T.C.
.İİ
[,
Sayı
ULUBEY KAYMAKAMLIĞi
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
/774.0t.O3-E.25 l32
Konu :Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmenliği Kursu Başvurusu
:78502
I
86
04.0I .20I6
..........MÜDÜRLÜĞÜıNp
ULUBEY
Oğrelınenlerin
_
biÇiınde
Eğilinl Öğretinı süreçlerinde bilişiın teknolojisi araçlarını etkin ve verinıli
kullanabilıneleri. bilgi becerilerinin anırılmasü anıacıyIa gtireviendirme
ve çalışma esasları da
dikkate_ a]ı narak, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
ara tatilinde (25.01.2016
- 05.02.2016 tarihleri
TeknolojiIeri Rehber Öğretmenliği Kursu'' açılmas| planlanmaktadır.
1:1r:nd_u) "Biıişim
Eğitimde baŞarılı olan öğretmenlerimiz istemeĞri halind-e Fatih projesi
kapsamında EtkiIe§imli
Tahta kurulumu tamamlanan okullarımızda 2015-2016 Eğiti;
--'ö;.;;;;;';. ;;;;;"o.
_
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olarak görevlendiril]ceklerdir.
Etkileşimli Tahta kurulumu ıamamlanan okullartlan başvuru
<lilekçesini gönderen
(ğretmenler öncelikli <ılarak kursa seçilecektir.
t}aşı,uru yapan öğretınenleıin Kursa kaıılabilmeleri için ,'FATiH
.
Projesi - Eğiıinrde
Teknoloiileri KuIlanlml" kursunu tamamlamış olmalan gerekmektedir.
Bu nedenle kursa kat]lanlar
Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursuna da alınacaklardır. İatih
Projesi Teknoloji rrııun,r,'.ı.ı"..ı.ri
xur.rnu
tamamIayan öğretmenler tamamladlklarına dair belgeIerini
başvuru dilei<çeI".ln.
gerekmektedir.
Bi|gilerinizi, konunun okulunuzdaki öğretmenlere duvurularak tebeliüğ
belgesi ve 1a iınza
sirgüsünün Müdürlüğünıüze gönderilmesi gerekİ-ıektedir.
ll
Kursa katılııak islelen öğretırıeı]leı,in ekte gönderiIen dilekçe
ve varsa belgeleri ile birlikte
ocak 20l6 Pazartesi günü mesai bitimine kadai mail iIe [email protected]
adresine ve ust
1,azı ile Müdürlüğümüze gönderilmesini hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim
Mustafa TURGUT
ilçe Milli Eğitim Müdürü
,J
EKİ :
- Yazı (3 Sayfa)
DAĞi,IIM:
-Tüm Teşkilata
Aşağı M. Arlkan Bedük c. Hükürnet Konağt UlubeyruŞAK
Eı9ktronik Ağ: www,ulubçy64,gov,tr
e-posta: [email protected]
l.com.tr
Ayrıntıll bilgi için: Gökhan ClN-GiL V K.i
Tel:(0 276}7l6 I6 51
Faksj (0 276)7l6 l] -16
Bu evrak 8u!enlielekronlk ımza ıle imzaıanml$ır h(p //evraksor8u
meb go, ır adresındeıc329-b8
c5-Jeb7-9d92- lJ5e koou ıle ı(\ ıı
rd
ıl(bılıı
T.C.
J"X
UŞAK VALİLiĞi
il ıllııi ıgıtım Mü«türlüğü
Sayı : 96020090/774.01.03-E.l3585143
31.12.2015
Konu: Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmenliği Kursu Başvu rusu.
KAY NlA KAML lĞ l NA
(Ilç€ Miui Eğitim Müdürlüğü)
iıgi
:M E B. öğetmen
r;;;;;;;;;;;.;;#Xİ|rİhYİu'İİ" ,r,,r,ı2tarihıi
ve
2169l0 sayılı Yazısı.
Öğretmenlerin Egitim Ögreıim süreçlerinde bilişim teknolojisi araçlarını etkin ve verimli
biÇimde kullanabilmeleri, bilgi becerilerinin arlırılması amacıy,la görevlendirme ve çalışma esasları da
dikkate allnaıak, 2015-20|6 Egitim Ögretim Yllı ara tatilinde (25.01.20r6 - 05.02.20l6 tarihleri
arasında) "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu'' açılması planlanmaktadır.
Eğitimde başarıh olan öğretmenlerimiz istemeleri halinde Fatih Projesi kapsamında Etkileşimli
Tahta kurulumu tamaınlanan okullarımızda 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı 2, Döneminde
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olırak görevlendirileceklerdir.
Etkileşimli Tahta kurulumu tamamlanan okullardan başvuru dilekçesini gönderen
aiğretmenler öncelikli olarak kursa seçilecektir.
Başvuru yapan öğretmen]erin Kursa katı labiIıneleri için ',FATİH Prolcsi - Eğiıimde
-l'eknolojileri
Kullanımı" kursunu tamamlamış olmaları gerekmektedir, Bu nedenle kursa katılanlar
Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursuna da alınacaklardır. Fatih Projesi Teknoloji Kullanımı Kursunu
tamamlayan öğretmenler tamamladıklarına dair belgelerini başvuıu dilekçelerine eklemeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi, konunun okulunuzdaki öğretmenlere duyuru|arak tebellüğ belgesi ve ya imza
sirgüsünün Müdürlüğümüze gönderi lmesi gerekmektedir.
Kursa kallmak iSte)en öğretmenlerin ekte gönderilen dilekçe ye varsa belgeleri ile birlikte
13 Ocak 20l6 Çarşamba günü nıcsai bitimine kadar mail ile [email protected],gov.tr adlesine ve üst
1azı ile Müdürlüğümüze gönderi.ınesini rica ederim,
Bülent ŞAH.N
Vali
a.
Milli Eğitim Müdürü
l}ilisim T eknoloiileri Rehber oğretnrenli i Ku rsu
Tarih :25/01l20l6 - 05l02l20l6
Süre : 10 Gün (Günde l0 Saat) Toplam l00 Saat
Yer : UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) Merkez Orhan Dengiz Anadolu Lisesi D Blok
EKLER:
l. l Adet Yaz(l Sayfa).
2. Dilekçe Ömeği.
DAĞITIM:
.
o
5
ilçe Kaymakam.ııa(ilçe
Müd.ne)
Resmi Tüm Okul / Kurum Müd.ne.
TeknolojıleriHizmetleri
Arkasl64I00-UşAK
GÜVENÇ _Memur
Bilgiişlem ve Eğitim
En§titü sokak Valilik Bina§l
Bilgi
Milli Eğitim
için
:Ercan
Telefon :(276) 22JJ990_166
Faks
\216)
Web
:http://usak.meb,gov.trl
223 39 89
E_Mail :[email protected],tr
bilgiislemegitek64ameb.go\.tr
Bu c\,rak güvenlü elektronik imza ile imzal anmlştlr http //e!mksor8u mcb go! tr adresindene64f-7'786-363f-922c-2ad5
kodu ıle ıer ıı etılebılır
1,C
,
\"
li.
*.. .:...,.ıJ
Sal,ı
:
jLLi EĞiTiM BAKA\LiĞl
\4
Ögıeınıeı,ı Yttjşıjmlc vc Ce]ışt]rürie Cenel MüdüI]üğti
4i}5lJ l 582,/774
a]Dl691a
12l]2]2a12
Kontı :I3ilişinı TekııoiojiJcıi Rehber
Öğreınenliği Kursu
VALlLlolNL
(iı Milli Lğiriİr Miidi,iİüğu)
ilgi: a) I\4,E.B. t{izmeıiçi Eğitim Dairesi Başkaııllğının 2a/(BDa0'7 ıaıih,ı ve l056 sayılı
yazüsl
b)
M,E.B Yeni]ik
ve Egit:ni :eknoJojilgrj ccneI
202] 36 saylll yazısı
]\4üd uı ]üğ
iinüıı 04/l2i20l2 ıarıhli ve
Öğretnıe iılcıiır Egilinl ÖğIeıi]n süreçJerincle biLişim ıekıolojisi aıaçJaı,ını cıkin ve
verimlj bir bjçimde kuilanabiJııeleri içi:ı, onlara eğiıiın ı,eı,ebiiecek fonıaıöı öğıetmenler:rl
yeıiştjrilmesj aıhacl),la illerde "BiIişim Teknoloiıleri Forrnalör oglelmen Eğiıimi" kuislarınln
açılması gcrekıigi ilgi (a) yazıda beiiııilmişıir,
Anca_k
ilgi (b) yazıda. FATİ}I Proi.si Lirpsiıııiııda doıanıııılarıı
'iJl
J<uı,ulu oICıığıı
kchlıcı Oireımcıı]ı:ı.ı' ıirevleıoııılciıği. bu ııecieı.ıle daha
once ü]}gülaian "Biiişııı Teknoioliier- Foı]naIoI Öpıeı,,ncD fj.gitin)j"ne son ı,eriidıgi
Ok!il]Jr öncelik]i o;iııak i,u_eıe
heiırıı Lmek:edir
Bu ııeden]e. BT tehber öğı etnrenleriıin biJgi ve beceriierinin aılırıLması a.ııacıyla
görer,)cndiıme ve çalı§n,]a esaslar: da di\tare alınarak, "BiJişim Tekıoloji]eri Re]ıber
ÖğretJllenliği Kursu" çerçeve proglanıü h^z]rlanmıŞtır.
ilgı (a) vazı clcjgııılıusunda yüfiitüİen "Bi]işim TekıoJojilcri Eormaıör Ögre,ıncn
Eğilimi" t'aalireti jje bu eğirimlcrde kul)aı,ıılaı progıam ipıaJ ediidiğinden, ''Bi!işiıı
Tclııolojileri
I{chber öğretmenliği kursu' için ekteki pl.tıglarıın ı.ıygıllanınasl gerekmektediı.
Bilgileı,i.ııizi vc gcıeğini rica ederim
MlLLi LĞiTıı,t ıü.ı,.NA
.,?1,ı,.i..ı*.ızçıi7
l'aii Tıı]
Ömer
BALIBEY
Bakaıı a.
Gcnel Müdİ,ir
Ek: ]-BT Rehber ÖğreınıerıJiği Kursu
Progranıı (5 sayfa)
DA(;l,iII1
Ceıeği:
ts
Planı
DiLgi:
Ytniljk
Ve
Eğitim
-l'eknolojileri
Genel Mildürlüğü
Bu bcıg!, 5070sı},lll Elctllon,k ın]73
iVıiI]i i\4udafaa cad,No]a) Nal:4 Kızılav/ANK^RA
Eleklonik Ag: \lsav,o\,c8İl ,neb ı:()\,.ıl
c,Fosü,r o) !_n!.J!tkügclı,in/aııetr go!.ır
Ayllııılı bilgiiçin.
]'.l
(0 ]
ü:)r]? 50?0/JI
I;aksl (0 _1]] )a l9 6] l-.l
f:
Adı Soyadı
Baba Adı
Görev Yeri
ilçe
Unvanı
Branşı
T.C. Kimlik No
Konusu
:
BTR Kursu Başvurusu
OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
25 ocak 2016
-
05 Şubat 2016 tarihleri araslnda Uşak il Milti Eğitim Müdürlüğü
BiliŞim Teknolojileri İl Koordinatörlüğü tarafından açılması planlanan l00
saatlik Bilişim
Teknolojileri Rehber Öğretmenliği kursuna katılmak istiyorum. kursa
katılmam neticesinde
oluşabilecek herhangi bir yolluk yevmiye talebim bulunmamaktadır.
Fatih projesi Eğitimde
Teknoloji Kullanımı Kursunu tamamladım/tamamlamadım.
Gereğini arz ederim.
.../
.../2016
(Adı Sol,adı - İmza)
Adres:
Not
.: .Fatih projesi Eğitimde Tekıoloji kullanımı kursunu tamamlayan öğretmenler
-Zı.l.'..ı..i
tamamladıklanna dair belge fotokopisini veya MEBBiS
dileıiçey"
ç,kt,sın,
gerekmektedir.
Download

İİ [, _ Tahta kurulumu tamamlanan okullarımızda 2015