T.C.
DiNARKAYMAKAMLIeI
享∵年賀、
IlCeMilliEgitimMiidnr.1時ii
三三名草憲一二三
離謙議論蟻繍紙鶏
14.01.2016
Sayl:10274443−604−E・449290
Konu:47.TUB主TAKBasvurularl
……………………………‥MUDURLUGUNE
Ilgi:IIMilliEgitimMudtirl鴎tinun12・Ol・2016tarihve86649407−604−E・353516saylllyaZISl・
47.TUB主TAKBaSVurularliileilgili主1MilliEgitimMudtirl嘩untmilgiyazISl yaZlmlZekinde
g6nderilmiitir・
BilgileriniziveilglyaZldogrultusundagereglniricaederim・
HasanTAHTAOGLU
IlCeMilliEgitimMtidtiru
EKLER
l)IlgiYazl(lsayfL)
DAGITIM
−Resmi/OzelT慣mOrtaOgretimKurumlarlna・
−Mnddrl叫timuzWebsayfaslna・
器惹諾藍器豊。u SEF,E.。ZTURK
Buevrakln50705ay′屈anungereglnCe
AdllyeMahAdllyeCad・HukumetKonag103400DinarKurumKodt上目5605
と−imZa鮎mzaIandIgltaSdikolLInur
Tel.02723536020(1204)FaksO2723534577
e−POSta dinarO3@meb・gOV巾
Buevrakguvenllelektron∼klmZa,lelmZalanmlStlr
.1.し./.会.上/ZOl妄
http/′evrakSOrgumebgovtradresmden4aa1−5dl1−3a8e−9e6fic611
odulleteyltedllebillr
T.C.
AFYONKARAHISARVAL主LIGI
ilMilliEgitimMudurl噌u
12.01.2016
Sayl:86649407−604−B.353516
Konu:47.TUBiTAKBaiVurularl
….KAYMAKAMLIGINA
(主19eMilliEgitimMtidtirl嘩u)
….LISESI
MUDtjRLUGUNE
Ilgl:Mtidtlrl嘩umuztln30/12/2015tarihve604/13535048say111yaZISl・
47.TUB主TAK OrtaOgretimOgrencileriAra担rmaPrqieleriYarlSmaS1−nda baSVurular
180cak2016tarihinde sona ermektedir.OkullarlmlZln Prqie baiVurularlnl SOn gunlere
blrakmamalarlVeaSagldalinkleriverilenaelklamalardogrultusundabaSVurularlnyaPllmas1
19mgereklihassaslyetlgOstermelerihususunda;
Gereginibilgilerinizericaederim.
MetinYALCIN
Valia.
ilMilliEgitimMuduru
Basvur山arIcinFavdallLinkleI・:
http:〟wJubitak.govtr/…/icerik−araStirma−prqjeleri−yan…
http:〟wtubitak….gOVtr仁/Ⅲ・‥/2204Jrqie_ilanlO16二V3・Pdf
http:〟wtubitak.gov.tr/…/創es/prqje」ehberL2016_SOn・Pdf
http:〟wwwtubitak.govtr仁/f…/prqIe_OZetljablonu_2016・docx
http://wtubitak.gov証/.‥/f‥JprqJeJlanLSablonulO16・docx
http:〟wwwJubitak.govtr/…/…/prqie」aPOrujablonu_2016・docx
DAGITIM:
Bm働ic主N
−17IleeMilliEgitimMud血1噌une
−OrtaOgretimHizmetleriSb.
−MerkezveMerkezeBagllTumResmi/Ozel
OrlaegretimKurumlarlmlZa
−YaylnlanmaktizereWebSayfaslna
KaramanI軍MerkezIK5AR−GEBlrlml
ElektronlkAg wwwmebgovtr
e−pOSta aVblrO3@mebgovtr
−DinEgitimiHizmetleriSb.
−MeslekiveTeknikEgt.Hiz.Sb.
一〇zelOgretimKurumlarlSb.
Ayrmtlllbllgl191n OmerBOZDAd−ARGEG6revllSI
Tel(0272)2142428
Faks(0272)2137603
BuevrakguvenllelektroniklmZallelmZalanm函Ir・http//evralsorgumebgovtradreslnden735d−8C2d−3603−a55d−bac5kodulleteyltedllebiln
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü