DjNARKAYMAKAMLIdI
主LceMilliEgitimMud凱l鴫il
態 T.C
Sayl:82203202−903.02−B.516644
15.01.2016
Konu:MazeretdurummdanYerDegi担meler
2・aSamaterClhlerininonaylanmasl..
……MUDURLtJGUNE
ilgi:IIMEM14.01.2016tarihve903.02−B.493854say]_llyaZllan.
MazeretdunHmmdanYerDegiStlrmeler2.aSamatercihlerininonaylamaslkonulu
allnanilgiyazlilisikteg6ndehlmlStlr.
BilgilerlniziveIlgilittlmpersoneletebhgiilellgiyazldo rlrumsundagereginin
yapllmaslnlricaedenm.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimMtidtim
EKLER:
1−ilgiyazl(ladet)
Dagltlm:
−TtimOkulveKurumMd.
−Mtidtirmgtim屯zweb.sayfaslna.
Buewakm5070sayIllkanungeregince
(IieeMEM)82203202−1msanKaynaklanSb
AdliyeMah.AdliyeCad HukumetKon8g103400DINAR
Tel・02723536020(1205)ier,RCAGLAYANFax O2723534577
e−pOSta dlnarO3@mcb,gOVtr−KurulnKodu−115605
鞠の損栂im坤andC.taSdikoIunur
(.三.!.eL.l20孟
IdariBlrmKimlikKodu・79038795
BuevrakgnvenllelektroniklmZallelmZalanm函lrhttp//evraksorgumebgovtradreslnde=責ab−7262−39ad−8C58−02C
kodulleteyltCdlleb鉦r
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMilnEgitimMiidiirlj鴫組
態 T.C.
Sayl:34691520−903.02−B.493854
14.01.2016
Konu:Mazeretduumundanyerde主種timeler
2・aSamaterCihlerinonaylanmasl
…………:……・“・・・KAYMAKAMmIGINA
(IIceMilliEgitimMiidiirl噂ii)
……………………………………MUDURULUGUNE
主lgi:MEB20160cakAy10gre血enlerinAileBirligi,Sagllk,CanGtivenli菖iMazeretlerive
EngellilikDunmuileDigerNedenlereBagllYerDe!舞timleDuyuusu.
Ilgi duyurunlmlO・MaddesindeiiBaSVurulariki asmada allnaCik;birinclaSmada
slraSlyla egitim kurumu言19e Veil milli egitim mud血ltiklerince onaylanacaktlr言kinci
aSamadaise egitimhmmutercihlerallnaCakveegitimkunLmumndnrlnklerince elektronik
Ortamdaonaylanacaktlr.’’denilmektedir.Bunedenle2.aSamaLel・CihLerinonayLannuslnくわil
Ve鴎emitti瑳it巌mud軌磁klbJinin坐里匹Otma破′Sadecekurumm融膨TIJmlelininonの,1
0lmaslnedeniyleilgiduyuunLm’’BaSVtmVeTercihleri“baSllkh2化maddesinde′埠函南の,nI
的enink句IVebe肋IbrinlわgjirevylZPanl轡rIetmenLer,ence棚肋eSJeIinin oMl麿uyerdbki
増mmkurumhnfllielで肋edeeekhr;eShl所ainbulund塘uyenわatanabiueeklerihel.halCgi
birl雪崩m kurumu bulunmamasl ha肋21ね∴ise yakm k砂,T,ya beuue11カki袴ihm
kurumhnmleltih elわbiuceklilt′′denilmektedir.Basvurulann onaylanmaslnda teredd珊e
dt1時lmesi
durumunda
ilee
Ve
il
milli
egitim
mudtirmkleriile
g6m沖lmesi
gerekmektedir.Egitim kunmu mtld血ltdtleri2.aSama terCihlerinin onaylamaslnda bihnci
derece sorumlu olacaklar ve hatall Onaylamalarda haklamda yasaliSlem yapllacaglnm
bilinmesihusunda;
Bilgilerinizivegeregin誼caederim・
MetinYALqN
Valia.
IIMilliEgitimMtidtir誼
DAGITIM:
−17主19eKaymakaml埴na(主leeMEM)
−Mrk.Mrk.iebagllttimOkul/KuumM組d.leri
IIMilllEgitimMndurlugil/hsanKaymklan(OgTetmenAtama)SubesI
ElektronikAg wwwati′10nmebgovtr
e−pOStamS獲lk秘maklariO3@mebgovtr
Bilgllein:OgretmenAtamaA.TUNC
Tel(0272)2137603/246
Faks.(0272)2137603/333
BuevTakfZuVenlielektronlklmZallelmZalanmlStlr httl,//evraksorgumebgovtradresindend3a4−db20−38be−9dfb−aC20kodulletevitedlJebiiir
弼
Download

Mazeret Durumundan Yer Değiştirme 2.aşama tercihlerinin