1o,1,ı
"\
,i^
-"-ö\
\t*İ/
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 78502l86-8|3-E.474520
Konu
:
14.01.20l6
Şartlı Eğitim Yardım Programı
MtJDtJRLÜĞÜNE
ULUBEY
Ulubey İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 12.0|.20|6
tarih ve22 sayılı "Şartlı Eğitim Yardım Programı" konulu yazısı ekte gönderiImiştir. İş ve
işlemlerin söz konusu yazı doğrultusunda yapılarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi
hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı (l Sayfa)
DAĞlTlM:
Tüm Okul Müd. ne
Güvon ii Eiekronik
Ay idlr
lmzalı A,slt ile
b
l.q.
lc
^
VH.K.i.
Aşağı Mah. Hiikümet Konağı UlubeyruŞAK
Elektronik Ağ: www.ulubey64.meb.gov.tr
e-posta: [email protected], gov.tr
A),rıntıh bilgi için: Melek
KARAKUŞ
rel: (02'76)'l|6 l6
f574-88af_373l
Bu evr.[ güvenlielekıronik imza ile imzalanmıştır. http://evıaksorgu meb,gov,tr adresinden
-
V.H.K.I.
54 - Iç Hat:
l9
Faks:(0 276) 716 14 46
-b56l -982e kodu
ile teyİ edilebilır
ULUBEY il.ÇESi
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFl BAŞKANLlĞl
SIıYI
:
)L
KONU: Şartlı Eğitim Yardım l)rograını
12.01.20I6
ULUBEY iLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜNE
Nüfusun en Yoksul %o 6'Iık kesimin<le yer alan
vc maddi imk6nsızlıklar nedenivle
"'"'"''''
çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula <lcvaııı ctn.ıeleri
'üo
şu,r,u|u
Yardımı" yapllmaktadır. ilkokul, ortaokul veya lisede eğitin gören
sa-hip olan ve kendisi ilc
eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığınu tubi oın.ryui tişil*, b,çocuga
yor"d,,o p'.og.u,n,nu nuşur.u
YaPabileceklerdir. Bu kaPsanıda şartlı eğitim ya.dın-,, alnıayun u" a*r1nıuİ, ,,|u, ailelerin
Programdan faYdalandırı lması iÇin eğitinre devanı cttikleri oku] taraindan yr.d,nr'",- olrn,ru.,.
bunun için https://e-vakif.usak.gov.tr interııet adresiırcleır başr,,ııru
1.apılnıası gerelmektedir.
_ _
ilçemizde bulunan okullara gerekli duyurı-ınııır yapılıııasıırı rica ederinı.
MAZ
ynıal kııııı
Download

\t*İ/ - Milli Eğitim Bakanlığı