T.C
ASKALE KA YMAKAMLIGI
Askale ilge Milli Egitim Mudurlugu
~5,4-
SaYI
: 79458815-903.021
Konu
: Mazeret Durumundan
Yer Degistirmeler.
o6
Ocak 2016
DAGITIM YERLERiNE
ilgi
: Bakanhgirmz insan Kaynaklan Genel Mudurlugu'nun 05/01/2015 tarih ve 105709 sayih
yazisi.
Ogretmenlerin Aile Birligi, Saglik, Can Guvenligi Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile
Diger Nedenlere bagh yer degistirme islemleri ile ilgili ilgi yazi ekinde gonderilen duyuru metni
cercevesinde yapilacaktir.
Bu kapsamda yapilacak olan il ici ve iller arasi yer degistirme islemlerinin saghkh bir
sekilde gerceklestirilebilmesi icin ogretmenlerin basvuru ve atamalanna etki edecek bilgilerin
MEBBis kayitlannda guncellenmesi icin Mudurlugumuze bildirilmesi ve herhangi bir aksakliga
meydan verilmeden sure icinde tamamlanmasi icin gerekli tedbirlerin almmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve tum idareci ve ogretrnenlere duyurusunun yapilarak duyuru metninde
belirtilen sartlar ve sureler icerisinde elektronik ortamda muracaat edenlerin muracaat
onaylanmn
incelenerek
bekletilmeden
onaylanmasi ve belgelerinin
Mudurlugumuze
gonderilmesini rica ederim.
M. Emin <;OMAKLI
Mudur a.
Sube Muduru V.
Eki: Duyuru Metni (7 sayfa)
Dagitim: Tum Okullkurum Mudurluklerine
06.01.2016 V.H.K.i.
: M.O~
Yeni Mahalle istanbul Caddesi Yeni Hiikiimet Binasi Kat: 3
AS KALE / ERZURUM
e- posta: [email protected],govJr,
Ayrmtih bilgi icin: Mahmut OK - V.HKL
Tel: 0442415 1038 - Dahili : 16
Fax: 0442415 1269
2016 OCAKAYI OGRETMENLERiN AiLE BiRLiGi, SAGLIK, CAN GUVENLiGi
MAZERETLERi VE ENGELLiLiK DURUMU iLE DiGER NEDENLERE BAGLI YER
DEGi~TiRME DUYURUSU
Bakanligmuza bagh egitim kurumlannda gorevli ogretmenlerin il ici ve iller arasinda aile birligi,
saglik, can guvenligi mazeretleri veya engellilik durumu ile diger nedenlere bagh yer degisiklikleri,
Milli Egitirn Bakanhgi Ogretmen Atama ve Yer Degistirme Yonetmeligi ile Devlet Mernurlanrun Yer
Degistirme Suretiyle Atanmalanna lliskin Yonetmelik hukumleri dogrultusunda asagida belirtildigi
sekilde yapilacaknr.
GENEL A(IKLAMALAR
1. 652 sayih Milli Egitim Bakanlrgmm Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hukmunde
Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fikrasi kapsammdaki egitim kurumlan haric olmak
uzere, alanlar itibanyla norm kadro a91g1 bulunan egitim kurumlannm tamami, Bakanligm
http://ikgm.meb.gov.trinternet
adresinde ilan edilerek ogretmenlerin tercihlerine acilacak ve yer
degistirmeler bilgisayar ortammda hizmet puarn tisttinltigti esasma gore yapilacaktrr.
2. Ogretmenlerin hizmet puarurun hesabmda basvurulann son gunu; hizmet suresinin hesabmda ise 28
Subat 2016 tarihi esas almacaktir.
3. Saglik durumu veya can guvenligi mazereti ile engellilik durumuna veya diger nedenlere bagh
olarak yer degistirme basvurusunda bulunan ve basvurusu uygun gorulen ogretmenlerin talebi halinde,
esleri de yer degistirme basvurusunda bulunabilir.
4. Basvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBis Mazeret
Durumuna Bagli Yer Degistirme Basvuru Formu doldurularak yapilacak ve belgeler egitirn kurumu
mudurlugune teslim edilecektir. Basvuru formu egitim kurumu rnudurlugunce onaylanacak ve bir
ornegi ogretmene verilecektir.
5. Ogretrnenler, basvuru formunun gercege uygun sekilde doldurulmasmdan sorumludur. Basvurular
onaylanmadan once egitim kurumu yoneticiliklerinden belgeye dayah bilgi duzeltme talebinde
bulunulabilecektir. Basvuru suresi i9inde bilgi dtizeltme talebinde bulunanlardan onay a~amasllldaki
ba~vurulan reddedilerek, onaylanml~ ba~vurular ise iptal edilerek ogretmenlerin yeniden ba~vuru
yapmalan saglanacaktIr.
6. Ogretmenler, ba~vuru stiresi i9inde, gorevli oldugu egitim kurumuna ya da kadrosunun bulundugu
illilge milli egitim mtidtirltigune dilekge vermek suretiyle yer degi~tirme ba~vurusundan
vazgegebilecektir. Bu durumda ogretmenlerin ba~vurulan elektronik ortamda da iptal edilecektir.
7. Ogretmenlerin ~ahsen ba~vuru yapmalan esas olmakla birlikte, gorevli olduklan illilge dl~lllda
bulunan ogretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun ileti~im ara9lanyla
kadrolannlll bulundugu egitim kurumu mtidtirltigtine stiresi i9inde ul~tlrarak ba~vurulanllln
onaylanmasllll isteyebilecektir. Yoneticiler bu b~vurulan
stiresi i9inde elektronik ortamda
onaylayarak formun 91ktlSllllgoreve ba~ladlklarmda ogretmenlere irnzalattIracaktlr.
8. Mtistakil mtidtirltigti bulunmayan egitim kurumlarlllda gorevli ogretmenler ile kadrolarl illilge milli
egitim mtidtirltiklerinde bulunan ogretmenler, ba~vurulanlll kadrolarllllll bulundugu illilge milli egitim
mtidtirliiklerine yapacaktIr.
9. Yurt dl~lllda gorevlendirilenler ile ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~l gorev siirelerinin
veya izinlerinin 28 ~ubat 2016 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler, diger ~artlan da
ta~lmalan kaydlyla yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer degi~ikligi
yapIianlardan en ge9 29 ~ubat 2016 tarihine kadar gorevine ba~lamayanlann atamalan iptal
edilecektir.
10. Basvurular iki asamada almacak; birinci asamada srrasiyla egitim kurumu, ilce ve il milli egitim
rnudurluklerince onaylanacaktir. ikinci asamada ise egitim kurumu tercihleri ahnacak ve egitim
kurumu mudurluklerince elektronik ortamda onaylanacaktir.
11. Elektronik Basvuru Formu dismda bir belgeyle veya posta yoluyla yapilan basvurular; gerekli
sartlan tasimayan basvurular; gercege aykm bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun bicimde
isaretlenmeden yapilan basvurular ile Elektronik Basvuru Formu ciktrsi imzalanmadan ve
onaylanmadan yapilan basvurular gecersiz sayilacak; gecersiz basvurulara dayah yer degistirmeler
iptal edilecektir.
12. Yer degistirme slirecinde yapilan islemlerle ilgili olarak gercege aykm beyanda bulunan
ogretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu basvurulan onaylayan sorumlular hakkinda yasal
islern yapilacaknr.
13. Yer degistirme surecinde ihtiyac duyulan aciklamalar Bakanligm http://ikgm.meb.gov.trinternet
adresinden aynca duyurulacaktir,
14. Ogretmenlerden aday olarak gorev yapmakta iken herhangi bir nedenle gorev yerleri
degistirilenler, en gee 15 Subat 2016 tarihinde atandiklan yerlerde gorevlerine baslayarak
adayhklanmn kaldinlmasma esas sinava yeni gorev yerlerinde katilacaktir.
