KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO
www.ku.sk , tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: [email protected]
a
Rada Iustitia et pax pri Konferencii biskupov Slovenska
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska
Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika
Slovenská technická univerzita v Bratislave, ústav manažmentu, Bratislava, Slovensko
Klinika DTaRCH JLF UK a ŠÚDTaRCH, n. o., Dolný Smokovec, Slovensko
Súkromné gymnázium, Spišská Teplica, Slovensko
ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV
VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
„Univerzita ako miesto dialógu“
29. a 30. apríl 2014, Poprad
Za obsahovú stránku abstraktu zodpovedá jeho autor
Do zoznamu abstraktov boli zaradené abstrakty doručené v termíne do 16.4.2014
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
[email protected]
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií
Sakrální vláda ve starověku a její sociálně-etické konsekvence
Abstrakt: Sakrální králové anebo království, náčelníci či náčelnictví provázejí lidské dějiny v
epoše rodově kmenové společnosti, starověkých států i středověkých monarchií.
Charakteristika sakrální moci, kterou jsem dosud vypracovala v rámci vytváření metodologie
oboru Dějiny starověku, umožňuje nalézat a interpretovat i fragmentární zmínky o této
instituci. Sakrální vláda je úzce spojena s představou světového řádu, spravedlnosti a ochrany
sociálně slabých. Na tuto spojitost poukážu na příkladech starověké Mezopotámie, Egypta,
jihoamerických Inků, starých Řeků, Římanů, případně dalších etnik a civilizací.
Klíčová slova: sakrální vláda a její sociálně etické aspekty
Abstract: The sacral or sacred kings or kinghip, the sacral chieftains or their institution are
known in the history of the tribal society, in that of the ancient states and also of some
medieval kingdoms. I tried to elaborate a scale of some important features of this might, as to
find its presence in the sources of many arts. The sacral or sacred rule is very nearly
connected to the social ethics and the scale of the values of life. I would want to demonstrate
it on the example of several civilizations, for instance of the ancient Mesopotamia, Egypt,
Greece, Rome and so on.
Key words: Sacral and sacred rule and their connection to social ethics
Mgr. Marta Brzezińska-Waleszczyk
[email protected]
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Teologia Środków Społecznego Przekazu,
Wydział Teologiczny
Jan Paweł II o człowieku i nowoczesnych technologiach komunikacji
Abstrakt: Jan Pavol II venovaný veľký priestor vo svojich učebných moderné komunikačné
technológie. On povzbudil ľudí z cirkvi, ako ležal a duchovenstvo používať nové médiá.
Zároveň je rád, komunikovať rádiom, televíziou, novín a internetu. Pápež však vždy
pripomenul, že v stredu komunikácie musí byť muž, pretože inak to nebude dávať zmysel.
Zároveň zdôraznil, že médiá by mali byť tiež vhodným miestom pre Krista, pretože v prípade,
že nie je priestor pre Krista, bude to nepôjde dobre pre človeka (pozri internet - nové fórum
pre hlásanie evanjelia posolstvo Jána Pavla II na XXXVI Svetovému dňu spoločenských
komunikačných prostriedkov ). Autor predstaví najdôležitejšie aspekty učenia Jána Pavla II
na médiá, komunikácie a človeka.
Kľúčové slová: Jan Pavel Il, médiá, komunikácie, ľudský, Ježiš Kristus
Streszczenie: Jan Paweł II wiele miejsca poświęcił w swoim nauczaniu nowoczesnym
technologiom komunikacji. Zachęcał ludzi Kościoła, zarówno świeckich, jak i duchownych
do korzystania z nowych środków przekazu. Jednocześnie sam chętnie komunikował za
pomocą radia, telewizji, prasy oraz internetu. PapieŜ jednak zawsze przypominał, Ŝe w
centrum tej komunikacji musi być człowiek, bo w innym przypadku nie będzie ona miała
sensu. Jednocześnie podkreślał, Ŝe w mediach powinno być takŜe naleŜne miejsce dla
Chrystusa, bo jeśli nie będzie miejsca dla Chrystusa, to nie będzie go równieŜ dla człowieka
(zob. Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu). Autorka przedstawi najwaŜniejsze aspekty nauczania
Jana Pawła II o mediach, komunikacji i człowieku.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, media, komunikacja, człowiek, Jezus Chrystus
2
dr hab. Iwona Burkacka
dr.hab Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW
[email protected]
[email protected]
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
Czy trzeba się bać o uniwersytecki dialog na studiach humanistycznych?
Nauczyciel akademicki wobec pokolenia cyfrowych tubylców
Kľúčové slová: internet, dialóg, generácia rozdiel, vzdelávanie, e-learning.
Streszczenie: Celem referatu chcemy uczynić perspektywy modernizacji tradycyjnej
humanistycznej (na przykładzie polonistycznej) dydaktyki uniwersyteckiej przez
wykorzystanie zdalnej formy nauczania lub łączenie klasycznych i zdalnych form nauczania
w szkole wyŜszej. Aby ten cel osiągnąć, spróbujemy, odwołując się do własnych doświadczeń
e-learningowych w nauczaniu przedmiotów lingwistycznych, odpowiedzieć na kilka pytań:
1. Co powoduje, Ŝe na uniwersytecie coraz chętniej wprowadza się kształcenie zdalne lub
komplementarne?
2. Jak organizacyjnie moŜna wpleść e-aktywności w tradycyjne programy, by nie ucierpiała
na tym relacja osobowa między nauczycielem i studentem?
3. Jakie kategorie przekazywanych treści nadają się do realizacji w tej formie?
4. Jakie trudności przed nauczycielem akademickim stawia kształcenie, gdy w kontakcie ze
studentem pośredniczą środki techniczne (internet)?
5. Czy są (i ewentualnie jakie) potencjalne korzyści dla osób biorących udział w procesie
kształcenia z wykorzystaniem sieci?
Kluczowe słowa: internet, dialog, róŜnica pokoleniowa, edukacja, e-learning
doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
[email protected]
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta;
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského Banská Bystrica, Banská 28, 976 32 Badín; FF
KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Kresťanská liturgia ako miesto špecifického dialógu v komunikácii so
zreteľom na pôsobenie Jána Pavla II.
Christian liturgy as a place of specific dialogue in communication with view to the action of
John Paul II .
Abstract: Osobnosť pápeža Jána Pavla II. je fenomenálna. Jeho veľkosť bola formovaná
vierou, prežívanou v každodennej modlitbe, a v neustálom kráčaní po ceste prikázaní a
evanjelia. V súčasnosti tohto pápeža označuje svet mnohými prívlastkami. Niektorí publicisti
tvrdia, že až smrťou Jána Pavla II. sa reálne skončilo 20. storočie, ktoré práve tento námestník
Krista na apoštolskom stolci výrazne profiloval. Jeho pontifikát bol odhaľovaním Krista v
človeku, ako sám mnoho razy tvrdil, že človeka nemožno pochopiť bez Krista. Predložená
konferenčná štúdia sa zaoberá pohľadom na liturgiu a špecifikáciu dialógu osobnosti
„multimediálneho“ pápeža Jána Pavla II., všímajúc si jeho sociálny i kultúrny zreteľ.
Pozornosť v štúdii je venovaná i pohľadu na komunikáciu v liturgii, na aktívnu účasť v nej,
ako aj na samotné slávenie a sociálnu dimenziu kresťanského kultu v spojitosti so sv. Jánom
Pavlom II.
Kľúčové slová: Ján Pavol II. – sociálny rozmer liturgie – pápežská liturgia – liturgia ako
forma komunikácie – Ján Pavol II. a umenie
Abstract: The personality of Pope John Paul II.is phenomenal. His greatness was formed by
faith, lived in everyday prayer and in ceaseless walking in a way of the Decalogue and the
gospel. Nowadays, this Pope is labelled by many attributes. Some publicists say that 20th
3
century, which John Paul II., Christ's deputy on apostolic see, formed so considerably, just
ended by his death. His pontificate was revealing Christ in man and as he claimed many
times, a person cannot be understood without Christ. Presented conference study deals with
a view on the liturgy and personal dialogue specification of "multimedia“ pope John Paul II.,
noticing his social and cultural regard. Attention in the study is also devoted to the perspective
on the communication in liturgy, active participation in it as well as celebration and social
dimension of Christian cult in connection with John Paul II. itself.
Key words: John Paul II. – social dimension of liturgy - Pope´s liturgy – liturgy as a form of
communication – John Paul II. and art
Zuzana Čvančarová
Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
[email protected]
[email protected]
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta,
Katedra podnikohospodářská
Člověk a etika ve znalostní společnosti
Abstract : The classic, hierarchically organized society currently is slowly fading. Comes to
the fore knowledge society, where knowledge has become the most important form of capital.
We can say that it is the information that has the greatest value, and it is the person who holds
this information. The theme of man and ethics in the knowledge society evokes therefore
primarily intellectual and spiritual values. In his article because the author focused just on the
qualitative aspects of the human factor, the human, and from the perspective of ethics.
Mgr. Matej Čevan
[email protected]
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu
Podpora sociálnych vzťahov seniorov počítačovou gramotnosťou
Abstrakt: Počítačová gramotnosť je nevyhnutná pre život človeka. Aká je však u staršej
populácie? Seniori sa znova musia učiť nové veci aj také ako ovládať a pracovať s počítačom.
Počítače môžu seniorov vrátiť do hry. Môže im to zlepšiť sociálne vzťahy vo svojom okolí.
Kľúčové slová: seniori, počítačová gramotnosť, respondenti.
Abstract: Computer literacy is essential for the life of a man. What is, however, the older
population? Seniors will again have to learn new things such as control and interact with the
computer. Computers can seniors return to the game. Can they do it to improve social
relationships in your area.
Keywords: seniors, computer literacy, respondents.
doc. dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.
[email protected]
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra etiky a morálnej filozofie
Význam obrazu človeka vo výchove podľa Edity Steinovej ako dialóg medzi
generáciami danej kultúry
Importance of image of man in education according to Edith Stein as a dialogue between
generations that culture.
Abstrakt: Štúdia sa zameriava na analýzu diela Edity Steinovej Der Aufbau der
menschlichen Person (Herder, 1994), ktoré prekvapivým spôsobom zodpovedá na aktuálnu
problematiku výchovy mladej generácie. Pre Editu Steinovú má pôsobenie ideí o človekovi
vo výchove kľúčový význam. Hodnotí jednotlivé etapy filozofických smerov - nemecký
4
idealizmus, hlbinná psychológia a Heideggerova existenciálna filozofia - sledujúc úzky vzťah
medzi teóriou a praxou, ktoré od vysokého výchovného ideálu klesli do nihilizmu. Ako
protiklad stavia obraz človeka podľa kresťanskej metafyziky, kde antropológia tvorí základ
pedagogiky. Život je príliš krátky na to, aby sme si v ňom mohli dovoliť zamerať sa na iné,
než na "boj proti svojej nižšej prirodzenosti", teda na získanie cností a k nim viedli mladé
pokolenie. Prvým a posledným vychovávateľom každého človeka je sám Boh. Kľúčové slová:
výchova, obraz človeka, ideál, cnosť, kresťanská metafyzika, dialóg
Abstract: The study focuses on the analysis of the works of Edith Stein Der Aufbau der
menschlichen Person (Herder, 1994), which corresponds to a surprising way, the current issue
of education of the young generation. For Edith Stein, the effect of ideas about man is the
upbringing of crucial importance. Evaluates various stages philosophies - German idealism,
deepwater psychology and existential philosophy of Heidegger - following the close
relationship between theory and practice that the high educational ideals have fallen into
nihilism; As opposed puts image of a man under the Christian metaphysics, anthropology
which forms the basis of pedagogy; Life is too short to it we could afford to focus on other
than the "fight against his lower nature“, therefore, to provide virtues when they led the young
generation. The first and last educator of every man is God himself.
Keywords: education, image of man, ideal, virtue, Christian metaphysics, dialogue.
Mgr. Karolina Dziewulska
[email protected]
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Joaquín Navarro Valls hovorca tlačovy Jana Pavla II.
Abstrakt: V prednáške bude prezentovaná práca hovorcu Joaquína Navarro-Valls. Bol
vedúcim tlačového oddelenia Svätej stolice, v dobe za pontifikátu Jána Pavla II. On bol prvý
laický hovorca, nepochádzajúcim z Talianska. Vo svojej práci riadil sa spoľahlivosťou a
profesionalitou. Spoznal pravidlá diplomacie, veľmi dobre spoznal svet médií, ma vyvážený
pohľady a vždy išli krok za krokom za Svätým Otcom. Autorka okrem jeho vzhľadu poukaze
aj na jeho vzťahy s vatykanistami a tak isto pravidla, ktoré viedli k prenosu informácií do
médií.
Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, PhD.
[email protected]
Univerzita Obrany, Katedra Ekonomiky a management, K 109
Role pedagogické diagnostiky v prostředí vysokých škol
Abstrakt: Pedagogická diagnostika na úrovni vysoké školy má odlišnou úlohu i naplnění, než
je tomu u nižších stupňů vzdělávání. Nezaměřuje se na klasické problémy z této oblasti, ale na
zjištění vstupní úrovně studenta (míru zodpovědnosti, motivace, sociálního vývoje apod.), aby
pomohla stanovit výstupní úroveň a průběh vzdělávacího procesu. Nejdůležitější úlohu v
tomto procesu má pedagog, jehož úkolem je podporovat prostředí a proces učení.
Klíčová slova: pedagogická diagnostika, vstupní úroveň, výstupní úroveň, motivace, vnitřní
zodpovědnost, pedagog, čtyřsektorový model pedagogického stylu.
Abstract: Educational diagnostics at college level has a different role and fulfillment than at
lower levels of education. It does not focus on the typical problems in this area, but on finding
the entry level of a student (accountability, motivation, social development, etc.) to help
determine the output level and the course of the educational process. The most important role
5
in this process has a teacher whose mission is to promote the environment and the learning
process.
Keywords: educational diagnostics, input level, output level, motivation, personal
accountability, teacher, four-sector model of teaching style.
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
[email protected]
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Východiská a výzvy antropologickej náuky Jána Pavla II. pre dnešný svet
Les issues et les appels de la doctrine anthropologique de Jean-Paul II
pour le monde contemporain
Abstrakt: V príspevku približujeme ako Wojtylová filozofická antropológia
personalistického smeru, predstavujúca syntézu tomistickej metafyziky a antropológie
s fenomenológiou, výrazne poznačila celú antropologickú náuku Jána Pavla II., ktorú
programovo predstavil už v prvej encyklike Redemptor hominis (1979). Ukážeme, že filozof
ľudskej osoby - Karol Wojtyla v úlohe pastiera Univerzálnej Cirkvi, ostáva tou istou osobou,
ktorá má tendenciu hľadať riešenie etických a morálnych problémov ľudstva vo svojej
personalistickej filozofii, a neskôr - ako 264. rímsky biskup, svoje antropologické tvrdenia
vyjadruje teologickou rečou a biblickými textami. Jána Pavla II. Veľkého predstavujeme ako
tvorcu originálnej antropológie (vzhľadom na metódu a možnosť rozvoja), ktorý ponúka
svetu tzv. adekvátnu antropológiu spájajúcu teológiu a filozofiu, vieru a rozum. Ide o
odpoveď moderného kresťana na zlyhanie individualistickej a kolektivistickej antropológie,
ktorá spôsobila v dejinách ľudstva veľa nedorozumenia a zla, aby svet konečne pochopil, že
len Kristus je kľúčom k pochopeniu veľkej a základnej skutočnosti, ktorou je človek.
Kľúčové slová: Adekvátna antropológia. Fenomenológia. Filozofia. Ján Pavol II. Karol
Wojtyla. Kresťan. Láska a zodpovednosť. Ľudská dôstojnosť. Ľudská osoba. Osoba a čin.
Personalizmus. Teológia. Tomizmus.
Mgr. Ľubor Gál, PhD.
[email protected]
Katedra sociológie FF UKF v Nitre
Sociológia farnosti. Na príklade Farnosti sv. Gorazda v Nitre
Abstrakt: Konfesionálne podmienená paradigma sociológie farnosti nie je v sociologickom
uvažovaní niektorých zahraničných autorov nový fenomén. Spoločenskovedné výskumy na
Slovensku sa otvárajú pre široké možnosti teoretických východísk, čím sa aj štrukturálne
usporiadanie rímskokatolíckeho náboženstva núka ako základňa špecificky zameraného
sociologického výskumu. Na príklade Rímskokatolíckej farnosti sv. Gorazda v Nitre sa
snažíme o teoreticko-empirický pohľad na niektoré sociologicky zaujímavé aspekty takejto
formy sociologického výskumu religiozity.
Kľúčové slová: sociológia farnosti, katolícke náboženstvo, sociologický výskum
Abstract: A confessionally conditioned paradigm of parish sociology is not a new
phenomenon in terms of the sociological thinking of some foreign authors. Social science
research in Slovakia is open to a wide range of theoretical starting points and the structural
arrangement of the Roman Catholic religion is offered as the basis for this specifically
focused sociological research. Using the example of St. Gorazd Roman Catholic parish in
Nitra, we take a theoretical and empirical look at some interesting aspects of this form of
sociological research on religiosity.
Keywords: parish sociology, Catholic religion, sociological research
6
dr. Anna Gębalska-Berekets
[email protected]
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny
Dialog – miejscem szukania prawdy w myśli Jana Pawła II.
Streszczenie: Niniejszy referat ma na celu zasygnalizowanie problematyki dialogu w myśli
Jana Pawła II oraz słuŜy zmuszeniu pogłębienia świadomości o konieczności jego
podejmowania w kontekście prawdy, o sobie i w relacji do drugiego człowieka. Dla papieŜa
dialog był znakiem czasu i formą międzyludzkiej komunikacji. Trudno jest bowiem mówić o
dąŜeniu do wspólnej jedności bez poszukiwania tej wartości. Jest bowiem ona wartością
uniwersalną i stanowi warunek szczerego i autentycznego dialogu.
Artykuł stanowi próbę charakterystyki myśli papieŜa na temat powyŜszego zagadnienia, które
poruszali takŜe jego poprzednicy oraz Sobór Watykański II w dekrecie Unitatis redintegratio.
Dialog przeŜywany w wolności i prawdzie jest szansą na prawdziwy rozwój człowieka i
formą jego duchowego i wewnętrznego ubogacenia.
Słowa klucze: Jan Paweł II, dialog, rola dialogu, prawda, dialog w wolności, wartości.
PhDr., PaedDr. Peter Grečo, PhD.
[email protected]
Inštitút pre humanitnú formáciu (nezávislé združenie)
Politická korektnosť – nastupujúca diktatúra kultúrneho marxizmu
Political correctness - the incoming dictatorship of cultural Marxism
Abstrakt: V tejto štúdii dokazujem, že politická korektnosť, ktorá navonok vyzerá ako akési
umenie neubližovať iným, v skutočnosti je cenzúra, kontrola názorov so sankciami. Doktrína
politickej korektnosti vychádza z totalitnej marxistickej ideológie, ktorú v súčasnosti šíria
ideológovia kultúrneho marxizmu. Ich cieľom je nastoliť marxistický étos a takto deštruovať
ontologické a organické základy západnej civilizácie. Vychádzam z princípov kresťanského
personalizmu a navrhujem, akým spôsobom máme vzdorovať tejto nastupujúcej diktatúre.
Abstract: In this study I would try to show that political correctness, which apparently looks
like kind of art of not harming the others, is in fact censorship and mind control, even with
penalties. The doctrine of political correctness is based on the totalitarian Marxist ideology,
which is nowadays spreaded by ideologues of cultural Marxism. Its main goal is to establish a
Marxist ethos and thus to destroy organic and ontological foundations of the Western
civilization. My assumed point are principles of Christian existential personalism and the
scope suggests how we could resist this incoming dictatorship.
PhDr. Katarína Greňová
PhDr. Ingrid Mladá
[email protected]
[email protected]
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠÚDTaRCH, n.o.
Dolný Smokovec
Bioetika ako hodnotový prienik medzi možnosťami vedecko-technického
rozvoja a etickými normami
Abstrakt: Posledné desaťročia 20. storočia, ale hlavne začiatok nového tisícročia priniesli s
rozvojom vo všetkých oblastiach vedy a techniky aj nové etické problémy, riešenie ktorých si
vyžiadalo vznik vedných disciplín, ktoré pomáhajú ľuďom riešiť tieto hraničné situácie.
Jednou z takýchto disciplín je aj bioetika, ktorá v súčasnej dobe zastrešuje množstvo názorov
7
a rôznych prúdov myslenia. Bioetika má rôzny obsah, v rámci ktorého sa za bioetické
považujú rôzne metodologické prístupy, metódy i metodiky, z čoho vyplývajú aj rôzne
významy pojmu. Otázky bioetiky sú v súčasnosti veľmi aktuálne a zároveň rastie aj záujem
verejnosti, tak odbornej ako aj laickej. O jej význame hovoril aj emeritný pápež Benedikt
XVI. vo svojej encyklike Caritas in veritate: „Primárnym a ústredným poľom kultúrneho
boja medzi kategorickým nárokom techniky a mravnou zodpovednosťou človeka je dnes
bioetika, v ktorej je radikálne v hre samotná možnosť integrálneho rozvoja. Ide o veľmi
delikátnu a rozhodujúcu oblasť, v ktorej sa s dramatickou silou vynára základná otázka: či
človek vytvára sám seba, alebo závisí od Boha“ (CV 74).
Kľúčové slová: bioetika, etika, morálka, hodnoty.
dr. Mariusz Gwozda
[email protected]
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii
MłodzieŜ i jej świat. Konteksty, kontrowersje i paradoksy
Streszczenie: Poglądy młodych na Ŝycie i otaczający ich świat, postawy wobec
rzeczywistości społecznej, stosunek do zastanych wartości i norm to problemy aktualne od
zawsze. Całościowe ujęcie tych kwestii nie jest łatwe, dlatego teŜ stan wiedzy w tym
kontekście bywa na ogół niezadowalający. Istotne znaczenie ma tu zarówno ogromne
zróŜnicowanie młodzieŜy, jak teŜ jej podatność na wpływy zewnętrzne. Ostatnie lata
przyniosły ze sobą nową falę dyskusji wokół owych zagadnień. Wywołały je m.in. niepokoje
jakie przyniósł ze sobą globalny kryzys gospodarczy. Z jednej strony lansuje się tezy
mówiące o niepokojącej bier¬ności, bezradności, niechęci młodzieŜy czy wręcz o
nieumiejętności wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za własny los. Z drugiej, młodych
wskazuje się jako liderów tzw. „ruchu oburzonych” jednoznacznie domagającego się zmian.
Jaka jest młodzieŜ? Jaki jest jej świat? Oto pytania, nad którymi zastanawia się nieprzerwanie
wielu z nas.
Słowa kluczowe: młodzieŜ, wartości, strategie wchodzenia w dorosłość, problemy społeczne,
zmiana społeczna
Mgr. Pavol Halčin
[email protected]
Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta, Inštitút filozofie
Svätopluk Štúr contra Nietzsche
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je preskúmať analýzu filozofického odkazu Friedricha
Nietzscheho, ktorú vo svojej knihe Nemecká vôľa k moci podal slovenský filozof Svätopluk
Štúr. Budem vychádzať zo širšieho kontextu filozofického myslenia Svätopluka Štúra. Len to
nám umožní dostatočne zachytiť podstatné názorové rozdiely, ktoré priviedli Štúra k
radikálnemu odmietnutiu Nietzscheho filozofie. Ukáže sa, že Štúrova reflexia má niekoľko
úrovni, niekoľko spôsobov, akými sa tento slovenský filozof pokúšal vyrovnať s myslením
nemeckého filozofa.
Kľučové slová: prehodnotenie všetkých hodnôt, filozofia života, iracionalizmus
Abstract: The aim of this contribution is to examine the analysis of Nietzsches philosophical
writtings made by slovak philosopher Svätopluk Štúr in his book German will to power. Our
analysis is based on wider context of his philosophical thinking, only the wider context
enable to point out sufficiently on the main differences in opinion, which led Svätopluk Štúr
to radical rejection of Nietzsches philosophy. The article shows a few ways by which Štúr is
trying to deal with the thinking of the german philosopher.
8
Keywords: revaluation of all values, irationalism, Lebensphilosophie
RNDr. Emília Halušková, CSc.
[email protected]
MÚ SAV, d.p., Košice
Homomorfné transformácie ako metóda prístupu
k problematike premien v systémoch
Homomorphic transformations as an approach
in problematics of changes of systems
Abstrakt: Matematické algebraické štruktúry a ich homomorfné transformácie sú
pozoruhodné pre všetkých, ktorí používajú matematické metódy a tiež aj tých, ktorí pracujú s
objektami, ktoré vo svojich premenách tvoria v nejakom zmysle uzavretý systém. Hlavnú
úlohu v tom, ako prakticky, konkrétne skonštruovať homomorfizmus medzi dvoma
algebraickými štruktúrami, hrajú tzv. monounárne algebry. V príspevku budeme prezentovať
pomocou monounárnych algebier niekoľko systémov z rôznych oblastí mimo matematiky.
Ďalej budeme ilustrovať ako pohľad cez homomorfizmy umožňuje riešiť matematické
problémy, ktoré na prvý pohľad s algebraickými štruktúrami nesúvisia.
Abstract: Mathematical algebraic structures and their homomorphic transformations are
notable for all, which use mathematical methods and too for those, which works with objects,
which create a closed system in some sense. Monounary algebras play a central role in a
practical, concrete construction of a homomorphism between two algebraic structures.
We present several nonmathematical systems from different areas as monounary algebras in
our contribution. Further, we illustrate how useful is to solve some mathematical nonalgebraic
problems via a homorphic point of view.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.
[email protected]
UKF v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
Úloha uvádzajúceho učiteľa pri zaškolení začínajúceho učiteľa
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou profesijných zručností uvádzajúceho učiteľa a
ich vplyvu na zaškolenie začínajúceho učiteľa ako aj problematikou úlohy uvádzajúceho
učiteľa v procese rozhodovania sa začínajúceho učiteľa o jeho zotrvaní v školstve. Prezentuje
výsledky výskumu projektu VEGA riešeného na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF
v Nitre.
Kľúčové slová: uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, uvádzanie učiteľa do praxe, profesijné
zručnosti učiteľa
Abstract: The paper deals with the topic of mentor´s professional skills and their impact on
novice teacher´s induction. It also tackles the issue of the mentor´s role in the decisionmaking process of the novice teacher to perform the profession at school. The paper is based
on the results of a VEGA research project running at the Department of English and American
Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. Its results show the
strengths and weaknesses of the mentoring process and indicate future possible improvement
in the discussed field of education.
Key words: mentor, novice teacher, induction of novice teacher, professional skills
9
Mgr. Jan Herůfek, PhD.
[email protected]
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochana Alemanna
Abstrakt: S nástupem renesanční epochy se měl, podle některých interpretací (Garin,
Trinkaus, Yates, etc.), radikálně proměnit i obraz člověka a již neměl být pouze jakousi
pasivní loutkou strnule zasazenou do hierarchicky uspořádaného středověkého kosmu. Ale
měl se stát svébytným sochařem, který je prostřednictvím své svobodné vůle schopen si
utvářet patřičným způsobem svůj osud. Člověk se tak prý po Bohu stává jakýmsi druhým
aktivním spolutvůrcem celého univerza (homo sicut imago Dei). Pokusme se proto
vzájemnou konfrontací dvou představitelů této epochy: G. Pica della Mirandola a jeho učitele
Jochana Alemanna potvrdit či vyvrátit tuto vstupní interpretační hypotézu a to s využitím
příslušných pramenů (Oratio de hominis dignitate, Heptaplus a spis O nesmrtelnosti).
Klíčová slova: Pico della Mirandola, Jochanan Alemanno, renesance
Abstract: The paper deals with the Renaissance concept of Man expressed in the works of
Pico della Mirandola and Jochanan Alemanno. In this context we can say that there are some
aspects of modern interpretations (Garin, Yates, etc.) claiming: 1) man is characterized as an
active likeness of God (imago Dei), 2) man can control and dominate all the world through his
free will. This point of view should be in contrast to previous epoch of the Middle Ages,
where the role of Man is described as less dignified and expressed in this way: homo miser
est. So we are going to analyze Pico's work Oratio de dignitate hominis and Alemanno's work
On Immortality to confront them with above mentioned position of interpretation.
PhDr. Daniela Hrehová, PhD
Anna Jenčová
daniela.hrehova tuke.sk
Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied
Vzdelávanie a odborná príprava bližšie k potrebám trhu práce
Abstrakt: Cieľom univerzít dnešných dní je poskytovanie kvalitného vysokoškolského
vzdelávania v súlade s profilom jej fakúlt. Ponúkajú široký diapazón študijných programov,
ktoré rozširujú možnosti uplatnenia sa absolventov. Univerzity sú miestom pre prípravu
konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni
súčasného vedeckého poznania a v súlade s požiadavkami podnikovej praxe a s požiadavkami
na podnikateľské aktivity. V súčasnom dynamickom svete je úspešný ten absolvent, ktorý
disponuje schopnosťami a zručnosťami použiteľnými v rozličných situáciách, profesiách a
zamestnaniach.
Kľúčové slová: univerzita, študent, trh práce
Abstract: The aim of the present universities is providing education of higher quality in line
with the profile of its faculties. They offer a wide diapason study programs that extend the
capabilities of school leavers. Universities are a place to prepare competitive graduates who
the knowledge and skills are at the level of current scientific knowledge and in accordance
with the requirements of business practice and the requirements of the business activities. In
today's dynamic world, the successful graduate who has abilities and skills applicable in
various situations, occupations.
Key words: university, student, labour market
10
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
Mgr. Jana Padělková
[email protected]
[email protected]
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos
pro studenty oboru speciální pedagogika
Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkou přínosu dialogu slyšícího a neslyšícího vyučujícího
na akademické půdě pro studenty oboru speciální pedagogika, ale také otázkou jeho
vzájemného přínosu pro kolegy. V rámci dotazníkového výzkumného šetření budou osloveni
jak pedagogové na katedrách speciální pedagogiky, na kterých vstupují do výuky slyšící i
neslyšící vyučující, tak i studenti oboru speciální pedagogika. Zvoleni byli studenti se
zaměřením na odvětví logopedie a surdopedie, kteří se v rámci své výuky na vysoké škole
bezprostředně setkávají s tandemovou spoluprácí slyšícího a neslyšícího pedagoga, nebo
alespoň s neslyšícím pedagogem samotným. Výzkumné šetření je realizováno v České
republice a na Slovensku týmem slyšícího a neslyšícího pedagoga. Jeho cílem je upozornit na
důležitou oblast v oboru surdopedie a její vliv na připravenost studentů pro následující praxi.
Klíčová slova: studium speciální pedagogiky, surdopedie, slyšící vyučující, neslyšící
vyučující, spolupráce slyšícího a neslyšícího vyučujícího, studenti, kolegové, komunikace,
český znakový jazyk, výuka.
Abstract: The article deals with the question of benefits from the dialog of the hearing and
the deaf teacher at the university for students of the discipline special education, but also with
the question of its mutual benefits for the colleagues. In the questionnaire research will attend
both teachers at the departments of special education, where hearing and deaf teachers are
teaching, and students of special education. Asked will be students with the specialization
speech therapy and deaf and hard of hearing, who attend the tandem teaching of the hearing
and the deaf teacher or at least teaching of the deaf teacher. The research is realized in the
Czech Republic and in the Slovakia from the team of the hearing and the deaf teacher. The
aim of the research is to point out on an important field in the problematic of deaf and hard of
hearing and on its influence on the readiness of the students for their praxis in the future.
Key words: study of special education, problematic of deaf and hard of hearing, hearing
teacher, deaf teacher, cooperation of the hearing and the deaf teacher, students, colleagues,
communication, Czech Sign Language, teaching process.
Associate Prtofessor Inna Chervinska Ph.D Candidate of Pedagogical
Sciences,
[email protected]
Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, faculty of mathematics and
information science, chair information science
Multikultúrne prostredie Karpatskej oblasti ako faktor rozvoja
nadaných jedincov
Multicultural environment Carpathian region as a factor of development of gifted
individuals
У статті розкриваються психолого-педагогічні умови розвитку обдарованої особистості
молодшого школяра в соціокультурному середовищі сільської школи Українських
Карпат. Автор аналізує провідні чинники, які впливають на розвиток обдарованої
особистості.
Ключові слова: умови розвитку, обдарована особистість, молодший школяр, гірська
школа, освітнє середовище
11
Abstract: The article describes the psychological and pedagogical conditions of gifted person
younger pupils in the educational environment of the mountain schools of the Ukrainian
Carpathians. The author analyzes the key factors that influence the development of gifted
individuals.
Keywords: conditions of at gift, personality, junior student, School of Mines, educational
environment.
Post-graduate Andrii Chervinskyi
[email protected]
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Institute of tourism, Tourism and country
study chair
Komunikačný priestor múzeí Podkarpatského regiónu
Communication space museum of precarpathian region Ukraine
Abstract: In the contemporary socio-cultural situation, the development of the museum world
is largely determined by the dynamics of communication space regional museums. It includes
permanents exhibition industry, the media, local and global communication networks, the
museum audience. Results of historical and cultural analysis of museum activities in the
Pricarpathian region of Ukraine allow revealing the evolution of communication space, a
combination of traditional and it innovation directions adaptation strategies to globalization.
Keywords: communication space, the museum world, regional museums, internet resources,
adaptation strategies
Аннотация: В современной социокультурной ситуации развитие музейного мира во
многом определяется динамикой коммуникационного пространства региональных
музеев. Оно включает экспозиционно-выставочную деятельность, средства массовой
информации, локальные и глобальные коммуникационные сети, музейную аудиторию.
Результаты
историко-культурологического
анализа
деятельности
музеев
Прикарпатского региона Украины позволяют выявить эволюцию коммуникационного
пространства, сочетание в нем традиционных инновационных направлений и
стратегий, адаптированных к условиям глобализации.
Ключевые слова: коммуникационное пространство, музейный мир, региональные
музеи, интернет-ресурсы, адаптационные стратегии.
Mgr. Anna Chocholáková
[email protected]
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Rodina v učení Jána Pavla II.
Abstrakt: Pápež Ján Pavol II. sa počas svojho pontifikátu venoval rodine. Poslanie a úlohu
rodiny vyzdvihol aj v dokumente Familiaris consortio. Odkaz pápeža smeruje najmä k
mladým ľuďom a ich príprave na manželstvo a rodičovstvo.
Kľúčové slová: Pápež. Rodina. Mladí ľudia. Rodičovstvo.
Abstract: Pope John Paul II. devoted to family during his pontificate. Mission and role of the
family, praised the document Familiaris Consortio. The notice of the Pope is mainly focused
to young people and their preparation for marriage and parenthood.
Keywords: The Pope. Family. Young people. Parenthood.
12
Ph.D. Justyna Iskra, Ph.D.
[email protected]
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii
Ogólnej
Ťažkosti s dialógom medzi študentom a prednášajúcim
Difficulties in dialogue between the student and the professor
Abstract: University is a place of meeting and dialogue of students and faculty. It is a place
where young people acquire the knowledge, preparing to take up work but also to shape and
develop themselves. The mere discussion of the material in the classroom is definitely not
enough to be able to talk about the fulfillment of the mission of the university. Equally
important is the attitude of teachers towards students, understanding their problems and
difficulties, patience, openness to dialogue, in which there is full agreement and sharing of
values. As John Paul II writes in "Fides et Ratio" it is thanks to the values realized man
becomes better and fully develop their nature. R. Christensen points out that the best are those
classes, during which students discuss and ask difficult questions. The lack of openness to
dialogue leads to the difficulties in interpersonal relationships. The study of using
Personalistic Qualitative Analysis by Z. Uchnast show the difficulties experienced by students
commencing studies in relationships with teachers and ways to cope with these difficulties.
The study involved 64 people aged 19-24 years.
Keywords: difficulties in dialogue, relations student – professor
lic. Mateusz Jamro
Jolanta Karbowniczek
[email protected]
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut
Politologii
Vzdelanie etické a občianská výchova mládeže vo svetle učenia Jána Pavla II
John Paul's II outlook on young people's ethical and citizenship education
Abstract: John Paul II in his teaching very often addressed to the most appalling issues of
everyday life. He was referring to families, women and workers, about the recent problems
concerning church and the world. He particularly put a strong emphasis on the role of young
people. During the first Angelus he told the youth “You are the hope of the world, you are my
hope [trans.]”. John Paul II perceived young people as those ones, who will be responsible for
the future world that is why it is necessary to focus our attention on them, and to take
responsibility for their moral and ethical education. During adolescence young people are
exposed to various dangers for example they have to choose between good and evil. Moreover
their decisions depend on their value system. This article touches upon the issues of teenage
ethical and citizenship education accordingly to John Paul II. The authors describe basic
ethical and moral values so strongly preached by John Paul II. Moreover, those virtues
emphasise the key role of self-education and constant development. In this article the authors
also mention the problem of institutional support for education of young people. According to
John Paul II the most important institutions are universities, which should be the place of
upright and based on values education. Universities’ role is also to protect humans’ dignity,
which is necessary in contemporary civilization and stable democracy.
13
Ing. Jana Janičková, PhD.
[email protected]
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu, so sídlom v
Poprade
Sociálna funkcia ponikania podnikateľských subjektov v teórii a v praxi
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou podnikania a jeho sociálnych prejavov najmä
v praktickej činnosti podnikateľských subjektov. Cieľom príspevku je okrem súčasného
poznania problematiky sociálnej funkcie podnikania v teórii i praxi definovať aktuálne
praktické problémy a možnosti ich riešenia v podnikateľskom prostredí.
Kľúčové slová: Podnikateľský subjekt. Podnikateľské prostredie. Sociálna funkcia.
Abstract: The article deals with the problematic of business and its social manifestations
especially in the practical activities of enterprises. The aim of article is in addition to the
current knowledge of the social function of business issues in theory and practice to define the
current practical problems and the possibilities of solution for businesses.
Keywords: Business entity. Business environment. Social function.
doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
[email protected]
Katedra právnych a humanitných vied, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda, Trnava
Metodológia vied ako predmet
Abstrakt: Základné pojmy a postupy vedeckého myslenia sú nevyhnutným predpokladom
poznávania odrazu reality a predstavujú najvyššiu formu poznávacej teoretickej činnosti.
Týka sa to ontologickej, metodologickej i gnozeologickej stránky odrazu reality. No napriek
tomu, že každý výskumný proces pozostáva zo súboru definovaných a koordinovaných
činnosti, v edukačnej vysokoškolskej praxi sa v rámci predmetu metodológia vied stretávame
s rôznym výkladom obsahu tohto termínu.
Kľúčové slová: veda, vedecké myslenie, poznávací proces, metodológia
Abstract: Basic terms and principles of scientific thinking are essential prerequisites for
learning about reflection of reality and represent the highest form of cognitive theoretical
activity. This involves the ontological, methodological and epistemological aspect of
reflection of reality. But despite the fact that every research process consists of a set of
defined and coordinated actions, in university educational practice within the scope of the
subject Methodology of sciences we encounter different interpretations of the content of this
term.
Keywords: science, scientific thinking, cognitive process, methodology
Mgr. Tadeusz KałuŜny
Mgr. Jan Randak
[email protected]
VI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Dąbrowskiego w Częstochowie
Sukcesy lokalnego środowiska akademickiego w oczach młodzieŜy (Jan
Randak)
Streszczenie: Powstaje pytanie, jak autonomia, czyli podmiotowość wpłynęła na kondycję
moralną i wizerunek własny środowiska akademickiego ? Kim jest ono w oczach opinii
publicznej, która coraz więcej wymaga i precyzyjniej formułuje swoje oczekiwania. Środki
masowego przekazu lustrują środowisko i polityków odpowiedzialnych za kształcenie elit i
mas, wyliczają błędy. W swoich własnych oczach, ciągle jesteśmy podzieleni w przydziale
14
środków na dydaktykę i badania naukowe, nadaktywni dydaktycznie albo „niedopensowani”.
Coraz mniej - jak podkreślają autorzy - jesteśmy lojalni wobec pierwszego pracodawcy.
Funkcjonujemy z zaburzoną toŜsamością wobec macierzystej uczelni (znika pojęcie „moja
uczelnia”) Ŝyjemy w swoistym rozdwojeniu: tu pewność zatrudnienia, tam wysokie dochody,
zapewniające luksus i egzystencję na wysokim poziomie. Gotowi jesteśmy niekiedy do
zawierania wątpliwych kompromisów.Powstaje pytanie, czy w tych warunkach moŜna coś
zrobić więcej, lepiej, efektywniej i nadać działaniom akademickim nowy sens?
Słowa kluczowe: środowisko akademickie, środowisko społeczne, perspektywa przyszłości
PhD Małgorzata Kaniewska
[email protected]
WyŜsza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wydział
Pedagogiki
Poverty and social exclusion in the 21st century – the ethical aspects
Abstract: Pope John Paul II said in his massage for the World Day of Peace (1998) "If the
aim is globalization without marginalization, we can no longer tolerate a world in which there
live side by side the immensely rich and the miserably poor, the have-nots deprived even of
essentials and people who thoughtlessly waste what others so desperately need. Such
countries are an affront to the dignity of the human person". Scary facts about global poverty:
•1 billion children worldwide are living in poverty. 22,000 children die each day due to
poverty (UNICEF).
•Nearly half of the world’s population live on less than $2.50 a day. More than 1.3 billion live
in extreme poverty, that's less than $1.25 a day.
•870 million people worldwide do not have enough food to eat.
What we should do with these facts? How we can solve the poverty and social exclusion
problem? Where is the place for the ethics? In my topic I will try to answer these questions.
Keywords: poverty, social exclusion, ethics.
Mgr. Zuzana Kapustová
Mgr. Kristián Stacho
[email protected]
[email protected]
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút filozofie, Katedra filozofie
Filozofický pohľad na sociálno-ekonomické vylúčenie jednotlivcov a skupín
ako následok straty hodnôt v súčasnej spoločnosti
Abstrakt: Dejiny našej civilizácie sprevádzajú otázky konkrétneho charakteru, na ktoré
hľadáme odpovede po dlhé stáročia a mnohé z týchto otázok sa ukazujú za neustále aktuálne
aj v dnešnej dobe. Nové smery v súčasnosti či už ekonomického, politického a sociálneho
charakteru sa podieľajú na hľadaní odpovedí na otázky rozširujúcej sa chudoby, nerovnosti,
nespravodlivosti vylúčenia jednotlivcov a skupín v spoločnosti. Cieľom nášho príspevku je
upozorniť na zmysel dejín a s ním súvisiacu stratu hodnôt, ktorá má za následok sociálnoekonomické vylúčenie jednotlivca v spoločnosti. Našou snahou bude objasniť základnú
povahu chápania človeka ako hodnotnej bytosti v kontexte diel niekoľkých významných
filozofov a jej vzťah k problému sociálneho vylúčenia a chudoby v súčasnosti.
Kľúčové slová: hodnoty, chudoba, sociálno-ekonomické vylúčenie, nespravodlivosť.
Abstract: The history of our civilization accompanies the questions of actual character, to
which we seek an answer long periods and which are still actual in present time. New current
approaches, in economical, political and social areas, participate on finding answers of
expanding poverty, inequality of exclusion of individuals and groups in society. The goal of
15
our contribution is remaining a sense of history and related loss of values, which consequence
is socio-economical individual’s exclusion in society. We aspirate to clarify fundamental
character of human understanding as valuable being, in the context of several famous
philosophers’ work, and its relation to problem of social exclusion and poverty today.
Key words: values, poverty, socio-economical exclusion, injustice.
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek
[email protected]
Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu,
Katedra Dydaktyki
Otwartośc na dialog i kominikację w edukacji wczesnoszkolnej (Brak)
Streszczenie: Edukacja wczesnoszkolna to najwaŜniejszy etap edukacyjny w strukturze
polskiego systemu szkolnego. Dziecko w młodszym wieku szkolnym kształtuje osobowość, a
więc buduje własny światopogląd, zdobywa doświadczenie, poznaje świat, wchodzi w róŜne
relacje społeczne. W klasie szkolnej widoczne są róŜne sytuacje dydaktyczne, które stanowią
podstawę dialogowych interakcji między nauczycielem a uczniem oraz między uczniami.
Dzięki dialogowi i wzajemnej komunikacji, która ma charakter transakcyjny uczeń
modyfikuje własną wiedzę, postawy i zachowania. Szkoła zatem niewątpliwie powinna
przygotować uczniów do dialogu. Istotna jest tutaj umiejętność otwartości nauczyciela na
problemy, nauka kultury rozmowy, wzajemne partnerstwo, motywacja do zadawania pytań,
kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, zrozumienie dialogowego charakteru relacji
nauczyciel - uczeń.
Słowa kluczowe: dialog, komunikacja, sytuacje dydaktyczne, relacje społeczne, interakcje,
szkoła, nauczyciel, uczeń.
Abstract: Early school education is the most important stage of education in the structure of
Polish school system. A child at a younger school-age shapes personality and therefore builds
own world-view, gains experience, starts to know the world, enters different social relations.
Different teaching situations are noticeable in a classroom, they constitute the basis for dialog
interaction between teacher and student and between students. Through dialogue and mutual
communication, which has a transactional character, student modifies own knowledge,
attitudes and behavior. The school, therefore, undoubtedly should prepare students to
dialogue. Important here is the ability of a teacher to be open on problems, the study of
culture of conversation, mutual partnership, the motivation for asking questions, developing
communication skills, understanding the dialog nature of the relationship between teacher and
pupil.
Keywords: dialogue communication, teaching situations, social relationships, interactions,
school, teacher, student
Mgr. Marta Karcolová
[email protected]
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Posolstvá Jána Pavla II. pre Slovensko
Message Of John Paul II. for Slovakia
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad cestou života Jána Pavla II. a tromi je
posolstvami, ktoré nám pre naše Slovensko, Pápež Ján Pavol II. zanechal. Máloktorá krajina,
jako je Slovensko, sa mohla tešiť toľkej pozornosti, akú jej venoval Pápež Ján Pavol II. Svatý
Otec vyjadril presvedčenie, že dvojitá láska k Panne Márii a Petrovmu nástupcovi je vzácnym
16
dedičstvom svatých vierozvestov Cyrila a Metoda. Viera, nádej, láska boli duchovným
bohatstvom Pápeža Jána Pavla II. Slová Svatého Otca boli skutečným posolstvom, ktoré v
dnešním svete tak chýbajú. Pripomína, že vzkriesený Kristus je vždy s nami. Len my ho
nesmieme odmietnuť.
Kľúčové slová: Viera, Nádej, Láska, Posolstvo, Život
Abstract: The author examines by way of contribution in the life of John Paul II. and three of
the messages, which are for our is Slovakia, Pope John Paul II. left behind. Máloktorá country
like Slovakia, is to enjoy the attention as her devoted toľkej Pope John Paul II. A Father
expressed the belief that the double of love to the Virgin Mary and is the successor to the
Petrovmu a rare heritage svatých vierozvestov Saints Cyril and Methodius. Faith, hope, and
love were the spiritual wealth of Pope John Paul II. The words were a message in dnešním
skutečným Father Svatého world so lacking. Recalls that the resurrected Christ is always with
us. Only we can not refuse.
Key words: faith, hope, Love, Message, Life
Mgr. Júlia Klembarová
[email protected]
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút etiky a bioetiky
Vnímanie dôstojnosti v personalizme Jána Pavla II.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá personalizmom Jána Pavla II. Primárne sa venuje chápaniu
ľudskej dôstojnosti u tohto autora. Prvá časť príspevku sa venuje všobecnému predstaveniu
personalizmu a druhá časť príspevku sa zameriava na vnímanie dôstojnosti u Jána Pavla II.
Hlavným cieľom príspevku je poukázať na to, ako je ľudská dôstojnosť vnímaná v rámci
etického myslenia tejto veľkej osobnosti.
Kľúčové slová: dôstojnosť, personalizmus, Ján Pavol II.
Abstract: This article is dedicated to the personalism of John Paul II. It primarily deals with
the understanding of human dignity. First part of article concentrates the personalism
generally and second part is especially devoted to the reflections of John Paul II. on human
dignity. Main aim of this article is to offer the perception of human dignity within the ethical
thinking of this great personality.
Key words: dignity, personalism, John Paul II
prof. nzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
[email protected]
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut
Pedagogiki, Katedra Dydaktyki - Pracownia Wychowania Przedszkolnego
Rodzina jako środowisko wychowawcze w naukach Jana Pawła II
Abstrakt: Dokonca aj Ján Pavol II poznamenať, že v súčasnej dobe rodina je pod vplyvom
rozsiahlych, hlbokých a rýchlych spoločenských a kultúrnych zmien. Mnoho rodín žijú túto
situáciu vo vernosti týmto hodnotám, ktoré tvoria základ inštitúciu rodiny. Iní sa stali neisté a
zmätené nad ich úlohu, alebo dokonca pochybné a takmer nevie o konečnej význame a pravde
manželského a rodinného života. Iní stále, v dôsledku rôznych situáciách nespravodlivosti,
čelia prekážkam pri výkone svojich základných práv. Rodinné záležitosti a vzdelávanie detí
ležiace hlboko v srdci Jána Pavla II. Rodinu videl na inštitúciu, nielen v tom zmysle, že má
svoje miesto a funkciu v spoločnosti a v cirkvi, a že by mala byť právne záruky, aby mohla
plniť svoje úlohy, správanie trvanlivosti a túto interakciu, čo je, keď sa očakávalo, ale aj v
pocit, že je to viac než na vôli jednotlivcov, rozmary manželstva, rozhodnutie sociálnych a
vládnych organizmov.
17
Kľúčové slová: Ján Pavel II, rodina, komunita, vzdelávanie
Abstact: Jan Paweł II noticed, that in today's times family is under influence extensive, deep
and quick social and cultural transformations. Many families survives this state keeping
faithfulness this values, which pose the foundation of family institution. Another stood up
insecure and lost in the face one's tasks, and even sometimes despaired and lost the
consciousness of final meaning and the truth of marital and family life. Another, on result of
experienced injustices, encounter on obstacle in using with basic laws. The matter of family
and the children's educations lay deeply on heart of Jan Paweł II. He saw in family institution
not only in this sense, that she has his place and functions in society and Church, and that she
should have legal guarantees enabling her filling tasks, the behaviour of durability and this
influence, what after her looks forward, but also in this sense, that she is over will of
individuals, caprices of marriages, decisions of social and government organisms.
Key words: Jan Paweł II, family, environment, upbringing
PhD Agnieszka Klimska
[email protected]
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii
Chrześcijańskiej, Katedra Prawa i Zarządzania Środowiskiem
Strategies for sustainable development and the problem of disparity and
misery
Abstract: Misery, disparity and exclusion are problems that still threaten serious human
person.Inability to fulfill basic needs, the threat of exclusion denigrate of human being and
sense of security. This is a global problem that entail systemic solutions, integrated operations
and also commitment the majority of states. Some propositions and programs eliminating
disparity and misery are presented in strategies for sustainable development. The paper will
be shown selected strategies for sustainable development and presented the possibility of
implementation them in the context of disparity and misery problems.
Keywords: misery, exclusion, sustainable development
Ph.D. Waldemar Klinkosz, Ph.D.
[email protected]
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii
RóŜnic Indywidualnych
Výzvy súčasného vzdelávania. Osobnostné a motivačné podmienky
dosahovania školských výsledkov mládeže
The challenges of contemporary education. Personality and motivational determinants of
academic achievement of young people
Abstract: The effects of social and economic transformation place the learner young people
in a difficult situation. Challenges are the need to induce in themselves and develop
motivation, which will be translated into personal and professional success in the future.
Living in a society man is „however also conditioned by the social structure in which he lives,
received education and the environment. These elements can either help or hinder the life of
Truth” (John Paul II, „Centesimus Annus” 1991, Chapter IV, Section 38). Planning your
future with respect to personal education, and in the context of the intended activity, is
associated not only with the preferred an ethical system and religiosity, but also the
possession of certain personality traits that will enhance achievement motivation or will make
it difficult to relate personal success and to live according to the Truth. The present study
18
show the coexistence of achievement motivation and personality traits of young people
studying in schools of various profiles.
Keywords: personalism, achievement motivation, personality, education
doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD.
[email protected]
Univerzita Konštantína Filozofa. Filozofická fakulta, Katedra náboženských štúdií
Dobro osoby - dobro osebe
Abstrakt: Cieľom príspevku je porovnať dva prístupu k pochopeniu a výkladu dobra a
ozrejmenie charakteru ľudskej osoby v kontexte týchto dvoch pohľadov. Prvý pohľad
postuluje interpretačné východisko v podobe chápania dobra ako transcendentného princípu,
ktorý je zdrojom pochopenia hodnoty ľudskej osoby ako hodnoty osebe. Druhý pohľad
sleduje dobro v rovine jeho chápania ako imanentného princípu. Z hľadiska imanencie sa
ukazuje človek ako relatívne dobrý pričom tvorcom noriem na posudzovanie hodnoty je
človek sám. Reflexiu oboch prístupov aplikujeme do roviny znalostnej ekonomiky a jej
nárokov na chápanie ľudskej osoby s adekvátnymi konzekvenciami.
Kľúčové slová: dobro, ľudská osoba, transcendencia, imanencia, znalostná ekonomika
Abstract: The aim of this paper is to compare two approaches to the understanding and
interpretation of good and clarify the nature of the human person in the context of these two
views. First look postulates interpretive basis as a good understanding how transcendent
principle which is the source of understanding of the value of the human person as the value
itself. Second look the good tracks in the plane of his understanding as immanent principle. In
terms of immanence shows a man with such a relatively good standard setters to assess the
value of the man himself. Reflection of both approaches applied in the plane of the knowledge
economy and its claims to understanding the human person with appropriate consequences.
Keywords: good human being, transcendence, immanence, the knowledge economy
Tomáš Koprda
Ivana Polakevičová
[email protected]
Gruenov transfer v nákupných centrách – aspekt manipulácie v oblasti
vizuálnej komunikácie
Abstract: The paper discusses called. Gruen transfer, whose incidence is evident in the area
of shopping centers. Points to the fact when a customer with a particular vision of the
intended purchase is changing at some point in impulsive buyer. It deals with different aspects
inducing stimuli causing emotional acceptable level, which in synergy visual and audio
components or other incentives, creates space for handling a buy primary intention of the
customer.
Key words: Gruen Transfer. Shopping Center. Customer. Stimulus. Emotion.
prof. dr. Hans Köchler
Chair of Political Philosophy and Philosophical Anthropology, Department of Philosophy,
University of Innsbruck, Austria
Co-Chair, International Academy of Philosophy
Karol Wojtyła’s Philosophical Anthropology and the Quest for a Just World
Order
19
Through his emphasis on the concrete human being, Karol Wojtyła substantially contributed
to the development of realistic phenomenology in the sense defined by Max Scheler and
Roman Ingarden, combining a commitment to the irreducible nature of the human subject
with an acknowledgment of objective reality, bearing in mind that the phenomenological
method is “in the service of transphenomenological cognition.” The core issue of his
emphasis on phenomenological anthropology has always been the one outlined in his
contribution to the Fribourg Colloquium of 1975: namely how the “I” constitutes himself in
relation to the “other,” i.e. the relation of the concrete “I” to all human beings. According to
his conception, “[t]hey are not only ‘other’ in their relation to the ‘I,’ but each one of them is
at the same time a ‘different I.’” His personalistic-phenomenological approach enabled him to
reach out to mankind as such, an attitude he brought to hitherto unknown perfection in his
global pilgrimage as pontifex maximus, addressing men and women of virtually all cultures
and civilizations Thus, having remained loyal to his philosophical origins and true to his
commitment to the dignity of the human being, John Paul II has proven the universal mission
of phenomenology even in a realm that goes far beyond philosophical reasoning.
Mgr. Mária Kuliačková
Mgr. Lenka Kuhejdová
[email protected]
[email protected]
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied
Sociálna opora v službe formácie študenta v prostredí katolíckej univerzity
Abstrakt: Príspevok vyzdvihuje charakter a poslanie katolíckej univerzity vo svetle náuky
Jána Pavla II. Do pozornosti kladie najmä dôležitosť formácie študenta na univerzite. Autorky
následne prezentujú výsledky vlastného prieskumu, ktorý sa týkal očakávaní začínajúcich a
končiacich univerzitných študentov v odbore sociálna práca. V závere predkladajú
odporúčania smerujúce k zlepšeniu fungovania sociálnej opory na univerzite.
Kľúčové slová: Sociálna opora. Univerzita. Študent. Formácia. Ján Pavol II.
Abstract: The article highlights the character and mission of the catholic university in the
light of the teaching of John Paul II. It puts attention to the importance of the formation of the
student at the university. The authors present the results of their own research, which was
about expectations of beginning and ending university students in the field of study: social
work. In conclusion they make recommendations aimed at improving the functioning of the
social support at the university.
Keywords: Social support, The university. Student. Formation. John Paul II.
Mgr. Ján Lajčák
[email protected]
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút filozofie
Machiavelli a politická veda
Abstratk: Príspevok sa zameriava na myšlienkový odkaz slávneho renesančného mysliteľa
Niccola Machiavelliho, ako zakladateľa novej disciplíny, a to politickej vedy. Hlavným
cieľom je vystihnúť základné iniciatívy Machiavelliho politického systému a poukázať na
jeho chápanie politiky ako špecifickej disciplíny ľudského konania. V príspevku chceme
analyzovať a vyobraziť Machiavelliho chápanie politickej vedy, nezávislej na etických
princípoch a následne vyobraziť Machiavelliho ako realistu, ktorý popisuje veci nezaujato a
pravdivo, také aké sú a nie také aké by mali byť.
Kľúčové slová: Machiavelli, politika, etika, veda
20
Abstract: The contribution is specialized on the thought link of the famous reinassance
thinker Niccolo Machiavelli as the fundator of a new discipline, politician science. The main
intention is to exact the basic initiative of Machiavelli´s political system and to mention on his
understanding of politics as a specific discipline of human action. In this contribution we want
to analyze and illustrate Machiavelli´s understanding of political science, independent on
ethics priciples and consequently illustrate Machiavelli as a realist, who describes things
impartially and truthfully, as they are and not exactly as they should be.
Keywords: Machiavelli, politics, ethics, science
Malgorzata Laskowska, Ph.D.
[email protected]
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Współczesne wyzwania etyki mediów
Streszczenie: W dobie duŜej popurności portali społecznościowych autorka stawia pytania o
etyke ich uŜytkowników. Jakie pojawiaja sie nowe wyzwania w etyce mediów, etyce
dziennikarskiej, etyce komunikacji w dobie nowych mediów? Referat na celú wywołać debate
nad wyzwaniami stojacymi przed etyka nowych mediów. Autorka nawiaŜe takŜe do
postulatów Jana Pawła II na temat etyki mediów.
Słowa kluczowe: etyka mediów, Jan Paweł II
dr. Dorota ŁaŜewska
[email protected]
WyŜsza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wydział
Pedagogiki
Miejsce prawdy na uniwersytecie XXI wieku. Od dialogu do dekonstrukcji.
Place the truth at the University of the twentieth century: from dialogue to
deconstruct
Streszczenie: Jan Paweł II, w wypowiedziach na temat społecznej roli uniwersytetu,
wielokrotnie powtarzał, iŜ powołaniem kaŜdej wspólnoty akademickiej jest słuŜba prawdzie.
Wspólnym poszukiwaniem prawdy jest dialog. Przykładem dialogu jest zaś sokratejska
strategia elenktyczno - maieutyczna. Ten sposób wymiany myśli uznaje się zresztą za
pierwowzór uniwersytetu. MoŜna zatem przypuszczać, iŜ równieŜ dialog prowadzony na
uniwersytecie XXI wieku będzie zmierzał do odkrywania, przekazywania i obrony prawdy.
Tymczasem dialog został zastąpiony przez dyskurs, który nie odkrywa prawdy, lecz ukazuje
jej wieloznaczność. Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczyny owej zmiany moŜna
uznać, iŜ jej źródłem jest ponowoczesna strategia myślowa nazywana dekonstrukcją. Przy jej
uŜyciu nastąpiło przejście od paradygmatu "wyzwolenia przez prawdę" do paradygmatu
"wyzwolenia od prawdy". Przez pryzmat kategorii dekonstrukcji moŜna zatem zrozumieć
dlaczego współczesne uniwersytety przekształciły się w przedsiębiorstwa produkcyjno usługowe. Zestawienie kategorii dekonstrukcji z wizją Jana Pawła II na temat prawdy i jej
miejsca w ramach universitas studiorum pozwala zaś zrozumieć na ile owo oblicze prawdy
zostało zniekształcone przez ponowoczesny sposób myślenia.
21
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. hc.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
[email protected]
Prognostický ústav SAV, Centrum excelentnosti CESTA,
Etické implikácie nanovedy a nanotechnológií
Abstrakt Nanotechnológia ako prirodzené pokračovanie mikrotechnológie sa opiera o
syntézu štruktúr na molekulárnej úrovni metódou zdola nahor, ktorá otvára vo sfére
informatiky, medicíny a nových materiálov nebývalé šance, ale aj hrozby. V práci
sumarizujeme stručnú históriu nanovedy a nanotechnológií uvedením hlavných míľnikov ich
rozvoja počínajúc od začiatku 20. storočia. Diskutujeme nové vlastnosti materiálov a štruktúr
nanosveta, ktoré majú svoj pôvod v klasických aj kvantových javoch a zákonitostiach.
Zdôrazňujeme úlohu spoločenských vied a humanít v nanovede. Pozornosť sa venuje rizikám
pochádzajúcim z nanovedy a nanotechnológie a kódexu správania zodpovedného nanovedca.
Týmto otázkam sa venuje nanoetika, ktorá otvára novú kapitolu v etických štúdiách. V práci
sumarizujeme základné témy súčasnej nanoetiky, ku ktorým patrí zvyšovanie ľudských
schopností a s tým súvisiace náboženské a teologické aspekty, nanotoxikológia a bezpečnosť
vo sfére zdravia, potravín a životného prostredia, regulácie v nanotechnológiách a špecifiká
ochrany duševného vlastníctva v tejto oblasti. V práci pojednávame aj o ekonomických
dôsledkoch nanotechnológie, najmä z pohľadu možnosti premostenia vytvárajúcej sa
„nanomedzery“ oddeľujúcej vyspelý a rozvojový svet. V závere práce konštatujeme, že
nanotechnológie prinášajú nové výzvy pre rozvoj filozofie, ako aj potrebu prekonávať
ambivalentné postoje verejnosti k nanovede prostredníctvom korektnej a otvorenej
informovanosti a kontinuálneho hodnotenia dopadov nanotechnológie.
Abstract: Nanotechnology as a natural continuation of microtechnology introduced a new
way of building molecular structures through bottom-up methods. The approach provides
numerous new opportunities in information technology, medicine and new materials;
however, it also brings new risks. In the paper we summarize a brief history of nanoscience
and nanotechnology by documenting the main milestones on the roadmap of this branch since
the beginning of the 20th century. We discuss new properties of materials and structures
appearing in the nanoworld that originate from both classical and quantum phenomena. We
highlight the role of social sciences and humanities in nanoscience. Attention is paid to new
threats originating in this field, as well as to the code of conduct of responsible nanoscientist.
The issues represent subjects of nanoethics – a discipline that opens up a new chapter in the
ethical studies. In this context we summarize the basic problems of the contemporary
nanoethics, which deal with human enhancement and related religious and theological
aspects, nanotoxicology and new health, food and environmental safety issues, regulations
and specifics of intellectual property rights in nanotechnology. Economic implications,
especially the possibility of bridging the nano-divide currently appearing between developed
and developing world, are discussed as well. We conclude by arguing that nanoscience and
nanotechnology open up new horizons in the field of philosophy. There is a need to overcome
the ambivalence of public opinion towards nanoscience and nanotechnology by the means of
providing correct and opened information and continuous technology assessment.
22
dr. Jacek Łukasiewicz
[email protected]
WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii , Zakład
Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej
Godność człowieka w sytuacji wykluczenia społecznego w nauczaniu Jana
Pawła II
(prof. dr hab. Marian Stepulak – spoluautor)
Streszczenie: Problematyka godności osoby ludzkiej była fundamentalnym zagadnieniem
podejmowanym przez Karola Wojtyłę a później Jana Pawła II. Godność ludzką Ojciec święty
rozpatrywał nie tylko w kontekście antropologicznym, ale takŜe teologicznym. UwaŜał
bowiem, Ŝe człowieka nie moŜna w pełni zrozumieć bez Chrystusa. Nie moŜna równieŜ
patrzeć na godność osoby ludzkiej bez odniesienia do Boga. W szczególny sposób Jan Paweł
II spoglądał na godność człowieka w perspektywie jego wykluczenia. Współczesny świat
bowiem tworzy inną koncepcję człowieka. Mówi się zatem o potencjale człowieka i jego
pełnej, doskonałej realizacji. Człowiek wykluczony społecznie, a szczególnie bezrobotny,
bezdomny czy niepełnosprawny pozbawia się podstawowej godności. Tymczasem Jan Paweł
II głosząc Ewangelię nieustannie przypominał, Ŝe w szczególny sposób naleŜy podkreślać
godność ludzi społecznie wykluczonych. Człowiek jest obrazem Stwórcy, kaŜdy człowiek. W
tym przypadku nie ma Ŝadnych wyjątków. PapieŜ przypominał słowa Ewangelii według św.
Mateusza, poprzez które Jezus zwraca się do słuchających go tłumów: „Wy jesteście światłem
dla świata” (Mt 5,14a). To właśnie przede wszystkim osoby wykluczone społecznie są
prawdziwym światłem dla świata. Nauczanie Jana Pawła II jest przypomnieniem dla
współczesnych, aby natychmiast zwrócić uwagę na godność ludzi wykluczonych i pomóc im
w miarę moŜliwości. W tym teŜ kontekście mówił: „Wczoraj do ciebie nie naleŜy. Jutro
niepewne…Tylko dziś jest twoje”.
Słowa kluczowe: godność człowieka, wykluczenie społeczne, bezrobocie, bezdomność,
niepełnosprawność.
Abstract: Issues of human dignity was a fundamental issue undertaken by Karol Wojtyla,
later Pope John Paul II. Human dignity Holy Father dealt with not only in the context of
anthropological , but also theological . He believed that man can not be fully understood
without Christ. You also can not look at the dignity of the human person without reference to
God. In a special way , John Paul II looked at human dignity in view of his exclusion. The
modern world because creates a different conception of man . It is said , therefore, the
potential of man and his complete , perfect implementation. Man excluded socially ,
especially the unemployed , homeless or disabled are deprived of basic dignity. But John Paul
II preaching the gospel constantly reminded that in a particular way should emphasize the
dignity of people who are socially excluded . Man is the image of the Creator , each person .
In this case there are no exceptions . The Pope recalled the words of the Gospel according to
Luke. Matthew, by which Jesus speaks to the crowds listening to him : " You are the light of
the world " (Matthew 5:14 a). It is primarily socially excluded people are the true light to the
world . The teaching of John Paul II is a reminder for today , to immediately pay attention to
the dignity of marginalized people and help them as much as possible . In this context, he
said: "Yesterday you should not be . Tomorrow uncertain ... Only today is yours . "
Keywords : human dignity , social exclusion, unemployment , homelessness , disability.
prof. JUDr. Jozef Madliak, DSc., dr. h. c.,
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
23
JUDr. Miroslav Baňacký
Vysoká škola Karlovy Vary
Charakteristika korupcie a vybrané aspekty korupcie na Slovensku
Abstrakt: Príspevok je zameraný na pojmové vymedzenie korupcie, ktorá je ďalej
špecifikovaná ako korupcia ako deviantné správanie, korupcia ako patologické správanie,
korupcia ako prostriedok maximalizujúci zisk a korupcia ako socialný problém. V tejto
suvislosti je naznačená korupčná klíma, ďalej problémy: dar alebo úplatok, vzťah korupcie,
nepotizmu, klientelizmu, podplácania, prijímania úplatku a lobingu a na konci je naznačená
morfológia korupcie, stav korupcie na Slovensku a vnímanie korupcie.
Kľúčové slova: korupcia (deviantné chovanie, patologické chovanie, prostriedok zisku,
socialný problém, klíma), dar, úplatok, nepotizmus, klientelizmus, podplácanie, loging,
morfológia
Abstract: The article is focused on defining corruption and classifying it into: corruption as
deviant behaviour, corruption as pathological behaviour, corruption as a profit-making tool,
and corruption as a social issue. The article also tackles issues pertaining to corruptive
environment and others, such as the relationship between a gift and a bribe, the relationship
between corruption, nepotism, clientelism, giving or taking bribes and lobbing. In conclusion,
the author outlines the morphology of corruption, the current corruption-related situation in
Slovakia, and how corruption is perceived by the public.
Key words: corruption (deviant behaviour, pathological behaviour, profit-making tool, social
issue, environment), gift, bribe, nepotism, clientelism, bribery, lobbing, morphology
Mr. Krzysztof Marcynski, PhD
[email protected]
University of Cardinal Stefan Wyszynski, Department of Theology,
Media Education and Journalism Intitut
Communicative competence of John Paull II
Abstrakt: Komunikatívne kompetencie je interdisciplinárny pojem, ktorý sa vzťahuje na
mnoho zručností osoby, ako je empatia, pozorného načúvania, adekvátne odpovedí a reakcií,
výber slov, reč tela atď. V mojej prezentácie som sa pozrieť na Jána Pavla II od
communivative kompetenčného hľadiska a poukázať na jeho mediálne osobnostné rysy.
Abstract: Communicative competence is an interdisciplinary notion that refers to many skills
of a person like empathy, attentive listening, adequate responses and reactions, choice of
words, body language etc. In my presentation I will look at John Paul II from the
communicative competence point of view and point out his media personality traits.
prof. Arkadiusz Marzec
prof. Danuta Marzec
[email protected]
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Rola uniwersytetu w aktywizacji społeczności lokalnej
Streszczenie: Oczywiście odbiorcami działań uczelni mogą być róŜne grupy społeczne.
Działania takie skierowane są nie tylko do studentów i innych bezpośrednich odbiorców
uczelnianych aktywności, ale pośrednio trafiają do ich rodzin, znajomych, ludzi mających
kontakt z absolwentami np. w ich miejscu pracy.
24
Uczelnie mają teŜ moŜliwość oddziaływanie na większe zbiorowości. MoŜna bezpiecznie
mówić o oddziaływaniu uczelni na społeczeństwo poprzez edukację, popularyzację wiedzy,
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, inicjowanie integracji pomiędzy światem nauki a
światem biznesu, kształtowanie umiejętności prowadzenia merytorycznych debat społecznych
i formację etyczną.
Słowa kluczowe: uczelnia, uniwersytet, wartości akademickie, wartości społeczne, integracja
Mgr. Kinga Masłoń
prof. UJK dr hab. Mirosław Babiarz
[email protected]
Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut kulturoznawstwa
Studenci i doktoranci niepełnosprawni w pełnym procesie kształcenia oraz
Ŝyciu akademickim na przykładzie udziału w programie ERASMUS
Streszczenie: Edukacja osób z niepełnosprawnością, z siłą humanistycznego przekonania
próbuje pokonywać tendencje segregacyjne, izolacyjne, przeciwdziałać stygmatyzacji i
dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Idea integracji, dziś mówimy więcej „włączania”
– jest wizją „wspólnego bytowania” osób sprawnych i z niepełnosprawnością, staje się
podstawą budowania nowego modelu edukacji – edukacji dla wszystkich i dla kaŜdego z
osobna; wspólnego kształcenia osób zdrowych i z niepełnosprawnością. Edukacja nie
funkcjonuje w próŜni – wyznacza i wyznaczana jest przez świadomość społeczną. Wyjazd na
studia za granicę nawet na niedługi okres czasu jest trudnym okresem dla młodych ludzi.
Entuzjazmowi i chęci przeŜycia niezapomnianej przygody towarzyszy bowiem lęk przed
nieznanym środowiskiem, nowym językiem i kulturą a to tylko, niektóre rzeczy, z którymi
zderzy się student za granicą. MoŜe to być jeszcze trudniejsze dla uczniów
niepełnosprawnych, którzy mogą być naraŜeni na niedostępne środowisko lub stereotypy
związane z niepełnosprawnością. W uznaniu takich wyzwań Komisja Europejska jest w
trakcie opracowywania projektu wymiany studentów, tak aby Lifelong Learning Program w
całości był dostępny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Jego głównym
załoŜeniem jest usunięcie przeszkód w udziale w wymianie oraz promocja dostępnych
moŜliwości. Pomimo, wielu starań zarówno Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,
ośrodków akademickich oraz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie całej Polski, w
dalszym ciągu dla niektórych studentów czy doktorantów z niepełnosprawnością dostęp do
procesu kształcenia czy uczestnictwa w Ŝyciu akademickim jest utrudniony. Wynika to jednak
nie z ograniczeń prawnych kecz samego podejścia. Aby aktywnie uczestniczyć w Ŝyciu
studenckim naleŜy przede wszystkim chcieć się w nie zaangaŜować.
Słowa kluczowe: integracja, Erasmus, niepełnosprawność, Ŝycie studenckie, mobilność
Abstract: Education of persons with disabilities with the force of humanistic beliefs is trying
to overcome the segregationist tendencies, insulation, counteract stigma and discrimination
against people with disabilities. The idea of integration, today we say is more "on" - is a
vision of "shared living " non-disabled people and disability becomes the basis for building a
new model of education - education for all and for each individual joint training healthy and
disability.
Education does not operate in a vacuum - determines and is determined by the social
consciousness.
Check to study abroad even for a short period of time is a difficult time for young people.
Enthusiasm and desire to experience an unforgettable adventure companions for fear of the
unknown environment a new language and culture and this is just some of the things that
collide student abroad. This can be even more difficult for students with disabilities who may
25
be exposed to inaccessible environment or stereotypes associated with disabilities. In
recognition of these challenges the European Commission is in the process of drafting the
exchange of students so that the Lifelong Learning Programme as a whole was available for
undergraduate and graduate students with disabilities.
Its main goal is to remove barriers to participation in the exchange and promotion
opportunities available.
Despite the many efforts of both the Ministry of Science and Higher Education and
associations, foundations operating in the entire Polish continued for some students or
graduate students with disabilities access to the educational process or participation in
academic life is difficult. However, this was not the legal restrictions ketch same approach .
To actively participate in the life of a student should first of all do not want to get involved.
Keywords: integration , Erasmus , disability, student life , mobility
dr hab. Piotr Mazur
[email protected]
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, Katedra Pedagogiki
Przesłanie Jana Pawła II dla świata nauki. Aktualność, misyjność,
uniwersalność
W artykule zostanie przedstawione przesłanie Jana Pawła II skierowane do nauczycieli
akademickich podczas jego pielgrzymek do Polski. W swoich wypowiedziach papieŜ
koncentrował się na trzech zasadniczych kwestiach: czym jest uniwersytet i jaka jest jego rola
we współczesnym świecie, współczesne wyzwania dla nauki, oraz odpowiedzialność
pracowników naukowych za prawdę.
Słowa kluczowe: uniwersytet, nauka, prawda
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
[email protected]
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút hudobného a výtvarného umenia
Hudba ako syntéza všetkých vied a umení
Music as Synthesis of all Sciences and Arts
Abstrakt: Hudba vo svojej mnohorakosti súvisí aj s mnohými vedami. Na prvom mieste je to
súvislosť s matematickými vedami, pochádzajúci ešte z antiky. Veď ešte začiatkom 18.
storočia platilo, že hudba je spievaná a hraná matematika. Nie menej zaujímavé je prepojenie
na architektúru, keď mnohé renesančné a barokové hudobné diela vychádza vo svojej
výstavbe z architektúry konkrétneho objektu – väčšinou chrámu. Niektoré vedy – medicína,
psychológia – sú prepojené skôr na interpretačnú oblasť hudobného umenia. Výrazné je však
prepojenie hudby na filozofiu, či teológiu. V nemeckom baroku dochádza dokonca k jednote
teológie a hudby. Zaujímavé je však prepojenie na slovesné umenie, veď už v gregoriánskom
chorále dochádza k jednote slova a hudby. Obdobne je tomu aj vo väzbe hudby na výtvarné
umenie. Toto spočiatku stvárňuje mnohé hudobné artefakty a neskôr sa navzájom ovplyvňujú
v preberaní výrazových prostriedkov – impresionizmus, expresionizmus, V. Kandinskij. Na
tieto prepojenia hudby na vedné odbory, ako aj iné druhy umenia poukážeme na konkrétnych
príkladoch hudobných diel.
Abstract: Music in its richness can be related to many sciences. Firstly, there is the
connection with mathematical sciences that has roots in antique period. In the beginning of
18th century there was music sung and mathematic performed. Very interesting is also the
interconnection of music with the architecture from the period of Renaissance and Baroque.
These music works in their composition emanated from the architecture of particular object,
26
prevailingly of a temple, cathedral. Some sciences such as medicine and psychology are
interconnected rather with performing field of music art. Particularly significant is the
interconnection of music with philosophy or theology. In German Baroque there is apparent
the unity of theology and music. Interesting is the interconnection of music with literary art,
as for example in Gregorian chant there is manifested the unity of word and music. Similarly
there is another interconnection, between music and fine art or creative art which depicts from
the very beginning many music artefacts. However later there is obvious mutual influence
between means of expression – Impressionism and Expressionism, V. Kandinskij. The
contribution wants to highlight and focus on the interconnection of music with scientific
branches and other kinds of art. The particular examples of music works will be dealt with
too.
dr. Jozef Mlynski
[email protected]
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną,
Katedra socjologia małŜeństwa i rodziny
Jan Paweł II a społeczno-socjalne uwarunkowania biedy i ubóstwa we
współczesnej rodzinie
Streszczenie: Wystąpienie ukaŜe postać Jana Pawła II oraz Jego teksty dotyczące ubóstwa i
biedy w SRS. Ponadto autor zwraca uwagę na na skalę zjawiska ubóstwa i biedy w Polsce.
Nadto dokonuje deskrypcji wsparcia rodziny w zakresie omawianego zjawiska przez prace
socjalną oraz role pracownika socjalnego w tym względzie. Nadto autor postara siobe J.
pawłą II jako społecznego doradcy w trudnych sytuacjach rodziny
Słowa kluczowe: praca socjalna, ubóstwo, bieda, rodzina, wsparcie, pomoc
Reden wird von Johannes Paul II. und Seine Texte über Armut und Armut in der SRS.
Darüber hinaus zeichnet der Autor die Aufmerksamkeit auf das Ausmaß der Armut und
Armut in Polen. Von Beschreibungen der Familie Unterstützung in Form von dem Phänomen
der sozialen Arbeit und der Rolle der Sozialarbeiter in diesem Zusammenhang darüber hinaus
gemacht. Darüber hinaus wird der Autor siobe J. Paul II als Sozialberater in schwierigen
Situationen, Familie versuchen.
Schlüsselwörter: Sozialarbeit, Armut, Armut, Familie, Unterstützung, Hilfe
RNDr. František Murgaš, PhD.
[email protected]
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Katedra
geografie
Aká kvalita? Akého života?
Abstrakt: Koncept kvality života vznikol v 60. rokoch 20. stor., keď spoločnosť na Západe
zbohatla, spokojnosť ľudí s ich životom však nevzrástla. Za prvú prácu, zaoberajúcu sa
kvalitou života je považovaná Aristotelova Etika Nikomachova v ktorej bola formulovaná
dichotómia hedonizmu a eudaimonie. V ostatných rokoch význam kvality života stúpol, a to v
akademickom, politickom i verejnom diskurze. Z kresťanského aspektu je kvalita života
odmietaná, pretože je chápaná ako postmoderná kategória. S týmto postojom časť autorov
nesúhlasí a ponúka jej chápanie ako eudaimonickej kategórie. Jedným z výsledkov takéhoto
chápania je zlatý štandard kvality života.
Kľúčové slová: kvalita života, hedonizmus, eudaimonia, zlatý štandard kvality života
27
Abstract: The concept of quality of life originated in the 60th years of the 20th century, when
the West society got rich, but people's satisfaction with their life did not increase. In the first
work, which addresses the quality of life is considered Aristotle's Nicomachean Ethics in
which it was formulated dichotomy hedonism and eudaemonia. In other years of the
importance of quality of life soared, and in the academic, political and public discourse. From
the Christian aspect of quality of life is to be declined because it is viewed as a postmodern
category. With this posture part of the authors disagree and understanding it offers as
eudaimonic category. One of the results of this understanding is the golden standard of the
quality of life.
Key words: quality of life, hedonism, eudaimonia, the golden standard of quality of life
doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
[email protected]
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
Role a význam náboženského diskursu v moderní sociální práci
Abstrakt: Sociálna práca disponuje rôznymi diskurzy, ktoré vysvetľujú a legitimizujú jej
praktické pomáhanie. Vedľa sociálněvědného diskurzu, ktorý je v súčasnej dobe v kontexte
sociálnej práce považovaný za mainstreamový, existuje aj alternatívny diskurz sociálnej práce
- náboženský. V príspevku sa chcem pokúsiť zhodnotiť úlohu náboženského diskurzu v
súčasnej sociálnej práci a komentovať jeho hlavné prednosti i kritické miesta.
Abstract: Social work has various discourses that explain and legitimize its practical helping.
Besides discourse of social sciences, which is currently in the context of social work
considered as a mainstream one, there is an alternative discourse of social work - religious. In
this paper I want to try to assess the role of religious discourse in contemporary social work
and comment on its main advantages and critical aspects.
Stanisława Nazaruk, Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
[email protected]
Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o
Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Jan Paweł II a osoby chore i niepełnosprawne. Zjawisko wykluczenia
społecznego wśród osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie
bialskim - komunikat z badań
Pope John Paul II and the people sick and disabilities. The phenomenon of social
exclusion among disabled persons residing in bialski county - test message
Streszczenie: W niniejszym artykule została przybliŜona problematyka zagroŜenia
wykluczeniem wśród osób chorych i niepełnosprawnych. Jest to problematyka bardzo trudna
ze względu, Ŝe ranga zjawiska stale się powiększa i dotyczy coraz większej ilości osób. Z
drugiej zaś strony samo pojęcie wykluczenia jest niejednoznaczne i wkracza w róŜne sfery
Ŝycia człowieka. Wykluczeni to ci, którzy formalnie przynaleŜąc do wspólnoty lub
społeczeństwa, nie są w pełni korzystać z owoców tej przynaleŜności i dobrodziejstw
uczestnictwa. W artykule przedstawiono naukę Jana Pawła II.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, ekskluzja, wykluczenie społeczne
Abstract: In this article has been brought closer the issue of threat of exclusion among the
people sick and disabilities. This is a very difficult problem because the rank of the
phenomenon is growing and it concerns an increasingly larger number of people. On the other
28
hand, the very concept of exclusion is ambiguous and enters a different sphere of human life.
The excluded are those who formally belong to the community or society, but do not fully
enjoy the fruits of the belonging and benefits of participation.
The article describes the teaching of Pope John Paul II.
Key words: people with disabilities, exclusion, social exclusion
Associate profesor Iaroslav Nykorak
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Ivano-Frankivsk, Ukraine
The research component in the preparation of future teachers
Abstract: The article explains the relevance of the training of the future teacher to research
activities considered structural and functional model of training future teachers to research
activities is submitted to the progress and results of the experimental work to implement the
model in the educational practices of the university.
Keywords: research, teacher development of experimental work, educational practice,
research activities
Mgr. Jana Padělková
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
[email protected]
[email protected]
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos
pro studenty oboru speciální pedagogika
Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkou přínosu dialogu slyšícího a neslyšícího vyučujícího
na akademické půdě pro studenty oboru speciální pedagogika, ale také otázkou jeho
vzájemného přínosu pro kolegy. V rámci dotazníkového výzkumného šetření budou osloveni
jak pedagogové na katedrách speciální pedagogiky, na kterých vstupují do výuky slyšící i
neslyšící vyučující, tak i studenti oboru speciální pedagogika. Zvoleni byli studenti se
zaměřením na odvětví logopedie a surdopedie, kteří se v rámci své výuky na vysoké škole
bezprostředně setkávají s tandemovou spoluprácí slyšícího a neslyšícího pedagoga, nebo
alespoň s neslyšícím pedagogem samotným. Výzkumné šetření je realizováno v České
republice a na Slovensku týmem slyšícího a neslyšícího pedagoga. Jeho cílem je upozornit na
důležitou oblast v oboru surdopedie a její vliv na připravenost studentů pro následující praxi.
Klíčová slova: studium speciální pedagogiky, surdopedie, slyšící vyučující, neslyšící
vyučující, spolupráce slyšícího a neslyšícího vyučujícího, studenti, kolegové, komunikace,
český znakový jazyk, výuka.
Abstract: The article deals with the question of benefits from the dialog of the hearing and
the deaf teacher at the university for students of the discipline special education, but also with
the question of its mutual benefits for the colleagues. In the questionnaire research will attend
both teachers at the departments of special education, where hearing and deaf teachers are
teaching, and students of special education. Asked will be students with the specialization
speech therapy and deaf and hard of hearing, who attend the tandem teaching of the hearing
and the deaf teacher or at least teaching of the deaf teacher. The research is realized in the
Czech Republic and in the Slovakia from the team of the hearing and the deaf teacher. The
aim of the research is to point out on an important field in the problematic of deaf and hard of
hearing and on its influence on the readiness of the students for their praxis in the future.
29
Key words: study of special education, problematic of deaf and hard of hearing, hearing
teacher, deaf teacher, cooperation of the hearing and the deaf teacher, students, colleagues,
communication, Czech Sign Language, teaching process.
doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.
[email protected]
Prešovská univerzita v Prešov, FHPV, Katedra pedagogiky
Metodologické východiská skúmajúce štýly výchovy v rodine
Abstrakt: V súčasnosti sa stále viac rodičov zaujíma o správnu výchovu svojich detí. Chcú
vedieť, čo by mali svoje deti naučiť, aby dokázali v našom svete nájsť rovnováhu medzi ich
vlastnými záujmami a tým, čo po nich vyžaduje spoločnosť. Zisťujú, že výchovný úspech
závisí od jasných cieľov a konzistentného prístupu, kedy uplatnia hodnoty, ktoré sami
uznávajú a svoj osobný prínos k ich naplneniu.
Kľúčové slová: rodina, hodnoty, výchovný spôsob, výchovný štýl
Abstract: At present, more and more parents are wondering about the proper upbringing of
their children. They want to know what they should teach their children to be able to in our
world to find a balance between their own interests and those who require them company.
Finding that educational success depends on clear goals and consistent approach when applied
values that recognize themselves and their personal contribution to their fulfillment.
Keywords: family values, educational way parenting style
PhDr. Božena Petrášová, PhD.
[email protected]
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
Osobnosť a tvorivosť
Abstrakt: Príspevok podáva podrobnejší pohľad na vzťah osobnosť - tvorivosť, skúma
základné znaky tvorivej osobnosti, vyzdvihuje úlohu motivácie ako jednej z najdôležitejších
podmienok pri tvorivosti, ale následne upozorňuje aj na možné bariéry kreativity.
Kľúčové slová: osobnosť, tvorivosť, motivácia, bariéry kreativity
Abstract: The paper is focused on creativity and its relationship with the human personality.
It deals with motivation, its important role for creativity and possible problems caused by its
absence.
Key words: personality, creativity, motivation, barriers of creativity
PaedDr. Peter Petrovič
[email protected]
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Postoj spoločnosti k osobám s mentálnym postihnutím
Abstrakt: Naša spoločnosť napriek tomu, že deklaruje rovnosť osôb s mentálnym
postihnutím s ostatnou intaktnou populáciou, v reálnom živote sa správa častokrát odlišne.
Predstavy „normálnych“ ľudí o ľuďoch s mentálnym postihnutím bývajú opradené mnohými
nejasnosťami, záhadami, predsudkami a často neopodstatnenými obavami. Skúmanie
postojov k občanom s mentálnym postihnutím je dôležitou témou, nakoľko v určitom zmysle
skúma aj budúce správanie sa a reakciu intaktného človeka. Zreálňuje tak ich skutočné
vnímanie spoločnosťou.
Kľúčové slová: Osoby s mentálnym postihnutím, postoj, integrácia.
30
Abstract: Our company despite being declaring equality of persons with intellectual
disabilities with the rest intact population, real-life behavior is often different. Attitudes
toward mentally retarded citizens is an important issue because more realistic perception of
their actual company. Examination of attitudes in some sense also examines future behavior
and response of man.
Keywords: Persons with intellectual disabilities, attitude, integration.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
[email protected]
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Inštitút manažérskych systémov v Poprade
Prienik ekonómie a katolíckej sociálnej náuky
Abstrakt: Príspevok na základe analýzy historických podmienok vzniku a vývoja katolíckej
sociálnej náuky poukazuje na cenné sociálno-ekonomické poznatky, ktoré sú aplikovateľné (a
mnohé už aplikované) do ekonomickej teórie a praxe. Zmyslom príspevku je rozvinúť
diskusiu a podnietiť výskum v oblasti prieniku ekonómie a katolíckej sociálnej náuky.
Kľúčové slová: ekonómia, katolícka sociálna náuka, vzťah
Abstract: The meaning of the presented article is to point out some "contempt" aimed at the
catholic social doctrine from the side of the professional and scientific community, but on the
other side to search for some common sides of two sciences and to create a space for scientific
research in this area.
Keywords: economic theory, catholic social doctrine, relation
akad. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. Dr. h. c.
[email protected]
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Paralelné vysokovýkonné počítanie vo vede a technike
Abstract: Vysokovýkonné počítanie je synonymom počítania pomocou superpočítačov.
Superpočítače sú počítače vysokého výkonu, dosahovaného paralelizmom. Podľa Flynnovej
klasifikácie do tejto kategórie patria počítačové architektúry SIMD (Single Instruction,
Multiple Data) a architektúry MIMD (Multiple Instruction, Multipe Data). Dominantný štýl
paralelného programovania predstavuje architektúra SPMD (Single Program, Multiple Data),
kde všetky procesory používajú ten istý program, pričom každý procesor má svoje vlastné
dáta. Metódy použité na riešenie vedeckých a technických problémov sú súčasťou vedeckotechnického počítania alebo computational sience resp. computational engineering.
Vysokovýkonné počítače sa používajú na modelovanie a simuláciu vedecko-technických
problémov, ako: trajektórie umelých družíc Zeme, simulovanie obtekania vzduchu okolo
lietadla alebo kozmickej lode pri prechode cez atmosféru, konštrukcia automobilových
motorov, molekulárna dynamika biopolymérov pre simuláciu proteinov, DNA a ďal., návrh
nových počítačov, stavebné inžinierstvo ) (veľké budovy, priehrady, diaľnice), meteorológia
(predpoveď počasia), astronómia a astrofyzika (modelovanie vývoja hviezd), kvantová fyzika,
genetika a genetické kódy, simulácia Monte Carlo a ďal. Matematické modely uvedených
problémov sa opisujú systémami diferenciálnych rovníc .- obyčajných a parciálnych. Riešenie
v uzavretej forme spravidla nie je možné a musí byť aproximované pomocou numerických
metód, spracovateľných na počítačoch. Používajú sa metódy vyžadujúce minimum času resp.
minimálny počet operácií. Na dosiahnutie požadovanej presnosti sú potrebné vysoké výkony
počítačov, ktoré možno dosiahnuť pomocou paralelizmu v architektúre a algoritmoch
31
počítačov. V prezentácii sú uvedené architektúry počítačov a paralelné algoritmy schopné
plniť dané požiadavky.
dr. Magdalena Pluskota
dr. Ryszard Stefaniak
[email protected]
Wałbrzyska WyŜsza Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Dzieło edukacyjno - kulturalne Studium Generale - Uniwersytetu
Paulińskiego
Streszczenie: Studium generale to nazwa nadawana w średniowieczu niektórym szkołom o
międzynarodowej randze. Ze szkół tych wykształcił się średniowieczny uniwersytet.
W Częstochowie na Jasnej Górze, dzięki bulli papieskiej „Ex injunctio nobis” z 3 kwietnia
1671 roku powołano Studia Generalne czyli Uniwersytet Pauliński, nadający stopnie
akademickie z doktoratami włącznie. W XVIII wieku paulini pracowali nad przekształceniem
swojego Studium Generalnego w uniwersytet publiczny. Niestety, rozbiory pokrzyŜowały te
plany, a Jasnogórski Uniwersytet Pauliński przestał funkcjonować od 14 października 1857
roku.
Słowa kluczowe: uniwersytet, studium generale, program kształcenia akademickiego
Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Zuzana Čvančarová
[email protected]
[email protected]
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta,
Katedra podnikohospodářská
Člověk a etika ve znalostní společnosti
Abstract: The classic, hierarchically organized society currently is slowly fading. Comes to
the fore knowledge society, where knowledge has become the most important form of capital.
We can say that it is the information that has the greatest value, and it is the person who holds
this information. The theme of man and ethics in the knowledge society evokes therefore
primarily intellectual and spiritual values. In his article because the author focused just on the
qualitative aspects of the human factor, the human, and from the perspective of ethics.
Mgr. Małgorata Posyłek
[email protected]
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Interpretation and implication of the media’s impact in shaping political roles
Streszczenie: Rosnąca rola mediów w kształtowaniu wzorców i modeli zachowań
społecznych oraz ich udział w propagowaniu określonych idei i postaw, w tym takŜe opinii na
temat sposobu funkcjonowania władzy, stała się niezaprzeczalnym faktem. Coraz większy
wpływ mediów na sprawy publiczne spowodował identyfikację nowego zjawiska,
określanego mianem mediatyzacji Ŝycia społecznego, które w znacznym stopniu przyczyniło
się do zmian w obszarze funkcjonowania polityki. Proces mediatyzacji polityki, która stała się
uzaleŜniona w swych funkcjach od środków masowego przekazu i stale jest kształtowana
przez interakcje z nimi, dał okazję politykom do zdobycia rozgłosu i znalezienia się w gronie
tzw. celebrytów. Przejawem tych działań jest nowy wymiar komunikacji. Charakteryzuje go
udział polityków w licznych programach telewizyjnych, nie tylko o charakterze
publicystycznym, ale takŜe rozrywkowym, gdzie rozpoznawalność i popularność nie wynika
z osiągnięć, lecz głównie z aprobaty publiczności. Ich obecność w mediach jest bowiem
32
generowana zainteresowaniem społecznym, które budowane jest przez media. Zmianie uległy
równieŜ współczesne role polityków, którzy w zmediatyzowanym środowisku politycznym
mają znacznie mniej czasu na realizację swoich poglądów politycznych i podejmowanie
waŜnych dla społeczeństwa decyzji, w związku z koniecznością rywalizacji o uwagę. Celem
tego artykułu jest ukazanie nowej roli politycznych celebrytów oraz funkcji mediów w
procesie komunikowania politycznego i kreowania działań słuŜących uzyskaniu i utrzymaniu
władzy.
Abstract: The growing role of the media in shaping the patterns and models of social
behavior and their share in promoting certain ideas and attitudes, including views on ways of
functioning of the authorities, has become an undeniable fact of life. Bigger and bigger
influence of the media on public affairs has identified a new phenomenon, known as
mediatization of social life. This phenomenon has greatly contributed to changes in the
functioning of politics. The process of mediatization of politics, which has become dependent
on the mass media and is constantly shaped by interacting with them, gave the politicians a
chance to gain popularity and to find themselves among the so-called celebrities. The
manifestation of these actions is a new dimension of communication. It is characterized by the
participation of politicians in a number of television programmes, not only journalistic in their
nature, but also in entertainment shows. This results in gaining recognition and popularity not
strictly due to the achievements, but mainly because of the approval of the spectators. Their
presence in the media is in fact generated by the interest of the society, which is being built by
the media. The contemporary roles of the politicians have also changed, because in the
mediatized environment they have much less time for the accomplishment of their political
views and for making important public decisions since they need to compete for media’s
attention. The purpose of this article is to show the new roles of political celebrities and of
media functions in the process of political communication and creating actions in order to
obtain and maintain political power.
Keywords: political communications, mediatization, political roles, media, celebrities
Mgr. Jan Randak
Mgr. Tadeusz KałuŜny
[email protected]
Zespół Szkół im. Biegańskiego, III Liceum Ogólnoształcące
Sukcesy lokalnego środowiska akademickiego w oczach młodzieŜy (Jan
Randak)
Streszczenie: Powstaje pytanie, jak autonomia, czyli podmiotowość wpłynęła na kondycję
moralną i wizerunek własny środowiska akademickiego ? Kim jest ono w oczach opinii
publicznej, która coraz więcej wymaga i precyzyjniej formułuje swoje oczekiwania. Środki
masowego przekazu lustrują środowisko i polityków odpowiedzialnych za kształcenie elit i
mas, wyliczają błędy. W swoich własnych oczach, ciągle jesteśmy podzieleni w przydziale
środków na dydaktykę i badania naukowe, nadaktywni dydaktycznie albo „niedopensowani”.
Coraz mniej - jak podkreślają autorzy - jesteśmy lojalni wobec pierwszego pracodawcy.
Funkcjonujemy z zaburzoną toŜsamością wobec macierzystej uczelni (znika pojęcie „moja
uczelnia”) Ŝyjemy w swoistym rozdwojeniu: tu pewność zatrudnienia, tam wysokie dochody,
zapewniające luksus i egzystencję na wysokim poziomie. Gotowi jesteśmy niekiedy do
zawierania wątpliwych kompromisów.Powstaje pytanie, czy w tych warunkach moŜna coś
zrobić więcej, lepiej, efektywniej i nadać działaniom akademickim nowy sens?
Słowa kluczowe: środowisko akademickie, środowisko społeczne, perspektywa przyszłości
33
doc. Hanna Reho, PhD.
[email protected]
Zakarpatský inštitút postgraduálneho pedagogického vzdelávania, Katedra pedagogiky a
psychológie
Založenie a činnosť Severovýchodného zväzu maďarských
vychovávateľov na Zakarpatsku
Abstrakt: Na konci ХІХ. storočia v severovýchodnej časti Rakúsko-Uhorska, a to konkrétne
na celom území Zakarpatska a východného Slovenska existovalo približne 200 predškolských
zariadení. Veľký počet vychovávateľov podmienil ich spojenie do Severovýchodného zväzu
maďarských vychovávateľov. V tejto publikácii sú uvedené vedomosti o podmienkach pre
založenie a činnosť zväzu na územi Zakarpatska, počet predškolských zariadení a ich druhy
podľa vyučovacieho jazyka. Táto publikácia predstavuje vedecko-historickú hodnotu v
kontexte obdobia založenia a činnosti Severovýchodného zväzu maďarských vychovávateľov
na Zakarpatsku.
Kľúčové slová: predškolské zariadenie, Severovýchodný zväz maďarských vychovávateľov
Abstract: There were more than 200 infant scgools in the north-eastern part of AustroHungary, i.e. over the whole territory of Transcarpathia and Eastern Slovakia at the end of the
19-th century. Correspondingly, the availability of a sufficient numder of educators served as
the incentive to their unification into North-Eastern Union of Hungarian educators. The
circumstances of the formation and activities of this Union on the territory of Transcarpathia,
the nember of infant scgools, their varieties and teaching languages in them have been
described in the present scgools, their varieties and teaching languages in them have been
described in the present article. The article is of scientific-historical importance in the view of
the time of formation and activies of North-Eastern Union of educators in Transcarpathia.
Key words: infant school, North-Eastern Union of educators.
PhDr. Viera Rentková
[email protected]
Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra etiky a aplikovanej etiky
Ľudská dôstojnosť v sociálnych službách
Abstrakt: Pojem ľudskej dôstojnosti je kľúčovým pojmom v medzinárodných a národných
právnych dokumentoch, politickej a morálnej filozofii, bioetike, sociálnych službách atď.
Prvá funkcia ľudskej dôstojnosti slúži ako oprávnenie pre práva a povinnosti v právnych
nástrojoch. Avšak ľudská dôstojnosť je skôr morálno-filozofický termín, ktorý má v závislosti
od kontextu a lingvistickej funkcie rôzne úrovne významu. Širší náhľad na ľudskú dôstojnosť,
ktorý zahŕňa práva a povinnosti a tiež česť, harmonizuje morálnu hodnotu človeka a jeho
náležitý sociálno-politický vzťah s ostatnými ľuďmi. Problém ľudskej dôstojnosti
v podmienkach sociálnych služieb analyzujeme ako epistemologický problém: osoba – človek
– subjekt, resp. človek –osoba. Relevantný je vzťah jednotlivca k spoločnosti, postavenie
jednotlivca v spoločnosti, a to z hľadiska rovnosti, rovnoprávneho postavenia, rešpektu
k ľudskej dôstojnosti. Čiže ide nám o sociálne a morálne dimenzie poskytovania sociálnych
služieb. Cez kľúčové morálne princípy naformulujeme vzťah spoločnosti, sociálneho,
humánneho, etického, morálneho v sociálnych službách.
Kľúčové slová: ľudská dôstojnosť, sociálna služba, sociálne, humánne, etické, morálne
Abstract: The notion of human dignity plays a key role in international and national legal
documents, political and moral philosophy, bioethics, social services, etc. The first function of
human dignity serves as a justification for rights and duties in legal instruments. However,
34
human dignity is rather moral – philosophical notion that has several levels of meaning,
depending on context and linguistic function. Broader view on human dignity involving rights
and dignities, as well as honour, harmonizes moral value of a human and their appropriate
socialpolitical relations with other humans. The issue of human dignity under conditions of
social services is not analysed as an epistemological problem: person – human – subject
eventually human – person. Relation of an individual to the society, status of an individual in
the society are relevant – from the point of view of equality, equal treatment, respect to the
human dignity. Therefore we can say that the aim are social and moral dimensions of social
services provision. Through key moral principles we will formulate a relation of the society,
the social, the human, the ethic and the moral in social services.
Key words: human dignity, social service, the social, the human, the ethic, the moral
PhD Student Konrad Sawicki
[email protected]
John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences, Department of General
Pedagogy
Lublin School of Philosophy and New York School of Philosophy. The
Capabilities Approach by Martha C. Nussbaum in Comparison with the
Conception of Power and Act by Karol Wojtyła
Abstrakt: Zámerom autora tejto prednášky bolo porovnať teóriu schopnosti prístupu Martha
C. Nussbaum s teóriou moci a konať Karol Wojtyła. V prvej časti prednášky je krátka
charakteristika Martha C. Nussbaum literárnej produkcie. Ďalšia časť sa skladá z definovanie
kategórie možností, ako zásadný poňatie moci. Ďalšia časť je venovaná poňatie moci a konať
v súlade s K. Wojtyła, ako aj poňatie ľudských schopností MC Nussbaum. V poslednej časti
prednášky je porovnanie oboch koncepcií.
Kľúčové slová: funkcie prístup, schopnosť / výkon, akt.
Abstract: The intention of the author of this lecture was to compare the theory of capabilities
approach by Martha C. Nussbaum with theory of power and act by Karol Wojtyła. In the first
part of the lecture there is a short characteristics of Martha C. Nussbaum literary output. The
next part consists of defining the category of possibilities as crucial in conception of power.
Further part presents conception of power and act according to K. Wojtyła as well as the
conception of human capabilities by M. C. Nussbaum. In the last part of the lecture there is a
comparison of both conceptions.
Key words: capabilities approach, ability/power, act.
dr. Jerzy Smoleń
[email protected]
Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział nauk społecznych, Instytut
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Katedra semiotyki i retoryki dziennikarskiej
Umięjętność słuchania jako istotnny czynnik sztuki dialogu
Streszczenie: Słuchanie jest sztuką, która wymaga pewnego rodzaju umiejętności. Na
Ŝadnych uniwersytetach nie ma zajęć ze sztuki słuchania, gdy tymczasem ta umiejętność jest
istotnym składnikiem w budowaniu prawdziwego interpersonalnego dialogu. śeby zrozumieć
człowieka, trzeba go umieć słuchać, tak słuchać Ŝeby usłyszeć i nawiązać z nim kontakt.
Klucove slova: dialog, Jan Paweł II,
35
dr. Ryszard Stefaniak
dr. Magdalena Pluskota
[email protected]
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Dzieło edukacyjno - kulturalne Studium Generale - Uniwersytetu
Paulińskiego
Streszczenie: Studium generale to nazwa nadawana w średniowieczu niektórym szkołom o
międzynarodowej randze. Ze szkół tych wykształcił się średniowieczny uniwersytet. W
Częstochowie na Jasnej Górze, dzięki bulli papieskiej „Ex injunctio nobis” z 3 kwietnia 1671
roku powołano Studia Generalne czyli Uniwersytet Pauliński, nadający stopnie akademickie z
doktoratami włącznie. W XVIII wieku paulini pracowali nad przekształceniem swojego
Studium Generalnego w uniwersytet publiczny. Niestety, rozbiory pokrzyŜowały te plany, a
Jasnogórski Uniwersytet Pauliński przestał funkcjonować od 14 października 1857 roku.
Słowa kluczowe: uniwersytet, studium generale, program kształcenia akademickiego
Mgr. Petr Stojan
[email protected]
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Katedra hudební výchovy
Rozdíl v anglosaské a české hudební tradici v interpretaci jazzové hudby
v návaznosti na hudebně-vzdělávací systém v ČR a SR
Abstrakt: V příspěvku se budu zabývat několika poznatky a jejich důsledky. Prvním je rozdíl
mezi česko a evropskou hudební tradicí vs. anglosaskou a latinsko-americkou tradicí zejm. v
oblasti interpretace a výchovy. Dále chci poukázat na dřívější nedostupnost informací,
materiálů a nahrávek v ČR, díky čemuž se na dlouhá léta zmrazila modernizace v edukaci i
interpretaci. Rád bych svou prací přispěl ke zlepšení zkostnatělých částí českého školského
uměleckého vzdělávacího systému.
Kľúčové slová: lead sheets, primární, sekundární, terciální školský systém, piano voicings
Abstract: In this paper, I will discuss several findings and their implications. The first is the
difference between the Czechoslovak and European musical tradition vs. Anglo-Saxon and
Latin-American tradition, especially in the area of interpretation and education. I also want to
point out earlier unavailability of information, materials and recordings in the Czech Republic
and Slovakia, making for years froze modernization in education and interpretation. I would
like my work has contributed to improving the rigid part of the Czechoslovak the school art
education system.
Keywords: lead sheets, primary, secondary and tertiary education system, piano voicings
Mgr. Beata Sufa, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
[email protected]
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej
Znaczenie umiejętności interpersonalnych nauczyciela w rozwijaniu
kreatywności dzieci
Streszczenie: W dobie gwałtownie postępujących zmian społecznych, które wymagają
znacznej elastyczności w dostosowywaniu się do nowych warunków, istotną rolę odgrywa
nabywanie kreatywności. Kreatywność, jako zespół cech ułatwiających twórcze
36
rozwiązywanie róŜnych problemów Ŝyciowych, daje szansę na sprostanie licznym zadaniom,
skuteczną realizację codziennych obowiązków oraz dopasowanie się do zmieniającej się
rzeczywistości. Jest takŜe istotnym celem współczesnej edukacji. Szeroko rozumiana idea
wspierania rozwoju kreatywności dzieci znajduje zastosowanie w edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej . Liczni autorzy (m.in. A. Craft, M. Jąder, J. Uszyńska-Jarmoc) postulują juŜ
na etapie edukacji elementarnej wspieranie w efektywny sposób rozwoju twórczego dzieci. W
artykule zostanie zaprezentowana problematyka ukazująca umiejętności interpersonalne
nauczycieli zmierzające do rozwoju kreatywności dzieci postrzeganej jako jeden z głównych
celów edukacji oraz kluczowa
umiejętność Ŝyciowa.
Słowa kluczowe: umiejętności interpersonalne, kreatywność, edukacja wczesnoszkolna
Mgr. Anna Szkolak, PhD.
[email protected]
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji edukacji narodowej w Krakowie
Umiejętności interpersonalne nauczycieli wczesnej edukacji
Interpersonal Skills of Early Childhood Education Teachers
– Survey Report
Streszczenie: Treść artykułu związana jest z debatą o kondycji polskiego nauczyciela w
sytuacji transformacji ustrojowej i zmian w polskiej szkole. Szczególną rolę przypisuje się
nauczycielowi wczesnej edukacji i jego umiejętnościom interpersonalnym.
Badaniami empirycznymi objęto nauczycieli wczesnej edukacji ze środowiska miejskiego.
Ich profesjonalizm wartościowano na podstawie samooceny.
Badania dostarczyły materiału potwierdzającego fakt, Ŝe nauczyciele wczesnej edukacji
prezentują średni poziom umiejętności interpersonalnych.
Słowa-klucze: umiejętności interpersonalne, nauczyciel wczesnej edukacji
Abstract: Content of article is related with the debate on the Polish teacher condition in the
situation of the system transformation, changes in the Polish school. The particular role in this
process ascribe an early childhood education teacher and his or her interpersonal skills..
Empirical research include early childhood teachers in town environment. Their
professionalism was valued on the basis of self-assessment.
The research results gave the empirical material proving the fact that early childhood
education teachers present a good level of interpersonal skills.
Key-words: interpersonal skills, early childhood education teacher
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.
[email protected]
Česká kresťanská akadémia Praha
Biblické podnety pre obnovu ekonómie a sociálnej práce
Biblical incentives for the rehabilitation of Economics and Social work
Abstrakt: Židia zohrali podľa mnohých mysliteľov kľúčovú rolu vo formovaní súčasnej
euroamerickej kultúry a jej ekonomického systému. Starý zákon preto nemôže chýbať v
skúmaní predvedeckých ekonomických pohľadov. Nielen preto, že je na ňom postavené
kresťanstvo, ktoré malo neskôr na formovanie kapitalizmu a ekonomickej náuky významný
vplyv, ale aj pre svoj osobitý prínos pre zmenu ekonomickej antropológie. Hebrejská
religiozita je silne spojená s týmto svetom a nie s nejakým svetom abstraktným. Zem, svet,
telo, materiálna skutočnosť, sú pre Židov dejiskom božských dejín, vrcholom stvorenia. Táto
myšlienka je základnou podmienkou rozvoja samotnej ekonómie, ako celkom pozemského
úsilia, ktoré je oprávnené a ospravedlnené aj keď samo o sebe nemá „duchovný rozmer“, ale
37
slúži k napĺňaniu celkom pozemských potrieb a túžob. Skúmanie sveta, je činnosť legitímna a
dokonca Bohom žiadaná, ide o spoluúčasť na stvoriteľskom diele. Hebrejské myslenie sa
morálnym zlom a dobrom zaoberá intenzívne. Do svojich príbehov zavádza morálny rozmer.
Pokiaľ sa národ či jeho zástupcovia (králi a kňazi) správali podľa Božích prikázaní, Izrael
víťazil v bojoch a ekonomicky prosperoval. Ekonomický cyklus sa v Starom zákone
vysvetľuje morálne . Biblické postavy konali dobro pre dobro samo. O morálke nemožno
uvažovať v ekonomickej dimenzii výnosnosti a kalkulu. Pracujúci ľud v písomníctve
bilblickom a talmudskom je dvojakého druhu; nevoľnícky a slobodný. Hebrejský otrok nie je
osobne majetkom svojho pána, pánovi patrí len jeho pracovná sila. Slobodne pracujúci človek
je ten, ktorý sa dobrovoľne zaviazal pracovať za dohodnutú mzdu hlavne v
poľnohospodárstve a tiež v remesle. (nádenník). Mzda pracujúceho je posvätná a bola
zabezpečená ochrannými záklonmi. Odlišné od ustanovení pre nádenníka alebo robotníka sú
ustanovenia pre remeselníka. Človek má konať prácu s láskou. Svätenie soboty nesie
posolstvo, že zmyslom stvorenia nebolo tvorenie ako také, teda nekončiaca aktivita. Stvorenie
bolo stvorené, aby sme v ňom našli spočinutie, dokonanie, radosť. Dnes poznáme len rast pre
rast samotný. Ako v týždennom kolobehu každý siedmy deň bol dňom odpočinku, tak v
ročnom kolobehu každý siedmy rok mala príroda odpočívať. Po sedemkrát siedmich rokoch
odpočinku sa päťdesiaty rok mal sláviť ako rok milosti, nazývaný aj rokom slobody či
obrodenia. Samotné napätie medzi prijímaním sveta a jeho marginalizáciou nájdeme aj v
Novom zákone, aj keď sa Ježišovo učenie nestavia voči svetu apriorne negatívne. Hlavný
obsah Ježišovho evanjelia tvorila správa, že Božie kráľovstvo je prítomné v hmotnom svete.
Kľúčové slová: Biblia, ekonómia, sociálna práca, obnova
Abstract: According to many thinkers Jews played a key role in shaping contemporary EuroAmerican culture and its economic system. The Old Testament, therefore, cannot miss in
exploring prescientific economic perspectives. Not only because the Christianity is based on
it, which had significant influence on the subsequent formation of capitalism and economic
doctrines, but also for his personal contribution to the change in economic anthropology.
Hebrew religiosity is strongly associated with this world and not some abstract world.
Ground, world, body and material fact are venues of divine history for the Jews, the highlight
of creation. This idea is an essential condition for the development of economics itself, as a
whole earthly effort, which is authorized and justified even if itself does not have a "spiritual
dimension", but serves to fulfillment quite earthly needs and desires. Exploring the world is
an activity legitimate and even desired by God, it is a participation in creative work. Hebrew
thought is intensively engaged in moral evil and good. In their stories introduces a moral
dimension. As the nation or its representatives (kings and priests) behaved according to God's
commandments, Israel won the battle and built economic prosperity. Economic cycle in the
Old Testament is explained in a moral way. Biblical figures did well for the sake of good
itself. The morality cannot be considered in the economic dimension of profitability and
calculus. Working people in Biblical and Talmudic literature are of two kinds: servile and
free. Hebrew slave in his personality is not owned by his master, master owns only his
workforce. Free working man is the one who is willing to commit him to work for the agreed
pay mainly in agriculture and also in the craft (day laborer). Working wage is sacred and was
secured by protective laws. Provisions for a craftsman are different from those for a day
laborer or a worker. A man has to do the work with love. Rite Saturday carries the message
that the purpose of creation was not creation as itself, so unending activity. Creation was
made, so that in him we find repose, accomplishment, joy. We know only grow for growth
itself. As a weekly cycle every seventh day was a day of rest, in the annual cycle every
seventh year the nature should rest. Seven times seven years of rest the fiftieth year was
supposed to be celebrated as the year of grace, called also the year of freedom and revival.
38
The very tension between adopting world and its marginalization can also be found in the
New Testament, although the teaching of Jesus learning does not by definition negative
approach to the world. The main content of Jesus' Gospel was formed by the message that the
Kingdom of God is present in the material world.
Key words: Bible, Economic, Social work, Rehabilitation
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
[email protected]
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra katechetiky a praktickej
teológie
Kresťanské média uprostred záujmov súčasnej mládeže
Abstrakt: Aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité, čo čítame a čo počúvame: to znamená - čo nás
formuje. V tomto kontexte prezentovaná štúdia analyzuje problematiku kresťanských médií
uprostred záujmov súčasnej mládeže - na príklade Spišskej diecézy. Pýta sa a hľadá odpovede
na otázky: 1. Či a nakoľko súčasná mládež číta kresťanskú tlač? 2. Či a nakoľko súčasná
mládež počúva Rádio Lumen? Odpovede na tieto otázky poskytuje vlastný sociologický
výskum religiozity mládeže.
Kľúčové slová: Mládež. Kresťanská tlač. Rádio Lumen.
Mgr. Robert Tabaszewski, PhD Candidate
[email protected]
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa, Kanonicznego
i Administracji, Katedra Praw Człowieka
Human rights in the European Union and the teaching of John Paul II
Streszczenie: Pojęcie demokracji i praw człowieka, początkowo pozostające poza
zainteresowaniem Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej, zostało stosunkowo
niedawno dowartościowane i doprecyzowane w porządku prawnym tej organizacji, co
nastąpiło w ramach Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej z 2000 roku, zawierającej
nakaz poszanowania godności człowieka. Okres krystalizacji poglądów w ramach UE
rozpoczęty na początku lat 90-tych, przypadł na czas pontyfikatu Jana Pawła II, którego myśl
społeczna oraz konkretne działania dyplomatyczne, wyraŜone m.in. poprzez działania Rady
„Iustitia et Pax”, pozwoliły na zwrócenie uwagi na liczne przypadki łamania praw człowieka,
dotychczas marginalizowanych w ogólnoeuropejskiej debacie aksjologicznej. Choć w
podstawowej kwestii oceny istoty i znaczenia praw człowieka we współczesnym świecie,
myśl Jana Pawła II oraz pojęcie zawarte w dokumentach UE pozostają w zbieŜności, to
jednak w zasadniczych kwestiach nauczanie papieskie pozostaje w opozycji do polityki
aksjologicznej instytucji europejskich. Swoisty manifest nauczania „papieŜa praw człowieka”
stanowiła encyklika „Redemptor hominis”, w które została zawarta dyrektywna, Ŝe (…)
„uprawnienia władzy nie mogą być rozumiane inaczej, jak tylko na zasadzie poszanowania
obiektywnych i nienaruszalnych praw człowieka”. Rozwinięcie tezy uniwersalności praw
człowieka następowało w kolejnych encyklikach: „Laborem exercens”, „Solicitudo rei
socialis”, „Centesimus annus”, „Veritatis splendor”, a takŜe „Evangelium Vitae”. Pośród
wielu praw, nadrzędne w myśli Jana Pawła II miejsce, zajmuje prawo do Ŝycia, rozumiane w
dwóch aspektach, negatywnym imperatywem odrzucania „cywilizacji śmierci”, której
przejawami są procedery związane z aborcją i eutanazją, oraz pozytywnym prawem do
godziwego Ŝycia na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym. W odmiennym natomiast
kierunku idzie wykładnia dotycząca praw człowieka zawarta w aktach normatywnych Unii
Europejskiej, oparta na fundamencie praw ekonomicznych i gospodarczych, a w
konsekwencji prowadząca do oparcia koncepcji człowieka na idei konsumpcjonizmu.
39
Słowa kluczowe: Praw człowieka, demokracja, prawa podstawowe, odpowiedzialność
społeczna
Abstract: The concept of democracy and human rights, initially outside the interest of the
European Communities and the European Union , has been a relatively recent appreciation
and clarified in the legal order of the organization , which took place in the framework of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union in 2000 , containing a warrant respect
for human dignity. The period of crystallization of views within the EU started in the early
90 's, was in the pontificate of John Paul II, whose social thought and concrete diplomatic
action, as expressed through the actions of the " Justice and Peace ", made it possible to draw
attention to the numerous cases of human rights violations, yet marginalized in the European
debate axiological . Although the fundamental question of the assessment of the nature and
importance of human rights in the contemporary world , the thought of John Paul II and the
term used in EU documents remain in the convergence , it is the principal issues of papal
teaching is in opposition to the policy axiological European institutions. A kind of manifesto
of teaching the "Pope of human rights " was the encyclical " Redemptor hominis ", in which it
was concluded prescriptive in that ( ... ) " rights of power can not be understood except by the
principle of respect for the objective and inviolable rights of man." Developing the thesis of
universality of human rights followed in subsequent encyclicals : " Laborem exercens ", "
Solicitudo Rei Socialis ", "Centesimus Annus ", " Veritatis Splendor " and " Evangelium
Vitae ". Among the many laws override the thought of John Paul II's place , is the right to life
, understood in two aspects , the negative imperative of rejecting " culture of death " whose
manifestations are procedery associated with abortion and euthanasia , and the positive right
to a decent life at the appropriate level of civilization . In a different direction while going
interpretation of the human rights contained in the legal acts of the European Union , based on
a foundation of economic rights and economic , consequently leading to support the concept
of man on the idea of consumerism.
Keywords: Human rights, democracy, fundamental rights, social responsibility
akademik RNDr. Igor Túnyi, DrSc.
Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava
Vnímanie času
Abstrakt: V príspevku je pokus o odvodenie matematicky a fyzikálne korektnej formuly,
pomocou ktorej by sa dalo aspon kvalitatívne zdôvodniť rozdielne vnímanie plynutia času
človekom v rozdielnych situaciach. Pomocou zadefinovanej veliciny - vek - sa podarilo takúto
formulu odvodiť.
Kľúčové slová: vnímanie času, vek
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
[email protected]
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu Poprad
Ľudia v súčasných manažérskych a ekonomických súvislostiach
People in the current management and economic contexts
Abstrakt: Cieľmi príspevku je podať pohľady na stručný vývoj človeka v prírode
a v spoločnosti v časových, priestorových, znalostných, sociálnych, etických a morálnych,
právnych súvislostiach s vyústením do súčasného stavu globálneho sveta ekonomiky a
manažmentu. Obsahuje stručné vymedzenie vybraných súvislostí. Význam článku spočíva
v pripomenutí súvislostí z minulosti, súčasnosti pre možnú budúcnosť.
40
Kľúčové slová: Vodcovia. Manažéri. Zamestnanci. Nezamestnaní. Minulosť. Súčasnosť.
Budúcnosť.
Abstract: Aim of this paper is to give a brief looks at human development in nature and
society in temporal, spatial, knowledge, social, ethical and moral, legal context with the
ending of the current state of the global world economy and management. Contains a
definition of selected context. Importance of article consists in recalling the context of past,
present a possible future. .
Keywords: Leaders. Managers. Employees. Unemployed. Past. Present. Future.
prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.
[email protected]
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút politológie, Katedra teórie
politiky
Fraktální společenství lidí jako možné řešení celospolečenské krize
Fractal community of people as a possible solution of the society-wide crisis
Abstrakt: Všechny členské země Evropské unie se nacházejí v duchu vlastních historických
zkušeností, vyplývajících z uplatňování svého genia loci před dlouhodobým úkolem;
začleněním svých priorit do základního integračního modelu rozvoje Evropské unie a jejich
obnovováním. Fraktální charakter celistvosti Evropské unie vyžaduje upřít pozornost ke
studiu nejen fungování dílčích prostorových částí (státy, makroregiony, mezoregiony
mikroregiony, lokální struktury) či celků (supereuroregiony, makroregiony Evropy,
západocivilizační region, regiony planetární povahy), ale i ke studiu vzájemného ovlivňování
dílčích částí vývojem celků, a naopak ovlivňování celků vývojem dílčích částí. Bez
jakéhokoliv patosu je nutno konstatovat, že novou potřebou 21. století se zcela evidentně stalo
propracování axiologického přístupu vnímání demokracie jako komplexně vnímaného postoje
ke světu projevujícího se jako určitý typ lidské kultury. Ten ale pramení z obecně sdíleného
mravního řádu, ducha veřejného života a vzájemného soužití lidí. Z tohoto pohledu se (nejen)
pro Evropskou unii jeví neobyčejně aktuální reinterpretace demokratické teorie právě ve
smyslu znovuobnovení pojetí demokracie jako mravního a duchovního postoje, jako způsobu
bytí Evropanů, k jejichž samotné podstatě patří úcta člověka k člověku vycházející z poznání
rozdílností a následné schopnosti rozvoje empatie a vzniku tolerance vyúsťující v jednu z
nejvyšších demokratických hodnot lidských entit – důvěru
Klúčova slova: fraktálna demokracia, genius loci
Abstract: All member states of the European Union are facing a long-term task in the spirit
of their own historical experience, resulting from the use of their genius loci: to include their
priorities in the basic integration model of development of the European Union and its
renewal. The fractal character of the European Union integrity requires that attention should
be paid to the study of not only the functioning of partial spatial parts (states, macroregions,
mesoregions, microregions, local structures) or wholes (supereuroregions, macroregions of
Europe, Western-civilisation region, regions of planetary character), but also to the study of
mutual effecting of partial parts by development of the wholes, and vice versa, by effecting
the wholes by development of partial parts.
Without any pathos, it is necessary to state that the elaboration of axiological approach to the
perception of democracy as a complexly perceived attitude to the world, behaving as a certain
type of human culture has evidently become the new need of the 21st century, but it results
from a generally shared moral order, spirit of public life and mutual coexistence of people.
From this point of view, reinterpretation of the theory of democracy in the sense of rediscovery
41
of the concept of democracy as a moral and spiritual attitude, as a way of life of the
Europeans to whose very essence belong mutual respect proceeding from knowledge of
diversities and subsequent capability of development of empathy and tolerance resulting in
one of the highest democratic values of human entities – trust – is extraordinarily important
(not only) in the European Union.
Key words: fractal democracy, genius loci
doc.PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.
[email protected]
Ústav orientalistiky SAV
Production of Knowledge in Africa, Ancient and Modern
Kľúčové slová: pestovanie vzdelanosti v Afrike, oralita, gramotnosť, islam, arabské písmo,
kresťanstvo, latinka, centrá vzdelanosti v Afrike v minulosti a prítomnosti
Key words: production of knowledge in Africa, orality, literacy, Islam Arabic script
Christianity, Latin, script centres of production of knowledge in Africa in the past and at
present
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
[email protected]
UPJŠ, Filozofická fakulta, Katedra aplikovanej etiky
Veda a ekológia: etická perspektíva vo vzdelávaní
Abstrakt: Dogma, že veda a etika patria do samostatných diskurzov a teda by mali byť
legitímnou otázkou, bol základným pilierom filozofie dvadsiateho storočia. Fakty a hodnoty,
etika a veda, boli nepriedušne uzavreté priestory myslenia a reči. Preto samotná myšlienka, že
ekológia je etický pohľad vyvolávala prízrak dichotómie: neprijateľné odvodzovanie hodnoty
z faktov, etiky z oblasti vedy. Teraz na začiatku 21. storočia, je tento koncept
neakceptovateľný, tieto piliere "múdrosti", sú - jeden po druhom - obrátené na prach. Nastal
čas na nový dialóg medzi vedou a etikou, faktami a hodnotami - najmä na pôde univerzít.
Kľúčové slová: veda, etika, ekológia
Abstract: Dogma that science and ethics belong to separate discourses and thus should be a
legitimate question, the fundamental pillar of the philosophy of the twentieth century. Facts
and Values, Ethics and Science, were sealed spaces of thought and speech. Therefore, the
mere idea that ecology is an ethical view stir up the specter of a dichotomy: unacceptable
derive values from facts, ethics of science. Now in the early 21st century, the concept is
unacceptable, these pillars of "wisdom" are - one by one - turned into dust. Time for a new
dialogue between science and ethics, facts and values - particularly within universities.
Key words: science, ethics, ecology
doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
[email protected]
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, KMPV
Otázka interkultúrneho dialógu
The questions of the dialogue of cultures
Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať otázku dialógu medzi odlišnými kultúrami sveta.
V záujme presnosti prezentujeme istú typológiu dialógu ako rečového aktu a Hľadáme
42
odpoveď na otázku o aký typ dialógu ide, ak hovoríme o medzikultúrnom dialógu. Je možný
dialóg ako porozumenie medzi kultúrne odlišnými aktérmi? Ak áno, aké sú jeho predpoklady?
Kľúčové slová: dialóg, kultúra, náboženstvo, multikulturalizmus
Abstract: The aim of the paper is to study the assumptions that would enable a dialogue
between different cultures of the world. It studies the structure and the typology of the
dialogues, their use in myths from the point of view of the constitution of ethnic and religious
differentiation of people. It poses a question whether a dialogue of cultures is just a political
challenge or, also, a viable understanding between the nations.
Key words: dialogue, culture, religion, multiculturalism
dr. Katarzyna Zielińska-Król
[email protected]
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i
Pracy Socjalnej
Inkluzja osób niepełnosprawnych w działaniach obywatelskiej polityki
społecznej jako wyraz przesłania Jana Pawła II.
Streszczenie: Zinstytucjonalizowane formy działalności społecznej wobec osób
niepełnosprawnych znajdują swoje odzwierciedlenie w realizacji zasady pomocniczości i
samoorganizacji oraz wyzwalaniu własnej inicjatywy w środowisku lokalnym poprzez
działalność bardziej lub mniej zaangaŜowaną w organizacjach społecznych. Działania te
określą takŜe zasadę zaangaŜowania i społecznej współodpowiedzialności o jaką apelował Jan
Paweł II. Obywatelska polityka społeczna jest wyrazem integracji i partycypacji w oddolnych
inicjatywach, jakie podejmowane są na rzecz osób chorych, potrzebujacych, zagroŜonych
ekskluzją.
Slowa kluczowe: niepełnosprawność, inkluzja, obywatelska polityka społeczna
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA.
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c. mult.
[email protected]
Policejní akademie ČR v Praze
Legalita a moralita v postmoderní realitě
Abstrakt: Negativní liberální demokratický právní stát se netváří jako stát morální ve smyslu
quae lex non prohibet, debent premisa videri, neboť je toliko státem ústavním a právním.
Základní střet mezi legalitou a moralitou je v oblasti individuální introspekce. Určitou naději
na zlepšení osudu lidstva se rýsuje v budování nového světového pořádku, ovšem nikoliv
Clash of Civilizations.
Klíčová slova: Moralita. Legalita. Quae lex non prohibet, debent premisa videri. Clash of
Civilizations.
Abstract: Negative liberal democratic state to look as moral as a state within the meaning
quae lex non prohibet, debent vidēre premise, it is only a state constitutional law. The basic
conflict between legality and morality is in the area of individual introspection. Some hope for
the improvement of human destiny is looming in building a new world order, but not the
Clash of Civilizations.
Keywords: morality. Legality. Quae lex non prohibet, debent premise vidēre. Clash of
Civilizations.
43
Mgr. Dariusz śuk-Olszewski, PhD.
[email protected]
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra náboženských štúdií
Katolícka náboženská výchova v podmienkach ilegálnych cirkevných štruktúr
- komunistických krajín
Protagonisti a ich pedagogicko-katechetická kreativita
Abstrakt: Náboženská výchova a vzdelávanie patria k základným podmienkam prežitia
Cirkvi. Dnes, keď je v Slovenskej republike náboženská výchova riadnou súčasťou školského
vzdelávacieho programu a rodičia sa na každej základnej a strednej škole môžu slobodne
rozhodnúť pre vyučovací predmet svojich detí, ktorý plne korešponduje s ich domácou
náboženskou výchovou, zabúdame na časy nedávno minulé. Časy, keď katechizácia detí a
mládeže bola štátom trestaná. Cieľom tohto príspevku je priblížiť náboženskú výchovu v
podmienkach ilegálnych cirkevných štruktúr komunistických krajín a vzdať hold tým, ktorí sa
nebáli pri šírení Evanjelia a katechizácii detí a mládeže riskovať svoju slobodu a neraz i život.
V príspevku sa budem venovať jednotlivým protagonistom, spoločenstvám a ich
pedagogicko-katechetickej kreativite. Poznanie minulosti je kľúčom k pochopeniu súčasnosti
a plánovaniu budúcnosti. Poznanie mnohých overených metód náboženskej výchovy z
obdobia komunistickej totality môže byť výzvou aj pre náboženskú výchovu v postmodernej
dobe.
komunizmus,
Kľúčové slová: náboženská výchova, ilegálne cirkevné štruktúry,
pegagogicko-katechetická kreativita
Abstract: Religious education is one of the basic conditions for survival of the Church.
Today, when religious education is a regular part of the school curriculum and parents at
primary and secondary schools are free to choose a subject for their children, which fully
corresponds to their domestic religious education , we forget the not old history . Times when
the catechesis of children and youth was punished by state authorities . The aim of this paper
is to bring religious education in terms of illegal religious structures in communist countries
and pay tribute to those who were not afraid to spreading the Gospel and teach children and
young people about God with the risk for their freedom and – in many cases – for their life .
In this paper I will write about various protagonists, communities and their pedagogical
catechetical creativity . Knowing the past is key to understanding the present and future plans.
Knowing many proven methods of religious education from the period of communist
totalitarianism can be a challenge for religious education in the postmodern age.
Key words: religious education, illegal structures of the Church, communism, pedagogical
and cathechetical creativity
44
Download

Zborník abstraktov - Konferencie - Katolícka univerzita v Ružomberku