T.C.
USAK VALiLi oj
it Mill! Egitim MtidtirlUgu
Sayl : 908568311-774.99-E.310019
Konu : Toplantl
11.01.2016
DAGITIM YERLERiNE
12/01120[6 Sal! gunu saat:14.00'de U~ak Mesleki ve Teknik Altladolu Lisesi
Konferans SalO1~unda "Orgiin ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Yeti~tirme Kurslarr" ile
ilgili Merkez ilfye Kurs Merkezi Okul/Kurum Mudlirltiklerinde kurslarla ilgilenen Mlidtir
YardlmcIlannm kat Il llTIlyla toplantl yapllacaktlr. Belirtilen gtin ve saatte ilgili ki~ilerin
I
toplantlda hazlr bulumnalan hususunda;
Geregint rica ederim.
Omlir OZ
Mlidtir a.
Sube MUdtirli
DAGITIM:
Kurs Merkezi IOkul MUdUrltiklerine
Gnvenli Elektron1k
lmza" Ash he Ayntdtr.
..•..H.. L.Q.... I 2O.Lb .
Meltem. E~MELI
VHKi.
Adres:Milli Egitfm Miidiirliigii-U$AK
Elektromk Ag:u$ak.meb.goY .tr
~
Aynntlh bilgi iryin: M.E$MELi-VHKi
Tel:(O 276) 2233990- 161
Faks: (0 276) 223 39 89
---------r--------------------------------~----------.---------------Bu evrak govenli el ~ktronik irnza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7d45-bcee-313a-896d-df63 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Merkez İlçe Kurs Merkezi Okul Müdürlerinin Dikkatine