27.6.2014
Milí pedagógovia, žiaci a rodičia žiakov Základnej školy na Starozagorskej 8 v Košiciach!
Rád by som sa prihovoril všetkým rodičom, personálu našej školy a širšej komunite. Je skvelé, že ste a že
našu školu, ako dúfam, podporujete. Dnes však, rovnako ako každý iný deň, sú najdôležitejšími naši žiaci, preto
nasledujúce svoje slová budem smerovať najmä k nim.
Staré čínske želanie hovorí: "Nech žiješ v zaujímavých časoch!" Bol to skutočne zaujímavý rok plný
očakávaných i neočakávaných udalostí pre nás všetkých spojených touto školou. Menili sme školníka i triedne
učiteľky tretiakom a piatakom, rozbehli krúžky, napísali vstupné testy, zúčastnili sa Minimaratónu, navštevovali
Steel park, pasovali prvákov na Starozagoriáde, zúčastnili sa na predmetových olympiádach a viacerých športových
súťažiach, v škole niekoľkí i prespávali, a to počas „Noci v škole“, pripravili program k Vianociam, ku Dňu matiek
i dve vydania školského časopisu, utesnili strechu jedálne, testovali deviatakov, absolvovali súťaž Slávik Slovenska
2014, plavecký výcvik i dve Školy v prírode, uskutočnili Deň slovenskej kuchyne v Ostrave, turistické vychádzky a
výlety, zvládli šlabikár, privítali spisovateľov, študenta z Číny a študentku z Brazílie i žiakov z partnerskej školy,
nacvičili štvorylku, vyzbierali papier, spolupracovali so škôlkármi, spolu s holandskou výtvarníčkou zmenili tvár
dvom vonkajším stenám budovy školy, popracovali na známkach do koncoročného vysvedčenia...
Walt Disney raz povedal, "môžeš snívať, vytvárať, navrhovať a prísť na najúžasnejší nápad na svete, ale
bude závisieť od ľudí, či budú chcieť premeniť tvoj sen na realitu.“ To je niečo, čo určite sedí i na riaditeľa školy.
Realitou totiž je, že ponaučenia, skúsenosti ani projekty z tohto roku by neexistovali bez veľkého odhodlania a
podpory od žiakov, zamestnancov, rodičov a ďalších ľudí. Osobne som veľmi hrdý, že sme vďaka spolupráci na
projekte SPOTs dosiahli i väčšie prepojenie s verejnosťou a mám veľký rešpekt pred všetkými, ktorí v tomto roku
prejavili odhodlanie zlepšovať imidž našej školy, a to ako pred učiteľmi, tak i pred žiakmi. A takých nebolo málo.
Posúďte sami, v aktuálnom školskom roku prospelo s vyznamenaním: 104 žiakov (čo predstavuje 49%
žiakov našej škole). Sme veľmi hrdí na nich a na všetko, čo dosiahli a radi sa s nimi delíme o vzrušenie pri
predvídaní, čo ďalšie dosiahnu v novom školskom roku a svojom živote. Je mi cťou, že sa im dnes, v mene našich
učiteľov, spolužiakov i priateľov tejto školy, môžem poďakovať za všetko, čo svojou zodpovednosťou do našej
školy a pre sebazdokonalenie v tomto - už odchádzajúcom školskom roku, investovali. Na tomto mieste by som
chcel ďalej spomenúť, že za výborný prospech, reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a angažovanosť pri
propagácii našej školy na verejnosti bolo pochvalou od riaditeľa školy ocenených 15 žiakov našej školy. Rád ešte
vyzdvihnem aj tri záverečné absolventské práce, a to na témy: Výmenník Wuppertálska, Pes a Brušné tance našich
deviatačiek. Ako vo fyzike, aj tu to tak ale bude – ku kladu patrí akosi neoddeliteľne i zápor. Je totiž veľmi smutné,
že sa k týmto trom “statočným“ nepridali ich ďalší spolužiaci, ktorí svoju poslednú domácu úlohu na základnej
škole - záverečnú absolventskú prácu, nepripravili.
Som presvedčený, že existuje stále dosť veľký potenciál pre ďalšie zlepšovanie, aby sa z mestskej ZŠ
Starozagorská 8 stala škola, kde žiaci spolupracujú so svojimi učiteľmi na zlepšení svojho vzdelania a dobrých
vzťahov. Máme pripravený celý rad nových iniciatív, s ktorými prinesie budúci školský rok: nové digitálne nástroje
z projektov Aktivizujúce metódy vo výchove, Elektronizácia vdelávacích systémov a Moderné vzdelávanie-digitálne
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ďalej zhodenie skeletu nedostavanej plavárne, novší výber
strednej školy pre tohtoročných ôsmakov pomocou projektu Podpora profesionálnej orientácie žiakov ZŠ
a pomôcky pre telesnú výchovu tried s NKS z projektu Národného športového centra. Verím, že nám budú
nápomocné, ale oceniť ich budeme môcť až o rok, preto si v mene našej školy, obzerajúc sa po posledných desiatich
mesiacoch, nateraz dovolím už len poďakovať: žiakom za rešpektovanie pravidiel, ktoré ako každá správna škola
má, učiteľom za prácu, ktorú pre ňu tento rok vykonali a rodičom za to, že jej dôverovali.
Končí sa školský rok 2013/2014, sme opäť o niečo múdrejší a je tu čas, aby sme si oddýchli. Spýtal som sa
včera syna, o čom by mal byť príhovor na konci školského roka. Vravel: „to nie je ťažké, povieš, že to bol dobrý
rok, väčšinou pozitívne veci, niekoľko negatívov, rozdáš ceny, potom už len ´vďaka za účasť´ a že praješ pekné
prázdniny.“ Vďaka za tipy, odpovedal som mu a teraz dúfam, že som na nič nezabudol. Vlastne áno, ešte poslednú
vetu – Prajem nám všetkým pekné prázdniny!
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy
Download

Príhovor riaditeľa školy na slávnostnom ukončení šk. r. 2013/2014