DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI
2012-13 Güz Yarıyılı
Dersin adı: Mekatroniğin Temelleri
AKTS Kredisi: 5
1. yıl – 1. yarıyıl
Dersin Kodu:
Önlisans
Teorik: 3 s/hafta Uygulamalı: 1 s/hafta
4 s/hafta
Mesleki
Dersin dili: Türkçe
Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:
Öğretim elemanları, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:
Öğr. Gör. Erman ZURNACI
Cumayeri Meslek Yüksekokulu, e-posta: [email protected], Dahili: 7504
Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR
Cumayeri Meslek Yüksekokulu, e-posta: [email protected], Dahili: 7502
Dersin Genel Amacı:
Öğrencinin, Mekatronik Sistemleri Analiz etmesi, Mekatroniğin Uygulama Alanlarını takip
etmesi ve Mekatroniğin Yararlandığı Bilimsel Temelleri kullanabilmesi
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
1.
Mekatronik sistemleri analiz etmek
2.
Mekatroniğin uygulama alanlarını takip etmek
3.
Mekatroniğin yararlandığı bilimsel temelleri kullanmak 1
4.
Mekatroniğin yararlandığı bilimsel temelleri kullanmak 2
5.
Mekatroniği oluşturan bileşenleri kullanabilecektir.
Genel Yeterlilikler:
1.
Üretken
2.
Akılcı
3.
Sorgulayan
4.
Zamanı etkili kullanabilen
5.
Eleştirel düşünebilen
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Uygulama, gösteri, anlatım, uygulama.
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Önkoşul:
Yok
Eş dönemli koşul:
Yok
Önerilen ilave dersler:
Yok
Dersin içeriği:
Mekatronik öncesi sistemler, Mekatronik sonrası sistemler, Mekatroniği oluşturan bileşenler,
Otomotiv mekatroniği, Havacılık mekatroniği, Tüketici ürünleri mekatroniği , Medikal sektör
mekatroniği, Üretim sistemleri mekatroniği, Temel mekanik sistemleri, Kinematiğin temel
ilkeleri, İş güç ve enerji hesaplamaları, Elektromanyetik, Temel gaz kanunları, Temel ısı
kanunları, Akışkanlar mekaniği
Ders kategorisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Temel meslek dersleri
Uzmanlık/alan dersleri
Destek dersleri
Aktarılabilir beceri dersleri
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Ders Kitabı:

A. Erden, Mekatronik Mühendisliği, Kavramlar ve Uygulamalar, MMO Yayın No:
2007/422. 2006.

Ders notları
Yardımcı Okumalar:

İnternet
Haftalık ders konuları:
Haftalar
Tartışılacak/İşlenecek Konular
1. Hafta
Mekatronik Öncesi Sistemleri
2. Hafta
Mekatronik Sonrası Sistemleri
3. Hafta
Mekatroniği Oluşturan Bileşenler
4. Hafta
Mekatroniği Oluşturan Bileşenler
5. Hafta
Otomotiv Mekatroniği
6. Hafta
Havacılık Mekatroniği
Tüketici Ürünleri Mekatroniği
7. Hafta
Medikal Sektör Mekatroniği
Üretim Sistemleri Mekatroniği
8. Hafta
Temel Mekanik Sistemleri
9. Hafta
Kinematiğin Temel İlkeleri
10. Hafta
İş, Güç Ve Enerji Hesaplamaları
Elektromanyetik
11. Hafta
Elektromanyetik
Temel Gaz Kanunları
12. Hafta
Temel Gaz Kanunları
Termodinamiğin Temel Kanunları
13. Hafta
Termodinamiğin Temel Kanunları
Temel Isı Kanunları
14. Hafta
Temel Isı Kanunları
Akışkanlar Mekaniği
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
1
1
Toplam
%40
% 60
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders
saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
14
4
56
1
25
25
1
20
20
1
20
20
1
1
2
2
2
2
125
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
Katkı Düzeyi
No
Program Yeterlikleri/Çıktıları
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi
sahibi olur
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla
uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve
uygular.
Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları
seçer ve kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve
yorumlar.
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları
ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen
gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu
doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
Teknik resim kurallarını, ilgili tanım ve kavramlar konularında temel
bilgi ve becerileri bilir ve uygular.
Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik
konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir
Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve
işlemleri yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik
sorumluluk bilincine sahiptir.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş
güvenliği konularında bilinç; endüstriyel uygulamalarının hukuksal
sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU