ToC.
ULUBEY KAYMAKAMLIGI
l19c Milll EЁ itim MidiirliЁ u
ACELEヽ 電 GUNLUDUR
15.01.2016
Sayl :78502186‐ 903.99-E.504691
Konu:0色 rcnirn
Bilgilerinin Giincellclllmcsi.
naupunruGtNE
ULUBEY
1lgi:a)Bakanll量 lmlz,Rchbcrlik vc Dcnetim Bakanllこ lnin o8/01/2016 tarih ve 270748 saylll yazlsl.
b)Bakanll言 lnlz,Bilgi I§ lem Daircsi Ba§ kanllこ l
Yё nctim
Bilgi SistemlcH Daire Ba,kanllЁ lnin
13/01/2016 tarihli mail emri
Bakanllこ lmlZln ilgi(→ yazllarinda, Bakanl屯 lmlZCa veya idarecc gcrckli hallcrdc yapllacak
Kl,isel
rchberlik,denetiln vc istatistik 9all,malarda ihtiya9 duyulan vc MEBBiS bilgi sistemindc yer alan“
Bilgiler Mlodili Oこ renim Bilgileri"ekranlna Bakanllこ lmlZ personelinin atamaya esas diploma,gc9ici
mezllniyct belgesi ve varsa tezli― tezsiz yuksek lisans veya pedagttik fOrmasyon bilgilcrinin kontrol
edilincsi,ё nenl arz etinektedir"denillnektedir.
Bu baklmdan yazllnlzln ve cklerinin okulunuz/ kurumunuzda gё rcv yapan tillln personele ilnza
29/01/2016 tarihleri araslnda varsa eksik
sirkileri dizenlenerek duyurulllrlasl, personelin 14/01/2016…
veya yanll,olan bilgilerin kontrol etinelcri,bilgilerinde her hangi bir yanh§ hk yok ise ''bilgiler kontrol
edilmistir",cklinde i,aretleyerek kaylt yapmasinln saЁ
larlmasl;
Oku1/kurum mudiirliikleri,9all,anlarlnln durumlarinl(giris yaplp,yapmadlklarlnl)kontrOl ctmeleri,
giri§
yapmayanlarln gerckli giri§ lcrinin yapmalarinl saЁ lamalarl,
Konunun chellllllniyctine binaen, yazlnln okulunuzda ktlrllmunuzda 9ah§ an tiim pcrsonele ilnza
kar,111言 lnda
duyunllmasl, duyllrulduttuna dair ilnza sirkilerinin gerektittinde ibraz edilmek uzere
dosyalarda saklanmasl, ёttreniln bilgilerinin giri§ inin yaplldl言 l Ve kOntrolle五 nin saЁ landlEl ile ilgili
bilgilerin bakanhЁ llnlZa rapor olarak bildirilmek iizcre en ge9 29/01/2016 Cuma giinu mesai saati
bitimine kadar Midurlu二 umuzc bildirilmesini, surc9tc herhangi bir aksama olmasl halindc ilgililcr
hakklnda gerekliincelemc vc soru,tumai,lcnlinin yapllacaЁ
lnin bilillmesi hususunda;
Bilgilcrinizi vc gerettini riCa cderim.
Mustafa TURGUT
i19c Milli EEitim Miduru
DAGITIM:
―Tiiln Tc,kilata.
Sef
Asagl Mah Arlkall Bcdik Cad No:27 64900 Ulubcy/UsAK
Ayrintlll bilgi 19in:Sclahattin ULUK
Unvan:scf
Elcktronik Ag:www mcb.gov tr
c‐
posta [email protected] gOV・
廿
Tcl:(0276)7161654‐
Faks:(0276)7161446
16
T,C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Rchberlik ve Dcnetim Ba,kanll言
1
Sayl :73860670… 622.01‐ E.270748
08,01.2016
Konu:0こ renim Bllgilerinin Guncellenmesi
1lgi: Milli EEitim Bakanll量 lnln Teskilat Ve Gё revleri Hakklnda Kanun Hukmunde Karamalne
ilgi Kanun Hiikmiinde Karamame'ye gё re“ Bakanllk taraindan veya BakanllЁ In denetiminde
sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle i, birli二 i i9inde yapmak, sure9 ve
nceden belirlenrlli, ama9 ve hedeflere, perfollllanS 619titlerine ve kalite
sonu91arinl mevzuata, ё
19mek, kanltlara dayah olarak deЁ erlendilHlek,
standartlarina gё re analiz etmek, kar,1lastlllllak ve ё
elde edilen sonu91arl rapor haline getirerek ilgili birirnlere ve kisilere iletinek" gё
revi]BakanllEllnlz
Rchberlik ve Denetim Baskanllこ lna verilmistir.
Bakanllこ llnlZ Rchberlik ve Denetim Ba§ kanllЁ lnca yapllan 9all,malar sonucunda;MttBBIS
personel bilgi sisteminde yer alan“ Ki§ isel Bilgiler Modulu OErenim Bilgileri"ekranlna girilmesi
gereken atamaya csas diploma, ge9ici mezuniyet belgesi, tezsiz yiiksek lisans diplomasi veya
pedagoiik f0111laSyOn serti■ kasi gibi belgelere ait venleHn
ёzluk binmle」 ve ditter sOrumlular
taraflndan tam ve dogru olarak glrl,lnin yaplllnadlgi veya cksik yaplldlgitesplt edilrnl,tir.
Bakanhこ lrnlZCa yapllacak rehberlik, denetiln ve istatistiki 9ah§
malarda ihtiya9 duyulan ve
MEBBiS bilgi sisteminde yer alan ``Ki,isel Bilgiler Modulu OЁ renim Bllgile面 " ekranina
Bakanhこ lllnlZ personelinin atamaya esas diploma, ge9ici mezuniyet belgesi ve varsa tezli‐ tezsiz
nem arz etmektedir.Bu baklmdan,
yiiksek lisans veyapedagoilk f0111lasyon bilgilerini kontrol etmesi ё
12.02.2016
tarihleri
arasinda veri giri§ lerinin tam ve
zliik birilnleri taraflndan 12.01.2016‐
il ve i19e ё
dOEru 01arak yapllmasl gerekmektedir.Ayrlca tum bakanllk personeline ilgili konu duyurularak tum
personelin de kendi
girildiЁ
ёErenirn bilgilcrinin (dip10ma tarihi, diploma numarasl v.b.)tan1 01arak
ёzltik
inin kOntrol etllllesi Ve cksik veya yanh, olan klsllnlarinln diizeltilrnesi 19in ilgili
birimlerine ba,vuruda bulunmasl saこ lanaCaktlr. Bu bilgilerden eksik olanlann girilmesi ve varsa
hatalarin diizeltilmesinden ll ve i19c ёzliik birilnleri, okul idareleri ve personel sorulnlu olacaktlr.
Ayrlca siirecin saこ hkh olarak ymtiilebilmesi i9in ortaya 91kan teknik sorunlarin giderilmcsinde il ve
i19e MEBSiS yetkililerinden de destek allnacaktlr.
Yukarlda yer alan tarihe kadar veri giri,lerinin yapllmasl, veri giri§
yё nelik
bilgilerin resmi yazl ile Rchberlik ve Denetim Baskanllこ
tamarnlamayan ve gerekli kontrolleri yapmayan il ve i19c yё
lerinin tamanllandlこ lna
lna bildirilmesi ve veri giri§ lerini
neticileri hakklnda gerekli idari i§
lellllcrin
ba,latllmasl hususunda gerettini arz/rica ederim.
Atif ALA
Bakan a.
Rehberlik ve Denetirll Ba§ kanl
DAGITIM
Geretti:
A Planl
B Planl
NIEB Rchbcrlik vc Dcnctim Baskanll言
1
Atattrk BIv.No:98 06648 Bakanllklar/ANKARA
Elcktronik Ag:ww、 v.meb.gov tr
c‐ posta [email protected] tr
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden24d6
TcI:(0312)4131681
Faks:(0312)4171437
-al9b-32d5-9c4e-e55fto0u ile teyit odilebilrr
Insan lKaynaklaFi Uttak
KImden:
Konu:
Ugak Mi lli Egiti m MtldUr[]gLi < usakmem@ meb.gov.tr>
13 Ocak 20L6 (ar5amba 1.0:18
iruSnru KAYNAKLARI; [email protected]; Egitim Denetmenleri Baskanligi
FW: Rehberlik ve Denetim Bagkanll$t'ntn08/0I/2016 tarih ve 270748 saytlt yazrst
Ek:oF:
270748.odf
G16nderme TaFihi:
Kime:
Rё hblerli‐ k
ve‐ Denetirn
31askanilol:n:n o3/01/2016 tarih ve 270748 sayll:yazisi gereoince;
Bakanl‐ 1懇 │=ユ Z persOnclleFinin‐ `6KIsお ellBIttiler Modilt":“ 0こ reninl Bilgileri(GEN07001)"
ekranlnda 6こ Fenitt bilgilerini kolltrol ettiklel・ illi onaylalnalttl almaclyla“ Rehbenik ve Denedm
‐
Bttkanliこ 1'mn o8/01/201‐ 6 tarih ve 270748 saylll yazlsl gereЁ ince ё
ttrCnim bilgilerimi kontrol ctilm.''
sc,cncュ i cklenini,tiF.IIgili personelin ebik veya yanh,olan bilgilcrin dizeltilmesi 19in kontrol
zliik birillllerinc ba,vllrllda bulunmasl gcrcknlcktedir.
ettim secenettl isareticnerck ilgili ё
1lgili Ozliik Biゴ mleri taraflndan da Oこ reniin bilgilerinin kontrol edilditti vc dOttru 01duttu onayl■
yapllabillnest i01',`'c― Personel Mldilil',``Bilgi Cirl゛ 1'7,``9壼 elli“
ln
Bilgileri(PER02004)"
氷 Fan■ a“ Relllerlik vepenel● Ba,kanh諄 蹴m o8/01/2016 taFih Ve 27o748 saytt yaasl geた 」 nCC
壼,inino訓)nirll bilgile五 kontrol edilerek dottuluこ u taraflmdan onaylctllntl,tir."se9enetti cklenmi§ tir.
Aynca lν :峰 e/KuFum Ve Oku‖ attn ttreCi Saol:kli bi「 ,e綺 lde yurutttlebilmesi amaclyla“ e‐ Personel
Modtilti5,,``purum Rappriar:'',“ 0‐ orenirn Bilgileri OnayfKontrol Durumu(PER20003)''ekrani
persOⅢ el Ve o41k bilrdan taraindan yaplan ooreⅢ m断 りi降 百籠n onay、 降mb百 bu
ettenmi゛ 計`10“ ‐
ekra‐ n o2erindon ta‐ kip ed‖ ё iimё ktediri
b‐
131igilerinizl‐
riCa ederim,
iyiQahgmalar...
Ahmet SARI
TiC.
M.EIB.
8,191:,lem pairesi 3aSkanllol
ヽ
℃‐
m3ngi sistemieH Dairel Baskanl
ne暫 ‐
Tel i(312)-4131190
Fax:(312)-4175009
Download

öğrenim bilgilerinin güncellenmesi