Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky FEM SPU v Nitre
Informačné a komunikačné technológie
v riadení a vzdelávaní
zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára
1. marec 2013
Informačné a komunikačné technológie
v riadení a vzdelávaní
Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára
Odborný garant konferencie:
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Organizačný výbor:
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc., KI FEM SPU v Nitre - predseda
Ing. Zuzana Korcová, KI FEM SPU v Nitre
Ing. Marcela Hallová, PhD., KI FEM SPU v Nitre
Ing. Ivo Fandel, PhD., KI FEM SPU v Nitre
PaedDr. Ján Záhorec, PhD., KI FEM SPU v Nitre
Ing. Galina Gerhátová, KI FEM SPU v Nitre
Ing. Roderik Virágh, KI FEM SPU v Nitre
Programový výbor:
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., KI FEM SPU v Nitre - predsedníčka
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., EF UJS v Komárne
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. PEF MZLU v Brne
Ing. Edita Šilerová, PhD., PEF CZU v Prahe
doc. Ing. Pavol Božek, CSc. MTF STU v Trnave
RNDr. Darina Tóthová, PhD., FEM SPU v Nitre
Redakčná rada:
Ing. Marcela Hallová, PhD., KI FEM SPU v Nitre - predsedníčka
Ing. Ivo Fandel, PhD., KI FEM SPU v Nitre
Schválil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 20.2. 2013
ako zborník na CD nosiči.
ISBN 978-80-552-0983-8
OBSAH – IKT v riadení a vzdelávaní
INTEGRÁCIA OBSAHU A TVORBA VYSOKOŠKOLSKEJ UČEBNICE
"ŠPECIALIZOVANÉ ROBOTICKÉ SYSTÉMY" PÍSOMNOU
A INTERAKTÍVNOU MULTIMEDIÁLNOU FORMOU
BOŽEK Pavol
6
MODERNÝ WEB A HTML5
ČULIKOVÁ Martina – PALKECHOVÁ Lucia
13
ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE MATERIÁLY Z MATEMATIKY
V KONTEXTE INFORMAČNÝCH KOMPETENCIÍ
GREGÁŇOVÁ Radomíra
20
CLOUD COMPUTING – DEFINÍCIA, VÝHODY A NEVÝHODY
HALLOVÁ Marcela
25
FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ V SKÚMANOM PODNIKU AGROSEKTORA
HAMÁŠOVÁ Katarína – MIHALCO Števo – TÓTHOVÁ Darina
30
BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY VYUŽÍVANIA IKT V PODNIKOCH
HENNYEYOVÁ Klára
35
ŠTANDARDIZÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ
BEZPEČNOSTI
JAKÁBOVÁ Martina – URDZIKOVÁ Jana
40
INTEGRACE SYSTÉMU PRO SPRÁVU PODNIKOVÉHO OBSAHU
A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTÉMU
KLEGOVÁ Jaroslava
56
NOVÉ IKT VO VÝUČBE KATEDRY INFORMATIKY
KORCOVÁ Zuzana
63
SOFTVÉROVÉ A HARDVÉROVÉ VYBAVENIE V PODNIKOCH
SLOVENSKÉHO MLIEKARENSTVA
NEOMÁNI Juraj
69
LMS MOODLE V MATEMATICKOM VZDELÁVANÍ
ORSZÁGHOVÁ Dana
74
WEB 2.0 TECHNOLOGIES FOR EDUCATION AND TRAINING
PALKOVÁ Zuzana – FLORIŠ Norbert – SCHWARCZ Pavol
80
TRENDY INFORMATICKÉHO VZDELÁVANIA
POPELKA Vladimír
86
ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI V CLOUD COMPUTINGU
PRIŠČÁKOVÁ Zuzana – RÁBOVÁ Ivana
89
PROCESNÍ MODEL NASAZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
TECHNOLOGIÍ CLOUD COMPUTING
RÁBOVÁ Ivana – TURČÍNEK Jan
95
RIADENIE ČASU MANAŽÉROV A VPLYV IKT NA ČASOVÝ
MANAŽMENT
ŠAJBIDOROVÁ Mária – LUŠŇÁKOVÁ Zuzana
105
IMPORTANCE OF INFORMATION STRATEGY AND
INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTURE
ŠILEROVÁ Edita – KUČÍRKOVÁ Lenka
111
NETIKA A JEJ VÝZNAM V E-MAILOVEJ KOMUNIKÁCII
SEDLIAKOVÁ Ingrida – POGRANOVÁ Zuzana
117
TVORBA INTERAKTÍVNEJ MULTIMEDIÁLNEJ UČEBNICE
„MECHATRONIKA“ PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
TÓTHOVÁ Mária – BOŽEK Pavol
124
NOVÝ MODUL NA PORTÁLI VŠ – DATABÁZA E-VZDELÁVACÍCH
KURZOV
TÓTHOVÁ Darina – ŠEMELÁKOVÁ Ľubica
128
ORGANIZÁCIA OPRÁV A ÚDRŽBY MECHATRONICKÝCH
SYSTÉMOV
TURYGIN Yuri V. – TÓTHOVÁ Mária – BOŽEK Pavol
133
INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
AKO PODPORA RIADENIA A VZDELÁVANIA
VIRÁGH Roderik
137
EVALUATION OF TEACHING PROGRAMMING FROM THE
STUDENTS POINT OF VIEW: RESULTS OF A RESEARCH
ZÁHOREC Ján
142
SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ V UNIVERZITNÍM PROSTŘEDÍ
ZERDALOGLU Stratos
149
20 rokov Katedry informatiky FEM SPU v Nitre
Katedra informatiky (KI) vznikla 1. 1. 1993 po rozčlenení Katedry informačných systémov
a využitia počítačov na dve katedry – Katedru informačných systémov a financií a Katedru
výpočtovej techniky a programovania. V roku 1996 bola Katedra výpočtovej techniky
a programovania premenovaná na Katedru informatiky.
Vznik Katedry informatiky podmienil rozvoj informačných technológií, zvýšenie počtu
predmetov zameraných na informačné technológie a následne vznik študijnej špecializácie
Kvantitatívny manažment a informatika, ktorý katedra gestorovala spolu s Katedrou štatistiky
a operačného výskumu.
Za 20 rokov svojej existencie si KI získala svoje pevné miesto v organizačnej štruktúre
Fakulty ekonomiky a manažmentu. Katedra informatiky má t.č. 6 pedagogických pracovníkov
(2 docentov a 4 odborných asistentov), 1 technickú pracovníčku na výskum a 1 interného
doktoranda.
Katedra informatiky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na IKT a počítačové
spracovanie informácií na jednotlivých fakultách SPU v Nitre. Vyučované predmety sú
zamerané na zvládnutie základnej obsluhy personálnych počítačov, výučbu základov
informatiky, programovania a programovacích jazykov, operačných systémov, textových
editorov, tabuľkových procesorov, databázových systémov, prezentačných programov,
počítačových sietí a ďalších informačných technológií.
Vo všetkých vyučovaných predmetoch je nevyhnutná neustála inovácia a modernizácia
výučby v súlade s vývojom nových informačných technológií, softvérových produktov
a hardvérových možností.
Pedagogickí pracovníci KI zabezpečujú aj kurzy a školenia pre pracovníkov SPU v oblasti
informačných technológií a práce s jednotlivými softvérovými produktmi kancelárskych
balíkov. Podieľajú sa na projektoch zameraných na rozvoj ľudských zdrojov na univerzite,
najmä na zvyšovanie počítačovej gramotnosti a realizácii kurzov a testovania ECDL v rámci
Akreditovaného testovacieho centra ECDL na SPU v Nitre.
Za obdobie svojej existencie sa na KI riešilo viacero výskumných úloh, projektov
VEGA, KEGA a rozvojových projektov. Výskumné úlohy a projekty boli tematicky
zamerané na modelovanie procesu prevádzky závlah, využívanie nových informačných
technológií v riadiacej práci i vo výučbe, efektívne nástroje informačnej stratégie
a informačnej bezpečnosti najmä v podnikoch agrosektora a pod.
Za účelom výmeny skúseností z oblasti obsahovej náplne a metodického prístupu k výučbe
predmetov zameraných na informačné technológie sa pracovníci KI zúčastňujú rôznych
odborných seminárov a vedeckých konferencií doma i v zahraničí. KI FEM v tomto smere
úzko spolupracuje najmä s KI FPV UKF v Nitre, KIT PEF ČZU v Prahe a Ústavom
informatiky PEF MZLU v Brne, Ústavom aplikovanej informatiky, automatizácie
a matematiky MtF STU v Trnave.
KI sa každoročne podieľa na organizácii odborných seminárov a konferencií ako sú Sieťové
a informačné technológie, UNINFOS a IKT v riadení a vzdelávaní.
Veríme, že aj dnešná konferencia IKT v riadení a vzdelávaní, ktorá sa koná pri príležitosti
20. výročia založenia Katedry informatiky, prispeje k výmene skúseností z využívania IT vo
vyučovacom procese na univerzitách, ako aj využívania IT na podporu riadenia
a rozhodovania v podnikoch.
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
vedúca KI FE
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Špecializované
robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou formou
Integration of the content and creation a college textbooks "Specialized
robotic systems" by written and interactive multimedia format
Pavol BOŽEK (SR)
ABSTRACT
The realization of research which was oriented on specialized robotic systems gave rise to
the university textbooks. It has been prepared and issued a university textbook. Book
Specialized robotic systems were added with the test questions at the end of each chapter, as
well as by visualization of real scenes. The team of authors on the basis of their
specialization and scientific determination prepared and delivered it to the reader - student
to gain continuously information in the field of robotics.
KEY WORDS
MM application, e-learning, IKT, education, KEGA
ÚVOD
Výsledkom aplikácie IKT vo výučbe bol realizovaný projekt, ktorý bol zameraný na
vytvorenie vysokoškolskej učebnice „Špecializované robotické systémy“ písomnou a
interaktívnou multimediálnou formou. Bol určený pre priebežné dopĺňanie a zvýšenie úrovne
odborných predmetov súvisiacich so špecializovanou robototechnikou na II. stupni VŠ.
Podporu lepšieho, intenzívnejšieho a efektívnejšieho vnímania informácií z písanej učebnice
v odbornom predmete „Špecializované robotické systémy“ (texty, obrázky, animácie,
videosekvencie) umožňujú multimédiá prezentovať vo viacerých podobách. Animáciami
podané robototechnologické pracoviská sú odborne dopĺňované jednotlivé kapitoly a časti
spomenutej písanej VŠ učebnice. Možnosti MM aplikácií a IKT spolu s hypertextom sú tým
správnym nástrojom na podporu odborných študijných informácií, umožňujú ľahké
vyhľadávanie a orientáciu v nich. Pod každou kontrolnou otázkou sú interaktívnym spôsobom
uvedené tri možnosti odpovedí, z ktorých iba jedna je správna. Pre zvýšenie efektívnosti
výučby boli okrem MM učebnice pripravené skúšobné interaktívne testy. Záver každej
kapitoly je zhrnutý do niekoľkých otázok. Tieto vyplývajú z daného učiva obsiahnutého
v kapitole.
Celá učebnica je orientovaná do oblasti pedagogiky súvisiacej s výučbou odborných
predmetov za podpory prostriedkov informačných a komunikačných technológií (IKT).
Hlavný cieľ učebnice
Nielen pre študentov vysokoškolského štúdia technických smerov je k dispozícii nová
učebnica "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou
formou. Kniha je primárne určená poslucháčom TU vo Zvolene, TnUAD v Trenčíne a STU
Bratislava. Na jej príprave sa podielal kolektýv autorov štyroch fakúlt. Multimediálny obsah
pozostáva zo 14tich animácií, z toho troch interaktívnych a jednej programovateľnej. Vďaka
svojej aktuálnosti nielen pre vzdelávací systém už učebnica našla odozvu aj v Ruskej
federácii – na Iževskej štátnej technickej univerzite.
6
Publikácia vznikla v rámci projektu KEGA č. 3/7285/09. Výsledkom projektu však nebola len
uvedená vysokoškolská učebnica. V jeho rámci bol zaregistrovaný aj jeden patent v oblasti
lesného hospodárstva.
O dôvodoch vzniku učebnice, i o
výsledkoch celého projektu KEGA
možno povedať, že hlavným cieľom
projektu
bolo
predovšetkým
oboznámiť študentov s novými
výstupmi našich vedecko-výskumných
projektov - a to veľmi pružne.
Pomocou CD disku sa to dá veľmi
rýchlo. Po druhé, aby sme ich
oboznámili s novými myšlienkami,
ktoré podávame formou vynálezov a
patentov. Nakoniec ide tiež o to, aby
študent mal predstavu o čom sa učí.
Často krát študentky, obzvlášť z
gymnázia, ani nevedia čo je to
Deltastat, čo je to karúsel, čo je to
revolverový sústruh, čo je to zvárací
agregát... A teraz sa učia strojárske
technologie,
učia
sa
ich
implementovať
do
výrobných
systémov,
formou
simulácie
výrobných procesov, do tvorby
pružných výrobných systémov, do
robotizovaných systémov... Kedysi
boli prostriedky na exkurzie. Študenti
chodili celý týždeň na exkurzie po
celom Slovensku. Boli sme vo VSŽ
Košice, boli sme v ZŤS Dubnica, ZŤS Martin, TAZ Trnava, BAZ Bratislava. Na nich sa
študent oboznámil s výrobnými strojmi a zariadeniami, aký majú zvuk, ako stroj hučí, ako
"smrdí-vonia", aká je tam atmosféra, v akom prostredí pracujú tieto stroje, ci celé výrobné
systémy.
Teraz je to akýsi “umelý odchov”. Študenti nevedia o čom to je. Autori sa snažili nahradiť
školské exkurzie formou exkurzií v rámci jednej prednášky. To však nebolo v učebnom
pláne. Exkurzie totiž vôbec nie sú v učebnom pláne. Preto vznikla myšlienka urobiť učebnicu,
ktorá umožňuje vkladať videosekvencie, ktorá umožňuje vložiť počítačové animácie, ktorá
umožňuje vložiť výsledky bakalárskych aj diplomových prác tak, aby študent z toho
odborného predmetu niečo mal. Napríklad na matematiku netreba žiadnu videosekvenciu,
matematika je stále rovnaká, ale technické systémy sú novšie a novšie a dá sa prvým, druhým,
tretím vydaním multimediálnou formou študentov oboznámiť s inovovanými zariadeniami a
systémami. Či už v textilkách, v chemickom, lesnom alebo strojárskom priemysle.
Takže hlavným cieľom bolo inovácia učebníc s využitím IKT. Ďalej sú to patenty alebo
priemyselné vzory, ktorých realizácia je finančne náročná. Keď si študent prezerá iba
obrázky, a súvisiace grafy a výpočty, nepochopí to tak rýchlo, ako keď vidí niečo reálne
funkčné.
7
Animácie v učebnici sú považované za enviromentálne, ergonomické a ekonomické.
Enviromentálne preto, lebo nepotrebujeme veľa energie, nepotrebujeme niečo vyrobiť a
potom hodiť do koša. Stačí len kliknúť tlačidlom. Ekonomické preto, lebo nemusíme chodiť
do prevádzky, nemusíme platiť exkurzie, nestrácame čas, nechodíme autobusmi.
Nezdržujeme prevádzku. A ergonomické v tom zmysle, že napríklad študentov učíme návyky,
ktoré sú potrebné pri programovaní, dolaďovaní, editácii.
Metodika osnovy učebnice
Kolektív autorov na základe svojej špecializácie a vedeckovýskumného určenia pripravil
a vydal vysokoškolskú učebnicu tak, aby čitateľ – študent získaval priebežne na seba
naväzujúce informácie v oblasti robototechniky.
Prvé dve kapitoly sú všeobecného charakteru v minimálnom rozsahu. Sú základom pre
rozšírenie poznatkov o robototechnike, kinematike a dynamike robotov. Najdôležitejšie
informácie o kinematike robotov sú vhodne doplnené dynamickými animáciami. Animácie
zvýrazňujú pracovný priestor a kinematické štruktúry štyroch základných typov robotov.
V nich sú vyznačené osi v priestore, v ktorom sa pohybujú základné typy robotov. Majú
podporovať predstavivosť a ľahšie pochopenie preberaného učiva. Animácie nie sú
interaktívne pre ich jednoduché a jednoznačné určenie.
Tretia kapitola od rovnakého autora sa už zaoberá aplikáciou robotov a manipulátorov
v textilnom priemysle. Charakteristickým a dôležitým prvkom v textilnej výrobe na
automatických strojoch je kontinuita. Operácie sú vykonávané na strojoch prakticky
nepretržite a sú ovplyvňované spoľahlivosťou. V tejto kapitole sa autor zaoberá novou
technológiou manipulácie s textilom spôsobom tzv. suchým zipsom. Kapitola je rovnako
doplnená animáciou.
Štvrtá kapitola sa zaoberá fuzzy logikou a možnosťami jej využitia v systémoch riadenia
elektromechanického pohonu. Po stručnom rozbore problému a vytýčení konkrétnych cieľov
kapitoly sa analyzuje problematika fuzzy systémov. Vysvetlené sú algoritmy fuzzy logiky,
ktoré sú aj neskôr aplikované. Následne je rozobratá elektromechanická časť, ktorá je
aplikovaná na posilňovač riadenia automobilov. Kontinuálne je študent oboznámený
s návrhom laboratórneho modelu mechatronického systému. Naviac je navrhnutá riadiaca
jednotka spomenutého systému. Po stručnom vysvetlení komunikácie modelu s personálnym
počítačom sa 4 kapitola ďalej zaoberá softvérovou implementáciou fuzzy logiky. Stručne je
riešená problematika ladenia fuzzy systému a v závere je zhodnotený návrh celkového
systému riadenia fuzzy logikou.
Piata kapitola vhodne dopĺňa systém riadenia robotov. Je originálna a rieši generovanie
trajektórie robotov a manipulátorov. Vhodným spôsobom je doplnená implementáciou, ktorá
je náhradou všeobecnej funkcie. Učí študenta matematicky vyjadriť jednoduchou formou jej
použitie v interpolovanej forme v rámci následných výpočtov. Tieto sú vzácnym doplnkom
pre oblasť určovania trajektórie hmotného bodu (alebo efektora robota) v priestore.
Šiesta kapitola je orientovaná do problematiky virtuálnej technológie. Študent má možnosť
naučiť sa vytvárať robotizované pracovisko na robotizovanej scéne. Má k dispozícií tri typy
virtuálnych robotov, dopravník, zakladač a obrobok.
Vytvorením rozhraní použitím dynamických knižníc alebo iných technologických prvkov je
možné vytvoriť simulátor, ktorý je plne použiteľný v praxi. Na cvičeniach súvisiacich
odborných predmetov študent získava možnosť naprogramovať robota s relatívne nízkymi
energetickými nárokmi, bez ohľadu na mechanické opotrebenie či riziko poškodenia alebo
zničenia robota. Platí to aj pri nevhodnej manipulácii alebo manipulácii, ktorá vyžaduje
vysoký stupeň koordinácie. Pritom sa plne rešpektuje ekonomika, environmentalistika
a ergonómia v podobe virtuálnej scény s robotom.
8
Uvedené výsledky majú výučbový charakter a sú určené ako návody na programovanie pre
používateľov virtuálneho robotizovaného laboratória, pre ich lepšie a hlbšie poznanie
z pohľadu úplného využívania novovytvoreného softvéru ARSimulátor.
Siedma kapitola rieši problematiku automatizovaného zariadenia pre automatizáciu merania
a robotizovaného overovania ukazovateľov prevádzkovej spoľahlivosti. Je možné ju
aplikovať na výrobné stroje, technologické zariadenia a vybrané časti automobilu. Kapitola je
určená pre pochopenie základných princípov projektovania robotizovaného zariadenia
konkrétne pre laboratórne účely. Je zložená z dvoch častí. V prvej časti je navrhnutý systém
pre snímanie prevádzkových parametrov – konkrétne automobilu. Pre lepšie pochopenie
funkcie automatizovaného zariadenia je táto časť doplnená interaktívnou animáciou. Študent
tu môže simulovať prevádzkové stavy sledovaného mechanizmu tak, ako v reálnych
podmienkach mu animovaný systém umožňuje sledovať a zaznamenávať počet a dĺžku
zaradených stupňov.
Druhá časť kapitoly sa zaoberá základnými princípmi navrhovania robotizovaného systému.
Aplikovaný je kartézsky súradný systém s možnosťou voľby metodiky skúšania v laboratóriu.
Opäť je doplnená vhodnou interaktívnou animáciou, ktorá umožňuje študentovi simulovať
zvolené metódy a intenzitu skúšok jednotlivých častí sledovaného mechanizmu.
Zariadenia tak spĺňajú tri dôležité aspekty súčasných požiadaviek kladených na environment,
ekonomiku a ergonómiu. Hlavná myšlienka projektov virtuálneho a animovaného
technologického pracoviska vznikla na základe know-how pracoviska. Vzhľadom na
expanzívne rozvíjanie sa výučbových pracovísk, predovšetkým odborných laboratóriách
rôzneho typu je potrebné sprístupniť nové výsledky IT širokej škále študujúcich operátorov.
Výsledky môžu slúžiť ako trenažérske pracoviská.
Ôsma kapitola prezentuje výskum v oblasti využitia inerciálneho navigačného systému
v robototechnike. Vychádza z 1. a 2. Newtonovho zákona. Vyjadrujú zmenu pohybu a
zrýchlenia a pri pôsobení vektorov vonkajších síl F na hmotu m. Súčasne je zrýchlenie
smerovo a veľkosťou proporcionálne pôsobiacemu vektoru vonkajšej sily. Kapitola sa
zaoberá aplikovaním inerciálneho navigačného systému, ktorý môže byť použitý aj na
kalibráciu robotizovaného pracoviska. Kalibrácia je potrebná na prispôsobenie simulácie
modelu výrobného zariadenia skutočným geometrickým podmienkam. Pri súčasných
priestorových nárokoch a efektívnom využití priestoru je robot nútený pracovať často v
stiesnených podmienkach. Pohyb nástroja, alebo manipulácia s dielmi si vyžaduje veľkú
presnosť. Z toho plynú veľké nároky na správnu kalibráciu robotického zariadenia. Využitím
INS v oblasti kalibrácie sa kalibrácia podstatne zjednoduší. Prínos v oblasti kontroly
a merania, ako je napríklad zabránenie náhodným kolíziám robotov, bude významný.
Pre jednoznačné jasné a bezchybné pochopenie popísanej teórie o nových systémoch riadenia
robotov je kapitola doplnená interaktívnou animáciou, na ktorej môže študent simulovať
rotáciu okolo jednotlivých osí v priestore. Príslušnými tlačidlami môže študent animovať
akceleráciu troch osí v priestore.
Deviata kapitola je aplikáciou špeciálnych lesníckych ťažobných robotov. V kapitole je
prezentovaná koncepcia automatizácie a robotizácie lesných prác, ktorá je založená na tom, že
príslušná robotizovaná technologická jednotka je v závesnej polohe umiestnená na nosnej
aerostatickej platforme – Deltastat. V kapitole sú využité najnovšie technologické poznatky,
ktoré boli obohatené o návrh systému riadenia Delta systému. Pohon trajektórie a ostatné
špecifiká Deltasystému sú podložené blokovými schémami matematickými vyjadreniami
a podpornými metódami odometrickou metódou. Ďalej sa zaoberá riešením energetického
systému a riešením navigačnej úlohy silovou metódou. Inovatívny systém pracovnej hlavice
pre automatizované spracovávanie a manipulácie dreva je vhodne doplnený animáciou. Celá
kapitola rozpísaná na vedeckej úrovni je v závere doplnená pasívnou výučbovou animáciou.
9
Testovanie vedomostí
Pre zvýšenie efektívnosti výučby boli pripravené skúšobné interaktívne testy. Záver každej
kapitoly je zhrnutý do niekoľkých otázok. Tieto vyplývajú z daného učiva obsiahnutého
v kapitole. Pod každou kontrolnou otázkou sú interaktívnym spôsobom uvedené tri možnosti
odpovedí, z ktorých iba jedna je správna.
Po spustení multimediálnej verzie učebnice sa zobrazí aj adresár „Testy“. Stačí si vybrať test
príslušnej kapitoly kliknutím na číslo a študent sa môže otestovať. Po vyplnení odpovedí
všetkých testovacích otázok klikne v závere na tlačidlo „VYHODNOTENIE“. Po
vyhodnotení uvidí, či je dostatočne pripravený na skúšku súvisiacu s práve preštudovanou
kapitolou.
Testy sú urobené v programe Microsoft Word. Tento program bol vybraný pre jeho
jednoduchosť a hlavne preto, lebo predpokladáme, že je štandardom softvérového vybavenia
každého PC.
Testy je možné vykonať aj v inom softvérovom produkte (napr. Adobe Flash, Microsoft
Excel, formou www stránky...). Tieto produkty však majú rôzne verzie a nebola by zaistená
správna funkčnosť spomínaných testov u každého užívateľa.
Po ukončení testovania kliknutím na tlačidlo „VYHODNOTENIE“ študent získa informáciu
o vlastných vedomostiach týkajúcich sa príslušnej kapitoly. Zobrazí sa mu počet dosiahnutých
správnych odpovedí. Okrem toho, pri voľbe nesprávnej odpovede sa mu automaticky
zvýrazní správna odpoveď zelenou farbou. Po ukončení testovania príslušnej kapitoly študent
môže otvorením testu inej kapitoly opäť overiť svoje vedomosti súvisiace s ďalšou
preštudovanou kapitolou.
Konkrétna realizácia MM aplikácie
Keďže učebnica neobsahuje iba všeobecné informácie o robotoch, ale je orientovaná hlavne
na nové technické diela spoluautorov, pre lepšie pochopenie preberaného učiva sú kľúčové
myšlienky doplnené animáciami. S podporou daností multimediálnych aplikácií, formou
animácií alebo virtuálnej techniky, môže študent vstúpiť do procesu riadenia študovaného
problému.
Druhé vydanie učebnice v elektronickej, interaktívnej multimediálnej verzii obsahuje
niekoľko animácií. Podľa potreby súvisiacej s vysvetľovaním preberaného učiva bolo do
jednotlivých kapitol vložených niekoľko animácií s rozdielnymi možnosťami. Kapitola II je
doplnená animáciou kinematických štruktúr robotov. Animácie sú vytvorené v programe
Adobe Flash takým spôsobom, že po kliknutí na príslušný obrázok sa animácia spustí. Po
spustení nie je možné ďalej prebiehajúci dej na scéne ovplyvňovať. Je možné buď ho nechať
dobehnúť do konca, kedy sa sám zastaví, alebo je možné ho zastaviť v ľubovolnom okamihu
zatvorením aplikácie. Preto sú tieto animácie pripravované v krátkom časovom intervale pre
nutný čas obrazového zvýraznenia preberaného učiva.
Niektoré animácie, napríklad v kapitole VII sú pripravené tak, že študent môže vstúpiť do
animovaného deja na virtuálnej scéne. Vstupom študenta do takejto animácie môže zmeniť
niektoré sledované parametre robotizovaného zariadenia, môže zmeniť metodiku určovania
sledovaných parametrov, ba dokonca môže sám meniť proces sledovaného deja. Ovládanie
takýchto animácií je jednoduché, prostredníctvom myši alebo klávesnicou. Animácie sú preto
vhodným učebným doplnkom pre prácu so zobrazeným zariadením na virtuálnej scéne.
Znamená to, že animácia je vybavená funkciou spätnej väzby a študent vie, v ktorej časti
procesu sa nachádza, ktorú časť procesu môže ovplyvniť, zaznamenať alebo zmeniť priebeh
celého procesu. V priestore 2D tak študent získava predstavu o reálnom automatizovanom
resp. robotizovanom zariadení.
Učebnica v písanej forme ponúka študentom vytvárať virtuálne scény robotizovaného
pracoviska. Študent po spustení programu môže sám podľa vlastnej úvahy vytvoriť
robotizované pracovisko. Robotizované pracovisko môže obsahovať v rôznych kombináciách
10
aj niekoľko robotov, pásové dopravníky a zakladače obrobkov. Program obsahuje roboty,
ktoré môžu pracovať v kartézskom, cylindrickom a angulárnom súradnom systéme. Po
importovaní robota na virtuálnu scénu je možné robot programovať v režime Teach-IN
a v dialógovom okne má študent možnosť editovať celý užívateľský program. Softvér je
určený na simuláciu pohybov robotov. Program umožňuje modelovanie virtuálnej scény,
umiestňovanie s možnosťou orientácie vkladaných objektov do scény z dôvodu modelovania
simulácie bunky.
Zmyslom a výsledkom práce na virtuálnej scéne je simulácia pohybov robotov v rámci
výrobnej bunky so základnou schopnosťou manipulácie s objektmi. Študent tak dokáže
v priebehu okamihu a bez rizika vzniku kolíznych stavov manipulovať so zvoleným
objektom, čo mu umožňuje odhaliť chyby v užívateľskom programe. Celé pracovisko spĺňa
tri základné E podmienky, t. j., že akceptuje ergonomické, ekonomické a environmentálne
zásady.
Animácie robotov na virtuálnej scéne je možné programovať podľa všeobecne platných
požiadaviek kladených na programovanie robotov. Celú scénu je možné zväčšovať
a zmenšovať, ďalej je možné vytvárať náhľady z rôznych uhlov pohľadu tak z vrchu ako aj zo
spodu. Takéto animácie na virtuálnej scéne s možnosťou programovania považujeme za
animačný prostriedok s prvkami simulácie technologického procesu. Študent tak v plnej miere
môže programovať, ovládať a simulovať prácu na programovateľnom robotizovanom
pracovisku. Tým získava návyky pre ovládanie celého pracoviska, čo znamená že spĺňa
ergonomické podmienky. Popísané programovateľné animácie sú vhodným doplnkom pre
výučbu odborných predmetov, ktoré rozširujú obzor poznania súvisiacich s programovaním
robotov.
Výsledný patent
Na Slovensku je veľa kalamitného dreva, ktoré je v neprístupných terénoch. Je to najmä v tzv.
hučákoch ako hovoria lesníci, v strmých kopcoch. Jediný spôsob ako drevo zobrať je zo
vzduchu. Toto rieši náš patent. Ide o vzducholoď, resp. Deltastat, ktorá je návádzaná GPS
systémom a má so sebou automatizovanú rezaciu hlavicu. Vzducholoď má nosnosť až 25 ton
a automatizovaná rezacia hlavica je obohatená laserovým lúčom. Je to patent, ktorý sa
zameriava na oblasti ťažby dreva. Konkrétne na ťažbu dreva laserom – automatizovanou
rezacou hlavicou. Využitie je prednostne pri delta statoch, aerostatických systémoch. Takáto
hlavica sa však môže osadiť aj na klasický hardvester.
Vývoj takéhoto zariadenia je drahý. Konkrétne čísla je ťažké určiť, pretože táto myšlienka je
pomerne nová. Vznikla pri príprave tejto učebnice. Možno nejaké prvé reálne čísla by mohli
byť v priebehu pol roka. Treba hlavne zistiť, aký záujem by mala verejnosť. Kde všade by sa
to dalo využiť. Celková realizácia závisí od finančných prostriedkov. To si musíme povedať
ako prvé. Ak by sa našiel nejaký investor, výrobná spoločnosť, ktorá by mala o patent záujem,
tak ak budeme veľmi optimistický, v priebehu nejakých 3 až 5 rokov po odskúšaní všetkých
náležitostí.
ZÁVER
V rámci projektu bolo riešených niekoľko záverečných prác. Počas celej doby riešenia
projektu bolo spolu spracovaných 25 záverečných prác, z toho 13 bakalárskych a 12
diplomových. Záverečné práce boli zamerané na animácie vybraných mechanizmov, na nové
systémy riadenia pomocou INS a ostatných špecializovaných systémov súvisiacich
s robototechnikou.
Učebnica je dostupná v knižniciach všetkých spolupracujúcich univerzít. V elektronickej
podobe je k dispozícii už teraz aj na odkaze: http://www.uiam.mtf.stuba.sk/predmety/srs.
11
Keďže je učebnica vydaná v zahraničmom vydavateľstne Ámos, 10 ks integtovanej učebnice
bola distribuovaná aj do zahraničných knižníc.
Je veľmi potešiteľné, že samotní recenzenti z Ruskej federácie, z Iževskej štátnej technickej
univerzity, Udmurtská republika – Rusko prejavili záujem o preklad tejto učebnice novej
generácie, tak, ako ju sami nazvali.
ABSTRACT
Realizácia výskumu orientovaného na špecializované robotické systémy viedlo k vydaniu
vysokoškolskej učebnice. Bola pripravená a vydaná vysokoškolská učebnica Špecializované
robotické systémy doplnená testovacími otázkami v závere každej kapitoly a tiež doplnená
vizualizáciou reálnych scén. Kolektív autorov na základe svojej špecializácie
a vedeckovýskumného určenia pripravil a vydal ju tak, aby čitateľ – študent získaval
priebežne na seba naväzujúce informácie v oblasti robototechniky.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
MM aplikácia,E -learning, IKT, vzdelávanie, KEGA
ACKNOWLEDGEMENT
The contribution is sponsored by KEGA 003STU-4/2012 prepared project „Elaboration of
interactive multimedia textbook of Mechatronics for secondary vocational schools“.
LITERATÚRA
[1] ČABRUNOVÁ, A. 1997. Systém výchovy a vzdelávania profesionálnych informačných
pracovníkov pre informačnú spoločnosť. In: Legislative aspects of development of
information society. Bratislava : UNESCO-Ministry of Education of the Slovak Republik,
1997, s.143 – 158.
[2] HUJŇÁK, P. 2002. Znalosti v akci - kde se znalosti prosazuji nejvíce. In: Systémová
integrácia 2002. Žilina : Žilinská univerzita, 2002, s. 87 – 98
[3] PIVARČIOVÁ, E., CSONGRÁDY, T. 2002. Multimedia special explanatory dictionary:
In: Fire Engineering, 2002, Lučenec, 301–306.
[4] VOŘÍŠEK, J. 2000. Integrace podnikových procesu a znalostí. In: Systémová integrácia
2000. Žilina : Žilinská univerzita 2000, s. 5 – 17
[5] ZORKOVSKÝ, M. 1999. Podpora podnikových procesov informačnými službami. In: CS
ONLINE´99. Bratislava : SSPCH, 1999, s. 134 – 138
KONTAKT
Assoc. Prof. Pavol Božek, PhD.
Slovak University of Technology in Trnava,
Faculty of Materials Science and Technology,
Institute of Applied Informatics, Automation and Mathematics
Hajdóczyho 1,
917 24 Trnava, Slovakia
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
12
Moderný web a HTML5
Modern web and HTML5
Martina ČULIKOVÁ (SR), Lucia PALKECHOVÁ (SR)
ABSTRACT
HTML5 is a new generation of the HTML language, which is used by creating web pages.
Since 1989 it has been undergone by several modifications and improvements. It has been
constantly developed. Two organisations (W3C, WHATWG) try to develop it. It has more
functions and refinenment, which allow to create improved semantic structure of the
document. There were improved also form elements, where were added a several new types
and validation on the browser. A native support of audio and video simplifies manipulation
with media. The only drawback of it is a disunity supported format of audio and video. New
API for Web Storage eliminate problems prior method of storing data on the client side
through cookies. The possibility to programmatically portrays 2D and 3D graphics opens in
website development entirely new possibilities.
KEY WORDS
HTML5, Canvas, Web storage, Audio, Video
ÚVOD
HTML5 predstavuje novú generáciu jazyka HTML, používaného pri tvorbe webových
stránok. Prináša so sebou množstvo vylepšení, ktoré menia doterajší pohľad na vývoj
webových stránok. Špecifikácia je neustále vo vývoji, takže neexistuje internetový prehliadač,
plne kompatibilný s HTML5. Väčšina moderných prehliadačov však už množstvo funkcií
HTML5 implementovala.
Pod pojmom HTML5 sú často označované všetky moderné webové technológie, akými sú
napríklad SVG, MathML, Geolocation alebo CSS3. Tieto však nepatria do samotnej
špecifikácie HTML5.
História
Jazyk HTML (HyperText Markup Language) navrhol Tim Berners-Lee v roku 1989. Pôvodne
slúžil na popis vedeckých dokumentov v CERN, no vďaka svojej univerzálnosti a adaptácii sa
postupom rokov stal komplexným značkovacím jazykom používaným pri tvorbe webových
stránok [6].
V roku 1994 bola vytvorená organizácia W3C (World Wide Web Consortium), ktorej cieľom
je vývoj otvorených webových štandardov, vrátane samotného HTML. Prvý neúspešný pokus
o rozšírenie HTML v roku 1995, známy ako HTML 3.0 otvoril cestu k pragmatickejšej verzii
HTML 3.2. Tá bola vzápätí nasledovaná verziou HTML4. Následne organizácia W3C začala
pracovať na ekvivalente, založenom na XML, známom pod názvom XHTML a v ďalšom
vývoji jazyka HTML už ďalej neplánovala pokračovať. To sa však nepáčilo výrobcom
prehliadačov Apple, Mozilla a Opera, ktorých reakciou bolo vytvorenie skupiny WHATWG
(Web Hypertext Application Technology Working Group) a začali pracovať na špecifikácii
HTML5 [3].
V roku 2006 organizácia W3C naznačila záujem podieľať sa na vývoji HTML5 a v roku 2007
založila pracovnú skupinu, ktorá spolupracovala na vývoji špecifikácie spolu s WHATWG. Po
niekoľkých rokoch vzájomnej spolupráce však obe skupiny dospeli k záveru, že majú
rozdielne ciele. W3C sa snažilo publikovať finálnu verziu špecifikácie HTML5, zatiaľ čo
13
WHATWG chcelo ďalej pokračovať vo vývoji a vylepšovaní funkcií. Od tej doby existujú
dve špecifikácie - kontinuálne sa vyvíjajúca špecifikácia WHATWG a jej podmnožina špecifikácia W3C, do ktorej sú postupne kopírované aktualizácie [3].
Sémantické elementy
HTML5 zavádza viacero nových elementov, ktoré pomáhajú vytvárať štruktúru stránky. Patria
sem napríklad elementy header, footer, nav, section, article, aside. Donedávna bolo možné
oddeliť rôzne oblasti stránky iba pomocou všeobecných div elementov s id alebo class
atribútom (obr. 1). Tie však nemajú žiaden sémantický význam [7].
Obr. 1 Štruktúra stránky s použitím elementov div
Zdroj: http://www.alistapart.com/articles/previewofhtml5
Nové elementy pomáhajú jednotlivé sekcie dokumentu významovo oddeliť (obr. 2). Takéto
členenie umožňuje lepšie pochopiť samotnej štruktúre dokumentu, obzvlášť pri
automatizovanom spracovávaní. Ťažiť z neho môžu napríklad webové vyhľadávače, čítačky
pre ľudí so zdravotným postihnutím ale i prehliadače samotné, ktoré tak môžu uľahčiť
napríklad navigáciu na stránke [7].
Obr. 2 Štruktúra stránky s použitím nových elementov
Zdroj: http://www.alistapart.com/articles/previewofhtml5
Formuláre
Formuláre sú bežnou súčasťou každej webovej stránky, kde je vyžadovaná interakcia s
návštevníkom (napr. diskusie, objednávkové formuláre a pod.). Po viac ako desaťročie
obsahovalo HTML iba niekoľko základných formulárových elementov (polí). HTML5
pridáva niekoľko ďalších typov a rozširuje funkcionalitu existujúcich [4].
Niektoré polia, ako napríklad email a url, slúžiace pre zadanie emailovej adresy alebo url
adresy sú v bežnom prehliadači zobrazované rovnako ako textové pole. Avšak pri otvorení
14
stránky v mobilnom zariadení je zobrazená klávesnica prispôsobená pre zadanie adresy [4].
Zadávanie čísiel uľahčujú polia number a spinbox, umožňujúce zadať platný rozsah
očakávaných hodnôt[4].
Až do príchodu HTML5 neexistoval spôsob, ako zobraziť kalendár pre zadanie dátumu alebo
času. Jediným riešením bolo využiť niektorú z JavaScriptových knižníc. Nová špecifikácia
dopĺňa ďalšie polia, umožňujúce jednoducho zadávať dátum, čas, dátum a čas, týždeň alebo
mesiac [4].
Medzi ďalšie výhody nových polí patrí zabezpečená spätná kompatibilita so staršími verziami
prehliadačov. Ak prehliadač daný typ elementu nepozná, jednoducho zobrazí klasické textové
pole [4].
Ďalšou zaujímavou novinkou, ktorú HTML5 vo formulároch prináša, je automatická validácia
formulárových prvkov. Nikdy nedokáže nenahradiť validáciu dát na strane servera, môže však
pomôcť s validáciou na strane klienta. Nedovolí návštevníkovi stránky odoslať formulár, ak
obsahuje neplatné údaje (napríklad neplatná emailová adresa alebo nevyplnený povinný údaj).
Doteraz bolo možné podobnú funkcionalitu zabezpečiť jedine s použitím JavaScriptu. S
využitím HTML5 však k validácii dochádza dokonca aj v prípadoch, keď je JavaScript na
strane klienta vypnutý. Technológia je podporovaná takmer všetkými modernými
prehliadačmi [4].
Audio a video
Natívna podpora audia a videa prostredníctvom elementov audio a video nepochybne patrí
medzi najväčšie prednosti HTML5. Doteraz bolo možné vkladať médiá do stránok iba za
pomoci externých rozšírení (pluginov), najčastejšie prostredníctvom Flashu. Nevýhodou
takéhoto riešenia je nutnosť mať nainštalovaný potrebný plugin, prípadne mať potrebné
oprávnenia na jeho stiahnutie a následné nainštalovanie do prehliadača[12, 13].
Vďaka natívnej podpore je vkladanie médií do stránok rovnako ľahké ako vloženie
obyčajného obrázka. Doplnením atribútu controls každý prehliadač zobrazí svoje vlastné
ovládacie prvky pre prehrávanie audia (obr. 3) alebo videa (obr. 4). Samozrejmosťou je
možnosť vytvoriť vlastné ovládacie prvky a prehrávanie kontrolovať prostredníctvom
JavasScript API [12, 13].
Obr. 3 Audio prehrávač v prehliadači Google Chrome
Zdroj: vlastný obrázok
Obr. 4 Video prehrávač v prehliadači Google Chrome
Zdroj: http://www.alistapart.com/articles/previewofhtml5
15
V súčasnosti je podpora HTML5 audia a videa veľmi dobrá. Podporujú ho všetky majoritné
moderné prehliadače. Problém môže nastať pri starších verziách prehliadačov (napr. Internet
Explorer 6, 7, 8) alebo niektorých mobilných zariadeniach. Vďaka spätnej kompatibilite
HTML5 môžu staršie verzie prehliadačov zobraziť alternatívny obsah, ktorý sa vkladá medzi
otvárajúci a zatvárajúci element média. Takýmto spôsobom je možné zobraziť napríklad
klasický Flash prehrávač pre návštevníkov so staršími prehliadačmi bez podpory HTML5
videa a audia [12, 13].
V špecifikácii HTML5 však nanešťastie nie je zadefinovaný žiaden konkrétny video alebo
audio formát, ktorý by museli všetky prehliadače podporovať. Nastala tak situácia, keď časť
prehliadačov podporuje video formát MP4 a zvyšná časť formát WebM. Prehľad aktuálne
podporovaných formátov je zobrazený v Tab. 1.
Tab. 1 Podporované formáty audia / videa
Prehliadač / zariadenie
Video formáty
Audio formáty
Chrome
MP4, WebM
AAC, MP3, Vorbis
Firefox
WebM
Vorbis
Internet Explorer
MP4
AAC, MP3
Safari
MP4
AAC, MP3
iOS
MP4
AAC, MP3
Android
MP4
AAC, MP3
Opera
WebM
Zdroj: http://www.longtailvideo.com/html5/
Vorbis
Web Storage
Súčasťou špecifikácie je aj technológia, umožňujúca ukladanie dát lokálne v rámci
internetového prehliadača. Podobne ako pri cookies, tieto dáta sú k dispozícii aj po opustení
stránky alebo zatvorení okna prehliadača. Na rozdiel od nich sa však neprenášajú pri každej
požiadavke na vzdialený webový server. Princíp práce s dátami je podobný ako pri cookies ukladať je možné dvojice kľuč/hodnota a dáta sú uchovávané ako reťazec znakov bez ohľadu
na pôvodný dátový typ [4, 3, 5].
Špecifikácia definuje dva podobné druhy úložísk - sessionStorage a localStorage. Dáta
ukladané do sessionStorage sú dostupné pre všetky stránky z rovnakej domény, otvorené v
rovnakom okne prehliadača. Umožňuje zabrániť neželaným interferenciám v prípadoch, keď
má používateľ otvorenú rovnakú stránku vo viacerých oknách zároveň (pri cookies by
dochádzalo k nechcenému vzájomnému prepisovaniu uložených hodnôt) [4, 3, 5].
Druhé úložisko localStorage umožňuje zachovať dáta prístupné z viacerých okien prehliadača
alebo po jeho zatvorení a opätovnom spustení. Týmto spôsobom je možné lokálne ukladať
väčšie objemy dát ako napríklad kópie emailov alebo rozpracovaných dokumentov. Šetrí sa
tak objem dát, ktoré je nutné prenášať na vzdialený webový server a tým sa zvyšuje výkon
celej aplikácie [4, 3, 5].
Všetky moderné verzie prehliadačov túto technológiu už natívne podporujú. Celková kapacita
oboch typov úložiska však nemusí byť zhodná a závisí od použitého prehliadača. Samotná
špecifikácia odporúča veľkosť 5MB, čo je v porovnaní s 4 kB limitom pre cookies
mnohonásobne viac [4, 3, 5].
Grafika
Ďalším zaujímavým elementom v HTML5 je canvas. Element vytvorí obdĺžnikovú oblasť,
16
ktorú je možné využiť na vykresľovanie pixelov za pomoci JavaScriptu. Umožňuje
dynamicky generovať grafy, renderovať grafiku pre hry alebo vytvárať rôzne grafické efekty.
Odpadá tak potreba použiť externé pluginy ako napríklad Flash alebo Java. Canvas bol
pôvodne vyvinutý spoločnosťou Apple, no postupom času ho implementovali všetky moderné
prehliadače a stal sa súčasťou špecifikácie HTML5 [1].
Pre samotné kreslenie do canvasu je v prvom rade potrebné získať kontext - API rozhranie pre
vykresľovanie. Základným kontextom je 2D kontext, slúžiaci pre prácu s 2D grafikou. Príklad
aplikácie je vidieť na obrázku 5, kde bol prostredníctvom canvasu graficky znázornený
výpočet fraktálu [1].
Obr. 5 Vykreslenie fraktálu
Zdroj: http://www.nihilogic.dk/labs/strange_attractors/gallery/
Okrem 2D kontextu, ktorý je jediným kontextom popísaným v samotnej špecifikácii HTML5
existuje ešte kontext WebGL. Na jeho špecifikácii pracuje nezávislá skupina Khronos Group.
Definuje 3D rozhranie pre Web, umožňujúce vykresľovať 3D grafiku priamo do canvas
elementu. Je odvodené od OpenGL ES 2.0 a poskytuje podobnú funkcionalitu. Možné
využitie tejto technológie vo webových stránkach je prakticky neobmedzené, počnúc
jednoduchými reklamnými banermi až po premyslené 3D hry priamo v prostrední internetu.
Príkladom využitia WebGL je napríklad vizualizácia automobilu na obrázku 6 [1, 2].
Podpora v súčasných prehliadačoch však v porovnaní s 2D pomerne zaostáva. Zatiaľ čo
prehliadače Firefox, Google Chrome a Opera túto technológiu podporujú, žiadna zo
súčasných verzií Internet Explorera ju nepodporuje. Microsoft dokonca neoznámil žiadne
plány s jej podporou ani v budúcnosti [1, 2].
Obr. 6 3D vizualizácia automobilu za použitia WebGL
Zdroj: http://www.chromeexperiments.com/detail/car-visualizer/?f=webgl
17
ZÁVER
Nová verzia HTML nesporne predstavuje veľký krok vpred v oblasti vývoja webových
stránok a aplikácií. Vďaka neustále sa zlepšujúcej podpore zo strany internetových
prehliadačov a spätnej kompatibilite tak vývojárom nič nebráni vytvárať web budúcnosti už
dnes.
ABSTRAKT
HTML5 je novou generáciou jazyka HTML, používaného pri tvorbe webových stránok. Od
svojho vzniku v r. 1989 prešiel viacerými úpravami a vylepšeniami. Špecifikácia najnovšej,
piatej verzie je neustále vo vývoji. Pracujú na nej dve organizácie - W3C a WHATWG.
Prináša množstvo vylepšení a funkcií, medzi ktoré patria napríklad viaceré nové elementy,
umožňujúce vytvárať kvalitnejšiu sémantickú štruktúru dokumentu. Vylepšeniami prešli aj
formulárové elementy, kde pribudlo viacero nových typov a validácia na strane
prehliadača. Natívna podpora audia a videa zjednodušuje manipuláciu s médiami. Jedinou
nevýhodou momentálne ostáva nejednotnosť v podporovaných formátoch audia a videa.
Nové API pre Web Storage odstraňujú problémy doterajšieho spôsobu ukladania dát na
strane klienta prostredníctvom cookies. Možnosť programovo vykresľovať 2D a 3D grafiku
otvára v oblasti vývoja webových stránok úplne nové možnosti.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
HTML5, Canvas, Web storage, Audio, Video
LITERATÚRA
[1] RAGGETT, D. 1998. A history of HTML. [online]. [cit. 2012- 11 - 21]. Dostupné na
internete: < http://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html>.
[2] WEB HYPERTEXT APPLICATION TECHNOLOGY WORKING GROUP. HTML.
[online].
[cit.
201211
25].
Dostupné
na
internete:
<
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/>.
[3] ROBINSON, M. 2012. Let’s Talk about Semantics. [online]. [cit. 2012- 11 - 23].
Dostupné na internete: < http://html5doctor.com/lets-talk-about-semantics/>.
[4] PILGRIM, M. Dive into HTML5. [online]. [cit. 2012- 11 - 26]. Dostupné na internete: <
http://diveintohtml5.info>.
[5] The State Of HTML5 Video. [online]. [cit. 2012- 11 - 27]. Dostupné na internete: <
http://www.longtailvideo.com/html5/>.
[6] MOZZILLA DEVELOPER NETWORK. Using HTML5 autdio and video. [online]. [cit.
2012- 11 - 25]. Dostupné na internete: < https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Using_HTML5_audio_and_video>.
[7] MOZILLA DEVELOPER NETWORK. DOM Storage. [online]. [cit. 2012- 11 - 26].
Dostupné na internete: < https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/Storage >.
[8] MARINACCI, J. 2012. HTML Canvas Deep Dive . [online]. [cit. 2012- 11 - 21].
Dostupné na internete: < http://joshondesign.com/p/books/canvasdeepdive/toc.html>.
[9] KHRONOS GROUP. 2012. WebGL Specification. [online]. [cit. 2012- 11 - 25].
Dostupné na internete: < http://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/l>.
[10] Chrome Experiments. [online]. [cit. 2012- 11 - 26]. Dostupné na internete: <
http://www.chromeexperiments.com/detail/car-visualizer/?f=webgl >.
[11] Gallery of Attraction. [online]. [cit. 2012- 11 - 26]. Dostupné na internete: <
http://www.nihilogic.dk/labs/strange_attractors/gallery/ >.
[12] HUNT, L. 2007. A preview of HTML5. . [online]. [cit. 2012- 11 - 26]. Dostupné
na internete: < http://www.alistapart.com/articles/previewofhtml5 >.
18
[13] Video For Everybody. [online]. [cit. 2012- 11 - 26]. Dostupné na internete: <
http://camendesign.com/code/video_for_everybody/test.html>.
KONTAKT
Ing. Martina Čuliková
Slovenská poľnohospodárska univerzita,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra manažmentu,
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Ing. Lucia Palkechová
Slovenská poľnohospodárska univerzita,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra manažmentu,
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Zuzana Korcová
19
Elektronické vzdelávacie materiály z matematiky v kontexte informačných
kompetencií
Electronic educational materials of mathematics in the context of
information competencies
Radomíra GREGÁŇOVÁ (SR)
ABSTRACT
In the paper we concentrated on the using of electronic teaching and study materials of
mathematics in the mathematic education. Creating electronic study materials allows us to
study independently. Electronic educational materials influence the methods and forms of
the university study of mathematics. The progressive implementation of e-learning into the
university study of mathematics change the teacher’s role and competences in the process
of education.
KEY WORDS
information technologies, teaching of mathematics, web pages, electronic educational
materials, information competencies
ÚVOD
Využívanie a uplatňovanie informačných technológií (IT) vo vzdelávaní poskytujú nové
možnosti modernizácie, zefektívnenia a skvalitnenia štúdia nielen matematiky, ale aj iných
vyučovaných predmetov. Tvorba a príprava elektronických študijných materiálov určených
pre získavanie a nadobúdanie poznatkov študentov na dennej a externej forme štúdia je pre
univerzity a vysoké školy dôležitou úlohou. Elektronické študijné materiály môžu byť
vhodným doplnením predmetu vedeného vyučujúcim a môžu byť vhodnou pomôckou pri
samostatnom štúdiu. Súčasným trendom sú stále sa zvyšujúce možnosti zapojenia Internetu
v domácom prostredí, čo značne zjednodušuje a poskytuje lepší a jednoduchší prístup
k elektronickým študijným materiálom dostupných prostredníctvom Internetu. Tak sa
elektronické študijné materiály stávajú modernou súčasťou prípravy na skúšku, preto je veľmi
dôležité pripraviť kvalitné a zrozumiteľné študijné materiály určené k samostatnému štúdiu.
INFORMAČNÉ KOMPETENCIE UČITEĽOV
Nové metódy vo vzdelávaní sú spojené s používaním IT. Ovládanie práce s IT patrí medzi
nevyhnutnú výbavu moderného človeka a patrí medzi kľúčové kompetencie. Kompetencie
bezprostredne súvisiace s informáciami sa nazývajú informačné kompetencie. V súvislosti
s informačnými kompetenciami sa zvyčajne používajú najmä pojmy:
- informačná gramotnosť,
- počítačová gramotnosť,
- digitálna gramotnosť ([4]).
Počítačová gramotnosť je schopnosť pracovať s najčastejšie využívaným programovým
vybavením, schopnosť používať internet ku komunikácii, k vyhľadávaniu a spracovaniu
informácií, schopnosť efektívneho využitia služieb a možností, ktoré moderná technológia
ponúka. Počítačovo gramotný jedinec musí byť schopný minimálne základnej orientácie
z každej oblasti.
Informačná kompetencia sa skladá z podmnožín informačnej a počítačovej gramotnosti a je
vhodná na riešenie celého radu úloh a nepredvídaných problémov. Umožňuje jedincovi
20
úspešne sa vyrovnať s okamžitými zmenami v práci, v osobnom a spoločenskom živote.
Súčasná spoločnosť sa vyznačuje rýchlymi zmenami, veľkým množstvom informácií
a rýchlym tempom inovácií, najmä informačných. Preto ovládanie práce s informačnými
a komunikačnými technológiami patrí medzi nevyhnutnú výbavu moderného človeka a patrí
tiež medzi kľúčové kompetencie ([3]).
Učiteľ 21. storočia sa nezaobíde bez znalosti IT. Učitelia by nemali byť iba užívateľmi
kancelárskych aplikácií, ale mali by okrem bežných programov zvládnuť tiež multimédiá na
CD-ROM-e a rôzne špecializované programy. Učiteľ by mal byť schopný nájsť vhodné zdroje
informácií na Internete a rozhodnúť, či sú použiteľné vo vyučovaní. Veľmi užitočný je
osobný kontakt medzi učiteľmi, ktorý umožňuje jednoduchú, ale veľmi účinnú výmenu
skúseností najmä v začiatočných fázach práce s IT. Zavádzanie IT do výučby si však vyžaduje
zmenu osnov predmetov a obsahu vyučovania jednotlivých predmetov. Nové technológie
nemenia totiž iba spôsob ako učiť, ale tiež obsah, teda čo učiť. Elektronické výučbové
materiály sú jedným z najdôležitejších nástrojov zavádzania IT do vyučovacieho procesu.
Hlavným cieľom elektronických foriem vzdelávania je inovovať formu prezentácie učiva
predmetov na vysokej škole prostredníctvom Internetu, multimediálnych CD-ROM-ov
a elektronických učebných manuálov. Všetky študijné pomôcky vo forme webových stránok
by mali byť prístupné širokej verejnosti.
Proces komplexnej integrácie IT do predmetov kladie veľké nároky na učiteľa, pretože
vyžaduje:
• primeraným a produktívnym spôsobom využívať nové technológie na pomoc pri
dosahovaní vzdelávacích cieľov predmetu,
• učiteľ by mal dbať na primeraný rozvoj informačnej gramotnosti svojich študentov,
naučiť ich samostatne a efektívne využívať IT.
Učiteľ pri úspešnej integrácii IT do svojho predmetu by mal:
• poznať efektívne metódy pre vyučovanie svojho predmetu s využitím IT,
• vedieť, ako dosahovať ciele svojho predmetu s využitím IT,
• efektívne používať IT pre svoju prípravu, vyučovanie a administratívu,
• vedieť posúdiť úroveň informačnej gramotnosti svojich študentov a vedieť ju ďalej
rozvíjať ([1]).
ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE MATERIÁLY VYTVORENÉ KATEDROU
MATEMATIKY FEM SPU V NITRE
Katedra matematiky Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity (FEM SPU) v Nitre sa už niekoľko rokov podieľa na príprave elektronických
študijných materiálov z matematiky pre študentov dennej formy a externej štúdia. Súčasné
požiadavky na aktívne a samostatné štúdium (najmä na externých formách štúdia) sú spojené
s tvorbou vzdelávacích materiálov z matematiky nového typu. Dôležité je zvolenie správneho
metodického postupu tvorby interaktívneho textového študijného materiálu z matematiky, aby
sa stal vhodným didaktickým prostriedkom na samostatné štúdium. Katedra matematiky sa
zaoberá rôznymi možnosťami použitia IT vo výučbe matematických predmetov na SPU
v Nitre. Uvedieme ukážky vytvorených elektronických vzdelávacích materiálov v rôznych
formátoch:
 elektronický vzdelávací kurz – Aplikovaná matematika,
 študijné materiály pre denné a externé štúdium v LMS Moodle.
Katedra matematiky FEM SPU v Nitre riešila v minulosti rozvojové projekty, ktorých
výstupom bol vytvorený e-vzdelávací kurz - e-vzdelávacie materiály formou webových
stránok určené hlavne študentom SPU v Nitre. E-vzdelávacie materiály na webových
stránkach sú voľne prístupné aj širokej verejnosti na URL adrese:
http://www.fem.uniag.sk/km/aplikovana_matematika/ (Obr. 1, [6]).
21
Obr. 1: Ukážka úvodnej webovej stránky na URL adrese:
http://www.fem.uniag.sk/km/aplikovana_matematika/
Katedra matematiky sa, riešením uvedeného rozvojových projektov, snažila prispieť k
uplatňovaniu aktuálnych vzdelávacích metód, využívajúcich prostriedky IT. Vytvorené evzdelávacie materiály formou webových stránok sú jednou z možných alternatív zvyšovania
kvality vzdelávania študentov na univerzitách. Uvedené študijné vzdelávacie materiály
formou webových stránok sú dobrou študijnou pomôckou v príprave na skúšku.
Praktická realizácia on-line vzdelávacích kurzov je na FEM SPU v Nitre podporovaná
systémom LMS Moodle. Prostredie LMS Moodle ponúka učiteľovi - tvorcovi kurzu rôzne
moduly, ktoré svojím obsahom a formou pomáhajú zvyšovať atraktívnosť vzdelávacieho
procesu, zaujmú pozornosť študentov a podporia ich v aktívnom štúdiu. Tvorbou
elektronických vzdelávacích materiálov z matematiky v LMS Moodle a ich používaním vo
výučbe na FEM sa štúdium matematiky zatraktívni. Uvedený systém je pre používateľov
dostupný na web stránkach školy http://www.fem.uniag.sk/dv_moodle, resp.
http://www.fem.uniag.sk/moodle (obr. 2, [5]). Uvedené vzdelávacie kurzy poskytujú ďalšiu
možnosť pre samostatné štúdium určené pre študentov denného a externého štúdia.
Obr. 2: Ukážka úvodnej webovej stránky na URL adrese:
http://moodle.uniag.sk/fem/course/category.php?id=37
22
ZÁVER
Informačné kompetencie sú nevyhnutnou súčasťou kľúčových kompetencií moderného
učiteľa matematiky - tvorcu elektronických študijných materiálov z matematiky. Uvedené
ukážky vytvorených elektronických vzdelávacích materiálov z matematiky pre študentov SPU
v Nitre sú možnosťami samostatného štúdia prostredníctvom Internetu v domácom prostredí
a v príprave na skúšku.
Prínosom vytvorených elektronických vzdelávacích materiálov z matematiky je:
 sprístupnenie získania vedomostí z matematiky atraktívnou formou e-vzdelávania,
 zvýšenie možností samostatného štúdia v príprave na skúšku z matematiky v čase
a priestore, ktoré vyhovuje študentom,
 implementácia nových a menej tradičných metodických postupov vyučovania matematiky
na univerzite s využitím IT,
 rozvoj medzipredmetových vzťahov, podporený riešením aplikovaných úloh vyplývajúcich
z potrieb profilujúcich predmetov a praxe ([2]).
ABSTRAKT
V príspevku sme sa zamerali na používanie elektronických výučbových a študijných
materiálov z matematiky v matematickom vzdelávaní. Vytvorené elektronické študijné
materiály umožňujú samostatné a aktívne učenie sa. Elektronické študijné materiály
ovplyvňujú metódy a formy štúdia vysokoškolskej matematiky. So zavádzaním
elektronického vzdelávania do vyučovania matematiky sa menia aj kompetencie a úloha
učiteľa matematiky v procese vzdelávania.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
informačné technológie, výučba matematiky, webové stránky, elektronické študijné
materiály, informačné kompetencie
LITERATÚRA
[1] BOŽIKOVÁ, M. 2004. Internet – prostriedok výučby fyziky inovácie obsahu.
Doktorandská dizertačná práca, KF FPV UKF, Nitra 2004, 140 s.
[2] GREGÁŇOVÁ, R. 2006. Webové stránky a ich implementácia do matematických
predmetov. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Žilinská didaktická
konferencia 2006. Žilina: ŽU, 2006, v elektronickej podobe na CD. ISBN 80-8070-557-7
[3] HRMO, R., KUČERKA, D. 2012. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom elearningu. In Trendy ve vzdělávaní 2012 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 640
– 650. ISBN 978-80-86768-36-6
[4] HRMO, R., TUREK, I. 2003. Kľúčové kompetencie I. Bratislava: STU, 2003. 178 s.
ISBN 80-227-1881-5.
[5] http://moodle.uniag.sk/fem/course/category.php?id=37
[6] http://www.fem.uniag.sk/km/aplikovana_matematika/
KONTAKT
Mgr. Radomíra Gregáňová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra matematiky,
23
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): RNDr. Darina Tóthová, PhD.
24
Cloud computing – definícia, výhody a nevýhody
Cloud computing – definition, advantages and disadvantages
Marcela HALLOVÁ (SR)
ABSTRACT
Cloud computing can be understood as the storing, processing and use of data on remotely
located computers accessed over the internet. Key features of cloud computing are selfservice, access via internet, sharing of the resources, high elasticity and measurability. Aim
of this article it to define cloud computing, its models and services and describe its
advantages and disadvantages. It is also given an example of using cloud computing to
model the situation.
KEY WORDS
cloud computing, service models, implementation models
ÚVOD
Každým dňom sa stávame svedkami stále nových technologických inovácií. Jednou z týchto
technologických inovácií je aj cloud computing alebo voľne preložené „výpočtový mrak“. Aj
keď je to pomerne nový pojem, veľa ľudí si ani neuvedomuje, že služby cloudu už využíva.
Typickým príkladom sú mailové služby ako Gmail alebo Yahoo, služby na zdieľanie
fotografií Picasa Web Albums alebo používanie Google Calendar. Hoci je medzi
jednotlivcami cloud computing v značnej miere rozšírený, medzi podnikmi tomu tak nie je.
Cieľom príspevku je uviesť do problematiky cloud computingu, zadefinovať tento pojem,
popísať jeho výhody a nevýhody.
CLOUD COMPUTING
Všeobecne možno cloud computing chápať ako ukladanie, spracovanie a využívanie údajov
prostredníctvom internetu. To znamená, že užívatelia majú k dispozícii neobmedzený
počítačový výkon na požiadanie bez veľkých kapitálových investícií a majú prístup ku svojim
údajom kdekoľvek, kde je internetové pripojenie. Cloud computing má potenciál znížiť IT
užívateľom výdavky a sprístupniť stále nové služby. Pomocou cloudu môžu aj tie najmenšie
firmy osloviť čoraz väčšie trhy.
Spoločnosť Microsoft definuje cloud computing ako spôsob, ako poskytovať kompletné alebo
čiastočné softvérové riešenia ako služby cez internet, kde sú tieto služby hostované
v dynamicky škálovateľnom virtuálnom prostredí.
Podľa amerického Národného inštitútu štandardov a technológie, ktorý spadá pod
ministerstvo obchodu možno CC označiť ako model, ktorý na požiadanie umožňuje
vyhovujúci prístup ku zdieľaným konfigurovateľným výpočtovým kapacitám (napríklad
dátové úložiská, aplikácie, servery, …), ktoré môžu byť v krátkej dobe navýšené alebo
znížené podľa potreby a to bez väčších správnych úkonov alebo zásahov poskytovateľa.
Kľúčové vlastnosti cloud computingu sú:
 Samoobslužnosť podľa potrieb – zákazník si stanovuje rozsah a čas momentálne
poskytovaných služieb sám a podľa svojich potrieb bez toho, aby bola potrebná
participácia poskytovateľa.
 Prístup cez internet – služby sú dostupné pomocou internetového pripojenia cez
jednotlivých klientov.
25



Zdieľanie zdrojov – výpočtové zdroje poskytovateľa sú zdieľané medzi jednotlivými
zákazníkmi používajúc multi-nájomný model s rozličnými fyzickými a virtuálnymi
zdrojmi, ktoré sú dynamicky prideľované a odoberané podľa požiadaviek. V zmysle
lokality zákazník nemá konkrétnu vedomosť kde sú jeho dáta, ale mal by byť
schopný špecifikovať krajinu, alebo konkrétne dátové centrum s jeho dátami. Ako
zdroje môžeme označiť dátové úložiská, výpočtový výkon (CPU), operačnú pamäť,
rýchlosť pripojenia a virtuálne zariadenia.
Vysoká elasticita – služby možno poskytnúť rýchlo, v rôznych rozsahoch
v niektorých prípadoch automaticky na pokrytie momentálnej potreby. Zákazníkovi
sa tieto zdroje javia ako nevyčerpateľné, a teda môžu byť prenajaté kedykoľvek,
v akomkoľvek množstve.
Merateľnosť – celkové poskytovanie služby je automaticky kontrolované a zdroje sú
optimalizované na základe priebežných meraní pri jednotlivých typoch služieb
(aktívne používateľské účty, dátové úložiská, vyťaženosť siete). Toto využívanie
zdrojov je monitorované čo vedie k transparentnosti ako z pohľadu zákazníka tak aj
poskytovateľa.
Uvedené služby môžu byť členené na tzv. servisné modely:
 Softvér ako služba (SaaS) – užívateľ využíva aplikačnú funkcionalitu ako službu bez
orientácie na jej technické prevedenie.
 Platforma ako služba (PaaS) – zahŕňa predpripravený operačný systém so základným
softvérom, ktorý je s operačným systémom pripravený na použitie – napr. Net
Framework, J2EE aplikačné Servery, HTTP Server, databázový server a pod.
 Infraštruktúra ako služba (IaaS) – zahŕňa prevažne hardvérové prostriedky
pripravené na použitie vrátane základného sofvéru, napr. operačný systém
s nastavenou IP adresou a sieťovou konfiguráciou, diskovým priestorom a pod.
Popri vyššie uvedených servisných modeloch je k dispozícii ešte ďalšie delenie a to z pohľadu
implementácie, tzv. implementačné modely:

Privátny cloud – zahŕňa implementáciu cloudu pre užívateľov z uzavretej skupiny.
Prakticky to znamená, že služby cloudu nebudú k dispozícii mimo rámec
intranetového prostredia.

Verejný cloud – služby IT sú k dispozícii ako verejná služba, tzn. že ju môže využiť
ktokoľvek. Tento model je vhodný pre tzv. CSP (cloud service providerov), ktorí
ponúkajú IT službu ako verejnú službu.

Hybridný cloud – kombinácia privátneho a verejného cloudu.

Komunitný cloud – ide o model, kedy je infraštruktúra cloudu používaná viacerými
organizáciami, alebo skupinou ľudí, ktorí ho využívajú. Tieto skupiny (komunity)
môže spájať jednotná bezpečnostná politika, jednotný záujem.
Zjednodušene možno fungovanie cloud computingu znázorniť na obr. 1. Základné
komponenty sú klienti, ktorí prostredníctvom internetu pristupujú k údajom uloženým na
vzdialených serveroch.
26
Obr. 1 Fungovanie cloud computingu
Výhody cloud computingu možno zhrnúť do nasledovných bodov:

Cena je vždy na prvom mieste, ako by povedal klasik. Čo cloud computing rieši
veľmi efektívne je práve model „Platím len za to, čo používam“. Projektový manažér
nekupuje server ale server si na rok de-facto prenajíma. Nemusí riešiť čo so
serverom po roku prevádzky.

Samoobslužnosť dáva možnosť zadať požiadavku kedykoľvek. V tradičnom IT sú
procesy, najmä tie schvaľovacie, ťažkopádne. Schválenie požiadavky v mnohých
prípadoch ešte neznamená jeho naplnenie. Vo svete cloud computingu je bežná
požiadavka vybavená ihneď bez zbytočného čakania.

Štandardizácia v podobe servisného katalógu je ekvivalentom „jedálneho lístka“
v reštaurácii. Je to zoznam služieb, ktoré IT poskytuje a ak chcete niečo špeciálneho,
čo obyčajne v servisnom katalógu nenájdete, zvyčajne to trvá dlhšie a vybavenie
požiadavky je vo finále aj drahšie. Cloud preto poskytuje a vybavuje bežné a rutinné
požiadavky rýchlo a lacno. To je vo finále odmenou pre konzumenta služby.

Flexibilita čiže schopnosť pružne reagovať na zmenu je kľúčovou vlastnosťou
v dnešnom IT. Ak vezmeme do úvahy modelový scenár, kedy projektový manažér
potrebuje navýšiť pamäť, pridať disk, rozšíriť alebo skrátiť dobu „prenájmu“ Linux
serveru, toto všetko sú drobnosti, ktoré v dnešnom ne-cloudovom svete môžu
komplikovať život nielen nášmu modelovému projektovému manažérovi.

Využiteľnosť prostriedkov (utilizácie). Aby sme IT prostriedky využívali
hospodárne, mala by ich využiteľnosť byť čo najvyššia. V prípade cloudu – ak
prostriedky ďalej nepotrebujem, vraciam ich virtuálnu podobu späť
k poskytovateľom, ktorý ich môže poskytnúť iným konzumentom. Štatisticky bolo
dokázané, že v cloud prostredí je využiteľnosť zdrojov až 80% v porovnaní
s tradičnými prostrediami, kedy je využiteľnosť do 30%. Nízka využiteľnosť je daná
tým, že historicky sú HW prostriedky dedikované pre konkrétne účely a až príchod
virtualizácie dramaticky posúva využiteľnosť IT prostriedkov k ich hospodárnej
prevádzke.
Samozrejme na cloud computingu nie sú iba pozitívne veci a má aj isté nevýhody, ktorými sú:
 Údaje sú uložené mimo firmy – k údajom má prístup okrem zákazníka aj
poskytovateľ. Aj keď zabezpečenie dát na serveroch poskytovateľa cloud
computingu je oveľa vyššie ako na vlastných serveroch, stále prevláda názor, aby sa
na cloud ukladali údaje, ktoré nemajú rozhodujúci význam pre firmu.
 Údaje sú posielané cez internet – aj keď sa údaje posielajú v zašifrovanej podobe,
stále tu existuje možnosť, že útočníci túto ochranu prelomia.
27



Voľba hardvéru a softvéru je obmedzená na ponuku poskytovateľa – zákazník nemá
možnosť si vybrať z takej ponuky služieb ako pri klasickom modeli a môže byť tiež
obmedzený technickými možnosťami použitého hardvéru, napr. rýchlosť diskov.
Niekedy pomalá reakčná doba – ako už bolo spomenuté, všetky údaje a aplikácie sú
umiestnené v cloude. Tento cloud však môže byť umiestnený aj v inom štáte,
dokonca aj v inom kontinente a pri väčších vzdialenostiach vzniká dlhšia odozva na
požiadavky.
Niekedy vyššie ceny ako pri realizácii svojpomocne – cena cloudovej služby môže
byť niekedy vyššia ako cena obdobnej služby poskytovanej svojpomocne. Týka sa to
najmä modelu IaaS, kde sa platí určitá prirážka za možnosť dynamicky meniť
kapacitu.
Najlepšie je cloud computing znázorniť pomocou modelovej situácie. Predpokladajme, že
užívateľ (napr. projektový manažér) potrebuje na účely dôležitého projektu, firmy
implementujúcej účtovný systém, server s operačným systémom Linux na dobu 1 roka tak,
aby mohol úspešne zabezpečiť všetky činnosti spojené s implementáciou projektu. Riešenie
tejto situácie pomocou cloud computingu je nasledovné.
Projektový manažér sa prihlási do samoobslužného portálu ponúkajúceho IT služby. V
servisnom katalógu vyberie Linuxový operačný systém, nakonfiguruje potrebnú SW a HW
konfiguráciu, nastaví časový horizont 1 roka potrebný pre projekt. Po dokončení konfigurácie,
ktorá trvá rádovo minúty, odošle stlačením tlačidla svoju požiadavku.
Požiadavka nášho projektového manažéra je v prostredí cloud computingu spracovaná a
inicializuje proces na jej naplnenie. Vzhľadom k tomu, že ide z pohľadu IT o bežnú
požiadavku (1 server s Linuxom), je schvaľovací proces riešený formou automatizovaného
schvaľovania a zodpovední nadriadení nášho projektového manažéra sú iba notifikovaný emailom. Po nevyhnutnom schválení (v našom prípade realizovanom plne automaticky) je
spustený proces implementácie, v rámci ktorého sú v cloudovom prostredí alokované zdroje
potrebné pre daný projekt. Tento proces alokácie označovaný aj ako "provisioning" je
spustený ihneď a server je maximálne do 30 minút pripravený na okamžité použitie.
Po sprevádzkovaní servera, o ktoré sa postará prostredie cloud computingu automaticky je náš
projektový manažér notifikovaný e-mailom o dostupnosti servera. V rovnakom e-maili nájde
aj prihlasovacie údaje to daného systému.
Počas ročnej prevádzky je projektový manažér v mesačných intervaloch notifikovaný a
získava reporty (prípadne faktúry) o prevádzke tohto servera.
Po roku prevádzky je vrátená virtuálna HW a SW infraštruktúra poskytovateľmi cloudu,
ktorým môže byť IT, ale aj externý poskytovateľ. Projektový manažér tak dostane poslednú
faktúru príp. report za prevádzkovanie požadovanej infraštruktúry
ZÁVER
Technológia cloud computingu sa vyvíja stále ďalej. Výhody sú nesporné, hlavne nízke
náklady, samoobslužnosť, štandardizácia, flexibilita či využiteľnosť prostriedkov. Niektoré
služby cloudu využívame v každodennom živote bez toho, že by sme to vedeli nazvať
správnym pojmom. Menej využívaný je cloud computing stále v prostredí podnikov, kde je
obava hlavne o bezpečnosť údajov. Modelová situácia znázorňuje jednoduchosť a dostupnosť
cloudových technológií pre podniky. Samozrejme je treba brať do úvahy aj isté nevýhody, čo
ale so sebou prinášajú všetky vznikajúce technológie.
ABSTRAKT
Všeobecne možno cloud computing chápať ako ukladanie, spracovanie a využívanie údajov
prostredníctvom internetu. Kľúčové vlastnosti cloud computingu sú samoobslužnosť,
28
prístup cez internet, zdieľanie zdrojov, vysoká elasticita a merateľnosť. Cieľom príspevku
je zadefinovať cloud computing, jeho modely a služby a popísať jeho výhody a nevýhody.
Zároveň je uvedený aj príklad využitia cloud computingu na modelovej situácii.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Cloud computing, servisné modely, implementačné modely
LITERATÚRA
[1] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Unleashing the Potential
of Cloud Computing in Europe, 2012. [online]. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud
.pdf>.
[2] IBM Cloud Computing. 2012. [online]. Dostupné na internete:<http://www05.ibm.com/sk/cloud/>.
[3] BÁLINT, V.: Cloud computing, jeho využitie a dopad na korporačné prostredie. 2011.
[online].
Dostupné
na
internete:
<http://www.unicorncollege.cz/attachments/
Vladim%C3%ADr_B%C3%A1lint.pdf>.
KONTAKT
Ing. Marcela Hallová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): RNDr. Darina Tóthová, PhD.
29
Fyzická bezpečnosť v skúmanom podniku agrosektora
The physical security in examined enterprise of agricultural sector
Katarína HAMÁŠOVÁ, Štefan MIHALCO, Darina TOTHOVÁ
ABSTRACT
The security of information technology and information systems in the examined enterprise
of agricultural sector is not assured digital camera system, proximity access control system
or even any safety signals. Whereas in enterprise is not built authenticated access to the
offices, for example, using contactless identification cards, many times there were problems
related to unauthorized access to team facilities, buildings and offices. In recent years,
incidents where for computer is found people who had nothing to do with this enterprise.
Occasionally cases were also found stolen computer equipment (disks, memory, mouse).
Until then used to write a simple register of people working with computers was ineffective.
System for access control is required in the company because of the number of employees
with different privileges to enter the office.
KEY WORDS
physical security, security of information technology and systems, monitoring and access
control system
ÚVOD
V súčasnosti sa v skúmanom podniku nepoužíva a ani sa nikdy nepoužíval bezdotykový
prístupový systém, ani čítacie zariadenia, podnik využíva len služby strážnika s pracovnou
dobou len počas pracovných dní od 6:00 do 20:00. Daný strážnik nepodlieha žiadnym
bezpečnostným školeniam, jeho vrátnica je vybavená len jedným telefónom, ktorým hlási
príchod návštevníkov a pre vstup do areálu je vrátnica vybavená len rampou. Funkciou
strážnika je aj pravidelná každodenná kontrola počítačových kancelárií, ktoré slúžia pre
zamestnancov, ako aj občasná obhliadka celého areálu. Nevýhodou tejto skutočnosti je, že
daný strážnik nemôže vykonávať všetky tieto činnosti súčasne. V podniku nie je zavedený
žiadny ústredný bezpečnostný systém ochrany budovy a jednotlivých kancelárií, ani switch
systém pripojenia počítačov v kanceláriách, kvôli reštartovaniu v prípade výpadku elektrickej
energie. Keďže v podniku neexistuje zabezpečovací systém, nemôže sa vykonávať ani jeho
audit v pravidelných intervaloch. Do priestorov administratívnych budov nie je vstup
v súčasnosti žiadnym spôsobom monitorovaný ani obmedzený. Hlavná administratívna
budova sa skladá z jednotlivých pracovných miestností, kde sú všetci pracovníci podniku v
nepriamom kontakte. Druhá vedľajšia administratívna budova je archív záznamov, kam má
prístup obmedzený počet osôb. Sú tam uschované podnikové informácie, faktúry a iné
dôležité zložky. Budova nie je proti vlámaniu zabezpečená alarmom, ktorý je napojený
priamo na políciu. Okrem toho sa v priestoroch podniku nachádza počítačová miestnosť,
ktorá je určená pre prístup k počítačom a Internetu všetkým pracovníkom podniku.
Ďalším chýbajúcim prvkom prispievajúcim k vyššej bezpečnosti podniku je nainštalovanie
bezpečnostného kamerového systému, ktorý slúži najmä na bežné monitorovanie
a zaznamenávanie prebiehajúcich aktivít. Výsledný záznam sa archivuje a môže použiť ako
prostriedok na vysvetlenie porušenia podmienok platiacich v budove a kanceláriách (krádeže,
vstup nepovolaných osôb atď.). Takéto monitorovanie činnosti má aj určitý psychologický
účinok, pretože vedomosť, že je niekto sledovaný, bráni tomu, aby sa konala akákoľvek
30
neoprávnená činnosť. Vhodným spôsobom by bola možnosť, ktorá šetrí miesto na diskoch, je
spúšťanie kamier aj v noci, pretože cez deň je ochrana zabezpečená strážnou službou.
Monitorovací systém zabraňuje vstupu nepovolaným osobám, čo obmedzuje nežiaduce
zásahy neautorizovaných užívateľov. Niekedy môžu spôsobiť problémy aj užívatelia
s povoleným vstupom, napríklad keď vpustia dnu osobu, ktorá nemá povolený vstup, alebo si
nevšimnú, že niekto stihol zachytiť dvere pri vstupe. V prípade poškodenia technického
zariadenia alebo systémového a programového vybavenia slúžia obrázky z kamier pre
potvrdenie alebo vysvetlenie konkrétneho prípadu. Monitorovanie tiež plní funkciu kontroly
z hľadiska dodržiavania platných bezpečnostných pravidiel pri práci (zákaz stravovania).
Nedávno podnik sprevádzkoval, keďže doteraz nepoužíval v miestnostiach s počítačom
bezpečnostnú signalizáciu, nainštalovanie požiarnych systémov do každej kancelárie, kde sa
nachádza počítač. Taktiež uvažuje nad infračervenými detektormi pohybu. Systém sa môže
spúšťať vždy po odchode posledného zamestnanca z každej miestnosti.
Alternatívne riešenie monitorovacieho a prístupového systému
Navrhli sme spôsob, akým riešiť bezpečnosť priestorov podniku, časť objektovej a fyzickej
bezpečnosti. Na základe doterajších uvedených poznatkov by sme podniku XYZ odporučili
konkrétny návrh, a to v nasledujúcej podobe.
Čo sa týka prístupových systémov, je vhodné nahradenie pôvodných brán samoobslužnými
rampami. Na vytvorenie kvalitnejšej kontroly pohybu zamestnancov, ako aj návštevníkov
podniku, navrhujeme zaviesť do určitých objektov prístupový systém v podobe čítacích
zariadení, a to predovšetkým do hlavnej administratívnej budovy ku vstupným dverám.
Čítacie zariadenie bude umiestnené aj pred niektoré konkrétne kancelárie a miestnosti,
v ktorých sa nachádza server a iné zamestnancom neprístupné aktíva. Napríklad záznamy
z bezpečnostných kamier, bezpečnostná politika podniku, dokumenty podniku, finančné
prostriedky. Ďalšie čítacie zariadenia budú umiestnené zároveň vo vedľajšej administratívnej
budove, počítačovej miestnosti, sklade pohonných hmôt, olejov a náhradných dielov,
v budove strojov, zariadení a dopravných prostriedkov, jedálne a kuchyne a vrátnice. Samotné
čítacie zariadenie bude umiestnené aj pri hlavnej bráne.
Každý zamestnanec bude mať obmedzený prístup do jednotlivých priestorov podľa
právomocí, ktoré vyplývajú z jeho funkcie v podniku. Z toho vyplýva skutočnosť, napríklad,
že každý zamestnanec bude mať neobmedzený prístup na prejazd do areálu hlavnou bránou,
počítačových miestností, jedálne a kuchyne a hlavnej administratívnej budovy. Len určitá
skupina zamestnancov bude mať neobmedzený prístup do budovy strojov, zariadení
a dopravných prostriedkov, skladu pohonných hmôt, olejov a náhradných dielov a iných
príslušných priestorov. Podľa daného návrhu je potrebné zaviesť v areáli družstva celkový
počet 11 kusov čítacích zariadení.
Súčasťou prístupového systému sú aj 2 infračervené svetelné spínače, ktoré sú umiestnené pri
zadných bránach. Fungujú na princípe komunikácie prijímania infračervených signálov
z dopravných poľnohospodárskych prostriedkov.
Celý tento prístupový systém bude podporený bezpečnostným kamerovým systémom
a vonkajším osvetlením. Keďže podnik doteraz nevyužíval žiadny kamerový systém, bude
potrebné nainštalovať bezpečnostné kamery do celého areálu. Všetky kamery budú
zabezpečovať nahrávanie na pevný disk vďaka softvéru, ktorý bude potrebné zakúpiť
a následne nainštalovať do osobných počítačov, ktoré podnik používa. Zároveň bude potrebné
dokúpiť harddisk, na ktorý budú tieto záznamy uchovávané. Odporúčaná veľkosť disku je 1
terabyte, ktorý by v prípade nepretržitého záznamu zo všetkých kamier dokázal zaznamenať
súčasne až 8 dní. Keďže zo zákona vyplýva, že záznam nemôže byť uchovávaný dlhšie ako 7
dní a na druhej strane by bolo zbytočné zaznamenávanie toľkého materiálu, softvér bude
31
vybavený modernou funkciou schopnosti zachytenia pohybu na monitore a automatického
spustenia nahrávania z príslušnej kamery.
Bezpečnostný záznam bude uchovávaný na určitú dobu a následne prehratý novým
záznamom. Z 13 kamier bude jedna vybavená nočným nahrávaním a ostatné kamery
predstavujú štandardnú funkciu.
Nahradenie pôvodného, pomerne vysoko energeticky nákladného osvetlenia, za úspornejšie,
novodobé diódové osvetlenie, vybavené snímačmi pohybu, by malo v budúcnosti zabezpečiť
ešte nižšie náklady ako pôvodné osvetlenie. Tri reflektory budú mať funkciu nepretržitého
osvetlenia, zvyšné reflektory budú vybavené snímačom pohybu. Na základe vykonaných
opatrení a zmien je možné rozšíriť pôvodné protipožiarne zabezpečenie o ďalšie poplachové
hlásiče požiaru ako aj hasiace zabezpečenie.
Zároveň sme sa s navrhovanými bezpečnostnými opatreniami pokúsili vyčísliť ich priemerné
reálne náklady spojené s ich implementáciou, čiže aké by boli odhadované priemerné
finančné náklady, ktoré podnik musí vynaložiť pri ich zavedení. Tabuľka 1 obsahuje
vyčíslenie týchto nákladov, z ktorej vyplýva, že podnik XYZ investuje do navrhovaných
bezpečnostných opatrení podľa nášho prepočtu približne 4 704,84 €. Hoci to pre daný podnik
nie je malá časť z rozpočtu financovania, napriek tomu predstavuje rozumnú investíciu, ktorá
sa v priebehu niekoľkých rokov podniku vráti v podobe ušetrenia energie na osvetlenia,
poplatkov, zabezpečenie majetku proti krádeži a podobne.
Manažment daného poľnohospodárskeho družstva sa zatiaľ nezaoberal myšlienkou nad
zaobstaraním žiadneho zo spomenutých systémov. Chceme teda docieliť, aby sa podnik
nezaoberal len víziou zisku, ale aby sa začal zaujímať taktiež o bezpečnostnú politiku.
Dôvodom je uvedomenie si, že aj keď bezpečnostný, a teda s tým spojený aj kamerový,
prístupový a zabezpečovací systém nezabezpečí dosiahnutie zisku, dokáže na druhej strane
ušetriť podniku pomerne vysokú sumu peňazí. Príčiny môžu byť rôzne. Krádeže, vstup
nežiaducich osôb na územie družstva, zanedbanie ako aj nesplnenie pracovných požiadaviek
zamestnancov.
Tabuľka 1
Vyčíslenie nákladov bezpečnostného systému v podniku XYZ
Aktuálny Návrh Predpokladané
stav
investície
poplachový hlásič požiaru
2
6
12,90
hasiaci prístroj
6
8
56,98
kamery
0
12
63,70
kamera s nočným záznamom
0
1
74,50
kamerový softvér
0
1
199,90
harddisk
0
1
98,90
čítacie zariadenia
0
11
23,20
vonkajšie osvetlenie
3
14
33,00
samoobslužná rampa
1
3
660,50
infračervený svetelný spínač
0
2
30,00
alarm
1
1
0,00
identifikačná karta
0
86
3,20
Náklady
celkom v €
77,40
455,84
764,40
74,50
199,90
98,90
255,20
462,00
1981,50
60,00
0,00
275,20
4 704,84 €
Zdroj:
vlastné spracovanie
32
ZÁVER
V konečnom zhodnotení všetkých týchto vstupov sa musí prejaviť kladná investícia do
bezpečnostného, ako aj do ostatných systémov. Na našom trhu ako aj na českom trhu existuje
mnoho firiem, ktoré ponúkajú veľké množstvo rôznych variantov bezpečnostného,
prístupového, monitorovacieho a ďalších systémov.
Pri výbere vhodného systému je potrebné sa zamerať na: cenu a dostupnosť produktov,
finančné možnosti podniku a požadované funkčné vlastnosti.
ABSTRAKT
Bezpečnosť informačných technológií a systémov v skúmanom podniku agrosektora nie je
zaistená digitálnym kamerovým systémom, bezdotykovým prístupovým systémom ba
dokonca ani bezpečnostnou signalizáciou. Keďže v podniku nie je vybudovaný
autentizovaný prístup do kancelárií, napríklad pomocou bezdotykových identifikačných
kariet, viackrát sa vyskytli problémy týkajúce sa neoprávnených vstupov do priestorov
družstva, budovy a kancelárií. V priebehu posledných rokov sa vyskytovali prípady, kedy sa
za počítačom našli osoby, ktoré nemali s podnikom nič spoločné. Ojedinele sa zistili aj
prípady krádeže počítačového vybavenia (disky, pamäte, myši). Dovtedy používané
jednoduché zapisovanie sa do evidencie osôb pracujúcich s počítačom bolo neúčinné.
Systém pre kontrolu vstupu je potrebný v podniku kvôli veľkému počtu zamestnancov
s rôznymi oprávneniami pre vstup do kancelárií.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
fyzická bezpečnosť, bezpečnosť informačných technológií a systémov, monitorovací
a prístupový systém
LITERATÚRA
[1] HENNYEYOVÁ, Klára. 2006. Bezpečnosť digitálneho prostredia na Slovensku. In MVD
2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : SPU, 2006, s.
1510-1511. ISBN 80-8069-704-3.
[2] MALANÍK, David. 2010. Význam fyzického zabezpečenia IT systému. [online],
aktualizované
2010.
[cit.
2011-10-11].
Dostupné
na:
<http://www.securityrevue.com/article/2010/09/vyznam-fyzickeho-zabezpeceni-itsystemu/>.
[3] MIHALCO, Štefan. 2009. Poskytovanie elektronických služieb s využitím identifikácie
osôb a zdieľanie prístupu k informáciám: diplomová práca. Nitra : SPU, 2009. s. 63-65.
[4] STRNÁD, Ondrej. 2009. Bezpečnosť a manažment informačných systémov. Bratislava :
STU, 2009, 299 s. ISBN 80-227-2153-0.
[5] TÓTHOVÁ, Darina. 2001. Zabezpečovacie a prístupové systémy v informačnej stratégii
organizácie. In Agrární perspektivy X – Zdroje trvale udržitelného ekonomického rustu ve
třetím miléniu: Globalizace a regionaliza: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001, 1 s.
KONTAKT
Ing. Katarína Hamášová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
33
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Ing. Štefan Mihalco
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
RNDr. Darina Tothová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Centrum informačných technológií,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Zuzana Korcová
34
Bezpečnostné aspekty využívania IKT v podnikoch
Security aspects in the use of ICT in enterprises
Klára HENNYEYOVÁ (SR)
ABSTRACT
Information and communication technologies and information systems in enterprises must
be able to provide managers current and reliable information in real time and these must
be adequate secure. Information security is a very important task for all users of ICT and
IS. Information security is defined as the ability of the network and information system as
a whole to withstand with a certain level of confidence against of accidental events, or
unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and
confidentiality of stored or transmitted data and related services offered by these networks
and systems.
KEY WORDS
information and communication technologies (ICT), informatization of the society,
information security, information system
ÚVOD
Informačná spoločnosť je charakteristická využívaním digitálneho spracovávania,
uchovávania a prenosu informácií. Technologickou základňou tejto zmeny je využívanie
prvkov moderných informačných a komunikačných technológií. Hlavnými znakmi
informačnej spoločnosti sú prevaha práce s informáciami, interaktivita, integrácia
a globalizačné trendy. Z technologického pohľadu potom možno informačnú spoločnosť
označiť ako spoločnosť, ktorá vo vysokej miere využíva IKT založené na prostriedkoch
výpočtovej techniky a s tým spojenú digitalizáciu.
S rozvojom informačných technológií v posledných desaťročiach, ako aj s globalizáciou
svetového informačného priestoru súvisí nárast množstva zaznamenaných, ale aj
nezaznamenaných informácií. Pre akýkoľvek podnik je dnes jednou z kľúčových úloh
efektívne získavať, využívať a chrániť informácie z okolitého, ako aj z vnútorného prostredia.
Úlohu úspešne sa orientovať v tomto rozsiahlom informačnom priestore berú na seba
informačné systémy.
Informačná bezpečnosť je proces ochrany dát pred ich náhodným alebo úmyselným zneužitím
osobami v rámci alebo mimo organizácie, vrátane zamestnancov, alebo aj obávaných
hackerov. Narušenie bezpečnosti môže zahŕňať rôzne činnosti, napr. poškodenie vzhľadu
webovej stránky, napadnutie počítačovým vírusom, zlyhanie zamestnanca, ktorý neúmyselne
prezradí svoje heslo, a pod. Informačná bezpečnosť v tomto kontexte je vyváženie rizík
výhodami v podobe vykonávania činností elektronicky.
MATERIÁL A METÓDY
Hlavnou úlohou v oblasti informačnej bezpečnosti je vytvoriť jednotnú platformu budovania
informačnej spoločnosti postavenú na právnych základoch so zabezpečením primeranej
ochrany a dôveryhodnosti digitálneho priestoru Slovenska. Nevyhnutnosťou pre úspešné
plnenie tejto úlohy je vytvorenie Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť (NSIB) v SR,
ako základného dokumentu štátu. NSIB v SR je koncipovaná na obdobie 5 rokov (2008 –
2013). Z nej vyplývajú aj úlohy pre podnikovú sféru a riešenie informačnej bezpečnosti.
35
Informačná bezpečnosť má podľa materiálu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť
v SR multilaterálny charakter, t. j. musí zohľadňovať záujmy vlastníkov IKT systémov,
potreby ich používateľov, ako aj práva fyzických a právnických osôb, ktorých údaje sa v
systémoch spracovávajú. Z hľadiska vlastníkov a prevádzkovateľov je najdôležitejší
spoľahlivý prístup k informačným zdrojom s prístupom on-line a ich zabezpečenie pred
únikom informácií, neoprávneným použitím a narušením integrity údajov, ako aj autorita a
dobré meno vlastníka systému.
Ako vyplýva z prieskumu informačnej bezpečnosti vo verejnej správe v SR v roku 2011,
informačnej bezpečnosti sa stále nevenuje dostatočná pozornosť. Je to spôsobené jednak
neznalosťou problematiky IB a nedocenením hrozieb a rizík, ale aj zlou ekonomickou
situáciou podnikov, v dôsledku čoho nie sú vyčlenené finančné zdroje na zabezpečenie
informačnej bezpečnosti.
Z hľadiska používateľov je pri spracovávaní informácií najdôležitejšie účel a obsah
informácií, presnosť, aktuálnosť, prístupnosť, autenticita, usporiadanie a kvalita informácií.
Existuje množstvo činiteľov, ktoré môžu spôsobiť znefunkčnenie IKT systémov
a znehodnotenie údajov, ktoré sa v nich spracovávajú. Sú to napr. prírodné vplyvy, technické
poruchy, ľudské chyby a omyly, škodlivý softvér, cieľavedomé útoky, počítačová kriminalita
a medzinárodný terorizmus.
Ako sa uvádza v materiáli Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR, ucelená
koncepcia informačnej bezpečnosti SR zatiaľ nebola prijatá. Napriek tomu existujú čiastkové
oblasti, v ktorých je informačná bezpečnosť rozpracovaná (legislatívne, kompetenčne,
organizačne aj metodicky). Sú to najmä:
Informatizácia spoločnosti a informačná bezpečnosť verejnej správy spadajúca do
kompetencie MF SR, ktoré činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti zabezpečuje
prostredníctvom Komisie pre informačnú bezpečnosť. V pôsobnosti tejto komisie je odborná
príprava návrhov a stanovísk pre oblasť informačnej bezpečnosti, v rámci čoho komisia o. i.
navrhuje zavedenie bezpečnostných štandardov, zmenu alebo zrušenie existujúcich platných
bezpečnostných štandardov pre informačné systémy verejnej správy.
Ochrana utajovaných skutočností z hľadiska informačnej bezpečnosti predstavuje
klasifikovanú informáciu a systémy pracujúce s klasifikovanou informáciou. Napriek
tradičnej terminológie použitej v legislatíve, utajované skutočnosti nie sú klasifikované len
z hľadiska dôvernosti, ale bezpečnostné požiadavky na ich ochranu sú komplexné
a zohľadňujú aj potrebu zaistenia integrity, autentickosti a dostupnosti. Vo vzťahu
k utajovaným skutočnostiam, ktoré sú obsahom kybernetického priestoru a tej časti
digitálneho priestoru SR, v ktorom sa nepracuje s klasifikovanou informáciou, sa uplatňuje
dvojaký systém riadenia. V záujme ochrany digitálneho priestoru SR bude preto potrebné
rozvinúť bližšiu spoluprácu v oblasti ochrany klasifikovanej informácie (utajovaných
skutočností) a informačnej bezpečnosti celého digitálneho priestoru SR.
Ochrana osobných údajov a používanie elektronického podpisu, tieto oblasti sú upravené
zákonmi a príslušné inštitúcie zabezpečujú dohľad nad dodržiavaním zákona.
Elektronický obchod upravuje Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, do ktorého
bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a rady o elektronickom obchode, ktorá
tvorí spoločný právny rámec elektronického obchodovania pre všetky členské štáty.
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú ošetrené autorským zákonom.
Bezpečnosť IT sa stala najdôležitejším stavebným kameňom vývoja, údržby, prevádzky
a využitia spoľahlivých, dobre dostupných a dôveryhodných IT systémov a služieb, a to vo
firmách, vládnych inštitúciách a úradoch, ako aj v súkromnom sektore. Toto vedomie
významu bezpečnosti IT sa však nevyvinulo na základe všeobecného záujmu poskytovateľov
služieb alebo užívateľov služieb o tému bezpečnosti, ale na základe zintenzívnenej potreby
ochrany.
36
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Bezpečnosť informačných systémov predstavuje v súčasnosti komplexný systém technických
a organizačných opatrení. Predstavuje kompromis medzi otvorenosťou dnešných
informačných systémov a ich ochranou pred napadnutím, prípadne zneužitím citlivých dát
organizácie. Podniky potrebujú takú informačnú bezpečnosť, ktorá zodpovedá ich obchodným
a prevádzkovým potrebám ako aj rizikám ich informačných aktív. Vždy ide o nájdenie istého
rovnovážneho stavu. Najväčšiu hodnotu v každom podniku tvoria jeho informácie a ich
ochrana je prioritou.
Finančné prostriedky vynaložené v podnikoch na zlepšenie stavu informačnej bezpečnosti
nemajú priamo vyčísliteľnú návratnosť. Implementácia bezpečnostných riešení však znižuje
pravdepodobnosť vzniku bezpečnostných incidentov, ktoré takmer vždy znamenajú straty
v dôsledku zneužitia informácií alebo znefunkčnenia informačného systému.
S rozvojom technológií sa preto jednak zdokonaľujú súčasné metódy zabezpečenia, jednak
vyvíjajú nové, účinnejšie, bezpečnejšie, ale na každodenné použitie čoraz komplikovanejšie
metódy. Pritom použitá metóda by mala byť vždy adekvátna tomu, čo má byť zabezpečené.
V podnikoch by mala byť vypracovaná bezpečnostná politika a smernice na jej dodržiavanie.
Na zlepšenie úrovne informačnej bezpečnosti na podnikovej úrovni navrhujeme:
A. Definovanie prístupových práv používateľov IT a IS:
Na zabezpečenie IB v oblasti spracovania informácií je dôležitým bodom v bezpečnostnej
politike odoberanie a pridávanie prístupových práv používateľom. Každý zamestnanec by mal
mať len také prístupové práva, ktoré potrebuje pre plnenie svojich pracovných úloh podľa
pracovného zaradenia (t.j. odlišné prístupové práva bude mať IT manažér podniku, ktorý musí
mať prístup do celého IS a iné prístupové práva bude mať pracovníčka mzdového oddelenia,
ktorej stačí prístup len do podsystému MZDY).
Za prideľovanie prístupových práv môže byť zodpovedný len priamy nadriadený, ktorý
posúdi ich opodstatnenosť. V prípade odchodu zamestnanca z pracovného pomeru mu musia
byť odobraté všetky prístupové práva, aby neprišlo k úniku a zneužitiu informácií.
B. Definovanie zodpovednosti používateľov IT a IS za vznik a riešenie bezpečnostných
incidentov:
V tejto súvislosti je potrebné, aby mal podnik vypracované pravidlá využívania prostriedkov
IT (napr. zákaz využívania prostriedkov IT na súkromné účely), pravidlá a zásady pre
bezpečnú prácu v lokálnej podnikovej sieti i sieti Internet, pravidlá pre využívanie a
aktualizáciu antivírusových programov, ako aj pravidlá pre prácu s osobnými údajmi a pod.
Do smerníc by mali byť zahrnuté aj povinnosti používateľov pri nahlasovaní vzniknutých
bezpečnostných incidentov, dodržiavanie mlčanlivosti o podnikových informáciách, s ktorými
zamestnanec pracuje, ako aj riešenie zodpovednosti používateľa za úmyselné porušenie
bezpečnosti, alebo porušenie bezpečnosti z nedbanlivosti.
C. Klasifikácia informácií v podniku podľa citlivosti:
Informácie by mali byť rozdelené do kategórií podľa ich citlivosti a požadovanej úrovne
ochrany. Informácie môžeme z tohto pohľadu deliť na:
 verejné – prístupné širokej verejnosti (napr. informácie zverejnené na www stránkach
podnikov),
 interné – prístupné len zamestnancom, ktoré sú určené na interné využitie v podniku,
 chránené – slúžia iba pre oprávnené osoby v podniku a vyžadujú najvyššiu mieru ochrany
(napr. osobné údaje o zamestnancoch a pod.).
Pre každú kategóriu informácií by sa mali vytvoriť zásady využívania, spracovávania a ich
uchovávania. Zásady práce s informáciami by mal mať podnik vo forme internej smernice.
37
D. Odhalenie a riešenie bezpečnostných incidentov:
Pre nahlasovanie a riešenie incidentov by mali byť vypracované zásady procesu riešenia
vzniknutých bezpečnostných incidentov. Ak má podnik manažéra pre IB, rieši túto
problematiku v spolupráci s IT manažérom. Ak podnik nemá vytvorenú pozíciu manažéra pre
IB ani IT manažéra, zodpovednosť za riešenie incidentov preberá vedenie podniku a ním
poverení zamestnanci. Ich úlohou je identifikovať incident, zhodnotiť situáciu a riešiť
problém, ktorý nastal (napr. zlyhanie IS, únik informácií a pod.). Po vyriešení incidentu je
potrebné prijať opatrenia, aby sa podobné škody následkom iného bezpečnostného incidentu
neopakovali.
E. Vypracovanie bezpečnostných smerníc:
V podniku by mali byť vypracované bezpečnostné smernice, ktoré by obsahovali všetky práva
a povinnosti zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti. Mali by obsahovať zásady
dodržiavania fyzickej a personálnej bezpečnosti, bezpečnosti počítačov zapojených do siete,
bezpečnosti lokálnej podnikovej siete i siete Internet, riešenie a predchádzanie bezpečnostným
incidentom. Ich súčasťou by mal byť popísaný účel smernice, definované povinnosti
zamestnancov a zodpovednosti za vzniknuté škody.
F. Definovanie aktív v podniku:
V každom podniku sú aktíva, ktoré je potrebné chrániť. Aktívami z hľadiska informačnej
bezpečnosti nazývame všetko, čo má pre podnik nejakú hodnotu (hardvér, softvér, materiálne
vybavenie, financie, personál a informácie). V dnešnej dobe sú informácie cennými aktívami,
preto ich ochrana z hľadiska dôvernosti a autentickosti má veľký význam.
G. Vzdelávanie v oblasti bezpečného využívania IT a IS v podniku:
Permanentné vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti je veľmi dôležité, pretože hrozieb
a rizík je stále viac. Používateľov IT je preto potrebné systematicky informovať a zvyšovať
ich povedomie v oblasti informačnej bezpečnosti. Ide najmä o informovanie zamestnancov
o typoch možných bezpečnostných incidentov, existencii bezpečnostných smerníc v podniku,
postupoch pri nahlasovaní vzniknutých bezpečnostných incidentov a pod. Modernou formou
vzdelávania sú kurzy vypracované formou e-learningu, ktoré môže každý zamestnanec
absolvovať sám, vlastným tempom a pri svojom počítači.
ZÁVER
Pre dosiahnutie a udržanie požadovaného stavu informačnej bezpečnosti je potrebné na
podnikovej úrovni koordinovať ochranu aktív podniku a zároveň vytvoriť efektívny systém
jej riadenia. Na zvýšenie úrovne riadenia je potrebné poskytovať inštitúciám nielen metodickú
pomoc pri riešení koncepčných otázok, ale pomáhať im aj pri riešení konkrétnych aktuálnych
problémov (vrátane prípravy nariadení, odbornej pomoci, metodických materiálov, školení
a poradenstva).
Významným faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje informačnú bezpečnosť a schopnosť
implementovať riešenia bezpečnostných problémov je aj vzdelávanie ľudí v oblasti
informačnej bezpečnosti. V tejto oblasti je potrebné špecifikovať potreby znalostí
jednotlivých kategórií používateľov IKT (laickí používatelia, informatici a odborníci
v informačnej bezpečnosti) a obsahové možnosti vzdelávania (celoživotné vzdelávanie,
firemné kurzy, e-learning a pod.) Na základe analýzy potrieb vzdelávania je možné navrhnúť
rozšírenie obsahu informatických predmetov študijných programov stredných a vysokých
škôl o problematiku informačnej bezpečnosti, systém celoživotného vzdelávania pre správcov
systémov a podporovať vydávanie literatúry a metodických dokumentov zameraných na
problematiku informačnej bezpečnosti.
38
ABSTRAKT
Informačné a komunikačné technológie a informačné systémy v podniku musia byť
schopné poskytovať manažérom aktuálne a hodnoverné informácie v reálnom čase a preto
musia byť adekvátne bezpečné. Informačná bezpečnosť je veľmi dôležitá úloha pre
všetkých užívateľov IKT a IS. Informačná bezpečnosť je definovaná ako schopnosť siete
alebo informačného systému ako celku odolať s určitou úrovňou spoľahlivosti náhodným
udalostiam, alebo nezákonnému, či zákernému konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť,
pravosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo prenášaných údajov a súvisiacich
služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a systémov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
informačné a komunikačné technológie (IKT), informatizácia spoločnosti, informačná
bezpečnosť, informačný systém
LITERATÚRA
[1] HAMÁŠOVÁ, Katarína. 2012. Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti implementácie
IT a IS v podnikoch agrosektora : dizertačná práca. Nitra : SPU, 2012, 199 s.
[2] HENNYEYOVÁ, Klára – HAMÁŠOVÁ, Katarína. 2012. Aspekty informačnej
bezpečnosti v podnikoch agrosektora : vedecká monografia. Nitra : SPU, 2012. 123 s.
ISBN 978-80-552-0879-4.
[3] HENNYEYOVÁ, Klára – KORCOVÁ, Zuzana – POPELKA, Vladimír. 2010. Selected
aspects of the information security in Slovakia. In Global Economy 2010. (CD). Nitra :
SPU, 2010 s. 2559-2565. ISBN 978-80-552-0386-7.
[4] LIPIANSKA, Júlia – HLAVATÝ, Ivan. 2011. Informačná bezpečnosť podniku v kontexte
krízového vývoja hospodárstva. [online], 2011. [cit. 2012-11-03]. Dostupné na:
<http://of.euba.sk/zbornik2011/Zbornik_vedeckych_stati_2011>.
[5] Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR. 2011 [online]. Ministerstvo financií
Slovenskej republiky, aktualizované 2011. [cit. 2012-11-10]. Dostupné na:
<http://www.informatizacia.sk/narodna-strategia-pre-ib/6783c>.
KONTAKT
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
39
Štandardizácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti
Information security management system standardization
Martina JAKÁBOVÁ (SR), Jana URDZIKOVÁ (SR)
ABSTRACT
Nowadays information is a very important asset for any modern company. Therefore,
protection of their security is very important and becoming a top priority for most
companies. Unfortunately, there is no simple formula that can guarantee 100%
information security. Therefore, it is necessary that the company proceeded to use the best
security practices in order to achieve an adequate level of information security within
company. This paper is focused on presentation and compare according to defined criteria
currently the most widely used approaches of information security management system –
ISO/IEC 27001:2005, BS 7799 and ITIL® and COBIT®. In addition, other important
players are used for information security standardization, such as AIM, BiSL ®, CMMI®,
ISO/IEC 15504-x, AS8015, SABSA®, P-CMM®, etc. The paper was based on secondary
sources, such as analysis of domestic and foreign professional literary sources, mainly
standards, methodologies, frameworks and models, studies, documents, journals related to
this topic, monographs, handbooks, textbooks and websites. It was a descriptive
investigation. The methods for preparation to scientific research were applied (study of
scientific literature, working out the literature retrieval, working out the excerpts, their
processing and classification, using the literature), the methods of gaining new data
(document analysis), methods of data processing (such as analysis and synthesis, induction
and deduction, comparison and generalisation were used. As additional methods were used
table visualisation and word interpretation.
KEYWORDS
Management of Information Security, Company, ISO/IEC 27001, BS 7799, ITIL®,
COBIT®, PDCA Cycle, Standard, Framework, Model.
ÚVOD
História informačnej bezpečnosti (ďalej len „IB“) siaha ďaleko do minulosti. Začala sa písať
približne pred 4000 rokmi v starom Egypte. Hoci si význam ochrany informácií vládcovia,
vojaci, diplomati a aj obchodníci v priebehu ďalších tisícročí uvedomovali, významnejšie sa
začala rozvíjať až počas 2. svetovej vojny (Královič, M. A Olejár, D., 2008). S rozvojom
ICT1 a IS2 sa do popredia dostávali ďalšie bezpečnostné atribúty informácií. Postupne sa k
základným bezpečnostným požiadavkám – zabezpečenie dôvernosti (Confidentiality),
integrity (Integrity), dostupnosti (Availability) pridali ďalšie atribúty informácie, ktoré sú
uvedené v časti Teoretické pozadie manažérstva informačnej bezpečnosti. Nástupom nových
IS/ICT sa objavovali aj nové bezpečnostné hrozby, ktoré sa ad hoc riešili (Národná stratégia
pre informačnú bezpečnosť – príloha 2, 2009; Návrh legislatívneho zámeru zákona o
informačnej bezpečnosti, 2009; Návrh. Legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti,
2010). Od kedy IB3 začala zohrávať dôležitú rolu v podpore činností spoločnosti, spoločnosť
potrebovala mať zavedené metodické usmernenie, ktoré by bolo v súlade s vládnymi
1
Information and Communication Technologies/Informačné a komunikačné technológie.
Information Systems/Informačné systémy.
3
Information Security/Informačná bezpečnosť.
2
40
usmerneniami. Z tohto dôvodu niekoľko, či už súkromných alebo vládnych organizácií
založili normalizačné orgány. Ich úlohou bolo nastavenie noriem, benchmarkingu
a v niektorých prípadoch právnych predpisov týkajúcich sa IB tak, aby bola zachovaná
primeraná úroveň bezpečnosti, aby prostriedky boli použité správnym spôsobom a aby sa do
spoločnosti zabezpečilo prijatie súboru tých najlepších bezpečnostných praktík. Bezpečnostné
postupy sa tak stali dôležitým nástrojom na dosiahnutie potrebnej úrovne IB. To sa prejavilo
aj v činnosti normalizačných orgánov, ktoré vydávali narastajúci počet noriem, metodík,
rámcov a pod., ktoré postupne pokrývali všetky činnosti v jednotlivých oblastiach pre správu
a riadenie IS/ICT v spoločnosti. V súčasnosti existuje niekoľko noriem, metodík, rámcov
i modelov, ako napr. rad noriem ISO/IEC270xx, BS 7799, ITIL®4, PRINCE2®, CoBIT®5,
OPM3®6, CMMI®7, P-CMM®, PCI DSS, a pod. (Susanto, H. – Almunawar N. M. – Tuan Ch.
Y., 2011) a IB sa tak stále viac stáva dôležitou súčasťou bezpečnosti spoločnosti,
a rozhodujúcim činiteľom pri zvyšovaní výkonnosti spoločnosti. Samotné porušenie IB
spoločnosti vedie k strate dôvery ako obchodných partnerov, tak aj zákazníkov (TASR, 2006;
Lipianska, J. – Hlavatý, I., 2011).
Predkladaný článok stručne popisuje a porovnáva vybrané normy (ISO/IEC 27001:2005, BS
7799) a rámce (ITIL® a CoBIT®), ktoré sú súčasťou SMIB.
TEORETICKÉ POZADIE MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
IS/ICT výrazne ovplyvňuje vývoj spoločnosti. Nutným predpokladom fungovania spoločnosti
je zabezpečenie IB. V širšom zmysle to znamená zabezpečenie IB a ochrany celého
informačného priestoru a z praktického hľadiska najmä ochranu IS/ICT spoločnosti (Národná
stratégia pre informačnú bezpečnosť – príloha 2, 2009).
IB je podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:20058 ochrana informácie pred širokým
spektrom hrozieb, ktorej cieľom je zabezpečenie kontinuity obchodných procesov,
minimalizácia strát a maximalizácia návratnosti investícií (ISO/IEC 27001:2005; Šolc, M.,
2011; Socha, Ľ., 2010). Európska únia a nadnárodné organizácie (OECD, OSN, G8, a pod.)
vnímajú IB ako celosvetový spoločenský problém. Na jeho riešenie a zabezpečenie tak
ochrany svojich cenných aktív, ako aj ochrany súkromia spoločnosti vytvárajú rôzne inštitúcie
a inštitucionálne systémy (napr. ENISA, HLIG, a pod.), kde si určujú strategické ciele a na
ich splnenie prijímajú opatrenia (Danišová, J. - Česalová, M., 2010). IB má multilaterálny
charakter, t. j. musí zohľadňovať záujmy vlastníkov IS/ICT, potreby ich používateľov, ako aj
práva fyzických a právnických osôb, ktorých údaje sa v systémoch spracovávajú.
SMIB9 je podľa normy BS 7799 časť celkového systému riadenia, založená na prístupe
k riziku spoločnosti, ktorej úlohou je zaviesť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať,
revidovať, udržiavať a zlepšovať IB (BS 7799-3:2005; Kaluža, F., 2006).
Informácia je obsahom údajov. Vyskytuje sa v rôznych formách – v písomnej ústnej,
obrazovej a elektronickej (digitálnej) forme. Na jej spracovávanie sa používajú rozličné
prostriedky. Keďže je informácia kľúčovým aktívom, bez ktorého len máloktorá spoločnosť
môže plniť úspešne svoje poslanie, ohrozenie informácie je problém, ktorý treba rýchlo a
účinne riešiť. Existencia požadovanej úrovne atribútov aktív je podmienkou fungovania
všetkých typov spoločností (Stehlíková, B. – Horovčák, P., 2011; Socha, Ľ., 2010).
PRINCE2®, ITIL® sú registrované ochranné známky Cabinet Office v Spojenom kráľovstve a iných krajinách.
CoBIT® je registrovanou ochranou známkou ISACA a ITGA.
6
OPM3® je registrovaná ochranná známka Project Management Institute, Inc.
7
P-CMM®, CMMI® sú registrované ochranné známky US Patent & Trademark Office, Carnegie Mellon
University.
8
ISO/IEC 27001:2005 – Information Technology – Security Techniques – Information Security Management
Systems – Requirements.
9
Information Security Management System/Systém manažérstva IB.
4
5
41
Adekvátna ochrana informácie vychádza z toho, na aký účel sa informácia používa a čo a
akým spôsobom, ju ohrozuje. V praxi sa častokrát stretávame s kombinovanými
požiadavkami na ochranu informácií. Podľa ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 27002:200510
patria medzi základné bezpečnostné požiadavky na ochranu informácie dôvernosť
(Confidentiality), integrita (Integrity), dostupnosť (Availability), autentickosť (Authenticity),
sledovateľnosť (Accountability), ochrana súkromnosti informácie (Privacy). Dôvernosť
znamená zabezpečenie toho, že informácie sú poskytnuté a prístupné len oprávneným
osobám. Zabezpečenie integrity znamená, zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií
z hľadiska obsahu a formy. Dostupnosť informácie znamená, že informácia je k dispozícii
oprávneným osobám vždy, keď ju potrebujú – správne informácie, správnym ľuďom
v správny včas. Autentickosť informácie znamená zabezpečenie integrity a zároveň pôvodu
dokumentu. Sledovateľnosťou je možnosť zistiť, ktorý subjekt vykonal bezpečnostne
relevantné činnosti, napr. vložil, zmenil, zmazal alebo čítal určitú informáciu a napokon
ochrana súkromnosti informácie, ktorá zabezpečuje chráneným spôsobom prístup ku
kompletnej informácií len užšiemu okruhu oprávnených používateľov (Šolc, M., 2011; Socha,
Ľ., 2010, Virčíková, E., 2007; Královič, M. – Olejár, D., 2008; Národná stratégia pre
informačnú bezpečnosť – príloha 2, 2009).
Podstatu IB najlepšie vystihujú smernice OECD11 z roku 2002, ktoré sú záväzným
dokumentom, pričom majú len charakter odporúčaní. Zdôrazňujú, že je potrebné podporovať
vývoj bezpečnostnej kultúry, tzn. sústrediť sa na bezpečnosť pri vývoji IS/ICT a osvojiť si
nové spôsoby myslenia a správania pri používaní IS/ICT. Smernice sú založené na základe 9
základných princípov – bezpečnostné povedomie (Awareness), zodpovednosť
(Responsibility), reakcia (Response), etika (Ethics), demokracia (Democracy), odhad rizík
(Risk Assessment), návrh a implementácia bezpečnosti (Security Design and
Implementation), riadenie IB (Security Management) a prehodnocovanie (Reassessment).
Z týchto princípov je potrebné pri riešení IB a zavádzaní SMIB vychádzať. Podrobnejšie ich
rozpracováva už spomínaná norma ISO/IEC 27001:2005. Podobné princípy obsahujú aj
viaceré, či už medzinárodné alebo národné, metodické dokumenty (Národná stratégia pre
informačnú bezpečnosť – príloha 2, 2009, Návrh legislatívneho zámeru zákona o informačnej
bezpečnosti, 2009; Návrh. Legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti, 2010).
METODIKA A METÓDY SKÚMANIA
Cieľom predkladaného článku je na základe štúdií a zhodnotenia dostupnej literatúry prispieť
k analyzovaniu a vzájomnej komparácii vybraných noriem, metodík, rámcov a modelov
SMIB. V tomto prípade ide o deskriptívne skúmanie. Pri koncipovaní článku sa vychádzalo
zo stanoveného cieľa, ktorý bolo možné naplniť na základe sekundárnych zdrojov (analýzy
domácich a zahraničných odborných literárnych prameňov, najmä noriem, metodík, rámcov
a modelov, štúdií, dokumentov a odborných časopisov súvisiacich s danou problematikou,
monografií, príručiek, skrípt, učebných textov, webstránok a pod.). Pri riešení danej
problematiky sa uplatnili metódy prípravy na vedeckovýskumnú činnosť (štúdium odbornej
literatúry, vypracovanie literárnej rešerše, vyhotovenie výpiskov, ich spracovanie a triedenie,
používanie literatúry), metódy získania nových údajov (analýza dokumentov), metódy
spracovania získaných údajov (ako analýza a syntéza, indukcia a dedukcia, komparácia a
zovšeobecňovanie). Ako doplnkové metódy boli použité tabuľkové vyjadrenia a slovná
interpretácia.
10
ISO/IEC 27002:2005 prijaté Slovenskou republikou pod označením STN ISO/IEC 27002:2006 - Informačné
technológie – Zabezpečovacie techniky – Pravidlá dobrej praxe manažérstva informačnej bezpečnosti.
11
Guidelines for the Security of Information System/Smernice pre systém IB.
42
Štandardizácia v oblasti manažérstva informačnej bezpečnosti
Všeobecná podpora štandardizácie v oblasti manažérstva IB viedla ku vzniku celého radu
noriem, štandardov, metodík a rámcov. V nasledujúcich častiach predkladaného článku je
uvedený stručný prehľad najdôležitejších noriem a rámcov.
ISO/IEC 27001:2005
Požiadavky na to, ako SMIB v spoločnosti zaviesť poskytuje medzinárodná norma ISO/IEC
27001:2005, ktorej vlastníkom je ISO12 a IEC13. Medzinárodná norma ISO/IEC 27001 bola
vydaná v roku 2002 revidovaním verzie dokumentu britskej normy BS 7799-2:1999 (BS
7799-2:2002) (ISO/IEC 27001; BS 77999-3:2006). Špecifikuje základné požiadavky pre
zostavenie (návrh), implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie
zdokumentovaného SMIB v rámci spoločnosti a na zavedenie bezpečnostných kontrol,
upravených podľa potrieb jednotlivých spoločností alebo ich častí. Používa sa aj na
ohodnotenie zhody zainteresovanými internými alebo externými stranami a pri certifikačných
auditoch (ISO 27001:2005; ISO/IEC 27001 Socha, Ľ., 2010). Je samostatnou špecifikáciou
pre SMIB, ale zároveň je plne zlučiteľná s už zavedenými systémami manažérstva kvality
podľa ISO 9001:2008 alebo environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004
(Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001). Dopĺňa
normu ISO/IEC 17799:200514. Obidve normy sú úzko prepojené, každá z nich má však inú
úlohu (Virčíková, E., 2007). ISO/IEC 17799:2005 tvorí návod k norme ISO/IEC 27001:2005,
preto došlo v roku 2007 k jej prečíslovaniu na ISO/IEC 27002:2005. Normu ISO/IEC
27001:2005 je možné uplatniť v spoločnostiach všetkých typov a veľkostí, a v rôznych
odboroch podnikania (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Je koncipovaná tak, aby
spoločnosti umožňovala usporiadať alebo integrovať jej SMIB v súlade s požiadavkami
ďalšieho systému manažérstva (27001:2005). V súčasnosti je platná ISO/IEC 27001:2005,
ktorá je štruktúrovaná do 8 kapitol a 3 príloh (27001:2005). V hlavnej časti normy sú uvedené
povinné časti SMIB, najmä oblasť posúdenia rizík. V prílohe normy je popísaných jedenásť
riadiacich oblastí vychádzajúcich zo súboru najlepších skúseností z praxe v oblastiach
(ISO/IEC 27001:2005; ISO/IEC 27002:2005/IMS; Eckel, O.; Manda, P., 2010):
1.
Bezpečnostná politika.
2.
Organizácia bezpečnosti informácií.
3.
Riadenie aktív.
4.
Bezpečnosť ľudských zdrojov.
5.
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia.
6.
Riadenie komunikácie a riadenie prevádzky.
7.
Riadenie prístupov.
8.
Akvizície, vývoj a údržba informačných systémov.
9.
Zvládanie bezpečnostných incidentov.
10. Riadenie kontinuity činnosti organizácie.
11. Súlad s požiadavkami.
Súčasťou záveru je uvedená literatúra.
ISO/IEC 27001:2005 je založená na procesnom prístupe a je v súlade s princípmi
aplikovanými v ISO 9001:2008 a je v súlade i so smernicami OECD. Podobne ako v prípade
iných ISO noriem, má aj ISO/IEC 27001:2005 zakomponovaný PDCA cyklus (Plan–Do–
Check–Act/Plánuj–Urob–Overuj–Konaj) (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti;
12
International Standards Organization/Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu.
International Electro-technical Commission/Medzinárodná elektrotechnická komisia.
14
ISO/IEC 17799:2005 – Information Technology – Security Techniques – Code of Practice for Information
Security Management (Informačné technológie – Zabezpečovacie techniky – Pravidlá dobrej praxe manažérstva
informačnej bezpečnosti).
13
43
Manda, P., 2010). Cieľom je vytvoriť a prevádzkovať IS v súlade s pravidlami IB a v prípade
zmien zabezpečiť jeho aktualizáciu (Manda, P., 2010).
Slovenská republika prevzala uvedenú normu pod označením STN EN ISO 27001:200615,
ktorá umožňuje efektívne a prehľadne riadiť bezpečnosť informácií v spoločnosti. To
znamená, že certifikát získaný podľa tejto normy má medzinárodnú platnosť – spoločnosť,
ktorá získa certifikát SMIB ISO 27001 napr. na Slovensku, nemusí preukazovať znovu
splnenie požiadaviek tejto normy v inej krajine.
Zavedením SMIB do spoločnosti sa zabezpečuje ochrana aktív každého druhu (digitálne
informácie, dokumenty v papierovej forme a fyzické aktíva (počítače a siete), vedomosti a
znalosti jednotlivých zamestnancov a ochranu fyzických objektov organizácie) (Šolc, M.,
2011). Preukazuje sa dôveryhodnosť, že so získanými informáciami a údajmi sa narába
obozretne, spravujú sa v zmysle zadefinovaných bezpečnostných pravidiel a zvládajú sa riziká
spojené s hrozbami, ktoré boli identifikované v procesoch. Taktiež sa deklaruje súlad s
legislatívnymi požiadavky na informačnú bezpečnosť (napr. zákon č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v
znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe v znení neskorších
predpisov, obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. a pod.) (Systém manažérstva bezpečnosti
informácií ISO/IEC 27001, 2011; Bogdanovská, G., 2008).
BS 7799
Medzinárodná britská norma BS 7799 bola vydaná v roku 1995 BSI16. Norma BS
7799:199517 bola zameraná na podporu spoločností pri zavedení SMIB bez dôrazu na
vykonanie hodnotenia rizík. Prínosom bolo dosiahnutie primárnej úrovne bezpečnosti
informačného systému a zabezpečenia štandardného riadenia problematiky bezpečnosti
v spoločnosti (Socha, Ľ., 2010). V rokoch 1998-1999 bola prepracovaná a rozšírená v podobe
dvoch častí (Socha, Ľ., 2010):
- BS 7799-1:1998 – Code of Practice for Information Security Management (Kódex
praxe manažérstva informačnej bezpečnosti). Norma bola navrhnutá bez vecných
zmien do sústavy medzinárodných noriem ISO a položila tak základ pre vznik normy
ISO/IEC 17799 (publikovanej v roku 2000). Obsahuje súbor bezpečnostných opatrení
a postupov pre riadenie IB v spoločnosti.
- BS 7799-2:1999 – Specification for Information Security Management Systems
(Špecifikácia Systému manažérstva informačnej bezpečnosti). Po prepracovaní bola
norma vydaná v roku 2002 pod označením BS 7799-2:2002. Cieľom novelizácie bola
harmonizácia s normou systému manažérstva kvality ISO 9001:2008,
environmentálnym manažérskym systémom ISO 14001 a predstavenie PDCA cyklu.
V roku 2005 norma BS 7799-2:2002 vytvorila základ medzinárodnej normy ISO/IEC
27001 publikovanej v roku 2005. Išlo o zabezpečenie rovnakého použitia terminológie
a metód.
15
STN EN ISO 27001:2006 – Informačné technológie – Zabezpečovacie techniky – Systémy manažérstva
informačnej bezpečnosti – Požiadavky.
16
British Institution Standard (Britský inštitút pre normalizáciu).
17
BS 7799:1995 – Code of Practice for Information Security Management (Kódex praxe manažérstva
informačnej bezpečnosti).
44
V súčasnosti existuje BS 7799-3, ktorá bola vydaná v roku 2005 (ISO verzia ISO/IEC 27005
– Information Security Management Systems – Guidelines for Information Security Risk
Management). Norma je v súlade s ostatnými dokumentmi ISO/IEC, najmä už vyššie
spomínanými normami s ISO/IEC 17799:2005 a ISO/IEC 27001:2005. Poskytuje
predovšetkým odporúčania k implementácii tých požiadaviek stanovených v ISO/IEC
27001:2005, ktoré sa týkajú riadenia rizík a súvisiacich aktivít. Je dostatočne všeobecná
k použitiu vo všetkých spoločnostiach bez ohľadu na ich veľkosť. Odporúčania je potrebné
doplniť ďalšími odporúčaniami, skôr než sa môžu stať základom systému riadenia rizík
podľa ISO/IEC 27001:2005. Norma nedeklaruje súlad s legislatívnymi požiadavky na IB. Je
určená pre tie spoločnosti, ktoré sa v rámci SMIB zaoberajú riadením rizík (BS 77999-3:2006
2006).
ITIL®2011 Edition
ITIL® (Information Technology Infrastructure Library/Knižnica infraštruktúry
informačných technológií) je ucelený súbor zväzkov vychádzajúci z najlepších praktických
skúsenosti, ale zanechávajúci veľkú voľnosť pri implementácii procesov. Patrí do portfólia
najlepších skúseností z praxe OGC18. Ide o procesne orientovaný rámec pre oblasť riadenia IT
služieb19 (Čo je to ITIL®; História ITIL, 2012; Hospes, J., 2005). Je vhodný ako pre
dodávateľov IT služieb, tak i pre väčšie IT útvary (Metodiky a normy, 2012). Je založený na
PDCA cykle (Čo je to ITIL®; História ITIL, 2012, Hospes, J., 2005). Rámec ITIL® bol
vyvinutý a postupne publikovaný od roku 1980 pod názvom GITIM20. Vznikol na základe
požiadavky britskej vlády s cieľom zabezpečiť kvalitu služieb a znížiť rozpočet vynakladaný
na IT v rámci britskej vlády a súkromného sektora CCTA21. Pôvodný rámec vychádzal zo
štandardnej praxe, vládnych agentúr a súkromného sektora. Koncepčne bol podobný.
Zameraný na poskytovanie a podporu IT služieb. Prvý súbor ITIL®V1 bol vydaný v roku
1989. Celá knižnica obsahovala 46 samostatných zväzkov. Nebola tu zachovaná logická
nadväznosť medzi jednotlivými zväzkami (Charakteristiky ITIL®V1, 2013; História ITIL,
2012, Hospes, J., 2005). V roku 1990 bol rámec prijatý veľkými spoločnosťami a vládnymi
agentúrami v Európe. Postupne sa šíril do mimovládnych inštitúcií a organizácií vo Veľkej
Británii a po celom svete. V roku 2000 začala spoločnosť Microsoft® používať ITIL®V1 ako
základ pre vývoj vlastného rámca Microsoft Operations Framework (ďalej len „MOF“).
V roku 2001 bol ITIL®V1 revidovaný (označovaný ako ITIL®V2). ITIL®V2 sa skladal z 10
titulov – dva základné zväzky – Podpora služieb (Service Support) a Poskytovanie služieb
(Service Delivery), ktoré boli rozšírené do viac stručne použiteľných zväzkov a 9 ďalších
zväzkov (Charakteristiky ITIL®V2, 2013; História ITIL; 2012, Hospes, J., 2005). V roku
2006 bola uverejnená verzia výkladového slovníka ITIL®. V roku 2007 bola vydaná rozšírená
verzia ITIL®V3 – 5 zväzkov. ITIL®V3 bol postavený na riadení IT životného cyklu, resp. na
riadení hodnoty, ktorú IT poskytujú svojim zákazníkom, t.j. odberateľom IT služieb
(Charakteristiky ITIL®V3, 2013; História ITIL, 2012; Hospes, J., 2005; História a vývoj
ITIL®, 2013; Zmeny v ITIL®2011 Edition, 2013). V roku 2011 bola vydaná verzia
označovaná ako ITIL®2011 Edition. ITIL®2011 Edition obsahuje zjednotenie osnovy
základných 5 zväzkov – Stratégia služieb (Service Strategy), Návrh služieb (Service Design),
Prechod služieb (Service Transition), Prevádzka služieb (Service Operation), Neustále
18
Best Practise Portfolio OGC/Office of Government Commerce/úrad pre obchodné záležitosti vlády Spojeného
kráľovstva.
19
ITSM/Information Technology Services Management/Manažérstvo služieb informačných technológií.
20
Government Information Technology Infrastructure Management/Riadenie infraštruktúry informačných
technológií.
21
Central Computer and Telecommunication Agency/Britská vládna agentúra so zodpovednosťou o centrálne
výpočtové stredisko.
45
zlepšovanie služieb (Continual Service Improvement), a doplnkových zväzkov, ako napr.
Úvod do ITIL® životného cyklu (The Introduction to the ITIL® Service Lifecycle),
vynechanie niektorých procesov, priradenie nových procesov, kontrolných zoznamov zmien a
prepracovanú oblasť certifikácie odbornosti. Bol prepracovaný najmä zväzok Stratégia
služieb (Service Strategy) a ITIL® výkladový slovník (Zmeny v ITIL®2011 Edition, 2013;
História ITIL, 2012; Hospes, J., 2005; Procesné riadenie IT, 2012). Rámec nie je normou, ani
metodikou ITSM, nerieši konkrétnu podobu organizačnej štruktúry spoločnosti, spôsob
obsadenia rolí procesov konkrétnymi pracovnými pozíciami (dáva iba odporúčania, ktoré role
by mali byť alebo by nemali byť kumulované v jednej osobe), podobu a obsah pracovných
postupov a projektovú metodiku implementácie ITSM (Medvecký, M., 2011). V aktuálnej
podobe slúži ako základ pre vývin vlastného procesu. Nezanedbateľnou výhodou zavedenia
procesov podľa ITIL® je používanie dohodnutej terminológie (udalosť, incident, problém,
aktivita, rola, a. pod.) uľahčujúcej vzájomnú komunikáciu spoločnosti s partnermi,
zákazníkmi a medzi jednotlivými oddeleniami (Doboš, J., 2012).
Na ITIL® nadviazala BSI a definovala normu BS 15000 - BS 15000-1:2002 IT Service
Management – Specification for Service Management, BS 15000-2:2003 IT Service
Management – Code of practice for Service Management. V roku 2005 bola prebratá do
medzinárodného systému ISO pod označením ISO/IEC 20000 - ISO/IEC 20000-1:2005
Information Technology – Service Management – Part 1: Specification, ISO/IEC 200002:2005 Information Technology – Service Management – Part 2: Code of Practice.
V súčasnosti je britská norma nahradená normou - BS ISO/IEC 20000-1:2005 Information
Technology – Service Management – Specification, BS ISO/IEC 20000-2:2005 Information
Technology – Service Management – Code of Practice (História a vývoj ITIL®, 2013;
SKÁLA, J., 2006).
CoBIT®5:2012
CoBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology/Ciele riadenia pre
informačné a súvisiace technológie) je rámec vytvorený medzinárodnou ISACA22 pre
správu a riadenie informatiky (IT Governance). Vznikol v roku 1996. Ide o súbor praktík,
ktoré by mali umožniť dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti prostredníctvom
efektívneho využitia dostupných zdrojov a minimalizáciou IT rizík. CoBIT® je primárne
určený manažérom, audítorom a IT používateľom a dáva im súbor procesov, ukazovateľov a
metrík, pomocou ktorých je možno zaviesť systém IT riadenia (IT Governance) a
maximalizovať prínosy využívania IT. Rámec je využívaný pre nastavenie alebo audit
informatických procesov vo väčších spoločnostiach (Metodiky a normy, 2012). Po prvýkrát
bol rámec vydaný v roku 1996. Prvé vydanie zahrňoval rámec. K druhej verzii z roku 1998
pribudli auditné postupy, súbor implementačných nástrojov, rozpracované procesy a detailné
ciele. K tretej verzii z roku 2000 pribudli manažérske postupy a bol inovovaný rámec.
Hlavnou zmenou bolo, že CoBIT® prešiel pod hlavičkou ITGI23. Vo verzii 4.0 z roku 2005
bolo niekoľko dokumentov zlúčených do jedného. V roku 2007 vyšla verzia 4.1 o rozsahu
213 strán, ktorá rozdeľuje IT do 4 sekcií, ktoré zároveň tvoria i hlavné kapitoly knihy, v rámci
ktorých je popísaných 34 procesov. Takisto aj v tomto prípade platí PDCA cyklus (COBIT
tajemství zbavený; 2010). Poslednou verziou CoBIT® je verzia 5 z roku 2012, ktorá
konsoliduje a integruje rámce COBIT 4.1, Val IT 2.0 a Risk IT, vrátane ITIL®2011 Edition a
súvisiacich ISO noriem a významne obsahuje rysy modelu BMIS 24 a ITAF (Predstavujeme
COBIT 5; 2013). Definuje IT procesy, ktoré sú rozdelené do 2 oblastí 5 procesných domén –
Governance: Hodnotenie, riadenie, monitorovanie (Evaluate, Direct and Monitor/EDM) – 5
22
Information Systems Audit and Control Association /Asociáciou Auditu a Kontroly Informačných Systémov.
IT Governance Institute.
24
Business Model for Information Security/Obchodný model pre BI.
23
46
procesov, Manažment: Zladenie, plánovanie, organizácia (Align, Plan and Organise/APO) –
13 procesov, Akvizícia a implementácia (Build, Acquire and Implement/BAI) – 10 procesov,
Dodávka, servis a podpora (Deliver, Service and Support/DSS) – 6 procesov, Monitorovanie,
zhodnotenie a vyhodnotenie (Monitor, Evaluate and Assess/MEA) – 3 procesov, ktoré svojou
štruktúrou vytvárajú slučku, ktorá predstavuje životný cyklus informačného systému. Každý z
procesov jednotlivej oblasti sa rozkladá na detailné činnosti, ich vstupy a výstupy. Hodnotiaca
škála pre všetky procesy má 6 stupňov – 0-proces neexistuje, 5-proces je plne
optimalizovaný. CoBIT®5 je postavený na piatich základných princípoch (COBIT®5, 2013):
1.
Zabezpečenie potrieb jednotlivých zainteresovaných strán.
2.
Kompletné pokrytie spoločnosti.
3.
Zastrešenie jednotlivých odporúčaní a štandardov.
4.
Komplexný prístup.
5.
Oddelenie vedenia a riadenia.
Komplexný prístup zabezpečuje prostredníctvom siedmych základných komponentov
(COBIT®5, 2013):
1.
Princípy, pravidla a rámce.
2.
Procesy.
3.
Organizačné štruktúry.
4.
Kultúra, etika a chovanie.
5.
Informácie.
6.
Služby, infraštruktúra a aplikácie.
7.
Ľudia, zručnosti a kompetencie.
CoBIT® 5 podobne ako ITIL®2011 Edition vychádza zo skutočnosti, že aby spoločnosť
mohla dosahovať svoje ciele, identifikuje obchodné požiadavky, ktoré generujú požiadavky
na IT zdroje, ktoré sú zapojené do IT procesov prinášajúce obchodu požadovanú službu
a informáciu.
Ostatné normy, štandardy, rámce a modely
Okrem vyššie uvedených noriem a rámcov existujú v oblasti štandardizácie IB i ďalší
významní hráči, ako napr. (vlastné spracovanie):
1.
AIM: A Generic Framework for Information Management (The Amsterdam model
for information management/ Amsterdamský model pre manažérstvo informácií:
Všeobecný rámec pre manažérstvo informácií).
2.
BiSL® (Business Information Services Library/Knižnica služieb obchodných
informácií).
3.
CMMI® (Capability Maturity Model® Integration/Model vyspelosti procesov vývoja).
4.
ISO/IEC 15504-x: Software Process Improvement and Capability Determination
(známy ako SPICE). Slovenská republika prevzala uvedenú normu pod označením STN
ISO/IEC 15504x:2010: Informačné technológie. Hodnotenie procesov.
5.
ISO/IEC 38500:2008: Corporate Governance of Information Technology. Je
príbuzná AS8015. Slovenská republika prevzala uvedenú normu pod označením STN
ISO/IEC 38500:2011: Korporátna governancia informačných technológií.
6.
AS8015 (Australian Standard for Corporate Governance of Information and
Communication Technology/ICT/Austrálsky štandard pre korporátnú governanciu
informácií a komunikácií).
7.
SABSA® (Sherwood Applied Business Security Architecture).
8.
AS/NZS 4360:2004: Risk Management (Austrália/Nový Zéland/Riadenie rizík).
47
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ISO/IEC 20000x: Information technology. Service Management (ITSM). Slovenská
republika prevzala uvedenú normu pod označením STN ISO/IEC 20000k:2008
Informačné technológie – Manažment služieb.
TOGAF (Open Group Architecture Framework).
Val-IT / Risk-IT – rámce investičného a rizikového manažmentu.
MOF, HPITSM (Hewlett Packard’s ITSM Reference Model), PRM-IT (IBM’s
Process Reference Model for IT) – ITSM rámce komerčných poskytovateľov.
eTOM (Enhanced Telekom Operations Map) – rámec telekomunikačnej brandže.
PAS 56 (Publicly Accessible Specification 56/ Verejne prístupná špecifikácia 56).
ISO/IEC270xx – Information Technology – Security Techniques – Information
Security Management Systems. Slovenská republika prevzala uvedenú normu pod
označením noriem radu STN ISO/IEC 270xx – Informačné technológie – Bezpečnostné
techniky.
PRINCE2®:2009 (PRojects IN Controlled Environments/Projekty v riadenom
prostredí).
OPM3® (The Organizational Project Management Maturity Model/Model projektovej
vyspelosti organizácie).
P-CMM® (People Capability Maturity Model/People CMM/PCMM/P-CMM/Model
vyspelosti ľudských zdrojov).
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard/Štandard bezpečnosti dát PCI
a Štandard bezpečnosti dát platobných aplikácii).
A pod.
Komparácia ISO/IEC 27001:2005, ITIL®2011 EDITION a CoBIT®5:2012
V nasledujúcej tabuľke 1 je uvedený stručný prehľad kritérií pre porovnanie v súčasnosti
najpoužívanejších prístupov k riadeniu a správe IS/ICT ISO/IEC 27001:2005, ITIL®2011
EDITION a CobiT®5:2012.
Tabuľka 1: Vzájomná komparácia normy ISO/IEC 27001:2005 a rámcov ITIL®2011Edition a CoBIT®5:2012
(vlastné spracovanie podľa Vzťah ITIL® a CobiT®, 2013; Sheikhpour, R. – Modiri, N., 2012; Susanto, H. –
Almunawar, N. M. – Tuan, Ch. Y., 2011; ŠOLC, M., 2011; KALUŽA, F., 2006)
NORMA/RÁMEC
KRITÉRIÁ
VÝZNAM SKRATKY
TYP
UZNANIE
VLASTNÍK
ROK VZNIKU
POŽIADAVKA NA
VZNIK
PÔVOD
CIEĽOVÁ SKUPINA
TYP SPOLOČNOSTI
ITIL®
CoBIT®
Information Technology
Infrastructure Library
Control OBjectives for
Information and related
Technology
rámec
celosvetové
rámec
celosvetové
OGC
ISACA
UK
všetci, ktorí sú v spoločnosti
zodpovední za riadenie
bezpečnosti, IT odborníci pre
riadenie bezpečnosti; audítori
1980
vládne organizácie
z praxe
UK
1996
vyvinúť konzultačné
a audítorské spoločnosti
UK
poskytovatelia IT služieb, IT
odborníci na všetkých úrovniach
riadenia
vrcholový manažment,
používatelia IT, audítori,
vlastníci procesov
všetky spoločnosti bez ohľadu na
typ a veľkosť
všetky spoločnosti bez ohľadu na
typ a veľkosť
veľké spoločnosti so
zložitou infraštruktúrou
IS/ICT
-
itSMFI
(IT Service Management Forum
International)
IT Professional Networking
Knowledge Center
ISO/IEC 27001
Information Technology –
Security Techniques –
Information Security
management systems –
Requirements
štandard
celosvetové
ISO
IEC
1947
BS 7799-2:2002
KOMUNITA
A SKUPINA
POUŽÍVATEĽOV
48
VYDAVATEĽ
AKREDITÁCIA
CERTIFIKÁCIA A
KVALIFIKÁCIA
ISO
ITSMportal
(IT Service Management Portal)
LinkedIn
(skupina ITIL)
TSO
(Stationary Office)
NÁSTROJE
ÚROVEŇ RIADENIA
IT
ZAMERANIE
ÚROVEŇ
ZAMERANIA
MAPOVANIE NA
DRUHÝ STUPEŇ
APMG
(APM Group)
väzba na ISO/IEC 17000:2004
ISO/IEC 27x
ITIL Foundation Level
ITIL Intermediate Level
ITIL Managing Across the
Lifecycle
ITIL Expert Level
ITIL Master Qualification
väzba na ISO/IEC 17000:2004
ITIL® rámec
IT audit, bezpečnosť,
riadenie a riziká
-
schéma ITIL® SW
šablóny
zoznam IT auditov a
štandardov, usmernení, a
techník nástrojov
taktická
operatívna
IB
identifikácia a riadenie procesov
IB, činností, ktoré priamo súvisia
s IT, zabezpečovacími
technikami, certifikácia
možné
(procesy m:n)
taktická
operatívna
definícia ICT procesov,
procesov, praktické postupy,
riadenie bezpečnosti
len priame činnosti a služby
IS/ICT
možné
(procesy m:n)
náročnejšia
jednoduchá/priamočiara
procesy sú definované, ale k ich
implementácii je zanechaná
voľnosť
ŠTRUKTÚRA
11 oblastí
39 cieľov
133 kontrol
5000 priamych a odvodených
bezpečnostných opatrení
5 oblastí
6 operatívnych procesov
5 taktických procesov
26 procesov
PUBLIKÁCIE
1
5
NÁROČNOSŤ
IMPLEMENTÁCIE
ZDROJ
ISACA
(Information Systems Audit
and Control Association)
Certified Information
Systems Auditor (CISA)
Certified Information
Security Manager (CISM)
Certified in the Governance
of Enterprise IT (CGEIT)
Certified in Risk and
Information Systems Control
(CRISC)
Professional Education
konferencie
tréningy
online vzdelávanie
BSi group
OBLASTI
AKREDITÁCIE A
KVALIFIKÁCIE
ISACA
http://www.iso.org/
http://www.sutn.sk/default.aspx
http://www.itil.org/
http://www.itsmfi.org/
http://www.itsm.sk/sk/Home.alej
49
strategická
celkové riadenie
a hodnotenie IT
identifikácia procesov,
činností a ich cieľov, ktoré
priamo súvisia s IS/ICT
spoločnosti
možné
(procesy m:n)
náročnejšia z dôvodu menšej
zrozumiteľnosti
procesy je potrebné
navrhnúť
najnáročnejšie
oblasti na implementáciu
aspekty
súvisiace s dodaním hodnôt
(hodnotenie prínosov/Value
Delivery)
2 oblasti
(Governance/Manažment)
5 domén (1 – Governance:
EDM/ 4 Manažment:
APO/BAI/DSS/MEA)
37 procesov
129 cieľov
265 metrík
210 praktík
1115 činností
5 princípov
7 komponentov
6
CoBIT®5 Product Family
http://www.isaca.org/
DOSTUPNOSŤ
HLAVNÉ VÝHODY
HLAVNÉ
NEVÝHODY
platená forma priamo v ISO
všetky zväzky sú platené v
špecializovaných obchodoch s IT
literatúrou
poskytuje metodiku na realizáciu
špecifického posúdenia rizík v
spoločnosti a definíciu
bezpečnostných cieľov
chráni vlastné aktíva spoločnosti
zabezpečuje a zlepšuje dôveru
zákazníkov
certifikát
imidž spoločnosti
vychádza z praxe overených
postupov
použiteľný i na nižších úrovniach
riadenia IT
jednotná terminológia
možná implementácia po častiach
obsahuje podrobné popisy,
definície, príklady šablón,
diagramy, modely atď.
neobsahuje zoznam krokov, po
ktorých bude mať spoločnosť
zabezpečené systémy
nezahŕňa všetky aspekty riadenia
IT pomerne komplikovaný rámec
všetky materiály s výnimkou
smerníc pre audit sú
dostupné na bezplatné
stiahnutie v elektronickej
forme na webstránke
skupiny ISACA
COBIT Security
Baseline je voľne dostupný
v .pdf formát
určený predovšetkým k
strategickému riadeniu IT
prostredia a k realizácii jeho
auditu, resp. k rýchlemu
odhaleniu chýb pri jeho
riadení
umožňuje priamo a
konkrétnym spôsobom
nastaviť strategické riadenie
IT úseku v zhode so
strategickými obchodnými
požiadavkami (IT
Governance)
zahŕňa všetky aspekty
riadenia IT úseku
organizácie
vzdialenejší rutinnej
informatike
nehovorí takmer nič o tom,
ako navrhovať,
implementovať procesy,
činnosti, funkcie a roly,
neobsahuje základné
definície
v oblasti popisu procesov
prichádza iba so zoznamom
vstupov, výstupov, rolí a
činností, pričom jedná sa iba
o ich pomenovanie a
podrobnejší popis toho, čo
tým autor myslel
implementácia systémov
riadenia služieb IT je
komplikovaná
ZÁVER
Štandardizácia SMIB zohráva pri implementácii a riadení SMIB významnú úlohu a
postavenie v spoločnosti. Každá norma, metodika, rámec alebo model má iné zameranie.
Vzájomne sa dopĺňajú a zohrávajú dôležitú rolu pri riadení spoločnosti. Kým CoBIT® a
ISO/IEC 27001 pomáhajú manažmentu spoločnosti, čo majú robiť, ITIL® hovorí, ako to majú
robiť z pohľadu riadenia IT služieb. ISO/IEC 27001 sa zameriava iba na IB. ITIL® je
nástrojom IT manažérstva, čiže riadenia IT oddelení z pozície IT riaditeľov zodpovedných za
prevádzku IT oddelení. Naproti tomu CoBIT® je rámec pre IT riadenie (IT Governance), čiže
z pohľadu fungovania a úlohy IT z pozície vrcholového manažmentu, ktorý nemusí mať
hlboké vedomosti o IT a nezameriava sa na IB. Je určený pre všetkých, ktorí majú
zodpovednosť za obchodné procesy a technológie, pre tých, ktorí sú závislí na relevancii a
spoľahlivosti informácií spracovávaných prostredníctvom IT a tiež pre tých, ktorí poskytujú
služby v oblasti riadenia kvality, kontroly a správy IT. Pochopiteľne preto má CoBIT ® širší
záber ako ITIL®. Jeden z podstatných rozdielov medzi CoBIT® a ITIL® je v tom, že CoBIT®
nevzišiel z praxe, ale je dielom niekoľkých profesionálnych audítorských a konzultačných
spoločností, čomu zodpovedá aj použitý jazyk v jeho publikáciách. Procesy CoBIT ® môžu
byť pre ľudí z IT praxe podstatne menej zrozumiteľné a čitateľné ako procesy definované v
50
ITIL®, takže ich implementácia môže byť pre nich o to náročnejšia. Výhodou CoBIT® však
je, že jeho publikácie sú voľne dostupné k stiahnutiu na internete. CoBIT ® je tak založený na
viacerých existujúcich IT praktikách. Niekedy sa označuje aj ako „integrátor“ zhrňujúci
viaceré IT praktiky pod jednu strechu a pomáhajúci spájať tieto praktiky s obchodnými
požiadavkami. Rámce a norma sa navzájom nevylučujú, ale skôr dopĺňajú. Procesy podľa
ITIL® a ISO/IEC 27001 sú zvyčajne používané pre taktické i operatívne riadenie. CoBIT® sa
používa na najvyššej úrovni riadenia IT, poskytujúc riadiaci rámec založený na IT modeli
procesov. Z pohľadu rámca CoBIT® možno povedať, že ITIL® alebo ISO/IEC 27001,
pokrývajú špecifické oblasti IT a dajú sa mapovať na rámec CoBIT®. Na úrovni procesov je
to mapovanie vo vzťahu m:n, tzn. že určitej množine procesov rámca CoBIT ® odpovedá
určitá množina procesov podľa ITIL® a ISO/IEC 27001.
Je dôležité, aby vrcholový manažment spoločnosti prevzal plnú zodpovednosť za riadenie IT
a aktívne riadil stratégiu IT. Manažment spoločnosti by mal trvať na tom, aby bola v
spoločnosti implementovaná norma, rámec alebo metodika IT riadenia zabezpečujúca
jednotný prístup k IT riadeniu a IT bezpečnosti v rámci spoločnosti (Vzťah ITIL® a CobiT®,
2013; Sheikhpour, R. – Modiri, N., 2012; Susanto, H. – Almunawar, N. M. – Tuan, Ch. Y.,
2011).
ABSTRAKT
V súčasnej dobe sú informácie najdôležitejším aktívom každej modernej spoločnosti. Preto
ochrana ich bezpečnosti je veľmi významná a stáva sa najvyššou prioritou pre väčšinu
spoločností. Bohužiaľ neexistuje žiadny jednoduchý recept, ktorý môže zaručiť 100%
bezpečnosť informácií. Preto je potrebné, aby spoločnosť pristúpila k použitiu najlepších
bezpečnostných postupov s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň bezpečnosti informácií v
rámci spoločnosti. V tomto článku sú predstavené a porovnávané podľa stanovených
kritérií v súčasnosti najpoužívanejšie prístupy systému manažérstva informačnej
bezpečnosti – ISO/IEC 27001:2005, BS 7799 a ITIL® a CoBIT®. Okrem uvedených noriem
a rámcov sa v oblasti štandardizácie informačnej bezpečnosti používajú i ďalší významní
hráči, ako napr. AIM, BiSL®, CMMI®, ISO/IEC 15504-x, AS8015, SABSA®, P-CMM® a
pod. Pri koncipovaní článku sa vychádzalo zo sekundárnych zdrojov, ako analýzy domácich
a zahraničných odborných literárnych prameňov, najmä noriem, metodík, rámcov a
modelov, štúdií, dokumentov, odborných časopisov súvisiacich s danou problematikou,
monografií, príručiek, skrípt, učebných textov, webstránok. Išlo o deskriptívne skúmanie.
Uplatnili sa metódy prípravy na vedeckovýskumnú činnosť (štúdium odbornej literatúry,
vypracovanie literárnej rešerše, vyhotovenie výpiskov, ich spracovanie a triedenie,
používanie literatúry), metódy získania nových údajov (analýza dokumentov), metódy
spracovania získaných údajov (ako analýza a syntéza, indukcia a dedukcia, komparácia a
zovšeobecňovanie). Ako doplnkové metódy boli použité tabuľkové vyjadrenia a slovná
interpretácia.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
manažérstvo informačnej bezpečnosti, spoločnosť, ISO/IEC 27001, BS 7799, ITIL®,
CoBIT®, PDCA cyklus, norma, rámec, model
Acknowledgements
The paper is elaborated as one of the outcomes of current research work and data collection of
the project entitled „Information Asset Security as an integral part of the quality management
system in accordance with the principles of corporate social responsibility" (acronym: SeInA).
The project was prepared within Program of the promotion of young researchers, Slovak
Technical University in Bratislava and continues, expands and supplements the sub-objectives
51
of the VEGA project no. 1/0558/12: "Research on the factors influencing the selection and
implementation of integrated marketing communication tools with regard to information
security and consumer protection", which is currently being solved at the Faculty of Materials
Science and Technology in Trnava
POĎAKOVANIE
Predkladaný článok je spracovaný ako jeden z výstupov z doterajšej výskumnej práce a zberu
údajov k projektu s názvom „Bezpečnosť informačných aktív ako integrálna súčasť systému
manažérstva kvality v súlade s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania“, (akronym:
SeInA). Projekt bol spracovaný v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov,
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a nadväzuje, rozširuje a dopĺňa čiastkové ciele
projektu VEGA č. 1/0558/12 s názvom „Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a
implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie s ohľadom na bezpečnosť
informácií a ochranu zákazníka“, ktorý je v súčasnosti riešený na Materiálovotechnologickej
fakulte so sídlom v Trnave.
LITERATÚRA
[1] KRÁLOVIČ, M. – OLEJÁR, D.: Štandardizácia v oblasti informačnej bezpečnosti.
Diplomová práca. Bratislava, 2008. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky. Katedra informatiky, 71 s. [online],
http://www.dcs.fmph.uniba.sk/diplomovky/obhajene/getfile.php/Diplomovka.pdf?id=205
&fid=373&type=application%2Fpdf.
[2] Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť – príloha 2. 2009. [online],
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja
&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.informatizacia.sk%2Fext_doknarodna_strategia_pre_ib_priloha_2%2F6170c&ei=4SANUZ0a54rgBODvgMAM&usg=
AFQjCNG8VccT4Td0631jj5KhBC042x9NqQ.
[3] Návrh legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti, 2009. [online],
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7446.
[4] Návrh. Legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti, 2010. [online],
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0
CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.informatizacia.sk%2Fext_dokzamer_zakona_o_ib%2F9131c&ei=dYYNUcnMGOeM4gTXgoDgCQ&usg=AFQjCNF
V629dsJmZaSm333VS0ZWivlNE7g&sig2=chgtB8xPYtuF9Aa4501Gtg&bvm=bv.41867
550,d.Yms.
[5] SUSANTO, H. – ALMUNAWAR, N. M. – TUAN, Ch. Y.: Information Security
Management System Standards: A Comparative Study of the Big Five. In: International
Journal of Electrical & Computer Sciences IJECS-IJENS Vol: 11 No: 05., 113505-6969
©
IJECS-IJENS,
October
2011.
IJENS.
[online],
http://www.ijens.org/vol_11_i_05/113505-6969-ijecs-ijens.pdf.
[6] TASR: Informačná bezpečnosť je významným činiteľom pri zvyšovaní výkonnosti
podniku. 2006.[online], http://ekonomika.sme.sk/c/3048201/informacna-bezpecnost-jevyznamnym-cinitelom-pri-zvysovani-vykonnosti-podniku.html.
[7] LIPIANSKA, J.: HLAVATÝ, I.: Informačná bezpečnosť podniku v kontexte krízového
vývoja
hospodárstva.
2011.
[online],
http://of.euba.sk/zbornik2011/ZBORNIK%20VEDECKYCH%20STATI%202011PDF/KIOF/LIPIANSKA_J._HLAVAT%C3%9D_I._KIOF.pdf.
[8] ŠOLC, M.: Informačná bezpečnosť v spoločnosti. Information Security in Society. 2011.
[online], http://emi.mvso.cz/EMI/2011-01/04%20Solc/Solc.pdf.
52
[9] ISO/IEC 27001:2005 – Information Technology – Security Techniques – Information
Security Management Systems – Requirements.
[10] SOCHA, Ľ.: Manažérske systémy integrovaného riadenia. Katolícka univerzita
v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomerok. VERBUM, 2010. ISBN 978-80-8084608-4.
[online],
http://web.tuke.sk/lf-kmlp/Ucitelia/Socha%20Lubos
/MANAK/Studijny%20material/MSIR.pdf.
[11] DANIŠOVÁ, J. - ČESALOVÁ, M.: Informačná bezpečnosť. Diplomová práca. Vysoká
škola
manažmentu
v Trenčíne.
Trenčín,
2010.
[online],
http://www.cutn.sk/Library/Thesis/2010/Danisova.pdf.
[12] BS 7799-3:2005 – Information Security Managmenet Systems – Guidelines for
Information Security Risk Management.
[13] KALUŽA, F.: Manažérsky prístup v riešení informačnej bezpečnosti firmy. In:
Information
Security.
2006.
[online],
http://www.securityrevue.com/article/2006/06/manazersky-pristup-v-rieseni-informacnejbezpecnosti-firmy/.
[14] STEHLÍKOVÁ, B. – HOROVČÁK, P.: Manažment informačnej bezpečnosti vo verejnej
správe
v
podmienkach
miestnych
samospráv.
2011.
[online],
http://ekonomikavs.fvs.upjs.sk/pdf/Stehlikova_Horovcak.pdf.
[15] VIRČÍKOVÁ, E.: Integrované manažérske systémy. (Učebné texty pre poslucháčov 2.
ročníka Bc. štúdia). In: ELFA, s.r.o., Košice, Hutnícka fakulta Technickej univerzity
v Košiciach.
2007.
ISBN
978–80–8073–761–0.
[online],
http://www.jjj.ic.cz/subory/IMS_skripta.pdf.
[16] ISO/IEC 27001. [online], http://www.qscert.sk/sluzby/certifikacia-manazerskychsystemov/iso-iec-27001.html?page_id=845.
[17] Ltd.,
IsecT.
iso27001security.
iso27001security.
[online],
http://www.iso27001security.com/html/iso27k_toolkit.html.
[18] ISO/IEC 27001:2005 – Information Technology – Security Techniques – Information
Security Management Systems – Requirements.
[19] BS 77999-3:2006 – Information Security Management Systems. Guidelines for
Information
Security
Risk
Managenement.
2006.
[online],
http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/BS7799-3/$FILE/Obsah_BS7799-3-2006.pdf.
[20] Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO 27001. [online],
http://www.tuv-sud.com/slovakia/sk/ponukane-sluzby/certifikacia-systemumanazerstva/iso-27001-certifikacia-systemu-manazerstva-bezpecnosti-informacii.
[21] Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. [online], http://www.isoauditor.sk/iso-iec27001.
[22] MANDA, P.: ISO 27001 – vlastnosti a prínosy. In: eFOCUS 1, 2010. [online],
http://www.efocus.sk/images/uploads/36a_37.pdf. 36 – 37 s.
[23] ISO/IEC 27001:2005 / ISMS. [online], https://wwws.vhbuild.com/generalinfo/guserinfos1.htm.
[24] ECKEL, O.: ISO 27001 – Informačná bezpečnosť so systémom. [online], http://sk.ciscert.com/System-Certification/Information-Security/ISO-27001/Information-SecurityManagement-System.aspx.
[25] Systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001. 2011. [online],
http://www.systemyriadenia.sk/24/ISO-27001.xml.
[26] BOGDANOVSKÁ, G.: Bezpečnosť informácií – jej dôležitosť a možnosti zabezpečenia.
2008. [online], http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj57-cz.pdf.
[27] ISO 27001 Online. ISO 27001 Security. [online], http://www.27001-online.com/.
[28] ISO27k infosec management standards. ISO 27001 security. [online],
http://iso27001security.com/.
53
[29] STN ISO/IEC 27001:2006 – Informačné technológie – Zabezpečovacie techniky –
Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti – Požiadavky.
[30] ISO/IEC 27002:2005 – Information Technology – Security Techniques – Code of
Practice for Information Security Management.
[31] VERHEUL, E.: Practical implementation of ISO 27001/27002. Lecture 2. Security in
Organizations.
2011,
[online],
http://www.cs.ru.nl/~klaus/secorg/Slides/02_IS_IMPL_20v0.51.pdf.
[32] Čo je to ITIL®. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSM-ITIL/Co-je-to-ITIL-.alej.
[33] História ITIL. 2012. [online], http://boom.netlife.sk/2012/07/historia-itil/.
[34] HOSPES, J.: ITIL - Nejrozšířenější přístup k řízení informatiky. In: IT SYSTEMS
12/2005. 2005. [online], http://www.systemonline.cz/clanky/itil-nejrozsirenejsi-pristup-krizeni-informatiky.htm.
[35] Metodiky a normy. 2012. [online], http://www.perpartes.cz/o_nas/metodiky.
[36] Charakteristiky ITIL® V1. 2013. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSM-ITIL/Rozdielymedzi-verziami-ITIL-/Charakteristiky-ITIL-V1.alej.
[37] Charakteristiky ITIL®V2, 2013. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSM-ITIL/Rozdielymedzi-verziami-ITIL-/Charakteristiky-ITIL-V2.alej.
[38] Charakteristiky ITIL®V3, 2013. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSM-ITIL/Rozdielymedzi-verziami-ITIL-/Charakteristiky-ITIL-V3.alej
[39] História a vývoj ITIL®, 2013. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSM-ITIL/Historia-avyvoj-ITIL-.alej.
[40] Zmeny v ITIL® 2011 Edition, 2013. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSMITIL/Rozdiely-medzi-verziami-ITIL-/Zmeny-v-ITIL-2011-Edition.alej.
[41] Procesné
riadenie
IT,
2012.
[online],
http://www.dcitconsulting.sk/sk/konzultacie/procesne-riadenie-IT.
[42] MEDVECKÝ, M.: Manažment IT služieb, ITSM a ITIL. Prednášky. 2011. [online],
http://files.gamepub.sk/RTS/predn%C3%A1%C5%A1ky/RTS8%20ITIL%20a%20ITSM%20%282011%29.pdf.
[43] KRAUSKO, J. – PECHO, M. – POLICKÝ, I.: Prípadová štúdia zavedenia manažmentu
IT služieb. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta
informatiky
a
informačných
technológií.
2008.
124
s.[online],
http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3464.pdf.
[44] BON van J.: ITIL® Pocket Guide 2011 Edition. Best Practice. Van Haren Publishing.
Zaltbommel. 1st Edition, 2012. ISBN 978-90-87-53-676-2. [online], http://www.exinlibrary.com/Samplefiles/9789087536763SMPL.pdf.
[45] ITIL® Training Zone: ITIL® 2011 Mind Maps http://martinliu.cn/wpcontent/uploads/downloads/2012/01/ITIL_2011_Mind_Maps.pdf.
[46] DOBOŠ, J.: Riadenie telekomunikačných systémov. Zadanie č.2. Slovenská technická
univerzita v Bratislave. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ústav telekomunikácií.
2012. [online], http://shaolinsala.wz.cz/Rtszadanie2-Dobos.pdf.
[47] SKÁLA,
J.:
Od
BS
15000
k
ISO/IEC
20000.
2006.
[online],
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2006/od-bs-15000-k-iso-20000.pdf.
[48] COBIT tajemství zbavený. 2010. [online], http://www.cleverandsmart.cz/cobit-tajemstvizbaveny/.
[49] Predstavujeme COBIT 5. 2013. [online], http://www.optit.sk/index.php/83all/novinky/91-predstavujeme-cobit-5.
[50] COBIT®5,
2013.
[online],
http://www.ict123.com/Procesn%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Metody/COBIT5.aspx.
[51] [online],
http://www.isaca.sk/domain/isaca/files/newsletter/newsletter-2-2012-verzia2.pdf.
54
[52] STROUD, R.: 5 Essential Facts About COBIT 5. Webinar. 2012,
[online]
http://www.isaca.org/COBIT/Documents/5-Essential-Facts-about-COBIT.pdf.
[53] STROUD, R.: COBIT®. Simplixy Complex Standards. 2012, [online] http://www.isacakm.org/events/materials/2012-05_grc_symposium_session2.pdf
[54] ISACA:
COBIT
5
Introduction.
2012,
[online]
http://www.isaca.org/cobit/Documents/COBIT-5-Introduction.pdf.
[55] ISACA:
COBIT
5
Introduction.
2012,
http://www.misrc.umn.edu/seminars/slides/2012/AnIntroduction%20COBIT%205%2018%20May%202012%20UM.pdf
[56] Vzťah ITIL® a CobiT®. 2013. [online], http://www.itsm.sk/sk/-ITSM-ITIL/Vztah-ITILa-dalsich-pristupov/Vztah-ITIL-a-CobiT.alej.
[57] SHEIKHPOUR, R. – MODIRI, N.: An Approach to Map COBIT Processes to ISO/IEC
2700.1Information Security Management Controls. In: International Journal of Security
and
Its
Applications
Vol.
6,
No.
2,
April,
2012.
[online],
http://www.academia.edu/1587532/An_Approach_to_Map_COBIT_Processes_to_ISO_I
EC_27001_Information_Security_Management_Controls.
[58] ŠALGOVIČOVÁ, J. – URDZIKOVÁ, J. – PRAJOVÁ, V.: Research of the Factors that
Influence the Selection and Implementation of Integrated Marketing Communication
Tools in Respect. In: Fórum Manažéra. - ISSN 1336-7773. - Č. 1 (2012), s. 42-45.
[59] SANIUK, A. – SANIUK, S. – WITKOWSKI, K.: Using Activity Based Costing in the
metalworking processes. In: METAL 2011. Conference proceedings. 2011, [online],
http://www.metal2013.com/files/proceedings/metal_11/lists/papers/1088.pdf.
KONTAKT
Ing. Martina Jakábová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Paulínska 16
917 24 Trnava
e-mail: [email protected]
Ing. Jana Urdziková, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Paulínska 16
917 24 Trnava
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
55
Integrace systému pro správu podnikového obsahu
a enterprise resource planning systému
ECM and ERP systems integration
Jaroslava KLEGOVÁ (ČR)
ABSTRACT
These days, organizations devote increasing attention to Enterprise Content Management
systems (ECM). The reason is the enormous growth of unstructured enterprise content.
Unstructured content means paper documents, as well as electronic documents, emails,
images, audio, video and information that make up the intangible assets of the company.
Documents and other unstructured content are important in the processes that take place in
other application such as Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship
Management (CRM) or Supply Chain Management (SCM), for example the
correspondence with the customer, approving the contract or invoice. ECM system can also
serves as an output device for Business Intelligence (BI). ECM and other systems have
been for a long time separated in a business environment. More and more companies are
currently trying to integrate these systems.
The article deals with the reasons for the integration of ECM and ERP systems and
problems that may arise in the integration. The paper provides examples to justify
integration.
KEYWORDS
Enterprise Content Management, Enterprise Resource Planning, Business Intelligence,
Integration
ÚVOD A CÍL
V současné době řada společností zjišťuje, že informace se stává klíčovým majetkem a
správné využití informace může zajistit úspěch či pád. V roce 2006 zveřejnila společnost
EMC [5], že množství informací ve firmě roste každoročně o 60 až 200 %. Většina těchto
informací je nestrukturovaná. Typickým příkladem nestrukturovaných dat jsou dokumenty
napsané v textovém editoru - manuály, prezentace, zápisy z porad, smlouvy. Také sem ale
patří faxy, emaily, obrázky, výkresy, plány a dokonce záznamy telefonických hovorů.
Nestrukturované informace jsou uloženy v různorodých systémech. Jedná se o sdílené disky,
osobní počítače, emailové schránky, mobilní telefony a pro uživatele se může stát velice
obtížné dohledat požadovanou informaci a správně ji využít. Z toho důvodu se do popředí
zájmu dostávají systémy pro správu podnikového obsahu, dále jen ECM (z anglického
Enterprise Content Management). ECM systémy pomáhají řídit enormní nárůst informací.
Základem ECM je poskytovat správný obsah správným lidem, ve správný čas. Raška [8]
zmiňuje dvě největší výhody implementace ECM a to redukci počtu dokumentů a zajištění
spolehlivějšího řízení jejich verzí.
Zavedení ECM přináší nejen snížení chaosu v obsahu, kterému firmy čelí, ale také zabezpečí
zvýšení produktivity zaměstnanců, zlepšení spolupráce a snížení fixních nákladů. Průzkum
asociace AIIM [3] zjistil, že nejsilnějším důvodem pro nasazení ECM je zvýšení produktivity
zaměstnanců a optimalizace podnikových procesů.
ECM může také zefektivnit procesy, které probíhají mimo ECM sysém, například
v Enterprise Resource Planning systému. ERP většinou postrádá funkcionalitu archivace či
56
management dokumentů a dat. Zpracování nestrukturovaných dat je s využitím ERP značně
limitováno a integrace s ECM může být správným řešením.
ECM též přispívá k snadnějšímu přístupu k reportům, které jsou výsledkem Business
Intelligence (BI). Výstupy BI jsou tak dostupné jednoduše každému oprávněnému
zaměstnanci.
Cílem článku je popsat důvody pro integraci ECM a ERP, dále popsat problémy spjaté s
integrací a poskytnout příklady vhodné pro odůvodnění integrace.
MATERIÁL A METODY
Asociace AIIM (Association for Information and Image Management) definuje termín ECM
jako souhrn strategií, metod a nástrojů, které slouží k zachycení, správě, ukládání, zachování
a doručení obsahu a dokumentů, které souvisí s podnikovými procesy [2]. Je tedy nutné si
uvědomit, že zavedení ECM systému není pouze o technologii a nástrojích, ale zejména
o vypracování strategie. V centru vytvořené strategie stojí nástroje a technologie.
Enterprise Content Management zahrnuje široké spektrum oblastí. V odborných článcích se
můžeme setkat s odlišným rozdělením. Dle Gály [6] ECM zahrnuje správu dokumentů
a obsahu, řízení pracovních postupů a procesů, řízení a podporu spolupráce a řízení znalostí.
Stručný přehled oblastí ECM systému je v následující tabulce.
Tabulka 1: Oblasti ECM
Název
DMS, Document Management System
WCM, Web Content Management
BPM, Business Process Management
DIS, Document Imaging System
CCM, Communication, Collaboration and
Mobility
KM, Knowledge Management
DAM, Digital Asset Management
EM, Email Management
FFM, Final Form Management
OM, Output Management
RM, Record Management
Charakteristika
Systém pro správu dokumentace. Slouží k ukládání
a manipulaci s dokumenty.
Systém pro správu webového obsahu zabezpečí
jednoduchou
tvorbu,
vývoj,
publikaci
a administraci obsahu webu.
Systém pro řízení, optimalizaci a automatizaci
firemních procesů.
Nástroje pro převod listinných dokumentů do
digitální podoby.
Nástroje podporující spolupráci pracovníků v týmu.
Nástroje, které slouží pro tvorbu a údržbu znalostí.
Systém pro správu digitálních zdrojů.
Systém pro správu emailové korespondence,
sdílené úložiště pro elektronickou korespondenci.
Nástroje
pro
těžbu
strukturovaných
dat
z dokumentace.
Tiskové řešení.
Systém pro spisovou službu a archivaci
dokumentů.
Každá z oblastí přináší různé výhody. Kunstová [7] uvádí, že jádrem řešení ECM je
Document Management System, protože poskytuje centrální uložiště dokumentů a dalších
typů dat jak ostatním komponentám v rámci ECM, tak i jiným podnikovým aplikacím.
Informační systém kategorie Enterprise Resource Planning (ERP) definujeme jako účinný
nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů, a
to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. [9]
Data z ERP, případně dalších zdrojových systémů jsou přenášeny do aplikace Business
Inteligence (BI). Hlavním smyslem Business Inteligence (BI) je přetavení dat do
57
prediktivních analýz určených po podporu rozhodování a akceschopnosti organizace v rychle
se měnícím prostředí. [4]
Na základě literární rešerše je sestavena přehled výhod a rizik integrace ECM systému s
dalšími aplikacemi. Na základě interview s IT specialistou jsou sestaveny příklady pro
zdůvodnění integrace. Zpracování faktur je oblast, která je potřeba řešit v každé organizaci, a
proto je v předkládané práci vypracován model koloběhu faktur napříč ECM a ERP
systémem.
V článku jsou zmíněny produkty společnosti Microsoft (Microsoft Dynamics NAV,
SharePoint 2010 a SQL Server 2012). Produkty firmy Microsoft byly vybrány z důvodu
využití této technologie při výuce na Mendlově zemědělské a lesnické universitě v Brně.
VÝSLEDKY A DISKUZE
ERP je nejpravděpodobnější systém, který bude integrován s ECM. Ve většině případů má
integrace okamžitý a viditelný efekt na společnost. Potvrzuje to i studie asociace AIIM [1].
Respondenti potvrdili, že integrace ERP a ECM přináší mnohem větší návratnost investice
(ROI) než jiné projekty zaměřené na integraci.
Nejvíce zřejmý benefit propojení ERP a ECM systému je zvýšení produktivity zaměstnanců.
[1] Jednou z příčin zvýšení produktivity může být kvalitní technologie vyhledávání obsahu
zabudovaná v ECM. Tato technologie umožní zaměstnancům dohledat požadovanou
informaci v kratším čase. Produkt SharePoint 2010 nabízí FAST Search Server 2010, který
zajistí rychlé indexování velkého objemu dat a ukázky obsahu (náhledy nalezených
dokumentů).
Dalším důvodem pro integraci ECM s ERP, případně dalšími aplikacemi, je eliminace
duplicitních procesů a dokumentů, které s procesy souvisí a propojení celopodnikových
procesů. Organizace může také díky integraci vylepšit svůj zákaznický servis. Zaměstnanec,
který řeší problém se zákazníkem, nemusí přemýšlet, v kterém systému je jaká informace, ale
má vše přístupné z jednoho místa.
Integrace může zajistit snížení zaměstnaneckých licencí do ERP systému. Každý zaměstnanec
nemusí pracovat v ERP aktivně, ale potřebuje pouze některé informace nebo reporty Business
Inteligence. Pokud informace o dodavatelích, zákaznících či reporty zpřístupní organizace
v ECM, nemusí zaměstnanec do ERP vstupovat.
Největším problémem při integraci ECM a ERP systému souvisí s technologickými
a organizačními faktory [1]. Náklady na integraci mohou být velmi vysoké z důvodů
technologických překážek. Snažíme se totiž propojit systémy, které původně nebyly
designované pro spojení. Organizační překážky vyplývají z různých vlastníků ERP a ECM
systémů a může být obtížné sladit požadavky dvou rozdílných týmů. Při integraci by se
nemělo zapomenout na zaškolení zaměstnanců a následnou podporu vytvořených procesů.
Propojení ERP (například Microsoft Dynamics NAV) a ECM (například SharePoint 2010) je
možné ukázat na zpracování faktur. Faktura je nejdříve naskenovaná a uložena do ECM
SharePoint, z naskenovaného dokumentu jsou vytěžena strukturovaná data (dodavatel,
odběratel, cena, zboží…) a přiřazena jako metadata k uloženému dokumentu. Získaná data
mohou být porovnána s údaji v ERP Microsft Dynamics NAV. Nad fakturou je spuštěn
schvalovací proces, který je nastaven v ECM SharePoint. Po schválení je faktura automaticky
zaúčtována do ERP a data z faktury použita pro tvorbu reportů. Pro vytváření reportů lze
využít zabudovanou funkcionalitu systému ERP nebo můžeme využít některého nástroje
Business Inteligence. Jak již bylo řečeno, hlavním smyslem BI je vytvoření prediktivních
analýz z ERP dat, případně dalších zdrojových systémů. Integrace BI a ECM nabízí mnoho
způsobů jak vizualizovat podniková data a co nejjednodušší cestou je zpřístupnit uživatelům a
tím docílit rychlejšího a kvalitnějšího rozhodnutí. Jedna z možností je vytvoření stránky, která
58
agreguje obsah z více zdrojů (obrázek 1) a poskytne uživateli rychlý přehled nejnutnějšího
vývoje ve společnosti. SharePoint 2010 lze integrovat s SQL Serverem 2012.
Obrázek 1: Dashboard v ECM SharePoint.
Ze zákonných důvodů je nutné fakturu archivovat. K tomu poslouží systém pro správu
záznamů, který lze provozovat pomocí ECM SharePoint. Celý proces zpracování faktury je
znázorněn na obrázku 2. Modrou barvou jsou označeny kroky, které jsou prováděny v ECM a
žlutou barvou jsou označeny kroky, které jsou prováděny v ERP, respektive v aplikaci BI.
59
BPEL BPELProcess1
Došlá Faktura
Skenování faktury:
ECM - DIS
Těžba strukturovaných
dat: ECM - FFM
Uložení faktury:
ECM - DMS
Kontrola vůči
ERP
Schvalovací proces:
ECM - BPM
Tvorba reportů
ERP/BI
Zaúčtování v ERP
Přeměna dokumentu
na záznam: ECM - RM
Prezentace/Skartace
Obrázek 2: Zpracování faktur
Další příkladem jak vhodně propojit ERP a ECM je proces schválení smlouvy. Jakákoliv
smlouva by měla být uložena jak v dokumentovém systému, tak by údaje ze smlouvy měly
figurovat v ERP. Proces schválení může probíhat následujícím způsobem. V ECM SharePoint
je uložena smlouvu s dodavatelem s příslušnými metadaty (dodavatel, termíny,
identifikátor,…). Nad smlouvou je spuštěn schvalovací proces, do kterého může být zahrnut
libovolný počet osob. Tyto osoby mohou psát připomínky a vracet smlouvu k přepracování.
Výsledkem je finální a schválená smlouva. Metadata schválené smlouvy jsou zaslány do ERP
Microsoft Dynamics NAV a založeny do tabulky „Dodavatel“. Pokud uživatel, který pracuje
60
v ERP, potřebuje vidět smlouvu, může dokument otevřít pomocí tlačítka „Smlouva“. Tento
dokument je uložen v knihovně dokumentů ECM SharePoint.
ZÁVĚR
Integrace podnikových aplikací patří k důležitým tématům a mnoho projektů v českých
firmách je zaměřeno na integraci aplikací. Článek je zaměřen na integraci ECM a ERP
systémů. Mezi nejvýraznější benefity patří sjednocení procesů, propojení dokumentace s
procesy a uchování dokumentace pouze na jednom místě.
Vhodný příklad pro odůvodnění integrace je zpracování faktury. Důvodem může být snadno
vyčíslitelná návratnost investice a také to, že s fakturou musí pracovat téměř každé oddělení
v organizaci. Benefity integrace tak ovlivní téměř každého zaměstnance.
ABSTRAKT
V posledních letech organizace věnují čím dál větší pozornost systémům pro správu
podnikového obsahu, z anglického Enterprise Content Managament (ECM). Důvodem je
enormní nárůst nestrukturovaného podnikového obsahu. Nestrukturovaným podnikovým
obsahem se rozumí nejen papírové dokumenty, ale i elektronické dokumenty, emaily,
obrázky, audio, video nahrávky a informace, které tvoří nehmotný majetek společnosti.
Dokumentace a další nestrukturovaný obsah plní důležitou roli při procesech, které
probíhají v dalších systémech jako je Enterprise Resource Planning (ERP), Customer
Relationship Management (CRM) nebo Supply Chain Management (SCM). Příkladem
může být korespondence se zákazníkem, schvalování smlouvy či faktury. ECM může také
posloužit jako výstupní zařízení pro Business Intelligence (BI). Ve firemním prostředí byl
ECM systém dlouhou dobu od dalších aplikací separován. Stále více společnosti se ale v
současné době snaží o integraci ECM a dalších systémů.
Článek se zabývá důvody pro integraci ECM a ERP a problémy, které mohou při integraci
nastat. V textu jsou uvedeny příklady pro zdůvodnění integrace.
KLÍČOVÁ SLOVA
Systém pro správu podnikového obsahu, Enterprise Resource Planning, Business
Intelligence, Integrace
LITERATURA
[1] AIIM [online]. 2010 [cit. 2012-11-26]. Connecting ERP and ECM: Measuring the
Benefits. Dostupné na: http://www.aiim.org.
[2] AIIM [online]. 2011a [cit. 2012-11-26]. State of the ECM Industry 2011. Dostupné na:
http://www.aiim.org/Research/Industry-Watch/State-of-the-ECM-Industry-2011.
[3] AIIM [online]. 2011b [cit. 2012-11-26]. What is Enterprise Content Management?
Dostupné na: http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management.aspx.
[4] BIRTOVÁ, Ivana. 2012. ERP a business intelligence. ComputerWorld [online]. roč.
2012, č. 9 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://computerworld.cz/technologie/erp-abusiness-intelligence-48633.
[5] [5]EMC education, training, and certification [online]. 2006 [cit. 2012-11-26]. ECM ILM
15min guide. Dostupné na: https://education.emc.com/academicalliance/student/
ECM%20ILM%2015min%20Guide.pdf .
[6] GÁLA, Libor, POUR Jan, ŠEDIVÁ Zuzana. 2006. Podniková informatika. Praha: Grada
Publishing, a.s. ISBN 80-247-1278-4.
[7] KUNSTOVÁ, Renáta. 2009. Efektivní správa dokumentů: Co nabízí Enterprise Content
Management. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3257-2.
61
[8] RAŠKA, Petr. 2010. Klíčové faktory pro úspěšný ECM. CIO Business World. Č. 5.
Dostupné na: http://businessworld.cz/podnikove-is/klicove-faktory-pro-uspesny-ecm6144.
[9] SODOMKA, Petr.; KLČOVÁ, Hana. 2010. Informační systémy v podnikové praxi (2.
vydání). Byznys a technologie. Byznys a technologie. Brno: Computer Press, a.s., ISBN:
978-80-251-2878- 7.
KONTAKT
Ing. Bc.Jaroslava Klegová.
Mendlova zemědělská a lesnická universita v Brně,
Provozně ekonomická fakulta,
Ústav informatiky,
Zemědělská 1,
61300 Brno, Česká republika,
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Marcela Hallová, PhD.
62
Nové IKT vo výučbe katedry informatiky
New ICT in teaching on Department of informatics
Zuzana KORCOVÁ (SR)
ABSTRACT
Department of informatics (KI) at the Faculty of Economics and management (FEM)
Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra provides teaching of subjects, mostly
Informatics, Informatics for Managers and Database Systems for the FEM. Currently we
teach using operating system MS Windows 7, application suite MS Office 2010, Adobe
Flash Professional and other software. The aim of this paper is to predict what ICT may be
used in our classes at department of informatics in the next 2 or 3 years. The main focus
will be aimed on operating system and commonly used software in teaching and in various
organizations in practice.
KEYWORDS
learning, new ICT, software, operating system, application software
ÚVOD
V súlade s požiadavkami praxe a s požiadavkami súčasných študijných programov na FEM
i na iných fakultách, je výučba predmetov, ktorých gestorom je Katedra informatiky,
zameraná najmä na základy počítačovej logiky, používané operačné systémy a základné
aplikačné programové vybavenie vhodné pre manažérov, ekonómov a ďalších bežných
používateľov v praxi. Zároveň je cieľom naučiť študentov využívať vhodný, no najmä
dostupný softvér , v priebehu vysokoškolského štúdia pri spracovaní seminárnych prác
z rôznych odborných predmetov a pri spracovaní záverečných prác. Dôraz sa kladie aj na
pravidelné sledovanie nových informačných a komunikačných technológií pre prax, na čo by
nemal zabudnúť manažér na akejkoľvek úrovni riadenia.
CIEĽ, MATERIÁL A METÓDY
Cieľom príspevku je načrtnúť aké IKT sa možno budú využívať vo výučbe predmetov KI na
FEM v najbližších 2 – 3 rokoch. Ide predovšetkým o operačný systém a najčastejšie
využívané aplikačné programové vybavenie vo výučbe i v podnikovej praxi. Autorka
príspevku si zároveň uvedomuje závislosť výučbového hardvéru a softvéru na požiadavkách
praxe, na finančných prostriedkoch univerzity i na budúcej licenčnej politike pre univerzity.
Použité materiály sú najmä výučbová stratégia v predmetoch KI, internetové zdroje
a publikované články z odborných časopisov o nových IKT.
Metódy použité v príspevku sú analýza, abstrakcia, popis (stručná charakteristika),
a porovnanie.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Operačné systémy
Vo väčšine počítačových cvičení na FEM je nainštalovaná slovenská i anglická verzia
operačného systému MS Windows 7. FEM má k dispozícii už aj OS Windows 8, ktorý sa má
využívať v najbližšom období vo výučbe. Niektorí učitelia KI už využívajú OS Windows 8
v práci na rôznych nových typoch počítačov.
Nasledujúca časť obsahuje stručnú
charakteristiku základných verzií OS MS Windows 8.
63
Operačný systém MS Windows 8
Edície operačného systému WINDOWS 8 sú najmä :
Pro - pre profesionálov a firmy, pre veľké spoločnosti ešte edícia Enterprise,
RT – pre tablety,
Windows Phone 8 - mobilná verzia Windows.
PRO edícia ponúka obchodné možnosti . Integruje v sebe Professional a Ultimate
z predošlej verzie. Je určená pre fanúšikov, odborníkov, firmy a obsahuje v sebe všetky prvky
Windows 8. Windows Media Center je možné doinštalovať zadarmo len do tejto edície,.
Enterprise - edícia pre veľké firmy. Obsahuje v sebe všetky funkcie ako PRO a je určená pre
veľké IT korporácie. Nedá sa do nej doinštalovať Windows Media Center, má však pridané
niektoré ďalšie funkcie.
Nový operačný systém je vyvinutý aj pre tablety, je to edícia operačného systému Windows 8
RT, ktorá je určená práve pre tablety postavené na ARM architektúre. Dnes na nej pracujú aj
všetky smartphony a väčšina tabletov.
Edície mobilného operačného systému používajú značky HTC, Samsung alebo Nokia.
V porovnaní s ostatnými mobilnými operačnými systémami
sa môže pochváliť
Windows Phone 8 výbornou plynulosťou, vyvážením a jednoduchosťou.
Najdôležitejšie vlastnosti nového OS sú:
 Pracovná plocha - pracovná plocha, na ktorú je používateľ zvyknutý, s panelom úloh,
priečinkami a ikonami – to všetko ostalo na svojom mieste, a je to ešte lepšie ako
kedykoľvek predtým vďaka novému panelu úloh a zjednodušenej správe súborov.
 Zabezpečenie - neustále je potrebné aktualizovať a mať lepšie zabezpečenie pomocou
programu Windows Defender, Windows Firewall a Windows Update.
 Rýchlosť - Windows 8 sa spúšťa rýchlejšie, rýchlejšie prepína medzi aplikáciami a
napájanie využíva efektívnejšie ako systém Windows 7.
Výhody OS MS Windows 8
Najväčšou výhodou operačného systému Windows 8 od Microsoftu je, že sa dokáže
prispôsobiť užívateľovi vo všetkých smeroch od farebného prostredia až plynulosť otvárania
priečinkov. K výhodám patrí aj to, že je operačný systém Windows veľmi rozšírený
a používateľ s vlastným účtom sa môže prihlásiť prakticky kdekoľvek na svete. Windows
vychádza vo viacerých jazykových mutáciách, prostredníctvom ktorých sa Windows môže
používať vo viacerých krajinách. Windows 8 sa nemusí používať len na prácu, ale aj na
zábavu napr. inštalovaním hier. Windows 8 je obmedzovaný len hardvérovou súčasťou
počítača. Možnosti Windows 8 sa môžu rozšíriť profesionálnymi programami, napr. na
úpravu fotografií, hudby a videa. Vo Windows 8 sa dá programovať a dajú sa vytvárať vlastné
aplikácie a webové stránky. Windows 8 sa predáva nie len s počítačmi, notebookmi ale aj
samostatne, čo môže znížiť celkovú cenu týchto zariadení.
Nevýhody operačného systému
Hlavnou nevýhodou Windows 8 je cena produktu, ktorá môže narásť do výšky cca 250 €.
Bezpečnosť Windows 8 nie je až na takej vysokej úrovni, z dôvodu ochrany proti vírusom.
V starších verziách musíme používať prídavné zariadenie myš, klávesnica. V najnovšej verzií
Windows 8 je to uľahčené dotykom, tieto prídavné zariadenia sa môžu úplne nahradiť. Stále
pretrvávajúce nedostatky v zlyhávaní programov v operačnom systéme, rôzne chybné
hlásenie a spoľahlivosť na menšej úrovni.
64
Obr. č. 1: Pracovná plocha Windows 8
Aplikačné programové vybavenie
Vo výučbe sa využívajú programy kancelárskeho balíka MS Office 2010, niektoré licenčné
programy z Adobe a iné. V budúcnosti by sa mali využívať najmä programy kancelárskeho
balíka MS Office 2013.
Kancelársky balík MS Office 2013 – vybrané programy
Známe edície MS Office 2013:
 Office Home & Student 2013 RT,
 Office Home & Business,
 Professional.
Minulý rok Microsoft predstavil novú verziu kancelárskeho balíka
Office 2013 a otvoril aj možnosť verejného testovania. Výber hlavných
noviniek v jednotlivých aplikáciách rozsiahlej edície Microsoft Office
Professional Plus Technical Preview je uvedený na obrázku č. 2.
Po inštalácii sa na štartovacej obrazovke Windows 8 vytvoria dlaždice pre jednotlivé
aplikácie. Majú nové jednoduchšie ikony. Pri zobrazení všetkých aplikácii sú dostupné aj
ďalšie odkazy, napríklad na vytvorenie podpisu VBA, porovnanie databáz a iné.
Microsoft sa zameral v MS Office 2013 hlavne na zjednodušenie práce s údajmi a ukladanie
súborov do oblaku.
Obr. č. 2: Ponuka MS Office 2013 Professional Plus Technical Preview
Nižšie v príspevku, sú uvedené novinky v programoch Word, Excel a Access, v programoch,
ktoré sa najviac využívajú vo výučbe i v praxi.
65
Novinky vo Worde 2013
Po otvorení prázdneho dokumentu sa zobrazí prostredie s pásom nástrojov
Ribbon, ako v predchádzajúcej verzii 2010/2007. Rozdiel vidieť len v názve
kariet, ktoré sú písané veľkými písmenami. Ikony na tlačidlách sú podobné, len
trochu svetlejšie. Vhodné by boli kontrastnejšie ikony, pretože hlavne na
lacných monitoroch terajšie ikony namáhajú oči.
Vo Worde 2013 pribudla nová karta Design, ktorá obsahuje motívy, formátovanie dokumentu
a nastavenie pozadia stránky. Nie sú to nové funkcie, len preskupenie z iných kariet
v predchádzajúcich verziách. Po napísaní prvého textu sa zobrazí žltý panel hlásení
s informáciou o chýbajúcich nástrojoch korektúry pre slovenčinu, ktoré sa však dajú hneď aj
stiahnuť a doinštalovať.
Nový režim na čítanie umožňuje prezerať a pracovať s dokumentom tak, že text je väčší,
stránky sa posúvajú doľava/doprava, a na karte View sa môžu meniť základné nastavenia
tohto režimu. Je to vhodné pre používateľov, ktorí často čítajú dokumenty priamo na
obrazovke.
Novinky v Exceli 2013
Excel 2013 má oproti Wordu 2013 viac zaujímavých zmien. V práci
s tabuľkami prináša pre používateľa zjednodušenie vo vytváraní grafov,
kontingenčných tabuliek a formátovania. Viac sa otvára menej skúseným
používateľom, ktorí niekoľkými kliknutiami dokážu spraviť základné analýzy,
ktoré im Excel 2013 navrhne ako najvhodnejšie. Samozrejme, tie sa dajú potom
upraviť. Skúsení používatelia sa nemusia obávať, že nebudú mať voľnosť v tvorbe tabuliek
podľa seba. Pre expertov sú dostupné možnosti napojenia na SQL server a vytváranie analýz
cez PowerPivot a Power View.
Po spustení sa, rovnako ako vo Worde 2013, zobrazí štartovacia obrazovka so šablónami a
naposledy použitými súbormi. Táto obrazovka sa dá v nastaveniach vypnúť. Na páse
s nástrojmi sú rovnaké karty ako v Exceli 2010. Pribudli však nové pracovné karty (task
panels) a tlačidlá, ktoré obsahujú navrhované grafy, tabuľky, formáty, súčty a minigrafy.
Novinky v Access 2013
Novinky v programe Access 2013 sú predovšetkým aplikácie. Webová
aplikácia Accessu je novým typom databázy, ktorá sa vytvára
v Accesse, používa sa a je možné ju zdieľať s ostatnými používateľmi ako
sharepointovú aplikáciu vo webovom prehliadači. Na vytvorenie aplikácie stačí
vybrať typ údajov, ktoré je potrebné sledovať (kontakty, úlohy, projekty atď.). Access vytvorí
kompletnú databázovú štruktúru so zobrazeniami, ktoré umožňujú pridávať a upravovať
údaje. Navigácia a základné príkazy sú vstavané, takže aplikácia sa môže ihneď začať
používať.
Adobe Flash Professional CS6 - vývojársky nástroj
V súčasnosti sa využíva v predmete Programovanie verzia programu Adobe Flash
Professional CS4.
Nová verzia Adobe Flash Professional CS6 je špičkový
nástroj pre vytváranie animácií a multimediálneho obsahu.
Využíva rozsiahlu integráciu so softvérom Adobe Photoshop,
Illustrator a After Effects. S presnými nástrojmi pre kreslenie,
profesionálnu typografiu, efektívnymi funkciami kódovania,
vysoko kvalitným videom a generovaním zoznamov
pohyblivých symbolov, dokáže vytvoriť pútavý interaktívny
obsah, ktorý sa bude užívateľom zobrazovať rovnako kdekoľvek.
66
Prostredníctvom softvéru Adobe Flash Professional CS6 môže používateľ navrhnúť pútavý
interaktívny obsah, ktorý má konzistentnú podobu vo všetkých počítačoch a zariadeniach,
vrátanie tabletov, smartphonov alebo televízorov. Vďaka novej funkcií sa môže využiť nové
rozšírenie na maximum (k dispozícii je samostatne). Ďalej nová verzia ponúka podporu
širokej škále mobilných platforiem a zariadení za pomoci najmodernejšieho prostredia
Adobe Flash Player alebo AIR. Práca sa dá sprístupniť pre zariadenia s platformou Android aj
iOS. Dovoľuje tiež exportovať symboly a animované sekvencie, aby sa mohli ihneď
generovať prehľady pohyblivých symbolov CSS, ktoré zlepšujú podobu, pracovné postupy
a výkon hier.
Stručne zhrnuté, hlavné funkcie novej verzie CS6 teda sú :
 špičkové nástroje pre animácie,
 rozšírené nástroje kreslenia,
 efektívne pracovné postupy vývoja pre mobilné zariadenie,
 zdrojové súbory FLA založené na XML,
 generovanie zoznamov pohyblivých symbolov ,
 pokročilý textový modul.
ZÁVER
Sledovanie nových IKT je dôležité pre amatérov i profesionálov IT, pre učiteľov predmetov
z oblasti informatiky, pre manažérov, ekonómov i bežných používateľov počítačov. Mať čo
najskôr nové potrebné IKT, naučiť študentov prečo je dôležité vedieť o nových IKT, a hlavne
vedieť ich používať v praxi, patrí medzi hlavné ciele vo výučbe, výskume a v ďalších
činnostiach Katedry informatiky. V nasledujúcom období sa tieto ciele budú snažiť jej
pracovníci čo najefektívnejšie plniť.
ABSTRAKT
Katedra informatiky (KI) Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM)
Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre zabezpečuje výučbu predmetov, ktorými sú
najmä Informatika, Manažérska informatika a Databázové systémy pre FEM. V súčasnosti
sa pri výučbe využíva hlavne operačný systém MS Windows 7, programy kancelárskeho
balíka MS Office 2010, Adobe Flash Professional a ďalší softvér. Cieľom príspevku je
načrtnúť aké IKT sa budú možno využívať vo výučbe predmetov KI v najbližších 2 – 3
rokoch. Ide predovšetkým o operačný systém a najčastejšie využívané aplikačné
programové vybavenie vo výučbe a v rôznych organizáciách v praxi.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
výučba, nové IKT, softvér, operačný systém, aplikačné programové vybavenie
LITERATÚRA
[1] HENNYEYOVÁ K : Výskum a vývoj v oblasti informatiky a IKT. 2011. Nitra: Katedra
informatiky FEM SPU, 2011. In: IKT v riadení a vzdelávaní - medzinárodný vedecký
seminár. 18. - 19. 5. 2011, Nitra. -- CD-ROM. ISBN 978-80-552-0721-6.
[2] KORCOVÁ Z, - HENNYEYOVÁ K:: 2012. Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov VŠ.
Informatika. – Brno, Mendelova univerzita, 2012, In: Informatika –medzinárodný
vedecký seminár, CD-ROM (119 s.). ISBN 978-80-7375-628-4.
[3] MICROSOFT.com: Požiadavky systému Windows 8. [online]. [cit. 2012-12-30].
Dostupné na internete: <http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-8/systemrequirements>.
67
[4] POPELKA V.: 2011. Informačné a komunikačné technológie - nástroj efektivity
vzdelávania. IKT v riadení a vzdelávaní. -- Nitra : Katedra informatiky FEM SPU, 2011.
In: IKT v riadení a vzdelávaní - medzinárodný vedecký seminár, 18. - 19. 5. 2011, CDROM. ISBN 978-80-552-0721-6.
[5] ŽIVÉ.sk: Windows 8 prichádza, Microsoft štartuje novú éru [online]. [cit. 2012-12-20].
Dostupné na internete: <http://www.zive.sk/windows-8-prichadza-microsoft-startujenovu-eru/sc-3-a-304703/default.aspx >.
Ďalšie zdroje z Internetu:
http://www.zive.sk/microsoft-office-2013-top15-noviniek/sc-3-a-303075/default.aspx
http://licenceprostudenty.cz/product_info.php?products_id=49
http://www.microsoft.sk
http://www.adobe.com/sk/
Dokumenty získané z Internetu:
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013
Operačný program Vzdelávanie – MŠ SR
Projekt Ľudské zdroje a kvalita na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre - LUZK
SPU
KONTAKT
Ing. Zuzana Korcová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Marcela Hallová, PhD.
68
Softvérové a hardvérové vybavenie v podnikoch slovenského mliekarenstva
Software and hardware equipment in companies of Slovak dairy industry
Juraj NEOMÁNI (SR)
ABSTRACT
Information technology is part of everyday life for nearly all business units not only in the
dairy industry in Slovakia. The situation today is unflattering and the future of dairy
industry in our country is unclear. From this reason, the managements of dairy enterprises
go back to streamlining business processes in organizations through cost reductions
particularly in IT.
KEY WORDS:
software, hardware, dairy industry, research
ÚVOD
Mliekarenský priemysel patrí na Slovensku dlhodobo k najstabilnejším výrobným odvetviam
v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Počítače nahradili ľudskú prácu a vo veľkej
miere zefektívnili prácu a rozhodovanie manažérov.
Keďže vývoj v oblasti výpočtovej techniky napreduje každým dňom aj pri vybudovanej
informačnej sieti by manažéri nemali zabúdať ani na pravidelné investície do inovácie nielen
hardvérového, ale aj softvérového vybavenia podniku, pretože tak strácajú krok s
konkurenciou, ktorá sleduje tento vývoj a pravidelne obnovuje svoju počítačovú základňu.
Informačné technológie zvyšujú možnosti využitia informačného systému subjektu, integrujú
informačné toky, automatizujú mnohé procesy, menia spôsob riadenia subjektu.
DISKUSIA
Na zistenie úrovne softvérového a hardvérového vybavenia podnikov slovenského
mliekarenského priemyslu bol zostavený dotazník, ktorý sa rozposlal podnikom na vyplnenie
a po vrátení kompletných dotazníkov sa jednotlivé otázky vyhodnotili štatistickými
metódami.
Používané softvérové vybavenie podnikov v realizovanom prieskume je z prevažnej väčšiny
od spoločnosti Microsoft. Konkrétne skúmané podniky majú na svojich počítačoch
a notebookoch nainštalované operačné systémy Windows XP (69 %), ďalej je to aj novšia
verzia tohto operačného systému Windows Vista (6 %) a Windows 7 (11 %). Stále sa však
používajú aj operačné systémy Windows 98 (5 %) a Windows 2000 (8 %).
Okrem spomínaných operačných systémov od spoločnosti Microsoft, niektoré podniky
využívajú aj alternatívny operačný systém, ktorý je voľne šíriteľný bez licenčných poplatkov
a to OS Linux (1 %). Uvedené skutočnosti znázorňuje graf 1.
Systémy Windows 98, 2000 a XP používajú v prevažnej miere družstvá. Akciové spoločnosti
a niektoré spoločnosti s ručením obmedzeným využívajú modernejšie operačné systémy ako
sú Windows Vista a Windows 7. Linux v tomto prípade využíva jedna akciová spoločnosť
a jeden živnostník.
69
8%
5%
1%
69%
XP
11%
Vista
6%
W7
W 98
W 2000
Linux
Obrázok 1
Používané operačné systémy v podnikoch
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
Okrem základného softvérového vybavenia operačnými systémami, bez ktorých by
nefungoval ani jeden počítač je v podnikovej praxi nutné mať nainštalovaný aj kancelársky
softvér. Opäť najpoužívanejšie kancelárske balíky sú od spoločnosti Microsoft, Microsoft
Office. Najviac sa v podnikoch využívajú sady MS Office 2007 a staršia verzia MS Office
2003. Niektoré podnikateľské subjekty pri svojej administratívnej činnosti používajú verziu
MS Office 2010.
Po dôkladnej analýze sa dospelo k záverom, že podniky zúčastnené na dotazníkovom
prieskume využívajú vo výraznej miere platené softvérové produkty, najmä od spoločnosti
Microsoft. Pri operačných systémoch bolo až 94 % zakúpených, zvyšných 6 % predstavovalo
tzv. freeverové riešenie. Zväčša išlo však pri tomto riešení o serverové stanice vo väčších
podnikoch. Pri kancelárskych balíkoch sa v 87 % podnikoch mliekarenstva na Slovensku
využívajú platené balíky MS Office, zostávajúcich 13 % predstavovali aplikácie OpenOffice,
ktoré sú bežne dostupné a voľne šíriteľné bez poplatkov. Pri zisťovaní, či by respondenti mali
záujem o alternatívne riešenia v oblasti softvérového vybavenia organizácie sa prevažná
väčšina (81 %) aktívne zaujímala o tieto možnosti. Zvyšná časť opýtaných sa nezaujímala
o tieto možnosti (15 %) alebo sa vôbec nevyjadrila (4 %). Táto skutočnosť je znázornená na
grafe 2.
15%
4%
81%
zaujíma sa
nezaujíma sa
bez odpovede
Obrázok 2
Záujem organizácií o alternatívne formy softvéru
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
Ak by sa podnikateľské subjekty rozhodli pre šetrenie nákladov súvisiacich s kancelárskym
balíkom MS Office a nechceli by sa vzdať tejto aplikácie z dôvodu zvyku zamestnancov na
tento produkt, spoločnosť Microsoft nedávno prišla s novinkou, a to produktovým balíkom
MS Office 365. Táto sada základných programov ako je Word, Excel, PowerPoint, Outlook
70
atď. je vytvorená na platforme cloud computingu, čiže virtualizácii. Ak sa podnik rozhodne
pre zakúpenie licencie za symbolickú cenu dostane plne funkčnú aplikáciu, ktorá je prístupná
kdekoľvek z akéhokoľvek počítača, ktorý však musí mať prístup na internet, aby sa užívateľ
vedel dostať do virtuálneho prostredia, v ktorom je táto aplikácia vytvorená.
Pri tejto otázke je potrebné podotknúť, že alternatívne formy softvérového vybavenia
podnikov sa zaraďujú medzi faktory, ktoré prispievajú v značnej miere k znižovaniu
nákladov spojených s prevádzkou IT v organizáciách. Ak chce podnik realizovať prechod zo
zabehnutého doterajšieho riešenia k novému, nepoznanému, musia manažéri zvážiť jeho
ekonomickú výhodnosť. Na jednej strane sa ušetria náklady na používanie plateného
softvéru, ale ďalšie pribudnú na druhej strane pri financovaní školení zamestnancov, ktoré
môžu byť v réžii organizácie alebo externej spoločnosti zabezpečujúcej školenia.
K ďalším základným aplikáciám v počítačoch patrí antivírus, ktorý chráni údaje pred
poškodením a napadnutím. V realizovanom prieskume sa z ekonomického hľadiska
vyskytujú zväčša platené komerčné produkty od viacerých výrobcov. Najpočetnejšie
zastúpenie mal antivírusový program NOD od spoločnosti Eset, s.r.o. so 42 %. Nasledoval
voľne šíriteľný antivírusový program od spoločnosti Microsoft – Microsoft Security
Essentials s 24 percentným podielom. S 13 % sa podieľal na výsledkoch produkt AVG.
Ďalšie antivírusové programy, ktoré používajú slovenské mliekarenské podniky sú: Norton (9
%), McAfee (4 %), Kaspersky (5 %) a iné menej známe antivírusy (3 %). Skutočnosť
ilustruje graf 3.
4%
5%
3%
42%
9%
NOD
AVG
24%
MSE
NORTON
McAfee
Kaspersky
Iný
13%
Obrázok 3
Antivírusové programy využívané v podnikoch zúčastnených na prieskume
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
Po vyhodnotení všetkých vrátených dotazníkov sme získali prehľad o používaných
hardvérových konfiguráciách v podnikoch slovenského mliekarenstva, ktoré sa zúčastnili na
prieskume a tvorili výberovú vzorku. Najviac zastúpené boli zostavy typu Pentium III s 42
%, nasledovali zostavy typu Pentium IV s 27 %. V niektorých podnikoch sa na bežnú prácu
využívajú aj notebooky (15 %) prevažne značky Hewlett Packard a Acer. Menšia verzia
notebookov, ktorá sa využíva prevažne na prácu s internetom, tzv. netbooky sa taktiež
vyskytli v odpovediach (7 %). V ich prípade boli najviac zastúpené značky Asus a Toshiba.
Vo väčších podnikoch, kde sa využívala zložitejšia štruktúra a usporiadanie prostriedkov IT
sa vyskytol hardvér typu tenkých klientov (6 %), ktoré sú modernejšou technológiou
v porovnaní so starším typom hardvéru. Výnimočne boli uvedené aj dnes už skoro
nepoužívané zostavy ako sú PC 386 (1 %) a PC 486 (2 %).
Spomedzi zúčastnených podnikov, ktoré sa podieľali na prieskume považuje 38 % z nich za
postačujúci rozsah využívania prostriedkov IT v podniku, pričom plánujú ďalší rozvoj. Pre
16 % podnikov je súčasný rozsah postačujúci, ale rozvoj nemajú v pláne. Za nedostatočný
71
rozsah IT v organizácii považuje aktuálne 34 % podnikov, pričom v budúcnosti plánujú ďalší
rozvoj. Nepostačujúci rozsah prostriedkov IT, ale bez ďalšieho rozvoja považuje 12 %
zúčastnených podnikov.
12%
38%
34%
Je postačujúci, ale
plánujeme
Je postačujúci, ale
neplánujeme
Nie je postačujúci, ale
plánujeme
16%
Obrázok 4
Nie je postačujúci, ale
neplánujeme
Súčasný rozsah využívania IT v podnikoch
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
ZÁVER
V modernej dobe je takmer nevyhnutnosť, aby podnikateľské jednotky využívali prostriedky
informačných technológií pri svojej každodennej činnosti. Tieto prostriedky predstavujú
efektívne nakladanie s časom a umožňujú pracovníkom zefektívniť svoje činnosti.
V konečnom dôsledku je potrebné, aby organizácie v slovenskom mliekarenstve prešli
postupne na nové technologické riešenia v oblasti IT a aktívne sa podieľali na efektívnom
riadení v podnikoch. Dôležitou súčasťou riadenia organizácie je, aby držala krok s modernou
dobou a prispôsobovala sa požiadavkám a vývoju situácie na trhu.
ABSTRAKT
Informačné technológie sú súčasťou každodenného života takmer všetkých
podnikateľských jednotiek nielen v mliekarenskom priemysle na Slovensku. Situácia je
však dnes zložitá a aj budúcnosť mliekarenstva u nás je nejasná. Z tohto dôvodu
manažmenty mliekarenských podnikov siahajú po zefektívnení podnikových procesov
v organizáciách prostredníctvom znižovania nákladov najmä v oblasti IT.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
softvér, hardvér, mliekarenstvo, prieskum
LITERATÚRA
[1] Hennyeyová, K. – Hallová, M. – Depeš, P. 2010. Využívanie informačných technológií a
budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru. 1. vyd. Nitra : SPU, 2010.
146 s. ISBN 978-80-552-0417-8.
[2] KORCOVÁ, Z. 2008. IKT, riadenie a vybrané pojmy. In Sieťové a informačné
technológie 2008: zborník z celoškolského seminára. Nitra 6. februára 2008. Nitra : SPU,
2008. s. 55-59. ISBN 978-80-552-0024-8.
[3] POPELKA, V. a kol. 2007. Informačné a komunikačné technológie. 1. vyd. 2007. 150 s.
ISBN 978-80-8069-925-3.
72
KONTAKT
Ing. Juraj Neománi, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Zuzana Korcová
73
LMS MOODLE v matematickom vzdelávaní
LMS MOODLE in Mathematics Education
Dana ORSZÁGHOVÁ (SR)
ABSTRACT
ICT have become a part of mathematics education at universities and their instruments are
used in different ways. The role of teachers and students in the teaching using ICT is
changing. In this paper we present selected LMS MOODLE tools in the creation of
mathematics tasks into seminar projects and sending of students' solution to teachers for
evaluation. The used MOODLE tools support and stimulate the active students’
participation in the study process and also they simplify the creation and implementation of
e-learning resources into mathematical study.
KEY WORDS
Mathematics teaching, LMS MOODLE, electronic study resources
ÚVOD
Informačné a komunikačné technológie vplývajú na všetky etapy vzdelávacieho procesu.
V kontexte informačnej a vedomostnej spoločnosti je kvalita a efektívnosť vyučovania
matematiky podmienená nasledovnými požiadavkami:
 správnym definovaním vzdelávacieho cieľa,
 vhodným výberom metodického postupu vyučovania,
 skúsenosťami s tvorbou a použitím rôznych vyučovacích prostriedkov a pomôcok, vrátane
multimédií,
 dôsledným uplatňovaním spätnej väzby vo vzdelávacom procese,
 analýzou a hodnotením dosiahnutých študijných výsledkov,
 tvorivosťou a entuziazmom učiteľa matematiky [7].
V oblasti tvorivosti patrí k často diskutovaným témam koncepcia divergentných
a konvergentných myšlienkových operácií. Konvergentné rozumové operácie možno
charakterizovať ako logicko-deduktívne, uplatňujúce sa v úlohách s jedným riešením, ktoré
logicky vyplýva z daných informácií (v riešení logicky a algoritmicky postupujeme
k správnemu záveru). Divergentné operácie sa využívajú v úlohách, v ktorých treba riešenie
objavovať v rôznych smeroch, tvoriť rozličné logické alternatívy. Divergentné myslenie
predstavuje štýl myslenia, ktorý zahrňuje proces reorganizácie a reštrukturalizácie vedomostí
(pozri [4], str. 31).
Elektronické vzdelávacie kurzy z matematiky sú kvalitatívne novým spôsobom poskytovania
matematických poznatkov a zároveň novým spôsobom na získavanie vedomostí. K výhodám
elektronických vzdelávacích kurzov prístupných prostredníctvom www stránok patrí:
 tvorca (pedagóg) môže stránky aktualizovať v ktoromkoľvek momente,
 relatívne nenáročná oprava editovacích chýb v porovnaní s vydávaním tlačených
materiálov,
 študenti majú neobmedzený prístup k stránkam a ich použitiu v štúdiu,
 priame použitie stránok vo výučbe v posluchárni s pripojením na sieť,
 použitie na samostatnú prácu študentov (zadania seminárnych prác, úloh a pod.).
74
Aby sa špeciálne vedomosti z oblasti informatiky nestali prekážkou tvorby a použitia
elektronických kurzov, často sa na ich vytváranie používajú také prostriedky a nástroje, aby
ich obsah mohli naplniť aj pedagógovia-neinformatici [5], [6]. Patrí k nim aj vzdelávací
systém LMS MOODLE. Moderné tendencie vo vzdelávaní kladú ťažisko na aktivitu
a tvorivú, samostatnú činnosť študenta, ktorú môžeme podporiť pomocou IT [8].
MATERIÁL A METODIKA
Pri písaní príspevku sme čerpali zo skúseností a poznatkov, ktoré sme získali priamo vo
vyučovaní matematických predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Ďalším zdrojom materiálu boli nadobudnuté skúsenosti s uplatnením vzdelávacieho prostredia
LMS MOODLE vo výučbe a v štúdiu matematiky na Fakulte ekonomiky a manažmentu.
Matematické kurzy vytvorené v LMS MOODLE sú pre študentov v dennej aj externej forme
štúdia prístupné na fakultnej webovej stránke http://www.fem.uniag.sk [2], [3].
EDITOVANIE MATEMATICKÉHO TEXTU
Súčasná informačná spoločnosť je charakterizovaná masívnou tvorbou a využívaním
textových www stránok, pričom nastáva problém zobrazovania matematického textu
a vzorcov na Internete. O tejto problematike bolo doposiaľ publikovaných množstvo článkov.
Je to z toho dôvodu, že v matematike sú myšlienky vyjadrené prostredníctvom vzorcov, ktoré
sa podobajú viac grafickým útvarom (obrázkom), ako čistému textu. Väčšinou sa tento
problém rieši konverziou vytvoreného vzorca v prostredí textového editora na obrázok
(súbory s príponou jpg, gif alebo bmp) [1].
Elektronická encyklopédia Wikipédia má mnoho stránok venovaných matematike
a odborným textom, v ktorých sa matematický text vyskytuje. Softvér MediaWiki používa na
tvorbu matematických vzorcov podmnožinu príkazov jazyka LaTeX a AMSLaTeX. Na základe
nastavení a zložitosti vytvoreného vzorca je potom zo zdrojového textu vytvorený
matematický vzorec vo formáte HTML (jednoduchšie výrazy) alebo v podobe obrázka PNG
(zložitejšie, resp. komplexnejšie výrazy). Každý vzorec sa zapisuje medzi značky <math>
a </math>.
Ako písať matematický text nájdeme v podrobnom návode [9], ktorý obsahuje:
1 Syntaktické pravidlá
2 Horné a dolné indexy
3 Grécke písmená
4 Diakritické znamienka
5 Špeciálne písmená
6 Diakritika
7 Funkcie
8 Zátvorky a absolútna hodnota
9 Zlomky
10 Odmocniny
11 Integrály
12 Derivácie
13 Suma a limita
14 Matice
15 Špeciálne znaky
16 Medzery
17 Typografia vzorcov
18 Formátovacie znaky
19 Vykresľovanie vzorcov
20 Ukážky hotových vzorcov
a iné.
AKTIVITY V LMS MOODLE A TVORBA MATEMATICKÝCH ZADANÍ
Vo vzdelávacom prostredí LMS MOODLE môže autor kurzu použiť dva rôzne druhy
nástrojov. Nástroj ZDROJE umožňuje vytvoriť napr.: Adresár, Knihu, Nadpis, Stránku,
Súbor. Ďalším nástrojom sú AKTIVITY, ktoré rôznymi spôsobmi študentom priblížia úlohy
k preberanej téme, alebo zadanie seminárnej práce či samostatné úlohy na overenie získaných
vedomostí.
Aby sme študentov aktívne zapojili do štúdia matematiky, v rámci samostatnej práce
pripravujeme pre nich v LMS MOODLE zadania seminárnych prác a krátke kontrolné úlohy.
Využívame pritom dve rôzne aktivity:
– Anketa,
– Zadania (Online text).
75
Tvorbu a editovanie matematických zadaní do systému MOODLE sme realizovali
prostredníctvom voľne dostupného internetového „prekladača“ [10] (ukážky sú uvedené na
obrázkoch č. 1, č. 2, č. 3). Uvedený nástroj pripomína editovanie matematického textu v MS
Word a pomocou neho získame výstupy s matematickým textom, ktoré použijeme na tvorbu
matematických otázok a úloh v aktivitách prostredia LMS MOODLE.
Nástroje v uvedenom postupe uľahčia tvorcovi kurzu prácu – vkladanie matematického
zadania do rôznych aktivít, s ktorými môžu študenti pracovať individuálne. Tu chceme
pripomenúť, že práca s LMS MOODLE nie je zložitá, ale vyžaduje, aby študenti jednotlivé
nástroje správne ovládali. Pretože matematiku majú študenti v 1. ročníku štúdia, pri použití
nastávajú určité organizačné povinnosti pre učiteľov aj študentov. Prostredníctvom nástroja
Zadanie – online text študenti odovzdajú vypracované odpovede. Aby nemuseli uplatniť
náročné editovanie textu, vytvárame otázky s výberom odpovede (multiple choice).
1) ponuka pre editovanie matematického textu
2) editovacie okno
3) ukážka výstupu
Obr. 1: Ukážka editovania matematického textu, Zdroj: [10]
Obr. 2: Ukážka zdroja pre výstup vo formáte HTML (Edit), Zdroj: [10]
76
<a href="http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\\BONUS \, \, B\, Z\; 32 \\\\ Ktorú \;
vlastnosť\; funkcia \; f:y= -x^{2}\;,\; x\; \epsilon \; R\,, \; \; M Á :\; \\\\ a)\, \; ohraničená \;
zdola \; \; \; \;\; \; \;\; \; b)\,\; párna \; \; \; \;\;\; \;\;\;\ c)\, \; prostá \;\; \; \; \; \; \; \; d)\, \;
periodická\\ ------------------------------" target="_blank"><img
src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?\\BONUS \, \, B\, Z\; 32 \\\\ Ktorú \; vlastnosť\;
funkcia \; f:y= -x^{2}\;,\; x\; \epsilon \; R\,, \; \; M Á :\; \\\\ a)\, \; ohraničená \; zdola \; \; \; \;\;
\; \;\; \; b)\,\; párna \; \; \; \;\;\; \;\;\;\ c)\, \; prostá \;\; \; \; \; \; \; \; d)\, \; periodická\\ -----------------------------" title="\\BONUS \, \, B\, Z\; 32 \\\\ Ktorú \; vlastnosť\; funkcia \; f:y= -x^{2}\;,\;
x\; \epsilon \; R\,, \; \; M Á :\; \\\\ a)\, \; ohraničená \; zdola \; \; \; \;\; \; \;\; \; b)\,\; párna \; \; \;
\;\;\; \;\;\;\ c)\, \; prostá \;\; \; \; \; \; \; \; d)\, \; periodická\\ ------------------------------" /></a>
Obr. 3: Ukážka výstupu vo formáte HTML (Edit), Zdroj: [10]
Obr. 4: Ukážka výstupu v LMS MOODLE (aktivita Anketa), Zdroj: vlastný
ZÁVER
Elektronické vzdelávanie nepozná niektoré problémy organizácie tradičného vzdelávania.
Prístup k elektronickým vzdelávacím kurzom cez komunikačnú sieť umožňuje vzdelávanie
ľudí bez toho, aby prerušili svoje pracovné povinnosti na niekoľko dní. To je veľká výhoda
nielen pre študentov, ale aj pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré týmto spôsobom môžu získať
študentov aj zo vzdialených miest.
Používanie LMS MOODLE vo výučbe a v samostatnom štúdiu matematiky má mnoho
pozitívnych prínosov. Uvedieme niektoré z nich:

jednoduché ovládanie, prehľadné a príjemné prostredie,
77

relatívne jednoduchý postupu na spracovanie matematických tematických okruhov
vkladaním už vytvorených elektronických dokumentov,
priamy a efektívny prístup študentov k zadaniam úloh z matematiky,
moderné spôsoby prístupu k poznatkom z matematiky,
nástroje na aktívnu účasť študenta vo vzdelávacom procese,
individuálny časový harmonogram štúdia,
získavanie a upevňovanie vedomostí formou e-vzdelávania,
motivácia a podpora samostatného štúdia, efektívnosť v príprave na skúšku,
podpora vzdelávania a odborného rastu pedagógov v oblasti použitia IKT,
nové kompetencie v práci vysokoškolského učiteľa matematiky,
elektronická komunikácia medzi pedagógom a študentmi,
uplatnenie aktuálnych trendov v univerzitnom vzdelávaní.











Virtualizácia matematického vzdelávania je spojená s implementáciou rôznych nástrojov
informačných technológií do výučby. V samostatnom štúdiu prináša nové možnosti pre
modernizáciu a vyššiu atraktívnosť vyučovacieho procesu. Použitie IT vo výučbe matematiky
(a vo vzdelávaní všeobecne) má mnoho výhod:










modernizácia výučby,
racionalizácia výučby (napr. časová úspornosť pri numerických výpočtoch),
zvyšovanie trvácnosti získaných vedomostí,
atraktívnosť a zaujímavosť podporuje aj aktívnosť študujúcich,
zvýšenie rýchlosti pri analýze výsledkov,
rôzne nástroje a možnosti pre grafickú interpretáciu výsledkov,
vytváranie návykov u študentov, využiť vedomosti pri racionalizácii práce,
podpora samostatnej práce študenta a motivácia pre individuálne štúdium,
možnosť zvýšenia počtu študentov bez nárokov na rozširovanie výučbových priestorov,
zníženie nákladov na zabezpečovanie ubytovania a zníženie cestovných nákladov a iné.
V príspevku sme uviedli postup editovania a tvorby matematických zadaní v LMS MOODLE.
Využili sme pri tom voľne dostupný nástroj – prekladač, ktorý text so špeciálnymi symbolmi
napíše a vytvorí elektronický zdroj, s ktorý možno ďalej narábať. Napriek jasnému algoritmu
tvorby vzorcov je uvedený postup časovo náročný, ak chceme vytvoriť databázu úloh pre
viacčlenné skupiny študentov. Ďalšou podmienkou na jeho uplatnenie v matematickom
vzdelávaní je, aby učitelia aj študenti ovládali prostriedky IT a svoje vedomosti v tejto oblasti
nestále rozširovali.
ABSTRAKT
IKT sú súčasťou matematického vzdelávania na vysokých školách a ich nástroje sa
využívajú rôznymi spôsobmi. Úloha pedagógov a študentov sa vo výučbe s využitím IKT
mení. V príspevku prezentujeme vybrané nástroje LMS MOODLE na vytváranie zadaní
úloh z matematiky v seminárnych prácach a odovzdávanie vypracovaných odpovedí
pedagógovi na hodnotenie. Použité nástroje slúžia na podporu aktívnej účasti študentov
v procese vzdelávania, tvorbu a uplatnenie elektronických vzdelávacích zdrojov
v individuálnom štúdiu matematiky.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Vyučovanie matematiky, LMS MOODLE, elektronické študijné zdroje
78
LITERATÚRA
[1] BENDA, V. – MAJOROVÁ, M. 2006. Matematické vzorce v prostredí LMS MOODLE.
In Zborník príspevkov SIT 2006. Dostupné na Internete:
<http://www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/sit/2006/
zbornik_sit2006/benda_majorova.pdf>
[2] Kurz v LMS MOODLE: Cvičenia z matematiky (LS) FEM SPU. Dostupné na internete:
<http://moodle.uniag.sk/fem/course/view.php?id=143>.
[3] Kurz v LMS MOODLE: Cvičenia z matematiky (ZS) FEM SPU. Dostupné na internete:
<http://moodle.uniag.sk/fem/course/view.php?id=44>.
[4] LOKŠOVÁ, I. – LOKŠA, J. 2001. Teória a prax tvorivého vyučovania. ManaCon
Prešov, Košice, 2001, 336s. ISBN 80-89040-04-7.
[5] ORSZÁGHOVÁ, D. – GREGÁŇOVÁ, R. 2007. LMS MOODLE – prostriedok
modernizácie výučby a samostatného štúdia matematiky. In CD zborník z celoškolského
seminára s medzinárodnou účasťou SIT 2007. Nitra: SPU, 2007, s. 66-70. ISBN 978-808069-873-7.
[6] ORSZÁGHOVÁ, D. – MAJOROVÁ, M. 2006. Elektronické vzdelávacie kurzy –
podpora výučby a samostatného štúdia matematiky. In Zborník príspevkov
z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2006. Nitra: UKF, 2006, s. 299-304. ISBN 808050-976-X.
[7] ORSZÁGHOVÁ, D. – GREGÁŇOVÁ, R. – BARANÍKOVÁ, H. – TÓTHOVÁ, D.
2010. Multimédiá vo vyučovaní matematiky. Nitra, SPU, 2010, s. 168, 1. vydanie. ISBN
978-80-552-0405-5.
[8] POPELKA, V. 2011. Informatické vzdelávanie v neinformatických študijných
programoch. In Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania 2011.
Nitra, SPU, 2011, s. 122-125. ISBN 978 80-552-0604-2.
[9] URL: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Matematické_vzorce
[10] URL: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
KONTAKT
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra matematiky,
Trieda A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
79
Web 2.0 Technologies for Education and Training
Zuzana PALKOVÁ (SR), Norbert FLORIŠ (SR), Pavol SCHWARCZ (SR)
ABSTRACT
At the present time Web 2.0 technologies actively intervene into the educational process.
Technologies as wireless or mobile networks, netbooks, smartphones or iPads find their
place in the learning process and school stage very quickly. As technologies change the
society, they change the education and training systems as well. This article presents a way
how to use virtual reality, Web 2.0 technologies and methods of learning and shift them
efficiently and attractively from the traditional book/textbook paradigm to a new way of the
digital learning content in the vocational education and training.
KEY WORDS
e-Learning, ICT, Web 2.0 technologies, lifelong learning
INTRODUCTION
Improving attractiveness of the education process is a way of increasing interest of young
people in vocational education and training. The traditional book/ textbook paradigm of
learning should be replaced by a modern Web 2.0 way of learning, where learning activities
are substituted by social activities.
By Tim O’Reilly, who firstly has defined the Web 2.0 term, we can tag open source software,
online services as blogs, wikis, podcasts, RSS feeds etc., which facilitate a more socially
connected Web where everyone is able to add and edit the information space.
The main advantage of using Web 2.0 technologies and e-learning 2.0 as educational methods
and tools is the possibility to create the most effective, efficient and attractive learning
process.
Project AVARES - Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual
reality
The AVARES project aims is to establish virtual reality and multimedia learning materials
providing access to vocational education and training in the field of RES, by means of modern
information and communication technology system for vocational education and training.
The fundamental emphasis is put on the implementation of modern ICT equipment and
technologies, with the main emphasis on the Virtual reality and 3D visual display and
e-learning 2.0 methods in training and terminology language training as well.
The aims of the project are linked with the basic principles of the EQAVET, the European
principles for the identification and validation of non-formal and informal learning and the
European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). They are also
linked with the European politics in the field of education and training defined in “Council
Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training”
and Lisbon Strategy.
The project will use experiences of partners from previous projects from relevant areas for
unique learning environment development - 3D Virtual RES Park as well as for creation of
other learning materials using modern ICT technologies.
Virtual RES reality and study materials content will be created based on the qualified
knowledge gained during scientific research of partners.
80
Added value of the project is a transnational cooperation with aims to improve the quality of
vocational education and training system through the development of innovative contents,
methods and procedures. From this point of view the AVARES project is an investment into
vocational education through implementation of latest knowledge into educational content
and innovative learning. Improving VET in a field of RES will increase human potential of
target group, especially practical skills of the target group.
Created 3D Virtual RES Park as a study environment using the newest knowledge from the
area of interest, modern educational methods and ICT technologies should improve the
interest of young people in vocational education and increase their practical competencies in a
field of using RES or energy audit and increase their chances at labour market.
Project partners:
 University of Patras (Greece)
 Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
 e-Training Solutions (Germany)
 Escola Technologica e Professional de Sicó (Portugal)
 Centre of Training European (Romania)
 European Leadership Institute (Lithuania)
Project outcomes:
 Online RES learning materials – their multimedia content will consists of text,
graphics, animation, audio and video sequences etc.; support for synchronous and
asynchronous communication, autotest, assignment etc.
 Virtual 3D auditorium - will include the major teaching facilities - open air auditorium
and smaller open air classroom. The auditorium and the classroom include facilities
that enable lecturers to use of PowerPoint presentations, to display films, to hold faceto-face learning process as well as discussion rounds with experts or host various
events such as courses, workshops, seminars.
 3D Virtual RES Park is the Island with several buildings and areas. You can find wind
turbine on the Windy table-land, you can see solar collectors and PV cells on the roof
of Research and development Centre and inside there are prototypes of RES devices turbines or heat pumps.
 Trainers handbook – will present how to install environment, how to learn and study
in the Virtual 3D RES Park etc.
Project MobiVET 2.0 - Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers
Lifelong learning helps EU citizens to improve their professional development continuously
and thus to remain competitive on the ever changing labour market. The rationale and
background to the project have evolved from:
 The Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
 The conclusions of the Barcelona summit that cooperation should be promoted in the
area of Vocational Education and Training (VET).
 The requirements of the "Copenhagen Declaration" to increase attention of the
learning needs of teachers and trainers in VET and to strengthen the European
dimension of VET.
 The Helsinki Communique call for the development of innovative mechanisms to
disseminate knowledge and expertise for demand-driven education and training and
for the exchange of examples of good practice.
81
The findings and the conclusions of the Fourth report on vocational training research in
Europe: Modernising vocational education and training (CEDEFOP, 2008):
- 42 % of the EU population indicated participation in lifelong learning activities,
- one fifth of the population of the EU refers to computer-based training when engaging
in lifelong learning,
- only 4.5 % of the population attended formal education/training courses,
- informal workplace self-learning is a key element for continuous professional
development (CPD),
- only a fifth of companies trained more than half of their employees using e-learning
 there is an unsatisfactory supply of e-learning material adapted to the specific needs of
organisations and a general preference for more informal training tools.
The project aims is to fill the online training gap between the self-directed learners and VET
trainers by developing mobile e-learning 2.0 knowledge and skills of the trainers thus turning
them from in-class trainers to skilled online tutors (etutors).
Project will thus support the further development of innovative Web2.0-based tutoring
methodologies, pedagogy approaches and practices thus improving lifelong learning in EU.
The project tangible outcomes will be a Learning 2.0 course and handbook for mobile
platforms (smartphones and tablets), a didactic guide on e-tutoring methodology and
techniques helping the target group of trainers to test in real online training process the
acquired e-tutoring knowledge and skills.
Project intangible outcomes - more European VET trainers will turn into skilled online etutors demanded badly today by many self-directed learners for their successful continuous
professional development.
The impact envisaged - better lifelong learning in EU through more efficient etraining/tutoring methodologies and practices.
Project partners:
 Acrosslimits Limited (Malta)
 ET Infoart – Tinko Stoyanov (Bulgaria)
 ASIMAG servicios empresariales, s.l. (Spain)
 e-Training Solutions UG (Germany)
 Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
 University of Patras (Greece)
 Centre of Rraining European (Romania)
Project outcomes:
 Study Report on mobile Web 2.0 tools and applications in online training and tutoring
 Training resources/course on topic: "Mobile Web2.0 tools and applications in online
training and tutoring"
 Mobile Learning Platform
 E-tutoring methodology
 Online courses:
o Leadership skills
o Web 2.0 technology in training
o Intercultural Skills
o The Green Office
o Applying Social Media in VET
o e-Learning practices in VET
82
Project C-TEST - Clean Tech Employees & STudents
VET students and VET-level employees currently have insufficient knowledge of Clean
Technologies and sustainability and how to implement these broad themes in practice in
SMEs. The EU has made it clear that investing in these qualities is important for a sustainable
Europe. In “Council conclusions on education for sustainable Development”, the European
Council stated in Dec 2010 that this basis in VET-education is weak. Likewise, in the Bruges
Communiqué the European Ministers for Vocational Education and Training stated: “Just as
information and communications technology skills are essential for everybody today green
skills will be important to almost every job in the future”.
The current VET students have gained somewhat more theoretical knowledge of these topics
in the current curricula but the former VET-students didn’t receive any training on these
subjects during their education. These were non-issues during their time in VET institutions.
C-TEST project aims to fill this gap by training VET students and VET level employees on
these subjects. This consists of the following activities:
- implementing the results of C-TEST in the curricula of VET institutions,
- organizing a yearly seminar specifically on these topics for the students and VET-level
employees working for SMEs in the region,
- organizing a Training Day in SMEs where VET students and employees can put the
knowledge into practice.
Students will gain valuable experience of learned materials implementation into practice
together with the employees who can educate themselves on real life experience in this field.
The materials for C-TEST will be based on the previous LLP project RESNET, coordinated
by Slovak University of Agriculture in Nitra and will be adapted and completed to fit the
training needs of the VET students. The materials will be made available online to ensure a
greater impact and to make it accessible for all people.
Tools & methods developed in the project will be main project outputs. E-learning course,
manual for a hands-on approach to realize the Training Day and finally databases for VETinstitutions comprising different skills of former students are main project results. C-TEST
aims at contributing to the economy by boosting the knowledge of green employees and VETstudents in order to contribute to the sustainable growth of SMEs.
Project partners:
 AOC Friesland (Netherland)
 Business Development Friesland (Netherland)
 Boyle Chamber of Commerce Ltd (Ireland)
 European Forum for Vocational Education and Training (Belgium)
 Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
 Georgsanstalt Berufsbildende Schulen II (Germany)
 Canice Consulting (United Kingdom)
 Efokus AB (Sweden)
Project outcomes:
 Training needs analysis report
 E-learning course
 Database skills of employees
NEWCAP - New European Standards in the Context of Reformed EU Common
Agricultural Policy
Main aim of the NEWCAP project is to create an interactive educational programme for rural
actors (farmers, agricultural advisors, rural people and especially rural youth seeking their
83
job) which will provide them complex information in the field of the new reformed Common
Agricultural Policy. This project is transferring an innovation from the previous NEW AGRI
pilot project which was focusing on creation of printed training handbook in a field of
Common Agricultural Policy and cross – compliance (project No. 2005-I/05/B/F/PP-14137
New Agri: New European Ways in Agriculture).
It is necessary for target groups to have a simple access to information within the training
programme. E-learning platform will meet this requirement. Concerning the study materials,
publishing of traditional study materials is becoming ineffective due to a quick development
in a field of technique and technologies, as study materials contain outdated information
before they are used by potential beneficiaries. Multimedia study texts published on internet
or distributed on CD – ROM, containing adequate scale of text and graphic information,
animations and hyperlinks represent adequate study materials for lifelong learning needs, and
a in a case of training material placed on internet there is also an opportunity of easy update of
learning content. Proposed project assumes using of e – learning methods and resources –
CBT, WBT, LMS system, various forms of auto testing (included into individual modules and
multimedia study materials chapters, as well), synchronic and asynchronous communication.
Project partners:
- The Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
- Agroinštitút Nitra, State Corporate (Slovakia)
- The Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (Italy)
- University of Agribusiness and Rural Development(Bulgaria)
Project outcomes:
- developing of webpage,
- creation of LMS and Virtual learning environment,
- creation of online training modules focused generally on the new CAP and specifically on
new CAP components concerning direct payments for farms and cross – compliance
- distribution of newsletters related to CAP to famers and other stakeholders.
CONCLUSION
The article deals with projects in the frame of Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation.
Emphasis of the project AVARES, MobiVET 2.0, C-TEST and NewCAP is upon improving
quality of education and human resources in the Europe Union through international
cooperation, using modern education methods, Web 2.0 and mobile technologies and ICT
devices. Even though fact that majority part of consortiums are formed by universities,
projects comprise the entire path of international cooperation in the education process from
school to vocational training and university education up to and including adult education.
Acknowledgment
This project has been founded with support from the European Commission. The content of
this document does not necessarily reflect the view or legislation of the European
Commission. Neither the European Commission nor the project partners or any person acting
on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of the information
in this document.
84
CONTACT
Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Technická fakulta SPU v Nitre,
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
Ing. Norbert Floriš
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre,
Centrum medzinárodných programov,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
Doc. Ing. Pavol Schwarcz
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre,
Katedra európskych politík,
Centrum medzinárodných programov,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
85
Trendy informatického vzdelávania
Trends in computer education
Vladimír POPELKA (SR)
ABSTRACT
IT training has become a necessity in today across the spectrum of educational process,
regardless of academic specialization. Progress of information and communication
technologies and their application in all areas of social and economic spheres, requires
from university education, to educate the students of a professional who is able to use most
of the services that are offered by various applications of information technology.
KEY WORDS
informatics education, information and commucation technology, learning focus,
ÚVOD
Zo zamerania školy, ktorú študent absolvuje, by mala vychádzať požiadavka, vychovať zo
študenta takého odborníka, ktorý je schopný využívať informatické vedomosti a zručnosti,
ktoré sú ponúkané rôznymi aplikáciami informačných a komunikačných technológií v jeho
teritóriu praktického života. Vytvoriť u študenta pevný ale flexibilný informatický základ,
ktorý mu umožní v jeho profesijnom živote kreatívne uplatňovať získané vedomosti
a zručnosti a systémovo a hierarchicky dotvárať ďalšie potrebné vedomosti, ktoré prináša
a nepochybne i naďalej bude prinášať rozvoj a vývoj informačných a komunikačných
technológií.
DISKUSIA A VÝSLEDKY
Informatické vzdelanie a z toho plynúce uplatnenie informačných a komunikačných
technológií by sa malo stať samozrejmosťou v celom výchovno-vzdelávacom procese bez
ohľadu na študijnú špecializáciu. Je nespochybniteľným faktom, že informačné technológie sa
uplatňujú vo všetkých spoločenských a hospodárskych sférach, na všetkých úrovniach. Už od
nástupu študenta na školu, po celý výchovno-vzdelávací proces je nutné tento holý fakt
akceptovať a vytvárať podmienky a predpoklady pre jeho realizačné uplatnenie.
Pri zaraďovaní akéhokoľvek predmetu do vyučovacieho procesu je jednou z prioritných
otázok, otázka na cieľ výučby predmetu. Jeho stanovenie je pochopiteľne podmienené
zameraním školy, na ktorej sa predmet vyučuje a vnútornými a vonkajšími podmienkami
výučby. Tieto podmienky a okolnosti sú samozrejme rôznorodé a to tiež determinuje
a ovplyvňuje vyučovací proces. Ani nie z ohľadu na obsah a rozsah, ako skôr na hĺbku
získaných vedomostí študentov. Zo zamerania školy, ktorú študent absolvuje, by mala
vychádzať požiadavka vychovať zo študenta takého odborníka, ktorý je schopný využívať
väčšinu služieb, ktoré sú ponúkané rôznymi aplikáciami informačných technológií.
Návrh predmetov informatického zamerania a ich zaradenie do študijných programov, na
našej fakulte i fakultách na ktorých informatické predmety katedra zabezpečuje, vychádzal
primárne z tohto predpokladu. Ďalším, nie nepodstatným faktorom pri navrhovanom obsahu
predmetov boli niekoľkoročné skúsenosti s výučbou predmetov podobného zamerania
v predchádzajúcich rokoch, s ich nadväznosťou na profilové predmety. Tieto niekoľkoročné
skúsenosti tvorili podklad pre poznanie úrovne informatických vedomostí prichádzajúcich
študentov. K týmto vedomostiach, ako základu, z ktorého je nevyhnutné vychádzať pri
86
vyučovacom procese informatických predmetov v študijných programoch, považujem za
potrebné sa krátko vyjadriť.
Na SPU v Nitre, ako v podstate aj iné fakulty univerzít, prichádzajú študenti z rôznych typov
stredných škôl. A tým samozrejme i s rôznymi úrovňami vedomostí informatického základu.
Možno paradoxne konštatovať, že nie s vedomosťami kvalitatívne i kvantitatívne zvyšujúcimi
sa, ale skôr naopak. Ovplyvnené je to samozrejme viacerými faktormi. Druhom strednej
školy, výmerou hodín informatických predmetov, ich rôznorodými obsahmi, a tým
vyplývajúcou kvalitou výučby. A v neposlednej miere i komplexnými vedomosťami
a schopnosťami študentov spĺňajúcich podmienky štúdia na univerzite. Rozšírené spektrum
počtu univerzít a fakúlt na Slovensku pochopiteľne „rozdrobilo“ študentov prichádzajúcich zo
stredných škôl. Každým rokom sa znižuje počet študentov výborných a zvyšuje počet tých,
ktorí patria skôr medzi priemer. Či snáď až podpriemer. To sa výrazne premieta aj v ich
informatických vedomostiach a zručnostiach. Pri vstupných testoch ich vedomostí zisťujeme
zarážajúce medzery. Tak v terminologických oblastiach, ako aj v rutinnej činnosti v práci
s počítačom. To ich pochopiteľne limituje vo vedomostiach v nadväznosti na obsah
informatických predmetov v študijných odboroch. Značným handicapom sa nám javia i ich
nedostatočné vedomosti z matematiky.
To sú iba stručne spomenuté podmienky, ktoré sme nútení akceptovať pri zameraní
informatických predmetov v študijných programoch. Podmienky, ktoré nemôžeme a nevieme
ovplyvniť, iba prijať ako jedny z východiskových. Podstatnejšími podmienkami sú ovšem
podmienky, ktoré vytvárajú požadovaný profil absolventa.
Informatické vzdelanie a informačné a komunikačné technológie sa takto nevyhnutne stávajú
i determinizujúcim prvkom v komunikačnej sfére pedagóg – študent a postupne čoraz
výraznejšie ovplyvňujú didaktické prostriedky a metódy výchovno-vzdelávacieho procesu.
Mení sa obsah i priestor pre informatické vzdelávanie. Stáva sa nevyhnutným predovšetkým
výchova užívateľov nových informačných a komunikačných technológií schopných ich
využitia v celom komplexe možností, ale aj výchova špecialistov schopných tvorivej
realizácie v oblasti informačných technológií.
Na jednej strane informatické vzdelanie a informačné a komunikačné technológie sú
prostriedkom výučby, využívajú a uplatňujú sa v kontexte s odborným zameraním študenta,
s jeho požadovaným profilom. Odrážajú dosiahnutú úroveň vedeckého a technického
poznania a zároveň vytvárajú potrebné a požadované vedomostné a zručnostné podhubie
nielen pre štúdium, ale samozrejme aj pre profesnú prax. Každý i z vlastnej skúsenosti
potvrdí, že študent, ktorý sa naučí využívať potrebné odborné a profesijné možnosti
poskytované informačnými technológiami, ich využívanie už neprestane, ale ho stále
zdokonaľuje. Vytvorí si potrebné zručnosti a návyky, ktoré mu v jeho profesijnej oblasti po
absolvovaní univerzity umožnia ich využívanie i na postupne vyššej úrovni vedeckého
a technického poznania. Považujeme za veľmi potrebné, aby poslucháči vedeli štruktúrovane,
v logickej nadväznosti, prijímať, chápať a vyjadrovať poznatky, v podstate každého predmetu
a zvlášť predmetov ekonomického charakteru, ktoré tvoria profil nášho absolventa.
Na neekonomických odboroch je cieľom týchto predmetov najmä rozšírenie vedomostí
odborníkov rôznych oblastí hospodárskej praxe o možnostiach uplatnenia informačných
systémov a informačných technológií. Rozvoj ponuky informatického vzdelávania je preto
koncepčne riešený v súlade s trendmi a požiadavkami súčasného
trhu práce. Rozvoj
informačných a komunikačných technológií je príležitosťou nielen na zvyšovanie účinnosti
vzdelávania, ale umožňuje uspokojiť i individuálne vzdelávacie potreby stále väčšieho okruhu
záujemcov o ďalšie sebavzdelávanie.
Tendencie, ktoré kládli ťažisko vzdelávania z tradičného, zameraného na verbálne
osvojovanie a mechanické reprodukovanie učiva, zmeniť na rozvoj aktivity a tvorivej,
samostatnej činnosti. Tieto tendencie nachádzajú práve podporu v možnostiach využitia
87
informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. To ovšem predpokladá zmeniť
pohľad na informačné a komunikačné zabezpečenie z púheho nástroja pre čiastkové
zlepšovanie existujúcich procesov. Ale využiť možnosti informačných a komunikačných
technológií na sprístupnenie režimu vybraného rozsahu informácií. Orientovať technickú
infraštruktúru, organizačné zabezpečenie na realizáciu tohto režimu.
ZÁVER
Informatické vzdelávanie by sa malo stať samozrejmosťou v celom výchovno-vzdelávacom
procese bez ohľadu na špecifikáciu či zameranie študijnej činnosti. Získané vedomosti počas
štúdia vytvárajú nevyhnutný základ, ktorý otvára ďalšie možnosti využívania informačných
a komunikačných technológií vo všetkých spoločenských oblastiach a hospodárskych
sférach.
ABSTRAKT
Informatické vzdelávanie sa stalo v súčasnosti nevyhnutnosťou v celom spektre výchovnovzdelávacieho procesu bez ohľadu študijného zamerania. Progres informačných a
komunikačných technológií, ich aplikácia vo všetkých spoločenských oblastiach
a hospodárskych sférach, vyžaduje od vzdelávania i univerzitného, vychovať zo študenta
takého odborníka, ktorý je schopný využívať väčšinu služieb, ktoré sú ponúkané rôznymi
aplikáciami informačných technológií.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
informatické vzdelávanie, informačné a komunikačné technológie, študijné zameranie,
LITERATÚRA
[1] HALLOVÁ, M. 2011. Vplyv vzdelávania na nakupovanie prostredníctvom internetu. In:
IKT v riadení a vzdelávaní : medzinárodný vedecký seminár, 18. - 19. 5. 2011, Nitra. -- 1
elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-552-0721-6.
[2] HENNYEYOVÁ, K. 2011. Informatizácia spoločnosti a informačná stratégia podnikov.
In: Informačné technológie v riadení a vzdelávaní : zborník príspevkov z
medzinárodného vedeckého seminára. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre, 2010. ISBN 978-80-552-0336-2. S. 38-41.
[3] KORCOVÁ, Z.: 2007. IKT v nových študijných programoch, In Zborník príspevkov z
medzinárodnej konferencie UNINFOS 2007, Bratislava, 2007, s. 98-102. ISBN: 978-802418-6.
KONTAKT
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
88
Zvýšenie dostupnosti v cloud computingu
Increase availability in the cloud computing
Zuzana Priščáková (SR), Ivana Rábová (ČR)
ABSTRACT
Cloud computing is a new technology of solution of a problem with data processing via
virtualization. Data accessibility, integrity and security belong among basic problems of
cloud computing. The aim of this paper is to offer and scientifically confirm a proposal of
an accessibility solution of cloud by implementing of solar energy as a primary source. The
proposal concludes a mathematical model to simulate in the artificial conditions. The
model is deduced solving the proposed scheme. Today's conditions are possible solutions
through both new sources of energy with respect to the environmental and economic
solutions company.
KEY WORDS
cloud computing, solar energy, data accessibility, MATLAB
ÚVOD
Cloud
computing vznikol na základe zvýšenia požiadaviek pri práci s dátami
prostredníctvom služieb. Aplikácie, ktoré využívame pri cloudovom riešení sú uložené na
serveroch poskytovateľa cloudu. K dátam a službám sa dostávame prostredníctvom Internetu.
Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dáta a aplikácie sú uložené na fyzických
serveroch, nie je to pravdou. Cloud computing naplno využíva technológiu virtualizácie, čím
dosiahne virtualizovanie serverov, a teda aj pracovného prostredia. Dôležitým prínosom
cloudu je jeho vysoká škálovateľnosť. Spoločnosť Gartner nazvala cloud computing štýlom
computingu, v ktorom sú IT škálovateľné a pružné s podporou dodávania ako služby
pomocou internetových technológií (Gartner , 2012).
Cloudová technológia nie je „dokonalá“. Vyznačuje sa problémami s ukladaním dát,
bezpečnosťou, prístupom k dátam. Medzi hlavné prvky bezpečnosti zaraďujeme integritu dát,
utajenie a dostupnosť. Integrita dát nám zaručuje odstránenie duplicity. Pri integrite sa
využívajú autentizačné kódy, ktoré sa priradia po zašifrovaní dát. K šifrovaniu dát pomocou
kľúčov sa využívajú princípy kryptografie. Poslednou podmienkou je dostupnosť. Týmto
termínom označujeme fyzické riešenie pripojenia servera na energetický zdroj. Aktuálnym
riešením je závislosť na elektrickom prúde. Pri výpadku prúdu môže dôjsť k úplnej alebo
čiastočnej strate dát, zamedzeniu prístupu k dátam a aplikácii uloženej v cloude. Ide o malý
problém s rozsiahlym dopadom na našu prácu.
Jedným z riešení dostupnosti je posun k alternatívnym energetickým zdrojom. Slnko je
jedným z najvýraznejších alternatívnych zdrojov energie. Solárna energia je tvorená hlboko
v jadre Slnka (Hamilton, 2009). Slnko je radené k nevyčerpateľným zdrojom energie a patrí
do skupiny energetických zdrojov s nulovým negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Po prechode atmosférou sa intenzita slnečného žiarenia postupne znižuje. Priame žiarenie
dosahuje nižšiu hodnotu svietivosti ako ostatné žiarenia. Difúzne žiarenie vzniká z rozptýlenia
a odrazu od povrchu Zeme. Pre zachytenie žiarení slúži solárny systém. Jeho vyššie náklady
pri realizácii sa vrátia za určitú dobu používania – energetická amortizácia. Bohužiaľ, solárne
systémy sa bez doplnkového zdroja nezaobídu, nakoľko nie sú schopné v stredoeurópskych
89
podmienkach zabezpečiť ekonomicky efektívnym spôsobom celú svoju spotrebu (Iliaš,
Guschlbauer-Hronek, Benesch, & Bayer, 2006).
Pri znížení intenzity svietivosti počas dňa (v noci) solárny panel energiu nevyrába, a preto je
potrebné zaviesť sekundárny zdroj energie. V tomto prípade zavedenie ďalšieho
alternatívneho nízkorozpočtového zdroja energie (vodná, veterná energia) by bolo
komplikované vzhľadom na vonkajšie vplyvy podnebia v danej lokalite. Riešenie sa môže
naskytnúť využitím uchovávania energie získanej počas dňa v akumulátoroch, prípadne
kombinácia prepojenia na elektrický prúd.
METÓDY A ZÁKLADNÉ FAKTY
Pre výpočet slnečnej energie dopadajúcej na plochu 1m2 našej Zeme sa opierame o fyzikálne
základy. Zem obieha okolo Slnka po eliptickej trajektórii. Ohniskom dráhy obehu Zeme je
práve Slnko. Keďže trajektória obehu Zeme má tvar elipsy, je potrebné rátať so zmenou
vzdialenosti Zeme a Slnka. Pri prechode atmosférou slnečné lúče uberajú na svojej intenzite.
Celkový svietiví výkon Slnka je označovaný termínom luminozita . Na základe vzťahu
medzi luminozitou a vzdialenosťou Zeme od ohniska, vieme vypočítať intenzitu žiarenia. Je
dôležité poznamenať, že Zem sa môže nachádzať v dvoch polohách v rámci vzťahu so
Slnkom. Apohélium (A) je poloha Zeme, keď je najviac vzdialená od Slnka. Najkratšia
vzdialenosť je označovaná ako perihélium (P). Meniacu sa vzdialenosť vzhľadom na
trajektóriu je vhodné vyjadriť výpočtom excentricity (e) na základe doposiaľ uvedených
konštánt.
Aby bol model prispôsobený reálnym podmienkam je potrebné rátať aj s uhlom, ktorý
dostaneme spojením ľubovoľného bodu na trajektórii Zeme so Slnkom a spojením Slnka
a Zeme, keď sa nachádza v perihélium. Tento uhol je označovaný gréckym znakom 
(Obrázok 1).
Obrázok 1
Trajektória Zeme okolo Slnka
NÁVRH RIEŠENIA
Základ výpočtov sa opiera o hodnotu luminozity Slnka, L  3, 842 1026 W . Intenzita
slnečného žiarenia sa označuje I 0 . Pre jej matematické vyjadrenie je potrebné do rovnice
zahrnúť aj vzťah polohy Zeme a Slnka označovanej ako vzdialenosť r . Hodnota intenzity
slnečného žiarenia je priamo úmerná luminozite Slnka a nepriamo úmerná zmene vzdialenosti
medzi Slnkom a Zemou.
L
I0  r  
4r 2
V tomto vyjadrení berieme vzdialenosť ako konštantnú hodnotu, čo však nie je správne. Zem
sa pohybuje po elipsovitej dráhe. Zem v ponímaní tejto elipsy prechádza do rovnodennosti
a vytvára dve ohniská. Vzdialenosť ohniska od stredu elipsy určuje hodnota excentricity
elipsy  . Môžeme ju vyjadriť jednoduchou rovnicou:   a 2  b2 . Keď máme vyjadrenú
90
zmenu vzdialenosti Slnka od stredu trajektórie Zeme, môžeme vyjadriť vzdialenosť medzi
Zemou a Slnkom. Pri tomto vyjadrení je dôležité zahrnúť aj vzdialenosť pri rovnodennosti
označenú ako r0 . Táto vzdialenosť je priamo úmerná vzdialenosti Zeme od Slnka s ohľadom
na uhol  . O danom uhle môžeme povedať, že je nepriamo úmerný so siderickým rokom.
Pod týmto termínom chápeme dobu, ktorá uplynie medzi dvoma dňami rovnodennosti.
S týmto uhol súvisí aj doba, ktorá uplynie od prechodu cez deň rovnodennosti označená
písmenom t. Dostávame takto vzťah:
r0
r   
1   cos 
V tomto vzťahu vidíme aj závislosť excentricity od vzdialenosti. Rozviňme vzorec pre
excentricitu tak, že aplikujeme znalosti o dvoch ohniskách elipsy. Pri závislosti Zeme a Slnka
sú tieto ohniská označené ako perihélium a apohélium. Po úprave rovnice, nám vzniknú dve
rovnice pre výpočet vzdialenosti v oboch ohniskách elipsy.
r
r
rapohelium  0 , rperihelium  0
1 
1 
Vráťme sa teraz na začiatok a aplikujme uvedené vzorce do základného vzorca pre výpočet
slnečnej intenzity.
L
L
L
2
I0  r  

1


cos




1  2 cos  
4r 2 4r0 2
4r0 2
Uvedený vzťah platí pre umiestnenie solárneho kolektoru v horizontálnej rovine, nakoľko ide
o najefektívnejšie spracovanie solárneho žiarenia.
Na solárny kolektor okrem priameho žiarenia pôsobí aj difúzne žiarenie. Pri horizontálnej
rovine kolektora je toto žiarenie priamo úmerné priamemu žiareniu. Do vzorca je potrebné
zahrnúť aj vonkajšie vplyvy rozptylu, a preto zavedie konštantu difúzneho faktoru μ.
I d  I 0
Konštantu difúzneho faktoru môžeme vypočítať z nasledujúceho vzťahu.
  0, 095  0, 04 sin  360 / 365 .  t  100 
Aplikovaním týchto druhov žiarení dostávame vzťah pre výpočet celkového slnečného
žiarenia počas jasného dňa v jednotkách W/m2.
I  I0  Id
Uvedený výpočet je nasimulovaný na nasledujúcej schéme v prostredí MATLAB Simulink.
Výsledok výpočtu je znázornený v bloku Display. Pri výpočte sme použili nasledujúce
nastavenie konštánt:
  0,01671123
r0  149 556 484 km
  145
t  127
Uvedené hodnoty uhlu a času sú len ukážkové, neodzrkadľujú skutočnosť. Aplikovaním
daných vzorcov do prostredia Simulink, sme vytvorili simuláciu pre výpočet hodnoty
slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 plochy našej Zeme.
91
Schéma 1
Simulácia modelu pre výpočet celkovej slnečnej energie
Dôležitým faktorom zavedenia solárnych kolektorov je ich nefunkčnosť počas zimných dní,
nočných hodín, dní so slabou intenzitou svietivosti Slnka. Možné odstránenie tohto problému
by bolo v použití solárnej elektrárne s akumulátorovými článkami, ktoré by sa počas dňa
dobíjali. Je však polemické, či toto riešenie by bolo vhodné v rámci akéhokoľvek miesta na
Zemi. Druhou možnosťou je prepojenie energeticky závislého prístroja aj s elektrickým
prúdom. Pri tomto riešení by bolo potrebné zabezpečiť automatické prepnutie zo zdroja
solárnej energie na zdroj elektrického prúdu. Na schéme 2 je uvedené možné riešenie
systému. Ako sekundárny zdroj v tomto prípade je prepojenie na lokálnu sieť elektrického
prúdu, ale taktiež je v systéme aj zahrnutá batéria pre uchovávanie prebytočnej energie
získanej počas dňa.
92
Schéma 2
Návrh riešenia systému s primárnym zdrojom (slnečné kolektory) a sekundárny
zdrojom (elektrický prúd)
ZÁVER
Pokrokovým riešením pri práci s dátami je využívanie technológie virtualizácie a tvorby
cloudového riešenia. Napriek výhodám cloud computing priniesol aj nevyriešené otázky. Za
jednu z najzákladnejších je považovaná bezpečnosť dát. Pod týmito slovami rozumieme
integritu dát, utajenie dát a dostupnosť. Keďže táto inovatívna technológia je závislá na
energetickom zdroji, je jej dostupnosť závislá na elektrickej energii. Dnešné riešenie
implementovania cloud computingu na server ovplyvňuje pripojenie servera na elektrický
prúd. V prípade výpadku prúdu dochádza k nedostupnosti do systému, prípadne k strate, či
odcudzeniu dát. Za jedným z možných riešení je odklon od tohto druhu energie
k alternatívnejším riešenia. Takéto možnosti ponúka dnes často vyhľadávaná solárna energia.
Solárna energia sa považuje za jednu z najekologickejších riešení prínosu energie. Zdrojom
tejto nevyčerpateľnej energie je Slnko. Naša Zem obieha okolo Slnka po elipsovitej
trajektórii. Keďže elipsa má dva ohniská, Slnko v rámci obehu Zeme nadobúda taktiež dva
ohniská. Poloha Zeme vzhľadom ku Slnku má dve najzaujímavejšie body – perihélium
a apohélium. Ide o najbližší a najvzdialenejší bod Zeme od Slnka. Vzdialenosť Zeme a Slnka
ovplyvňuje intenzitu slnečného žiarenia, ktorá sa dostáva na zemský povrch. Pred jej
dopadom, slnečné lúče prechádzajú atmosférou, a tak sa znižuje ich intenzita. Okrem
priamych slnečných lúčov, na Zem dopadajú aj difúzne lúče. Ide o odrazené slnečné paprsky
od povrchu Zeme, oblakov, či vodnej pary nad vodnými plochami Zeme. Rozptyl slnečných
lúčov sa deje na základe lomu svetla. Pre výpočet intenzity slnečných lúčov dopadajúcich na
Zem je dôležité vziať do úvahy aj uhol nachádzajúci sa medzi Zemou a Slnkom. Sčítaním
všetkých druhov slnečných žiarení dostávame celkové slnečné žiarenie dopadajúce na Zem.
Pre zužitkovanie slnečného žiarenia slúžia slnečné kolektory. Ich cieľom je zachytiť, čo
najviac slnečných lúčov a transformovať ich na slnečnú energiu. Najefektívnejšie
93
zachytávanie slnečnej energie je práve v horizontálnej polohe slnečného kolektora. Lúče
dopadajú priamo na absorpčnú plochu počas každej slnečnej hodiny dňa.
Pre vytvorenie energie potrebnej na správne fungovanie servera je potrebné použitie
viacerých slnečných kolektorov. Pred realizáciou je nutné si uvedomiť nie len výdavky na
solárnu techniku, ale aj licencie, projekt a potvrdenia pre možnosť fungovania solárnej
elektrárne. Náročnosť vstupných nákladov nemusí byť vrátená v prípade veľkej spotreby
servera.
ABSTRAKT
Cloud computing je nová technológia riešenia problému s prácou s dátami cez
virtualizáciu. Medzi základné problémy cloud computingu patrí dostupnosť, integrita a
bezpečnosť dát. Cieľom tohto príspevku je ponúknuť návrh riešenia dostupnosti cloudu
zavedením solárnej energie ako primárneho energetického zdroja. Návrh vyvodzuje
matematický model pre simulovanie podmienok v umelom prostredí. Z modelu je vyvodená
navrhovaná schéma riešenia systému. Dnešné podmienky nám núkajú nové možnosti
riešenia zdroju energie s ohľadom na ekologické i ekonomické riešenie firmy.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
cloud computing, solárna energia, dostupnosť dát, MATLAB
LITERATÚRA
[1] GARTNER. 2012. Gartner - IT Glossary - defining in IT industry. [online]. [cit.
2012- 10 -10] Dostupné na internete: < http://www.gartner.com/it-glossary/cloudcomputing/>.
[2] HAMILTON, C.J. 2009. Views of the solar system [online]. [cit. 2012- 05 -10] Dostupné
na internete: < http://www.solarviews.com/eng/sun.htm>.
[3] ILIAŠ, I. – GUSCHLBAUER-HRONEK, K, – BENESCH, B., – BAYER, G. 2006.
Slnko k službám: Možnosti využívania slnečnej energie. Energetické centrum Bratislava.
Phare.
KONTAKT
Mgr. Zuzana Priščáková,
Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1/1665,
613 00 Brno
e-mail: [email protected]
Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1/1665,
613 00 Brno
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
94
Procesní model nasazení informačních systémů technologií cloud
computing
IS realization using cloud computing technology - process model
Ivana RÁBOVÁ (ČR), Jan TURČÍNEK (ČR)
ABSTRACT
In article we can introduce the complex process model for business applications transition
using technologies of cloud computing. This problematic is quite well known in the praxis,
specialists discuss the cost, recovery of investment and also the possibility of effective
implementation of information system as a service into the enterprise. Experts from IT area
and business area discuss not only the influence of cloud computing solution on total costs and
productivity in enterprise but also risks of transition and the importance of selection of
provider. Up to now the complex and comprehensive methodical procedure that encompasses
sequence of the most important activities of customer and provider, is absent.
Complex process model that encourages suggested methodology will be created using standard
notation UML 2.2. It will be use the activity diagram with its extensions and with its
possibilities of the structuralization. The main model will be developed in the partial activity
diagrams. Meaningful elements will be extended using annotations.
Suggested methodical procedure can serve as a methodical Framework not only for customers
from business area but also form providers of cloud computers Solutions.
KEYWORDS
Business modeling, business process, cloud computing, ERP system, SaaS, IaaS, PaaS,
information system, information technology, UML, activity diagram, activity, structured activity
ÚVOD A CÍL
Aplikace poskytované formou SaaS (Software as a Service) jsou dnes velmi aktuálním a často
diskutovaným tématem. Prezentuje se, do jakých typů firem jsou výhodné, které aplikace se
takto mohou implementovat, jak vysoké jsou investice. Konceptu SaaS odpovídá aplikační
architektura SOA (Service Oriented Architecture), v zásadě však jde o moderní přístup
k budování firemní informatiky. Záležitost je tedy výrazně metodická. Pohlížíme-li na
podnikovou informatiku jako na celek, je nutné zahrnout prvky manažerské, právnické a
obchodní, ekonomické. Jednotná a komplexní, všemi uznávaná metodika pro nasazení
cloudového řešení dosud nebyla publikována, nebo autorům tohoto příspěvku není tato
skutečnost známa. Problematice se věnuje také publikace (Velte, Elsenpeter, 2011).
Cílem příspěvku je představit souhrn vcelku jednoduchých procesních modelů,
formalizovaných pomocí diagramů aktivit UML, které podpoří systémový přístup
k problematice nasazení informačních systémů formou cloudu. Notace jazyka UML, která je
zde využitá pro prezentaci myšlenkových postupů, nabízí prostředky pro kvalitní a
přehlednou vizualizaci reálných událostí a struktur v podniku i v projektovém týmu.
Za jednoduchým popisem se však většinou skrývá řada složitých úloh. Právě v situacích
extrémní složitosti jsou přínosy modelů vidět nejmarkantněji. Získat schopnost monitorovat a
řídit procesy a jejich jednotlivé instance napříč více systémy a celým podnikem umožňuje
radikálně zkrátit čas na nasazení řešení a snížit počet chyb a opomenutí, které mohou mít
nepříjemné následky.
95
Předložené diagramy tak mohou sloužit jako doplněk k textovým popisům a dokumentům
projektu, pro lepší orientaci účastníků projektu na obou stranách (poskytovatel a zákazník) a
především pro dosažení komplexnosti a vyloučení vynechání některých významných aktivit
požadovaného procesu.
MATERIÁL A METODY
Jak již bylo zmíněno, budoucností je pořídit si ERP jako službu, přístup dnes již běžně
nazývaný jako cloudové řešení. Výhody jsou zřejmé, není třeba zajišťovat drahou
infrastrukturu a tím se celá akce stává daleko levnější. Firma platí jen to, co momentálně
využívá a potřebuje. V rámci komunikace s klienty nebo při obchodování je technologie cloud
computingu vhodným řešením. Výhody však přináší i některá rizika. Problémy s citlivými
daty jsou jedním z nich. Dodavatelé však nabízí unifikované řešení zprostředkovávající
přesun dat mezi prostředími jednotlivých firem, monitoring a data v bezpečí pod
odpovědností poskytovatele. Detailní pohled na rizika a úskalí a na druhé straně na přínosy
cloudových řešení pro podnikovou informatiku i podnikové procesy jsou vysvětleny
s ohledem na navrženou metodiku nasazení cloudu v další části.
Procesní modely pro vizualizaci navržené metodiky
Diagram na obrázku Obr. 1 je základním pohledem na proces nasazení. Navrhujeme dvě
základní etapy metodiky, a to Výběr poskytovatele a Příprava provozu a nasazení. Procesní
modely pro tyto dílčí etapy jsou namodelovány na obrázcích Obr. 2 a Obr. 3 a jsou složené
z jednoduchých aktivit a ze strukturovaných aktivit (v některých notacích například v BPMN
(EA, 2012) se pod pojmem strukturovaná aktivita rozumí subproces). Tyto strukturované
aktivity jsou následně dekomponovány, a rozpracovány na vyšší úrovni detailu do dalších
diagramů aktivit. Prvky, postupy modelování a notace pro tyto modely jsou převzaté
z (Arlow, Neustadt, 2007).
Výsledné dva diagramy aktivit pro etapu Výběr poskytovatele a Příprava provozu a nasazení
na sebe kontinuálně navazují.
Strukturované aktivitě Projednání způsobu řešení IS v podniku z obrázku Obr. 2 pro první
etapu metodiky předchází vstupní událost (Rozhodnutí o změně řešení IS v podniku
namodelovaní na obrázku Obr. 1), která signalizuje začátek procesu a spouští ho. Model
tohoto subprocesu znázorněný na obrázku Obr. 4 pak popisuje základní dilema o stupni
změny, kdy strategický management rozhoduje o tom, zda se bude provádět pouze změna
dílčí vylepšení v procesech bez změny strategie řešení informačního systému nebo se provede
změna razantní, tedy desktopové řešení se vymění za řešení cloudové.
analysis Základní procesní model
Strategický management
Zainteresov ané osoby
Rozhodnutí o
změně řešení IS v
podniku
Etapa Výběr
poskytov atele
Etapa Příprav a
prov ozu a nasazení
Obrázek 1: Základní procesní model
96
Schválení SLA a
provoz
Rozhoduje se také a rozsahu nasazení cloudu (SaaS, PaaS. IaaS). Při výběru formy SaaS se
uplatní navržený postup činností a jejich kombinace podle dalších procesních modelů.
V procesním modelu pro první etapu metodiky na obrázku Obr. 2 je další strukturovanou
aktivitou Výběr poskytovatele řešení (rozpracovaná je dále v diagramu aktivit na obrázku Obr.
5), která upozorňuje na potřebu řešit rozdíl mezi českými a evropskými, nebo celosvětovými
právními omezeními. Jurisdikce těchto způsobů nasazení může být v projektech zásadní a je
nutné již na počátku tato specifika vymezit. Následující aktivity pak nevyžadují komentář.
Strukturovaná aktivita Návrh ceny za licence dále doplněná aktivitou Stanovení podmínek pro
zkušební verzi byla vytvořena na základě zkušeností z praxe. Z diagramu na obrázku Obr. 7
vyplývá, že zásadním momentem pro stanovení poplatku za službu je typ licence, tedy jde-li o
licenci za uživatele, nebo licenci za počítač. Obojí je možné, ale strategie plateb může být
rozdílná.
97
act detailněj i 1. část
Start
Proj ednání způsobu
řešení IS v podniku
Rozhodnutí o změně
formou SaaS
Prv otní analýza
současných procesů a
definice j ej ich slabých
míst
Výběr poskytov atele
řešení
Uzav ření dohody o
zachov ání mlčenliv osti o
dův ěrných informacích
zákazníka
Stanov ení odpov ědností
při migraci dat
Náv rh ceny za licence a
stanov ení podmínek pro
zkušební v erzi
Modelov ání rizikov ých
situací a stanov ení
odpov ědných osob
Podepsání Smlouv y o
úrov ni poskytov aných
služeb (SLA)
Konec 1.
č ásti
Obrázek 2: Etapa 1: Výběr poskytovatele
Vedle aktivity návrhu ceny za licenci pak v první etapě doporučujeme diskutovat
se zákazníkem případnou dohodu o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích,
stanovení podmínek pro migraci dat a stanovení odpovědných osob za odhalená rizika. Tyto
dílčí aktivity pak ústí do poslední aktivity, kterou je Podepsání smlouvy o úrovni služeb SLA,
Service Level Agreement. (Totalservice, 2012).
Obrázek Obr. 3 je procesním modelem pro samotnou realizaci smluveného nasazení
informačního systému. Etapu jsme nazvali Příprava provozu a nasazení.
98
act Detailěj i 2. část
Začátek 2. části
Zaháj ení spolupráce s
poskytov atelem
Migrace stáv aj ících dat
Nastav ení prov ozních
údaj ů do nov é aplikace customizace
Nastav ení činností v
etapě prov ozu
Dodržování zákona o
ochraně osobních
údajů
Monitoring a kontrola
poskytov aných služeb
Prav idelné zálohov ání a
zaj ištění dat proti ztrátě a
zničení
Zaj ištění ochrany a
bezpečnosti osobních
údaj ů
Stanov ení licenčních
podmínek k
poskytov anému SW
Vymezení reakce za
případný v ýpadek a j eho
aktualizace
Pevné licence služby
Licence služby "on
demand"
Výpočet plateb za služby
Vymezení "EXIT" strategie
Stop
Obrázek 3 Etapa Příprava provozu a nasazení
99
act Rozhodnutí o změně IS v podniku
Start
Rozhodnutí o stupni změny
v podniku
Jde o nový systém?
Ne
Ano
Optimalizace
procesů,kontinuální
změna
Zásadní změna a nasazení
řešení Saas
Nejsou potřeba velké
prvotní investice,
náklady jsou
rozvoměrně rozloženy
v č ase.
Rozhodnutí o typu cloudového řešení
V podniku existuje
desktopové řešení IS s
daty.
Nasazení SaaS
Nasazení PaaS
Nasazení IaaS
Stop
act Výběr poskytov atele řešení
Start
Analýza nabídek od
dodav atelů
Dodavatel se řídí
č eským právem
Dodavatel se řídí cizím
právem.
Řídí se dodavatel č eským právem?
ANO
NE
Výběr lokálního
dodav atele
Výběr nadnárodního
dodav atele
Vypsání požadav ku na
konkurz
Průběh konkurzu, v ýběr
SaaS, PaaS, IaaS
Příprav a smlouv y
Konec
Obrázek 4 a 5 Strukturované aktivity Rozhodnutí o změně IS v podniku a Výběr
poskytovatele řešení
100
act Migrace stáv aj ících dat
START
Rozhodnutí o migraci dat
Sepsat novou smlouvu?
ANO
Stanov ení speciální
migrační smlouv y
NE
Analýza IT prostředí
uživ atele
Stanovení "odkud" - datové
centrum - servery zákazníka a
"kam" - datové centrum
poskytovatele
Stanov ení odpov ědnosti
za migraci
Jmenování
odpovědných osob na
každé straně.
Odpov ědné osoby:
- uživ atel,
- IT firma realizuj ící migraci,
- poskytov atel SW služeb prov ozov atel datov ých center
Zálohov ání migrov aných
dat
Spuštění přenosu dat
Testov ání dostupnosti
migrov aných dat
Testov ání odezv y
Sepsání a kontrola
migračního protokolu
Výpočet a úhrada ceny za
migraci
Konec
migrace
Obrázek 6 Strukturovaná aktivita Migrace dat
Aktivity ve druhé etapě navržené metodiky jsou vcelku srozumitelné a pro každý typ podniku
mohou být specifické. Jedinou zajímavou částí této etapy 2 je aktivita Migrace dat
modelovaná na obrázku Obr. 6. Obecná pravidla migrace dat diskutují některé odborné zdroje
(Velte, Elsenpeter, 2011). Některé firmy ze zkušeností doporučují sepsání nové, migrační
smlouvy. V rámci analýzy prostředí je nutné stanovit, odkud se data budou přenášet
(z datového centra zákazníka) a kam (do datového centra poskytovatele), jakou strukturu mají
soubory, je-li potřeba převodní můstek pro změnu struktur, jak se bude kontrolovat správnost
migrace a především, kdo za ni zodpovídá. Samozřejmostí je zálohování dat před migrací,
případně testování. V případě nové migrační smlouvy nesmí chybět cena za migraci.
Po migraci dat je možné postupovat podle diagramu aktivit na obrázku Obr. 3, nedílnou
součástí procesu by mělo být Vymezení Exit strategie, tedy co se stane, když smlouvy vyprší,
nebo pokud strany nebudou plnit dohodnuté služby.
101
act Náv rh rámcov é smlouv y (SLA)
ST ART
Stanov ení zv láštních
podmínek pro zkušební
v erzi služeb
Stanov ení licenční
smlouv y
Výpoč et ceny podle typu licence
Výpočet ceny podle počtu
uživ atelů
Výpočet ceny podle počtu
počítačů
Stanov ení ceny za licenci
ST OP
Obrázek 7: Strukturovaná aktivita Návrh ceny za licence
V uvedených diagramech jsme zaměřeni na distribuční model SaaS. Nezabýváme se primárně
řešeními PaaS – platforma jako služba, které nabízí pronájem platforem například pro vývoj
nových aplikací resp. model IaaS – infrastruktura jako služba, díky kterému lze optimalizovat
výkon serveru dle výpočetní náročnosti vykonávaných procesů, v případě housing řešení lze
pronajmout prostor pro provoz včetně implementací, instalací a archivací dat, resp.
webhostingových služeb.
DISKUZE
V článku se zamýšlíme nejen nad výhodami a nevýhodami cloudového přístupu k řešení
provozu informačních systémů v podnicích, ale především nad způsobem implementace a
vybranými klíčovými ukazateli a indikátory úspěchu těchto řešení. Cloud computing je téma
velmi aktuální, ale stále obtížně realizovatelné. Přesto, že oblasti, které je třeba takto řešit, a
které se cloudu týkají, jsou vesměs jasně definované. V případě reálné implementace je
potřeba projít mnoha úskalími a na nic nezapomnět. Do procesu se tak musí zapojit nejen IT
odborníci a klíčoví uživaelé aplikačních služeb, ale také obchodníci, právníci a ekonomové.
Jistý rámec pro dané řešení využijí všechny zmíněné skupiny odborníků. Podíváme-li se na
prospěšnost a užitečnost cloudu, možnost snadného navýšení nebo snížení výkonu, nepřetržitá
přístupnost a provoz díky datové konektivitě, díky silným serverům, kvalitnímu a
spolehlivému ukládání dat a zabezpečení datové archivace. Zabezpečovací systémy jsou
podpořeny nejen fyzickou ostrahou, ale také omezením přístupností a vysoce sofistikovanými
řešeními v oblasti infrastruktury, pomocí virtualizace, šifrování přístupů také z pohledu
ochrany citlivých dat a monitoringu subjektů, které k nim přistupují.
102
Z pohledu optimalizace nákladů je jistou výhodou možnost platby za provozní náklady pouze
podle počtu uživatelů nebo rozsahu poskytovaných služeb a optimalizovat tak poměr
cena/výkon. O výhodách více například na http://www.cloudcomputing.cz/.
Máme-li zběžně pojednat o nevýhodách, jsou diskutovány mezi poskytovateli i uživateli a
samozřejmě publikovány v článcích na konferencích a odborných časopisech. Na prvním
místě se nachází závislost na poskytovateli, která omezuje komunikaci nebo rozhodnutí,
kterou verzi, nebo software bude společnost využívat, za jakých podmínek a na jak dlouho.
Další možnou nevýhodou tohoto přístupu vidí zainteresované osoby v nákladech na migraci
funkcí i dat a přechod z desktopové veze do verze cloudové a integraci stávajících funkcí
s novými službami, což v mnohých případech znamená navíc změnit zaběhnuté postupy a
podniková pravidla. V případě smlouvy s cizím poskytovatelem může být na překážku
odlišná jurisdikce poskytovatele a klienta a potřeba dořešit nesrovnalosti v regulátorech řízení
(například povinnost z pohledu ochrany osobních údajů).
Právní vztah, který vzniká při poskytování služeb typu SaaS, je natolik atypický, že není
možné použít žádný zákonem stanovený smluvní typ, například smlouvu o dílo či nájemní
smlouvu. V případě absence výslovného ustanovení ve smlouvě tak bude pro obě smluvní
strany obtížné dovozovat svá práva a nároky ze zákona odkazem na nějaké přiměřené použití
toho či onoho ustanovení. Platí tak zásada, že obě smluvní strany budou mít právě taková
práva a povinnosti, jak si je ve smlouvě sjednají. (Systemonline, 2012). Proto je diskuze o
smlouvě a její podepsání jednou z významných aktivit 1. části navržené metodiky.
Pokud jde o klíčové indikátory možného neúspěchu nasazení cloudového řešení, z daných
diagramů i textových popisů lze jmenovat následující:
 Správné stanovení strategie změny
 Správný výběr poskytovatele
 Správné stanovení rámcové SLA
 Správné stanovení ceny za migraci dat
 Správné stanovení strategie migrace dat
 Správné stanovení odpovědné osoby za migraci dat
 Vyřešení nesrovnalostí v regulátorech řízení
 Správná strategie zálohování a zabezpečení dat proti ztrátě a zničení
 Správný výpočet plateb za služby
 Dodržování SLA a mnohé další
ZÁVĚR
V článku je představen komplexní procesní model pro nasazení podnikových aplikací pomocí
technologie cloud computing. V odborné praxi je tato problematika vcelku známá, diskutuje
se o nákladech, návratnosti investic a možnostech efektivního nasazení v podniku. Diskutuje
se dále vliv na náklady v podniku, na produktivitu, ale také rizika přechodu a tedy význam
výběru dodavatele řešení. Doposud však chybí ucelená a komplexní metodika, která zahrnuje
posloupnost jednotlivých aktivit, které musí zákazník provést, nebo vzít v úvahu, pokud se
pro toto řešení rozhodne.
Komplexní procesní model, který podpoří návrh naší metodiky, bude vytvořen pomocí
standardizované notace UML, bude použit diagram aktivit se svými rozšířeními a možnostmi
strukturalizace. Základní model bude rozpracován do dílčích diagramů aktivit a k významným
prvkům budou doplněny komentáře.
Navržená metodika může sloužit jako metodický rámec jak pro zákazníky, tak pro dodavatele
řešení.
103
LITERATURA
[1] ARLOW, NEUSTADT, UML a unifkovaný proces vývoje alikací, ComputerPress,
2007Velte, A., Velte, T., Elsenpeter, R.: Cloud Computing, ComputerPress, 2011, ISBN
978-80-251-3333-0
[2] Cloudcomputing, 2012: http://www.cloudcomputing.cz/, cit. 29.11.2012
[3] Enterprise Architect User Guide (EA): Podpora k modelování BPMN, 2012
[4] ŘEPA, V.: Podnikové procesy, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-2252-8
[5] Systemonline, 2012, http://www.systemonline.cz/it-pravo/vybrana-uskali-uzaviranismluv-typu-saas.htm, cit. 29.11.2012
[6] Totalservice, 2012: http://www.totalservice.cz/cesky/sluzby-a-reseni/ICT-Outsourcing/
service-level.html, cit. 29.11.2012
KONTAKT
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Mendel University in Brno,
Faculty of Business and Economics,
e-mail: [email protected]
Ing. Jan Turčínek
Mendel University in Brno,
Faculty of Business and Economics,
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
104
Riadenie času manažérov a vplyv IKT na časový manažment
Time management and influence of ICT on time management
Mária ŠAJBIDOROVÁ (SR), Zuzana LUŠŇÁKOVÁ (SR)
ABSTRACT
Time management in the manager´s work has a key role for effective utilization of working
as well as non – working time. Quality time management is an important skill and ability of
managers on all levels of management. The goal of the paper was to evaluate the usage of
working time of managers in selected company. The paper includes analysis of working
time utilization of managers on the basis of the evaluation of questionnaires and interviews.
According to this analysis suggestions for more effective time utilization have been
proposed.
KEY WORDS
manager, time management, information and communication technologies, planning,
productivity, time killer
ÚVOD A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Časový manažment v práci manažéra je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou
manažérskeho rozhodovania a manažérskej práce. Problematika časového manažmentu
nadobúda čoraz väčší význam vzhľadom na požiadavky, ktoré sú kladené na jednotlivých
manažérov. Požiadavky na manažérov sú výrazne odlišné ako požiadavky na ostatných
zamestnancov. Riadenie času je jeden z viacerých predpokladov a schopností, ktoré kvalitný
manažér potrebuje v každodennej praxi na zabezpečenie úspechu.
Jednou z najvýznamnejších schopností pri riadení času je schopnosť rozdeliť svoje úlohy
podľa dôležitosti a naliehavosti. Správny výber dôležitých činností pri súčasnom eliminovaní
tzv. zlodejov času výrazne napomáha eliminovať riziko nesprávneho riadenia vlastného času.
Schopnosť správne posúdiť dôležitosť jednotlivých činností prichádza ako výsledok zmeny
našich návykov a stereotypov, ako výsledok naučeného a praxou overeného nového postupu.
Nepoznáme veľa zdrojov, ktoré sú spravodlivo rozdelené medzi všetkých. Jedným z nich
je čas. Čas potrebujeme, je nenahraditeľný. Je na nás, ako svoj čas použijeme, čo pre nás bude
dôležité pri rozhodovaní, ako so svojim časom naložíme.
Manažmentu času sa v moderných teóriách manažmentu venuje veľký priestor. Teória sa
zameriava na schopnosť racionálne využívať čas prostredníctvom plánovania a využívania
času. Čas je definovaný ako zdroj, ktorý nie je neobmedzený a je potrebné zdokonaľovať jeho
využívanie. Talianski obchodníci už v stredoveku používali známy výrok “Čas sú peniaze“.
Desať predností riadenia času:
1. menej namáhavé vybavovanie úloh,
2. lepšia organizácia vlastnej práce,
3. lepšie pracovné výsledky,
4. menej hektiky a stresu,
5. väčšia spokojnosť v zamestnaní,
6. vyššia pracovná motivácia,
7. schopnosť plniť kvalifikovanejšie úlohy,
8. menší pracovný a výkonnostný tlak,
9. menej chýb pri vybavovaní úloh,
105
10. lepšie dosahovanie pracovných a životných cieľov.
Rozdeľovanie času manažéra súvisí s odpoveďami na otázky:
- akým spôsobom by mal manažér využívať čas?
- akým spôsobom manažér využíva čas?
V podniku existujú operačné funkcie (funkcie podniku – výskum, vývoj, zásobovanie,
výroba, marketing, predaj, financie atď.) a manažérske funkcie – plánovanie, organizovanie,
vedenie ľudí a kontrola. Riadenie operačných funkcií prebieha vykonávaním manažérskych
funkcií, resp. rolí.
V súvislosti s tým základnou otázkou je, koľko času majú manažéri venovať riadeniu
jednotlivých operačných funkcií a koľko zo svojho času majú venovať jednotlivým
manažérskym funkciám. Odpoveď nie je jednoduchá a jednoznačná. Závisí to od viacerých
činiteľov – od rozsahu právomocí a zodpovednosti manažéra. Umenie manažéra spočíva,
okrem iného i v tom, koľko času a pozornosti venuje jednotlivým operačným funkciám
a koľko času jednotlivým funkciám manažmentu.
Reálne využívanie pracovného času manažéra môžeme zistiť na základe časovej analýzy
– inventúry času. Inventúra času pozostáva z nasledovných parciálnych analýz:
- analýza využitia času,
- analýza časových strát,
- analýza príčin zbytočnej spotreby času.
Uhlig B. rozdelenie úloh na:
- naliehavé a dôležité,
- nenaliehavé a dôležité,
- nedôležité ale naliehavé,
- nedôležité a nenaliehavé,
popisuje ako Eisenhowerov princíp (podľa amerického prezidenta D.D. Eisenhowera, 18901969) alebo rozdelenie úloh podľa naliehavosti a dôležitosti.
Taliansky ekonóm Vilfred Pareto (19. storočie), popísal relatívne stály pomer medzi
nákladmi a úžitkom. Pomer sa vzťahuje na čas, ale aj na vynaložené sily. Paretov princíp
hovorí, že na dosiahnutie 80 % výsledkov je potrebné vynaložiť 20 % času alebo námahy.
CIEĽ A METODIKA
Časový manažment v práci manažéra je dôležitou súčasťou manažérskej práce.
Využívanie časového manažmentu – riadenia vlastného času, je nevyhnutným predpokladom
na úspešné zvládnutie úloh manažéra. Na dosiahnutie cieľa príspevku bola použitá analýza
súčasného využitia pracovného času a využívania teórií časového manažmentu. Analýza bola
vykonaná na základe dotazníka s otázkami súvisiacimi s problematikou riadenia času.
Informácie získané z dotazníkového prieskumu boli doplnené o informácie, ktoré nám
poskytli respondenti prostredníctvom riadených rozhovorov na tému časový manažment
v práci manažéra. Následne boli vyhodnotené výsledky, ktoré budú slúžiť ako dôležitý
podklad pre návrh vhodných opatrení a nástrojov pre manažérov.
Pri spracovaní sme použili nasledujúce techniky a metódy:
- dotazníkový prieskum – pri získavaní podkladov pre analýzu využitia pracovného času
a používania časového manažmentu v praxi,
- metóda analýzy – pri rozbore získaných podkladových údajov,
- riadený rozhovor s vybranými manažérmi pri získavaní a doplnení informácií ohľadom
využívania časového manažmentu,
- metóda komparácie – pri porovnávaní výsledkov získaných analýzou dotazníkov,
- metóda dedukcie a syntézy – pri formulovaní odporúčaní, návrhov a záverov práce.
106
Objektom skúmania bola spoločnosť TF Slovakia, konkrétne jej obchodné oddelenie. Do
prieskumu bolo zaradených 64 respondentov, z toho 62 % tvoril operatívny manažment,
zvyšných 38 % stredný manažment. Pomer mužov a žien predstavoval 60:40.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Na základe rozdelenia pracovného času odpovedali respondenti v dotazníku na otázky,
koľko pracovného času venujú v priemere týždenne jednotlivým činnostiam.
Na základe odpovedí sme zistili, že priemerný pracovný týždeň respondentov má 46
pracovných hodín (zmluvný týždenný pracovný čas je 40 hodín). Najviac 33 % t.j. priemerne
15 hodín týždenne strávia respondenti cestovaním. Ďalšou významnou položkou v rámci
pracovného času boli činnosti, ktoré sme v rámci dotazníka označili ako administratívne
činnosti (28 %). Len 2 % času venujú oslovení manažéri vzdelávaniu a 5 % času tvorivej
činnosti. Výrazné rozdiely medzi jednotlivými úrovňami manažmentu boli hlavne v čase
strávenom cestovaním, kde podľa odpovedí respondentov na úrovni stredného manažmentu
priemerný týždenný čas strávený cestovaním tvorí 15 % ich pracovného času, u operatívneho
manažmentu až 40 % priemerného týždenného pracovného času je použitých práve na
cestovanie.
komunikácia
25%
zlodeji času
7%
tvorivá činnosť
5%
administratíva
28%
cestovanie
33%
vzdelávanie
2%
Obr. 1 Rozdelenie priemerného týždenného pracovného času
Zdroj: vlastný výpočet
Na čase použitom na komunikáciu (celkom 11,5 h) sa 33 % podieľali stretnutia
s partnermi, 26 % telefonovanie. Príprave na stretnutia a telefonovanie venovali oslovení
respondenti 4 % zo svojho pracovného času. Príprava na stretnutia a telefonovanie boli
označené v dotazníku len v skupine respondentov, ktorí pracujú na úrovni stredného
manažmentu spoločnosti.
Administratíva sa na priemernom týždennom pracovnom čase podieľa 13 hodinami,
z čoho až 61 % pripadá na vybavovanie emailov a súvisiacej agendy. Významný podiel na
čase strávenom administratívnymi činnosťami má aj reportovanie, ktoré sa podieľa na
celkovom čase strávenom administratívou 31 %.
V časti dotazníka zameranej na analýzu využívania nástrojov časového manažmentu sme
sa zamerali na otázky, ktoré sa týkali konkrétnych nástrojov odporúčaných teóriami časového
manažmentu. Cieľom bolo overenie využívania nástrojov v praxi a overenie odpovedí
z rozhovorov s vybranými manažérmi.
Všetci respondenti z uvedenej skupiny v rámci dotazníka odpovedali, že majú stanovené
pracovné ciele. Riadenými rozhovormi sme zistili, že pracovné ciele sú definované polročne
a plnenie pracovných cieľov je zároveň aj kritériom pre hodnotenie výkonu jednotlivých
zamestnancov.
107
Časové plány si robí vo svojej práci 94 % opýtaných manažérov. Z toho polovica robí
časové plány vždy, 44 % často alebo niekedy. odpoveď „nikdy“ na otázku „Robíte si časové
plány“ si vybralo 6 % respondentov. Všetky ženy 40 % respondentov odpovedalo na otázku
vždy alebo často.
50 % respondentov plánuje podľa teórií najvhodnejší podiel pracovného času 41 -60 %.
Malá časť manažérov 6 % plánuje menej ako 20 % svojho času a rovnako 6 % plánuje viac
ako 80 % pracovného času.
Zúčastnení respondenti priemerne týždenne strávia čítaním 10-15 hodín pracovného času.
Túto alternatívu uviedlo 81 % respondentov, 13 % oslovených manažérov číta viac ako 15
hodín priemerného pracovného času. Žiaden z respondentov nestrávi čítaním menej ako 5
hodín týždenne.
Najviac respondentov označilo ako najväčšieho zlodeja času zbytočnú administratívu
celkom 88 % opýtaných. Všetci muži, ktorí sa zúčastnili prieskumu, označili administratívu
ako jedného z najväčších zlodejov času. Administratíva bola označovaná ako problémová
oblasť z hľadiska zlodejov času aj pri rozhovoroch s vybranými manažérmi. Polovica
opýtaných označila za zlodejov času vyrušovanie telefónmi a neohlásenými návštevami
a takmer 50 % označilo za významného zlodeja času nefunkčné delegovanie. Nedostatok
informácií označilo za problémovú oblasť z hľadiska riadenia svojho času 44 % opýtaných.
Všetci respondenti, ktorí označili nedostatok informácií pôsobia v kategórii operatívneho
manažmentu spoločnosti. Najmenej respondentov 19 % označilo zbytočné porady a 12 %
iných zlodejov času, pričom konkrétne uvádzali ako dôvod socializáciu – čas strávený
vytváraním a udržiavaním vzťahov s kolegami.
Priestor na ušetrenie času vidia všetci respondenti v čase strávenom administratívou –
emaily, plánovanie, reporty a podobne. 25 % respondentov predpokladá, že je možné ušetriť
čas, ktorý využívajú na komunikáciu (stretnutia, porady a telefonické hovory).
ZÁVER
Manažment môžeme podľa jednej z definícií stručne charakterizovať aj ako plánovanie,
organizovanie, kontrolovanie a vedenie ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou manažmentu sa stal aj
manažment času, ktorého úlohou je plánovať, organizovať a kontrolovať využívanie času ako
jedného z najvzácnejších zdrojov, ktorý máme k dispozícii. Manažment času,
time
management, riadenie času – to všetko má jeden spoločný cieľ – zabezpečiť správne
využívanie času.
Efektívne využívanie času súvisí aj s produktivitou práce. Zvýšenie produktivity práce
manuálne pracujúcich zamestnancov bol jeden z významných úspechov manažmentu
v minulom storočí. Zvýšenie produktivity manažérov – ako ľudí, ktorí disponujú
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú neustále požadované od každého z nich, je možné
dosiahnuť prostredníctvom správneho riadenia času.
V dotazníku aj v riadených rozhovoroch bol značný priestor venovaný vplyvu
informačných a komunikačných technológií na riadenie času manažérov. Podstatná časť,
takmer 90 % opýtaných, si už nevie predstaviť plnenie pracovných úloh ani bežný život bez
počítačov. Je pre nich zdrojom pohotových informácií, diárom, písacím strojom, prostriedkom
komunikácie ale aj zábavy v rámci voľného času i nutných prestojov v práci.
Na druhej strane 78 % respondentov priznalo, že sa veľmi často zaťažujú zbytočnými
informáciami, ku ktorým by sa bez IKT nedostali, že trávia neúmerne veľa času písaním a
čítaním e-mailov, často na úkor osobnej komunikácie s obchodnými partnermi i priateľmi.
6 % opýtaných dokonca priznalo, že počítač sa stal ich drogou a trávia pri ňom každú voľnú
chvíľu.
Z výsledkov prieskumu jednoznačne vyplýva, že podstatná časť manažérov vníma IKT
ako neodmysliteľnú súčasť pracovného i osobného života – výrazne šetria čas potrebný na
108
získavanie informácií, komunikáciu, administratívu a ďalšie procesy. Na druhej strane
spôsobujú obmedzenie potreby priamej interpersonálnej komunikácie, zaťažovanie ľudí
veľkým množstvom nepotrebných informácií a rôznymi lákadlami oberajú o čas, ktorý by
bolo možné využiť na užitočnejšie činnosti.
Aj pri využívaní IKT v manažérskej práci platí „dobrý sluha, zlý pán.“
ABSTRAKT
Časový manažment v práci manažéra zohráva kľúčovú úlohu pre efektívne využitie
pracovného, ale aj mimopracovného času. Kvalitné riadenie času je dôležitou schopnosťou
a zručnosťou manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Cieľom príspevku bolo zhodnotiť
využívanie pracovného času manažérov vybranej spoločnosti. Príspevok obsahuje analýzu
využívania pracovného času manažérov na základe vyhodnotenia dotazníkov a riadených
rozhovorov. Na základe vyhodnotenia analýzy boli navrhnuté opatrenia na efektívnejšie
využívanie pracovného času.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
manažér, časový manažment, informačné a komunikačné technológie, plánovanie,
produktivita, zlodej času
LITERATÚRA
[1] DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press.
2000. 187 s. ISBN 80-72612-021-X.
[2] GRUBER, D. 2009. Time management. 3. rozšírené a doplnené vydanie. Praha:
Management Press. 2009. 231 s. ISBN 978-80-7261-211-6.
[3] MAJERČÁK, P. Súčasný pohľad na klasifikáciu manažérov a vnímanie času z ich
pohľadu. In: Manažment v teórii a praxi. [online]. 2006. číslo 2. [28.2.2009]. Dostupné
na internete: <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/2-2006/majercak.pdf>.
[4] MANTA, S. Handbook on Time Management Skills. In: www.cgg.gov.in [online].
Centre for good Governance. 2001. [28.12.2009]. 70 s. Dostupné na internete:
<http://www.cgg.gov.in/Handbook%20on%20Time%20Management=20Skill.spdf>.
[5] MCGUINNESS,M. Time Management for creative people. In: wishful.fileburst.com
[online]. London: Mark McGuinness. 2007. [28.12.2009]. 32 s. Dostupné na internete:
<http://wishful.fileburst.com/creativetime.pdf>.
[6] PACOVSKÝ, P. 2006. Člověk a čas. 2. aktualizované vydanie. Praha: Grada Publishing.
2006. 260 s. ISBN 80-247-1701-8
[7] UHLIG, B. 2008. Time management. Praha: Grada Publishing. 2008. 160 s. ISBN 97880-247-2661-8
KONTAKT
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra manažmentu,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
109
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra manažmentu,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
110
Importance of Information Strategy and Information Systems Architecture
Edita ŠILEROVÁ (ČR), Lenka KUČÍRKOVÁ (ČR)
ABSTRACT
In our work we have evaluated the usage of information systems in the agrarian sector.
The objective of the work was to find out the situation in the agrarian sector in using data,
information and knowledge for decision-making processes, possibilities of getting internal
data and information. The quality of received data is strongly influenced by the quality o
information systems. We have focused on the initial phases of the whole life cycle of
information systems, information strategy and architecture of information systems that are
decisive from the point of view of information systems life cycle. On the basis of long-term
investigations it can be stated that the quality of an implemented information system is
dependent on responsibly carried out initial phases. The increasing quality of work with
information that is given by the quality of implemented information systems can be
observed. In the examined sample of firms there was the increase of firms that have created
the information strategy and architecture - by 16%. We can state that the quality of work
with information significantly influences the competitiveness of the company and improves
its position on the market. The quality of information systems in the agricultural primary
production is strongly influenced by the height of investments in this field. On average the
height of investments is around 6-10% from the total expenses, in the primary production it
is around 3% and very often it does not amount to 1%. Proposed conclusions of IS/ICT
managing will positively influence further improving of the whole production process of
companies.
KEY WORDS
Information in agrobusiness, information systems, information strategy, architecture of
information systems, informatics management, information and competitiveness
INTRODUCTION
The growth of firms is conditioned particularly by their strategic development which is
dependent on the quality of obtained information supported by knowledge of workers from
the field of specialization of a given firm. In a number of firms there has not been put a
required stress on strategic predicting so far. The cause of this phenomenon is that top
management of firms pays little attention to the problems of prediction and getting necessary
information on the bases of which it is then possible to carry out very qualified prognoses.
Work with data and information is in a number of firms very often narrowed to filing
character which means using data and information only for filling in various forms demanded
by central institutions, chambers and other authorities. From the point of view of data
processing all firms regularly keep records, process wages and use some other data according
to the specialization of firms and demands of single workers. A number of gathered data and
information in firms is increased every year. It creates the prerequisites for a quality data basis
which enables creating demanded reports and thus basic documents for further decisionmaking. Quality information influence better position of firms in a given production segment
if they manage to work with them purposely. If stored data in firms will not be selected and
further processed in any way, they will only overfill a firm´s storage of data and increase
requirements for technologies and for financial sources to get these technologies. Internal data
are those that come into being inside the firm. There can be included data about production,
111
about employees, about property and other data in dependence on production specialization of
the firm.
Sharply growing significance of quality information positively influences the development of
economic subjects and is reflected in a sharp growth in informatization of the society. Private
companies and state institutions continuously devote considerable financial sources into
innovation of their IS/ICT.
Financial sources put into production means (production technology, new plots, new
buildings) bring the increasing of effectivity of the production and in this way also tangible
contributions. And here there are the reasons which lead to the decision that the change of the
whole information system and its implementation must be included into the firm´s priority.
MATERIALS AND METHODS
Information systems must in a contemporary economic, social and legal environment
correspond to the demands of companies for getting valid information necessary for keeping
company in the competitive environment. IS competitive values must be looked for in its role
enabling the innovations of higher levels. The contributions of IS/ICT development can be the
following: increasing competitiveness, getting data and information in a short time horizon,
getting information for qualified decisions, increasing organization flexibility, increasing the
value of firm´s intellectual capital.
Information systems and information and communication technologies are an
important source of competitiveness that can be comprehended as the ability to enforce the
results of doing business to the market. In order that the firm could get the strategic position
among other firms, it is necessary to have information of a very high quality but particularly
also knowledge and wisdom received by longtime experience in a given field. Acquired
information must be stored in a proper way and then processed in a very qualified way.
Contemporary technologies enable to work with a huge volumes of data, which are stored in
firm´s storage of data, without any big problems. However, the problem can be their quality
usage connected with the quality of software in companies that is influenced by a number of
factors. In the article there are compared the factors influencing the quality of firm´s software,
procedure of solution and the possibilities of the usage in companies of various production
character. Among the factors that significantly influence the quality of company software, the
composition of the team, which takes part in the solution of the whole life cycle of
information system, in the existence of information strategy and architecture of information
systems and in own operation, can be included. On the basis of the realized survey there will
be compared the quality of the usage of information systems in companies. The quality of
information systems is also significantly influenced by the height of investment into IS/ICT.
Owing to the protection of company data there is used the indicator of percentage expense of
IS/ICT from the total company expenses in order to compare the height of investment into the
field of information systems and information and communication technologies. In the end
there is proposed the solution for better usage of information systems in companies that
follow from acquired results.
RESULTS
In companies we can meet very often the separation of informatics management from
other fields of company management. The cause can be seen in the outlasting comprehension
of informatics management by means of informatics sectors that solve separately only
information and communication technologies. From a longtime point of view informatics
management is the part of the economic sector where informatics remained historically. In
past (the end of the 80s of the last century) the biggest volumes of data were processed in an
economic sector. Processed economic data were those of accountancy, wages, store.
112
Collection of data and their processing were separated. Data were collected in companies and
they were processed in a central way, in agriculture it was in Agrodat company, in nonagricultural companies it was the Company of computing technique. At present when data,
information and knowledge became one of the most important company sources, it is
necessary to manage informatics sector as one of companies sectors that provide data,
information and knowledge for managing all company sectors. Informatics sector must at the
same time ensure the operation of the whole information system, support of single users. The
quality of acquired data and information , in some cases of knowledge, is strongly influenced
by the quality of the whole information system of the company.
One of the main reasons of the failure in implementing information systems and their step by
step usage is the absence, respectively imperfect management in the field of IS/ICT. Most
authorities agree upon this diagnosis. In agricultural companies where computers are often
used, as it has been mentioned, for filing activities, it is necessary for keeping competitiveness
to make better work with data and information, it means using information systems – software
that is used in companies.
Unfortunately, “the strategic management of IS/ICT“ very often remains at the edge of
interest of managing workers. The first indicators in companies are prices of input raw
materials, results of production and the final production cost. In agriculture where the range of
suppliers and buyers is relatively narrow, there the work with information (internal and
external) lags behind other production companies. On the basis of discussions carried out in
agricultural companies the internal data coming into being in the company are processed most
often. In most firms, much effort is not devoted to acquiring external data. It is influenced by
the fact that the range of suppliers and buyers is relatively small and the majority can find
their potential customers by themselves. More clear situation is among buyers – at present the
situation among milk processors, cereals buyers is very obvious, It is strongly influenced by
the economic situation in the development of purchase prices. Primary producers are
influenced by this economic situation very significantly, it will be reflected in their sales and
by this the whole economic resut of the company is influenced. From all these situations there
follows a high requirement for the solution of work with data and information in complexity,
and then the solution of the whole life cycle of the information system as a complex. The
quality of the whole life cycle process, particularly its initial phase, influences the quality of
later implemented information system very significantly. Devoted attention to “informatics“
will be later shown in the implementation of corresponding IS and also in getting quality data
and information for the creation of substantial decisions.
DISCUSSION
Nowadays in companies there are a lot of problems when creating the information strategy.
They can be observed in a sample of companies in which there is watched the whole life cycle
of information systems. The quality of created information strategy in observed firms is
significantly influenced by:
 Unpreparedness of the company management to“play“ an important role, in relation to
financial sources, which can be invested into IS/ICT implementation, there is important a
decisive role of the company management as well
 Necesssity to set the time and the range of working out – if there is not set the range,
terms and responsibility, working out is prolonged
 There are not available necessary documents for working out the strategy such as
company strategy, organisational order, financial order and other company standards
which are reflected in IS.
 There is not paid attention to the clear formulation of IS/ICT aims in relation to company
aims
113
 Only technological aspects are preferred during the solution
On the basis of carried out examinations in the group of companies focused on a production
sphere (except for agriculture primary production) there is an important increase of a number
of firms that have created the information strategy. The number of firms, which had the
strategy in the examined years, increased from 42% to 58%. In agriculture there is a very
different situation in the examined years. The graph which would depict the existence of the
information strategy in companies is in both examined years nearly the same – 99% of
examined companies do not have the information strategy and do not suppose its creation in
the nearest period. The information strategy in agriculture is created with those companies
whose production is also focused on other production activities – agritourism, processing of
own production etc. The examination was carried out in 128 production companies, 48 of
them were oriented to agricultural primary production.
Strategie IS - mimo zemědělství
70%
60%
50%
ano
40%
ne
30%
ostatní
20%
10%
0%
2008
2009
Graf. No. 1
From the graph no. 1 it follows the increase of companies that have created the information
strategy. The increase by 16% in one year is caused by a high need of information for
managing. The more quality information is in the company, the more quality decisions can be
realized. In the examined period there was a substantial decrease of firms without the
information strategy from 50% to 38%. The decrease of group “other“ is not important, it is
1.5%.
A big problem when building the strategy and architecture also becomes the composition of
the team that takes part in the whole process. It is important that the team work was shared by
all executives, representatives of users and a chosen external partner who should not be a
supplier. The external partner is very important owing to the necessity of outer view of the
situation in the company. Various composition of the team is important owing to various
views of the existing situation and the possibility of the influence on changes. The external
partner has the capability to influence the quality of the whole information system and new
information and communication technologies in a positive way. If we choose a proper partner
who will work with us in the team, it is possible to state that we have qualitatively higher
prerequisites to reach a higher quality of a final state. For external partner it is important to
watch the professionality of workers in the team, in which there should also be the specialist
in the field of firm´s specialization. When building the information system for an agricultural
company, in the team there should be a specialist in agriculture with the knowledge of
processes running in the plant and animal production, if the company has other production so
also with the knowledge of a given production. The representatives of users are often a
114
neglected group in the team which can cause fatal problems duringown operation. In practice
we very often meet this drawback.
The existence of the information strategy creates prerequisites for the implementation of
qualitatively better information systems because the company chooses the information system
on the basis of created demands of the team which takes part in the information strategy
creation. If the team is of a good composition (executives, representatives of users, external
partner), the information strategy creates a basis of the whole company information system of
a high quality.
CONCLUSION
The implementation of a new information system and its quality in the company is
substantially influenced by initial phases of the whole life cycle of the information system.
The aim of the intormation strategy and architecture building is to improve the quality of
received information for decision-making in the firm and the quality of the all company
sources usage. The information strategy and architecture are the documents without which the
whole initial phase of the information system life cycle is difficult to construct. We can very
often meet the argument of users that a “new“ information system is worse than the “old“ one.
Unfortunately, this argument becomes the reality in many cases. It is caused by a number of
factors that are influenced by unproper managing of the whole decision-making process and
IS/ICT implementing. The initial process is given by the unproper composition of the team,
by the height of investment into IS/ICT, by not knowing how to use ICT possibilities, by the
unability to define the demands and by a lot of other factors. Stated factors can function
independently or as a set of different groups in dependence on a given company.
From a realised research the contemporary situation in the field of building, implementing and
IS/ICT using in agricultural primary production follows. This situation is in a long term
solved only from the point of view of a filing character. In large agricultural companies,
which can be specified by the area over 2,500 ha, the situation draws near to other production
companies. In small-sized and middle-sized companies there is not used the software that
would enable to realize analyses, modelling with data that are available in the company. The
situation in IS usage is also given by the position of agricultural companies on the market and
by the need to work with data, information and knowledge.
In examined companies there are only partial modules of the information system
(accountancy, wages, turnover of the herd, plots registering etc.) that are not integrated and
they do not hand over the data mutually. So it is not possible to examine the company as a
whole if we cannot connect results from single company sectors andget better base materials
for more qualified decisions, all company sources cannot be used in a better way. In
companies there is no vision (information strategy) of the usage of data and information
processing (information systems usage), there is no arachitecture of information systems and
information and communication technologies. The height of financial means put into IS/ICT
development is very low and very often uneffectively used. Owing to the height of
investmens in the given field and the ability to express their return, informatics remain in the
given sector far behind investments into production technologies.
For the better quality of data, information and knowledge usage for increasing
competitiveness, the substantial factor is the information system of a high quality, the system
with multidimensional views of data, system acceptable by users. These factors are strongly
influenced by the existence of the information strategy and the architecture of information
systems. The quality of created documents is influenced by the team composition in which
there must be the representative of users whose requirements are the most valuable for IS
quality. The proposals of users follow from the good knowledge of firm´s environment.
Another important factor influencing the quality of implemented IS is properly realized
115
calculation of total expenses connected with the implementation of information systems.
Particularly in contemporary economic situation it is necessary to carry out the qualified
calculation from the point of view of a specialist. A properly chosen partner, who takes part in
the whole initial phase of IS/ICT building, can have a positive influence on professionally
carried out calculation. The support of company processes and the improvement of the
company position on the market will be of better quality if there is kept a suggested procedure
of solution.
REFERENCE
[1] VYMĚTAL, J.; DIAČIKOVÁ, A.; VÁCHOVÁ, M. (2006) Informační a znalostní
management v praxi. Praha: LexisNexis CZ
[2] SCHWALBE, K. (2007) Řízení projektů v IT, Brno: ComputerPress
[3] BOSTON, F., ÅGERFALK, P.J.(2011) Information technology as a change actant in
sustainability innovation: Insights from Uppsala, The Journal of Strategic Information
Systems,Volume 20, Issue 1, March 2011, pp. 96-112 The Greening of IT
[4] ŠRÉDL, K., SOUKUP, A.(2011) Consumer’s behaviour on food markets, Agricultural
Economics, Volume 57, Issue 3, March 2011, pp. 140 – 144, ISSN 0139-570X
CONTACT
Ing. Edita Šilerová, PhD.
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozně ekonomická fakulta,
Katedra informačních technologií,
Kamýcká 129,
Praha 6
e-mail: [email protected]
PhDr. Mgr. Lenka Kučírková
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozně ekonomická fakulta,
Katedra informačních technologií,
Kamýcká 129,
Praha 6
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
116
Netika a jej význam v e-mailovej komunikácii
Netiquette and its Role in E-mail Communication
Ingrida SEDLIAKOVÁ (SR), Zuzana POGRANOVÁ (SR)
ABSTRACT
Ethics is important part of our daily life. Therefore, there is nothing new and surprising
that gets into those areas like the Internet, respectively e-mail communication. Netiquette is
interpreted as a network ethics, which represents rules of behavior on the Internet. The aim
of the paper is the closer approach, as well as the explanation of the term Netiquette, its
basic principles as well as its role in e-mail communication. The last part is devoted
to the research, whether the Netiquette rules are observed in nowadays e-mail
communication.
KEY WORDS
Netiquette, e-mail communication, basic rules of Netiquette
ÚVOD
E-mail je v súčasnosti jednou zo základných foriem sprostredkovávania informácií, a teda
komunikovania tak v profesionálnom, ako i súkromnom styku. Táto forma komunikácie je
považovaná za rýchlu, flexibilnú, spoľahlivú a hlavne nenákladnú formu, ktorá však obdobne
ako verbálna, či neverbálna komunikácia naráža na svoje obmedzenia a problémy. Keďže je
považovaná za jeden z najmodernejších spôsobov komunikácie, ktorý sa neustále vyvíja,
nemá pravidlá tak povediac vyryté do kameňa, a preto je častým javom, že jednotliví účastníci
danej formy komunikácie používajú rôzne štýly a spôsoby písania, čo však v mnohých
prípadoch býva metúce a nevhodné.
MATERIÁL A METÓDY
Netika predstavuje akúsi pomyselnú zbierku pravidiel a zásad vytvorenú z podnetu užívateľov
internetu. Tie však neratifikovala žiadna vláda ani organizácia. Z toho dôvodu nedodržanie
ktoréhokoľvek z jej bodov nie je skutom proti zákonu, ale „len“ proti etike.
Slovo Netika je doslovným prekladom anglického pojmu Netiquette, čiže sieťová etiketa. Ak
by sme sa pokúsili o jej preklad za pomoci viacerých slovníkov, dostali by sme rovnaké
odpovede. Pojem Netika v podstate znamená etiketu v internetovej komunikácii založenú
na určitých pravidlách a zásadách a predovšetkým na tzv. zlatom pravidle Netiky. Uvedené
pravidlo hovorí o tom, že nemáme robiť iným to, čo nechceme aby oni robili nám.
S cieľom zistiť, ako sú v súčasnosti dodržiavané pravidlá Netiky, bol uskutočnený prieskum
na vzorke 100 náhodne vybratých respondentov vo veku nad 18 rokov. Ako nástroj pre zber
údajov bol použitý dotazník, ktorý obsahoval 13 uzavretých otázok týkajúcich sa základných
pravidiel. Respondenti mali možnosť vybrať jednu, resp. viacero možností. Prieskum bol
uskutočnený v mesiaci november 2012.
Pre hlbšiu analýzu získaných výsledkov boli stanovené predpoklady o závislosti medzi
odpoveďou a vekom respondenta, resp. jeho pohlavím. K testovaniu závislostí bol použitý
chí-kvadrát test.
Výberovú vzorku tvorilo 69 % žien a 31 % mužov. Najviac respondentov bolo vo veku od 18
do 30 rokov (70 %), menšiu skupinu tvorila veková kategória od 31 do 50 rokov (25 %)
a najmenšiu nad 50 rokov (5 %).
117
Základné zásady a pravidlá Netiky
Všetky zásady, ktoré je potrebné pri písaní e-mailov dodržiavať vychádzajú z jedného
špecifika, ako to uvádza aj Ulej (2002), a to z ceny. Mnohí z nás totiž za internet platia
počtom impulzov, ktoré na ňom strávia, a tak hoci priamo neplatia za žiaden elektronický list,
cenu za jeho stiahnutie, či odoslanie už vyčísliť môžeme. Práve z toho, rovnako ako i z iných
dôvodov, je stručnosť hlavnou vlastnosťou e-mailovej komunikácie. Treba si však dávať
pozor na tzv. prehnanú stručnosť, ktorá môže v mnohých prípadoch pôsobiť neslušne
a vulgárne, a tým môže skôr uškodiť, než pomôcť.
Pri písaní samotného e-mailu je dôležité správne oslovenie adresáta, vlastný podpis
s prípadnými ďalšími kontaktmi, kedy sa odporúča pripojiť celú „vizitku“, ako i vyplnenie
hlavičky. Často krát sa stretávame s tzv. nesprávnym predmetom e-mailu, kedy užívatelia
nejasne formulujú a špecifikujú samotný problém, ktorým sa daný e-mail zaoberá. Správne
naformulovaný predmet e-mailu by mal uviesť bližší opis problému, pričom by však nemal
zachádzať do úplných podrobností. Mal by obsahovať maximálne 60 až 70 znakov, pričom
za optimálnu dĺžku sa považuje 30 znakov.
V prípade, že má byť e-mail zaslaný viacerým účastníkom naraz, je potrebné dodržiavať
práva každého z nich, a preto v hlavičke „To/Komu“ by mali byť uvedené iba adresy tých
príjemcov, ktorých sa list bezprostredne týka (pozn.: nerešpektovanie osobnej vôle niektorého
z internetovej obce je považované za hrubý prehrešok proti Netike).
Samotné „Body/Telo“ správy by podľa Netiky nemalo mať viac než 60 kB. V prípade
zasielania väčších príloh, by malo byť požiadané o súhlas samotného príjemcu. Netika tiež
hovorí o tom, že môžu byť použité automatické podpisy, len treba dodržiavať zásadu
„všetkého veľa škodí“. Obdobne by sa nemali posielať HTML maily, poprípade len
v nevyhnutných situáciách.
V prípade dlhšej neprítomnosti na pracovisku, kedy nie je možné pravidelne kontrolovať
a následne odpovedať na e-maily, sa podľa Netiky patrí nastaviť automatickú odpoveď.
V takom prípade sa informácia o neprítomnosti i časový interval, v ktorom nie je možné čítať,
a ani odpovedať na e-maily, automaticky odošle autorovi prichádzajúcej správy (pozn.: tiež sa
odporúča uvádzať kontakt na prípadne zastupujúcu osobu).
Osobitnú kapitolu Netikety tvorí samotná diakritika, pri ktorej sa jednotlivé názory rôznia.
V zásade však platí, že na ňu netreba zabúdať a to predovšetkým pri komunikácii
so zahraničím. Ak chcete, aby sa Vám ľudia nebáli písať maily s diakritikou, obohaťte svoj
podpis o formulku: „môžete mi písať e-maily v kódovaní ISO-8859-2“.
E-mail je považovaný za tzv. najchladnejšiu formu komunikácie, a preto sa na jej oživenie
a spríjemnenie zaviedlo niekoľko základných a všeobecne uznávaných symbolov tzv.
smajlíkov. Stali sa zaujímavou a dôležitou súčasťou Netikety, pričom slúžia na vyjadrovanie
emócií a pocitov prostredníctvom e-mailov. Tu si však tiež treba dávať pozor
na nedorozumenia a nesprávne interpretácie. Je preto dôležité dávať prejavu taký význam,
aký má, aby za každým druhým slovom nemusel nasledovať smajlík. (pozn.: niekedy je
vhodnejšie, ak je za vetou, ktorá bola myslená ironicky, uvedená formulka: „ale teraz už
vážne...“, než by mal byť uvedený niektorý zo smajlíkov, ktorý by mohol byť pochopený
nesprávne. Často dochádza k zámene smajlíka vyjadrujúceho milý úsmev za symbol
sarkazmu, obdobne ako k zámene smajlíka vyjadrujúceho veselý smiech za symbol
pohŕdavého výsmechu).
Najdôležitejšie, čo je potrebné mať neustále na pamäti, je skutočnosť, že e-maily nemajú byť
vulgárne a posielanie spamov je vylúčené. Tieto úkony sa nielenže hrubo priečia so zásadami
Netikety, ale je možné sa kvôli nim dostať aj do rozporu so zákonom.
Základné pravidlá Netiky, ktoré by mal dodržiavať každý, uvádza Hambridge, S. (1995):
1. nezabúdajte na skutočnosť, že na druhom konci sú ľudia, nie počítač;
118
dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z bežného života (pozn.: čo je zlé v bežnom živote,
bude určite nevhodné aj na internete);
3. zistite si, kde sa nachádzate – cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta a to
čo je v jednej krajine dovolené, môže byť v inej neprípustné;
4. majte ohľad k druhým, nie každý má rovnako rýchle internetové pripojenie ako Vy;
5. nebuďte grobian – aj keď píšete bez diakritiky, snažte sa o správny pravopis;
6. pomôžte ak viete, nikdy neviete, kedy budete naopak potrebovať pomoc Vy;
7. rešpektujte súkromie iných;
8. nezneužívajte svoju moc a vedomosti;
9. odpúšťajte chyby, aj Vy ste niekedy začínali;
10. nerozosielajte reťazové listy a poplašné správy;
11. nerozosielajte spamy;
12. rešpektujte autorské práva iných.
2.
Dodržiavanie pravidiel Netiky
Cieľom prieskumu, ktorý bol uskutočnený na vzorke 100 náhodne vybratých respondentov
vo veku nad 18 rokov, bolo zistiť, ako sú v súčasnosti dodržiavané pravidlá Netiky.
Výberovú vzorku tvorilo 69 % žien a 31 % mužov. Najviac respondentov bolo vo veku od 18
do 30 rokov (70 %), menšiu skupinu tvorila veková kategória od 31 do 50 rokov (25 %)
a najmenšiu nad 50 rokov (5 %).
Pre hlbšiu analýzu získaných výsledkov, boli stanovené predpoklady o závislosti medzi
odpoveďou a vekom respondenta, resp. jeho pohlavím. K testovaniu závislostí bol použitý
chí-kvadrát test.
Jedným z prvých pravidiel Netiky je uvádzanie správneho predmetu správy. Z prieskumu
vyplynulo, že až 49 % respondentov napíše predmet adekvátny k obsahu správy (Obrázok 1).
Iba 1 respondent vybral možnosť, že ho nikdy neuvádza.
2% 3% 1%
áno vždy
väčšinou áno
49%
väčšinou nie
45%
nie
Obrázok 1
Odpovede na otázku: „Predmet e-mailu píšem adekvátny k jeho obsahu“
Zdroj: vlastné spracovanie
V prípade dlhšej neprítomnosti na pracovisku, kedy nie je možné pravidelne kontrolovať
a následne odpovedať na e-maily, sa podľa Netiky patrí nastaviť automatickú odpoveď
(Obrázok 2). Túto možnosť využívajú dokonca 4 % respondentov aj v súkromných mailoch.
Prekvapivým je fakt, že až 15 % respondentov nevie, čo je automatická odpoveď (Pozn.:
nesúlad medzi odpoveďou pri formálnych a súkromných e-mailoch je spôsobený odpoveďou
„nemám pracovný mail“). Väčšinou ide o respondentov vo veku do 25 rokov, avšak traja sú
nad 41 rokov.
119
Formálne e-maily
11%
Súkromné e-maily
áno
väčšinou áno
20%
15%
4% 0%
väčšinou nie
21%
10%
35%
nie, pretože som ešte nebol/a v takej
situácii – vždy som zastihnuteľný/á
nemám pracovný mail
14%
24%
Obrázok 2
neviem, čo je „automatická odpoveď“
46%
Odpovede na otázku: „Ak nie som dlhšie zastihnuteľný/á v práci / v súkromnej
schránke si nastavím „automatickú odpoveď““
Zdroj: vlastné spracovanie
Ako už bolo uvedené, osobitnú problematiku Netikety tvorí samotná diakritika, pri ktorej sa
jednotlivé názory rôznia. Rozdiel možno badať aj pri písaní súkromných, resp. formálnych
mailov (Obrázok 3). Vo formálnych správach je používanie diakritiky viacej rozšírené. Dalo
by sa predpokladať, že diakritiku používajú väčšinou ľudia, ktorí boli zvyknutí písať listy na
písacích strojoch a naopak, mladšie generácie od nej upúšťajú. Z výsledkov prieskumu však
vyplýva, že odpovede nie sú závislé od veku respondenta.
Súkromné e-maily
Formálne e-maily
15%
21%
áno
8%
väčšinou áno
37%
väčšinou nie
57%
16%
nie
20%
26%
Obrázok 3
Odpovede na otázku: „Pri písaní formálnych / súkromných
e-mailov používam diakritiku“
Zdroj: vlastné spracovanie
Dodržiavanie pravidiel gramatiky je nevyhnutné v akejkoľvek forme komunikácie. I v tejto
časti prieskumu vyplývajú rozdiely v prípade formálnych a súkromných správ. Kontrolu
gramatiky po napísaní e-mailu by mal robiť každý, avšak odpovede sú rôzne (Obrázok 4).
Predpoklad, že na gramatiku si viac potrpia staršie ročníky, resp. ženy, nebol preukázaný, t.j.
chí-kvadrát test nepotvrdil závislosť medzi odpoveďami ohľadne kontroly gramatiky
po napísaní e-mailu a vekom, resp. pohlavím.
120
Súkromné e-maily
Formálne e-maily
15%
2%
9%
1%
29%
áno, vždy
17%
väčšinou áno
väčšinou nie
nie
82%
Obrázok 4
45%
Odpovede na otázku: „Po napísaní formálneho / súkromného
e-mailu vždy skontrolujem gramatiku“
Zdroj: vlastné spracovanie
Obdobne ako v prípade diakritiky je to aj s používaním „smajlíkov“ (Obrázok 5), kde vidno
rozdiel medzi formálnymi a súkromnými správami. Tieto sú však viac rozšírené
v súkromných e-mailoch. Chí-kvadrát testom bolo potvrdené, že smajlíkov viacej využívajú
mladšie generácie, avšak medzi ich priaznivcami bola i respondentka vo veku nad 61 rokov.
Súkromné e-maily
Formálne e-maily
7% 1%
27%
9%
áno, moje e-maily sú
plné smajlíkov
väčšinou nie
18%
nie
65%
Obrázok 5
6%
áno, zopár
67%
Odpovede na otázku: „Pri písaní formálnych / súkromných e-mailov používam
smajlíkov“
Zdroj: vlastné spracovanie
Jedným zo základných pravidiel Netiky je neprípustnosť posielania spamov a poplašných
správ. Avšak nájdu sa aj takí, ktorí bez rozmyslu takéto správy šíria ďalej (Obrázok 6). 4 %
respondentov tento pojem ani nepoznajú.
4% 1%
vždy ju čo najrýchlejšie prepošlem čo najväčšiemu počtu ľudí
13%
12%
posielam ďalej iba priateľom, o ktorých viem, že by ich to
zaujímalo
najskôr si overím jej pravosť a dôveryhodnosť a až potom ju
prepošlem
takéto správy ignorujem
neviem, čo je poplašná správa
70%
Obrázok 6
Odpovede na otázku: „Keď obdržím poplašnú správu, ...“
Zdroj: vlastné spracovanie
121
Pri otázkach ohľadne reťazových mailov, mohli respondenti vybrať viacero odpovedí. Je
veľmi pozitívne, že až 67 % respondentov nikdy neposiela ďalej reťazové e-maily (Obrázok
7). Obdobné výsledky boli zaznamenané aj v prípade reťazových e-mailov, ktoré obsahujú
upozornenie, že sa adresátovi stane niečo zlé, ak to nepošle ďalej. Respondenti tiež mohli
označiť viacej odpovedí (Obrázok 8).
67%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
9%
15%
7%
7%
c)
d)
0%
a)
b)
Obrázok 7
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a) pošlem ho tak, ako mi prišiel, všetkým mnou
vybraným osobám naraz
b) vždy z tela mailu vymažem adresu
predchádzajúceho odosielateľa, prípadne aj
zoznamy mailových adries predchádzajúcich
adresátov
c) posielam ďalej vždy len po jednej osobe,
aby som zabezpečil súkromie adresátov
d) adresy príjemcov uvádzam v skrytej kópii,
aby som zabezpečil súkromie adresátov
e) nikdy neposielam ďalej reťazové e-maily
e)
Odpovede na otázku: „Keď preposielam reťazový e-mail, ...“
Zdroj: vlastné spracovanie
89%
1%
a)
Obrázok 8
5%
8%
b)
c)
a) pošlem počtu ľudí, ktorý je uvedený
v správe – istota je istota
b) pošlem známym, s ktorými si navzájom
pravidelne posielame reťazové maily
c) posielam ďalej, ale iba v prípade,
že obsahujú vtip alebo niečo milé
d) pošlem ďalej, ale vždy si riadne
premyslím adresátov
e) ignorujem
3%
d)
e)
Odpovede na otázku: „Reťazové e-maily, ktoré obsahujú upozornenie, že sa mi
stane niečo zlé, ak ich nepošlem ďalej, ...“
Zdroj: vlastné spracovanie
ZÁVER
Celá myšlienka Netikety, a teda súboru rád a odporúčaní, ako i správania sa v sieti je založená
na princípe dobrovoľnosti a je len a len na zvážení každého účastníka internetovej
komunikácie, či sa ňou bude riadiť, alebo nie. Kto sa však rozhodne pre jej aplikáciu, nielenže
vzbudí u ostatných dôveru a získa si ich náklonnosť, ale vynúti si rovnaké správanie aj z ich
strany. V e-mailovej komunikácii totiž platí viac než inde, že „to, čo nechcete, aby iní robili
Vám, nerobte ani Vy im“. Treba mať na zreteli, že v „online“ svete sú si všetci rovní
a akékoľvek praktiky použité proti niekomu, môžu byť rovnakým spôsobom použité aj proti
nám. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšina respondentov, či už vedome, alebo
nevedome dodržuje pravidlá Netiky, čo možno v konečnom dôsledku hodnotiť pozitívne.
ABSTRAKT
Etika ako taká je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Preto nie je ničím
novým a prekvapivým, že preniká aj do takých oblastí akou je internet, resp. e-mailová
122
komunikácia. Netika je interpretovaná ako sieťová etika, ktorá prestavuje akési pravidlá
slušného správania sa na internete. Cieľom predkladaného príspevku je bližšie priblíženie,
ako i vysvetlenie pojmu Netiky, jej základných zásad ako i významu v e-mailovej
komunikácii. Druhá časť príspevku je venovaná prieskumu, ktorý je zameraný
na dodržiavanie pravidiel Netiky v súčasnej e-mailovej komunikácii.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Netika, e-mailová komunikácia, základné zásady Netiky
LITERATÚRA
[1] JANKOVIČOVÁ, Petra. 2012. Komunikačné zručnosti. [online] [cit. 2012-12-03].
Dostupné na internete: http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/pracujem/kariera/
komunikacne-zrucnosti/40009.
[2] BARANOVIČ, Roman a kol. 2003 Internet pre stredné školy – Učebnica Internetu.
Praha : Computer Press, 2003. 275 s., ISBN 80-251-0063-4.
[4] NETIQUETTE. 2012. [online] [cit. 2012-12-03]. Dostupné na internete:
http://www.network etiquette.net/.
[5] HAMBRIDGE, Sally. 1995. Netiquette Guidelines. [online] [cit. 2012-12-03]. Dostupné
na internete: http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt.
[6] ULEJ, Thomas. 2002. Ako sa správať na internete – E-mailová komunikácia. [online]
[cit. 2012-12-03] In Inet.sk – internetový denník. Dostupné na internete:
http://www.inet.sk/ clanok/459-ako-sa-spravat-na-internete-e-mailova-komunikacia/.
KONTAKT
Ing. Ingrida Sedliaková
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra manažmentu,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Pogranová, Phd.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra manažmentu,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Marcela Hallová, PhD.
123
Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice
„Mechatronika“ pre stredné odborné školy
Elaboration of interactive multimedia textbook
"Mechatronics" for secondary vocational schools
Mária TÓTHOVÁ (SR), Pavol BOŽEK (SR),
ABSTRACT
Projections for the future and the situation today shows that computing will take place
throughout the crucial company, so i can pave the way to school. One of the four basic
tasks of computer technology in school is also a function of material means for teaching.
Computing can be effectively applied at all stages of the learning process, ie the incentives
for a repetition of subject matter acquired in adopting a new curriculum at its consolidation
and deepening, and evaluation of students with homework and other
KEY WORDS
MM application, formation, teaching, school
ÚVOD
Explózia informácií a prudký vedecko-technický rozvoj podporený veľmi rýchlym vývojom
informačno-komunikačných technológií (IKT) sa odráža na rozvoji čoraz dômyselnejších
elektronických interaktívnych hypermédií. Prognózy pre budúcnosť a situácia v súčasnosti
potvrdzuje, že výpočtová technika zaujme rozhodujúce miesto v celej spoločnosti, čiže si razí
cestu i do škôl. Jednou zo štyroch základných úloh výpočtovej techniky v škole je aj funkcia
materiálneho prostriedku pre vyučovanie 1. Výpočtovú techniku možno efektívne uplatniť
vo všetkých fázach vyučovacieho procesu, to znamená pri motivácií, pri opakovaní si
nadobudnutého učiva, pri osvojovaní nového učiva, jeho upevňovaní a prehlbovaní
a hodnotení študentov, pri domácej príprave a iné 2. Študent v dôsledku
využívania internetu ako jedna z najmodernejších súčastí IKT, je vyspelejší, má väčší
rozhľad, je samostatnejší a sebavedomejší, je však na druhej strane rozptýlenejší
a unaviteľnejší. Súčasne je rozhľadenejší na rôzne strany záujmov, v dôsledku čoho môže
ujsť pozornosti študenta to najdôležitejšie.
Moderná didaktická technika a zvlášť počítače, vytvárajú pre študenta bohatší senzorický
priestor pre prijímanie a spracovanie informácií. Samozrejmosťou v celom výchovnovzdelávacom procese sa stáva uplatnenie informačných technológií bez ohľadu na
špecializáciu. Prioritne škola musí vychovávať zo svojich študentov takých odborníkov, ktorí
sú schopní využívať väčšinu služieb, ktoré ponúkajú rôzne aplikácie informačných
technológií. Nedá sa snáď v súčasnosti ešte predpokladať, že každý absolvent
vysokoškolského štúdia dokáže obsluhovať informačný systém vo svojej profesnej oblasti, ale
schopnosť pochopiť princíp jeho obsluhy, by sa už predpokladať mal. Preto je potrebné
špecifikovať postavenie informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Ako
poznamenáva, informačná spoločnosť, bez ohľadu na to, aký nový spôsob nadobúdania
znalostí so sebou prináša, vyvoláva otázku, či obsah týchto znalostí zvýši alebo naopak zníži
vedomosti jednotlivca [3].
Dominancia E-learningu vo výučbe
124
Moderný informačný nástroj – multimediálny počítač, ktorý vstúpil do tradičného
vyučovacieho systému, môže byť výbornou pomôckou v rukách zanieteného pedagóga
s potrebnými teoretickými a praktickými vedomosťami a môže nemalou mierou zvýšiť
profesionalitu jeho práce. Pri vhodnom použití sprístupní študentom množstvo nových
poznatkov, umožní lepšie a individuálnejšie pracovať s učivom a zbaví pedagóga rutiny.
Multimediálna výuka je program, ktorý kombinuje textový výklad s animáciami, videom,
audiom, grafikou, schémami a testovacími prvkami. Forma výuky sa volí na základe
mnohých kritérií, ako sú profily potenciálnych študentov (vzdelanie, vzťah k počítačom,
prostredie kde študujú), typ vyučovanej látky (teória, praktická činnosť, pracovné postupy) či
technologické možnosti (počítače, siete, pripojenie na Internet). Pripravená výuka vždy okrem
odovzdávania vyučovanej látky študentom v atraktívnej forme zaisťujú spätnú väzbu od
študentov pomocou testovacích otázok, volieb z možností či návrhov riešenia. Študenti sú tak
aktívne vťahovaní do výuky. Do základných prostriedkov distribúcie CD patrí CD ROM,
lokálne PC disky, miestna počítačová sieť, Intranet, Internet či kombinované metódy. CD
ROM a lokálne disky uchovajú značné množstvo údajov, k nevýhodám naopak patrí
náročnejšia aktualizácia vyučovanej látky. Trendom je preto distribúcia výučby na Intranet či
Internet. Tieto prostriedky prinášajú jednotné štandardy, prostredie a zabezpečenie, možnosť
regionálnej rozšíriteľnosti a takmer okamžitú distribúciu hotového produktu ku študentovi.
Kombinované metódy spájajú výhody uloženia údajov na CD ROM či disk používateľa s
výhodami Intranetu/Internetu [4].
Výsledky projektu KEGA
Na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky Materiálovotechnologickej
fakulty v Trnave je pripravovaný multimediálny software pre podporu odborného predmetu
„Mechatronika“ Strednej priemyselnej školy združenej v Trnave. Keďže multimédiá sú
vydarenou kombináciou obrazu, animácie a zvuku, tvoria tak dobrú názornú vyučovaciu
pomôcku, ako aj progresívnu metódu v sprostredkovaní informácií. Obohacuje sa tak
preberané učivo o príťažlivú grafiku, či hovorené slovo, všetko dobre metodicky spracované,
čo sa prejavuje v kvalite osvojených poznatkov, čase uchovania týchto informácií, ale
predovšetkým v zainteresovanosti žiakov v procese učenia sa. Študenti sa na také vyučovacie
hodiny tešia. Dokonca aj tých menej „naklonených škole“ vyučovanie priťahuje, lepšie sa im
darí učivo zapamätať. Myš namiesto klasického ukazovadla je oveľa príjemnejšia, rovnako aj
odpovedať pri počítači, nie pri tabuli.
Obr. 1 Úvodná strana pripravovanej multimediálnej učebnice
„Mechatronika“
Snahou každého pedagóga je, aby študenti látku dobre chápali a mali o ňu záujem. To
znamená, aby učiteľov výklad bol zrozumiteľný a názorný. V tomto smere môžu veľmi
125
pomôcť nové informačné technológie, ktoré pomáhajú pedagógom urobiť vyučovací proces
zaujímavejší [4]. Ich zaradenie do výukového procesu môže učenie výrazne spestriť a
zefektívniť. Na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky je v rámci
projektu KEGA MŠ SR č. 003 STU – 4/2012 pripravovaný multimediálny software pre
výučbu aplikačného softwaru MECHATRONIKA. Program pri komunikácii s používateľom
používa text, grafiku a animáciu. Jednotlivé kapitoly ponúkajú problematické celky postupne
vetvené do menších jednotiek s malým množstvom odovzdávaných údajov, ktoré ponúkajú
výukový text, hlbšie vetvenie k podrobnejším informáciám alebo pripojenú ukážku, ktorá
pomocou animácie názorne ukazuje postup činnosti, ktorý by mal študent ovládať.
ZÁVER
Aplikácia spĺňa všetky požiadavky, ktoré na ňu boli kladené. Pre študenta strednej školy je
výhodou multimediálnych programov možnosť voľby individuálneho tempa a ďalšieho
postupu štúdia podľa vlastných potrieb. Študent je nútený pracovať samostatne, hľadať
potrebné údaje, rozhodovať sa a voliť vlastné postupy, ľahšie objavuje nové dôležité
informácie a súvislosti, čím vzniká automotivácia [4].
ABSTRAKT
Výpočtovú techniku možno efektívne uplatniť vo všetkých fázach vyučovacieho procesu, to
znamená pri motivácií, pri opakovaní si nadobudnutého učiva, pri osvojovaní nového učiva,
jeho upevňovaní a prehlbovaní a hodnotení študentov, pri domácej príprave a iné. Študent
v dôsledku využívania internetu ako jedna z najmodernejších súčastí IKT, je vyspelejší, má
väčší rozhľad, je samostatnejší a sebavedomejší, je však na druhej strane rozptýlenejší
a unaviteľnejší.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
MM aplikácie, tvorba, výučba, školské
ACKNOWLEDGEMENTS
The contribution was elaborated within the research project KEGA project No. 3-7285-09
Contents Integration and Design of University Textbook "Specialised Robotic Systems" in
Print and Interactive Modules for University of Technology in Zvolen, Trenčín University and
Slovak University of Technology in Bratislava.
POĎAKOVANIE
Tento príspevok bol podporovaný a vypracovaný v rámci prebiehajúceho projektu KEGA
MŠ SR No. 003STU-4/2012 s názvom: Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice
Mechatronika pre stredné odborné školy.
ACKNOWLEDGEMENT
The contribution is sponsored by KEGA 003STU-4/2012 prepared project „Elaboration of
interactive multimedia textbook of Mechatronics for secondary vocational schools“.
LITERATÚRA
[1] BOŽEK, P., NEMLAHA, E.: Integrácia obsahu a tvorba stredoškolskej učebnice.
Zabezpečovacia
technika
interaktívnou
multimediálnou
formou.
Nitra, 2010, ISBN 978-80-552-0336-2
[2] MELEZNÍK, A. 1994, Inžinýrska pedagogika. Praha: ČVUT 1994, ISBN 80-01- 01214X
126
[3] PIVARČIOVÁ, E., ŠIPOŠ, Ľ., CSONGRÁDY, T. 2001, Multimediálna výuka – software
pre samoštúdium, CD, Zvolen, ISBN: 80–228–1036–3.
[4] RYBANSKÝ, R., BOŽEK, P. 2005, Multimediálne technológie pre využitie e-learningu
vo výučbe. In TechMat 05 : Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace.
Pardubice : UP, 2005, s. 99 - 102. ISBN 80-7194-803-9
[5] TUREK, I. 1997. Tvorba zrozumiteľného textu, Bratislava: Vienala, 1997, ISBN 80967249-9-1
KONTAKT
RNDr. Mária Tóthová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Trnave,
Materiálovotechnologická fakulta,
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky,
Hajdóczyho 1
917 24 Trnava
e-mail: [email protected]
Doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
Slovenská technická univerzita v Trnave,
Materiálovotechnologická fakulta,
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky,
Hajdóczyho 1
917 24 Trnava
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
127
Nový modul na Portáli VŠ – databáza e-vzdelávacích kurzov
New module for Portal of Universities - Database E-learning Courses
Darina TÓTHOVÁ (SR), Ľubica ŠEMELÁKOVÁ (SR)
ABSTRACT
Portal of universities was established on land of association EUNIS-SK in 2005 as a project
Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic and solves since
2006. It forms a gate to information’s for applicants of study, university students and the
general public. For several years, members of the association on various forums suggest
the solutions of problematic allocation ISBN to electronic courses, which they see as the
only possibility for the recognition of the work that they are doing to improve education
without having to do a sort of "copy" e-course in printed form and classic publishing,
respectively CD creation. Module Database e-courses will to solve this problematic.
KEY WORDS
Portal of Universities, universities, EUNIS-SK, E-learning
ÚVOD
Portál VŠ je prístupný z URL: https://www.portalvs.sk. V súčasnosti obsahuje nasledovné
moduly: Informácie o vysokej škole, Elektronická prihláška na VŠ, Projekty - v súčasnosti je
to najmä KEGA (s možnosťou prezentácie informácií aj z iných celoštátnych projektov),
Databáza konferencií a seminárov, Publikačná činnosť – prepojenie s CREPČ, eVzdelávanie
– evidencia e-kurzov a objektov, Aktuality – všeobecné z VŠ, Aktuality MŠVVaŠ.
Databáza e-vzdelávacích kurzov (DEKa)
DEKa je navrhovaný nový modul Portálu VŠ. Ide o prostredníctvom internetu sprístupnený
priestor určený na podporu e-vzdelávania, pri zabezpečení trvalej dostupnosti kurzov
a dokumentov. V súvislosti s masívnym nasadením LMS MOODLE na slovenských školách
(všetky vzdelávacie stupne) ide predovšetkým o prácu v tomto systéme.
Na Portáli DEKa budú uverejňované:
- hotové kurzy s možnosťou na mieste si ich vyskúšať,
- kurzy alebo učebné materiály, ktoré si záujemca môže stiahnuť a použiť v inštalácii LMS
MOODLE na svojej škole pri zachovaní pôvodných autorských práv,
- články určené na podporu e-vzdelávania.
Zároveň DEKa bude plniť funkciu úložiska s cieľom dlhodobého uchovávania kurzov a iných
dokumentov.
Portál bude mať pridelené ISSN a bude stanovovať formálne kritériá a podmienky pre
zverejňovanie kurzov, učebných materiálov a iných dokumentov.
Zverejnené kurzy i články prejdú schvaľovacím procesom redakčnou radou (nezávislí
oponenti – generovanie nezávislých oponentov z databázy) a po odporučení na uverejnenie na
portáli budú publikované pod prideleným jednoznačným identifikárotom DOI (Digital Object
Identifier) a licenčne ošetrené podľa predstáv autora prostredníctvom verejných licencií
Creative Commons. Ak budú kurzy spĺňať formálne kritériá, bude im pridelené aj ISBN.
128
Možnosť prideľovania ISBN ako aj stanovenie formálnych kritérií budú definované ako
súčasť prípravy portálu.
Základné východiská pre vytvorenie Portálu DEKa
Návrh na realizáciu modulu vznikol na základe:
 Potreby publikovania e-kurzov za účelom celoživotného vzdelávania.
 Veľkého záujmu učiteľov VŠ o publikovanie e-kurzov, ktorý bol prezentovaný na
mnohých konferenciách a seminároch.
Technické východiská
 Existujúca infraštruktúra Portálu VŠ v Dátovom centre
 Zabezpečenie centrálneho zálohovania
Softvérové východiská
 Možnosť použitia virtuálneho servera na Portáli VŠ
 Použitie centrálnych databáz (databáza zameraní, CRZ)
 Prepojenie s modulom Evidencia e-kurzov
 SQL databáza
Metodické východiská
Skúsenosti členov pracovnej skupiny:
 s tvorbou e-kurzov
 s poskytovaním metodickej podpory pri tvorbe e-kurzov
 s hodnotením e-kurzov (2 členovia sú dlhoročnými členmi poroty súťaže E-learning
v Hradci Králové)
Hlavné ciele a výhody modulu Databáza E-vzdelávacích Kurzov (DEKa)
Technické
1. Vytvorenie priestoru na sprístupnenie kurzov odbornej i laickej verejnosti (inštalácia LMS
MOODLE, programátorská a grafická úprava systému, doprogramovanie chýbajúcich
modulov podľa návrhov pracovnej skupiny).
2. Návrh SQL databáz.
• Databáza zameraní (zdroj Portál VŠ),
• Databáza recenzentov (polia: meno, priezvisko, pracovisko, škola, email, telefón,
zameranie1, zameranie2) – zdroj Centrálny register zamestnancov.
• Databáza kurzov.
Metodické - pre zvýšenie kvality kurzov
1. Návrh redakčnej rady, ktorá bude schvaľovať kvalitu vkladaných kurzov. Redakčná rada
bude databáza nezávislých oponentov z viacerých slovenských prípadne i českých
vysokých škôl, ktorá na základe navrhnutého formulára pre ohodnotenie kvality kurzu
schváli/posunie na dopracovanie/zamietne uverejnenie kurzu.
2. Návrh formulára na zápis metadát kurzu.
Riešenie autorského práva tvorcov kurzov a licenčné ošetrenie kurzov
1. Projekt bude riešiť otázku autorského práva
2. Kurzy zverejnené na DEKe budú licenčne ošetrené prostredníctvom verejných licencií
typu Creative Commons. Tento typ licencie umožňuje prevzatie celých materiálov
a prípadne možnosť ich ďalšej úpravy či ďalšie šírenie. Informácie o spôsobe licencovania
budú uvedené pri každom publikovanom materiáli.
129
Creative Commons sú verejné licencie, ktoré dopĺňajú autorský zákon a umožňujú
publikovať autorské diela tak, že má autor väčšie možnosti rozhodnúť o tom, ako sa s jeho
dielom má nakladať. Môže umožniť dielo zdieľať a ďalej s ním pracovať, upravovať ho
tak, že toto použitie je konzistentné s autorským zákonom. Ide pritom o tzv. otvorené
licencie, ktoré sa týkajú všetkých potenciálnych užívateľov diela, o ktorých autor
v momente zverejnenia diela nemusí nič vedieť. Autor uzatvára zmluvu so všetkými, ktorí
jeho dielo budú chcieť využiť a dáva im tak niektoré práva k dielu, zatiaľ čo iné si
vyhradzuje.
3. Projekt bude riešiť otázku dlhodobej dostupnosti a identifikácie zverejňovaných
dokumentov prostredníctvom DOI (Digital Object Identifier). Začlenenie e-vzdelávacích
kurzov, ktoré splnia požadované kritériá, do systému registrácie publikačnej činnosti by
malo podporiť prideľovanie ISBN. Preto sa bude projekt venovať aj vymedzeniu
formálnych kritérií pre prideľovanie ISBN.
LMS MOODLE
Portál DEKa bude postavený na systéme LMS MOODLE. Publikované kurzy v ňom budú
priamo dostupné a/alebo sú ponúknuté na stiahnutie z databázy (ako archivované zálohy
kurzov v LMS MOODLE, z ktorých je kurz možné rozbaliť alebo ako výučbové objekty).
Publikované články budú dostupné tiež z databázy a budú mať formát PDF.
Prehľad databáz na DEKe:
- Databáza vložených kurzov určených na prehliadnutie (možnosť bez nutnosti prihlásenia
sa na portál), odskúšanie kurzu priamo na DEKe (nutnosť prihlásenia sa).
- Databáza vzdelávacích objektov, kde budú zhromažďované záznamy o kurzoch, ktoré
budú na DEKe ponúknuté na stiahnutie. Pri každom kurze bude v zázname uvedené, akou
licenciou sa riadi ďalšie použitie kurzu.
- Databáza článkov publikovaných na portáli. Budú navrhnuté aj tématické okruhy pre
vložené články.
Informácie o nových článkoch a kurzoch budú zverejnené na hlavnej stránke modulu DEKa
v diskusnom fóre.
Vyhľadávanie v databázach bude používateľsky príjemne a bude riešené pomocou nastavení
vhodných filtrov.
Portál Databáza e-vzdelávacích kurzov bude prepojený aj s Portálom VŠ (export údajov
o kurze z portálu DEKa na PVŠ) a s ďalším plánovaným novým modulom Celoživotné
vzdelávanie.
ZÁVER
Na rokovaní pracovnej skupiny združenia EUNIS-SK “E-vzdelávanie” vznikli nasledovné
závery:
 Inšpirovať sa prístupom zavedeným na Masarykovej univerzite v Brne ohľadom
vytvárania
pracovísk
pre
podporu
tvorby
e-vzdelávacieho
obsahu
(grafická a progamová realizácia myšlienok pedagógov).
 Venovať väčšiu pozornosť tvorbe e-learningových kurzov, ich evidencii, doriešiť
prideľovanie medzinárodných štandardných čísiel - ISSN, resp. ISBN.
 Vydať ročenku EUNIS-SK.
 Podporiť evidenciu E-kurzov.
S uvedenými závermi úzko súvisia ďalšie body, a to vytvorenie podmienok na publikovania
na portáli EUNIS-SK, resp. Portáli VS, stanovenie kritérií hodnotenia e-vzdelávacích kurzov
pre publikovanie na Portáli, inovácia modulu E-vzdelávanie.
130
Veríme, že modul DEKa naplní tieto závery a bude podporený Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu, ako i vysokými školami na Slovensku.
ABSTRAKT
Portál VŠ vznikol na pôde združenia EUNIS-SK v roku 2005, ako projekt MŠVVaŠ sa rieši
od roku 2006. Tvorí bránu k informáciám pre uchádzačov o štúdium, študentom vysokých
škôl a širokej verejnosti. Už niekoľko rokov členovia združenia na rôznych fórach navrhujú
riešenie problematiky prideľovanie ISBN elektronickým kurzom, čo vidia ako jedinú
možnosť uznávania práce, ktorú robia pre skvalitňovanie výučby bez toho, aby museli robiť
akúsi „kópiu“ e-kurzu do tlačenej formy a jeho klasické publikovanie, resp. vytvorenie CD.
Modul Databáza e-kurzov bude túto problematiku riešiť.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Portál VŠ, vysoké školy, EUNIS-SK, e-learning
LITERATÚRA
[1] TÓTHOVÁ, Darina - FABUŠ, Juraj - MAGÁT, Ľuboš. 2009. Novinky týkajúce sa
Portálu VŠ. In Zborník z medzinárodnej konferencie Univerzitné informačné systémy.
Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009, s. 232-237. ISBN: 978-80-5520309-6
[2] TÓTHOVÁ, Darina - MAGÁT, Ľuboš - FABUŠ, Juraj. 2009. Portál vysokých škôl
a projekty s ním úzko prepojené. In Zborník z konferencie pre rektorov a vrcholových
manažérov slovenských vysokých škôl - Strategický význam IKT pri riadení vysokých
škôl na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009
[3] TÓTHOVÁ, D. - FABUŠ, J. - DZIVÁK, J. - MAGÁT, Ľ.: Portál VŠ. [online]. [cit. 2012
- 01 – 10]. In: Rozvojové projekty VŠ Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Dostupné na internete: http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/system/files/PortalVS1_3.doc
[4] ŠEMELÁKOVÁ, Ľubica. 2009. Plusy a mínusy používania LMS MOODLE na FEM
SPU v Nitre. In Zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou
Sieťové a informačné technológie - SIT 2009 na CD nosiči. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita (SPU), 2009, s. ?-?. ISBN: 978-80-552-0278-5
[5] Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu : metodická príručka / Šemeláková
Ľubica, Palková Zuzana, Tothová Darina, Bellérová Beáta, Poláčik Tomáš. - 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. - 101 s. - ISBN 978-80-552-0849-7.
KONTAKT
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Centrum informačných technológií,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Ing. Ľubica Šemeláková
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Centrum informačných technológií,
Tr. A. Hlinku 2,
131
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Marcela Hallová, PhD.
132
Organization of mechatronic system maintenance and repair
Organizácia opráv a údržby mechatronických
systémov
Yuri V. TURYGIN (RU), Mária TÓTHOVÁ (SR), Pavol BOŽEK (SR)
ABSTRACT
Maintenance and repair adaptive strategies play an important role in supporting the
operational efficiency of mechatronic systems. Thereby, further application of computer
aids and generation of automated control system for maintenance and repair works at
production enterprises is expected.
KEYWORDS
maintenance and repair works, automatic control system, mathematic support and
software, reference data
INTRODUCTION
Maintenance of mechatronic system operational efficiency is a complex and urgent task. As
for the advanced mechatronic systems (including machining centers, paper-making machines
and many others), the timely and qualitative maintenance is essentially important during their
operation. Development and application of adaptive strategies for maintanance and repair of
enterprise engineering systems implies wide application of computing facilities and creation
of automatic control system for maintenance and repair works. The main goal of automatic
control system for equipment repairing is improvement of organization and functioning of the
enterprise repair services and service companies, and activities on increasing the
manufacturing effectiveness. The guiding principle of creating the automatic control system
for equipment repair, which is the component of the computer integrated manufacturing
(CIM) system, is the approach that provides creation of CIM system as a single complex,
covering all aspects of economic organizing and industrial engineering activities of the
enterprise repair service.
Automatic control
Providing the engineering enterprise with the advanced automatic equipment and increasing
the requirements to its reliability and effectiveness establish new tasks for the repair plant
management. Dynamic regulation of repair service activity and scientific forecasting in the
field of application and reproduction of manufacturing equipment by its technical state
estimation are of greater and greater importance within control matters. In this connection the
automatic control system for repair activity becomes thereupon the necessary element of the
whole manufacturing process. System analysis of repair control at enterprises allowed
determining the following main models and structures of repair control functions:

formal structure (subdivision structure of repair service department, hierarchy and
number of employees in each subdivision);

hierarchic structure;

structure of functions, including the structure and hierarchy of control functions;

information structure, determining the network of data flows between subdivisions and
employees of the department;

structure of technical facilities (structure and technical characteristics of the whole
133
engineering office equipment, including hardware CIM and diagnostics systems).
Sets of tasks for repair automatic control system
The advanced repair automatic control system (RACS) must solve the following sets of tasks:

generation and maintenance of the system reference base;

estimation and account of repair schedule fulfillment;

dynamic control of repair works;

maintenance control;

