I
/heBB
is
T.C.
-#tr
AFYONKARAHiSAR VALiLiGi
il uitti E[itim MridtirluEu
12.0t.20t6
Sayr : 86649407 -604-E.3535 16
Konu: 4T.TUBITAK Bagvurularr
KAYMAKAMLIGINA
(ilse Milli Elitim MiidtirluEii)
LiSESi
MUDURLUGUNE
itgi
:
Miidtirlii[iimtizun
30112/2015 tarih
ve 604/ 13535048 sayrh yazsL.
4T.TUBITAK Ortadlretim Ogrencileri Aragtrrma Projeleri Yangmasr' nda bagvurular
18 Ocak 2016 tarihinde sona ermektedir. Okullarrmrzn proje bagvurulanm son gtinlere
brakmamalan ve agaprda linkleri verilen agrklamalar do[rultusunda bagvurularm yaptlmasr
igin gerekli hassasiyeti g<istermeleri hususunda;
Gerelini bilgilerinize rica ederim.
Metin YALQIN
Vali a.
il Milli Elitim Miidtidi
Basvurular icin Faydah Linkler:
http://www.tubitak. gov .tr/ . .. /iceik-arastirma-proj eleri-yari. . .
http //www.tubitak. .. g ov .tr I . . I fil. . I 220 4 _pr oje_ilan_2 0 I 6_v3 .pdf
:
.
.
.
http:i/www.tubitak.gov .tr / . .. lfies/proje_rehberi_20 1 6_son.pdf
http ://www.tubitak. gov .tr I . . . I f . . . I pr oje_ozeti_sablonu_20 1 6. docx
http ://www.tubitak. gov .tr / . . . / f .. . /proj eglani_sablonu_2 0 1 6. docx
http //www.tubitak. gov .tr I . . . I .. /proj e_raporu_sablonu_20 1 6. docx
\
\
.
:
DAGITIM:
- 17llge Milli Egitim Miidtirliiltine
- Merkez ve Merkeze Balh Ttim Resmi/Ozel
Ortadlretim Kurumlanmza
- Yayrnlanmakitzere Web Sayfasrna
Karaman Ig Merkezi K:5 AR-GE
Elekhonik Ap: www.meb. gov.tr
e-posta: avbir03 @meb. gov.tr
\
Birimi
BILGI IQIN
- Ortacilretim Hizmetleri $b.
- Din Esitimi Hizmetleri $b.
- Mesleki ve Teknik E!t.Hiz.$b.
- Ozel Ogretim Kurumlan $b.
Ayrrntrh bilgi igin: Omer BOZDAG - ARGE G0revlisi
Tel: (0272)2142428
Faks: (0272) 2137605
Bu ewak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenT35d-8c2d-3603-a55d-bac5 koau ile teyit edilebilir.
Download

KAYMAKAMLIGINA il Milli Elitim Miidtidi