T.C.
ULLIBEY KAYMAKANILIGI
119e Mill↑
Ettitim Midiirlittu
Sayl :78502186‐ 165.01‐ E.374630
12.01.2016
Konu:Okul Aile Birlitti
uuounructrNE
ULUBEY
BakanllЁ llnlZ
`4iistc,arll魅 lnln "Okul Aile BirliЁ i" ile ilgili 06.01.2016 tarih ve
162298 say11l yazllarl sllreti lli§ ikte gё nderilmi§ olup, i§ ve i,lemlerin yazl doЁ rultuStlnda
yapllmasl ve herhangi bir aksakhtta meydan verilmemesi husustlnda,
Bilgile五 nizi ve gerettini rica edeHm.
Mustafa TURGUT
H9c Milli Ettitim Muduru
Giiven
EKLER:
Bakanllk Yazlsl l sayfa
DAGITIヽ4.
Mcslcki ve Tcknik Ortaё ttretim okul Mtid ne
vc HEM ⅣIiid
A,総 l
ne
Mah・ H● kilmct
Kon鑢 l Ulubey/UsAK
Elcktronik A言 :― w.ulubcy64.mcb.gov.tr
c‐
posta [email protected]
Ayrintlh bilgi i9in:Fcyz1 0SKAY sef
Tel:(0276)7161654
Faks:(0276)7161446
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmtgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adres;ndenl578-47c8-34c8-8682-7a50
toau ile teyit edilebilir
ToC.
∬眩
MILLI
鐵
EGITIIⅦ BAKANLIGI
ⅣIistesarhk
Sayl :56822750‐ 165.01-E。 162298
Konu:Okul vc Aile BirliЁ i
ir, wrilli
06.01.2016
VALILIGI
nGiriu nnUotinlUGU
9 subat 2012 tarih ve 28199 say11l Resmi Gazetc'de yaylnlanan MilF EЁ itim
Bakanll言 1 0kul_Aile BirliЁ i Yё netmelitti'nin a,attlya allnan bazl maddelcri mucibince;
Mesleki ve Teknik Ettitim Genel Miidiirliittii ile Hayatboyu OЁ
rcrlmc Gcnel ⅣIiidiirluttunc
baЁ l1 0kullarin resmi internet sitelerinde;Okul Aile BirliЁ i Yё netim
Kurulu ve Denetim
Kllrulu Ba§ kan vc iiyclerinin adl, soyadl, habcrle§ mc bilgilcri, gё rcvc ba,lama vc biti§
tarihlcrinin vc Gelir_Gidcr Kayltlarinln yaylnlatlimasl ve izlerlmcsi hususunda gereЁ ini riCa
cderlln.
Do9.Dro Mustaね ⅡilmlcOLAKOGLU
Bakan a.
ⅣIIstesar YardllnclsI
DACITIM[(uygulamanln izlenmesi):
―Mcsleki vc Teknik Ettitim Genel Midiirlutti
―Hayatboyu Ottrelllme Genel Midurluttu
Genel Kurul MADDE 9(1)Genel kurul, birliこ in tiyelerinden meydana gelir.Genel kurul,birlik yё
netiln kurulunun davetiyle
her yll en ge9 Ekiin aylnin sonuna kadar; yeni a91lan okuHarda ise okul miiditriintin daveti tizerine
okulun a91ldlこ l tarihten itibaren en ge9 1ki ay 19inde Okulda toplanlr.
(3)Genel kurul toplantllarinin yeri,zamani ve gundemien az onbe§ gun ёnceden tib/elere elden yazlll
olarak bildirilir,okul ilan panosu ile okulun intemet sayfasinda duyurulur.
(6)C)laЁ aniiStii genel kurul; yё netim kurulu, okul miidiirti ve 14 iincu maddenin besinci flkrasinda
yaz11l haHerde denetleme kuruluntln 9aこ riSl Veya birHk iiyelerinin O/。 lo'unun yazlll ba,vurusu iizerine
okul miidiirtiniin 9attrlsl ile yaplllr.TOplantl yeter saylsl,yё netim ve denetleme kuruHarinin asII ve
yedek tiye saylsinin dё rt katindan;
ёЁrenCi mevcudu ytiziin altinda olan okunarda ise yё netim ve
denetleme kurullarinln asll ve yedek uye sり lsinin iki kattndan az olamaz.01attanuStu genel kurul
toplantlslnin yeri,zamanl ve giindelni en az onbe§
giin
ёnceden
tiyelere elden yazl11 01arak bildirilir,
okul ilan panOsu ile okulun intemet sayfasinda duyurulur.Gundeme baこ 111lk ilkesi ge9erlidir.Kararlar
katllanlarin 9o言 unluttu ile ahnlr.
Y6netim Kurulunun Gё rev,Vetki ve Sorunlluluklarl ⅣLへ Dl)E13(1)Yё netim kllrulu birlik adina gё rev yapar;genel kurulda allnan kararlarl okul yё netimiyle i,birliこ i
yaparak bir plan dahilinde yiiriitur.
(9)Yё netim Kurulu,biJik tahmini btit9esini hazlrlar ve genel kurulda gё
panosu ve intemet sayfasinda duyurur.
(10)1lgili mevzuatina gё re tutulan gelir gider kttltlarl,egijm
ёttretim
rii§
ulen btit9eyi okul ilan
ylllnda her dё nem en az birer
defa velilerin gё rebileceこ i sekilde okulun ilan panosunda ve intemet sayfasinda duyurulur.
Adrcs:
Ayrintlh bilgi icin:
ElcktЮ nik Ag:
c‐
Tcl:
posta:
Bu evrak gtivenli elektronif.
Faks:
it
ToC.
UsAKVALILIGI
II
Say1 8 66664398/160.01/…
E。
ⅣIilF
Eこ itim
ⅣIidirliこ il
06/01/2016
153387
Konu8 0Zel Ettitim Ottretmenleri Toplantlsl.
VALILIK MAKAMINA
UsAK
zel ettitim
zcl eЁ itim ё
llimiz Merkezinde ve l19elerinde gё revli tiim ё
ttretmenleH ilc ё
konustlnda gё rti,all,veri§ i yapmak iizerc Miidiirlittiimtiz sube Midiirti Abdullah KAYA
ba,kanll言 lnda llillniz U§ akヽ 4esleki vc Teknik Anadolu Liscsi toplantl salonunda 14.01.2016
tarihinde saat 15.00!da toplantl yapllmasl, toplantl tarih vc saatinde tiim
ё
ttrCtmcnlcrinin
zel
ё
cЁ itim
gorevli sayllmalarinl olllrlarmlza arz cdc五 m.
Bulent sAHIN
H Milli EEitim Muduru
OLUR
06/01/2016
Halillbrahim ERTEKIN
Vali a.
Vali Yardlmclsl
Bu evrak grivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.mcb.gov. tr adresinden I ce3 -adeb-3
9c0-b cc9-2eR kodu ile teyit edilebilir
Download

okul aile birliği