T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 82499420-934.01-E.406339
Konu: ET Güç Kartı Arızası
13.01.2016
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/01/2016 tarih ve 377218 sayılı yazısı
Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ET Güç Kartı
ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Kezziban BİTLİSLİ
Şube Müdürü
Ek: İlgi yazı ve ekleri (2 Sayfa)
Dağıtım:
1- Etkileşimli Tahta Kurulumu Yapılmış ve
Yapılacak Olan Tüm Okullar
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Harun GÜNTEKİN - FP Eğitmeni
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene796-5c19-3eef-a64e-4269 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97175630-934.01-E.377218
Konu: ET Güç Kartı Arızası
12.01.2016
..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
20/11/2015 tarih ve 11940866 sayılı yazısı.
Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğünün ET Güç Kartı ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.
Turan BAĞAÇLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: Yazı (1 Sayfa)
Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
Yönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye/ERZURUM
Elektronik Ağ: www.erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: N.AKDEMİR
Tel: (0442) 234 48 00-135
Faks: (0442)235 32 10
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3e5a-910f-309b-abed-afff kodu ile teyit edilebilir.
MILLIBGITIMBAKANLIGI
Yenilikve脚imTeknoldileriGenelMudd厄前
sayl:89692170−934iOl−E・12811176
Ko的:ETG函K心血AnzaSI
vESTELELEKTRONiKSAN・Tic・A・S
(CeyhmAtufKansuCadiBayraMarISMeIkeziDBlokNo:114K加jBalgか
ngrvestelElekdOnikSAN・Tic・AShin14i12・2015tarihvebilasaylllyaZISl・
EmdeFatihPhesikapsamlndaUla担DenizcilikveHaberlemeBaka即e
vestelElektroni軸VeTic・A・S・脚daO9・Ol・2014tarihinde347・367adetEt恥Ii
Ilgiyazlnlzda,kurulumuyaPllanI・KISlmEtk哩iTahtalarlnkuuanllmaya
baslamaslndansomaOrtay”lkansalterdenkapatmVeya師kilmedummm由佳厄ar
enemVerildigind”串血nlnarlZalanabildm・buarlZanlnkarslla函nOkuuaman
randevuallnar水5dkgqmeyeCekmmaleylehalledilebilece評LKISlmEthleSimli
Tahtahlntamamlnlng函血arlnlnde紳ecegitarmnⅨCa融eedilmektedir・
S6zkonusudⅢumdegerh誼鵬0両KISlmEtkile*mliTahmarlntamammdave
varsaII.KISmEtkileSimliTahtalardayapllacakcalmmatan血mlzCauygungOrum*tur・
BllgilerinizlVegere帥hcaedehm・
DinCerATES
Bakana.
GenelMud誼
YegitekTeknlkokuuarO6500YenlmahalleIAnkam
Ayrlntlllbl函n:SevglCANSUUzmOgn
Tel・(0312)2969514
ELckt,OnikA喜wwwmebgovtr
e−pOSta:SCanSu@mebgovtr
Buevlakgoveni‘elektrOmkimZBile,mZaLanmJ印r
脇・碗蹴鞠捌細榊脇
Download

ET Güç Kartı Arızası - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü