T.C
ASKALEKAYMAKAMLIGI
I19eMilliEgitimMud融l慣gti
sayl:29254301−602.05/286
AC珊EV田GU馳耽りUR
鍋掴爛再騰
Konu:0菖renciKooperatineri
…‥MUDURL鵬UNE
ASKALE
Ilgi油MilliEgitimMud融曜intin13/01/2016tarihlive427524sayllIyaZllarl.
ilgiyazlgeregi,MilliEgitimBakanllglTemelEgitimGeneIMndurl頓n血“Ogrenci
KooperatinerinileilgiliyazllaniliSikteg6nderilmi叩Iup,konuileilgiligereklihassaslyetin
g6sterilmesive ekte g6nderilen fdm18/01/2016Pazartesigtintimesaibitimine kadar
m慣dtirl鴎timtizeg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegeregmiricaederim.
/重光
M・EminCOMAKLI
Mtid宵ra.
SubeMti地雨
EKi yaZIVeekleri 4Adet
I眺海南m;、
ilk/OrtaokulM慣d田植klerine
15/01/2016V.H.K.i M.DELiBAi
Yo高MahISimbuiCad YcniH撮OmelBin緋i
mt3Tci O4421038IO4424131096
F8X O4424】51269
8・o飲ta 謙ale25@mebgoVtr
Ayrin用IblIgI MusaD硝b噂IVHKl
囲選闘懸閲
に二品
臨躍醜聞
T.C,
ERZURUMVALiLiGi
ilMilliEgitimM朗融璃gtl
Sayl:67269960−602.05−B.427524
13.01.2016
Konu:OgrenciK00peratineri
DAGITIMYERLERINE
ilgi:MilliEgitimBakanl噌ITemelEg硝mGenelM胱r堕軒Lm12.01.2016tarihlive
349548saylllyaZISl.
Bakanl噌ImIZTemelE菖帝mGenelMnd融鴎u’n肌”0菖renciKooperatinerii−konuluilgi
yaz・lSIVeekleriiliSikteg6nderilmiiOlup,6grencilertara魚ndankurulanistihSal(批etim)ve
istihlak(tuketim)k00Perati無痛ne y6nelik bilgilerin;2010−2011,2011−2012,2012−2013,
2013−2014ve2014−2015egitim−6gretim ylIIanitibariyle ekte yer alan exceltablosuna
iilenmesive20・01・2016tarihinekadar Mnd批1噂timuzTemelEg諏mHizmetleri軸besine
g6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
SamihKIR
Valia.
ilMilliEgitimMudtirYardlmCISl
Ek:YazIVeekleh(3say鼠)
Da到tlm:
20IleeKaymakamllglna
(iIeeMilliE尊前mM融臨時鄭)
YtinetimCad.ValilikBinasIKat;4Yakutiye/ERZURUM
E−Mail:temelegitim25@meb.gov五
割ektronikAg:http:偽r2iurum.meb.gov.tr
AyrlntIllb鴫ilCinirtibatMemurMelyemTURHAN
Telefbn:(0442)2344800・113
Fa魅:(0442)2351032
Buevrakgoveni−elektronlk∼mZalI0−mzaIanm函rhttp〟evmksorgumebgov証adreslnden945b−f221397d−a7紘一06b6kodulleteyltedlicbiiir
T.C.
MiLLIEGITiMBAKANLIGI
TemelEgitimGenelM櫨d頓l堕慣
Sayl:70297673−602.05−B.349548
12.01.2016
Konu:0菖renciKooperat珊eri
(ilMilliEgitimM蘭軸1軽め
Ilgi:Strat句i Geli函rme Baikanl噌mln17.12.2015tarihli ve66968699/602.05/1304286l
SaylllyaZISl.
6ncelikliD6nGS址nProgramlEylemPlanmdayeralan一一istisnamuafiyetveindirimlerin
envanterielkarllarakbunkLraili軸nverHerilgilikurlmVekurulu函rdanteminedilecektir”
konulu eylemin sorumlulu菖u Maliye BakanlBma verilmiS Olup,eylem eallSmalarma
baSlanm$QlduguilgiyazlylaGenelM慣d融l堕timnzebildirilmistir.
Bu kapsamdaekte yeralan tabloya Ogrencilertara魚ndan kurulanistihsal(甑etim)Ve
istihlak(ttiketim)kooperat冊eriney6nelikbilgilerin2010−2014d6neminikapsayacak簿kilde
egitim 鴎retim ylllarlitibariyle∴eXcel fbrmatmda ayrl ayrl dnzenlenerekiSlenmesi ve
26101/2016tarihinekadar GenelMudurl鴎umuze g6nderilmesihususunda bilgilerinizive
gereginiricaederim.
BimurUZUN
Bakana.
DaireBaSkanl
Ek:
Lilgiyazl(lsay的
2−VeriTalepTablosu
Da吾ltlm:
BPlanl
Adres:
ElenronikA皆
ei)OSta:tegm_izlemedegerlendime@meb.gov.tr
AyrlntllIbilgiiCin:PlnarDEMmAYSATICIMilliEgitimUzmmYrd.
Tel:4132722
Faks:4177108
BuevrOkguvenileiektronlk∼mZalielmZaIonmlStlrh的偽vraksorgumebgovtradre…den89d3−cc01−37dO−bda5−9fb6koduIleteyltedlIe踊r
甘.C.
MILLIEGITIMBAKANLIGH
Stral雨iGelistirme助函an噂!
Sayl;66968699/602.05/13042861
17.12.2015
Konuは6ncelikliD6nn諦mPrograml
EylemPlanl
DAGITIMYERLERINE
ilgi:MaliyeBakanllglGelir PolitikalarlGenelM的url晦地肌04.12.2015tarihlive1224
gaylllyaZISl.
MaliyeBakanllgrnmilglyaZISlnda,YuksekPlanlamaKumlunun16.02.2015tarihlive
2015/3saylllKararlylaOncelikliD6nnS蘭nProgramlarlEyIemPlanlarlileEylemPlanlarma
iliSkin Usulve Esaslann kabuledildigi,S6z konusuEylem Planlanarasmda“iO6.Kamu
Gelirlerinin KalitesininA血11masIProgramlnm,Istisna,Muanyetveindirimlerin G6zden
Geeirilmesi”baSllklllincibile簿nln,l’1工slranumarallPOlitikasmda;Istisna,muafiyetve
indirimlerintespitedilmesi,etkilerininanalizive∴etkin樽inin619nlmesiilalt ba中萱ma yer
VerildigibildirilmiStir.
S62.konusu alt baill鄭nl numaralleyleminde yer alanl−istisna,mua窟yet ve
indirimlerinenvanterielkarllarakbmlara理由nverilerilgilikurum vekuruluSlardantemin
edilecektir.’“konulu eylemin sommlulu菖ulSe Maliye Bakanllglna VerilmlS Qlup eylem
eah$malarlnabailanmStlr,MuhtelifkanunlarlasaglarmliOlanveuygulamasIBakan噂lmlZ
uhdesinde bulunanistisna,muanyet Veindirimlerin envanterinin91karllabilmesllGm ekli
tablodayeralanhususlarailiikinistatistikiverilerindoldurulmaslistemmektedir
Ekte yeralan tablonunilgili klSlmlamm doldurularakBaikanlBImlZa enge921
Arallk2015tarihine kadar yazlile ve ertuzuns@meb.gov証印OSta adresineiletilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizivegereginiarzederim.
VeyselERDEL
Baskan
EK:VergiHarcamaListesi(lsayta)
DAGITIM:
APLANI
AtaturkBIv.06648KIZllaylANKARA
AyrmtnlbilgiieimY.ARSLAN SBF
Elektr°nikAgWW.meb・goV.tr
Tel:(0312)4131483
e−pOS批yasemin孤Slan@meb.gov巾
Faks:(0312)4186401
BuevrakguvenlIelektronlkmZa∼lelmZalanmlStirhttp侮vraksorgumebgovtradresindendFad−00ce−310d−a9f3−b3t9koduilcteyItedllebiIlr
で1●= 嵩.重…
●こ o) 亳yW Uイ 9 B ゥ ョネヌ2 ヒ驃ツ
華 tP L qI CL o 。 ーlく そ 番 の 」重 綿 ネ ィ ネ X ツ ト ;ツ
!つ ll−i
xッ
+
一基
面
ツ
ク
h
毒 .塑 ci ∋I g 嘗= qJ 善 くで tn J二 軍 .塑 】こ くも つ :つ .さま ⊂: (も てさ く; 書l−1 億 イ
〇 億 十● 章一
メ
‘P
5「
oJ も g di 南 iO 佛( ツ +" T ニ B イ イ ,h 「
B
Download

öğrenci kooperatifi 15.01.2016 14:00