut.
• Subwoofer
On: Subwoofer je aktivován.
Off: Subwoofer je vypnut.
• Sub Filter
Nastavením různých frekvencí sub filtru získáte různé basové efekty. V závislosti na akustickém okolí auta, vyberte z následujících možností: 80Hz, 120Hz, 160Hz.
CZ - 25
Nastavení
RDS
• RDS
On: Funkce RDS je aktivní.
Off: Funkce RDS je neaktivní.
• CT
On: Hodiny jsou zapnuty.
Off: Hodiny jsou vypnuty.
• TA VOL
Nastavení relativní hlasitosti Dopravního zpravodajství.
Přístupnost
Některé disky DVD mají vestavěný rodičovský zámek, který brání dětem sledovat některé scény, jako násilí či erotiku.
• Nastavení hesla
Původní heslo zařízení je nula.
Nové heslo byste měli nastavit co nejdříve
• Jak změnit heslo:
(1) Kurzorem vyberte možnost „password“. Stiskem numerických kláves na dálkovém
ovladači či poklepáním přímo na položku „password“ otevřete klávesnici na displeji.
Poklepáním na numerické klávesy vložte heslo (původní heslo) a pak potvrďte.
(2) Zopakujte předchozí kro a vložte nové šestimístné heslo a pak potvrťe. Nové heslo je
okamžitě platné a rodičovský zámek je zablokován.
• Přístupnost
Odstupňování přístupnosti je následující:
(1) Pro děti: Film, který je vhodný pro děti.
(2) G: Film přístupný divákům všeho věku.
(3) PG: Film přístupný divákům všeho věku, ale v případě dětí se doporučuje doprovod
rodičů.
(4) PG-13: Film přístupný divákům všeho věku, ale v případě dětí do 13 let se doporučuje
doprovod rodičů.
(5) PG-R: Doprovod rodičů.
(6) R: Film přístupný divákům pouze od určitého věku, většinou 17, pokud nejsou
v doprovodu rodičů či opatrovníka.
(7) NC-17: Film, který nepřístupný divákům mladším než 17.
(8) Adult: Film, který je přístupný pouze dospělým.
• Kroky při změně přístupnosti:
(1) Vložením hesla odemčete rodičovský zámek.
Kurzorem vyberte položku „password“. Stiskem numerických kláves na dálkovém ovladači
či poklepáním přímo na položku „password“ otevřete klávesnici na displeji. Poklepáním na
numerické klávesy vložte heslo (původní heslo) a pak potvrďte.
(2) Změna přístupnosti
Vyberte vhodný stupeň přístupnosti ze seznamu úrovní.
(3) Zamkněte rodičovský zámek
Zopakujte krok 1 a vložte šestimístné heslo (staré či nové) a poté potvrďte. Rodičovský
zámek je uzamčen.
CZ - 26
CZ
Nastavení
Nahrát tovární nastavení
Abyste nahráli původní nastavení, která se týkají přehrávání DVD (např. DVD, Audio, Titulky
DVD), stiskněte položku RESET.
Hardware
• Kamera
Normal: Scény snímané kamerou se během couvání zobrazují na TFT monitoru (jako kdybyste se dívali dozadu).
Mirror: Na TFT monitoru se během couvání zobrazují scény zrcadlově obrácené (jako kdybyste se dívali do zpětného zrcátka).
• Automatické otevření TFT
Auto: TFT panel se automaticky otevře, když zařízení zapnete.
Manual: Když vypnete zapalování, TFT panel zůstane vysunutý, pokud se před tím otevřel.
Off: TFT panel se otevře pouze po stisku tlačítka OPEN, když je zařízení zapnuto.
• Video vstup
NTSC: Nastaví systém barev TFT obrazovky na NTSC.
PAL: Nastaví systém berev TFT na PAL.
AUTO: Podle vstupních video formátů zařízení automaticky vybere vhodný systém barev TFT
obrazovky.
• Parkování
On: Obrazovka bude funkční až po té, co bylo auto zaparkováno.
Off: Obrazovka bude funkční neustále.
P.VOL
P.VOL znamená Programovatelná hlasitost.
Pomocí této funkce můžete vyrovnat hlasitost mezi různými zdroji audia.
• Zdroj
Vyberte zdroj přehrávání, u kterého chcete nastavit relativní hlasitost.
• Úroveň
Nastavte relativní úroveň hlasitosti od -6 do 6.
TS CAL
Pokud není dotyková funkce citlivá či nereaguje, měli byste ji kalibrovat pomocí této funkce.
Po spuštění funkce TS CAL dotykovou obrazovku zkalibrujete podle instrukcí na obrazovce.
CZ - 27
eq
Ovládání audia Vám umožňuje jednoduše nastavit autio systém tak, abyste získali nejlepší
možný zvuk.
1. Otevřete nastavení EQ
Stiskněte tlačítko SEL na dálkovém ovladači či poklepejte na ikonu EQ v uživatelském rozhraní a na obrazovce se zobrazí následující rozhraní.
2. Vyberte režim EQ
Opakovaným poklepáním na výběrovou lištu se změní režim Ekvalizéru.
3. Nastavení parametrů EQ
Pro nastavení parametrů EQ posuňte lištu nastavení EQ.
4. Nastavte ztlumení a vyvážení pro Přední / Zadní / Levý / Pravý reproduktor
dosáhli co nejlepšího efektu v závislosti na okolí a vašich preferencích. Pro nastavení ztlumení a vyvážení pro Přední/Zadní/Levý/Pravý reproduktor posuňte malou bílou tečku ve
čtverečku Fader/Balance.
Poznámky:
 Zařízení má několik režimů Ekvalizéru: Uživatelský, Rock, Hip Hop,Dance, Latin, Rave,
Urban, Acoustic.
 Různá nastavení Ekvalizéru se projeví v různých basech, výškách a středech. Parametry
režimů Ekvalizéru byly přednastaveny a kromě možnosti „Uživatelský“ se nedají měnit.
 Režim Ekvalizéru se přepne automaticky do „Uživatelský“ poté, co nastavíte hodnotu
basů, výšek či středů v režimu jiném než „Uživatelsky“.
 Hodnota nastavení Subwooferu je na režimu Ekvalizéru nezávislá a dá se nastavit
samostatně.
CZ - 28
CZ
Řešení potíží
Co se může jevit jako porucha, nemusí tak vždy být. Před tím, než zavoláte servis se prosím
podívejte do následující tabulky.
Problém
Příčina
Obecné
Vyhořelá pojistka.
Zařízení nelze zapnout
Dálkový ovladač nefunguje
Žádný / nízký audio vstup
Nízká kvalita zvuku či rušení
Vyhořelá pojistka v baterii
auta.
Nesprávná operace.
Baterie je vybitá.
Baterie je nesprávně nainstalována.
Nesprávné připojení audio
výstupu.
Hlasitost je nastavena na příliš nízkou hodnotu.
Reproduktory jsou poškozeny.
Velmi zkreslené vyvážení
hlasitosti.
Kabel od reproduktoru se
dotýká kovové části automobilu.
V zařízení je pirátský disk.
Výkon reproduktorů se neshoduje s výkonem zařízení.
Nesprávné propojení.
Reproduktor je omezen.
Nesprávná funkce Ztlumení
Kabel MUTE je uzeměn.
zvuku.
Při vypnutí motoru se zařízení Nesprávné propojení ACC a
resetuje.
BATT.
Monitor se automaticky nevysouvá
Neustále se zobrazuje varovná informace.
Na obrazovce se objevují blikající obrázky či rušení.
TFT monitor
Je vypnuto automatické otevírání TFT.
Nesprávné zapojení kabelů k
ruční brzdě.
Systém barev disku DVD se
neshoduje s tím v zařízení.
V zařízení je pirátský disk.
Poškozený video kabel.
Nesprávné propojení pro
video signál.
CZ - 29
Pomoc
Nainstalujte novou pojistku se
správným výkonem.
Nainstalujte novou pojistku se
správným výkonem.
Zařízení resetujte.
Vyměňte baterii.
Zkontrolujte správné vložení
baterie.
Zkontrolujte kabely.
Zvyšte hlasitost.
Vyměňte reproduktory.
Nastavte vyvážení kanálu do
pozice uprostřed.
Izolujte veškeré propojení
kabelů k reproduktorům.
Použijte originální disk.
Vyměňte reproduktory.
Zkontrolujte kabely a opravte.
Zkontrolujte kabely a opravte.
Zkontrolujte kabel MUTE a
opravte.
Zkontrolujte kabely a opravte.
Zapněte automatické otevírání TFT.
Zkontrolujte kabely a opravte.
Nastavte systém barev disku
DVD či monitoru.
Použijte originální disk.
Vyměňte kabely.
Zkontrolujte kabely a opravte.
Řešení potíží
Problém
Nelze vložit disk
Příčina
Přehrávání disku
V zařízení již jeden disk je
Disk je poškozený či poškrábaný
Region disku se neshoduje s
tím v zařízení.
Vyjměte disk a vložte nový.
Používejte disky v dobrém
stavu
Očistěte disk měkkým hadříkem.
Použijte kompatibilní disk.
Disky vkládejte potištěnou
stranou vzhůru.
Použijte disk se stejným regionem.
PBC na tomto disku není.
Použijte disk, který má PBC.
Je zapnuto PBC.
Vypněte PBC.
Disk je špinavý či mokrý.
Disk se nepřehrává
Disk je nekompatibilní.
Disk byl vložen naopak.
Během přehrávání VCD
nefunguje PBC.
Funkce opakování či vyhledávání je během přehrávání
VCD nefunkční.
Chybové hlášky
Vyčistěte disk měkkým hadříkem.
Vložte disk potištěnou stranou
Disk je vložen naopak.
nahoru.
V zařízení není disk.
Vložte disk.
Vyčistěte disk měkkým hadříDisk je špinavý.
kem.
Vložte disk potištěnou stranou
Disk je vložen naopak.
nahoru.
Formát disku není kompatibil- Použijte disk v kompatibilním
ní se zařízením.
formátu.
Region DVD není kompatibilní Použijte disk se stejným regise zařízením.
onem.
Disk je špinavý.
Chybí disk
Špatný disk.
Neznámý disk.
Chyba regionu
Pomoc
CZ - 30
CZ
Připojení zařízení
Poznámky k připojení
• Toto zařízení je navrženo k použití ve vozidle s 12V baterií a záporným uzeměním. Před
instalací zařízení do auta, autobusu či nákladního auta se ujistěte, že napětí baterie je vhodné pro toto zaízení. V opačném případě si nechte nainstalovat transformátor, který převede
výstupní napětí na 12V.
• Abyste se vyhnuli zkratu v elektrickém systému, ujistěte se, že před instalací je negativní
kabel od baterie odpojen.
• Abyste se vyhnuli zkratu v kabeláži a poškození tohoto zařízení, zajistěte veškeré kabely
svorkou či lepící páskou. Kabely veďte bezpečným místem mimo vytápění tak, aby se nedotýkaly žádných pohyblivých částí, jako např. převodovka, ruční brzda a kolejnice sedadel.
Izolace kabelů by se mohla roztavit či sedřít.
• Žlutý přívodní kabel nikdy neveďte skrze instalační otvor do oddělení motoru a nepřipojujte k
autobaterii. Je zde velké nebezpečí vážného zkratu v elektrickém systému.
• Pokud při výměně pojistky použijete pojistku s výkonem 10A, pojistku při vyhoření nevyměníte či použijete pojistku o nesprávném výkonu, může dojít k poškození zařízení, dokonce k
požáru. Pokud jste použili správnou pojistku a problémy přetrvávají, kontaktujte prosím profesionální auto servis.
• Abyste se vyhnuli přehrátí baterie, nepřipojujte k ní žádná jiná zařízení.
• Ujistěte se prosím, že veškeré připojení kabelů a kabely samotné jsou dobře odizolovány.
Jinak může dojít ke zkratu či k poškození.
• Pokud není k dispozici ACC, připojte prosím vedení ACC ke zdroji s vypínačem.
• Pokud je připojen externí zesilovač, nepřipojujte prosím vedení P.CONT k přívodnímu vedení
externího zesilovače. Jinak může dojít k jiskření či jinému poškození.
• Abyste se vyhnuli poškození vestavěného zesilovače, nikdy neuzemňujte výstup reproduktoru.
• Minimální výkon reproduktorů připojených k tomuto zařízení je 50W, s impedancí 4-8Ω.
Kabely ovládání
Ovládání automatického jasy
Abyste se vyhnuli tomu, že bude displej v noci příliš jasný, připojte kabel předních světlometů k
ILLUMI. Při zapnutí světlometů se podsvícení TFT LCD displeje sníží a naopak
Ztlumení telefonu
Pokud je kabel MUTE připojen k autotelefonu, jiné audio výstupy se při příchozím hovoru ztlumí.
Couvání
Pokud je zadní kamera připojena k zařízení, zdroj přehrávání se při couvání automaticky přepne do režimu CAMERA. Když je couvání ukončeno, zdroj přehrávání se přepne zpět na svůj
původní.
Ruční brzda
1. Kabel PRK SW musí být připojen k přepínači ruční brzdy, tato funkce ovládá zobrazení
videa na TFT monitoru. Pokud je zdrojem přehrávání režim CAMERA, funkce kabelu Ruční
brzdy se deaktivuje.
2. Na monitoru se během řízení objeví modrá obrazovka s varováním, která upozorňuje řidiče, aby nesledoval filmy během řízení. Spolujezdci na zadních sedadlech mohou sledovat
video nerušeně.
CZ - 31
Upozornění!
Kvůli podpoře bezpečnosti jsou některé funkce zablokovány, pokud je zatažena ruční brzda.
Přístroj je konstruován tak, aby byl schopen detekovat stav, kdy vozidlo parkuje a musí být připojen k napájecí straně spínače ruční brzdy.
Nesprávné připojení nebo použití tohoto propojení porušuje platný zákon a může vést k
vážnému zranění nebo škodě!
Aby nedošlo k riziku škody a zranění a potenciálnímu porušení platných zákonů, není tento přístroj určen k použití s video obrazovkou viditelnou pro řidiče.
• K zamezení rizika nehody a potenciálního porušení platných zákonů se nesmí čelní video
obraz používat při řízení vozidla. Rovněž ostatní video displeje nesmí být na místech, kde by znamenaly viditelné rušení pro řidiče. V některých zemích nebo státech může být sledování
obrazů na displeji uvnitř vozidla i jinými osobami než řidičem nelegální. Tam, kde tyto předpisy platí, je třeba je dodržovat a tyto DVD funkce přístroje nepoužívat.
• Pamatujte prosím na zapnutí bezpečnostních pásů vždy, když řídíte vozidlo. Pokud dojde k
nehodě, vaše zranění mohou být podstatně závažnější, pokud nebudete mít řádně zapnuté
bezpečnostní pásy.
• Dodavatel se zříká veškeré odpovědnosti, pokud nebudou tato upozornění dodržena.
CZ - 32
CZ
Připojení zařízení
Přípojení kabelů ruční brzdy
Připojení kabelů couvání
CZ - 33
Instalace a odinstalace
Poznámky k instalaci
1. Před instalací se prosím ujistěte, že je vše správně připojeno a zařízení funguje normálně.
Nesprávné propojení by mohlo vést k poškození zařízení.
2. Používejte pouze příslušenství navrženo a vyrobeno pro toto zařízení. Použití jiného neautorizovaného příslušenství by mohlo vést k poškození zařízení.
3. Před instalací prosím zajistěte veškeré přívodní kabely.
4. Zařízení neinstalujte na místo poblíž zdrojů tepla, vyhnete se tak poškození elektrických
součástek, jako je např. hlava laseru.
5. Zařízení nainstalujte horizontálně. Pokud byste zařízení nainstalovali více než 30 stupňů
vertikálně, mohlo by to vést k horšímu výkonu.
6. Abyste předešli elektrickému jiskření, připojte nedříve kladný pól a až poté záporný.
7. Nezakrývejte otvor chladícího větráku, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla ze zařízení.
Zakrytím by mohlo dojít k poškození zařízení.
Instalace zařízení
Metoda A
1. Vložte upevňovací držák do palubní desky, vyberte vhodné oko podle velikosti otvoru a
ohněte oko směrem ven pomocí šroubováku. Tím držák za upevníte na místě.
2. K připevnění dvou plošek na každou stranu zařízení použijte dva kónické šrouby M5 X 5
(viz obr.)
CZ - 34
CZ
Instalace a odinstalace
3. Do otvoru v zadní části zařízení zašroubujte jeden šroub M5 X 24 a nasaďte na něj
gumovou krytku. (viz obr. 2).
4. Zařízení vložte do držáků, upevněte je pomocí šroubů M4 X 5 do ohnivzdorné desky,
která se nachází v zadní části palubní desky a upevněte plošky a upevňovací držáky
pomocí 4ks šroubů M2 X 2.
Poznámka:
V závislosti na hloubce otvoru použijte odpovídající délku plošek. Pokud je otvor příliš plytký,
monitor bude možná vystupovat 10mm z palubní desky.
Metoda B
1. Zařízení vsaďte přímo do otvoru v palubní desce.
2. Skrze zdířky v upevňovacím rámu, které se nachází uvnitř otvoru, přostrčte válcovitý šroub
M4 X 3, M5 X 5 či kónický šroub M5 X 5 do zdířek zařízení. Šrouby utáhněte nalevo i napravo.
CZ - 35
Instalace a odinstalace
Instalace lemovacího prstence
Připevněte lemovací prstence kolem předního panelu tak, aby dva výstupky směřovaly vzhůru.
Odinstalace
Sejmutí lemovacího prestence
1. Zatlačte na prstenec směrem vzhůru a sejměte vrchní část.
2. Zatlačte na prstenec směrem dolů a sejměte spodní část.
Rozebrání zařízení
1. Odšroubujte 4 šrouby M2 X 2.
2. Použijte šroubovák k ohnutí plošek tak, aby byly opět rovné. Zařízení nyní vysuňte z upevňovacího držáku.
3. Zařízení z upevňovacího držáku vytáhněte oběma rukama.
CZ - 36
CZ
Specifikace
Obecné
Zdrojové referenční napětí................................................................................................12V (DC)
Rozpětí operačního napětí.................................................................................... 10,5-15,8V (DC)
Maximální proud........................................................................................................................ 10A
Uzemňovací systém.................................... ..............................................záporný pól autobaterie
nstalační rozměry.......................................................................... 178mm x 50mm x (165+25)mm
Odchylka úhlu instalace........................................................................................................ 0°-30°
Čistá hmotnost........................................................................................................................2,3kg
FM
Odstup od šumu..................................................................................................................... 5,5dB
Zbytková citlivost šumu (S/N=30dB)...................................................................................20dBµV
Frekvenční odezva (±3dB)....................................................................................... 40Hz-12,5KHz
Úroveň vyhledávání stanic............................................................................................ 20-30dBµV
Zkreslení.................................................................................................................................. 1,5%
Rozdělení sterea (1KHz)......................................................................................................... 20dB
Odstínění antény.......................................................................................................................75Ω
AM
Zbytková citlivost šumu.......................................................................................................40dBµV
Odladivost (±9KHz)................................................................................................................. 50dB
DVD Přehrávač
Odstup signálu od šumu.......................................................................................................... 90dB
Dynamický rozsah................................................................................................................... 90dB
Zkreslení (výstup).................................................................................................................... 0,1%
Frekvenční odezva (±3dB).......................................................................................... 20Hz-20KHz
Maximální výstupní výkon.................................................................................................. 4 x 45W
Výkonová impedance..................................................................................................................4Ω
AUX IN
Zkreslení.................................................................................................................................. 0,5%
Frekvenční odezva (±3dB)...........................................................................................20Hz-20kHz
Vstupní úroveň audia......................................................................................................... 0,4Vrms
Audio
Výstupní impedance audia......................................................................................................200Ω
Úroveň výstupu audia.................................................................................................. 2Vrms (Max)
(Při normální úrovni audio vstupu a maximální hlasitosti)
CZ - 37
Specifikace
Video
Normální úroveň video vstupu (CVBS)............................................................................. 1,0±0,2V
Impedance video vstupu...........................................................................................................75Ω
Impedance video výstupu..........................................................................................................75Ω
Úroveň video výstupu........................................................................................................ 1,0±0,2V
(Při normální úrovni video vstupu)
TFT monitor
Úhlopříčka.............................................................................................................................7palců
Využitelná plocha displeje.................................................................................. 154,1(Š) x 87,0(V)
Rozlišení.............................................................................................................. 1440(Š) x 234 (V)
Jas.................................................................................................................................... 400cd/m²
(Měřen střední jas po 30 minutách)
Kontrast...........................................................................................................................300 (TYP.)
Odezva
Vzestup...................................................................................................................................12ms
Klesání....................................................................................................................................18ms
Pozorovací úhel
Zhora.......................................................................................................................................... 40°
Zdola.......................................................................................................................................... 65°
Horizontálně............................................................................................................................. ±65°
Žívotnost LCD............................................................................................. 10 000hodin (při 25°C)
Environment
Operating Temperature ........................................................................................... -10°C~+ 60°C
Storing Temperature ................................................................................................. -20°C~+70°C
Operating Humidity . ................................................................................................. 45%~80%RH
Storing Humidity ....................................................................................................... 30%~90%RH
Specifications are subject to possible modifciations for improvement without further notice.
CZ - 38
CZ
Dodatek
Region
Celý svět je rozdělen do šesti regionů, které se liší podle místa zakoupení DVD. Disk DVD se
dá přehrát pouze pokud se jeho region shoduje s tím v přehrávači.
Region 1: USA, Kanada, Ostrovy východního pacifiku
Region 2: Japonsko, Západní Evropa, Severní Evropa, Egypt, Jižní Afrika, Střední východ
Region 3: Taiwan, Hong Kong, Jižní Korea, Thajsko, Indonézie, Jihovýchodní Asie
Region 4: Austrálie, Nový Zéland, Střední a Jižní Amerika, Ostrovy Jižního pacifiku/ Oceánie
Region 5: Rusko, Mongolsko, Indie, Střední Asie, Východní Evropa, Severní Korea, Severní
Afrika, Severzápadní Asie
Region 6: Čína
Upozornění při manipulaci s diskem
1. Nepoužívejte disky s nepravidelným tvarem
2. Čištění disku
Používejte suchý, měkký hadřík. Disk otřete od středu ke hraně. Nepoužívejte agresivní
čisticí prostředky.
3. Při přehrávání nového disku
Nové disky někdy mají drsná místa kolem vnitřního a vnějšího okraje. Pokud takový disk
použijete, tato drsná místa odstraňte pomocí tužky či pera.
prohlášení o SHODNOSTI VÝROBKU
Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky
pod číslem schválení:
3111, č.j.: 1167/2009-150-SCH2 ze dne 13. 05. 2009
CZ - 39
Dodatek
Diagram propojení
CZ - 40
CZ
Provedení a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM.
VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských
zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že
zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k
ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické
zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na
místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem
AK-051447.
CZ - 41
Varovanie
1. Toto zariadenie zapojte len do zdroje 12V DC so záporným uzemnením.
2. Toto zariadenie nikdy neinštalujte tam, kde by mohlo obmedziť bezpečnosť pri šoférovaní.
3. Nikdy nepoužívajte funkciu displeja v prednej časti vozu, aby nedošlo k porušeniu zákonov
a vyhlášok a tiež aby sa znížilo riziko dopravnej nehody. Toto neplatí pre kameru slúžiacu
ako spätné zrkadlo.
4. Toto zariadenie, zosilňovač či reproduktory nikdy nevystavujte vlhkosti či vode, aby ste
zabránili iskreniu či požiaru.
5. Nevymieňajte prosím poistku v prívodnom kábli bez asistencie profesionála. Nesprávna
poistka by mohla spôsobiť poškodenie zariadenia či požiar.
6. Pokiaľ sa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, zariadenie prosím ihneď vypnite a
zaneste ho do servisného centra či do predajne, kde ste zariadenie zakúpili:
(a) Nie je počuť zvuk; (b) Nie je vidieť obraz; (c) Do zariadenia sa dostala voda či cudzí
predmet; (d) Zo zariadenia stúpa dym; (e) Zo zariadenia ide zvláštny zápach.
7. Aby bolo šoférovanie bezpečné, nastavte prosím hlasitosť na bezpečnú a vyhovujúcu úroveň pre prípad náhlej situácie.
SK - 42
SK
Bezpečnostné opatrenia
1. Zariadenie nikdy nerozoberajte či neupravujte bez asistencie profesionála. Pre viac detailov
prosím kontaktujte akúkoľvek profesionálnu autodielňu/predajcu.
2. Pokiaľ je predný panel či TFT monitor špinavý, použite prosím čistú silikónovú utierkou a
neagresívny čistiaci prostriedok a monitor ním pretrite. Použitím drsnej látky a agresívneho
čistiaceho prostriedku (napr. alkoholu) na čistenie by mohlo mať za následok poškriabanie či
púšťanie farby.
3. Pokiaľ zistíte akékoľvek abnormálne chovanie zariadenia, pozrite sa prosím do sekcie Riešenie problémov v tomto návode. Pokiaľ nenájdete vhodné riešenie, stlačte prosím tlačidlo
RESET na prednom paneli, čím nastavíte továrne nastavenie.
4. Pokiaľ ste auto zaparkovali na dlhú dobu na horúcom či chladnom mieste, pred zapnutím
zariadenia prosím počkajte, než sa teplota v aute dostane do normálu.
5. Používaním vnútorného kúrenia v aute pri nízkych teplotách môže spôsobiť, že sa vnútri
zariadenia začnú tvoriť kvapky vody. V takom prípade zariadenie nepoužívajte, vyberte z
neho disk a z disku utrite vlhkosť. Pokiaľ zariadenie stále po niekoľkých hodinách nefunguje,
kontaktujte prosím servisné stredisko.
6. Vyhnite sa akýmkoľvek prudkým nárazom do monitoru v jeho odklopenej pozícii, zabránite
tak poškodeniu vnútorných mechanizmov.
7. Aby ste zabránili poškodeniu obrazovky, nedotýkajte sa jej ostrými predmetmi.
8. Monitor má v sebe samohybný mechanizmus. Nesnažte sa prosím tlačiť, vyťahovať či natáčať monitor ručne. Zabránite tak poškodeniu hlavného mechanizmu.
9. Aby užívateľ mohol dobre porozumieť funkciám a ovládaniu tohto zariadenia, sú tu použité
ilustrácie. Tieto ilustrácie sú ale iné než tie, ktoré uvidíte na skutočnom monitore zariadenia.
10. Pokiaľ je aktuálna operácia dostupná či neplatná, na displeji sa zobrazí „
”.
11. Aby ste zabránili zbytočným poruchám, ovládajte toto zariadenie podľa tohto návodu. Pokiaľ
bude porucha zariadenia spôsobená nesprávnym ovládaním, záruka sa na takú poruchu
nevzťahuje.
Prehlásenie
Toto zariadenie obsahuje technológiu chránenú autorskými právami, ktoré sú pod patentmi U.S.
a inými právami duševného vlastníctva. Použitím tejto technológie chránenej autorskými právami musia byť autorizované firmou Macrovision a má slúžiť len domácemu a inak obmedzenému
použitiu inak autorizovaným firmou Macrovision. Kopírovanie technológií či ich rozoberanie je
zakázané.
SK - 43
Obsah
Pred zapnutím
Predný panel...............................................46
Prídavný LCD panel....................................47
Diaľkový ovládač.........................................48
Opakovanie prehrávania.............................58
Opakovanie A-B..........................................58
Náhodné prehrávanie..................................58
Prehrávaní ukážok......................................58
Priame vyhľadávanie...................................59
Vyhľadávanie GO TO..................................59
Menu DVD a TITUL.....................................59
Výber jazyka titulkov....................................59
Výber uhlov zobrazenia...............................60
Výber audio kanálu......................................60
Funkcie PBC...............................................60
Priblíženie / oddialenie................................60
Otočenie obrázku........................................60
Informácie o prehrávaní..............................61
Základné ovládanie
Zapnúť/vypnúť.............................................50
Stlmiť zvuk...................................................50
Nastavenie hlasitosti...................................50
Otvoriť ZDROJOVÉ MENU.........................50
Prehrať zdrojový výber................................50
Zobraziť systémový čas...............................51
Používanie TFT monitoru............................51
Resetovanie zariadenia...............................51
Režim rádia
Výber rádia ako zdroja
prehrávania.................................................52
Výber jedného pásma rádia........................52
Automatické ladenie....................................52
Automatické ukladania................................52
Ručné ukladanie..........................................53
Ukážka staníc..............................................53
Vyvolať uložené stanice..............................53
Miestne vyhľadávania..................................53
Ovládanie RDS
Funkcie AF...................................................54
Funkcie TA...................................................54
Funkcie PTY................................................54
Prijímaný signál (PS)...................................54
CT (Čas hodín)............................................54
RT (Text rádia).............................................54
Disky
Vloženie disku.............................................55
Vytiahnutie disku.........................................55
Ovládanie dotykového
displeja........................................................55
Tlačidlá ovládania na
displeji.........................................................56
Pozastaviť prehrávanie................................57
Ukončiť prehrávanie....................................57
Zobraziť zoznam súborov............................57
Rýchle prehrávanie.....................................57
Nasledujúci/predchádzajúci.........................57
Zmena zložky...............................................57
Režim USB
Výber USB ako zdroja
prehrávania.................................................62
Ovládanie dotykovej
obrazovky....................................................62
Tlačidlá ovládania na
obrazovke....................................................62
Pozastaviť prehrávanie................................62
Ukončiť prehrávanie....................................62
Zobraziť zoznam súborov............................62
Rýchle prehrávanie.....................................62
Nasledujúci/predchádzajúci.........................62
Zmeniť zložku..............................................62
Opakovať prehrávanie.................................62
Náhodné prehrávanie..................................63
Prehrávanie ukážok.....................................63
Priame vyhľadávanie...................................63
Vyhľadávanie GO TO..................................63
Priblíženie/oddialenie..................................63
Otočenie obrázku........................................63
Informácie o prehrávaní..............................63
Iné režimy
AUX.............................................................63
Kamera........................................................63
Nastavenie
Postupy pri nastavení..................................64
Obecné........................................................64
SK - 44
SK
Obsah
Jazyk........................................................................................................................................65
Audio........................................................................................................................................65
RDS..........................................................................................................................................66
Hodnotenie...............................................................................................................................66
Hardware..................................................................................................................................67
P.VOL.......................................................................................................................................67
TS CAL.....................................................................................................................................67
EQ............................................................................................................................................68
Riešenie problémov...............................................................................................................69
Pripojenie zariadenia
Poznámky k pripojeniu.............................................................................................................71
Káble........................................................................................................................................71
Pripojenie káblu parkovacej
brzdy.........................................................................................................................................73
Pripojenie káblu cúvania..........................................................................................................73
Inštalácia a odinštalácia
Poznámky k inštalácii...............................................................................................................74
Inštalácia zariadenia.................................................................................................................74
Inštalácia lemovacieho
krúžku.......................................................................................................................................76
Odinštalácia..............................................................................................................................76
Špecifikácia.............................................................................................................................77
Dodatok
Región......................................................................................................................................79
Upozornenie pri manipulácii
s diskom...................................................................................................................................79
Diagram prepojenia..................................................................................................................80
SK - 45
Pred použitím
Predný panel
1. Tlačidlo DISP / WIDE: Zobrazí informácie
/ Zmena režimu zobrazenia
2. Tlačidlo : Nasledujúci / Posun kurzoru
doprava
3. Tlačidlo : Predchádzajúci / Posun kurzoru doľava
4. Tlačidlo MUTE: Stlmí výstupy zvuku
5. Kolečko VOL: Nastaví hlasitosť / Prehrávanie / Pauza / Vstup
6. Tlačidlo Reset: Resetuje zariadenie
7. Tlačidlo / SRC Key: Zapnutie zariadenia / Zmena pracovného režimu/Otvorenie
zdrojového menu
8. Konektor AUX IN
9. Otvor USB
10. Tlačidlo : Vytiahnutie disku
11. Tlačidlo OPEN / CLOSE: Otvorí / Zatvorí
TFT monitor
12. Tlačidlo AS / PS / TILT + : Automaticky
uloží / Zobrazí vyhľadávanie / Zvýši uhol
zobrazenia
13. Tlačidlo BAND / TILT - : Zmena pásma
rádia / Zníži uhol zobrazenia
SK - 46
SK
Prídavný LCD panel
1. Indikátor disku
Rozsvieti sa, pokiaľ je vnútri disk. Zhasne, pokiaľ v zariadení disk nie je.
2. Indikátor režimu opakovania
Rozsvieti sa, keď je zapnutý režim opakovania. Zhasne, pokiaľ je režim opakovania vypnutý
3. Oblasť hlavného displeju
Zobrazuje písmená, čas prehrávania, frekvenciu, hodiny a iné textové informácie.
4. Indikátory stavu rádia
Stereo indikátor sa rozsvieti, keď je rádiové vysielanie v režime stereo.
Lokálny indikátor sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia miestneho vyhľadávania.
5. Indikátory RDS funkcií
AF: Alternatívna frekvencia
PTY: Typ programu
TA: Dopravné spravodajstvo
TP: Dopravný program
Poznámka:
 Väčšina informácií sa dá na LCD zobraziť len pokiaľ je TFT monitor zatvorený.
 Na tomto LCD je podporovaný len jazyk anglický.
SK - 47
Pred použitím
Diaľkový ovládač
Predstavenie funkcií tlačidiel
SRC: výber zdroja prehrávania
EJECT: Vysunie disk
MENU: DVD Menu/PBC
TITLE: DVD Titul
DISP: Zobrazenie informácií
ANGLE: Výber uhlu zobrazenia
WIDE: Zmena režimu zobrazenia
OPEN / CLOSE: Otvoriť/Zatvoriť TFT
monitor
9. PRESET / : Výber prednastavenej rádiovej stanice
10. : Převíjení vpřed / Posunutí kurzoru
nahoru
11. ■ / BAND: Výber pásma
12. : Prehrávanie / Pauza / Vstup
13. : Automatické vyhľadávanie / Predchádzajúci / Presunúť kurzor doľava
14. GO TO: Vyhľadávanie GO TO
15. : Prevíjanie vzad / Presunúť kurzor dole
16. 0-9: Numerické klávesy
17. MUTE: Stlmí výstupy zvuku
18. POWER: Zapínanie/Vypínanie zariadenia
19. AUDIO: Výber dialógového jazyka u DVD
20. SUBTITLE: Výber jazyka titulkov u DVD
21. REPT A-B: Opakovanie úseku A-B
22. REPT: Opakovanie prehrávanie
23. TILT / : Nastavenie uhlu naklopenia
24. VOL+/-: Nastavenie hlasitosti
25. SCN: Vyhľadávanie
26. RDM: Náhodné prehrávanie
: Automatické vyhľadávanie / Nasleduj27.
úce / Presunúť kurzor doprava
28. SEL: Ekvalizér
29. ZOOM: Priblíženie/Oddialenie obrazu
30. PIC: Nastavenie obrazu
31. SETUP: Menu nastavenia
32. CLEAR: Vymazať informácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poznámka:
Váš diaľkový ovládač sa môže líšiť od nižšie
vyobrazeného. Tento diagram je tu len pre
ilustráciu.
SK - 48
SK
Pred použitím
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
1. Diaľkový ovládač namierte na senzor diaľkového ovládača na zariadení.
2. Pokiaľ ovládač nebudete používať dlhšie než mesiac, vyberte z neho batérie či dovnútra
vložte batériový izolátor.
3. Ovládač NENECHÁVAJTE pod priamym slnečným svetlom či v prostredí vysokých teplôt,
mohlo by dôjsť k nesprávnej funkčnosti.
4. Za normálnych podmienok by batéria mala fungovať 6 mesiacov. Pokiaľ diaľkový ovládač
nefunguje, batériu prosím vymeňte.
5. Používajte len lítiovú 3V batériu „CR2025“.
6. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte či nevystavujte ohňu.
7. Batériu vkladajte podľa zaznačenej polarity (+) a (-).
8. Aby ste predišli riziku nehody, batériu uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.
Vytiahnutie batérie
Vysuňte kryt batériovej priehradky na zadnej strane diaľkového ovládača.
Inštalácia batérie
Používajte len lítiovú 3V batériu „CR2025“. Batériu vkladajte do batériovej priehradky podľa
zaznačenej polarity (+) a (-).
SK - 49
Základné ovládanie
Zapnutie / Vypnutie
Stlačením akéhokoľvek tlačidla na prednom paneli či tlačidla POWER na diaľkovom ovládači v
pohotovostnom režime sa zariadenie zapne. Zapne sa v stave, v akom bolo pri vypnutí.
Pridržaním tlačidla SRC na prednom paneli či stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládači
v pracovnom režime sa zariadenie vypne.
Stlmiť zvuk
Stlačením tlačidla MUTE na prednom paneli či diaľkovom ovládači stlmíte hlasitosť zariadenia.
Poznámky:
 Opakovaným stlačením tlačidla MUTE či zosilnením hlasitosti sa zvuk opäť zapne.
 Pokiaľ je funkcia MUTE zapnutá, bliká na TFT monitore ikona Mute.
Nastavenie hlasitosti
Otočte kolieskom na prednom paneli či stlačte tlačidlo VOL na diaľkovom ovládači.
Nastaviteľná škála hlasitosti je od 0 do 40.
Otvoriť ZDROJOVÉ MENU
Stlačením tlačidla SRC na prednom paneli či na diaľkovom ovládači či klepnutím v ľavej hornej
časti obrazovky otvorte ZDROJOVÉ MENU. Zopakovaním tejto operácie sa navrátite k pôvodnému zdroju.
Prehrať zdrojový výber
Otvorte ZDROJOVÉ MENU a potom klepnutím vyberte požadovaný zdroj či zvoľte jeden zdroj
presunutím kurzoru. Následne potvrďte.
Poznámky:
 Prehranie zdrojového výberu znamená voľbu pracovného režimu, ako napr. režim DVD,
režim rádia, režim kamery, atď
 Pokiaľ nie sú niektoré zariadenia v pohotovosti, nedajú sa vybrať.
SK - 50
SK
Základné ovládania
Zobraziť systémový čas
Pridržaním tlačidla DISP na prednom paneli prepnite informácie na displeji medzi systémovým
časom a prehrávaným zdrojom, keď je TFT monitor zatvorený.
Používanie TFT monitoru
Otvorenie / Zatvorenie monitoru
Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE na prednom paneli či na diaľkovom ovládači sa panel buď
vysunie alebo zasunie.
Zmena uhlu naklopenia monitoru
Kvôli charakteru LCD panelu sa bude obraz z rôznych uhloch na displeji zobrazovať odlišne.
Pozorovací uhol zariadenia sa dá nastaviť, môžete si zvoliť uhol, pri ktorom sa Vám panel bude
sledovať najlepšie. Stlačením tlačidla TILT na paneli displeja či na diaľkovom ovládači sa bude
po jednotlivých krokoch meniť uhol naklopenia. Pridržaním tlačidla TILT na paneli displeja či na
diaľkovom ovládači budete meniť uhol priebežne.
Zmena pomeru strán
Stlačením tlačidla WIDE na paneli displeja či na diaľkovom ovládači zmeníte pomer strán.
Nastavenie obrázkov
1. Spusťte režim nastavenia obrázkov stlačením tlačidla PIC na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte jednu položku, ktorú chcete nastaviť stlačením tlačidiel / na diaľkovom ovládači.
3. Nastavte hodnoty stlačením tlačidiel / na diaľkovom ovládači.
4. Ukončenie režimu nastavenia obrázkov docielite zopakovaním kroku č.1 alebo keď niekoľko
sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
Resetovanie zariadenia
IfPokiaľ zariadenie nepracuje správne, mali by ste ho resetovať stlačením tlačidla RESET na
prednom paneli.
SK - 51
Režim rádia
Výber rádia ako zdroja prehrávania
Otvorte ZDROJOVÉ MENU a vyberte RAIO
Výber jedného pásma rádia
Stlačením tlačidla BAND na paneli displeja či na diaľkovom ovládači či klepnutím na ikonu
BAND v užívateľskom rozhraní vyberte jedno z pásiem FM1, FM2, FM3, AM1 a AM2.
Automatické ladenie
Stlačením tlačidla / na paneli displeja či diaľkovom ovládači či klepnutím na ikonu / v
užívateľskom rozhraní vyhľadáte nasledujúcu/predchádzajúcu stanicu. Pre ukončenie vyhľadávania zopakujte predchádzajúci krok alebo stlačte iné tlačidlo, ktoré má v režime rádia nejakú
funkciu.
Poznámka:
Keď je stanica vyhľadaná, vyhľadávanie sa zastaví a stanica sa začne prehrávať. Pokiaľ je táto
stanica vo vysielaní stereo, na TFT monitore či LCD paneli sa rozsvieti indikátor stereo ST.
Ručné ladenie
V priebehu ručného ladenia sa bude frekvencia meniť po jednotlivých krokoch. Stlačením tlačidla / v užívateľskom rozhraní preladíte na nasledujúcu / predchádzajúcu stanicu.
Klepnutím na ikonu na numerickej klávesnici a následným vložením čísiel frekvencie pomocou numerických kláves je možné tiež vložiť frekvencie rádiovej stanice.
Automatické ukladanie
Zariadenie rozpozná a uloží do pamäte len stanice s dostatočnou silou signálu.
Keď je monitor zatvorený, pridržte tlačidlo AS/PS na paneli displeja.
Keď je monitor otvorený, klepnite na ikonu AS v užívateľskom rozhraní.
Aby ste automatické ukladanie ukončili, stlačte iné tlačidlo, ktoré má v režime rádia nejakú funkciu.
SK - 52
SK
Režim rádia
Poznámky:
 Po automatickom uložení budú existujúce uložené stanice prepísané.
 Zariadenie má 5 pásiem, ako napr. FM1, FM2,FM3, AM1, AM2 a každé pásmo dokáže pojať
6 staníc. Celkovo teda môže toto zariadenie pojať až 30 staníc.
Ručné ukladanie
Keď je rozpoznaná rádio stanica
1. Klepnutím na ikonu MEM v užívateľskom rozhraní sa otvorí menu prednastavenia.
2. Stlačte jeden krát z kláves P1-P6.
3. Pokiaľ chcete odísť, stlačte tlačidlo Exit.
Ukážka staníc
Ukážka staníc je typ vyhľadávania, keď zariadenie vyhľadávania zastaví pri vyhľadaní stanice
a prehrá ju na 5-10 sekúnd. Po tejto ukážke bude zariadenie pokračovať, dokiaľ sa neprehľadá
celé pásmo.
Keď je monitor zatvorený, stlačte tlačidlo AS/PS na paneli displeja.
Keď je monitor otvorený, klepnite na ikonu PS v užívateľskom rozhraní.
Aby ste proces ukončili, stlačte iné tlačidlá, ktoré majú v režime rádia nejakú funkciu.
Vyvolať uložené stanice
Stlačením jednej numerickej klávesy 1-6 na diaľkovom ovládači či klepnutím na ikonu stanice
na monitore vyberte korešpondujúcu uloženú stanicu.
Miestne vyhľadávanie
Keď je miestne vyhľadávanie zapnuté, zariadenie prijíma len stanice so silným rádio signálom.
funkciu LOCAL spustíte stlačením a pridržaním kolieska hlasitosti na prednom paneli.
Poznámky:
 Keď je funkcia miestneho vyhľadávania zapnutá, rozsvieti sa indikátor LOC.
 Po zapnutí funkcie miestneho vyhľadávania sa počet uložiteľných rádio staníc zníži.
SK - 53
Ovládanie RDS
Toto zariadenie zvláda základné funkcie RDS vrátane PI (Identifikácia programu), názvu rádiovej stanice, RT (rádio text), CT (čas hodín), AF (alternatívna frekvencia), TA (dopravné spravodajstvo) a voľba PTY (Typ programu).
Funkcia AF
Zoznamy alternatívnych frekvencií sa používajú pre rovnakú programovú službu a v spojení s
kódom PI (kód identifikácie programu), ktoré asistujú pri automatickom ladení.Pri použití týchto
informácií môže rádio automaticky vyhľadať inú stanicu, ktorá prehráva rovnaký obsah. Toto je
užitočné, keď sa signál práve počúvanej stanice oslabuje. Pre aktiváciu funkcie AF stlačte na
tlačidlo AF v užívateľskom rozhraní. Pre zrušenie tejto funkcie zopakujte predchádzajúci krok.
Poznámka:
V priebehu automatického prepínania rádiové frekvencie sa môže ozývať rušenie. Problém sa
dá vyriešiť vypnutím funkcie AF.
Funkcia TA
Funkcia TA (Dopravné spravodajstvo) umožní zariadeniu automaticky prijímať dopravné spravodajstvo, aj keď sa prehrávajú média z akéhokoľvek zdroja. Funkcia TA je aktivovaná stanicami
TP (Dopravný program), ktoré vysielajú dopravné informácie. Keď je TA aktivovaná a vysiela sa
dopravné spravodajstvo, aktuálny zdroj prehrávania sa vypne, pokiaľ je aktuálne pásmo FM a
indikátor TA sa rozsvieti. To znamená, že zariadenie čaká na dopravné spravodajstvo. Zariadenie sa po skončení dopravného spravodajstva prepne späť na pôvodný zdroj prehrávania.Pre
aktiváciu TA klepnite na ikonu TA v užívateľskom rozhraní. Pre zrušenie opakujte predchádzajúci krok.
Funkcia PTY
PTY je skratka pre Typ programu, čo je označenie určujúce typ vysielaného programu (napr.
Správy či Rock). Na obrazovke sa objaví šesť položiek nastavenia PTY. Pre zobrazenie viac
možností PTY, klepnite na posunovaciu lištu a šípky na obrazovke. Potom, čo vyberiete jednu
možnosť PTY (napr. Správy), začne automatické vyhľadávanie frekvencie dostupného PTY,
dokiaľ sa PTY nasledujúcej stanice nebude zhodovať s aktuálnou stanicou. Pokiaľ zariadenie
nevyhľadá žiadne vhodné PTY, vráti sa na svoju pôvodnú rádio frekvenciu.
Prijímaný signál (PS)
Používa sa u displejov, ktoré využívajú osemznakové alfanumerické názvy, v ktorých sa vyskytujú veľké či malé písmenká a znaky, napr. BBC_4_FM, Classic_.
CT (Čas hodín)
Niektoré stanice vysielajú čas a dátum v zakódovanom RDS signáli. Čas hodín sa nastavuje
automaticky, keď je CT nastavené na On.
RT (Text rádia))
Keď je táto funkcia aktivovaná, zariadenie zobrazí krátku správu o prenesení dát od poskytovateľa, ako sú informácie o stanici, názov aktuálne piesne a meno interpreta.
SK - 54
SK
Disky
Vložení disku
Zariadenie sa pri vložení disku prepne do režimu disku automaticky.
Poznámky:
 Pred vložením disku do jednotky sa prosím uistite, že v zariadení už nie je iný disk.
 Niektoré vypálené disky, ako napr. CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
možno nebudete môcť prehrať kvôli rôznym ukončeniam vypaľovania. Disky pre prehrávanie
musia byť uzavreté.
 Pre ďalšie informácie o používaní diskov sa prosím pozrite do dodatku.
Vysunutie disku
Stlačením tlačidla EJECT na prednom paneli či na diaľkovom ovládači vysuniete disk.
Disk môžete vysunúť i potom, čo ste vypli zariadenie. Po vysunutí disku zariadenie zostane
vypnuté.
Ovládanie dotykového displeju
Oblasti ovládanie DVD sú vyznačené na obrázku:
A. - Otvoriť ZDROJOVÉ MENU
B. - Zobraziť informácie o prehrávaní
C. - Zobraziť ovládacie menu na obrazovke
SK - 55
Disky
Tlačidlá ovládania na displeji
Typ disku
Ikona
MP3 / WMA
CD
VCD
Numerická
klávesnica
Menu
nastavenia
EQ
PBC
A-B
Back
AUDIO
SUBTITLE
DISP
MENU
TITLE
DIR +
DIR -
DVD
MPEG
Obraz
Numerická Numerická Numerická Numerická Numerická
klávesnica klávesnica klávesnica klávesnica klávesnica
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
nastavenia nastavenia nastavenia nastavenia nastavenia
Prevíjanie
Prevíjanie
Prevíjanie
Prevíjanie
/
/
vpred
vpred
vpred
vpred
Prevíjanie
Prevíjanie
Prevíjanie
Prevíjanie
/
/
vzad
vzad
vzad
vzad
PredPredPredPredPredPredchádzajúci chádzajúci chádzajúci chádzajúci chádzajúci chádzajúci
Nasledujúci Nasledujúci Nasledujúci Nasledujúci Nasledujúci Nasledujúci
Prehrať/
Prehrať/
Prehrať/
Prehrať/
Prehrať/
Prehrať/
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Druhé
Druhé
Druhé
/
/
/
menu
menu
menu
Opakovať
Opakovať
Opakovať
Opakovať
Opakovať
Opakovať
Náhodne
Náhodne
Náhodne
Náhodne
Náhodne
/
/
/
/
/
/
Otočiť
/
/
Zoom
/
/
Zoom
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
/
/
PBC
/
/
/
Opakovať
Opakovať
/
/
/
/
A-B
A-B
Odísť z
Odísť z
Odísť z
Odísť z
/
/
menu
menu
menu
menu
Jazyk
Jazyk
Prepínanie
/
/
dialógových dialógových
/
kanálov
okien
okien
Jazyk titul- Jazyk titul/
/
/
/
kov
kov
Informácie Informácie Informácie Informácie
/
/
na displeji
na displeji
na displeji
na displeji
/
/
/
MENU DVD
/
/
/
/
/
TITUL DVD
/
/
Nasledujúci
Nasledujúci
/
/
/
/
zložka
zložka
PredPredchádzajúci
chádzajúci
zložka
zložka
SK - 56
SK
Disky
Pozastaviť prehrávanie
Stlačte tlačidlo
na prednom paneli či diaľkovom ovládači alebo otvorte menu ovládacích
tlačidiel na obrazovke a klepnite na tlačidlo . Pre spustenie bežného prehrávania zopakujte
predchádzajúci krok.
Ukončiť prehrávanie
Aby ste zastavili prehrávanie, stlačte tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači alebo otvorte menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a klepnite na tlačidlo ■ . Po jednom klepnutí sa pozastaví aktuálne
prehrávanie a zariadenie si zapamätá bod ukončenia. Po znovuspustení prehrávania či prepnutia z iných zdrojov prehrávania sa začne film prehrávať od daného bodu. Pokiaľ na tlačidlo klepnete dvakrát, prehrávanie sa ukončí a pri spustení začne prehrávanie od začiatku.
Zobraziť zoznam súborov
Pre zobrazenie zoznamu súborov nahraného disku zastavte aktuálne prehrávanie.
Rýchle prehrávanie
Opakovaným stlačením tlačidla / na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným poklepaním na tlačidlo / zmeníte rýchlosť prehrávania vpred
/ vzad.
Predchádzajúci / nasledujúci
Stlačením tlačidla / na paneli displeja či na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným poklepaním na tlačidlo / prehráte nasledujúci či
predchádzajúci súbor
Zmena zložky
Stlačením ikony [DIR+] / [DIR-] v užívateľskom rozhraní (pokiaľ sa prehráva film či obrázok,
musíte prehrávanie najskôr zastaviť) zmeníte zložku v priebehu prehrávania nahraného disku,
ktorý obsahuje viac než jednu zložku.
SK - 57
Disky
Opakovať prehrávanie
Opakovaným stlačením tlačidla RPT na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným klepnutím na tlačidlo
zvoľte režim opakovania podľa nasledujúcej tabuľky.
Typ disku
DVD
VCD (PBC vypnuté)
CD
MP3 / WMA
MPEG
Obraz
Režim opakovania
Opakovať kapitolu → Opakovať titul → Opakovanie vypnuté
Opakovať jeden → Opakovať všetko → Opakovanie vypnuté
Opakovať jeden → Opakovanie vypnuté
Opakovať jeden → Opakovať zložku → Opakovanie vypnuté
Opakovať jeden → Opakovať zložku → Opakovanie vypnuté
Opakovať jeden → Opakovať zložku → Opakovanie vypnuté
Poznámky:
 Pri prehrávanie VCD je táto funkcia pri zapnutom PBC nedostupná.
 Vypnutím zariadenia či prepnutím zdroja prehrávania na iný režim sa táto funkcia zruší
Opakovať A-B
Pri prehrávaní DVD, VCD či CD môžete opakovane prehrávať obsah medzi bodmi A a B.
Stlačením tlačidla [RPT A-B] na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na
obrazovke a následným klepnutím na tlačidlo A-B nastavíte počiatočný bod A opakovaného úseku.
Zopakovaním predchádzajúceho kroku nastavíte konečný bod opakovaného úseku.
Vybraný úsek sa bude opakovať nepretržite.
Zopakovaním predchádzajúceho kroku tretí krát túto funkciu zrušíte.
Random playback
Keď je táto funkcia zapnutá, obsah disku sa bude prehrávať náhodne.
Opakovaným stlačením tlačidla RDM na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným klepnutím na tlačidlo zvoľte režim náhodného prehrávania z
„Náhodne“, „Náhodné opakovanie“, „Opakovanie vypnuté“.
Prehrávanie ukážok
Keď je táto funkcia zapnutá, zariadenie prehrá prvých 10 sekúnd každej stopy disku VCD či CD.
Požadovaný súbor môžete pomocou tejto funkcie prehľadať.
Stlačením tlačidla SCN na diaľkovom ovládači túto funkciu aktivujete.
Zopakovaním predchádzajúceho kroku túto funkciu zrušíte.
SK - 58
SK
Disky
Priame vyhľadávanie
Pri prehrávaní disku DVD, VCD či CD môžete vyhľadávať konkrétnu kapitolu/stopu stlačením
numerických kláves na diaľkovom ovládači. Napr. pokiaľ chcete zvoliť stopu 15, stlačte numerické klávesy 1 a 5.
Vyhľadávanie GO TO
1. Vstup do režimu GO TO
Stlačením tlačidla GO TO na diaľkovom ovládači otvorte menu vyhľadávanie.
U DVD môžete vyhľadávať podľa titulu, kapitoly a času.
U VCD pri vypnutej funkcii PBC môžete vyhľadávať podľa času. Pokiaľ je funkcia PBC
zapnutá, môžete vyhľadávať podľa stopy, času a času disku.
U CD môžete vyhľadávať podľa stopy.
U súborov MPEG môžete vyhľadávať podľa stopy a času.
U nahraných diskov obsahujúcich MP3 a/či súbory JPG môžete vyhľadávať podľa stopy
(čísla súboru).
2. Vloženie informácií o vyhľadávaní
Vyberte položky stlačením navigačných klávesov na diaľkovom ovládači a vložte informácie
o vyhľadávaní, ako titul, kapitolu a čas pomocou kláves numerických.
3. Potvrdenie
Stlačením klávesy Enter na diaľkovom ovládači voľbu potvrdíte.
4. Odísť z režimu vyhľadávanie GO TO
Opakujte predchádzajúci krok, dokiaľ menu vyhľadávania nezmizne či klepnite na tlačidlo
Exit v menu.
DVD MENU a TITUL
Táto funkcia je dostupná len pre DVD disky, ktoré majú „MENU/TITUL“. Stlačením klávesy
MENU na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným
klepnutím na tlačidlo MENU otvorte MENU DVD.
Tu môžete zvoliť jazyk audia, jazyk titulkov atď. pre prehrávanie. Stlačením tlačidla TITLE na
diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným klepnutím
na tlačidlo TITLE otvorte TITUL DVD.
Tu môžete zvoliť iný titul na prehrávanie.
Výber jazyka titulkov
Stlačením tlačidla SUBTITLE na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na
obrazovke a následným klepnutím na tlačidlo SUBTITLE zvoľte jazyk titulkov.
SK - 59
Disky
Výber uhlov zobrazenia
Stlačením tlačidla ANGLE na diaľkovom ovládači zvoľte uhol zobrazenia v priebehu prehrávania
z disku DVD či video súboru, ktorý túto funkciu podporuje.
Výber audio kanálu
U DVD, ktoré podporujú niekoľko jazykov audio súborov stlačením tlačidla AUDIO na diaľkovom
ovládači či otvorením menu ovládacích tlačidiel na obrazovke a následným klepnutím na tlačidlo
AUDIO zmeníte jazyk dialógov.
U VCD a CD stlačením tlačidla AUDIO na diaľkovom ovládači či otvorením menu ovládacích
tlačidiel na obrazovke a následným klepnutím na tlačidlo AUDIO zvoľte režim audio kanálu z
Ľavý vokál, Pravý vokál, Mono ľavý, Mono pravý, Stereo.
Poznámka:
ľavý a pravý kanál nemusí správne fungovať, pokiaľ nie je audio súbor správne nahraný.
Funkcia PBC
Táto funkcia je dostupná pre disky VCD s funkciou PBC (Ver 2.0 či vyšší).
Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači túto funkciu aktivujete.
Opätovným stlačením funkciu zrušíte.
Poznámky:
 Pri zapnutej funkcii PBC zariadenie prejde do zoznamu stôp a začne od prvej stopy.
 Pri zapnutej funkcii PBC sú funkcie rýchleho prehrávania, pomalého prehrávania či
preskakovania dostupné, ale opakované prehrávanie a vyhľadávanie konkrétnej kapitoly či
stopy dostupné nie je.
 Pokiaľ spustíte funkciu náhodného prehrávania, prehľadávania či vyhľadávania pri zapnutej
funkcii PBC, PBC sa automaticky vypne.
Priblíženie / Oddialenie
Pre priblíženie/oddialenie prehrávaného obrazu stlačte tlačidlo ZOOM na diaľkovom ovládači či
otvorte ovládacie tlačidlá na displeji a klepnite na ikonu .
Otočenie obrázku
Pri zobrazení obrázku ho môžete otočiť tak, aby ste dosiali čo najlepší pozorovací uhol stlačením ikony v ovládacích tlačidlách na displeji
SK - 60
SK
Disky
Informácie o prehrávaní
Klepnite na vrchnú strednú časť TFT LCD pri prehrávaní diskov DVD a VCD a informácie o prehrávaní sa zobrazia v hornej časti TFT.
U DVD
1. Typ disku
2. Informácie o titule DVD. „5/8“ značí, že toto DVD má 8 titulov a aktuálny prehrávaný titul je
piaty.
3. Informácie o kapitole DVD. „2/26“ značia, že aktuálny titul má 16 kapitol a aktuálna prehrávaná kapitola je druhá.
4. Čas ubehnutý z aktuálneho titulu.
2/6 Eng“ značí, že titulky na tomto DVD sú dostupné v šiestich jazykoch a aktuálne
5. „
zobrazovaný jazyk je druhý, čo je Angličtina.
U VCD
1. Typ disku
2. Indikátor funkcie PBC. „PBC On“ značí, že funkcia PBC je zapnutá.
3. Informácia o stope VCD. „6/18“ značí, že toto VCD má 18 stôp a aktuálne prehrávaná stopa
je šiesta.
4. Čas ubehnutý z aktuálnej stopy.
SK - 61
Režim USB
Výber USB ako zdroja prehrávania
Otvorte ZDROJOVÉ MENU a potom klepnite na USB.
Poznámky:
 Zariadenie sa prepne do režimu USB,hneď ako k nemu pripojíte disk USB.
 Zariadenie podporuje hot swap.
 Zariadenie podporuje USB disky, ktoré sú formátované pomocou FAT16/32, nikdy nie
NTSF.
Dotykové ovládanie na obrazovke
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Ovládacie tlačidlá na obrazovke
Ovládacie tlačidlá na obrazovke sú v režime SD / USB rovnaké ako na diskoch.
Pozastaviť prehrávanie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Ukončiť prehrávanie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Zobrazenie zoznamu súborov
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Rýchle prehrávanie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Predchádzajúci / Nasledujúci
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Zmena zložky
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Opakované prehrávanie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
SK - 62
SK
Režim USB
Náhodné prehrávanie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Prehrávanie ukážok
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Priame vyhľadávanie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Vyhľadávanie GO TO
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Priblíženie/Oddialenie
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Otočiť obrázok
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Informácie o prehrávaní
Ovládanie je rovnaké ako na diskoch.
Iné režimy
AUX
K zariadeniu môžete pripojiť prístroje s RCA audio a video výstupmi.
Otvorením ZDROJOVÉHO MENU a klepnutím na AUX IN sa dostanete do režimu AUX IN.
Kamera
Toto zariadenie je nachystané na funkciu kamery. Pred nastavovaním akýchkoľvek funkcií
kamery musíte zadnú kameru zakúpiť a nainštalovať. Hneď ako je zadná kamera pripojená
a funguje správne, zdroj KAMERY sa zaktivuje. Pokiaľ kamera nainštalovaná nie je, položka
CAMERA sa zobrazuje šede, čo značí nedostupnosť funkcie.
Zdroj prehrávania sa pri cúvaní automobilu prepne do režimu kamera automaticky.
SK - 63
Nastavenie
Postupy pri nastavení
1. Otvorenie režimu nastavenia
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači či klepnutím na ikonu nastavenia v užívateľskom rozhraní. Po otvorení režimu nastavenia sa zobrazí nasledujúce menu. Obecné
nastavenie GENERAL sa označí ako prvé.
2. Zvoľte jedno pod-menu
Stlačte navigačný kláves na diaľkovom ovládači.
3. Zvoľte jednu položku
Stlačením tlačidla / na diaľkovom ovládači zvoľte jednu položku a potom stlačte tlačidlo
pre potvrdenie.
4. Zvoľte jednu hodnotu
Stlačením tlačidla / na diaľkovom ovládači vyberte jednu vhodnú hodnotu a potom stlačte tlačidlo pre potvrdenie
Poznámka: Všetky nasledujúce nastavenia sa dajú nastaviť klepnutím priamo na položku.
Obecné
• Režim hodín
12Hr: hodiny sa zobrazujú po 12 hodinách, ako napr. 11:28AM.
24Hr: hodiny sa zobrazujú po 24 hodinách, ako napr. 20:18.
• Hodiny
Nastavenie hodín zobrazených v pravom hornom rohu TFT obrazovky.
• Región ladenia
Zariadenie je schopné prijímať niekoľko rádiových systémov. Zvoľte správny systém podľa
Vašej krajiny.
• Pípnutie
On: Zvuk pri stlačení tlačidiel je zapnutý.
Off: Zvuk pri stlačení tlačidiel je vypnutý
SK - 64
SK
Nastavenie
Jazyk
• OSD
Vyberte jazyk systémového menu.
• DVD Audio
Vyberte jazyk dialógových okien diskov DVD.
Poznámka:
Pokiaľ DVD disk neobsahuje zvolený jazyk, dialógy budú v jazyku pôvodnom.
• Titulky DVD
Vyberte jazyk titulkov diskov DVD.
Poznámka:
Pokiaľ DVD disk neobsahuje zvolený jazyk, titulky sa budú zobrazovať v jazyku pôvodnom.
• Menu disku
Vyberte jazyk MENU DVD.
Poznámka:
Pokiaľ DVD disk neobsahuje zvolený jazyk, MENU DVD sa bude zobrazovať v jazyku pôvodnom.
Audio
• DRC
Nastavte dynamickú škálu na diskoch DVD v Dolby digital.
On: Dynamickejší zvuk s viac basami.
Off: Normálny výstup.
• Nahlas
On: Režim Nahlas je zapnutý.
Off: Režim Nahlas je vypnutý.
• Subwoofer
On: Subwoofer je aktivovaný.
Off: Subwoofer je vypnutý.
• Sub Filter
Nastavením rôznych frekvencií sub filtru získate rôzne basové efekty. V závislosti na akustickom okolí auta, vyberte z nasledujúcich možností: 80Hz, 120Hz, 160Hz.
SK - 65
Nastavenie
RDS
• RDS
On: Funkcia RDS je aktívna.
Off: Funkcia RDS je neaktívna.
• CT
On: Hodiny sú zapnuté.
Off: Hodiny sú vypnuté.
• TA VOL
Nastavenie relatívnej hlasitosti Dopravného spravodajstva.
Prístupnosť
Niektoré disky DVD majú vstavaný rodičovský zámok, ktorý bráni deťom sledovať niektoré scény, ako násilie či erotiku.
• Nastavenie hesla
Pôvodné heslo zariadenia je nula.
Nové heslo by ste mali nastaviť čo najskôr.
• Ako zmeniť heslo:
(1) Kurzorom vyberte možnosť „password“. Stlačením numerických kláves na diaľkovom
ovládači či klepnutím priamo na položku „password“ otvorte klávesnicu na displeji.
Klepnutím na numerické klávesy vložte heslo (pôvodné heslo) a potom potvrďte.
(2) Zopakujte predchádzajúci krok a vložte nové šesťmiestne heslo a potom potvrďte. Nové
heslo je okamžite platné a rodičovský zámok je zablokovaný.
• Prístupnosť
Odstupňovanie prístupnosti je nasledujúce:
(1) Pre deti: Film, ktorý je vhodný pre deti.
(2) G: Film prístupný divákom každého veku.
(3) PG: Film prístupný divákom každého veku, ale v prípade detí sa odporúča prítomnosť
rodičov.
(4) PG-13: Film prístupný divákom každého veku, ale v prípade detí do 13 rokov je vhodná
prítomnosť rodičov.
(5) PG-R: Prítomnosť rodičov.
(6) R: Film prístupný divákom len od určitého veku, väčšinou 17, pokiaľ nie sú v s rodičmi či
opatrovníkom.
(7) NC-17: Film, ktorý neprístupný divákom mladším ako 17 rokov.
(8) Adult: Film, ktorý je prístupný len dospelým.
Kroky pri zmene prístupnosti:
(1) Vložením hesla odomknite rodičovský zámok.
Kurzorom vyberte položku „password“. Stlačením numerických kláves na diaľkovom
ovládači či klepnutím priamo na položku „password“ otvorte klávesnicu na displeji.
Klepnutím na numerické klávesy vložte heslo (pôvodné heslo) a potom potvrďte.
(2) Zmena prístupnosti
Vyberte vhodný stupeň prístupnosti zo zoznamu úrovní.
(3) Zamknite rodičovský zámok
Zopakujte krok 1 a vložte šesťmiestne heslo (staré či nové) a potom potvrďte. Rodičovský
zámok je zamknutý.
SK - 66
SK
Nastavenie
Nahrať továrne nastavenie
Aby ste nahrali pôvodné nastavenie, ktoré sa týkajú prehrávania DVD (napr. DVD, Audio, Titulky
DVD), stlačte položku RESET.
Hardware
• Kamera
Normal: Scény snímané kamerou sa v priebehu cúvania zobrazujú na TFT monitore (ako
keby ste sa dívali dozadu).
Mirror: Na TFT monitore sa v priebehu cúvania zobrazujú scény zrkadlovo obrátené (ako
keby ste sa dívali do spätného zrkadla).
• Automatické otvorenie TFT
Auto: TFT panel sa automaticky otvorí, keď zariadenie zapnete.
Manual: Keď vypnete zapaľovanie, TFT panel zostane vysunutý, pokiaľ sa pred tím otvoril.
Off: TFT panel sa otvorí len po stlačení tlačidla OPEN, keď je zariadenie zapnuté.
• Video vstup
NTSC: Nastaví systém farieb TFT obrazovky na NTSC.
PAL: Nastaví systém farieb TFT na PAL.
AUTO: Podľa vstupných video formátov zariadenie automaticky vyberie vhodný systém farieb
TFT obrazovky.
• Parkovanie
On: Obrazovka bude funkčná až potom, čo bolo auto zaparkované.
Off: Obrazovka bude funkčná neustále.
P.VOL
P.VOL znamená Programovateľná hlasitosť.
Pomocou tejto funkcie môžete vyrovnať hlasitosť medzi rôznymi zdrojmi audia.
• Zdroj
Vyberte zdroj prehrávania, u ktorého chcete nastaviť relatívnu hlasitosť.
• Úroveň
Nastavte relatívnu úroveň hlasitosti od -6 do 6.
TS CAL
Pokiaľ nie je dotyková funkcia citlivá či nereaguje, mali by ste ju kalibrovať pomocou tejto funkcie. Po spustení funkcie TS CAL dotykovú obrazovku skalibrujete podľa inštrukcií na obrazovke.
SK - 67
eq
Ovládanie audia Vám umožňuje jednoducho nastaviť audio systém tak, aby ste získali najlepší
možný zvuk.
1. Otvorte nastavenie EQ
Stlačte tlačidlo SEL na diaľkovom ovládači či klepnite na ikonu EQ v užívateľskom rozhraní
a na obrazovke sa zobrazí nasledujúce rozhranie.
Výber ekvalizéra
Nastavte
stlmenie/vyváženie
Nastavenie
parametrov
ekvalizéra
2. Vyberte režim EQ
Opakovaným klepnutím na výberovú lištu sa zmení režim Ekvalizéru.
3. Nastavenie parametrov EQ
Pre nastavenie parametrov EQ posuňte lištu nastavenia EQ
4. Nastavte stlmenie a vyváženie pre Predný / Zadný / Ľavý / Pravý reproduktor
aby ste dosiahli čo najlepší efekt v závislosti na okolí a vašich preferenciách.
Pre nastavenie stlmenia a vyváženia pre Predný / Zadný / Ľavý / Pravý reproduktor posuňte
malú bielu bodku v štvorci Fader/Balance.
Poznámky:
 Zariadenie má niekoľko režimov Ekvalizéru: Užívateľský, Rock, Hip Hop,Dance, Latin,
Rave, Urban, Acoustic.
 Rôzne nastavenia Ekvalizéru sa prejavia v rôznych basách, výškach a stredoch.
Parametre režimov Ekvalizéru boli prednastavené a okrem možnosti „Užívateľský“ sa
nedajú meniť.
 Režim Ekvalizéru sa prepne automaticky do „Užívateľský“ potom, čo nastavíte hodnotu
basov, výšok či stredov v režime inom než „Užívateľský“.
 Hodnota nastavenia Subwooferu je na režimu Ekvalizéru nezávislá a dá sa nastaviť
samostatne.
SK - 68
SK
Riešenie problémov
Čo sa môže javiť ako porucha, nemusí tak vždy byť. Pred tým, než zavoláte servis sa prosím
pozrite do nasledujúcej tabuľky.
Problém
Príčina
Obecné
Vyhorená poistka.
Zariadenie nie je možné
zapnúť
Vyhorená poistka v batérii
auta.
Nesprávna operácia.
Batéria je vybitá.
Diaľkový ovládač nefunguje
Batéria je nesprávne nainštalovaná.
Nesprávne pripojenie audio
výstupu.
Hlasitosť je nastavená na
príliš nízku hodnotu.
Reproduktory sú poškodené.
Žiadny / nízky audio vstup
Veľmi skreslené vyváženie
hlasitosti.
Kábel od reproduktoru sa
dotýka kovovej časti automobilu.
V zariadení je pirátsky disk.
Výkon reproduktorov sa
nezhoduje s výkonom zariaNízka kvalita zvuku či rušenie.
denia.
Reproduktor je obmedzený.
Reproduktor je obmedzený.
Nesprávna funkcia Stlmenia
Kábel MUTE je uzemnený.
zvuku.
Pri vypnutí motoru sa zariade- Nesprávne prepojenie ACC a
nie resetuje.
BATT.
Monitor sa automaticky nevysúva
Neustále sa zobrazuje varovná informácia.
Na obrazovke sa objavujú
blikajúce obrázky či rušenie.
TFT monitor
Je vypnuté automatické otváranie TFT.
Nesprávne zapojenie káblov k
ručnej brzde.
Systém farieb disku DVD sa
nezhoduje s tým v zariadení.
V zariadení je pirátsky disk.
Poškodený video kábel.
Nesprávne prepojenie pre
video signál.
SK - 69
Pomoc
Nainštalujte novú poistku so
správnym výkonom.
Nainštalujte novú poistku so
správnym výkonom.
Zariadenie resetujte.
Vymeňte batérii
Skontrolujte správne vloženie
batérie.
Skontrolujte káble.
Zvýšte hlasitosť.
Vymeňte reproduktory.
Nastavte vyváženie kanálu do
pozície uprostred.
Izolujte všetky prepojenia káblov k reproduktorom.
Použite originálny disk.
Vymeňte reproduktory.
Skontrolujte káble a opravte.
Skontrolujte káble a opravte.
Skontrolujte kábel MUTE a
opravte.
Skontrolujte káble a opravte.
Zapnite automatické otváranie
TFT..
Skontrolujte káble a opravte.
Nastavte systém farieb disku
DVD či monitoru.
Použite originálny disk.
Vymeňte káble.
Skontrolujte káble a opravte.
Riešenie problémov
Problém
Nie je možné vložiť disk
Disk sa neprehráva
Príčina
Prehrávanie disku
V zariadení už jeden disk je
Disk je poškodený či poškriabaný
Disk je špinavý či mokrý.
Disk je nekompatibilný.
Región disku sa nezhoduje s
tým v zariadení.
Vyberte disk a vložte nový.
Používajte disky v dobrom
stave
Očistite disk mäkkou utierkou.
Použite kompatibilný disk.
Disky vkladajte potlačenou
stranou hore.
Použite disk s rovnakým regiónom.
PBC na tomto disku nie je.
Použite disk, ktorý má PBC.
Je zapnuté PBC.
Vypnite PBC.
Disk bol vložený naopak.
V priebehu prehrávania VCD
nefunguje PBC.
Funkcia opakovania či vyhľadávania je v priebehu prehrávania VCD nefunkčná.
Chybové hlásenia
Vyčistite disk mäkkou utierkou.
Vložte disk potlačenou straDisk je vložený naopak.
nou hore.
V zariadení nie je disk.
Vložte disk.
Vyčistite disk mäkkou utierDisk je špinavý.
kou.
Vložte disk potlačenou straDisk je vložený naopak.
nou hore.
Formát disku nie je kompatiPoužite disk v kompatibilnom
bilný so zariadením.
formáte.
Región DVD nie je kompatibil- Použite disk s rovnakým reginý so zariadením.
ónom.
Disk je špinavý.
Chýba disk
Špatný disk.
Neznámy disk.
Chyba regiónu
Pomoc
SK - 70
SK
Pripojenie zariadenia
Poznámky k pripojeniu
• Toto zariadenie je navrhnuté na použitie vo vozidle s 12V batériou a záporným uzemnením.
Pred inštaláciou zariadenia do auta, autobusu či nákladného auta sa uistite, že napätie batérie je vhodné pre toto zariadenie. V opačnom prípade si nechajte nainštalovať transformátor,
ktorý prevedie výstupné napätie na 12V.
• Aby ste sa vyhli skratu v elektrickom systéme, uistite sa, že pred inštaláciou je negatívny
kábel od batérie odpojený.
• Aby ste sa vyhli skratu v kabeláži a poškodeniu tohto zariadenia, zaistite všetky káble svorkou
či lepiacou páskou. Káble veďte bezpečným miestom mimo vykurovania tak, aby sa nedotýkali žiadnych pohyblivých častí, ako napr. prevodovka, ručná brzda a koľajnice sedadiel.
Izolácia káblov by sa mohla roztaviť či zodrať.
• Žltý prívodný kábel nikdy neveďte cez inštalačný otvor do oddelenia motoru a nepripojujte k
autobatérii. Je tu veľké nebezpečenstvo vážneho skratu v elektrickom systéme.
• Pokiaľ pri výmene poistky použijete poistku s výkonom 10A, poistku pri vyhorení nevymeníte
či použijete poistku s nesprávnym výkonom, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, dokonca k
požiaru. Pokiaľ ste použili správnu poistku a problémy pretrvávajú, kontaktujte prosím profesionálny auto servis.
• Aby ste sa vyhli prehriatiu batérie, nepripojujte k nej žiadne iné zariadenia.
• Uistite sa prosím, že všetky pripojenia káblov a káble samotné sú dobre odizolované. Inak
môže dôjsť k skratu či k poškodeniu.
• Pokiaľ nie je k dispozícii ACC, pripojte prosím vedenie ACC k zdroju s vypínačom.
• Pokiaľ je pripojený externý zosilňovač, nepripojujte prosím vedenie P.CONT k prívodnému
vedeniu externého zosilňovača. Inak môže dôjsť k iskreniu či inému poškodeniu.
• Aby ste sa vyhli poškodeniu vstavaného zosilňovača, nikdy neuzemňujte výstup reproduktoru.
• Minimálny výkon reproduktorov pripojených k tomuto zariadeniu je 50W, s impedanciou 4-8Ω.
Káble
Ovládanie automatického jasu
Aby ste sa vyhli tomu, že bude displej v noci príliš jasný, pripojte kábel predných svetlometov k
ILLUMI. Pri zapnutí svetlometov sa podsvietenie TFT LCD displeja zníži a naopak
Stlmenie telefónu
Pokiaľ je kábel MUTE pripojený k autotelefónu, iné audio výstupy sa pri prichádzajúcom hovore
stlmia.
Cúvanie
Pokiaľ je zadná kamera pripojená k zariadeniu, zdroj prehrávania sa pri cúvaní automaticky
prepne do režimu CAMERA. Keď je cúvanie ukončené, zdroj prehrávania sa prepne späť na
svoj pôvodný
Ručná brzda
1. Kábel PRK SW musí byť pripojený k prepínaču ručnej brzdy, táto funkcia ovláda zobrazenie videa na TFT monitore. Pokiaľ je zdrojom prehrávania režim CAMERA, funkcia káblu
Ručnej brzdy sa deaktivuje.
2. Na monitore sa v priebehu jazdy objaví modrá obrazovka s varovaním, ktorá upozorňuje
šoféra, aby nesledoval filmy v priebehu šoférovania. Spolujazdci na zadných sedadlách
môžu sledovať video nerušene.
SK - 71
Upozornenie!
Kvôli podpore bezpečnosti sú niektoré funkcie zablokované, pokiaľ je zatiahnutá ručná brzda.
Prístroj je konštruovaný tak, aby bol schopný detekovať stav, kedy vozidlo parkuje a musí byť
pripojený k napájacej strane spínača ručnej brzdy.
Nesprávne pripojenie alebo použitie tohto prepojenia porušuje platný zákon a môže viesť
k vážnemu zraneniu alebo škode!
Aby nedošlo k riziku škody a zraneniu a potenciálnemu porušeniu platných zákonov, nie je tento
prístroj určený na použitie s video obrazovkou viditeľnou pre šoféra.
• Pre zamedzenie rizika nehody a potenciálneho porušenia platných zákonov sa nesmie čelný
video obraz používať pri šoférovaní vozidla. Rovnako ostatné video displeje nesmú byť na
miestach, kde by znamenali viditeľné rušenie šoféra. V niektorých krajinách alebo štátoch
môže byť sledovanie obrazov na displeji vnútri vozidla s inými osobami než šoférom nelegálne. Tam, kde tieto predpisy platia, je potreba ich dodržovať a tieto DVD funkcie prístroja
nepoužívať.
• Pamätajte prosím na zapnutie bezpečnostných pásov vždy, keď šoférujete vozidlo. Pokiaľ
dôjde k nehode, vaše zranenie môže byť podstatne závažnejšie, pokiaľ nebudete mať riadne
zapnuté bezpečnostné pásy.
• Dodávateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ nebudú tieto upozornenia dodržané.
SK - 72
SK
Pripojenie zariadenia
Pripojenie káblov ručnej brzdy
Pripojenie káblov cúvania
SK - 73
Inštalácia a odinštalácia
Poznámky k inštalácii
1. Pred inštaláciou sa prosím uistite, že je všetko správne pripojené a zariadenie funguje normálne. Nesprávne prepojenie by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia.
2. Používajte len príslušenstvo navrhnuté a vyrobené pre toto zariadenie. Použitie iného neautorizovaného príslušenstva by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia.
3. Pred inštaláciou prosím zaistite všetky prívodné káble.
4. Zariadenie neinštalujte na miesto blízko zdrojov tepla, vyhnete sa tak poškodeniu elektrických súčiastok, ako je napr. hlava laseru.
5. Zariadenie nainštalujte horizontálne. Pokiaľ by ste zariadenie nainštalovali viac než 30 stupňov vertikálne, mohlo by to viesť k horšiemu výkonu.
6. Aby ste predišli elektrickému iskreniu, pripojte najskôr kladný pól a až potom záporný.
7. Nezakrývajte otvor chladiaceho vetráku, aby bol zaistený dostatočný odvod tepla zo zariadenia. Zakrytím by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Inštalácia zariadenia
Metóda A
1. Vložte upevňovací držiak do palubnej dosky, vyberte vhodné oko podľa veľkosti otvoru a
ohnite oko smerom von pomocou šraubováku. Tým držiak upevníte na mieste.
2. Na pripevnenie dvoch plôšok na každú stranu zariadenia použite dva kónické šrauby M5 X
5 (viď obr.)
SK - 74
SK
Inštalácia a odinštalácia
3. Do otvoru v zadnej časti zariadenia zašraubujte jeden šraub M5 X 24 a nasaďte na neho
gumovú krytku. (viď obr. 2).
4. Zariadenie vložte do držiakov, upevnite ich pomocou šraubov M4 X 5 do ohňovzdornej
dosky, ktorá sa nachádza v zadnej časti palubnej dosky a upevnite plôšky a upevňovacie
držiaky pomocou 4ks šraubov M2 X 2.
Poznámka:
V závislosti na hĺbke otvoru použite odpovedajúcu dĺžku plôšok. Pokiaľ je otvor príliš plytký,
monitor bude možno vystupovať 10mm z palubnej dosky.
Metóda B
1. Zariadenie vsaďte priamo do otvoru v palubnej doske.
2. Cez otvory v upevňovacom ráme, ktoré sa nachádzajú vnútri otvoru, prestrčte valcovitý šraub M4 X 3, M5 X 5 či kónický šraub M5 X 5 do otvorov zariadenia. Šrauby utiahnite naľavo i
napravo.
SK - 75
Inštalácia a odinštalácia
Inštalácia lemovacieho prstenca
Pripevnite lemovacie prstence okolo predného panelu tak, aby dva výstupky smerovali hore.
Odinštalácia
Zloženie lemovacieho prstenca
1. Zatlačte na prstenec smerom hore a vytiahnite vrchnú časť.
2. Zatlačte na prstenec smerom dole a vytiahnite spodnú časť.
Rozobratie zariadenia
1. Odšraubujte 4 šrauby M2 X 2
2. Použite šraubovák na ohnutie plôšok tak, aby boli opäť rovné. Zariadenie teraz vysuňte z
upevňovacieho držiaku.
3. Zariadenie z upevňovacieho držiaku vytiahnite oboma rukami
SK - 76
SK
Špecifikácia
Obecné
Zdrojové referenčné napätie.............................................................................................12V (DC)
Rozpätie operačného napätia............................................................................... 10,5-15,8V (DC)
Maximálny prúd......................................................................................................................... 10A
Uzemňovací systém.................................... ..............................................záporný pól autobatérie
Inštalačné rozmery........................................................................ 178mm x 50mm x (165+25)mm
Odchýlka uhlu inštalácie........................................................................................................ 0°-30°
Čistá hmotnosť........................................................................................................................2,3kg
FM
Odstup od šumu..................................................................................................................... 5,5dB
Zostatková citlivosť šumu (S/N=30dB)................................................................................20dBµV
Frekvenčná odozva (±3dB)...................................................................................... 40Hz-12,5KHz
Úroveň vyhľadávania staníc.......................................................................................... 20-30dBµV
Skreslenie................................................................................................................................ 1,5%
Rozdelenie sterea (1KHz)....................................................................................................... 20dB
Odtienenie antény......................................................................................................................75Ω
AM
Zostatková citlivosť šumu....................................................................................................40dBµV
Odladenie (±9KHz).................................................................................................................. 50dB
DVD Player
Odstup signálu od šumu.......................................................................................................... 90dB
Dynamický rozsah................................................................................................................... 90dB
Skreslenie (výstup).................................................................................................................. 0,1%
Frekvenčná odozva (±3dB)......................................................................................... 20Hz-20KHz
Maximálny výstupný výkon................................................................................................. 4 x 45W
Výkonová impedancia.................................................................................................................4Ω
AUX IN
Skreslenie................................................................................................................................ 0,5%
Frekvenčná odozva (±3dB)..........................................................................................20Hz-20kHz
Vstupná úroveň audia........................................................................................................ 0,4Vrms
Audio
Výstupná impedancia audia....................................................................................................200Ω
Úroveň výstupu audia.................................................................................................. 2Vrms (Max)
(Pri normálnej úrovni audio vstupu a maximálnej hlasitosti)
SK - 77
Špecifikácia
Video
Normálna úroveň video vstupu (CVBS)............................................................................ 1,0±0,2V
Impedancia video vstupu...........................................................................................................75Ω
Impedancia video výstupu.........................................................................................................75Ω
Úroveň video výstupu........................................................................................................ 1,0±0,2V
(Pri normálnej úrovni video vstupu)
TFT Monitor
Uhlopriečka........................................................................................................................ 7 palcov
Využiteľná plocha displeja.................................................................................. 154,1(Š) x 87,0(V)
Rozlíšenie............................................................................................................ 1440(Š) x 234 (V)
Jas.................................................................................................................................... 400cd/m²
(Meraný stredný jas po 30 minútach)
Kontrast ........................................................................................................................ 300( TYP. )
Odozva
Vzostup...................................................................................................................................12ms
Klesanie...................................................................................................................................18ms
Pozorovací uhol
Zhora.......................................................................................................................................... 40°
Zdola.......................................................................................................................................... 65°
Horizontálne............................................................................................................................. ±65°
Životnosť LCD............................................................................................ 10 000 hodín (pri 25°C)
Prostredie
Prevádzková teplota..................................................................................................-10°C - +60°C
Úložná teplota...........................................................................................................-20°C - +70°C
Prevádzková vlhkosť.................................................................................................45% - 80%RH
Úložná vlhkosť...........................................................................................................30% - 90%RH
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
SK - 78
SK
Dodatok
Región
Celý svet je rozdelený do šiestich regiónov, ktoré sa líšia podľa miesta zakúpenia DVD. Disk
DVD sa dá prehrať len pokiaľ sa jeho región zhoduje s tým v prehrávači.
Región 1: USA, Kanada, Ostrovy východného pacifiku
Región 2: Japonsko, Západná Európa, Severná Európa, Egypt, Južná Afrika, Stredný východ
Región 3: Taiwan, Hong Kong, Južná Kórea, Thajsko, Indonézia, Juhovýchodná Ázia
Región 4: Austrália, Nový Zéland, Stredná a Južná Amerika, Ostrovy Južného pacifiku/ Oceánie
Región 5: Rusko, Mongolsko, India, Stredná Ázia, Východná Európa, Severná Kórea, Severná
Afrika, Severozápadná Ázia
Región 6: Čína
Upozornenie pri manipulácii s diskom
1. Nepoužívajte disky s nepravidelným tvarom
2. Čistenie disku
Používajte suchú, mäkkú utierku. Disk utrite od stredu k hrane. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
3. Pri prehrávaní nového disku
Nové disky niekedy majú drsné miesta okolo vnútorného a vonkajšieho okraju. Pokiaľ taký
disk použijete, tieto drsné miesta odstráňte pomocou tužky či pera.
SK - 79
Dodatok
Diagram prepojenia
SK - 80
SK
Prevedenie a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE
POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento
výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického
a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách
existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že
zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade
prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa
obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste
výrobok zakúpili.
Firma ELEKTROSPED, a. s. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.
SK - 81
WARNINGs
1. Only connect this unit to a 12V DC power supply with negative grounding.
2. Never install this unit where the operation for safety driving is restrained.
3. Never use the video display function in the front when driving to prevent the violation of laws
& regulations and also to reduce the risk of traffic accident except using the rear view video
camera.
4. Never expose this unit, amplifier, speakers to moisture or water to prevent electronic sparks
or fires.
5. Please don‘t change the fuse in the power cord without professional guidance, improper
fuse may cause damage to this using unit or even cause fire.
6. Please power off this unit at once and send it back to the after-sales service center or 5 the
dealer / distributor you purchased from if one of the following symptoms is found:
(a) No audio output; (b) No image output; (c) Water or other obstacle enters the unit; (d)
Smoking; (e) Peculiar smell.
7. To ensure safe driving, please adjust the volume to a safe and comfort level in case of
emergency situations
EN - 82
EN
PRECAUTIONS
1. Never disassemble or adjust the unit without any professional guide. For details, please consult any professional car shop / dealer for inquiry.
2. If the front panel or TFT monitor is squalid, please use a clean silicone cloth and neutral
detergent to wipe off the spot. Using arough cloth and non-neutral detergent such as alcohol
for cleaning may result in scratching or decoloration to the applicant.
3. If any abnormal behavior of the unit is found, please refer to trouble shooting guide of this
manual. If no relevant information is found, please press the [RESET] key on the front panel
to resume factory default.
4. If you have parked the car in hot or cold weather for a long time, please wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.
5. Using in-car heater in low temperature environment may result in beads coagulate inside the
unit, DO NOT use the unit in this situation, eject the disc and wipe off the bead on the disc. If
the unit still doesn‘t work after a few hours, please contact with after-sales service center.
6. No fierce impact to the LCD monitor when it is in open position for preventing the damage to
any mechanisms inside.
7. To prevent the damage to the screen, avoid touching it with sharp objects.
8. The monitor employs auto motorizing mechanism, please don‘t push, pull, or swivel the
monitor manually to prevent damage to the core mechanism.
9. To provide a clear demonstration and an alternative for easy understanding to the operation of this unit, graphic illustrations areused. However, these illustrations are some different
from the actual images displayed on the screen.
10. During operating the unit, “
” will display if the current operation is not available or illegal.
11. Operate the unit correctly according to this manual to prevent unnecessary problem. The
guarantee won‘t be valid if the problem is caused by inappropriate operation.
DECLARATION
This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S patents and
other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized
by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise
authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
EN - 83
CONTENTS
Previous / Next............................................97
Change folder..............................................97
Repeat playback..........................................98
Repeat A-B..................................................98
Intro playback..............................................98
Direct search...............................................99
GO TO search.............................................99
DVD MENU and TITLE................................99
Select subtitle language..............................99
Select multi-angle views............................100
Select audio channel.................................100
PBC function.............................................100
Zoom in/out...............................................100
Rotate picture............................................100
Playback information.................................101
Before using
Front Panel................................................. 86
Auxiliary LCD.............................................. 87
Remote Control.......................................... 88
Basic operations
Power on/off............................................... 89
Mute........................................................... 90
Volume adjustment..................................... 90
Open SOURCE MENU............................... 90
Playing source selection............................. 90
Display system time................................... 91
Using theTFTmonitor.................................. 91
Reset the unit............................................. 91
Radio mode
Select radio as playing source................... 92
Select one radio band................................ 92
Auto tuning................................................. 92
Manual tuning............................................. 92
Auto save................................................... 92
Manual save............................................... 93
Preview scan.............................................. 93
Recall the stored stations........................... 93
Local seeking............................................. 93
RDS operations
AF function................................................. 94
TA function.................................................. 94
PTY function............................................... 94
Program Service (PS)................................ 94
CT (Clock Time).......................................... 94
RT (Radio Text).......................................... 94
Disc mode
Insert a disc.................................................95
Eject the disc...............................................95
Touch screen controls.................................95
On screen control buttons...........................96
Suspend playback.......................................97
Stop playback..............................................97
Display file list..............................................97
Fast playback..............................................97
USB mode
Select USB as playing source...................102
Touch screen controls...............................102
Onscreen control buttons..........................102
Suspend playback.....................................102
Stop playback............................................102
Display file list............................................102
Fast playback............................................102
Previous / Next..........................................102
Change folder............................................102
Repeat playback........................................102
Random playback......................................103
Intro playback............................................103
Direct search.............................................103
GO TO search...........................................103
Zoom in / out.............................................103
Rotate picture............................................103
Playback information.................................103
Other modes
AUX...........................................................103
Camera......................................................103
Setup
Setup procedures......................................104
General......................................................104
Language..................................................105
EN - 84
EN
CONTENTS
Audio......................................................................................................................................105
RDS........................................................................................................................................106
Rating.....................................................................................................................................106
Hardware................................................................................................................................107
P.VOL.....................................................................................................................................107
TS CAL...................................................................................................................................107
EQ..........................................................................................................................................108
Troubleshooting...................................................................................................................109
Device connection
Notes of connection................................................................................................................110
Control Cables........................................................................................................................ 111
Parking Brake Cable..............................................................................................................112
Connections...........................................................................................................................112
Reverse Drive Cable..............................................................................................................112
Connections...........................................................................................................................112
Installation and uninstall
Notes of installation................................................................................................................113
Unit installation.......................................................................................................................113
Trim Ring installation .............................................................................................................114
Uninstall..................................................................................................................................115
Specifications.......................................................................................................................116
Appendix
Region Code..........................................................................................................................118
Cautions of disc using............................................................................................................118
Wiring Diagram.......................................................................................................................119
EN - 85
before using
Front Panel
1. [DISP / WIDE] Key: Display information /
Change display mode
2. [ ] Key: Next / Move cursor to the right
3. [ ] Key: Previous / Move cursor to the
left
4. [MUTE] Key: Mute audio outputs
5. [VOL] Knob: Adjustvolume / Play / Pause
/ Enter
6. [Reset] button: Reset the unit
7. [ / SRC] Key: Unit power / Change work
mode / Open Source Menu
8. AUX IN jack
9. USB Slot
10. [ ] Key: Eject disc
11. [OPEN / Close] Key: Open / Close theTFTmonitor
12. [AS / PS / TILT +] Key: Auto Save / Preview Scan / Increase display angle
13. [BAND / TILT -] Key: Change radio band /
Decrease display angle
EN - 86
EN
Auxiliary LCD
1. Disc indicator
Light up when one disc is inside; Light off whenno disc is inside.
2. Repeat mode indicator
Light up when repeat mode is on; Light off when repeat mode is off.
3. Main display area
Display characters, playback time, tuning frequency, clock and other text information.
4. Radio status indicators
Stereo indicator lights up when the radio broadcast is a stereo one; Local indicator lights up
when the local seeking function is activated.
5. RDS function indicators
AF: Alternative Frequency
PTY: Program TYpe
TA: Traffic Announcement
TP: Traffic Program
Note:
 Most information can be displayed on this LCD only when the TFT monitor is closed.
 Only English font support on this LCD.
EN - 87
BEFORE USING
Remote Control
Introduce of key functions
[SRC] Key: select playing source
[EJECT] Key: Eject disc
[MENU] Key: DVD MENU / PBC
[TITLE] Key: DVD TITLE
[DISP] Key: Display information
[ANGLE] Key: Select view angle
[WIDE] Key: Change display mode
[OPEN/CLOSE] Key: Open / Close the
TFT monitor
9. [PRESET / ] Key: Select preset radio
station
10. [ ] Key: Fast Forward / Move cursor up
11. [■ / BAND] Key: Select radio band / Stop
Playback
12. [ ] Key: Play / Pause / Enter
13. [ ] Key: Auto search / Previous / Move
cursor to the left
14. [GO TO] Key: GO TO search
15. [ ] Key: FastReverse / Move cursor down
16. [0~9] Key: Numeric keys
17. [MUTE] Key: Mute audio outputs
18. [POWER] Key: Unit power
19. [AUDIO] Key: Select DVD dialogue language
20. [SUBTITLE] Key: Select DVD subtitle language
21. [REPTA-B] Key: A-B repeat
22. [REPT] Key: Repeat playback
23. [TILT / ] Key: Adjusting display tilting
angle
24. [VOL+/-] Key: Adjustvolume
25. [SCN] Key: Scan playback
26. [RDM] Key: Random playback
27. [ ] Key: Auto search / Next / Move cursor
to the right
28. [SEL] Key: EQ
29. [ZOOM] Key: Image zoom in/out
30. PIC] Key: Image setting
31. [SETUP] Key: Setup menu
32. [CLEAR] Key: Clear information
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Note:
Your remote control may differ slightly from the
one picured here. The above diagram is for
illustrative purpose only.
EN - 88
EN
before using
Notes of remote control using
1. Aim the remote control at the remote sensor on the unit.
2. Remove the battery from the remote control or insert a battery insulator if the battery has not
been used for a month or longer.
3. DO NOT store the remote control under direct sunlight or in high temperature environment,
or it may not function properly.
4. The battery can work for 6 months under normal condition. If the remotecontrol can‘t work,
please change the battery.
5. Use“button shaped” lithium battery“CR2025”(3V) only.
6. DO NOT recharge, disassemble, heat or expose the battery in fire.
7. Insert the battery inproper direction according to the (+) and (-) poles.
8. Store the battery in a place where children cannot reach to avoid the risk of accident.
Uninstall Battery
Slide out the battery compartment tray at the bottom on the back of the remote control.
Install Battery
Use button-shaped lithium battery “CR2025 (3V)” only. Insert the battery to the battery tray with
proper direction according to the (+) and (-)poles.
EN - 89
Basic Operation
Power on / off
Press any key on the front panel or the [POWER] key on the remote control to turn on the power
under standby mode. The unit goes back to the last status after power on.
Press and hold the [SRC] key on the front panel or press the [POWER] key on the remote control to turn off the power under work mode.
Mute
Press the [MUTE] key on the front panel or remote control to mute the volume from the unit.
Notes:
 Doing the operation above again or adjusting volume will release muting.
 Mute icon winks on the TFT during muting.
Volume adjustment
Turn the volume knob on the front panel or press the [VOL] key on the remote control.
The adjustable range of volume is 0 to 40.
Open SOURCE MENU
Press the [SRC] key on the front panel or remote control or touch the top left corner of the screen to open the SOURCE MENU. Do the above operation again to return to the original source.
Playing source selection
Open the SOURCE MENU, and then touch the source you desired or select one source by
moving the cursor and then confirm.
Notes:
 Playing source selection means selecting work mode, such as DVD mode, Radio mode,
Camera mode, etc.
 When some devices are not ready, they cannot be selected.
EN - 90
EN
Basic Operation
Display system time
Press and hold the [DISP] key on the front panel to switch the display information between system time and playing source when the TFT monitor is closed.
Using the TFT Monitor
Open / Close monitor
Press the [OPEN/CLOSE] key on the front panel or remote control to push the display panel out
or in.
Change the monitor tilt angle
Due to the inherent character of LCD, you will get different vision impressions when you watch
it from different angles .The display angle of this unit can be changed; hence you can select
thebest angle where you can get the best vision impression.Press the [TILT] key on the display
panel or the remote control to adjust the tilt angle one step at a time. Press and hold the [TILT]
key on the display panel or the remote control to adjust the tilt angle continuously.
Change aspect ratio
Press the [WIDE] key on the display panel or remote control to adjust the aspect ratio.
Image setting
1. Enter image setting
mode Press the [PIC] key on the remote control
2. Select one item to adjust
Press the [ ] / [ ] keys on the remote control.
3. Adjust the value
Press the [ ] / [ ] keys on the remote control.
4. Exit image setting mode
To exit image setting mode, repeat the first step or stop operation for some seconds.
Reset the unit
If the unit can not work correctly, you should reset the unit by pressing the [RESET] button on
the front panel.
EN - 91
radio operation
Select radio as playing source
Open the SOURCE MENU and then touch RADIO.
Select one radio band
Press the [BAND] key on the display panel or remote control or touch the [BAND] icon on the
user interface to select one radio band among FM1, FM2, FM3, AM1 and AM2.
Auto tuning
Press the [ ] / [ ] key on the display panel or remote control or touch the [ ] / [ ] icon on
the user interface to seek a higher / lower station. To stop searching, repeat the operation above
or press other keys having radio functions.
Note:
When a station is received, searching stops and the station is played. If the unit receives a stereo broadcasting, the indicator light of stereo ‘ST‘ on the TFT or LCD display will be lighted.
Manual tuning
During manual tuning, the frequency will be changed in steps. Press the [ ] / [ ] key on
remote control or touch the [ ] / [ ] icon on the user interface to tune in a higher / lower station. Touch the numeric key pad icon (
) and then touch the numeric buttons to input the radio
station frequency numbers.
Auto save
Only stations with sufficient signal strength will be detected and stored in the memory. When the
monitor is closed, press and hold the [AS PS] key on the / display panel. When the monitor is
opened, touch the [AS] icon on the user interface. To stop auto save, press other keys having
radio functions.
EN - 92
EN
radio operation
Notes:
 After auto save, the previous saved stations will be overwritten.
 The unit has 5 bands, such as FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, and Each band can store
6 stations; hence the unit can store 30 stations in all.
Manual save
When one expected radio station has been detected.
1. Press the [MEM] icon on the user interface and the preset menu will be opened.
2. Press one preset button among P1~P6.
3. If you want to abort, press the [Exit] button.
Preview scan
Preview scan searching is such a process that the searching pauses when a station is received and then played for 5~10 seconds. After being played, the unit continues the process until
the whole band is detected. When the monitor is closed, press the [AS/PS] key on the display
panel. When the monitor is opened, touch the [PS] icon on the user interface. To stop the process, press other keys having radio functions.
Recall the stored stations
Press one numeric key among 1 to 6 on the remote control or touch an on screen station button
to select the corresponding stored station.
Local seeking
When LOCAL seeking is on, only those radio stations with strong radio signal could be received.
To open or close LOCAL function, press and hold the volume knob on the front panel.
Notes:
 When the local radio station searching is on, the indicator light ‚LOC‘ lights up; whereas the
light goes off.
 The number of radio stations that can be received will decrease after the local seeking mode
is on.
EN - 93
rds operation
The unit provides basic functions of RDS, including PI (Program Identification), radio station
name , RT (Radio Text), CT (Clock Time),AF (Alternative Frequency), TA (Traffic Announcement) and PTY (Program Type) Selection.
AF function
Alternative Frequencies Lists are used for the same program service and used in conjunction
with the PI code (Program Identification code) to assist automatic tuning. Using this information,
a radio can automatically search out another station that is playing the same material. This is
useful when the station you are listening to is fading out.To activate AF function, touch the [AF]
button on the user interface.To cancel this function, do the operation above again.
Note:
During auto switching radio frequency, some interference could be heard. Turning off AF function can settle this problem.
TA function
The TA (Traffic Announcement flag) function lets the unit receive traffic announcements automatically no matter what media source is playing back. The TA function can be activated by a
TP (Traffic Program) station broadcasting traffic information. When TA is activated and a traffic
announcement is received, the current playing source will be overridden by the traffic announcement if the current radio band is FM and the ‘TA‘ indicator lights up, indicating that the unit is
waiting for traffic announcements. The unit returns to the original source after the traffic announcement has been received. To activate TA function, touch the [TA] button on the user interface.
To cancel this function, do the operation above again.
PTY function
PTY is the abbreviation for Program Type which is a code defining the type of program being
broadcast (e.g. News or Rock). Six PTY options will display on the screen. To view more PTY
options, touch the scroll bar and arrows on the screen. When one PTY option is touched (e.g.
News), auto search for next available PTY by increasing tuning frequency until the PTY of the
next station matches the current. If no matched PTY has been found, the unit will return to the
original radio frequency.
Program Service (PS)
Used for receiver displays of an 8 character alpha numeric Program Service name which may
use Upper or Lower case characters, e.g. {BBC_4_FM}, {Classic_}.
CT (Clock Time)
Some stations broadcast the time and date within the encoded RDS signal. The clock time is
automatically adjusted when ‚CT‘ is set to ‚On‘.
RT (Radio Text)
When this function is activated, the unit will display short message data transmitted from the
provider, such as station information, the name of the current broadcasting song and the artist
name.
EN - 94
EN
disc mode
insert a disc
Upon inserting a disc, the unit will switch to disc mode automatically.
Notes:
 Please confirm whether there is a disc in the unit before you insert another one.
 Some recorded discs, such as CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW cannot
be played back because of different recording status. Otherwise, the discs without being
closed could not be played back.
 About the cautions of disc using, please refer to the appendix.
Eject the disc
Press the [EJECT] key on the front panel or remote control to eject the disc.You can eject a disc
after the unit has been powered off. The unit remains off after the disc is ejected.
Touch screen controls
The touch key areas for DVD playback are outlined below:
A. - Open SOURCE MENU
B. - Display playback information
C. - Display onscreen control menu
EN - 95
DISC MODE
On screen control buttons
Disc type
Icon
MP3 / WMA
CD
VCD
DVD
MPEG
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
keypad
keypad
keypad
keypad
keypad
Setup menu Setup menu Setup menu Setup menu Setup menu
Fast
Fast
Fast
Fast
/
forward
forward
forward
forward
Fast
Fast
Fast
Fast
/
rewind
rewind
rewind
rewind
Previous
Previous
Previous
Previous
Previous
Next
Next
Next
Next
Next
Play/Pause Play/Pause Play/Pause Play/Pause Play/Pause
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
A second
A second
A second
/
/
menu
menu
menu
Repeat
Repeat
Repeat
Repeat
Repeat
Random
Random
Random
Random
Random
/
/
/
/
/
/
/
Zoom
/
/
EQ
EQ Setup
EQ Setup
EQ Setup
EQ Setup
EQ Setup
PBC
/
/
PBC
/
/
A-B
/
/
A-B repeat A-B repeat
/
Back
/
/
Exit menu
Exit menu
Exit menu
Channel
Dialog
Dialog
AUDIO
/
/
switching
Language
Language
Subtitle
Subtitle
SUBTITLE
/
/
/
Language
Language
Display
Display
Display
DISP
/
/
Information Information Information
MENU
/
/
/
DVD MENU
/
TITLE
/
/
/
DVD TITLE
/
DIR +
Next folder
/
/
/
/
Previous
DIR folder
EN - 96
Picture
Numeric
keypad
Setup menu
/
/
Previous
Next
Play/Pause
Stop
/
Repeat
/
Rotate
Zoom
EQ Setup
/
/
Exit menu
/
/
Display
Information
/
/
Next folder
Previous
folder
EN
DISC MODE
Suspend playback
Press the [ ] key on the front panel or remote control or open the on screen control buttons
menu and then touch the [ ] button.To resume normal play, repeat the above operation.
Stop playback
To stop playback, press the [■] key on the remote control or open the on screen control buttons
menu and then touch the [■] button. When the above operation is executed for the first time,
the current playback is paused and the break point is memorized and the playback will resume
when you start playback again or switch back from other playing sources. The current playback
will cancel if the above operation is executed twice and the play back will start over when you
start playback again.
Display file list
To display the file list of one recorded disc, stop current playback.
Fast playback
Press the [ ] / [ ] key on the remote control repeatedly or open the on screen control buttons
menu and then touch the [ ] / [ ] button repeatedly to change the rate of fast forward / fast
reverse.
Previous / next
Press the [ ] / [ ] key on the display panel or remote control or open the on screen control
buttons menu and then touch the [ ] / [ ] button to play the next or previous file.
Change folder
Press the [DIR+] / [DIR-] icon on the user interface (you should stop playback first if a video or
picture file is played back) to change folder during the playback of one recorded disc containing
more than one folder.
EN - 97
DISC MODE
Repeat playback
Press the [RPT] key on the remote control repeatedly or open the on screen control buttons
menu and then touch the [ ] button repeatedly to alter repeat mode according to the following
table.
Disc type
DVD
VCD (PBC off)
CD
MP3 / WMA
MPEG
Picture
Repeat mode
Repeat Chapter → Repeat Title → Repeat Off
Repeat Single → Repeat All →Repeat Off
Repeat Single → Repeat Off
Repeat Single → Repeat Folder →Repeat Off
Repeat Single → Repeat Folder →Repeat Off
Repeat Single → Repeat Folder →Repeat Off
Notes:
 When a VCD is played back, this function is prohibited if the PBC is on.
 Turning off the power or switching playing source to other modes and back will cancel this
function.
Repeat A-B
When a DVD, VCD or CD disc is played back, you can play back the contents between the time
points from A to B repeatedly. Press the [RPTA-B] key on the remote control or open the on creen control buttons menu and then touch the [A-B] button to set the start point (A) of the repeated
section. Do the above operation again to set the end point of the repeated section. The selected
portion will repeat continuously. Do the above operation for the third time to cancel this function.
Random playback
When this function is on, the contents in the disc will be played back randomly.Press the [RDM]
key on the remote control repeatedly or open the on screen control buttons menu and then
touch the [ ] button repeatedly to alter random playback mode among ‘Random‘, ‘Random
repeat‘,‘Repeat Off‘.
Intro playback
When this function is on, the unit will play back the first 10 seconds of each track of a VCD or
CD disc. You can search the file you desired using this function. Press the [SCN] key on the
remote control to activate this function. Do the above operation again to cancel this function.
EN - 98
EN
DISC MODE
Direct search
When a DVD, VCD or CD disc is played back, you can search for a particular chapter / track
by pressing the numeric keys of the remote control. For example, if you want to select the 15 th
track, you should press numerical key [1] and [5].
GO TO search
1. Enter GO TO search mode
Press the [GO TO] key on the remote control to open search menu. For DVD, you can
search according to title, chapter and time. For VCD, if PBC function is off, you can search
according to time; if PBC function is on, you can search according to track, time and Disc
time. For CD, you can search according to track. For MPEG files, you can search according
to track and time. For record discs containing MP3 and/or JPG files, you can search according to track (file number).
2. Enter search information
Select items by pressing the direction keys on the remote control and enter search information by pressing the numeric keys, such as title, chapter and time.
3. Confirm
Press the [Enter] key on the remote control to confirm.
4. Exit GO TO search mode
Repeat the above operation until the search menu disappeared or touch the [Exit] button on
the menu.
DVD MENU and TITLE
This function is only available for the DVD discs having “MENU / TITLE”. Press the [MENU] key
on the remote control or open the onscreen control buttons menu and then touch the [MENU]
button to open DVD MENU. You can select audio language, subtitle language and so on for
playback. Press the [TITLE] key on the remote control or open the onscreen control buttons
menu and then touch the [TITLE] button to open DVD TITLE. You can select a different title for
playback.
Select subtitle language
Press the [SUBTITLE] key on the remote control repeatedly or open the on screen control buttons menu and then touch the [SUBTITLE] button repeatedly to choose a subtitle language.
EN - 99
DISC MODE
Select multi-angle views
Press the [ANGLE] key on the remote control repeatedly to choose a shooting angle during the
playback of a DVD disc or video file containing multi-angle views.
Select audio channel
For DVD containing multi-language audio files, press the [AUDIO] key on the remote control repeatedly or open the onscreen control buttons menu and then touch the [AUDIO] button
repeatedly to change dialogue language. For VCD and CD, press the [AUDIO] key on the remote control repeatedly or open the onscreen control buttons menu and then touch the [AUDIO]
button repeatedly to alter audio channel modes among Left vocal, Right vocal, Mono left, Mono
right, Stereo.
Note:
Left channel and right channel cannot work properly if the audio files are not recorded correctly.
PBC function
This function is available for the VCD discs with PBC function (Ver 2.0 or higher). Press the
[MENU] key on the remote control to activate this function. Press again to cancel.
Notes:
 When PBC is on, playback goes back to the track list and starts from the first track.
 When PBC is on, fast motion playback, slow motion playback or skip search is available but
repeat playback and searching for a particular chapter or track is prohibited.
 If you do the operation of random playback, scan playback or searching playback when PBC
is on, PBC will be off automatically.
Zoom in/out
To zoom in / out the image being played, press the [ZOOM] key on the remote control or open
the on screen control buttons and then touch the [ ] icon.
Rotate picture
When one picture file is played back, you can rotate the picture to get proper view angleby pressing the [ ] icon on the onscreen control buttons.
EN - 100
EN
DISC MODE
Playback information
Touch the top center area of TFT LCD when playing back DVD and VCD discs and the playback
information will be displayed on the top area of the TFT.
For DVD
1. Disc type.
2. DVD Title information. “5/8” indicates that this DVD has 8 titles and the title playing back
now is the fifth title.
3. DVD Chapter information. “2/16” indicates that current title has 16chapters and the chapter
playing back now is the second chapter.
4. Elapsed time of the current title
2 / 6 Eng“ indicates that the subtitle of this DVD has been recorded in 6 languages and
5. “
the language displayed now is the second, that is English.
FOR VCD
1. Disc type.
2. PBC function in dicator. “PBC On“ indicates that PBC function has been activated.
3. VCD Track information. “6/18” indicates that this VCD has 18 tracks and the track playing
back now is the sixth title.
4. Elapsed time of the current track.
EN - 101
USB MODE
Select USB as playing source
Open the SOURCE MENU and then touch USB.
Notes :
 The unit switches to USB mode once an USB device has been inserted .
 The unit supports hot swap.
 USB storage devices formatted with FAT16 / 32 can be supported by this player, not NTFS
format.
Touch screen controls
The operation is the same as disc mode.
Onscreen control buttons
On screen control buttons under SD / USB mode are the same as disc mode.
Suspend playback
The operation is the same as disc mode.
Stop playback
The operation is the same as disc mode.
Display file list
The operation is the same as disc mode.
Fast playback
The operation is the same as disc mode.
Previous / next
The operation is the same as disc mode.
Change folder
The operation is the same as disc mode.
Repeat playback
The operation is the same as disc mode.
EN - 102
EN
USB MODE
Random playback
The operation is the same as disc mode.
Intro playback
The operation is the same as disc mode.
Direct search
The operation is the same as disc mode.
GOTO search
The operation is the same as disc mode.
Zoom in/out
The operation is the same as disc mode.
Rotate picture
The operation is the same as disc mode.
Playback information
The operation is the same as disc mode.
Other modes
AUX
External peripheral devices with RCA audio and video outputs can be connected with the unit.
To enter AUX IN mode, open the SOURCE MENU and then touch AUX IN.
Camera
This player is “camera ready”. Before accessing any camera features, you must purchase and
install a rear video camera. Once the rear camera is connected and operating properly, the
CAMERA source mode will become active. While the camera is not installed, the CAMERA
option appears gray, indicating the function is not available. The playing source will change to
‘CAMERA‘ mode automatically when you reverse your car.
EN - 103
setup
Setup procedures
1. Enter setup mode
Press the [SETUP] key on the remote control or touch the setup icon [ ] on the user interface.The following menu appears after entering the setup mode.The GENERAL sub-menu is
highlighted by default.
2. Select one sub - menu
Press the direction keys on the remote control.
3. Select one item
Press the [ ] / [ ] key on the remote control to select one item and then press the [ ]
key to confirm.
4. Select one value
Press the [ ] / [ ] key on the remote control to select one suitable value and then press
the [ ] key to confirm.
Note: All following settings can be done by touching the option directly.
General
• Clock mode
12Hr: the clock displays in the type of 12 hours such as 11:18 AM.
24Hr: the clock displays in the type of 24 hours such as 20:18.
• Clock
Adjustthe clock displayed on the top right corner of the TFT screen.
• Tuner Region
The unit provides several radio systems and you can select a correct radio system according
to your country.
• Beep
On :Background sound of key-press is on.
Off: Background sound of key-press is off.
EN - 104
EN
setup
Language
• OSD
Select one language of system menu display.
• DVD Audio
Select one dialogue language of DVD disc.
Note:
If the DVD disc does not contain the selected language, the dialogues you listening to will be
in default language.
• DVD Subtitle
Select one subtitle language of DVD disc.
Note:
If the DVD disc does not contain the selected language, the subtitle will be displayed in
default language.
• Disc Menu
Select one language of DVD MENU display.
Note:
If the DVD disc does not contain the selected language, the DVD MENU will be displayed in
default language.
Audio
• DRC
Set the dynamic range of Dolby digital DVD discs.
On: Playback more dynamic audio with Bass.
Off: Normal output.
• Loudness
On: Loud mode is on.
Off: Loud mode is off.
• Subwoofer
On: Open the subwoofer speaker.
Off: Close the subwoofer speaker.
• Sub Filter
You can get different bass effect when you set different cut off frequency of sub filter. According to the acoustics surroundings of your car, select a proper frequency.
80Hz, 120Hz, 160Hz are available
EN - 105
setup
RDS
• RDS
On: RDS function is active.
Off: RDS function is inactive.
• CT On: The clock time is on.
Off: The clock time is off.
• TA VOL
Set the relative volume of Traffic Announcements.
Rating
Some DVD discs have built-in parental lock which prevents children to watch some scenes as
force or eroticism especially.
• Set Password
The original password of the unit is null.
You should setanew password ASAP.
• Method of changing password:
(1) Locate the cursor on the ‘password‘ option, press the numeric keys on the remote control
or touch the ‘Password‘ option directly to open the on screen keypad, touch the numeric
buttons to enter your password (original password for the first time) and then confirm.
(2) Repeat the operation above to enter a new 6-digit password and then confirm. The new
password becomes effective and the parental lock is closed.
• Rating
The unit has some watching level as followings:
(1) Kidsafe: A movie rating that is condign to children.
(2) G: A movie rating that allows admission to persons of all ages.
(3) PG: A movie rating that allows admission of persons of all ages but suggests parental
guidance in the case of children.
(4) PG - 13: A movie rating that allows admission of persons of all ages but suggests parental
guidance in the case of children under the age of 13.
(5) PG-R: PG-related.
(6) R: A movie rating that allows admission only to persons of a certain age, usually 17,
unless accompanied by a parent or guardian.
(7) NC-17: A movie rating that allows admission to no one under the age of 17.
(8) Adult: A movie rating that is condign to the adult only.
• Procedures of changing the rating:
(1) Enter password to unlock the parental lock
Locate the cursor on the ‘password‘ option, press the numeric keys on the remote control
or touch the ‘Password‘ option directly to open the on screen key pad, touch the numeric
buttons to enter your password and then confirm.
(2) Change the rating
Select an appropriate rating from the ‚rating‘ list.
(3) Close the parental lock
Repeat the operation of the first step to enter a 6-digit password (old or new) and then
confirm. The parental lock is closed.
EN - 106
EN
setup
Load Factory
To restore the default settings relating with DVD playback (e.g.: DVD Audio, DVD Subtitle),
press the [RESET] option only.
Hardware
• Camera In
Normal: Actual scenes shot by the camera display on the TFT monitor while reverse driving
(just like what you are looking).
Mirror: The mirror images of actual scenes display on the TFT monitor while reverse driving
(just like looking from the rearview mirror).
• TFT Auto Open
Auto: The TFT panel automatically opens when the unit is turned on.
Manual: When the ignition is turned off, the TFT panel remains open if it was opened previously.
Off: The TFT panel opens only by pressing OPEN button when the unit is turned on.
• Video input
NTSC: Set the color system of the TFT screen to NTSC.
PAL: Set the color system of the TFT screen to PAL.
AUTO: Set the color system of the TFT screen automatically by the unit according to the
input video formats.
• Parking
On: Image displays only after your car has been parked.
Off: Image displays at all times.
P.VOL
P.VOL means Programmable Volume.
You can balance the volume among different audio sources using this function.
• Source
Select one playing source that you want to set relative volume.
• Level
You can set relative volume level from -6to 6.
TS CAL
When the touch function is not sensitive or valid, you should calibrate the touch screen by this
function. Calibrate the touch screen just following the screen introductions after entering the TS
CAL mode
EN - 107
eq
Audio control allows you to easily adjust the audio system to get the best possible sound effect.
1. Enter the EQ setup mode
Press the [SEL] key on the remote control or touch the EQ icon in the user interface and the
following interface will display on the screen.
2. Select EQ mode
Touch the EQ selection bar repeatedly and the EQ mode will change.
3. Adjust EQ parameters
To adjust EQ parameters, touch and drag the EQ parameters adjustment bar.
4. Adjust Front / Rear / Left / Right fader and balance
You can adjust front / back / left / right balance of the speaker to get larruping listening effect
according to the surroundings and your interest. To adjust Front / Rear / Left / Right fader
and balance, touch and drag the small white point in the Fader / Balance adjustment area.
Notes:
 The unit has provided some EQ modes: User, Rock, Hip Hop, Dance, Latin, Rave, Urban,
Acoustic.
 Different EQ reflects in different Bass, Treble and Middle level. The parameters of the EQ
modes has been preset and you can not change them besides ‚User‘.
 The EQ mode will change to ‚User‘ automatically when you adjust the value of BASS,
TREB or MID under the modes besides ‚User‘.
 The value of SUB is independent of EQ mode and can be adjusted solely.
EN - 108
EN
troubleshooting
What appears to be trouble is not always serious. Please check the following points before calling a service center.
Problem
Cause
General
Unit fuse blown.
Unit can not power on
Car battery fuse blown.
Illegal operation
Battery depleted.
Remote control does not work
Battery installed incorrectly.
Improper audio output connection.
Volume set too low.
Speakers damaged.
No / low audio output
Heavily biased volume balance.
Speaker wiring is in contact
with metal part of car.
Piratic disc is in use.
Speaker power rating does
Poor sound quality or
not match unit.
distortion
Wrong connections.
Speaker is shorted.
Tel-Mute malfunction
MUTE wire is grounded.
Unit resets itself when engine
is off
Incorrect connection between
ACC and BATT.
Monitor does not open
automatically
Warning information is shown
at all times
Flashing image or interference appears on screen
Corrective action
Install new fuse with correct
rating.
Install new fuse with correct
rating.
Reset the unit.
Change the battery.
Install the battery correctly.
Check wiring and correct.
Increase volume level.
Replace speakers.
Adjust the channel balance to
center position.
Insulate all speaker wiring
connections.
Use original disc.
Replace speakers.
Check wiring and correct.
Check wiring and correct.
Check the ‚MUTE‘ wiring and
correct.
Check wiring and correct.
TFT monitor
TFTAuto Open is turned off.
Turn TFTAuto Open on.
Parking break wiring is not
correct.
Check wiring and correct.
Adjust the color system of the
The color system of DVD disc
DVD disc playing back or the
does not match the monitor.
monitor in use.
Piratic disc is in use.
Use original disc.
Video cable damaged.
Replace cables.
Improper video signal conCheck wiring and correct.
nections.
EN - 109
troubleshooting
Problem
Cannot insert disc
Disc does not play back
PBC cannot be used during
VCD playback
Repeat or search function is
invalid during VCD playback
Cause
Disc playback
A disc inside the unit already.
Disc is warped or scratched.
Disc is dirty or wet.
Incompatible disc is used.
Disc is inserted upside down
Disc region code is not compatible with unit.
PBC is not available on the
disc.
PBC is on.
Bad disc
Unknown disc
Region Error
Eject current disc and insert
new one.
Use disc in good condition.
Clean disc with soft cloth.
Use compatible disc.
Insert disc with label side up.
Use disc with proper region
code.
Use disc with PBC available.
Turn PBC off.
Error messages
No disc
Corrective action
Disc is dirty.
Disc is upside down.
No disc inside.
Disc is dirty.
Disc is upside down.
Disc format is not compatible
with this unit.
DVD region code is not compatible with this unit.
Clean disc with soft cloth.
Insert disc with label side up.
Insert disc.
Clean disc with soft cloth.
Insert disc with label side up.
Use disc with compatible
format.
Use disc with compatible region code.
Device connection - Warning!
To promote safety, certain functions are disabled unless the parking brake is on. The Unit is
designed to detect parked status and must be connected to the power supply side of the parking
brake switch.
Improper connection or use of his connection violate applicablelaw and may result in
serious injury or damage.
To avoid the risk of damage and injury and the potential violation of applicable laws, this unit is
not for use with a video screen that is visible to the driver.
● To avoid the risk of accident and the potential violation of applicable laws, the front Video
image feature should never be used while the vehicle is being driven. Also, other video displays
should not be in a location where it is a visible distraction to the driver. In some countries
or states the viewing of images on a display inside a vehicle even by persons other than
the driver may be illegal. Where such regulations apply, they must be obeyed and this unit‘s
DVD features should not be used.
● Please remember to wear your seat belt at all times while operating your vehicle. If you are
ever in an accident, your injuries can be considerably more severe if your seat belt is not
properly buckled.
● The supplier waves any and all liability when these warnings are not followed.
EN - 110
EN
Device connection
Notes of connection
• This unit is designed to be used in a vehicle with a 12-volt battery and negative grounding.
Before installing this unit to a recreational vehicle, a bus, or a truck, make sure the battery
voltage is appropriate for this unit to be used, otherwise, install a transformer by professional
to convert the output voltage to 12V.
• To avoid short circuit in the electrical system, ensure that the negative battery cable is disconnected before installation.
• To prevent short circuit in the wiring and damaging to this unit, secure all wirings with cable
clamp or adhesive tape. Route the wirings in a secured, out of heating place without touching
any moving parts such as gear shift,handbrake,and seat rails to prevent the wiring insulation
being melted / wore off.
• Never pass the yellow power cord through the installation hole into the engine compartment
and connect to the car battery. Otherwise, a high possibility of serious short circuit to the
electrical system may be occurred.
• Replacing a new fuse with 10A rating when the old one is broken, using no fuse or fuse with
improper rating may cause damage to this unit or even fires. If a proper fuse is installed and
electrical problems still occur, please contact with any professional car shops for inquiry.
• DO NOT connect other equipments with the car battery to avoid battery overheating.
• Please make sure all the wiring connections & the cables of the speakers are well-insulated.
Otherwise, this unit may be damaged by short circuit.
• If there is no ACC available, Please connect ACC lead to the power supply with a switch.
• If an external power amplifier is connected, please don‘t connect P.CONT lead to the power
lead of the external power amplifier, otherwise, electric spark or other damage may be
resulted.
• Never ground the speaker output to prevent the damage to the built-in power amplifier.
• The minimum rating of the speakers connected to this unit is 50W with 4 to 8Ω impedance.
Control Cables
Auto Brightness Control
To avoid the display being too bright at night time, if the head light cable is connected to ILLUMI,
turning on the headlight will dim the back ligh to fthe TFT LCD and vice versa.
Telephone Mute
If the MUTE cable is connected to a carp hone, other audio outputs mute when one call is received by the car phone.
Reverse Driving
If a rear view camera is connected with the unit, the playing source switches to CAMERA automatically when you start reverse driving. As the reverse driving is done, the playing source
switches to the previous.
Parking Brake
1. If „PRKSW“ cable is connected to hand brake switch, video display on the TFTmonitor will
be controlled by this function. Parking cable function ceases when the playing source is
CAMERA.
2. The monitor displays the blue screen with warning informationto prevent the driver watching
video contents during driving, but the passengers at the rear seat canwatch video contents
normally.
EN - 111
Device connection
Parking Brake Cable Connections
Reverse Driving Cable Connections
EN - 112
EN
installation and unistall
Notes of installation
1. Before installation, please make sure proper connections are conducted and the unit operates normally. Improper connection may result in damage to the unit.
2. Use only accessories designed and manufactured for this unit and other unauthorized
accessories may result in damage to the unit.
3. Before installation, please fasten all power cables.
4. DO NOT install the unit in the place where close to hot area to prevent damage to electrical
components such as the laser head.
5. Install the unit horizontally. Installing the unit more than 30 degree vertically may result in
worse performance.
6. To prevent electric spark, connect the positive pole first and then the negative pole.
7. DO NOT block the cooling fan exit to ensure sufficient heating dissipation of this unit, or it
may result in damage to this unit.
Unit Installation
Method A
1. Insert mounting bracket in to dash board, choose appropriate mounting tab according to the
gap width, bending the mounting tab out wards with a screw driver to fix the mounting bracket in place.
2. Use 2 pieces of M5×5 cone shaped screw to fix two assemble bars on both sides of the unit
(see picture 1)
EN - 113
installation and unistall
3. Screw in 1 piece of M5×24 to the hole of the unit back and put on a rubber sheath over the
screw. (see picture 2)
4. Insert the unit into the bracket, fasten the M4×6 screw to the fire proofing board available at
the back of the dash board, and use 4 pieces of M2×2 screw to lock the assemble bars and
the mounting bracket in position.
Note:
According to the depth of the opening, use different length of assemble bar accordingly. If the
opening is too shallow, the monitor may be extended out 10mm from the dashboard.
Method B
1. Insert this unit directly to the opening of the dashboard.
2. Place M4×3, M5×5 cylindrical screw or M5×5 cone shaped screw through the holes of the
mounting frame located inside the opening to holes of the unit and fasten the screws to left
& right.
EN - 114
EN
installation and unistall
Trim Ring installation
Attach the trim ring around the front panel with two indentions on one side facing upwards
Uninstall
Disassemble trim ring
1. Push the trim ring upward and pull out the upper part.
2. Push the trim ring downward and pull out the lower part.
Disassemble the unit
1. Unscrew the 4 pieces M2×2 screws.
2. Use a screwdriver to bend straight the bended mounting tab and tip out the unit from the
mounting bracket.
3. Pull out the unit from the mounting bracket with both hands.
EN - 115
specification
General
Reference Supply Voltage ................................................................................................ 12V(DC)
Operating Voltage Range .................................................................................... 10.5~15.8V(DC)
Max Operating Current ............................................................................................................ 10A
Grounding System . .............................................................................. Car Battery Negative Pole
Installation Dimension (W×H×D) .................................................... 178 mm×50mm×(165+25)mm
Installation Angle ................................................................................................................. 0°~30°
Net Weight . ........................................................................................................................... 2.3kg
FM
Signal Noise Ratio ................................................................................................................. 55dB
Residual Noise Sensitivity (S/N=30dB) ............................................................................. 20dBμV
Frequency Response (±3dB) ................................................................................ 40Hz~12.5KHz
Station Seeking Level . ................................................................................................ 20~30dBμV
Distortion ............................................................................................................................... 1.5%
Stereo Separation (1KHz) ..................................................................................................... 20dB
Antenna Impedance ................................................................................................................ 75Ω
AM
Residual Noise Sensitivity (S/N=20dB) ............................................................................. 40dBμV
Selectivity (±9KHz) ................................................................................................................ 50dB
DVD Player
Signal / Noise Ratio ............................................................................................................... 90dB
Dynamic Range ..................................................................................................................... 90dB
Distortion (line out) ................................................................................................................ 0.1%
Frequency Response (±3dB) ................................................................................... 20Hz~20KHz
Max Output Power . ............................................................................................................ 4×45W
Load Impedance . ...................................................................................................................... 4Ω
AUX IN
Distortion ............................................................................................................................... 0.5%
Frequency Response (±3dB) ................................................................................... 20Hz~20KHz
Audio Input Level . ............................................................................................................ 0.4Vrms
Audio
Audio Output Impedance . ..................................................................................................... 200Ω
Audio Output Level .................................................................................................... 2Vrms (Max)
(Under normal audio input level and maximum volume)
EN - 116
EN
specification
Video
Normal Video Input Level (CVBS) ................................................................................... 1.0±0.2V
Video Input Impedance ........................................................................................................... 75Ω
Video Output Impedance . ....................................................................................................... 75Ω
Video Output Level .......................................................................................................... 1.0±0.2V
(Under normal video input level)
TFT Monitor
Screen Diagonal ............................................................................................................... 7 inches
Usable Display Area ....................................................................................... 154.1(W) × 87.0 (H)
Resolution ....................................................................................................... 1440 (W) × 234 (H)
Brightness ...................................................................................................................... 400cd/m2
(Measure the center brightness after 30 minutes)
Contrast ........................................................................................................................ 300( TYP. )
Response Time
Rise ....................................................................................................................................... 12ms
Fall . ....................................................................................................................................... 18ms
Viewing Angle
From Top .................................................................................................................................. 40°
From bottom ............................................................................................................................. 65°
Horizontally . ........................................................................................................................... ±65°
LCD Life Cycle ........................................................................................... 10000 hours (at 25°C)
Environment
Operating Temperature ........................................................................................... -10°C~+ 60°C
Storing Temperature ................................................................................................. -20°C~+70°C
Operating Humidity . ................................................................................................. 45%~80%RH
Storing Humidity ....................................................................................................... 30%~90%RH
Specifications are subject to possible modifciations for improvement without further notice.
EN - 117
Appendix
Region Code
According to DVD sale region, the whole world isdivided into six regions. A DVD disc can be
played back only when its region code is compatible with that of the player in use.
Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands;
Region 2: Japan, West Europe, North Europe, Egypt, South Africa, Middle East;
Region 3: Taiwan of China, Hong Kong of China, South Korea, Thailand, Indonesia,
South East Asia;
Region 4: Australia, New Zealand, Mid & south America, South Pacific Ocean Islands / Oceania;
Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, East Europe, North Korea, North Africa, North
West Asia;
Region 6: Chinese Mainland.
Cautions of disc using
1. DO NOT use irregular shaped disc
2. Disc Cleaning
Use a dry, soft cloth to wipe the disc from center to edge, only neutral detergent can be
used.
3. When playing a new disc
New disc may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is
used, remove these rough spots with a pencil or ball-point pen, etc.
EN - 118
EN
Appendix
Wiring diagram
EN - 119
Design and speciications are subject to change without notice.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts
in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service.
The product is under a dangerous tention.
Disposal of used electrical & electronic equipment
The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In
the European Union and Other European countries which there are separate collection
systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal
of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to
human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this
product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do
not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office,
your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
EN - 120
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku
nebo jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.GOGEN.cz
Typ výrobku:
ACRM7710D
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v
autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento
riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.GOGEN.cz
Typ prístroja:
ACRM7710D
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pačiatka a podpis predajca:
Poznámky / Notes:
Download

stiahnuť návod - Obchodný