T.e.
@
HATAY vALiLiai il Milli Egitim Mildilrlilgil 12.01.2016
SaYl : 73943645-903.02-E.380756
Konu : Sehit Yakml, Gazi ve Gazi Yakmlan
ile Vazife Malulleri ve Yakmlan
Atama OnaYl
.......................... KAYMAKAMLIGINA
(ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii)
Terorle Miicadele Kanunu Kapsammda Kamu Kurum ve Kurulu~larmda istihdam
Edilecekler Hakkmda Yonetmelik kapsammda ~ehit yakml ve gazilerin istihdamma yonelik
yerle~tirme
i~lemi
16/12/2015 tarihinde kura ile Devlet Personel Ba~kanhgmca
gerc;ekle~tirilmi~ olup, ilimize atananlar Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel
Miidiirlilgiiniin 24112/2015 tarih ve 13290534 saylh yazlsl ile Mildiirliigiimiize bildirilmi~tir.
Adaylarm atamalan Valilik Makammm 12/0112016 tarih ve 360583 saylh onay ile yapllml~
olup onay ornegi ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve adl gec;;en memur ve hizmetlilerin goreve ba~lama tarihinin ivedilikle
mildilrli.igilmilze bildirilmesini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
iI Milli Egitim Miidiir V.
EK: Onay 6rnegi (1 Adet)
Liste (I Adet)
DagltIm
Antakya, Arsuz, Dortyol ve
iskenderun Kaymakamhklanna
(ilc;e Milli Egitim Mildilrliigil)
BlI enak gU,·enli e1ektronik il11za ile il11zalanl11l~llr hllp:l/evraksorgll.l11eb.gov.tr adresinden7c 18-1 dc8-3863-91 d5-934fkodu ilc tcyit edilcbilir.
TC Kimlik
S.No
Numarasl
Adl
Soyadl
Ogrenim
Durumu
UnvaDl
Tahsis
Edilen
SlDlfl
Kadrol
Derecesi
Maa~
Derecel
GOrev Veri
Kademesi
Atama
C::e~idi
~ehit
1
2
iLKOKUL HiZMETLi(~)
27241790316 MOsLiME ALTAY
BATMAN iLKOKUL HiZMETLi(~)
477161 I 1514 VEDi
YH
YH
12
12
1511
1511
DORTYOL KONAKLI iLKOKULU
ARSUZ KARAAGAC AKDENiz iLKOKULU
3
40228370882 NECATi
DOGRU
iLKOKUL HiZMETLi(~)
YH
12
15/1
ANTAKYA DiKMECE iLKOKULU
4
14363222092 MERVE
GOLDO
LiSANS
GiH
7
9/1
iSKENDERUN iLCE MiLLi EdiTiM MODORLOdO
5
MEHMET
45919171502 BEDi
KAPLAN
iLKOKUL HiZMETLi(~)
YH
12
15/1
iSKENDERUN GENERAL SOKRO KANADLI ORTAOKULU
MEMUR(~)
Yakmll
ilkatama
Gazi I ilkatama
~ehit Yakml'
ilkatama
~ehit Yakmll
ilkatama
~ehit Yakml /
ilkatama
Milli Egitim Bakanllgl insan Kaynaklan Genel Mudurliigunun 24/12/2015 tarih ve 13290534 saYl1i yazisl ile 2015/4 ~ehit Yakml. Gazi ve Gazi Yakmlan i1e Vazife Malulleri ve Yakmlannm atamasl
sonucunda yukanda bilgileri yazlll olan personeller goreve ba~latllmak uzere Mudurliigumuze bildirilmi~tir. Bakanllglmlzm ilgi yaZlSmda belirtilen kriterler geregi atamalan yapilmak uzere
ilgililerden teslim alman evraklar komisyonumuzca incelenmi~tir. Yapllan incelemelerde atama yapllmak uzere evrak teslim eden adaylann belgelerinin incelenmesi sonucu devlet memurluguna
657 saYl1i DMK ve diger ilgili mevzuat dogrultusunda atamalanna engel te~kil edecek herhangi bir hususa rastlamlmaml~tlr. Adaylann istek ve adres bilgileri gozonunde bulundurularak isimleri
hizasmdaki okul/kurumlarda belirtilen derece ve kademede goreve ba~lamak uzere valilik makammm onayma sunulmasl komisyonumuzca uygun gorUlmu~tUr. 08/01/2016
OYE
Download

HATAY vALiLiai - Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü