Trh práce: zamestnanosť,
nezamestnanosť, voľné pracovné
miesta
Január 2013
Bulletin Prognostického
ústavu SAV č. 1 rok 2013
Projekt Centra excelentnosti
SAV CESTA
Zamestnanosť
V 3. štvrťroku 2012 zamestnanosť SR podľa
VZPS dosiahla 2 342,8 tis.
osôb, medziročne sa
zvýšila o 0,5% (index =
prepočet ŠÚ SR na obyvateľstvo k 1.1.2012 podľa
SODB 2011); medziročný
index v 20113Q = 1,3%.
V 1.-3– štvrťroku 2012:
 zamestnanosť podľa
podnikového výkazníctva dosiahla 2 196,4 tis.
osôb, medziročne sa
zvýšila o 0,2%; v podnikoch s 20 a viac zamestnancami klesla o 2,4%
na 1 256,3 tis. osôb;
 priemerná nominálna
mesačná mzda sa zvýšila o 2,2% na 782 eur;
v podnikoch s 20 a viac
zamestnancami vzrástla
o 5% na 874 eur.
ISSN 1339-0120
Pracujúci v SR v rokoch 2002-2011 a 1.-3. štvrťroku 2012 ( v tis. osobách)
2 500,00
 celková (20-64 r.) =
65,4%; v EÚ-27 = 68,9%;
poradie SR od najvyššej
MZ v EÚ-27:
18.=2012Q3; 18.=2011Q3;
20.=20103Q;
2 000,00
1 500,00
1 000,00
 žien (20-64 r.) = 57,5%; v
500,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
Muži a ženy spolu
2007
Muži
2008
2009
2010
2011 1-3´2012
Ženy
Prameň: ŠÚ SR, VZPS
Pracujúci v SR podľa klasifikácie zamestnaní (ISCO-08) v tis. osobách
1 Zákonodarcovia, riad. prac.
3 Technici a odb. prac.
4 Admin. prac., úradníci
2012Q3
5 Prac. v službách a v obchode
2012Q2
6 Kvalif. prac. v poľn., lesn. a ryb.
2012Q1
7 Kvalif. rob. a remes.
2011Q4
8 Operát. a montéri stroj. a zariad.
2011Q3
0 Prísl. ozbroj. síl
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450
Prameň: ŠÚ SR, VZPS
Základné trendové
údaje zamerané na:
Miera zamestnanosti (v %) 20-64 ročných
1
Nezamestnanosť
2
Voľné pracovné
miesta
3
Prognózy
4
Zdroje, metodológia, definície
5
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
73,3%; v EÚ-27 = 75,2%;
poradie SR od najvyššej
MZ v EÚ-27:
14.=2012Q3; 15.=2011Q3;
19.=20103Q;
 starších spolu (55-64 r.)
2 Špecialisti
V tomto čísle nájdete:
EÚ-27 = 62,6%; poradie
SR od najvyššej MZ v EÚ27: 21.=2012Q3;
20.=2011Q3; 21.=20103Q;
 mužov (20-64 r.) =
9 Pomocn. a nekvalif. prac.
Zamestnanosť
Miera zamestnanosti v 3.
štvrťroku 2012:
EÚ
Rakúsko
ČR
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Prameň: Eurostat, VZPS
= 43,0%; v EÚ-27 =
49,5%; poradie SR od
najvyššej MZ v EÚ-27:
18.=2012Q3; 17.=2011Q3;
19.=20103Q;
 žien (55-64 r.) = 33,7%; v
EÚ-27 = 42,3%; poradie
SR od najvyššej MZ v EÚ27: 21.=2012Q3;
21.=2011Q3; 21.=20103Q;
 mužov (55-64 r.) =
53,4%; v EÚ-27 = 56,3%;
poradie SR od najvyššej
MZ v EÚ-27:
14.=2012Q3; 14.=2011Q3;
13.=20103Q;
 mladých spolu (20-24 r.)
= 35,1%; v EÚ-27 =
49,7%
 mladých spolu (25-29 r.)
= 69,7%; v EÚ-27 =
71,3%
 nízkokvalifikovaných (20
-64 r.) = 29,5%; v EÚ-27
= 52,7%; poradie SR od
najvyššej MZ v EÚ-27:
27.=2012Q3; 27.=2011Q3;
27.=20103Q;
Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta
Strana 2
Nezamestnanosť
Nezamestnaní v SR v rokoch 1994-2012 (priem. ročné
počty v tis. os.)
Dlhodobý vývoj
Prognóza krátkodobého
vývoja
Nezamestnanosť v 3. štvrťroku
2012 (podľa ŠÚ SR, VZPS):
 medziročný rast počtu
nezamestnaných o 16,7 tis. na
371,3 tis. osôb
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
M+Ž spolu
Muži
Ženy
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1-3´12
Krátkodobý vývoj +
Prameň: ŠÚ SR, VZPS
 medziročný rast miery
nezamestnanosti o 0,5 p.b. na
13,7%; u žien rast o 1,2 p.b. na
14,5%, u mužov pokles o 0,1
p.b. na 13,0%
 podiel dlhodobej
nezamestnanosti (viac ako 1 rok)
na celkovej nezamestnanosti
dosiahol 63,8% (236,9 tis. osôb);
v rámci EÚ má SR dlhodobo
najvyšší podiel.
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných
ÚPSVAR v SR v rokoch 2011-2012 a odhad do júna 2013
440 000
430 000
420 000
Nezamestnanosť v 3. štvrťroku
2012 (podľa Eurostatu):
410 000
v EÚ-27 miera nezamestnanosti
= 10,2%; poradie SR od najvyššej
MNZ v EÚ-27: 5.=2012Q3;
6.=2011Q3; 5.=20103Q;
390 000
 miera nezamestnanosti mládeže
SR (15-24 r.) = 34,4%; v EÚ-27 =
22,6%; poradie SR od najvyššej
MNZ v EÚ-27: 4.=2012Q3;
3.=2011Q3; 3.=20103Q;
 miera nezamestnanosti mládeže
SR (25-29 r.) = 16,6%; v EÚ-27 =
13,6%; poradie SR od najvyššej
MNZ v EÚ-27: 7.=2012Q3;
4.=2011Q3; 5.=20103Q;
podiel dlhodobej
nezamestnanosti mládeže SR
(15-24 r.) = 55,6%; v EÚ-27 =
31,9%; poradie SR od najvyššej
MNZ v EÚ-27: 1.=2012Q3;
2.=2011Q3; 1.=20103Q.
Koncom roku 2012 bolo úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny
evidovaných v SR 425,9 tis.
uchádzačov o zamestnanie, z toho
disponibilných 390,1 tis. s mierou
nezamestnanosti 14,44%.
400 000
380 000
jan
feb
mar
UoZ 2011
apr
máj
jún
júl
UoZ 2012
aug
sep
okt
nov
dec
UoZ 2013 odhad
Prameň: ÚPSVAR; model ARIMA
Miera evidovanej nezamestnanosti v % (C-celková; D-disponibilná
16,5
16
15,5
2013 odhad C
15
2013 odhad D
2012 C
14,5
2012 D
14
2011 C
13,5
2011 D
13
12,5
jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec
Prameň: ÚPSVAR; model ARIMA
Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta
Strana 3
Voľné pracovné miesta
Dlhodobý vývoj
Voľné pracovné miesta evidované ŠÚ SR
2012Q4-2013Q2 = odhad (ARIMA)
30 000
Krátkodobý vývoj +
Prognóza krátkodobého vývoja
25 000
20 000
Podľa ŠÚ SR - štvrťročného
štatistického výkazníctva vr. odhadu
za živnostníkov:
15 000
10 000
 v 3. štvrťroku 2012 počet voľných
pracovných miest bol priemerne
13 400, medziročne klesol o 5,3%
(o 756 miest);
5 000
0
 od 4. štvrťroku 2009 počet voľných
pracovných miest bol v rozpätí 1315 tis.
Voľné pracovné miesta evidované ÚPSVAR k
31.12.2012
KEK
10%
BSK
14%
POK
17%
BBK
9%
ZAK NRK
12% 13%
TNK
10%
Miera voľných pracovných miest v 3.
štvrťroku 2012 bola v SR = 0,8%, v EÚ
-27 = 1,4%
Koncom roku 2012 úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny evidovali
3 689 voľných pracovných miest, čo
je 56% konca roku 2011. Takto
evidované pracovné miesta
predstavujú zhruba tretinu - štvrtinu
miest zisťovaných ŠÚ SR.
TCK
15%
Voľné pracovné miesta evidované úradmi práce
v SR
7 000
6 000
5 000
Prameň štatistických údajov:
 ŠÚ SR: výberové zisťovanie;
 ÚPSVAR mesačne evidované údaje
 Prognóza 2012 model ARIMA
4 000
3 000
2 000
jan feb mar apr máj jún
2011
2013 odhad
júl aug sep okt nov dec
2012 (apr-máj: údaje nie sú)
Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta
Strana 4
Prognózy krátkodobého vývoja: január až jún 2013
Očakávaný počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných v úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v osobách; január – jún 2013
Dolná 95,0%
Horná 95,0%
Obdobie
Odhad
hranica
hranica
-----------------------------------------------------------------------------1/13
435 307
424 787
445 827
2/13
438 518
414 994
462 041
3/13
435 483
396 121
474 844
4/13
425 773
368 153
483 393
5/13
420 316
342 298
498 334
6/13
423 328
322 974
523 681
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie
Model ARIMA(0,2,0)(0,1,1)12
Obdobie analýzy: m1/2001-m12/2012
Očakávané priemerné charakteristiky chyby prognóz:
RMSE = 5230 osôb, štandardná odchýlka
MAE = 3784 osôb, priemerná absolútna odchýlka
MAPE = 1,06 % priemerná absolútna percentuálna chyba
Prameň štatistických údajov:
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) mesačne
evidované údaje
Očakávaná celková miera evidovanej nezamestnanosti v %;
január — jún 2013
Dolná 95,0%
Horná 95,0%
Obdobie
Odhad
hranica
hranica
-----------------------------------------------------------------------------1/13
16,11
15,60
16,61
2/13
16,30
15,38
17,22
3/13
16,29
14,91
17,68
4/13
16,06
14,16
17,97
5/13
15,94
13,47
18,41
6/13
16,15
13,07
19,23
Miera evidovanej nezamestnanosti, počítanej z celkového
počtu uchádzačov o zamestnanie
Model ARIMA(0,2,1)x(0,1,1)12
Obdobie analýzy: m1/2001-m12/2012
Očakávané priemerné charakteristiky chyby prognóz:
RMSE = 0,25 percentuálneho bodu, štandardná odchýlka
MAE = 0,18 percentuálneho bodu, priemerná absolútna odchýlka
MAPE = 1,43 % priemerná absolútna percentuálna chyba
Očakávané hodnoty disponibilnej miera evidovanej nezamestnanosti v %; január — jún 2013
Dolná 95,0%
Horná 95,0%
Obdobie
Odhad
hranica
hranica
-----------------------------------------------------------------------------1/13
14,90
14,38
15,43
2/13
15,24
14,28
16,19
3/13
15,33
13,88
16,77
4/13
15,40
13,42
17,38
5/13
15,46
12,89
18,04
6/13
15,83
12,62
19,04
Miera nezamestnanosti počítaná z disponibilného počtu
uchádzačov o zamestnanie
Obdobie analýzy: m1/2001 – m12/2012
Model : ARIMA(0,2,1)x(0,1,1)12
Očakávané priemerné charakteristiky chýb prognóz
RMSE = 0,26, štandardná odchýlka
MAE = 0,196 , priemerná absolútna odchýlka
MAPE = 1,66 % , priemerná absolútna percentuálna odchýlka
Prameň štatistických údajov:
 ÚPSVAR mesačne evidované údaje
Očakávané voľné pracovné miesta, január – jún 2013
Dolná 95,0%
Horná 95,0%
Obdobie
Odhad
hranica
hranica
----------------------------------------------------------------------------1/13
3 929
1 438
6 420
2/13
4 170
332
8 008
3/13
4 826
-266
9 919
4/13
5 695
-644
12 035
5/13
6 197
-1 410
13 804
6/13
7 141
-1 765
16 048
Očakávané voľné pracovné miesta, 2012Q4 – 2013Q2
Dolná 95,0%
Horná 95,0%
Obdobie
Odhad
hranica
hranica
----------------------------------------------------------------------------2012Q4
12 994
10 058
15 930
2013Q1
13 258
9 106
17 410
2013Q2
13 251
8 166
18 336
Počet voľných miest evidovaných úradmi práce sociálnych
vecí a rodiny
Obdobie analýzy: m1/2001-m12/2012.
Model ARIMA(0,2,1)x(0,1,1)12
Očakávané priemerné charakteristiky chyby prognóz:
RMSE = 1 215 voľných pracovných miest, štandardná odchýlka
MAE = 964 miest priemerná absolútna odchýlka
MAPE = 7,54 % priemerná absolútna percentuálna chyba
95 % interval spoľahlivosti je v dôsledku vysokej variability hodnôt
radu veľmi široký, jeho interpretácia od marca 2013 nemá praktický
význam .
Prameň štatistických údajov:
 ÚPSVAR mesačne evidované údaje
Počet voľných pracovných miest evidovaných ŠÚ SR
Obdobie analýzy: q1/2008-q3/2012
Model: ARIMA(0,1,0)x(0,0,1)4
RMSE = 1212, štandardná odchýlka
MAE = 836, priemerná odchýlka
MAPE = 4,8 % priemerná absolútna percentuálna odchýlka
Strana 5
Zdroje, metodológia, definície
Základné zdroje štatistických údajov:

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) www.statistics.sk
 kalendár prvého zverejnenia údajov: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5622
 metodické listy základných ukazovateľov: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2655
 sociálne štatistiky: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=23
 trh práce: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5613
 výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) - spracovanie a uverejňovanie štvrťročne
metodika súhrnne: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1644
 podnikové výkazníctvo: spracovanie a uverejňovanie výsledkov mesačne, štvrťročne; metodické vysvetlivky sú
uvedené na: http://app.statistics.sk/wmetis/kzuk_z/ml_lst.jsp?lang=sk&wklasif=15&naz=Trh práce
 elektronické publikácie na stiahnutie:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4031
 Slovstat - databáza s časovými radmi:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=95

Eurostat - Európsky štatistický úrad http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home





štatistiky o trhu práce vrátane výberového zisťovania pracovných síl (Labour Force Survey):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_market_policy
prístup do databázy o zamestnanosti a nezamestnanosti - Employment and unemployment (LFS) ... „Select
Data“ „Download“
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
metodológia, definície:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology/definitions
Europe 2020 Indicators:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
publikácie - aktuálne:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/recently_published

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR): http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247
 mesačné štatistické údaje sú zverejňované 20. deň po vykazovanom období.

Prognózy vývoja:
 Prognostický ústav SAV, model ARIMA (auto-regresný integrovaný proces kĺzavých priemerov), bližšie informácie o metodológii na
http://www.ce-cesta.eu
Vedecký časopis Prognostického ústavu SAV, číslo 1, rok 2013
Periodicita: štvrťročná
vychádza od júla 2012
ISSN 1339-0120
Redakčná rada: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Ľubica Gajdošová,
Ing. Edita Nemcová, PhD., Ing. Elena Fifeková, PhD.
Email: [email protected]
Fulltext dostupný na http://www.prog.sav.sk, http://ce-cesta.eu/bulletin-prognostickeho-ustavu-sav-projekt-cecesta/
Autori tohto čísla: prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Ľubica Gajdošová, JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Download

Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta