T.e. MU~ VALiLidi il Milli Egitim Mildilrlilgil SaYI :28266620-918-E.254154
1.20 6
Konu : Kantin i~letmeciligi Hijyen Egitimi
Kalorifer Kazan Ate~teyici Egitimi
.................................... OKUL MUDORLOKLERi
a
I
OkuHanmlzda Kantin i~letmeciligi yapan ve Kalorifer Kazan At ~ eyici . olarak
gorev yapan personellerden, Kantin i~letmeciligi Hijyen Egitimi ve
lorife Kazan
Ate~leyici belgesi olmayanlarm, Halk Egitim MiidiirliigilmUziln ac;acagl
rslar kattllp
pers neHerin
belgelerini almalarl gerekmektedir. <;ah~ma alam ile ilgili belgesi olmay
kurumlanmlz tarafmdan c;ah~ttnlmamasl hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
pBA
it
Adres:
Elektronik Ag:
e-posta:
Murat
Milli Egiti I~ube
Aynntlh bilgi
i~in:
Tel:
Faks:
Bu evrak giivenli e1ektronik imza He im7Ailanml~t1r, htlp:llevraksorgu,meb,gov,tr adresinden6eeC-29fl-3Ie3-abeb
ildiirii
Download

Duyuru İçin Tıklayınız