TOPLUMSAL KURUMLAR
VE AİLE
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
MURAT YILMAZ
EGE ANADOLU LİSESİ
1-) Türkiye’de cumhuriyetin ilanından hemen sonra
eğitimde,
dinde,
yönetimde,
hukukta,
ekonomide,
sanatta,
aile
yapısında
gerçekleştirilen devrimlerle kültürel yaşamda
önemli değişmeler sağlanmış ve toplum yeni bir
kültürel yapıya kavuşmuştur.
Buna göre, toplumun yeni bir kültürel yapıya
kavuşturulması
aşağıdakilerden
hangisindeki
değişikliklerle sağlanmıştır?
A)Toplumsal kurumlar
B) Toplumsal roller
C) Toplumsal statüler
D)Toplumsal dayanışma
E) Toplumsal işbölümü
2-) Bir toplumda yasaların işleyebilmesi, hukukun
ahlak, din, ekonomi, siyaset gibi diğer toplumsal
kurumlarla uyumuna bağlıdır. Bu nedenle, yasalar
hazırlanırken tüm kurumlar göz önünde bulundurulur.
Bu yaklaşımın dayanağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kurumlar birbirini etkiler
B) Kurumlar toplumsal değişmelerden etkilenir.
C) Kurumlar toplumsal gereksinimlerden doğar.
D) Kurumların yapısını amaçları belirler.
E) Her kurumun kendine özgü örgütlenmiş biçimi vardır.
3-)
Toplumda,
I. Kültürel bilgi birikimi gelecek nesillere aktarma
II. Düzeni sağlama ve koruma
III. Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma
IV. Neslin devamını sağlama
İşlevlerini yerine getiren kurumlar aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?
I
II
III
IV
A) Siyaset
B) Eğitim
C) Siyaset
D) Eğitim
E) Aile
Ekonomi
Siyaset
Eğitim
Aile
Siyaset
Eğitim
Ekonomi
Aile
Ekonomi
Eğitim
Aile
Aile
Ekonomi
Siyaset
Ekonomi
4-)
Toplumsal kurumların değişmesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
kurumların değişmesi zaman ve hız
bakımından birbirinin aynı değildir.
B) Toplumsal kurumların hızla değişmesi bunalımlara yol
açabilir.
C) Uzun bir geçmişi olan toplumsal kurumlar değişmeye
uğramaz.
D) Bazı toplumsal kurumların değişmesi, toplumda daha
büyük değişmelere yol açabilir.
E) Bazı toplumsal kurumun değişmesi, bazı toplumsal
kurumları daha hızlı ve daha çok etkiler.
A) Toplumsal
5-)
Üretimde
otomasyon
ve
uzmanlaşmanın
yaygınlaşması, farklı niteliklere sahip olan bir işgücü
ihtiyacını doğurmuştur. Bu da eğitimde bir işe veya
mesleğe hazırlayıcı faaliyetlerin yaygınlaşmasına yol
açmıştır.
Bu durum, toplumsal kurumların değişmesiyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine örnek olabilir?
A) Toplumsal kurumların hızla değişmesi bunalımlara yol
açar.
B) Yerleşik toplumsal kurumlar diğerlerinden daha yavaş
değişir.
C) Toplumsal kurumlardan birindeki değişme, diğerlerini de
değişmeye zorlar
D) Toplumsal kurumların değişmesindeki kendi iç dinamikleri
önemli bir rol oynar.
E) Değişme süreci içindeki bir kurumun bazı işlevlerini diğer
toplumsal kurumlar üstlenir.
6-) Ailelerin “anaerkil”, “ataerkil” ve “modern (eşitlikçi,
demokrat)” aile olarak sınıflanmasında hangi ölçüt
kullanılmıştır?
A)Ailede kararların alınış biçimi
B)Aile üyeleri arasındaki işbölümü
C)Ailedeki eş sayısı
D)Ailenin sahip olduğu çocuk sayısı
E)Ailenin yerleşme yeri
7-) “Ailenin temel işlevlerinden biri de çocuğu
toplumsallaştırmaktır.
Ancak
aile
çocuğa
benimseteceği değerleri kendisi yaratmaz, kendi
dışında geliştirilmiş olan değerleri aktarır”
Bu görüşe dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
A)Aynı aile içinde yetişmiş bireyler farklı değerler
kazanmış olabilir.
B)Ailenin işlevleri arttıkça, toplumun aileye verdiği
değer de artar.
C)Birey, ait olduğu toplumun değerlerini ailesinden
öğrenir.
D)Ailenin diğer kurumlara göre daha değerli sayılması
evrensel bir olgudur.
E)Ailenin işlevlerinin sayısı
toplumdan topluma
değişebilir.
8-) Çekirdek aile tipinin yaygın olduğu toplumlarda, ölümün
verdiği büyük kederin nedeni, bu aile tipinin yapısında
aranabilir. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu aile
tipinde başlıca görevler birer kişi tarafından yerine getirilir.
Ölen üyenin yeri, bir başkası tarafından kolayca
doldurulmaz. Oysa geniş aile tipinin yaygın olduğu
toplumlarda ölen üyenin görevini aileden bir başkası
hemen üstlenebilir.
Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek
olabilir?
A) Ölenin ardından duyulan yasın derecesi ailenin yapısı
ile ilgilidir.
B) Çekirdek ailede yasın yoğun olması, az sayıda kişi
tarafından paylaşılmasından kaynaklanır.
C)Geniş aile tipinin yaygın olduğu toplumlarda, yas
tutulması hoş karşılanmaz.
D)Çekirdek ailede yas, ölene duyulan sevgiye dayanır.
E) Aile yapısı karmaşıklaştıkça duygular abartılır.
9-) Babasoyu sisteminin egemen olduğu bazı
topluluklarda amca kızı ile evlenilmez. Çünkü sistemin
mantığı gereği amca, oğlunu dışarıdan gelin alacak,
kendi kızını ise dışarıya verecektir. Bu topluluklarda
gelinler soy dışından gelir, kız evlatlar ve kızkardeşler
soy dışına verilir.
Burada sözü edilen evlilik türü, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Egzogami
B)Monogami
C)Endogami
D)Poligami
E)Matrilokal
10-) “Türkiye’nin köylük yörelerindeki geniş aile tipinde, aile
üyelerinin birbirlerine nasıl davranacakları, kimin sözüne
önce uyulacağı gibi konulara ilişkin belli kurallar vardır.
Örneğin;
gelinler
kaynanaya
karşı
gelebilirken,
kayınbabaya saygılı davranırlar. Gelinlerin birbirlerine
karşı saygılı davranışları ise kocalarının yaşlarıyla
ilişkilidir. Örneğin; evin büyük oğlunun eşi, yaşça öteki
gelinlerden küçük olsa da ona büyük gelin denir.
Bu parçaya dayanarak, geniş aileyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ailenin yapısını üyeler arasındaki ilişkiler belirler.
B) Ailede her bireyin farklı görev ve sorumluluğu vardır.
C)Ailede işbölümü yaşa göre belirlenir.
D)Aile içi ilişkiler erkek otoritesi üzerinde kuruludur.
E) Ailede üye sayısı arttıkça ilişkiler karmaşıklaşır.
11-) Sanayileşmiş toplumlarda kadınların statü ve rollerinde,
ev dışında çalışmaya başlamalarıyla birlikte önemli
değişmeler olmuştur. Kadınlar bir yandan toplumda
erkeklere özgü kabul edilen iş, statü ve rollere sahip
olurken, diğer yandan ailede alınan kararlara da aktif
olarak katılmakta, ev işlerinde ve çocuk bakımında
babanın da sorumluluk almasını istemektedirler. Bu durum
erkek egemenliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır.
Sanayileşme ile birlikte ailenin otorite yapısında görülen bu
değişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadının ekonomik bağımsızlık kazanması
B) Ailenin, bazı görevlerini diğer kurumlara devretmesi
C)Eşlerin benzer sosyo kültürel etkinliklere yönelmeleri
D)Kadının daha az çocuk sahibi olması
E) Eşler arasındaki duygusal bağın güçlenmesi
12-) Mısır firavunlarının kız kardeşleriyle evlenmeleri,
aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Monogami
B) Endogami
C) Polijini
D) Poligami
E) Egzogami
13-) Her toplumsal kurum, belli sosyal amaçları ve
ihtiyaçları karşılamak için doğar ve bu ihtiyaçlar var
oldukça varlığını sürdürür. Onlara hayat veren
amaçlar ve ihtiyaçlar ortadan kalkınca kurumlar da
fonksiyonlarını yitirip yok olurlar.
Parçada
toplumsal
kurumların
hangi
özelliği
vurgulanmıştır?
A)Zamanla değişme
B)İşlevsel olma
C)Toplumsal kontrolü sağlama
D)Toplumdan topluma değişme
E)Birey davranışlarını kontrol etme
14-) Toplumsal kurumların olumsuz işlevi zaman zaman
toplumsal gelişme ve ilerlemeyi engellemesinde
ortaya çıkar. Toplumsal kurumlar toplumsal davranışın
koruyucusu ve geliştiricisi oldukları için, katı olma ve
değişmeyi önleme eğilimindedir.
Parçadan
hareketle
aşağıdakilerden
hangisine
ulaşılamaz?
A)Toplumsal kurumlar ortak davranış tarzlarını
geliştirirler.
B)Toplumsal kurumların beklentileri üyelerince bilinir.
C)Toplumsal kurumlar zaman zaman katı yaptırımlar
uygularlar
D)Toplumsal kurumlar değişmenin önünü her zaman
açarlar.
E)Toplumsal kurumlar bazı durumlarda toplumsal
ilerlemeyi yavaşlatırlar.
15-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların
özelliklerinden biri değildir?
A)Toplumsal düzenin değişmesi kurumları da etkiler.
B)Bir kurumu oluşturan ögeler birbiriyle etkileşim
halindedir.
C)Toplumsal kurumlar ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.
D)Her kurum kendi içinde bir bütündür ve bir başka
kurumdan etkilenmez.
E)Her toplumsal kurumun değişme hızı diğerlerinden
farklıdır.
Download

SANAT FELSEFESİ