diagnostics of equipment and its component technical state;

management of repair service staff;

control of repair material support (preparation);

estimation and account of repair expenses for specific types of equipment;

control of repair service warehouses;

control of mechanical-repair department if it is present in the enterprise structure.
On the basis of analyzing the operation process and leading production experience the
requirements have been stated to the sets of tasks, solved within repair CIM systems.
Calculation and account of performing the schedule of preventive repair works (PRW).
According to the accepted system of maintenance and repair (SMR), for each item of the
equipment or production line the performance of various (current, medium, overhaul)
preventive repair works is provided. Based on this information the annual and monthly
schedules of PRW are designed. The annual schedule of equipment PRW is the main
document to analyze all technical and economical indices of the repair service and to ground
the production program of the enterprise. Information and reference base of the set should
provide the acquisition of initial data to generate the individual repair schedules for each item
of the equipment. The account of actually performed works is the basis of refinement and
addition of the information and reference base.
Dynamic control of the equipment repair provides first of all the refinement of repair
schedules and size based on the report data on performing the repair activity during the
previous period, definition of the work size during unplanned stops. In order to increase the
efficiency of repair control, it is reasonable to apply repair flow charts which comprise the
information, necessary to prepare and perform works at the specific equipment, labor costs
and workers’ skills to perform repair operations. Information of the flow charts is applied to
generate the tasks for repair workers to perform the works and to process the data of their
performing.
Maintenance control. This set implies the development and control of performing the
schedule of lubricating and other preventive measures to determine the consumed amount of
lubricants. The information and reference base of the set is generated based on the equipment
ratings.
Diagnosing the technical state of the equipment and its components is the constituent part of
the maintenance. However, the importance, separate character of such works, necessity and
reasonability of keeping the information and reference base allows to single out the solution
of the task of evaluating the equipment technical state into a separate set. When there is the
computer-aided system of diagnosing the technical state of separate types of the equipment,
these systems are the component parts of the repair CIM. The considered set of tasks allows
automatizing the development of the diagnostics frequency, data processing and analysis with
giving the solution according to evaluation results of the technical state of the equipment and
its components.
Labor force control. The set of tasks implies the calculation of the amount of workers to
perform each repair, defined by the annual and monthly schedules, definition of workers’
skills depending on the performed works, foundation of attracting the contractors to the repair
works. Material support (preparation) of the repair. Timeliness of preparing the components
134
and parts to be replaced during the repair allows to reduce the idle time of the production
equipment. In this connection it is reasonable to automatize the estimation of the demand in
spare parts within the specific repair, generation of orders to manufacture and buy spare parts,
definition of the demand in other materials to perform the repair works.
Estimation and account of repair expenses. The set of tasks must provide the preparation of
the financial estimation documentation for each type of the repair, account of actual expenses
for the repair and their analysis, which provides increasing the efficiency of the repair service
operation.
In general case, each set must provide the execution of the following functions: generation
and maintenance of the reference base; estimation and planning of works to be executed;
account of performed works and state analysis.
CONCLUSION
Solving the enumerated sets of tasks within CIM systems reduces the work content of calculations, increases the responsiveness of repair control and operation quality of paper-making
equipment. The greatest efficiency of CIM systems is achieved by participation of direct
executives in the process of preparing and making decisions. Such an interaction of
executives and CIM system is possible when delegating the solution of a certain number of
repair control tasks directly to the working place of the mechatronic system operator.
ABSTRAKT
Adaptívna stratégia údržby a opravy hrajú významnú úlohu v podpore prevádzkovej
efektivity mechatronických systémov. Preto sa očakáva ďalšie uplatňovanie počítačových
a automatizovaných
systémov riadenia. Implementujú sa do procesu údržby
a opravárenských prác vo výrobných podnikov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
údržba a opravy, automatický riadiaci systém, matematická podpora a softvér, referenčné
dáta.
ACKNOWLEDGEMENT
The contribution is sponsored by KEGA 003STU-4/2012 prepared project „Elaboration of
interactive multimedia textbook of Mechatronics for secondary vocational schools“.
This work was written as part of the strategic development program of the Izhevsk state
technological university by name M.T. Kalashnikov PSR/A2/D2.5/KAP “Development of
methods for modeling and performance evaluation of manufacturing systems engineering as
an information management system for automated machinery manufacturer.”
References
[1] ABRAMOV I.V., TURYGIN YU.V. Improving the maintenance and repair system for
cellulose, paper and cardboard manufacturing equipment // Cellulose, paper and
cardboard. 1992. - N 8-9. - pp. 23-24 (in Russian).
[2] TURYGIN Y.V., BARBORAK О., FAITOVA N., ZHABKA YA. Automatic Control
System For Equipment Repairing // 11. medzinarodna vedecka konferencia «TRANSFER
2009. Vyucнvanie Novich Poznatkov V Strojrskej Praxi (The Utilization of the New
Knowledge in the Engineering Practice), Trenčin, Slovakia, 17. – 18. September 2009. –
Trencin, 2009, 135 -142 S. (ISBN 978-80-8075-414-3).
[3] DEMOČ, V., ALÁČ, P. 2002, Significance of information and systems, Sofia,
Bulharsko, s. 189 – 191, ISSN 1311-4506
135
[4] ČIEGIS, R., TAMOŠIŪNAS, T., RAMANAUSKIENĖ, J., NAVICKAS, K. Darnaus
industrinių zonų vystymosi vertinimas. Monografija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto
leidykla. ISBN 978-609-430-030-1. 344 p.
[5] TURYGIN Y. V., MAGA D., FAITOVA N. Building of a Flexible (Adaptive) Structure
for Mechatronic System’s Repair Cycle // Proceeding of 13th International Conference
on Mechatronics „Mechatronika 2010“, June 4-6, 2010, Trenianske Teplice, Slovakia. Trenčíanske Teplice, Slovakia, 2010. 112 – 114 S. (ISBN 978-80-8075-451-8).
CONTACT
Prof. Yury V. Turygin, DSC.
Kalashnikov Izhevsk State Technical University,
Studencheskaya str., 7, 426069,
Izhevsk, Russia,
e-mail: [email protected]
RNDr. Mária Tóthová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Trnave,
Materiálovotechnologická fakulta,
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky,
Hajdóczyho 1
917 24 Trnava
e-mail: [email protected]
Assoc. Prof. Pavol Božek, PhD.
Slovak University of Technology,
Faculty of Materials Science and Technology,
Institute of Applied Informatics, Automation and Mathematics,
Hajdóczyho 1,
917 24 Trnava, Slovakia
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
136
Informatizácia spoločnosti v Slovenskej republike
ako podpora riadenia a vzdelávania
Informatization of Society in Slovak Republic
as support for management and education
Roderik VIRÁGH (SR)
ABSTRACT
Information and Communication Technologies are already now our future. We almost
cannot imagine our daily life without them by using only a mobile phone, personal
computer or a simple calculator. And yet the informatization in our society is not like in
other countries of the European Union. Knowledge economy is based on information
society and the Slovak Republic has a potential to improve it with usage of ICT. But this
improvement cannot be reached without technical equipment of people, enterprises,
government and technically educated society in basic informatics. Slovak economy has not
so much finances to support these changes. The European Union provides sufficient
support for her member states in this field. Her main goal is the integration of her partial
economies in a promoting global economy.
KEY WORDS
Information and Communication Technologies, innovation, finances, information society,
knowledge economy
ÚVOD
Informačná spoločnosť, informácie, informačné technológie, to sú v dnešnej dobe často
používané slová. Ich základom sú informácie, ktorých význam sa stále stupňuje. Ide hlavne
o ich spracovanie a schopnosť ich spracovať, ako aj používať. K tomuto účelu je potrebné
mať spoločnosť, ktorá sa vyzná v informačných technológiách a tým podporuje celý chod
hospodárstva, nielen národného, ale ako členovia Európskej únie aj medzinárodného až
globálneho. Tento príspevok je zameraný na charakteristiku a možnosti podpory informačnej
spoločnosti ako súčasť znalostnej ekonomiky Slovenskej republiky. Prečo je vlastne potrebné
rozvíjať informačnú spoločnosť a aké sú možnosti podpory a vyzdvihnutie významu digitálne
sprístupniť služby verejnej správy pre občanov.
Od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť zasiahlo našu ekonomiku niekoľko zmien,
z ktorých sú najvýznamnejšie transformácia z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú
ekonomiku, plná integrácia do Európskej únie a uskutočnenie rozsiahlych štrukturálnych
reforiem. Slovenská republika s úspešnosťou realizuje mnoho štrukturálnych reforiem, medzi
ktoré patria napr. reforma verejných financií, daňová reforma, reforma zdravotníctva a pod.
Avšak tieto reformy sú štrukturálne, ale v oblasti vedomostne orientovaných odvetví výrazne
zaostávame za krajinami EÚ. Do tejto oblasti patrí informatizácia spoločnosti. Aj keď má SR
výborné krajinné a pracovné podmienky pre konkurenčné prostredie, nedosahujeme takú
konkurenčnú schopnosť ako okolité krajiny.
Toto prostredie je založené na nízkych nákladoch na prácu, ktorá je dôsledkom zdedenej
štruktúry priemyslu a služieb, zameraných predovšetkým na sektory s nízkou pridanou
hodnotou, vysokou surovinovou náročnosťou, nízkou mierou využívania poznatkov,
inovatívnosťou a inklúziou IKT od ekonomických a sociálnych procesov.
137
Informatizácia spoločnosti je zameraná na rozvoj potenciálu postaveného na vedomostiach,
informáciách, ľuďoch a ich schopnosti informácie efektívne využívať. Je potrebné zamerať sa
na počítačovú gramotnosť, bezpečnosť v oblasti IKT, vzdelávanie v oblasti IKT pre novú
generáciu efektívnych pracovníkov a rozvoja ekonomiky SR. Pre SR je veľmi podstatné, aby
sa svojou ekonomickou činnosťou a znalostnou ekonomikou dostala na úroveň okolitých
krajín a tým zvýšila svoju konkurencieschopnosť.
V súčasnosti sa nachádzame v oblasti inovatívnosti medzi najslabšími krajinami v EÚ.
Vedomostná ekonomika je u nás na nižšej úrovni. Jej základ tvorí informačná spoločnosť,
ktorá pozostáva z IKT a jednotlivcov, ktorí nimi dokážu efektívne narábať. Efektívna
komunikácia a práca s informáciami je založená práve na týchto zložkách. Slovenská
republika ako súčasť Európskej únie a globalizujúcej ekonomiky musí podporovať sektor
informačných technológií, ktorý je najvýznamnejším zdrojom inovačnej výkonnosti.
K efektívnemu využívaniu IKT v celkovom národnom hospodárstve prispieva aj využívanie
internetu, a to nielen vládnym sektorom, ale aj spoločnosťami, firmami, malými podnikateľmi
a samozrejme aj domácnosťami. Internet na Slovensku využíva podstatná časť obyvateľov,
ale jeho využiteľnosť nie je v takej miere, ako v okolitých krajinách, čo je spôsobené jeho
nízkou prenosovou rýchlosťou, ktorá je významná v oblasti rozvoja komerčných služieb
a obchodu s digitálnym obsahom. V úrovni eBusinessu je dnes SR na konci rebríčku EÚ.
Rozloženie digitálnych zručností v populácií je nerovnomerné a vo všeobecnosti nízke. Podiel
obyvateľov s expertnými zručnosťami v IT (6 zo 6 zručností) je vysoko za priemerom EÚ.
Podiel obyvateľov so základnými (užívateľskými) zručnosťami je hlboko pod priemerom EÚ.
Kým v krajinách EÚ-15 ovláda 5 zo 6 základných IKT zručností 24 % obyvateľov, tak v SR
je to iba 19 %. Medzi základné IKT zručnosti patria:
1. užívatelia využívajú počítačovú myš na spustenie programov ako prehliadač a Word,
2. užívatelia ovládajú kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov,
3. užívatelia ovládajú vyberanie, kopírovanie a vkladanie údajov z obrazovky,
4. užívatelia ovládajúci základné aritmetické vzorce pre prácu s tabuľkami a grafmi,
5. užívatelia ovládajúci komprimovanie súborov,
6. užívatelia, ktorí naprogramovali počítačový program a používajú špecifický
programovací jazyk.
Priemerná dostupnosť on-line verejných služieb v EÚ sa od roku 2009 do roku 2010 zvýšila
zo 69 % na 82 %. Sprístupnenie vyššieho počtu služieb on-line pomáha verejnej správe
znižovať náklady a odstraňovať byrokraciu vo vzťahu k podnikom a občanom. Európska únia
sa usiluje dosiahnuť, aby do roku 2015 každý druhý občan a štyri z piatich podnikov
využívali služby elektronickej verejnej správy. Členské štáty, ktoré úplne sprístupňujú
základné verejné služby on-line, uľahčujú život svojim občanom a podnikom a znižujú
vlastné náklady. V roku 2010 dosiahla dostupnosť balíka 20 základných verejných služieb
(napr. registrácia motorového vozidla, daňové priznanie alebo registrácia novej spoločnosti)
on-line v Európe 82 %, čo je výrazný nárast oproti roku 2009, keď tento počet predstavoval
69 %. Najlepšie výsledky dosahujú Rakúsko, Írsko, Taliansko, Malta, Portugalsko a Švédsko,
kde sú on-line sprístupnené všetky základné služby. Bulharsko, Taliansko a Lotyšsko počas
roka 2010 výrazne pokročili v sprístupňovaní služieb on-line. Je dôležité poznamenať, že
služby pre podniky sú pokročilejšie ako služby pre občanov. Túto skutočnosť je potrebné mať
na zreteli v podnikateľskom sektore Slovenskej republiky, aby sa zvýšila jeho
konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre zahraničných investorov.
Doleuvedený graf predstavuje on-line prístupnosť služieb verejnej správy v krajinách EÚ
(roky 2009 - 2010). Slovenská republika taktiež využíva rôzne prostriedky informačných
systémov na uľahčenie chodu verejnej správy a rôznych administratívnych úkonov. Úlohou
138
verejnej správy nie je len poskytovanie takýchto služieb, ale aj ich ochrana. Z tohto hľadiska
je potrebné sa venovať aj bezpečnosti informačných systémov a celého digitálneho prostredia.
Graf 1: Prístupnosť on-line služieb verejnej správy v % za obdobie 2009 – 2010 v krajinách EÚ27.
Zdroj: http://www.bka.gv.at/site/5247/default.aspx
Informatizácia spoločnosti sa rozvíja aj v malých obciach ako aj vo veľkých mestách. Menšie
obce však majú o polovicu menej služieb poskytovaných on-line ako veľké mestá. Dôvodom
je zrejme skutočnosť, že menšie miestne správy a ich občania uprednostňujú osobný kontakt
alebo iné tradičnejšie spôsoby alebo že malé správy nemajú dostatočnú kapacitu (stratégiu,
financovanie, spôsobilosti) na poskytovanie služieb on-line. V tomto smere je potrebné
zamerať prostriedky na informatizáciu spoločnosti aj do týchto oblastí.
Vývoju informatizácie spoločnosti bráni stav verejných financií a investičné možnosti
vlády SR. Prepad financií v rokoch 2009 a 2010, finančná kríza, ale aj nevhodná štruktúra
výdavkov v rokoch predtým donútili riadenie financií k reštriktívnym rozpočtovým
opatreniam plošne, teda aj v oblasti informačných technológií. V oblasti IT sa riešia len
rozvojové projekty, ktoré sú vyvolané tými najsilnejšími impulzmi (napr. kritický stav
technológií, strata podpory technológie alebo hrozba havárie). Z tohto dôvodu sú investície do
rozvoja informačných technológií minimálne. Avšak tieto investície nie sú jediným zdrojom
podpory rozvoja informačnej spoločnosti. Projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj IKT môžu
byť financované z Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS). Ide o sériu
masívnych investičných projektov v oblasti rekonštrukcie alebo vybudovania informačných
systémov na najmasovejšie použitie v rámci rezortov alebo na národnej úrovni. V horizonte
niekoľko málo rokov sú to prakticky jediné väčšie zdroje na financovanie IKT. Ich určenie je
dané cieľmi OPIS, ide teda o služby eGovernmentu a elektronizáciu verejnej správy.
V súčasnosti je v realizácií 37 projektov OPIS. Ku koncu septembra roku 2012 bolo
využitých celkovo 532 mil. EUR. Táto čiastka predstavuje 63 % z celkových prostriedkov
z poskytnutých prostriedkov OPIS. Do konca roka 2012 sa predpokladá a je potrebná ďalšia
investícia do rozvoja z programu OPIS, a to vo výške 52 mil. EUR. Na rok 2013 je
vyčlenených 295 mil. EUR v rámci OPIS.
Informatizácia verejnej správy je zámer, ktorý by mal smerovať najmä k zvyšovaniu
efektivity. Vnútorná efektivita sa chápe v zmysle poskytovania služieb občanom za nižšie
náklady ako pred zavedením iniciatív informatizácie. Vonkajšia efektivita je nepriama,
139
pretavená do rýchlejšieho vybavenia občana. Vzhľadom na absenciu strategického riadenia IT
vo verejnej správe neboli uplatnené ani žiadne významné iniciatívy. MF SR pripravilo v roku
2011 niekoľko iniciatív smerujúcich k zavedeniu koncepčného a jednotného prístupu
k rozvoju informatizácie verejnej správy.
V rokoch 2012 až 2014 bude tieto iniciatívy uplatňovať v praxi s cieľom dosiahnuť posun
v riadení IKT na kvalitatívne vyšší stupeň. Do konca roku 2013 by mala byť elektronicky
dostupná väčšina služieb poskytovaných verejnou správou, ktoré by mali pokrývať 90 %
životných situácií občanov. V rokoch 2009 a 2010 mala Slovenská republika dostupných viac
ako 60 % služieb verejnej správy on-line. Týmto spôsobom sa SR približuje priemeru on-line
verejných služieb v EÚ.
ZÁVER
Z doterajšieho vývoja informatizácie spoločnosti a verejnej správy vyplýva jednoznačný smer
zlepšujúcej sa situácie nielen v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, ale aj pre jej
občanov. Podporné projekty a kooperatívnosť SR s krajinami EÚ výrazne napomáhajú
zlepšovať situáciu informatizácie spoločnosti. Pre verejnú správu a hlavne pre občanov je
veľmi prínosné, aby mali čo najviac služieb sprístupnených on-line, nakoľko je dnes už „online“ takmer každý obyvateľ. Avšak prístupnosť na internet je len prvá prekážka. Tou ďalšou
je poskytovanie obyvateľom, ako aj podnikateľskému sektoru vysokorýchlostný internet pre
podporovanie elektronického obchodovania, ktoré sa netýka bežných nákupov cez internet
a kuriéra, ale ide o obchodovanie s elektronickými dátami, ako sú napr. hudba, filmy, softvér,
on-line konferencie a pod. Sprístupnenie internetu do každej domácnosti bude mať
v budúcnosti vplyv aj na zavedenie elektronických volieb, ktoré zrejme bude využívať najmä
mladá generácia. Taktiež je podporovať aj malé obce, aby sprístupňovali viac služieb on-line
a dostávali sa tak na informačnú úroveň väčších miest.
V oblasti vzdelávania majú informačné a komunikačné technológie tiež veľký význam, nielen
z hľadiska využívania moderných vyučovacích prostriedkov, ale aj z hľadiska zvyšovania
počítačovej gramotnosti. Preto je dôležité využívať finančné prostriedky na podporu
vzdelávania v IKT, čomu môžu dopomôcť aj projekty OPIS.
Pre Slovenskú republiku je dôležité, aby svoje kroky pri informatizácií spoločnosti začala
práve od občanov, prepracovala sa cez malé obce, mestá a podniky majúce v nich sídlo
a pôsobnosť až po národné hospodárstvo. Podpora všetkých daných zložiek bude mať
významný vplyv na podporu a rozvoj vedomostnej ekonomiky SR.
ABSTRAKT
Informačné a komunikačné technológie sú už teraz naša budúcnosť. Zrejme nikto si už ani
nedokáže bez nich predstaviť život, či už je to mobilný telefón, počítač, alebo aj obyčajná
kalkulačka. A predsa nie je informatizácia našej spoločnosti na takej úrovni, ako je tomu
v krajinách EÚ. Slovenská republika má potenciál na to, aby rozvíjala svoju vedomostnú
ekonomiku založenú práve na informatickej spoločnosti s využitím IKT. Na využitie tohto
potenciálu je však potrebná aj spoločnosť, ktorá je informaticky vzdelaná, zdatná a má
dostatočné technické prostriedky. Na ich financovanie však slovenská ekonomika nemá
dostatok financií. Dostatočnú pomoc však dostáva od Európskej únie, ktorej dlhodobým
cieľom je integrácia jej jednotlivých ekonomík do podporujúcej sa globálnej ekonomiky.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Informačné a komunikačné technológie, inovatívnosť, financie, informačná spoločnosť,
vedomostná ekonomika
140
LITERATÚRA
[1] VIRÁGH, Roderik. 2012. Bezpečnosť digitálneho prostredia v Slovenskej republike :
diplomová práca. Nitra : SPU. 53 s.
[2] ŽILÁKOVÁ, D. 2011. IT ročenka 2011. Ministerstvo financií SR, s. 166 – 169.
[3] Operačný program Informatizácia spoločnosti, Bratislava. 14. júna 2012, verzia 4.0.
[on-line]. [cit. 2012- 26 -11] Dostupné na internete: http://www.opis.gov.
sk/data/files/2863_8965.pdf
[4] Úrad vlády SR. Riadiaci orgán OPIS. Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 sa
hovorilo aj o OPIS. [on-line]. [cit. 2012- 27 -11] Dostupné na internete:
http://www.opis.gov.sk/na-medzinarodnom-kongrese-itapa-2012-sa-hovorilo-aj-oopis/
[5] Digital Agenda of Europe. Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into
action - 9th Benchmark Measurement. [on-line]. [cit. 2012- 29 -11] Dostupné na
internete: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detaildae.cfm?item_id=6537
[6] Digitales Österreich - EU-Benchmark 2010 der E-Government Basisdienste. [on-line].
2012 [cit. 2012-04-13]. Dostupné na internete:
http://www.bka.gv.at/site/5247/default.aspx
[7] i2010 High Level Group. Benchmarking Digital Europe 2011-2015 a conceptual
framework. [on-line]. [cit. 2012- 29 -11] Dostupné na internete: http://ec.europa.eu
/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2
011-2015.pdf
KONTAKT
Ing. Roderik Virágh
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Zuzana Korcová
141
Evaluation of teaching programming from the students' point of view:
results of a research
Ján ZÁHOREC (SR)
ABSTRACT
Grammar schools belong to a higher level of secondary education (ISCED 3A). Their role
is to prepare students for further study at any university. The authors of this paper
conducted research aimed at assessing the teaching of programming at grammar schools in
Slovakia and, for comparison, in the Czech Republic as well, since these countries and
their education systems have developed in a similar way for the most part. A particularity of
the research was that it was based on the students’ evaluation of various factors that
significantly affect the quality and conditions of the teaching process. The assessed factors
were related to the popularity of the subject, applicability of the gained knowledge,
attractiveness and demands of the curriculum content, clarity and attractiveness of
curriculum presentation by teachers, suitability of particular methods for curriculum
presentation, engagement level of tasks to be solved, quality of the used textbooks, the ways
of note-taking and the use of teaching aids..
KEYWORDS
Programming education, upper secondary education, grammar schools, quality of
teaching, factors influencing the quality of the education process, strengths and
weaknesses of programming education.
INTRODUCTION
Courses in algorithms and programming currently present one of the most challenging
thematic units for students within the curriculum of upper secondary education subjects
(ISCED 3) in computer science/informatics [1]. Gaining knowledge of algorithms and
acquiring programming skills involves, following [2], developing the skills needed for
theoretical analyses of information, applying basic algorithmic structures, proposing different
solutions to algorithmic problems, designing algorithmic procedures, finishing incomplete
scripts and, ultimately, being able to improve the efficiency of the students’ own algorithms.
The main objective of the presented research was to assess the current state of
programming education at grammar schools (student age group 16 to 19 years) in Slovakia. A
particularity of the research was that the assessment was done from the perspective of the
students. Due to the common historical development of the Slovak and Czech education
systems and markedly different results achieved by Slovak and Czech students in various
international monitoring (PISA, TIMSS) [3, 4, 5, 6, 7] we decided to assess the state of
programming education also in grammar schools in the Czech Republic, and consequently to
compare the situation in these two countries.
RESEARCH METHODOLOGY
Creating the research samples in the observed countries (Slovakia – SK, Czech – CZ) was
based on the availability of schools. However, the schools involved in the research in both
countries represented different regions as well as different sizes of towns. The total number of
respondents was 238; 177 respondents were from Slovakia and 61 respondents from the
Czech Republic.
The level of programming teaching was evaluated based on 14 factors, which influence the
quality of teaching. Their importance is derived from our previous experience and research
142
results [8, 9], professional literature in this field [10, 11, 12, 13, 14, 15] and communications
with other experts (both research workers and programming teachers). Specifically, we took
these 14 factors into account:
P1 – the popularity of the subject,
P2 – the applicability of the gained knowledge in the students’ future,
P3 – the attractiveness of the curriculum content,
P4 – the demands of the curriculum,
P5 – the clarity of presentation of new material by teachers,
P6 – the attractiveness of curriculum presentation by teachers,
P7 – the suitability of particular methods for curriculum presentation,
P8 – the engagement level of tasks to be solved,
P9 – the clarity of textbooks used,
P10 – the usability of knowledge for solving practical problems,
P11 – the attractiveness of teaching aids used,
P12 – the way in which students make written notes of the presented subject
matter,
P13 – the appropriateness of specific methods in written notes preparation,
P14 – sources of concern related to the subject.
In the questionnaire we used to collect the necessary data, the respondents expressed their
answers (evaluations of the relevant assessed factors) according to their opinions to the
ordinary items P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9 and P10 using a 7-point scale (1 – most negative
assessment/attitude; 4 – neutral, emotionally indifferent assessment/attitude; 7 – most positive
assessment / attitude) and to the nominal items P7 and P11 – P14 choosing the most suitable
answer for them among several given alternatives. The offered alternatives to the particular
items were the following:
P7 – the kind of explanation preferred by the student: a – teacher explains the subject
matter without using teaching aids; b – teacher explains the subject matter using various
teaching aids; c – teacher also involves students in the explanation of the new subject matter;
d – teacher gives individual tasks to students and supervises their progress; e – if other, state
what you like;
P11 – positive or negative answer to the question whether there are also other teaching aids
used during the lessons of programming in addition to computers (P11a) and, in case of a
positive answer, the assessment of how interesting the used teaching aids are for the students
(P11b): a – very uninteresting; b – uninteresting; c – rather uninteresting; d – neither
uninteresting nor interesting; e – rather interesting; f – interesting; g – very interesting;
P12 – the way in which students are asked to take their written notes: a – the teacher dictates
the notes to us; b – we take our written notes according to the teacher who writes the notes on
the blackboard or presents electronic notes using a dataprojector; c – part of the written
notes we take according to the notes made by the teacher and part of the notes we take from
the textbooks ourselves; d – we take our written notes completely by ourselves on the basis of
the teacher’s explanation; e – we take all our written notes from the textbooks ourselves at
school; f - we take all our written notes from the textbook ourselves at home; g – we do not
take written notes of the presented subject matter at all;
P13 – positive or negative answer to the question of whether the method of note-taking is
convenient for the student (P13a) and in case of a negative answer indicating the method,
from the same alternatives as stated in P12, which the student would prefer (P13b);
P14 – possible reasons for feeling scared or nervous before programming lessons: a – I am
not afraid of anything; b – unpreparedness/I am not prepared properly; c – oral examination;
d – practical tests; e – getting a bad grade; f – fear of repeated lack of understanding the
presented subject matter; g – other, state what.
143
The questionnaire’s reliability was proved by identification of its suspicious items by means
of the analysis of the questionnaire/item analysis [16]. Statistical processing of the collected
data was based on chi-square tests, calculating the contingency coefficient, analysis of
variance for repeated measurements ANOVA, Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt
corrections for repeated measures in the analysis of variance and on graphical visualization.
Analysis and Interpretation of Research Results
Analysis and Interpretation of the Results of the Ordinary Items
The results of multidimensional analysis of variance for repeated measures (Table 1) confirm
the statistical independence of the respondents' answers to the questionnaire items as a whole
from the COUNTRY factor. Although the differences between responses to the questionnaire
items, depending on the nationality of the respondents (COUNTRY factor), are not significant
(p = 0.121 > 0.05), the Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt correction (Lower Bound) for
repeated measures of variance analysis (Table 2) confirm the statistical significance (p <0.01)
of differences between item ratings.
Table 1 Multidimensional analysis of variance for repeated measurements
Degrees
Sum of
Mean
Fof
p-value
Squares
Square statistic
freedom
Absolute
33177.9
33177.9 3302.84 0.00000
1
value
0
0
6
0
0.12969
COUNTRY 23.23
1
23.23
2.312
8
Error
2370.68 236
10.05
Table 2 Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt correction (Lower Bound) for repeated
measures of variance analysis
Lowr.Bnd Lowr.Bnd Lowr.Bnd Lowr.Bnd
Epsilon
Upr.sv1
Upr.sv2
Upr.p
ITEM
0.125000
1.000000
236.0000
0.000001
ITEM*COUN
0.125000
1.000000
236.0000
0.120666
TRY
After investigating the overall score of the ordinary items, we tested which items have
significant differences in the responses in terms of the COUNTRY factor. The results of the
statistical analysis obtained separately for each of the items applying the COUNTRY factor
are presented in Fig. 1. The graphs show the point and interval estimates of the average
ratings of individual items separately for the group of the Slovak and Czech respondents.
144
Fig. 1. Average point and interval score of each item, divided by the COUNTRY factor
Despite the fact that the differences between the groups of Czech and Slovak respondents are
not statistically significant, the graphs (Fig. 1) show a tendency for Slovak respondents to
assess individual factors in a more positive way than the Czech respondents.
Czech students graded the attractiveness of the programming lesson content the highest (P3
mean score 5.1, meaning on the scale used 5 – rather interesting). This item achieved slightly
lower rating by the Slovak respondents (4.8). In addition to the attractiveness of the
curriculum, Czech students gave a high rating to the importance of the knowledge gained in
the study of algorithms and programming for their personal interests and future professional
functioning in society (P2 = 4.8, i.e. evaluation reaching a score of 5 on the scale used, which
means I will probably use the knowledge gained). They also declared their programming class
as rather popular (P1 = 4.6, i.e. closer to rather popular than to neither popular nor
unpopular, within the range used).
As a positive finding in regards to the quality of the teaching of programming we consider the
results of the item P5, mainly in the case of the Slovak group of respondents. The value of 5.1
means that Slovak students grade the clarity of the teachers’ presentation of the new topics as
essentially positive, because this value represents an assessment of rather understanding on
our scale.
The lowest average score, which was significantly lower compared to the other items, was the
same in both groups – item P4 (the demands of the curriculum) and P9 (clarity of textbooks
used).
Czech students consider the curriculum in programming to be rather difficult (P4 = 3.4),
while Slovak students evaluated it as neither difficult nor easy (P4 = 4.0). This raises an
interesting aspect of our findings. It is a fact that the Slovak respondents on the one hand
characterize programming as a rather popular subject (P1 = 4.9) and its content interesting
(P3 = 4.8) and teacher's presentation of curriculum as basically easy to follow (P5 = 5.1, i.e. a
score of 5 – the teacher's interpretation of the new topics is rather understandable), but on the
other hand, they take an essentially neutral stance on the complexity and difficulty of the
subject (P4 = 4.0, i.e., a score of neither difficult nor easy).
As for the questionnaire item P9, the group of Czech respondents assessed the textbooks used
in programming classes with regard to their clarity, catchiness and attractiveness of content as
rather unsatisfactory (P9 = 3.4) and the Slovak respondents rated is as neither satisfactory
nor unsatisfactory (P9 = 4.0).
145
Analysis and Interpretation of the Results of Nominal Items
The null hypotheses for each nominal item were expressed in such a way that the answer to
the relevant item does not depend on the factor COUNTRY. Most of the null hypotheses were
disproved (see the p-values smaller than 0.05 shown in Table 3). The differences between the
respondents’ answers depending on the factor COUNTRY were statistically significant in the
following cases:
 item P7 in relation to the factor COUNTRY,
 item P11a in relation to the factor COUNTRY,
 item P12 in relation to the factor COUNTRY.
Table 3 The results of the chi-square test of independence for nominal items according to the
COUNTRY factor
ITEM / FACTOR
P7 (5) / COUNTRY (2)
P11a (2) / COUNTRY (2)
P12 (7) / COUNTRY (2)
P13a (2) / COUNTRY (2)
P14 (7) / COUNTRY (2)
Pearson's chi-square test
χ2
13.1936
4.9161
15.7321
0.4971
6.5097
sv
4
1
5
1
6
p
0.0104
0.0266
0.0077
0.4808
0.3686
Contingency
coefficient
χ2
0.2292
0.1423
0.2490
0.0457
0.1632
Cramer
coefficient
χ2
0.2354
-0.1437
0.2571
0.0457
0.1654
Fig. 2 Interaction diagram for item P7 according to the COUNTRY factor
The responses to the item P7 showed (Fig. 2) that for Slovak students the most suitable
method of presentation of the new curriculum by teachers is the case when the teacher also
involves the students in the presentation of the new curriculum (45.8%) or when s/he explains
the curriculum himself/herself, using various teaching aids (39%). For Czech students the
priorities of these two methods were inverse (24.6% and 63.9%).
As to the use of teaching aids in teaching programming (aside from computers), the results of
the item P11 showed a very low usage of various teaching aids in programming classes in
both countries. The vast majority of respondents (SK- 52.5 %, CZ - 68.9 %) stated that during
algorithm and programming lessons teaching aids are not used.
For the item P12, in which we asked about the ways in which students make written notes of
the presented subject matter, we recorded the highest level of significance of differences
compared to the remaining contingency coefficients P7 x COUNTRY, P11a x COUNTRY,
P13a x COUNTRY, P14 x COUNTRY (contingency index of 0.249). While in Slovakia the
dominant method of note-taking is to follow teachers’ dictation, the Czech students use
146
significantly different ways to record the curriculum content. Taking individual notes based
on the teacher’s presentation is just as frequent as the teacher dictating notes to students.
In the case of the item P14, in which we assessed what evokes a sense of fear and anxiety in
the surveyed students before a programming class, the most frequent response for both groups
of respondents was that they usually have nothing to fear before programming classes.
CONCLUSION
Based on the achieved research results the following weaknesses and strengths of the current
state of teaching programming in the Slovak and Czech Republic can be identified:
 The most problematic aspect of programming classes in both countries is the use of
textbooks (the total achieved assessments from neutral to negative).
 Another weakness is attractiveness of tasks solved during the lessons, as those that
teachers currently assign do not seem to interest the students, (they are rated as neither
interesting nor uninteresting).
 A negative aspect is also a very low usage of various teaching aids in programming
classes. Despite the overall low frequency of the use of various teaching aids in
programming education in Slovak and Czech schools, the situation in Slovakia can be
evaluated as much more favourable, because the results showed a significantly greater
rate of the use of teaching aids by Slovak teachers compared to Czech ones.
 Mainly in the light of a lack of textbooks of proper quality, the professional
performance level of teachers of programming (the clarity of their presentation of new
curriculum) seems to be a strength of teaching programming in both countries
concerned and mainly in Slovakia.
 In the Czech Republic students are, in a significant way, led to take their own notes in
addition to copying what the teacher dictates. By contrast, the dominant note-taking
method in Slovakia is for the teachers to dictate the exact notes the students should
take, which we consider to be a weakness of teaching programming in Slovakia. But
to a large extent this may be due to the lack of quality textbooks. On the other hand,
the textbook problem has also been identified in the Czech Republic, where teachers,
in spite of this, do not forget to develop students' independence even while taking
notes.
REFERENCES
[1] SAELI, M., PERRENET, J., JOCHEMS, WIM M.G., ZWANEVELD, B.: Teaching
Programming in Secondary School: A Pedagogical Content Knowledge Perspective.
Informatics in education, 10(1), pp. 73–88 (2010)
[2] FUTSCHEK, G.: Algorithmic thinking: the key for understanding computer science. In:
Mittermeir, R.T. (ed.) ISSEP 2006. LNCS, vol. 4226, pp. 159–168. Springer, Heidelberg
(2006)
[3] OECD. PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow’s World. Volume 1: Analysis.
Paris, OECD. (2007)
[4] OECD. PISA 2006. Volume 2: Data. Paris, OECD (2007)
[5] OECD, PISA 2009 Results: Executive Summary. Paris, OECD (2010)
[6] KURAJ, J., KURAJOVÁ, J.: TIMSS 2003 – Trendy v medzinárodnom výskume
matematiky a prírodovedných predmetov. Národná práva. Štátny pedagogický ústav,
Bratislava (2006)
[7] MANDÍKOVÁ, D., TOMÁŠEK, V.: Výsledky českých žáků ve výskumu TIMSS 2007.
Matematika Fyzika Informatika, 19(5), Prometheus, Praha, pp. 275–291 (2010)
147
[8] HAŠKOVÁ, A.: Quality Education Indicators as a Component Part of the School
Assessment. Quality Education in European Context and the Dakar Follow-up. UKF
Nitra, 66–72 (2003)
[9] ZÁHOREC, J., HAŠKOVÁ, A., MUNK, M.: Impact of Electronic Teaching Materials on
Process of Education - Results of an Experiment. Informatics in education, 9(2), pp.
261–281 (2010)
[10] KURLAND, D.M., PEA, R.D., CLEMENT, C., MAWBY, R.: A study of the
development of programming ability and thinking skills in high school students. In:
Soloway, E., Spohrer, J.C. (Eds.), Studying the Novice Programmer. London, Lawrence
Erlbaum Associates, pp. 83–112 (1989)
[11] HOLMBOE, C., MCIVER, L., GEORGE, C.: Research agenda for computer science
education. In: G. Kadoda (Ed.), Proc. 13th Workshop of the Psychology of Programming
Interest Group, pp. 207–223 (2001)
[12] LAPIDOT, T., HAZZAN, O.: Methods of teaching a computer science course for
prospective teachers. Inroads – The SIGCSE Bulletin, 35(4), pp. 29–34 (2003)
[13] RAGONIS, N., HAZZAN, O., GAL-EZER, J.: A survey of computer science teacher
preparation programs in Israel tells us: computer science deserves a designated high
school teacher preparation! In: SIGCSE’10 Proceedings of the 41st ACM Technical
Symposium on Computer Science Education. Milwaukee, Wisconsin, USA, pp. 401–405
(2010)
[14] VAN DIEPEN, N., PERRENET, J., ZWANEVELD, B.: WhichWay with Informatics in
high schools in the Netherlands? The Dutch dilemma. Informatics in Education, 10(1),
pp. 123–148 (2011)
[15] SAELI, M., PERRENET, J., JOCHEMS, WIM M.G., ZWANEVELD, B.: Programming:
Teachers and Pedagogical Content Knowledge in the Netherlands. Informatics in
education, 11(1), pp. 81–114 (2012)
[16] ZÁHOREC, J., HAŠKOVÁ, A.: Evaluation of the Current State in Teaching Informatics
at Upper Secondary Level of Education (ISCED3A) in the Slovak Republic: Conceptual
and Methodical Starting Points. In: Proceedings 2011 IEEE International Symposium on
IT in Medicine & Education (ITME 2011). IEEE, Guangzhou University: China, pp. 317321, IEEE Catalog Number: CFP1253E (2011)
KONTAKT
PaedDr.Ján Záhorec, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Katedra informatiky,
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): Ing. Marcela Hallová, PhD.
148
Sociální inženýrství v univerzitním prostředí
Social engineering in relation to the university environment
Stratos ZERDALOGLU (ČR)
ABSTRACT
With the development of information and communication technologies in recent years, the
risk of stealing sensitive data is increasing. This is particularly obvious in the fields of
online banking or information systems, where both customers and operators are exposed to
various techniques of social engineering - how to manipulate people. The issue of social
engineering is quite new, but rapidly evolving, and there is need to react flexibly. Users are
most vulnerable to phishing, pharming and pretexting. The author deals with
sociotechnical methods in relation to the university environment, along with outlining
possible ways of defense and effective enhancement of user cognizance.
KEYWORDS
Social engineering, phishing, security, university
ÚVOD
Metody, pomocí nichž nějaká osoba vyláká neoprávněně soukromé a citlivé údaje za účelem
proniknutí do systému se nazývají metody sociálního inženýrství. Dnes se sociální
inženýrství spojuje především s oblastí IT, ale jeho principy se dodnes uplatňují v reálném
světě. Jako příklad lze uvést klamání spotřebitelů v případě podomního prodeje, nebo také
předváděcí akce, kde jsou tyto metody často využívány zvlášť nemorálním způsobem.
Metody sociálního inženýrství dokážou lidi přimět, aby udělali to, co útočník chce, a
nepřemýšleli, zda je to správné, nebo ne. Hlavním cílem je získání citlivých údaje od
uživatelů a jejich následným zneužitím. K citlivým údajům patří nejčastěji přístupové kódy,
čísla platebních karet nebo hesla k informačním systémům. Tyto aktivity, souhrnně nazývané
sociotechnické metody, sází na chybějící informovanost, důvěru uživatelů a selhání lidského
faktoru. Sociotechnické metody jsou stále důmyslnější a hůře rozpoznatelné. Nejrůznější
instituce a organizace stále vylepšují prvky zabezpečení svých systémů a snaží se zvýšit
informovanost svých klientů, které upozorňují na nebezpečí sociálního inženýrství. Tato
aktivita bývá často nedostatečná.
Správci často náročně zlepšují bezpečnost informačních systémů, sází na důmyslné firewally,
nutí uživatele zadávat silná hesla, nasazují silné šifry, ale zapomíná se již na poučení a
informovanost uživatelů, kteří tak mohou ohrozit svým neodpovědným chováním sebevíce
technicky zabezpečený systém. K nejznámějším publikacím v této oblasti patří kniha
slavného hackera Kevina Mitnicka - Umění klamu, ve které jsou popisovány metody, které
byly s úspěchem použity v korporátní sféře. Vzhledem k faktu, že problematika tohoto typu je
poměrně mladá a pružně se vyvíjí, jsou dostupné především internetové zdroje.
SOCIOTECHNICKÉ METODY
Phishing
Phishing je velmi rozšířená metoda sociálního inženýrství. Oběti je zaslán zfalšovaný e-mail,
který vybízí k zadání citlivých údajů útočníkovi formou odpovědi na e-mail. Často také
149
obsahuje odkaz, který vede na podvodný web, tvářící se jako originální webové stránky dané
instituce. Takovéto e-maily bývají rozesílány za pomocí nejrůznějších spamovacích technik.
Pharming
Pharming je nebezpečná metoda podobná phishingu, ve které útočník kromě zaslání
podvodného e-mailu, získá přístup k DNS serveru, nebo upraví soubor, který se stará o
překlad doménových jmen na IP adresy. U phishingu je možno u URL poznat, že došlo k
přesměrování na jinou doménu. Ovšem u pharmingu se zobrazuje skutečná adresa dané
instituce a tudíž je rozpoznání mnohem náročnější.
Pretexting
Pretexting můžeme označit jako jednu z nejstarších metod sociotechniků. Snaží se vylákat
nejčastěji pomocí telefonu zdánlivě nedůležité informace od různých osob. Jejich spojením
však může zjistit klíčové údaje, které by měly být každou firmou nebo institucí přísně
střeženy.
Nigerijské dopisy
Nigerijské dopisy jsou specifický druh podvodu, kdy se podvodník snaží vylákat ze své oběti
peníze pod různými záminkami - veškerá komunikace však probíhá na dálku přes dopisy nebo
e-maily a k osobnímu kontaktu podvodníkem a obětí vůbec nemusí dojít. Tato technika sází
na citovou stránku člověka - nemoci, či pomoc v nouzi slavným osobnostem nebo
významným činitelům.
Na co sází sociotechnik:
Autorita – lidé mají tendenci se podřídit osobě s vyšší mocí
Sympatie – sympatické osobě snáze uvěříme a vyhovíme
Vzájemnost – důraz na společenský souhlas
Obr. 1 Ohrožení koncového uživatele, Cleverance 2012
DISKUSE
Ačkoliv metody sociotechniky jsou spojovány především s bankovními systémy, vyskytuje se
tento jev i v akademickém prostředí. Na Mendelově univerzitě v Brně existuje rozsáhlý
informační systém, který umožňuje studentům se snadno orientovat ve studijní agendě a
přistupovat k univerzitním zdrojům - diskového úložiště, e-mailům a dalším službám. Přístup
do většiny univerzitních systému je řešen způsobem jednotné autentizace – LDAP a AD
(ActiveDirectory). Uživatelé tedy využívají pouze jedno jméno a heslo pro všechny služby,
což v sobě skrývá potenciální nebezpečí prozrazení klíčového údaje. Jeden z prvních
sociotechnických útoků na Mendelovu univerzitu byl zaznamenán v roce 2008, kde byly
rozesílány phishingové e-maily, které se tvářily jako e-maily České spořitelny. Vzhledem k
množtví e-mailů rozeslaných na e-mailové adresy uživatelů Mendelovy univerzity, bylo
přistoupeno k dočasnému blokování pošty z této organizace. Zasílání bylo obnoveno ihned po
150
odeznění tohoto masivního phishingového útoku. V posledních letech ale přibývají
phishingové e-maily, které cílí na uživatele Mendelovy univerzity a přichází z adres, které
mají zfalšovanou hlavičkou e-mailu. Cílí na uživatele informačního systému a vybízejí k
přihlášení na externí adrese pod nejrůznějšími záminkami. Některé e-maily přichází v
anglickém jazyce, některé jsou strojově přeloženy do češtiny.
Ukázka phishingového e-mailu, který obdržela řada studentů a zaměstnanců v listopadu 2012:
Attention,
Review the secure link below and logon into your email account to improve = the filter
services in the webmail systems to avoid virus and spam emails.
http://www.*****.com/admins/
Do not ignore this message.
Mendel University in Brno.
---- Msg sent via @Mail - http://*******
Je asi zřejmé, jaké důsledky může mít vyplnění soukromých údajů na příslušné adrese.
Útočník by získal přihlašovací údaje do univerzitního informačního systému a přístup k
dalším službám. Navíc lze uvážit, že řada uživatelů používá stejné přihlašovací údaje i do
jiných služeb - např. služby internetového bankovnictví, soukromé poštovní schránky nebo
jiné informační systémy.
Dalším problémem je získání autentizovaného přístupu k e-mailovému účtu uživatele a jeho
kompromitaci. Z toho důvodu bylo přistoupeno k omezení počtu odeslaných e-mailů na
uživatele za definované časové období. Při každém takovém útoku je zveřejněna také zásadní
informace v informačním systému, která výrazně upozorňuje zaměstnance a studenty
univerzity na podvodné sdělení. Uživatelé, kterým byl zkompromitován účet, byli vyzváni k
neprodlené změně hesla do informačního systému. Výše uvedená řešení jsou vždy reakcí na
vzniklý problém. Každý takový incident se zachytí až za nějakou dobu, kdy je řada účtu již
kompromitována. Vzhledem k situaci, že těchto útoků stále přibývá a metody sociálního
inženýrství jsou čím dál více důmyslnější, je zapotřebí zvýšit informovanost studentů a
zaměstnanců na Mendelově univerzitě. Kromě phishingu je univerzitní prostředí ohroženo
neméně závažnou sociotechnickou metodou – metodou pretextingu. Pretexting je založen na
telefonním rozhovoru sociálního inženýra s vybranou osobou na univerzitě. Za pomocí
falešné identity a smyšlených příběhů může sociotechnik vylákat řadu důvěrných informací
zejména z řad zaměstnanců a spolupracovníků. V rámci procesního řízení a informovanosti
klíčových pracovníků je na místě uspořádat informační školení s upozorněním na
problematiku pretextingu.
V návaznosti na tento palčivý problém je v přípravě projekt s názvem Zvýšení informovanosti
studentů MENDELU proti metodám sociálního inženýrství.
Cílem tohoto projektu je přispět ke snížení míry ohrožení studentů MENDELU
sociotechnickými metodami a zajistit lepší ochranu studentů proti těmto metodám a
technikám. Projekt bude vyžadovat širokou spolupráci z řad studentů i akademických
pracovníků. Součástí řešení bude také analýza současných procesů univerzity a návrh
nastavení jejich parametrů tak, aby byla míra rizika u těchto metod sociálního inženýrství byla
snížena na nejnižší možnou úroveň. Zejména postup vydávání hesel do informačního
151
systému, informovanost studentů prvních ročníků o případných rizicích nebo také způsob
přihlašování do kolejní a univerzitní sítě.
ZÁVĚR
Ochrana dat by měla patřit k primárnímu cíli každé komerční i neziskové organizace. Kromě
budování složité bezpečností ochrany by měla být zajištěna dostatečná informovanost
uživatelů a procesy nastavené tak, aby riziko úniku dat a důvěrných informací bylo
minimalizováno.
ABSTRAKT
S rozvojem informačních a komunikačních technologií v posledních letech stoupají i rizika
odcizení citlivých údajů. Patrné je to zejména v oblastech elekronického bankovnictví nebo
informačních systémů, kde jsou zákaznici i provozovatelé ohrožení nejrůznějšími
technikami sociálního inženýrství - způsobu manipulace lidí. Problematika sociálního
inženýrství je poměrně nová, velmi rychle se vyvíjí a je třeba na ni pružně reagovat.
Uživatelé jsou nejvíce ohroženi phishingem, pharmingem a pretextingem. Autor se v článku
zabývá sociotechnickým metodami ve vztahu k univerzitnímu prostředí. Zároveň nastiňuje
možné způsoby obrany a efektivní zvýšení informovanost uživatelů.
KLÍČOVÁ SLOVA
Sociální inženýrství, bezpečnost, phishing, univerzita
LITERATURA
[1] MITNICK, Kevin. Umění klamu. Helion, 2003. ISBN 83-7361-210-6.
[2] Social Engineering Fundamentals. GRANGER, Sarah. [online]. [cit. 2012-11-29].
Dostupné z: http://www.symantec.com/connect/articles/social-engineering-fundamentalspart-i-hacker-tactics
[3] Sociální inženýrství z pohledu útočníka. PŘIBYL, Tomáš. [online]. [cit. 2012-11-29].
Dostupné z: http://www.ictsecurity.cz/odborne-clanky/socialni-inzenyrstvi-z-pohleduutocnika.html
[4] Sociální inženýrství. BRECHLEROVÁ, Dagmar. [online]. [cit. 2012-11-29]. Dostupné z:
http://www.systemonline.cz/it-security/socialni-inzenyrstvi.htm
[5] Βezpečnost koncových uživatelů. [online]. [cit. 2012-11-29] Dostupné z
http://www.cleverlance.com/cz/Produkty-reseni/Bezpecnost/Stranky/End-UserSecurity.aspx
KONTAKT
Ing. Stratos Zerdaloglu
Mendelova univerzita v Brně,
Provozně ekonomická fakulta,
e-mail: [email protected]
Recenzoval(a): RNDr. Darina Tóthová, PhD.
152
Download

Zborník - Eunis.SK - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre