T.C. MUS VALiLiai il Milll Egitim Mfidiirliigu Sayl : 73774402-160.01.06-E.532957 Konu : Bilim ve Sanat Merkezl~ri
Gmp Taramaya Hale Kazanan
Ogrenci Bilgileri
15.01.2016
.............................................................. KAYMAKAMLIOINA
ilve Milli Egitim Mfidiirlfigu
.................................................................MUDURl,UOUNE ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mfidfirlfigiin-un
13.01.2016 tarih ve 406363 saYlh yazlSl.
2015-2016 egitim ogretim ylh Bilim ve Sanat Merkezlerine ogrenci sevim siirecinde
aday gosterilen 1. 2. 3. ve 4. Slfllf dfizeyinde olan ogrencilerden grup taramaya girmeye hak
kazananlara ili~kin ogrenci bilgileri Genel Mfidiirlfigumfiz orgm.meb.gov.tr adresinde
yaYIm1amm~ olup konu He ilgili gereken duyurunun yapIImasl hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
il Milli Egitim MfidUrU
Ek :l.Yazl DagIUm
:
ilve KaymakhkIanna Merkez Tfim Okul Mfid. BiLSEMMfid. RAM Mfid. Bu evrak gUvenii elektrouik imza ile jmza1aruru~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1814-e845-375f-aOh~-Ah ~r
t._-'.. "
.
T.C. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MildUrlilgil SaYI : 71131733-160.01.06-EA06363
Konu : BHim ve Sanat Merkezleri
Grup TaramayaHak Kazanan
Ogrenci Bilgileri
13.01.2016
...................................vALILIGINE
(it Milli Egitim Mildilrlilgu)
2015-2016 egitim ogretim YIh Bilim ve Sanat Merkezlerine ogrenci se«;:im siirecinde
aday gosterilen 1. 2. 3. ve 4. simf du.zeyinde olan ogrencilerden grup taramaya girmeye hak
kazananlara ili~kin ogrenci bilgileri Gene} MildUrlilgilmiiz orgm.meb.gov.tr adresinde
yaYlmlanml~trr.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz okullanna duyurulmasl hususunda geregini rica ederim.
Oktay KILl<:; Bakan a. Daire Ba~kam DAGITIM
81 II Valiligi'ne
Adres:MEB Be~evlerKampiisii A Blok/ANKARA
Elektronik Ag:
e-posta:
Aynntlh bilgi ir;in:Dilek GUVENCE-VHKi
Tel: 413 3020
Faks: 213 13 56
Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4d88-deb5-3695-h~rlQ-,{\{\~ ,,~~. "
Download

Duyuru İçin Tıklayınız