SAGLIK MAZERETiNE
BAGLI YER DEGi~TiRMELER
Ogretmenlerden;
a) Kendisi, esi veya cocuklanrnn,
b) Anne, baba veya yargi karanyla vasi tayin edildigi kardeslerinden birisinin,
hastahgimn ogretmenin gorev yaptrgi yerde tedavisinin mumkun olmadigi veya mevcut gorev yerinin
soz konusu kisilerin saghk durumunu tehlikeye dusurecegini egitim ve arastirma hastanesi veya
universite hastanelerinden alacaklan saglik kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istedigi
ilce/ildeki egitim kurumlanna atanmak uzere yer degistirme basvurusunda bulunabilecektir.
Aynca, anne, baba veya yargi karanyla vasi tayin edildigi kardeslerinden birisi i<;in egitim ve
ara~ttrma hastanesi veya liniversite hastanelerinden ahnan saghk kurulu raporlarmda "Ba~kasmm gli<;
ve yardlml olmakslzm hayatml devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya karde~inin
Adres KaYlt Sistemine (AKS) kaYlth adresinin bulundugu yere yer degi~tirme ba~vurusunda
bulunabilecektir.
Ba~vuruda istenecek belgeler ~unlardlr:
a) Ba~vuru tarihi itibanyla ara~tIrma hastanesi veya liniversite hastanelerinden son altt ay i<;indeahnan
yukanda a<;lklananmuhtevaya uygun saghk kurulu raporu,
b) Karde~ine vasi tayin edilenlerden mahkeme karar!.
E~, anne, baba, s:ocuk ve karde~ i<;inveya vasi tayini sebebiyle ahnml~ saghk kurulu rap orlan ile
yapdan ba~vurularda onay makamlarl, aile klitligune i~lenmi~ ki~isel bilgilerin ozetlerini gosterir
vukuath nlifus kaYlt ornegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
AiLE BiRLiGi
MAZERETiNE
BAGLI YER DEGi~TiRMELER
1. 6gretmenlerden e~leri;
a) 657 saYlh Devlet Memurlarl Kanununun 4/A ve 41B maddeleri kapsammda,
b) Sosyal Glivenlik Kurumuna bagh,
c) 506 sayih Kanunun gecici 20 nci maddesine gore bankalar icin kurulmus
tabi,
<;)TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslannda,
d) A vukat olup baroya kayith ve vergi mukellefi olarak,
e) Milletvekili, belediye baskaru, muhtar ve noter olarak,
caltsanlar
degistirme
ile asagida 2 nei maddede belirtilenlerin
basvurusunda bulunabilecektir.
esleri,
eslerinin
ozel emeklilik
gorev
yaptigr
sandigina
il/ilceye
yer
2. Milletvekili, belediye baskam, muhtar, noter, 2451 sayih Bakanltklar ve Bagli Kuruluslarda Atama
Usulune Iliskin Kanuna ekli I ve II sayih cetvellerde belirtilen gorevlerde bulunanlar, 926 sayih Turk
Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayilr Yuksekogretim Kanunu, 2802 sayili Hakimler ve
Savcilar Kanunu, 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu kapsaminda cahsanlar (657 sayih Kanunun 41B
ve 4/C maddeleri kapsaminda sozlesmeli personel statiisiinde calisanlar dahil); 399 sayih KHK
kapsammda cahsanlar; ozel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluslannda cahsanlar ile kamu
kurum ve kuruluslannda
siirekli l~e;:l olarak calrsanlardan, eslerinin cahsmakta oldugu
kurum/kurulustan ahnacak gorev yeri belgesi (Birinci asama basvurulanrun son gunu itibanyla baska
bir il'e atamasimn yapildigtm belgelendiren kamu kurum ve kuruluslannda cahsanlann, gorev yeri
belgesi aranmadan sadece atama kararlan yeterli kabul edilecektir),
5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi Kanununun 4 iineii maddesinin (a) ve (b)
bentleri kapsammda kamu kurum ve kuruluslan disinda sigortah olarak cahsanlardan;
a) Eslerinin cahsmakta oldugu isyerinden almacak gorev yeri belgesi,
b) Baglt bulunduklan vergi dairesinden veya ilgili meslek kurulusundan almacak isyerinin faaliyette
oldugunu gosterir beige,
e) Birinei asama basvurulanrun son giinii itibanyla son iki yilhk sure zarfinda en az 360 gun sigortah
hizmeti oldugunu ve sigortahlrgmin MIen devam ettigini gosterir beIge,
e;:)idare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte iilke genelinde faaliyet gosteren ~irketlerin ~irket
merkezi dl~mda e;:ah~anlarmm ogretmen e~lerinden; aynea, atanmak istedikleri yerde e~lerinin
i~yerinin faal olduguna dair anonim ~irketler ie;:inkendi i~yerlerinden, diger ~irketler ie;:inise e;:alt~tlklarl
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kurulu~undan alaeaklan beige isteneeektir.
Aile Birligi Mazeretine Bagh Yer Degi~tirmelerde Dikkate Ahnacak Diger Hususlar
1. Devlet memurlugu ve ogretmenlikte veya sadece birinde adayhklan kaldlf1lmaml~ olanlardan
atandlklan yerde 28 Subat 2016 tarihi itibanyla bir Yllhk e;:ah~masiiresini doldurmu~ durumda olanlar,
aile birligi mazeretine bagh olarak ba~vuruda bulunabileeektir. Bu ~ekilde gorev yerleri degi~tirilen
aday ogretmenler, en gee;: 15 Subat 2016 tarihinde atandlklarl yerlerde gorevlerine b~layarak
adayltklannm kaldmlmasma esas smava yeni gorev yerlerinde katilaeaktIr.
2. 6gretmenlikte adayhgl kaldmlml~ olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar araSI yeniden
atama yoluyla ogretmenlige atananlardan atandlklarl yerde 28 Subat 2016 tarihi itibanyla en az bir
yIihk e;:ah~masiiresini doldurmu~ durumda olanlar, aile birligi mazeretine bagh olarak ba~vuruda
bulunabileeektir.
3. E~i askerde olan ogretmenler, e~inin kamu personeli olarak gorev yaptJgl yere yer degi~tirme
isteginde bulunabileeektir.
4. 360 giin sigortahhk siiresinin hesabmda, 5510 saYlh Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl
Kanununun 4 iineii maddesi kapsammda gee;:enhizmet siirelerinin tamaml birlikte degerlendirilecektir.
5. E~leri sigortah olarak e;:alt~anogretmenlerin yer degi~ikligi b~vurulannda, bore;:lamlmak kaydlyla
askerlikte ge<;en siireler ile ueretsiz dogum veya anahk izni siirelerinde gee;:ensiireler de sigortah
olarak gee;:irilensiireler kapsammda degerlendirilecektir.
6. Ogretmenlerden;
a) Kendileri veya esleri yurt dismda gorevli olanlar,
b) Esleri gecici gorevli olanlar,
c) Esleri istege bagh sigortah olanlar,
yer degistirme basvurusunda bulunamayacaktir.
CAN GUVENLiGi
MAZERETiNE
BAGLI YER DEGi15TiRMELER
Ogretmenlerden;
a) Kendisinin, esinin veya bakmakla yukumlu oldugu cocuklanndan birinin gorev yaptrgt yerde
kalmasimn can guvenligini tehdit altmda birakacagmr, adli veya rnulki idare makamlanndan ahnacak
belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayih Ailenin Korunmasi ve Kadma Karst Siddetin Onlenmesine Dair
Kanunun 4 tmcu maddesinin birinci fikrasinm (a) bendi uyannca haklannda adli makamlarca isyerinin
degistirilmesine iliskin koruyucu tedbir karan ahnanlar,
can guvenligi mazeretine bagli olarak yer degistirme basvurusunda bulunabilecektir.
ENGELLiLiK
DURUMUNA BAGLI YER DEGi15TiRMELER
Ogretmenlerden;
a) Kendisinin en az yuzde kirk orarunda engelli oldugunu,
b) Esi, bakmakla yukurnlu oldugu cocugu, annesi veya babasmm agir engelli oldugunu,
i1gili mevzuatina gore alman saghk kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer degistirme
basvurusunda bulunabilecektir.
Basvuruyu onaylayanlar, saghk kurulu raporlan ile aile ktittigtine islenmis kisisel bilgilerin ozetlerini
gosterir vukuath nufus kayit ornegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
DiGER NEDENLERE BAGLI YER DEGi15TiRMELER
1. Ogretmenlerden;
a) Esi veya cocugu olenler, es veya cocuklannm olum tarihinden itibaren bir yil icinde istedikleri yere,
b) Esi emekli 01anIar, esinin emekliye aynlis tarihinden itibaren bir YII icinde eslerinin emekli
oldugunu gosterir beIge (emekli olacak TSK mensuplannda buna iliskin beyan alrnacaktir.) ile
eslerinin ikamet ettigi yere,
c) Teror eylemlerinin etkisi ve sebebiyle sehit olan veya cahsamayacak derecede malul olan ya da
malul olup da cahsabilir durumda olan kamu gorevlileri ile er ve erbaslann, ogretrnen olarak gorev
yapan e~ ve 90cuklan ile anne, baba ve karde~lerinin yer degi~tirme suretiyle atanma talepleri, bu
durumun ilgili makamlarca belgelendirilmi~ olmasl kaydlyla, ba~kaca herhangi bir ~art aranmakslzm
istedikleri yere,
9) Hayatlm ba~kasmm yardlm veya baklml olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli oldugu
saghk kurulu raporu ile tespit edilen 90cuklan ile karde~leri olanlar, memuriyet mahalli dl~mda resmi
veya ozel ozel egitim kurumlannda egitim ve ogretim yapacaklanmn ozel egitim degerlendirme
kurulu tarafmdan belgelendirilmesi ~artlyla, soz konusu kurumlann bulundugu yere,
yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir.
2. Bu kapsamda basvuruda bulunacak ogretmenlerden;
a) Esi veya cocugunun vefatnu gosterir beige,
b) Esi, cocugu ile anne, baba veya kardeslerinden birinin sehit ya da malul gazi olduguna dair beIge,
c) Cocugu veya kardesi ozel egitim almasi gerekenlerden, saghk kurulu raporu ve ozel egitim
degerlendirme kurulunca verilen beige istenecektir.
YER DEGi~TiRMELERDEOGRETMEN, EGiTiM KURUMU, iLC;E VE tr. MiLLi EGiTiM
MiJDURLUKLERiNCE
YAPILACAK i~ VE i~LEMLER
Ogretmenler yer degistirme basvurulanm, ilan edilen basvuru tarihleri arasmda Elektronik Basvuru
Formunu doldurmak suretiyIe yapacaktir. Elektronik Basvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullaruci adi'' ve "sifre" ile ulasilabilecektir.
Ogrermenler, yer degistirme basvurulanm yaptiktan sonra mazeret durumuna iliskin belgelerini onay
icin kadrolanrun bulundugu egitim kurumu rnudurlugune ibraz etmek zorundadir. Gorevli oldukian
il/ilce dismda bulunanIar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletisim araclanyla
kadroIannm bulundugu egitim kurumu mtidtlrltigtlne suresi icinde ulastiracakttr. Suresi icinde
ulastmlmayan beIgeIerden ogretmenler sorumludur.
Egitim kurumu mudurluklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun buiunanlar elektronik
ortamda tarandiktan sonra Elektronik Basvuru Formunun 1(1ktISlahnarak basvurular onaylanacaktir.
Gerekli sartlan tasnnadrgi tespit edilenierin basvurusu reddedilecektir.
Egitim kurumu mudurlukleri, mazeret durumu beIgeIerini elektronik ortamda sisteme yansrtarak onay
icin ilce ve il mill! egitirn mudurlugnne gonderilmesini saglayacaktir.
Basvurular; egitirn kurumu mudurluklerince basvurunun yapildrgi gun veya takip eden gun icinde; il
ve ilce milli egitim mudurluklerince ise en gee egitim kurumu mudtlrluguntm onaymt takip eden gun
icinde onaylanacaktir. Son gun yapilan basvurular ayru gun icinde onaylanacaktlr.
Onay i~lemlerinin silresi il(inde tamamlanmasml takiben ba~vurular degerlendirmeye ahnacaktIr.
Ogretmenlerin ba~vuru ve onay i~Iemlerini internet araclhglyla takip etmesi gerekmektedir.
iIIill(e milli egitim mudurlukleri, yer degi~tirme i~ ve i~IemIeri ile ba~vurularm onaylanmasl ya da
reddedilmesinden gorevIi, yetkili ve sorumludur.
Onay i~lemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldigi gilnlerde egitim kurumu mildilrlukleri ile il/il~e
milli egitim mudilrlilklerince gerekli tedbirler almarak yeterli saYlda personel bulundurulacak ve
ba~vurulann onaylanmasl saglanacaktlr.
yer degi~tirme ba~vurulanna ili~kin tereddutler oncelikle il milll egitim mudilrlilgilnce giderilecek; bu
a~amada giderilemeyen tereddutler Bakanhga bildirilecektir.
BA~VURUVE TERCiHLER
1. Ba~vurular
Ba~vuruIar, mazeretleri sebebiyle gorev yerlerinden aynlacak ogretmenlerin yerine atama
yapIlabilmesi baklmmdan, yer degi~tirme takviminde belirtilen tarihIer arasmda iki a~amah olarak
ahnacakttr.
Birinci a~amada, ogretmenler Elektronik Ba~vuru Formunu doldurarak mazeret durumuna gore
atanmak istedikleri il ve ill(eyi se~erek baFuru formunu onaylatacaktIr.
ikinci asamada, ogretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilcede alanlar itibanyla ogretmen norm
kadrosu bos bulunan egitim kurumlan ile ogretmenlerin yer degistirmesi sebebiyle bosalmasi
muhtemel egitim kurumlannm listesi http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde yayimlanacaktir.
Birinci asamada basvurusu onaylanan ogretmenler, atanmak istedikleri egitim kurumu kodlanru, tercih
onceliklerini dikkate alarak isaretleyecektir.
Tercih asamasmda "bosalmasi muhtemel egitim kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu bosalrnayan egitirn kurumlanru tercih eden ogretmenlerin bu
tercihleri degerlendirmeye ahnmayacaktir.
Ogretmenler basvuru yapmadan once atamaya esas hizmet puaru ve hizmet stiresine iliskin bilgilerini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu cercevede ogretmenler basvuru ve atamalarma etki edecek
bilgilerini MEBBis/Ki~isel Bilgiler Modulunden inceleyerek varsa eksik bilgilerini gtincelletmekle
sorumludur.
2. Tercihler
a) iller arasmda
Ogretmenler, mazeretlerinin bulundugu ildeki tum egitim kurumlan arasmdan en cok 40 (kirk) tercihte
bulunabilir. Basvuracak ogretmenler, tercihleri dismda 41'inci secenek olarak il genelinde bos kalan
egitim kurumlanndan birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini aynca belirtebilecektir. Ancak, 40
egitirn kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci secenek isaretlenmeyecektir,
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dis: atanmak istemeyen ogretmenlerin sadece
tercihleri dikkate ahnacaktir.
Hizmet puam yetersizligi sebebiyle yer degistirmeleri yapilarnayan ogretmenler, istemeleri halinde
ayhksiz izin kullanabilecektir
b) il ieinde
n icinde mazeret durumuna bagli yer degistirecek ogretmenler, mazeretlerinin bulundugu yerlesim
yerindeki egitim kurumlan arasmdan en cok 40 (krrk) tercihte bulunabilecektir.
Buyuksehir stattistindeki illerde gorev yapan ogretmenler, eslerinin gorev yaptiklan ilce ile Adres
Kayrt Sistemine (AKS) kayith ikametgahlanrun bulundugu ilcedeki egitim kurumlanm tercih
edebilecektir.
Buyuksehir stattistinde olmayan illerde yaprlacak yer degisikligi islemlerinde il merkezleri, ilceler,
beldeler ve koylerin her biri ayn bir yerle~im yeri olarak degerlendirilecek ve bu yerle~im yerleri
arasmda yer degi~ikligi ba~vurusu yapdabilecektir. Bu yerle~im yerlerinin i<;indeki egitim kurumlart
arasmda yer degi~ikligi yapllmayacaktlr.
Btiytik~ehir belediyesi stattistinde olmayan illerde gorev yapan ogretmenler, yalmzca mazeretlerinin
bulundugu il merkezi (bel de ve koyler diihil) ya da il<;edeki(belde ve koyler diihil) egitim kurumlanm
tercih edebilecektir.
E~leri aym il<;eninkoy veya beldelerinde gorev yapan ogretmenler, oncelikle e~lerinin oldugu yerdeki
egitim kurumlanm tercih edecekler; e~lerinin bulundugu yerde atanabilecekleri herhangi bir egitim
kurumu bulunmamasl halinde ise yakm koy veya beldelerdeki egitim kurumlanm tercih edebilecektir.
c) Fen Iiseleri, sosyal bilimler Iiseleri, spor Iiseleri, giizel sanatlar
merkezleri ogretmenlerinin tercihleri
Iiseleri ve bilim ve sanat
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin butun alan ogretmenleri ile spor liseleri ve guzel sanatlar
liselerinin gorsel sanatlar, muzik ve beden egitimi alan ogretmenleri ayru tur egitim kurumlanru tercih
edebilecekleri gibi diger egitim kurumlanni da tercih edebilecektir.
Spor liseleri ve guzel sanatlar liseleri dismdaki egitim kurumlannda gorevli gorse I sanatIar, muzik ve
beden egitimi alan ogretmenlerinden daha once ilgili mevzuatma gore spor liseleri ile guzel sanatlar
liselerine atanrrus olanlar, aynldiklan tarihten itibaren aradan bes yildan fazla sure gecmemis olrnasi
sartiyla bu egitim kurumlanni tercih edebilecektir.
Fen liseleri ve sosyal bilimler Iiseleri dismdaki egitim kurumlannda gorevli ogretmenlerden
basvurunun son gunu itibanyla Bakanhk kadrolannda adayhk dahil en az ue; yil ogretmenlik yapmis
olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler Iiselerini tercih edebilecektir.
Ogretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde gorev yapmakta olanlar ile daha once gorev yaprrus
olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde gorev
yapanlar istemeleri halinde diger egitim kurumlanm da tercih edebilecektir.
YER DEGi~TiRMELER
VE TEBLiGAT
Yer degistirmeler, ogretmenlerin tercihleri dikkate ahnarak hizmet puarn ustunlugune gore
yapilacaktir. Sonuclar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayinlanacaktrr. Yer degistirmesi yapilan
ogretmenlerin tebligat, aynlma ve baslama islemleri Yer Degistirrne Takviminde belirtilen sureler
icinde tamamlanacaktir.
Aciklamalarda yer almayan hususlarda Mill)' Egitim Bakanhgi Ogretmen Atama ve Yer Degistirme
Yonetmeligi ile Devlet Memurlanmn Yer Degistirme Suretiyle Atanmalanna Iliskin Yonetrneliginin
ilgili hukurnleri esas almacaktir.
YER DEGi~TiRME
Birinci Asama
Basvurularm Kabul Edilmesi ve Onay Siireci
TAKViMi
: 7-13 OCAK 2016
Ikinci Asama
Tercihlerin Yaprlmasi ve Onay Siireci
: 18-21 OCAK 2016
Atamalar
: 25 OCAK 2016
Tebligat ve Ilisik Kesme Islemleri
: 26 OCAK 2016'dan itibaren
insan Kaynaklan
Genel Miidiirliigii
Download

mazeret durumundan yer değiştirmeler