T.C.
AFYoNKARAHisAR vel,ilici
ir rvrim Egidm MfidiirlE$ii
12.01.20t6
Sayr : 97 16797011981327710
Konu: 2015'2016 O$etim Yrh Karne
ve Belge Dalrtrmr'
rratiotiru"tictiur
olan
I. ve II. dtnemi ronunda tigrencilere .da[rtrlacak
tarihinden
ile takdir, ,r*ffi ve iftihar betgelerinin 12.01 .2016
yrh
hususunda;
el Egitim $ubesinde teslim altnmasr
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim'
Giirbiiz BIDIK
Miidttr a.
$ube
Miidiirt
DAGITIM:
.MerkgveMerkezeBallrttlniltolulveorteokulMii,diirtirklerine
-
Miidii,rlii[{imirz Web Sayfasrna
Afyonkarahisar
it vitti e[itm Mridrirhigri
bilgi igin: Hiiseyin ADAK V'H'K'T
Ayrntrlr
Tet(A272\2137603117
Fax{0272)21 37605
A!:
afr on.meb.gov'tr
E-posta: temelegi [email protected]'gov'tr
Elektronik
ffi
adresindcn
e imzalanmrgtrr. hnp://ewaksorgu.meb.gov,tr
f tA.OZS g-f
O
dc'albf'a749kodu
il€ tevit edilebilir'
Download

rratiotiru"tictiur