T.C.
K主LISVALILIGI
IIMilliEgitimMtldtlrli噌ti
Sayl:29444100−30−B.376070
12.01.2016
Konu・MtidtirlerToplantlSl
……MUDURLUGUNE
Ilgi:22/12/2015tarihve13188177saylllMakamOlur−u
IlgiMakam Olur−u dogrultusunda;Merkez Kurum Mtidtirleriyle n Milli Egitim
Mud1滴mnzAbdurahmanSEVGILIbaSkanllglnda14/01nO16PerSembegiiniisaat14:00,
deClrakllkve MeslekiEgitimMerkezinidetoplantlyaPllacaktlr.Toplantlyaektebelirtilen
’’Toplantl Gmldem Maddeleri’i dogrultusunda hazlrllkll Olarak katlllmln SagIamasl
hususunda;
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mtidtira.
$ubeMtiduru
EKLER:
GtindemMaddeleh
DAGITIM:
KurumMtidtirlerine
害園
ln抑lt
:謹書講証015
AkpmaJCad.IIMilliEgitimMudurlugu79100−KILIS
℡:(0348)8132828/114
逝〕temelegltim79@meb.govtr
AymtlllbilgilCmirtib祉;S.MdSemaKORKMAZ
壷】:(0348)8131264
Web:WWWkilis.meb.goV.tr
Bue潤kguvenlielektromkimzaileimzalanml河h吋〝e、′raksorgu爪eb.govtradreSinden52f0−6027−33da−ada5−bO42kodulleteyited−lebiur・
咽
図
14/01/2016TARIHLIKURUMMUDURLERHLEILGILITOPLANTIGUNDEM
1−2015−2016egihm6gretimylllnlnbihcid6nemininkursveegitimfaaliyetleny6n廿
ilegeneldegerIendirilmesi.
2−HalkEgitimMerkeziveMeslekiEgitimMerkezindeeiTayglnSistemineiSlenenKurs
Verileriileilgiliistatistikiveriler.
3−HalkEgitimMerkeziveMeslekiEgitimMerkezlerindeaCllmasIPlanlananikinci
d6nemkmSIamgenelde吾erlendirilmesi.
4−HalkEgihmMerkezikoordinat6rl蝉ndey批t証nMehteranTaklmleahSmalarlnln
de首erlendirilmesi.
5−HalkEgiHmMerkezlerindeaellanokumayazmakurslarlnay6nelikk6yIerdeve
klrSallardagereklialantaramalarlnmyapllarakkatlllmlnarttmlmaslOkullarlmlZda
g6revlii*urpersonelleriney6nelikba担Okumayazmakursuolmaktizer。Aile
E如imi,kaloriferate弼iligivebilgisayargibikurslarlna911masIVeb。kurslarl。takibi
6−Halk
Egitim
Merkezlerinde
aellan
Destekleme
ve
Yet函me
Kursunun
degerlendirilmesivebukuェshakklndaistatistikiveriler.
7−MesleklEgitimMerkezmdeKuafbr1時H高enEgitimi,Kantin車eheciligigibi
kurslarlnaCllmaslna6nemverilmesi.
8−HalkEgihmMerkezlerindeveMeslekiE軸mMerkezlerinde6zellikleniteligin
arttlnlmaslnaVemeSlekedindimeye)′6nelikkurslarlna911masl・(Anclllk,BesICilik,
Yorganclllk,Yemenicilikv.bKurslan)
9−HalkEgitimMerkezindeSuriyelilerinmeslekigeli;lmlney6nelikkurslamaellmasl.
10−BilimveSamtMerkeziileilgiliiSlemler.
11−0zelEgitimSlnlflarlnlngeneldegerlendirilmesi.
12−DestekEgitimOdalarlileilgiliiSVelSlemler.
13−Egitimuygulamaokuluileilgilieall;malar.
14−RambinasmlnyaPlmlileilgiliCallSmalar.
′′
Download

Sayı : 29444100—50—E376070 - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü