T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı -.86555309.774-
S
27/06/2014
Konır.Zihinsel Engelliler Eğitim Kursu-4
. MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
23 Haziran-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Zihinsel Engellilerin Eğitimi
Kursu- 4 ile ilgili 19/06/2014 tarih ve 2526431 sayılı onayları ektedir.
Bilgilerinizi ve ekli listede adı geçen okulunuz öğretmenlerine imza karşılığı duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
EKÎ:1 Ad.Onay ve Liste'
DAĞITIM: Cumhuriyet-Fatih-Terzihöyük-E.MursaloğluY.Emre-G.Mürsel-K.Ertuğrul Gazi İ.Ok.Miid.
27/06/2014 VHKİ:A.BİLEN
TC.
HATAY VALİLİĞİ
II MDû Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 73943645/774.01/2526431
Konu: Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4
19/06/2014
VALİLİK MAKAMINA
İlgi: a) M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 14/01/2014 tarihli
ve
177694 sayılı yazısı,
b) Hatay Valiliğinin 25/12/2013 tarihli Ve 4002013 sayılı onayı.
İlgi (a) yazıyla; 2012 yılında eğitim sisteminde yapılan değişiklik sonucu smıf öğretmenliğinde
oluşan fazlalığın giderilmesi için Talim ve Terbiye Kurulunun ve Danıştay ikinci Dairesi kararlan ile
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Bakanlığımızın resmi okullannda
kadrolu sınıf öğretmenlerine yönelik Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kurslannın 540 saate tamamlatılacağı
bildirilmektedir. Buna göre ilgi (b) olur gereğince;
1-2
014310093 ve 2014310094 nolu faaliyetlerin Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4
olarak açılması,
2-Kurslann 23 Haziran-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında 10 gün 80 saat olarak düzenlenmesi ve
kursun saat 08:30’dabaşlaması,
3-Kurslann Antakya Oğretmenevi ile İskenderun İnönü İlkokulunda yapılması,
4-Kurslara 3. Kademe Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursunu başarıyla tamamlayan smıf
öğretmenlerinin katılması,
5-Kurslarda insan Kaynaklan Hizmetlerinden sorumlu şube müdürünün eğitim yöneticisi, kurslann
yapıldığı kurum/okul müdürünün kurs merkezi müdürü olarak görevlendirilmeleri,
6-Kurslann
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlanndan Yrd.Dç.Dr.
Ayşegül Şükran ÖZ, Hatay Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe Öğretmem Bilge KELEŞ,
Dr.Mustafa Gençay Ortaokulu Öğretmeni Ali TOPALOGLU, İskenderun Karaağaç Akdeniz Özel
Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe Okulu Müdür Yardımcısı Murat ÇENGEL, İskenderun Özel
Eğitim Ortaokulu Öğretmeni Dilek YETİŞ tarafından verilmesi,
7-Öğretim görevlisi ve katılımcılann kurs süresince görevli izinli sayılmalan,
8-Görevlendirilen öğretim görevlisine ödenecek ek ders ücretinin M.E.B. Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karann 7. Maddesine göre ve öğretim görevlisi ve katılımcılann yolluk-yevmiyelermin kadrolannın
bulunduğu kurum tarafından ödenmesi,
9-Zihinsel
Engellilerin Eğitimi Kursları Uygulama Esaslarının 6. Madde sinin (i)
bendinde göre kendi ilinde düzenlenecek kursun dışında başka bir ilde açılacak olan kursa
katılmak isteyen öğretmenlere herhangi ödeme yapılmaması (yolluk, yevmiye ve konaklama
ücreti), bu kapsamda diğer illerden ekli listede adı geçen öğretmelerin ilimizde, Arsuz
Konacık İlkokulu Sınıf Öğretmeni İlker USTA’nm Tokat ilinde açılacak kursa katılması
uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; yukarıda belirtilen faaliyetlerin
düzenlenmesi hususunda olurlarınıza arz ederim.
Mesut ÇERKO
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
OLUR
19/06/2014
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Bu belge, 5070 sayılı E lek tro n ik İm za K a n u n u n u n 5 inci m ad d e si gereğince g ü v en li e le k tro n ik im za ile im z a la n m ıştır
ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ KURSU 3 KATILIMCI LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
KİMLİK NO
ADI SOYADI
İLÇESİ
GÖREV YERİ
KATILACAĞI İLÇE
5 ;
11162344574
36763486362
21850866196
39115426078
34336561652
Ahmet GÖÇMEZ
Ahmet KORKMAZ
ALI ERGUN
Barkım Nida GÜVEN
Bestami KARA
REYHANLI
ANTAKYA
DÖRTYOL
REYHANLI
İSKENDERUN
Reyhanlı Cumhuriyet İlkokulu MERKEZ-DR MUSTAFA GENCAY ORTAOKULU
Dörtyol-Payas Fahrettin Altay Ortaokulu
REYHAN FATİH İLKOKULU
İskenderun Özel Eğitim İlkokulu
ANTAKYA (tek.tas.)
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA
İSKENDERUN (özel eğitim)
6
48790083100
Cemal GÜNGÖR
ANTAKYA
ANTAKYA
Çetin İZGİ
Çisel ACAR
Damla EKİNCİ
EmirBUGAY
Ersen UYSAL
Eylem ÇOLAK
Fatma BEBEK
Fatma GENÇKOL
Fatma KAB ALCI
Fatma YENIALTUN
Güler POLAT
Hacer ÇINKIR
Hakan EMEK
Hatice ÖZKAN
Hidayet DEVECİ
İbrahim AYDIN
Ilhan AYHAN
ismet OZDEMIR
Kerime KAPLAN
Medine DREYFIOGLU
ANTAKYA
KUMLU
REYHANLI
DEFNE
REYHANLI
ARSUZ
KIRIKHAN
ALTINÖZÜ
ARSUZ
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA
YAYL ADAĞI
REYHANLI
Arsuz
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
REYHANLI
REYHANLI
MERKEZ-DR. MUSTAFA GENCAY ORTAOKULU
MERKEZ HÜRRİYET İŞİTME ENGELLİLER
İLKOKULU
Kumlu Akkuyu İlkokulu
REYHAN TERZİHÖYÜK İLKOKULU
Defne Turunçlu Ortaokulu
REYHANLI EŞREF MURSALOGLU İLKOKULU
ARSUZ Hüyük İlkokulu
Kırıkhan Saylak İlkokulu
Altınözü Sivrikavak ilkokulu
Arsuz Hüyük ilkokulu
D.Muhtar Abdurrahman Çetiner İO
KARAĞAÇ AKDENİZ ÖZEL EĞ. UYGULAM MRK.
MERKEZ -ÖZBUĞDAY İLKOKULU
YAYLADAĞI YEDITEPE İLKOKULU
Reyhanlı Yunus Emre İlkokulu
o
J
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
36629307770
31943030250
21512741182
18550137954
26617814724
35443529566
54985022960
24652811302
25631344996
23777370398
26992806338
41965800496
36916488274
11480326870
34084566534
30850683306
16234972464
42190310910
36166495886
55057236766
Arpaçiftlik İsmet Okan İlkokulu
HATAY ÖZEL EGITIM UYGULAMA MERKEZİ
HATAY ÖZEL EĞİTİM UYGULAM MERKEZİ
MERKEZ/ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ
REYHAN FATİH İLKOKULU
REYHAN FATİH İLKOKULU
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA
ANTAKYA (tek.tas.)
İSKENDERUN
İSKENDERUN
ANTAKYA
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
İSKENDERUN
İSKENDERUN
SIRA
NO
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
KİMLİK NO
16955144140
38011909944
34910035364
22462962160
41542325534
51082522072
36725304550
22273968986
41701809066
17695104722
10322366722
35788513886
38414148148
33985573542
51130017390
47392131998
47623106368
16904812236
43390255292
22870947650
28475423612
20873338284
33244078214
25385350786
ADI SOYADI
İLÇESİ
GÖREV YERİ
Mehmet KONUŞKAN
Nihal AŞAN
Osman K AB ALCI
Ozcan UZUN
Özgün YILMAZ
S. NAIM AKGUL
Savaş IZGI
Semir KESER
Serpil TAŞGIT
Şengül EŞOL
Tuncay AGBAHT
Tülay Türkan GÜLER
Umut ÇELİK
Ahmet ÇAKA
[Cuma TÜMKAYA
Mehmet KOŞAR
Zübeyde ALKAN
İlker USTA
Mustafa BAYSAL
Oral MELER
Güler MELER
DEFNE
İSKENDERUN
ALTINÖZÜ
HASSA
DEFNE
ANTAKYA
REYHANLI
ALTINÖZÜ
ERZİN
İSKENDERUN
DEFNE
KIRIKHAN
ALTINÖZÜ
MARDİN
MARDİN
DİYARBAKIR
BATMAN
ARSIZ
ŞANLIURFA
ADANA
ADANA
HARBİYE SALMAN NASIR ESKİOCAK İLKOKULU
Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu
Altınözü Ziyaret İlkokulu
Hassa Aktepe Gazi IO
MERKEZ- MEHMET RENDE ORTAOKULU
MERKEZ-DR. MUSTAFA GENCAY ORTAOKULU
Reyhanlı Gazi Mürsel ilkokulu
Altınözü Mayadalı ilkokulu
ERZIN 75.YIL İLKOKULU
İskenderun Özel Eğitim Ortaokulu
Cemil Şükrü Çolakoğlu İO
Kırıkhan Ticaret Borsası Ortaokulu
Altınözü Yunushan Şehit Çetin Yavuz İlkokulu
Koçyiğit İlkokulu
Acırlı Atatürk İlkokulu
Bismil Gültepe Köyü İlkokulu
Kozluk Tuziagözü İlkokulu
Arsuz Tüiek İlkokulu
Harran Parapara İlkokulu
Yüreğir Mutlu İlkokulu
Yüreğir Mutlu İlkokulu
Ahmet DENİZ
ŞIRNAK
Güçlükonak Koçatepe ilkokulu
Deniz VAPUR
Yasemin DELİDUMAN
Ali ATMALI
REYHANLI
BİNGÖL
SİVAS
Kavalcık Ertuğrulgazi İO
Karlıova 11 Mart İO
Mehmet Akif İO
KATILACAĞI İLÇE
ANTAKYA
İSKENDERUN
İSKENDERUN
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
İSKENDERUN
ANTAKYA (özel eğitim)
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
TOKAT
İSKENDERUN
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
Download

Zihinsel Engelliler Eğitim Kursu - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü