Mediálna výchova
(prierezová téma)
Vypracovali: Eva Košíková
Mediálna výchova
(prierezová téma)
Charakteristika prierezovej témy:
Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce
s médiami. Médiá a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre stále väčší okruh príjemcov. Pre uplatnenie
jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále väčšiu schopnosť
spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa stávajú dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie
jedinca a spoločnosti, na utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami ponúkané, majú rôznorodý charakter,
vyznačujú sa svojbytným vzťahom k prírodnej a sociálnej realite a sú vytvárané s rôznymi ( nepriznanými a teda potencionálne manipulatívnymi )
zámermi. Správne vyhodnotenie týchto informácií (správ) z hľadiska zámeru ich vzniku
( informovať, presvedčiť, manipulovať, zabávať) a z hľadiska
ich vzťahu k realite (vecná správnosť, logická argumentačná skladba, hodnotová platnosť) vyžaduje značnú prípravu.
Ciele mediálnej výchovy:
Hlavné ciele prierezovej témy mediálna výchova pre primárne vzdelávanie:
Cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a schopnosť prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať. Žiaci sú už vo veku 7
- 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov. Cieľom je naučiť žiakov už od 1.stupňa ZŠ využívať
médiá na vlastné vzdelávanie, orientovať sa v druhoch, funkciách, uvedomovať si pozitívny vplyv a nebezpečenstvá médií, aby žiaci lepšie porozumeli
pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá.
Hlavné ciele prierezovej témy mediálna výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní:
Cieľom mediálnej výchovy na 2. stupni základných škôl je u žiakov rozvinúť schopnosť kompetentného a zodpovedného zaobchádzania s rôznymi
druhmi médií, komunikačnými technológiami a ich produktmi. Žiaci by mali byť schopní zmysluplne a selektívne využívať médiá, poznať pravidlá ich
fungovania a na základe prijímaných informácií formovať si svoj vlastný názor. Jedným z prvoradých cieľov mediálnej výchovy na tomto stupni je
ochrana pred možnými negatívnymi vplyvmi médií.
Ciele môžeme deliť na všeobecné, to sú tie, ktoré možno použiť v rámci všetkých vyučovacích hodín a v rámci akéhokoľvek učebného celku a na
konkrétne, ktoré sa zameriavajú na rozvoj určitej zručnosti alebo schopnosti na príklade konkrétneho učebného materiálu alebo celku. Všeobecné ciele sú
zároveň často i dlhodobé, ich dosiahnutie vyžaduje dlhšiu prácu, ako aj splnenie viacerých čiastkových úloh.
Prierezovú tému Mediálna výchova budeme zaraďovať do slovenského jazyka a literatúry od 1.ročníka, pri práci s detským časopisom, na jazykovedných
hodinách – tvorba básní, slohové práce žiakov, tvorba referátov, individuálne alebo v skupinách budú tvoriť rôzne oznámenia na školské nástenky, do
novín a časopisov, využijeme hry „Na reportéra“ - budú sa učiť tvoriť otázky a odpovedať na ne , vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, v rámci
predmetov Informatická výchova a Informatika, Občianska výchova, pri tvorbe projektov a pri tvorbe videí a animovaných filmov v záujmovom krúžku
Malý grafik.
Návrh na realizáciu tematického vyučovania „ Deň mlieka“ : (23.5.)
1. ročník – 2. ročník
A. Učiteľka pomocou multimediálneho CD „ Cesta mlieka“ žiakov oboznámi o kravičkách, prvovýrobe a spracovaní mlieka, o význame mlieka vo
výžive, o mliečnych produktoch.
B.
•
Žiaci si nakreslia obrázky na aktuálnu tému, ktoré sa použijú ako príloha do šk.časopisu „ Štvorlístok“ a z nakreslených obrázkov si každá trieda
vyhotoví nástenku „ Cesta mlieka“
3. ročník – 4. ročník
A. Učiteľka pomocou multimediálneho CD „ Cesta mlieka“ žiakov oboznámi o kravičkách, prvovýrobe a spracovaní mlieka, o význame mlieka vo
výžive, o mliečnych produktoch.
B. Žiaci sa rozdelia do skupín, ktoré sa budú prezentovať na záver blokového vyučovania pred ostatnými v triede vlastnou tvorbou
•
•
Žiaci si z prineseného materiálu( obrázky, obaly, krabičky, nálepky z mliečnych výrobkov) vytvoria plagáty na tému „ Mlieko a mliečne
výrobky“, ktoré budú vystavené v priestoroch školy a tried.
Súčasťou plagátu bude báseň o mlieku, ktorá bude vlastnou tvorbou žiakov.
5. ročník – 7. ročník
A. Učiteľka pomocou multimediálneho CD „ Cesta mlieka“ žiakov oboznámi o kravičkách, prvovýrobe a spracovaní mlieka, o význame mlieka vo
výžive, o mliečnych produktoch.
B. Žiaci sa rozdelia do dvojíc – ich úlohou je pozorovať priebeh aktivít v nižších ročníkoch a pripravia si krátku správu na uverejnenie do časopisu
a miestnych novín
Žiaci sa zahrajú Na reportérov - ich úlohou je vyhľadať, spracovať informácie na tému „ Svetový deň mlieka“ a odvysielať pred ostatnými v triede .
Aktivity:
September -
Deň Ústavy – nástenka (2. stupeň)
Deň bez auta – projekt ŠKD
Svetový deň mlieka – nástenka
Október -
Šarkaniáda
Cezpoľný beh – spolupráca družobných škôl (Skalica, Senica, Hodonín, Ratíškovice)
Svetový deň výživy – tekvicová oslava
November -
Týždeň boja proti stresu- nástenka
Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti – nástenka
Vianočná burza – príprava výrobkov
December -
Dobročinná vianočná burza
Svetový deň boja proti AIDS
Vianočná besiedka
Január -
Karneval
Február -
Valentínska play back show
Marec –
Mesiac knihy
Deň vody – tematické vyučovanie
Deň podľa Ámosa – blokové vyučovanie
Apríl -
Deň Zeme – čistenie okolia školy
Mesiac lesov – nástenka, beseda
Svetový deň zdravia – zober loptu a nie drogy
Týždeň hlasného čítania
Máj -
Deň mlieka
Svetový deň bez tabaku
Otváranie studničiek
Deň matiek, resp. Deň rodiny
Jún -
Letný prázdninový tábor
Download

MEDIÁLNA VÝCHOVA