Ústav zoológie SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2010
Bratislava
január 2011
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2010
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav zoológie SAV
Riaditeľ: RNDr. Milan Kozánek, CSc.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Stanislav Kalúz, CSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Fedor Čiampor, PhD
Predseda vedeckej rady: RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
http://www.zoo.sav.sk
Tel.: 02/ 5930 2602
Fax: 02/ 5930 2646
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Príspevková od roku 1992
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
K
do 35
rokov
M
Ž
K
ved.
prac.
M
Ž
F
P
T
55
64,23
40,45
33
35,55
35,25
Celkový počet zamestnancov
59
5
11
Vedeckí pracovníci
36
4
5
Odborní pracovníci VŠ
11
1
4
10
12,7
5,2
Odborní pracovníci ÚS
9
0
1
9
11,5
0
Ostatní pracovníci
3
0
1
3
4,48
0
22
14
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich
v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
1
Správa o činnosti organizácie SAV
M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)
Rodová skladba
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
2
20
1
2
3
15
4
Ženy
0
14
0
0
0
8
6
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 30
31-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
> 65
Muži
1
2
3
2
3
3
4
3
0
Ženy
3
4
1
0
2
2
1
0
0
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
46,2
46,2
47,6
Ženy
40,4
40,1
39,4
Spolu
43,0
43,8
44,4
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v
zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2010 bolo dislokované detašované pracovisko ÚZ SAV v Košiciach, ktoré bolo pôvodne
súčasťou sekcie Medicínskej zoológie, na Parazitologický ústav SAV. Proces prechodu pracoviska
na PÚ SAV bol zahájený na prelome rokov 2009-2010, keď kolegovia z košického pracoviska vyšli s
touto iniciatívou. Dôvody pre tento krok boli výrazná podobnosť zamerania výskumu a dlhodobé
úzke vedecké prepojenie s PÚ SAV. Navyše, administratívna správa košickej pobočky ÚZ SAV bola
dosť komplikovaná vzhľadom na značnú vzdialenosť od materského pracoviska, čo sa zároveň
prejavilo aj na zvýšených nárokoch na režijné zdroje pracoviska. Požiadavka kolegov z košickej
pobočky bola opakovane prerokovaná na ústavných a vedeckých radách oboch pracovísk, pričom
došlo k vzájomnému konsenzu o dislokovaní košickej pobočky ÚZ SAV na PÚ SAV. Vďaka podpore a
pochopeniu zo strany predsedníctva SAV a najmä vedenia II. Oddelenia SAV celý proces prebehol
hladko, korektne a bol úspešne ukončený 1. apríla 2010.
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu
pre
organizáciu
B
7
73213
83092
7506
1
3
1068
1068
46644
3. Projekty OP ŠF
4
3
153450
153450
75225
4. Projekty FM EHP
1
0
42928
42928
-
5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
0
0
-
-
-
6. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2010
financované
0
0
-
-
-
8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
0
0
-
-
-
9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
3
0
11662
11662
-
10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)
1
0
100000
100000
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2010 financované VEGA
17
2. Projekty, ktoré boli r. 2010
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
Bratislava
2
r. 2010
Bratislava
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2010
Regióny
3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2010
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení projektu
2
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. rámcového programu EÚ
(neuvádzať projekty ukončené pred r.
2010)
2. Projekty 7. rámcového programu EÚ
3. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST, INTAS,
EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO,
UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation) a iné
4. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej spolupráci
5. Bilaterálne projekty
spolu
pre
organizáciu
B
2
-
-
10252
0
0
-
-
-
2
3
86088
90418
24710
0
0
-
-
-
1
1
-
-
23535
0
-
-
-
A
B
0
6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
0
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010
A
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
B
1
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Zvliekanie a metamorfóza hmyzu je indukovaná steroidnými hormónmi – ekdysteroidmi. Ich
produkcia v predohrudných žľazách je regulovaná viacerými neuropeptidmi. My sme klonovali a
analyzovali expresiu myoinhibičných peptidov, ktoré potláčajú tvorbu ekdysteroidov v motýľovi
priadke morušovej. Zistili sme, že tieto peptidy sú vždy pred zvliekaním produkované vo veľkom
množstve v periferných neurónoch na zadnom čreve priadky. Dokázali sme tak že aj periférne
neurosekčné bunky sa podieľajú na regulácii tvorby steroidov. V spolupráci s japonskými
odborníkmi bol v predohrudných žľazách identifikovaný receptor pre myohinhibičné peptidy.
Najzaujímavejším zistením bolo, že tento receptor je homológ receptoru pre tzv. sex peptid u
drozofily. Táto signálna molekula tak nadobudla počas evolúcie u niektorých skupín hmyzu odlišnú
funkciu (regulácia správania verzus regulácia fyziologických pochodov). Naše výsledky prispeli k
pochopeniu základných mechanizmov uplatňujúcich sa pri regulácii vývinu a správania živočíchov.
Yamanaka N., Hua Y-J., Roller L., Spalovská-Valachová I., Mizoguchi A., Kataoka H. & Tanaka Y.
2010. Bombyx prothoracicostatic peptides activate the sex peptide receptor to regulate
ecdysteroid biosynthesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 107(5): 2060-2065. (IF 9,432)
V rámci projektu „APVT 51-004002“ sme študovali vnútrodruhový parazitizmus fúzatky trstinovej
(Panurus biarmicus), ktorý je častou reprodukčnou stratégiou vtákov, pri ktorej dokážu ušetriť
energetickú investíciu do výchovy mláďat. Študovali sme aj antiparazitické stratégie druhu, ktorý
má vysokú mieru vnútrodruhového parazitizmu – až 40 %. Miera parazitácie výrazne korelovala so
stúpajúcou hniezdnou denzitou. Pri koloniálne hniezdiacich pároch boli až v 30 % prípadov
mimopartnerské mláďatá, zatiaľ čo pri solitérne hniezdiacich len v 9 % prípadov. Aj počet
mimopartnerských mláďat sa zvyšoval s počtom hniezdnych párov. Pritom solitérne hniezdiace
samice sa vyznačovali na rozdiel od koloniálnych slabšou kondíciou – mali menšie tukové zásoby.
Všetky identifikované mimopartnerské mláďatá v hniezdach boli súrodenci. Negatívum
vnútrodruhového parazitizmu sa prejavilo napr. v negatívnej závislosti medzi veľkosťou znášky a
úspešnosťou liahnutia. Ako antipredačná stratégia sa len v malej miere u skúmaného druhu
uplatnilo vyhadzovanie cudzích vajec z hniezd (12,1 % do jednej hodiny od pridania cudzieho
vajca). Ako ďalšiu možnosť využívali fúzatky trstinové opustenie celej znášky a to predovšetkým v
prípadoch, keď jej veľkosť bola vyššia ako býva obvyklé. Umiestnenie vajca do nepriaznivej polohy
pri inkubácii – na jeho okraj alebo zahrabanie do hniezdneho materiálu druh nevyužíva na
redukciu parazitácie. Predpokladom redukcie miery parazitizmu vyhodením cudzieho vajca z
hniezda je možnosť odlíšenia vlastných vajec od cudzích. Zistili sme, že znášky sa líšili v tvare vajec
5
Správa o činnosti organizácie SAV
– najmä v šírke vajca a vzorom škvŕn – t. j. samice vytvárajú jednotný štýl sfarbenia vajec, ktorý im
umožňuje rozoznať cudzie od vlastných vajec.
Hoi, H., Darolová, A. & Krištofík, J. 2010. Conspecific brood parasitism and anti-parasite strategies
in relation to breeding density in female bearded tits. Behaviour 147, 12: 1533-1549. (IF 1,471)
Alpínske a arktické ekosystémy sú považované za jedny z najmenej antropogénne narušených
oblastí Zeme, ktoré zároveň veľmi citlivo reagujú aj na minimálne zásahy do prostredia. V roku
2010 sa uzavrel viacročný výskum alpínskych a subalpínskych jazier vo Vysokých Tatrách zameraný
na sledovanie schopnosti litorálnych spoločenstiev bezstavovcov indikovať potenciálne klimatické
zmeny. Výskum založený na sledovaní plies ležiacich v gradiente nadmorskej výšky a ďalších, s ňou
korelovaných environmentálnych premenných, potvrdil nárast druhového bohatstva a diverzity
bentickej fauny s poklesom nadmorskej výšky (rastom teploty prostredia). Významné rozdiely boli
pozorované tiež v druhovom zložení spoločenstiev jednotlivých výškových zón. Na početnosti
bentosu, ani na zastúpení jednotlivých potravných skupín sa vplyv výškovo-teplotného gradientu
neprejavil. Pozorované trendy boli charakteristické pre temporárnu zložku bentickej fauny (vodný
hmyz), ktorej prežívanie a životné cykly sú ovplyvňované teplotnými pomermi do väčšej miery než
u permanentnej fauny, ktorá v jednotlivých výškových zónach vykazovala minimálne rozdiely.
Vodný hmyz, predovšetkým pakomárovité (Chironomidae) a potočníky (Trichoptera) sa javia ako
vhodné indikátory teplotných zmien pre oblasť vysokohorských jazier; boli vytipované konkrétne
taxóny použiteľné pre tatranskú oblasť. Výsledky napovedajú, že pod vplyvom teplejších
podmienok prostredia zostane permanentná zložka litorálnych spoločenstiev bezstavovcov jazier
viac-menej stabilná, kým u vodného hmyzu dôjde k nárastu počtu teplomilných druhov typických
pre nižšie nadmorské výšky. Títo kolonizátori zvýšia diverzitu alpínskych jazier, kým vytlačenie
oligostenotermných druhov povedie k ochudobneniu pôvodnej fauny a nepriamo k zmene
trofickej štruktúry spoločenstiev.
Čiamporová-Zaťovičová, Z., Hamerlík, L., Šporka, F. & Bitušík, P. 2010. Littoral benthic
macroinvertebrates of alpine lakes (Tatra Mts) along an altitudinal gradient: a basis for climate
change assessment. Hydrobiologia 648: 19-34. (IF 1,754)
2.3.2. Aplikačný typ
Muchy tse-tse sú prenášače smrteľných ochorení ako človeka (spavá choroba), tak i dobytka
(nagana), pričom obe ochorenia sú smrteľné. Odhaduje sa, že približne 40-50 miliónov ľudí a 50-60
miliónov kusov dobytka je potenciálne ohrozených týmito chorobami. Jednou z najúčinnejších
metód na úplné vyčistenie územia od múch tse-tse je metóda sterilného hmyzu (SIT). Jej podstata
spočíva v masovej produkcii samcov tse-tse múch v špecializovaných chovných zariadeniach, ich
sterilizácii a následnom vypúšťaní do prírody. SIT je vysoko účinná pri jej veľkoplošnej aplikácii v
prípade, že početnosť populácie je veľmi nízka. Z tohto dôvodu je SIT najefektívnejšia metóda v
koncovej fáze eradikačných programov, keďže umožňuje úplné vyčistenie územia od škodcu a
vytvorenie tzv. oblastí bez tse-tse múch (tse-tse free zones).
Dňa 8.12.2010 bolo slávnostne otvorené zariadenie pre produkciu sterilných samcov tse-tse múch
na ich eradikáciu v národnom parku Ruma v juhozápadnej Keni, ktoré bolo vybudované v rámci
finančnej pomoci Vlády SR Keni. (projekt „Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu
sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene“. - SAMRS
2009/06/04). Technológia, ktorú dodala slovenská strana, bola vyvinutá v spolupráci Ústavu
zoológie SAV a firmy MORO, s.r.o. Otvorením zariadenia sa naplnila prvá časť realizácie projektu,
t.j. vytvoriť podmienky pre kenských partnerov na eradikáciu múch tse-tse v oblasti národného
parku Ruma s využitím metódy sterilného hmyzu. Zároveň sa podarilo dobudovať genetické
6
Správa o činnosti organizácie SAV
laboratórium KARI-TRC tak, aby bolo možné realizovať výskum populačnej genetiky a geometrickej
morfometriky tse-tse múch vo východnej Afrike, čo je práve vedeckou náplňou projektu.
KARI-TRC predstavuje pre Ústav zoológie SAV dôležitého partnera pre vedeckú spoluprácu vo
východnej Afrike. Výskumná orientácia oboch pracovísk má viacero spoločných záujmov. KARI-TRC
disponuje širokou sieťou experimentálnych staníc po celej Keni a početným kolektívom vedeckých
a odborných pracovníkov. Toto pracovisko získalo štatút Centra excelentnosti WHO pre výskum v
oblasti ochorení prenášaných krvcicajúcim hmyzom a je nositeľom alebo realizátorom viacerých
rozsiahlych a významných medzinárodných projektov, do ktorých sa postupne zapája aj Ústav
zoológie SAV. Práve dlhodobý výskum biológie múch tse-tse, ktorý sa od roku 2002 realizuje na
našom pracovisku, vytvára dôležitý predpoklad, pre úspešné zapojenie sa do týchto prestížnych
projektov.
Na vybraných lokalitách západného (Malacky, Devín, Medné, Topoľčianky) a východného
Slovenska (Zádiel, Rozhanovce) boli v rokoch 2006-2008 zbierané kliešte. Dominantným druhom
bol Ixodes ricinus – najvýznamnejší vektor patogénov. Molekulárno-biologickými metódami sme v
kliešťoch potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy (kmeň HYPR, európsky subtyp) v
známom ohnisku v Topoľčiankach. V roku 2007 bol tento vírus zaznamenaný aj v Malackách a v
Mednom. Na všetkých sledovaných lokalitách sme potvrdili prítomnosť B. burgdorferi s.l. (25,9%
na západnom a 31,7% na východnom Slovensku), A. phagocytophilum (3,2%) a Babesia spp.
(2,7%). Vybranú vzorku kliešťov zozbieraných v roku 2006 v Malackách sme vyšetrili aj na
prítomnosť rickettsií. Zaznamenali sme 10,7% prevalenciu, z toho 8,3% tvorí pre ľudí patogénna
Rickettsia helvetica a 2,5% Rickettsia spp. IRS4, ktorej patogenita nie je zatiaľ potvrdená.
Naše výsledky potvrdzujú, že vo vybraných oblastiach Slovenska sú ľudia vystavení vysokému riziku
infekcie kliešťami prenášaných patogénov, najmä borélií, ale aj anaplaziem, babésií a rickettsií.
Kočí, J., Tarageľová, V., Derdáková, M., Selyemová, D., Cíglerová, I., Lenčáková, D., Majláthová, V.,
Víchová, B., Stanko, M., Kazimírová, M., Labuda. Spatio-temporal distribution of Ixodes ricinus ticks
and prevalence of tick-borne pathogens in Slovakia. In Book of Abstracts from the EDEN (Emerging
Vector-borne diseases in a changing European environment) International Conference,
Montpellier, France, 10-12th May, 2010.
Kočí, J., Tarageľová, V., Derdáková, M., Selyemová, D., Cíglerová, I., Špitálska, E., Lenčáková, D.,
Majláthová, V., Víchová, B., Stanko, M., Kazimírová, M., Labuda, M. Sezónna dynamika kliešťa
obyčajného (Ixodes ricinus) a prevalencia kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku
sledované v rámci projektu EDEN. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010.
Program & zborník abstraktov. Liptovský Ján: Parazitologický ústav SAV, 2010, s.42. ISBN 978-80968473-6-5.
Projekt: EDEN GOCE-2003-01 0284 (6. rámcový program EU)
Multidisciplinárne vyhodnotenie funkcie a významu umelých vodných nádrží a ich ekologický
manažment. V roku 2010 bola ukončená realizácia projektu SAV-FM-EHP-2008-03-04,
financovaného z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom vyše dvojročného výskumu bolo
zhodnotenie funkcie umelo vytvorených vodných nádrží v procese ochrany a rozvoja biologickej
diverzity vodných ekosystémov Slovenska. Faunistický výskum potvrdil prítomnosť vyše 500
taxónov vodných bezstavovcov v sledovaných prítokoch, litoráloch nádrží a odtokoch. Analýzou
vzoriek sa zistilo, že toky majú väčšiu príslušnosť k povodiam, naopak nádrže sú výrazne
ovplyvňované typom hospodárenia a využívania nádrží. Spoločenstvá nádrží boli vo veľkej miere
špecifické, pretože bolo identifikovaných iba 6 druhov spoločných pre všetky litorály. V rámci
stavovcov bolo zaznamenaných 19 druhov rýb a 42 druhov vtákov viazaných na vodné prostredie.
Údaje o skladbe spoločenstiev rýb nádrží sú užitočné z hľadiska charakteristiky stavu a spôsobu
7
Správa o činnosti organizácie SAV
hospodárskeho využívania nádrží. Fauna vtákov bola ovplyvnená primárne mierou vyrušovania a
možnosťami úkrytu a hniezdenia. V rámci projektu bola hodnotená abundancia, biomasa a
druhové zloženie zooplanktónu. Štruktúra zooplanktónu dokumentuje eutrofizáciu nádrží a vysokú
obsádku rýb. Zistili sa rozdiely v kvantitatívnych hodnotách (abundancia a biomasa) v jednotlivých
skupinách nádrží, ktoré boli spôsobené rozdielnou trofiou nádrží. Molekulárne analýzy genetickej
štruktúry populácií z hľadiska vplyvu nádrží naznačili možné vplyvy budovania umelých nádrží na
jednotlivé zložky fauny vodných tokov (napr. čiastočná alebo úplná reprodukčná izolácia
subpopulácií prítokov a odtokov, odlišná haplotypová štruktúra atď.). Napriek tomu, že budovanie
nádrží je umelým zásahom do pôvodného prostredia, neboli počas výskumu zaznamenané
negatívne vplyvy na krajinu. Jediným negatívnym faktorom je prehradenie pôvodne kontinuálneho
ekosystému potokov. Ani v tomto prípade sme však nezaznamenali výraznejšie ovplyvnenie
zloženia fauny. Pozitívnym dopadom je určite spestrenie prírodných podmienok v krajine a tiež
podpora diverzity daného územia. Sledované umelé nádrže vykazovali relatívne bohaté
spoločenstvá predovšetkým bentických bezstavovcov a plnktónu. Tie, hlavne na svojich
migračných cestách, môžu využiť vhodné prostredie poskytnuté nádržami a taktiež sa tu môžu
úspešne množiť a šíriť sa ďalej. Zloženie spoločenstiev je však do značnej miery ovplyvnené
hospodárskou činnosťou prípadne iným spôsobom využitia. Práve tu môžu získané výsledky
výrazne ovplyvniť manažment nádrží a pri zachovaní pôvodnej funkcie s drobnými úpravami
výrazne posilniť ich funkciu v rozvoji biodiverzity. Na základe dosiahnutých výsledkov a údajov
získaných analýzou širokého spektra dát boli definované hlavné charakteristiky spoločenstiev
prítokov, odtokov ako aj samotných umelých vodných nádrží. Biologické charakteristiky boli
korelované s fyzikálno-chemickými parametrami a podpornými údajmi charakterizujúcimi
ekologický stav nádrží ako aj vplyv ich využitia a iných sekundárnych antropogénnych vplyvov.
Všetky tieto poznatky vyústili do súboru návrhov a opatrení, ktoré bude možné aplikovať s cieľom
zlepšenia ekologického stavu umelých vodných nádrží Slovenska a ich využitia ako potenciálneho
zdroja biodiverzity.
Čejka, T., Hamerlík, L. 2009. Land snails as indicators of soil humidity in Danubian woodland (SW
Slovakia). Polish Journal of Ecology 57(4): 637-645.
Pekárik, L., Čejka T., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Darolová, A., Illéšová, D., Illyová, M., Pastuchová,
Z., Gatial, E., Čiampor, F. 2009. Multidisciplinary evaluation of the function and importance of the
small water reservoirs: the biodiversity aspect. Transylvanian Review of Systematical and
Ecological Research 8: 105-112.
Čejka, T. 2010. Diversity patterns and freshwater molluscs similarity in small water reservoirs.
Malacologica Bohemoslovaca 9: in press.
Illyová, M. 2010. Zooplanktón malých vodných nádrží v oblasti Malých Karpát. Folia Faunistica
Slovaca, Bratislava, 15: 25-32.
Pastuchová, Z., Krno, I. 2010. Ephemeroptera and Plecoptera communities of impoundment
subsystems (inlets, reservoirs, outlets) in west Slovakia. Lauterbornia 69: 107-115.
Illyová, M., Pastuchová, Z. 2011. The zooplankton communities of small reservoirs with the
different trophic conditions. Limnologica: in press.
Pastuchová, Z., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Čejka, T., Illéšová, D., Čiampor Jr., F. 2011. Small water
reservoirs: macroinvertebrate assemblages and water quality relations in the context of anthropic
pressure. Hydrobiologia: in press. (IF 1,754)
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Ekdýziotropné hormóny (ETH) z Inka buniek spúšťajú zvliekacie správanie cez receptory v
špecifických neurónoch centrálnej nervovej sústavy modelových druhov motýľov a dvojkrídlovcov.
V rámci projektu NIH GM067310-11 a v spolupráci s Univerzitou v Kalifornii (Riverside) a
8
Správa o činnosti organizácie SAV
Univerzitou v Kansase sme použili širokú škálu molekulárnych, biochemických a bioinformatických
metód na identifikáciu ETH a jeho receptorov v rôznych článkonožcoch. Okrem viacerých druhov
hmyzu sme po prvýkrát našli gény pre tieto signálne molekuly aj v zástupcoch pavúkovcov a
kôrovcov. Homológia získaných sekvencií receptorov pre ETH bola potvrdená aj fylogenetickou
analýzou. Úlohu niektorých identifikovaných variánt ETH pri spúšťaní zvliekania sme potvrdili
behaviorálnymi experimentami u včely a chrobáka (Tenebrio). Imunohistochemickým farbením
sme tiež dokázali prítomnosť ETH-produkujúcich buniek na vzdušniciach rozmanitých druhov
hmyzu. Po prvýkrát sme identifikovali možný zdroj ETH v kliešťoch. Naše výsledky poukázali na to,
že ETH a jeho receptory sú veľmi pravdepodobne štrukturálne a funkčne konzervované u všetkých
článkonožcov. Keďže tieto signálne molekuly regulujú základnú vitálnu funkciu, získané výsledky sa
môžu použiť pri návrhu postupov v boji proti škodlivým druhom článkonožcov.
Roller L., Žitňanová I., Dai L., Šimo L., Park Y., Satake H., Tanaka Y., Adams M.E., Žitňan D. 2010.
Ecdysis triggering hormone signalling in arthropods. Peptides 31: 429-441. (IF 2,705)
V roku 2010 boli uskutočnené štatistické analýzy parazito - hostiteľských vzťahov na objemnom
dlhoročnom materiáli drobných cicavcov zo Slovenska (13 tisíc jedincov 6 druhov) a dvoch skupín
ektoparazitov – bĺch a kliešťov (spolu takmer 31 tisíc parazitov 21 druhov). Analýzy parazitácie
blchami (abundancia, prevalencia, druhové spektrum) hodnotených druhov drobných cicavcov
potvrdili rozdielnu pravdepodobnosť paralelnej infestácie kliešťami (Ixodes ricinus, I. trianguliceps).
Výsledky nepotvrdili priamy kompetičný vzťah oboch parazitických taxonóv, skôr predstavujú
odraz dynamiky obranných hostiteľských systémov a sezóny.
Krasnov, B., Stanko, M. & Morand, S. 2010. Competition, facilitation or mediation via host?
Patterns of infestation of small Europaean mammals by two taxa of hematophagous arthropods.
Ecological Entomology 35:37-44. (IF 1,697)
Každá z členských krajín EÚ je na národnej úrovni zodpovedná za vybudovanie, monitoring a
udržiavanie priaznivého stavu druhov a biotopov sústavy chránených území NATURA 2000.
Vyhlasovanie, monitoring a ochrana týchto druhov by mali byť založené na vedeckých podkladoch.
Cieľom projektu Programu cezhraničnej spolupráce HUSK 08/01/148 v rámci Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ERDF), na ktorom participovali Ústav zoológie SAV, SOS/BirdLife Slovensko,
a MME/BirdLife Maďarsko, bola podpora spoločnej cezhraničnej ochrany vybraných území
NATURA 2000, ktoré sa nachádzajú v pohraničnom regióne Slovenska a Maďarska. Jedným zo
základných výsledkov projektu bolo vytvorenie on-line databázového portálu pre najširšiu vrstvu
obyvateľov a návštevníkov chránených území za účelom monitorovania a dlhodobého
zhromažďovania údajov o výskyte a charaktere výskytu živočíchov využívajúcich územia NATURA
2000. Tento portál má za cieľ prepojiť amatérskych zoológov a profesionálnych pracovníkov
ochrany prírody a takisto umožniť zber údajov aj z iných zoologicky hodnotných lokalít za
hranicami chránených území. Ďalším významným výstupom bolo vytvorenie metodologickej
príručky pre štandardizovaný zber ornitologických údajov pre jednotlivé vtáčie druhy, ktorý je
určený tak pre profesionálnych ako i amatérskych ornitológov. Na základe projektu boli komplexne
odborne vyhodnotené niekoľko desaťročné ornitologické údaje o rozšírení a populačných trendoch
významných vtáčích druhov z dvoch vybraných území NATURA 2000. Tieto štúdie tvoria dôležitý
podkladový materiál pre stanovenie opatrení pri realizácii programov starostlivosti o chránené
územia.
On-line portál AVES SYMFONY: http://aves.vtaky.sk/
Mojžiš M., Kerestúr D., Václav R., Krištín A. 2010. Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie.
9
Správa o činnosti organizácie SAV
SOS/BirdLife Slovensko, Ústav zoológie SAV, Bratislava.
Krištín A. (ed.) 2010. Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poľana. SOS/BirdLife Slovensko, Ústav
zoológie SAV, Bratislava.
SOS/BirdLife Slovensko. 2010. Príručka pre monitoring vtákov v chránených vtáčích územiach.
SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava.
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
ÚZ SAV bol v roku 2010 veľmi úspešný v získavaní projektov zo ŠF. V súčasnosti je ústav
koordinátorom a partnerom 2 projektov Centier excelentnosti a 5 projektov zameraných na
prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Získané projekty sú
nemalým prínosom pre pracovisko, keďže umožňujú významné skvalitnenie infraštruktúry
pracoviska a vytvoriť tak prostredie, umožňujúce dosiahnuť kvalitatívne podstatne vyššiu úroveň
vedeckých výstupov. Na druhej strane, projekty zo ŠF sú administratívne mimoriadne náročné a
zväčša plne vyťažia pracovnú kapacitu vedúceho projektu a jeho najbližšieho kolektívu. Projekty ŠF
predstavujú navyše ťažko zvládnuteľnú záťaž predovšetkým na mzdový fond pracoviska. Prakticky
na všetky projekty sú prijímaní noví pracovníci po dobu ich riešenia, avšak mzdové prostriedky z
projektov sú hradené formou refundácie, takže pracovisko musí mzdy zamestnancov prijatých na
projekty zálohovať. Toto vytvára mimoriadne silný tlak na mzdový fond ústavu. Napriek finančnej
atraktívnosti projektov ŠF, administratívna a mzdová náročnosť sú tak veľké, že o ďalších
projektoch bez pomoci zvonka (napr. formou pôžičky) pracovisko sotva môže čo i len uvažovať.
10
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
Počet v r. 2010/
doplnky z r.
2009
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
4/1
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1/0
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
0/0
domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
0/0
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
3/0
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
3/0
vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
39 / 1
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE,
30 / 6
BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
22 / 0
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
3/0
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
0
13. Ostatné vydané periodiká
0
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
2/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
1/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
(EAJ)
Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov
kolaborácie)
11
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
Počet v r. 2009 Doplnky za r. 2008
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
351
11
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
19
0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
24
2
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
147
7
indexoch (3, 4)
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
0
0
Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo
názov kolaborácie)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
55
7
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
TAKÁČ, P.. ČARNOGURSKÝ, J. The efect of antibiotic and yeast treatment on Glossina morsitans
morsitans and Glossina fuscipes fecundity and lifespan. In: Third Research Co-ordination meeting
On „Improving SIT for Tsetse Flies through Research on their Symbionts and Pathogens“. 26-30
July 2010, Nairobi, Kenya
TAKÁČ, P., MAJTAN, J., NOVAK, P., BOHOVÁ, J., ČAMBAL, M., KOZÁNEK, M. New antimicrobial
factors of larval extracts of the blow fly Lucilia sericata. In: 8th International Conference on
Biotherapy, ICB 2010. 11-14 November 2010, Los Angeles, USA
KOZÁNEK, M., ČAMBAL, M., TAKÁČ, P. Maggot debridement therapy in Slovakia: The story of
success. In: 8th International Conference on Biotherapy, ICB 2010. 11-14 November 2010, Los
Angeles, USA
TAKÁČ, P. Discovery of the biologically active compounds from the insect salivary glands as a
potential drugs. In: 2nd International Conference on Drug Discovery&Therapy, ICDDT 2010. 1-4
February 2010, Dubai, United Arab Emirates
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2010 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
12
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov
pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2010
Forma
Počet k 31.12.2010
Doktorandi
celkový počet
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2010
Ukončenie z dôvodov
z toho
novoprijatí
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
3
7
2
4
0
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
Spolu
4
8
3
4
0
0
0
1
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné
Interná z
Interná z
Pôvodná
Interná z
Interná z
prostriedkov prostriedkov
Externá
Externá
forma
iných zdrojov iných zdrojov
SAV
SAV
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Nová forma
Externá
prostriedkov
Externá
prostriedkov
iných zdrojov
iných zdrojov
SAV
SAV
Počet
0
0
0
0
0
0
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010
Mesiac,
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.
13
Fakulta
udeľujúca
vedeckú
hodnosť
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
molekulárna biológia
zoológia
Číslo ŠO
4.2.3
4.2.5
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
RNDr. Jaroslav Černý, CSc.
(zoológia)
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
(všeobecná ekológia a ekológia
jedinca a populácií)
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
(zoológia)
RNDr. Ján Krištofík, CSc.
(zoológia)
doc. RNDr. Michal Stanko,
DrSc. (zoológia)
RNDr. Ferdinand Šporka, CSc.
(zoológia)
RNDr. Peter Takáč, CSc.
(zoológia)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
RNDr. Zuzana ČiamporováZaťovičová, PhD. (IIa)
Doc. PaedDr. Pavol Prokop,
PhD. (IIa)
Mgr. Veronika Tarageľová, PhD.
(IIa)
14
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2010
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a
Vedenie
semináre
bak. a dipl.
prác
doma v zahraničí doma v zahraničí
Prednášky
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
9
0
8
0
0
Celkový počet hodín v r. 2010
230
0
349
0
0
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku,
katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
15
2. Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
27
3. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
8
4. Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
11
5. Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
16
6. Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
7
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
8.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
9.
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
7.
2
2
0
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Všetky najdôležitejšie údaje o pedagogickej činnosti ÚZ sú zhrnuté v predchádzajúcivh tabuľkách a
v Prílohe D. Treba však zdôrazniť zvýšený záujem o doktorandské štúdium v odbore zoológia na
našom ústave. Tento fakt odzrkadľuje skvalitnenie výstupov a tým pádom aj zvíšenie atraktívnosti
vedného odboru zoológia.
V roku 2010 sa ÚZ SAV akreditoval pre doktorandské štúdium v odbore molekulárna biológia a
začalo sa s prípravou na akreditáciu aj v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií,
s cieľom akreditovať sa v priebehu roku 2011. Cieľom týchto aktivít je rozšírenie a skvalitnenie
možností doktorandského štúdia na ÚZ, dôsledkom čoho by mala byť produkcia vyššieho poštu
kvalitných a perspektívnych mladých vedeckých pracovníkov.
TAKÁČ, P. - člen Komisie pre štátne záverečné skúšky magisterského štúdia v odbore zoológia
(Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
15
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010 alebo
sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011 (anglický a
slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
Počet členstiev
0
0
0
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
RNDr. Fedor Čiampor, PhD
European Pond Conservation Network (funkcia: člen)
The Balfour-Browne Club (funkcia: člen)
Wiener Coleopterologenverein (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
European Pond Conservation Network (EPCN) (funkcia: člen)
The Balfour-Browne Club (funkcia: člen)
The International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: člen)
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
Česká ornitologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Marta Illyová, PhD.
The International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: člen)
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
National Geographic Society (funkcia: člen)
The American Entomological Society (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
16
Správa o činnosti organizácie SAV
ESA (European Society of Arachnology) (funkcia: člen)
ISA (International Society of Arachnology) (funkcia: člen)
Ing. Juraj Majtán, PhD.
European society of clinical microbiology and infectious diseases (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Pastuchová, PhD.
The International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: člen)
Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D
Česká zoologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Ferdinand Šporka, CSc.
IAD - International Associations for Danube Research (funkcia: člen)
RNDr. Elena Štefková, PhD.
Česká algologická spoločnosť (funkcia: člen)
The International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: člen)
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Asociación Internacional de Coleopterología, Barcelona, Espana (funkcia: člen)
Mgr. Radovan Václav, PhD.
Česká a slovenská etologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie (funkcia: člen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných
projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
V roku 2010 boli zo zdrojov MVTS finančne podporované 3 projekty, z ktorých 2 boli projekty IAEA
a jeden NIH.
IAEA projekty. Základným cieľom projektu „Podpora programu na eradikáciu bodaviek tse-tse v
Etiópii“ bolo vybudovanie novej záložnej kolónie s novým typom technologického zariadenia, ktorá
17
Správa o činnosti organizácie SAV
bude slúžiť na zabezpečenie veľkoprodukčnej prevádzky v Kaliti, Etiópia. Jej úlohou je produkcia
veľkých objemov sterilných samcov tse-tse múch pre eradikačné programy na báze metódy
sterilného hmyzu. Táto metóda bola úspešne použitá proti viacerým druhom hmyzích škodcov, je
lacnejšia, bezpečnejšia, a efektívnejšia než používanie insekticídov, či niektorých iných metód
veľkoplošnej ochrany proti škodlivému hmyzu. (Zodpovedný riešiteľ RNDr. Peter Takáč, CSc.).
V rámci projektu „Zdokonalenie SIT proti bodavkám tse-tse výskumom ich symbiontov a
patogénov“ sa riešila problematika objasnenia príčiny kolapsu kolónií bodaviek tse-tse vo veľkých
chovných zariadeniach, vývoj účinného akčného plánu na riešenie problému s pochopením
biologických zákonitostí symptómov súvisiacich s vyvolaním kolapsu kolónií a objasnenie korelácie
a prítomnosti vírusov, symptómov chorôb a prítomnosti baktriálnych symbiontov (Wigglesworthia,
Sodalis, Wolbachia) a plodnosťou bodaviek. (Zodpovedný riešiteľ RNDr. Peter Takáč, CSc.).
NIH projekt. Finančné prostriedky MVTS boli použité na podporu projektu NIH GM 67310
„Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému“, ktorý je zameraný na štúdium
mechanizmov regulujúcich zvliekanie hmyzu. Finančná podpora umožnila realizovať náročné
molekulárno biologické metódy ako je in situ hybridizácia a PCR klonovanie vybraných génov
podieľajúcich sa na regulácii zvliekania hmyzu. Pomocou vyššie uvedených metód boli
identifikované viaceré nové gény neuropeptidov a ich receptorov, analyzovala sa ich expresia a
čiastočne sa objasnila ich funkcia. Pridelené prostriedky boli taktiež použité na zavedenie
transgénnych techník ako sú klonovanie do E. coli a priadok morušových s pomocou bakulovírusov.
Tieto metódy umožnia genetické manipulácie vybraných génov, ktoré v kombinácii s
elektrofyziologickými a etologickými technikami objasnia ich presné úlohy v signálnej sekvencii
zvliekania.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
5. Vedná politika
Vedecká činnosť Ústavu zoológie SAV je zameraná na základný a cielený výskum vo vybraných
kľúčových oblastiach zoológie. Dlhodobou snahou pracoviska je orientácia na najnovšie trendy v
tejto vednej oblasti a systematické zavádzanie nových metód výskumu tak, aby pracovisko bolo
plne kompetitívne s poprednými európskymi inštitúciami, ktoré sa venujú zoologickému výskumu.
Organizačná štruktúra je determinovaná hlavnými výskumnými smermi pracoviska. Už viac než dva
roky je ústav členený na tri sekcie – sekciu ekológie živočíchov, sekciu medicínskej zoológie a
sekciu experimentálnej a aplikovanej zoológie. Reorganizácia pracoviska sa uskutočnila pred viac
než dvomi rokmi a dnes môžeme s potešením konštatovať, že sa prejavila pozitívne na tak
významné faktory ako je schopnosť získavať mimorozpočtové zdroje, či produkciu vedeckých
publikácií. Vzniknuté sekcie sú organizačne voľnejšie a otvorenejšie útvary. Predstavujú podstatne
väčšie a kompaktné celky, čo vytvára lepšie podmienky pre užšiu spoluprácu medzi vedeckými
pracovníkmi a zvyšuje potenciál pri čoraz náročnejšom získavaní vedeckých projektov.
V uplynulom roku oslávil Ústav zoológie SAV 20. výročie svojho vzniku. Dlhodobá podrobná
analýza výstupov pracoviska za ostatných 10 rokov, ktorú urobilo vedenie pri tejto príležitosti
jednoznačne dokumentuje, že ústav je pracovisko s rozumne diverzifikovanou vedeckou aktivitou,
vyváženým vekovým zložením s početnou a stále rastúcou skupinou výkonných mladých
vedeckých pracovníkov a dlhodobou schopnosťou získavať finančné zdroje. Vďaka prostriedkom zo
štrukturálnych fondov prišlo k významnému skvalitneniu prístrojového parku, čím sa výrazne
zlepšili podmienky pre skvalitnenie vedeckej práce. Veríme, že tieto skutočnosti sú zárukou
ďalšieho napredovania Ústavu zoológie SAV v dlhodobej budúcnosti.
18
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu VEGA 1/0124/09
Začiatok spolupráce: 2009 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu VEGA 1/0362/09
Začiatok spolupráce: 2009 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu VEGA 2/0028/09
Začiatok spolupráce: 2009 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu VEGA 1/0019/08
Začiatok spolupráce: 2008 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu APVV-0154-07
Začiatok spolupráce: 2008 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stavebná fakulta STU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu VEGA 1/0352/08
Začiatok spolupráce: 2008 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stavebná fakulta STU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu VEGA 1/0585/08
Začiatok spolupráce: 2008 Zameranie: výskum
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita vo Zvolene
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): riešenie projektu APVV-0566-07
Začiatok spolupráce: 2008 Zameranie: výskum
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre
štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
Pracovníci ÚZ SAV sa snažia využívať svoje skúsenosti a získané poznatky aj pre potreby
spoločenskej praxe. Okrem informácií prezentovaných v tlačených a elektronických médiách sa
zamestnanci ÚZ veľmi často vyjadrujú a radia prostredníctvom telefonických otázok. Z toho jasne
vyplýva, že ÚZ je uznávanou a erudovanou inštitúciou v otázkach zoologickej praxe, ktorú občania
SR poznajú a v prípade potreby konzultovať zoologické otázky aj často kontaktujú.
19
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap.
2, 3, 4
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
Názov kontraktu: Monitorovanie fauny planktonických kôrovcov, veslonôžok a perloočiek
Partner(i): Vodohospodárska výstavba, š.p.
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 1991
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2010
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 4906
Stručný opis výstupu/výsledku: Pokračovalo sa v monitorovaní fauny uvedených skupín živočíchov
pre potreby monitoringu vplyvu vodného diela Gabčíkovo na prírodné prostredie, zadávateľom
bola podobne ako po ostatné roky Vodohospodárska výstavba, š.p. Monitoring sa realizuje od roku
1991, na základe zmien v spoločenstvách vodných organizmov je možné posúdiť intenzitu zmien v
inundácii Dunaja v umelo vytvorených podmienkach. Výsledky monitoringu sú využité pre návrh
riešení a orientáciu samosprávnych orgánov pri usmerňovaní prevádzkovateľov VD Gabčíkovo pri
manipulovaní s vodami a rozhodovaní o aktivitách v medzihrádzovom území.
Názov kontraktu: Štúdium protozoárnych parazitov lykožrúta smrekového, Ips typographus L.
Partner(i): Štátnymi lesmi TANAPu
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2009
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2010
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 12000
Stručný opis výstupu/výsledku: Pokračovalo sa v zmluvnej spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu na
výskume vybraných druhov škodlivého podkôrneho hmyzu. V roku 2010 sa realizovala štúdia
endoparazitov lykožrúta smrekového a ich patogenicity voči hostiteľovi. Boli zistené viaceré druhy
parazitov zo skupín Protozoa a Nematoda. S využitím metód molekulárnej biológie sa testovala
možná prítomnosť baktérie Wolbachia, avšak táto nebola v sledovaných vzorkách dokázaná.
Zaznamenal sa pomerne vysoký stupeň parazitácie dospelých jedincov lykožrútov lumčíkom z rodu
Tomicobia. Zdá sa, že uvedený druh by bolo možné využiť v biologickom boji proti lykožrútom.
Názov kontraktu: Contract for the provision of Virus Tick-transmission services.
Partner(i): The University of Reading, UK
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2010
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2010
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 6800
Stručný opis výstupu/výsledku: Sledoval sa neviremický prenos geneticky modifikovaných kmeňov
vírusu kliešťovej encefalitídy kliešťom Ixodes ricinus. Účinnosť prenosu závisela od špecifických
mutácií v proteínovom obale vírusu. Predpokladá sa, že mechanizmus adaptácie vírusu na
špecifického hostiteľa spočíva v zmenách v štruktúre aminokyselín na povrchu viriónov.
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
Pracovníci ÚZ produkujú výsledky využiteľné v hospodárskej praxi predovšetkým v oblastiach
monitoringu vplyvu stavebných činností na životné prostredie, boja proti škodcom a vektorom
patogénov a tiež v oblasti využitia biologicky aktívnych látok v medicíne. Cieľom značnej časti
výskumu realizovaného na ÚZ je aj praktické využitie výsledkov. Okrem uvedených kontraktov
spolupracujeme s viacerými súkromnými spoločnosťami (napr. MORO sro, DIVAX sro atď.) s cieľom
efektívne prenášať poznatky do praxe.
20
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ,
EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
Ing. Tomáš Čejka, PhD.
Poradný zbor pre Dohovor o
člen poradného výboru
medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a
rastlín (CITES)
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Poradný zbor Vrchnej riaditeľky
člen
emisného odboru NBS pre stanovovanie
námetov pamätných mincí
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Štúdia realizovateľnosti pre potreby vládneho splnomocnenca pre VD Gabčíkovo
Vypracovanie troch expertných posudkov na dva materiály „Štúdia realizovateľnosti Rehabilitácie
szigetközského úseku Dunaja“ a „Podkladový dokument pre strategické environmentálne
hodnotenie variantov stavebných opatrení na zlepšenie splavnosti a obnovu bočných ramien
Dunaja na úseku medzi Sapom a Szobom“. Posudky vypracovali pre potreby vládneho
splnomocnenca pre VD Gabčíkovo prostredníctvom Konzultačnej skupiny Podzemní voda s.r.o. Dr.
Černý, Dr. Šporka a Ing. Šustek. Posudky by mali byť využité na vypracovanie spoločného
slovensko-maďarského materiálu o manažmente Dunaja a priľahlých ekosystémov a vypracovaniu
metodiky monitoringu zmien životného prostredia v tejto oblasti.
21
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Meno
Spoluautori
Názov
Miesto
zverejnenia
Dátum
alebo počet
za rok
Život bobra VII.
Nové Zámky
9.3.2010
výstava fotografií
Život bobra VIII.
RNDr. Fedor Čiampor, PhD
Myjava
2.12.2010
výstava fotografií
Nebezpečné
MVDr. Markéta Derdáková,
Dieťa, 16, (4),26kliešte, Dieťa, 16,
2010
PhD.
27, 2010
(4), 26-27
Poznaj svojho
Solárium,
nepriateľa, rozhovor
MVDr. Markéta Derdáková,
Kazimírová, M. o kliešťoch a nimi
programový okruh 6.4.2010
PhD.
Devín
prenášaných
ochoreniach
Peťko, B.;
Majláthová, V., účasť vo filme Upíri
MVDr. Markéta Derdáková,
Víchová, B.,
útočia, seriál
STV2
8.6.2010
PhD.
Tarageľová, V., Sprektrum vedy
Havlíková, S.
Rádio SlovenskoIng. Juraj Majtán, PhD. Morvačik
Apiterapia
Slovenský rozhlas, 20.12.2010
Nočná pyramída
Súkromné
Doc. PaedDr. Pavol Prokop,
Svadobné kŕmenie v
gymnázium v
1.12.2010
PhD.
kmeni článkonožce
Lučenci
Príspevok o
Ing. Ladislav Roller, PhD.
premnožení
STV
2010
komárov
Príspevok o
Ing. Ladislav Roller, PhD.
premnožení
TV JOJ
2010
komárov
RNDr. Mirko Slovák, CSc.
Kliešte v meste
TV Markíza
24.4.2010
Na kliešte pozor aj v
RNDr. Mirko Slovák, CSc.
STV 1
24.4.2010
meste
RNDr. Mirko Slovák, CSc.
Sezóna kliešťov
TV JOJ
24.4.2010
1 rozhovor pre
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Slovenská televízia
2010
Slovenskú televíziu
1 rozhovor pre
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Slovenský rozhlas
2010
Slovenský rozhlas
1 rozhovor pre
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
televízia Joj
2010
televíziu Joj
RNDr. Fedor Čiampor, PhD
22
Správa o činnosti organizácie SAV
1 rozhovor pre
televíziu Joj
1 rozhovor pre
televíziu Markíza
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
RNDr. Milan
Kozánek, CSc.,
RNDr. Milan
RNDr. Peter Takáč, CSc.
Kozánek, CSc.,
RNDr. Milan
Kozánek, CSc.,
RNDr. Peter Takáč, CSc.
Mgr. Helena
Čičková
Doc. MVDr
Mgr. Veronika Tarageľová, Branislav Peťko,
PhD.
CSc., Tomáš
Hučko
RNDr. Peter Takáč, CSc.
Mgr. Radovan Václav, PhD.
Mgr. Radovan Václav, PhD.
A. Krištín, V.
Hrúz
M. Mojžiš, D.
Mgr. Radovan Václav, PhD. Kerestúr, A.
Krištín
RNDr. Ľubomír Vidlička, Katarína
CSc.
Kacerová
Doc. PaedDr. Pavol Prokop,
PhD.
Doc. PaedDr. Pavol Prokop,
PhD.
TV JOJ
2010
TV Markíza
2010
Spektrum vedy
Bratislava, STV
22.6.2010
Továreň na muchy
tsetse
TV Markíza relácia Reflex
16.6.2010
Noc výskumníka
2010
Bratislava
24.9.2010
seriál Sprektrum
vedy, film Upíri
útočia
STV2
8.6.2010
STV1
5.11.2010
Padali teplotné
rekordy - príspevok
v Správach STV
Vtáctvo
Chráneného
vtáčieho územia
Poľana
Vtáctvo
Chráneného
vtáčieho územia
Poiplie
SOS BirdLife
Slovensko, Ústav
zoológie SAV,
Bratislava
SOS BirdLife
Slovensko, Ústav
zoológie SAV,
Bratislava
Blattaria - Šváby
Slovenský rozhlas
2010
2010
6.7.2010
Magický nápoj lásky Trnavský hlas, roč.
svrčkov
2, č. 19, str. 30
Vtáčia mafia
Trnavský hlas, roč.
2, č. 13, str. 9
ohrozuje straky
0
0
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
2
tlač
1
TV
rozhlas
3
internet
0
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
2
dokumentárne filmy
Počet
12
0
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Miesto
23
Dátum konania
Počet
účastníkov
Správa o činnosti organizácie SAV
9.3. Účasť na výstavách
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
Ing. Tomáš Čejka, PhD.
Malacologica Bohemoslovaca (funkcia: výkonný redaktor)
RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
Limnologický spravodajca (funkcia: šéfredaktor a výkonný redaktor)
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
Tichodroma (funkcia: člen)
RNDr. Stanislav Kalúz, CSc.
Entomofauna Carpathica (funkcia: člen)
Folia Faunistica Slovaca (funkcia: člen)
RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
Biologia (funkcia: výkonný redaktor)
Ing. Juraj Majtán, PhD.
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (funkcia: člen redakčnej rady)
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Advances in Biochemistry and Biosciences (funkcia: člen)
Educational Sciences: Theory & Practise (funkcia: člen)
Entomofauna Carpathica (funkcia: Editor)
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (funkcia: člen)
International Electronic Journal of Elementary Education (funkcia: člen)
International Electronic Journal of Environmental Education (funkcia: člen)
International Journal of Environmental and Science Education (funkcia: zástuppca
šéfredaktora)
Journal of Baltic Science Education (funkcia: člen)
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Hmyz (funkcia: člen)
RNDr. Mirko Slovák, CSc.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
Entomofauna Carpathica (funkcia: člen redakčnej rady)
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Biologia (funkcia: člen)
Elytron (funkcia: člen)
Oltenia, Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii (funkcia: člen)
Mgr. Radovan Václav, PhD.
Tichodroma (funkcia: člen)
Zoological Research (funkcia: člen)
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci (funkcia: člen)
Annotationes zoologicae et botanicae Musei Slovaci (funkcia: člen)
Folia Faunistica Slovaca (On line) (funkcia: člen)
Hmyz (funkcia: člen)
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
General and Comparative Endocrinology (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
RNDr. Fedor Čiampor, PhD
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru)
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife (funkcia: člen)
MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Jana Fričová, PhD.
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Ladislav Hamerlik, PhD.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen revíznej komisie)
RNDr. Daniela Illéšová, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Marta Illyová, PhD.
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: podpredseda)
RNDr. Stanislav Kalúz, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru)
RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Alena Kohoutová-Šedivá, PhD.
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Ján Krištofík, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda Arachnologickej sekcie)
Ing. Juraj Majtán, PhD.
Slovenská lekárska Spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Pastuchová, PhD.
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
26
Správa o činnosti organizácie SAV
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Diana Selyemová, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Mirko Slovák, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru)
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Ferdinand Šporka, CSc.
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Elena Štefková, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: tajomník)
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: hospodár)
RNDr. Peter Takáč, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Veronika Tarageľová, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
27
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
13571
knihy a zviazané periodiká
11620
audiovizuálne dokumenty
6
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
44
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
1901
Počet titulov dochádzajúcich periodík
50
z toho zahraničné periodiká
45
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
5
kúpou
0
darom
5
výmenou
0
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
11620
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
450
odborná literatúra pre dospelých
100
výpožičky periodík
300
prezenčné výpožičky
50
MVS iným knižniciam
25
MVS z iných knižníc
30
MMVS iným knižniciam
20
MMVS z iných knižníc
80
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
100
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
28
Správa o činnosti organizácie SAV
Registrovaní používatelia
70
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
60
10.4. Iné údaje
V roku 2010 prebehla rekonštrukcia knižnice (boli inštalované nové, posuvné regále) s cieľom
zjednodušiť prístup k uloženým publikáciám a tiež dôkladná revízia knižničného fondu. Okrem toho
bola prijatá nová knihovníčka, čím sa zvýšila úroveň evidencie a možností využívania knižničného
fondu ÚZ SAV.
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
1
0
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
29
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
- VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
RNDr. Daniela Illéšová, CSc.
- Etická komisia SAV (člen)
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (člen)
- Komisia SAV pre životné prostredie (člen)
- Škodová komisia SAV (člen)
RNDr. Stanislav Kalúz, CSc.
- Komisia SAV pre životné prostredie (tajomník)
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
- Komisia VEGA č. 8 (člen)
30
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Náklady PO SAV
Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €)
Kategória
Plán na rok 2010
(posl. uprav.)
Skutočnosť k
31.12.2010
celkom
z toho:
z príspevku
z vlastných
zdrojov
Kapitálové výdavky
Náklady spolu:
1.128.163,-
1.397.058,-
941.040,-
456.018,-
- mzdové náklady
(účet 521)
581.292,-
636.362,-
554.155,-
82.207,-
- odvody do
poisťovní a NÚP (účet
524-525)
201.719,-
228.886,-
192.550,-
30.336,-
- vedecká výchova
50.322,-
47.952,-
47.952,-
- náklady na
83.383,projekty (VEGA, APVT,
APVV, ŠPVV, MVTP,
ESF a i.)
228.599,-
69.857,-
- náklady na
vydávanie periodickej
tlače
5.002,-
5.002,-
z toho:
9.759,-
158.742,-
12.2. Tržby PO SAV
Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v €)
Kategória
Výnosy spolu:
Plán na rok 2010
1.128.163,-
Plnenie k 31.12.2010
1.397.058,-
z toho:
- príspevok na prevádzku (účet 935.636,691)
941.040,-
- vlastné tržby spolu:
z toho:
192.527,-
456.018,-
- tržby za nájomné
1.500,-
2.247,-
191.027,-
453.771,-
- tržby za riešenie projektov
(tuzemských + zahraničných, z
účtu 64)
31
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2010
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Čiamporová-Zaťovičová Zuzana
Schwarzov fond
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Šustek Zbyšek
Prémia Slovenského literárneho fondu za vedecko-populárnu a encyklopedickú literatúru
Oceňovateľ: Slovenský literárny fond
15.2. Medzinárodné ocenenia
Čiamporová-Zaťovičová Zuzana
cena za najlepší poster
Oceňovateľ: Výbor European Pond Conservation Network
Opis: konferencia 4. EPCN, Berlín, Nemecko
Majtán Juraj
International Collaborative Award
Oceňovateľ: Cardiff University
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)
ÚZ sa snaží maximalizovať možnosti prístupu k informáciám. Preto uverejňuje publikované
výstupy, správy o činnosti, informácie o realizovaných projektoch a ďalšie dokumenty na
internetových stránkach SAV a tiež vlastnej www stránke.
32
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Rok 2010 priniesol z pohľadu pracoviska viacero pozitív, ale tiež niektoré menej pozitívne
skutočnosti a skúsenosti. K tým pozitívnym patrí určite ukončenie viacerých prác na rekonštrukcii
budovy, čo sa významne prejavilo nielen na jej vzhľade, ale predovšetkým v znížení energetickej
náročnosti. Veríme, že zateplenie budovy, výmena okien a pripojenie na centrálny vykurovací
systém sa v budúcnosti premietne do zníženia nákladov na vykurovanie. V uplynulom roku Ústav
zoológie SAV zaznamenal výrazný nárast záujemcov o doktorandské štúdium, záujem vysoko
presiahol možnosti. Za významný úspech považujeme prijatie 5 záujemcov o doktorandské
štúdium.
V ostatnom roku sa ústav boril s viacerými problémami, ktoré mali dve spoločné príčiny.
Štrukturálne fondy. Získanie projektov zo štrukturálnych fondov (2 centrá excelentnosti, 5 OPVV
projektov) vyvolali nádeje hraničiace s eufóriou, keďže kontrahované prostriedky sú vysoké a
umožňujú významné zlepšenie prístrojového vybavenia pracoviska, budovanie nových a rozvoj
existujúcich laboratórií. Bohužiaľ, skúsenosti s realizáciou odhalili extrémne vysokú
administratívnu náročnosť a veľké finančné zaťaženie najmä pre príspevkové organizácie. Kľúčový
problém je predovšetkým úhrada miezd pracovníkom, ktorí sú prijatí na projekt. Táto sa v prípade
príspevkových organizácií prepláca z projektov ŠF formou refundácie, t.j. pracovisko musí najskôr
mzdy vyplatiť z prostriedkov svojho mzdového fondu a následne čakať niekoľko mesiacov, kým sa
tieto vrátia späť. V našom prípade je na OPVV projektoch viac než 10 pracovníkov, ktorí sú plne
financovaní z projektov a nie sú kmeňovými zamestnancami. Zálohovanie ich mzdy na dobu
niekoľko mesiacov výrazne prekračuje možnosti pracoviska a hrozí, že skôr či neskôr jednoducho
nebude na platy všetkých zamestnancov. Vieme, že Predsedníctvo SAV vyvíja veľké úsilie, aby sa
vytvoril systém pôžičiek, ktorý by umožnil problém zálohového financovania miezd pracovníkov,
ktorí sú v plnom rozsahu financovaní z OPVV projektov vyriešiť. Zostáva nám len dúfať, že tento
problém sa podarí vyriešiť v čo najkratšom čase.
Krátenie rozpočtu. V ostatných troch rokoch vedenie ústavu prijalo viacero opatrení na efektívne
využívanie mzdového fondu. V roku 2010 sa podarilo dosiahnuť stav, kedy ešte v polovici roka sa
zdalo, že sa podarí dosiahnuť úsporu, ktorú bude možné v závere roka rozpustiť formou účelovej
odmeny pre pracovníkov s vynikajúcimi vedeckými výstupmi. Informácia o drastickom krátení
rozpočtu (z deklarovaných 10 na následných 17%) tieto nádeje však rýchlo rozptýlila. V mesiacoch
august až október sa viackrát stretla ústavná rada pracoviska, aby sa pokúsila vyriešiť problém
prepúšťania čo najkorektnejším a najcitlivejším spôsobom. Ústav zoológie SAV je jedným z mála
pracovísk, ktoré nemajú vo svojom stave pracovníkov v dôchodkovom veku. Redukcia mzdového
fondu sa nakoniec ustálila na hodnote 3,6%, čo v skutočnosti znamenalo prepustenie 2
pracovníčok. Krátenie rozpočtu spôsobilo, že ústav sa ocitol na finančnej úrovni, v akej bol zhruba
pre 3 rokmi. Rozpočet má každoročne skôr redukčný než rozvojový charakter. Za týchto okolností
je dosť ťažko hovoriť o rozvoji podmienok na realizáciu kvalitnej vedy. Už jej stagnáciu môžeme
považovať za úspech. Trvalý nedostatok financií nie je možné donekonečna kompenzovať
entuziazmom vedeckých pracovníkov.
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
RNDr. Fedor Čiampor, PhD, 02/5930 2637
RNDr. Stanislav Kalúz, CSc., 02/5930 2622
Renata Velichová,
..................................................
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
riaditeľ
33
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Meno s titulmi
Ročný prepočítaný úväzok
(v %)
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1. doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
100
1.00
2. RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
100
1.00
10
0.10
1. Ing. Tomáš Čejka, PhD.
100
1.00
2. RNDr. Jaroslav Černý, CSc.
100
1.00
3. RNDr. Fedor Čiampor, PhD
100
1.00
4. RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
100
1.00
5. RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
100
1.00
6. MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
48
0.45
7. RNDr. Marta Illyová, PhD.
100
1.00
8. RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
100
1.00
9. RNDr. Milan Kozánek, CSc.
100
1.00
10. RNDr. Ján Krištofík, CSc.
100
1.00
11. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
100
1.00
12. Ing. Juraj Majtán, PhD.
100
1.00
13. RNDr. Peter Mašán, PhD.
100
1.00
14. Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
50
0.50
15. Ing. Ladislav Roller, PhD.
100
1.00
16. RNDr. Mirko Slovák, CSc.
100
1.00
17. RNDr. Ferdinand Šporka, CSc.
100
1.00
18. RNDr. Elena Štefková, PhD.
100
1.00
19. Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
100
1.00
20. RNDr. Peter Takáč, CSc.
100
1.00
21. Mgr. Veronika Tarageľová, PhD.
100
1.00
22. Mgr. Radovan Václav, PhD.
100
1.00
23. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
100
1.00
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1. Prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
Vedeckí pracovníci
34
Správa o činnosti organizácie SAV
1. MUDr. Marek Čambal, PhD.
20
0.20
2. Ing. Ladislav Hamerlik, PhD.
10
0.10
3. Mgr. Alena Kohoutová-Šedivá, PhD.
30
0.30
4. Mgr. Veronika Michalková, PhD.
100
1.00
5. RNDr. Zuzana Pastuchová, PhD.
100
1.00
6. Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D
100
1.00
7. MUDr. Simona Polakovičová, PhD.
10
0.10
8. Mgr. Petra Rajská, PhD.
100
1.00
9. Mgr. Diana Selyemová, PhD.
50
0.50
10. RNDr. Ladislav Šimo, PhD.
100
1.00
100
1.00
0
0.00
3. RNDr. Jozef Čarnogurský, PhD.
100
1.00
4. Ing. Iveta Červenková
100
1.00
5. Mgr. Ivana Daubnerová
10
0.10
6. Ing. Dana Groschova
100
1.00
7. Mgr. Iveta Mikušiaková
100
1.00
8. RNDr. Zuzana Palošová
10
0.10
9. RNDr. Marta Petríková
50
0.50
10. Mgr. Dagmar Práznovská
100
1.00
11. Mgr. Magdaléna Slávová
100
1.00
1. Elena Butková
100
1.00
2. Ladislav Danko
50
0.50
3. Barbora Drinková
100
1.00
4. Lýdia Drinková
100
1.00
5. Mária Gudabová
100
1.00
6. Oľga Sokolová
100
1.00
7. Ing. Anna Ščasná
100
1.00
8. Renata Velichová
100
1.00
9. Jana Weisová
100
1.00
1. Pavol Haris
100
1.00
2. Mária Lakatošová
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1. Mgr. Marek Abraham
2. Mgr. Jana Bohová
Odborní pracovníci ÚSV
Ostatní pracovníci
35
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Zuzana Pelikánová
100
1.00
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Michaela Bartíková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
2.
Mgr. Jana Blažeková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
3.
Mgr. Jana Bohová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
4.
Mgr. Helena Čičková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
5.
Mgr. Eva Krascsenitsová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
6.
Mgr. Soňa Nuhlíčková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
7.
Mgr. Zuzana Pálošová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
8.
Mgr. Miroslav Poláček
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
9.
Mgr. Marek Semelbauer
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
10. Mgr. Michal Vrabec
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Mgr. Ivana Cíglerová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
2.
MUDr. Marián Zelina
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.5 zoológia
36
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: 6RP
1.) Vynárajúce sa infekcie v meniacom sa životnom prostredí v Európe (Emerging Diseases in a
changing European Environment)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Mária Kazimírová
1.11.2004 / 31.5.2010
010284
nie
Renaud Lancelot, Centre de Cooperation Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD),
Montpellier, Franc
0
EÚ: 10252 €
2.) Medzinárodné konzorcium o kliešťoch a kliešťami prenášaných chorobách (Integrated
Consortium on Ticks and Tick-borne Diseases (ICTTD-3))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Mária Kazimírová
1.9.2004 / 31.8.2010
510561
nie
Frans Jongejan, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht Centre for
Tick-borne Diseases, Utrecht, The Netherlands
0
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
3.) Porovnanie reprodukčnej a molekulárnej ekológie dvoch poddruhov svišťa vrchovského:
Marmota marmota marmota a ohrozeného Marmota marmota latirostris. Predbežný prístup k
ochrane (Comparison of the reproductive and molecular ecology of two subspecies of the European
Alpine marmot: Marmota marmota marmota and the endangered Marmota marmota latirostris. A
preliminary approach to conservation perspectives)
Zodpovedný riešiteľ:
Radovan Václav
37
Správa o činnosti organizácie SAV
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
1.1.2009 / 31.12.2010
22556
áno
Ústav zoológie SAV
1 - Francúzsko: 1
Programy: IAEA
4.) Zlepšenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov (Improving SIT for
tsetse flies through research on their symbionts and pathogens)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Takáč
1.2.2008 / 1.2.2012
14812
nie
International Atomic Energy Agency
0
IAEA: 10000 €
MVTS: 6000 €
5.) Masový chov a výskum bodaviek tsetse na eradikáciu bodaviek v Etiópii (Mass rearing and
research of tsetse flies for tsetse eradication in Ethiopia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Takáč
1.9.2009 / 1.2.2011
IAEA-ETH5012-90076
áno
Ústav zoológie SAV
4 - Rakúsko: 1, Etiópia: 3
IAEA: 43044 €
MVTS: 4330 €
6.) Založenie a masový chov bodaviek tsetse Glossina palpalis gambiensis pre SIT eradikačný
program v Senegale (Establishment and mass rearing of tsetse flies Glossina palpalis gambiense
for SIT eradication programme in Senegal)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Peter Takáč
1.9.2009 / 1.6.2010
38
Správa o činnosti organizácie SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
IAEA-RAF5060-89992
áno
Ústav zoológie SAV
4 - Rakúsko: 1, Senegal: 3
IAEA: 43044 €
Programy: INTERREG
7.) Vytvorenie spoločnej ornitologickej online databázy (Creation of a common ornithological
online database)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Václav
1.9.2009 / 31.8.2010
HUSK 08/01/148
nie
MME Birdlife
1 - Slovensko: 1
EÚ: 8710 €
Programy: Multilaterálne - iné
8.) Rekonštrukcia neskoro-glaciánej fluktuácie klímy na starovekom jazere B?lling na základe
subfosílnych zvyškov hmyzu (Chironomidae) (Quantitative reconstruction of Lateglacial climate
fluctuations in the classical Lake B?lling, using subfossil insect remains (Chironomidae))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ladislav Hamerlik
1.1.2010 / 31.12.2010
nie
Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen
0
Programy: Bilaterálne - iné
9.) Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému (Molecular Physiology of the
Epitrachael Endocrine System)
39
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dušan Žitňan
28.5.2009 / 1.6.2012
GM067310-11
nie
University of California, Riverside, USA
5 - USA: 5
NIH: 22203 €
MVTS: 1332 €
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Využitie archívnych prameňov pri rekonštrukcii vývoja korýt a prírodného prostredia riečnych
nív (Using of archive sources within palaeoreconstruction of channels and their environment
evolution in river alluvia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tomáš Čejka
1.1.2009 / 31.12.2011
1/0362/09
nie
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
0
VEGA: 2296 €
2.) Diverzita a fylogeografia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) Slovenska (The diversity
and phylogeography of Elmidae and Dryopidae (Insecta: Cleoptera) of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Fedor Čiampor
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0028/09
áno
Ústav zoológie SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 5273 €
40
Správa o činnosti organizácie SAV
3.) Taxonómia a fylogenéza rodu Jolyelmis Spangler & Faitoute zo Stolových hôr vo Venezuele
(Insecta: Coleoptera: Elmidae) (Taxonomy and phylogeny of the genus Jolyelmis Spangler &
Faitoute from tepuis in Venezuela (Insecta: Coleoptera: Elmidae))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Fedor Čiampor
1.1.2010 / 31.12.2011
1/0268/10
nie
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
2 - Slovensko: 2
4.) Faktory ovplyvňujúce intenzitu parazitácie mláďat včelárika zlatého (Merops apiaster)
druhom Carnus hemapterus (Diptera) (Factors influencing parasitization of bee-eater (Merops
apiaster) chicks by Carnus hemapterus)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Alžbeta Darolová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0089/08
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 3718 €
ÚZ SAV: 1016 €
Dosiahnuté výsledky:
HOI, Herbert - KRIŠTOFÍK, Ján - DAROLOVÁ, Alžbeta - HOI, C. Are parasite intensity and related
costs of the milichiid fly Carnus hemapterus related to host sociality. In Journal of Ornithology,
2010, vol. 151, 907-913. (1.476 - IF2009).
5.) Význam matrix habitatu v renaturácii lesa (The importance of matrix habitat in forest
restoration)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Stanislav Kalúz
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0110/10
áno
Ústav zoológie SAV
0
41
Správa o činnosti organizácie SAV
Čerpané financie:
VEGA: 1357 €
6.) Vplyv geologických udalostí a geomorfologických procesov obdobia neogénu a kvartéru na
distribúciu a diverzifikáciu ichtyofauny Slovenska (Impact of Neogene and Quaternary geological
events on distribution and diversification of ichthyofauna in Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Alena Kohoutová-Šedivá
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0037/08
áno
Ústav zoológie SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 3998 €
7.) Vzťah medzi kvalitou samca a investíciami samíc do vajec pri trsteniarikovi bahennom
(Acrocephalus scirpaceus) (Relationship between male quality and maternal investment to eggs in
reed warbler (Acrocephalus scirpaceus))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Krištofík
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0071/09
áno
Ústav zoológie SAV
3 - Rakúsko: 3
VEGA: 3974 €
8.) Matematické modelovanie epigeických pavúkov (Araneae) zaplavovaných oblastí na úrovni
spoločenstva (Mathematical modelling of the epigeic spiders (Araneae) of flooded areas at the
community level)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zuzana Krumpálová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0067/08
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 3845 €
42
Správa o činnosti organizácie SAV
9.) Štruktúra a funkcia zoocenóz v epigeóne lesného ekosystému (Structure and function of the
zoocoenoses of epigeon in the forest ecosystem)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zuzana Krumpálová
1.1.2009 / 31.12.2012
1/0124/09
nie
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
0
Dosiahnuté výsledky:
10.) Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky (Complex dynamics of
geomorphological river system)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Lehotský
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0151/09
nie
Geografický ústav SAV
0
VEGA: 1860 €
11.) Taxonómia, ekológia a chorológia ektoparazitických roztočov (Acari, Mesostigmata:
Dermanyssoidea) drobných cicavcov (Micromammalia) v podmienkach Slovenska (Dermanyssoid
mites (Acari, Mesostigmata) associated with small mammals (Micromammalia) in Slovakia, with
consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Peter Mašán
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0054/08
áno
Ústav zoológie SAV
0
43
Správa o činnosti organizácie SAV
Čerpané financie:
VEGA: 4413 €
12.) Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine
(Evaluation of water bodies and optimalisation of water management action in landscape)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ladislav Pekárik
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0585/08
nie
1/0585/08
1 - Slovensko: 1
VEGA: 439 €
13.) Vplyv heterogenity habitatov na diverzitu ichtyofauny (Effect of habitats heterogeneity on
ichthyofauna diversity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ladislav Pekárik
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0352/08
nie
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
3 - Slovensko: 3
VEGA: 1074 €
14.) Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) (Nuptial
feeding and immunocompetence in nursery web spiders Pisaura mirabilis)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Prokop
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0009/09
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 1892 €
ÚZ SAV: 1561 €
44
Správa o činnosti organizácie SAV
15.) Úloha kliešťov v šírení gamaherpesvírusov v prírode (Role of ticks in the circulation of
gamaherpesviruses in nature)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Mirko Slovák
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0040/09
áno
Ústav zoológie SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 1842 €
16.) Ekológia a epidemiologický význam hlodavcov významne meniacich areál na Slovensku.
(Ecology and epidemiological importance of rodents with important changes of their distribution
on the territory of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Michal Stanko
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0043/09
áno
Ústav zoológie SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
V druhom roku riešenia boli uskutočnené štatistické analýzy parazito - hostiteľských vzťahov na
objemnom dlhoročnom materiáli drobných cicavcov zo Slovenska (13 tisíc jedincov 6 druhov) a
dvoch skupín ektoparazitov – bĺch a kliešťov (spolu takmer 31 tisíc parazitov 21 druhov). Analýzy
parazitácie blchami (abundancia, prevalencia, druhové spektrum) hodnotených druhov drobných
cicavcov potvrdili rozdielnu pravdepodobnosť paralelnej infestácie kliešťami (Ixodes ricinus, I.
trianguliceps). Výsledky nepotvrdili priamy kompetičný vzťah oboch parazitických taxonóv, skôr
predstavujú odraz dynamiky obranných hostiteľských systémov a sezóny. U dvoch dominantných
druhov hlodavcov (Apodemus flavicollis, A. agrarius) sympatricky sa vyskytujúcich na území
východného Slovenska boli porovnané spoločenstvá helmintov, štatisticky porovnávané parametre
parazitácie vo vzťahu k veku, pohlaviu a sezóne. Zistené rozdiely sú dávané do súvisu hlavne s
odlišnou ekológiou oboch druhov, najmä s preferenciou habitátov a trofickými preferenciami.
Myš kopčiarka (Mus spicilegus) dosahuje na južnom Slovensku severný okraj areálu. Prioritne bola
u tohto druhu potvrdená prítomnosť bakteriálnych (Bartonella sp.) a protozoárnych patogénov
(Babesia sp.) v krvi. Sérologické vyšetrenia srdcových výluhov na prítomnosť toxokarových
protilátok potvrdili po prvýkrát u tohto druhu významnú úlohu myší kopčiarok v cirkulácií škrkaviek
v poľnohospodárskej krajine.
45
Správa o činnosti organizácie SAV
KRASNOV, B., - STANKO, M. - MORAND, S. 2010. Competition, facilitation or mediation via host?
Patterns of infestation of small Europaean mammals by two taxa of hematophagous arthropods.
In: Ecological Entomology 35:37-44.
ONDRÍKOVÁ, Jarmila - MIKLISOVÁ, Dana - RIBAS, Alexis - STANKO, Michal, 2010. The helminth
parasites of two sympatric species of the genus Apodemus ( Rodentia: Muridae) from south eastern Slovakia. In Acta Parasitologica, 2010, 55(4), 369-378.
17.) Formovanie vodnej a príbrežnej bioty v horských ekosystémoch v podmienkach
klimatických zmien a ich katastrofických prejavov (Forming of aquatic and riparian biota in alpine
ecosystems in conditions of climatic changes and their catastrophic manifestations)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ferdinand Šporka
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0059/09
áno
Ústav zoológie SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 6725 €
18.) Zmeny štruktúry bentických spoločenstiev tatranských jazier: odpoveď na jediný alebo
viacnásobný teplotný gradient? (Changes in structure of benthic communities in the Tatra
Mountain lakes: response to single or multiple temperature gradients?)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ferdinand Šporka
1.1.2010 / 31.12.2011
1/0464/10
nie
Ústav vedy a výskumu UMB
2 - Slovensko: 2
VEGA: 1837 €
19.) Zákonnitosti formovania spoločenstiev vybraných skupín bezstavovcov v horských
ekosystémoch v podmienkach meniacej sa klímy a antropogénnych zásahov (Forming of
taxocoenoses of selected groups of evertebrates in mountain ecosystems influenced by natural
catastrophes, climatical changes and anthropogenic intervences)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Zbyšek Šustek
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0140/10
áno
46
Správa o činnosti organizácie SAV
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 2883 €
20.) Štúdium biologicky aktívnych látok u rýb a výber vhodných druhov použiteľných na
ichtyoterapiu lupienky (The study of fishes which can be used for treatment of psoriasis and
biologically active compounds present in their secretions)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Takáč
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0147/08
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 8193 €
21.) Vertikálne rozšírenie kliešťov Ixodes ricinus a Borrelia burgdorferi sensu lato v
podmienkach globálnych klimatických zmien (Altitudinal distribution of Ixodes ricinus ticks and
Borrelia burgdorferi sensu lato in conditions of global climate changes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Veronika Tarageľová
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0161/09
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 6052 €
22.) Populačná ekológia svišťa vrchovského tatranského M. marmota latirostris (Population
ecology of the alpine marmot M. marmota latirostris)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
Radovan Václav
1.1.2010 / 30.12.2013
2/0176/10
áno
Ústav zoológie SAV
0
47
Správa o činnosti organizácie SAV
inštitúcií:
Čerpané financie:
VEGA: 6686 €
23.) Veterinárno-ektoparazitárne riziká a ekológia článkonožcov v lesných ekosystémoch
(Veterinary-ectoparasitary risks and ecology of arthropods in forest ecosystems)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ľubomír Vidlička
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0167/09
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 3454 €
24.) Molekulárne mechanizmy vylučovania peptidových hormónov z endokrinných Inka buniek
(Molecular mechanisms of peptide hormone secretion from endocrine Inka cells)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dušan Žitňan
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0132/09
áno
Ústav zoológie SAV
0
VEGA: 9735 €
Programy: APVV
25.) Zamedzenie procesu eutrofizácie vo vodných nádržiach použitím kompozitného sorbentu
(Limitation of eutrophication process in water basin using composite sorbent)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marta Illyová
1.9.2008 / 31.12.2010
APVV-0566-07
nie
Technická univerzita, Zvolen
4 - Slovensko: 4
APVV: 3319 €
48
Správa o činnosti organizácie SAV
26.) Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového (The
development of new products for control of bark beetle Ips typographus )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Kozánek
1.8.2009 / 1.8.2011
VMSP-P-0159-09
nie
DIVAX sro.
2 - Slovensko: 2
APVV: 22911 €
27.) Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti toku na diverzitu rýb? (Areas with
higher species diversity: what is the influence of stream habitat heterogenity on ichthyofauna
diversity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ladislav Pekárik
1.9.2008 / 31.12.2010
APVV-0154-07
nie
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity
3 - Slovensko: 3
APVV: 20414 €
28.) Evolučná ekológia parazitov cicavcov (Evolutionary ecology of mammal ectoparasites)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Michal Stanko
1.1.2010 / 31.12.2011
SK-FR-0007-09
áno
Ústav zoológie SAV
1 - Francúzsko: 1
Dosiahnuté výsledky:
49
Správa o činnosti organizácie SAV
V prvom roku riešenia projektu boli uskutočnené plánované vzájomné návštevy spoluriešiteľských
kolektívov na pracoviskách, konzultácie, upresňovanie metodík a spoločný postup pri
vyhodnocovaní materiálu. Zároveň boli na Slovensku vykonané ďalšie doplňujúce odchyty
drobných cicavcov v Košickej kotline. Spolu boli teriologicky vyšetrených a parazitologicky
spracovaných 232 drobných cicavcov siedmich druhov. Dominovali dva druhy ryšaviek –
Apodemus agrarius a A. flavicollis, teda druhy, ktorých komplexnejšie analýzy parazito –
hostiteľských vzťahov boli navrhované v cieľoch projektu. V súčasnosti postupne prebiehajú
izolácie DNA z tkanív hostiteľov (sleziny, ušnice) na neskoršie vyšetrenia prítomnosti patogénov,
tiež začínajú determinácie parazitov (kliešte, blchy, vši).
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
29.) Vývoj a aplikácia inovatívneho diagnostického postupu pre molekulárnu identifikáciu
živočíchov (Development and application of the innovative diagnostic approach for the molecular
identification of animals )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
1.11.2010 / 31.10.2013
ITMS-26240220049
áno
Ústav zoológie SAV
0
30.) Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu (Center of excellence
for protection and use of lanscape and biodiversity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Henrik Kalivoda
19.6.2009 / 18.6.2011
ITMS-26240120010
nie
6 - Slovensko: 6
ASFEU: 51187 €
31.) Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých
závažných ochorení (Research and development of new bioterapeutic methods and its application
in some illnesses treatment )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Milan Kozánek
1.11.2009 / 28.2.2012
50
Správa o činnosti organizácie SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
ITMS-262400220020
áno
Ústav zoológie SAV
0
ASFEU: 148847 €
32.) Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v
zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska (Development of ecological methods for
control of populations of selected forest pests in vulnerable alpine regions of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Kozánek
1.8.2010 / 31.7.2014
ITMS-262400220087
nie
0
ASFEU: 24038 €
33.) Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov
na prípravu vakcín proti kliešťom (Development of methods for detection of tick-borne pathogens
and vaccine strategies directed toward tick control)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ladislav Roller
1.11.2010 / 31.10.2013
ITMS-26240220044
áno
Ústav zoológie SAV
2 - Slovensko: 2
34.) Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj
biofarmák (Creation of biotherapeutic facility and development of technology for research and
production of biofarmaceutics)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Peter Takáč
1.11.2009 / 28.2.2011
020/2009/4.2/OPVaV
51
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ústav zoológie SAV
1 - Slovensko: 1
ASFEU: 4603 €
35.) Centrum excelentnosti pre Glykomiku (Centre of excelence for Glycomics)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Tvaroška
1.3.2010 / 31.3.2013
ITMS-26240120031
nie
5 - Slovensko: 5
Programy: Mechanizmus EHP
36.) Multidisciplinárne vyhodnotenie funkcie a významu umelých vodných nádrží a ich
ekologický manažment (Multidisciplinary evaluation of the function and importance of the small
ponds and its ecological management)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Fedor Čiampor
1.12.2008 / 31.10.2010
SAV-FM-EHP-2008-03-04
áno
Ústav zoológie SAV
0
EHP: 42928 €
Programy: Iné projekty
37.) Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich
eradikáciu na postihnutých územiach Kene (Extension of KARI-TRC tse-tse mass rearing facility
producing sterile males for tse-tse eradication programs in Kenya)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Milan Kozánek
1.1.2010 / 31.12.2011
52
Správa o činnosti organizácie SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ústav zoológie SAV
3 - Keňa: 3
MZV SR: 100000 €
53
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
ASTALOŠ, B. - ČERNECKÁ, Ľ. - FENĎA, P. - FRANC, V. - GAÁLOVÁ, Katarína - GAJDOŠ,
Peter - CHRISTOPHORYOVÁ, Jana - KALÚZ, Stanislav - KAROLA, V. - KORENKO, S. KOVALČÍK, R. - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - ĽUPTÁČIK, Peter - MAŠÁN, Peter - MIHÁL,
Ivan - STARÝ, J. - SVATOŇ, Jaroslav. Pavúkovce Cerovej vrchoviny : (Arachnida:
Araneae, Pseudocsorpiones, Opiliones, Acari). Eds. Peter Mašán, Ivan Mihál. Banská
Bystrica : Štátna ochrana prírody SR ; Rimavská Sobota : Správa CHKO Cerová
vrchovina ; Bratislava : Ústav zoológie SAV ; Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2009.
311 s. ISBN 978-80-228-2070-7.
AAB02
MAŠÁN, Peter - FENĎA, P. A review of the laelapid mites associated with terrestrial
mammals in Slovakia, with a key to the European species (Acari: Mesostigmata:
Dermanyssoidea). Bratislava : Institute of Zoology, NOI Press, 2010. 187 s.
AAB03
MIŠÍKOVÁ-ELEXOVÁ, Elena - HAVIAR, M. - LEŠŤÁKOVÁ, Margita - ŠČERBÁKOVÁ, S. BITUŠÍK, Peter - BULÁNKOVÁ, Eva - ČEJKA, Tomáš - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ,
Zuzana - DERKA, Tomáš - HAMERLÍK, Ladislav - ILLÉŠOVÁ, Daniela - KODADA, Ján KOŠEL, Vladimír - KRNO, Iľja - MLÁKA, Miroslav - NOVIKMEC, M. - ŠPORKA,
Ferdinand - LEŠŤÁKOVÁ, Margita - ŠČERBÁKOVÁ, Soňa. Zoznam zistených
taxonómov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd
Slovenska : časť 1. Bentické bezstavovce. 1. časť. Editori: E. Mišíková-Elexová, M.
Haviar, M. Lešťáková, S. Ščerbáková. Bratislava : Univerzita Komenského,
Prírodovedecká fakulta, 2010. 335 s. Acta enviromentalica universitatis comeniane,
Vol. 18, no. 1 (2010), s. 5-335. Preložené pod názvom: Acta Environmentalica
Universitatis Comenianae [seriál]. - Bratislava : Univerzita Komenského. ISBN 13350285.
AAB04
MOJŽIŠ, Marián - KERESTÚR, Dušan - VÁCLAV, Radovan - KRIŠTÍN, Anton. Vtáctvo
Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Bratislava : Slovenská ornitologická
spoločnosť/ Bird Life Slovensko, Ústav zoológie, 2010. 144 s. ISBN 978-80-89526-000.
AAB05
ORSZÁGH, Ivan - FEDOR, Peter - VIDLIČKA, Ľubomír - MAJZLAN, Oto. Ucholaky
(Dermaptera) Slovenska. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 64
s. ISBN 978-80-223-2936-1.
ABA Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané
v zahraničných vydavateľstvách
ABA01
MAŠÁN, Peter - HALLIDAY, Bruce. Rewiev of the European genera of Eviphididae
(Acari: Mesostigmata) and the species occurring in Slovakia. In ZOOTAXA, 2010, vol.
2585, p. 1-122. (0.891 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1175-5334.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
KAZIMÍROVÁ, Mária - KOH, C.Y. - KINI, R.M. Tiny Ticks are Vast Sources of
Antihaemostatic Factors. In Toxins and Hemostasis : from Bench to Bedside. Springer, 2010, s. 113-130. ISBN 978-90-481-9294-6.
PASTUCHOVÁ, Zuzana. Microhabitat preferences of selected taxa of aquatic insect
larvae (ephemeroptera, plecoptera, trichoptera) applied to small submounat
streams (Slovakia). In Insect Habitats: Characteristics, Diversity and Management.
54
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC03
1st Edition. - New York : Nova Science Publishers, 2010, s. 105-132. ISBN 978-160876-396-2.
TAKÁČ, Peter - TSUJIMOTO, H. - CHAMPAGNE, D. E. Hypotensive Proteins from
Hematophagous Animals. In Toxins and Hemostasis : from Bench to Bedside. Springer, 2010, s. 673-696. ISBN 978-90-481-9294-6.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
KRIŠTÍN, Anton - VÁCLAV, Radovan. Význam územia. In Vtáctvo Chráneného
vtáčieho územia Poľana. prvé. - Bratislava : Slovenská ornitologická
spoločnosť/Birdlife Slovensko, 2010, s. 104-114. ISBN 978-80-88855-80-4.
KRIŠTÍN, Anton - VÁCLAV, Radovan. Metódy a materiál. In Vtáctvo Chráneného
vtáčieho územia Poľana. prvé. - Bratislava : Slovenská ornitologická
spoločnosť/Birdlife Slovensko, 2010, s. 25-28. ISBN 978-80-88855-80-4.
PIŠÚT, Peter - TÍMÁR, Gábor - VIDLIČKA, Ľubomír. Šúrsky les a Panónsky háj na
starších mapách. In Príroda rezervácie Šúr. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s.
23-66. ISBN 978-80-970326-0-9.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADCA06
ADCA07
BLANK, Stephan M. - HARA, Hideho - MIKULÁS, Joszef - CSÓKA, György - CIORNEI,
Constantin - CONSTANTINEANU, Raoul - ROLLER, Ladislav - ALTENHOFER, Ewald HUFLEJT, Tomasz - VÉTEK, Gabor. Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An
East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. In European Journal of
Entomology, 2010, vol. 107, p. 357-367. (0.783 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 1210-5759.
BOBOVČÁK, Marián - KUNIAKOVÁ, Renata - GABRIŽ, Ján - MAJTÁN, Juraj. Effect of
Pleuran (beta-glukan from Pleurotus ostreatus) supplementation on cellular
immune response after intensive exercise in elite athletes. In Applied physiology,
nutrition, and metabolism, 2010, vol. 35, p. 755-762. (1.968 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1715-5312.
CAGNACCI, F. - KOČI, Juraj - CARPI, G. - ROSA, R. - VALENT, M. - HAUFFE, K. TAGLIAPIETRA, V. - KAZIMÍROVÁ, Mária - STANKO, Michal - LUKAN, M. HENTTONEN, H. - RIZZOLI, Annapaola. Cervidi, piccoli mammiferi e zecche: un
approccio sperimentale alla determinazione del rischio da TBD (malattie trasmesse
da zecche. In Hystrix, 2010, vol. suppl., p. 49. (0.513 - IF2009). ISSN 0394-1914.
ČIAMPOR, Fedor, ml. - KODADA, J. Taxonomy of the Oulimnius tuberculatus species
group (Coleoptera: Elmidae) based on molecular and morphological data. In
ZOOTAXA, 2010, vol. 2670, p. 59-68. (0.891 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 1175-5334.
ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - HAMERLÍK, Ladislav - ŠPORKA, Ferdinand BITUŠÍK, Peter. Littoral benthic macroinvertebrates of alpine lakes (Tatra Mts) along
an altitudinal gradient: a basis for climate change assessment. In Hydrobiologia,
2010, vol. 648, p. 19-34. (1.754 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 00188158.
FEDOR, Peter J. - DORIČOVÁ, Martina - PROKOP, Pavol - MOUND, Laurence A.
Heinrich Uzel, the father of Thysanoptera studies. In ZOOTAXA, 2010, vol. 2645, p.
55-63. (0.891 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1175-5334.
HAMERLÍK, Ladislav - BRODERSEN, Klaus Peter. Non-biting midges (Diptera:
Chironomidae) from fountains of two European cities: micro-scale island
biogeography. In Aquatic Insects, 2010, vol. 32, no. 1, p. 67-79. (0.311 - IF2009).
55
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
(2010 - Current Contents). ISSN 0165-0424.
HOI, Herbert - DAROLOVÁ, Alžbeta - KRIŠTOFÍK, Ján. Conspecific brood parasitism
and anti-parasite strategies in relation to breeding density in female bearded tits. In
Behaviour, 2010, vol. 147, p. 1533-1549. (1.471 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 0005-7959.
HOI, Herbert - KRIŠTOFÍK, Ján - DAROLOVÁ, Alžbeta - HOI, C. Are parasite intensity
and related costs of the milichiid fly Carnus hemapterus related to host sociality. In
Journal of Ornithology, 2010, vol. 151, 907-913. (1.476 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0021-8375.
JACOBSEN, Dean - DANGLES, Oliver - ANDINO, Patricio - ESPINOSA, Rodrigo HAMERLÍK, Ladislav - CADIER, Eric. Longitudinal zonation of macroinvertebrates in
an Ecuadorian glacier-fed stream: do tropical glacial systems fit the temperate
model?. In Freshwater Biology, 2009, vol. 10, p. 1-15. (2009 - Current Contents).
ISSN 0046-5070.
KOVÁČIK, Ján - KALÚZ, Stanislav. Two new chigger mites of the genus Aboriginesia
(Acari: Trombiculidae). In ZOOTAXA, 2010, vol. 2554, p. 23-36. (0.891 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 1175-5334.
KRASNOV, Boris R. - STANKO, Michal - MORAND, S. Competition, facilitation or
mediation via host? Patterns of infestation of small European mammals by two
taxa of haematophagous arthropods. In Ecological Entomology, 2010, vol. 35, p. 3744. (1.697 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0307-6946.
MAJTÁN, Juraj - MAJTÁNOVÁ, Ľ. - MAJTAN, V. Increasing trend of resistance to
nalidixic acid and emerging cenftriaxone and ciprofloxacin resistance in Salmonella
enterica serovar Typhimurium in Slovakia, 2005 to 2009. In Diagnostic Microbiology
and Infectious Disease, 2010, vol. 68, p. 86-88. (2.451 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0732-8893.
MAJTÁN, Juraj - MAJTAN, V. Is manuka honey the best type of honey for wound
care?. In Journal of Hospital Infection, 2010, vol.74, no. 3, p. 305-306. (3.012 IF2009). ISSN 0195-6701.
MAJTÁN, Juraj - KUMAR, P. - MAJTÁN, Tomáš - WALLS, A. F. - KLAUDINY, Jaroslav.
Effect of honey and its major royal jelly protein 1 on cytokine and MMP-9 mRNA
transcripts in human keratinocytes. In Experimental Dermatology. - Hoboken :
Wiley-Blackwell, 2010, vol. 19, p. e73-e79. (3.239 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0906-6705.
MÁNIKOVÁ, Dominika - VLASÁKOVÁ, Danuša - LODUHOVÁ, Jana - LETAVAYOVÁ,
Lucia - VIGAŠOVÁ, Dana - KRASCSENITSOVÁ, Eva - VLČKOVÁ, Viera - BROZMANOVÁ,
Jela - CHOVANEC, Miroslav. Investigations on the role of base excision repair and
non-homologous end-joining pathways in sodium selenite-induced toxicity and
mutagenicity in Saccharomyces cerevisiae. In Mutagenesis, 2010, vol. 25, no. 2, p.
155-162. (3.541 - IF2009). ISSN 0267-8357.
ONDRÍKOVÁ, Jarmila - MIKLISOVÁ, Dana - RIBAS, Alexis - STANKO, Michal. The
helminth parasites of two sympatric species of the genus Apodermus (Rodentia:
Muridae) from south-easter Slovakia. In Acta Parasitologica, 2010, vol. 55, no. 4, p.
369-378. (1.070 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1230-2821.
PASTUCHOVÁ, Zuzana - GREŠKOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. Spatial distribution
pattern of macroinvertebrates in relation to morphohydraulic habitat structure:
perspectives for ecological stream assessment. In Polish Journal of Ecology, 2010,
vol. 58, no. 2, p. 347-360. (0.384 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 15052249.
56
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
ADCA25
ADCA26
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana. Perceived body condition is associated with
fear of a large carnivore predator in humans. In Annales Zoologici Fenici, 2010, vol.
47, p. 417-425. (0.772 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0003-455X.
PROKOP, Pavol - TOLAROVIČOVÁ, Andrea - CAMERIK, Anne M. - PETERKOVÁ, Viera.
High School Students' Attitudes Towards Spiders: A cross-cultural comparison. In
International Journal of Science Education, 2010, vol. 32, no. 12, p. 1665-1688.
(1.047 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0950-0693.
PROKOP, Pavol - OBERTOVÁ, Zuzana - FEDOR, Peter. Paternity cues and mating
opportunities: what makes fathers good?. In Acta Ethologica, 2010, vol. 13, p. 101107. (1.000 - IF2009). ISSN 0873-9749.
PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana - FEDOR, Peter. Healt Is Associated With
Antiparasite Behavior and Fear of Disease-Relevant Animals in Humans. In
Ecological Psychology, 2010, vol. 22, p. 222-237. (1.472 - IF2009). ISSN 1040-7413
print.
PROKOP, Pavol - USAK, Muhammet - FANČOVIČOVÁ, Jana. Risk of parasite
transmission influences perceived vulnerability to disease and perceived danger of
disease-relevant animals. In Behavioural processes, 2010, vol. 85, p. 52-57. (1.527 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0376-6357.
PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana. The association between disgust, danger and
fear of macroparasites and human behaviour. In Acta Ethologica, 2010, vol. 13, p.
57-62. (1.000 - IF2009). ISSN 0873-9749.
PROKOP, Pavol - USAK, Muhammet - FANČOVIČOVÁ, Jana. Health and the
avoidance of macroparasites: a preliminary cross-cultural study. In Journal of
Ethology, 2010, vol. 28, p. 345-351. (1.222 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0289-0771.
ROLLER, Ladislav - ŽITŇANOVÁ, I. - DAI, Li - ŠIMO, Ladislav - PARK, Yoonseong SATAKE, Honoo - TANAKA, Yoshiaki - ADAMS, M.E. - ŽITŇAN, Dušan. Ecdysis
triggering hormone signaling in arthropods. In Peptides, 2010, vol. 31, p. 429-441.
(2.705 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0196-9781.
SALÁT, Jiří - PAESEN, G.C. - ŘEZÁČOVÁ, Pavlína - KOTSYFAKIS, Michalis - KOVÁŘOVÁ,
Zuzana - ŠANDA, Miloslav - MAJTÁN, Juraj - GRUNCLOVÁ, Lenka - HORKÁ, Helena ANDERSEN, John F. - BRYNDA, Jiří - HORNS, Martin - NUNN, Miles A. - KOPÁČEK,
Petr - KOPECKÝ, Jan - MAREŠ, M. Crystal structure and functional characterization
of an immunomodulatory salivary cystatin from the soft tick Ornithodoros moubata.
In Biochemical Journal, 2010, vol. 429, p. 103-112. (5.155 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0264-6021.
ŠEDIVÁ, Alena - APOSTOLOU, Apostolos - KOHOUT, J. - BOHLEN, J. Molecular
phylogeographic analyses of the loach Oxynoemacheilus bureschi reveal post-glacial
renge extensions across the Balkans. In Journal of Fish Biology, 2010, vol. 76, p. 357368. (1.226 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0022-1112.
TRNKA, Alfréd - PROKOP, Pavol - BATÁRY, Péter. Infanticide or interference: Does
the great reed warbler selectively destroy eggs?. In Annales Zoologici Fenici, 2010,
vol. 47, p. 272-277. (0.772 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0003-455X.
TRNKA, Alfréd - PROKOP, Pavol. Does Social Mating System Influence Nest Defence
Behaviour in Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) Males?. In Ethology,
2010, vol. 116, p. 1075-1083. (2.019 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 01791613.
UHRIN, Marcel - KAŇUCH, Peter - KRIŠTOFÍK, Ján - PAULE, Ladislav. Phenotypic
plasticity in the greater mouse-eared bat in extremely different roost conditions. In
57
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA32
ADCA33
ADCA34
Acta theriologica, 2010, vol. 55, no. 2, p. 153-164. (0.987 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0001-7051.
VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko - NUTTALL, Patricia A. Anti chemokine activities of ixodid ticks depend on tick species, dvelopmental stage, and
duration of feeding. In Veterinary parasitology, 2010, vol. 167, no. 2-4, p. 274-278.
(2.278 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0304-4017.
VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko - KOCÁKOVÁ, Pavlína PAESEN, G.C. - NUTTALL, Patricia A. Evasin-3-like anti-chemokine activity in salivary
gland extracts of Ixodid ticks during blood-feedin : a new target for tick control. In
Parasite immunology, 2010, vol. 32, no. 6, p. 460-463. (2.014 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0141-9838.
YAMANAKA, Naoki - HUA, Y.-J. - ROLLER, Ladislav - SPALOVSKÁ - VALACHOVÁ, Ivana
- MIZOGUCHI, Akira - KATAOKA, Hiroshi - TANAKA, Yoshiaki. Bombyx
prothoracicostatic peptides activate the sex peptide receptor to regulate
ecdysteroid biosynthesis. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 2010, vol.107, no. 5, p. 2060-2065. (9.432 - IF2009). (2010
- Current Contents). ISSN 0027-8424.
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
FANČOVIČOVÁ, Jana - PROKOP, Pavol. Development and Initial Psychometric
Assesment of the Plant Attitude Qestionnaire. In Journal of Science Education and
Technology, 2010, vol. 19, p. 415-421. (2010 - Current Contents). ISSN 1059-0145.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
BITUŠÍK, Peter - ŠPORKA, Ferdinand - KRNO, Iľja. Benthic macroinvertebrate fauna
of two alpine lakes over the last century: The value of historical data for interpreting
environmental changes. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences,
2010, vol. 65, no. 5, p. 884-891. (0.617 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0006-3088.
HORSÁK, M. - ŠKODOVÁ, Jana - MYŠÁK, Jan - ČEJKA, Tomáš - LOŽEK, Vojen HLAVÁČ, Jaroslav Č. Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic
and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on
multidimensional analysis of shell measurements. In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Science, 2010, vol. 65, no. 6, p. 1012-1018. (0.617 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0006-3088.
ILLÉŠOVÁ, Daniela - BERACKO, Pavel - KRNO, Iľja - HALGOŠ, Jozef. Effects of land use
on black fly assemblages (Diptera: Simuliidae) in submontane rivers (West
Carpathians, Slovakia). In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2010,
vol. 65, no. 5, p. 892-898. (0.617 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 00063088.
KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠUTH, P. - PEKÁRIK, Ladislav. Non-native fish
species in Slovak waters: origins and present status. In Biologia : journal of the
Slovak Academy of Sciences, 2010, vol. 65, no. 6, p. 1057-1063. (0.617 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
PIŠÚT, Peter - BŘÍZOVÁ, Eva - ČEJKA, Tomáš - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Paleofloristic
and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late
Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia).
In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 6, p. 513-533. (0.963 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1335-0552.
58
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
FANČOVIČOVÁ, Jana - PROKOP, Pavol - USAK, Muhammet. Web-Site as an
Educational Tool in Biology Education: A Case of Nutrition Issue. In Educational
Sciences: Theory & Practise, 2010, vol. 10, no. 2, p. 907-921. (0.220 - IF2009).
PROKOP, Pavol - TUNNICLIFFE, Sue Dale. Effects of Having Pets at Home on
Children's Attitudes toward Popular and Unpopular Animals. In Anthrozoos, 2010,
vol. 23, no. 1, p. 21-35. (1.380 - IF2009). ISSN 0892-7936.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
ANDA, P. - AVSIC-ZUPANC, Tatjana - BORMANE, A. - EGYED, László - FERENCZI, E. GARCIA-PEREZ, A.L. - GERN, L. - HUBALEK, Zdeněk - KAZIMÍROVÁ, Mária KONDRUSIK, Maceij - PFISTER, Kurt - RIZZOLI, Annapaola - VASILENKO, V. A. VLADIMIRESCU, Alexandru - ŽYGUTIENE, Milda. Human activities predominate in
determining changing incidence of tick-borne encephalitis in Europe. In Euro
Surveillance : Europe's journal on infectious dissease epidemiology, prevention and
control, 2010, vol. 15, no. 27, p. 24-31.
DANKO, Štefan - KRIŠTÍN, Anton - KRIŠTOFÍK, Ján. Myotis alcathoe in eastern
Slovakia : occurence, diet, ectoparasites and notes on its identification in the field.
In Vespertilio : mezinárodní chiropterologický časopis, 2010, č. 13-14, p. 77-91. ISSN
1213-6123. VEGA 2/0130/08.
HAMERLÍK, Ladislav - CHRISTOFFERSEN, Kirsten - BRODERSEN, Klaus Peter. Short
comment on chironomid assemblages and stratigraphy of high altitude lakes from
Tibet. In Chironomus Newsletter on Chinomidae Research, 2010, vol. 23, p. 20-24.
ISSN 0172-1941.
HORSÁK, M. - JUŘIČKOVÁ, Lucie - BERAN, Luboš - ČEJKA, Tomáš - DVOŘÁK, Libor.
Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské
republiky. In Malacologica Bohemoslovaca : Sborník o měkkýších střední Evropy,
2010, roč. Suppl. 1, s. 1-37. ISSN 1336-6939.
KARBOWIAK, G. - FRIČOVÁ, Jana - STANKO, Michal - HAPUNIK, Joanna VÁRFALVYOVÁ, Denisa. Blood parasites of mound-building mouse, Mus spicilegus
Petényi, 1882 (Mammalia, Rodentia). In Wiadomosci Parazytologiczne, 2010, vol.
56, no. 1, p. 63-65. ISSN 0043-5163.
KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠUTH, P. - PEKÁRIK, Ladislav - BALÁZS, Pavol. A
Hornád/Hernád folyó Szlovákiai szakaszának halfaunája. In Pisces Hungarici : A
Magyar Haltani Társaság Idöszaki Kiadványa, 2010, vol. 4, p.75-82. ISSN 1789-1329.
KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - KOŠUTHOVÁ, L. - BALÁZS, Pavol. Szlovákia
halfaunája a natura 2000 rendszerében. In Pisces Hungarici : A Magyar Haltani
Társaság Idöszaki Kiadványa, 2010, vol. 4, p. 97-100. ISSN 1789-1329.
KOVÁČIK, P. - KOZÁNEK, Milan - TAKÁČ, Peter - GALLIKOVÁ, M. - VARGA, L. The
effect of pig manure fermented by larvae of house fies on the yield parameters of
sunflowers (Helianthus annus L.). In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendeleianae Brunensis.
PASTUCHOVÁ, Zuzana - KRNO, Iľja. Ephemeroptera and Plecoptera communities of
impoundment subsystems (intels, reservoirs, outlets) in west Slovakia. In
Lauterbornia : Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers,
2010, vol. 69, p. 107-115. ISSN 0935-333X.
PEKÁRIK, Ladislav - ČEJKA, Tomáš - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana DAROLOVÁ, Alžbeta - ILLÉŠOVÁ, Daniela - ILLYOVÁ, Marta - PASTUCHOVÁ, Zuzana -
59
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB11
ADEB12
GATIAL, E. - ČIAMPOR, Fedor, ml.. Multidisciplinary evaluation of the function and
importance of the small water reservoirs: the biodiversity aspect. In Transylvanian
Review of Systematical and Ecological Research, 2009, vol. 8, p. 105-112. ISSN 18147051.
PROKOP, Pavol - USAK, Muhammet - ÖZEL, Murat - FANČOVIČOVÁ, Jana. Children's
conceptions of animal breathing: A cross - age and cross - cultural comparison. In
Journal of Baltic Science Education, 2009, vol. 8, no. 3, p. 191-207. ISSN ISSN 16483898.
ŠUSTEK, Zbyšek. Succession of carabid communities in different types of reed stands
in Central Europe Oltenia. In Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 2010, vol. 26, p.
127-138.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ČEJKA, Tomáš. Z červenej knihy našich mäkkýšov - kotuľka štíhla (Anisus vorticulus).
In Limnologický spravodajca, 2010, roč. 4, č. 2, s. 50-56. ISSN 1337-2971.
ČEJKA, Tomáš. Naše malé lastúrniky (kôstky a hrachovky, Sphaeriidae): rozšírenie,
ekológia a sozologický status. In Limnologický spravodajca, 2010, roč. 4, č. 1, 16-24.
ISSN 1337-2971.
ČIAMPOR, Fedor, ml.. Koleopterologický prieskum dolneho toku Popradu a jeho
prítokov - hľadá sa Oulimnius troglodytes. In Limnologický spravodajca, 2010, roč. 4,
s. 14-15. ISSN 1337-2971.
GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto. Pavúky (Araneae) prírodnej rezervácie nad
Šenkárkou v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. In Naturae tutela : Odborný
časopis Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, 2010,
roč. 14, č. 1, s. 29-35. ISSN 1336-7609.
GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto. Pavúky (Araneae) pieskov v okolí Malaciek a
Lakšárskej Novej Vsi. In Naturae tutela : Odborný časopis Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. - Liptovský Mikuláš :
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, 2010, roč. 14, č. 2, s. 173182. ISSN 1336-7609.
ILLYOVÁ, Marta - HINDÁK, František. Vírnik Rhinoglena fertöensis (Varga 1929) s
trvalými vajíčkami – prvý nález na Slovensku. In Limnologický spravodajca, 2010,
roč. 4, č. 2, s. 46-48. ISSN 1337-2971.
ILLYOVÁ, Marta. Zooplankton malých vodných nádrží v oblasti Malých Karpát. In
Folia faunistica Slovaca. - Bratislava : Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK
vo vydavateľstve NOI, 2010, roč. 15, č. 4, s. 25-32.
KALIVODOVÁ, Eva - DAROLOVÁ, Alžbeta. Ornitocenózy Keťských rybníkov (Z
Slovensko). In Tichodroma : ornitologický časopis, 2010, roč. 22, s. 51-54. (2010 Zoological Record). ISSN 1337-026X.
KALÚZ, Stanislav - MAJZLAN, Oto. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mezostigmata,
Gamasina) v pôde Dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie). In Entomofauna
Carpathica, 2009, vol. 21, no. 1-2, p. 40-44. ISSN 1335-1214.
MAŠÁN, Peter - VÁCLAV, Radovan - PROKOP, Pavol. First record of the lizardparasitizing mite, ophionyssus saurarum ( Acari: macronyssidae) in Slovakia. In
Entomofauna Carpathica, 2009, vol. 21, p.10. ISSN 1335-1214.
PORHAJAŠOVÁ, Jana - URMINSKÁ, Jana - NOSKOVIČ, Jaroslav - ONDRIŠÍK, Peter ŠUSTEK, Zbyšek. Biodiverzita epigeických skupín prírodnej rezervácie „Alúvium
Žitavy“. In Acta fytotechnica et zootechnica, 2009, vol. 12, p. 52-56. ISSN 1336-9245.
60
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB12
PORHAJAŠOVÁ, Jana - ŠUSTEK, Zbyšek - NOSKOVIČ, Jaroslav - URMINSKÁ, Jana ONDRIŠÍK, Peter. Spatial changes and succession of carabid communities
(Coleoptera, Insecta)in seminatural wetland habitats of the Žitava river floodplain.
In Folia Oecologica, 2010, vol. 37, p. 75-85. (2010 - CAB Abstracts, EMBASE,
Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles,
Ilumin8, Scopus, ProQuest Biology, Agriculture databases). ISSN 1336-5266.
ADFB13
SEMELBAUER, Marek - KOZÁNEK, Milan. Lauxaniidae of Slovakia, faunistic notes and
seasonal dynamics of selected species. In Folia faunistica Slovaca, 2009, roč. 14, s.
63-79.
ADFB14
ŠEVC, J. - KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - STRÁŇAI, I. - ANDEJI, J. Ichtyofauna
povodia Popradu. In Natura Carpatica : prírodné vedy, 2010, roč. 50, s. 71-82.
ADFB15
ŠEVČÍK, Martin - KRIŠTOFÍK, Ján - UHRIN, Marcel - BENDA, Petr. New records of ticks
(Acari: Ixodidae) parasitising on bats in Slovakia. In Vespertilio : mezinárodní
chiropterologický časopis, 2010, č. 13-14, s. 139-147. ISSN 1213-6123.
ADFB16
VÁCLAV, Radovan. Súvisia reprodukčné parametre vrabca domového s veľkosťou
alebo kvalitou hniezda?. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2010, roč. 22, s. 914. (2010 - Zoological Record). ISSN 1337-026X.
ADFB17
VÁRFALVYOVÁ, Denisa - MIKLISOVÁ, Dana - STANKO, Michal. Charakteristika
spoločenstiev mezostigmátnych roztočov (Mesostigmata) v hniezdach Mus
spicilegus (Rodentia, Muridae) na Slovensku. In Folia faunistica Slovaca : [serial],
2010, vol. 15, no. 2, p. 13-17.
ADFB18
VÁRFALVYOVÁ, Denisa - MIKLISOVÁ, Dana - STANKO, Michal. Charakteristika
spoločenstiev mezostigmátnych roztočov (mesostigmata) v hniezdach Mus
spicilegus (rodentia, muridae) na slovensku. In Folia faunistica Slovaca, Vol. 15, no.2
(2010), p.13-18.
ADFB19
VIDLIČKA, Ľubomír. Sieťokrídlovce (Neuroptera) Strážovských vrchov (Slovensko) časť 1. Podlužany (PR Ľútovský Drieňovec) a Dlné Vestenice. In Naturae tutela :
zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, roč. 14, č. 1, s.
37-43.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AEC01
STANKO, Michal - VÁRFALVYOVÁ, Denisa. Flea communities (Siphonaptera) in the
nests of mound-building mouse (Mus spicilegus Petényi, 1882) from Slovakia. In
Arthropods Ecological and pathological aspects of parasite-host relationships : the
12th international Symposium Parasitic and Allergic Arthropods - Medical and
Sanitary Significance. Editori: Alicja Buczek, Czeslaw Blaszak. ISBN 978-83-896160-81.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
ČEJKA, Tomáš - DVOŘÁK, Libor - ČAČANÝ, Juraj. Mäkkýše (Mollusca) PR Šúr. In
Príroda rezervácie Šúr. Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav
zoológie SAV, 2010, s. 67-78. ISBN 978-80-970326-0-9.
AED02
FEDOR, Peter - VIDLIČKA, Ľubomír - MAJZLAN, Oto - VARGA, L. - VARGA, Lukáš.
Ucholaky (Dermaptera), modlivky (Mantodea) a šváby (Blattaria) PR Šúr. In Príroda
rezervácie Šúr. Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie
SAV, 2010, s. 127-133. ISBN 978-80-970326-0-9.
AED03
HALÁNOVÁ, Monika - ČISLÁKOVÁ, L. - STANKO, Michal - SULINOVÁ, Z. - KALINOVÁ,
Z. - HALÁN, M. - JARČUŠKA, P. Zooózy - spoločný problém humánnej a veterinárnej
medicíny. In Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : Recenzovaný zborník
61
Správa o činnosti organizácie SAV
AED04
AED05
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
AED15
vedeckých prác. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja SR, 2010, s. 97-101. ISBN 978-80-970523-0-0.
HALÁSOVÁ, Zuzana - CHALUPKOVÁ, A. - VANČOVÁ, Iveta - BELVONČÍKOVÁ, Petra VALOVIČOVÁ, M. - HÝBLOVÁ, M. - PANČÍK, Peter - HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ,
Pavlína - KÚDELOVÁ, Marcela - SLOVÁK, Mirko. Dôkaz prenosu Myšieho
herpetického vírusu (MHV) kliešťami Rhipicephalus appendiculatus na modeli
experimentálne infikovanej myši. In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská
vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010
[elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 175-180. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CDROM.
ILLYOVÁ, Marta. Kôrovce (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca, Notostraca,
Spinicaudata, Cladocera a Maxillipoda: Copepoda) PR Šúr. In Príroda rezervácie Šúr.
Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 7989. ISBN 978-80-970326-0-9.
KAZIMÍROVÁ, Mária. Can anti-tick vaccines pretect against pathogen transmission?.
In Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : Recenzovaný zborník vedeckých
prác. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a
regionálneho rozvoja SR, 2010, s. 74-79. ISBN 978-80-970523-0-0.
KRIŠTOFÍK, Ján - AMBROS, Michal - STOLLMANN, Andrej. Drobné cicavce
(Eulipotyphla, Rodentia) PR Šúr a okolia. In Príroda rezervácie Šúr. Editori: Oto
Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 387-395. ISBN
978-80-970326-0-9.
MÁJSKY, J. - PEKÁRIK, Ladislav. Ichtyofauna štyroch prítokov stredného úseku Váhu.
In Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. - Považská Bystrica :
Vlastivedné múzeum, 2010, roč. 1, s. 75-82.
MAJZLAN, Oto - VIDLIČKA, Ľubomír. História vzniku Šúru a jeho ochrana. In Príroda
rezervácie Šúr. Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie
SAV, 2010, s. 9-14. ISBN 978-80-970326-0-9.
MAJZLAN, Oto - VIDLIČKA, Ľubomír. Výskum PR Šúr. In Príroda rezervácie Šúr.
Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 5-8.
ISBN 978-80-970326-0-9.
RADOSA, Lukáš - STANKO, Michal - PEJČOCH, M. - KRUGER, D.H. - KLEMPA, Boris.
Detekcia mových kmeňov Hantavírusov na Slovensku a Českej republike. In Zborník
recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 1675-1679. ISBN 978-80223-2819-7. Názov z CD-ROM.
ROLLER, Ladislav. Hrubopáse blanokrídlovce (hymenoptera: Symphyta) PR Šúr. In
Príroda rezervácie Šúr. Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav
zoológie SAV, 2010, s. 215-236. ISBN 978-80-970326-0-9.
ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena - DAROLOVÁ, Alžbeta - KRIŠTOFÍK, Ján LITERÁK, I. - SEKEYOVÁ, Zuzana. The role of birds in transmitttion of rickettsiae. In
"Zdravie a pohoda zvierat" - zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. - Košice, 2010, p. 108 - 111.
VIDLIČKA, Ľubomír. Srpice (Mecoptera) PR Šur. In Príroda rezervácie Šúr. Editori:
Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. ISBN 97880-970326-0-9.
VIDLIČKA, Ľubomír. Sieťokrídlovce (Neuroptera) PR Šúr. In Príroda rezervácie Šúr.
62
Správa o činnosti organizácie SAV
AED16
AED17
Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s.
157-161. ISBN 978-80-970326-0-9.
VIDLIČKA, Ľubomír. Dlhokrčky (Raphidioptera) PR Šúr. In Príroda rezervácie Šúr.
Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s.
153-156. ISBN 978-80-970326-0-9.
ZÁZRIVCOVÁ, Eva - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ, Pavlína SLOVÁK, Mirko. Vplyv absencie CXCL-8 viažucej látky v extraktoch slinných žliaz
kliešťa Dermacentor reticulatus na prenos a množenie vírusu kliešťovej encefalitídy.
In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s.
1764-1766. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
NUHLIČKOVÁ, Soňa. Čím sa živí dudok chochlatý (Upupa epops) vo viniciach
rakuskej oblasti Wagram?. In Zborník študentskej vedeckej konferencie. - Bratislava
: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 1-6.
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
impaktovaných
KHASNATINOV, Maxim A. - USTANIKOVA, K. - FROLOVÁ, T.V. - POGODINA, V.V. AEGA01
BOCHKOVA, N.G. - LEVINA, L.S. - SLOVÁK, Mirko - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA,
Milan - KLEMPA, Boris - ELEČKOVÁ, Elena - GOULD, E.A. - GRITSUNOVA, T.S. Specific
point mutations in the envelope protein of Tick-borne encephalitis virus enhance
non-viraemia transmission efficiency in a tick vector. In International Journal of
Infectious Diseases, 2010, 14 S1. (2.167 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
1201-9712.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
AFC02
STANKO, Michal - VÁRFALVYOVÁ, Denisa. Flea communities ( Siphonaptera) in the
nests of mound-building mouse ( Mus spicilegus, Petényi, 1882) from Slovakia. In
The 12th International symposium Parasitic and allergic arthropods - Medical and
sanitary importance. - Kazimierz Dolny : AKAPIT, 2010, s.72.
STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - VÁRFALVYOVÁ, Denisa - ČISLÁKOVÁ, L. REITEROVÁ, Katarína - KVÍČEROVÁ, Jana - KARBOWIAK, G. New Knowledges on
Parasitological and Epidemiological Significance of mound-building Mouse ( Mus
Spicilegus Petényi, 1882) in the Slovakia. In Arthropods Ecological and pathological
aspects of parasite-host relationships : the 12th international Symposium Parasitic
and Allergic Arthropods - Medical and Sanitary Significance. Edited by Alicja Buczek,
Czeslaw Blaszak. ISBN 978-83-896160-8-1.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
BLANK, Stephan M. - HARA, Hideho - MIKULÁS, Joszef - CSÓKA, György - CIORNEI,
Constantin - CONSTANTINEANU, Raoul - CONSTANTINEANU, Irenel - ROLLER,
Ladislav - ALTENHOFER, Ewald - HUFLEJT, Tomasz - VÉTEK, Gabor. East Asian pest of
elms (Ulmus spp.) now invading Europe: the zigzag sawfly, Aproceros leucopoda
(Hymenoptera, Argidae). In 7th International Congress of Hymenopterists :
programme and Abstract List of Participants, s. 20-21.
CAGNACCI, F. - KOČI, Juraj - CARPI, G. - ROSA, R. - VALENT, M. - HAUFFE, H. -
63
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
TAGLIAPIETRA, V. - KAZIMÍROVÁ, Mária - STANKO, Michal - LUKAN, M. HENTTONEN, H. - RIZZOLI, Annapaola. Empirical assessment of deer density
threshold for the risk of Tick-borne encephalitis under natural conditions.
International Conference. In EDEN 2010: Emerging vector-borne diseases in a
changing European environment. - Montpellier : Cirad, 2010, s. 28-29.
CÍGLEROVÁ, Ivana - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA,
Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária. Vertical distribution of Ixodes ricinus tick and pathogens
transmitted by them in the Martinské hole Mountains (Central Slovakia). In EDEN
2010: Emerging vector-borne diseases in a changing European environment. Montpellier : Cirad, 2010, s. 114-115.
ČEJKA, Tomáš - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - DAROLOVÁ, Alžbeta ILLÉŠOVÁ, Daniela - ILLYOVÁ, Marta - PASTUCHOVÁ, Zuzana - PEKÁRIK, Ladislav ČIAMPOR, Fedor, ml.. Small water reservoirs on submontane streams: impact of
impoundment on biota (meet the project and present results). In Eyes of the
Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4th Conference of the European
Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4. june 2010, p. 25.
ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. The influence of small
water reservoirs on haplotype diversity of aquatic insect populations. In Eyes of the
Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4 th Conference of the European
Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4. june 2010, p. 28.
ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. The impact of the small
water reservoirs on the population structure of aquatic invertebrates,. In Modern
problems of aqatic ecology : book of abstracts 4th International Scientific
Conference to commemorate Professor G.G. Winberg. - St. Petersburg : Zoological
Institute, Russian Academy of Sciences, 2010, s. 226.
ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. Population genetics of
alpine lake invertebrates (the High Tatra Mts.) - an introduction. In Eyes of the
Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4th Conference of the European
Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4. june 2010, p. 29.
ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. Fine-scale population
genetics of alpine lake diving beetles (the High Tatra Mountains). In Modern
problems of aqatic ecology : book of abstracts 4th International Scientific
Conference to commemorate Professor G.G. Winberg. - St. Petersburg : Zoological
Institute, Russian Academy of Sciences, 2010, s. 227.
DERDÁKOVÁ, Markéta - TARAGEĽOVÁ, Veronika - CÍGLEROVÁ, Ivana - KOČI, Juraj LUKÁČOVÁ, Magdaléna - BLAŠKOVIČ, Dušan - MÜLLEROVÁ, D. - BARÁK, Imrich PEŤKO, Branislav. Genetic variability of Borrelia burgdorferi sensu lato and
Anaplasma phagocytophilum in Slovakia and Czech Republic. In EDEN 2010:
Emerging vector-borne diseases in a changing European environment. - Montpellier
: Cirad, 2010, s. 115.
DUBSKÁ, L. - LITERÁK, I. - KOCIANOVÁ, Elena - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SYCHRA, O.
Úloha pěvcu v šíření púvodce Lymské nemoci. In Konference mladých mikrobiologu.
Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference mladých mikrobiologu. Brno, 2010, p. 10.
HAVLÍKOVÁ, Sabina - ROLLER, Ladislav - KOČI, Juraj - KAZIMÍROVÁ, Mária - KLEMPA,
Boris. Identification of new proteins produced in the salivary glands of Ixodes ricinus
ticks during feeding. In Integrated Control of Ticks and Tick-Borne Diseases in a
Globalized World : abstract book, p. 40.
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica - ILLYOVÁ, Marta - TIRJAKOVÁ, Eva -
64
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
MACHAVA, Ján. Some remaks on phytoplankton and zooplankton diversity of a
small eutrophic water reservoir at Modra (Western Slovakia). In 29th Conference
PPS 2010 Taxonomy - the Qeen of Science - The beauty of algae. - Kraków : Instytut
of Botany PAN, 2010, p.96-97. ISBN 978-83-89648-83-9.
CHRISTOPHORYOVÁ, Jana - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana. Pseudoscorpions in the nests of
birds. In 18th International Congress of Arachnology : Book of abstracts, Siedlce,
11-17 July 2010. - Siedlce : University of Podlasie, 2010, s. 108-109. ISBN 978-837051-575-1.
ILLÉŠOVÁ, Daniela - PASTUCHOVÁ, Zuzana. Chironomidae and Simuliidae of small
water reservoirs (inlets, outlets and littorals) of west Slovakia. In Modern problems
of aqatic ecology : book of abstracts 4th International Scientific Conference to
commemorate Professor G.G. Winberg. - St. Petersburg : Zoological Institute,
Russian Academy of Sciences, 2010, s. 47.
ILLYOVÁ, Marta - HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica - TIRJAKOVÁ, Eva MACHAVA, Ján. Seasonal dynamics of plankton in a small eutrophic water reservoir
in Modra (W Slovakia). In Eyes of the Landscape - Value Ponds in the 21st Century :
4th Conference of the European Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.- 4.
June 2010, p. 61.
ILLYOVÁ, Marta. The zooplankton community of reservoirs with the diferent trophy.
In Eyes of the Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4 th Conference of the
European Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4. june 2010.
KARBOWIAK, G. - HAPUNIK, Joanna - SUPERGAN, Marta - BULLOVÁ, Eva - LUKÁŇ,
Martin - STANKO, Michal - PEŤKO, Branislav. The expansion of ornate dog tick
dermacentor reticulatus-synergistic effect of natural and anthropogenic factors. In
Proceedings of the 17th European society for vector ecology conference. - Wroclaw
: Uniwersytet Wroclawski, 2010, s. 112.
KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana CÍGLEROVÁ, Ivana - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VÍCHOVÁ,
Bronislava - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan. Spatiotemporal distribution of Ixodes ricinus ticks and prevalence of tick-borne patogens
in Slovakia. In EDEN 2010: Emerging vector-borne diseases in a changing European
environment. - Montpellier : Cirad, 2010, s. 12-13.
KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠUTH, P. Spatial and temporal
fish species associations in the area invaded by six invasive fishes. In The III.
International Symposium "Invasion Alien Species in Holartick. Borok - 3" :
Programme and Book of Abstracts. - Moscow, 2010. ISBN 978-5-904234-13-3.
KOŠČO, Ján - NOWAK, M. - MENDEL, J. - PEKÁRIK, Ladislav - KOŠUTHOVÁ, L. POPEK, W. Taxonomická pozícia “hrúza bieloplutvého” z Tisy a Latorice po
prehodnotení: Romanogobio vladykovi. In XII. Česká ichtyologická konference :
Sborník abstraktu.Vědecká konference s mezinárodní účastí pořádaná v rámci XX.
Vodňanských rybářských dnu. - Vodňany : Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, 2010, s. 39.
KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - KOŠUTHOVÁ, L. Competitive interactions of
Barbatula barbatula, Cobitis elongatoides and Sabanejewia balcanica in foothill
streams. In International Loach Conference 2010 : Book of Abstracts. - Praha : Česká
zemědělská univerzita, 2010, s. P-23.
KOŠČO, Ján - ŠEVC, J. - MANKO, Peter - KOŠUTHOVÁ, Alica - HORVÁTH, M. PEKÁRIK, Ladislav. Osídľovanie nového koryta rieky: sukcesia v priamom prenose. In
XII. Česká ichtyologická konference : Sborník abstraktu.Vědecká konference s
65
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG23
AFG24
AFG25
AFG26
AFG27
AFG28
AFG29
AFG30
AFG31
AFG32
AFG33
AFG34
mezinárodní účastí pořádaná v rámci XX. Vodňanských rybářských dnu. - Vodňany :
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 14.
KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - KOŠUTHOVÁ, L. - NOWAK, M. Fish fauna diversity
in lowland rivers in Tisza basin in Slovakia. In International Conference natural and
artifical ecosystem in the somes-cris-mures-tisa river basin : abstracts book. - Arad,
Rumunsko : Vasile Goldis Vestern University of Arad, 2010, p. 81. ISBN 978-973-664404-7.
KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - MIHOK, T. - KOŠUTH, P. - ŠEVC, J.
What is the influence of parasite load on stone loach ecology?. In International
Loach Conference 2010 : Book of Abstracts. - Praha : Česká zemědělská univerzita,
2010, s. P-29.
KOŠUTHOVÁ, L. - PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján. Is there any influence of parasites
infection on fish habitat use?. In Modern problems of aqatic ecology : book of
abstracts 4th International Scientific Conference to commemorate Professor G.G.
Winberg. - St. Petersburg : Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 2010,
s. 244.
KOZÁNEK, Milan - ČAMBÁL, M. - TAKÁČ, Peter. Maggot debridement therapy in
Slovakia: The story of success. In 8th International Conference on Biotherapy :
abstracts and Handouts, s. 9-10.
KRIŠTOFÍK, Ján - DAROLOVÁ, Alžbeta - HOI, Herbert. Dlhodobá a krátkodobá reakcia
samca a samice trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) na
experimentálne simulovanú neistotu paternity. In Zoologické dny Praha : sborník
abstraktů z konference 11.-12. února 2010, s. ISBN 978-80-87189-07-8.
KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - KRUMPÁL, Miroslav - TUF, Ivan H. Biological hours tick for
everyone - time chart of diel activity of epigeic spiders. In 18th International
Congress of Arachnology : Book of abstracts, Siedlce, 11-17 July 2010. - Siedlce :
University of Podlasie, 2010, s. 237-239. ISBN 978-83-7051-575-1.
MAJTÁN, Juraj. Dual action of honey in wound healing: antibacterial and
immunomodulatory effect. In The 8th Apitherapy Congress of German Apitherapy
Society. - Germany, 2010.
MAJTÁN, Juraj - BOHOVÁ, Jana - TAKÁČ, Peter - KOZÁNEK, Milan - MAJTÁN, Viktor.
Antibacterial and antibiofilm activity of honey against wound bacteria. In 8th
International Conference on Biotherapy : abstracts and Handouts, s. 40.
MAJTÁN, Juraj - MAJTÁNOVÁ, Ľ. - MAJTÁN, Viktor. Antibacterial activity of honey
against multi-drug resistant Stenotrophomonas maltophilia isolates from cancer
patiens. In Apimedica & Apiqality Forum 2010 : programme and book of abstracts. Slovenia, 2010, s. 51.
MIHOK, T. - KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠUTH, P. - KOČIŠOVÁ, Alica - KOŠČO, Ján - ŠEVC, J. PEKÁRIK, Ladislav. Zmeny v štruktúre endohelmitov slíža severného (Barbatula
barbatula) v dĺžkovom profile modelového toku. In IX. Slovenské a české
parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján
: Parazitologický ústav SAV, 2010, s. ISBN 978-80-968473-6-5.
PASTUCHOVÁ, Zuzana - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČEJKA, Tomáš ILLÉŠOVÁ, Daniela - BULÁNKOVÁ, Eva - BERACKO, Pavel - ČIAMPOR, Fedor, ml..
Small water reservoirs: macroinventebrate assemblages and water quality relations
in the context of anthropic pressure. In Modern problems of aqatic ecology : book
of abstracts 4th International Scientific Conference to commemorate Professor G.G.
Winberg. - St. Petersburg : Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 2010.
PASTUCHOVÁ, Zuzana - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČEJKA, Tomáš -
66
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG35
AFG36
AFG37
AFG38
AFG39
AFG40
AFG41
AFG42
AFG43
AFG44
ILLÉŠOVÁ, Daniela - BULÁNKOVÁ, Eva - BERACKO, Pavel - ČIAMPOR, Fedor, ml..
Small water reservoirs: new source of macroinvertebrate diversity. In Eyes of the
Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4 th Conference of the European
Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4. june 2010, p. 88.
PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠUTH, P. What is the impact of
two invasive species, Black bullhead (Ameiurus melas) ans Amur sleeper (Perccottus
glenii) on local fish fauna?. In The III. International Symposium "Invasion Alien
Species in Holartick. Borok - 3" : Programme and Book of Abstracts. - Moscow,
2010. ISBN 978-5-904234-13-3.
PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. Microhabitat use and interspecific
interactions of stone loach (Barbatula barbatula). In International Loach Conference
2010 : Book of Abstracts. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2010, s. O-20.
PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - NOWAK, M. The use small beach
seine net for fish diversity assessment of lowland rivers. In FSAM 2010 : Fish
Sampling with Active Methods. Book of Abstracts. - České Budějovice, Czech
Republic, 2010, s. 42. ISBN 978-80-7399-988-9.
PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - NOWAK, M. Application of the
point sampling method: modifications and recommendations. In FSAM 2010 : Fish
Sampling with Active Methods. Book of Abstracts. - České Budějovice, Czech
Republic, 2010, s. 85.
PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - KOŠUTH, P. Fish species diversity
of the artificial waterbodies in the Eastern Slovakian floodplain area of lowland
rivers. In Eyes of the Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4 th Conference
of the European Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4. june 2010, p.
92.
PEKÁRIK, Ladislav - ČEJKA, Tomáš - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ILLÉŠOVÁ,
Daniela - ILLYOVÁ, Marta - PASTUCHOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml..
Biodiversity and physical-chemical parameters relations in the model area of small
water reservoirs. In Eyes of the Landscape - Value Ponds in the 21 st Century : 4 th
Conference of the European Ponds Conservation Network Berlin, Germany 1.-4.
june 2010, p. 91.
PEKÁRIK, Ladislav - KOŠČO, Ján - KOŠUTHOVÁ, L. - NOWAK, M. Ichtyofauna of four
differnet foothill streams in Slovakia. In International Conference natural and
artifical ecosystem in the somes-cris-mures-tisa river basin : abstracts book. - Arad,
Rumunsko : Vasile Goldis Vestern University of Arad, 2010, p. 84. ISBN 978-973-664404-7.
PEŤKO, Branislav - STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠTEFANČÍKOVÁ,
Astéria - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ,
Bronislava - NOVÁKOVÁ, Mária - GUĽOVÁ, Ivana - HRKĽOVÁ, Gabriela - LUKÁŇ,
Martin - KARBOWIAK, G. New knowledge on ticksand tick-borne pathogens
relationships pf Slovakia in current changing climate conditions. In Proceedings of
the 17th European society for vector ecology conference. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 2010, s.151.
PETROZHITSKAJA, Liudmila - ILLÉŠOVÁ, Daniela - RADKINA, Vera - HALGOŠ, Jozef.
Species composition of blackfies (Diptera, Simuliidae) in the transboundary area of
the russian and mongolian altai mts. In Proceedings of the 4th International
Simuliidae Symposium. - Ankara, Turkey, 2010, s. 20. ISBN 975-97294-0-9.
POLÁČEK, Miroslav - BARTÍKOVÁ, Michaela - HOI, Herbert. Do egg features reflect
the female condition in the Tree Sparrow?. In Zoologické dny Praha : sborník
67
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG45
AFG46
AFG47
AFG48
AFG49
AFG50
AFG51
AFG52
AFG53
AFG54
AFG55
abstraktů z konference 11.-12. února 2010, s. 171. ISBN 978-80-87189-07-8.
ROLLER, Ladislav - YAMANAKA, Naoki - TANAKA, Yoshiaki - MIZOGUCHI, Akira ŽITŇAN, Dušan. Bombyx orcokinins are brain-gut peptides involved in the neuronal
stimulation of ecdysteroidogenesis. In 18th International Ecdysone Workshop :
abstract book.
STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - VÁRFALVYOVÁ, Denisa - ČISLÁKOVÁ, L. REITEROVÁ, Katarína - KVÍČEROVÁ, Jana - KARBOWIAK, G. New knowledges on
parasitological and epidemiological significance of mound-building mouse (Mus
spicilegus Petényi, 1882) in the Slovakia. In The 12th International symposium
Parasitic and allergic arthropods - Medical and sanitary importance. - Kazimierz
Dolny : AKAPIT, 2010, s.71.
STANKO, Michal - ONDRÍKOVÁ, Jarmila - FRIČOVÁ, Jana - REITEROVÁ, Katarína ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - ČISLÁKOVÁ, L. - DERDÁKOVÁ, Markéta - JAREKOVÁ, J. KARBOWIAK, G. Epidemiological role of Apodemus agrarius (Rodentia) in Slovakia.
In EDEN 2010: Emerging vector-borne diseases in a changing European
environment. - Montpellier : Cirad, 2010, s.126.
STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ, Ladislav - KARBOWIAK, G. Parasite
communities associated with bank voles ( Myodes glareolus, Rodentia) in Lowland
ecosystems of Slovakia. In Proceedings of the 17th European society for vector
ecology conference. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2010, s.150.
ŠPORKA, Ferdinand - KALANINOVÁ, D. Malé toky pretekajúce cez územie TANAP-u,
modelový príklad pre posudzovanie vplyvu klimatických zmien na vodnú biotu predbežné výsledky. In Sympozium Říční dno VII : sborník abstraktu a příspěvku. Brno : Maasarykova univerzita, 2010, s. 64.
ŠTEFKOVÁ, Elena. Odraz veternej kalamity na spoločenstvá rozsievok malých tokov
v oblati TANAP-u, predbežné výsledky. In Sympozium Říční dno VII : sborník
abstraktu a příspěvku. - Brno : Maasarykova univerzita, 2010, s. 67.
TAKÁČ, Peter. Discovery of the biologically active compounds from the insect
salivary glands as a potential drugs. In 2nd International Conference on Drug
Discovery&Therapy : abstracts book.
TAKÁČ, Peter - ČARNOGURSKÝ, Jozef. The efect of antibiotic and yeast treatment on
Glossina morsitans morsitans and Glossina fuscipes fecundity and lifespan. In Third
Research Co-ordination meeting On „Improving SIT for Tsetse Flies through
Research on their Symbionts and Pathogens.
TAKÁČ, Peter - MAJTÁN, Juraj - NOVÁK, Petr - BOHOVÁ, Jana - ČAMBÁL, M. KOZÁNEK, Milan. New antimicrobial factors of larval extracts of the blowfly Lucillia
sericata. In 8th International Conference on Biotherapy : abstracts and Handouts, s.
20.
VÉTEK, Gabor - CSÓKA, György - MIKULÁS, Joszef - HARA, Hideho - CIORNEI,
Constantin - CONSTANTINEANU, Raoul - CONSTANTINEANU, Irenel - ROLLER,
Ladislav - ALTENHOFER, Ewald - HUFLEJT, Tomasz - BLANK, Stephan M. Aproceros
leucopoda (Hymenoptera: Argidae): a new invasive pest of elm (Ulmus spp.) in
Europe. In IXth European Congress of Entomology : programme and Book of
Abstracts, S. 198.
ŽITŇAN, Dušan - ŠIMO, Ladislav - ROLLER, Ladislav - HAVLÍKOVÁ, Sabina - SLOVÁK,
Mirko - PARK, Y. Identification and function of neuroendocrine networks in ticks. In
13th International Congress of Acarology : Abstract Book. - Brazilia, 2010, s. 297.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
68
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
AFHA05
AFHA06
AFHA07
AFHA08
AFHA09
CÍGLEROVÁ, Ivana - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA,
Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Vertikálne rozšírenie druhu
Ixodes ricinus a ním prenášaných patogénov do vyšších nadmorských výšok v
lokalite Martinské hole. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj
2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV,
2010, p. 18. ISBN 978-80-968473-6-5.
DERDÁKOVÁ, Markéta - TARAGEĽOVÁ, Veronika - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠTEFANČÍKOVÁ,
Astéria - CÍGLEROVÁ, Ivana - KYBICOVÁ, K. - HRKĽOVÁ, G. - MAJLÁTHOVÁ, Viktória STANKO, Michal - PEŤKO, Branislav. Ekologické aspekty cirkulácie genetických
variant Anaplasma phagocytophilum v prírodných ohniskách. In IX. Slovenské a
české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, p. 21-22. ISBN 978-80-968473-6-5.
HAJNICKÁ, Valéria - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - SLOVÁK, Mirko. Obrana kliešťov pred
imunitným systémom svojich hostiteľov. In Slovenská parazitologická spoločnosť pri
SAV. IX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov.
- Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, p. 29.
KOCIANOVÁ, Elena - LITERÁK, I. - ŠPITÁLSKA, Eva - TARAGEĽOVÁ, Veronika.
Parazitácia subadultných kliešťov Ixodes ricinus a I.arboricola na vtáčích hostiteľoch.
In Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ
PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov. - Liptovský Ján :
Parazitologický ústav SAV, 2010, p. 41.
KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana CÍGLEROVÁ, Ivana - ŠPITÁLSKA, Eva - LENČÁKOVÁ, Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória VÍCHOVÁ, Bronislava - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan.
Sezónna dynamika kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) a prevalencia kliešťami
prenášaných patogénov na Slovensku sledované v rámci projektu EDEN. In IX.
Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník
abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, p. 42. ISBN 978-80968473-6-5.
REITEROVÁ, Katarína - STANKO, Michal - ŠPILOVSKÁ, Silvia - FRIČOVÁ, Jana MOŠANSKÝ, Ladislav. Larválna toxokaróza u drobných cicavcov a zvláštnosti jej
cirkulácie. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program &
zborník abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, s.66-67. ISBN
978-80-968473-6-5.
STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - VÁRFALVYOVÁ, Denisa - ČISLÁKOVÁ, L. REITEROVÁ, Katarína - ONDRÍKOVÁ, Jarmila - MOŠANSKÝ, Ladislav - KVÍČEROVÁ, J. JAREKOVÁ, J. Súčasný stav poznatkov o parazitologickom a epidemiologickom
výname myší kopčiarky (Mus spicilegus) na Slovensku. In IX. Slovenské a české
parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján
: Parazitologický ústav SAV, 2010, s.73. ISBN 978-80-968473-6-5.
ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena - LITERÁK, I. - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Sezónny
výskyt kliešťov a nimi prenášaných patogénov parazitujúcich na vtákoch. In
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ
PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov. - Liptovský Ján :
Parazitologický ústav SAV, 2010, p. 75-76.
ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - SLOVÁK, Mirko - TAKÁČ, Peter - HAJNICKÁ, Valéria. Purifikácia
látok s anti-CXCL8 aktivitou z extraktov slinných žliaz kliešťov Dermacentor
reticulatus. In Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ
PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov. - Liptovský Ján :
69
Správa o činnosti organizácie SAV
Parazitologický ústav SAV, 2010, p. 77.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
AFHB06
AFHB07
FENĎA, P. - MAŠÁN, Peter. Parazitické roztoče (Acari, Mesostigmata) na drobných
cicavcoch na Slovensku. In 8. arachnologická konferencia : zborník abstraktov. Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 16-17.
KALÚZ, Stanislav. Prostigmátne roztoče v rôznych habitatoch CHKO Cerová
vrchovina. In Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni : 6-10.12. 2010. Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s. 34.
KRUMPÁL, Miroslav - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - MIŠINOVÁ, Hana. Arachnofóbia. In 8.
arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav zoológie SAV,
2010, s. 26-28.
KRUMPÁLOVÁ, Zuzana. Životné jubileum slovenskej arachnologičky RNDr. Jozefíny
Jedličkovej, CSc. In 8. arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava :
Ústav zoológie SAV, 2010, s. 7-9.
NEKORANCOVÁ, Erika - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana. Diurnálna aktivita epigeických
pavúkov (Araneae) v inundácii rieky Moravy. In 8. arachnologická konferencia :
zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 37-38.
NUHLIČKOVÁ, Soňa. Vtáčie spoločenstvá inundačného územia rieky Váh. In Zborník
abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni : 9-10.12. 2010. - Bratislava :
Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s. 41-42.
PANGRÁCOVÁ, Lucia - PEŤKO, Branislav - DERDÁKOVÁ, Markéta - DERDÁKOVÁ,
Markéta. Kliešte ako vektory bakteriálnych patogénov severovýchodného
Slovenska. In Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni : 9-10.12. 2010. Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s.45.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCB01
FANČOVIČOVÁ, Jana - PROKOP, Pavol. Didaktická príručka z biológie : pre 2. stupeň
základných škôl. Trnava : Trnavská univerzita v trnave, 2010. 56 s. ISBN 978-808082-364-1.
BCB02
FANČOVIČOVÁ, Jana - PROKOP, Pavol. Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s
biológiou. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. 138 s. ISBN 97880-8082-398-6.
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
ORSZÁGHOVÁ, Zlatica - SCHLARMANNOVÁ, Janka - HOLECOVÁ, M. - TIRJAKOVÁ, Eva
BDB01
- KUBIATKO, M. - KULFAN, Miroslav - ORSZÁG, I. - KOCIAN, Ľ. - MIKULÍČEK, P. FEDOR, Peter - ČEJKA, Tomáš - HUDEC, Igor - NAGYOVÁ, Soňa - MIKLOS, Peter BARTÍK, I. - JANDZÍK, David - PUCHALA, Peter - MAŠÁN, Peter - KAĽAVSKÝ, Martin IMRICHOVÁ, Helena - SOBEKOVÁ, Karolína - KRUMPÁL, Miroslav - KRUMPÁLOVÁ,
Zuzana - MELIŠKOVÁ, Mária - VONGREJ, Viliam - KILMAJEROVÁ, Viera. Slovník
zoologických termínov a taxónov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
2010, 344 s. ISBN 978-80-223-2903-3.
BDB02
ORSZÁGHOVÁ, Zlatica - SCHLARMANNOVÁ, Janka - HOLECOVÁ, M. - KUBIATKO, M. ORSZÁG, I. - NOVACKÝ, M. - TIRJAKOVÁ, Eva - FEDOR, Peter - KOCIAN, Ľ. NAGYOVÁ, Soňa - MIKULÍČEK, P. - KAĽAVSKÝ, Martin - BARTÍK, I. - JANDZÍK, David SOBEKOVÁ, Karolína - LUČENIČOVÁ, Terézia - IMRICHOVÁ, Helena - MIKLOS, Peter ČEJKA, Tomáš - HUDEC, Igor - KULFAN, Miroslav - PUCHALA, Peter - VONGREJ,
70
Správa o činnosti organizácie SAV
Viliam - MAŠÁN, Peter - MELIŠKOVÁ, Mária - MRVA, Martin - KRUMPÁL, Miroslav KRUMPÁLOVÁ, Zuzana. Zoologický terminologický slovník. Bratislava : Univerzita
Komenskáho v Bratislave, 2010. S. 232. ISBN 978-80-223-2927-9.
BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01
BDEB02
ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Small artificial
reservoirs in Slovakia - an unknown source of biological diversity. In European Pond
Conservation Network Newsletter, 2010, vol. 4, p. 10-11.
KOŠČO, Ján - PEKÁRIK, Ladislav - BALÁZS, Pavol. In memorian Juraj Holčík. In Pisces
Hungarici : A Magyar Haltani Társaság Idöszaki Kiadványa, 2010, vol. 4, p. 5-6. ISSN
1789-1329.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
REITEROVÁ, Katarína - STANKO, Michal - ŠPILOVSKÁ, Silvia - FRIČOVÁ, Jana MOŠANSKÝ, Ladislav - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Úloha drobných cicavcov dôležitých rezervoárov v cirkulácii larválnej toxokarózy. In Slovenský veterinársky
časopis, 2010, roč. 35, č. 4, s. 217-221. ISSN 1335 - 0099.
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC01
HUDEC, Igor - ILLYOVÁ, Marta. Zooplanktón tatranských plies. In Tatry - príroda.
Editori: Barbara Chovancová, Alena Koutná. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř Baset, 2010, s. 417-422. ISBN 978-80-7340-115-3.
BEC02
KRNO, Iľja - BITUŠÍK, Peter - ŠPORKA, Ferdinand. Bentická makrofauna tatranských
vôd. In Tatry - príroda. Editori: Barbara Chovancová, Alena Koutná. - Praha :
Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010. ISBN 978-80-7340-115-3.
BEC03
LUKÁŠ, Jozef - ROLLER, Ladislav. Blanokrídlovce. In Tatry - príroda. Editori: Barbara
Chovancová, Alena Koutná. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s. 491500. ISBN 978-80-7340-115-3.
BEC04
VIDLIČKA, Ľubomír. Sieťokrídlovce. In Tatry - príroda. Editori: Barbara Chovancová,
Alena Koutná. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s. 469-470. ISBN
978-80-7340-115-3.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
8. arachnologická konferencia : zborník abstraktov. Editor: Zuzana Krumpálová.
Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010.
FAI02
Príroda rezervácie Šúr. Editori: Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. Bratislava : Ústav
zoológie SAV, 2010. 410 s. ISBN 978-80-970326-0-9.
BDFB01
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
ČEJKA, Tomáš - HORSÁK, M. - JUŘIČKOVÁ, Lucie. A mediterranean snail Eobania
vermiculata (O. F. Müller 1774) in NW Germany. Názov prebraný z titulnej
obrazovky. Dostupné na internete: <
http://www.researchgate.net/profile/Tomas_Cejka2/blog/1659_A_Mediterranean_
snail_Eobania_vermiculata_OF_Mueller_1774_in_NW_Germany>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter. 18. svetový kongres arachnológov, Siedlce,
71
Správa o činnosti organizácie SAV
GII02
GII03
GII04
GII05
GII06
GII07
Poľsko. In 8. arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav
zoológie SAV, 2010, s. 29.
MAJTÁN, Juraj. Med viac ako sladidlo. In Vitalita : mesačník pre zdravý a pohodový
život, 2010, č. 8, s. 15.
MAJTÁN, Juraj. Med lieči detský kašel. In Vitalita : mesačník pre zdravý a pohodový
život, 2010, č. 9, s. 63.
MAJTÁN, Juraj. Antibiotiká verzus včelí med. In Vitalita : mesačník pre zdravý a
pohodový život, 2010, č. 10, s. 63.
MAJTÁN, Juraj. Znovuobjavenie medu modernou medicínou. In Včelár : odborný
mesačník Slovenského zväzu včelárov, 2010, č. 2, s. 21-22.
NUHLIČKOVÁ, Soňa. Podpora hnízdení dudka chocholatého v Rakousku. In Ptačí svět
: časopis ČSO, 2010, roč. 2, s. 16-17. ISSN 1801-7525..
NUHLIČKOVÁ, Soňa. Čo láka kuviky k sprašovým stenám?. In Vtáky : časopis
Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, 2010, roč., s. 8. ISSN 13369962.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
AAA02
AHRENS, D. - BALLERIO, A. - BARTOLOZZI, L. - BEZDĚK, A. - BÍLÝ, S. - BRANCO, T. V. ČIAMPOR, Fedor, ml. - DELLACASA, G. - DELLACASA, G. - DELLACASA, M. - HÁJEK, J. HERNANDO, C. - JÄCH, M.A. - JAEGER, O. - JENDEK, Eduard - JENG, M. L. KALASHIAN, M. - KLAUSNITZER, Bernhard - KODADA, J. - KON, I.S. - KON, M. - KRÁL,
D. - KRELL, F. T. - KUBÁŇ, V. - LEE, C. - LÖBL, I. - LÓPEZ-COLÓN, J.I. - MASCAGNI, A. NIKODÝM, Martin - NIKOLAJEV, G.V. - PUTZ, A. - RAKOVIC, M. - RIBERA, I. - SATÔ, M.
- SMETANA, Aleš - SPRECHER-UEBERSAX, E. - STEBNICKA, Z. T. - VÍT, S. - VOLKOVSH,
M. G. - WURST, C. - ZIANI, S. - ZORN, C. Catalogue of Palaearctic Coleoptera
Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Editori: Löbl
L., Smetana A. Stenstrup : Apollo Books, 2006. 690 s.
Citácie:
1. [1.1] ERIKSSON, H & ISAKSSON, D. Short-term assessment of dung beetle
response to carbosulfan treatment against desert locust in Sudan. In Journal of
Applied Entomology, 2009, vol. 133, p. 584-595, WOS
2. [4] SPARACIO, I. NOTE TASSONOMICHE SU CETONIIDAE ITALIANI (Coleoptera
Scarabaeoidea Cetoniidae). In Naturalista sicil., 2009, S. IV, XXXIII: 157-165
ASPOCK, U. - BAUERNFEIND, E. - BERG, H. - BERGER, Herbert - BIERINGER, G. BLATTERER, H. - CAR, M. - CONTRERAS-LICHTENBERG, R. - EDER, E. - FOISSNER, W. FORRO, L. - FUCHS, A. - GAVIRA-MELO, S. - GRAF, W. - GRASSER, U. - HERZIG, A. HÖDL, W. - HÖRNER, K. - HUEMER, p. - JANECEK, B. - JÄCH, M. - KODADA, J. KOHMANN, F. - KONECNY, R. - KOWARC, V. - MOHRIG, W. - MOOG, Otto - MORITZ,
C. - NESEMANN, H. - OOSTERBROEK, P. - ORENDT, C. - PAILL, W. - POSPÍŠIL, P. POCKL, M. - REISCHÜTZ, P. - REUSCH, H. - SAXL, R. - SCHÖDL, S. - ŠPORKA, Ferdinand
- TARMANN, G. - THALER, K. - WAGNER, R. - WARINGER, J. - WEINZIERL, A. WEISSMAIR, W. - WITTMANN, K. - WÖSS, E. - ZETTEL, H. - ZWICK, P. Fauna Aquatica
Austriaca. Editor: Otto Moog. Wien : Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2002. ISBN 3-85-174044-0.
72
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA03
Citácie:
1. [1.1] Heino, J. Species co-occurrence, nestedness and guild-environment
relationships in stream macroinvertebrates. In FRESHWATER BIOLOGY, 2009, vol.
54, no. 9, p. 1947-1959, WOS
2. [1.1] Wolf, B.- Kiel, E.- Hagge, A,- Krieg,, H.-J.- Feld, C.K. Using the salinity
preferences of benthic macroinvertebrates to classify running waters in brackish
marshes in Germany. In ECOLOGICAL INDICATORS, 2009, vol. 9, no. 5, p. 837847, WOS
3. [1.1] Zivic, I.- Markovic, Z.- Filipovic-Rojka, Z.- Zivic, M. Influence of a Trout
Farm on Water Quality and Macrozoobenthos Communities of the Receiving
Stream (Tresnjica River, Serbia). In INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY,
2009, vol. 94, no. 6, p. 673-687, WOS
4. [1.1] Zivic, I.- Markovic, Z.- Zivic, M. Influence of A trout farm on
macrozoobenthos communities of the Tresnjica River, Serbia. In ARCHIVES OF
BIOLOGICAL SCIENCES, 2009, vol. 61, no. 3, p. 483-492, WOS
BAUERNFEIND, E. - BERGER, Herbert - BLATTERER, H. - CAR, M. - EDER, E. FOISSNER, W. - GRAF, Wolfram - GRASSER, U. - HÖDL, W. - JANECEK, B. - JÄCH, M.A.
- KODADA, J. - KOHMANN, F. - MOHRIG, W. - MORITZ, Ch. - NESEMANN, H. ORENDT, C. - POCKL, M. - REISCHÜTZ, P. L. - ŠPORKA, Ferdinand WEICHSELBAUMER, P. - WEINZIERL, A. - WÖSS, E. - ZETTEL, H. Fauna Aquatica
Austriaca : Comprehensive Species Inventory of Austrian Aquatic Organisms with
Ecological Data. Wien : Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land-und
Forwirtschaft, 1995.
Citácie:
1. [1.1] Bergfur, J.- Johnson, R.K. - Sandin, L.- Goedkoop, W. Effects of Nutrient
Enrichment on C and N Stable Isotope Ratios of Invertebrates, Fish and Their
Food Resources in Boreal Streams, In Hydrobiologia, 2009, vol. 628, p. 67-79,
WOS
2. [1.1] Hamerlik, L.- Bitusik, P. The Distribution of Littoral Chironomids Along an
Altitudinal Gradient in High Tatra Mountain Lakes: Could They Be Used as
Indicators of Climate Change? In Annales De Limnologie-International Journal of
Limnology, 2009, vol. 45, p. 145-156, WOS
3. [1.1] Hering, D.- Schmidt-Kloiber, A.- Murphy, J.- Lucke, S.- Zamora-Munoz, C.Lopez-Rodriguez, M.J.- Huber, T.- Graf, W. Potential Impact of Climate Change on
Aquatic Insects: a Sensitivity Analysis for European Caddisflies (Trichoptera)
Based on Distribution Patterns and Ecological Preferences. In Aquatic Sciences,
2009, vol. 71, p. 3-14, WOS
4. [1.1] Hildrew, A.G. Sustained Research on Stream Communities: A Model
System and The Comparative Approach. In ADVANCES IN ECOLOGICAL
RESEARCH, 2009, vol. 41, p. 175-312, WOS
5. [1.1] Horsak, M.- Bojkova, J.- Zahradkova, S.- Omesova, M.- Helesic, J. Impact
of Reservoirs and Channelization on Lowland River Macroinvertebrates: a Case
Study From Central Europe, In Limnologica, 2009, vol. 39, p. 140-151, WOS
6. [1.1] Hrovat, M.- Urbanic, G.- Sivec, I. Community structure and distribution of
Ephemeroptera and Plecoptera larvae in lowland karst rivers in Slovenia. 12th
International Conference on Ephemeroptera/16th International Symposium on
Plecoptera, JUN 08-14, 2008 State Museum Nat Hist, Stuttgart, GERMANY. In
AQUATIC INSECTS, 2009, vol. 31, suppl. 1, p. 343-357, WOS
7. [1.1] Mcgoff, E.- Irvine, K. A Test of the Association Between Lake Habitat
73
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA04
Quality Assessment and Macroinvertebrate Community Structure. In Aquatic
Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems, 2009, vol. 19, p.520-533, WOS
8. [1.1] Nachev, M.- Sures, B. The Endohelminth Fauna of Barbel (Barbus Barbus)
Correlates With Water Quality of the Danube River in Bulgaria. In Parasitology,
vol. 136, p. 545-552, WOS
9. [1.1] Rupprecht, R. Attempts to re-colonise water insects in German brooks.
12th International Conference on Ephemeroptera/16th International Symposium
on Plecoptera, JUN 08-14, 2008 State Museum Nat Hist, Stuttgart, In GERMANY.
AQUATIC INSECTS, 2009, vol. 31, suppl. 1, p. 429-441, WOS
10. [1.1] Schmera, D.- Eros, T.- Podani, J. A measure for assessing functional
diversity in ecological communities. In AQUATIC ECOLOGY, 2009, vol. 43, no. 1, p.
157-167, WOS
11. [1.1] Schmidt, S. I.- Konig-Rinke, M.- Kornek, K.- Winkelmann, C.- Wetzel,
M.A.- Koop, J.H.E.- Benndorf, J. Finding Appropriate Reference Sites in LargeScale Aquatic Field Experiments. In Aquatic Ecology, 2009, vol. 43, p. 169-179,
WOS
KOČÁREK, P. - HOLUŠA, J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Blattaria, Mantodea, Orthoptera &
Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Zlín : Kabourek, 2005. 348 s. ISBN
80-86447-05-7.
Citácie:
1. [4] KRIŠTÍN, A.- ZACH, P.- KULFAN, J. Sú ucholaky (Dermaptera) indikátormi
lesných kalamitných plôch v Tatrách?, In: TUŽINSKÝ, L., GREGOR, J. (eds): Vplyv
vetrovej kalamity na vývoj lesných porastov vo Vysokých Tatrách. Analýza
abiotických a biotických procesov a vývoja lesných porastov po vetrovej kalamite
v Tatrách – zborník recenzovaných vedeckých prác. Lesnícka fakulta TU vo
Zvolene, NLC vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Výskumná stanica
TANAPu v Tatranskej Lomnici. s. 137-142
2. [4] MAJZLAN, O. Rozšírenie svrčíka mraveniskového Myrmecophilus
acervorum (Panzer, 1799) na Slovensku. In Natura Carpatica, vol. 50, p. 147-152.
3. [9] BERG, H.M.- ILLICH, I. Orthoptera (Heuschrecken). In: RABITSCH, W.; ESSL,
F. (eds): Endemiten – Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- und Tierwelt. (pp.
595-602) Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten & Umweltbundesamt,
Klagenfurt & Wien, 2009, p. 924 ISBN-13: 978-3-85328-049-2
4. [9] HOFFMANN, R. Zur Orthopterenfauna (Blattaria, Dermaptera, Mantodea,
Ensifera Caelifera) des westlichen Zarandgebirges (Rumänien). In Articulata,
2009, vol. 24, no. 1/2, p. 109-121.
5. [9] KRAUSZ, K.- PÁPAI, J.- KINAL, F. Adatok az egyenesszárnyúak (Orthoptera),
a fogólábúak (Mantoptera), a csótányok (Blattoptera) és a fülbemászok
(Dermaptera) rendjeihez. In Natura Somogyiensis, 2009, no.13, p. 81-84.
6. [9] KRIŠTÍN, A.- FABRICIUSOVÁ, V.- HRÚZ, V.- KAŇUCH, P. Grasshoppers and
crickets (Orthoptera) of the National park Slovenský kras Karst (E Slovakia). In
Natura Carpatica, 2009, vol. 50, p. 23-32.
7. [9] KÖHLER, G. Zur Lebensgeschichte des Zwerggrashüpfers, Stenobothrus
crassipes (Charpentier, 1825), im Vergleich zu Stenobothrus lineatus (Panzer,
[1796]) und Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840). In Articulata,
2009, vol.24,no. 1/2, p. 31-47
8. [9] ZUNA-KRATKY, T.- KARNER-RANNER, E.- LEDERER, E.- BRAUN, B.- BERG, H.M.- DENNER, M.- BIERINGER, G.- RANNER, A.- ZECHNER, L. Verbreitungsatlas der
Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs. Verlag Naturhistorisches
74
Správa o činnosti organizácie SAV
Museum Wien, Wien, 2009, s. 304
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
ASTALOŠ, B. - ČERNECKÁ, Ľ. - FENĎA, P. - FRANC, V. - GAÁLOVÁ, Katarína - GAJDOŠ,
Peter - CHRISTOPHORYOVÁ, Jana - KALÚZ, Stanislav - KAROLA, V. - KORENKO, S. KOVALČÍK, R. - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - ĽUPTÁČIK, Peter - MAŠÁN, Peter - MIHÁL,
Ivan - STARÝ, J. - SVATOŇ, Jaroslav. Pavúkovce Cerovej vrchoviny : (Arachnida:
Araneae, Pseudocsorpiones, Opiliones, Acari). Eds. Peter Mašán, Ivan Mihál. Banská
Bystrica : Štátna ochrana prírody SR ; Rimavská Sobota : Správa CHKO Cerová
vrchovina ; Bratislava : Ústav zoológie SAV ; Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2009.
311 s. ISBN 978-80-228-2070-7.
Citácie:
1. [4] PAPÁČ, V.- FENĎA, P.- ĽUPTÁČIK, P. Terestrické bezstavovce (Evertebrata)
jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 2009,
vol.14, p. 32-42
BITUŠÍK, Peter - BULÁNKOVÁ, Eva - CSÉFALVAY, R. - ČEJKA, Tomáš - DERKA, Tomáš ELEXOVÁ, Emília - HALGOŠ, Jozef - HAMERLÍK, Ladislav - ILLÉŠOVÁ, Daniela - JÄCH,
M.A. - KODADA, J. - KOŠEL, V. - KRNO, Iľja - NOVIKMEC, M. - ŠPORKA, Ferdinand ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Vodné bezstavovce /makrovertebráta/
Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Editor: Ferdinand Šporka.
Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2003. 590 s. ISBN 80-88907-37-3.
Citácie:
1. [1.1] Horsak, M.- Bojkova, J.- Zahradkova, S.- Omesova, M.- Helesic, J. Impact
of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: A case
study from Central Europe. In Limnologica, 2009, vol. 39, no. 2, p. 140-151, WOS
2. [4] Lešková, J. Differences in taxonomical composition of aquatic Diptera (excl.
Chironomidae, Simuliidae) in two Carpathain streams in East Slovakia. In
Lauterbornia, 2009, vol. 68, p. 111-118
Rozšírenie vtákov na Slovensku. Zost. Štefan Danko, Alžbeta Darolová, Anton Krištín.
Bratislava : Veda, 2002. 686 s. ISBN 80-224-0714-3.
Citácie:
1. [3] HORDOWSKI, Józef. Gawron Corvus frugilegus na Podkarpaciu :
monografia gatunku i znaczenie gospodarcze. Bolestraszyce : Arboretum i Zaklad
Fizjografii, 2009. 446 s. ISBN 978-83-924691-7-9.
2. [3] MEBS, Theodor. Zur aktuellen Situation des Habichtskauzes Strix uralensis
in Europa. In Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 2008, Jg. 40, Hf. 1-2, S.
241-246.
3. [3] MOURKOVÁ, J., BERGMANN, P., BÍLÝ, M. Zimování slípky zelenonohé
(Gallinula chloropus) a lysky černé (Fulica atra) ve středních Čechách (1995-2007)
a v Praze (1970-2007). In Sylvia. ISSN 0231-7796, 2009, roč. 45, s. 121-136.
4. [3] PROKOP, Pavol - RODÁK, Rastislav. Ability of Slovakian pupils to identity
birds. In Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. ISSN
1305-8215, 2009, vol. 5, no. 2, p. 127-133.
5. [3] ŠÍREK, J. Význam zaniklých cukrovarských nádrží v Kojetíně (střední
Morava) pro protahující bahňáky. In Sylvia. ISSN 0231-7796, 2009, roč. 45, s.
105-114.
6. [4] BALLA, M. Nárast hniezdnej početnosti včelárika zlatého (Merops apiaster)
v oblasti Východoslovenskej roviny. in Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 77-78
7. [4] HARVANČÍK, Stanislav. Sovy Slovenska vo fotografii. Urmince : DANSTA –
75
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB04
AAB05
AAB06
Daniela Stanislavová, 2009.136 s. ISBN 978-80-969461-5-0.
8. [4] MATEJOVIČ, B. Úspešná adopcia mláďat kane močiarnej (Circus
aeruginosus). In Dravce a sovy : časopis Ochrany dravcov na Slovensku. ISSN
1336-6874, 2009, roč. 5, č. 2, s.12-13.
9. [4] RÁC, P.- RIDZOŇ, J.- SLABEYOVÁ K. Zimovanie hrdzavky potápavej (Netta
rufina) na Dunaji. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 106-107.
10. [4] SLABEYOVÁ, K.- RIDZOŇ, J., SVETLÍK, J.- KVETKO R. Zimovanie a migrácia
vodného vtáctva na Hrušovskej zdrži a priľahlých lokalitách v rokoch 2004-2009,
zhodnotenie ekosozologického významu. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 57-71
11. [4] SLABEYOVÁ, Katarína - RIDZOŇ, Jozef. Potáplice, naozaj až takí zriedkaví
hostia zo severu? In Vtáky. ISSN 1336-9962, 2009, roč. 4, č. 4, s. 6-7.
12. [4] SLOBODNÍK, Roman. Avifauna komplexu rôznych biotopov v
Hornonitrianskej kotline (stredné Slovensko). In Tichodroma. ISSN 1337-026X,
2009, roč. 21, s. 51-56.
13. [4] ŠNÍRER, Ladislav - DÚBRAVSKÝ, Andrej - HARVANČÍK, Stanislav.
Monitoring kuvika obyčajného (Athene noctua). In Dravce a sovy : časopis
Ochrany dravcov na Slovensku. ISSN 1336-6874, 2009, roč. 5, č. 2, s. 20-21.
14. [4] ŠRANK, V. 9. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej
spoločnosti /BirdLife Slovensko. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 119-121
15. [4] ŠRANK, Vladimír. 8. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife Slovensko. In Tichodroma : ornitologický časopis. ISSN 1337026X, 2008, roč. 20, s. 177-179.
DAVID, Stanislav - KALIVODA, Henrik - KALIVODOVÁ, Eva - ŠTEFFEK, Jozef BULÁNKOVÁ, Eva - FEDOR, Peter - FENĎA, P. - GAJDOŠ, Peter - HREŠKO, Juraj KAUTMAN, J. - OLŠOVSKÝ, T. - ORSZÁGH, I. - ROLLER, Ladislav - VIDLIČKA, Ľubomír.
Xerotermné biotopy Slovenska. Bratislava : Združenie Biosféra, 2007. 74 s. Biosféra
A3. ISBN 978-80-968030-8-8.
Citácie:
1. [4] KALÚZ, S.- MAJZLAN, O. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata,
Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie. In Entomofauna
carpathica, 2009, vol. 21, no. 1-2, p. 40-44
FENĎA, P. - MAŠÁN, Peter. Roztoče- Acari (Parasitiformes, ex. Uropodina). In
MAŠÁN, Peter - SVATOŇ, Jan. Pavúkovce Národného parku Poloniny /Arachnida:
Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari - Parasitiformes/. - Humenné : Štátna
ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa NP Poloniny Snina: Balada press, 2003,
s. 143 - 205. ISBN 80-89035-21-3.
Citácie:
1. [4] MARQUARDT, T. - KACZMAREK, S. New and rare species of the Gamasida
(Acari) in the Polish fauna, recorded in ‘Bagno Stawek' Reserve (Tuchola Forest,
northern Poland). In Biological Letters, 2009, vol. 46, p. 37-42
KALIVODOVÁ, Eva - DAROLOVÁ, Alžbeta. Vtáky slovenského úseku Dunaja.
Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1993. 189 s.
Citácie:
1. [4] MOŠANSKÝ, L. Hniezdne spoločenstvá vtákov lužných lesov alúvia rieky
Latorica (Východoslovenská nížina). In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 45-50
2. [4] RÁC P. Ornitologické pozorovania. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 121-123
3. [4] RÁC, P.- RIDZOŇ, J.- SLABEYOVÁ, K. Zimovanie hrdzavky potápavej (Netta
rufina) na Dunaji. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 106-107
4. [4] SLABEYOVÁ, K.- RIDZOŇ, J.- SVETLÍK, J.- KVETKO, R. Zimovanie a migrácia
76
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB07
AAB08
AAB09
vodného vtáctva na Hrušovskej zdrži a priľahlých lokalitách v rokoch 2004-2009,
zhodnotenie ekosozologického významu. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 57-71
5. [4] ŠRANK, V. 9. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife Slovensko. In Tichodroma, vol. 21, p. 119-121
KALIVODOVÁ, Eva - DAROLOVÁ, Alžbeta. Vtáky slovenského úseku Dunaja a Žitného
ostrova. Bratislava : Združenie Biosféra, 1998. 97 s. Biosféra, Vol. A1. ISBN 80968030-1-8.
Citácie:
1. [4] MOŠANSKÝ, L. Hniezdne spoločenstvá vtákov lužných lesov alúvia rieky
Latorica (Východoslovenská nížina). In Tichodroma 2009, Vol 21, s. 45-50.
2. [4] RÁC, P. - RIDZOŇ, J. - SLABEYOVÁ, K. Zimovanie hrdzavky potápavej (Netta
rufina) na Dunaji. In Tichodroma 2009, Vol 21, s. 106-107.
3. [4] SLABEYOVÁ, K. - RIDZOŇ, J. - SVETLÍK, J. - KVETKO, R. Zimovanie a migrácia
vodného vtáctva na Hrušovskej zdrži a priľahlých lokalitách v rokoch 2004-2009,
zhodnotenie ekosozologického významu lokality. In Tichodroma 2009, Vol 21, s.
57-71.
4. [4] ŠRANK, V. 9. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife Slovensko. In Tichodroma 2009, Vol 21, s. 1119-121.
MAŠÁN, Peter. A review of the family Pachylaelapidae in Slovakia, with systematics
and ecology of European species (Acari: Mesostigmata: Eviphidoidea). Bratislava :
NOI Press, 2007. 247 s. ISBN 978-80-969743-0-6.
Citácie:
1. [1.1] MAKAROVA, O.L. Fauna svobodnozhivushchikh gamazovykh kleshchei
(Parasitiformes, Mesostigmata) severnoi taigi: analiz zonalnoi spetsifiki.
Zooogichesky Zhurnal, 2009, vol. 88, p. 1-16, WOS
2. [3] FENĎA, P. - CICEKOVÁ, J.Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak-hornbeam
forest in NR Katarínka, Southwest Slovakia. In: TAJOVSKÝ, K., SCHLAGHAMERSKÝ,
J., PIŽL, V. (Eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. ISB BC AS CR,
České Budějovice, 2009, p. 29–32
3. [3] KALÚZ, S. - MAJZLAN, O. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata,
Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie). Entomofauna
carpathica, 2009, vol. 21, p. 40-44
4. [3] MAKAROVA, O.L. The Fauna of Free-Living Gamasid Mites (Parasitiformes,
Mesostigmata) in the Northern Taiga: an Analysis of the Zonal Specificity.
Entomological Review, 2009, vol. 89, p. 1177-1193
5. [4] FENĎA, P. - KICKOVÁ, G. Mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of feral
pigeons (Columba livia f. domestica) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 2009,
vol. 14, p. 31-35
6. [4] KALÚZ, S. Roztoče – Prostigmata. In: MAŠÁN, P. - SVATOŇ, J. (Eds),
Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the Poloniny National Park
(Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari–Parasitiformes). Štátna
ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina,
2009, p. 231-266
MAŠÁN, Peter - FENĎA, P. Zerconid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata,
Zerconidae). Bratislava : NOI, 2004. 238 s.
Citácie:
1. [1.1] MAKAROVA, O.L. Fauna svobodnozhivushchikh gamazovykh kleshchei
(Parasitiformes, Mesostigmata) severnoi taigi: analiz zonalnoi spetsifiki. In
Zooogichesky Zhurnal, 2009, vol. 88, p. 1-16, WOS
77
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB10
2. [1.1] MAKAROVA, O.L. The fauna of free-living gamasid mites (Parasitiformes,
Mesostigmata) in the northern taiga: analysis of the zonal specificity. In
Zoologichesky Zhurnal, 2009, vol. 88, p. 1039-1054., WOS
3. [1.1] MORAZA, M.L.- ARROYO, J. - BOLGER, T. Three new species of mites
(Acari: Zerconidae) from canopy habitats in Irish forests. In Zootaxa, 2009, vol.
2019, p. 29-39, WOS
4. [1.1] URHAN, R. Zerconid mites (Acari, Mesostigmata, and Zerconidae) from
Turkey. In Turkish Journal of Zoology, 2009, vol.33, p. 321-329, WOS
5. [1.1] URHAN, R. Zercon honazicus sp n., a new species of mite from Turkey
(Acari: Zerconidae). In Zoology in the Middle East, 2009, vol. 48, p. 97-100, WOS
6. [3] KALÚZ, S. - MAJZLAN, O. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata,
Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie). In Entomofauna
carpathica, 2009, 21, p. 40-44.
7. [3] MAKAROVA, O.L. The Fauna of Free-Living Gamasid Mites (Parasitiformes,
Mesostigmata) in the Northern Taiga: an Analysis of the Zonal Specificity. In
Entomological Review, 2009, vol. 89, p. 1177-1193
8. [3] MANU, M. Ecological research on predatory mite populations (Acari:
Mesostigmata) in some Romanian forests. In Biharean Biologist, 2009, vol. 3, p.
111-117
9. [3] SALMANE, I. Some New and Little Known Mesostigmata (Acari:
Parasitiformes) in the Fauna of Latvia. In Latvijas Entomologs, vol. 47, p. 71-75
10. [3] UJVÁRI, ZS. New and rare zerconid mites (Acari: Mesostigmata:
Zerconidae) from the Crimean Peninsula, Ukraine. In Opuscula Zoologica,
Budapest, 2009, vol. 40, p. 75-86
11. [4] FARKAS, S.- KARPATHEGYI, P.- KISS, M. Adatok a Zselic talajlakó mezo- és
makrofaunájának ismeretéhez (Nematoda, Pseudoscorpiones, Acari, Chilopoda,
Isopoda). In Natura Somogyiensis, Kaposvár, 2009, vol.13, p. 57-72
12. [4] KALÚZ, S. Roztoče – Prostigmata. In: MAŠÁN, P. & SVATOŇ, J. (Eds),
Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the Poloniny National Park
(Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari–Parasitiformes). Štátna
ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina,
2009, p. 231-266
MAŠÁN, Peter. Macrochelid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata,
Macrochelidae). Bratislava : NOI, 2003. 149 s. ISBN 80-969054-0-6.
Citácie:
1. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, D.J.- HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In
Biologia, 2009, vol. 64, p. 962-968., WOS
2. [1.1] HARTINI, S.- DWIBADRA, D.- TAKAKU, G. Mites of family Macrochelidae
(Acari: Gamasida) associated with dung beetles in Mt Merapi National Park,
Jogyakarta, Java, Indonesia. In Entomological Science, 2009, vol. 12, p. 416-426,
WOS
3. [1.1] KRANTZ, G.W. A new genus of the family Macrochelidae (Acari:
Mesostigmata) based on Macrocheles mycotrupetes Krantz and Mellott and M.
peltotrupetes K. and M., phoretic associates of beetles (Coleoptera: Geotrupidae:
Geotrupinae) in southeastern USA. In International Journal of Acarology, 2009,
vol. 35, p. 47-51, WOS
4. [3] FARKAS, S.- KARPATHEGYI, P. - KISS, M. Adatok a Zselic talajlakó mezo- és
makrofaunájának ismeretéhez (Nematoda, Pseudoscorpiones, Acari, Chilopoda,
78
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB11
Isopoda). in Natura Somogyiensis, Kaposvár, 2009, vol.13, p. 57-72
5. [3] FENĎA, P. - CICEKOVÁ, J. Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak-hornbeam
forest in NR Katarínka, Southwest Slovakia. In: TAJOVSKÝ, K., SCHLAGHAMERSKÝ,
J. & PIŽL, V. (Eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. ISB BC AS
CR, České Budějovice, 2009, p. 29–32
6. [3] KRANTZ, G.W. - WALTER, D.E. A manual of acarology. In Texas Tech
University Press, Lubbock, Texas, USA, 2009, p.807, ISBN 978-0-89672-620-8.
7. [4] KALÚZ, S. MAJZLAN, O. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata,
Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie). In Entomofauna
carpathica, 2009, vol. 21, p. 40-44
MAŠÁN, Peter. Roztoče kohorty Uropodina (Acarina, Mesostigmata) Slovenska.
Bratislava : Slovenské národné múzeum. Prírodovedné múzeum, 2001. 320 s.
Annotationes Zoologicae et Botanicae, 223. ISBN 80-8060-080-5.
Citácie:
1. [1.1] ATAKAN E.- COBANOGLU, S. - YUKSEL, O.- BAL DA. Phoretic uropodid
mites (Acarina: Uropodidae) on the red palm weevil [Rhynchophorus ferrugineus
(Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae). In TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISITURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, 2009, vol. 33, no. 2, p. 93-105, WOS
2. [1.1] BLOSZYK, J. - GWIAZDOWICZ, D.J. - HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In
Biologia, 2009, vol. 64, p. 962-968., WOS
3. [1.1] MAKAROVA, O.L. Fauna svobodnozhivushchikh gamazovykh kleshchei
(Parasitiformes, Mesostigmata) severnoi taigi: analiz zonalnoi spetsifiki.
Zooogichesky Zhurnal, 2009, vol. 88, p. 1-16, WOS
4. [1.1] NAPIERALA, A., BLOSZYK, J. & BRUIN, J. Communities of uropodine mites
(Acari: Mesostigmata) in selected oak-hornbeam forests of the Wielkopolska
region (Poland). In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p. 291303, WOS
5. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p.
85-124, WOS
6. [1.1] PHILIPS, J.R.The mite (Acarina) fauna of trogid beetles (Coleoptera:
Trogidae). In International Journal of Acarology, 2009, vol. 35, p. 1-17, WOS
7. [3] FENĎA, P. - CICEKOVÁ, J. Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak-hornbeam
forest in NR Katarínka, Southwest Slovakia. In: TAJOVSKÝ, K., SCHLAGHAMERSKÝ,
J. & PIŽL, V. (Eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. ISB BC AS
CR, České Budějovice, 2009, p. 29–32
8. [3] KAĽAVSKÝ, M. - FENĎA, P. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach
sokola myšiara (Falco tinnunculus). In Študentská vedecká konferencia, 22. apríl
2009, PríF UK v Bratislave, Zborník recenzovaných príspevkov, 2009, p. 293-296
9. [3] KONTSCHÁN, J. First record of eleven Uropodina species from Slovenia
(Acari: Mesostigmata). In Acta Entomologica Slovenica, 2009, vol.17, p. 107-114
10. [3] MAKAROVA, O.L. - BOECHER, J. Diversity and geographical ranges of
Greenland mites (Acari: Oribatida and Mesostigmata). In Species and
Communities in Extreme Environments, 2009, vol.1, p. 165-186
11. [3] MAKAROVA, O.L. The Fauna of Free-Living Gamasid Mites (Parasitiformes,
Mesostigmata) in the Northern Taiga: an Analysis of the Zonal Specificity. In
Entomological Review, 2009, vol. 89, p. 1177-1193
12. [3] SALMANE, I. Some New and Little Known Mesostigmata (Acari:
79
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB12
AAB13
AAB14
AAB15
Parasitiformes) in the Fauna of Latvia. In Latvijas Entomologs, vol. 47, p. 71-75
13. [3] SHOCKLEY, F.W.- TOMASZEWSKA, K.W. - MCHUGH, J.V. Review of the
Natural History of the Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Cucujoidea:
Endomychidae). In Insecta Mundi, Journal of World Insect Systematics, 2009, vol.
72. p. 1-24
NOVIKMEC, M. - SVITOK, M. - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ,
Zuzana - DERKA, Tomáš - HALGOŠ, Jozef - HAMERLÍK, Ladislav - ILLÉŠOVÁ, Daniela ILLYOVÁ, Marta - KRNO, Iľja - LUKÁŠ, J. - NÉMETHOVÁ, D. - PASTUCHOVÁ, Zuzana STAŠIOV, Slavomír - ŠPORKA, Ferdinand - ŠTEFKOVÁ, Elena - TIRJAKOVÁ, Eva TOMAJKA, Jozef - BITUŠÍK, Peter. Limnology of the streams in the Poloniny national
park (the East Carpatians, Slovakia). Zvolen : Technical University in Zvolen, 2007. 69
s. ISBN 978-80-228-1824-7.
Citácie:
1. [4] WHITTON, B.A.- ELLWOOD, N.T.W.- KAVECKA, B. Biology of the freshwater
diatom Didymosphenia: a review. In Hydrobiologia, 2009, vol. 630, p. 1–37
ROLLER, Ladislav. Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera, Symphyta) ostrova
Kopáč. In Príroda ostrova Kopáč. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej
fakulte UK Bratislava, 2007, s. 197-206. ISBN 978-80-969718-7-9.
Citácie:
1. [3] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta). In Natura Somogyiensis. 2009, vol. 15, p. 127-158
ŠUSTEK, Zbyšek. Mrchožroutovití Československa (Coleoptera, Silphidae). Praha :
ČSAV, 1981. 46 s. Zprávy Čs. společnosti entomologické. Klíče k určováni hmyzu, 2.
Citácie:
1. [9] KALINOVÁ, B.- PODSKALSKÁ, H.- RUŽIČKA, J.- VOSKOVEC M. Irresistible
bouquet of death – how are burying Beatles (Cpoleoptera: Silphidae:
Nicrophorus) attracted by carcasses. In Naturwissenschaften, 2009,
2. [9] PODSKALSKÁ, H.- RUŽIČKA, J.- HOSKOVEC, M.- ŠÁLEK, M. Use of
infochemicals to attract carrion beetles into pitfall traps. In Entomologia
Experimentalis et Applicata, 2009, s. 59-64
VIDLIČKA, Ľubomír. Blattaria - šváby ; Mantodea - modlivky : (Insecta:
Orthopteroidea). Bratislava : Veda, 2001. 169 s. ISBN 80-224-0640-6.
Citácie:
1. [1.1] VRŠANSKÝ, P.- LIANG, J-H.- REN, D. Advanced morphology and behaviour
of extinct earwig-like cockroaches (Blattida: Fuziidae fam. nov.). In Geologica
carpathica, 2009, vol. 60, no. 6, p. 449-462, WOS
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - NOVIKMEC, M. Výskyt bezstavovcov
(makroevertebrát) v jednotlivých povodiach Slovenska - Trichoptera,. In Slovak
Aquatic Macroinvertebrates, Checklist and Catalogue of Autecological Notes. Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2003, s. 160-175.
Citácie:
1. [4] Mišíková Elexová, E. - LEŠŤÁKOVÁ, M. Contribution to Philopotamidae and
Odontoceridae larvae distribution in Slovak river sub-basins. In Folia Faunistica
Slovaca, 2009, vol. 14, no. 12, p. 89-9
ROLLER, Ladislav. Blanokrídlovce (Hymenoptera): hrubopáse (Symphyta). In Fauna
Devínskej Kobyly. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005, s. 117123. ISBN 80-968217-1-7.
80
Správa o činnosti organizácie SAV
Citácie:
1. [1.1] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta). Natura Somogyiensis. 2009. Vol. 15, p. 127-158, WOS
ADC Vedecké práce v zahr. karent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch
ADC01
ADC02
ADC03
ČERNÝ, Jaroslav - COPP, G.H. - KOVÁČ, V. - GOZLAN, R. - VILLIZZI, L. Initial impact of
the Gabčíkovo hydroelectic scheme on the species richness and composition of 0
+fish assemblages in the Slovak flood plain in river Danube. In River Research and
Applications, 2003, vol. 19, no. 6, p. 1 - 18.
Citácie:
1. [1.1] SHEAVES, M. - DUC, N.H.- KHOA, N.X. Ecological attributes of a tropical
river basin vulnerable to the impacts of clustered hydropower developments. In
MARINE AND FRESHWATER RESEARCH, 2008, vol. 59, no. 11, p. 971-986, WOS
RAJSKÁ, Petra - PECHÁŇOVÁ, Oľga - TAKÁČ, Peter - KAZIMÍROVÁ, Mária - ROLLER,
Ladislav - VIDLIČKA, Ľubomír - ČIAMPOR, Fedor, ml. - LABUDA, Milan - NUTTALL,
Patricia A. Vasodilatory activity in horsefly and deerfly salivary glands. In Medical
and Veterinary Entomology, 2003, vol. 17, p. 395 - 402.
Citácie:
1. [3] MULLEN, G.R.- DURDEN, L.A. (eds). Medical and Veterinary Entomology.
Second edition. Academic Press is an imprint of Elsevier, Burlington, San Diego,
London. 2009, 637 s. ISBN: 978-0-12-372500-4
2. [3] Veerman, E.C.I. - Vissink A.. Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid.
In Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p. 384
ROLLER, Ladislav - TANAKA, Yoshiaki - TANAKA, S. Corazonin and corazonin-like
substances in the central nervous system of the Pterygote and Apterygote insects.
In Cell & Tissue Research, 2003, vol. 312, p. 393 - 406.
Citácie:
1. [1.1] Kaufmann C.-, Merzendorfer H.- Gade G. The adipokinetic hormone
system in Culicinae (Diptera: Culicidae): Molecular identification and
characterization of two adipokinetic hormone (AKH) precursors from Aedes
aegypti and Culex pipiens and two putative AKH receptor variants from A.
aegypti. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol.39, no.
11, p. 770-781, WOS
2. [1.1] Pener MP- Simpson SJ. Locust Phase Polyphenism: An Update. In
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, Book Series: ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY, 2009, vol. 36, p. 1-272, WOS
3. [1.1] SIMO, L.- SLOVAK, M.- PARK, Y.- ZITNAN, D. Identification of a complex
peptidergic neuroendocrine network in the hard tick, Rhipicephalus
appendiculatus. In Cell And Tissue Research, 2009, vol. 335, no. 3, p. 639-655.,
WOS
4. [1.1] Veenstra JA. Does corazonin signal nutritional stress in insects? In INSECT
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no. 11, p. 755-762,
WOS
5. [1.1] YANG, YY.- WEN, CJ.- MISHRA, A.- TSAI, CW.- LEE, HJ. Development of the
circadian clock in the German cockroach, Blattella germanica. Conference
Information: Symposium on Biological Clocks - From Genes to Physiology and
Behavior held at the 23rd International Congress of Entomology, JUL 06-12, 2008
Durban, SOUTH AFRICA. In JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 55, no.
5, p. 469-478., WOS
81
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC04
ADC05
ADC06
6. [1.1] Zavodska R, -Wen CJ,- Sehnal F,- Hrdy I,- Lee HJ,- Sauman I.Corazoninand PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites. Conference
Information: Symposium on Biological Clocks - From Genes to Physiology and
Behavior held at the 23rd International Congress of Entomology, JUL 06-12, 2008
Durban, SOUTH AFRICA. In JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 55, no.
5, p. 441-449., WOS
VÁCLAV, Radovan - HOI, Herbert - BLOMQVIST, D. Food supplementattion affects
extra-pair paternity in house sparrows (Passer domesticus). In Behavioral ecology,
2003, vol. 14, no. 5, p. 730 - 735.
Citácie:
1. [1.1] Amos, W. Sexual selection does not influence minisatellite mutation rate.
In BMC Evolutionary Biology, 2009, vol. 9, no. 5, WOS
2. [1.1] Henry, K.S.- Lucas, J.R. Vocally correlated seasonal auditory variation in
the house sparrow (Passer domesticus). In Journal of Experimental Biology, 2009,
vol. 212, p. 3817-3822, WOS
3. [1.1] Ockendon, N.- Griffith, S.C.- Burke, T. Extrapair paternity in an insular
population of house sparrows after the experimental introduction of individuals
from the mainland. In Behavioral Ecology, 2009, vol. 20, p. 305-312., WOS
4. [3] Cameron C. Régimes D'appariement du renard arqtique (Vulpes lagopus).
In Msc thesis, University of Quebec, 2009
VÁCLAV, Radovan - HOI, Herbert. Importance of colony size and breeding synchrony
on behaviour, reproductive success and paternity in house sparrows Passer
domesticus. In Folia zoologica : international journal of vertebrate zoology. - Brno :
Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002,
vol. 51, no. 1, p. 35-48. ISSN 0139-7893.
Citácie:
1. [1.1] Hammers, M.- von Engelhardt, N.- Langmore, N.E.- Komdeur, J.- Griffith,
S.C.-Magrath, M.J.L. Mate-guarding intensity increases with breeding synchrony
in the colonial fairy martin, Petrochelidon ariel. In Animal Behaviour, 2009, vol.
78, p. 661-669., WOS
2. [1.1] Wang, Y.P. (Wang, Yi-Ping)- Siefferman, L. (Siefferman, Lynn)- Wang, Y.J.
(Wang, Yuan-Jyun)- Ding, T.S. (Ding, Tzung-Su)- Chiou, C.R. (Chiou, Chyi-Rong)Shieh, B.S. (Shieh, Bao-Sen)- Hsu, F.S. (Hsu, Fu-Shung)- Yuan, H.W. (Yuan, HsiaoWei). 9. Nest site restoration increases the breeding density of blue-tailed beeeaters. In Biological Conservation, 2009, vol. 142, p. 1748-1753., WOS
VIDLIČKA, Ľubomír - VRŠANSKÝ, Peter - SHCHERBAKOV, D. Two new troglobitic
cockroach species of the genus Speleoblatta (Blattaria: Nocticolidae) from North
Thailand. In Journal of Natural History, 2003, vol. 37, p. 107-114. (0.589 - IF2002).
(2003 - Current Contents). ISSN 0022-2933.
Citácie:
1. [9] ROMERO, A. Cave Biology. Life in Darkness. Cambridge University Press,
2009, Hardback ISBN: 9780521828468 Paperback ISBN: 9780521535533, 306 p.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ABDU, U. - BARKI, A. - KARPLUS, I. - BAREL, S. - TAKÁČ, Peter - YEHEYKEL, G. LAUFER, H. - SAGI, A. Physiological effects of methyl farnesoate and pyriproxyfen on
wintering female crayfish Cherax quadricarinatus. In Aquaculture, 2001, vol. 202,
no. 1-2, p. 163-175. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
82
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA02
ADCA03
ADCA04
1. [1.1] HESNI, M.A- SHABANIPOUR, N.- ZAHMATKESH, A.- TOUTOUNI, M.M.
EFFECTS OF TEMPERATURE AND SALINITY ON SURVIVAL AND MOULTING OF THE
NARROW-CLAWED CRAYFISH, ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823
(DECAPODA, ASTACIDEA). In CRUSTACEANA, 2009, vol. 82, no.12, p. 1495-1507,
WOS
2. [1.1] LINTON, S.- BARROW, L.- DAVIES, C.- HARMAN, L. Potential endocrine
disruption of ovary synthesis in the Christmas Island red crab Gecarcoidea natalis
by the insecticide pyriproxyfen. In COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, 2009, vol. 154, no. 3,
p. 289-297, WOS
ANTOLOVÁ, Daniela - REITEROVÁ, Katarína - MITERPÁKOVÁ, Martina - STANKO,
Michal - DUBINSKÝ, Pavol. Circulation of Toxocara spp. in suburban and rural
ecosystems in the Slovak Republic. In Veterinary Parasitology, 2004, vol. 126, no. 3,
p. 317-324. (1.583 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0304-4017.
Citácie:
1. [1.1] REPERANT, L.A. - HEGGLIN, D. - TANNER, I. - FISCHER, C. - DEPLAZES, P.
Rodents as shared indicators for zoonotic parasites of carnivores in urban
environments. In PARASITOLOGY. ISSN 0031-1820, MAR 2009, vol. 136, no. 3, p.
329-337., WOS
2. [1.2] LACIAK, V. - LACIAKOVÁ, A. - MÁTÉ, D. - SEVERA, J. - PAGÁČ,M. Action of
selected disinfectants on toxocara canis eggs. In MEDYCYNA WETERYNARYJNA,
ISSN, 2009, Vol. 65, no. 2, p.102-106, SCOPUS
3. [2.1] HILDEBRAND, J. - ZALESNY, G. - OKULEWICZ, A. - BASZKIEWICZ, K.
Preliminary studies on the zoonotic importance of rodents as a reservoir of
toxocariasis from recreation grounds in Wroclaw (Poland). In HELMINTHOLOGIA.
ISSN 0440-6605, JUN 2009, vol. 46, no. 2, p. 80-84., WOS
CAMERON, N.G. - BIRKS, H.J.B. - JONES, V.J. - BERGE, F. - CATALAN, J. - FLOWER, R.J.
- GARCIA, J. - KAWECKA, B. - KOINIG, K.A. - MERCHETTO, A. - SANCHEZ-CASTILLO, P.
- SCHMIDT, R. - SIŠKO, M. - SOLOVIEVA, N. - ŠTEFKOVÁ, Elena - TORO, M. Surface
sediments and epiliptic diatom ph calibration sets for remote European mountai
lakes (al:pe project) and their comparison with the Surface Waters Acidification
Programme (SWAP) calibration set. In Journal of Paleolimnology. - London : Kluwer
Academic Publishers, 1999, vol. 22, p. 291-317. (1999 - Current Contents). ISSN
0921-2728.
Citácie:
1. [1.1] DENHAM, T.- SNIDERMAN, K.- SAUNDERS, K.M.- WINSBOROUGH, B.PIERRET, A. CONTIGUOUS MULTI-PROXY ANALYSES (X-RADIOGRAPHY, DIATOM,
POLLEN, AND MICROCHARCOAL) OF HOLOCENE ARCHAEOLOGICAL FEATURES AT
KUK SWAMP, UPPER WAHGI VALLEY, PAPUA NEW GUINEA SOURCE. In
GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2009, vol. 24, no. 6, p. 715742, WOS
2. [1.1] DRESSLER, M.- SCHULT, M.- SCHUBERT, M.- BUCK, J. BASIN ELEVATION
AND SALINITY CHANGES: LATE HOLOCENE DEVELOPMENT OF TWO FRESHWATER
LAKES AT THE KARELIAN WHITE SEA COAST, NORTHWEST RUSSIA AS REFLECTED
IN THEIR SEDIMENTS. In HYDROBIOLOGIA, 2009, vol. 631, no. 1, p. 247-266.,
WOS
CATALAN, J. - VENTURA, M. - BRANCELJ, A. - GRANADOS, I. - THIES, H. - NICKUS, U. KORHOLA, A. - LOTTER, A.F. - BARBIERI, A. - STUCHLÍK, E. - LIEN, L. - BITUŠÍK, Peter BUCHACA, T. - CAMARERO, L. - GOUDSMIT, G.H. - KOPÁČEK, Juraj - LEMCKE, G. -
83
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA05
ADCA06
ADCA07
LIVINGSTONE, David M. - MULLER, B. - RAUTIO, M. - ŠIŠKO, M. - SORVARI, S. ŠPORKA, Ferdinand - STRUNECKÝ, O. - TORO, M. Seasonal ecosystem variability in
remote mountain lakes: imlications for detecting climatic signals in sediment
records. In Journal of Paleolimnology, 2002, vol. 28, no. 1, p. 25-46. ISSN 0921-2728.
Citácie:
1. [1.1] Battarbee, R.W.- Kernan, M.- Rose, N. Threatened and stressed mountain
lakes of Europe: Assessment and progress. In Aquatic Ecosystem Health &
Management, 2009, vol. 12, no. 2, p. 118-128, WOS
2. [1.1] Meijer, S.N.- Grimalt, J.O.- Fernandez P.- Dachs, J. Seasonal fluxes and
temperature-dependent accumulation of persistent organic pollutants in lakes. In
The role of internal biogeochemical cycling Environmental Pollution, 2009, vol.
157, no.6, p. 1815-1822, WOS
3. [1.1] Perren, B.B.- Douglas, M.S.V.- Anderson, N.J. Diatoms reveal complex
spatial and temporal patterns of recent limnological change in West Greenland.
In Journal Of Paleolimnology, 2009, vol. 42, no. 2, p. 233-247., WOS
4. [1.1] Rose, K.C.- Williamson, C.E.- Saros, J.E.- Sommaruga, R.- Fischer, J.
Differences in UV transparency and thermal structure between alpine and
subalpine lakes: implications for organisms. In Photochemical & Photobiological
Sciences, 2009, vol. 8, no.9, p. 1244-1256, WOS
ČEJKA, Tomáš - HORSÁK, M. - NÉMETHOVÁ, D. The composition and richness of
Danubian floodplain forest land snail faunas in relation to forest type and flood
freqency. In Journal of Molluscan Studies, 2008, vol. 74, p. 37-45. ISSN 0260-1230.
Citácie:
1. [1.1] ILG, CH., FOECKLER, F., DEICHNER, O. & HENLE, K. Extreme flood events
favour floodplain mollusc diversity. In Hydrobiologia, 2009, vol. 621, p. 63-73,
WOS
ČIAMPOR, Fedor, ml. - RIBERA, I. Hedyselmis opis: Description of the larva and its
phylogenetic relation to Graphelmis (Coleoptera: Elmidae: Elminae). In European
journal of Entomology, 2006, vol. 103, no. 3, p. 627-636. ISSN 1210-5759.
Citácie:
1. [1.1] Meier R. - Lim GS. Conflict Convergent Evolution, and the Relative
Importance of Immature and Adult Characters in Endopterygote Phylogenetics.
In Annual Review of Entomology, 2009, vol. 54, p. 85-104, WOS
DAI, Li - ŽITŇAN, Dušan - ADAMS, M.E. Strategic expression of ion transport peptide
gene products in central and peripheral neurons of insects. In Journal of
Comparative Neurology, 2007, vol. 500, p.353-367. (3.900 - IF2006). ISSN 00219967.
Citácie:
1. [1.1] Begum, K.- Li, B.- Beeman, R.W.- Park, Y. Functions of ion transport
peptide and ion transport peptide-like in the red flour beetle Tribolium
castaneum. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39,
no. 10, p. 717-725, WOS
2. [1.1] DIRCKSEN, H. Insect ion transport peptides are derived from alternatively
spliced genes and differentially expressed in the central and peripheral nervous
system. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 212, no. 3, p. 401412, WOS
3. [1.1] Gard, A.L.- Lenz, P.H.- Shaw, J.R.- Christie, A.E. Identification of putative
peptide paracrines/hormones in the water flea Daphnia pulex (Crustacea;
Branchiopoda; Cladocera) using transcriptomics and immunohistochemistry. In
84
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2009, vol. 160, no. 3, p. 271287, WOS
DAI, Li - DEWEY, Elizabeth M. - ŽITŇAN, Dušan - LUO, Ching-Wei - HONEGGER, HansWilli - ADAMS, M.E. Identification, developmental expresion, and functions of
bursicon in the tobacco hawkmoth, Manduca sexta. In The Journal of Comparative
Neurology, 2008, vol. 506, no. 5, p. 759-774. (2008 - Current Contents). ISSN 00219967.
Citácie:
1. [1.1] Gronke, S.- Bickmeyer, I.- Wunderlich, R.- Jackle, H.- Kuhnlein, R.P. Curled
Encodes the Drosophila Homolog of the Vertebrate Circadian Deadenylase
Nocturnin. In GENETICS, 2009, vol. 183, no. 1, p. 219-232, WOS
2. [1.1] Peabody, N.C.- Pohl, J.B.- Diao, F.- Vreede, A.P.- Sandstrom, D.J.- Wang,
H.- Zelensky, P.K.- White, B.H. Characterization of the Decision Network for Wing
Expansion in Drosophila Using Targeted Expression of the TRPM8 Channel. In
JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 2009, vol. 29, no.11, p. 3343-3353, WOS
DAROLOVÁ, Alžbeta - HOI, Herbert - SCHLEICHER, B. The effect of ectoparasite nest
load on the breeding biology of the Penduline Tit Remiz pendulinus. In Ibis : <the>
international journal of avian science, 1997, vol. 139, no. 1, p. 115-120. ISSN 00191019.
Citácie:
1. [1.2] MOLLER, A.P.- ARRIERO, E.- LOBATO, E.- MERINO, S. A meta-analysis of
parasite virulence in nestling birds. In Biological Reviews, 2009, vol. 84, no. 4, p.
567-588., SCOPUS
2. [1.2] WIEBE, K.L. Nest excavation does not reduce harmful effects of
ectoparasitism: An experiment with a woodpecker, the northern flicker Colaptes
auratus. In Journal of Avian Biology, 2009, vol. 40, no. 2, p. 166-172, SOPUS
DAROLOVÁ, Alžbeta - HOI, Herbert - KRIŠTOFÍK, Ján - HOI, Christine. Horizontal and
vertical ectoparasite transmission of three species of malophaga, and individual
variation in European Bee-eater /Merops apiaster/. In Journal of Parasitology, 2001,
vol. 87, no. 2, p. 256-262. (1.207 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 19372345 (online).
Citácie:
1. [1.1] TRYJANOWSKI, P.- ADAMSKI, Z.- DYLEWSKA, M.- BULKAI, L.- ROZSA, L.
Demographic correlates of sexual size dimorphism and male genital size in the
lice Philopterus coarctatus. In Journal of Parasitology, 2009, vol. 95, no. 5, p.
1120-1124., WOS
DERDÁKOVÁ, Markéta - HALÁNOVÁ, Monika - STANKO, Michal - ŠTEFANČÍKOVÁ,
Astéria - ČISLÁKOVÁ, L. - PEŤKO, Branislav. Molecular evidence for Anaplasma
phagocytophilium and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks from
Eastern Slovakia. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2003, vol.
10, no. 2, p. 269-271. (0.851 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 1232-1966.
Citácie:
1. [1.1] NIETO, N.C. - FOLEY, J.E. Meta-Analysis of Coinfection and Coexposure
with Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in Humans, Domestic
Animals, Wildlife, and Ixodes ricinus-Complex Ticks. In VECTOR-BORNE AND
ZOONOTIC DISEASES. ISSN 1530-3667, FEB 2009, vol. 9, no. 1, p. 93-101., WOS
DERDÁKOVÁ, Markéta - BEATI, L. - PEŤKO, Branislav - STANKO, Michal - FISH, D.
Genetic variability within Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies established by
PCR-single-strand conformation polymorphism analysis of the rrfA-rrlB intergenic
85
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA13
ADCA14
spacer in Ixodes ricinus ticks from the Czech Republic. In Applied and Environmental
Microbiology, 2003, vol. 69, no. 1, p. 509-516. (3.691 - IF2002). (2003 - Current
Contents). ISSN 0099-2240.
Citácie:
1. [1.1] CARPI, G. - BERTOLOTTI, L. - PECCHIOLI, E. - CAGNACCI, F. - RIZZOLI, A.
Anaplasma phagocytophilum groEL Gene Heterogeneity in Ixodes ricinus Larvae
Feeding on Roe Deer in Northeastern Italy. In VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC
DISEASES. ISSN 1530-3667, APR 2009, vol. 9, no. 2, p. 179-184., WOS
2. [1.1] KYBICOVA, K. - SCHANILEC, P. - HULINSKA, D. - UHERKOVA, L. - KURZOVA,
Z. - SPEJCHALOVA, S. Detection of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia
burgdorferi Sensu Lato in Dogs in the Czech Republic. In VECTOR-BORNE AND
ZOONOTIC DISEASES. ISSN 1530-3667, DEC 2009, vol. 9, no. 6, p. 655-661., WOS
3. [1.1] MORGENSTERN, K. - BALJER, G. - NORRIS, D.E. - KRAICZY, P. - HANSSENHUBNER, C. - HUNFELD, K.P. In Vitro Susceptibility of Borrelia spielmanii to
Antimicrobial Agents Commonly Used for Treatment of Lyme Disease. In
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY. ISSN 0066-4804, MAR 2009, vol.
53, no. 3, p. 1281-1284., WOS
4. [1.1] RUDENKO, N. - GOLOVCHENKO, M. - RUZEK, D. - PISKUNOVA, N. MALLATOVA, N. - GRUBHOFFER, L. Molecular detection of Borrelia bissettii DNA
in serum samples from patients in the Czech Republic with suspected borreliosis.
In FEMS MICROBIOLOGY LETTERS. ISSN 0378-1097, MAR 2009, vol. 292, no. 2, p.
274-281., WOS
DUBSKÁ, L. - LITERÁK, I. - KOCIANOVÁ, Elena - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SYCHRA, O.
Differential role of passerine birds in distribution of Borrelia Spirochetes based on
data from ticks collected from birds during the postbreeding migration period in
Central Europe. In Applied and Environmental Microbiology, 2009, vol. 75, no. 3, p.
596-602. (3.801 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0099-2240.
Citácie:
1. [1.1] Stanek G, Strle F Lyme borreliosis: a European perspective on diagnosis
and clinical management CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES Volume:
22 Issue: 5 Pages: 450-454 Published: OCT 2009, WOS
FURSE, M. - HERING, D. - MOOG, Otto - VERDONSCHOT, P. - JOHNSON, R - BRABEC,
K. - GRITZALIS, K. - BUFFAGNI, A. - PINTO, P. - FRIBERG, N. - MURRAY-BLIGH, J. KOKES, J. - ALBER, R. - USSEGLIO-POLATERA, P. - HAASE, P. - SWEETING, R. - BIS, B. SZOSZKIEWICZ, K. - SOSZKA, H. - SPRINGE, G. - ŠPORKA, Ferdinand - KRNO, Iľja.
Ecological Status of European Rivers : Evaluation and Intercalibration of Assessment
Methods. In Hydrobiologia, 2006, vol. 566, p. 3-29. ISSN 0018-8158.
Citácie:
1. [1.1] Arndt, E.- Fiedler, S.- Bohme, D.S. Effects of invasive benthic
macroinvertebrates on assessment methods of the EU Water Frame Work
Directive. In HYDROBIOLOGIA, 2009, vol. 635, no. 1, p. 309-320, WOS
2. [1.1] Feio, M.J.- Norris, R.H.- Graca, M.A.S.- Nichols, S. Water quality
assessment of Portuguese streams: Regional or national predictive models? In
ECOLOGICAL INDICATORS, 2009, vol. 9, no. 4, p. 791-806., WOS
3. [1.1] Hughes, S.J.- Santos, J.M.- Ferreira, M.T.- Caraca, R.- Mendes, A.M.
Ecological assessment of an intermittent Mediterranean river using community
structure and function: evaluating the role of different organism groups. In
FRESHWATER BIOLOGY, 2009, vol. 54, no. 11, p. 2383-2400, WOS
4. [1.1] Larranaga, A.- Basaguren, A.- Elosegi, A.- Pozo, J. Impacts of Eucalyptus
86
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA15
ADCA16
globulus plantations on Atlantic streams: changes in invertebrate density and
shredder traits. In FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY, vol. 175, no. 2, p.
151-160, WOS
5. [1.1] Leunda, P.M.- Oscoz, J.- Miranda, R.- Arino, A.H. Longitudinal and
seasonal variation of the benthic macroinvertebrate community and biotic
indices in an undisturbed Pyrenean river. In ECOLOGICAL INDICATORS, 2009, vol.
9, no. 1, p. 52-63, WOS
6. [1.1] Maggioni, L.A.- Fontaneto, D.- Bocchi, S.- Gomarasca, S. Evaluation of
water quality and ecological system conditions through macrophytes. In
DESALINATION, 2009, vol. 246, no. 1-3, p.190-201, WOS
7. [1.1] Munne, A.- Prat, N. Use of macroinvertebrate-based multimetric indices
for water quality evaluation in Spanish Mediterranean rivers: an intercalibration
approach with the IBMWP index.In HYDROBIOLOGIA, 2009, vol. 628, no. 1, p.
203-225, WOS
8. [1.1] Rowe, D.K.- Parkyn, S.- Quinn, J.- Collier, K.- Hatton, C.- Joy, M.K.Maxted, J.- Moore, S. A Rapid Method to Score Stream Reaches Based on the
Overall Performance of Their Main Ecological Functions. In ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT, 2009, vol. 43, no. 6, p. 1287-1300, WOS
9. [1.1] Skoulikidis, N.T.- Karaouzas, I.- Gritzalis, K.C. Identifying key
environmental variables structuring benthic fauna for establishing a biotic
typology for Greek running waters. In LIMNOLOGICA, 2009, vol. 39, no. 1, p. 5666, WOS
10. [1.1] Zalack, J.T.- Smucker, N.J.- Vis, M.L. Development of a diatom index of
biotic integrity for acid mine drainage impacted streams. In ECOLOGICAL
INDICATORS, 2009, vol.10, no. 2, p. 287-295, WOS
HAJNICKÁ, Valéria - VANČOVÁ, Iveta - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK, Mirko GAŠPERÍK, Juraj - SLÁVIKOVÁ, Monika - HAILS, R.S. - LABUDA, Milan - NUTTALL,
Patricia A. Manipulation of host cytokine network by ticks: a potential gateway for
pathogen transmission. In Parasitology, 2005, vol. 130, no.3, p. 333-342. (1.685 IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0031-1820.
Citácie:
1. [1.1] Colwell DD, Otranto D, Stevens JR Oestrid flies: eradication and
extinction versus biodiversity TRENDS IN PARASITOLOGY Volume: 25 Issue: 11
Pages: 500-504 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.1] DIAS, J.M. - LOSBERGER, C. - DERUAZ, M. - POWER, C.A. - PROUDFOOT,
A.E.I. - SHAW, J.P. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, DEC 30 2009, vol. 4, no. 12.,
WOS
3. [1.1] FRANCISCHETTI, I.M.B. - SA-NUNES, A. - MANS, B.J. - SANTOS, I.M. RIBEIRO, J.M.C. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE. ISSN 1093-9946, JAN 1 2009, vol.
14, p. 2051-2088., WOS
4. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLÁVIKOVÁ, Monika - SLOVÁK, Mirko GAŠPERÍK, Juraj - FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A. Anti-interleukin 8
activity of tick salivary gland extracts. In Parasite Immunology, 2001, vol. 23 no., p.
483-489. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] BEAUFAYS, J. - ADAM, B. - MENTEN-DEDOYART, C. - FIEVEZ, L. -
87
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA17
ADCA18
ADCA19
ADCA20
GROSJEAN, A. - DECREM, Y. - PREVOT, P.P. - SANTINI, S. - BRASSEUR, R. BROSSARD, M. - VANHAEVERBEEK, M. - BUREAU, F. - HEINEN, E. - LINS, L. VANHAMME, L. - GODFROID, E. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, DEC 19 2008, vol.
3, no. 12., WOS
2. [1.1] DIAS, J.M. - LOSBERGER, C. - DERUAZ, M. - POWER, C.A. - PROUDFOOT,
A.E.I. - SHAW, J.P. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, DEC 30 2009, vol. 4, no. 12.,
WOS
3. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK, Mirko - LABUDA, Milan FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A. Inhibition of the antiviral action of
interferon by tick salivary gland extract. In Parasite Immunology, 2000, vol. 22, p.
201-206. (2.014 - IF1999). (2000 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Horka H (Horka, Helena)1, Cerna-Kyckova K (Cerna-Kyckova, Katerina)1,
Skallova A (Skallova, Anna)1, Kopecky J (Kopecky, Jan)1 Tick saliva affects both
proliferation and distribution of Borrelia buradorferi spirochetes in mouse organs
and increases transmission of spirochetes to ticks INTERNATIONAL JOURNAL OF
MEDICAL MICROBIOLOGY Volume: 299 Issue: 5 Pages: 373-380 Published:
JUN 2009, WOS
LENČÁKOVÁ, Daniela - HIZO-TEUFEL, T. - PEŤKO, Branislav - SCHULTE-SPECHTEL, U. STANKO, Michal - WILSKE, B. - FINGERLE, V. Prevalence of Borrelia burgdorferi s.l.
OspA types in Ixodes ricinus ticks from selected localities in Slovakia and Poland. In
International Journal of Medical Microbiology : Proceedings of the VIIIth
International Potsdam Symposium on tick-Borne Diseases (IPS VIII), 2006, vol.
296S1, supp.40, p. 108-118. ISSN 1438-4221.
Citácie:
1. [1.1] SROKA, J. - SZYMANSKA, J. - WOJCIK-FATLA, A. The occurrence of
Toxoplasma gondii and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks from
East Poland with the use of PCR. In ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE. ISSN 1232-1966, DEC 2009, vol. 16, no. 2, p. 313319., WOS
HOI, Herbert - DAROLOVÁ, Alžbeta - KONIG, C. - KRIŠTOFÍK, Ján. The relation
between colony size, breeding density and ectoparasite loads of adult European
bee-eaters (Merops apiaster). In ECOSCIENCE, 1998, vol. 5, no.2, p. 156-163. ISSN
1195-6860.
Citácie:
1. [1.1] KLEINDORFER, S.- DUDANIEC, R.Y. Love thy neighbour? Social nesting
pattern, host mass and nest size affect ectoparasite intensity in Darwin's tree
finches. In Behavioral Ecology and Sociobiology, 2009, vol. 63, no. 5, p. 731-739,
WOS
HOI, Herbert - VÁCLAV, Radovan - SLOBODOVÁ, Dušana. Postmating sexual
selection in house sparrows: can females estimate good fathers according to their
early paternal effort. In Folia zoologica : international journal of vertebrate zoology.
- Brno : Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic,
2003, vol. 52, no. 3, p. 299 - 308. ISSN 0139-7893.
Citácie:
1. [3] BOERSMA, P.D.- REICHARD, S.H.- VAN BUREN, A.N. In Invasive species in
88
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
ADCA25
the pacific Northwest. Siettle, University of Washington Press. 2009, ISBN 0-29598596-8
HOI, Herbert - HOI, C. - KRIŠTOFÍK, Ján - DAROLOVÁ, Alžbeta. Reproductive success
decreases with colony size in the European bee-eater. In Ethology Ecology &
Evolution, 2002, vol. 14, č., p. 99-110. (2002 - Current Contents). ISSN 0394-9370.
Citácie:
1. [1.1] WANG, Y.P.- SIEFFERMAN, L.- WANG, Y.J.- DING, T.S., CHIOU, C.R.- SHIEH,
B.S.- HSU, F.S.- YUAN, H.W. Nest site restoration increases the breeding density
of blue-tailed bee-eaters. In Biological Conservation, 2009, vol. 142, no. 8, p.
1748-1753, WOS
2. [1.2] KITOWSKI, I. Breeding ecology of montagu's harrier (Circus pygargus) in
marshes of eastern Poland: Importance of aggregated nesting. In Acta Zoologica
Lituanica, 2009, vol.18, no. 2, p. 83-89, SCOPUS
ILLÉŠOVÁ, Daniela - HALGOŠ, Jozef - KRNO, Iľja. Blackfly assemblages (Diptera,
Simuliidae of the Carpatian river: habitat characteristics, longitudinal zonation and
europhication. In Hydrobiologia, 2008, vol. 598, p. 163-174. ISSN 0018-8158.
Citácie:
1. [1.1] LANDEIRO, VL.- PEPINELLI, M.- HAMADA, N. Species Richness and
Distribution of Blackflies (Diptera: Simuliidae) in the Chapada Diamantina
Region, Bahia, Brazil.In NEOTROPICAL ENTOMOLOGY, 2009, vol. 38, no. 3, p.
332-339.., WOS
2. [1.1] PRAMUAL, P,- KUVANGKADILOK, C.- Agricultural land use and black fly
(Diptera, Simuliidae) species richness and species assemblages in tropical
streams, Northeastern Thailand. HYDROBIOLOGIA, 2009, vol. 625, p. 173-184..,
WOS
ILLYOVÁ, Marta - ŠTEFKOVÁ, Elena. Long-term changes in cladoceran assemblage in
the Danube floodplain area (Slovak – Hungarian stretch). In Limnologica : Ecology
and management of inland waters, 2005, vol. 35, p. 274-282. ISSN 0075-9511.
Citácie:
1. [1.1] KISS-A.E.- ACS, E.- KISS, K.T.-TÖRÖK, J.K. Structure and seasonal dynamics
of the protozoan community (heterotrophic flagellates, ciliates, amoeboid
protozoa) in the plankton of a large river (River Danube, Hungary). In JOURNAL
OF PROTISTOLOGY, 2009, vol. 45, p.121-138, WOS
2. [1.1] VAVADI-FÜLÖP, C.- HUFNAGEL, L.- JABLONSKY, G.- ZSUGA, K. Crustacean
plankton abundance in the Danube River and in its side arms in Hungary. In
BIOLOGIA, vol. 64, p.1184-1195, WOS
ILLYOVÁ, Marta - ŠTEFKOVÁ, Elena. Druhové zloženie a sezónna dynamika
fytoplanktónu a zooplanktónu v sústave stabilizačných nádrží. In Živočišná výroba,
1995, roč. 40, s. 83-96. ISSN 0044-4847.
Citácie:
1. [4] SMOLÁK, R. Sieťový zooplanktón a jeho vzťah k vybraným ekologickým
faktorom v materiálovej jame v Michalovciach. In. Baláži I. et al. (eds) Zborník
vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Fakulta
prírodných vied UKF. Nitra, 2009, 1469 s., ISBN 978-80-8094-499-5
JURAJDA, P. - ČERNÝ, Jaroslav - POLAČIK, M. - VALOVÁ, Z. - JANÁČ, M. - BLAŽEK, R. ONDRÁČKOVÁ, M. The recent distribution and abundance of non-native Neogo-bius
fishes in the Slovak section of the River Danube. In Journal of Applied Ichthyology,
2005, vol. 21, p. 319-323. (0.478 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 01758659.
89
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA26
ADCA27
ADCA28
Citácie:
1. [1.1] Borza P, Eros T, Oertel N. Food Resource Partitioning between Two
Invasive Gobiid Species (Pisces, Gobiidae) in the Littoral Zone of the River
Danube, Hungary. International Review of Hydrobiology, 2009, 94 (5), p. 609621., WOS
2. [1.1] Grabowska J, Grabowski M, Kostecka A. Diet and feeding habits of
monkey goby (Neogobius fluviatilis) in a newly invaded area. Conference
Information: 15th International Conference on Aquatic Invasive Species (ICAIS),
SEP 23-27, 2007 Nijmegen, NETHERLANDS Source: Biological Invasions. 2009, 11
(9), p. 2161-2170., WOS
3. [1.1] Kovac V, Copp GH, Sousa RP 2009: Life-history traits of invasive bighead
goby Neogobius kessleri (Gunther, 1861) from the middle Danube River, with a
reflection on which goby species may win the competition Journal of Applied
Ichtyology. 2009, 25 (1), p. 33-37, WOS
JURAJDA, P. - REICHARD, M. - HOHAUSOVÁ, E. - ČERNÝ, Jaroslav. Comparison of 0+
fish communities between regulated-channelized and floodplain stretches of the
River Morava. In Archiv für Hydrobiologie, 2000, vol. 135, no. 2, p. 1-16. (2000 Current Contents). ISSN 0342-1120.
Citácie:
1. [1.1] Alfar, J.- Zuniga, G.- Garcia, A.- Rojas, E. In Revista de Biologia Marina y
Oceanografia, 2008, vol. 43, p. 167-171., WOS
2. [1.1] Erős, T.- Tóth, B.- Sevcsik, A.- Schmera, D. Comparison of Fish Assemblage
Diversity in Natural and Artificial Rip-Rap Habitats in the Littoral Zone of a Large
River (River Danube, Hungary). In Internat. Rev. Hydrobiol., 2008, vol. 93, no. 1,
p. 88–105, WOS
3. [1.1] Huckstorf, V.- Lewin, W.Ch.- Wolter, Ch. Environmental flow
methodologies to protect fisheries resources in human-modified large lowland
rivers. Regulated Rivers: Research & Management. In River Research and
Volume, 2008, vol. 25, no. 5, p. 519 – 527, WOS
4. [1.1] Jaroszewska, M.- Dabrowski, K.- Wilczyńska, B.- Kakareko, T. Structure of
the gut of the racer goby Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857). In Journal
of Fish Biology, 2008, vol. 72, 7, p. 1773–1786, WOS
KAŇUCH, Peter - KRIŠTÍN, Anton - KRIŠTOFÍK, Ján. Phenology, diet, and
ectoparasites of Leisler´s bat (Nyctalus leisleri) in the Western Carpathians
(Slovakia). In Acta Chiropterologica, 2005, vol. 7, no. 2, p. 249-258. (0.729 - IF2004).
(2005 - Current Contents). ISSN 1508-1109. VEGA 2/3006/02.
Citácie:
1. [1.1] REYNOLDS, D. Scott - SULLIVAN, James C. - KUNZ, Thomas H. Evaluation
of Total Body Electrical Conductivity to Estimate Body Composition of a Small
Mammal. In JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT, 2009, vol.73, no.7, 11971206., WOS
2. [3] DIETZ, Christian - VON HELVERSEN, Otto - NILL, Dietmar. Bats of Britain,
Europe and Northwest Africa. London : A & C Black, 2009. 400 pp. ISBN
9781408105313.
KAZIMÍROVÁ, Mária - SLOVÁK, Mirko - MANOVÁ, Alena. Host-parasitoid relationship
of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) and Coptera occidentalis (Hymenoptera:
Proctotrupoidea: Diapriidae) under host heavy metal stress. In European Journal of
Entomology, 1997, vol. 94, no. 3, p. 409-420. ISSN 1210-5759.
Citácie:
90
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA29
ADCA30
ADCA31
ADCA32
1. [1.1] Butler, C.D. - Beckage, N.E.- Trumble, J.T. Effects of terrestrial pollutants
on insect parasitoids. In Environmental Toxicology and Chemistry, 2009, vol. 28,
no.6, pp. 1111-1119, WOS
2. [1.1] Sorensen, M.A. - Parker, D.R. - Trumble, J.T. Effects of pollutant
accumulation by the invasive weed saltcedar (Tamarix ramosissima) on the
biological control agent Diorhabda elongata (Coleoptera: Chrysomelidae). In
Environmental Pollution, 2009, vol.157, no. 2, pp. 384-391, WOS
3. [1.1] Ye, G.Y.- Dong, S. Z. - Dong, H., Hu, C. - Shen, Z. C.- Cheng, J.A. Effects of
host (Boettcherisca peregrina) copper exposure on development, reproduction
and vitellogenesis of the ectoparasitic wasp, Nasonia vitripennis. In Insect
Science, 2009, vol.16, no.1, pp. 43-50, WOS
4. [4] Canale A.- Loni A.- Mele M.- Cardelli R. Valutazione di prodotti a base di
lievito in diete larvali per Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera, Tephritidae).
In Frustula entomologica, 2008, vol. 31, no. XLIV, p. 135-145.
KAZIMÍROVÁ, Mária. Influence of larval crowding and mating on lifespan and
fecundity of Mamestra brassicae (Lepidoptera, Noctuidae). In European Journal of
Entomology, 1996, vol. 93, p. 45-52. ISSN 1210-5759.
Citácie:
1. [4] Omkar C. - Afaq U. Intraspecific competition in the Parthenium beetle
Zygogramma bicolorata (Coleoptera: Chrysomelidae): effect of larval crowding
on life-history traits. In International Journal of Tropical Insect Science, 2009, vol.
29, Iss. 1, pp. 40–47. doi: 10.1017/S1742758409387482
KAZIMÍROVÁ, Mária - JANČINOVÁ, Viera - PETRÍKOVÁ, Margita - TAKÁČ, Peter LABUDA, Milan. An inhibitor of thrombin-stimulated blood platelet aggregation
from the salivary glands of the hard tick Amblyomma variegatum (Acari : Ixodidae).
In Experimental and Applied Acarology, 2002, vol. 28, no. 1, p. 97-105. (1.096 IF2001). ISSN 0168-8162.
Citácie:
1. [1.1] FRANCISCHETTI, I.M.B. - SA-NUNES, A. - MANS, B.J. - SANTOS, I.M. RIBEIRO, J.M.C. The role of saliva in tick feeding. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE.
ISSN 1093-9946, 2009, vol. 14, p. 2051-2088., WOS
2. [9] HAEEB, S.M. - KANDIL, O.M. - EL-NAMAKZ, A.H. Evaluation of fractionated
proteins extracted from different stages of Hyalomma dromedarii (Acari:
Ixodidae) as a control agent against female ticks. In GLOBAL VETERINARIA. ISSN
1992-6197, 2009, vol. 3, no. 2, p. 125-131
3. [9] KANDIL, O.M. - HAEEB, S.M. Fractionation an characterization of different
protein extracts from Hyalomma dromedarii (Acaris: Ixodidae). In AMERICANEURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN
1818-6769, 2009, vol. 5, no., p. 24-30
KAZIMÍROVÁ, Mária - VALLO, V. Larval morphology and development of Coptera
occidentalis. In BioControl, 1999, vol. 44, no. 3, p. 263-280. (1999 - Current
Contents). ISSN 1386-6141.
Citácie:
1. [1.1] J. Cancinoa - L. Ruiza - J. Hendrichsb - K. Bloem. Evaluation of sequential
exposure of irradiated hosts to maximize the mass rearing of fruit fly parasitoids.
In Biocontrol Science and Technology, 2009, vol.19, iss. S1, p. 95 – 109
KAZIMÍROVÁ, Mária - ORTEL, J. Metal Accumulation by Ceratitis capitata (Diptera)
and traansfer to the parasitic wasp Coptera occidentalis (Hymenoptera). In
Environmental Toxicology and Chemistry, 2000, vol. 19, no. 7, p. 1822-1829. (2000 -
91
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA33
ADCA34
ADCA35
Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] SAK, O.- GüLGöNüL, E.E.- UCKAN, F. Effects of cypermethrin exposed to
host on the developmental biology of Pimpla turionellae (Hymenoptera:
Ichneumonidae).In Annals of the Entomological Society of America, 2009, vol.
102, no. 2, p. 288-294, WOS
2. [1.1] SORENSEN, M.A.- PARKER, D.R.- TRUMBLE, J.T. Effects of pollutant
accumulation by the invasive weed saltcedar (Tamarix ramosissima) on the
biological control agent Diorhabda elongata (Coleoptera: Chrysomelidae). In
Environmental Pollution, 2009, vol. 157, no. 2, p.384-391, WOS
3. [1.1] YE, G.Y.- DONG, S.Z.- DONG, H.- HU, C.- SHEN, Z.C.- CHENG, J.A. Effects of
host (Boettcherisca peregrina) copper exposure on development, reproduction
and vitellogenesis of the ectoparasitic wasp, Nasonia vitripennis. In Insect
Science, 2009, vol. 16, no. 1, p. 43-50, WOS
KAZIMÍROVÁ, Mária - ŠULANOVÁ, M. - TRIMNELL, A.R. - KOZÁNEK, Milan - VIDLIČKA,
Ľubomír - LABUDA, Milan - NUTTALL, Patricia A. Anticoagulant activities in salivary
glands of tabanid flies. In Medical and Veterinary Entomology, 2002, vol. 16, p. 301309. (0.909 - IF2001).
Citácie:
1. [1.1] Cho Yeow KOH - R. Manjunatha KINI. Molecular diversity of
anticoagulants from haematophagous Animals. In Thromb Haemost, 2009,
vol.102, p. 437–453, WOS
KAZIMÍROVÁ, Mária - ŠULANOVÁ, M. - KOZÁNEK, Milan - TAKÁČ, Peter - LABUDA,
Milan - NUTTALL, Patricia A. Identification of Antisoagulant Activities in Salivary
Gland Extracts of Four Horsefly Species /Diptera, Tabanidae/. In Haemostasis, 2001,
vol. 31, no., p. 294-305. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Ma DY - Wang YP - Yang HL, et al. Anti-thrombosis Repertoire of Bloodfeeding Horsefly Salivary Glands. In MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS,
2009, vol. 8, iss. 9, p. 2071-2079, WOS
2. [1.1] ZHAO, R.- YU, X.- YU, H.- HAN, W.- ZHAI, L.- HAN, J.- LIU, J.
Immunoregulatory peptides from salivary glands of the horsefly, Tabanus pleskei.
In Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular
Biology, 2009, vol.154, no.1, pp. 1-5, WOS
3. [3] Quercia, O. - Emiliani, F.- Foschi, F.G.- Stefanini, G.F. The wasp-horsefly
syndrome. In European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 2008, vol. 40,
no. 2, p. 61-63
4. [9] BARCELOUX, D.G. Medical Toxicology of Natural Substances. John Wiley &
Sons., Inc., 2008, 1158 p. ISBN: 978-0-471-72761-3
KIM, Y. J. - ŽITŇAN, Dušan - CHO, K.H. - SCHOOLEY, D.A. - MIZOGUCHI, Akira ADAMS, M.E. Central peptidergic ensembles associated with organization of an
innate behavior. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 2006, vol. 103, no. 38, p. 14211-14216. ISSN 0027-8424.
Citácie:
1. [1.1] BAHN, J.H.- LEE, G.- PARK, J.H. Comparative Analysis of Pdf-Mediated
Circadian Behaviors Between Drosophila melanogaster and D. virilis. In
GENETICS, 2009, vol. 181, no. 3, p. 965-975, WOS
2. [1.1] HAVLIKOVA, S.- ROLLER, L.- KOCI, J.- TRIMNELL, A.R.- KAZIMIROVA, M.KLEMPA, B.- NUTTALL, P.A. Functional role of 64P, the candidate transmission-
92
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA36
ADCA37
ADCA38
blocking vaccine antigen from the tick, Rhipicephalus appendiculatus. In
INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY, 2009, vol. 39, no.13, p. 14851494, WOS
3. [1.1] HECTOR, C.E.- BRETZ, C.A.- ZHAO, Y.- JOHNSON, E.C. Functional
differences between two CRF-related diuretic hormone receptors in Drosophila.
In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 212, no. 19, p. 3142-3147,
WOS
4. [1.1] PENER, M.P.- SIMPSON, SJ. Locust Phase Polyphenism: An Update. In
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 36, no. 36, p. 1-272, WOS
KIM, Y. J. - ŽITŇAN, Dušan - GALIZIA, C.G. - CHO, K.H. - ADAMS, M.E. A command
chemical triggers an innate behavior by sequential activation of multiple peptidergic
ensembles. In Current Biology, 2006, vol. 16, no. 14, p. 1395-1407. ISSN 0960-9822.
Citácie:
1. [1.1] PENER, M.P.- SIMPSON, S.J. Locust Phase Polyphenism: An Update. In
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 36, no. 36, p. 1-272, WOS
KLEMPA, Boris - KRÜGER, D.H. - AUSTE, B. - STANKO, Michal - KRAWCZYK, A. NICKEL, K.F. - UBERIA, K. - STANG, A. A novel cardiotropic murine adenovirus
representing a distinct species of mastadenoviruses. In Journal of Virology, 2009,
vol. 83, no. 11, p. 5749 - 5759. (5.308 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Hamza IA (Hamza, Ibrahim Ahmed)1, Jurzik L (Jurzik, Lars)1, Wilhelm M
(Wilhelm, Michael)1, Uberla K (Ueberla, Klaus)2 Detection and quantification of
human bocavirus in river water JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Volume: 90
Pages: 2634-2637 Part: Part 11 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.1] Stang A (Stang, Alexander)1, Petrasch-Parwez E (Petrasch-Parwez,
Elisabeth)2, Brandt S (Brandt, Sabine)1, Dermietzel R (Dermietzel, Rolf)2, Meyer
HE (Meyer, Helmut E.)3, Stuhler K (Stuehler, Kai)3, Liffers ST (Liffers, Sven-T)3,
Uberla K (Ueberla, Klaus)1, Grunwald T (Grunwald, Thomas)1 Unintended spread
of a biosafety level 2 recombinant retrovirus RETROVIROLOGY Volume: 6
Article Number: 86 Published: SEP 22 2009, WOS
3. [1.2] Grossmann C (Grossmann, Claudius)1, Tenbusch M (Tenbusch,
Matthias)1, Nchinda G (Nchinda, Godwin)2, Temchura V (Temchura, Vladimir)1,
Nabi G (Nabi, Ghulam)1, Stone GW (Stone, Geoffrey W.)3, Kornbluth RS
(Kornbluth, Richard S.)4, Uberla K (Ueberla, Klaus)1 Enhancement of the priming
efficacy of DNA vaccines encoding dendritic cell-targeted antigens by synergistic
toll-like receptor ligands : BMC IMMUNOLOGY Volume: 10 Article Number: 43
Published: AUG 3 2009, WOS
KLEMPA, Boris - STANKO, Michal - LABUDA, Milan - ULRICH, R. - MEISEL, H. KRÜGER, D.H. Central European Dobrava Hantavirus isolate from Striped Field
Mouse, Apodemus agrarius. In Journal of Clinical Microbiology, 2005, vol. 43, p.
2756-2763. (3.439 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0095-1137.
Citácie:
1. [1.1] Deng HY (Deng, Hai-ying)1,2, Luo F (Luo, Fan)1, Shi LQ (Shi, Li-qiao)1,
Zhong Q (Zhong, Qiong)1, Liu YJ (Liu, Ying-juan)1, Yang ZQ (Yang, Zhan-qiu)1
Efficacy of arbidol on lethal hantaan virus infections in suckling mice and in vitro
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA Volume: 30 Issue: 7 Pages: 1015-1024
Published: JUL 2009, WOS
2. [1.1] Garanina SB (Garanina, S. B.), Platonov AE (Platonov, A. E.)1, Zhuravlev VI
93
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA39
(Zhuravlev, V. I.), Murashkina AN (Murashkina, A. N.)2, Yakimenko VV
(Yakimenko, V. V.)3, Korneev AG (Korneev, A. G.)4, Shipulin GA (Shipulin, G. A.)
Genetic Diversity and Geographic Distribution of Hantaviruses in Russia
ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH Volume: 56 Issue: 6-7 Pages: 297-309
Published: AUG 2009, WOS
3. [1.1] Kariwa H (Kariwa, Hiroaki)1, Tkachenko EA (Tkachenko, Evgeniy A.)2,
Morozov VG (Morozov, Vyacheslav G.)3, Seto T (Seto, Takahiro), Tanikawa Y
(Tanikawa, Yoichi), Kolominov SI (Kolominov, Sergey I.)3, Belov SN (Belov, Sergey
N.)3, Nakamura I (Nakamura, Ichiro)4, Hashimoto N (Hashimoto, Nobuo),
Balakiev AE (Balakiev, Alexander E.)2, Dzagurnova TK (Dzagurnova, Tamara K.)2,
bin Abu Daud NH (bin Abu Daud, Nur Hardy), Miyashita D (Miyashita, Daisuke),
Medvedkina OA (Medvedkina, Olga A.)2, Nakauchi M (Nakauchi, Mina), Ishizuka
M (Ishizuka, Mariko), Yoshii K (Yoshii, Kentaro), Yoshimatsu K (Yoshimatsu,
Kumiko)5, Arikawa J (Arikawa, Jiro)5, Takashima I (Takashima, Ikuo)
Epidemiological Study of Hantavirus Infection in the Samara Region of European
Russia JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE Volume: 71 Issue: 12
Pages: 1569-1578 Published: DEC 2009, WOS
4. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES Volume:
15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
KLEMPA, Boris - SHUTT, M. - AUSTE, B. - LABUDA, Milan - ULRICH, R. - MEISEL, H. KRUGER, D.H. First Molecular Identification of Human Dobrava Virus Infection in
Central Europe. In Journal of Clinical Microbiology, 2004, vol. 42, no. 3, p. 13221325. (2004 - Current Contents). ISSN 0095-1137.
Citácie:
1. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES Volume:
15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
2. [1.1] Machado AM (Machado, Alex Martins)1, de Figueiredo GG (de
Figueiredo, Glauciane Garcia)1, dos Santos GS (dos Santos, Gilberto Sabino, Jr.)1,
Figueiredo LTM (Moraes Figueiredo, Luiz Tadeu)1 Laboratory diagnosis of
human hantavirus infection: novel insights and future potential FUTURE
VIROLOGY Volume: 4 Issue: 4 Pages: 383-389 Published: JUL 2009, WOS
3. [1.1] Maes P (Maes, Piet)1, Clement J (Clement, Jan)1, Van Ranst M (Van
Ranst, Marc)1 Recent approaches in hantavirus vaccine development EXPERT
REVIEW OF VACCINES Volume: 8 Issue: 1 Pages: 67-76 Published: JAN
2009, WOS
4. [1.1] Mertens M (Mertens, Marc)1, Wolfel R (Woelfel, Roman)2, Ullrich K
(Ullrich, Katrin)3, Yoshimatsu K (Yoshimatsu, Kumiko)4, Blumhardt J (Blumhardt,
Jana)1, Romer I (Roemer, Ina)1, Esser J (Esser, Jutta)5, Schmidt-Chanasit J
(Schmidt-Chanasit, Jonas)3,6,7, Groschup MH (Groschup, Martin H.)1, Dobler G
(Dobler, Gerhard)2, Essbauer SS (Essbauer, Sandra S.)2, Ulrich RG (Ulrich, Rainer
G.) Seroepidemiological study in a Puumala virus outbreak area in South-East
Germany MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY Volume: 198 Issue: 2
Pages: 83-91 Published: MAY 2009, WOS
94
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA40
ADCA41
ADCA42
5. [1.1] Heyman P (Heyman, Paul)1, Vaheri A (Vaheri, Antti)2, Lundkvist A
(Lundkvist, Ake)3,4, Avsic-Zupanc T (Avsic-Zupanc, Tatjana)5 Hantavirus
infections in Europe: from virus carriers to a major public-health problem EXPERT
REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY Volume: 7 Issue: 2 Pages: 205-217
Published: MAR 2009, WOS
6. [1.1] Nowakowska A (Nowakowska, Anna)1, Heyman P (Heyman, Paul)2, Knap
JP (Knap, Jozef Piotr)3,4, Burzynski W (Burzynski, Waldemar)1, Witas M (Witas,
Malgorzata)1 THE FIRST ESTABLISHED FOCUS OF HANTAVIRUS INFECTION IN
POLAND, 2007 ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
Volume: 16 Issue: 1 Pages: 79-85 Published: JUN 2009, WOS
KLEMPA, Boris - SCHMIDT, Heiko A. - ULRICH, R. - KALUZ, Štefan - LABUDA, Milan MEISEL, H. - HJELLE, Brian - KRÜGER, D.H. Genetic Interaction between distinct
Dobrava Hantavirus subtypes in Apodemus agrarius and A. flavicollis in Nature. In
Journal of Virology. - Washington : American Society for Microbiology, 2003, vol. 77,
no.1, p. 804-809. (5.622 - IF2002). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Kariwa H (Kariwa, Hiroaki)1, Tkachenko EA (Tkachenko, Evgeniy A.)2,
Morozov VG (Morozov, Vyacheslav G.)3, Seto T (Seto, Takahiro), Tanikawa Y
(Tanikawa, Yoichi), Kolominov SI (Kolominov, Sergey I.)3, Belov SN (Belov, Sergey
N.)3, Nakamura I (Nakamura, Ichiro)4, Hashimoto N (Hashimoto, Nobuo),
Balakiev AE (Balakiev, Alexander E.)2, Dzagurnova TK (Dzagurnova, Tamara K.)2,
bin Abu Daud NH (bin Abu Daud, Nur Hardy), Miyashita D (Miyashita, Daisuke),
Medvedkina OA (Medvedkina, Olga A.)2, Nakauchi M (Nakauchi, Mina), Ishizuka
M (Ishizuka, Mariko), Yoshii K (Yoshii, Kentaro), Yoshimatsu K (Yoshimatsu,
Kumiko)5, Arikawa J (Arikawa, Jiro)5, Takashima I (Takashima, Ikuo)
Epidemiological Study of Hantavirus Infection in the Samara Region of European
Russia JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE Volume: 71 Issue: 12
Pages: 1569-1578 Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES Volume:
15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
3. [1.1] Nowakowska A (Nowakowska, Anna)1, Heyman P (Heyman, Paul)2, Knap
JP (Knap, Jozef Piotr)3,4, Burzynski W (Burzynski, Waldemar)1, Witas M (Witas,
Malgorzata)1 THE FIRST ESTABLISHED FOCUS OF HANTAVIRUS INFECTION IN
POLAND, 2007 ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
Volume: 16 Issue: 1 Pages: 79-85 Published: JUN 2009, WOS
KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLÁVIKOVÁ, Monika - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko GAŠPERÍK, Juraj - VANČOVÁ, Iveta - FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A.
Effect of fast protein liquid chromatography fractionated salivary gland extracts
from differetn ixodid tick species on interleukin-8 binding to its cell receptors. In
Folia Parasitologica, 2003, vol. 50, p. 79-84. (0.515 - IF2002). (2003 - Current
Contents). ISSN 0015-5683.
Citácie:
1. [1.1] FRANCISCHETTI, I.M.B. - SA-NUNES, A. - MANS, B.J. - SANTOS, I.M. RIBEIRO, J.M.C. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE. ISSN 1093-9946, JAN 1 2009, vol.
14, p. 2051-2088., WOS
KOČI, Juraj - MOVILA, A. - TARAGEĽOVÁ, Veronika - TODERAS, I. - USPENSKAIA, I. -
95
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA43
ADCA44
ADCA45
DERDÁKOVÁ, Markéta - LABUDA, Milan. First report of Anaplasma phagocytophilum
and its co-infections with Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks
(Acari: Ixodidae) from Republic of Moldova. In Experimental and Applied Acarology,
2007, vol. 41, no. 1-2, p. 147-152. (0.716 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN
0168-8162.
Citácie:
1. [1.1] SROKA, J. - SZYMANSKA, J. - WOJCIK-FATLA, A. The occurrence of
Toxoplasma gondii and Borrelia Burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks from
East Poland with the use of PCR. In ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE. ISSN 1232-1966, DEC 2009, vol. 16, no. 2, p. 313319., WOS
2. [1.1] WOJCIK-FATLA, A. - SZYMANSKA, J. - WDOWIAK, L. - BUCZEK, A. DUTKIEWICZ, J. Coincidence of three pathogens ( Borrelia burgdorferi sensu lato ,
Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti ) in Ixodes ricinus ticks in the
Lublin macroregion. In ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL
MEDICINE. ISSN 1232-1966, JUN 2009, vol. 16, no. 1, p. 151-158., WOS
KOČI, Juraj - DERDÁKOVÁ, Markéta - PETERKOVÁ, Kamila - KAZIMÍROVÁ, Mária SELYEMOVÁ, Diana - LABUDA, Milan. Borrelia afzelii gene expression in Ixodes
ricinus (Acari: Ixodidae) ticks. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2006, vol. 6,
no. 3, p. 296-304. (2.373 - IF2005). (2006 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Nieto NC, Foley JE Meta-Analysis of Coinfection and Coexposure with
Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in Humans, Domestic
Animals, Wildlife, and Ixodes ricinus-Complex Ticks VECTOR-BORNE AND
ZOONOTIC DISEASES Volume: 9 Issue: 1 Pages: 93-101 Published: FEB 2009,
WOS
KOH, C.Y. - KAZIMÍROVÁ, Mária - TRIMNELL, A. - TAKÁČ, Peter - LABUDA, Milan NUTTALL, Patricia A. - KINI, R.M. Variegin, a novel fast and tight binding thrombin
from the tropical bont tick. In Journal of Biological Chemistry, 2007, vol. 282, no. 40,
p. 29101-29113. (5.808 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] FRANCISCHETTI, I.M.B. - SA-NUNES, A. - MANS, B.J. et al. The role of
saliva in tick feeding. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE, 2009, vol.14, p. 2051-2088,
WOS
2. [1.1] TORRES-CASTILLO, J.A. - Mondragón Jacobo C.- Blanco-Labra A.
Characterization of a highly stable trypsin-like proteinase inhibitor from the
seeds of Opuntia streptacantha (O. streptacantha Lemaire). In Phytochemistry,
2009, vol. 70, iss. 11-12, p. 1374-1381, WOS
3. [1.1] TYSON, K.R. - PIESMAN, J. Lyme Disease Spirochete-Tick-Host
Interactions. In ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 37, p. 243-296,
WOS
4. [1.2] LIAO, M. - ZHOU J. - GONG, H.- BOLDBAATAR, D. - SHIRAFUJIi, R.BATTUR, B.- NISHIKAWA, Y. - FUJISAKI, K. Hemalin, a thrombin inhibitor isolated
from a midgut cDNA library from the hard tick Haemaphysalis longicornis. In
Journal of Insect Physiology, 2009, vol. 55, no. 2, p. 164-173, SCOPUS
5. [3] KOLODZEJSKAJA, M.B. - COLOVSKAJA, L.I. - ČERNYŠENKO, V. A. LUGOVSKOJ, E. V. Trombin i antikoaguljatnaja terapia. In Ukr. Bioxim. Žurnal,
2009, vol. 81, no. 2, p. 5-13
KUBEŠ, Miroslav - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK, Mirko - SLÁVIKOVÁ, Monika -
96
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA46
FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A. Heterogeneity in the effect of
different ixodid tick species on human natural killer cell activity. In Parasite
immunology. - Oxford : Blackwell Science, 2002, vol. 24, p. 23 - 28. (2002 - Current
Contents). ISSN 0141-9838.
Citácie:
1. [1.1] Konnai S (Konnai, Satoru)1, Nakajima C (Nakajima, Chie)1, Imamura S
(Imamura, Saiki)1, Yamada S (Yamada, Shinji)1, Nishikado H (Nishikado,
Hideto)1, Kodama M (Kodama, Michi)1, Onuma M (Onuma, Misao)1, Ohashi K
(Ohashi, Kazuhiko)1 Suppression of cell proliferation and cytokine expression by
HL-p36, a tick salivary gland-derived protein of Haemaphysalis longicornis
IMMUNOLOGY Volume: 126 Issue: 2 Pages: 209-219 Published: FEB 2009,
WOS
2. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
LABUDA, Milan - TRIMNELL, A.R. - LIČKOVÁ, Martina - KAZIMÍROVÁ, Mária - DAVIES,
G.M. - LISSINA, O. - HAILS, R. - NUTTALL, Patricia A. An antivector vaccine protects
against a lethal vector-borne pathogen. In PLoS Pathogens, 2006, vol. 2, no. 4, p.
251-259.
Citácie:
1. [1.1] Dai JF (Dai, Jianfeng)1, Wang PH (Wang, Penghua)1, Adusumilli S
(Adusumilli, Sarojini)1, Booth CJ (Booth, Carmen J.)2, Narasimhan S (Narasimhan,
Sukanya)1, Anguita J (Anguita, Juan)3, Fikrig E (Fikrig, Erol)1,4 Antibodies
against a Tick Protein, Salp15, Protect Mice from the Lyme Disease Agent CELL
HOST & MICROBE Volume: 6 Issue: 5 Pages: 482-492 Published: NOV 19
2009, WOS
2. [1.1] Imamura S (Imamura, Saiki)1, Vaz ID (Vaz, Itabajara da Silva, Jr.)2,
Konnai S (Konnai, Satoru)1, Yamada S (Yamada, Shinji)1, Nakajima C (Nakajima,
Chie)1, Onuma M (Onuma, Misao)1, Ohashi K (Ohashi, Kazuhiko)1 Effect of
vaccination with a recombinant metalloprotease from Haemaphysalis longicornis
: EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY Volume: 48 Issue: 4 Pages: 345358 Published: AUG 2009, WOS
3. [1.1] Randolph SE Tick-borne disease systems emerge from the shadows: the
beauty lies in molecular detail, the message in epidemiology PARASITOLOGY
Volume: 136 Issue: 12 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 1403-1413 Published:
OCT 2009, WOS
4. [1.1] Saito Y (Saito, Y.)1, Konnai S (Konnai, S.)1, Yamada S (Yamada, S.)1,
Imamura S (Imamura, S.)1, Nishikado H (Nishikado, H.)1, Ito T (Ito, T.)2, Onuma
M (Onuma, M.)1, Ohashi K (Ohashi, K.)1 Identification and characterization of
antimicrobial peptide, defensin, in the taiga tick, Ixodes persulcatus INSECT
MOLECULAR BIOLOGY Volume: 18 Issue: 4 Pages: 531-539 Published: AUG
2009, WOS
5. [1.1] Wikel SK. GLOBAL IMPORTANCE OF RESURGING AND EMERGING BLOODFEEDING ARTHROPOD TRANSMITTED DISEASES. In PROTEUS, 2009, vol. 26, iss. 2,
p. 39-47, WOS
6. [1.1] Yamada S (Yamada, Shinji)1, Konnai S (Konnai, Satoru)1, Imamura S
(Imamura, Saiki)1, Ito T (Ito, Takuya)2, Onuma M (Onuma, Misao)1, Ohashi K
(Ohashi, Kazuhiko)1 Cloning and characterization of Rhipicephalus
appendiculatus voraxin alpha and its effect as anti-tick vaccine VACCINE
97
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA47
ADCA48
ADCA49
Volume: 27 Issue: 43 Pages: 5989-5997 Published: OCT 9 2009, WOS
7. [9] Amy J. Ullmann, - Jeffrey J. Stuart - C.A. Hill. Genome Mapping and
Genomics in Animals. Volume 1. In: Wayne Hunter and Chittaranjan Kole (eds),
Genome Mapping and Genomics in Arthropods. Springer Berlin Heidelberg. 2008,
p. 103-117. ISBN 978-3-540-73832-9 (Print) 978-3-540-73833-6 (Online),
8. [9] Richard P. Bishop - David O. Odongo - David J. Mann - Terry W. Pearson Chihiro Sugimoto - Lee R. Haines - Elizabeth Glass - Kirsty Jensen - Ulrike Seitzer Jabbar S. Ahmed - Simon P. Graham - Etienne P. de Villiers. In: Vishvanath Nene
and Chittaranjan Kole (eds), Genome Mapping and Genomics in AnimalAssociated Microbes. Springer Berlin Heidelberg, 2009, p. 191-231. SBN 978-3540-74040-7 (Print) 978-3-540-74042-1 (Online), DOI: 10.1007/978-3-540-740421_6
LABUDA, Milan - ELEČKOVÁ, Elena - LIČKOVÁ, Martina - SABO, A. Tick-borne
encephalitis virus foci in Slovakia. In International Journal of Medical Microbiology,
2002, vol. 291, suppl. 33, p. 43-47. (1.362 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN
1438-4221.
Citácie:
1. [1.1] Kriz B (Kriz, B.)1,2, Benes C (Benes, C.)1, Daniel M (Daniel, M.)1
Alimentary Transmission of Tick-borne Encephalitis in the Czech Republic (19972008) EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE Volume: 58 Issue: 2
Pages: 98-103 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Bakhvalova VN (Bakhvalova, V. N.)2, Potapova OF (Potapova, O. F.)2,
Panov VV (Panov, V. V.)1,2, Morozova OV (Morozova, O. V.)1 Vertical
transmission of tick-borne encephalitis virus between generations of adapted
reservoir small rodents VIRUS RESEARCH Volume: 140 Issue: 1-2 Pages:
172-178 Published: MAR 2009, WOS
MAJTÁN, Juraj - MAJTÁNOVÁ, Ľ. - XU, M. - MAJTAN, V. In vitro effekt of
subinhibitory concentrations of antibiotics on biofilm formation by clinical strains of
Salmonella enterica serovar Typhymurium isolated in Slovakia. In Journal of Applied
Microbiology, 2007, vol. 104, p. 1294-1301. (2.206 - IF2006). ISSN 1364-5072 (print).
Citácie:
1. [1.1] Cristescu, R.- Mihailescu, I.N.- Stamatin, I.- Doraiswamy, A.- Narayan,
R.J.- Westwood, G.- Wilker, J.J.- Stafslien, S.- Chisholm, B.- Chrisey, D.B. Thin films
of polymer mimics of cross-linking mussel adhesive proteins deposited by matrix
assisted pulsed laser evaporation. In Applied Surface Science, 2009, vol. 255, no.
10, pp. 5496-5498., WOS
2. [1.1] Dynes, J.J.- Lawrence, J.R.- Korber, D.R.- Swerhone, G.D.W.- Leppard,
G.G.- Hitchcock, A.P. Morphological and biochemical changes in Pseudomonas
fluorescens biofilms induced by sub-inhibitory exposure to antimicrobial agents.
In Canadian Journal of Microbiology, 2009, vol. 55, no. 2, pp. 163-178, WOS
MAJTÁN, Juraj - KOVÁČOVÁ, Elena - BÍLIKOVÁ, Katarína - SIMUTH, Jozef. The
immunostimulatory effect of the recombinant apalbumin 1-major honeybee royal
jelly protein-on TNF alpha release. In International Immunopharmacology, 2006,
vol. 6, no. 2, p. 269-278. ISSN 1567-5769.
Citácie:
1. [1.1] MANNOOR, M.K. - SHIMABUKURO, I. - TSUKAMOTOA, M. - WATANABE,
H. - YAMAGUCHI, K. - SATO, Y. In LUPUS. 2009, vol. 18, no. 1, p. 44-52., WOS
2. [1.1] SAYED, S.M. - EL-ELLA, G.A.A. - WAHBA, N.M. - EL NISR, N.A. - RADDAD, K.
- EL RAHMAN, M.F.A. - EL HAFEEZ, M.M.A. - AAMER, A.A.E.F. In JOURNAL OF
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA50
ADCA51
ADCA52
ADCA53
ADCA54
MEDICINAL FOOD. ISSN 1096-620X, JUN 2009, vol. 12, no. 3, p. 569-575., WOS
3. [1.1] TAMURA, S. - AMANO, S. - KONO, T. - KONDOH, J. - YAMAGUCHI, K. KOBAYASHI, S. - AYABE, T. - MORIYAMA, T. In PROTEOMICS. ISSN 1615-9853, DEC
2009, vol. 9, no. 24, p. 5534-5543., WOS
MAJTÁN, Juraj - KOGAN, Grigorij - KOVÁČOVÁ, Elena - BÍLIKOVÁ, Katarína - SIMUTH,
Jozef. Stimulation of TNF-alpha release by fungal cell wall polysaccharides. In
Zeitschrift fur Naturforschung C-A Journal of Bioscenes, 2005, vol. 60, p. 921-926.
Citácie:
1. [1.1] BAUEROVA, K. - PAULOVICOVA, E. - MIHALOVA, D. - SVIK, K. - PONIST, S.
In TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH. ISSN 0748-2337, MAY-JUN 2009, vol.
25, no. 4-5, p. 329-335., WOS
2. [1.1] GAHAN, D.A. - LYNCH, M.B. - CALLAN, J.J. - O'SULLIVAN, J.T. - O'DOHERTY,
J.V. In ANIMAL. JAN 2009, vol. 3, no. 1, p. 24-31., WOS
MAJTÁN, Juraj - BÍLIKOVÁ, Katarína - MARKOVIC, O. - GROF, J. - KOGAN, Grigorij ŠIMÚTH, Jozef. Isolation and characterization of chitin from bumblebee (Bombus
terrestris). In International Journal of Biological Macromolecules, 2007, vol. 40, no.
3, pp. 237-241.. (1.684 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0141-8130.
Citácie:
1. [1.1] SAHU, A. - GOSWAMI, P. - BORA, U. In JOURNAL OF MATERIALS SCIENCEMATERIALS IN MEDICINE. ISSN 0957-4530, JAN 2009, vol. 20, no. 1, p. 171-175.,
WOS
2. [1.1] ZIA, K.M. - BARIKANI, M. - ZUBER, M. - BHATTI, I.A. - BARMAR, M. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. MAR 1 2009, vol.
44, no. 2, p. 182-185., WOS
MAŠÁN, Peter - STANKO, Michal. Mesostigmatic mites (Acari) and fleas
(Siphonaptera) associated with nests of mound-building mouse, Mus spicilegus
Petényi, 1882 (Mammalia, Rodentia). In Acta Parasitologica, 2005, vol. 50, p. 228234. (0.560 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 1230-2821.
Citácie:
1. [1.1] BAKER, A.S. - FOSTER, K.R. Vulgarogamasus sphecophilus (Cooreman)
comb. nov (Acari: Mesostigmata: Parasitidae): a redescription and new
hymenopteran association. In Zootaxa, 2009, vol. 2088, p. 51-64, WOS
2. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
MAŠÁN, Peter. A new macrochelid mite (Acarina: Mesostig mata) associated with
Trox sabulosus (L.) (Coleoptera: Scarabaeidae). In European journal of entomology,
1994, vol. 91, p. 349-351. ISSN 1210-5759.
Citácie:
1. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p.
85-124, WOS
2. [1.1] PHILIPS, J.R. The mite (Acarina) fauna of trogid beetles (Coleoptera:
Trogidae). In International Journal of Acarology, 2009, vol. 35, p. 1-17, WOS
MAŠÁN, Peter. Mites (Acarina) associated with species of Trox (Coleoptera,
Scarabaeidae). In European journal of entomology, 1993, vol. 90, p. 359-364. ISSN
1210-5759.
Citácie:
1. [1.1] BRAIG, H.R. & PEROTTI, M.A. Carcases and mites. In Experimental and
99
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA55
ADCA56
ADCA57
Applied Acarology, 2009, vol. 49, p. 45-84, WOS
2. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p.
85-124, WOS
3. [1.1] PHILIPS, J.R. The mite (Acarina) fauna of trogid beetles (Coleoptera:
Trogidae). In International Journal of Acarology, 2009, vol. 35, p. 1-17, WOS
MAŠÁN, Peter. The family Epicriidae in Slovakia: annotated faunal synopsis and
description of a new species of Epicrius (Acari, Mesostigmata, Epicriidae). In
ZOOTAXA, 2008, vol. 1880, p. 48-68. (0.691 - IF2007). (2008 - Current Contents).
ISSN 1175-5334.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P.- CICEKOVÁ, J. Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak-hornbeam
forest in NR Katarínka, Southwest Slovakia. In: TAJOVSKÝ, K., SCHLAGHAMERSKÝ,
J. & PIŽL, V. (Eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. ISB BC AS
CR, České Budějovice, 2009, p. 29–32.
MITERPÁKOVÁ, Martina - DUBINSKÝ, Pavol - REITEROVÁ, Katarína - STANKO, Michal.
Climate and environmental factors influencing Echinococcus multilocularis
occurrence in the Slovak Republic. In Annals of Agricultural and Environmental
Medicine, 2007, vol. 13, no. 2, p. 235-242.. (1.109 - IF2006). (2007 - Current
Contents)..
Citácie:
1. [1.1] DENZIN, N. - SCHLIEPHAKE, A. - WIRTH, A. Spatiotemporal analysis of the
infection of the Red Fox (Vulpes vulpes L.) with Echinococcus multilocularis in
Saxony-Anhalt. In BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE
WOCHENSCHRIFT. ISSN 0005-9366, MAR-APR 2009, vol. 122, no. 3-4, p. 82-92.,
WOS
NUTTALL, Patricia A. - TRIMNELL, A.R. - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan.
Exposed and concealed antigens as vaccine targets for controlling ticks and tickborne diseases. In Parasite immunology, 2006, vol. 28, no. 4, p. 155-163. (2006 Current Contents). ISSN 0141-9838.
Citácie:
1. [1.1] Choi, S.H.- Kwon, S.R.- Lee, E.H.- Kim, K.H. Molecular cloning, functional
characterization and localization of an annexin from a fish gill fluke Microcotyle
sebastis (Platyhelminthes: Monogenea). In Mol. Biochem. Parasitol., 2009, vol.
163, iss. 1, pp. 48-53., WOS
2. [1.1] Imamura, S.- Vaz, I.D.- Konnai, S. et al. Effect of vaccination with a
recombinant metalloprotease from Haemaphysalis longicornis. In Exp. Appl.
Acarol., 2009, vol. 48, Iss. 4, pp. 345-358, WOS
3. [1.1] Kumar, A.- Garg, R.- Yadav, C.L.- Vatsya, S.- Kumar, R.R.- Sugumar, P.Chandran, D.- Bedarkar, S.N. Immune responses against recombinant tick
antigen, Bm95, for the control of Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks in
cattle. In Veterinary Parasitology, 2009, vol. 165, no. 1-2, pp. 119-124, WOS
4. [1.1] Reichel, M.P. - Ellis, J.T. Neospora caninum - How close are we to
development of an efficacious vaccine that prevents abortion in cattle? In Int. J.
Parasitol., 2009, vol. 39, iss. 11, pp. 1173-1187., WOS
5. [1.1] Ribeiro JMC - Arca B. From Sialomes to the Sialoverse: An Insight into
Salivary Potion of Blood-Feeding Insects. In ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY,
2009, vol. 37, p. 59, WOS
6. [1.1] Vincent, B.N.- Adams, M.B.- Nowak, B.F.- Morrison, R.N. Cell-surface
100
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA58
ADCA59
carbohydrate antigen(s) of wild-type Neoparamoeba spp. are immunodominant
in sea-cage cultured Atlantic salmon (Salmo salar L.) affected by amoebic gill
disease (AGD). In Aquaculture, 2009, vol. 288, iss. 3-4, pp. 153-158., WOS
7. [1.1] Xiang, F. - Zhang, J.- Zhou, Y.- Li, Z.- Gong, H.- Zhou, J. Proteomic Analysis
of Proteins in the Salivary Glands of the Fed and Unfed Female Tick Rhipicephalus
haemaphysaloides. In Agricult. Sci. China, 2009, vol. 8, iss. 1, pp. 121-127, WOS
8. [1.1] Yamada, S.- Konnai, S.- Imamura, S.- Ito, T.- Onuma, M.- Ohashi, K.
Cloning and characterization of Rhipicephalus appendiculatus voraxin? and its
effect as anti-tick vaccine. Vaccine, 2009, vol. 27, no. 43, pp. 5989-5997, WOS
ONDRÁČKOVÁ, M. - DÁVIDOVÁ, Mária - PEČÍNKOVÁ, M. - BLAŽEK, R. - GELNAR, M. VALOVÁ, Z. - ČERNÝ, Jaroslav - JURAJDA, P. Metazoan parasites of Neogobius fishes
in the Slovak section of the River Danube. In Journal of Applied Ichthyology, 2005,
vol. 21, p. 345/349. (0.478 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0175-8659.
Citácie:
1. [1.1] Grabowska, J.- Grabowski, M.- Kostecka, A. Diet and feeding habits of
monkey goby (Neogobius fluviatilis) in a newly invaded area. 15th International
Conference on Aquatic Invasive Species (ICAIS), SEP 23-27, 2007 Nijmegen,
Netherlands. In BIOLOGICAL INVASIONS, 2009, vol. 11, no. 9, p. 2161-2170, WOS
2. [1.1] Kosuthova, L.- Kosco, J.- Letková, V.- Košuth, P.- Manko, P. New records
of endoparasitic helminths in alien invasive fishes from the Carpathian region. In
Biologia, 2009, vol. 64, no. 4, p. 776-780, WOS
3. [1.1] Kvach, Y.- Oguz, M.C. Communities of metazoan parasites of two fishes of
the Proterorhinus genus (Actinopterygii: Gobiidae). In Helminthologia, 2009, vol.
46, no.3, p.168-176, WOS
4. [1.1] Ondračková, O.M.- Dávidová, M.- Blažek, R.- Gelnar, M.- Jurajda, P. The
interaction between an introduced fish host and local parasite fauna: Neogobius
kessleri in the middle Danube River. In Parasitology Research, 2009, vol. 105, no.
1, p. 201-208, WOS
5. [1.1] Rakauskas, V.- Bacevičius, E.- Putys, Z.- Ložys, L.- Arbačiauskas, K.
Expansion, Feeding and Parasites of the Round Goby, Neogobius melanostomus
(Pallas, 1811), A Recent Invader in the Curonian Lagoon , Lithuania. In Acta
Zoologica Lituanica, 2008, vol. 18, no. 3, p. 180-190., WOS
6. [1.1] Vassilev, M.V. - Trichkova, T.A.- Ureche, D.- Stoica, I.- Battes, K. - Zivkov,
M. T. Distribution of Gobiid species (Gobiidae, Pisces) in the yantra river (Danube
basin , Bulgaria). In Proceedings of the anniversary scientific conference of
Ecology, 2008, p.163-172, WOS
7. [3] Kurupinar, E.- Öztürk, M.O. Mevsimsel Degişime ve Boy Büyüklügüne Bagli
Olarak Leuciscus cephalus L.'un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint
Faunasi Üzerine Bir Araştirma. In Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2009, vol. 33, no. 3,
p. 248 – 253
8. [3] Parrott, D.- Roy, S.- Baker, R.- Cannon, R.- Eyre, D. et al. Horizon scanning
for new invasive non-native animal species in England. Natural England
Commissioned Report NECR009. In Natural England Contract, 2009, no. SAE0302-189
PARK, Y. - ŽITŇAN, Dušan - GILL, S.S. - ADAMS, M.E. Molecular cloning and biological
activity of ecdysis-triggering hormones in Drosophila melanogaster. In FEBS Letters :
Federation of European Biochemical Societies Letters for the Rapid Publication of
Short Reports in Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology, 1999, vol. 463, č.,
p. 133-138. ISSN 0014-5793.
101
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA60
ADCA61
ADCA62
ADCA63
Citácie:
1. [1.1] GARD, A.L.- LENZ, P.H.- SHAW, J.R.- CHRISTIE, A.E. Identification of
putative peptide paracrines/hormones in the water flea Daphnia pulex
(Crustacea; Branchiopoda; Cladocera) using transcriptomics and
immunohistochemistry. In GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY,
2009, vol. 160, no. 3, p. 271-287, WOS
2. [1.1] HERBERT, Z.- POLLAK, E.- ZOUGMAN, A.- BOROS, A.- KAPAN, N.MOLNAR, L. Identification of Novel Neuropeptides in the Ventral Nerve Cord
Ganglia and Their Targets in an Annelid Worm, Eisenia fetida. In JOURNAL OF
COMPARATIVE NEUROLOGY, 2009, vol. 514, no. 5, p. 415-432, WOS
3. [1.1] RAYBURN, L.Y.M.- RHEA, J.- JOCOY, S.R.- BENDER, M. The proprotein
convertase amontillado (amon) is required during Drosophila pupal
development. In DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 333, no. 1, p. 48-56, WOS
PASTUCHOVÁ, Zuzana. Macroinvertebrate assemblages in conditions of lowdischarge streams of the Cerova vrchovina highland in Slovakia. In Limnologica :
Ecology and management of inland waters, 2006, vol. 36, no. 4, p. 241-250. (2006 Current Contents). ISSN 0075-9511.
Citácie:
1. [1.1] STARK, J.D.- PHILLIPS N. Seasonal variability in the Macroinvertebrate
Community Index: are seasonal correction factors required? In New Zealand
journal of marine and freshwater research, 2009, vol. 43, no. 4, p. 867-882, WOS
PETERKOVÁ, Kamila - VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko - ŠIMO,
Ladislav - NUTTALL, Patricia A. Immunomodulatory arsenal of nymphak ticks. In
Medical and Veterinary Entomology, 2008, vol. 23, p. 167 - 171. (1.461 - IF2007).
(2008 - Current Contents). ISSN 0269-283X.
Citácie:
1. [1.1] Guo XY (Guo, Xiuyang)1, Booth CJ (Booth, Carmen J.)2, Paley MA (Paley,
Michael A.)1, Wang XM (Wang, Xiaomei)1, DePonte K (DePonte, Kathleen)1,
Fikrig E (Fikrig, Erol)1, Narasimhan S (Narasimhan, Sukanya)1, Montgomery RR
(Montgomery, Ruth R.)1 Inhibition of Neutrophil Function by Two Tick Salivary
Proteins INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 6 Pages: 2320-2329
Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Hojgaard A (Hojgaard, Andrias)1,2, Biketov SF (Biketov, Sergey F.),
Shtannikov AV (Shtannikov, Alexander V.), Zeidner NS (Zeidner, Nordin S.)1,
Piesman J (Piesman, Joseph)1 Molecular Identification of Salp15, a Key Salivary
Gland Protein in the Transmission of Lyme Disease Spirochetes, From Ixodes
persulcatus and Ixodes pacificus (Acari: Ixodidae) JOURNAL OF MEDICAL
ENTOMOLOGY Volume: 46 Issue: 6 Pages: 1458-1463 Published: NOV
2009, WOS
PROKOP, Pavol - VÁCLAV, Radovan. Males respond to the risk of sperm competition
in the sexually cannibalistic praying mantis Mantis religiosa. In Ethology, 2005, vol.
111, no. 9, p. 836-848. ISSN 0179-1613.
Citácie:
1. [1.1] NESSLER, S.H.- UHL, G.- SCHNEIDER, J.M. Ethology, 2009, vol. 115, no. 7,
p. 633 – 640, WOS
2. [1.1] WINNICK, C.G.- HOLWELL, G.I.- HERBERSTEIN, M.E. Internal reproductive
anatomy of the praying mantid Ciulfina klassi (Mantodea: Liturgusidae). In
Arthropode Structure and Development, 2009, vol. 38, no. 60-69, WOS
PROKOP, Pavol - PROKOP, M. - TUNNICLIFFE, Sue Dale - DIRAN, Carla. Children's
102
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA64
ADCA65
ideas of animals' internal structures. In Journal of Biological Education, 2007, vol.
41, p. 62-67. (0.267 - IF2006). ISSN 0021-9266.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
2. [1.1] Oluk, S. Alternative Concepts and Widespread Beliefs Among 7(th) Grade
Students Related to Snakes. In Ekoloji, 2009, vol. 18, no. 70, p. 47-56, WOS
3. [1.1] Özden, M. Prospective science teachers' conceptions of the solution
chemistry.In Journal of Baltic Science Education, 2009, vol.8, no. 2, p. 69 – 78,
WOS
4. [1.2] Cardak, O.: Students' ideas about dangerous animals. In Asia-Pacific
Forum on Science Learning and Teaching, 2009, vol. 10, no. 2, p. 1-15, SOPUS
5. [1.2] Yorek, N.- Şahin, M.- Aydin H. Are Animals ‘More Alive' than Plants?
Animistic-Anthropocentric Construction of Life Concept. In Eurasia Journal of
Mathematics, Science and Technology Education, 2009, vol. 5, no. 4, p. 369-378,
SCOPUS
6. [3] Martínez-Losada, C.- García-Barros, S.- Garrido, M. What children aged five
to seven years know about sexual reproduction. ESERA, Istanbul, 31. August – 4.
September 2009, Tasar, M.F., Cakmacki, G., Akgul, E (Eds.), 7 pp
PROKOP, Pavol - PROKOP, M. - TUNNICLIFFE, Sue Dale. Is biology boring? Student
attitudes toward biology. In Journal of Biological Education, 2007, vol. 42, p. 36-39.
(0.267 - IF2006). ISSN 0021-9266.
Citácie:
1. [1.2] Erdogan, M.- Usak, M.- Ozel, M.: Prospective Biology and Chemistry
Teachers' Satisfaction with Laboratory and Laboratory Facilities: The Effect of
Gender and University. In Turkish Journal of Science Education, 2009, vol. 6, no.
1, p. 60 – 71, SCOPUS
2. [1.2] Yorek, N.Şahin, M.- Aydin H. Are Animals ‘More Alive' than Plants?
Animistic-Anthropocentric Construction of Life Concept. In Eurasia Journal of
Mathematics, Science and Technology Education, 2009, vol. 5, no. 4, p. 369-378,
SCOPUS
PROKOP, Pavol - LEŠKOVÁ, Andea - KUBIATKO, M. - DIRAN, Carla. Slovakian
Students' Knowledge of and Attitudes toward Biotechnology. In International
Journal of Science Education, 2010, vol. 29, no. 7, p. 895-907. (1.047 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0950-0693.
Citácie:
1. [1.1] Šorgo, A.- Ambrožič-Dolinšek, J. The relationship among knowledge of,
attitudes toward and acceptance of genetically modified organisms (GMOs)
among Slovenian teachers. In Electronic Journal of Biotechnology, 2009, vol.12,
no. 4, WOS
2. [1.1] Črne-Hladnik, H.- Peklaj, C.- Košmejl, K.- Hladnik, A.- Javornik, B.
Assessment of Slovene secondary school students' attitudes to biotechnology in
terms of usefulness, moral acceptability and risk perception. In Public
Understanding of Science, 2009, vol. 18, no. 6, p. 747 – 758, WOS
3. [3] FONSECA, M.J.- COSTA, P.- LENCASTRE, L.- TAVARES, F. Assessing
assessment tools: towards questionnaire improvement through validation.
ESERA, Istanbul, 31. August – 4. September 2009, Tasar, M.F., Cakmacki, G.,
Akgul, E (Eds.), 9 pp
4. [3] PARKER, P. M. Slovakia: Webster's Quotations, Facts and Phrases. ICON
103
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA66
ADCA67
ADCA68
ADCA69
Group International, San Diego, California, USA, 2008, p. 154, ISBN 0-546-656986
PROKOP, Pavol - KUBIATKO, M. - FANČOVIČOVÁ, Jana. Why do cocks crow?
Children's concepts about birds. In Research in Science Education, 2007, vol. 37, p.
393-405. ISSN 0157-244X.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
2. [1.1] Randler, C.: Learning About Bird Species on the Primary Level. In Journal
of Science Education and Technology, 2009, vol.18, no. 2, p.138 – 145, WOS
3. [3] Jelemenská, P. Model didaktické rekonstrukce z metodologického aspektu.
In: Janíková, M., Vlčková, K. et al. (eds.), Výzkum výuky: tématické oblasti,
výzkumné přístupy a metody. Padio, Brno, 2009, p. 145 – 170
4. [3] Pleasants, K.: Learning from a review of research on outdoor learning. In
Paper presented at ‘Outdoor education research and theory: critical reflections,
new directions', the Fourth International Outdoor Education Research
Conference, La Trobe University, Beechworth, Victoria, Australia, 15-18 April
2009, p. 1 - 17
5. [3] Torkar, G. Biology Teachers' Conceptions about Nature and Environment TwoFundamental Concepts of Education for Sustainable Development. In Acta
Biologica Slovenica, 2009, vol. 52, no. 1, p. 61 – 68
PROKOP, Pavol - VÁCLAV, Radovan. Seasonal aspects of sexual cannibalism in the
praying mantis (Mantis religiosa). In Journal of Ethology, 2008, vol. 26, no. 2, p. 213218. (2008 - Current Contents). ISSN 0289-0771.
Citácie:
1. [1.1] Barry, K.L.- Holwell, K. I.- Herberstein, M. E. Male mating behaviour
reduces the risk of sexual cannibalism in an Australian praying mantid. In Journal
of Ethology, 2009, vol. 27, no. 3, p. 377 – 383, WOS
2. [1.1] Nessler, S.H.- Uhl, G.- Schneider, J.M. Scent of a Woman - The Effect of
Female Presence on Sexual Cannibalism in an Orb-Weaving Spider (Araneae:
Araneidae). In Ethology, 2009, vol. 115, no. 7, p. 633 – 640, WOS
PROKOP, Pavol - PROKOP, M. - TUNNICLIFFE, Sue Dale. Effects of Keeping Animals
as Pets on Children's Concepts of Vertebrates and Invertebrates. In International
Journal of Science Education, 2010, vol. 30, no. 4, p 431-449.. (1.047 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0950-0693.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, 4, vol. 12, p. 1518 – 1522, WOS
2. [3] KLINGENBERG, K. Meaning Making with Living Animals: How to get from
Observations to Evidence? ESERA, Istanbul, 31. August – 4. September 2009, 10
p.
ROLLER, Ladislav - TANAKA, S. - KIMURA, K. - SATAKE, Honoo - TANAKA, Yoshiaki.
Molecular cloning of [Thr4, His7]-corazonin (Apime-corazonin) and its distribution in
the central nervous system of the honey bee Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae).
In Applied entomology and zoology, 2006, vol. 41, no. 2, p. 331-338. ISSN 00036862.
Citácie:
1. [1.1] PENER, M.P.- SIMPSON, S.J. Locust Phase Polyphenism: An Update In
Book Series: Advances In Insect Physiology, 2009, vol 36, p. 1-272, WOS
104
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA70
ADCA71
2. [1.1] VEENSTRA, J.A. Does corazonin signal nutritional stress in insects? In
Insect Biochemistry and Molecular Biology, vol. 39, no. 11, p. 755-762., WOS
3. [1.1] ZAVODSKA, R.- WEN, C.J.- SEHNAL, F.- HRDY, I.- LEE, H.J.- SAUMAN, I.
Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites.
Conference Information: Symposium on Biological Clocks - From Genes to
Physiology and Behavior held at the 23rd International Congress of Entomology,
JUL 06-12, 2008 Durban, SOUTH AFRICA. In JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY,
vol. 55, no. 5, p. 441-449., WOS
ROLLER, Ladislav - YAMANAKA, Naoki - WATANABE, Ken - DAUBNEROVÁ, Ivana ŽITŇAN, Dušan - KATAOKA, Hiroshi - TANAKA, Yoshiaki. The unique evolution of
neuropeptide genes in the silkworm Bombyx mori. In Insect Biochemistry and
Molecular Biology, 2009, vol. 38, p. 1147-1157. (2.626 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0965-1748.
Citácie:
1. [1.1] KAUFMANN, C.- MERZENDORFER, H.- GADE, G. The adipokinetic hormone
system in Culicinae (Diptera: Culicidae): Molecular identification and
characterization of two adipokinetic hormone (AKH) precursors from Aedes
aegypti and Culex pipiens and two putative AKH receptor variants from A.
aegypti. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no
11, p. 770-781, WOS
2. [1.1] MCVEIGH, P.- MAIR, G.- ATKINSON, L.- LADURNER, P.- ZAMANIAN, M.NOVOZHILOVA, E.- MARKS, N.J.- DAY, T.A.- MAULE, A.G. Discovery of multiple
neuropeptide families in the phylum Platyhelminthes. In INTERNATIONAL
JOURNAL FOR PARASITOLOGY, 2009, vol 39, no. 11, p. 1243-1252, WOS
3. [1.1] VAZQUEZ-ACEVEDO, N.- RIVERA, N.M.- TORRES-GONZALEZ, A.M.RULLAN-MATHEU, Y.- RUIZ-RODRIGUEZ, E.A.- SOSA, M.A. GYRKPPFNGSIFamide
(Gly-SIFamide) Modulates Aggression in the Freshwater Prawn Macrobrachium
rosenbergii. In BIOLOGICAL BULLETIN, 2009, vol. 217, no. 3, p. 313-326, WOS
4. [1.1] Walker RJ, Papaioannou S, Holden-Dye L. A review of FMRFamide- and
RFamide-like peptides in metazoa. In INVERTEBRATE NEUROSCIENCE, 2009, vol.
9, no. 3-4, p. 111-153, WOS
5. [1.1] ZHU, C.G.- HUANG, H.S.- HUA, R.S.- LI, G;.-YANG, D.- LUO, J.S.- ZHANG,
C.X.- SHI, L.G.- BENOVIC, J.L.- ZHOU, N.M. Molecular and functional
characterization of adipokinetic hormone receptor and its peptide ligands in
Bombyx mori. In FEBS LETTERS, 2009, vol. 583, no. 9, p. 1463-1468, WOS
SANGAMNATDEJ, S. - PAESEN, G.C. - SLOVÁK, Mirko - NUTTALL, Patricia A. A high
affinity serotonin- and histamine-binding lipocalin from tick saliva. In Insect
Molecular Biology. - Oxford : Blackwell Science, 2002, vol. 11, no. 1, p. 79-86.
Citácie:
1. [1.1] Beaufays, J.- Adam, B.- Decrem, Y.- Prevot, P.P.- Santini, S.- Brasseur, R.Brossard, M.- Lins, L.- Vanhamme, L.- Godfroid, E. In : PLOS ONE, 2008, vol. 3,
no.12, e3941, WOS
2. [1.1] Beaufays, J.- Adam, B.- Menten-Dedovart, C.- Fievez, L.- Grosjean, A.Decrem, Y.- Prevot, P.P.- Santini, S.- Brasseur, R.- Brossard, M.- Vanhaeverbeek,
M.- Bureau, F.- Heinen, E.- Lins, L.- Vanhamme, L.- Godfroid, E. In PLOS ONE,
2008, vol. 3, no. 12, p.3987., WOS
3. [1.1] Francischetti, I.M.B.- Sa-Nunes, A.- Mans, B.J.- Santos, I.M.- Ribeiro,
J.M.C. The role of saliva in tick feeding. In Frontiers in Bioscience, 2009, vol.14, p.
2051-2088, WOS
105
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA72
ADCA73
ADCA74
4. [1.1] Fry, B,G.- Roelants, K.- Champagne, D.E.- Scheib, H.- Tyndall, J.D.A.- King,
G.F.- Nevalainen, T.J.- Norman, J.A.- Lewis, R.J.- Norton, R.S.- Renjifo, C. - de la
Vega, R.C.R. The Toxicogenomic Multiverse: Convergent Recruitment of Proteins
Into Animal Venoms. In Annual review of genomics and human genetics, 2009,
vol.10, p. 483-511, WOS
5. [1.1] Prevot, P.P.- Beschin, A.- Lins, L.- Beaufays, J.- Grosjean, A.- Bruys, L.Adam, B.- Brossard, M.- Brasseur, R.- Boudjeltia, K.Z.- Vanhamme, L.- Godfroid,
E. Exosites mediate the anti-inflammatory effects of a multifunctional serpin
from the saliva of the tick Ixodes ricinus. In FEBS Journal, 2009, vol. 276, no. 12,
p.3235-3246, WOS
6. [1.1] Ribeiro, J.M.C.- Arca, B. From Sialomes to the Sialoverse: An Insight into
Salivary Potion of Blood-Feeding Insects. In Advances in Insect Physiology, 2009,
vol. 37, p. 59-+., WOS
7. [1.1] Tyson, K.R.- Piesman, J. Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions.
In Advances in Insect Physiology, 2009, vol. 37, p. 243-296, WOS
STANKO, Michal - PROKOPČÁKOVÁ, H. - FRIČOVÁ, Jana - PEŤKO, Branislav.
Occurrence of antibodies to leptospira in small mammals in Eastern Slovakia. In
Veterinární medicína, 1996, vol. 41, no. 12, p. 373-377. ISSN 0375-8427.
Citácie:
1. [1.1] MILLAN, J. - CANDELA, M.G. - LOPEZ-BAO, J.V. - PEREIRA, M. - JIMENEZ,
M.A. - LEON-VIZCAINO, L. Leptospirosis in Wild and Domestic Carnivores in
Natural Areas in Andalusia, Spain. In VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES.
ISSN 1530-3667, OCT 2009, vol. 9, no. 5, p. 549-554., WOS
ŠEDIVÁ, Alena - JANKO, Karel - ŠLECHTOVÁ, Vendula - KOTLÍK, Petr - SIMONOVIČ,
Predrag - DELIČ, A. - VASSILEV, Milen. Around or across the Carpathians:
colonization model of the Danube basin inferred from genetic diversification of
stone loach (Barbatula barbatula) populations. In Molecular Ecology, 2008, vol.17,
p. 1277-1292. (5.169 - IF2007). (2008 - Current Contents, BIOSIS Previews, Academic
Search, AGRICOLA, CABDirect, MEDLINE/PubMed, SCOPUS). ISSN 0962-1083.
Citácie:
1. [1.1] COSTEDOAT, C.- GILLES, A. Quaternary pattern of freshwater fishes in
Europe: comparative phylogeography and conservation perspective. In Open
Conservation Biology Journal, 2009, no. 3, p. 36-48., WOS
2. [1.1] Hanfling, B.- Dumpelmann, C.- Bogutskaya, N.G.- Brandl, R.- Brandle, M.
Shallow phylogeographic structuring of Vimba vimba across Europe suggests two
distinct refugia during the last glaciation. In Journal of Fish Biology, 2009, vol. 75,
no. 9, p. 2269-2286., WOS
3. [1.1] Previsic, A.- Walton, C.- Kucinic, M.- Mitrikeski, P.T.- Kerovec M.
Pleistocene divergence of Dinaric Drusus endemics (Trichoptera, Limnephilidae)
in multiple microrefugia within the Balkan Peninsula. In Molecular Ecology, 2009,
vol. 18, no. 4, p. 634-64, WOS
ŠIMO, Ladislav - SLOVÁK, Mirko - PARK, Yoonseong - ŽITŇAN, Dušan. Identification
of a complex peptidergic neuroendocrine network in the hard tick, Rhipicephalus
appendiculatus. In Cell & Tissue Research, 2009, vol. 335, p. 639-655. ISSN 0303766X.
Citácie:
1. [1.1] NEUPERT, S.- RUSSELL, W.K.- PREDEL, R.- RUSSELL, D.H.- STREY, O.F.TEEL, P.D. NACHMAN, R.J. The neuropeptidomics of Ixodes scapularis
synganglion. Jn JOURNAL OF PROTEOMICS, 2009, vol. 72, no. 6, p. 1040-1045,
106
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA75
ADCA76
ADCA77
WOS
ŠPORKA, Ferdinand - VLEK, H.E. - BULÁNKOVÁ, Eva - KRNO, Iľja. Influence of
seasonal variation on bioassessment of streams using macroinvertebrates. In
Hydrobiologia, 2006, vol. 566, p. 543-555. ISSN 0018-8158.
Citácie:
1. [1.1] Conley, J.M.- Schorr, M.S.- Hanson, M.L.- Symes, S.J.- Richards, S. M.Is
ambient chitobiase activity a monitoring tool for impacts on secondary
production in lotic systems? In Canadian Journal Of Fisheries And Aquatic
Sciences, 2009, vol. 66, no. 8, p.1274-1281, WOS
2. [1.1] Leunda, P.M.- Oscoz, J.- Miranda, R.- Arino, A.H. Longitudinal and
seasonal variation of the benthic macroinvertebrate community and biotic
indices in an undisturbed Pyrenean river. In ECOLOGICAL INDICATORS, 2009, vol.
9, no. 1, p. 52-63, WOS
3. [1.1] MUNNE, A.- PRAT, N. Use of macroinvertebrate-based multimetric indices
for water quality evaluation in Spanish Mediterranean rivers: an intercalibration
approach with the IBMWP index. In Hydrobiologia, 2009, vol. 628, no. 1, p. 203225, WOS
4. [1.1] Stark, J.D., Phillips, N. Seasonal variability in the Macroinvertebrate
Community Index: are seasonal correction factors required? In New Zealand
Journal Of Marine And Freshwater Research, 2009, vol. 43, no. 4, p. 867-882,
WOS
ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - DERDÁKOVÁ, Markéta - HANDŽÁKOVÁ-LENČÁKOVÁ,
Daniela - IVANOVÁ, R. - STANKO, Michal - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - PEŤKO, Branislav.
Serological and molecular detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and
Anaplasmataceae in rodents. In Folia Microbiologica, 2008, vol. 53, no. 6, p. 493499. (0.989 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0015-5632.
Citácie:
1. [1.1] HULINSKA, D. - VOTYPKA, J. - VANOUSOVA, D. - HERCOGOVA, J. HULINSKY, V. - DREVOVA, H. - KURZOVA, Z. - UHERKOVA, L. Identification of
Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with
erythema migrans. In FOLIA MICROBIOLOGICA. ISSN 0015-5632, MAY 2009, vol.
54, no. 3, p. 246-256., WOS
TAKÁČ, Peter - NUNN, Miles A. - MESZÁROS, János - PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRBJAR,
Norbert - VLASÁKOVÁ, Petra - KOZÁNEK, Milan - KAZIMÍROVÁ, Mária - HART,
George - NUTTALL, Patricia A. - LABUDA, Milan. Vasotab, a vasoactive peptide from
horse fly Hybomitra bimaculata (Diptera, Tabanidae) salivary glands. In Journal of
Experimental Biology, 2006, vol. 209, p. 343-352. (2.712 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0022-0949.
Citácie:
1. [1.1] CALVO, E. - PHAM, V.M. - MARINOTTI, O. - ANDERSEN, J.F. - RIBEIRO,
J.M.C. The salivary gland transcriptome of the neotropical malaria vector
Anopheles darlingi reveals accelerated evolution of genes relevant to
hematophagy. In BMC GENOMICS. ISSN 1471-2164, JAN 29 2009, vol. 10., WOS
2. [1.1] MA, D.Y. - WANG, Y.P. - YANG, H.L. - WU, J. - AN, S. - GAO, L. - XU, X.Q. LAI, R. Anti-thrombosis Repertoire of Blood-feeding Horsefly Salivary Glands. In
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS. ISSN 1535-9476, SEP 2009, vol. 8, no. 9,
p. 2071-2079., WOS
3. [1.1] RIBEIRO, J.M.C. - ARCA, B. From Sialomes to the Sialoverse: An Insight
into Salivary Potion of Blood-Feeding Insects. In ADVANCES IN INSECT
107
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA78
ADCA79
ADCA80
ADCA81
ADCA82
PHYSIOLOGY, VOL 37. ISSN 0065-2806, 2009, vol. 37, p. 59-+., WOS
4. [1.1] WANG, X.Y. - RIBEIRO, J.M.C. - BROCE, A.B. - WILKERSON, M.J. - KANOST,
M.R. An insight into the transcriptome and proteome of the salivary gland of the
stable fly, Stomoxys calcitrans. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR
BIOLOGY. ISSN 0965-1748, SEP 2009, vol. 39, no. 9, p. 607-614., WOS
5. [1.1] ZHAO, R.L. - YU, X.D. - YU, H.N. - HAN, W.Y. - ZHAI, L.Y. - HAN, J.Y. - LIU,
J.Z. Immunoregulatory peptides from salivary glands of the horsefly, Tabanus
pleskei. In COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY &
MOLECULAR BIOLOGY. ISSN 1096-4959, SEP 2009, vol. 154, no. 1, p. 1-5., WOS
TANAKA, Yoshiaki - HUA, Y.-J. - ROLLER, Ladislav - TANAKA, S. Corazonin reduces the
spinning rate in the silkworm, Bombyx mori. In Journal of Insect Physiology, 2001,
vol. 48, p. 707-714. (2001 - Current Contents). ISSN 0022-1910.
Citácie:
1. [1.1] Pener MP- Simpson SJ. Locust Phase Polyphenism: An Update. In
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, Book Series: ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY, 2009, vol. 36, p. 1-272, WOS
TARAGEĽOVÁ, Veronika - KOČI, Juraj - HANINCOVÁ, Klára - KURTENBACH, K. DERDÁKOVÁ, Markéta - OGDEN, Nick H. - LITERÁK, I. - KOCIANOVÁ, Elena - LABUDA,
Milan. Blackbirds and song thrushes constitute a key reservoir of Borrelia garinii, the
causative agent of Borreliosis in Central Europe. In Applied and Environmental
Microbiology, 2008, vol. 74, no. 4, p. 1289-1293. (4.004 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0099-2240.
Citácie:
1. [1.1] MARGOS, G. - VOLLMER, S.A. - CORNET, M. - GARNIER, M. - FINGERLE, V.
- WILSKE, B. - BORMANE, A. - VITORINO, L. - COLLARES-PEREIRA, M. DRANCOURT, M. - KURTENBACH, K. A New Borrelia Species Defined by Multilocus
Sequence Analysis of Housekeeping Genes. In APPLIED AND ENVIRONMENTAL
MICROBIOLOGY. ISSN 0099-2240, AUG 15 2009, vol. 75, no. 16, p. 5410-5416.,
WOS
TRÁVNIČEK, M. - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - NADZAMOVÁ, Diana - STANKO, Michal ČISLÁKOVÁ, L. - PEŤKO, Branislav - MARDZINOVÁ, S. - BHIDE, Mangesh.
Seroprevalence of anti-Borrelia burgdorferi antibodies in sheep and goats from
mountainous areas of Slovakia. In Annals of Agricultural and Environmental
Medicine, 2002, vol. 9, no. 2, p. 153-155. (2002 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] SROKA, J. - SZYMANSKA, J. - WOJCIK-FATLA, A. The occurrence of
Toxoplasma gondii and Borrelia Burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinusticksfrom
East Poland with the use of PCR. In ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE. ISSN 1232-1966, DEC 2009, vol. 16, no. 2, p. 313319., WOS
USAK, Muhammet - ERDOGAN, Mehmet - PROKOP, Pavol - ÖZEL, Murat. Turkish
high school and university students' knowledge and attitudes regarding
biotechnology. In Biochemistry and Molecular Biology Education, 2009, vol. 37, no.
2, p. 123-130. (0.635 - IF2008). ISSN 1470-8175.
Citácie:
1. [3] Fonseca, M.J.,-Costa, P.- Lencastre, L.- Tavares, F. Assessing assessment
tools: towards questionnaire improvement through validation. ESERA, Istanbul,
31. August – 4. September 2009, Tasar, M.F., Cakmacki, G., Akgul, E (Eds.), 9 pp
VÁCLAV, Radovan - PROKOP, Pavol. Does the appearance of orb-weaving spiders
108
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA83
ADCA84
ADCA85
attract prey? Annales Zoologici Fennici,. In Annales Zoologici Fenici, 2006, vol. 43,
no. 1, p. 65-71. ISSN 0003-455X.
Citácie:
1. [1.1] Chiao, C.C.- Wu, W.Y- Chen, S.H.- Yang, E.C. Visualization of the spatial
and spectral signals of orb-weaving spiders, Nephila pilipes, through the eyes of a
honeybee. In Journal of Experimental Biology, 2009, vol. 212, no. 14, p. 22692278, WOS
2. [1.1] Fan, C.M.- Yang, E.C.- I. Min Tso, I.M. Hunting efficiency and predation
risk shapes the color-associated foraging traits of a predator. In Behavioral
Ecology, 2009, vol. 20, no. 4, p. 808-816, WOS
3. [1.1] Galvez, D. Frame-web-choice experiments with stingless bees support the
prey-attraction hypothesis for silk decorations in Argiope savignyi. In Journal of
Arachnology, 2009, vol. 37, no. 3, p. 249 – 253, WOS
4. [1.1] Théry, M.- Casas, J. The multiple disguises of spiders: web colour and
decorations, body colour and movement. Philosophical Transactions of The Royal
Society, In Biological Sciences, 2009, vol. 364, no. 1516, p. 471 – 480, WOS
VÁCLAV, Radovan - PROKOP, Pavol - FEKIAČ, V. Expression of breeding coloration in
Green Lizards (Lacerta viridis): variation with morphology and tick infestation. In
Canadian Journal of Zoology, 2007, vol. 85, p. 1199-1206. (1.393 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0008-4301.
Citácie:
1. [1.1] Kopena R.- López P, Martin, J. Lipophilic Compounds from the Femoral
Gland Secretions of Male Hungarian Green Lizards, Lacerta viridis. In Zeitschrift
fur Naturforschung, Section C-A, Journal of Biosciences, 2009, vol. 64, no. 5-6, p.
434 – 440, WOS
2. [1.1] Martín, J.- López, P. Multiple color signals may reveal multiple messages
in male Schreiber's green lizards, Lacerta schreiberi. In Behavioral Ecology and
Sociobiology, 2009, vol. 63, no. 12, p.1743-1755, WOS
VÁCLAV, Radovan - CALERO-TORRALBO, Miguel A. - VALERA, Francisco. Ectoparasite
load is linked to ontogeny and cell-mediated immunity in an avian host system with
pronounced hatching asynchrony. In Biological Journal of the Linnean Society : <a>
journal of evolution, 2008, vol. 94, p. 463-473. (2008 - Current Contents). ISSN 00244066.
Citácie:
1. [1.1] AVILES, J.M.- PEREZ-CONTRERAS, T.- NAVARRO, C.- SOLER, J.J. Male
spotless starlings adjust feeding effort based on egg spots revealing ectoparasite
load. In Animal Behaviour, 2009, vol. 78, p. 993-999, WOS
2. [1.1] O'BRIEN, E.L.- DAWSON, R.D. Palatability of passerines to parasites:
within-brood variation in nestling responses to experimental parasite removal
and carotenoid supplementati. In Oikos, 2009, vol. 118, p. 1743-1751, WOS
VÁCLAV, Radovan - HOI, Herbert - BLOMQVIST, D. Badge size, paternity assurance
behaviours and paternity losses inmale house sparrows. In Journal of Avian Biology,
2002, vol. 33, č., p. 315-318. (2002 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Crowe, S.A.- Kleven, O.- Delmore, K.E.- Laskemoen, T.- Nocera, J.J.- Lifjeld,
J.T.- Robertson, R.J. Paternity assurance through frequent copulations in a wild
passerine with intense sperm competition. In Animal Behaviour, 2009, vol. 77, p.
183-187., WOS
2. [3] Boersma, P.D.- Reichard, S.H.- Van Buren, A.N. Invasive species in the
109
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA86
ADCA87
ADCA88
Pacific Northwest. Seattle. In University of Washington Press, 2009, ISBN: 0-29598596-8.
VÁCLAV, Radovan - HOI, Herbert. Different reproductive tactics in house sparrows
signalled by badge size: is there a benefit to being average?. In Ethology, 2002, vol.
108, č., p. 569-582. (2002 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Lendvai, A.Z.- Barta, Z.- Chastel, O. Conflict over parental care in house
sparrows: do females use a negotiation rule? In Behavioral Ecology, 2009, vol.
20, p. 651-656, WOS
2. [1.1] Ringsby, T.H.- Berge, T.- Saether, B.E.- Jensen, H. Reproductive success
and individual variation in feeding frequency of House Sparrows (Passer
domesticus). In Journal of Ornithology, 2009, vol. 150, p. 469-481., WOS
3. [1.1] Szollosi, E. - Rosivall, B.- Hasselquist, D.- Torok, J. The effect of parental
quality and malaria infection on nestling performance in the Collared Flycatcher
(Ficedula albicollis). In Journal of Ornithology, 2009, vol. 150, p. 519-527, WOS
VALERA, Francisco - HOI, Herbert - DAROLOVÁ, Alžbeta - KRIŠTOFÍK, Ján. Size versus
health as a cue for host choice: A test of the tasty chick hypothesis. In Parasitology,
2004, vol. 129, no. 1, p. 59-68. (1.821 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0031-1820.
Citácie:
1. [1.1] O'BRIEN, E.L.- DAWSON, R. Palatability of passerines to parasites:
Within-brood variation in nestling responses to experimental parasite removal
and carotenoid supplementation. In Oikos, 2009, vol. 118, no.11, p. 1743-1751.,
WOS
2. [1.1] O'Brien EL. - Dawson RD. Palatability of passerines to parasites: withinbrood variation in nestling responses to experimental parasite removal and
carotenoid supplementation. In OIKOS, 2009, vol. 118, no. 11, p. 1743-1751, WOS
3. [1.1] RECKARDT, K.- KERTH, G.. Does the mode of transmission between hosts
affect the host choice strategies of parasites? Implications from a field study on
bat fly and wing mite infestation of Bechstein's bats. In OIKOS, 2009, vol. 118, no.
2, p. 183-190, WOS
4. [1.1] WIEBE, K.L Nest excavation does not reduce harmful effects of
ectoparasitism: an experiment with a woodpecker, the northern flicker Colaptes
auratus. In JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY, 2009, vol. 40, no. 2, p. 166-172, WOS
VANČOVÁ, Iveta - SLOVÁK, Mirko - HAJNICKÁ, Valéria - LABUDA, Milan - ŠIMO,
Ladislav - PETERKOVÁ, Kamila - HAILS, R.S. - NUTTALL, Patricia A. Differential antichemokine activity of Amblyomma variegatum adult ticks during blood-feeding. In
Parasite immunology. - Oxford : Blackwell Science, 2007, vol. 29, no.4, p. 169-177.
(2.009 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0141-9838.
Citácie:
1. [1.1] Francischetti IMB (Francischetti, Ivo M. B.)1, Sa-Nunes A (Sa-Nunes,
Anderson)1, Mans BJ (Mans, Ben J.)1, Santos IM (Santos, Isabel M.)2, Ribeiro
JMC (Ribeiro, Jose M. C.)1 The role of saliva in tick feeding FRONTIERS IN
BIOSCIENCE Volume: 14 Pages: 2051-2088 Published: JAN 1 2009,, WOS
2. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
3. [1.2] COLWELL, D.D. - OTRANTO, D. - STEVENS, J.R. Oestrid flies: eradication
and extinction versus biodiversity. In Trends in Parasitology, 2009, vol.25, no.11,
110
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA89
ADCA90
500-504., SCOPUS
VLEK, H.E. - ŠPORKA, Ferdinand - KRNO, Iľja. Influence of macroinvertebrate sample
size on bioassessment of stream. In Hydrobiologia, 2006, vol. 566, p. 523-542. ISSN
0018-8158.
Citácie:
1. [1.1] Southerland, M.T.- Volstad, J.H.- Weber, E.D.- Klauda, R.J.- Poukish, C.A.Rowe, M.C. Application of the probability-based Maryland Biological Stream
Survey to the state's assessment of water quality standards. In Environmental
Monitoring And Assessment, 2009, vol. 150, no. 1-4, p. 65-73, WOS
XIA, Qingyou - WANG, Jun - ZHOU, Zeyang - LI, Ruiqiang - FAN, Wei - CHENG, Daojun
- CHENG, Tingcai - QIN, Junjie - DUAN, Jun - XU, Hanfu - LI, Qibin - LI, Ning - WANG,
Mingwei - DAI, Fangyin - LIU, Chun - LIN, Ying - ZHAO, Ping - ZHANG, Huijie - LIU,
Shiping - ZHA, Xingfu - LI, Chunfeng - ZHAO, Aichun - PAN, Minhui - PAN, Guoqing SHEN, Yihong - GAO, Zhihong - WANG, Zilong - WANG, Genhong - WU, Zhengli HOU, Yong - CHAI, Chunli - YU, Quanyou - HE, Ningjia - ZHANG, Z. - LI, Songgang YANG, Huanming - LU, Cheng - WANG, Jian - XIANG, Zhonghuai - MITA, Kazuei KASAHARA, Masahiro - NAKATANI, Yoichiro - YAMAMOTO, Kimiko - ABE, Hiroaki AHSAN, Brudrul - DAIMON, Takaaki - DOI, Koichiro - FUJII, Tsuguru - FUJIWARA,
Haruhiko - FUJIYAMA, Asao - FUTANASHI, R. - HASHIMOTO, Shin-ichi - ISHIBASHI,
Jun - IWAMI, Masafumi - KADONO-OKUDAF, Keiko - KANAMORI, Hiroyuki KATAOKA, Hiroshi - KATSUMA, Susumu - KAWAOKA, Shinpei - KAWASAKI, Hideki KOHARA, Yuji - KOZAKI, T. - KUROSHU, Reginaldo M. - KUWAZAKI, Seigo MATSUSHIMA, Kouji - MINAMI, Hiroshi - NAGAYASU, Yukinobu - NAKAGAWA,
Tatsuro - NARUKAWA, Junko - NOHATA, Junko - OHISHI, Kazuko - ONO, Yukiteru OSANAI-FUTAHASHIJ, Mizuko - OZAKI, Katsuhisa - QU, Wei - ROLLER, Ladislav SASAKI, Shin - SASAKI, Takuji - SEINO, Atsushi - SHINOMURA, M. - TADASU, Shin-i SHINODA, Tetsuro - SHIOTSUKI, Takahiro - SUETSUGU, Yoshitaka - SUGANO, Sumio SUWA, Makiko - SUZUKI, Yutaka - TAKIYA, Shigeharu - TAMURA, Toshiki - TANAKA,
Hiromitsu - TANAKA, Yoshiaki - TOUHARA, Kazushige - YAMADA, Tomoyuki YAMAKAWA, Minoru - YAMANAKA, Naoki - YOSHIKAWA, Hiroshi - ZHONG, YangSheng - SHIMADA, Toru - MORISHITA, Shinichi. The genome of a lepidopteran model
insect, the silkworm Bombyx mori. In Insect Biochemistry and Molecular Biology,
2008, vol. 38, p. 1036-1145. ISSN 0965-1748.
Citácie:
1. [1.1] Hart MW, Grosberg RK. Caterpillars did not evolve from onychophorans
by hybridogenesis. In PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2009, vol. 106, no. 47, p. 19906-19909,
WOS
2. [1.1] Li J.Y.- Chen X.- Moghaddam S.H.H.- Chen M.-Wei H.- Zhong B.X. Shotgun
proteomics approach to characterizing the embryonic proteome of the silkworm,
Bombyx mori, at labrum appearance stage. In : INSECT MOLECULAR BIOLOGY,
2009, vol. 18, no. 5, p. 649-660, WOS
3. [1.1] Vogt R.G..- Miller N.E.- Litvack R.- Fandino R.A.- Sparks J.- Staples J.Friedman R.- Dickens J.C. The insect SNMP gene family. In INSECT BIOCHEMISTRY
AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no. 7, p. 448-456, WOS
4. [1.1] Zhan S.A.- Huang J.H.- Guo Q.H.- Zhao Y.P.- Li W.H.- Miao X.X.- Goldsmith
M.R.- Li M.W.- Huang Y.P.An integrated genetic linkage map for silkworms with
three parental combinations and its application to the mapping of single genes
and QTL. In BMC GENOMICS, 2009, vol. 10, no.389, WOS
111
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA91
ADCA92
ADCA93
YAMANAKA, Naoki - ŽITŇAN, Dušan - KIM, Y. J. - ADAMS, M.E. - HUA, Y.-J. - SUZUKI,
Yutaka - SUZUKI, A. - SATAKE, Honoo - MIZOGUCHI, Akira - ASAOKA, K. - TANAKA,
Yoshiaki - KATAOKA, Hiroshi. Regulation of insect steroid hormone biosynthesis by
innervating peptidergic neurons. In Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 2006, vol. 103, no. 23, p. 8622-8627. ISSN
0027-8424.
Citácie:
1. [1.1] GALLUS, L.- FERRANDO, S.- BOTTARO, M.- DIASPRO, A.-; GIROSI, L.FAIMALI, M.- RAMOINO, P.- TAGLIAFIERRO, G. Presence and Distribution of
FMRFamide-Like Immunoreactivity in the Cyprid of the Barnacle Balanus
amphitrite (Cirripedia, Crustacea). In MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE,
2009, vol. 72, no. 2, p. 101-109, WOS
YAMANAKA, Naoki - YAMAMOTO, Sachie - ŽITŇAN, Dušan - WATANABE, Ken KAWADA, Tsuyoshi - SATAKE, Honoo - KANEKO, Yu - HIRUMA, Kiyoshi - TANAKA,
Yoshiaki - SHINODA, Tetsuro - KATAOKA, Hiroshi. Neuropeptide Receptor
Transcriptome Reveals Unidentified Neuroendocrine Pathways. In PLoS ONE, 2008,
vol. 3, no.8.
Citácie:
1. [1.1] KAUFMANN, C.- MERZENDORFER, H.- GADE, G. The adipokinetic hormone
system in Culicinae (Diptera: Culicidae): Molecular identification and
characterization of two adipokinetic hormone (AKH) precursors from Aedes
aegypti and Culex pipiens and two putative AKH receptor variants from A.
aegypti. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no.
11, p. 770-781, WOS
2. [1.1] UEDA, H.- SHINODA, T.- HIRUMA, K. 2009. Spatial expression of the
mevalonate enzymes involved in juvenile hormone biosynthesis in the corpora
allata in Bombyx mori. In JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 55, no. 9,
p.798-804, WOS
3. [1.1] VEENSTRA, JA. Does corazonin signal nutritional stress in insects?. In
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no. 11, p. 755762, WOS
4. [1.1] VEENSTRA, JA. Allatostatin C and its paralog allatostatin double C: The
arthropod somatostatins. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY,
2009, vol. 39, no. 3, p. 161-170, WOS
5. [1.1] VEENSTRA, JA. Peptidergic paracrine and endocrine cells in the midgut of
the fruit fly maggot. In CELL AND TISSUE RESEARCH, 2009, vol. 336, no. 2, p. 309323, WOS
ŽITŇAN, Dušan - KINGAN, T.G. - KRAMER, S.J. - BECKAGE, N.E. Accumulation of
neuropeptides in the cerebral neurosecretory-system of manduca-sexta larvae
parasitized by the braconid wasp cotesia-congregata. In Journal of Comparative
Neurology, 1995, vol. 356, no. 1, p. 83-100. ISSN 0021-9967.
Citácie:
1. [1.1] HAMANAKA, Y.- TANAKA, S.- NUMATA, H.- SHIGA, S. Morphological
Characterization of Neurons Projecting to the Ring Gland in the Larval Blow Fly,
Protophormia terraenovae. In ZOOLOGICAL SCIENCE, 2009, vol. 26, no. 3, p. 227237, WOS
2. [1.1] PRUIJSSERS, A.J.- FALABELL, P.- EUM, J.H.- PENNACCHIO, F.- BROWN,
M.R.- STRAND, M.R. Infection by a symbiotic polydnavirus induces wasting and
inhibits metamorphosis of the moth Pseudoplusia includens. In JOURNAL OF
112
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA94
ADCA95
ADCA96
ADCA97
EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 212, no. 18, p. 2998-3006, WOS
ŽITŇAN, Dušan - KINGAN, T.G. - HERMESMAN, J.L. - ADAMS, M.E. Identification of
ecdysis-triggering hormone from an epitracheal endocrine system. In Science, 2003,
vol. 271, no. 5245, p. 88-91. ISSN 0036-8075.
Citácie:
1. [1.1] AYALI, A. The role of the arthropod stomatogastric nervous system in
moulting behaviour and ecdysis. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2009,
vol. 212, no. 4, p. 453-459, WOS
2. [1.1] GARD, A.L.- LENZ, P.H.- SHAW, J.R.- CHRISTIE, A.E. Identification of
putative peptide paracrines/hormones in the water flea Daphnia pulex
(Crustacea; Branchiopoda; Cladocera) using transcriptomics and
immunohistochemistry. In GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY,
2009, vol. 160, no. 3, p. 271-287, WOS
3. [1.1] PARK, D.- TAGHERT, P.H. Peptidergic neurosecretory cells in insects:
Organization and control by the bHLH protein. In DIMMED. GENERAL AND
COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2009, vol. 162, no. 1, p. 2-7, WOS
4. [1.1] TAGHERT, PH. Circadian Biology: A Neuropeptide Is Bound To Activate Its
Receptor. In CURRENT BIOLOGY, 2009, vol. 19, no. 16, p. R696-R697, WOS
5. [1.1] VEENSTRA, JA. Does corazonin signal nutritional stress in insects?. In
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no. 11, p. 755762, WOS
ŽITŇAN, Dušan - SEHNAL, F. - BRYANT, P. J. NEURONS PRODUCING SPECIFIC
NEUROPEPTIDES IN THE CENTRAL-NERVOUS-SYSTEM OF NORMAL AND
PUPARIATION-DELAYED DROSOPHILA. In Developmental Biology, 1993, vol. 156, no.
1, p. 117-135. ISSN 0012-1606.
Citácie:
1. [1.1] NEUPERT, S.- SCHATTSCHNEIDER, S.- PREDEL, R. Allatotropin-related
peptide in cockroaches: Identification via mass spectrometric analysis of single
identified neurons. In PEPTIDES, 2009, vol. 30, no. 3, p. 489-494, WOS
2. [1.1] NEUPERT, S.- SCHATTSCHNEIDER, S.- PREDEL, R. Allatotropin-related
peptide in cockroaches: Identification via mass spectrometric analysis of single
identified neurons. In PEPTIDES, 2009, vol. 30, no. 3, p. 489-494, WOS
3. [1.1] WEAVER, R.J.- AUDSLEY, N. Neuropeptide Regulators of Juvenile
Hormone Synthesis Structures, Functions, Distribution, and Unanswered
Questions. In TRENDS IN COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY AND NEUROBIOLOGY,
2009, vol. 1163, p. 316-329, WOS
ŽITŇAN, Dušan - ŽITŇANOVÁ, I. - SPALOVSKÁ - VALACHOVÁ, Ivana - TAKÁČ, Peter PARK, Y. - ADAMS, M.E. Conservation of ecdysis-triggering hormone signalling in
insects. In Journal of Experimental Biology, 2003, vol. 206, no. 8, p. 1275-1289.
(2.418 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0022-0949.
Citácie:
1. [1.1] PENER, M.P.- SIMPSON, SJ. Locust Phase Polyphenism: An Update. In
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 36, no. 36, s. 1-272, WOS
ŽITŇAN, Dušan - KIM, Y. J. - ŽITŇANOVÁ, I. - ROLLER, Ladislav - ADAMS, M.E.
Complex steroid-peptide-receptor cascade controls insect ecdysis. In General and
Comparative Endocrinology, 2007, vol. 153, p. 88-96. (2.487 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0016-6480.
Citácie:
1. [1.1] AYALI, A. The role of the arthropod stomatogastric nervous system in
113
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA98
ADCA99
moulting behaviour and ecdysis. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2009,
vol. 212, no. 4, p. 453-459, WOS
2. [1.1] CRANNA, N.- QUINN, L. Impact of steroid hormone signals on Drosophila
cell cycle during development. In Cell Division, 2009, vol. 4, no. 3., WOS
3. [1.1] DENVER, R.J.- HOPKINS, P.M.- MCCORMICK, S.D.- PROPPER, C.R.RIDDIFORD, L.- SOWER, S.A.- WINGFIELD, J.C. Comparative endocrinology in the
21st century. In INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY, 2009, vol. 49, no. 4,
p. 339-348, WOS
4. [1.1] Liu Y.- Liu H.H.- Liu S.M.- Wang S.- Jiang R.J.- Li S.HORMONAL AND
NUTRITIONAL REGULATION OF INSECT FAT BODY DEVELOPMENT AND
FUNCTION. In ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, 2009, vol.
71, no. 1, p.16-30, WOS
5. [1.1] Liu, Y.- Sheng, Z.T.- Liu H.H.- Wen D.- He Q.Y.- Wang S.- Shao W.- Jiang
R.J.- An S.H.- Sun Y.N.- Bendena W.G.- Wang J.- Gilbert L.I.-Wilson T.G.- Song
Q.S.- Li S. Juvenile hormone counteracts the bHLH-PAS transcription factors MET
and GCE to prevent caspase-dependent programmed cell death in Drosophila. In
DEVELOPMENT, 2009, vol. 136, no. 12, p. 2015-2025, WOS
6. [1.1] PEABODY, N.C.- POHL, J.B.- DIAO, F.- VREEDE, A.P.- SANDSTROM, D.J.WANG, H.- ZELENSKY, P.K.- WHITE, B.H. Characterization of the Decision Network
for Wing Expansion in Drosophila Using Targeted Expression of the TRPM8
Channel. In JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 2009, vol. 29, no. 11, p- 3343-3353,
WOS
7. [1.1] PENER, M.P.- SIMPSON, S.J. Locust Phase Polyphenism: An Update. In
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 36, no. 36, p. 1-272, WOS
8. [1.1] Rayburn, L.Y.M.- Rhea, J.- Jocoy, S.R.- Bender, M. The proprotein
convertase amontillado (amon) is required during Drosophila pupal
development. In DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 333, no. 1, p. 48-56, WOS
9. [1.1] SPINDLER, K.D.- HONL, C.- TREMMEL, C.- BRAUN, S.- RUFF, H.- SPINDLERBARTH, M. Ecdysteroid hormone action. In CELLULAR AND MOLECULAR LIFE
SCIENCES, 2009, vol. 66, no. 24, p. 3837-3850, WOS
10. [1.1] VEENSTRA, J.A. Does corazonin signal nutritional stress in insects? In
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39, no. 11, p. 755762, WOS
ŽITŇAN, Dušan - SAUMAN, I. - SEHNAL, F. PEPTIDERGIC INNERVATION AND
ENDOCRINE-CELLS OF INSECT MIDGUT. In Archives of Insect Biochemistry and
Physiology, 1993, vol. 22, no. 1-2, p. 113-132. ISSN 0739-4462.
Citácie:
1. [1.1] ALQUICER, G.- KODRIK, D.- KRISHNAN, N.- VECERA, J.- SOCHA, R.
Activation of insect anti-oxidative mechanisms by mammalian glucagon. In
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY &
MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 152, no. 3, p. 226-233.., WOS
2. [1.1] AUDSLEY, N.- WEAVER, R.J. Neuropeptides associated with the regulation
of feeding in insects. In GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2009,
vol. 162, no. 1, p. 93-104, WOS
3. [1.1] BRUGGE, V-T.- IANOWSKI, J.P.- ORCHARD, I. Biological activity of diuretic
factors on the anterior midgut of the blood-feeding bug, Rhodnius prolixus. In
GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2009, vol. 162, no. 1, p. 105112, WOS
ŽITŇAN, Dušan - ADAMS, M.E. Excitatory and inhibitory roles of central ganglia in
114
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA100
the initation of the insect ecdysis behavioural sequence. In Journal of Experimental
Biology, 2000, vol. 203, p. 1329-1340. (2000 - Current Contents). ISSN 0022-0949.
Citácie:
1. [1.1] PEABODY, N.C.- POHL, J.B.- DIAO, F.- VREEDE, A.P.- SANDSTROM, D.J.WANG, H.- ZELENSKY, P.K.- WHITE, B.H. Characterization of the Decision Network
for Wing Expansion in Drosophila Using Targeted Expression of the TRPM8
Channel. In JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 2009, vol. 29, no. 1, p. 3343-3353, WOS
ŽITŇANOVÁ, I. - ADAMS, M.E. - ŽITŇAN, Dušan. Dual ecdysteroid action on
epitracheal glands and the central nervous system preceding ecdysis of Manduca
sexta. In Journal of Experimental Biology. - Cambridge : Company of Biologists,
2001, vol. 204, no. 20, p. 3483-3495. (1.989 - IF2000). (2001 - Current Contents).
ISSN 0022-0949.
Citácie:
1. [1.1] ERBOUT, N.- DE MEYER, M.- VANGESTEL, C.- LENS, L. Host plant toxicity
affects developmental rates in a polyphagous fruit fly: experimental evidence. In
BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, 2009, vol. 97, no. 4, p. 728-737,
WOS
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
ADCB02
ADCB03
MAŠÁN, Peter. The eviphidid mites (Acarina: Mesostigmata: Eviphididae) associated
with scarabaeid and carrion beetles (Coleoptera: Scarabaeidae, Silphidae) in Central
Europe. In Acarologia, 1994, vol. 35, p. 3-19. ISSN 0044-586X.
Citácie:
1. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p.
85-124, WOS
2. [3] KRANTZ, G.W. - WALTER, D.E. A manual of acarology. Texas Tech
University Press, Lubbock, Texas, USA, 2009, p.807, ISBN 978-0-89672-620-8
3. [3] SALMANE, I. - TELNOV, D. Mesostigmata Mites (Acari: Parasitiformes)
Associated with Beetles (Insecta: Coleoptera) in Latvia. In Latvijas Entomologs,
vol. 47, p. 58-70
PROKOP, Pavol - TUNCER, G. - KVASNIČÁK, R. Short-term effects of field programme
on students' knowledge and attitude toward biology: a Slovak experience. In Journal
of Science Education and Technology, 2007, vol. 16, no. 3, p. 247-255. ISSN 10590145.
Citácie:
1. [1.1] Randler, C.: Learning about bird species on the primary level. In Journal of
Science Education and Technology, 2009, vol. 18, no. 2, p. 138 – 145, WOS
2. [3] Pleasants, K.: Learning from a review of research on outdoor learning.
Paper presented at ‘Outdoor education research and theory: critical reflections,
new directions', the Fourth International Outdoor Education Research
Conference, La Trobe University, Beechworth, Victoria, Australia, 15-18 April
2009, p. 1 - 17
ŽOLDOŠOVÁ, Kristína - PROKOP, Pavol. Education in the field influences children's
ideas and interest toward science. In Journal of Science Education and Technology,
2006, vol. 15, no. 3, p. 304-313. ISSN 1059-0145.
Citácie:
1. [1.1] Janovy, J.Major, K.M. Why we have field stations: reflections on the
cultivation of biologists. In Bioscience, 2009, vol. 59, no. 3, p. 217 – 222, WOS
115
Správa o činnosti organizácie SAV
2. [3] PLEASANTS, K. Learning from a review of research on outdoor learning. In
Paper presented at ‘Outdoor education research and theory: critical reflections,
new directions', the Fourth International Outdoor Education Research
Conference, La Trobe University, Beechworth, Victoria, Australia, 15-18 April
2009, p. 1 - 17
3. [3] RAHMAN, T.- SPAFFORD, H. Value of field trips for student learning in the
biological sciences. In Teaching and learning for global graduates. Proceedings of
the 18th Annual Teaching Learning Forum, 2009, 29-30 January 2009. Perth:
Curtin University of Technology
ADD Vedecké práce v dom. karent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch
ADD01
ADD02
ADD03
ADD04
MAŠÁN, Peter. New mites species of the cohort Uropodina (Acarina, Mesostigmata)
from Slovakia. In Biologia, 1999, vol. 54, no. 2, p. 121-133. (0.283 - IF1998). (1999 Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] MAKAROVA, O.L. THE FAUNA OF FREE-LIVING GAMASID MITES
(PARASITIFORMES, MESOSTIGMATA) IN THE NORTHERN TAIGA. In Zoologichesky
Zhurnal, 2009, vol. 88, p. 1039-1054, WOS
2. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, 49, p. 85124, WOS
3. [1.1] PHILIPS, J.R. Phoretic mites associated with animal and human
decomposition. In International Journal of Acarology, 2009, vol. 35, p. 1-17, WOS
MAŠÁN, Peter. Mites (Acarina) associated with burying and carrion beetles
(Coleoptera, Silphidae) and description of Poecilochirus mrciaki sp.n.
(Mesostigmata, Gamasina). In Biologia, 1999, vol. 54, no. 5, p. 515-524. (0.283 IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. 2009. Experimental and Applied Acarology,
49: 85-124., WOS
2. [3] SALMANE, I. - TELNOV, D. Mesostigmata Mites (Acari: Parasitiformes)
Associated with Beetles (Insecta: Coleoptera) in Latvia. In Latvijas Entomologs,
2009, vol. 47, p. 58-70
ROLNÍKOVÁ, Terézia - KAZIMÍROVÁ, Mária - BUC, M. Modulation of human
lymphocyte proliferation by salivary gland extracts of ixodid ticks (Acari: Ixodidae):
effect of feeding stage and sex. In Folia Parasitologica, 2003, vol. 50, no. 4, p. 305312. (0.515 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0015-5683.
Citácie:
1. [3] Veerman, E.C.I. -Vissink A.. Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid.
In Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p. 384
ŠUSTEK, Zbyšek. Light attraction of carabid beetles and their survival in the city
centre. In Biologia, 1999, vol. 54, no. 5, p. 539-551. (0.283 - IF1998). (1999 - Current
Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [3] LONGCORN, T.- RICH, C. Technical Reviwe of Biological Impacts Analysis in
Recirculated Revised Draft Environmental Impact Report for West Coyote Hills
Specific Plan and Rpbert E. Ward Nature Preserve. In Land Protection Partners,
Los Angeles, letter, 2008, no. 12, p. 51, ( stiahnuté 3. 6. 2009). Dostupne na
internet: www.ci.fullerton.ca.us
116
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
AMBROS, Michal - KRIŠTOFÍK, Ján - ŠUSTEK, Zbyšek. The mites (Acari,
Mesostigmata) in the birds´ nests in Slovakia. In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Sciences, 1992, vol. 47, p. 369-381. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] FENĎA, P.- KICKOVÁ G. Mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of feral
pigeons (Columba livia f. domestica)in Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2009,
vol. 14, no.3, p. 31–35
ILLYOVÁ, Marta. Zooplankton of two arms in the Morava River floodplain in
Slovakia. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Science, 2006, vol. 61, p.
531-539. (0.240 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] SCHÖLL, K Diversity of planktonic rotifer assemblages in the water bodies
of the Gemenc floodplain (Duna-Dráva National Park, Hungary). In BIOLOGIA,
2009, vol. 64, p. 951-958, WOS
KALÚZ, Stanislav - MAŠÁN, Peter - MOSER, J. C. Morphology and ecology of
Schizosthetus simulatrix (Acari, Mesostigmata) associated with galleries of bark
beetles (Scolytidae). In Biologia. - Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer,
2003, vol. 58, no. 2, p. 165-172. (0.208 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [1.2] OKABE, K. Phylogeny and ecology of mites associated with bark and
ambrosia beetles. In Journal of the Japanese Forestry Society, 2009, vol. 91, p.
461-468., SCOPUS
KRIŠTOFÍK, Ján. Synantropné dvojkrídlovce (Diptera) cestnej trasy sever-juh na
území SSR. In Biológia, 1988, vol. 43, p. 903-917. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] ORSZÁGH, I.- JANOŠKOVÁ, V. - FEDOR, P. Catalogue of blowflies (Diptera
Caliiphoridae) of Slovakia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009, 123 s. ISBN
978-80223-2625-4
KRIŠTOFÍK, Ján - MIKULECKÝ, Miroslav. A case of myiasis in Slovakia caused by
Lucilia sericata. Meigen, 1986) (Diptra, Clliphoridae). In Biologia : journal of the
Slovak Academy of Sciences, 1991, vol. 46, p. 181-182. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] ORSZÁGH I.- JÁNOŠKOVÁ V.- FEDOR P. In Catalogue of blowflies (Diptera,
Calliphoridae) of Slovakia. Univerzita Komenského Bratislava, 2009, 123 pp. ISBN
978-80223-2625-4
KRIŠTOFÍK, Ján. Synantropné muchy (Diptera) Záhorskej nížiny. In Biologia : journal
of the Slovak Academy of Sciences, 1982, vol. 37, p. 997-1007. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] ORSZÁGH, I.- JÁNOŠKOVÁ, V.- FEDOR P. Catalogue of blowflies (Diptera,
Calliphoridae) of Slovakia. Univerzita Komenského Bratislava, 2009, 123 pp. ISBN
978-80223-2625-4
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek. Arthropods in the nests of marsch
warblers (Acrocephalus palustris). In Biologia : journal of the Slovak Academy of
Sciences, 2005, vol. 60, p. 171-177. (2005 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] DRAZINA, T. & SPOLJAR, M. Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
117
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA08
ADDA09
ADDA10
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, s. 969-973, WOS
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek. Ectoparasites of bee-eater
(Merops apiaster) and arthropods in its nests. In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Sciences, 1996, vol. 51, p. 557-570. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, A. & GARRIDO, J. ARTHROPODS IN SHAG (PHALACROCORAX
ARISTOTELIS) NESTS FROM THE NATIONAL PARK OF THE ATLANTIC ISLANDS (NW
SPAIN): OCCURRENCE AND ABUNDANCE AT DIFFERENT BREEDING PHASES.In Vie
et Milie - Life and Environment, 2009, vol. 59, s. 59-68, WOS
2. [1.1] DRAZINA, T. & SPOLJAR, M. Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, s. 969-973, WOS
3. [1.1] LESNA, I., WOLFS, P. & FARAJI, F. Candidate predators for biological
control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae. In Experimental and
Applied Acarology, 2009, vol. 48, p. 63-80., WOS
4. [1.1] SPARAGANO, O. - PAVLICEVIC, A. - MURANO, T. - CAMARDA, A. - SAHIBI,
H. - KILPINEN, O. - MUL, M.- VAN EMOUS, R.- LE BOUQUIN, S.- HOEL, K.CAFIERO, MA. Prevalence and key figures for the poultry red mite Dermanyssus
gallinae infections in poultry farm systems. In EXPERIMENTAL AND APPLIED
ACAROLOGY, 2009, vol. 48, no. 1-2, s. 3-10.., WOS
5. [3] FENĎA, P. & KALÚZ, S. 2009. Contibutions to Soil Zoology in Central Europe,
České Budějovice, III: 33-40
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter. Population structure changes of Dermanyssus
hirundinis and Ornithonyssus sylviarum (Acarina, Mesostigmata) in the penduline tit
(Remiz pendulinus) nests during the breeding period. In Biologia : journal of the
Slovak Academy of Sciences, 1996, vol. 51, p. 519-529. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, A. - GARRIDO, J. ARTHROPODS IN SHAG (PHALACROCORAX
ARISTOTELIS) NESTS FROM THE NATIONAL PARK OF THE ATLANTIC ISLANDS (NW
SPAIN): OCCURRENCE AND ABUNDANCE AT DIFFERENT BREEDING PHASES. In Vie
et Milie - Life and Environment, 2009, vol. 59, s. 59-68, WOS
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek - GAJDOŠ, Peter. Arthropods in the
nests of penduline tit (Remiz pendulinus). In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Sciences, 1993, vol. 48, p. 493-505. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, A. - GARRIDO, J. ARTHROPODS IN SHAG (PHALACROCORAX
ARISTOTELIS) NESTS FROM THE NATIONAL PARK OF THE ATLANTIC ISLANDS (NW
SPAIN): OCCURRENCE AND ABUNDANCE AT DIFFERENT BREEDING PHASES. In VIE
ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT, 2009, vol. 59, no. 1, s. 59-68, WOS
2. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, DJ. - HALLIDAY, B. - DOLATA, PT. - GOLDYN,
B. Nests of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites
(Acari: Mesostigmata). In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 962-968, WOS
3. [4] . FENĎA, P. & KALÚZ, S. 2009. Contibutions to Soil Zoology in Central
Europe, České Budějovice, III: 33-40
4. [4] CYPRICH, D. - KRUMPÁL, M. - PLACHÝ, J. Hostiteľské spektrum vtáčích
druhov bĺch (Siphonaptera) rodov Ornitophaga Mikulin, Ceratophyllus Curtis a
Dasypsyllus Baker na Slovensku. In Sylvia 2009, roč 45, s 209-237.
5. [4] ORSZÁGH I.- JÁNOŠKOVÁ V.- FEDOR P. In Catalogue of blowflies (Diptera,
Calliphoridae) of Slovakia. Univerzita Komenského Bratislava, 2009, 123 pp. ISBN
978-80223-2625-4
118
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA11
ADDA12
ADDA13
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek. Arthropods (Pseudoscorpionidea,
Acarina, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the bearded tit (Panurus biarmicus).
In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2007, vol. 62, p. 749-755.
(0.213 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] DRAZINA, T.- SPOLJAR, M.Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, p. 969-973, WOS
2. [3] ROY, L.- BOUVIER, J.C.- LAVIGNE, C.- GALČS, M.- CHAUVE, C.M.BURONFOSSE, T. Arthropodofauna in bird nests as an indicator for agricultural
practices' impact in pear and apple orchards. In:ROY Lise: 0Ecologie evolutive
d'un genre d'acarien hematophage : approche phylogenetique des delimitations
interspecifiques et caracterisation comparative des populations de cinq sspeces
du genre Dermanyssus (Acari : Mesostigmata) Thése pour obtenir le grade de
Docteur de l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement
(Agro Paris Tech) Spécialité.In Biologie de l'Evolution et Ecologie, 2009, p. 307.
Dostupne na internet:
http://pastel.paristech.org/5531/01/these_Lise_Roy_20sep09_OK.pdf, stiahnuté
13. 4. 2010
3. [4] HARVEY, M.S. Pseudoscorpions of the World, version 1.2. Western
Australian Museum, Perth, 2009,. Dostupne na internet:
http://www.museum.wa.gov.au/arachnids/pseudoscorpions/
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek - KLOUBEC, Bohuslav. Arthropods
(Pseudoscorpionida, Acari, Cleoptera, Siphonaptera) in nests of the tengmalms owl ,
Aegolius funereus. In Biologia. - Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer,
2003, vol. 58, no. 2, p. 231 - 240. (0.208 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] BLOSZYK, J., - GWIAZDOWICZ, D.J. - HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In
Biologia, 2009, vol.64, p. 962-968, WOS
2. [1.1] DRAZINA, T. - SPOLJAR, M. Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, p. 969-973, WOS
3. [1.1] LESNA, I. - WOLFS, P.- FARAJI, F. Candidate predators for biological
control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae. In Experimental and
Applied Acarology, 2009, vol. 48, p. 63-80., WOS
4. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. 2009. Contibutions to Soil Zoology in Central Europe,
České Budějovice, III: 33-40
5. [3] HARVEY, M.S. Pseudoscorpions of the World, version 1.2. Western
Australian Museum, Perth, 2009. Dostupne na internet:
http://www.museum.wa.gov.au/arachnids/pseudoscorpions/
KRIŠTOFÍK, Ján - ŠUSTEK, Zbyšek - MAŠÁN, Peter. Arthropods (Pseudoscorpionida,
Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in the nests of red-backed shrike (Lanius collurio)
and lesser grey shrike (Lanius minor). In Biologia : journal of the Slovak Academy of
Sciences, 2002, vol. 57, no. 5, p. 603-613. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, D.J.- HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In
Biologia, 2009, vol. 64, p. 962-968, WOS
2. [1.1] DRAZINA, T. - SPOLJAR, M. Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
119
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA14
ADDA15
ADDA16
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, p. 969-973, WOS
3. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. 2009. Contibutions to Soil Zoology in Central Europe,
České Budějovice, III: 33-40
4. [3] HARVEY, M.S. Pseudoscorpions of the World, version 1.2. In Western
Australian Museum, Perth. 2009. Dostupne na internet:
http://www.museum.wa.gov.au/arachnids/pseudoscorpions/
5. [3] ROY, L.- BOUVIER, J.C.- LAVIGNE, C.- GALČS, M.- CHAUVE, C.M. BURONFOSSE, T. Arthropodofauna in bird nests as an indicator for agricultural
practices' impact in pear and apple orchards. In ROY Lise: 0Ecologie evolutive
d'un genre d'acarien hematophage : approche phylogenetique des delimitations
interspecifiques et caracterisation comparative des populations de cinq sspeces
du genre Dermanyssus (Acari : Mesostigmata) Thése pour obtenir le grade de
Docteur de l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement
(Agro Paris Tech) Spécialité. In Biologie de l'Evolution et Ecologie, 2009, p. 307.
Dostupne na internet:
http://pastel.paristech.org/5531/01/these_Lise_Roy_20sep09_OK.pdf.
(stiahnuté 13. 4. 2010)
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek. Mites (Acari), beetles (Coleoptera)
and Fleas (Siphonaptera) in the nests of great reed warbler (Acrocephalus
arundinaceus) and reed warbler (A.scirpaceus). In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Sciences, 2001, vol. 56, p. 525-536. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, D.J. - HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In
Biologia, 2009, vol. 64, p. 962-968, WOS
2. [1.1] DRAZINA, T. - SPOLJAR, M. Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, p. 969-973, WOS
3. [1.1] LESNA, I.- WOLFS, P. - FARAJI, F. Candidate predators for biological
control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae. In Experimental and
Applied Acarology, 2009, vol. 48, p. 63-80, WOS
4. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Contibutions to Soil Zoology in Central Europe, České
Budějovice, 2009, III: 33-40.
5. [3] LUNDYŠEV, D. S. Žestkokrylye nidikoly (Insecta, Coleoptera) v konsorcii
vjezd belogo aista (Ciconia ciconia L.) juga belarusi. Vestnik Mordvinského
universiteta. In Serija biologičeskie nauki, 2009, vol. 19, no. 1, p. 42 –43
KRNO, Iľja - ŠPORKA, Ferdinand - GALAS, J. - HAMERLÍK, Ladislav - ČIAMPOROVÁZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - BITUŠÍK, Peter. Littoral benthic macroinvertebrates of
mountain lakes in the Tatra Mountains (Slovakia, Poland). In Biologia : journal of the
Slovak Academy of Science, 2006, vol. 61, suppl. 18, p. 147-166. (0.240 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [9] COLLADO, R.- DE MENDOZA, G. Patterns and factors of biota distribution in
remote European mountain lakes. In Advances in Limnology, 2009, vol. 62, p.
215-244
KRUMPÁL, Miroslav - CYPRICH, D. - ONDREJKOVÁ, Z. - ŠUSTEK, Zbyšek. Zmeny v
zložení bezstavovcov (Ivertebrata) hniezd vtákov (Aves) v búdkach v ŠPR Šúr pri
Bratislave počas roka. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 1988,
vol. 43, p. 919-929. ISSN 0006-3088.
Citácie:
120
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA17
ADDA18
ADDA19
ADDA20
ADDA21
1. [1.1] COULSON, S. J.- MOE, B.- MONSON, F.- GABRIELSEN, G. W. The
invertebrate fauna of High Arctic seabird nests: the microarthropod community
inhabiting nests on Spitsbergen. In Svalbard Polar Biology, 2009, vol. 32, no. 7, p.
1041-1046, WOS
MAŠÁN, Peter - ORSZÁGH, Ivan. Records of phoretic mites (Acarina, Mesostigmata)
on biting midge Culicoides obsoletus (Meigen, 1818) (Diptera, Ceratopogonidae). In
Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 1994, vol. 49, p. 207-210. ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
MAŠÁN, Peter. Antennoseius (Antennoseius) rugosus sp. n. (Acarina,
Mesostigmata), a new mite species from Slovakia. In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Sciences, 1997, vol. 52, p. 625-628. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, 2009, p. 33-40.
MAŠÁN, Peter - WALTER, D.E. Description of the male of Hoploseius mariae (Acari,
Mesostigmata), an European ascid mite associated with wood-destroying fungi,
with key to Hoploseius species. In Biologia : journal of the Slovak Academy of
Science, 2004, vol. 59, p. 527-532. (0.183 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, p. 33-40
2. [3] KRANTZ, G.W. - WALTER, D.E. A manual of acarology. Texas Tech University
Press, Lubbock, Texas, USA, 2009, p.807, ISBN 978-0-89672-620-8
MAŠÁN, Peter - ZUBÁČOVÁ, Z. First records of macrochelid mites (Acari,
Macrochelidae) in Slovakia. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences,
2001, vol. 56, p. 577-578. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, D.J.- HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata).
Biologia, 2009, vol. 64, p. 962-968, WOS
MAŠÁN, Peter - KRIŠTOFÍK, Ján. Mesostigmatid mites (Acarina: Mesostigmata) in
the nests of penduline tit (Remiz pendulinus). In Biológia, 1995, vol. 50, p. 481-485.
ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, A.- GARRIDO, J. Arthropods in shag (Phalacrocorax aristotelis)
nests from the National Park of the Atlantic Islands (NW Spain): occurrence and
abundance at different breeding phases. In Vie et Milie - Life and Environment,
2009, vol. 59, p. 59-68, WOS
2. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, DJ.- HALLIDAY, B.- DOLATA, PT.- GOLDYN, B.
Nests of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites
(Acari: Mesostigmata). In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 962-968, WOS
3. [3] FENĎA, P. KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
121
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA22
ADDA23
ADDA24
ADDA25
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
4. [4] KAĽAVSKÝ, M. - FENĎA, P. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach
sokola myšiara (Falco tinnunculus). In Študentská vedecká konferencia, 22. apríl
2009, PríF UK v Bratislave, Zborník recenzovaných príspevkov, 2009, p.293-296
MAŠÁN, Peter - KRIŠTOFÍK, Ján. Mites and ticks (Acarina: Mesostigmata et Ixodida)
from the nests of Riparia riparia L. in South Slovakia. In Biológia, 1993, vol. 48, p.
155-162. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, A. - GARRIDO, J. Arthropods in shag (Phalacrocorax aristotelis)
nests from the National Park of the Atlantic Islands (NW Spain): occurrence and
abundance at different breeding phases. In Vie et Milie - Life and Environment,
2009, vol. 59, p. 59-68., WOS
2. [1.1] BLOSZYK, J; GWIAZDOWICZ, DJ; HALLIDAY, B; DOLATA, PT; GOLDYN, B.
Nests of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites
(Acari: Mesostigmata). In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 962-968.., WOS
3. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
4. [3] KAĽAVSKÝ, M. - FENĎA, P. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach
sokola myšiara (Falco tinnunculus). In Študentská vedecká konferencia, 22. apríl
2009, PríF UK v Bratislave, Zborník recenzovaných príspevkov, 2009, p. 293-296
MAŠÁN, Peter. First record of Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi) from
Slovakia. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 1998, vol. 53, p.
650. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] KARAMAN, I.M. The taxonomical status and diversity of Balkan sironids
(Opiliones, Cyphophthalmi) with descriptions of twelve new species. In Zoological
Journal of the Linnean Society, 2009, vol. 156, p. 260-318., WOS
MAŠÁN, Peter. The mesostigmatid mites (Acarina, Mesostigmata) associated with
the dung beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) in South Slovakia. In Biológia, 1994,
vol. 49, p. 201-205. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] PEROTTI, M.A. - BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p.
85-124, WOS
2. [1.1] PHILIPS, J.R. The mite (Acarina) fauna of trogid beetles (Coleoptera:
Trogidae). In International Journal of Acarology, 2009, vol. 35, p. 1-17, WOS
3. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), In Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, 2009, p. 33-40
4. [3] SALMANE, I. Some New and Little Known Mesostigmata (Acari:
Parasitiformes) in the Fauna of Latvia. In Latvijas Entomologs, vol. 47, p. 71-75
5. [3] SALMANE, I. - TELNOV, D. Mesostigmata Mites (Acari: Parasitiformes)
Associated with Beetles (Insecta: Coleoptera) in Latvia. In Latvijas Entomologs,
2009, vol. 47, p. 58-70
MAŠÁN, Peter - KRIŠTOFÍK, Ján. Phoresy of some arachnids (Acarina and
Pseudoscorpionidea) on synanthropic flies (Diptera) in South Slovakia. In Biológia,
1992, vol. 47, p. 87-96. ISSN 0006-3088.
122
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA26
ADDA27
ADDA28
ADDA29
ADDA30
Citácie:
1. [1.1] PEROTTI, M.A. & BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition .In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, s.
85-124, WOS
MAŠÁN, Peter - KALÚZ, Stanislav - BABJAKOVÁ, A. Mites (Acarina) from the winter
nests of the common mole (Talpa europaea L.) in South Slovakia. In Biologia :
journal of the Slovak Academy of Sciences, 1994, vol. 49, no. 5, p. 667-673. ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, A. - GARRIDO, J. ARTHROPODS IN SHAG (PHALACROCORAX
ARISTOTELIS) NESTS FROM THE NATIONAL PARK OF THE ATLANTIC ISLANDS (NW
SPAIN): OCCURRENCE AND ABUNDANCE AT DIFFERENT BREEDING PHASES. In VIE
ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT. 2009, vol. 59, no. 1, p. 59-68 Published:
JAN 2009, WOS
2. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40.
MAŠÁN, Peter. New mite species of the cohort Uropodina (Acarina, Mesostigmata)
from Slovakia. In Biologia. - Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer, 1999,
vol. 54, no. 2, p. 121-133. (0.283 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 00063088.
Citácie:
1. [3] MAKAROVA, O.L. The Fauna of Free-Living Gamasid Mites (Parasitiformes,
Mesostigmata) in the Northern Taiga: an Analysis of the Zonal Specificity. In
Entomological Review, 2009, vol. 89, p. 1177-1193
MAŠÁN, Peter. Remarks on taxonomy and ecology of Rhopalanoetus trogicola
comb.n. (Acarina, Astigmata). In Biologia : journal of the Slovak Academy of
Sciences, 2000, vol. 55, no. 5, s. 473-475. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] PEROTTI, M.A. - BRAIG, H.R. Phoretic mites associated with animal and
human decomposition. In Experimental and Applied Acarology, 2009, vol. 49, p.
85-124, WOS
2. [1.1] PHILIPS, J.R. The mite (Acarina) fauna of trogid beetles (Coleoptera:
Trogidae). In International Journal of Acarology, 2009, vol. 35, p. 1-17, WOS
MAŠÁN, Peter - ZUBÁČOVÁ, Z. First record of macrochelid mites (Acari,
Macrochelidae). In Biologia. - Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer, 2001,
vol. 56, no. 5, p. 577-578. (0.165 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 00063088.
Citácie:
1. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, D.J.- HALLIDAY, B. Nests of the black stork
Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In
Biologia, 2009, vol. 64, p. 962-968, WOS
MAŠÁN, Peter - KALÚZ, Stanislav. The adult stages of Stylochirus fimetarius (Acari,
Mesostigmata) and new szstematic status of genus Iphidosoma. In Biologia. Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer, 2001, vol. 56, no. 5, p. 483-488.
(0.165 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [3] SALMANE, I. - TELNOV, D. Mesostigmata Mites (Acari: Parasitiformes)
Associated with Beetles (Insecta: Coleoptera) in Latvia. In Latvijas Entomologs,
123
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA31
ADDA32
ADDA33
ADDA34
ADDA35
2009, vol. 47, p. 58-70
MAŠÁN, Peter. First records of mesostigmatid mite species (Acarina) in Slovakia. In
Biologia. - Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer, 2001, vol. 56, no. 2, p.
216-218. (0.165 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
MIKLÓS, László - MIKLISOVÁ, Dana. Shape of hydrographic systems according to
structure and connection of microbasins : shape and size as spatial categories in
landscape ecological planning (LANDEP) methodics. II. part. In Ekológia (ČSSR) :
international journal of the biosphere, 1987, vol. 6, no. 3, p. 265-273. (1987 Current Contents). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKO-BR
Poľana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
MITERPÁKOVÁ, Martina - ANTOLOVÁ, Daniela - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - STANKO,
Michal - DINKEL, A. - GAŠPAR, V. - DUBINSKÝ, Pavol. Echinococcus multilocularis in
musk rat ( Ondatra zibethicus): the first finding of the parasite in naturally infected
rodent in the Slovak Republic.
Citácie:
1. [1.2] MAZEIKA,V. -KONTENYTE,R. - PAULAUSKAS,A. New data on the helminths
of the muskrat (ondatra zibethicus) in Lithuania. In Estonian Journal of Ecology,
ISSN, 2009, Vol. 58, no. 2,p.103-111, SCOPUS
PORHAJAŠOVÁ, Jana - PETŘVALSKÝ, Vladimír - ŠUSTEK, Zbyšek - URMINSKÁ, Jana ONDRIŠÍK, Peter - NOSKOVIČ, Jaroslav. Long-termed changes in ground beetle
(Coleoptera: Carabidae) assemblages in a field treated by organic fertilizers. In
Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2008, vol. 63, no. 6, p. 11841195. (0.046 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.2] MACÁK, M.- ŽÁK, S.- SZOMBATHOVÁ, N.- CANDRÁKOVÁ, E. The
proportion of weather conditions on agronomic traits variability of winter wheat
in environmentally-sound technologies. In Cereal Research Communications,
2009, vol. 37, suppl. 1, p. 61-64., SCOPUS
2. [3] VARVARA, M. The genus Carabus (coleoptera: Carabidae) in the wheat
crops of Voldavia (Romania). In Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii,
2009, vol. 25, p. 91-96
3. [4] KLZEK, T. - NAVRÁTIL, R. Metodická príručka. www.snaturou2000 sk. In
Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, Banská Bystrica,
2009, 78 pp
PROKOP, Pavol. The effect of nest usurpation on breeding success of the Black –
billed magpie Pica pica. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences,
2004, vol. 59, no. 2, p. 213-217. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] Sandoval L.- Barrantes G: Nest usurping occurence of the Piratic
flycatcher (Legatus leucophaius) in southwestern Costa Rica. In Ornitologia
Neotropical, 2009, vol. 20, no. 3, p. 401-407, WOS
2. [1.1] Zhou T.- Wang HT.- Liu Y.- Lei, F.- Gao, W. Patterns of magpie nest
utilization by a nesting raptor community in a secondary forest. In Progress in
124
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA36
ADDA37
ADDA38
ADDA39
ADDA40
ADDA41
Natural Science, 2009, vol. 19, no. 10, p. 1253-1259, WOS
ROLLER, Ladislav. New records of sawflies (Hymenoptera, Symphyta) in Slovakia. In
Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 1996, vol. 51, no. 5, p. 549550. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [9] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta).In Natura Somogyiensis, 2009, vol.15, p. 127-158
ROLLER, Ladislav. Seasonal flight activity of sawflies (Hymenoptera, Symphyta) in
submontane region of the Western Carpathians, Central Slovakia. In Biologia :
journal of the Slovak Academy of Sciences, 2006, vol. 61, no. 1, p. 193-205. (0.240 IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] Blank S.M., Taeger A., Liston A.D., Smith D.R., Rasnitsyn A.P., Shinohara
A., Heidemaa M., Viitasaari M. Studies toward a World Catalog of Symphyta
(Hymenoptera). Zootaxa. 2009, Vol. 2254, p. 1-96, WOS
SLOVÁK, Mirko. Biological observations on Microplitis mediator Hal. (Hym.,
Braconidae). In Biológia, 1985, vol. 40, p. 987-996. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] Zhang, S.A.- Zhang, Y.J.- Su, H.H.- Gao, X.W.- Guo, Y.Y. Identification and
Expression Pattern of Putative Odorant-Binding Proteins and Chemosensory
Proteins in Antennae of the Microplitis mediator (Hymenoptera: Braconidae). In
Chemical Senses, 2009, vol. 34, no. 6, p. 503-512, WOS
ŠPORKA, Ferdinand - LIVINGSTONE, David M. - STUCHLÍK, E. - TUREK, J. - GALAS, J.
Water temperatures and ice cover in lakes of the Tatra Mountain. In Biologia :
journal of the Slovak Academy of Sciences, 2006, vol. 61, suppl. 18, p. 877-590.
(0.240 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] BITUSIK, P.- KUBOVCIK, V.- STEFKOVA, E.- APPLEBY, P.G.- SVITOK, M.
Subfossil diatoms and chironomids along an altitudinal gradient in the High Tatra
Mountain lakes: a multi-proxy record of past environmental trends. In
Hydrobiologia, 2009, vol. 631, no.1, p. 65-85, WOS
2. [1.1] DOKULIL, M.T.- HERZIG, A. An analysis of long-term winter data on
phytoplankton and zooplankton in Neusiedler See, a shallow temperate lake,
Austria. In Aquatic Ecology, 2009, vol. 43, no. 3, p. 715-725., WOS
3. [1.1] HAMERLÍK, L.- BITUSIK, P. The distribution of littoral chironomids along
an altitudinal gradient in High Tatra Mountain lakes: Could they be used as
indicators of climate change? In Annales De Limnologie-International Journal Of
Limnology, 2009, vol. 45, no. 3, p. 45-156, WOS
ŠPORKA, Ferdinand - NAGY, Štefan. The macrozoobenthos of parapotamon-type
side arms of the Danube river in Slovakia and its response to flowing conditions. In
Biologia : journal of the Slovak Academy of Science, 1998, vol. 53, p. 633-643. (0.110
- IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] Jurkiewicz-Karnkowska, E. Diversity of aquatic malacofauna within a
floodplain of a large lowland river (lower Bug River, Eastern Poland). In Journal
Of Molluscan Studies, 2009, vol. 75, p. 223-234, WOS
ŠUSTEK, Zbyšek. The comparison of the Carabidae and Staphylinidae in the selected
geobiocoenoses of Pavlovské kopce hills during the years 1971-1981. In Biológia,
1983, vol. 38, p. 105-115. ISSN 0006-3088.
125
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA42
ADDA43
ADDA44
ADDA45
Citácie:
1. [4] PODRÁZSKÝ, V. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich
stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Výroční (redakčně upravená nepovinná) zpráva projektu NAZV 1G58031 za rok 2008. Praha, 2009, p. 63,
Dostupne na internete:
google.sk/search?hl=sk&q=%C5%A0ustek+2009+Carabidae&meta=&aq= f&oq=,
(stiahnuté 27. 3. 2009)
ŠUSTEK, Zbyšek. The bioindicative and prognostic significance of sex ratio in
Carabidae. In Ekológia (ČSSR) : časopis pre ekologické problémy biosféry, 1984, vol.
3, p. 3-22. ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [1.2] BOLLMOHR, S.- SCHULZ, R.- HAHN, T. Interactive effect of salinity
decrease, salinity adaptation, and chlorpyrifos exposure on an estuarine
harpacticoid copepod, Mesochra parva, in South Africa. In Ecotoxicology and
Environmental Safety, 2009, vol. 72, p. 756-764, SPOPUS
2. [3] GERLACH, A.- VOIGTLÄNDER. K.- HEIDGER, CH. M. Influences of the
behaviour of epigeic arthropods (Diplopoda,Chilopoda, Carabidae) on the
efficiency of pitfall tramping. In Soil Organisms, 2009, vol. 81, no. 3, p. 773–790
3. [3] VILISICS, F. Urbanitációs hatás viszgálata ászkarák egyutteseken (Isopoda,
Oniscoidea): esettanulmányok magyar és dán GlobeNet viszgálatokból.
Debrecen, 2009, p. 88. Dostupne na internet:
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/89609/5/ertekezes_v
.pdf. (stiahnuté 16. 6. 2010)
4. [4] PODRÁZSKÝ, V. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich
stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Výroční (redakčně upravená nepovinná) zpráva projektu NAZV 1G58031 za rok 2 008. Praha, 2009, p. 63.
Dostupne na internet:
google.sk/search?hl=sk&q=%C5%A0ustek+2009+Carabidae&meta=&aq= f&oq=,
(stiahnuté 27. 3. 2009)
ŠUSTEK, Zbyšek - KRIŠTOFÍK, Ján. Beetles (Coleoptera) in nests of house and tree
sparrows (Passer domesticus and P. montanus). In Biologia : journal of the Slovak
Academy of Sciences, 2003, vol. 58, p. 953-965. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] DRAZINA, T.- SPOLJAR, M. Insect fauna in nests of the Eurasian griffon
vulture (Gyps fulvus) in Croatia. In Biologia, 2009, vol. 64, p. 969-973, WOS
ŠUSTEK, Zbyšek. Changes in body size structure of Carabid communities
(Coleoptera, Carabidae) along an urbanisation gradient. In Biologia : journal of the
Slovak Academy of Sciences, 1987, vol. 42, p. 145-156. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] ŠERI JELASKA, L. - DURBEŠI, P. Comparison of the body size and wing form
of carabid species (Coleoptera: Carabidae) between isolated and continuous
forest habitats. In Ann. soc. entomol. Fr. (n.s.), 2009, vol. 45, p. 327-338, WOS
TRNKA, Alfréd - PROKOP, Pavol. Reedbed structure and habitat preference of reed
passerines during post - breeding period. In Biologia : journal of the Slovak Academy
of Sciences, 2006, vol. 61, no. 2, p. 225-230. (0.240 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] Moreno-Mateos D.- Pedrocchi C.- Comin F. Avian communities'
preferences in recently created agricultural wetlands in irrigated landscapes of
126
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA46
semi-arid areas. In Biodiversity and Conservation, 2009, vol.18, no. 4, p. 811-828,
WOS
ŽITŇAN, Dušan - ROSS, L.S. - ŽITŇANOVÁ, I. - HERMESMAN, J.L. - GILL, S.S. - ADAMS,
M.E. Steroid induction of a peptide hormone gene leads to orchestration of a
defined behavioral sequence. In Neuron, 1999, vol. 23, č. 3, s. 523-535. ISSN 08966273.
Citácie:
1. [1.1] BEGUM, K.- LI, B.- BEEMAN, R.W.- PARK, Y. Functions of ion transport
peptide and ion transport peptide-like in the red flour beetle Tribolium
castaneum. In INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 39,
no. 10, p. 717-725, WOS
2. [1.1] RAYBURN, LYM - RHEA, J.- JOCOY, S.R.- BENDER, M. The proprotein
convertase amontillado (amon) is required during Drosophila pupal
development. In DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 333, no. 1, p. 48-56, WOS
ADE Vedecké práce v zahr. nekarent. časopisoch a ostaných zborníkoch
ADE01
HOLUŠA, J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Chrysopids and hemerobiids (Plannipenia) of young
spruce forests in the eastern part of the Czech Republic. In Journal of Forest
Science, 2002, vol. 48, no. 10, p. 432-440. ISSN 1212-4834.
Citácie:
1. [10] ZELENÝ, J. Neuropterida a Mecoptera Jizerských hor a Lužických hor.
Výsledky Entomologických dnů 2007 a výskumu v roce 2003. In Klapalekiana,
2009, vol. 45, p. 138-144
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
ADEA03
PROKOP, Pavol - KUBIATKO, M. - FANČOVIČOVÁ, Jana. Slovakian Pupils Knowledge
of, and Attitudes toward, Birds. In Anthrozoös : A Multidisciplinary Journal of The
Interactions of People & Animals, 2010, vol. 21, no. 3, p. 221-235. (1.380 - IF2009).
ISSN 0892-7936.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
PROKOP, Pavol - RODÁK, R. Ability of Slovakian pupils to identify birds. In Eurasia
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2009, vol. 5, 127-133.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana - TUNNICLIFFE, Sue Dale. The effect of type of
instruction on expression of children's knowledge: how do children see the
endocrine and urinary system? International Journal of Environmental and Science
Education. In International Journal of Environmental and Science Education, 2009,
vol. 4, no. 1, p. 75-93.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
2. [3] Kubiatko, M.- Vaculová, I. Jedna vlaštovka jaro nedělá anebo
(ne)vědomosti žáku nejenom o vlaštovkách. In: Sikorová, Z., Malčík, M., Pavlica,
K. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspevku XVII.
ročníku celostátní konference ČAPV, 2009, p. 557 – 563
127
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA04
PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana - KUBIATKO, M. Vampires are still alive:
Slovakian students attitudes toward bats. In Anthrozoos, 2009, vol. 22, p. 19-30.
(2009 - Current Contents). ISSN 0892-7936.
Citácie:
1. [1.1] CARDAK, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan - STANKO, Michal. Free-living rodents as monitors of
environmental contaminats at a polluted mining dump area. In Carpathian Journal
of Earth and Environmental Sciences, 2006, vol. 1, no. 2, p. 51-62. ISSN 1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] JELEA, S.G. - JELEA, M. Effects of subacute treatment with lead acetate on
the mineral constituents from femur and tibia. In CARPATHIAN JOURNAL OF
EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, 2009, vol. 4, no. 1, p.
61-68., WOS
BAHAR, Mehmet - ÖZEL, Murat - PROKOP, Pavol - USAK, Muhammet. Preservice
science teachers' ideas of heart internal structure. In Journal of Baltic Science
Education, 2008, vol. 72, no. 2, p. 78-85. ISSN ISSN 1648-3898.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
2. [1.1] Özden, M. Prospective science teachers' conceptions of the solution
chemistry. In Journal of Baltic Science Education, 2009, vol. 8, no. 2, p. 69 – 78,
WOS
FANČOVIČOVÁ, Jana - PROKOP, Pavol. Students' attitudes toward computer use in
Slovakia. In Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2010,
vol. 4, no. 3, p. 255-262. ISSN 1305-8223.
Citácie:
1. [1.1] Kubiatko, M.- Haláková, Z. Slovak high school students' attitudes to ICT
using in biology lesson. In Computers in Human Behavior, 2009, vol. 25, no. 3, p.
743 – 748, WOS
2. [4] KUBIATKO, M. Názory študentov gymnázií na využívanie IKT vo
vyučovacom predmete biológia. In Technológia vzdelávania, 2009, vol. 17, no.8,
p. 6-9. ISSN 1355-003X
KOVÁČOVÁ, Elena - MAJTÁN, Juraj - BOTEK, R. - BOKOR, T. - BLAŠKOVIČOVÁ, Jana SOĽAVOVÁ, M. - ONDICOVÁ, M. - KAZÁR, Ján. A fatal case of psittacosis in Slovakia,
January 2006. In Eurosurveillance, 2007, vol. 12, no. 8, p.70802.
Citácie:
1. [1.1] BEECKMAN, D.S.A.- VANROMPAY, D.C.G. Zoonotic Chlamydophila psittaci
infections from a clinical perspective. In Clinical Microbiology and Infection, 2009,
vol. 15, no. 1, pp. 11-17., WOS
KRIŠTOFÍK, Ján - ŠUSTEK, Zbyšek. Classification and dynamics of the brachycerous
flies (Diptera, Brachycera) assemblages in the Danube floodplain forests in trap
samples. In Quaderni della Stazione di Ecologia, Museo Civiso della Scienza
Naturele, Ferrara, 1996, vol. 10, p. 81-106.
Citácie:
1. [4] ORSZÁGH I.- JÁNOŠKOVÁ V.- FEDOR P. In Catalogue of blowflies (Diptera,
Calliphoridae) of Slovakia. Univerzita Komenského Bratislava, 2009, 123 pp. ISBN
128
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
978-80223-2625-4
KUBIATKO, M. - PROKOP, Pavol. Pupils' misconceptions about mammals. In Journal
of Baltic Science Education, 2007, vol. 6, no. 1, p. 5-14. ISSN ISSN 1648-3898.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. Scientific
Research and Essays, 4 (12): 1518 – 1522, WOS
PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana. Students' ideas about the human body: Do
they really draw what they know. In Journal of Baltic Science Education, 2006, vol.
2, no. 10, p. 86-95. ISSN ISSN 1648-3898.
Citácie:
1. [1.1] Cardak, O. Science students' misconceptions about birds. In Scientific
Research and Essays, 2009, vol. 4, no. 12, p. 1518 – 1522, WOS
2. [1.1] Köse, S.- Usak, M.- Bahar, M. A Cross-Age Study of Students'
Understanding and Their Misconceptions About Plant Nutrition. In Didactica
Slovenica -Pedagoska Obzorja, 2009, vol. 24, no. 1, p. 109 – 122, WOS
3. [1.1] Özden, M. Prospective science teachers' conceptions of the solution
chemistry. In Journal of Baltic Science Education, 2009, vol. 8, no. 2, p. 69 – 78,
WOS
4. [1.2] Cardak, O.: Science Students` Misconceptions of the Water Cycle
According to their Drawings. In Journal of Applied Sciences, 2009, vol. 9, no. 5, p.
865-873, SCOPUS
5. [1.2] Cardak, O.: Students' ideas about dangerous animals. In Asia-Pacific
Forum on Science Learning and Teaching, 2009, vol. 10, no. 2, p. 1-15, SCOPUS
PROKOP, Pavol - TUNNICLIFFE, Sue Dale. Disgusting Animals: Primary School
Children's Attitudes and Myths of Bats and Spiders. In Eurasia Journal of
Mathematics, Science & Technology Education, 2010, vol. 4, no. 2, p. 87-97. ISSN
1305-8223.
Citácie:
1. [3] Šimik, O.: Vašťatková, J., Fiala, B. (eds.): Aktuální problémy pedagogiky ve
výzkumech studentu doktorských studijních programu VI. Sborník příspěvku VI.
Ročníku studentské vědecké konference konané dne 10. prosince 2008, PdF
Olomouc, Votobia 2009, s. 182 – 190
ŠUSTEK, Zbyšek. Lužné lesy a osud ich fauny: Bystruškovité (střevlíkovití, Carabidae)
ako bioindikátory dopadu vodohospodárskych úprav na ekosystémy lužných lesov.
In Vesmír : přírodovědecký časopis ČSAV, 1994, roč. 74, č. 6, s. 326-329. ISSN 00424544.
Citácie:
1. [4] KLZEK, T. - NAVRÁTIL, R. Metodická príručka. In Slovenská agentúra
životného prostredia v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 78 pp
UHRIN, Marcel - KAŇUCH, Peter - BENDA, Petr - HAPL, Ervín - VERBEEK, H. D. Joost KRIŠTÍN, Anton - KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ANDREAS, Michal. On the Greater
noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia. In Vespertilio : mezinárodní
chiropterologický časopis, 2006, č. 9-10, s. 183-192. ISSN 1213-6123.
Citácie:
1. [1.1] ESTOK, Peter - SIEMERS, Bjoern M. Calls of a bird-eater: the echolocation
behaviour of the enigmatic greater noctule, Nyctalus lasiopterus. In ACTA
CHIROPTEROLOGICA, 2009, vol.11, no.2, 405-414., WOS
2. [1.1] IBANEZ, Carlos - GUILLEN, Antonio - AGIRRE-MENDI, Pablo T. - JUSTE,
Javier - SCHREUR, Godfried - CORDERO, Ana I. - POPA-LISSEANU, Ana G. SEXUAL
129
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB11
ADEB12
SEGREGATION IN IBERIAN NOCTULE BATS. In JOURNAL OF MAMMALOGY, 2009,
vol.90, no.1, 235-243., WOS
3. [1.1] MANUEL LOPEZ-GARCIA, Juan - SEVILLA, Paloma - CUENCA-BESCOS,
Gloria. New evidence for the greater noctule bat (Nyctalus lasiopterus) in the
Late Pleistocene of western Europe. In COMPTES RENDUS PALEVOL, 2009, vol.8,
no.6, 551-558., WOS
4. [3] DIETZ, Christian - VON HELVERSEN, Otto - NILL, Dietmar. Bats of Britain,
Europe and Northwest Africa. London : A & C Black, 2009. 400 pp. ISBN
9781408105313.
VIDLIČKA, Ľubomír - SZIRÁKI, G. The native cockroaches (Blattaria) in the Carpathian
Basin. In Folia entomologica Hungarica, 1997, vol. 58, p. 187-220.
Citácie:
1. [9] HOFFMANN, R. Zur Orthopterenfauna (Blattaria, Dermaptera, Mantodea,
Ensifera Caelifera) des westlichen Zarandgebirges (Rumänien). In Articulata,
2009, vol. 24, no.1/2, p. 109-121
2. [9] KRAUSZ, K.- PÁPAI, J.- KINAL, F. Adatok az egyenesszárnyúak (Orthoptera),
a fogólábúak (Mantoptera), a csótányok (Blattoptera) és a fülbemászok
(Dermaptera) rendjeihez. In Natura Somogyiensis, 2009, vol. 13, p. 81-84
PROKOP, Pavol. Primary pupils' preconceptions about child prenatal development.
In Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007, vol. 3,
no. 3, p. 239-246. ISSN 1305-8223.
Citácie:
1. [1.1] Köse, S.- Usak, M.- Bahar, M. A Cross-Age Study of Students'
Understanding and Their Misconceptions About Plant Nutrition. In Didactica
Slovenica -Pedagoska Obzorja, 2009, vol. 24, no. 1, p. 109 – 122, WOS
2. [1.1] Özden, M. Prospective science teachers' conceptions of the solution
chemistry. In Journal of Baltic Science Education, 2009, vol. 8, no. 2, p. 69 – 78,
WOS
3. [3] van ES, S.E.- van SCHIJNDEL, T. J. P.- FRANSE, R.- RAIJMAKERS, M. E. J.
Children's thoughts on unborn babies. Representational redescription in
preconceptions of children on fetal development. Taatgen N., van Rijn, H (Eds.),
CogSci Proceedings, Amsterdam, Netherlands, 2009, p. 112 – 117, ISBN 978-09768318-5-
ADF Vedecké práce v dom. nekarent. časopisoch a ostatných zborníkoch
ADF01
ADF02
ILLYOVÁ, Marta. Planktonické kôrovce (Crustacea) Štrkoveckého jazera v Bratislave.
In Folia faunistica Slovaca, 2000, roč., č. 5, s. 81-85.
Citácie:
1. [4] SMOLÁK, R. Sieťový zooplanktón a jeho vzťah k vybraným ekologickým
faktorom v materiálovej jame v Michalovciach. In. Baláž I. et al. (eds) Zborník
vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Fakulta
prírodných vied UKF. Nitra, 2009, s. 1469, ISBN 978-80-8094-499-5
KOČÁREK, P. - HOLUŠA, J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Check-list of Blattaria, Montodea,
Orthopera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. In Articulata, 1999,
vol. 14, no. 2, p. 177-184.
Citácie:
1. [9] ZUNA-KRATKY, T.- KARNER-RANNER, E.- LEDERER, E.- BRAUN, B.- BERG,
H.M.- DENNER, M.- BIERINGER, G,- RANNER, A,- ZECHNER, L. Verbreitungsatlas
der Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs. In Verlag Naturhistorisches
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF03
ADF04
Museum Wien, 2009, 304 s
MAŠÁN, Peter - FENĎA, P. Description of the deutonymph of Uroobovella minima
/Acarina , Mesostigmata, Uropodina/. In Entomological problems. - Ivanka pri
Dunaji : Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, 2002, vol. 32, no.
2, p. 169-170. ISSN 0071-0792.
Citácie:
1. [3] MARQUARDT, T. - KACZMAREK, S. New and rare species of the Gamasida
(Acari) in the Polish fauna, recorded in ‘Bagno Stawek' Reserve (Tuchola Forest,
northern Poland). In Biological Letters, 2009, vol. 46, p. 37-42
ROLLER, Ladislav. Check-list of the sawflies (Hymenoptera:Symphyta) of Slovakia. In
Entomological problems, 1999, vol. 30, no. 2, p. 37-48. ISSN 0071-0792.
Citácie:
1. [9] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta). In Natura Somogyiensis, 2009, vol.15, p. 127-158
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
KRIŠTOFÍK, Ján - ŠUSTEK, Zbyšek - GAJDOŠ, Peter. Arthropods in nests of the Sand
Martin (Riparia riparia Linnaeus, 1758) in South Slovakia. In Biológia, 1994, vol. 49,
p. 683-690. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] CYPRICH, D. - KRUMPÁL, M. - PLACHÝ, J. Hostiteľské spektrum vtáčích
druhov bĺch (Siphonaptera) rodov Ornithophaga Mikulin, Ceratophyllus Curtis a
Dasypsyllus Baker na Slovensku. In Sylvia 2009, Vol 45, p 209-237.
MAŠÁN, Peter - KRIŠTOFÍK, Ján. Mites (Acarina: Gamasoidea) and fleas
(Siphonaptera) from the nests of edible dormouse (Glis glis, Myoxidae). In
Entomofauna Carpathica, 1996, vol. 8, p. 135-140. ISSN 1335-1214.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
MAŠÁN, Peter - ORSZÁGHOVÁ, Zlatica. Mesostigmatic mites (Acarina) in the winter
nests of Hirundo rustica in the vicinity of Bratislava (Slovakia). In Acta Zoologica
Universitatis Comeniane, 1995, vol. 39, p. 33-37.
Citácie:
1. [3] FENĎA, P. - KALÚZ, S. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia
(Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: TAJOVSKÝ, K. (Ed.), Contibutions to Soil
Zoology in Central Europe, České Budějovice, III, 2009, p. 33-40
2. [4] KAĽAVSKÝ, M. - FENĎA, P. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach
sokola myšiara (Falco tinnunculus). In Študentská vedecká konferencia, 22. apríl
2009, PríF UK v Bratislave, Zborník recenzovaných príspevkov, 2009, p. 293-296
MISTRÍKOVÁ, Jela - KOŽUCH, Otto - KLEMPA, Boris - KONTSEKOVÁ, Eva - LABUDA,
Milan - MRMUSOVÁ, Miroslava. New findings on the ecology and epidemiology of
murine Herpes virus isolated in Slovakia : nové poznatky o ekológii a epidemiológii
myšieho herpetického vírusu izolovaného na Slovensku. In Bratislavské lekárske
listy, 2000, roč. 101, č.3, p. 157-162. ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.2] MILHO, R. - SMITH, C.M. - MARQUES, S. - ALENQUER, M. - MAY, J.S. GILLET, L. - GASPAR, M. - EFSTATHIOU, S. - SIMAS, J.P. - STEVENSON, P.G. In vivo
imaging of murid herpesvirus-4 infection. In Journal of General Virology, 2009,
131
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
vol.90, no.1, 21-32., SCOPUS
PEŤKO, Branislav - STANKO, Michal - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - BULLOVÁ, Eva VÍCHOVÁ, Bronislava. Aktuálne problémy s výskytom kliešt'ov na Slovensku. In
Zdravotnícke štúdie : Odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010, roč. 1, č. 2 SUPPL 1, p. 26. ISSN 1337-723X.
Citácie:
1. [1.2] ŠVIHROVÁ, V. - BUCHANCOVÁ, J. - HUDEČKOVÁ, H. - AVDIČOVÁ, M. FENOLOVÁ, Z. - OSINA, O. - BÁTORA, I. - LEGÁTH, L. - VILČEK, R. Analysis of
incidence of tick encephalitis as an occupational disease in the Slovak Republic
and the Czech Republic in 1989-2008 [Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako
choroby z povolania v Slovenskej republike a Ceskej republike za roky 19892008]. In Pracovni Lekarstvi, ISSN 0032-6291, 2009, Vol. 61, no. 3, pp. 102-108,
SCOPUS
PROKOP, Pavol - KOMORNÍKOVÁ, Adriana. Postoje k prírodopisu u žiakov druhého
stupňa základných škôl. In Pedagogika : časopis pro vědy o vzělávání a výchově,
2007, roč. 57, č. 1, s. 37-46. ISSN 0031-3815.
Citácie:
1. [4] Šimik, O.- Vašťatková, J.- Fiala, B. (eds.): Aktuální problémy pedagogiky ve
výzkumech studentu doktorských studijních programu VI. In Sborník příspěvku VI.
Ročníku studentské vědecké konference konané dne 10. prosince 2008, PdF
Olomouc, Votobia 2009, s.182 – 190
ROLLER, Ladislav - BENEŠ, Karel - BLANK, Stephan M. - HOLUŠA, J. - JANSEN, Elmer JÄNICKE, M. - KALUZA, Sigbert - KEHL, George L. - KEHR, I. - KRAUS, Milan - LISTON,
A.D. - NYMAN, T. - NIE, H. - TAEGER, A. - WEI, M. Contribution to the knowledge of
sawfly fauna (Hymenoptera, Symphyta) of the Low Tatras National Park in Central
Slovakia. In Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva, 2006, roč. 10, s. 57-72.
Citácie:
1. [9] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta). In Natura Somogyiensis, 2009, vol.15, p. 127-158
2. [9] MACEK J. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a
Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 2009, vol.
27, p. 199–237
ROLLER, Ladislav. Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera, Symphyta)
Tematínskych kopcov. In Entomofauna Carpathica, 2004, vol. 16, p. 56-64. ISSN
1335-1214.
Citácie:
1. [1.1] BLANK S.M. - TAEGER A.- LISTON A.D.- SMITH D.R.- RASNITSYN A.P.SHINOHARA A.- HEIDEMAA M.- VIITASSARI M. Studies toward a World Catalog of
Symphyta (Hymenoptera). In Zootaxa, 2009, vol. 2254, p. 1-96., WOS
2. [9] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta). In Natura Somogyiensis, 2009, vol. 15, p. 127-158.
SEMELBAUER, Marek - KOZÁNEK, Milan. Lauxaniidae of Slovakia, faunistic notes and
seasonal dynamics of selected species. In Folia faunistica Slovaca, 2009, roč. 14, s.
63-79.
Citácie:
1. [3] Dvořáková K. - Roháček J. Lauxaniidae. In: Roháček J. & Ševčík J. (eds)
Diptera of the Poľana Protedted Landscape Area – Biosphere Reserve (Central
Slovakia). State Nature Conservacy of the Slovak Republic, Zvolen, 2009, 322 p.
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
2. [4] DVOŘÁKOVÁ, K. - GAIMARI SD. Lauxaniidae Bezzi, 1914. In: Jedlička L,
Kúdela M & Stloukalová V (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and
Slovakia. 2009, Electronic version 2. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera + CDROM: ISBN 80-969629-0-6.
3. [4] STRAKA, V. Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr. In: Majzlan O. & Vidlička Ľ (eds):
Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, Bratislava, 2009, 410 p. ISBN 978-80970326-0-9
ŠUSTEK, Zbyšek - ŽUFFA, M. Orientačné výsledky inventarizačného výskumu
spoločenstiev čeľadí Carabidae a Staphylinidae v CHKO Malá Fatra. In Ochrana
prírody, 1986, roč. 7, p. 347-374.
Citácie:
1. [3] DIVÍŠEK, J. Use of Animal Model Groups for Biogeographic Differentiation
of the Landscape – Case Study, p. 66 – 71. In: Ph.D. WORKSHOP 2009
PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Ostrava Ostrava, 2009,160 s. ISBN 97880-86407-78-4. Dostupne na internete: http:/
/www.ugn.cas.cz/events/2009/phdw/wd-proceedings.pdf
2. [3] PODRÁZSKÝ, V. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich
stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Výroční (redakčně upravená nepovinná) zpráva projektu NAZV 1G58031 za rok 2 008. FLD ČZU v Praze,
Kamýcká 1079, 165 21 Praha 6 – Suchdol, Praha, 2009, [cit. 27. 3. 2009], p. 63.
Dostupne na internete:
google.sk/search?hl=sk&q=%C5%A0ustek+2009+Carabidae&meta=&aq= f&oq=
ŠUSTEK, Zbyšek - KRIŠTOFÍK, Ján. Beetles (Coleoptera) in deserted nests of
Phoenicurus ochruros, Parus caeruleus, Parus major, Sitta europaea and Sturmus
vulgaris. In Entomofauna Carpathica, 2002, roč. 14, č. 3 - 4, s. 64 - 69. ISSN 13351214.
Citácie:
1. [3] ROY, L.- BOUVIER, J.C.- LAVIGNE, C.- GALČS, M.- CHAUVE, C.M.BURONFOSSE, T. Arthropodofauna in bird nests as an indicator for agricultural
practices' impact in pear and apple orchards. In:ROY Lise: 0Ecologie evolutive
d'un genre d'acarien hematophage : approche phylogenetique des delimitations
interspecifiques et caracterisation comparative des populations de cinq sspeces
du genre Dermanyssus (Acari : Mesostigmata) Thése pour obtenir le grade de
Docteur de l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement
(Agro Paris Tech) Spécialité. In Biologie de l'Evolution et Ecologie, 2009, p. 307.
Dostupne na internet:
http://pastel.paristech.org/5531/01/these_Lise_Roy_20sep09_OK.pdf. (
stiahnuté 13. 4. 2010)
VIDLIČKA, Ľubomír. Phyllodromica transylvanica sp. nov., a new cockroach species
from Romania and key of the maculata-group of Phyllodromica in central Europe. In
Entomological problems, 1994, vol. 25, no. 2, p. 55-62. ISSN 0071-0792.
Citácie:
1. [9] HOFFMANN, R. Zur Orthopterenfauna (Blattaria, Dermaptera, Mantodea,
Ensifera Caelifera) des westlichen Zarandgebirges (Rumänien). In Articulata,
2009, vol. 24, no. 1/2, p. 109: 121.
VIDLIČKA, Ľubomír. Šváby (Blattaria) v hniezdach vtákov. In Folia faunistica Slovaca,
1999, roč. 4, č., s. 41-43.
Citácie:
1. [1.1] DI IORIO, O.- TURIENZO, P. Insects found in birds' nests from the
133
Správa o činnosti organizácie SAV
Neotropical Region (except Argentina) and immigrant species of Neotropical
origin in the Nearctic Region. In Zootaxa, 2009, vol. 2187, p. 1-144, WOS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AEC01
ŠUSTEK, Zbyšek. Classification of the Carabid assemblages in the floodplain forests
in Moravia and Slovakia. In Carabid beetles, Ecology and Evolution. - Holandsko :
Kluwer, 1994, s. 371-376.
Citácie:
1. [1.1] HORN, S.- MICHAEL D.- ULYSHEN, M. D. The importance of streamside
sandbars to ground beetle (Coleoptera, Carabidae) communities in a deciduous
forest. In Journal of insects conservation. Jornal of insect conservation, 2009, vol.
13, p. 119-123, WOS
2. [3] PODRÁZSKÝ, V. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich
stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Výroční (redakčně upravená nepovinná) zpráva projektu NAZV 1G58031 za rok 2 008. Praha, 2009, p. 63.
Dostupne na internet:
google.sk/search?hl=sk&q=%C5%A0ustek+2009+Carabidae&meta=&aq= f&oq=,
stiahnuté 27. 3. 2009
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
KRIŠTÍN, Anton - DANKO, Štefan - DAROLOVÁ, Alžbeta - KOCIAN, Ľ. - KROPIL, R. AED01
MURÍN, B. - STOLLMANN, Andrej - URBAN, Peter. Červený zoznam a ekosozologický
status vtákov (Aves) Slovenska. In Ochrana prírody. 16. Zost. Daniel Baláž. - Banská
Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a
krajiny, 1998, s. 219-232. ISBN 80-88850-18-5.
Citácie:
1. [3] HORAL, D. Poznámky k hnízdění ťuhýka šedého (Lanius excubito) v Ptačí
oblasti Soutok – Tvrdonicko. In Crex : zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO. ISSN
1213-211X, 2009, č. 29, s. 30-35.
AED02
ŠUSTEK, Zbyšek. Windbreaks as migration corridors for carabids in an agricultural
landscape. In Carabid beetles, Ecology and Evolution. - Holandsko : Kluwer, 1994, s.
377-382.
Citácie:
1. [3] MALACHU, D. Integrated pest management in relation to environmental
sustainability. Part I. In Ecological management of wheat pests. Course notes and
practical applications. Manual online. Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca,
Faculty of Environmental Science, Bioflux Publishing House, 2009, 200 pp., ISBN
978-606-92028-3-8
2. [3] MALACHU, D.- TRITEAN, N.- ŞERBĂNESCU, R. Agricultural and
environmental importance of Cean-Bolduţ antierosional forest belts in
Transylvania. In Advances in Agriculture & Botanics-International Journal of the
Bioflux, 2009, vol.1, p. 1 – 14
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
KOČÍ, J. - DERDÁKOVÁ, Markéta - PETERKOVÁ, K. - KAZIMÍROVÁ, Mária SELYEMOVÁ, Diana - LABUDA, Milan. Borrelia afzelii gene expression in Ixodes
ricinus ticks. In MEEGID VIII : 8th International Meeting on Molecular Epidemiology
and Evolutionary Genetics in Infectious Diseases. - Bangkok-Thailand, 30th
134
Správa o činnosti organizácie SAV
November - 2nd December 2006, p. 34.
Citácie:
1. [1.1] NIETO, NC - FOLEY, JE. In VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES,
2009, vol. 9, no.1, p. 93-101, WOS
Nezaradené publikácie
AFK01
KAZIMÍROVÁ, Mária - DERDÁKOVÁ, Markéta - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KOČI, Juraj
- TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - ELEČKOVÁ, Elena - LABUDA, Milan.
Experimental infection of C3H/N mice with B. afzelii. In International Conference on
Lyme Borreliosis and other Tick-borne diseases. 10th International conference on
Lyme borreliosis and other tick-borne diseases, September 11-15, 2005, Vienna :
Book of Abstracts. - Vienna : Clinical Institute for Hygiene and Medical Microbiology,
54.
Citácie:
1. [1.1] Krupka, I. - Knauer, J.- Lorentzen, L.- O'Connor, T.P.- Saucier, J. Straubinger, R.K. Borrelia burgdorferi Sensu Lato Species in Europe Induce
Diverse Immune Responses against C6 Peptides in Infected Mice. In CLINICAL
AND VACCINE IMMUNOLOGY, 2009, p. 1546–1562, WOS
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
ADAMKOVÁ, Juliana - HENSEL, K. - GREŠKOVÁ, Anna - KLOZÍK, Marcel - LEHOTSKÝ,
Milan - OŤAHEĽOVÁ, Helena - ŠPORKA, Ferdinand - ŠTEFKOVÁ, Elena - VALACHOVIČ,
Milan. Príprava databázy hydromorfologických a biologických ukazovateľov pre
proces výberu a charakterizácie referenčných miest podľa Smernice 2000/60/EC.
Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2003. 126 s.
Citácie:
1. [3] OLLERO. A.O. Alteraciones geomorfológicas de los ríos en Europa y
principios para la restauración de la dinámica fluvial. (Geomorphological
alterations of European rivers and principles for the restorationof riverdynamics)
[online, cit. 16. 11. 2010]. 34 p. Dostupné na internete:
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/4B-S1P1_OlleroACC.pdf
2. [3] OLLERO. A.O. Aplicaión del índice hidrogeomorfológico IHG en la cuenca del
Ebro. Guía metodológica. [online, cit. 16. 11. 2010]. 91 p. Dostupné na internete:
http://195.55.247.234/webcalidad/estudios/IHG_Guia_Metodologica.pdf
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
ROLLER, Ladislav. Spoločenstvá hrubopásych (Hymenoptera: Symphyta) vybraných
zoogeografických regiónov Slovenska. Bratislava : Ústav zoológie SAV, 1999. S. 180.
dizertačná práca.
Citácie:
1. [9] HARIS A. Sawflies of the Zselic Hills, SW Hungary (Hymenoptera:
Symphyta). In Natura Somogyiensis, 2009, vol.15, p.127-158
ŠUSTEK, Zbyšek. Bioindikačné vlastnosti bystruškovitých a drobčíkovitých
(Coleoptera, Carabidae et Staphylinidae' stredoeurópskeho veľkomesta. Bratislava :
ÚEBE CBEV SAV, 1984. 366 s.
Citácie:
1. [4] KLZEK, T. - NAVRÁTIL, R. Metodická príručka. In Slovenská agentúra
135
Správa o činnosti organizácie SAV
životného prostredia v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2009, 78 pp
136
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
RNDr. Marta Illyová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia II.
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra ekológie
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Etológia
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Somatický vývin detí a mládeže
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z biológie
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Využitie IKT v biológii
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
Ing. Ladislav Roller, PhD.
Názov semestr. predmetu: Genetika správania
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra genetiky
RNDr. Mirko Slovák, CSc.
Názov semestr. predmetu: Fyziológia hmyzu
Počet hodín za semester: 16
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Parazitológia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra zoológie
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Parazitológia I.
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra zoológie
137
Správa o činnosti organizácie SAV
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná parazitológia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra biológie a
ekológie
RNDr. Ferdinand Šporka, CSc.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra ekológie
RNDr. Elena Štefková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia 2
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Názov semestr. predmetu: Biologická technika
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra biológie
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Názov semestr. predmetu: Etológia živočíchov
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra biológie
Semestrálne cvičenia:
Mgr. Michaela Bartíková
Názov semestr. predmetu: Cvicenia zo zoologie chordatov 2
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra zoologie
Mgr. Ivana Daubnerová
Názov semestr. predmetu: Cytogenetika
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra genetiky
RNDr. Marta Illyová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia II.
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Etológia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
138
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Využitie IKT v biológii
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Názov semestr. predmetu: Zoológia chordátov
Počet hodín za semester: 66
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie
Mgr. Marek Semelbauer
Názov semestr. predmetu: Mikroskopická technika
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie
RNDr. Elena Štefková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia 2
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Názov semestr. predmetu: Cvičenia zo zoológie bezstavovcov
Počet hodín za semester: 78
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra biológie
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Názov semestr. predmetu: Cvičenia zo zoológie stavovcov
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra biológie
Semináre:
Mgr. Ivana Daubnerová
Názov semestr. predmetu: Molekulárna biológia bunky 2
Počet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra genetiky
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Ekológia cicavcov
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra zoológie
Terénne cvičenia:
RNDr. Marta Illyová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia II.
139
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra ekológie
Mgr. Marek Semelbauer
Názov semestr. predmetu: Terénne cvičenia zo zoológie bezchordátov
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie
RNDr. Elena Štefková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hydrobiológia 2
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie
Vedenie bakalárskych a diplomových prác:
RNDr. Daniela Illéšová, CSc.
Anna Mrvová (diplomová práca): „Spoločenstvá pakomárov (Chironomidae, Diptera) na území
riek Ľubochnianky a Revúcej. UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, 55 s.
Individuálne prednášky:
Mgr. Ivana Daubnerová
Názov semestr. predmetu: Cytogenetika
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra genetiky
140
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno pracovníka Počet Meno
Počet Meno pracovníka
Počet
dní
pracovníka dní
dní
Nemecko
Fedor Čiampor
7
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
7
Rakúsko
Michaela
Eva Krascsenitsová
21
90
Bartíková
Miroslav Poláček 21
Rusko
Daniela Illéšová
17
USA
Ivana Daubnerová
120
Dušan Žitňan
120
Veľká
Juraj Majtán
21
Británia
Počet vyslaní
3
59
6
365
spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno pracovníka Počet Meno
Počet Meno pracovníka
dní
pracovníka dní
Keňa
George Kimuri
Paul Thande
Uganda
Anthony Epel
Betty Makabanda
Moses Kibuuku
Rogers Ruyu Azabo
USA
Corey Belsfoard
Joshua Benoit
Počet prijatí
8
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Belgicko
Brazília
Česko
VBORNET AGM
XIII ICA
18 IEW 2010
Mária Kazimírová
Ladislav Roller
Ivana Daubnerová
Ladislav Roller
Dušan Žitňan
Ladislav Pekárik
Ladislav Pekárik
Ladislav Roller
FSAM 2010
ILC 2010
KČSH 2010
141
Počet
dní
60
60
90
30
90
90
30
30
480
Počet
dní
3
5
5
5
5
4
4
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Říční dno VII
Zool. dny
Francúzsko
EDEN 2010
Maďarsko
Mexiko
Nemecko
Tiszafüredi Halas Fórum 2010
INC 2010
ACGS
EPCN
Poľsko
Rumunsko
17 ESVEC
ICNAE
MSR
HydroEco 2010
Rusko
Slovinsko
Taliansko
Turecko
USA
III IntSymp Alien Species
AAF
VII CIT
4 ISS
ICTTD-3 Final Meeting
ICB
ICID
Veľká Británia
New directions in sexual selection
research
Ferdinand Šporka
Elena Štefková
Michaela Bartíková
Ján Krištofík
Miroslav Poláček
Ivana Cíglerová
Markéta Derdáková
Mária Kazimírová
Diana Selyemová
Michal Stanko
Veronika Tarageľová
Ladislav Pekárik
Dušan Žitňan
Juraj Majtán
Tomáš Čejka
Fedor Čiampor
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
Marta Illyová
Ladislav Pekárik
Markéta Derdáková
Ladislav Pekárik
Zbyšek Šustek
Fedor Čiampor
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
Zuzana Pastuchová
Ladislav Pekárik
Ladislav Pekárik
Juraj Majtán
Mária Kazimírová
Daniela Illéšová
Mária Kazimírová
Michal Kozánek
Juraj Majtán
Peter Takáč
Mária Kazimírová
Mirko Slovák
Michaela Bartíková
3
3
2
2
2
3
3
6
3
3
3
1
5
3
4
4
4
4
4
5
2
2
5
5
5
5
5
5
3
4
6
4
4
4
4
4
4
Miroslav Poláček
4
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
17 ESVEC - 17th European Society for Vector Ecology Conference
18 IEW 2010 - 18th International Ecdysone Workshop 2010
4 ISS - 4th International Simuliidae Symposium
142
Správa o činnosti organizácie SAV
AAF - Apimedica & Apiquality Forum
ACGS - Apitherapy - Congress of German society
EDEN 2010 - Emerging Vector-borne diseases in a changing European environment
EPCN - 4th Conference of the European Pond Conservation Network
FSAM 2010 - Fish Sampling with Active Methods
HydroEco 2010 - Modern Problems of Aquatic Ecology, 4th International Conference to
commemorate Professor G.G. Winberg
ICB - 8th International conference on biotherapy
ICID - 14th International Congress on Infectious Diseases (ICID)
ICNAE - International Conference Natural and Artificial Ecosystems in the Somes-Cris-Mures_tisa
River Basin
ICTTD-3 Final Meeting - ICTTD-3 Final Meeting: Integrated Control of Ticks and Tick-Borne Diseases
in a Globalized World
III IntSymp Alien Species - The III International Symposium “Invasion of Alien Species in Holarctic.
Borok-3”
ILC 2010 - International Loach Conference 2010
INC 2010 - Invertebrate Neuropeptide Conference
KČSH 2010 - Konferencia českých a slovenských hymneopterológov
MSR - Museum and Scientific research
New directions in sexual selection research - New directions in sexual selection research: Unifying
behavioural and genomic approaches
Říční dno VII - Symposium Říční dno VII
Tiszafüredi Halas Fórum 2010 - Tiszafüredi Halas Fórum 2010
VBORNET AGM - VBORNET Annual General Meeting
VII CIT - VII Congresso Italiano di Teriologia
XIII ICA - XIII International Congress of Acarology
Zool. dny - Zoologické dny
143
Download

Správa o činnosti ÚZ SAV za rok 2010