T.C.
PATNOS KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim Miidiirlii$i
t
Sayr :575084411gft lft
0510U20r6
Konu : Buzlann ve karlann temizlenmesi
vunuluGu'Np
PATNOS
girig
ilgemize ba[1 okul ve kurumlarda krg gartlan nedeniyle okul/kurum gatr sagaklarr, okul
g,krg meidivenleri ve okul bahgesinde olugabilecek buzlanma, buz sarktnttlartntn ve karlann ders drqr
saati.rde gtivenli bir gekilde temizlenerek dlrencilerin giivenlifinin sa[lanmasr gerekmektedir. Ayrtca
olrencilerin gatr gagailarrndan dilgebilecek kar ve buzlara kargr, kaygan zeminlerde oluqan tehlikelere
kirgr ogrencileri uyarmalan, ayrrca olugacak tehlikelere kargr uyarr igaretlerinin astlmast ve gerekli
tedbirlerin alnmasr gerekmektedir. Aksi takdirde dogabilecek her ti.irlii sorumlululun okul
y<inetiminde olacafr bilinmesi hususunu rica ederim.
M. Salih
ilee Milli
Da[rtrm: Ttim Okul ve Kurum Miidtirliiklerine.
pArNos ilqe
uilti rGiriu vtUoUntUGU
Yeni Mahalle Emniyet Sokak 04500 PATNOS /AGRI
-l'el
http://Patnos.meb.gov.trl [email protected]'eov.tr
: (0472) 616 |
| Oa/14
f'-aks : (O472)
616 | | 24
maMr
ffirn
Tilffiffi
Download

üst yazı için tiklayınız