T.C
DiNARKAYMAKAMLIGI
IlceMilIiEgitimMiid糾1時ii
Szyl:82203202−903.02−B.307023
11.01.2016
Konu:KontenianGiriSleri.
…………………………………...MUDURLUGUNE
Ilgi :IIMEMll・01・2016tarihlie・mailyazISl.
Ogremenlerin20160cak aylmaZeret dunmundan yer degiStime Kontenian
giriSleriileilgiliallnanlgle−mailyazISliliSiktesunulmuStur.
Bilgileriniziveilgilie−mailyazISldogrultusundagereginiricaederim.
MehmetCEYLAN
IleeMilliEgitimM屯dtirV.
EKLER:
1−jIgie−mailyazl(ladet)
Dagltlm:
−T廿mOkulveKuumMd.
−Mtidnrlt鴫timtizweb.sayfaslna.
(IleeMEM)82203202−主nsanKaynaklanSb.
AdliyeMah・AdliyeCad.HnI秘metKonag103400D主NAR
Tel:02723536020(1205)SefR.CAGLAYANFax:02723534577
Buevrakin5070 中日tarungereglnCe
E ̄imza帯器敬二
e−pOSta:dinarO3@meb.gov.tr−KmmKodu:115605
idariBirimKimlikKodu:79038795
BuevrakguvenllelektronlklmZallelmZalanmlitlrh的//evraksorgumebgovtradresmden519fi39c9−304d−ab88−bbc3kodulleteyltedlleblllr
6gretmenIerin20160cakayImaZeretdurumundanyerde的timeisIemleriicinkontenjangiriSIeriii
M冊時面mM的刷蝉muzcetamamianm・St・r巾eveokuI/KummMOd胡冊klerigi川enkontenjanIarl
畦か‥//kontenian・meb・gOV・tradresinden(KontenjaniSIemierLVeriIen Kontenjan Mod踊nden)
kontroIederekOkui/bOIilmkapat−lmas−Vb・nedenlerlehataligirilenkontenjanolmasidurum…da
hataiIgirilenkontenjaniVenedeniniaSagIdakie一ma‖adresIerineg6nderiimesigerekmektedir巾edeki
OkulIar hatalarl 時e MEM’e g6nderecek ve 時e MEM′Ier topIu oIarakil MEM′e
g6nderecektir・Kontenjan meb・gOV・tr adresine 時e MEM’ler 的e MEBBis 評resi,OkuI/Kurum
M的蘭冊kieriiseku…mMEBBisS冊esiiIegirmeIerigerekmektedir.
BiIgilerinizivegereginiarzederim.
Download

İlgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü